Sunteți pe pagina 1din 5

Hotrre nr.

111 din 5 februarie 2004 privind organizarea, funcionarea i atribuiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale Publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 ! din 1 februarie !""# $n temeiul art. 1"% din Con&tituia 'om(niei, republicat), i al art. # alin. * + din ,egea nr. #--.!"" privind preg)tirea economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare, /uvernul 'om(niei adopt) prezenta 0ot)r(re.

Art. 1. - (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale &e organizeaz) i funcioneaz) ca organ de &pecialitate al admini&traiei publice centrale, cu per&onalitate 1uridic), n &ubordinea /uvernului, finanat integral de la bugetul de &tat. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, denumit n continuare Oficiu, a&igur) aplicarea &trategiei i politicii /uvernului n domeniul preg)tirii economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare. (3) Sediul Oficiului e&te n municipiul 2ucureti, &tr. Mendeleev nr. !13!4, &ectorul 1. Art. 2. - Pentru ndeplinirea atribuiilor privind preg)tirea economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare, prev)zute n actele normative n vigoare, Oficiul e5ercit) urm)toarele funcii6 a) de &trategie, prin care elaboreaz) &trategia de preg)tire a economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare, n conformitate cu politica economic) a /uvernului i cu tendinele pe plan mondial, precum i orientarea general) pentru ndeplinirea obligaiilor a&umate de &tatul rom(n n domeniul controlului armamentelor, creterea ncrederii i &ecurit)ii7 b) de reglementare, prin care &e a&igur) elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul &)u de activitate7 c) de admini&trare, prin care &e a&igur) admini&trarea rezervelor de mobilizare i a patrimoniului propriu7 d) de reprezentare, prin care &e a&igur), n numele &tatului &au al /uvernului, reprezentarea pe plan intern i e5tern n domeniul &)u de activitate7 e) de autoritate de &tat, prin care &e a&igur) organizarea, coordonarea i controlul aplic)rii reglement)rilor din domeniul &)u de activitate. Art. 3. - (1) $n e5ercitarea funciilor prev)zute la art. !, Oficiul ndeplinete urm)toarele atribuii principale6 1. elaboreaz) &trategia privind preg)tirea economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare i a&igur) implementarea ace&teia7 2. ndeplinete atribuiile ce i revin /uvernului n domeniul preg)tirii economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare7 3. organizeaz), coordoneaz) i controleaz) activitatea mini&terelor i a celorlalte autorit)i ale admini&traiei publice, in&tituiilor i agenilor economici privind preg)tirea economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare7 4. elaboreaz), pe baza cererilor in&tituiilor publice cu atribuii n domeniul ap)r)rii, &iguranei naionale i ordinii publice i a propunerilor autorit)ilor admini&traiei publice, in&tituiilor i agenilor economici, proiectele planului de mobilizare a economiei naionale pentru ap)rare, planului de preg)tire a economiei naionale pentru ap)rare i programului cuprinz(nd obiectivele de preg)tire operativ) a teritoriului pentru ap)rare, pe care le &upune aprob)rii conform legii7 5. iniiaz), elaboreaz) i promoveaz) &au avizeaz), dup) caz, proiecte de acte normative privind preg)tirea economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare, indu&tria de ap)rare, rec0iziiile de bunuri i pre&t)rile de &ervicii n intere& public, protecia civil) &au cele care au implicaii a&upra ace&tor domenii7 6. organizeaz), coordoneaz) i admini&treaz) m)&urile i aciunile referitoare la &i&temul de priorit)i i alocare a re&ur&elor pentru ap)rare i e5ercit) controlul a&upra ndeplinirii ace&tora7 7. analizeaz) i avizeaz), din punct de vedere al &arcinilor la mobilizare, propunerile autorit)ilor admini&traiei publice centrale i locale, precum i ale celorlalte in&tituii referitoare la elaborarea

proiectului bugetului de &tat pentru r)zboi7 8. admini&treaz) rezervele de mobilizare7 9. cuprinde n planul de preg)tire a economiei naionale pentru ap)rare m)&uri de p)&trare a capacit)ilor de ap)rare identificate de mini&terele de re&ort i ine evidena ace&tor capacit)i7 10. tran&mite autorit)ilor admini&traiei publice centrale i locale, in&tituiilor i agenilor economici, dup) caz, &arcinile rezultate din planul de mobilizare a economiei naionale, planul de preg)tire a economiei naionale pentru ap)rare, programul cuprinz(nd obiectivele de preg)tire operativ) a teritoriului pentru ap)rare i din preciz)rile metodologice referitoare la m)&urile ce urmeaz) a fi ntreprin&e n vederea ndeplinirii ace&tora7 11. cuprinde n bugetul propriu fondurile nece&are pentru ndeplinirea m)&urilor &tabilite prin planul de preg)tire a economiei naionale pentru ap)rare7 12. &olicit), n condiiile legii, date i informaii privind potenialul economic i uman al autorit)ilor admini&traiei publice, in&tituiilor publice i agenilor economici7 13. elaboreaz) in&truciuni, regulamente, nomenclatoare i norme metodologice n domeniul &)u de activitate, pe care le &upune aprob)rii, conform legii7 14. ndeplinete atribuiile autorit)ii de &pecialitate, &tabilite prin Ordonana de urgen) a /uvernului nr. 84.!""! privind indu&tria de ap)rare, aprobat) cu modific)ri prin ,egea nr. ##.!"" 7 15. aprob) inventarul capacit)ilor de producie pentru ap)rare, precum i actualizarea ace&tuia7 16. coordoneaz) a&igurarea re&ur&elor materiale nece&are &u&inerii efortului de ap)rare prin planul de mobilizare a economiei naionale7 17. a&igur) de&f)urarea lucr)rilor de &ecretariat pentru Comi&ia Central) de 'ec0iziii, la nivel naional, i comi&iilor mi5te de rec0iziii, n unit)ile admini&trativ3teritoriale, conform prevederilor legale7 18. controleaz), mpreun) cu in&tituiile publice beneficiare, evidena, ntreinerea i &tarea te0nic) a bunurilor &upu&e rec0iziiei i verific) e5actitatea datelor comunicate de in&tituii i agenii economici7 19. elaboreaz), mpreun) cu Mini&terul 9p)r)rii :aionale, in&truciunile privind ntocmirea i actualizarea monografiilor economico3militare ale unit)ilor admini&trativ3teritoriale7 20. avizeaz) &olicit)rile privind conce&ionarea bunurilor i &erviciilor, conform legii7 21. organizeaz), coordoneaz) i controleaz) la autorit)ile admini&traiei publice centrale i locale activit)ile privind con&umul raionalizat al populaiei n &ituaii de mobilizare i r)zboi7 22. ntocmete, coordoneaz), analizeaz) i avizeaz) documentele de mobilizare la locul de munc), pe unit)i admini&trativ3teritoriale, n vederea aprob)rii ace&tora, conform legii7 23. ndrum) i controleaz) activitatea comi&iilor pentru probleme de ap)rare, con&tituite n cadrul autorit)ilor admini&traiei publice, in&tituiilor publice i agenilor economici c)rora le revin &arcini n domeniul preg)tirii economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare7 24. coordoneaz) n unit)ile admini&trativ3teritoriale, prin oficiile 1udeene, modul de ntocmire a lucr)rilor privind a&igurarea cererilor unit)ilor militare pe timpul mobiliz)rii, e5i&tentul i &tarea calitativ) a bunurilor prev)zute a fi a&igurate7 25. analizeaz), la in&tituirea &t)rii de a&ediu &au a &t)rii de urgen), precum i pentru nl)turarea urm)rilor unor deza&tre, cererile de ntrebuinare a unor rezerve materiale, umane i financiare prev)zute a fi utilizate n caz de mobilizare &au r)zboi i face propuneri, conform legii7 26. verific), mpreun) cu Mini&terul 9p)r)rii :aionale i cu 9dmini&traia :aional) a 'ezervelor de Stat &au &eparat, prin e5erciii i antrenamente de mobilizare, &tadiul preg)tirii economiei naionale i a teritoriului pentru ap)rare, conform planului aprobat de Con&iliul Suprem de 9p)rare a ;)rii7 27. a&igur) pe plan intern managementul tuturor activit)ilor pentru implementarea prevederilor documentelor internaionale la care ara noa&tr) e&te parte, pe linia controlului armamentelor, creterii ncrederii i &ecurit)ii7 28. planific) &au.i coordoneaz) preg)tirea centralizat) a per&onalului de&tinat e5ecut)rii activit)ilor &pecifice de verificare a armamentelor conform actelor internaionale n domeniu, organizat) n ar) &au &tr)in)tate7 29. editeaz) buletine informative i alte publicaii de &pecialitate.

(2) Oficiul ndeplinete orice alte atribuii &tabilite prin lege &au prin alte acte normative. Art. 4. - Oficiul colaboreaz) cu mini&terele i cu celelalte organe de &pecialitate ale admini&traiei publice centrale, cu autorit)ile admini&traiei publice locale, ageni economici, precum i cu per&oane 1uridice i fizice, av(nd dreptul de a &olicita date i informaii nece&are n vederea realiz)rii atribuiilor &ale. Art. 5. - (1) Oficiul e&te condu& de un ef, funcie a&imilat) cu funcia de &ecretar de &tat, a1utat de un ad1unct, funcie a&imilat) cu funcia de &ub&ecretar de &tat. (2) <eful Oficiului i ad1unctul &)u &e nume&c prin decizie a primului3mini&tru. (3) <eful Oficiului are calitatea de ordonator principal de credite. (4) <eful Oficiului conduce ntreaga activitate a in&tituiei, numete i elibereaz) din funcie per&onalul ace&teia, n condiiile legii. (5) <eful Oficiului reprezint) in&tituia n raporturile cu celelalte autorit)i publice, cu per&oanele 1uridice i fizice din ar) i din &tr)in)tate, precum i n 1u&tiie. (6) $n e5ercitarea atribuiilor &ale, eful Oficiului emite ordine i in&truciuni n condiiile legii. (7) 9d1unctul efului Oficiului ndeplinete atribuiile delegate prin ordin de eful Oficiului. Art. 6. - (1) Oficiul are un &ecretar general care e&te numit n condiiile legii. (2) Secretarul general ndeplinete atribuiile prev)zute n regulamentul de organizare i funcionare a Oficiului, precum i alte n&)rcin)ri &tabilite de eful Oficiului. Art. 7. - (1) Pe l(ng) eful Oficiului funcioneaz) Colegiul Oficiului, ca organ con&ultativ. (2) Componena i regulamentul de funcionare ale Colegiului Oficiului &e aprob) prin ordin al efului Oficiului. Art. 8. - (1) Structura organizatoric) a Oficiului e&te prev)zut) n ane5a nr. 1. (2) $n cadrul &tructurii organizatorice a Oficiului, prin ordin al efului Oficiului, &e pot organiza &ervicii, birouri, compartimente &au alte colective &pecializate i &e pot &tabili po&turile de conducere ale ace&tora, n condiiile legii. (3) 9tribuiile i &arcinile direciilor, &erviciilor, birourilor i compartimentelor &e &tabile&c prin regulamentul de organizare i funcionare, aprobat prin ordin al efului Oficiului. (4) 9tribuiile, &arcinile i r)&punderile individuale ale per&onalului Oficiului &e &tabile&c, potrivit legii, pe baza regulamentului de organizare i funcionare i a fielor po&turilor. Art. 9. - $n &tructura Oficiului, la nivelul fiec)rui 1ude i al municipiului 2ucureti, funcioneaz) oficii de mobilizare a economiei i preg)tirea teritoriului pentru ap)rare, f)r) per&onalitate 1uridic), denumite n continuare oficii 1udeene. Art. 10. - (1) :um)rul ma5im de po&turi din &tructura organizatoric) a Oficiului e&te de "", e5clu&iv demnitarii. (2) Statul de funcii al Oficiului &e aprob) prin ordin al efului Oficiului, n limita num)rului de po&turi prev)zut la alin. *1+. (3) Modific)rile n &tructura organizatoric) &e vor efectua cu ncadrarea n num)rul ma5im de po&turi i n &tructura ace&tora, precum i n creditele alocate, potrivit legii bugetului de &tat. (4) $ncadrarea Oficiului &e face cu cadre militare detaate de la in&tituiile publice cu atribuii n domeniul ap)r)rii, &iguranei naionale i ordinii publice, precum i cu per&onalul civil de &pecialitate. Art. 11. - Salarizarea per&onalului din &tructura Oficiului &e face potrivit legii. Art. 12. - (1) Pentru activit)ile proprii, inclu&iv pentru controlul armamentelor, creterea ncrederii i &ecurit)ii, Oficiul are n dotare un parc de mi1loace de tran&port. :um)rul ma5im al mi1loacelor de tran&port i normele privind con&umul lunar de carburani &unt &tabilite n ane5a nr. !. (2) Pentru depla&area n zonele calamitate, precum i pentru intervenii, e5erciii i alte activit)i &pecifice, per&onalului oficiilor 1udeene i al municipiului 2ucureti i &e a&igur) mi1loace de tran&port din parcul prefecturilor i al con&iliilor 1udeene, n limita a #" de litri carburant lunar, contravaloarea ace&tuia fiind decontat) de Oficiu. Art. 13. - Prefecturile, mpreun) cu con&iliile 1udeene.Con&iliul /eneral al Municipiului 2ucureti, a&igur) oficiilor 1udeene &paiile core&punz)toare nece&are pentru de&f)urarea activit)ilor. Art. 14. - (1) 9ctualul Oficiu &e reorganizeaz) n conformitate cu prevederile prezentei 0ot)r(ri, n termen de " de zile de la data intr)rii n vigoare a ace&teia. (2) 'encadrarea per&onalului &e face conform legii i pe baza condiiilor de ncadrare &tabilite prin

ordin al efului Oficiului. Art. 15. - (1) $n caz de mobilizare &au r)zboi, Oficiul &e organizeaz) i funcioneaz) conform ane5ei nr. . (2) ,a declararea &t)rii de a&ediu &au a &t)rii de urgen) Oficiul i de&f)oar) activitatea conform programelor elaborate pentru a&tfel de &ituaii. Art. 16. - 9ne5ele nr. 1, ! i =+ fac parte integrant) din prezenta 0ot)r(re. Art. 17. - Pe data intr)rii n vigoare a prezentei 0ot)r(ri &e abrog) >ot)r(rea /uvernului nr. %8-.188- privind organizarea i funcionarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, nepublicat), cu modific)rile i complet)rile ulterioare. ??????????? =+ 9ne5a nr. &e comunic) in&tituiilor intere&ate. P'IM3MI:IS@'A 9B'I9: :CS@9SD Contra&emneaz)6 333333333333333 p. Mini&trul ap)r)rii Sorin &ecretar de Mini&trul admini&traiei i Ioan p. Mini&trul afacerilor Cri&tian &ecretar de Mini&trul finanelor Mi0ai :icolae <eful Oficiului Central pentru Probleme Petru Pan) 2ucureti, 4 :r. 111. ANEXA Nr. :um)rul ma5im de e5clu&iv demnitarii S@'AC@A'9 a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale februarie po&turi E

de

naionale, Dncue&cu, &tat internelor, 'u& e5terne, Biacone&cu, &tat publice, @)n)&e&cu Stat Speciale, !""#. 1 "",

O'/9:IF9@O'ICC

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333333333333333333 333333333333333333 G Colegiul G G G G G GOficiului Central de StatG3 3 3 3G <eful Oficiului G3333333GCabinet ef OficiuG Gpentru Probleme Speciale G G G G G 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333333333333333333 333333333333333333 33333333333333333333 G 9d1unctul G G efului Oficiului G 33333333333333333333 333333333333333333 G33333333333333333G Secretar general G G 333333333333333333 333333333333333333333333333333333333333333333 333333333333333333333333333 33333333333333333333 333333333333333333 G Birecia organizarea GG Birecia alocare GGBirecia controlulG G mobiliz)rii i preg)tirii GG re&ur&e pentru GG armamentelor i G G economiei naionale i a GGap)rare n teritoriuGG verificare G

Gteritoriului pentru ap)rareGG GG G 333333333333333333333333333 33333333333333333333 333333333333333333 33333333333333333333 GOficii de mobilizareG G a economiei i GG G preg)tirea GGG Gteritoriului pentru GGG G ap)rare GGG 33333333333333333333 GG 3 3 3 3 3 3 3 3 3 G 333333333 ANEXA Nr. 2 :AMC'A, M9HIM al mi1loacelor de tran&port i normele privind con&umul lunar de carburani pentru autoturi&mele i microbuzele din parcul propriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, nece&ar de&f)ur)rii activit)ilor &pecifice, inclu&iv pentru controlul armamentelor i verific)ri 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 G I. 9utoturi&me G :orme privind con&umul G G lunar de carburani=+ G3333333333333333333333333333333333333333333333333333I3333333333333333333333333G G :r. G :um)rul ma5im G ,imita ma5im) G crt. G G litru.lun).ve0icul G33333333333333333333I3333333333333333333333333333333I3333333333333333333333333G G 1 G J G "" G3333333333333333333333333333333333333333333333333333I3333333333333333333333333G G II. Microbuze G :orme privind con&umul G G lunar de carburani=+ G3333333333333333333333333333333333333333333333333333I3333333333333333333333333G G :r. G :um)rul ma5im G ,imita ma5im) G crt. G G litru.lun).ve0icul G33333333333333333333I3333333333333333333333333333333I3333333333333333333333333G G 1 G 1 G "" 333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 G G G G G G G G G G

=+ Con&umul lunar de carburani poate fi ma1orat pe parcur&ul unei luni, cu aprobarea efului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, f)r) a dep)i cantitatea anual) alocat).