cuv ANT iNAINTE FORWARD

Administratia Nationa/a a Penitenciarelor din Romania s-a confruntat pe parcursul anului 2010 cu eceteesi probleme care pun /a incercare $i alte sisteme penitenciare din Europa - rata ctescuts a recidivei, supraaglomerarea, cresieree cazurilor de in/roducere in penitenciar a drogurilor §i a obiecte/or interzise, insuficienta personalului §i, mai ales, insuficienfa mijloaee/or finaneiare.

Spre deosebire de slsiemete performanle insa, care au treeut /a 0 abordare moderne a executerii privarii de libertate tnce din deceniul seee al secolului trecut, sistemul peniteneiar roman esc este nevoit sa se adapteze din mers §i daca, pana nu demult, singura tnisiune era aceea de pazlJ $i esconsre, astazi trebuie sa fim preocupa~ de reinsertia socia/a a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertale, de respectarea drepturilor §i libertflfilor acestora, cu alte cuvinte de transformarea penitenciarului intr-un serviciu social

convingator aflal in s/ujba comunilafii. I

Fljra indoiala cli resursele materiale sunt foarte importante pentru alinierea la standardele europene §i in anul 2010 am resimtit unele restrictiiie finaneiare impuse de cnze economice care a afectat toate sectoarele de activitate, darin opinia mea - cu mult rnei importanta este schimbarea mentalita(ii noestre, esie exemplul personal al celui care, in ace/ea§i circumstenie, reu~e§te sa atinga 0 performanta demnlt de luet in seama, aceea a respectului fattl de locul de muncs, a creainie! in misiunea ~i in valorile asumate.

Cfmd discutem despre modernizarea unui sistem penitenciar, obisnoim sa ne gandim cu precfJdere la fmbunaiafirea conaniitor de aetenti«, fnslJ, marea provocare este de a imagina cele mai performanfe metode de reintegrare a persoenetor condamnate la pedeose privative de libertate §i eici penitenciarul are 0 mare problemtl de rezolvat, poate cea mai mare, aceea a relatiei cu societetee, locul de unde vin §i unde se intorc in mod inevitabi/, de(inuW

A!jadar, cheia solufionarii acestui mecanism complies! ramane in societale §i plecand de la

The National Administration of the Penitenciaries in Romania has been confronted during the year of 201 0 with the same problems that also tested other penitenciary systems in Europe - the high level of relapse, the congestion, the increasement of cases of introducing drugs and prohibited items in the penitenciary, the scarcity of personnel and mostly the scarcity offinancial means.

But in opposition to the perform ant systems that have turned to a modem approach of freedom privative punishment since the sixth decade of the past century, the Romanian penitenciary system has been forced to adapt on the fly, and it until recently, the only mission was that of security and protection, today we have to be preocupated by the social reinsertion of the condemned persons to freedom privative punishments. of respecting their rights and their freedom, in other words of transforming the penitenciary in a convincing social service engaged in the community's service.

Undoubtedly that the malerial resources are very important to align with the European standards and in the year of 2010 we felt some financial restrictions imposed by the economic crisis which affected all the activity sectors, but - in my opinion - more important is to change our mentality, it is the personal example of that who, in the same circumstances, manage to reach a performance worthy of attention, that of the respect at the workplace, of faith in the mission and in the assumed values.

When we are talking about upgrading a penitentiary system, we use to think mostly to improve the detention conditions, but, it remains the challenge to imagine the most advanced integration methods of the persons condemned to freedom deprivative punishments and here the penitentiary has a problem to solve, maybe the most important one, that of the relation with the society, the place where they come from and where the prisoners are going back inevitably.

Therefore, the key to solve this complicated mechanism stays in the society and starting from this reality, starting mostly from the belief that it is first the obligation of the penitentiary to imagine new techniques of approach, through which the

aceasta realitate, de te convingerea ca este in primul rand obligatia penitencierutu! Sa imagineze tehnici noi de abordare, prin care mesaju/ sa ajunga /a cetijfean Intr-a formull1 convingtJtoare §i suficient de onesta ;i inteligenta, tnce: sa schimbe pana /a urms percep(ia acestuia despre detlno! §i despre rotul penitenciaruJui.

SistemuJ penitenciar este un servtctu de uti/Ita tea publica ce trebuie administrat in nume/e umanismului §i a/justitiei.

Societatea trebuie sa in/eleaga ca persoenele condamnate /a pedeose privative de liberiate nu sun! proprietatea penitenciarului, iar seose de reintegrare a de/inutului este 0 §ansa pe care comunitatea si-o acorda in egallJ masura ei tnsesi. Oricat ar plJrea de nepotrivit sau surprltu stor misiunea de a convinge comunitatea ca penitenciaru/ nu poate §i nu trebuie sa tunctioneze tn etere ei, ne revine tot nous, lucratorilorde penitenciare.

Se poate spune, a§adar, cil bilantu/ intregii acfivitali desfa§urate in anul 2010 in sistemul penltencier romanesc, activitate analizata §i sintetizata in paginile care utmeeze, este in ega/a masura un moment de ref/exie, dar §i unul de confruntare cu ceea ce sun tern, mai ales cu ceea ce ne propunem sa devenim de acum inainte.

message should arrive to the citizen in a convincing formula and sufficiently honest or intelligent to change eventually his/her perception about the imprisoned and about the role oflhe penitentiary.

The penitentiary system is a public usefulness service that must be administered in the name of humanism and justice.

The society must understand that the persons condemned to freedom deprivative punishments are not the propriety of the penitentiary, and the chance to reintegrate the prisoner is a chance that the community awards equa/fy to itself. No matter how unsuitable or surprising it seems, the mission to convince the community that the penitentiary cannot and should not function beyond it, is also our responsibility.

Therefore it can be said that the balance of the entire activity unfolded in the year of 2010 in the Romanian penitentiary systems, the activity analysed and synthetised in the following pages, is equally a moment of ref/ection, but also a moment of confrontation with what we are, mostly with what we intend to become from now on.

Chestor de penitenciare Penitentiary questor

Dr. loan BALA

Director General

General Director Adrninlstratia Nationala a Penitenciarelor National Administration of Penitentiary

CONTEXT GENERAL GENERAL CO TEXT

Sistemul penitenciar rornanesc este a componenta a sistemului de ordine publica $i siguran\fi na\ionala a Rornaniei al carui seop principal este acela de dezvoltare a unui serviciu public, transparent $i sigur pentru comunitate, bazat pe garantarea siqurantei locurilor de detentie ~i pe reintegrarea sociala a persoanelor condamnale la pedepse privative de libertate.

Strategia sistemului adrninistrafiei penitenciare pe perioada 2010-2013 - document de planificare a directiilor de actiune - Tn vederea rnentinerii ordinii publice ~i a securttatii nationale, a reprezentat fundamentul folosirii tuturor mijloacelor disponibile pentru asigurarea tnterventlel recuperative ~i aplicarea regimului de detentie in conditil care garanteaza respeetarea demnitafii umane.

ANP coordoneaza activitatea a 42 penitenciaredintre care 1 penitenciar pentru femei, 4 penitenciare pentru minori ~i tineri si sase penitenciare spital. Tot sub egida ANP funcuoneaza 3 centre de reeducare pentru minori, $coala Nationala de Preqatire a Ageniilor de Penitenciare ~i Centrul de Formare $i Spacializare a Oflterilor din Administratia Penitenciara .

in cursu! anului 2010 s-a constatat a crestere a efectivelor de de1inuti. la finele anului numarul acestora era de 28.244 -fata de 26.716 in 2009. Pe fondul dezechilibrului economic prefigurat ~i in anul2011 precum $i a acordului de extradare din tarile UE a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate de cetatenle romans, se estimeaza in continuare cresterea efectivelor de persoane private de libertate in sistemu 1 penitenciar rornanesc.

Totcdata, s-a actionat pentru pertectlonarea organizarii institutlonate a sislemului penitenciar, punandu-s e accentul pe modificarea ~i completarea cadrului normativ existent ~i pe modificarea ~i completarea actelor normative de nivel superior care reglementeaza executa rea pedepselor.

Astfel, prin Legea n r. 83/2010 a fast mod iflcata ~i cornpletata Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor §i a masuritor dispu se de catre organele judiciare in cursul procesului penal ~i prin Hotararea Guvernului nr. 1113/2010, a fost modificata ~i compl etata Hotararea Guvemului nr. 189712006 privind aprobarea Reguiamentulul de aplicare a legii de executare a pedepselor privative de libertate. Prin aceste rnodiflcart au fast prevazute infractiuni specifice sislemului penitenciar, s-a instituit 0 cornponenta distincta a comisiilor de stabilire/schimbare a regimului de executare, de

The Romanian penitentiary system is a component of the public order system and nalional security of Romania, whose primary purpose is that of developing a public service, transparent and safe for the community, based on the indemnification of Ihe security of the places of detention and on the social reintegration of the persons condemned to freedom deprivative punishments.

The strategy of the penitentiary administration system for 2010-2013 - planning document of the action directions ~ in order to maintain the public order and the national security, represented the bases of using every possible means for assuring the recuperative intervention and the application of the detention regime in conditions that guarantee that the human dignity is respected.

ANP coordinates the activity of 42 penitentiaries - out of which 1 penitentiary for women, 4 penitentiaries for minors and young people and six hospital penitentiaries. Also, under I.he authority of ANP, 3 re-education centre are run, the National School for Preparing the Penitentiary Agents TIrgu Ocna and the Training and Specialization of the Officers in the Pen itentia ry Adm inistration Centre Arad,

During the year 2010, an increase of prisons number has been identified, at the end of the year their number was 28.244 - from 26.716 in 2009. Because of the economic disequilibrium foreseen also for the year 2011 as well as of the extradition agreement from the EU countries of the Romanian citizens condemned to freedom deprivative punishments, it is onwards estimated the increase of the effeclives of persons deprived of liberty.

. In the same time, measures for perfecting the institutional organization of the penitentiary system had been taken, focusing on amending and supplementing the normative documents of high level that regulate the execution of punishments.

Thus by the Law no .. 83/2010 has been amended and suppl.emented the Law no. 275/2006 regarding the execution of the punishments and of the measures ordered by the judicial bodies during. the criminal process and through the Government Decision no. 1113/201.0. has been amended and supplemented the Government Decision no, 1897/2006 regarding the approval of the Regulation of Law no. 275/2006 enforcement. Through these amendments specific delinquency for the penitentiary system had been provided., it has been instituted a distinct component of the determination!

acordare a recompenselor, de liberate conditionata ~i de discipli na.

Iotodata la sfar$itul anului trecut, a intrat in vigoare Legea nr. 202/2010 privind rnasuri pentru accelerarea solufionarii proceselor. lege care are un impact deosebit asupra intregii activitiW a sistemului penitenciar. Potrivit dispozillllor acestei legi instantele de judecata pot fixa termene foarte seurte, iar proeedura de eomun icare a citatiilor, a a ltor acte de procedure, precum !}i indeplinirea oricaror atributii proprii activita\ii de [udecata, se reanzeaza prin toate mijloacele de eomunicare (telefon, fax. e-mail), institu\iile avand obliqatia de a lua rnasurile necesare in vederea asiqurarii accesului direct al instantelcr la bazele elec1ronice de date !}i sisteme de informare.

Contextul de ausleritate financiara care a caraeterizat anul 2010, prin aprobarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, lncepand cu luna iulie 2010, salariile ~i unele drepturi de personal au fost diminuate in sistemul penitenciar cu 25%;

Prin Legea nr. 29312004 privind statutul functionaritor publici cu statut special din sistemul penitencia r, a fast red efi n it in anu I 2010 regimul incornpatibilitatilor acestora. Ca urmare, lncepand cu data de 01.01.2011, lucratorii de penitenciare pot desfasura activita1i in sectorul privat in acele domenii care nu au a legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate potrivit fi~ei postu lu i.

Bugetul ANP, aprobat prin Legea nr. 11/2010, a avut 0 valoare totata ini\iala de 758.396 mii lei, la sta~ilul anului 2010, valoarea acestuia a fost de 751.050 mii lei.In acest context financiar dificil, trebuie subliniat sprijinul Ministerului Justitlel, care prin virarile de credite efeetuate din propriul buget, a supJimentat bugetul ANP eu 5.650 mii lei.

changing commissions of the execution regime, of approaching the rewards, of conditioned release and of disci pline.

Starting with November 2010, the Law no. 202/2010 regarding some measures for the acceleration of solving the processes came into force, law that has a particularly impact upon the entire activity of the penitentiary system. According to the dispositions of this law, the courts can fix very short terms and the communication procedure of the citations, of other procedure documents as weI! as the accomplishment of any proper attribution, judicial activities,is realised by all means of communication (telephone, fax, e-mail), the institutions have the obligation to take every necessary mean regarding the insurance of the direct access of the instances to the electronic databases and information systems.

In the context of financial austerity that characterized the year 2010, through the approval of the Law no. 118/2010 regarding

I some necessary measures in order to reestablish the budgetary balance, starting with July 2010, the salaries and some rights of personnel (medical drugs, food norm. the rents etc .. ) had been diminished in the penitentiary system with 25%;

Through the Law no. 293/2004 regarding the statute of the magistrates with a special statute from the penitentiary system, has been redefined in the year 2010 the regime of their incompatibility. Therefore, starting with 01.01.2011, the penitentiary workers can unfold activities in the private sector in that domains that have no direct or indirect contact with the attributions exercised under the meal ticket.

The ANP budget, approved through the Law no. 11/2010, had an initial total value of 758.396 thousands lei at the end of the year 2010, its value was of 751.050 thousands lei. In this

In co ntextu I economic ~i legislativ actual care a restrictionat sever in cad rarea posturilor vacante in raport cu nevoile sistemului penitenciar, context amplificat de iesirea la pensie a unui numar semnificativ de lucratori de penilenciare, constatarn ca procentul de ocupare a posturilor este de aproximativ 79% din totalul de 15.550 posturi prevazute.

Pentru diminuarea dezechilibrului de personal, una dintre soluliile adoptate in anul 2010 a fast aceea de rnanfinere la un nivel maxim a cifrei de scolarizare la Scoala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare $i Academia de Polltle A.I. Cuza, precum $i de majorare a cifrei de scolarizare la Academia Nationala de lnforrnatii .Mihai Viteazul" ~i la Institutului Medico-Mllitar. Nu in ultimul rand a fost luata in calcul $i posibilitatea de a initia scolarizarea $i Tn celelalte institutii de invatamant din subordinea Ministerului Apararii Nationale, fiind rn dlscutie a suplimentare de 88 locuri in domeniul economico-administrativ $i tehnologia Inforrnafiei $i comunicattilor,

Tn ciuda restrictiilor bugetare, urmare a nurnarului mare de parteneJiate $; proiecte accesate de catre ANP, 2010 a fost anul cu cel mai mare nurner de deplasari in strainatate, in interes de serviciu. in marea lor majoritate cheltuielile aferente deplasarii au fast suportate din bugelul proiectelor in derulare sau de catre organizatorii evenimentelor: 94 deplasart, 368 specialisti din sistemul penitenciar rornanesc (103 din cadrul ANP $i 265 din unitalile penitenciare) care s-au deplasat in Germania, Elveua, Franta, Spania, Austria, Republica Moldova, Slovenia, Italia, Ungaria, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Letonia. Belgia, Norvegia, Olanda, Tureia, Irlanda, Danemarca, SUA, Croatia, Grecia, Cipru, Irlanda de Nord).

Activitatii desfasurate in sistemului penitenciar rornanesc pe linia accesarii fondurilor, pune in evidentB faptul ca:

• in perioada 2006 - 2008, au fast gestionate proiecte finantate prin Phare $i Phare - Facilitatea de Tranzitie, unde autoritatea de implementare a fost Ministerul Justitiel,

• lncepand cu anul 2008 a fost posibila accesarea de programe pe fonduri structurale, ca urmare a faptului ca ANP a semnat. la deschiderea liniei pentru Fondul Social Eu ropean in Roman ia, un contract de proiect (de alttel, primul proiect strategic aprobat pe axa 6.2 a POSDRU)cuAM POSDRU.

• in perioada 2006 - 2007 ANP a instruit promotori de proiecte care au depus aplicatii pe Phare 2005 - 2006, masuri de incluziune sociala, geslionate de Ministerul Muncii ~i Phare 2006- servicii sociale.

• in anul 2008 au fast depuse 10 apiicatii in valoare totala de 57 .873.126 lei.

• In anul 2009 au fast depuse 3 aplicatii, in valoare totala de 44.477. 736 lei .

• Tn anuJ 2010 au fost depuse 5 aptlcattl, in valoare totala de 94.019.609 lei.

difficult financial context, the support of the Ministry of Justice must be emphasized, who through the credit transfers made from its own budget, supplemented the ANP budget with 5.650 thousands lei.

In the actual economic and legislative context which severely restricted the enclosure of the vacant jobs in relation with the needs of the penitentiary system, context amplified by the retirement of a significant number of pen itentiary workers, we fi nd that the percent of occupation of the jobs is about 79% from Ihe total of 15.550 of jobs provided.

To lower the personnel disequilibrium, one of the solutions adopted in 2010 was that of maintaining at a maximum level the tuition figure at NSPPA Tirgu-Ocna and the Police Academy A.1. euza, as well as the increase of the tuition figure at the National Academy of Information "Mihai Viteazul" and at the Military Medical Institute. Last but not least, the possibility to initiate the tuition in the others educational institutions under the authorisation of the Ministry of National Defence has been laken into consideration,

In spite of the budget shortages, due to the large number of partnerships and projects accessed by the ANP, 2010 was the year with the most job trips abroad. The expenses were mostly paid by the projects budget or by the events organizers: 94 trips, 368 specialists of the Romanian penitentiary system (103 of the ANP and 265 of the penitenciary units) who travelled to Germany. Switzerland, France, Spain, Austria, Republic of Moldova, Slovenia, Italy, Hungary, Great Britain, Poland, Portugalla, Latvia, Belgium, Norway, Holland, Turkey, Ireland, Denmark, USA. Croatia, Greece, Cyprus, North Ireland).

A short review of the activities developed within the Romanian penitenciary system would highlight the following facts:

• In the period of 2006 ~ 2008, Phare projects and Phare - Transition Facility projects were administrated, where the implementing authority was the Ministry of Justice.

• Starting with 2008, accessing programmes in structural fund became possible, due to the fact that AN P signed the opening of the line for the Social European Fund in Romania, a contract of project (actually, it was the first strategical project approved on the axis 6.2 of POSDRU) with AM POSDRU.

• In the period of 2006 - 2007, ANP trained project promoters that applied for Phare 2005 - 2006, measurements of social inclusion, administrated by the Ministry of labour and Phare 2006 - social services.

• In 2008,10 projects were applied, with a total amount of 57.873.126 lei,

oln 2009, 3 projects were applied, with a total amount of 44.477. 736 lei.

• In 2010, 5 projects were applied, with a total amount of 94.0 19.609 lei.

MEDIU SIGUR ~I_NON-CONFLICTUAL IN PENITENCIARE

SAFE AND NON-CONFLICTUAL ENVIRONMENT

IN PENITENTIARY

Consolidarea cadrului normativ

Practica a demonslrat necesitatea corelarii ~j adaptarii la standardele europene a unor prevederi privind organizarea, functionarea ~i executarea serviciului de paza, escortare, Insotire ~i supraveghere a persoanelor private de libertate, prin introducerea unor dispozitive de siguranta flexibile ~i a unor noi principii de subordonare. in acest context, de dezvoltare ~i adaptare a societatil romanesf la standarde europene, prin noul regulament prlvind siguran1a penitenciarelor, au fost introduse elemente de noutate indispensabile functionarii serviciului penitenciar in conditii optime.

Elaborarea Manualului pentru gestionarea incidentelor (Vol. I - Gestionarea incidentelor operationale ~i Vol. " - Gestionarea incidentelor critice) ~i a Manualulul de Proceduri utlllzatde negociatori in gestionarea Incidentelor critice, of era cadrul normativ pentru solutionarea a caea ce numim In prezent .evenitnente negative", care sunt lrnpartite in incidente operationale (urgentele medicale, incendiile, evadarile, tutburarite in rtmdul persoanelor private de libertate ~i evenimentele periculoase) ;;i incidente critice (Iuarea de ostatici ~i revoltele).

Elementul de noutate pentru sistemul penitenciar din Romania i1 repreztnta existenta, la nivelul flecarui penitenciar, a negociatorilor, lucratcri de penitenciare specializatl in solutionarea incidentelor §i conflictelor. Intentia, la nivelul sistemului penitenciar romanesc, este aeeea de a avea in fiecare penitenciar eel putin 10 negociatori ~i in fiecare spital penitenciar cel putin 5.

Oeeelarea cauzelor care perturba climatul normal de convietuire a determinat initierea Studiului privind prevalenfa comporiamente/or agresive tn rfmdu/ persoane/or private de liberiate. Coneluziile studiului fundamenteaza formularea unor recornandari pentru reducerea factornor de rise privind producerea de incidente.

Studlul cuprlnde toate incidente/e caracterlzate pr/n vlo/en,a, lnreglstrate la nivelu/ sistemulul penltenciaf, respectiv 2405, dlntre care: 1307 agresiunl intre persoane/e private de lib ertate, 78

agresluni asupra cadre/or, 799 autoagresluni, 211 comporlamente cu rlsc de sulcld ,110 slnuclder/.

Consolidation of the norms

Practical experience proved the necessity to corel ate and adapt to the European standards some previsions regarding the organization, functiong and execution of the security service, escorting, accompaning and supervising the persons deprived of freedom, by introducing some flexible safety dispositions and some new subordination principles. In this context of developing and adapting the Romanian SOCiety to the European environment, by the new regulation regarding the penitentiary safetiness, new elements were Introduced, elements that are indispensable for the functioning of the penitentiary service in optimum conditions.

Developing the Handbook to manage incidents (Vol. I - Managing the operational incidents and Vol. II - Managing critical incidents) and the Handbook of Procedures used by the negociators in managing critical incidents, offer the norm frame to solve what we call "negative events", that are splitted into operational incidents (medical ernerqencies, fires, escapes, troubles among the persons deprived of freedom and dangerous events) and critical incidents (taking hostages and revolts).

The element of novelty for the Romanian penitentiary system is given by the fact that in every penitentiary there are negociators, penitentiary workers specialized to solve incidents and conflicts. The intention at the Romanian penitentiary system level is to have in every prison at least 10 negociators and in every penitentiary hospital at least 5.

Finding the causes that disturb the normal climate of living together initiated the Study regarding the presence of aggresive behaviour among the persons deprived of freedom.' The study conclusions fundament the development of some recomendations to decrease the risk factors of incidents to take place.

Cadrul normativ specific indeplinirii misiunilor in unitatile subordonate va fi completat cu Manualul privind rnasurile de prevenire §i reactla la incidentele produse pe timpul transportulul persoanelor private de Iibertate cu mijloace auto ~i Manualul privind structurlle asociate pentru masur] de securitate speclala, constrangere fii control. Acesl ullim manual este format din doua volume, axate pe siquranta personalului, respectiv interventta efectiva a slructurilor specializale in cazul producerii unor incidente.

Modern izarea sistemelor de paza, supraveghere ~i alarmare

Implemenlarea sistemului electronic integrat de paza, supraveghere §i alarmare pentru cele 12 unit,liti profllate pe custodierea persoanelor private de libertate din regim deschis §i semideschis, impune redistribuirea personalului, in functie de vulnerabititatite privind siquranta penitenciarelor.

Solu\ia foJosirii bralarilor electronice, care asiqura, in condltiile legii, supravegherea electronica la distanta, a fost identificata pentru situatia in care unele persoane din regimul deschis se afla nesupravegheate Tn dlferite zone din afara penitenciaruJui, ca urmare a participarii la aclivitalile lucrative sau de reintegrare sociala. EchipamenteJe vor fi aplicate persoanelor private de llbertate aflate in

regimul semideschis si deschis, dar ~i in situatia celor recompensate cu permisiunea de ie§ire din penitenciar.

In anul2010 au fast inreg/strate 2 evadarl (A/ud ~l Vaslulj, 6 tentative de evadare (8;strlta, Jllava, TlchileJti, Spital De), Foc~ani. Spital Jilava), 7 parasiri ale loculul de munca (Jllava • 3, 8/str/fa, Gher/a, Tim/Josra!ji Spital De}), 0 fuga de la locul de munca ~I 0 tentat/va de fuga a unor minori saner/ona,1 cu masura Intemarl/ tntr-un eentru de reeducare.

Penlru un control sporit ~i pentru crearea condlftllor necesare lnterventlei in situatil deosebite, a fost instalat, experimental, pe un autovehicul de transfer, un d/spozltlv de monitorlzare prln GPS. In vederea cresterii gradului de siquranta al misiunilor executate in exteriorul locului de detinere, se preconlzeaza extinderea util iza rii acestui tip de echipament.

For a better control and to create better conditions necessary to interfere in special Situations, there was an experimental placement on a transfer vehicle, of a monitoring device by the GP$. To increase the safety degree of the missions laking place outside the prison, a wider usage of this type of ecquipment is suggested.

The norm frame specific to the fulfillment of the missions in subordinated units will be added with the Handbook regarding the measurements of preventing and reaction to Incidents during the transport of persons deprived of freedom with cars and the Handbook regarding the structures associated for special security, constraint and control measurements. The fatter is formed by two volumes, focused on the personel safety, and the effective intervention of the specialised structures in case of some incidents.

Modernizing the security, surveilance and alarming systems

Implementing the integrated electronic system of security, surveilance and alarming for the 12 units specialised on custodierythe persons deprived of freedom In open and halt-open regim, imposes to redistribute the personnel, depending on the vulnerabilities of the penitentiary safetiness.

The solution of using electronic bracelets, that provide, according to the law, electronic surveilance at a distance, has been identified appropiate for the situations in which some persons in the open regim find themselves unsupervised in diferent areas outside the penitentiary, as they are involved in working activities or of social reinsertion. The equipment will be used for the persons deprived of freedom

in half-open and open regim, but also in the situation of rewarding with the permission of getting out of the penitentiary.

Totodata, a fost intocmit un proiect de montare a statlllor de tip TETRA, identice cu eele aflate in dotarea MAl pe autovehiculele destinate transportului persoanelor private de libertate. Prin acest proiect s-a urmarit alinierea sistemului penitenciar la standardele existente in domeniul apararii, ordinii publiee si sigurantei natlonale, concrenzsta prin asimilarea de catre Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta ~ 112.

Masuri pentru Iimitarea introducerii de obiecte interzise in pen itenciare

ANP, alaturl de ceJelalte ad mlnlstratii penitenciare din intreaga lume, se confrunta cu un fenomen in crestere, acela al introducerii de obiecte interzise ~i substante psihoactive.

In anul 2010 au fast descoperite 1n unitatile penitenciare un nurnar mai mic de telefoane mobile, respectiv 9.459 (fata de 9.938 in 2009!ii 10.718 in 2008). In acelasi timp, ca urmare a rnasurilor dispuse, cum ar fi incriminarea ca infractiune a introdueerii de obiecte interzise sau dotani cu unele mijloaee electronice de control,

In the same time, there was elaborated a project to mount TETRA stations, identical to those owned by MAlon their vehicles for transporting persons deprived of freedom. Through this project, it has been aimed to align the penitentiary system to the existing standards in the field of defence, public order and national safety, materialised by being included by the sale National System for emergency calls -112.

Measurements to limit the entry of forbidden objects in the penitenciary

ANP, like others administrations of penitenciary from all over the word, has to deal with a growing phenomenon of the entry of forbidden objects and psycho-active substances.

In 2010 we have discovered in the penitenciary units a lower number of mobile phone, that is 9.459 (compared to 9.938 in 2009 and 10.778 in 2008). In the same time, as a consequence of the disposed measurement, for example to declare an official crime the offence to introduce the forbidden objects or the equipment with the

numarul telefoanelor mobile descoperite inainte ca acestea sa ajunga la destinatarl a crescut fata de an ii a nterlori,

Au fosl intreprinse demersuri pe langa Autoritalea Nationala pentru Administrare ~i Reglementare in Cornunicatu ~j operatorii retelelor de lelefonie rnobila din Romania. pentru gasirea unor solutii via bile, de evitare a folosirii neautorizate a serviciilor de telefonie moblla Tn penitenciar ~j s-au facut demersuri pentru elaborarea unui cadru legislativ de utilizare a slstemelor de brulaj.

Penlru depistarea telefoanelor mobile, a drogurilor, a explozibililor ~i pentru urmarirea evadatilor, in cursul anului 2010 s-au stabilit datele colaborarf cu Autoritatea Nationala a Varnilor, in vederea achizitionarii ~i instruirii calnilor de serviciu.

Masuri pentru limitarea introducerii de substante interzise

in penitenciare

Evolutia nurnarutul cazurilor de descoperire a substantelor stupefiante in perioada 2008 - 2010, arata ca penitenciarele se confrunta in continuare cu fenomenul consumului de droguri in randul persoanelor private de libertate.

Pentru diminuarea consumului de droguri, ANP actioneaza atat pentru reducerea ofertei, cat ~i

controling electronicals means, the number of cellulars discovered before rea.ching their destination increased towards the previous years.

The National Authority for the Communication Administration and Reglementation, as well as the mobile phone network operators in Romania were approached, in order to find practical solutions to avoid the unauthorised use of mobile services and steps have been taken 10 elaborate a legislation frame to use distorting systems.

To find mobile phones, drags, exploding substances and to search for the escaping persons, in 2010 the frame of the co-operation with the National Authority of the Customs was established, to buy and train utilitary service dogs.

Measurements for limitation

ofthe entry offorbidden subsances in the penitenciaries

The evolution of the number of cases when drugs were discovered during the period of 2008 - 2010, showes that the penitentiaries face even nowadays the phenomenon of drug consuming among the persons deprived of freedom.

To decrease the drug use, ANP acts both to decrease the offer and to decrease the

pentru reducerea cereril de drogurlla niveiul un ita1ilor penitenciare.

Eforturile pentru reducerea ofertei au f~cut ca numarul sttuattlor de descoperire a drogurilor inainte de intrare in posesia persoanelor private de libertate sa creasca de la un an la altul: 55% in anul 2008, 62% in anul 2009 ~i 73% in anul 2010. Cererea mare de droguri este 0 urmare fireasca a cresteril numarului de persoane private de libertate care au sava~it infractiuni in legatura cu traficul ~i consumul de droguri.

Pentru reducerea ce rerl; de drog uri, interventla in cazul persoanelor private de libertate declarate eu antecedents de consum de droguri se realizeaza prin programe de informare, programe de prevenire, campanii de sensibilizare ~i constientizare, consiliere ~i construirea comu n ita~ilor terapeutice.

Dintre eele mai importante actiuni este de menlionat Proiectul HEstablishing 3 therapeutic communities in RBhoVB, Jilava and Targ§or Romanian Peniteatieries", In cadrul caruia au fast dezvoltate astfel de cornun ita~i terapeutice.

In cadrul proiectului "Activitafi de prevenire §i asistenf~ HIV/S/DA printre consumatorii de droguri injectabile in oenitencisre!e din Romania", finantat de catra Ministerul Sanatatii din Olanda ~i derulat eu sprijinul tehnic al UNODC, s-a urrnarit extinderea proiectelor pilot de substltutie cu metadona §i schimb de seringi. in prezent programele fiind disponibile in 10 penitenciare.

Au fast realizate demersuri in vederea asiquraril sustenabilitatii proiectului de substltutie eu metadona in unltatile penitenciare. prin finantare de la bugetul de stat, lncepand cu anu12011.

in aceleasl coordonate, s-au derulat activitatile prevazute in cadrul Proiectului MATRA nContinuareB reBlizlirii Sistemului National Integrat privind reebinteree consumatorilor de droguri ce au slivfjf§it in fractiunl' .

demand for drugs at the level of penitentiary units.

The efforts to decrease the offer lead to the fact that the number of successful situations when drugs were discovered before reaching their destination meaning persons deprived of freedom increased from one year to the other: 55%1 in 2008, 62% in 2009 and 73% in 2010. The big demand of drugs is a natural consequence of the large number of drug dealers and consumers imprisoned.

To decrease the drug demand, the intervention in cases of persons deprived of freedom known as having consumed drugs before is made by programs of informing, preventing, campaigns to attract atention and becoming aware, counseling and building therapeutic communities.

Among the most important actions it is worth to be mentioned the Project of nEstab/ishing 3 therapeutic communities in Rahova, Jilava and Targfjor Romanian Penitentiaries", through which such therapeutic communities were developed.

Through the Activities to prevent and assist HIV/S/DA among the injection drug consumers in the penitentiaries in Romania" project, financed by the Mi nislry of Health in Holland and implemented with the technical support of UNODC, a spreading of pilot projects of substitution with methadone and exchange of seringes, in present the programs being accessible in 10 penitentiaries.

Steps have been taken to provide support to the substitution with methadone project in penitentiary units by financing it from the state budget, starting on 2011.

In the same coordinates, activities stipulated by the MATRA Project of "Continuing the development of Integrated National System regarding the rehabilitation of the drug consumers who did crimes".

CUSTODIEREA ~I TRATAMENTUL PERSOANELOR PRIVATE

DE LIBERTATE

CUSTODING AND TREATING PERSONS DEPRIVED

OF FREEDOM

Cazarea persoanelor private de libertate

Tn cursul anului 2010, au fast aprobate Normele minime de cazare a persoanelor private de IIbertate, diferentiate in functle de modul §i loeul de detinere in care se realizeaza cazarea.

Intrarea in vigoare a noilor norma de cazare va conduce la cresterea gradului de ocupare a penitenciarelor, sens in care, in cursul anului 2010 a fost continuata actiunea de profilare, acest proces Iinaliz andu-ae in toate penitenciarele din zona Moldovei.

Dinamica efectivelor persoanelor private de libertate a conditionat transferarea tuturor tinerilorin eele 4 unitali cu profil de minori $; tineri $; a femeilor in penitenciarul pentru femei $i in eele 6 sectli de delinere pentru femei existente in alte unitati, Activitatea de custodiere a tinerilor ~i femeilor, numai in penitenciarele de profi, se va finaliza pana la sfar~itul primului trimestru al anului 2011.

Pe langa profilare, a alta solutie de imbunata\ire a condifillor de detentie este aceea de construcue, in parteneriat public privat, a unor noi unitati, corespunzatoare normelor $; regulilor impuse de catre UE. Prin raportare la experienta in materie de parten eriat public privat a celorlalte sisteme europene, au fast analizate avantajele, dezavantajele §i eventualele riscuri pe care acest tip de parteneriat Ie presupune.

ln anul 2010, au fast contactate Comisia Economica Europeans din cadrut ONU ~i

Accomodating persons deprived of freedom

In 2010, there have been approved the Minimum norms of accommodating the persons deprived of freedom, differentiated by the way and the place of detention.

The new norms of accommodating wi II lead to an increasement of the occupation degree of the penitentiaries, in this idea, throughout 2010 the profiling action continued and all the penitentiaries in Moldova area have completed this process of profiling.

The dynamics of the number of persons deprived of freedom directed the transfer of all the young persons in the 4 units of minors and women in the women penitentiary and in the 6 sections of women in other units. The activity of assisting the young and women, in specific penitentiaries only, will be finalised in the last decade of the first semester of 20 11.

In addition to profiling, another solution to improve the detention conditions is to build, in public private partnership, new units that comply with the EU norms and rules. Comparing the experience of the other European in the public private partnership, the advantages, disadvantages and possible risks were assessed.

In 2010, the Economic European Commission within UN and the European Center of the PPP Expertise were approached, and through a conference on this topic, the interested

Centrul European pentru Expertiza in domeniul PPP, iar prin orqanizarea unei conferinte pe aceasta terns, Legea Parteneriatului Public Privat a fost acusa la cuno~tin\a publicuJui interesat.

audience was informed about the Law of the Public Private Partnership.

Condillile de detentle au fest tmbumitallte

prln flnallzarea obieetlve/or de Investlfll §I I 111111111

reparatJl eapita/easupra infrastrueturll:

- A limen tare cu apa (Peniteneiare/e Coliba,i,1 Bucure,tJ Jilava)

-Inflrmerle (Penitsneiarul Marglneni)

- Modernlzare centrale termlee

(Penitene/are/e Pelendava. Ploie§tI ,i TarguJlu)

- Reabi/itare rete/s de eanalizare (Spital PsnlteneiarBueuTe§tI Jilava)

- Construlre bloc allmentar (PenltenelaTUI BaiaMare).

in acelasi context, in materie de standardlzare functlona la a arhitectu rii locu rilor de detinere, ~inand cant de regimurile de executare, au fost finalizate 3 proiec1e tip care pot fi dezvoltate prin parteneriatul public privat (regim de maxima siguranta ~i inchis, regim semideschis ~i deschis ~i regim mild).

Imbunatatirea calitalii vietH carcerale prin pastrarea higaturii cu mediul de suport

in anul 2010 a fast intensificata monitorizarea modului de acordare a acestui tip de rscompensa, neprezentarea nejustficata din permistunea de le~ire din penitenciar fiind incriminata de legea de executare a pedepselor privative de libertate.

Au fast acordate un nurnar total de 1.013 recompense cu permisiunea de iesire din penitenciar cu durata de 24 de ore ~j au fost formulate un nurnar de 931 de propuneri privind acordarea permisiunii de lesire din penitenciar cu durata mai mare de 24 de ore, fiind aprobate doar 5n. Analiza acordarii permisiunii de iesire din penitenciar s-a facut 1inand cont de natura ~i gravitatea infractiunil savarsite, de durata pedepsei, dar in principal s-a tlnut cont de respectarea prin cl pi u lui grad ualltatii. Acordarea unui nurnar mai mic de permisii de iesire din penitenciar. ca urmare a unei analize riguroase a cererilor. a condus la scaderea cazurilor in care persoanele private de libertate au intarziat din permisiune, de la 5 - 2009 la 1 - 2010.

Acordarea vizltelor intima constituie un indicator relevant pentru imbunatatirea caJitatii vietii carcerale, prin pastrarea legaturii cu mediul

In the same context, regarding the functional standardization of the architecture of the detention places, taking into account the executing regimes, 3 type projects were finalised that can be developed through a public private partnership (maximum security and closed regim. half-open and open regim and mixed regim).

Improvement ofthe detention life quality by keeping the contact with the supporting environment

In 2010 the monitorising of this type of reward was imenslfted, not being present after the permission of getting out of the penitenciary is seen as an offence by the law to execute punishments with deprivation offreedom.

A total number of 1.013 rewards with the permission of getting out of the penitentiary for 24 hours were given and a number of 931 proposals were applied to give the perimission of getting out of the pen itentiary for more than 24 hours, out of which only 577 got the approval. The assessment of the permission approvals was made by taking into account the nature and the gravity of the offence, by the penalty duration, but mainly by respecting the principle of graduality. Approving a lower number of permissions, following a serious assessment of the requests, led to the decreasement of the cases in which persons deprived of freedom were late in returning from permission, from 5 in 2009 to 1 in 2010.

Approving intimate visits is a relevant indicator for the improvement of the detention life, by keeping the contact with the support environment. In 2010, a number of 6.389 intimate visits of 2 hours were approved. compared to 2009 with 5.612 visits.

de suport. Tn cursul anului 2010 au fast acordate un numa r de 6.389 de vizite intime cu du rata de 2 are, cornparativ cu anul 2009 cand au fost acordate 5.612 vizite intime.

Per ansarnblu, nurnarul vizitelor intime a crescut cu 11,5%, ceea ce indica un grad mai mare de adaptabilitate a persoanelor private de libertate la rigorile condi~iilor de detentie. Modul in care detinutii inteleg sa respecte regulile stabilite de catre edmtnistramle locurilor de detlnere reiese ~i din analiza starii ~i practicii disciplinare, care arata ca in anul2010 au fast sanctionate 38 din 100 de persoane private de Ilbertate, fata de 40 in anu12009.

Tn anul 2010 a fast in;~iat sl dezvoltat sistemul de credltare a partlclparll persoanelor private de libertate la activitatlle desfasurata in penltenciar. in sensu I recornpensarf ~i sanctionaril comportamentului acestora. In perspectiva, acest sistem va asigura fundamentarea unltara a schirnbarii regimului de executare $i a liberarii conditionate.

Implementarea sistemului de aeces la servlcllle de telefonle §I cumparaturi pe baza de earteta personallzata, va creste accesibilitatea $i operativitatea atat a efectuarii curnparaturilor, cat ~i a exercltarii dreptului la convorbiri telefonice, gestionand in mod automat toate su mele de ban i.

in vederea menunerii unei legaturi constante $i a imbunat<Wrii relatiilor cu mediul de suport, pentru persoanele privative de libertate vulnerabile - minorii, femeile aflate in situatli speciale ~i detinu~ii intemati in penitenciarele spital - a fost demarata a procedura simitara acordarii dreptului la convorbiri tslafonice prin intermediul retelel de tip "Internet", in reqlm online, pe baza unei proqrarnari prealabile.

In general, the number of intimate visits increased with 11 ,5%, indicating a higher degree of adaptability of the inmates lathe detention conditions. The ways in which the inmates understand to keep the detention rules are illustrated by the status and practice disciplinary analysis, showing that in 2010 38 persons out of 100 were sanctioned, compared to 40 in 2009.

In 2010, the system of crediting! the

. participation of the Inmates to the activities run in the penitentiary was initiated and developed, in the way to reward and sanction their behaviour. In the future, this system will unitarily fundament the change of the execution regime and of a freedom on parol.

Implementing the system of accessing the phone services and shopping with a personalised card, will increase the accesibility and operativity of doing the shopping. and using the right of giving phone calls, administrating automatidy all the money.

To keep a constant contact and to improve the relationship with the support environment, for vulnerable persons deprived of freedom - minors, women in pseicl situations and inmates in penitentiary hospitals - a procedure was started similar to awarding the right of phone calls through the "Internet" type network, in an on-line regime, based on a previous scheduling.

In all penitentiary units, there was impelented the pogram regarding awarding the right of a visit based on a previous schedule by phone. e-mail or at the location of the unit. An analysis of the results recorded at every units showed that the waiting period was decreased, the efective Visiting time increased, the separation on regimes, age categories and gender took place, the inmates' access to

A fost implementat, in toate unitA1ile penitenciare. programul privind acordarea dreptului la vizita in baza unei programarl prealabife efectuate prln telefon, e-mail sau la sediul unitatii. 0 analiza a rezullatelor inregistrate la nivelul tuturor unitatilor, reliefeaza faptul ca a fost diminuata perioada de asteptare, a crescut tirnpul efectiv al vizitelor, s-a realizat separatiunea pe regimuri, categorii de varsta si sex, s-a fluidizat accesul in spafule destinate aeordarii drepturilor persoaneJor private de libertate la pachet ~i vizita, evitandu-se aglomerarea salilor de astaptare ~i tntatnirea grupurilor de aparunatori aflate in relatii conflictuale.

Cadrul metodologic de destasurare a demersu rilor de reintegrare sociala

Pentru prima data Tn sistemul penitenciar romanesc, prin definitivarea unui singur act normativ. au fost create premisele statuarli normelor de de sfasurare a tuturor actlvltalilor educative, culturale, terapeutice, de conslllere pslhologlca ~I aslstenFi soclala a persoanelor private de libertate.

Instrumentul de screening psihologic, cu rol in estimarea ~i gestionarea riscului persoanelor condamnate, a fost unul dintre rezultatele demersurilor de revizuire a elementelor componente ale dosarelor de educatle $i asistenta psihosoclala ~i a lnstructiunilor de gestionare $i completare a acestora.

Pentru eficientizarea actlvitatilor $i instituirea unui referential calitativ, corespunzator profesiei exercitate ~i' domeniului de cornpetenta, au fost elaborate ghiduri de bune practicl adresate educatorilor, psihologilor ~i aslstentilor sociali. Activitatea s-a realizat in cadruJ Proiectului Petteneriet penfro inovare vizand cresteree inctuziunit societe".

in vederea asiqurarf coerentet !?i unita\ii practlcllor dezvouate la nivelul fiecarui centru de reeducare a fast elaborate Culegerea de documente normative prlvlnd desfa§urarea actlvitatllor de aducatte ~I aslsten~a pslhosoclala in centrele de reeducare $i au fost revizuite procedurile de lucru privind educatia ~i asistenta psihosociala a minorilor din aceste units\i de detinere.

Dreptulla educatle

Activitatea de instruire scolara a persoanelor private de libertate reprezinta una dintre principalele rnodalitaf de tnterventle recuperativa, in cond'Qile tn care, un procent semnificativ dintre eei care savarsesc infractiuni, au un nivel de scotarizare sub limita

packages and visits was smoothed, avoiding having waiting crowded halls and the possibility of hostile groups to meet each others.

Metodological framework of the deployment

of social reintegration steps

For the first time in the Romanian penitenciary system, through the completion of an sole normative act, the prem ises of the statutory rules of deploying all the educative, cultural, therapeutical, psihological counselling and social assistence activities of the imprisoned people, have been created.

The instrument of psiholoqlcal screening, with a role in the estimation and management of the risk of the persons convicted, was one result of the deployment of reviewing the components of the education and psihosocial assistance folders and instructions of managing a completing them.

For the efficiency of the activities and instruction of a quality reference properly to the exercised profession and the area of competence. there have been developed guides of good practice adressed to the teachers. psihologists and social assistants. The activity has been realised in the project of "Partnership for innovation aiming the social inclusion increasement".

In order to assure the cohesion and unity of the developed practices at the level of each rehabilitation center, the Collection of normative documents concerning the deployment of the education and psihosocial assistance activities in the rehabilitation centres and the work procedures conceming the education and psihosocial assistance of the minors from these retaining units have been revised.

Rightto education

The activity of training imprisoned people represents one of the main ways of recuperative intervention, providing that a significant percent of the ones who commit infractions have a level of education under the limit of the compulsory public education. These considerents founded the manner of approach the education of the imprisoned people, promoted trough the law no. 275/2006

The social-economic context. the unfavorable social perception according to which the law dispositions allowed the positive discrimination of the convicted people, as well the penitenciary practice, imposed, starting from the year 2010. the review of the legal provisions and giving up

inva\amantului de stat obligatoriu. Aceste considerente au fundamentat maniera de abordare a instruirii scolare a persoanelor aflate in detentie, promovata prin Legea nr. 275/2006.

Contextul socto-economlc, oerceptia sociala nefavorabila, potrivit careia dispozitiile legii permiteau discriminarea pozitiva a persoanelar condamnate, precum ~i practica penitenciara au impus, lncepand cu anul 2010, revizuirea prevederilor legale ~i renuntarea la aspectul pecuniar retationat scol arizarii.

Programele educationale reprezinta ansamblul structurat de activitati, care utilizeaza metode ~i tehnici psihopedagogice ~1 au drept scop compensarea nevoilor educative ale persoanelor private de libertate. Programele specifice domeniului educatle, aflate in im plementare Tn 2010 vizeaza:

-Adaptarea la viata institutionals

-Alfabetizarea

- Educa\ia pentru sanatate

- Educa~a pentru via\i3 de familie

- Educa\ia civicA

in anul 2010 au fast elaborate Programul "Educeiie prin sport' $i "Universo! cunoa§terif - program educational de dezvoltare a cunostintelor de cultura generala", care include 4 module de lnvatare: Educatie ecologica, Educane econornica, Istorie ~i literatura. Primul dintre cele doua programe enumerate se afia in curs de implementare, din cea de-a daua parte a anului 2010.

Problematica speciflca

§i interventla centrata pe nevoi

Avand in vedere principiul individualizarli $; prioritizarii lnterventiei recuperative, in contextul identifidirii principalelor categorii de nevai ale persoanelar private de libertate, s-a incheiat eta pa de elaborate ~i au fast tiparite ~i d istribu ite

the pecuniar aspect related to education. Educational programmes represent the structured unity of activities, which use psihopedaqoclcal methods and techniques and have as purpose the compensation of the educational needs of the imprisoned people. The programmes specific for the educational field, under implementation in 2010 aim:

-Adapting to the institutional life

-Acquiring knowledge

- Education for health

- Education for family life

- Civic Education

In 2010 were developed the "Education trough sports" programme and .unlverse of knowledge" - educational programme for developing the general culture knowledge which includes 4 learning modules; ecological education, economical education, history and literature. The first of the two mentioned programmes is being implemented since the second halfof2010.

Specific issues and the intervention focused on needs

Concerning the principle of individualization and prioritizing recuperative intervention, in the context of identification of the main categories of needs of the imprisoned people. the elaboration stage ended up and the programmes of specific psihasocial assistance have been printed and distributed in penitenciary units, for the following categories of people:

in unitalile penitenciare, programe de asistenta psihosociala specifica, destinate urmatoarelor categorii de persoane:

La acestea s-a adauqat elaborarea, tiparirea $i distribuirea programelor de asistenla sociala circu mscrise urrnatoarelor problematici:

- Dezvoltarea abilitatilor deeizionale tn situa~i

de rise infrac~onal

- Dezvoltarea abilitatilor sociale

- Dezvoltarea abilitatilor parentale

- Dezvoltarea relatiilor cu mediul de suport

- Prevenirea violentei domestice

Aslstenta moral - religioasa

a persoanelor private de libertate

ANP intreprinde demersurile neeesare pentru respectarea drepturilor persoanelor private de libertate de a-si exercita libertatea de con~tiinta $i optiune in ceea ce priveste credinta religioasa. Asistenta religioasa in sistemul penitenciar este asiqurata de preotii ortodocsi anqajati, dar ~i de catre voluntari ai tuturor cultelor religioase recunoscute de lege. al carer acces in penitenciar se re aliz e az a in co nditii nediscrim inatorii. Astfel, in cursul anu lui 2010 au fost lncheiat 8 noi protocoale de colaborare cu reprezentanti ai cultelor religioase, iar la acuvitatile desfasurate de catre acestia au pa rticipat 12.754 persoane private de libertate.

Co nti n u ita tea i nterventie i.

I

Masuri de incluziune sociala

Iniliativa de elaborare a unei strategii nationale de incluziune sociala a persoanelor private de libertate s-a concretizat, la inceputul anului 2010, prin lansarea publica din partea ANP, a propunerii de constituire a unui grup de lucru. Ulterior, pe parcursul a 3 sesiuni ale grupului de lucru extins constituit ~i 7 sesiuni ale

To these, there has been added the elaboration. printing and distribution of social assistance programmes confined to the following problems:

Moral-religious assistance of the imprisoned people

ANP takes the necessary steps for respecting the rights of the imprisoned people to exercise their freedom of conscience and option in what con cernes the religious belief. Religious assistance in the penitenciary system is assured by the orthodox priests employed, but as well by volunteers of all religious cults known by the law, whose acces in the penitenciary is realised in non-discriminatory conditions. Thus, in 201 D, there have been concluded 8 new cooperation protocols with represenlants of the religious cults, and 12.754 imprisoned persons took part at the activities carried by them.

Intervention continuity. Social inclusion measures.

The initiative of elaborating a national strategy of social inclusion for imprisoned people has been materialised at the beginning of 2010, through the public launch from ANP of the proposal of creating a work group. Subsequently. over 3 sessions of the extended work grou p constituted and 7 sessions of the sub groups, involving

subgrupurilor. cu implicarea reprezentantitor a 23 i nstitutii ~i orqanizatli. a fost elaborat proiectu I Strateglel Nationale de Relntegrare Sociala a Persoanelor Private de Llbertate.

Formarea profesionala reprezinta 0 activitate esentiala in contextul facilitarii incluziunii sociale ~i insertiei persoanelor care au executat pedepse privative de libertate pe plata muncii. ln penitenciare s-au orqanizat activitati de calificare ~i recalificare, initiere, perfectionare, specializare in diverse meserii, in cadrul a 115 cursuri, la care au participat 1.320 persoane private de libertate. La acestea se adauga organizarea, in colaborare cu AJOFM, a Bursel Locurilor de Munca, la care au participat 499 persoane private de libertate ~i 179 angajatori. In masura in care fondurile bugetare alocate pentru desfasurarea procesului de formare profesionala au fost diminuate, au existat preocupari de identificare a unor noi modalilcW de sustinere a acestora, prin intermediul proiecteJor cu finantare europeans: Proiect FSE-POS DRU nCre§terea sensetor de incluziune socia/~ a persoane/or af/ate in detentie prin 0 mei bunli educeiie, informare a socielafii §i imbunatatire a aclivitli/ilor tn penitencier", uimbunatafirea accesu/ui tineri/or aITafi tn penitenciare fa programe de formare profesionala $i integrarea pe piata muncii pe parcursul $i dupa executeree oeoeoser, Penenetiet pentru inovare vizsno cresteres incluziunii socia/e" ~i "Peste obstaco/e cu speranta §i lncredere".

Prin proiectele FSE-POS DRU - "Participares grupuri/or vulnerabile in economia socia/a" ~i UStrategia de Ocupare $i Calificare prin fnvijfare §i AClivitafi pentru Ubertate" au fost initiate demersurile de constitulre ~i implementare la nivelul sistemului penitenciar rornanesc a structurilor de economie sociala,

representatives of 23 institutions and organisations, the project of "National Strategy of Social Reintegration of the Imprisoned People" was developed.

Professional formation represents an essential, activity in the context of facilitating social

, inclusion and insertion of people which executed custodial punishments on the labour market. In penitentiaries have been organised activities of qualification and re-qualiflcatlon, initiation, improvement, specialisation in various crafts, within 115 courses where 1320 imprisoned people took part. To this, it is added the organ isation, in colaboration with AJOF M, of the Job Exchange where look part 499 imprisoned people and 179 employers. To the extend that the allocated budgetary funds for the deployment of the professional trai ning process have been diminuated, there were concerns to identify new ways of sustaining them, through the european funding projects: FSE-POS DRU project of .Jncreasernent of social inclusion opportunities of the imprisoned people through a better education, informing the society and improvement of the penitentiary activities. ,Improving the acces of the young people imprisoned 10 professional training programmes and integration on the 'labour market during and after execution of the punishment ,Partnership for innovation aiming the increase of social inclusion and " Over obstacles with hope and trust"

Through the projects FSEMPOS DRU - .. Participation of vulnerable groups in the social economy" and "Strategy of ocupalion and qualification trough leaming and activities for freedom" have been initiated the steps of establishment and implementation at the level of the Romanian penilenciary system of the structures of social economy.

Pe linia asigurarii continuitatli lntervantiel ~i a actiunii convergente a insfitufiilor statu lui pentru reintegrarea soctala a persoanelor condamnate, in anul 2010, in parteneriat cu Directia de Probatiune din cadrul MJ, a fast implementat Programul Reouceree riscului de recidiva dupa tncnisoere', in u nitalile penitenciare ~i serviciile de probatiune.

Pentru stimularea irnpllcarii societatii civile Tn problematica incluziunii socials a persoanelor care au executat pedepse privative de libertate, au fast dezvoltate proiecte de impact la nivel comunitar: Proiectul "Managementul votunteritor in penitencier §i ,.A educe pentru a repara" - destinat prornovanl conceptului de justitie restaurativa,

in anul 2010 au fast realizate, in parteneriat cu comunitalea, actiuni de anverqura in scopul facilita rii reintegrarii socials a persoanelor private de libertate, btdirectlonate - spre stimularea resurselor apartinand persoanelor custodiate $i catre ameliorarea reprezentarii societatii cu privire la problematica celor care au savaf$it infractiunl. Dintre acestea amintim derularea, in colaborare cu Societatea Romana de Radiodifuziune, a Concursufui de creatie lllerara .Poezie de pu§carie" $1 Proiectul Povesie de Crociun".

Validarea standardelor de calitate

a serviciiJor de educatie §i aSistenta pslhosociala la nivelul comunltatll

,

A fost finallzata aderarea unui nurnar de 36 unitati la Pactul Regional de Incluziune Sociala §i Ocupare a Fortei de MuncA, 7 unila1i penitenciare fiind in asteptarea deciziei, dupa fi nalizarea demersurilor necesare aderari i.

A fost finalizat procesul de acreditare a Serviciilor de Ed ucatie $i Asistenta Psihosociala, ca fumizori de servicli sociale, in contextul indeplinirii criteriilor orevazute de legislatia specifica; astfel. la sfar~itul anului 2010 a fost inregistrata acreditarea a 32 servicii de educatie ~i asistenta psihosociala.

Asistenta medtcala a persoanelor private de libertate

In cursul anului 2010, pentru eficientizarea unitatilor de profil din sistemul penitenciar ~i a ambulatoriilor de special itate ale acestora, a fast dernarat procesul de revizuire a Normelor generale de funetlonare a penitenclarelor spital $i au fost elaborate propu neri privi nd noua structure orpanlzatorica a penitenciarelor spital, avizate de catre MS. Incepand cu 2010, sunt monitorizate toate refuzurile de intemare ale persoanelor private de libertate in penitenciarele spital.

On the line assuring the intervention continuity and the convergent actions of the state institutions for social reintegration of the convicted people, in 2010 in partnership with the Probation Department from MJ, has been implemented the programme "Reducing the risk of recurrence after prison" in prison unities and probation services.

For stimulating the involvement of the civil society in the problem of social inclusion of the people which executed freedom privative punishment, were developed projects of impact at the community level. The project "Management of volunteers in penitentiary" and "Education for repair" - aimed to promote the concept of restorative justltlon.

In the year of 2010, there have been realised in partnership with the community, large actions to facilitate social reintegration of the imprisoned people, bidirected - to stimulate the ressources belonging to custodial people and to improve the representing of the society concerning the problems of those who have comitted crimes. These include the running, in colaboration with the Romanian Radio Broadcasting SOCiety, of the competition of literary creation "Prison poetry" and the project "Christmas story"

Validation ofthe quality standards of educational services

and psihosocial assistance

atthe level of the community

The adheration of a number of 36 unities at the Regional Pact of Social Inclusion and Labour Force Occupation has been finalised, 7 penitentiary units being in awaiting a decision, after finalisation of the necessary steps to the aderation.

The process of accreditation of the Education and Psihosocial assistance Services has been finalised, as providers of social services in the context of fulfilling the criteria stipulated by the specific legislation; thus, by the end of 201 0, the accreditation of 32 educational and psihosocial assistance services has been registered.

Medical assistance

of the imprisoned people

In 2010, for improving the specialized units from the penitentiary system and their ambulatories, the process of reviewing the General functioning rules of the hospitalpenitenciaries started and proposals concerning the new organisational structure of the hospital-penitentiaries were elaborated, approved by MS. Starting with 2010, all the denies of internship in the hospitalpenitentiaries of the imprisoned people are being monithorised.

Au fast real izate demersu ri Tn vederea autorlzarf punctelor farrnaceulice din penitenciare. ca oficine locale de dlstrtcutle, arandate farmaciilor cu circuit tnchis din penitenciarele spital.

Pentru asigurarea calitatii vietii Tn mediul de detentie, a fast elaborat ~i transmis Planul cadru de masur! pentru prevenlrea imbolnavlrilor ~i raspandirea infectiei cu virus gripal AH1 N1 in randul personalulul §i a persoanelor private de libertate.

in anul2010 a fast finalizat Proiectul "Cresteree accesului persoaneJor privste de libertete la consiliere §i lestare voluntaro HIV §i VHC', finantat de catre Fondul Global de l.upta impotriva SIDA, TB si Malariei ~i cel de-al doilea studiu de sero-supraveghere ccrnportamentala a persoanelor private de libertate consumatoare de droguri, cu urmanrea evolutlel prevaientei infeC\iei cu virus HIV ~i hepatitei C in randul acestora, cu finantare din partea Fondului Global de t.upta impotriva SIDA, TB $i MalarieL

Dlflcultatea majora iner-enta asigurarii dreptului la aSistentA rnedlcala consta in deficitul de personal medical cu studii superioare ~i medii. Lao populatla penltenelara de aproximativ 28.244 persoane private de IIbertate. asistenta medicala este asigurata de un total de 777 cadre medicare.

Oportunititl de amellorare identificate:

- telemedlcina, ca modalitate inovativA. ccrnplementara actlvltatllor directe desfa§.urate cu persoanele private de libertate, prin care se utlllzeaza tehnici modeme de comunicare din domeniul tehnologiei lnformatiilor;

- deblocarea posturilor ~I organizarea concursurilor pentru incadrarea de personal medical.

Steps have been taken in order to authorise the pharmaceutical points from the penitenciaries, as local distribution offices, surrounding the pharmacies with closed circle inside the hospital-penitentiaries.

In order to assure the quality of life in the detention environment, there has been prepared and submitted the Framework plan of action for preventing taking and spreading the disease of infection with the influenza virus AH1 N1 among the staff and the imprisoned people.

In 201.0, it was finalised the project of "Growth of the acces of imprisoned people at counselling and voluntary testing HIV and VHC" financed by the Global Fight Funds against AIDS, TB and malaria. the second study of sera-behavioral surveillance of the imprisoned people who take drugs, with following the evolution of infection prevalence with HIV virus and hepatitis C amongst these, with funding from the Global Fight Funds againstAIDS, T8 and malaria.

RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI iN PENITENCIARELE DIN ROMANIA

RESPECT OF THE HUMAN RIGHTS

IN ROMANIAN PENITENTIARIES

lnterventia asupra Tmbunaffi1irii condltlllor de detentia ~i implicit, a respectarii drepturilor omului, trebuie privita din perspectiva forurilor jurisdictionale nationals - judscatorul delegat pentru executa rea pedepselor privative de libertate ~i lnstantele de judecata - 9i internationate - CEDO, precum ~i a altor organisme i nternationale cu atri butii in respectarea drepturi lor om ul u i - CPT.

ln luna septembrie 2010, deleqatia CPT a efectuat 0 vizita in Romania. avand printre obiective 9' pe acela de monitorizare a regimului aplicat minorilor ~i persoanelor condamnate din regimul de maxima siguranta. Unitatlle vizitate de catre membrii CPT au fost Poarta Alba, Bucuresti Rahova, Spital Poarta Alba, Pen itenciaru I de Minori i?i Tineri Craiova i?i Centrul de Reeducare Gae~ti.

Imediat dupa prezentarea raportului preliminar, au fost remediate deflciantele constatate. Tn ceea ce priveste. insa. conditiile precare de cazare a mlnorilor din sectla a VII-a a Penitenciarului Rahova, constatate de catre membrii CPT, au fost dispuse rnasuri de sesizare atat a orga nelor de u rrnarire pena la, cat $i a comisiilor de disci pi ina. precum $i rnasun de schimbare a persoanelor din Iunctiile de conducere.

Pe langa acest aspect deosebit de grav, CPT a retinut Tn raportul preliminar situatii negative care au vizat asigurarea conditiilor minime de cazare, gestionarea vlolentei intre persoanele private de libertate, aplicarea de rele tratamente minorilor $i folosirea abuziva a grupei de lnterventie, folosirea unor camere improprii detinerii, durata de timp petrecuta in afara camerei, modul de acordare a vizitei pentru minori, asigurarea confidentialitatii actului medical, formarea protesionala a personalului, Tncadrarea unor posturi in sectoarele deficitare. diversificarea activitatilor de educatie 9i asistenta pslhosociala, respectarea normelor minime in ceea ce priveste hrana, Tmbunatalirea i?i mentinerea unei star; administrativ gospodare$ti corespunzatoars $i acnlzttionarea u nor i nstru mente medicale.

Raportat la problematica scoasa in evidenta prin vizita CPT, cu precizarea ca aspecte1e semnalate sun! punctuate, fara a atinge dimensiunile unui fenomen, a fast elaborat un instrument de verificare $i evaluare care sa permita atat a mai buna monitorizare a evolutiei conditiilor de oetentte, cat $i a variants de raportare a progresului inregistrat in aceasta directie.

Ava:nd in vedere cauzele afla!e pe rolul CEDO, precum ~i hotararile pronuntate impotriva

The intervention in .improving the detention conditions and defautfully, respecting the human rights,. has to be watched from the perspective of the national judicial authorities - the representative judge for executing the freedom privative punishments and the judicial courtsand international - CEDO,as well as other international organisations with atributions in respecting the human rights-CPT

In september 201 0, the CPT delegation made a visit to Romania, having amont the objectives as well to monilhorise the regime applied to the minors and people convicted to the maximum safety regime. Targeted units by the CPT members have been Poarta Alba, Bucharest Rahova, Hospital Poarta Alba, Penitenciary for minors and young people Craiova, and Rehabilitation center Gaesti.

Right after presenting the preliminary report, the deficiences found have been remedied. In what conoerns the poor conditions of accornodation of the minors from section VII of the Pen itenciary Rahova, found by the CPT members, have been disposedinstiluting measures, 8S weH of the prosecution bodies, the disciplinary commitees but also measures of changing the people in leadersh ip function.

Beside this very serious aspect, CPT retained in the preliminary report, negative situations which concerned the assurement of the minimal accomodation conditions, managing of the violence among the imprisoned people, applying of bad treatments to the minors and abusive use of the intervenliongroup, using of a room improper for detention, length of time spent outside the room, way of according visits for minors, assuring the confidentiality of the medical act ,professional training of the staff, create some jobs for the poor sectors • diversifying the education and pslhosoclal activities, respectation of the minimal standards in what concerns food. improving and maintenance of an aproppriate status of administration and household and purchasing medical instruments.

Reported to the issues highlighted by the CPT visit, with mentioning that the aspects raised are punctual, without reaching the sizes of a phenomen, there has been elaborated a verification and evaluation tool, in order to permit a better monithorisation of the detention conditions, and as well an alternative reporting of the progress registered this way.

Concerning the causes pending the CEDO, as well the decisions taken against the romanian state, in the base of the article 3 from the European Convention for preventing torture

statului roman, in temeiul articolului 3 din Conventia europeana pentru prevenirea torturii ~j a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, in cursul anului 2010 au fast centralizate $i analizate toate datele $i au fast intocmite materialele de sinteza pentru 37 de cauze, in vederea forrnularf apararii statului roman.

Condarnnarite Rornaniei la CEDO, care au privit condttiile de detentie, au vizat, de regula, 0 perioada de timp in care sistemul penitenciar se confrunta acut cu fenomenul supraaqtornerarii, situatie constatata 9i de catre expertii europeni cu ocazia vizitei CPT din anu12006, precum $i cu o lipsa de reglementare in unele domenii. Sunt in evidenta 32 de cazuri Tn care Romania a fast condamnata la plata a 230.470 Euro $i 10.000 franci elvetieni, prejudiciu moral $i cheltuieli de judecata, pentru neasigurarea unor conditii de detentie decente.

in acest context, este de subliniat faptul ca anul 2010 a fast anul tn care pentru prima data, 0 instanta din Romania a condamnat statui roman la plata unor despapuoiri rnateriale, ca urmare a conditdtor precare de detentie.

Au fost initiate demersuri pentru crearea unei baze de date care sa cuprinda cauzele CEDO, incheieri Ie j udecatoru I ui d elegat pentru executarea pedepselor $1 toate hotararile pronuntate de catre instantele judecatoresti, pentru Tmbunalatirea condttiilor de detentie din Romania, care devin 0 prioritate 9i 0 necesitate Tn acelasi timp.

Un eveniment deosebit de grav, soldat, in urma agresarii de catre kicratorii de penitenciare, cu decesul unui detinut, a fast Tnregistrat fn anul 2010 in Penitenciarul Galati. Masurile dispuse au fast sesizarea comisiilor de dlsciplina 9i a organelor de cercetare penata pentru toti functionarii publici cu statut special implicati in aces! incident. lnstanta a dispus arestarea as functionan publici cu statut special, dintre cei 13 trimi~i in j udecata.

and inhuman or degrading treatments or punishments, during the year 2010 have been centralized and analized all the dates and were prepared sinthesis materials for 37 cases, concerning the formulation of the defense of the Romanian state.

Romania's CEDO condamnations which concerned the detention conditions, watched regularly, a period of time in which the penitenciary system faced acutely with the fenomen of overcrowding, situation found by the european experts during the CPT visit from the year 2006 and as well a lack of regulation in some fields. There are under evidence 32 cases in which Romania was sentenced to pay 230.470 euro and 10.000 swiss francs., moral prejudice and trial costs, for not having assured decent detention conditions.

In this context, there is to mention that the year 2010 was the year in which for the first time a Romanian court condemned the Romanian state to pay material damages, as a result of poor detention conditions.

Steps have been taken to develop a database that includes CEDO cases, the conclusions of the delegated judge to execute the punishements and all the decisions taken by the courts of laws, in order to improve the inprisonment conditions in Romania, which become a priority and a necessity in the same time.

An extremely serious event when an inmate died after being aggressed by the penitenciary workers, took place In the year of 2010 in Penitenciary of Galati. The measurement imposed were to inform the discipline comissions and the criminal search bodies for all the public officers with a special status involved in this event. The court disposed the arrest of 5 public officers with special status, out of the 13 sent to cou rt.

MANAGEMENT

MANAGEMENT

Aspecte privind latura preventiva a activitalii in sistemul penitenciar

La initiativa conducerii ANP, in anul201 0, au fost intensificate activitatlle de prevenire a deticventei, cu precadere in baza participarii lucratorilor de penitenciare la activitatile prevazute in proiectele cu finantare eurooeana: preventia comportamentelor deviante in randul linerilor elevi, consolidarea mecanismelor de auto-influenta prin intermediul proceselor de cornparare, consolidarea, in randul tinerilor, a informa\iilor corecte privind privarea de libertate, consolidarea capacitajiior prospective pentru adolescentii afla~i in faza de dezvoltare.

o preocupare permanenta in ceea ce priveste procesul de prevenire a comportamentelor infractionale a vizat totodata si personalul din penitenciare, prin organizarea unor activita\i de prevenire a actelor de coruptie, activitati care se vor derula ~i pe parcursuJ anului 2011 in toate unita\ile penitenciare affate in subordineaANP.

Continua rea $i diversificarea parteneriatelor cu alte institutii din sectorul aparare, ordine publica $i siguranta nauoneta au avut drept obiectiv si constlentiza rea riscurilor specifice, prin dezvoltarea componentei educativ-preventive a forrnaril profesionale a personalului. La nivelul unitatilor penitenciare, au fost abordate aspecte referiloare la prevenirea coruptiei, de catre specialtstl din cadrul DNA$i DGA.

Irnpreuna cu lnstitutitle subordonate MAl. au fast demarale demersurile de elaborare a procedurilor de colaborare In domeniile de interes comun, precum si in ceea ce priveste accesul reciproc la bazele de date informatice proprit, pe ntru cresterea operatlv Hati i activitatdor,

Aspects of preventive

side of activities in prison system

At the initiative of theANP leadership in 2010 the crime prevention activities were enhanced, especially the prison workers' participation in activities under projects financed with EU funds: prevention of deviant behavior among young students, strengthening the mechanisms of selfinfluence by comparing processes, increasing accurate information regardi ng freedom deprivation among young people and strengthening the prospective capacity of teenagers who are in a development phase.

An ongoing concern regarding the prevention of criminal behavior was also focused on prison staff by organizing activities to prevent corruption, activities which are to be carried out also during 2011 in all penitentiary establishments subordinated toANP .

The continuation and diversification of partnerships with other institutions in the defense. public order and national security areas are aimed at specific risk awareness by developing the preventive educational component of the staff's training . In penitentiaries the experts of the DNA and the DGA have focused on the prevention of corruption.

Together with the institutions subordinated to the MAl, steps have been initiated to develop procedures for cooperation in areas of common interest. as well as mutual access to their data bases for increasing the efficiency of the activities.

Latura preventlva a activitatll sistemului penitenciar a vlzat si reducarea riscurilor precum lnitierea unor revolte, evadarl sau fapte comise eu violen\a intre persoanele private de libertate sau tmpotriva functionartlor, dar ~i a vulnerabilitatilcr reprezentate de gruparile organizate. de existenta la nivelul unita\ilor sistemul ui penitenciar a su bstantelor ~i obiectelor interzise, de violenta intrapenitenciara, de contextu\ instabilitatii financiare sau de stresul ocupationat.

Pe linia eliminarii din activitate a faetorilor perturbatori in ceea ce pnveste rnentinerea ordinli ~i disciplinei in randul persoanelor private de libertate, in anul 2010 au fast exeeutate 3 exercitii tactico-aplicative. cu forte suplimentare din penitenciarele apartinand aceleiasi regiun; de dezvoltare. Exercitiul a avut ca principal scop erearea unui efect psihologic descurajator asupra persoanelor private de libertate, in privin1a detlneni $1 introducerii de obiecte interzise.

Modificarea legislatiei executional penale, in sensu I incriminarii introducerii de bunuri $i obiecte interzise in penitenciar, a reprezentat eel mai important factor in procesul descurajarii actlvitatllor ilicite. Cu toate aeestea, in cursul anului 2010 au fast confirmate 5 cazuri in care functlonari publici cu statut special au introdus obiecte interzise in penitenciar, (ata de anul 2009. cand au fost identifieate 12 cazuri, iar Tn anu 12008, 26 de astfel de sltuafii.

Mecanisme de coordonare §i control

Mecanismele de autoregtare institutionala au urrnartt, in principal, anal iza capacltatf manageriate $i a stilului de rnunca at personalului cu functii de conducere, cresterea siqurantet locului de detinere, modul in care se apfica legisla\ia e xe cutf onat-p e nala, respectarea drepturilor individuate ~i colective ale persoanelor private de liberate, asigurarea

The preventive side of the prison system activity has also focused on reducing risks such as the initiation of riots, escapes or violent acts among inmates or against staff, but also on reducing vulnerabil.ities posed by organized groups, by the existence of the prohibited substances and items at the level of the prison system, by the intra-prison violence, by the context of occupational stress or financial instability.

In terms of eliminating of the disturbances in maintaining the order and discipline among inmates, three tactical application exercises were executed in 2010 with the help of additional forces from the prisons of the same areas of development. The exercises' main goal was to create a psychological deterrent effect on inmates regarding the possession and the introduction of prohibited items.

The change of the criminal-executive legislation in the sense that the introduction of prohibited goods in prison constitutes a crime was the most important factor in deterring the illicit activities. However, during 2010 five cases were confirmed in which civil servants with special status brought prohibited items into the prison, while in 2009 twelve such cases were identified or in .2008, twenty-six cases.

Coordination

and control mechanisms

tnstitutional sel.f-regulation mechanisms aimed primarily at analyzing the managerial capacity and working style of the staff in charge of the management.. at increasing the prison security, analyzing how the criminal-executive legislation is applied, respecting the individual and collective rights of the inmates, providing medical services, ! education and psychosocial

serviciilor medicale ~i a celor pentru educatie §i asistenta psthos oclala. managementul resurselor umane, managementullogistic si nu rn ultimul rand, asigurarea drepturilor personalului din penitenciare.

Amt mecanismele de verificare ~i control intern, cat ~i instrumentele manageriale complexe utilizate in implementarea Strategiei adm in lstratiei penitenciare pe perioada 2010- 2013, au reliefat 0 serie de deficiente generale, pe fondul subfinantarii de la bugetul de stat: deficit de personal in anumite sectoare de activitate, suprasolicitarea celui existent, personal cu abilitati manageriale insuficlent dezvoltate, corelat cu lipsa criteriilor unilare de evaluare a e f i c l e n te l a c t i v i t ati i s i managementului, spatii neadecvate, elemente de infrastructura si dotari depasite.

In ceea ce priveste controlul intern. deficientele au fast constatate cu precadere in sectoarele siquranta oetinerii §i regim penitenciar, economico-administrativ, reintegrare soclala §i medical, pentru remedierea acestora fiind dispuse 2.902 rnasuri administrative. Pentru cazurile in care s-au identificat deficiente majore, au fast formulate propuneri de sesizare a cornisiilor de d isciplina.

La nivelul comisiilor de disciplina s-a constatat 0 crestere a nurnarului de contestatii a sanctiunilor disciplinare aplicate ca urmare a solutionaril cauzelor. in mai mulle situatii instantele de judecata adrnltand actiunile formulate de catre reclarnanti.

Analiza resurselorfinanciare ale sistemului penitenciarin anul201 0

Bugetul alocatANPin anul2010 a fost constituit din 711.529 mi i lei su bvanf i acordate de la bugetul de stat ~i 39.521 mii lei din venituri proprii, ceea ce reprezinta un total de 751.050

support. human resources management. logistics management and last but not least. securing the rights of the prison staff.

Both verification and internal control mechanisms. as well as the complex managerial instruments used in the implementation of the prison administration strategy duri ng 2010-2013 have revealed a number of general deficiencies due to underfunding of the state budget: deficit of personnel in certain sectors, the overuse of the existing personnel, staff with underdeveloped management skills correlated with the lack of uniform criteria for evaluating the effectiveness of operations and management, inadequate facilities. outdated elements of infrastructure and facilities.

With regard to the internal control, deficiencies have been found mainly in the prison system holding and security sectors, economic and administrative sector, social and medical rehabilitation, issues being addressed by 2,902 administrative measures. For cases in which major deficiencies have been identified, proposals have been formulated for initiating discipli nary com mittees.

At the disciplinary committee level an increasing number of appeals regarding disciplinary sanctions imposed as a result of solving the cases has been found, in several instances the courts acknowledging the legitimacy of the plaintiffs' actions.

Analysis of the financial resources of the prison system in 2010

ANP budget for 2010 consisted of 711,529 thousand grants from the state budget and its

mii lei, cu 6% mai putin fa~ de eel alocat in anul 2009. Acsasta diminuare a fost determinata de scaderea cu 4% a alocafitlor bugetare ~i cu 25% a veniturilor propriifala de anu12009.

Veniturile proprii includ ~i activitatile productive realizate de persoanele private de libertate. Tn cursul anului 2010, din efectivul mediu total de 27.525 detinutl, a fast selectionat si repartizat la rnunca un efectiv mediu total de 6.458 persoane private de libertate. Dintre ace ste a , in medie 2.062 persoane au fost folosite la rnunca rernunerata pe baza de contract de prestari servicii, nurnarul aeestora fiind in crestere fa~ de anu12009.

Subliniem faptul ca, fata de anul 2009, evoluua veniturilor totale realizate de unitati 03 urmare a folosirii la rnunca rernunerata a persoanelor private de libertate a inregistrat 0 crestere (de la 19.633.627 la 20.089.484). tnsa se afla in scadere fata de ani i 2003-2008.

Tn contextul alocatlilor bugetare insuficiente, folosirea la rnunca a persoanelor private de libertate este 0 parghie de obtinere de venituri, ce urmeaza a fi utilizate pentru lrnbunatatlrea conditiilor de detentie,

in ciuda aeestor conditii precare din punct de vedere financiar, completate de cele doua rectiflcan bugetare negative. ANP a reusit ca gradul exscutiei bugetare - raportul dintre platile efectuate ~i creditele bugetare aprobate - sa fie in procent de 99.52% (superior celui aferent anului 2009 - 99,23%).

Desi principala problema a bugetului etocat initial pe anul 2010 a constituit-o subfinantarea titlului II .Bunuri ~i sarvicii", monitorizarea permanents ~i eficienta a alocatiilor bugetare aferente acestui titlu a determinat, ca la finele anului, nicio unitate din sistem sa nu inregistreze datoril catre fumizorii de bunuri iiii servicii. Raportat la anul 2009, in 2010 nu au fost inregistrate deflctente in ceea ce priveste acordarea d reptu rilor salaria Ie.

Trebuie subliniat faptul ca 0 parte dintre obiectivele stabilite de catre ANP au fast realizate prin accesarea ~i implementarea proiectelor cu fondu ri neram bursabile.

in contextul constranqerilor financiare, ANP a reusit achizitionarea de autoutilitare, autosanitare ~i microbuze pentru transportul efectivelor de tineri §i minori. 0 parte a lucrarilor reallzate la nivelul unitatilor au fast flnantate din fondurile alocate in cadrul Proiectu lui" Cresteree sensetor de incfuziune sociafl! a persoanefor af/ale in detentie prin 0 me! bun~ educatie, informsre a societljtii §i imbuncWJtirea actjvjt~tilor in penitenciar".

revenue 39 521 thousand, representing a total of 751,050 thousand, with 6% less than that, allocated in 2009 . This decrease was caused by a decreasing of 4% of budget allocations and 25% of their income compared to 2009. The own source of revenues include productive activities of persons deprived of liberty. During 201 0, from the average total nu mber of 27,525 inmates, has been selected and assigned to work an average actual total of 6458 persons deprived of liberty. Of these, an average of 2062 people were used to gainful employment on contract for services, increasing their number from 2009.

We note that, by 2009. the total revenue developments achieved through the use of units from paid employment of persons deprived of freedom has increased (from 19,633,627 to 20,089,484). but is down from 2003-2008.

In the context of inadequate budgetary allocations. using the work of inmates is a lever for raising revenue to be used to improve prison conditions.

Despite this precarious financial point of view, complemented by two negative budget amendment, ANP was able to level the budget execution - the ratio of payments and budgetary appropriations approved - to be at the rate of 99.52% (higher than the year 2009 to 99.23%).

Although the main problem of the initial budget allocated for 2010 has been an under-funding of Title II "Goods and Services", the permanent and effective monitoring of budget allocations under that title determined at the end of the year, that any penitentiary of system didn't register any debt to suppliers of goods and services. Reported to 2009, in 2010 there were no deficiencies in the granting ofthe salary.

It should be noted that some of the goals set by the ANP have been made by accessing and implementing projects with grants.

In the context of financial constraints, ANP has managed the acquisition of trucks, ambulance and buses to transport the number of young

I children. Part of the work done at the level of allocations were financed under the project "Increasing the opportunities for social inclusion of the persons detained. by a better education. information of society and improvement of activities In prison ."

Resursele umane

in sistemul penitenciar

Anul 2010 a fost marcat de adoptarea Legii nr. 118/201 0 privind u nele rnasuri necesa re in vederea restabilirii echilibrului bugetar, lege prin care salariile 9i unele drepturi de personal (medicamentele, norma de hrana, chiriile etc.) au fost d imin uate cu 25%, rncepand cu lu na iu lie, dar ~i de restrictii care la nivel national au afectat incadrarea postu rilor vacante.

Chiar in aeeste conditii, nurnarul personalului din sistem a suferit rnodificari, pe categorii, prin organizarea concursului de incadrare din sursa externa a 34 de asistenti medicali, prin doband irea cal ita~i de functionar public cu statut special de cafre personalul contractual din sistern - 34 agenJi ~i 14 oflteri. dar 9i prin incadrarea. dupa finalizarea studiilor de specialitate, a unui nurnar de 257 de absolventi (205 agenti $i 52 ofiJeri), totalizand astfel un nurnar de 339 de functii ocupate,

Modiflcarile in sens negatlv au fost generate, in primul rand, de nurnarul mare de pensionari mregistrate in cursu I anului 2010, mult peste nivelul anilor anteriori, respectiv 383 de functlonari, precum $i de alte cauze, insurnand un total de 485 de pierderi. Astfel , la finele anului, procentul de ocupare a posturilor in sistem a fost de aproximativ 79%.

in contextul scacern mediei de varsta a angajali10r sistemului penitenciar, formarea profesionala continua a acestora a impus modemizarea $i adaptarea abordarii acestui segment de aclivitate, fapt asumat prin Strategia prlvind formarea profeslonala in slstemul adrnlnlstratlel penltenclare pentru perioada 2011-2015, care prevede construirea unui Centru Global de Excelenta al Adrninistratiel Nationals a Penitenciarelor din Romania, implementarea platformelor eLearning ca metoda alternativa $i eficienta de formare ~i elaborarea unui program de identificare ji dezvol1are a capacltatllor

manageriale. '

Human resources in the prison system

The year 2010 was marked by the Law no. 118/2010 regarding some measures necessary to restore budget balance law which staff salaries and some rights (medicines, the provision of food, rents, etc .. ) were reduced by 25% since July, but the restrictions affected national employment vacancies.

Even in these conditions, the number of staff in the system has changed, by category, by organization of the employment of an external source of 34 nurses, a public servant by gaining special status by the contractors in the system - 34 agents and 14 officers, but also through employment, aft·er completing specialized studies, a number of 257 graduates (205 agents and 52 officers), reaching a total of 339 positions filled

Negative changes were generated first of all by the large number of retirements recorded during 2010 when 383 staffs and other causes, well above previous years, meant a total of 485 losses. Thus, at the end of the year, the occupancy of posiUonsin the system was approximately 79%.

In the context of lower average age of prison system employees, the continuous training required a need for modernization and adapting their approach to this segment, which is assumed in The Strategy for Vocational Training in the system of prison adm inistration for 2011- 2015, which aims to build a Global Centre of Excellence of the National Prisons Administration in Romania, the implementation of an e-Learning platforms as an alternative and effective training and developing a program for identifying and developing managerial skills,

Se prefigureaza ca Centrul Global de Excelenta, care va fi un institut modern de formare a personalului, sa fie proiectat din punc1 de vedere arhitectonic astfel tncat sa reprezinte conceptia ecoioqica adoptata de catre ANP. Atilt centrul, cat ~i proiectul dernarat in Delta Dunarti, Tn Sectla exterioara Chilia, in colaborare cu ONU, proiect care are la baza reintegrarea sociala a detinutilor prin cresterea abilitatilor in meserii alternative ~i ecologice, vor fi axate pe principiile eco: constructii din materials adecvate, utilizarea energiilor alternative, achizltionarea tehnicii 1inand cont de caracteristiciIe energetice ~i poluante, concomitent cu demararea actiu nilor de colectare selectlva a deseurilor.

Elementul de noutate in domeniul formarii profesionale continue a personalului, a fost reprezentat de implementarea, in 1 9 u nitati penitenciare, cu titlu experimental, a platformelor e-Learning, care ofera 0 alternativa modems de formare a personalului, adaptata cerintelor socletatii ~i tehnologiilor IT&C existente pe plata. Aceasta Inl11ativa reprezi nta 0 practice unica la nivelul sistemelor penitenciare europene, sernnalata ca atare in The IACFP Newsletter.

Au fost create premisele Tmbunatatirii calitatii proceselor de setectlonare ~i evaluare a resurselor umane prin Proiectul Twinning light

- Promotla 2010 a Academfe/ de POllfie itA. I. Cu~a" - f~fde plOmotle8 fost declaratj, pentru prima dati, 0 studentl de la arma pen1tenc/are

• $,coaJa Naflona/' de Pffigltlre a Aganfllor de Pen/tenc/are TBrgu.Ocna. 200 e/ev/

• AcademIa de Pol/fh3"Alexandru !cisn Cuzs" - speciallzarea pen/fane/are -125 studenti

- Academia Naflonala de Informap, "Mihal Vdeazul" ~ 17 studen,'

- Instltutul de Medlclnl MllltanJ - 2B stude'nti

Cale-gOfi I cuu utI

Informotllde I"Jeu, gMernl 2009

OpeNlliv

An progiUre 2010

OR'o:n1x

~f"'" ~lJ.

It is envisaged that the Global Center of ExceHence, which will be a modern institute for staff training, will be designed in terms of architectural design to reflect an ecological conception adopted by ANP. Both the center and the project started in the Danube Delta, in the external unit of Chilia, in cooperation with the UN, is a project that is based on the social reintegration of prisoners by increasing their skills in handicrafts and ecological alternatives which will' be focused on eco principles: building. of appropriate materials, the use of alternative energies, taking into aocount the characteristics of technology acquisition and polluting energy, while launching a selective wasle collection.

The novelty in the field of continuing vocational training of staff, was the implementation of an eLeaming platform, in 19 penitentiary institutions, on a trial basis, which offers a modem alternative to staff training, adapted to the needs of society and IT & C existing market. This initiative represents a unique practice in the European prison systems, reported as such in thelACFP Newsletter.

II have been created prerequisites to improve the quality of selection and evaluation processes of human resources by the Twinning

3

1

2 if

..Asistenta pentru schimbuJ de bune practici in domeniu/ recruterii, se/ectar;; §i evalu{Jrii personaJuJui din ANP", concomitant cu achizitionarea unor baterii de teste psihologice modeme, elaborarea metodologiei pentru proba imerviului profesional, dar ~i cu elaborarea profilelor psihoprofesionale pentru mai multe categorii de functf specifice sistemului penitenciar.

Conditiile de rnunca

De~i s-a aeordat a atentie decsebita imbunaUWrii conditiilor de rnunca, nu au fast realizate modifican semnificative, nurnarut de ore suplimenlare efectuate de personal fiind in continuare crescut, asigurarea asistenlei psihologice, medicale ~i juridice a personalului nerealizandu-se la nivelul asteptat, Aceste aspects vor constitui 0 provocare §i pentru anul 2011.

Preocuparea fata de tmbunatatlrea condltillor de rnunca s-a axat pe modificarea metodologiei pJivind predarea - primirea serviciului, pe achizilionarea de dispozitive moderne de paza, in functie de situatia operativa, pe formarea continua a personalului tntr-o rnaniera moderna, care nu presupune lntalniri de tipul fa\a in fata, pe reamenajarea spattilor de detentie si a celor administrative etc.

De exemplu, achizitionarea camerelor video pentru perimetru vizeaza, pe langa cresterea gradului de siguranta ~i Irnbunataurea conditiuor de lucru pentru personalul care desfasoara activitati de paza, cu obligativitatea califlcarii acestuia, din punet de vedere profesional, pentru utilizarea, ta parametrii optimi, a tuturor dotarilor.

Light project "Support for sharing best practices in recruitment, staff selection and evaluation of ANP, while acquisition of modem psychological test batteries, the development of methodology for sample interview professionally, but also psycho-profiling for several categories of specific functions of the pen itenlia ry system.

Working conditions

Although special attention was paid to improving working conditions, no significant changes were made, the amount of staffs overtime is further increased, providing psychological. medical and legal personnel is not achieved at the expected level. These issues will be a challenge for 2011 ..

Concern about improving working conditions focused on changing the methodology of delivering - receiving of the service. the acquisition of modern security devices, depending on the operational situation, the training of personnel in a modem manner, which does not require face to face meetings, the arrangement of space and administrative detention, etc.

For example, the acquisition of video cameras for perimeter aims, in addition to increasing safety and improving working conditions for personnel engaged in security, with the obligation of his professional qualification for using all facilities in optimal parameters.

PARTENERIATUL PENrrENCIAR - COMUNITATE

PARTNERSHIP PENITENTIARY - COMMUNITY

..

t .

Penitenciarul, a/ ctJrui scop asumat este ace/a de reintegrare a delinuti/or, nu func(ioneaza in afara unui parteneriat solid cu societetee, ier sistemul penitenciar romenesc, integrat in sistemul penitenciar international, are propriile so/utii - acesta este mesajul transmis pe tot parcursul anului 2010 de catre ANP, prin toate actlunlla, evenimentele si prin nurnarul foarte mare de Intalniri sau parteneriate initiate.

Oriunde in lume, penitenciarul S9 confrunta cu rezistenta sau indiferenta ccmunitatii. Prin comparatie cu sistemele penitenciare performante din vestul Europei. Insa, penitenciarul rornanesc este nevoit sa demonteze 0 prejudecata in plus, aceea a asocierii cu penitenciarul errnetic $i represiv din perioada comunista. 1n anul 2010, la initiative ANP, Fortul Jilava, bastionul vechilor Tnchisori comuniste, a fost pentru prima data deschis publicului larg, invitat sa participe la 0 serie intreaga de evenimente culturale, organizate in parteneriat cu Ministerul Culturii. Realizarea unui documentar despre conditiile de detentie din perioada comunista, in colaborare cu Ambasada Regatului Tarilor de Jos, prezentat in fostela celule cu ocazia zilei internatlonale a drepturilor omului $i cu participarea fcstilor detinuti politici, a fost un alt eveniment care a suscitat lnteresul si atentia societatii.

Care sunt problemele cu care se confrunta penitenciarul. cine sunt detlnutii $i ce rol au iucratorii de penitenciare, sunt tntrebari la care societatea a primit un raspuns neasteptat - nEU cand vreau sa fluier, iiuiett", un film artistic distins cu Ursul de argint la Festivalul de film de la Berlin ~i in care 11 dintre actorii pri ncipali su nf detinulii din penitenciarele pentru minor) ~i tineri din Romania, 0 excelenta radiografie a penitenciarului, un portret convinqator i?i ernotionant al adolescentului privat de libertate, un film artistic care s-a situat pe primul lac In topul celor mai vizionate filme ale anului.

PenitenUary, whose aim is to reintegrate prisoners,. does not work without a strong partnership with society, and the Romanian prison system, integrated in the international prison system, has its own solutions - this is the message sent by ANP in 2010 through all actions, events and meetings and by the large number of partnerships initiated.

Anywhere in the world, penitentiary face community resistance and indifference. By comparison with the penitentiary systems in Westem Europe performance, the romanian penitentiary is also forced to dismantle a stereotype: association with the hermetic and repressive penitentiary of the Communist era. In 2010, at the ANP initiative, the Jilava Fort, old bastion of communist prisons, was first opened to the general public, which has been invited to participate at the a series of cultural events organized in partnership with the Ministry of Culture. Another event that has attracted the interest and attention of society, was a documentary about the prison conditions in the communist period, made in collaboration with the Kingdom of the Netherlands Embassy and presented in the former cells, with the occasion of International Human Rights Day and with the participation offormer political prisoners.

What are the problems the penitentiary is facing, who are inmates and what is the role of penitentiary workers, are questions to which society received an unexpected response - "If I want to whistle, 1 whistle!", an artistic movie awarded with the Silver Bear at the Berlin Film Festival in which 11 of the main actors are minors and young inmates from Romania, an excellent radiography of prison, a persuasive and moving portrait of teenagers deprived of their liberty in penitentiary.

Plecand de la nevoia reconsiderarii relafiei penitenciarului cu societatea ~i tintind cu precadere prejudecatlle care greveaza reinsertia social a a persoanelor private de libertate. mizand nu in ultimul rand pe rolul benefic al drama-terapiei, ANP a gandil un festival national de teatru pentru de1inuti, atlat In anul2010 la cea de a doua editie. Evenimentul a fast parte a proiectului EXIT II, derulat in colaborare cu Asociatia A.R.T. Fusion ~i finantat de catre Asociatia Fondului Cultural National. Anual, peste 100 de persoane private de libertate sunt incluse In aces! prolect. Toate productiile teatrale, realizate in colaborare cu actorii ~i regi20rii profesionistl, sunt prezenta!e in premiers pe scena fiecarei cornunitau in parte, piesele selectionate evoluand ulterior pe scena Teatrului Nottara din Bucuresti.

Accentuand necesitatea prevenirii infractionalitatii si construirii unei imagini reale a penitenciarului, in cadrul proiectulul "cresteree sensetor de inc/uziune social~ a persoanelor af/ate in deteniie prin 0 mai bunti educetie, intormere a socieUifii §i imbuniHafirea activitafi/or in peniiencier", in parteneriat cu i.zone din Portugalia, ANP a organizal vizite period ice ~i inedite. Adolescentn din comunitate s-au supus, pentru 0 zi, tuturor rigorilor din penitenciar, intrand in acelasi timp in contact direct cu detinutf de v~rsta apropiata, condamnaf la pedepse privative de libertate.

La inltiativa ANP, ca un preambul al anului voJuntariatu lu i di n 2011 , atat lucratorl i de penitenciare, cat §i definutii s-au implicat, pe parcursul anului 2010, in mai rnulte campanii umanitare:

- Campania de ajutorare a smistratilor din zona Moldovei: dincolo de dona rea unor sume de bani si a unei insemnate cantitati de alimente, grupuri de sprijin, alcatuite din detinutii din penitenciarele aflate in apropierea localitatilor afectate, au intervenit pentru limitarea efectelor inu ndatiilor;

Considering the need for reconslderinq of the relationship between the society and prison and targeting especially the prejudices imposed by the social reinsertion of prisoners, counting, not least on the beneficial role of drama-therapy, ANP thought about a national theater festival for prisoners, which have been in 2010 at the second edition. The event was part of EXIT II project, carried out in collaboration with the ART Fusion Association and financed by the National Cultural Fund. Annually, more than 100 prisoners are included in this project. All theater productions, carried out in collaboration with professional actors and directors, are presented in premiere on each local community scene, later on, the selected pieces evolved on the stage of Nottara Theater in Bucharest

Emphasizing the need to prevent crime and to build a real image of penitentiary, in the project "Increasing opportunities for social inclusion of persons detained by better education, information society and improvement of activities in prison", in the partnership with the Portuguese i.zone, ANP organized regular and original visits. Teenagers from the community were submitted, for a day, to all prison rigors, wh ile getti ng into direct contact with in mates with close age, sentenced to imprisonment.

At the AN P in itiative, as a preamble to the 2011 - year of volunteering, both prison workers and inmates were involved, during 2010, in several humanitarian campaigns:

- Campaign to help victims from Moldova: outside donating money and a considerable amount of food, support groups consistinq of inmates in prisons located near the affected localities, have intervened to limit the effects of floods;

- Campania nLet's Do It, Romsniet" a cuprins intregul sistem penitenciar, astfel in cat, inlr-o singura zi, in echlpa cu reprezentantii cornunitatii, 400 de de\inu\i au participat la activitati de ecologizare ~i igienizare a zonelor I imitrofe penitenciarelor;

- AN P a incheiat in anu I 2010 un parteneriat cu Fundat'a Motivation Romania, in urma caruia lucratorii de penitenciare se irnplica constant in activitatile specifice copiilor cu dizabilita1i psihice, specialistii funda~iei oferind la randul Ior aSistenta de\inu1ilor cu dizabilitati afta,i in custodia penitenciarelor.

Participarea la Gala Persoanelor cu dizabilitati .,Angajeaz~ A bilita tea l", unde ANP a c8§tigat Marele Premiu la categoria nPorti aescnise" pentru meritul de a avea in toate unitatile rampe de acoes pentru persoanele cu handicap fizic. Gala a fast orqanlzata sub egida CEDO, Agen~ia pentru Monitorizare a Presei §i Fundatla Motivation.

- The campaign "Let's Do It, Romania!" Included the entire prison system, so, in a single day, in teams with community representatives, 400 prisoners have participated in the greening and sanitation activities in surrounding areas of the prisons;

- In 2010 AN? signed a partnership with the Motivation Romania Foundation, following which the prison workers constantly involved in specific activities for children with mental disabilities, foundation experts also offered help to prisoners with disabilities who are in prison custody

Participation in the Gala for Individuals with Disabilities "Hire Ability!" where ANP won the Grand Prix in the category "Open Gates", for the merit of having in all units access ramps for persons with physical disabilities. The Gala was organized under the aegis of CEDO , the Media Monitorinq Agency and Motivation Foundation.

DESCHIDERE ~I COOPI;RARE IN-rERNATIONALA

,

OPENNESS AND INTERNATIONAL COOPERATION

Anul 2010 a fast un an generos la nivelul trnbunatatirii imaginii sistemului penitenciar rornanesc pe plan extern, principalele actiuni ~i activita\i in aceasta directie fiind:

- participarea conducerii ANP ~i sustinerea de prezentari privind activitatile ~i preocuparile sistemului penitenciar rornanesc, in cadrul conferintei internationa!e a Asociatiel lnternationale a lnstitutiifnr Penitenciare -ICPA; - participarea conducerii ANP la conferintele tnternatlonale sustinute in cadrul Intalnirilor de lucru ale mernbrilor Mesei Rotunde ale lnstitutillor Penitenciare din Europa Centrala - MECR;

- incheierea unui protocol de colaborare cu Asociatta Europeana pentru Educatie in Penitenciare; tncepand cu luna noiembrie 2010, un reprezentant al ANP este rnembru cooptat in comitetul director. De asemenea, EPEA Magasine a publicat un articol al reprezentantilor DRS;

- ca parte a cotaborarii cu Serviciul Penitenciar Belgian, au fast puse la dlspozitle expertilor domeniului reinteqrare sociala din acest sistern, programe educationale, pliante, brosuri redactate de persoanele private de libertate, pentru a fi aplicate experimental in aslstenta educationala acordata persoanelor private de Ii bertate de origine romana;

- semnarea acordului de participare la Re1eaua tntamatlonata a ~colilor de Formare Profeslcnala a personalulul din penitenciare, Romania avand functia de vicepresedinte:

- semnarea acordului de co\aborare cu $coala Na1ionala de Adrninistratie Penitenciara - ENAP, Franta Tn urma caruia 10 ofiteri de penitenciare din Romania au participat la un schimb de expertenta;

- sustlnerea de catre conducerea ANP, la invita\ia CEo a unei conferinte internationale despre gestionarea incidentelor critice;

- participarea conducerii ANP la lntalnlrea orqanizata la Oslo, intre ministerels justitiei din Romania $i Norvegia, ocazie cu care s-a convenit dezvoltarea viitoare a unui protect cornun pentru Infiintarea unei academii corectionale in Romania;

- in calitate de expert al CE, directorul general al ANP s-a implicat in reformarea sistemului penltenciar din Republica Moldova;

- colaborarea cu American Correctional Association - ACA;

- participarea conducerii ANP la seminarul international de arhitectura carcerala din Franta, ocazie cu care au fost puse bazele unei relati; de colaborare cu adrninlstratli penitenciare din Ecuador, Spania, Algeria ~i Sued ia.

Year 201 ° was a rich year in the Romanian prison system to improve its image abroad, the main actions and activities in this direction being:

- Participation of the ANP leadership and giving presentations on the activities and concerns of the Romanian penitentiary system, during the International Conference of the Penitentiary Association ICPA;

- Participation of the ANP leadership at international conferences held in the working meetings of penitentiary institutions at the Membership of Central Europe Roundtable MECR;

- Conclusion of a cooperation protocol with the European Association for Education in Prison; since November 2010, a representative of the ANP is a member of the Board Committee. Also EPEAMagazine published an article of the DRS representatives;

- As part of our collaboration with the Belgian Prison Service, reintegration domain experts in this system were provided educational programs, leaflets written by detainees to be applied experimentally in the educational assistance provided to persons of Romanian origin deprived of their liberty;

- Signing of the agreement to participate in the International Network of SChools for Prison Staff Training, Romania being the Vice President;

- Signing the agreement with National School of Penitentiary Administration - ENAP,. France, where 10 officers from Romanian prisons participated in an exchange of experience;

- Support.ing an international conference by the ANP leadership, at the invitation of the EC, on critical incident management;

- Participation of the ANP I.eadership to the meeting held in Oslo between the justice ministries in Romania and Norway, at which agreed to the further development of a joint project to establish a correctional academy in Romania;

- As an expert of the EC, general manager of ANP has been involved in prison reform in Moldova Republic;

- Collaboration with the American Correctional Association - ACA;

- Participation of the ANP leadership to the international seminar on prison architecture in France, during which the foundations were laid for collaboration with prison administrations from Ecuador, Spain, Algeria and Sweden.

PERSPECTIVE

PERSPECTIVES

Pe parcursul anului 2011. dezvoltarea serviciulul penitenciar impune abordarea problernaticit specifice dintr-o perspective inovativa ~i moderna, menita sa respunda nevoilor de reintegrare soclala a persoanelor private de libertate, cresterii siguran~ei locului de detinere, imbuni:ltaWii conditiilor de rnunca ~i forrnarii profesionale a personalul ui.

Principalele directii de actiune, asumate prin Strategia sistemului aomlnlstratiel penitenciare pe perioada 2010-2013, vizeaza:

- garantarea slqurantei sistemului de detentle;

- educatia ~i asistenta psihosociala adaptata

nevoilor persoanelor custodlate;

- asistenta rnedicala de calilate pentru persoanele private de libertate, protejarea ~i promovarea sanatatii, precum §i prevenirea Irnbolnavirilor;

- managementul institutional performant;

- transparenta ~i imaginea reala a sistsmutui

penilenciar, la nivelul societatii.

Ca unnare a intrarii in vigoare a noului Cod Penal ~i Cod de Procsdura Penala, este in curs de elaborare, tncepand cu luna octombrie 201 0, proiectul de lege privind executarea pedepselor privative de libertate. Dintre noile reglementari evidentiern includerea unui capitol dedicat sig u rantei penitenciarelor, in care su nt prevazute audierile on-line, masurile luate in caz de evadare, parasire a locurilor de rnunca sau neprezentare din permisiunea de je~ire din pen itenciar, control ul antiterorist $i de specialitate la intrarea in locul de detlnere sau supravegherea eiectronica la distanta $i nu in ultimul rand, crearea cadrului normativ pentru acordarea vizitei cu partenerul de viata $1 copiii.

Pe fondul dezechilibrului situatiei sociale existente la nivelul tarii $i a faptului ca tncepand cu data de 5 decembrle 2011 va intra in vigoare declzla-cadru 2008/909/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind aplicarea principiului recunoastertl reciproce in cazul hotararilor judecatoresti in materie penala, care impun pedepse sau rnasuri privative de libertate in scopul executi3rii lor in UE, se preflgureaza 0 crestere a efectivelor de persoane private de libertate.

Prioritatl desprinse din obiectivele strategice:

• Operationalizarea procedurilor standard pentru soluflonarea incidentelor;

• Elaborarea $i implementarea unui sistem unitar de evaluare $i interventie, axat pe nevoile de educatie $i aststsnta psthosociala ale persoanelorcustodiate $i pe cerintele societatii; .' Definitivarea $i promovarea Strategiei nauonate de reintegrare sociala a persoanelor private de IIbertate $1 crearealdezvoltarea unor produse media destinate facilitarii reinsertiei

During 2011, the prison service development requires addressing the specific issues from an innovative and modern prospective, designed to meet the needs of social reintegration of inmates, the prison increase safety, improve working conditions and traini ng of staff.

The main lines of action taken by the prison administration system Strategy for the period 2010-2013, al med at:

- Ensuring safety of the prison system;

- Education and psychosocial support needs of

custodial persons;

- Quality medical care for persons deprived of freedom, protection and health promotion and disease prevention;

- Efficient institutional management;

- Transparency and real image of the prison

system in society.

Followi ng the entry into force of new Penal Code and Criminal Procedure Code the draft law on the enforcement of custodial sentences is under development since October 2010. Among the new rules we could emphasize the inclusion of a chapter on security prison, where online hearings are provided, measures taken in case of escape, leaving work site or not retu ming from the permission to leave prison, anti-terrorist and specialized control on prison access or remote electronic surveillance and last but not least. create a legal basis for granti ng visit with spouse and children.

On the existing imbalance in the country's social situation and the fact that from 5 December 2011 will enter into force FD(Framework-Decision) 200B/909/JHA European Union on the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters which impose custodial sentences or measures for their enforcement in the EU, it is predicted an increase in the number of persons deprived of liberty

Priorities learned from strategic objectives:

• Operationalizing the standard procedures for resolving incidents;

• Developing and implementing a uniform system of assessment and intervention focused on education and psychosocial needs of individuals and custodial requirements of society;

• To finalize and to promote national social reintegration of inmates and the creation I development of media products aimed at facilitating social inclusion;

sociale:

• Alocarea veniturilor proprii pentru

imbunatatirea conditiilorde.delentie: ..

• Monitorizarea procedunlor de inchrriere a spatiilor cornerelale din i,ncinta uni~\ilor de penitenciare, precum ~I a condltlllor de functlonara a acestora: '. .. . • Finalizarea obiectivelor de rnvestrtn ~I

interventii; . . . A

• Implementarea parteneriatulur public-privat In realizarea de noi penilenciare;

• Incadrarea posturilor vacante, ln functie de contextul economic ~i legislativ existent;

• Elaborarea Ghidului carierei funcfionarulul public cu statui special din sistemul adminlstratiei penitenciare;

• Finalizarea ac\iunii de introducere a datelar in aplicatia PHR ?i definitivarea si~temului de gesliune previzionala a personalului;

• Continuarea demersurilor pentru tnflintarea Centrului Global de Excelenta al Adrninistratiei Nationale a Penitenciarelor di n Roman ia: .

• Extinderea utilizarii platformelor e-Leamrng la nivelul tuturor unitalilor;

• Elaborarea ~i implementarea, la nivel pilot, a unui sistem de mentoring penlru func(iije de management;

• Finalizarea operatiunilor de inscriere a dreptului de proprietate In favoarea Statu lui Roman ~i a dreptului de administrare in favoarea unitatilor; . _ '• Relnfiintarea retelei de asistenta rnedicata ortrnara a personalului; u... . .. • Susti nerea implementarr I ~I extinderii

proiectului de telemediclna: ~ .

• Promovarea schimburilor de expensnta ~I a unor relatii de parteneriat I~ nivel bilateral, c~ alte administratii perutenciare europene ~I utilizarea experientei altar state;

• Allocation of income to improve their conditions of detention;

• Monitoring procedures for renting commercial space inside the prison units and their operating conditions;

• Completion of the investment objectives and interventions;

• Implementing public-private partnership in building new prisons;

• Inclusion of vacancies, depending on the econom ic and legislative framework;

• To Develop Career Guide special status of civil servant with the prison administration system; Completion of data input action PHR application and completion of the management forecast of staff;

• To Continue with the Global Center of Excellence for the establishment of the National Admi n i stra tion ofP risonsin Roma n I a;

Expanding the use of e-Iearning platforms in all units;

• Develop and implement at pilot level, a mentoring system for management funct~ons; completion of the registration of property rrghts in favor of the Romanian state and law in favor of management units;

• Re-establishment of primary health care network of staff;

• Supporting the implementation and expansion of the telarnedlclne project;

• Promoting exchanges of experience and bilateral relationship and partnership with other European Prison Administrations and to use the experience of other states;

• Interconnection of data management applications detainees ~ PMSWeb - with new records management application instance - ECRIS;

• Interconectarea apiicatiei de gestiune a datelor despre persoanele private de libertate - PMSWeb - cu noua aplica!ie de gestiune a dosarelorde instanta - ECRIS;

• Continuarea implementarii in toate unitatile sistemului peniteneiar a unui sistem integrat de telefonie 9i cumparaturi pe baza de cartels cu cod de bare;

• Promovarea aetivitatilor serviciului penitenciar in eomunitate, cu precadere prin implicarea persoanelor private de libertate in actiunile dedicate anului voluntariatului;

• Organizarea unui festival national de film documentar eu prezentarea unor filme documentare produse de catre de\inu1i sub indrumarea linerilor cineasti;

• Organizare de intalniri eu minorii §i tinerii din eomundate, in vederea prevenirii lnfractionalitatii $; a promovarii meseriei de lucrator de penitenciare.

• To Implement in all prison an integrated phonebased shopping card with a bar code;

• Promoting the prison service in the community, especially involving inmates in actions dedicated to vol unteering;

• To organise a national festival of documentary films with the presentation of documentary films produced by young filmmakers detained under the guidance;

• To organise meetings with children and young people in the community to prevent crime and promote prison worker profession.

LISTA ABREVIERI

LIST OF ABBREVIATIONS

A.R.T. Atitudine. Realitate. Tineret A.R.T. Attitude. Reality. Youth
ACA Asociatia Corectionala Americana ACA American Correctional Association
AJOFM Agenlia Judeteana pentru AJOFM County Agency for Employment
Ocuparea Fortei de Munca AM Management Authority
AM Autoritatea de management ANP National Administration of Prisons
ANP Adrnlnistratia Nationala a CEDO European Court of Human Rights
Penitenciareior CPT European Committee for the
CEDa Gurtea Europeana a Drepturilor Prevention of Torture and Inhuman
Omului or Degrading Treatment and
CPT Gomitetul European pentru Punishment
Prevenirea Torturii ~i Tratamentelor DGA Anti-corruption General Directorate
sau Pedepselor Inumane sau DNA Anti-corruption National Directorate
Degradant DRS Social Rehabilitation Directorate
DGA Directia Generals Anticoruptle ECRIS Nationwide system of computer
DNA Directia Nationala Anllcoruptie management of cases pending
DRS Directia Reintegrare Sociala before the courts of law
ECRIS Sistem informatic la nivel national ENAP National School of Public
de gestiune informatica a dosarelor Administration France
aflate pe rolul instantelor de EPEA European Prison Education
judecata Association
ENAP $coala Nationala de Adrnlnistratie FSE European Social Fund
Penilenciara (Franta) GPS Global Positioning System
EPEA Asociatia Europeana a Educatorilor HIV Human Immunodeficiency Virus
de Penitenciare IACFP International Association for
FSE Fondul Social European Correctional and Forensic
GPS Global Positioning System Psychology
HIV Virusullmunodeficientei Umane ICPA International Corrections and
IACFP Asoclatla lnternationala de Prisons Association
Psihologie Criminalistica ~i IT&C Information Technology and
Corectlonala Communications (Committee)
ICPA Asociatia lnternationala a MAl Ministry of Administration and
Penitenciarelor $i lnsfitofiilor Interior
Corectionale MApN Ministry of National. Defence
IT&C Tehnologia lnformafiilor ~i MECR Middle Europe Corrections
Comunicatiilor Roundtable
MAl Ministerul Administratiel ~i MJ Ministry of Justice
Intemelor
MApN Ministerul Apararii Nationale MS Ministry of Health
MECR Masa Rotunda a lnstitutiilor ONU United Nations Organisation
Penitenciare din Europa Centrala PHR Penitentiary Human Resources
MJ Ministerul Justltiei PMSWeb Prison Management System
MS Ministerul Sanatalii POS DRU Programul Operational Sectorial
ONU Orqanizatia Natiunilor Unite Dezvoltarea Resurselor Umane
PHR Penitentiary Human Resources, PPP Public-private partnership
apltcatie de gestiune a resurselor SIDA Acquired Immunodeficiency
umane Syndrome Prison Management System, sistemul de gestiune a datelor persoanelor private de libertate PQS DRU Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane PPP Parteneriat public-privat

SICA Sindromul lrnunodeficlentei Dobandite

~NPAP

Tg. Oena scoate Nationala de PregiWre a Aqentilor de Penitenciare lirgu Ocna

TB Tuberculoza

TETRA Terrestrial Trunked Radio UE Uniunea Europeans

UNODC Biroul Natiunilor Unite pentru Droguri §i Criminalitate

VHC Virusul Hepatic C

$NPAP

Tg. Ocna National School of Preparation for Penitentiary Agents Tg. Ocna

T8 Tuberculosis

TETRA Terrestrial Trunked Radio UE European Union

UNODC Biroul Na\iunilor Unite pentru Droguri ~i Criminalitate

VHC Hepatit.is C virus

ANEXA 1

Evenimente internationale relevante

- Masa Rotunda a Directorilor de Admlnistratii Penitenciare din Europa centrara (MECR);

- Conferinta Europeana a Directorilor ~i Coordonatorilor In Domeniul Educatiei In Penitenciare (EPEA) ~i Comitetul de 'Pilotaj EPEA;

- Conferinta Asociatiel tnternatlonale a Penitenciarelor :;;i lnstitutiilor Corectionale (ICPA);

- Prezentarea materialului "Managementul operational ~i incidentele critice in mediul penitenciar" in fata expertdor Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene; i ntill n irea bilaterala rornano-norveq lana:

- Conferlnta lnternatlonala .Politica penala ~i reforma sistemului penitenciar din Republica Moldova", precum ~i lntalnire Tn vederea sernnarli Protocolului de cooperare dintre Adrninistratia Nationala a Penitenciarelor ~i Departamentul lnstitutiilor Penilenciare din Republica Moldova;

- Conferinta internationala "Prevenirea 9i asistenta HIV in penitenciare: de la politica la practica";

- Seminaru I international .Solutiona rea conflictelorin mediul penitenciar";

- Participarea a patru elevi de la $NPAP Tg Ocna la doua cursuri de formare Tn Spania ~i Germania;

- Participarea la Campionatul European de fotbal al sistemelor pen itenciare - EU RO 2010.

- Organizarea activltatl lor de protocol international pentru 12 delegati; straine (61 de speciallsti din 151ari - ltalia, Republica Moldova. Norvegia, Germania. Regatul Hasernit al lordaniei, Ungaria, Olanda, Marea Britanie, Grecia, SUA, Franta, Polonia, Spania, Irlanda, Austria);

Acorduri de colaborare internationals

- Protocol de colaborare cu Asociatia Europeana pentru Educatie in Penitenciare (EPEA):

- Protocol de adeziune la Reteaua europeana a centre/or de formare a personetuiu! de penitenciare:

- Protocol de colaborare cu Departamentul I nstituti ilor Penitenciare din Republica Moldova - Protocol de cooperare cu Scoala Nationala de Adminisfratie Penitenciara (ENAP) din Franta;

- Daclaratie de cooperare cu Serviciul Penitenciar din Ungaria, Belgia ~i Republica Cehla;

- Acord de cooperare intre $NPAP Tg. Ocna ~i Bayerische J ustizvollzugssch ule Straubing;

ANNE.X 1

Relevant international events

- Roundtable of Directors General of Central European Penitentiary (MECR)

- European Conference of the Directors and Coordinators for Education in Penitentiary (EPEA) and Steering Committee EPEA;

- Conference of the International Association of Prisons and Correctional Institutions (lCPA);

- Presentation of material .. Operational management and critical incidents in the prison environment ~ in front of the experts from EU Council General Secretariat; The bilateral meeting Norweqlan-Roruanlan ;

- International Conference .. The penal policy and prison reform in Moldavia", and also the meeting and to sign the Protocol on cooperation between the National of Prisons Administration and the Department of Penitentiary Institutions of the Republic of Moldavia

- Intemationalconference "HIV prevention and care in prisons: from politics to practice";

-I nternational seminar "Conflict resolution in the prison environment"

- The participation of four students from National School of Preparation for Penitentiary Agents at two traini ng courses in Spain and Germany

- Participation in the European Championship of penitentiaries systems -E URO 2010.

- Organization of international protocol activities the for the 12 foreign delegations (specialists from 15 countries Italy Republic of Moldova, Norway, Gennany, the Hashemite Kingdom of Jordan, Hungary, Netherlands, United Kingdom, Greece, USA, France, Poland, Spain, Ireland, Austria);

International cooperation agreements

- Cooperation Protocol with the European Association for Education in Penitentiary (EPEA);

- Protocol of adhesion to the European Network of Centres of penitentiaries staff trening

- Cooperation Protocol with the Department of Institutions for Penitentiary of the Republic of Moldavia

- Protocol of Cooperation wlth National School of Penitentia ry Ad m inistration(ENAP) France

- Declaration of Cooperation with the Prison Service in Hungary, Belgium and Czech Republic

- Agreement for cooperation between National School of Preparation for Penitentiary Ag.ents Tg. Ocna and Bayerische Justizvollzugsschule Straubing;

ANEXA2

ANNEX 2

Grafic 1: Dinamica efectivelor de persoane private de libertate in perioada 2000 - 2010

Figure 1: Dynamics of the number of prisoners during 2000 - 201

48267 49840 -48075

40000

• Efectiv / Totallrnumli>er of tnmates

4281-5

36 00

34038

30000 ~

20000 -

10000

0- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Grafic 2: Efectivele din unitati la data de 31.12.2010

Figure 2: Number of inmates in prisons at 31.12.2010

:I I

i~B~i~u ::i" ~~

!

600
4(1)
200 !
0 II
}'~~
J S71S
I '., ~l.. - = =:r
~ .. - lIT --
~ ., i ,'--- - ! -
~ ,200;
- I - 17-- t!81<'"----'-
~(~ -- - -
6&.~
Jt SD) ~Il n 21'&
'~061 .~~Ik ~~a O~" ~ U&'rt1 i#l907ll )3 Graflc 3: Situalia persoanelor private de libertate incarcerate in penitenclare in funetle de regimurlle de executare la data de 31.12.2010

9000

8000

7000

6000

5000

11000

3000

aooo

o

Ne1n.tlujl J N 01 inolud I d ~B9S

';,e.tail p'~v.ntiv I ~r:.",entive er:re.s:t~ 4~26

R.:g)m de<ehi.sJ O""n retime= 2425

R. $i m itegl m in," Is

s8rl1dio«hi. tOc se d

I e • .-l,a lIy '~gim. =

",pen regime 7~lS

= 10042

Graflc 4: Indlce de ocupare (%) a capacltatii legale de datlnere, dupa numarul de paturi instalate, la data de 31.12.2010

120

Figure 3: Situation of detainees incarcerated in prisons depending on the enforcement regimes

at 31.12.2010

so -~-

• Majori - fe)'Tie-i I .4dult women

R~lm maxima s'i~ulan!<'ll Ma)c;mum security

regime"

1924

Figure 4: tndex of occupancy ('%) of legal capacity of detention, (number of beds installed)

at 31.12.2010

Grafic 5: Natura lnfractlunller savil"§ite de persoanele private de IIbertate (31.12.2010)

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

o

Grafic 6: Situatia procentuala a numarulul de telefoane mobile descoperite

in slstemul penitenclar

in perloada 2007 - 2010

Figure 5: The nature of crimes committed by Inmates (31.12.2010)

• Total

• Condamhati defiinWv / Definitive convicted

Figure 6: Percentage

of mobile phones discovered in the prison system during 2007 - 2010

in perioada 2007 - 2010 au fost descoperite un total de 36609 telefeane mobile

Between 2007-2010 wef>e found 36609 mobile ehones

• Anul2010, nr. telefeane = 9459

• Anu12009, nr. telef.oane = 9938

Anu12008, nr. te1efoane = 10778

• Anu! 2007, nr, telefoane = B¢34

Grafic 7: Situalia descoperirii de substante stupefiante

in functle de momentul producerll acesteia intre anii 2008 - 2010

Figure 7: Situation of drugs detection depending on the time of its occurring

(2008 - 2010)

Grafic 8: Evolutia numarului mediu de persoane private de IIbertate care au desfil!jurat activitati productive (contracte prestarl servicii)

in perloada 2002 - 2010

Figure 8: Average number of inmates which carried out productive activities

(services contracts) from 2002 to 2010

60000

co
. ..,.
III
0 .".
In N",
l.:i
". co
co 0\
en .:g
0
".' o:l "
f'"j III
11\
f'"j, .t
0
o. ~
IN <t
f1) co 0\ !'I"
r-. ~, ~.
('l
co N
N
0\, 0
.". "" 0\
0\ f1) '"
'" '" f1) a <t '"
,.,.. ..,. ... o:l '<'1)' N '"
... co 01 '" ~
,~ o:l :CO co fi! co
- ::g <t
~l ., l~ co
- :1 ~l -1 l11 8~ ~~
"T 50000

40'000

30000

20000

10000

o

2002 2003 2004 2005 2006 2·007 2008 2009 2010

• Efec;t1V medlu existent I Average ·etfectlw offnrna.te$

• Bediv medlu folosit la m\lnca I Averaga &ffecti~e used in productive activtti~

Efectiv madiu folosit In cadrul CO,I)~.ctelorde pf&fltllris8.rviciH Average effective used in services contracts

Gratic 9: Veniturile reallzate din contractele de prestari servicli in perioada 2003 2010

Figure 9: Income earned from services contracts in the period 2003 to 2010

30000000

8.31D.S.1929·iif·I29 28.229.684
~ ~
25.650.621
- -
'24.137.81.524.092.129
,. !III!
,....------ l- I- t-- - 19.583.527 20.089.484
• r- •
- - - I- - - l- I--
I
r--------- - - 1- - ,- - -
- t-- t-- - - - f-- -
- .• 1- .• i--- ..... 1- - f-"'·~'''7
'-" Venituri ! Income

25000000

20000eoo

15000000

10000000

5000000

o

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figure 10: The situation of prisoners registered in academic

year 2010-2011

Graflc 10: Situat1a persoanelor private de Iibertate lnscrise

in anul de invatamant 2010 2011

271j 11%

-_

19'1%

,

1034; 43%

I Nivel primar / Primary school

• Nivel gimnazLal / Secondary schot>1

Nivelliceal / Highschool

invatamant universitar I University

Grafic 11: Evolutia partleipar]! persoanelor private de libertate la cursuri

de lnstruire ~colara §I unlversitara 2007 - 2010

Figure 11: Evolution of Inmates participating at school and university courses 2007 - 2010

40000 ~---------

30000

33~

28147 fiji

Iii1

29344

28244

".Efectiv total/Total numbeJ

2,0000 +------------

2007

20Q9

2008

Graflc 12: Situatia comparativa

a functlonarllor publici cu statut special care au partlcipat la cursurl

de perfectlonare, in perioada 2007 - 2010

2010

Figure 12: Employees which participated in professional training courses,

from 2007 to 2010

2500
2000
1500 12007
12008
1000 2009
12010 Numar cursanti prestateri extemi I Exfernal trainers

Grafic 13: Situatla privind fluctuatla resursalor umana

in perioada 2006 - 2010

Figure 1.3: Situation of human resources fluctuation during 2006-2010

800

700

600

500

• Numar intrari I Input number

400

• Numar pierderi personal! Number of personnel losses

300

200

100

20a6

2007

2010,

2eos

2.009

Grafic 14: Evolutia numarulul personalului din slstern,

in perioada 2006·2010

Figure 14: Evolution of staff in the system, from 2006 to 2010

12600

12500

12223

12400

12300

12200

12100

-e-Jotal personal pe sistem

------~ ----- -

12000

2006

2(}07

2009

2008

2010

AGENDA SEDINTEI DE PREZENTARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE A ADMINISTRATIEI NATIONALE A PENITENCIARELOR PE ANUL 20 JO Cercul Militor National Bucuresi), 22 Februarie 2011

• 09.30 - 10.00 Pri mirea ; nv;f<a:tilor;

• 10.00 - 10.15 Cuvcnt de deschidere;

• Chestor de penitenci€1re dr. loan BALA, Director general 01 Adrninlsfretiel Na,tionale a Penitenciarelor;

• 10.15 - -11.00 Prezentarea Rdportului de ccfivitote a Adrninlstmiiei Nationale a Penitencloretor pe anul 2010;

• Chester de penltenclore dr. loan gALA, Director gener01 dl Administratiei Nati.or:lale a Penitenciarelor;

• 11.00-12.00 Vorbitor:i:

• C6h2llin Marian PREDOIU, ministrul Justi'fj'ei;

• Oystein HOVDKINN, Ambosadorul Regatului Norvegiei, lo Bucuresfi:

• Valer DORNEANU, Secretor de Stat, Adjunct 01

Avocotulul Poporului;

• Prof univ. dr. Iloan CHIS, FacultGltea de Dreot. Universrtcteo Nrcolae Iitulescu:

• directori de penitencior:

• 12.00 - 12.15 Conferinto de preso:

• 12.15 Cocteil - Sola Bizontino.

**

Sir. Maria Ghiculeasa orA7, sector 2 Bucuresti. Rom~niil www.anp-just.ro

Sir. Maria Ghlruleasa nrA7, sector 2 Bucuresli. Romania www.anp-just.ro

USTA INVITATI LA PREZENTAREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE

A ADMINISTRATIEI NATIONALE A PENITENCIARELOR PE ANUL 2010 - 22 februarie 2011 -

Ministerul Justitiei

1. Domnul Cotalin Marian PREDOIU, Ministrul Justitiei;

2. Domnul Radu ConstantlnRAGEA, Suosecr.ettlr de: Stat, Ministerul Justitiei;

3. Domnul Marius IosEF, Biroul de Presd:

4. Doamna Monica ~ERBANESCU., Inspector $ef, Corpul de Control al li\inistrului;

5. Doamna Iuliona CARBUNARU, DJrector, Directia de Probatiune;'

6. Doamna Ramona.BALAITA, Directia de Probcjiune:

7. Doamna Adriana BUCUR, Direoctla de Probctlune:

8. Doamna Laura PIrNICICA, Director, Directio Financiar Contabilo,:

9. Domnul Lecncnd ANGHEL, Manager public, Unitatea de Management ~i Plcnificcre Strategica.

Administratia Nationola Q Penitenciarelor

10. Domnul chester dr. loan BALA, Director general" Administratia Nationala a Penitenciarelor:

11. Domnul comisar $ef Tiberiu UNGUREANU, Director general adjunct, ANP;

12. Domnul comisar sef dr. loan ILEA, Direttorge:neroJ adjunct, ANP;

13. Domnul comisor ~ef Dorin MURE~AN, director general adjunct;

14. Doamna subccrnisor Maria GEORGESCU, Sef Serviciu Cabinet ~i Registratura GeneralCi;

15. Doamna subcomisor Adriana GEORGESCU, consilier director general;

16. Domnul comisar sef Marian STANCOVICI, Director, Direc:paSig:.rmtaDetinerii$iRegimPenitend:r;

17. Domnul «:;omisar~ef Gheorghe IFTINCA, Director, Direcjtc Management Resurse Umane;

18. Doamrilo comiser Ioana $ERBAN, Director, Directia Eccncmico-Administr-otivd:

19. Domnul comisar Aurelian OPREA; Director adjunct, Directia Economico-AdministrativCi;

20. Domnul comisar sef Constantin IONITOAIA, Director, Directia Inspecjie Penitenckira:

21. Doamna inspector principal Ioana MORAR, Director, Direc+ic Reintegrare 50cialo;

22. Domnul cornilsar Morius STEF, Director Directio Prevenirea Criminalitotii ~i Terorismului;

23. Doamna comrscrsef Geta CUCU, Director, Directia Medicala;

24. Doamna comisar ~ef Mah!.!lela PIELEANU, Director, Directia Confencios $i Elaborare Acte

Normative;

25. Domnul comisor sef Tiberiu BARAIAN, Director, Directia Tehnologia Infor-mc+iei ~i Comunicatii;

26. Docmna Ani DUMITRACHE, Director Directia Audit Public Intern;

27. Domnul comisar Adrian OL TENA~, $ef Serviciu Informat" Clasificate;

28. Domnul cornisor Cristian PLESA, Sef Serviciu Cooperare ~i Programe;

29. Doamna inspector principal Mihaela PETRE, Sef Serviciu Psiholoqio Personalului;

30. Doamna comisar sef Dana CENUSA, ~ef Birou Relatii Publice ~i Mass-Media;

31. Domnul inspector principal Florin TUDOROIU, Comportimentul Organizare-Mobilizare;

32. Doamna inspector Cornelia PLE$A, Compartimentul Prc+ectic Muncii;

33. Domnul comisar dr. Nicolae TOMESCU, Comportimentul Managementul Situc+iilor de Urgenta:

34. Doamna Johanna POPESCU, of iter de presCi, sef Birou Relatii Publice ~i Mass-Media;

Unitati penitenciare din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

35. Domnul comisar Volentin NAZARE, Penitenciar AIUD;

36. Domnul comisar sef Mircea GOINA, Director Penitenciarul ARAD;

37. Domnul comisor sef Victor CUZIC, Director Penitenciorul BACAU;

38. Domnul comiscr Horia CHI~, Dir.ector Penit encicru] SAIA MARE;

39. Domnul subcomisar Daniel TUGMEANU, D'iti'ector BARCEA MARE;

40. Domnul comisar Lucian ~IMM\k, Dir,ec1h:>r Penitenciarul BISTRITA;

41. Domnul comisar §ef Viorel PARASCHIV, Director Penitenciar B.OTOSANt;

42. Domnul comisar Valeriu TUGUI, Director Penitenciarul BRAILA;

43. Domnul comisar sef Catalin STROE, Director Penitencior BUCURE~T!~ JILAVA;

44. DomnuLcQmisar ~ef Marian POPESCU, Director Penitenciarul BUeURESTI- RAHOVA;

45. Domrwl corniser Marian DOBRICA, Director Penitenciorul CODLEA;

46. DQomna comisaf §ef Dumitru CARJAN, Director Penitenciarul COLIBAS!;

47. Doinnul comisor- Adrian BECHEANU, Director Penitenciarul CRAIOVA;

48. Domnul comisar sef Gheorghe MAZILU, Director Penitenciar DROBETA TURNU SEVERIN;

49. Domnul comisar Dan Gheorghe BREHUESCU, Director Penitenciarul FOC~ANI;

50. Domnul comisar sef Viorel AILINCAI, Director Penitenciarul GALATI;

51. Domnul comisor sef Petru DOBRA, Director Penitenciarul GHERLA;

52. DQmnul comisar RCizvan COTOFANA, Director Penitenciarul GIURGIU;

53. Domnul comisar ~ef Marius VULPE, Director Penitenciorul lAS!;

54. Domnul comisar ~ef Gicu RUIU, Director Penitenciarul ORADEA;

55. Domnul cotnisar Florin STANCIU, Director Penitenciarul MARGINENI;

56. Domnul comisar sef Gelu Donut DINCA,Director Penitenciarul POARTA ALBA;

57. Domnul ccmiscr ~ef Dumitru ANDREI,Director Penitenciarul SLOBOZIA;

58. Domnul comisar Constantin BALA, Director Penitenciarul TARGU JIU;

59. Domnul comisor Florin ~ERPE, Director Penitenciarul TIMI;;OARA;

60. Domnul comisar loan FEODOROF, Director Penitenciarul TULCEA;

61. Domnul comisar $:ef loon BLAGA, Director Penitenciarul MIERCUREA CIUG;

62. Domnul comisar sef Tiberiu Emil RADU, Director Penitenciarul PLOIE;;T!:

63. Domnul ccmisar $,ef loan IUGA, Director Penitenciarul SATU MARE;

64. Doamno cotnisar dr .. Mihaela PUSCA~, Director Penitenciorul TIRG;;OR;

65. Domnul comisar sef Mihai HABALAU, Director Penitenciarul TIRGU MURE~;

66. Dcrnnul comisar Ovidiu GA VRILA~, Director Penitenciarul VASLUI;

67. Domnul comisar sef Ion CRAIOVEANU, Director Penitenciarul PELENDA VA;

68. Domnul comisar ~ef Mihai APAVALOAEI, Director Penitenciarul Spital BUCURESTI - JILAVA;

69. Domnul comisar sef Mircea MIOREL, Director Penitenciarul Spital BUCURESTI - RAHOVA:

70. Doamna comisar sef dr.Tcrr[c CERNAT, Director Penitenciarul Spital COLIBA;;I;

71. Domnul comisar sef Lucian HULPOI, Director Penitenciarul - Spital DEJ;

72. Doamna comisar sef Victoria Marinela GHlNDEANU, Director Penitenciorul Spital POARTA ALBA

73. Doamna comiscr Ileana Aurica COZMA, Director Penitenciarul - Spital TIRGU oeNA;

74. Domnul comisar sef Nicolae TATULESCU, Director Penitenciarul de Minori si Tineri CRAIOVA;

75. Doamna inspector pro Gianino CRACIUN, Director Penitenciarul de Minori si Tiner; TICHILESTI;

76. Domnul Mircea GLIGOR, Director Centrul de Reeducore BUZIAS;

77. Domnul comisar sef Anghel GHEORGHE, Director Centrul de Reeducare GAE~TI;

78. Domnul comisar sef Cezarica Dumitru MARCUTA, Director Centrul de Reeducare TIRGU OCNA;

79. Domnul comisar Vasile SCUTARU, Director SNPAPANP TG. OCNA;

80. Domnul subcomisar Ilie GABRIEL, Director BAGR;

Pre~ediniie

81. Domnul Daniel Andrei MOLDOVEANU, Consilier de Stat, Departomentul Securitatii Notional Administrajia Prezidentialo;

Parlamentul Romaniei

82. Domnul Marius Petre NICOARA, Presedintele Comi'siei pentru Cercefarea Abuzurilor, CombaterE Coruptiei ~i Petitii, Senat, Parlnmentul Romoniei;

83. Domna Onesia BABES, Consilier, Comisia pentru Drepturile Omului, Culte $i Problemele Minoritatil( Najionaie, Camera Deputaji'lor, Parlamentul Romaniei;

84. Domoul Daniel BUDA, Pr€$edintele Comisiei Juridice de Disciplino ~i Imunitati, Camera Deputatilo Parlamentul Romonfei;

85. Domnul Costica CANACHEU, Presedintele Comisiei pentru Aporare, Ordine Publica ~i Siguranj Nationala, Camera beputcj ilor , Parlamentul Romaniei;

Ambcscde;

86. Domnul James GRAY, Consul General, Ambcscdo Stat,elor Unite ale Americii in Rom<lni.a;

87. Excelenta sa, domnul Ambasador ALEXANDER CHURItIN, Ambasada Federcjiei Ruse in Romania;

88. Domnur Yurii VERBYTSKYI, ministru conilier, A:mbosod:a Ucrainei I'n Romania;

89. Excelenta so:, domnul Ambasador 0YSTEIN HOVDKINN, Ambasada Regatului Norvegiei in Romania

90. Domnul dr. Maed MASADEH, Prim secretar, Ambasada Regatului Hosemit al Iordaniei In Romania;

91. Excelen]c SQ,., clamnul Ambasador LJUPCO ARSOVSKI, Ambasada Republicli Macedonia In Romania;

92. Excelen]c $0, dotnnul Ambasador GEORGIOS POUKAMISSAS, Ambasada Republicii Elene;

93. Domnul Adrian HAVELKA, Atasat Politie, Ambosada Republicii Siovacein Romania:

94. Doamna Aleksandra DJURICA, consilier, Ambasada Serbia in Romania;

95. Excelenta so, doamna Ambasador SANAA ESMAIL ATALLAH ESMAIL, Ambasada Republicii Arat

Egipt in Romania;

96. Domnul AHMED SENDAGUE, Insarcinat cu afaceri o.i, Ambasada Regatului Maroc in Romania;

97. Excelento so, domnul Ambasador IURIE RENITA, Ambasada Republicii Moldoval'n Romania:

98. Excelen]o sa, domnul Ambosador MOHAMMED SAEED AL~SHAKARCHI, Ambasada Republicii Ir( I'n Romania;

99. Excelenta so, domnul Ambcsodor YAKOUB YOUSIF H ALHOSANI, Ambasado Emiratelor Ara!:

Unite;

100. Domnul Consul general MANILO GIUFFRIDA, ConsuiatuJ General 01 Republicii Italiene la Tirnisocr-c

101. Excelen]c so, domnul Ambasador WALID OTHMAN, Ambasada Republicii Arabe Siriene;

102. Excelenrc sa, doamno Ambasador AY;;E SINIRLIOGLU,Ambasada Republicii Turcia in Romania;

103. Excelenro so, domnului Ambasador AHMAD BADER AQEL, Ambasada Statului Palestina I'n Romania;

104. Excelenta so, domnul Ambasador MICHAEL SCHWARZINGER, Ambasada Republidi Austria;

105. Excelento sa, dornnul Ambasador LEO D'AES, Ambasada Belgiei In Romania;

106. Domnul Borislavov BORISLAV, viceconsul, Ambasada Republicii Bulgaria;

107. Excelentc so, doamnei Ambasador IRMELI MUSTONEN, Ambasada Republicii Finlanda in Romania;

108. Doamna Mihaela IUE, Sectia Juridica ~i Consulara, Ambasada Republicii Federale Germania;

-

109. Excelenjc so, domnul Ambasador JOHN MORAHAN, Ambasada Irlandei In Romania;

110. Excelento sa, dornnul Ambasador MARIO COSPITO, Ambasada Republ ici i Italiene in Romania;

111. Excelento so, dornnul Ambasador MARTIN HARRIS, Ambasada Regatului Unit 01 Marii Britanii

Irlandei de Nord In Romania;

112. Domnu I Ivan RUTJENS, Consi lier juridi c. Ambasada Regatu lui Tori lor de J 0$ in Romania;

113. Domnul JOAO SABIDO COSTA, Consilier, Ambasada Republicii Portugheze In Romona;

114. Excelentc sa, domnul Ambasodor JIRI SITLER, Ambasada Republicii Cehe In Romania;

115. Excelenta so, domnul Ambasador OSZKAR LASZLO fUZES, Ambasada Republicii Ungore in RomOni

Alte instutitii:

116. Doamna Daniela Nicoleta ANDREESCU, Secretar general 01 Guvernului;

117. Domnul Valeriu TABA'RA, Ministrul Agriculturii ~i Dezvoltarii Rurcle:

118. Domnul Gabriel OPREA, Mini'strul Aporarii Nationale;

119. Domnul Gheorghe IALOMITIANU, Ministrul Finantelor Publice;

120. Domnul dr. Daniel Petru FUNERIU, ministrul Educctiei. Cercetarii Tiner-etului $1. Sportului;

121. Doamna Liliana PREOTEASA, Director general, Directia Generala Educatie Timpurie. ;ico Perfcrmcnte ~i ,programe, Ministerul Educctiei, Cercetorii Tineretului ~i Sportului;

122. Domnul procurer Marius IACOB, Procuror ~ef, Sectia Urmariri Penole ~i Criminalistica, Parchetul ( pe langa Inalta Curte de Casatie ~i .Jus+r[ie, Ministerul Public:

123. D,omnul general de brigado Florian COLDEA, Prim adjunct, Serviciul Roman de Informatii;

124. Domnul comiscr sef de pclr[ie Bogdan Mihal lVANESCU, Adjunct al Inspectorului Generc

Inspectorctul General 01 Poli+iei de Frontiera;

125, Damnul colonel Ionel GOlAN, Comandant Centrul Gradi$teo;

126. Domnul Mihai Razvan UNGUREANU, Director Serviciul de Informc'[ii Externe;

127. Domnul general de brigada Gabriel CRETU Adjunct Director, Serviciul de Protectie $i Paza;

128. Domnul Valer DORNEANU, Secretar de Stat, Adjunct 01 Avocatului Poporului, Institutja Avocat Poporului .:

129. Damnul col. Castel GAVRILA, Inspector general, Jandarmeria Romano;

130. Domnulchestor pro de politie Dumitru PARAU, Adjunct 01 Inspectorului General, Inspectorat General 01 Politiei Romone;

131. Domnul general meier Ioan BALAURE, Adjunct Economic al Directorului Serviciului ( Telecomuntcojf Speciale:

132. Domnul comisar Bogdan IA';;NIC, director general, Agentia Nationala Antidrog;

133. Domnul prof.univ.dr: Volentin IFTENIE, Presedinte Comisia de noud exper+izd

amonarelintrerupere a executdr ii pedepsei pe motiv de boola, Institutul de Medicino Legalo;

134. Domnul colonel conf.univ.dr . .;;tefan TEODORU, Rector Academia Nationala de Informajii .. Mih Viteazu";

135. Domnul Colonel Gheorghe CALOPAREANU, Locjutor commandant, Universitatea Nationala c

Apdrcr-e .. CAROL 1"

136. Domnul dr.Mihal CORCIOVA, Biroul Natiunilor Unite pentru Droguri $i Criminalitate, Coso Natiunil

Unite;

137. Doamna Yesim ORUC, reprezentont rezident, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare a.i.;

138. Doamna Daniela HIERA, Colegiul Psiholoqilor din Romania;

139. Domnul Radu Anghel VASILESCU, Director, Palatul National al Copiilor;

140. Doamna Simona TIPARIU, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;

141. Domnul florin POGONARU, Presedint e. Asocictio Oamenilar de Afaceri din Romania;

142. Doamna Anca Cristina ZEVEDEI, Director Autoritatea de Management pentru Programl Operational, Sectorial ~i Dezvoltarea Resurselor Umane;

143. Domnul Octavian Morius BANICA, Director executiv, Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Sud-Est Braila;

Organizatii neg\Jvernamentale

144. Doamna Lucica , Co-Presedint e. Societatea Independenta Romano pentru Drepturile Omului;

145. Domnul Vasile BOJOR, Presedinte, Centrul Cre~tin de Reintegrare Sociold Onisim Bistrita;

146. Domnul Victor CAMPIANU, Centrul Cre§tin de Reintegrare Sociala Onisim Bistr-ito:

147. Domnul Ciprian IORGULESCU, pre§edinte, Fundatia Serviciul Umanitar pentru Penitenciare;

148. Doamne Maria Nicoleta ANDREESCU - expert, sociolog, Asociatia pentru Apdror-ec Drepturilor

Omului 1'n Romania - Comitetul Helsinki;

149. Domnul Constantin ASAVOAIE, Pre§edinte, Prison Fellowship Romania;

150. Doamna Klara Diana PREDA, Fundatia Motivation Romania;

151. Doamna Marina DRAGHICI, ARTFUSION;

152. Domnul Ilie DINC,( Pre$edinte, Agentia Nationala pentru Rromi

Organizotii sindicale

153. Domnul Sorin DUMITRA$CU, Presedinte, Federatia Sindicatelor din AdministratiaNationala a Penit'encicr-e lor;

154. Domnul $tefan TEOROC, Presedin+e, Sindicatul National 01 Lucrdtor ilor de Penitenciare;

155. Doamna Mihaela NEAC$U, Vicepresedinte, 5indicatul National 01 Lucrdtorilor de Penitenciare;

Fosti lucratori din sistemul ANP

156. Domnul chestor (rez), lonel CEL-MARE:

157. Domnul conf.univ.dr. Florian GHEORGHE, Facultatea de Psiholoqie, Universitotea Hyperion;

158. Domnul General de divizie (rez.) loan CHI$;

159. Domnul General de brigada (rez.) Constantin BADITOIU;

160. Domnul colonel (r ez) Dan STERIAN;

161. Domnul colonel (r ez.) Corneliu VIZrTIU.

***