Sunteți pe pagina 1din 14

Lege nr.

305 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum i organizarea i funcionarea Colegiului Farmacitilor din Romnia Publicat n Monitorul ficial, Partea ! nr" #$% din &' iunie ('') Parlamentul Romniei adopt* prezenta lege" CAPITOLUL +xercitarea profesiei de farmacist SECIUNEA ,ispoziii generale

I 1

Art. 1. - Profesia de farmacist se exercit* pe teritoriul Romniei, n condiiile prezentei legi, de c*tre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare n farmacie, dup* cum urmeaz*a) cet*eni ai statului romn. b) cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene. c) soul i descendenii de gradul ! aflai n ntreinerea unui cet*ean al unuia dintre statele prev*zute la lit" b1, care desf*oar* legal activit*i salariate sau nesalariate pe teritoriul Romniei, indiferent de cet*enia acestora. d) beneficiarii statutului de rezident pe termen lung acordat conform normelor /niunii +uropene de c*tre unul dintre statele prev*zute la lit" b1" Art. 2. - (1) 2n sensul prezentei legi, expresiile folosite au urm*toarea semnificaiea) farmaciti cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene 3 persoane prev*zute la art" 4 lit" b1 i, prin asimilare, i farmacitii aflai n situaiile prev*zute la art" 4 lit" c1 i d1. b) stat membru de origine sau de provenien* 3 un stat membru al /niunii +uropene, un stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau Confederaia +lveian*. c) stat membru gazd* 3 un stat membru al /niunii +uropene, un stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau Confederaia +lveian*" (2) Prin titlu oficial de calificare n farmacie se nelegea) diploma de farmacist, eliberat* de c*tre o instituie de nv**mnt superior medico3farmaceutic acreditat* din Romnia. b) certificatul de farmacist specialist eliberat de Ministerul 0*n*t*ii. c) certificatul de farmacist primar eliberat de Ministerul 0*n*t*ii. d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor /niunii +uropene de c*tre statele membre ale /niunii +uropene, statele aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau de c*tre Confederaia +lveian*. e) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobndite ntr3un stat ter i recunoscute de unul dintre statele membre prev*zute la lit" d1 ori ec5ivalate n Romnia" Art. 3. - (1) 6itlurile oficiale de calificare n profesia de farmacist, obinute n afara Romniei, a statelor membre ale /niunii +uropene, a statelor aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau a Confederaiei +lveiene, se ec5ivaleaz* potrivit legii" (2) +xcepie de la prevederile alin" 741 fac titlurile oficiale de calificare n profesia de farmacist, care au fost recunoscute de unul dintre aceste state" Art. . - Controlul i supraveg5erea exercit*rii profesiei de farmacist se realizeaz* de c*tre Ministerul 0*n*t*ii i de c*tre Colegiul Farmacitilor din Romnia, denumite n continuare autorit*i competente romne" Art. 5. - (1) Profesia de farmacist este profesie independent* i se exercit* n regim salarial i8sau independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi" (2) 2n timpul exercit*rii profesiei, farmacistul nu este funcionar public" (3) 9p*rarea principiilor prev*zute la alin" 741 este asigurat* de c*tre Colegiul Farmacitilor din Romnia"

Art. !. - (1) +xercitarea profesiei de farmacist se realizeaz* prin urm*toarele activit*ia) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor. b) fabricarea i controlul medicamentelor. c) controlul medicamentelor ntr3un laborator pentru controlul medicamentelor. d) depozitarea, conservarea i distribuirea medicamentelor en gros. e) prepararea, controlul, depozitarea i distribuia medicamentelor n farmacii desc5ise publicului. ") prepararea, controlul, depozitarea i eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital. g) acordarea de informaii i consultan* privind medicamentele" (2) Farmacistul, n conformitate cu preg*tirea sa universitar*, este competent s* exercite i alte activit*i profesionale, precuma) colaborare cu medicul pentru stabilirea i urm*rirea terapiei pacientului. b) farmacovigilen*. c) fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea i distribuia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno3cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanelor farmaceutice active i auxiliare. d) analize n laboratoare de bioc5imie, toxicologie i igien* a mediului i alimentelor. e) mar:eting i management farmaceutic. ") activit*i didactice sau administraie sanitar*" (3) 2n toate activit*ile prev*zute la alin" 741 farmacistul are deplin* r*spundere i drept de decizie" Art. #. - (1) 2n exercitarea profesiei farmacistul trebuie s* dovedeasc* profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate i respect fa* de persoana care i se adreseaz* pentru obinerea serviciilor farmaceutice necesare" (2) ;a absolvirea instituiei de nv**mnt din Romnia farmacistul va depune urm*torul <ur*mnt=2n ntreaga mea activitate de farmacist voi da dovad* de o atitudine profund uman* fa* de om i colectivitate" >oi respecta demnitatea i personalitatea bolnavului, exercitnd profesiunea cu contiinciozitate, respectnd normele de etic* i de deontologie farmaceutic*" >oi fi corect cu mine nsumi i cu confraii mei, c*rora le voi cere colaborarea, i nu voi refuza s* le acord spri<inul, cnd mi se va cere, n interesul bolnavului" >oi p*stra secretele ncredinate de pacieni, c5iar i dup* decesul acestora" ?u voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist s* fie utilizat* mpotriva s*n*t*ii i vieii omului" >oi fi r*bd*tor i neleg*tor fa* de cel care, datorit* bolii, nu3mi acord* respectul cuvenit" @ur, pe onoare, n mod solemn i liberA= Art. $. - (1) Profesia de farmacist poate fi exercitat* pe teritoriul Romniei de persoanele prev*zute la art" 4, care ndeplinesc urm*toarele condiiia) dein un titlu oficial de calificare n farmacie, conform legii. b) nu se g*sesc n vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prev*zute de prezenta lege. c) sunt membri ai Colegiului Farmacitilor din Romnia. d) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist" (2) Farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia, au, n exercitarea profesiei, aceleai drepturi i obligaii ca i farmacitii cet*eni romni, membri ai Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. %. - (1) Profesia de farmacist se exercit* n Romnia cu titlul profesional corespunz*tor calific*rii profesionale nsuite, dup* cum urmeaz*a) farmacist. b) farmacist, specialist n una dintre specialit*ile farmaceutice prev*zute de ?omenclatorul de specialit*i medicale, medico3dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten* medical*. c) farmacist primar n una dintre specialit*ile farmaceutice prev*zute de ?omenclatorul de specialit*i medicale, medico3dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten* medical*" (2) Prevederile alin" 741 se aplic* i cet*enilor unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, care dein un titlu oficial de

calificare n farmacie, precum i experiena profesional* complementar* prev*zut* la art" 4B, atunci cnd este cazul, i care exercit* profesia n Romnia" SECIUNEA a 2-a ?edemnit*i i incompatibilit*i Art. 10. +ste nedemn s* exercite profesia de farmacista) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin 5ot*rre <udec*toreasc* pentru s*vrirea cu intenie a unei infraciuni contra umanit*ii sau vieii, n mpre<ur*ri legate de exercitarea profesiei de farmacist, i pentru care nu a intervenit reabilitarea. b) farmacistul c*ruia i s3a aplicat pedeapsa interdiciei de a exercita profesia, pe durata stabilit* prin 5ot*rre <udec*toreasc* definitiv* sau disciplinar*" Art. 11. (1) +xercitarea profesiei de farmacist este incompatibil* cua) profesia de medic. b) oricare ocupaie de natur* a aduce atingere demnit*ii profesiei de farmacist sau bunelor moravuri, conform Codului deontologic al farmacistului. c) starea de s*n*tate fizic* sau psi5ic* necorespunz*toare pentru exercitarea profesiei de farmacist" (2) 2n termen de 4' zile de la naterea situaiei de incompatibilitate, farmacistul este obligat s* anune colegiul al c*rui membru este" (3) Preedintele colegiului din care face parte farmacistul poate desemna o comisie special constituit* pentru fiecare caz n parte, alc*tuit* din & farmaciti primari, pentru a confirma sau a infirma situaia de incompatibilitate prev*zut* la alin" 741 lit" a1 i b1" 2n cazurile prev*zute la alin" 741 lit" c1, acesta poate solicita organelor n drept confirmarea sau infirmarea st*rii de incompatibilitate" ( ) Pe timpul st*rii de incompatibilitate se suspend* de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia i dreptul de exerciiu al profesiei" SECIUNEA a 3-a 9utorizarea exercit*rii profesiei de farmacist Art. 12. - (1) +xercitarea profesiei de farmacist se face pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia, care se acord* de c*tre acesta" (2) Certificatul de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia se acord* pe baza urm*toarelor actea) titlurile oficiale de calificare n profesia de farmacist, prev*zute de lege. b) certificatul de cazier <udiciar. c) certificatul de s*n*tate. d) declaraie pe propria r*spundere privind ndeplinirea condiiilor prev*zute la art" 4' i 44" (3) +xercitarea profesiei n cazul farmacitilor cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia, se face n baza documentelor eliberate conform prevederilor art" 4C i n condiiile prev*zute la art" (C" Art. 13. - Farmacitii care au dreptul la pensie pentru limit* de vrst*, potrivit legii, pot fi meninui, la cerere, n activitatea profesional*, pe baza autoriz*rii anuale a Colegiului Farmacitilor din Romnia i a aprob*rii anga<atorului" Art. 1 . - 2n farmaciile de spital, farmacistul este autorizat s* elibereze medicamente numai pentru seciile spitalului" CAPITOLUL II ,ispoziii privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romniei de c*tre farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene SECIUNEA 1 ,ispoziii privind dreptul utiliz*rii titlului de formare Art. 15. - (1) Farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, care exercit* profesia de farmacist n Romnia, au dreptul de a ataa, la titlul profesional prev*zut la art" C, titlul licit de formare obinut n

statul membru de origine sau de provenien* n limba acelui stat i, eventual, abrevierea lui" 6itlul licit de formare va fi nsoit de numele i locul instituiei sau al organului emitent" (2) ,ac* titlul respectiv de formare desemneaz* n Romnia o preg*tire complementar* nensuit* de beneficiar, acesta va utiliza, n exerciiul profesiei, forma corespunz*toare a titlului, indicat* de autorit*ile competente romne" Art. 1!. - 2n cazul n care accesul la una dintre activit*ile prev*zute la art" B sau exercitarea acesteia necesit*, n afara titlului oficial de calificare de farmacist prev*zut de lege, i o experien* profesional* complementar*, autorit*ile competente romne recunosc certificatul emis de statul membru de origine sau de provenien* a posesorului, prin care se atest* c* acesta a desf*urat activitatea n cauz* n acel stat pentru o perioad* de timp ec5ivalent* cu cea prev*zut* de legislaia romn* pentru activitatea n cauz*" SECIUNEA a 2-a ,ispoziii privind facilitarea exercit*rii dreptului de stabilire Art. 1#. - 2n vederea primului acces la una dintre activit*ile profesionale, farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia, vor prezenta autorit*ilor competente romne certificatul de cazier <udiciar emis de statul membru de origine sau de provenien* sau, n lipsa acestuia, un document ec5ivalent emis de acel stat" Art. 1$. - (1) Pentru accesul la una dintre activit*ile prev*zute la art" B sau pentru exerciiul acesteia, farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia, vor prezenta autorit*ilor competente romne certificatul de s*n*tate fizic* i psi5ic* eliberat de statul membru de origine sau de provenien*" (2) 2n situaia n care, pentru accesul i exerciiul activit*ii prev*zute la alin" 741, statul membru de origine sau de provenien* nu impune o astfel de cerin* i, n consecin*, nu emite cet*enilor s*i un astfel de document, autorit*ile competente romne accept* din partea acestuia un atestat ec5ivalent certificatului de s*n*tate" Art. 1%. - (1) 0olicit*rile farmacitilor cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene cu privire la accesul n Romnia la una dintre activit*ile farmaceutice se soluioneaz* de c*tre Ministerul 0*n*t*ii, n colaborare cu Colegiul Farmacitilor din Romnia, n termen de & luni de la data depunerii dosarului complet de c*tre cel interesat" (2) ,osarul prev*zut la alin" 741 trebuie s* cuprind* urm*toarele documentea) documentul de identitate. b) diploma de farmacist obinut* n Romnia, diploma de farmacist obinut* sau, dup* caz, recunoscut* ntr3un stat membru al /niunii +uropene, ntr3un stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau n Confederaia +lveian*, respectiv atestatul de ec5ivalare emis de Ministerul +ducaiei i Cercet*rii n cazul diplomelor de farmacist obinute ntr3un stat ter i care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate. c) certificatul de s*n*tate emis de statul membru de origine sau de provenien*, iar n lipsa acestuia, atestatul ec5ivalent certificatului de s*n*tate emis de statul respectiv. d) certificatul de cazier <udiciar emis de statul membru de origine sau de provenien*, n cazul n care intrarea n profesie se face n Romnia, iar n lipsa acestuia, documentul ec5ivalent emis de statul respectiv" (3) ,eciziile autorit*ilor competente romne n aceste cazuri pot fi atacate la instana de contencios administrativ" ( ) 2n situaia prev*zut* la art" (4, cererea de reexaminare suspend* termenul legal de soluionare" 9utorit*ile competente romne vor continua procedura prev*zut* la alin" 741 dup* primirea r*spunsului din partea statului membru consultat sau dup* expirarea termenului de & luni prev*zut de normele /niunii +uropene pentru formularea r*spunsului de c*tre statele membre consultate, n aceste situaii" Art. 20. - Farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia i care, n timpul

exercit*rii profesiei, ncalc* dispoziiile, legile i regulamentele profesiei, r*spund potrivit legii" Art. 21. - (1) 9tunci cnd autorit*ile competente romne au cunotin* de fapte grave i precise care pot avea repercusiuni asupra nceperii activit*ii profesionale sau asupra exercit*rii profesiei de farmacist n Romnia, comise de farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, anterior stabilirii n Romnia i n afara teritoriului s*u, acestea informeaz* statul de origine sau de provenien* a celor n cauz*" (2) 9utorit*ile competente romne comunic* statului membru gazd* informaiile solicitate cu privire la sanciunile disciplinare de natur* profesional* sau administrativ*, precum i cu privire la sanciunile penale interesnd exerciiul profesiei de farmacist, aplicate farmacitilor pe durata exercit*rii profesiei n Romnia" (3) 9utorit*ile competente romne analizeaz* informaiile transmise de statul membru gazd* cu privire la faptele grave i precise comise de farmacitii cet*eni romni sau care provin din Romnia, anterior stabilirii acestora n statul membru gazd* i n afara teritoriului s*u, fapte care pot avea repercusiuni asupra nceperii activit*ii profesionale sau asupra exercit*rii profesiei de farmacist n acel stat" 9utorit*ile competente romne decid asupra naturii i amplorii investigaiilor pe care le ntreprind n situaiile pentru care au fost sesizate i comunic* statului membru gazd*, n termen de & luni de la primirea solicit*rii acestuia, consecinele care rezult* cu privire la atestatele i documentele pe care le3au emis n cazurile respective" ( ) 9utorit*ile competente romne asigur* confidenialitatea informaiilor transmise" Art. 22. - ,ocumentele prev*zute la art" 4$, 4% i (4 sunt valabile & luni de la data emiterii" Art. 23. - (1) Farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, care exercit* profesia de farmacist n Romnia, au obligaia de a se informa la autorit*ile competente cu privire la legislaia care reglementeaz* sectorul de s*n*tate, domeniul securit*ii sociale, precum i cu privire la Codul deontologic al farmacistului" (2) 2n vederea furniz*rii informaiilor prev*zute la alin" 741, autorit*ile competente romne vor organiza la nivelul structurilor teritoriale i centrale birouri de informare legislativ*" CAPITOLUL III rganizarea i funcionarea Colegiului Farmacitilor din Romnia SECIUNEA 1 ,ispoziii generale Art. 2 . - (1) Colegiul Farmacitilor din Romnia se organizeaz* i funcioneaz* ca organizaie profesional*, de interes public, apolitic* i f*r* scop patrimonial, avnd ca principal obiect de activitate controlul i supraveg5erea exercit*rii profesiei de farmacist mpreun* cu Ministerul 0*n*t*ii" (2) Colegiul Farmacitilor din Romnia are autonomie instituional* i i exercit* atribuiile f*r* posibilitatea vreunei imixtiuni" Art. 25. - (1) Colegiul Farmacitilor din Romnia se organizeaz* i funcioneaz* pe criterii teritoriale, la nivel naional i <udeean, respectiv la nivelul municipiului Ducureti" (2) 2ntre Colegiul Farmacitilor din Romnia i colegiile teritoriale exist* raporturi de autonomie funcional*, organizatoric* i financiar*" (3) 0ediul Colegiului Farmacitilor din Romnia este n municipiul Ducureti" SECIUNEA a 2-a 9tribuiile Colegiului Farmacitilor din Romnia Art. 2!. Colegiul Farmacitilor din Romnia are urm*toarele atribuiia) asigur* aplicarea legilor, regulamentelor i normelor care organizeaz* i reglementeaz* exercitarea profesiei de farmacist. b) ap*r* demnitatea i promoveaz* drepturile i interesele membrilor s*i n toate sferele de activitate. ap*r* onoarea, libertatea i independena profesional* a farmacistului, precum i dreptul acestuia de decizie n exercitarea actului profesional. asigur* respectarea de c*tre farmaciti a obligaiilor ce le revin. c) elaboreaz* i adopt* Regulamentul de organizare i funcionare a Colegiului Farmacitilor din

Romnia i Codul deontologic al farmacistului. d) controleaz* i supraveg5eaz* modul de exercitare a profesiei de farmacist, indiferent de forma de exercitare i de unitatea la care se desf*oar*, asigurnd aplicarea legilor i regulamentelor specifice. e) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii i cu Ministerul +ducaiei i Cercet*rii la formarea, specializarea i perfecionarea preg*tirii profesionale a farmacitilor. ") avizeaz*, conform regulamentelor de organizare i funcionare a unit*ilor farmaceutice, fia de atribuii a postului de farmacist, ntocmit* obligatoriu la nivelul fiec*rei farmacii. g) acioneaz*, att singur, ct i mpreun* cu instituiile publice, n vederea asigur*rii calit*ii actului profesional n unit*ile farmaceutice. &) stabilete capacitatea de contractare a farmaciilor aflate n raporturi contractuale cu sistemul de asigur*ri sociale de s*n*tate, n funcie de criteriile elaborate de c*tre Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia i Ministerul 0*n*t*ii. ') colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii i l spri<in*, prin reprezentanii s*i, n activitatea de inspecie farmaceutic* organizat* de Ministerul 0*n*t*ii. () colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional i a tematicii de concurs. )) mpreun* cu Ministerul 0*n*t*ii i Ministerul +ducaiei i Cercet*rii organizeaz* forme de educaie continu* i de ridicare a gradului de competen* profesional* a membrilor s*i. *) controleaz* modul n care sunt respectate de c*tre anga<atori independena profesional* i dreptul de decizie profesional* ale farmacistului. +) reprezint* i ap*r* interesele membrilor, la solicitarea acestora, n faa anga<atorilor. n) promoveaz* i stabilete relaii pe plan extern cu instituii i organizaii similare. ,) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea reglement*rilor profesiei de farmacist. -) organizeaz* <udecarea cazurilor de nc*lcare a normelor de deontologie profesional* ori a celor care reglementeaz* exercitarea profesiei sau a actului profesional. .) stabilete, n funcie de gradul riscului profesional, valoarea riscului asigurat n cadrul asigur*rilor de r*spundere civil* profesional* pentru membrii s*i. r) organizeaz* centre de preg*tire lingvistic*, necesare pentru exercitarea activit*ii profesionale de c*tre farmacitii cet*eni ai statelor membre ale /niunii +uropene, ai statelor aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene. /) avizeaz*, conform legii, structura reelei farmaceutice la nivel naional" Art. 2#. - 2n exercitarea atribuiilor prev*zute de prezenta lege, Colegiul Farmacitilor din Romnia, prin structurile naionale sau teritoriale, are dreptul de a formula aciune n <ustiie n nume propriu sau n numele membrilor s*i" Art. 2$. - (1) Colegiul Farmacitilor din Romnia particip*, al*turi de celelalte instituii implicate, la elaborarea contractului3cadru privind furnizarea serviciilor farmaceutice n cadrul sistemului de asigur*ri sociale de s*n*tate i, mpreun* cu casele de asigur*ri de s*n*tate teritoriale, stabilete necesarul estimativ de servicii farmaceutice i l prezint* Casei ?aionale de 9sigur*ri de 0*n*tate" (2) 2n cadrul Colegiului Farmacitilor din Romnia se va nfiina o comisie care va urm*ri ndeplinirea de c*tre farmaciile aflate n raporturi contractuale cu sistemul de asigur*ri sociale de s*n*tate a obligaiilor contractuale" 2n acest sens, comisia va colabora cu toate instituiile implicate i va aciona prin toate mi<loacele legale pentru ndeplinirea obligaiilor contractuale de c*tre toate p*rile implicate" (3) 6rimestrial, comisia va prezenta, n baza datelor furnizate de partenerii contractuali, consiliului <udeean al Colegiului Farmacitilor din Romnia i, respectiv, celui al municipiului Ducureti un raport privind modul n care farmaciile respect* obligaiile contractuale i drepturile asigurailor, problemele ap*rute n urma derul*rii raporturilor contractuale i propune m*surile ce trebuie luate n vederea mbun*t*irii activit*ii farmaciilor" SECIUNEA a 3-a Membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia Art. 2%. - (1) 2n vederea exercit*rii profesiei de farmacist, farmacitii cet*eni romni i farmacitii cet*eni ai unui stat membru al /niunii +uropene, ai unui stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau ai Confederaiei +lveiene, stabilii n Romnia, au obligaia s* se nscrie n Colegiul Farmacitilor din Romnia"

(2) ;a data intr*rii n vigoare a prezentei legi au de drept calitatea de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia toi farmacitii nscrii pn* la acea dat*" (3) Calitatea de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia o pot p*stra, la cerere, i farmacitii pensionari care au practicat profesia de farmacist" ( ) Membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia sunt nscrii n Registrul farmacitilor din Romnia, care se public* periodic" Art. 30. - (1) ;a cerere, membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia care, din motive obiective, ntrerup pe o durat* de pn* la # ani exercitarea profesiei de farmacist pot solicita suspendarea calit*ii de membru pe acea durat*" (2) Pe durata suspend*rii la cerere a calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia, se suspend* obligaiile i drepturile ce decurg din prezenta lege" (3) 2ntreruperea exercit*rii profesiei de farmacist pe o durat* mai mare de # ani atrage, de drept, pierderea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia" ( ) nou* nscriere se poate face numai n condiiile prezentei legi i cu avizul favorabil al Consiliului naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. 31. - Farmacitii care doresc s* exercite profesia se nscriu ca membri ai Colegiului Farmacitilor din Romnia la colegiul teritorial n raza c*ruia se afl* unitatea la care i desf*oar* activitatea sau la colegiul teritorial n raza c*ruia i au domiciliul sau reedina, dac* nu au nc* un loc de munc*" SECIUNEA a -a ,repturile i obligaiile membrilor Colegiului Farmacitilor din Romnia Art. 32. - Membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia au urm*toarele drepturia) s* aleag* i s* fie alei n organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naionale ale Colegiului Farmacitilor din Romnia. b) s* se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Farmacitilor din Romnia i s* primeasc* informaiile solicitate. c) s* participe la orice aciune a Colegiului Farmacitilor din Romnia i s* fie informai n timp util despre aceasta. d) s* foloseasc*, mpreun* cu membrii s*i de familie, toate dot*rile sociale, profesionale, culturale i sportive ale Colegiului Farmacitilor din Romnia i ale colegiilor locale. e) s* poarte nsemnele Colegiului Farmacitilor din Romnia. ") s* conteste sanciunile primite. g) s* solicite a<utoare materiale pentru situaii deosebite, att personal, ct i prin membrii lor de familie" Art. 33. bligaiile membrilor Colegiului Farmacitilor din Romnia sunt urm*toarelea) s* fac* dovada cunoaterii normelor de deontologie profesional* i a celor care reglementeaz* organizarea i funcionarea corpului profesional. modalitatea de testare a cunotinelor de deontologie i a legislaiei profesionale se stabilete de c*tre Consiliul ?aional al Colegiului Farmacitilor din Romnia. b) s* respecte dispoziiile Regulamentului de organizare i funcionare a Colegiului Farmacitilor din Romnia, Codul deontologic al farmacistului, 5ot*rrile organelor de conducere ale Colegiului Farmacitilor din Romnia i regulamentele profesiei. c) s* rezolve sarcinile ce le3au fost ncredinate n calitate de membri sau reprezentani ai corpului profesional. d) s* participe la manifest*rile iniiate de organele de conducere, la activit*ile profesionale ori de preg*tire profesional* iniiate ori organizate de c*tre organele de conducere naionale sau locale. e) s* participe la edinele ori adun*rile la care au fost convocai. ") s* execute cu bun*3credin* sarcinile ce decurg din 5ot*rrile organelor de conducere ale corpului profesional. g) s* se abin* de la deliber*rile organelor de conducere n care sunt alei, n cazul n care, n ndeplinirea unor atribuii ale acestor organe, au un interes propriu. &) s* p*streze secretul profesional. ') s* p*streze, n cadrul profesiei, confidenialitatea asupra dezbaterilor, opiniilor i voturilor exprimate n organele de conducere.

() s* respecte normele, principiile i ndatoririle deontologiei profesionale i s* aib* un comportament demn n exercitarea profesiei ori a calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia. )) s* ac5ite, n termenul stabilit, cotizaia datorat* n calitate de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia. *) s* rezolve litigiile cu ali membri, n primul rnd prin intermediul medierii de c*tre comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Farmacitilor din Romnia. +) s* execute cu bun*3credin* atribuiile ce le revin n calitate de reprezentant sau membru n organele de conducere ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, ale colegiilor <udeene, respectiv al municipiului Ducureti" Art. 3 . - bligaiile membrilor Colegiului Farmacitilor din Romnia, ce decurg din calitatea lor special* de farmaciti, sunt urm*toarelea) s* respecte i s* aplice n orice mpre<urare normele de deontologie farmaceutic*. b) s* nu aduc* pre<udicii reputaiei corpului profesional sau a altor membri, respectnd statutul de corp profesional al Colegiului Farmacitilor din Romnia. c) s* acioneze, pe toat* durata exercit*rii profesiei, n vederea creterii gradului de preg*tire profesional* i cunoaterii nout*ilor profesionale. d) s* respecte drepturile legale ale pacienilor. e) s* acorde, cu promptitudine, asisten* farmaceutic* de urgen*, ca o ndatorire fundamental*, profesional* i civic*" Art. 35. - (1) 2n vederea creterii gradului de preg*tire profesional* i asigur*rii unui nivel ridicat al cunotinelor profesionale, farmacitii sunt obligai s* urmeze un num*r de cursuri de preg*tire i alte forme de educaie continu* i informare n domeniul tiinelor profesionale, pentru cumularea num*rului de credite stabilit n acest sens de c*tre Colegiul Farmacitilor din Romnia" 0unt creditate programele, precum i celelalte forme de educaie farmaceutic* continu* avizate de c*tre Colegiul Farmacitilor din Romnia" (2) Farmacitilor care nu realizeaz* pe parcursul a & ani num*rul minim de credite de educaie profesional* continu* stabilit de Consiliul ?aional al Colegiului Farmacitilor din Romnia li se suspend* dreptul de practic*, pn* la realizarea num*rului de credite respectiv" SECIUNEA a 5-a rganizarea i funcionarea A. rganizarea la nivel teritorial Art. 3!. - (1) ;a nivelul fiec*rui <ude, respectiv al municipiului Ducureti, se organizeaz* cte un colegiu al farmacitilor, format din toi farmacitii cu drept de liber* practic* din unitatea administrativ3teritorial* respectiv*" (2) Colegiile farmacitilor au personalitate <uridic*, patrimoniu i buget propriu" (3) Personalitatea <uridic* se dobndete de la data constituirii i nregistr*rii la administraia financiar* n raza c*reia se afl* sediul instituiei" ( ) 0ediul colegiului este n oraul de reedin* a <udeului, respectiv n municipiul Ducureti, pentru Colegiul Farmacitilor Ducureti" (5) ?ici un colegiu teritorial nu poate funciona n afara Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. 3#. rganele de conducere ale colegiului teritorial sunta) adunarea general* a farmacitilor. b) consiliul. c) biroul consiliului. d) preedintele" Art. 3$. - (1) 9dunarea general* este format* din toi farmacitii cu drept de practic*, nscrii n colegiul respectiv" (2) 9dunarea general* se ntrunete anual, n primul trimestru, la convocarea consiliului, i adopt* 5ot*rri cu ma<oritate simpl*, n prezena a (8& din membrii s*i" ,ac* la prima convocare nu s3a realizat ma<oritatea de (8&, dup* 4' zile se organizeaz* o nou* edin*, cu aceeai ordine de zi, care va adopta 5ot*rri, indiferent de num*rul membrilor prezeni, dar nu mai puin de <um*tate plus unu din totalul membrilor" (3) 9dunarea general* are urm*toarele atribuii-

a) aprob* proiectul de buget al colegiului i, n baza raportului cenzorilor, descarc* de gestiune consiliul pentru anul fiscal nc5eiat. b) alege, dintre membrii s*i, consiliul colegiului i reprezentanii n 9dunarea general* naional* a Colegiului Farmacitilor din Romnia. c) stabilete indemnizaia de edin* a membrilor comisiei de disciplin*. d) alege comisia de cenzori a colegiului" Art. 3%. - (1) Membrii consiliului structurilor teritoriale i reprezentanii n 9dunarea general* naional* se aleg pe o perioad* de ) ani de c*tre adun*rile generale teritoriale prin vot secret i n condiiile particip*rii a minimum (8& din membrii adun*rii generale" (2) ,ac* la adunarea de alegeri nu se realizeaz* condiia de participare, dup* dou* s*pt*mni se va organiza un nou scrutin care va alege reprezentanii, indiferent de num*rul participanilor" Art. 0. - (1) Consiliul colegiului are un num*r de membri proporional cu num*rul farmacitilor nscrii n evidena colegiului la data organiz*rii alegerilor, dup* cum urmeaz*a) $ membri, pentru un num*r de pn* la 4'' de farmaciti nscrii. b) 44 membri, pentru un num*r de 4'4 pn* la #'' de farmaciti nscrii. c) 4& membri, pentru un num*r de #'4 pn* la 4"''' de farmaciti nscrii. d) 4C membri, pentru un num*r de peste 4"''' de farmaciti nscrii" (2) Consiliul <udeean sau al municipiului Ducureti, dup* caz, are un num*r de &344 membri supleani, alei de adunarea general*" Art. 1. - Consiliul colegiului teritorial exercit* atribuiile prev*zute de lege i date n competena sa prin 0tatutul Colegiului Farmacitilor din Romnia sau prin 5ot*rrea Consiliului naional" Art. 2. - (1) Consiliul colegiului teritorial, n prima edin* organizat* n termen de maximum # zile de la alegere, alege biroul consiliului" (2) Diroul consiliului este format dintr3un preedinte, & vicepreedini i un secretar" 0. rganizarea la nivel naional Art. 3. - (1) Colegiul Farmacitilor din Romnia este format din toi farmacitii nscrii n colegiile teritoriale" (2) Colegiul Farmacitilor din Romnia are personalitate <uridic*, patrimoniu i buget propriu" Dugetul se formeaz* din contribuia colegiilor teritoriale n cote stabilite de Consiliul naional" Patrimoniul poate fi folosit i n activit*i produc*toare de venituri, n condiiile legii" Art. . - rganele de conducere, la nivel naional, ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, sunta) 9dunarea general* naional*. b) Consiliul naional. c) Diroul executiv. d) preedintele" Art. 5. - (1) 9dunarea general* naional* este alc*tuit* din preedinii colegiilor teritoriale i reprezentani alei de adun*rile generale locale prin vot direct i secret" (2) ?orma de reprezentare n adunarea general* este de 48#' de membri" (3) Reprezentanii n adunarea general* sunt alei pe o durat* de ) ani" ( ) Proporional cu num*rul de farmaciti nscrii n evidena colegiului teritorial se vor alege &344 membri supleani" Art. !. 9dunarea general* naional* are urm*toarele atribuiia) adopt* 0tatutul Colegiului Farmacitilor din Romnia, precum i Codul deontologic al farmacistului. b) aprob* modificarea acestora. c) aprob* bugetul de venituri i c5eltuieli i execuia celui pentru exerciiul financiar expirat. d) alege, dintre membrii s*i, comisia de cenzori. e) adopt* declaraii care s* reflecte poziia Colegiului Farmacitilor din Romnia cu privire la aspecte de interes general n ceea ce privete profesia de farmacist ori statutul farmacistului n societate" Art. #. - (1) 9dunarea general* naional* adopt* 5ot*rri n prezena a cel puin (8& din num*rul membrilor s*i, cu ma<oritate simpl* de voturi" (2) ,ac* la prima convocare nu se realizeaz* condiia de cvorum, dup* dou* s*pt*mni se va organiza o alt* edin*, cu aceeai ordine de zi, care va putea adopta 5ot*rri, indiferent de num*rul membrilor prezeni, cu excepia situaiilor prev*zute la art" )B lit" a1 i b1, pentru care este necesar* condiia de

cvorum prev*zut* de lege" (3) 9dunarea general* naional* se ntrunete n edin* ordinar* n primul trimestru al anului n curs" Art. $. - 9dunarea general* naional* este condus* de c*tre Preedintele Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. %. - (1) Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia este alc*tuit din preedinii colegiilor teritoriale, & reprezentani ai Colegiului Farmacitilor din Ducureti, respectiv preedintele i ( vicepreedini i cte un reprezentant al farmacitilor din fiecare minister ori instituie central* cu reea sanitar* proprie" Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia poate fi asistat, cu rol consultativ, de c*tre un reprezentant al 9cademiei de Etiine Medicale, Ministerului 0*n*t*ii, Ministerului Muncii, 0olidarit*ii 0ociale i Familiei, Ministerului @ustiiei" (2) Reprezentanii n Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia sunt alei pe o durat* de ) ani" (3) C5eltuielile cu deplasarea i diurna reprezentanilor n Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia vor fi suportate de c*tre colegiile ai c*ror reprezentani sunt" ( ) Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia se ntrunete legal n prezena a cel puin (8& din num*rul reprezentanilor stabilii la alin" 741" Art. 50. - Consiliul naional lucreaz* n prezena a (8& din num*rul membrilor cu drept de vot i decide cu o ma<oritate absolut* de voturi, cu excepia deciziilor referitoare la cotizaie, pentru care sunt necesare voturile favorabile a (8& din num*rul total al membrilor" Art. 51. - ,eciziile Consiliului naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia sunt obligatorii pentru colegiile locale i pentru toi farmacitii care practic* profesia de farmacist n Romnia" Art. 52. 9tribuiile Consiliului naional sunt urm*toarelea) elaboreaz* 0tatutul Colegiului Farmacitilor din Romnia, precum i proiectele de modificare a acestuia. b) elaboreaz* Codul deontologic al farmacistului, precum i proiectele de modificare a acestuia. c) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea ?omenclatorului de specialit*i medicale, medico3 dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten* medical*. d) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea tematicilor, metodologiilor, concursurilor i examenelor pentru farmaciti. e) stabilete sistemul de credite de educaie continu*, pe baza c*ruia se evalueaz* activitatea de perfecionare profesional* a farmacitilor. ") colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea normelor privind exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romniei. g) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii i Ministerul +ducaiei i Cercet*rii la elaborarea strategiei i programelor privind dezvoltarea nv**mntului farmaceutic. &) colaboreaz* cu Ministerul 0*n*t*ii la elaborarea principiilor i criteriilor privind teritorializarea i nfiinarea de noi farmacii, laboratoare i depozite farmaceutice. ') fixeaz* cotizaia care trebuie pl*tit* obligatoriu de c*tre fiecare farmacist consiliului <udeean sau al municipiului Ducureti, stabilind partea din aceast* cotizaie care trebuie virat* c*tre Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia. () gestioneaz* bunurile Colegiului Farmacitilor din Romnia i poate s* creeze i s* subvenioneze aciuni interesnd profesiunea, aciuni de ntra<utorare sau de sponsorizare. )) soluioneaz*, prin comisiile de specialitate ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, n termen de &' de zile de la nregistrare, contestaiile formulate mpotriva deciziilor date de consiliile <udeene, respectiv al municipiului Ducureti, n conformitate cu regulamentele proprii. *) alege, dintre membrii s*i, Diroul executiv al Colegiului Farmacitilor din Romnia. +) propune 9dun*rii generale naionale proiectul privind bugetul de venituri i c5eltuieli al Colegiului Farmacitilor din Romnia. n) alege, dintre membrii s*i, pe cei care vor forma comisiile de lucru. ,) stabilete indemnizaiile membrilor biroului executiv i indemnizaia de edin* a membrilor Comisiei superioare de disciplin*. -) avizeaz* renscrierea farmacitilor care au pierdut calitatea de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia, conform Codului deontologic al farmacistului" Art. 53. - Consiliul naional stabilete strategia i planul anual de control i supraveg5ere a modului de

exercitare a profesiei de farmacist, precum i a condiiilor n care se desf*oar* aceasta" Art. 5 . - Diroul executiv al Colegiului Farmacitilor din Romnia este format dintr3un preedinte, & vicepreedini i un secretar general, alei n mod individual de c*tre Consiliul naional dintre membrii s*i" Art. 55. 9tribuiile Diroului executiva) asigur* activitatea permanent* a Colegiului Farmacitilor din Romnia ntre edinele Consiliului naional. b) aprob* anga<area de personal i asigur* execuia bugetului Colegiului Farmacitilor din Romnia. c) ntocmete raportul anual de activitate i gestiune, pe care l supune aprob*rii Consiliului naional. d) accept* donaiile, legatele i sponsoriz*rile f*cute Colegiului Farmacitilor din Romnia. e) execut* 5ot*rrile 9dun*rii generale naionale i ale Consiliului naional. ") elaboreaz* i supune spre avizare Consiliului naional proiectul bugetului de venituri i c5eltuieli, pe baza bugetelor de venituri i c5eltuieli ale colegiilor teritoriale. g) informeaz* Consiliul naional cu privire la deciziile emise ntre edinele Consiliului. &) ndeplinete orice alte sarcini stabilite de c*tre Consiliul naional" Art. 5!. - Diroul executiv coordoneaz* activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. 5#. - 2n exercitarea mandatului, membrii Diroului executiv, precum i membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizaie lunar*, al c*rei cuantum va fi aprobat, dup* caz, de Consiliul naional, respectiv consiliile colegiilor teritoriale" Art. 5$. - Preedintele Diroului executiv al Consiliului naional este preedintele Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. 5%. - 9tribuiile Preedintelui Colegiului Farmacitilor din Romnia sunta) reprezint* Colegiul Farmacitilor din Romnia n relaiile cu persoanele fizice i <uridice din ar* i din str*in*tate. b) nc5eie contracte i convenii n numele Colegiului Farmacitilor din Romnia, cu aprobarea Diroului executiv. c) convoac* i conduce edinele 9dun*rii generale, ale Consiliului naional. d) aduce la ndeplinire deciziile Diroului executiv, 5ot*rrile Consiliului naional date n sarcina sa i rezolv* problemele i lucr*rile curente. e) anga<eaz* personalul de specialitate i administrativ. ") ndeplinete orice alte sarcini ncredinate de Consiliul naional ori de Diroul executiv" Art. !0. - (1) ?u pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, att la nivel naional, ct i teritorial, farmacitii care dein funcii de conducere n cadrul Ministerului 0*n*t*ii, n cadrul structurilor descentralizate ale acestuia ori n cadrul sistemului de asigur*ri sociale de s*n*tate" (2) Farmacitii pentru care, pe timpul exercit*rii mandatului de membru al organelor de conducere, a survenit situaia de incompatibilitate, pierd de drept mandatul ncredinat, urmnd ca locul r*mas vacant s* fie ocupat, dup* caz, de primul membru aflat pe lista supleanilor sau prin organizarea unei noi alegeri" SECIUNEA a !-a R*spunderea disciplinar* Art. !1. - Farmacistul r*spunde disciplinar pentru nerespectarea legilor i regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului i a regulilor de bun* practic* profesional*, a 0tatutului Colegiului Farmacitilor din Romnia, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, precum i pentru orice fapte s*vrite n leg*tur* cu profesia sau n afara acesteia, care sunt de natur* s* pre<udicieze onoarea i prestigiul profesiei sau ale Colegiului Farmacitilor din Romnia" Art. !2. - (1) 2n cazurile prev*zute la art" B4, plngerea mpotriva unui farmacist se depune la colegiul al c*rui membru este" (2) Diroul consiliului, n baza anc5etei disciplinare efectuate de c*tre departamentul de <urisdicie profesional*, poate decidea) respinge plngerea ca v*dit nefondat*.

b) solicit* completarea anc5etei disciplinare. c) dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplin*" (3) 2mpotriva deciziei de respingere a plngerii, persoana care a f*cut plngerea poate depune contestaie la colegiul a c*rui decizie se contest*" 9ceasta se soluioneaz* de c*tre Diroul executiv al Consiliul naional" Art. !3. - (1) 2n cadrul fiec*rui colegiu teritorial se organizeaz* i funcioneaz* o comisie de disciplin*, constituit* din & membri, independent* de conducerea colegiului, care <udec* abaterile disciplinare s*vrite de farmacitii cuprini n acel colegiu" (2) 2n cadrul Colegiului Farmacitilor din Romnia se organizeaz* i funcioneaz* Comisia superioar* de disciplin*, format* din # membri" /nul dintre membrii Comisiei superioare de disciplin* este desemnat de c*tre Ministerul 0*n*t*ii" (3) Procedura <udec*rii abaterilor este prev*zut* n 0tatutul Colegiului Farmacitilor din Romnia, cu respectarea principiului egalit*ii, a dreptului de ap*rare, precum i a principiului contradictorialit*ii" Art. ! . - (1) Membrii comisiilor de disciplin* de la nivelul colegiului teritorial sunt alei de c*tre adunarea general* <udeean*, respectiv cea a municipiului Ducureti, iar membrii Comisiei superioare de disciplin* vor fi alei de c*tre 9dunarea general* naional*" (2) Membrii comisiilor de disciplin* vor fi alei din rndul farmacitilor cu o vec5ime de peste $ ani n profesie i care nu au avut abateri disciplinare n ultimii # ani" (3) Funcia de membru al comisiei de disciplin* este incompatibil* cu orice alt* funcie n cadrul Colegiului Farmacitilor din Romnia" ( ) ,urata mandatului membrilor comisiilor de disciplin* este de ) ani" (5) Calitatea de membru al comisiilor de disciplin* nceteaz* n urm*toarele situaii- pierderea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia, prin numirea unui alt reprezentant, n cazul membrilor desemnai de c*tre Ministerul 0*n*t*ii, ori prin deces" Art. !5. - (1) Membrii comisiilor de disciplin* se aleg prin vot secret i pe baza candidaturilor depuse" (2) ;a nivel teritorial se va alege un num*r de # membri, iar la nivel naional $ membri" (3) Membrii comisiilor de disciplin* i vor alege un preedinte, care conduce activitatea administrativ* a comisiilor de disciplin*" ( ) Preedintele comisiei de disciplin* prezint* adun*rii generale raportul anual al activit*ii comisiei de disciplin*" Art. !!. (1) 0anciunile disciplinare sunta) mustrare. b) avertisment. c) vot de blam. d) suspendarea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia pe o perioad* determinat*, de la o lun* la un an. e) retragerea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia" (2) Retragerea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia opereaz* de drept pe durata stabilit* de instana de <udecat* prin 5ot*rre definitiv* a instanei <udec*toreti, cu privire la interzicerea exercit*rii profesiei" (3) ;a sanciunile prev*zute la alin" 741 se poate prevedea, dup* caz, obligarea celui sancionat la efectuarea unor cursuri de perfecionare sau de educaie farmaceutic* ori alte forme de preg*tire profesional*" Art. !#. - (1) ,ecizia Comisiei de disciplin* se comunic* farmacistului cercetat disciplinar, persoanei care a f*cut sesizarea, Ministerului 0*n*t*ii, Diroului executiv al Colegiului Farmacitilor din Romnia i persoanei cu care farmacistul sancionat are nc5eiat contractul de munc*" (2) 2n termen de 4# zile de la comunicare, persoanele i autorit*ile prev*zute la alin" 741 pot contesta la Comisia superioar* de disciplin* decizia pronunat*" Art. !$. - (1) 9ciunea disciplinar* poate fi pornit* n termen de cel mult & luni de la data s*vririi faptei sau data lu*rii la cunotin*" (2) 0anciunile prev*zute la art" BB alin" 741 lit" a13c1 se radiaz* n termen de B luni de la data execut*rii lor, iar cea prev*zut* la art" BB alin" 741 lit" d1, n termen de un an de la data expir*rii perioadei de suspendare" (3) 2n cazul aplic*rii sanciunii prev*zute la art" BB alin" 741 lit" e1, farmacistul poate face o nou* cerere

de redobndire a calit*ii de membru al colegiului dup* expirarea perioadei stabilite de instana <udec*toreasc* prin 5ot*rre penal* definitiv*, prin care s3a dispus interdicia exercit*rii profesiei, sau dup* ( ani de la data aplic*rii sanciunii de c*tre comisia de disciplin*" Redobndirea calit*ii de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia se face n condiiile legii" ( ) 2n situaia n care, prin decizia comisiei de disciplin*, au fost dispuse i m*surile prev*zute la art" BB alin" 7&1, radierea sanciunii se va face numai dup* prezentarea dovezii aducerii la ndeplinire a m*surii dispuse de comisia de disciplin*" (5) Repetarea unei abateri disciplinare pn* la radierea sanciunii aplicate constituie circumstan* agravant* care va fi avut* n vedere la aplicarea unei noi sanciuni" Art. !%. - (1) 9nc5eta disciplinar* se exercit* prin persoane desemnate de c*tre biroul consiliului teritorial sau, dup* caz, de c*tre Diroul executiv al Colegiului Farmacitilor din Romnia" (2) /nit*ile sanitare sau farmaceutice au obligaia de a pune la dispoziie comisiilor de disciplin* sau persoanelor desemnate cu investigarea abaterii disciplinare documentele profesionale solicitate, precum i orice alte date i informaii necesare soluion*rii cauzei" Art. #0. - ,ecizia pronunat* de Comisia superioar* de disciplin*, precum i cea pronunat* de Consiliul naional pot fi contestate la secia de contencios administrativ a tribunalului n a c*rui circumscripie i desf*oar* activitatea farmacistul sancionat, n termen de &' de zile de la comunicare" SECIUNEA a #-a >enituri i c5eltuieli Art. #1. - >eniturile Colegiului Farmacitilor din Romnia se constituie dina) taxa de nscriere. b) cotizaii lunare ale membrilor. c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice i <uridice. d) donaii i sponsoriz*ri de la persoane fizice i <uridice. e) legate. ") drepturi editoriale. g) ncas*ri din vnzarea publicaiilor proprii. &) fonduri rezultate din manifest*rile culturale i tiinifice. ') organizarea de cursuri de educaie profesional* continu*. () alte surse" Art. #2. - (1) Cotizaiile datorate i nepl*tite n termenul fixat de c*tre consiliul teritorial de c*tre membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia determin* plata unor penalit*i de ntrziere n cuantumul prev*zut de dispoziiile legale aplicabile instituiilor publice" (2) 9ceeai penalitate se va aplica i colegiilor teritoriale care nu vars* partea de cotizaie stabilit* de c*tre Consiliul naional" Art. #3. - (1) ?eplata cotizaiei datorate de membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia pe o perioad* de B luni i dup* atenionarea scris* a consiliului local se sancioneaz* cu suspendarea calit*ii de membru al Colegiului, pn* la plata cotizaiei datorate" (2) 0anciunea se aplic* de c*tre comisia local* de disciplin*, la sesizarea comisiei administrative i financiar3contabile a colegiului teritorial" Art. # . - Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Colegiului Farmacitilor din Romnia, tarifele se stabilesc, dup* caz, de c*tre Consiliul naional, respectiv consiliul colegiului teritorial" Art. #5. - (1) Cuantumul cotizaiei de membru al Colegiului Farmacitilor din Romnia, precum i partea din aceasta care trebuie v*rsat* c*tre forurile naionale se stabilesc de c*tre Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia" (2) Partea din cotizaie aferent* funcion*rii structurii naionale va fi virat* pn* cel mai trziu la sfritul lunii urm*toare aceleia pentru care a fost perceput* cotizaia" Art. #!. - (1) Partea de cotizaie datorat* Colegiului Farmacitilor din Romnia de c*tre consiliile colegiilor teritoriale se va vira c*tre acesta naintea altor pl*i" (2) bligaia urm*ririi i efectu*rii v*rs*rii cotei aferente Colegiului Farmacitilor din Romnia revine preedintelui consiliului colegiului teritorial"

Art. ##. - >eniturile pot fi utilizate pentru c5eltuieli cu organizarea i funcionarea, c5eltuieli de personal, c5eltuieli materiale i servicii, c5eltuieli de capital, perfecionarea preg*tirii profesionale, acordarea de burse prin concurs farmacitilor, ntra<utorarea farmacitilor cu venituri mici, crearea de instituii cu scop filantropic i tiinific, alte c5eltuieli aprobate, dup* caz, de consiliul colegiului teritorial, respectiv de Consiliul naional" CAPITOLUL I1 ,ispoziii tranzitorii i finale Art. #$. - Practicarea profesiei de farmacist de o persoan* care nu are aceast* calitate constituie infraciune i se pedepsete conform Codului penal" Art. #%. - (1) 2n vederea facilit*rii accesului la exercitarea profesiei de farmacist pe teritoriul Romniei, Ministerul 0*n*t*ii, n colaborare cu Colegiul Farmacitilor din Romnia, recunoate calific*rile de farmacist, dobndite n conformitate cu normele /niunii +uropene ntr3un stat membru al /niunii +uropene, ntr3un stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean sau n Confederaia +lveian*, de c*tre cet*enii acestor state, iar ncadrarea n munc* se face conform legii" (2) ?ormele privind recunoaterea diplomelor, certificatelor i titlurilor de farmacist eliberate de un stat membru al /niunii +uropene, de un stat aparinnd 0paiului +conomic +uropean i de Confederaia +lveian* cet*enilor acestora se elaboreaz* de c*tre Ministerul 0*n*t*ii, n colaborare cu Colegiul Farmacitilor din Romnia, i se aprob* prin 5ot*rre a Fuvernului" (3) ?omenclatorul de specialit*i medicale, medico3dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten* medical* se elaboreaz* de c*tre Ministerul 0*n*t*ii i se aprob* prin ordin al ministrului s*n*t*ii" Art. $0. - 9tribuiile Colegiului Farmacitilor din Romnia nu pot fi exercitate de nici o alt* asociaie profesional*" Membrii Colegiului Farmacitilor din Romnia pot face parte i din alte asociaii profesionale" Art. $1. - Codul deontologic al farmacistului, cu modific*rile i complet*rile ulterioare, precum i deciziile Consiliului naional care privesc organizarea i funcionarea Colegiului Farmacitilor din Romnia se public* n Monitorul ficial al Romniei, Partea !" Art. $2. - 9dministraia public* local*, prin consiliile <udeene i Consiliul Feneral al Municipiului Ducureti, va spri<ini colegiile <udeene, respectiv al municipiului Ducureti i Consiliul naional al Colegiului Farmacitilor din Romnia n vederea asigur*rii, n condiiile legii, de spaii corespunz*toare pentru desf*urarea activit*ii, n termen de B' de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi" Art. $3. - 9ctualele organe de conducere ale Colegiului Farmacitilor din Romnia de la nivel naional i teritorial vor r*mne n funcie i i vor exercita mandatul pn* la mplinirea duratei pentru care au fost alese" Art. $ . - Colegiul Farmacitilor din Romnia, nfiinat i organizat potrivit prezentei legi, este continuatorul de drept al Colegiului Farmacitilor din Romnia, nfiinat potrivit legilor anterioare" Patrimoniul i, respectiv, drepturile i obligaiile anterior n*scute vor fi preluate de noua organizaie profesional*, constituit* potrivit prezentei legi" Art. $5. - Farmacistul este obligat s* nc5eie o asigurare de r*spundere civil* pentru greeli n activitatea profesional*" Art. $!. - (1) Prezenta lege intr* n vigoare la &' de zile de la data public*rii n Monitorul ficial al Romniei, Partea !" (2) Pe data intr*rii n vigoare a prezentei legi, se abrog* ;egea nr" %484CC$ privind exercitarea profesiunii de farmacist, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Farmacitilor din Romnia, publicat* n Monitorul ficial al Romniei, Partea !, nr" %C din 4) mai 4CC$, cu modific*rile i complet*rile ulterioare" 9ceast* lege a fost adoptat* de Parlamentul Romniei, n condiiile art" $$ alin" 7(1 i cu respectarea prevederilor art" $# i ale art" $B alin" 741 din Constituia Romniei, republicat*"

S-ar putea să vă placă și