1

În 1865 Alexandru Ioan Cuza, principele Moldovei i Munteniei, a fost înl turat de la tron printr-un complot pus la cale de partidele vremii, adic mai bine spus prin tr darea adjutan ilor s i. Puterile europene au recunoscut Unirea Principatelor din 1859 doar pe timpul domniei lui Cuza, de aceea in 1866 se desf ura o activitate diplomatic deosebit pentru aducerea unui prin str in. Însu i domnitorul Cuza afirma: ³Eu voiesc sa fie bine tiut ca niciodat persoana mea nu va fi nici o împiedicare la orice eveniment care ar permite de a consolida edificiul public la a c rei a ezare am fost fericit a contribui´. Instaurarea acestei dinastii str ine era dorit din urmatoarele motive : men inerea i consolidarea statutului na ional, cre terea prestigiului european, înt rirea autonomiei i nu în ultimul rând încetarea luptelor pentru domnie atât de acerbe care m cinasera de veacuri via a politic a românilor. Dup o perioad de c utari i dup ce contele de Flandra a respins propunerea delega iei române ti, la ini iativa lui Napoleon al III-lea, Ion C Br tianu pleac în Germnaia la Düsseldorf. Aici Karl, fiul Principelui Karl anton de Hohenzollern, accept , un mare rol având i doamna Hortense Cornu (prietena de suflet a lui Napoleon III), ursitoarea spiritual a acestei îmbieri, care f cuse dinainte demersuri asupra lui Karl. Alegerea lui Karl ca prin domnitor în România era a adar sprijinit de Fran a, prin Napoleon al III-lea, dar i de Prusia, prin cancelarul Otto von Bismarck. De men ionat este faptul c bunica prin ului, marea duces Stefania de Baden, era fata de suflet a lui Napoleon Bonaparte.
2

3

p rin ii lui Karl.wikipedia. în acest vârf inalt se înal un adev rat "cuib de vulturi". cel mai înalt ordin i simbol al casei regale prusiene.i poarte st pânul pe cursul s u pân în ara unde mu c victorios p mântul i îmbr i eaza Marea Neagr . Acolo era cuibul Aquilei Negre. A adar acest prin str in. precum arat i cuvântul desp r it în german . de numele c ruia s-au legat pe veci destinele României. Aici a adar. care au acceptat de bun voie. fiind preluat i de c tre Dinastia Român . Educa ia primit în familie a fost dintre cele mai alese. sens care corespunde pe deplin virtu ilor nobiliare germane. vârf. castelul Sigmaringen. f r r zboi.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . instituit de Federich I în 1701. hoch-înalt. i tot acolo s-au n scut Carol I i Ferdinand I. zollern-colin . Anton. t râmul unde prin ul a domnit i a murit ca rege al rii. Friederich i Maria. fluviu care parc s-a inc p ânat s . nestr mutat i cinstit 4 http://ro. Ferdinand. locul de unde izvor te Dun rea. l sând ca mo tenire fiilor o întregime de suflet. recunoscut în întreaga Europ pentru c a dat genera ii de personalit i ale istoriei medievale i moderne între care i Dinastia Regal a României: Carol I. fiind al doilea fiu al principelui Karl Anton i al so iei sale Josefina care i-a d ruit 6 copii:Leopold. Deviza acestei case era Nihil sine Deo (Nimic f r Dumnezeu) care indica respectul pentru Suprema For . s-a n scut în ziua de 10 aprilie 1839. Stefania. Carol. unul din cele dou leag ne de piatr ale neamului puternic al Hohenzollernilor. Acest mic principat era st pânit de principele Karl Anton de hohenzollern i principesa Josefina. de multe ori chiar spartan .Re edin a Hohenzollernilor se afla în mun ii P durea Neagr la grani a franco-german . Mihai I. unirea cu Prusia în1850. pe numele s u Karl Ludwvig de Hohenzollern. Dinastia de Hohenzollern. prin ii fiind destina i unei cariere militare. deci înalta colin . Carol al II-lea.

5 .

Iugoslaviei Nicolae Ileana Mircea Carol Mircea Mihai I Ana de Burbon/Parma Margareta Elena Irina Sofia Maria Nicolae Elisabeta Karina Mihai Angelica 6 .Carol Anton Josefina Leopold Stefania Carol I Elisabeta de Neuwied Anton Friederich Maria Elena Vacarescu Ferdinad I 1 Maria de Edinburg Maria a Romaniei 2 Maria moare la 4 ani 3 Elena Lupescu Carol II Zizi Lambrino Carol II Elena de Grecia Carol II Marioara Reg.

Karl Eitel Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen a Hohenzollerndevenit Domnitor al Principatelor Române (1866±1881) i apoi rege (1881± 1914) de România. care a dus la formarea (ianuarie 1871) a Imperiului German. În 1849. au r mas catolici. a fost prim-ministru prusac în perioada 1858-1861. iar casa dinastic înfiin at de el a r mas pe tron pân la sfâr itul monarhiei române în 1947. Opozi ia francez la candidatura fratelui mai mare a lui Carol. Hohenzollern-Sigmaringen-ii i verii lor de Hohenzollern-Hechingen.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen . Spre deosebire de ramura Hohenzollern de Brandenburg. care au condus Prusia i ulterior Germania pân în 1918. Hohenzollern-Sigmaringen i Hohenzollern-Hechingen au fost anexate Prusiei. Principii de Hohenzollern-Sigmaringen au condus un mic principat din sud-vestul Germaniei. sub numele de Carol I de România. Karl Anton. Cel deal doilea fiu al s u. 7 http://ro.wikipedia. Ultimul prin . Prin ul Leopold pentru tronul Spaniei a declan at Razboiul Franco-Prusac (1870± 1871). o alt ramur dinastic . Anexarea statului lor nu a însemnat îns i pierderea importan ei pe care a avut-o Casa de Hohenzollern-Sigmaringen.HohenzollernHohenzollern-Sigmaringen este o ramur a dinastiei de Hohenzollern.

poetul Vasile Alecsandri a scris textul "Imnului regal român". A fost re inut piesa "Mar triumfal i primirea steagului i a M riei-Sale Prin ul Domnitor" scris de Eduard Hubsch În anul 1881 cu prilejul încoron rii Hubsch. Imnului român în mod oficial. Tr iasc Regele În pace i onor De ar iubitor i-ap r tor de ar . pentru prima dat în România. eroi. r zboi. falnic nume. Fie Domn glorios Fie peste noi. la încoronarea regelui Carol I. Rai vesel p mântesc Cu mare. Ceresc p rinte. în anul 1884. Fie-n veci norocos În r zboi. Sus ine cu a ta mân Coroana Român ! 8 Tr iasc Patria Cât soarele ceresc. Fie-n veci el ferit De nevoi. O! Doamne Sfinte. O! Doamne Sfinte. În anul 1862 s-a organizat un concurs pentru Imnul de Stat al României.Începând cu anul 1840 în Ptrincipatele Române s-a n scut ideea unui imn na ional ce se cânta mai ales la festivit ile oficiale unde ap rea domnitorul rii. Întinde a Ta mân Pe ara Român ! . Imnul s-a cântat. Fie-n veci locuit De eroi. Ceresc P rinte. regelui Carol I.

care a r mas i acum una dintre cele mai vizitate atrac ii turistice ale rii. între Fete ti i Cernavod .10.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 http://ro. care s lege noua provincie de restul rii.wikipedia.wikipedia. a ob inut independen a t rii. Sinaia) a fost domnitorul. Din 1867 a fost membru de onoare al Academiei Române. dup abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza.1839.10. Sigmaringen ± d.10. Dup r zboiul ruso-turc.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei .(n. apoi regele României. c reia i-a i crescut imens prestigiul.9 Pe numele s u complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen .1914. iar între 1879 i 1914 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. iar Carol a ordonat ridicarea primului pod peste Dun re.04. A construit în mun ii Carpa i castelul Pele . a redresat economia i a pus bazele unei dinastii. care a condus Principatele Române i apoi România. În cei 48 de ani cât a durat domnia sa (cea mai lung domnie cunoscut de vreun conduc tor al României). România a câ tigat Dobrogea. respectiv Bucure ti. la Ia i. http://ro. Tot acum au fost construite primele universit i.

domnind pân la moartea sa. nu avea voie s ia de rescu so ie o românc . Lipsa de urma i a cuplului regal al României a f cut ca Prin ul Leopold de HohenzollernSigmaringen. mo tenitor al tronului i mai apoi rege al României în ziua de 10. fratele lui Carol. Carol i Elisabeta au reu it s g seasc o modalitate de a se în elege reciproc i au fost descri i ca fiind buni prieteni. Elisabeta a fost exilat pentru 2 ani.1874. el fiind un b rbat rece i calculat. pân când 10 Ferdinand a luat-o de so ie pe Maria. Ferdinand care va deveni principe de România. Mariajul lor a fost unul dintre cele mai pu in potrivite.1869). principele a ini iat o c l torie în Europa i mai ales în Germania.07. Carol I. fiul s u cel mai mare. Elisabeta nereu ind s î i revin complet din trauma pierderii unicului ei copil. În octombrie 1880. Ferdinand. la rândul s u. iar ea o vis toare notorie. Pentru a clarifica incidentul. nu avea voie s se c s toreasc cu o femeie de origine român . Aceasta a dus la o înstr inare a celor doi membri ai cuplului regal. . avut doar un copil. aprobat de el însu i.10.Când a fost ales principe al României. În final a întâlnit i luat de so ie pe Elisabeta de Neuwied (03. Leopold renun la tronul rii în favoarea lui Wilhelm. pentru a î i g si o mireas . Au Maria. principesa Maria n scut la 08. survenit la 27. s devin urm torul în succesiune la tronul României. la moartea unchiului s u.04. Conform constitu iei române.09. Carol nu era c s torit i conform constitu iei române. În 1869. Acesta. So ia lui Carol I.1914. Spre sfâr itul vie ii lor.11. Elisabeta a încercat s îl influen eze pe prin pentru a o lua de so ie pe Elena V c rescu. în 1888 renun la tronul României în favoarea fratelui s u mai tân r.1870 i care a murit patru ani mai târziu la 09.1927.

1927. 20.d.07.11 N scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen. 20. Hohenzollern(n.1865.07.08.1865. Sigmaringen .1927. 24.08. Sinaia) 24. .

dup renun ul tat lui i fratelui s u mai în vârst .1865. În 1893. rela ie rescu întrerupt la interven ia Consiliului de Mini tri. (Constantin Kiri escu: ÄIstoria r zboiului pentru întregirea României´.10. împreun cu Consiliul de Coroan din 14/27 August 1916. botezat Carol. Ferdinand a hot rât. Ei au avut trei fii i trei fiice. Bucure ti. Sigmaringen . Regele Carol I al României în noiembrie 1888. în data de 10.d. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari.1927. n scut Ferdinand Viktor Albert Meinrad von HohenzollernRomâniei Sigmaringen.08. 24. Dup o idil cu poeta Elena V c rescu. 1922). De i rud cu familia imperial ce conducea Germania. 20. Hohenzollern. Sinaia) a fost rege al României din 10. care era nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii i a arului Alexadru al II-lea al Rusiei. urmând s devin Regele Carol al II-lea al României.01. Ferdinand s-a însurat. din Familia Regal a Marii Britanii. cu Maria de Edinburgh.Ferdinand I al României. Din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. 12 .1914 pân la moartea sa. intrarea României în Primul Razboi Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei i Austro-Ungariei.07. (n. N scut în Sigmaringen în sud-vestulGermaniei. iar între 1914 i 1927 a fost protector i pre edinte de onoare al aceleia i institu ii. domni oara de onoare a Reginei Elisabeta. cel mai mare. Prin ul Ferdinand s-a c s torit cu Prin esa Maria de Edinburgh.1893. 1916-1919. Prin ul Ferdinand a devenit mo tenitor al tronului dup unchiul s u f r copii. Împreun au avut 6 copii. care a reamintit Principelui c nici un membru al Familiei Regale nu se poate c s tori decât cu Principese de origine str in .

perioad în care toate planurile p reau s se n ruie. situa ia de pe câmpul de lupt nu a fost favorabil . în 1917. anul de na tere al României Mari. la Castelul Hohenzollernilor arborându-se steagul de doliu. Astfel. în noiembrie 1916. 13 . De i familia sa din Germania l-a renegat. murea de febr tifoid . o bun parte din teritoriul României fiind ocupat de c tre trupele Puterilor Centrale. Regele Ferdinand s-a al turat curentului favorabil Antantei. la 49 de ani. cel de-al aselea copil al cuplului regal. Cu tot entuziasmul românilor. la Ia i. întâmpinat fiind de popula ia entuziast . Ferdinand i întregul guvern român s-au refugiat. Pentru Rege i familia sa a fost o perioad extrem de grea. Ferdinand a fost încoronat rege al României Mari printr-o ceremonie spectaculoas . i.În 1914. Ferdinand s-a întors triumfal la Bucure ti. a prezidat Consiliul de Coroan în cadrul c ruia a luat o hot râre dramatic : intrarea României în r zboi împotriva rii sale natale. Mari în fruntea armatei sale eroice. Principele Mircea. În timpul r zboiului mondial. În cursul anului 1918. Ferdinand nu i-a pierdut speran ele. pe 14 august. el a refuzat s ratifice pacea separat între Puterile Centrale i România. În plus. depunând juramântul solemn i promi ând c va fi "un bun român". În cele din urm . situa ia avea s se schimbe. la numai 4 ani. Germania. în ziua de 15 octombrie 1922 la Alba Iulia. trecând pe sub Arcul de Triumf. Ferdinand a devenit Rege al României. în 1916.

Maria.i stinge amarul regele se c s tore te. Ferdinand având 27 de ani. romantic din fire. care a expediat-o pe regin la castelul natal din Neuwied pentru vreo doi ani. la 03. iar Ferdinand s-a dus la Castelul din Sigmaringen. Cei doi se c s toresc în plin iarn de decembrie 1892. a construit dupa gustul preafrumoasei englezoaice. fiind primul copil al ducelui Alfred de Edinburg (fiul reginei Victoria) i al ducesei Maria (fiica arului Alexandru al II-lea al Rusiei i a prin esei Maria de Hesse a Germaniei). respactând Constitu ia cu prin esa ia. vârstnic i cu o limb lat care i-a spus reginei: ³Maiestate. urm rindu-le fiecare pas i instruindu-i a fost însu i regele care le-a rezervat Palatul Cotroceni iar la Sinaia. ea a fost pur i rescu simplu exilat . 14 . Cel care îns i-a condus din umbr atent i sever. Marea Britanie. lâng superbul Cotroceni. ce descindea din vechea familie boiereasc a V c re tilor care l saser atâtea poeme de amor. Pentru a. Castelul Peli or or. stabilindu-se pentru totdeauna în Fran a. Maria n scut în ara ce urilor dese. zicând ca se sinucide.1875 în castelul Eastwel Park din comitatul Kent. Consiliul de mini tri s-a împotrivit categoric în frunte cu prim-ministrul Lasc r Catargiu moldovean Catargiu. neluând în seama statutul casei regale care a stabilit ferm prin lege c nu îng duia c s toria mo tenitorului decât cu o fat str in .Ferdinand sose te la Bucure ti în anul 1889. Cât despre Elena V c rescu. Castel Pele . Cel care a intervenit autoritar a fost regele însu i. el se îndr goste te lulea de fumoasa Elena V c rescu. poet i ea. Coresponden a celor doi îndr gosti i va urma o via întreag prin scrisori în care ei î i plângeau iubirea nedorit care îns nu a încetat niciodat .10. Prins în anturajul regelui i al reginei care îl instruiau de aproape. referindu-se la idila prin ului cu preafrumoasa poet . iar Maria 17. Cea care le-a influen at i sprijinit idila a fost nimeni alta decât regina Elisabeta. domni oara de rescu onoare a reginei Elisabeta. aiasta nu se poate!´.

1922. fiind str lucitoare la fizic ca i la moral. Ferdinand era stângaci. Cel care d du-se p mânt lupt torilor de la M r e ti. Îns în compara ie cu firea neînduplecat i sever a unchiului s u Carol. Fran a. nimeni nu o poate întrece. s-a dovedit a se adeveri. Domnia regelui Ferdinand cu toate c a durat doar 13 ani. A a se face c românii condu i de un monarh german au dat lupte grele începand din 1916. 15 . De o frumuse e încânt toare. ea însu i un ambasador de n dejde al rii peste hotare. regele Ferdinand împreun cu regina Maria au fost încorona i în Catedrala ortodox . încât î i ia v zul. A fost înmormântat tot la Curtea de Arge . În urma sa a r mas o preafrumoas so ie (I. Rusia) sau a Puterilor Centrale (Germania. dup f urirea României Mari. ov ielnic. Sfatul reginei Maria. De i fusese ini ial operat de un chirurg parizian. cu armatele germane i austro-ungare. în 15. Ferdinand ar fi înclinat spre Puterile Centrale fiind prusac de origine. cum i s-a spus. suveranul se stinge din via în 1927 la 63 de ani. timid. România trebuia s decid de partea cui s intre: a Antantei (Anglia. Întregitorul sau Fidelul. Lunga suferin pricinuit de un cancer la intestine s-a încheiat într-un scaun cu rotile amenajat lâng Peli or cu cartea de rug ciuni pe genunchi.000 km p tra i. Dup ce a sc pat ca prin urechile acului de febra tifoid ce-l lovise în 1897 a r mas cu o paloare g lbuie i cu sechele toat via a. ca Regi ai tuturor românilor de la Nistru la Tisa Tisa. putea acum s moar lini tit. Carol II. na ional-statal . Duca în Amintiri Politice spunea: ³e o fiin de care trebuie s te sfie ti. Dup calvarul r zboiului Întregirea neamului românesc.10. englezoaica Maria l-a influen at puternic s accepte intrarea României de partea Antantei ca o garan ie a împlinirii visului de unitate Antantei. România având la moartea sa 17 milioane locuitori i 295. astfel c vulcanica sa so ie. anul intr rii în r zboi. La Alba Iulia. chinuit fiind i suflete te de escapadele i renun rile la tron ale fiului s u mare.La moartea regelui Carol lumea era în prag de razboi. a dus ara spre o nou treapt de prosperitate. nu cred s fi fost în Europa multe femei care s se fi putut asemui cu ea«) i 6 copii. crescut în spiritul r zboiului nem esc. Austro-Ungaria). G. s-a realizat epopeea Marii Uniri de la1918.

rememorând universul stabilinducopil riei atât de drag.Carol II n scut în 15 octombrie 1893.1948 în trenul care ducea familia regal (a regelui 04. spre bucuria bunicului care îi 1893. 1934. unde i-a câ tigat pâinea amar a tinere ii dând lec ii de ipian.Elisabeta . grosolane ale fratelui mai mare..1.11. Mihai.01. ea se stabile te la Banloc în Banat. Elisabeta 1947. îns cei doi divor aser în 1934. Dorind îns s traiasc singur . purta o neasemuit afec iune. 15.În 1894 se na te cel de-al doilea copil..11. o fat ce ia numele deIIbunicii sale (aici cu mama ei). pe Coasta de Azur. Ea se c s tore te în 1921 cu regele George al IIlea al Greciei care moare în 1947. departe de aventurile drag. S-a stins din via la 15. se întoarce în ar stabilindu-se ini ial la Pele . 2. Regina mam Elena si principesa Ileana) în exil. definitiv din ar la 04. S-a stabilit la Cannes Ileana) exil. ani.01. pian. Pleac Banat.1956 la 62 de ani. 16 .

stabilindu-se abia în 1960 în America la stabilinduini iativa surorii Ileana devenit maica Alexandra.06.06. 08. Acolo avea s . Anii copii: exilului au fost grei i pentru ea. ce a atras mânia fratelui mai mare. 1934-1945. fapt Doletti. Ultima sa dorin a fost ca osemintele s -i fie aduse în ar .. Ioana Doletti. fiica unor latifundari din Troh ii Buz ului pe ascuns. nu conflicte. Laussane. S-a c s torit în 1931 cu 15.(Mignon) s-a n scut în 06. A ia. Andy si Petru II al Serbiei. Carol II. c s tore te cu regele Alexandru I Karagheorghe al Iugoslaviei devenind regin .06. De altfel rela iile inducuse. din contr servind cu loialitate ara i fiind un bun tronul. sf tuitor al copilului rege Mihai în anii când tat l s u p r sise tronul.1903 la Sinaia.3. care l-a expulzat din ar .Nicolae . învinov indu.08. so ul fiind asasinat la Marsillia. În 1960 Ioana Doletti moare iar prin ul se rec s tore te cu Thereza Figueira de Mello. aproape vârsta ilustrului s u înainta Carol I. A r mas îns v duv în 1934. nemaiputând revedea niciodat nici 22. rege între 1934-1945.08. A 1934. dintre cei doi nu au fost niciodat prea bune. 17 .1922 se 06. Marsillia. dar deocamdat ele se afl în cimitirul din Laussane. regina Maria încercând adesea s medieze desele lor conflicte.1961. neîncercând niciodat s ocupe tronul.M rioara . g seasc sfâr itul în 22. murit la Lussane în 9 iunie 1978 având 75 de ani. Nicky.01. În 08. nici palatul Cotroceni.1961. a f cut niciodat abuz de puterea de care dispunea. 4.06.1900.01..i Alexandra. Cotroceni. Sinaia. al turi de care va tr i ultimele decenii de via în Elve ia. Pele ul.n scut în 15. avut 3 copii: Tony. cum îi spuneau cei dragi.i fratele pentru ceva ce el însu i f cuse.1900.

Arhiduces de Austria (n.01.acela de a. îns . 1937). tirbey Acea tia bazându-se asupra faptului c Mircea i Prin ul tirbey aveau ochi de culoare neagr . Arhiduces de Austria (n. 6.A. Dominic. 1933). Elisabeta. 1935). 1942). în special Branul atât de drag ei i fiind singurul din cei cinci copii ai familiei regale care i-a v zut visul implinit . Maria Ileana.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia . Alexandra. Arhiduce de Austria (n. Mircea a fost cel de-al treilea b iat i cel mai mic copil al Reginei Maria i a Regelui Ferdinand. Arhiduce de Austria (n.Mircea . stare a m n stirii ortodoxeromâne din Elywood City. Oficial.01. 1991 dupa ce a vizitat România postrevolu ionar .. în plin prim r zboi mondial.i vizita din nou ara natal . Pensylvannia-S. Moare în 21. Zizi Lambrino iau numit copilul lor (care s-a n scut în 1920) Mircea. Mai mul i istorici consider .5. Dup moartea so ului se c s tore te cu doctorul tefan Is rescu iar dup rescu. Regele Ferdinand aveau ochi alba tri. 1939). Prin ul Mircea a murit de febr tifoid în toamna anului 1916.n scut în 05. Arhiduces de Austria (n.. 1960 se c lug re te devenind maica Alexandra.Ileana . Arhiduces de Austria (n.wikipedia.U. Mircea care murise cu 4 ani înainte. Mircea. în timp ce Regina Maria i so ul ei. Se c s tore te în 1931 cu principele Anton de Austria din casa de Habsburg având cu acesta 6 copii la fel ca mama ei. Stefan. Fratele lui Mircea viitorul Rege Carol II i prima sa so ie. 18 http://ro. c tat l real a lui Mircea a fost Prin ul Barbu tirbey. în memoria acestui prin Mircea.1909 la Bucure ti. Maria Magdalena. 1932).s-a n scut în 1913 i a murit în 1916.

"Regina-soldat". A fost supranumit de popor "Mama r ni ilor".Regina Maria a României. mama sa a fost ducesa Maria Alexandrovna. ignorat de un so ce înc mai suferea dup Elena V c rescu i ce se între inea cu ig nci focoase. Aventura i-a fost cunoscut i de Ferdinand . Eastwell Park. i bune i rele. Anglia² d. Consoarta Regelui Ferdinand I i Regin a României.07. Apoi a venit pasiunea pentru « prin ul alb » Barbu Stirbey Administratorul general al Domeniilor Coroanei. care de altfel îi va tolera reginei toate idilele extraconjugale. al turi de doamnele de la curte a lucrat direct pe front în spitale de campanie sau a coordonat activitatea unei funda ii de caritate. regina i-a sim it inima sf râmat la 18 iulie 1938 la numai 63 de ani în prea-iubitul ei castel Peli or. pentru atitudinea ei de bravur din timpul Primului R zboi Mondial. 18. fiica ducelui Alfred de Edinburgh. colonel canadian de la Crucea Ro ie.1875. unica fiic a arului Alexandru II al Rusiei. Se presupune c acesta din urm este Ileana Mircea Boyle tat l ultimilor doi copii (Ileana i Mircea). De notorietate public a fost i idila cu Joe Boyle. Dup o via de adânci tr iri. 19 . Kent. cel de al doilea fiu al Reginei Victoria. care în 1917 luase locul primului favorit Barbu Stirbey Stirbey.1938. În ceea ce o prive te pe Regina Maria ea a tr it 11 ani dup so ul ei. Sinaia).10. În consecin . n scut Marie Alexandra Victoria. a fost mare prin es a Marii Britanii i Irlandei. Sunt cunoscute anumite infidelit i conjugale ale preafrumoasei englezoaice. când. Prin esa Maria este nepoat a Regelui Edward al VII-lea i veri oar primar a arului Nicolae al II-lea i a Regelui George al V-lea. (apelativul cu care ea î i alinta so ul) se îmboln vi de febr tifoid . 29. din Casa de Saxa-Coburg si Gotha (n. se îndr gosti de locotenentul Zizi Cantacuzino din suita princiar . Temperamental Maria dupa ce nascuse doi copii i Nando Maria.

florile preferate ale reginei. Regina Maria a României Mari. întorcându-se apoi în 1930 i timp de 8 ani i-a chinuit mama cu numeroase restric ii. Oamenii din Bran au f cut numeroase apeluri ca inima reginei s fie readus la locul ei. trupul s -i fie înmormântat la m n stirea Curtea de Arge . Mari a avut o ultima dorin . din gr dina minunat a palatului de la Balcic. prerogativele i onorurile unui mo tenitor de Casa Regal i se exilase în 1925 în str in tate. bântuie castelul de la Sinaia. din Cadrilater. Dup ce Cadrilaterul a fost cedat Bulgariei. Carol al IIlea care lep dase toate drepturile. Dup dorin a ei inima ia fost învelit în vat formolizat . a ezat într-o caset de argint în greutate de 561 de grame (decorat cu 307 pietre pre ioase) înf urat de proprii ei fii (Carol i Nicolae) în drapelele României i Angliei i depus în Biserica Ortodox Stella Maris. inima a fost adus de principesa Ileana la castelul Regal Bran. 20 . Regele îns i-a organizat mamei sale o înmormântare fastuoas . iar inima la re edin a de la Balcic. loc ales în mare secret. pe litoralul M rii Negre. Mai târziu directorul castelului a g sit inima ascuns în grilajul metalic de stânc i din 1970 caseta se afl la Muzeul Na ional de Istorie din Bucure ti.Ceea ce este cert e c nu-l iertase niciodat pe fiul s u mai mare. Chiar i acum dup mai bine de o jum tate de secol parfumul de violete.

pe care o Principes str in trebuie s'o parcurg ca s devie una cu noua ar în care a fost chemat . Mi-a fost dat sa tr iesc cu tine. Poate de mine v ve i aminti deoarece v'am iubit cu toata puterea inimei mele i dragostea mea a fost puternic .com/istorie3. care r mâne pentru noi o mare tain .i fiu c l uz .html Fragmente din: Testamentul Reginei Maria "Când ve i ceti aceste slove. când am venit la tine.Întregul Testament la adresa: http://balciclove. Poporul meu. i am îmbr i at o noua na ionalitate m'am str duit s devin o bun Românc . s fiu aceia care a p strat flac ra vie. foarte r bd toare. m'ai numit "Mama tuturor i a vrea s r mân în amintirea ta aceia care putea Mama tuturor" totdeauna s fie g sit în clipele de durere sau pericol. îns foarte mândr de ara mea de ba tin . Abia împlinisem 17 ani. plin de avânt: mai târziu a devenit r bd toare. Privind înapoi e greu de spus ce a fost mai mare: bucuria ori durerea? . chiar de dincolo de lini tea mormântului.cred c bucuria a fost mai mare. eu voi fi trecut pragul t cerii ve nice. într'o ar str in . din marea dragoste ce i-am purtat-o.i fiu inspiratoare. vremuri de restri te i vremuri de mari îndepliniri. Poporul meu. În acele zile mi-ai dat un nume ce mi-a fost drag. Nimeni nu e judecat pe drept cât tr ie te: abia dup moarte este pomenit sau dat uit rii. singur între str ini. Aceasta i-o pot spune ast zi c ci nu mai sunt în via . Când ve i ceti aceste slove. Eram str in . Dar prea pu ini sunt aceia cari se reculeg s cugete cât de greu este calea.topcities. Pentru un timp mi-a fost dat s . i totusi. a dori ca vocea mea s te mai ajung înc odat . eram tân r i ne tiutoare. 21 . aceia care a devenit centrul de îndârjire în zilele cele mai negre. s . dar mai lung a fost durerea. eu voiu fi trecut pragul t cerii ve nice" rii mele i Poporului meu. La început n'a fost u or. Am devenit a voastr prin bucurie i prin durere.

. a i dori s mai poat veni la ea dealungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria i bucuria. Fii tu ve nic îmbel ugat ... N'am nici o avu ie s v las. dar Tenha-Juva a fost locul cel înf ptuit. Am credin a c v'am priceput: n'am judecat..«Eu am ajuns la cap tul drumului meu.. Am rede teptat la o via nou micul castel p r sit de la Bran. iubit Românie. s stai ve nic falnic printre na iuni.. ceia ce cu atâta m rinimie mi-a i d ruit am cheltuit între voi: am înfrumuse at acele locuri unde mi-a fost dat s tr iesc. mâinile pentru o binecuvântare.. Poporul meu. în mijlocul florilor ce le-am s dit. i fiindc aceasta a însemnat pentru mine mai mult decât a i putea t lm ci vreodat . fii tu mare i plin de cinste. Daca toate cele frumoase î i vor aminti de mine atunci voi fi îndeplin r spl tit de dragostea ce i-am d ruit-o. Te binecuvântez. prea iubitoare ca s judece. frumoas ar . i cum acolo se g se te inima mea eu nu vreau s fie un loc de jale ci dimpotriv de pace i de farmec cum a fost când eram în via . a c rei soart mi-a fost îng duit s o v d împlinit . ara bucuriilor i durerilor mele. biserica ce am cl dit-o la marginea m rii. dar doresc ca inima mea s fie a ezat sub lespezile bisericii ce am cl dit-o.. Cu trupul voi odihni la "Curtea de Arge " lâng iubitul meu so Regele Ferdinand. 22 . acolo mi-a fost dat s fac din vis adev r. care ai tr it în inima mea i ale c rei c r ri le-am cunoscut toate. Vreau s odihnesc acolo în mijlocul frumuse ilor f urite de mine. Frumoasa ar pe care am v zut-o întregit . s fii cinstit . Dar înainte de a t cea pentru ve nicie vreau s -mi ridic. care a fost prea cinstit ca s fie cu b gare de seam .. iubit i priceput . prea miloas s fie înving toare. am cerut fiului meu Regele Carol II ca inima mea s fie adus i a ezat la "Stella Maris". pentru ultima dat . fiindc frumosul mi-a fost un crez. gânde te-te ca la una care a îndr git via a i frumuse ea. am iubit. În decursul unei lungi vie i atâ ia au venit la inima mea încât moart chiar. Dar când î i vei aminti de mine.

Acest testament a fost f cut scris. datorat generozit ii iubitului meu so Regele Ferdinand. c te-am iubit i c te binecuvântez cu ultima mea suflare.. înainte de înmormântare.. i redus înc prin greut ile din ultimul timp nu-mi îng duie s fac binele ce a dori. Necunoscând vremea ce-mi este h r zit pe p mânt hot rasc prin acest testament ultimele mele voin e. Dorin a mea fierbinte ar fi fost s înal o biseric mic pe fostul front de la One ti i s înfiin ez un c min cu numele meu pentru studentele de la Universitatea din Ia i. Îi mai rog s se supuie f r discordii ultimelor mele voin e. i acum v zic r mas bun pe veci: de acum înainte nu v voi putea trimite nici un semn: dar mai presus de toate aminte te. ast zi Joi 29 iunie 1933. MARIA. Poporul meu. Binecuvântez ara..i. Iubirea mea de Mam pentru ei. inimei Poporului meu. este aceia i i dac dispun de partea disponibil numai în favoarea unuia din ei. Rog pe cei c rora involuntar le-a fi gre it s m ierte c ci nu am voit s fac r u nim nui. fiind muritori pot gre i. datat i semnat cu mâna mea la Tenka . pe copiii i nepo ii mei. Revoc orice testament anterior.Încredin ez copiii mei. Balcic. Resimt o vie întristare c modesta mea avere. . s sus ie ara i s se sus ie între ei... REGINA ROMÂNIEI 23 . Anexez la acest testament dou scrisori care se vor deschide de c tre copii mei îndat dup moartea mea.. este numai pentru c este mai lipsit de nevoile vie ii. A fi vrut s pot l sa mult iubitei mele ri în semn de dragoste necurmat ce i-am purtat i pe care o las izvor nesecat mo tenitorilor mei.Juvah. dar inimile lor calde a a cum a fost a mea: iubi i-i i fi i folositori unul altuia c ci a a trebuie s fie. Rog pe copii mei s nu uite niciodat c încrederea în Dumnezeu este o c l uz în fericire i mângâiere în suferin . ca amintire a zilelor grele petrecute acolo în timpul marelui razboiu pentru întregirea neamului. Îi rog s fie uni i. Iert pe cei cari m-au f cut s suf r.

Maria Martini. Grecia (10. Ca rezultat al scandalului el a renun at la tron în decembrie 1925 în favoarea fiului s u cu Elena.1953) a fost încoronat rege al României la 08. Cunoscut mai mult pentru aventurile sale romantice decât pentru calit ile sale de conduc tor.(15. 24 Carol al II-lea al României II- . Pentru toate aceste aventuri istoricii l-au supranumit regele playboy. care a devenit rege în iulie 1927.06. nume pe care i l-a ales tat l s u Ferdinand i a fost folosit de Carol dup ce a fost dezmo tenit i radiat din Casa Regal Român (între 1925 . Carol i Elena au divor at în 1928. cu Ioana Maria Marie Valentina Lambrino. i c s toria a fost anulat prin sentin a Tribunalului Ilfov în 1919. El a avut de asemenea un fiu cu o necunoscut . ("Zizi" Lambrino) (1898-1953). Episodul este preluat de Petru dumitru în romanul: ³Cronic de Familie Cronic Familie´«. Carol s-a c s torit pentru prima oar la Odesa.08. la Atena.1940 în favoarea fiului sau Mihai. 1895-1977). Mihai.1918. care a adoptat numele de Nicolae Lupescu.09.1893 ± 04. Mai târziu s-a c s torit. fiic a lui Nicolas Grünberg. Martorii oculari afirm chiar c ar fi avut o aventur cu o faimoas prostituat .04. au avut un singur fiu. Ucraina la 31. Cunoscut i sub numele de Carol Caraiman.10.1921) cu Prin esa Elena a Greciei i Danemarcei. Carol este fiul cel mare al regelui Ferdinand al României i al so iei sale Regina Maria. în contradic ie cu legea regal . un farmacist evreu.1930 i a abdicat la 06.1930). fiica unui general român. Foamea Neagr . Elena Lupescu a fost ini ial so ia ofi erului de armat Ion Tâmpeanu. din cartierul Crucea de Piatr . Mircea Gregor Carol Lambrino. dar mariajul s-a pr bu it la scurt timp prin aventura regelui cu Elena Lupescu (cunoscut ca "Magda Lupescu".03.

Doi ani mai târziu.1953. în afara bisericii în care se odihnesc regii României. dar i-a lipsit complet vreo sus inere politic . Se pare c atât în timpul celui de-al doilea r zboi mondial cât i dup regele a avut unele încerc ri de a. Germaniei. transformând-o pe aceasta în Prin esa Elena de Hohenzollern. armuri ce decorau pere ii palatelor regale de la Peli or i Pele . Bulgariei i a Ungariei s cedeze p r i din teritoriul Romaniei. În urm torul deceniu el a încercat s influen eze cursul vie ii politice române ti. f r s izbuteasc s -l opreasc . Tot în 1938 a ini iat o reform administrativ de inspira ie fascist . A plecat din ar cu un tren înc rcat cu obiecte din patrimoniul Coroanei.06. El i Antonescu.1938 a desfiin at partidele politice. fiind îngropat la capela Regilor Portugaliei din Estoril iar în 2003 r m i ele sale au revenit în România.02. fiind reînhumate Estoril. fapt consfin it prin constitu ia din 27. generalului Ion Antonescu în favoarea fiului s u Mihai stabilindu-se în final în Portugalia. prin care a împ r it teritoriul României în zece inuturi. În Portugalia a valorificat toate aceste obiecte de art devenind proprietarul unei averi fabuloase.1938.04.02.i rec p ta tronul. Carol a fost proclamat rege dup dou zile.1930. for at de presiunea sovieticilor. Brazilia. Un grup de legionari. pe care a cheltuito în întregime ducând o via de lux. ce asigura coroanei puterea suprem . în primul rând prin manipularea partidelor Na ional Liberal i Na ional r nesc i a unor grup ri anti-semite i apoi din (ianuarie 1938) prin alegerea de c tre el a mini trilor. ca Tizian.06. tablouri de mari mae tri.Întorcându-se pe nea teptate în ar la 06. 25 . fiind reprezentat de Principesa Margareta i Principele Radu. sute de goblenuri. a fost obligat s abdice prin administra ia pro-german a Mihai. Rubens i Rembrandt. La 10. A r mas în exil pentru tot restul vie ii sale.1947. la Curtea de Arge . bijuterii. la 03. Regele Mihai n-a participat la ceremonie. Elena Lupescu s-au c s torit în Rio de Janeiro. în anul 1940. o echip special au tras focuri de arm asupra trenului regal. Carol a murit în Portugalia la 04. atât intern cât i extern .

03.Ioana Maria Valentina Lambrino. cunoscut ca Ioana "Zizi" Lambrino (n. iar Ioana Lambrino a fost exilat împreuna cu fiul nelegitim al lui Carol Principele Carol. În deceniul în care Carol al II-lea a fost rege. Carol. Rela ia ei cu prin ul mo tenitor a continuat îns . C s toria a fost desf cut de Tribunalul Ilfov la 08.1953 la Nuilly.1898. 03. sub presiunea autorit ilor s-a stabilit în Fran a. dup ce prin ul Carol a renun at pentru a doua oar la tron . Dup 23 august 1944 nu a mai prezentat nici un interes pentru structurile informative din Romania. Tribunalul Ilfov a anulat îns Lambrino c s toria. Câ iva ani mai târziu.01. 27. Lambrino Roman. cu Alcaz. într-o lung c l torie în jurul lumii. mo tenitorul tronului.de data aceasta pentru Elena Lupescu . Fran a) este fiica generalului român Constantin Lambrino i a Euphrosinei Alcaz A fost prima so ie a principelui Carol II.1918. Serviciul Secret Român a inut-o sub o strâns supraveghere.Ioana Lambrino l-a ac ionat în justi ie.08. Carol a fost trimis de c tre tat l s u regele Ferdinand. s-a c s torit clandestin la Odessa. cu Ioana Zizi Lambrino.10. tr ia o via scandaloas i înc lcând ordinea monarhic . d. 26 .1919. din ea rezultând copilul Mircea Grigore Lambrino. dup c s toria prin ului Carol cu prin esa Lambrino. pentru "a o uita" pe Ioana Lambrino În 1921. care s-a c s torit în secret la Odesa în 31. jude ul Neam . într-o vil cump rat pentru ea la Neuilly. Elena a Greciei. A fost creditat de familia regal din Romania cu o rent anuala de 110 000 franci francezi. îns f r succes.

d.1920. 1) Cu Helene Nagavitzine (1944-1950). 1961). a ridicat preten ii la mo tenirea familiei regale de România. (n. 08. Fiul lui Carol Lambrino. În 2003 justi ia i-a permis s î i poarte numele de Hohenzollern. 27. cu un fiu Paul Lambrino. Împreun cu cea de-a treia so ie a sa s-au stabilit în Parsons Green unde au dus o via lini tit . 2) Jeanne Williams ( 1960-1977). 13. Paul Lambrino.1948 la Paris. 3) Antonia Colville (1984-2006). Mircea Carol a avut 3 c snicii: .08. Fratele s u vitreg Regele Mihai a teapt rezultatul unui apel privitor la acest Lambrino verdict. cu un fiu Ion Nicholas George Alexandru (n.2006) a fost fiul cel mai mare al Regelui Carol al II-lea al României din prima sa c s torie morganatic cu Zizi Lambrino.01.08. 27 . autointitulat Prin ul Carol de România (n. i-a dedicat via a pentru a i se recunoa te legitimitatea ca fiu al lui Carol al IIlea.Mircea Carol Lambrino.

candidatur e uat . este fiul lui Mircea Grigore Carol Lambrino (cunoscut drept Mircea Grigore Carol Hohenzollern în UE). iar mama acestuia. Regele Mihai a fost responsabil pentru deport rile i uciderea evreilor români din perioada celui de-al doilea r zboi mondial i a cerut ca acesta s fie împu cat ca i criminal de r zboi. nu i-au acordat acestuia vreun drept dinastic ori la titlu.Paul Filip Lambrino (n. Regele Mihai a scurtat r zboiul cu ase luni i a salvat via a a mii de evrei români. În urma a doua procese de paternitate în Portugalia i Fran a. Ac iunea de arestare a generalului Antonescu întreprins de Antonescu. În 2005. Mama lui Hohenzollern Paul este Helene Nagavitzine.49%). Regele Mihai este un protector bine-cunoscut a evreilor în perioada celui de-al doilea r zboi mondial. Paul a declarat c unchiul s u. În 2000. autointitulat Prin România "Prin ul Paul de România". câ tigate de tat l s u. Paul pretinde a fi adev ratul succesor la tronul României. numele legal recunoscut in UE al lui Paul este Paul Hohenzollern. UE fiul morganatic al Regelui Carol al II-lea de Romania cu Zizi Lambrino.238 voturi (0. 28 . de i mariajul lui Zizi Lambrino cu Carol a fost unul morganatic i a fost anulat de c tre Curtea Suprem a României. Paul nu a fost recunoscut print de c tre Casa Regal de România. Regina mam Elena este considerat de c tre Yad Vashem drept o persoan deosebit pentru actele sale de curaj din timpul r zboiului pentru salvarea evreilor. a recunoscut republica i a candidat la pre edin ia României. 13 august 1948 în Paris). prima so ie a lui Mircea Grigore Nagavitzine Carol. în afar de drepturile la numele "Hohenzollern" i de mo tenire a averii Regelui Carol al IIlea. procese care. A primit doar 55.

La data de 10. Sinaia.1982 la Lusanne în Elve ia. Mihai i-a succedat Regelui Ferdinand la moartea acestuia în iulie 1927 29 . fiu al lui Regelui Carol al II-lea i al Prin esei Elena i nepot al Regelui Ferdinand I.1896 la Atena.03.1921 s-a c s torit cu Carol al II-lea al României i la data de 25. Elena a murit la data de 28.10. Sofia de Prusia.1921s-a n scut Mihai al României.11.1921. Elena a fost fata lui Constantin I. regele Greciei i a so iei sale. s-a n scut la 25.05. Datorit fugii lui Carol împreun cu amanta sa de origine evreiasc Elena ³Magda´ Lupescu i a renun rii sale la drepturile asupra tronului din decembrie 1925. În anul 1993 Statul Israel i Institutul Yad Vashem i-au conferit post-mortem Titlul i Medalia ³Dreapta Între Popoare pentru activitatea sa la salvarea evreilor prigoni i în timpul regimului Dreapta Popoare´ Antonescian.10. prin es de Grecia i Danemarca.s-a n scut la 02.

Regele Mihai I al României (n.1947 i s-a exilat în Versoix ± Elvetia Elvetia. A fost obligat s abdice în 30. Regele Mihai a organizat arestarea lui Antonescu în 23 august 1944. dup doar trei ani de domnie sub Regen . Mihai a devenit pentru prima dat rege dup moartea bunicului s u Ferdinand.1946.1921. 25. domnind peste regimul pro-german al mare alului Ion Antonescu Antonescu. Str -str nepot al Reginei Victoria a Marii Britanii i v r de gradul trei al Reginei Elisabeta a II-a. Din 1941 este mare al al României. Dup colaborarea României cu Germania în Al Doilea R zboi Mondial i dup ce for ele sovietice au intrat în România. dup abdicarea for at a lui Carol al II-lea. în urma renun rii la tron a lui Carol al II-lea din decembrie 1925. Mihai e una dintre ultimele figuri publice ale celui De-al Doilea Razboi Mondial în via .10. Detronat de tat l s u. iar revenirea sa în România nu i s-a permis pân în 1997. Sinaia). 30 . A fost suveran al României între 20 iulie1927 ± 08 iunie 1930. Prin de Hohenzollern. precum i între 06 septembrie 1940 ± 30 decembrie 1947. a reprimit coroana un deceniu mai târziu.12. S-a opus guvernelor pro-sovietice în perioada anilor 1945 . este fiul Regelui Carol al II-lea.

redeschis abia mai târziu.Antonescu cu Adolf Hitler 31 O Regen a func ionat datorit vârstei de 6 ani a lui Mihai. în 1946. Astfel. Mihai a fost încoronat i uns Rege de c tre Patriarhul României Nicodim Munteanu Munteanu. la 18 ani. constitu ional Legal.1940. a fost decorat prin Jurnalul Consiliului de Mini tri din 08. chiar în ziua celei de-a doua sale suiri pe tron. divin. mult autoritate. îns . Mihai a domnit a doua oar doar ca rege absolut de drept divin nu i absolut. la 06.09.11. Rege. în calitate de mare al i comandant suprem al Armatei Române.1941 cu toate cele trei clase ale Ordinului "Mihai Viteazul fiind singurul de in tor în aceast situa ie Mihai Viteazul". În schimb. în afara prerogativelor de a fi eful suprem al Armatei i de a desemna un prim-ministru cu puteri depline. al turi de mare alul Ion Antonescu. în catedrala patriarhal din Bucure ti. ini ial suspendat. îndep rtându-l pe Carol i proclamându-l pe Mihai. Regele Mihai I. dar în 1930 Carol al II-lea brusc s-a întors în ar la invita ia unor politicieni nesatisf cu i de Regen . fiind proclamat Rege de Parlament i desemnându-l pe Mihai drept urma la tron cu titlul de ÄMare Voievod de Alba-Iulia´. Mihai nu putea exercita prea ional. f r vreun jur mânt pe Constitu ie i f r votul de aprobare al vreunui Parlament. În septembrie 1940 guvernul lui Ion Antonescu a organizat o lovitur de stat. . numit ÄConduc tor´.

"în termeni impu i aproape în întregime de c tre URSS". Stalin. a acceptat un pretins armisti iu oferit de ace tia. Mihai a evitat soarta unui alt fost aliat german. unii au considerat lovitura de stat drept o Äpredare´ Änecondi ionat ´ în fa a sovieticilor i a restului alia ilor. a ordonat încetarea focului contra Alia ilor i a declarat r zboi Germaniei.09. Al ii v d în absen a a unor invita ii pentru Mihai la majoritatea festivit ilor din Occident dedicate Zilei Victoriei celui de-al Doilea R zboi Mondial. executat de c tre sovietici în 1945. Joseph Goebbels. o condamnare tacit a loviturii sale de stat. Adolf Hitler. care îi includea pe comuni ti. Într-o transmisie radiodifuzat c tre na iune i armat . aceasta î i desf urase for ele armate pe teritoriul României. care l-au predat sovieticilor la 01. unde mul i au pierit în lag re de prizonieri. de asemenea.1944.1944. îns . În aceast situa ie. Lovitura de stat se estimeaz c ar fi scurtat razboiul cu ase luni de zile.Regele Mihai cu Ion Antonescu pe frontul Basarabian În august 1944. Mihai nu a fost învitat la cea de-a 60-a aniversare a Zilei Victoriei de vreun fost Aliat vestic. Stalin pentru Truman. l-a încredin at pe Antonescu comuni tilor.000 de solda i români. Regentul Bulgariei. ultimul monarh din spatele Cotinei de Fier care s . Ion Antonescu . pe m sur ce for ele armate ale Uniunii Sovietice se apropiau de frontiera de est a României.08. f când posibil avansul mai rapid al trupelor lui Stalin în România i în Europa.Ianuarie 1941. Prin ul Kiril.09. pe care l-a arestat. Armisti iul cu Alia ii s-a semnat abia dup trei s pt mâni. Truman Mihai a mai fost decorat i cu Ordinul Sovietic Victoria cu diamante de c tre Iosif V. oferind Armatei Române posibilitatea de a elibera ara de sub ocupa ia german . Mihai a fost decorat cu Legiunea de Merit în cel mai înalt grad (Comandant ef) de c tre pre edintele SUA Harry S. la 12. du i ulterior în Uniunea Sovietic . Mihai a proclamat loialitatea României fa de Alia i. La 23. 32 . nu au împiedicat o ocupa ie sovietic rapid i capturarea a circa 130. i a fost.i piard tronul.1944 Mihai a organizat o lovitur de stat contra lui Antonescu. Rudolf Hess. La sfâr itul r zboiului. Mihai s-a al turat politicienilor favorabili Aliatilor. Acestea. În aceea i noapte. curajul s u personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu i a încet rii r zboiului României contra Alia ilor. salvând sute de mii de vie i omene ti. fiind invitat doar la serb rile din Rusia i la anumite comemor ri din Cehia i Slovacia.

Mihai a func ionat ca Român. Constitu ia îl împiedic de la a face acest lucru f r contrasemn tura ministrului comunist de justi ie. ministru al ap r rii na ionale i presupus amant al Ilenei. Mihai a încercat f r succes s se opun guvernului comunist al lui Petru Groza. Stalin l-a decorat cu Ordinul Victoria pentru curajul personal dovedit în r sturnarea lui Antonescu. Groza un simplu ef de stat f r autoritate. Nu i-a amnistiat pe Ion Antonescu sau pe liderii opozi iei. Între august 1945 i ianuarie 1946. Regele Mihai a renun at în cele din urm la opozi ia sa fa de guvernul comunist. În iulie 1945. Iuliu Maniu liderul opozi iei anti-comuniste i pre edinte al PN . refuzând s -i semneze decretele. în ciuda multelor servicii aduse de ace tia monarhiei. Sub regimul comunist. Alte surse. vi-l va pune în bra e i guvernul dumneavoastr va purta vina în fa a întregii na iuni. partidul Maniu.´ Principesa Ileana se îndoia c Regele ar fi fost de acord s semneze un document neconstitu ional precum o sentin la moarte. v promit c îi vom sprijini punctul de vedere. deoarece. câ tig tor în alegerile generale din 1946. precum memoriile m tu ii Regelui. prin ceea ce s-a numit mai târziu Ägreva regal ´. victime ale proceselor politice comuniste.Pe 6 martie 1945. La presiuni sovietice. Dac o va face. Cu siguran c nu v dori i acest handicap adi ional în acest moment!´ Ultimul coleg de celul al celei mai proeminente victime comuniste. pentru stoparea r zboiului contra Alia ilor. Groza britanice i americane. pentru c nu f cuse nimic în ap rarea r ni tilor. afirm unii. dac Regele ar fi refuzat s semneze sentin ele la moarte ale de inu ilor politici condamna i pentru "crime de r zboi". ordin care a gr bit avansul Armatei Ro ii. citându-l pe fostul membru în biroul politic executiv al PCR. emis de tribunale politice neconstitu ionale: Ä ti i prea bine c Regele nu va semna niciodat de bun voie un astfel de document neconstitu ional. încetând s -i mai cear demisia. presiunile Uniunii Sovietice l-au for at pe Mihai s numeasc un guvern pro-sovietic dominat de Partidul Comunist Român prim ministru fiind numit Petru Groza. Emil Bodn ra . 33 . fraudate de comuni ti. Principesa Ileana de Habsburg. guvernul comunist i-ar fi sus inut decizia: ÄP i. afirm c . a m rturisit procurorilor comuni ti c Maniu l-ar fi înjurat pe Mihai din spatele gratiilor închisorii politice în care a decedat. dac Regele decide s nu semneze sentin a la moarte. cât i în semn de recuno tin pentru ordinul de încetare a focului emis de Rege în lovitura de stat. spion sovietic.

de Principesele Elisabeta de Romania i Ileana de Habsburg. Regele Mihai Änu a vrut s se întoarc . un rege trebuie s fie curajos´´. La 3 ianuarie 1948. nici n-a fost investit în func ie de Parlament în a doua sa domnie. pe Mihai c Ämai presus de orice. Dup întoarcerea sa în România. pentru care Mihai e rege doar de drept divin. de drept divin. care-i apar in i de al c ror "furt" a fost acuzat.În noiembrie 1947. ocazie cu care a cunoscut-o pe Prin esa Ana de Burbon-Parma. Mihai a fost silit s p r seasc ara. Mihai a fost silit s abdice la 30 decembrie 1947. consider abdicarea sa din 1947 drept nul . urmat peste o s pt mân mai târziu. dar personalit i americane i britanice [prezente la nunta regal ] l-au încurajat s o fac ´. nu i constitu ional. Potrivit propriei sale relat ri. deoarece nici n-a jurat pe Constitu ie. Mihai a c l torit la Londra la nunta viitoarei Regine Elisabeta a II-a. Unii monarhi ti români. care urma s -i devin so ie. argumentând c aceasta a fost un act pur constitu ional. nu religios. inclusiv de tabourile Coroanei. neconstitu ional. Mihai a revenit acas Äla sfatul expres al lui Winston Churchil care Äse spune c l-ar fi sf tuit Churchil´. potrivit anumitor Äcercuri regaliste române ti´ citate de Washington Post. 34 . care Äau colaborat atât de strâns cu ru ii. Comuni tii au anun at abolirea monarhiei i instaurarea unei republici populare i au transmis la radio înregistrarea proclama iei Regelui despre propria sa abdicare. în calitate de rege absolut. care nu îl poate dec dea dintr-o pozi ie în care a fost pus de c tre dintrDumnezeu. încât au devenit cunoscute drept Äm tu ile ro ii´ ale Regelui´. Mihai reprezint singur i pe deplin Statul român i ca atare. Regele Mihai n-a avut astfel de inten ii de a nu reveni acas . Dumnezeu Aceea i monarhi ti sus in c . el poate dispune dup cum dore te de propriet ile Statului.

apoi în Statele Unite. Gaulle). trei ani dup Revolu ia Român din 1989 prin care a fost îndep rtat guvernul comunist. Autorit ile române comuniste i-au retras cet enia român lui Mihai în 1948. În Iliescu. S-a n scut la 18. pus la dispozi ia sa printr-un vot al Parlamentului la S vâr in Castelul de României. El a fost un timp pilot comercial. 1997.1923 la Paris. Castelul de la S vâr in 35 . primind "Crucea de r zboi". Au tr it la început în Marea Britanie. care devine astfel Regina Ana a României. pentru o companie de echipament aerian. În 1939 i-a inso it familia în Spania.În iunie 1948 s-a c s torit cu Prin esa Ana de Bourbon-Parma. fie la Palatul Elisabeta din Bucure ti. S-a c s torit la Atena cu Regele Mihai. fiind întâmpinat de popula ie cu o simpatie deosebit . fie la castelul s u de la S vâr in din jude ul Arad.09. Luxemburg si Germania. fiind fiica principelui René de Burbon-Parma i a principesei Margareta a Danemarcei. Portugalia. Actualmente tr ie te în majoritatea timpului în Elve ia la Aubonne i par ial în România. În 1992. al turi de For ele Franceze Libere (trupele sub comanda generalului de Gaulle la campaniile din Algeria. În Bucure ti peste un milion de persoane au ie it în strad pentru a îl vedea. cu Crucea zboi care are cinci fiice. ulterior s-au mutat în Elve ia. Din 1943 pân la sfâr itul r zboiului a participat. Maroc. a acordat înapoi Regelui Mihai cet enia român i i-a permis din nou s î i viziteze propria ar . La New-York a urmat cursurile unei coli de art si a lucrat în acela i timp ca vânzatoare într-un magazin. noul guvern român i-a permis Regelui Mihai s revin în ara sa pentru a celebra s rb torile de Pa te. Italia. dup înfrângerea electoral a lui Iliescu de c tre pre edintele Emil Constantinescu România Constantinescu. Popularitatea Regelui a îngrijorat guvernul pre edintelui Ion Iliescu Regelui interzicându-se accesul în România pentru urm torii cinci ani.

Mihai a cerut Parlamentului ca. în lips de descenden i în linie b rb teasc ai regelui. o reprezint în public pe Principes i pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern cel mai adesea singur.1949) este cea mai în vârst fiic a lor. de i l-a p r sit: "A fost o poveste de iubire britanic.1881. care. în cazul în care na iunea româna i Parlamentul României vor considera potrivit restaurarea monarhiei. Principesa Elena de România. s renun e la aplicarea legii salice* de succesiune. la Lausanne: 26. era politic . Nu are copii. începând de atunci. politic . Succesoarea sa la efia Casei Regale este sora ei. Margareta a avut o rela ie cu Gordon Brown. Regele Mihai a numit-o drept succesoare la efia Casei Regale de Romania în 1997.1. N-am încetat niciodat s -l iubesc.05. unul din liderii marcan i ai Partidului Brown Laburist britanic pe care nu a încetat s -l iubeasc . c reia Regele Mihai îi r mâne fidel i care stabilea succesiunea dup legea salic *. 83 din Constitu ia României din 1866. la 18.03. Potrivit ultimei Constitu ii regale din 1923. . * 36 În conformitate cu art. puternic . Este a 82-a pe linia succesoral a tronului britanic. îns într-o zi nu mi s-a mai p rut potrivit . succesiunea tronului se va cuveni celui mai învârst dintre fra ii s i sau coborâtorilor acestora. mo tenitor al Coroanei României a devenit principele Ferdinand de Hohezollern. Principesa Mo tenitoare a României. cunoscut din 1999 i ca "Principe de Hohenzollern-Veringen". S-a c s torit pe 21septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda. Cu aceea i ocazie.. În tinere ea ei la Universitatea din Edinburgh. Prin es de Hohenzollern (n. Pe aceast baz . politic . Principesa Margareta i surorile sale nu pot succede la tronul României. nepotul lui Carol I. 2007 Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept mo tenitoare a tronului cu titlurile de "Principesa Mo tenitoare a României" i de "Custode al Coroanei României".Principesa Margareta de Romania. iar eu aveam nevoie de grij ". La 30 decembrie.

. La 16. 4.1989).1998.Principesa Elena (n scut la 15 noembrie 1950) este a doua fiic a Regelui Mihai i Ana.1983. 1999). Au o fiic .02.01. la Lausanne. locul pe linia de succesiune la tronul britanic. la Peterlee. 04. Elve ia. 3. Este fiica Regelui Mihai si Reginei Ana.Principesa Maria de România este cea mai tân r i cel de-al cincilea copil a Regelui Mihai i Regina Ana.08. Grecia în 1957 i este cea de-a patra fiic a Regelui Mihai i a Reginei Ana.. în Elve ia i pe 20.10.09.1983 s-a c s torit cu Dr. 1986). 37 .. S-a n scut la Lausanne. cu Alexander McAteer (n.1985). 1957). Are doi copii: Michael de România Kreuger (n.09. pe 01. în felul acesta pierzându. 5. i a divor at pe 28 noiembrie 1991. În 1998 s-a c s torit cu Alain Biarneix (n.i Mystkowski.12. Danemarca. Cuplul are doi copii.2. ce va surveni mai întâi.-Principesa Sofia de România s-a n scut laTatoi. Este a doua pe linia succesiunii la efia Casei Regale de România i a 83-a pe linia succesiunii la tronul britanic. Sofia este a opta pe linia succesiuni la conducerea Casei Regale de România. divor at.1942 ± 02. Au divor at în decembrie 2003.2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham i ulterior la Biserica Ortodox Estic din Lausanne pe 24. Nicholas Michael de România Medforth-Mills (n. S-a n scut pe 13 iulie 1964 la Hellerup. Elena s-a rec s torit pe 14.1985) i Angelica de România Kreuger (n. Este a treia pe linia succesiunii la efia Casei Regale Române i a 86-a pe linia succesiunii tronului britanic. A fost c s torit cu John Kreuger de care a Kreuger. Elisabeta-Maria Biarneix (n.1964).Principesa Irina de România s-a n scut pe 28 februarie 1953.1995 la NY s-a c s torit cu Casimir Mystkowski un polonez romano-catolic. viitor Principe al României de la 1 aprilie 2010 sau de la moartea regelui Mihai. i Elisabeta Karina de România (n. 22.07.04. Leslie Medforth-Mills Medforth(08.

Exist suspiciunea c E.1940.org/wiki/Elena_Lupescu . germani. În 1922 a devenit amanta prin ului Carol. giuvaeruri. dar botezat cre tin mai t rziu) i a Elizei Falk. l-a urmat în exil. diamante.d. amanta i apoi so ia regelui Carol al II-lea. înc rcat cu valori inestimabile. acte de transfer ale banilor din banci române ti spre b nci str ine. etc. despre care s-a zis c ar fi bunuri din patrimoniul na ional al României (alega ie nedovedit ). a fost c s torit cu un locotenent de vân tori de munte. bonuri de tezaur. Ion Tâmpeanu de care a divor at la scurt timp. devenind mo tenitoarea de facto a imensei averi (format din opere de art ale mae trilor renascenti ti italieni. flamanzi i spanioli.wikipedia. 38 http://ro. nu este deloc de mirare c atât istoriografia interbelic . Estoril în Portugalia). În 1947 s-a c s torit cu fostul suveran la Biserica Ortodox Român din Paris. cât i cea de dup 1989 nu i-au f cut deloc portrete prea favorabile. în Mexic i Portugalia. Regele Carol al II-lea. Având în vedere "legenda" c regele Carol al II-lea a fost exilat din ar la bordul unui tren personal. care ulterior s-au "pulverizat în neant" i c Elena Lupescu a supravie uit lui Carol înc 23 de ani. compus de 12 vagoane (singurii c l tori au fost el i amanta sa i conductorul trenului). Falk În timpul primului r zboi mondial. În lipsa accesului la arhivele moscovite acest fapt nu a putut fi dovedit. Fiica lui Nicolae (Nuh m) Grümberg (n scut evreu. din 09.) pe care o c raser cu acel tren. aur. devenit în 1930.Lupescu a fost agent a spionajului sovietic. 1976. 1896 la Ia i . provocând protestele rani tilor emigra i în Fran a.Elena "Magda" Lupescu (n. Alte surse afirm c s-ar fi n scut în 1902. Dup abdicarea acestuia. cea comunist .

wikipedia.http://ro.topcities.http://ro.com/referate/istorie/online17/Viata-scandaloasaa-Regelui-Carol--de-Barbara-Cartland-Dinastia-Hohenzollern-in-Romaniareferatele-c.org/wiki/Casa_regal%C4%83_de_Rom%C3%A2nia 3.http://www.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2 4.referatele...com/istorie3...wikipedia.wikipedia.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei http://ro.html 5.org/wiki/Hohenzollern-Sigmaringen 2.http://ro..php 39 .1.http://balciclove.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful