CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

Conform Legii nr. medicamentelor de uz veterinar. cercetare sau administra ie sanitar . toxicologie i igien a mediului i alimentelor. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. Partea I nr. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara.4. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. b) farmacovigilen .2009) Art. e) marketing i management farmaceutic. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. 95 din 14 aprilie 2006 . si pentru care nu a intervenit reabilitarea. produselor igieno -cosmetice. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. este competent s exercite i alte activit i profesionale. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist. conservarea i distribu ia produselor din plante. controlul. f) activit i didactice. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. c) fabricarea. 490 din 15. . d) analize în laboratoare de biochimie. dispozitivelor medicale. (2) Farmacistul. suplimentelor nutritive. Art 36.07. (2). 36 alin. c) comerciant persoan fizic .Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. depozitarea. substan elor farmaceutice active i auxiliare. cercetarea farmaceutic . d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. 37. în conformitate cu preg tirea sa universitar . precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial.

e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. d) suspendarea temporar . într -un interval de 6 -12 luni. . La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . c) vot de blam. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. alc tuit din 5 membri. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 . La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . b) avertisment. de comisia de disciplin competent . c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. administrativa sau materiala a farmacistului. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii.5. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. dup caz. penala. alc tuit din 3 membri. In ceea ce priveste raspunderea civila.

Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. In acest caz. -admiterea contestatiei in parte. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. .6. -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat.

400.ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® .interferon 1-a .CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII. Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. 500 mg . Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional.mometazona suspensie . Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. precizand producatorul.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .AstraZeneca 3. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250. ASPECTE GENERALE 1.Biofarm Tobradex ® . - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® . Inc.dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2.A.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® . Nasonex® . DELIMITARI CONCEPTUALE.EMD Serono.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® .terbutalina .salbutamol . Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere. & Pfizer Inc Liprolog Pen ® . 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.insulina lispro .propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.efedrina combinatii . - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat .

5% 7. Ser fiziologic ( Zentiva SA). nazale. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. Creme Comprimate. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. auriculare Suspensii buvabile. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil.GlaxoSmithKline Cervarix® .GlaxoSmithKline . Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). auriculare Unguente.4. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ). Ind. nazale. Capsule 6. 5. 0. Rotarix® . Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9.

eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. glomerulonefrit .infec ii cutanate: erizipel. . otita medie acut . trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome.Dac ave i orice întreb ri suplimentare. Acestea includ: . boal Vincent.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. de exemplu: amigdalectomie. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . a func iilor hepatic i renal .Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . endocardit . Insuficien hepatic . piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. Nu trebuie s -l da i altor persoane. . frisoane. . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. de exemplu: febr reumatic sau coree minor . dispnee. insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice. Se recomand monitorizarea hemoleucogramei.Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. urticarie. Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice. Ca i în cazul altor antibiotice. Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. Totu i. pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. . precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . rinofaringit purulent . furunculoz ]. extrac ii dentare. pot de asemenea. înainte i dup interven ii chirurgicale minore. în cazul tratamentului îndelungat. mai ales prurit. sau la oricare dintre excipien ii s i. infec ii pneumococice la copii cu siclemie. poliartrit . Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate.10. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . . erizipeloid. . în cazul în care ave i astfel de afec iuni. 2. . Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. abcese. Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. fatigabilitate crescut . faringo-amigdalit . Le poate face râu. Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . diaree sau durere de stomac. Alte medicamente.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . senza ie de constric ie. penicilin . organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . 1. amigdalit . sinuzitâ).profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). faringit . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. flegmoane.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin .infec ii respiratorii: bron it bacterian . . Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr .

Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor.infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. Ospen poate provoca reac ii adverse. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. '‡ . în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ). simptome asem n toare ocului i dispnee. durata necesar de tratament este de 10 zile. durere la nivelul cavit ii bucale). Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. în cazul producerii unui supradozaj.500. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . 5. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice.000. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. în ambalajul original. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . . adresa i. Dac nu v este recomandat altfel. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. utiliza i întotdeauna dozele prescrise. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr .000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Dac infec ia este sever . . 3. A nu se l sa la îndemâna copiilor.adul i. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. de i acestea nu se manifest la toate persoanele. erup ii cutanate. Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. înro irea. inflama ia i tumefac ia pielii. obezi.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. în unele cazuri.15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. timp de 10 zile. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte.500. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. vârstnici i gravide: câte 1. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. în general. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. dozele recomandate sunt: . Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . Reactii adverse Ca toate medicamentele. precum v rs turi sau diaree. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. în cazuri foarte rare. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . 4.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . în general. f r a fi sf râmate sau mestecate. în mare m sur . Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. cu cele observate în cazul reac iilor adverse. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . febr i durere articular . durere în gât.

Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. Dormicum. Tirol. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen .000 UI (aproximativ 0. ulei de ment . Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate.nuc/eu: stearat de magneziu. Fenobarbital 14. polividon . Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic .fiim: zaharin sodic .500. Gynofort 2%. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH. . Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate. dioxid de titan (E 171). macrogol 6000. talc.6. crema vaginala 12. .´ Xanax.9 g) i excipien i: . Romergan. Evita i b uturile alcoolice. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. maltodextrin . hipromeloz . Biochemiestrasse 10. talc. Imovane. A-6250 Kundl.

Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. pe coapsa sau pe abdomen (burta). brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. uscata. fara rani de pe spate. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. 2. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. se utilizeaza maxim 14 zile. fara par. 2 minute. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus.

Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. Tineti flaconul rasturnat. 2. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. Incinati capul usor spre inapoi. Clatiti gura cu apa calda. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. 10. 8. 5. 3. Tusiti si expectorati. 9. 4. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Expirati lent. 3.salbutamol . Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. 8. 5. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. Dupa aplicarea picaturilor. 4. 4. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute.terbutalina . 7.3. 3. cat mai mult cu putinta. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5.AstraZeneca 1. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. 2. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 6. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® . golind plamanii de aer. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. pastrand limba apasata. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. 7. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. Agitati flaconul inainte de utilzare. . Picaturi nazale 1. 7. Expirati pe nas. 6. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara.

inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Daca supozitorul este prea moale. ± Spalati-va pe maini. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. ± Spalati-va pe maini. cu partea rotunjita inainte.5. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. in orificiul anal. ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. . ± Introduceti supozitorul incet.

Se verific identitatea si cantit ile produselor. . ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. nici in apropierea acesteia.Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. trebuie pastrate intr-o zona dedicata. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. data de expirare ). DCI. Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura. . termenului de expirare. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. clar delimitata. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament . prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . a concentratiei. este semnat i tampilat 2. daca nu sunt distruse imediat. controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . cantitativ si valoric: . .Medicamentele cu sigiliile rupte. forma farmaceutica. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. formei farmaceutice.In momentul receptiei. . containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. 3. concentratia.Efectuarea receptiei valorice. .CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1.

Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita.) .numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate .4. alta denumire comerciala. denumirea bunurilor receptionate.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial .valoarea la pret de vanzare. depozitare in dulapuri speciale etc.adaosul comercial unitar si total . Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. dupa caz. Rubricile NIR: .numele. U/M. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice.factura/ nr. la loc racoros. NIR . Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor.denumirea unitatii . prenumele si semnatura celor care fac receptia . In situatia in care la receptie se constata diferente. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.nr curent. numarul si data intocmirii formularulu i . ferite de lumina. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5.ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. cantitatea receptionata . inclusiv tva 6.denumirea. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . pe masura efectuarii receptiei. alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.

Brotizolam.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. Amfepramon. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. Butalbital etc) . Buprenorfin . pulbere liofilizata) 5. Barbital Bromazepam. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. Alprazolam. securizate.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4. (ex: Allobarbital. . Aminorex. Amobarbital. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . ÄSubstan psihotrop . Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. . Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. in dulapuri special destinate. 2.

Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. de culoare inchisa. -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. 7. concentratia) 9. data de expirare. -descrierea produselor. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). Intocmiti o lista cu produse termolabile. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. unitate de distributie en detail). forma farmaceutica si doza (daca este cazul). receptura. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. care sa includa. . cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. persoane de contact). -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . informatii despre transportator (numar de telefon.6. inclusiv: denumirea. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. -numarul de serie si data de expirare. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. 10. 8.

Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. in conditii normale de conservare. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. sensibilitate la modificari de pH. modul de administrare. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide. 2.sticla de calitate I etc).CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale.se vor alege recipiente de culoare bruna. in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . manipulare si transport. Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. data de preparare. concentratia.a). denumirea unitatii farmacutice. .

ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. pretul unitar si valoarea acestora. impreuna cu factura de cumparare a produselor. transfer. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). a) Factura de cump rare a produselor . restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. Documentul consemneaza: data operatiunii. codul individual.

b) NIR c) Bon de transfer .

2.Receptur : chiuvet . mese de lucru .Comisia de inventariere . set rafturi. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. cum a r fi: modificarile de pret.Pre ul unitar . transferul intre gestiuni. mas . Descrie i con inutul unei liste de inventariere: .Depozit: seturi de rafturi 4. distrugerea marfurilor degradate.Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. scaune. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: . seturi de rafturi. a vanzarii efectuate. acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil. programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune.Unitatea . unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica. cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje.Cantitatea . scaun. ghi eu. Dup a realizarea raportului de gestiune. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul.Valoarea contabil . Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul.Denumirea produselor inventariate .Data efectu rii inventarului .Oficin : mas . pe baza facturilor introduse în ziua respectiv . cas . care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje.

Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. Zentiva K.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. Abilify(Aripiprazol) . Docetaxel 2. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Ciprinol (Ciprofloxacina) . Gastrorez. film. Sec iunea c1 .D. Astrazeneca Uk Ltd. 3. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Ranbaxy U. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . Film. precizand nivelul de compensare actual. Fentanyl . Film. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis.K. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. film.S. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Krka D.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Astrazeneca AB 4.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc .

Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. C2. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri.2. tuberculoz . Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). c2. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. b.2. A. 2. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. infec ii cu transmitere sexual ) 3. indicate pentru copii pân la 18 ani. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii. c1. .1. altele decât cele din Sublistele a. Programul na ional de imunizare 2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin.4.conform dciurilor din canamed. 10 mg Eli Lilly 5. 2. 2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. Programul na ional de boli cardiovasculare 1. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi. Programul na ional de oncologie 2.lista de medicamente cu procent de compensare 100% .3.Sec iunea c3 . 2. infec ie HIV. III.1. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. 1. (Olanzapina) Zyprexa 5. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. 2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE.

3. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. Programul na ional de diabet zaharat 5.5. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. 5. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). 4. Subprogramul de s n tate a femeii.5.2.1.1. Programul na ional de s n tate mintal 3. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. esuturi i celule de origine uman 5. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial .4. . Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . VI. 7. esuturi i celule de origine uman . Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. 4. Subprogramul de transplant de organe. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului. 2.3.1. 3.2. Programul na ional de transplant de organe. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic.2. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. 3. 6. 6. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . 6. 6. Programul na ional de boli endocrine 8. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. 2. 6. 5.6. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos.2. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. Subprogramul de radiologie interven ional . 3. 2. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. Subprogramul de s n tate a copilului.

5 mg BIDIAB 400 mg/2. Ampicilina .OTC : Fervex. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1. Abilify(Aripiprazol). Coldrex. Aciclovir crema.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF. P-6L si OTC.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina).prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.6. . etc . Depakine(acid valproic) .75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Olynth.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7.5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2. Ciprinol (Ciprofloxacina).

In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. in conditii care sa asigure protectia mediului si.8. ochelari de protectie. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. masti de protectie. bonete. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. de asemenea. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. Epirubicina Actavis ®. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. pentru orice problema ivita. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. a personalului care manipuleaza solutiile. b) adaptarea sa la persoana in cauza. Episindan ®. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. campuri de protectie. in securitate. 9. Dupa efectuarea acestui control. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. containere si saci de colectare a deseurilor. d) unele aspecte sociale. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. indeosebi. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. Gemcitabina Actavis®. manu si sterile de unica folosinta. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. aceeasi forma farmaceutica.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. . indeosebi halate cu maneci lungi. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. unele aspecte economice. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). Inainte de a efectua o substitutie. de reglementare si.

numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. 11. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. 10. In afara comunicarii orale. acestea se declara de medic/farmacist. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris.

In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. buco-faringiana. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. dupa caz. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis. casei de asigurari de sanatate.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. nazala. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . în baza autoriza iei de func ionare. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14.A.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. concentratia. Unitatile de mai sus. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. denumirea comerciala si producatorul. farmaciile cu circuit închis. farmaciei si. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. cutanata. destinate pacientului. vaginala. indicatia terapeutica. precizand forma farmaceutica.13. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. auriculara. subtanta activa. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. Coco Betaina 6 g. Reckitt Benckiser HE.A. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. rectala. oftalmica. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator.

comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. In farmaciile cu circuit deschis. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. Losec (AstraZeneca). la solicitarea pacientului. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului.anexa la Legea nr. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. Reddy¶s). din acee asi farmacie. in cel mult 3 transe. in cel m ult 30 de zile. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . Omeran (Europharm). 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. Omez (Dr. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. 13 a normelor de aplicare a legii. in perioada de valabilitate a prescriptiei. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. 339/2005. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. dupa caz. Facturile si. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. a cantitatilor ridicate. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. 15. conform modelului prezentat in anexa nr. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. pe orice suport de stocare a informatiilor. cu conditia confirmarii. Preparatele pot fi ridicate fractionat. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie.

lotiune. In Stilou Injector Preumplut Sol. Pielea trebuie sa fie curata. fara par. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Inj. fara pudra.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza.17.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . Inj. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. ucata.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. . Nicorette Patch (McNeil) . Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. Sol. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. Inj.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. uscata. In Stilou Injector Preumplut Susp. sanatoasa si intacta. ulei. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi .Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Se schimba de doua ori pe saptamana. sub linia taliei. Susp. Inj. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. Inj.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . fara leziuni sau iritatii. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. Inj. In Flacon Sol. timp de 3 saptamani. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. Sol. In Cartus Sol. Inj.

Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . 21.2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. daca este necesar. acid ascorbic. vit C) Fervex (paracetamol. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. Se agita energic pana la dizolvarea completa si. 23. Mentionati recomandarile specifice din prospect. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare.20.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg . Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol. Compozitie si actiune. Mod de administrare: .cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed .pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. 22. Cexyl® .

Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. cu digitalice).hipertensiune arteriala esentiala. angiopatie diabetica. trombangeita obliteranta. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. 25. in cazurile severe. Hipertonie musculara. disbazie angioneurotica inte rmitenta). pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. boala Raynauld.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. Mydocalm(tolperison) . Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. Exemple de solutii pentru bai oculare.17%. Accupro(quinapril) .64%.075%.03%.39%. Logimax (felodipina 5 mg. clorura de potasiu (KCl) 0.24. apa pentru injectare (flac.5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. care contine. echilibrata fiziologic. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului). metoprolol succinat 47. spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii .048%.salmeterol . cauzate de afectiuni neurologice organice . insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) . clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. Dati un exemplu de gel oftalmic. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. sterile de 15 ml).

se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . diminea a.reconstituirea se face cu ser fiziologic.solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. Preparatele retard(suspensiile). 3. Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . Se injecteaz la 6 -8-12 ore. cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. sau diminea a. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. nu se congeleaza. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. pentru a nu se depune suspensia în sering . Preparatele hidrosolubile. . iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . uscata si curata. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. Injec ia se face imediat. zdrobite sau mestecate. La fiecare inlocuire a plasturelui. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . pentru omogenizare. cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. 2. Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. la prânz i seara). Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). cu pilozitate redusa. sau solventul prevazut . se schimba locul de aplicare. Se administreaz exclusiv subcutanat. 4. În urgen e (ex. Se administreaz curent subcutanat. apa distilata.solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. Condi ii de p strare. solutii acide sau bazice .matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. maxim o lun . Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. 2. Flacoanele de insulin . Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral .CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. coma diabetic ) se injecteaz intravenos.reconstituirea se face inainte de administrare .

amine triciclice 10. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. 11. Fenobarbital. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6.5.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. 7. sistarea brusc a Propranolol . pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor.o datorita efectului antalcool Diazepam. astfel. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. Dormicum(Midazolam) . Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC .

Tetraciclina . Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Reac ii adverse posibile 5. antidepresive triciclice. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator. de exemplu antiepile ptice. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). Amplicilina. P strarea Produsului x 14. 1. Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3. fara o alta cauza probabila. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. Cum se utilizeaz Produsul x 4.12. el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient. .Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. etc.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare .o. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Fenoximetilpenicilina (Ospen).

somnolenta.depresie. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. melena. vasculite. herpes zoster. Musculoscheletice . rinoree. Diverse . Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare .pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. ataxie. oboseala. sincopa. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo .stop cardiac. Urogenitale . confuzie. astm. prurit. palpitatii. Cutanate . scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. eozinofilie. hipotensiune . Hepatice . Creatinina si ureea sanguina . ameteli. hepatite. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. gura uscata. artralgii. constipatie.fosfatdehidrogenaza. tuse .CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. urticarie.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. Hematologice . diaforeza. constipatie. febra. . insuficienta hepatica.insuficienta renala .6 . anorexie.crampe musculare. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). infiltrate pulmonare. somnolenta. fotosensibilitate. pancreatita.neutropenie. impotenta. mialgii. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. Electrolitice: hiperpotasemie. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . artrite. fibrilatie atriala.bronhospasm. liza necrotica toxica a epidermului. nervozitate. embolie pulmonara. neuropatie periferica (parestezie. Nervoase/Psihiatrice .dermatita exfoliativa.ileus. disestezie). greata. stomatita. infectii respiratorii superioare. Digestive .reactii alergice cu angioedem . fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. oligurie. Respiratorii . loperamida este bine tolerata. cefalee. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). alop ecie. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. eritem multiform. durere la nivelul flancului. sindrom Stevens Johnson. leucocitoza. disfunctie renala. durere in gat. ginecomastie.

constipa ie i ame eli. iritabilitate. Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. cefalee. .tulbur ri ale libidoului .dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor.v rs turi. În schimb.prurit i ro ea la locul administr rii. . trombocitopenie.deprimare respiratorie pâna la apnee. excita ie. . 4. vertij.foarte rar. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . grea . sedare. .confuzie. grea . frisoane. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. somnolen a. Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. v rs turi. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. artralgii. . psihotoxicitate. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen .depasirea dozei administrate. diaree. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. crampe abdominale. tendin la lipotimie. Alte reac ii adverse: .tahicardie. în special la vârstnici. Include: dependen psihic . terenul atopic(hipersensibilizare). anorexie. asocierea unei diete necorespunzatoare etc . rinoree. 3. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. pot s apar leucopenie. co maruri. midriaz . toleran . . . asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. anxietate. cu eventuale fenomene halucinatorii. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical .sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . hipersudora ie. . . insomnie. mialgii.disurie i reten ie urinar . în cadrul stagiului de practic . dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ).cre terea presiunii intracraniene. hipotensiune arterial .Morfina La dozele recomandate. În cazul administr rii cronice. 2. l crimare. senza ie de c ldur .

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful