TESTE ECONOMIE MONDIALA

ECONOMIE MONDIALĂ TESTE GRILĂ

1. In dezvoltarea economica a diferitelor tari exista o serie de inegalitati. Acestea reprezinta o realitate: a) neacceptata; b) acceptata si explicata, in mare parte; c) neexplicata si neacceptata; d) remediabila imediat; e) total remediata. 2. Dezechilibrele dintre nivelurile de dezvoltare a tarilor si regiunilor ridica problema: a) acceptarii acestora; b) explicarii acestora; c) cuantificarii si reliefarii acestora; d) nominalizarii tarilor; e) nominalizarii regiunilor. 3. Globalizarea cuprinde: a) fenomene economice si consecintele lor sociale, politice, distributive; b) fenomene tehnologice; c) fenomene tehnice; d) fenomene naturale; e) fenomene de migratie a populatiei. 4. Cea mai noua evolutie care marcheaza aparitia unei economii mondiale fara granite este reprezentata de: a) reducerea protectiei tarifare la nivel international; b) armonizarea politicilor comerciale la nivel international; c) comertul electronic derulat prin intermediul internetului; d) diversificarea gusturilor consumatorilor; e) liberalizarea investitiilor. 5. Globalizarea structurilor de productie prin intermediul investitiilor in strainatate pentru tot mai multe companii a fost posibila datorita: a) liberalizarii comertului; b) cresterii productiei la nivel mondial; c) cresterii gradului de protectie comerciala nationala; d) restrangerii accesului la noile tehnologii;

1

10. d) diviziunii internationale a muncii. Economia mondială reprezintă: a) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea agenŃilor economici de pe glob.e) cresterii numarului de locuri de munca. d) regionali. d) regionalizare si globalizare. c) comertul international. 7. a: a) proprietatii private. ApariŃia economiilor naŃionale are la bază urmatoarele categorii de factori: a) culturali si religiosi. e) toate variantele. c) diviziunii muncii. Formarea economiilor naŃionale. b) concurenta. d) schimbul la mare distanta. 8. b) comertului international. Motorul dezvoltării economiei mondiale este: a) proprietatea privata. 9. e) diversi. b) acel stadiu al schimbului reciproc de activităŃi când este implicată majoritatea STN-urilor. generalizarea revoluŃiei industriale vor determina un avânt considerabil al factorilor de producŃie şi apariŃia. Prima şi cea mai importantă premisă a formării economiei mondiale o constituie: a) dominatia proprietatii publice. b) structurali. treptată. c) economici si politici. c) aparitia factorilor de productie. 6. e) nici o varianta. e) toate variantele. b) dominatia proprietatii private. d) globalizarea. c) comertul. e) trocului. 2 .

d) un efect multiplicator. c) un efect diminuator. b) Între economiile naŃionale se creează numeroase interdependenŃe prin schimburile de mărfuri şi servicii. 15. e) toate variantele sunt corecte. e) toate variantele. a unei monede naŃionale şi a unor politici şi practici economice uniforme pe tot cuprinsul teritoriului său. d) nu este o noŃiune geografică. Care dintre urmatoarele afirmatii este falsa? a) Economiile naŃionale se caracterizează prin existenŃa unei pieŃe interne unificate. c) presupune ca specializarea internaŃională are loc în funcŃie de avantajul absolut şi de cel comparativ al unei economii naŃionale în raport cu restul lumii. b) disparitati regionale. b) VN. 3 . d) PIB / locuitor. ci una economică. prin relaŃiile valutar-financiare şi prin politicile economice.11. b) este alcătuită din segmente specifice tranzacŃiilor cu diferite categorii de bunuri sau servicii. c) Economiile naŃionale nu interacŃionează cu alŃi actori importanŃi din economia mondială. Principalii indicatori de evaluare a performanŃelor economiilor naŃionale sunt: a) PIB si PNB. Există mai multe tipuri de specializare internaŃională: a) intersectorială. e) nici o varianta. Integrarea economică interstatală creează pentru economiile statelor membre: a) concurenta neloiala. d) a)+b)+c). e) nici o varianta. d) Statul modern este suportul creării şi funcŃionării economiilor naŃionale. e) toate variantele. 14. c) intraramură. 13. PiaŃa mondială: a) reprezintă ansamblul tranzacŃiilor dintre agenŃii economici de pe întregul glob. 12. c) indicele dezvoltarii umane. b) interramură.

Factorul determinant al apariŃiei STN este reprezentat de: a) migratia fortei de munca. c) FranŃa. b) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi locul României în cadrul diviziunii internaŃionale a muncii. d) specularea diferenŃelor dintre ratele naŃionale ale dobânzii. b) posibilitatea ocolirii barierelor vamale. b) Germania. atât de avantaje comparative date. b) Europa. 17. c) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi nivelul de dezvoltare economică a României în comparaŃie cu alte state est-europene. d) Marea Britanie. cât şi create.E. 18. c) Asia. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 a X X X X X b X X X X c X X X X X d X X X e X 1 2 4 . Majoritatea Ńărilor din această categorie se află în: a) America de Nord.C. a) ConcepeŃi un eseu (20-30 rânduri) în care să apreciaŃi efectele crizei financiare internaŃionale asupra economiei româneşti. e) Italia. considerabile este detinut de: a) SUA.16. d) Africa.D. Primul loc în rândurile Ńărilor dezvoltate. beneficiind. AbordaŃi una din următoarele cerinŃe (la alegere). În mod oficial există 29 de state dezvoltate. e) America de Sud. 19. c) investiŃiile directe externe. Ele fac parte din O. e) toate variantele.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful