P. 1
Casa Regala de Romania

Casa Regala de Romania

|Views: 69|Likes:
Published by simoniyk

More info:

Published by: simoniyk on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2012

pdf

text

original

1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

unirea cu Prusia în1850. Carol. locul de unde izvor te Dun rea. Mihai I. Carol al II-lea. Dinastia de Hohenzollern. fluviu care parc s-a inc p ânat s . l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. deci înalta colin . prin ii fiind destina i unei cariere militare. vârf. Aici a adar. zollern-colin . i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . castelul Sigmaringen. Friederich i Maria. Ferdinand. Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese.wikipedia. Anton. cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. nestr mutat i cinstit 4 http://ro. care au acceptat de bun voie. în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. instituit de Federich I în 1701. p rin ii lui Karl. f r r zboi. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor. Acolo era cuibul Aquilei Negre. sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane.i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . Stefania. precum arat i cuvântul desp r it în german . de multe ori chiar spartan . A adar acest prin str in.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. hoch-înalt. fiind preluat i de c tre Dinastia Român .

5 .

Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.

Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. sub numele de Carol I de România.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871).wikipedia. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România. Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . În 1849. Cel deal doilea fiu al s u. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. au r mas catolici. 7 http://ro. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. Ultimul prin . Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. Karl Anton. Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. o alt ramur dinastic . a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861.

O! Doamne Sfinte. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. în anul 1884. falnic nume. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. Ceresc P rinte. poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". Imnului român în mod oficial. regelui Carol I. Fie Domn glorios Fie peste noi. Imnul s-a cântat. Fie-n veci norocos În r zboi. eroi. Ceresc p rinte. r zboi. Fie-n veci locuit De eroi. Rai vesel p mântesc Cu mare. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! .Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. O! Doamne Sfinte. la încoronarea regelui Carol I. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . pentru prima dat în România. Fie-n veci el ferit De nevoi.

a redresat economia i a pus bazele unei dinastii. la Ia i.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen .org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. Dup r zboiul ruso-turc.10. c reia i-a i crescut imens prestigiul. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii. http://ro.1914. a ob inut independen a t rii. respectiv Bucure ti. Sigmaringen ± d.10. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. între Fete ti i Cernavod .org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei . care s lege noua provincie de restul rii.1839. Tot acum au fost construite primele universit i.(n. Sinaia) a fost domnitorul.04. apoi regele României.wikipedia.wikipedia. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele . România a câ tigat Dobrogea. care a condus Principatele Române i apoi România. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române.10. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României).

pentru a î i g si o mireas . aprobat de el însu i. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. la rândul s u. Spre sfâr itul vie ii lor. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. În 1869. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. Au Maria. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania.04. s devin urm torul în succesiune la tronul României. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm. survenit la 27. Conform constitu iei române. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani. fiul s u cel mai mare. principesa Maria n scut la 08. So ia lui Carol I.1927. Pentru a clarifica incidentul. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român .1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09.Când a fost ales principe al României. avut doar un copil. . Carol I. domnind pân la moartea sa. el fiind un b rbat rece i calculat. Acesta. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni. la moartea unchiului s u.10. În octombrie 1880.1874.1914. iar ea o vis toare notorie. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil. pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria. Ferdinand. În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10.09.07. Ferdinand care va deveni principe de România. fratele lui Carol.1869).11. Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal.

24.d. Sigmaringen . Sinaia) 24.1865.08. 20.07.1927.08.1927.1865.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen. 20. Hohenzollern(n. .07.

1914 pân la moartea sa. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari. 20. În 1893.1893.d. în data de 10. botezat Carol. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. Ferdinand a hot rât. 12 . Regele Carol I al României în noiembrie 1888. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. Bucure ti. rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. cel mai mare. Sigmaringen . De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. 1916-1919. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. Împreun au avut 6 copii.08. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. Hohenzollern. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României. (n. 24. Sinaia) a fost rege al României din 10. Ferdinand s-a însurat. cu Maria de Edinburgh. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. Ei au avut trei fii i trei fiice.01. din Familia Regal a Marii Britanii.Ferdinand I al României.07. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. 1922).1865. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh.1927. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in .10. dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst . n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen.

De i familia sa din Germania l-a renegat. Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . în 1916. Ferdinand a devenit Rege al României. în 1917. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. anul de na tere al României Mari. o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. Germania. Mari în fruntea armatei sale eroice. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. 13 . În cursul anului 1918. cel de-al aselea copil al cuplului regal. Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. În plus. la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. trecând pe sub Arcul de Triumf. În timpul r zboiului mondial. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. Astfel. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. Cu tot entuziasmul românilor. Principele Mircea. Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. la 49 de ani. la Ia i. situa ia avea s se schimbe. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. În cele din urm . depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". pe 14 august. în noiembrie 1916. i. la numai 4 ani. murea de febr tifoid .În 1914. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil .

aiasta nu se poate!´. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). Pentru a. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta.10.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. lâng superbul Cotroceni. zicând ca se sinucide. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat . Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape.i stinge amarul regele se c s tore te. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. romantic din fire. Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in . stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a. poet i ea. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. respactând Constitu ia cu prin esa ia. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. iar Maria 17. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. ea a fost pur i rescu simplu exilat . Ferdinand având 27 de ani.1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. Marea Britanie. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . 14 . Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. Cât despre Elena V c rescu. Maria. Maria n scut în ara ce urilor dese. el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. la 03. Castelul Peli or or. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Castel Pele . Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i.

în 15. englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. ov ielnic. anul intr rii în r zboi. Întregitorul sau Fidelul. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . Ferdinand era stângaci. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . De o frumuse e încânt toare.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. timid. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. cum i s-a spus. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. crescut în spiritul r zboiului nem esc. Sfatul reginei Maria.10. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi. România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. putea acum s moar lini tit. nimeni nu o poate întrece. Austro-Ungaria). nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. dup f urirea României Mari. Fran a. 15 . suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral.1922. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc. cu armatele germane i austro-ungare. na ional-statal . În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare. Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti. G. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. astfel c vulcanica sa so ie. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. s-a dovedit a se adeveri. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. Carol II. încât î i ia v zul.000 km p tra i. La Alba Iulia.

Carol II n scut în 15 octombrie 1893. grosolane ale fratelui mai mare. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei).11. spre bucuria bunicului care îi 1893... 16 . Pleac Banat. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele .1956 la 62 de ani.Elisabeta . definitiv din ar la 04.În 1894 se na te cel de-al doilea copil. Dorind îns s traiasc singur . departe de aventurile drag. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil.01. ea se stabile te la Banloc în Banat. S-a stins din via la 15. ani.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. 15.1.01. 2. 1934. pe Coasta de Azur. purta o neasemuit afec iune. îns cei doi divor aser în 1934. Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag. pian. Elisabeta 1947. Mihai.11.

Andy si Petru II al Serbiei.01. Nicky. A 1934.1900. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte. g seasc sfâr itul în 22.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse.06. S-a c s torit în 1931 cu 15. nemaiputând revedea niciodat nici 22. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea.1922 se 06.06. sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul. 17 . A ia. În 08.1961. nu conflicte.01. cum îi spuneau cei dragi.06. ce a atras mânia fratelui mai mare. rege între 1934-1945. Carol II.Nicolae .. 08.i Alexandra. neîncercând niciodat s ocupe tronul.1961. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I.06. De altfel rela iile inducuse. Ioana Doletti.1900. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane. Acolo avea s . învinov indu.(Mignon) s-a n scut în 06. Sinaia.M rioara .3.08. nici palatul Cotroceni. Pele ul. care l-a expulzat din ar . fapt Doletti. stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra. avut 3 copii: Tony. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia.. 4. a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea. Marsillia. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin . Cotroceni. A r mas îns v duv în 1934. 1934-1945.n scut în 15. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. Laussane. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul.1903 la Sinaia.08. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar . so ul fiind asasinat la Marsillia.

Mircea . Arhiduces de Austria (n. 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra.. Arhiduces de Austria (n.i vizita din nou ara natal . Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. 1935). Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea. în timp ce Regina Maria i so ul ei. Maria Magdalena. 6. Moare în 21. Arhiduces de Austria (n.U. Arhiduces de Austria (n.wikipedia. Maria Ileana. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey. în plin prim r zboi mondial. Stefan.s-a n scut în 1913 i a murit în 1916. în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit . Regele Ferdinand aveau ochi alba tri. Mircea care murise cu 4 ani înainte. în memoria acestui prin Mircea. Mircea.01. Alexandra. 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar .A. 1942). 18 http://ro. Arhiduce de Austria (n. Pensylvannia-S. stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City. 1939). îns .org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Dominic.. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. 1932).1909 la Bucure ti. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr .5.Ileana . Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916.acela de a.01. 1933). Oficial. Elisabeta. Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie. 1937). Mai mul i istorici consider .n scut în 05. Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand. Arhiduce de Austria (n.

când. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna.1875. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României. Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. Kent. pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle.10. A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor".Regina Maria a României. Dup o via de adânci tr iri. Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice.07. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey.1938. Anglia² d. al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. 19 . Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . "Regina-soldat". fiica ducelui Alfred de Edinburgh. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. Eastwell Park. n scut Marie Alexandra Victoria. Sinaia). 29. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria. În consecin . regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. colonel canadian de la Crucea Ro ie. i bune i rele. 18.

iar inima la re edin a de la Balcic. Regina Maria a României Mari. 20 . loc ales în mare secret. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. din Cadrilater. pe litoralul M rii Negre. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge .Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . florile preferate ale reginei. Mari a avut o ultima dorin . prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. bântuie castelul de la Sinaia. din gr dina minunat a palatului de la Balcic. Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete.

chiar de dincolo de lini tea mormântului. vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri.com/istorie3. aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. Poporul meu. Pentru un timp mi-a fost dat s .i fiu inspiratoare. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea. Când ve i ceti aceste slove. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc .cred c bucuria a fost mai mare. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere. din marea dragoste ce i-am purtat-o. foarte r bd toare. s fiu aceia care a p strat flac ra vie. îns foarte mândr de ara mea de ba tin . Poporul meu. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag.Întregul Testament la adresa: http://balciclove. 21 . care r mâne pentru noi o mare tain . s . Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu. când am venit la tine. Eram str in .html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove.topcities. singur între str ini.i fiu c l uz . pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat . a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . La început n'a fost u or. dar mai lung a fost durerea. într'o ar str in . i totusi. Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. eram tân r i ne tiutoare. m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol. eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. Abia împlinisem 17 ani.

Fii tu ve nic îmbel ugat . Am credin a c v'am priceput: n'am judecat. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. fii tu mare i plin de cinste.. În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar. am iubit. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria. iubit i priceput . mâinile pentru o binecuvântare. frumoas ar .. N'am nici o avu ie s v las.. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. prea iubitoare ca s judece..«Eu am ajuns la cap tul drumului meu. i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. s fii cinstit . care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate.. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o. 22 . Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit .. acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r.. care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam . iubit Românie. prea miloas s fie înving toare. Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". Poporul meu. fiindc frumosul mi-a fost un crez. Te binecuvântez. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. pentru ultima dat . s stai ve nic falnic printre na iuni. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine.. ara bucuriilor i durerilor mele. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. Dar când î i vei aminti de mine. . în mijlocul florilor ce le-am s dit.

datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. inimei Poporului meu. pe copiii i nepo ii mei. Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. Revoc orice testament anterior.Juvah. datat i semnat cu mâna mea la Tenka .. . Iert pe cei cari m-au f cut s suf r. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii.. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. Binecuvântez ara. MARIA. Resimt o vie întristare c modesta mea avere. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. fiind muritori pot gre i. Îi rog s fie uni i. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te.Încredin ez copiii mei. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . REGINA ROMÂNIEI 23 . i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori. ast zi Joi 29 iunie 1933. Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea.i. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei. înainte de înmormântare.. Iubirea mea de Mam pentru ei. Acest testament a fost f cut scris... Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. Poporul meu. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. s sus ie ara i s se sus ie între ei.. Balcic.

Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu.(15. care a devenit rege în iulie 1927. 24 Carol al II-lea al României II- . fiic a lui Nicolas Grünberg. fiica unui general român.1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut .10. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino.1930). Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat . la Atena. în contradic ie cu legea regal .1940 în favoarea fiului sau Mihai.08.1930 i a abdicat la 06. Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«. Grecia (10. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. Foamea Neagr .03. au avut un singur fiu. 1895-1977).1893 ± 04. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena. Mihai.1953) a fost încoronat rege al României la 08. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy.09. Mai târziu s-a c s torit. un farmacist evreu. Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. din cartierul Crucea de Piatr . Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor.04.1918. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. Maria Martini.06. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu". Carol i Elena au divor at în 1928. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953). nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa. Mircea Gregor Carol Lambrino. Ucraina la 31.

La 10.02. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06. sute de goblenuri. ce asigura coroanei puterea suprem . Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. Doi ani mai târziu. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei. o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. Un grup de legionari.06.1953.1938 a desfiin at partidele politice.1930. Germaniei.04. tablouri de mari mae tri. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor.02. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux. în anul 1940.i rec p ta tronul. Carol a murit în Portugalia la 04. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . fapt consfin it prin constitu ia din 27. for at de presiunea sovieticilor.06. ca Tizian. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale. Rubens i Rembrandt. la 03. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. atât intern cât i extern . bijuterii. Regele Mihai n-a participat la ceremonie. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi. armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . fiind reînhumate Estoril. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro.1947. Carol a fost proclamat rege dup dou zile.1938. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. la Curtea de Arge . În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti. 25 . Brazilia. Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . f r s izbuteasc s -l opreasc . El i Antonescu.

01. C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08. d. cu Ioana Zizi Lambrino. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. mo tenitorul tronului. cu Alcaz.08. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. 26 . din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. Carol. Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand.1918. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria. Elena a Greciei.03. Lambrino Roman. 03. îns f r succes.1953 la Nuilly.1919. într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly. într-o lung c l torie în jurul lumii.1898. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron . iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. s-a c s torit clandestin la Odessa.Ioana Maria Valentina Lambrino. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere. Câ iva ani mai târziu. 27.de data aceasta pentru Elena Lupescu . jude ul Neam . Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns . sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a.10. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n.

1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950). 08.1948 la Paris. Mircea Carol a avut 3 c snicii: . d. i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea.01. 13.Mircea Carol Lambrino. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n.08. 1961).1920. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit .2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). 27. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern.08. autointitulat Prin ul Carol de România (n. 3) Antonia Colville (1984-2006). Paul Lambrino. 27 . (n. cu un fiu Paul Lambrino. Fiul lui Carol Lambrino. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România.

procese care. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România.238 voturi (0. În 2000. candidatur e uat . prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. 28 . Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi.49%). câ tigate de tat l s u. de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. A primit doar 55. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. 13 august 1948 în Paris).Paul Filip Lambrino (n. iar mama acestuia. Paul a declarat c unchiul s u. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine. nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. În 2005.

Sofia de Prusia. Elena a fost fata lui Constantin I. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian.10.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25. regele Greciei i a so iei sale.11. Elena a murit la data de 28. s-a n scut la 25.1921.s-a n scut la 02. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.03.05.1921s-a n scut Mihai al României.10. Sinaia. La data de 10. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I.1896 la Atena. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 .1982 la Lusanne în Elve ia. prin es de Grecia i Danemarca.

Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925. dup doar trei ani de domnie sub Regen . Din 1941 este mare al al României. Sinaia).Regele Mihai I al României (n. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via .1921. domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România. a reprimit coroana un deceniu mai târziu.1946. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . 30 . 25. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997.10. A fost obligat s abdice în 30. Prin de Hohenzollern. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930.12. Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand. precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. Detronat de tat l s u. este fiul Regelui Carol al II-lea.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea.

redeschis abia mai târziu. în catedrala patriarhal din Bucure ti. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. numit ÄConduc tor´. Mihai nu putea exercita prea ional.1940. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul". îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. ini ial suspendat. Rege. mult autoritate. la 06.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. în 1946. fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. .09. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. al turi de mare alul Ion Antonescu. îns . constitu ional Legal. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . divin. f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. la 18 ani. În schimb.11. Regele Mihai I. Astfel. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron.

Acestea. executat de c tre sovietici în 1945. Stalin pentru Truman. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . Stalin. i a fost.08. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". În aceea i noapte. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german . care îi includea pe comuni ti. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor. pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României. În aceast situa ie. La sfâr itul r zboiului. la 12.1944. Rudolf Hess. du i ulterior în Uniunea Sovietic . fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia. La 23. Joseph Goebbels.09. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. Regentul Bulgariei. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României. Prin ul Kiril. unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor.1944.Ianuarie 1941. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. de asemenea. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i. Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. salvând sute de mii de vie i omene ti.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944.i piard tronul. Adolf Hitler. Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german.09. care l-au predat sovieticilor la 01. Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S.000 de solda i români. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa. Ion Antonescu . l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor. 32 . unde mul i au pierit în lag re de prizonieri. îns . pe care l-a arestat.

Mihai a func ionat ca Român. afirm unii. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. încetând s -i mai cear demisia. refuzând s -i semneze decretele. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste.Pe 6 martie 1945. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu. Sub regimul comunist. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". Principesa Ileana de Habsburg. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. fraudate de comuni ti. Dac o va face. precum memoriile m tu ii Regelui. victime ale proceselor politice comuniste. spion sovietic. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. partidul Maniu. În iulie 1945. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional. v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. La presiuni sovietice. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. Între august 1945 i ianuarie 1946. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. Groza britanice i americane. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´. afirm c . Groza un simplu ef de stat f r autoritate. Alte surse. 33 . guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. Emil Bodn ra . deoarece.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. câ tig tor în alegerile generale din 1946.

încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. Mihai a fost silit s p r seasc ara. pe Mihai c Ämai presus de orice. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. inclusiv de tabourile Coroanei. Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. La 3 ianuarie 1948. nu religios. Unii monarhi ti români. Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. nu i constitu ional. Dup întoarcerea sa în România. Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . care urma s -i devin so ie. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. neconstitu ional. Potrivit propriei sale relat ri. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. de drept divin. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. în calitate de rege absolut. urmat peste o s pt mân mai târziu.În noiembrie 1947. argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. 34 . ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. un rege trebuie s fie curajos´´. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc .

S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. care devine astfel Regina Ana a României. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. Gaulle). Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . Maroc. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. Au tr it la început în Marea Britanie. Castelul de la S vâr in 35 . În Iliescu. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. 1997. În 1992. Portugalia. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. Italia. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani.1923 la Paris. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. apoi în Statele Unite. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. În 1939 i-a inso it familia în Spania. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. ulterior s-au mutat în Elve ia.09. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. S-a n scut la 18. pentru o companie de echipament aerian. cu Crucea zboi care are cinci fiice. El a fost un timp pilot comercial. Luxemburg si Germania. primind "Crucea de r zboi".

Cu aceea i ocazie. politic . Prin es de Hohenzollern (n. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. .1881. * 36 În conformitate cu art. N-am încetat niciodat s -l iubesc. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. nepotul lui Carol I. cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". Nu are copii. puternic .1. Principesa Mo tenitoare a României. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. era politic . s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997.Principesa Margareta de Romania. de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic. Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României. începând de atunci. la Lausanne: 26. Mihai a cerut Parlamentului ca. c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *.1949) este cea mai în vârst fiic a lor. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. 83 din Constitu ia României din 1866.. în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui.03. politic . la 18. Pe aceast baz . 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României". Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. La 30 decembrie. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc . iar eu aveam nevoie de grij ". S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. care. Principesa Elena de România.05. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei.

pe 01. S-a n scut la Lausanne. în Elve ia i pe 20.09.07.2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. 4.1985) i Angelica de România Kreuger (n. 5. i Elisabeta Karina de România (n. Au o fiic . Danemarca. i a divor at pe 28 noiembrie 1991. Leslie Medforth-Mills Medforth(08. 3.1998.1983. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n.2.1983 s-a c s torit cu Dr. La 16. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n. Elisabeta-Maria Biarneix (n. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai.02.. la Lausanne.1964). la Peterlee. cu Alexander McAteer (n.09. locul pe linia de succesiune la tronul britanic. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana.12. 37 . Cuplul are doi copii. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. Au divor at în decembrie 2003.Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana.04. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. 1999). 04. Elena s-a rec s torit pe 14.1989).10.08. 1986). A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic.i Mystkowski.Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953.1985). Elve ia. divor at. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana. 22. ce va surveni mai întâi..Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic.1942 ± 02. în felul acesta pierzându.. 1957).01. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n.

Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu.d.org/wiki/Elena_Lupescu . în Mexic i Portugalia.) pe care o c raser cu acel tren. Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. bonuri de tezaur. germani. Regele Carol al II-lea. Dup abdicarea acestuia. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. giuvaeruri. înc rcat cu valori inestimabile. a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte.Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. din 09. Exist suspiciunea c E. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal.Elena "Magda" Lupescu (n. 38 http://ro. 1976.1940.wikipedia. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. devenit în 1930. l-a urmat în exil. Falk În timpul primului r zboi mondial. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. aur. diamante. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). 1896 la Ia i . nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . cea comunist . flamanzi i spanioli. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. Estoril în Portugalia). etc. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol.

wikipedia.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3..wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.com/istorie3.1.wikipedia.php 39 ..http://www.referatele..topcities.http://ro.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c..http://balciclove.http://ro.wikipedia.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.html 5.http://ro.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->