Casa Regala de Romania

1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. castelul Sigmaringen. l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. de multe ori chiar spartan . în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României.i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . p rin ii lui Karl. cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene. Dinastia de Hohenzollern. Stefania. deci înalta colin . Carol. fluviu care parc s-a inc p ânat s . instituit de Federich I în 1701. Friederich i Maria. vârf. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor.wikipedia. prin ii fiind destina i unei cariere militare. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. Aici a adar. Carol al II-lea. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. f r r zboi.Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . care au acceptat de bun voie. locul de unde izvor te Dun rea. unirea cu Prusia în1850. hoch-înalt. A adar acest prin str in. i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii. Anton. Mihai I. s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. Ferdinand. precum arat i cuvântul desp r it în german . Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. Acolo era cuibul Aquilei Negre. nestr mutat i cinstit 4 http://ro. zollern-colin .

5 .

Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .

a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. În 1849.wikipedia.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen. sub numele de Carol I de România. Ultimul prin . Cel deal doilea fiu al s u. Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. Karl Anton. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. o alt ramur dinastic . Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. 7 http://ro. au r mas catolici.

O! Doamne Sfinte. Imnului român în mod oficial. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României. Fie-n veci norocos În r zboi. O! Doamne Sfinte. regelui Carol I. Rai vesel p mântesc Cu mare. poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". pentru prima dat în România. A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. eroi.Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. Imnul s-a cântat. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! . falnic nume. r zboi. Ceresc P rinte. Fie-n veci locuit De eroi. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . în anul 1884. Fie Domn glorios Fie peste noi. Fie-n veci el ferit De nevoi. la încoronarea regelui Carol I. Ceresc p rinte.

a redresat economia i a pus bazele unei dinastii. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române. Tot acum au fost construite primele universit i.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen .1914. http://ro. Sinaia) a fost domnitorul. c reia i-a i crescut imens prestigiul. Sigmaringen ± d.10. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele . care s lege noua provincie de restul rii.10. respectiv Bucure ti. a ob inut independen a t rii.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României). apoi regele României. România a câ tigat Dobrogea. care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii.04.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei .1839. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re.(n. care a condus Principatele Române i apoi România. Dup r zboiul ruso-turc. între Fete ti i Cernavod .10. la Ia i. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii.wikipedia.wikipedia.

el fiind un b rbat rece i calculat.09. la rândul s u.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09. So ia lui Carol I. Acesta. avut doar un copil. principesa Maria n scut la 08. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. iar ea o vis toare notorie.1874. fratele lui Carol. fiul s u cel mai mare. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române.1927. principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . Spre sfâr itul vie ii lor. Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. survenit la 27.11.07. . s devin urm torul în succesiune la tronul României.1869). domnind pân la moartea sa. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite. Pentru a clarifica incidentul. Conform constitu iei române. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10. pentru a î i g si o mireas . În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm.Când a fost ales principe al României. Carol I. În 1869.04. la moartea unchiului s u. Ferdinand. Au Maria. pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria. În octombrie 1880. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani.1914.10. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil. aprobat de el însu i. Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. Ferdinand care va deveni principe de România. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român .

08. . Sigmaringen .07.1865.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen. 20. 20.d. 24.07. Sinaia) 24. Hohenzollern(n.08.1927.1927.1865.

Bucure ti. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916.08. botezat Carol. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. În 1893.1865. 20. n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen. Regele Carol I al României în noiembrie 1888. 1922). Ferdinand s-a însurat. rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. 12 .Ferdinand I al României. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in . în data de 10. Sinaia) a fost rege al României din 10. Ferdinand a hot rât. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´.1893. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei. cel mai mare. Sigmaringen .1927. De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. din Familia Regal a Marii Britanii. cu Maria de Edinburgh.01. Ei au avut trei fii i trei fiice. dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst .10.1914 pân la moartea sa.07. (n. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari. 1916-1919. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh.d. Hohenzollern. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. Împreun au avut 6 copii. 24.

la numai 4 ani. în 1916. Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. pe 14 august. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. murea de febr tifoid . a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. În cele din urm . în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia.În 1914. anul de na tere al României Mari. Mari în fruntea armatei sale eroice. Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. i. 13 . trecând pe sub Arcul de Triumf. la 49 de ani. Germania. depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". situa ia avea s se schimbe. în 1917. cel de-al aselea copil al cuplului regal. la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. De i familia sa din Germania l-a renegat. Principele Mircea. În cursul anului 1918. Astfel. o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. Ferdinand a devenit Rege al României. la Ia i. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. În plus. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. În timpul r zboiului mondial. Cu tot entuziasmul românilor. în noiembrie 1916. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele.

Maria n scut în ara ce urilor dese. iar Maria 17. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. romantic din fire. Castel Pele . Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat .1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. aiasta nu se poate!´.Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. Cât despre Elena V c rescu. ea a fost pur i rescu simplu exilat . respactând Constitu ia cu prin esa ia. 14 . el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . poet i ea. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. Maria. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. Pentru a. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. lâng superbul Cotroceni. Marea Britanie. zicând ca se sinucide. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. la 03. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in . Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor.i stinge amarul regele se c s tore te.10. Castelul Peli or or. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). Ferdinand având 27 de ani.

englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916.000 km p tra i. România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. în 15. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. crescut în spiritul r zboiului nem esc. ov ielnic. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate. 15 . Fran a. na ional-statal . România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. încât î i ia v zul. De o frumuse e încânt toare. putea acum s moar lini tit. anul intr rii în r zboi. dup f urirea României Mari. Ferdinand era stângaci. Austro-Ungaria). timid. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. nimeni nu o poate întrece. suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani.10. s-a dovedit a se adeveri. Întregitorul sau Fidelul. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. astfel c vulcanica sa so ie. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc.1922. În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. G. Carol II. cum i s-a spus. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. cu armatele germane i austro-ungare. Sfatul reginei Maria. La Alba Iulia. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi.

departe de aventurile drag. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian.. S-a stins din via la 15. purta o neasemuit afec iune. pe Coasta de Azur. 15. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil. Pleac Banat. 16 . definitiv din ar la 04.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. pian. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele .1956 la 62 de ani. Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947.11.01. grosolane ale fratelui mai mare.1. spre bucuria bunicului care îi 1893. îns cei doi divor aser în 1934. rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag.01.. Dorind îns s traiasc singur . ea se stabile te la Banloc în Banat. 2. Mihai. 1934. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei).Carol II n scut în 15 octombrie 1893. ani. Elisabeta 1947.În 1894 se na te cel de-al doilea copil. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil.11.Elisabeta .

1903 la Sinaia. Marsillia. În 08. ce a atras mânia fratelui mai mare. Carol II.. Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I. g seasc sfâr itul în 22. nemaiputând revedea niciodat nici 22. rege între 1934-1945. învinov indu.1961.1961. Pele ul. 17 .06. care l-a expulzat din ar . 4. stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra.i Alexandra. avut 3 copii: Tony. A 1934. neîncercând niciodat s ocupe tronul. so ul fiind asasinat la Marsillia..1900.Nicolae . dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin . Sinaia. sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul. Acolo avea s . Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar .06.3.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. De altfel rela iile inducuse.06.01. Ioana Doletti. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte.n scut în 15. 08. cum îi spuneau cei dragi.06.1922 se 06. S-a c s torit în 1931 cu 15. nici palatul Cotroceni. fapt Doletti. Andy si Petru II al Serbiei. 1934-1945.(Mignon) s-a n scut în 06.08. A r mas îns v duv în 1934. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. Laussane. Cotroceni. A ia. nu conflicte.M rioara . a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea.08.01. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane.1900. Nicky.

1932). în plin prim r zboi mondial. în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit . Elisabeta. Mircea.01. Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. Moare în 21. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. 1937). în timp ce Regina Maria i so ul ei.n scut în 05. Arhiduces de Austria (n. 18 http://ro. Pensylvannia-S. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey. îns . 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra. Regele Ferdinand aveau ochi alba tri.. Maria Magdalena. Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie. Stefan. Dominic.U. Arhiduces de Austria (n.1909 la Bucure ti. Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916. 1933).Mircea . Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand.01. 1939). stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City. Mai mul i istorici consider .acela de a.A. 6. tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr . Arhiduce de Austria (n.s-a n scut în 1913 i a murit în 1916.Ileana .5.wikipedia. Arhiduces de Austria (n. Maria Ileana. Mircea care murise cu 4 ani înainte. Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea.i vizita din nou ara natal . în memoria acestui prin Mircea. 1942).org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar . Arhiduces de Austria (n. 1935). Oficial. Arhiduce de Austria (n. Alexandra..

29.1938. Kent. pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. "Regina-soldat".10. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid .07. i bune i rele. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. 18. colonel canadian de la Crucea Ro ie.1875. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. Sinaia). din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. În consecin . 19 . Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice. n scut Marie Alexandra Victoria. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei. Dup o via de adânci tr iri. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor". când. Eastwell Park. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei. Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). Anglia² d. Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle.Regina Maria a României. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria.

Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. iar inima la re edin a de la Balcic. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . din Cadrilater. din gr dina minunat a palatului de la Balcic. 20 . bântuie castelul de la Sinaia. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. pe litoralul M rii Negre. Regina Maria a României Mari. florile preferate ale reginei. a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete.Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti. loc ales în mare secret. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. Mari a avut o ultima dorin .

când am venit la tine. foarte r bd toare.cred c bucuria a fost mai mare.com/istorie3. aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare.i fiu c l uz . Poporul meu. Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic . Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. 21 .Întregul Testament la adresa: http://balciclove. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc .i fiu inspiratoare. s . Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . eram tân r i ne tiutoare. care r mâne pentru noi o mare tain . pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat . îns foarte mândr de ara mea de ba tin . din marea dragoste ce i-am purtat-o. Când ve i ceti aceste slove. La început n'a fost u or. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag. eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . s fiu aceia care a p strat flac ra vie. Poporul meu. Abia împlinisem 17 ani. Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere. singur între str ini. i totusi. dar mai lung a fost durerea. Eram str in . Pentru un timp mi-a fost dat s . m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol.topcities. chiar de dincolo de lini tea mormântului. eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu.html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. într'o ar str in .

acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". iubit Românie. care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate. biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. Am credin a c v'am priceput: n'am judecat. fiindc frumosul mi-a fost un crez. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . Fii tu ve nic îmbel ugat ...«Eu am ajuns la cap tul drumului meu.. Te binecuvântez. prea miloas s fie înving toare.. Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar. Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. pentru ultima dat . Dar când î i vei aminti de mine. i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam . Poporul meu. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. . Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine. frumoas ar . ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. mâinile pentru o binecuvântare. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria.. a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit .. fii tu mare i plin de cinste. s stai ve nic falnic printre na iuni. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o. N'am nici o avu ie s v las. am iubit. iubit i priceput . gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. prea iubitoare ca s judece. s fii cinstit .. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. ara bucuriilor i durerilor mele. în mijlocul florilor ce le-am s dit. 22 .. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand.

Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r.Juvah. fiind muritori pot gre i. MARIA. Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e.. inimei Poporului meu. Resimt o vie întristare c modesta mea avere. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. . Balcic. Iubirea mea de Mam pentru ei.. pe copiii i nepo ii mei. Revoc orice testament anterior. s sus ie ara i s se sus ie între ei. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te.. Poporul meu. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare. este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii. Îi rog s fie uni i. Binecuvântez ara.Încredin ez copiii mei.. ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand.i. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. înainte de înmormântare. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori. Acest testament a fost f cut scris. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. datat i semnat cu mâna mea la Tenka . REGINA ROMÂNIEI 23 . ast zi Joi 29 iunie 1933. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei.. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui..

în contradic ie cu legea regal . care a adoptat numele de Nicolae Lupescu. ("Zizi" Lambrino) (1898-1953). Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. Grecia (10.1953) a fost încoronat rege al României la 08.08. din cartierul Crucea de Piatr . fiic a lui Nicolas Grünberg.1918. Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. au avut un singur fiu. Carol i Elena au divor at în 1928.10.1940 în favoarea fiului sau Mihai. Ucraina la 31. Maria Martini.1930 i a abdicat la 06.03.(15. Mai târziu s-a c s torit.1930).06. Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat .1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. fiica unui general român.04. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu". 24 Carol al II-lea al României II- .09. nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«. Foamea Neagr . Mihai. care a devenit rege în iulie 1927.1893 ± 04. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut . Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman. 1895-1977). Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. la Atena. Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino. Mircea Gregor Carol Lambrino. un farmacist evreu.

02. Carol a murit în Portugalia la 04.06. Regele Mihai n-a participat la ceremonie. f r s izbuteasc s -l opreasc . la 03. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro. o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal.1938. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. fiind reînhumate Estoril. armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . El i Antonescu. bijuterii. Carol a fost proclamat rege dup dou zile. 25 .1938 a desfiin at partidele politice. tablouri de mari mae tri. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi. A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei. Germaniei. în anul 1940. Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. Un grup de legionari.04. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. Doi ani mai târziu.i rec p ta tronul. fapt consfin it prin constitu ia din 27. ca Tizian.1953. Brazilia.02. sute de goblenuri. Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . ce asigura coroanei puterea suprem . În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux.06. for at de presiunea sovieticilor. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România.1930. atât intern cât i extern . La 10. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase. Rubens i Rembrandt.1947. la Curtea de Arge . a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06.

26 . într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly.03. mo tenitorul tronului.10. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a. Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n. Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II. Câ iva ani mai târziu.01. dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. 27.1953 la Nuilly.Ioana Maria Valentina Lambrino. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. îns f r succes. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere. Carol.08. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron . Elena a Greciei. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand. 03. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria. într-o lung c l torie în jurul lumii. d.1898.1918. din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns . s-a c s torit clandestin la Odessa. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. cu Ioana Zizi Lambrino. C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08.de data aceasta pentru Elena Lupescu . jude ul Neam . cu Alcaz. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. Lambrino Roman. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie.1919.

27 . (n. 27. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n. 1961). i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea.1920.01. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950). 13. 3) Antonia Colville (1984-2006). 08. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern. d. Mircea Carol a avut 3 c snicii: .Mircea Carol Lambrino.08. autointitulat Prin ul Carol de România (n. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit . Paul Lambrino.1948 la Paris. 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict.2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino. Fiul lui Carol Lambrino. a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România.08. cu un fiu Paul Lambrino.

A primit doar 55. Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine. prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. procese care. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. 28 . iar mama acestuia. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. candidatur e uat . nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu. este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial.Paul Filip Lambrino (n. Paul a declarat c unchiul s u. În 2000.238 voturi (0. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi. În 2005. câ tigate de tat l s u. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern.49%). 13 august 1948 în Paris).

10.1896 la Atena.11. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925.10.03. Sinaia. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 .1921. prin es de Grecia i Danemarca. La data de 10. Elena a fost fata lui Constantin I.05. s-a n scut la 25. regele Greciei i a so iei sale.1982 la Lusanne în Elve ia.s-a n scut la 02. Elena a murit la data de 28. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian.1921s-a n scut Mihai al României. fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I. Sofia de Prusia.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25.

1921. A fost obligat s abdice în 30. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via . dup doar trei ani de domnie sub Regen .12. A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. Sinaia).Regele Mihai I al României (n. este fiul Regelui Carol al II-lea. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand. Prin de Hohenzollern. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . Din 1941 este mare al al României. 25. precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997.10.1946. 30 . domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925. Detronat de tat l s u. a reprimit coroana un deceniu mai târziu.

f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. constitu ional Legal.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai. divin. mult autoritate. la 06. Mihai nu putea exercita prea ional. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române. îns . Rege. fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul". redeschis abia mai târziu. în catedrala patriarhal din Bucure ti. Regele Mihai I. la 18 ani. În schimb. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. ini ial suspendat.09. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. . al turi de mare alul Ion Antonescu. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu.1940. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . Astfel. numit ÄConduc tor´. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. în 1946.11.

du i ulterior în Uniunea Sovietic . Stalin pentru Truman.08. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. Ion Antonescu . care l-au predat sovieticilor la 01. Joseph Goebbels. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa. salvând sute de mii de vie i omene ti. îns . Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. Acestea.09. Adolf Hitler. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor. unde mul i au pierit în lag re de prizonieri. Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. i a fost. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german . pe care l-a arestat. nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. Prin ul Kiril. La 23.Ianuarie 1941. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni. care îi includea pe comuni ti.09.1944. la 12. Regentul Bulgariei. Stalin. "în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". de asemenea. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. La sfâr itul r zboiului. 32 .000 de solda i români. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia.i piard tronul.1944. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. executat de c tre sovietici în 1945. Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. În aceast situa ie. pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României. aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României. Rudolf Hess. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. În aceea i noapte.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei.

partidul Maniu. Mihai a func ionat ca Român. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional. guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. Dac o va face. v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. victime ale proceselor politice comuniste. Emil Bodn ra . pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. afirm unii. Groza britanice i americane. deoarece.Pe 6 martie 1945. încetând s -i mai cear demisia. afirm c . Groza un simplu ef de stat f r autoritate. fraudate de comuni ti. precum memoriile m tu ii Regelui. La presiuni sovietice. refuzând s -i semneze decretele. 33 . Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu. Sub regimul comunist. Principesa Ileana de Habsburg. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". spion sovietic. câ tig tor în alegerile generale din 1946. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´. Între august 1945 i ianuarie 1946. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. Alte surse.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. În iulie 1945.

inclusiv de tabourile Coroanei. nu i constitu ional. urmat peste o s pt mân mai târziu. argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. Potrivit propriei sale relat ri. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. La 3 ianuarie 1948.În noiembrie 1947. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului. Unii monarhi ti români. în calitate de rege absolut. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. pe Mihai c Ämai presus de orice. care urma s -i devin so ie. neconstitu ional. de drept divin. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat. 34 . nu religios. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. Mihai a fost silit s p r seasc ara. de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. Dup întoarcerea sa în România. Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. un rege trebuie s fie curajos´´.

Castelul de la S vâr in 35 .1923 la Paris. La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. ulterior s-au mutat în Elve ia. pentru o companie de echipament aerian. În Iliescu. Portugalia. trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. În 1939 i-a inso it familia în Spania. care devine astfel Regina Ana a României. S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. cu Crucea zboi care are cinci fiice. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria.09. Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. Luxemburg si Germania. S-a n scut la 18. primind "Crucea de r zboi". El a fost un timp pilot comercial. Au tr it la început în Marea Britanie.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad. apoi în Statele Unite. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. În 1992. Italia. 1997. Maroc. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. Gaulle). fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar .

la Lausanne: 26. Pe aceast baz . * 36 În conformitate cu art. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923.1949) este cea mai în vârst fiic a lor. cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *. 83 din Constitu ia României din 1866.. Nu are copii. iar eu aveam nevoie de grij ". Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României. . 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României". era politic .1881. politic . s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997. Cu aceea i ocazie. Mihai a cerut Parlamentului ca. Principesa Elena de România. Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic.1.05. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc . în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. politic . La 30 decembrie. N-am încetat niciodat s -l iubesc. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur. la 18. succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. nepotul lui Carol I. puternic . începând de atunci.Principesa Margareta de Romania. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern.03. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic. care. Prin es de Hohenzollern (n. Principesa Mo tenitoare a României.

în Elve ia i pe 20. 4. la Peterlee. ce va surveni mai întâi. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n. 22. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România. Leslie Medforth-Mills Medforth(08. Cuplul are doi copii. 37 .1983 s-a c s torit cu Dr.01. La 16. în felul acesta pierzându.2. S-a n scut la Lausanne. Elisabeta-Maria Biarneix (n.09.08. 04. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. 3.02.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. 1999).10. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n. Are doi copii: Michael de România Kreuger (n. Elve ia. Elena s-a rec s torit pe 14. i a divor at pe 28 noiembrie 1991. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. pe 01..Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana. divor at.i Mystkowski. Au o fiic . 5.09.1964).1983. i Elisabeta Karina de România (n.12. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai.1985)..Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana.. 1986).1989). Au divor at în decembrie 2003.1942 ± 02.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana. cu Alexander McAteer (n. locul pe linia de succesiune la tronul britanic. la Lausanne.2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24. Danemarca.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic.04.1998.1985) i Angelica de România Kreuger (n. 1957).07.

l-a urmat în exil.wikipedia. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. giuvaeruri. bonuri de tezaur.Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. 38 http://ro. în Mexic i Portugalia. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal.org/wiki/Elena_Lupescu . Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu. Estoril în Portugalia). devenit în 1930. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. aur.d.1940. Exist suspiciunea c E. În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea.) pe care o c raser cu acel tren. din 09. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine.Elena "Magda" Lupescu (n. Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. 1976. Regele Carol al II-lea. cea comunist . despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). Falk În timpul primului r zboi mondial. etc. provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a. înc rcat cu valori inestimabile. 1896 la Ia i . Dup abdicarea acestuia. diamante. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. germani. nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. flamanzi i spanioli.

wikipedia..http://www.php 39 .com/istorie3..org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro..wikipedia.http://ro..http://ro.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c.html 5.referatele.http://ro.1.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.wikipedia..wikipedia.topcities.http://balciclove.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful