Sunteți pe pagina 1din 5

ECONOMIE MONDIALĂ

TESTE GRILĂ

1. In dezvoltarea economica a diferitelor tari exista o serie de inegalitati.


Acestea reprezinta o realitate:
a) neacceptata;
b) acceptata si explicata, in mare parte;
c) neexplicata si neacceptata;
d) remediabila imediat;
e) total remediata.

2. Dezechilibrele dintre nivelurile de dezvoltare a tarilor si regiunilor ridica


problema:
a) acceptarii acestora;
b) explicarii acestora;
c) cuantificarii si reliefarii acestora;
d) nominalizarii tarilor;
e) nominalizarii regiunilor.

3. Globalizarea cuprinde:
a) fenomene economice si consecintele lor sociale, politice, distributive;
b) fenomene tehnologice;
c) fenomene tehnice;
d) fenomene naturale;
e) fenomene de migratie a populatiei.

4. Cea mai noua evolutie care marcheaza aparitia unei economii mondiale
fara granite este reprezentata de:
a) reducerea protectiei tarifare la nivel international;
b) armonizarea politicilor comerciale la nivel international;
c) comertul electronic derulat prin intermediul internetului;
d) diversificarea gusturilor consumatorilor;
e) liberalizarea investitiilor.

5. Globalizarea structurilor de productie prin intermediul investitiilor in


strainatate pentru tot mai multe companii a fost posibila datorita:
a) liberalizarii comertului;
b) cresterii productiei la nivel mondial;
c) cresterii gradului de protectie comerciala nationala;
d) restrangerii accesului la noile tehnologii;

1
e) cresterii numarului de locuri de munca.

6. Prima şi cea mai importantă premisă a formării economiei mondiale o


constituie:
a) dominatia proprietatii publice;
b) dominatia proprietatii private;
c) aparitia factorilor de productie;
d) schimbul la mare distanta;
e) toate variantele.

7. Formarea economiilor naŃionale, generalizarea revoluŃiei industriale vor


determina un avânt considerabil al factorilor de producŃie şi apariŃia,
treptată, a:
a) proprietatii private;
b) comertului international;
c) diviziunii muncii;
d) diviziunii internationale a muncii;
e) trocului.

8. Economia mondială reprezintă:


a) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea
agenŃilor economici de pe glob;
b) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea
STN-urilor;
c) comertul international;
d) regionalizare si globalizare;
e) toate variantele.

9. Motorul dezvoltării economiei mondiale este:


a) proprietatea privata;
b) concurenta;
c) comertul;
d) globalizarea;
e) nici o varianta.

10. ApariŃia economiilor naŃionale are la bază urmatoarele categorii de


factori:
a) culturali si religiosi;
b) structurali;
c) economici si politici;
d) regionali;
e) diversi.

2
11. Principalii indicatori de evaluare a performanŃelor economiilor naŃionale
sunt:
a) PIB si PNB;
b) VN;
c) indicele dezvoltarii umane;
d) PIB / locuitor;
e) toate variantele.

12. Integrarea economică interstatală creează pentru economiile statelor


membre:
a) concurenta neloiala;
b) disparitati regionale;
c) un efect diminuator;
d) un efect multiplicator;
e) nici o varianta.

13. Există mai multe tipuri de specializare internaŃională:


a) intersectorială;
b) interramură;
c) intraramură;
d) a)+b)+c);
e) nici o varianta.

14. PiaŃa mondială:


a) reprezintă ansamblul tranzacŃiilor dintre agenŃii economici de pe întregul glob;
b) este alcătuită din segmente specifice tranzacŃiilor cu diferite categorii de bunuri
sau servicii;
c) presupune ca specializarea internaŃională are loc în funcŃie de avantajul absolut
şi de cel comparativ al unei economii naŃionale în raport cu restul lumii;
d) nu este o noŃiune geografică, ci una economică;
e) toate variantele.

15. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa?


a) Economiile naŃionale se caracterizează prin existenŃa unei pieŃe interne
unificate, a unei monede naŃionale şi a unor politici şi practici economice uniforme
pe tot cuprinsul teritoriului său;
b) Între economiile naŃionale se creează numeroase interdependenŃe prin
schimburile de mărfuri şi servicii, prin relaŃiile valutar-financiare şi prin politicile
economice;
c) Economiile naŃionale nu interacŃionează cu alŃi actori importanŃi din economia
mondială;
d) Statul modern este suportul creării şi funcŃionării economiilor naŃionale;
e) toate variantele sunt corecte.

3
16. În mod oficial există 29 de state dezvoltate. Ele fac parte din O.C.D.E.
Majoritatea Ńărilor din această categorie se află în:
a) America de Nord;
b) Europa;
c) Asia;
d) Africa;
e) America de Sud.

17. Primul loc în rândurile Ńărilor dezvoltate, beneficiind, atât de avantaje


comparative date, cât şi create, considerabile este detinut de:
a) SUA;
b) Germania;
c) FranŃa;
d) Marea Britanie;
e) Italia.

18. Factorul determinant al apariŃiei STN este reprezentat de:


a) migratia fortei de munca;
b) posibilitatea ocolirii barierelor vamale;
c) investiŃiile directe externe;
d) specularea diferenŃelor dintre ratele naŃionale ale dobânzii;
e) toate variantele.

19. AbordaŃi una din următoarele cerinŃe (la alegere).


a) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi efectele crizei financiare
internaŃionale asupra economiei româneşti.
b) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi locul României în cadrul
diviziunii internaŃionale a muncii.
c) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi nivelul de dezvoltare
economică a României în comparaŃie cu alte state est-europene.

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a X X X X X
b X X X X
c X X X X X
d X X X
e X

4
5