Sunteți pe pagina 1din 22

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept

Cu titlu de manuscris
CZU: 342.4(478)(043.3)

Bâcu Adelina

Asigurarea juridică a protecţiei femeii


contra agresiunii

Specialitatea: 12.00.02 – Dreptul public (constituţional); organizarea şi funcţionarea


instituţiilor de drept

Autoreferat
al tezei de doctor în drept

Chişinău, 2005

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Teza a fost elaborată în cadrul secţiei Stat şi Drept a Institului de Filosofie, Sociologie şi
Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Conducător ştiinţific Bantuş Anatolie,


doctor în drept, profesor universitar

Referenţi oficiali: 1. Pogorilco Victor,


doctor habilitat în drept, profesor
universitar, Ukraina (Kiev)
2. Cârnaţ Teodor,
doctor în drept, conferenţiar
universitar (Universitatea de Stat din
Moldova)

Susţinerea va avea loc la 15 septembrie 2005, ora 9


în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 18-12.00.02 - 05 din cadrul Institului de
Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare, 1, sala mică.

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Naţională, Biblioteca


Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi pe site-l www.csa.acad.md

Autoreferatul a fost expediat la 14 iulie 2005

Secretar ştiinţific
al Consiliului Ştiinţific Specializat
doctor în drept, conferenţiar cercetător Balmuş Victor
Conducător ştiinţific
doctor în drept, profesor universitar Bantuş Anatolie
Autor Bâcu Adelina

© A. Bâcu

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Caracterizarea generală a lucrării
Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia. Problematica violenţei faţă
de femei şi căile de soluţionare a acesteia a devenit un subiect intens discutat în ultimul deceniu al
secolului trecut, precum şi la începutul sec.XXI, fiind una din cele mai complexe în lumea
contemporană. Fenomenul include elemente şi cauze, care îl deosebesc prin esenţă de toate celelalte
probleme cu care se confruntă statul nostru actualmente, dar care nu-i diminuiază importanţa, ci
dimpotrivă îi dezvăluie pericolul social şi consecinţele nefaste pe care le poate antrena.
Perioada de tranziţie spre o societate democratică pe care o parcurge Republica Moldova de
mai bine de un deceniu, este marcată de transformări politice, economice şi sociale care au
influienţat dezvoltarea societăţii, inclusiv şi asupra situaţiei femeilor. Ratificarea Convenţiei asupra
eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei în aprilie 1994 a fost expresia angajării
ţării în apărarea şi respectarea drepturilor femeii. Deşi, Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia
în vigoare consfinţesc egalitatea între bărbat şi femeie, iar celelalte acte normative nu cuprind
prevederi vădit discriminatorii, Guvernul, precum şi specialiştii în domeniu recunosc necesitatea
unei reforme legislative, precum şi elaborarea unor mecanisme adecvate pentru transpunerea în
practică a drepturilor femeii.
Ar fi injust să afirmăm că transformările legislative care au avut loc în domeniul dreptului
penal, familiei, muncii, nu s-au reflectat şi asupra fenomenului violenţei faţă de femei, dar realitatea
ne demonstrează că acţiunile întreprinse n-au eradicat flagelul în cauză. Cu excepţia calificării drept
infracţiune a traficului de fiinţe umane, reformele legislative privitoare la contracararea agresiunii
faţă de femei au trecut pe lîngă o multitudine de forme ale agresiunii la care sînt supuse mii de
femei zilnic, guvernanţii nerecunoscînd, chiar, unele din aceste forme şi considerînd a fi primordiale
alte probleme, decît cele privitoare la creşterea numărului de acte violente în cadrul familiei, exodul
femeilor de vîrstă fertilă peste hotarele ţării şi punerea în pericol a fondului genetic al ţării,
tulburările de comportament ale copiilor care cresc în preajma unor părinţi ce-au însuşit agresiunea ,
alcoolul sau drogurile ca pe o normă a vieţii, etc.
Pe măsură ce societatea progresează, paradoxal, dar violenţa îmbracă noi forme, cuprinzînd
femei de la cea mai fragedă vîrstă şi pînă la doamnele în etate, distrugînd valori morale, tradiţii
seculare şi întîmpinînd o ripostă lamentabilă atît din partea societăţii, cît şi a organelor
jurisdicţionale.
Escaladarea vertiginoasă a fenomenului traficului de fiinţe umane, precum şi a violenţei
domestice a influienţat negativ asupra situaţiei demografice şi a stării sănătăţii reproducerii, altfel
spus a fost afectat fondul genetic al ţării şi grav deteriorată imaginea Republicii Moldova.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Violenţa faţă de femei reprezintă în lumea contemporană una din cele mai răspîndite încălcări
ale drepturilor omului şi un obstacol în realizarea egalităţii genurilor, dar ea rămîne a fi o
preocupare constantă a comunităţii internaţionale, obiectul prevederilor multor documente cu
caracter universal sau regional, general sau special, o parte din ele fiind ratificate şi de statul nostru.
Spre regret, clauzele acestor instrumente juridice sînt înţelese în mod diferit şi suportă o tratare
neadecvată din partea autorităţilor şi a opiniei publice. Este incontestabil faptul că violenţa este o
consecinţă a inegalităţii pe plan social, economic şi politic a femeii în societate. Drept urmare, într-o
mare măsură, sînt responsabile pentru violenţă - şi prin acţiunile lor, şi prin faptul că nu se
întreprind măsuri urgente – organele puterii de stat. De altfel, cercetînd această tematică am
constatat şi lipsa unei abordări ştiinţifice a fenomenului în cauză, pe măsura stringenţei şi
complexităţii sale, investigaţiile efectuate limitîndu-se doar la constatarea agresiunii, fără a se
propune careva măsuri de stopare a acesteia.
Avînd în vedere faptul că, sistemul de raporturi sociale care s-a păstrat (în pofida tuturor
tentativelor de a-l reforma) reproduce în proporţii crescînde acte de violenţă sau cu caracter
discriminator împotriva femeilor în toate sferele şi la toate nivelele organismului social, fapt care la
rîndul său, condiţionează pe viitor o creştere destul de înaltă a diverselor forme de comportare
violentă, iar încercările de ordin legislativ în acest sens sînt abia perceptibile, considerăm că
tematica cercetărilor în cadrul prezentei teze, legată de încercările de a găsi căi şi principii reale de
contracarare şi minimizare a acestui flagel, se prezintă foarte actuală şi de interes deosebit.
Constatînd actualitatea acestei teme, am încercat s-o abordăm prin prisma doctrinei
contemporane şi anume prin prisma acelor lucrări care într-un fel sau altul tratează problema
violenţei faţă de femei, propunînd chiar şi unele soluţii în acest sens. Dintre autorii care au studiat
acest subiect o putem menţiona pe V.Bodrug-Lungu, care în lucrarea “Violenţa prin prisma gender”
prezintă pentru prima dată în literatura moldovenească un studiu amplu asupra formelor de violenţă
la care sînt supuse femeile în ţara noastră, prezintă rezultatele diferitor sondaje, campanii
informaţionale organizate de O.N.G.-urile din ţară, precum şi unele abordări teoretice a aspectelor
legate de agresiunea faţă de femei; V.Bujor, I. Miron, care în cadrul lucrării “Violenţa sexuală:
aspecte juridico-penale şi criminologice” prezintă o analiză minuţioasă a noţiunii de violenţă şi a
formelor de violenţă sexuală, propunînd şi unele modificări legislative în Codul penal referitoare la
infracţiunile săvîrşite prin violenţă sexuală; Melanie F.Shepard, Ellen L.Pence, care în monografia
“Coordonarea reacţiilor comunitare faţă de violenţa domestică” au prezentat detaliat unul din cele
mai reuşite proiecte din lume referitoare la contracararea violenţei domestice- modelul Duluth,
cercetînd în acelaşi timp diferite aspecte ale violenţei îndreptate contra femeilor, oferind soluţii
pentru întreaga comunitate internaţională; Constance Jones, care prin monografia “Sexual

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


harassment” ne demonstrează un studiu profund ştiinţific a fenomenului hărţuirii sexuale, definirea
acestuia, formele pe care le îmbracă, mediile în care ia amploare, căile de eradicare; S.V.Polenina,
care în lucrarea “Права женщин в системе прав человека: международный и национальный
аспект” tratează complex problema respectării drepturilor femeii, formele de discriminare a
acesteia, poziţia femeii pe plan economic, politic şi juridic, cercetează cauzele violenţei faţă de
femei şi mecanismele necesare contracarării acestui fenomen. Alături de aceşti autori am studiat şi
cercetările altor specialişti în domeniu cum sînt Z.Hotchina, Ot. Dragomir, Catharine A.
Mackinnon, Z. Petre, D. Asratean, S.Fredman, S.Aivazova, M.N. Hegai şi alţii.
Autorul lucrării a utilizat şi datele statistice care se conţin în “Anuarul Statistic al Republicii
Moldova”, precum şi în lucrarea V. Bodrug-Lungu “Violenţa prin prisma gender”. De asemenea, au
fost culese informaţii statistice şi din buletinele informative ale Centrului Naţional de Studii şi
Informare pentru Problemele Femeii.

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentei lucrări este de a dezvălui determinantele


violenţei faţă de femei, de a analiza geneza agresiunii în societatea umană, legităţile ei, factorii ce
determină manifestarea violenţei în diferite sisteme sociale, iar pe baza acestor cercetări, a propune
soluţii cu un carecter complex (juridic, economic şi social) pentru a stopa şi anihila acest fenomen.
Pentru atingerea acestui scop autorul şi-a propus următoarele sarcini:
- a analiza etapele evoluţiei instituţiei protecţiei juridice a femeii contra agresiunii;
- a elucida factorii ce favorizează manifestările de violenţă;
- a determina care este impactul crizei economice, instabilităţii politice şi dezechilibrului
social asupra condiţiei femeii şi asupra factorilor de decizie care asigură protecţia acestora
contra abuzurilor, acţiunilor discriminatorii sau violente;
- a studia reflectarea problemei protecţiei femeilor faţă de agresiune prin prisma
documentelor internaţionale şi a legislaţiei Republicii Moldova, precum şi influienţa lor
asupra evoluţiei acestui fenomen;
- a elucida cauzele extinderii comportamentului violent, formele de manifestare a acestuia
şi apariţia unor aşa probleme complexe cum ar fi exodul femeilor tinere peste hotarele
ţării şi funcţionalitatea inadecvată a legislaţiei existente;
- a cerceta modalităţile şi căile de eradicare a violenţei utilizate de către statele cu tradiţie
democratică, evidenţiind acele măsuri care ar fi oportune şi pentru sistemul juridic al ţării
noastre;

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


- a compara evoluţia fenomenului agresiunii între statele foste membre ale blocului sovietic
şi a determina avantajele sau dezavantajele soluţiilor adoptate de către guvernele acestora;
- a elabora o concepţie cu privire la evoluţia instituţiei protecţiei femeii contra agresiunii
prin prisma unor strategii cu caracter economic, social şi juridic;
- a propune un proiect de lege destinat contracarării violenţei domestice, protecţiei şi
reabilitării victimelor acesteia, precum şi reeducării agresorilor, în scopul evitării creşterii
deformate a generaţiilor viitoare şi a stopării proceselor distructive din societate.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Lucrarea în cauză este prima încercare în


doctrina dreptului constituţional de a aborda problematica perfecţionării reglementării instituţiei
protecţiei femeilor contra agresiunii, asigurării respectării drepturilor lor fundamentale: la viaţă, la
sănătate, la onoare, la demnitate, la familie, etc. În cadrul tezei autorul elucidează esenţa
fenomenului violenţei, a factorilor care îl determină, a formelor sale de manifestare şi propune căi
practice de găsire a unor soluţii pentru stoparea acesteia.
În acest sens s-a propus:
- elaborarea unor acte normative cu caracter inedit pentru sistemul nostru de drept,
formulîndu-se în acest sens un proiect de lege cu privire la contracararea violenţei
domestice;
- legiferarea şi incriminarea unor aşa forme a conduitei abuzive faţă de femei cum sînt
violul conjugal sau hărţuirea sexuală;
- modificări în legislaţia penală privitoare la reglementarea infracţiunii de trafic de fiinţe
umane;
- reglementări pentru domeniul economic, social, educativ, care indirect au ajuns a fi
factori ce provoacă violenţa.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Propunerile de lege ferenda


privitoare la necesitatea deschiderii unor stabilimente destinate adăpostirii, tratării şi consilierii
victimelor violenţei domestice, precum şi la definirea noţiunii de violenţă în familie, calificarea
acesteia ca infracţiune sau contravenţie, permit transpunerea în practică a obligaţiei statului de a
garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cetăţenilor săi. O lege pentru eradicarea
agresiunii ar mobiliza funcţionarii organelor competente să atragă mai multă atenţie cazurilor de
agresiune în familie, ar ajuta victimele să renunţe la o viaţă plină de teroare şi să beneficieze de

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


sprijinul statului în încercarea de a-şi reface soarta, ar impune sancţiuni drastice agresorilor, în
acelaşi timp, acordîndu-li-se şansa de a se reabilita.
Nu mai puţin importante sînt şi soluţiile propuse pentru îmbunătăţirea climatului economic,
social şi educativ, care ar ajuta la promovarea valorilor spirituale şi atenuarea agresivităţii, care ne-
ar crea o anumită stabilitate şi siguranţă în ziua de mîine.
Rezultatele acestei lucrări pot avea însemnătate şi pentru dezvoltarea în continuare a acestei
tematici şi formularea de noi soluţii privitoare la asigurarea juridică a protecţiei femeii contra
agresiunii. Totodată, rezultatele investigaţiei pot fi aplicate în procesul educativ în cadrul
instituţiilor superioare de învăţămînt cu profil juridic.

Aprobarea rezultatelor. Teza în cauză a fost aprobată la sedinţa secţiei Stat şi Drept a
Institului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la specialitatea
12.00.02 – Drept public (drept constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept,
precum şi în cadrul şedinţei seminarului de profil. De asemenea, aprobarea rezultatelor cercetării s-a
efectuat şi în cadrul Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 16-17 mai 2003 “Violenţa în societatea
de tranziţie”.
Tematica violenţei faţă de femei şi a căilor de eradicare a acestora a fost discutată şi în cadrul
Colegiului de Informatică din m. Chişinău, şi anume la orele educative desfăşurate cu studenţii
anului V de la secţia “Drept”, pe parcursul anului 2004, la care am venit cu rezultatele
investigaţiilor efectuate la această problemă şi cu soluţii concrete.

Cuvinte cheie: violenţă domestică, hărţuire sexuală, trafic de femei, discriminare de gen,
condiţia femeii, viol marital, consilierea victimelor violenţei, asimetria genurilor, drepturile
economice ale femeilor.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Conţinutul lucrării

În introducere se menţionează care este situaţia femeilor actualmente, cînd Republica


Moldova a păşit pe făgaşul democraţiei, sînt expuse actualitatea şi gradul de investigare a
problemei, determinate de transformările social-economice din societatea noastră, extinderea
noţiunii de responsabilitate a statului faţă de respectarea Constituţiei ţării, totalitatea consecinţelor
sociale şi individuale ale acţiunilor violente asupra sănătăţii femeilor, etc. De asemenea, au fost
prezentate scopul şi obiectivele cercetării şi anume de a reflecta problema protecţiei femeii contra
agresiunii prin prisma dispoziţiilor constituţionale, a actelor legislative care vin să garanteze
prevederile Constituţiei şi să le dezvolte, precum şi de a propune soluţii concrete în vederea
asigurării juridice corespunzătoare a femeii contra agresiunii. A mai fost expusă fundamentarea
teoretică şi metodologică, noutatea ştiinţifică şi aprobarea rezultatelor, tezele înaintate spre
susţinere, precum şi importanţa practică a cercetării şi a recomandărilor propuse.
Capitolul întîi, “Statutul femeii şi echitatea în drepturi a genurilor”, include prezentarea
evoluţiei istorice a instituţiei protecţiei juridice a femeii contra agresiunii, fiind specificată poziţia şi
rolul femeii în sistemele juridice a statelor europene din antichitate şi pînă în prezent, un loc aparte
fiindu-i rezervat arealului moldovenesc şi specificului condiţiei femeii moldovence. S-a mai
menţionat că conceptul de nediscriminare faţă de femei se află într-o corelaţie directă cu
independenţa financiară a acestora, independenţă care se determină după faptul, dacă au sau nu
femeile acces la resursele economice şi umane fundamentale, precum şi dacă pot ele dispune în mod
liber de aceste resurse. Rezultă că dialogul referitor la drepturile omului, dar şi la cauzele agresiunii
faţă de femei trebuie să cuprindă şi aspecte referitoare la drepturile economice ale femeilor. Practic,
în toate epocile de dezvoltare istorică, inclusiv şi la ziua de astăzi, indiferent de nivelul de progres al
societăţii, problema accesului la aceste drepturi se soluţionează şi s-a soluţionat în defavoarea
femeilor. Există mai mulţi factori, care determină statutul inferior al femeilor în sfera economică,
din categoria cărora fac parte normele ce reglementează situaţiile legate de intrarea în posesia
resurselor şi valorilor materiale ale societăţii, norme ce sînt deseori dictate de tradiţie, precum şi
accesul limitat la plasarea în cîmpul muncii, la proprietate şi în lumea bussnesului.
Au fost studiate şi efectele crizei economice de care a fost cuprinsă Republica Moldova în
ultimul deceniu, asupra situaţiei femeii în societate, la locul de muncă şi în familie, impactul pe care
îl are colapsul economic asupra valului de agresiune, în general, şi asupra femeilor în special. De
asemenea, au fost analizate formele pe care le îmbracă violenţa faţă de femei, factorii ce determină
progresarea manifestărilor de violenţă, modul în care mijloacele de informare în masă reflectă şi

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


tratează fenomenul agresiunii faţă de femei, propunîndu-se în acest sens anumite reguli de conduită
pe care ar trebui să le respecte ziariştii atunci cînd tratează un subiect ce ţine de fenomenul
agresiunii împotriva femeilor. În scopul de a găsi un consens în ce priveşte dimensiunile violenţei,
cauzele ce o provoacă şi soluţiile de combatere a acesteia, am considerat a fi necesară expunerea
succintă a conceptului de violenţă cu diferite moduri de definire a acestei noţiuni. De asemenea,
tematica cercetărilor noastre fiind legată de protecţia juridică a femeilor contra agresiunii, a fost
indispensabil să stabilim care este coraportul dintre termenii violenţă şi agresiune avînd în vedere
faptul că în doctrină nu este univocă părerea privitor la aceşti doi termeni.
În finalul capitolului s-a concluzionat că transformările politice şi economice continuie,
nivelul ridicat al sărăciei femeilor, ce rezultă din acestea, constituie impedimente majore la
eliminarea discriminării faţă de ele, a violenţei şi, deci, la implementarea deplină a actelor
internaţionale la care R.M. este parte privitoare la înlăturarea tuturor formelor de discriminare faţă
de femei.
În capitolul al doilea “Dimensiunile instituţiei juridice a protecţiei femeii contra agresiunii
în Republica Moldova – actualităţi şi perspective” este analizată condiţia femeii în contextul
reglementărilor internaţionale şi naţionale referitoare la protecţia acesteia faţă de acţiunile violente.
Atît pe plan mondial, cît şi european au fost adoptate un şir de acte de o importanţă crucială
pentru poziţia şi rolul femeii în societate, cum ar fi “Convenţia asupra drepturilor politice ale
femeii”, “ Convenţia asupra cetăţeniei femeii căsătorite”, “ Declaraţia asupra protecţiei femeilor şi
copiilor în perioade excepţionale şi de conflict armat”, “ Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei”, “ Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi
a exploatării prostituării altuia”, “ Declaraţia privind eliminarea discriminării faţă de femei”.
Existenţa unui astfel de cadru legislativ internaţional ar trebui să constituie un început de bun augur
pentru guvernanţii din toate ţările, îndeosebi pentru cei din ţările fostului lagăr comunist, în care
drepturile omului, în general, şi ale femeilor, în special, se află într-o fază embrionară. Realitatea ne
demonstrează, însă că etapa de iniţiere nu poate fi depăşită nici după 15 ani de propagare a valorilor
democratice, drepturile femeii avînd şi în prezent un caracter declarativ, formal, artificial. Nu există
o politică de stat viabilă cu privire la protecţia drepturilor femeilor, eradicarea violenţei şi a
discriminării faţă de acestea.
În continuarea acestui capitol se cercetează acele forme de agresiune la care sînt supuse
femeile din Republica Moldova cel mai frecvent şi care au, din punct de vedere al reacţiei în lanţ
cele mai drastice consecinţe, atît pentru victime, cît şi pentru societate în general. Astfel a fost
elucidat fenomenul traficului de femei, a cărui prevenire şi contracarare a devenit o prioritate în
politica criminologică naţională. Pentru o mai bună reprezentare a modului de organizare şi

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


săvîrşire a acestei activităţi criminale s-a studiat mecanismul traficului, etapele sale de realizare,
actorii implicaţi în această activitate, filierile utilizate în acest scop, precum şi aportul organelor
competente în activitatea de combatere a acestui flagel, lacunele depistate în lucrul acestora.
O altă formă a agresiunii faţă de femei pe care am cercetat-o în cadrul acestui capitol o
constituie violenţa domestică. Dincolo de diferenţele culturale şi modelele tradiţionale de atribuire a
statutului şi a rolurilor bărbaţilor şi femeilor (conform cărora violenţa este percepută şi tolerată în
mod diferit), violenţa domestică este un exerciţiu de putere aplicat în momentul în care dispar
toleranţa şi comunicarea.
Violenţa domestică este una dintre formele de victimizare a femeii, o situaţie specială în care
se află femeile societăţii moderne. Oricît însă ar fi de frustrante, jignitoare sau umilitoate modurile
de victimizare a femeii, considerăm că forma cea mai aberantă este cea a violului marital. Dar, din
păcate, despre acest din urmă delict se vorbeşte cel mai rar şi cel mai puţin. Deşi au existat proteste
pe scară largă împotriva violenţelor fizice în cuplurile căsătorite, problema violului marital a fost
oarecum trecută sub tăcere.
În esenţă, violul marital, ca şi orice alt tip de viol, înseamnă folosirea forţei şi constrîngerea.
Cu toate acestea, faptul că la mijloc este vorba de o legătură consfinţită prin căsătorie face ca
problema să devină mult mai complexă.
În baza actelor cu caracter internaţional şi naţional, în temeiul cercetărilor efectuate în
domeniu de către specialişti au fost fundamentate şi argumentate din punct de vedere juridic, dar şi
social necesitatea unei iniţiative legislative în sensul recunoaşterii infracţiunii de viol marital şi
reglementarea acesteia printr-un articol separat al Codului penal; necesitatea de a asigura
securitatea victimei în aşa fel ca aceasta să fie scutită de umilinţa discuţiilor publice despre viaţa lor
intimă şi de posibila răzbunare a agresorilor.
O altă formă a conduitei abuzive faţă de femei pe care am reflectat-o în cadrul lucrării este
hărţuirea sexuală. În Republica Moldova fenomenul hărţuirii sexuale a început să fie discutat relativ
recent şi cu regret doar la nivel de organizaţii neguvernamentale sau mişcări feminine. Legislaţia nu
reglementează şi nu sancţionează hărţuirea sexuală. În prezent, deşi sînt puţini cei care abordează
această problemă, fenomenul în cauză are o amploare mult mai mare decît pînă în anii ’90, iar
activitatea de combatere a acestuia este anevoioasă atîta timp cît victimele păstrează tăcerea şi
aceasta deoarece:
a) ele se culpabilizează, considerînd că numai persoanele uşuratice pot deveni jertfe ale
unui asemenea fenomen;
b) cadrul juridic inadecvat face imposibilă pedepsirea hărţuirii sexuale;

10

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


c) şi al treilea motiv este cel economic – lipsa locurilor de muncă impun femeile la
compromisuri.
Constatînd o asemenea situaţie, se formulează un cumul de măsuri necesare pentru eradicarea
hărţuirii, cum ar fi:
- adoptarea unor regulamente de comportare în interiorul organizaţiilor, instituţiilor,
întreprinderilor, etc. şi a unor comisii care ar veghea asupra respectării acestui
regulament;
- elaborarea unui cadru juridic adecvat (propunerile pentru acest subiect fiind analizate
detaliat în cadrul tezei );
- ridicarea nivelului de trai, îmbunătăţirea situaţiei economice a ţării.
În continuarea cercetării fenomenului agresiunii faţă de femei, în paragraful doi al celui de-
al doilea capitol se analizează legislaţia Republicii Moldova privitoare la statutul femeii, după cum
aceasta are ca obiect drepturi civile, politice, economice sau culturale. Actul legislativ care prin
conţinutul său asigură într-o măsură mai mare drepturile civile ale femeii şi, în primul rînd, dreptul
la viaţă, la integritatea fizică şi psihică este Codul penal. Noul Cod penal al Republicii Moldova
intrat în vigoare la 12 iunie 2003 este substanţial îmbunătăţit comparativ cu cel precedent,
concomitent, acordîndu-se şi femeilor o protecţie mai sporită. Studiind acest fundament al legislaţiei
penale am încercat să analizăm succint performanţele şi lacunele prevederilor prin care se
incriminează unele fapte cu caracter violent a căror victime pot fi femeile, cum ar fi, spre exemplu,
art.171 al Codului penal care reglementează infracţiunea de viol, sau art.165 al Codului penal care
califică drept infracţiune traficul de fiinţe umane.
O altă categorie de drepturi fundamentale ale omului, care necesită o abordare mai detaliată
sub aspectul garantării lor prin reglementările legislative în vigoare şi care au fost cercetate în
cadrul tezei, o constituie drepturile economice şi sociale, în categoria cărora se includ: dreptul la
muncă şi la protecţia muncii, dreptul la asistenţă şi protecţie socială, dreptul la proprietate privată şi
protecţia acesteia, dreptul la ocrotirea sănătăţii etc. Evident, că actul legislativ fundamental care
reglementează raporturile de muncă şi instituie norme referitoare la protecţia muncii, indiferent că
este prestată de femei sau bărbaţi este Codul muncii, care fiind recent adoptat cuprinde unele
dispoziţii favorabile angajaţilor de gen feminin, deşi există norme, cum ar fi cele legate de
consacrarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei, care poartă un caracter discutabil.
Principala problemă în legătură cu egalitatea formală este că normele legale, care prevăd
egalitatea femeilor, sînt norme “pentru bărbaţi” (adică sînt elaborate avîndu-se în vedere situaţia
bărbatului fără a se lua în consideraţie necesităţile specifice ale femeilor în familie). Aceasta
înseamnă că egalitatea formală, uneori este în detrimentul femei. Acest gen de egalitate - privitoare

11

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


la posibilitatea da a lucra ziua de muncă completă sau în orele tîrzii nu este de mare ajutor pentru
femeia care are copii mici şi este fără acces la facilităţile pentru îngrijirea copiilor. O altă dilemă o
constituie drepturile speciale şi anume, faptul că adeseori definiţia concretă a “necesităţilor reale ale
femeilor” este luată în calitate de punct de plecare, fără a se lua în considerare dacă aceste
necesităţi sînt proprii tuturor femeilor. Evident, că este nevoie de o schimbare a mentalităţii
legiuitorului: reglementările privitoare la situaţia femeilor trebuie să fie formulate în aşa fel, ca
femeile să fie privite ca angajaţi preţioşi şi nu ca o povară suplimentară pentru companie. Această
schimbare de atitudini va avea loc atunci, cînd normele juridice vor stipula unele măsuri de
stimulare ale angajatorilor şi nu numai măsuri de constrîngere.
Un alt aspect cu caracter primordial referitor la statutul juridic al femeii îl constituie
viziunea legiuitorului asupra drepturilor şi obligaţiunilor femeilor în cadrul familiei. Scopul actelor
normative prin care se reglementează drepturile şi libertăţile femeilor este de a implementa şi
realiza principiul egalităţii genurilor, de a preveni discriminarea femeilor, în special, a unor
asemenea forme cum ar fi constrîngerea la încheierea căsătoriei şi violenţa în familie. Actul
legislativ care stă la baza reglementării relaţiilor de familie este Codul familiei, conform căruia
“toate persoanele căsătorite au drepturi şi obligaţii egale în relaţiile familiale, indiferent de sex, rasă,
naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, avere şi origine socială”
(art.5 al. 1 Codul familiei), fiind consacrat prin art. 16 şi principiul egalităţii soţilor în relaţiile
familiale.
Cît priveşte categoria drepturilor politice, odată cu colapsul comunismului şi instaurarea
democraţiei acestea au primit o nouă conotaţie, provocînd “reîncetăţenirea”, cel puţin la nivel de
discurs, a femeilor.
Într-adevăr, femeile au dreptul de a-şi exprima în mod liber opinia politică prin vot, au
dreptul de a fi alese în organele reprezentative ale statului, aspect care s-a îmbunătăţit în ultimii ani,
dacă avem în vedere ponderea femeilor – deputaţi în Parlamentul actual.
Promovarea şi garantarea activităţii politice a femeilor este reglementată prin mai multe
acte normative care au fost reflectate în teză, printre care se enumeră Legea privind partidele şi alte
organizaţii social-politice, şi Legea serviciului public, care deşi garantează femeilor drepturi
politice, nu asigură realmente transpunerea acestora în practică, acest gen constituind o categorie, de
obicei, marginalizată în politică.
În final, ca un rezumat la acest paragraf, se menţionează, că fundamentul legislativ sau
cadrul juridic existent în Republica Moldova referitor la drepturile şi libertăţile femeilor, la protecţia
lor contra agresiunii, creat anevoios pe parcursul ultimilor ani este unul care poate asigura în mare
măsură protecţia femeii, apărarea ei contra violenţei. Dar prin prisma adresărilor parvenite

12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


avocaţilor parlamentari, Centrului pentru Drepturile Omului, altor organizaţii neguvernamentale,
putem conchide, că în statul nostru continuă să fie grav încălcate multe dintre drepturile şi libertăţile
fundamentale consfinţite în Constituţie şi în actele juridice internaţionale, de cele mai multe ori
victime fiind femeile, ca persoane cu un grad de vulnerabilitate mai sporit, decît alte categorii
sociale.
În temeiul acestor concluzii în paragraful trei al capitolului doi se formulează propuneri
concrete în vederea îmbunătăţirii asigurării juridice a protecţiei femeilor contra agresiunii. În acest
sens se propune proiectul unei Concepţii sau a unui plan strategic multiaspectul menit să contibuie
la suprimarea discriminării femeii, promovarea egalităţii dintre genuri şi protecţia femeii contra
agresiunii, ceea ce s-ar reduce în final la îmbunătăţirea situaţiei acesteia.
Proiectul în cauză sub denumirea “Drepturile femeii – parte inalienabilă, integrantă şi
indivizibilă a drepturilor fundamentale ale omului”, cuprinde după părerea noastră direcţiile
prioritare ale politicii de stat în ceea ce priveşte situaţia femeilor în Republica Moldova, şi ele ar fi
următoarele:
a) în sfera economică – adoptarea unor măsuri de natură să protejeze femeia contra
intemperiilor economice;
b) în sfera socială şi cea a protecţiei sănătăţii femeilor – aceste domenii necesită adoptarea
unor programe realiste, bine argumentate ştiinţific, durabile şi susţinute financiar, în
urma implementării cărora femeile ar simţi realmente sprijinul statului;
c) în domeniul politic – este necesar de a adopta unele amendamente la un şir de acte
legislative de natură electorală, în scopul diminuării disproporţiei existente între
reprezentanţii ambelor genuri în organul legislativ şi organele executive ale statului. Se
propune, de asemenea, ca în Legea cu privire la serviciul public să fie introdusă o
dispoziţie conform căreia, la formarea organelor de conducere, a comitetelor, a
consiliilor, la numirile în funcţie, să fie respectată o anumită proporţie dintre bărbaţi şi
femei, această proporţie fiind în concordanţă cu ponderea femeilor şi bărbaţilor din
totalul populaţiei;
d) în domeniul cultural - atitudinea societăţii, a fiecărui individ în parte trebuie reevaluată,
redirecţionată spre aprecierea adevăratelor valori spirituale, iar aceasta în mare măsură,
poate reuşi prin intervenţia cugetată a statului
Bineînţeles, măsurile propuse vor fi eficiente doar dacă ele vor “îmbrăca” o formă juridică
adecvată şi dacă va fi pus în funcţiune un mecanism perfect de implementare a acestora.
Cu toate acestea, după cum am menţionat, mai există nişte elemente care constituie sursă de
violenţă şi anume, particularităţile fiziologice şi psihice ale omului, particularităţi ale căror efecte

13

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


negative, sub forma unui comportament abuziv faţă de persoanele mai vulnerabile, trebuie
contracarate prin dispoziţii legale adecvate. Acest fapt ne permite să insistăm asupra necesităţii
adoptării, în primul rînd a unei legi cu privire la combaterea violenţei domestice. Un astfel de act
normativ este necesar pentru a recunoaşte fenomenul agresiunii în familie drept o problemă socială
şi nu una familială şi pentru contracararea oricăror abuzuri la adresa femeilor, copiilor, care la
moment, practic sînt neprotejati şi forţaţi să tolereze violenţa.
Prin adoptarea şi aplicarea unei asemenea legi, desigur, nu pot fi soluţionate integral
problemele femeilor, chiar şi cele privitoare la violenţa domestică, fiind necesar de a supune
modificării, în sensul sporirii protecţiei victimelor violenţei, şi alte acte normative.
Concluzionînd, am dori să menţionăm că soluţionarea problemei violenţei faţă de femei, în
viziunea noastră, este condiţionată de două momente:
a) adoptarea de noi strategii socio-economice, care ar ridica nivelul de trai al societăţii în
general, şi al femeilor în special, propunerile noastre la acest subiect sugerîndu-le în
cadrul proiectului Concepţiei de stat cu denumirea: “Drepturile femeilor – parte
inalienabilă, integrantă şi indivizibilă a drepturilor fundamentale ale omului”;
b) elaborarea unui cadru juridic corespunzător, prin adoptarea unor noi legi, cum ar fi cele
menţionate şi propuse de noi în prezenta lucrare şi îmbunătăţirea celor existente,
neaccentuînd faptul că şi transformările socio-economice au la bază tot activitatea
legislativă – fără o elaborare reuşită a legilor cu caracter economic şi instituirea unor
mecanisme viabile de implementare a acestora nu poate să existe o creştere a economiei
sau a calităţii vieţii populaţiei.
În capitolul trei “Mecanisme şi instrumente de asigurare a egalităţii şanselor şi eradicării
violenţei faţă de femei” sînt analizate perspectivele de soluţionare şi de contracarare a fenomenului
agresiunii faţă de femei prin prisma unor proiecte de intervenţie comunitară care au fost iniţiate în
unele state cu tradiţie în domeniul asigurării juridice a protecţiei femeilor contra violenţei.
Proiectul de Intervenţie în cazul Abuzurilor Domestice (DAIP) cu sediul la Duluth,
Minessota, a fost primul proiect în S.U.A. recunoscut la nivel naţional, bazat pe reacţia comunităţii
şi care a negociat cu succes un acord cu cele mai importante agenţii de intervenţie juridică, pentru
coordonarea intervenţiilor acestora prin intermediul unei cereri de politici şi protocoale, consemnate
în scris, de limitare a libertăţii individuale de acţiune în abordarea cazurilor şi care îi obligă pe
funcţionarii publici să respecte standardele minime de reacţie.
În temeiul celor studiate despre proiectele de intervenţie comunitară şi despre modelul Duluth,
putem menţiona că conceptul fundamental al acestora este simplu, ele concentrîndu-se pe asigurarea
securităţii totale a femeilor agresate, prin formarea unei reţele complexe de cooperare între

14

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


instituţiile comunitare. Componenţa critică a acestui model este un sistem juridic care reacţionează
uniform faţă de cazurile de violenţă domestică. Direcţiile de acţiune sînt trasate ţinîndu-se seama de
complexitatea dinamicii cazurilor de agresiune.
Aceste proiecte de intervenţie comunitară nu sînt un model de perfecţiune, dar ţările în care s-
a recurs la implementarea lor au făcut progrese fabuloase în sfera protecţiei femeilor contra
agresiunii, acestora fiindu-le asigurate:
- adăpost şi izolare faţă de agresori;
- protecţia şi întreţinerea copiilor lor;
- consiliere juridică;
- sprijinul organelor de jurisdicţie;
- ajutor în încercarea de reintegrare socială.
În continuarea acestui capitol au fost cercetate nu numai avantajele acestor intervenţii
comunitare, dar şi lacunele lor, măsura în care este posibilă implementarea acestor proiecte în
sistemul juridic al Republicii Moldova, precum şi mecanismele pe care le utilizează în procesul de
eradicare a violenţei aşa state ca Suiedia, Norvegia, Finlanda, Canada, România. De asemenea,
avînd în vedere poziţia Republicii Moldova ca stat membru al C.S.I., care se află la o etapă de
dezvoltare asemănătoare cu alte state din fostul bloc socialist am considerat necesar de a studia
practica asupra asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în ţările C.S.I. În majoritatea
ţărilor europene care au fost şi mai sînt încă la etapa de trecere spre un regim democrat şi o
economie de piaţă, cercetările au demonstrat că creşterea valului de agresiune este provocat, în parte
şi de prăbuşirea regimului, care promova şi asigura un control dur asupra oricărui gen de activitate
sau organizare în afara familiei şi a domiciliului. Agresiunea în familie, dar şi în afara ei, îndreptată
împotriva femeilor este un viciu cunoscut de statele membre ale C.S.I. şi pînă la colapsul imperiului
sovietic, dar pînă atunci şi de atunci încoace această problemă continuă să fie ignorată, neexistînd
nici date oficiale cu privire la cazurile de violenţă domestică, fapt care poate fi considerat normal
atîta timp, cît în aceste ţări nici nu este incriminată agresiunea în familie.
Analizînd situaţia mai amănunţit în unele din fostele republici unionale (Uzbekistan,
Federaţia Rusă, Ucraina) am constatat că în ţările C.S.I. organele puterii de stat dispun de
semnificative posibilităţi pentru instituirea unor reforme şi transformări în procesul de îmbunătăţire
şi redirecţionare a instituţiilor sociale fundamentale, şi anume: sfera muncii, sistemul judecătoresc,
domeniul educaţiei, a sănătăţii, a deservirii sociale etc. Statele sînt apte şi trebuie să recunoască
violenţa faţă de femei ca fiind în afara legii, să instituie asemenea modalităţi şi proceduri de
realizare a justiţiei prin care ar fi respectată demnitatea umană a victimei şi ar fi supus urmăririi şi
sancţionării agresorul; să prevadă mecanisme de acordare a protecţiei victimelor violenţei

15

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


domestice, a traficului de fiinţe umane, a violurilor; să contribuie la formarea în instituţiile de
învăţămînt a unei atmosfere străine de violenţă, la educarea tinerii generaţii în spiritul neagresiunii,
precum şi să includă problema violenţei împotriva femeilor în categoria priorităţilor pe care trebuie
să le urmeze acel stat care se consideră cu adevărat democratic.

Concluzii şi recomandări
Generalizînd rezultatele cercetărilor destinate modului în care în Republica Moldova se
asigură protecţia juridică a femeiilor contra agresiunii, factorilor ce determină expansiunea
flagelului violenţei şi a măsurilor care necesită a fi adoptate pentru contracararea acestui fenomen,
concluzionăm:
- în toate etapele evoluţiei istorice a instituţiei protecţiei juridice a femeii contra agresiunii
normele care formau conţinutul acestei instituţii aveau un caracter discriminatoriu, situaţie
care deşi s-a îmbunătăţit în prezent, totuşi, necesită perfecţionare, avînd în vedere apariţia
unor noi forme ale agresiunii faţă de femei;
- manifestările de violenţă sînt favorizate de aşa factori cum sînt: caracterul precar şi
insufucient al legislaţiei în domeniu, precum şi funcţionalitatea inadecvată a legislaţiei
existente; reprezentarea insuficientă a femeilor în organele puterii de stat; tratarea
instituţiei familiei drept o chestiune privată care se află în afara controlului statului;
dependenţa economică a femeilor faţă de bărbaţi; accesul limitat la locuri de muncă atît în
sectorul de stat, cît şi privat; tendinţa unei educaţii cu caracter de gender;
- criza economică şi dezechilibrul social cu care se confruntă statul nostru de mai mulţi ani
a provocat consecinţe nefaste pentru situaţia femeilor: acutizarea sărăciei, emigrarea în
masă peste hotarele ţării, rata înaltă a şomajului şi lipsa acută a locurilor de muncă,
protecţie socială redusă, sporirea manifestărilor de violenţă atît în familie cît şi în societate
determinate de dependenţa economică a femeii, dar şi de incapacitatea organelor
competente de a contracara acest fenomen dată fiind finanţarea insuficientă din partea
statului şi gradul înalt de corupţie printre funcţionarii organelor de justiţie;
- cadrul normativ internaţional include un număr impresionant de acte ce reglementează
protecţia drepturilor omului, inclusiv consacrate doar problemelor femeilor, însă R.M. nu
întotdeauna respectă prevederile standardelor internaţionale referitoare la protecţia
drepturilor omului. Legislaţia Republicii Moldova asigură un minimum de garanţii
femeilor prin dispoziţiile Codului penal, muncii, familiei, alte legi, dar pînă în prezent nu
constituie obiect de reglementare juridică violul marital, hărţuirea sexuală şi violenţa

16

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


domestică, fapt care constituie un impediment în activitatea de eradicare a violenţei faţă
de femei;
- în urma adoptării Planului naţional “Promovarea egalităţii genurilor umane în
societate pentru perioada 2003-2005” n-au fost observate transformări pozitive vizibile
cît priveşte prevenirea sau eradicarea fenomenului violenţei faţă de femei. Agresiunea
faţă de femei constituie o problemă incontestabilă a societăţii noastre a cărei proporţii se
extind în ciuda faptului că, totuşi, statul, dar şi O.N.G.-urile încearcă, cel puţin frînarea
dinamismului acesteia. Extinderea se manifestă prin faptul că violenţa îmbracă noi
forme, majoritatea cărora nu sînt reglementate de legislaţia în vigoare;
- cea mai larg răspîndită formă de violenţă este violenţa în familie şi efectele ei sînt
dezastruoase nu doar pentru femeie, a cărei sănătate fizică şi psihică este afectată sau
productivitatea muncii ei s-a redus, ci şi pentru copiii care au fost martorii actelor
violente dintre părinţi, precum şi pentru societate în general (creşterea mortalităţii,
creşterea numărului concediilor şi pensiilor medicale, întreţinerea copiilor
instituţionalizaţi după moartea mamei etc.).
- în scopul eradicării fenomenului violenţei domestice este necesar de a adopta o
lege cu privire la violenţa în familie şi căile de contracarare a acesteia;
- eficienţa măsurilor adoptate de guvernanţi, a actelor legislative privitoare la
protecţia femeii împotriva agresiunii depinde în mare măsură şi de aşa structuri, cum ar
fi proiectele de intervenţie comunitară, implementate de ţările cu tradiţie democratică
care ar negocia acorduri cu cele mai importante instituţii jurisdicţionale, pentru
coordonarea intervenţiilor acestora prin intermediul unei serii de politici şi norme,
consemnate în scris, de limitare a libertăţii individuale de acţiune în abordarea cazurilor
şi care îi obligă pe funcţionarii publici să respecte standardele minime şi să-şi
îndeplinească obligaţiunele ce le revin faţă de victimele agresiunii.
În temeiul concluziilor expuse se impune imperios:
a) de a promova în societate, valorile bazate pe parteneriat şi respect reciproc, toleranţă şi
nonviolenţă, de a educa tînăra generaţie în spiritul egalităţii între genuri;
b) de a extinde capacităţile de responsabilitate ale statului pentru protecţia drepturilor
umane ale femeilor atît în sfera publică, cît şi în cea privată;
c) de a întreprinde măsuri necesare dezvoltării economice şi sociale a statului, aspect ce
constituie alt pilon fără de care, realmente, nu poate fi vorba de stoparea violenţei;

17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


d) de a adopta o lege privitoare la violenţa domestică (proiectul căruia l-am dezbătut în
Capitolul II al acestei teze);
e) de a dezvolta un sistem de servicii de susţinere, consiliere şi reabilitare a victimelor
violenţei, precum şi a agresorilor;
f) de a elabora şi implementa programe educative de prevenire a fenomenului violenţei
introducînd, de exemplu, o disciplină nouă (sub denumirea, “Educaţia familială”) care ar
pregăti şi educa copiii pentru viaţa în familie, i-ar obişnui cu ideea egalităţii dintre genuri,
a drepturilor şi obligaţiilor soţilor, a daunei şi ineficienţei comportamentului agresiv în
familie;
g) de a colabora cu statele în care sînt create proiecte de intervenţie comunitară în vederea
preluării şi adaptării la condiţiile Republicii Moldova a politicilor şi procedeelor instituite
prin intermediul acestor proiecte;
h) de a informa populaţia despre consecinţele pe care le poate avea atitudinea tolerantă faţă
de agresiunea în familie;
i) de a întocmi raporturi şi statistici privitoare la gradul de extindere a acestui fenomen.
O problemă majoră o constituie şi violenţa la locul de muncă, sau în societate, care în mare
măsură au o tentă sexuală. Hărţuirea sexuală, violul, traficul de femei în scop de exploatare sexuală
sînt manifestări ale violenţei sexuale prin care bărbatul pune în pericol grav viaţa, integritatea fizică
şi psihică sau libertatea femeii exercitîndu-şi astfel puterea sau dominaţia. Acestea din urmă variază
de la clişee de abuz sexual la practicarea comerţului “în industria sexului”, leziuni grave sau moarte.
Deşi, Codul penal în vigoare prin art. 165 incriminează traficul de persoane, totuşi aplicarea
practică a acestor dispoziţii au scos la iveală multe lacune, fiind necesar de a opera unele
modificări:
1. Traficul să fie recunoscut drept crimă chiar şi atunci cînd victima şi-a dat
consimţămîntul de a fi traficată;
2. Să fie recunoscute ca forme de exploatare a victimelor şi aşa acţiuni ca utilizarea
femeilor în calitate de mamă-surogat sau în scopuri de experimente medicale.

18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Lista lucrărilor publicate la tema tezei

1. Violenţa în familie: cauzele toleranţei şi resemnării victimelor. Materialele


conferinţei ştiinţifice internaţionale din 16-17mai 2003 Violenţa în societatea
de tranziţie. –Chişinău, 2003, p. 35-40. (Coautor: Bantuş An.). 0,25 c.a.
2. Multitudinea formelor de manifestare a violenţei faţă de femei şi
consecinţele lor. Legea şi viaţa, 2004, nr. 6, p. 47-51. 0,42 c.a.
3. Demnitatea omului în contextul prevederilor constituţionale. Hărţuirea
sexuală. Materialele conferinţei teoretico-ştiinţifice Internaţionale din 22-23
septembrie 2004 (mun. Bălţi) Dezvoltarea constituţională a Republicii
Moldova la etapa actuală. –Chişinău, 2004, p. 154. (Coautor: Bantuş A.) 0,28
c.a.
4. Politica educaţională şi accesul genurilor la educaţie – factori decisivi în
lupta pentru contracararea violenţei faţă de femei. Legea şi viaţa, 2004,
nr. 12, p. 25-27. 0,3 c.a.
5. Dreptul la informare şi contracararea violenţei faţă de femei – realităţi şi
perspective. Revista naţională de drept, 2004, nr. 1(40), p. 30-33. 0,28 c.a.
6. Proiecte de intervenţie comunitară în domeniul combaterii violenţei faţă
de femei. Legea şi viaţa, 2005, nr.6, p. 33-36. 0,38 c.a.

Autor: Bâcu Adelina

19

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Аднотация
Диссертации Аделины Быку «Юридические гарантии защиты женщин
против насилия», представленной на соискание ученной степени доктора
юридических наук по специальности 12.00.02 – Публичное право
(конституционное); организация и функционирование правоохранительных
учреждений
Данная работа посвящена проблеме насилия в отношении женщин и путям ее
разрешения, феномену, который бурно обсуждается, начиная с последнего десятилетия
прошлого века, будучи одним из наиболее комплексных в современном мире. Данное
бедствие включает элементы и причины, по сущности, отличающие его от всех остальных
проблем, с которыми государство сталкивается в настоящее время, но не занижающие его
значения, а напротив раскрывающие его социальную угрозу и пагубные последствия, к
которым он может привести.
Учитывая тот факт, что с точки зрения социальной справедливости, одним из
фундаментальных прав человеческого существа является право быть свободным,
предполагающее также исключение или устранение всех форм насилия, последствия
которого ощущаются через дестабилизацию социальной гармонии, политики страны,
экономического застоя, моральной деградации и поражения физического и психического
здоровья населения, цель данного научного исследования заключается в том, чтобы
заставить общество и, особенно, государственные структуры, юрисдикционные органы,
признать этот феномен, прислушаться к причинам возникновения актов агрессии в
отношении женщин, как в семье, так и в обществе, доказать необходимость вмешательства
государства посредством принятия мер законодательного, а также экономического,
социального, культурного характера с целью уменьшения насилия которому подверглись
женщины, особенно за последнее десятилетие.
Мы живем в больной среде, пронизанной бескультурьем и невежеством, где большая
часть населения считает приемлемыми отношения, основанные на насилии между людьми и,
в первую очередь, оправдывает насилие мужчин в отношении женщин, а эволюция нашего
общества не позволила женщине достигнуть необходимого уровня осознания своих прав и
свобод. Исходя из этих соображений необходимо продвигать в обществе ценности,

20

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


основанные на партнерстве и взаимном уважении, терпимости и отсутствии насилия,
воспитать новое поколение в духе равенства полов.
Annotation
Of the thesis “Legal assistance in protecting women against violence”, presented
by Adelina Bâcu for obtaining the scientific degree of Doctor in Law, speciality
12.00.02 – Public Law ( constitutional ); organization and functionation of law
institutions
The present thesis tackles the problem of violence against women and specifies solutions to
solve it. This complex phenomenon has been under intensive discussion since the last decade of the
20th century. The violence itself includes all elements and causes that differentiate it, without
diminishing its importance, from all the other problems that our country faces nowadays, involving
potential danger and unpredictable consequences to society.
As an important element of social equity, one of the fundamental human rights is the right to
freedom that presupposes elimination of all forms of violence, whose consequences are seen in the
dangerous destabilization of social harmony and political system, in economic recession as well as
moral degradation that affects mental and physical health. Taking all this into consideration, the
goal of this scientific research is:
- to address the society, namely governmental authority, jurisdictional bodies so that they
recognize the phenomenon of gender-based violence and its origin within both the
family and community;
- to demonstrate the necessity of government intervention to take legislative, social and
economic measures to reduce and stop the wave of violence against women.
The economic strategies designed to get over the economic decline and increase the living
standards are meant to be of not less importance for violence eradication.
As the thesis mentions, it is not only incomes increase that can diminish the violence against
women in our society. We live in an environment of no culture and ignorance where a great
majority of population considers violent relations among people appropriate, and, in such a way,
justifies violence against women. The evolution of our society didn‫ ׳‬t allow women to achieve the
necessary level of rights and freedoms awareness. Taking all this into account, it is necessary to
promote partnership values and respect, tolerance and nonviolence, to educate the new generation in
the spirit of equality between genders.

21

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


The results of the present scientific research and the proposal made in it could be significant
both for enlarging the topic of the thesis and generating new solutions regarding legal assistance in
protecting women against indoor and outdoor violence.

22

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

S-ar putea să vă placă și