Sunteți pe pagina 1din 39

CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii n termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de nv mnt universitar cu profil farmace utic, acreditat n condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din Romnia.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat n cazul n care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului ntr -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; n cazul n care pacientul nu cunoa te limba romn , informa iile i se aduc la cuno tin n limba matern ori n limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere n mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat n locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumndu i, n scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - n cazul n care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i n tratamentul pacientului, acordarea consim mntului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile n care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, n program continuu .

4. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist.

Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist, si pentru care nu a intervenit reabilitarea; b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 15.07.2009) Art. 37. - Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic; b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist; c) comerciant persoan fizic ; d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri; e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial; f) angajat al altor unit i dect cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice, cercetarea farmaceutic , produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. 36 alin. (2).
Art 36. (2) Farmacistul, n conformitate cu preg tirea sa universitar , este competent s exercite i alte activit i profesionale, precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului; b) farmacovigilen ; c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea i distribu ia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno -cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substan elor farmaceutice active i auxiliare; d) analize n laboratoare de biochimie, toxicologie i igien a mediului i alimentelor; e) marketing i management farmaceutic; f) activit i didactice, cercetare sau administra ie sanitar .

sau psihic

necorespunz toare pentru exercitarea

5. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate.

Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului, c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare; b) avertisment; c) vot de blam; d) suspendarea temporar , ntr -un interval de 6 -12 luni, a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din Romnia; e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din Romnia. In ceea ce priveste raspunderea civila, penala, administrativa sau materiala a farmacistului, acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia, putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea, dup caz, obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz , conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din Romnia, de comisia de disciplin competent . La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional , alc tuit din 3 membri, dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . La nivelul Colegiului Farmaci tilor din Romnia se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin , alc tuit din 5 membri, dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii.

6. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale.

Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala, aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. In acest caz, sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina, decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala; -admiterea contestatiei in parte, aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala; -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial; -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia, termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat.

CAPITOLUL: MEDICAMENT DEFINITII.


DELIMITARI CONCEPTUALE. ASPECTE GENERALE
1. Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.

Olynth spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN (insulina stilou preumplut) Flixotide (fluticazon propionat - dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex (picaturi oftalmice)

2. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional, precizand producatorul.

Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut


y y

Rebif - interferon 1-a - EMD Serono, Inc. & Pfizer Inc Liprolog Pen - insulina lispro - ELI LILLY

Recipiente prevazute cu pompa dozatoare:


y y

Flixonase - propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Nasonex - mometazona suspensie - Schering-Plough

recipiente prev zute cu sistem de picurare:


y y

Bixtonim - efedrina combinatii - Biofarm Tobradex - SA Alcon-Couvreur NV

aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate:


y y

Ventolin Accuhaler - salbutamol - Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler - terbutalina - AstraZeneca

3. Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. Comprimate: Capsule:

Nurofen ibuprofen 200, 400, 600 mg No-Spa drotaverina 40mg Plavix clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa paracetamol combinatii Laridip lecardipina 10, 20

Omez omeprazol 20 mg ACC acetilcisteina 200 mg Ercefuryl niforoxazid 200 mg Ursofalk acid ursodeoxicolic Cefalexin 250, 500 mg

4. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite n farmacie, inclusiv exemple de medicamente ambalate n astfel de recipiente:

plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb), Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ), Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA Romnia ), Ser fiziologic ( Zentiva SA).

5. Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza?

Solutii orale, nazale, auriculare Suspensii buvabile, nazale, auriculare Unguente, Creme Comprimate, Capsule
6. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil.

Cosopt (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice, 0,5%


7. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. sunt ambalate comprimatele i granulele

In flacoane bine nchise, prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Ind. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura)
8. Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate n recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii.

Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina)


9. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie.

Rotarix - GlaxoSmithKline Cervarix - GlaxoSmithKline

10. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament.

OSPEN PROSPECT MEDICAMENT


Citi i cu aten ie i n ntregime acest prospect nainte de a ncepe s utiliza i acest medicament. - Dac ave i orice ntreb ri suplimentare, adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. - Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . Nu trebuie s -l da i altor persoane. Le poate face ru, chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . - Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat n acest prospect, v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. 1. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . Ospen este indicat n tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pn la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . Acestea includ: - infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin , amigdalit , boal Vincent, faringit , faringo-amigdalit , rinofaringit purulent , otita medie acut , sinuzit); - infec ii respiratorii: bron it bacterian , pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral; - infec ii cutanate: erizipel, erizipeloid, piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa, furunculoz ], abcese, flegmoane; eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme; - alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul minii) i arsuri; - profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora, de exemplu: febr reumatic sau coree minor , poliartrit , endocardit , glomerulonefrit ; endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice, nainte i dup interven ii chirurgicale minore, de exemplu: amigdalectomie, extrac ii dentare; infec ii pneumococice la copii cu siclemie. 2. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen - Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina, penicilin , sau la oricare dintre excipien ii s i. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fnului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . In cazul n care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi, organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . Informa i imediat medicul dumneavoastr n cazul n care observa i apari ia acestor simptome. Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice. Ave i grij deosebit cnd utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate, fatigabilitate crescut , durere n gt sau la nivelul cavit ii bucale). Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice, mai ales prurit, frisoane, urticarie, dispnee, senza ie de constric ie, diaree sau durere de stomac, trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . Se recomand monitorizarea hemoleucogramei, a func iilor hepatic i renal , n cazul tratamentului ndelungat. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . Insuficien hepatic , insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice, nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. Totu i, n cazul n care ave i astfel de afec iuni, trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel nct s v ajusteze doza n func ie de necesit ile dumneavoastr . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice, utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . Alte medicamente, precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei, pot de asemenea, s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. Ca i n cazul altor antibiotice, eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut n cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l ntreba i ce alte medicamente pute i utiliza n condi ii de siguran terapeutic , concomitent cu fenoximetilpenicilin potasic . Este posibil ca n timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false n urma efectu rii unor teste de laborator.

Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri nainte de a lua orice medicament. Fenoximetilpenicilin potasic poate fi utilizat n perioada de sarcin . Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate n laptele matern, trebuie ntrerupt al ptatul n perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0,15 mg zaharin sub form de sare de sodiu. 3. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i ntotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or nainte de mese cu o cantitate suficient de lichid, f r a fi sf rmate sau mestecate. Dac nu v este recomandat altfel, utiliza i ntotdeauna dozele prescrise. n general, dozele recomandate sunt: - adul i, obezi, vrstnici i gravide: cte 1.500.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. Dac infec ia este sever , medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament n func ie de fiecare caz n parte. Tratamentul trebuie continuat nc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. n cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ), durata necesar de tratament este de 10 zile. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: - infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic , scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. administrarea aceleia i doze ca i n cazul infec iei streptococice, timp de 10 zile. ' - poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic timp de c iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. Nu trebuie s ntrerupe i tratamentul f r a discuta n prealabil cu medicul dumneavoastr . - pentru a preveni r spndirea microorganismelor n organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie, extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3.000.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or nainte de interven ia chirurgical i apoi 1.500.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor, nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s ntrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta n prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta, deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. Nu este recomandat s p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza n cazul unei alte posibile infec ii. Dac utiliza i mai mult dect trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund, n mare m sur , cu cele observate n cazul reac iilor adverse. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. n cazul producerii unui supradozaj, v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . Dac ave i orice ntreb ri suplimentare cu privire la acest produs, adresa i- v medicului dumneavoastr sau farmacistului. 4. Reactii adverse Ca toate medicamentele, Ospen poate provoca reac ii adverse, de i acestea nu se manifest la toate persoanele, n general, fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit, erup ii cutanate, nro irea, inflama ia i tumefac ia pielii, febr i durere articular , simptome asem n toare ocului i dispnee. n unele cazuri, pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale, precum v rs turi sau diaree. n cazuri foarte rare, au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate, durere n gt, durere la nivelul cavit ii bucale). 5. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25C, n ambalajul original. A nu se l sa la ndemna copiilor. A nu se utiliza dup data de expirare nscris pe ambalaj. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. ntreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1.500.000 UI (aproximativ 0,9 g) i excipien i: - nuc/eu: stearat de magneziu, macrogol 6000, maltodextrin , polividon , talc; - fiim: zaharin sodic , ulei de ment , dioxid de titan (E 171), talc, hipromeloz . Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a cte 10 comprimate filmate. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Tirol, Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005

11. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect.

Gynofort 2%, crema vaginala

12. Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare?

13. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz Aten ie! Poate produce somnolen . Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Evita i b uturile alcoolice.

Xanax, Dormicum, Imovane, Romergan, Fenobarbital


14. Da i exemple de alte men iuni speciale nt lnite n practic .

CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR

1. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic).

Picaturi oculare/ Unguente oftalmice Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus, trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu, fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. 2 minute. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi, asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului, se utilizeaza maxim 14 zile.

2. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic.

Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) Plasturii se aplica pe pielea curata, uscata, fara par, fara rani de pe spate, brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita, pe coapsa sau pe abdomen (burta), sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. Se schimba cu regularitate locul de aplicare Se aplica cu mainile curate Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui, fara a atinge partea ce contine substanta activa Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului

3. Men iona i cteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas.

Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 3. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. Dupa aplicarea picaturilor, se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. 7. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura, dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. Picaturi nazale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde, picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara, daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta.

4. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y

Ventolin Accuhaler - salbutamol - Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler - terbutalina - AstraZeneca

1. Tusiti si expectorati. 2. Agitati flaconul inainte de utilzare. 3. Tineti flaconul rasturnat. 4. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. 5. Incinati capul usor spre inapoi. 6. Expirati lent, golind plamanii de aer, cat mai mult cu putinta. 7. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli, pastrand limba apasata. 8. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. 9. Expirati pe nas. 10. Clatiti gura cu apa calda.

5. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator:

Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon Iasi) ovule Betadine (Egis) ovule Pharmatex (Innotech) ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) supozitoare vaginale
6. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale.

Spalati-va pe maini. Daca supozitorul este prea moale, se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece, inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. Umeziti supozitorul cu apa rece. Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. Introduceti supozitorul incet, cu partea rotunjita inainte, in orificiul anal. Ramanti intins pentru cateva minute. Spalati-va pe maini. Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului.

CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE

1. Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat:

Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului, DCI, concentratia, forma farmaceutica, data de expirare ), cantitativ si valoric: - Se verific identitatea si cantit ile produselor. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . - In momentul receptiei, containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. - Medicamentele cu sigiliile rupte, ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si, daca nu sunt distruse imediat, trebuie pastrate intr-o zona dedicata, clar delimitata, astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. - Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate, nici in apropierea acesteia, evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. - Efectuarea receptiei valorice, prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. - Dac sunt ndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative, este semnat i tampilat

2. Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament:

Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura.
3. Men iona i ce verific ri se fac n cursul recep iei calitative a unui medicament .

-pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active, a concentratiei, formei farmaceutice, termenului de expirare, verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar, controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee

4. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice.

Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) adalimumab
5. Ce este NIR-ul si ce rubrici contine?

Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. NIR - ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. In situatia in care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. Rubricile NIR: - denumirea unitatii - denumirea, numarul si data intocmirii formularulu i - numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate - nr curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform docuemtelor insotitoare; cantitatea receptionata - numele, prenumele si semnatura celor care fac receptia - pretul de achizitie al cantitatii receptionate - adaosul comercial unitar si total - pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial - valoarea la pret de vanzare, inclusiv tva
6. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor.

-Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM - factura/ nr. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs, alta denumire comerciala, alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator
7. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare?

Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece, la loc racoros, ferite de lumina, depozitare in dulapuri speciale etc.)

CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE


1. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr .

- Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat n farmacie. La introducerea facturii n sistem se adauga si data expir rii produsului. Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia.
2. Men iona i 3 produse existente n farmacie care necesit p strarea sau la loc r coros. la rece

la rece(2-8C) Typhim Aventis Pasteur Infanrix Glaxo Rotarix Glaxo

la loc racoros(8-15C) Novomix suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A fiole (Pharco) Viusid pulbere (Catalysis)

3. Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la Separanda)

Bromazepan Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital Terapia Ludiomil Novartis


4. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza ferit de umiditate Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina, gr efervescente) Episindan(Epirubicina, pulbere liofilizata) 5. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. (ex: Allobarbital, Alprazolam, Amfepramon, Aminorex, Amobarbital, Barbital Bromazepam, Brotizolam, Buprenorfin , Butalbital etc) .

Substan psihotrop - termen desemnnd substan ele nscrise n anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971; Acest tip de substante se vor depozita separat, in dulapuri special destinate, securizate.

6. Precizati ce se intelege prin expresia ferit de lumina. FRX: Prin expresia ferit de lumina se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat, de culoare inchisa, sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. 7. Intocmiti o lista cu produse termolabile. 8. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj.

La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat, spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil, cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului, data de expirare, concentratia)
9. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii.

Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit, receptura, oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare.
10. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata?

Conform Regulilor de buna practica de distributie , f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate, care sa includa, dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei; -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica, informatii despre transportator (numar de telefon, persoane de contact); -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro, unitate de distributie en detail); -descrierea produselor, inclusiv: denumirea, forma farmaceutica si doza (daca este cazul); -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul); -numarul de serie si data de expirare; -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul); -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari.

CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR


1. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale.

Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina - se vor alege recipiente de culoare bruna; sensibilitate la modificari de pH- sticla de calitate I etc), de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s.a). in vehiculul

Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active), concentratia, modul de administrare, data de preparare, denumirea unitatii farmacutice.
2. Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii?

A se agita inainte de utilizare


3. Ce se intelege prin recipient bine inchis? FRX: Prin recipiente bine inchise se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern, prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide, in conditii normale de conservare, manipulare si transport.

CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE

1. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox)

NIR ( nota intern de recep ie ), impreuna cu factura de cumparare a produselor, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate Bonul de predare, transfer, restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic Bonul de consum este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. Documentul consemneaza: data operatiunii, codul individual, unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie, pretul unitar si valoarea acestora. a) Factura de cump rare a produselor

b) NIR

c) Bon de transfer

2. Preciza i cum se ntocme te un raport zilnic de gestiune :

Dup raportarea soldului din ziua precedent , pe baza facturilor introduse n ziua respectiv , a vanzarii efectuate, programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul, dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul, cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje, care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje, cum a r fi: modificarile de pret, transferul intre gestiuni, distrugerea marfurilor degradate. Dup a realizarea raportului de gestiune, acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil, unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila

3. Preciza i cateva mijloace fixe existente n farmacie:

- Oficin : mas , scaune, seturi de rafturi, ghi eu, cas - Receptur : chiuvet , mas , scaun, set rafturi, mese de lucru - Depozit: seturi de rafturi

4. Descrie i con inutul unei liste de inventariere:

- Unitatea - Data efectu rii inventarului - Denumirea produselor inventariate - Cantitatea - Pre ul unitar - Valoarea contabil - Comisia de inventariere - Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate

5. Indica i programul de gestiu ne informatic folosit n farmacia de practic :

Pharmec

CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR

1. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe:

- prescrip ie medical care nu se re ine n farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina), Ciprinol (Ciprofloxacina) - prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum), Abilify(Aripiprazol) - prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina, Fentanyl - prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis, Docetaxel
2. Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. 3. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS, precizand nivelul de compensare actual. y

Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Film. Krka D.D. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr. Ranbaxy U.K. Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Film. Zentiva K.S. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Zentiva SA

Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr. film. Astrazeneca Uk Ltd. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. film. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. Gastrorez. Astrazeneca AB

4. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit.

Sec iunea c1 - lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate n tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 - lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc

Sec iunea c3 - lista de medicamente cu procent de compensare 100% - conform dciurilor din canamed, altele dect cele din Sublistele a, b, c1, c2, indicate pentru copii pn la 18 ani, tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi, studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri, precum i gravide i l uze
y

Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1, C2, C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. (Olanzapina) Zyprexa 5, 10 mg Eli Lilly

5. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii.

A. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE, PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR :
I. Programele na ionale privind bolile transmisibile

1. Programul na ional de imunizare 2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare, infec ie HIV, tuberculoz , infec ii cu transmitere sexual ) 3. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei
II. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea mboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc ; 2. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea mboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. III. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. Programele na ionale privind bolile netransmisibile

1. Programul na ional de boli cardiovasculare 1.1. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare; 1.2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. 2. Programul na ional de oncologie 2.1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*); 2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin; 2.3. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar; 2.4. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal;

2.5. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice; 2.6. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Programul na ional de s n tate mintal 3.1. Subprogramul de profilaxie n patologia psihiatric i ps ihosocial ; 3.2. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. 4. Programul na ional de diabet zaharat 5. Programul na ional de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman 5.1. Subprogramul de transplant de organe, esuturi i celule de origine uman ; 5.2. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale; 5.3. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. 6. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de nalt performan 6.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic; 6.2. Subprogramul de radiologie interven ional ; 6.3. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice n chirurgia general ; 6.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice n chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic ; 6.5. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). 7. Programul na ional de boli endocrine 8. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Programul na ional de urgen prespitaliceasc

11. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i)
V. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos; 2. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun; 3. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. VI. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului; 2. Subprogramul de s n tate a copilului; 3. Subprogramul de s n tate a femeii; 4. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului.

6. Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.


INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1,75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2,5 mg BIDIAB 400 mg/2,5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2,5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0,5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat

7. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF, P-6L si OTC.

- prescrip ie medical care nu se re ine n farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina), Ciprinol (Ciprofloxacina), Ampicilina - prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum), Abilify(Aripiprazol), Depakine(acid valproic) - OTC : Fervex, Olynth, Aciclovir crema, Coldrex, etc

8. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare.

Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. Gemcitabina Actavis, Episindan , Epirubicina Actavis , Clorhidrat de Irinotecan (Sindan Pharma- Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop, in conditii care sa asigure protectia mediului si, indeosebi, a personalului care manipuleaza solutiile. Ea necesita un loc special destinat acestui scop, in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii, indeosebi halate cu maneci lungi, masti de protectie, bonete, ochelari de protectie, manu si sterile de unica folosinta, campuri de protectie, containere si saci de colectare a deseurilor.
9. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale.

Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta, in securitate, intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice); b) adaptarea sa la persoana in cauza; c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute; d) unele aspecte sociale, de reglementare si, de asemenea, unele aspecte economice. Dupa efectuarea acestui control, pentru orice problema ivita, farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat, farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise, intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active, aceeasi forma farmaceutica, aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. Inainte de a efectua o substitutie, daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior, farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici.

Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. In afara comunicarii orale, informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse, acestea se declara de medic/farmacist, prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului, numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara.

10. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate.

11. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate.

Mixtura mentolata valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) valabilitate max 30 zile

12. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica.

Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate, in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert

13. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala, buco-faringiana, auriculara, nazala, oftalmica, vaginala, rectala, cutanata, precizand forma farmaceutica, subtanta activa, concentratia, indicatia terapeutica, denumirea comerciala si producatorul.
Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g, Coco Betaina 6 g, Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8,75 mg Solutie auriculara Solutie 0,05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S.A. Reckitt Benckiser HE, Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator, analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator

Olynth Optive Tantum Rosa

Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S.A. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH

Supozitoare cu glicerina Dermodrin

Stearat de sodiu Difenhidramina

rectala cutanata

laxativ alergii cutanate

14. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante, psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit nchis, cabinetele medicale n specialitatea medicina de familie , precum i centrele de tratament pentru toxicomani i desf oar activitatea cu plante, substan e i preparate stupefiante i psihotrope, n baza autoriza iei de func ionare.

Unitatile de mai sus, care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare, trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare, destinate pacientului, farmaciei si, dupa caz, casei de asigurari de sanatate; un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii, iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din

anexa la Legea nr. 339/2005, in cel m ult 30 de zile. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene, preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate, inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite, si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat, la solicitarea pacientului. Preparatele pot fi ridicate fractionat, in cel mult 3 transe, din acee asi farmacie, in perioada de valabilitate a prescriptiei, cu conditia confirmarii, pe cele doua exemplare ale prescriptiei, a cantitatilor ridicate. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie, aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare.
Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special, conform modelului prezentat in anexa nr. 13 a normelor de aplicare a legii. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele, substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel, pe orice suport de stocare a informatiilor, cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. In farmaciile cu circuit deschis, evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului.

Facturile si, dupa caz, comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi.
15. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. OMEPRAZOLUM Helicid (Zentiva); Losec (AstraZeneca); Omeran (Europharm); Omez (Dr. Reddys); Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM Controloc (Nycomed); Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM Lanzul (Krka) 16. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie.

Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa

17. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. Estradot (Novartis) Estradiol Dermestril (Rothap)

Aplicare in partea inferioara a abdomenului, sub linia taliei. Se schimba de doua ori pe saptamana. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit, locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Pielea trebuie sa fie curata, ucata, fara pudra, ulei, lotiune, fara leziuni sau iritatii.
Nicorette Patch (McNeil) - Nicotina

Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza, in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore, timp de 3 saptamani, dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani.
Exelon (Novartis) Rivastigmina

Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata, uscata, fara par, sanatoasa si intacta, de pe partea superioara sau inferioara a spatelui, de pe brat sau piept
Fentalyl TTS ( Sandoz) Fentanil 18. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie.
Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Inj. Sol. Inj. In Cartus Sol. Inj. In Flacon Sol. Inj. In Stilou Injector Preumplut Sol. Inj. Sol. Inj. In Stilou Injector Preumplut Susp. Inj. Susp. Inj. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi - Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S

19. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. - Viteza de dezagregare/dizolvare mare pune in libertate rapid substanta activa - Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic, sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) - Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare

20. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor?

Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local, datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa, bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare.
21. Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. Compozitie si actiune.

22. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. Mentionati recomandarile specifice din prospect.

Cexyl - cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) sultamicina Modafen(Zentiva) paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed - pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. Se agita energic pana la dizolvarea completa si, daca este necesar, se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. Mod de administrare: - o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg - o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg - 2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti.
23. Exemple de granule pentru solutii orale

Daleron C Junior (paracetamol, vit C) Fervex (paracetamol, acid ascorbic, maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza)

24. Exemple de solutii pentru bai oculare. BSS(Alcon)

Solutie salina sterila, echilibrata fiziologic, care contine, pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0,64%; clorura de potasiu (KCl) 0,075%; clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0,048%; clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0,03%; acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0,39%; citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0,17%; hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului); apa pentru injectare (flac. sterile de 15 ml).
25. Dati un exemplu de gel oftalmic.

Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH Germania


26. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. Mydocalm(tolperison) - Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate, cauzate de afectiuni neurologice organice ; Hipertonie musculara, spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii ; Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta, angiopatie diabetica, trombangeita obliteranta, boala Raynauld, sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza, disbazie angioneurotica inte rmitenta). Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. Accupro(quinapril) - hipertensiune arteriala esentiala; insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si, in cazurile severe, cu digitalice). Nexium (omeprazol) Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. Exemple de comprimate per orale de tip matrita, identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. Logimax (felodipina 5 mg, metoprolol succinat 47,5 mg) comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti?

Flixotide Inhaler(Glaxo) fluticazon Ventolin (Glaxo) salbutamol

Serevent (Glaxo) - salmeterol

CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI


1. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea nainte de administrare ? - reconstituirea se face inainte de administrare - se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect - reconstituirea se face cu ser fiziologic, apa distilata, sau solventul prevazut - solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente, solutii acide sau bazice - solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. 2. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare?

1. Preparatele hidrosolubile. Se administreaz curent subcutanat. n urgen e (ex. coma diabetic ) se injecteaz intravenos. Se injecteaz la 6 -8-12 ore, cu o jum tate de or nainte de mas (diminea a i seara, sau diminea a, la prnz i seara). 2. Preparatele retard(suspensiile). Flaconul se agit nainte de ntrebuin are, pentru omogenizare. Injec ia se face imediat, pentru a nu se depune suspensia n sering , Se administreaz exclusiv subcutanat, de cele mai multe ori ntr -o singur injec ie pe zi, diminea a, cu 30-90 de minute nainte de micul dejun. Condi ii de p strare. Flacoanele de insulin , cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate n ambalajul lor de carton la o temperatur ntre 2 -8C, nu se congeleaza. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. Flaconul n curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mni. Cartu ele Penfill pot fi inute n NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv , maxim o lun , iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun , Cartu ele Penfill i NovoLet-urile n uz nu se p streaz n frigider.
3. Ce informa ii transmite i unui pacient n leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral - matri ?

Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate, zdrobite sau mestecate. Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii.
4. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS?

Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni), uscata si curata, cu pilozitate redusa. La fiecare inlocuire a plasturelui, se schimba locul de aplicare.

5. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv n leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv?

6. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic?

Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic, pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice, monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului.
7. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor.

Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii


8. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. sistarea brusc a

Propranolol - efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de up reglare a receptorilor 1


9. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime.

Dormicum(Midazolam) - benzodiazepina Romergan(Prometazina) atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina antidepresiv, amine triciclice
10. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice.

Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive, astfel, intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor.
11. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool.

Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis administrare p.o datorita efectului antalcool Diazepam, Fenobarbital, Clorpromazina potentarea efectului deprimant SNC

12. Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie.

Amplicilina, Fenoximetilpenicilina (Ospen), Tetraciclina , Alendronat( derivat bifosfonat) Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p.o, posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul, Subcitratul de Bi pentru protectia leziunilor ulceroase
13. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient.

1. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Inaintea nceperii tratamentului cu Produsul x 3. Cum se utilizeaz Produsul x 4. Reac ii adverse posibile 5. P strarea Produsului x
14. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? - Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei - Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare - Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. Cum poate fi detectat pacientul necompliant?

Indicatorii noncompliantei pot fi:


 

ineficienta tratamentului, fara o alta cauza probabila; inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie; dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator; el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T lung, daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css), de exemplu antiepile ptice, antidepresive triciclice, etc.

CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI


1. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic .

Enap( Enalaprilum)
Reactii adverse Cardiovasculare - stop cardiac, infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut, embolie pulmonara, tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie, fibrilatie atriala, palpitatii, hipotensiune , sincopa. Digestive - ileus, pancreatita, insuficienta hepatica, hepatite, melena, anorexie, constipatie, stomatita, gura uscata. Hematologice - neutropenie, trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice, scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui; hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo - 6 - fosfatdehidrogenaza. Musculoscheletice - crampe musculare. Nervoase/Psihiatrice - depresie, confuzie, ataxie, somnolenta, nervozitate, neuropatie periferica (parestezie, disestezie). Respiratorii - bronhospasm, rinoree, durere in gat, astm, infectii respiratorii superioare, infiltrate pulmonare, tuse . Cutanate - dermatita exfoliativa, liza necrotica toxica a epidermului, sindrom Stevens Johnson, herpes zoster, eritem multiform, urticarie, prurit, alop ecie, diaforeza, fotosensibilitate. Urogenitale - insuficienta renala , oligurie, disfunctie renala, durere la nivelul flancului, ginecomastie, impotenta. Hepatice - cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. Electrolitice: hiperpotasemie. Creatinina si ureea sanguina - pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. Diverse - reactii alergice cu angioedem , un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA), o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor, artralgii, artrite, vasculite, mialgii, febra, leucocitoza, eozinofilie, fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice.

Imodium(Loperamid)
Reactii Adverse In general, loperamida este bine tolerata. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate), constipatie, greata, cefalee, ameteli, oboseala, somnolenta. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic.

Morfina La dozele recomandate, cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen , grea ,v rs turi, constipa ie i ame eli. n cazul administr rii cronice, constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. n schimb, somnolen a, grea a i v rs turile sunt n general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. Alte reac ii adverse: - dependen a constituie principala reac ie advers n utilizarea opioidelor. Include: dependen psihic , toleran , dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ), psihotoxicitate. - confuzie, sedare, excita ie, co maruri, n special la vrstnici, cu eventuale fenomene halucinatorii. - deprimare respiratorie pna la apnee. - cre terea presiunii intracraniene. - disurie i reten ie urinar , n principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. - prurit i ro ea la locul administr rii. - sindrom de sevraj la ntreruperea brusc a medicamentului: c scat , anxietate, iritabilitate, insomnie, frisoane, midriaz , senza ie de c ldur , hipersudora ie, l crimare, rinoree, grea , v rs turi, anorexie, crampe abdominale, diaree, mialgii, artralgii. - tahicardie, hipotensiune arterial , vertij, cefalee, tendin la lipotimie. - foarte rar, pot s apar leucopenie, trombocitopenie. - tulbur ri ale libidoului .
2. Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient, n cadrul stagiului de practic .

3. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical . 4. Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse.

Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: - depasirea dozei administrate, terenul atopic(hipersensibilizare), enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii, asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase, administrarea de medicamenteneadaptate patologiei, asocierea unei diete necorespunzatoare etc

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI