1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

care au acceptat de bun voie. Mihai I.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Ferdinand. unirea cu Prusia în1850. Friederich i Maria. Aici a adar. instituit de Federich I în 1701. f r r zboi. Dinastia de Hohenzollern. în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi".i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . locul de unde izvor te Dun rea. l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . p rin ii lui Karl. fluviu care parc s-a inc p ânat s . castelul Sigmaringen. deci înalta colin . i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. hoch-înalt. pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. Carol. recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . Carol al II-lea. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. A adar acest prin str in. Stefania. de multe ori chiar spartan . zollern-colin . fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. nestr mutat i cinstit 4 http://ro.wikipedia. prin ii fiind destina i unei cariere militare. Acolo era cuibul Aquilei Negre. precum arat i cuvântul desp r it în german . Anton. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. vârf. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor.

5 .

Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.

Cel deal doilea fiu al s u. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. Karl Anton. Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol. Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România. Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. au r mas catolici. o alt ramur dinastic .org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. 7 http://ro.wikipedia. Ultimul prin . În 1849. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861. sub numele de Carol I de România.

Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. Fie-n veci el ferit De nevoi. Rai vesel p mântesc Cu mare. Fie-n veci locuit De eroi. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. eroi. Ceresc P rinte. regelui Carol I. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . Fie-n veci norocos În r zboi. O! Doamne Sfinte. Imnul s-a cântat. falnic nume. în anul 1884. Ceresc p rinte. poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". O! Doamne Sfinte. Fie Domn glorios Fie peste noi. r zboi. la încoronarea regelui Carol I. pentru prima dat în România. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! . Imnului român în mod oficial. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch.

10.10. care a condus Principatele Române i apoi România. la Ia i.04. Tot acum au fost construite primele universit i. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro. a redresat economia i a pus bazele unei dinastii.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen .10. Dup r zboiul ruso-turc. a ob inut independen a t rii. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza.(n. c reia i-a i crescut imens prestigiul. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii. România a câ tigat Dobrogea. Sigmaringen ± d.wikipedia. http://ro. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României). A construit în mun ii Carpa i castelul Pele .1839. între Fete ti i Cernavod .wikipedia. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române. respectiv Bucure ti. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii.1914. Sinaia) a fost domnitorul.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei . apoi regele României. care s lege noua provincie de restul rii.

pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. la rândul s u. Acesta. s devin urm torul în succesiune la tronul României. În octombrie 1880.09. Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil.1874. Ferdinand care va deveni principe de România. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10. fratele lui Carol.1869). el fiind un b rbat rece i calculat.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09. iar ea o vis toare notorie. aprobat de el însu i. În 1869. Spre sfâr itul vie ii lor. principesa Maria n scut la 08. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . Conform constitu iei române. avut doar un copil. principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. fiul s u cel mai mare.11. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român . pentru a î i g si o mireas . În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. domnind pân la moartea sa. So ia lui Carol I.04. la moartea unchiului s u.10. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române.07. Pentru a clarifica incidentul. Au Maria.1927. Ferdinand. . Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni.1914. Carol I. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm.Când a fost ales principe al României. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani. survenit la 27.

20.08.1927.d.07.1927.08. 20. .07. Sigmaringen . 24. Sinaia) 24. Hohenzollern(n.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen.1865.1865.

01.1865. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari.08. din Familia Regal a Marii Britanii.07. În 1893. botezat Carol. Hohenzollern.1927. De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României. 12 . 1916-1919. 20.1914 pân la moartea sa. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. în data de 10. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei. Împreun au avut 6 copii. (n. Ferdinand a hot rât. 1922). Ei au avut trei fii i trei fiice. 24. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh. Regele Carol I al României în noiembrie 1888. Bucure ti. Ferdinand s-a însurat. cu Maria de Edinburgh. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen.10. Sinaia) a fost rege al României din 10.1893. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´. rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei.Ferdinand I al României.d. Sigmaringen . care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in . dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst . cel mai mare. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu.

Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . în 1916. o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. în noiembrie 1916. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. Cu tot entuziasmul românilor. i. În timpul r zboiului mondial. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. În plus. 13 . De i familia sa din Germania l-a renegat. În cursul anului 1918. Mari în fruntea armatei sale eroice. pe 14 august. la Ia i. la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. situa ia avea s se schimbe. trecând pe sub Arcul de Triumf. În cele din urm . Principele Mircea. anul de na tere al României Mari. Ferdinand a devenit Rege al României. la 49 de ani. depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. Germania. la numai 4 ani. Astfel. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . în 1917. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. cel de-al aselea copil al cuplului regal. murea de febr tifoid . Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei.În 1914.

neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in . Cât despre Elena V c rescu.1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. respactând Constitu ia cu prin esa ia. stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. romantic din fire. iar Maria 17. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . poet i ea. Castelul Peli or or. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat . Castel Pele . la 03.i stinge amarul regele se c s tore te. lâng superbul Cotroceni. aiasta nu se poate!´. zicând ca se sinucide. Pentru a. Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. Marea Britanie. Ferdinand având 27 de ani. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. Maria. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). 14 . ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Maria n scut în ara ce urilor dese. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. ea a fost pur i rescu simplu exilat . Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i.10.

10. în 15. Întregitorul sau Fidelul. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. putea acum s moar lini tit. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. nimeni nu o poate întrece. dup f urirea României Mari. Sfatul reginei Maria. crescut în spiritul r zboiului nem esc. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. G. Austro-Ungaria). În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. De o frumuse e încânt toare. timid. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. Fran a. ov ielnic. La Alba Iulia. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare. Ferdinand era stângaci. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. Carol II. încât î i ia v zul. astfel c vulcanica sa so ie. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc. anul intr rii în r zboi. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . na ional-statal . Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. cu armatele germane i austro-ungare. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate.000 km p tra i. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi. Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti. cum i s-a spus. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. 15 . s-a dovedit a se adeveri. suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani.1922.

o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei).. pian.11. îns cei doi divor aser în 1934. purta o neasemuit afec iune. grosolane ale fratelui mai mare. 2.11.01. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil. Dorind îns s traiasc singur .01. definitiv din ar la 04. 16 . Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947.Carol II n scut în 15 octombrie 1893. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele . S-a stabilit la Cannes Ileana) exil.1956 la 62 de ani.Elisabeta . ea se stabile te la Banloc în Banat. Pleac Banat. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag. 15. 1934.În 1894 se na te cel de-al doilea copil. Elisabeta 1947. departe de aventurile drag.. Mihai.1. S-a stins din via la 15. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. spre bucuria bunicului care îi 1893. ani. pe Coasta de Azur.

3.i Alexandra. cum îi spuneau cei dragi.1922 se 06. neîncercând niciodat s ocupe tronul.1961. În 08.1900. Nicky. A 1934.Nicolae . Cotroceni.(Mignon) s-a n scut în 06. nu conflicte.01.1903 la Sinaia. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar . care l-a expulzat din ar . S-a c s torit în 1931 cu 15. 1934-1945.n scut în 15. Pele ul. Andy si Petru II al Serbiei.08. Acolo avea s .1961.06. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin . Ioana Doletti. Sinaia. Laussane. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. Carol II.06.. 4. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia. 17 . avut 3 copii: Tony.1900.06. De altfel rela iile inducuse. so ul fiind asasinat la Marsillia. A r mas îns v duv în 1934.01. g seasc sfâr itul în 22. ce a atras mânia fratelui mai mare.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea.08. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul. nici palatul Cotroceni. 08. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani.06. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I..M rioara . dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane. rege între 1934-1945. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul. stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra. A ia. fapt Doletti. învinov indu. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte. nemaiputând revedea niciodat nici 22. Marsillia. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea.

în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit . Maria Ileana. Pensylvannia-S. Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie.01. 18 http://ro.n scut în 05. Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand.acela de a.A. Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea.. Mai mul i istorici consider . c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr .1909 la Bucure ti. Oficial.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia .i vizita din nou ara natal . Maria Magdalena. Stefan..01. în plin prim r zboi mondial. Arhiduce de Austria (n. Dominic. 1932). Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. Arhiduce de Austria (n. în timp ce Regina Maria i so ul ei. Mircea. Arhiduces de Austria (n. 1942). 1939). Elisabeta. 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar . Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. Arhiduces de Austria (n. Arhiduces de Austria (n. Arhiduces de Austria (n. Moare în 21.s-a n scut în 1913 i a murit în 1916. Alexandra.5. 6.wikipedia. Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916. îns . 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra. 1937).U. 1933). Mircea care murise cu 4 ani înainte. stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City.Ileana .Mircea . 1935). Regele Ferdinand aveau ochi alba tri. în memoria acestui prin Mircea.

Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României.Regina Maria a României. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria. n scut Marie Alexandra Victoria. colonel canadian de la Crucea Ro ie. 18. 19 . De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle. Kent. "Regina-soldat". Anglia² d. 29. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei. (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . În consecin .10. Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). Sinaia). al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. i bune i rele. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. Eastwell Park. Dup o via de adânci tr iri.1875. A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor".07. pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. când. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei.1938. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand .

Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. bântuie castelul de la Sinaia. Regina Maria a României Mari. pe litoralul M rii Negre. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete. Mari a avut o ultima dorin . loc ales în mare secret. iar inima la re edin a de la Balcic. Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas .Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. florile preferate ale reginei. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . din gr dina minunat a palatului de la Balcic. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. 20 . întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. din Cadrilater. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate.

Pentru un timp mi-a fost dat s .cred c bucuria a fost mai mare. pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat . eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. chiar de dincolo de lini tea mormântului. Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere. Eram str in .Întregul Testament la adresa: http://balciclove. Poporul meu. eram tân r i ne tiutoare. când am venit la tine. s . Când ve i ceti aceste slove. s fiu aceia care a p strat flac ra vie. aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. i totusi.com/istorie3. vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag. plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. îns foarte mândr de ara mea de ba tin .topcities. Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea. foarte r bd toare. dar mai lung a fost durerea.html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. din marea dragoste ce i-am purtat-o. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc .i fiu inspiratoare. care r mâne pentru noi o mare tain . Poporul meu. singur între str ini. Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. La început n'a fost u or. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? .i fiu c l uz . Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . Abia împlinisem 17 ani. 21 . eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu. într'o ar str in . m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol. a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat .

în mijlocul florilor ce le-am s dit. i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. am iubit. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat .. care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam . prea iubitoare ca s judece. s fii cinstit . Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. pentru ultima dat .. gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. Te binecuvântez. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. 22 . care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate. Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand. Am credin a c v'am priceput: n'am judecat. prea miloas s fie înving toare. fiindc frumosul mi-a fost un crez. Fii tu ve nic îmbel ugat . dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o.«Eu am ajuns la cap tul drumului meu. biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. iubit i priceput .. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. mâinile pentru o binecuvântare. N'am nici o avu ie s v las. În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar. iubit Românie.. a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit . ara bucuriilor i durerilor mele. Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. fii tu mare i plin de cinste. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria.. . frumoas ar . Poporul meu. s stai ve nic falnic printre na iuni. ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc... Dar când î i vei aminti de mine. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris"..

Poporul meu. .. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te. ast zi Joi 29 iunie 1933. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. Acest testament a fost f cut scris. Binecuvântez ara. Balcic. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii.. REGINA ROMÂNIEI 23 . Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. Îi rog s fie uni i. pe copiii i nepo ii mei. Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea.i. ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori.. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. MARIA. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei. Resimt o vie întristare c modesta mea avere. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. fiind muritori pot gre i.. datat i semnat cu mâna mea la Tenka . înainte de înmormântare. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i.. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. Revoc orice testament anterior. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r. s sus ie ara i s se sus ie între ei.Juvah.Încredin ez copiii mei. inimei Poporului meu.. Iubirea mea de Mam pentru ei.

din cartierul Crucea de Piatr . i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu". Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu. fiica unui general român.1930 i a abdicat la 06. la Atena.09. care a devenit rege în iulie 1927.06. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953).08. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu.1918. în contradic ie cu legea regal .1940 în favoarea fiului sau Mihai. au avut un singur fiu. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor. Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. 24 Carol al II-lea al României II- .1930).04. Foamea Neagr . Mai târziu s-a c s torit.(15. Mircea Gregor Carol Lambrino. Mihai. un farmacist evreu. Carol i Elena au divor at în 1928. Grecia (10. 1895-1977).03. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut . nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«. Maria Martini.10.1953) a fost încoronat rege al României la 08. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. Ucraina la 31.1893 ± 04. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino.1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa. Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat . fiic a lui Nicolas Grünberg. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena.

f r s izbuteasc s -l opreasc . tablouri de mari mae tri. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi.06. bijuterii.i rec p ta tronul. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro.1938. în anul 1940.04. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale. Doi ani mai târziu. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. ca Tizian.1930. for at de presiunea sovieticilor.1947. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. Brazilia. armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . atât intern cât i extern . Rubens i Rembrandt.02. în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor.06. 25 .02. Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. La 10. Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. Germaniei. ce asigura coroanei puterea suprem .1953. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. la 03. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . Carol a fost proclamat rege dup dou zile. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux. Carol a murit în Portugalia la 04. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. sute de goblenuri. fiind reînhumate Estoril. la Curtea de Arge . fapt consfin it prin constitu ia din 27. Un grup de legionari. Regele Mihai n-a participat la ceremonie.1938 a desfiin at partidele politice. El i Antonescu. A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei.

dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron .01.Ioana Maria Valentina Lambrino. într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly. din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. cu Ioana Zizi Lambrino.1918. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand.de data aceasta pentru Elena Lupescu . cu Alcaz. Carol. Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. 26 . Câ iva ani mai târziu. îns f r succes. 03. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria.1919.1953 la Nuilly. s-a c s torit clandestin la Odessa.1898. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere. C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. jude ul Neam . 27.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a. Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns . mo tenitorul tronului. Elena a Greciei.10. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II. d. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic .03.08. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. într-o lung c l torie în jurul lumii. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. Lambrino Roman.

Mircea Carol Lambrino. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950). (n. 27. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit .01. Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. 13. autointitulat Prin ul Carol de România (n. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern.2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n.1920. i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea. Mircea Carol a avut 3 c snicii: . Paul Lambrino. cu un fiu Paul Lambrino. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România. 3) Antonia Colville (1984-2006).1948 la Paris. 08.08.08. 1961). d. 27 . 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). Fiul lui Carol Lambrino.

nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. În 2005. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. În 2000. 28 .238 voturi (0.49%). în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. candidatur e uat . Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România. UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. A primit doar 55. prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. câ tigate de tat l s u. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. procese care. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). iar mama acestuia. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu.Paul Filip Lambrino (n. Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". Paul a declarat c unchiul s u. Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial. 13 august 1948 în Paris). a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României.

În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian.10.11. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I.1921. La data de 10.1921s-a n scut Mihai al României. s-a n scut la 25.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25.05. prin es de Grecia i Danemarca.03. regele Greciei i a so iei sale. Sofia de Prusia.1896 la Atena.s-a n scut la 02. Elena a murit la data de 28.1982 la Lusanne în Elve ia. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.10. Elena a fost fata lui Constantin I. Sinaia. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 .

a reprimit coroana un deceniu mai târziu.1921. dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea.1946.12. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925. A fost obligat s abdice în 30. Detronat de tat l s u. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. 30 . domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . dup doar trei ani de domnie sub Regen . precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. Din 1941 este mare al al României. Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. Prin de Hohenzollern.10. 25. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via .Regele Mihai I al României (n. Sinaia). este fiul Regelui Carol al II-lea.

în catedrala patriarhal din Bucure ti. . Mihai nu putea exercita prea ional. la 18 ani. în 1946. al turi de mare alul Ion Antonescu. ini ial suspendat. constitu ional Legal.09.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul".11. Rege. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. mult autoritate. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. În schimb. Regele Mihai I. îns . la 06. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu. fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. redeschis abia mai târziu. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. numit ÄConduc tor´. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. divin. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . Astfel.1940.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai. îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai.

Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. La 23. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. pe care l-a arestat. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile. Acestea. Stalin pentru Truman. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. Stalin. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s .09. unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. Rudolf Hess. du i ulterior în Uniunea Sovietic .1944. unde mul i au pierit în lag re de prizonieri. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa. executat de c tre sovietici în 1945. Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. În aceast situa ie. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor. Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german. salvând sute de mii de vie i omene ti. Joseph Goebbels. Prin ul Kiril. care îi includea pe comuni ti. La sfâr itul r zboiului. de asemenea. În aceea i noapte. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i.1944.Ianuarie 1941. la 12. îns .09. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia. 32 .Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. Adolf Hitler.08. care l-au predat sovieticilor la 01.i piard tronul. Regentul Bulgariei. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german .000 de solda i români. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. Ion Antonescu . i a fost. pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni.

La presiuni sovietice. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . Mihai a func ionat ca Român. Alte surse. Groza un simplu ef de stat f r autoritate. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. partidul Maniu. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. spion sovietic. presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. Principesa Ileana de Habsburg. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. fraudate de comuni ti. Emil Bodn ra . 33 . refuzând s -i semneze decretele. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. Dac o va face. afirm unii. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. precum memoriile m tu ii Regelui. v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. Între august 1945 i ianuarie 1946. Groza britanice i americane. victime ale proceselor politice comuniste. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR.Pe 6 martie 1945. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu. afirm c . câ tig tor în alegerile generale din 1946. guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. deoarece. încetând s -i mai cear demisia. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. În iulie 1945. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. Sub regimul comunist.

potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. în calitate de rege absolut. Unii monarhi ti români. un rege trebuie s fie curajos´´. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. Dup întoarcerea sa în România. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. 34 . care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. neconstitu ional. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´.În noiembrie 1947. de drept divin. de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. Mihai a fost silit s p r seasc ara. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . care urma s -i devin so ie. argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. La 3 ianuarie 1948. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. urmat peste o s pt mân mai târziu. inclusiv de tabourile Coroanei. pe Mihai c Ämai presus de orice. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . pentru care Mihai e rege doar de drept divin. nu religios. Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . nu i constitu ional. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. Potrivit propriei sale relat ri.

La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. În Iliescu. apoi în Statele Unite. pentru o companie de echipament aerian. 1997. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani. El a fost un timp pilot comercial. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . primind "Crucea de r zboi". trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. ulterior s-au mutat în Elve ia. Portugalia.09.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. În 1939 i-a inso it familia în Spania. Italia. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. care devine astfel Regina Ana a României. cu Crucea zboi care are cinci fiice. S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. S-a n scut la 18. Luxemburg si Germania. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. În 1992. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . Au tr it la început în Marea Britanie. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. Castelul de la S vâr in 35 .1923 la Paris. Maroc. Gaulle). Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu.

. la 18. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. * 36 În conformitate cu art. Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit .03. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. Principesa Mo tenitoare a României. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. care. Pe aceast baz . politic . la Lausanne: 26.. de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic. începând de atunci. politic . N-am încetat niciodat s -l iubesc. S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. Cu aceea i ocazie. 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României". unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc .05. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. puternic . Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. era politic . în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. iar eu aveam nevoie de grij ".1949) este cea mai în vârst fiic a lor.1. nepotul lui Carol I. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997. Mihai a cerut Parlamentului ca. cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen".1881. c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *. Principesa Elena de România.Principesa Margareta de Romania. Prin es de Hohenzollern (n. 83 din Constitu ia României din 1866. Nu are copii. La 30 decembrie. Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României.

Elve ia. la Lausanne. la Peterlee.09. La 16. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. S-a n scut la Lausanne. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n.1989). Elisabeta-Maria Biarneix (n.. Au o fiic . Leslie Medforth-Mills Medforth(08. 4. în felul acesta pierzându.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic. în Elve ia i pe 20.. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana. pe 01. 1999). Cuplul are doi copii.04.1964). 1957). 5. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana.10. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana.07. 04. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România.Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana. 1986). divor at. 3.1985) i Angelica de România Kreuger (n.1985).1983. 22.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. locul pe linia de succesiune la tronul britanic.2. Au divor at în decembrie 2003.i Mystkowski.01. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n.12. i a divor at pe 28 noiembrie 1991. cu Alexander McAteer (n.Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953. Elena s-a rec s torit pe 14. i Elisabeta Karina de România (n. Danemarca.1998. 37 ..2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24.09.02.1942 ± 02.08. ce va surveni mai întâi. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n.1983 s-a c s torit cu Dr.

Regele Carol al II-lea. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. l-a urmat în exil. giuvaeruri. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. 38 http://ro. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). Dup abdicarea acestuia. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. bonuri de tezaur. cea comunist .) pe care o c raser cu acel tren. diamante. a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit.Elena "Magda" Lupescu (n. nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . devenit în 1930. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal. Falk În timpul primului r zboi mondial. 1976. flamanzi i spanioli. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. înc rcat cu valori inestimabile. 1896 la Ia i . Exist suspiciunea c E.d. germani. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului).Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. aur.org/wiki/Elena_Lupescu . Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. etc. din 09. în Mexic i Portugalia.wikipedia. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. Estoril în Portugalia). Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani.1940.

wikipedia.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c.wikipedia.wikipedia.com/istorie3..org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro.referatele.wikipedia.http://ro..http://balciclove..topcities.php 39 .org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.http://ro.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.html 5.http://www.http://ro.1...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful