Sunteți pe pagina 1din 5

Parlamentul Romniei Lege nr.

288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 7 iulie 2 Parla!entul "o!#niei adopt$ prezenta lege. CAPITOLUL %ispozi&ii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege regle!enteaz$ organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv studii universitare de licen&$, studii universitare de !asterat 'i studii universitare de doctorat. (2) (iecare ciclu de studii este deli!itat de celelalte prin proceduri distincte de ad!itere 'i de absolvire. (3) %urata ciclurilor de studii pe do!enii 'i specializ$ri se stabile'te de Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii, la propunerea *onsiliului +a&ional al "ectorilor, 'i se aprob$ prin ,ot$r#re a -uvernului. (4) Pentru profesiile regle!entate n .niunea )uropean$ prin nor!e speciale privind condi&iile de studii, se aplic$ aceste nor!e. (5) (inan&area ciclurilor de studii prev$zute la alin. /10 se realizeaz$ confor! prevederilor 1egii nv$&$!#ntului nr. 2431445, republicat$, cu !odific$rile 'i co!plet$rile ulterioare. Art. 2. - Organizarea fiec$rui ciclu de studii este de co!peten&a institu&iilor de nv$&$!#nt superior, cu aprobarea Ministerului )duca&iei 'i *ercet$rii. Art. 3. - Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii, !preun$ cu Ministerul Muncii, 6olidarit$&ii 6ociale 'i (a!iliei, n colaborare cu institu&iile de nv$&$!#nt superior 'i cu partenerii sociali, coreleaz$ oferta educa&ional$ a nv$&$!#ntului universitar, pe cicluri, cu cerin&ele pie&ei !uncii 'i cu dezvoltarea vie&ii sociale. CAPITOLUL II *iclul I 7 studii universitare de licen&$ Art. 4. - (1) 6tudiile universitare de licen&$ corespund unui nu!$r cuprins ntre !ini!u! 12 'i !a8i!u! 24 de credite de studiu transferabile, confor! 6iste!ului european de credite de studiu transferabile /)*960. (2) :n sensul prezentei legi, creditele de studiu transferabile sunt valori nu!erice alocate unor unit$&i de cursuri 'i altor activit$&i didactice. Prin creditele de studiu transferabile se apreciaz$, n !edie, cantitatea de !unc$, sub toate aspectele ei, efectuat$ de student pentru nsu'irea unei discipline. (3) 1a nv$&$!#ntul de zi, durata nor!al$ a studiilor universitare de licen&$ este de ;74 ani 'i corespunde unui nu!$r de 6 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. %urata studiilor de licen&$ pentru nv$&$!#ntul te,nic este de 4 ani. (4) 1a nv$&$!#ntul seral, durata studiilor pentru ob&inerea nu!$rului de credite de studiu transferabile, necesare absolvirii, este !ai !are cu un an fa&$ de cea de la nv$&$!#ntul de zi n do!eniul respectiv. (5) %urata studiilor pentru ob&inerea creditelor de studiu transferabile la nv$&$!#ntul cu frecven&$ redus$ 'i la distan&$ se regle!enteaz$ prin ,ot$r#re a -uvernului. (6) 6tudiile universitare de licen&$ asigur$ un nivel de calificare adecvat e8ercit$rii unei profesii n vederea inser&iei pe pia&a for&ei de !unc$, prin cuno'tin&e generale 'i de specialitate corespunz$toare. (7) :n cadrul studiilor universitare de licen&$ este obligatorie efectuarea unor stagii de practic$. Art. 5. - (1) 6tudiile universitare de licen&$ ofer$ cuno'tin&e 'i co!peten&e largi, pe do!enii de studii. (2) <bsolven&ii cu diplo!$ ai studiilor universitare de licen&$ 'i pot e8ercita profesia, confor! co!peten&elor 'i drepturilor corespunz$toare diplo!ei dob#ndite, sau pot continua studiile universitare prin !asterat. (3) Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii actualizeaz$ periodic, la propunerea *onsiliului +a&ional al "ectorilor, lista do!eniilor 'i specializ$rilor de licen&$, care se aprob$ prin ,ot$r#re a -uvernului.

(4) .niversit$&ile pot organiza, cu finan&are din resurse proprii, 'i studii n alte specializ$ri dec#t cele prev$zute la alin. /;0, cu respectarea procedurilor de autorizare 'i acreditare. Art. 6. - (1) %iplo!a acordat$ dup$ finalizarea studiilor universitare de licen&$ atest$ c$ titularul acesteia a dob#ndit cuno'tin&e 'i co!peten&e generale 'i de specialitate, precu! 'i abilit$&i cognitive specifice profesiei. (2) *uno'tin&ele generale per!it abord$rile 'tiin&ifice ale do!eniului de specialitate, care s$ asigure n&elegerea, inovarea 'i crearea de cuno'tin&e noi, precu! 'i co!unicarea efectiv$ oral$ 'i scris$ n do!eniul de specialitate 'i n conte8te culturale diverse. (3) *uno'tin&ele de specialitate se refer$ la procesele de cunoa'tere, reproducere 'i n&elegere specifice do!eniului de studiu considerat ca un tot, a !odului de stabilire de rela&ii cu cunoa'terea din alte discipline 'i arii profesionale, fa!iliarizarea cu cele !ai recente dezvolt$ri ale cunoa'terii 'i ale aplica&iilor profesionale din do!eniu, precu! 'i n&elegerea 'i aplicarea principiilor 'i !etodelor funda!entale de investigare specifice. (4) *o!peten&ele generale se refer$ la= a) culegerea, analiza 'i interpretarea de date 'i de infor!a&ii din punct de vedere cantitativ 'i calitativ, din diverse surse alternative, respectiv din conte8te profesionale reale 'i din literatura n do!eniu, pentru for!ularea de argu!ente, decizii 'i de!ersuri concrete> b) utilizarea unor !oduri diverse de co!unicare scris$ 'i oral$, inclusiv ntr7o li!b$ str$in$> c) utilizarea te,nologiilor infor!atice> d) asu!area responsabilit$&ii de a elabora un progra! personal de autoperfec&ionare> e) conceperea 'i conducerea proceselor specifice do!eniului. (5) <bilit$&ile cognitive specifice presupun= a) aplicarea conceptelor, teoriilor 'i !etodelor de investigare funda!entale din do!eniul de studiu, pentru for!ularea de proiecte 'i de!ersuri profesionale> b) capacitatea de sintetizare 'i interpretare a unui set de infor!a&ii, de rezolvare a unor proble!e de baz$ 'i de evaluare a concluziilor posibile> c) analiza independent$ a unor proble!e 'i capacitatea de a co!unica 'i a de!onstra solu&iile alese> d) capacitatea de a evalua proble!e co!ple8e 'i de a co!unica n !od de!onstrativ rezultatele evalu$rii proprii> e) ini&iativ$ n analiza 'i rezolvarea de proble!e. (6) *o!peten&ele de specialitate se stabilesc prin regle!ent$ri proprii fiec$rui do!eniu. Art. 7. - (1) 6tudiile universitare de licen&$ pot fi continuate prin studii universitare de !asterat. (2) :n anu!ite do!enii 'i specializ$ri la care studiile universitare de licen&$ nu sunt continuate de studii universitare de !asterat, absolven&ii pot opta, n condi&iile stabilite de universit$&i, pentru studii universitare de !asterat organizate n alte do!enii. CAPITOLUL III *iclul II 7 studii universitare de !asterat Art. 8. - (1) 6tudiile universitare de !asterat corespund unui nu!$r de credite de studiu transferabile cuprins, de regul$, ntre 4 'i 12 . Prin e8cep&ie, n func&ie de durata studiilor universitare de licen&$, li!ita inferioar$ poate fi de 6 de credite de studiu transferabile. (2) 1a nv$&$!#ntul de zi, durata nor!al$ a studiilor universitare de !asterat este de 172 ani 'i corespunde unui nu!$r de 6 de credite de studiu transferabile pentru un an de studiu. (3) %urata total$ cu!ulat$ a ciclului I 7 studii universitare de licen&$ 'i a ciclului II 7 studii universitare de !asterat trebuie s$ corespund$ ob&inerii a cel pu&in ; de credite de studiu transferabile. (4) Pentru profesii regle!entate prin nor!e ori reco!and$ri sau bune practici europene, ciclul I 'i ciclul II pot fi oferite co!asat ntr7un progra! unitar de studii universitare cu o durat$ cuprins$ ntre 5 'i 6 ani, la nv$&$!#ntul de zi, n condi&iile art. 1 alin. /;0, diplo!ele ob&inute fiind ec,ivalente titlului de !aster. (5) <d!iterea n ciclul de studii universitare de !asterat este condi&ionat$ de ob&inerea diplo!ei acordate dup$ finalizarea studiilor universitare de licen&$. Art. 9. - (1) 6tudiile universitare de !asterat se organizeaz$, de regul$, la nv$&$!#ntul de zi. (2) 6tudiile universitare de !asterat asigur$ aprofundarea n do!eniul studiilor de licen&$ sau ntr7un do!eniu apropiat, dezvoltarea capacit$&ilor de cercetare 'tiin&ific$ 'i constituie o baz$ preg$titoare

obligatorie pentru studiile doctorale. (3) 6tudiile universitare de !asterat efectuate n alte do!enii dec#t cele prev$zute la alin. /20 asigur$ ob&inerea de co!peten&e co!ple!entare. (4) 6tudiile universitare de !asterat se pot organiza 'i cu frecven&$ redus$ sau la distan&$. %urata studiilor pentru ob&inerea creditelor de studiu transferabile la nv$&$!#ntul cu frecven&$ redus$ 'i la distan&$ se regle!enteaz$ prin ,ot$r#re a -uvernului. (5) <bsolven&ii cu diplo!$ acordat$ dup$ finalizarea studiilor universitare de licen&$, cu sau f$r$ diplo!$ de !asterat, pot ocupa posturi didactice n nv$&$!#ntul pri!ar 'i gi!nazial, cu condi&ia parcurgerii unui !odul de preg$tire psi,opedagogic$ care s$ corespund$ unui nu!$r de !ini!u! ; de credite de studiu transferabile. (6) <bsolven&ii cu diplo!$ de !asterat pot ocupa posturi didactice n nv$&$!#ntul liceal sau universitar, cu condi&ia realiz$rii unei preg$tiri psi,opedagogice care s$ corespund$ unui nu!$r de !ini!u! 6 de credite de studiu transferabile ob&inute n cadrul ciclurilor I 'i II. Art. 1 . - (1) %iplo!ele de !aster atest$ c$ titularii acestora au dob#ndit cuno'tin&e 'i co!peten&e generale 'i de specialitate, precu! 'i abilit$&i cognitive specifice. (2) *uno'tin&ele generale se refer$ la= a) fa!iliarizarea cu cele !ai noi 'i avansate dezvolt$ri ale cunoa'terii n do!eniu> b) abilit$&i superioare de cercetare independent$> c) capacitatea de a aplica teoria n situa&ii noi 'i care nu au putut fi prev$zute. (3) *uno'tin&ele de specialitate se refer$ la= a) acu!ularea unei cantit$&i substan&iale de cuno'tin&e noi> b) identificarea, abordarea 'i solu&ionarea de proble!e cognitive 'i profesionale noi> c) co!pararea cuno'tin&elor noi cu cele tradi&ionale 'i capacitatea de a stabili rela&ii ntre acestea, n vederea sesiz$rii direc&iilor noi de cre'tere a cunoa'terii 'i de dezvoltare a profesiei. (4) *o!peten&ele generale se refer$ la= a) aplicarea creativ$ a te,nicilor de cercetare 'i rezolvare de proble!e> b) elaborarea de studii 'i rapoarte publicabile sau aplicabile profesional> c) capacitatea de a conduce grupuri de lucru 'i de a co!unica n conte8te dintre cele !ai diverse> d) capacitatea de a ac&iona independent 'i creativ n abordarea 'i solu&ionarea proble!elor, de a evalua obiectiv 'i constructiv st$ri critice, de a rezolva creativ proble!e 'i de a co!unica rezultate n !od de!onstrativ> e) abilit$&i de conduc$tor 'i anga?are clar$ pe calea propriei dezvolt$ri profesionale. (5) <bilit$&ile cognitive specifice presupun= a) evaluarea critic$ a rezultatelor unor noi cercet$ri> b) for!ularea de alternative interpretative 'i de!onstrarea relevan&ei acestora> c) aplicarea creativ$ a !etodelor de cercetare> d) conceperea 'i conducerea proceselor specifice do!eniului. (6) *o!peten&ele de specialitate se stabilesc prin regle!ent$ri proprii fiec$rui do!eniu. Art. 11. - (1) Institu&iile de nv$&$!#nt superior sunt autono!e 'i r$spund pentru proiectarea, aplicarea 'i dezvoltarea de specializ$ri 'i progra!e de studii corespunz$toare. (2) +u!$rul de locuri finan&ate anual de la bugetul de stat n condi&iile art. 1 alin. /50 reprezint$ !ini!u! 5 @ din nu!$rul de absolven&i cu diplo!$ acordat$ dup$ finalizarea studiilor universitare de licen&$. (3) Institu&iile de nv$&$!#nt superior pot ini&ia 'i dezvolta progra!e de studii universitare de !asterat la solicitarea institu&iilor publice sau a altor factori interesa&i, cu asigurarea finan&$rii corespunz$toare de c$tre ace'tia. CAPITOLUL I! *iclul III 7 studii universitare de doctorat Art. 12. - 6tudiile universitare de doctorat au, de regul$, o durat$ de ; ani. :n situa&ii speciale, c#nd te!atica abordat$ necesit$ o perioad$ !ai !are de studiu sau e8peri!entare, durata poate fi prelungit$ cu 172 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conduc$torului de doctorat. 6us&inerea tezei de doctorat se poate face n ter!en de !a8i!u! ; ani de la ter!inarea studiilor universitare de doctorat.

Art. 13. - (1) %iplo!a de doctor atest$ c$ titularul acesteia a dob#ndit cuno'tin&e 'i co!peten&e generale 'i de specialitate, precu! 'i abilit$&i cognitive specifice. (2) *uno'tin&ele generale se refer$ la acu!ularea, interpretarea 'i dezvoltarea cunoa'terii de v#rf din do!eniul de doctorat. (3) *o!peten&ele generale se refer$ la= a) dezvoltarea te,nicilor de cercetare 'i aplicarea lor n conte8te diverse 'i specifice> b) construc&ie teoretic$ 'i aplicare profesional$> c) construc&ii discursive de tip acade!ic pentru publica&ii de prestigiu n do!eniu 'i de tipul cunoa'terii co!une pentru co!unicare public$> d) asu!area responsabilit$&ii de a elabora un progra! de cercetare, spirit critic, creativitate, inventivitate. (4) <bilit$&ile cognitive specifice presupun= identificarea de proble!e noi 'i abordarea lor prin cercetare, i!agina&ie creativ$ 'i co!binativ$, analiz$ critic$ 'i interpretativ$. Art. 14. - "egle!ent$rile specifice organiz$rii studiilor universitare de doctorat se elaboreaz$ de Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii 'i se supun spre aprobare -uvernului. CAPITOLUL ! *orelarea siste!ului de nv$&$!#nt din "o!#nia cu siste!ele europene de nv$&$!#nt Art. 15. - (1) <plicarea n toate universit$&ile a 6iste!ului european de credite de studiu transferabile /)*960 este obligatorie. (2) :ncep#nd cu anul universitar 2 572 6, universit$&ile elibereaz$ gratuit, inclusiv ntr7o li!b$ de larg$ circula&ie, fiec$rui absolvent, 6upli!entul la diplo!$, al c$rui con&inut este n confor!itate cu nor!ele europene. (3) Pentru progra!ele de studii integrate, oferite de dou$ sau de !ai !ulte universit$&i, care conduc la ob&inerea de diplo!e co!une, Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii elaboreaz$ 'i supune spre aprobare -uvernului !etodologia7cadru pentru aplicarea acestei prevederi, n confor!itate cu regle!ent$rile legale. CAPITOLUL !I %ispozi&ii tranzitorii 'i finale Art. 16. - (1) :nv$&$!#ntul superior de scurt$ durat$, care se desf$'oar$ n prezent n colegiile universitare e8istente la data public$rii prezentei legi, intr$ n lic,idare sau se reorganizeaz$ n studii universitare de licen&$, n do!eniile e8istente sau apropiate. (2) <bsolven&ii cu diplo!$ de nv$&$!#nt superior de scurt$ durat$ pot continua studiile pentru a ob&ine licen&a n cadrul ciclului I 7 studii universitare de licen&$. (3) Institu&iile de nv$&$!#nt superior stabilesc !odul de ob&inere a creditelor de studiu transferabile, pe baza c$rora se ad!ite nscrierea la e8a!enul de licen&$ a absolven&ilor nv$&$!#ntului superior de scurt$ durat$. Art. 17. - Organizarea progra!elor de studii n institu&iile de nv$&$!#nt superior care preg$tesc speciali'ti n do!eniul ap$r$rii, ordinii publice 'i siguran&ei na&ionale se stabile'te prin ,ot$r#re a -uvernului. Art. 18. - (1) Ministerul )duca&iei 'i *ercet$rii 'i Ministerul Muncii, 6olidarit$&ii 6ociale 'i (a!iliei stabilesc, av#nd n vedere prevederile prezentei legi, coresponden&a dintre calific$rile universitare 'i clasificarea ocupa&iilor, precu! 'i !odific$rile necesare n siste!ul de salarizare, n condi&iile legii. (2) %iplo!ele absolven&ilor de nv$&$!#nt superior sunt recunoscute 'i ofer$ drepturi n condi&iile stabilite de legisla&ia n vigoare la data ob&inerii actului de finalizare a studiilor. (3) %iplo!ele absolven&ilor de nv$&$!#nt superior cu durata de 576 ani sunt de drept ec,ivalente cu diplo!ele de !aster. (4) %iplo!ele acordate dup$ finalizarea studiilor universitare de licen&$, de !asterat 'i de doctorat asigur$ accesul la profesii 'i ocupa&ii diferite, care vor fi stabilite prin lege. Art. 19. - Prevederile prezentei legi se aplic$ nv$&$!#ntului superior public 'i privat, acreditat 'i autorizat provizoriu, care func&ioneaz$ n condi&iile legii, ncep#nd cu anul universitar 2 572 6, pentru studen&ii ad!i'i n anul I, cu e8cep&ia prev$zut$ la art. 1 alin. /40.

Art. 2 . - Pe data intr$rii n vigoare a prezentei legi se abrog$ prevederile art. 57, art. 6 alin. /20, art. 62765, art. 72 alin. /407/60 'i ale art. 7; alin. /10 din 1egea nv$&$!#ntului nr. 2431445, republicat$ n Monitorul Oficial al "o!#niei, Partea I, nr. 6 6 din 1 dece!brie 1444, cu !odific$rile 'i co!plet$rile ulterioare. <ceast$ lege a fost adoptat$ de Parla!entul "o!#niei, cu respectarea prevederilor art. 75 'i ale art. 76 alin. /10 din *onstitu&ia "o!#niei, republicat$.