CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

substan elor farmaceutice active i auxiliare. 95 din 14 aprilie 2006 . Partea I nr. controlul. Art 36.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. c) fabricarea. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. Conform Legii nr. (2). este competent s exercite i alte activit i profesionale. 490 din 15. în conformitate cu preg tirea sa universitar . dispozitivelor medicale. suplimentelor nutritive. c) comerciant persoan fizic . depozitarea. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. conservarea i distribu ia produselor din plante.4. f) activit i didactice. 36 alin. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist.2009) Art. 37.07. precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. cercetare sau administra ie sanitar . . d) analize în laboratoare de biochimie. cercetarea farmaceutic . e) marketing i management farmaceutic. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist. medicamentelor de uz veterinar. toxicologie i igien a mediului i alimentelor. b) farmacovigilen . produselor igieno -cosmetice.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. (2) Farmacistul.

b) avertisment.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. într -un interval de 6 -12 luni. dup caz. alc tuit din 5 membri. 95 din 14 aprilie 2006 . dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. . In ceea ce priveste raspunderea civila. c) vot de blam. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . Conform Legii nr. penala.5. d) suspendarea temporar . de comisia de disciplin competent . alc tuit din 3 membri. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. administrativa sau materiala a farmacistului. e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional .

-respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. .6. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. -admiterea contestatiei in parte. In acest caz. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala.

Biofarm Tobradex ® .efedrina combinatii .EMD Serono. & Pfizer Inc Liprolog Pen ® . DELIMITARI CONCEPTUALE. precizand producatorul.dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.AstraZeneca 3. 400.propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® .terbutalina .salbutamol . Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. ASPECTE GENERALE 1. - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat .interferon 1-a . Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. Nasonex® .ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® .Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . Inc.CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII.A. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional. 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .insulina lispro .mometazona suspensie . Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere. - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® . 500 mg .

prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ). Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii.GlaxoSmithKline Cervarix® . auriculare Unguente. Rotarix® . Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9. 5.GlaxoSmithKline . inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. nazale.5% 7. auriculare Suspensii buvabile. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. 0. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. Creme Comprimate. Ind. nazale. Capsule 6. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice.4. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. Ser fiziologic ( Zentiva SA).

. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. . Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. poliartrit . insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice. urticarie. sau la oricare dintre excipien ii s i. rinofaringit purulent . dispnee. flegmoane. concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic .infec ii respiratorii: bron it bacterian . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . faringit . a func iilor hepatic i renal . OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. endocardit . In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. amigdalit . extrac ii dentare. piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. de exemplu: amigdalectomie. Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. .profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. sinuzitâ). trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr .10. erizipeloid. . Nu trebuie s -l da i altor persoane.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. mai ales prurit. glomerulonefrit . pot de asemenea. organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului.Dac ave i orice întreb ri suplimentare. faringo-amigdalit . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. Ca i în cazul altor antibiotice. infec ii pneumococice la copii cu siclemie.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . . chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. Acestea includ: . Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. . abcese. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . în cazul în care ave i astfel de afec iuni. Le poate face râu. otita medie acut . . Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice. senza ie de constric ie. Alte medicamente. durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . furunculoz ]. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. 2. în cazul tratamentului îndelungat. penicilin . 1. înainte i dup interven ii chirurgicale minore. frisoane.infec ii cutanate: erizipel. fatigabilitate crescut . Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Totu i. Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . boal Vincent. Insuficien hepatic . de exemplu: febr reumatic sau coree minor . .Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului.Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. diaree sau durere de stomac.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament.

utiliza i întotdeauna dozele prescrise. erup ii cutanate. precum v rs turi sau diaree. Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. în mare m sur . Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. în ambalajul original. de i acestea nu se manifest la toate persoanele. în general. simptome asem n toare ocului i dispnee.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. adresa i. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. în cazuri foarte rare. 5. în general.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. în unele cazuri. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr .500. înro irea. durere în gât. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului.15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. febr i durere articular . Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. . Dac infec ia este sever . în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ).adul i. Reactii adverse Ca toate medicamentele. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. Ospen poate provoca reac ii adverse. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. în cazul producerii unui supradozaj. au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. f r a fi sf râmate sau mestecate.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. timp de 10 zile. '‡ . Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . A nu se l sa la îndemâna copiilor. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. durata necesar de tratament este de 10 zile. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic .000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. cu cele observate în cazul reac iilor adverse. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . obezi.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr .000. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. Dac nu v este recomandat altfel.500. durere la nivelul cavit ii bucale). inflama ia i tumefac ia pielii. . 3. dozele recomandate sunt: . vârstnici i gravide: câte 1. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. 4. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern.

fiim: zaharin sodic .´ Xanax. Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. ulei de ment . maltodextrin . talc. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. . Biochemiestrasse 10. hipromeloz . Imovane. Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. A-6250 Kundl. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului.6. Tirol. Gynofort 2%.500. Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. crema vaginala 12. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Dormicum. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate.nuc/eu: stearat de magneziu. Romergan. dioxid de titan (E 171). . macrogol 6000. Evita i b uturile alcoolice. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH.000 UI (aproximativ 0. talc. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Fenobarbital 14. polividon .9 g) i excipien i: . Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic .

Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. se utilizeaza maxim 14 zile. pe coapsa sau pe abdomen (burta). 2 minute. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. 2. fara rani de pe spate. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). fara par. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. uscata.

2. 3. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. Incinati capul usor spre inapoi. 6. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. 4. 6. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. Dupa aplicarea picaturilor. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. 8. 8. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 5.AstraZeneca 1. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. 9. Tusiti si expectorati. Picaturi nazale 1. 3. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. pastrand limba apasata. Agitati flaconul inainte de utilzare. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. 7. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. 3. Expirati lent. 5.salbutamol . Clatiti gura cu apa calda. golind plamanii de aer. 4. 10. 7. 7.terbutalina . Tineti-va respiratia 10-15 secunde. . cat mai mult cu putinta. Tineti flaconul rasturnat. 2. Expirati pe nas. 4.3. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® .

se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Spalati-va pe maini. ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. cu partea rotunjita inainte. . ± Introduceti supozitorul incet. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. in orificiul anal. ± Spalati-va pe maini. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. ± Daca supozitorul este prea moale.5. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul.

.Medicamentele cu sigiliile rupte. cantitativ si valoric: . formei farmaceutice. DCI. 3. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si. . prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. daca nu sunt distruse imediat. Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. a concentratiei. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura.In momentul receptiei. nici in apropierea acesteia. termenului de expirare. data de expirare ). Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . . este semnat i tampilat 2. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient.Efectuarea receptiei valorice. forma farmaceutica. containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. concentratia.Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament . .Se verific identitatea si cantit ile produselor.CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. . -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. clar delimitata. trebuie pastrate intr-o zona dedicata.

ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . U/M.nr curent. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. ferite de lumina.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial . depozitare in dulapuri speciale etc. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. cantitatea receptionata .valoarea la pret de vanzare.4. alta denumire comerciala.denumirea unitatii . In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. Rubricile NIR: .numele. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. inclusiv tva 6. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. dupa caz. NIR . numarul si data intocmirii formularulu i . Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece. In situatia in care la receptie se constata diferente.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate .) .adaosul comercial unitar si total . prenumele si semnatura celor care fac receptia .denumirea. denumirea bunurilor receptionate. la loc racoros. pe masura efectuarii receptiei. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.factura/ nr. alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune.

Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. Alprazolam. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . Barbital Bromazepam.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. (ex: Allobarbital.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. Buprenorfin . La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. in dulapuri special destinate. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. . Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4. pulbere liofilizata) 5. securizate. Amobarbital. Amfepramon. .Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. 2. Aminorex. Brotizolam. Butalbital etc) . Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. ÄSubstan psihotrop . Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia.

Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. receptura. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). unitate de distributie en detail). La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. informatii despre transportator (numar de telefon. Intocmiti o lista cu produse termolabile. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. 7. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. -numarul de serie si data de expirare. data de expirare. concentratia) 9. forma farmaceutica si doza (daca este cazul). 8. -descrierea produselor. -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). de culoare inchisa. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. inclusiv: denumirea. persoane de contact). f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. .6. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. care sa includa. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. 10. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil.

Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide. in conditii normale de conservare. sensibilitate la modificari de pH. data de preparare.a). modul de administrare. concentratia. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. manipulare si transport. 2. denumirea unitatii farmacutice. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . .CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1.sticla de calitate I etc). in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active).se vor alege recipiente de culoare bruna.

Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). pretul unitar si valoarea acestora. Documentul consemneaza: data operatiunii. impreuna cu factura de cumparare a produselor.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. transfer. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. a) Factura de cump rare a produselor . restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. codul individual.

b) NIR c) Bon de transfer .

a vanzarii efectuate. seturi de rafturi.Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5.Cantitatea .Data efectu rii inventarului .Unitatea . mas . scaun.Comisia de inventariere .Pre ul unitar . Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: . ghi eu. Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec . Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. distrugerea marfurilor degradate.Denumirea produselor inventariate .Receptur : chiuvet .Valoarea contabil . mese de lucru . pe baza facturilor introduse în ziua respectiv . care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje.2. transferul intre gestiuni. scaune. unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica. programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil.Oficin : mas .Depozit: seturi de rafturi 4. Descrie i con inutul unei liste de inventariere: . cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. cum a r fi: modificarile de pret. set rafturi. Dup a realizarea raportului de gestiune. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul. Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul. cas .

Ciprinol (Ciprofloxacina) .D.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina. Film. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Docetaxel 2. film. Fentanyl .lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps.K. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS.S. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Ranbaxy U. Astrazeneca AB 4. Krka D. Sec iunea c1 . Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. 3. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum).prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Film. Zentiva K. Astrazeneca Uk Ltd. precizand nivelul de compensare actual. Abilify(Aripiprazol) . Gastrorez. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. film.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc .

infec ii cu transmitere sexual ) 3. Programul na ional de imunizare 2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. indicate pentru copii pân la 18 ani. (Olanzapina) Zyprexa 5. III. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. Programul na ional de boli cardiovasculare 1.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. 2. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. Programul na ional de oncologie 2.2. c1. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. 2.3. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . C2.conform dciurilor din canamed. 2. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. A. c2. 2. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi. 1. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. 2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. tuberculoz . infec ie HIV.Sec iunea c3 .4. b. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. altele decât cele din Sublistele a.1. . Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*).2. 10 mg Eli Lilly 5.

Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului.5. 3.1. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. 4. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. 6. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos. Programul na ional de boli endocrine 8. 3. Subprogramul de radiologie interven ional . 2. Programul na ional de transplant de organe.2.4. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului. 5. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale.5. 6. Subprogramul de s n tate a femeii. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. VI. 6. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. esuturi i celule de origine uman . Subprogramul de s n tate a copilului. 6. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer.2. esuturi i celule de origine uman 5. . Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). 4.6. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. 6. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Subprogramul de transplant de organe. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. 2. 3.3.1.1. Programul na ional de s n tate mintal 3.2. 2. 7.2.3. Programul na ional de diabet zaharat 5. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. 5.

5 mg BIDIAB 400 mg/2.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. Olynth. Coldrex. Abilify(Aripiprazol). P-6L si OTC. etc .6.5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum).75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Aciclovir crema. .prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF. Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet. Ampicilina . INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1. Ciprinol (Ciprofloxacina).OTC : Fervex. Depakine(acid valproic) .

Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. a personalului care manipuleaza solutiile.8. bonete. manu si sterile de unica folosinta. Episindan ®. 9. Epirubicina Actavis ®. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. Gemcitabina Actavis®. aceeasi forma farmaceutica. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. Inainte de a efectua o substitutie. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. masti de protectie. in conditii care sa asigure protectia mediului si. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. indeosebi halate cu maneci lungi. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). ochelari de protectie. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. campuri de protectie. pentru orice problema ivita. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. de reglementare si. indeosebi. d) unele aspecte sociale. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. Dupa efectuarea acestui control. de asemenea. . b) adaptarea sa la persoana in cauza. in securitate. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. unele aspecte economice. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. containere si saci de colectare a deseurilor. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist.

Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. 10. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . acestea se declara de medic/farmacist.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. 11. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate. In afara comunicarii orale.

Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. în baza autoriza iei de func ionare. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. Unitatile de mai sus. denumirea comerciala si producatorul. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. buco-faringiana. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. destinate pacientului. nazala. indicatia terapeutica. farmaciile cu circuit închis. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. vaginala. concentratia. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis.13. Coco Betaina 6 g. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. precizand forma farmaceutica. dupa caz.A. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. casei de asigurari de sanatate. oftalmica. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . cutanata. subtanta activa.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. auriculara. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante.A. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. farmaciei si. Reckitt Benckiser HE. rectala. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din .

aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. conform modelului prezentat in anexa nr. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. cu conditia confirmarii. dupa caz. Preparatele pot fi ridicate fractionat. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. din acee asi farmacie. pe orice suport de stocare a informatiilor. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. in perioada de valabilitate a prescriptiei. 13 a normelor de aplicare a legii. In farmaciile cu circuit deschis. Omeran (Europharm). 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. a cantitatilor ridicate. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. in cel m ult 30 de zile. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. Losec (AstraZeneca). evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. Facturile si.anexa la Legea nr. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. Reddy¶s). in cel mult 3 transe. 339/2005. Omez (Dr. 15. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . la solicitarea pacientului. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva).

Sol.17. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . In Stilou Injector Preumplut Susp. fara par. lotiune. In Flacon Sol. Inj. sanatoasa si intacta. Se schimba de doua ori pe saptamana. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. Susp.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. Inj. ucata. Inj. Inj.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . In Cartus Sol. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. sub linia taliei. timp de 3 saptamani. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. ulei. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi .Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . uscata.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare .Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19. In Stilou Injector Preumplut Sol. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. Pielea trebuie sa fie curata. Inj.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . Inj. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. Inj. fara pudra. Sol. . fara leziuni sau iritatii. Nicorette Patch (McNeil) . Urmatorul se aplica intr-un loc diferit.

se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita.2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare. Cexyl® .pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. 22.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . daca este necesar.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg . Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . 23. Mentionati recomandarile specifice din prospect.20. 21. Mod de administrare: . Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. acid ascorbic. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol. vit C) Fervex (paracetamol.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. Se agita energic pana la dizolvarea completa si. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. Compozitie si actiune.

Exemple de comprimate per orale de tip matrita. boala Raynauld.24. Hipertonie musculara.5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta.048%. Accupro(quinapril) . in cazurile severe. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului). clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. Logimax (felodipina 5 mg. sterile de 15 ml). acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. cu digitalice). echilibrata fiziologic. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. disbazie angioneurotica inte rmitenta).Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie.hipertensiune arteriala esentiala. Dati un exemplu de gel oftalmic. angiopatie diabetica.39%. cauzate de afectiuni neurologice organice . pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. apa pentru injectare (flac. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. metoprolol succinat 47. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. 25.03%. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza.075%. Mydocalm(tolperison) . care contine. Exemple de solutii pentru bai oculare. trombangeita obliteranta.salmeterol . spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) . clorura de potasiu (KCl) 0.17%. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0.64%.

Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). Condi ii de p strare. 2. cu pilozitate redusa. pentru a nu se depune suspensia în sering .matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. solutii acide sau bazice . 3. sau diminea a. se schimba locul de aplicare. Preparatele retard(suspensiile). zdrobite sau mestecate. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . La fiecare inlocuire a plasturelui. Injec ia se face imediat. În urgen e (ex. diminea a. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. 4. Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. Se administreaz exclusiv subcutanat.solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. apa distilata. Flacoanele de insulin . uscata si curata.solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. pentru omogenizare. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . maxim o lun . Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. sau solventul prevazut .reconstituirea se face inainte de administrare .CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . Se administreaz curent subcutanat. Se injecteaz la 6 -8-12 ore. coma diabetic ) se injecteaz intravenos.reconstituirea se face cu ser fiziologic. Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . 2. . Preparatele hidrosolubile. nu se congeleaza. la prânz i seara).

efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6.o datorita efectului antalcool Diazepam. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. Dormicum(Midazolam) . Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. astfel. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. Fenobarbital. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime.5. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. sistarea brusc a Propranolol . Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. amine triciclice 10. 7. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. 11.

etc. antidepresive triciclice.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15.12. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . P strarea Produsului x 14. Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3. inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Cum se utilizeaz Produsul x 4.o. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. de exemplu antiepile ptice. 1. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Reac ii adverse posibile 5. . fara o alta cauza probabila. Amplicilina. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Tetraciclina . daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. Fenoximetilpenicilina (Ospen). Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient.

constipatie. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie.depresie. melena. gura uscata. stomatita. somnolenta. Cutanate . Creatinina si ureea sanguina .insuficienta renala . embolie pulmonara. sincopa. impotenta. urticarie. ginecomastie. ameteli. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. Diverse . herpes zoster. hepatite.neutropenie. rinoree.crampe musculare. somnolenta. durere la nivelul flancului. disfunctie renala. cefalee.reactii alergice cu angioedem . eritem multiform. Nervoase/Psihiatrice . hipotensiune . ataxie. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. Hepatice . leucocitoza.dermatita exfoliativa. tuse . nervozitate.stop cardiac. febra. insuficienta hepatica. mialgii. pancreatita. artrite. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). fotosensibilitate.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice.6 . artralgii. Electrolitice: hiperpotasemie. Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare . infectii respiratorii superioare. sindrom Stevens Johnson. constipatie. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. diaforeza. greata. liza necrotica toxica a epidermului. fibrilatie atriala. fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. astm. Respiratorii . anorexie.bronhospasm. confuzie. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . Hematologice . infiltrate pulmonare. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . disestezie). loperamida este bine tolerata. Urogenitale . eozinofilie. neuropatie periferica (parestezie. palpitatii. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). vasculite. prurit. alop ecie. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. durere in gat. Musculoscheletice . o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor.fosfatdehidrogenaza. oligurie.pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. .ileus. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. Digestive . oboseala.

. Include: dependen psihic . . anxietate. terenul atopic(hipersensibilizare). hipotensiune arterial . 3. vertij. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. tendin la lipotimie.cre terea presiunii intracraniene.disurie i reten ie urinar . cu eventuale fenomene halucinatorii. iritabilitate.depasirea dozei administrate. grea . senza ie de c ldur . sedare. cefalee. Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. insomnie. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. în special la vârstnici. . asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. pot s apar leucopenie. artralgii. 4.confuzie.prurit i ro ea la locul administr rii. .v rs turi. mialgii.tulbur ri ale libidoului . toleran . enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. psihotoxicitate. excita ie. crampe abdominale. . .foarte rar. grea .Morfina La dozele recomandate.sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . Alte reac ii adverse: . 2. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale.tahicardie. v rs turi. În schimb. hipersudora ie. anorexie. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. asocierea unei diete necorespunzatoare etc . . În cazul administr rii cronice. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical . frisoane. midriaz . constipa ie i ame eli. . co maruri. în cadrul stagiului de practic . somnolen a. diaree. trombocitopenie. cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen . constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. .dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . l crimare. rinoree.deprimare respiratorie pâna la apnee.

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful