ECONOMIE MONDIALĂ TESTE GRILĂ

1. In dezvoltarea economica a diferitelor tari exista o serie de inegalitati. Acestea reprezinta o realitate: a) neacceptata; b) acceptata si explicata, in mare parte; c) neexplicata si neacceptata; d) remediabila imediat; e) total remediata. 2. Dezechilibrele dintre nivelurile de dezvoltare a tarilor si regiunilor ridica problema: a) acceptarii acestora; b) explicarii acestora; c) cuantificarii si reliefarii acestora; d) nominalizarii tarilor; e) nominalizarii regiunilor. 3. Globalizarea cuprinde: a) fenomene economice si consecintele lor sociale, politice, distributive; b) fenomene tehnologice; c) fenomene tehnice; d) fenomene naturale; e) fenomene de migratie a populatiei. 4. Cea mai noua evolutie care marcheaza aparitia unei economii mondiale fara granite este reprezentata de: a) reducerea protectiei tarifare la nivel international; b) armonizarea politicilor comerciale la nivel international; c) comertul electronic derulat prin intermediul internetului; d) diversificarea gusturilor consumatorilor; e) liberalizarea investitiilor. 5. Globalizarea structurilor de productie prin intermediul investitiilor in strainatate pentru tot mai multe companii a fost posibila datorita: a) liberalizarii comertului; b) cresterii productiei la nivel mondial; c) cresterii gradului de protectie comerciala nationala; d) restrangerii accesului la noile tehnologii;

1

9. c) comertul international. 10. c) economici si politici. e) trocului. e) diversi. treptată. d) schimbul la mare distanta. b) comertului international. c) diviziunii muncii. b) structurali. c) aparitia factorilor de productie. 6. e) toate variantele.e) cresterii numarului de locuri de munca. 7. d) regionali. Economia mondială reprezintă: a) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea agenŃilor economici de pe glob. ApariŃia economiilor naŃionale are la bază urmatoarele categorii de factori: a) culturali si religiosi. e) toate variantele. Prima şi cea mai importantă premisă a formării economiei mondiale o constituie: a) dominatia proprietatii publice. b) concurenta. d) diviziunii internationale a muncii. d) regionalizare si globalizare. 2 . b) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea STN-urilor. d) globalizarea. Formarea economiilor naŃionale. Motorul dezvoltării economiei mondiale este: a) proprietatea privata. a: a) proprietatii private. generalizarea revoluŃiei industriale vor determina un avânt considerabil al factorilor de producŃie şi apariŃia. 8. e) nici o varianta. c) comertul. b) dominatia proprietatii private.

b) este alcătuită din segmente specifice tranzacŃiilor cu diferite categorii de bunuri sau servicii. d) Statul modern este suportul creării şi funcŃionării economiilor naŃionale. e) nici o varianta. 3 . ci una economică. c) presupune ca specializarea internaŃională are loc în funcŃie de avantajul absolut şi de cel comparativ al unei economii naŃionale în raport cu restul lumii. d) a)+b)+c). e) nici o varianta. Integrarea economică interstatală creează pentru economiile statelor membre: a) concurenta neloiala. b) Între economiile naŃionale se creează numeroase interdependenŃe prin schimburile de mărfuri şi servicii. 12. b) interramură. a unei monede naŃionale şi a unor politici şi practici economice uniforme pe tot cuprinsul teritoriului său. Există mai multe tipuri de specializare internaŃională: a) intersectorială. d) un efect multiplicator. c) un efect diminuator. d) PIB / locuitor. 14. e) toate variantele sunt corecte. b) VN. c) intraramură. e) toate variantele. 13. b) disparitati regionale. prin relaŃiile valutar-financiare şi prin politicile economice. d) nu este o noŃiune geografică. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a) Economiile naŃionale se caracterizează prin existenŃa unei pieŃe interne unificate. c) Economiile naŃionale nu interacŃionează cu alŃi actori importanŃi din economia mondială. PiaŃa mondială: a) reprezintă ansamblul tranzacŃiilor dintre agenŃii economici de pe întregul glob. Principalii indicatori de evaluare a performanŃelor economiilor naŃionale sunt: a) PIB si PNB. c) indicele dezvoltarii umane. 15.11. e) toate variantele.

În mod oficial există 29 de state dezvoltate. AbordaŃi una din următoarele cerinŃe (la alegere). b) posibilitatea ocolirii barierelor vamale. Primul loc în rândurile Ńărilor dezvoltate.D. considerabile este detinut de: a) SUA. e) toate variantele. Majoritatea Ńărilor din această categorie se află în: a) America de Nord. cât şi create.16. c) Asia. Ele fac parte din O. e) Italia. b) Germania.C. d) Africa. d) specularea diferenŃelor dintre ratele naŃionale ale dobânzii. d) Marea Britanie. b) Europa. a) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi efectele crizei financiare internaŃionale asupra economiei româneşti. b) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi locul României în cadrul diviziunii internaŃionale a muncii.E. 17. e) America de Sud. Factorul determinant al apariŃiei STN este reprezentat de: a) migratia fortei de munca. 19. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a X X X X X b X X X X c X X X X X d X X X e X 1 2 4 . c) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi nivelul de dezvoltare economică a României în comparaŃie cu alte state est-europene. atât de avantaje comparative date. c) FranŃa. beneficiind. 18. c) investiŃiile directe externe.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful