P. 1
Despre Pedagogie Immanuel Kant

Despre Pedagogie Immanuel Kant

|Views: 373|Likes:
Published by Jerrod Andrews

More info:

Published by: Jerrod Andrews on May 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

r2w i

:

lmmanuel Kant Dnrprnpeoagogie

i I

Colectia cdr[ilor de seami

,ti

$ .$
Redactor: Simona Pelin

'_

.$

r$

q
@ Editura Paideia,2OO2 Str. Tudor Arghezi nr. 15, sector 2 70134 I tsucuregti, Romdnia tel.z (OO4o2l) 2l 1.58.O4; 212.O3.47 fax: (OO4O2I) 212.O3.48 e-mail:paideiaGfx. ro www-paideia. ro

$

i

5

d

I

Descrierea CIP a Bibllotecii Nationate a Rominiei KANT,IMMA"FruEL Despre pedagogie / Immanuel Kant. - Bucureqti : Paideia, 2OO2 80 p. ; 23,5 cm. '(Coleitia cirfilor de seamd) tsBN 975-s96-lO4-O 371.3

I
I

l
\

I

.Kant lmmanuel Desptepeo^gogie Traducere de TTaian BRAILEANU P6IDEIf.

apriorici. . ca metoda. el le contopeqte cu problemele concrete ale educatiei. este aceea care preface animalitatea in umanitate. ci o rafiune care. cu impact actual.P. in sensul ci aici Kant nu mai proced eaza decAt arareori la distingerea (separarea)factorilor formali.. l7). dupir cauzele 9i efectele sale" . cdci. e practica (in intelesul de . de la .I)rnrolx in cuprinsul acestei prefefe incercim sa identificdm problemele mai deosebite. Aceastir lucrare de mici intindere referitoare la educatie difera. schimbdtoare qi relative. de lucririle axiale-pivot pe care le complineqte.. El nu e nimic decit ceea ce face educatia din el" (p. ci. dimpotrivi. importanta ei fiind aceea de a arAta pdnd unde se poate intinde ratiunea practicd a filosofiei kantiene.omul poate deveni om numai prin educatie. De la inceput Kant postuleazd cA omul este singura fiinti care trebuie educati pentru a deveni oM. educatia nu este chematZr sa formeze raliunea speculativi. in economia qi structura sa. antamate de Immanuel Kant in lucrarea sa Aber Pddagogik (Despre pedagogie). oarecum. . cu aspectele aplicdrii ei in experienla vietii reale de toate zilele. ce ar putea fi valorificate qi validate in perimetrul pedagogiei contemporane. dupa cum preciza Kant. 55). in centrul cireia se afli disciplina. a formelor pure ale acfiunilor morale in confinutul lor de obiecte sensibile 9i elementele empirice. Lucrarea Despre pedagogie a fost publicatd in I BO5 qi este o lucrare-satelit ce graviteazA in jurul celor trei Critici.. Educafia este cea care face demarcatia intre om qi celelalte creaturi (GeschoPt).reflexiune asupra a ceea ce se intdmpld.Disciplinail opregte pe om si se abatd prin impulsurile sale animalice de la menirea sa. trducafia.

lisdnd urmagilor instructiuni pentru ea. conducind astfel umanitatea spre menirea ei" (p. ca s-o poata infaptui incetul cu incetul [. de altfel. umanismul lui Kant. gtiut fiind faptul ci natura nu i-a dat omului pentru asta nici un instinct. lB). atunci cdnd el afirmzr:.. Atat :rl .21)'.$ :$ . . Acestea din urmi au o importanld extrem de mare in devenirea individului uman. corectindu-i iegirile determinate de inclinatia sa sPre libertate neingrzrditd. aceasta disciplind nu se formeazA de la sine.. Desigul spune Kant.c . Unul dintre principiile acestei noi educatii este acela al tratarii diferen[iate a indivizilor. cel ce nu e disciplinat e silbatic" (p.. in mod spontan. Aceastd semnificatie pozitivi a disciplinei evidentiatir de Kant ne ajuta sa intelegem cum. cdreia el ii reproqa cir nu-l formeazd gi nu-l dezvolta pe om pentru a atinge in intregime scopul existenlei sale. arta de a dezvolta dispoziliunile naturale ale fiecdrui om. 9i instrucfia. prefe studiu sist in ace pedagogie prezenta. salbdticia insa nu se poate gterge . ba. prezent.9 .22). Fiecare generafie.f. educatia este o artd a cdrei practicare trebuie perfeclionati prin multe generatii. pe ldngd disciplini. in intreaga lui operi. l6) .. < (p. .t 13 * inceputul. derivat din iluminismul epociiin care atrdfit. educalia fiind. institutionalizat printr-o activitate speciald . in viziunea lui Kant.cultura cuprinzind. pentru cd..la un plan al unei educalii mai potrivite.precizeazd.cel ce nu e cultivat e brut (necioplit). ex< Launt sale DesP cu care [a el conchid l) dis ani izo iml 2) cul dol 5) pn sin anl $d Pr 4) m< felr t* Pd rr$ .educatia cu scopuri precise gi mijloace adecvate. ca arta t putea si dt menirea (s< trebuie inli sZr-lcreascZ Kant..4 .. '. omului ii trebuie ingrijire gi culturi este un al doilea postulat pe care-l enunld Kant .scria Kant . cdci aceasta se mai poate completa mai tdrziu.Noi putem lucra . [Caci) .). in lucrare a sa Despre pedagogie Kant aduce in discutie necesitatea reformarii educa[iei vremii lui. l9-2O)..neglijarea disciplinei este un rau mai mare decat neglijarea culturii. ci intr-un cadru organizat. inzestratd cu cunogtintele celei precedente.. disciplina il supune pe om legilor umanitdtii.gi o greqeald in disciplini nu poate fi indreptati niciodata" (p.::il Immanuel Kant umanitate. poate infiptui tot mai mult o educalie care dezvolti in mod propor[ionat toate dispoziliunile naturale ale omului. transpare qi in aceastFtlucrare de mici intindere despre educa[ie. (p. Kant. s nu se interr el. mai mult. .neincanta gandul ca natura umana se va dezvolta tot mai bine prin educalie.. cZrreia ii putem da o formd potriviti umanitatii. c rdnduite du ivegte arta r ceva e pdgt educafia. spune Kant. lB). Asta ne deschide vederea spre un viitor mai fericit al genului uman" 1p. l8).8 (p..

pentru a atinga integral putea sd dezvolte natura umand in aga fel incdt sZr-gi (scopul). sau judicioase. De pilda. intrucit existd riscul ca un . 2l ). Kant simte nevoia unei recapitulari. Prin ea se dobdndeqte abilitatea (citirea. Remediul acestei situatii il constituie. adicd sa se adapteze societafii omeneqti.22). in acest context. 2) cultivat.. deoarece nu se intemeiazit pe nici un plan. sd fie simpatizat qi sd aiba influenfi. rinduite dupd imprejurdri date. exclamir Kant. a genului uman" (p. Disciplina este deci numai imbldnzirea silbaticiei. La un moment dat. . el conchide ci prin educatie omul trebuie si fie: l) disciplinat. este necesar. 5) prudent. Kant aduce in discutie un alt principiu al pedagogiei moderne: . fdrAplan. ca arta educaliei sau pedagogicd si devina judicioasi. A disciplina inseamnd a ciuta de a face ca animalitatea si nu pagubeascd umanitatea. Pentru aceasta e nevoie de un anumit fel de culturd. susline Kant. ci sZr-$i numai scopuri bune (aprobate cu necesitate de oricine 9i care pot fi totodati scopuri pentru oricine). muzica etc. cdnd observdm dacZt ceva e pdgubitor sau folositor pentru om.prost-crescut" (P' 2l ) apoi pe altul. 4) moral. Pe care o numim civilizare (care presupune maniere. cit gi progresul acestei arte sunt sau meCanice. nici in individul izolat. Acest mod de a concepe educafia. De aceea. posibila in viitor. adica omul sd fie nu numai indemAnatic pentru tot cdqtige gi taria sufleteascd de a alege felul de scopuri. transformarea pedagogiei in studiu sistematic. Astfel. sPune sa-l creascEr Kant. . inspre finalul parlii de Introducere a lucririi sale Despre pedagogie. politete. prilej cu care face unele precizAri asuPra conceptului . in mod mecanic se ivegte arta educaliei numai cu anumite ocazii. principiul imitatiei piirintilor de czrtrecopii menirea trebuie inldturat.Despre pedagogie inceputul.. scrierea.Buna educalie e tocmai izvorul din care iese tot binele in lume" (p. prefacerea pedagogiei in gtiinfd. ci cu starea mai bunZr.educa[ie". cultura cuprinde invdfdtura 9i instrucfia.).. nici in omul social.copiii trebuie educati nu potrivit cu starea prezentA. capacitate de relafionare cu semenii). precizeaza el.. cuprinde unele gregeli 9i lipsuri.

educatia publica . Aici nimeni nu se bucurd de privilegii.asigurd instruclia (informarea). fiind . rezistenfa gi fo{a). Educatia se poate realiza. Este motivul pentru care aceastd ultimi formdr este preferata gi apreciati de Kant ca oferind cea mai bunir imagine a viitorului cetifean.. toate laturile educatiei intelectuale: l) formarea scolastici mecanici (vizind abilitatea). a imprumutat c. Acest principiu pedagogic. realizata de educator.8 Immanuel Kant f f d un alt principiu pedagogic modem invocat de Kant este cel al instruirii active. recomar cunoqtin cunoqtin inc copilulu ci trebu naturale pe cdnd . cuprinde. prin ea omul dobandind o valoare in perspectiva intregului gen uman.V. iar cea de-a doua . c pentru a Edu< superioi inferioar hArAzeqt degi sen de inviti ca nociv in ac problem..i. Tratat de pe d ago g ie ( | I | 2)). de altfel.sPre ab speciali. o educatie publica completi este aceea care reunegte am2rndoua faturile: instructia qi formarea morala.educafia spre personalitate. nu trebuie si fie dresati in mod mecanic. De aici gi solicitarea lui Kant de a se organiza mai intai qcoli experimentale gi mai apoi sd se infiinfeze qcoli normale. in principal a celor morale . copiii. fie particular. . fie public. printre particula expresie elevilor. educatia in particular. t numai in in ac mai putit . deoarece pretutindeni se simte rezistenfi. cea dintai.primul traducdtor in limba romdnd al acestei lucriiri kantiene .2) pragmaticd (vizand prudenfa). se cer a fi experimentate. Educalia practici. Desigur. participative a elevilor. intitulatdrratat(de la care. indemiinare. Educ cultura fi scolastir de-a dou ?e a< educatie metoda cum scri pedagog munca. deoarece nimeni nu poate iegi la suprafali decit ciind exceleaza prin meritul propriu" (p. impreuna cu celelalte amintite mai inainte.. realizatd de institutor. cisa fie invalafi si gdndeascii. formdnd omul ca cetdlean cu o valoare public-. e ficutd de pdrinli sau ajutoare platite (preceptori) care asigura practicarea preceptelor.Jl). Kant abord eaza laturile ed ucafi ei : ed ucafia fizicd (ingriiirea corpului fizic-biologic) qi educafia practici sau morati (cevizeaza tot ceea ce se raporteaza la libertate).n Niteza. ce confera omului valoare cu privire la sine insuqi ca individ. probabil.R. in ceea ce privegte educafi a fizica. spune Kant. in cea de-a doua parte a scrierii sale.deci educafia morala -. invafa limitarea prin dreptul altora. pe multe pagini Kant analizeazd gi exemplifici modul in care se pot realiza in cadrul acesteia calitatile v. cdci prin ea copiii invald sd-9i masoare puterile.tiilul traducerii sale.28). susline Kant. 5) morali (vizand moralitatea). Bufureanu .trducafia publica igi a1e avantajele cele mai evidente. (p.

ci trebuie numai condusa aqa incdt si cedeze in fala piedicilor naturale.... pe cdnd rezistenla naturali produce docilitate" (p..spre abilitate gi perfecliune. in care Kant face o tratare sistematicd a problemelor de pedagogie.1frintd. el identificd gi alte principii ale educatiei. Pe aceastd baza Kant arata ca pot fi schitate diferite planuri de educafie. el recomandd cu sl|ruin!.Frdngerea vointei produce o mentalitate de sclav. oui :are rind i igi . puterea de judecare. Kant e de pdrere cd .scrie el ninuinlS .. Drept urmare.a combina pe nesimtite gtiinfa cu putinta" (p'51) elevilor.i metoda maieutici a lui socrate. Dducalia trebuie si se axeze in principal pe facultatile sufletegti superioare (inteligenfa.treabd serioasa" (p'47). degi semn aleaza necesitatea inventirii de procedee mnemotehnice de invilare a limbilor strdine. cum scrie el). )are . in ceea ce privegte memoria. in aceasla parte a lucrdrii. celor inferioare izolate (atenlia. a geografiei. deoarece omul este unicul animal care trebuie sa munceasca pentru a-qi asigura subzistenta... Kant devoaleazd un alt principiu al pedagogiei moderne: educa[ia trebuie ficutir prin munci 9i pentru munca. raliunea). de lind ant lrul Educatia fizica este insotiti de educatia sufletului. in expresie kantiana. .ic6.52). lectura beletristicd (cititul romanelor). ci pentru a inlari forfele sale mintale" (p. scopul educafiei este .inteligenfa sa nu procedeze numai in mod mecanic.. in ceea ce privegte educarea laturii volitive a personalitdtii copilului. in acest context. cea de. 55). 1p. Kant le hdrazegte un rol marginal. memoria). Kant respinge categoric. . aldturi de cea catehetici'mecanici. de a scoate cunogtinle din raliunea proprie copiilor. nu pentru a-l informa pe elev intr-o materie speciald. Kant este pentru invirtamdntul formatiV qi mai pulin pentru cel informativ. mai Cea leze >lic.. fie pe metoda invdlarii prin sarcini precise (. neavdnd nici o valoare. ca gi pe acela al invdlarii conqtiente (.voin!a copiilor nu trebuie (. ci 9i avind conqtiinfa unei reguli" . printre acestea il amintim pe acela al ludrii in consideralie a particularitdlilor de vdrstd 9i individuale. ca nociva.p'51)' in aceeaqi ordine de idei.Despre pedagogie zl al . Aceasta este impdrlitir de Kant in liberi 9i scolastici. ce se pot intemeia fie pe metoda invzrfarii prin joc. nba tde zici rald . 9i nu de a tuma in capul lor cunogtinfe rafionale.nu sci. . Prima este jocul in orele libere la dispozitia elevului.a doua este insd munca serioasd desfigurati sub constrdngere.in le-a gur. De pilda. )ate ltca ruqi $a). a cirrui realizare presupune. 56). in sensul de cultura fizicA a spiritului.i-gi reni mte and are.

Degi Kant este congtient de faptur cd ra copii nu trebuie sd formdm caracterur unui cetdfean. deoareceil pregategtepentru indeplinirea aceror legi pe care trebuie sd le respecte in viitor ca cetilean. spre cea dintiii: in viati ne poate conduce numai datoria. senindtateasufletului g.incalcarea unei porunci trebuie sd fie. aceastatrebuie sd se tntem eieze pe axiome. amintite de Kant in compretareaceror de mai sus. Alte cai. dedusi din constrangere. deseori repetate.'. sunt: puterea exemplului. maxime ale umanitafii. daci linem seama de conceptia sa de ansambru asupra morarei. cu acest prilej Kant se apleacd asupra celor doud laturi fundamentale ale educatiei:convingereagi constrdngerea.nu inclinafia.rabddgi deprinde-tea suporta. totugi el atrage atentia cd ascultarea de voinla absoluti e foarte necesard gi pentru copil.lo Immanuel Kant Immanuel Kant este inflexibil in rlgorlsmut siu atunci cdnd e vorba de educatia (cultura) morali. educalia morard are drept scop fundamentar formarea trisiturilor gi noteror esenliale ale unui om aei .. nu pe disciplini (experientd). sau una fala de voinia cunoscutii ca rationald. De aceeacopiii trebuie si stea sub o anumiti lege a constrdngerii. intrucdt prin practicarealor nu se mai formeazaun caracter bun. urmata de pedepse. dragosteade adevir. iar festina lente indicind o activitatecontinui de invd[arecu temei).a. in opinia lui Kant . incipitdnare. ci caracterur unui copil. unitateadintre vorbi gi faptd.t"i.aceasta lege trebuie si fie insd universali. pedepselefizice fiind complementare celor morale. pentru a nu rezulta nici indoles seruilis gi nici indotes mercenarta. cind pedepsele fizice sunt frecvent folosite. la ele se va recurge rar. Drept cdi de infdptuire a acestui scop. Copilul trebuie deprins a actiona dupi maxime. iar mai tarziu. caracterurrezultat de prim ordin al educafiei morale.in loc veselie morocdn in urma I .i $ .Y .administrate insd cu multd luare-aminte. or. spune Kant. ele produc riutate. Kant propune doud maxime-principiu: susfine et absilne gi festina lente (susffne insemn6nd .altora gi este in f< . gi nu dupi anumite impursuri. De caracter depinde docilitatea (ascultarea)elevilor.uru. fie morale. realizatd ca ascultare voluntari. ln ult conqtienti care omu umanititi respectul numai as nicidecur fiinti mo datoriei q Intere asupra e( educatiei (teologie celeilalte in fin observat la intrare cele prir timpurilo siisevo gi hotar cuviincio in in educatie lingvisti< pretutind sd le prit dispretul numai ot gi fati de in locul c . fie fizice. intre datorie gi inclinafie. sociabilitatea. sentimentul gi ideea datoriei. ce poate fi una fald de voinla absoluti.std in abilitateade a actionadupa maxime: la incepul ne insugim maxime ale gcolii.Kant inclini firesc.

. la insemnatatea uneia in configurarea celeilalte. Prin aceasta gi numai astfel omul devine fiintd morald. fie ezulla e fiind it prin :psele rutate. urii.in loc de vorbe 9i emofii. timidd gi intunecaft" (P. la intrarea in adolescenl6" (p. stimd de sine qi demnitate interioard in locul opiniei oamenilor.sti in raxime :pinde roinfa 'ointa r acest rle ale uie si tugi el sari gi or legi copiii a lege teama tii: in a unei ce. Cdci din natura el nu este nicidecum o fiinld moralir .aratd Kant. Interesante gi de o mare actualitate sunt 9i consideratiile kantiene asupra educaliei religioase a copiilor. in finalul micului siu tratat de pedagogie. cele referitoare la relatia dintre religie (teologie) qi moralitate.altora gi pentru binele universal (chiar dacd acesta din urma nu este in folosul patriei lor sau spre cigtigul lor propriu).. lSrmurit gi hotdrat" (p. in incheiere.el devine o fiinta morald numai dacd ratiunea sa se inaltd pani la notiunile datoriei 9i legii" (p. fdcindu-i pe copii sa Ie infeleagd 9i sd le primeasca cu pldcere... Ei trebuie sa se bucure in urma realizdrii interesului pentru binele lor insuqi. oroarea de ceea ce-i revoltdtor 9i absurd. Printre acestea se numird qi cele privitoare la educalia sexuali a tinerilor. intreaga viziune pedagogicd a lui Kant despre educalie o putem rezuma qi reda prin propriile'i constructii lingvistice: . valoare interioari a actiunii 9i a fdptuirii . gi.Despre pedagogie :dnd e neieze rrins a terul. in special. f ald de oameni gi fald de pedepsele divine. fiind invatat de timpuriu si aiba stimi cuviincioasd falA de celilalt sex. inteligenfd . Kant adaugd . .ci trebuie si i se vorbeascd tindrului despre acestea in mod deschis. 75). pentru binele . lstina lstina :e cdi. a pune numai oroarea interioard in loc de cea exterioara..in loc de devotiune morocdnoasi.70). ca o comPonentZr majori a educafiei.74). 69-70).scrie Kant . Ei trebuie si invete a Pune in locul disprelului. scoP. precizdnd cd . educatia morali se finalizeazA cu congtientizarea necesitalii implinirii datoriilor fatd de sine insugi (prin care omul ajunge sd pdstreze in persoana sa proprie demnitatea umanitzrfii) qi a datoriilor fatd de altii (prin care omul dobindegte respectul gi stima pentru dreptul celorlalfi oameni).cdteva observafii de care ar trebui sa tini seama mai ales tineretul.in educatia timpurilor mai noi se susline cu tot dreptul. rterea ll in ultimi analizA kantiani.in educalie totul depinde de faptul de a stabili pretutindeni principii exacte. 9i veselie gi pietate cu bund-dispozitie . tental 'acter: latea.in loc de sentiment.

' .$ ' t2 Immanuel Kant Consecvent conceptiei sale filosofice de ansamblu.f. univ. Harter noi pe m Exist al lui Ka nr. dr. \T $ H ! : Prof.g Tradt G. Raymond rLr q tbr cearot textul germi 15 oct . Constantin STROE $ . ci pentru ci prin aceasta imi indeplinesc datoria" (p.SA nAzuim a considera multe totdeauna ca datorie. care aici apare transfigurat astfel: . O actiune trebuie si aibdrpentru mine valoare nu pentru cd e de acord cu inclinalia mea. 76). d rrt i} i''.77O-7 JulesBar lui Bami.. in pedagogia sa Kant a implicat la maximum imperativul sau categoric.

76).Si ndzuim a considera multe totdeauna ca datorie.t Tradu G. .. univ. It :l! .:} r{ ' .:\ . Raymond iar cea r< textul ge 15 or :::w :rit i:j : iyij .iF ..o tI . care aici apare transfigurat astfel: . Prof..f t2 Immanuel Kant Consecvent conceptiei sale filosofice de ansamblu.$ r. 't: u . ci pentru ci prin aceasta imi indeplinesc datoria" (p.q .+. O actiune trebuie si aibi pentru mine valoare nu pentru cd e de acord cu inclinatia mea.iT ili . in pedagogia sa Kant a implicat la maximum imperativul siiu categoric. Harten noi pe mi ExistZ al lui Kat nr..t{ l. dr. Lti rE$ :5 si . Consfanfin STfiOE .:..77O-7 Jules Ban lui Barni. .d .. .P .qI * C r..sla ":i\ .{l l'1 ..

1868. $i. iar cea romanir . Hartenstein.B. VIII. vol. 15 octombrie 1945 T. publicata de c. cum traducerea lui Barni. dar ea e fdcutzr dupa traducerea francezl alui nr. Bulureanu (Biblioteca pentru toti. se depdrteazi uneori simtitor de textul german. ingrijita de Raymond Thamin). .de textul francez. Jules Barni. pe care am consultat-o gi noi (in editia a Y-a. Existi o traducere in limba romdndr a Tratatului de pedagogie al lui Kant. deci este o traducere a unei traduceri. publicarea unei traduceri dupa textul german e pe deplin justificata.4ia aici una ltru imi 6 Nota traducdtorului Traducere a de f ald s-a fdcut dupa textul german editat de c.770-771/lgl2). Paginalia acestei editii e notati de noi pe margine.v.

11 ln*ooucere Omul este singura fiintir care trebuie educata. Un animal este chiar prin instinct tot ce poate fi. De hrdnire au nevoie. dar nu qi de ingrijire. din clipa in care incep si aiba vreuna dintre aceste forle. de pildd. Disciplina preface animalitatea in umanitate. cum puii de rdndunici. anume. intr-adevZrr. ci cel mult de hranA.. Animalele se folosesc de forfele lor. cele mai multe animale. Drept urmare.). disciplina gi instructia insofitd de culturd. adici in aga fel incat sd nu le devind vatdmitoare lor insegi. ar fipa indati ce vine pe lume. Prin 4Sz educatie intelegem anume ingrijirea (hrana. incalzire gi conducere. ce-i drept. care inseamni .nu putem decit si ne minunam vdztnd. gtiu totuqi sd facd aga incdt necurdtenia lor sd cadd afarii din cuib. sau de o anumiti ocrotire.tr. de pildd. abia iegiti din gdoace qi inca lipsifi de lumina ochilor. intelegem prevederea pirintilor pentru a opri o intrebuinlare vAtAmitoare pe care ar putea-o da copiii fortelor lor. elev gi discipol. el ar deveni negregit prada lupilor gi a altor fiare atrase de tipetele lui.creaturif' (n. Prin ingrijire. cum fac copiii. de Kant este Oeschopt. Animalele deci n-au nevoie de ingrijire. omul este copil sugar. intretinerea). Daci un animal. Omul insd are nevoie de ratiune t Termenul folosit . in mod regulat. o ratiune striind a pregdtit pentru el totul incd de mai inainte.

* ril rx l6 Immanuel Kant 'fl . in urma omul greu se poate schimba. el pastreazdtoatAviala I i I { t i . Primul inceput putem si-l cdutdm intr-o stare primitivi sau chiar intr-o stare perfecti. ii aduce orice jertfd. prin proprie strdduintri qi incetul cu incetul. El ascultd apoi de orice toana. Dacd se presupune cdr aceasta din urma stare a existat mai inainte gi mai intai. nefircdnd astfel. nu de canar. Omul are insa din naturi o atdt de mare inclinare spre libertate incat. Sub a< miqcZrtorsi odraslelor I din micile ci Pdsdrile face sa ne canari can vrabie. pe cind instructia este partea pozitiva a educatiei. i:! . de pildd. O generatie cregte pe alta. sd-limpiedice de a se arunca cu furie qi fara prevedere in primejdii. de pilda. Disciplina il supune pe om legilor umanitatii. anume ea este acfiunea prin care omului i se ia salbiticia. Chiar de aceea disciplina trebuie si se aplice. Astfel. ea incepe sd-l faci sd simtd constrdngerea legilor. va trebui ca altii sd indeplineasca aceasta pentru ddnsul. Cum insd. foarte de timpuriu. Cenul uman trebuie sa producd de la sine. obignuindu-se doar putina vreme cu ea.<. Disciplina este deci numai negativi. intreaga dispozitiune naturald a umanititii. Dar aceasta trebuie sd se produci de cu buna vreme. nu chiar cu intentia si invete ceva acolo.i:l ..in sine. Vedem acest lucru la neamuri sdlbatice care. cum am spus. ci de o anumitd primitivitate. cum cred Rousseau gi altii. stdnd chiar mai lungi vreme in serviciul europenilor. 9i trebuie si-gi facd singur planul purtririi sale. ci pentru a se obiqnui sd gadd linigtiti qi si observe exact ceea ce li se aratA. El n-are instinct.i{ proprie. cici.l{$ . pentru ca pe viitor sd nu incerce a infiptui chiar de indatd orice le-ar veni in minte. venind crud pe lume. \e oo cC) * sa o anumiti in tinerefe at mamei. il i sd dezvo 's :- $ {5iil . Dacd in tinerefe i se lasi voinfa gi nimic nu i se opune. . in acest caz omul ar fi trebuit doar sd se silbdticeasci qi apoi sii recadd din nou in barbarie. ceva de la t lor. el nu e in stare s. copiii sunt trimigi la gcoald. De aceea omul trebuie deprins de timpuriu si se supuni preceptelor ratiunii. la inceput.:. Salbaticia este neatiirnare fata de legi. intrucat aici animalul n-a dezvoltat inci. de la umanitate.o facd imediat. civilizatd. 458 Disciplina il opregte pe om si se abatd prin impulsurile sale animalice de la menirea sa. aga-zicdnd. Nu e insa vorba aici de un nobil dor de libertate. Ea trebuie. umanitatea. nu se obiqnuiesc totugi niciodata a trai dupa felul acestora. cdci cu atdrt mai vor ameste( E o greg sub Pretextt li se oPune inclinZrrii sal de sZrlbZrti Omului disciPlina q cdte qtim. I nu Pot aui gi noi vor minunat t tuturor ge cintdrii et Omul decAt cee educat nt De aceea si fie rii de un ger atunci ce parte.

ta rtru a li se rdatd sPre duce cum omul ldem ungi datd I dor miti nca. nu e nevoie din cauza instinctului' omului ii trebuie ingrijire 9i culturd. oprie lurali rutem lecti. care invatzrcintul lor. gi pretutindeni vor primi lovituri carndse vor amesteca in afacerile lumii. ca intr-o gcoald. ci cdrinvald. $i nici nu le ajutd la nimic acelora ce in tinerele au fost crufali printr-o Prea mare alintare din partea mamei. cdndva. din pricina inclinirrii sale spre libertate. e nevoie de o indulcire a stdrii sale de salbdticie. De aceea lipsa de disciplind gi instruclie ii face pe unii oameni sd fie rai educatori ai elevilor lor. o fiinfd de un gen superior ar lua asuPra sa educatia noastrd. nici un animal. iar traditia indoiala. Eogreqealdobignuit2rcesefaceineducatiacelormaricind. din cdte gtim. Sub acest aspect ele sunt instruite de prlrintii lor' 9i e miqcitor sd vedem cum. nu se poate gti pind unde se intind :rete viala . gi noi vom obline vribii cintzrtoare. >rins L7 \e oa c() e sa o anumiti sdlbiticie. cultura cuprinde 459 disciplina gi instrucfia. am vedea atunci ce se poate face din om. Pentru a ne convinge ci pdsdrile nu c2rntddin instinct.imti le cu ld. E intr-adevdr un lucru minunat cZr fiecare specie de pdsiri pAstreazA de-a lungul tuturor generaliilor o anumitir cantare principald. la animal. 9i cum puii se strdduiesc szrscoatit din micile lor gdtlejuri aceleagi sunete. De cea din urmi. cici nici un animal tinir nu invatd ceva de la unul mai bdtrin . cici in urmzr li se va opune din toate Pdr4ileo rezistenti cu atit mai indarjiti. mama cdnta inaintea odraslelor din toate puterile. nici in tinerete ntr li se opune nicicdnd o rezistenld serioasd' La om.o camerd de unde acegti pui de vrabie nu pot auzi vrdbiile din afard. Aducandu-i intr. ei vor invala cdntarea canarilor.in afarade pasdri. cea mai puternica din lume' cintarii este. care de asemenea sunt educati. sub pretextul czrsunt menili pentru a domni. iar pe de altd parte nu face decdt sZrdezvolte unele insuqiri. are a 'ebuit rarie. Cum insd educatia' pe de o parte.pedagogie uftirii r facd insul. Daci odati.Elnuenimic decdt ceea ce face educafia din el' Sd ne amintim ca omul e educat numai de oameni. fZrrZr omulpoatedeveniomnumaiprineducatie. :dere le ea cdnd Pune . surile rbuie. nu putem pune pui de tot tineri de vrabie in locul puilor de canar.Despre. de fapt' a cinta' face sd ne ostenim cu incercarea urmitoare: vom lua unor canari cam jumdtate din oudle lor 9i le vom inlocui cu ouZrde vrabie. insd. il invald Pe om ceva. n-are nevoie.

a. meniti sd arate cum face natura un pas inainte spre perfecfiune. Schifa unei teorii a educafiei este un miref ideal. de pildd. cici abia acum incepe judecata dreapta gi priceperea lamuriti pentru ceea ce-i intr-adevdr necesar pentru o bund educafie. gi nu stricd cu nimic daci nu suntem in stare sa.cdci inddrdtul educaliei se ascunde marea taind a perfectiunii naturii omenegti. fie in cultura (aga putem denumi instrucfia). gi atunci. de a vedea cum cei mari nu au deciit grija lor proprie. fiind negliiat in tinerelea sa. imposibila? yrai intai. .. De pilda. cel ce nu e disciplinat e salbatic. O idee nu este nimic altceva decdt conceptul despre o perfectiune ce nu se gisegte incd in experienfi. Dacd s-ar face aici cel pufin o experienfd cu ajutorul celor mari gi prin puterile unite ale multora.gi o gregeali in disciprina nu poate fi indreptati niciodatd. Dar e tot atit de important. careia ii putem da o formii potrivita umanitafii.t $ 't* '* IB Immanuel Kant . cirmuite dupd regulile dreptafii. Asta ne deschide vederea spre un viitor mai fericit al genului uman. De acum inainte acest lucru se poate infiptui.. Neglijarea disciplinei este un rau mai mare decit neglijarea culturii. ideea noastrd trebuie numai sd fie exacta. chiar prin aceasta am primi unele ldmuriri cam pind unde ar putea ajunge omul. ideea unei republici perfecte. cum e o trista observalie pentru un filantrop.$ . poate ci educafia va deveni tot mai bund gi poate ca fiecare generalie urmdtoare va inainta cu un pas mai aproape de perfectiunea omenirii. Daca. salbaticia insd nu se poate gterge . la el dispozifiunile naturale.l infdptuim chiar de indata. oare din aceastd Pncln educz fdrd i: C existe tate i dupa o a d mai 1 poati numi ele ri dobd agad semi germ s dezv dezv ajunl sine ating desp cud ome iEi c copi Nul cazL inair pe( prez indi sa-g treb prlfi :lr . chiar dacd se ivesc piedici in infaptuirea ei. Ne incdntd gandul ca natura umani se va dezvolta tot mai bine prin educafie. fiecare ar minli. din aceastd pricind. n_arinlelege el insugi. fie in 460 disciplini. neluind parte la importanta experienli a educafiei. Trebuie numai sd nu considerim chiar de la inceput o astfel de idee ca himerici gi sri nu o denunlam ca un vis frumos. Este ea. cu toate piedicire ce mai stau in calea infdptuirii ei.fi !'t it* . ea nu este nicidecum imposibila. Cel ce nu e cultivat e brut (necioplit). la o varsti mai maturdr. caci aceasta se mai poate completa maitirziu. pentru un spirit speculativ. Nu e nimeni care. in ce a fost negrijat.

noi vrem totuqi sa vedem cum iqi cregte copiii. Animalele gi-o indeplinesc pe a lor de la sine gi fArA sA o cunoasci.Noi putem lucra la un plan al unei educatii mai potrivite. la florile numite ciubofica-cucului cum. Se vede. Fiecare generatie. Chiar primii pdrinti dau copiilor un exemplu. cdci. fdrd indoiala. Nu indivizi izolali. lasdnd urmaqilor instructiuni pentru ea. ca nu indivizi izolali.roprie.chide gi nu iar de :put o rn vis Pre o ideea Este astrd le ce )cum :asti l9 pricind sinceritatea ar fi o simpli niscocire? $i ideea unei educalii ce dezvoltd in om toate dispozitiunile naturale este. cu toatd cultura elevilor lor. Pentru individ. dobdndesc culori cu totul diferite gi foarte variate. Nici noi nu suntem inca prea lZrmurili asupra acestei notiuni' AtAta insd este cert. de pildi. 9i depinde numai de o semdnare gi o risddire potriviti ca sd se dezvolte acegti germeni. inzestrata cu cunogtintele . ele rZrmdn toate de aceeagi culoare. pot face ca aceqtia sa-gi indeplineascit menirea. llijarea baticia oate fi i buni rn pas ucatiei i acum ncePe a ce-i landul cireia . numai in imprejurdri intAmplZrtoare copiii vid exemple' inainte vreme oamenii nici n. Educalia este o artd a cirei practicare trebuie perfectionati prin multe generafii. adevdratd. 9i depinde acum de noi sZt dezvoltim dispoziliunile naturale in mod proporfionat 9i sd dezvdluim umanitatea din germenii ei. Omul trebuie abia sd caute a o atinge.Despre pedagogie >utin o tite ale n pdnd pentru tru un . fie in Cel ce ilbatic. a pus totugi germenii in ele.aveau idee despre perfectiunea pe care natura umana o poate atinge. ca s-o poatd infaptui incetul cu incetul. ci genul uman trebuie si ajungd aici. in cele mai multe cazuri. fdcand ca omul sZr-qi ajungi menirea sa. copiii ii imitzr. ceea ce nu se poate intimpla daca n-are nici o idee despre menirea sa. Natura. rnitdsi rfelege . 461 agadar. dacd insi le seminim. cdci cit de diferit traiesc oamenii! o uniformitate intre ddngii nu se poate infaptui decit dacd actioneaza dupi aceleagi principii. Cu educa[ia de astlzi omul nu atinge in intregime scopul existentei sale. gi astfel se dezvoltzr unele dispoziliuni naturale. Nu toli pot fi formali in acest mod. iar aceste principii ar trebui si le devind o a doua naturZr. atingerea menirii este chiar cu desZrvirgire cu neputintd' Dacd admitem o prima pereche omeneasci pe deplin formatA. daca le creqtem din riddcind. Aga qi la oml Sunt mulli germeni in omenire.

prin diferitele ei generatii. addugAnd ceva.. a infaptui in sine moralitatea. gi noiingine inca n-am ldmurit-o cu desavdrgire. dacd e rau. la rdndul ei. A se face mai bun. gi astfel propria ta fericire qi nefericire de tine insuti depinde. sunt numai simple dispozitiuni.Eu te-am inzestrat cu toate dispozifiunile spre bine. DouFr inventii ale oamenilor pot fi considerate. gi educatia depinde iariqi de cunoagtere. De aceea educatia este cea mai mare problemi gi cea mai grea problemi care poate fi data omului spre dezlegare. sau de la o stare gata cultivati? E greu sd ne gAndim la o dezvoltare din barbarie (de aceea. dezvoltindu-se dintr-o astfel de stare. gi numai prin faptul ci o generatie transmite celei ce urmeazd experientele gi cunogtinfele ei. Ce mare cultura qi experienti nu presupune deci aceastd nofiune? Ea nu se putea nagte deci decAt tdrziu. qi noi vedem cum omul. gasim ci sunt foarte grele. Dacd reflectdm insi bine asupra acestor lucruri. asta trebuie s-o facdr omul. fdrd indoiali. a recAzutmereu in barbarie. gi notiunea despre primul om e atit de dificila).intrebarea e dacd educatia sa imite cumva in individ formarea umanitdfii in general. gi fird sa se desprindd de la sine moralitatea. Dar de unde sdrincepem oare sd dezvoltdm dispozifiunile umane? Sa incepem de la o stare de barbarie. Cici cunoaqterea depinde de educatie. Providenta a voit ca omul sZr scoat6rbinele din sine insugi gi i se adreseazA.q 20 Immanuel Kant j $ila i 462 celei precedente. De aceea educatia poate face numai incetul cu incetul un pas inainte. cu aceste cuvinte: . Numai astfel se poate ivi o nofiune exacta despre modul de educare. ni leqi de privir numi T infdp omul aces impr educ epe se iv gre9 judit cae imit se fi nut creq prel sistr inv de Pre um intt coI fie bul inti q si col int i..s . le predZr celei ce vine. conducand astfel umanitatea spre menirea ei. aqa-zicdnd. qi totugi se mai discuta in contradictoriu asupra ideii lor. poate infaptui tot mai mult o educatie care dezvolti in mod proportionat toate dispozitiunile naturale ale omului. fie ti se cuvine si le dezvolti. ridicdndu-se apoi abia din nou din ea. providenta nu le-a pus de mai inainte gata dezvoltate in el. cd aceasta. a se cultiva pe sine insugi gi. ca cele mai dificile: anume cea a artei de guvernare qi cea a artei educatiei." Omul trebuie sd-gi dezvolte abia dispozitiunile spre bine.Pdqegtein lume" cam aqa i-ar putea vorbi Creatorul omului! -.

agadar. Atdt inceputul. depinde. a ou din ea. toati educafia e o artd. saujudicioase. iar o generalie ar ddratmaceea ce a clddit cealalta. pentru a putea szrdezvolte natura umana in aga fel ca ea si-gi atingd menirea. Deoarece dezvoltarea dispozitiunilor naturale la om nu se infaptuiegte de la sine. Dar aici intAmpinam doud Piedici: l) Pdrintii n-au. posibild in viitor. pedagogia trebuie sd devind un studiu.i educatia >oate face n faptul cd ientele gi a. rsuEigi i se in lume" m inzestrat le dezvolti. altfel ea nu va deveni niciodatd o striduinti sistematicd. Pzrrintideja educati sunt pilde pentru imitare dupd care se formeazd copiii. qi le stare. 2) iar domnitorii ii considerir pe supugii lor numai drept instrumente pentru intentiile lor. pentru ca acegtia szt se facZrmai buni. deoarece nu se intemeiaza pe nici un plan' Arta educaliei sau pedagogiczr trebuie szr devinir. inceputul artei scrisului l-am putea numi inceputul lumii. :in el. 465 judicioasi. rate. ci cu stare a mai bunir. Mecanismul in arta pedagogiczr trebuie prefdcut in qtiinfd. fie ea gi corupti. cdnd observam daca ceva e pentru om pigubitor sau folositor. le predi ctii despre Presupune it tarziu. prin care si se infdptuiascd o stare mai buni." spre bine. gdsim cd : problemi nului spre . iar unul prost-crescut creqte apoi pe altul. fdrA guvernare !radictoriu >oziIiunile : la o stare n barbarie tificili).t. Toatd arta educatiei care se ivegte numai in mod mecanic trebuie sd cuprindd foarte multe gregeligi lipsuri. Natura nu i-a dat omului pentru asta nici un instinct. . fArA plan. de obicei. Parintii iqi cresc copiii de obicei numai aga ca sa se adapleze lumii prezente. 9i rea e dacd in general. in mod mecanic se iveqte arta educaliei numai in anumite prilejuri. Acest principiu e de mare importantd. adici potrivit cu ideea umanitatii 9i cu menirea ei intreagd. rdnduite dupd imprejurAri date. Dar. a genului u-u. tie s-o flacdr 'i. o accentuati gi de cita culturd nu e nevoie chiar pentru scris? Aqa incdt' cu privire la oamenii civilizafi. alta grija decit ca odraslelor lor sd li se netezeasca bine drumul in lume.Despre pedagogie ucafie care raturaleale enirea ei. Un principiu al artei pedagogice Pe care trebuie si-l aibd in vedere mai ales barbaliicu insarcinareade a alczrtuiPrograma de educalie este: copiii trebuie educati nu potrivit cu starea prezentd. in cele mai vechi apropiere de barbarie ni le-au lisat insemnate. 2l gtiri ce $i la popoare foarte civilizate gasim. Ei ar trebui insi sd le dea o educatie mai bund. altfel nu putem avea nici o nidejde din partea ei. sunt de la sine e insuqi gi. cdt 9i progresul acestei arte sunt sau mecanice.

cdci experienta ne invata cd ei nu au in vedere mai intdi binele suprem universal. gi ceilalti nu-qi propun ca scop ultim binele suprem universal. in om nu se afl6 decdt germenii pentru bine. chestiune. Dacd insd dau banii necesari pentru educafie. a-l intrebuinta intentiile sale. Dar a pentru fisc ch fdcut-o PdnA a nadejde nicicd Prin urmar dejudecata ce de la omulPai prin strdduinfz pentru binele t stiri viitoare t umane de sco ici gi colo cdte numai ca o Pa inmulIirea lui. sau de ra supugi? ca acegtia din urmi anume sa se indrepte mai intai pe sine. aga_zictnd. Piirinfiigrijesc pentru casd. va hotari in primul rand striduinfa particularii. ajutorur domnitorilor. domnitorii. atunci mai intai educafia prinfilor trebuie sd devini mai bund. un arbore insa care sta in mijlocul padurii creqte. iar nu. ca sii. in aceasta . in vedere sco primul rdnd d numai abild.gi atinga scopurile proprii. supremul bine universal o idee care ne poate pdgubi in ceea ce consideram a fi binere nostru suprem particular? Niciodata! caci. ce mdrefe urmari o insofesc! Buna educafie e tocmai izvorul din care iese tot binele in lume. atunci trebuie sd aibd gi dreptul de a stabili planul ei. t mai mare. schifarea unui plan de educafie insii trebuie ficutd din punct de vedere cosmopolit. $i. cauza rdului nu este alta decdt ca natura nu este adusd sub reguli. gi intatnind. Aga e gi cu domnitorii. Germenii ce se gasesc in om trebuie numai si fie dezvortali tot mai murt. Aga e cu tot ce privegte formarea spiriturui omenesc ai rdrgirea cunogtintelor c cel mult. decit daca ar fi educafi de unul de-ai lor. gi unii.pentru stat. cum credeau Basedow gi artii. care de runga vreme mai are inca marea ripsd ca in tinerete nu li se opune nici o rezistenlzr.d . cici temeiurile raului nu le gisim in dispozifiunile naturale ale omului.$ 22 Immanuel Kant $ :il $ rq . $i este oare. in acest caz. gi nici perfectiunea pentru care e menitd omenirea gi pentru care ea posedd chiar dispozitiuni. Binele il putem agtepta sa vini de sus numai in cazul ciind educatia este acolo mai bund! De aceea. gi cauti aer qi soare deasupra sa. deoarece arborii de langa er ii opun rezistenfi. ci numai binele statului ror. Dar e tot mai bine ca ei sd fie educafi de cineva dintre supugi. drept in sus. un arbore insa care sti singur in cdmp deschis creqte strdmb gi igi intinde larg ramurile sale. ca cu un pas mal Prin educ I ) disciP anima individ numai 2) omul I instruc posesi posibil aceasL Unele citirea de Pilt Din c aga-zi< $ $ . adevarul este ci prin ea sporim totdeauna gi bundstarea noastrii actuala.. pe bunii cirmuitori la jumatate de cale? Daca ar fi ca domnitorii s-o infaptuiascd. 464 Dar de unde si vina oare starea mai buna a lumii? De Ia domnitori. degi se pare ci ar trebui sii aducem oarecari jertfe pentru aceasta idee. apoi.

Prin ea se dobdndegte abilitatea. Numai prin strdduinfa unor persoane cu vederi largi. Puterea qi banul nu o fac. ici gi colo cdte unul care. nemirgin itd.Despre pedagogie $iunii. gi organizarea gcolilor ar trebui szratime numai dejudecata celor mai luminali cunoscdtori. pentru aceasta nadejde nicicdnd semnele n-au fost mai slabe decdt acum' prin urmare.sPreanefacesimpaticiinsocietate' Din cauza mulfimii scopurilor. Dar ar putea-o face dacd economia statului n'ar socoti pentru fisc chiar de inainte dobinzile. dar numai pentru a-l intrebuinla pe cetafean cu atdt mai lesne ca instrument pentru intenfiile sale. aqa-zicdnd. cel mult mai cere qi abilitate. ci gi moralir. cel mult. . ee care nostru ebui si este cir ala. nZrzuind ca ea si devini nu numai abilil. printre cei mari. iversal.tari uiitoure mai bune.Culturacuprindeinvifaturagi instruclia. se poate infdptui apropierea naturii umane de scopul ei. numai ca o parte a regnului natural. Particularii firegte cd trebuie si aibd 9i ei mai intii in vedere scopul natural. caci binele atinga ucatie. considerdnd poporul sau. Caci ale ale : adusi ?Dela esise e bunii orii s-o devind ii ci in :aresta rmurile oarece d aer qi bineca zducafi numai rceasta *A. Toati cultura incepe dela omul particular gi se rdspdndegte apoi mai departe. altele . Aceasta este posesiunea unei aptitudini suficiente pentru toate scopurile posibile. Ea nu determind deci nici un fel de scopuri. Disciplina deci este numai imblinzirea sdlbdticiei. care au interes pentru binele universal gi sunt capabile sa conceapzrideea unei . abilitatea devine' aga-zicAnd. 9i. ci lasi aceasta grija in seama imprejuririlor viitoare' Unele abilititi sunt in toate cazurile bune' de pildd citirea gi scrierea.numai pentru unele scopuri. dar mai apoi trebuie sd considere in primul rdnd dezvoltarea omenirii. ceea ce prezinti dificultatea cea 465 mai mare. iar tr. pentru rlan de 23 ropolit. gi. depildd. se mai giseqte doar incd. 2)omultrebuiecultivat. n-are altceva in vedere decdt inmullirea lui. tocmai gdsesc t. ca oamenii sd se striduiascd a impinge posteritatea cu un pas mai departe de cum au ajuns ei' Prin educalie omul trebuie sd fie deci: I ) disciplinat. nici in omul social. A disciptina inseamnir a cdrutade a face ca animalitatea sa nu pigubeascZr umanitatea' nici in individul izolat. Nici academiile n-au fdcut-o pirnZracum.muzica. 9i ca o vor face de acum. o inlesnesc. iaecu rrgirea cunogtinlelor omenegti.

E vorba de principiile din care izvorasc toate acfiunile. qi ci Dumnezeu poate face o datd gioex numai t internd. locul unde predicatorii iqi schimbau haina. 4) Trebuie sd avem in vedere moralizarea. iar nu Trostkammer.) 466 Dar cu dresarea nu s-a ficut incd nimic. le vine lesne gandul ca ar putea totdeauna sd cedeze patimii. politete qi o anumitii degteptiiciune. t 'd intem< orb. care ar insemna . sa se adapteze societatii omenegti. altminteri. sau intr-adevir luminat. pentru ea se cer maniere. De aici gi termenul de Dresskammer.a imbrdca". (Acest cuvdnt vine din engrezegte. Dar ce importanfd nemarginita nu are faptul de a invala copiii din tinerete sa urascir viciul. nu chiar numai din cauza ca Dumnezeu a poruncit-o. D toate t refuza marea de cot St nuer rafiun aici fr noast Se ve gener educz desct sd-i ld Ie-an rafior nevoi . instruit in mod mecanic. ci in primur rdnd e important ca copiii sa invefe a g6ndi.. pe care o numim ciuilizare.. Ea se indreapta dupi gustul schimbator al fiecirei epoci. cai. ci pentru cd viciur e in sine urail cici. gi se pot dresa gi oameni. Astfel. Omul trebuie sd fie nu numai indemdnatic pentru tot felul de scopuri.. Noi dar sun a oame mizerie barbari fi mai ft face Pt Cantita Tre inaint< instruc intemt rationz existat dupa . in educalia particulard se neglijeazd inca mult o a patra condilie gi cea mai importanti. se vede deci cd la o educafie adevaratd e mult de lucru.camera de consolare. ci trebuie sri-gi cagtige gi tdria sufleteascA de a alege numai scopuri bune.24 Immanuel Kant 5) Trebuie sd cdutdm ca omul si devina qi prudent.. Scopurile bune sunt acelea care sunt aprobate cu necesitate de oricine gi care mai pot fi totodati scopuri pentru oricine.. cici copiii sunt educali in general in felul cd moralizarea se lasa pe seama predicatorului. se dreseaza ciini. Pentru aceasta e nevoie de un anumit fel de culturii. * omul poate fi sau numai dresat. inci inainte cu cdteva decenii. prin care ne putem folosi de tofi oamenii pentru scopurile noastre proprii. de la to dress. sa fie simpatizat gi sa aiba influentd. numai daci Dumnezeu n-ar fi oprit-o. indreptat. gi cd ea ar fi chiar ingaduitd. De obicei. oamenilor le placeau ceremoniile in societate. insi.

in starea actualzr a oamenilor putem sPune ci fericirea statelor creqte o datd cu mizeria oamenilor. Dar nici nu trebuie sd fie numai rafionante. Noi traim intr-o epocd a disciplindrii. iar experienla ne invatd ci in incercdrile noastre se aratZrefecte cu totul opuse celor agteptate de noi. intocmite dupa un plan impotriva caruia s-au ficut multe obiectiuni intemeiate gi ciruia i s-a adus mai ales invinuirea de mecanism orb. asa lacd datd gi o excepfie. Acest institut a fost intr-un .Despre pedagogie sa se i aibd fel de e cer I Care lastre :or al cenii. daci nu-i facem morali qi intelePti? Cantitatea rdului nu scade in acest caz. calea. Astfel de misuri aratdt marea preocupare a guvernului in aceste chestiuni. ebuie >puri. Trebuie sZr se organizeze mai intii gcoli experimentale. ci gi. Unica gcoali experimentalA care a inceput aici si deschidd. Suntem intr-adevZrrobignuiti si ne inchipuim ci in educatie 467 nu e nevoie de experimentare gi cd s-ar putea judeca chiar cu rafiunea dacd ceva va fi bine sau nu va fi bine' Dar ne ingelim aici foarte mult. mer. gi nu pentru cd o cere el. Trebuie si-i ldsim aceastZtglorie. inainte de a se putea infiinta gcoli normale. iar o astfel de constrdngere e cu neputintd sd dea roade bune. gi cere sd practicdm virtutea pentru valoarea ei internd. qi celor ce nu fuseseri in aceste qcoli li se refuza chiar intrarea intr-un serviciu. Dumnezeu este fiinfa preasfAntd gi voiegte numai binele. alege care pot fi 25 mod gi se de la mer. nam fi mai fericifi decdt in starea noastra actuald. intr-un anumit fel. sunt erori care se gdsesc in toate rafionamentele ce se intemeiazd pe incercdri. $i e inci intrebarea dacd in starea de barbarie. experimentarea fiind hotarAtoare. Se vede deci ci. unde toati aceastir culturi a noastra n-ar exista. cum ii putem face pe oameni fericiti. a fost institutul din Dessau. Cdci. rdnd ipiile :atie :atia cea rl cd rce din lcd laci. dar suntem incd departe de epoca moralizdrii. aqa cd mai e nevoie de incercdri mereu noi. Dupi aceste gcoli normale trebuiau sd se indrepte apoi toate celelalte gcoli. un mecanism. aqa'zicdnd. ci trebuie sa se intemeieze pe principii. trducatia 9i instrucfia nu trebuie sa fie numai mecanice. nici o generafie de oameni nu poate prezenta un plan desdvdrgit de educafie. culturii 9i civilizirii. cu toate erorile numeroase pe care i le-am putea obiecta. ln Austria existau in cea mai mare parte numai gcoli normale.

pentru viafd. in cealaltd o constrdngere morald. al supraveghetorilor qi servitorilor inghit jumdtate din banii menifi pentru acest scop. practicarea preceptelor se lasd in seama celei dintiii.l$ anumit fel unica gcoali unde invdfatorii aveau libertatea sd lucreze dupi metode gi planuri proprii. culturii. . disciplina care impiedicd numai gregelile. ei ar fi ingrijifi cu mult mai bine. o qcoald in care se face acest lucru se numegte institut de educafie.:i :. din acest punct de vedere.. dacd s-ar trimite acegti bani sdracilor acasi. cel dintai dd educalie numai pentru gcoala. 2) pozitiud. conducerea este indrumarea in aplicarea a ceea ce s-a invafat. deoarece ele sunt foarte scumpe. ava prc na1 ins tat gai mi dt i-s d sir qe d q d if G[ s { q :$ J '*l . qi educator. dar sub legi. in care i se ingdduie sd facd intrebuintare de reflexiunea gi de libertatea sa. Aceasta este I ) negatiud. Daca numai parinfii. Cea din urmd priveqte numai informafiunea. 26 Immanuel Kant $ ii{ . Educatia este sau particulard. o educatie publica completd este aceea care reuneqte amiindouzr laturile. scopul este: inlesnirea unei bune educafii particulare. scopul unor atari institute pubrice este perfecfionarea educafiei domestice. gi e constatat cdt. instructia gi formarea morald. cat qi cu toti savanlii din Germania. chiar numai organizarea lor cerdnd foarte mulli bani. salariul directorului. in cea dintdi avem o constrdngere mecanicd. De aceea e gi greu ca in acele institute de educatie si intre alti copii decit ai unor oameni bogafi. gi aparfine. sau allii care Ie dau une pen ace eit indt toa sar de ger la. care este un conducdtor. iar numarul elevilor 468 primiti in ele nu poate fi mare. sau publici. qi aceasta poate rdmane totdeauna publica. cladirile necesare. a doua. cu ele e aqa ca qi cu azilele de siraci qi cu spitalele.. De aici rezultddeosebirea dintre instructor. ajut che ince bun Educatia cuprinde in sine ingrijirea qi formarea. stAnd in legaturd at6t intreolaltd. Prima epocdra elevului este aceea in care trebuie sa arate supunere gi ascultare pasivd. cel din urmdr . Astfel de institute nu pot fi numeroase. instructiune gi conducere. care este numai invafdtor.

nici pldcerea pentru asta. :. educalia publica pare a fi mai avantajoasi decdt cea domesticd. Aceasta i gregelile. mijloace de culturir gi se poate aplica o disciplind ascunsZr. fireqte. cum ei uneori n-au nici timp. Una dintre cele mai mari probleme ale educatiei este de a se gti cum s-ar putea uni supunerea sub constrdngerea legald cu capacitatea de a se servi de libertatea proprie. intr-o astfel de educatie e necesar ca parintii sd cedeze intreaga lor autoritate preceptorilor. ul elevilor e scumPe. dar le 9i perpetueaza' Citd vreme insdrsi dureze educatia? ?dnd la timpul cdnd natura insdgi i-a dat omului sa se conducZt singur. in ele sd se facd incerciri qi sa se formeze subiecti. si-i facdrceva pe placul lui. ar fi ei mai intai bine educati. alte Persoane. . nici capacitatea necesara. dar sub r cealalti t din urmi e rdmdne in seama ceea care a moral6. . ctionarea tre le dau ajutor in educafie. dar nu se mai poate practica o educatie regulati. Cu ele e necesare. sau. deqi poate gdndi. Educatia acestor ajutoare implicd insd marea dificultate cir autoritatea e impirlitd intre pdrinti 9i aceqti preceptori. 9i apoi sd rezulte din ele o bunZr educatie domesticd. O gcoali educatie. la rindul lor. La cea dintdi intervine pedeapsa. care sunt ajutoare pldtite. Dupa acest timp se mai pot intrebuinta. Educafia particulard o fac sau pdrintii inqiqi. aici. ilor inghit lstatat ca. Dar intrucdt oare educalia particulard este preferabild fatd de cea publica. Cdci constrdngerea e necesardl cum voi cultiva libertatea. qi anume nu numai din latura abilitatii.. Copilul sa se indrepte dupd ordinele preceptorilor. sau negatiud' cdnd trebuie sd facd ce vor alfii. atunci cheltuiala institutelor publice ar putea lipsi. sau aceasta din urma fali de cealalti? in general.Despre pedagogie >ertatea sd giturd atdt 27 la. dar apoi si asculte de toanele pdrinfilor. cAnd trebuie sd faci 469 ceea ce i se ordond. Cea din urmd nu numai ca produie adeseori defecte familiale. cdnd instinctul sexual se dezvoltd in el.coali.refuzul de a face ceea ce vrea el. datd fiind constringerea? Eu trebuie sa-l obignuiesc pe elevul meu sit . ci gi cu privire la caracterul unui cetifean. din acest umarea in rireadintre areeste un . cam pdnd la virsta de qaisprezece ani. Supunerea elevului este sau pozitiud. cAnd el insuqi poate deveni tatdr gi trebuie sd fie educator. el e totugi dependent in satisfacerea plZrcerilorsale. dacd vrea ca altii. dat fiind ca nu poate judeca singur 9i simpla capacitate a imitaliei mai diinuieqte in el. ngrijiti cu stitute de tati. la cealalta . cel ie sd arate rgdduie sd a.

de a suporta Iipsuri gi de a-gi caEtiga cele de trebuinfd.$ 2B Immanuel Kant d rabde o constrdngere a ribertalii sare. ci trebuie sa invefe etc. atunci el supara pe al|'ii..r_ui dacii acfiunea sa nu se pune in calea libertrifii altora. deoarece pretutindeni se simte rezistenfit. Er trebuie si simtd de cu buni vreme rezistenta inevitabiri a societdlii spre a cunoagte dificultatea de a se susline singur. Far6 de asta.nd lucrurile unde s-ar putea singur vatama. cdci prin ea copiii invaga sd-gi mdsoare puterile. in acest punct. mai ales cei din parinli bogafi. pentru a fi independent. 9i de pilda sii nu-i facem nici o pracere daci nu f*. '.iegi ra suprafafd decdt cand exce reaza prin meritur propriu. cipdta mdncare 9i bauturd fdrasitfie nevoifi a se ingriji de acestea.5) trebuie si_i dovedim cd i se impune o constrdngere care ir conduce spre intrebuinlarea propriei sare libertdti. rdmin ca qi rocuitorii din Tahiti. deoarece nimeni nu poate.a uo. . s q .$ ''il .ifl --s i$ w '{ ti iq . invafi limitarea prin dreptur artora. adici sd nu fie obrigat a depinde de alfii.s { it{ . Aici trebuie sd avem in vedere regur'e urmdtoare: l) sa lasdm copilur.. sd fie tiber in toate privinlere (except. 2) trebuie sd-i aritim ca nu-$i poate atinge scopurire sare in alt fer decit numai rdsdnd pe arlii sa-'i atiiga scopurire ror. toata viafa lor copii. . astfer. Ei cred cd totdeauna va fi ar_aca in casa piirinfilor. Dardespre acestea se va trata mai tilrziu.q '.* rl iE $ . ei trebuie sii se ingrijeasci singuri de intrelinerea ror. gi in aceeagi vreme sd-r indrum spre o buni intrebuinfare a tibertdlii sale. in cele ce urmeazd. iar cer iegit din sfera educaliei nu gtie sd se serveascd de ribertatea sa.. din prima copirdrie. care sti in a anticipa cunoaqterea in problema sexuala. Acest punct este cer mai din urmd. precum 9i fiii de principi. maitarziu. cdnd vrea sd apuce un culit taios). Aici nimeni nu se bucuri de privilegii.! d { $ d i. pentru a impiedica chiarinainte de pubertate ivirea unor vicii. de pirdi. . educafia pubrica igi are avant4iere 47o cele mai evidente. c6ci ra copii apare abiatarziurefrexiunea. Aceasti educafie dd cea mai buni imagine a unui viitor cetafean. Fa.i{ t{ l# is # . de pilda." vrem noi. ci il curtivam pentru ca apoi si poatd fi riber.a apricarea masurilor de mai sus. Dar trebuie sd mai amintim aici incd o dificurtate. copiii. q i. cand fipa sau igi exprimd veselia intr-un mod prea zgomotos. totul e numai mecanism..

:d i se impune a propriei sale liber.:agi vreme sd-l :. toata rre avant4jele . n Tahiti.maitArziu.ate privintele ima. adicd sd :e cel mai din :fel. pentru a ii. Ei cred ci pita mancare Fari aplicarea ririnti bogafi. re: l) si ldsam . tctiuneasa nu rd tipa sau igi ci el supdri pe scopurile sale rscopurile lor.oare puterile. de pitda. se bucuri de tfi. : ce vrem noi. lucafiei nu qtie ntdde cu bund e a cunoagte :a lipsuri gi de :ndent. care std li. deoarece rceleaza prin nd imagine a tate. lor. Fdrd de asta. Dardespre Iwtx .

I ) formarea scolastici'mecanicd in vederea abilitzrlii. el dobindegte o valoare in vederea intregului gen uman. in vederea prudentei (apartinand educatorului). el e format ca cetdfean. Prin formarea spre prudenld. Aici invati a cdrmui societatea civild dupa intenlia sa. (Practic numim tot ce se raporteazdlalibertate.Pedagogiasau teoria educaliei este sau fizicd. Prin educalia morald. care se poate susline singurd gi poate fi membru in societate. in sfdrqit. 47 | Educalia fizicd este aceea pe care omul o impaftdqeqte cu animalefe. sau ingrijirea. Formarea scolasfici este cea mai devreme 9i cea dintii' cici toati prudenfa presupune abilitate. in vederea moralitdtii. cdci prin aceasta el dobdndegte o valoare publici. Ea ii di o valoare cu privire la sine insuqi ca individ. este deci didacticd (aparfine institutorului). prin urmare. 2) pe cea pragmaticd. 5) Pe cea morald. precum gi a se adapta societatii civile. Educalia practicd sau morala este aceea prin care omul trebuie sd fie format pentru a putea trii ca o fiinla care aclioneaza cu libertate. Prudenfa este talentul . educalie a unei fiinfe care acfioneazdcu libertate. insd. dar avdnd pentru sine insagi o valoare intrinseci. De formarea scolastici sau de instructiune omul are nevoie spre a deveni abil pentru atingerea tuturor scopurilor sale. Ea cuprinde. sau practicd .) Ea este educatie spre personalitate.

{ft rilg 32 Immanuel Kant de a aplica bine abilitatea. de altminteri. nu viclenie. trebuie si i se dea atenlie chiar de la inceput gi o dati cu educalia fizica. prudenfd gi bunatate copilareasci.. cici.. se inraddcineaza lesne unele gregeli.. acestea se potrivesc tot aga de pulin ca gi mintea de copil la omul adult. .Ast prejt man extrr laPt Pen mai insd $ . este cea mai tarzie. in vederea abilitalii gi prudenfei.i .i i' :i 1 . . la care in urmir toata arta educafiei se ciznegtein zadar. Abilitate copildreasci. I ritl H d ' . intrucit se intemeiazd pe principii pe care omul trebuie sd re priceapi singur.. -c o edt gher< folos incel numl casa el art dea doar acee J pirit den laptt . intrucdt insd se intemeiazd numai 472 pe inteligenfa umanii de rdnd.$ 'li{ "ir 1.. Formarea morali. . trebuie sir meargzr toate dupi vdrstd. in fetul birbatilor.

Asta ai supt-o o datd cu laptele mamei!". din pricini de boalir. de la inceputul pdnd la sfargitul ei. intrucdt doar gi de altfel el este adeseori singurul om erudit in casi. ia asuPra sa o educalie. $i mamei. in calitate de preceptor. 9i copilului ii prieqte cel mai bine daca mama insiqi alApteaza. se prea poate intimpla ca in acea casi sd se mai nasca copii. 9i ca mama ar trebui sd-l indepdrteze mai intdi. 9i care e zeros. Dnrrueebuc Cu toate cd acela ce. in felul ii mintea tgtfizici. De aceea preceptorul are nevoie gi de cunoqtinfe de acest fel' Educalia fizicit este de fapt numai alimentare. nu-i primeqte pe copii aqa de timpuriu sub suPravegherea sa pentru a putea griji de educatia lor fizici. . totugi e de folos sd gtie tot ce e nevoie de observat in educatie. Se credea odinioard ci primul lapte ce-l dir mama indatZr dupa naqtere. 9i aici sunt exceptii in cazul extrem. inainte de a putea alapta copilul. 9i. cum auzim zic?rndu-seadeseori: . ar fi pentru copil vdtdmdtor. Ca copilul ar suge o dati cu laptele gi anumite dispoziliuni. Hrana hotardta copilului de naturd este laptele mamei. este o simpld prejudecati. dacd preceptorul se poarti bine.oatd arta rudentei. Totuqi. fie prin pdrinfi. Rousseau a atras insa cel dintdi atenlia medicilor asupra chestiunii daci acest .. fie prin doici sau pitzitoare. el are totdeauna un drept de a deveni confidentul pirintilor 9i de a fi consultat de ei gi cu privire la educatia fizicir. Degi preceptorul are de-a face numai cu copii mai mari.lrucdt se priceapa zi numai nfie chiar Itminteri. ldreascd.

dacd copiii varsd laptele. Tungugii de pddure. Dacd insd mamele sau doicile maniinci cdteva zile numai hrani vegetald. de pilda. in nici un chip. cdnd inceteazdlaptele mamei. . dar mai ales nafiunile din Indii. 473 s-a ridicat chestiunea daca copilul n-ar putea fi hrrinit tot aga de bine cu lapte cle animale. citric. serbezirea laptelui. gi cd deci primul lapte le prieqte foarte mult copiilor. vedem ca el e serbezit. cd acest lapte inldturi cel mai bine necurdfenia ce se gisegte la copiii nou-ndscuti gi pe care medicii o numesc meconiu. I pofta duP invioreazi in Rusia. s-a incercat de la o vreme incoace cu fel de fel de paste fdinoase.i! . Acidul in stomacul copiilor trebuie sd producii deci. qi totuqi oamenii cresc acolo foarte bine. Dar astfel de popoare n-au viafi lungd. sau mai ales acid din stomacul viteilor. dat fiind ca natura n-a intocmit doar nimic in zadar. Dar nu e bine si hrinim copiii de la inceput cu astfel de alimente. Mai ales trebuie sd avem griji -. laptele lor se serbezegte tot aga ca gi cel de vaca etc. Dar vedem la alte natiuni cd nu numai acest fapt e hotirdtor.iH :ri rll 34 Immanuel Kant prim lapte nu i. gi s-a aflat. nu mindncd aproape deloc carne. Circ tulburdri cc pZrzim Ede mare cZ decAt al termom numai 9 in virsti general imbrace bZrutur racoros nici un t si fie t< NU VOIT mod int este bit infi Natiun lor mic arbori .. De aici s-a tras concluzia cZrcel mai bine gi cel mai priincios pentru copil este ca mamele gi doicile. chiar mai mult decdt tofi ceilalfi acizi. sit mindnce carne. Cici. . de pildi acid tartric. Aici se ivegte intrebarea ce hrani ddm mai tirziu copilului. altminteri. nu mandnci aproape nimic altceva deciit carne. intr-adevir.S iH s $ 'l$ si nu dir sare etc.t! '& . in timpul cdnd alipteazd. qi pe un tinar inalt 9i bine crescut il putem ridica fdrA mare opinteali. Laptele omenesc insi nu se serbezegte deloc. dacd minAncZr insa apoi numai citva vreme iaraqi carne. beau cu t rugii sun rezistirur dar gi mu trdi.i :i! . se serbezegte foarte repede c6nd addugim ceva acid. gi sunt oameni puternici qi sandtogi. numit cheag.':N . care-i priegte ei mai bine. gi laptele devine tot aga de bun ca inainte.ar putea prii qi copilului. gi ci acea hrani este cea mai buna. Laptele tuturor animalelor erbivore. Se pare deci cd totul depinde numai de buna sdndtate a doicii. degi la o primd vedere n-am crede cd e ugor. Cu atdt mai riu ar fi deci dacd i-am da copilului lapte care se serbezegtechiar de la sine. deoarece laptele omenesc nu poate fi serbezit. 9i coPii altmin membt daci ir seama totuqi. traind din vegetale. Laptele omenesc e foafte deosebit de cel animal. Suedezii insa.

rcolo )una are-i ului. dar gi mulli mor din aceastA cauzA. totuqi. care' ele insele' beau cu sdrguinla rachiul gi astfel de bduturi. altminteri insi ei le lasi copiilor intrebuintarea libera a membrelor lor." biuturi prea calde. pipiraturi' sare etc. Dar nu vom ingadui copilului sa se obiqnuiasca cu ceva in aqa mod incdt szrdevind pentru el o trebuinF.deamintitmaiapoic-rcopiiinutrebuietinutilaprea mare cdlduri. cici o astfel de excitare timpurie a nervilor produce multe tulburdri. intr-adevir. Pe om puternic. oameni care altfel ar putea trdi. ugim d din lU Se 35 rinci te tot cdtva rinte. in general.dinAmerica. Nu se va intrebuinta nici un excitant pentru a degtepta la copil foamea' care trebuie si fie totdeauna numai consecinfa activitdtii qi ocupatiei. caci qi asta produce slibiciune' E.ii de lecdt :l de cut il n-am ndii.Cildurasdngeluilacopiieste'dupi termometrul Fahrenheit.sapipentrucopiii lor mici gropi in pamdnt. ncios cind >tele. )ace iide grija si nu dam copiilor nimic picant. de la mamele lor rachiu. $i biile reci sunt bune. Firegte insi cd cei ce rezistdunui astfel de regim trebuie sd fie de constitufie robustir.igi infdqatul le .Despre pedagogie ra n-a acest copiii i deci rit tot barte ivore. 9i adeseori asta se intdmpli. obignuinla cu racoarea il face. $i chiar in ceea ce este bine nu vom face prin arta sd-i devini toate obignuinti. chiar prin infiqare. al cdror fund il presara cu praf din arbori putrezi. ca sa nu fim nevoiti a da seama ca ei sd nu se incovoaie. Dar 9i copiilor in. 9i acoperi gropile cu frunze. chiar de mdncare 9i bduturzr prea caldd trebuie sd pdzim copiii cu ingrijire.depilda.u. $i pentru cei adulti nu e bine si se gi si se acopere prea cald 9i si se obignuiascZt cu i-b. Copilul se inibuqa in cdldura in care oameni mai in vdrstd se simt foarte bine.zirea rczit. i-am :dem . Dar e totuqi un fapt curios cZrcopiii au aqa de mare pofta dupd toate aceste lucruri! cauza este czr ele exciti 9i invioreazain mod pldrcutsenzaliile lor inczrobtuze. ca de pilda vin. qi se observi ca 474 ruqii sunt oameni szrnirtogi gi putemici. pentru ca urina Ei necurdleniile szrfie absorbite qi copiii si poatZrsta astfel uscafi. Nu este decit comoditate din partea noastrZt dacd infdguram copiii ca nigte mumii. infdgatul nu se obignuieqte deloc la popoarele barbare' Naliunileprimitive. Lie sd '. cici singele lor este 9i aqa cu mult mai cald decdtalceloradulli. De aceea copilul va trebui sd aibd un culcug rircoros gi tare. I 1o" iar singele adultilor are numai 96'. copiii capdtd in Rusia.

de pilda. fipatur insd e sanatos pentru copii. inibuqindu-r. Atunci se crede ci fipetele lor se pot ogoi vorbindu-ri-se cu voce tare. trebuie sd notdm cd prima educalie nu trebuie 475 si fie decdt negativi. cdci baransarea incoro gi-ncoace e vatimitoare pentru copir. in generar. Prin legiinare vrem sd buimiicim copirur ca sa tt. dat fiind cd nu se pot folosideloc de membrere lor. copilul ramdne tot timpur in aceastd cutie. pentru $i acest motiv infdgatur se va respinge. gi vom vedea dacd nu va fipa gi el gi nu se va purta ca un disperat. Dar sd infdguram o dati pe un om adult. ci doar nu trebuie sa tulburim natura in opera ei.). gi cutt $ . iar incovoierea lor este evitatd. Modul cel mai ugor ar legdnirii este cel intrebuinfat de unii farani. La noir inszr mulfi copii mor in acest fer. Dacd insi totugi vrem si observdm o oarecare precaulie. unde n-au avut aer. f 'l$ . Prin fipat insd copirur igi dezvortd cu atdt mai murt pdrfite constitutive interioare qi canalele corpului.$ 36 Immanuel Kant { produce frica gi ii face sa intre intr-un fel de deznadejde.. Circulalia siingelui modificatd prin acest fapt re produce o senzafie dureroasi. chiar cind e ardptat. se mai evitd prin aceasta ca mama. ur"uciio. E foarte pagubitor sd sdrim indatd in ajutor cdnd copilur fipd. ciici copiii au aici tot mai murti libertate. atunci rucrur cer mai potrivit e un fel de cutie. pe cind chiar prin infigare copiii igi deformeazit pozilia corpului. sd nu-r omoare pe copir. obiect dacd I obiecl a Pla reflex totdet copil. peste a cirei deschizitura se trag curere in crucig. se vede doar gi ra oamenii adulfi ci leginarea produce o tendinfa spre vomitare qi ameleatd. ei respira primul aer. deci ci la ingrijirea naturii nu mai trebuie sd adiugim una noud. atunci e numai arta meniti si-r facd pe om dur gi rezistent.tr. aga ci nu trebuie decdt sd-l impingi ca si se legene incoro gi incoace.:!$ ceva. Leganarea insa nu e in general potrivitii. ' in Qermania anilor l75O-lgOO (n. Italienii o intrebuinleazdgi o numes. adormind noaptea. cand ies din s6nur mamei. Daca e ingaduita cdndva arta in educafie. Aceasti precaufie este deci mai buni decit infagatur. !ip. Ei prind leaginul de grinda casei cu o funie. o alta obignuinfd ra prima educafie este regin area. in bine. da stricdnt co1 dispozi tArziu t iardgi dezobi tipetelt capabi aplicar vine in insa a< cdnd c puteri. cl deprava lumea a set alintati< de rind dezmia copilult' cu el ett seami I creaturl vadd in prea ti Dar.$ '!t s :i8 . cantdndu-i. in timp ce aldpteaza.

Dacd insZrii obignuim sd 476 vada implinindu-li-se toate toanele. le vine foarte greu si se dezobiqnuiascd repede de ea. Ne putem convinge despre aceasta daci le tinem ceva strdlucitor dinainte. Dar sd :a daci nu va ttie nu trebuie tu mai trebuie burim natura :atie. o astfel de furie de care numai oamenii adulti sunt capabili. in lipetele lor. cAnd i-am dezobiqnuit ca la cererea lor sdr alergim totdeauna la ei. ei domnesc deci ca nigte adevdrafi despofi. danseazi cu ei. in vdrsti de cam gase luni. noi le stricZrm qi inima. va repeta strigitul mai adeseori. El leagd de acest fapt. gi moravurile. Dar. lipatul namei. ii dam peste mind. El crede atunci totdeauna cd i s-a fdcut vreun rdru. Firegte cd ei au senzalia luminii. ii sdrutd.de pilda. ei nu urmaresc acest obiect cu ochii. Ei :d nu trebuie re. firegte. Cici oamenii de rdnd se joacd cu copiii lor ca maimutele. Cu vizul se ivegte qi facultatea de a rdde gi de a pldnge. Ei cred deci a face copilului un bine alergdnd indati ce fipd copilul 9i jucdndu-se cu el etc. el fipd ca gi cum i-ar fi cdzut un jdratec pe mdni. in acest timp ei nu trebuie decdt sa strige.Despre pedagogie :znddejde. Asta este cea dintii depravare a copilului. Dar. copilul tipit cu reflexiune. in timp ce . fireqte cdrsunt suparati. in primul timp. frdngerea vointei vine apoi prea tdrziu.tuncise crede . cum fac doicile. Rousseau zicet daci unui copil. Caci nici o creatura nu'gi face muncd zadarnicA. vdzAnd ci la strigdtul sdu toatd lumea alearga la el. Copilul e aliptat. numai cd lor le lipsesc puterile de a-qi pune furia in aplicare. atunci e ant. Cu atdt mai adeseori insZrfipa. tri le cdntZr. Se poate zice cu adevdrratci copiii oamenilor de rind sunt alintafi cu mult mai mult decdt copiii aristocratilor. dacZr le implinim in prima tinerete toate toanele. Copilul n-are. dar dispoziliunea sa naturald se stricir prin asta in aqa fel incdt mai t?rziu trebuie aplicate pedepse foarte dure pentru a indrepta iardgi riul pricinuit. dacir nu bdgam in seama fipetele lor.unde lia sangelui r dureroasd. 37 ceva. nici o notiune despre moravuri. mult pdrfite te pdgubitor u-i. 9i cdnd oamenii adulti au fost o bucatd de vreme in posesia unei puteri. 9i toati lumea vine in grabd. Cand insd aceastd domnie inceteazd. . cici. fie ea incd oricit de obscurd. insd nu pot deosebi obiectele unele de altele. Cdnd ajunge in aceastd stare. cam in primele trei luni. Cici.Modul rnii farani. dat . La noi' insa lste deci mai ultii libertate.e tare. tipe. Copiii manifesta in urma. sau in alt fel. Ldsdndu-i insi sa tipe.Leganarea clo gi-ncoace lmenii adulti gi amefealii. ei inceLeazd dupi un timp a tipa. gi pentru otugi vrem sd mai potrivit e lrag curele in tccio. copiii nu prea vid bine. ntiigarecopiii narea. ei inqiEi se satura de tipat. Se ea.ii dezmiardir.

Dar. artificiale.. Mai ales cingdtorile sunt foarte vdtdmdtoare. il obignuim prin aceasta cu prefdcitoria gi cu emofiile interioare. Cu astfel de ajutoare copilul nici nu invafd a umbla aga de sigur cum e cazul cdnd invata singur. Asta insd este prima depravare. Cici. dar in el fierbe fierea.{ -T . defect ce-l atribuia numai cingdtorii. ei putdnd dobandi totul cu de-a sila prin fipatul lor.. podeaua camerei poate fi acoperitd cu pituri de lina. el ig corset estr nu l'a imbt putea ajut puternici t cZrci care coPilul sit este suPZ Toate pdgubitoc naturii int trebuie sZ in educat . s-ar P scrie. Cel mai bine este cind ii ldsim sd se tiirasci pe pdmdnt pand ce. el se lasa cu pieptul pe cingatoare. notiunea unei ofense. Li se pune de obicei pe cap o scufie cu margini cdptuqite gi foarte proeminente.N s $ ll if "! 58 Immanuel Kant intr-adevdr. Pdrintii vorbesc de obicei foarte mult de frdngerea vointei la copii. gi ne putem lesne imagina cu ce inimd siruti copilul apoi mina. cir copilul are n mdinile. negativi. . Dar totugi e un lucru curios ca vrem sa-i invatam pe copii sd umble. el se subtiazi prin apdsare gi pdstreazaapoi aceast6 formd. incetul cu incetul. ca sa nu se rdneasca cu agchii qi sa nu cadi pe corpuri tari. dacir nu le. Dar asta este tocmai o educatie . Copilul ar t cA nu gtim t gi coPilul a inventa cu inlocuiascZ Unii col mijloace dt cirPZrcita? ca aici nu numai. qi n gi a sucur pdrfilor ext liber. se intrebuinleazd de obicei o cingdtoare gi un cdrucior. gi cu atdt mai tare e furia sa lduntrica. . Pentru precautiune.am fi stricat-o mai intdi. e foarte straniu cind pirintii cer de la copii sd le sarute mdna dupd ce i-au bdtut cu varga. pieptul sdu fiind inca moale. Dar. ca gi cum vreun om din lipsa de invataturA n-ar fi putut umbla. Se spune de obicei ci copiii pot cidea foarte greu. de pilda. pentru care ar trebui sd mai gi mulfumim. Un scriitor se plAngea de ingustimea pieptului siu. incit copilul nu poate cddea nicicAnd pe fatd. facand abstractie de faptul cd ei nici nu pot cddea greu. Se poate face ca copilul sii tacd. lor nici nu le strici daca gi cad citeodata. trxtrem de dificil e incd in urma de a indrepta acest lucru.. Pe inaintea sa. li obignuiesc in felul acesta la prefdcdtorie qi fatarnicie. invati singuri sd umble. cum un copil vrea si prindd toate gi ridicd toate de jos. qi cu greu vom reugi candva s-o facem. Ei invald cu atit mai bine sd-gi giseascd echilibrul gi si se intoarcd aga incAt prin cddere sa nu se vateme. 477 Aqa. Pentru ca copiii si invefe a umbla. cr in gener mai Putine it atunci ei ar I pildZt. ciind cediim vointei despotice a copiilor. Cici c aga de mart intrebdm: . Nu trebuie si le frdngem voinfa. Cdci varga nu este tocmai un dar chiar aqa de frumos.

dar launtricd. '. Asta insd :ea copiilor. cum lse lasdcu roale. cu atat omul devine mai dependent de instrumente.el se i. cu mult mai slab decdt unul ce nu l-a imbrdcat niciodatd. N'ar trebui szr-i spunem decdt ca nu qtim dacd figura aceasta inseamna o pdine sau o piatrd' gi copilul ar incerca sd facd un P etc.. l greu. l copii sd le iesc in felul :ste tocmai ri sd mai gi imi sirutd tinfeazd de ucru curios I Vreun om cingatorile ingustimea Cdci. Ar trebui. ci ca acestea agraveaza' numai. fdrd indoiald. cu cdt se intrebuinleaza mai multe instrumente artificiale. 9i astfel copilul gi-ar inventa cu timpul propriul sdu ABC. 478 copilul ar trage o figuri ovalZr. Pe care apoi ar trebui si-l inlocuiascir cu alte semne' unii copii vin pe lume cu anumite deformatii. cand copilul e lisat iiUer. in educalie nu trebuie decat si impiedicdm ca copiii sd nu se . Dar 9i asta e foarte primejdios. Toate aparatele artificiale de acest fel sunt cu atdt mai pigubitoare. et igi mai exerciteazit corpul. pe care copilul le va line la cFrdere. Cu astfel igur cum e isiim sd se afii singuri ri poate fi ru agchii gi greu. il : interioare.. cdci toate maginile nu pot face aici nimic.oare ai putea sa desenezi cum aratd o pdine?". doar. qi mai mult rdul. extrem de necesara' a pdrrlilor exterioare qi interioare ale corpului. lor r atdt mai inciit prin p o scufie rcpilul nu r educafie 59 negativd. atunci ei ar invila multe lucruri cu mult mai temeinic' Aqa' de pilda. deoarece merg de-a dreptul impotriva scopului naiurii intr-o fiinld organizatA qi rafionali. precum qi intinderea. Cici cineva a inventat. scrisul. in vederea cdruia ea trebuie si aibd libertatea de a invdla si-gi intrebuinteze puterile. c€rnd il dezbraci. cdci care om poate stabili echilibrul? cel mai bine este ca copilul sd se exerciteze singur qi sa ia o pozitie' chiar daci ii este supSrrdtoare. cind intrebuinldm instrumente artificiale acolo unde copilul are mijloace naturale. iar un om care pod'rtd un corset este. Dar. s-ar putea face foarte lesne ca copilul sd invete singur a scrie. celor ce s-au niscut deformati le-am putea ajuta dacd le-am Pune Pe partea unde muqchii sunt mai puternici o greutate mai mare. ar fi mai bine dacd la inceput s-ar intrebuinta mai puline instrumente gi copiii ar fi lasati sd invete de la sine. in general. deoarece impiedici circulatia s6ngelui qi a sucurilor. Extrem de :u greu vom sa taci.Despre pedagogie c de obicei ebuie si le ii. aqa-zicdnd cdipdciti? prin strdduinla multor scriitori eruditi s-a constatat cd aici nu ajutd cu nimic corsetele. Aici instrumentele naturale sunt mdinile. de pildi. 9i inventia nici nu e aqa de mare. cind copilul vrea pdine' sd-l intrebam: . inaintea sa. oare nu existi mijloace de a indrepta aceastzr formd defectuoasa.

Duritatea este insd contrariul molegelii. deoarece prin consumarea des repetatdra acestor materii s-a produs o schimbare in functiunile corpului nostru. Deprinderea este oplZrcereSauoacliunedevenitdnecesitateprinrepetarea frecventd a acelei pldceri a aceleiagi actiuni.j $ 'r. din cauza aceasta. rachiu 9i bduturi calde. in parte 9i natura subiectelor individuale.Trebuie.Darpentruastaenevoiedeun regim special. toate animalele erbivore mdndncd lucruri putin nutritive.1 $ :i} J $ . cdci natura umani in general.$ { $ 40 Immanuel'Kant molegeasci. :q r$ . 9i la inceput le face chiar rdu. ca copiii si poati manca la orice vreme' aici nu putem lua ca pildi animalele. l_ . $i animalele iqi au timpul lor hotardt pentru dormit' omul ar trebui. cu atdt el e mai pulin liber qi independent. Nimic nu pot deprinde copiii mai lesne.!i I:* .. Riscim prea mult dacir vrem sir deprindem copiii cu toate cele. pentru a suporta asemenea deprinderi' un regim care intdregte trupul gi care indreaptd deci iarigi ceea ce stricd acest sistem. cum e obignuit la inceput.nutrebuie si ingdduim sd se dezvolte in el vreo obignuintd' Mulli parinli vor sd-gi deprindd copiii cu toate cele.aqadar' saimpiedicamcauncopilsasedeprinddcuceva. Mai tdrziu e foarte dificil de a-i dezobiEnui de acestea. Dar asta nu-i de nici un folos. Cu cdt insi deprinderile Pe care le are un om sunt mai 47g numeroase. mirosul tare gi orice zgomot etc. Gisim doar 9i in naturdrpilde de periodicitate. de poatdmergeladormitgisdsepoatisculalaoriceori. cici.uniiparinliVorcacopiiilorsipoatisuportafrigulmare. de pildn. Dar 9i mor. omului insa ii priegte foarte mult daca mdndnczr totdeauna la un timp hotardt. agaiirimaneqiinurmioanumitZrinclinatie. $i vor. de pildd tutun.H :s . nu poate fi deprinsa cu toate.sausd mdndncecdndocerpirinlii. un numdr necrezut de mare de copii. mdncarea este pentru ele o ocupalie normali.sdtsedeprinddcuunanumittimp'pentruca trupul sd nu fie tulburat in funcliunile sale. pilda' ca copiii sd 9i mulli copii rdmin la invdfitura. Aga. deoarece. Dar aceasta nu este nicidecum r{ $ . deasemenea. Educatia rugilor merge aici foarte departe.$ . 9i deci nimic nu trebuie si li se dea mai pulin decit lucruri picante. in ceea ce priveqte cealalta chestiune. cu omul e la fel ca gi cu celelalte animale.i r { :#ffi' .

o educafie durd servegte mult pentru intirirea trupului. in general. in parte gi >rinsi cu toate. De obicei li se strigd copiilor: . numai ci nu sunt luate in seami. $i pentru un astfel de lucru e foarte potrivit de a pune copiii in diferite situatii. asta nu se facel" etc. el igi ascunde adevArata sa mentalitate gi pare totdeauna altfel decdt este. ci copilul trebuie sd simti totdeauna libertatea sa. ca copiii sa . El nu indrdznegte sd roage ceva. 9i ar trebui doar sd poata ruga toate cele. Dar asta teral. Dar e absolut necesar ca asta si fie irevocabil. numai daci nu contracteazd vreo obignuinta. agadar. de la copii mai multd rZrbdaredecdt au ei inqigi. iar apoi sd i se spuni: . Nimic nu e mai pagubitor decat o disciplini sdciitoare gi despoticd pentru a frirnge incdpitdnarea. qi. gimor. Dar la prima educafie n-ar trebui sd se intrebuinteze astfel de expresii. de fapt. El va fi incurcat in prezenla altora qi ii va plicea si se ascundd inaintea altor oameni. pentru ca eea ce privegte a orice vreme.nuit la inceput. sau sd e nevoie de un inderi. Cu omul . cum nu supird pe nimeni cu tipatul sZru.ai destull". Numai s6 nu se dea atenfie tipetelor copiilor gi sd nu li se cedeze cind vor si stoarca ceva prin $pat. el trebuie sd giseascd deci rezistenti. el n-are sa se rugineze. rutin nutritive. Pentru confirmarea acestei aserliuni nu lipsesc exemple demne de insemnat. Omului insd ii tn timp hotdr6t. Prin aceasta se iveqte o rezerva rdu inteleasi gi o disimulare pdgubitoare.. Riscdm i cu toate cele. oamenii nu vor sd le dea atentie.. prin urrnare.Sa-fi fie ruqine. ceea ce cer insd rugdnd cu amabilitate si li se dea. gi Omul artrebui. in ce privegte cultivarea minfii. nu trebuie 4l rF.Despre pedagogie toleEelii. din cauza Deprindereaeste : prin repetarea i. sau. Copilul se deprinde astfel sd fie sincer. dacd le priegte. mai bine zis. prietenos cu el. care gi ea. se poate numi intr-un anumit fel fizicdt.rice ora. Un pat tare e cu mult mai sinitos decdt unul moale. de pildi. in loc sd-i fie .i ceea ce stricd >eriodicitate. nu trebuie sa se rugineze. te cele. ldd. Providenta pare intr-adevdr sd fi dat copiilor surisul prietenos pentru a putea cdgtiga lumea de partea lor. imp. Irebuie. Unii pirinti refuzA copiilor toate pentru a exercita astfel riibdarea lor qi cer. in schimb. :eva. un regim . Prin educatie durd noi intelegem insd numai impiedicarea comoditdtii. Si i se dea copilului cdt ii priegte. rta frigul mare. estenicidecum necesar.fiecare este. ne vom insemna mai ales cdt disciplina nu trebuie si fie servild. lrece. dar aga incdt sa nu impiedice libertatea altora. Nimic nu pot buie si li se dea rachiu gi bduturi ui de acestea. Copilul incd nu are notiuni de rugine 9i de ceea ce-i cuviincios.gi )onsumareades tre in funcfiunile rn om sunt mai :ndent. Asta e 48o cruzime. gi prin asta devine doar timid.

Mulfi copii pdstreaza aceastd frica toatd viala qi rdmin in aceastd privinta totdeauna copii. Toate acestea le putem considera ca aparlindnd incd formarii negative. indt putem me4 vedem inain # . aqa cum vizand arte fete putem spune indati cd aceqti oameni nu sunt capabili de a insulta pe cineva cu vorba. de pilda. copiii ar cauta. unii . dar omului nu ii aduc nici o vdtimare.. le rdpeqte acestora respectul necesar in ochii copiilor. il face fafarnic. qi mugcatura lor e pentru ele veninoasd. doicile ii fac pe copii sa se ingrozeasca de pdianjeni. drohen (a ameninfa).) ar trebui de fapt si se scrie driiust. oameni au o fafi atat de obraznica. oamenii spun adeseori despre barbalii nobili cd au o infdfigare regeasci. adeseori. din faptul cd nu i s-a dat nici o invdfdtura. decdt acea educalie sacditoare. in loc sd fie totdeauna pe l6ngd parinti. intru nimic mai bund. sd pund miina pe piiianjeni tot aqa ca pe alte lucruri. un om obraznic e. stdn ldsim si c Aplecdndu-n nu pdtrundi ceafd. s totdeauna c putere.f . el ii evita Ei se arunca in bralele servitorimii care-i aratd mai multd bunivoinfa. fdra indoiald.lns naturali.n. gi ast Acum nu tre este numai r se cere Penl de inventiv Ceea ce privegte I ce voluntare. igi manifestd greala ror prin schimonosirea felei. descoperindu-i o slabiciune a parintilor. gi. inclft vdrzind-o ne temem totdeauna de o mojicie din partea lor. cdci multe sldbiciuni ale omului nu provin. gi modest. un ce prin pozitia s directia. fdra a fi obraznic. dat fiind ca atunci nu li s-a opus nici o rezistenfa. nu este nici gluma gi alintarea neintrerupti. un om se poate ardta totdeauna 481 deschis gi sincer numai dacdrsinceritatea e unita cu o anumita bundtate. . d ochiul. cee Ei din cea a s avem nevoie Renumitul F doar inotul metodd ugoz in care. Aga. Asta il intaregte pe copil in vointa sa proprie. Dreist (obraznic .42 Immanuel Kant ingaduit a putea spune toate deschis. asta influenteazd printr-o anumita simpatie asupra copilului. de broagte raioase etc. er devine liber.. ce-i drept. Dar asta nu e nimic altceva decdt o privire obraznicd ce gi-au deprins-o din tinere!e. Dacd il educdm insd aga incdt prin lipit sii nu poata dobandi nimic. indatd ce vdd un pdianjen.. mugtelor. insi. cdci paianjenii sunt primejdiogi. deoarece derivd de la driiuen. Cum insd doicile. $i o broascd rdioasa e un animal tot aga de nevinovat ca gi o frumoasa broascd verde sau orice alt animal. fdra a fi timid. Partea Pc privire la cultt rirnd in exerc trebuie sd d principald in la toate instt cingdtoare qi 1 pdnd ce inva mai sigur. red. Ast o distantd. nesuferit. fdrd indoiari. ci fiindci i s-au intiparit numai impresii rele. .

Astfel renuntdm chiar la inceput la cingitoare gi la cirucior gi ldsdm copilul s6 se tfrrascd pe pdmdnt pdnd ce invati a umbla singur. asta :opilului. o busoli . indeminare. se deosebegte de animal. cel putin' iese la suprafati. se raporte azA sau la intrebuintarea miqcdrii voluntare. si ldsdm sd cadd un ou. turd. pe innl$mi priporoase de unde vedem inaintea noastrd o addncime. Unii nd-o ne temem tm vazAnd alte unt capabili de rita totdeauna a cu o anumitd rtii nobili cd au decdt o privire fiind ca atunci rartindnd incd ului nu provin. De aceea parintii trebuie sd dea copiilor prilejul potrivit' Regula primi 9i principald in acest punct este sdrse renunte. Omul. Ea constd in primul rdnd in exercitarea puterilor mintii noastre. pentru ca apa sa nu pirtrundd in gura. gi d. desigur. capul. :ail intdreqte pe escoperindu-i o ipectul necesar prin fipat sa nu fi obraznic. ci fiindci i. : piianjeni tot lti ce vid un . la toate instrumentele. in primul caz e important totdeauna ca copilul sa-qi ajute singur. ceea ce se poate cunoagte 9i din pozilia soarelui ziua gi din cea a stelelor noaptea.te rdioase etc. ceea ce se poate face prin pozilia soarelui. siguranti. pe c6t se poate. Acum nu trebuie decdt sd dim din maini. adeseori copilul insuqi e destul de inventiv sau iqi iscodeqte insuqi instrumente.pentru a stabili timpul. de pilda. Aplecdndu-ne. El expune chiar o metodd uqoard cum putem invdla singuri a inota. SZrincercdm apoi a apuca oul. qi in urmd el va umbla cu atdt mai sigur.ireafefei. stdnd pe fund. sprinteneald. S-ar putea zice chiar cd. sau la organele simfurilor. 9i inotdm. qi.Astfel se intrebuinleazd o sfoard pentru a se masura o distanti. intr-un piriu 4a2 in care. Pe un suport ce se clatind. vom indoi.Despre pedagogie 'd fie totdeauna . ce-i 'eninoasa. ca sd putem merge pe punli inguste. dar o putem face tot aqa de bine prin masura cu ochiul. Instrumentele anume nu fac decdt sa strice abilitatea naturalZr.ele servitorimii ntie sdciitoare. in loc sZt avem nevoie de o luntre pentru a inainta pe apd. un ceas . putem inota. cu privire'la culturd. deci in ce priveqte trupul. doicile ii fac . Renumitul Franklin se mirir cd nu invatd fiecare a inota. drohen nesuferit. Hotdritor este numai ca indemanarea naturald sd fie cultivatd.pentru a cunoaqte in pddure direcfia. Pentru asta e nevoie de putere. necesara la inotat. picioarele se ridicd in sus. Mulfi rdn in aceastd imejdiogi. Adeseori se cere pentru asta informafie.dar i riiioasdre un >roasca verde 43 Partea pozitivd a educatiei fizice este cultura.) ar trebui de lriiuen. capul inapoi spre ceafA. cum doar inotul e aga de pldcut gi folositor. gi astfel vom avea pozilia potrivitd. . Ceea ce trebuie linut in seama in educatia fizicdt.

in general. ffi *1 $ locald. cum se calirdfdrir un scop hotardt. oasele lor nici nu sunt aga de rigide gi fragile cum devin la bitrdnete.]* r. reflexi Segne de vas se poa C4 tromP deoar oareca aga in $i e a e miqca asem( in ace pentrt Dt invati langi tocme IMent -r-r . pare a fi incd prea devreme pentru copiii propriu-zigi. fie pentru a nimeri o tinta. de a gisi pozilia locurilor dupd cele patru tinuturi ale lumii'. De cind Fltantropinul din Dessau a dat exemplul. Jocul cu mingea este unul dintre cele mai bunejocuri pentru copii. a . adeseori. se fac Ai in alte institute cu copiii multe incercdri de acest fel. Ne minunim foarte mult citind cum elvetienii se obignuiesc chiar din tinerete sd umble prin munti gi ce mare indeminare dobindesc in aceasta. intrucit e artificial. membrele. o greutate cu mult mai micd decdt oamenii maturi. alergarea de intrecere gi toate exercitiile de acest fel sunt foarte bune. Pe ldnga asta. gi gisim ci ea se intilneqte de reguli mai ales la barbatii care muncesc mult cu capul. de pildi. Saritul. acestea toate sunt exercitii bune. implica gi exercitarea simturilor. deoarece la el se mai adaugi gi alergarea sinitoasd. aga-zicand. ridicatul. Copiii iqi incearci 9i ei inqiqi puterile. cu ajutorul soarelui etc. la locul pilda p faptul < qi men ci gtim muzici uite la I a gti pr Jot il num. gi aceastd teamd le intepenegte. Dansul. mai ales a mdsurirrii cu ochiul. Aceasti teamd sporegte de obicei cu inaintarea varstei. Cele P< Ele izv de-a bi ajuta d totugi i . el nici nu este cu desivdrgire ceea ce ar putea fi. in proporlie cu puterea lor. de pildi exercitarea mdsuririi cu ochiul. acele jocuri sunt cele mai bune la care. prea primejdioase.tr). Aga gi imaginatia I Cele patru puncte cardinale (n. gi gtiu chiar dintr-o ochire ca vor putea ajunge cu bine dincolo. Cici copiii au. Astfel de incercZrri cu copiii nu sunt. aga ci un umblet de acest fel e pentru dAngii primejdios. mdrimea 9i propor[ia. tr2nta. purtatul de sarcini.. gi nici nu cad deci aga de greu. astfel ci umbli cu deplini sigurantd pe cele mai inguste cdrdri gi sar peste guri de pripistii. iivedem. Dxercitiul de aruncare. pe langd exercifiile de indemdnare. fie in depdrtare. pragtia.$ s 44 Immanuel Kant Dacd un om nu e in stare si o facd. Cei mai mul[i oameni insdrse tem de o cirdere ce gi-o inchipuie. intr-adevdr. constind in a judeca exact distanta. aruncarea la tintd. se mai adaugd gi exercitarea simturilor. Alergarea e o migcare sdndtoasd gi face trupul 483 puternic.

dar copiii trebuie supravegheati.ceva e departe sau aproaPe.aruncarea xercifiilede acest ial. Jocul de-a baba-oarba al copiilor era cunoscut gi la greci. este ceva foarte folositor. de pilda micile trompete. Segner a scris o disertalie despre prisnel. cu ajutorul AqaSi imaginatia 45 locali. 9i de mai mult. Pe linga aceasla. pare a fi incd : pentru a nimeri ales a masurarii : mai bune jocuri tgi gi alergarea nai bune la care. $i scrdnciobul este o buni migcare. Ele izvordsc dintr-un anumit instinct natural al copiilor. rgd gi exercitarea rchiul. un joc inofensiv' El cultivd indemdnarea. ci qi in care loc din ea. Cele pe care le avem in Germania le gdsim qi in Anglia. 9i anume prin faptul ci ne insemndm arborii pe ldnga care am trecut. de asemenea. Dar acestea nu sunt deloc potrivite. nu numai cd gtim in care carte am citit ceva.). totugi astfel de jocuri de copii dau apoi barbatilor materie pentru "reflexiuni. de a gdsi tmiit. el se deprinde astfel cu ocupatie continui. 9i in care parte. iar unui englez. deoarece migcarea poate deveni foarte iute.gi nici nu cad ci nu sunt aqa de i igi incearca 9i ei um se calirA fdrit asi gi face trupul lraEtia. Cultura auzului copiilor e tot aqa de necesard. Astfel muzicianul are clapele in memorie. ei incearcd sd vadi cum 9i-ar putea ajuta daca ar fi lipsili de un sim!. Zmeul de hdrtie este. la jocul de-a baba-oarba. toba etc. in general. chiar pentru cei adulti ea e sandtoasd. ci trebuie si ' Memoria locului (vizuald) (n.Despre pedagogie :ste cu desdvirgire din Dessau a dat multe incercdri de cum elvetienii se munfi qi ce mare umbld cu deplinii ar peste guri de putea ajunge cu :m de o cadere ce regte. intrucdt in acest joc e important sd se dea atentie directiei vantului. aqa cd nu trebuie sZrse mai uite la ele. Prisnelul este un joc deosebit. ei il numeau priv6cr. De dragul acestor jocuri baiatul renuntir la alte trebuinte. deoarece sunt supdrratoare pentru altii. 9i invali astfel cu incetul a se lipsi qi de altceva. pentru ca zmeul sd se urce cAt se poate de sus. de pildi. 9i uneori prilej pentru inventii importante. cdpitan de vas. constind in faptul cd. Franta etc. prea :u puterea lor. Ele ar avea totugi oarecare valoare daca copiii ar invdta sd-gi taie singuri o trestie 4A4 aqa incdt sd poati fluiera din ea. Astfel. e pentru dangii cei cu inaintarea nai ales la barbalii intr-adevir. constdnd nrtia. . aga-zicAnd.tr. de pilda pldcerea de a regisi drumul intr-o pidure.uri. pentru a gti prin auz dacd. o . prdsnelul i-a dat prilejul sa inventeze o oglindi prin care se poate misura pe corabie indltimea stelelor' Copiii iubesc instrumentele care fac zgomot. Tot aqa qi memoria localist. de pildd. dar tocmai de aceea nu trebuie sd fie numai simplu joc. jocurile copiilor sunt universale. prin care intelegem facultatea de a ne reprezenta toate la locul unde le-am vAzut de fapt.

Cdci.Nu veti forma niciodati bdrbati de isprava daci nu faceti mai intai gtrengari!". pentru ca el si se formeze. lumea este destul de mare pentru mine qi pentru tine!".! . Magazi incearc cd ei ar in vede Asta Pr aibd ort abilitati dar am diferite cale-afz mult. sd nu-i ddm notiuni de bund purtare care nu l-ar face decit sd devind timid gi sperios. Toby ziceinTristram Shandy cdtre o musci ce il supdrase lungi vreme.Pleacd. Dar aici se va avea in vedere sd'i formdm pe copii in cuftura trupului lor gi pentru societate. pe care o putem numi. in cazul din urmi noi trebuie si facem ca copilul sd simtd cu atdt mai mult sldbiciunile sale. sincer fCrrd obriznicie. pe de altd parte. c lr: $ . cu atdt este mai la addpost de consecintele vdtdmdtoare ale alintarii.. Natura corpului gi a sufletult am€rndur mai adau sufletulu formarea Acea cea morz cea dint6 in privinl toate ac< fi o crea Cultt aceasta moralizi Cultt scolasti scolasti trebuie t elevul e in joc.. sau care. dar nici nu trebuie sa se arate insinuant.'i s 46 Immanuel Kant w H q fie joc cu intenfie gi scop final. ct fi ocupi scolasti Aul incerca. Ajungem acum la cultura sufletului. A da legi libertdtii este cu totul altceva decdt a forma natura. i-ar sugera ideea de a vrea si se impuna. dar gi pentru altii.:$ . de asemenea fizicit. cu cit in acest fel trupul copilului va deveni mai putemic Ai mai rezistent. Noi nu trebuie sd devenim nesuferiti unul altuia.. dar totugi nici prea tare superioritatea gi dominatia noastrir. lisdnd-o sa zboare pe fereastrd: . Dar trebuie si distingem bine una de cealaltd natura gi libertatea. La chemarea altora trebuie sd fie prietenos fara impertinentd. intr-un fel. decdt dintr-un tiindr impertinent care-gi dir aere de om degtept.E s . dar numai ca un om ce trebuie sa trdiascd in societate. animal riu. ce-i drept. destul de incipatoare pentru dinsul. lumea este destul de mare pentru noi toti. agadar ea nu trebuie sd producd gr4ie silitd. Nimic nu e mai ridicol decat cumintenia bdtrdneasci sau infatuarea obraznicd a copilului. 485 $i fiecare gi-ar putea lua asta drept devizA. prin sine insugi. Mai degrabi poate deveni dintr-un bdiat vioi un barbat bun. Rousseau zice: . unde lumea trebuie sd fie. fard indoiali. Mijlocul pentru dobdndirea acestui rezultat este: numai sa nu stricim nimic. nu insa informatia. Disciplina trebuie si intervind mai intdi. Copilului i se cere numai si nu fie supdrdtor in societate. buni in lisa co. gi gimnastica nu trebuie decdt si-i dea naturii directia.x q .d .

gi ea bund. in vederea faptului cd vor trebui sd intre odati in viata practicd. Aceasta formare fizicit a spiritului se deosebeqte insd de cea morald prin faptul cd aceasta tintegte numai spre libertate. Cultura fizicd insZr trebuie deosebiti de cea practicd. dar. dar amdndoud felurile de culturd trebuie infdptuite in timpuri diferite. se cauti a se impiedica depravarea. intre altele s-a imaginat chiar o metodd de a ldsa copiii sd invele ca in joc. ruie sdr i mare 47 sufletului se acordd doar in punctul cd. critici cu asprime iluzia celor ce incearca si oblind de la bdieli totul sub formd de joc. in cea scolastic5 insi elevul e considerat ca stdnd sub constrdngere. aqa'zicind. Putem fi ocupati in joc. ceea ce-i gi foarte laudabil. pe de icnue tuarea :em ca uEinici :l sd se trebuie doiali. numai un scolastich. parase animal tinel". rdu cultivat din punct de vedere moral. dar putem fi ocupali gi in sild. nu >ecopii u zice: . in cultivarea amAndurora. cultura fizicit a spiritului o impirllm in cea liberd 9i cea joc' cea scolastici. o treabdr serioasi. care metodZr este cea mai bund in educafie. intr-un numir al Magazinutui din oottingen. 9i asta se cheamd a munci' Formarea joc' scolasticd sd fie pentru copil munca. aceasta este pragmatici sau morald. cu cdt un om a lenevit mai mult. el poate avea un spirit foarte format.eti mai vioi un lere de 'itor in ?marea er fdrd tt este: purtare . dar el trebuie sd invefe 9i a munci. Formarea sufletului se poate numi. cultura abilitalii sale este. $i aga este pentru om o nenorocire cd e prea din cale-afarddispus spre neactivitate. ceea ce se numeqte a fi ocupati in orele libere. Asta produce un efect cu totul contrar. qi cd arta mai adauga apoi ceva atat la una.. nu cultiuare. firegte. Cea liberd este.Despre pedagogie trupul ste mai tnastica rbuiesd ntdi. n bine . ca 9i cultura spiritului. 9i poate fi o creaturd riutdcioasd. Lichtenberg. cu toate acestea. in cazul din urmd avem moralizare. agadar. un om poate fi foarte cultivat in privinla fizicdt. cu toate cd ei ar trebui deprinqi de cu bund vreme la ocupatii serioase. cea dintai insa numai spre naturd. fizica tot a9a de bine ca 9i formarea trupului. cu atAt mai greu se hotirdqte si munceasca' numi. copilul szrse joace. cea liberd este aceea care trebuie totdeauna finutd in seami la elev. insd. cea libera sd fie Aufostschilatediferiteplanurideeducatiepentruase incerca.stecu tigia . cdt 9i la cealalti. sd aibd ore de recreali e.

si cdnte cdrntece pastorale gi sd contemple frumusetea naturii. de fapt. straniu sd vedem cum birbati in toatd mintea sunt in stare sd gadd adeseori ore intregi gi sa amestece ca(i. Omul trebuie sa fie ocupat in aga fel incAt scopul pe care-l are inaintea ochilor sd-i umple tot sufletul. $i in ce alt loc oare poate fi cultivati dragostea de muncir. ci noi o intreprindem de dragul altui scop. Cdnd ne plimbdm. Omul este unicul animal care trebuie sd munceascd. gi de it vren mult totdr ace( ean $ $1 inse mai ina iste este sine -nl de jud enc sun ma Istc jud jud fac Act in tAn ex( h 4 . dar ei au totugi caii lor de bdtaie. va primi.. Cdci cu cdt oare e mai bun acel joc decdt jocul de-a mingea al copiilor? Nu chiar ca adultii ar cAlAn pe bdt.Silit' are sensul de -ducitor la scop" .8 . ei n-ar fi facut acolo nimic altceva decdt sd mindnce. fdra indoiali. ocupatia nu este in sine pldcutd. cu atdt ne place mai mult.tr. decdt in gcoald? $coala este o culturd siliti. gi ne place sa alegem drumul cel mai scutt. cu cdt drumul este mai lung. El trebuie s6 aiba ritgaz pentru recreare.$ * s l . Tot aga de gregita este ideea cd. ficdndu-l sZrnu se simta pe el insugi. Plictiseala i-ar fi torturat pe ei tot aga de bine ca 9i pe alti oameni aflati intr-o situatie asemanatoare. A$a e gi cu jocul de carfi. aga incdt sd nu mai fim nevoifi sd muncim. . pentru t Kant deosebegte . Chestiunea dacd cerul n-ar fi ingrijit de noi cu mai multd bundvointa lisdndu-ne sa gdsim toate pregatite de mai inainte. gi cea mai bund odihna pentru dAnsul e cea 4a7 dupi munci. dartrebuie sd fie. un rdspuns negativ. fdrd sir avem in vedere vreun scop. $ el. Ocupafia lajoc e.$ # rH s ^t 4A Immanuel Kant La muncd. Copilul trebuie deci deprins cu munca. pldcutd in sine.. daci Adam gi Eva ar fi rimas in rai. Daci meryem insi incotrova.Zwangsmiissig (n. atunci societatea care se afla in acel loc sau vreun alt lucru este scopul drumului nostru."s 's . De aici se vede ca oamenii nu inceteazd aqa lesne de a fi copii. cdci omul cere ocupafii.:' 4 "4 4 . dimpotrivd.). atunci plimbarea insigi este scopul. chiar astfel de ocupatii care implica o anumitdt constrdngere..silit" de -silnic'. gi. E.t Este extrem de pdgubitor dacd deprindem copilul sd considere toate cele ca joc. Abia prin multe pregitiri el poate 4junge sa se bucure de cele necesare pentru subzistenta sa. E de cea mai mare importantd ca copiii sd invete a munci.

istefimea. . 2. memoria etc. degi nu pot produce nimic de seama. decAt o enciclopedie vie. citeazA o reguli generald. pentru lucdtor 49 el.).pentru ce e asta?" 9i . dar din aceasta cauzA ea n-are voie sZrfie silnicd. silnicd (n'tr. )dndne drumul :m insir I vreun alegem straniu . Toate lucrurile sunt aga ficute incdt inteligenfa t in original. Facultdtile inferioare izolate n-au pentru sine nici o valoare. ddndu'i-se astfel prilejul de a-qi exercita istetimea.pentru ce e aceea?". fabule in care e imbrdcatd aceasti reguli. ria prin )cesare lrijit de r toate toiti sd :i omul numitd dam gi r decdt emple aqa de )are. : care-l Inuse lecea iince :cit in lubitor a joc. Inteligenta este cunoaqterea universalului. Un astfel de om nu este. gi un timp in care muncegte. firegte. totuqi cari materiale pentru ca altii si infdptuiasci ceva bun din ele. il putem face sa arate exemple din istorie. e de insemnat cA eainainteazd mereu.d gadd 'ede ca :oare e lu chiar ile. munci. Zicala Tantum scimus quantum memoria tenemus2 are. in acest caz.. Aceasta culturZr liberd igi urmeazi cursul ei de la copildrie pinit in vremea cind tdndrul gi-a terminat toati educatia.red. Cele inferioare se cultivi qi aqa in aceeagi vreme. Puterea de judecare este aplicarea universalului la particular. locuri din poeli unde ea e exprimatd.$tim doar ce avem in memorie" (n. Iste[imea produce numai prostii daci lipseqte puterea de judecare. de pilda. i1i . Cdnd un tAnAr. in general n-ar fi decdt sd [inem prea mult seama de curiozitatea indiscretd a copiilor. de pildd imaginatia . $i astfel de mdgari de povarZr ai Parnasului sunt utili.). Chiar dacd copilul n-ar intelege de indatd folosul acestei constrdngeri. cici. Ratiunea este facultatea de a inlelege legarea universalului cu particularul. totuqi va observa cu vremea marele ei folos. dar numai in considerarea celor superioare. gi de aceea cultura memoriei e foarte necesara. de pilda. in vederea inteligentei' Aici regula principali este ca nici o facultate mintald nu trebuie cultivatd izolat pentru sine. Ea trebuie si aibi in vedere mai ales facultatile superioare.t in ce priveqte cultura liberi a fortelor sufletegti.. sktauische. de pilda un om care are multi memorie. Silitd trebuie sd fie educatia.numai in folosul inteligenfei. ci fiecare numai in raportare la cealalti.Despre pedagogie inoio potrivi. adici inrobitoare. dar nici o putere de judecare.. rdspunzdnd totdeauna la intrebarea lor: . adevdrul siu.

Astfel. Aqa e. in futuram obliuionem. cici ele produc in sfdrgit o anumitd inclinafie. gi cele mai frumoase talente se pierd la un om care e robit distracfiei. sA luam toate romanele din mAinile copiilor. cel mai pulin in gcoald. Trebuie. s-a fdcut. 9i cu limbile. o anumiti deprindere. cea mai buni metodd. incercarea cu tabele. ei igi revin totugi in scurtd vreme. in orice caz. de pilda cdnd ldsdm sd se invete discursuri pe dinafard. iar declamarea este. cdci atut repare. Citindu-te. ce-i drept. deoarece ei igi randuiesc imprejurarile in alt mod. Tineretul trebuie si-gi aiba partea hotdrata gi determinatd de invafat. citirea de romane slabeqte memoria. 9i in foarte multe cazuri el e chiar foarte util. Memorarea e foarte necesard. gi geografia se invatd cel mai bine printr-un anumit mecanism. i de-a-ndo Mem totdeoda Mem 2) prin ci nu prin I intai pri Orbis Pi incepe c general. gi mode invitimr cea matr prin plar actuald odinioat La< gtiinta c singuru departe curgdto trebuie r in aces sau del mai ale Reg intelige Pentru t ci qi avi E. dar cel mai potrivit proceddm atunci cdnd facem sd se invete acele cuvinte ce se gdsesc la autorul pe care'l citim chiar atunci cu tinerii. nu prea merge bine. I anumiti regulile orientz I Lumea . dar cea pentru simplul exercitiu n-are nici o valoare. deoarece ei nu fac mai tArziu nici o intrebuinfare de ele. pe langa asta. la limbile vii. iar memoria trebuie si le pistreze. riticind cu spiritul qi pierzdndu-gi timpul fArit a gandi. Istoria insi e un mijloc excelent de a exercita inteligenta in judecare. Cel mai pagubitor lucru pentru copii este citirea de romane. gi aceasta din urmi este. decdt cd le servesc ca distracfie cand le citesc. de pildd. Le putem invdla sau prin memorare formala.50 Immanuel Kant q 488 urmeazd. numai o afacere pentru brirbafi. Copiii. pentru istorie inci nu s-a inventat pdna acum nici un mecanism prea potrivit. Cdci ar fi ridicol de a piistra in memorie romane gi de a le istorisi apoi altora. mai intdi impresiile sensibile. Memoria mai ales iubegte acest mecanism. inviilarea cuvintelor este intr-adevZrr necesara. Distracfii nu trebuie ingaduite niciodati. ei igi inchipuie in roman un roman nou. Din acestea fac parte gi toate lucrurile ce se invatd numai pentru un viitor examen sau in vederea uitarii ulterioare. chiar dacd se distrag in desfdtdrile lor. ii vedem ins6 mai ales foarte distrafi atunci cdnd au in cap gtrengirii rele. se pare. Trebuie szrocupim memoria numai cu lucruri ce ne intereseazd sd le pastrdm qi care au legaturd cu viafa reala. dar qi cu acestea. ea nu ajutd decdt spre sporirea impertinentei. de aceea. sau prin conversafie.

4jungem la geografia veche. chiar dacd uitim intrebuintarea lor. pentru ca inteligenta sd nu procedeze numai in mod mecanic. de asemenea. in acest caz ei n-aud decat cu o ureche. 9i nu prin buchisire. matematica pare a fi singurul mod ce implinegte cel mai bine acest scop ultim.ildd ". tr. 2) prin citire qi scriere. . nu gtiu ce citesc etc.). 9i se poate incepe cu botanica. pe care copiii si le invete mai intai prin auzite. . Avind regulile in memorie. Mai departe trebuie sZr combindm gtiinta cu vorbirea (vorbirea curgatoare.Se pune aici intrebarea: I Lumea in imagini (n. cum si le ascundi sau cum si le repare. citirea trebuie insd exercitata din cap. ci qi avdnd conqtiinta unei reguli. cdt gi cea fizicA. rdspund pe de-a'ndoaselea.. tmit . 4a9 totdeodatd. Reprezentarea formei acestor obiecte da prilej de desen Ei modelare. potrivit rdnduit. ldmurite prin plange 9i ha(i.o lla lin nsd :le.i in anu s-a . in acest fel pregdtim o inteligenfijustd 9i un gustjust. 5) prin limbi. in urmi insZrgust al ideilor. mai ales al ochilor. De la starea actuald a suprafetei pdmdntului ne intoarcem apoi la cea de odinioard. Memoria se cultivir: I ) prin pirstrarea numelor din naratiuni. Memoria trebuie cultivati de timpuriu. cu mineralogia gi cu descrierea naturii in general. vorbirea elegantd gi elocventa).ea ste. pentru care e nevoie de matematica. cdci atunci ei mediteazd. aduce bune servicii. inainte de a citi ceva. S C 5l Cea arA. ne vom orienta totugi repede iardrgi. Primul invdtdmdnt qtiintific va incepe cel mai potrivit cu geografia. La copil insa trebuie sd cdutdm a combina pe nesimtite gtiinla cu putinfa. intre toate gtiintele. fac iitor em. Apoi un aga-numit Orbis pictust. dar pe l6ngi ea. aIAt cea matematicd.red. conduc apoi la geografia politica. :aza mai ece ile :qte ide rate :in Lrile 'aa rtin . la istoria veche etc. Acesta trebuie sd fie mai intdi gust al simturilor. Dar 9i copilul trebuie sd invefe sa distinga gtiinta de simpla opinie gi credinta.Despre pedagogie ie sd r SaU r din area rivit ese etul itat. 9i inteligenta. Reguli trebuie si se gdseascd in tot ce are sd cultive inteligenta. E foarte util de a dobdndi regulile 9i prin abstractie. nu fin sau delicaf. foarte bine de a prinde regulile intr-o anumiti formuld qi de a le incredinta astfel memoriei. Istorisiri de calitorii.

El trebuie sd inteleagi totdeauna temeiul qi deductia acfiunii din conceptele datoriei. de pildd a mdsurarii cu ochiul. 52 .{ . Cramatica deci va merge.'.cre in ce intaritd in obiect nu a simtulu nu poate educatii. Totul e pierdut daca vrem sa o intemeiem pe exemple. pedepse etc. aplicarea e foarte nesiguri atita vreme pana cdnd se ajunge la reguli. farA sa le fie ingaduit copiilor sd cunoasca maxime.s Si preceadd intii regulile in abstracto gi sd se invete reguli abia in urmi. b) sau morald. el trebuie sii asculte de conducerea altuia. a puterii de imaginatie. Aici totul se intemeiazd pe exercitiu gi disciplina. Regulile insd mai trebuie ordnduite la prilej dat in clase. totdeauna cu ceva inainte.s " '1 i.$ . ci pentru a intari forfele sale mintale. deosebiti de cea particulard. nu din obignuinta. a doua insZr e activa. Ea este: a) sau fizicd. cdci nu le retinem daca nu sunt legate intreolaltd. dupi ce s-a invdtat bine aplicarealor? Sau regula 49O si meargd la pas cu intrebuinfarea? Numai metoda din urmdr e infeleapta. Caci toatd valoarea morala a actiunilor sta in maximele binelui. nu pentru a-l informa pe elev intr-o materie speciali. intr-un m sau inver dejudec Ea e ne vorbeEte citesc ai Prin seamac nevoiec ralionez nu e vor ceea ce o ratiun Fac noi ingin . deci tot ce priveqte facultd[ile inferioare ale intelectului. ameninfari. in celdlalt caz. nu numai sd sdviirqeascd binele. . a memoriei.. Ea ndzuiegte spre abilitate gi perfecfiune. Immanuel Kant . :" . l) Cultura generald a facultdfilor mintale. 2) Cultura particulard a facultd[ilor mintale. Ea n-ar fi atunci decdt disciplina. s"a vorbit mai inainte. in acest caz ea nu se intemeiaza pe disciplina. Aici gdsim cultura facultatii de cunoagtere. Educatia fizicit se deosebegte de cea morali prin faptul ca cea dintdi e pasiva pentru elev.:tr Trebuie si ddm insd acuma gi o notiune sistematicd despre intregul scop al educatiei gidespre modul cum se poate atinge. ci pe maxime. a simturilor. '. in ce intdlnim ratiunii. Altii gandesc pentru ddnsul. Despre cultura simturilor.t o bund di rdtici in P anumite f geografia timp expu trebui. Ea este pasivd pentru discipol. Trebuie sa nazuim ca elevul sdaclioneze bine din maxime proprii. a tariei atentiei gi a istefimii. h g in ce prive Copiii au c incordati I infrdnatd desdviryir pe toti col celelalte. ci si-l faca fiindc6 e binele. la invdlarea limbilor.j.

chiar daci o cred! Prin ratiune intelegem principiile. Plictisindu-se chiar de toate celelalte. o sldbiciune a simtului nostru intern. O agdfare rigida a gindurilor noastre de un obiect nu este nicidecum un talent.Despre pedagogie reguli Sau regula din urmd e gurd atdta naitrebuie . sau invers. in care imaginafia lor nu poate ratici in gol. nu :i pentru a rercifiu gi cunoascZr trebuie sd tru ddnsul. Harfile geografice au ceva ce ademenegte pe tofi copiii. Ea e necesard pentru a intelege ceea ce se invafd sau se vorbegte gi pentru a nu repeta ceva fdra infelegere. ea trebuie 491 infrdnatd gi adusi sub reguli. Dimpotrivi. E vorba de o raliune care. in ce privegte insd facultd[ile superioare ale intelectului. sZrintervinZrabia mai tdrziu. \ici gasim >uterii de lecitot ce re cultura ai inainte. in economia gi structura sa. ci de reflexiunea asuPra a ceea ce se intdmpld. in hotarele unei anumite figuri. a lotdeauna atoriei. Copiii au o imaginatie extrem de putemicd. ele trebuie si invioreze geografia. in ce priveqte intarirea atentiei. intr-un mod qi pasiv prin ardtarea de exemple pentru reguli. aqa-ziclnd. Distractia este vrajmaqd oricirei educatii. ci. ei tot mai invata ceva unde au nevoie de hdr[i. ln ce privegte cultura puterii de imaginafie. Memoria insi se intemeiazA pe atentie. chiar pe cei mai mici. dimpotrivd. aqa-zicdnd. Figuri de animale.te de cea tru elev. dar totugi nu vom ldsa-o cu desirvirgire neocupatZr. Puterea de judecare aratA ce intrebuintare trebuie fdcuti de inteligentd. Am putea face intr-adevirr la copii inceputul cu geografia. Inteligenfa o putem forma la inceput. vom nota cd ea trebuie intaritdr in general. ci trebuie sd se linA. reiazit pe vrem sd o :tc. deoarece in acest caz el e inflexibil gi nu poate fi aplicat dupd plac. vom nota urmitoarele. dar nici nu trebuie sa i se ralioneze multe dintre cele ce depdgesc conceptele' Aici inci nu e vorba de ratiunea speculativd. Cdti nu citesc Ai nu aud ceva fdrA a o pricepe. $i asta e o buni distractie pentru copii. Dar trebuie sd ne dim seama cd aici e vorba de o ratiune care e incd condusd' Nu e nevoie ca ea sd tot vrea sa ra\ioneze. plante etc. credem. Lfiindcd e ilor sti in . Ea n-ar ca elevul bignuinfd. ar putea insoti in acelaqi timp expunerea. qi ea nu mai trebuie incordali gi intinsd nicidecum prin basme. Istoria insd ar trebui. dupa cauzele gi efectele sale. a puterii de judecare qi a ratiunii. csebiti de cfiune.ci nu sunt inviitarea 53 :ici despre ate atinge. prin aflarea regulii pentru cazurile singulare. e practici. de pildd dacd punem imediat . Facultalile minfii se cultivd cel mai bine in felul cd facem noi ingine tot ce vrem sd sivdrqim. intitnim aici cultura inteligentei.

La E impotriva I cel tare si a copiilor nici stoarcd cev incipitanea d .J in aplicare regula gramaticali pe care am invdfat-o. nu trebuie sd-i facem mofturogi gi nici nu trebuie sd-i ldsim sd aleagi. Ei nu trebuie sd ralioneze asupra tuturor lucrurilor. in ceea ce privegte mdncarea. atunci cdnd incercam a scoate la rveala cunoqtintele la un elev. daci nu sunt alintati. ceilalli sa invele gi ei ceva in acelagi timp. Aici vom pune gi formarea sentimentului de plicere gi nepldcere. E de aceea extrem de important ca copiii sd invete a munci din tinerete. inlelegem 492 o harti cel mai bine daci o putem face singuri. iubesc intr-adevdr distracliile unite cu oboseala. tra este. Copiii. metoda catehetici-mecanicd poate fi consideratdr excelentd. Dar. Tala. ocupa[iile pentru care se cere incordare. in general. aga-ziciind. ii numim autodidacfi (cr6tobi6crrtor). In religia generali insi trebuie si aplicim metoda socraticir. in general. da.S i-a dat omult parintii nu lt atunci cAnd t atunci cind inrddicineaz Vointa ct ci trebuie nu naturale. exemple de cum se pot scoate chiar la oameni bdtrini unele cunoqtinte din raliunea lor proprie. ast niciodatd:. Metoda socratica ar trebui sd constituie regula pentru cea catehetici. cam inceatd. care igi ziceasiegi moaga cunogtinfelor auditoriror sdi. cu privire anume laceeace trebuie invalat din punct de vedere istoric. invdfiim in modul cel mai temeinic Ai pastrdm cel mai bine ceea ce invafim.t ' . firegte. ba1 cuvine". inclinarea spre molegeald este pentru om mai rea decdt toate relele viefii. gi totuqi se observdr cd copiii. Ajutorul cel mai mare al infelegerii este producerea.. intr-un fel oarecare. in multe privinte copiii nu trebuie si aplice raliunea. din noi inqine. in dialogurile sale pe care ni le-a pistrat platon. totdeauna nr dorim numai strica tot atA Cine insi il t sau morali. trebuie sd avem in vedere sd nu turndm in capul lor cunoqtinte rationale. De obicei mamele le intrd copiilor prea mult in voie gi. Ea trebuie sd fie negativi. socrate. I Copiii nu dacd iegim ir Amintim aici Nu se prea v( de pildd. in expunerea religiei revelate. q 54 Immanuel Kant . Metoda cateheticd-mecanici este. Ei nu trebuie sd cunoasci principiile actiunii necesare pentru a-i face bine educali. Asta t nu-i lasd sd zb ceva. Numai putini oameni insd sunt in stare sa o facA. gi e greu si intocmim lucrurile aga incdt. bund in unele qtiinfe. mai alt mamd. dar sentimentul insugi nu trebuie moleqit. dar indati ce e vorba de datorie trebuie si-i facem sd cunoasca principiile. ii molegesc. ci sd scoatem din ei aceste cunoqtinfe. ca ii ia totugi unr sd se veselea Se crede ci-i lisdm sa fi tocmainec sunt bolnavi in faptul cd P curaj nou. de pildi. La formarea rafiunii trebuie sd procedam in mod socratic. de asemenea.

:r-un fel >ameni r multe buie si noasci afi. de pildi.. qi chiar ii bate daca n-au fost cuminti. lisdndu-i si stoarcdr ceva prin sili. Vointa copiilor nu trebuie. Dacd insd ii facem mereu sd se ruqineze. Ei devin astfel mai ales daci iegim impotriva lor cu vorbe grele gi ii rugindm adeseori. copilul trebuie sZrasculte orbeqte.Sa-tifie ruqinel". Ribdarea are doud infdfiqdri. Natura i-a dat omului ruginea ca sd se trAdeze cdnd minte. acela nici nu renuntd la sperantd. frAntd. .Nu se obiqnuiegte. sd alerge etc. lipsa de nddejde strici tot atat de mult cdt e in stare sa indrepte tiria curajului' Cine insi il mai poate dobandi. baga degetul in gura etc. La inceput. sau in faptul cd dobdndim curaj nou. Dacd deci pdrintii nu le vorbesc copiilor niciodati despre rugine decit atunci cdnd mint. prin faptul cd mamele nu-i lasa sd zburde.apoi sd indrepte lucrurile. Nu se prea vede de ce adicd ar avea si se rugineze copiii. Asta se explicd. sd se joace qi si se veseleascd dupd cum e felul biietesc.. ci trebuie numai condusir aqa incdt si cedeze in fala piedicilor naturale. decdt in cazul in care mint. De aceea nu trebuie sd ceddm copiilor nici chiar in prima copilirie la tipatul lor. E impotriva naturii ca copilul sa comande prin tipntul sdu 9i ca cel tare sZrasculte de cel slab. dar noascZr :sdnu r din ei rstituie rtd. rivegte rebuie fr prea xvd cA 55 copiii. ilor sdi. cum am sPus-o mai sus. mai . Dar asta n'ar fi tocmai necesar. se inradicineazA la ei o timiditate care nu-i va p6rasi niciodati. care ii ceartd. dar nu trebuie sd le strigdm niciodatd: . Ea consta sau in faptul cd pierdem orice speranta. Amintim aici mai ales strigitul multor pirinti: . Prima infatigare nu e necesarA dacA cerem totdeauna numai posibilul. mai ales bdietii. de teamir sd nu li se intdmple ceva. insd. De obicei pdrintii greqesc aici qi se incdpdfaneazd. nu se cuvine".. cdnd.qie rcam a [e 9i ei ste. de religiei netoda l punct rate fi cere gi insuqi tru om >ortant u sunt rseala. Iar cur4j nou putem dobandi daci dorim numai ceea ce e just. cu privire la starea sa fizicdr sau morali. fireqte. Tata. Firegte insd cd ei au nevoie de rdbdare cdnd sunt bolnavi etc. fdrd indoiala. ei in toati viata lor ar rogi totdeauna de ruEine atunci cdnd mint. ii ia totuqi uneori la cdmp gi ii lasi aici sa alerge. asta le putem spune. il iubesc mai mult pe htnl lor decdt pe mami. sunt in ocratic.. Copiii nu trebuie fdcuti nici timizi. Se crede ci se poate exercita rirbdarea copiilor prin aceea ci-i lisam sd agtepte lungi vreme un lucru dorit. La boald.Despre pedagogie .elegem crul cel >dulcel vAldm. refuzdnd copiilor.Sa'ti fie ruginel".

Din alintare insd rezultir o prea mare paguba pentru toatd viafa. dar atunci cind o fac din simpld supdrare si-i lasdm sa !ipe. trebuie sd se intdmple. Gasind insd o cauza sa nu o indeplinim. Rezistenfa ce o intdlnegte copilul in acest caz este foarte naturald.H w Y l modul de git a actiona du disciplind nu totuqi cu anii a cZrrorechitz mici acest lu cere deci de Cdnd co sd-l intimPir da crezare e qi il rasplatir avea bine. la rdndul nostru. nu pe disciplind. la drept vorbind.q . nu-i facem lui nimic pe plac. gi asta numai pentru a le opune rezistenld gi a-i face pe ei. dar cu atat mai mult sunt ei furioqi in interiorul lor. firegte. ceea ce totugi nu putem admite decdt foarte arareori. sir le venim in 4iutor. daca ii roaga cu stdruinti. sd-qi manifeste supdrarea. tot ce cer ei. Unii copii insd capdta de la parinli tot ce cer. cealaltd formeaza . Cultura morald trebuie sdrse intemeieze pe maxime. nici noi. incA nu l_au cunoscut. atunci e cel mai bine sd proceddm in felul cd. pentru mur nici prelunl lisa copiilol $ i$ 'a . ale umanitZ sunt qi ele inteligentd: sa treaci n< potriviti grt Dacd vt dZrmbine st anumit plan exactitate. Dacd lisdm copiii sd dobdndeascd totul prin tipete.d 56 Immanuel Kant tdrziu. ce-i drept. dar sunt cu desdviirqire rau educafi cind ne impotrivim de-a dreptul voinfei gi dorintelor lor. intrucilt doar nu facem decdt sd nu le intrdm in voie. Fringerea voinlei produce o mentalitate de sclav. sFrsimti superioritatea pdrinfilor. Copiii sunt alintati cand li se intri in voie. noi nu ne vom lisa induplecali nici prin multa rugare. mai ales in timput cdnd incep sd vorbeascd. pe cdnd rezistenfa naturald produce docilitate. atunci cind ei lipa gi noi credem ca lise intampla ceva neplacut. Modul in care ar trebui si se poarte. noi trebuie sd indeplinim rugdmintea copilului.i* . Acest refuz are apoi efectul nemijlocit cd nu trebuie sA refuzAm adeseori. gi aceeagi atitudine trebuie observatzr neintrerupt gi mai in urma.! . Alintarea se face de obicei atiftavreme cdt sunt ojucdrie a parinfilor. gi este. in acest caz. cind ne impotrivim vointei copiilor. ei devin rauticiogi. De aceea. insi e foarte absurd si le refuzdm fdrit 494 cauza ceea ce agteapti ei de la buniitatea parinlilor. Regula ce trebuie sd o observiim deci la copiii de viirsti frageda este ca. orice refuz trebuie sd fie irevocabil. a la altceva d< bun sau rau Maxime morala treb copiilor noti intemeie sZr este ceva a aruncam ag Prima strddt Caracterul inceput ne . negativd. ( cZrciputem f pedeapsd. ci copilul are o predispozilie naturali pentru incapafanare.S . daca nu intervine o cauza importantd pentru a proceda altfel. dacd dobandesc insd totul prin rugdminte.1 ffi . daca el nu ne face nimic pe plac. ceea ce. Presupundndu-se.. Aceasta impiedicd necuviinlele. cei slabi. ei devin molegili. ii impiedicdm totodatd.

nu trebuie sa-l pedepsim. ln chestiunile indiferente le putem ldsa copiilor alegerea. unde nu se intdmpld aqa' cErciputem face binele fErAa primi risplatd. 9i acest timp apoi nu trebuie nici prelungit. nici scurtat. La inceput. Moralitatea este ceva atdt de sfant qi de sublim incdt nu e ingdduit sa o aruncam aga. Si asta i. la it sd nu le tot ce cer. daci nu-ifacem talitate de me. cei slabi. Cand copilul. Prima strdduintd in educatia morala este de a forma un caracter. toatd viata. ar sunt cu ptulvointei ne cat sunt vorbeasca. anumite legi. ci si-l intdmpindm cu dispret. iar mai t2rziu. nu pe formeazir J/ modul de g6ndire. de pildd. Nici o cdlcare a legii qcolii insa nu trebuie sZrtreacd nepedepsitd. de pildd. Maximele trebuie sd izvorasci din om insuqi. cu dispret. atunci el face binele pentru a avea bine. Vedem insd lesne cd la copiii mici acest lucru e greu de fdcut. pentru distractie. 9i el va fi bun sau rau dupd cum va gdsi cd e mai folositor pentru dinsul. copilul asculti de legi. 9i rdul fdrd a primi pedeapsi. minte. nu trebuie si pedepsim. Copilul trebuie sd invete a acfiona dupa maxime 495 a caror echitate o infelege el insuqi. Caracterul sti in abilitatea de a acfiona dupd maxime. Astfel le fixdm. care trebuie urmate cu cea mai mare exactitate. atunci acest copil devine un om care nu se va gdndi la altceva decdt cum ar putea strdbate bine in lume. care se stinge insZt totuqi cu anii. pundnd-o in acelaqi rang cu disciplina. Dacd insd pedepsim copilul cind face ceva rdu 9i il rdsplitim cdnd face binele. ele izvoritsc din propria inteligenfa a omului.Despre pedagogie fuzdm fArA lor. Maximele sunt gi ele legi. todati. poi efectul nite decdt ald pentru ul cd. bindeascd : insi totul intervineo rebuie sd zasdnuo tltd rugare. qi nu dupi anumite impulsuri. rcd nu l-au a copiii de em ci li se tncicdndo . deqi pedeapsa trebuie si fie totdeauna potrivita gregelii.i atitudine tenta ce o gi este. maxime ale umanitifii. Cand iese apoi in lume. Dac6 vrem sd formdm la copii un caracter. Daca vrem sd intemeiem moralitatea. un timp pentru dormit. Prin disciplind nu ramAne decdt o deprindere. dar subiective. spundndu-i ci pe viitor nu i se va da crezare etc. trebuie si ne ddm bine seama ca sd-i facem sa observe in toate lucrurile un anumit plan. ce-i :buie si se :eriorul lor. numai ci ei trebuie sd respecte totdeauna . Trebuie si ndzuim ca copilul si se deprindi a acliona dupi maxime. La inceput ne insugim maxime ale gcolii. pentru muncd. in cultura moralZr trebuie si cautZrm chiar de cu bundr vreme si dam copiilor notiuni despre ceea ce este bine sau riu. 9i cd de aceea cultura moralZt cere deci de la pdrinfi gi invdfitori foarte multi pricepere.

in unele cazuri. gi atunci ea e absolutd. uoluntard. Aceasta este de douii feluri: mai intdi o ascultare falA de de uoin[a absolutd. in al doilea rdnd. apoi. mai greu. qi atunci ea e de celdlalt fel. dupd ceas. La copii insi nu trebuie si formdm caracterul unui cetdfean. Aceastd lege insa trebuie sd fie universala. degi poate cd nu-i sunt pe plac. mai ales al unui elev. este o dispozilie spre formarea caracterului. dar sunt multe lucruri pe care trebuie sa le prescriem qi ca datorie. Ascultarea poate fi dedusd din constringere. dar de multe ori aceasta dojana e nedreaptd. indati ce copilul vede cd nu toli ceilalli trebuie sa se supund gi ei aceleiaqi legi. gi aceastd regularitate. presupundndu-se chiar cd copilul n-ar pricepe datoria. nu inclinatia. deoarece pregdtegte copilul pentru indeplinirea acelor legi pe care trebuie sd le indeplineasca in viitor ca cetdtean. insd. Se tot vorbegte ci copiilor trebuie si li se infaliqeze toate in aga fel incat ei sa le faca din inclinafie-plicere. sau din incredere. e foarte importanti. adeseori nu gtim cum sa-i luam. nici o preferinla fafa de un copil in mod deosebit. de pilda pe omul care. gi fafa de uoin[a cunoscutd ca ra[ionati pi bund a unui conducdtor. 496 Oamenii care nu gi-au propus anumite reguli sunt govditori. ceea ce e de observat mai ales in qcoli. totuqi e mai bine aqa. Cici cu privire ta ddrile publice. Caci altfel legea inceteaza de a fi universala. ci ceva este datoria sa ca om. ci caracterul unui copil. ne poate conduce numai datoria. deqi pare a fi pedanterie.s . gi copilul va intelege. totugi. ci ceva este datoria sa ca copil. el devine rebel. tine inainte de toate ascultarea. firegte cd e bine aga.\ { i d 5B ' Immanuel Kant $ ceea ce gi-au fixat o dati ca lege. a fixat pentru fiecare acfiune un timp anumit. la munca avutd in diferitele funcfiuni gi in multe alte cazuri. dar qi cea dintai e foarte necesara. De aceea copiii trebuie sii stea sub o anumiti lege a constrdngerii. Asta aduce apoi mare folos pentru intreaga viafd. D drept ca adeseori ii dojenim pe acei oameni care acfioneazAtotdeauna dupi reguli. gi nicicdnd nu putem gti bine ce trebuie si credem despre ei. De caracterul unui copil. nici o predilectie. credem. invitdtorul n-are voie sd arate. Aceastd din urmi ascultare. intre mai mulfi copii. Dacd ar { il putea int la o virsl Orict ascultare calcare z de priso: Pede a fi onot cdnd un inclinatii fel de pt moralitdt este o p Ped sau in a! morali I luare-ar (dispozi caci ace (dispozi Asct a adolet este sau singur p dacAmi deoarec numai i deafi pedepsi nu treb pedePs pedePs caracte inlocuia Ped negativ asupra d $ .

are voie sd o preferintd a inceteaza toti ceilalti rebel. Aceasta este sau de fapt o pedeapsdnaturald. gi uni a unui .Despre pedagogie trebuie si rui copil. Aceastd pedeapsd este sau fizica. rnt qovditori. teqtecopilul deplineasci ac. tigeze toate 'e. gi aceste pedepse sunt cele mai bune. Pedepsirea e morald cind lovim in tendinfa individului de a fi onorat qi iubit. tendinta care ajutd moralitatea.trdngere. Ascultarea este. gi aceasta are drept consecintd o pedeapsa. $i la o cilcare a poruncii din nebdgare de seama pedeapsa nu este de prisos.de pildd iune un timp ld. La inceput insd constringerea morald trebuie sd inlocuiascd lipsa reflexiunii copiilor. sau a adolescentului. de pildi cdnd umilim copilul. deoarece omul le experimenteazd in tot cursul viefii sale. persoana lor fiind obiect al afectului altuia.l a : cazuri. Daca ar 59 putea intelege gi acest lucru. Cdlcarea ei e urmatd de pedeapsd. sau morald. o privire dispretuitoare este o pedeapsi suficienti gi cea mai potriviti pedeapsd. Pe care gi-o atrage omul singur prin purtarea sa. primindu-l cu o rdceald glaciala. ne pundndu-se bine aqa. ascultarea ar fi gi mai perfecti. Pedepsele fizice nu trebuie sd fie decAt o completare a celor morale. Orice calcare a unei porunci la un copil este o lipsd de ascultare. gi atoria sa ca m. ttem gti bine rriii dojenim guli. de pildd cind copilul se imbolndvegte dacd mdndnca prea mult. Copiii le considerd in acest caz numai ca urmiri asupra lor. Cdnd pedepsele morale nu mai ajutd deloc qi cind trecem apoi la pedepse fizice. inclinatia de a fi onorat qi iubit este un mijloc sigur de a proceda in pedepsire in aga fel incdt ea sd fie durabild. cdnd copilul minte. Aceste inclinatii trebuie susfinute cdt se poate de mult. deoarece vine in ajutorul moralitafii. in unele uri pe care I apoi mare : p u b l i c e . Celelalte pedepse trebuie aplicate cu luare-aminte. Felul dintai e inrudit cu pedeapsa morali qi este negativ. Pedepsele fizice constau sau in refuzarea lucrurilor dorite. ceea ce insi nu e cu putinta decdt la o virsti mai inaintatd. ca sd nu rezulle de aici o indoles seruilis (dispozitiune servila). 9i nu numai in copildrie. Nu e bine sd impd(im copiilor rrispldti. sau ascultarea copilului. Pedepsele care se aplica cu semne de mAnie au un efect negativ. de pildd. mai departe. sau in aplicarea pedepselor. mitd lege a ersald. sau insi pedeapsa e artificiala. prin acestea nu se mai formeaza totuqi un caracter bun.giaceastd ipozitie spre r tine inainte mai intdi o >ilea rdnd. in . gi e de celdlalt importanti. cdci aceasta ii face interesati gi produce o indoles mercenaria (dispozitiune mercenard).ceea . De aceea acest fel de pedepsire este cel mai bun.

49a Ascultarea adolescentului se deosebegte de ascultarea copilului. ba ele gZrsescchiar in aceastd manifestare o dovada. cdci acum copilul o pricepe bine. N ceea ce-i gregiti. Adeseori ne imbujordm ruginandu-ne de obriznicia altuia de a ne invinui de ceva. in nici o conditie nu trebuie sd ciutdm sa stoarcem ffi de la copi atrage ch pedepsi t pedeapsd PedeP care cele pildd cdnt sociabil. E obligafia tatalui sdrvegheze ca copiii si se dezobiqnuiascd a minti. cdnd sunt pedepsiti. rea-vointd minie fatr Unal' sociabilit totdeaune acestui lu Copiii sd desfitiril unul dint caracteru potrivnicZ Copiii soarele. magulitoare lor. dar nu este totdeauna o dovadd.'d . Ea este trZrsdtura fundamentald qi nota esenlialA a unui caracter. Unii copii au o inclinafie spre minciund. A vorbi copiilor de datorie e osteneald zadarnica. care foarte adeseori trebuie atribuitd unei imaginatii vioaie. pedepsele trebuie si li se aplice copiilor totdeauna [inandu-se seama ca ei si vada cd numai indreptarea lor ' este scopul ultim al pedepselor. A lisa copiii sd multumeascd. Ea nu se poate ivi decdt abia cand sentimentul de onoare a prins rdddcini. dacd are ceva bun intr-insul. Cand pedepsele fizice sunt deseori repetate. indata ce a crescut mai mare. daca pdrintii iqi pedepsesc copiii pentru incipatAnare.60 Immanuel Kant general.. Un om care minte n-are nici un caracter. ele produc incdpatAnare gi. imbujorarea de ruqine ne trddeaza cdnd mintim. ci adeseori ei se lasi lesne induplecati daca li se vorbegte cu bldndete. $i ruginarea nu trebuie pusd in aplicare la copii. A face ceva din datorie inseamna a asculta de ratiune. ci abia la virsta tineretii. dar. cdci mamele de obicei considerd aceasta ca un lucru lipsit de importantd sau de importanti prea micd. ei ii fac tot mai incdpdtdnafi. Copilul ar putea fi condus numai prin instincte. qi sub seve scurti vre in acest st gi unde se Sufletul d Mulli buni gi ct Sunt anii supugi dit gi incd mz $ fl rS puer. Un al doilea element principal in intemeierea caracterului copiilor este dragostea de adevir.Multe a . trebuie sd intervina gi notiunea datoriei. Dar aici este locul si se faci intrebuintare de ruginare. gi. e absurd gi ii face pe copii servili. ci veseli. $i nu totdeauna oamenii cu infifigare aspra sunt gi cei mai rAi. asta rezulta numai din temperamentul siu. La urmi ei considera datoria ca un lucru a ciirui neobservare e urmata de nuia. privind excelentele dispozitiuni gi capacitdfi ale copiilor lor. Ea consta in supunerea la regulile datoriei. suo t . sd sdrute mAna etc.

caci atunci suntem prea de tot supugi disciplinei. in acest scop servesc anumitejocuri la care copilul are libertate. le onoare a caracterului :trisitura Un om care n intr-insul. Multi oameni cred cd anii lor din tinerete au fost cei mai buni gi cei mai pldcuti din viata lor. qi nu din sili.tr. cdci in acest caz ea e in scurti vreme inabuqitd. Pedepsele mai pot fi imparfite in negatiue gi pozttive. Copilul ar ce a crescut $iruEinarea sta tineretii. invritdtorii insa nu. ea se reface iaragi. O religie ce-l face pe om intunecat la suflet e gregitd.inainte de toate. i copii au o cri trebuie sd vegheze namele de importantd r in aceastd excelentele i este locul n copilul o eazd cAnd leseori ne l ne invinui d stoarcem 6l de la copii adevirul prin pedepse.).trebuie sdrne ferim de a purta mdnie fata de copii. sudavit et alsit. Unii invdtdtori sunt impotriva acestui lucru in gcoli. Inima veseldrnu trebuie tinuta totdeauna sub severitatea constrdngerii gcolii. Cand are libertate. el a asudat gi a degerat' (n. doar ci minciuna lor ar atrage chiar indati o pagubd dupi sine. Sufletul devine apoi iaraqi senin. sau nu e sociabil. altminteri. Pedepsele pozitive insd se vor aplica pentru rea-voinfZr. fecitque puer. Numai inima veseli e capabili sd simti plicere pentru ceea ce-i bine. senini ca soarele. Chiar Horatiu zice: Multa tulit. Pierderea stimei este unica pedeapsd potriviti pentru minciund. A face orbicopiilor deri datoria a. e absurd tunt deseori parintii i9i fac tot mai liEare asprd induplecafi I ascultarea rriei.trebuie si prefere pe nici unul dintre elevi pentru talentele sale. qi atunci ii vom pedepsi din cauza pagubei. Sunt anii cei mai apisatori. Copiii sa se pregiteasci pentru cea mai dulce dintre desfitirile vietii. dar aceastit pozilie e foarte nedreapti. gi incd mai rar libertate. sau e lipsit de politete. se ivegte o invidie potrivnicd prieteniei. dintre care cele dintai s-ar aplica in caz de lene sau imoralitate. Un al treilea element in caracterul copilului trebuie si fie sociabilitatea. 499 -r . deoarece. insZr. gi unde se striduiegte sa-i intreacd totdeauna pe ceilalti in ceva. iar in privirile lor. de pildi cand copilul minte.l I -Multe a indurat gi a ficut copilul. Copiii mai trebuie sd fie sinceri. Dar nu este tocmai aga.Despre pedagogie r totdeauna reptarea lor ii sd multu. iti. ci numai pentru caracterul siu. gi arareori putem avea un prieten adevdrat. trl trebuie sa tind prietenie cu altii gi si nu fie totdeauna singur pentru sine. cdci el trebuie sd-l serveascd pe Dumnezeu cu inimd veseli.

Prin aceasta el capdti o infitigare afectatd. Unii pdrinti se bucuri cind copiii lor pot vorbi de timpuriu ca bitranii. Tocmai de aceea trebuie si luptdm de cu buni vreme qiimpotriva vanitifii sale. Asta se intampld insi cind copiilor chiar de timpuriu li se tot vorbeqte de cAt de frumogi sunt. Din astfel de copii insi nu iese. curati gi modesti. nimic bun. iar viftutea bdrbdteasci ii lipseqte.': :l Dduca 5) moralitt fie temeini gi cum an apoi nu le abilitate gi Temeinicii barbat. sau. Dl nu trebuie sd devina un imitator orb. Un copil nu trebuie sd fie mai deqtept decit se cere pentru un copil. ei trebuie si o primeasci numai ca pe ceva necesar.$ tii{ . Societatea buni ii este o povard. lii. Dar qi pirintii nu vor pune pret pe acestea. 62 Immanuel Kant : .. pilda este atotputemica gi intdregte sau nimicegte povata buni. cu desdvirqire. Tot aga de insuportabil devine copilul care vrea si urmeze chiar toate modele. Un copil insi care e inzestrat cu maxime morale potrivite britranetii iese cu totul in afarA de menirea anilor sii. sd poarte mangete. At in ce abilitatea de oamer de multe insugire a Dacd i inchis gi r ar trebui I aparentei 90 POSe pricepem ingine int ascunder Disimulat uneori. gi poate chiar gi tabachere. in cele din urmZr. de pilda cand vrea sa fie fnzat. Podoabele nu se potrivesc copiilor. Un astfel de copil nu va deveni niciodati un bdrbat priceput gi cu inteligentd senind. i$ . care nu-i gade bine unui copil. Copiii nu trebuie instruiti decAt in astfel de lucruri care sunt potrivite pentru vdrsta lor. de obicei. nu trebuie si i se dea prilejul de a deveni vanitos. de cdt de minunat ii prinde cutare sau cutare podoabi. imbrdcimintea lor. caci gi in aceste lucruri. dr un mijloc :\ . sau dacd li se promit gi li se dau podoabe ca risplati. ca in toate. Copilul si nu aibd decdt inteligenfa unui copil gi sd nu se arate prea devreme.''I ]T ir. nu se vor uita mereu in oglindd. gi nu face decdt si maimufdreascd. t$ 1ft ttt {}H . mai bine zis.

ifigare ii este urma. Temeinicia trebuie si se arate de gdndire. utititut. acea aparenld exterioari' ascunderea propriilor defecte 9i ingaduiti Disimularea nu este totdeauna fdlamicie.e sunt piii lor sd nu egtept nitator rtrivite u face igenta rpilnu enind. adicd de a vedea nevoie de oameni pentru scopurile noastre' Pentru aceasta e e cea din urmd de multe lucruri.darseapropietotugidenesinceritate. t buni ruie si i cdnd umoqi loaba.$iaceastdartdtrebuie necesar si s-o posedim. Abilitatea e necesard 9i talentului' pune in ce privegte pruden[a. gi szrdevinir cuincetul obignuinlzr in modul unui TemeiniCia constituie elementul esenlial al caracterului barbat. ririntii llindd. insa.u. ea ocupd locul al Daci ar fi si lisam copilul in seama prudenlei' el ar deveni Mai ales inchis qi nepitruns. prudenla doilea' insugire a omului. dupd valoare. dar ar putea pitrunde pe ceilalti' artrebuisdfiedenepZrtrunscuprivirelacaracterulsdu. pL a" aftd parte' si ne facem adicdr inqinl impenetrabili. rabele destd. ea rezida in arta de a cum putem sd ne servim abilitatea in practica. : chiar ngete.Fatdrmiciaeste indati un mijloc foarte uracios' Prudenla cere si nu ne iegim . sd avem griji ca Nu trebuie sd avem aParenla ca fie temeinicd. pentru asta se cere disimulare. qi poate fi uneori. A pdtrunde pe allii e dificil' dar e pe noi pricepem aceastd arti 9i. it ce priveqte abititatea.Arta aparenleiexterioareestebuna'cuviinfi. rici qi ^Pt^ctic\ ebuca{i U espre Educalia practici cuprinde: l) abilitatea' 2) prudenta' ea si 5) moralitat. gi cum am avea cunoqtinfe despre lucruri Pe care totugi mai in apoi nu le putem infdptui. La drept vorbind. qi nu trecitoare.

dar temeinica? E mai bine sa gtim pufin. omul trebuie sd se deprindi cu privire ra incrinafiile sare aga incdt sd nu devina pasionat. un om hotdrilt (strenuus) este acera care are prdrcere pentru a voi. o simpatie duioasd gi languroasi trebuie evitatd la copii. Acesta rezidd in hotirdrea necrintitd a voinfei de a face ... aici am vedea dacdr 9i sunt milostivi sau ba. Pt Ceea ct hotirdri. se cere curai 9i inclinafie daca vrem sd invdfdm a ne ripsi de ceva. pentru a invafa murt. prudenfa e necesara pentru temperament. in ce imprejuriri se poate afla.. pricepe cul dintr-o dati Ce folc ziua. dar trebuie totugi si fim hotarafi. de aceea' cel mai bine este sd gtie din toate cdte ceva temeinic. La mai numeq igi infaPtui< bine daci s Cel ce pliteqte mt omul care I intr-o cliPi nu se Poa ceea ce es avut totdea nimic nici . Dar trebuie si invafam gi cu temei. Or.. deci lente. sa avem o mare cantitate de cunogtinfe. decit murt gi superficiar. t. se pune chestiunea: ce este ' preferabil..rabdagi deprinde-te a supoftar. sau p dimineata e diminea[ast amdndnd a acest fel. in cazur din urmd. susfine et abstine este pregdtirea pentru o moderalie infereaptd. ea se potrivegte numai unui caracter sensibir. ci el trebuie sd invefe a se lipsi de ceva dacd i se refuzd.Omul ne q :a . dar nici nu trebuie sd fim prea nepdsitori.* s . Lucrul cel mai important este intemeierea caracterurui. ceva. cdci altminteri er ingari pe arlii cu cunoqtinlere sare invdfate doar la suprafatd. Daca vrem sa formim un caracter bun. dar nu de pildi. pentru a avea nevoie de cutare sau cutare fet de cunoqtinfe. gi apoi in exec zice Horatiu cdnd am fd chiar dacd n ceva. i $ t i i q 64 Immanuel Kant I il -t din fire. Nu trebuie deci si fim vehemenfi.l . simpatia se mai deosebeqte de milii gi este un rau care constd in a te tot vdicdri despre un rucru sau altul. dacdr sunt insd totdeauna darnici numai cu banii parintilor lor. rezistenf-r etc. asta nu inseamnd nimic. cd dimineata P lucru. trebuie sd inliturdm mai intdi pasiunile. firegte. Aceasta contribuie la moderarea afecturui. susfine inseamnd . deci festina. Temperamenturui ii aparfine simpatia. sau numai una mai micd. gi. caci in sfirgit tot se observii ripsa de profunzime. Dar copilul nu gtie. Trebuie sa ne obignuim cu refuzuri. gi deci sd avem timp pentru fiecare lucru. Maxima Festina tenfe indicd o activitate continu d ra care trebuie sa ne grabim foarte. A fi hotarat se deosebegte de a fi vehement. iar na cind imPu nimic la sc Pentru insemndm Trebui cdt se Poi # I . dar acest pufin cu temei. Ar trebui sa ddm copiilor bani de buzunar din care sii poatd qiuta pe cei nevoiagi. 5ol Moraritatea privegte caracterur.

deqi ne place totuqi vAzdnd cdr iqi infdptuiegte hotdrdrile qi e statornic. Cici un bdrbat care-qi Propune ceva. :va. :entru e este numai n. cu toate ca ar fi mai bine daca s-ar manifesta in acest fel in lucruri bune. La un om rZrucaracterul e foarte stricat.intrucdt doar nu se poate intdmpla dintr-o datd minunea ca el si devini ceea ce este acela care gi-a intrebuintat bine toati viata qi a avut totdeauna gdnduri cinstite. gi in aceasta constZt un caracter bunl De pilda. cdnd cineva iqi propune sa se scoale totdeauna de 5o2 dimineald pentru a studia. re lipsi etc. dar sfargit i. Omul ncit sd . dar aici el se mai numeqte gi neinduplecare. de reinic. sd inteleagd pe cdt se poate datoriile pe care trebuie si le indeplineasci. Ceea ce este impotriva moralei se exclude din astfel de hotirdri.Despre pedagogte trebuie 4fi. Cel ce am€rnZrtotdeauna executarea hotdrdrilor sale nu pliteqte mult.)' . amdn2nd astfel de azi pe mdine executarea hotirdrii sale.Omul neclintit in hotirarile sale" (n. in acest fel. udtate :rului. in schimb. gi 65 apoi in executarea realdaacestei hotdrirl. Tot de aceea nu putem agtepta nimic nici de la pelerinaje. 9i primdvara se scuza ca dimineata e inci prea rece qi i-ar putea face rau. A fi totdrAt lceasta pentru te este ormdm r. cdnd am fagnduit cuiva ceva. zice Horafiu. el nu se mai increde nici in sine insugi. uioasd numai mild 9i :ru sau are sa ilostivi banii a care rstina. CZrci omul care a trdit totdeauna in desfrdu gi vrea sdrse pociiascit intr-o clipi nu poate reugi nicidecum sd o facZr. caci nu se poate pricepe cum pelerinajele gi alte obiceiuri pot contribui si facd dintr-o datd dintr'un om desfrinat un om nobil. Aqa-zisa pociinld viitoare este de acest fel. mdncam incZro datd pe atdta. Wr propostti tenaxt'. chiar dacd mi-ar aduce pagubd. Ce folos poate ieqi pentru cinste 9i indreptare cdnd postim ziua. Dar >entru 9i. pani la urma. sau cdnd impunem corPului o caznZrcare nu poate contribui cu nimic la schimbarea sufletului? Pentru a intemeia in copii un caracter moral. prin pilde qi porunci. sau pentru a face cutare sau cutare lucru. de pildd.adacA ortal". vara insa ci dimineata se poate dormi aga de bine gi ca somnul iieste plicut. iar noaptea.red. cazne gi posturi. trebuie sa-mi tin promisiunea. trebuie sa ne insemndm urmdtoarele: Trebuie si-i facem.. dar nu o face. nu poate avea incredere nici in sine insuqi. t . sau pentru a face o plimbare.

t mea. 5o5 dimpotrivd.. care. insd copiii n-au. il lovegte etc. s doar sdn-are ni Mul cuprind cumaft am spu demnitz ideea u comPar incepe I demniti Dar de r are si s 9cc cear( copiilot ar treb intdmp la sine cineva e migcr pe car( e asta.Nu face asta. atunci sd nu zicem: . de pildd. fii milos! E doar un copil sdrman" etc. . in sr nimic. b) Datoriile fatd de altii. propriu-zis. in nddejdea de a dobiindi printr-o purtare atdt de nedemnd bundvoinfa lor. Acestea nu constau in a-gi procura o imbrdeiminte stralucila.. de fapt. fdcindu-l sd simtd ciit de potrivnicd a fost purtarea sa dreptului omenirii. Respectul gi stima pentru dreptul oamenilor trebuie sd i se intipdreasca copilului chiar foafte de timpuriu. asta il doare pe celalalt.. Aici vom considera deci mai de aproape: a) Datoriile fald de sine insugi. ci sd ne arAtdm gi fafd de ddnsul cu aceeagi trufie. gi datoria lui este de a face sa se arate in persoana sa proprie aceasti demnitate a umanitafii. intrucat doar poate gdndi qi comunica altora gdndurile sale. omultrebuie si fie foarte sobru qi moderat. de pilda in caz de necurd[enie. e ingddu imagin cel pul necesi minciu mult f. Dar noi ne lepddam de aceasti demnitate a umanitalii cind. cdnd sdvdrgim pacate impotriva naturii.. Demnitatea omului am putea face si o simtd copilul chiar Ia el insuqi. Dar copilul se poate injosi gi..66 Immanuel Kant Datoriile pe care le are de indeplinit copilul nu sunt decit datoriile obiqnuite fata de sine insuqi 9i fafd de allii. atunci gi acestea sunt impotriva demnitafii umanitifii. doar e scarboasdrpentru oameni. citci. Minlitut il face . degi totul trebuie sd fie frumos gi curat. pentru a avea in interiorul siu o anumitd demnitate ce-l inalli inaintea tuturor creaturilor. in a da ospele grandioase etc. qi trebuie sa veghem bine ca si le puni in practicd. de pildd. deloc m dacd pd din pdin lor. ne dedam befiei. cand ne aruncim in tot felul de desfriluri etc. ficdndu-le neintrerupt complimente. Aceste datorii trebuie deci deduse din natura obiecturui. cdnd un copil intalneqte alt copil mai sdrac Ai il impinge cu trufie din cale sau de tanga sine. cdnd omul se tdrdgte inaintea altora. Mai apoi. cel pulin. dacd v banii. ceea ce il injosegte pe om cu mult sub animale. ile nu constau nici in cdutarea satisfacerii poftelor gi dorintelor noastre. sub demnitatea umanitalii prin minciunir. pe om sd devind obiect al disprefului general gi e un mijloc sa-i rdpeasci in fata sa proprie stima gi increderea pe care fiecare ar trebui s-o aiba pentru sine.

Asta o putem vedea. cdci. cum am spus.. Aceste Aici vom I tau in a-gi ioaseetc.. in aceea ca omul pAstreazA. Acesta ar trebui sd confind cazuri care ar fi populare.deoarece el inci n-are nimic in stdpdnirea sa. demnitatea umanititii. El are. El se dojeneqte cind are inaintea ochilor ideea umanititii. o bucatd qi mai mare. Cand numdrul anilor sporegte. eu fac o fapta merituoasd. dacd pldtesc insi datoria mea.dinaintea e arate in rmanitdIii n pdcate 'rduri etc. Datoria falAde sine insuqi std insi. un original cu care se compara. atunci e momentul critic. fira ca el si primeascZr apoi din partea lor. 'uciit doar tul il face un mijloc r pe care ru dreptul foarte de I practici. de pildn. care altminteri ar considera ca necesitate orice lucru de nimic ai qi-ar permite mai adeseori minciuni. in schimb. rdrac ai il eqte etc. pentru . cand cineva care ar trebui si-l pliteascd astdzi pe creditorul sdu e migcat de infatigarea unui nevoiag gi ii da acestuia suma pe care o datoregte gi pe care ar trebui s-o pliteascd acum. 5o4 cum a ficut-o Crugott. cdnd instinctul sexual incepe si se degtepte. $colilor noastre le lipseqte aproape cu desirvdrrqireceea ce ar contribui in mod considerabil de mult la formarea copiilor in probitate. cel putin inaintea copiilor. Dacd ar exista o astfel de carte. $i nici nu putem doar sd-i vorbim copilului multe de mdrrinimie. Mai apoi. Mai apoi. fii 9i fafd de rtrivnicda opriu-zis.Despre pedagogle nt decdt 67 lii. din faptul ci dacd pirintii ii poruncesc copilului lor sd dea altuia jumdtate din pdinea sa cu unt. e asta just sau nu? Nu! e injust. eu sdvargesc o fapti obligatorie. in ideea sa. Multi autori au omis cu desdvirqire sectiunea moralei care cuprinde datoriile fatd de sine insugi. De pilda. r injosi gi. deloc mdrinimie. care s-ar intdmpla in viata obqteascd qi in care s-ar ivi totdeauna de la sine intrebarea daci ceva e just sau nu. anume un catehism al dreptului. cZrcieu trebuie sd fiu liber daca vreau sd impart binefaceri. daci dau sdrmanului banii. tau nici in tre. sau au explicat-o greqit. at. daci e ingaduitd o minciuni din necesitate? Nul Nu se poate imagina nici un singur cazin care minciuna ar merita scuza. :intrerupt tftare atdt impotriva pilul chiar cel putin. atunci copilul sau nu dZt nimic.. in care numai demnitatea omului e singura in stare sd-l tina pe tdnar in frdu. Dar de cu buna vreme trebuie sd-i ddm tdnirului indicatii cum are sa se fereasca de cutare sau cutare lucru. :elilalt. $i. in persoana sa proprie. sau totuqi foarte arareoi qi cu neplicere. am putea fixa cu mult folos o ord pe zi pentru a invAla din ea copiii sd .

este. cdt mai vdrtos il face pe om umil.lii:. pentru afiafectatd de soarta altuia. daci acel om n-ar exista. sau sd scadd valoarea celuilalt. noi am fi cei mai buni. . Astfel. zgdrcenia Virtut obliga{ie mirinimiz cat gi in stipdnirei qi dragost gi cumpdl intreb de vedert este nicid $ . r fl is . el trebuie sii se compare cu supremul model al perfectiunii. plicerea 1 pentru co dragostea scutire de Vicii it sau cele nemultun doilea: ne in risipa onoarei. Fdrd a ne gdndi la faptul cd in fata lui Dumnezeu nu putem face niciodatd mai mult decdt 5o5 datoria noastrdr. nu se face decdt sd se trezeasci invidia. Inima lor sd nu fie plind de sentiment. dupi ce se ardtasera milogi. de pilda. dimpotrivd. numai din imprejurdri intdmpldtoare. deoarece.$ 6B ' Immanuel Kant cunoasca gi sd iubeascd din suflet dreptul oamenilor. Acest lucru din urmi insd este invidia. in acest caz citutAm sd ndscocim totdeauna in sarcina altuia o gregeald. numai datoria noastrd de a face bine celui sirac.. De aceea. Cazul in care emulatia ar mai putea servi pentru ceva este acela de a convinge pe cineva . intr-adevdrt nimic altceva decdt comparafia valorii proprii cu perfectiunea morala. in ce privegte obligatia de binefacere. . iar considerarea falA de totalitate ram6ne totugi oricdnd aceeagi. sz sau delec amdndurc Dorint de avere. Poseddnd avere.un apel de acest fel nu produce decit un fel de gdndire prea putin nobild. A vrea si facem 1r'''*'. acest ochi al lui Dumnezeu pe pdmdnt.Vezicum se poarti cutare sau cutare copil!" etc. ci plina de ideea datoriei. Foarte gregit este de a face sd stea umilinta in a se pretui pe sine mai prejos de altii.H f de posibili la un copil in nici rugineze 1 norocului trebuie si incredere de a-gi ard fie bine d< de judeca Toate putere). nici n-am putea fi comparati cu el. sevdzurd adeseori ingelati. Preotii gregesc foarte adeseori prezentdnd operele de binefacere ca ceva merituos. Multi oameni devenird intr-adevdr neindurdrtori pentru cd. eu n-am s'o multumesc decdt faptului ci eu sau predecesorul meu am avut norocul sd profitam de acele imprejurdri. El artrebui. Cici inegalitatea bunistirii oamenilor rezult6. Prin reaua aplicare a spiritului de emulatie.: ca un copil sd infeleagd latura meritorie a faptelor este in zadar. de asemenea. cdci. umilinta nu este. si se pretuiasca dupd ideile rafiunii sale.]fr . in temeiul ei. Nu trebuie si facem inima copiilor moale. Cand omul pretuiegte valoarea sa proprie dupd altii. el cautd sau si se inalte deasupra celuilalt. ci s-o facem hotaratd. ea este o obligatie numai imperfecti. Invidia se degteapti cAnd facem copilul atent sa se pretuiascd pe sine dupd valoarea altora. religia creqtind invafi nu atdt umilinta.. .

Ea trebuie sd. de pildd cind cerem de la un copil sd invele o leclie aritdndu-i ci altii o pot face. at2ft in risipa bunurilor. cdci din naturd el nu este nicidecum o fiinld morald. Toate dorinlele omenegti sunt sau formale (libertate . la categoria a doua: probitatea. de comoditate (pentru viitor. Ea este o incredere modesta in sine insugi. Celor dintai le apartin: invidia. plicerea pentru lucruri (trai bun) sau plZrcerea sociald (gust pentru conversafie). desfrdnarea. onestitatea. iar lceeagi.nu ulalia ar e cineva de posibilitatea infdptuirii unui lucru.t trebuie si ciutdm sZrintemeiem la copii franchetea. rmilinta r valorii cregtini m umil. Prin ea omul e pus in starea de a-gi ardta toate talentele intr-un mod cuvenit. setea de dominatie 9i de avere. sau. el devine o fiintd morald numai . ln acelagi timp ins. i. Celor dintai le apartine mirinimia (care std in a se invinge pe sine. Vicii insA sunt sau cele ale rautafii. dorinte ale iluziei sau delectZrrii.Despre pedagogie I I 69 t. Dorinle de primul fel sunt: ambilia. in sfirgit. de sdndtate. zg?rcenia. Acest ttdm si ci. rpremul si stea cum se st fel nu rd omul ru sa se It.lnima ei. ele se referA la simpla durali a amandurora ca elemente ale fericirii. Vicii de categoria a treia sunt lipsa de dragoste. Multi lupd ce d facem nzadar. lenea (moleqeala)' Virtulile sunt sau virtuti ale meritului. sau cele ale josniciei. acest rbligatie 'moale. Nici una din amdndoui. sau cele ale prostiei. intrebarea e daci omul este din naturi bun sau rdu din punct de vedere moral. tsise rpotrivi. noi am lafie. necredinfa (fatdrnicia). Cele de felul al doilea: plircerea sexuala (voluptatea). stdpdnirea de sine. la atreia. Dorinle de felul al treilea. in sfdrqit. sau materiale (raportate la un obiect). sau ale neuinoudsiei. cat 9i a sindtdtii (lipsa de mdsuri) qi a onoarei. rele de ul cd in It deciit astrd de menilor C avere. nemullumirea gi bucuria de paguba altuia. in nici un fel nu ne este ingaduit sd lasdm ca un copil sA rugineze pe alt copil. celor de felul al doilea: nedreptatea. care constir in indiferenlafalir de judecata altora. cat gi in comoditate qi in setea de bogdfie). sau numai ale obliga[iei. atdt in rAzbunare. buna'cuviinfi gi dragostea de pace. scutire de grUi). modestia gi cump6tarea. fie bine deosebiti de insolenfd. binefacerea. Toatd trufia intemeiatd pe avantajele norocului trebuie sd cdutdm a o inldtura. sunt: dragostea de via[d. :cesorul rdri.i putere). dacd . in sfdrqit.

ar fi atunci potrivit cu ordinea lucrurilor sd-i conducem mai intai spre scopurile umane gi lor de jud operelor n a structuri pricepere Cum insi. a pune numai oroarea interioara in loc de cea exteioara.. iar menirea noastra ca oameni este doar de a iegi din starea naturald barbard. care nu cunoagte inci datoria. Viciile rezultAmai ales din faptul ca starea civilizatAviolenteazd natura. in care nu suntem dec6t animale. oroarea de ceea ce-i revoltdtor gi absurd. Ei trebuie si invele a pune in locul disprefului. lnainte de toate. cd. insd.s Mai ir aceas P" intii totu echilibrar Poatdder Notiu bine prin in acest fr {*. cdci el are inclinatii gi instincte care il imping.I '{ i&i 70 Immanuel Kant H lt$ . posibil. deci prin constrdngere proprie.iiil 'iti daca rafiunea sa se inalfa pdna la nofiunile datoriei qi legii. care nu cunoa$te lumea. urii. trebuie sd ferim copiii gi de primejdia de a pretui prea din cale.'' Rr g * 'L F . dacd s-ar putea face ca copiii sd nu fie martori la nici un act de venerafie a fiinlei supreme. fdcandu-i pe copii sa le inleleagd qi sd le primeasca cu pliicere. chiar sd nuaudi nici numele lui Dumn ezeu. se ivegte mai intiii chestiunea dacii e posibil sa intipdrim copiilor de timpuriu idei religioase. fa Dumneze servindude pildi fi cZr aceast trebuie sd religioase simpla in alegem trr . deqi rafiunea il mdna in directia opusa..in loc de vorbe gi emofii. putem totugi afirma cd de la origine el are in sine impulsuri spre toate viciile. varoare interioara a acliunii 5o7 9i a faptuirii . ar fi oare sa se poatd preda o teologie tineretului . * in ce privegte educafia copiilor in raportul ei cu religia.afard merita fortunae (meritele norocului). De aceea el nu poate deveni bun din punct de vedere moral decat prin virtute. qi veselie qi pietate cu buni-dispozifie .l ) fugaclunl dea omul expresia $ . 6} y invdtAtoru . degi poate fi nevinovat ciind lipsesc imboldurile. in educalie totul depinde de faptut de a stabili pretutindeni principii exacte. qF a solic 2.oamenilo Dar cr { lf-*'f$ grimeqte 5 [&t esteo g E i n u u n l ml -E [. Or. inteligenld . notiuniab sau rea-p ci nu col universal. Asupra acestui lucru s-a discutat foarte mult in pedagogie. Ideile religioase presupun totdeauna ceva teologie. care nu se cunoaqte incd nici pe sine? E oare posibil ca tineretul. timidri gi intunecatd.in loc de devofiune morocanoasa.in toc de sentiment. stimd de sine qi demnitate interioard . sd fie in stare a intelege o datorie nemijlocitd cdtre Dumnezeu? Atata e ceft.in locul opiniei oameniror. falit de oameni qi fafa de pedepsele divine.

totodati. ci calea pe care o alegem trebuie sa fie totdeauna in acord cu natura. copiii vor intelege cZrexista o lege a datoriei. apoi insa chiar pe aceasta insuqi lui Dumnezeu. fatit emnitate a acfiunii in loc de n loc de iii 9i de ortunae umane gi spre ceea ce i se cuvine omului. Acestea nu . qi pentru om.Despre pedagogie . lutindeni gi sd le in locul absurd. noi trebuie si evitam de a cduta sa le dam prea devreme notiuni religioase. de pildd frica de puterea lui Dumnezeu. ar produce la ei sau indiferenta. de pildd. Notiunea de Dumnezeu s-ar putea ldmuri la inceput cel mai bine prin analogie cu cea a unui tatd sub a carui ingrijire stdm. in acest fel se poate ardLa foarte lesne necesitatea solidaritatii :ligia. au s-o determine. sd mai adiugdm apoi o cunoaqtere mai ampli a structurii universului gi sa le deschidem abia dupd acestea priceperea pentru ideea unei fiinte supreme. pe cdnd ei ar auzi totugi numele lui gi ar vedea servindu-i-se. care nu se indreapta dupa toanele oamenilor. arAtind cum. despre bund sau rea-purtare. ca si poatd deveni fericit prin striduinfi proprie. Dar asta nu trebuie sd fie o chestiune de memorie. a unui legiuitor. sau idei gregite. >lenteazA r iegi din Lle. despre obligatii. ca nu comoditatea. simpla imitatie qi numai maimutareali. Mai intai trebuie si atribuim totul naturii. bun din .Putem pre toate rafiunea . Cum insi. Cum insd e de temut ca aceastZr frica s-ar putea cuibdri in fantezia copiilor. mai 5o8 intai totul a fost ordnduit pentru conservarea speciilor gi echilibrarea lor.ii. dar pe departe. folosul etc. ci ceva universal.trdngere e. faptul cii am vrea sdr-iinvdtrim abia tArziu ceva despre Dumnezeu. sau sd fie expresia unei inimi insufletite de ideea datoriei. sd agerim puterea lor de judecare. cur4j nou pentru indreptare. . i potrivit copurile dea omului puteri noi. sd-i informdm despre ordinea gi frumusetea operelor naturii. asta nu e posibif . Dar invdtdtorul insugi trebuie sd-gi facd aceastd idee. se Lcopiilor discutat rtdeauna teologie 4te incd lEte incd iti cdtre copiii si upreme.ard. dupi starea actualZr a societafii noastre. Chiar fira notiuni abstracte despre datorie.

gi acestea nu produc apoi decdt un cult superstifios.. Trebuie sd incepem mai intdi la copil cu legea pe care o poartd in sine. ' Dar nu trebuie si incepem cu teologia. cauza autorul opririi furtului. cind preamirim puterea sa. Aceste preamariri sunt un narcotic pentru conqtiinta unor astfel de oameni gi o pernZr pe care ea si poatd dormi liniqtitd. ba chiar fArAa cunoagte gi a cerceta puterea sa. intelepciunea sa etc. Vom gdsi in ea numai fricd. gi nu putem deveni pldcuti fiintei supreme in alt mod decdt devenind mai buni. pe de o parte. cu toate acestea. De aici omul invafi sa inteleagd ci numai buna sa purtare il face demn de fericire.ffi :ilffi r..:i . fZrA sA poatd fi numit din aceastd. Aici. asta nu servegte la nimic qi nu produce decdt o idee gregitd despre pietate. firAsd ne gAndim cum sd implinim legile divine.tribunalul sdu. Legea in noi se numeqte conqtiinfa. care gi-a stabilit tronul sZru sublim deasupra noastrd. cui se roa decdt puti Dar trebu tinerete. O religie care e clddita numai pe teologie nu poate conline niciodatZr ceva moral. unele insd trebuie sd li se intipdreascdr. Moralitatea deci trebuie sd premeargi. ea este fara efect. Adevirata veneralie a lui Dumnezeu consti in trebuie sZ precum gi in degert a ba chiar it Dumneze pronuntZr intrebuinf si invete stipdnulul ce poarta 1 judecdtort pronunta Limut datorie.ftill rfrl nfti f.s . c< divind pe distrugere maltratart povdtuim insecteles binele leg Trebu suprema. de pilda cdnd il laudam. un principe poate opri in lara sa furtul. intelepciunea sa. Copiii nu pot pricepe toate notiunile religioase.1r . '. 9i nddejde 9i straduinta de risplatd. l. propriu-zis. numai cd trebuie sd fie mai mult negative decdt pozitive. Astfel. Vrem si servim lui Dumnezeu. Acest dispret iqi are temeiul in omul insugi. Religie fara congtiinfd moralir este un cult superstifios.!i . Omul se dispretuiegte pe sine insugi dacFr e vicios. I trebui sd adolescet deosebiri deosebire $ .$ . dar nu sunt ele insele fapte bune. De aceea religia intrd in orice moralitate. Reprogurile congtiintei vor fi fdrA efect dacd nu ne-o gandim ca reprezentdnd pe Dumnezeu. pe de altA parte. dar gi in noi . qi asta se numeqte religie.:.j sunt decdt pregitiri la fapte bune. aplicarea actiunilor noastre la aceastd lege.{ . Cdci nu e necesar ca legiuitorul si fie totodatd autorul legii.egea divind trebuie sii apard totodatd ca lege naturala. caci ea nu este arbitrara. Congtiinla este. iar teologia sd-i urmeze.i' 5 $ H 72 Immanuel Kant . Dacd religia nu se adaugd la congtiinla moralA. gi el nu se dispretuiegte numai din cauzd cd Dumnezeu a oprit rdul. A-i face pe copii sa recite formule. r $ . I oamenii c religiilor.

cZrci roralitate. Aceste notiuni trebuie insd sd nu fie decdt putine la numdr qi sd fie. la sfarqit. fiarele. 5lo Dar trebuie si incepem a le intipiri copiilor chiar din prima tinerete.ronul sdu sdu. Se istorisegte ci Newton. in acest timp tandrul incepe a face anumite deosebiri pe care nu le fdcea inainte. gi acesta este un abuz. cdnd ndim cum i a cerceta ri sunt un ) perna pe unele insi cd trebuie e copii sd ce decdt o )umnezeu 75 constZr in a faptui dupi vointa lui Dumnezeu. pentru ca ei. ca inaintea judecitorului sdu. ori de cite ori pronuntd numele sdu.ios. -o gdndim . in sfarqit. :d fi numit nul invati le fericire. gie care e datd ceva nddejde9i nu produc :rebuie sZr gtereligie. gi e ferit prin asta de tendinfa spre distrugere qi cruzime care se manifesti aqa de multe ori in maltratarea unor animale mici. Anume. vom adduga citeva observatii de care ar trebui sd tind seama mai ales tineretul. Pasirile care vdneaza viermi apAra gridina etc. OameniiriiaraLA binele legii. inta este.Despre pedagogie sele fapte n alt mod pe care o rqi dacd e gi el nu se raul. gi acest lucru trebuie sd-l invefe copiii. cdci. cu toata diversitatea religiilor. cum s-a spus. Chiar dacd il intrebuintdm la felicitiri. Trebuie sd le ddm deci copiilor unele notiuni despre fiinta supremd.gii. sd gtie cui se roagd gi de ce o fac. deosebirea sexelor. ca numele lui Dumnezeu sa nu fie luat in deqert atdt de adeseori. existi totugi pretutindeni o unitate a religiei. in al treilea rind. Cdci . lsti lege. Dacd fira efect. gi de aceea ar trebui sd-l intrebuinfeze arareori. mai intdi. mai departe. totdeauna cdnd pronunta numele lui Dumnezeu. TotodatA ar mai trebui sd povdfuim tineretul sd descopere binele in rdu. ..Astfel. Ldmurindu-i-sein acelagi timp notiunea de Dumnezeu gi de datorie. la copii precum qi la noi ingine. Ideea de Dumnezeu ar trebui sd-l patrundi pe om. la intrarea in adolescenta. ca inaintea stdpdnului vietii 9i al intregii lumi. ca inaintea celui ce poaftd grija de om. insectele sunt modele de curdtenie gi sarguinfd. gi niciodati cu ugurinti. Vrem im. Aici. de pildd. se oprea o clipi gi reflecta. Copilul trebuie sd invete a simti cu respect pentru Dumnezeu. vAzdnd pe altii rugdndu-se etc. copilul invati cu atdt mai bine a respecta prevederea divina pentru creaturi. numai negative. gi. ba chiar in intentie pioasd. Natura a aruncat asupra acestei chestiuni . rrald. cu respect. Trebuie sd ludm aminte. ludnd insi totodati bine seama ca ei sd nu stimeze oamenii dupi practica religiei lor.

i$
r.ia

:d

I
74 Immanuel Kant

l:*

$

$

ill
l.,ri IJll
, frl

,frl
'jl

5l I

un anumit vil de taind, ca gi cum acest lucru ar fi ceva ce pentru om nu este cu totul cuviincios qi este numai o trebuintd a animalitdlii in om. Natura a ciutat insi si uneascd acest fapt cu tot felul de moralitate posibila. Chiar natiunile sdlbatice se poarti in acestea cu un fel de rugine gi retinere. Copiii pun uneori celor adulti intrebdri neaqteptate asupra acestei chestiuni, de pildn de unde vin copiii, dar ei se lasi lesne satisfdcuti, sau dindu-li-se raspunsuri fArA inteles, sau ci spundrndu-li-se intrebarea lor e copilirroasZr. Dezvoltarea acestor inclinafii la adolescent este mecanicd, gi aici se petrec lucrurile ca la toate instinctele, anume cd ele se dezvolta qi fdrd a cunoaqte un obiect. E deci cu neputintd de a-l tine in aceasta privintd pe tdnir in neqtiintd 9i in nevinovdtia ce o insoteqte. Prin tdcere insa nu facem decdt si intelim riul. Asta se vede in educalia inaintagilor noqtri. in educalia timpurilor mai noi se sustine cu tot dreptul cd trebuie sa i se vorbeasca tinirului despre acestea in mod deschis, ldmurit 9i hotdrat. Atingem, fireqte, aici un punct delicat, care nu e considerat cu pldcere ca obiect al unei conversatii publice. Dar totul e pus iardqi la locul cuvenit prin faptul ca vorbim despre acestea cu seriozitate demnd, tinind seama de inclinafiile tdniirului. Virsta de l5 gi l4 ani reprezintA de obicei momentul c6nd la adolescent se dezvoltd inclinafia pentru celilalt sex (doar cZrcopiii au fost sedugi gi depravati prin exemple rele, ca si se intdmple mai devreme). Puterea lor de judecare este gi ea formatir in acest timp, qi natura a pregitit'o deja cam tot atunci, aga incdt sZrputem vorbi cu ei despre acestea. Nimic nu slibegte spiritul, Precum gi trupul omului, mai mult decit acel fel de voluptate care e indreptati spre sine insuqi, gi ea e cu desdvitrgire potrivnicd naturii omului. Dar nici pe aceasta nu trebuie s-o tiinuim tdnarului. Trebuie sa i-o ardtdm in toati oroarea ei, sa'i spunem cd prin asta el se face inutil pentru perpetuarea genului uman, cd prin ea in primul rdnd se distrug puterile trupului, ci in acest fel igi atrage o batrdnete prematurd gi cd spiritul sdu suferdr foarte mult etc.

Tinerii neintrerul absolut n, trebuie alt ramine n indreptAn incd o anu el gi-o por de vdtim moralitati hotarele r nu are lo< Cu pri chestiune celdlalt se atunci ace dintii tanr i-a dat me Ei felul sd are cu ne poatd edt impotriva datorie, < casatorea ca un om Tdna fati de c activitate inalta ris O a t vremea c despre c oamenilc acestea. porunci servitorir gi pentru

iH ,s

Despre pedagogie
:va ce buinfd ;st fapt tice se iii pun cestei lesne s, sau :anicd, cd ele >utinti lgi in rcdt sd ;tri. in :rebuie eschis, rt, care ublice. rlorbim ma de rl cdnd r (doar asase zgiea atunci, ui, mai re sine ui. Dar >uie sd :a el se neain : fel igi r foarte

75

Tinerii pot scipa de tentaliile acestui viciu prin ocupatie neintrerupti, nedind patului 9i somnului decdt timpul absolut necesar. Gdndurile indreptate sPre aceste lucruri trebuie alungate prin acele ocupafii, cici, chiar daci obiectul rdmine numai in imaginatie, el roade totuqi vlaga viefii. indreptandu'qi inclinatia spre sexul celdlalt, tdnarul gdseqte inci o anumiti rezistenfA; indreptind'o insd spre sine insuqi, el qi-o poate satisface in orice timp. Efectul fizic e extrem de vdtdmitor, dar consecintele din punctul de vedere al moralitdlii sunt inca cu mult mai rele. Aici se depiqesc hotarele naturii, gi inclinatia pustiegte fdrA zAgaz, deoarece nu are loc o satisfacere reald, Cu privire la tinerii deja dezvoltati, educatorii lor au ridicat chestiunea dacd e ingaduit ca un tindr sd caute contact cu celdlalt sex. Dacir ar fi sd alegem intre cele doui posibilitati, atunci aceasta din urmi este, fdri indoiali, preferabili. in cazul dintdi tdndrul fdptuiegte impotriva naturii, aici insd nu. Natura i-a dat menirea de birbat indati ce devine major, 9i i-a dat deci gi felul sZrude a se PerPetua; trebuintele insd pe care omul le are cu necesitate intr-un stat civilizat fac ca el atunci sd nu-i poatd educa incd totdeauna pe copiii sai' El greqegte deci aici impotriva ordinii civile. Cel mai bine este deci, ba chiar e o datorie, ca tdndrul sd aqtepte pind ce este in stare si se cdsdtoreasca in bund rdnduiald' trl se poartEratunci nu numai ca un om bun, ci gi ca un cetdtean bun. Tdndrul sd invele de timpuriu sd aibd stimd cuviincioasd fa\A de celilalt sex, sd-gi dobdndeascZr in schimb printr-o astfel spre activitate lipsitd de vicii stima lui gi sd ndrzuiascdr rdsplati a unei cdsitorii fericite. inalta O a doua distinctie pe care incepe a o face tdnirul in vremea cAnd intrd in societate std in dobindirea cunoaqterii despre deosebirea stdrilor sociale qi despre inegalitatea oamenilor. Ca copil nu trebuie si-l facem nicidecum sd simti acestea. Nici nu trebuie chiar sd-i ingdduim ca el si dea porunci servitorimii. intrucdt vede cd parintii poruncesc servitorimii, i se poate, in orice caz, sPune: ,,Noi le dim pdinea, gi pentru asta ei ascultd de noi, tu nu le-o dai, 9i deci ei nici

512

.&

H s

q
76 Immanuel Kant
nu trebuie sZrasculte de tine". Copiii nici nu gtiu nimic despre asta, numai dacd parintii nu le-ar sugera ei ingigi aceastdr vanitate. Tdndrului trebuie sd-i aritdm cd inegalitatea oamenilor este o intocmire care s-a ivit cdnd un om a cirutat sd dobdndeasca avantaje inaintea altuia. Conqtiinta egalitatii oamenilor, cu toatdr inegalitatea civild, i se poate intipiri tdndrului incetul cu incetul. Trebuie sd veghem ca tindrul sd-gi cumpdneascZr valoarea in mod absolut, gi nu in comparafie cu altii. A stima in altii ceea ce nu constituie nicidecum valoarea oamenilor este vanitate. Mai departe trebuie si facem ca el sd devina congtiincios in toate lucrurile, qi nu sd pari numai a fi conqtiincios, ci sd se strdduiascd a fi pe de,a-ntregul. Trebuie si-i atragem atentia ca, in nici un lucru in care a cumpanit bine o hotdrire, sd n-o lase sd devind o decizie deqartd. Mai bine si nu se ia nici o hotdrdre, lasandu-se lucrul in indoiald - spre multumire cu conditiunile exterioare gi rdbdare la munci: Susfine et abstine; spre modestie in desfdtdri. Dacd nu cerem numai desfdtdri, ci vrem sa fim gi rdbdatori la munca, vom deveni membri utili ai comunititii gi vom fi ferifi de plictiseala. Trebuie sii-l conducem pe tiindrspre veselie gi buna-dispozifie. Veselia inimii izvorigte din faptul ci nu avem sa ne reproqam nimic - spre dispozitie netulburatd. Putem ajunge prin exercitiu sa dobdndim totdeauna dispozitia necesari pentru a lua parte cu voioqie la societate. Sd ndzuim a considera multe totdeauna ca datorie. O actiune trebuie sd aibd pentru mine valoare nu pentru ci e de acord cu inclinalia mea, ci pentru cii prin aceasta imi indeplinesc datoria. Si ndzuim spre dragostea de oameni faldde altii, 9i apoi gi spre sentimente cosmopolite. in sufletul nostru este ceva ce ne impinge sa avem interes I ) pentru noi ingine, 2) pentru alfii 515 cu care am crescut, qi, in sfargit, trebuie sa mai fie dat 5) un interes pentru binele universal. Trebuie sa facem ca copiii sd cunoascir acest interes, pentru a-gi putea incilzi prin el sufletele

.$

'$

l

''$

lor. Ei trebuie este in folosul Sd veghen plicerilor vietii caz. Trebuie s ceea ce promi in sfArgit, r in fiecare zi, c privire la valoi

s

-s

$

$

r..i,

$

q
j

"s {

ff
.

fl

$

$

.;

.i,$

A stima lmenilor d devind mai a fi Trebuie umpinit deEarti. . Trebuie si-i arAtAmtinirului ci pldcerea nu implinegte ceea ce promitea perspectiva ei. intipiri I 77 ineascd . in sfirgit. ca la sfarqitul vietii sa putem face o totalizare cu privire la valoarea vie[ii noastre.Despre pedagogie c despre aceastd . vom ardta necesitateade a ne socoti cu noi ingine in fiecare zi.alitatea a cdutat egalitdtii . Sd veghem ca tdnirul sd nu pund mare pret pe gustarea plicerilor vietii. Ei trebuie sd se bucure de binele universal. eprogam exercitiu lua parte datorie. lucrul in 'ioare qi lestie in sd fim gi nunitatii ispozitie.chiar daci nu este in folosul patriei lor sau spre cdgtigul lor propriu. ntru ca e lasta imi gi apoi qi : ceva ce :ntru altii Jat 5) un copiii sd sufletele lor. Fricacopildroasdde moarte va dispdreain acest caz.

. ...dr..... Tratat Despreeducatiafizicir Despre educatia practicd 5 .... .. . . . ... .... .Constantin Notatraducitorului ..29 .......l. .. ...Copri* STROE Prefa[dde prof.. ..35 . . . .. .. ... . .. ... .. .. .5 . .l ....65 .... Introducere.. ... .. .. ..5.. .... .univ. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->