CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. b) farmacovigilen .privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. controlul.2009) Art. e) marketing i management farmaceutic. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. Conform Legii nr.4. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist.07. 490 din 15. c) comerciant persoan fizic . 95 din 14 aprilie 2006 . suplimentelor nutritive. cercetare sau administra ie sanitar . produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. este competent s exercite i alte activit i profesionale. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . toxicologie i igien a mediului i alimentelor. 37. dispozitivelor medicale. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. substan elor farmaceutice active i auxiliare. 36 alin. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. (2). în conformitate cu preg tirea sa universitar . produselor igieno -cosmetice. d) analize în laboratoare de biochimie. c) fabricarea. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. depozitarea. Partea I nr. (2) Farmacistul. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. Art 36. cercetarea farmaceutic . conservarea i distribu ia produselor din plante. medicamentelor de uz veterinar. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. f) activit i didactice. .

Conform Legii nr. La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . alc tuit din 3 membri. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . într -un interval de 6 -12 luni. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . administrativa sau materiala a farmacistului. dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea.5. 95 din 14 aprilie 2006 . penala. In ceea ce priveste raspunderea civila. alc tuit din 5 membri. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. d) suspendarea temporar . dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. dup caz. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . de comisia de disciplin competent . b) avertisment. c) vot de blam. a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. . Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist.

-admiterea contestatiei in parte. In acest caz. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina.6. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. . Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii.

SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .Biofarm Tobradex ® . ASPECTE GENERALE 1.insulina lispro . precizand producatorul.CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII.propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere. Inc. & Pfizer Inc Liprolog Pen ® .mometazona suspensie .EMD Serono. Nasonex® .Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . 500 mg .dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2. DELIMITARI CONCEPTUALE. - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat .terbutalina .A.AstraZeneca 3. 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10. Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250. Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® .efedrina combinatii . Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® .interferon 1-a .salbutamol .ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® . 400.

GlaxoSmithKline . Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). auriculare Suspensii buvabile. auriculare Unguente. sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab. Ind.5% 7. 0. Ser fiziologic ( Zentiva SA). Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii.4. 5. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Creme Comprimate. nazale. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. nazale. Rotarix® . Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ).GlaxoSmithKline Cervarix® . Capsule 6. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9.

. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. senza ie de constric ie.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . infec ii pneumococice la copii cu siclemie. Insuficien hepatic . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. sau la oricare dintre excipien ii s i. concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . în cazul tratamentului îndelungat. Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. endocardit . Totu i. Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate. urticarie. . flegmoane. faringit . extrac ii dentare. Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice.Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . de exemplu: amigdalectomie. de exemplu: febr reumatic sau coree minor . eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. mai ales prurit. Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. . frisoane. faringo-amigdalit . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. Ca i în cazul altor antibiotice. 2. 1. Nu trebuie s -l da i altor persoane. insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice. înainte i dup interven ii chirurgicale minore. a func iilor hepatic i renal . Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. în cazul în care ave i astfel de afec iuni. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. . . erizipeloid. penicilin . adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa.infec ii cutanate: erizipel.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. otita medie acut . Le poate face râu. furunculoz ]. . fatigabilitate crescut . boal Vincent. Alte medicamente.Dac ave i orice întreb ri suplimentare. rinofaringit purulent . diaree sau durere de stomac. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . dispnee. . amigdalit . poliartrit .profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. Acestea includ: . pot de asemenea.Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ .infec ii respiratorii: bron it bacterian . abcese. Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. glomerulonefrit . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr .Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. sinuzitâ). precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . .10.

pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. . . obezi. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. în general. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid.500. timp de 10 zile. '‡ . Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr .000. f r a fi sf râmate sau mestecate. precum v rs turi sau diaree. în ambalajul original. erup ii cutanate. 5.adul i.15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. în mare m sur .500. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat . Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare.infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . în general. durere în gât. Dac nu v este recomandat altfel. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . cu cele observate în cazul reac iilor adverse. utiliza i întotdeauna dozele prescrise. Ospen poate provoca reac ii adverse. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie. A nu se l sa la îndemâna copiilor. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. adresa i. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin .Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. în cazul producerii unui supradozaj. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . durere la nivelul cavit ii bucale). în cazuri foarte rare. v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. febr i durere articular . Dac infec ia este sever . au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. simptome asem n toare ocului i dispnee. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. înro irea. Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . 4. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . vârstnici i gravide: câte 1. Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. durata necesar de tratament este de 10 zile. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. 3. inflama ia i tumefac ia pielii.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. în unele cazuri. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . de i acestea nu se manifest la toate persoanele. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. dozele recomandate sunt: .000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. Reactii adverse Ca toate medicamentele. în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ).

Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13.6. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11.fiim: zaharin sodic . hipromeloz . crema vaginala 12. . A-6250 Kundl.´ Xanax. maltodextrin . Biochemiestrasse 10.500. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH.9 g) i excipien i: . dioxid de titan (E 171). Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Evita i b uturile alcoolice. Imovane. Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. Tirol. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . . talc. Fenobarbital 14. macrogol 6000.nuc/eu: stearat de magneziu. Romergan. Dormicum. polividon . Gynofort 2%. Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. ulei de ment .000 UI (aproximativ 0. talc. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate. Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic .

fara par. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. uscata. 2 minute. 2. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. se utilizeaza maxim 14 zile. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. pe coapsa sau pe abdomen (burta). ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. fara rani de pe spate. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului.

Picaturi nazale 1. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. 5.AstraZeneca 1. 2. 7. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. 8. pastrand limba apasata.terbutalina . 8. golind plamanii de aer. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. . 3. 4. Tineti flaconul rasturnat. Expirati pe nas. 7. 3. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. Dupa aplicarea picaturilor. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas.salbutamol . 3. Expirati lent.3. 6. 2. Incinati capul usor spre inapoi. 4. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. cat mai mult cu putinta. Tusiti si expectorati. 6. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. 10. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 4. Agitati flaconul inainte de utilzare. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. 7. Clatiti gura cu apa calda.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . 9. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® . 5. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului.

± Daca supozitorul este prea moale.5. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. ± Spalati-va pe maini. se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. . ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. cu partea rotunjita inainte. in orificiul anal. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. ± Introduceti supozitorul incet. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Spalati-va pe maini.

. 3. . cantitativ si valoric: . containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. concentratia. nici in apropierea acesteia. termenului de expirare. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament . controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . forma farmaceutica. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. . . Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. formei farmaceutice. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si.Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. este semnat i tampilat 2. prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. trebuie pastrate intr-o zona dedicata.CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1.Efectuarea receptiei valorice. DCI. data de expirare ).Medicamentele cu sigiliile rupte. daca nu sunt distruse imediat. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . a concentratiei.In momentul receptiei. . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura.Se verific identitatea si cantit ile produselor. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. clar delimitata.

Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor.) . la loc racoros. Rubricile NIR: .denumirea unitatii .ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul.denumirea. denumirea bunurilor receptionate.factura/ nr. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs. Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece.adaosul comercial unitar si total .pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial . U/M. ferite de lumina. alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . In situatia in care la receptie se constata diferente. pe masura efectuarii receptiei. prenumele si semnatura celor care fac receptia . Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. numarul si data intocmirii formularulu i .4. NIR .numele. alta denumire comerciala.nr curent. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. dupa caz.valoarea la pret de vanzare. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . depozitare in dulapuri speciale etc. cantitatea receptionata . Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. inclusiv tva 6.

Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. Amobarbital.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. securizate. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. ÄSubstan psihotrop . 2. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. (ex: Allobarbital. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. in dulapuri special destinate.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. Butalbital etc) . Alprazolam. . Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. pulbere liofilizata) 5. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. Brotizolam. Amfepramon. Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4. Barbital Bromazepam. Buprenorfin . Aminorex. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . . ´ Acest tip de substante se vor depozita separat.

Intocmiti o lista cu produse termolabile. 8. persoane de contact). oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit.6. -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). receptura. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. -descrierea produselor. f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. . Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . unitate de distributie en detail). -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. concentratia) 9. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. care sa includa. 7. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. informatii despre transportator (numar de telefon. 10. data de expirare. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. inclusiv: denumirea. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. de culoare inchisa. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. forma farmaceutica si doza (daca este cazul). -numarul de serie si data de expirare.

a). Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. data de preparare. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide. denumirea unitatii farmacutice. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale.CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. manipulare si transport.sticla de calitate I etc).se vor alege recipiente de culoare bruna. 2. concentratia. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. in conditii normale de conservare. sensibilitate la modificari de pH. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. modul de administrare. in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). .

transfer. impreuna cu factura de cumparare a produselor. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. pretul unitar si valoarea acestora. Documentul consemneaza: data operatiunii.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. codul individual. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). a) Factura de cump rare a produselor .

b) NIR c) Bon de transfer .

cas .Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. mas .Denumirea produselor inventariate . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul. distrugerea marfurilor degradate. cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. cum a r fi: modificarile de pret.Pre ul unitar .Oficin : mas .Cantitatea . Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje. seturi de rafturi.Comisia de inventariere . Descrie i con inutul unei liste de inventariere: . mese de lucru . acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil.Receptur : chiuvet . Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec . set rafturi.Data efectu rii inventarului . ghi eu. unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul.Valoarea contabil . scaun.Unitatea .Depozit: seturi de rafturi 4. scaune. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza. a vanzarii efectuate. transferul intre gestiuni. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: . Dup a realizarea raportului de gestiune.2. programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. pe baza facturilor introduse în ziua respectiv .

lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 .prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). film. Sec iunea c1 . 3. film. Ciprinol (Ciprofloxacina) .prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.D.S. Ranbaxy U.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1.K. Film. Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Zentiva K. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. precizand nivelul de compensare actual. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. Docetaxel 2.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr. Film. Fentanyl . (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Gastrorez. Abilify(Aripiprazol) . y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. Krka D. Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Astrazeneca AB 4. Astrazeneca Uk Ltd.

2. 2. Programul na ional de imunizare 2. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. (Olanzapina) Zyprexa 5. C2. tuberculoz . A. c2.4.2. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii. 1. altele decât cele din Sublistele a. 2. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi.3. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. 10 mg Eli Lilly 5. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. 2. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. b. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd.conform dciurilor din canamed. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. 2. III.1. infec ie HIV. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). indicate pentru copii pân la 18 ani. 2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. Programul na ional de oncologie 2. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. infec ii cu transmitere sexual ) 3. Programul na ional de boli cardiovasculare 1.Sec iunea c3 . c1. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . . Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin.1.

2.5. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . 7. 6. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. 3.3. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. 6. 6. 5.1. 2. esuturi i celule de origine uman 5. esuturi i celule de origine uman . Programul na ional de s n tate mintal 3.2. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. . Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun.1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. 3. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. Subprogramul de s n tate a femeii. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Programul na ional de diabet zaharat 5. Programul na ional de transplant de organe. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . 5. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). 4. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Subprogramul de s n tate a copilului. 6. VI.6. 3. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale.4. 4. Subprogramul de transplant de organe.2. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . Programul na ional de boli endocrine 8. 2. 6.5. Subprogramul de radiologie interven ional .1. 2.3.

Ciprinol (Ciprofloxacina).5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2. .prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum).5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.6. Coldrex.OTC : Fervex. Aciclovir crema.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Abilify(Aripiprazol). P-6L si OTC.5 mg BIDIAB 400 mg/2. Ampicilina .75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Olynth. Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet. Depakine(acid valproic) . etc .5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1.

d) unele aspecte sociale. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. indeosebi halate cu maneci lungi. aceeasi forma farmaceutica. ochelari de protectie. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. Epirubicina Actavis ®. 9. masti de protectie. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. Inainte de a efectua o substitutie. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. de asemenea. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). Episindan ®. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. Dupa efectuarea acestui control. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. campuri de protectie. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active.8. containere si saci de colectare a deseurilor. a personalului care manipuleaza solutiile. in securitate. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. unele aspecte economice. . Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. pentru orice problema ivita. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. Gemcitabina Actavis®. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. de reglementare si. manu si sterile de unica folosinta. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. in conditii care sa asigure protectia mediului si. bonete. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. b) adaptarea sa la persoana in cauza. indeosebi.

Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. 10. acestea se declara de medic/farmacist. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. In afara comunicarii orale. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. 11. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica.

substan e i preparate stupefiante i psihotrope. în baza autoriza iei de func ionare. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. cutanata.A. auriculara. casei de asigurari de sanatate. dupa caz. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis.A. subtanta activa. rectala. nazala. denumirea comerciala si producatorul. precizand forma farmaceutica. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . vaginala. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. farmaciile cu circuit închis. Coco Betaina 6 g. Unitatile de mai sus. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare.13.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . indicatia terapeutica. Reckitt Benckiser HE.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . destinate pacientului. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. farmaciei si. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. buco-faringiana. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. oftalmica. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. concentratia. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare.

Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. 13 a normelor de aplicare a legii. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. Omez (Dr. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. la solicitarea pacientului. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. Preparatele pot fi ridicate fractionat. in perioada de valabilitate a prescriptiei. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. cu conditia confirmarii. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). in cel m ult 30 de zile. pe orice suport de stocare a informatiilor. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. dupa caz. Reddy¶s). Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie.anexa la Legea nr. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. in cel mult 3 transe. In farmaciile cu circuit deschis. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. Omeran (Europharm). Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. din acee asi farmacie. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. a cantitatilor ridicate. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. conform modelului prezentat in anexa nr. Facturile si. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. Losec (AstraZeneca). preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. 15. 339/2005. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului.

Inj. Inj. fara par. timp de 3 saptamani. lotiune. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. Pielea trebuie sa fie curata.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic.17. In Flacon Sol.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Se schimba de doua ori pe saptamana. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. Sol. Inj. sub linia taliei. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Inj. Inj. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. fara leziuni sau iritatii. ulei. Sol. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi .Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . ucata.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa .Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. In Cartus Sol.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza. . Susp. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. sanatoasa si intacta. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) .Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi .Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . uscata. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. fara pudra. Inj. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. In Stilou Injector Preumplut Susp. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. In Stilou Injector Preumplut Sol. Nicorette Patch (McNeil) . Inj.

Se agita energic pana la dizolvarea completa si.pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. vit C) Fervex (paracetamol. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . daca este necesar. Cexyl® . 23. Mod de administrare: . se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. 21. acid ascorbic. Mentionati recomandarile specifice din prospect. Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local.o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg .2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti. Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului.20. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa. 22.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . Compozitie si actiune. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare.

5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect.075%. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. care contine.17%. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0.03%. Mydocalm(tolperison) . pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0. metoprolol succinat 47. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta. in cazurile severe.64%. cu digitalice). Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie.hipertensiune arteriala esentiala. Exemple de solutii pentru bai oculare. BSS(Alcon) Solutie salina sterila.39%.salmeterol . Logimax (felodipina 5 mg.24. Accupro(quinapril) . sterile de 15 ml). Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. cauzate de afectiuni neurologice organice . clorura de potasiu (KCl) 0. 25. Hipertonie musculara. echilibrata fiziologic. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . boala Raynauld.048%. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. apa pentru injectare (flac.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. trombangeita obliteranta. clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) . Dati un exemplu de gel oftalmic. angiopatie diabetica. disbazie angioneurotica inte rmitenta). hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).

pentru a nu se depune suspensia în sering .solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. 2. Se injecteaz la 6 -8-12 ore. cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. pentru omogenizare. zdrobite sau mestecate. cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. maxim o lun . solutii acide sau bazice . Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. 4. La fiecare inlocuire a plasturelui. Se administreaz exclusiv subcutanat. coma diabetic ) se injecteaz intravenos. nu se congeleaza. apa distilata. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . Injec ia se face imediat.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . sau solventul prevazut . 3. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni).solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente.reconstituirea se face cu ser fiziologic. Preparatele retard(suspensiile). Flacoanele de insulin . Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. cu pilozitate redusa.matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate.reconstituirea se face inainte de administrare . iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . Condi ii de p strare. Se administreaz curent subcutanat. sau diminea a. Preparatele hidrosolubile. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. se schimba locul de aplicare. uscata si curata. În urgen e (ex.CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. diminea a. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. la prânz i seara). . 2.

pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6. sistarea brusc a Propranolol . 11.o datorita efectului antalcool Diazepam. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. 7. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. Dormicum(Midazolam) . Fenobarbital.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. astfel. amine triciclice 10. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive.5.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului.

Amplicilina. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. Reac ii adverse posibile 5. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. P strarea Produsului x 14. Fenoximetilpenicilina (Ospen).Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . antidepresive triciclice. etc. fara o alta cauza probabila. Tetraciclina . Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. de exemplu antiepile ptice. el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . 1.12. Cum se utilizeaz Produsul x 4. Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css).o.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. .

somnolenta.pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. liza necrotica toxica a epidermului. Hepatice . infectii respiratorii superioare. hipotensiune . greata. durere la nivelul flancului. loperamida este bine tolerata. stomatita. Urogenitale . insuficienta hepatica. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. ginecomastie. disfunctie renala. astm. vasculite. disestezie). tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. somnolenta.6 . confuzie. fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. durere in gat. . diaforeza.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1.neutropenie. Electrolitice: hiperpotasemie. rinoree. Respiratorii . artrite. anorexie. oboseala. febra.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). hepatite. La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . Musculoscheletice . Cutanate . Nervoase/Psihiatrice .bronhospasm. ameteli. Diverse .stop cardiac. melena. eritem multiform. Creatinina si ureea sanguina . tuse . sindrom Stevens Johnson. herpes zoster. neuropatie periferica (parestezie.ileus.depresie.fosfatdehidrogenaza.reactii alergice cu angioedem .dermatita exfoliativa.crampe musculare. prurit. constipatie. mialgii. Digestive . sincopa. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. palpitatii. gura uscata. Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare . eozinofilie. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . leucocitoza. fotosensibilitate. embolie pulmonara. constipatie. fibrilatie atriala. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. urticarie. Hematologice . alop ecie. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. artralgii. impotenta. ataxie. infiltrate pulmonare. pancreatita. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). cefalee. oligurie.insuficienta renala . nervozitate.

anxietate.dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor. pot s apar leucopenie. În cazul administr rii cronice. co maruri. asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. 2. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii.disurie i reten ie urinar . v rs turi. iritabilitate. trombocitopenie. toleran . cu eventuale fenomene halucinatorii.tahicardie. psihotoxicitate. somnolen a. l crimare. terenul atopic(hipersensibilizare). . . hipersudora ie. tendin la lipotimie.confuzie.Morfina La dozele recomandate. . excita ie. midriaz . . Alte reac ii adverse: . hipotensiune arterial . grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. asocierea unei diete necorespunzatoare etc .deprimare respiratorie pâna la apnee.cre terea presiunii intracraniene. sedare. cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen .tulbur ri ale libidoului . cefalee.sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . .depasirea dozei administrate. 3. anorexie. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical .prurit i ro ea la locul administr rii. în special la vârstnici. vertij. senza ie de c ldur . Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. grea . în cadrul stagiului de practic . constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. rinoree. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). . frisoane. grea .v rs turi. crampe abdominale. diaree. constipa ie i ame eli.foarte rar. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . mialgii. 4. . artralgii. În schimb. insomnie. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. . . Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. Include: dependen psihic .

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful