, Cartografia este stiinta care se ocupa cu constructia planurilor si hartilor t opografice, cuprinzînd: - desenul cartografic, prin care se stabilesc

normele de reprezentare a elemente lor topografice' de pe suprafata terestri pe plan, referindu-se la continut, semne conventionale, inscriptii, baza matematica si geodezica etc.; -:- proiectiile cartografice, respe'ctiv procedeele matematice prin care se real izeaza reprezentarea suprafetei elipsoidului(sferei) pe plan; .;.. editarea planurilor si 'bartilor topografice, adica studierea procedeelor d e redactare, cartografi ere, reproducere si multiplicare, pentru obtinerea planului sau' hart ii topografice imprimate. Planul sau harta obtinuta in urma editarii, este documentul fundamental pentru e xecutarea lucrarilor de cercetare, proiectare si constructii in diferite domenii de activi tate si pentru, editarea planurilor si hartilor tematice. Scurt .istoric. Cartograrm a aparut din cele mai vechi timpuri si s-a dezvoltat, concomitent cu ' alte stiinte: astronomia, geografia, geodezia, matematica. Din antichitate s-au pastrat unele reprezentari cartografice, dintre care pot fi amintite cele din Egipt, Mesopotamia, China (unde apare pentru prima data raportul de sca ra). In Grecia,' Ptolemeu a elaborat "Ghidul geografic", lucrare compusa din opt carti, in care s e dau informatii de intocmire a hartilor, precum si tabele ,cu pozitia a peste 8000 localitati, d intre care circa 40 sînt în Dacia. Hartile si tabelele cu pozitia punctelor sint' exprimate pentru pr ima data prin coordonate geografice (latitudine si longitudine) cu originea la' ecuator. In Im periul (Roman s-a elaborat harta denumita "Tabula Pentingiana" sub forma unor fisii pe anumite iti nerarii, fiind' 'reprezentate prin semne conventionale: fluviile, orasele, soselele, drumurile, resedintele guvernatorilor, farurile de navigatie, hanurile, pasunile etc. In evul mediu cartograrm se dezvfdta in continuare, remarcindu-se hartile chinez e întocmite al diverse destinatii (funciare, politico-administrative, militare), elaborinduse sistemul de multiplicare si imprimare in culori. Merita a fi mentionata si harta geografica bizantina,cup rinzind Palestina, realizata in jurul anului 938. începînd din secolul al X-lea în Europa apar numeroase lucrari cartografice care au servit' la efectuarea marilor calatorii si descoper iri geografice. Pe teritoriul tarii noastre s-au realizat harti cu caracter informativ pîna în secol ul al XVII-lea. Un pas important in' dezvoltarea cartografiei il constituie realizarea hartii Mu nteniei - 1'700, a stolnicului Constantin Cantacuzino Si'~ hartii Moldovei -1737, a domnitorului Di mitrie Cantemir. Dupa anul 1840 se fac ridicari geometrice in vederea întocmirii hartiilor, realizi ndu-se harti la scara 1 :57600 pentru Oltenia, Muntenia"Moldova, Transilvania, Bucovina,' Bas arabia si

Do~rogea. ,. Din 1863 apar primele forme organizate, care in 1868 se legifereaza si se dezvol ta constitUind embrionul Institutului Geografic Militar, respectiva actualei Directii Topografi ce Militare, acestea fiind primele institutii românesti destinate a executa lucrari geodezice, topografice si cartografice. In perioada 1873-1899 s-au întocmit harti la scara 1:20000 pentru Moldova si 3 " I

iI Muntenia - p,îna la meridianul ZimniceB;- si la scara' 1 :10000 pentru Dobrogea, i n proiectia Bonne. Pe baza acestora' pina în anul 1916 s-au intocmit harti la scarile 1 :50000 , 1 :100000 si 1 :200 '000 si s-au transformat hartile existente, În proiectie Lambert. Din anul 1896 s-au înfiintat scoli pentm pregatirea cadrelor de specialitate. Dupa primul raZboi mondial s-a continuat activitatea si În anul 1932 s-a adoptat o noua baza stiintifica -- proiectia stereografica cu plan secant, pe elipsoid Hayford. Pe a ceasta baza a continuat lucrarile de întocmire si actualizare a hartilor pina În 1951 cînd s-a intro dus proiectia Gauss-Kruger pe elipsoid Krasovski. în perioada 1951-1970 s-au realizat harti pe întreg teritoriul national la scarile 1 :25000, 1 :50000, 1 :100000, 1 :200000 si 1 :500000, si planuri topografice pentru toate orasele la scarile 1 :10000 si ,1:5000. Modernizarea acestora s-a realizat în perioadal 1971-1986 obt inîndu-se harti unitare privind precizia, continutul si modul de reprezentare, lucrari cu nivel calitativ mondial. Dupa ,1987 a inceput actualizarea acestora. Tot în aceasta perioada s-au realfzat planuri topografice pe o Însemnata suprafata, necesare economiei nationale: agricultura, silvicultura, exploatarea resurselor naturale, planuri si barti tematice. în 1970 s-a adoptat proiectia stereo grafica cu plan unic secant, pe elipsoid Kras ovski, pentnJ executarea lucrarilor la scari mari necesare economiei nationale.

DEFINITIA SI SCOPUL DESENULUI CARTOGRAFIC Desenul cartografic face parte din desenul tehnic. 1. 1 : 100000. usurînd astfel raportarea punctelor. scopul si continutul hartii. 1 : 25000. fiind modul de reprezentare a elementelor topografice de pe teren. asigurînd astfel precizia si autenticitatea lor. caracterele si dimensiunile scrierilor.Capitolul 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE DE DESEN CARTOGRAFIC \. Aceste cerinte se realizeaza prin folosirea unor metode de Întocmire precise si eficiente si prin asigurarea unei calitati grafice ridicate. citit si expresive. 1 : 5000. 1. modele de cadru. distantate la 1 mm. Dupa anul 1951 s-au elaborat atlase de semne conventionale pentru toate scarile: 1 : 500. 1 : 10 000. semnele conventionale pentru reprezentarea planimetriei.1. Acesta cuprinde scrierea cartografica.sa fie clare. desenul are o importanta deosebita pentru realizarea claritatii si expresivitatii hartilor si planurilor. Atlasele s-au îmbunatatit continuu. La intervale de 5 mm. l-au avut atlasele de semne conventionale. 1 : 1 000. 1 : 1 000 000. În acest sens. Atlasele contin semne conventionale. Desenul cartografic a avut o evolutie continua. explicatiile privind aplicarea semnelo r cqnventionale. abrevierile etc. Se foloseste pentru originalele planurilor topografice. pentru grafice si pentru schite. respectiv a desenului cartografic. Pentru a raspunde multiplelor conditii impuse. MA'fERIALE SI INSTRUMENTE PENTRU DESEN 1. precum si pe hartile speciale. Pe hîrtie milimetrica nu se Întocmesc originalele 5 . asigurîndu-se concordanta cu continutul hartii si cu atlasele folosite pe plan mondial. planurile si hartile topografice trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte: _.2. liniile sînt îngrosate progresiv.2. MATERIALE PENTRU DESENUL CARTOGRAFIC Hîrtia milimetricaeste hîrtie de desen opaca sau transparenta (calc. 1 : 2000. elementele reprezentate" inscriptiile si datele cifrice sa corespunda cu cele din teren ca pozitie si valoare. 1 : 200000. 10' mm si 50 mm. patratele prin linii longitudinale si transversale colorate. 1 : 50000. folii plastice) împartita în. Acestea s-au elaborat în functie de scara. 1 : 500 000. usor de. a distantelor si respectiv numararea patratelelor. hidrografiei si altimetriei pe planurile si hartile topografice.1. . Un rol deosebit În dezvoltarea modului de reprezentare a elementelor de pe teren.

în acest caz. Ea trebuie sa fie densa.care trebuie sa se pastreze timp îndelungat. 6 . pe care se copiaza planurile pentru multiplicare si se întocmesc: oleata numirilor topice. Pe placa suport si pe una din f~tele hîrtiei (de desen si sustinere) se întinde în strat subtire si uniform din pasta de lipit cu ajutorul unei pensule. material plastic etc. de desen se încearca prin trasarea repetata de linii cu un creion cu mina tare (3 H) si stergerea lor cu radiera. se foloseste pentru planurîle care trebuie sa se pastreze si sa reziste la copieri repetate. Hîrtia' de calc este de mai multe feluri: . Originalele care nu se pastreaza timp îndelungat se întocmesc pe hîrtie necaserata sau caserata pe pînza. Dupa executarea originalului pe hîrtie milimetrica. în functie de scop si dimensiuni. urmarindu-se planeitatea. iar tusul sa nu se întinda. De asemenea.topografica. în timpul lucrului hîrtia se fixeaza pe planseta cu pioneze. pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate. lipsa petelor. dupa care se preseaz a. asigurînd astfel aderenta hîrtiei la suport. Foliile plastice din poliester se utilizeaza pentru' desen si pentru reproduceri cartografice. Pentru desen. cu hîrtie gumata sau prin lipirea marginilor. dupa care în locul respectiv se deseneaza cu tus. folosita pentru desene în creion si pentru schite. rezistenta. Suporturile presate si uscate se verifica. Liniile desenate trebuie sa fie compacte si uniforme. folosind tragatorul si penita . .subtire.' zgîrieturi lor si stersaturilor. Hîrtia aIba pentru desen se foloseste pentru întocmirea originalelor planurilor si hartilor. a machetei de culori.obisnuita. aluminiu. cu nuanta uniforma si fara pete sau încretituri. . . apoi se aplica hîrtia pe placa si se întinde cu ajutorul unui rulou. folosindu-se pentru copierea desenelor întocmite pe hîrtie milimetrica sau pe hîrtie alba. pentru multiplicare. racordare etc. Pentru mentinerea planeitatii. Hîrtia de calc este transparenta. iar pe cealalta o hîrtie (de sustinere) de calitate inferioara. Hîrtia se umezeste înainte de caserare pentru asigurarea uniformitatii. hîrtia se casereaza pe ambele fete ale suportului: pe una se lipeste hîrtia de 'desen. hîrtia se fixeaza pe planseta sau pe un suport nedeformabil. de regula. Calitatea hîrtiei. macheta de culori si benzile de racordare. Lipirea se executa. ' Hîrtia de desen trebuie sa se pastreze în încaperi cu temperatura constanta (18-20°C).pînzata. se utilizeaza pentru întocmirea diferitelor proiecte si piese tehnice. acesta se copiaza pe hîrtie de calc sau pe folie plastica transparenta. caserarea integrala si uniforma a hîrtiei pe ambele fete. matisate pe ltna sau pe ambele fete. pentru evitarea defo. cu o pasta formata din aracet si amidon. Hîrtia de calc pînzata si cea de calitate superioara tinde sa fie înlocuite cU folii din materiale plastice transparente. a oleatei numirilor topice.de calitate superioara. Originalelecare trebuie sa se pastreze se întocmesc pe hîrtie caserata (lipita) pe un suport rigid: placa de zinc. Acestea sînt transparente.rmarilor. în lucrarile topografice se foloseste pentru întocmirea si copierea originalelor planurilor. a benzilor de. Supo rtul trebuie sa se prepare pentru caserare prin granularea si degresarea ambelor fete. precum si pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate . . pentru copierea diferitelor proiecte si piese tehnice. . formata dintr-o pînza fina impregnata cu o pasta albastruie care permite desenarea pe una din fete. dar cu rezistenta si grosimea egala cu cea a hîrtiei de desen. ferita de umezeala.

Copierea se -executa prin expunere la lumina.. 0. 1.5 mm. care se folosesc pentru stergerea locurilor Înguste.5 si 2. .cu mine intermediare: HB. a tusului si curatirea planselor. Grosimea liniilor trasate este egala cu diametrul cercului din vîrful penitei. Penitele cu vîrful plat sînt asemanatoare penitelor redis.5. Locul sters cu gumele tari trebuie satinat. cu diametrul de 0. Liniile trasate pot avea grosimi minime de 0. Creioanele se utilizeaza pentru întocmirea planurilor originale si a schitelor.25 mm.5.sa se mentina desenul cu tus. stergerea cu guma si desenul cu tus pe suprafata matisata. . Penitele redis au vîrful Îndoit sub forma. la variatii de temperatura SI umiditate.0 mm. Dupa expunere se developeaza cu vapori de amoniac.0. 3B 6B.l . Creioanele colorate se folosesc pentru evidentierea diferitelor suprafete. Gumele tari pot fi si sub forma de creion cu mina din guma. 0. dupa anumite norme.1' mm. 2H. cu latimea vîrfului de 0-. pentru planurile geologice etc. Foliile. urmatoarele caracteristici : _ deformari minime ale dimensiunilor. pl'astice trebuie sa aiba în general. inscriptii. Se folosesc creioane obisnuite sau pixuri cu mina neagra..00. ~ _ sa permita scrierea cu crei'onul.5. 1. Taria minei se alege În functie.formate din linii groase. Este sensibilizata pe una din fete.75. Gumele (radierele) servesc pentru stergereacreionului. . . .cu mine moi: B. pentru ca tusul sa nu se Întinda În fibrele hîrtiei. Penitele se folosesc petru' trasarea liniilor si executarea inscriptiilor. în lucrarile cartografice foliile plastice se utilizeaza pentru întocmirea oleatei cu puncte cotate. . Pentru desen se utilizeaza penite topografice. iar pentru stergerea tusului se folosesc lame metalice si gume tari. Pentru desen se foloseste tus special. 1.Se folosesc pentru trasarea cadrelor .. F.cu mine tari: H. asigurînd multiplicarea directa. Hirtia heliografica sau ozalidul. obtinîndu-se imaginea desenului. de calitatea hîrtiei si de caracteristicile desenului.transparenta maxima. 0. Gradul de tarie al minelor este notat prin numere si litere. Pentru stergerea' creion ului si curatirea planselor se folosesc gume moi. 1. iar pe spate ~u o lama metalica sub care se introduce tusul.75. penite redis si penite cu vîrful plat. .. Penitele topografice sînt mici si bine ascutite. care trebuie sa faca o buna aderenta cu suprafata foliei plastice si sa se mentina culoarea compacta. pentru macheta de culori. 2. Prin stergere nu trebuie sa se roada hîrtia si sa se Întinda grafitul. a machetei de culori si pentru lucrari de carto-reproducere.avînd grosimi de O. cu ajutorul unui aparat numit heliograf. 2B. Penitele redis se folosesc pentru scrierea pe documentatia anexa a planului topografic. .. de cerc. de exemplu. . curbe de nivel. astfel: . precum si a desenelor tehnice fine.rezistenta la rupere si îndoire. 3H 6H. utilizÎndu-se la executarea desenului cartografic: semne conventionale. se folosesc la întocmirea planurilor topografice. Foliile plastice cu retea milimetrica im primata Într-o culoare pala (inactinica). 7 . se foloseste pentru multiplicarea planurilor desenate pe hîrtie de calc sau pe folii plastice transparente.

Muchiile linealului trebuie sa fie drepte. iar la celalalt picior se. sa aiba culoare intensa si sa nu se întinda. pentru evitarea deformarilor. 1. . care se asaza pe masa de lucru.. Acestea trebuie sa faca o buna aderenta cu suprafata foliei pentru ca desenul sa se mentina compact.2. INSTRUMENTE PENTRU DESEN Planseta serveste pentru întinderea si fixarea hîrtiei de desen. Se folosesc pentru colorarea diferitelor suprafete de pe planuri si harti. capul teului se scoate pe marginea din stînga a plansetei si se deplaseaza succesiv pentru trasarea liniilor. Acuarelele sînt formate dintr-o materie coloranta si un liant. Cu teul se pot trasa linii drepte. adica format din doua placi. iar muchia interioara a placii fixe a capului sa formeze cu muchiile linealului unghiuri drepte. folosit pentru trasarea cercurilor si arcelor de cerc. convenabile executarii desenului.compasul (fig.de aceleasi culori. fixînd muchia interioara.pîna la 200 x 125 Cfi . El e servesc pentru trasarea liniilor drepte de diferite marimi si în diferite pozitii.~onteaza dispozitivul cu mina de creion sau cu . Pentru desenarea pe folii din material plastic se folosesc tusuri speciale . Culoarea se prepara în farfurioare albe. fara reiiduuri.tragatorul 8 . Plansetele fixate pe suport sînt de dimensiuni mari .2. Teul este confectionat de obicei din lemn de par. . 1 250 si 2 000 mm.preparate chimic . verde si sepia. Unul din picioare are un vîrf metalic. 1 000. culorile fiind diferentiate dupa elementele topografice reprezentate. 45' si 60?. paralele cu laturile planset~i. Pentru trasarea liniilor înclinate fata de laturile plansetei. Planseta poate fi asezata pe un suport special sau pe masa de lucru.avînd montate rigle si dispozitive pentru trasarea liniilor. prezentînduse sub forma de pastile sau în tuburi. este format din doua picioare articulate. . Tusul lichid trebuie sa fie fluid. cu marginile din fag aburit. care se fixeaza în centrul cercului.pîna se obtine nuanta dorita. fiind confectionate din lemn. sa nu se decoloreze.. placa mobila de la capul teului se fixeaza Ia inclinarea respectiva. se pune apa curata si progresiv cite putina acuarela luata cu ajutorul pensulei. in care. a placii f1xe a capului pe marginea din stînga a plansetei si deplasînd-o succesiv. paralele si netede. Piese le principale din trusa de compas sînt: .. una fixa si una mobila.Tusul este în stare lichjda sau solida. 1. Se c(mfectioneaza din lemn de tei. din metal sau din material plastic. Pentru executarea desenelor de dimensiuni reduse se folosesc plansete portabile. în functie de pozitia liniilor ce se traseaza. Capul poate sa fie fix sau mobil. care are la capat o placa mai groasa fixata perpendicular. Suportul acestora permite fixarea plansetei în diferite pozitii. prinse între . Originalele planurilor si hartilor topografice se deseneaza cu tus negru. avînd suprafata plana si neteda. .ele printr-un surub cu piuli ta. . îmbinate la partea superioara.". mai multe piese care servesc pentru desenarea în creion si în tus a liniilor si cercurilor si pentru raportarea distantelor. 730. Echerele au forma de triunghi dreptunghic cu unghiurile ascutite de 30. Trusa de compaS'contine.1). fiind format din lineal cu lungimi de 530.

între lame1e I i1.3. care au la capete vîrfuri metalice. 1.balustrul (fig.5 Tragatoare: a . 1.compasul micrometric (fig. Fig. Piciorul se poate apropia sau departa de ax cu ajutorul unui surub micrometric.4.1 .3) este format din doua picioare îmbinate la partea su'perioara. 'conductelor.compasul distantier (fig. 1. în desenul cartografic balustrul se foloseste pentru desenarea semnelor conventionale circulare ale punctelor cotate. c .tragator Sillplu. . Corn pas distantier. b -tragator dublu. Este format dintr-un ac de otel în jurul caruia se roteste un picior la care se monteaza dispozitivul cu mina de creion sau cu tragator. -. pentru' stabilirea grosimii liniei ce se traseaza.2.. 1.1. Fig. Compas. Se foloseste pentru raportarea' distantelor de pe scara grafica sau de pe rigla. fiind format din doua picioare îmbinate la partea superioara.Fig. 1. pe original.. cu raza de 0. Corn pas rnicrornetric. 10' mm.. Q II pentru tus.! . Este prevazut cu un surub micrometric. livezilor etc.4) serveste pentru desenarea cercurilor mici. 1. . care se monteaza pentru trasarea cercurilor cu raza mare. gardurilor vii. În trusa se afla un prelunghor pentru unul din picioare.5) se foloseste pentru trasarea în tus.3 .tragator mobil. Fig. 1. Balustru.2) se foloseste pentru raportarea distantelor pe original. Fig. pentru fixarea precisa a distantelor dintre vîrfurile sale. care se pot apropia sau departa cu ajutorul unui surub micrometric. 1. a liniilor de diferite grosimi. tragatorul (fig. Este format dintr-un mîner la care sînt montate la partea inferioara doua lame de otel. 9 b c . 1. padurilor.. .

Dispozitivul de desen se poate atasa la compas pentru desenarea cercurilor. Rotringul se poate utiliza pentru desenarea semnelor conventionale. pentru a nu se Înfunda acul capilar.tocul. construit pe principiul stiloului. 2. . . toc are un dispozitiv de desen format dintr-un ac capilar si un rezervo r de tus. Dupa folosire dispozitivul de desen trebuie spalat. 10 .6. În desenul cartografic se folosesc penite din sortul A. N. sabloane de dimensiunile 2.alele si tragatoare mobile pentru trasarea liniilor curbe.0 r om. O si Z. 1. Fiecare.6) se foloseste pentru executarea desenului În tus. Trusa Graphos (fig. Q b Fig. Rotring: a . tragatorul cu doua perechi de lame pentru trasarea cailor de -comunicatie reprezentate prin doua linii si tragatorul mobil pentru trasarea curbelor de nivel. Graphos: a .dispozitivul de montare a penitei. Fig. 0.5. 1. cifrele si semnele de punctuatie. Înlocuind tocul si penita topografica. Înlocuind În anumite cazuri penita topografica si tragatoruI.1. trasarea cadrului. Sînt si tragatoare duble. Trusa Rotring (fig. cu doua perechi de lame.7) se foloseste' pentru executarea desenului În tus. avînd vîrfuri cu grosimi de la 0. b .un toc care are rezervor pentru tus si dispozitiv de montare a penitelbr. În lucrarile cartografice se folosesc de regula.dispozitiv de desen. care trebuie sa fie fluid si fara reziduuri.7.. 1. b .5 si 5 rom. desenul se executa mai usor si liniile trasate Îsi pastreaza grosimea.de dtel se introduce tusul.cinci sbrturi de penite (A. pentru trasarea liniilor par.1 si 5.5 mm. cu care se poate executa scrierea si trasarea liniilor cu grosimi cuprinse Între 0.rezervQr pentru tus. în desenul cartografic se folosesc tragatoarele fixe Cu o pereche delame pentru trasarea cadrului si a cailor de comunicatie reprezentate printr-o linie. Se foloseste tus special.0.' 3. O trusa este formata din: . c . O trusa este formata de obicei din patru tocuri. sub forma de rigle. 1. Scrierea se executa cu rotringul. O. Sabloanele sînt construite În general pentru scriere bloc filiform si bloc (Înclinat si drept) de diferite dimensiuni. avînd perforate literele alfabetului (majuscu1 si minuscul). trasarea curbe lor de nivel si executarea inscriptiilor.penita. . T si Z) care se schimba În functie de caracterul desenului. Sabloanele pentru scriere sînt confectionate din material plastic.

i. Dublul si triplul decimetru (fig.. desenul executÎndu-se de obicei cu rotringul. 1.8) sînt confectionate din lemn sau material plastic.jiilor de comunicatie si pentru trasarea curbelor complexe.. apoi se aseaza la locul lor În trusa sau penal'. o sS 1. 1 : 50QO. În afara de instrumentele si rechizitele pentru desen. avînd una din muchii tesita si cu gradatiile gravate În centimetri si milimetri. 1.' 'Fig. Rigla de reductie este confectionata din lemn sau material plastic. Instrumentele de desen trebuie sa se pastreze curate. altele au gravate scari grafice transversale pe ambele' fete.10) cu baza 10. 1: 25-1 : 50. 1. Rigla metalica este confectionata dintr-un aliaj cu coeficient mic de dilatatie.10. Unele rigle au gravata pe fata o scara grafica transversala (fig. . una În centimetri si milimetri. Se foloses c. a unghiurilor si pentru marirea si reducerea distantelor. Florare. 400 GOOm DOl CC~ t2!... . avînd forme si taieturi corespunzatoare pentru trasarea diferitelo. Rigla metalica se utilizeaza pentru trasarea cadrului.. Scara grafica transversala. de obicei: 1: 1 000.8. 1.3. dupa întrebuintare se sterg cu o cîrpa moale. 11 ~. 70 sau 100 cm. 1. 1. Fig.1 : 2500. Se foloseste pentru masurarea si raportarea pe plan a distantelor la scarile respective .Florarele (fig. de 30 cm' si sectiunea triunghiulara. . pentru racordarea aliniamentelor <..:._. cu baza 1 : 10-1 : 20... 1.. Se folosesc pentru masurarea si raportarea distantelor pe plan.. milimetri si jumatati de milimetru.9.. cu lungimi de 50. de obicei. IN~RUMENTE PENTRU MASURAT Pentru executarea desenului topografic.. a retelei rectangulare si pentru masurarea si raportarea pe plan a punctelor si distantelor. avînd ambele muchii ascutite si gradate. . cu sase muchii gradate pentru scari diferite.~ UlOOC 11 f " I ~ o IZ = 111 o I t. ~ j z \ 100 O 200 Fig. are lungimea. 001 O OS l -ocn t o .r curbe.2. 1: 2000. metal sau materiale plastice.9) sînt confectionate din lemn. Dublu decimetru. iar a doua În centimetri. sînt necesare si anumite instrumente pentru masurarea lungimilor..

d. plan . 12 .f. Compasul de reductie (fig. Dupa executarea originalului.marimii hîrtie s~au stabilit standarde. 1.11) este format dintr-o tije metalica sau de lemn.opuse la vîrf. cu urmato~ rele elemente: coala de desen e. 1. prinse printr-un dispozitiv de fixare culisabil. Raportul de scara se obtine prin aducerea indicelui de pe dispozitivul de fixare În coincidenta cugradatia corespunzatoare gravata . Coala de desen trebuie sa aiba dimensiuni mai mari deCÎt originalul.12.1. 1. cu vîrfuri metalice Ia ambele extremitati. Fig. În sistemul centezimal sau sexagesimal. În special a cadrului planurilor. Formatele pot avea ca baza latura mare sau latura mica. SCARA SI INDICATORUL DESENELOR Pentru uniformizarea .desenul tehnic cît si pentru în functie de suprafata si de scara 1. FORMATUL. pe care culiseaza doua mufe În care se monteaza vîrfurile metalice. FORMATUL DESENELOR Formatul desenelof.Fig. .3. Se utilizeaza Împreuna cu rigla metaIica. sub forma de cerc sau semicerc. tehnice (fig. Cornpas de reductie. Compasul cu tije (fig.3. Este compus din doua brate identice. marginile colii de desen se taie la formatul originalului. 1. Acestea ~se aleg desenului. atît cel cartografic. pentru' fixarea pe planseta. Simbolul si dimensiunile formatelor sînt indicate În tabelul 1. Raportoarele sînt confectionate din metal sau din material . Ambele mufe au suruburi de blocare. b si chenarul. Se foloseste pentru masurarea si raportarea pe plan a distantelor lungi. copia a. Pe brate sînt gravate valorile raportului de scara. Cornpas cu tije. desenelor tehnice si a cohlor de pentru . iar pe dispozitivul de fixare este gra vat un indice.pe bratul compasului si prin blocarea surubului. Se folosesc pentru masurarea unghiurilor Între diferite directii trasate pe plan si pentru raportarea pe . originalul c.11. 1.1. avînd gradatii pe circumferinta. una avînd si surub micrometric pentru deplasarea longitudinala. pe baza principiului proportionalitatii laturilor triunghiurilor asemenea . plastic. a punctelor determinate prin metoda coordonatelor polare (unghiuri si distante). 1.13) este stabilit prin STAS.12) permite transformarea directa a distantelor de Ia o scara la alta. Raportul fixat se pastreaza indiferent de deschiderea bratelor compasului. fisia de În'dosariere lasîndu-se întotdeauna în partea stînga.

1 Dimensiunile desenelol" telmk.l .~ 1 ~ I 55 5 Uiti mea t!siei de indosariere h tmmJ J -. 25 25 25 25 25 Fig.-l 25 .olii de desen: e-f (rom) 880 >< 1 230 625 X 880 450 X 625 330 X 450 240 X 330 165 X 240 120 X 165 1 .11 fII I +: I I I 1 . marginea copieI: g I '.~d-b... Formatul desenelor tehnice. C! e I ~I L Fig. .13.II 9 ----------f~---~.-.. Legatura între formatele desenelor tehnice. Tabelul 1. 1. J Il I I Ia . . 1.14. Distanta dintre fi Ichenar si.c Simbolul formatului Dimensiunile cOFiei a-o [mm) 841 xl 189 594 X 841 420x 594 297 X 420 2IOx 297 148 X 210 105 X 148 Dimensiuniie ':.

ce se rtprezinta. în raport cu marimea suprafetei de caroiajul rectangular13 stabileste în functie de scara si planurile topografice la scarile 1 : 2 000. 1: 500 sau mai mari se A.Az Ar Alt AJ A6 As A6 \ Formatul desenelor topografice se de marimea suprafetei. sau A2 . fiind delimitate . De obicei. 1 : 1 000. intocmesc pe form'atul STAS: Ao.

10). 1. care se Înscrie pe fiecare plan sau harta topografica în indicator sau sub latura de sud. '. Scarile se exprima sub forma: . 1. . în dreptul diviziunilor sînt scrise valorile naturale ale lungimilor pentru ambele scari. 300 I r Pentru raportarea si masurarea distantelor se foloseste scara grafica transversala (v.05 rom. Scara grafica simpla. 1: 20 000. care asigura o precizie de masurare de 0. -' scara 1: 2 500 si 1: 5000 .2. Aceasta se. 1 : la 000. de formatul ales pentru desen si de precizia de reprezentare necesara. în lucrarile topografice. în partea stînga se afla talonul gradat în milimetri. putîndu-se folosi si pentru scarile multiple. prin scara se Întelege raportul dintre dimensiunileelement elor reprezentate d si corespondentele lor reale din teren D. formata din doua linii paralele trasate orizontal. 1: 200 000. avînd la ambele capete CÎte un talon. de" asemenea. 1 : 10000.10. iar În partea dreapta baza. 1 :5 000. de exemplu: -.numerica: t = ~=1 : n. Scara grafica transversala este formata dintr-o retea cu 10 sau 20 linii orizontale paralele echidistante. o' scara grafica transversala se construieste pentru doua scari. 1: 200 000. 1 : 500. gradata în centimetri. t:5000 Fig.poate folosi pentru 1: 250.15. '. 1: 50000.planuri de situatie 1 : 100.Planurile si hartile topografice la scarile 1: 5 000. Fata de indicele zero.15). 1 : 25 000 si mai mici sînt delimitate de caroiajul geografic. 1: 50 000. stabileste În functie de marimea obiectelor ce se reprezinta. 1: 10000. aceasta fiind reprezentarea scarii numerice. 1 : 100 000.harti topografice' 1: 25 000. SCARA DESENELOR Scara . Se folosesc urmatoarele scari pentru: .planuri topografice 1 : 2 000. 14 . împartit În 10 parti. liniile transversale fiind unite cu decalajul de o unitate. graveaza pe placi metalice (pentru ridicarile topografice pe teren) si. . 1: 100 000.grafica. . divizate. 1: 500 000.: 500. 1 : 500 000. fig. 1: 25000. pe rigle metalice (pentru lucrarile de birou). 1 : 200.1 sau 0. împartirea si dimensiunile medii ale acestora sînt prezentate În tabelul 5. Pe planurile si hartile topografice se trece scara grafica simpla (fig. avînd fixat indicele zero. a vînd forma unor trapeze. 1 : 1 000. 1: 1 000 000. Talonul este. 1. scara 1': 1 000 si 1: 2000 poate folosi pentru 1 : 100. asa cum se arata În figura 1. 1.1. este raporful dintre dimensiunile obiectelor reprezentate' SI corespondentele lor reale. De obicei. Scarile grafice transversale se. 1.3.

La planurile topografice care se întocmesc pe aceste formate se deseneaza indicatorul În care se Înscriu datele respective.16 se prezinta un indicator în care sînt specificate datele ce trebuie sa se completeze.:) ( d ) ~ . e . 15 85 <.-30 11". care se plaseaza în coltul din dreapta jos.~o Ci) 0 ~ C'. Indicatorul desenelor tehnice: a . PLIEREA DESENELOR Copiile desenelor sau planurilor topografice se pliaza pentru îndosariere la formatul A. . 80 20 <:::> . Plierea se executa în asa fel înCÎt indicatorulsa ramîna deasupra. INDICATORUL DESENELOR Datele caracteristice ale plansei sau ale plaQ.numele institutiei proiectante.ului topografic întocmit se înscriu într-un indicator. lasîndu-se la marginea din stînga fisia pentru îndosariere.I 25 25 . ' 1. (210 x 297 min). Copiile se pliaza întîi pe verticala si apoi pe orizontala. iar pentru formatele A3 si A4 dimensiuni de 180 x 40 mm.180 Fig. 8 0 ""-'ori. în coltul din dreapta jos. . 'Care este legatura Între formatele desenelor tehnice? 5. În interiorul plansei.4. b . indicatorul va avea dimensiuni de 180x 50 mm.. îNTREBARI DE CONTROL 1.titlul proiectului.operatii executate.numarul si faza proiectului.:) ~ <. 1. Pentru formatele de deseTl mai mari de A2 . c . Care sînt materialele necesare pentru executarea desenului cartografic si carac teristicile acestora? 2. d .1. în pozitie normala.3..scara planului si data terminarii.. Care sînt instrumentele necesare pentru desen si caracteristicile acestora? 3. În figura 1. cu doua laturi pe chenar. 1.3.16.3. Care sînt instrumentele de masurat si caracteristicile acestora? 4. numele si semnaturile executantilor. ""'. f titlul plansei. Ce cuprinde indicatorul desenelor tehnice? 15 .4..

valorile coteloI' si ale curbelor de nivel de pe suprafata respectiva. Scrierea acestora trebuie sa fie clara. Numirile sînt deci un element. care nu pot lipsi din continutul nici' unui plan sau harti. plasata în asa fel înCÎt sa rezulte cu certitudine elementele sau suprafetele la .numele punctelor retelei geodezice. Ele se scriu dupa anumite reguli geometrice si artistice. planul sau harta furnizeaza informatii complete asupra. caracterele de scriere si dimensiunile acestora. -' nomenclatura sau titlul plci. pentru fiecare scara sînt specificate dimensiunile si caracterele de scriere ce . . s-au stabilit reguli privind caracterele de scriere ce se folosesc pentru anumite elemente si dimensiunile scrierii. 16 . . . datele caracteristice. . pen~ tru respectarea cerintelor impuse planurilor si harti lor top.reprezentate. s-:au' stabilit datele tehnice care se scriu În indicator sau În afara cadrului planului. de unde si denumirea ei de "scriere cartografica".trebuie sa se foloseasca la scara respectiva.nului. cu alfabet latin.numele topice ale.numele localitatilor.Capitolul 2 SCRIEREA CARTOGRAFICA Planurile SI hartile topografice contin semnele conventionale ale elementelor reprezentate SI inscriptiile care se refera la: numele de localitati. formelor de relief. elementelor topografice cu caracterele si dimensiunile scrierii. De asemenea. retelei hidrografice.în atlasele de semne conventionale. în tara noastra. .cotele punctelor retelei de baza. în acest fel. cartierelor si cailor de comunicatie. de baza. usor de citit. datele tehnice si explicative asupra întocmirii planului. formatiilor vegetale si ale terenurilor. a punctelor caracteristice si valorile curbelor de niveI. planurile si hartile topografice se scriu În limba româna literara.care se 'refera si sa nu acopere reprezentarea elementelor topografice importante. inscriptiile explicative ale semnelor con~ ventionale.datele caracteristice si explicative ale elementelor topografice . ~ Pentru îndeplinirea acestor conditii. în acest mod se realizeaza concordatita reprezentarii. în raport cu importanta si" marimea elementelor sau 'a suprafetelor. -. Scrierea folosita este specifiCa acestui gen de lucrari. teritoriului respectiv. uniforma. .ografice. valorile retelei de baza. numirile de teren. Pe planurile si hartile topografice se scriu: .

2. cu elementele lor componente.1).înaltimea nominala h.-~ -= -=. c . ELEMENTELE SCRIERII CARTOGRAFICE Scrierea cartografica se executa dupa anumite. 2-Cartografie 17 .1.linii transversale echidistante.cu caracterul scnerll. 2._ . în ficele' -patru caractere de scriere II 2. linii longitudinale echidistante (13 sau 9). iar cele fara depasire au înaltimea egala cu . sînt linii auxiliare: . fig. adica înaltimea literelor majuscule (v.depasirea inferioara a literelor minuscule..1. trasate la înclinarea stabilita. caracter. iar celelalte. b.". Literele minuscule cu depasire (superioara sau inferioara) au aceeasi înaltime cu literele majuscule.erelor minuscule. La _executarea ei trebuie sa se respecte regulile stabilite si sa se asigure claritate si concordanta cu desenul.1. 2.' indiferent de.corecta a literelo r si a cuvjntelor. care limiteaza înaltimea -literelor majuscule si minuscule. PORT ATIVUL Portativul este o retea de linii care asigura constructia cor ecta a literelor. 2/3 din înaltimea nominala."~ -:=:j i Fig..:. avînd în vedere elementele acestei scrieri.înaltimea iit. si spatiul. fiind -format din: -. i. fiind o scriere desenata.. Portati vele . .bastonate. se disting: .depasirea superioara a literelor minuscule.. pastrînd . respectiv construirea .1 sînt prezentate portativele pentru principala. La fiecare litera. reguli geometrice. care asigura latimea. . 2.5. proportiile specifice caracterului respectiv. construindu-sepe baza de ovale si . grosimea. din care patru sînt linii principale.1.scrierii cartografice: h -' înaltimea nominala.° J ~-Q TTT ~ 1se' -= 'oe:: \ ---~ t:~ -'i:eJ ~. CONSTRUCTIA liTERELOR Literele _din fiecare caracter de scriere se bazeaza pe combinatia dintre linii drepte si curbe. Portativul se traseaza corespunzator gura 2.1.. a .1:.

În functie de caracterele scrierii. 4/6 h 4/6 h 6/9 h 6/9 h.utilizate. în functie de înaltimea nominala si de forma literei. m. Se schiteaza apoi. i. fata de perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului poate fi dreapta .perpendicuIara.1 se prezinta dimensiunile si proportiile pentru caracterele scrierii . 3/6 h 3/6 h 4/9 h 4/9 h ? lJitimea literelor 1 1/6 h 1/6 h 1/9 h 0. se construieste portativu1.Înclinarea. Pentru executarea scri..1 mm t 2/6 h 2/9 h . pun cuvintele sînt variabile În functie de caracterul scrierii si de forma literelor.1 Dimensiunile literelor in functie de Cuprins caracterul scrierii RomanA Cursiv Bloc Bloc filiform Dimensiunea nominalA "h" 6 unitati 6 unitati 9 unitati 9 unitati (inlHtimea literei majuscule) (h) (h) (h) (h) literele fara depasire: înaltimea literelor . t. 1 1/6h.spatiul din interiorul literelor si intervalul dintre literele ce com. exprimata in valori' unghiulate. e.1 mm majuscUle M 4/6 h 4/6 h 6/9 h 5/9 h W. 5/6 h 5/6 h 7/9 h 8/9 h afata de: f.1 mm 18 .j 3/6 h 3/6 h 4/9 h 4/9 h minuscule i.latimea si grosimea se stabilesc pentru fiecare caracter de scnere. c.w 5/6 h 5/6 h 7/9 h 8/9 h. /" a. Grosimea literelor 1/6 h .. 1/9 h 2/6 h 0. Înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°. . W 3/6 h 3/6 b 4/9 h 4/9 h Latimea literelo'r f. .M... 1. dupa ce s-a verificat corectitudinea... d. h h h h afara de l. se stabileste înaltimea' nominala si.. Dimensiunile scrierii cartografice Tabelul 2.W. 1/6 h 1/9 h 0. minuscule literele cu depasire: b. . j. în tabelul 2. literele în creion.erii. g . m. cu trasaturi foarte fine si.. în functie de aceasta.

In figura 2. Dupa oarecare practica. Daca schitele în creion nu corespund.1.cazul scrierii bloc. Constructia literelor. folosindu-se patru caractere de scriere: bloc filiform. dupa desenarea literei se traseaza bazele si racordarile respective. în general.portativul este format din 12 unitati (13 linii Iongitudinale).2. 2. din care 9 unitati reprezinta înaltimea nominala h si 3 unitati depasirile 2* 19 . se arata prin sageti ordinea în care se deseneaza. refera. cu penita topografica.II Fig. exe. La scrierea cursiva si romana. schitarea în creion poate fi partiala. 2. fragmentele de litere.2. care se construieste dupa urmatoarele elemente: . CARACTERELE SCRIERII CARTOGRAFICE Pe planurile si hartile topografice. Aceeasi. cursiv si romana. si la celelalte caractere.. cutîndu-se direct desenul în tus. SCRIEREA BLOC FILIFORM Este o scriere subtire. pastreaza. evitînd stergerea cu guma.2. 2. se pot corecta direct la trasarea în tus. scrierea cartografica se diferentiaza dupa elementele la care se. ordine se. se traseaza în tus. bloc. în .2.

în figura 2. i. în asa fel încît aspectul cuvîntului scris sa fie unitar. înclinarea se masoara în capatul portativului si. de regula. din. .portativul este identic cu cel al scrierii bl9C filiform.2 . L. pastrînd marimea unitatilor longitudinale. se traseaz~ liniile transversale pe întregul portativ. f. T. în functie de aceasta.3 se prezintamo4elul de scriere bloc filiform. . . m. . F. r. de 0. iar în interiorul cuvintelor unele litere îsi micsoreaza latimea.t.spatiul dintre literele ce formeaza acelasi cuvînt si intervalul dintre cuvinte.înclinarea scrierii poate fi: dreapta. grosimile cresc proportional.1 .15 mm. . f. care 9 unitati reprezinta înaltimea nominala h. egala cu o unitate . 0. Valoarea unei unitati a. Acesta se micsoreaza la o unitate în. în general. SCRIEREA BLOC Este o scriere groasa. . grosimea literelor este uniforma în raport cu înaltimea nominala. în general. de trei unitati. j.15 mm fata de' partile verticale. iar pentru cele. eliminînd astfel impresia ca liniile orizontale sînt mai groase decît cele verticale. adica perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului. de doua unitati. adica.2. 1. t. . y. Acesta poate fi micsorat la sase unitati. j. j.. la literele: A. w). . -. de regula. r. si înclinata spre dreapta cu 15°. se stabilesc dupa aceleasi reguli ca la scrierea bloc filiform.intervalul dintre cuvinte este. Y. în figura 2. grosimea literelor este uniforma. de exemplu: F.2. j. . j. portativului se stabileste îri functie de înaltimea nominala a scrierii (u =h : 9).. în cazul cînd scrierea trebuie încadrata într-un anumit interval.. -' latimea literelor este.~ t.25 mm.. de exemplu: F. 2. .inferioare ale literelor minuscule. pentru scrierile cuprinse între 4 si 6 mm. w.latimea literelot este. la 0. uniforma. Pentru uniformizar eascrierii trebuie ca partile orizontale ale literelor sa se deseneze mai subtiri cu 0.O. De regula.. de doua unitati. grosimea va fi de O. V. f -. L. format din 12 unitati.~ . de opt unitati.' m. Scrierea bloc filiform poate fi dreapta. de patru unitati (facînd exceptie literele: f. mai mari de 6 mm. -. 20 . r. de exemplu. v. în interiorul cuvin~elor unele litere îsi micsoreaza latimea la trei unitati. 1.1 mm. în functie de înclinarea stabilita se traseaza liniile transversale' ale portativului . grosimea va fi. facînd exceptie literele m si w. pastrînd intervalele stabilite pentru liniile longitudinale. sau înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°. în general. daca înaltimea nominala este mai mica de 4 mm. facînd exceptie literele: J. L. cazul literelor asimetrice. spatiul din interiorul lîterelor este.spatiul dintre literele ce formeaza acelasi cuvînt este. f. de patru unitati. perpendiculara pe liniile longitudinale ale portativului. Transversal se traseaza liniile pentru înclinare.4' se prezinta modelul de" scriere bloc. care se construieste dupa urmatoarele elemente: ! .înclinarea scrierii se masoara fata de o perpendiculara trasata pe liniile longitudinale ale portativului. i.

2.~ tuvwxyz 1231.f---.1( abcdeFghi}k/mnopqrs ~ o I!.1( MAMAIA . .s TU V W X Y Z / ~ I .567890 ~ . OPQRSTUVWXYZ =~ abcdefgh. 21 m'. Scrierea bloc. 1 (£~~~~ @~ tmfg ) E A B C D EF G HJ JK.ljklmnoprs ~ .1 (AOS oab BffiS) f i ~ A8COEFGHIJKLMN =. ~ tuvwxyz 1234567890 ~ I ~ BUZAU Lerestl TlTANil! I P/esu .4. ~ I ~ \l.)~~t\~~L'dC\1S\\'d~Q\J~8\'\\'d ~ I .~ O P Q R.3.. Scrierea bloc filiform . . ~ fOCSANI ARAD Orastie Albesti ) . L M N =~. 2.!I I .Creasta Ciucas. Fig. o.. 11 Fig.

indiferent de pozitia acestora ~ ' -.2. .înclinarea scrierii' se masoara fata de o perpendiculara trasata pe liniile longitudinale ale pQrtativului. W. în general. a. 2. 1. 0. w.3. pastrîndu-se' marimea unitatilor longitudinale. eliminînd impresia ca acestea sînt mai scurte. La literele ovale: c. Bazele se racordeaza de bastonata literei prin arce de cerc.ne.5 'se prezinta modelul de scriere cursiva. în functie de înclinarea stabilita se traseaza liniile transversale pe toata lungimea portativului. '. grosimea "literelor este egala cu o unitate si se aplica pe majoritatea partilor longitudinale. t.W. . e etc. în interiorul cuvintelor. din care 6 unitati reprezinta înaltimea nominala h si 2 unitati depasirile inferioare ale literelor mimis. SCRIEREA ROMANA Este' o scriere dreapta" cu grosimi longitudinale.2. grosimea liniei curbe a literei S se mareste cu 0.latimea literelor este. facînd exceptie literele: 1. Este o scriere cu grosimi longitudinale. . în general. Depasirile literelor minuscule. i. M.. i. SCRIEREA CURSIVA. M. Transversal se traseaza linii perpendiculare.. de trei unitati.2 mm.1 . care se micsoreaza la 3/4 de unitate în cazul succesiunii literelor ovale: o.1 .înaltimea literelor este de sase unitati pentru scrierea majuscula si patru unitati pentru scrierea minuscula. 0.în interiorul cuvintelor latimea literelor se menti.. se faC pe cîte doua unitati.2 mm. pentru înclinare. latimea literelor se . iar 2 unitati depasirile inferioare ale literelor minuscule. Valoarea unei unitati a portativului se stabileste în functie de înaltimea nominal~ a scrier~ (u =h : 6). .latimea literelor este. m. . o se mareste înaltimea cu 0. în interiorul literelor ramîne un spatiu de o umtate. pastrîndu-se marimea unitatilor longitudinale. Pentru uniformitate.2 mm.' care are. de trei unitati. pe toata lungimea portativ ului . . o depasire superioara de o unitate. Exceptie face' litera t. indiferent de pozitia literelor..2. . t.. . c. e. 1. avînd lungimea de 1/3 de unitate. . grosimea liniei curbe a literei "s"se mareste cu 0. . în figura 2.în interiorul literelor ramînînd un spatiu de o unitate. si dupa literele f si r. Pentru uniformitate. în general.portativul este format din 8 unitati (9 linii longitudinale) din care 6 unitati reprezinta înaltimea nominala h.1.cule. 0. facînd exceptie literele: 1.grosimea literelor este egala cu O' unitate pe majoritatea -partilor longitudinale.4. 22 j .. Transversal se traseaza linii. m. de o unitate..mentine. . Valoarea unei unitati a portativului se stabileste în functie de înaltimea nominala a scrierii (u =h : 6).bazele literelor formate din bastonate se deseneaza pe liniile longitudinaÎe. . superioare si inferioare. care se construieste dupa urmatoarele elemente: . care se construieste dupa urmatoarele elemente: -' portativul este format din 8 unitati (9 linii longitudinale).spatiul dintre literele care formeaza acelasi cuvînt este. w. Scrierea cursiva poate fi înclinata spre dreapta sau spre stînga cu 15°.

\\ c \\ e \' \\ '" \.-----Fig. ~. 2. . Voinesti ~ ~ '~ ~ ~ gj ----======:Jl rfl~ -. \. Scrierea romana.~ [@AIE(f. ~ . Iacobem ..S T U V W X y Z ~. '" \\ ~ l\ ~ . 23 .--.5.6.' ~ a IJ c d el. ~ ~ ~ ~ '~ ~.JJ$ @ \\\\.~ \\ ~ \ 11 ~ ~ 'ABCOEF6UIJIiLMN ~ ~ o P Il R.\\ ~ I ~ MA/lEA NEAGRA DUNAREA ~ I ~ \.\\t\)\\\ ~'l'L \t~ '-\~\\1 %~. \\\'~ \\iut tw~~ ~ Fig.\ID\\. Scrierea cursiva. g h i j h l m no p q r ~ ~ siu(}wxgz 123456789 ~ ~\\.2. i\t \ m.

respectiv conditia de sugestivitate. De obicei. Semnele conventionale trebuie sa fie sugestive. constructii.' constructiile care se pot re:" prezenta la scara etc. 3.conturul elementului topografic se reprezinta prin semnul conventional specific (limita. gard etc. livezi.). Semne conventionale de contur. daca trebuie sa! se reprezinte o livada cu pomi frtlctiferiîmprejmuita cu gard de sîrma ghimpata. lacurilor. acestora. cadastrale. Semne conventionale la scara. finete. iar în interiorul' conturului.fluViilor.1 de exemplu: elementele de vegetatie (paduri. prin . miniere. iar în interiorul conturului se deseneaza semnele conventionale ale elementelor de pe suprafata respectiva. vii etc. reteaua hidrografica etc. Capitolul 3 SEMNE CONVENTIONALE Semnele conventionale sînt.). de exemplu: punctele retelei de baza.&Ae~. în acest fel..o::t!if. geologice. cu . aratîndu-se pozitia si caracteristicile. semnul conventional are forma proiectiei sau a profilului elementului reprezentat.. semnul conventional de livada .". mlastinilor etc. cu ajutorul carora se reprezinta prin desen anumite elemente. usor de desenat si de citit. SEMNE CONVENTIONALE TOPOGRAFICE Semnele conventionale topografice formeaza un sistem unitar de .. cu grohoti$uri. Semnele conventionale 37 . în aceasta situatie. se asigura corespondenta dintre teren si plan.saraturi etc. a fost necesar ca semnele conventionale .rînduri de cerculete. un sistem de simboluri. elemente ale retelei hidrografice (malul marilor.).pozitia si caracteristicile acestora. . elemente de sol (suprafete cu nisipuri.~ se împarta în doua man grupe. Se folosesc pentru reprezentarea elementelor topografice care pot fi redate prin reducere la scara. rîurilor..simboluri.. reteaua de comunicatie.De exemplu. în functie de domeniul de aplicare semnele conventionale pot fi: topografice.1. se deseneaza pe contur semnul conventional ai împrejuritnii. cu ajutorul carora se reprezinta pe planurile si hartile topografice elementele de pe teren. . redînd în acelasi timp caracteristicile cantitative si. calitative ale elementelor reprezentate. Se folosesc pentru reprezentarea elementelor topogrl:l-fice mici care nu se pot reda prin reducerea dimensiunilor la scara. pentru constructii etc. i pepiniere.). izlazuri. Deoarece elementele topografice de pe teren au forme si dimensiuni dife~te.

în functie de dimensiuni.. fara sa se produca deformari sau confuzii.3 . se admit. Terenuri de sport Statii de transformatoare electrice Poduri pentru cai ferate si drumuri Oi'gun Linii de somiera Dimensiuni minime .1 DimelL'iiunile elementelor topografice 38 . Aceste semne conventionale se folosesc pentru toate elementele ale caror dimensiuni reale sînt mai mici decît cele rezultate din transformarea la scara a dimensiunilor semnului conventional din atlas. în tabelele 3. 3.). iar cele care au dimensiuni mai mari. mori. lungimea segmentelor si intervalelor etc. DIMENSIUNILE SEMNELOR CONVENTIONALE în atIase sînt date dimensiunile semnelor conventionale _.. Din aceasta cauza.1. fabrici. unele elemente topografice au cîte doua semne conventionale. orientarea si dispunerea elementelor topografice. Tabelul 3. 3. semnelor conventionale pot fi marite pîna la 1/3 fata de dimensiunile prevazute. latimea si diametrul semnelor. crt. care dau infor~atii calitative suplimentare asupra elementului reprezentat. ii Nr. se reprezinta. centrale termice.. diferind numai dimensiunile.2 mm la lungimea segmentelor semnelor conventionale liniare (drumuri de exploatare.1 se dau exemple cu valorile minime ale elementelor de pe teren de unde Înce~ redarea la scara. dimensiunile. poteci. în functie de scara. forma acestora se pastreaza.. În cazul imprimarii planurilor si hartilor.10 11 Elemente topografice Cladiri Cladiri ruinate Cladiri anexe Biserici si manastiri Uzine. în tabelul 3. la scara. Pe originalul de teren. . 1 2 3456 7 89 .13 sînt prezentate principalele semne conventionale topografice pentru scarile 1: 2000-1 : 5000. pastrîndu-se pozitia. forma. Pe originalul de editare. tolerante de :l:0.1. Înaltimea. de regula. Unele semne conventionale de contur si de scara se Însotesc de inscriptii explicative si date caracteristice. curbe de nivel ajutatoare etc.din aceasta categorie au dimensiunile stabilite În atlasele de semne conventionale. folosirea lor facîndu-se diferentiat. În cazul reprezentarii pe planul 1: 5000. conventionale si +0. În mm care se refera la: grosimea li~iilor. Statii meteorologice . Elementele topografice de pe teren au dimensiuni mai mici decît cele rezultate din transformarea dimensiunilor semnu~ui conventiopal corespunzator în valori reale. se reprezinta prin semnul conventional cu dimensiunile prevazute În atlas. În atlase.l mm la dimensiunile semnelor. .

pe teren (mI 5x 10 lOx20 10><20 latime 15 10x20 20>:30 30x 50 20><30 lungiÎne 10 latime coronament 2.5 latime 5 .

CULORILE SEMNELOR CONVENTIONALE Pentru asigurarea unei citiri usoare si sugestive.Jrale si ale UJ > I parcurilor nationale I I I 8 Curbele de nivel si valorile lor I 190 VElaelmureinteilsetoricede relief si inscriptii referi.tf..2 Culbrile semnelor conventionale . 39 .inscriptiile ex plicative ale ::> ZUJ ~' 3 Toponimele referitoare la planimetrie. Pentru identificarea suprafetelor respective. De obicei. obtinîndu-se astfel macheta de culori. armonia si proprietatile culorilor. tus l Semnele conventionale. topografica. O<~~ . vatice prin culoarea albastra iar cele cu paduri. 3. Original teren cNrtr.2. acestea se coloreaza pe originalul de teren prin tenta de creion.toare la relief 11 Elementele de hidrografie. A' '\ .t<~U.::> C lief si vegetatie.Catecreissttoicrea si . vii.::> ventionale. La ~legerea culorilor s-a urmarit corespondenta cu culorile din natura.!J. datelecarac.' .Z mentelor de vegetatie .prm culoarea verde.1 5 Limitele elementelor de sol 6 Semnele conventionale si limitele eleUJ mentelor de vegetatie Q~ 7 Limitele rezervatiilor nat1. Pe' planurile si hartile imprimate se mai evidentiaza suprafetele ac. re. numele si cotele punctelor din reteaua geodezica. pos. cele de orientare si cele cotate ::> ~ 2 Elementele de planimetrie. Pentru planurile si hartile cu densitate mare.parcuri etc.i. planurile si hartile topografice se deseneaza în culori.I .1. de nivelment. Tabelul 3.. colorarea se executa pe o copie a originalului. .lo scriptiile explicative ale acestora ~ ~ VJ <::> apelor 12 Cotele nivelului mediu al la . În fazele de executie elementele topografice se deseneaza în culorile înscrise în tabelul 3. livezi. ~ UJ @ Z 4 Datele caracteristice si inscriptiile ele.U~J ~=f-<~ turile hidrometrice si cotele batimetrice > < . datele caracteristice si in.. olmctele de reperaj fotogrammetric. le 1. pepiniere.:.2. Gru'ptuorpiogdreafiecleemente În creion Desen in haPrltaanmuialmtlsparui. În toate fazele de executie. semnele con.

.1. în asa fel Încît sa nU influenteze precizia. la: cai ferate.suri de uzine si fabrici. livezi etc. astfel: în zone mai-aglomerate sa se elimine detaliile 'neesentiale si sa se' scoata în evidenta cele mai importante' din punct de vedere economic. selectionîndu-Ie în functie de importanta lor. patrat. etc. cele care se. pe acestea nu se redau toate elementele tQPografice din teren.generalizarea. generalizarii asupra preciziei sa fie cît mai redusa. la cele cu pIcIOr fara linie orizontala la baza. la: cladiri. -. troite.elementele de planimetrie si de altimetrie importa~te. stea. . elementele cu forma clara si contur precis.1. cladirile uzintlor si fabricilbr.3. Distanta minima Între semnele conventionale va fi de 0. . de exeinplu:~ 'Între reteaua hidrografica si detaliil~ de . strazi.3 mm.planimetr ie. statii si posturi hidrometrice ' etc. se redau pastrîndu-se exact pozitia si orientarea. . _ .centrul semnului conventional. co. pentru pastrarea preciziei trebuie sa se respecte urmatoarele reguli: . . triunghi.. ' . se redau prin exagerarea dimensiunilor sem40 . la cele care au baza semicerc sau linie dreapta. . dreptunghi. poduri. punctele de orientare. . . Orientarea semnelor conventionale va fi: . Aceste cerinte 'se realizeaza prin generalizare. si de altiItletrie.. monumente. detaliile proeminente. la: punctele de baza. statii meteorologice. 3. la cele cu picior dreptunghiular. sa se' reprezinte si acelea ale caror dimensiuni sînt mai mici decît cele prevazute în atlase. iar în zonele unde _elementele topografice sînt rare. precum si cele ce se pot reprezenta 'ila scara. la cele cu forma geometrica de cerc. Axul semnului conventional sa corespunda cu ax~ elementului topografic reprezentat. între curbele de nivel si elementele de sol.conforma cu orientarea reala a elementului pe teren. care nu (se pot reprezenta la scara.'sa' se obtina corelatia naturala între elementele componente ale continutului.. statii de radio si televiziune. .4.reprezinta prin puncte si linii. diguri. . drumuri." 3.punctele de baza. .paralela cu latura cea mai lunga a reprezentarii" la: sere.paralela cu laturile planului..mijlocul liniei de baza a semnului conventional. PRINCIPll DE GENERALIZARE Pentru a asigura claritatea si expresivitatea planurilbr si hartilor topografice. La generalizarea elementelor de planimetrie. care trebuie sa respecte urmiltoarele princi~: ' . trebuie sa se faca în mod diferentiat. I Între rete~ua hidrogtafica si formele de relief etc. baraje etc..influenta. terenuri de sport si stadioane.vîrful unghiului drept al semnului conventional.baza piciorului semnului conventional. 'În functie de densitatea elementelor. PLASAREA SEMNELOR CONVENTIONALE Semnele conventionale se plaseaza pe original dupa urmatqarele principii: Pozitia reala a elementului din teren sa corespunda ca: ' .

. . pot fi deplasate ca pozitie cu valori de la 0. semne convtn~ tionalesi inscriptii (35 mm). Pentru desenarea semnelor conventionale. folosind planuri sau harti la scari mai mari.generalizarea <lttografica. care vor . pe un centimetru patrat la scara 1: 10 000 se reprezinta elementele de pe' un hectar.0 Imm.modul de reprezentare. se deseneaza indicatorul (150 x 20 mm). (9 mm). în procesul de redactare trebuie sa se efectueze .onventionale. De aici rezulta ca generalizarea se accentueaza în raport cu micsorarea scarii. care nu se generalizeaza.1. 3. -. asezata cu latura lunga în pozitie orizontala.pastrîndu-se exact pozitia centrului sau a a~ului si orientarea. astfel încît sa . asigurîndu-se reprezentarea elementelor topografice corespunzatoare continutului si conditiilor de claritate si expresivitate. a inscriptiilor si a denumirii semnelor conventionale.5 la 1.13. spatiul se împarte corespunzator cu marimea semnului conventional. elementele de planimetrie si de altimetrie neesentiale se elimina pentru a se asigura claritatea planului. elemente topografice (45 mm). Generalizarea trebuie sa se efectueze într-o anumita o. .25 ha.. . se mentioneaza: . _în functie de densitatea. iar pe prima plansa. h=2. se deseneaza în tus. în cazul întocmirii planurilor sau hartilor la scari derivate. Pe toate plansele se traseaza chenarul. adica stabilirta elementelor ce trebuie sa se reprezinte si gradul lor de detaliere.5. prin care se selecteaza elementele importante.destinatia hartii. . dimensiunile si forma elementelor reprezent~te. pastrîndu-se orientarea lor. pe aceeasi suprafata de harta se reprezinta elementele de pe 6.. 1\ . pentru a pastra caracteristicile generale ale zonei ce' se reprezinta. crt.adica în functie de dimensiunile semnelor conventionale si ale inscriptiilor sa se încarce suprafata hartii cu desen. Dintre factorii care influenteaza generalizarea. Acesta este un proces complex.. iar la scara 1: 25000.elementele de planimetrie si 'de altimetrie' importante. LUCRARI PRACfICE Sa se deseneze semnele conventionale topografice prezentate în tabelele 3. scara 1 hartii. pe hîrtie de desen format A4 (21Ox297 mm). în functie de scopul pentru care se întocmeste harta.3 . care se 'împarte în trei coloane de dimensiuni egale (50 mm). de exemplu.rdine. Denumirile semnelor conventionale se scriu în tus negru. -'.se asigure claritatea si expresivitatea hartii.particularitatile zonei de cartografiat. caracter bloc filiform." " nului conventional.5 mm. Semnele c. cu mult discernamînt. -în partea din dreapta jos. adica selectarea elementelor în functie de posibiilita": tile de reprezentare la scara respectiva. Fiecare coloana se va diviza În trei parti. adica generalizarea se efectueazadife rentiat. 3.cuprinde: nr. plansele se împart în trei coloane (89 mm). la 41 ~_. Pe verticala.

3 2~~2:3}..5 .198.3 . 3.'1. ScmDc cOliveDtioDllc' . 1114I~'l \.3 Nr. 3.... " Indicatorul se completeaza conform indicatiilor din c~pitolul 2...marcate cu tlrUsi de JeDlD Puncte.." . .3 . în culorile mentionate .pe: cosuri si constructii informA de turn Puncte de indesire a retelei topografice: -marcate cu barDa 4 s .7 ifi17:2. ' ElcmcDtc tOPOlI'afice .-.' sp2~p~&' .pe biserici .S:~ 96 fi ~ ' ".pe cladiri .1. si diInensiunile prevazute în tabelul 2.. I dimensiunile "j:.revazuteîn tabelele 3.2. Inscriptiile explicative ale semnelor conventionale se executa cu caractere de scriere.2. en.din reteaua de stat 42 6 .0A 183:? 3 Puncte ale retelei topografice instalate: ..pe sol .13. D.-' '. de nivelment: .pentru originalul de teren din tabelul 3..i iDlCriptii Puncte ale retelei geodezice cu determinlri astronomice 2 Puncte ale retelei geodezice Viforita...marcate cu picbeti Dletalici ...din reteaua locali Puncte cotate .4.. Tabelul 3..

din metal Cladiri anexe: .le. 1: 5000. din beton armat 1 : l 000... 43. ...l] .. : hC. . . ~ rlpz..CU cadre si plans.1 = numâru' de etaje ". crt. ~ O 10. 1:2000....cer... .. ~ W .din beton sau zidarie 8 16 " Cimitire ..0 " . .4..4.' . lZlma!!. o + .din piatrl sau caramida -soproane 9 Cladiri subterane 10 Cladiri ruinate 11 Biserici si mînastiri 12 Capele 13 Moschei " 14 Monumente 15 Troite si" cruci : : ~.din lemn ....l~ O oI +) I . Odpz.e/.4 Constructii In localititi Nr..din lemn. Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 7 Cladiri: . paiaIita sau chirpici .T~elul 3..

Tabelul 3./el'lel . 4~.-o qaze MnI/yZ G¥J 20 21 22 Statii de radio sau televiziune Oficii telegrafice.cola.~ pe!ro/ 2jJ z"u.5 Constructii industriale. si telefonice Galerii de mina .0 Statii de alimentare auto Cuptor de var.. .b.siexploatiri Nr. . .~ ~ [~~~ » 4~'~:?:O L ~ 3~O~ var 3P' ~ 4-P.fara turle .Jj gllrt!J gii.soclaI-culturale . 17 Elemente topografice Cladirile uzinelor si ale fabricilor: .cu cosuri .liilimea galerie.cu turle .41-. .1.fara cosuri Semne conventionale lsi inscriptii .0 6.-. TerenUri de sport si stadioane 28' Rezetvor de gaze sau petrol 24 25 27 26 28 44 jl .betooata . crt.consolidata cu lemn 4j)1~o '2/1 4Plt ~ 73~5 5.5 . Cuptor de caramida Statii meteorologice .J siderg ~text 18 19 Foraje Sonde de petrol sau gaze: .. :\1 [.l.: 738.

.din beton .6 Linii electrice si de transmisiUni Nr.? 1.0 1P:::O 45 .pe stilpi de lemn ~.din lemn .0 []] fr~1/Jf.. . '1 ~ I '6.~:. '2.sn{o/lor 1lI-.pentru lumina..din metal . ffOlcv .1 ~b 3.~ .pe stilpi de beton . ".sd!/i1lIiltâ I s///Jtlol' \ 30 31 32 Statii de transformatoare electrice Linii de transmisiuni (telegrafice sau telefonice) Stilpi de sustinere -.?:. --:1. crt. Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 19\ Linii electrice .0': :G ~ I 0 .Tabelul 3.i <J.~ -pe stilpi metalici o o ~fJil.pentru telefon 4.ZillirlJ1l.wzt/i..pentru tramvai .'.. ..

0Semne conventionale si inscriptii "--.ts:.2._-...la suprafata Conducte de termoficare :-..~-~. camine devizitare . . ducte de apa: .-! ~. --f-_ .subterane.J -' I ' "'y.0: ..... '2.-T~-p'Q-mp.cu statii de . .subterane Conducte de petrol: .--.subterane 33 Nr. . .--T.subterane Conducte de canalizare: .._-.r..-IJ-/ -._-----_ . --. COnducte -.gura de canal la dgola strAzii Conducte de abur sau aer: ..48-:4.:"'_-.etpIIrI.a~er ---C--c~----T.la suprafata' Elemente topografice . .~pe!ro! 0....---.1..O~ ' [IJ]::'P .C --G}.:'la suprafata -:..: nI''...subterane Conducte de gaze: ._-_.subterane ._----Tabelul 3..cu statii de compresiune . 34 3S 36 37 38 46 I..: :2..5.7 .pompare .cu statii de pompare Con._-----_.'la suprafata ...C ---.cu statii de pompare ...8 --.--.rv . crt..0:-pm...------ .

crt.ecartament qprmal: -.3.statii de cale feratA .0 rE.cu linii demontate Cii ferate cu ecartament ingust: .cu linie simpli si electrificatl 1.' .D:. Elemente topoarafice Semne convenlionale ti inscripJji 39 Cii fera~e:eu .cu linie simpli si' eJectrificatl ! T ! T 41 Constructii anexe: ..000 .1000 &.: _-=~p.semafor .7 . ~/1lI.A''..~r.J)aSllI'ell -.eu linie dubli si electrificatA -in constructie -. 8-l1IImiru/lldlilor Bh.balte sau puncte de oprire .(~:.cu linie simpla e _ E 1:1000 1:2000-1:5000 =-_~a:=.~_-=_ =:ZfllZlZlZ'ZlZ2!:' =::l'rz'Z:Z1lZ2iZ:zIZI=~QlZ1ZZlZZlZP!:l::' = :0.__ -== 111 ==--==:::::I#I_' :::::::::.0=.'*f~.8 Cii rente si colistJ'aqii mexe Nr.TabelUl '. .f: 5000 f 1.J-I/.cu Iime simpli ~ .0 F e8 1:2. 40 .-. ~ c:::::.=. '<:_-------~ ==-_c=~:.platforma turnantA ~jr.&.=::=1.-== 47 ~--- .cu linie dubli .:J u:=:usi '~~.

5 .transportoare permanente oo o o o o g 4.sinlple : 6."0" 0.8 (continuare) Semne conventionale si inscriptii .: 0. -== 1.5. EEITi .0: ) . 41 Elemente topografice ..0'.--~ 6.44 Linii de tramvai: .construite din beton sau piatra '.3 8.0 I 1.sinlple subterane .1E.duble subterane -.tunel Poduri pentru calea ferata:' .) .5 :a::: .0 -6.duble 45 FlJlliculare sau teleferice: .construite din metal ..duble II "..-+f--'-++.7 jfl/pi~ sl/S!im'n'.'~f"-:~'f5-~S-.2 .0 rO.1 l' 0.depou --rambleu si debleu Tabelul 3.=..duble la suprafata II i.5.5 120 ==-IIK::"H=-'".-o~'-o-tl".. 16. t. : 6..intrari în subteran la statiile de metrou -t+.I. -1 .:l--=== 43 Linii de metrou: .0': fP . I 42 ._..0 ! 'ITP1P.--..\1 " J r 46 48 Benzi. =:::1_-= J I .sinlple .' crt.--.7.0 -b-.Nr.O II II II 'II . -++--""""-W-M.0 .zid de sprijin si de consolidare 5.8." II' 1111 II II -i :-3..sinlple -la suprafata ...

.1. JOJ ____ o a(fO)As _. m o 126-7.g.li/imea pi. material de constructie. VI) sel)s dairruiJIie 4 . drumuri si coostructii anexe I Tabelul 3.1._ 8 ..9 Nr. m.=. 200 .1.1./jliml'a l/l1e/bl'l1rIJn m.!.I .J 2 . '" .l'I'IQ'I'f.litiml'a loiala' ========= 5(8)P =====.(~O_.construite din beton sau piatra 2.T" ti.2 ___ 0.1.3 ." 1) .220B°-7~ 0 .. t..rezistenta la o sarcina. 'l'j'j'i'I'I'I'I'I'I'I'ji i ' le " '" II I I "J o' 3. . .construite odinlemn .construite din metal F -fier.1.6 dimensiunile podului.îmbunatatite .~ ___ O'~/_o ' .' 1"".l I ===6 __ ql <_.!".pietre kilometrice Poduri pentru sosele si drumuri: .l.5 . crt.F'a11.zid de sprijin sau de consolidare . 8 -Înaltimea deasupra nivelului apei.modernizate .-:.<f' f'PI' .3' =2x4As= 0--2X4B -.I"".nemodemizate oDrumuri naturale: .de exploatare .1. 47 48 48 Elemente topografice o Autostrazi Sosele: . ____:3_.1.1.!Ii" C¥OSiJlJt1e 10.1.i I 4 ._0:__ ~Q £o0~..Sosete.i O.1..1. 1B '800 --50 51 Constructii anexe: . ---*1 1 .poteci Semne conventionale si inscriptii .rilmbleu si debleu .1.!.nlJmaruI!JenZl/pr fM.Cartografie .

punti pentru pietoni ___ . __ 74~.podete tubulare ./ f..poduri pe suporti plutitori ..60l' -t t ___ j" 1\ 1\ " IV V V V 'Aj"C----_ ----H-~-- .

~ ~ .de comuna Elemente.din sîrma ghimpata .din lemn .43 D]. .metalice Nr.0. e !.. ee ee ~' ee.3 .de municipiu sau oras 52 53 54 Ziduri istorice 56 Garduri .' piatra sau carimida .5.*..I ~ .4p. . ÂC I .~+-.e " " v X Y A V ru I .? . -_ . _~ 0. "~N"NM"'~ . .4.-~~+-.1.-.din nuiele Limite permanente ale elementelor de sol si de vegetatie ... limite si imprejmuiri 55 Ziduri din beton.4.~.IJ !t. -I .0 .0.S . _' -.10 Frontiere. .D: ~.SP. crt.. . . .~ ._" -----'-'-11.Tabelul 3. ..de\judet '.0.~ -. . .-. _ . qS .i . 4...1 q5-"" :4P: 0...din plasa de sîrma . ~'. . I Semne conventionale si inscriptii I I " :5..5. ee .. topografice ../Jl..+-4.-. .0-0-0'-'0-0-0-0-0'-0.I:e' O. Frontiera de stat Limite administrative ...gard viu 57 50 I 1'..l I )P. .l! ~o -. . I .

r.din pamînt .'....vereerk' myru ..din..AI. 51 0. lacurilor si riurilor Maluri./.JIt"'''''I.-....2/.i j ( ii . consolidate cu fasciile .cu adîncimea malurilor mai . ~.'l.!tl.cu maluri consolidate Rîuri si pîraie: . =3::i~i.cu adîncimea malurilor' mai mare de 1 m. -. .cu adîncimea malurilor mai mare de 1 m.«. mica de lm Canaluri .verde _0'f.::=.consolidate cu beton sau piatra ''-/-~?----~-c.1.1 -. abrupte: -.. stînca sau piatra -. rertH st'1'1rJ .cu maluri. sepiJ O~Î=~. " Tabelul 3:11 Reteaua bidrografica si constructiile anexe Nr. .i~: f<v~r~ ! ! ! .I 60 Diguri ..--!--!+i.'lj~I. Elemente topografice Semne conventionale si inscriptii 58 59 Linia de mal a marilor.D.-'~0. crt.5 " rero'l' /vertk .. amenajate -:-. ! ..' » ii' J.g i ..-.pentru irigatii sau desecaci: ...::=~ vt'r~' . negru ~ 2..m. verde ~eI""'fl.~. neconsolidate 61 62 4* .7 rertk . 2..5 I ..'.. neamenajate . 0.'' .''I. flutftor._'.0 verde ii. . construite pe diguri ... ).1..I.-/_.2 ------~ . .în constructie .'Q_...'.

52 Nr. crt. 63 64 Elemente topografice h:voare: - neamenajate - amenajate Constructu -anexe: - statii sau posturi hidrometrice l82,5-cota la capatul mirei (4,50) - gradati!! pe mira la care . s-a determinat cota l8l,5-cota Qivelului .mediu al .apei - docuri - ecluze 2-numarul camerelor de eeluzare 65 -lungimea camerelor 15-Iatimea portilor 3,5 -adincimea apei -' baraje - castele de apa - fintini -:- roti pentru irigatii - vaduri - faruri - feriboturi 850-latimea apei inm 75 x 12-dimensiunile feribotului in m 350-rezistenta la sarcina in t - bacuri pentru vehicule - bacuri pentru persoane I Tabelul 3.11 (continuare) Semne cOl1ventional~ si inscriptii

Tabelul 3.12 ReUef si elemente de sol Nr.o crt. 65 Curbe de nivel: - normale Semne conventionale si inscriptii 0'----48 ___ i_9-_,:!--', -: principale - ajutatoare _- -accidentale 0,2-4,0. 0".-0-_0 !iO 66 67 68 69 70 71 72 Rupturi de teren si tef"ase Rîpe si viroage Zone cu alunecari de teren Colti de stinca Zone stincoase Zone cu grohotisurt Terenuri cu saraturi: - inaccesibile -accesibile lIIIIIIJllllllllllmlll'll1/l~r~ Il'I,I"JI',/.",II~"'J, ',"II/II/Iii:;t..-Yeroe I I ",. ,I1J 53

54 Nr. crt. 73 74 75 Elemente topografice Terenuri cu mlastini: - inaccesibile - accesibile Suprafete nisipoase: - nisipuri uniforme - nisipuri cu ridicaturi -' riisipuri cu gropi - ,nisipuri miscatoare Vegetatie Paduri: .:- cu înaltime mai mare de 4 m - cu înaltime mai mica de 4 m - rare - doborîte de furtuna, uscate sau arse l' Tabelul 3.12 (continuare) I I Semne conventionale si inscriptii Tabelul 3.13 o. "o: , 1, :'0" 0"0"'6'" 0"0 o' () :00:: 1,0 " '1' ~ o;' ; 'f.Sr.J O 30 ~ lo ' '1 o: :..p..,.~....9.., ,Q.,.9.. A:...90.0 ~o: 25 - Îl1i/lime<1 D'U'tite iJi1r-IJ"rIQ in 111. 0,30- tliQmelru/ metltv I (0 O' . ji '. o" '.;'" 'O "I~o"o"'~ ;0:: 0,6 4 brad , ,oi :.0 I o:. ~9... q .. . 0.... ~.... C! ~ ,,?, . '? . '?: ...~ ~.T . Q, I Q, 1 .'. .\.., i.: ,,'C" '" ,.i-' .... J,.. L L l.. I L .....L...........L...........L..... '("L ..;.. II

........:..... "! 55 . /1 II 4..1 ..0.. .0. 83 84 85 86 87 Elemente.q : .:. trestie sau papuris Perdele de protectie Arbori izolati Tufe izolate Livezi sau pepiniere de pomi fructiferi Vii Culturi de orez Culturi de plante tehnice Tabelul 3. M: . " () o o o 0:::(0.r'r'W.. : : o o"~ i> o o o o o o: : 4P InJr ! : o 0"0 o o o o o o o: : ..' 0o. . /\ /\.0 Il II . ~ ..8 O' o o"aoltleol 00 o o o ~....:... o o: :'0 ..O : ..... 0 0 0 .... ~::..~ ~..z ...:::::::i::::::~ .v. ..:: .....~I . :000000'0'0 o : : . t .. .. S . ..... '........ Tufaris sau maracinis Suprafete cu ierburi naturale Suprafete cu izlazuri sau pasuni Suprafete' cu stuf.. topografice Linii de somieta ..S ~ S' S ~ E 4'0.. 0". .....:.~..... 1.:! ~ i...))i..... .II + '* : L .3...1: .... :... crt.. ::~ . ~ : ..'''1 'IV '1" .:: ' ... o CI o o o o.. o O'.0" " r :. ~ j ~.. + i : 4:0..... 4b oJj ... i"~"" ~ ~ -. .~.:2P /\ /\ /\ I : "" ~ t ~ '~i~" . + .....:::::::...//#1.t Nr.:... ~.....~ ~ " 1 1::2... :'..0 ."2.13 (cOIitinuare) I Semne c'onvelllionllie si inscriptii ' ....:.: ~ . 76 77 78 19 80 81 82 . o o O' : 4 .-.0.....

I. I I . I.I I . I . .. .I. I I I I.

1.2.plansee Paduri PD din beton armat A Plantatii si perdele protectie PDp Cladiri din caramida I Rachitarii PDr cu planseu de lemn B . semnele conventionale topografice. de regula. avînd în vedere aspectul cantitativ. La întocmirea planului cadastral se folosesc. iar semnele conventionale se înlocuiesc cu simboluril e prezentate în tabelul 3. . calitativ si juridic. pomi fructiferi FI Strazi si ulite Ins Finete cu tufaris Ft CONSTRUCTII VII Constructii C Vii V Constructii-curti lee Vii nobile Vn Diguri Cd Vii hibride Vh Cariere ICa Pepiniere viticole Vp Parcuri . ravene. edilitar si imobiliar. torenti I Nr Sere As Saraturi Ns Solarii Aso Haide Nh PASUNI Mocirle-smircuri jNm Pasuni P Gropi Ng Pasuni împadurite Pp DRUMURI SI Pasuni cu pomi fructiferi PI Drumuri cAI FERATE 1& Pasuni cu tufaris Pt Cai ferate Drumuri nationale Dn FiNETE Drumuri judetene jDj Finete F Drumuri comunale De Finete împadurite Fp Drumuri de exploatare . Tabelul 3.14 I Simbolurile categoriilor de folosintA ale terenurilor Categorii ! Categorii Simbol Simbol I ARABIL NEPRODUCTIV Arabil A Neproductiv N Gradini de legume Ag Nisipuri I Nn Orezarii Ao Bolovani. Pentru categoriile de folosinta ale terenurilor se face o detaliere calitativa.FORESTIERE din caramida si . hidrotehnic. Cp Plantatii hamei Yha Cimitire ICi liVEZI Terenuri sportive :Cs Livezi L lU"guri si piete . grohotis Nb Capsunarii Ac Rîpe.De Finete cu.! 3. SEMNE CONVENTIONALE CADASTRALE 1 3.2. PRINCIPIi DE REPREZENTARE Prin lucrarile de cadastni trebuie sa se asigure cunoastereaj completa si sistematica a fondului funciar.14.Ct Livezi intensive Li Plaje si stranduri Cpj Livezi cu arbusti fructiferi Lf Taluze pietruîte Ctz Pepiniere pomicole Lp Alte terenuri :Cat Plantatii de dud ~ Ld CARTAREA CLADIRILOR I PADURI SI VEOETATlI Cladiri 'cu zida rie . Acestea se reflecta în planuri si registre cadastrale. silvic.

i . Pepiniere silvice PDps Cladiri. din lemn C Tufaris si maracinis PDt Cladiri din paianta D Cladire declarata monument HIDROGRAFIE istoric Mi Ape H Magazii din zidarie in Ape curgatoare Hr Garaj din zid-metalic gj Canale Rc Grajd din zid gr Lacuri si balti naturale Hb I Amenajari piscicole Hp SLtaucfuarriis de acumulare HHas I I 56 Vl. : 'l '1: \ I 1 !I 1 ... 1 .

. ~I~~I'fEJ. construÎrii 1975 I REGIM DE INALTlME parter + parter + s tarea .. .. i IV SUPRAFETE '.st~. domiciliul/sediul .~ 2:~eq \ 31. zw ." CDRP 8 CORP A . i I i: CATEGORIA CLADIRI TOTAL ANEXE TOTAL Il SUPRAFETEI .S~C. I în cazul cadastrului imobiliar. III WCA NTUAMRARI (fDaEmiFliAi/MpIeUrIsoane) I Z'<" chiuvelA 2 2 '" cu-l cu 2 cu 3 ~r:. butuci pe A' t J. I " ii <'" PERETI cArllmidA c:ArllmidA' ELEMENTE magazie " Olt: PLANSEE beton beton anul constr.~. ~.50 I ! 8 . JeniDe cotA-lemne C . --l 1 .FISA TEHNICA A IMOBILULUI I din ~l!C. ii 2 etaje+pi I etaj+piv tehnici bunA nilA (parter nilA (parter lungimea (m) 42 I FOLOSINTA locuintl l<>cuinlA CONSTRUCTII p.73 ..Coa.0~ .2. DetS. sPa.. .~U. corn imobil I Il'ST.. total total 8 DetS.3 sobe teracotA. 'sector 5 I PROPRIETAR. C ELEMENTE SCÎndurA ANUL CONSTRUIRII 1933 1933 anul STAREA TEHNICA bunA bunA.nale SI I notatiile specifice.SI..ciresi .r 23 22 . în legenda schitei sînt prezentate semnele conventio. f I . TEREN PLAN DE SIT UATIE SC.~GU.A~V At. se întocmeste pentru fiecare imbbil I cîte o fisa (tabelul 3.TO~ ~ I SUPRAFATA. ELEcTRICE 'da da cu ec:hipam.h 5/6 li fArA ecbipam. strada .A' o:: ! virsta . 3 . . 1970 ": <:.o.OR. ani ~ A2 : ioi1 I pomi fructiferi: .SIR. .2.I ! I .2. LUCRARI PRACfICE I Sa se întocmeasca fisa imobilului pentru cladirile care apartin scolii~ pe baza masuratorilor si inventa~rilor care se vor executa. vita-de-vie \ 36.A 2 I 3/4 . ~10.P.56 63. ~lJR. I :te! I lE II) .QR. I aUi cazan Dale 2 sarnanlA Imn <'" caoa Dale 2 mvelitoare carton ~< ~"t':Z Wlav. nr .sLf.B 2 2/2 I cu sabe 5 sobe tera. I Tabelul 3.Fti. ISNAVREPUATNOTAARE lte amblAn lteamblnA sDtaOrereattieb.15) în care sînt trecute datele referitoare la imobilul luat în evidenta. CORP CLADlR DENUMIREA n-nI~ MOBil A B C maeazie ru-EX .u~~s:n . ners. 1 I I li 3. 4 .lq~L~ . I CONSTRUCTIA LA SOL 106.. . . . 1: 500 TOTAL 597 ..NE..20 II) I copaci .JMUIRI ELEMENTE materiale de constructie I A B ..~o'0". L. ~j FUNDATII beton beton DENUMIREA .15 . E. M.1 ELEMENTE CLADIRI II ELEMENTE ANEXE I MPRE.

85..1~ 114...90 86.00 173. . april. -..52 162.lDl . "'''.r.62 Z~ paiantA sau 8Q chirpici .43 2. I .sau 1= irilocuitori 12.00 3.29 3. ! INTOCMIT TEREN Marin Dumitru data: nota: INTOCMIT BIROU Constantinescu Gh.00 3. sau .43 329.73 148189 3.170.. Actualizat: august 1988 VERIFICAT Ionescu -Nicolae 19k2 I SEF ATELIER Inl!< Boceanu Ion I 57 i I ~ ~.64 326.83 2.. :s cAramidA.434.00 I Înlocuitori .:> paiantA sau ! chiroici I LOCUIBILA 105..42 ..62 437.2~ ) Î '" c.26 I ..

' '. Creasta este înaltimea prelungita intr-o anumita directie. mam~loane si sei. Creasta poate fi o linie sin{{oasa cu vîrfuri. cu pamte de înclinari variabile. Suprafata geoidului sau suprafata de referinta altimetrica constituie originea pentru determinarea altitudinilor (cotelor) punctelor de pe suprafata topognifica. rezultata din intersectia a doi versanti. se considera ca fiind 'suprafata marilor si a:. înaltimile se prezinta sub forme conice sau de cupola. DEFINITIA Sl CLASIFICAREA RELIEFULUI Pe planurile si pe hartile topografice se reprezinta totali~atea elemen' telor situate pe . presupusa ca fiind prelungita pe sub c9ntinente.Suprafata terestra (topografica) existenta în natura.' v ' I .. FOR!\1E DE RELIEF Relieful suprafetei topografice este compus din cîteva forme tipice. " . . cu altitudini între 200 si 800 m. .Capitolul 4 '. Acestea se determina prin lucrari de nivelment.mamelonul" înaltime cu forma de cupola. Prm rehefse mtelege totahtatea demvelanlor suprafetei terestre (topografice) fata de o " suprafata de referinta. topografiica.1.. înaltimile au urmatoarele parti principale: -' vîrful . . care se ridica deasupra terenului înconjurator.' Prin altitudine sau cota a unui punct se întelege distanta pe verticala dintre punctul respectiv. cu altitudini de peste 800 m.1 Suprafata topografica este foarte complexa din punct de vedere al reliefului. situat pe supraf~ta.piciorul pantei .versantii . combinate între ele. distingîndu-se: -' muntele. . 84 . Ca suprafata de referinta s-a adoptat geoidul. . . distingîndu-se doua categorii principale: 'forme de relief si elemente de relief.i REPREZENTAREA RELIEFULUI 4. oceanelor în echilibru. 1 .partea superioara a înaltimii. . 4. care se prelungesc în terenul înconjurator.suprafetele laterale' ale înaltimii. . care într-o pnma aproximatie. . . si suprafata de referinta.1.dealul.cu toate ..colina sau magura.1. .nereg~larjta~ileei. înaltimi mici si cu pante line.sfîrsitul versantului.

în lungul apelor. fiind forma inversa a dig.doua vîrfuri consecutive. cu forma inversa decît movila.ului.. cupola. avînd versantul aproape vertical.2~ ELEMENTE DE RELIEF Elementele de relief sînt denivelari accentuate.' de matenale sau zacaminte. înclinati de regula cui 30 sau 45 Q. taluzele.' De regula.. însotite de date caracteristice si explicative. Hebleuri. mai multe cazuri formata artificial. unde s-a produs ruptura. Rambleul si digul se construiesc pe caile de comunicatie. alunecari de teren. 4. . eleJ[ mentele naturale de relief se reprezinta cu culoarea sepia. etc. Taluzul poate fi consolidat. formate prin actiunea agentilor naturali: eroziuni. Cele situate pîna la 200 m altitudine se numesc cîmpii. Se disting urmatoa-. cu mici ondulatii. Groapa este o adîncitura cu dimensiuni reduse. construita pentru amenajarea terenurilor înpand supuse. diguri. baza rîpei. partea superioara. iar la piciorul versilDtului.1. cariere etc. " Valea este o depresiune prelungita care coboara într-o' directie. versantii înconjuratori si marginea.1 Aceste elemente de relief se reprezinta prin semne conventionale specifice. elemente tipice de. este marginea rîpei. ". sau artificiala. adica versantii. fiind linia de întîlnire a versantilor 'la partea lor inferioara. Canera este formata artIfiCIal pentru extragerea. Peretele stincos este asemanator cu o rîpa cu ve'rsantii din roca dura. . relief: Movila este o înaltime izolata. Debleul si santul rezulta din saparea terenului natural pentru construirea cailor de comunicatii. pentru irigatii si 'desecari. din cauza eroziunii sau alunecarilor de teren. Sesul este forma plata de teren. La o vale se disting: originea. . cale naturala pe firul apelor. O depresiune de întindere mica se numeste caldare sau gavan.Saua este portiunea de creasta dintre . iar cele cu altitudini mai mari se numesc podisuri. teren închisa de înaltimi. 85 . Ripa sau ruptura de teren s-a format pe cale naturala. în forma de con sau. rele . baza taluzului . La . . artificiala.l adica partea superioara. ce nu depaseste înaltimea dy 25 m fata de nivelul terenului înconjurator. sau actiunea oamenilor: ramblee. 1. doua vai ce coboara în cele doua parti opuse crestei. pentru irigatii si desecari. Viroaga sau ravena s-a format pe. avînd aspectul rupturilor de teren. iar cele arti"ficiale cu culoarea neagra. cît si locul. eroziunii. situata în zonele de ses în luncile rîurilor. din. distingîndu-se: coronamentuI. o adîncime de. adica partea superioara a versantilor. fiind atît locul de întîlnire a doua creste. Depresiunea este. în cele.adica partea cea mai de jos. cauza eroziunii si transportarii de catre torenti a materialului erodat. ~ Terasa poate fi naturala.. de formare a. Poate fi naturala sau. deosebinduse fundul depresiunii. adica confluenta a doua vai. firul vaii~au talvegul si gura vaii.

..etc.punctele de detaliu. .punctelor de. de scara planului si precizia ceruta. knetode. . .& 064-. este necesar sa se cunoasca cbtele .7 "65. I ~cest sistem este pr~is. fintini. se cerb ca pe plan sa se realizeze o densitate de 50.punctele caracteristice ale formelor de relief~ vîrfuri..inconvemente: formele de rehef nu apar 1D mod sugestiv SI scrierea cotelor încarca planul cu multe inscriptii. (> 064.doua .uniforma pe întreaga suprafata.retelei de baza.0 063. _ ./. Indiferent de metoda aleasa. dar prez~nta . Densitatea punctelor cotate este in functie de accidentatia terenului. poduri..8 . creste.9 064.. simplu !i rapid. (> -68. .ansamblu o repartizare cît mai." oG'. METODE DE REPREZENTARE A REUEF~LUI i Reprezentarea formelor de relief pe planurile si hartile tc..3 68.. METODA PLANUIULOR COTATE Reprezentarea reliefului prin cote consta în raportar~ pe plan a tuturor punctelor determina~.1. In general.2 06J.1.>pografice a constituit o problema dificila.2. . 100 puncte pe dmll(indiferent de scara).9 .2. . cladiri.5 06 . etc.3 -66. prin care sa se asigure in . 4.. _. pentru: .62.8 0&6. De aceea planurilecot~ie se folosesc 4.2 063.. frînturile limitelor permanente . sei.8 067..de.cu densitatea stabilita. gavane.altitudinile .. schimbari de panta.G o S 068.2 066. o o 0682 oGSoS J Fig. I . pe suprafata respectiva. mam~Ioane. ~ntersectii si ramificatii ale cailor de comunicatie.1 o os.: .4.punctele . multe.0 003. Plan topografic cotat.J o 066.1 .& o 067. Cu ajutprul unei retele.7 -67. 1.7 o 6S. vai. punctecotate cu asemenea densitate se poate reprezenta relieful prin orice metoda. altimetric si scrierea valorii cotei linga semnul conventional al fiecarui punct.elementele de planimetrie si relief cu caracter permanent:. adoptîndu-semai.2 oGS. movile.7 -o7.. .

..8.0 068.... ".. 065.._ . '~ f .6 (> S o . ~~.~.60 o 68. 0&5.l .4 067. 0&0.. o f o S \0 _~6... ".p..>.~~?.fu\ J 0'l. .9 i? " #23 " 86 . o~ . \ H.I \ 0f-2 . soS o S o \ o' SoS ......!..06G.0 "".8 .1 0GG.1 o .~.0 06&3 \ .1 O6&.67.J. 065.~ . .8 "~~~.\ (> \ s 067. 0G3.2 '~~ o o $ o ..8.S 066. ...it"<~ 06U '.. 5..Pla eni 065..~ .

0 mm. Fig. rezulta o echidistanta grafica. si hartile topografice.' Marimea echidistantei se alege în functie de: precizia necesara reprezentarii reliefului. Principiul metodei. \ în functie de valoarea echidistantei alese. numita "curba de nivel". Echidistanta este distanta. . I : I I l' 1\ I I J 1 I I t~17 Fig. . unde reprezentarea elelllentelor de planimetrie si hidrografie permite scrierea cotelor. curbele de niyel se proiecteaza ca orice element de pe teren. curbelor de nivel. 4. pe Baza acestui principiu. B. Reprezentarea formelor si elementelor de relief. în figura 4. reprezentat pe figura 4. sit~tea . respectînd densitatea acestora.echidistante.pe care se proiecteaza curbele' de nivel de pe planurile. pentru ca relIeful sa fie reprezentat clar SI expreSIV. A. 4. C.numai la scari mari: 1: 500.2. 1: 2000.2. pe verticala dintre planurile de nivel ce determina doua curbe de nivel consecutive. . accidenfatia terenului si scara planului topografic.suficienta precizie. . Planul H este planul de proiectie . micsorate corespunzator scarii planului ..echidistanta ~rafica nu treb~e sa \tie maI mIca de 1. nivel orizoJ}tale si echidistante (Al B.suprafata de referinta . 4.2 este sectionat cu planuri de. planurile de nivel se aleg la distante egale. respectiv den. reprezentate prin curbe de nivel si semne conventionale. de scara planului si' de înclinarea pantei terenului. Intersectia unui plan de nivel cu terenul se face dupa o linie care uneste toate punctele situate la nivelul respectiv. Pe planul de proie~tie. acestea fiind figuri asemenea formelor de relief. . între ele . Proiectarea formelor de relief.1 se prezinta un exemplu de plan cotat. Pentru o reprezentare sistematica. METODA CURBELoR DE NIVEL Este metoda' care serv"te la reprezentarea formelor de relief in mod sugestiv si cu . Sa ne imaginam ca terenul.3. 1: 1000. C). I în figura 4. 87 .2. avînd aplicabilitate generala la' planurile.Aceasta .3 se prezinta cîteva forme si elemente de relief s~ecifice.

cu grosi~ea de 0. prin linii . la 1/2 din echidistanta.' curbele de n. Pentru colorarea .1 .'O 80. vai.25 0. 2000 0. I w . se folosesc trei culori de baza si nuantele aceS'tora.0 100. de I regula cu valoare de 200 m.3. maro.50 0.altitudinaIa. astfel: .50 1.0 I : 5000 1.0 10. pentru suprafetele dehiroase si muntoase. teren ses. 4.00 1: 1000000 100.50 . în zonele cu dune <le nisip.albastru.25 0. Acestea se traseaza în luncilel rîurilor.50 1 .10 0.5 .6 cm pe plan. Clasificarea curbelor de oiveL Pentru marirea. se stabileste scara hipsometrica sau . . " .verde.0 . I : 100 0. . 1: 1000 .0 40.0 .mala.' 1 : 500 0. 88 4. iar pentru imprimare.5 5.. 1. a CIncea sau a patra curl1>a nor. 10000 2.contin~e . I . pentru suprafetele :de cîmpie. (m1 Scara hirtii I (m) ses deal munte ses si Ideal munte . cerneala tipografica.ate care nu se percep p'rin trasarea curbelor de nivel normale si aju~atoare. sei. si în zonele cu.0 mm). 50000 19.5.0 200.50 2.curbe de nivel ajutatoare. De regula. 0.' . conform scarii hipsometrice (din 200 m în 200m). 25000 10.00 2.0 .0 20.1 mm. acolo unde distantele între curbele de nivel normale.curbe de nivel accidentale.1.se traseaza curbele de nivel care delimiteaza suprafetele.Se foloseste de obicei . . I .5. ~O . p. Pentru originale se folosesc solutii preparate din acuarele. . -.00 I : 500000 50. expresivilalii si Citi' rea usoara a reliefului reprezentat. Pe fiecare dm2 de plan se scnu 2-3 valon pe curbele ae nIvel.2. la valori jntermediare. w . . Tabelul 4.00 2. vîrfuri. fiind foarte' sugestiva. la intervale egale cu valo~rea echidistant~ i. s-au adoptat anumite valori ale e9hidistantelor în functie de Scara planului si de zonele geografice. gavane etc.entru redarea fidela a formelor putin pronunt.1 Echidistantele curbelo~ de nivel Echidistanta I t Echidistanta Scara planului. creste. linii întrerupte (segmente de 7.' I .pentru reprezentarea reliefului pe hartile geografice si turistice.curbe de nIvel pnnclpale.0 1.0 I /' .curbe de nivel normale. 200000 4@.0 .ivel se cla~ifica . METODA TENTEWR H1PSOMETRICE Pentru. uniformizare. valori care sînt prezeritate în tabelul .. prin. Ea consta în colOlfarea suprafetelor de harta în raport cu altitudinile.0 1.50 1.2.2 mm. pe platouri.00 1 : 100000 20. 1. sînt mai mari de 5.astfel: . prin linii continue cu grosimea de 0. de regula pe curbele principale. pentru suprafetele acoperite cu apa.originalului se executa urmatoarele operatiuni: -.00 1 .

a mai d~par~e. Acolo unde hasurile sînt lungi si rare (teren cu panta mica) planul apare luminat. METODA PLANURILOR SI HARTlLOR IN RELIEF Se foloseste I în general pentru întocmirea planurilor si hartilor cu caracter didactic. 4. . Lungimea hasurilor este în functie de' înclinarea panteL . pe hîrltIe . a... \ _. . . \ Pe hartile cu tente hipsometrice se înscriu si cotele unor puncte car~c-' teristice din teren. la o departare una de ~lta cu 1/4 din lungimea lor. sugerînd gradul de iluminare al terenului si respectiv de înclinare a pantelor.coP\e ra desenul elementelor de planimetrie si se executa greu.' A \ _' curbele de nIvel se copiaza de pe plan sau de pe harta. _ se coloreaza cu tenta maro suprafata cupnnsa In mtenorul curbeI de nivel' limitata (cu altitudini mai mari de 200 m). arata directia si înclinarea p.(400 m) si as. rezultînd.si cotele unor puncte caracteristice dlli teren. inarea. cu tenta . în functie de unghiurile de panta. METODA HASURILOR Se foloseste foarte rar. A în cazul mtocmuul manuale a planunlor SI.1 hipsometrice. '. rezultînd ca locurile cu altitudinea cea mai fuica sa aiba culoarea verde mai închisa. altitudinilor. verde suprafata cu altitudine mai mica decît curba de nivel limita'tl' (200 m) si apoi peste aceasta supdfata baltilor si a deltei.' \ Pentru aplicarea metodei se tr~seazaîn creion curbele de nivel corespunzatoare unghiurilor de panta.u. iar relieful prin tertte . . dar n. S-a întocmit un diapazon de hasuri.. . _ se coloreaza suprafetele acoperite cu apa. .4. pentru tiraje mari. executate la masini speciale. A . apoi peste ac~stea se coloreaza suprafata cuprinsa în interiorul curbei de nivel imtdiat su~er!oar~ .5. nuanta de maro \ cea maI mchlsa pentru locunle cu altitudmea cea mal mare. placaj sau material plastic.ile sînt scurte si apropiate (teren cu panta mare) planul apare întunecat. _ se coloreaza cu tentj. si apoi Între ele se dtse"" neaza hasurile conform djapazonuluL Metoda hasurilor asigura expresivitatea terenului. 4. din 5 în 5°.2. pentru unicate. hartI10r In relIef se procedeaza astfel: . numar' mic de exemplare si pentru matdte. . se folosesc doua procedee de' întocmire: \ _ manual. modul de reprezentare fiind' foarte sugestiv. mecanic.I j l' I 1. . Pe hartile cu hasuri se scriu . iar adolo unde hasuI.m. începînd de la 00 pîna la 45 o.' . _ se _stabileste linia de demarcatie între zonele de deal' si cele de cîmpie (de regul~ curba de 200 m).albasfra . II I ~ . în functie de numarul de exemplare si de teh. natura. asemanator celui din. folosind ca material folii plastice pe care s-au imprimat elementele de' plalnimetrie si hidrografie prin semne conventionale. .nica din dotare. care se executa din carton. permite deter . pentru hartile geografice. Hasurile se traseaza pe directia pantei. A" \. din 5 în 5o.antelor..2. I ~ --..

se aplica pe foiii de carton.de calc si apoi . placaj sau material plas~ic'. 89 .

' ' l' . pînzat. din material plastic. Ea se întocmeste pentru fiecare plansa. ele se pot scrie la stînga.3. copii imprimate (ale planului sau ale hartii topografice) pe fotii plastice. I în cazul întocmirii mecanice a planurilor si hartilor în relief se executa: . . realizeaza la o masina de vacuumare. marci). harta în relief. I Pentru întocmirea oleatei. edificii. iar la numItor valoarea coteI. se lipesc una peste alta. 90 . sub tormade fractie: l~ numarator numele sau numarul punc~u~ui. I Prin racirea materialului se realizeaza planul sau. pe original: . manuala. obtinîn'. trepte cu materiale adezive si apoi se lasa sa' se usuce. se taie foliile dupa urmele curbelor de nivel. Oleata cu puncte cotate este documentul pe" care se raporteaza toate punctele determinate altimetric. umplîndu-se spatiul dintre. . calc.punctele caracter~stice ale reliefului si' cele de detaliu. dar sa rezulte clar la ce punct se refera. . unde se introduce matrita reliefului. . . ÎNTOCMIREA OLEATEI CU PUNCTE COTAjE .matrita reliefului. '. executîndu-se simultan cu planul topo~ grafic. de regula . I . Valorile cotelor se scriu. conform dispunerii lor pe ~lan. iar la numitor cota la sol. în numarul de 'exemplare dorit.. pe mater~al transparent. ""C I punCte scrilndu-se la stînga sau 4easupra s~mnului conventioinal.' liu se 'scriu cotele lor. . calc de calitate superioara." La punctele unde marcarea punctulw se afla deasupra solului (pilastri.semnele conventionale ale punctelor caracteristice si de. în dreapta semnului conventional.se modeleaza relieful. folie din material plastic !bat pe una din fete sau. materialul ales se suprapune pe originalul planului. reteaua rectangulara si valorile :. semllele conventionale ale punctelor retelei de baiA se scriu. numarul acestor '. Lînga . iar relieful prin tente hipsometrice. -. Planul sau'. d~asupra Sau d~desubt. '. Lînga.. \ I .care au suprafata egala cu a planulUi si grosimea egala cu echidistanta aleasa pentru curbele machetei. de regula. . harta în relief se. .. . peste care se suprapune copia imprimata pe folia plastica. asemanatoare ca la punctele retelei de baza.cadrul interior al plansei.se coloreaza relieful în culorile conventionale (tente lhipsometrice) si se deseneaza elementele de plani~etrie si de hidr<?grafie. 4. .' du-se formele de teren reprezentate în trepte. acesteia.. Operatia se repeta pentru obtinerea numarului dorit de exen1plare. se fixeaza' si apoi se copiaza de . iar oucatile rezultate. se scriu sub forma! de fractie: la numarator cota marcarii. . . în cazul întocmirii planurilor prin ridicari topografice. pe: . dupa proceddul aratat la întocmirea. Daca spatiul nu permite. se realizeaza suprapunerea copiei imprimata peste matrita. avînd elementele de planimetrie si hidrografie repr~zentateprin semne conventionale.1 ' _.. . deta. -' punctele retelei de baza. Se încalzeste copia imprimata pîna cînd materiaJul devine maleabil si apoi prin vacuumare. la aceste puncte se pot scrie si numerele. . care se deseneaza prin semne conventionale corespunzatoare categoriei' punctelor.-. copia luînd forma acesteia.

. . afara cadrului se trec în indicator.la mijloc: scara planului topografic si sistemul de referinta altimetric.Daca planul topografic se mtocmeste m formatST AS. . \ . hi si..în culoarea neagra: cadrul interior. rente de nivel. . pe unde trebuie\ sa treaca curbele de nivel.. ?umele si se~natut~ executantului.\ '. INTERPOLAREA CURBELOR DE' NIVEL Trasarea curbelor de nivel se executa de obicei prin: interpolare între punctele cotate. ca. ~.\ Interpolarea se bazeaza pe proportionalitatea dintre distante si dife-. ror punctelor caracteristice. d2 -=----=-= h h. . Problema se' pune ca între doua. între doua puncte cotate vebine terenul are panta uniforma..i li' .în culoarea albastra: semnele conventionale si 'cotele punctelor determinate prin niasurari fotogrammetrice. De aici rezulta necesitatea cotarii thtu. filare' în timpul ridicarii topografice si filare în timpul stereorestitutiei. " .în culoarea sepia~ cotele punctelor determinate prin maisurari geodezice si topografice. .4 se observa asemanarea triunghiurilor. puncte A si B.în continuare se prezinta interpolarea îintre punctele cotate" care considera. iar datele mentionate a se scrie în. firul vailor etc.Pei oleat. Oleata cu puncte cotate se deseneaza în tus. reteaua rectangulara cuvalorile respective.în partea stînga: numele institutiei care executa lucrarea. . în partea stînga: functia. lînga care se scriu datele caracteristice si elementele hidrografice. Din figura 4. . raportate pe plan. sa se stabileasca locul. .în culoarea neagra: prin linie punctata se schiteaza liniile orografice ale terenului.în partea' dreapta: caracterul documentului. deci: d.. numele sau numerele punctelor retelei de baza si inscriptiile din afara cadrului . 4.. semnele conventionale ale punctelor retelei de baza. ale reliefului. de unde rezulta: d d. . A. " Deasupra laturii de nord se scrie: .=-dh' h " 91 .în partea dreapta: functia.a se traseaza elementele' de relief. cu ~ote cunoscute. inclusiv punctele de scliimbare a pantei. se schiteaza liniile orografice ale terenului: crestele.4. astfel: . -în culoarea maro: elementele de relief si valoril~ lor. Acolo unde este posilJil.numele si semnatura conducato\rului unitatii de executie.în culoarea verde: elementele hidrografice.la mijloc: titlul lucrarii si nomenclatura plansei. oleata cu puncte cotate va avea acehlsi format.. în creion se deseneaza: ' . respectiv distantele acestora fata de punctul. Sub' latura de sud: -.

si firele de vale sînt prezentate în figura 4. modelare. se traseaza CÎte o linie.tus. interpolarea si modelarea curbelor de nivel se executa în creion. în tus negru. curbele de ~ivel se tra~spun pe originalul planului !opografic.Punctele retblei de baza si punctele cotate sînt la intersectia liniilor caroiajului. Pozitia punctelor.. la scari mai mari de 1: 2 000. (297 x 210 mm). se' selecteaza punctele carora trebuie sali se scrie cota pe plan. peste semnele conventionale ale aces.. prin linie punctata. Originalul planului se întocmeste pe hîrtie de desen forma. Punctele de caroiaj sînt dispuse în patrat. elementele de relief cu valorile lor. se deseneaza semnele conventionale si se scriu cotele acestora. 4.Fig. dupa cum urme~za: Pregatirea originalului planului topografic. Apoi se stabileste locul si se înscriu valorile curbelor de nivel. 4.a ridicat relieful prin nivelment geomel ric executat în caroiaj . avînd în vedere respectarea categoriei curbelor de nivel si pastrarea semn1elor conventionale ale acestora. 'pe oleata cu puncte cotate. Inamte de efectuarea desenulUI. LUCRARI PRACTICE Pe o suprafata de t<?ren s.6. 93 . tueze conform principiilor mentionate la capitolul 3. De regula. Pe aceasta se traseaza chenarulsi indicatorul (150 x 20 mm). valorile cotelor.. pen~ru a fi desenate în \. la 10 mm de' laturile de sus si din stînga.. în inteiiorulchenarului. trasare.5. cu lat:ura de 15 mm redusa la scara planului. I Pe ]. acolo unde cladirile ocupa suprafete apreciabile.lanurile topografice. în creion: Fata de acJste linii se traseaza caroiajul.5.t A.tora se deseneaza curbele de nivel. asezata cu latura lunga în pozitie orizontala. Izograf. Toate operatiile de: interpolare.6 se traseaza în creion firele de vale' si 'elementele de relief. definitivare si desenare a curbelor de nivel si a elementelor de relief trebuie sa se ~fec-. Desenul curbelor de nivel se executa cu tus de culoare sepia. laturile patratelor fiind de 15 mm. Tema se va executa în etape. Fdlosind schita din figura 4. Dupa definitivare.

' între perechi de' puncte cotate situate pe acelasi versant. se stabilesc zonele unde trebuie sa se introduc~ curbe de n~vel ajutatoare si accidentale.I .).0 mm. pastrîndu-se pozitiile stabilite prin interpolat:e.nivel se poate stabili prin interpol are grafica. pe creste si apoi pe versanti: Unind punctele de acee~si valoare. pozitia pe plan acurbelor de nivel.se mteapa cu un ~c locul unde Imnle lzografulUl cu valoarea curbelor de nivel inters~cteaza linia dtntrc: punctele cotatelrespective. :d 1: " J -.Se calculeaza diferente de nivel: h=90.' " . Acestea se întrerup CÎnd întîlnesc elemente \.4 mm. pe directia: AB.' . =. 1 FIg. h2=1. astfel: .' Pentru marirea randamentului. ha =2.Date cunoscute: HA =87. folosind izograful (fig.se suprapune i~ograful pe planul topografic si se roteste în asa fel înCÎt cotele punctelor sa se încadreze între liniile izograful1ui cu valori coresp~rizatoare.' x 2. =88-87..t. Dupa obtinerea . 8g. . s. '-' între punctele Asi B trebuie sa se traseze curbele. accentuînd liniile care marcheaza valoarea curbelor de nivel. care se întocmeste pe hîrtie de calc. avînd linii paralele distaJ.. succesiv. -. corespunzator cu.ta in 'mod.75 m. dînd continuitate vailor si crestelor.Id . asigurîhd expresivitate formelor de r.75 m. d=32 mm.25=3. de nivel.Se masoara pe plan.50-87.> Analizînd structura reliefului . de nivel.te. . d. 4.tate la l. Interpolarba se execq.urbelor de nivel pe întreaga suprafata. 89 msi 90 m.bmm sau la 2. 4.25=0. locul curbelor de . si 90. h.e unesc punctele mtepa. cu valorile: 88 m.Secalc.25 m.:. Interpo~area curbelor de niivel. 1 ' .1 mm.25 mm.25 m.1 d=~x a 3. notînduse locul pe unde trebuie sa treaca curbele de nivel: 8~.. ' .U\-Ibel or.firul vailor.5).75 in.3. Liniilor li se da de regula valoarea de 1/5 din eFhidistanta. pîna la 1/4 din distanta: dititre curbele de nivel. 'Prin modelare se adIIilte o abatere fata de linia trasata initial. valoarea c.50. continuînd cu pozitia deplasata corespunzator cu valoarea relativa a elementului .elief reprezentate. HB = =90.7 . distantele d" d. d.0 m.4. acestea se modeleaza înlocuintl frînturile prin linii curbe. E= 1. meric: .de relief. la curbele de bi vei: A la punctul A d =32 X 1 75= 17 2 2 .si densitatea curbeI or de ni~el trasate. Elementele de relief trebuie sa se încadreze între curbele r de nivel.25 ' . I Locul curbelor de nivel se stabileste prin interpo1are" întîi pe . rezulta. .75 =27.25' . pe întreaga suprafata si apoi se efectueaza modelarea.uleaza distantele 'de Sa consideram urmatorul" exemplu nu.92 h B I..xO 75 3. . .E. .

I Pe planUrIle topografice la scan maI man' de 1: 5000.resp~ctiv. .. . '. . . curbele de nivel trasate pe caile de comunicatie' trebuie sa 'redea profilul longitudinal al acestora.

S...-.:::.s.~ ::T"O oO°._.°00 O C I o.6.-e.G .7QfJ2 '7C12 '7lJ.7205 .1187 .oo.:: ..7209 .."o'1 E..3"". 8 "sO:: ~"'1 + I ~ I ~ ~ O ° . °Et:S..:s t:l o t1:\ l"~OsS::Ol°:S...'l .'1290 .. O s:: ji.'.7250 .86 ~'..7l90 ----.0 ..72/0 .-.."-en -en ~ .. ol:St:l~-SD < O'~ 8"~' E..: .> ~~t:So~ ...126> .. 'S:: o .101J2 .l. N <-o 9'p.."""'t . '71126 '717&7.. .. -.72$ .7181 .7052 .~ l:S ('b O °.."e. .726'4 .7/15 ..1258 '7i54 -719. ° ° ..7186 .72.°"'1 o"'1"""'l .1?6* -7275 '72/.Io-°0 ° "C ~ r:r ooo:::T:...~o~i' O.'/242 '73 " . "0 t) . Date pentru lucrarea practica.ZJ .xoo . IS 072.PJ7~~S . '7U12 -716.0.[~a~ CI'. . 4.:.Ff~~g~~:~'7 ._~ .° .-~0S 5' p.1108 7048 985 .10 .g~"SloC' "lO 1: "'1 s:: P "'1 s:: = o . ~pP. _ t:loo :..7/74 '72~ .72&0 .i~ Fig..7'15& .7Z67 ..-"" .! s::oo-~o t-'.'/235 .'::==~"~~2iE~:F::~~~+is3::.-t:l.-s ~ '-o".-~0o "'1 ."x 0"'100S " :":Oo "'1000 e...~l:S~° o l:S "'1 ° 00...o' .x ° oo_.tl ."'1 ° .It.7?1I1 '/25'4 Crihalo A 1326 .. ~~~~"'.-."s0:":'0s-:: eo:"O a.:s ~ -en.n"°' OEC.. s :.. ~5>g5»~ .:.' ~ OCI .l:S ~ S .>.o0-~ o~.

.11st1 '1156 . IJ...q"'~ __ '-----"i:80--5570 .... '... -'" // : -.7110 ---.7061 ..-.. .!J~.~< --'o .6992 .6981 ' . 97:l .. '~ 06 \ ....7121 / '11" " \ I I . 71Jl1 '6918 ('1958 ..5950 '7026 '70f/1 . \ ' / -~. . " ._..'_..981 '6.. ... /. \ " ..7062 .~ '-:.7115 .5. ....../ _------...7014 ." sti 71Sa . '.'7015 __ <7001 .. 6. I)'.. .61 ~ I --.---. 5981 "~7J . ...61 .69/12 .7//0 .10 .71/4 ..7000 .//7 \' '"j ...73..'12 3G '71. g \\ I1".~67 ..'697)\ '6960 /09.I ----------......-_ ...-"'" \ .....S "085 ..717.7102 .. " \ // ..7175 .. I " ..5955 '101" .7050 .7fJ"5 .7014 .7024 .7140 .....7(100 \ ..7//Z . /..' .. .... 7205 .7rJOb.7Q84 ...'60 '717'2 '6996 .726>. ... .<.7035 "'-:&8&5\ <>6~78 ~6910 .......706'4 .6987 4-83 ...7035 ". .6985 ~\ 6974 '5990.1176 ... -.1992 . _.18 . .7120""'~7112 .1 \t. .'~90 '6983 '5972 '6951 ... 74 I " '7124 .......62 .8. II II -.12 '70'911 '7(J)" '76)9 .6'189' .7IS'ff" .-" / .970 (9B{J .// "89 .\" .---.>..1IJO '71"5: .. '7131 '7711I 719..6. '" \ 1/ }./"-'" .96J ...-" ''''"" '..7 0S0 ..7 .7tJ5.715& ..7205 . \ 1'1 .~ \ '7153..:...-. '..6982 '695' "70J2 '1100 .. \ 1" ...'12J2 ''1218 '7192 ..... \ 'J--/ \ . '69.J.. A ..\ \ / " ..7005 4<990 ../-'G992 . ..'..." / -. I '--..717j ) il01 7015 .10'2 ..7. . " .. . \ . \ 6 \ / .'/215 28 '''71 0722. .'12 75 .......70... ...6962_-::!!""~:...52' '7f)EU '7"5 '7154 1 '7158 .--. 1/16 ...70'2 '701.085 '71'6 ....713~ .50/.7002 ~069.E97a \._-.71'6 .7120 " ... " . " '1I '7Z87 57 -Q. ..... 1194 --.

'..~ 6 $O ~/ '697(J --:.6987\\....702~..?lOS A7J20 V1 I.7Ia2 ':f .(] . '71113 . -..~OJJ -Q-~~ I 1 .7DJO--'7170 '7tl..(J... .70." Dumbrava . \ \ \ '71~S '71UZ ....."/ ...--.7(12-0 .I 12 " "~\..70B" ..-1962 .7100 '69910 --. / -. ...7180 ...'.I .-.. 1 / 1 / I ".

desenarea elementelor de relief. _' desenarea .pe. nivel. Pentru aceasta sînt necesare urmatoarele operatii: . . se executa prin &.în creion verde: firele de vale. .interpolarea curbelor de nivel cu echidistanta de 0. respectînd categoria si semnele conventionale ale acestora. respectîndu-se prevederile mentionate la subcapitolul 4. . .tarea punctelor C'arora li se scne cota pe plan. \A _ selec. sepla.5 rilsi apoi modelarea acestora. desemnd semnele conventionale si scrierea cotelor acestora în tus negru (7.. în creion.opiere)~.4. .în creion maro: elementele de relief si valorile lor... interpolate pe oleata (transpunerea.1. plan a curbelot de nivel.~ . în tus sepia.10 puncte pe dm2). Pe oleata se executa.transpunerea pe plan a curbelor de nivel. în tus . Transpunerea pe original a curbelor de nivel si desenarea lor in tus.desenarea firelor de vale. în tus verde.. _ stabilirea locului si scrierea valorilor curbelor de . în tus sepia.

completate. fluvii. turistice. 96 .). 1: 500.Capitolul 5 PLANURI SI HARTI Planurile si hartile topografice sînt reprezentari grafice ale elementelor situate pe.uri topogr~fice la: '1.' . . . . dt navigatie (aeriana. cu elementele .tematice cerute. Destinatie: . mini.planuri de situatie la 1: 100.etc. fluviala sau maritinia).. orientari. 1: 10 000.tematIce.. Eltmentele repre-' zentate îsi pastreaza pozitia relativa. poate fi considerata harta topografica la scara 1 : 25000. asigurînd informatiile necesare asupra zonei. . de b~za a tarii noastre. cu destmatIe speCIala. 1: 500 omo. izvoare. I . localitati. ~Îraie. canale etc.planuri si harti universale.. c. calculul elementelor necesare anumitor activitati (distattte. .). .planuri si harti generale. 1: 100 ~OO. 5.planuri si harti tematice.harti geografice la ~ scari mai' mici de 1: 500 000. constructii. economice . geologice. Într-un sistem de proiectie.relief (elemente si forme de relief) . folosite pentru studierea generala sau în detaliu a anumitor zone. suprafata terestra. retele de transmisiuni etc. pe care sînt reprezentate elementele de: planimetrie (cai de comunicatii. CLASIFICAREA PLANURILOR SI HARTI:tOR Clasificarea se face În functie de: Continut: . ..harti topografice la scari medii: 1: 50000.). care contin principalele elemente topografiC.n: 1: 25 000. I -' hartI topografIce la scan ma. .0.ate este h~uta. . . e.' I . Ca I 'harta topografica universala tipica.1. proiectarea si amplasarea diferitelor obiective. Acestea servesc ca material cartografic de baza pentru întocmireA hartilor la scari mai mici si pentru întocmirea hartilor tematice. 1: 2000. ere. hidrografie (mari. rîuri. care se creeaza SI se folosesc pentru rezolvarea unor probleme precis determinate: scolare. .utul acestora este' În raport cu scara de reptezentare si cu destinatia.Contin. corespunzator situatiti reale de pe teren. cad~strale. limite administrative.harti topografice la scari mici: 1: 200 000. : 5 00. profile. unghiuri de panta. 1: 1 000.. '1 Scara: ) .plan. determinarea pozitiei punctelor btc. vegetatie (naturala si cultivata)..

7-Cartografie 97 .. \ Punctele geodezice de. 5. I Scara' este raportul dintre lungimea elementelor liniare' reprezentate . în . Ca suprafata altimetrica de referinta se considera. baza (triangulatie si nivel merit) se determina fata de punctul fundamental al triangulatiei. unde.ak în . geografica. " I pe plan sau pe' harta si corespondentele lor situate pe suprafata ehpSOi. retea~. topofotogrammetrice.Â).'.dUlUi.)..12 sînt functii continui.cadrul ornamental (se traseaza printr-o linie.2. din: '. . ELEMENTELE BAZEI GEODEZlCE Elipsoidul de referinta. atît în cazul proiectiei Gauss cît si în cel al proiectieisteteografice' 1970. y.1. iar 'f . ale punctului initial si azimutul A. A si HE formeaza datele geodezice initiale.tara noastra se folosesc proiectiile Gauss si stereografica -' 1970.cadrul geografic (se traseaza prm hme dubla. divizate în minute). . care limiteaza reprezentarea si pe care se trec anumite date grafice si numerice. Ecuatia oritarei proiectii cartografice. ELEMENTELE BAZEI MATEMATICE Proiectia cartografica det~inametoda de trecere a suprafetei elipsoidului terestru pe plan. .. . \ SIstemul de impArtire pe fOI SI nomenclatura. . ' Cadrul 'planurilor si hartilor este' un sistem complex.functie de proiectia aleasa. I . ".1. groasa). cbrespondentele lor în plan vor avea coordonatele x. iar meridianele si paralelele prin anumite linii bine determinate.cadrul interior (se traseaza prin linie subtire.. suprafata elipsoidului se reprezinta cu deformari.. x=f. . pe el fimd marcate valorile de latitudine' si longitudine. Orientarea. prin puncte. . dupa coordonatele lor geografice f .A. . Proiectiile cartografice sînt adoptate prin conventii nationale sau internation.:A. In. se~unde. prechm si înaltimea suprafetei elipsoidului fata de geoid" HD Acest punct Ise numeste punct fundamental. 5. ee " reprezinta suprafata la care se raporteaza rezultatele tuturor masurarilor geoddice si . .2. Sistemul acestor linii serveste pentru rdportarea punctelor de baza. ELEMENTELE DE BAZA ALE PLANURILOR SI HARTILOR Planurile si hartile topografice se construiesc pe baza unor 'elemente matematice si geodezice. cu dimensiunile determinate a. fiind stabilit pe reteaua geografica sau pe reteaua rectangulara)..Pe planuri si harti scara este redata numeric' sau grafie.Â. limiteaza reprezentarea pe planul sau harta topografica.div!zata în.5. I î:ptre cadrul geografic si cel ornamental se marcheaza. folOSIt m tara noastra este unic.' de regula.. ~lipsoidului în corpul Pamîntului I se refera la stabilirea precisa a coordonatelor geografice il . . sub forma ei ~enerala este: .. h si.(f.2. tara noastra scarile sînt standardizate.2. specifice sistemului de proiectie.\ ' .. r.' . suprafata geoidului. Cadrul este f9rmat. al acestuia fata de un alt punct învecinat. b. y=/2 (f.

-.cladiri cu' destinatie' de locuinte si' anexe gospodaresti. '" .. pe strazi.1..l." . '. precum si elementele de gospodade 'comunala. ' . În functie de" scara planului..:2. forma si orientarea.latie s~ reprezintageneralizatsauGu toate elementele componente. unitati de constructii.I ' . etc.trotuarele si acostamentele."se .punctele retelei geodezice se reprezinta in totalitate.. de învatamînt.aferente acestora.e ter. astfel: I . --:: (Jblectlve SOCIal-culturale: msbtl1tn. . 98 . .'...." 1.reprezinta prin elementele topografice cOfponente. lînga semnul conventional . d. .. '. de ca. pIete. .se scrienum~le punctul~ si "cota. l' A V " . .9~zul proiectiei Gauss sIstemul de coordonate 1942.3. hnga semritil cOllventional se scrie "cota.de apa. ..strazI.' . fabrici.2. t. 5.1 .lizare.. .Sistemul de coordonate se adopta în fiecare tara în functie de proiectie si. .' La scari m~ri (1: 1 000.oficare etc. parcuri. '. _ obiectiveecollomice:" uzine.. . .adtI1lDIstratIve.' de ocrotirea sanatatii. 'de cercetare si proiectare. -elemente de gospodarie comunaIa:' retele electrice. .prill semnele conventionale specifice categoriei fiecarui punct.. punctele retelei de nivelment se trec prin selectie. în tara noa~tra Ase foloseste .. împrejmuiri si vegetatie.stalatiile .d~ come~t et~.. de educati( fiiica'etc. . Elementele. . 'Cota SI numele fiecarUI punct se plaseaza fata de semnul convention. ferate. aleI. cotele se senu sub forma de fractie: la i numarator cota punctului marcat si la numit() r. '-'. PUNCTE DE BAZA Pe hartile si . în functie de posibilitatile de redare la scara.' I . . . redîndu-se p. cai.'. "..e circulati~. de alte cerinte. metr0l..~ l respectiv" conform prevederilor de la capitolul 2.. în localitati sînt urmatoarele tipuri de elemente topografice: ' ':-:""f.m. yulturale. .lin~ ~e .:L. Iar m cazul prOIectIeI stereografice sistemul 1970.'.punctele retele! topografice se reprezmta m totahtate.mtran.in.:cota~olului.'" .OOO). La punctele reteleI de baza SItuate deasupra s olulUI.31. componente tre:bui~.transmisiuni.IOe asemenea. în ~scuaruri.. CONTINUTUL PLANURILOR SI HARTILOR TOPOGRAFICE 5..' '.1.planurile topografice trebuie sa se repryzinte reteaua de baza.ocalitatile . \ reprezentarea strazilor se poate efectua compl~t.conform situatiei depe teren.. lînga\ semnul convetlti~ nalse scrie co~a.ramvais i de trol~~puzfbulevarde. de tr~nsp()rt.art~~ . . LOCALITATI . ..'. I de. cutoalle .'. etc..sa-si . .pastreze'~ plan pozitia. I . iar cele din retelele locale se aleg astfel ca densitatea lor sa nu fie mai mare de 4 puncte pe dm2. 5. v'.'... ce~e din reteaua dt stat în totalitate.în .pasaje. .na.artt):"ed.. . .:Artereledecircu. .3. '..3.quqsabila. de t. . ..

'~J~ 1 Serele se' reprezinta dupa conturul lor real. . Interiorul cvartalelor se clompleteaza cu vegetatia existenta. etc.3.f. forma. . rezervoarelor si cladirilor. Halele" ~telierele " magaziile si depozitele ser:eprezinta cu semnul conventional de cladire.castele de apa.sc. " '.. respectîndu.. Cladmle cu destmatlede locumte SI anexele gospodarestl'serepre .ul conventional de rezerVOfse plaseaza pe locul fiecaruia.1 ..în~otite de in~c~il?tii explicat~ve. rezervoare. 7* Y--. artere de circulatie si cladirile respective însotite de insdriptii explicative. însotite de inscriptii explicative. lmprejmumle se reprezInta In totalItate sau se generalIzeaza prm eliminarea celor mici si fara importanta.' . cladm. cladiri etc. ' . CONSTRUCTII INDUSTlUALJi:.1. turnuri de racire. Prin generalizare se pot elimina: cladirile nepermanente.se cartarea' acestora în funotie de scara. se Irepr'ezintal cladirile permanente.\'se generalizeaza.. etc.' în...anexele gds po. cladirile' componente. prin semnul.. Exploatarile miniere la suprafata se. .setnnul conventional specific. " 1 ." . î~ mod inutil' pianl:lI. ' . cladiri. . prip redarea cîtmai . . .daca..' co?v~ntionale ale elementelor si insta. . cu situatia din teren. Semnul conventional al statieLde alimentare auto '. AGRICOLE SI EXPLOATARI Constructiile industriale si agricole situateînafaralocalit&tilor se reprezinta prin semnele conventionale aleelementelorcomponente:îmPirejmuiri. xedau . 'dimensiunile si orientarea corespunzator.conQupte. însotite de inscriptii explicative. I1\iP:tl1exphcatlye. ~\ . conturul terenului.. silozuri.". . .'---:-' . Z6nde.si de gradul de. seaza pe Jocul unde sînt instalate pompele. amenajare' prin: împrejmuiri. . ele .. de exemplu retelele edili tare subterane.a.. de. .'~erzi dm parcun SI scuarun se reprezInta prm semnulconvenllOnal de arqort si gazon . . pastrîndu-sepozitia. . . \ o. fara a' în~ar:a. constrwte: COSUrI.'sem-b.. începînd cu scara 1 : 5 000 trebuie sa se generalizeze uneleeledente. se reprezinta monumentele.ri. "recipiente. crucile si alte elemente comlruite.. nu.'.conve. dareJti si.. care au caracter permanent si constituie importante puncte'de1brien'tare.' " .' Semnele conventionale ale galerii lor de mina se .. prin semneleconven~ionale ale' împrejmuirii. s~mn. artere. " Terenurile de-sport se reprezinta în functie de scaraplan'uluil de marime . teprezinta"p[rin. . deasemenea. cosuri.tive'~e econ?mice se reprezint~ prin:' î~J?rej~~. tribune.sotite. anumite elemente se reprezinta pe schite separatb. Acestea se.. rezervoare de iapa (:9\ o . fara însemnatate: .fidela ~situatiei a~borescen~e ~xistente. artere de circulatie. c~i~ unele clad~ri vlo~uibile ~ici. . se plaseaza pe locul cladirii principale.... ["i Obiectivele sodal-culturale se reprezinta.. d~ circulatIe Intenoare SI elemente. Reprezen\tarea se completeaza cu inscri~ explicative referitoare la profilul" 09iectivului respectiv. prin:' Jrr1prejmuiri. în unele situatii. zinta în functie de densitate si de scar.' in. troitele.biec.' . .. . .. . . vegetatie'. 'scara. prin 'semnele lor conventionale.3.plaseazl\i pe1qcul intrarii în subteran.. Daca este posibil. Depozitele de gaze sau petrol se reprezinta. artere de circulatie.latiilor. .se"p[a!.pentru suprafetele acoperite cu iarba' si fiorL 5._..... Acestea se redau prin semnele lor conventionale. Dtlca reprezentarea nu se poate efectua la.htional specific si al elementelor interioare: alei. De regula.'.

funicular. 5. diferentiate în functie de: latimea ecartamentului (normale sau înguste). magaziilor. cît si în afara localitatilor. ~ lllstalatn pentru dirIjarea cIrculatIeI: semafoare.castelelorde apa. In int'eriorul localitat ilor. . Conductele' de petrol. Diesel sau cu abur) si starea lor (îri exploatare. Reteaua de cai ferate se reprezinta prin: .4. pentru cele instalate la suprafata si prin elemen~ele aferente situate la suprafata.. la suprafata sau subterane. plasîndu-se axa semn~lor conven100 . . tramv~i. tU!1~~e." ' I .000. teleferic.cipil1a prin Semn conventional.. I:.Soselele 'si drumurile se reprezinta în' functie de caracteristicile lor. de aer. ." etc. în afar~ localitatilor se. de gaze si de apa. linii de metrou. pod~ri. UNIT ELECTRICE. cantoanelor. depourilor. I ' . de co~solidare. benzi transportoare.anexe si instalatiile pentru dirijarea circulatiei se reprezint a prin semnele lor conventionale. îns9tite de cobstructii aferente: statii depompare. . debleuri. Pe planurile la scara 1: l 000 si 1: 2 000. de compresiune"camine de vizitare letc. In statii se 'reprezinta linia prin. în construttie.3.ta toate liniile. La liniile duble care nu se pot reprezenta la scara. se scrie pumarul lor. . . semnale lurmnoase etc.' demontate). diferentiate) dupa natura stîlpilor de sustinere.5 mm.constructiile anexe: cladirile statiilor. iar celelalte prin linii continui Icu grosimea de 0. pentru cele instalate subteran. sosele. Liniile de transmisiuni situate în afara localitatilpr se ~eprezinta în totalitate. 5. drumunsi constructii anexe.a scarile mai mici de 1: 5. 1'" . precum si c~>nductele. axa spatiului dintre linii. pastrîndu-se pozitia Ilor. însotite de inscriptii explicative referitoare la tensiunea curentului.5: RETELE DE COMUNICATIT Retelele de comunicatie sînt formate din: cai ferate. cu exceptia celor situate lînga caile ferate. Liniile de cale ferata se reprezinta conform pozitiei real~. Statiile de transformatoare electrice se reprezinta în totalitate. Reprezentarea se reallzeaza prIn semnele conventIOnale respective. DE TRANSMISIUNI SI CONDUCTE Liniile electrice situate în afara localitatilor se reprezinta în totalitate. zidhri de sprijin si. ~bur-l' term~ficare SI canahzare.. semnele conventionale ale acestora pot fi deplasate fata de pozitia reala cu valori pîna la 0.>~ullocalitatilor.3. felul tractiunii (electrificate. p~~areleetc.2mm. haltelor. acestea se' t:eprezinta si ~ interi<." se reprezinta stîlpii de sustinere ai liniilor electrice si de transmisiuni la scarile 1: l 000 si 1: 2000. axa sempului co~ventional se plaseaza pe. ' " I . prin semnele conventionale specifice. tIuble). l)aca nu se pot reprezen. Conductele de apa SI de abur se reprezinta numaI daca sînt instalate în afara serei. ramblee. reprezinta în totalitate.liniile 'de cale ferata. troleibuz. pastrîndu-se legatura cu celelalte ~lemente pentru asigurarea claritatii planului si reprezentarea corecta a" elementelor principale .numarul liniilor (simple. COIlstructiile . atît în interiorul.

benzi.1 . diferentiindu-se dupa materialul de' constructie si dimensiuni . Grupele se." . arb~ri e~c. se reprezinta bornele si.drumuri naturale. nu rezulta diar pozitia . face circulatia mijloacelor de transport pentru lucrari agricole si exploatari forestiere. Partea carosabila este întretinuta . LIMITE SI IMPREJMUIlU Frontiera de stat se reprezinta conform pozitiei reale. de categorie superioara. hidrografie si relief prin care trece f~ontiera de stat se reprezinta în tot!llitate.. 6 em. asfalt sau pavele. Frontierele si limitele administrative situate de-a lungul cailor de comunicatie.tionale pe axa soselelor si a drumurilor respective.. 1 . se reprezinta prin grupe de 3 -4 elem~nte ale semnului conventional. cu datele -caracteristice specifice.acoperite cu asfalt. I Semnul conventional de frontiera sau limita administrativa în' cazul cind acestea sînt de-a lungul elementelor topografice. se traseaza astfel: Wl . de' regula.. si valoarea distahtei. piatra bruta. neprofilate si neacoperite. folosind:u-se punctele raportate prin coordonate. fara fundatie si acoperire solida. Soselele si drumurile se clasifica' astfel: '. cu latimea partii carosabile de cel putin 4 m. a canalelor. De asemenea.autostrazi. stîlpii de frontiera în totalitate.. \ . Reprezentarea va fi ' însotita de datele caracteristice referitoare la materialuldeacopedre Si la dimensiuni. P~ plan.sosele. cu latimea partii carosabile ' de cel putin 14 m. existetite de obicei în zonele de deal si munte. sosele Si drumun se reprezmta 10 totahtate. acesteia. . putin 6 m. a liniilor de somiera sau a altor elemente topografice liniare. pavele. nisip etc. asfalt sau pavele. . ~iatra sparta. una fata de alta si în mod. cu raze de curbura mai mari de 50 m si pante mai mici de 10%. cu doua sensuri de circulatie si cel putin patru. raza de curbura minima de 150 m si pante mai mici deI4%. a santurilor.. acoperite cu beton.grafic. linii de tran~misiuni. prin lipsa semnului conventional de frontiera sau limita. ~ladiri. \ Elementele de planimetrie. Podurl1e de pe calle ferate. indicata prin numele celei mai apropiate localitati' sau element geo. unesc de obicei localitatile sau servesc ca' iesiri din localitati spre drumuri.cu diferite materiale: pietris.. debleuri. cu latimea partii carosabile de c. Ocolesc localitatile si se intersecteaza C"tl alte drumuri la niveluri diferite. obligatoriu la schimbarile de directie lale elementelor respective. . 5. batatorite de mijloacele de transport. FRONTIERE. Semnul conventional de -frontiera' se traseaza între punctele raportateJ în asa fel încît sa rezulte dar apartenenta de stat a eltmentelor topograifice de pe frontiera. .drumuri de exploatare permanente" pe care s~.6. acoperite cu beton.poteci permanente pentru transporturi samarizate si poteci I de picior. piatra sparta sau pietris. intervale de 4 .3. . . se deseneaza grupele acolo unde. ' " Reprezentarea soselelor si a drumurilor va fi completata cu: raml1>lee.sosele modernizate. pietre kilom~~rice.drumuri naturale imbunatatite. La cadrul planului. semnele conventionale ale cailor ferate si ale soselelor vor fi însotite de inscriptia directiei. dispun la.

Zidurile si valurile istorice se reprezinta' în totalitate daca au lungimi mai mari de Hcm pe plan. sîrma ghimpata... .emente.iHe ele .'. fluviilor si rîuriloli.\. Canalutile. dar 'semnul conventional al. ' La pîraiele si rîurile cu apa permanenta. 'La. prinliniepunctata de.diferentiate' dupa gradul de amenaJare.. izvoatelesi fintîriile. Cele din localitati se selectionea za Jnfunctie de scara planului. se scrie valoarea înaltimii. . Nu \se traseaza limita acolo unde suprafetele sînt conturate de.zitia" iar elementul tepografic respectiv se deplasea~a. " " ' 1 ' . limite administrative etc. culoare neagra pentru elementele de vegetatie si de culoare sepia pentru suprafetele de nisipuri. cele cu înaltimi mai m'ari de 1 m.. Izvoarele si flntînile se reprezinta în totalitate.elementulUI topografic pe care frontiera sau lImIta administr. " .3.. . '. 1. liniare.. ale elementelor topografice. jghea102 .7. îd. elementelor respective nu' permite si trasarea sebnului conventional .gardurile din lemn.. santuri" împrejmuiri. "'Liniile de mal se redau. se suprapune cu lImItele de Judet.permanente ale elementelor de vegetatie si de sql se reprezintl. cele termale . cazul limitelor \ administrative se" pastreaza pozitia elementelor topogtafice si se traseazay limit8. I . .sau minerale si cele amenajate.de frontiera sau limi~a administrativa.) . ' I ' . în functi e de :caracteristicile lor. topografice" daca frontiera sau limita trece pe imijlocul lor si sem~ul conventional al elementelor respective permite tr~sarea frontiereisau limitei administrative.ati:va este în. în aceasta situatie.L. pîraie. elementele topografice liniare (rîuri.. .. daca au lun~ gimemai mare de lcm pe plan. pe ambele parti. plasa de sîrma si.3mm de semnul conventional al frontierei. . viroage. iar celelalte prin selectie. .rîurile si pîraiele. în functie de/ scara planului. -' . RETEAUA mDROGRAFICA t9'P~~~~. I ' . în cazul cînd acestea sînt Pe marginea elementelor topografice. de adîncimea si gradul de amenajare aliinalurilor. . I . . nivelului apei.. se tedau toate bratele 'cu lungimi mai mari de 1 cmpe plan. î~ totalitate. al liniilor de somiera sau al altor el.redîndu.. în afara localitatilor. --. pastrînd o distanta de 0.t:hidrOgrafiCe care se reprezinta pe Planurile l si hartile '".-' pe acea parte a. \. l '<. lacurilor.. în functie de latimea lor. zidurile de piatra. ' . I '.'{.:e~~n. la 0.e.~ canaluri pentru irigatii sau' desecari. realitate.. gardurileviicare împrejmuies~obiective economice si sociale. "~ l' 5. Limitel.' ~ pe mijlocul apelor curgatoare. daca frontierasau limita administrativa trece prin mijlocul lor. drurhuri.mal' ale. atunCI se reprezinta numai frontiera de stat. ' . lungimea si permanenta lor. ' \ "'-. în functie de natiura si matimea Jor" astfel: " " I -. caramida si gardurile metalice.'(' lin.. frontiera îsi pastreaza. rl'ladi.3 mm de acestea.se celerbai importante. . Daca frontIera de stat. în functie de natura malurilorsi constanta. alternativ.constructiile anexe ale retelei hidrograJice.împrejmuirile se reprezinta prin selectie.po.. " .

care se deseneaza p. exceptînd: suprafetele ocupate de mare.. prin semnele conventionale speCifice. pe plan. terase. hidrometrice etc.. punctele de detaliu prin . . prin curbe de nivel.stabilesc}~ funCtieI ~e scaraplanulm SI de accidentatm terenulUI.'. peptru echidistanta de 1. stîndi. 5.8.prafetele msipoase se reprezinta daca sînt. 40 m. -. semne conventionale si puncte cotate . diguri. etc.I I 't"--.-~ burile.. cariere.' . mai. J. _.. rn:ari de. canaluri' si. în\' locurile caracteristice. .. 10.reFefului. '.scara si complexitat ea . cu densitatea stabilita (7.' \ . baraje. se reprezinta prin semnele lor conventionale.1 i mm.' 111 de: O.pei.sageti care indica direclP si viteza de curgerea a. rîpe.. pla. confluente. curbel.. JO valori pe dm2) în functie de. lacuri.15 cm pe plan.latimea si adîncimea apei.-.' . ~ _ . Pentru manrea expresl~ yitatii. fete mai mari de 50 mm2 pe plan. \ . prin combinarea semnelor conventionale. bacuri. hidrografice se reprezinta cu deta.' .nirnetr~e si altimetrie cu caracter permanent.adîncimea si calitatea apei. si la intervale de 10. pentru echidistanta. gropile sidunele active cu valori mai mici decît valoarea echidistantei se. 103 . ajutatoare. ' -. viroage. Elementele de relief: rupturi de teren. . trasate pentru scoaterea în evidenta a anumitqr fO[. o repartizare cît mai unitara pe întreagasuprafat~. santuri etc. de: O. i. fluvii. curbele de nivell se Impart astfel: -' normale. \ . debleuri. lînga ~emnele conventionale' ale acestora trebuie sa se scrie valorile caracteristice. accidentale.. gropi. .2 mm. Pe fiesareplan sau harta topografica' se scnu cotele la:puncteleJ'eteltI de baza. datele caracteristice se scriu astfel: .. . desenate prin linii continue cu grosimea de 0.'care sasy asigure.' . .. . iar cele cJ valori mai mari.'. ELEMENTE DE SOL SI VEGETATIE Relieful se. Constructiile anexe ale retelei.. reprezinta prin. . la: vaduri. ... cu valoarea egala cu echidistanta. . '. si citirea usoara a reliefului reprezentat.\ La reteaua hidrografica.rin linii continue cu grosimea' de 0. . . la: cascade. în ansamblu. 10. 20 m .liere maxima.valori cu adîncimea malurilor si dimensiunile digurilor. saraturi. ramblee. cot~ pe malul apelor. \ Terenurile cu saraturi si cele cu mlastini se reprezinta daca au supra. 1a fintîni si laFuri. 5.irigatii si desecari se reprezinta în functie de dimensiunile si importanta lor. conductele si. a caror valoare este multiplu de 4 sau 5 a echidistantei. Ec~idistantele. mlastini. 20. De exemplu.' .. elementele de'. '. 30.. pe regula. .. '. Ridicaturile. \..eprezinta vegetatia existenta. '. \ Su.or de nivel. se . cu valoare de 1/2' din echidistanta.. trasate pentru re. punctele caracteristice ale reliefului. mede relief. . santurile con~truite pentru-.. reprezinta prin' curbe de nivel. viroage si rîpe. RELIEF.principale. semn conventional. prezentarea cît mai fidela a unor forme de relief caracteristice. .3. 15.0 m. _ \ Curbele de nivel se traseaza pe toata suprafata planului sau a hartii topografice. rîuri si canaluri. p<i>sturi . 1 cm. în mlastini se r.

Planurile topografice .lo"ngitudine A . foioase sau mixte .selor. 16~.tile sînt delimitate de cadru. ' Prin paduri se reprezinta si celelalte elemente topografice: poieni. Planurile si .la~ scari mai mari 1 : 2000. Aceleasi reguli se apl~ca si pentru vegetatia cultivata: livezi. specific.1.1 se prezinta o portiune din harta de învatamînt la scara 1 : 25000. maracinis. Împartirea acestora este unitara.specia: brad. I Suprafetele compacte cu tufaris.starea padurll: mature. culturi tehnice etc.flape zonele not~J~. fag. linii de somiera..4. exe:. 5. arse. izlazuri etc.. precum. I în figura.la.: '\ . sînt delimitate pe caroiajulgeografic. Semnele conv. -.are are dime!1siuni: pe" latitudine <P _~o ~i pe . L. semne conventi~nale. nu se mai contureaza.grupa: conifere. M ~i pe fusele notate 34 si 35. linii electrice sau de transmisiuni etc.opo?rafice . executate pe suprafete limitate. " . daca sînt mai ma'ri de 1 cm2 pe plan. pItIce. artar etc. ranstI.50 m fata de sol. tmere. De regula.toriul tarii noastre se-a. 104 . se reprezinta prin contur si semn' 'conventional .K. Al (5~4x841 mm). Daca sfprafetele sînt mai mici de 1 cm2 . drumuri.scari mai mi?i . 5.. jnepeni.de 1 : 5 O~O. Suprafetele acoperite cu paduri se reprezinta prin linie de contur. la scan maI man de 1: 2 000. .entionale de vegetatie se pot combina pentru redarea cît mai fidela a situatiei din teren. dobonte de furtuna. avînd la baza harta la Scara: 1: 1 ogo 000.si date carac~e~istice~ diferentia~e. este aratata în figura 5. .2. c. finete. delimitate pe reteaua rectangulat:a la valoarea de 0. A2 (420 x 594mm) sau pe formate stabilite conventional.avmd dimensiunile prezeJ1tate în tabelul 5. care se traseaza dupa anumite principi~ în func~ie de scara si de supr~f~ta r~preze~tata'1 . în tara noastra plan~rile si hartile topografice se întocmesc în proiectie cilindrica transversala G\auss pe fuse de 3o sau de 60 si în proiectia stereografica -1970.4. Pentru aceasta se traseaza conturul zonei pe o harta la scara convenabila si sb întocmeste schita cu dispunerea plap. Ambele proiectii folosescacel asi sistem de împartire si nomenclatura.. si notarea acestora. I Planurile . la scari mai mici d e 1 : 5 000. Impar tIrea supr~feteI terestre In zone (pe latItudme) SI In fuse (pe IpngItudme). stejar. 1. fiird delimitate de caroiajul rectangular.5 sau km întreg.. pin.cutate pe suprafete man. tei.5. CADRUL PLANURILOR SI HARTILOR TOPOGRAFICE Planurile si har. avînd forma hnor trapeze. se se întocmesc pe formate STAS: Ao (841 xl 189 mm). Ter.si hartile t. astfel: I " . plan unle topografice. pepimere. smt del~mItate de carOla]ul geogIiafIc. se întocmesc pe formate STAS sau pe formate de 50 x l 50 cm.hartile topografice. vii. I . ierburi naturale.L IMPARTIREA PE FOI SI NOMENCLATURA împartirea si dimensiunile foilor.datele caracteristice se refera la înaltimea medie a copacilor si diametru! mediu la înaltimea de 1. uscate sau taiate. . . .

rm\ L \ /( \ J '6~ c \ c \ B Ee Uif 10 fiI A ° . coresp. 1. Nomenclatura este proprie fiecarei scari. 5. JI '32 33 3* JS.2). derivînd una din alta. nomenclatura este formata din litera cu care este notata zona si din numarul fusului.poate fi urmarit în figura 5.. ' \ . 1(J(J{)000 105 . Nomenclatura hartilor si a planurilor topografice este un siStem de notare al foilor de harti si planuri topografice. se trateaza concomitent cu nomenclatura acestora. împartirea. 36 C' \ M o . Modul de. De-asemenea în talJelul 5 l 13 25 37 49 [-3S 6 IV D VI Fig. împartirea de la scara 1 : 1 000000 pîna la scara 1 : 100000. împartire ~ foilor de harta la scara l : l 000000 pîna la scara l : 100 OOO. 5. împartirea pentru harta.. la scara 1 : 1 000000. în continuare pentru hartile si planurile la scan ~ai mari de l : l 000 000.3. care înlocuiestb titlul.2. Pentru harta la scara 1: l 000 000. o 0° 6° 17° 78° 2/fO JO" heo 8 .3.unzator cu împartirea foilor de harta. Fig. 5. de Jxemplu L-35 (fig.

care se noteaz~ cu cifre arabe. se considera ca baza hattala aceasta scara (1 : 100 000). I Pentru harta' la A scara Al: 200~00.2. 1'52".B.C.2.. IV se arata sistemul de împartire pe foi de harta si cum se formeaza noJenclaturile..c. mane. la care se. de. 5\. '. l \& d ~t. . Pentru harta' la scara 1: 100 000" zona corespunzatoare hartii la scara 1 : 1000000 se împarte în 144 parti (l2x 12). adauga cifta romana corespunzatoare zonei. . Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala. I Pentru harta la scara 1: 500 000.C.197@. II.370 400 1 : 100000 L-35-16 144 4 1.3).4. b... care se noteaza cu cIfre ro. 'zona corespunzatoare hartii la scara : 1000 000 se împarte în 4 parti (2 x 2) care se note-aza cu primele litere }najuscule ale alfabetului latin. . 463 500 L-35-16~B-d-4-III 1. Pentru harta la scara 1: 50 dOO.445 480 1 1 : 500 000 L-35-C 4 4 A. 256 1'15" .3.3). D' 1.3). corelatia acestora cu scara si' dimensiunile foilor de harta. carei foi pe . d 5' 7'30" \ 370 400 1 : 10000 L-35-16~B-c-3 64 4 1. de la vest spre est si de la nord spre sud. 5. pe \ pe 1u'" ' latitu. III. e~emplu: L-35-XVI (fig.. II. Pentru hartile si planurile topografice la scari mai mari de 1: 100000. 5.1 Smemm de imparpre pe foi d~ harta si nomenclatura. la care se adauga litera majuscula corespunzatoare zonei. Nomenclatura unei foi de harta va fi fQrmata din nomenclatura hartii . 2'30" 3'45" \ 463 500 \ 1 : 5000 L-35-16-(53) 256 4 1..2. . . ' lmenSlunea cadrrlor Nr. de la vest spre est si de la Inord spre sud. de la vest spre est si de la nord spre sud. de harti t?~ Notarea în ~ Scara Nomenclatura cuprinse în r cadrul fiefoaia: " ". .0 zona corespunzato~r9 h~rtii la scara 1: 1 000000 se Imparte In 36 partI (6 x 6). Nomenclatura Jnei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala. 5. 106 ..Tabelul 5. fum profectia Gauss si stereogrmca .zona corespunzatoare hartii la scara 1: 100000 se împarte În 4 parti (2 x 2)" care se" noteaza cu primele litere majuscule ale alfabetului latin. de exemplu: L-35-16 (fig. XXXVI 40' 1° I. Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura initiala~ la care se adauga c~fra araba corespunzatoare zonei..)'«.-.D 2° 3° \ 445 480 " l : 200 000 L-35~XVI 36 9 1.D 10' 15' 1 370 400 4 1 : 25000 L-35-16-B-a 16 4 a.1 pye " lonSitu-\ x ~'[ dine ciine (mIIi) (1nmJ " 1: 1000000 L-35 1:1000000 4° 6° \ . 144 20' 30' \ 370 400 'o' 1 : 50000 L-36-16-C 1 : 100000 4 A. de exem~lu: L-'35-C (fig. de la vest spre est si de la nord spre sud.B. împartirea! ei efectuînduse în continuare.

-de exemplu: L-35-16-B-c-3 (fig.4). la care se adauga cifra romana corespunzatoare zonei.5:4).4. care se noteaza cu priknele litere minuscule ale alfabetului latin.în primul caZ.Ila corespunzatoar e zonei.4). 5. -de baza la scara 1 : 100000. de la vest spre est si de la nord Ispre sud.:25 000. zona corespunzatoare unei harti la scara 1 : 50000. de exemplu: L. . cifra araba corespunzatoare zonei. b\ \ J. zona corespunzatoare unei harti la scara 1 : ~5 000 se împarte În 4 parti (2 x 2). Nomenclatura unei foi de harta va fi formata din nomenclatura Hartii la soara 1 : 50000. de exemplu: L-35-16-B-a (fig .nei. în paranteza. de la vest spre est si de la nord spre sud .: 5 000. \ Pentru' planul la scara 1:5 000. la care se adauga litera majuscl. la care se adauga.scara 1. se împarte în 4 parti (2 x 2). suprafetele rezultate din împartirea zonei în 256 parti se noteaza cu cifre. ' \. 5. Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura hartii la scara 1 . 1Il~ IV 1 100000 \ Pentru planul la scara 1: 10000. împartirea de 113 la scara 1 : 100 000 pîna la. d \ I \ \1 ~4\ . de exemplu: L-35-16-C (fig.în al doilea caz. .. care se .parti. 5. z~ma corespunzatoare unei .harti la scara 1 : 100000 se împarte în 256 parti (16 x 16) ceea ce este similar cu împartirea zonei unui plan la scara 1 : 10 000 în 4. Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura hartii la scara 1 : 100 000.noteaza cu cifre arabe dt la vest spre est si de la nord spre sud. 5. . arabe. la due se. de exemplu: L-35-1.B-d-4III (fig.6.:(53).35-16. . suprafata rezultata din împartirea zonei planului la scara 1 : 10 000 în 4 parti se noteaza cu cifre romane. .107 1 3 o ' '2 4 2 J 4 5 6 7 33 6S 11 49 81 Fig.adauga cifd araba corespunzatoare zonei. notari si nomenclaturi: .4). Se folosesc doua sisteme de . Nomenclatura unei foi de plan va fi formata din nomenclatura planului la scara 1 : 10000. la care se adauga litera minuscula corespunzatoare zd\. Pentru harta la scara 1: 25000.

menclatura a hartilo.cmit un grafic general de raco.nat~le geog~afice ale acesto. din care se po.ra. s-au întocmit grafice de raco. prezentate anterio. I Pentru asigurarea cerintelor curente.sitsistemul de împartire si no.Io.ate judetele. este fo.menclatura generala.pograficecare se înto. Opo.r.2. o.rdare.No.5.r to.si ~o.seste co.r.menclatura planurilo.cmesc pentru anumite zo.5.rase.Io.ate lo. GRAFICUL GENERAL DE RACORDARE A HARTILOR TOPOGRAFICE Pentru identificarea cu usurinta a unei harti sau plan s-a Înto.rtlUne este prezentata Ul figura 5.rdare pentru to.calitatile (municipii. unde nu s-a fo. Graficul. n<:>menclatt~rile.ate deduce p6zitia harti!o.nul taru.respunzator cu sistemul de împartire si de no. se fo. în plus fata de grafi~ul general. co. J Acesta s -a mto.r. care cuprind.4. Fig.CmIt pentru mtreg terIto.o.. 5.mpus din mai multe planse. 5.~do. daca planul este co. 108 .mune) cu limitele lo.rmat de regula din titlul lucrarii la care se adauga numarul plansei. Graficul general de racordare a hartilor topografice. to.r.ne.

I In figura 5.priti segmente desenate în afara cadrului ornamental.3. Pe acesta sînt mJrcate prin.cadru este însotita de valorile respective.paralele si meridiarle sau reteaua rectangulara. . municipiilor. . Cadrul este format din trei parti: . de o parte si de alta a frontierei de stat: .numele statelor. geografica . Numele acestora se însoteste de prepozitia "de".7 se prezinta exemple de acest fel. 109 . unind colturile care s-au raportat prin coordonate.lanul respeCtiv. da(i. oraselor si comunelor.' '3409 Reteaua reclr:mgu faNi He/eau(J fwdrmgu/arO / a fusu/uivecin 84 5410 CaiJlYJl orn. La hartile si planurile topografice întocmite în proiectia' Gauss. de cadrul interior. între cadrul interior si cel geografic se traseaza. . I între cadrul geografic si cel ornamental se marcheaza. reteaua geografica. . 1 Cadrul geografic I Cedru. 5.an:BJrfa. la distanta de 7 rIfn. I Reteaua geografica. care marcheaza reteaua rectangulara. sau dac.6. ELEMENTELE CADRULUI Cadrul hartilor si planurilor topografice este un sistem cOllflplex care limiteaza reprezentarea si pe care se trec anumite date grafice si numerice. Linia dubla sbînnegreste alternativ. multe planse. Elementele cadrului. 1.a numele nu estel titlul planului.. "si\.5. divizata în functie de scara.! În/el"io'" Fig. segmente valorile de latitudine si longitudine.cadrul interior limiteaza reprezentarea pe harta sau pe' p.a nu au numele scris pe plansa respectiva. traseaza prin linie dubla (cu interval de 1 mm).numele judetelor. . Morcarea /atifudim. între cadrul interior si cel geografic se scriu: . El reprezinta' reteaua.cadrul ornamental se traseaza printr-o linie groasa de 1 mm. Se traseaza prin linii drepte.4.cadrul geografic se. asa cum se arata pe modelul din figura 5.6. numele localitatilor spre care merg caile de comunicatie si distanta pînala aceste localitaii.tuate pîna la 2° departare pe longitudine fata de meridianul ma~ginal al fusului. la intervale corespunzatoare scarii. -. prin puncte. si anume pentru cele aflate deasupra si la dreapta valorilor pare. de o parte SI de alta a limitelor acestora. la distanta de 1 mm de cadrul geografic. se marcheaza reteaua rectangulara a fusului vecin. . .numele localitatilor reprezentate pe mai. si rectangulara trasata pe . . pe intervale de un minut. liniile.

. h Scara. 5. . 110 Jud. . . . . Inscriptii' din afara cadrului.9.. b Nomenclatura hartii sau a planului topografic. . i Schema pantelor. un exemplu se arata În figura 5.Consla i I / .Declinatia magnetica În anul 1992 . . . c Codul.==-===-~~ Q\VQ 1-_-_h =1 D=JGJIG Fig. . Exemple de scriere pe cadru.10. . Un exemplu se arata În figura 5. 3°06' 0°03' .8..d : c I 'O a b --CCJ-. .11.... secret de' serviciu. În urmatoarea ordine de la a la 1: .meridianelor Sl declinatiei magnetice. I e Valorile convergentei. sistemul de proiectile si sistemul de referinta altimetric.1 . g Schita anomaliilor magnetice (acolo unde este cazul). ~~~. d Caracterul hartii sau al planului (nesecret. .0°52' 2°14' '. de exemplu: . un exemplu se arata În figura 5. ..Convergenta medie a meridianelor . plasate conform figurii 5. Sub schema se scrie valoarea echidistantei. . I f Schita declinatiei magnetice si valorile acesteia. stabilit pentru evidenta automatizata. .. . . necesare unele inscriptii.I . a Numele statului si numele institutiei care a executat lucranea. 5.Variatia anuala a declinatiei . numerica. In' afara cadrului ornamental al hartilor si al planurilor topografice mai sînt. .7.--====-----= I m Fig.. cu ajutorul acesteia se obtin v~lorile unghiurilor de panta 'În functie de distanta dintre curbele de nivel si de echidistanta. scara grafica.~~. . . secret).8. .~LLJ. -' Abaterea acului magnetic fata de reteaua rectangulara . .

' cadrul acestora va fi format din caetirul interior si cadrul ornamentaL Cadrul ornamentalpoate fi chenarth plansei.. referitoare la operatiile efectuate si anul executiei. k Date privind întocmirea planului.10.~lui. Deasupra laturii de nord se trec inscriptiile prevazute la a. 5._---'. careI se întocmesc pe formate STAS. 5.reasi.1970 . j Schema limitelor administrative. . IAc~st~a furmzeaza un mare volum de mformatll referItoare la teren.tuturor genurilor de lucrari. I în general hartile si planurile topografice se folosesc pe teren si la birou pentru rezolvarea anumitor probleme si ca material cartografic de baza. Scara. folosirea teren.11.. sistemul de proiectie si de referinta altimetric. FOLOSIREA HARTILOR SI A PLANURILOR TOPOGRAFICE . .5.9. de 1: 5 000. ~ si d. 111 . 5. . I 1 Nomenclatura hartilor sau a planurilor cu care se racordeaza. . prospect~.. care constitUIe elementele de baza pentru efectuarea . Schita dec1inatiei magnetice 10050 O blalijîlIW'Iil'!jî!d 1:5000 100 200 I I 300 I 400m t I ?roiec!ie stereografica .' . ~. de w studiul.Marea Neagra Fig. 5m Fig. La planurile topografice la scari mai mari. iar în indicator se trec datele prevazute la hsi k. .cercetarea.Fig. 5. Hartile si planurile topografice se folosesc în toate activitatile legate. Schema pantelor. Sistem de referinta alfimefric . .

Ise masoara dIstantele pe cadrul . I Pentru exemplificarea modului de folosire la cabinet a hartHor si planu. Daca detaliul respectiv nu este reprezentat. I Orientarea fata de detaliile din teren se face prin identificarea pe harta si pe teren a unor punl. yale unui punct A se' determina cu ajutorul retelei rectangulare trasate si a scarii hartii (1: 125000). fata de cel putin trei detalii identificate pe tererisi pe harta. acestea se teduc la s cara si cu ajutorul unui compas se traseaza arcele de cerc corespunzatoare distantelo r reduse. . Pozitia punctului de statie va fi la intersectia artelor de cerc trasate. extrase de pe' harta sînt: x=5 083 377.. I Coordonatele . . avîndînl vedere. sau poate fi stabIlIt prm Ihtersectll IImare. se prezinta în figura 5. în. I Orientarea. I Determinarea punctului de statie se face dupa executarea orientarii. . corespunzatoare .0 m). '.. Orientarea cu busola se realizeaza prin asezarea hartii pe o sUI1>rafataplana orizontala si a busolei cu gradatiile :ce indica diametrul N . Se masoha distantele pe teren de la punctele identificate la punctul de statie.Identificarea pe teren a unor detalii reprezentate pe harta se efectueaza prin orientarea hartii.Isuprapuse pe una din laturile cadrului interior de vest sau de est. transformate.1. sy=17.0 m..12 o zona dintr-o harta topografica la scara 1 : 25 000.geografIC mtre punctele marcate. pîna cînd VÎrful nordic al acului magnetic indica gradatia ce reprezinta valoarea declinatiei magnetice (v. pe teren si la cabinet se pot efectua cu ajutorul hartii.te si directii si rotirea hartii pîna se suprapun directi ile din teren cu corespondentele lor de pe harta.' . Se unfsc punctele corespondente de latitudine ep si longitudine A ce trec la sud si la vest d~ punctul B. .pîna la liniile caroiajului.. IdentIfIcarea SI determinarea anumitor puncte. prin folosirea d~taliilor apropiate reprezentate ~ ha~ta . PRQSl. d~ .5 m. cu ajutorul' scarii..5 m..1 mmx25000=377. Deci. fig. Din valorile retelei rectangulare rezulta coordonatele x=5083. notîndu-se valo~ile<PA=45°51 '20". I ril or topografice. De asemenea. y=5 297 435. . în kilometri. . determinarea punctului de statie si trasarlle.coordonatele .. Se roteste harta împreuna tu busola. cu echidistanta curbelor de ni veI de 5 m. '. 5. I .S . . distantele din teren reduse la scara hartii.a directii lor între punctul de statie si punctele identificate pe teren. y=5297. . Â =24°25'10" . care corespund cu direct ia meridianului geografic pe teren. I în acelasI mod se pot determma SI pozItnlealtor puncte dm teren care nu sînt reprezentate pe harta. . I . diverse studii si calcule -necesare lucrarilor de cercetare si proiectare. sau fata de detaliile din teren.5:5.1 ' Coordonatele rectangulare x.1. rectangulare ale punctului A. Punct~.. Pe 4irect:iJilerespecti ve se ideIltifica semnele conVentionale ale punctelor vizate.' . Pe teren hartIle SI planurIle se pot folosI pentru orIentare. valori reale Csx-15. . efectuarea de studii etc. SIP~NURILOR TOP?GRAFICE .EME CARE SE REZOLVA CU AJUTORUL HARTILOR v. Orientarea se poate face cu aj~torul busolei. el se noteaza prin semnul conventional c9respunzator. consta în stabilirea pozitiei hartii în asa fel înCÎt sa se realizeze o corespondenta perfecta între locul de dispunere a obiectJlor din teren cu cele reprezentate pe harta...4 mmx25 000=435.?ate fi un detalIu reprezentat. .prin apreciere. la care se aduna diferentele masurate grafic de la' punct . în plan orizontal.9).statie p. geografice cp " A ale un ui punct B se dletermina cu ajutorul marcajelor de pe cadrul geografic al hartii...

10" 8.7 mm) si se face ra112 .valortloT" de 10" (6'''=10''=12.2 mm: 81\ =.

87\' 0. -. . punctelor se pot obtine direct. Pentru hartile situate la vest de meridianul axial"valorile se aduna. . .diferenta de nivel obtinuta (l.întoc.8 mm) SI pma la curba de nIvel supenoara (3.B. Orientarile directiilor se obtin: . În acelasi mod.Cartogralie 113 . 1 . l:Jy IrectIa C. se traseaza directia nord. De exemplu. di~taÎ1ta C~B=138. pentru d .se stabileste valoarea curbei de nivel inferioarepuncfului C (435 m). x2 +b.:24°25'11".do =3 472 m.8 mmx25 000=3 470 m. ' .si exploatarea zacartlintelor de minerale utile sau pentru proiectarea si constructia' diverselor obiective economice.. . Xc =5081 765 m. Deci. se scad: I Unghiurile Între diferitele ijirectii de pe harta se pot masura cu raportorul.portul dintre distantele masurate fata de liniile trasate. care poate fi unitara (scara lungimilor egala cu scara înaltimilor) sau diferentiata.folosind coordonatelerectangulare ale punctelor extrase de pe harta si aplicînd relatia tg e= g ~ sau cotg e= t.' b. obtinîndu-se cota punctului C. si directia C. si aplicînd relatia: do= .10"~ 1". cu precizia de 50C (proiectiile cartografide utilizate fiind conforme). se face raportul distantelor (0.y=3017 m. .9 m fiind Înscrisa pe harta~ a punctului D este 560 fi fiind pe curba de nivel.B. coordonatele geografice ale punctului B.x=1 720 m.2 m) se aduna la valoarea curbei de nivel inferioare (435+1. I ' .8: 12. 8:.7.se masoar~ d~iS!anta. sînt: Cf =45°51'25". pentru cele care au Înscrisa valoarea si pentru cele situate pe.prin masurarea dist~telorpe harta (cu rigla) si transfolimarea acestora În valori reale cu ajutorul scarii.folosind coordonatele rectangulare ale punctelor extrase <!le pe harta. prin punctul <:. Yc =5296595 m. cota p~nctului B este 561. proiectarea . curbele de nivel si prin interpolare. De exemplu.2'10"~ 5". pentru cele situate Între curbele de nivel. în functie de cerintele lucrarii si de lungimea traseului. extrase de pe harta.2=436. Se masoara cu raportorul unghiul dintre cele doma directii (66g).x .7: 8.2 m). sau se obtin prin masurari pe teren.25). parale. f:. Acesta serv~ste la studierea. .1=0.8: 3'. Datele n~cesare . de exemplu. iar pentru cele situate la est. rezultînd: g"f 5.y2. se stabileste scara: de reprezentare.I Cotele. la care se aduna valoarea convergentei meridianelor (ilg 2OC). pentru evidentierea diferentelor de nivel. distanta I B-C va fi: xB =5083485 m. pe un anumit traseu.mirii unui profIl (c(Jte si :dista. Distantele dintre puncte se pot obtine: I . obtine prin inteIi\lpOlare ~~: . CB ' . YB =5299612 m."v b. Profilul topografic este reprezentarea grafica a unei sectiuni I verticale a terenului.prin masurarea cu ajutorul raportotului. iar a punctului C se. rezulta: cotg'O= f1x = 1720 -O 570102' e =67g0( 49cC fjy 3017' .nte între puncte) se extrag Ide pe planuri si harti..Ia cu cadrul de vest al \hartii. de la curt>a de niv~l i~ferioara p~na la I punctul C (0.' obtinîndu-se diferenta de nivel dintre punctul C si curba de nivel inferioara. care se înmflteste cu valoarea echidistantei (0. ~ -.. De exemplu. rezultînd 67g20c Convergenta meridianelor este Înscrisa pe harta.2 m).25 x 5!Y1. Pentru aceasta.1 mm).

-:.el oI .0.:: ~o Q. 11 ...:: '-' . ...... ki: '<t 99 !i9 '8os .. ~ . o. c :a ~coN N-ori .. o 8 V"l N ~ .1'\ ai> 1. u l.':"g ~u l.... 10 ~ 1~:: ..

pe indicatorul.' Datele extrase sînt înscrise si pregatite în .. Jaruia se trec: numarul puncwlui.s-au raportat punctele profilului pe direotia longitudinala. înaltimea elementelor de vege-' tatie etc. Cu ajutorul datelor extrase se întocmeste profilul. cotele proiectate.13 pe care s-a întocmit profilul cu scara lun~iFig.tabelul 5.13.are se considera traseul marcat pe har-ta la scara 1 : 25 000 din figura 5.\ ! în acest caz. de obicei. succesiv. milor 1: 10 000 si scara înaltimilor 1: 1 000. 5. magurate pe perpendicularele ridicate din punctele raportate pe directia orizontala.'''' 8* 115 . pe plan sau pe harta se fixeaza tfaseul acestuia. Prin unire trebuie sa. pe care se marcheaza punctele caracteristice: capetiele profilului. . care s-a 'întocmit astfel: \ -' s-a calculat lungimea traseului (164 mm) si diferenta de nivel maxima (100 rrim) pentru stabilirea formatului hîrtiei. în functie de scara lungirhilor si a înaltimilor se raporteaza punctele caracteristice ale profilului..5.14. d~stantele partiale si cumulate. r~ . curbele de nivel etc. Profilul rezultat este prezentat in figur~ .~declivitatietc. rezultînd profilul terenului. folosind distantele reduse la scara ~ . frîntura.2.! . de 1O on mal mare decît scara lungimilor. scara înaltimilor este. fata de cota de referinta stabilita. -.s-au raportat punctele pe directie verticala. se' unesc punctele raportate.s-a . Apoi se masoara distantele între punctele marcate si se extrag valorile cotelor acestolra. Portiune din harta topografica la scara 1: 25000 (fictiva). . intersectiile Icu elementele de planimetrie si. cotele terenului. schimbarile de panta.trasat indicatorul pe care s-a marcat punctul 1 de începere a profilului si s-a stabilit cota de referinta (520).folosind diferentele de nivel reduse la sc~ra. cu . se urmareasca valorile relative ale elementelor de relief. punctele de. elementele de planimetrie. Profilul întocmit~ se deseneaza În tus. \ Pentru întocmirea unui profil. \ Pentru exemplific.

5 68.0 545 43 107.5 100.2 Date extrase si pregatite pentru intocmirea profilului topografic Valori: Distante Distante Distante Distante cumulate Puncte Detalii .0 450.5 600 60.5 87.0 17.5 50.5 156.5 151.5 25.5 275.0 0. 570 18 45. scara înaltimilor = I : I 000.5 88.0 12.3 65. 5.2 312.5 37.0 575 56.0 1 150.5 Drum 610 7. 'il' .5 163.0 540 31.5 1075.5 75.4 0.0 77.5 8.5 3 Fir vale 529 35.5 50.5 550 46 115.5 63.0 600 12.5 101.8 87.5 100.5 175.2 1412. 36.0 4 Liziera padure 540 40.5 1 375.5 Viroaga 535 /34.5 775.5 87.0 605 11.0 0.0 87.0 5 Liziera.2 862.0 615 3.5 86.5 41.5 187.8 687.5 125.0 62.14.2 412.5 2 Sosea 612 5. Profil topografic (fictiv): scara lungimilor = I : 10 000.2 912.0 27.cotensivi eclurbe I :(m2Sml000 1c:um(m1u0ml0a0t)e0 cuml rmeua)llielte pîunIntmrcetIe 618. 570 55 padure 137.8 887.8 1 637.2 1 562.8 637.5 31.0 75.0 625 62. .0 6 628.5 545 27.0 375 550 25.5 100.5 141.0 50.5 37.0 37.5 575 16.0 225.0 100.5 25 Viroaga 536 .2 1012.5 91.0 116 Fig.2 1 512.Tabelul 5.

1. elemente topografi1e si elemente speciale.1topogr~fic si complel~at cu elemen l tele cadastrale specIfice. de regula. e.3. Aceasta tehnologIe se aplIca cu pnorHate. în general la scarile . corespunzatoare destinatiei planului. PLANURI CADASTRALE Materiale cartografice de bazl II \ Scara planurilor Document Scara: si hA/!tilor derivate 11 1 : 5000 1: 5 OO<ilsi 1 : 10000 Originale de teren sau de stereorestitutie 1 : 10000 1 : 1000(lSi 1 : 25000 1 : 25000 1 : 25000 .3 Derivarea .6. ~ li w . 1 : ~ OOOw. plan deriva~ din planU. redactare si cartografiere. . sînt de regula.5.2. ~orespunzatoare fiecarei si1fatii. '1I il Planurile cadastrale se întocmesc. 5. În general: 111 : 500 pentri 1117 . i i 1 : 25000 1 :\1 50000 1: 50000 1: 100000 Originale de editare 1 : 100 000 1 :I[ 200000 1 : 200 000 1:1 500000 1 : 500 000 1 :!11000000 Pentru planurile si hartile tematice se folosesc. pe baza masurarilor topogtafice. în asa fel Încît sa permita reprezentarea parcelelor. rilor si hartilor topografice la aceeasi scara. orili~alele PlanJ. carnete de sarcini sau teme de proiect~~e. . de stereorestitutie sau de editare. la scanle 1 : 2 000 si 1 : 5 000. In general.planurilor si J1irtiIor topografice 11 I 5. Scarile de întocmire se aleg în functie de densitatea elementel6r topograficel. prin diferite tehnologii: . ' .1 I -' întocmire directa. sau a planurilor si h~hilor tema tice.liI 5. 1 . topofot6~rammetrice si cartografice. de regula.întocmire ca.intr-un proces de derivare. II I Planurile si hartile derivate si cele tematice se obtin prin aRlicarea tehno. PLANURI SI HARTI TEMATICE I Planurile' si hartile tematice contin. FOLOSIREA PLANURILOR SI HARTILOR 1'[ I CA MATERIALE CARTOGRAFICE DE BAZA ' Documentele cartografice care se folosesc pentru întocmirea planurilor si hartilor topografice la scari medii si mici. prIn metode fotogrammetnc 1:~500 si.\ ' I Tabelul 5. cele obtinute prin lucrari geodezice.'logiei de.\ . prefentat În tabelul 5. la sc l l ara de întodmire sau la scari mai mari.mtocmire dIrecta. I I întocmirea se realizeaza . II. Continutul adestora se staL bileste prin instructiuni. Ele pot fi originale de teren. acestea fiind considerate ca materiale cartografice de baza. la scarile 1 : 500' 1 : 1 000' Il ' ~ 1: 2000 si 1 : 5 000.6.

ons Cta. L ' . numiri de teren: -' numele teritoriilor administrative vecine. tru ~. Categorii de folosinta ale terenurilor.caii respective si prin delimitarea zonei.. Relieful se reprezinta prin elementele aces. \ . toponimie. e ro e m ce se repreZlD prm semne conventionale. Constructiile hidrotehnice se redau prin semnele conventionale ale elementelor componente. comunale). ravene. instalatii de deservire a navigatiei. . baraje. diferentiate dupa ramuri de folosinta si posesori.fara a se indica datele caracteristice.arterele de circulatie: cai ferate. statii meteorologice. în interiorul cladirilor se. Localitatile se reprezinta cu toate elementele componente: . liniile de mal ale apelor curgatoare si' statatoare. La apele curgatoare si la canale s e înscriu Iatimile zonelor de protectie. \ . industriale. -. acostamentele si prin limitele parcelelor (gardhrile). strazi. transformatoare electrice. \ Planurile cadastrale contin în general urmatoarele elemente: I Puncte de baza reprezentate confo'lm prevederilor cap. . alunecari. .i. prin. .de w folosinta. drumuri etc. folOSIt pentru Întocmirea documentelor cadastrale. . limitele admibistrative (judetene. Inscriptiile ce se trec pe planurilecadastrale În afara celor specificate anterior sînt: ' . Retele de comunicatii: . semnul. mine etc..tuia: rupturi de teren. linii de tramvai.'. -. ' 118 . Instalatii: fabrici. Pe plan se face numerotarea cadastrala pentru tarlale si parc~le si se 'Înscriu simbolurile categoriilor . soselele si drumurile se'redau prin semnul conventional al . în figura 5.strazile În localitati se redau prin . fara a se trasa curbele de nivel . reprezentate la scara prin contur. cariere. tabelul 3. cladirile de locuit. statii de radio.conductele se reprezinta prin semne conventionale pe care se Înscrie latimea fisiei ocupate.numele 10calitatilor. apelor. .1. înscrierea simbo\lurilor (v. Daca fisia este mai lata de 5 In. . orasenesti. limitele perimetrelor construibile ale 10calitatilor.pozitia nordulUi. social-culturale etc. de exploatare si aleile se redau prin semn conventional pe care se înscrie latimea drumului.cladirile publice.drumurile comunale.' "\ . conventional specific si inscriptii. poduri. .semnele conventionale ce reprezinta partea carosabila. formelor principale de relief. televiziune. limitele tarlalelor si parcelelor. se trkseaza limitele acesHte.viroage. stîlpii de sustinere a liniilor electricf si de tran smisiuni. cu toate detaliile componente.15 se prezmta un plan topografic la scara 1 : 500. " ta ..' curtile si parcelele. I rogra laSI c. Elementele de hotÂrnicie: frontiera de stat. 1: 1 000 si 1 : 2000 pentru localitati urbane si rurale si 1: 5 000 pentru zone agricole si silvice.da fi. uzine.înscriu indicii de cartare. ~iguri..l hid t h .orase mari.14) În centrul fiecarei parcele. \ . 2..caile ferate. terase.3. . .

Fig. 5. folosit pentru intocmirea documentel or cadastrale. Plan topografic la scara 1: 500.15. H9 .

Pe plansa se deseneaza scheletele din figura 5. la .6).3 (72 x 72 mm) si figura 5.nord de 20 tÎ1m. . la est si la vest de 13 mm. .nivelul indicatorului. 5. scrierile pe cadru (fig.8 cu .4 (96 x 96 mm). iar celelalte cu bloc filiform minuscul.în partea din stîn.'" asezata cu latura lunga în pozitie orizontala.3. b. 5. cu dimensiunile 240 x 140 mm. 2.7. I 3. continutJI acest ora fiind aratat la cap. se întocmeste un tabel cu nomenclaturile I hartilor si planurilor care au fost hasurate' pe schelete.8. I . 5.. LUCRARI PRACTICE 1. .1. Tabelul va cuprinde primele doua coloane ale tabelului 5. pe care se traseaza chenarul. Sa se determine coordonatele geografice. Scrie~ile notate pe figura 5. între punctele alese se vor determina distantele (numeric si grafic).c" si : scara' numerica se executa cu caracter bloc drept majuscul. pe hîrtie de desen format Ai. coordonatele rectangulare si cQtele a' cinci puncte alese pe harta prezentata în figura 5.4.ga jos. 5. .8).. orientarile sil unghiuril e. conform figurii 5. pe hîrtie de desen format A4~' asezata cu laturalunga în pozitie orizontal~ Se traseaza chenarul si indicatorul identic ca la plansele Ianterioar e.5. I ' Se vor desena toate elementele cadrului cu valorile lor (fig.7) si inscriptiile din afara cadrului (fig. . Sa se deseneze o planse cu scheletul si nomenclatura hartilo~ si planurilor topografice. la sud de 40 mm..1.~. Spatiul dintre chenar si cadru va fi: la .grafice. Pe pla~sa se deseneaza cadrul. cele de la "fi" cu bloc înclinat la dreapta majuscul.2 (65 x 100 mrn)'1 figura 5. Sa se deseneze o plansa cu cadrul hartilor si planurilor topo.

în functiei de scara planului.pregatirea lucrarilor pentru întocmirea originalului. Pe baza rezultatelor acestui studiu se stabilesc operatiile care trebuie sa se efectueze si se ÎIhocmes c proiectele de executie necesare. se folosesc cu prioritate metode topo-fotogrammetrice. pe baza proiectului întocmit. ..utse elementele de plaplmetne. . metode topografice.. I în cazul metodelor topo-fotogrammetrice se executa urmatoarele operatii principale: .e hldrografie. topografice. \ . trasînd semnele conventionale peste elementeJe .proiectarea lucrarii.asigurîndu-se punctele 'de sprijin necesare lucrarilor ulterioare. \Pentru planurile si hartile la scara 1: 5000 si mai mici.executarea reperaJulw fotogrammetnc. obtinîndu-se. I . obtinîndu-se fotogramelezonei de lucru la scara dorita.origirt Ial 1~7 .. . . cu ajut~)ful un0t: apara~e' sp'eciale.întocmireaoriginalufui prin stereorestitutie. care consta în raportarea pe suportul originalului a punctelor retelei .. care consta în procurarea si studierea documentatiei tehnice existente. \ .aerofotografierea zonei. redate p--e. cu densitatea si precizia ceruta. . METODE DE INTOCMIRE A PLANURILOR TOPOGRAFICE Metodele de întocmire a planurilor si hartilor topografice se aleg în functie de marimea suprafetei. cate se utilizeaza în zone cu teren ses.. ..1.de baza. obtiilînd. . scara planului si precizia necesara. doua metode de exploatare fotogrammetnca: .întocmirea originalului prin fotophm. .executarea retelei. .. adica identificarea pe fotograme a imaginii elementelor topografice si desenarea acestora prin semne conventionale.adlca Identificarea pe fotograme si pe teren a anumitor puncte (repere) dispuse convenabil si d~terminate prin metode topografice. de rehef SI curbele de Illv:\el. În ..fotointerpretarea. .ter~n se f910sesc.. desenate în creion pe original. care consta în exploat~ rea fotogram. .desenarea originalului (obtinut prin exploatare fotogrammetrica) în tus. \ '. . . d.. de regula.. analizarea retelei geodezicesi de nivelment.elor. urma exploatarii imaginea fotOgrafiCa! a planului la scara dorita (fara curbe de nivel). proiectarea exploatarii fotogrammetdce. studierea zonei din punct de vedere \geogratic.. în~qcmirea oleatei cu puncte cotate si. iar pentru planuri la Scara 1 : 2 000 si mai mari. In functie de cerintele lucrarii si de diferentele de nivel din . ..stereorestitutia si foioplanul.Capitolul 6 INTOCMIREA PLANURILOR TOPOGRAFICE 6. \ .. Aceste puncte servesc pentru reprezentar~ pe original a elementelor de pe fotograme..

axa ordonatelor 3. destinflte proiectarilor. topografice si de nivelmlent si a cerintelor tehnice ale lucrarii. calculele si apoi originalul. trasarea curbe10r de nivel. de ridicare la care se folosesc elementele masurate.1 mm. masurarile \ pel teren. în continuare prezentîndu-se modul de executare' a acestora. executîndu-se masurarile pe teren. ohtinînduJse originalul planului desenat În creion. INSTRUMENTE PENTRU RAPORTAREA PUNCTELOR Punctele retelei de . densitate \ corespunzatoare. de asemenea..metode numerice. pentru punctele determinate prin coordonate (rectangulare sau polare). ' . 128 . A . nec:sare. datelor caracteristice' si explicative.' \. suprafata mesei este din sticla..urmeaza sa se efectueze si se Întocmesc }\lfoiectele de executie necesare.proiectarea lucrarii.Îndesirea retelei topografice . Ridicarea tahimetrica constituie principala metoda de Întocmire a planurilor topografice la scara 1: 2 000 si mai mari. ' 6. cu ajutorul coordonatografelOI:. fiind format dintr-o masa 1. exploatarilor sau altor scopuri. ongmalulUl In creIOn si Întocmirea oleatei cu puncte cotate: . Coordonatograful rectangular (fig. calculul si compensare'a. \ . ridicarii. care consta În efectuarea masurarilor pe teren si a i calculel?f.' simboliiînd unul axa absciselor 2. ale cadrului si ale retelei rectali1gulare se raporteaza pe plan cu ajutorul coordonatograftilui rectangularl. cu ajutorul linor instfumentt' simple: rigle. la care sînt montate doua brate. iar celalalt.baza..de drumuiri si de nivdment . Pe baza rezult~telor studiului \ se stabilesc operatiile care .1. mtocmuea. ' "\ . planul se poate realiza fie prin ridicare directa. 1) este construit pe principiul axelor perpendiculare. raportoare. \ . obtinînd astfel coordonatele' puncteloF de sprijin necesare. Pentru aceasta se executa: proiectarea.desenarea în tus a. I 6." . care consta În studierea conditiilor geografice ale zonei. La coordoriatografele moderne. . Precizia de r~portare este de 0. cu. riguros perpendiculare între ele. . Indiferent de metoda de întocmire. 6. prin: . RAPORTAREA PUNCTELOR PE PLAN Raportarea.asigurînd punctele de sprijin necesare ridicarii.2. -' raportareapunctelor'pe ongmal. scrierea toponimiei.în creion sau peste imaginea fotografica. cotelor.ridicarea elementelor topografice. unele operatii sînt identice.avînd un dispozitiv de iluminare. a retelei geodezice.metode grafice. .2. .. Aceasta comporta urmatoarele operatii prinCipale: \ . iar bratele sînt din bare de otel filetate. mata. echere. pentru punctele. cu ajutorul plansetei topografice. \ ( în cazul metodelor topografice. fie prin ridicare tahimetrica. originalului. punctelor pe originalul planului topografic se realizeaza în functie de' datele de baza. . a cadrului si definitivarea originalului. .

".si un dispo.ua manivele la care' sînt co. si de deplasare' a bratului mo. Este fo.rsau .rilo. iar celalalt se deplaseaza în lungul acestuia.r-\ donate po.r.grafe.'.cular 'perttru punctare.se deplaseaza .un.planseta:d~ lemn.serveste"." . la .o.duce ac~creionsauo.Intro.r\ determinate prin orientare si?istanta .rapo. '. ra portar~.-'.' . .' .zitiv de citire a co. în centrul cercului.zitivde.are.un.2) . Coordonatograful.rtare 7 .ducerea valo. suprafata meseI este"o.nare asuprasistemulJi de rapo.ra se efectueaza cu ajuto.zitivul de citire.rii . rIgla. mentinînd în permanenta po. fo. cursor 4. : .\ . trebuie sa se fixeze la dispo. 'dispo. cu tamburi gradati -. 6~1.lo.lare). Pe bratul m~bil 3.rscarii. Rigla este.citiJ \ rea acesto.'. La unele co.coordo.respunzato.emIcercsI o. cursorrllui 6" cu manivele. Fig.graful mai are un .sind cele-do.rmat dIntr-un cerc sau un s.zitiv :de. polar' (fig.nato. . tamburul ~o.r unghiulare.Deplasarea bratuluimo.rtarea punctelo.natelor 5. 6. sînt gra~ dati pentru cele mai utilizabile scari. fixata cu unul din capete . Tamburii 5.zitiaperpendiculara.dispo.zitivul de raportare se' intro.fata de punctul . .rul vernierelo. .de st~tie (c~o.pentru citirea sau înregistrarea valo. avînd po.pedala.rdo.tire. care . ~" Unul din brate este fix 2. actio.bilsi a cursorului s~ efectueaza mecanic sau prin impulsuri electrice.9-Cartografie 129 .rtare. iar bratele sînt rigle gradate. La dispo. \ . înainte de 'rapo. .rsi lupelo.' .ordo.natelo. Coordonatograf rectangular.nectati tamburiigradati.bil si a. '.sibilitate de ro.ordonato.'. \ Co.

I . FiJ. 6.2. Coordonatograf polar. C 'ul dA' t . al' J .erc este gra at 1D SISem centezlm sau sexageslma,l' Iar n.g 1a este' gradata în milimetri. Pe cerc si 'pe rigla sînt mOlhate verniere, care permit marirea preciziei de raportare. Pe rigla se deplaseaza un cursor care are un. dispozitiv de raportare. 6.2.2. METODA. COORDONATELOR RECTANGULARE . Punctele retelei de baza, ale colturilorcadrului interior, ale retelei rectangulare, ale retelei de ridicare si cele care sînt dettrminate prin coordonate rectangulare X, y se raporteaza pe original cu ~jutorul coordonatogra fului rectangular, executîndu-se urmatoarele opera~ii: PregAtire~ suportului. o~gln~lului. ?e original. se fixea~\ aproximativ locul coltunlor cadrulw mtenor, prUi masurancu o ngla, în functie.' de dimensiunile . plan sei, repartizînd în mod egal \ spatiul din afara cadrului.' i PregAtirea coordonat9grafului, care consta în stabilirea scafii de raportare la tamburiide citire si a valorilor origine ale citirilor. Orientarea originalului pe masa coordonatografului. Se \înregistreaza, .la . dispozitivele de citire, cordonatele coltului de sud-vest' si se deplaseaza originalul pentru ca punctul respectiv marcat pe! original' sa -se..puncteze prin ocularul dispozitivului de' raportare. Se \înregistreaza la dispozitivele de citire ".coordonatelecoltului . dispus .~ diagonala (nord-est) Si.se roteste .originalul în jurul primului colt, pînaI cînd a~esta se' ob.serva' prin ocular. Operatia se repeta pentru evitarea producerii de:greseli. Se fixeaza originalul pe masa coordonatografului prin cleme sau greutati. Raportarea punctelor. Se introduc la dispozitivele de. citire, succesiv,~ valorile coordonatelor x, yale fiecarui 'punct, prin: actionarea manivelelorsi 'întepareapunctului pe original. In acest fel se raporteaza,: . colturile .cadrului interior, punctele retelei rectairtgulare (la 3....:.;.;c5mLÎn afara 'cadrului interior), punctele retelei de bazal ale retelei de. ridicare si punctele determinate prin coordonate rectangulare. Punctele' "raportate se marcheaza prin întepaturi foarte fine (cu diametrul 0,1 ,mm), care se .încercuiesc, în creion, cu semnul conventionial al punc-' 130

tului respectiv. In partea dreapta, a sel1lnului conventional se noia~ numele sau n],Jmarul punctuluI. Punctele ,care marcheaza Coltlflle cadrului interior se evidentiaza prin patrate 'cu latura de 2Il1m, iar cele care marcheaza reteaua rectangulara, prin ,cerculete, însotite de valoarea lor. Definitivarea raportarii, care consta în: -, trasarea cadrului interior, tinind prin linii drepte colturile acestuia; liniile se prelu.ngesc cu 10 mm ~n afara colturilor; . ' ,', \ ' - trasarea reteleI rect8£8ulare, umnd punctele CU"valon coresp,ondente. Liniile retelei rectangulare se prelungesc cu 10 mm în afara cadrului /interior. La acestea se scr~u valorile lor; \ - desenarea semnelor conventIonale ale punctelor, scrierea numelor sau nume,relo,r ,si cot,e,lor acestora. Scrierea se executa în creion, \cu . caractere bl~ filiform, cu h =2,0 mm;, ' : - verificareac()rectitudinii raportarii, prin controlarea pozitiei fiecarui pun,ct în funCtie, de coordonate si de reteaua rec,'tan,' gulara; , \ - scrierea nomenclaturii, ,a scarii si a echidistantei. In cazul cînd nu se dispune de coordonatograf' rectangular, raportarea se poate efectua cu ajutorul compasului cu tije si al riglei metalice, Pentru planurile topografice care se întocmesc pehiriie milimetriCa, se procedeaza astfel: '\ -, se stabilesc 'valorile retelei rectangulare, care se noteaza pe caroiajul hirtiei miJimetrice, avînd în vedere scara de întocmire \a planului; " '" \ - se stabileste caroul pentru fiecare punct si apoi se raporteaZa p'ozitia ~cestuia,înregistrînd diferentele de abscisa si ordonata pe caroiajul milimetric ,al hirtiei; ,', ' " , '",1 ' - se, traseaza cadrul interior si se definitiveaza originalul cu punctele raportate, similar cazurilor precedente. I 6.2.3. METODA COORDONATtLOR POLARE Punctele masurate prin metoda radierii se raporteaza pe plan cu ajutorul coordonatografului polar. La aceste puncte se cunosc: \ '- orientarea directiei punctului. radiat sau unghiul dintre directia, punctului radiat si o directie origine; , \ - distanta dintre p\lnctul de statie si cel radiat (corectata si redusi la orizont). Pentru raportarea unui punct cu ajutorul coordonatografului polar se procedeaza astfel: -, se' asaza coordonatograful polar pe original, centrat pe 'punctul de statie, orientat pe direc.tia' origine; - se roteste rigla pîna se înregistreaza valoarea unghiului, se deplaseaza cursorul pe rigla pîna se' înregistreaza valoarea distantei redusa la scara si se înteapa punctul; - se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului. Pentru raportarea punctelor radiate din aceeasi statie,c;()ordonatograful polar circular se orienteaza o singura data, iar cel semi9ircular de doua ori, întîi pentru ,raportarea punctelor din cadran ele 1,si II, si apoi pentru' cele din cadranel~ III si IV. \1:'"""-, 9* t 131

6.3.1. RAPORTAREA PUNCTELOR DE BAZA, punctele deterI ' se rapottea~a colturile ale retelei topografice ""Pe :originalul planului, topografic se raporteaza toate filinate,în urmatoarea ordine: , ,-', 'prinfiletoda coordonatelor rectangulare cadrului interior, punctele retelei rectangulare, ~ 132 t 6.3. INTOCMiREA SI DES'ENAREA ORIGINALULUI . \, Dupa' 'efe~tuar~ .~asurarilor ,pe teren si 'a calculelor necesare întocw. iriL, unui plan topografic, se 'Obtin: \ -. puncte determinate prin coordonaterectangulare, polare si echeirice; caroralis~aucalculat si cotele; . I -. puncte determinatt! prin masurari liniare ;. '-'. puncte cotate,. dispuse .în ,10. cu.ri . caracteristice si ~\e suprafata, avînd .densitatea necesara reprezentarii reliefului;, . ,-.....schitecu elemente topografice .si pozitia punctelor, necesare reprezentar ii planimetriei, hidrografiei sielementelo~de relief. .în cazUl 'cînd nu' se dispune de coordonatograf polar\. punctele radiate' se pot raporta cu aj utorul unui raportor si al unei rigle, astfel: , _ se asaZa' raportorul pe original,' centrat pe punctul de statie si orientat pe directia origine;" , \ . - se noteaza directiile punctelor radiate, urmarinâu-se gradatiile de pe raportor identice cu valoarea unghiurilor; \ - .., _. ,pe directia fiecarui punct radiat se asaza, succesiv, rigla gradata, masurînd1.l~se distanteleieduse la scara si întepînd pozitia \ fiecarui punct; -, .,se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului. 6.2.4. METODA COORDONATELOR ECHERICE Punctele masurate prin metoda absciselbr si ordonatielor seraporteaza pe ..plan cu ajutorul unei rigle, unui echer si al unhi, compas distanti. er. ~,ceste puncte sîritdeterminate. fata de o axa del ~pe~atii, prin absclse SI ordonate,. De regula, capetele axelor de operatll smt determinate prin coordonate rectangulare si sînt raporfate pe driginal. . ,! Pentru: raportarea punctelor prin metoda coordonatel6r echerice, se procede'aza astfel: .... .., . \ w . -'" se' traseaza axa de operatl1, umnd punc tele de capat pnntr-o linie fina" trasata <în creion;... . '.' \ _' se masoara" si se. înteapa,. pe aceasta axa, distantele reduse la .scara, corespunzatoare absciselor;. . . \ _.,. din punctele întepate pe axa de o'peratii se ridica perpendiculare (l.lr~arindu-~esShitaîntoc~itaîn timpu! rnavsurarilorr; ,\ . . ' -'pe '.directule perpendIculare se masoara succeSIV dIstantele reduse la scara, corespunzatoare ordonatelor si se înteapa punctele!; _". se deseneaza semnul conventional si se scrie numarul punctului raportat.

uriJ1a. Urmarind schitele întocmite în timpul ridicarii. Aceasta. în creion.a capitolul 6. se schiteaza pe original elementele de planimetrie. orientarea si dimensiunile semnelor conventionale si . ..4. \ ..men~ tionate Ia capitolul 3.ncomitenta.lo. Dupa raportarea tuturor punctelor pe original si definiriyaiea aefs" tuia. Se identifica.lmm..tîndu-sepre1\ . si insttumeti. 133 .apitolul' 1. coh .'. '.duc Ia s~a~a si seapJic~ peplan~ îl1acelasi . 6. asigurîndu-se: precizia. Restul operatiilor se executa. cOmplexitater continutului.2.(i)n'" ginalulsi apoi se întocmeste oleata.. punctele care determina pozitia fiecarl . Si. 3.mentionate Ia capitolul. . rindu-se trasarea riguroasa prin punctele care le definesc.. corect semnele conventionale si sa se respectljl! toate prevederile .. . efectuîndu-se operatiile.3:3.12.4. . vederile mentionate Ia capitolul 4. gulare. efectuîndu-se operatiile prevazute Ia capitolul 6.. ~fectuîn~u-se ~ operaJiile prevazute \. ... . DESENAREA ORIGINALULUI Originalul planului topografic se deseneaza cu tus. puncte.' pe original. de regula.2. l.~ tele folo~ite pentru desen au fost prezentate în c. completea~ . : .2. Acestea se redau prin linii drepte cu grosimea deO. "\ .mo\d se transpun de pe schite pe orIgmal toate elementele topografice"pentr\u. se rea . . La executarea desenului. caracteristice si explicative. radie re... . .. Prima operatie consta În trasarea cadrului int~riorsi a retelei rectan. sa se respecte curigurozitate po~itia.'.3.cu:' nUmirile topice. topl[o-.2. . trebuie.' ventionale.' expresivitate a si citirea usoara a planului topografic. determinate prin aceste .si de ridicare. urmarirea co.2. La transpunerea pe original trebuie sa.3. grafice reprezentate pe schite cu punctele raportate pe origil1al.istematic. de hidrogrMie si de. corectitudinea. în tab.aportate. 'J 6. reprezentarea se..prm metoda coordonatelor echence se raporteaza punctele deter'" min.se schiteaza pe original elementele de planimetrie.1.'.r.elem. ' . nt.. oleata de puncte cotate se /e-'ompleteaza punctele careri.au fost raportate initial si se interpoleaza curbele de nivel Jespe<. . lizeaza prin. pe etape. datele.. si dupa. respcc'tîndJ-se prevederile .\ '.2.a elementelor topografice reprezentate. întreaga suprafata. s~aplicF. relief. acolo tinde este p1osibil. ... cu puncte'cotate.~.e.i element topografic si se reprezintael~mentul respectiv prin semne:.. tantele respective se re. .CREION .e.' De asemene~ urmarInd schitele mtocID1te în timpulndl-. l Dupa verificarea corectitudinii transpunerii..3.1 . de hidrogr~fie si de re~ief. 4. se trece Ia reprez~ntarea elementelor topografice. carii. Materialele. în cazul elementelor topografice determinate prin masurari linia re.~lul. folosirtdu-seculorilementionate. claritatea. se defmlhveaza . precum si toate punctele care au coordonate rectangulare.aa .ate prin abscise si ordonate. Dupa' raportarea acestor categorn de puncte. îNTOCMIREA ORIGINALULUI îN . determinate de punctele r. . . \ Pe.s.prin metoda co~rdonatelor polare se raporteaza punctele 'determinate prin. '. prevazute Ia capitolul 6..' di~-. îh culorile corespunzatoare elementelor reprezentate 'prevazute în tabelul 3.

.. trebuie sa se respecte prevederile de la'. mori. si de planimetrie. . de relief artific.2. La desenarea elementelor de hidrografie. de exemplu: poduri.2 SI se d~seneaza curbele de mvel cu tus... . deseneaza împreuna cu elementele de planimetrie. " _ scrierea numirilor topice. Dupa transpunere se verifica concordanta 'curbelor de nivel cu hidrografia.. care constituie majoritatea elementelor topografice. Desenarea retelei hidrografice prin semnele conven~ionale corespunzato~ re. resp~ctmdu-se semnele conventionale ale acestora..umele statelor si unitatilor administrative. urmarindu-se dispunerea si densitatea acestora . de relief. _ desenarea semnelor conventionale si sCrier.3~ cu caracterele de scriere. diguri etc.se executa întîi pentru. .. st~vilar6.planimetria si cu elementele de relief. si 5.2. diguri etc. respectînd prevederile de la capitolul 2. numele localitatilor 134 .puncte cota te.debleuri. Dimensiunile lini~re ale minutelor. La plasarea scrierii cu numele formelor se vor urmari si formele respective. se deseneaza cadrul geografic si celornamental. capitolul 3. desenatea integrala a elementelor de pe suprafata respectiva. Intre cadrul interior si cel geografic se scriu: valorile rett(lei rectangular~" n.. Prin masurari grafice se stabilesc pozitiile minutelor si apoi purictelorcare marcheaza secundele.4. DEFINITIVAREA SI VERIFICAREA ORIGINALULUI Dupa desenarea" elementelor din continutul originalului. 1. Concomitent' cu ~ese~area. desenarea semnelor conventionale si scrierea cotelor a~estora .desenarea semnelor conventionale ale punctelor retelei geodezice.\ " . . \ Desenarea elementelor planimetrice. acestor~. .6.' Transpunerea curbelor de nivel' se realizeaza. \ La desenarea semnelor conventionale si a scri~rilor II!-entionate mai sus trebuie sa se respecte prevederile de la capitolele 2. jse.selectarea punctelor caracteristice si de detaliu la densitatea ceruta (7-10 pe dm2).3. De re~uIa. sfîrsind cu vegetatia. . .blee. " . se pot \ desena si' o parte dm elementele de plammetne SI de rehef care au legatura cu reteauahidrografica. reteaua de\ comunicatii si cea de transmisiuni si apoi pentru celelalte elemente. Desenarea elementelor de relief..e: ram.. . si scrierea datelor caracteristice ale acestora. de ridicare si de nivelment.ea cotell . scrierea numelor si a cotelor acestora. elementele. . în rap~rt cupunct~le cotate scrise pe original.scnerea datelor caractenstIce SI exphcatlve ale elementelor topografice. Apoi sel scriu valorile curbelor de nivel. . reprezentate pe oleatacu . Dupa desenarea \ planimetriei se efect~eaza o 'verificare de ansamblu a tuturOr elementelor reprezentate si se fac completarile si corecturile necesare.1.'" .Desenarea punctelor de. de longitudine 'si latitudine se obtiri din raportul dintre lungimea laturilor (la scara) si valorile unghiulare ale acestora.prin semnele convent~onale respective. baraje. de obicei.r la punctele retelei topografice. " . roti de irigatie. .3. bad si a scrierii consta în: .sistematic 'pe suprafete mici. conform pre~eder~lor de la capItolul 2.3.3. precum si dimensiunile prevazute îh tabelul 2.ial.prin copiere.1. Se urmareste .

n aceasta situatie trebuie sa se execute toate dperatiile mentionate la capitolul 6.racordarea cu plansele vecine.a. .. trebuie sa se' deseneze cu tus special.saprafetele acoperite cu. respectindu-se pozitiile prevazute pe figura 5. . .3 n. precizia de raportare si corectitudinea reprezentarii. dimensiunea si caracterul scrierii. in punctele de SprIjIn si tele de detaliu intocmite in timpul ridicarii. în cazul planurl10r topografice la scan marI. Se vor executa urmatoarele operatii: . cu + 0. originalele se intocmesc. in tabelul 6. \. pe una din fete. . .3. in cazul cind lucrarea. planse. in tabelul 6. \ .' \' în atlasele de semne conventionale exista modele de completare a. . . se folo$esc folii plastice. cadrului si se dau dimensiunile scrierilor. aceasta reprezentind minuta originalului. este formata din mai multe. verificîndu-se existenta.1.controlind iriterpolarea burbelor de nivel.. . . tanta curbelor de nivel normale de 0.8 si continut ul de la capitolul 5. 6. cate adera la' tnaterial ul plastic si .4. Aceasta' minuta se cO~liaza pe un material transparent.' . 13l 1. se "urmareste: .1 . care se executa pe suprafete limitate.C.daca toate elementele topografice smt reprezentate corect. Z. .2.pentru zona nord Udresli. r espectmldu-se prev~derile de la capitolul 5. radiera resturile de creion si murdaria de pe original. Sa se întocmeasca planul topografic la. \ . succesiv.t peste minuta desenata in creion. din tabelul 6.3. Se dau: -'coordonatele punctelor de sprijin.codificarea coordonatelor punctelor astfel: pentru x si y cu +0. ' ' \ Pentru copiere. scara 1:2 000 ctiechidfs-. atie. comUnI.corectitudinea reprezentatii reliefului.t t 'al' d' "1 . se fixeaza si se deseneaza cu tus..cadrul. se sterg cu.schita de detaliu a partii de nord a satului Udresti.. ' Dupa verificarea si corectarea deficientelor constatate.scrierea numirilor topice si a datelor caracteristice si explicative. '1 d reprezen a e parti SI uectu e c lor c. privind corectitudinea trasarii si ~ scrierilor pe cadru si in afara lui.n fiind nUIna. se suprapune materialul transparep. corJctitudinea din punct de vedere gramatical .4.5 m..4. LUCRARI PRACTICE sel de sprijin.5 n" iar pentru rul de ordine al elevului. .rezultatele niasurarilor executate. Daca. . trasarea corecta pe original si concordanta acestota cu celelalte elemente din continutul planului. se retuseaza desenul daca nu este suficient de compact si se coloreaza cu tenta de creion albastru suprafetele acvatice. ' . Apoi se scriu cu tus negru ins~riptiile din afara cadrului. originalul cu documentele deb~zasi cele intocmite -in timpul . .asurarilor pe teren.4. iar cu tenta de creion verde. La verificarea originalului desenat. ' ' .'1 . privind: plasarea pe plan. de obicei folii din material plastic matisat. .. sau calc pinzat. \ .6. în acest scop se compara. de regula. paduri.1. pe hirtie milimetbca.

4 84. Rece 71.8 S9.7 150 "33 33.8 etJciu~.6 3"r .6 86.4 . "'. I 4491.6 84.0 4384.z 87.0 .2 y 1492.0 1568. Izv. 65.7 \.328 \33.3 106. I 74.6' I :~:~::..:.3 82.1 84. J12 Qi"il". [371 1\ .3 87.9L .\:.OKm .8 87.3 83..3 '84.2 89.2 x I 4089. ~ [25.8 86. pct.(27' '" ~*:: 106. 133.4 84.4 1317. \ "-.8 1365.84.3 87.8 86.9 86. 1Ilx74 160:0 83.0 I \ 75 76 77 78 79 80 Nr.9 'l ~ri \ ""'..0 .9 '.7' 85.6 ' 84. ~. z 85.7 137.!"~C.0 1776.9 .2 405~. 1474..2 84.9 456~.4 1 '1 Schita .5 86.33& ) 63:4 85.6 456~.8".9 Tabelul 6.

ct.3 De / £'/35 66. .60 1379.0 t2S7.3 0 1~rl'i¥O " 1~" 75./lZ ~ 6 140.127 .8 86.~ 32.6 . Punde .0 4024. 71.132 129 .3 85.6 1042.f'JG ~~ 1Zi.7 I/'1'0 102 1 '. 0.8 .0. .8 . t orizontale viza o I .5 JI 134. 86.4064. 4209.2 1185.1' 84. 1'75.2 4118.0 87. Unghiuri p.1 1--1'-2 $ fJ 178.5 85. t n:2 86.106. .6 86.2' I H6~?ri~~n ~~G\l\)"~"57 B :.8 '17.8.4 -:::=B~ /I~" 1/3IJ" 3' I ?O f.0 89.4 4056.0 4136..4 4128.2 1213.0 20709 230 10 23030 264 00 289 20 30230 318 00 319 20 332 00 340 30 359 20 142 00 149 00 154 00 160 30 174 20 18~ 30 18.7.4 " }8.6 / .e sprijin. '101 y 1455.6 1309.4 85. 72:0 86.6' 40 201 10 211 00 221 20 273 30 281 00 33900 x 4260.2 '1418.

~ st. 140 141 142 61 318 .Nr.4' 86.9 "89.8.887.1 86.7 84.4 85. 86.4 83. 67 68 '69 70 71 72 73 '74 64 £22 123 104 134 :?" 135 136 137 138 111 139.8 86.4 85.3 86.2 .7 86.5 z Rezultatele misui"rilor executate' pe teren I 86.2 89.8 85.1 86.4 85. 319 322 320 323 324 325 326 330 329 328 Cote' Nr.6 S7.7 94. 85. pc!.9 85.

8 9~.4 .94.0 y 1140.8 86.7 162 30 78. 116 25 98.2 x o 00 58 00 '44..2 11020 62.0 1429.7.8 92.5 183 10 96.4 190.0 88.3 ~24.8:6 147 30 48.3 86.42.0 1756.120.0 88.4 90.1 89.4 1728..6 000 120 14 00 20 20 23 30 2400 2900 45 20 46 30 5040 70 10 87 50 9130 13320 62 327 313 312 ~14 315 316 311 3io .Dist.8 13830 88.0 89.2.1 .4 40.6 1590. do m 63.0 8. 85.'S8.0 '1135.0 137.2 108 30 82.4 88.0 124 50 112.6 117:2 162.2 135.5 .8 1733.6 1240.7 191 30 .

0 G 51 4120.317 321 63 124 125 126 127 128 102 129 130 131 132 143 118 121 Nr.6 cb 614440:0 62 4348.6 65 4352. st. 61 I:J 50 4620.4 63 4354. 64 Tabelul 6.1 Nr.8 64 4433. pc!.0 664220.0 136 .

1 81.84.5 84.0 59 50 61.0 82.2 24 30 39. Schita .3 85.2 84. st.8 299 30 142.8 272 10 134.9 83.1 O 00 O 30 121.1 83.2 108 00 27.345 232 343 234 235 344 346 347 351 348 "350 352 71 .5 62 00 85.81.4 81. orizontale do o / m 70 341 342 .~ 315 30'.Tabelul 6. vizat Cote zm .2 83..5 85.2 96 00 107.2 (continuare) \ Unghiuri Nr. Pct. Pct. vizat O I Nr.2 103 20 85.6 315 00 181.1 Unghiuri Dist.0 20 00 87.2 82.2 84. orizontale st.1 277 20 65.3 81.2 26 00 138.

0 127.6 '83.2 61.6 83. Cote z m 85.9 83.6 77.7 83.2 86.7 200.7 83.2 83.7 83.0 70.4 180.6 135. do m o 00 47 00 123 10 143 30 15230 191 00 194 00 238 00 270 00 315 30 316 10 317 00 61 133 340 338 337 331 332 333 339 336 335 334 62 66 65 151 152 153 112 111 ..8 84.6 Dist.6 104~0 56~0 51.2 67.9 86.

6 93. A /11I __ --hO I67 ..0 70.0 88.6 89.0 56.0 113.110 103 154 155 156 157 o 00 8 30 38 30 85 40 136 40 176 25 ( 197 00 218 00 234 10.6 96.3 88.2 91..11 ~ 11° ot =~I~= =o)'" (jss 'ffo o. .2 . 163 .9 88. .6 106. ilO"! Ilo oi'S* II : o: .2 87.7 124.1 90.3 93.5 87.1 93.4 58...'92 of.. 275 40 277 00 327 10 75. . 1~ ~1Q3 .0 75.rier'i 76 51 161 106 245 244 162 '.2 45. o'1'57 Ilo o:! .DLCa.2 88..

~.7 1!:/2'llr".8 90.. ~~l.Pd. 't 110.'!!. 50.. 100.0 82..!f&I".3 ...Negrasl \0 4 011 25 101.25. 96..7 88.0 252'\ ' 85.~J ft2 A 90....157 ~Io OE 0110 o> ~5f :="15& 72 69 O 00 252 76 20 253 113 30 . II ...n 95.0 87.4 A i65' . 192 o II 00 ~ 0110 o.1 .5 .8.2 52.6 88.6 88.0 87...1\ \ 1B7 .10 301 20 315 40 330 30 349 50 104.4 66. ~.6.. ~'..\ 65 66 000 192 110 00 193 234 30 44. .5 87.2 Lo1 IIOJEo: II" :.2 .3 70.0 87..IIO 1 ! 68..0 88...3" 87.3 "'-~.'164 165 166 167 o 00 24 20 79 '10 165 30 187 20 251 40' 291 .r.0 87.287..

0 82. 85.0 85.i i I !...2 .1 84.2 . . I 225 12400 176.3 239 35350 57. '.". U"8IUuri Diat. 11\:0.9 .0 83.0 82. ~t.0.6 u'i ~ . viza at.6 86.2 188 208 20 43.1 \ 63 64 000 .8 86. 175 283 00 97.6 59 10 t fii 1 85. 184 9220 179.1 1.nI 228 291 10 81. .0 j'" 173 99 20 55.P. Cote orizontale d.0 ~. UD.111o 236 162 30 96.".2 1 227 139 00 58.1 68 67 000 69 68 000 171 3720 122. '..0'om 74 68 000 247 104 30 34.8 231 69 20 81.. ".7 138 .2 '8311\"..0 82.120. 224 109 50 162.0 86. z Schi.0 83. Vlut oriozont.7 84.tlfwt..0 86\3 Il 53 10 156.4 86.2 85.8 85.'''27 101 24 30 85.~ 172 89.2 l..fII l i'" 237 108 10 48.5 84.8 / \ . . It. IlS 105 92 20 .2 ~'J..8 85.3 8~.7 186 111 20 103.:. ..6 82. . 'Wla..1Uuri Diat. m m m m 70 71 000 79 62 000 \ 233 17 40 62. . Schi'a z o . : I . I 176 319 20 89. 183 I \ 223 79 30 85..1 187 121 50 72.7 -lf. I 174 209 30 79.0 85.lIe d.2 250 283 30 42.2 81. A'" 179 56 30 94. 75 10 '167.0 81..9 . Pct. : 222 95 25 28..6 249 228 44 48.0 8i. ~~o 229 265 10 82.4 86.6 . .7 85...6 86.....8 189 32500.4 ~4_.2 83. 86.1 c't..5 . 185 110 50 156.5 85.7 '11I f .0 86.8 ..~ .~ 83.5 I 226 133 00 168.4 .4 87...7 . tIS '" 108.0 o.2 "In. 177 348 50 122.fI. i iTera.3 181 58 40 40.Jlf 230 242 50 97.4 fi /.3 84.3 238 51 40 140.!.0 86.2 (continuare) I ' Nr..0 85... / ''''('''0 178 45 20 25. Cot Nr.. 46..5 182 6800 91.Tabelul 6.8 246 170 10 46.8 85. ii .4..

tpe hîrtie de desen. se întocmeste si se deseneaza originalul respectîndu-se' indicatiile ~e la capitolul 6. . 40 mm la\':est si 20 rom la est. " Pe original se traseaza cadrul interior. format A. Cadrul 3interior va avea 360x 250 mm. format A (420'x 297 mm). Coordonatele cadrului interior se stabilesc astfel: latura de nord: X7~ .întocmirea originalului planului topografic în creion. Desenul se va executa în' tus. re~pectînduse culorile prevazute m tabelul 3.2. minuscul.0.întocmirea oleatei cu puncte .12 pe hîrtie de desen sau pe folie transparenta semimata.y = 720 m. .!J.DI. .Omm. Sa se deseneze originalul de teren al planului cadastral prezentat în figura 5. si 6.0 mm. pastrîndu-se diferentele A x= 500 m. . J .codificarea cotelor z ale punctelor de cu +0.15.desenarea planului topografic în tus. minuscul. -' . h =4. asezata cu latura lunga Yn pozitie orizontala. latura de vest: Y 71 +7.4. Iscara 1 : 25000. . "punctelor de sprijin prin metoda coordonatelorI rec:JOlare. latura de est:. Originalul se întocmesU.2.pe folie transparenta selllitnata. Balta Verde.cota te. se.3 n. stabilit pe reteaua rectangulara.3 si 4. cursiv.2.h = 3. ramînînd pîna la margine un spatiu de 22 mm la nord. \ ' 3.3.Udresti. roman drept.0. Scrierile se vor executa astfel: . raporteaza punctele de sprijin si de. . prezentat în figura 5. Desenul se va executa cu tus negru. ' I Oleata cu puncte cotate se întocmeste conform prevederilor (le la subcapitolele 4.0.0 mm.2. bloc drept.2 si 3.Izv. ~ I .3. 25 mm la sud. Rece. .20.. reteauarectângulara (la intervale de '100 m) si cadrul ornamental conform preCizarilor~e la capitolul 3. minuscul h = 5. Valorile obtinute se rotunjesc la zeci de metri. Negrasi. . 2. Carierii.0. Pd. Y77 -7. Sa' se deseneze originalul de teren al hartii topografice la.datele caracteristice" explicative si valorile? conform tabelului 2. detaliu. pe hîrtie de desen sau . formatA.raportarea punctelor de detaliu prin metoda coordonatelor .detaliu din tabelUl 6.raportarea tangulare. latura de sud: x70 +20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful