1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. prin ii fiind destina i unei cariere militare. pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. zollern-colin . Acolo era cuibul Aquilei Negre. instituit de Federich I în 1701. care au acceptat de bun voie. Dinastia de Hohenzollern. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii. locul de unde izvor te Dun rea. în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". p rin ii lui Karl. Anton. A adar acest prin str in. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. Friederich i Maria. recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. hoch-înalt. deci înalta colin . l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. fluviu care parc s-a inc p ânat s . precum arat i cuvântul desp r it în german . de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . Mihai I. Carol. unirea cu Prusia în1850.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Ferdinand.i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . f r r zboi.wikipedia. Stefania. de multe ori chiar spartan . Carol al II-lea. vârf. castelul Sigmaringen. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. Aici a adar. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. nestr mutat i cinstit 4 http://ro.

5 .

Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .

Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România.wikipedia. Ultimul prin . au r mas catolici. a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861. Cel deal doilea fiu al s u. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. Karl Anton. Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol. 7 http://ro. Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. sub numele de Carol I de România. Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). o alt ramur dinastic . Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern. În 1849. Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen.

la încoronarea regelui Carol I. falnic nume. Ceresc p rinte. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! . Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . Fie-n veci locuit De eroi. poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". Imnul s-a cântat. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. pentru prima dat în România. Imnului român în mod oficial. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. regelui Carol I. Ceresc P rinte. r zboi. Fie Domn glorios Fie peste noi. O! Doamne Sfinte. O! Doamne Sfinte. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. Rai vesel p mântesc Cu mare. Fie-n veci norocos În r zboi. în anul 1884. eroi. Fie-n veci el ferit De nevoi.Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii.

Sigmaringen ± d. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re. a redresat economia i a pus bazele unei dinastii. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza.(n.1914.wikipedia. care s lege noua provincie de restul rii. între Fete ti i Cernavod .10. respectiv Bucure ti. care a condus Principatele Române i apoi România. la Ia i. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii. c reia i-a i crescut imens prestigiul.wikipedia.1839. Sinaia) a fost domnitorul. a ob inut independen a t rii. România a câ tigat Dobrogea.10.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei .04. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele .10. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României).org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro. Dup r zboiul ruso-turc.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen . Tot acum au fost construite primele universit i. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. apoi regele României. http://ro. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române.

aprobat de el însu i.09. fratele lui Carol. În octombrie 1880. În 1869. Ferdinand care va deveni principe de România. Pentru a clarifica incidentul. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române. pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria. principesa Maria n scut la 08. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. Carol I. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm.11. s devin urm torul în succesiune la tronul României.07. Conform constitu iei române.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil.1927.1869).Când a fost ales principe al României. În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani. Acesta. Ferdinand.04. So ia lui Carol I. Spre sfâr itul vie ii lor. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. Au Maria. el fiind un b rbat rece i calculat. pentru a î i g si o mireas . în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. la moartea unchiului s u.10. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. iar ea o vis toare notorie. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român . la rândul s u.1914. domnind pân la moartea sa. survenit la 27. fiul s u cel mai mare. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni. . principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania. avut doar un copil.1874.

Sigmaringen . 20. 20.1927. Sinaia) 24.08.1865.07.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen.07. .1865.1927. Hohenzollern(n.d. 24.08.

Regele Carol I al României în noiembrie 1888. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. 1922).1865.08.1893. În 1893. 12 . 1916-1919. Bucure ti. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. Hohenzollern. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari.10.1914 pân la moartea sa. rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. Sinaia) a fost rege al României din 10. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. 24. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei. botezat Carol. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. (n. din Familia Regal a Marii Britanii. cu Maria de Edinburgh. cel mai mare. Ferdinand a hot rât. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh. Ferdinand s-a însurat. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in . n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei. 20.d.07.Ferdinand I al României. Ei au avut trei fii i trei fiice. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´. De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst . Sigmaringen . Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române.1927.01. Împreun au avut 6 copii. în data de 10. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României.

Cu tot entuziasmul românilor. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. cel de-al aselea copil al cuplului regal. 13 .În 1914. Ferdinand a devenit Rege al României. depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". întâmpinat fiind de popula ia entuziast . în noiembrie 1916. Principele Mircea. În plus. în 1916. pe 14 august. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. În timpul r zboiului mondial. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. Mari în fruntea armatei sale eroice. la Ia i. i. Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. situa ia avea s se schimbe. în 1917. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. De i familia sa din Germania l-a renegat. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . trecând pe sub Arcul de Triumf. la 49 de ani. anul de na tere al României Mari. Germania. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. Astfel. la numai 4 ani. În cursul anului 1918. În cele din urm . la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. murea de febr tifoid .

romantic din fire. Maria. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. respactând Constitu ia cu prin esa ia. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. Cât despre Elena V c rescu. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in .10. ea a fost pur i rescu simplu exilat . care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat . Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. zicând ca se sinucide. la 03. lâng superbul Cotroceni. Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Castel Pele . Ferdinand având 27 de ani. 14 .i stinge amarul regele se c s tore te. Marea Britanie. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. iar Maria 17. el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. Maria n scut în ara ce urilor dese. Castelul Peli or or. aiasta nu se poate!´. Pentru a. poet i ea.1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent.

cum i s-a spus. putea acum s moar lini tit. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. nimeni nu o poate întrece. Întregitorul sau Fidelul.000 km p tra i. anul intr rii în r zboi. timid. na ional-statal . Ferdinand era stângaci.1922. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. ov ielnic. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. s-a dovedit a se adeveri. G. încât î i ia v zul. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. 15 . Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. cu armatele germane i austro-ungare. crescut în spiritul r zboiului nem esc. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare. De o frumuse e încânt toare. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. Austro-Ungaria). suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani. dup f urirea României Mari. La Alba Iulia. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate.10. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . Carol II. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. Fran a.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. Sfatul reginei Maria. astfel c vulcanica sa so ie. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. în 15. Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti.

Elisabeta 1947. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil. 15. S-a stins din via la 15. ani. departe de aventurile drag. ea se stabile te la Banloc în Banat.1. 16 .Elisabeta . definitiv din ar la 04. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947.11. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei). pe Coasta de Azur.1956 la 62 de ani.. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele . pian. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian. 2.01. Mihai. purta o neasemuit afec iune. Pleac Banat.Carol II n scut în 15 octombrie 1893. grosolane ale fratelui mai mare.01.11. Dorind îns s traiasc singur .. spre bucuria bunicului care îi 1893. îns cei doi divor aser în 1934.În 1894 se na te cel de-al doilea copil. 1934.

Andy si Petru II al Serbiei. nici palatul Cotroceni.06. Ioana Doletti.Nicolae . 08. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte.1922 se 06.1900. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul.(Mignon) s-a n scut în 06.01. De altfel rela iile inducuse. Acolo avea s . Nicky. g seasc sfâr itul în 22.06.1961. În 08. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane. avut 3 copii: Tony. so ul fiind asasinat la Marsillia. 4. 17 . A 1934. A r mas îns v duv în 1934.08. Pele ul.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse. Laussane.n scut în 15. nu conflicte.1903 la Sinaia. rege între 1934-1945. învinov indu. S-a c s torit în 1931 cu 15. Marsillia.06.. A ia. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. neîncercând niciodat s ocupe tronul.1900.06.M rioara . ce a atras mânia fratelui mai mare. Sinaia. Carol II.3. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello.1961. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar . sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul. stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra. 1934-1945. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns.. cum îi spuneau cei dragi. care l-a expulzat din ar . a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea. nemaiputând revedea niciodat nici 22. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia. fapt Doletti. Cotroceni.i Alexandra.01.08. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin .

1909 la Bucure ti. în timp ce Regina Maria i so ul ei. în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit . 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra. Arhiduces de Austria (n. 18 http://ro.Mircea . Regele Ferdinand aveau ochi alba tri. Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand. 1942). Mircea care murise cu 4 ani înainte. Elisabeta. 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar .A. în plin prim r zboi mondial.i vizita din nou ara natal . îns . Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea. Dominic. Arhiduces de Austria (n. Arhiduces de Austria (n. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr . 1935). Maria Ileana.01. în memoria acestui prin Mircea. 1939). Mircea. Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916. 1932). Stefan. 6. Arhiduces de Austria (n.5.U. Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia ..acela de a. Oficial. Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei.n scut în 05. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. Mai mul i istorici consider . 1937).Ileana . Moare în 21. Alexandra.wikipedia.. 1933). stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City. Maria Magdalena. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey.01. Pensylvannia-S.s-a n scut în 1913 i a murit în 1916. Arhiduce de Austria (n. Arhiduce de Austria (n.

Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . n scut Marie Alexandra Victoria.07.10. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor". Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria. De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle. Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . când. (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . Anglia² d. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. colonel canadian de la Crucea Ro ie. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. Dup o via de adânci tr iri. 19 . Sinaia). 29. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei.1938. "Regina-soldat". care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. 18. În consecin . Eastwell Park. Kent. Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei.Regina Maria a României. din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial.1875. i bune i rele.

Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . pe litoralul M rii Negre. Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . Regina Maria a României Mari. bântuie castelul de la Sinaia. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti. 20 . Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Mari a avut o ultima dorin . iar inima la re edin a de la Balcic. prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. loc ales în mare secret.Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . florile preferate ale reginei. din Cadrilater. din gr dina minunat a palatului de la Balcic.

cred c bucuria a fost mai mare.topcities. s . m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol. i totusi. când am venit la tine. eram tân r i ne tiutoare. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere. dar mai lung a fost durerea.html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. Poporul meu. Eram str in . a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . singur între str ini. Abia împlinisem 17 ani. aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. s fiu aceia care a p strat flac ra vie. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag. din marea dragoste ce i-am purtat-o. într'o ar str in .i fiu inspiratoare. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc .Întregul Testament la adresa: http://balciclove. La început n'a fost u or. 21 . Pentru un timp mi-a fost dat s . Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . chiar de dincolo de lini tea mormântului. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. Poporul meu.i fiu c l uz . Când ve i ceti aceste slove. Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . foarte r bd toare. eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu. pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat . vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. care r mâne pentru noi o mare tain .com/istorie3. plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. îns foarte mândr de ara mea de ba tin . Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea.

. în mijlocul florilor ce le-am s dit. care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate.. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. s fii cinstit . biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. prea iubitoare ca s judece. s stai ve nic falnic printre na iuni. iubit i priceput . În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine.. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria. 22 . a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit . dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. Am credin a c v'am priceput: n'am judecat.. Te binecuvântez.. mâinile pentru o binecuvântare. ara bucuriilor i durerilor mele. ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. fiindc frumosul mi-a fost un crez. prea miloas s fie înving toare. Fii tu ve nic îmbel ugat . Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . Poporul meu. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. frumoas ar . i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . pentru ultima dat . iubit Românie. N'am nici o avu ie s v las.«Eu am ajuns la cap tul drumului meu... Dar când î i vei aminti de mine. care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam .. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand. am iubit. . fii tu mare i plin de cinste. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o.

. datat i semnat cu mâna mea la Tenka . Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. Resimt o vie întristare c modesta mea avere.Încredin ez copiii mei. ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. MARIA. Binecuvântez ara.i.Juvah. pe copiii i nepo ii mei. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii. Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea. ast zi Joi 29 iunie 1933. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. înainte de înmormântare.. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori. inimei Poporului meu. s sus ie ara i s se sus ie între ei.. Îi rog s fie uni i. Balcic. fiind muritori pot gre i.. Iubirea mea de Mam pentru ei. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. . REGINA ROMÂNIEI 23 . c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. Poporul meu. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r. Acest testament a fost f cut scris. Revoc orice testament anterior...

1918.(15. care a devenit rege în iulie 1927. au avut un singur fiu. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor.1940 în favoarea fiului sau Mihai. Mai târziu s-a c s torit. Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu.08.09. Grecia (10.10. din cartierul Crucea de Piatr .04. în contradic ie cu legea regal . Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut .03. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. Foamea Neagr . Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat . Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«.1930). Mircea Gregor Carol Lambrino. Carol i Elena au divor at în 1928. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. Ucraina la 31.06. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu". un farmacist evreu. fiica unui general român. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino. la Atena.1953) a fost încoronat rege al României la 08.1930 i a abdicat la 06. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena. nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Maria Martini. Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa.1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953).1893 ± 04. Mihai. fiic a lui Nicolas Grünberg. Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. 1895-1977). 24 Carol al II-lea al României II- .

1930. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi.1953. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. atât intern cât i extern .Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06.06. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro. El i Antonescu. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti. fapt consfin it prin constitu ia din 27. în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor. Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist .i rec p ta tronul. for at de presiunea sovieticilor. tablouri de mari mae tri. Doi ani mai târziu.1947. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux. ca Tizian. La 10. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România.02. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei. în anul 1940. Rubens i Rembrandt.1938 a desfiin at partidele politice. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. Carol a fost proclamat rege dup dou zile. fiind reînhumate Estoril. 25 . la Curtea de Arge . Regele Mihai n-a participat la ceremonie. sute de goblenuri.04. Brazilia. f r s izbuteasc s -l opreasc . Un grup de legionari. Germaniei. ce asigura coroanei puterea suprem . armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . Carol a murit în Portugalia la 04.06.02.1938. la 03. bijuterii. Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a.

Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie. Câ iva ani mai târziu. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria.1919. Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns .03. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . îns f r succes. într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly.1898.1918. s-a c s torit clandestin la Odessa. 03. mo tenitorul tronului. 27. Elena a Greciei. d. jude ul Neam . C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II. 26 . Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere. Lambrino Roman. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron . dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege.1953 la Nuilly. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a. într-o lung c l torie în jurul lumii.08.10.01. Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. cu Alcaz.Ioana Maria Valentina Lambrino. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921.de data aceasta pentru Elena Lupescu . din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. Carol. cu Ioana Zizi Lambrino.

Paul Lambrino. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern. 13.1948 la Paris. autointitulat Prin ul Carol de România (n. cu un fiu Paul Lambrino. 3) Antonia Colville (1984-2006).08. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România. 08.01. 1961).1920.08. Mircea Carol a avut 3 c snicii: . 27 . i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea. Fiul lui Carol Lambrino. d. 27. Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n. 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). (n.2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit .Mircea Carol Lambrino. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950).

Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial. procese care. prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". În 2000. În 2005. 13 august 1948 în Paris). Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE).Paul Filip Lambrino (n. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. câ tigate de tat l s u. 28 .49%). A primit doar 55. candidatur e uat . numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. iar mama acestuia.238 voturi (0. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. Paul a declarat c unchiul s u. UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi.

11. Elena a murit la data de 28.1982 la Lusanne în Elve ia. Elena a fost fata lui Constantin I.1896 la Atena.03. regele Greciei i a so iei sale. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 .1921s-a n scut Mihai al României.s-a n scut la 02. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.10. s-a n scut la 25. La data de 10. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian. prin es de Grecia i Danemarca. Sinaia.10. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25.05. Sofia de Prusia.1921.

25. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România.12. Prin de Hohenzollern. este fiul Regelui Carol al II-lea. A fost obligat s abdice în 30. domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand.1921. dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. dup doar trei ani de domnie sub Regen . Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925.1946.10. precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. Din 1941 este mare al al României. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997. 30 . S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 .Regele Mihai I al României (n. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via . Detronat de tat l s u. a reprimit coroana un deceniu mai târziu. Sinaia).

Mihai nu putea exercita prea ional. Regele Mihai I. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. la 18 ani. fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. mult autoritate. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. la 06.1940. Rege.09. În schimb. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. în catedrala patriarhal din Bucure ti.11. ini ial suspendat. al turi de mare alul Ion Antonescu. divin. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen .1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul". îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. numit ÄConduc tor´. în 1946.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. Astfel. constitu ional Legal. f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. îns . În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu. redeschis abia mai târziu. .

îns . l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor.09. salvând sute de mii de vie i omene ti. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia. Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german.09. Stalin. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . o condamnare tacit a loviturii sale de stat. În aceast situa ie. de asemenea. du i ulterior în Uniunea Sovietic . Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. La 23. În aceea i noapte. Adolf Hitler.1944. 32 . La sfâr itul r zboiului. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. executat de c tre sovietici în 1945.1944. Prin ul Kiril. care l-au predat sovieticilor la 01.000 de solda i români. la 12. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german . care îi includea pe comuni ti. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". Joseph Goebbels. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni. i a fost. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României. Rudolf Hess. Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile. pe care l-a arestat. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României. Stalin pentru Truman. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia.i piard tronul.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu.Ianuarie 1941. Ion Antonescu . unde mul i au pierit în lag re de prizonieri.08. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa. Regentul Bulgariei. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor. Acestea.

prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´. guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. partidul Maniu. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. Alte surse. Emil Bodn ra . v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. afirm c . Groza un simplu ef de stat f r autoritate. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. câ tig tor în alegerile generale din 1946. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". victime ale proceselor politice comuniste. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. spion sovietic. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . În iulie 1945. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. Dac o va face. încetând s -i mai cear demisia. refuzând s -i semneze decretele.Pe 6 martie 1945. afirm unii. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. Mihai a func ionat ca Român. Între august 1945 i ianuarie 1946. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. Groza britanice i americane. La presiuni sovietice. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. deoarece. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. Sub regimul comunist. Principesa Ileana de Habsburg. 33 . presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. fraudate de comuni ti. precum memoriile m tu ii Regelui. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu.

În noiembrie 1947. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. pe Mihai c Ämai presus de orice. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. inclusiv de tabourile Coroanei. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. La 3 ianuarie 1948. în calitate de rege absolut. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. Mihai a fost silit s p r seasc ara. Potrivit propriei sale relat ri. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. nu i constitu ional. nu religios. Dup întoarcerea sa în România. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. 34 . potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. de drept divin. neconstitu ional. care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. Unii monarhi ti români. urmat peste o s pt mân mai târziu. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. care urma s -i devin so ie. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. un rege trebuie s fie curajos´´.

În Iliescu. Portugalia.09. Italia. Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. În 1939 i-a inso it familia în Spania. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani. 1997. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. Maroc. Luxemburg si Germania. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. pentru o companie de echipament aerian. cu Crucea zboi care are cinci fiice. La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. apoi în Statele Unite. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. Gaulle). al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. ulterior s-au mutat în Elve ia. S-a n scut la 18. El a fost un timp pilot comercial. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . Au tr it la început în Marea Britanie. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. primind "Crucea de r zboi". S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. În 1992.1923 la Paris. Castelul de la S vâr in 35 . fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . care devine astfel Regina Ana a României. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României.

1881. N-am încetat niciodat s -l iubesc. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc .1949) este cea mai în vârst fiic a lor.03. 83 din Constitu ia României din 1866. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. Pe aceast baz . îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. Prin es de Hohenzollern (n. politic . 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României".. . de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic.Principesa Margareta de Romania. Cu aceea i ocazie. La 30 decembrie. c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *.1. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". puternic . mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. Mihai a cerut Parlamentului ca. iar eu aveam nevoie de grij ". Nu are copii. era politic . politic . Principesa Elena de România. nepotul lui Carol I. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997. la 18. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României.05. Principesa Mo tenitoare a României. în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. care. * 36 În conformitate cu art. S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei. începând de atunci. la Lausanne: 26.

Elena s-a rec s torit pe 14.1964). Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. ce va surveni mai întâi. 4. 22. 5. la Peterlee. i Elisabeta Karina de România (n.01.07. 1999).08. Au divor at în decembrie 2003.1985).2. la Lausanne.1983 s-a c s torit cu Dr. pe 01.. Elisabeta-Maria Biarneix (n. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. în Elve ia i pe 20. divor at. Cuplul are doi copii.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. i a divor at pe 28 noiembrie 1991.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. La 16.02.1983. S-a n scut la Lausanne.09. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n. locul pe linia de succesiune la tronul britanic. cu Alexander McAteer (n.09.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic.12. în felul acesta pierzându. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. Leslie Medforth-Mills Medforth(08. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana. 1986). viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana. 1957).Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana..2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24. 37 .1998.1942 ± 02. Au o fiic .i Mystkowski.1989). 3.10..1985) i Angelica de România Kreuger (n. 04. Danemarca.04. Elve ia.Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953.

devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. l-a urmat în exil. 1896 la Ia i .org/wiki/Elena_Lupescu . Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu.Elena "Magda" Lupescu (n. nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic .Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. Regele Carol al II-lea.1940. a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. Estoril în Portugalia). În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. Falk În timpul primului r zboi mondial. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. 1976. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). germani. cea comunist .wikipedia. Dup abdicarea acestuia.d. în Mexic i Portugalia. devenit în 1930. Exist suspiciunea c E. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. bonuri de tezaur. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. din 09. aur. giuvaeruri. înc rcat cu valori inestimabile. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. diamante.) pe care o c raser cu acel tren. etc. 38 http://ro. Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. flamanzi i spanioli. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile.

wikipedia.http://balciclove.http://ro.html 5..1.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c..http://ro..wikipedia.topcities..php 39 .referatele.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro.com/istorie3.http://www.wikipedia.wikipedia.http://ro.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2..org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful