P. 1
caiet practica

caiet practica

|Views: 9,584|Likes:
Published by Dora Voiculescu

More info:

Published by: Dora Voiculescu on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

Partea I nr.4. (2).privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. cercetarea farmaceutic . substan elor farmaceutice active i auxiliare. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. c) comerciant persoan fizic . în conformitate cu preg tirea sa universitar . este competent s exercite i alte activit i profesionale. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. cercetare sau administra ie sanitar . Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. Conform Legii nr.2009) Art. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. 490 din 15. conservarea i distribu ia produselor din plante.07. medicamentelor de uz veterinar. dispozitivelor medicale. b) farmacovigilen . 37. controlul. f) activit i didactice. suplimentelor nutritive. (2) Farmacistul. . d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. d) analize în laboratoare de biochimie. c) fabricarea. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. e) marketing i management farmaceutic. toxicologie i igien a mediului i alimentelor. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. 95 din 14 aprilie 2006 . produselor igieno -cosmetice. 36 alin. Art 36. depozitarea. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea .

alc tuit din 3 membri. putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. . c) vot de blam. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. de comisia de disciplin competent . penala.5. La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . b) avertisment. d) suspendarea temporar . dup caz. In ceea ce priveste raspunderea civila. dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . într -un interval de 6 -12 luni. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. Conform Legii nr. alc tuit din 5 membri. administrativa sau materiala a farmacistului. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. 95 din 14 aprilie 2006 . Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz .

-aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. . Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat.6. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. In acest caz. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. -admiterea contestatiei in parte. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina.

600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® .CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII. DELIMITARI CONCEPTUALE.EMD Serono.ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® .salbutamol . Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® .interferon 1-a . 400.efedrina combinatii . Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional.terbutalina . Inc. precizand producatorul.propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .AstraZeneca 3.Biofarm Tobradex ® . & Pfizer Inc Liprolog Pen ® .mometazona suspensie . ASPECTE GENERALE 1. - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat . 500 mg . Nasonex® . - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® .A.insulina lispro .

Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. auriculare Unguente. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. Ser fiziologic ( Zentiva SA). Rotarix® .5% 7. Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. nazale. 5. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Creme Comprimate. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Ind. Capsule 6.GlaxoSmithKline Cervarix® . nazale.4. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ).GlaxoSmithKline . Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. 0. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9. auriculare Suspensii buvabile. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise.

. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . extrac ii dentare. durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . înainte i dup interven ii chirurgicale minore. de exemplu: amigdalectomie. poliartrit . . amigdalit . OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. rinofaringit purulent . infec ii pneumococice la copii cu siclemie. sau la oricare dintre excipien ii s i. . Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. . flegmoane. 1. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. Insuficien hepatic . Le poate face râu.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. Totu i. Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament.Dac ave i orice întreb ri suplimentare. otita medie acut . în cazul tratamentului îndelungat. furunculoz ]. 2. endocardit .profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. fatigabilitate crescut . adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. penicilin . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . dispnee. în cazul în care ave i astfel de afec iuni. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . .10. organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. urticarie. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. . faringit .Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . . Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice.infec ii respiratorii: bron it bacterian . diaree sau durere de stomac.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. mai ales prurit. pot de asemenea. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate. Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. frisoane. trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. abcese. sinuzitâ). Ca i în cazul altor antibiotice. erizipeloid. a func iilor hepatic i renal . In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. senza ie de constric ie. Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. faringo-amigdalit . Nu trebuie s -l da i altor persoane. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic .infec ii cutanate: erizipel. insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice. de exemplu: febr reumatic sau coree minor . V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . boal Vincent. glomerulonefrit . Acestea includ: . Alte medicamente.

Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . dozele recomandate sunt: . în mare m sur . Dac infec ia este sever . în cazuri foarte rare. '‡ . în general. durere la nivelul cavit ii bucale). Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului.infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . 5. simptome asem n toare ocului i dispnee. utiliza i întotdeauna dozele prescrise. A nu se l sa la îndemâna copiilor.000.adul i. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. 3. în cazul producerii unui supradozaj. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. Reactii adverse Ca toate medicamentele.15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. Dac nu v este recomandat altfel. f r a fi sf râmate sau mestecate. cu cele observate în cazul reac iilor adverse. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical .500. . în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ). în ambalajul original.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie. de i acestea nu se manifest la toate persoanele.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. vârstnici i gravide: câte 1. în general. 4. erup ii cutanate. înro irea. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . Ospen poate provoca reac ii adverse. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. adresa i. timp de 10 zile. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. febr i durere articular .v medicului dumneavoastr sau farmacistului.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. durata necesar de tratament este de 10 zile. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . în unele cazuri. obezi. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. durere în gât. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. precum v rs turi sau diaree. inflama ia i tumefac ia pielii.500.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. . au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta.

6. talc. hipromeloz . maltodextrin . ulei de ment .000 UI (aproximativ 0. Gynofort 2%. dioxid de titan (E 171). Biochemiestrasse 10. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH.9 g) i excipien i: . .´ Xanax. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Romergan. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate.fiim: zaharin sodic . Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1.nuc/eu: stearat de magneziu. Tirol. Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. talc. .500. Imovane. Fenobarbital 14. Dormicum. polividon . Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic . Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. A-6250 Kundl. crema vaginala 12. macrogol 6000. Evita i b uturile alcoolice.

2. pe coapsa sau pe abdomen (burta). Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. 2 minute.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . uscata. fara rani de pe spate. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. fara par. se utilizeaza maxim 14 zile. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui.

9. golind plamanii de aer. . Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Clatiti gura cu apa calda. 6. 3. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. pastrand limba apasata. Tineti flaconul rasturnat. Expirati lent. 2. 2. 4. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. Tusiti si expectorati. 3. Dupa aplicarea picaturilor. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. 6. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. cat mai mult cu putinta. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® .3. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6.salbutamol . 7. Expirati pe nas. 7. 4. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. 10. Incinati capul usor spre inapoi.terbutalina .AstraZeneca 1.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . Picaturi nazale 1. 8. 8. 7. 5. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. Agitati flaconul inainte de utilzare. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. 4. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. 5. 3.

se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. in orificiul anal. ± Spalati-va pe maini. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. ± Daca supozitorul este prea moale. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. ± Ramanti intins pentru cateva minute. cu partea rotunjita inainte. . ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. ± Introduceti supozitorul incet. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. ± Spalati-va pe maini. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6.5.

Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate.Efectuarea receptiei valorice. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . daca nu sunt distruse imediat. .Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. trebuie pastrate intr-o zona dedicata. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si. prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura. Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. . astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. concentratia. . -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. este semnat i tampilat 2. a concentratiei.CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. data de expirare ). clar delimitata. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament . controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee .Medicamentele cu sigiliile rupte.Se verific identitatea si cantit ile produselor. formei farmaceutice. DCI. cantitativ si valoric: . containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. termenului de expirare.In momentul receptiei. nici in apropierea acesteia. 3. . forma farmaceutica.

ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial .factura/ nr.numele. la loc racoros.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. Rubricile NIR: .pretul de achizitie al cantitatii receptionate . alta denumire comerciala. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor.valoarea la pret de vanzare. pe masura efectuarii receptiei. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. U/M. cantitatea receptionata . In situatia in care la receptie se constata diferente. prenumele si semnatura celor care fac receptia .nr curent. NIR . cantitatea conform docuemtelor insotitoare. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. numarul si data intocmirii formularulu i . ferite de lumina. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa.denumirea unitatii . alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.denumirea. dupa caz.) . inclusiv tva 6.4. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece. depozitare in dulapuri speciale etc.adaosul comercial unitar si total . Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. denumirea bunurilor receptionate.

Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Aminorex.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. Barbital Bromazepam. ÄSubstan psihotrop . Amfepramon. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . Brotizolam. . Alprazolam. securizate. . (ex: Allobarbital.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Amobarbital. 2. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. Buprenorfin . pulbere liofilizata) 5. in dulapuri special destinate. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. Butalbital etc) . Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4.

6. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. de culoare inchisa. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. inclusiv: denumirea. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. care sa includa. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. unitate de distributie en detail). -numarul de serie si data de expirare. 8. concentratia) 9. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. receptura. 7. informatii despre transportator (numar de telefon. . data de expirare. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. Intocmiti o lista cu produse termolabile. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. persoane de contact). Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. 10. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. forma farmaceutica si doza (daca este cazul). -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. -descrierea produselor.

in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). denumirea unitatii farmacutice. . data de preparare. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . 2. Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale. concentratia.a). prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide.se vor alege recipiente de culoare bruna. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. manipulare si transport. modul de administrare. in conditii normale de conservare.CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1.sticla de calitate I etc). Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. sensibilitate la modificari de pH.

codul individual. a) Factura de cump rare a produselor . Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. pretul unitar si valoarea acestora. Documentul consemneaza: data operatiunii. transfer. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). impreuna cu factura de cumparare a produselor.

b) NIR c) Bon de transfer .

programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. transferul intre gestiuni. distrugerea marfurilor degradate.Oficin : mas . a vanzarii efectuate.Valoarea contabil . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul.Data efectu rii inventarului . mas .Cantitatea . cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. ghi eu. Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec . scaune. cum a r fi: modificarile de pret. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul.Pre ul unitar . Dup a realizarea raportului de gestiune. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3.Denumirea produselor inventariate . cas .Unitatea . mese de lucru . Descrie i con inutul unei liste de inventariere: . pe baza facturilor introduse în ziua respectiv . care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje. scaun. set rafturi. acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil.Depozit: seturi de rafturi 4.Comisia de inventariere .Receptur : chiuvet . unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica.2. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: .Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. seturi de rafturi. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza.

(Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Krka D. film.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina.K. Ciprinol (Ciprofloxacina) . Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Fentanyl .S.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . Sec iunea c1 .lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . Film.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Docetaxel 2. film. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Astrazeneca Uk Ltd. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Abilify(Aripiprazol) . Zentiva K. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr.D. Film. Gastrorez. 3.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. Astrazeneca AB 4. Ranbaxy U. precizand nivelul de compensare actual. Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie.

1. c2. Programul na ional de imunizare 2.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. indicate pentru copii pân la 18 ani. 2. tuberculoz . Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE.Sec iunea c3 . Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. b. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin.4. A. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. 10 mg Eli Lilly 5. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . 2. . Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii. III. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. C2. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1.1. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. infec ii cu transmitere sexual ) 3. 2. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. (Olanzapina) Zyprexa 5. infec ie HIV.2.1. c1. 2.conform dciurilor din canamed.3. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. 2. Programul na ional de boli cardiovasculare 1. altele decât cele din Sublistele a. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I.2. Programul na ional de oncologie 2.

1. Subprogramul de transplant de organe. Subprogramul de radiologie interven ional . Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. 4. Programul na ional de transplant de organe. 6.2. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . 7. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic .2. 5. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. 5. Programul na ional de diabet zaharat 5. 3. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos. 2. esuturi i celule de origine uman 5. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului.2.4. 3. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. Programul na ional de s n tate mintal 3.1. . Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de s n tate a femeii. 6. 6. 3. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. 2. 6.3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. Subprogramul de s n tate a copilului. VI.3.5.2. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului.6.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . 2. esuturi i celule de origine uman . 4.5. Programul na ional de boli endocrine 8. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. 6.

5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. P-6L si OTC.OTC : Fervex. Olynth.5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2.75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. . etc .5 mg BIDIAB 400 mg/2. Ampicilina . Aciclovir crema. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Abilify(Aripiprazol). Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.6. Ciprinol (Ciprofloxacina). Coldrex. Depakine(acid valproic) .

Ea necesita un loc special destinat acestui scop. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. bonete. a personalului care manipuleaza solutiile.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. Episindan ®. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. b) adaptarea sa la persoana in cauza. aceeasi forma farmaceutica. Gemcitabina Actavis®. campuri de protectie. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. in conditii care sa asigure protectia mediului si. Inainte de a efectua o substitutie. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Epirubicina Actavis ®.8. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. 9. de asemenea. indeosebi halate cu maneci lungi. masti de protectie. containere si saci de colectare a deseurilor. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. Dupa efectuarea acestui control. d) unele aspecte sociale. de reglementare si. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. unele aspecte economice. manu si sterile de unica folosinta. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. in securitate. indeosebi. . in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. pentru orice problema ivita. ochelari de protectie.

y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. acestea se declara de medic/farmacist. In afara comunicarii orale. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . 10. 11. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate.

casei de asigurari de sanatate.A. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. nazala. rectala. indicatia terapeutica. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. Unitatile de mai sus. vaginala. Reckitt Benckiser HE. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis. denumirea comerciala si producatorul. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. farmaciei si. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. cutanata. dupa caz. farmaciile cu circuit închis. concentratia. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. auriculara. oftalmica. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie .13. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. în baza autoriza iei de func ionare. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. Coco Betaina 6 g.A. subtanta activa. destinate pacientului. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. buco-faringiana. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. precizand forma farmaceutica. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala .05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate.75 mg Solutie auriculara Solutie 0.

conform modelului prezentat in anexa nr. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. Omez (Dr. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). Losec (AstraZeneca). Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. in perioada de valabilitate a prescriptiei. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. 13 a normelor de aplicare a legii. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). 15. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. Omeran (Europharm). Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. la solicitarea pacientului.anexa la Legea nr. in cel m ult 30 de zile. Reddy¶s). 339/2005. Facturile si. pe orice suport de stocare a informatiilor. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. dupa caz. Preparatele pot fi ridicate fractionat. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. din acee asi farmacie. a cantitatilor ridicate. in cel mult 3 transe. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. cu conditia confirmarii. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. In farmaciile cu circuit deschis. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite.

Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. In Cartus Sol. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. timp de 3 saptamani. fara par.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Susp. Inj. uscata. Sol. sanatoasa si intacta. In Stilou Injector Preumplut Susp.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. fara leziuni sau iritatii. Inj. Inj. In Flacon Sol. Nicorette Patch (McNeil) . Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. sub linia taliei. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui.17. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Inj. fara pudra. ucata.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. Inj.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . Pielea trebuie sa fie curata.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . . locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza. lotiune. Sol. Se schimba de doua ori pe saptamana. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. Inj. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . Inj.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi . Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. ulei. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. In Stilou Injector Preumplut Sol.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi .

pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. vit C) Fervex (paracetamol. 21. Compozitie si actiune. acid ascorbic. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. Mod de administrare: . Mentionati recomandarile specifice din prospect. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol.2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. Cexyl® . daca este necesar. Se agita energic pana la dizolvarea completa si.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. 22. 23. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . Exemple de pastile si pastile m oi eliberate.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg .20. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare.

17%. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. angiopatie diabetica. apa pentru injectare (flac. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0. Mydocalm(tolperison) . clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. Accupro(quinapril) . pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) .24. sterile de 15 ml).075%. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. disbazie angioneurotica inte rmitenta). Hipertonie musculara. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0.hipertensiune arteriala esentiala.048%. 25. cu digitalice).39%.64%. Exemple de solutii pentru bai oculare. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. metoprolol succinat 47. Logimax (felodipina 5 mg. clorura de potasiu (KCl) 0. care contine. cauzate de afectiuni neurologice organice .salmeterol . spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . Dati un exemplu de gel oftalmic. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. boala Raynauld. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0.03%. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului). Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta. trombangeita obliteranta.5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. in cazurile severe. echilibrata fiziologic.

Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. Flacoanele de insulin . Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . diminea a. pentru omogenizare.solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. Preparatele retard(suspensiile). cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . La fiecare inlocuire a plasturelui. . cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . sau diminea a. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. se schimba locul de aplicare. sau solventul prevazut . de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii.solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. zdrobite sau mestecate. 2.reconstituirea se face inainte de administrare . 2. Se injecteaz la 6 -8-12 ore. pentru a nu se depune suspensia în sering . 3. uscata si curata. Preparatele hidrosolubile. apa distilata. Se administreaz curent subcutanat. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme.CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. 4. maxim o lun . Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). Injec ia se face imediat. la prânz i seara).reconstituirea se face cu ser fiziologic.matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. Condi ii de p strare. Se administreaz exclusiv subcutanat. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. solutii acide sau bazice . coma diabetic ) se injecteaz intravenos. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. În urgen e (ex. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . nu se congeleaza. cu pilozitate redusa.

benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. Dormicum(Midazolam) . Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. astfel. sistarea brusc a Propranolol . Fenobarbital.5. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. 11. amine triciclice 10. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool.o datorita efectului antalcool Diazepam. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6. 7.

1. de exemplu antiepile ptice. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator. Tetraciclina . el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. P strarea Produsului x 14. Cum se utilizeaz Produsul x 4. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . Fenoximetilpenicilina (Ospen). fara o alta cauza probabila. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3.o. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. . etc.12. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Reac ii adverse posibile 5. Amplicilina. daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. antidepresive triciclice.

crampe musculare. Hematologice .neutropenie. artrite.reactii alergice cu angioedem . ginecomastie. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. disestezie).6 . somnolenta. Creatinina si ureea sanguina . leucocitoza. hepatite. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). diaforeza. infiltrate pulmonare. rinoree. gura uscata. prurit. Hepatice . artralgii. constipatie. eritem multiform. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. eozinofilie.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. Nervoase/Psihiatrice . oligurie.pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. nervozitate. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui.ileus. mialgii.fosfatdehidrogenaza. embolie pulmonara. liza necrotica toxica a epidermului.insuficienta renala . insuficienta hepatica. neuropatie periferica (parestezie. confuzie. ameteli. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. somnolenta. astm. Cutanate . fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. durere in gat.depresie. disfunctie renala. Electrolitice: hiperpotasemie. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . loperamida este bine tolerata. Diverse . pancreatita.bronhospasm. palpitatii. Digestive . ataxie. vasculite. febra. fibrilatie atriala. durere la nivelul flancului. Musculoscheletice . alop ecie. greata. constipatie.stop cardiac. impotenta. fotosensibilitate. urticarie. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. melena. .cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. herpes zoster. oboseala. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. anorexie. sindrom Stevens Johnson. stomatita. Respiratorii . tuse . Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). Urogenitale .dermatita exfoliativa. cefalee. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. infectii respiratorii superioare. sincopa. hipotensiune . Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare .

trombocitopenie. grea . midriaz . insomnie. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). rinoree. asocierea unei diete necorespunzatoare etc . v rs turi.depasirea dozei administrate. hipersudora ie. în special la vârstnici. . grea . toleran . somnolen a. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. hipotensiune arterial . . grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. co maruri. Alte reac ii adverse: . vertij. crampe abdominale. anxietate. . enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. iritabilitate. 4. Include: dependen psihic .Morfina La dozele recomandate.confuzie. .foarte rar. pot s apar leucopenie. terenul atopic(hipersensibilizare).tahicardie. În schimb. senza ie de c ldur . anorexie. În cazul administr rii cronice. Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. cefalee. constipa ie i ame eli. . diaree. cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen . Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical . . cu eventuale fenomene halucinatorii. artralgii. tendin la lipotimie. excita ie. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament.v rs turi. .tulbur ri ale libidoului .sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . mialgii. 3.dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor.cre terea presiunii intracraniene. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . l crimare. Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient.deprimare respiratorie pâna la apnee. .prurit i ro ea la locul administr rii. sedare. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. 2. în cadrul stagiului de practic . . frisoane.disurie i reten ie urinar . psihotoxicitate.

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->