CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

în conformitate cu preg tirea sa universitar . pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. Partea I nr. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist.2009) Art. toxicologie i igien a mediului i alimentelor. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. suplimentelor nutritive. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. produselor igieno -cosmetice. Art 36. d) analize în laboratoare de biochimie. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. conservarea i distribu ia produselor din plante. depozitarea. precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. . b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. 490 din 15. c) fabricarea. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. b) farmacovigilen . (2) Farmacistul. cercetarea farmaceutic . in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. substan elor farmaceutice active i auxiliare. e) marketing i management farmaceutic. cercetare sau administra ie sanitar . controlul. 36 alin. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. dispozitivelor medicale. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. 37. 95 din 14 aprilie 2006 . c) comerciant persoan fizic .4. medicamentelor de uz veterinar. (2).privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Conform Legii nr.07. f) activit i didactice. este competent s exercite i alte activit i profesionale.

Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. administrativa sau materiala a farmacistului. 95 din 14 aprilie 2006 . . c) vot de blam. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. b) avertisment. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . alc tuit din 3 membri. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia.5. alc tuit din 5 membri. de comisia de disciplin competent . penala. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. dup caz. într -un interval de 6 -12 luni. dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . Conform Legii nr. In ceea ce priveste raspunderea civila. d) suspendarea temporar .

-respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala.6. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. . In acest caz. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. -admiterea contestatiei in parte. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina.

dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional. 400. Inc.CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® . ASPECTE GENERALE 1. Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.interferon 1-a . - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® .EMD Serono.mometazona suspensie . 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.AstraZeneca 3.Biofarm Tobradex ® .insulina lispro .terbutalina .salbutamol . 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.efedrina combinatii . - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat .Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . & Pfizer Inc Liprolog Pen ® . precizand producatorul.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® . DELIMITARI CONCEPTUALE.ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® .propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. Nasonex® . Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. 500 mg .A. Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere.

Ind. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice.GlaxoSmithKline . Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. nazale. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ). Rotarix® .4. Ser fiziologic ( Zentiva SA). inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Capsule 6. 5. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. 0. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. Creme Comprimate. auriculare Suspensii buvabile. Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8.GlaxoSmithKline Cervarix® . Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. auriculare Unguente. nazale. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm.5% 7.

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . . înainte i dup interven ii chirurgicale minore. flegmoane. OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. Alte medicamente. chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . mai ales prurit. faringit . Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . . infec ii pneumococice la copii cu siclemie. organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . fatigabilitate crescut . glomerulonefrit . pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. . de exemplu: amigdalectomie. Acestea includ: . de exemplu: febr reumatic sau coree minor . endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . extrac ii dentare. 1. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. penicilin . In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. faringo-amigdalit .Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. diaree sau durere de stomac. frisoane. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. Totu i. endocardit . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . . a func iilor hepatic i renal . furunculoz ].10. amigdalit .infec ii cutanate: erizipel. sinuzitâ). urticarie. eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. . insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. pot de asemenea. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. sau la oricare dintre excipien ii s i.profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen .infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . Ca i în cazul altor antibiotice. . 2. erizipeloid. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate. adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. .Dac ave i orice întreb ri suplimentare. poliartrit . Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. dispnee. boal Vincent. în cazul tratamentului îndelungat. V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice. Insuficien hepatic . otita medie acut . senza ie de constric ie. în cazul în care ave i astfel de afec iuni. rinofaringit purulent . Nu trebuie s -l da i altor persoane.infec ii respiratorii: bron it bacterian . durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. Le poate face râu. Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. abcese. .

Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. în general. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. de i acestea nu se manifest la toate persoanele. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. obezi. în cazuri foarte rare. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Dac nu v este recomandat altfel. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. precum v rs turi sau diaree. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. Reactii adverse Ca toate medicamentele. în mare m sur .500. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. durere la nivelul cavit ii bucale). Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. vârstnici i gravide: câte 1.000. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Dac infec ia este sever . v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . A nu se l sa la îndemâna copiilor. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ). Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. utiliza i întotdeauna dozele prescrise. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . 5.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie. 3. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. simptome asem n toare ocului i dispnee. . febr i durere articular . durere în gât. inflama ia i tumefac ia pielii. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. în unele cazuri.15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. cu cele observate în cazul reac iilor adverse. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. în cazul producerii unui supradozaj. dozele recomandate sunt: . durata necesar de tratament este de 10 zile.500. erup ii cutanate. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. adresa i. timp de 10 zile.v medicului dumneavoastr sau farmacistului.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. Ospen poate provoca reac ii adverse.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. în ambalajul original.infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . înro irea. f r a fi sf râmate sau mestecate. în general. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. '‡ . 4. .adul i. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin .

Biochemiestrasse 10. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. macrogol 6000.fiim: zaharin sodic .´ Xanax. . hipromeloz .500. Gynofort 2%. dioxid de titan (E 171). polividon .6. crema vaginala 12. talc. Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Dormicum. Imovane.nuc/eu: stearat de magneziu. Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic . maltodextrin . A-6250 Kundl. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. talc. Fenobarbital 14.9 g) i excipien i: . Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH. Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate. Romergan. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. Tirol. ulei de ment .000 UI (aproximativ 0. . Evita i b uturile alcoolice.

fara par. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. uscata. se utilizeaza maxim 14 zile. 2.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. fara rani de pe spate. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). pe coapsa sau pe abdomen (burta). fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. 2 minute. brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului.

Tusiti si expectorati. Expirati pe nas. 5. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 4. 7. 4. Picaturi nazale 1. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. 3. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. 6. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. . 6. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. Expirati lent. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. Dupa aplicarea picaturilor. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. 8. 8. golind plamanii de aer.AstraZeneca 1. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. 10. 7. 4. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. cat mai mult cu putinta. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. 5. 3. pastrand limba apasata. 2. 3.salbutamol .3. Agitati flaconul inainte de utilzare. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Tineti flaconul rasturnat.terbutalina . dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. Clatiti gura cu apa calda. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® .Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . Incinati capul usor spre inapoi. 9. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. 7. 2. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta.

± Ramanti intins pentru cateva minute. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Daca supozitorul este prea moale. ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii.5. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Spalati-va pe maini. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. cu partea rotunjita inainte. ± Introduceti supozitorul incet. in orificiul anal. . ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. ± Spalati-va pe maini.

CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. cantitativ si valoric: . daca nu sunt distruse imediat. 3. prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. este semnat i tampilat 2.Se verific identitatea si cantit ile produselor. clar delimitata. . evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient.In momentul receptiei. termenului de expirare. nici in apropierea acesteia. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament . . Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si. a concentratiei. . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura. formei farmaceutice. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat .Medicamentele cu sigiliile rupte.Efectuarea receptiei valorice.Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. . verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. . controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . data de expirare ). concentratia. trebuie pastrate intr-o zona dedicata. forma farmaceutica. containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. DCI.

ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul.) . In situatia in care la receptie se constata diferente.pretul de achizitie al cantitatii receptionate .factura/ nr. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa.denumirea. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.valoarea la pret de vanzare. prenumele si semnatura celor care fac receptia . ferite de lumina.numele. numarul si data intocmirii formularulu i . Rubricile NIR: .nr curent.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial . care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . pe masura efectuarii receptiei. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor. cantitatea receptionata . depozitare in dulapuri speciale etc.4. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. alta denumire comerciala. denumirea bunurilor receptionate.adaosul comercial unitar si total . In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. la loc racoros. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. NIR . alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece.denumirea unitatii . U/M. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . dupa caz. inclusiv tva 6.

Alprazolam. (ex: Allobarbital. Brotizolam. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. . Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. Amfepramon.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4. securizate. 2. pulbere liofilizata) 5. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. Butalbital etc) . Barbital Bromazepam. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. in dulapuri special destinate. Amobarbital. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. Aminorex. . ÄSubstan psihotrop . Buprenorfin .

f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . informatii despre transportator (numar de telefon. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. receptura. 8. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. persoane de contact). de culoare inchisa. Intocmiti o lista cu produse termolabile. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. data de expirare. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. . -descrierea produselor. 7. 10. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. inclusiv: denumirea. -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. forma farmaceutica si doza (daca este cazul).6. care sa includa. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. unitate de distributie en detail). -numarul de serie si data de expirare. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). concentratia) 9.

de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. . manipulare si transport. in conditii normale de conservare. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale. Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. modul de administrare. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide.a). 2.sticla de calitate I etc).se vor alege recipiente de culoare bruna.CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. sensibilitate la modificari de pH. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . data de preparare. denumirea unitatii farmacutice. concentratia.

impreuna cu factura de cumparare a produselor. ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. pretul unitar si valoarea acestora. Documentul consemneaza: data operatiunii. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). a) Factura de cump rare a produselor . Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. codul individual. transfer. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1.

b) NIR c) Bon de transfer .

Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec .Data efectu rii inventarului . scaun. Descrie i con inutul unei liste de inventariere: . care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul. pe baza facturilor introduse în ziua respectiv .Oficin : mas . transferul intre gestiuni. cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. ghi eu. cum a r fi: modificarile de pret. unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica.Depozit: seturi de rafturi 4. seturi de rafturi.Pre ul unitar . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul.Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. cas . Dup a realizarea raportului de gestiune. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. distrugerea marfurilor degradate. acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil. mas .Comisia de inventariere .Valoarea contabil . set rafturi.Unitatea . scaune. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune.2. a vanzarii efectuate. mese de lucru . Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3.Cantitatea .Denumirea produselor inventariate .Receptur : chiuvet . Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: .

Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . Ranbaxy U.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. Zentiva K. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. precizand nivelul de compensare actual. Docetaxel 2.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: .S.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . Abilify(Aripiprazol) . film. Film. Astrazeneca Uk Ltd. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr.K. 3. Sec iunea c1 . Film.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. Fentanyl . Krka D. film. Ciprinol (Ciprofloxacina) . Gastrorez.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Astrazeneca AB 4.D.

infec ii cu transmitere sexual ) 3.3. c2. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar.2. A. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV.lista de medicamente cu procent de compensare 100% .1. Programul na ional de imunizare 2. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. 2. indicate pentru copii pân la 18 ani. Programul na ional de boli cardiovasculare 1. 10 mg Eli Lilly 5. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. infec ie HIV. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. 1. c1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin. C2. b.4. 2. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. Programul na ional de oncologie 2. 2.1. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. (Olanzapina) Zyprexa 5. altele decât cele din Sublistele a. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd.Sec iunea c3 . PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. tuberculoz . Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. 2.conform dciurilor din canamed.2. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii. III. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. . 2.

Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1.4. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. 2. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . esuturi i celule de origine uman . Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . 7. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. 3. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11.3. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. 3. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos.6. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Programul na ional de transplant de organe. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). . esuturi i celule de origine uman 5.2. Programul na ional de s n tate mintal 3. 4. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Subprogramul de radiologie interven ional . 6. 6. 4. 6.1. Subprogramul de s n tate a copilului. 6. 5. 2. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului.3. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. Programul na ional de diabet zaharat 5. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. 2. Subprogramul de s n tate a femeii.2.5. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. Programul na ional de boli endocrine 8.2. 3. Subprogramul de transplant de organe. 6. VI. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei.1.5. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor.2. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului.1. 5.

prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Ampicilina .75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina).5 mg BIDIAB 400 mg/2. Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet. Aciclovir crema. Olynth. etc . Ciprinol (Ciprofloxacina).5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2. . P-6L si OTC.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7. Depakine(acid valproic) . Abilify(Aripiprazol).6. Coldrex.OTC : Fervex. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0.

intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. a personalului care manipuleaza solutiile. ochelari de protectie. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. indeosebi. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. de reglementare si. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. unele aspecte economice. Episindan ®. masti de protectie. in conditii care sa asigure protectia mediului si. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. manu si sterile de unica folosinta. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. .8. Inainte de a efectua o substitutie. Epirubicina Actavis ®. indeosebi halate cu maneci lungi. Dupa efectuarea acestui control. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. Gemcitabina Actavis®. d) unele aspecte sociale. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. 9. b) adaptarea sa la persoana in cauza. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. containere si saci de colectare a deseurilor. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). bonete. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. de asemenea. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. campuri de protectie. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. aceeasi forma farmaceutica. pentru orice problema ivita. in securitate.

Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. 10. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. In afara comunicarii orale. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. 11. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. acestea se declara de medic/farmacist. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara.

nazala. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. oftalmica. casei de asigurari de sanatate.13. auriculara. farmaciei si.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. vaginala. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . farmaciile cu circuit închis. denumirea comerciala si producatorul.A. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. precizand forma farmaceutica. în baza autoriza iei de func ionare. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . subtanta activa. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. buco-faringiana. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. cutanata. indicatia terapeutica. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . Coco Betaina 6 g. rectala. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. destinate pacientului. Reckitt Benckiser HE. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. dupa caz. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14.A. concentratia. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis. Unitatile de mai sus.

Reddy¶s). inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. din acee asi farmacie. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. Omez (Dr. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. in cel mult 3 transe. 339/2005. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. dupa caz. a cantitatilor ridicate. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. in perioada de valabilitate a prescriptiei. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. Facturile si. in cel m ult 30 de zile. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. Preparatele pot fi ridicate fractionat. cu conditia confirmarii. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. la solicitarea pacientului. Losec (AstraZeneca). pe orice suport de stocare a informatiilor. Omeran (Europharm). conform modelului prezentat in anexa nr. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni.anexa la Legea nr. 13 a normelor de aplicare a legii. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. In farmaciile cu circuit deschis. 15. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat.

Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . Inj. Inj. . timp de 3 saptamani.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Inj. In Stilou Injector Preumplut Sol. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. Sol.17.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19. In Flacon Sol.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza. Inj. Inj. ulei. sub linia taliei. Nicorette Patch (McNeil) . in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. Inj. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. Susp. ucata. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . fara pudra. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi . uscata. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. lotiune. In Cartus Sol.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. Inj. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. sanatoasa si intacta.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. fara par. fara leziuni sau iritatii. Pielea trebuie sa fie curata. Sol. In Stilou Injector Preumplut Susp. Inj. Se schimba de doua ori pe saptamana.

acid ascorbic. vit C) Fervex (paracetamol. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) .pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . Compozitie si actiune. Cexyl® . Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . Mentionati recomandarile specifice din prospect. daca este necesar.20. 22. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. Mod de administrare: . 21.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg . Se agita energic pana la dizolvarea completa si.2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. 23. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol.

salmeterol . clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. sterile de 15 ml).5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. angiopatie diabetica. disbazie angioneurotica inte rmitenta).03%.075%. apa pentru injectare (flac.17%. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0.39%. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. trombangeita obliteranta. cu digitalice). Hipertonie musculara. in cazurile severe. clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. cauzate de afectiuni neurologice organice . 25. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. clorura de potasiu (KCl) 0. metoprolol succinat 47. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) . Dati un exemplu de gel oftalmic. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. boala Raynauld. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).24. care contine. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. Logimax (felodipina 5 mg. Mydocalm(tolperison) . spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . Accupro(quinapril) . Exemple de solutii pentru bai oculare.048%. pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0.hipertensiune arteriala esentiala. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta. echilibrata fiziologic. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza.64%.

uscata si curata. zdrobite sau mestecate. Condi ii de p strare. Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. la prânz i seara). nu se congeleaza. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . pentru a nu se depune suspensia în sering . 2. . Se injecteaz la 6 -8-12 ore. Se administreaz curent subcutanat. La fiecare inlocuire a plasturelui.reconstituirea se face inainte de administrare .matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. maxim o lun . 3. 2. Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv .reconstituirea se face cu ser fiziologic. Preparatele hidrosolubile. 4. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. În urgen e (ex. sau diminea a. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara.solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. se schimba locul de aplicare. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. coma diabetic ) se injecteaz intravenos. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun .solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. Preparatele retard(suspensiile).CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. diminea a. pentru omogenizare. Injec ia se face imediat. solutii acide sau bazice . Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. sau solventul prevazut . cu pilozitate redusa. Se administreaz exclusiv subcutanat. apa distilata. Flacoanele de insulin . cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1.

o datorita efectului antalcool Diazepam. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. amine triciclice 10.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. sistarea brusc a Propranolol . intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. 7. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. 11. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Dormicum(Midazolam) . Fenobarbital. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p.5. astfel. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo.

posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. Tetraciclina . fara o alta cauza probabila. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3. P strarea Produsului x 14. 1. etc.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Fenoximetilpenicilina (Ospen). daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15.12. Amplicilina. . antidepresive triciclice.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13. Cum se utilizeaz Produsul x 4. Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. de exemplu antiepile ptice. Reac ii adverse posibile 5.o. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient.

gura uscata. vasculite. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . oboseala. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). hipotensiune . un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA).CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. artralgii.dermatita exfoliativa. artrite. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. astm. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. greata. Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare . somnolenta. infectii respiratorii superioare. embolie pulmonara. anorexie. nervozitate. insuficienta hepatica. Hematologice .ileus. fibrilatie atriala. impotenta. disfunctie renala. Cutanate . La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. urticarie. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. ameteli. ataxie.stop cardiac. mialgii. Hepatice . durere in gat.6 . Digestive . fotosensibilitate. sincopa. Musculoscheletice .bronhospasm. Respiratorii .depresie. hepatite. rinoree. palpitatii. stomatita.crampe musculare. cefalee. Urogenitale .pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. disestezie). loperamida este bine tolerata. prurit. Creatinina si ureea sanguina . neuropatie periferica (parestezie. confuzie.insuficienta renala . liza necrotica toxica a epidermului. somnolenta. durere la nivelul flancului. eozinofilie. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. constipatie. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. Electrolitice: hiperpotasemie. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . ginecomastie.neutropenie.fosfatdehidrogenaza. alop ecie. febra. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. pancreatita.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. constipatie. eritem multiform. sindrom Stevens Johnson. oligurie.reactii alergice cu angioedem . . Diverse . tuse . leucocitoza. Nervoase/Psihiatrice . melena. infiltrate pulmonare. diaforeza. herpes zoster.

.dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor. . Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. 4. anxietate. . crampe abdominale. excita ie. În schimb. midriaz . hipotensiune arterial .tulbur ri ale libidoului . în special la vârstnici. cu eventuale fenomene halucinatorii. cefalee. toleran . cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen .confuzie. l crimare. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. frisoane. 3. grea . hipersudora ie.Morfina La dozele recomandate.deprimare respiratorie pâna la apnee. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). asocierea unei diete necorespunzatoare etc . artralgii. Include: dependen psihic . În cazul administr rii cronice. sedare. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. .prurit i ro ea la locul administr rii. co maruri. vertij. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . . mialgii. . anorexie. . în cadrul stagiului de practic . constipa ie i ame eli. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. . iritabilitate. pot s apar leucopenie.v rs turi.disurie i reten ie urinar . asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. psihotoxicitate. terenul atopic(hipersensibilizare).depasirea dozei administrate. senza ie de c ldur . diaree. rinoree. somnolen a. trombocitopenie.sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat .cre terea presiunii intracraniene. grea . insomnie. tendin la lipotimie. 2. Alte reac ii adverse: . v rs turi. . Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical .foarte rar. Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament.tahicardie.

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful