1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

Mihai I. Dinastia de Hohenzollern. Aici a adar. vârf. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. unirea cu Prusia în1850. p rin ii lui Karl.i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . zollern-colin . l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. A adar acest prin str in. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . Stefania. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For .wikipedia. Friederich i Maria. Carol al II-lea. Anton. care au acceptat de bun voie. cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". de multe ori chiar spartan . pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. locul de unde izvor te Dun rea. Carol. instituit de Federich I în 1701. Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. Acolo era cuibul Aquilei Negre. deci înalta colin . sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. castelul Sigmaringen. Ferdinand. de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. fluviu care parc s-a inc p ânat s .org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . f r r zboi. recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. nestr mutat i cinstit 4 http://ro. prin ii fiind destina i unei cariere militare. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor. precum arat i cuvântul desp r it în german . hoch-înalt. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii.

5 .

Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.

Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. Karl Anton. o alt ramur dinastic . Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). au r mas catolici. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Ultimul prin . Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol. 7 http://ro. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. Cel deal doilea fiu al s u. În 1849. a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861.wikipedia.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. sub numele de Carol I de România. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România.

eroi. O! Doamne Sfinte. regelui Carol I. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! . poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". Ceresc P rinte. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc.Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. Imnul s-a cântat. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . Ceresc p rinte. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. r zboi. Imnului român în mod oficial. în anul 1884. O! Doamne Sfinte. Fie-n veci locuit De eroi. la încoronarea regelui Carol I. Fie Domn glorios Fie peste noi. Fie-n veci el ferit De nevoi. Fie-n veci norocos În r zboi. Rai vesel p mântesc Cu mare. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. pentru prima dat în România. falnic nume.

între Fete ti i Cernavod . Dup r zboiul ruso-turc. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. respectiv Bucure ti.(n. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele .10. la Ia i.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei . care a condus Principatele Române i apoi România. Tot acum au fost construite primele universit i. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României). apoi regele României. Sigmaringen ± d. a redresat economia i a pus bazele unei dinastii. Sinaia) a fost domnitorul.1839. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re.1914.wikipedia.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen . c reia i-a i crescut imens prestigiul.wikipedia. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii.10. care s lege noua provincie de restul rii. România a câ tigat Dobrogea. http://ro. a ob inut independen a t rii. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro.04. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii.10.

Carol I. În 1869. aprobat de el însu i. fratele lui Carol. pentru a î i g si o mireas .1874. principesa Maria n scut la 08. domnind pân la moartea sa. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român . la rândul s u. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . Au Maria. fiul s u cel mai mare. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. Ferdinand care va deveni principe de România. Acesta. principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10.1914. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni.09.11. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române. Pentru a clarifica incidentul. În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. s devin urm torul în succesiune la tronul României.10. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani. el fiind un b rbat rece i calculat.1869). În octombrie 1880. Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. la moartea unchiului s u. So ia lui Carol I. . pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria.04. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. avut doar un copil. survenit la 27. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. Conform constitu iei române. Ferdinand.1927.07. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm. Spre sfâr itul vie ii lor.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil. iar ea o vis toare notorie.Când a fost ales principe al României.

20.1865.07.08.d.1865.07.1927.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen. Hohenzollern(n. 24. .08. 20.1927. Sinaia) 24. Sigmaringen .

Bucure ti. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. În 1893. Împreun au avut 6 copii. botezat Carol. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh. Sigmaringen . rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri.d. Ferdinand s-a însurat.1893.Ferdinand I al României. cel mai mare. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in . 1916-1919. n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen. 20. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României. din Familia Regal a Marii Britanii. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´. 24. Regele Carol I al României în noiembrie 1888. în data de 10. 1922). cu Maria de Edinburgh. 12 .01. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei. De i rud cu familia imperial ce conducea Germania.1927.1914 pân la moartea sa. dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst . Hohenzollern.07. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. Ferdinand a hot rât.08.1865. (n. Ei au avut trei fii i trei fiice. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. Sinaia) a fost rege al României din 10. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei.10.

a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. În timpul r zboiului mondial. la 49 de ani. situa ia avea s se schimbe. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. trecând pe sub Arcul de Triumf. Principele Mircea. În cele din urm . i. În plus. De i familia sa din Germania l-a renegat. la Ia i. Cu tot entuziasmul românilor. cel de-al aselea copil al cuplului regal. în 1916. în noiembrie 1916. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. Mari în fruntea armatei sale eroice. În cursul anului 1918. Germania. la numai 4 ani. Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. pe 14 august. Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . Ferdinand a devenit Rege al României.În 1914. în 1917. anul de na tere al României Mari. Astfel. murea de febr tifoid . 13 . Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea.

14 . iar Maria 17. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice.1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever.10. zicând ca se sinucide.i stinge amarul regele se c s tore te. aiasta nu se poate!´. Marea Britanie. Pentru a. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. Maria n scut în ara ce urilor dese. ea a fost pur i rescu simplu exilat . stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. Castel Pele . respactând Constitu ia cu prin esa ia. el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat . Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i. Castelul Peli or or. romantic din fire. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Maria. Cât despre Elena V c rescu. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . Ferdinand având 27 de ani. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. poet i ea. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. la 03. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in . iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. lâng superbul Cotroceni.

Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc. Austro-Ungaria). s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. s-a dovedit a se adeveri. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . putea acum s moar lini tit. încât î i ia v zul. 15 . România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. Întregitorul sau Fidelul. G. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. ov ielnic.10. În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani. Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti. La Alba Iulia. crescut în spiritul r zboiului nem esc. dup f urirea României Mari. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . cu armatele germane i austro-ungare. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate. Carol II. Ferdinand era stângaci. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. anul intr rii în r zboi. englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. astfel c vulcanica sa so ie. cum i s-a spus. Sfatul reginei Maria. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. nimeni nu o poate întrece. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. De o frumuse e încânt toare. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii.1922. în 15. timid. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare.000 km p tra i. na ional-statal . Fran a.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi.

îns cei doi divor aser în 1934. Mihai. 2. Dorind îns s traiasc singur . purta o neasemuit afec iune.1956 la 62 de ani. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian.. grosolane ale fratelui mai mare. Elisabeta 1947. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil. 15.Elisabeta . Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947.1.În 1894 se na te cel de-al doilea copil. 16 . Pleac Banat. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil. spre bucuria bunicului care îi 1893. definitiv din ar la 04.01. departe de aventurile drag. S-a stins din via la 15. ani.Carol II n scut în 15 octombrie 1893. ea se stabile te la Banloc în Banat. pian.11. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag.11. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei).1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04..01. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele . 1934. pe Coasta de Azur.

stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra. Carol II.06.01. care l-a expulzat din ar .1922 se 06. Acolo avea s . sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul.1961. Pele ul. so ul fiind asasinat la Marsillia. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia. De altfel rela iile inducuse.1961. rege între 1934-1945. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea. cum îi spuneau cei dragi.. neîncercând niciodat s ocupe tronul.M rioara .06.3. a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea.n scut în 15. Andy si Petru II al Serbiei.06. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. În 08. 4. S-a c s torit în 1931 cu 15.06. Sinaia. Cotroceni.Nicolae . 1934-1945.08. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I.(Mignon) s-a n scut în 06. Marsillia. A ia. 17 . Nicky.08. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. A r mas îns v duv în 1934. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin . nu conflicte.1900. g seasc sfâr itul în 22. Ioana Doletti.i Alexandra.1903 la Sinaia. învinov indu.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse.01. fapt Doletti. 08. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. A 1934. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte. nemaiputând revedea niciodat nici 22. ce a atras mânia fratelui mai mare. Laussane. nici palatul Cotroceni. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar .. avut 3 copii: Tony.1900. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul.

îns . Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand. în memoria acestui prin Mircea. Alexandra.s-a n scut în 1913 i a murit în 1916. Arhiduce de Austria (n. Dominic.acela de a.1909 la Bucure ti. Pensylvannia-S. Elisabeta.U. Arhiduces de Austria (n.. Moare în 21..01. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey.Mircea . Arhiduces de Austria (n. Arhiduces de Austria (n.5. 1942). Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie. Mircea. Maria Ileana. 1937).Ileana . Regele Ferdinand aveau ochi alba tri.i vizita din nou ara natal .01. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr .org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . 1933). Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916. 1932). Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. în timp ce Regina Maria i so ul ei. Stefan. 1939). 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar . Arhiduce de Austria (n.A. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. 6. Mai mul i istorici consider . în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit .n scut în 05. în plin prim r zboi mondial. Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea. Oficial. 18 http://ro. Mircea care murise cu 4 ani înainte. 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra.wikipedia. Maria Magdalena. 1935). Arhiduces de Austria (n. stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City.

Eastwell Park.Regina Maria a României. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle.1875. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey. când. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. "Regina-soldat". din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. Anglia² d. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României. 18.07. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei.10. A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor". n scut Marie Alexandra Victoria. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice.1938. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. În consecin . Sinaia). Dup o via de adânci tr iri. Kent. al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. 19 . Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . colonel canadian de la Crucea Ro ie. i bune i rele. 29. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria.

prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris.Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. din Cadrilater. loc ales în mare secret. bântuie castelul de la Sinaia. 20 . pe litoralul M rii Negre. iar inima la re edin a de la Balcic. din gr dina minunat a palatului de la Balcic. Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . Regina Maria a României Mari. florile preferate ale reginei. Mari a avut o ultima dorin . Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete.

Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol.i fiu c l uz . foarte r bd toare. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere. Abia împlinisem 17 ani. aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. când am venit la tine. Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . s fiu aceia care a p strat flac ra vie.topcities. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag.cred c bucuria a fost mai mare. Când ve i ceti aceste slove.Întregul Testament la adresa: http://balciclove.i fiu inspiratoare. La început n'a fost u or. Poporul meu. Pentru un timp mi-a fost dat s . singur între str ini. 21 . i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc . Poporul meu. plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat .com/istorie3. eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu. Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. care r mâne pentru noi o mare tain . Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. într'o ar str in . eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice.html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. Eram str in . Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . eram tân r i ne tiutoare. i totusi. din marea dragoste ce i-am purtat-o. a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . chiar de dincolo de lini tea mormântului. îns foarte mândr de ara mea de ba tin . s . dar mai lung a fost durerea.

ara bucuriilor i durerilor mele. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate. a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit . Fii tu ve nic îmbel ugat . Am credin a c v'am priceput: n'am judecat.. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine. Dar când î i vei aminti de mine. i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand. În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar.. iubit Românie.. fii tu mare i plin de cinste.. . biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. frumoas ar . care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam . fiindc frumosul mi-a fost un crez. prea miloas s fie înving toare... am iubit. Te binecuvântez. în mijlocul florilor ce le-am s dit.. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. mâinile pentru o binecuvântare. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . iubit i priceput . gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. s stai ve nic falnic printre na iuni. prea iubitoare ca s judece. s fii cinstit . Poporul meu. pentru ultima dat .. 22 . Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . N'am nici o avu ie s v las.«Eu am ajuns la cap tul drumului meu.

. Iubirea mea de Mam pentru ei.Încredin ez copiii mei. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e.Juvah... Revoc orice testament anterior. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r. datat i semnat cu mâna mea la Tenka . s sus ie ara i s se sus ie între ei. Balcic. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei. Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. REGINA ROMÂNIEI 23 . Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. MARIA. ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie.. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori. inimei Poporului meu.. este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii.. Acest testament a fost f cut scris. ast zi Joi 29 iunie 1933. Îi rog s fie uni i. pe copiii i nepo ii mei.. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin .i. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. fiind muritori pot gre i. Binecuvântez ara. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. Resimt o vie întristare c modesta mea avere. Poporul meu. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te. înainte de înmormântare.

Maria Martini. 1895-1977).1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei.1930). Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu. Grecia (10. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. în contradic ie cu legea regal .(15. Foamea Neagr . fiica unui general român. Ucraina la 31.04.10. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953). nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena. la Atena. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu".1893 ± 04. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«.09.06. din cartierul Crucea de Piatr . Carol i Elena au divor at în 1928.1918. 24 Carol al II-lea al României II- . Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat .03.08. un farmacist evreu. Mai târziu s-a c s torit.1930 i a abdicat la 06.1953) a fost încoronat rege al României la 08. au avut un singur fiu. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor. Mihai. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut . Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria.1940 în favoarea fiului sau Mihai. Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa. care a devenit rege în iulie 1927. Mircea Gregor Carol Lambrino. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino. fiic a lui Nicolas Grünberg.

prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi. La 10. Rubens i Rembrandt.1930. sute de goblenuri. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România. ce asigura coroanei puterea suprem . Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . la Curtea de Arge . Un grup de legionari.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06.1953. Germaniei. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux. Doi ani mai târziu. în anul 1940. Regele Mihai n-a participat la ceremonie.06.1947. fiind reînhumate Estoril. în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor. la 03. Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern.i rec p ta tronul. Brazilia. Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. fapt consfin it prin constitu ia din 27.04. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. Carol a fost proclamat rege dup dou zile. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro. o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. tablouri de mari mae tri. El i Antonescu. A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei.1938 a desfiin at partidele politice. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. atât intern cât i extern . Carol a murit în Portugalia la 04. În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti.02. bijuterii.1938. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. f r s izbuteasc s -l opreasc . dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic .02.06. ca Tizian. for at de presiunea sovieticilor. 25 . generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia.

A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. Elena a Greciei.1918.1919. din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino.1898.08. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand. 03. îns f r succes. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron . Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n. cu Alcaz. 27. Carol. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere.de data aceasta pentru Elena Lupescu . Lambrino Roman. mo tenitorul tronului. d. 26 . dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. jude ul Neam . Câ iva ani mai târziu.01. într-o lung c l torie în jurul lumii. Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns .1953 la Nuilly. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . cu Ioana Zizi Lambrino. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II.03.10. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. s-a c s torit clandestin la Odessa. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08. într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly.Ioana Maria Valentina Lambrino.

2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. 27.1920. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România. Paul Lambrino. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern.08. i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea. Fiul lui Carol Lambrino. cu un fiu Paul Lambrino. 08. (n. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950).Mircea Carol Lambrino. d. 3) Antonia Colville (1984-2006). 1961). 13. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit . cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n. 27 . 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). Mircea Carol a avut 3 c snicii: .08.01.1948 la Paris. autointitulat Prin ul Carol de România (n.

de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. A primit doar 55. câ tigate de tat l s u. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor.238 voturi (0. 28 . 13 august 1948 în Paris). În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. candidatur e uat . Paul a declarat c unchiul s u. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine.Paul Filip Lambrino (n. În 2005. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. iar mama acestuia. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial. În 2000.49%). procese care. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România.

1921. Sofia de Prusia. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 . regele Greciei i a so iei sale. s-a n scut la 25.1896 la Atena.05. Elena a murit la data de 28.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25.10. Elena a fost fata lui Constantin I. La data de 10. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I.s-a n scut la 02.1921s-a n scut Mihai al României. Sinaia. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.10. prin es de Grecia i Danemarca.1982 la Lusanne în Elve ia.03.11.

domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. Sinaia). dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via .10.1946. Din 1941 este mare al al României. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. a reprimit coroana un deceniu mai târziu. A fost obligat s abdice în 30. Prin de Hohenzollern. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România. Detronat de tat l s u. 25. dup doar trei ani de domnie sub Regen . precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947.1921. este fiul Regelui Carol al II-lea. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925.Regele Mihai I al României (n.12.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. 30 . iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997.

fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. redeschis abia mai târziu. În schimb. în catedrala patriarhal din Bucure ti. Astfel.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai.11. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. ini ial suspendat. divin. în 1946. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu.09. Regele Mihai I. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. Mihai nu putea exercita prea ional. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. la 06. al turi de mare alul Ion Antonescu. mult autoritate. Rege. îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. numit ÄConduc tor´. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . . îns . a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. constitu ional Legal.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul".1940. la 18 ani.

1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. salvând sute de mii de vie i omene ti. La sfâr itul r zboiului. La 23. Acestea. de asemenea. Joseph Goebbels. Prin ul Kiril. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. care îi includea pe comuni ti. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german . Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. pe care l-a arestat. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german. unde mul i au pierit în lag re de prizonieri. 32 . îns . executat de c tre sovietici în 1945. care l-au predat sovieticilor la 01. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia. Rudolf Hess. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei.09.000 de solda i români. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României. Regentul Bulgariei. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. du i ulterior în Uniunea Sovietic .1944. În aceast situa ie. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României.Ianuarie 1941. i a fost. la 12. Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor.i piard tronul.08. Ion Antonescu . Stalin. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. Stalin pentru Truman. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. Adolf Hitler. În aceea i noapte. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile.09. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa.1944.

Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. Între august 1945 i ianuarie 1946. 33 . afirm unii. Mihai a func ionat ca Român. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. În iulie 1945. v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . Dac o va face. precum memoriile m tu ii Regelui. Groza un simplu ef de stat f r autoritate. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. afirm c . Sub regimul comunist. deoarece. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´.Pe 6 martie 1945. Alte surse. câ tig tor în alegerile generale din 1946. Principesa Ileana de Habsburg. încetând s -i mai cear demisia. presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. fraudate de comuni ti. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. refuzând s -i semneze decretele. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. Emil Bodn ra . spion sovietic. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. La presiuni sovietice. partidul Maniu. Groza britanice i americane. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. victime ale proceselor politice comuniste. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional.

deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. nu religios. Potrivit propriei sale relat ri. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. pe Mihai c Ämai presus de orice. potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. La 3 ianuarie 1948. în calitate de rege absolut. Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. nu i constitu ional. care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. urmat peste o s pt mân mai târziu. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. neconstitu ional. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . care urma s -i devin so ie.În noiembrie 1947. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . Unii monarhi ti români. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. de drept divin. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. Mihai a fost silit s p r seasc ara. încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. inclusiv de tabourile Coroanei. un rege trebuie s fie curajos´´. 34 . Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. Dup întoarcerea sa în România.

Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . Portugalia. Italia. Au tr it la început în Marea Britanie. pentru o companie de echipament aerian. Maroc. În 1992. S-a n scut la 18. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. În Iliescu. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. Castelul de la S vâr in 35 . apoi în Statele Unite. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. În 1939 i-a inso it familia în Spania. trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. Luxemburg si Germania. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani.1923 la Paris. ulterior s-au mutat în Elve ia. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. 1997. S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. Gaulle).În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. cu Crucea zboi care are cinci fiice. care devine astfel Regina Ana a României. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . primind "Crucea de r zboi". El a fost un timp pilot comercial.09. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei.

la 18. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. puternic . politic .1881. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. era politic . S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. Principesa Elena de România. Cu aceea i ocazie. Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei.1.03.Principesa Margareta de Romania. Prin es de Hohenzollern (n. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc .. nepotul lui Carol I. de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic. în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. la Lausanne: 26. s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune.05. 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României". Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. Mihai a cerut Parlamentului ca. care. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. Nu are copii. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". * 36 În conformitate cu art. Principesa Mo tenitoare a României. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei. La 30 decembrie. iar eu aveam nevoie de grij ". politic . Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997.1949) este cea mai în vârst fiic a lor. Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României. începând de atunci. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. N-am încetat niciodat s -l iubesc. . Pe aceast baz . 83 din Constitu ia României din 1866. c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *.

1985).Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953. Danemarca. La 16. 22. ce va surveni mai întâi. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România.2. Elisabeta-Maria Biarneix (n.08. în Elve ia i pe 20. S-a n scut la Lausanne.07. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana.. i a divor at pe 28 noiembrie 1991. Leslie Medforth-Mills Medforth(08.i Mystkowski.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic.09.10.01.09. în felul acesta pierzându. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. 37 . 4. cu Alexander McAteer (n. divor at.1985) i Angelica de România Kreuger (n..1998. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. 3. Au o fiic .Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana. i Elisabeta Karina de România (n. 1957). pe 01.1989). Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana.1983. locul pe linia de succesiune la tronul britanic.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n.02. 04.1983 s-a c s torit cu Dr.. Elve ia.1942 ± 02. Elena s-a rec s torit pe 14. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n. 1999). la Lausanne. 1986). la Peterlee.04. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n.2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24. Cuplul are doi copii. 5.12.1964). Au divor at în decembrie 2003.

org/wiki/Elena_Lupescu .) pe care o c raser cu acel tren. a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. 38 http://ro. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. Regele Carol al II-lea. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. giuvaeruri. 1976. etc. 1896 la Ia i .d. germani. devenit în 1930. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. aur. cea comunist .1940. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . l-a urmat în exil. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. Exist suspiciunea c E. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk.wikipedia. diamante. În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). flamanzi i spanioli. Falk În timpul primului r zboi mondial. bonuri de tezaur.Elena "Magda" Lupescu (n. Estoril în Portugalia). Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902.Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. Dup abdicarea acestuia. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. în Mexic i Portugalia. înc rcat cu valori inestimabile. din 09.

1.topcities.wikipedia.php 39 ..html 5.wikipedia...http://ro.wikipedia.wikipedia.http://ro.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c..org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro.http://ro.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.referatele.http://www.http://balciclove..com/istorie3.