P. 1
Curs Conducatori Auto ATESTAT

Curs Conducatori Auto ATESTAT

|Views: 4,923|Likes:
Published by atenagoras
Curs Conducatori Auto ATESTAT
Curs Conducatori Auto ATESTAT

More info:

Published by: atenagoras on Jan 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

Sections

1.1. Documente de insotire a marfurilor

Operatorul de transport rutier are obliqatia sa asigure existenta la bordul
autovehiculului, pe toata durata executarii transportului, a documentelor impuse de
categoria de transport rutier efectuata si de prevederile legale in vigoare, respectiv:

1). Pentru toate categoriile de transport rutier:
• atestat profesional valabil;
• copia contorrna a licentei de transport I certificatului de transport in cont

propriu;
• foaia de parcurs;
• diagrame tahograf;
• certificatul de lnmatriculare al vehiculului, talonul cu inspectia tehnica

valabila;

• contractul de inchiriere sau contractul de leasinq in original sau copie
leqalizata.

2) In mod suplimentar, in cazul transportului de marfa:
• documentele de lnsotire a rnarfii;
• scrisoarea de transport CMR;

48

• carnet TIR, dupa caz (In cazul transportului rutier international de marfa);
• autorizatia speciala emisa de Compania Nationala "Adrninistratia Nationala a
Drumurilor din Romania" (In cazul transportului rutier de rnarfuri cu greutati
si/sau gabarite depasite):
• certificatul de atestare profesionala pentru soteri, conform Ordinului
Ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor de
atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse
clasificate periculoase in conformitate cu prevederile Acordului european
referitor la transportul rutier international al rnarfurilor periculoase A.D.R.(ln
cazul transportului rutier de produse periculoase si materiale radioactive);
• documentele privind vehiculul si marfa transportata, conform Hotararii
Guvernului nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea
etapizata In traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la
transportul rutier international al rnarfurilor periculoase (A.D.R.), lncheiat la
Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr.
31/1994 (In cazul transportului rutier de produse periculoase si materiale
radioactive) ;
• fisa de siquranta pentru categoria de produse transportate (In cazul
transportului rutier de produse periculoase si materiale radioactive).
• contractul de Inchiriere se va afla in original sau in copie legalizata la bordul
vehiculului (in cazul efectuarii de transporturi rutiere cu vehicule inchiriate) .

1.2. Utilizarea autorizatiilor de transport international

Autorizatii bilaterale

Autorizatiile de tranzit bilateral trebuie sa se qaseasca la bordul vehiculului ~i
sa fie prezentata la orice cerere a aqentilor lnsarcinati cu controlul acesteia. La
trecerea frontierei este necesara prezentarea acesteia autoritatilor de control.
Nu este admis transportul de marfuri lntre doua tocalitaf de pe teritoriul tarii
care a eliberat autorizatia. Autorizatia nu este valabila daca confine modificari si
stersaturi nelegalizate de autoritatea cornpetenta.
Autorizatia nu permite sa se efectueze decat nurnarul indicat de calatorii. Nu
este valabila pentru transporturile nationals §i nu poate fi transferata la un tert.
Pentru unele tari autorizatiile bilaterale pot fi de mai multe tipuri. Autorizatii
bilaterale de tranzit, autorizatii bilaterale de destinatie, autorizatii bilaterale terte.
Atentie: autorizatiile bilaterale trebuie completate cu coordonatele firmei, numarul de
lnmatriculare al mijlocului de transport ce utilizeaza autorizatia $i data utilizarii ei.
Autorizatia trebuie sa contina de asemenea $i semnatura $i$tampila
organului ce a eliberat autorizatia (ARR).
Un tip nou de autorizatii de transport este reprezentat de autorizatiile
bilaterale pentru mijloace de transport ce se lncadreaza in categoria Euro 2, 3.
Un alt tip de autorizatie bilaterala este autorizatia valabila pe parcursul unui
an de zile. Ex: autorizatia anuala de Franta.

j

,

!

Foarte important!!!

Toate rubricile ce se afla pe autorizatia bilaterala trebuie completate de catre

utilizator.

49

Ex: necompletarea datei pe autorizatia de transport a dus la plata unei

amenzi de 600 Euro.

In cazul Italiei autorizatiile trebuie starnpilate la intrare in tara de catre vama

italiana.

Autorizatii multilaterale CEMT

Autorizatiile CEMT sunt autorizatii multilaterale emise de CEMT pentru
transportul international rutier de rnarfuri in folosul altuia de intreprinderi de
transport, stabilite intr-o tara membra CEMT, pe baza unui sistem de contingent, pe
relatiile:

intre tarile membre CEMT ;
si/sau in tranzit pe teritoriul uneia sau mai multor tari membre
CEMT de catre vehicule inmatriculate lntr-o tara membra CEMT.
Ele nu se aplica transportului intre 0tara membra ~i 0tara terta. Ex. Norvegia
-Iran CEMT- ul nu poate fi folosit.
Autorizatia nu poate fi utilizata decat de un singur vehicul 0 data. Ea trebuie
sa se gaseasca la bordul vehiculului, intre locul de lncarcare ~i locul de cescarcare.
Autorizatia poate fi utilizata pentru vehicule luate in locatie sau in leasing,
fara soter, de societatea de transport careia i-a fost atribuita. Vehiculul trebuie sa fie
la dispozitia exclusiva a Intreprinderii care-I utinzeaza de-a lungul perioadei
contractului de locatie si trebuie sa fie condus de personalul propriu din aceasta
Intreprindere. In acest caz trebuie sa se afle la bordul vehiculului toate documentele
necesare.

Autorizatiile multilaterale CEMT sunt de doua feluri d.p.d.v. al termenului de
valabilitate. Autorizatii muttilaterale CEMT anuale si autonzatii multilaterale CEMT
lunare.

Autorizatiile tip CEMT anuale sunt de doua feluri d.p.d.v. al restrictiilor.
Autorizatii cu restrictii pe Austria, Italia, Grecia sau fara restrictii.
Autorizatiile tip CEMT lunare sunt numai cu restrictii pe Austria, Italia, Grecia.
Autorizatia nu poate f utilizata decat de un singur vehicul 0data. Ea trebuie
sa se gaseasca la bordul vehiculului, intre locul de incarcare §i locul de descarcare

Conform manualului CEMT soferii trebuie sa alba la bordul mijlocului de
transport urmatoarele documente in original:

1. Carnetul de drum, eliberat de ARR.
2. Autorizatia CEMT, eliberata de ARR.
3. Atestatul de conformitate la normele tehnice referitoare la emisiile sonore
§i poluante pentru camionul Euro 3 sigur (anexa 6A din manualul CEMT), eliberat de
fabricant.

4. Atestatul de conformitate la normele de securitate pentru camionul Euro 3
sigur (anexa 68 din manualul CEMT) eliberat de fabricant.
Recornandarn operatorilor de transport sa solicite de la fabricant anexele 6A
si 68 In original In limba germana, enqleza, franceza.
5. Atestatul de conformitate la normele de securitate a remorcii sau
semiremorcii (anexa 7 din manual), eliberat de RAR.
6. Atestatul controlului tehnic al tractorului ~i a remorcii sau semiremorcii
(anexa 8 din manual), eliberat de RAR.

50

Foarte important!!!

Autorizatiile tip CEMT nu se folosesc In cornbinatie cu autorizatiile bilaterale.
Ex. La comenzile de transport pe relatia Italia, au fost confiscate CEMT - uri la
intrarea In Slovenia pentru folosirea necorespunzatoare.

Autorizatii tranzit comunitar

,

Este 0 autorizatie de transport ce permite transportul rutier In tranzit al
rnarfurilor prin acele state membre ale Cornunitatii Europene pentru care timbrele
adezive au fost lipite si anulate.

Autorizatia apartine detinatoruiui $i este netransferabila. Autorizatia poate fi
retrasa de catre autoritatea cornpetenta a statului care a emis-o sau, In cazul in care
este falsiticata, de catre statui In care se desfasoara operatiunile de tranzit.
Autorizatia poate fi utitizata doar pentru un singur autovehicul 0 data.
Autorizatia trebuie pastrata la bordul vehiculului $i este valabila pe parcursul unei
calatorii dus $i al unei calatorii Inters. Transportatorul trebuie sa respecte toate legile
si reqlernentarile nationals ale statului membru al Cornunitatii Europene tranzitat,
referitoare la transport §i trafic.
Standardele tehnice privind constructia §i echipamentele utilizate de vehicule
pentru a derula operatiunile de tranzit trebuie sa se conformeze celor stabilite pentru
vehicule aflate In circulatie In transportul international §i In plus sa corespunda cel
putin standardelor Euro 1.

Dovada conformitatii cu aceasta prevedere va fi pastrata la bordul vehiculului
de-a lungul Intregii calatorii. Autorizatia trebuie inapoiata autontatii competente
emitente In decurs de 15 zile de la utilizare.

Foarte important I!!

Toate rubricile trebuie completate de catre utilizator.
Nu uitati de starnpilarea autorizatiei In frontiera la intrarea $i iesirea din

Romania.

1.3. Transportul marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

Agrearea vehicule/or. Principii fundamenta/e

Vor putea fi agreate pentru transportul international de rnarfuri sub sigiliu
vamal numai vehiculele al carer compartiment destinat incarcaturii este construit §i
amenajat astfel ca :

- nici 0 marfa sa nu poata fi scoasa sau intrcdusa din partea sigilata a
vehiculului fara a lasa urme vizibile de efractie sau rupere a sigiliului vamal
- sigiliul vamal sa poata fi aplicat lntr-un mod simplu §i eficace
- sa nu alba nici un spatiu ascuns care sa permits dosirea marfurilor
- toate spatiile susceptibile de a contine rnarfuri sa fie usor accesibile

pentru controlul vamal

Dupa agreare se va elibera un certificat de agreare a carui valabilitate este

de 2 ani.

51

Cand un vehicul agreat care transports marfuri sub acoperirea unui carnet
TIR prezinta defecte de importanta majora, autoritatile competente ale partilor
contractante vor putea sa refuze autorizarea vehiculului de a-si continua drumul
sub acoperirea carnetului TIR. In aceasta situatie autoritatile vamale vor puntea
face adnotari in rubrica 10 a certificatului de agreare. Dupa repunerea vehiculului in
starea care sa justifice agrearea acesta va fi prezentat autorttatilor vamale care vor
valida din nou certificatul , adauqand in rubrica 11 0 rnentiunea care anuleaza
adnotarile precedente.

Nu se va cere certificat de agreare pentru vehiculele rutiere sau
containerele transportand rnarfuri grele sau voluminoase.
Carnetul TIR utilizat va trebui sa poarte pe coperta sa si pe totl voletii
indicatia rnarfuri grele sau voluminoase cu litere grease, ln enqleza sau in franceza.
Autoritatile vamale din tara de plecare vor putea cere ca la carnetul TIR sa
fie anexate specificatia coletelor, fotografii, schite, care sunt necesare pentru
identificarea marfurilor. In acest caz ele vor fi atasate pe coperta carnetului TIR iar
pe toate manifestele carnetului se va face mentiune despre aceste documente.

Modelul carnetului TIR

Carnetul TIR este imprimat in limba franceza.
Carnetul TIR este emis in tara de plecare sau in tara in care titularul este

stabilit sau domiciliat

Valabilitatea carnetului TIR este stabilita de asociatia garanta - specificand
ultima zi de valabilitate dupa care carnetul nu mai poate fi luat ln evidenta.
Carnetul TIR ramane valabil pana la terminarea operatiunii TIR, cu conditia ca el
sa fi fost luat In evidenta In ultima zi de valabilitate sau Tnaintea acestei date.

Procedura transportului sub acoperirea carnetului TIR.

Carnetul TIR va fi valabil pentru 0sinqura cursa.
Se va emite un singur carnet TIR pentru un ansamblu de vehicule rutiere,
sau pentru mai multe containere incarcate fie pe un singur vehicul rutier, fie pe un
ansamblu de vehicule

o operatiune TIR comports mai multe birouri vamale de plecare si de
destinatie dar nurnarul lor nu va depasi 4. Nurnarul de voleti corespunzator se
calculeaza in functie de nr. puncte vamale de plecare , de destinatie , de tranzit -
cate 2 voleti.

Marfurile lrnpreuna cu vehiculul rutier si carnetul TIR se vor prezenta
autoritatii vamale ale tarii de plecare care vor lua rnasurile corespunzatoare pentru
a se asigura de exactitatea manifestului marfurilor ~i pentru aplicarea sigiliilor
vamale.

La fiecare birou vamal de trecere, ca si la bireurile vamale de destinatie,
vehiculul rutier, ansamblul de vehicule sau containerul vor fi prezentate autoritatilor
vamale pentru control cu incarcatura ~i carnetul TIR aferent.

Modul de completare a carnetului TIR

Carnetul TIR nu va prezenta stersaturi ~i ruci scnen suprapuse . Orice
rectificare trebui sa fie aprobata si vizata de autoritatea varnala.

52

lndicatii referitoare la Inmatriculare. Cand dispozitiile nationals nu prevad
Inmatricularea remorcilor §i semiremorcilor, se va indica nurnarul de identificare sau
de fabricatie,

Manifestul:

- va fi completat In limba tarii de plecare, cu exceptia cazului In care
autoritatile vamale ar autoriza folosirea unei alte limbi. Autoritatile vamale ale
unei tari tranzitate pot cere 0traducere in limba lor
- indicatiile lnscrise pe manifest trebuie sa fie dactilografiate astfel lncat
sa fie user de citit pe toate filele. Filele ilizibile vor fi refuzate de autoritatile
vamale.

- cand nu exista spatiu suficient pentru a lnscrie pe manifest toate
marfurile transportate, pot fi atasate voletilor foi anexa, de acelasi model cu
manifestul sau sub forma de documente comerciale
- daca exista mai multe birouri vamale de plecare sau de destinatie,
Inscrierile referitoare la marfurile luate In evidenta vor fi net separate unele de
altele pe manifest

- listele specificative de colete, fotografii , planuri vor fi vizate de
autoritatile vamale ~i atasate la pagina 2 a copertii carnetului
- toti voletii (rubrica 16, 17) vor fi dataf ~i sernnati de titularul carnetului

TIR sau reprezentantul sau.

Incidente sau accidente

- daca pe parcurs dintr-o cauza fortuna se Intampla ca un sigiliu vamal
sa fie rupt sau ca marfurile sa fie distruse sau deteriorate, transportatorul se va
adresa imediat autoritatilor vamale sau autoritatii competente care vor Intocmi
un proces verbal de constatare care figureaza In carnetul TIR.
- In cazul unui accident care necesita transbordarea pe un alt vehicul
aceasta se poate face doar in prezenta autoritatilor competente
- Procesul verbal va rarnane atasat la carnetul TIR pana la biroul vamal

de destinatie.

1.4. Conventia CMR, formulare CMR

Conventia CMR reglementeaza conditiile generale in care se Incheie $i se
executa contractul de transport international sau national de marfuri - reprezentat
prin scrisoarea de trasura tip CMR.
Conventia CMR se aplica oricarui contract de transport de rnarfuri pe sosele,
cu titlu oneros, cu vehicule, cane locul primirii marfii §i locul prevazut In contract
pentru eliberare sunt situate in doua tari diferite dintre care cel putin una este tara
contractanta.

Contractul de transport tip CMR, care se prezinta sub forma scrisorii de
trasura, se considera incheiat atunci cane marfa a fost tncarcata in autocamion, iar .
conducatorul auto a semnat scrisoarea de trasura, de preluarea rnarfii. Scrisoarea
de trasura se intocmeste in trei exemplare, semnate atat de expediter cat §i de
caraus.

Primul exemplar se remite expeditorului, al doilea Insoteste marfa pana la
destlnatie, iar al treilea exemplar rarnane la caraus. Scrisoarea de trasura se

53

intocmeste pentru fiecare autocamion in parte, chiar daca lotul de marfa expediat
este mai mare §i se lncarca pe mai multe autocamioane, apartinand aceluiasi

caraus.

Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda:
Numele §i adresa expeditorului
Locul si data intocmirii scrisorii de trasura
Numele §i adresa carausului
Locul si data primirii rnarff pentru transport
Locul prevazut pentru eliberarea marfii
Numele si adresa destinatarului rnarfu.
Denumirea curenta a rnarfii §i felul ambalajului, iar pentru
marfurite periculoase se va indica denumirea general recunoscuta
Numarul coletelor, rnentionandu-se si marcajele respective
Cantitatea exprirnata in kg, precum si alte unitati dupa caz (

bucati, perechi, etc.)

lnstructiunile privind forrnalitatile vamale
Menfumea ca transportul respectiv este supus regimului stabilit
prin CMR si nici unei alte clauze contrare.
Mentiuni privind modul de plata al taxelor de transport
Termenul in care transportul trebuie efectuat. In unele situatii
se prevad penalizari pentru fiecare zi lntarziata fa\a de termenul fixat.
Valoarea declarata a rnarfu. Raspunderea carausului este
limitata. In cazul in care se declara valoarea rnarfii, iar carausul preia asupra
sa raspunderea pentru intreaga valoare, se vor mari in mod corespunzator
si tarifele de transport.

lnstructiunile expeditorului catre caraus cu privire la
conservarea calitatii marfii in timpul transportului §i rnanipularilor
Lista documentelor remise carausului pentru ca aceasta sa
raspunda in caz de ratacire sau de deteriorare a lor.
Mentionarea express de interzicere a transbordarii marfii, in
cazul cand in contractul de vanzare - curnparare se stipuleaza acest lucru.

Carausul este obligat sa constate prin conducatorul auto starea aparenta a
marfii §i ambalajelor, precum §i exactitatea numarului de colete, In baza observatiilor
si constataruor facute. EI poate lnscrie anumite remarci pe scrisoarea de trasura,
remarci care pot conduce la refuzul de plata a marfii catre destinatar sau la pretentii
$i reclarnatii fa,a de incarcator. Diverqentele dintre incarcator si caraus cu privire la
numarul de colete sau asupra altor date se pot rezolva printr-o verificarea (
numarare, cantarire, masurare, etc.) urrnand ca cel care a gre§it sa suporte
cheltuielile de manipulare suplimentare §i de tntarzlere a transportului.
Daca In scrisoarea de trasura nu s-a facut nici 0 rernarca cu privire la
calitatea sau cantitatea rnarfii sau ambalajului, exists prezurntia ca preluarea marfil
de catre caraus s-a facut conform celor inscrise, deci In stare aparent buna.

1. Raspunderea expeditorului

Expeditorul raspunde fata de caraus pentru nedeclararea corecta a rnarfii
sau de proasta ambalare, care ar putea produce avarierea autovehiculului sau a

54

altor marfuri pe care Ie transports sau care ar putea provoca daune persoanelor
care vin In contact cu marfa.

Expeditorul raspunde de insuficienta, lipsa sau proasta completare a
documentelor necesare tranzitarii, Indeplinirii forrnalitatilor de varnuire la frontierele
de tranzit sau In tara de destinate.
EI trebuie sa furnizeze toate informatiile pentru ca transportul sa se poata
executa In bune conditii, carausul nefiind obligat sa examineze toate documentele
primite, daca sunt suficiente, daca contin toate datele sau daca sunt corect
intocmite.

Daca marfa este periculoasa la transport, se impune ca acest lucru sa fie
facut cunoscut carausului ~i sa mentioneze ca atare pe scrisoarea de trasura. In
cazul in care nu s-a comunicat acest lucru carausului, acesta din urma nu numai ca
este exonerat de raspundere. ci poate solicita despaqubiri pentru orice avarie a
autovehiculului sau a rnarfurilor. De asemenea, carausul poate in orice moment, sa
descarce ~i sa distruqa marfa primita la transport, iar expeditorul este tinut
raspunzator pentru toate cheltuielile ~i daunele ce ar rezulta din predarea la
transport a unor astfel de marfuri.

2. Dificultati in executarea contractului

,

Daca din anumite motive carausul nu poate executa contractul de transport
in conditifle stipulate, fiind impiedicat de diverse motive sa ajunqa la locul de
destinatie nominalizat sau sa efectueze transportul pe ruta stabilita, acesta este
obligat sa sohcite instructiuni expeditorului sau altei persoane care are drept sa
dispuna de marfa.

Daca circurnstantele permit totusi efectuarea In continuare a transportului,
dar In alte conditit dedit cele prevazute In scrisoarea de trasura, iar carausul n-a
putut obtine la timp instructiunlle de la persoana lndreptatita sa dispuna de marfa,
atunci acesta va continua cursa In conditiile ca cele mai bune pentru expediter,
avand dreptul la despaqubiri.

3. Dificultati la eliberarea mertutitor

Carausul rutier este obligat sa predea rnarfurile la destinatie destinatarului
nominalizat. Sunt situatii cand carausui nu poate preda marfa destinatarului, fie ca
acesta refuza primireamarfii, fie ca nu poate fi identificat. In cazul ca destinatarul
refuza primirea marfii, expeditorul poate sa dispuna de aceasta, tara sa mai fie
necesar sa prezinte carausului al doilea exemplar al scrisorii de trasura. Daca
destinatarul revine, dupa refuzul initial ~i solicita carausului sa-i elibereze totusi
marfa, atunci acesta din urrna se va conforma numai in cazul ln care, intre timp, nu
a primit de la expeditor raspuns cu instructiuni complete. Daca dupa refuzul de
primire al rnarfii de catre destinatar nu se dispune de catre expediter asupra
procedeului de urmat, carausul poate sa descarce marfa la un antrepozit sau in
magaziile proprii.

4. Predarea merturitor la destinatie.

Marfurile inscrise In scrisoarea de trasura se elibereaza destinatarului, In
cantitatea ~i calitatea prevazute In acest document. Daca destinatarul nu face nici 0
observatie cu privire la cantitatea sau calitatea rnarfii se presupune, pana la proba
contrarie, carausul a predat-o conform celor lnscrise In contractul de transport.

55

Constatarea starii marfii se face In momentul eliberarii, In cazul In care pierderea
sau avaria este aparenta.

Daca pierderea §i avaria pot fi observate la eliberare, atunci eontestarea se
faee In maxim 7 zile. In termenul rnentionat nu se inelud duminieile §i sarbatorile
legale.

5. Respunderee carau$ului rutier

Carausul este obligat ea la preluarea rnarfii sa verifice cantitatea §i confirrna
cele Inscrise In scrisoarea de trasura, prin conducatorul auto. In cazul ca nu s-a
facut nici 0 mentiune pe scrisoarea de trasura, se presupune ca marfa a fost
preluata In bune conditii §i In conformitate eu cele descrise in documentul
rnentionat. Prin urmare carausul nu poate fi exonerat de raspundere pe motiv ca
soferul nu a putut sa eonstate daca s-a incarcat toata cantitatea sau ea unele colete
au fost avariate.

Carausul raspunde de pierderea totala sau partiala a marfii. precum si de
avarierea care a avut loc In timpul efectuarii transportului. EI nu poate invoca nici
faptul ca In timpul transportului s-a produs avarierea autovehiculului §i aceasta a
avut drept urmare avarierea rnarfii, el ramanand raspunzator de predarea marfii In
bune conditii la destinatie.

Fac exceptie urmatoarele situatii incare carausul nu raspunde de avarierea marfii:
a) S-au folosit autocamioane descoperite ( fara prelate ), daca
acest lucru a fost convenit In prealabil cu expeditorul §i a fost rnentionat
expres In scrisoarea de trasura.
b) Avarierea sau pierderea ca urmare a unui ambalaj defectuos
sau necorespunzator specificului marfi!
c) Operatiunile de incarcare, descarcare si stivuire s-au tacut de
catre expediter, destinatar sau persoanele Imputernicite de acestia.
d) Avarierea, pierderea totala sau partiala s-au produs ca urmare
a lnsasi naturii rnarturilor (in special ruginire, scurgere, uscare evaporare)
e)

Ratacirea §i pierderea s-au datorat insuficientei sau
trnperfectiunii marcajelor facute de expeditor pe colete.
f) Transportul de animale vii.

Pentru toate aceste situatii, carausul nu raspunde, cu conditia de a face
dovada ca a luat toate masurile care-i reveneau In mod normal sica s-a conform at
instructiunilor date de expediter.
Carausul rutier trebuie sa conserve calitatea §i cantitatea rnarfii In timpul
transportului §i s-o predea In bune conditii la timpul prevazut In contract. Carausul
raspunde pentru executa rea cu lntarziere a contractului de transport.
Carausul este raspunzator de eventualele consecinte negative ce ar putea
apare ca urmare a pierderii, ratacirf sau inexactei utilizari a documentelor sau
instructiunii date de expediter. Despaqubirea expeditorului, din aceste motive, nu
poate depasi lnsa pe cea care ar fi rezultat din pierderea totala a marfii. Pentru a
putea dovedi culpa carausului, este necesar ca expeditorul sa mentioneze pe
scrisoarea de trasuradocumentele §i instructiunile anexate.

56

1.5. Obligatii la trecerea frontierelor

La transportul rnarfuritor pe cale rutiera, transportatorul este obligat sa
prezinte la biroul vamal , la intrarea sau la iesirea din tara a autovehiculului,
certificatul de inmatriculare al acestuia si documentele de insotire ale rnarfurilor.

Controlul vamal al mijloacelor de transport de rnarfuri la birourile vamale de

frontiera.

La transportul rnarfurilor pe cale rutiera autoritatea vamala controleaza
exteriorul autovehiculului, cabina acestuia, $i dupa caz agreatul frigorific. La
mijloacele de transport rutiere fara lncarcatura se efectueaza $i controlul
compartimentului de marfuri.

Daca la controlul exterior se constata sigilii lipsa sau cane sigiliile aplicate la
expediere au fost violate, ori compartimentulin care se afla marfurile a fost violat, se
efectueaza controlul interior al autovehiculului $i controlul marfurilor. Autoritatea
varnala consernneaza rezultatele controlului in procesul verbal de constatare, care
se sernneaza si de transportator.

Autoritatea vamala poate dispune efectuarea controlului vamal la unul din
birourile vamale de interior, cand nu sunt conditii corespunzatoare de control vamal
la intrarea in tara a autovehiculelor. In aceste cazuri, autovehiculele se tranziteaza
sub sigiliu vamal sau se dirijeaza cu insotitor vamal la cel mai apropiat birou vamal
din interiorul tarii, pe directia de destinatie a autovehiculului, unde exista conditii de
control vama!.

Cheltuielile de transport $i de manipulare a marfurilor si cele de deplasare a
autorltatii vamale sunt in sarcina transportatorului.

2. Principalele reguli de incarcare si
asigurare a
rnarfurilor transportate

2.1. incarcarea marfurilor

2.1.1. Calculul tncercsturii utile a unui vehicul sau ansamblu de vehicule

Definitii mase:

Masa proprie a vehiculului (masa vehiculului gata de drum) :
- masa vehiculului carosat, gata de drum fara incarcatura, cu dispozitivul de
atelare, daca este vorba de un vehicul tractor, sau masa sasiului-cabina, daca
constructorul nu rnonteaza caroserie si/sau dispozitivul de atelare, inclusiv lichidul
de racire, lubrifianti, 90% din carburant, 100% din alte lichide, cu exceptia apelor
uzate, scule, roata de rezerva $i conducatorul (75 kg) $i pentru autobuze si autocare
masa Insotitorului (75 kg), daca acest loc este prevazut in vehicul

57

Masa totala maxima autorizata (pentru vehicul/ansamblu de vehicule)
- masa totala maxima a vehiculului sau ansamblului de vehicule lncarcate.
autorizata pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, conform leqislatiei in
vigoare. Ea nu poate sa depaseasca masa maxima tehnic adrnisibila stabilita de
constructor

Masa maxima tehnic adrnisibila (constructiva)
- masa proprie a vehiculului la care se adauqa masa Incarcaturii, stabilita de
constructorul acestuia, tinand seama de dimensionarea componentelor si
echipamentelor acestuia

Incarcatura utila (sarcina utila) pentru un vehicul este eqala cu diferenta
dintre Masa totala maxima autorizata (pentru vehicul) ~i Masa proprie a vehiculului.

Sarcina utita (stabilita de constructorul vehiculului) pentru un vehicul este
eqala cu diterenta dintre Masa maxima tehnic adrnisibila si Masa proprie a
vehiculului. Sarcina utila stabilita de constructorul vehiculului poate fi mai mare sau
eqala cu sarcina utila calculate anterior.
Cand se calculeaza sarcina utila trebuie sa se tina cont in primul rand de
reqlernentarile nationale si internationale referitoare la masa totala maxima
autorizata.

Oaca avem un ansamblu de vehicule alcatuit dintr-un vehicul tractor ~i 0
rernorca sarcina utila a ansamblului va fi data de suma sarcinii utile a vehiculului
tractor si a remorcii.

2.1.2. Calculul volumului util

Volumul util al unui vehicul este dat de formula:
Vu= Sux h, (m")
Unde : Sueste suprafata utila de incarcare a vehiculului (rn") ~i
hueste inaltimea utila a compartimentului de incarcare al vehiculului

Unde : Lu~i lusunt lungimea utilatinterioara) respectiv latime utila (interioara)
a suprafetei de incarcare a vehiculului.

2.1.3. Plan de incercere, incompatibilitati

lnainte de efectuarea lncarcarii unui vehicul este necesara elaborarea unui
plan de incarcare. Necesitatea planului de incarcare este data de respectarea masei
totale maxima autorizata a vehiculului, a maselor maxime autorizate pe axa / grup de
axe precum ~i de faptul ca trebuie utilizat la maximum volum util al vehiculului pentru
a putea utiliza la maximum capacitatea de transport a vehiculului.

La alcatuirea planului de incarcare trebuie sa se tina cont de urrnatoarele
- dimensiunile ~i masele fiecarei unitati de marfa de transportat;

58

- nurnarul de bucati dintr-un anumit tip de marfa;
- dimensiunile interioare al compartimentului de incarcare al vehiculului;
- repartizarea diferitelor marfuri astfel Incat sa se umple cat mai bine volumul
util al vehiculului §i in acelasi timp sa nu se depaseasca masa totala maxima
autorizata a vehiculului §i masele maxime autorizate pe axa 1grup de axe.
In final trebuie sa rezulte un plan In care sa fie indicate dispunerea fiecarei
unitati de marfa In interiorul compartimentului de lncarcare al vehiculului.
, In cazul utilizarii paletilor acest plan este mult simplificat datorita
dimensiunilor standard ale paletilor.
Prezentarn un exemplu de plan de incarcare In containere de 20 §i respectiv
40 de picioare In cazul utilizarii diferitelor tipuri de paleti.

Dimen. 20' Container

40' Container

palet

Nr.

Utilizare

Nr.

Utilizare

[mm] Tip

max

suprafata Tip

max suprafata

[inch] stivuire

palef podea

stivuire

paleti podea [%]

[%]

1000 x
800

1

14

83.2

1

28

81.2

40" x
32"
1100 x
800

1

14

91.4

1

28

89.3

44" x
32"
1100 x
900

1

12

88.1

1

26

93.3

44" x

35 1/2"

1100 x
1100

1

10

99.7

1

20

87.7

44" x
44"
1100 x
1400

1

8

91.3

1

16

89.3

44" x
55"
1200 x
800

2 sau 3 11

78.4

2 sau 3 23

80.1

48" x
32"
1200 x
1000

3

10

89

2 sau 3 20

87.0

48" x
40"

59

2.1.4. Repartizarea tncerceturii, consecintele incarcarii pe 0axa

La lncarcarea unui vehicul trebuie respectate limitele legale pentru mase. De
asemenea trebuie respectate masa totala tehnic adrnisibila si sarcinile pe axe tehnic
admisibile ale vehiculului respectiv.

Depasirea maselor legale atrage dupa sine amenzi, oprirea §i descarcarea
vehiculului etc. In functie de tara. Supraincarcarea vehiculului are efecte negative
asupra directiei, franarii si controlului vitezei de deplasare.

Autovehiculele supraincarcate se deplaseaza incet in rarnpa, iar la coborarea
pantelor capata 0viteza mare. Spatiul de franare creste. Franele pot ceda cand sunt
solicitate la maximum. La un vehicul supraincarcat pot aparea de asemenea avarieri
ale suspensiei, puntilor sau explozii ale anvelopelor.

Plasarea necorespunzatoare a lncarcaturii poate duce la manevrarea
periculoasa a autovehiculului. 0 lncarcare prea mare a axei fata (cauzata de
plasarea prea in fa,a a lncarcaturii) poate provoca manevrarea grea a directiei,
avarierea axei directoare si anvelopelor.
Subincarcarea axei fata (cauzata de plasarea prea in spate a lncarcaturu)
provoaca descarcarea axei directoare si manevrarea nesiqura a directiei. 0
incarcare prea mica a axei(lor) motoare poate provoca 0 tractiune scazuta rotile
putand pierde aderenta cu usurinta (fig. 1).
Plasarea lncarcaturii mai mult Tntr-una din partile lateraIe ale autovehiculului
poate afecta stabilitatea, franarea sau uzura pneurilor (fig. 2).

a) incorect

b) incorect

c) corect

Fig. 1 Exemple de plasare a incarcaturii ln plan longitudinal

a) incorect

b) corect

Fig. 2 Exemple de plasare a incarcaturii in plan transversal

60

2.1.5. Stabilitatea vehiculului §i centrul de greutate

lnaltirnea centrului de greutate este foarte importanta pentru conducerea in
siguranta a autovehiculului. Un centru de greutate inalt (incarcatura plasata in partea
de sus a vehiculului) poate provoca rasturnarea cu usurinta a vehiculului, mai ales in
curbe sau la efectuarea unei manevre bruste de depasire pentru evitarea unui
pericol. Din aceasta cauza este foarte irnportanta distribuirea incarcaturu cat mai jos
posibil §i piasarea partilor de incarcatura mai grele in partea de jos.

2.1.6. Tipuri de ambalaje

Ambalajele utilizate pentru marfuri pot fi cutii de carton, de plastic sau de
lemn de forma paralelipipedica, containere de mici dimensiuni. Pentru rnarfuri in
stare lichida se utilizeaza butoaie din metal sau material plastic, canistre etc. Pentru
gruparea mai multor unitati de marfa se utilizeaza europaleti, paleti din material
plastic din metal, boxpaleti, containere etc. Dimensiunile europaletilor sunt
800x1200x172 mm

Containerul este 0cutie de marfa de forma paralelipipedica care confine mai
multe unitatl de marfa, de multe ori omogene §i care constituie 0incarcatura mare ca
volum $i greutate §i care se manipuleaza lmpreuna (incarcatura §i containerul) cu
mijloace mecanizate iar tncarcarea si descarcarea containerului se face doar la
expeditor §i destinatar, nu pe parcurs.
Avantajele folosirii containerului sunt multiple, in primul rand se rnecanizeaza
activitatea de manipulare la lncarcare, descarcare sau transbordare. Se reduce
timpul general de tranzit ca urmare a reducerii timpilor de transbordare. Containerul
protejeaza marfa pe durata deplasarii $i este 0 modalitate de depozitare protejata a
bunurilor §i atunci cane se afla sub cerul liber, reduce deci costurile de depozitare .
. Se evita sustragerile iar potentialul de pierdere sau distrugere datorita rnanipularf se
reduce, cerintele de ambalare a produselor introduse in container sunt mai mici.
Containerele cele mai utilizate sunt cele de 20 de picioare sau de 40 de
picioare lungime, ele se pot aseza pe vagon sau pe semiremorca auto pentru
deplasarea pe uscat.

3. Asigurarea lncarcaturii

3.1. Modalitati de fixare si ancorare

Daca vehiculul este lncarcat gre§it sau incarcatura nu este asiqurata,
aceasta poate constitui un pericol pentru ceilalti participanti la trafic saupentru sofer.
Pierderea sau caderea lncarcaturu poate cauza probleme traficului sau poate rani
sau chiar ornori alte persoane.

De asemenea in timpul unei franari bruste incarcatura neasigurata
corespunzator poate sa raneasca sau sa omoare chiar pe soferul vehiculului in
cauza. In cazul unei supralncarcari autovehiculul se poate defecta sau chiar avaria.

61

Blocarea incerceturii.

Blocarea Incarcaturii este utilizata pentru partea din fata, spate, si/sau partite
laterale ale acesteia pentru a preveni deplasarea. Dispozitivele de blocare trebuie sa
alba 0 forma care sa se potriveasca cu incarcatura transportata si trebuie sa fie
asigurate fata de podeaua vehiculului.

Asigurarea cu legaturi.

Pe semiremorcile platforrna sau fara obloane laterale, incarcatura trebuie
asiqurata cu leqaturi pentru a preveni deplasarea sau caderea acesteia.
In furgoanele lnchise asigurarea cu legaturi este de asemenea necesara
pentru a preveni deplasarea lncarcaturii care poate afecta conducerea vehiculului.
Leqaturile trebuie sa fie de un tip §i 0rezistenta corespunzatoare.
Rezistenta cornbinata atuturor leqaturilor trebuie sa fie astfel incat acestea
sa poata sa ridice 0greutate de 1,5 orimai mare decat a incarcaturii asigurate.
Trebuie utilizate echipamente de legare corespunzatoare cum ar fi chingi,
lanturi, cabluri precum si dispozitive de Intindere corespunzatoare (vinciuri,
dispozitive cu clichet). Legaturile trebuie atasate de vehiculln mod corect cu ajutorul
carliqelor, suruburilor, sinelor sau inelelor.
Indiferent de cat de mica este 0 incarcatura aceasta trebuie asiqurata cu cel
putin doua leqaturi. Obloanele din fata sau parte din fata a compartimentului
furgonului protejeaza soferii de incarcatura In cazul unei coliziuni sau al unei franari
bruste. De aceea trebuie verificata starea structurii din fata.

3.2. Verificarea ancorarii marfurilor

Inainte de plecarea in cursa soferul trebuie sa se asigure ca autovehiculul nu
este supraincarcat si ca tncarcatura este echilibrata si asigurata corespunzator,
Dupa primii 25 km parcursi este bine ca incarcatura si dispozitivele de
asigurare sa fie verificate ~i sa se faca, daca este cazul, ajustarile necesare
respectiv intinderea chingilor slabite. In timpul calatoriei este bine ca lncarcatura §i
dispozitivele de asigurare sa fie verificate cat mai des posibil.
Conditii care trebuie respectate de ccnducatorii auto la executarea

transporturilor rutiere.

Transportul rutier de marfuri generale In trafic national:
- soferul are obliqatia sa asiste la Incarcarea §i descarcarea rnarfurilor
transportate, permitand efectuarea acestor operatiuni astfel lncat pe parcursul
transportului sa se asigure securitatea rnarfurilor si sa se prelntarnpine deplasarea
acestora §i producerea unor evenimente rutiere;
- soferul are obliqatia sa nu permita incarcarea rnarfurilor din alte categorii pentru
care vehiculul nu detine licenta;
- sa nu se tncarce vehiculul peste capacitatea utila de transport;
- transportul rnarfurilor agabaritice sau periculoase se va efectua pe rutele aprobate.
Transportul rutier international de rnarfuri:
- ccnducatorul auto va asista la Incarcarea marfii, urmarind numaru' coletelor
incarcate. marcajul acestora, starea aparenta a ambalajului §i a marfii. indicand
modul optim de repartizare a lncarcaturii §i ancorarea acesteia

62

3.3. Asigurarea accesului pentru incarcare/descarcare

La manevrarea, pozitionarea ~i fixarea autovehiculelor pentru
incarcare/descarcare. conducatorii auto trebuie sa respecte prevederile normelor de
protectie a muncii specifice locurilor de rnunca respective.
Este interzis accesul la locul de Incarcare/descarcare al persoanelor care nu
au nici 0atributie la aceste operatii.
Conducatorul auto nu va efectua controlul sau repararea autovehiculului in
timpul lncarcarii sau descarcarii acestuia.
La lncarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor trebuie respectate

urrnatoarele rnasuri:

incarcarea se va face dinspre partite laterale ale
autovehiculului sau dinspre partea din spate;
conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe
platforma autovehiculului, in cabina sau pe scari:
conducatorul autovehiculului va parasi cabina ~i se va
indeparta de zona de actiune a macaralei; in cazul lncarcarii marfurilor
care depasesc gabaritul este interzisa prezenta conducatorului auto in
cabina, indiferent de mijloacele de incarcare utilizate si de capacitatea
vehiculului.

La autovehiculele dotate cu obion ridicator in timpul rnanipulani oblonului este
interzisa stationarea oricarei persoane pe obion, sub obion sau in spatele
vehiculului.

3.4. Aranjarea si asigurarea incarcaturii

Incarcatura unui autovehicul trebuie sa fie asezata si, la nevoie, astfel fixata

tncat:

a) sa nu puna in pericol persoane ori sa nu cauzeze daune proprietatii

publice sau private;

b) sa nu stanjeneasca vizibilitatea conducatorului sau sa pericliteze
stabilitatea ori conducerea vehiculului;
c) sa nu fie tarata, sa nu se scurqa ori sa nu cada pe drum;
d) sa nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii si placutele cu
numerele de inmatriculare sau inregistrare, iar in cazul vehiculelor fara motor,
semnalele facute cu bratele de conducatorul acestora;
l.anturile. cablurile, prelatele ~i alte accesorii ce servesc la asigurarea sau
protectia incarcaturu trebuie sa 0fixeze cat mai bine de vehicul I?isa nu constituie,
ele insele, un pericol pentru siquranta circulatiei.

Acoperirea incerceturii

Se recomanda pentru marfurile care se pot irnprastia in timpul transportului
cum ar fi cele pulverulente. Aceasta se face din doua motive: a) sa protejeze pe
ceilalti participanti la trafic sau pietonii de lmprastierea lncarcaturii ~i b) sa protejeze
incarcatura de conditiile meteorologice. Se recomanda ca soferii sa supravegheze in
timpul conducerii acoperitorile prin intermediul oglinzilor.

63

Stivuirea incercetuti!

Marfurile cu forme geometrice regulate sau ambalate In forme geometrice
regulate trebuie incarcate In vehicule In stive, cu randuri Intretesute asiqurandu-se 0
buna stabilitate. Pentru situatia In care se cepaseste inaltimea obloanelor, trebuie
asiqurata stabilitatea marfurilor. Paletii trebuie asezati In caroseria vehiculului cu
latura mica lnspre cabina mijlocului de transport. Paletii de dimensiuni mici vor fi
stivuiti In caroserie lntretesut.

Fig. 3 Exemple de asezare a butoaielor

4. Cunostlnte privind leqlslatia nationala
~i internationala aplicabila tipului
de transport de
rnarfuri

Transportul rutier de rnarfuri se efectueaza numai In conditiile respectarii
prevederilor Ordonantei de urgenta nr. 109/2005, precum §i a acordurilor si
conventiilor internationale la care Romania este parte.

Transportul rutier de marfuri periculoase se efectueaza numai In conditiile
respectarii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier international
al rnarfurilor periculoase (A.D.R.), lncheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu rnodificarile ulterioare, §i a
reqlernentarilor specifice In vigoare.
Transportul rutier al deseurilor periculoase se efectueaza numai In conditiile
respectarii reqlementarilor specifice In vigoare.

Transportul rnarfurilor sau produselor periculoase se efectueaza numai daca
sunt Indeplinite urrnatoarele conditii:
a) vehlculul lndeplineste conditiile tehnice si de agreare, prevazute In Acordul
european referitor la transportul rutier international al rnarfurilor periculoase (ADR),
Incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr.
31/1994, cu rnodiflcarile ulterioare;
b) vehiculul are dotarile si echipamentele necesare prevazute In

reqlementarile In vigoare;

64

c) conducatorul vehiculului detine certificat ADR corespunzator,
Administratorul drumului public stabileste, cu avizul politiei rutiere, traseele
interzise accesului vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse
periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative si a semnalizarii
corespunzatoare acestora ..

./ Conducatorul vehiculului care efectueaza transport de rnarfuri sau
produse periculoase trebuie sa alba asupra sa documentele de transport prevazute
de lege, sa cunoasca normele referitoare la transportul si la manipularea lncarcaturti,
putand fi Insotit de persoane care sa cunoasca bine caracteristicile acestora .
./ 'in cabina autovehiculului care transporta rnarfuri sau produse
periculoase se pot afla numai membrii echipajului.
./ Daca din cauza deteriorani ambalajului sau din alte cauze marfa ori
produsul periculos se imprastie pe drum, conducatorul este obligat sa opreasca
imediat, sa ia masuri de avertizare a celorlalti conducatori care circula pe drumul
public si a persoanelor din jur, sa semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care Ie are
la Indernana si sa anunte administratorul drumului sau cea mai apropiata unitate de
politie.

Se interzice conducatorului de autovehicul care transporta rnarfuri sau

produse periculoase:

a) sa provoace socuri autovehiculului in mers;
b) sa fumeze in timpul mersului ori sa aprinda foc la oprire sau
stationare, la 0distanta mai mica de 50 m de autovehicul;
c) sa lase autovehiculul si lncarcatura fara supravegherea sa, a
Insotitorului ori a unei alte persoane calificate;
d) sa remorcheze un vehicul rarnas in pana;
e) sa urmeze alte trasee sau sa stationeze in alte locuri decat cele
stabilite, precum si pe partea carosabila a drumului pe timp de noapte;
f) sa transporte alte incarcaturi care, prin natura lor, ar putea
determina 0sporire a pericolului;
g) sa permita prezenta In autovehicul a altor persoane, cu exceptia
celuilalt conducator, a lnsotitonlor sau a celor care Incarca ori descarca
rnarfurile sau produsele transportate;
h) sa intre pe sectoarele de drum pe care Ii este interzis accesul;
i) sa pastreze In autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care
nu sunt special confection ate in acest scop.

Transportul rutier de marfuri sau de persoane se poate efectua numai In
conditiile respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea
perioadelor de conducere ~i a perioadelor de odlhna ale conducatorilor vehiculelor
care efectueaza transporturi rutiere si organizarea timpului de rnunca al lucratorilor
rnobili In transportul rutier de rnarfuri si persoane, aprobata cu modificari si
cornpletari prin Legea nr 466/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ~i ale
Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueaza
transporturi rutiere internationale (AE.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, Incheiat
la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat prin Legea nr. 101/1994.

65

66

Orice conducator auto care efectueaza operatiuni de transport rutier, ce fac
obiectul prezentei ordonante de urgenta, are obliqatia de a urma cursurile de
preqatire profesionala ale carer ternatica ~i mod de organizare sunt stabilite de
autoritatea cornpetenta,

Cursurile de preqatire profesionala prevazute la alin. (1) se finalizeaza cu un
examen. In urma prornovarii examenului se elibereaza un certificat de cornpetenta
profesionala.

Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe baza de contract,
contra plata, prin lncasarea unui tarif sau a echivalentului In natura ori In servicii, cu
vehicule detinute si utilizate In conditiile prezentei ordonante de urqenta.

Transportul rutier In cont propriu se efectueaza fara lncasarea unui tarif sau a
echivalentului In natura ori In servicii al acestuia si se realizeaza In urrnatcarele
conditii cumulative:

a) este 0 activitate secundara sau suplirnentara celorlalte activitati principale
autorizate ale Intreprinderii;
b) marfurile transportate sunt proprietatea Intreprinderii ori au fost vandute,
cumparate sau Inchiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate
de aceasta;
c) scopul depiasarii este transportul marfurilor sau al persoanelor spre sau de
la Intreprindere ori Intre punctele de lucru ale acesteia;
d) persoanele transportate sunt anqajatii Intreprinderii, scopul transportului
fiind in interesul activitatilor proprii;
e) Intreprinderea foloseste vehicule rutiere detinute In proprietate sau
obtinute de aceasta printr-un contract de vanzare-cumparare cu plata
ultericara ori In baza unui contract de leasing pe termen lung sau. In cazul
transportului de marfuri, vehiculele putand fi Inchiriate fara sofer;
f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de catre
conducatori auto angajati ai Intreprinderii, de catre persoana fizica sau de
catre un membru al asociatiei familiale, dupa caz.
Operatorii de transport rutier romani pot efectua transport rutier public In trafic
national si/sau international numai cu vehicule rutiere detinute ~i utilizate In conditiile
prezentei ordonante de urqenta, inmatriculate In Romania, conduse de persoane cu
cetatenie rornana sau de cetateni straini cu drept de munca in Romania.
Transportul rutier public de rnarfuri este efectuat de catre operatorii de
transport rutier numai cu vehicule rutiere la bordul carora exista, pe toata durata
transportului, 0 copie conform a a licentei de transport, documentul de transport,
precum si celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin
reqlernentarile In vigoare.

Transportul rutier de rnarfuri In cont propriu poate fi efectuat de catre
Intreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul carora se afla, pe toata durata
transportului, 0 copie conforma a certificatului de transport In cont propriu,
documentul din care sa rezulte faptul ca transportul efectuat este in cont propriu,
precum ~i documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin
reqlernentarile In vigoare.

in vederea efectuarii transportului rutier public de marfuri In trafic
international, suplimentar fata de documentele prevazute la art. 28 alin.(1), la bordul
vehiculului rutier trebuie sa se mai afle si certificatul privind incadrarea vehiculului
rutier in normele de poluare §i siquranta rutiera,

Circulatia rutiera

Este reglementata de Ordonanta de urqenta nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice, aprobata, rnodificata §i cornpletata de Legea nr. 49/2006 si de
Hotararea de Guvern nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
ordonantei de mai sus.

Transportul de marfuri periculoase (ADR)

Este reglementat de urrnatoarele acte normative:
Legea 31/1994 pentru aderarea Romaniei la Acordul European referitor la
transportul rutier international de marfuri periculoase (ADR), incheiat la Geneva la
30 septem brie 1957.

Hotararea Guvernului nr. 1374/2000 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea etapizata In traficul intern a prevederilor Acordului european referitor la
transportul rutier international al rnarfurilor periculoase (A.D.R.).
Ordinul ministrului transporturilor nr. 82/1995 privind eliberarea certificatelor
de atestare profesionala pentru soferii care efectueaza transporturi de produse
clasificate periculoase In conformitate cu prevederile Acordului european referitor la
transportul rutier international al marfunlor periculoase (A.D.R.)
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 592/1998 pentru aprobarea
Reqlernentarilor privind omologarea in vederea admiterii In circulatie pe drumurile
publice din Romania, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a
vehiculelor destinate transportului de rnarfuri periculoase - RNTR 3

Transport de marfuri perisabile (ATP)

Transportul international de produse perisabile pot fi efectuate pe teritoriul
Rornaniei numai cu vehicule agreate in conditiile prevazute in Acordul cu privire la
transporturile internationale de produse perisabile si cu privire la mijloacele de
transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP) adoptat la
Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania a aderat prin Ordonanta Guvernului
nr. 75/1998 aprobata prin Legea 2/1999.
Transporturile interne de produse perisabile, realizate cu vehicule frigorifice
ori frigorifice, care depasesc masa maxima autorizata de 7.5 tone, sau cu vehicule
frigorifice ori calorifice, indiferent de masa totala maxima autorizata, pot fi efectuate
numai cu vehicule agreate conform Reglementarilor privind agrearea si verificarea
tehnica a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile RNTR 5 aprobate
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 208/2000.

Transport de animale vii

HG nr. 267/1991 privind aderarea Rornaniei la Conventia europeana privind
protectia animalelor in transportul international.
Ordinul nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condifiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului

67

cu animale, produse si subproduse de origine animala , furajelor si alte produse si
materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica.
Conventia europeana privind protectia animalelor vii in transportul
international stabileste cadrul de reglementare privind protectia vietii animalelor,
modul de efectuare a transportului, obliqatiile expeditorilor si destinatarilor precum si
ale carausului de animale vii. Se aplica atat la transportul rutier, cat ~ila transportul
pe cale terata §i transportul pe apa.

Contractul international de transport

Conventia referitoare la contractul international de transport de rnarfuri pe

sosele (CMR).

, Conventia CMR reglementeaza conditiile generale In care se Incheie §i se
executa contractul de transport intern si international de rnarfuri - reprezentat prin
scrisoarea de trasura tip CMR. Conventia CMR se aplica oricarui contract de
transport de rnarfuri pe sosele, cu titlu oneros, cu vehicule, cand locul primirii rnarfii
§i locul prevazut In contract pentru eliberare sunt situate In doua tari diferite, dintre
care cel putin una este tara contractanta.

4.1. Conducatorii auto anaaiati ai intreprinderilor/operatorilor de
transport rutier, care efectueaza operatiuni de transport, au urmatoarele
obligatii:

a) sa respecte regulile privind prevenirea accidentelor de munca In

circulatia rutiera:

b) sa respecte regulile privind incarcarea, repartizarea Incarcaturii,
asigurarea si fixarea marfurilor transportate;
c) sa cunoasca §i sa respecte rnasurile ce trebuie luate dupa un accident i
sau incident in ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protectia personals §i a
celortalti participanti la trafic, protectia mediului, protectia bunurilor;
d) sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna, conform
reqlementarilor legale In vigoare, §i sa utilizeze corect aparatul tahograf;
e) sa nu intervina asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteza
pentru scoaterea acestuia din uz sau modificarea caracteristicilor de functionare.

5.1. Conditii tehnice ale vehiculelor

5. Cunostinte despre condltille impuse pentru vehicul in
trafic national si international de marfa

,

,

Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele si remorcile trebuie sa
Indeplineasca conditiite tehnice stabilite prin Reglernentarile privind conditiile tehnice
pe care trebuie sa Ie lndeplineasca vehiculele rutiere In vederea admiterii In
circutatie pe drumurile publice din Romania RNTR 2 (aprobate prin Ordinul
ministrului lucrarilor publice, transporturilor §i locuintei nr. 211/11.02.2003 §i
modificate prin Ordinul ministrului transporturilor constructiilor §i turismului nr.
1043/2003). Aceste norme definesc cerintele pe care trebuie sa Ie lndeplineasca

68

vehiculele rutiere la omologarea ln vederea admiterii in circulatie pe drumurile
publice din Romania, sub aspectul siqurantei active ~i pasive, protectiei mediului
ambiant ~i protectiei drumurilor publice.

5.2. Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Pentru a putea fi rnentinute in circulatie, autovehiculele, remorcile trebuie sa
fie in buna stare de functionare si se inspecteaza periodic din punct de vedere
tehnic, in conditiile stabilite prin Reqlernentarile privind certificarea lncadrar!i
vehiculelor rutiere, inmatriculate, In normele tehnice privind siquranta circulatiei
rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica
periodica - RNTR 1 (aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998 ~i
modificate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 565/2000, Ordinul ministrului
lucrarilor publice, transporturilor ~i locuintei nr. 418/2001, Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 756/2002, Ordinul ministrului transporturilor
constructiilor ~i turismului nr. 61/2003 ~i Ordinul ministrului transporturilor
constructiilor ~iturismului nr. 693/2004).
Conform RNTR 1 periodicitatea efectuarii inspectiei tehnice periodice este
urrnatoarea: - autovehicule destinate transportului de rnarfuri, avand 0 masa totala
maxima autorizata mai mare de 3.500 kg - la un an;
- remorci ~i semiremorci avand 0masa totala maxima autorizata mai mare de

3.500 kg - la un an

5.3. Dotarea vehiculelor de transport marfa cu limitatoare de viteza

Vehiculele de transport marfa trebuie sa fie dotate cu limitator de viteza,
reglat astfel incat viteza autovehiculelor din categoriile N2 si N3 sa nu poata depasi
90 km/h.

Aceasta dotare s-a realizat dupa urmatorul calendar (conform Ordinului
Ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 84/2003 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de autorizare si efectuare a transporturilor
rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor
publice, transporturilor si locuintei nr. 1842/2001, in vigoare la acea data):
(1) Autovehiculele Tnmatriculate lncepand cu data de 1 ianuarie 1988 si care
fac parte din categoria N3 au fost dotate cu limitatoare de viteza omologate conform
reglementarilor Tnvigoare, astfel:
a) in anul 2001, autovehiculele utilizate in trafic international;
b) pana la data de 1 ianuarie 2004, autovehiculele din categoria N3 avand
mase totale maxime autorizate mai mari de 15 tone;
c) pana la data de 1 ianuarie 2006, toate autovehiculele din cateqoria N3.
(2) Autovehiculele ale carer emisii poluante se lncadreaza In lirnitele
prevazute in Directiva Consiliului nr. 88/77/CEE si care fac parte din categoriile N2,
au fost dotate cu limitatoare de viteza omologate conform reglementarilor in vigoare,
dupa cum urmeaza:

a) de la 1 ianuarie 2005, autovehiculele inmatriculate Incepand cu aceasta

data;

b) pana la data de 1 ianuarie 2006, autovehiculele inmatriculate lntre 1
octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care sunt utilizate in trafic international;

69

c) pana la data de 1 ianuarie 2007, autovehiculele inmatriculate tntre 1
octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, care fac parte din categoria N2 avand mase
totale maxime autorizate cuprinse Tntre7,5 si 12 tone, utilizate in trafic intern;
d) pana la data de 1 ianuarie 2008, autovehiculele inmatriculate lntre 1
octombrie 2001 si 1 ianuarie 2005, utilizate In trafic intern si care fac parte din
categoria N2 avand mase totale maxime autorizate cuprinse intre 3,5 si 7,5 tone.

Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) si (2):
a) autovehiculele destinate fortelor armate, protectiei civile, serviciilor de lupta
Impotriva incendiilor si altor servicii de urgenta, precum si fortelor de aparare a
ordinii publice;

b) autovehiculele din categoriile N2 si N3 care din punct de vedere
constructiv nu pot depasi viteza de 90 km/h;
c) autovehiculele utilizate pe drumurile publice pentru lncercari In scopuri

stiintifice:

d) autovehiculele care efectueaza transport rutier public numai In localitati

c. Cunostinte specifice pentru conducatorii
auto care efectueaza
transport rutier public de persoane

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->