Sunteți pe pagina 1din 8
Metoda PALARIILOR GANDITOARE (“Thinking hats” ~ Edward de Bono) “Daca interpretezi rolul unui génditor, chiar vet deveni unul. Edward de Bono Este o tehnicd interactiva, de stimulare a creativitafii participantilor care se bazeaza pe interpretarea de roluri in funcfie de palaria aleasi. Sunt 6 péildrii génditoare, fiecare avind cfite o culoare: alb, rosu, galben, verde, albastru si negra, Membrii grupului 4 aleg patti Vor interpreta astfel rolul precis, asa cum considera mai bine. Rolurile se pot inversa, participanfii sunt liberi si spund ce gindesc, dar si fie in acord cu rolul pe care fl joacd, Culoarea paliriei este cea care defineste rolul. Astfcl: Palaria albit + Oferdi o privire obiectivé asupra informatiilor, + Este neutra; + Este concentrati pe fapte obiective si imagini clare; ++ Sid sub semnul géndirii obiective: Pailiria rosie: + Di frau liber imaginafiei gi sentimentelor; + Ofera o perspectiva emoionala asupra evenimentelor;, + Rogu poate insemna si supirarea sau furia; + Desctituseaza stirile afective; Pélltiria neagra: + Exprima prudenta, grija, avertismentul, judecata; + Oferd o pespectiva intunecoasi, trist’, sumbra asupra situaiei in discufie; + Este perspectiva gandirii negative, pesimiste; Pailtria galbent: + Ofer o pespectiva pozitiva si constructiva asupra situatiei; + Culoarea galbena simbotizeaz’ lumina soarelui, stralucirea, optimismul; + Este gandirea optimist, constructiva pe un fundament logic; Paldiria verde: + Exprima ideile noi, stimuldnd gandirea creatives + Este verdele proaspat al ierbii, al vegetatiei, al abundentei; + Este simbolul fertilitati, al produefiei de idei noi, inovatoare; Palaria albastra: + Exprima controfut procesului de gandire; *Albastru © rece; este culoarea cerului cate este deasupra tuturor, atotviizitor si atotcunoscitor; + Supravegheaza si dirijeaza bunul mers al activitati; + Este preocuparea de a controla si de a organiza; Participantii tebuie si cunoasca foarte bine semnificatia fiecarei culori si fiecare palirie, gindind din perspectiva ci. Nu paliria in sine conteaza, ci ceca ce semnificd ea, ceea ce induce culoarea fiecireia. Cum trebuie si se comporte cel care “poarti” una din cele 6 palarii ganditoare: Pakiria alba — rezumat: Cel ce poarti pataria alba trebuie si-si imagineze un computer care ofera informafii st imagini atunci cAnd acestea i se cer. Calculatorul este neutru si objectiv. Nu ofera interpretiri si opinii. ‘Cand “poarta” paliria alba, ganditorul trebuie sf imite computerul; s% se concentreze strict pe problema discutati, in mod obiectiv si s4 relateze exact datele, Ganditorul palariei albe este disciplinat si direct. Albul (absenfa culori indica neutralitatea, Palaria rosie ~ rezumat: Purtind palaria rosie, ganditorul poate spune asa: "Asa simt ew in legdturd cu...” Aceasti pilirie legitimeaz& emotiile si sentimentele ca parte integranta a gindirii, Ea face posibilé vizualizarea, exprimare lor. Paléria rosie permite gAnditorului si exploreze sentimentele celorlalti participanti la discutie, intrebéndu-i care este parerea lor “din perspectiva piilirici rosii”, adiet din punct de vedere emotional gi afectiv. Cel ce priveste din aceastii perspectiva nu trebuie si-si justifice trair si nici s& gaseasca explicafii logice pentru acestea. Paldria neagea ~ rezumat: Este paldria avertisment, concentrata in special pe aprecierea negativa a Iucrutilor. Ganditorul palariei negre puncteaza ce este ru, incorect si care sunt erorile. Explicd ce nu se pottiveste si de ce ceva nu merge; care sunt riscurile, pericolele, greselile demersurilor propuse. Nu este o argumentare ci o incercare obiectiva de a evidentia elementele negative. Se pot folosi formulari negative, de genul: “Dar dacd nu se potriveste cu...” “Nu numai od mu merge, dar nici ru Ganditorul nu exprima sentimente negative, acestea aparfinind paliriei rosii, dupa cum aprecierile pozitive sunt [sate piltirici galbene. in cazul unor idei noi, pilaria galben& trebuie folosita inaintea piliriei negre. Palaria galbend — rezumat: Este simbolul gindirii pozitive si constructive, al optimismului. Se concentreazs asupra aprecierilor pozitive, aga cum pentru paliria neagra erau specifice cele negative. Exprima speranfa; are in vedere beneficiile, valoarea informafiilor si a faptelor date. Ganditoral pi i galbene lupté pentru a gisi suporturi logice si practice pentru aveste beneficii si valori. Oferd sugestii, propuneri concrete si clare. Cere un efort de gandire mai mare, Benefic le nu sunt sesizate intotdeauna rapid si trebuie ciutate. Ideile creative oferite sub paliria verde pot constitui material de studiu sub palaria galbend. Nu se referd la crearea de noi idei sau solutii, acestea find domeniul palariei verzi. Palaria verde — rezumat: Simbolizeazi gindirea creativa. Verdele exprim fertilitatea, renasterea, valoarea seminfelor. Cautarea altemativelor este aspectul fundamental al gandirii sub paliria verde. Este folositi pentru a ajunge la noi concepte gi noi perceptii, noi variante, noi posibilitati. Gandirea lateral este specified acestui tip de palatic. Cere un efort de creatie. Patria albastra — rezumat: Este paléria responsabila cu controlul demersurilor desfisurate. E gindirea despre gindirea nevoiti st exploreze subiectul. Palliria albastra este dirijorul orchestrei gi cere ajutorul celorlalte paldrii. Génditorul paldriei albastre defineste problema si conduce intrebirile, reconcentreazi informafiile pe parcursul activithtii si formuleazd ideile principale si concluziile la sfarsit. Monitorizeazi jocul si are in vedere respectarea regulilor. Rezolva conflictele si insista pe construirea demersului gindirii, Intervine din cind in cdnd gi de asemeni la sfirsit. Poate si atraga atentia celorlalte patarii, dar prin simple interjecfii. Chiar dac& are rolul conducdtor, este permis oricdrei palarii si-i adreseze comentarii si sugesti. Cum se foloseste aceastié metodi: * Se impart cele 6 pdildrii génditoare participantilor si se oferd cazul supus discutici pentru ca fie pregitteasca ideile. Palaria poate fi purtata individual — si atunci fiecare indivd isi indeplineste rolul ~ sau mai mulfi pot rispunde sub aceeagi palarie, in acest caz, membrii grupului care interpreteazi rolul unei pdldrii ganditoare coopereazi in asigurarea celei mai bune interpretari, Ei pot purta fiecare cate o palarie de aceeasi culoare, fiind constienti de fatul c&: Paliria albastr — clarified Paliria alba — informeazit Paliria verde — genereazS ideile noi efortul ereativ Paliria galbeni — aduce beneficii creativ Piliria neagra — identifick gregelile Paliria rosie— spune ce simte despre Cum functioneazit aceasté metoda tn cazul rezolvirli de probleme: + Palaria albastra: defineste problema; + Palaria alba: ofer8 informatie si materialele disponibile in legituré cu problema discutat® + Palaria verde: vizeazA sotujile posibile; + Paldria galbend: are in vedere posibi file reale de realizare a solufiilor propnse; *Pélaria neagrdi: evidensiaza slabiciunile fiecarei solutii date propuse, *Pdildéria alba: leagi solutiile de informatiiie disponibile, réspunzind la intrebaci de genul: “Au solutiile propuse 0 bazit informationala?”; + Péiléria rosie: stimuleaz& participanjii si raspunda la intrebari de genul: “Ce sim legatura cu solutiile propuse?”; + Pélléria alhastrd: alege solutia corecta si trece mai departe. Pélériile génditoare pot fi purtate pe rand de participanji sau tofi subiecfii antrenafi in discutie pot fi sub acecasi paldirie in acelagi timp. Astfel se pot folosi formule de genul: “Hai sd incercdm yi palaria verde. Cautéim idei noi.” sau “ Sd Ieistim palléria neagra, s-o prob&m ‘pe cea galbend.” Cineva care nu este incdntat de ideea pusi in discutie, nu face nici un efort si giseasci elemente penim dezvoltarea ei. Utilizind tehnica pdldriilor gdnditoare, giinditorul este provocat s& schimbe palatiile, facilitindu-se astfel posibilitatea de exprimare, deoarece nu este constrains si aibe doar o singuri perspectivl, O persoand entuziasmats de idee este rugati, ca sub palliria neagr’, si caute dificultitile, neajunsurile. Unele persoane sunt negativiste mai tot timpul. Cu sistemul pélariilor ganditoare existé ocazia de a fi negativist Ja un moment dat (sub palaria neagra), iar in alt moment sa renunte la negativism, Jncercénd o alta patarie (perspectiva) verde, de exemplu. Indicatii pentru cel/cei ce poarti: Palaria alba: ~ gandeste ca o foaie alba care este neutra si poarta informatiis Foloseste intrebatile: + Ce informafii avem? + Ce informatii lipsese? * Ce informafii am vrea si avem? + Cum putem obfine informatiile? Paliiria rosie: ~ exprima-{i emofiile, temerile, intuifile, sentimentele; = mu te justifica; ~ aprinde simfamintele; Foloseste fomulari de tipul: + Pundndu-mi pa rosie, uite cum privese eu Iucrurile... + Sentimentul men ¢ cd... + Nu-mi place felul cum s-a procedat. + Intuitia imi spune ca... Paliria neagré: ~ judecat critic; ~ gandeste logic, negativ; ~ atenfioncazi asupra a ceea ce nu poate fi ficut, e nonprofitabil,riscant sau periculos; Foloseste intrebarile: + Care sunt erorile? + Ce ne impiedica? + Lace riscuri ne expunem? + Ne permite regulamentul? Pélaria galbendi: ~ gindeste optimist, logic si pozitiv; ~ exploreaza beneficiile si posibilitgile; ~ imagineaza-ti luminasi stralucirea soarelui Foloseste intrebiirile: + Care sunt obiectivele? + Pe ce se bazerii aceste idei? + Care sunt beneficiile? + Cum voi/vom ajunge apoape de aceasta viziune (perspectivil)? Piildria verde: ~ creaza noi optiuni, variante, resurse, structuri, metode, idei; ~ gindeste-te la vegetaia proaspat, Ia abundenta; ~ di frau liber imaginafiei; Foloseste formulari de tipul: + Sansa suecesului este daci.. + Cum poate fi altfel atacata problema? + Putem face asta si in alt mod? + Gasi sio alta explicatie? Paléria atbastrai: ~ controleazi procesul gandirii pentru ca aceasta sii devini mai productiva si organizeazi actiunea; — supervizeazi, sistematizeazi concluziile, comenteazi dirijeazi si conduce cétre pasul urmator; Foloseste intrebarile: + Putem s& rezumim punetele de vedere expuse? * Care urmitorul pas? * Care sunt ideile principale? + Si nu pierdem timpul si si ne concentrim asupra..., nu credeti? Avantejele metodei “Pilirilor ginditoare”: ~ stimuleaza creativitatea participanfilor, giindirea colectiv si individual; ~ dezvolt& capiicitijile sociale ale participantilor, de intercomunicare si toleranfi reciprocii, de respect pentru opinia celuilalt; ~ ineurajeazi si exerseazii capacitatea de comunicare a ginditorilor, -dezvolté competenfele inteligenfei lingvistice, inteligentei_logice si inteligentei interpersonale; ~ este o tehnic& usor de folosit, aplicabila unei largi categorii de varste; — poate fi folosita in diferite domenii de activitate gi discipline; = este o strategie metacognitiva ce incurajeazA indi ii sA priveascé conceptele din diferite perspective. — determina si activeazs comunicarea i capacitatea de a lua deciziis ~ incurajeaz gindirea lateral, gindirea constructiva, complex si completii; Fiecare piilarie génditoare reprezints un mod de gandire oferind o privire asupra informatiilor, sentimentelor, judecdilor, atitudinii pozitive, creativitdyii, controlului. intr-o {intrunire serioasa oamenii se presupune ci nu pun pe primul plan emofiile, dar de fapt ei le deghizeazi in argumente aparent logice. Tehnica pdlariilor ganditoare ofera posibilitatea participangilor, care purtind piliria rosie, si-si exteriorizezé direct emofiile, sentimentele. intuitiile fir alte explicatii, lueru cunoseut de toti ceilalfi membrii ai grupului. Este important Si poi s& comunici ceea ce simti despre ceva anume, fird a ofensa pe nimeni gi ira a te simgi stinjenit, Palaria neagra este valoroasi pentru a evita gresclile, Participantii Ja discutit entuziasmati, pot fi rugati la un moment dat si-si punt paltiria neagra (sau s& priveasc’ din acest punct de vedere). Dacli se insist’ pe perspectiva negativa, e foare usor de “ucis in fas” ideile creative. Palaria neagra trebuie folosita mai bine dupa ce s-a folosit pailaria verde gi apoi Si fie urmati de paldria gathend. Intr-o discufie obisnuiti, de obic: , subiectul A are o pirere diferitd de subiectul B. Fiecare cautd si-gi argumenteze propria pirere si de multe ori fara 0 capacitate empatic’. Tehnica celor 6 paldritlor génditoare oferi posibilitatea tuturor participangilor la discufii de a fi la un moment dat de aceeagi parte a baricadei, purtand aceeasi palarie. Discutia devine astfel constructiva si efectele se vad imediat. Astfel, att subiectul A cat si subiectul B, pot purta la un moment dat paliria neagr’, in acelagi timp, pentru a descoperi pericolele, defectele, lipsurile, neajunsurile problemei pus tn discufie. Apoi ambii pot purta paldria galbend pentru a explora beneficiile, schimband-o apoi 1u cea verde pentru a fi deschisi ‘tuturor variantelor. In loc sa gandeasca in contradictoriu, dezvolti o explorare bazati pe cooperare. Este adevarat ca unii oameni sunt mai buni decdt alfii intr-un anumit mod de gindire, ori se simt mai confortabili sub o anumiti palarie; dar trebuie specificat c4 palariite colorate nu cticheteaz4 pe nimeni (de exemplu: “lonescu este ganditorul negru al grupului.”, etc). Este exact opusul scopului acestei metode, Important este ca fiecare participant si fact efortul dea folosi toate paliriile. Tehnica pdlriilor génditoare este folositi pentru a determina indivizii be perspectiva de gaindire, s& ia in considerate si alte puncte de vedere.