P. 1
caiet practica

caiet practica

|Views: 9,518|Likes:
Published by Dora Voiculescu

More info:

Published by: Dora Voiculescu on Aug 31, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. medicamentelor de uz veterinar. Conform Legii nr. d) analize în laboratoare de biochimie.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. cercetare sau administra ie sanitar . e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. b) farmacovigilen . în conformitate cu preg tirea sa universitar .07. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist. cercetarea farmaceutic . c) fabricarea. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia. (2). si pentru care nu a intervenit reabilitarea. conservarea i distribu ia produselor din plante. suplimentelor nutritive. 95 din 14 aprilie 2006 .privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. substan elor farmaceutice active i auxiliare. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. c) comerciant persoan fizic . 490 din 15. este competent s exercite i alte activit i profesionale. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. 36 alin.4.2009) Art. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. controlul. sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . dispozitivelor medicale. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. toxicologie i igien a mediului i alimentelor. f) activit i didactice. 37. (2) Farmacistul. produselor igieno -cosmetice. e) marketing i management farmaceutic. Art 36. f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. . depozitarea. Partea I nr. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara.

dup caz. într -un interval de 6 -12 luni. putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. b) avertisment. acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. alc tuit din 5 membri. c) vot de blam.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin .5. In ceea ce priveste raspunderea civila. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. . dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . de comisia de disciplin competent . d) suspendarea temporar . obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . Conform Legii nr. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . 95 din 14 aprilie 2006 . administrativa sau materiala a farmacistului. alc tuit din 3 membri. penala.

Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. -admiterea contestatiei in parte.6. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. -respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. In acest caz. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala. . Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.

600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10. Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere.ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® .dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2. Nasonex® . 400. ASPECTE GENERALE 1.EMD Serono.terbutalina .AstraZeneca 3.Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® . & Pfizer Inc Liprolog Pen ® .propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII. - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat . 500 mg . Inc. DELIMITARI CONCEPTUALE. Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional. - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® .A.mometazona suspensie . Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200.insulina lispro .salbutamol . Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere. 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . precizand producatorul.interferon 1-a .efedrina combinatii .Biofarm Tobradex ® .

sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. nazale. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). auriculare Unguente. Creme Comprimate. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. Capsule 6. 0. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Ind. Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. auriculare Suspensii buvabile. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple.GlaxoSmithKline Cervarix® . Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. nazale.5% 7. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil. Rotarix® . Ser fiziologic ( Zentiva SA). prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab.4.GlaxoSmithKline . Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ). 5. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale.

pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. otita medie acut . Insuficien hepatic . eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. sinuzitâ). urticarie. Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice. infec ii pneumococice la copii cu siclemie. sau la oricare dintre excipien ii s i. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate. V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . endocardit . adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . a func iilor hepatic i renal . rinofaringit purulent . trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . poliartrit . faringit . diaree sau durere de stomac. . Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. Ca i în cazul altor antibiotice. Totu i. în cazul în care ave i astfel de afec iuni. durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). Nu trebuie s -l da i altor persoane. 1. OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. în cazul tratamentului îndelungat. senza ie de constric ie. glomerulonefrit . abcese. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice. utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. mai ales prurit. flegmoane.infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . penicilin . Alte medicamente. organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . . de exemplu: febr reumatic sau coree minor . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. extrac ii dentare.infec ii cutanate: erizipel.profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. furunculoz ].Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr . Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator.10. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale.infec ii respiratorii: bron it bacterian . s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect.alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. de exemplu: amigdalectomie. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . dispnee. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. . boal Vincent. . Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic . fatigabilitate crescut . .Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. erizipeloid. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului. insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice.Dac ave i orice întreb ri suplimentare. . pot de asemenea. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. amigdalit . frisoane. Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. faringo-amigdalit . 2. Acestea includ: . înainte i dup interven ii chirurgicale minore. . . Le poate face râu.

inflama ia i tumefac ia pielii. extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ). 4. cu cele observate în cazul reac iilor adverse.500. în general. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. f r a fi sf râmate sau mestecate. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . adresa i. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. în cazul producerii unui supradozaj. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. A nu se l sa la îndemâna copiilor. obezi. Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. în unele cazuri. Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. febr i durere articular .infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . Dac infec ia este sever . Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. dozele recomandate sunt: . în general. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. utiliza i întotdeauna dozele prescrise.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. timp de 10 zile. Ospen poate provoca reac ii adverse. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. în ambalajul original.000. în cazuri foarte rare. Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor. durata necesar de tratament este de 10 zile.adul i. . Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. durere la nivelul cavit ii bucale). vârstnici i gravide: câte 1. înro irea. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: .500. Reactii adverse Ca toate medicamentele. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic . au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. 5. 3. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat .15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. . v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . '‡ . administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. simptome asem n toare ocului i dispnee. Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. în mare m sur . precum v rs turi sau diaree. de i acestea nu se manifest la toate persoanele. Dac nu v este recomandat altfel.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. erup ii cutanate. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. durere în gât. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor.pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie.

fiim: zaharin sodic . Biochemiestrasse 10. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate. Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic . Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. Fenobarbital 14.´ Xanax. maltodextrin . talc. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1. Evita i b uturile alcoolice. A-6250 Kundl. Romergan. .000 UI (aproximativ 0. Gynofort 2%.500. hipromeloz . Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. talc. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. Dormicum. polividon . Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH. crema vaginala 12. Imovane.nuc/eu: stearat de magneziu. Tirol. dioxid de titan (E 171). Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. .9 g) i excipien i: . macrogol 6000. ulei de ment .6.

sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. 2. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. fara par. Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. 2 minute. se utilizeaza maxim 14 zile. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. pe coapsa sau pe abdomen (burta). fara rani de pe spate. brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. uscata.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata.

Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® . Clatiti gura cu apa calda. Tusiti si expectorati. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. Tineti flaconul rasturnat. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. 6.AstraZeneca 1. 10. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. 6. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 9. pastrand limba apasata. 3. golind plamanii de aer. . 2. Incinati capul usor spre inapoi. Dupa aplicarea picaturilor. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. Agitati flaconul inainte de utilzare.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . 4. cat mai mult cu putinta. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1.3. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. 4. 3. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. 7. 4. 8. 2. 5. Expirati lent.salbutamol . Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. 7. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. 3.terbutalina . 5. 8. Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. 7. Picaturi nazale 1. Expirati pe nas.

± Spalati-va pe maini. in orificiul anal. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. ± Introduceti supozitorul incet. ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului.5. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana. se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. cu partea rotunjita inainte. ± Spalati-va pe maini. inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. . ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Daca supozitorul este prea moale.

Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate.CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. clar delimitata. prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . daca nu sunt distruse imediat. termenului de expirare. formei farmaceutice. controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. data de expirare ). verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament .Medicamentele cu sigiliile rupte. 3. . nici in apropierea acesteia. .Efectuarea receptiei valorice. a concentratiei.Se verific identitatea si cantit ile produselor. DCI. cantitativ si valoric: . ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si. trebuie pastrate intr-o zona dedicata. . Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. forma farmaceutica.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura.In momentul receptiei. . este semnat i tampilat 2. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse. concentratia. .

numele.) . -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . alta denumire comerciala. pe masura efectuarii receptiei. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece. cantitatea receptionata . prenumele si semnatura celor care fac receptia . colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.adaosul comercial unitar si total .ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul. inclusiv tva 6. U/M.4. dupa caz.nr curent. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa. Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune. depozitare in dulapuri speciale etc. ferite de lumina.valoarea la pret de vanzare.denumirea unitatii .numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . numarul si data intocmirii formularulu i . alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. NIR . In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . la loc racoros. Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor.denumirea. denumirea bunurilor receptionate. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii.pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial .factura/ nr. In situatia in care la receptie se constata diferente. Rubricile NIR: .

Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. in dulapuri special destinate. Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. securizate. Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Alprazolam. pulbere liofilizata) 5. . Brotizolam. Barbital Bromazepam. Amfepramon.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . . Butalbital etc) . Aminorex. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. (ex: Allobarbital.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie.termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. Amobarbital. 2. Buprenorfin . ÄSubstan psihotrop .

-cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). care sa includa. Intocmiti o lista cu produse termolabile. informatii despre transportator (numar de telefon. concentratia) 9. inclusiv: denumirea. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. persoane de contact). Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. data de expirare. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie . -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. 7. . 10. 8. -descrierea produselor. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. forma farmaceutica si doza (daca este cazul).6. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. receptura. Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. -numarul de serie si data de expirare. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. unitate de distributie en detail). sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. de culoare inchisa.

Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale. modul de administrare. de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. manipulare si transport. denumirea unitatii farmacutice.se vor alege recipiente de culoare bruna. Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . 2.CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. concentratia.a). in conditii normale de conservare. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide. sensibilitate la modificari de pH.sticla de calitate I etc). Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active). . data de preparare.

ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare. codul individual. impreuna cu factura de cumparare a produselor. pretul unitar si valoarea acestora. a) Factura de cump rare a produselor . restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie. Documentul consemneaza: data operatiunii. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). transfer.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie.

b) NIR c) Bon de transfer .

dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza.Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. cum a r fi: modificarile de pret. pe baza facturilor introduse în ziua respectiv . cas . In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul. Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul.Unitatea . mas . a vanzarii efectuate. seturi de rafturi.Valoarea contabil .Depozit: seturi de rafturi 4.Oficin : mas . distrugerea marfurilor degradate. Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec .Cantitatea . Descrie i con inutul unei liste de inventariere: .Comisia de inventariere . Dup a realizarea raportului de gestiune.2. cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje.Data efectu rii inventarului . unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica.Receptur : chiuvet .Pre ul unitar . transferul intre gestiuni. ghi eu. mese de lucru . programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje. set rafturi. acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent .Denumirea produselor inventariate . scaun. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: . scaune.

CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. Docetaxel 2. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). film. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . Ciprinol (Ciprofloxacina) . Film. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. film. Gastrorez. Zentiva K.D. Astrazeneca AB 4. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS. Krka D. Sec iunea c1 . Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. precizand nivelul de compensare actual.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. Abilify(Aripiprazol) .prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina. Fentanyl . Astrazeneca Uk Ltd. Film.S. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps. 3. Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 .K. Ranbaxy U.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.

Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. altele decât cele din Sublistele a. (Olanzapina) Zyprexa 5. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. Programul na ional de imunizare 2. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . infec ie HIV. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare.Sec iunea c3 .1. 2. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*).3.2. A. tuberculoz . 1. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV.2. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. III. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. 2.4. 2. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II. Programul na ional de oncologie 2. 10 mg Eli Lilly 5. C2. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. . PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1.conform dciurilor din canamed. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri. Programul na ional de boli cardiovasculare 1. b. c1. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. 2. c2. infec ii cu transmitere sexual ) 3. 2. indicate pentru copii pân la 18 ani.

3. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos. 2. .2. 6. Programul na ional de diabet zaharat 5. 5. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. Programul na ional de boli endocrine 8. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. 6. 6.5. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului. 3.1. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic .4. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. Programul na ional de s n tate mintal 3. Subprogramul de transplant de organe. Programul na ional de transplant de organe. 2. 6. 4.1. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. 3. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11.6.3. 4. Subprogramul de radiologie interven ional .3. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6. 5. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general .2. 6. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . Subprogramul de s n tate a copilului. esuturi i celule de origine uman . Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului.5. 7. 2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor. VI. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1.1. Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic.2.2. esuturi i celule de origine uman 5. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3. Subprogramul de s n tate a femeii.

75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7. Olynth. P-6L si OTC. Abilify(Aripiprazol).prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina).5 mg BIDIAB 400 mg/2.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Ciprinol (Ciprofloxacina). INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1. Depakine(acid valproic) . Coldrex. Ampicilina .5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. . etc .OTC : Fervex. Aciclovir crema. Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.6.

Epirubicina Actavis ®. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. Dupa efectuarea acestui control. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. aceeasi forma farmaceutica. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. indeosebi. de reglementare si. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. pentru orice problema ivita. ochelari de protectie. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. campuri de protectie. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. de asemenea. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. manu si sterile de unica folosinta. a personalului care manipuleaza solutiile. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. . c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. Inainte de a efectua o substitutie. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul.8. unele aspecte economice. Episindan ®. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. containere si saci de colectare a deseurilor. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. d) unele aspecte sociale. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). Gemcitabina Actavis®. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. 9. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. bonete. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. indeosebi halate cu maneci lungi. b) adaptarea sa la persoana in cauza. in conditii care sa asigure protectia mediului si. in securitate. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. masti de protectie.

Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. acestea se declara de medic/farmacist. 11. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . In afara comunicarii orale. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. 10. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate.

farmaciile cu circuit închis. Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. farmaciei si. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. denumirea comerciala si producatorul. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. 339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. precizand forma farmaceutica. vaginala. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g. casei de asigurari de sanatate. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . cutanata. auriculara.13.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. concentratia. indicatia terapeutica. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. Coco Betaina 6 g. Reckitt Benckiser HE. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. în baza autoriza iei de func ionare. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie . Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8. subtanta activa. rectala. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala. dupa caz. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. nazala. destinate pacientului. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia.A. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis.A. oftalmica. Unitatile de mai sus. buco-faringiana.

Losec (AstraZeneca). Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. Reddy¶s). in cel mult 3 transe. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. din acee asi farmacie. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). 15. Omeran (Europharm). preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. la solicitarea pacientului. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. conform modelului prezentat in anexa nr. dupa caz. 13 a normelor de aplicare a legii. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. pe orice suport de stocare a informatiilor. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. cu conditia confirmarii. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). 339/2005. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. In farmaciile cu circuit deschis. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. in cel m ult 30 de zile. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. in perioada de valabilitate a prescriptiei. Omez (Dr. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare. Preparatele pot fi ridicate fractionat. a cantitatilor ridicate.anexa la Legea nr. Facturile si.

Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. Inj. timp de 3 saptamani. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Inj. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . ulei.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19.Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . Inj. fara pudra.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . fara par.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . Inj. Susp. Inj. Inj.17.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . uscata. In Stilou Injector Preumplut Sol. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi . Pielea trebuie sa fie curata. ucata. sanatoasa si intacta. Inj. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. lotiune. In Stilou Injector Preumplut Susp. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. Se schimba de doua ori pe saptamana. Sol. fara leziuni sau iritatii. Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. sub linia taliei.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza. Sol. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. . in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Nicorette Patch (McNeil) . Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. In Cartus Sol. In Flacon Sol.

Mentionati recomandarile specifice din prospect. 21. se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita.20. Se agita energic pana la dizolvarea completa si. Cexyl® .2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti.o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg .o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg .pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare. Mod de administrare: . 23. Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. 22. daca este necesar. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed . vit C) Fervex (paracetamol. acid ascorbic. Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. Compozitie si actiune. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) . datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa.

64%. Mydocalm(tolperison) .24. spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. Logimax (felodipina 5 mg.hipertensiune arteriala esentiala.075%. identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. Hipertonie musculara. angiopatie diabetica. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. cu digitalice). cauzate de afectiuni neurologice organice . clorura de potasiu (KCl) 0. disbazie angioneurotica inte rmitenta).03%. trombangeita obliteranta. Accupro(quinapril) . apa pentru injectare (flac. care contine. echilibrata fiziologic.39%. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0. sterile de 15 ml). hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului).Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0.5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. Dati un exemplu de gel oftalmic. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) . in cazurile severe. boala Raynauld. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. metoprolol succinat 47. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie.17%. Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. Exemple de solutii pentru bai oculare. 25.salmeterol .048%. BSS(Alcon) Solutie salina sterila.

Se administreaz curent subcutanat. 2. zdrobite sau mestecate. maxim o lun . de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi. la prânz i seara). cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. La fiecare inlocuire a plasturelui. Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . pentru omogenizare. sau diminea a. . Preparatele retard(suspensiile). se schimba locul de aplicare. Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. sau solventul prevazut . Injec ia se face imediat. Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . Se injecteaz la 6 -8-12 ore. coma diabetic ) se injecteaz intravenos. pentru a nu se depune suspensia în sering . Preparatele hidrosolubile. diminea a.matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. 4. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? .solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. 2. Flacoanele de insulin . Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1. solutii acide sau bazice . Se administreaz exclusiv subcutanat. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). Condi ii de p strare.solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. apa distilata. nu se congeleaza. Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. uscata si curata. cu pilozitate redusa. În urgen e (ex.reconstituirea se face inainte de administrare . cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. cu 30-90 de minute înainte de micul dejun.reconstituirea se face cu ser fiziologic. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect .CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. 3. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun .

Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive.o datorita efectului antalcool Diazepam. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii. Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6. 11.5. Dormicum(Midazolam) . astfel. intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. Fenobarbital. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. sistarea brusc a Propranolol . Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC . Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. amine triciclice 10. 7.

Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? .12. antidepresive triciclice. Fenoximetilpenicilina (Ospen).Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Cum se utilizeaz Produsul x 4. daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css).Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . de exemplu antiepile ptice. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator. el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Amplicilina. 1.o. inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. fara o alta cauza probabila. Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie. P strarea Produsului x 14. Tetraciclina .Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. . Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient. etc. Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3. Reac ii adverse posibile 5.

eritem multiform. disfunctie renala.cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. ataxie. o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. Diverse .neutropenie. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. insuficienta hepatica.ileus. diaforeza. prurit. . fotosensibilitate.reactii alergice cu angioedem . Musculoscheletice . somnolenta. fibrilatie atriala. infectii respiratorii superioare. Nervoase/Psihiatrice .6 .fosfatdehidrogenaza. urticarie. impotenta. cefalee. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. sincopa. herpes zoster. artralgii. Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare . La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. febra.crampe musculare. Electrolitice: hiperpotasemie. Respiratorii . infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. somnolenta. ginecomastie.dermatita exfoliativa. anorexie. confuzie. Hepatice . embolie pulmonara. hipotensiune . astm. oboseala.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . sindrom Stevens Johnson. pancreatita. neuropatie periferica (parestezie. stomatita. palpitatii. Hematologice . melena. hepatite. artrite. liza necrotica toxica a epidermului.bronhospasm. gura uscata. alop ecie. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie.insuficienta renala . Cutanate . nervozitate. infiltrate pulmonare. constipatie. loperamida este bine tolerata. ameteli. greata. Digestive .depresie. rinoree. eozinofilie. hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). vasculite.pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului. Creatinina si ureea sanguina . leucocitoza. oligurie. durere la nivelul flancului. Urogenitale . fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. constipatie.stop cardiac. tuse . mialgii. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). disestezie). durere in gat.

v rs turi.cre terea presiunii intracraniene. în special la vârstnici. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . . tendin la lipotimie. cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen . 4. frisoane. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. senza ie de c ldur . rinoree. iritabilitate. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament.tulbur ri ale libidoului . 3. diaree. .Morfina La dozele recomandate. sedare. toleran . trombocitopenie. .disurie i reten ie urinar . somnolen a. co maruri. terenul atopic(hipersensibilizare).foarte rar. insomnie. cefalee.prurit i ro ea la locul administr rii. hipersudora ie. în cadrul stagiului de practic . 2. cu eventuale fenomene halucinatorii. crampe abdominale. anorexie. . excita ie. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. Alte reac ii adverse: . midriaz . artralgii. hipotensiune arterial . grea . v rs turi. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase.tahicardie. grea . .depasirea dozei administrate. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei. . . Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient. .dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor. asocierea unei diete necorespunzatoare etc .confuzie.deprimare respiratorie pâna la apnee. constipa ie i ame eli. Include: dependen psihic . psihotoxicitate. anxietate. pot s apar leucopenie. În cazul administr rii cronice. Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. În schimb. . vertij. mialgii. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). l crimare. Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical .sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat .

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->