ECONOMIE MONDIALĂ TESTE GRILĂ

1. In dezvoltarea economica a diferitelor tari exista o serie de inegalitati. Acestea reprezinta o realitate: a) neacceptata; b) acceptata si explicata, in mare parte; c) neexplicata si neacceptata; d) remediabila imediat; e) total remediata. 2. Dezechilibrele dintre nivelurile de dezvoltare a tarilor si regiunilor ridica problema: a) acceptarii acestora; b) explicarii acestora; c) cuantificarii si reliefarii acestora; d) nominalizarii tarilor; e) nominalizarii regiunilor. 3. Globalizarea cuprinde: a) fenomene economice si consecintele lor sociale, politice, distributive; b) fenomene tehnologice; c) fenomene tehnice; d) fenomene naturale; e) fenomene de migratie a populatiei. 4. Cea mai noua evolutie care marcheaza aparitia unei economii mondiale fara granite este reprezentata de: a) reducerea protectiei tarifare la nivel international; b) armonizarea politicilor comerciale la nivel international; c) comertul electronic derulat prin intermediul internetului; d) diversificarea gusturilor consumatorilor; e) liberalizarea investitiilor. 5. Globalizarea structurilor de productie prin intermediul investitiilor in strainatate pentru tot mai multe companii a fost posibila datorita: a) liberalizarii comertului; b) cresterii productiei la nivel mondial; c) cresterii gradului de protectie comerciala nationala; d) restrangerii accesului la noile tehnologii;

1

Motorul dezvoltării economiei mondiale este: a) proprietatea privata. ApariŃia economiilor naŃionale are la bază urmatoarele categorii de factori: a) culturali si religiosi. c) comertul international. d) regionali. e) toate variantele. d) schimbul la mare distanta. generalizarea revoluŃiei industriale vor determina un avânt considerabil al factorilor de producŃie şi apariŃia. 7. a: a) proprietatii private. c) economici si politici. e) toate variantele. c) aparitia factorilor de productie. b) structurali. 2 . b) dominatia proprietatii private. 6. 10. treptată. d) regionalizare si globalizare. b) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea STN-urilor. d) diviziunii internationale a muncii. 9. c) comertul. Formarea economiilor naŃionale. b) concurenta. 8. Prima şi cea mai importantă premisă a formării economiei mondiale o constituie: a) dominatia proprietatii publice. d) globalizarea. e) diversi.e) cresterii numarului de locuri de munca. b) comertului international. c) diviziunii muncii. e) trocului. e) nici o varianta. Economia mondială reprezintă: a) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea agenŃilor economici de pe glob.

d) Statul modern este suportul creării şi funcŃionării economiilor naŃionale. Integrarea economică interstatală creează pentru economiile statelor membre: a) concurenta neloiala. e) nici o varianta. c) intraramură. e) toate variantele sunt corecte. 14. c) indicele dezvoltarii umane. b) interramură. Principalii indicatori de evaluare a performanŃelor economiilor naŃionale sunt: a) PIB si PNB. c) presupune ca specializarea internaŃională are loc în funcŃie de avantajul absolut şi de cel comparativ al unei economii naŃionale în raport cu restul lumii. 13. e) nici o varianta. prin relaŃiile valutar-financiare şi prin politicile economice. 15. ci una economică.11. d) nu este o noŃiune geografică. a unei monede naŃionale şi a unor politici şi practici economice uniforme pe tot cuprinsul teritoriului său. b) este alcătuită din segmente specifice tranzacŃiilor cu diferite categorii de bunuri sau servicii. d) PIB / locuitor. e) toate variantele. PiaŃa mondială: a) reprezintă ansamblul tranzacŃiilor dintre agenŃii economici de pe întregul glob. 12. b) Între economiile naŃionale se creează numeroase interdependenŃe prin schimburile de mărfuri şi servicii. 3 . Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a) Economiile naŃionale se caracterizează prin existenŃa unei pieŃe interne unificate. d) un efect multiplicator. Există mai multe tipuri de specializare internaŃională: a) intersectorială. d) a)+b)+c). c) un efect diminuator. e) toate variantele. b) VN. c) Economiile naŃionale nu interacŃionează cu alŃi actori importanŃi din economia mondială. b) disparitati regionale.

Primul loc în rândurile Ńărilor dezvoltate. e) Italia. b) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi locul României în cadrul diviziunii internaŃionale a muncii. e) toate variantele. Majoritatea Ńărilor din această categorie se află în: a) America de Nord. AbordaŃi una din următoarele cerinŃe (la alegere). b) Germania. c) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi nivelul de dezvoltare economică a României în comparaŃie cu alte state est-europene. c) investiŃiile directe externe. d) Africa. 17.D. c) FranŃa. c) Asia. d) specularea diferenŃelor dintre ratele naŃionale ale dobânzii. 19. d) Marea Britanie. considerabile este detinut de: a) SUA. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a X X X X X b X X X X c X X X X X d X X X e X 1 2 4 .16. b) posibilitatea ocolirii barierelor vamale. cât şi create.E. Ele fac parte din O. 18. a) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi efectele crizei financiare internaŃionale asupra economiei româneşti. e) America de Sud.C. În mod oficial există 29 de state dezvoltate. b) Europa. beneficiind. Factorul determinant al apariŃiei STN este reprezentat de: a) migratia fortei de munca. atât de avantaje comparative date.

5 .