CAPITOLUL: EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST

1. Precizati cateva dintre responsabilitatile farmacistului si farmacistului sef.

Responsabilitatile farmacistului sunt: sa actioneze pentru vindecarea bolnavului, pentru interesul avestuia si a colectivitatii sa asigure asistenta medicala si farmaceutica acolo unde se cere, ori de cate ori este nevoie sa desfasoare activitate sanitara profilactica sa desfasoare activitate de educatie pentru sanatate sa exercite personal drepturile si indatoririle ce le revin sa controleze indeplinirea obligatiilor de catre personalul in subordine sa contribuie la umanizarea institutiei unde lucreaza print -un climat favorabil vindecarii sa contribuie la crearea unei atmosfere de munca sa vegheze la pastrarea unei baze materiale s i utilizarea judicioasa a acesteia sa-si imbunatateasca permanent pregatirea profesionala sa contribuie la imbogatirea stiintelor medicale si farmaceutice

Responsabilitatile farmacistului sef sunt: sa repartizeze personalul la fiecare loc de munca in fun ctie de pregatirea fiecaruia sa urmareasca folosirea rationala a timpului de munca, in toate compartimentele sa urmaresca prepararea medicamentelor in farmacie si executarea lor in timp util sa organizeze receptia calitativa, cantitativa si valorica a prod uselor farmaceutice intrate in farmacie sa organizeze depozitarea si conservarea produselor sa desfasoare activitate directa de asistenta cu medicamente, intr -un timp de 50% din programul sau de lucru zilnic sa raspunda easpunda de activitatea produselor toxice si stupefiante sa efectueze controlul intern al medicamentelor preparate in farmacie sa intocmeasca documentele de aprovizionare a farmaciei cu medicamente si produse tehnico-medicale sa asigure buna gestionare a unitatii sa se preocupe de asigurarea securitatii localului sa verifice zilnic igiena si curatenia localului farmaciei.

2. In ce conditii se acorda si se obtine avizul de libera practica?

Extras din: Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de cali ficare in farmacie, dupa cum urmeaza: a. cetateni ai statului roman; b. cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene; c. sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora; d. membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005; e. cetatenii statelor terte ben eficiari ai statutului de rezident permanent in Romania; f. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele prevazute la lit. b). Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autoriza iei de liber practic , eliberat de Ministerul S n t ii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor. Autoriza ia de liber urm toarelor acte: practic a profesiunii de farmacist se acord pe baza

a. diplom eliberat de o institu ie de înv mânt universitar cu profil farmace utic, acreditat în condi iile legii; b. certificat de cazier judiciar; c. certificat de s n tate d. avizul Colegiului Farmaci tilor din România.

3. Mentionati unele drepturi ale pacientilor. Conform Legii nr. 46/2003 din 21/01/2003(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29/01/2003) ± Legea drepturilor pacientului

- Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum i la modul de a le utiliza. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identit i i i statutului profesional al furnizorilor de servicii de s n tate. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra st rii sale de s n tate, a interven iilor medicale propuse, a riscurilor poten iale ale fiec rei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectu rii tratamentului i nerespect rii recomand rilor medicale, precum i cu privire la date despre diagnostic i prognostic. - Pacientul are dreptul de a decide dac mai dore te s fie informat în cazul în care informa iile prezentate de c tre medic i-ar cauza suferin . - Informa iile se aduc la cuno tin pacientului într -un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoa te limba român , informa iile i se aduc la cuno tin în limba matern ori în limba pe care o cunoa te sau, dup caz, se va c uta o alt form de comunicare. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres s nu fie informat i de a alege o alt persoan care s fie informat în locul s u. - Pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o interven ie medical asumându i, în scris, r spunderea pentru decizia sa; consecin ele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului. - Toate informa iile privind starea pac ientului, rezultatele investiga iilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confiden iale chiar i dup decesul acestuia. - În cazul în care informa iile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acredita i, implica i în tratamentul pacientului, acordarea consim mântului nu mai este obligatorie.Sunt considerate excep ii cazurile în care pacientul reprezint pericol pentru sine sau pentru s n tatea public . - Pacientul are dreptul s beneficieze de asisten medical de urgen , de asisten stomatologic de urgen i de servicii farmaceutice, în program continuu .

f) angajat al altor unit i decât cele care au ca obiect de activitate serviciile farmaceutice. . sau psihic necorespunz toare pentru exercitarea . depozitarea. 36 alin. medicamentelor de uz veterinar. Conform Legii nr.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Mentionati cazurile de nedemnitati si incompatibilitati in exercitarea profesiei de farmacist. dispozitivelor medicale. controlul.07. substan elor farmaceutice active i auxiliare. e) calitatea de lucr tor comercial sau agent comercial. pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva sau disciplinara. e) marketing i management farmaceutic.4. d) analize în laboratoare de biochimie. conservarea i distribu ia produselor din plante. in imprejurari legate de exercitarea profesiei de farmacist. este competent s exercite i alte activit i profesionale. (2) Farmacistul. Partea I nr. b) farmacistul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdict iei de a exercita profesia. 37. b) starea de s n tate fizic profesiei de farmacist. produselor igieno -cosmetice. 490 din 15. în conformitate cu preg tirea sa universitar . c) comerciant persoan fizic .2009) Art. suplimentelor nutritive. toxicologie i igien a mediului i alimentelor. cercetare sau administra ie sanitar . Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Este nedemn sa exercite profesia de farmacist: a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hota rare judecatoreasca pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii. produc ia ori distribu ia de medicamente sau activit ile prev zute la art. si pentru care nu a intervenit reabilitarea. (2). cercetarea farmaceutic . precum: a) colaborare cu medicul pentru s tabilirea i urm rirea terapiei pacientului. Conform Codului Deontologic al Farmacistului (Publicat în Monitorul Oficial. b) farmacovigilen . 95 din 14 aprilie 2006 . Art 36. c) fabricarea.Exercitarea profesiei de farmacist este incompatibil cu: a) exercitarea concomitent a profesiei de medic. d) exercitarea unor activit i contrare legii sau bunelor moravuri. f) activit i didactice.

b) avertisment. Judecarea cazurilor de abateri de la codul deontologic se solu ioneaz . putandu-se intenta actiuni pe cale judecatoreasca la instantele de specialitate in functie de fapta savarsita de farmacist La aceste sanc iunise poate prevedea. administrativa sau materiala a farmacistului. Conform Legii nr. In ceea ce priveste raspunderea civila. Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania Abaterea disciplinar angajeaz r spunderea disciplinar a f ptuitorului. Mentionati sanctiunile privind abaterile de la deontologia profesionala si autoritatile investite cu sanctionarea abaterilor incriminate. a calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. penala.privind reforma in domeniul sanatatii TITLUL XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. obligarea celui sanc ionat la efectuarea unor cursuri de perfec ionare sau de educa ie farmaceutic ori a altor forme de preg tire profesional . dup caz. c) vot de blam. de comisia de disciplin competent . dintre care unul dese mnat de direc ia de s n tate public teritorial . dintre care unul este desemnat de Ministerul S n t ii. într -un interval de 6 -12 luni. c ruia i se va aplica una dintre urm toarele sanc iuni: a) mustrare. alc tuit din 3 membri. . e) retragerea calit ii de membru al Colegiului Farmaci tilor din România. alc tuit din 5 membri. La nivelul fiec rui colegiu teritorial se va organiza i va func iona o comisie de disciplin profesional . conform legii i Statutului Colegiului Farmaci tilor din România.5. acestea nu sunt excluse de raspunderea disciplinara a acestuia. La nivelul Colegiului Farmaci tilor din România se va organiza i va func iona Comisia superioar de disciplin . d) suspendarea temporar . 95 din 14 aprilie 2006 .

-respingerea contestatiei si mentinerea prevederilor deciziei comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial. termen in care se poate contesta decizia la sectia de contencios administrativ din cadrul tribunalului din circumscriptia teritoriala in care isi desfasoa ra activitatea farmacistul sanctionat. -aplicarea uneia dintre sanctiunile prevazute de lege. Precizati care sunt caile de atac ale farmacistului impotriva sanctiunilor profesionale. aceasta este obligata sa depuna dosarul cauzei la Comisia superioara de disciplina a Colegiului Farmacistilor din Romania in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. -admiterea contestatiei in parte. Pentru indeplinirea procedurii legale in cazul contestatiei la dec izia Comisiei de disciplina teritoriala. sanctiunea dispusa prin decizi a contestata se suspenda de drept pana la emiterea deciziei Comisiei superioare de disciplina. aplicand o sanctiune ma i mica fata de cea a comisiei de disciplina teritoriala. .6. Farmacistul sanctionat prin decizia Comisiei de disciplina din cadrul colegiului teritorial poate depune contestatie impotriva acesteia in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii. In acest caz. Si in cazul deciziei Comisiei superioare de disciplina este prevazut un termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia. decizie care poate dispune: -admiterea contestatiei anuland decizia comisiei de disciplina eritoriala.

ASPECTE GENERALE 1.ELI LILLY - Recipiente prevazute cu pompa dozatoare: y y Flixonase ® . - Olynth® spray nazal solutie (dispozitiv de aerosolizare) Ciplox® unguent oftalmic (aplicator) Liprolog mix 25-50 KWIKPEN® (insulina stilou preumplut) Flixotide ®(fluticazon propionat . 400.SA Alcon-Couvreur NV - aerosoli de inhala ie cu pulberi uscate: y y Ventolin Accuhaler ® .mometazona suspensie .interferon 1-a . Mentionati 5 exemple de produse la care dispozitivul de administrare face parte integranta din recipient/ sau sistemul de inchidere.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . Dati cate 5 exemple de comprimate si capsule care sunt ambalate in blistere. precizand producatorul.CAPITOLUL: MEDICAMENT ± DEFINITII. Comprimate: Capsule: Nurofen ± ibuprofen 200.salbutamol .Biofarm Tobradex ® . Mentionati 2 medicamente conditionate in recipiente care au rol functional.propionat de fluticazon GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S. Nasonex® . 20 Omez ± omeprazol 20 mg ACC ± acetilcisteina 200 mg Ercefuryl ± niforoxazid 200 mg Ursofalk ± acid ursodeoxicolic Cefalexin ± 250.A.EMD Serono.terbutalina . 500 mg .efedrina combinatii .Schering-Plough - recipiente prev zute cu sistem de picurare: y y Bixtonim® .dispozitiv inhalator cu recipient presurizat ) Tobradex ®(picaturi oftalmice) 2. DELIMITARI CONCEPTUALE. 600 mg No-Spa ± drotaverina 40mg Plavix ± clopidogrel 75 mg Humex raceala si gripa ± paracetamol combinatii Laridip ± lecardipina 10.insulina lispro .AstraZeneca 3. & Pfizer Inc Liprolog Pen ® . Inc. - Cartuse si seringi preumplute sau stilou injector preumplut y y Rebif ® .

sunt ambalate comprimatele i granulele In flacoane bine închise. nazale.GlaxoSmithKline . Capsule 6. 5.GlaxoSmithKline Cervarix® . Men iona i 2 exemple de specialit i farmaceutice care sunt prezentate în recipiente cu dispozitiv de siguran pentru copii. auriculare Unguente. Mentionati 2 exemple de vaccinuri eliberate din farmacie. 0. inclusiv exemple de medicamente ambalate în astfel de recipiente: - plicuri unidoz : Fervex ( Bristol-Myers Squibb). Upsa) Pliculete de hartie captusite pe interior cu folii de aluminiu: Uricol ( European Egyptian Pharm. Theraflu Sinus ( Novartis Consumer Health GmbH ) flacon unidoz : Zentel ( GlaxoWellcome Production ). Rotarix® . Ind. Mentionati si alte tipuri de ambalaje unidoz a intalnite în farmacie. Nurofen sirop 4% Lekoklar sirop (claritromicina) 9. prevazute cu sisteme de inchidere etanse cu substanta deshidratanta Solpadeine (GlaxoSmithKline Beecham) Eferalgan Vitamin C (Lab.5% 7. Dati doua exemple de med industriale conditionate in recipiente cu capac inviolabil.4. Cosopt ® (dorzolamidum si timololum) Tropicamida picaturi oftalmice. auriculare Suspensii buvabile. Ser fiziologic ( Zentiva SA). Ce forme farmaceutice se conditioneaza in recipiente multidoza? Solutii orale. nazale. Creme Comprimate. In ce fel de recipiente efervescente? Exemple. Alexandria ) L-carnitina efervescenta (Medica Pro-Natura) 8. Vermigal ( Biofarm SA ) fiole: gluconat de calciu ( Zentiva SA ± România ).

insuficien renal Datorit toleran ei bune a fenoximetilpenicilinei potasice.Dac vreuna din reac iile adverse devine grav sau dac observa i orice reac ie advers nemen ionat în acest prospect. Acestea includ: . de exemplu: amigdalectomie. sinuzitâ).infec ii ORL: boli streptococice (scarlatin . glomerulonefrit . 2. Ce este Ospen si pentru ce se utilizeaza: Ospen face parte din grupa farmacoterapeutic : peniciline sensibile la betalactamaz . concomitent cu fenoximetilpenicilinâ potasic .infec ii respiratorii: bron it bacterian . Inainte sa utilizati Ospen Nu utiliza i Ospen . abcese. amigdalit . utilizarea acestei asocieri trebuie f cut doar dac v-a fost prescris de c tre medicul dumneavoastr . Utilizarea altor medicamente Deoarece utilizarea concomitent a altor antibiotice poate afecta efectele terapeutice ale fenoximetilpenicilinei potasice. faringit . erizipeloid. mai ales prurit. V rug m s informa i medicul dumneavoastr dac utiliza i alte medicamente i s -l întreba i ce alte medicamente pute i utiliza în condi ii de siguran terapeutic . Dac observa i apari ia semnelor unei reac ii alergice.infec ii cutanate: erizipel. Dac a i avut o reac ie alergic la un medicament sau ave i orice alt tip de alergie (de exemplu astm bron ic sau febra fânului) trebuie s informa i medicul dumneavoastr . durere în gât sau la nivelul cavit ii bucale). Le poate face râu. Informa i imediat medicul dumneavoastr în cazul în care observa i apari ia acestor simptome. eficacitatea efectului contraceptivelor orale poate fi sc zut în cazul utiliz rii concomitente a fenoximetilpenicilinei potasice. faringo-amigdalit . endocardit . In cazul în care ave i tulbur ri gastro-intestinale cu diaree persistent sau v rs turi. Dac ti i c a i avut o reac ie alergic (ave i hipersensibilitate) sau ave i astm bron ic trebuie s informa i medicul dumneavoastr . otita medie acut . poliartrit . organismul dumneavoastr nu poate s absoarb o cantitate suficient de substan activ . dispnee. eritem cronic migrator i alte forme clinice ale bolii Lyme. Nu trebuie s -l da i altor persoane. urticarie. Infec iile virale nu trebuie tratate cu antibiotice.10. . Trebuie s v adresa i medicului dumneavoastr dac observa i apari ia diareei persistente. s influen eze efectele fenoximetilpenicilinei potasice. . Totu i. Insuficien hepatic . a func iilor hepatic i renal .Dac ave i orice întreb ri suplimentare. piodermit (de exemplu: impetigo contagiosa. nu este necesar reducerea dozei la pacien ii cu boli hepatice sau renale. Mentionati informatiile farmaceutice din prospectul unui medicament. precum cele utilizate pentru tratamentul inflama iei sau febrei i pentru tratamentul reumatismului i gutei. Este posibil ca în timpul utiliz rii fenoximetilpenicilinei potasice sa se ob in rezultate false în urma efectu rii unor teste de laborator. v rug m s -i spune i medicului dumneavoastr sau farmacistului.profilaxie: infec ii streptococice i complica iile acestora. Se recomand monitorizarea hemoleucogramei. boal Vincent. OSPEN PROSPECT MEDICAMENT Citi i cu aten ie i în întregime acest prospect înainte de a începe s utiliza i acest medicament. rinofaringit purulent . Ca i în cazul altor antibiotice. pneumonii bacteriene sau bronhopneumonii cu excep ia celor care necesit tratament cu penicilin administrat parenteral. flegmoane. . . . sau la oricare dintre excipien ii s i. . înainte i dup interven ii chirurgicale minore. adresa i-v medicului dumneavoastr sau farmacistului. extrac ii dentare. Ave i grij deosebit când utiliza i Ospen V rug m s informa i medicul dumneavoastr imediat ce a i observat apari ia unei reac ii adverse (de exemplu: erup ii cutanate.Nu trebuie s utiliza i acest medicament dac sunte i alergic [ave i hipersensibilitate) la fenoximetilpenicilina. . diaree sau durere de stomac. chiar dac au acelea i simptome cu ale dumneavoastr . Spune i medicului dumneavoastr dac sunte i gravid . Ospen este indicat în tratamentul i profilaxia infec iilor u oare pân la moderat severe produse de microorganisme sensibile la penicilin . în cazul tratamentului îndelungat. 1. pot de asemenea. penicilin . senza ie de constric ie. endocardit bacterian la pacien i cu boli cardiace congenitale sau reumatice. infec ii pneumococice la copii cu siclemie. . trebuie s spune i medicului dumneavoastr J astfel încât s v ajusteze doza în func ie de necesit ile dumneavoastr . furunculoz ].alte infec ii: r ni provocate prin mu c tur (de exemplu: r ni faciale sau r ni profunde la nivelul mâinii) i arsuri. frisoane. fatigabilitate crescut . în cazul în care ave i astfel de afec iuni. Alte medicamente. trebuie s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . de exemplu: febr reumatic sau coree minor .Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastr .

Nu este recomandat sâ p stra i comprimatele filmate r mase pentru a le utiliza în cazul unei alte posibile infec ii. Sarcina i al ptarea Adresa i-v medicului dumneavoastr pentru recomand ri înainte de a lua orice medicament. Recomand ri speciale pentru dozare pentru profilaxia unor anumite tipuri de infec ii: . obezi.000 UI fenoximetilpenicilin potasic (2 comprimate filmate Ospen 1500) cu 1 or înainte de interven ia chirurgical i apoi 1. Trebuie s discuta i cu medicul dumneavoastr sau cu farmacistul dac nu sunte i sigur. în cazul producerii unui supradozaj. Dac ave i orice întreb ri suplimentare cu privire la acest produs. Fenoximetilpenicilinâ potasic poate fi utilizat în perioada de sarcin . durere la nivelul cavit ii bucale). Cum sa utilizati Ospen Utiliza i întotdeauna Ospen exact a a cum v-a spus medicul dumneavoastr . durere în gât. timp de 10 zile. Data de expirare se refer la ultima zi a lunii respective. .500.000 UI fenoximetilpenicilin potasicâ (1 comprimat filmat Ospen 1500) la 6 ore dup interven ia chirurgical . utiliza i întotdeauna dozele prescrise.poate fi necesar continuarea tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasicâ timp de câ iva ani pentru a' preveni apari ia febrei reumatice. medicul dumneavoastr v poate cre te doza ce trebuie administrat . Medicul dumneavoastr va decide care este doza adecvat pentru dumneavoastr . în cazul infec iilor streptococice (de exemplu: angin streptococic ). Ospen poate provoca reac ii adverse. Medicul dumneavoastr va prescrie durata adecvat de tratament în func ie de fiecare caz în parte. A nu se utiliza dup data de expirare înscris pe ambalaj. fenoximetilpenicilina potasic este bine tolerat .000 UI fenoximetilpenicilin potasic (1 comprimat filmat Ospen 1500) de 3 ori pe zi. Sunt posibile simptome gastro-intestinale i dezechilibre hidro-electrolitice. 4. f r a fi sf râmate sau mestecate. Dac utiliza i mai mult decât trebuie din Ospen Simptomele supradozajului corespund. inflama ia i tumefac ia pielii. durata necesar de tratament este de 10 zile. erup ii cutanate. Cum se pastreaza Ospen A se p stra la temperaturi sub 25°C. Aceste m suri vor ajuta la protejarea mediului. Capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje Nu sunt date relevante despre conducerea vehiculelor i folosirea utilajelor. Chiar dac observa i ameliorarea sau remisia complet a simptomelor.Utilizarea Ospen cu alimente i b uturi Nu se cunosc interac iuni. pot s apar inflama ia mucoasei cavit ii bucale i a limbii i/sau tulbur ri gastro -intestinale. administrarea aceleia i doze ca i în cazul infec iei streptococice. A nu se l sa la îndemâna copiilor.000. de i acestea nu se manifest la toate persoanele. Persoanele ce prezint hipersensibilitate la penicilin pot s prezinte prurit. Dac infec ia este sever . înro irea. în general. 5. în general. trebuie întrerupt al ptatul în perioada de efectuare a tratamentului cu fenoximetilpenicilin potasic .infec ii streptococice (de exemplu: angin streptococic . Deoarece mici cantit i de substan activ pot fi excretate în laptele matern. Reactii adverse Ca toate medicamentele. simptome asem n toare ocului i dispnee. precum v rs turi sau diaree. în ambalajul original. adresa i. '‡ . cu cele observate în cazul reac iilor adverse.v medicului dumneavoastr sau farmacistului. în mare m sur . extrac ii dentare): la adul i trebuie s se administreze 3. au fost observate modific ri ale hemoleucogramei (semne asociate: fatigabilitate. nu trebuie s modifica i doza ce trebuie administrat sau s întrerupe i tratamentul cu fenoximeticilin potasic f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr despre aceasta. vârstnici i gravide: câte 1. deoarece exist riscul agrav rii sau reapari iei acestora. v rug m s v adresa i imediat medicului dumneavoastr . febr i durere articular .15 mg zaharinâ sub form de sare de sodiu. Dac nu v este recomandat altfel. Comprimatele filmate trebuie administrate cu 1 or înainte de mese cu o cantitate suficient de lichid. scarlatin ): apari ia infec iei poate fi prevenit prin. 3. Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. în unele cazuri. dozele recomandate sunt: . Tratamentul trebuie continuat înc 2-3 zile dup remisia complet a simptomelor clinice. Nu trebuie s întrerupe i tratamentul f r a discuta în prealabil cu medicul dumneavoastr . Informa ii importante privind unele componente ale Ospen Un comprimat filmat con ine 0. întreba i farmacistul cum s elimina i medicamentele care nu v mai sunt necesare. în cazuri foarte rare. .pentru a preveni r spândirea microorganismelor în organism prin circula ia sanguin (dup interven ii chirurgicale minore precum amigdalectomie.adul i.500.

Ce date sunt mentionate pe eticheta preparatelor cu valva dozatoare? 13. Nu conduce i sau lucra i cu ma ini. Da i 2 exemple de medicamente pe a c ror eticheta se men ioneaz ³Aten ie! Poate produce somnolen . Gynofort 2%. macrogol 6000. Austria Data ultimei verific ri a prospectului Iunie 2005 11. Dormicum. Ata a i o xerocopie dup un asemenea prospect. talc. maltodextrin .fiim: zaharin sodic . Biochemiestrasse 10. Produc torul i De in torul Autoriza iei de Punere pe Pia Sandoz GmbH.000 UI (aproximativ 0. . Fenobarbital 14. Cutie cu 100 blistere din AI/PVC-PVDC a câte 10 comprimate filmate. ulei de ment . Da i exemple de produse pe ale c ror prospecte exist pictograme privind modul de utilizare a medicamentului. Cum arat Ospen i con inutul ambalajului Cutie cu 1 blister din AI/PVC-PVDC cu 12 comprimate filmate. . Imovane. hipromeloz .´ Xanax. Romergan. Da i exemple de alte men iuni speciale înt âlnite în practic . dioxid de titan (E 171). polividon . crema vaginala 12. talc. Informatii suplimentare Ce con ine Ospen Un comprimat filmat con ine fenoximetilpenicilin sub form de sare de potasiu 1.6.nuc/eu: stearat de magneziu. Evita i b uturile alcoolice. A-6250 Kundl.500.9 g) i excipien i: . Tirol.

fara par. fara rani de pe spate. Ce sfaturi da i pacien ilor privind administrarea unui medicament oftalmic (pic turi pentru ochi sau unguent oftalmic). asteptati cel putin 5 minute inainte de a aplica seria urmatoare Dupa deschiderea flaconului. Preciza i instruc iunile date unui pacient privind administrarea unui sistem terapeutic transdermic. trageti pleoapa inferioara pentru a face un pliu Aduceti picuratorul/aplicatorul tubului de unguent cat mai aproape de acest pliu.CAPITOLUL: CAI DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR 1. Plasturii nu trebuie aplicati pe pielea iritata sau inrosita. fara a-l atinge si fara a atinge ochiul Aplicati in pliul format cantita tea prescrisa de picaturi /unguent Inchideti ohii pt aprox. fara a atinge partea ce contine substanta activa ± Se aplica plasturele pe piele si se apasa ferm inclusiv pe margini ± Se indeparteaza si se inlocuiesc plasturiii in conformitate cu indicatiile medicului . brat sau piept si se inlocuiesc la fiecare 24 de ore. se utilizeaza maxim 14 zile. sau in alte locur i unde se freaca de imbracamintea stramta. 2. pe coapsa sau pe abdomen (burta). Nu tineti pleoapele prea stranse Cantitatea in exces se indeparteaza cu un servetel curat Daca se administreaza mai mult de un tip de picaturi. uscata. Picaturi oculare/ Unguente oftalmice ± ± ± ± ± ± ± ± ± Spalati-va pe maini Nu atingeti dispozitivul de aplicare Priviti in sus. 2 minute. ± Se specifica locul de aplicare in functie de medicame nt (specificat in prospect) ± Plasturii se aplica pe pielea curata. ± Se schimba cu regularitate locul de aplicare ± Se aplica cu mainile curate ± Se curata si se sterge complet suprafata de aplicare ± Se indeparteaza folia protectoare a plasturelui.

Se trage usor de lobul urechii pentru a expune canalul auditiv extern 4. Suflati nasul Stati asezat si inclinati capul spre inapoi sau stati intins cu o perna sub umeri Introduceti picuratorul cca. Poate aparea senzatie de arsura sau intepatura. 2. Se asteapta 5 minute inainte de a se trece la cealalta ureche 6. dar ea nu trebuie sa dureze mai mult de cateva minute. 7. Inspirati profund si activati flaconul cu aerosoli. cat mai mult cu putinta. Expirati lent. daca este necesar Spalati picuratorul cu apa fiarta. Tusiti si expectorati. Da i 2 exemple de produse de inhalat sub form de pulberi i detalia i modul de administrare y y Ventolin Accuhaler ® . 4.3. 5. Agitati flaconul inainte de utilzare. Expirati pe nas. Dupa aplicarea picaturilor. Clatiti gura cu apa calda. 5. Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa 5. 6. Se inclina capu intr-o parte sau se sta asezat cu urechea orientat in sus. 1 cm in nara Aplicati cantitatea de picaturi prescrisa Imediat dupa aceea inclinati capul inainte cu putere (capul intre genunchi) Ridicati-va dupa cateva secunde. Tineti flaconul rasturnat. . 2. Picaturi nazale 1. 9. 7. 3. picaturi le vor trece in faringe Repetati procedura pentru cealalta nara. Incalziti flaconul cu solutie tinanadu -l in mana sau la axila timp de cateva minute (nu se utilizeaza un vas cu apa si nici nu se controleaza temperatura) 2. 3. golind plamanii de aer.Glaxo Wellcome Bricanyl Turbuhaler ® . pastrand limba apasata. 8. 6.terbutalina . 4. 3. Picaturi pentru ureche (solutii otice) 1.salbutamol . 10. Incinati capul usor spre inapoi. 7.AstraZeneca 1. 4. Men iona i câteva reguli de urmat la administrarea pic turilor pentru ureche sau pentru nas. Asezati buzele strans in jurul piesei bucale a inhalatorului. 8. Tineti-va respiratia 10-15 secunde. se utilizeaza un tampon de va ta pentru a acoperi canalul urechii numai daca producatorul medicamentului recomanda aceasta.

inca ambala) si apoi se indeparteaza ambalajul. in orificiul anal. ± Introduceti supozitorul incet. se creste consistenta prin racire (se tine sub jet de apa rece. Da i exemple de preparate vaginale care se administreaz cu sau fara aplicator: Cu aplicator: Meclon (Farmigea Spa Italia) ± crema vaginala Gynofort 2% (Richter Gedeon PLC) ± crema vaginala 2%( butconazol) Gyno Canesten (Bayer AG) ± comprimate vaginale (clotrimazol) Lomexin (Recordati Spa) ± crema vaginala(fenticonazol) Fara aplicator: Cervugid ( SC Ircon ± Iasi) ± ovule Betadine (Egis) ± ovule Pharmatex (Innotech) ± ovule contraceptive Mycoheal (Dar Al Dawa Pharma) ± supozitoare vaginale 6. ± Spalati-va pe maini. ± Ramanti intins pentru cateva minute. ± Asezati-va intins pe o parte si indoiti genunchii. Preciza i instruc iunile date pacientulu i privind administrarea supozitoarelor rectale. cu partea rotunjita inainte. ± Spalati-va pe maini. ± Indepartati marginile ascutite prin inc alzire in mana.5. . ± Incercati sa nu aveti scaun in prima ora de la administrarea supozitorului. ± Umeziti supozitorul cu apa rece. ± Daca supozitorul este prea moale.

3. termenului de expirare. cantitativ si valoric: .Se verific identitatea si cantit ile produselor. . Preciza i opera iile implicate de recep ia cantitativ a unui medicament: Receptia cantitativa a produselor implica stabilirea identitatii d intre cantitatea de medicamente livrate si cantitatea de pe factura.In momentul receptiei. DCI. prin evaluarea preturilor produselor primite la preturile legale in vigoare. este semnat i tampilat 2. containerele cu produse trebuie examinate din punct de vedere al integritatii acestora si al conformitatii cu comanda.Medicamentele cu sigiliile rupte. daca nu sunt distruse imediat. concentratia. verificarea integritatii ambalajelor si a seriei produsului -pentru substantele farmaceutice: suplimentar. evitandu -se astfel ca medicamentul sa expire inainte sa fie folosit de pacient. clar delimitata. . trebuie pastrate intr-o zona dedicata. formei farmaceutice. a concentratiei. controlul organoleptic si efectuarea reactiilor de identificare prevazute de farmacopee . data de expirare ). Preciza i etapele unei recep ii a medicamentelor la care a i participat: Receptia produselor se realizeaza calitativ (numele produsului. ambalajele deteriorate sau suspectate de a fi contaminate trebuie sa fie retrase din stocul destinat comercializarii si.Medicamentele nu trebuie distribuite sau receptionate d upa expirarea datei de valabilitate. astfel incat sa nu poata fi comercializate din greseala sau sa nu contamineze alte produse.Dac sunt îndeplinite criteriile cantitative forumularul ro u al facturii i calitative. nici in apropierea acesteia. .Efectuarea receptiei valorice. -pentru medicamentele industiale: identificarea substantei active. .CAPITOLUL: RECEPTIA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. forma farmaceutica. . Acestea trebuie s corespund cu cantitatea facturat . Men iona i ce verific ri se fac în cursul recep iei calitative a unui medicament .

denumirea unitatii . pe masura efectuarii receptiei. cantitatea receptionata . Men iona i 3 produse care necesita transportul cu masini prevazute cu echipamente frigorifice. colete receptionate) -Diferente calitative(alt produs.pretul de achizitie al cantitatii receptionate . NIR .nr curent.denumirea. denumirea bunurilor receptionate.numele. Nota de receptie si constatare de diferente se intocmeste in trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. Rubricile NIR: . Epirubicina Actavis 2mg/mL ( Actavis Romania) Vinorelbina 10mg/1mL (Actavis Romania) Humira 40mg (Abbott) ± adalimumab 5. ferite de lumina. la loc racoros. Ce este NIR-ul si ce rubrici contine? Reprezinta Nota de receptie si constatare de diferente(Nota interna de receptie) si este un document pentru receptia bunurilor aprovizionate si in acelasi timp este un document justificativ pentru incarcarea in gestiune.numarul si seria facturii/avizului de insotire a marfii receptionate . prenumele si semnatura celor care fac receptia .valoarea la pret de vanzare. In cazul i n care bunurile materiale sosesc in transe. alta concentratie) -Termen de valabilitate depasit / lipsa termen de valabilitate -Aspectul substantelor farmaceutice necorespunzator 7. alta denumire comerciala. numarul si data intocmirii formularulu i . dupa caz.4. U/M.adaosul comercial unitar si total . In situatia in care la receptie se constata diferente.ul se intocmeste in 2 exemplare la locul de depozitare sau i n unitatea cu amanuntul. Dati exemple de neconformitati care se pot intalni la receptia medicamentelor. care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de insotire a marfii. cantitatea conform docuemtelor insotitoare. -Colet deteriorat (transport/manipulare defectuoase ) -Plus/minus cantitatea receptionata(diferent cantitativa: nr unitati AIM . inclusiv tva 6. depozitare in dulapuri speciale etc. Ce presupune pregatirea produselor pentru depozitare? Operatia presupune identificarea conditiilor particulare de depozitarea a tuturor produselor receptionate(la rece. se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa.) .pretul de achizitie unitar plus adaosul comercial .factura/ nr.

Cu o lun a inainte de expirarea produsului sistemul atentioneaza asupra valabilitatii acestuia. gr efervescente) Episindan(Epirubicina. . Amobarbital.Activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate se efectueaz a cu ajutorul programului informatic utilizat în farmacie. Brotizolam. Preciza i tehnicile folosite pentru activitatea de supraveghere a perioadei de valabilitate a medicamentelor din farmacia dumneavoastr . Alprazolam.CAPITOLUL: DEPOZITAREA MEDICAMENTELOR SI A ALTOR PRODUSE DE SANATATE 1. .termen desemnând substan ele înscrise în anexele la Conven ia asupra substan elor psihotrope din 1971. Äla rece´ Äla rece´(2-8°C) Typhim ± Aventis Pasteur Infanrix ± Glaxo Rotarix ± Glaxo Äla loc racoros´(8-15°C) Novomix ± suspensie inj (Novo Nordisk) Vitamina A ± fiole (Pharco) Viusid ± pulbere (Catalysis) 3. Barbital Bromazepam. securizate. Substantele psihotrope sunt acelea clasificate ca atare in Tabelul III din Lega 339/2005 privind Regimul juridic al preparate lor si substantelor stupefiante si psihotrope. Da i 3 exemple de produse medicamentoase care se pastreaza Äferit de umiditate´ Aciloc(aciclovir) Uricol(metenamina. Aminorex. Buprenorfin . 2. La introducerea facturii în sistem se adauga si data expir rii produsului. ÄSubstan psihotrop . Amfepramon. Men iona i 3 produse existente în farmacie care necesit p strarea sau Äla loc r coros´. in dulapuri special destinate. ´ Acest tip de substante se vor depozita separat. pulbere liofilizata) 5. (ex: Allobarbital. Da i cateva exemple de medicamente psihotrope si precizati conditiile de depozitare. Butalbital etc) . Da i exemple de produse medicamentoase care necesit un regim speci al de p strare (la ÄSeparanda´) Bromazepan ± Labormed Zolpidem Actavis -Actavis Ciclobarbital ± Terapia Ludiomil ± Novartis 4.

forma farmaceutica si doza (daca este cazul). 7. Intocmiti o lista cu produse termolabile. unitate de distributie en detail). . 8. persoane de contact).6. sau trebuie pastrate in dulapuri inchise. f iecare parte implicata in lantul de distributie are responsabilitatea de a asigura trasabilitatea medicamentului. spatiul de lucru si ustensilele curate si dezinfectate etc) Pe eticheta recipientului in care s -a realizat transferul trebuie sa se regasesca pe cat posibil. La transferul substantelor medicamentoase in alt ambalaj trebuie sa se minimizeze orice factor ce ar conduce la contaminarea produsului ( recipientul trebuie sa fie curat. receptura. inclusiv: denumirea. care sa includa. -numarul de serie si data de expirare. cat mai multe informatii prezente pe eticheta ambalajului initial (denumirea produsului. -cantitatea (numarul de unitati comerciale din fiecare serie de medicament si cantitatea pe fiecare unitate comerciala daca este cazul). -conditiile necesare pentru transport si depozitare (daca este cazul). Monitorizarea depozitarii reprezinta urmarirea si inregistrarea valorilor de temperatura si umiditate in zonele destinate depozitarii medicamentelor (depozit. Precizati ce se intelege prin expresia Äferit de lumina´. Indicati masurile luate la transferul unui produs din ambalajul original intr -un alt ambalaj. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa destinatarului persoana juridica (unitate de distributie angro. Trebuie sa existe inregistrari privind operatiile de distributie efectuate. de culoare inchisa. informatii despre transportator (numar de telefon. Daca se folosesc recipiente dintr-un material permeabil la lumina acestea trebuie izolate cu un material adecvat. data de expirare. Ce se intelege prin monitorizarea depozitarii. concentratia) 9. -descrierea produselor. -un numar unic care sa permita identificarea fiecarei livrari. oficina) cu o atentie deosebita pentru produsele ce necesita conditii speciale de depozitare. 10. dar s a nu se limiteze la urmatoarele informatii: -data expeditiei. -denumirea completa (fara abrevieri) si adresa distribuitorului angro persoana juridica. FRX: Prin expresia Äferit de lumina´ se intelege ca recipientele trebuie sa fie din sticla de culoare brun-inchis sau din alte materiale care nu permit trecerea luminii. Explicati ce se intelege prin trasabilitatea unui produs pus pe piata? Conform Regulilor de buna practica de distributie .

de volumul de solutie rezultat si de calea de administrare (pentru atasarea unui dispozitiv de administrare) Solutia se prepara prin dizolvarea componentelor corespunzator(ordinea de dizolvare dictata de tipul de s. data de preparare. Ce mentiune se inscrie pe recipientul de conditionare a unui suspensii? ³A se agita inainte de utilizare´ 3. modul de administrare. Orice operatie de preparare trebuie sa fie precedata de asigurarea curateniei in arai de desfasurare a operatiei( curatenia si dezinfectarea spatiulu de lucru si a veselei utilizate) Se alege recipientul de conditionare tinand cont de natura substantei active ce va fi dizolvata (sensisibilitate la lumina . 2. Ce etape presupune prepararea la receptura a unei solutii magistrale.CAPITOLUL: PREPARAREA MEDICAMENTELOR 1. concentratia. Ce se intelege prin recipient ³bine inchis´? FRX: Prin recipiente ³bine inchise´ se intelege ca acestea trebuie sa protejeze continutul de mediul extern. manipulare si transport. in conditii normale de conservare.se vor alege recipiente de culoare bruna. in vehiculul Recipientul se eticheteaza cu denumirea preparatului(sau a subtantei active).sticla de calitate I etc). sensibilitate la modificari de pH. prin evitarea contaminarii cu produse solide sau lichide.a). denumirea unitatii farmacutice. .

codul individual. a) Factura de cump rare a produselor . ca document justificativ de inregistrare in contabilitate ‡ Bonul de predare.CAPITOLUL: GESTIONAREA BUNURILOR DIN FARMACIE 1. restituire se foloseste pentru predarea produselor intre farmaciile ce apar in acelu iasi lant farmaceutic ‡ Bonul de consum ± este document justificativ pentru eliberarea produselor din magazin i pentru scaderea bunurilor din gestiune. transfer. Documentul consemneaza: data operatiunii. impreuna cu factura de cumparare a produselor. Anexa i modele blank ale unor astfel de documente (sau copii xerox) ‡ NIR ( nota intern de recep ie ). unitatea de masura pentru bunurile eliberate din magazie. pretul unitar si valoarea acestora. Men iona i documentele de gestionare a bunurilor din farmacie.

b) NIR c) Bon de transfer .

cat si alte intrari sau iesiri de marfuri si ambalaje. care au ca efect modificarea in plus sau in minus a soldului de marfuri sau ambalaje.Valoarea contabil . scaune. ghi eu. scaun.Depozit: seturi de rafturi 4. dup a care se inscriu datele privind vanzarile si alte iesiri de marfuri si se totalizeaza.Comisia de inventariere . cum a r fi: modificarile de pret. cas . Acesta stabile ste totalul intrarilor plus soldul.Denumirea produselor inventariate . transferul intre gestiuni. programul informatic realizeaz raportul zilnic de gestiune. unde se verifica si se confrunta cu datele din evidenta an alitica. Preciza i cum se întocme te un raport zilnic de gestiune : Dup raportarea soldului din ziua precedent . distrugerea marfurilor degradate.Pre ul unitar . Dup a realizarea raportului de gestiune. a vanzarii efectuate.Cantitatea . acesta se transmite electronic la compartimentul financiar -contabil. Preciza i cateva mijloace fixe existente în farmacie: .Oficin : mas . Eventualele erori se comunica gestionarului pentru a le rectifica si a pune de acord soldul scriptic din evidenta operativa cu cel din evidenta contabila 3. mas . seturi de rafturi.Data efectu rii inventarului .2. Indica i programul de gestiu ne informatic folosit în farmacia de practic : Pharmec . mese de lucru .Semn tura gestionarului i a unei persoane responsabile de la contabilitate 5. set rafturi. In raportul de gestiune se inscriu atat cumpararile si vanzarile de marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul. Descrie i con inutul unei liste de inventariere: .Receptur : chiuvet .Unitatea . pe baza facturilor introduse în ziua respectiv .

Ranbaxy U. Limited (Valsartanum) Coreton 160 mg compr. Film.CAPITOLUL: ELIBERAREA MEDICAMENTELOR 1. film.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum).S. Zentiva SA y Medicamente cu nivel de compensare 50% din pretul de referinta (Sublista B) (Nebivololum) Nebilet (R) compr. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se compenseaza de CAS. 5mg Berlin Chemie Ag Menarini Group (Rosuvastatinum) Crestor 20 mg compr.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pret de decontare ± conform denumirilor comune interna ionale corespunz toare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii inclusi in programele nationale de s n tate cu scop curativ in tratamentul ambulatoriu si spitalicesc . Ciprinol (Ciprofloxacina) . precizand nivelul de compensare actual. (Acidum Ibandronicum) Bonviva 150mg compr. Gastrorez. Abilify(Aripiprazol) . Docetaxel 2. Dati cateva exemple de specialitati medicamentoase care se elibereaza gratuit. Fentanyl .K.lista medicamentelor cu procent de compensare 100% din pre ul de referin conform dci-urilor utilizate în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli pentru care decontarea se face pe baza protocoalelor terapeutice cu monitorizarea prescrierii i consumului prin comisiile paritare Sec iunea c2 . Prezentati in xerocopie/scanata cate o prescriptiei medicala din fiecare categorie. y Medicamente cu nivel de compensare 90% din pretul de referinta (Sublista A) (Simvastatinum ) Vasilip 20 mg compr. (Aminophyllinum) Miofilin 100 mg caps.prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Dati cate 2 exemple de specialit ati farmaceutice care se elibereaz pe: . Roche (Esomeprazolum) Nexium 40mg compr. Sec iunea c1 . 3. Astrazeneca Uk Ltd. (Pravastatinum) Pravator 40 mg compr. Astrazeneca AB 4. Film.prescrip ie medical cu eliberare restrictiv (S): Epirubicina Actavis. Krka D.D. Zentiva K. film.prescrip ie medical cu regim special de eliberare (P-TS): Morfina.

2. 2. indicate pentru copii pân la 18 ani. studen i sau ucenici dac nu realizeaz venituri.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului de col uterin. . b. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului colorectal.lista de medicamente cu procent de compensare 100% . tuberculoz .1. 2. infec ii cu transmitere sexual ) 3. Programul na ional de boli cardiovasculare 1. c1. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln virilor asociate factorilor de risc determinan i din mediul de via i munc . (Olanzapina) Zyprexa 5. Programul na ional de monitorizare a factorilor determinan i din medi ul de via i munc 1. 1. PROFILACTICE I CU SCOP CURATIV FINAN ATE DIN BUGETUL MINISTERULUI S N T II STRUCTUR : I. infec ie HIV. Programele na ionale privind bolile netransmisibile 1. precum i gravide i l uze y Medicamente cu nivel de compensare 100% din pretul de referinta (Sublistele C1. PROGRAME NA IONALE DE S N TATE DE EVALUARE. Programul na ional de imunizare 2.4. A.Sec iunea c3 .1.3. Programul na ional de oncologie 2. 10 mg Eli Lilly 5. C3) (Metoprololum) Betalock 50mg AstraZeneca (Lamivudina) Epivir 150 mg Glaxo Group Ltd. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activ a cancerului mamar. Subprogramul de tra tament al pacien ilor cu afec iuni cardiovasculare. 2. Programul na ional de supraveghere i control al bolilor transmisibile (boli transmisibile prioritare. altele decât cele din Sublistele a. c2. Mentionati programele nationale derulate de Ministerul Sanatatii. Programele na ionale privind bolile transmisibile 1. Subprogramul privind protejarea s n t ii publice prin prevenirea îmboln viri lor asociate factorilor de risc alimentari i de nutri ie. 2. Programul na ional de hematologie i securitate transfuzional IV. Subprogramul de tratament invaziv al infarctului miocardic acut. C2. tineri de la 18 la 26 de ani daca sunt elevi. III.conform dciurilor din canamed. Subprogramul de profilaxie a cancerului de col uterin prin vaccinarea HPV*). 2. Programul na ional de supraveghere i control al infec iilor nosocomiale i monitorizare a utiliz rii antibioticelor i a antibioticorezisten ei II.

6. 3. 4. 3. 7. 2. Subprogramul de monitorizare i evaluare a Programului na ional de s n tate a femeii i copilului. Programul na ional de transplant de organe. Programul na ional de diagnostic i tratament pentru boli rare 9. Subprogramul de supraveghere a st rii de s n tate a popula iei. 2. Subprogramul pentru ameliorarea st rii de nutri ie a gravidei i copilului. Programul na ional de s n tate a femeii i copilului 1. Programul na ional de boli endocrine 8. Subprogram de utilizare a plaselor sintetice în chirurgia parietal abdominal deschis i laparoscopic . 6.2. Programul na ional de evaluare i promovare a s n t ii i educa ie pentru s n tate 1. Subprogramul de prevenire i tratament ale toxicodependen elor.3. Programul na ional de urgen prespitaliceasc 11. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatric i ps ihosocial . VI. Subprogramul de s n tate a femeii.5. esuturi i celule de origine uman 5. Subprogramul de tratament al surdit ii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear i proteze auditive). Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice i centrale. Subprogramul de utilizare a suturilor mecanice în chirurgia general . 5. Programul na ional de diagnostic i tratament cu ajutorul aparaturii de înalt performan 6.1.3.1.1.2. . Subprogramul de tratament chirurgical al unor afec iuni complexe prin chirurgie minimum invaziv asistat robotic. Subprogramul de promovare a unui stil de via s n tos.6. Subprogramul de fertilizare in vitro i embriotransfer. Subprogramul de monitorizare a evolu iei bolii la pacien ii cu afec iuni oncologice 3.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afec iuni oncologice. Subprogramul de transplant de organe. 6.5. Programul na ional de monitorizare a ctiv a bolnavilor cu dizabilit i de ambula ie (copii i adul i) V.2. 4. Subprogramul de radiologie interven ional . 3. Subprogramul de prevenire i combatere a consumului de tutun. Programul na ional de diabet zaharat 5. esuturi i celule de origine uman . Programul na ional de s n tate mintal 3. Subprogramul de s n tate a copilului. 6. Programul na ional de diagnostic i tratament al sepsisului sever 10. 2.4. 5. 6.

etc .6. INSULINE UMANE INSULINUM LISPRO INSULINUM GLARGINE INSULINUM DETEMIR METFORMINUM BUFORMINUM GLIBENCLAMIDUM GLIPIZIDUM GLIQUIDONUM GLICLAZIDUM GLIMEPIRIDUM COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII (METFORMINUM+GLIBENCLAMIDUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII(GLIBENCLAMIDUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII (ROSIGLITAZONUM + GLIMEPIRIDUM) COMBINATII ( PIOGLITAZONUM + METFORMINUM) ACARBOSUM ROSIGLITAZONUM PIOGLITAZONUM SITAGLIPTINUM REPAGLINIDUM EXENATIDUM BENFOTIAMINUM COMBINATII FARA DCI HUMULIN R HUMALOG KWIKPEN100U/ml LANTUS 100UI/ml LEVEMIR PENFILL 100 U/ml METFORMIN ARENA 1000 MG SILUBIN RETARD GLIBENCLAMID ATB 1. P-6L si OTC. Olynth.5 mg BYETTA 10mcg/doza BENFOGAMMA MILGAMMA (R) N Teste de automonitorizare a glicemiei pentru bolnavii cu diabet zaharat 7.prescriptie medicala care se retine in farmacie(P -RF) : Retin-A (Tretinoinum). Ampicilina .75 MG GLIPIZIDA ATB 5mg GLURENORM GLICLAZID LPH TINERIL 4 mg BIDIAB 400 mg/2. Abilify(Aripiprazol).5 mg GLIBOMET (R) GLIFORMIN GLUCOVANCE (R) 500 mg/2.5 mg BIDIAB 400 mg/2. Coldrex. Depakine(acid valproic) . Mentionati medicamentele incluse in Programul National pentru diabet.5 mg GLUCOVANCE (R) 500 mg/5 mg AVANDAMET 2mg/1000mg AVANDAMET 4mg/1000mg AVAGLIM 4mg/4mg AVAGLIM 8mg/4mg COMPETACT GLUCOBAY (R) 100 AVANDIA 4mg ACTOS 15mg JANUVIA 100mg REPAGLINIDA FARMAL 0. Aciclovir crema. .prescrip ie medical care nu se re ine în farmacie (P-6L) Sortis (Atorvastatina). Dati cate 3 exemple de produse care se elibereaza pe prescriptii P -RF.OTC : Fervex. Ciprinol (Ciprofloxacina).

in acest loc sunt interzise fumatul si consumul de alimente si lichide. . bonete. de asemenea. 9. masti de protectie. daca sunt indeplinite prevederile prevazute anterior. c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute. d) unele aspecte sociale. a personalului care manipuleaza solutiile. Inainte de a efectua o substitutie. Conform Regulilor de buna practica farmaceutica privind eliberarea medicamentelor pe baza de prescriptie fiecare farmacie trebuie sa aiba o procedura bine definita pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale. In cadrul acestei proceduri vor fi prevazute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura ca prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficienta. Clorhidrat de Irinotecan ® (Sindan Pharma. Epirubicina Actavis ®. y Pregatirea si eliberarea medicamentelor prescrise In cazurile in care substitutia este permisa sau cand exista acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ sa fie eliberat. aceeasi concentratie si daca bioechivalenta este demonstrata prin studii corespunzatoare. b) adaptarea sa la persoana in cauza. unele aspecte economice. in conditii care sa asigure protectia mediului si. Preparatele citostatice se elibereaza pe prescriptie tip S datorita modului special de administrare. pentru orice problema ivita.8. manu si sterile de unica folosinta.Actavis) Prepararea solutiilor injectabile de citostatice trebuie efectuata numai de un personal specializat si instruit in acest scop. farmacistul trebuie sa stabileasca o legatura cu medicul care a emis prescriptia medicala. Ea necesita un loc special destinat acestui scop. de reglementare si. ochelari de protectie. farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia. Farmacistul trebuie sa utilizeze toata experienta sa profesionala pentru evaluare a prescriptiei medicale in ceea ce priveste: a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice). containere si saci de colectare a deseurilor. y Prepararea si asigurarea calitatii medicamentelor magistrale si oficinale. Mentionati pasii facuti la primirea si analiza unei prescriptii medicale. intelegandu -se prin aceasta aceeasi compozitie calitativa si cantitativa in principii active. Dupa efectuarea acestui control. y Evaluarea prescriptiei medicale de catre farmacist. farmacistul isi va utiliza toa ta competenta profesionala pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise. indeosebi halate cu maneci lungi. Dati exemple de medicamente care se elibereaza in conditii restrictive si motivati acest mod de eliberare. intr -o colaborare eficienta si permanenta cu pacientul si medicul. campuri de protectie. Episindan ®. Personalul trebuie sa dispuna de un ansamblu de materiale adecvate manipularii. in securitate. Este recomandabil ca intre medici si farmacisti sa se incheie protocoale prin intermediul carora sa se poata transmite informatii utile de la farmacisti la medici. Gemcitabina Actavis®. aceeasi forma farmaceutica. indeosebi.

10. Urmarirea tratamentului prescris Daca pe durata tratamentului sunt inregistrate efecte adverse. Mixtura mentolata± valabilitate 30 zile Apa oxigenata (solutie diluata de peroxid de hidrogen 3%) ± valabilitate max 30 zile 12. 11. informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub forma scrisa sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Precizati sursele de aprovizionare cu medicamente pentru farmacia de practica. Enumerati 3 cazuri de substitutie generica intalnite si justificati deciziile luate. Inregistrarea activitatilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutica trebuie sa pastreze evidentele activitatii desfasurate astfel incat sa se poata efectua orice verificare ulterioara. in acord cu Regulile de buna practica de distributie angro. In afara comunicarii orale. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitatii farmaceutice trebuie sa isi cunoasca furnizorii si sa ii aleaga utilizand diverse criterii de calitate. Enumerati preparatele galenice elaborate in farmacia de practica si precizati perioadele de valabilitate.y y y Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau Consilierea pacientului sau a reprezentantului sau are ca scop asigurarea ca acesta primeste si intelege o informatie scrisa si orala suficienta pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris. Ex: Aprovizionare Relad Pharma Farmexpert . acestea se declara de medic/farmacist. numai in cadrul activi tatii nationale de farmacovigilenta. prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Nationala a Medicamentului.

339/2005 trebuie prezentata la farmacie in cel mult 10 zile de la data prescrierii. Coco Betaina 6 g. Inscrieti intr-un tabel cate 1 exemplu de medicamente OTC care se administreaza pe caile orala.05% solutie Pulbere pt solutie 500 mg Supozitoare Unguent 20mg/g Producator Terapia S. Xilometazolina benzidaminum Forma farmaceutica/ Concentratie Capsule 2mg Drajeuri 8.A. vaginala. auriculara. dupa caz. Unitatile de mai sus. precum i centrele de tratament pentru toxicomani î i desf oar activitatea cu plante. iar pentru preparatele care contin substantele din tabelul III din . farmaciei si. destinate pacientului. buco-faringiana. cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie .13. concentratia. indicatia terapeutica. Prescriptia pentru prep aratele care contin substante din tabelul II din anexa la Legea nr. Este interzisa eliberarea de preparate stupefiante si psihotrope fara prescriptie medicala . Prescriptia medicala pentru pr eparatele stupefiante si psihotrope se emite in patru exemplare. nazala. trebuie sa asigure evidenta si conditiile de protectie fizica a acestor substante si preparate. Pharmazeutis hce Fabrik Montavit GMBH Supozitoare cu glicerina Dermodrin Stearat de sodiu Difenhidramina rectala cutanata laxativ alergii cutanate 14. substan e i preparate stupefiante i psihotrope. rectala. Mentionati care sunt prevederile legale privind detinerea si eliberarea medicamentelor cu regim special (stupefiante. Gilbert Calea de administrare orala bucofaringiana auriculara nazala oftalmica vaginala Indicatie antidiareic antiinflamator. psihotrope) Farmaciile cu circuit deschis. precizand forma farmaceutica. farmaciile cu circuit închis. cutanata. oftalmica. în baza autoriza iei de func ionare. analgezic dizolvarea dopurilor de cerumen decongestiona nt nazal Lubrifierea oculara antiinflamator Olynth Optive Tantum Rosa Pfizer Allergan Csc Pharmaceutic als Handels GMBH Antibiotice S. In aceste unitati activitatea cu substante si preparate stupefiante si psihotrope se desfasoara de catre farmacistul sau medicul anume desemnat ori de inlocuitorul acestuia. denumirea comerciala si producatorul. care desfasoara activitati cu substante si preparate stupefiante si psihotrope in baza autorizatiei de functionare. un exemplar ramane in carnetul de prescriptii al medicului care a completat prescriptia. casei de asigurari de sanatate.A. subtanta activa. Reckitt Benckiser HE.75 mg Solutie auriculara Solutie 0. Produs Imodium Strepsils Plus A-Cerumen Substanta activa Loperamid Flurbiprofen Tea-colagen 20 g.

in perioada de valabilitate a prescriptiei. conform modelului prezentat in anexa nr. Ultop (Krka) ESOMEPRAZOLUM ± Nexium (AstraZeneca) PANTOPRAZOLUM ± Controloc (Nycomed). Losec (AstraZeneca). preparatele nu mai pot fi ridicate din farmacie decat in baza altei prescriptii. substantele si prep aratele prevazute in tabelul II. a cantitatilor ridicate. pe orice suport de stocare a informatiilor. In farmaciile cu circuit deschis. in cel mult 3 transe. In situatia in care eliberarea fractionata este determinata de lipsa preparatului din farmacie. Mentionati cateva medicamente prezentate sub forma de spray cutanat solutie. din acee asi farmacie. Preparatele pot fi ridicate fractionat. dupa caz. la solicitarea pacientului. Omez (Dr. Evidenta substantelor si preparatelor stupefiante din tabelul II din anexa la Legea nr. si numai cantitatea de preparate necesare tratamentului pentru 30 de zile. Facturile si. Evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. Reddy¶s). cu conditia confirmarii. Omeran (Europharm). comenzile pentru substantele si preparatele prevazute in tabelul II se completeaza si se pastreaza pe formulare separate de celelalte facturi.anexa la Legea nr. cu conditia ca aceste date sa poata fi prezentate intr-o forma care poate fi citita si sunt permanent disponibile pentru control la solicitarea autoritatilor competente. 339/2005 rezulta din prescriptiile medicale retinute obligatoriu la eliberarea medicamentului. Lamisil spray 1% (terbinafina) Novartis Clotrimazol spray 10mg/mL Rompharm Hairgrow 2% (minoxidil) Dar Al Dawa . O prescriptie poate cuprinde cel mult 3 preparate. 13 a normelor de aplicare a legii. Cantitatea totala de preparate poate fi eliberata fractionat. in cel m ult 30 de zile. 339/2005 poate fi tinuta impreuna cu preparate ce nu contin substante din acest tabel. pe cele doua exemplare ale prescriptiei. evidenta preparatelor prevazute in tabelul III din anexa la Legea nr. Obligatia inscrierii revine tuturor persoanelor fizice si juridice autorizate sa desfasoare activitati cu plantele. 339/2005. 339/2005 se realizeaza prin inscrierea si centralizarea zilnica in registrul de evidenta special. Mentionati care sunt medicamentele ce contin inhibitoare ale pompei de protoni. Pacid (Terapia) LANSOPRAZOLUM ± Lanzul (Krka) 16. inclusiv acelasi medicament in maximum 3 forme farmaceutice diferite. Registrul de evidenta special se confirma zilnic prin semnatura de catre persoana responsabila. In cazul neprezentarii prescriptiilor in aceste termene. OMEPRAZOLUM ± Helicid (Zentiva). 15. aceasta est e obligata sa procure preparatul in cel mult doua zile lucratoare.

sanatoasa si intacta.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . Mentionati preparatele pe baza de insulina eliberate din farmacie. fara par. Nicorette Patch (McNeil) .Are dimensiuni reduse(pentru comprimate) sau se administreaza prin pulverizare . Pielea trebuie sa fie curata. Inj.Viteza de dezagregare/dizolvare mare ± pune in libertate rapid substanta activa . In Stilou Injector Preumplut Susp. Mentionati pe scurt caracteristicile unui preparat sublingual. de pe brat sau piept Fentalyl TTS ( Sandoz) ± Fentanil 18. Inj. Estradot (Novartis) ± Estradiol Dermestril (Rothap) Aplicare in partea inferioara a abdomenului. Se schimba de doua ori pe saptamana. lotiune. fara leziuni sau iritatii.Se conditioneaza sub aceasta forma substantele active ce sufera un intens pasaj hepatic. Exelon (Novartis) ± Rivastigmina Plasturii trebuie aplicati o data pe zi pe pielea curata. Inj. Urmatorul se aplica intr-un loc diferit. sub linia taliei. timp de 3 saptamani.Aventis Deutschland Gmbh Eli Lilly Nederland Bv Sanofi . uscata. Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insuline Umane Insulinum Lispro** Insulinum Glulizina** Insuline Umane Insuline Umane Humulin R Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100ui/Ml Insuman Rapid 100 Ui/Ml Optiset Humalog Kwikpen100u/Ml Apidra 100u/Ml Humulin N Mixtard 30 Penfill 100 Ui/Ml Sol. In Cartus Sol. locul anterior poate fi folosit dupa cel putin o saptamana. Inj. Inj. dupa care se reduce doza la jumatate pentru inca 2 saptamani. . Inj. sau substantele destinate unui efect imediat(cale de urgenta) . Inj. Sol. In Flacon Sol.Nicotina Plasturele se aplica in zone unde nu deranjeaza.Aventis Deutschland Gmbh Sanofi . In Stilou Injector Preumplut Sol. In Cartus 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml 100u/Ml 100u/Ml 100ui/Ml 100ui/Ml Lilly France Sas Sanofi .17. Mentionati produse sub forma sistemelor terapeutice transdermice. Susp.Aventis Deutschland Gmbh Lilly France Sas Novo Nordisk A/S 19. ulei. Sol. in fiecare dimineata si se pastreaza 16 ore. fara pudra. Inj. de pe partea superioara sau inferioara a spatelui. ucata.

o lingurita dozatoare de 3 ori pe zi la copii cu greutatea intre 20 si 30 kg . Cexyl® . Exemple de pastile si pastile m oi eliberate. se adauga din nou apa fiarta si racita pana la semn si se agita. acid ascorbic. 22. Ce preparate vaginale sub forma de spuma cunoasteti? Cand este indicata utilizarea lor? Amicel spuma 1%(Econazol) Preparatele vaginale sub forma de spuma sunt indicate pentru efect local. datorita bunei repartitii si aderente pe mucoasa.pulbere pentru suspensie orala: in flaconul cu pulbere se adauga apa fiarta si racita pana la semn. Mod de administrare: . Exemple de granule pentru solutii orale Daleron C Junior (paracetamol. daca este necesar. Mentionati recomandarile specifice din prospect. bunei eliberari a substantei medicamentoase si usurintei la administrare.20. Exemple de specialitati farmaceutice sub forma de pulberi pentru suspensie orala. maleat de feniramina) Epalfen (lactuloza) .o lingurita dozatoare (5 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea intre 15 si 19 kg . Inainte de fiecare a dministrare este necesara agitarea flaconului. vit C) Fervex (paracetamol. 21. Se agita energic pana la dizolvarea completa si. Compozitie si actiune. 23.cefadroxil pulbere pentru suspensie orala Diflucan(Pfizer) ± fluconazol pulbere pentru suspensie orala Unasyl(Pfizer) ± sultamicina Modafen(Zentiva) ± paracetamol+pseudoefedrina Erdomed(CSC Pharmaceuticals Handel) ± erdosteina Instructiuni privind pregatirea produsului medicamentos in vederea administrarii si manipularea sa Erdomed .2 lingurite dozatoare (10 ml suspensie orala) de 2 ori pe zi la copii cu greutatea mai mare de 30 kg si la adulti.

5 mg) ± comprimat cu matrice gelatinoasa(hidrofila) pe baza de HPMC si HEC Cardura XL(Doxazosin) ± comprimat cu eliberare prelungita formulat ca matrita minerala Ferro Gradumet (Galenika) ± comprimat filmat sub forma de matrita inerta impregnata cu sulfat feros 28. disbazie angioneurotica inte rmitenta). Logimax (felodipina 5 mg. Nyolol (timolol) Novartis Pharma GMBH ± Germania 26.17%. care contine. boala Raynauld. sclerodermie difuza) si tulburari cauzate de lezarea inervatiei vasculare (acrocianoza.048%. 25. spasme musculare si contractura musculara asociata afectiunilor locomotorii . Preparatul are indicatii pediatrice speciale in terapia bolii Little si in alte encefalopatii asociate cu distonie. BSS(Alcon) Solutie salina sterila. hidroxid de sodiu si/sau acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului). identificati tipul de matrita in functie de excipientii declarati in prospect. apa pentru injectare (flac. Ce medicamente antiastmatice prezentate sub forma de inhalator cu valva dozatoare cunoasteti? Flixotide Inhaler(Glaxo) ± fluticazon Ventolin (Glaxo) ± salbutamol Serevent (Glaxo) .39%.salmeterol . Dati un exemplu de gel oftalmic. clorura de calciu dihidrat (CaCl2H2O) 0. acetat de sodiu trihidrat (CH3 COO Na 3H2O) 0. Exemple de comprimate per orale de tip matrita. insuficienta cardiaca (in asociere cu diuretice si. Mydocalm(tolperison) . in cazurile severe. Exemple de solutii pentru bai oculare. angiopatie diabetica.24. Hipertonie musculara. Accupro(quinapril) . sterile de 15 ml). clorura de potasiu (KCl) 0.03%. Tratamentul bolilor vasculare obliterante (ateroscleroza obliteranta.075%. cauzate de afectiuni neurologice organice . citrat de sodiu dihidrat (C6H5Na3O72H2O) 0. pe ml: clorura de sodiu (NaCl) 0. Reabilitarea postoperatorie in ortopedie si traumatol ogie. Mentionati cateva exemple de comprimate filmate si indicatiile terapeutice. metoprolol succinat 47.hipertensiune arteriala esentiala.Tratamentul hipertoniei patologice a musculaturii striate. clorura de magneziu hexahidrat (MgCl26H2O) 0. echilibrata fiziologic. cu digitalice). trombangeita obliteranta. Nexium (omeprazol) ± Tratamentul ulcerului peptic si bolii de reflux gastroesofagian 27.64%.

nu se congeleaza. maxim o lun .solutia ramasa se poate pastra la frigider maixm 24 h in vederea utilizarii ulterioare. La fiecare inlocuire a plasturelui. 4. se schimba locul de aplicare. sau diminea a. sau solventul prevazut . Ce recomand ri se dau pacientului la eliberarea unui medicament care necesit reconstituirea înainte de administrare ? . Se administreaz curent subcutanat. Flacoanele de insulin . la prânz i seara). Preparatele retard(suspensiile). cu pilozitate redusa. pentru a nu se depune suspensia în sering .solutiile reconstituite de antibioticele nu se asociaza in seringa cu alte medicamente. Flaconul în curs de folosire poate fi inut la temperatura camerei timp de ase s pt mâni. cartu ele Penfill i NovoLet -urile trebuie depozitate în ambalajul lor de carton la o temperatur între 2 -8°C. de cele mai multe ori într -o singur injec ie pe zi.reconstituirea se face cu ser fiziologic. Condi ii de p strare. Administrarea lor nu este influentata de momentul alimentarii. Se injecteaz la 6 -8-12 ore. Nu trebuie expuse la lumina soarelui sau la temperaturi e xtreme. . zdrobite sau mestecate. Ce informa ii oferi i unui pacient insulino -dependent la eliberarea insulinei sau analogiilor de insulin legat de p strarea i mod de administrare? 1.matri ? Comprimatele vor fi inghitite cu apa si nu vor fi divizate. Men iona i informa iile oferite pacientului referitor la locul de administrare al unui TTS? Se aplica pe piele intr-o zona sanatoasa(fara iritatii sau leziuni). Se administreaz exclusiv subcutanat. iar NovoLet-urile pot fi transportate sau folosite dup deschider e timp de o lun . diminea a. Ce informa ii transmite i unui pacient în leg tur cu modul de administrare a unui medicament de tip comprimat oral . Cartu ele Penfill pot fi inute în NovoPen -uri sau pot fi purtate ca rezerv . Preparatele hidrosolubile. Flaconul se agit înainte de întrebuin are. solutii acide sau bazice . 3.se citesc cu atentie instructiunile de reconstiuire din prospect . cu o jum tate de or înainte de mas (diminea a i seara. Cartu ele Penfill i NovoLet-urile în uz nu se p streaz în frigider. pentru omogenizare. Injec ia se face imediat. cu 30-90 de minute înainte de micul dejun. 2.reconstituirea se face inainte de administrare . coma diabetic ) se injecteaz intravenos. uscata si curata. În urgen e (ex. apa distilata.CAPITOLUL: INFORMAREA SI CONSILIEREA PACIENTULUI 1. 2.

Dati 2 exemple de medicamen te care impun evitarea consumului de alcool. Ce sfat da i unui pacient legat de administrarea unui antibiotic? Administrarea antibioticului trebuie sa se faca conform posologiei indicate de medic. 7. Da i 2 exemple de medicamente care sunt influen ate de prezen a alimentelor. Flagyl (Metronidazol) Lab Aventis ± administrare p. pe toata durata prescrierii tratamentului(pentru a se evita instalarea rezistentei microbiene) In cazul existentei unei patologii cronice. Mentionati cateva exemple de medicamente care impun interdictia de a conduce autovehicule sau de a lucra la inaltime. Intreruperea brusca a medicatiei antiepileptice induce efect rebound cu agravarea crizelor convulsive. Dormicum(Midazolam) . intreruperea se va face cu micsorarea treptata a dozelor.5. Preciza i un medicament pentru care nu este indicat administr rii.benzodiazepina Romergan(Prometazina) ± atihistaminic H1 de Gen I Haloperidol ± neuroleptic derivat de butirofenona Amitriptilina ± antidepresiv.efect rebound cu crize de HTA datorita fenomenului de ´up reglare´ a receptorilor 1 9. sistarea brusc a Propranolol . Clorpromazina ± potentarea efectului deprimant SNC .o datorita efectului antalcool Diazepam. Fenobarbital. Ampicilina Tetraciclina Bifosfonatii 8. amine triciclice 10. Ce sfat da i unui pacient hipertensiv în leg tur cu regimul de administrare a unui medicament antihipertensiv? 6. Nu se consuma alcool in timpul tratamentului. 11. Descrieti riscurile asociate intreruperii medicatiei antiepileptice. monitorizarea eventualelor reactii adverse ce pot aparea in urma interactiunii in vivo. astfel.

P strarea Produsului x 14. Fenoximetilpenicilina (Ospen). antidepresive triciclice. Subcitratul de Bi ± pentru protectia leziunilor ulceroase 13. posibilitatea chelatarii ionilor din alimente si inactivarea substantei Sucralfatul. dozajul sanguin al medicamentului = cel mai sigur indicator.o. Cum se utilizeaz Produsul x 4.Cheltuieli suplimentare in sistemul de sanatate 15. el poate dovedi cert o oprire prelungita a unui tratament in cazul medicamentelor cu T ½ lung. Reac ii adverse posibile 5.12. Amplicilina. de exemplu antiepile ptice. daca concentratia plasmatica dozata la pacient este sub concentratia eficace in starea de echilibru (Css). 1. . Dati 2 exemple de medicamente care se administreaza pe stomacul gol si motivati aceasta indicatie.Ineficienta tratamentului cu agravarea patolo giei . Alendronat( derivat bifosfonat) ± Indicatia de administrare a jeun se datoreaza biodisponibilitatii reduse p. Ce este Produsul x i pentru ce este utilizat 2. fara o alta cauza probabila. etc. Care sunt consecintele neaderarii pacientului la tratamentul prescris? . Tetraciclina . Inaintea începerii tratamentului cu Produsul x 3.Posibilitatea aparitiei de efecte secundare prin supradozare . inadecvarea dintre medicamentele ce treebuiesc reinnoite conform prescriptiei si cele care sunt solicitate de bonav personalului medical sau in farmacie. Cum poate fi detectat pacientul necompliant? Indicatorii noncompliantei pot fi:    ineficienta tratamentului. Mentionati paragrafele incluse intr -un Prospect pentru pacient.

neuropatie periferica (parestezie.bronhospasm. durere la nivelul flancului. tulburari de ritm cardiac inclusiv tahicardie si bradicardie. melena. Hepatice .insuficienta renala . constipatie. ameteli.neutropenie. Diverse . o crestere a vitezei de sedimentare a he matiilor. ginecomastie. febra. astm. fibrilatie atriala. fotosensibilitate si alte manifestari dermatologice. confuzie. scadere usoara a hemoglobinei si hematocritu lui. sindrom Stevens Johnson.crampe musculare. constipatie. gura uscata. Nervoase/Psihiatrice . Musculoscheletice . prurit. . insuficienta hepatica.6 . Enap( Enalaprilum) Reactii adverse Cardiovasculare . artrite. oligurie. palpitatii. Imodium(Loperamid) Reactii Adverse In general. anorexie. fotosensibilitate. durere in gat. disestezie). mialgii. pancreatita. tuse . Creatinina si ureea sanguina . rinoree. Electrolitice: hiperpotasemie.stop cardiac. eozinofilie. sincopa. Urogenitale .pot fi crescute usor si reversibil dupa intreruperea tratamentului.depresie. herpes zoster. nervozitate.dermatita exfoliativa. Digestive . La pacientii cu colita ulceroasa poate provoca megacolon toxic. ataxie. trombocitopenie si deprimarea maduvei hematopoietice. embolie pulmonara. loperamida este bine tolerata.CAPITOLUL: URMARIREA REZULTATELOR TRATAMENTULUI 1. Respiratorii . hipotensiune . Pot sa apara urmatoarele reactii adverse: reactii de hipersensibilitate (eruptii cutanate). diaforeza. infarct miocardic sau accident vascular cerebral secundare hipotensiunii excesive la pacientii cu risc crescut. Hematologice .cresterea enzimelor hepatice si/sau a bilirubinei serice. somnolenta.reactii alergice cu angioedem . hemoliza la pacientii cu deficit de glucozo . Descrie i reac iile adverse a 3 medicamente eliberate din farmacia comunitar de practic . eritem multiform. liza necrotica toxica a epidermului. leucocitoza. stomatita.fosfatdehidrogenaza. impotenta. disfunctie renala. oboseala. artralgii. hepatite. Cutanate . infectii respiratorii superioare. infiltrate pulmonare. urticarie. greata. cefalee.ileus. alop ecie. vasculite. un sindrom complex care include prezenta anticorpilor antinucleari (ANA). somnolenta.

v rs turi. . asocierea unei diete necorespunzatoare etc .tulbur ri ale libidoului . cele mai frecvente reac ii adverse sunt somnolen .Morfina La dozele recomandate. 4. artralgii.dependen a constituie principala reac ie advers în utilizarea opioidelor. în principal datorate aden omului de prostat sau stenozelor uretrale. frisoane. constipa ia nu regreseaz spontan i necesit tratament. l crimare. vertij. excita ie. . crampe abdominale.tahicardie. anxietate. insomnie. hipersudora ie. În schimb.cre terea presiunii intracraniene. în cadrul stagiului de practic . trombocitopenie. - Cauzele de aparitie a unor reactii adverse: . grea . 2. pot s apar leucopenie.foarte rar. midriaz . hipotensiune arterial . constipa ie i ame eli. terenul atopic(hipersensibilizare). tendin la lipotimie. Alte reac ii adverse: . . somnolen a. . sedare.deprimare respiratorie pâna la apnee. grea a i v rs turile sunt în general tranzitorii i p ersisten a lor impune investigarea unei cauze asociate. enzimopatii si receptoropatii ce conduc la idiosincrazii. grea . . Explica i leg tura de cauzalitate dintre administrarea unui medicament i apari ia unor reac ii adverse. administrarea de medicamenteneadaptate patologiei.confuzie. diaree. toleran . Anexa i un formular (fi ) de raportare c tre autoritatea competent a unei reac ii adverse identificat la un pacient.disurie i reten ie urinar . co maruri. Include: dependen psihic . psihotoxicitate. în special la vârstnici.v rs turi. . iritabilitate. 3.sindrom de sevraj la întreruperea brusc a medicamentului: c scat . anorexie. .depasirea dozei administrate. . În cazul administr rii cronice. . senza ie de c ldur .prurit i ro ea la locul administr rii. cu eventuale fenomene halucinatorii. asocierea incompatibila a substantelor medicamentoase. dependen fizic (apari ia sindromului de abstinen ). Men iona i cazuri de interac iuni medicamentoase detectate de dumneavoastr pe o prescrip ie medical . mialgii. rinoree. cefalee.

CAPITOLUL: INCURAJAREA UTILIZARII RATIONALE A MEDICAMENTULUI .