Sunteți pe pagina 1din 214

1-45.

FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 1


C M Y CM MY CY CMY K

Ilustraþiile, informaþiile tehnice, datele ºi descrierile din aceastã publicaþie erau corecte la data bunului
de tipar. Ne rezervãm dreptul de a opera orice modificãri necesare, în conformitate cu dezvoltãrile ºi
îmbunãtãþirile permanente.

Aceastã publicaþie nu va putea fi multiplicatã, retipãritã, stocatã pe un sistem de procesare a datelor


sau transmisã prin mijloace electronice, mecanice, fotografice sau de altã naturã, sau înregistratã,
tradusã, editatã, prescurtatã sau dezvoltatã fãrã acordul prealabil, scris, al Ford-Werke Aktiengesellschaft.
Aceeaºi regulã se aplicã extragerii de pasaje din acest manual ºi utilizãrii lor în alte publicaþii.

La realizarea acestei publicaþii s-a acordat o atenþie deosebitã pentru redactarea cât mai completã ºi
mai exact posibilã, dar încã mai pot apãrea modificãri ulterioare.

Aceastã publicaþie descrie opþiunile ºi variantele de echipamente disponibile pentru întreaga gamã de
modele Ford din toate þãrile europene, prin urmare unele din articolele cuprinse în manual ar putea sã
nu fie aplicabile vehiculului dumneavoastrã.

Important: Piesele ºi accesoriile originale Ford au fost create special pentru vehiculele Ford. Deci,
sunt destinate special vehiculelor Ford.

Dorim sã subliniem faptul cã piesele ºi accesoriile altele decât cele menþionate mai sus nu au fost
examinate ºi aprobate de Ford decât dacã acest lucru este specificat în mod explicit. În ciuda monitorizãrii
continue a producþiei pieþei, nu putem certifica compatibilitatea unor astfel de produse. Ford nu îºi
asumã responsabilitatea pentru nici o defecþiune cauzatã de utilizarea unor astfel de produse.

© Copyright 2004
Publicat de Ford-Werke Aktiengesellschaft, Departamentul Servicii Clienþi Ford
Tipãrit de Romcar, aprilie 2005

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Cuprins

Introducere 2
Instrumente de bord 4
Sisteme de informaþii vehicul 11
Comenzi climatizare 34
Lumini 46
Comenzile ºoferului 52
Sisteme de blocare (siguranþã) 68
Scaune ºi sisteme de siguranþã 90
Conducerea vehiculului 113
Situaþii de oprire de urgenþã 147
Curãþarea 177
Întreþinerea 179
Capacitãþi ºi specificaþii 190
Index 209

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Introducere

PREFAÞÃ Reviziile efectuate regulat contribuie


Felicitãri pentru achiziþionarea noului la menþinerea þinutei de drum ºi
dvs. autovehicul Ford. Vã rugãm sã valorii de revânzare a vehiculului. O
încercaþi sã vã familiarizaþi foarte reþea de mai mult de 7000 de ateliere
bine cu vehiculul dvs. citind acest autorizate Ford, la nivelul întregii
manual al proprietarului. Cu cât veþi Europe, vã stã la dispoziþie cu
ºti ºi înþelege mai multe despre experienþa de service ºi
vehiculul dvs., cu atât va fi mare profesionalismul acestora, pentru a
siguranþa, economia ºi plãcerea de vã ajuta în orice moment.
care veþi beneficia conducându-l. Personalul special instruit al acestor
dealeri are o înaltã calificare pentru
a asigura service adecvat ºi de calitate,
Manualul Proprietarului descrie vehiculului dvs. De asemenea, acest
fiecare opþiune ºi variantã de model personal dispune de o gamã largã de
disponibilã în fiecare þarã scule ºi echipamente specializate,
europeanã ºi, ca urmare, unele realizate special pentru intervenþiile
articole cuprinse în manual este asupra vehiculelor Ford.
posibil sã nu se aplice vehiculului
dvs. În plus, datoritã ciclurilor de
tipãrire, acesta poate descrie Nu uitaþi sã predaþi ºi
anumite dotãri înainte ca acestea Manualul Proprietarului
sã fie, în general, disponibile. atunci când vindeþi autovehiculul.
Acesta este parte integrantã a
vehiculului.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Introducere

PENTRU SIGURANÞA RODAJUL


DUMNEAVOASTRÃ ªI PROTECÞIA
MEDIULUI Evitaþi sã conduceþi prea agresiv pe
parcursul primilor 1 500 km. Variaþi
Simbolurile de avertizare frecvent viteza ºi treceþi într-o treaptã
din acest manual superioarã mai devreme. Evitaþi forþarea
motorului.
Cum puteþi reduce riscul de rãnire
personalã ºi cum puteþi preveni posibilele Noile anvelope necesitã un rodaj pe o
daune provocate altora, vehiculului dvs. distanþã de aproximativ 500 km. În
ºi echipamentelor acestuia? În acest aceastã perioadã, la conducere, vehiculul
manual, rãspunsurile la astfel de întrebãri poate prezenta caracteristici diferite. Din
sunt incluse în comentariile puse în acest motiv, evitaþi bruscarea maºinii pe
evidenþã prin simbolul triunghiului de parcursul primilor 500 km.
avertizare.
Dacã este posibil, va trebui sã evitaþi
Notã: frânãrile bruºte pe parcursul primilor 150
Informaþiile importante sunt de asemenea km în oraº ºi a primilor 1 500 km pe
prezentate în paragrafele introduse prin autostradã.
cuvântul Notã:
De la 1 500 km, puteþi creºte treptat
performanþele vehiculului pânã la vitezele
Simbolurile de avertizare maxime permise.
de pe vehiculul dvs.
Vã dorim sã vã bucuraþi de plãcerea ºi
Când observaþi acest simbol, siguranþa oferitã de conducerea
este absolut necesar sã autovehiculului dumneavoastrã Ford.
consultaþi secþiunea
corespunzãtoare din acest
manual, înainte de a atinge o piesã sau
dispozitiv sau de a încerca sã faceþi orice
fel de reglaje.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Poziþia Descriere Vezi pagina


Buton lumini exterioare / faruri de ceaþã / lãmpi
A 46-48
de ceaþã
B Buton de reglare pe înãlþime faruri 49
Maneta multifuncþionalã: Comenzi Centrul de
C Mesaje, semnalizatoare direcþie, faza lungã 11,50
a farurilor
D Grupul de instrumente 6-10
E Claxon 52
F Manetã ºtergãtor de parbriz 53-55
G Fante de ventilaþie 34
H Comutator lumini de avarie 147
I Echipament audio: vezi manualul separat -
J Încãlzire / ventilaþie / aer condiþionat 34-43
K Lampã semnalizare airbag dezactivat 105
L Buton pentru încãlzirea lunetei 43
M Buton pentru încãlzirea parbrizului 43
Buton de acþionare Program Electronic de
N 115
Stabilitate (ESP)
O Buton încãlzire scaun faþã 93
P Contact 117
Q Reglare volan 52
R Control automat vitezã 57
S Telecomandã pentru sistemul audio 56
T Buton de reglare luminozitate instrumente de bord 50

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

LÃMPI DE AVERTIZARE ªI DE CONTROL

Poziþia Simboluri Funcþie Vezi pagina

Lampã de avertizare legare centurã


A de siguranþã 99

B Lampã de control faruri 46

C Lampã de avertizare airbag-uri/ 105


dispozitive de pretensionare centuri
Lampã de avertizare pentru presiunea 185
D uleiului
E Lampã de control semnalizatoare 50

F Lampã de control sistem de 88


imobilizare motor

G Lampã de avertizare sistem ABS 114

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

Poziþia Simboluri Funcþie Vezi pagina

Lampã de avertizare nivel scãzut


H de combustibil 13,130

I Lampã de control fazã lungã 50

J Lampã de control sistem ESP 115

K Lampã de avertizare motor 8

L Lãmpi de ceaþã 1 48

M Lampã de control bujie incandescentã 119


Lampã de control sistem de control
automat al vitezei 57
N
Lampã de avertizare uºi deschise 2 71

O Lampã de avertizare sistem de frânare 113, 114, 185

Lampã de avertizare turaþie maximã 122


P motor
Lampã de avertizare defecþiune grup 8
Q motopropulsor 2
Lampã de avertizare temperaturi
scãzute 14
R
Lampã de avertizare direcþie 187
servoasistatã 2
S Faruri de ceaþã 1 48

T Lampã de avertizare contact 172

1 Poziþia lãmpilor de control poate varia în funcþie de echipamentul din dotarea vehiculului.
2 Vehicule fãrã Centru de Mesaje.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

La cuplarea contactului se aprind Lãmpi de avertizare motor


urmãtoarele lãmpi de avertizare ºi Lampã de avertizare motor
control:
• Airbag-uri / dispozitive de pretensionare
centuri
• Presiune ulei Dacã rãmâne aprinsã când motorul
• Sistem de imobilizare funcþioneazã, acest lucru indicã o
• ABS defecþiune.
• ESP În cazul în care clipeºte, în timpul
mersului, reduceþi imediat viteza
• Motor vehiculului.
• Uºi deschise Dacã va continua sã clipeascã, evitaþi
• Sistem de frânare accelerarea bruscã ºi turarea puternicã a
motorului.
• Defecþiune sisteme motopropulsoare Verificaþi imediat vehiculul la un
• Lampã de avertizare pericol de îngheþ specialist.
• Servodirecþie
• Contact Lampã de avertizare defecþiune
grup motopropulsor
Dacã, la cuplarea contactului, o lampã
indicatoare sau o lampã de avertizare nu
se aprinde, este indicatã o defecþiune.
Verificaþi sistemul la un specialist.
Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,
acest lucru indicã o defecþiune a
motorului ºi a sistemelor grupului
motopropulsor. Opriþi imediat maºina ºi
motorul.
Verificaþi imediat motorul la un specialist.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

INDICATOARE ªI INSTRUMENTE DE C Indicator nivel combustibil


MÃSURÃ
Sãgeata de lângã simbolul pompei de
A Turometru combustibil indicã partea vehiculului pe
care este localizat buºonul rezervorului
La vehiculele cu motor diesel, turometrul de combustibil.
ajunge la 6 000 de rotaþii pe minut.

B Indicator temperaturã lichid de D Vitezometru


rãcire motor

La temperaturi de funcþionare normale,


acul rãmâne în zona centralã a cadranului
turometrului.
Dacã acul intrã în zona roºie, înseamnã
cã motorul este supraîncãlzit. Decuplaþi
contactul ºi reperaþi sursa problemei,
imediat ce motorul s-a rãcit.

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Instrumente de bord

E Afiºaj multifuncþional ºi Centru • O barã de stare, în dreapta 3 afiºajului,


de Mesaje va efectua numerotarea inversã a distanþei
pânã la urmãtorul viraj.

Centru de Mesaje

• Contor de parcurs 4

Contorul de parcurs înregistreazã


individual distanþa parcursã de vehicul
pe durata unei cãlãtorii.

• Kilometraj 5

Înregistreazã distanþa totalã parcursã de


vehicul.
Pentru informaþii suplimentare privind
Centrul de Mesaje, consultaþi capitolul
Sisteme de informaþii vehicul, de la
Afiºaj multifuncþional pagina 11.
La vehiculele cu transmisie automatã, Vehicule fãrã Centru de Mesaje
vor fi indicate urmãtoarele:
• Treapta de vitezã curent selectatã de
transmisie 1 – P (Parcare), R
(Marºarier), N (Neutru) sau D
(Conducere).
• Modul curent selectat – automat sau
manual.
• În modul manual, afiºajul indicã treapta
de vitezã curent selectatã de transmisie.

Pentru informaþii suplimentare privind


transmisia automatã, consultaþi secþiunea
Transmisie automatã, de la pagina 123.
Legendã
La vehiculele dotate cu sistem de
navigaþie, când acesta este activat, vor 4 Tripmeter = Contor de parcurs
fi indicate urmãtoarele: 5 Odometer = Kilometraj
• Sãgeata 2 va indica direcþia
urmãtorului viraj. 6 Reset button = Buton de resetare

10

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

CENTRU DE MESAJE Comenzi

Cu ajutorul Centrului de Mesaje ºi a


manetei multifuncþionale, situatã pe
coloana de direcþie, pot fi programate
diverse sisteme.
Centrul de Mesaje oferã, de asemenea,
mesaje de avertizare cu privire la avarii
sau defecþiuni ale sistemului. Pentru
informaþii suplimentare, consultaþi
secþiunea Mesaje de avertizare, de la Legendã
pagina 14.
SET = SETARE
Din motive de securitate pe RESET = RESETARE
ºosea, setaþi ºi resetaþi MENIU = MENIU
funcþiile doar când vehiculul este
staþionat. Rotiþi butonul rotativ pentru a derula
afiºajele disponibile dintr-un meniu sau
pentru a alege o setare.
Notã: Afiºajele depind de echipamentele Pentru a derula automat, þineþi butonul
din dotare ºi, prin urmare, anumite afiºaje rotativ în sus sau în jos.
ar putea sã nu aparã pe Centrul de Mesaje
al vehiculului dumneavoastrã.

Legendã

SET = SETARE
RESET = RESETARE
MENIU = MENIU

Apãsaþi butonul SET/RESET (setare/


resetare), pentru a alege un sub-meniu
ºi pentru a regla setãrile.
Dacã avertizãrile sonore sunt activate, la
fiecare apãsare a butonului se va auzi un
sunet scurt.

11

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a afiºajelor Main meniu (meniu principal)


Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula afiºajele disponibile din meniu ºi apãsaþi
SET / RESET pentru a alege un sub-meniu ºi / sau pentru a regla setãrile.

vezi pagina 13

Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE PARCURS
PÂNÃ LA GOLIREA REZERVORULUI
vezi pagina 13
Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
COMBUSTIBIL
vezi pagina 13

Legendã
AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
vezi pagina 13

Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA AERULUI
EXTERIOR
vezi pagina 14

Legendã
WARNING MESSAGES = MESAJE DE AVERTIZARE
vezi pagina 14

Legendã
YOUR SETTINGS = SETÃRI PERSONALE
SET/RESET = SETARE / RESETARE
vezi pagina 19

12

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Principal Consumul mediu de combustibil


Kilometraj

Legendã
AVERAGE FUEL = CONSUMUL MEDIU DE
Contor de parcurs COMBUSTIBIL

Acest afiºaj indicã valoarea consumului


mediu de combustibil din momentul în
care aceastã funcþie a fost setatã ultima
Pentru a reseta (a aduce la zero), apãsaþi oarã.
butonul SET/RESET Pentru a reseta, efectuaþi trecerea la acest
(SETARE/RESETARE). afiºaj, folosind butonul rotativ ºi apãsaþi
Distanþa de parcurs pânã la golirea butonul SET/RESET.
rezervorului
Viteza medie

Legendã
DISTANCE TO EMPTY = DISTANÞA DE Legendã
PARCURS PÂNÃ LA GOLIREA AVERAGE SPEED = VITEZA MEDIE
REZERVORULUI
Acest afiºaj indicã viteza medie de rulare
Acest afiºaj indicã distanþa aproximativã a vehiculului, calculatã pe ultimii 1 000
pe care maºina o va parcurge cu km parcurºi sau de la ultima resetare a
combustibilul rãmas în rezervor. funcþiei.
Schimbarea stilului de conducere a Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a
vehiculului poate determina modificarea readuce la valoarea zero.
valorii afiºate.
La urmãtoarele distanþe, veþi putea auzi
un sunet scurt de avertizare: 80 km, 40
km, 20 km, 0 km.

În plus, la distanþa de 80 km sau la


distanþe inferioare, lampa de avertizare
nivel scãzut de combustibil se aprinde.
Consultaþi, de asemenea, ºi secþiunea
Lampã de avertizare nivel scãzut de
combustibil, de la pagina 130:

13

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Temperatura exterioarã Mesaje de avertizare

Legendã
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA
EXTERIOARÃ

Acest afiºaj prezintã valoarea


temperaturii exterioare. În urmãtoarele
condiþii de temperaturã, veþi putea auzi
un sunet de avertizare: Legendã
+4 °C sau temperaturi mai reduse: SET = SETARE
avertizare pericol de îngheþ RESET = RESETARE
0 °C sau temperaturi mai reduse: pericol MENIU = MENIU
de carosabil cu polei
De fiecare datã când pe ecran apare un
mesaj de avertizare, ºoferul trebuie sã
confirme receptarea acestuia, apãsând
butonul SET/RESET. Atunci afiºajul
În plus, la temperaturi situate între +4 revine la indicaþia prezentatã anterior.
°C ºi +1 °C, lampa de avertizare Dacã mai apar astfel de mesaje de
temperaturi scãzute de culoare portocalie avertizare, repetaþi procedura descrisã
se aprinde. La temperaturi sub +1 °C, mai sus.
lampa de avertizare devine de culoare Dupã confirmare, mesajul (ele) de
roºie. avertizare va (vor) apãrea în Main meniu
(Meniul principal), la poziþia menþionatã
în diagrama de la pag. 12, pânã ce
problema va fi rezolvatã. Când navigaþi
prin Main menu, mesajele de avertizare
Legendã vor apãrea unul dupã altul, fiecare fiind
OUTSIDE AIR TEMP: = TEMPERATURA afiºat pentru aprox. 2 secunde, iar
EXTERIOARÃ confirmarea acestora de la butonul
SET/RESET nu va fi necesarã.
Apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul
SET/RESET, pentru a comuta între
sistemul metric ºi cel anglo-saxon.

Chiar dacã temperatura creºte


peste +4 °C, nu existã nici o
garanþie cã suprafaþa carosabilã nu
prezintã pericole datoritã condiþiilor
aprige de vreme.

14

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Mesaje de avertizare defecþiuni


severe însoþite de lampa de
avertizare de culoare roºie
• HIGH ENGINE TEMPERATURE –
MOTOR SUPRAÎNCÃLZIT
Indicã posibilitatea ca motorul sã fie
supraîncãlzit.
Opriþi vehiculul imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã. Determinaþi
Legendã
sursa defecþiunii, imediat ce motorul s-
LOW WASHER FLUID LEVEL = NIVEL a rãcit.
SCÃZUT LICHID DE SPÃLARE PARBRIZ

Legendã Pentru a nu vã opãri, nu


scoateþi niciodatã buºonul
HIGH ENGINE TEMPERATURE = MOTOR rezervorului lichidului de rãcire, când
SUPRAÎNCÃLZIT
motorul este fierbinte. Nu reporniþi
Unele mesaje de avertizare sunt însoþite motorul pânã ce problema nu a fost
de o lampã de avertizare situatã lângã rezolvatã.
afiºaj.
Mesajele de avertizare sunt însoþite de • LOW BRAKE FLUID LEVEL –
lampa de avertizare de culoare galbenã. NIVEL SCÃZUT LICHID DE FRÂNÃ
Mesajele de avertizare defecþiuni severe Indicã faptul cã nivelul lichidului de frânã
sunt însoþite de lampa de avertizare de este redus sau o defecþiune a sistemului
culoare roºie. ABS.
Opriþi vehiculul imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã ºi verificaþi nivelul
lichidului de frânã.
Verificaþi imediat sistemul la un
specialist.
• ENGINE SYSTEMS FAULT –
Dacã este afiºat un mesaj de DEFECÞIUNE SISTEME
avertizare/defecþiune severã, însoþit de MOTOPROPULSOARE
una dintre cele douã lãmpi de avertizare,
aceasta va rãmâne aprinsã. Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,
acest lucru indicã o defecþiune a
motorului ºi/sau a grupului
motopropulsor.
Opriþi vehiculul, imediat ce puteþi face
acest lucru în siguranþã ºi deconectaþi
imediat motorul.
Verificaþi imediat motorul la un specialist.

15

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• BRAKE LIGHT FAULT – • DRIVER DOOR OPEN - UªA


DEFECÞIUNE STOP DE FRÂNÃ ªOFERULUI ESTE DESCHISÃ
• DRIVER SIDE REAR DOOR OPEN
Acest mesaj indicã o defecþiune a - UªA DIN SPATE, DE PE PARTEA
componentelor electronice ale ªOFERULUI ESTE DESCHISÃ
întrerupãtorului stopului de frânã.
Vehiculul poate fi condus în mod normal, • PASSENGER DOOR OPEN - UªA
fãrã a fi afectat. Totuºi, sistemul de PASAGERULUI DIN FAÞÃ ESTE
control automat al vitezei (dacã existã DESCHISÃ
în dotarea vehiculului) nu poate fi activat. • PASSENGER SIDE REAR DOOR
Verificaþi sistemul cât mai curând OPEN - UªA DIN SPATE, DE PE
posibil, la un specialist. PARTEA PASAGERULUI DIN FAÞÃ
ESTE DESCHISÃ
• ACCELERATION REDUCED - • LUGGAGE COMP. OPEN –
ACCELERAÞIE REDUSÃ HAYONUL ESTE DESCHIS
• BONNET OPEN – CAPOTA
Acest mesaj indicã o defecþiune a MOTORULUI ESTE DESCHISÃ
Comenzii Electronice a Acceleraþiei
(EAC). Vehiculul poate fi condus, dar
performanþa acceleraþiei va fi semnificativ Apãsând pe butonul uºii respective, se
redusã. Viteza maximã a vehiculului va deschid hayonul sau capota motorului.
fi menþinutã.
Verificaþi sistemul cât mai curând posibil, • PASSIVE KEY NOT DETECTED
la un specialist. – CHEIE PASIVà NEDETECTATÃ

• SPEED LIMITED MODE – MODUL Indicã faptul cã nu a fost detectatã nici


LIMITARE TURAÞIE o cheie pasivã în interiorul vehiculului.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
Acest mesaj indicã o defecþiune a secþiunea Pornirea motorului, de la
Comenzii Electronice a Acceleraþiei pagina 119.
(EAC). Turaþia motorului va scãdea pânã
la ralanti, iar pedala de acceleraþie nu va • PASSIVE KEY OUTSIDE CAR -
mai rãspunde. CHEIE PASIVÃ ÎN EXTERIORUL
Odatã pedala de frânã apãsatã ºi eliberatã, VEHICULULUI
turaþia motorului va creºte între 1 500 ºi
4 000 de rotaþii pe minut, ºi vehiculul Cheia pasivã nu se mai aflã în interiorul
poate fi condus în siguranþã, pânã la vehiculului. Consultaþi secþiunea Cheie
maxim 56km/h. pasivã în exteriorul vehiculului, de la
Apãsarea pedalei de frânã va readuce pagina 121.
turaþia motorului la ralanti.
Verificaþi sistemul cât mai curând posibil,
la un specialist.

16

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul


• Mesaje de avertizare însoþite de lampa de • ADVANCED FRONT LIGHT FAILURE –
avertizare de culoare galbenã DEFECTARE SISTEM DE ILUMINARE
AUTO-ADAPTIV
• ESP SYSTEM FAULT –
DEFECTARE SISTEM ESP Indicã o defecþiune a Sistemului de
iluminare auto-adaptiv faruri faþã (AFS).
Acest mesaj indicã o defecþiune a Pentru detalii suplimentare, consultaþi
Programului Electronic de Stabilitate secþiunea Sistem de iluminare adaptabil
(ESP). Pentru informaþii suplimentare, faþã (AFS), de la pagina 47.
consultaþi secþiunea Program Electronic
de Stabilitate (ESP), de la pagina 115. • PASSIVE KEY IN LUGG. COMP.
– CHEIE PASIVà ÎN PORTBAGAJ
• LOW WASHER FLUID LEVEL –
NIVEL SCÃZUT LICHID DE Cheia pasivã se aflã în portbagaj.
SPÃLARE PARBRIZ Consultaþi secþiunea Sistem Key Free, de
acþionare fãrã cheie, de la pagina 76.
Acest mesaj, indicã faptul cã nivelul
lichidului de spãlare parbriz este scãzut. • PASSIVE KEY LEFT INSIDE –
Completaþi cu lichid de spãlare parbriz, CHEIE PASIVÃ LÃSATÃ ÎN
pânã la nivelul normal. VEHICUL
• REMOTE KEY BATTERY LOW – Cheia pasivã se aflã încã în interiorul
BATERIA TELECOMENZII ESTE vehiculului. Consultaþi secþiunea Sistem
DESCÃRCATÃ Key Free, de acþionare fãrã cheie, de
la pagina 76.
Acest mesaj indicã faptul cã bateria
telecomenzii cu radiofrecvenþã sau a • PLEASE ENGAGE STEERING
cheii pasive este descãrcatã. Pentru LOCK – ACTIVAÞI SISTEMUL DE
informaþii suplimentare, consultaþi BLOCARE A DIRECÞIEI
capitolul Sisteme de blocare (siguranþã), La vehiculele dotate cu Sistem de
de la pagina 68. acþionare fãrã cheie, rotiþi contactul la
• STEERING ASSIST FAILURE – poziþia 0 ºi scoateþi-l aproximativ 5 mm.
DEFECTARE SERVODIRECÞIE O datã contactul scos, coloana de direcþie
poate fi blocatã, rotind volanul. Pentru
Acest mesaj indicã o defecþiune a informaþii suplimentare, consultaþi
sistemului de direcþie servoasistatã. secþiunea Contact cu blocare coloanã de
Controlul direcþiei se va pãstra integral, direcþie, de la pagina 117.
dar va trebui sã exercitaþi o forþã mai
mare asupra volanului. Verificaþi sistemul
la un specialist.
• TRANSMISSION MALFUNCTION
– DEFECTARE TRANSMISIE
Acest mesaj indicã o defecþiune a
transmisiei automate. Verificaþi imediat
sistemul transmisiei la un specialist.

17

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul


• Mesaje de avertizare fãrã a fi însoþite de • ENGAGEMENT IN PROGRESS/
lampã de avertizare
PRESS BRAKE PEDAL –
CUPLARE ÎN CURS DE
• PRESS BRAKE TO START DESFêURARE/ APÃSAÞI
ENGINE – APÃSAÞI PEDALA DE PEDALA DE FRÂNÃ
FRÂNÃ PENTRU A PORNI
MOTORUL La temperaturi exterioare scãzute, dupã
pornirea motorului, transmisiei Durashift
La vehiculele cu Sistem de acþionare fãrã CVT ar putea sã-i fie necesare câteva
cheie ºi cu transmisie automatã, pentru secunde pentru a cupla poziþia R
a porni motorul trebuie sã apãsaþi pedala
de frânã. (Marºarier) sau D (Conducere). În acest
caz, mesajele apar pe afiºaj alternativ,
• PRESS CLUTCH & START pânã ce treapta de vitezã selectatã a
ENGINE – APÃSAÞI AMBREIAJUL fost cuplatã. Dacã pedala de frânã nu
& PORNIÞI MOTORUL este þinutã apãsatã, transmisia nu va cupla
treapta de vitezã.
La vehiculele cu Sistem de acþionare fãrã Menþineþi pedala de frânã apãsatã pânã
cheie ºi cu transmisie manualã, pentru a ce mesajele ENGAGEMENT IN
porni motorul trebuie sã apãsaþi PROGRESS (CUPLARE ÎN CURS
ambreiajul. DE DESFêURARE) ºi PRESS
BRAKE PEDAL (APÃSAÞI
PEDALA DE FRÂNÃ) dispar de pe
afiºaj.

18

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 20
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Your settings (Setãri


personale)

YOUR SETTINGS = SETÃRI


PERSONALE
SET/RESET = SETARE /
RESETARE

Derulaþi la afiºajul Your Settings


(Setãri personale), folosind butonul
rotativ ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
În meniul Your Settings sunt disponibile
urmãtoarele sub-meniuri:
• Vehicle setup - Setare vehicul
• Language - Limba
• Clock setting - Setarea ceasului
• Units of measure - Unitãþi de
mãsurã
• Key Free System - Sistem de
acþionare fãrã cheie
• Auxiliary heater programming -
Programare sistem de încãlzire
auxiliar
• Chime deactivation – Dezactivare
avertizare sonorã
• Your seetings – Exit – Setãri
Personale – Ieºire meniu

Notã: Afiºajele depind de echipamentele


din dotare ºi, prin urmare, anumite afiºaje
ar putea sã nu aparã în meniul Your
Settings al vehiculului dumneavoastrã.

Notã: Din motive de securitate pe ºosea,


modificãri la meniul Your Settings pot
fi efectuate numai când vehiculul este
staþionat. Dacã meniul Your Settings
sau unul din sub-meniurile sale este
deschis atunci când vehiculul se pune
în miºcare, Centrul de Mesaje va ieºi
automat din acest meniu.

19

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 21
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a afiºajelor meniului Your Settings (Setãri


Personale)
Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula afiºajele disponibile din meniu ºi apãsaþi
SET / RESET pentru a alege un sub-meniu ºi / sau pentru a regla setãrile.

Legendã
YOUR SETTINGS = SETÃRI
PERSONALE
SET/RESET = SETARE / RESETARE

Legendã
VEHICLE SETUP STANDARD =
SETARE VEHICUL STANDARD
(opþional) vezi pagina 21

Legendã
LANGUAGE ENGLISH (UK) = LIMBA
ENGLEZÃ (UK)
vezi pagina 26

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
(opþional) vezi pagina 26

Legendã
MEASURE UNITS METRIC = UNITÃÞI
DE MÃSURÃ METRICE
vezi pagina 27

Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON •/ OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
(opþional) vezi pagina 27

Legendã
AUX. HEATER PROGRAMMING =
PROGRAMARE SISTEM DE
ÎNCÃLZIRE AUXILIAR
(opþional) vezi pagina 27
Legendã
MESSAGE CHIMES = MESAJE
ÎNSOÞITE DE AVERTIZÃRI SONORE
vezi pagina 27

Legendã
Exit = Ieºire meniu

20

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 22
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Vehicle setup (Setare • Transmisie automatã (Durashift


vehicul) (opþional) CVT)

Adaptive (Adaptabilã): Setare standard


adecvatã pentru toate stilurile de
conducere.

Sport: Iniþial, transmisia lasã motorul


Legendã sã meargã la turaþii mai mari pentru a
VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL
STANDARD = STANDARD oferi o acceleraþie mai rapidã ºi o eficienþã
la frânare mai mare. Apoi se va adapta
Caracteristicile direcþiei, la vehiculele stilului dvs. personal de conducere.
cu direcþie electro-hidraulicã ºi
comportamentul la schimbarea vitezelor, Economy (Economicã): Transmisia
la transmisia Durashift CVT pot fi reglate menþine motorul la turaþii mici pentru a
pentru a se adapta preferinþelor personale reduce consumul de combustibil.
ºi stilului de conducere. Pentru direcþie
reglajele presetate sunt Standard, iar Notã: Accelerarea la maxim
pentru transmisia Durashift CVT sunt funcþioneazã la fel în toate cele trei
Adaptabile. moduri.
Sunt disponibile urmãtoarele opþiuni
de setãri:

• Direcþie

Standard: Setare standard adecvatã


pentru toate stilurile de conducere.

Sport: Direcþia asistatã este redusã. Legendã


Aceastã setare este adecvatã unui stil de VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL
STANDARD = STANDARD
conducere mai sportiv, accentuând
rãspunsul la acþionarea volanului. De Pentru a accesa meniul Vehicle
asemenea, setarea sport reprezintã un setup - Setare vehicul, treceþi la acest
avantaj în cazul conducerii pe suprafeþe afiºaj ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
carosabile cu gheaþã sau înzãpezite.
Notã: Afiºajul meniului Vehicle setup
Comfort (Confort): Direcþia asistatã este indicã setarea curent selectatã.
accentuatã. Controlul direcþiei va fi mai
uºor ºi nu va fi necesar sã exercitaþi o
forþã atât de mare asupra volanului.

Notã: Când vehiculul este staþionat,


direcþia asistatã este optimizatã în toate
cele trei setãri ºi nu diferã în mod
considerabil.

21

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 23
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Utilizaþi butonul rotativ pentru a derula • Vehicle setup - Standard


între opþiunile de setãri din cadrul Direcþie = Standard
meniului ºi apãsaþi SET/RESET pentru Transmisie automatã = Adaptabilã
a selecta setãrile dorite. Pe afiºajul setãrii
selectate apare o bifã ( ). • Vehicle setup - Sport
Sunt disponibile urmãtoarele setãri /
opþiuni: Direcþie = Sport
Transmisie automatã = Sport

• Vehicle setup - Comfort

Direcþie = Comfort
Transmisie automatã = Adaptabilã

• Advanced

Vã rugãm, consultaþi secþiunea Meniu


Advanced (Meniu Setãri avansate), de
la pagina 24.

• Vehicle setup - Exit

Pentru a ieºi din meniul Vehicle setup


ºi a vã întoarce la meniul Your settings,
treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
Legendã STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE
VEHICLE SETUP = SETARE VEHICUL STANDARD = STANDARD
STANDARD = STANDARD
SPORT = Sport Notã: Dacã vehiculul dvs. este echipat
COMFORT = CONFORT cu transmisie Durashift CVT, aceste
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
SET/RESET = SETARE / RESETARE afiºaje ale meniului Vehicle setup nu
EXIT = IEªIRE MENIU vor apãrea. Veþi introduce direct meniul
Steering setup. Consultaþi secþiunea
Meniu Steering setup, de la pag. 24.

22

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 24
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Salvarea setãrilor

Notã: În cazul în care contactul este


decuplat ºi apoi recuplat, se va reveni la
setãrile presetate. Legendã
Setãrile personale pot fi salvate SAVE SETTINGS To key = TOATE SETÃRILE
permanent în memoria unei chei de SUNT SALVATE ÎN MEMORIA CHEII
CURENTE
contact sau a unei chei pasive. Aceste
setãri vor fi selectate automat, la Dacã doriþi sã salvaþi setãrile curente în
introducerea cheii în contact sau la memoria cheii de contact sau a cheii
utilizarea cheii pasive pentru a acþiona pasive, când apare acest afiºaj, apãsaþi
vehiculul. butonul SET/RESET. Pentru a confirma
salvarea setãrilor, pe afiºaj va apãrea
Notã: Dacã numai o singurã cheie pasivã mesajul ALL SAVED TO CURRENT
se aflã în interiorul vehiculului, setãrile KEY.
vor fi salvate în memoria acesteia. Dacã
în interiorul vehiculului se aflã mai mult Dacã nu doriþi sã salvaþi setãrile, dar
de o cheie pasivã, setãrile vor fi salvate doriþi sã le utilizaþi numai pe durata unui
în memoria cheii aflate în aria de ciclu de aprindere:
detectare a uºii ºoferului, când aceasta a
fost deschisã. • continuaþi derularea pânã la afiºajul
Pot fi programate cu setãri personale EXIT ºi ieºiþi din meniu, sau
pânã la patru chei de contact sau chei • porniþi direct la drum. Centrul de Mesaje
pasive. va reveni automat la afiºarea
kilometrajului / contorului de parcurs.

Legendã
SAVE SETTINGS To key = SALVAÞI
SETÃRILE ÎN MEMORIA CHEII

Dacã setãrile sunt modificate în oricare


din meniurile Vehicle setup (Setare
vehicul), înainte de a ieºi din acest
meniu, pe afiºaj va apãrea mesajul SAVE
SETTINGS TO KEY?.

23

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 25
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Advanced (Setãri avansate) • Meniul Steering setup


Meniul Advanced vã permite reglarea
individualã a setãrilor pentru direcþie ºi
transmisia Durashift CVT.

Legendã
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
SET/RESET = SETARE/ RESETARE
Pentru a accesa meniul Advanced,
treceþi la acest afiºaj, folosind butonul
rotativ ºi apãsaþi butonul SET/RESET.
În meniul Advanced sunt disponibile
urmãtoarele sub-meniuri / opþiuni:

Legendã
STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE
STANDARD = STANDARD
SPORT = SPORT
COMFORT = CONFORT
EXIT = IEªIRE MENIU

Afiºajul indicã setarea curent selectatã.


Pentru a alege o setare diferitã, apãsaþi
butonul SET/RESET. Apoi utilizaþi
butonul rotativ pentru a derula între
Legendã setãrile disponibile ºi apãsaþi
STEERING SETUP = SETARE DIRECÞIE SET/RESET pentru a selecta setãrile
STANDARD = STANDARD dorite. Pe afiºajul setãrii selectate apare
AUTO TRANSM. ADAPTIVE = TRANSMISIE
AUTOMATÃ ADAPTIVÃ bifa.
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE Pentru a ieºi din meniul Steering setup
EXIT = IEªIRE MENI - Setare direcþie, treceþi la afiºajul
• Steering setup – Setare direcþie Steering setup - Exit ºi apãsaþi butonul
• Automatic transmission setup – Setare SET/RESET.
transmisie automatã
• Advanced – Exit – Meniu Advanced -
Ieºire
Pentru informaþii privind modul de
salvare al setãrilor, consultaþi secþiunea
Salvarea setãrilor, de la pagina 23.

24

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 26
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Meniul Automatic transmission • Advanced – Exit – Meniu Advanced


- Ieºire

Legendã
ADVANCED = SETÃRI AVANSATE
EXIT = IEªIRE MENIU

Pentru a ieºi din meniul Advanced,


treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
AUTO TRANSM. = TRANSMISIE AUTOMATÃ
=
ADAPTIVE = ADAPTIVÃ
SPORT = SPORT
ECONOMIC = ECONOMICÃ
EXIT = IEªIRE MENIU

Afiºajul indicã setarea curent selectatã.


Pentru a alege o setare diferitã, apãsaþi
butonul SET/RESET
(SETAÞI/RESETAÞI). Apoi utilizaþi
butonul rotativ pentru a derula între
setãrile disponibile ºi apãsaþi
SET/RESET pentru a selecta setãrile
dorite. Pe afiºajul setãrii selectate apare
bifa.
Pentru a ieºi din meniul Automatic
transmission setup - Setare transmisie
automatã, treceþi la afiºajul Auto transm.
- Exit ºi apãsaþi butonul SET/RESET.

25

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 27
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Setarea limbii Setarea ceasului

Legendã
Legendã CLOCK SETTING = SETARE CEAS
LANGUAGE ENGLISH (UK) = LIMBA Notã: Acest afiºaj este disponibil doar
ENGLEZÃ (UK)
la modelele echipate cu sistem de
Aveþi posibilitatea de a alege unsprezece încãlzire auxiliar programabil, dar fãrã
limbi disponibile: sistem audio / de navigaþie Ford. Dacã
Englezã (UK), germanã, italianã, vehiculul este echipat cu un sistem audio
francezã, spaniolã, rusã, olandezã, / de navigaþie Ford, ora este setatã de
polonã, suedezã, portughezã. sistemul audio / de navigaþie. Pentru
Efectuaþi trecerea la acest afiºaj, folosind detalii suplimentare, consultaþi manualul
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul separat.
SET/RESET pentru a selecta limba de
afiºare doritã. Rotiþi butonul rotativ pentru
a salva setarea ºi ieºiþi din acest meniu.

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
Efectuaþi trecerea la acest afiºaj, folosind
butonul rotativ ºi apãsaþi SET/RESET.
Orele încep sã clipeascã ºi pot fi setate
utilizând butonul rotativ.

Legendã
CLOCK SETTING = SETARE CEAS
Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a
confirma setarea ºi efectuaþi trecerea la
afiºajul minutelor.
Procedaþi în acelaºi mod, pentru a seta
minutele ºi data.
Dupã setarea anului ºi apãsarea butonului
SET/RESET, ora ºi data vor fi
înregistrate.

26

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 28
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Unitãþi de mãsurã Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru a


activa ºi dezactiva funcþia.
Pentru detalii suplimentare, consultaþi
secþiunea Sistem Key Free, de acþionare
fãrã cheie, de la pagina 76 ºi secþiunea
Pornirea motorului, de la pagina 119.

Programare sistem de încãlzire auxiliar


Legendã
(opþional)
MEASURE UNITS = UNITÃÞI DE MÃSURÃ
METRIC = METRICE Pentru informaþii importante privind
IMPERIAL = ANGLO-SAXONE sistemul de încãlzire auxiliar
Pentru a comuta între sistemul de programabil, consultaþi secþiunea Sistem
mãsurã metric ºi cel anglo-saxon, treceþi de încãlzire auxiliar programabil, de la
la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul pagina 44.
SET/RESET.
Dezactivarea funcþiei Key Free - Fãrã
Cheie
Notã: Pentru a dezactiva / activa funcþia
Key Free (Fãrã Cheie), trebuie sã
introduceþi cheia de rezervã în contact
Legendã
ºi sã-l cuplaþi (la poziþia II). AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
În meniul Your settings, derulaþi la AUXILIAR
PROGRAMMING = PROGRAMARE
acest afiºaj.
Pentru a programa sistemul auxiliar de
încãlzire, treceþi la acest afiºaj, folosind
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.
Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON /OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
O bifã situatã lângã ON (ACTIVAT)
confirmã faptul cã funcþia este activatã.

Legendã
KEY FREE = FÃRÃ CHEIE
ON /OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
O bifã situatã lângã OFF
(DEZACTIVAT) confirmã faptul cã
funcþia este dezactivatã.

27

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 29
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Prezentare generalã a meniului Auxiliary heater programming

Vezi
pagina
29

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Vezi
pagina
30

Legendã
AUX. HEATER PROGRAMMING = PROGRAMARE Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi, Sa,
SISTEM DE ÎNCÃLZIRE AUXILIAR Du
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID Mo, Tu, We, Th, Fr = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
AUTO, OFF/ECO = AUTO, OPRIT/ECONOMIC SINGLE DAY = O SINGURÃ ZI
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID WITHIN WEEK = PE SÃPTÃMÂNÃ
1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE ORÃ
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE AUXILIAR
STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE ÎNCÃLZIRE EXIT = IEªIRE MENIU

28

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 30
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Meniul Instant control (Control Pentru a comuta între cele douã moduri,
rapid) apãsaþi butonul SET/RESET.
Funcþiile disponibile depind de modelul
de sistem de încãlzire cu care este echipat
vehiculul dvs.

Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
AUTO, OFF/ECO = AUTO,
OPRIT/ECONOMIC Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
Sistemul auxiliar de încãlzire 1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE
programabil, ºi sistemul de încãlzire cu STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE
combustibil pot fi activate ºi dezactivate ÎNCÃLZIRE
manual, din meniul Instant control.
Sistemul auxiliar de încãlzire cu motorinã Dacã veþi selecta OFF/ECO, pe celelalte
(sistem electric de încãlzire PTC), nu afiºaje va apãrea un simbol de blocare
poate fi activat ºi dezactivat manual. ( ), ce indicã faptul cã acele funcþii nu
• Dezactivarea permanentã a sistemului sunt disponibile în momentul respectiv.
auxiliar de încãlzire programabil sau • Activarea manualã a sistemului
a sistemului de încãlzire cu combustibil auxiliar de încãlzire, programabil sau
Pentru a dezactiva permanent sistemul a sistemului de încãlzire cu combustibil
de încãlzire, derulaþi la acest afiºaj.

Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID Legendã
AUTO, OFF/ECO = AUTO, INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
OPRIT/ECONOMIC 1 HEAT CYCLE = 1 CICLU DE ÎNCÃLZIRE
O bifã care apare lângã cuvântul AUTO
confirmã faptul cã sistemul auxiliar de Pentru a activa manual sistemul auxiliar
încãlzire poate fi activat, automat (atunci de încãlzire, programabil sau sistemul
când este necesar), sau manual. de încãlzire cu combustibil, efectuaþi
trecerea la acest afiºaj ºi apãsaþi
SET/RESET. Cursorul se va transforma
într-o bifã ( ). Pe acest afiºaj, bifa
Legendã
confirmã faptul cã sistemul de încãlzire
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID este activat ºi cã va efectua un ciclu de
AUTO, OFF/ECO = AUTO, încãlzire.
OPRIT/ECONOMIC
O bifã care apare lângã mesajele Pe afiºaj va apãrea mesajul AUX.
OFF/ECO confirmã faptul cã sistemul HEATER ON (SISTEM AUXILIAR DE
auxiliar de încãlzire este permanent ÎNCÃLZIRE ACTIVAT).
dezactivat ºi nu poate fi activat, nici
automat, nici manual.
29

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 31
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

• Dezactivarea manualã a sistemului Pot fi programate unul sau douã momente


auxiliar de încãlzire, programabil sau de activare, pentru zilele de Luni pânã
a sistemului de încãlzire cu combustibil Vineri.
• Single day within week - O zi pe
sãptãmânã
Legendã
INSTANT CONTROL = CONTROL RAPID
STOP HEATER = OPRIRE SISTEM DE
ÎNCÃLZIRE
Legendã
Pentru a dezactiva sistemul auxiliar de SINGLE DAY = O SINGURÃ ZI
încãlzire, programabil sau sistemul de WITHIN WEEK = PE SÃPTÃMÂNÃ
încãlzire cu combustibil, în timpul unui
ciclu de încãlzire, efectuaþi trecerea la Pot fi programate unul sau douã momente
acest afiºaj ºi apãsaþi SET/RESET. de activare, pentru o anumitã zi a
Cursorul se va transforma într-o bifã sãptãmânii.
( ). Pe acest afiºaj, bifa confirmã faptul
cã sistemul de încãlzire este dezactivat. • Any time and date – Orice orã ºi orice
Pe afiºaj va apãrea mesajul AUX. HEATER zi
OFF (SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
AUXILIAR DEZACTIVAT).
Momente de activare program de
încãlzire vehicul
Pentru programarea momentelor la care Legendã
vehiculul trebuie încãlzit, sunt disponibile ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
patru funcþii:
• Seven days in the week - ªapte zile pe Pentru o anumitã zi, în cele 12 luni care
sãptãmânã urmeazã de la data programãrii, puteþi
programa un singur moment de activare
a sistemului de încãlzire.

Procedura de programare pentru ªapte


Legendã zile, Cinci zile ºi O singurã zi pe
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, sãptãmânã:
Vi, Sa, Du
Pot fi programate unul sau douã momente 1. În meniul de programare a sistemului
de activare, pentru fiecare zi a sãptãmânii. auxiliar de încãlzire, Auxiliary heater
programming, treceþi la meniul
• Five days in the week - Cinci zile pe respectiv, folosind butonul rotativ ºi
sãptãmânã apãsaþi butonul SET/RESET.

Legendã Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr = Lu, Ma, Mi, Jo, Vi Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
30

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 32
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

2. Când programaþi funcþia O zi pe 7. Setaþi minutele cu ajutorul butonului


sãptãmânã, selectaþi ziua doritã, folosind rotativ.
butonul rotativ ºi apãsaþi butonul
SET/RESET.

Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
8. Apãsaþi SET/RESET ºi al doilea
câmp de programare a timpului va clipi.
Repetaþi paºii de la 4 la 7, pentru a seta
Legendã al doilea câmp de programare a timpului.
MONDAY = LUNI
TUESDAY = MARÞI
3. Primul câmp de programare a timpului
va începe sã clipeascã. Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du
Notã: Dacã nu doriþi sã setaþi un al doilea
Legendã
câmp de programare a timpului, selectaþi
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, liniuþele, când efectuaþi trecerea de la
Vi, Sa, Du ore la minute. Acestea apar între orele
23 ºi 00 ºi între minutele 59 ºi 00.
4. Apãsaþi SET/RESET ºi ora va clipi.
9. Dupã setarea minutelor celui de-al
doilea câmp de programare a timpului,
apãsaþi butonul SET/RESET ºi cursorul
va clipi.
Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du

5. Setaþi ora cu ajutorul butonului rotativ.


Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du

Legendã 10. Apãsaþi din nou SET/RESET ºi


Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, cursorul se va transforma într-o bifã
Vi, Sa, Du ( ). Bifa confirmã faptul cã programarea
6. Apãsaþi SET/RESET ºi minutele sistemului de încãlzire a fost înregistratã
vor clipi. ºi cã acesta va încãlzi vehiculul la orele
setate.

Legendã Legendã
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo, Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su = Lu, Ma, Mi, Jo,
Vi, Sa, Du Vi, Sa, Du
31

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 33
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

Notã: Nu este posibilã selectarea 2. Cursorul va clipi.


funcþiilor ªapte zile, Cinci zile ºi O
singurã zi pe sãptãmânã, în mod
simultan, deoarece doar o singurã setare
a momentelor de activare poate fi
programatã pentru fiecare zi. Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
În cazul în care câmpurile de programare
a timpului, pentru una din aceste funcþii, 3. Setaþi ora cu ajutorul butonului rotativ.
sunt stocate ºi activate, confirmate de o
bifã ( ), pe afiºajul de programare va
apãrea un simbol de blocare ( ) al
celorlalte douã funcþii, indicând faptul Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
cã acestea nu pot fi activate. Pentru a ORÃ
activa una din celelalte douã funcþii,
dezactivaþi mai întâi funcþia activatã în 4. Apãsaþi SET/RESET ºi minutele vor
momentul respectiv, ºtergând bifa. clipi.
Pentru a dezactiva funcþia, derulaþi la
meniul relevant ºi apãsaþi butonul
SET/RESET în mod repetat pânã ce
bifa va clipi. Apãsaþi din nou Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
SET/RESET pentru a ºterge bifa ºi a ORÃ
dezactiva funcþia.
5. Setaþi minutele cu ajutorul butonului
Procedura de programare pentru rotativ.
funcþia Any time and date – Orice orã
ºi orice zi

1. În meniul de programare a sistemului Legendã


auxiliar de încãlzire, Auxiliary heater ANYTIME
ORÃ
& DATE = ORICE ZI ªI ORICE
programming, treceþi la acest afiºaj,
folosind butonul rotativ ºi apãsaþi butonul 6. Apãsaþi SET/RESET ºi câmpul de
SET/RESET. programare al lunii va clipi.

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ

Legendã 7. Setaþi luna cu ajutorul butonului rotativ.


ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI
ORICE ORÃ

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
32

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 34
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de informaþii vehicul

8. Apãsaþi SET/RESET ºi câmpul de Dezactivare avertizare sonorã


programare al zilei va clipi.
Urmãtoarele avertizãri sonore pot fi
dezactivate:
• Lumini exterioare aprinse când uºa
ºoferului este deschisã.
Legend㠕 Apãsarea butonului SET/RESET.
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORà • Alarma sonorã care semnalizeazã
9. Setaþi ziua cu ajutorul butonului rotativ. apariþia unui mesaj de avertizare (cu
excepþia mesajelor însoþite de lampã de
avertizare de culoare roºie).

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE Legendã
ORÃ MESSAGE CHIMES = MESAJE ÎNSOÞITE
DE AVERTIZÃRI SONORE
10. Apãsaþi SET/RESET ºi cursorul va ON / OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
clipi. O bifã ( ) situatã lângã ON (ACTIVAT)
confirmã faptul cã avertizãrile sonore
sunt activate.

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
Legendã
11. Apãsaþi butonul SET/RESET, pentru MESSAGE CHIMES = MESAJE ÎNSOÞITE
a confirma setãrile. Cursorul se va DE AVERTIZÃRI SONORE
ON / OFF = ACTIVAT / DEZACTIVAT
transforma într-o bifã ( ). Bifa confirmã
faptul cã programarea sistemului de O bifã ( ) situatã lângã ON (ACTIVAT)
încãlzire a fost înregistratã ºi cã acesta confirmã faptul cã avertizãrile sonore
va încãlzi vehiculul la momentele de sunt dezactivate. Pentru a activa ºi
activare setate. dezactiva avertizãrile sonore, apãsaþi
butonul SET/RESET.
Your Seetings – Exit

Legendã
ANYTIME & DATE = ORICE ZI ªI ORICE
ORÃ
Legendã
Pentru a dezactiva funcþia, derulaþi la YOUR SETTINGS = SETÃRI PERSONALE
acest afiºaj ºi apãsaþi butonul EXIT = IEªIRE MENIU
SET/RESET în mod repetat pânã ce Pentru a ieºi din meniul Your Settings,
bifa va clipi. Apãsaþi din nou treceþi la acest afiºaj ºi apãsaþi butonul
SET/RESET pentru a ºterge bifa ºi a SET/RESET.
dezactiva funcþia.
33

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 35
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

ÎNCÃLZIRE, VENTILAÞIE ªI AER Fante de aerisire centrale ºi laterale


CONDIÞIONAT
Aer exterior
Curãþaþi întotdeauna fantele de
admisie a aerului de zãpadã, frunze,
etc. pentru a permite sistemului sã
funcþioneze eficient.
Aer recirculat
Când selectaþi funcþia de recirculare Încãlzire
a aerului, doar aerul din habitaclu va Efectul de încãlzire depinde de
fi pus în circulaþie. Aerul exterior nu temperatura lichidului de rãcire ºi,
va pãtrunde în vehicul. prin urmare, sistemul de încãlzire
Notã: Nu se recomandã utilizarea este eficient numai când motorul este
funcþiei de recirculare a aerului pentru cald.
mai mult de 30 de minute, deoarece Aer condiþionat
nu se va produce nici un schimb de
aer ºi geamurile se pot aburi. Aerul este trecut prin schimbãtorul
de cãldurã al lichidului de rãcire,
Filtru de habitaclu/filtru cu carbon unde este rãcit, dacã sistemul de aer
activ condiþionat este pornit. În plus,
Filtrul de habitaclu previne intrarea sistemul de aer condiþionat extrage
în vehicul a celor mai periculoase umiditatea din aerul rãcit pentru a
particule, cum ar fi polenul, cãderile împiedica aburirea geamurilor.
de pulberi industriale ºi praful de pe Condensul rezultat este orientat cãtre
drum. Filtrul cu carbon activ înlãturã exteriorul vehiculului. Prin urmare,
mirosurile neplãcute. este normal dacã observaþi formarea
Într-o spãlãtorie auto automatã, ar unei mici bãltoace de apã sub vehicul,
trebui sã închideþi ventilatorul, pentru când acesta este parcat.
a preveni colectarea depunerilor de Notã: Sistemul de aer condiþionat
cearã de cãtre filtru. funcþioneazã numai când temperatura
Ventilator exterioarã este peste +5°C, când
motorul ºi ventilatorul sunt pornite.
Motorul ventilatorului poate emite Funcþionarea sistemului de aer
un zgomot specific. condiþionat determinã un consum mai
mare de combustibil.

34

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 36
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Note generale privind controlul COMENZI


temperaturii în interiorul Reglare temperaturã
vehiculului
Închideþi complet toate geamurile.
Pentru a încãlzi interiorul vehiculului
în mod eficient, aerul încãlzit trebuie
orientat spre zona de sub bord. Pe
vreme rece sau umedã, direcþionaþi
aer ºi spre parbriz ºi geamurile
laterale.
Albastru: rece
Pentru a rãci interiorul vehiculului Roºu: cald
în mod eficient, aerul rãcit trebuie
orientat spre nivelul feþei pasagerilor. Ventilator

Ventilatorul este oprit când butonul


se aflã în poziþia 0.
Pentru a creºte viteza ventilatorului,
selectaþi un numãr mai mare pe
butonul ventilatorului.
Dacã ventilatorul este oprit parbrizul
ar putea sã se abureascã.

35

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 37
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Buton de distribuþie aer Încãlzire rapidã a interiorului


vehiculului

Ventilaþie
Direcþioneazã fluxul de aer dupã cum
urmeazã:
Parbriz
Zona de sub bord/parbriz
Zona de sub bord
Setaþi butonul de control al distribuþiei
Nivelul feþei /zona de sub bord aerului în poziþia sau . Setaþi
ventilatorul în orice poziþie.
Nivelul feþei Deschideþi fantele centrale ºi laterale
de admisie a aerului conform
Nivelul feþei/parbriz preferinþelor pasagerilor.
O foarte micã parte din fluxul de aer
este întotdeauna direcþionat spre Dezgheþare rapidã/ dezaburire
parbriz. parbriz
Butonul de distribuþie a aerului poate
fi setat la orice poziþie între simboluri.
Aer recirculat

Funcþia de recirculare a aerului este


dezactivatã automat. Dacã este
necesar, activaþi funcþia de încãlzire
a parbrizului ºi lunetei.
Apãsaþi butonul pentru a comuta între
modul de admisie aer din exterior ºi
modul de recirculare a aerului din
interiorul vehiculului.

36

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 38
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

AER CONDIÞIONAT MANUAL Dezgheþare / dezaburire parbriz


Activare / dezactivare sistem de
aer condiþionat

Aerul exterior va pãtrunde în vehicul.


Atâta timp cât butonul de distribuþie
a aerului este setat la poziþia ,
Pentru a activa ºi dezactiva efectul aerul condiþionat va porni automat.
de rãcire, apãsaþi butonul A/C. Asiguraþi-vã cã ventilatorul este
Dacã ventilatorul este trecut la poziþia pornit. Lampa de control din butonul
0, sistemul de aer condiþionat se va A/C se aprinde pe durata procesului
opri. Când ventilatorul este din nou de dezgheþare/ dezaburire.
pornit, sistemul de aer condiþionat se Sistemul de aer condiþionat ºi modul
va reactiva automat. de recirculare a aerului pot fi activate
ºi dezactivate, atâta timp cât butonul
Rãcirea cu aer din exterior de control al distribuþiei aerului este
setat la poziþia .
Reducerea umiditãþii aerului în
poziþia

Rãcirea rapidã a interiorului


vehiculului

Activarea aerului condiþionat ajutã


la extragerea umiditãþii din aer ºi la
dezaburirea mai rapidã a geamurilor.

37

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 39
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

COMANDÃ ELECTRONICÃ Senzorul care mãsoarã temperatura


DUBLÃ AUTOMATÃ A interioarã este plasat în centrul
TEMPERATURII grupului de instrumente.
Senzorul de cãldurã este amplasat pe
partea superioarã a grupului de
instrumente. Aceºti senzori nu trebuie
acoperiþi cu nici un obiect.
La temperaturi exterioare scãzute,
când sistemul este în modul AUTO,
fluxul de aer va fi orientat spre parbriz
Temperatura, cantitatea ºi modul de ºi geamurile laterale, atâta timp cât
distribuþie a fluxului de aer sunt motorul este rece.
controlate automat ºi reglate, conform Notã: În manualul separat este
condiþiilor de conducere ºi de vreme. furnizatã o descriere a Sistemului de
Apãsând o singurã datã pe butonul Navigaþie DVD Ford în combinaþie
AUTO, veþi activa modul AUTO. cu Comanda Electronicã Dublã
Setarea recomandatã a sistemului, Automatã a Temperaturii.
pentru toate anotimpurile, este de 22
°C ºi modul AUTO (cu sistemul de
aer condiþionat activat).
Setãrile individuale pot fi reglate,
dupã caz.
Evitaþi reglarea setãrilor, atunci când
în interiorul vehiculului temperatura
este extrem de ridicatã sau scãzutã.
Comanda electronicã dublã automatã
a temperaturii se regleazã în mod
automat în funcþie de circumstanþele
curente.
Pentru ca sistemul sã funcþioneze
corect, fantele de aerisire centrale ºi
laterale trebuie sã fie deschise
complet.

38

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 40
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Setare temperaturã Modul Mono

Butonul albastru: temperaturã mai În modul AUTO, setãrile temperaturii


scãzutã. pentru latura ºoferului ºi latura
Butonul roºu: temperaturã mai mare. pasagerului din faþã sunt conectate.
Temperatura poate fi setatã, utilizând Dacã temperatura este reglatã
butoanele, între 16 °C ºi 28 °C, în utilizând butoanele de pe partea
trepte de 0,5 °C. În poziþia LO (sub ºoferului, setãrile se vor regla
16 °C) sistemul va comuta pe modul conform aceloraºi comenzi ºi pe
rãcire permanentã, în poziþia HI latura pasagerului din faþã. În modul
(peste 28 °C), va comuta pe modul MONO, în partea dreaptã a afiºajului
încãlzire permanentã ºi nu va regla va apãrea mesajul MONO.
o temperaturã stabilã.
Pentru a comuta între grade „Celsius
ºi Fahrenheit”, consultaþi sub-
secþiunea Unitãþi de Mãsurã din
secþiunea Centru de Mesaje, de la
pagina 27.

39

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 41
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Setãri diferite de temperaturã Pentru a activa ºi dezactiva modul


pentru partea ºoferului ºi a Mono
pasagerului din faþã

Pentru a activa ºi dezactiva modul


Apãsaþi butoanele de reglare a MONO, apãsaþi ºi þineþi apãsat
temperaturii de pe partea pasagerului butonul AUTO, timp de cel puþin
din faþã, pentru a selecta temperatura. douã secunde. Dacã sistemul se afla
Temperatura pentru partea ºoferului în modul MONO, mesajul MONO va
va rãmâne neschimbatã. dispãrea de pe afiºaj.
Setãrile temperaturii pentru fiecare Temperaturile de pe partea ºoferului
parte sunt afiºate pe ecran ºi mesajul ºi a pasagerului din faþã pot fi acum
MONO va dispãrea de pe afiºaj. Este reglate independent una de cealaltã.
posibil sã setaþi o diferenþã de Pentru a reveni la modul MONO,
temperaturã de pânã la 4 °C. apãsaþi ºi þineþi apãsat butonul AUTO,
Dacã una din cele douã pãrþi este timp de cel puþin douã secunde.
setatã pe HI sau LO, ambele vor fi Mesajul MONO reapare pe afiºaj ºi
setate pe HI sau LO. temperatura de pe partea pasagerului
din faþã se va regla dupã temperatura
ºoferului.

40

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 42
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Funcþionare manualã a comenzii Parbriz


electronice duble automate a Nivelul feþei
temperaturii
Zona de sub bord
Ventilator Când se selecteazã , se
dezactiveazã automat , ºi
iar aerul condiþionat porneºte. Aerul
exterior va pãtrunde în vehicul.
Modul de recirculare a aerului nu
poate fi selectat.

Dezgheþarea /dezaburirea
parbrizului
Apãsaþi butonul pentru a mãri
viteza ventilatorului.
Apãsaþi butonul pentru a reduce
viteza ventilatorului.
Modul de setare al ventilatorului este
indicat în partea dreaptã a afiºajului.
Pentru a reveni la modul AUTO,
apãsaþi butonul AUTO.

Distribuþie aer Setaþi butonul de control al distribuþiei


aerului în poziþia .
Aerul exterior va pãtrunde în vehicul.
Aerul condiþionat va fi selectat
automat. Atâta timp cât butonul de
distribuþie a aerului este setat la
poziþia , modul de recirculare a
aerului nu mai poate fi selectat. Viteza
ventilatorului ºi funcþia de reglare a
temperaturii vor fi selectate automat
Pentru a regla modul de distribuþie a ºi nu vor putea fi reglate manual.
aerului, apãsaþi pe butonul dorit. Orice Ventilatorul va fi setat la vitezã mare,
combinaþie de setãri, , ºi iar temperatura la poziþia HI.
poate fi selectatã simultan.

41

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 43
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Sistemul auxiliar de încãlzire va porni Aer recirculat


automat, dacã va fi necesar. Activarea
sistemului este indicatã prin mesajul
AUX. HEATER ON afiºat de cãtre
Centrul de Mesaje. Pentru detalii
suplimentare, consultaþi secþiunea
Sisteme suplimentare de încãlzire, de la
pagina 44.
Când se selecteazã , sistemul de Apãsaþi butonul pentru modul de
încãlzire a parbrizului ºi lunetei se recirculare a aerului, pentru a comuta
activeazã automat ºi se dezactiveazã între acesta ºi modul de admisie aer
dupã o scurtã perioadã de timp. din exterior.
Pentru a reveni la modul AUTO,
apãsaþi butonul AUTO sau butonul Control automat recirculare aer
(ele) a cãrui (a cãror) lampã de control
este aprinsã. Când sistemul este în modul AUTO
ºi temperatura interioarã ºi cea
Activare / dezactivare sistem de aer exterioarã sunt destul de ridicate,
condiþionat modul de recirculare a aerului este
selectat automat, pentru a creºte
viteza de rãcire în habitaclul
vehiculului.
Odatã ce temperatura selectatã este
atinsã, sistemul va comuta automat
pe modul de admisie aer din exterior.
Lampa de control din buton nu se
aprinde pe parcursul funcþionãrii
Pentru a activa ºi dezactiva aerul automate.
condiþionat, apãsaþi butonul A/C.
Când aerul condiþionat este
dezactivat, pe ambele afiºaje apare
A/C OFF. Când aerul condiþionat
este activat, pe ambele afiºaje apare
A/C ON.

42

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 44
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Oprire comandã electronicã dublã Buton pentru încãlzirea


automatã a temperaturii parbrizului

Sistemul funcþioneazã numai când


motorul este pornit ºi dezgheaþã, de
Apãsaþi OFF pentru a dezactiva asemenea ºi jeturile spãlãtorului de
comanda electronicã dublã automatã parbriz. Apãsaþi pe buton pentru
a temperaturii. activare/ dezactivare.
Sistemul de încãlzire, ventilaþie ºi aer Sistemul de încãlzire se opreºte
condiþionat vor fi oprite ºi va fi automat, dupã o scurtã perioadã de
selectat modul de recirculare a timp.
aerului.
Apãsaþi orice buton pentru a reactiva Buton pentru încãlzirea lunetei
sistemul.
PARBRIZ ªI LUNETÃ ÎNCÃLZITE

Acest sistem este utilizat pentru


dezgheþarea sau dezaburirea rapidã
a parbrizului sau lunetei. Se va activa
numai când este necesar.
Cuplaþi mai întâi contactul.
Apãsaþi pe buton pentru activare/
dezactivare.
La unele modele, oglinzile
retrovizoare exterioare, acþionate
electric, au, de asemenea, un element
de încãlzire pentru dezaburirea sau
dezgheþarea sticlei.
Acest sistem funcþioneazã când
sistemul de încãlzire a lunetei este
pornit.
Sistemul de încãlzire se opreºte
automat, dupã o scurtã perioadã de
timp.

43

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 45
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

SISTEME SUPLIMENTARE DE Utilizat corect, acest sistem auxiliar


ÎNCÃLZIRE oferã urmãtoarele avantaje:
• Preîncãlzeºte interiorul vehiculului.
Sistem de încãlzire auxiliar • Nu permite geamurilor sã îngheþe,
programabil în caz de temperaturi sub 0 °C ºi
(opþional)
previne formarea condensului.
Sistemul de încãlzire auxiliar • Evitã pornirea motorului la rece ºi
programabil funcþioneazã permite acestuia sã atingã mai repede
independent de sistemul de încãlzire temperatura de funcþionare.
al vehiculului, încãlzind circuitul
lichidului de rãcire motor. Acest Sistemul de încãlzire auxiliar
sistem este alimentat cu combustibil programabil poate fi utilizat, de
din rezervorul vehiculului. asemenea, ºi în timpul mersului
pentru a sprijini sistemul de încãlzire
al vehiculului, încãlzind interiorul
Sistemul auxiliar de mai repede.
încãlzire, programabil, nu
trebuie pus în funcþiune în spaþii Programare sistem de încãlzire
închise, în incinta benzinãriilor sau auxiliar
în apropierea surselor de vapori de
combustibil sau praf. Sistemul de încãlzire auxiliar se
programeazã, utilizând Centrul de
Notã: Sistemul auxiliar de încãlzire, Mesaje.
programabil, va funcþiona exclusiv
dacã în rezervor existã cel puþin 7,5 Notã: Odatã ce acest sistem a realizat
litri de combustibil. un ciclu de încãlzire, urmãtorul orar
programat al sistemului va fi
Este posibil ca în momentul în care îndeplinit doar dacã motorul
sistemul auxiliar de încãlzire vehiculului a fost pornit în acest
programabil este activat, de sub interval de timp. Aceastã funcþie
pãrþile laterale ale vehiculului sã iasã previne descãrcarea bateriei.
gaze de eºapament.
Acest lucru este absolut normal. Pentru informaþii privind modul de
setare a intervalelor de încãlzire,
consultaþi secþiunea Centru de
Mesaje, de la pagina 11.

44

Composite
1-45.FH11 Mon Apr 18 15:24:55 2005 Page 46
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzi climatizare

Sistem de încãlzire auxiliar


(vehicule cu motoare diesel - în
funcþie de þarã)
Sistemul auxiliar de încãlzire cu
motorinã (sistem electric de încãlzire
PTC) ajutã la încãlzirea motorului ºi
a habitaclului, la vehiculele cu
motoare diesel. Acesta porneºte sau
se opreºte automat, în funcþie de
temperatura exterioarã, temperatura
lichidului de rãcire ºi greutatea
alternatorului.
Sistem de încãlzire cu combustibil

Sistemul de încãlzire cu combustibil


ajutã la încãlzirea motorului ºi a
habitaclului, la vehiculele cu motoare
pe benzinã sau motorinã. Acesta
porneºte sau se opreºte automat, în
funcþie de temperatura exterioarã,
temperatura lichidului de rãcire, cu
excepþia cazului când a fost dezactivat
de cãtre ºofer.

Legendã
AUX. HEATER = SISTEM DE ÎNCÃLZIRE
AUXILIAR
ON = ACTIVAT

Când sistemul de încãlzire cu


combustibil funcþioneazã, pe afiºajul
Centrului de Mesaje apare un mesaj.
Sistemul de încãlzire cu combustibil
poate fi dezactivat utilizând Centrul
de Mesaje. Consultaþi secþiunea
Centru de Mesaje, de la pagina 11.

45

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini
LUMINI EXTERIOARE Funcþia de control automat al
farurilor, AUTO
Un avertisment sonor se va auzi dacã
uºa ºoferului este deschisã ºi luminile
exterioare sunt aprinse, atunci când
motorul este decuplat.
Buton pentru luminile exterioare

Când butonul este setat la poziþia


AUTO, farurile cu fazã scurtã se vor
aprinde ºi se vor stinge automat în
funcþie de lumina exterioarã. Funcþia
de control automat al farurilor este
activatã numai când contactul este
(A) vehicul fãrã funcþie de control cuplat (poziþia II).
automat al farurilor
(B) vehicul cu funcþie de control
automat al farurilor Aceastã dotare este un
sistem auxiliar care nu este
Lumini stinse destinat sã elibereze ºoferul de
responsabilitatea sa cu privire la
Lumini laterale ºi poziþii spate luminile exterioare ale vehiculului.
Faruri
Notã: În modul AUTO, faza lungã
poate fi activatã doar atunci când
Lampã de control faruri funcþia de control automat al farurilor
a efectuat deja aprinderea farurilor.
În modul AUTO, dacã se selecteazã
Se aprinde, atunci când farurile sunt faza lungã ºi funcþia de control
pe faza scurtã sau când luminile automat stinge farurile, faza lungã
laterale ºi poziþiile spate sunt aprinse. va fi, de asemenea, dezactivatã.
Lumini de parcare Data urmãtoare, farurile se vor
aprinde automat, ºi se vor aprinde cu
Împingeþi în interior butonul ºi rotiþi faza scurtã. Faza lungã trebuie
în sens antiorar. selectatã din nou, trãgând de maneta
multifuncþionalã, spre volan.
Consultaþi secþiunea Manetã
multifuncþionalã, de la pagina 50.

46

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini

Notã: Aprinderea lãmpilor de ceaþã Notã: De asemenea, farurile se vor


faþã sau spate, când butonul luminilor regla ºi atunci când vehiculul este
exterioare este setat pe modul AUTO, staþionar ºi volanul este acþionat.
nu este posibilã. Pentru a aprinde Pentru a evita efectul de orbire
lãmpile de ceaþã din faþã ºi / sau spate, determinat de farurile vehiculelor ce
aprindeþi farurile setând butonul la poziþia se apropie din sens opus, acestea se
. deplaseazã spre partea pasagerului
din faþã.
Sistem de iluminare adaptiv faruri
(AFS). Notã: La selectarea marºarierului,
sistemul AFS este dezactivat. Este,
Dacã a fost activatã faza scurtã a de asemenea, dezactivat la activarea
farurilor, sistemul de iluminare auto- iluminãrii pe timp de zi.
adaptiv al farurilor regleazã automat
unghiul farurilor în funcþie de direcþia Pentru a activa sistemul AFS când este
vehiculului ºi viteza de rulare. activatã iluminarea pe timp de zi, rotiþi
comutatorul farurilor la poziþia .

Legendã
ADVANCED FRONT LIGHT FAILURE =
DEFECTAREA SISTEMULUI DE ILUMINARE
AUTO-ADAPTIV

Dacã existã o defecþiune a sistemului,


pe afiºajul Centrului de Mesaje apare
(A) vehicul fãrã sistem AFS ADVANCED FRONT LIGHT
(B) vehicul cu sistem AFS FAILURE ºi lampa de control a
Farurilor clipeºte.
Asigurã urmãtoarele avantaje:
• Îmbunãtãþeºte vizibilitatea la Farurile se vor regla la poziþia
conducerea pe timp de noapte. centralã ºi/sau la faza scurtã ºi rãmân
• Ajutã la reducerea luminii orbitoare în aceastã poziþie.
a farurilor de la vehiculele ce se Verificaþi sistemul la un specialist.
apropie din sens opus.
47

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini

Faruri de ceaþã Faruri ºi lãmpi de ceaþã

Aprindeþi farurile (poziþia ) ºi Aprindeþi farurile (poziþia ) ºi


deplasaþi spre exterior butonul de deplasaþi spre exterior butonul de
comandã, o poziþie comandã, douã poziþii.

La vehiculele care nu sunt echipate


cu faruri de ceaþã butonul de
comandã poate fi rotit spre exterior
doar o singurã poziþie.
Lampa de control se va aprinde când
farurile de ceaþã funcþioneazã. Se
recomandã folosirea farurilor de
ceaþã numai când vizibilitatea este
redusã considerabil de ceaþã, zãpadã
sau ploaie. Ambele lãmpi de control din grupul
de instrumente se vor aprinde când
farurile ºi lãmpile de ceaþã
funcþioneazã.

Lãmpile de ceaþã trebuie


utilizate numai când
vizibilitatea este redusã la mai puþin
de 50 m ºi nu trebuie utilizate
atunci când plouã sau ninge.

48

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini

Buton de reglare unghi faruri


Unghiul fasciculului farurilor poate fi
reglat în funcþie de sarcina vehiculului.

(A) Vehicule fãrã funcþie de reglare pe


înãlþime faruri
(B) Vehicule cu funcþie de reglare pe
înãlþime faruri

Poziþii recomandate pentru butonul-rozetã de reglare pe înãlþime


a farurilor
Încãrcãtura Poziþiile
butonului-rozetã
Numãr de persoane Sarcina în 3/5 uºi/ Wagon
Scaune faþã portbagaj1
Scaune spate

1 Informaþii suplimentare pot fi gãsite în secþiunea Greutatea vehiculului de la pagina 195.


Poziþiile superioare ale butonului (+1) pot fi necesare la tractarea unei remorci.

49

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini

Buton de reglare luminozitate Fazã lungã / fazã scurtã


instrumente de bord

Manetã multifuncþionalã
Semnalizatoare

Trageþi maneta douã trepte spre volan


pentru a schimba faza farurilor.
Notã: Când contactul este decuplat,
puteþi aprinde farurile (faza scurtã),
trãgând maneta spre volan. Farurile
se vor stinge automat, dupã 30 de
secunde de la închiderea ultimei uºi.
Semnalizare cu farurile
Trageþi maneta o treaptã spre volan.
Lampã de control fazã lungã

Dacã deplasaþi scurt maneta în sus


sau în jos semnalizatoarele de
direcþie vor clipi de trei ori. Se aprinde când farurile sunt pe faza
lungã, sau când semnalizaþi cu
Lampã de control semnalizatoare farurile.

O intensificare bruscã a frecvenþei


semnalelor emise de lampã
avertizeazã cã s-a ars un bec al
semnalizatorului.

50

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Lumini
LUMINI INTERIOARE Lãmpi de lecturã

Oprite
Contact cu uºa
Pornite

Luminile interioare se aprind, când


o uºã a vehiculului este deblocatã sau
deschisã.
În funcþie de echipamentul din
dotarea vehiculului, dupã decuplarea Luminile oglinzilor de pe
contactului se sting urmãtoarele parasolare
lumini:
• Luminile interioare, dupã o scurtã Pornite
perioadã de timp sau dupã 10 minute, Oprite
dacã lumineazã în continuu.
• Lampa de lecturã ºi lumina oglinzii
de pe parasolar, dupã aproximativ 30
minute.
Pentru a aprinde din nou luminile
interioare, cuplaþi contactul (poziþia
II) pentru scurt timp sau închideþi ºi
redeschideþi o uºã.

51

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

REGLARE VOLAN CLAXON

Nu reglaþi niciodatã
volanul când vehiculul este
în miºcare.

Claxonul poate fi acþionat ºi atunci


când nu este cuplat contactul.

Eliberaþi maneta de blocare pentru a


regla înãlþimea volanului ºi distanþa
sa faþã de ºofer.
Readuceþi maneta în poziþia iniþialã,
pentru a bloca ferm volanul.
Pentru detalii suplimentare privind
aºezarea pe scaun în poziþie corectã,
consultaþi capitolul Scaune, de la
pagina 90.

52

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

BUTOANE DE COMANDÃ ªtergere intermitentã


ªTERGÃTOR / SPÃLÃTOR DE (dacã vehiculul este dotat cu aceastã
PARBRIZ opþiune)
Urmãtoarele funcþii vor putea fi
activate doar atunci când contactul
este cuplat.
Existã douã opþiuni pentru
acþionarea ºtergãtorului de parbriz:
ºtergerea intermitentã sau ºtergãtoare
automate (Autowipers).
Parbriz
Poziþii manetã: Poziþia (2)
Butonul rotativ poate fi utilizat pentru
a regla intervalul de ºtergere
intermitentã.
Funcþia de acþionare automatã
ºtergãtoare de parbriz/lunetã
(dacã vehiculul este dotat cu aceastã
opþiune)

(1) O singurã trecere peste parbriz Poziþia (2)


(2) ªtergere intermitentã sau Când selectaþi opþiunea Autowipers
ºtergãtoare automate (Autowipers) sau când contactul este cuplat ºi
(3) ªtergere normalã maneta de acþionare a ºtergãtoarelor
(4) ªtergere cu vitezã mare este setatã la poziþia (2), ºtergãtoarele
vor efectua un singur ciclu de trecere
peste parbriz, indiferent dacã acesta
este ud sau uscat.

53

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Imediat, senzorul de ploaie va mãsura


în continuu cantitatea de apã de pe În condiþii de ger,
parbriz ºi va regla în mod automat asiguraþi-vã cã aþi
viteza ºtergãtoarelor de parbriz (o dezgheþat complet parbrizul,
singurã trecere peste parbriz, ºtergere înainte de a selecta funcþia de
intermitentã, normalã sau cu vitezã acþionare automatã a ºtergãtoarelor
mare). Dacã maneta de acþionare a (Autowipers).
ºtergãtoarelor este setatã la poziþia
(2), dar parbrizul rãmâne uscat,
ºtergãtoarele nu vor efectua ciclul de Dezactivaþi funcþia de
trecere peste parbriz, pânã ce senzorul acþionare automatã a
nu va detecta apã pe parbriz. ºtergãtoarelor (Autowipers) înainte
Sensibilitatea senzorului de ploaie se de a intra într-o spãlãtorie auto.
seteazã utilizând butonul rotativ.
Sensibilitate mare: ªtergãtoarele vor
trece peste parbriz în mod regulat, Înlocuiþi lamele
chiar ºi când cantitatea de apã ºtergãtoarelor imediat ce
detectatã este micã. încep sã lase urme de apã ºi pete
Sensibilitate redusã: ªtergãtoarele vor sau atunci când nu îndepãrteazã
trece peste parbriz doar când complet apa de pe parbriz. Dacã
cantitatea de apã detectatã este mai nu înlocuiþi lamele, senzorul de
mare. ploaie va detecta în continuare apã
Notã: Funcþia Autowipers pe parbriz. Astfel ºtergãtoarele vor
(ºtergãtoare automate) este destinatã trece în continuu peste parbriz, deºi
utilizãrii exclusive în condiþii de cea mai mare parte a acestuia este
vreme ploioasã. Aceastã funcþie nu uscatã.
ar trebui selectatã în condiþii de
vreme uscatã, deoarece sistemul este
foarte sensibil la obiecte precum
praful, ceaþa sau insectele ce lovesc
parbrizul în zona apropiatã de senzor.
Astfel puteþi provoca ºtergerea
parbrizului, chiar dacã acesta este
mai cu seamã uscat.
Notã: Funcþia Autowipers nu trebuie
selectatã când ninge, când este ceaþã
sau când carosabilul a fost tratat cu
sare. În aceste condiþii de vreme,
dacã este necesar, selectaþi poziþia
(1), (3) sau (4).

54

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Lunetã Spãlãtor

ªtergere intermitentã

Trageþi maneta spre volan.


Pornire automatã ºtergãtor de lunetã
la mersul în marºarier
Dacã nu este selectatã nici o funcþie
normalã de acþionare a ºtergãtorului
de lunetã, dar ºtergãtoarele de parbriz
sunt setate pe modul de ºtergere
intermitentã, normalã sau cu vitezã
mare, când este selectatã treapta de
marºarier, ºtergãtorul de lunetã se va
sincroniza cu intervalul de ºtergere
al ºtergãtoarelor de parbriz
(intermitentã sau normalã). Când butonul din capãtul manetei
este apãsat sau când maneta este trasã
spre volan, spãlãtorul va acþiona
împreunã cu ºtergãtoarele.
Odatã ce s-a încheiat ciclul spãlare /
ºtergere, ºtergãtoarele se vor opri ºi
apoi vor mai executa un ciclu de
trecere peste parbriz, pentru a-l curãþa.

55

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Acest buton va acþiona, de asemenea Cãutare


ºi spãlãtorul pentru faruri, când
acestea sunt aprinse (în funcþie de
þarã ºi echipamentul din dotarea
vehiculului).
Dupã eliberarea butonului sau a
manetei, ºtergãtoarele mai
funcþioneazã o scurtã perioadã de
timp.
Nu acþionaþi spãlãtorul de
parbriz mai mult de 10
secunde o datã, ºi niciodatã când
rezervorul sistemului de spãlare
este gol.
Deplasaþi maneta în sus sau în jos:
TELECOMANDà PENTRU • În modul radio, deplasaþi maneta
SISTEMUL AUDIO în sus sau în jos, pentru a localiza în
banda de frecvenþe urmãtorul sau
Selectaþi modul radio, CD sau precedentul post de radio.
casetofon, pe aparatul de radio. • În modul CD, acest buton va selecta
Funcþiile urmãtoare pot fi activate urmãtoarea pistã sau pista precedentã.
folosind telecomanda: Mod
Volum

Apãsaþi scurt butonul din lateral:


• În modul radio, acesta va localiza
urmãtorul post de radio pre-setat.
• În modul CD, acest buton va selecta
urmãtorul CD, dacã sistemul audio
Amplificare volum: Apãsaþi butonul are montat o magazie de CD-uri.
de sus, de pe spatele telecomenzii. • În toate modurile, pentru a anula
Reducere volum: Apãsaþi butonul de un mesaj despre trafic, în momentul
jos, de pe spatele telecomenzii. emiterii.

56

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul CONTROL AUTOMAT AL VITEZEI


din lateral:
•În modul radio, pentru a schimba Sistemul de control
banda de undã. automat al vitezei nu
trebuie utilizat în condiþii de trafic
Comandã Vocalã aglomerat, pe ºosele cu serpentine
sau pe carosabil alunecos.
Pentru activare

Pentru a selecta sau deselecta funcþia Legendã


de comandã vocalã, apãsaþi pe ON = Activat
OFF = Dezactivat
butonul de sus.
Pentru detalii privind modul de Sistemul este pregãtit pentru a
funcþionare al sistemului audio, vã înregistra o vitezã.
rugãm consultaþi manualul separat.
Pentru a înregistra o vitezã

Legendã
RES = ReACTIVARE
SET = SETARE

Apãsaþi butonul SET + sau -.


Sistemul de control automat al vitezei
va menþine viteza curentã a
vehiculului.

57

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Sistemul de control automat al vitezei Pentru a dezactiva sau a reactiva


nu va funcþiona, pânã ce vehiculul sistemul
nu va atinge peste 40 km/h.

Lampa de control din grupul de


instrumente se va aprinde.
Pentru a schimba viteza
Apãsaþi butonul SET +, pentru a Legendã
accelera. RES = ReACTIVARE
SET = SETARE
Apãsaþi butonul „-”, pentru a reduce Pentru a dezactiva, apãsaþi pedala de
viteza. frânã sau ambreiajul sau apãsaþi
Viteza vehiculului se va schimba fãrã butonul RES. Lampa de control din
a fi necesar sã apãsaþi pedala de grupul de instrumente se va stinge.
acceleraþie. Apãsaþi butonul RES, pentru a
Viteza la care eliberaþi butonul devine reactiva sistemul de control automat
noua vitezã setatã. al vitezei, cu aceastã ultimã vitezã
Viteza vehiculului se poate modifica înregistratã.
cu valori mici, apãsând scurt pe
butonul corespunzãtor. Pentru dezactivarea sistemului
Apãsând pedala de acceleraþie, viteza
vehiculului va creºte, fãrã a schimba
viteza setatã.

Legendã
ON = Activat
OFF = Dezactivat

Orice vitezã înregistratã va fi ºtearsã


din memorie. Lampa de control din
grupul de instrumente se va stinge.

58

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

OGLINZI Oglinzi retrovizoare exterioare


acþionate electric
Oglindã retrovizoare interioarã
Întrerupãtorul este amplasat pe panoul
capitonat al uºii ºoferului.

Pentru a reduce efectul de orbire


provocat de farurile vehiculelor din
spate când conduceþi noaptea,
înclinaþi oglinda prin reglarea manetei
aferente.
(1) Oglinda retrovizoare din stânga
Oglindã retrovizoare interioarã cu (2) Oprit
sticlã heliomatã (3) Oglinda retrovizoare din dreapta

Poziþiile de înclinare a oglinzii

Oglinda interioarã retrovizoare, cu


sticlã heliomatã activeazã automat
funcþia de atenuare a luminozitãþii,
atunci când lumina orbitoare de la
maºinile din spate se reflectã pe
suprafaþa acesteia. La cuplarea treptei
(4) sus
de marºarier, oglinda revine automat (5) dreapta
la starea anterioarã, funcþia de (6) jos
atenuare fiind dezactivatã. (7) stânga

59

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

La unele modele, oglinzile Rabatare oglinzi retrovizoare


retrovizoare exterioare se încãlzesc exterioare
atunci când este activatã funcþia de
încãlzire a lunetei.
Oglinzi retrovizoare exterioare
convexe

Dacã este necesar, în spaþii înguste,


de exemplu, oglinzile retrovizoare
exterioare pot fi rabatate spre interior,
manual. Pentru a readuce o oglindã
retrovizoare exterioarã la poziþia sa
iniþialã, împingeþi-o în suportul sãu,
pânã se angajeazã.
Funcþia de rabatare electricã
(dacã vehiculul este dotat cu aceastã
opþiune)
Funcþioneazã cu contactul cuplat sau
Câmpul de vizibilitate spre spate este decuplat.
mãrit pentru a minimiza aºa numitul
unghi mort din colþurile din spate ale
vehiculului.

Pentru a rabata/readuce la poziþia


Obiectele vãzute în aceste iniþialã oglinzile, apãsaþi butonul.
oglinzi par mai mici ºi la Dacã butonul este apãsat din nou, în
o distanþã mai mare decât cea timpul rabatãrii oglinzilor, acestea se
realã. Aveþi grijã sã nu estimaþi vor opri ºi îºi vor schimba direcþia
greºit distanþa pânã la respectivele de deplasare, în sens opus.
obiecte, percepute în oglinzile de
formã convexã. Notã: Când oglinzile sunt acþionate
prea des într-un scurt interval de timp,
sistemul ar putea deveni inoperabil
pentru o anumitã perioadã de timp,
pentru a preveni deteriorarea
provocatã de supraîncãlzire.

60

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

GEAMURI ELECTRICE ªI TRAPÃ Notã: Funcþia de deschidere /


DE ACOPERIª închidere globalã va deschide /
închide automat geamurile, doar la
Înainte de a acþiona vehiculele echipate cu patru geamuri
geamurile electrice/trapa acþionate electric ºi la vehiculele cu
electricã de acoperiº, trebuie sã 3 uºi echipate cu aceastã funcþie.
verificaþi dacã acestea nu întâlnesc Trapa de acoperiº poate fi deschisã /
obstacole în spaþiul de închidere / închisã întotdeauna, cu ajutorul
deschidere ºi sã vã asiguraþi cã în acestei funcþii, indiferent de numãrul
apropierea acestui spaþiu nu se aflã de geamuri acþionate electric, cu care
copii ºi/sau animale. Nerespectarea este echipat vehiculul.
acestor avertismente poate conduce
la rãniri personale grave. Principala Notã: Funcþia de închidere globalã
responsabilitate a adulþilor este de va funcþiona doar dacã memoria a
a nu lãsa niciodatã copiii fost setatã corect pentru fiecare geam.
nesupravegheaþi într-un vehicul ºi Pentru detalii suplimentare,
de a nu lãsa cheile într-un vehicul consultaþi secþiunea Resetarea
nesupravegheat. memoriei, de la pagina 64.
Cuplaþi contactul pentru a acþiona
geamurile electrice ºi trapa de
acoperiº.
Notã: Când butoanele sunt acþionate
prea des într-un scurt interval de timp,
sistemul ar putea deveni inoperabil
pentru o anumitã perioadã de timp,
pentru a preveni deteriorarea
provocatã de supraîncãlzire.
Funcþia de deschidere / închidere
globalã
Geamurile electrice / trapa de
acoperiº pot fi acþionate, de
asemenea, ºi atunci când contactul
este decuplat, utilizând funcþia de
deschidere / închidere globalã.
Consultaþi secþiunea Deschidere
globalã de la pagina 74 ºi Închidere
globalã, de la pagina 76.

61

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Geamuri electrice Deschidere / închidere automatã a


geamurilor
Toate geamurile pot fi acþionate de
butoanele situate pe capitonajul Apãsaþi/ridicaþi butonul pânã la al
panoului uºii ºoferului. doilea punct de acþionare ºi eliberaþi-
l. Apãsaþi / ridicaþi din nou butonul
Butoanele de pe uºa ºoferului: pentru a opri geamurile.
Notã: La vehiculele neechipate cu
geamuri electrice spate, numai
geamul ºoferului poate fi deschis, dar
nu ºi închis, în mod automat.
Butonul de siguranþã pentru
geamurile din spate

Pentru deschidere: Apãsaþi în jos


partea superioarã a butonului.
Pentru închidere: Ridicaþi în sus
partea superioarã a butonului.
Butoanele de pe uºile celorlalþi
ocupanþi ai vehiculului
Un buton aflat pe uºa ºoferului
dezactiveazã butoanele de acþionare
a geamurilor electrice din spate.
Lampa de control de pe acest buton
se aprinde atunci când geamurile
electrice din spate sunt dezactivate.
Geamurile din spate pot fi acþionate
Închis întotdeauna de la butoanele de pe uºa
Deschis ºoferului.

62

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Trapã de acoperiº

Pentru a înclina partea din spate a


trapei de acoperiº aflatã la poziþia
Trapa electricã de acoperiº poate fi închis, apãsaþi .
acþionatã de la un buton situat între Pentru a închide trapa de acoperiº,
parasolare. apãsaþi .
Existã douã modalitãþi de deschidere Pentru a deschide / închide automat
a trapei de acoperiº – partea din spate trapa de acoperiº
a trapei se ridicã complet sau se
deschide partea din faþã, glisând spre Pentru a deschide sau închide automat
înapoi, paralel cu plafonul. Trapa de trapa de acoperiº, apãsaþi fiecare din
acoperiº se deschide / se închide, pãrþile butonului pânã la al doilea
atunci când butonul este apãsat. punct de acþionare ºi eliberaþi-l
complet. Apãsaþi butonul din nou
Pentru a deschide ºi închide trapa pentru a opri trapa.
de acoperiº Când trapa ajunge la poziþia de
închidere, aceasta se opreºte automat.
Notã: Când se deschide automat,
trapa se va opri la aproximativ 8 cm
distanþã faþã de poziþia de deschidere
completã. Aceastã poziþie de
„confort” reduce zgomotul de
izbiturã, care poate fi auzit uneori,
când trapa este deschisã complet.
Trapa de acoperiº se va opri automat
Pentru a deschide trapa de acoperiº, doar în aceastã poziþie de „confort”,
apãsaþi . Trapa de acoperiº se atunci când va fi deschisã automat.
gliseazã spre înapoi, intrând sub
acoperiº. Pentru a deschide complet trapa,
Pentru a închide trapa de acoperiº, apãsaþi din nou butonul , pânã la
apãsaþi . al doilea punct de acþionare.

63

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Funcþia de protecþie împotriva Resetare memorie geamuri


prinderii mâinilor electrice
Dacã întâlnesc un obiect în calea
acestora, în momentul închiderii,
geamurile electrice ºi trapa electricã
de acoperiº se vor opri automat ºi se
vor retrage cu o anumitã distanþã.
Pentru a anula aceastã funcþie de
protecþie, când se întâmpinã o
rezistenþã, de ex. iarna, procedaþi
dupã cum urmeazã:

Închiderea neglijentã a
geamurilor/trapei acþionate
electric poate anula funcþia de Dupã ce bateria a fost deconectatã,
protecþie ºi poate provoca rãniri. este necesarã resetarea memoriei,
separat, pentru fiecare geam:
• Închideþi geamul / trapa de dou㠕 Ridicaþi butonul pânã ce geamul se
ori, pânã ajunge în punctul de închide complet. Menþineþi butonul
rezistenþã ºi apoi lãsaþi-l sã se retragã. ridicat, timp de o secundã.
• Închideþi geamul / trapa a treia oarã,
pânã la punctul de rezistenþã. Funcþia Notã: Geamurile nu pot fi închise în
de protecþie este dezactivatã ºi geamul mod automat, pânã ce memoria nu
/ trapa nu pot fi închise în mod este resetatã.
automat. Geamul / trapa vor depãºi
punctul de rezistenþã ºi atunci vor
putea fi închise complet.
• Dacã geamul / trapa nu se închid
dupã a treia încercare, adresaþi-vã
unui specialist, pentru a verifica
sistemul.

În timp ce geamul / trapa


se închid pentru a treia
oarã, funcþia de protecþie este
dezactivatã. Asiguraþi-vã cã nu
existã nici un obstacol în spaþiul
de închidere al unui geam/trapei.
64

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 20
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

• Eliberaþi butonul ºi ridicaþi-l din • Eliberaþi butonul ºi apoi apãsaþi-l


nou, de douã sau trei ori, pentru încã imediat ºi menþineþi din nou apãsat.
o secundã. Trapa se va închide, se va deschide
• Deschideþi geamul ºi încercaþi sã- complet ºi apoi se va închide din nou.
l închideþi automat. Nu eliberaþi butonul pânã ce trapa
• Resetaþi ºi repetaþi procedura, dacã nu a ajuns la poziþia de închidere,
geamul nu se închide automat. pentru a doua oarã.
Dacã butonul nu este apãsat în mod
Funcþia de protecþie este continuu, funcþia de re-memorare se
dezactivatã pânã când va întrerupe. Reiniþiaþi procedura.
memoria va fi resetatã. Închiderea
neglijentã a geamurilor acþionate Funcþia de protecþie nu este
electric poate provoca rãniri. activã pe durata
derulãrii acestei proceduri.
Funcþia trapei de acoperiº de re- Asiguraþi-vã cã nu existã nici un
memorare a comenzilor obstacol în spaþiul de închidere al
trapei de acoperiº.

Modul de siguranþã
Dacã sistemul detecteazã o
defecþiune, intrã în modul de
siguranþã. Trapa de acoperiº se va
deplasa nu mai mult de 0,5 secunde
o datã ºi apoi se va opri din nou.
Când trapa de acoperiº se opreºte,
închideþi-o, apãsând din nou butonul.
În cazul în care trapa de acoperiº nu Când partea din spate a trapei este
se mai închide corect, urmaþi aceastã ridicatã, ridicaþi-o complet apoi
procedurã de re-memorare: închideþi-o. Verificaþi imediat sistemul
• Ridicaþi partea din spate a trapei la un specialist.
cât mai mult posibil. Eliberaþi
butonul.
• Apãsaþi ºi þineþi din nou apãsat Funcþia de protecþie nu este
acelaºi buton, timp de 30 secunde, activã pe durata
pânã observaþi cã trapa se pune în derulãrii acestei proceduri.
miºcare. Asiguraþi-vã cã nu existã nici un
obstacol în spaþiul de închidere al
trapei de acoperiº.

65

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 21
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

ALTE COMENZI La priza brichetei pot fi conectate ºi


alte aparate.
Parasolare

Prizele de curent sunt situate pe


consola centralã ºi în portbagaj (în
funcþie de echipamentele din dotarea
vehiculului).
Parasolarele pot fi eliberate din Prizele pot fi utilizate pentru aparate
clemele de reþinere ºi înclinate spre de 12 volþi, de maximum 10 amperi.
geamurile laterale. Totuºi, dacã motorul nu este pornit,
Capacul oglinzii de pe parasolar poate utilizarea prizelor va determina
fi ridicat. descãrcarea mai rapidã a bateriei.
Când conectaþi aparate la prizã,
Brichetã, prize electrice utilizaþi exclusiv conectori
specificaþi, din gama de Accesorii
Ford sau conectori adecvaþi pentru
utilizare cu prizele SAE standard.
Prizã auxiliarã (AUX IN) pentru
sistemul audio
(în funcþie de sistemul audio)
Nu lãsaþi niciodatã bricheta
apãsatã în locaº, Priza auxiliarã AUX IN este
pentru cã se va deteriora. Scoateþi localizatã în torpedo. Aceasta este
de fiecare datã bricheta din locaº, descrisã în manualul separat.
ca mãsurã de precauþie, când lãsaþi
copiii singuri în maºinã.

Pentru a folosi bricheta, apãsaþi-o în


locaº ºi aºteptaþi pânã ce sare automat
înapoi. Bricheta va funcþiona ºi când
contactul este decuplat.

66

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 22
C M Y CM MY CY CMY K

Comenzile ºoferului

Scrumierã Cititori de taxã


(pachet opþional pentru fumãtori) (în funcþie de þarã)

Pentru a goli scrumiera, scoateþi-o La vehiculele dotate cu parbriz cu


complet din locaº. proprietatea de a respinge cãldura,
cititoarele de taxe trebuie plasate în
Parasolare zona indicatã în imaginea de mai sus
(toate mãsurãtorile fiind efectuate în
milimetri), în caz contrar performanþa
comunicãrii cu staþiile de taxare poate
fi redusã.
Cititorul de taxe trebuie plasat pe
partea pasagerului din faþã, pentru a
preveni obturarea vizibilitãþii
ºoferului (ex. semaforul).

Ridicaþi parasolarul ºi fixaþi-l în


cârligele prevãzute special.

67

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 23
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

CHEI Cheie cu telecomandã cu


radiofrecvenþã

În cazul pierderii cheii, dealerii vã


pot pune la dispoziþie chei de rezervã,
dacã le indicaþi codul cheii (înscris
pe eticheta livratã odatã cu cheia
originalã).
Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi secþiunea Sistem de
imobilizare motor, de la pagina 87.

Transmiþãtorul este integrat în cheie.

Pentru a asigura un schimb


de date corect între cheie
ºi vehicul, nu ecranaþi cheile cu
obiecte metalice.

Dacã vehiculul dvs. este echipat cu


Sistem de acþionare Fãrã Cheie,
consultaþi secþiunea Sistem Key Free,
de acþionare fãrã cheie, de la pagina
76.

68

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 24
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Scoaterea ºi introducerea lamei cheii Informaþii generale privind


(Tip 1) telecomanda cu radiofrecvenþã
Pentru aprobarea de tip a telecomenzii
dumneavoastrã, consultaþi tabelele
de la pagina 203.

Vehiculul sau portbagajul


se vor debloca dacã
butoanele sau sunt apãsate
fãrã intenþie, atunci când cheia nu
este îndreptatã spre vehicul (de ex.
atunci când este în buzunar).

Raza de acþiune dintre transmiþãtor


ºi vehicul este influenþatã de mediul
înconjurãtor ºi variazã foarte mult.
Pentru a scoate lama cheii, apãsaþi
pe buton. Frecvenþa radio folositã de
Pentru a introduce lama cheii, apãsaþi telecomandã poate fi
butonul ºi rotiþi-o înapoi în locaºul specificã ºi altor transmisii radio
specific pânã ce veþi auzi un clic. pe distanþe scurte (de ex. de radio
amatori, echipamente medicale,
cãºti audio fãrã fir, telecomenzi,
sisteme de alarmã, etc.). Dacã
frecvenþele utilizate de telecomandã
sunt bruiate, nu veþi putea acþiona
nici o funcþie a telecomenzii, de
blocare sau deblocare a vehiculului
sau de setare a alarmei. Totuºi,
puteþi bloca / debloca vehiculul cu
cheia.

69

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 25
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

ÎNCUIETORI Dispozitive de blocare a uºilor din


spate pentru siguranþa copiilor
Din exterior

Toate uºile pot fi blocate ºi deblocate


din exterior cu ajutorul cheii pentru
uºa ºoferului.
Din interior

Când dispozitivul de
blocare a uºilor din spate
pentru protecþia copiilor este
activat, uºile se vor putea deschide
numai din exterior.

Din interiorul vehiculului, toate uºile Rotiþi cheia în încuietoarea uºii din
pot fi blocate cu ajutorul butonului spate, în direcþia indicatã de sãgeatã,
de blocare (1) de pe uºa ºoferului sau pentru a activa dispozitivul de
a pasagerului din faþã, ºi deblocate, blocare. Pentru a dezactiva
utilizând mânerul de pe uºi (2). dispozitivul de blocare, rotiþi cheia
Pentru a bloca uºa pasagerului din în direcþia opusã celei indicate de
faþã ºi uºile din spate în mod sãgeatã.
individual, apãsaþi butonul de blocare
ºi închideþi uºa, când pãrãsiþi
vehiculul.

70

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 26
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Portbagaj Închidere hayon

La baza hayonului este încorporat un


mâner pentru a facilita închiderea
acestuia.
Lampã de avertizare uºi deschise
(vehicule fãrã Centru de Mesaje)

Pentru a deschide portbagajul, apãsaþi


pe buton. Uºa ºoferului trebuie
deblocatã.
Consultaþi secþiunea Deblocare
vehicul, de la pagina 73 ºi secþiunea
Deblocare hayon, pagina 73. Se aprinde când contactul este cuplat
ºi rãmâne aprinsã dacã una dintre uºi,
Notã: În caz de panã de curent, ex. capota motorului sau compartimentul
bateria este deconectatã, hayonul nu bagajelor nu sunt corect închise.
poate fi deschis. Pentru a deschide
hayonul, trebuie sã deblocaþi
vehiculul cu cheia sau cu ajutorul
telecomenzii.

71

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 27
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

SISTEM DE ÎNCHIDERE Închidere centralizatã cu sistem


CENTRALIZATÃ dublu de blocare

Sistemul dublu de blocare este o


funcþie suplimentarã de protecþie
antifurt, care ajutã la prevenirea
deschiderii uºilor din interior.

Sistemul dublu de blocare


nu trebuie activat când în
interiorul vehiculului se aflã
pasageri.
Sistemul de închidere centralizatã
poate fi activat de la uºa ºoferului
sau a pasagerului din faþã. Dubla de blocare este posibilã doar
Funcþioneazã doar atunci când uºile atunci când uºile din faþã sunt închise.
din faþã sunt închise. Acest sistem
este activat din exterior, utilizând
cheia sau telecomanda, sau din
interior, apãsând butonul de blocare
de pe mânerul uºii.
Notã: Doar vehiculele fãrã
telecomandã sunt echipate cu un
butuc de broascã pe uºa pasagerului
din faþã.

72

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 28
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Deblocare vehicul Notã: Când apãsaþi , cu excepþia


cazului când o uºã sau portbagajul
sunt deschise, sau când contactul este
cuplat, sistemul de închidere
centralizatã ºi sistemul de alarmã
antifurt se vor activa automat, dupã
45 de secunde.

Dacã apar defecþiuni la


sistemul electric al
vehiculului, uºa ºoferului va putea
fi totuºi deschisã separat, cu cheia.

Deblocare hayon
Cu ajutorul cheii: Rotiþi cheia în uºa
ºoferului sau a pasagerului din faþã,
la poziþia (1).

Pentru a debloca numai hayonul, când


vehiculul este blocat, apãsaþi butonul
de douã ori în trei secunde.
Cu ajutorul telecomenzii: Apãsaþi
butonul o singurã datã.
• O clipire lungã a semnalizatoarelor
va confirma faptul cã toate uºile,
hayonul ºi clapeta buºonului
rezervorului de benzinã au fost
deblocate ºi cã sistemul de alarmã
antifurt a fost dezactivat.

73

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 29
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Deschidere globalã Reprogramare funcþie de deblocare


Puteþi schimba funcþia de deblocare,
astfel încât, apãsând o singurã datã
butonul , sã se dezactiveze sistemul
de închidere centralizatã sau sistemul
dublu de blocare ºi sistemul de alarmã
antifurt ºi sã se deblocheze uºa
ºoferului. De asemenea, apãsând de
douã ori în trei secunde pe butonul
, se vor debloca ºi uºile pasagerilor.

Pentru a deschide toate geamurile ºi


trapa de acoperiº, apãsaþi ºi þineþi Pentru a reprograma funcþia, apãsaþi
apãsat butonul timp de cel puþin ºi þineþi apãsate simultan butoanele
trei secunde. Apãsând din nou, ºi , timp de cel puþin patru
butonul sau , va opri funcþia secunde, cu contactul decuplat.
de deschidere. La deschiderea Semnalizatoarele vor clipi de douã
globalã, trapa de acoperiº se va ori, pentru a indica faptul cã funcþia
deschide întotdeauna, glisându-se de deblocare a fost reprogramatã cu
spre înapoi, paralel cu plafonul. succes.
Consultaþi, de asemenea, secþiunea Apãsând ºi þinând din nou apãsate
Deschidere / Închidere globalã, de ambele butoane, simultan, timp de
la pagina 61. cel puþin patru secunde, funcþia va
reveni la setarea anterioarã.

74

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 30
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Blocare vehicul Pentru a activa sistemul dublu de


blocare ºi pentru a arma sistemul de
Pentru a activa închiderea centralizatã alarmã antifurt ºi senzorii interiori:
ºi pentru a arma sistemul de alarmã
antifurt:

Cu ajutorul cheii: Rotiþi cheia în uºa


ºoferului, la poziþia 2 , de douã ori
în trei secunde.

Cu ajutorul cheii: Rotiþi cheia în uºa


ºoferului sau a pasagerului din faþã,
la poziþia (2).
Cu ajutorul telecomenzii: Apãsaþi Cu ajutorul telecomenzii: Apãsaþi
butonul o singurã datã. butonul de douã ori, într-un
• La vehiculele fãrã sistem dublu de interval de trei secunde.
blocare, semnalizatoarele de direcþie • Semnalizatoarele de direcþie vor
vor clipi de douã ori pentru a confirma clipi de douã ori pentru a confirma.
deblocarea.

75

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 31
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Închidere globalã Sistem Key Free, de acþionare fãrã


cheie
Sistemul de acþionare fãrã cheie
permite ºoferului sã acþioneze
vehiculul fãrã a utiliza cheia sau
telecomanda.
Avantajele oferite de sistemul de
acþionare fãrã cheie sunt:
• vehiculul poate fi blocat ºi deblocat
fãrã a fi necesar sã introduceþi o cheie
în butucul uºii sau fãrã a fi necesar
sã apãsaþi vreun buton de pe
telecomandã.
• motorul poate fi pornit fãrã a fi
necesarã introducerea unei chei în
contact. Consultaþi secþiunea Pornirea
motorului, de la pagina 119.

Pentru a închide toate geamurile ºi


trapa de acoperiº, apãsaþi ºi þineþi
apãsat butonul timp de cel puþin
douã secunde. Apãsând butonul din
nou, veþi opri funcþia de închidere
globalã. Funcþia de protecþie
împotriva prinderii mâinilor este, de
asemenea, activã pe durata derulãrii Vehiculul este acþionat prin
funcþiei de închidere globalã. intermediul unei chei pasive.

Procedaþi cu mare atenþie


când utilizaþi funcþia de
închidere globalã. În situaþii de
urgenþã, apãsaþi imediat butonul,
pentru a opri funcþia.

Consultaþi, de asemenea, secþiunea


Deschidere / Închidere globalã, de
la pagina 61.

76

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 32
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Cheie pasivã

Cheia pasivã poate fi, de asemenea,


utilizatã ca telecomandã cu frecvenþã
radio. Consultaþi secþiunile privind
blocare ºi deblocarea vehiculului cu
telecomanda cu radiofrecvenþã.

Frecvenþa radio folositã de


cheia pasivã poate fi
specificã ºi altor transmisii radio
pe distanþe scurte (de ex. de radio
amatori, echipamente medicale,
Pentru a debloca sau bloca vehiculul, cãºti audio fãrã fir, telecomenzi,
cheia pasivã trebuie plasatã în una sisteme de alarmã, etc.). Dacã
din cele trei arii de detectare externe. frecvenþele utilizate de cheia pasivã
Aceste arii acoperã aproximativ un sunt bruiate, nu veþi putea
metru ºi jumãtate de la mânerul uºii bloca/debloca vehiculul sau porni
ºoferului ºi al pasagerului din faþã ºi motorul. Nu utilizaþi un telefon
de la hayon. mobil când deblocaþi/blocaþi
vehiculul sau când porniþi motorul
Notã: Sistemul ar putea deveni cu ajutorul funcþiei Fãrã Cheie. Nu
inoperabil, în cazul în care mânerele pãstraþi niciodatã un telefon mobil
uºilor sunt trase în mod repetat, într- ºi o cheie pasivã în acelaºi loc (în
o perioadã scurtã de timp ºi fãrã geantã, în mânã, etc.). Dacã este
prezenþa unei chei pasive valabile. posibil, pãstraþi-le la o distanþã de
cel puþin 50 de cm.
Nu aºezaþi o cheie pasivã pe grupul
de instrumente când porniþi
vehiculul sau conduceþi.

77

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 33
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Pentru aprobarea de tip a cheii pasive, • O clipire lungã a semnalizatoarelor


consultaþi tabelul de la pagina 205. va confirma faptul cã toate uºile,
hayonul ºi clapeta buºonului
Deblocare vehicul rezervorului de benzinã au fost
deblocate ºi cã sistemul de alarmã
antifurt a fost dezactivat.

• Trageþi de oricare din mânerele


uºilor pentru a debloca toate uºile ºi
hayonul ºi pentru a dezarma sistemul
de alarmã anti-furt. • Dacã vehiculul este blocat ºi cheia
pasivã este plasatã în aria de detectare
a hayonului, numai hayonul se va
deschide. Celelalte uºi vor rãmâne
blocate.
Notã: Dacã vehiculul nu este
deblocat mai mult de 5 zile, Sistemul
de acþionarã Fãrã Cheie va intra într-
un mod de salvare a energiei. Aceastã
funcþie previne descãrcarea bateriei.
Când vehiculul este deblocat ºi se
aflã în acest mod, timpul de reacþie
al sistemului poate fi ceva mai lung
Notã: În aria de detectare a uºii decât de obicei. Deblocând o datã
respective trebuie sã plasaþi o cheie vehiculul, veþi dezactiva modul de
pasivã valabilã. salvare a energiei.

78

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 34
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

• Deblocare exclusivã a uºii ºoferului Blocare vehicul


Pentru detalii suplimentare,
consultaþi secþiunea Reprogramare Vehiculul nu se blocheazã
funcþie de deblocare, de la pagina automat. Dacã nu apãsaþi
74. nici un buton de blocare, vehiculul
Dacã funcþia de deblocare este va rãmâne deblocat.
reprogramatã astfel încât sã poatã fi
deblocatã numai uºa ºoferului,
reþineþi urmãtoarele:
Notã: Înainte de a pãrãsi vehiculul,
asiguraþi-vã cã aþi tras contactul.
Pentru informaþii suplimentare,
consultaþi secþiunea Contact cu
blocare coloanã de direcþie, de la
pagina 117.
Notã: În aria de detectare a uºii
• Dacã uºa ºoferului este prima uºã respective trebuie sã plasaþi o cheie
deblocatã, celelalte uºi ºi hayonul pasivã valabilã. Dacã blocaþi de la
vor rãmâne blocate. Toate celelalte hayon, cheia pasivã trebuie sã se afle
uºi pot fi deblocate din interiorul în aria de detectare a acestuia.
vehiculului, apãsând pe butonul Pentru a activa închiderea
de lângã mânerul uºii ºoferului. Uºile centralizatã ºi pentru a arma sistemul
pot fi deblocate individual, trãgând de alarmã antifurt:
mânerele de pe interiorul acestora.
• Dacã uºa pasagerului din faþã sau
una din uºile din spate este prima uºã
deblocatã, toate celelalte uºi ºi
hayonul vor fi deblocate.

• Apãsaþi o datã pe butonul de blocare


situat pe una din uºile din faþã sau pe
hayon.
• La vehiculele fãrã sistem dublu de
blocare, semnalizatoarele de direcþie
vor clipi de douã ori pentru a confirma
deblocarea.

79

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 35
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Pentru a activa sistemul dublu de • Închiderea globalã


blocare ºi pentru a arma sistemul de Notã: Închiderea globalã poate fi
alarmã antifurt ºi senzorii interiori: activatã utilizând butonul de blocare
• Apãsaþi de douã ori în trei secunde de pe mânerul uºii ºoferului.
pe butonul de blocare situat pe una Deschiderea/închiderea globalã pot
din uºile din faþã sau pe hayon. fi activate, de asemenea, utilizând
• Semnalizatoarele de direcþie vor butoanele de pe cheia pasivã.
clipi de douã ori pentru a confirma.
Pentru detalii suplimentare,
Notã: Odatã activat sistemul dublu consultaþi, de asemenea, secþiunea
de blocare, vehiculul va rãmâne Deschidere / Închidere globalã, de
blocat timp de aproximativ trei la pagina 61.
secunde, chiar dacã, pe parcursul
acestei perioade, cheia pasivã se aflã
în aria de detectare. Acest lucru vã
permite sã verificaþi dacã vehiculul
este blocat, trãgând de unul din
mânerele uºilor. Când perioada de
aproximativ trei secunde s-a încheiat,
uºile pot fi deschise din nou, cu
condiþia ca în respectiva arie de Când blocaþi vehiculul, þineþi butonul
detectare sã se afle cheia pasivã. apãsat timp de cel puþin douã
Perioada de trei secunde poate fi secunde, pentru a închide toate
setatã la zero de cãtre un expert. geamurile ºi trapa de acoperiº.

Procedaþi cu mare atenþie


când utilizaþi funcþia de
Legendã
închidere globalã. În situaþii de
PASSIVE KEY = CHEIE PASIVÃ urgenþã, apãsaþi butonul de pe
LEFT INSIDE = LÃSATÃ ÎN INTERIORUL mânerul uºii ºoferului, pentru a
VEHICULULUI opri funcþia.
Notã: Dacã o cheie pasivã este lãsatã
în interiorul vehiculului, pe afiºajul
Centrului de Mesaje apare PASSIVE
KEY LEFT INSIDE (CHEIE
PASIVÃ LÃSATÃ ÎN
INTERIOR). Scoateþi cheia pasivã
din interiorul vehiculului. Toate cheile
pasive lãsate în interiorul vehiculului
când acesta este blocat, vor fi
dezactivate.

80

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 36
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Portbagaj Cheie de rezervã


Pentru urmãtoarele situaþii, vi se
oferã o cheie de rezervã:
• Frecvenþele cheii pasive sunt
bruiate.
• Bateria cheii pasive este descãrcatã.
• În cazul în care funcþia Fãrã Cheie
a fost dezactivatã utilizând Centrul
de Mesaje.
• Când vehiculul este remorcat.
• Pentru a reactiva o cheie pasivã
dezactivatã.
Cheia de rezervã poate fi utilizatã în
urmãtoarele scopuri:
• Pentru a deschide capota motorului.
Consultaþi de asemenea secþiunea
Deschidere capotã motor, de la
pagina 180.
Pentru a deschide portbagajul, • Pentru a bloca/debloca vehiculul.
apãsaþi butonul de eliberare. • Pentru a porni motorul. Consultaþi,
de asemenea, secþiunea Pornirea
motorului cu o cheie de rezervã, de
la pagina 121.

Legendã
PASSIVE KEY = CHEIE PASIVÃ
LUGGAGE COMP. = PORTBAGAJ

Notã: Hayonul nu poate fi închis ºi,


în cazul în care cheia pasivã se aflã
în portbagaj, acesta se va deschide.
Mesajul PASSIVE KEY IN
LUGG. COMP. va apãrea pe
afiºajul Centrului de Mesaje. Dacã
o a doua cheie pasivã este plasatã în
aria de detectare a hayonului,
portbagajul poate fi închis.

81

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 37
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

• Asamblare cheie de rezervã

• Introduceþi lama cheii de rezervã


în carcasã pânã se angajeazã cu un
• Trageþi glisorul de eliberare în clic. Asiguraþi-vã cã lama este corect
direcþia indicatã de sãgeatã ºi scoateþi introdusã conform imaginii, cu
lama cheii folosindu-vã de degetul capãtul în sus.
mare.

• Pentru a scoate lama cheii din


• Apãsaþi butonul situat în partea carcasã, apãsaþi pe partea superioarã
lateralã a contactului ºi scoateþi a butonului.
carcasa. • Introduceþi lama cheii de rezervã
înapoi în cheia pasivã, pânã se
angajeazã cu un clic.
• Introduceþi carcasa la loc în contact.

82

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 38
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Chei pasive dezactivate Dezactivare funcþie Key Free - Fãrã


Dacã lãsaþi una sau mai multe chei Cheie
pasive în interiorul vehiculului când
Funcþia Key Free - Fãrã Cheie poate
acesta este blocat, vor fi dezactivate.
Pentru a putea utiliza din nou aceste fi dezactivatã utilizând Centrul de
chei pasive, trebuie reactivate. Mesaje. Consultaþi secþiunea Centru
de Mesaje, capitolul Sisteme de
Notã: Toate cheile dvs. pasive vor fi informaþii vehicul.
activate, indiferent dacã se aflã în Odatã dezactivat:
interiorul vehiculului sau nu. • vehiculul poate fi blocat ºi deblocat
Pentru a reactiva toate cheile dvs. numai utilizând cheia de rezervã în
pasive: butucul uºii ºoferului sau utilizând
• Cu o cheie pasivã activatã, apãsaþi butoanele cheii pasive.
ambreiajul (la transmisia manualã) • motorul poate fi pornit numai cu
sau pedala de frânã (la transmisia cheia de rezervã.
automatã), împingeþi contactul în
interior ºi rotiþi-l la poziþia II.
Dacã aveþi numai o cheie pasivã
activatã.

• Introduceþi cheia de rezervã în


contact.
• Împingeþi contactul în interior ºi
rotiþi-l la poziþia II.
• Imediat ce contactul este trecut la
poziþia II, toate cheile dvs. pasive
vor fi reactivate.

83

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 39
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Programare cheie
Pentru vehiculul dvs. pot fi
programate maximum opt chei cu
telecomandã cu frecvenþã radio
(inclusiv cele livrate o datã cu
vehiculul). Cheile trebuie sã rãmânã
în interiorul vehiculului pe durata
derulãrii procedurii de programare.
Fixaþi centurile de siguranþã ºi
închideþi toate uºile, pentru a vã
asigura cã, pe durata programãrii nu
se va declanºa nici o alarmã.

3. Apãsaþi pe oricare din butoanele


de pe o cheie nou programatã. Se va
auzi un sunet, pentru confirmare.
Repetaþi acest ultim pas, pentru toate
cheile cu telecomandã cu frecvenþã
radio, inclusiv pentru cheile originale.
1. Pentru a programa chei noi cu Nu scoateþi cheia din contact când
telecomandã cu frecvenþã radio, rotiþi apãsaþi butonul de pe aceasta.
cheia de contact la poziþia II, de patru 4. Rotiþi cheia de contact înapoi (la
ori, într-un interval de ºase secunde. poziþia II) sau aºteptaþi zece secunde,
2. Rotiþi cheia de contact la poziþia fãrã a programa altã cheie, pentru a
0. Se va auzi un sunet, pentru a indica definitiva programarea începutã.
faptul cã, din momentul respectiv, Numai cheile cu telecomandã cu
timp de zece secunde, cheile pot fi frecvenþã radio pe care tocmai le-
programate. aþi programat pot bloca ºi debloca
vehiculul, în momentul respectiv.

84

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 40
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Înlocuire baterie telecomandã Deschidere carcasã


sau cheie pasivã
• Telecomanda tip 1:
Dacã raza de acþiune a
transmiþãtorului din cheie scade
treptat, bateria (de tip 3V CR 2032)
trebuie înlocuitã.

Legendã
REMOTE KEY = CHEIE CU TELECOMANDÃ
BATTERY LOW = BATERIE DESCÃRCATÃ

Descãrcarea bateriei va fi indicatã pe


afiºajul Centrului de Mesaje, prin
mesajul REMOTE KEY
BATTERY LOW (BATERIE
CHEIE CU TELECOMANDà • Introduceþi o ºurubelniþã cât mai
DESCÃRCATÃ) mult posibil în slotul de pe latura
carcasei cheii ºi împingeþi ºurubelniþa
Telecomanda tip 1: cãtre lamã, pentru a desface carcasa.
Mai întâi, apãsaþi butonul pentru a
scoate lama cheii.

Cheia pasivã
Demontaþi cheia de rezervã.

• Introduceþi ºurubelniþa în fanta de


pe latura carcasei ºi rotiþi-o pentru a
deschide carcasa.

85

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 41
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

• Telecomanda tip 1 ºi cheia • Telecomanda tip 2:


pasivã:

• Desfaceþi cu grijã unitatea


transmiþãtorului de pe cheie, folosind
o ºurubelniþã, începând de la canelura
(A) Telecomandã din spate.
(B) Cheie pasiv㠕 Deschideþi unitatea transmiþãtorului
separând clemele de prindere laterale
• Introduceþi ºurubelniþa în fanta din cu ajutorul ºurubelniþei.
capãtul carcasei ºi rotiþi-o pentru a
deschide carcasa complet. Procedaþi
cu atenþie sã nu slãbiþi inelul cheii.

86

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 42
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Înlocuire baterie Reasamblare carcasã


Uniþi cele douã jumãtãþi ale carcasei.
• Telecomanda tip 1:
Asamblaþi lama cheii pânã se
angajeazã pe carcasã.
• Telecomanda tip 2:
Refixaþi unitatea transmiþãtorului
înapoi pe cheie.
• Cheia pasivã
Introduceþi lama cheii de rezervã
înapoi în cheia pasivã, pânã se
angajeazã cu un clic.

SISTEM DE IMOBILIZARE
MOTOR

Sistemul de imobilizare motor este


o funcþie de protecþie antifurt care
(A) Tip 1 împiedicã pornirea motorului cu o
(B) Tip 2 cheie codificatã incorect.
(C) Cheia pasivã
Chei codificate
• Introduceþi ºurubelniþa în fanta
marcatã cu o sãgeatã ºi scoateþi cu
grijã bateria. Procedaþi cu atenþie sã
nu atingeþi contactele bateriei sau
placa cu circuite imprimate.
• Introduceþi o baterie nouã. Contactul Vehiculul dumneavoastrã este livrat
pozitiv al bateriei (marcat cu semnul cu chei codificate.
+) trebuie sã fie orientat în sus. Cheile de rezervã trebuie recodificate,
împreunã cu celelalte chei ale
dumneavoastrã.

87

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 43
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Armare automatã SISTEM DE ALARMÃ ANTIFURT

Sistemul este armat imediat ce


vehiculul este blocat ºi acþioneazã
în scopul de a intimida persoanele
neautorizate, care încearcã sã
deschidã uºile, capota sau
portbagajul sau sã fure radioul.
Întârziere automatã a armãrii
Întârzierea automatã a armãrii se
Sistemul se armeazã la cinci secunde iniþiazã dupã 20 de secunde de la
dupã decuplarea contactului. Lampa închiderea capotei motorului,
de control va clipi, la fiecare douã portbagajului ºi a tuturor uºilor.
secunde.
Alarmã
Dezarmare automatã
Alarma va suna timp de 30 de
Cuplarea contactului va determina secunde, dacã o persoanã
dezarmarea sistemului, dacã acesta neautorizatã deschide o uºã,
recunoaºte codul corect. Lampa de portbagajul sau capota motorului.
control se aprinde timp de Luminile de avarie vor clipi timp
aproximativ trei secunde, apoi se de cinci minute.
stinge. Orice încercare de a porni motorul
Dacã lampa de control rãmâne cu o altã cheie, decât una din cele
aprinsã în mod constant, timp _de un valabile, sau de a scoate radioul va
minut sau clipeºte pentru aproximativ declanºa din nou alarma.
un minut ºi apoi, în mod repetat ºi la
intervale neregulate, sistemul nu a Pentru dezactivarea sistemului
recunoscut codul cheii sau este vorba
despre o defecþiune a sistemului. Sistemul de alarmã antifurt poate fi
Scoateþi cheia ºi încercaþi din nou. oricând dezactivat – chiar ºi atunci
Dacã motorul nu porneºte, sistemul când alarma este declanºat㠖
prezintã o defecþiune. Verificaþi deblocând vehiculul.
imediat sistemul la un specialist.

88

Composite
46-89.FH11 Mon Apr 18 15:28:46 2005 Page 44
C M Y CM MY CY CMY K

Sisteme de blocare (siguranþã)

Sistemul de alarmã antifurt pentru


hayon se dezactiveazã, atunci când Acest sistem funcþioneazã
portbagajul este deblocat de la corect doar dacã toate
butonul de pe telecomandã geamurile ºi trapa de acoperiº sunt
sau cheia pasivã. La vehiculele cu complet închise. În plus, senzorii
Sistem de acþionare fãrã cheie, situaþi în plafonierã nu trebuie
sistemul de alarmã este dezactivat acoperiþi. Sistemul nu ar trebui
dacã plasaþi cheia pasivã în aria de activat, în cazul în care în vehicul
detectare a hayonului, când acesta existã pasageri, animale sau alte
este deschis. obiecte care se miºcã.
Dupã închidere, alarma se va arma
din nou. Armare automatã (pasivã) ºi
confirmare armare
SISTEM DE ALARMÃ ANTIFURT
CU SENZORI INTERIORI Aceastã funcþie este identicã cu cea
a sistemului de alarmã antifurt.
Acest sistem acþioneazã în scopul
de a intimida accesul neautorizat, Alarmã
detectând orice miºcare, în interiorul
vehiculului. Intrarea neautorizatã în interiorul
vehiculului va declanºa alarma, ca ºi
Armare în cazul sistemului antifurt.

Sistemul de alarmã cu senzori


interiori este armat o datã cu
sistemul dublu de blocare.
Senzorii sunt situaþi în interiorul
ansamblului plafonierei.

89

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

SCAUNE Nu utilizaþi huse pentru


Aºezare în poziþia corectã scaune care nu sunt special
proiectate pentru scaune echipate cu
airbag-uri laterale. Aceste huse trebuie
instalate pe scaune de un tehnician
special instruit.

Nu reglaþi scaunele când


vehiculul este în miºcare.

Deplasare scaune înainte sau înapoi

• Aºezaþi-vã în poziþie cât mai verticalã


cu baza coloanei vertebrale cât mai
aproape de spãtarul înclinat la maximum
30 de grade.
• Reglaþi tetierele astfel încât partea
superioarã a acestora sã fie la nivelul
calotei capului ocupantului.
• Nu apropiaþi prea mult scaunul din faþã
de planºa de bord. ªoferul trebuie sã
þinã volanul cu braþele uºor îndoite, într-
un unghi corespunzãtor poziþiei acelor
de ceas, care indicã ora 10.00, respectiv Trageþi de manetã. Balansaþi scaunul
2.00. Picioarele trebuie sã fie de pentru a cupla dispozitivul de fixare.
asemenea uºor îndoite, pentru ca pedalele
sã poatã fi apãsate complet pânã la podea.
• Centura de siguranþã trebuie sã fie
aºezatã pe mijlocul umãrului; chinga
pentru coapse trebuie sã fie bine strânsã
pe coapse ºi nu peste stomac.

90

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Reglare suport lombar Reglare unghi spãtar

Când scaunele sunt complet glisate spre


Reglare pe înãlþime scaun ºofer înainte, spãtarele se pot înclina ºi ele
complet.

Scaun ºofer cu reglare electricã

Scaun cu reglare electricã în 2 direcþii

Fiecare tragere sau apãsare a mânerului


va ridica sau coborî scaunul puþin câte
puþin.

91

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Scaun cu reglare electricã în 6 direcþii Rabatare spãtare spre înainte


(modele cu 3 uºi)

• Trageþi maneta de blocare (1) ºi rabataþi


spãtarul spre înainte, pânã se angajeazã
în poziþia rabatat (2).
• Fãrã a trage maneta de blocare, glisaþi
scaunul spre înainte (3).

92

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Pentru a readuce scaunul la poziþia Scaune faþã încãlzite


iniþialã:

• Glisaþi scaunul spre înapoi (4).


• Trageþi maneta de blocare (5) ºi rabataþi
spãtarul spre înapoi, pânã se angajeazã
în poziþia rabatat (6), cu un clic.
Scaunele faþã încãlzite sunt acþionate cu
ajutorul butoanelor rotative de pe panoul
Nu aºezaþi în spatele de bord.
spãtarelor obiecte care ar Punctul maxim de temperaturã este atins,
putea împiedica angajarea sistemului dupã cinci sau ºase minute. Temperatura
de blocare a scaunului. este reglatã termostatic.
Sistemul de încãlzire scaune va funcþiona
doar când contactul se aflã la poziþia II.

Încãlzirea scaunelor cu
motorul decuplat va duce la
descãrcarea bateriei.

93

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Tetiere Tetiere spate

Tetiere faþã

Pentru a regla înãlþimea tetierei, trageþi


tetiera în sus sau apãsaþi butonul de
blocare, apoi împingeþi tetiera în jos. Pentru înãlþarea unei tetiere, trageþi-o în
Asiguraþi-vã cã tetiera se angajeazã corect sus pânã se angajeazã corect în poziþia
în poziþie. doritã.
Pentru a scoate tetiera, apãsaþi butonul Pentru a coborî tetiera, apãsaþi butonul
de blocare ºi trageþi-o afarã din locaºul de blocare ºi împingeþi-o în jos.
ei.
Pentru a înlocui, apãsaþi butonul ºi
împingeþi tetiera în locaºul ei. Þineþi de fiecare datã tetiera
ridicatã când pe bancheta din
spate se aflã un pasager sau un sistem
de siguranþã pentru copii.

94

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Rabatare spre înainte spãtare scaune • Când readuceþi spãtarele în poziþia


spate verticalã, asiguraþi-vã cã centurile de
siguranþã sunt angajate corect în
cataramele laterale.
• Centurile de siguranþã trebuie sã se
afle în faþa spãtarelor.

Rabatare perne ºi spãtare scaune spre


înainte

• Introduceþi clemele de prindere a


centurilor de siguranþã în sloturile de
reþinere.
• Coborâþi tetierele.
• Introduceþi clemele de prindere a
centurilor de siguranþã în sloturile de
reþinere.
• Introduceþi degetele între perna ºi
spãtarul scaunului ºi rabataþi perna spre
înainte.
• Apãsaþi în jos tetiera(le) din spate ºi
rabataþi spãtarul(le) spre înainte.

• Apãsaþi pe butonul de deblocare de pe


spãtar ºi rabataþi-l spre înainte.

95

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

• Când readuceþi scaunele la poziþia de Fixare centuri de siguranþã


aºezare, spãtarele trebuie angajate corect
în dispozitivele de prindere.

Notã: Când marcajul roºu de pe butonul


de deblocare este vizibil, spãtarul nu este
complet angajat. Eliberaþi spãtarul ºi
repetaþi procedura pânã ce marcajul roºu
nu mai este vizibil.

• Centurile de siguranþã trebuie sã se


afle în faþa spãtarelor.

CENTURI DE SIGURANÞÃ

• Folosiþi întotdeauna
centurile de siguranþã.
• Nu folosiþi niciodatã aceeaºi centurã
de siguranþã pentru mai mult de o Trageþi centura de siguranþã cu o miºcare
persoanã. uniformã. Centura se poate bloca dacã
• Evitaþi sã purtaþi îmbrãcãminte prea este trasã prea brusc, sau dacã vehiculul
groasã. se aflã pe o ºosea înclinatã.
• Centurile de siguranþã trebuie sã fie
bine fixate în jurul corpului.
Introduceþi clema de prindere
în cataramã, pânã se aude
clic-ul specific, în caz contrar, centura
de siguranþã nu va fi blocatã corect.

Pentru a desface centura, apãsaþi butonul


roºu de pe cataramã ºi lãsaþi centura sã
se retragã complet ºi uniform.

96

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Reglare înãlþime centuri de siguranþã


faþã

Aveþi grijã ca fiecare centurã de Apãsaþi butonul de blocare de pe


siguranþã sã fie introdusã în catarama dispozitivul de reglare a înãlþimii ºi
corespunzãtoare. deplasaþi pivotul astfel încât centura sã
se aºeze pe centrul umãrului.
Ridicând uºor glisiera, în timp ce apãsaþi
Pentru a asigura faptul cã butonul de blocare, veþi putea elibera
centura de siguranþã a mai uºor mecanismul de blocare.
scaunului central funcþioneazã
corespunzãtor, trebuie introdusã corect
în catarama de fixare.

97

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Fixare centuri la femei însãrcinate Centura transversalã trebuie fixatã


confortabil, de-a lungul coapselor, în
partea inferioarã, sub abdomenul femeii
însãrcinate. Diagonalã a centurii de
siguranþã trebuie aºezatã între sâni ºi
deasupra ºi pe partea lateralã a
abdomenului.
Purtaþi întotdeauna centurile de
siguranþã fãrã a fi slãbite sau rãsucite.
Pentru o protecþie optimã, centurile de
siguranþã trebuie sã fie bine fixate în
jurul corpului. Nu înclinaþi scaunele din
faþã în mod excesiv, pentru cã centurile
de siguranþã oferã maximum de
protecþie când scaunele se aflã în poziþie
aproape verticalã.

Nu purtaþi niciodatã doar


chinga pentru coapse sau doar
diagonala unei centuri de siguranþã.
Ambele moduri de utilizare sunt
extrem de periculoase ºi pot amplifica
riscul de rãnire gravã.

Femeile însãrcinate trebuie sã


poarte centura de siguranþã
corect poziþionatã; astfel se oferã mai
multã siguranþã mamei ºi fãtului.

98

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Dispozitiv de pretensionare centurã Sistem de avertizare legare centurã de


de siguranþã siguranþã

Centura de siguranþã a ºoferului ºi (în


Dispozitivele de pretensionare funcþie de stat), de asemenea, centura
ale centurilor de siguranþã nu pasagerului din faþã este dotatã cu sistem
trebuie demontate. Dacã aceste de avertizare legare centurã de siguranþã.
dispozitive se declanºeazã în timpul
unui accident, trebuie înlocuite.
Repararea ºi casarea dispozitivelor de
pretensionare se va face doar de cãtre
personalul specializat.

Când vehiculul depãºeºte viteza de 20


km/h, lampa de avertizare legare centurã
de siguranþã se aprinde ºi se va auzi un
sunet, dacã ºoferul/pasagerul din faþã nu
are legatã centura de siguranþã. Sunetul
se va opri dupã 10 minute. Lampa de
avertizare nu se va stinge, pânã ce
ºoferul/pasagerul din faþã nu îºi va fixa
centura de siguranþã.

Sistemul de siguranþã cu dispozitive de


pretensionare pentru scaunele din faþã, Sistemul de avertizare legare
ajutã la reducerea riscului de rãnire gravã, centurã de siguranþã rãmâne
în cazul unui impact frontal major. În în modul stand-by, dupã ce
timpul unui impact sever, centurile de ºoferul/pasagerul din faþã ºi-a fixat
siguranþã sunt pretensionate, pentru a centura de siguranþã. Dacã
reduce posibilitatea slãbirii chingilor. ºoferul/pasagerul din faþã îºi desface
Dispozitivul de pretensionare este un centura de siguranþã acest sistem se
mecanism de siguranþã, care tensioneazã va reactiva.
chingile centurii de siguranþã. Când
dispozitivul de pretensionare al centurii
de siguranþã se declanºeazã, chinga Nu vã aºezaþi pe centura de
pentru coapse ºi cea pentru umãr sunt siguranþã prinsã în cataramã,
strânse puternic. pentru a evita declanºarea sistemului
Dispozitivul de pretensionare nu se de avertizare. Sistemul de centuri de
declanºeazã când impactul este lateral, siguranþã nu poate funcþiona corect
din spate sau este un impact frontal minor. decât dacã pasagerii au fixat
Pentru detalii suplimentare, consultaþi corespunzãtor centurile.
secþiunea Airbag-uri, de la pagina 101.

99

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Dezactivare Sistem de avertizare legare Îngrijire centuri de siguranþã


centuri de siguranþã

ªoferul trebuie sã introducã centura de


siguranþã în cataramã ºi sã o scoatã, într-
un interval de trei secunde, când contactul
este cuplat.

Verificaþi periodic centurile de siguranþã


sã nu prezinte defecte sau uzurã.

Nu încercaþi sã reparaþi sau


sã ungeþi mecanismele
retractorului sau ale cataramei, sau sã
modificaþi centura în vreun fel.

Centurile supuse unei tensiuni – ca


urmare a unui accident – trebuie înlocuite
iar sistemul de ancorare trebuie verificat
de un specialist.
Pentru informaþii despre modul de
curãþare al centurilor, consultaþi secþiunea
Curãþare centuri de siguranþã, de la
pagina 177.

100

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

AIRBAG-uri

Sistem de airbag-uri

Sistemul de airbag-uri cuprinde


urmãtoarele componente:
• saci gonflabili din nailon (airbag-uri)
cu generatoare de gaz ºi deschidere într-
o singurã treaptã
• airbag-uri laterale
• airbag-uri pentru cap (opþional)
• dispozitive de pretensionare a
centurilor de siguranþã
• Lampa de avertizare legare centurã
de siguranþã ºi semnal sonor
• senzori de coliziune
• o lampã de avertizare în grupul de
instrumente
• un buton de dezactivare a airbag-ului
(dacã existã în dotare)
• o lampã indicatoare dezactivare airbag,
în grupul de instrumente (dacã existã în
dotare)
• o unitate electronicã de control ºi
diagnostic

Notã: La declanºarea unui airbag, se


aude un zgomot puternic, specific ºi este
normal sã se observe apariþia unui nor
de urme de pudrã inofensive.
101

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Airbag-uri frontale
Nu modificaþi partea frontalã
Scaunul ºi spãtarul acestuia trebuie sã a vehiculului în nici un fel,
fie corect poziþionate pentru ca airbag- deoarece acest lucru poate afecta
urile sã ofere maximum de eficienþã. negativ declanºarea airbag-ului.
Consultaþi secþiunea Aºezare în poziþia
corectã, de la pagina 90.
Aceasta este poziþia de aºezare idealã
pentru ºofer ºi pasagerul din faþã, ce
ajutã la reducerea riscului de rãnire prin
aºezarea prea aproape de un airbag în
curs de declanºare.

Airbag-urile frontale se declanºeazã în


caz de coliziune majorã fie frontalã fie
în unghi de maximum 30 grade spre
stânga sau dreapta. Airbag-urile se umflã
ªoferul trebuie sã poarte în câteva miimi de secunde. În momentul
întotdeauna centura de în care ocupanþii scaunelor din faþã ating
siguranþã ºi sã pãstreze o distanþã airbag-ul, acestea se dezumflã,
optimã faþã de volan. Numai când amortizând miºcarea spre înainte a
purtaþi corect centura de siguranþã ocupantului.
corpul va fi menþinut într-o poziþie
care permite airbag-ului sã asigure un
efect optim. La declanºarea airbag-
ului, existã riscul de rãnire gravã.

102

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

În cursul coliziunilor minore, ca ºi al Airbag-uri laterale


rãsturnãrilor ºi coliziunilor din spate
sau laterale, sistemul de airbag-uri
frontale nu se va activa.

Nu obstrucþionaþi niciodatã
zona din faþa airbag-urilor.
Nu aºezaþi, ataºaþi sau lipiþi niciodatã
nici un obiect pe sau în aceste zone.

Legendã
AIRBAG = AIRBAG

O etichetã lipitã pe spãtarul scaunului


indicã faptul cã vehiculul este echipat cu
airbag-uri laterale. Airbag-urile laterale
sunt montate în partea lateralã a spãtarelor
scaunelor din faþã. În caz de coliziune
lateralã severã, airbag-ul lateral, afectat
Aceste zone trebuie ºterse doar cu o cârpã de coliziune se va declanºa.
umedã, nu cu o cârpã udã. Airbag-ul se va umfla între panoul uºii
ºi ocupant. Odatã ce corpul pasagerului
intrã în contact cu airbag-ul, gazul
comprimat se va elimina, amortizând
Orice reparaþii ale volanului, astfel impactul.
coloanei de direcþie ºi Airbag-urile laterale nu se vor
sistemului de airbag-uri se vor face declanºa în cazul coliziunilor laterale
exclusiv de tehnicieni calificaþi minore, nici al unor coliziuni frontale
corespunzãtor. sau din spate.

103

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Airbag-faþã ºi spate pentru


protecþia capului
(opþional)

Reparaþiile aduse huselor


scaunelor din faþã, senzorilor
ataºaþi scaunelor, ca ºi capitonajului
plafonului trebuie efectuate exclusiv
de specialiºti special instruiþi pentru
aceastã operaþie. În caz de declanºare
accidentalã a airbag-urilor laterale,
Etichetele de pe capitonajul stâlpilor acestea pot rãni pe cineva.
A ºi B indicã faptul cã vehiculul este Nu blocaþi, obstrucþionaþi sau acoperiþi
echipat cu airbag-uri pentru cap. airbag-urile, deoarece puteþi împiedica
Airbag-urile pentru cap sunt montate declanºarea corectã a acestora.
deasupra geamurilor laterale din faþã Nu introduceþi obiecte ascuþite în
ºi din spate, în capitonajul plafonului. spaþiile în care sunt montate airbag-
În caz de coliziune lateralã severã, urile. În caz contrar puteþi deteriora
airbag-ul lateral, afectat de coliziune airbag-urile.
se va declanºa. Nu utilizaþi huse pentru scaune care
nu sunt special proiectate pentru
Airbag-urile de geam nu se vor scaune echipate cu airbag-uri laterale.
declanºa în cazul coliziunilor laterale Aceste huse trebuie instalate pe scaune
minore, nici al unor coliziuni frontale de un tehnician special instruit.
sau din spate.

104

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Lampã de avertizare airbag-uri/ Dezactivare airbag pasager


dispozitive de pretensionare centuri

Când contactul este rotit la poziþia II,


lampa de avertizare din grupul de
instrumente se aprinde pentru
aproximativ 3 secunde, pentru a confirma
faptul cã sistemul este activ. Legendã
Dacã în timpul conducerii, lampa nu se PASS AIRBAG = AIRBAG PASAGER FAÞÃ
aprinde, rãmâne aprinsã sau lumineazã OFF = Dezactivat
ON = Activat
intermitent sau continuu, acest lucru
indicã o defecþiune. Verificaþi sistemul Butonul acþionat de cheie poate fi montat
la un specialist. în torpedo, de cãtre dealer-ul dvs.

O lampã de semnalizare dezactivare


airbag va fi, de asemenea montatã în
partea centralã a grupului de instrumente.
Pentru a monta pe scaunul din faþã un
sistem de siguranþã pentru copii,
asiguraþi-vã cã butonul acþionat de cheie
este rotit la poziþia OFF (1).

105

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Dacã lampa de avertizare airbag /


dispozitiv de pretensionare a centurii de
siguranþã, din panoul de bord, lumineazã
continuu, acest lucru indicã o defecþiune.
Demontaþi sistemul de siguranþã pentru
copii de pe scaunul din faþã. Verificaþi
sistemul la un specialist. Consultaþi, de
asemenea, ºi secþiunea Lampã de
Legendã avertizare airbag / dispozitive de
AIRBAG = AIRBAG pretensionare centuri, de la pagina 105.
OFF = Dezactivat
ON = Activat

Pentru a evita riscul de deces


sau rãnire gravã, nu montaþi
niciodatã pe scaunul din faþã un sistem
de siguranþã pentru copii, decât dacã
butonul acþionat de cheie este în poziþia
OFF (airbag dezactivat).

Legendã
PASS AIRBAG = AIRBAG PASAGER FAÞÃ
OFF = Dezactivat
ON = Activat

Dupã demontarea sistemului de siguranþã


pentru copii de pe scaunul din faþã,
asiguraþi-vã cã butonul acþionat de cheie
este rotit la poziþia ON (airbag activat)
(2).

Legendã
PASS AIRBAG = AIRBAG PASAGER FAÞÃ
OFF = Dezactivat

Când contactul este cuplat (se aflã în


poziþia II), asiguraþi-vã cã lampa de
control dezactivare airbag se aprinde.

106

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

SISTEME DE SIGURANÞÃ Ori de câte ori montaþi un scaun / sistem


PENTRU COPII de siguranþã pentru copii, citiþi ºi
respectaþi instrucþiunile producãtorului.

Dacã nu sunt respectate corect


instrucþiunile producãtorului
sau dacã se modificã scaunul
/ sistemul de siguranþã pentru copii,
poate apãrea riscul de deces sau rãnire
gravã.

Notã: Dacã vehiculul dvs. este echipat


cu funcþie de dezactivare airbag, vã
rugãm, consultaþi secþiunea Dezactivare
airbag pasager, de la pagina 105.

Nu þineþi copiii în braþe, când


vehiculul se aflã în
miºcare.

Pentru copiii cu o înãlþime de pânã la


150 cm sau cu vârste de pânã la sau de
12 ani trebuie utilizate sisteme de
siguranþã speciale pentru copii, cum ar
fi scaune pentru sugari, scaune de
Legendã siguranþã pentru copii sau perne speciale
AIRBAG = AIRBAG de înãlþare, amplasate pe bancheta din
spate.
Aceste echipamente trebuie sã fie
Pericol Extrem! Nu utilizaþi adecvate vehiculului ºi aprobate de
un scaun pentru copii, aºezat legislaþia în vigoare (în funcþie de þarã).
pe un scaun protejat de airbag frontal Împreunã cu centura de siguranþã pentru
operaþional! adulþi, aceste sisteme asigurã maximum
Text original conform ECE R94.01: de siguranþã pentru copii.
Pericol Extrem! Nu instalaþi un scaun
de siguranþã pentru copii orientat cu
spatele la sensul de mers, pe un scaun
protejat cu airbag frontal.
Existã riscul de deces sau rãnire gravã,
la declanºarea airbag-ului.

107

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Notã: Poziþiile de instalare a sistemelor de


• Dacã vehiculul a fost implicat într- siguranþã pentru copii
un accident, apelaþi la un atelier
specializat pentru verificarea scaunului Dacã vehiculul dvs. este
de siguranþã pentru copii, întrucât ar echipat cu un airbag
putea suferi deteriorãri. operaþional pentru scaunul
• Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi în pasagerului din faþã, copiii cu o
vehicul, chiar dacã sunt instalaþi într- înãlþime de pânã la sau de 150 cm sau
un scaun de siguranþã special. cu vârste pânã la sau de 12 ani trebuie
• La fixarea unui scaun/ sistem de aºezaþi exclusiv pe scaunul pentru copii
siguranþã pentru copii cu centura, corect amplasat pe bancheta din spate
asiguraþi-vã cã centura nu este rãsucit㠖 niciodatã pe scaunul din faþã.
sau prea lejerã.

Poziþii de instalare sisteme de siguranþã pentru copii


Categorii grupe de masã

pânã la 10 pânã la 13 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg


Poziþii de aºezare kg (aprox. kg (aprox. (aprox. 9 luni (aprox. 3 ½ (aprox. 6 -
-0-9 luni) -0-2 ani) -4 ani) - 12 ani) 12 ani)

Scaun de Pernã de înãlþare în


Scaun de siguranþã siguranþã
pentru sugari pentru copii scaun/scaun special
Airbag pentru
pasagerul din faþã
activat (ON)
Airbag pentru
pasagerul din faþã
dezactivat (OFF)
Scaune spate

U = Poziþie corespunzãtoare categoriilor


universale de sisteme de siguranþã pentru Pericol Extrem! Nu instalaþi
copii, aprobate pentru utilizarea la aceastã un scaun de siguranþã pentru
grupã de masã / vârstã. copii orientat cu spatele la sensul de
X = Poziþie inadecvatã pentru aceastã mers, pe un scaun protejat cu airbag
grupã de greutate / vârstã. frontal.

108

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 20
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Pentru a monta pe scaunul din faþã un • Scaun de siguranþã pentru copii


sistem de siguranþã pentru copii,
asiguraþi-vã cã butonul pentru
dezactivarea airbag-ului pasagerului din
faþã este rotit la poziþia OFF (vezi
pagina 105). Deplasaþi scaunul din faþã
cât mai departe de panoul de bord.
Ar putea rezulta dificil de strâns perfect
chinga pentru coapse a centurii de
siguranþã. Dacã se întâmplã acest lucru,
reglaþi spãtarul la poziþia complet
verticalã ridicaþi scaunul la o înãlþime
mai mare.

Sisteme de siguranþã pentru grupe de


greutate diferite

Sistemele de siguranþã pentru copii


adecvate pentru utilizare depind de vârsta
ºi greutatea copilului:

• Scaun de siguranþã pentru sugari

Copiii cu vârste sub patru ani ºi greutãþi


între 13 ºi 18 kg trebuie transportaþi în
scaune de siguranþã pentru copii
instalate pe bancheta din spate.

Notã: Dacã situaþii particulare cer ca un


copil sã fie aºezat pe scaunul din faþã,
protejat de un airbag, utilizaþi numai un
sistem de siguranþã pentru copii, montat
cu faþa spre direcþia de mers a vehiculului,
ºi deplasaþi scaunul cât mai departe
posibil de panoul de bord.
Sugari sub aproximativ doi ani ºi care
cântãresc mai puþin de 13 kg trebuie
aºezaþi pe bancheta din spate, în scaune
de siguranþã pentru sugari, orientate
cu spatele cãtre direcþia de mers a
vehiculului.

109

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 21
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

• Pernã de înãlþare în scaun


Nu utilizaþi niciodatã o pernã
de înãlþare fixatã doar cu
chinga pentru coapse.

Nu aºezaþi niciodatã centura


diagonalã sub braþul unui
copil sau prin spatele acestuia.

Nu utilizaþi niciodatã perne,


cãrþi sau prosoape îndoite
pentru a înãlþa copilul instalat pe un
scaun pentru adulþi.

Copiii între trei ani ºi jumãtate ºi 12 ani,


care cântãresc între 15 ºi 36 kg, trebuie
aºezaþi pe bancheta din spate, pe perne
speciale de înãlþare în scaun. O centurã
suplimentarã reglabilã, fixatã pe perna
specialã de înãlþare va asigura o
distribuire optimã a diagonalei centurii
peste umãrul copilului. Aveþi grijã ca
poziþia copilului dumneavoastrã pe scaun
sã fie verticalã.

110

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 22
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Scaune ISOfix pentru copii Ghidajele cilindrice permit braþelor


rigide de armare ale unui sistem de fixare
ISOfix sã fie ataºate mult mai uºor ºi mai
Scaunele de siguranþã ISOfix ferm. Când sistemul de fixare ISOfix nu
pentru copii necesitã este instalat, ghidajele cilindrice pot fi
aprobare CEE specificã tipului de demontate.
vehicul.
Ataºare scaune de siguranþã pentru
copii cu ajutorul curelelor superioare

Pentru scaunele de siguranþã pentru copii


dotate cu o curea de fixare în partea de
sus, disponibile pentru instalare cu faþa
spre sensul direcþiei de mers, a fost
prevãzut un al treilea punct de ancorare.

Sistemul ISOfix constã din douã braþe


rigide de armare de scaunul pentru copii,
care se ataºeazã în punctele de ancorare
situate la baza spãtarelor scaunelor. Când
sunt disponibile la Dealer-ul Ford, cele
douã puncte de ancorare mai joase se
gãsesc pe rândul de scaune din spate ºi Ancorele pentru curelele de fixare din
poartã o etichetã cu o pictogramã partea de sus se aflã pe podeaua
circularã ºi cu textul „ISOFIX“. portbagajului.

111

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 23
C M Y CM MY CY CMY K

Scaune ºi sisteme de siguranþã

Cureaua de fixare trebuie condusã pe sub Scaunele ISOfix pentru copii


tetiera ridicatã în poziþie, pânã în punctul neaprobate de Ford nu sunt validate
de ancorare din podeaua portbagajului. de Ford, de aceea nici siguranþa nici
Punctul de ancorare este identificat printr- potrivirea acestora nu poate fi
o pictogramã certificatã, fie cã sunt instalate cu un
Dupã instalarea scaunului de siguranþã
pentru copii, strângeþi cureaua de fixare sistem de fixare ISOfix, fie cu
urmând instrucþiunile producãtorului. centurile de siguranþã obiºnuite.

Ataºaþi cureaua de fixare


numai de ancora de fixare
corespunzãtoare, conform indicaþiilor.
Este posibil ca funcþionarea curelei de
fixare sã fie afectatã de fixarea de un
alt punct de ancorare decât cel indicat.

Ford nu recomandã utilizarea


unui sistem ISOfix fãrã
instalarea corectã a unui dispozitiv
anti-rotire, ca de ex. o ancorã de fixare
în partea superioarã sau un suport.

Dacã nu sunt respectate


corect instrucþiunile
producãtorului sau dacã se modificã
scaunul / sistemul de siguranþã pentru
copii, poate apãrea riscul de rãnire
gravã sau deces.

112

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 24
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

FRÂNE Frâne cu discuri

Sistem de frânare cu dublu circuit

Umezirea discurilor de frânã va avea ca


efect reducerea eficienþei frânelor.
Dupã ce spãlaþi vehiculul la o spãlãtorie
auto sau conduceþi prin apã, apãsaþi
pedala de frânã în timpul mersului, pentru
Vehiculul dvs. este echipat cu un sistem a îndepãrta pelicula de apã.
de frânare cu dublu circuit în diagonalã.
Dacã unul din circuitele de frânã se Lampã de avertizare sistem de frânare
defecteazã, celãlalt rãmâne operativ.

Dacã un circuit de frânare se


defecteazã, la prima utilizare
veþi simþi cã pedala de frânã este mai Lampa de avertizare sistem de frânare
moale. Va trebui sã apãsaþi mai puternic rãmâne aprinsã când frâna de mânã este
pedala de frânã ºi sã asiguraþi distanþe trasã.
mai mari de oprire. Verificaþi sistemul
de frânare la un specialist, înainte de
a continua cãlãtoria.
Dacã lampa rãmâne aprinsã
ºi dupã eliberarea frânei de
mânã sau în timpul conducerii,
verificaþi urgent la un specialist
sistemul de frânare.

113

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 25
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Sistem Antiblocare Frâne (ABS) Lãmpi de avertizare sistem de frânare


ºi ABS

Sistemul ABS acþioneazã numai când


roþile sunt pe cale sã se blocheze.
Funcþionarea acestuia este indicatã de o Legendã
pulsaþie în pedala de frânã ºi controlul ABS = Sistem Antiblocare Frâne (ABS)
total al direcþiei este menþinut. Nu
eliberaþi pedala de frânã în timp ce Dacã ambele lãmpi de avertizare se
frânaþi. aprind simultan în timpul mersului, opriþi
vehiculul imediat ce puteþi face acest
lucru în siguranþã. Verificaþi sistemul de
Deºi sistemul ABS asigurã o frânare la un specialist, înainte de a
frânare optimã, distanþele de continua cãlãtoria.
oprire pot varia mult în funcþie de
suprafaþa drumului ºi condiþiile de Reduceþi viteza vehiculului
vreme. Utilizarea sistemului ABS nu treptat. Folosiþi frânele cu
poate elimina pericolele inerente mare atenþie. Nu apãsaþi brusc pedala
conducerii prea aproape de vehicul de frânã.
din faþã, de acvaplanare, vitezã prea
mare în viraje sau suprafaþa accidentatã
a ºoselei. Asistenþã la Frânarea de Urgenþã
(EBA)

Asistenþa la frânarea de urgenþã poate


Lampã de avertizare sistem ABS detecta o situaþie de frânare de urgenþã,
mãsurând forþa de apãsare a pedalei de
frânã. Aceastã dotare asigurã automat
eficienþa maximã de frânare, atâta timp
cât pedala de frânã este aplicatã. Asistenþa
la frânarea de urgenþã poate reduce
Dacã lampa de avertizare ABS se aprinde distanþele de oprire, în situaþii critice.
în timpul mersului, acest lucru indicã o
defecþiune. Apelaþi la un specialist pentru
verificarea sistemului.
Modul de frânare normal (fãrã ABS) va Asistenþa la frânarea de
continua sã fie operaþional. urgenþã este un sistem
auxiliar care nu este destinat sã
elibereze ºoferul de responsabilitatea
de a conduce cu grija ºi atenþia
corespunzãtoare.

114

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 26
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Frânã de mânã PROGRAM ELECTRONIC DE


STABILITATE (ESP)

ªoferii nu trebuie sã-ºi asume


niciodatã riscuri inutile, chiar
dacã programul electronic de stabilitate
oferã în mod inerent, un potenþial de
conducere mai sigur.
• Apãsaþi pedala de frânã cu fermitate.
• Trageþi în sus maneta frânei de mânã, Principiu de funcþionare
pânã la limitã.
• Nu apãsaþi pe butonul de eliberare a
acesteia în timp ce trageþi maneta în sus.
• Dacã vehiculul este parcat pe o suprafaþã
înclinatã orientat spre vârful rampei,
selectaþi prima treaptã de vitezã ºi rotiþi
volanul spre partea opusã curbei.
• Dacã vehiculul este parcat pe o suprafaþã
înclinatã orientat spre baza pantei,
selectaþi treapta de marºarier ºi rotiþi
volanul înspre curbã.

Vehiculele cu transmisie
automatã trebuie lãsate
întotdeauna cu maneta selectorului în
poziþia P.

Vehicul fãrã ESP


Pentru a elibera frâna de mânã, apãsaþi
ferm pedala de frânã, trageþi uºor de
manetã în sus, apãsaþi butonul de
eliberare ºi împingeþi maneta în jos. Vehicul cu ESP

Sistemul programului electronic de


stabilitate (ESP) asigurã o funcþie
îmbunãtãþitã de control al tracþiunii,
reducând rotaþia roþilor conduse, la
accelerare. Acest lucru îmbunãtãþeºte
capacitatea de deplasare pe ºosele cu
suprafaþã alunecoasã sau pe teren
accidentat.

115

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 27
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

De asemenea, sistemul susþine Dezactivare sistem ESP


stabilitatea, neutralizând tendinþa
vehiculului de a derapa de drumul pe
care este angajat. Acest efect este obþinut
prin frânarea individualã a roþilor ºi /
sau reducând cuplul motorului, dupã cum
este necesar.

Sistemul poate fi dezactivat manual,


apãsând ºi þinând apãsat butonul ESP,
pentru cel puþin o secundã. Lampa de
Când contactul este cuplat (se aflã în control din grupul de instrumente cât ºi
poziþia II), lampa indicatoare se aprinde cuvântul OFF situat pe buton se vor
scurt, pentru a confirma faptul cã sistemul aprinde.
este operaþional.
În timpul conducerii, lampa indicatoare
clipeºte pe perioada de activare a
sistemului ESP.
Legendã
Când lampa indicatoare a ESP OFF = PROGRAM ELECTRONIC DE
sistemului ESP clipeºte, STABILITATE, ESP, DEZACTIVAT
ºoferul trebuie sã aibã grijã ºi sã-ºi
adapteze maniera de a conduce la Dacã vehiculul este echipat cu Centru
condiþiile curente. de Mesaje, acesta va afiºa mesajul ESP
OFF. Sistemul poate fi reactivat, apãsând
din nou pe buton.
Notã: Dacã lampa indicatoare nu se De fiecare datã ce contactul este cuplat,
aprinde, când contactul este cuplat, sau sistemul va fi selectat în mod automat.
dacã rãmâne aprinsã, în timpul
conducerii, acest lucru indicã o
defecþiune.

Legendã
ESP SYSTEM FAULT = DEFECÞIUNE
SISTEM ESP

Dacã vehiculul este echipat cu Centru


de Mesaje, acesta va afiºa mesajul ESP
SYSTEM FAULT. Verificaþi sistemul
la un specialist.

116

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 28
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

CONTACT CU BLOCARE I Direcþie deblocatã. Contactul ºi toate


COLOANÃ DE DIRECÞIE circuitele electrice principale sunt
dezactivate.
Contactul nu trebuie lãsat în aceastã
poziþie prea mult timp, pentru a evita
descãrcarea bateriei.
II Contactul este cuplat ºi toate circuitele
electrice sunt operaþionale.
Lãmpile de control ºi avertizare se aprind.
Aceasta este poziþia contactului specificã
conducerii vehiculului ºi trebuie, de
asemenea, selectatã când sunteþi tractat.
III Demarorul este activat.
Eliberaþi cheia / contactul imediat ce
motorul porneºte.

Nu readuceþi niciodatã
contactul în poziþia 0, când
vehiculul se aflã în miºcare.

Sunet de avertizare Cheie-în-contact

Când uºa ºoferului este deschisã se va


(A) Fãrã sistem Key Free auzi un sunet de avertizare dacã:
(B) Cu sistem Key Free • cheia este în contact.
0 Motor oprit. La vehiculele cu sistem Key Free, sunetul
La scoaterea cheii din contact, funcþia de avertizare se va auzi dacã:
de blocare a coloanei volanului se • contactul nu este scos.
activeazã imediat ce volanul este rotit. • cheia de rezervã este în contact.
Dacã vehiculul este echipat cu Sistem
de acþionare Fãrã Cheie, Key Free,
consultaþi secþiunea Vehicule cu Sistem
Key Free, de acþionare fãrã cheie, de la
pagina 118.

117

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 29
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Vehicule cu Sistem Key Free, de SFATURI GENERALE PRIVIND


acþionare fãrã cheie PORNIREA

Activare sistem de blocare direcþie Demarorul nu va funcþiona mai mult de


30 de secunde, la fiecare ciclu de pornire.
Eliberaþi cheia de contact / contactul
imediat ce motorul porneºte.

Dacã motorul nu a pornit,


readuceþi cheia / contactul la
poziþia 0 ºi repetaþi procedura de
pornire.

• Rotiþi contactul la poziþia 0 ºi scoateþi- Dacã motorul nu porneºte, consultaþi


l aproximativ 5 mm. instrucþiunile privind butonul de
• Rotiþi volanul pentru a activa sistemul dezactivare a sistemului de injecþie
de blocare a direcþiei. combustibil, de la pagina 148.

Vehicule cu motor pe benzinã

Dacã bateria a fost deconectatã, dupã


reconectarea acesteia, vehiculul ar putea
prezenta un comportament de conducere
Legendã neobiºnuit pe parcursul primilor
PLEASE ENGAGE STEERING LOCK =
ACTIVAÞI SISTEMUL DE BLOCARE A aproximativ 8 km.
DIRECÞIEI Acest lucru se datoreazã faptului cã
sistemul de gestiune a motorului trebuie
• În cazul în care contactul nu este scos, sã se readapteze funcþionãrii motorului.
pe afiºajul Centrului de Mesaje va apãrea Orice caracteristicã neobiºnuitã în
mesajul PLEASE ENGAGE maniera de conducere a vehiculului în
STEERING LOCK ºi, la deschiderea aceastã perioadã trebuie ignoratã.
uºii ºoferului, se va auzi un semnal sonor.
Limitator de turaþie motor
Notã: La un vehicul fãrã sistem Key
Free, scoaterea contactului este Turaþia motorului este limitatã electronic
echivalentã cu scoaterea cheii din contact. pentru a proteja motorul.

118

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 30
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

PORNIREA MOTORULUI Vehicule cu motor diesel

Vehicule cu motor pe benzinã Motor rece/cald

Motor rece/cald • Apãsaþi pedala de ambreiaj, fãrã a


atinge pedala de acceleraþie.
• Apãsaþi pedala de ambreiaj complet ºi • Rãsuciþi cheia de contact în poziþia
porniþi motorul fãrã a atinge pedala de II.
acceleraþie.

La temperaturi sub 20 °C,


rotiþi cheia de contact la
poziþia II, pentru cel puþin o secundã,
înainte de a porni motorul. Astfel va • Dacã lampa de control bujii
fi stabilitã presiunea maximã a incandescente se aprinde, aºteptaþi pânã
combustibilului. se stinge, înainte de a porni.
• Continuaþi sã acþionaþi starterul, fãrã a
• Dacã motorul nu porneºte în termen de face pauze, pânã ce motorul porneºte.
15 secunde, aºteptaþi o scurtã perioad㠕 Dacã motorul se opreºte, repetaþi
ºi repetaþi procedura. întreaga procedurã de pornire.
• Dacã motorul nu porneºte din trei • La temperaturi de sub –15 °C, ar putea
încercãri, aºteptaþi 10 secunde ºi urmaþi fi necesar sã acþionaþi starterul pânã la
procedura Motor înecat. 30 de secunde. Dacã aceste condiþii de
• Dacã pornirea este dificila, la temperaturã persistã, se recomandã un
temperaturi sub -25 °C, apãsaþi pedala dispozitiv de încãlzire a blocului motor.
de acceleraþie de la 1/4 pânã la 1/2 din
cursa acesteia, pentru a asista pornirea.

Motor înecat

• Apãsaþi complet pedala de ambreiaj.


• Apãsaþi treptat pedala de acceleraþie
pânã la capãt, menþineþi aceastã poziþie
ºi porniþi motorul.
• Dacã motorul nu porneºte, repetaþi
procedura pentru Motor rece/cald.

119

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 31
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Oprirea motorului Vehicule cu Sistem Key Free, de


acþionare fãrã cheie

• Apãsaþi pedala de ambreiaj (la


vehiculele cu cutie de viteze manualã)
sau pedala de frânã (la vehiculele cu
transmisie automatã).

Aºteptaþi pânã ce motorul a ajuns la


turaþia de ralanti, apoi opriþi-l. Nu apãsaþi
niciodatã pedala de acceleraþie.
Dacã motorul este oprit când turaþia
acestuia este mare, turbocompresorul va
continua sã meargã ºi dupã ce presiunea • Împingeþi contactul în interior ºi rotiþi-
uleiului de motor a scãzut sub zero. Acest l la poziþia de cuplare, pentru a porni
lucru va conduce la uzura prematurã a motorul.
rulmenþilor turbocompresorului.

Legendã
PASSIVE KEY NOT DETECTED = CHEIE
PASIVÃ NEDETECTATÃ

• O datã ce sistemul recunoaºte o cheie


pasivã, motorul poate fi pornit. Dacã nu
este detectatã nici o cheie pasivã, pe
afiºajul Centrului de Mesaje apare
PASSIVE NOT DETECTED (CHEIE
PASIVÃ NEDETECTATÃ).

120

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 32
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Cheie pasivã în exteriorul


vehiculului

Legendã
Legendã PASSIVE KEY OUTSIDE CAR = CHEIE
PRESS CLUTCH & START ENGINE = PASIVÃ ÎN EXTERIORUL VEHICULULUI
APÃSAÞI AMBREIAJUL & PORNIÞI
MOTORUL Dacã motorul este pornit ºi nu mai
PRESS BRAKE TO START ENGINE =
APÃSAÞI PEDALA DE FRÂNÃ PENTRU A este detectatã nici o cheie de rezervã
PORNI MOTORUL în interiorul vehiculului, pe afiºajul
Centrului de Mesaje va apãrea
Notã: Dacã pedala de ambreiaj sau cea mesajul PASSIVE KEY OUTSIDE
de frânã nu este apãsatã, pe afiºajul CAR ºi se va auzi un semnal sonor
Centrului de Mesaje apare un mesaj. imediat ce uºa va fi închisã.
Dacã nu mai aveþi o cheie pasivã,
Pornirea motorului cu o cheie de vehiculul mai poate fi blocat încã o
rezervã datã, prin sistemul de închidere
centralizatã, fãrã ajutorul unei chei
• Asamblaþi cheia de rezervã. Pentru pasive. O datã blocat, vehiculul nu
informaþii privind modul de asamblare mai poate fi deblocat decât cu ajutorul
al cheii de rezervã, consultaþi secþiunea unei chei pasive valide sau al unei
Cheie de rezervã, de la pagina 81. chei de rezervã.
Dacã se detecteazã o a doua cheie pasivã
în interiorul vehiculului, aceasta va fi
recunoscutã de cãtre sistem ºi poate fi
utilizatã în mod obiºnuit.

• Introduceþi cheia de rezervã în contact.


• Împingeþi contactul în interior ºi rotiþi-
l la poziþia de cuplare, pentru a porni
motorul.

121

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 33
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

CUTIE DE VITEZE Marºarier - Cutie de viteze cu 6 trepte


Transmisie manualã

Cuplaþi marºarierul numai


când automobilul stã pe loc.

Pentru a evita producerea de zgomote


supãrãtoare la trecerea în marºarier,
aºteptaþi aproximativ trei secunde cu
pedala de ambreiaj apãsatã ºi cu vehiculul
staþionat, înainte de a efectua manevra.

Nu trageþi prea tare în lateral


de schimbãtorul de viteze la Pentru a selecta treapta de marºarier,
trecerea din treapta a 5-a în treapta a treceþi schimbãtorul în poziþia neutrã ºi
4-a, deoarece astfel puteþi selecta apoi deplasaþi -l repede spre stânga,
involuntar treapta a 2-a de viteze. pentru a învinge presiunea arcului, înainte
de a-l împinge cãtre înainte, pânã se
cupleazã.
Marºarier - Cutie de viteze cu 5 trepte
Lampã de avertizare turaþie maximã
motor

Se aprinde când motorul atinge turaþia


maximã.

Pentru a selecta treapta de marºarier,


deplasaþi schimbãtorul de viteze spre
dreapta ºi înapoi.

122

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 34
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Transmisie automatã Selector de viteze

Când deplasaþi selectorul de viteze în


poziþia P sau R, trebuie sã apãsaþi mai
În funcþie de motor, vehiculul dvs. este întâi butonul din capãtul manetei
echipat cu transmisie automatã cu 4 trepte selectorului de viteze.
de vitezã sau transmisie Durashift CVT Când eliberaþi selectorul de viteze din
cu rapoarte variabile continuu. poziþia P, rotiþi cheia de contact în poziþia
Ambele transmisii sunt controlate II ºi apãsaþi pedala de frânã.
electronic dar, de asemenea, permit
schimbarea manualã a treptelor. Poziþii selector de viteze
P = Parcare
Notã: Comportamentul la schimbarea
vitezelor, la transmisia Durashift CVT,
poate fi reglat pentru a se adapta
preferinþelor personale ºi stilului de
conducere. Pentru detalii suplimentare,
consultaþi secþiunea Centru de Mesaje,
de la pagina 11.
Legendã
AUTOMATIC = TRANSMISIE AUTOMATÃ

Aceastã poziþie trebuie


selectatã doar când vehiculul
staþioneazã.

Trageþi întotdeauna frâna de


mânã ºi asiguraþi-vã cã
selectorul de viteze este ferm blocat
în poziþia P. Decuplaþi contactul, ori
de câte ori pãrãsiþi vehiculul.

123

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 35
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

În aceastã poziþie transmisia este blocatã. N = Neutru

Când uºa ºoferului este


deschisã, dacã nu selectaþi
poziþia P, se va auzi un
semnal sonor.

Dupã o perioadã de timp, funcþia de


economisire a curentului bateriei va Legendã
dezactiva acest semnal sonor de AUTOMATIC = TRANSMISIE AUTOMATÃ
avertizare.
Motorul trebuie pornit cu selectorul de În aceastã poziþie, roþile motrice nu
viteze în poziþia P. Dacã este necesar, primesc putere.
motorul poate fi, de asemenea, pornit cu
selectorul de viteze în poziþia N.
În aceastã poziþie, trebuie sã
R = Marºarier apãsaþi pedala de frânã sau
sã trageþi frâna de mânã, pentru a
preveni deplasarea vehiculului.

D = Conducere

Legendã
AUTOMATIC = TRANSMISIE AUTOMATÃ

Aceastã poziþie trebuie


selectatã doar când vehiculul
staþioneazã ºi motorul funcþioneazã la
turaþia de ralanti.
Legendã
AUTOMATIC = TRANSMISIE AUTOMATÃ

Aceasta este poziþia normalã pentru


conducere.
Când eliberaþi pedala de frânã, vehiculul
va porni de pe loc. Toate treptele de
vitezã / rapoartele vor fi selectate automat,
Când selectaþi treapta R (marºarier), în funcþie de condiþiile de drum.
apãsaþi pedala de frânã.

124

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 36
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Modul manual de schimbare a vitezelor Notã: Transmisa va executa treapta de


vitezã selectatã manual, atunci când
Schimbarea manualã a treptelor de vitezã viteza de rulare a vehiculului ºi turaþia
cu transmisia automatã este similarã motorului permit acest lucru.
schimbãrii treptelor de vitezã cu o cutie
de viteze manualã. La cutia de viteze cu
4 trepte, sunt disponibile patru trepte de
vitezã pentru deplasarea înainte iar la
transmisia Durashift CVT, sunt
disponibile ºapte trepte de vitezã pentru
deplasarea înainte.
Legendã
MANUAL = CUTIE DE VITEZE MANUALÃ

Treapta de vitezã solicitatã va apãrea pe


afiºajul multifuncþional, în locul
simbolurilor - sau +, în funcþie de treapta
de vitezã selectatã, inferioarã sau
superioarã. Odatã ce transmisia a cuplat
treapta de viteze selectatã, aceasta va
apãrea pe centrul afiºajului.
Numai selectãrile logice de trepte de
vitezã pot fi operate.

Nu þineþi selectorul de viteze


permanent în - sau în +.

Modul de selectare manualã a treptelor


de vitezã oferã, de asemenea, funcþia de
Accelerare la maxim. Pentru detalii
Legendã suplimentare, consultaþi secþiunea
MANUAL = CUTIE DE VITEZE MANUALÃ Accelerarea la maxim, de la pagina 127.
Pentru a evita oprirea motorului,
Aceastã opþiune poate fi selectatã oricând. transmisia va selecta automat o treaptã
Treceþi selectorul de viteze în poziþia D de vitezã inferioarã, când viteza
ºi apoi deplasaþi-l spre dreapta. vehiculului este prea micã.
Pentru a trece într-o treaptã inferioarã de Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
vitezã, împingeþi uºor selectorul spre secþiunea Conducerea cu transmisie
înainte (-). automatã, de la pagina 126.
Pentru a trece într-o treaptã superioarã,
deplasaþi selectorul spre înapoi (+).
Puteþi sãri peste o treaptã de vitezã
acþionând selectorul, în mod repetat, la
intervale scurte.

125

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 37
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Conducerea cu transmisie automat㠕 Deblocarea din nisip, noroi ºi zãpadã

Pornirea de pe loc

Cu motorul la turaþia de ralanti ºi cu


pedala de frânã apãsatã, treceþi selectorul Dacã roþile motrice sunt blocate, încercaþi
de viteze într-una din poziþiile pentru sã deblocaþi vehiculul, balansându-l
conducere. Eliberaþi frânele. Vehiculul înainte - înapoi. În acest scop, mutaþi
va începe sã se deplaseze uºor, în direcþia alternativ selectorul de viteze din poziþia
selectatã. Apãsaþi pedala de acceleraþie, D în R ºi apãsaþi cât mai uºor pe
pentru a mãri viteza. acceleraþie.
Pentru a mãri efectul, treceþi selectorul
de viteze din poziþia R, în timp ce
vehiculul încã se mai deplaseazã înainte
Pornirea prin remorcare sau - înapoi.
împingere a unui vehicul dotat Pentru a evita uzura excesivã a transmisiei
cu transmisie automatã este interzisã. în timpul balansului înainte - înapoi,
Utilizaþi cabluri de conectare la o menþineþi motorul la o turaþie cât mai
baterie auxiliarã. micã posibil.

126

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 38
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

În poziþia D, transmisia Durashift CVT


variazã continuu rapoartele. Nu veþi putea
observa nici o trecere dintr-o treaptã de
vitezã într-alta.
În modul de schimbare manualã a
vitezelor, transmisia schimbã în trepte
de vitezã superioare în mod automat ºi
treptat. În acest mod, veþi putea observa
trecerea dintr-o treaptã de vitezã într-
alta.
Dacã pedala de acceleraþie nu este apãsatã
dincolo de punctul de rezistenþã, turaþia
motorului va creºte la maximum. Nu va
Când vehiculul este staþionat, nu puteþi rezulta nici un efect de accelerare la
selecta manual decât treptele de vitezã maximum.
1 ºi 2. Eliberarea pedalei de acceleraþie, lãsând-
o sã revinã înapoi, peste punctul de
Accelerarea la maxim rezistenþã, dezactiveazã funcþia de
accelerare la maxim.
Funcþia de accelerare la maxim este
disponibilã, ceea ce asigurã o exploatare
totalã a puterii motorului, când vehiculul
se angajeazã în depãºire sau este condus
pe drumuri în pante abrupte.

(1) Accelerarea la maxim

Când pedala de acceleraþie este apãsatã


peste punctul sãu de rezistenþã, transmisia
va efectua trecerea într-o treaptã de vitezã
inferioarã sau într-un raport care produce
accelerarea la maxim.

127

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 39
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Manetã de eliberare din poziþia de


parcare, în situaþii de urgenþã

Aceasta permite scoaterea selectorului


de viteze din poziþia de parcare P în cazul
descãrcãrii unei baterii sau cãderii
sistemului electric.

Cu ajutorul obiect potrivit, apãsaþi în jos


maneta de blocare din orificiul de sub
capac ºi scoateþi simultan maneta
selectorului din poziþia P.

Scoateþi capacul consolei centrale, de Dacã selectaþi din nou poziþia


lângã selectorul de viteze, ajutându-vã P, trebuie sã repetaþi aceastã
de o unealtã micã cu capãtul plat. procedurã.

128

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 40
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Moduri de conducere Adaptarea la modul de schimbare a


vitezelor
Transmisia automatã se adapteazã pentru (Numai Durashift CVT)
a corespunde condiþiilor curente de
conducere. Dacã apãsaþi repede pedala de acceleraþie,
veþi obþine o schimbare rapidã a
Modul de funcþionare la rece rapoartelor transmisiei. Apãsarea uºoarã
a pedalei de acceleraþie va avea ca rezultat
În condiþii de funcþionare la rece, o schimbare lentã a rapoartelor
transmisia va afiºa un comportament transmisiei.
diferit de cel obiºnuit, la schimbarea Modul de conducere în pantã
vitezelor. descendentã
(Numai Durashift CVT)
Modul de funcþionare la cald
Transmisia recunoaºte condiþiile de
Când predominã temperaturile conducere în pantã descendentã ºi susþine
ambientale ridicate ºi / sau sarcinile mari, deplasarea vehiculului, intensificând
transmisia va afiºa un comportament puterea de frânare a motorului.
diferit de cel obiºnuit. La vehiculele
echipate cu transmisie Durashift CVT, Modul de conducere în pantã
Centrul de Mesaje va afiºa mesajul ascendentã
TRANSMISSION MALFUNCTION (Numai Durashift CVT)
(DEFECÞIUNE TRANSMISIE).
Consultaþi secþiunea Mesaje de Transmisia recunoaºte condiþiile de
avertizare, de la pagina 17. conducere în pantã ascendentã, cu
tractarea unei remorci ºi alte condiþii în
Încetinire rapidã care vehiculul transportã sarcini mari ºi
susþine deplasarea, mãrind turaþia
Dacã eliberaþi repede pedala de motorului pentru a asigura o putere mai
acceleraþie, transmisia va menþine treapta mare a acestuia.
de vitezã / raportul curent.
Virarea
Adaptarea la modul sportiv de (Numai Durashift CVT)
conducere
Transmisia recunoaºte când negociaþi un
Transmisia recunoaºte modul de viraj ºi menþine raportul curent.
conducere sportiv ºi îl susþine cu un Funcþia de control la ralanti
comportament al schimbãrii vitezelor (Numai Durashift CVT)
corespunzãtor.
Îmbunãtãþeºte confortul ºi consumul de
combustibil. Devine activã când vehiculul
este staþionat, cu motorul mergând,
selectorul în poziþia D sau R ºi frâna de
picior apãsatã.

129

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 41
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL Alimentare

Lampã de avertizare nivel scãzut de Consultaþi, de asemenea, secþiunea


combustibil Combustibil, de la pagina 191.

Pentru a evita scurgeri de


combustibil ce pot fi
periculoase pentru ceilalþi participanþi
la trafic, opriþi întotdeauna
alimentarea dupã ce duza pompei se
Lampa de avertizare se aprinde când în opreºte a doua oarã. Surplusul de
rezervor existã suficient combustibil combustibil va umple spaþiul de
pentru a parcurge o distanþã de 80 de expansiune din rezervor, ceea ce
km. Acest lucru este calculat pe baza poate genera deversarea
consumului mediu de combustibil curent. combustibilului.
Pentru informaþii suplimentare, consultaþi
secþiunile Distanþa de parcurs pânã la
golirea rezervorului ºi Consumul mediu Sistemul de alimentare este
de combustibil, de la pagina 13. sub presiune. Existã riscul
de rãnire, dacã sistemul prezintã
Clapetã buºon rezervor de combustibil scurgeri de combustibil. Nu utilizaþi
nici un gen de surse de foc sau
cãldurã în apropierea sistemului de
combustibil.

Tip de combustibil incorect

Dacã alimentaþi vehiculul


cu alt tip de combustibil
decât cel indicat, nu încercaþi sã
Deschideþi complet clapeta buºonului porniþi motorul. Aceastã alimentare
rezervorului de combustibil, pânã ar putea provoca defectarea
cupleazã. Rotiþi buºonul rezervorului de motorului.
combustibil în sens antiorar.
Când scoateþi buºonul rezervorului de
combustibil, este posibil sã auziþi un uºor
ºuierat. Acest lucru este normal ºi trebuie
ignorat.
Pentru închidere, rotiþi buºonul în sens
orar pânã ce auziþi un clic.

130

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 42
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Conducerea cu convertizor catalitic Bagajele ºi alte încãrcãturi trebuie aºezate


în portbagaj cât mai jos ºi cât mai spre
• Evitaþi pana de combustibil. partea frontalã a vehiculului. Conducerea
• Evitaþi perioade lungi de acþionare cu hayonul / uºa din spate deschise este
exageratã a starterului. periculoasã deoarece gazele de
• Nu turaþi motorul cu una din bujiile cu eºapament pot pãtrunde în habitaclul
scânteie deconectate. vehiculului.
• Nu porniþi vehiculul prin împingere sau
tractare cu motorul la temperatura de
funcþionare; utilizaþi cabluri de conectare
la bateria altui vehicul.
• Nu decuplaþi niciodatã contactul în
timpul mersului.

Parcarea

Este important sã se evite


parcarea, mersul la ralanti
sau mersul pe suprafeþe acoperite cu
iarbã sau frunze uscate. Chiar ºi
atunci când motorul este oprit,
sistemul de eºapament va continua
sã producã, o scurtã perioadã, o
cantitate considerabilã de cãldurã
creând un pericol potenþial de
incendiu.
ÎNCÃRCAREA VEHICULULUI
Transportul bagajelor Dacã trebuie sã aºezaþi diverse obiecte
în habitaclu, fixaþi-le ferm, pentru a nu
se deplasa în timpul mersului.

131

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 43
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Copertina portbagajului Wagon

Nu aºezaþi obiecte pe
copertina portbagajului.

modele cu 3 ºi 5 uºi

Trageþi de copertina tip sul ºi fixaþi-o în


punctele de reþinere.
Copertina poate fi complet demontatã,
împingând suportul spre stânga ºi
ridicând latura dreaptã.

Inele de reþinere (Wagon)

Pentru demontare, desprindeþi cele douã


curele de reþinere de pe lateralele
portbagajului. Eliberaþi copertina din
punctele de reþinere laterale ºi scoateþi-
o pe orizontal.
Pentru remontare, introduceþi copertina
orizontal, aliniaþi ºi împingeþi pânã la
punctul de oprire. Ataºaþi curele de Curelele de reþinere pentru fixarea
reþinere pe pãrþile laterale ale încãrcãturilor pot fi prinse de inelele de
portbagajului. pe podeaua portbagajului.

132

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 44
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Plasã de reþinere bagaje (Wagon) • Apãsaþi bara spre înainte, în secþiunea


Pentru a instala cadrul plasei de reþinere îngustã a opritoarelor.
bagaje: • Remontaþi copertina portbagajului.
• Demontaþi copertina portbagajului.
• Trageþi glisoarele de pe cadru, unul
spre celãlalt ºi introduceþi bara telescopicã Dupã montarea cadrului,
în orificiile de pe pereþii laterali, din apãsaþi marginea frontalã a
spatele spãtarului banchetei spate. copertinei portbagajului la loc (spre
• Capacele din capãt, cu ºtift anti-rotire, înainte) pentru a o angaja în poziþia
trebuie sã fie corect montate în iniþialã, în scopul de a evita obturarea
capitonajul lateral. lunetei ºi a vizibilitãþii în spate.

• Demontaþi cadrul efectuând operaþiile


în ordine inversã.

• Ridicaþi plasa ºi introduceþi capetele


barei în opritoarele de pe plafon.

133

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 45
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Plasã de portbagaj (Wagon)

Plasa de portbagaj poate fi utilizatã pentru


a împiedica alunecarea obiectelor în
interiorul portbagajului.

• De asemenea, plasa poate fi prinsã pe


pereþii laterali ai vehiculului. Împãturiþi
plasa în douã ºi presaþi împreunã cele
douã benzi Velcro pe laturile plasei.
Ataºaþi ochiurile de amarare din partea
superioarã a plasei la cârligele de pe
(A) Cu inele de reþinere peretele lateral ºi cârligele de pe partea
(B) Fãrã inele de reþinere inferioarã la puncte de reþinere de pe
podeaua portbagajului.
• Ataºaþi cârligele existente la fiecare colþ
al plasei la cele patru puncte de reþinere Notã: Accesul la plasã este posibil prin
de pe podeaua de încãrcare a spatele banchetei din spate, rabatând
portbagajului. partea frontalã a copertinei portbagajului.

134

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 46
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Compartimente de depozitare Parasolare


Compartiment de depozitare în partea
frontalã a vehiculului Parasolarul este prevãzut cu o curea
pentru depozitarea documentelor de
serviciu sau a diverselor altor „hârtii”.

Torpedo cu funcþie de rãcire

Torpedoul poate fi rãcit utilizând aer de


la sistemul de aer condiþionat. Când
sistemul de aer condiþionat este pornit,
fluxul de aer ce intrã în torpedo va fi
rãcit. Dacã sistemul de aer condiþionat
este oprit, fluxul de aer va fi aproximativ
la temperatura mediului ambiant. Dacã
Împingeþi pentru a deschide. doriþi ca fluxul de aer rãcit sã nu intre în
Pentru a închide, împingeþi capacul în interiorul vehiculului, acesta poate fi
jos, pânã se angajeazã. oprit.

Notã: Evitaþi pãstrarea obiectelor


sensibile la cãldurã sau a lichidelor, în
compartimentul de depozitare situat în
partea frontalã a vehiculului.

Nu conduceþi niciodatã cu
capacul acestui
compartiment de depozitare deschis.
La conducerea cu capacul acestui
compartiment de depozitare deschis,
vizibilitatea prin parbriz vã va fi
obturatã. Înainte de a porni la drum,
asiguraþi-vã întotdeauna de închiderea Pentru a porni sau opri fluxul de aer,
corectã a capacului. acþionaþi supapa din torpedo.

Suport pentru pahare

135

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 47
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Consola central㠕 Prize electrice

În funcþie de echipamentul din dotare,


în consola centralã a vehiculului dvs. pot
fi încorporate urmãtoarele funcþii:

• Brichetã
(pachet opþional pentru fumãtori)

Consultaþi secþiunea Brichetã, prize


electrice de la pagina 66.
• Suport pentru telefonul mobil

Consultaþi secþiunea Brichetã, prize


electrice de la pagina 66.

• Scrumierã
(pachet opþional pentru fumãtori)

• Suporturi pentru pahare

Trageþi capacul pentru a deschide.


Pentru a goli, ridicaþi uºor pentru a
deschide capacul ºi extrageþi complet
scrumiera.

Pentru a nu vã opãri, nu
aºezaþi niciodatã bãuturi
fierbinþi în suportul pentru pahare.

136

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 48
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

• Cotier㠕 Compartiment de stocare în partea


din spate

Nu folosiþi compartimentul
de stocare din spate pe post
de scrumierã.

Cotierã spate

În ºi sub cotiera centralã sunt încorporate


compartimente de depozitare.

137

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 49
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Spaþii de depozitare în portbagaj TRACTAREA UNEI REMORCI


(modele cu 3/5 uºi ºi roatã de rezervã
de dimensiuni normale)
Dacã vehiculul este echipat
cu un cârlig de tractare
detaºabil, demontaþi ºi remontaþi acest
cârlig în mod regulat pentru a permite
mecanismului de blocare sã
funcþioneze uºor.

Sarcina maximã a vehiculului împreunã


cu remorca reprezintã valori tehnice
obligatorii pentru suprafeþe cu o înclinare
de pânã la 12% ºi altitudine de 1000
metri deasupra nivelului mãrii.
În zone cu altitudini mari, atmosfera
Pentru a avea acces la spaþiile de rarefiatã poate reduce performanþele
depozitare din portbagaj, ridicaþi motorului, prin urmare se vor aplica
covoraºul. urmãtoarele restricþii:
Peste altitudinea de 1000 metri, greutatea
brutã maximã permisã a trenului (vehicul
+ remorcã) trebuie redusã cu câte 10%
pentru fiecare 1000 de metri altitudine.

Drumuri în pante abrupte

Treceþi într-o treaptã inferioarã de vitezã


în timp util, înainte de a coborî o pantã
abruptã.
În cazul vehiculelor cu transmisie
automatã, dacã modul de conducere în
pantã descendentã nu asigurã o suficientã
putere de frânare, selectaþi atunci modul
manual de schimbare a vitezelor ºi, dacã
este necesar, treapta întâi sau a doua de
vitezã.

Frâna prin inerþie, la o


remorcã, nu este controlatã
de sistemul de antiblocare a frânelor
(ABS).

138

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 50
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Cârlig de remorcare detaºabil Deblocare mecanism cârlig de


remorcare

• Scoateþi capacul de protecþie. Pentru a


debloca, introduceþi cheia ºi rotiþi în sens
antiorar.
• Scoateþi butonul rozetã ºi rotiþi-l în sens
orar pânã ce veþi auzi un clic.
• Marcajul roºu de pe butonul rozetã
trebuie sã se afle în dreptul marcajului
alb de pe cârligul de remorcare.
• Eliberaþi butonul rozetã. Cârligul de
remorcare este deblocat.

Când nu este utilizat, cârligul de


remorcare trebuie depozitat ºi fixat corect Nu utilizaþi nici un tip de scule
în portbagaj. pentru montarea /
demontarea cârligului de remorcare.
Nu modificaþi dispozitivul de cuplare
al remorcii. Nu dezasamblaþi / reparaþi
Când nu este utilizat, cârligul cârligul de remorcare.
de remorcare trebuie
depozitat ºi fixat corect în portbagaj.

139

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 51
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Montare cârlig de remorcare

La montarea cârligului de
remorcare trebuie sã acordaþi
o atenþie specialã, deoarece de acest
lucru depinde siguranþa vehiculului ºi
a remorcii.

Cârligul de remorcare trebuie


introdus numai atunci când
mecanismul este complet deblocat.
• Introduceþi cârligul de remorcare în
poziþie verticalã ºi împingeþi-l în sus pânã
ce mecanismul de blocare se angajeazã
automat. (Feriþi-vã mâinile din calea
butonului rozetã.)
• Când cârligul de remorcare este fixat,
marcajul verde de pe butonul rozetã se
va afla alãturi de punctul alb.
• Pentru a bloca: Rotiþi cheia în sens orar.
• Scoateþi cheia ºi introduceþi capãtul
capacului de protecþie în gaura cheii.

• Scoateþi sistemul de prindere al


cârligului din locaºul lui.

140

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 52
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Conducerea cu remorcã Demontare cârlig de remorcare

Înainte de a porni la drum, asiguraþi-vã


cã aþi blocat bine cârligul de remorcare.
Verificaþi urmãtoarele:

• Scoateþi capacul de protecþie ce acoperã


gaura cheii. Pentru a debloca, introduceþi
cheia ºi rotiþi în sens antiorar.
• Þineþi cârligul de remorcare. Scoateþi
butonul rozetã ºi rotiþi-l în sens orar pânã
• Marcajul verde de pe butonul rozetã ce veþi auzi un clic ºi trageþi în jos cârligul
trebuie sã se afle imediat lângã punctul de remorcare, pentru a-l demonta.
alb de pe cârligul de remorcare. • Eliberaþi butonul rozetã.
• Butonul rozetã trebuie sã fie apãsat Când este deblocat, cârligul de remorcare
complet, pe cârligul de remorcare. poate fi introdus oricând doriþi.
• Cheia a fost scoasã din butuc. • Introduceþi sistemul de prindere în
• Fixaþi ferm poziþia cârligului de locaºul sãu.
remorcare. (Trebuie sã nu se miºte • Dacã nu utilizaþi mecanismul perioade
absolut deloc, dacã este zdruncinat.) mai lungi de timp, blocaþi-l. Împingeþi
maneta spre înainte.

Dacã oricare din condiþiile de


mai sus nu pot fi Pentru a evita riscul de rãnire,
îndeplinite, nu utilizaþi cârligul de nu deblocaþi niciodatã
remorcare ºi adresaþi-vã unui specialist cârligul de remorcare când remorca
pentru inspecþie tehnicã. este ataºatã.

141

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 53
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Întreþinere
Dupã conducerea pe o
Pãstraþi sistemul curat. Lubrifiaþi periodic distanþã scurtã (50 km) ºi
sistemul de blocare cu grafit. ulterior la intervale regulate (aprox. 1
000 km), în funcþie de calitatea ºoselei,
strângeþi din nou ºuruburile la cuplul
Scoateþi cârligul de remorcare specificat (5 Nm) ºi verificaþi
ºi protejaþi locaºul poziþionarea ºi fixarea corectã a
cu sistemul de prindere, înainte de încãrcãturii.
curãþarea cu abur a vehiculului.

Instalare bare transversale


Notaþi într-un loc sigur codul cheii.
• Înainte de instalarea barelor
PORTBAGAJ DE ACOPERIª transversale, curãþaþi ºinele suport laterale
cu apã ºi un burete.
Conducerea cu încãrcãturã pe
portbagajul de acoperiº ar
putea avea o influenþã negativã asupra
manevrabilitãþii vehiculului.

Break

ªinele suport laterale sunt proiectate


astfel încât sã poatã fi instalate bare
transversale (pentru suporturi de
transportare a bicicletei sau schiurilor,
etc.). din gama de accesorii Ford.
Greutatea maximã permisã pe acoperiº
este de 75 de kg, inclusiv greutatea
barelor transversale (4 kg).

Distribuiþi greutatea uniform


pe suprafaþa de încãrcare ºi
menþineþi centrul de gravitaþie cât mai
jos posibil. Fixaþi corect încãrcãtura Notã: Picioarele barelor transversale sunt
pentru a nu aluneca. Nu aºezaþi numãrate. Asiguraþi-vã cã acestea sunt
niciodatã încãrcãtura direct pe instalate în poziþiile indicate în imagine.
suprafaþa acoperiºului vehiculului.

142

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 54
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

• Slãbiþi ºurubul (4). Barele transversale


pot fi acum glisate de-a lungul ºinelor.

• Introduceþi barele transversale în ºine


(1).

• Rãsuciþi cheia în sens antiorar pentru


a debloca (2). Eliberaþi maneta (3) ºi
demontaþi capacul pentru a avea acces • Glisaþi spre înainte barele transversale
la ºurub. în poziþie (5).

143

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 55
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

• Strângeþi ºurubul (6) (cu un cuplu de


5Nm). Lãsarea barelor transversale
montate, atunci când nu sunt
utilizate, poate avea un efect negativ
asupra consumului de combustibil, ca
ºi în cazul conducerii cu încãrcãturã
pe acoperiº. Se recomandã demontarea
barelor transversale când nu sunt
utilizate.

Demontaþi barele transversale


• Introduceþi banda (7). înainte de a intra într-o
spãlãtorie auto.

• Introduceþi capacul ºurubului ºi


închideþi maneta (8). Blocaþi în poziþie
bara transversalã, rotind cheia ºi rãsuciþi-
o în sens orar (9). Scoateþi cheia din bara
transversalã.

144

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 56
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

PARCAREA Vor fi detectate obstacole aflate la o


distanþã de aproximativ 150 cm în spatele
Asistenþa la parcare vehiculului ºi de 60 cm faþã de partea
lateralã a acestuia.
Dacã se detecteazã un obstacol, se va
Asistenþa la Parcare este un auzi un semnal sonor. Acest semnal sonor
sistem auxiliar care nu este îºi intensificã frecvenþa pe mãsurã ce
destinat sã elibereze ºoferul de vehiculul se apropie de obstacol. Când
responsabilitatea sa de a conduce cu obstacolul este detectat la o distanþã de
grija ºi atenþia corespunzãtoare. În sau pânã în aprox. 25 cm, semnalul va
special, unele obiecte aflate în deveni continuu.
apropierea vehiculului (la aprox. 30 Funcþia de Asistenþã la Parcare se va
de cm) ºi deasupra sau sub senzori ar dezactiva automat, dacã la vehicul va fi
putea sã nu fie detectaþi de senzorii ataºat un modul de tractare a unei
funcþiei de Asistenþã la Parcare ºi pot remorci, aprobat de Ford.
provoca deteriorarea vehiculului.
Ultrasunetele, ploile în averse ºi / sau
condiþiile ce provoacã reflecþii cu Dacã, de ex., conduceþi într-
efecte negative ce pot determina un spaþiu limitat, cum ar fi
nedetectarea acestor obiecte de cãtre un garaj, senzorii exteriori pot detecta
senzori. În plus, obiectele care absorb pereþii laterali ai garajului ºi, dupã 3
ultrasunetele ar putea sã nu fie secunde semnalul sonor se va opri. Cu
întotdeauna detectate datoritã toate acestea, pe mãsurã ce deplasarea
caracteristicilor nefavorabile ale continuã, senzorii interiori vor detecta,
suprafeþei acestora. eventual, peretele din spate ºi vor
redeclanºa semnalul sonor.

Dacã este complet încãrcat,


senzorii pentru partea din
spate a vehiculului pot genera o
detectare falsã.

La selectarea marºarierului ºi cu contactul


aflat în poziþia II, funcþia de Asistenþã
la Parcare emite un semnal sonor, când
sunt detectate obstacole.

145

Composite
90-146.FH11 Mon Apr 18 15:32:03 2005 Page 57
C M Y CM MY CY CMY K

Conducerea vehiculului

Notã:
• Pentru o funcþionare fiabilã, senzorii
aflaþi în bara din spate ar trebui curãþaþi
de gheaþã, chiciurã, zãpadã, noroi,
funingine ºi feriþi de zgârieturi.
• Dacã, pentru curãþare, utilizaþi un
spray cu presiune mare, senzorii trebuie
pulverizaþi scurt ºi nu de la o distanþã
mai micã de 20 de cm.
• Nu curãþaþi senzorii cu obiecte abrazive
sau ascuþite.
• Dacã sistemul prezintã o eroare /
defecþiune, la selectarea treptei de
marºarier sau la cuplarea contactului, se
va auzi o singurã datã un singur semnal
sonor, ce va dura trei secunde, când
contactul va fi cuplat. Sistemul se va
dezactiva automat, la detectarea unei
erori / defecþiuni.
• Nu se recomandã montarea unui cârlig
de remorcare fãrã a avea ataºatã o
remorcã, atunci când vehiculul este
echipat cu funcþie de Asistenþã la Parcare.
• Sistemul de Asistenþã la Parcare poate
emite alarme sonore false, ca reacþie la
sursele externe care funcþioneazã pe
aceeaºi frecvenþã ca ºi senzorii.

146

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

BUTON LUMINI DE AVARIE Wagon

Apãsaþi pe buton pentru activare/


dezactivare. Butonul de comandã lumini
de avarie nu clipeºte. Luminile de avarie
pot fi acþionate ºi atunci când nu este
cuplat contactul.

TRUSÃ DE PRIM AJUTOR ªI


TRIUNGHI REFLECTORIZANT

modele cu 3 / 5 uºi
(A) Spaþiu de depozitare pentru trusã
de prim ajutor
(B) Spaþiu de depozitare pentru triunghi
reflectorizant (sub covoraº)

(A) Curele de fixare pentru trusã de prim


ajutor
(B) Curele de fixare pentru triunghi
reflectorizant ºi sticlã

147

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

COMUTATOR SISTEM DE Întrerupãtorul este amplasat pe panoul


INJECÞIE COMBUSTIBIL lateral, în partea frontalã a uºii ºoferului.
(vehicule cu motor pe benzinã) Când este activat, butonul comutatorului
se ridicã.

Nu resetaþi butonul de
întrerupere alimentare cu
combustibil, dacã observaþi sau simþiþi
miros de combustibil.

Resetare comutator

• Rotiþi contactul la poziþia 0.


• Verificaþi sistemul de alimentare cu
combustibil, pentru a constata eventualele
scurgeri.
• Dacã nu se constatã nici o scurgere de
combustibil, apãsaþi întrerupãtorul pentru
a-l reseta (vezi ilustraþia).
• Rãsuciþi contactul în poziþia II. Dupã
câteva secunde, readuceþi cheia la poziþia
I.
• Verificaþi încã o datã sistemul de
alimentare cu combustibil, pentru a
constata eventualele scurgeri.

Alimentarea cu combustibil se poate


întrerupe ca rezultat al unui accident sau
vibraþii bruºte (de exemplu, în cazul unei
coliziuni la parcarea vehiculului).

148

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

SIGURANÞE
Orice modificãri neautorizate
aduse sistemului electric sau
Decuplaþi contactul ºi toate de alimentare cu combustibil pot pune
echipamentele electrice în pericol siguranþa vehiculului ºi
înainte de a schimba o siguranþã. constituie pericol de incendiu sau pot
Înlocuiþi întotdeauna o siguranþã arsã provoca defectarea motorului. De
cu una nouã de aceeaºi intensitate. aceea este recomandabil ca orice
lucrare care implicã aceste sisteme,
înlocuirea releelor ºi a siguranþelor de
înaltã tensiune sã fie încredinþatã unor
specialiºti.

Schimbarea unei siguranþe

În capacul cutiei de siguranþe auxiliare


existã o pensetã pentru extragerea
siguranþelor.

Cutia centralã de siguranþe

(A) Cutia auxiliarã de siguranþe


(B) Cutia centralã de siguranþe

Cutia centralã de siguranþe se aflã în


spatele torpedoului, în panoul de bord.

149

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Pentru a avea acces la cutia de siguranþe: • Instalaþi cutia de siguranþe în clema de


• Scoateþi ºuruburile din capitonajul fixare din faþã a suportului.
panoului de bord, de sub torpedo ºi • Eticheta cu schema siguranþelor vã va
coborâþi panoul capitonat. ajuta sã le identificaþi.
• Slãbiþi ºuruburile de tip Quick Fix de • Reinstalaþi siguranþele efectuând
pe cutia de siguranþe. operaþiunile în ordine inversã demontãrii
• Coborâþi cutia de siguranþe ºi trageþi- acestora.
o cãtre dumneavoastrã.

Cutia centralã de siguranþe


Siguranþe Amperaj Circuite protejate
37 10 Faza lungã de pe partea stângã
38 10 Faza lungã de pe partea dreaptã
39 20 Brichetã, priza spate
40 20 Trapã electricã
41 20 Modul uºã pasager faþã
42 7,5 Oglinzi încãlzite
43 10 Alimentare de la baterie module electronice
44 10 Prizã sistem de diagnosticare
45 10 Iluminare pe timp de zi (Lumini de parcare)
46 10 Alimentare de la baterie grup de instrumente, cutia
centralã de siguranþe
47 15 Pompã spãlãtor, jeturile încãlzite ale spãlãtorului

150

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Cutia centralã de siguranþe


Siguranþe Amperaj Circuite protejate
48 20 Fazã scurtã ºi iluminare pe timp de zi
49 15 Alimentare de la baterie comutator lumini
50 20 ªtergãtor faþã
51 15 Pompã de combustibil
52 25 Lunetã încãlzitã
53 7.5 Lumini de parcare / laterale / stopuri / de pe partea
stângã
54 7,5 Lumini de parcare / laterale / stopuri / de pe partea
dreaptã
55 20 Închidere centralizatã, modul uºã ºofer
56 20 Key Free System - Sistem de acþionare fãrã cheie
57 10 Oglindã electricã rabatabilã sau receptor baterie de
rezervã
58 15 Alimentare de la baterie module audio
59 20 Modul cârlig de remorcare
60 15 Faza scurtã, de pe partea dreaptã
61 15 Faza scurtã, de pe partea stângã
62 20 Scaun electric ºofer
63 25 Geamurile electrice
64 - Neutilizatã
65 10 Modul airbag-uri
66 7,5 Alimentare de la contact comutator lumini
67 10 Alimentare de la contact grup de instrumente, sistem
de imobilizare
68 7,5 Accesorii planºã de bord
69 20 Faruri de ceaþã
70 10 Alimentare de la contact module electronice
71 10 Iluminare pe timp de zi
72 - Neutilizatã
73 7,5 Lampa pentru plãcuþa de înmatriculare
74 15 Lãmpile de frânã
75 10 Modul de control grup motopropulsor
76 - Neutilizatã
77 25 Releu sistem de închidere centralizatã

151

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Cutia centralã de siguranþe


Siguranþe Amperaj Circuite protejate
78 15 ªtergãtor lunetã
79 15 Priza pentru portbagaj
80 10 Modul electronic pentru protejarea bateriei, lumini
interioare
81 20 Modul uºã, dreapta spate
82 20 Modul uºã, stânga spate
83 10 Module Audio (super performante)
84 10 Lampã marºarier, alimentarea cu curent a sistemului
de tractare a unei remorci
85 10 Unitate de rãcire
86 20 Scaune faþã încãlzite

Cutia auxiliarã de siguranþe Eticheta cu schema siguranþelor

Aceasta se aflã în partea stângã a


compartimentului motorului.
Pentru a deschide, trageþi în sus de Eticheta cu schema prezintã niºte cãsuþe
maneta din spatele cutiei de siguranþe ºi reprezentând o siguranþã sau un releu.
ridicaþi capacul. Informaþiile urmãtoare sunt indicate în
cãsuþele din schemã:
(A) Simbolul funcþiei, vezi tabelele de
la paginile urmãtoare.
(B) Numãrul siguranþei.
(C) Amperajul siguranþei.

152

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Simboluri în cutia auxiliarã de siguranþe

Simboluri Definiþie Simboluri Definiþie

Consultaþi Manualul PTC heater (vehicles with


Proprietarului a diesel engine)

Ventilator de rãcire Injectoare, transformatori


de aprindere
Servodirecþie
Spãlãtor faruri

Cutia centralã de siguranþe,


relee aprindere Claxon

Sistem de preîncãlzire
pentru motorinã Sistem de încãlzire
motorinã
Modul ABS, pompe / valve
ABS/ESP
Aer condiþionat

Modul management motor


sau modul electronic. Vezi, Senzor pentru încãrcare
de asemenea, pagina 154 baterie

Închidere centralizatã,
Ventilator încãlzire contact

Parbriz încãlzit

153

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Urmãtoarele siguranþe se identificã, în


schemele siguranþelor vehiculului dvs.,
prin simbolul „see, Owner's Guide” –
„vezi, Manualul Proprietarului”

Cutia auxiliarã de siguranþe (în compartimentul motorului)


Siguranþe Amperaj Circuite protejate
13 20 Bobina demarorului
21 20 Sistem de încãlzire cu combustibil sau sistem auxiliar
de încãlzire
26 10 Transmisie automatã
30 10 Modul de control motor
32 10 Senzori HEGO 3 ºi 4
(vehicule cu motor pe benzinã)
33 10 Senzori HEGO 1 ºi 2
(vehicule cu motor pe benzinã)
35 10 Modul de gestiune motor/supape/bobine
36 10 Modul de control grup motopropulsor

154

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

ÎNLOCUIREA BECURILOR • Faruri AFS (auto-adaptive)

Stingeþi întotdeauna luminile ºi decuplaþi Pentru reglarea farurilor cu halogen


contactul înainte de a înlocui un bec. conform conducerii pe partea stângã sau
Nu atingeþi niciodatã sticla becurilor. dreaptã a ºoselei:
Montaþi numai becuri care au filtru de • Demontaþi ansamblul farului de pe
radiaþii ultraviolete. Înlocuiþi întotdeauna vehiculul ºi scoateþi capacul. Consultaþi
un bec ars cu unul nou de acelaºi tip. secþiunea Demontare ansamblu far, de
Dupã înlocuirea unui bec, verificaþi dacã la pagina 156 ºi secþiunea Desfacere
lãmpile funcþioneazã corect. ansamblu far, pagina 157.

În cazul vehiculelor echipate


cu faruri cu Xenon, adresaþi-
vã unui specialist pentru înlocuirea
becurilor acestor faruri. Existã riscul
de rãnire datoritã tensiunii înalte.

În timpul funcþionãrii,
becurile ºi împrejurimile se
încãlzesc. Stingeþi luminile ºi lãsaþi
becurile sã se rãceascã, înainte de a le
înlocui.

Faruri
Reglare faruri • Farurile se regleazã cu ajutorul manetei
din ansamblul farului.
• Faruri cu Xenon Poziþia (1) este setarea normalã.
Pentru conducerea pe cealaltã parte a
Farurile cu Xenon pot fie reglate de cãtre ºoselei, împingeþi maneta în jos, la poziþia
un expert pentru conducerea pe partea (2).
stângã sau dreaptã a ºoselei. • Când vã întoarceþi din strãinãtate, setaþi
maneta înapoi la poziþia (1).
• Faruri cu halogen

Puteþi utiliza folii speciale pentru reglarea


farurilor cu halogen conform conducerii
pe partea stângã sau dreaptã a ºoselei.

155

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Faruri, lãmpi laterale, semnalizatoare • Deconectaþi toþi conectorii.


Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.
Pentru a scoate oricare din becuri, este
necesar sã scoateþi întreg ansamblul
lãmpii respective. La remontarea lãmpii,
asiguraþi-vã cã aþi recuplat
Demontarea ansamblului lãmpii corect conectorii.

• Deschideþi capota motorului.


Semnalizatoare de direcþie faþã

Bec sferic tip PY, de 21 watt, portocaliu

• Scoateþi ºurubul.
Rotiþi soclul becului în sens antiorar ºi
scoateþi-l afarã. Rotiþi soclul becului în
sens antiorar, acþionând asupra acestuia
cu o presiune slabã, ºi scoateþi-l afarã.
Înlocuiþi becul.
Când montaþi un bec, acordaþi atenþie
etichetelor de ghidare.

• Cu ajutorul unei ºurubelniþe, apãsaþi în


jos clemele de fixare din spatele
ansamblului lãmpii ºi scoateþi cu atenþie
întreg ansamblul.

156

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Demontare ansamblu far Faruri – fazã scurtã


Bec cu halogen tip H7, de 55 watt

Desfaceþi clemele ºi scoateþi capacul.

Notã: La reinstalarea capacului,


asiguraþi-vã cã nu aþi prins nici un cablu
în marginea acestuia iar clemele trebuie
sã se fixeze printr-un clic specific.
Scoateþi conectorul, desfaceþi clema de
prindere a firelor, trageþi-o în lateral ºi
scoateþi becul.
Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

Notã: La vehiculele cu faruri AFS,


conectorul pentru becul H7 trebuie sã fie
conectat cu firele conectorului
direcþionate cãtre cablajul conectorului
principal. În caz contrar, farul AFS ar
putea sã nu funcþioneze corect.

157

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Faruri – fazã lungã Poziþii


Bec cu halogen tip H1, de 55 watt Bec de 5 watt cu bazã conicã

Strângeþi clemele de pe ambele laturi ale


Scoateþi conectorul, desfaceþi clema de soclului becului ºi scoateþi-l afarã.
prindere a firelor, rotiþi-o în jos ºi scoateþi Reinstalaþi,grijã
Scoateþi cu becul din soclul acestuia.
procedând în ordine inversã.
becul.
Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

158

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Semnalizatoare laterale Lumini de apropiere


Bec sferic de 5 de watt Bec de 5 watt cu bazã conicã

Scoateþi cu grijã ansamblul lãmpii din


locaº, folosind o ºurubelniþã cu cap plat
ºi înlocuiþi becul.

Trageþi cu grijã lampa afarã, ºi apoi


scoateþi soclul becului.
Rotiþi soclul becului în sens antiorar ºi
scoateþi-l afarã. Scoateþi becul din soclu.
Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

Rotiþi soclul becului în sens antiorar ºi


scoateþi-l afarã. Scoateþi becul din soclu.
Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

159

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Faruri de ceaþã Lãmpi spate


Bec cu halogen tip H8 de 35 watt.
La remontarea ansamblului
lãmpii spate, nu strângeþi
excesiv ºuruburile (cuplul maxim 1
Nm). Strângerea excesivã a ºuruburilor
poate determina defectarea lãmpii ºi
scurgerea apei în interiorul caroseriei.
Dupã înlocuirea unui bec, permiteþi
verificarea ºuruburilor de cãtre un
expert.

Modele cu 3 ºi 5 uºi
• Poziþii spate / stop de frânã ºi
semnalizator de direcþie

• Deschideþi hayonul.

Prindeþi suportul farului de ceaþã de la


bazã, glisaþi-l în jos ºi scoateþi-l complet.
Desfaceþi ºuruburile ºi scoateþi ansamblul
lãmpii. Scoateþi conectorul. Scoateþi becul
ºi înlocuiþi-l.
Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

• Scoateþi ºuruburile ºi extrageþi cu grijã


ansamblul lãmpii.
• Rotiþi soclul becului în sens antiorar ºi
scoateþi-l afarã.

160

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

• Lampã marºarier ºi lampã de ceaþã

Bec sferic tip P 21 de watt

(A) Semnalizator tip PY 21 watt


(portocaliu)
(B) Stop de frânã / poziþii spate, tip P
21/5 watt
• Apãsaþi uºor becul în soclul sãu ºi
rotiþi-l în sens antiorar.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.
• Reinstalaþi, procedând în ordine
inversã.

• Apãsaþi clema din spatele soclului


lãmpii ºi împingeþi soclul spre exterior.
Deconectaþi conectorul.
• Rotiþi complet soclul becului în sens
antiorar ºi scoateþi-l afarã.
• Apãsaþi uºor becul în soclul sãu ºi rotiþi-
l în sens antiorar.
Scoateþi becul.
• Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

161

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

• Deschideþi hayonul. • Scoateþi ºurubul ºi extrageþi soclul din


ansamblul lãmpii. Deconectaþi
conectorul.

(A) Stop de frânã / poziþii spate


Bec tip P 21/5 watt
(B) Semnalizatoare
Bec tip PY 21 watt (portocaliu)
(C) Lampã marºarier / lampã de ceaþã
• Scoateþi ºuruburile ºi extrageþi cu grijã Bec tip P 21 watt
ansamblul lãmpii. • Apãsaþi uºor becul în soclul sãu ºi rotiþi-
l în sens antiorar.
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.
• Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

162

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Al treilea stop de frânã spate Lampã pentru plãcuþa de


Bec de 5 watt cu bazã conicã (5x) înmatriculare
Bec tubular de 5 watt

• Scoateþi ºuruburile ºi extrageþi cu grijã Desfaceþi ºuruburile ºi scoateþi ansamblul


ansamblul lãmpii. La modelele break, lãmpii.
scoateþi ºuruburile ºi extrageþi cu grijã Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.
ansamblul lãmpii din plafon.
• Apãsaþi clemele de prindere ºi extrageþi
soclul becului din ansamblul lãmpii.
• Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.
• Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.

163

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Lumini interioare ºi lãmpi de lecturã Lumini interioare


Stingeþi luminile. Bec tubular de 10 watt
Scoateþi becul ºi înlocuiþi-l.
Fixaþi la loc lentilele în ansamblu.

Lãmpi de lecturã
(vehicule fãrã senzori interiori)
Bec sferic de 5 watt

Rotiþi soclurile becurilor în sens antiorar,


pentru a le scoate.

Introduceþi o ºurubelniþã cu capul plat


în canelura dintre corpul ansamblului ºi
lentile, pe partea opusã butoanelor.
Trageþi lentilele afarã, puþin ºi cu grijã.
Prindeþi lentilele de marginea acestora
ºi ridicaþi, pentru a le scoate din
ansamblu.

164

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

(vehicule cu senzori interiori) Lampã portbagaj


Bec sferic de 6 watt Bec sferic de 5 watt

Scoateþi cu grijã ansamblul lãmpii din


locaºul acesteia, utilizând o ºurubelniþã
cu cap plat ºi înlocuiþi becul.
Scoateþi cu grijã ansamblul din acoperiº, Reinstalaþi, procedând în ordine inversã.
introducând de jur împrejur, în canelura
de la bazã, o ºurubelniþã cu capul plat ºi Lampã spaþiul de sub bord
desfaceþi brida metalicã cu arc.
Rotiþi soclurile becurilor în sens antiorar, Bec de 5 watt cu bazã conicã
pentru a le scoate. Trageþi afarã becul ºi înlocuiþi-l.

Lumini oglinzi de pe parasolare


Bec de 5 watt cu bazã conicã

Trageþi ansamblul lãmpii afarã cu ajutorul


unei ºurubelniþe cu capul plat. Scoateþi
becul ºi înlocuiþi-l. Fixaþi la loc ansamblul
lãmpii în rama acestuia, identificând mai
întâi latura opusã butonului.

165

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 20
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

SCHIMBAREA UNEI ROÞI


Cricul vehiculului trebuie
utilizat doar pentru
schimbarea roþilor. Nu întreprindeþi
nici o intervenþie sub vehicul, când
acesta este susþinut doar de cric.

Dacã vehiculul este echipat


cu anvelope direcþionale,
asiguraþi-vã cã sãgeþile de pe acestea
sunt îndreptate spre direcþia de rotire,
atunci când vehiculul se deplaseazã
spre înainte. Sãgeþile situate pe ambele
flancuri ale anvelopei indicã direcþia
de rotire.
Dacã trebuie sã montaþi o roatã de
rezervã ale cãrei sãgeþi sunt orientate
în sens opus direcþiei de rotire, apelaþi
la un specialist pentru a remonta
anvelopa în direcþia corectã, cât mai
curând posibil.
• Când trebuie sã schimbaþi o
roatã, parcaþi vehiculul
astfel încât sã nu stânjeniþi traficul, sã
nu fiþi deranjat de trafic sau sã vã aflaþi
în pericol.
• Montaþi un triunghi reflectorizant
• Asiguraþi-vã cã vehiculul se aflã pe
o suprafaþã tare ºi platã.
• Dacã este necesar, asiguraþi vehiculul
cu ajutorul unor pene pentru blocarea
roþii corespunzãtoare.
• Îndreptaþi roþile din faþã spre înainte.
• Decuplaþi contactul, trageþi frâna de
mânã ºi selectaþi treapta întâi de viteze
sau cea de marºarier. Dacã vehiculul
este echipat cu transmisie automatã,
selectaþi poziþia P a selectorului de
viteze.

166

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 21
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Roata de rezervã Roata de rezervã se aflã sub capitonajul


podelei portbagajului.
Utilizaþi numai roþi ºi
anvelope de mãrimi aprobate.
Utilizarea altor dimensiuni poate
deteriora vehiculul ºi va atrage cu sine
anularea Omologãrii Naþionale de Tip.

Dacã dimensiunea roþii de


rezervã diferã faþã de
celelalte roþi montate, trebuie sã
respectaþi urmãtoarele reguli:
• Ridicaþi partea din spate a capitonajului
podelei portbagajului.
• Nu depãºiþi 80 km/h.
• Conduceþi, pe cât posibil, pe distanþe
reduse.
• Nu montaþi pe vehicul mai mult de o
roatã de rezervã, odatã.
• Nu folosiþi lanþuri antiderapante la acest
tip de roatã.
• Nu intraþi într-o spãlãtorie auto cu
vehiculul pe care s-a montat o astfel de
roatã de rezervã.
• În cazul vehiculelor cu Program
Electronic de Stabilitate (ESP), acestea • Deºurubaþi complet ºurubul, rotindu-l
ar putea da dovadã de caracteristici în sens antiorar.
neobiºnuite la conducere. Dezactivaþi • Scoateþi roata de rezervã.
sistemul ESP. Consultaþi secþiunea • Scoateþi cricul aflat sub roata de rezervã.
Program Electronic de Stabilitate (ESP), • Reinstalaþi roata defectã, efectuând
de la pagina 115. operaþiunile în ordine inversã.

167

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 22
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Cricul vehiculului Pana pentru blocarea roþii (accesoriu)

Când schimbaþi o roatã, asiguraþi roata


opusã, în diagonalã cu cea defectã, cu o
piedicã adecvatã sau o panã pentru
blocare a roþii, dacã acest lucru este
necesar.

Cricul ºi coarba se aflã în spaþiul de


depozitare al roþii de rezervã.
Deºurubaþi ºurubul de prindere, rotindu-
l în sens antiorar ºi scoateþi cricul cu Separaþi cele douã jumãtãþi ale penei
ajutorul coarbei. pentru blocare a roþii ºi rotiþi-le la 180
de grade.

Dupã utilizarea cricului, rotiþi mânerul


pânã ce sãgeata de pe braþ þinteºte direct
cãtre punct, pentru a ataºa coarba la cric.
Prindeþi coarba de mânerul cricului ºi
înclinaþi mânerul cãtre înapoi, în sens
opus cricului, conform imaginii.

168

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 23
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Puncte de montare cric Demontarea unei roþi

• Îndreptaþi roþile din faþã spre înainte.


• Decuplaþi contactul.
• Trageþi frâna de mânã ºi selectaþi
treapta întâi de viteze sau cea de
marºarier. Dacã vehiculul este echipat
cu transmisie automatã, selectaþi poziþia
P a selectorului de viteze.
• Cereþi tuturor pasagerilor sã iasã din
vehicul.
• Dacã este cazul, asiguraþi vehiculul
împotriva deplasãrii sau alunecãrii
folosind pene de blocare a roþilor.
Cricul trebuie fixat numai pe micile
adâncituri specifice, sub praguri.

Punctele (A) pot fi utilizate, de asemenea,


pentru cricurile cu manivelã, elevatoare • Introduceþi capãtul plat al coarbei roþii
de atelier sau suporturile de cric. între jantã ºi capacul roþii ºi rotiþi cu
Poziþionarea cricului în alte puncte decât atenþie pentru a demonta capacul.
cele menþionate poate provoca
deteriorarea gravã a caroseriei, direcþiei,
suspensiilor, motorului, sistemului de
frânare ºi conductelor de combustibil.

169

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 24
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

• La vehiculele cu jante din oþel cu • Slãbiþi piuliþele roþii.


spiþe, scoateþi capacele piuliþei de • Poziþionaþi cricul cu toatã talpa pe o
roatã, folosind un dispozitiv de scos suprafaþã tare.
piuliþe.
Cricul trebuie instalat vertical
în raport cu punctele de
ridicare pe cric.

• Ridicaþi vehiculul pe cric pânã ce roata


este complet desprinsã de pe sol.
• Deºurubaþi complet ºi scoateþi piuliþele
roþii; scoateþi roata.
Siguranþe ºi piuliþe pentru blocare roatã
pot fi obþinute cu ajutorul certificatului
ce conþine codul de referinþã al piuliþei
• Fixaþi cheia pentru piuliþe pe piuliþa de pentru roatã (dacã existã în dotare).
blocare (dacã existã în dotare).
Montarea unei roþi

Roþile din aliaj nu trebuie sã


fie niciodatã prinse cu piuliþe
pentru roþi din oþel.

Când fixaþi jantele din oþel cu


spiþe, utilizaþi numai
piuliþe pentru jante din oþel cu spiþe.

170

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 25
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

• Coborâþi vehiculul ºi scoateþi cricul.


• Fixaþi cheia pentru piuliþe pe piuliþa
de blocare (dacã existã în dotare).

• Strângeþi complet piuliþele conform


indicaþiilor din imagine.
• Apãsaþi bine capacul roþii, cu podul
palmei.
• Pãstraþi cheia pentru piuliþele de blocare
(A) Piuliþe pentru jante din oþel ºi coarba într-un loc sigur.
(B) Piuliþe pentru jante din oþel cu spiþe • Aºezaþi ºi fixaþi corect în locaºul destinat
(C) Piuliþe pentru roþi din aliaj cricul ºi roata defectã, procedând în
(D) Piuliþã de blocare roatã ordinea inversã operaþiilor de demontare.
Apelaþi la un atelier service pentru
• Fixaþi roata în prezoane. Înºurubaþi verificarea cuplului de strângere a
piuliþele roþii ºi strângeþi-le în sens orar, piuliþelor ºi a presiunii în anvelope cât
cu capãtul filetat al piuliþei îndreptat mai curând posibil.
spre roatã.

Notã: Piuliþele pentru jantele din aliaj


ºi jantele din oþel cu spiþe pot fi folosite,
de asemenea, ºi pentru roata de rezervã
din oþel (maxim douã sãptãmâni).

171

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 26
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

BATERIA PORNIREA PRIN CONECTARE


LA BATERIA ALTUI VEHICUL
Întreþinere
Conectaþi numai baterii având aceeaºi
Bateria necesitã foarte puþine mãsuri de tensiune nominalã (12 volt).
întreþinere. Nivelul lichidului se verificã Folosiþi cabluri de conectare dotate cu
cu ocazia reviziilor. cleme izolate ºi de dimensiuni
corespunzãtoare. Nu deconectaþi bateria
Lampã de avertizare contact de la sistemul electric al vehiculului.

Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,


opriþi toate echipamentele electrice care
nu sunt necesare ºi conduceþi imediat
vehiculul pânã la cel mai apropiat
specialist.

Notã: Dacã tensiunea bateriei este prea


înaltã sau prea joasã, lampa de avertizare
contact se va aprinde iar parbrizul ºi
luneta încãlzite, sistemul de încãlzire
auxiliar sau sistemul de aer condiþionat
se pot activa sau dezactiva automat.

Montarea ºi demontarea bateriei

Dacã bateria a fost deconectatã, dupã


reconectarea acesteia, în timp ce sistemul
de management al motorului se
readapteazã funcþionãrii motorului, pe
parcursul primilor aproximativ 8 km,
vehiculul ar putea prezenta un
comportament neobiºnuit la conducere.

172

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 27
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Pentru a conecta cablurile • Poziþionaþi vehiculele astfel încât sã


nu se atingã unul de celãlalt.
• Opriþi motorul. Opriþi orice
echipamente electrice.
• Conectaþi borna pozitivã (+) a bateriei
descãrcate la borna pozitivã (+) a bateriei
auxiliare.
• Conectaþi borna negativã (-) a bateriei
auxiliare la ºurubul principal de
împãmântare al suportului de pe partea
stânga a motorului ce urmeazã a fi pornit.
NU conectaþi cablul la borna negativã
(-) a bateriei descãrcate.
•Asiguraþi-vã cã nici unul din cablurile
de conectare a bateriilor nu se aflã în
apropierea componentelor mobile ale
motorului.

Pentru a porni motorul

• Porniþi ºi lãsaþi sã funcþioneze motorul


vehiculului cu bateria auxiliarã, la o
turaþie relativ mare.
• Porniþi motorul vehiculului cu bateria
descãrcatã.
• Lãsaþi motoarele ambelor vehicule sã
funcþioneze pentru cel puþin trei minute
înainte de a deconecta cablurile.
• Deconectaþi cablurile, efectuând
operaþiunile în ordine inversã.

Nu aprindeþi farurile când


deconectaþi cablurile. Vârful
de tensiune poate provoca arderea
becurilor.
(A) Baterie descãrcatã
(B) Baterie auxiliarã

173

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 28
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

TRACTAREA VEHICULULUI

Inelul de remorcare cu înºurubare este


situat în urmãtoarele locaþii:
• modele cu 3 / 5 uºi – Ataºat la cric.
• Break - În spaþiul de depozitare situat
sub covoraºul portbagajului.
Inelul de remorcare trebuie pãstrat
întotdeauna în vehicul.

Inelul de remorcare cu
înºurubare are filet pe stânga. (A) Suport pentru inelul de
Montaþi inelul, rotindu-l în sens remorcare spate
antiorar. Utilizaþi coarba pentru a
verifica ºi a vã asigura cã inelul de Notã: La modelele cu 3/5 uºi, echipate
remorcare este strâns complet. cu braþ de remorcare, inelul de remorcare
nu poate fi montat în partea din spate a
vehiculului. Utilizaþi bara de remorcare
pentru tractarea unui vehicul.
Când tractaþi un vehicul, conduceþi încet
ºi constant, fãrã a brusca vehiculul tractat.
Tensiunea excesivã în cablul de
remorcare poate duce deteriorarea
ambelor vehicule.

Notã: Respectaþi reglementãrile de


siguranþã în vigoare privind tractarea
unui vehicul, în funcþie de þara
respectivã.

Contactul trebuie sã fie în


Introduceþi degetul în gaura situatã în poziþia II, când vehiculul
partea inferioarã a capacului ºi scoateþi este tractat, astfel încât direcþia,
capacul. Montaþi inelul de remorcare. semnalizatoarele ºi stopurile de frânã
sã fie complet funcþionale. Întrucât
servofrâna ºi servodirecþia nu
funcþioneazã cu motorul oprit, va trebui
sã apãsaþi mai puternic pedala de frânã
ºi sã depuneþi un efort mai mare pentru
miºcarea volanului. Luaþi în calcul o
distanþã de frânare mai mare ºi
manevrarea cu efort suplimentar a
volanului.

174

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 29
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Pornirea vehiculelor cu transmisie Tractarea vehiculelor cu transmisie


manualã, prin tactare sau împingere automatã

La tractarea unui vehiculul cu transmisie


Pentru a preveni deteriorarea automatã, selectorul de viteze trebuie sã
convertizorului catalitic, nu fie în poziþia N (neutru).
porniþi vehiculul prin împingere sau
tractare când motorul este la
temperatura de funcþionare. Utilizaþi
în acest scop cablurile de conectare ºi Nu tractaþi niciodatã un
o baterie auxiliarã. vehicul cu transmisie
automatã la o vitezã mai mare de 50
km/h sau pe distanþe mai mari de 50
de km.
Este posibilã pornirea motorului la rece,
prin tractarea sau împingerea vehiculului.

• Rotiþi cheia de contact la poziþia II. Dacã este necesarã tractarea vehiculului
Dacã vehiculul este echipat cu Sistem pe o distanþã mai mare, roþile motrice
Key Free, consultaþi secþiunea Tractarea trebuie ridicate total de pe sol.
vehiculelor dotate cu Sistem Key Free,
de acþionare fãrã cheie, de la pagina 176.
• Apãsaþi pedala de acceleraþie.
• Apãsaþi pedala de ambreiaj ºi selectaþi Nu tractaþi niciodatã vehiculul
treapta a treia de vitezã. cu spatele la
• Tractaþi sau împingeþi vehiculul ºi direcþia de mers ºi cu roþile motrice
eliberaþi uºor pedala de ambreiaj. pe sol. Nerespectarea acestor indicaþii
Pornirea la rece a unui motor diesel prin poate conduce la deteriorarea
împingerea sau tractarea vehiculului ar transmisiei automate.
putea fi dificilã, deoarece sistemul de Vehiculele cu transmisie automatã nu
pornire la rece nu poate fi activat când pot fi pornite prin tractare sau
bateria este descãrcatã. împingere. Utilizaþi cabluri de
conectare la o baterie auxiliarã.

175

Composite
147-176.FH11 Mon Apr 18 15:34:21 2005 Page 30
C M Y CM MY CY CMY K

Situaþii de oprire de urgenþã

Tractarea vehiculelor dotate cu Sistem


Key Free, de acþionare fãrã cheie

La tractarea unui vehicul dotat cu Sistem


Key Free:
• Introduceþi cheia de rezervã în contact.
• Rãsuciþi contactul în poziþia II.

176

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

Curãþarea

SPÃLAREA VEHICULULUI Curãþare centuri de siguranþã

Cea mai bunã metodã este spãlarea fãrã Utilizaþi soluþie de curãþare pentru
perii, într-o instalaþie optimã pentru interior sau apã caldã curatã. Lãsaþi
spãlare vehiculelor. centurile de siguranþã sã se usuce natural,
fãrã a utiliza o modalitate de uscare
artificialã.
În instalaþiile de spãlare ce
funcþioneazã cu apã cu Nu folosiþi soluþii chimice de curãþare,
presiune mare, apa ar putea pãtrunde apã fierbinte, înãlbitori, sau vopsele. Nu
în interiorul vehiculului sau ar putea permiteþi pãtrunderea umezelii în
deteriora componente ale acestuia. mecanismul retractorului centurii.

REPARAREA URMELOR DE
Deºurubaþi ºi scoateþi antena CRIBLURÃ DE PE VOPSEAUA
audio, înainte de intrarea într- CAROSERIEI
o spãlãtorie auto automatã. Dezactivaþi
ventilatorul sistemului de încãlzire, Deteriorarea vopselei cauzatã de criblurã
pentru a preveni contaminarea filtrului sau micile zgârieturi se pot corecta
de habitaclu. folosind vopsea-spray sau vopsea de
Dacã se selecteazã un ciclu de lustruire retuº. Se recomandã produsele din gama
cu cearã, asiguraþi-vã cã ceara este de Accesorii Ford. Respectaþi
înlãturatã de pe parbriz, dupã instrucþiunile de utilizare ale fiecãrui
încheierea ciclului. produs.

Curãþare faruri Pentru a pãstra garanþia


vehiculului referitoare la
Pentru a evita deteriorarea lentilelor vopseaua caroseriei, îndepãrtaþi
transparente din plastic ale farurilor, nu întotdeauna particulele aparent
folosiþi soluþii puternic abrazive sau inofensive dar adesea agresive de pe
solvenþi chimici. Nu ºtergeþi lãmpile, suprafaþa caroseriei imediat – de ex.,
atunci când sunt uscate ºi nu folosiþi dejecþii de pãsãri, rãºini de copaci,
obiecte ascuþite pentru curãþarea resturi de insecte, pete de smoalã, sare
lentilelor. de pe ºosea ºi reziduuri industriale.
Curãþare lunetã

Pentru a evita deteriorarea elementelor


de încãlzire a lunetei la ºtergerea pãrþii
sale interioare, folosiþi numai o cârpã
moale sau o piele de cãprioarã umedã.
Nu folosiþi solvenþi sau obiecte ascuþite
pentru curãþarea geamurilor.

177

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Curãþarea

CONSERVAREA VOPSELEI
CAROSERIEI

Ceruiþi vopseaua caroseriei vehiculului


o datã sau de douã ori pe an. Acest lucru
contribuie la menþinerea aspectului
lucios al vopselei ºi la alunecarea mai
rapidã a picãturilor de apã de pe caroserie.

La lustruirea vehiculului,
verificaþi ca ceara de lustruit
sã nu intre în contact cu suprafeþele
de plastic, deoarece va fi greu de
îndepãrtat.
Nu lustruiþi vehiculul în condiþii de
luminã puternicã a soarelui.

Nu aplicaþi cearã de lustruit pe parbriz


sau pe lunetã, deoarece ar putea genera
o operare deficitarã sau zgomotoasã a
ºtergãtoarelor.

178

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

SERVICE Diagrama operaþiilor de întreþinere


• Verificaþi ºi completaþi cu regularitate
nivelul lichidelor. Verificaþi zilnic:
• Verificaþi presiunea anvelopelor.
• Verificaþi dacã frânele ºi luminile • Funcþionarea tuturor luminilor,
funcþioneazã corect. exterioare ºi interioare ºi asiguraþi-vã
• Verificaþi lãmpile de avertizare. cã toate lentilele sunt curate.
La alimentarea cu combustibil
verificaþi:
Nu uitaþi sã predaþi ºi
Manualul Proprietarului • Nivelul uleiului de motor
atunci când vindeþi autovehiculul. • Nivelul lichidului de frânã
Acesta este parte integrantã a
• Nivelul lichidului de spãlare parbriz
vehiculului.
• Presiunea ºi starea anvelopelor (numai
la rece)
Contactul trebuie decuplat de O datã pe lunã verificaþi:
fiecare datã înainte de a lucra
în compartimentul motorului. În • Nivelul lichidului de rãcire (motor
anumite condiþii de operare, rece)
ventilatorul sistemului de rãcire • Ansamblurile, conductele, furtunurile
continuã sã funcþioneze, timp de ºi rezervoarele, pentru a constata
câteva minute, dupã ce motorul a fost eventuale scurgeri
oprit. Acest lucru este absolut normal.
De aceea, procedaþi cu mare atenþie • Nivelul lichidului de servodirecþie
pentru a nu vã prinde degetele sau • Funcþionarea sistemului de aer
articolele de îmbrãcãminte, cum ar fi condiþionat
cravatele sau eºarfele în ventilator.
• Funcþionarea frânei de mânã
• Funcþionarea claxonului

Notã: Sistemul de aer condiþionat trebuie


utilizat cel puþin 30 de minute pe lunã.

179

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Deschidere capotã motor

Notã: La vehiculele cu sistem Key Free,


utilizaþi cheia de rezervã pentru a
deschide capota motorului.

• Ridicaþi capota ºi sprijiniþi-o,


introducând capãtul tijei în locaºul
special (3), asigurându-vã cã aceasta
este bine fixatã.
• Rotiþi în lateral emblema Ford de pe
grila radiatorului ºi rotiþi mai întâi cheia
în sens antiorar (1). Ridicaþi puþin capota
ºi rãsuciþi cheia complet, în sens orar
(2), pentru a o deschide.

Pentru a preveni deteriorarea


sau pierderea cheii, scoateþi-
o imediat dupã ce aþi deschis capota
ºi rotiþi la loc emblema Ford.

Pentru a închide capota, coborâþi-o ºi


lãsaþi-o sã cadã în dispozitivul de
blocare de la o distanþã de 20-30 cm.
Verificaþi întotdeauna închiderea
corectã a capotei.

180

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Compartiment motor

Poziþia Descriere Vezi pagina


Rezervor lichid de spãlare parbriz 187

Rezervor lichid de rãcire motor 186


1
Buºon completare ulei de motor 185

Rezervor lichid de frânã/lichid ambreiaj hidraulic 185

Bateria 172

Cutia auxiliarã de siguranþe 152

Nu sunt necesare operaþii


Filtru de aer de întreþinere

Joja pentru uleiul de motor 1 184

Rezervor lichid servodirecþie 187

1 Pentruidentificarea mai simplã, capacele rezervoarelor ºi joja pentru uleiul de


motor sunt marcate cu o culoare specificã.

Duratec 16V 1,4/1,6l

181

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Duratec Ti-VCT 1,6l

Duratec-HE 1,8/2,0 l

182

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Duratorq-TDCi 1,6l

Duratorq-TDCi 2,0l

183

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Joja pentru uleiul de motor

Consumul de ulei al noilor motoare atinge


valoarea normalã numai dupã
aproximativ 5 000 km.
Asiguraþi-vã cã vehiculul se aflã pe o
suprafaþã planã. Verificaþi uleiul de
motor înainte de a porni motorul. Dacã
motorul este în funcþiune, opriþi-l ºi,
înainte de a verifica uleiul, aºteptaþi vreo
douã minute, pentru a reveni în baia de
ulei. Scoateþi joja, ºtergeþi-o cu o cârpã
curatã care nu lasã scame, reintroduceþi
joja complet ºi scoateþi-o din nou.
Dacã nivelul este între marcaje, nu este
nevoie sã adãugaþi lichid de transmisie.
Uleiul cald poate depãºi marcajul MAX
cu câþiva milimetri datoritã dilatãrii
termice.
Dacã nivelul uleiului se aflã în dreptul
marcajului MIN, adãugaþi ulei de motor
conform specificaþiilor Ford.
Aproximativ 0,75 litri (motoare diesel
de 1,5 litri) de ulei de motor vor ridica
nivelul peliculei de ulei de pe jojã de la
marcajul MIN la MAX.
Adãugaþi ulei numai pânã la marcajul
superior (MAX).
Pentru detalii suplimentare, consultaþi
secþiunea Ulei motor, de la pagina 193
ºi tabelul Capacitãþi, pagina 194.
(A) Motor Duratec 16V 1,4/1,6 l /
Duratec Ti-VCT 1,6l
(B) Motor Duratec-HE 1,8/2,0 l
(C) Motor Duratorq-TDCi 1,6l
(D) Motor Duratorq-TDCi 2,0l

184

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Lampã de avertizare pentru presiunea


uleiului Nu folosiþi aditivi pentru ulei
sau alte soluþii de tratament
pentru motor. Acestea nu sunt necesare
ºi, în anumite condiþii, pot cauza
defecþiuni ale motorului care nu sunt
Dacã lampa rãmâne aprinsã dupã pornire acoperite de Garanþia Ford.
sau pe parcursul cãlãtoriei, opriþi imediat
vehiculul, opriþi motorul ºi verificaþi Pentru închidere, rotiþi buºonul în sens
nivelul uleiului de motor. orar pânã ce veþi simþi o rezistenþã
Dacã nivelul uleiului de motor este puternicã.
scãzut, completaþi imediat.
Asiguraþi-vã cã buºonul este
strâns ferm. O strângere slabã
Dacã nivelul uleiului este a buºonului va permite scurgerea
corect, nu reluaþi cãlãtoria. uleiului din rezervor.
Verificaþi motorul la un specialist.
Rezervor lichid de frânã/lichid
Buºon completare ulei de motor ambreiaj hidraulic

Nu permiteþi contactul cu
pielea sau cu ochii a lichidului
de rãcire motor. Dacã totuºi acest lucru
se întâmplã, clãtiþi imediat zona
afectatã cu apã multã ºi contactaþi
medicul.

Buºonul rezervorului de ulei este de tipul Sistemele de lichid de frânã ºi lichid de


cu filet. Pentru deschidere, rotiþi buºonul ambreiaj hidraulic sunt alimentate din
în sens antiorar. Nu deschideþi buºonul acelaºi rezervor.
când motorul este în funcþiune.

185

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Nivelul lichidului trebuie sã se afle între Lichidul de rãcire trebuie adãugat când
marcajele MIN ºi MAX de pe partea motorul este rece. Dacã trebuie adãugat
lateralã a rezervorului. lichid de rãcire când motorul este
fierbinte, aºteptaþi mai întâi 10 minute
pentru ca motorul sã se rãceascã.
Deºurubaþi uºor capacul. La desfacerea
capacului, presiunea din rezervor se va
Dacã nivelul scade sub marcajul MIN, elimina. Scoateþi complet capacul.
lampa de avertizare nivel sistem de Pentru închidere, rotiþi buºonul în sens
frânare se va aprinde. Consultaþi orar pânã ce auziþi un clic.
secþiunea Lampã de avertizare sistem de
frânare, de la pagina 113. Procedaþi cu mare atenþie
când completaþi nivelul
Vasul de expansiune lichidului de rãcire. Evitaþi vãrsarea
acestuia pe orice componentã a
motorului.

Adãugaþi numai lichid de rãcire care


corespunde specificaþiilor Ford. Pentru
detalii suplimentare, consultaþi secþiunea
Lichidele vehiculului, de la pagina 194.

Lichid de rãcire motor

Nu permiteþi contactul cu
pielea sau cu ochii a lichidului
de rãcire motor. Dacã totuºi acest lucru
Pentru a nu vã opãri, NU se întâmplã, clãtiþi imediat zona
deºurubaþi niciodatã buºonul afectatã cu apã multã ºi contactaþi
vasului de expansiune când motorul medicul.
este fierbinte. Nu reporniþi motorul
pânã ce problema nu a fost rezolvatã.

Nivelul lichidului de rãcire este vizibil


prin rezervorul translucid.
Nivelul lichidului de rãcire trebuie sã se
situeze între marcajele MIN ºi MAX,
când motorul este rece. Lichidul fierbinte
se dilatã ºi, de aceea, este posibil sã
depãºeascã marcajul MAX.

186

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Verificare nivel lichid servodirecþie Lampã de avertizare direcþie


servoasistatã
Motor Duratec 16V 1,4/1,6 l / Duratec (vehicule fãrã Centru de Mesaje)
Ti-VCT 1,6l

Dacã rãmâne aprinsã în timpul mersului,


acest lucru indicã o defecþiune la sistemul
de direcþie servoasistatã. Controlul
direcþiei se va pãstra integral, dar va
trebui sã exercitaþi o forþã mai mare
asupra volanului. Verificaþi sistemul cât
mai curând posibil, la un specialist.

Sistem de spãlare parbriz

Când motorul este rece, nivelul lichidului


trebuie sã se situeze în dreptul marcajului
MAX.
Dacã nivelul lichidului coboarã sub
marcajul MIN, adãugaþi lichid de tipul
specificat. Pentru detalii suplimentare,
consultaþi secþiunea Lichidele
vehiculului, de la pagina 194.

Motoare Duratec-HE 1,8/2,0 l ºi Turbo


diesel Sistemele de spãlare parbriz ºi lunetã
sunt alimentate din acelaºi rezervor.
Nu sunt necesare verificãrile nivelului Dupã completare, închideþi bine capacul.
de lichid.

187

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Sistem de încãlzire auxiliar Schimbare lame ºtergãtoare parbriz


programabil ªtergãtoare parbriz

• Sistemul auxiliar de încãlzire,


programabil, trebuie activat pentru
aproximativ 10 minute, cel puþin o datã
pe lunã, indiferent de sezon. Acest lucru
va preveni blocarea pompei de apã ºi a
motorului sistemului de încãlzire.
• Pentru a evita coroziunea, lichidul de
rãcire al vehiculului dvs. trebuie sã
conþinã cel puþin 10 % antigel, pe tot
parcursul anului.

Verificare lamele ºtergãtoare parbriz Ridicaþi braþul ºtergãtorului. Poziþionaþi


lama ºtergãtorului în unghi drept faþã de
braþul acestuia. Desprindeþi lama de pe
braþ ºi înlocuiþi-o.

ªtergãtor lunetã

Ridicaþi braþul ºtergãtorului. Scoateþi


lama ºtergãtorului din clema de prindere.
Aºezaþi lama cea nouã în aceeaºi poziþie
ºi apãsaþi-o pentru a se fixa în clema de
prindere.

Verificaþi ca lamele ºtergãtoarelor


vehiculului sã nu fie deteriorate, trecând
vârful degetelor peste muchia lamei.
Curãþaþi muchiile lamelor ºtergãtoarelor
de parbriz/lunetã cu apã, aplicatã cu un
burete moale.

188

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Întreþinerea

Sistem de spãlare faruri Activarea sistemului de încãlzire parbriz,


va ajuta la dezgheþarea, atât a parbrizului,
cât ºi a jeturilor sistemului de spãlare a
acestuia.

INFORMAÞII DESPRE ANVELOPE


Pentru siguranþa dumneavoastrã

Dacã trebuie sã urcaþi o bordurã,


procedaþi cu atenþie, cu vitezã redusã
ºi, dacã este posibil, abordaþi bordura cu
roþile într-un unghi drept faþã de aceasta.
Evitaþi suprafeþele de drum foarte
înclinate ºi obstacolele cu muchii
Nu acþionaþi spãlãtorul de ascuþite. Evitaþi frecarea flancului
parbriz mai mult de 10 anvelopei de bordurã, la parcarea
secunde odatã, ºi niciodatã când vehiculului.
rezervorul sistemului de spãlare este Verificaþi periodic ca suprafaþa
gol. anvelopelor sã nu prezinte tãieturi,
corpuri strãine ºi uzurã neuniformã.
Sistemul de spãlare faruri funcþioneazã Uzura neuniformã a benzii de rulare a
doar atunci când luminile exterioare sunt anvelopei poate indica o geometrie
aprinse ºi când este activat ºi sistemul incorectã a roþilor.
de spãlare parbriz. Sistemul este alimentat Consultaþi pagina 198, pentru tipul de
cu lichid din rezervorul sistemului de lanþuri antiderapante permise.
spãlare parbriz.

Reglare jeturi spãlãtor de parbriz

Cu ajutorul unui ac puteþi regla cu


precizie jeturile sistemului de spãlare
parbriz.
Jetul spãlãtorului pentru lunetã se aflã
în spoilerul hayonului, în dreapta celui
de-al treilea stop de frânã spate.

189

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Index

A C
Aer condiþionat ............................37-43 Claxon...............................................52
Combustibil.....................................191
Comandã dublã automatã Alimentare....................................130
a temperaturii ............................38-43 Alimentare....................................130
Dezgheþare geamuri .................37, 41 Benzinã fãrã plumb ......................191
Afiºaj multifuncþional .......................10 Capacitate rezervor ......................194
Air bag .....................................101-106 Consum de combustibil ........192-193
Airbag-uri frontale........................102 Indicator nivel combustibil...............9
Airbag-uri laterale ........................103 Lampã de avertizare nivel
Airbag-uri pentru cap ...................104 scãzut de combustibil ...................130
Lampã de avertizare air bag..........105 Motorinã.......................................191
Anvelope ºi roþi Rezervor de combustibil ..............130
Compartiment motor ...............181-183
B Compartimente de depozitare .........135
Bateria.............................................172 Compartiment de stocare în
Baterie auxiliarã .........................173 partea din spate ............................137
Baterie deconectatã .....................118 Consola centralã...........................136
Întreþinere ....................................172 Cotierã..........................................137
Lampã de avertizare contact ........172 Cotierã spate.................................137
Pornirea prin conectare la Suport pentru pahare ....................135
bateria altui vehicul .............172-173 Torpedo cu funcþie de rãcire.........135
Barã de remorcare....................139-142 Compartiment de depozitare
Brichetã.............................................66 în partea frontalã a vehiculului .......135
Comutator lumini de avarie.............147
C Comutator sistem de injecþie
Capacitãþi alimentare ......................194 combustibil......................................148
Capotã motor...................................180 Conducerea vehiculului
Conducerea cu convertizor
Centru de Mesaje ..............................11 catalitic.........................................131
Centuri de siguranþã...................96-100 Frânare cu ABS ............................114
Dispozitiv de pretensionare Contact.....................................117-118
centurã de siguranþã .......................99 Contor de parcurs..............................13
Fixare centuri la femei însãrcinate .98 Control vitezã ..............................57-58
Îngrijire centuri de siguranþã ........100 Convertizor catalitic........................131
Lampã de avertizare dispozitiv Copii
de pretensionare centurã Dispozitive de blocare a uºilor
de siguranþã ..................................105 pentru siguranþa copiilor ................70
Reglare înãlþime .............................97 Poziþiile de instalare a
Sistem de avertizare legare scaunelor pentru copii...........108-110
centurã de siguranþã .......................99 Scaune ISOfix pentru copii...111-112
Chei...................................................68 Sisteme de siguranþã
Înlocuire baterie .............................85 pentru copii ...........................107-112
Programare cheie ...........................84 Cric
Cheie pasivã, aprobare de tip ..........205 Cutie.................................................168
de viteze .........................122-129
Cititori de taxã ..................................67
Clapetã buºon rezervor
de combustibil.................................130 1

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Index

D Comenzi....................................35-37
Deteriorarea vopselei ......................177 Dezgheþare geamuri ......................36
Dezactivare airbag pasager .............105 Filtru de habitaclu ..........................34
Diagrama operaþiilor Încãrcarea vehiculului.....................131
de întreþinere ...................................179 Compartiment de depozitare.135-137
Direcþie Copertina portbagajului ...............132
Blocare direcþie ............................117 Inele de reþinere ...........................132
Nivelul lichidului Transportul bagajelor ...................131
de servodirecþie ............................187 Îngrijire vehicul .......................177-178
Reglare volan .................................52
Servodirecþie ................................187 J
Specificaþii lichid servodirecþie....194 Jeturi spãlãtor .................................189

F K
Frânã de mânã.................................115 Key Free System - Sistem
Frâne ........................................113-115 de acþionare fãrã cheie ................76-83
Asistenþã la Frânarea Blocare vehicul .........................79-80
de Urgenþã (EBA) .........................114 Cheia pasivã ...................................77
Frânã de mânã...............................115 Chei pasive dezactivate ..................83
Frâne cu discuri ...........................113 Cheie de rezervã ............................81
Lampã de avertizare Cheie pasivã în exteriorul
sistem ABS ..................................114 vehiculului....................................121
Lampã de avertizare sistem Contact ..................................117-118
de frânare ......................................114 Deblocare vehicul .....................78-79
Rezervor lichid de frânã .......185-186 Pornirea motorului................120-121
Sistem antiblocare frâne (ABS) ...114 Tractarea.......................................176
Sistem de frânare cu Kilometraj .........................................13
dublu circuit..................................113
L
G Lampã de avertizare
Geamuri, acþionate sistem de frânare .............................113
electric ..............................61-62, 64-65 Lampã portbagaj .............................165
Geamuri electrice..............................61 Lãmpi de control ºi avertizare .........6-8
Greutate vehicul.......................195-196 Lampã de avertizare airbag-uri/
Greutãþi ....................................195-196 dispozitive de pretensionare
Grupul de instrumente ........................6 centuri ..........................................105
Lampã de avertizare contact ........172
I Lampã de avertizare direcþie
Indicatoare ºi instrumente de mãsurã............9 servoasistatã .................................187
Lampã de avertizare legare
Î centurã de siguranþã ......................99
Încãlzire ºi ventilaþie....................34-43 Lampã de avertizare motor ..............8
Aer condiþionat, întreþinere ..........179 Lampã de avertizare nivel
Aer condiþionat manual..................37 scãzut de combustibil ...............9, 130
Comandã dublã automatã a Lampã de avertizare pentru
temperaturii...............................38-43 presiunea uleiului .........................185
2

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Index

L Manetã semnalizatoare
de direcþie.......................................50
Lampã de avertizare sistem ABS .114 Poziþii ............................................46
Lampã de avertizare sistem Semnalizare cu farurile ..................50
de frânare .....................113, 114, 186 Sistem de iluminare auto-adaptiv
Lampã de avertizare turaþie maximã faruri (AFS)....................................47
motor ............................................122 Lumini interioare ..............................51
Lampã de avertizare uºi deschise...71 Lumini interioare ºi lãmpi
Lampã de control bujie de lecturã .................................164-165
incandescentã ...............................119 Lunetã încãlzitã.................................43
Lampã de control faruri..................46
Lampã de control faruri de ceaþã....48 M
Lampã de control fazã lungã..........50
Lampã de control lãmpi de ceaþã ...48 Manetã multifuncþionalã ...................50
Lampã de control semnalizatoare ..50 Marºarier.........................................122
Lampã de control sistem Motoare
de control automat al vitezei ..........58 Capotã motor................................180
Lampã de control sistem Defecþiune sisteme
de imobilizare motor ......................87 motopropulsoare ..............................8
Lampã de control sistem Lampã de avertizare motor...............8
ESP .......................................115-116 Motoare pe benzinã......................118
Lampã semnalizare airbag Motor înecat .................................119
dezactivat ..............................105-106 Oprirea motorului diesel ..............120
Lãmpi de lecturã .......................51, 164 Pornirea motorului ................118-121
Lichidele vehiculului ......................194 Pornirea motorului diesel .............119
Limitator de turaþie motor...............118 Serie motor...................................190
Lumini Sistem de imobilizare motor ..........87
Buton de reglare pe
înãlþime faruri.................................49 N
Buton lumini .............................46-48
Control automat al farurilor ...........46 Numere de identificare....................190
Faruri......................................46, 155
Faruri de ceaþã................................48 O
Faza scurtã ...............................46, 50
Fazã lungã ......................................50 Oglinzi
Înlocuirea becurilor...............155-165 Funcþia de rabatare electricã .....60-61
Lampã de ceaþã .............................48 Oglinzi retrovizoare exterioare
Lampã de control fazã lungã..........50 acþionate electric ............................59
Lampã de control semnalizatoare ..50 Oglindã retrovizoare interioarã ......59
Lãmpi de lecturã ............................51 Oglindã retrovizoare interioarã
Lumini exterioare, semnal cu sticlã heliomatã..........................59
sonor de avertizare .........................46 Rabatare oglinzi retrovizoare
Lumini interioare ...........................51 exterioare........................................60
Lumini oglinzi ...............................51
Manetã multifuncþionalã ................50

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Index

P R
Parasolare..............................66,67,135
Parcarea...........................................131 Rabatare spãtar..................................92
Asistenþa la parcare...............145-146 Remorcã, Tractarea unei remorci....138-
Frânã de mânã ..............................115 141
Parcare pe o suprafaþã înclinatã ...115 Rezervor lichid ambreiaj .........185-186
Parbriz ºi lunetã încãlzite .................43 Rodajul................................................3
Plase
Plasã de portbagaj ........................134 S
Plasã de reþinere portbagaj ...........133 Scaune .......................................90-100
Plãcuþã de identificare vehicul ........190 Huse pentru scaune ................90, 104
Pornire la rece .................................119 Poziþie corectã ...............................90
Pornirea motorului...................118-121 Rabatare spãtar...............................95
Pornirea prin conectare la Scaune faþã ...............................90-93
bateria altui vehicul .................172-173 Scaune ISOfix pentru copii ...111-112
Portbagaj Sisteme de siguranþã pentru copii
Deschidere portbagaj .....................71 107-112
Lampã de avertizare portbagaj .......71 Schimbarea unei roþi ...............166-171
Mãrire podea de încãrcare..............95 Demontarea unei roþi ...................169
Portbagaj de acoperiº...............142-144 Direcþia de rotire .........................166
Prefaþã .................................................2 Informaþii despre anvelope ..........189
Prizã/brichetã ....................................66 Lanþuri antiderapante ..................198
Prize electrice....................................66 Montarea unei roþi ................170-171
Program electronic de Presiunea în anvelope ...........197-198
stabilitate (ESP) .......................115-116 Ridicare pe cric ............................168
Programare sistem de încãlzire Roata de rezervã...........................167
auxiliar.........................................27-33 Roatã de rezervã temporarã .........167
Comenzi .........................................11 Scrumierã ..................................67, 136
Contor de parcurs...........................13 Semnale de avertizare, sonore ..........46
Kilometraj ......................................13 Seria de ºasiu...................................190
Meniul Your settings (Setãri personale) Service ............................................179
19 Siguranþe .................................149-154
Mesaje de avertizare .................14-18 Simboluri de avertizare .......................3
Prezentare generalã ........................12 Sistem de alarmã antifurt.............88-89
Prezentare generalã a meniului Sistem de alarmã antifurt cu senzori
sistemului auxiliar de încãlzire ......28 interiori .............................................89
Setarea ceasului..............................26 Aprobarea de tip ...........................208
Setarea limbii .................................26 Dezactivare alarmã ........................88
Unitãþi de mãsurã ...........................27 Sistem de imobilizare ....................87
Protecþia mediului ...............................3 Aprobarea de tip ...................206-208
Puncte de montare cric....................169 Chei codificate ...............................87
Sistem de încãlzire cu combustibil ...44-
45, 188

Composite
177-189, index.FH11 Mon Apr 18 15:37:25 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Index

S ª

Sistem de închidere ªtergere intermitentã...................53, 55


Blocare direcþie ...........................117 ªtergere parbriz ...........................53-54
Blocare vehicul ..............................75
Chei...........................................68-69 T
Chei, codate pentru sistem de blocare Telecomandã cu frecvenþã radio, aprobare
87 de tip ........................................203-204
Contact .........................................117 Telecomandã pentru sistemul audio..56-
Deblocare vehicul .........................73 57
Deschidere capotã motor..............180 Tipuri de ulei...................................193
Dispozitive de blocare a uºilor .......70 Torpedo cu funcþie de rãcire ...........135
Dispozitiv de blocare a uºilor pentru Tractarea
siguranþa copiilor ...........................70 Inel de remorcare .........................174
Închidere centralizatã .....................72 Împingere/tractare ........................175
Încuietori...................................70-71 Puncte de ataºare..................201, 202
Lampã de avertizare uºi deschise ...71 Transmisie automatã................123-129
Reprogramare funcþie de deblocare Accelerarea la maxim ...................127
74 Conducerea cu transmisie automatã
Telecomanda, aprobare de tip .....203- 126-129
204 Eliberare din poziþia de parcare, în
Telecomandã.............................68-69 situaþii de urgenþã .........................128
Sistem de rãcire Marºarier.......................................124
Capacitate lichid de rãcire............194 Modul manual de schimbare a vitezelor
Indicator temperaturã .......................9 125
Lichid de rãcire ............................186 Pornirea de pe loc .........................126
Specificaþii lichid de rãcire .........194 Poziþii selector de viteze...............123
Sistem de spãlare faruri...................189 Tractarea .......................................175
Sisteme audio, Telecomandã pentru Transmisie manualã ........................122
sistemul audio..............................56-57 Pornire prin tractare/împingere ....175
Sisteme suplimentare de încãlzire44-45 Trapã de acoperiº.........................63-65
Programare ................................27-33 Triunghi reflectorizant ....................147
Sistem de încãlzire auxiliar, motor Trusã de prim ajutor........................147
diesel...............................................45 Turometru ...........................................9
Sistem de încãlzire auxiliar, programabil
44-45, 188 U
Sistem de încãlzire cu combustibil .45 Ulei motor................................184-185
Spãlarea vehiculului........................177 Buºon completare ulei de motor ..185
Spãlare/ºtergere parbriz Capacitãþi .....................................194
Capacitate lichid de spãlare parbriz Joja pentru uleiul de motor...........184
194 Lampã de avertizare pentru presiunea
Funcþia de acþionare automatã uleiului .........................................185
ºtergãtoare de parbriz/lunetã ..........53 Specificaþii ulei ............................193
Lame ºtergãtor de parbriz.............188 V
Manetã ºtergãtor de parbriz.......53-56 Vitezometru.........................................9
Rezervor lichid de spãlare parbriz187
Spãlare/ºtergere lunetã ..............55-56
5

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 1
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
NUMERE DE IDENTIFICARE Plãcuþã de identificare vehicul

Plãcuþã de identificare vehicul


Plãcuþa de identificare a vehiculului este
localizatã la baza stâlpului B.

Plãcuþã de identificare vehicul


Seria de ºasiu
Seria de ºasiu este ºtanþatã pe eticheta
din plastic situatã în partea stângã a
grupului de instrumente.

Serie motor
Seria de motor este plasatã, în funcþie
de tipul acestuia (vãzutã în direcþia de
mers):
• Motoare Duratec – seria se aflã în
spatele blocului motor, pe partea dreaptã.
• Motoare diesel Duratorq TDCi – seria
se aflã pe blocul motor, lângã filtrul de
ulei/radiatorul de ulei.

190

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 2
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
COMBUSTIBIL
Folosiþi numai combustibil de foarte
bunã calitate, fãrã aditivi suplimentari
sau alte soluþii de tratament pentru
motor.
Vehicule cu motor pe benzinã
Folosiþi benzinã fãrã plumb,
conform specificaþiei EN 228 sau
conform unei specificaþii echivalente,
cu cifra octanicã minimã 95.
Combustibilul ce conþine plumb sau
combustibilul/aditivii ce conþin alþi
compuºi metalici (ex. pe bazã de
mangan) pot deteriora sistemul de
evacuare.

Vehicule cu motor
diesel
Utilizaþi motorinã conform
specificaþiei EN 590 sau conform
unei specificaþii echivalente. Nu
amestecaþi motorina cu nici un
tip de ulei, benzinã sau alte soluþii.
Tipurile de motorinã ce conþin un
amestec de pânã la 5 % RME
(motorinã ecologicã) sunt
acceptate.
Nu este recomandatã utilizarea
pe o perioadã îndelungatã a
aditivilor pentru prevenirea
îngroºãrii combustibilului. Nu
adãugaþi kerosen, parafinã sau
benzinã în motorinã.

191

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 3
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
Consum de combustibil conform Directivei CE 80/1268 CEE
Rapoarte de Consum de combustibil -l/100 km
Dimensiuni Emisii CO2
demultiplicar Mediu extra-
anvelope e al punþii Mediu urban Total (g/km)
urban
Duratec 1,4 l 16V 59 Kw (80 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon / Cutie
de viteze manualã
Toate 4,06 8,7 5,4 6,6 159
Duratec 1,6 l 16V 74 Kw (100 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon / Cutie
de viteze manualã
Toate 4,06 8,7 5,5 6,7 161
Duratec 1,6 l 16V 74 Kw (100 CP) / modele cu 3/5 uºi / Transmisie
automatã
Toate 4,20 10,4 5,9 7,5 180
Duratec 1,6 l 16V 74 Kw (100 CP) / modele cu 5/5 uºi / Wagon /
Transmisie automatã
Toate 4,20 10,6 6,0 7,7 184
Duratec Ti-VCT 1,6 l 16V 85 Kw (115 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon
/ Cutie de viteze manualã
Toate 4,06 8,7 5,1 6,4 155
Duratec-HE 1,8 l 92 Kw (125 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon /
Transmisie Durashift CVT
Toate 5,19 10,3 5,8 7,5 181
Duratec-HE 2,0 l 106 Kw (144 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon / Cutie
de vitezã manualã
Toate 4,06 9,8 5,4 7,1 170
Duratorq- TDCi 1,6 l 66 Kw (90 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon /
Cutie de viteze manualã
Toate 3,41 5,9 4,0 4,7 125
Duratorq- TDCi 1,6 l 80 Kw (109 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon /
Cutie de viteze manualã
Toate 3,41 6,2 4,0 4,8 127
Duratorq- TDCi 1,6 l 80 Kw (109 CP) / modele cu 3/5 uºi / Transmisie
Durashift CVT
Toate 4,33 6,9 4,7 5,5 146
Duratorq - TDCi 1,6 l 80 Kw (109 CP) / Wagon / Transmisie Durashift
CVT
Toate 4,33 7,0 4,8 5,6 149

192

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 4
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Consum de combustibil conform Directivei CE 80/1268 CEE


Rapoarte de Consum de combustibil -l/100 km
Dimensiuni Emisii CO2
demultiplicare
anvelope al punþii Mediu urban Mediu extra- Total (g/km)
urban
Duratorq- TDCi 2,0 l 98 Kw (133 CP) / modele cu 3/5 uºi / Wagon /
Cutie de viteze manualã 1
Toate 4,07/2,853 7,4 4,4 5,5 145
Duratorq- TDCi 2,0 l 100 Kw (136 CP) / modele cu 3/5 uºi / Cutie de
viteze manualã 2
Toate 4,07/2,853 7,4 4,44/4.65 5,54/5,64 1454/1485
Duratorq- TDCi 2,0 l 100 Kw (136 CP) / Wagon / Cutie de viteze
manualã 2
Toate 4.07/2.853 7,5 4,54/4,75 5,64/5,75 1484/1515
1 Numai în Franþa.
2 Valori valabile începând de la aprox 5 000 km (perioara de rodaj)
3 4,07 pentru treptele de vitezã 1-4, 2,85 pentru treptele de vitezã 5 ºi 6.
4 Norma antipoluantã Euro III.
5 Norma antipoluantã Euro IV ºi filtru de particule.

ULEI DE MOTOR Adãugare ulei motor


Dacã nu reuºiþi sã gãsiþi un tip de ulei
Schimb de ulei motor care întruneºte specificaþiile menþionate,
Utilizaþi ulei de motor Ford/Motorcraft trebuie sã utilizaþi un tip de ulei cu
Formula E SAE 5W-30. viscozitatea SAE 5W-30, SAE 5W-40
Alternativ, puteþi utiliza uleiuri pentru sau SAE 10W-40, în funcþie de
motor cu viscozitatea SAE 5W-30 care temperaturile ambientale, care întrunesc
întrunesc cerinþele specificaþiilor Ford atât specificaþiile ACEA Al/Bl cât ºi
WSS-M2C913-B. ACEA A3/B3. Utilizarea acestor uleiuri
poate avea ca rezultat pornirea mai
greoaie a motorului, reducerea
performanþelor acestuia, creºterea
consumului de combustibil ºi nivel
crescut al emisiilor.

193

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 5
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
LICHIDELE VEHICULULUI

Piese Tipuri de ulei recomandate Caracteristici


Servodirecþie Lichid de servodirecþie Ford WSS-M2C 204-A
Lichid de rãcire Antigel Motorcraft SuperPlus WSS-M97 B44-D

Capacitãþi (litri)

Duratec
Duratec Duratec Ti-VCT Duratec- Duratec- Duratorq- Duratorq-
Motor 16V 1,4 l 16V 1,6l 16V 1,6l HE 1,8l HE 2,0l TDCi 1,6l TDCi 2,0l

Ulei motor
- cu filtru 3,8 4,1 4,3 3,8 5,5
- fãrã filtru 3,5 3,75 3,9 3,4 5,0
Servodirecþie marcajul MAX
Sistem de rãcire
inclusiv sistem de 5,21/5,52 5,51/5,82 6,0 6,5 6,3 7,3 8,4
încãlzire

Sistem de spãlare 3,33/4,54


parbriz
Rezervor de
combustibil 55 53

1 Fãrã sistem de aer condiþionat.


2 Cu sistem de aer condiþionat.
3 Fãrã sistem de spãlare faruri.
4 Cu sistem de spãlare faruri.

194

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 6
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

GREUTATE VEHICUL

Greutatea Vehiculului (kg) 3 uºi 5 uºi Wagon

Duratec 16V 1,4 l 59 Kw (80 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 1229 1247 1277
Sarcina utilã 461 463 473
Greutatea brutã maximã permisã 1690 1710 1750

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratec 16V 1,6 l 74 Kw (100 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 1226 1248 1278
Sarcina utilã 484 482 542
Greutatea brutã maximã permisã 1710 1730 1820

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratec 1,6 l 16V 74 Kw (100 CP) Transmisie automatã


Greutate la gol conform CE 1255 1285 1307
Sarcina utilã 485 470 538
Greutatea brutã maximã permisã 1740 1755 1845

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratec Ti-VCT 16V 1,6 l 85 Kw (115 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 1239 1257 1279
Sarcina utilã 481 483 546
Greutatea brutã maximã permisã 1720 1740 1825

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratec-HE 1,8 l 92 Kw (125 CP) Transmisie Durashift CVT


Greutate la gol conform CE 1319 1337 1371
Sarcina utilã 466 468 514
Greutatea brutã maximã permisã 1785 1805 1885

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

195

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 7
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Greutatea Vehiculului (kg) 3 uºi 5 uºi Wagon

Duratec-HE 2,0 l 106 Kw (144 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 1308 1327 1360
Sarcina utilã 467 468 535
Greutatea brutã maximã permisã 1775 1795 1895

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratorq-TDCi 1,6 l 66 Kw (90 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 1334 1352 1387
Sarcina utilã 441 438 493
Greutatea brutã maximã permisã 1775 1790 1880

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratorq-TDCi 1,6 l 80 Kw (109 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 13331/13392 13521/13572 13871/13912
Sarcina utilã 4421/4412 4381/4382 4931/4942
Greutatea brutã maximã permisã 17751/17802 17901/17952 18801/18852

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratorq - TDCi 1,6 l 80 Kw (109 CP) Transmisie Durashift CVT


Greutate la gol conform CE 1358 1380 1409
Sarcina utilã 432 435 476
Greutatea brutã maximã permisã 1790 1815 1885

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

Duratorq-TDCi 2,0 l 100 Kw (136 CP) Cutie de viteze manualã


Greutate la gol conform CE 13691/13782 13831/13912 14291/14382
Sarcina utilã 4811/4822 4821/4842 5211/5122
Greutatea brutã maximã permisã 18501/18602 18651/18752 19501/19502

Greutatea maximã permisã a portbagajului de acoperiº 75 75 75

1 Norma antipoluantã Euro III.


2 Norma antipoluantã Euro IV ºi filtru de particule.

196

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 8
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

ANVELOPE

Presiunea în anvelope
Dacã se utilizeazã anvelope de iarnã, trebuie
sã respectaþi presiunea în anvelope recomandatã
de producãtor.
Pe stâlpul uºii ºoferului puteþi gãsi o etichetã
(A) pe care este menþionatã presiunea în
anvelope.

Presiunea în anvelope pânã la 160 km/h (anvelope reci)


bari

Dimensiunea Sarcina normalã, maximum 3 Sarcina maximã cu mai mult


Motor
anvelopei1 persoane de 3 persoane

Faþã Spate Faþã Spate

195/65 R 15 Toate 2,1 2,3 2,4 2,8

Motoare pe 2,1 2,3 2,4 2,8


205/55 R 16 benzinã
Motoare 2,3 2,3 2,4 2,8
diesel
205/50 R 17 Toate 2,3 2,3 2,5 2,8

225/40 R 18 Toate 2,3 2,3 2,5 2,8

T125/85 R 162 Toate 4,2 4,2 4,2 4,2

1 Turaþia V sau W depinde de tipul de motor.


2 Roatã de rezervã temporarã.

197

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 9
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Presiuni în anvelope pentru vitezã de rulare continuã


de peste la 160 km/h (anvelope reci)
bari

Dimensiunea Motor Sarcina normalã, maximum 3 Sarcina maximã cu mai mult


anvelopei1 persoane de 3 persoane

Faþã Spate Faþã Spate

195/65 R 15 Toate 2,4 2,3 2,6 3,0

Motoare pe
2,4 2,3 2,6 3,0
205/55 R 16 benzinã
Motoare 2,4 2,3 2,6 3,0
diesel
205/50 R 17 Toate 2,5 2,3 2,7 3,0

225/40 R 18 Toate 2,5 2,3 2,7 3,0

1 Turaþia V sau W depinde de tipul de motor.

Lanþuri antiderapante În cazul vehiculelor cu Program


Electronic de Stabilitate (ESP), acestea
Folosiþi exclusiv lanþuri antiderapante ar putea da dovadã de caracteristici
recomandate, cu zale mici, numai pentru neobiºnuite la conducere, ce ar putea fi
roþile motoare (faþã). evitate, prin dezactivarea acestui sistem.
Lanþurile antiderapante nu trebuie Consultaþi secþiunea Program Electronic
montate pe anvelope de 205/50 R 17 sau de Stabilitate (ESP), de la pagina 115.
225/40 R 18.
Nu depãºiþi viteza de 50 km/h. Pentru a evita deteriorarea capacelor de
Demontaþi lanþurile imediat ce ajungeþi roþi cu diametru plin, acestea se vor
pe ºosele fãrã zãpadã. demonta înainte de montarea lanþurilor
Sistemul ABS va continua sã antiderapante.
funcþioneze normal.

198

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 10
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
DIMENSIUNI
modele cu 3 / 5 uºi

Dimensiuni mm
A = Lungime totalã 4342
B = Lãþime totalã (inclusiv oglinzile exterioare) 1991
C = Înãlþime totalã (greutate la gol conform CE) 1454-1497
D = Ampatament 2640
E = Ecartament faþã 1535
spate 1531

199

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 11
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
Wagon

Dimensiuni mm
A = Lungime totalã 4472
B = Lãþime totalã (inclusiv oglinzile exterioare) 1991
C = Înãlþime totalã (greutate la gol conform CE) 1459-1501
D = Ampatament 2640
E = Ecartament faþã 1535
spate 1531

200

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 12
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
PUNCTE DE ATAªARE A ECHIPAMENTULUI DE TRACTARE
Montarea echipamentelor de tractare va fi efectuatã exclusiv de cãtre o persoanã
calificatã.
modele cu 3 / 5 uºi

Distanþe mm1
A = Bar㠖 capãt cârlig de tractare 102,5
B = Cap de prindere – centru cârlig de remorcare 57,9
C = Centru roat㠖 centru cârlig de remorcare 899,9±2,5
D = Centru cârlig de remorcare - lonjeron 515,4±2,5
E = Interior lonjeron 1030,9±5
F = Centru cârlig de remorcare – centru 1. cap de prindere 399,5±2,5
G = Centru cârlig de remorcare – centru 2. cap de prindere 699,5±2,5
1 Toate dimensiunile se referã la echipamente de remorcare distribuite oficial de Ford.

201

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 13
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
Wagon

Distanþe mm1
A = Bar㠖 capãt cârlig de tractare 125
B = Cap de prindere – centru cârlig de remorcare 56,5
C = Centru roat㠖 centru cârlig de remorcare 1059,5
D = Centru cârlig de remorcare - lonjeron 588,5±2,5
E = Interior lonjeron 1176,9±5
F = Centru cârlig de remorcare – centru 1. cap de prindere 433±2,5
G = Centru cârlig de remorcare – centru 2. cap de prindere 683±2,5

1 Toate dimensiunile se referã la echipamente de remorcare distribuite oficial de Ford.

202

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 14
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
TELECOMANDA CU
RADIOFRECVENÞÃ
Tip 1

Dacã se va inspecta aprobarea de tip a


telecomenzii vehiculului
dumneavoastrã, consultaþi tabelul de
mai jos.
Se recomandã utilizarea telecomenzii
numai în þãrile listate mai jos.

Aprobarea de tip a telecomenzii


Þara Cod test oficial

1 Prin prezenta, Siemens VDO declarã cã aceastã telecomandã se aflã în conformitate cu cerinþele esenþiale ºi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
2 Date nedisponibile la data tipãririi.

203

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 15
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
Tip 2

Aprobarea de tip a telecomenzii


Þara Cod test oficial

1 Prin prezenta, Siemens VDO declarã cã aceastã telecomandã se aflã în conformitate cu cerinþele esenþiale ºi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

204

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 16
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii
CHEIE PASIVÃ Se recomandã utilizarea cheii pasive,
numai în þãrile listate mai jos.
Dacã se va inspecta aprobarea de tip a
cheii pasive vehiculului dumneavoastrã,
consultaþi tabelul de mai jos.

Aprobarea de tip a cheii pasive


Þara Cod test oficial

1 Prin prezenta, Siemens VDO declarã cã aceastã telecomandã se aflã în conformitate cu cerinþele esenþiale ºi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
205

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 17
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea de tip a sistemului de imobilizare motor


Þara Cod test oficial

206

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 18
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea de tip a sistemului de imobilizare motor


Þara Cod test oficial

1 Prin prezenta, Siemens VDO declarã cã aceastã telecomandã se aflã în conformitate cu cerinþele esenþiale ºi cu alte
prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
207

Composite
190-217.FH11 Mon Apr 18 15:38:52 2005 Page 19
C M Y CM MY CY CMY K

Capacitãþi ºi specificaþii

Aprobarea de tip a sistemului de imobilizare motor


Þara Cod test oficial

Sistem de alarmã antifurt jos cu codurile oficiale.


Dacã se va inspecta aprobarea de tip a
sistemului de alarmã antifurt a vehicului
dumneavoastrã, consultaþi lista de mai

208

Composite