MINISTERUL EDUCATIEI CERCETÁRII 5I TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03
A AU UX XI IL LI IA AR R C CU UR RR RI IC CU UL LA AR R
P Pr ro of fi iI Iu uI I: : T Te eh hn ni ic c
N Ni iv ve eI Iu uI I: : 3 3
C Ca aI Ii if fi ic ca ar re ea a: : T Te eh hn ni ic ci ia an n t tr ra an ns sp po or rt tu ur ri i
M Mo od du uI Iu uI I: : ExpIoatare tehnicå a mijIoaceIor de transport
C CI Ia as sa a: : a a X XI II II I- -a a r ru ut tå å p pr ro og gr re es si iv vå å

Acest material a Iost elaborat prin Iinanare Phare în proiectul de De:voltare instituionalà a sistemului
de invààmant profesional i tehnic

Noiembrie ŶŴŴ8


NEuCT-CNBIPT ¡ 0IP
ŷ


A AU UT TO OR RI I: :

ANGELA OSAIN
- profesor gradul Ì, Grup çcolar Ìndustrial de Transporturi Auto
Timiçoara
GEORGETA BÄRBÄLÄU - profesor gradul Ì, Grup çcolar Dacia Bucureçti
NICOLETA GAIDOÇ - profesor gradul Ì, Grup çcolar Construc[ii Cãi Ferate Bucureçti

C CO OO OR RD DO ON NA AT TO OR R: :

MELNIC ALINA
- profesor gradul Ì, Grup çcolar Ìndustrial de Transporturi Auto
Timiçoara

C CO ON NS SU UL LT TA AN N| |Ä Ä C CN ND DI IP PT T: : ROÇU DORIN, EXPERT CURRICULUM

A AS SI IS ST TE EN N| |Ä Ä T TE EH HN NI IC CÄ Ä: : WYG INTERNATIONAL
IVAN MYKYTYN, EXPERTŸ

C Cu up pr ri in ns s


INTRUDUCERE .................................................................................................................................................... ź
CUMPETENTE .................................................................................................................................................... ŵŴ
UBIECTIVE.......................................................................................................................................................... ŵŴ
INFURMATII PENTRU PRUFESURI .............................................................................................................. ŵŵ
RELEI BINTRE C0NPETENEELE N0B0L0L0I, 0BIECTIvE $I CTIvITÁEILE BE ÎNvÁERE ŵŵ
B S0uESTII NET0B0L0uICE ŵŶ
FI$ BE REZ0NT ŵŷ
FI$ BE REZ0NT CTIvITÁEII ŵŸ
INFURMATII PENTRU ELEVI ......................................................................................................................... ŵŹ
CUVINTE CHEIEJCLUSAR ............................................................................................................................... ŵŻ
ACTIVITÁTI DE ÎNVÁTARE ............................................................................................................................ ŵ8
CTIvITTE ŵ - EvL0RE INIEILÁ ŵ8
FI$Á BE B0C0NENTRE ŵ ŶŴ
CTIvITTE Ŷ ŶŶ
FI$Á BE B0C0NENTRE Ŷ ŶŸ
CTIvITTE ŷ Ŷź
FI$Á BE B0C0NENTRE ŷ ŶŻ
CTIvITTE Ÿ Ŷ9
FI$Á BE B0C0NENTRE Ÿ ŷŴ
CTIvITTE Ź ŷŵ
FI$Á BE B0C0NENTRE Ź ŷŶ
CTIvITTE ź ŷŷ
FI$Á BE B0C0NENTRE ź ŷŹ
CTIvITTE Ż ŷŻ
FI$Á BE B0C0NENTRE Ż ŸŶ
CTIvITTE 8 ŹŶ
FI$Á BE B0C0NENTRE 8 Źŷ
CTIvITTE 9 ŹŸ
FI$Á BE B0C0NENTRE 9 ŹŹ
CTIvITTE ŵŴ Źź
FI$Á BE B0C0NENTRE ŵŴ Ź8
FI$Á BE B0C0NENTRE ŵŵ Ź9
FI$Á BE B0C0NENTRE ŵŶ źŷ
SULUTIUNAREA ACTIVITÁTILUR ................................................................................................................ źŹ
S0L0EI CTIvITÁEII ŵ - EvL0RE INIEILÁ źŹ
S0L0EI CTIvITÁEII Ŷ źŻ
S0L0EI CTIvITÁEII ŷ ź8
S0L0EI CTIvITÁEII Ÿ ź9
Ź
S0L0EI CTIvITÁEII Ź ŻŴ
S0L0EI CTIvITÁEII ź Żŵ
S0L0EI CTIvITÁEII Ż ŻŶ
S0L0EI CTIvITÁEII 8 Żŷ
S0L0EI CTIvITÁEII 9 ŻŸ
S0L0EI CTIvITÁEII ŵŴ ŻŹ
BIBLIUCRAFIE ................................................................................................................................................... ŻŻ

ź
Introducere

Modulul ExpIoatarea tehnicå a mijIoaceIor de transport" este destinat pregãtirii de
specialitate în calificarea de nivel 3 ,Tehnician transporturi¨.
Modulul face parte din ,Stagii de pregãtire practica ¨ çi are alocate un numãr de 50 de ore / an,
din care:
O instruire practica ÷ 20 ore;
O laborator tehnologic ÷ 30 ore;
Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoçtin[e de bazã cu privire la asigurarea
pregãtirii de specialitate si a pregãtirii practice in vederea calificãrii în meseria de tehnician
transporturi.
Alegerea tehnicile de instruire revin profesorului care are sarcina de a individualiza si de
adapta procesul didactic la particularitã[ile elevilor, de a centra procesul de învã[are pe elev, pe
nevoile si disponibilitã[ile sale, in scopul unei valorificãri ale acestora.
Ìn context lucrul în grup, simularea practicã la locul de muncã, temele çi proiectele integrate
contribuie la învã[area eficientã prin dezvoltarea abilitã[ilor de comunicare.
II. TabeIuI de coreIare a competenteIor si con|inuturiIor
Unitatea de
competen|e
Competen|e
individuaIe
Con|inuturi
29. ExpIoatarea
tehnicå a
mijIoaceIor de
transport
29.1. Stabileçte
starea tehnicä a
mijloacelor de
transport
Activitã[i de testare / verificare a mijloacelor de transport
ini[iale (la primirea unui mijloc nou de transport )
în timpul rodajului
în timpul exploatãrii
dupã realizarea unor opera[ii de repara[ie curentã sau
capitalã
Mijloace tehnice pentru testarea / verificarea mijloacelor
de transport
Aplica[ii practice de stabilire a stãrii tehnice pentru o
situa[ie datã
Selectarea informa[iilor necesare pentru desfãçurarea
activitã[ilor de testare / verificare (din documenta[ia
tehnicã a mijlocului de transport çi a mijloacelor de
testare / verificare - cãr[i tehnice, instruc[iuni de
exploatare, normative privind reviziile tehnice, norme
de tehnica securitã[ii muncii, de prevenire çi stingere a
incendiilor)
Programarea activitã[ilor de verificare necesare pentru
stabilirea stãrii tehnice a mijlocului de transport
(elaborarea planurilor de opera[ii, stabilirea
responsabilitã[ilor çi termenelor, planificarea
resurselor, instruirea echipei)
Analizarea rezultatelor verificãrilor çi luarea unei
decizii privind recep[ia mijlocului de transport, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare (dupã caz: aviz
favorabil pentru recep[ia unui mijloc nou de transport,
a mijloacelor supuse unor lucrãri de repara[ie sau a
pieselor de schimb, respingerea mijlocului de transport
Ż
Unitatea de
competen|e
Competen|e
individuaIe
Con|inuturi
sau a lotului de piese de schimb, oprirea din
circula[ie.)
Completarea concluziilor privind starea tehnicã în
documente de recep[ie çi de dare în exploatare a
mijlocului de transport (procese verbale de primire-
predare, rapoarte de constatare, foi de parcurs)
29. ExpIoatarea
tehnicå a
mijIoaceIor de
transport
29.2. Coordoneazä
activitätile de
întretinere / îngrijire
zilnicä a mijloacelor
de transport
Opera[ii de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de
transport
Aplica[ii practice:
de planificare a resurselor necesare efectuãrii
activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor
de transport: umane, materiale, financiare, de timp (în
func[ie de structura parcului de mijloace,
caracteristicile activitã[ilor de transport desfãçurate,
gradul de utilizare al mijloacelor);
de evaluare a unor opera[ii de între[inere / îngrijire
zilnicã a mijloacelor de transport (respectarea
instruc[iunilor de exploatare, a planului de opera[ii, a
normelor de tehnica securitã[ii muncii);
de elaborarea a unui plan de îmbunãtã[ire a
activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor
de transport (obiective, ac[iuni, responsabilitã[i,
termene, rezultate açteptate, evaluare)
29. ExpIoatarea
tehnicå a
mijIoaceIor de
transport
29.3. Planificä çi
urmäreçte
realizarea reviziilor
tehnice în
conformitate cu
legislatia în vigoare
Extragerea din documenta[ia tehnicã (acte normative,
cãr[i tehnice, manuale de repara[ii, instruc[iuni de
exploatare) a informa[iilor privind lucrãrile de revizie
tehnicã necesare çi periodicitatea acestora
Elaborarea unui plan de activitã[i pentru realizarea
reviziilor tehnice (obiective, responsabilitã[i, ac[iuni,
termene, resurse umane, materiale çi financiare,
evaluare).
Monitorizarea activitã[ilor de revizie tehnicã realizate într-
o situa[ie datã (consemnarea lucrãrilor de revizie
executate în documente tipizate specifice).
Completarea documentelor necesare pentru intrarea /
ieçirea mijlocului de transport din revizia tehnicã
(consemnarea lucrãrilor de revizie executate în
documente tipizate specifice)
29.ExpIoatarea
tehnicå a
mijIoaceIor de
transport
29.4.
Monitorizeazä
activitäti de
reparare a
mijloacelor de
transport

Ìnventarierea activitã[ilor de reparare (extragerea
informa[iilor din rapoartele de evenimente çi planurile de
repara[ii)
Elaborarea unui plan de monitorizare (lista repara[iilor,
puncte de lucru, responsabilitã[i, termene).
Evaluarea activitã[ilor de reparare realizate (respectarea
instruc[iunilor de reparare, a fiçelor opera[ionale, a
normelor de tehnica securitã[ii muncii, calitatea lucrãrilor
executate)
Elaborarea unui plan de îmbunãtã[ire a activitã[ilor de
reparare (obiective, ac[iuni, responsabilitã[i, termene,
rezultate açteptate, evaluare).

8
Modulul face parte din curriculum-ul în dezvoltare localã pentru ciclul superior al liceului,
clasa a XÌ-a çi are alocate credite çi 66 ore, din care:
O teorie ÷ 33 ore
O laborator ÷ 33 ore
Modulul oferã elevilor oportunitatea de a-çi forma competen[e tehnice în legãturã cu
analizarea structurii sistemelor de transport çi a factorilor interni sau externi care influen[eazã
dinamica dezvoltãrii lor, identificarea particularitã[ilor deferitelor moduri, categorii çi tipuri de
transport.
Pentru atingerea competen[elor vizate, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite
con[inuturi, de a le eçalona în timp çi de a utiliza activitã[i variate de învã[are.
Plasarea modulului în curriculum în dezvoltare localã, oferã oportunitatea unor abordãri
diferen[iate sau extensii ale con[inuturilor cu privire la unele solu[ii constructive, în func[ie de
cerin[ele çi resursele locale pentru instruire, prin proiecte comune, realizate cu partenerii
economici çi sociali ai çcolii.
Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are posibilitatea:
de a individualiza çi de a adapta procesul didactic la particularitã[ile grupului de elevi;
de a centra procesul de învã[are pe elev, pe nevoile çi disponibilitã[ile sale, în scopul unei
valorificãri optime ale acestora, lãrgirii orizontului çi perspectivelor educa[ionale;
de a diferen[ia sarcinile çi timpul alocat;
de a dezvolta competen[ele vizate la elevii care prezintã deficien[e integrabile, adaptând
strategiile utilizate la specificul condi[iilor de învã[are çi comportament (programe
individualizate, instrumente ajutãtoare de învã[are etc).

Încercând sã rãspundã acestor cerin[e, auxiliarul curricular pe care îl propunem con[ine
materiale care pot fi utilizate în cadrul unor activitã[i de învã[are.

Profesorului îi sunt puse la dispozi[ie informa[ii necesare pentru utilizarea materialelor.
Aceste informa[ii au ca scop orientarea activitã[ii profesorului çi stimularea creativitã[ii sale. Ele
con[in:
- o descriere a rela[iei dintre competen[ele modulului, obiective çi activitã[ile de învã[are,
sugestii metodologice;
- îndrumãri pentru adaptarea materialelor pentru diferite categorii de elevii cu nevoi
educa[ionale speciale;
- propuneri pentru activitã[i de urmãrire çi remediale.
Auxiliarul oferã atât profesorului, cât çi elevilor mijloace de înregistrare a progresului, sub
forma unor fiçe de rezumat.
Înregistrãrile exacte reprezintã un aspect important al administrãrii procesului de învã[are
çi poate, de asemenea, ajuta la informarea çi motivarea elevilor. Elevii sunt încuraja[i sã-çi
evalueze propriul proces de învã[are comentând cu privire la arii care le-au plãcut sau nu la un
anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informa[ii valoroase referitoare la arii care
cauzeazã dificultã[i elevilor.

Pentru o mai bunã în[elegere çi fixare, auxiliarul con[ine un glosar al cuvintelor cheie
utilizate în cadrul modulului.

Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferã informa[ii cu privire la scopurile / obiectivele
urmãrite çi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.
De altfel, prima activitate propusã pentru o unitate de învã[are este o evaluare ini[ialã
menitã sã eviden[ieze ceea ce elevii cunosc în legãturã cu subiectul.
Activitã[ile de învã[are pe care le propunem sunt diverse. Sarcinile sunt definite în paçi
mici çi au grad de dificultate mediu, astfel încât sã permitã fiecãrui elev sã lucreze în ritmul sãu.

Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispozi[ie fiçe de documentare, con[inând
selec[ii ale unor informa[iilor necesare rezolvãrii sarcinilor de lucru. Trebuie avut însã vedere cã
9
acest auxiliar nu este un manuaI sau un tratat çtiin|ific despre expIoatarea tehnicå a
mijIoaceIor de transport, iar suportul teoretic care înso[eçte fiçele de lucru are rolul de a sprijini
procesul de învã[are çi nu cel de predare.
Activitã[ile prezentate în acest auxiliar sunt doar propuneri. Orice altã activitate care
respectã competen[a çi obiectivul aferent competen[ei este bine venitã în munca la clasã, cu
elevii.
Fiçele de documentare propuse pot fi completate sau îmbunãtã[ite. Acest auxiliar se vrea
a fi un ajutor pentru elevi çi profesori în atingerea obiectivelor propuse.
Pentru atingerea competen[elor prevãzute, recomandãm folosirea çi altor materiale
bibliografice în afara celor prevãzute în finalul auxiliarului, cum ar fi:
www.totaltrading.ro
www.autotest2000.ro
www.autotech.ro
www.autotestechipament.ro
http://autozone.phg.ro


ŵŴ
Competen(e
În modulul ,Exploatare tehnicã a mijloacelor de transport¨ au fost agregate competen[e
tehnice specializate:
29.1.Stabileçte starea tehnicã a mijloacelor de transport
29.2.Coordoneazã activitã[ile de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de transport
29.3.Planificã çi urmãreçte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legisla[ia în vigoare
29.4.Monitorizeazã activitã[i de reparare a mijloacelor de transport
Ubiective
Prin activitã[ile pe care le propunem, urmãrim ca la sfârçitul activitã[ilor de învã[are elevii
sã fie capabili:

O.. Selectarea informa[iilor necesare pentru desfãçurarea activitã[ilor de testare /
verificare a mijloacelor de transport
O.2. Programarea activitã[ilor de verificare necesare pentru stabilirea stãrii tehnice a
mijlocului de transport
O.3. Analizarea rezultatelor verificãrilor.
O.4. Luarea unei decizii privind recep[ia mijlocului de transport, în conformitate cu
legisla[ia în vigoare
O.5. Completarea concluziilor privind starea tehnicã în documente de recep[ie çi de dare
în exploatare a mijlocului de transport
_________________________________________________________________
O.6. Stabilirea opera[iilor de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de transport.
O.7. Planificarea resurselor necesare efectuãrii activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã
a mijloacelor de transport.
O.8. Evaluarea opera[iilor de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de transport.
O.9. Elaborarea unui plan de îmbunãtã[ire a activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport
___________________________________________________________________
O.. Extragerea din documenta[ia tehnicã a informa[iilor privind lucrãrile de revizie
tehnicã necesare çi periodicitatea acestora
O.. Elaborarea unui plan de activitã[i pentru realizarea reviziilor tehnic
O.2. Monitorizarea activitã[ilor de revizie tehnicã realizate într-o situa[ie datã
O.3. Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieçirea mijlocului de transport
din revizia tehnicã
____________________________________________________________
O.4. Ìnventarierea activitã[ilor de reparare
O.5. Elaborarea unui plan de monitorizare
O.6. Evaluarea activitã[ilor de reparare realizate
O.7. Elaborarea unui plan de îmbunãtã[ire a activitã[ilor de reparare
_____________________________________________________________

ŵŵ
Informa(ii pentru profesori
a. Rela(ia dintre competen(ele modulului, obiective yi activitã(ile de învã(are

Competen|e Obiective Activitå|i de învå|are
.29.1
Stabileçte
starea tehnicã
a mijloacelor
de transport
O Selectarea informa[iilor
necesare pentru desfãçurarea
activitã[ilor de testare / verificare a
mijloacelor de transport
Activitatea 1
Fiça de documentare 1
O2 Programarea activitã[ilor de
verificare necesare pentru stabilirea
stãrii tehnice a mijlocului de
transport
Activitatea 2
Fiça de documentare 2
O3 Analizarea rezultatelor
verificãrilor
Activitatea 3
Fiça de documentare 3
O4 Luarea unei decizii privind
recep[ia mijlocului de transport, în
conformitate cu legisla[ia în vigoare
O5 Completarea concluziilor privind
starea tehnicã în documente de
recep[ie çi de dare în exploatare a
mijlocului de transport
.29.2.
Coordoneazã
activitã[ile de
între[inere /
îngrijire zilnicã
a mijloacelor
de transport.
O6 Stabilirea opera[iilor de
între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport
Activitatea 4
Fiça de documentare 4

O7 Planificarea resurselor necesare
efectuãrii activitã[ilor de între[inere /
îngrijire zilnicã a mijloacelor de
transport.
Activitatea 5
Fiça de documentare 5
O8 Evaluarea unui plan de
îmbunãtã[ire a activitã[ilor de
între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport Activitatea 6
Fiça de documentare 6 O9 Elaborarea unui plan de
îmbunãtã[ire a activitã[ilor de
între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport
.29.3
Planificã çi
urmãreçte
realizarea
reviziilor
tehnice în
conformitate
cu legisla[ia în
vigoare
O Extragerea din documenta[ia
tehnicã a informa[iilor privind
lucrãrile de revizie tehnicã necesare
çi periodicitatea acestora
Activitatea 7
Fiça de documentare 7
O Elaborarea unui plan de
activitã[i pentru realizarea reviziilor
tehnic
Activitatea 8
Fiça de documentare 8
O 2 Monitorizarea activitã[ilor de
revizie tehnicã realizate într-o
situa[ie datã
Activitatea 9
Fiça de documentare 9
O3 Completarea documentelor
necesare pentru intrarea / ieçirea
ŵŶ
mijlocului de transport din revizia
tehnicã
.29.4
Monitorizeazã
activitã[i de
reparare a
mijloacelor de
transport.
O4 Ìnventarierea activitã[ilor de
reparare
Activitatea 10
Fiça de documentare 10
Fiça de documentare 11
Fiça de documentare 12
O5 Elaborarea unui plan de
monitorizare
O6 Evaluarea activitã[ilor de
reparare realizate
O7 Elaborarea unui plan de
îmbunãtã[ire a activitã[ilor de
reparare

b. Sugestii metodologice

Pentru dezvoltarea competen[elor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite
urmãtoarele activitã[i de învã[are: simulare, joc de rol, studii de caz, brainstorming, luarea
deciziilor, rezolvarea problemelor, maparea conceptelor, etc.
În proiectarea activitã[ilor de învã[are trebuie avute în vedere cerin[ele educa[ionale
speciale ale elevilor. Formularea de obiective de învã[are diferen[iate va da profesorului o
imagine clarã asupra a ceea trebuie sã fie capabili sã realizeze to[i elevii, a ceea ce ar trebui sã
fie capabili sã realizeze cei mai mul[i dintre ei çi a ceea ce numai unii vor fi capabili sã realizeze.
Luând în considerare obiectivele de învã[are diferen[iate çi datele despre elevi (ritm de învã[are,
stiluri de învã[are, tipuri de inteligen[e, dificultã[i în învã[are), profesorul va putea adapta metodele
formãrii elevilor.
Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, constituind dovezi ale
progresului çi ale atingerii competen[elor.

ŵŷ
Fiya de rezumat
TitIuI moduIuIui: ExpIoatarea tehnicå a mijIoaceIor de transport"
NumeIe eIevuIui:
Data începerii: Data finaIizårii:

Competen|a
Activitatea de
învå|are
Data îndepIinirii
(data la care
obiectivele învätärii
au fost îndeplinite)
Verificat
(semnätura
profesorului)
29..
Stabileçte starea
tehnicã a mijloacelor
de transport

Activitatea
Activitatea 2
Activitatea 3

29.2.
Coordoneazã
activitã[ile de
între[inere / îngrijire
zilnicã a mijloacelor
de transport

Activitatea 4
Activitatea 5
Activitatea 6

29.3.
Planificã çi urmãreçte
realizarea reviziilor
tehnice in
conformitate cu
legisla[ia în vigoare

Activitatea 7
Activitatea 8
Activitatea 929.4.
Monitorizeazã
activitã[i de reparare a
mijloacelor de
transport

Activitatea
ŵŸ
Fiya de rezumat a activitã(ii
Competen|a Activitatea de învå|are ObiectiveIe învå|årii ReaIizat

ComentariiIe eIevuIui
De exemplu:
O ce le-a plãcut referitor la subiectul activitã[ii;
O ce anume din subiectul activitã[ii li s-a pãrut a constitui o
provocare.
O ce mai trebuie sã înve[e referitor la subiectul activitã[ii.
O ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui sã-çi
urmãreascã obiectivul învã[ãrii.

ComentariiIe profesoruIui
De exemplu:
O comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut
rezultate bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a
colaborat bine cu ceilal[i.
O ariile de învã[are sau alte aspecte în care este necesarã
continuarea dezvoltãrii.
ce au stabilit elevul çi profesorul cã ar trebui sã facã elevul în continuare
luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plãcea sã-çi
urmeze obiectivele învã[ãrii.

ŵŹ
Informa(ii pentru elevi
Elevii îçi vor dezvolta competen[ele individuale precizate în cadrul acestui modul prin
realizarea activitã[ilor de învã[are propuse de profesor. Profesorul are libertatea de a dezvolta
anumite con[inuturi çi de a le eçalona în timp.
Activitã[ile de învã[are pe care le pot finaliza elevii într-o orã de curs sau pe parcursul mai
multor ore se realizeazã prin stabilirea obiectivelor de învã[are împreunã cu profesorul.
Elevii trebuie sã çtie care sunt activitã[ile ale cãror rezultate vor fi utilizate în scopul
evaluãrii
Pentru realizarea acestor obiective vom avea în vedere urmãtoarele con[inuturi:

1.1. Activitã[i de testare / verificare a mijloacelor de transport
ini[iale (la primirea unui mijloc nou de transport )
în timpul rodajului
în timpul exploatãrii
dupã realizarea unor opera[ii de repara[ie curentã sau capitalã
1.2. Mijloace tehnice pentru testarea / verificarea mijloacelor de transport
1.3. Aplica[ii practice de stabilire a stãrii tehnice pentru o situa[ie datã
Selectarea informa[iilor necesare pentru desfãçurarea activitã[ilor de testare / verificare
(din documenta[ia tehnicã a mijlocului de transport çi a mijloacelor de testare / verificare -
cãr[i tehnice, instruc[iuni de exploatare, normative privind reviziile tehnice, norme de
tehnica securitã[ii muncii, de prevenire çi stingere a incendiilor)
Programarea activitã[ilor de verificare necesare pentru stabilirea stãrii tehnice a
mijlocului de transport (elaborarea planurilor de opera[ii, stabilirea responsabilitã[ilor çi
termenelor, planificarea resurselor, instruirea echipei)
Analizarea rezultatelor verificãrilor çi luarea unei decizii privind recep[ia mijlocului de
transport, în conformitate cu legisla[ia în vigoare (dupã caz: aviz favorabil pentru recep[ia
unui mijloc nou de transport, a mijloacelor supuse unor lucrãri de repara[ie sau a pieselor
de schimb, respingerea mijlocului de transport sau a lotului de piese de schimb, oprirea
din circula[ie.)
Completarea concluziilor privind starea tehnicã în documente de recep[ie çi de dare în
exploatare a mijlocului de transport (procese verbale de primire-predare, rapoarte de
constatare, foi de parcurs)
2. Coordonarea activitå|iIor de între|inere / îngrijire ziInicå a mijIoaceIor de transport
2.1. Opera[ii de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de transport
2.2. Aplica[ii practice:
de planificare a resurselor necesare efectuãrii activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport: umane, materiale, financiare, de timp (în func[ie de structura
parcului de mijloace, caracteristicile activitã[ilor de transport desfãçurate, gradul de
utilizare al mijloacelor);
de evaluare a unor opera[ii de între[inere / îngrijire zilnicã a mijloacelor de transport
(respectarea instruc[iunilor de exploatare, a planului de opera[ii, a normelor de tehnica
securitã[ii muncii);
de elaborarea a unui plan de îmbunãtã[ire a activitã[ilor de între[inere / îngrijire zilnicã a
mijloacelor de transport (obiective, ac[iuni, responsabilitã[i, termene, rezultate açteptate,
evaluare)
3. PIanificarea çi urmårirea reaIizårii reviziiIor tehnice
3.1. Extragerea din documenta[ia tehnicã (acte normative, cãr[i tehnice, manuale de repara[ii,
instruc[iuni de exploatare) a informa[iilor privind lucrãrile de revizie tehnicã necesare çi
periodicitatea acestora
ŵź
3.2. Elaborarea unui plan de activitã[i pentru realizarea reviziilor tehnice (obiective,
responsabilitã[i, ac[iuni, termene, resurse umane, materiale çi financiare, evaluare).
3.3. Monitorizarea activitã[ilor de revizie tehnicã realizate într-o situa[ie datã (consemnarea
lucrãrilor de revizie executate în documente tipizate specifice).
3.4. Completarea documentelor necesare pentru intrarea / ieçirea mijlocului de transport din
revizia tehnicã (consemnarea lucrãrilor de revizie executate în documente tipizate specifice)
4. Monitorizarea activitå|iIor de repararea a mijIoaceIor de transport
4.1. Ìnventarierea activitã[ilor de reparare (extragerea informa[iilor din rapoartele de evenimente
çi planurile de repara[ii)
4.2. Elaborarea unui plan de monitorizare (lista repara[iilor, puncte de lucru, responsabilitã[i,
termene).
4.3. Evaluarea activitã[ilor de reparare realizate (respectarea instruc[iunilor de reparare, a fiçelor
opera[ionale, a normelor de tehnica securitã[ii muncii, calitatea lucrãrilor executate)
Elaborarea unui plan de îmbunãtã[ire a activitã[ilor de reparare (obiective, ac[iuni,
responsabilitã[i, termene, rezultate açteptate, evaluare).
ŵŻ
Cuvinte cbeieJClosar

Urmätoarea listä vä va fi folositoare la întelegerea conceptelor cu care veti lucra. În cazul
în care gäsiti çi alti termeni care nu au fost incluçi, adäugati-i la sfârçitul acestei liste.

Garda Ia soI distan[a de la punctul cel mai de jos dintre osii pana la suprafa[a
drumului
ParcursuI
echivaIent
un parcurs conven[ional ce [ine de solicitarea motorului in exploatare
Economicitate calitatea automobilelor de a efectua un volum cât mai mare de transport
cu un volum redus de cheltuieli
StabiIitatea capacitatea automobilului de a rezista miçcãrilor giratorii , derapãrii si
rãsturnãrii în diferite condi[ii de exploatare
DurabiIitatea posibilitatea automobilului de a func[iona fãrã uzuri în limita uzurilor
admise
Testarea
reprezintã procesul de determinare experimentalã a unor parametrii în
scopul stabilirii stãrii tehnice çi / sau a performan[elor unor piese,
subansambluri, ansambluri, instala[ii sau sisteme tehnice
Diagnosticarea unui sistem tehnic este procesul de stabilire a cauzelor unei func[ionãri
necorespunzãtoare a acestuia, pe baza simptomelor sau rezultatelor
ob[inute în urma unor probe
ŵ8
Activitã(i de învã(are
Activitatea ŵ - evaluare ini(ialã
.1. Stabileçte starea tehnicà a mijloacelor de transport
O.1. Selectarea informatiilor necesare pentru desfäçurarea activitätilor de testare / verificare a
mijloacelor de transport
Unitatea de învå|are: Activitäti de testare / verificare a mijloacelor de transport
Tema: EvaIuare ini|iaIå
Data:
Durata activitå|ii: 10 min.
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: Prin aceastä activitate dorim sä vedem în ce mäsurä cunoçtintele tale anterioare
pot fi valorificate în cadrul urmätoarelor activitäti.

. Preciza|i ceI pu|in douå din caIitå|iIe de expIoatare aIe automobiIeIor :
. ..........
2. ..........
2.CompIeta|i spa|iiIe Iibere cu expresiiIe potrivite:
a. Capacitatea dinamicã a automobilelor este condi[ionatã de ...(1)...çi de ...(2)...a acestora,
de for[e de rezisten[a ce se opun deplasãrii automobilelor.
b. Viteza economicã în km/h reprezintã viteza de deplasare uniformã la care ...(3)...de
combustibil al automobilelor este minim.
c. Timpul de demaraj în s este timpul necesar ca automobilul sã-çi..(4)...viteza între douã
valori date.
3. În careuI de mai jos sunt termeni specifici automobiIeIor. Descoperi[i aceçti termeni cu
ajutorul defini[iilor date astfel încât pe verticalã ve[i descoperi o opera[ie tehnologicã des
folositã.2
3
4
5
6
7
8
. Ansamblul opera[iilor çi lucrãrilor care se
executã periodic in scopul men[inerii în
parametrii de func[ionare a autovehiculelor.
2. Organ de maçina care are forma unei bare
din[ate.
3. Organ de maçina care are rolul de a întrerupe
çi a restabilii circuitul unui fluid.
4. Organ de maçina care are rolul de a transmite
o miçcare de rota[ie.
5. Dispozitiv care asigurã distribuirea ra[ionalã a
curentului.
6. Motor electric care serveçte la pornirea
motorului.
7. Dispozitivul care repartizeazã înaltã tensiune
la bujii.
8. Organ de maçinã care împreunã cu arborele
cotit transforma miçcarea de transla[ie în
miçcare de rota[ie
ŵ9


4. StabiIi|i trei caracteristici aIe expIoatårii comerciaIe:

5. StabiIi|i trei caracteristici aIe expIoatårii comerciaIe
ExpIoatarea comerciaIå
ŵ Ŷ ŷ
ExpIoatarea tehnicå
ŵ Ŷ ŷ
ŶŴ
FI5Á DE DUCUMENTARE ŵ

Exploatarea automobilelor constã în aplicarea unor principii, reguli çi norme care conduc
la utilizarea cea mai ra[ionalã a caracteristicilor constructive ale acestora.
Exploatarea automobilelor se exercitã în douã sectoare de activitate:
1. activitate cu, caracter tehnic care cuprinde problemele privind asigurarea stãrii tehnice a
automobilelor çi condi[iilor de deplasare pe drumurile publice, denumitã EXPLOATARE
TEHNICÄ
2. activitate cu, caracter economic, organizatoric, çi comercial numita EXPLOATARE
COMERCIALÄ
EXPLOATARE TEHNICÄ urmãreçte :
sã garanteze efectuarea circula[iei pe drumurile publice çi în interiorul unitã[ilor, a
çantierelor în depline condi[ii de siguran[ã , cu viteza tehnicã çi comercialã cea mai
indicatã, folosind la maximum capacitatea de încãrcare
sã evite uzura prematurã a pieselor çi agregatelor prin respectarea prescrip[iilor
tehnice de exploatare çi mãsuri de verificare, între[inere çi repara[ii
sã prelungeascã durata de serviciu a autovehiculelor çi sã reducã la minimum
imobilizãrile din cauze tehnice çi cheltuielile de repara[ii
sã creeze condi[ii pentru utilizarea la maximum a tuturor caracteristicilor tehnice çi de
exploatare ale autovehiculelor çi pentru realizarea unor indici înal[i de utilizare
sã permitã efectuarea de parcursuri cât mai lungi fãrã repara[ii, sau cu repara[ii minim
sã elimine orice cauze care ar putea duce la accidentãri în timpul circula[iei din motive
tehnice
Este recomandabil ca înaintea de plecare în cursã sã se verifice:
starea tehnicã de func[ionare a automobilului
starea tehnicã de curã[area interioarã çi exterioarã a automobilului
alimentarea cu apã, combustibil çi lubrifian[i
etançarea conductelor sistemului de rãcire çi alimentare
existen[a actelor de bord
func[ionarea motorului la diferite tura[ii.

EXPLOATARE COMERCIALÄ presupune probleme organizatorice çi probleme comerciale.
Problemele cu caracter organizatoric sunt:
planificarea çi programarea autovehiculelor pentru efectuarea transporturilor
controlul activitã[ii autovehiculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport
eviden[a realizãrilor autovehiculelor (presta[ii çi indicatori de utilizare)
Problemele cu caracter comerciaI sunt:
stabilirea de rela[ii cu beneficiarii pe bazã de legi, instruc[iuni çi contracte de presta[ii
legãtura cu beneficiarii pentru a efectua transporturile în condi[ii stabilite
Ŷŵ
taxarea transporturilor efectuate, întocmirea formelor pentru încasarea contravalorii
presta[iilor

PrincipiiIe expIoatårii autovehicuIeIor
La baza exploatãrii çtiin[ifice a autovehiculelor stau urmãtoarele principii:
desfãçurarea activitã[ii autovehiculelor pe bazã de plan
concentrarea parcului de autovehicule în întreprinderi specializate
folosirea integralã a capacitã[ii autovehiculelor
repartizarea autovehiculelor la transport dupã caracteristicile lor tehnice çi de exploatare çi
folosirea la maxim a for[ei de trac[iune
eliminarea transporturilor ira[ionale
realizarea unor indicatori înal[i de utilizare
permanen[a activitã[ii de transport
ŶŶ
Activitatea Ŷ
1 Stabileçte starea tehnicà a mijloacelor de transport
O 2 Programarea activitätilor de verificare necesare pentru stabilirea stärii tehnice a mijlocului de
transport
Unitatea de învå|are: Activitäti de verificare çi întretinere a mijloacelor de transport
Tema: Descriere generalä
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: Cunoaçterea tipurilor de verificäri pentru mijloacele de transport


1. În tabelul de mai jos, în prima coloanã, sunt procedee de verificare a automobilului, iar în
coloana a doua este specificatã prima etapã de realizare a fiecãrei verificãri. Completa[i acest
tabel cu urmãtoarele etape de realizare a verificãrilor.Procedeu de verificare


Etape de reaIizare

Verificare ini[ialã . Proba autovehiculului
2. ...........................................................
3. ...........................................................

Verificare în timpul rodajului . Testarea autovehiculului dupã reparare
2. ...........................................................
3. ...........................................................

Verificare in timpul exploatãrii . Stabilirea defectelor apãrute pe parcurs
2. ...........................................................
3. ...........................................................

Verificare dupã realizarea unor opera[ii
de repara[ii curente
. Testarea motorului dupã o repara[ie curentã
2. ...........................................................
3. ...........................................................


Ŷŷ
ATRIBU|IILE SEC|IEI DE REPARA|II ÎNTRE|INERE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2. Completa[i diagrama de mai jos cu câteva din atribu[iile sec[iei de repara[ii
între[inere.

ŶŸ
FI5Á DE DUCUMENTARE Ŷ
Lucråri privind activitatea de verificare çi între|inere a mijIoaceIor de transport

Programarea zilnicã, dirijarea, urmãrirea activitã[ii proceselor tehnologice de între[inere a
repara[iilor curente se fac de autocoloanã la care au fost dizlocate mijloacele de transport.
Programarea zilnicã, verificarea çi calcularea foilor de parcurs se fac în fiecare zi conform
programului de lucru.
Lucrãrile executate se împart în douã categorii:
- lucrãri ce se executã zilnic
- lucrãri ce se executã periodic.
Ìmpegatul de coloanã executã zilnic urmãtoarele lucrãri:
- eliberarea çi primirea foilor de parcurs
- verificarea foilor de parcurs
- înscrierea datelor din foile de parcurs în centralizator
- calculul de consumului de combustibil normat
- completarea fiselor tehnice al automobilelor.
Lucrãrile de între[inere al automobilelor constau din:
- îngrijirea zilnicã
- spãlarea çi curã[irea generalã
- revizia tehnicã de gradul Ì
- înlocuirea uleiului uzat din baia motorului
- revizia tehnicã de gradul ÌÌ
Controlul tehnic al automobilelor se face înainte de plecarea în cursã pe parcurs çi la
venirea din cursã.
Automobilul este verificat de cãtre çofer care prezintã çefului de sec[ie eventualele
defec[iuni constatate. Dacã defec[iunea se poate remedia în unitate se deschide o unitate de
comandã.
ATRIBU|IILE SEC|IEI DE VERIFICARE ÇI REPARA|II ÎNTRE|INERE
asigurã activitatea de repara[ii planificate pe baza programului impus de normativele
tehnice;
asigurã activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de sec[iile de
produc[ie;
verificã prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al mijloacelor de transport;
verificã deconturile de carburan[i, lubrefian[i, piese de schimb çi alte materiale necesare
sec[iei;
întocmeçte çi verificã prezen[a;
programeazã efectuarea repara[iilor curente, revizii tehnice çi repara[ii capitale pentru toate
mijloacele de transport din dotare, urmãreçte çi verificã executarea graficului de repara[ii
curente çi revizii tehnice în regie proprie programeazã repara[iile capitale la unitã[ile
specializate urmãrind respectarea termenelor de executare a lucrãrilor;
urmãreçte parcursurile realizate de autovehicule çi utilaje pe cicluri de repara[ii çi le
completeazã la zi fiçele de activitate zilnicã;
ŶŹ
stabileçte consumurile specifice de carburan[i çi lubrefian[i pe tipuri de utilaje çi urmãreçte
indicarea normelor de consum;
elaboreazã norme de lucru pentru utilaje speciale;
permite ieçirea utilajelor numai cu verificarea tehnicã efectuatã;
urmãreçte efectuarea controlului medical periodic çi a examenului psihologic de cãtre to[i
conducãtorii auto;
efectueazã spãlãri, gresãri, revizii tehnice (RT1, RT2) çi schimburi de ulei de motor çi
hidraulice ale utilajelor din dotare ;
executã repara[ii curente çi verificã starea tehnicã a utilajelor înainte çi la întoarcerea din
cursã ;
remediazã defec[iunile produse prin accident, cu respectarea dispozi[iilor legale privind
autorizarea acestora de cãtre organele de poli[ie ;
recondi[ioneazã çi confec[ioneazã anumite repere, în limitele permise de normele tehnice çi
de reglementãrile legale privind siguran[a în circula[ie ;
întocmeçte necesarul de piese de schimb, scule çi accesorii ;
asigurã çi rãspunde de folosirea eficientã a capacitã[ilor de transport, mecanizarea
proceselor de încãrcare çi descãrcare precum çi de reducerea continuã a consumului de
carburan[i çi lubrifian[i ;
întocmeçte documenta[ia pentru utilajele çi mijloacele de transport ce întrunesc condi[iile
de casare, çi o înainteazã conducerii spre analizã çi avizare;
înainteazã conducerii lista cu maçinile çi utilajele necesare completãrii parcului ;
organizeazã çi rãspunde de activitatea atelierului de între[inere çi repara[ii;
înainteazã conducerii lista de materiale çi piese de schimb necesare echipãrii mijloacelor
de transport , ce vor participa la deszãpezire;
stabileçte incintele pentru gararea mijloacelor de transport çi utilajelor çi ia mãsuri pentru
respectarea dispozi[iei date în acest sens;
nu permite folosirea în scop personal mijloacelor de transport;
verificã modul în care conducãtorii auto între[in utilajele sau mijloacele de transport pe care
lucreazã, nu permite intrarea în garaj a maçinilor murdare çi ieçirea celor care prezintã
defec[iuni;
rãspunde çi asigurã instruirea personalului cu privire la respectarea normelor de protec[ia
muncii;
rãspunde ca ieçirea în exterior a oricãrei adrese, situa[ii, planuri sã se facã numai prin
registratura institu[iei cu acordul conducerii;
întocmeçte zilnic situa[ia stãrii tehnice a parcului de utilaje pentru a stabili numãrul celor
care vor putea fi folosite în ziua urmãtoare;
asigurã completarea dosarelor cu date tehnice pentru utilajele din dotare, conform
reglementãrilor în vigoare;
elibereazã foile de parcurs, foile de consum, bonurile de transport, bonurile de lucru çi le
primeçte confirmate de beneficiar ;
face propuneri cu privire la planul de aprovizionare cu echipament de lucru çi de protec[ie,
materiale cu caracter igienico-saniatar ;
face propuneri privind necesarul de investi[ii, materiale, scule, etc;
çeful sec[iei are obliga[ia completãrii çi actualizãrii ori de câte ori este nevoie a atribu[iilor
individuale ale lucrãtorilor din subordine prin consemnarea în fiça postului;
Ŷź
Activitatea ŷ
1 Stabileçte starea tehnicà a mijloacelor de transport
O3 Analizarea rezultatelor verificärilor
O4 Luarea unei decizii privind receptia mijlocului de transport, în conformitate cu legislatia în
vigoare
O5 Completarea concluziilor privind starea tehnicä în documente de receptie çi de dare în
exploatare a mijlocului de transport
Unitatea de învå|are: Aplicatii practice de stabilire a stärii tehnice ale mijloacelor de
transport
Tema: Descriere generalä
Data:
Durata activitå|ii: 2 min
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: Prin aceastä activitate dorim sä vedem în ce mäsura vei putea analiza çi
concluziona rezultatele privind starea tehnicä a unui mijloc de transport

I. ReaIiza|i un portofoIiu care så corespundå punctuIui de vedere aI eIevuIui în raport cu
rezuItateIe verificårii autovehicuIuIui în expIoatare.
La sfârçitul activitã[ii compara[i çi schimba[i între voi materialele pe care le-a[i adunat.
Bibliografie sugeratã :
Cartea tehnicã a maçinii
Ìnternet
II. CompIeta|i spa|iiIe Iibere cu pår|iIe corespunzåtoare din acestea :
a) Factorii care influen[eazã durabilitatea pieselor automobilului sunt în func[ie de
condi[iile ...(1)...
b) Factorii care influen[eazã parametri de exploatare sunt : timpul de sta[ionare,
timpul de total de func[ionare a motorului, func[ionarea...(2)...a motorului, numãrul
total de....(3)...
c) Ìndicatorii care stabilesc starea corespunzãtoare a automobilelor sunt
distan[a parcursã de automobil...(4)...
durata de accelerare a automobilului pânã la ...(5)...
consumul de combustibil ...(6)...
ŶŻ
FI5Á DE DUCUMENTARE ŷ
AnaIiza rezuItateIor verificåriIor
Luarea unei decizii cu privire Ia recep|ia IucråriIor de reparare a mijIocuIui de transport
CompIetarea de documente
Într-un service auto autorizat, existã, de regulã, urmãtoarele departamente care pot lua
decizii cu privire la recep[ia lucrãrilor çi analiza rezultatelor:
· departament de service
· departament de piese de schimb
· departament tehnic
Managementul acestor departamente este realizat de:
O un responsabil de garan[ii (administrator) care trebuie sã gãseascã solu[ia tehnicã
O un responsabil de contracte care se ocupã de prestãrile de servicii care intervin çi elaboreazã
contractele de service pentru reparare, verificare, mentenan[ã etc
O un responsabil service, care trebuie sã asigure 24 de ore asisten[ã tehnicã incluzând çi
deplasarea la locul chemat
O responsabil de çcolarizare
O responsabil cu noile pachete de servicii, de exemplu pachetul ,mobilo¨ asigurã taxiul pentru
client în momentul când acesta îçi lasã maçina în atelier sau chiar maçinã de schimb pe
perioada repara[ie
Responsabilii compartimentelor enumerate mai sus analizeazã rezultatele din tipizatul
%ranzit çi Control Calitate pentru a putea evalua situa[ia realã a opera[iilor de repara[ie, a
testãrilor, verificãrilor efectuate în timpul lucrãrilor de repara[ie.
În %ranzit se regãsesc intrãrile în ateliere a automobilelor cu numele clientului, modelul
maçinii, ce revizie se executã, ce repara[ie, câte ore reprezintã manopera pe fiecare opera[ie în
parte, data intrãrii çi data ieçirii automobilului din atelier. Cu ajutorul datelor din acest formular se
poate realiza monitorizarea asupra manoperei ca numãr de ore çi respectarea termenelor de
execu[ie. Tot aici putem observa norma realizatã de mecanici, se pot calcula orele suplimentare
care le au aceçtia, pe zile, pe sãptãmânã.
Un alt document care este foarte important pentru analiza rezultatelor este fiça Control
calitate 1 care centralizeazã toate automobilele care au fost reparate çi au fost verificate, testate
conform Fiçei Control Calitate.
Dupã studierea acestor documente de comun acord se iau decizii care privesc
rentabilitatea unitã[ii în care se desfãçoarã lucrãrile de reparare din punct de vedere al
rentabilitã[ii, al modernizãrii sau optimizãrii anumitor tehnici de reparare, al formãrii personalului.
Toate aceste aduc la creçterea rezultatelor çi a performan[elor în domeniul repara[ilor
automobilelor.

Ŷ8
Fiça Tranzit"


Fiçå de controI de caIitate
Filiala_____________________
Data______________________
Nr.
înmatriculare
Client
Executat
de:
Reclama[ii la con[inutul
comenzii
Alte reclama[ii (cu fiça de
CONTROL CALÌTATE)
Probã mers
Început Sfârçit

PKW NFZ
Ŷ9

Activitatea Ÿ

2 oordoneazà activitàJile de întreJinere / îngrijire zilnicà a mijloacelor de transport
O 6 Stabilirea operatiilor de întretinere / îngrijire zilnicä a mijloacelor de transport

Unitatea de învå|are: Lucräri de întretinere zilnice
Tema: Lucräri de întretinere
zilnice la mijloace de
transport rutiere
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: .Cunoaçterea tipurilor de lucräri de întretinere zilnice

I. AIege|i varianta corectå din afirma|iiIe de mai jos:
. LucråriIe executate de personaIuI autocoIoanei sunt :
a. lucrãri ce se executã zilnic
b. lucrãri ce se executã periodic
c. lucrãri ce se executã alternativ
2. LucråriIe de între|inere sunt :
a. îngrijire zilnicã
b. repara[i curente
c. revizie tehnicã de gradul Ì
3. PIanuI de între|inere ziInicå cuprinde:
a. evitarea vârfurilor de trafic
b. evitarea transporturilor încruciçate çi goale
c. utilizarea ra[ionalã a tuturor mijloacelor de transport

II. Lucrând pe grupe de elevi, realiza[i pe parcursul unei sãptãmâni un miniproiect având ca temã
,ntreJinerea zilnicà a mijlocului de transport". Pentru realizarea miniproiectului, tine-[i cont de
urmãtoarea structurã:
- importan[a îngrijirii zilnice a mijlocului de transport
- succesiunea logicã a opera[ilor ce trebuiesc efectuate
ŷŴ
FI5Á DE DUCUMENTARE Ÿ

Lucrãrile de între[inere la automobile, semiremorci çi remorci constau din :
îngrijire zilnicã
spãlarea si curã[irea generala
revizia tehnicã de gradul Ì
revizia tehnicã e gradul ÌÌ
revizia tehnicã sezonierã
înlocuirea uleiului uzat din sistemul de ungere al motoarelor de automobile
Aceste lucrãri au un caracter de prevenire a uzurilor anormale si a defectelor tehnice ce
pot interveni în timpul exploatãri.
Îngrijirea zilnicã cuprinde lucrãri de pregãtire a automobilelor si remorcilor înainte de
plecarea si dupã sosirea lor din cursa. Lucrãrile de îngrijire zilnicã se executã de cãtre çoferii
titulari ai automobilelor fie în incinta unitã[ii, fie la locurile de parcare stabileçte în afara unitã[ii, în
timpul lor normal de lucru.
Spãlarea çi curã[irea generala a automobilelor costã din lucrãri ce au drept scop
men[inerea în stare de curã[enie a acestor mijloace de transport, pentru facilitarea efectuãrii
celorlalte lucrãri de între[inere.
Revizia tehnicã de gradul Ì constã în verificarea, reglarea, strângerea si ungerea
ansamblurilor çi sub ansamblurilor care intrã în compunerea automobilelor, în scopul men[inerii
stãrii lor tehnice corespunzãtoare si prevenirii defec[iunilor tehnice în parcurs.
Revizia tehnicã de gradul ÌÌ cuprinde pe lângã lucrãrile de revizie tehnicã de gradul Ì, o
serie de lucrãri suplimentare a cãror necesitate apare la o periodicitate mai mare.

ŷŵ
Activitatea Ź

2 oordoneazà activitàJile de întreJinere / îngrijire zilnicà a mijloacelor de transport
O 7 Planificarea resurselor necesare efectuärii activitätii de întretinere/îngrijire zilnicä a
mijloacelor de transport

Unitatea de învå|are: xtragerea din documentatia tehnicä (acte normative, cärti tehnice,
manuale de reparatii, instructiuni de exploatare) a informatiilor privind lucrärile de revizie
tehnicä necesare
Tema: Descriere generalä
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: ormarea capacitätii de a extragerea din documentatia a informatiilor privind
lucrärile de revizie tehnicä necesare.
1. Realiza[i un portofoliu propriu în care sã forma[i o bazã de date care sã con[inã:
acte normative
cärti tehnice
instructiuni de exploatare

La sfârçitul a douã sãptãmâni compara[i çi schimba[i între voi materiale pe care le-a[i adunat.
ŷŶ

FI5Á DE DUCUMENTARE Ź

Exploatarea tehnicã cuprinde probleme privitoare la asigurarea stãrii tehnice çi a mãsurilor
legate de buna func[ionare si echipare a automobilelor. Asigurarea stãrii tehnice optime
corespunzãtoare a automobilelor aflate in exploatare se ob[ine prin efectuarea la timp a
urmãtoarelor lucrãri de între[inere: controlul tehnic çi între[inerea care se executã periodic, la
termene prevãzute în normative. Executarea la timp, dupã anumite reguli precise, a lucrãrilor de
între[inere, are o importan[ã hotãrâtoare pentru exploatarea ra[ionalã a automobilului. Controlul
urmãreçte sã constate îndeplinirea condi[iilor tehnice pentru ca automobilele sã nu aibã defec[iuni
în exploatare. El se face înainte de plecarea in cursã, pe parcurs çi la înapoierea din cursã.
Se comandã înainte de plecarea în cursã sã se verifice :
starea tehnicã de func[ionare a automobilului
starea de curã[ire interioarã çi exterioarã a automobilului
func[ionarea frânelor
presiunea aerului in pneuri
existen[a actelor de bord
func[ionarea motorului la diferite tura[ii
În procesul de exploatare a automobilelor pot sã aparã çi defec[iuni datoritã fabrica[ie sau
proastei calitã[i a pieselor, uzurilor normale, conducerii greçite a automobilului, sau accidentale.
În acest caz se intervine cu repara[ii curente care sunt stabilite în cadrul controlului tehnic
efectuat.
ŷŷ

Activitatea ź

2 oordoneazà activitàJile de întreJinere / îngrijire zilnicà a mijloacelor de transport
O8 valuarea unui plan de îmbunätätire a activitätilor de întretinere / îngrijire zilnicä a
mijloacelor de transport
O9 laborarea unui plan de îmbunätätire a activitätilor de întretinere / îngrijire zilnicä a
mijloacelor de transport
Unitatea de învå|are: Coordonarea activitätilor de reparare a mijloacelor de transport
Tema: Descriere generalä
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: Prin aceasta activitate dorim sa vedem în ce mäsura poti dobândi deprinderea
de a evalua çi a planifica o revizie
. În tabeIuI de mai jos, în coIoana A sunt nota|i anumi|i termeni întâIni|i iar in coIoana B
defini|iiIe acestora.
Stabili[i care este asocierea corectã a termenilor cu defini[iile date.
Termeni sau expresii Definirea termeniIor sau a expresiiIor
1
Trasee
a Lucrãrile cuprinse în cadrul reviziei tehnice de gradul doi la care se
adaugã opera[iile specifice pregãtite automobilului
2 Revizie tehnicã
sezonierã
b Automobilele se caracterizeazã prin faptul ca pot circula in diferite
condi[ii de exploatare fãrã miçcãri giratori sau pericol de rãsturnare
3
Control tehnic
c Îndeplinirea condi[iilor tehnice pentru ca automobilele sã nu aibã
defec[iuni în exploatare
4 Stabilitate d Cãi de comunicare pe care automobilele circulã dupã un anumit
program
2. CompIeta|i spa|iiIe Iibere cu expresiiIe potrivite:
a. Evaluare modului în care se face între[inerea zilnicã a parcului auto este subordonatã
.(1).
b. Ìnventarierea lucrãrilor executate çi a pieselor consumate pentru reparãri se face.(2).
c. În cazul uzurilor premature a anvelopelor se face .(3). a autovehiculelor
3. RezoIva|i careuI de mai jos cu defini|iiIe date astfeI încât pe verticaIå så descoperi|i

ŷŸ

1. Coeficient de ................................. a parcursului (CUP)
2. Lucrãri pregãtitoare a automobilelor înalte çi la sosirea din cursã
3. .............................de transport mãrfuri
4. Periodicitatea lucrãrilor de între[inere
5. Condi[ii pentru o stare tehnicã corespunzãtoare
6. Controlul tehnic asupra defec[iunilor în exploatareZ

2

I

3

L

4

N

5

I

6

C

ŷŹ

FI5Á DE DUCUMENTARE ź
Evaluare modului în care se face între[inerea zilnicã a parcului auto este subordonatã
çefului autocoloanei care trebuie sã ia toate mãsurile pentru asigurarea în permanen[ã a unei
stãri tehnice corespunzãtoare a parcului auto.
Acest lucru se ob[ine prin urmãrirea executãrii la termenele scadente în totalitate çi de
bunã calitate a tuturor lucrãrilor de între[inere çi repara[ii curente conform normativelor curente.
În cadrul evaluãrii tehnice se verificã:
organizarea reviziilor de între[inere çi repara[ii curente zilnice
eviden[ele tehnice operative pentru a se stabili lucrãrile de între[inere scadente
situa[ia costului de carburan[i çi lubrefian[i
Se verificã starea anvelopelor çi se iau mãsuri pentru înlocuirea celor uzate.
În cazul uzurilor premature a anvelopelor se face verificarea tehnicã a autovehiculelor.
Se verificã eviden[a scaden[elor lucrãrilor de între[inere çi se emit foi de comandã.
Se executã lunar verificarea lucrãrilor executate çi a pieselor consumate.

Defectãrile pe parcurs pot fi:
F defectãri datoritã fabrica[iei sau proastei calitã[i a pieselor, care nu pot fi constatate
la recep[ie çi apar dupã un anumit parcurs, sau dupã solicitãri deosebite
F defectãri datorate uzurii normale a pieselor mecanismelor
F defectãri datorate între[inerii greçite sau neexecutate la timp
F defectãri datorate conducerii greçite a automobilului
F defectãri datorate exploatãrii în condi[ii grele : pe drumuri desfundate, la rampe
mari, cu suprasarcinã
F defectãri datorate îmbãtrânirii normale a pieselor care îçi pierd calitã[ile ini[iale
F defectãri accidentale
Planificare repara[iilor curente se fac la automobilele introduse în exploatare ca noi pânã
la casare. Re[inerea din exploatarea unui automobil pentru efectuarea de repara[ii curente nu se
fac periodic, aça cum se fac pentru lucrãrile de între[inere, ci de câte ori se iveste necesitatea
acestor repar[tii.
Necesitatea executãri repara[iilor curente se stabileçte cu ocazia controlului tehnic sau cu
ocazia efectuãri reviziilor tehnice de gradul Ì si ÌÌ.
Repara[iile capitale urmãresc sã readucã automobilele cât mai aproape de caracteristicile
ini[iale de fabrica[ie, pentru a le asigurã un nou ciclu de exploatare.
Cele mai frecvente, ca repara[ii curente se pot enumera:
F îndreptarea aripilor
ŷź
F retuçarea vopselei
F schimbarea garniturii de chiulasã
F schimbarea simeringurilor
F schimbarea membranei pompei de benzinã
F înlocuirea segmen[ilor
F înlocuirea radiatorului
F înlocuiri de piese izolate
F remedieri la tapi[erie, cabinã, platformã
Executarea la timp çi în bune condi[iide calitate a lucrãrilor de între[inere a automobilelelor
le asigurã o bunã stare tehnicã care implicã comsumuri reduce de combustibili, lubrefian[i ,
amvelope.
Repara[iile curente se efectueazã pe baza de foi de comandã, care se emit de garaj.
Consumul de piese çi materiale pentru repara[ii curente este stabilit prin normative auto
orientativ pentru un parcurs global de 10000km. Existã o normare de ore efectiv de lucru pentru
repara[ii curente, ilustratã în tabelul de mai jos.
FeIuI autovehicuIeIor Ore de Iucru pentru fiecare m efectiv parcurçi
F Autoturisme
F Autocamioane
F Autobuze
F Remorci

F 97
F 153
F 153
F 25


.
ŷŻ

Activitatea Ż

3 Planificà çi urmàreçte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaJia în
vigoare
O 10 xtragerea din documentatia tehnicä a informatiilor privind lucrärile de revizie tehnicä
necesare çi periodicitatea acestora
Unitatea de învå|are: Consemnarea lucrärilor de revizie executate în documente tipizate
specifice
Tema: Completarea
documentelor la
transporturile feroviare
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: ormarea capacitätii de a citi, lucra çi completa documente în vederea reviziilor
1. În anexele de mai jos, ave[i tabele necesare a fi completate în vederea realizãrii unei
prelungiri de RP la vagoane de marfã. Lucra[i pe grupe, folosindu-vã de informa[iile din
anexe çi din fiça de documentare aferentã activitã[ii.
ANEXA nr.
Metodologia de efectuare a prelungirii termenului de rp la vagoane marfã
FI$Á NÁS0RÁT0RI FRÂNÁ
vagon seria .... nr. ..........
Nr.
crt
Denumirea probei VaIori
admise Ob|inute
1 Continuitatea conductei generale:
- la diametrul conductei generale de aer de 1¨ sau
1 ¼¨, sã treacã bila cu diametrul:
Bila
X 18 mm (conductã 1¨)
X 19,5 mm (conductã 1 ¼)

2 Verificarea func[ionãrii robinetului semnalului de
alarmã
For[a de tragere a mânerului
10-25daN
Func[ioneazã
DA/NU
3 Etançeitatea conductei generale:
- pierderea de aer timp de 5 min. la presiunea
aerului de 6,5 bar în conducta generalã sã fie:
Maxim 0,1 bar
4 Etançeitatea întregii instala[ii de frânã:
- pierderea de aer timp de 2 min. la presiunea
aerului de 5 bar, în conducta generalã sã fie:
Maxim 0,15 bar
5 Presiunea maximã în cilindrul de frânã la o
depresiune în conducta generalã de aer de 1,5 bar
(frânare totalã) pe gol çi încãrcat
Vagon gol:
Vagon încãrcat:
..... bar
..... bar
6 Verificarea sensibilitã[ii la slãbire a frânei automate Se executã de depresiune
de 0,4 bar iar dupã
Slãbeçte
ŷ8
manipularea KD2 pe poz. ÌÌ,
frâna trebuie sã slãbeascã
Da/Nu
7 Verificarea func[ionãrii frânei de mânã:
complet strânsã
rãmâne rezervã
6-16 învârtituri
mm 5 spire filet

8 Proba de duratã:
- se efectueazã o frânare rapidã. Timp de 30 min.
trebuie sã se men[inã o presiune în cilindrul de
frânã pe pozi[ia încãrcat de:
Min. 2,7 bar
9 Verificarea lungimii cursei pistonului cilindrului de
frânã la o frânare totalã:
în pozi[ia ,gol¨
în pozi[ia ,încãrcat¨
Conform cap. VÌ pct. 9 din
Ìnstruc[ia 938/1986

10 Mãsurarea distan[ei dintre fa[a lateralã exterioarã
a ro[ii çi a sabotului de frânã
Min. 5 mm
11 Verificarea func[ionãrii regulatorului automat de
timonerie, conf. Ìnstruc[iei 938/1986, cap. VÌÌÌ

12 Verificarea func[ionãrii schimbãtorului ,Gol¨ ÷
,Încãrcat¨, conf. Ìnstruc[iei 938/1986.

13 Verificarea reglãrii timoneriei de frânã în func[ie de
diametrul ro[ii (în cazul strunjirii ro[ilor), conf. Ì.L.
nr. .....

14 Verificarea câmpului de lucru al regulatorului
automat de timonerie, conf. Ì.L. nr. .....
Mreal>Mcalculat Mreal
Zs=
Zr=
Za=
*M-(Zs+Zr+Za)=Mcalc=
*M=580 mm sau 430 mm în situa[ia vagoanelor de marfã noi, modernizate sau RK.
*M=500 mm sau 360 mm în situa[ia vagoanelor de marfã dupã RP.
Pentru calculul Zr çi Za se are în vedere uzura de 8 mm/roatã çi 155 mm/axã triunghiularã.
Numele
executantului
Func[ia
executantului
Data Semnãtura
0nitatea iepaiatoaie
Recep[ia MARFÄ
CFR


ŷ9

ANEXA nr. 2
METODOLOGÌA DE EFECTUARE A PRELUNGÌRÌÌ TERMENULUÌ DE RP LA VAGOANELE
DE MARFA FÌSA DE MASURATORÌ APARAT RULARE
VAGONUL TÌP ...................... NR. .........................
Numerotarea
osiilor, cu
fusurile
Nr. inmatric.al
osiei montate in
parcul CFR.
Este compus din:
-7 cifre vag. CFR
-6 cifre pt. vagon
Particular
Db(mm)
Diametrul
rotii masurat
in planul
cercului de
rulare
vaIori
minime cf.
Ìnstructiei
931)
Lb(mm)
Latime
bandaj(roata
monobloc)


135
+1
-2

K (mm)
Distanta
intre fetele
interioare
ale rotilor
1360
+2
-2

N(mm)
Distanta
intre fetele
exterioare
ale rotilor
1410-1426
qr(mm)
Cota
Min. 7
Ì (mm)
Ìnaltime
buza
roata


28-32,5
C(mm)
Grosime
buza
roata


25-33
Executia
controlului
ultrasonic
complet
(inclusiv
inscriptiile la
bandaje)


corespunde/nu
corespunde

Ì
1
2

ÌÌ
3
4
5
ŸŴ
ÌÌÌ
6

ÌV
7
8

Unitatea reparatoare:
Nume Nume
Functia Data Semnatura

Executant masuratori
Executant CUS
Receptia CFR MARFA
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ÿŵ
NEX ni ŷ
NET0B0L0uI BE EFECT0RE PREL0NuIRII TERNEN0L0I BE RP L vu0NE NRFÁ
FI$Á FINLÁ BE NÁS0RÁT0RI vu0N
vagon seria..........nr. ..............................................
Nr
crt
Benumiiea piobei Valori/condi[ii
Ìmpuse Ob[inute
1. Verificarea vizualã a vopsirii çi inscrip[ionãrii
vagonului
vagonul nu trebuie sã
prezinte por[iuni nevopsite,
ruginite, cu vopsea exfoliatã
pe mai mult de 20 % din
suprafa[ã precum çi inscrip[ii
ilizibile.
DA/NU
2. Joc la pãlãria arcului (numai pentru
vagoanele pe boghiu Y 25).
min. 5 mm
3. Verificarea integritã[ii cordoanelor de sudurã
la plãcu[ele manganoase (numai pentru
vagoanele pe boghiu Y 25).
nu se admit fisuri sau rupturi
ale cordoanelor de sudurã
DA/NU
4. Distan[a între brida arcului çi opritorul de arc
(numai în cazul vagoanelor pe 2 osii çi al
celor echipate cu boghiuri ORE çi H).
min. 15 mm
5. Verificarea jocului la glisiere (pietre de
frecare) însumat pe ambele pãr[i ale boghiului
(numai în cazul vagoanelor pe boghiuri
echipate cu glisiere) çi jocul însumat pe
diagonalã
12<J<24 mm
6. Verificarea grosimii sabo[ilor de frînã min. 20 mm
7. Verificarea integritã[ii podelei vagonului
(numai la vagoanele cu podea din lemn)
nu se admit scânduri rupte
sau lipsã.
DA/NU
8. Verificarea ungerii articula[iilor, cuplei cu
çurub çi a talerelor tampoanelor.
articula[iile se ung cu ulei iar
çurubul cuplei çi talerele
tampoanelor cu unsoare
consistentã.
DA/NU
Numele executantului Func[ia executantului Data Semnãtura
Unitatea reparatoare
Recep[ia CFR
MARFÄ


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŸŶ
FI5Á DE DUCUMENTARE Ż
În materialul de mai jos este prezentat o parte a O M 633 pentru modificarea
Ìnstruc[iei revizorului tehnic de vagoane nr. 250. Documentul se aflã în formã completã la
adresa de net: legislatie/reglementariFeroviare
Exemplul este dat pentru a putea extrage din documente oficiale informa[ii privind
lucrãrile de revizie tehnicã necesare çi periodicitatea acestora. În cazul de fa[ã materialul se
reviziile se referã la vagoane de trenuri çi mai exact la condi[iile de prelungire a acestora.

MÌNÌSTERUL LUCRÄRÌLOR PUBLÌCE
TRANSPORTURÌLOR çÌ LOCUÌN|EÌ
ORDÌNUL

Nr. ... din ....2003
pentru modificarea
Ìnstruc[iei revizorului tehnic de vagoane nr. 250
În temeiul prevederilor art. 5 lit.l din Regulamentul de organizare çi func[ionare a Autoritã[ii
Feroviare Române ÷AFER, anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind
organizarea çi func[ionarea Autoritã[ii Feroviare Române ÷ AFER çi ale art. 4 alin. (3) din
Hotãrârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea çi func[ionarea Ministerului Lucrãrilor
Publice, Transporturilor çi Locuin[ei,Ministrul lucrãrilor publice, transporturilor çi locuin[ei
emite urmãtorul
ORDÌN
Art. 1. - Ìnstruc[ia revizorului tehnic de vagoane nr. 250, anexã la Ordinul ministrului
transporturilor nr. 225/1997, cu modificãrile çi completãrile ulterioare, se modificã çi se
completeazã dupã cum urmeazã:
"Art. 45. Prelungirea termenului de revizie periodicã expirat la vagoane.
45. 1. Prelungirea termenului de revizie periodicã expirat la vagoanele de cãlãtori.
1.1. Men[inerea în circula[ie a vagoanelor de cãlãtori prin prelungirea termenului de revizie
periodicã se face în baza dispozi[iei scrise a conducerii operatorului de transport feroviar
public de cãlãtori.
1.2. Prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoanele de cãlãtori se poate face, în
func[ie de condi[iile constructive çi tehnice care determinã viteza de circula[ie, cu maximum
12 sau 18 luni, în douã sau respectiv trei etape denumite ,revizii tehnice intermediare de tip
RTÌ 1, RTÌ 2, RTÌ 3¨, în centre de între[inere, reparare çi/sau revizie tehnicã a vagoanelor
autorizate din punct de vedere tehnic de cãtre AFER çi care de[in agrement tehnic eliberat
de AFER pentru serviciul ,prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoane de cãlãtori¨,
astfel:
la vagoanele de cãlãtori cu viteza înscrisã pe vagon de 140 km/h sau mai mare, prelungirea
termenului de revizie periodicã se poate face cu maximum 18 luni, în trei etape: RTÌ 1, RTÌ 2,
RTÌ 3;
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ÿŷ
la vagoanele de cãlãtori cu viteza înscrisã pe vagon de 140 km/h sau mai micã (de tip
suburban seriile 1147, 2147, 2157) precum çi la vagoanele de cãlãtori, remorci çi vagoane
de serviciu de toate tipurile, cu viteza înscrisã pe vagon de 120 km/h sau mai micã,
prelungirea termenului de revizie periodicã se poate face cu maximum 12 luni, în douã
etape: RTÌ 2, RTÌ 3.
1.3. La fiecare etapã de prelungire a termenului de revizie periodicã se executã controlul
ultrasonic al osiilor montate.
1.4. Prelungirea termenului de revizie periodicã prin revizii tehnice intermediare se executã
în baza unui Caiet de sarcini care cuprinde obligatoriu urmãtoarele categorii de lucrãri:
1.4.1. verificarea încadrãrii în prevederile instruc[ionale a uzurilor pieselor çi
subansamblurilor;
1.4.2.demontarea capacelor de la cutiile de osie, verificarea stãrii de unsorii çi înlocuirea
acesteia, dupã caz;
1.4.3 efectuarea controlului ultrasonic al osiilor montate.
1.5. Verificarea stãrii tehnice a vagoanelor de cãlãtori la care se efectueazã prelungirea
termenului de revizie periodicã se face de cãtre o comisie constituitã din: conducãtorul
centrului autorizat sau înlocuitorul acestuia, împreunã cu un maistru de atelier sau çef de
turã vagoane dupã caz, delegatul beneficiarului, precum çi un revizor tehnic de vagoane.
1.6. Durata de prelungire a termenului de revizie periodicã, exprimatã în luni, se
inscrip[ioneazã în cadrul inscrip[iei de revizie periodicã, sub forma +nM, în care ,n¨
reprezintã numãrul lunilor. Ìnscrip[ionarea se face conform reglementãrilor specifice în
vigoare.
45. 2. Prelungirea termenului de revizie periodicã expirat la vagoanele de marfã.
2.1. Men[inerea în circula[ie a vagoanelor de marfã prin prelungirea termenului de revizie
periodicã se face în baza dispozi[iei scrise a proprietarului vagonului, dar numai cu acordul
operatorului de transport feroviar care a efectuat înmatricularea vagoanelor, în urmãtoarele
condi[ii:
2.1.1. Prelungirea termenului de revizie periodicã se poate face în centre de între[inere,
reparare çi/sau revizie tehnicã a vagoanelor, autorizate de cãtre Autoritatea Feroviarã
Românã ÷ AFER pentru prestarea serviciului "prelungirea termenului de revizie periodicã
(RP) la vagoanele de marf㨠çi care de[in agrement tehnic feroviar eliberat de Autoritatea
Feroviarã Românã ÷ AFER pentru acest serviciu, cu maxim 1 lunã pentru vagoanele de
marfã care circulã în regim "SS¨ çi maxim 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfã care
circulã în regim "S¨, conform reglementãrilor în vigoare.
Agrementul tehnic va men[iona perioada de prelungire a termenului de RP pentru care
acesta se acordã (se poate acorda agrement tehnic pentru prelungiri cu 1 lunã pentru
vagoanele de marfã care circulã în regim "SS¨ çi 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfã
care circula în regim "S¨, în func[ie de capacitatea unitã[ii prestatoare de a executa serviciul
"prelungirea termenului de revizie periodicã (RP) la vagoanele de marfã¨.
2.1.2. Pentru fiecare perioadã de prelungire a termenului de revizie periodicã, men[ionatã la
pct. 1.1. se executã controlul ultrasonic complet al osiilor montate.
2.2. Prelungirea termenului de revizie periodicã se executã pe baza "Metodologiei de
efectuare a prelungirii reviziei periodice¨, elaboratã de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã ÷
AFER pe baza propunerilor de la operatorii de transport feroviar care executã prelungirea çi
cuprinde, cel pu[in, urmãtoarele categorii de lucrãri:
2.2.1. efectuarea controlului ultrasonic complet la osiile montate (osia montatã dezlegatã de
la vehicul çi cutiile de osie demontate);
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŸŸ
2.2.2. verificarea încadrãrii în prevederile prezentei instruc[ii a uzurilor pieselor çi
subansamblurilor, remediindu-se defec[iunile constatate;
2.2.3. ungerea cu desfacere a cutiilor de osie pe cuzine[i la vagoanele echipate cu astfel de
cutii de osie;
2.3. Verificarea stãrii tehnice a vagoanelor la care se propune prelungirea termenului de
revizie periodicã se face de cãtre o comisie constituitã din conducãtorul centrului autorizat
sau înlocuitorul acestuia, împreunã cu un maistru de atelier, çef turã vagoane sau instructor
vagoane, dupã caz, precum çi un revizor tehnic vagoane.
2.4. Durata de prelungire a termenului de revizie periodicã, exprimatã în luni, se
inscrip[ioneazã în cadrul inscrip[iei de revizie periodicã, sub forma de +nM, în care ,n¨
reprezintã numãrul lunilor, aça dupã cum este ilustrat în anexa 13 pct. 30 din prezenta
instruc[ie. Pe lonjeroane, lângã inscrip[ia reviziei periodice, se inscrip[ioneazã descifrabil
data çi ini[ialele centrului (anexele 10, 11a çi 11b din prezenta instruc[ie) care a executat
prelungirea termenului de revizie periodicã.
2.5. Vagoanele de marfã la care termenul de revizie periodicã s-a prelungit, indiferent de
perioadã sau regimul de circula[ie, nu se încarcã cu mãrfuri destinate exportului.¨
Art. 2. - (1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin, Autoritatea Feroviarã
Românã ÷ AFER va elabora "Metodologia pentru prelungirea termenului de revizie periodicã
la vagoane de marfã¨.
Art. 3. - Societatea Na[ionalã de Transport Feroviar de Marfã "CFR Marfã¨-SA, Societatea
Na[ionalã de Transport Feroviar de Cãlãtori "CFR Cãlãtori¨-SA precum çi to[i ceilal[i operatori
de transport feroviar au obliga[ia de a duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea juridicã potrivit
legii.
Art. 5. - Cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrarã îçi înceteazã
aplicabilitatea.
Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Foaia Oficialã CFR çi în Buletinul AFER.
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŸŹ
METODOLOGIA
de efectuare a prelungirii termenului de revizie periodicã la vagoanele de marfã
conform prevederilor Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor çi locuin[ei nr. .

CUPRINS
Capitolul 1. GENERALÌTÄ|Ì
1.1. Obiect
1.2. Domeniul de aplicare.
1.3. Documente de referin[ã .
1.4. Clasa de risc .
Capitolul 2. CONDÌ|ÌÌ TEHNÌCE DE CALÌTATE .
2.1. Materiale, piese, scule çi instrumente de mãsurã
2.2. Caracteristici dimensionale çi constructive
2.3. Condi[ii tehnice generale privind execu[ia
Capitolul 3. NOMENCLATOR DE LUCRÄRÌ
3.1. Lucrãrile care se executa la prelungirea cu maxim 1 luna a termenului de revizie
periodica la vagoanele de marfã care circulã în regim "SS¨ çi cu maxim 3 luni a termenului
de revizie periodicã la vagoanele de marfã care circula în regim "S¨
3.2. Lucrãrile care se executã la prelungirea cu maxim 6 luni a termenului de revizie
periodicã la vagoanele de marfã care circulã în regim "S¨
3.2.1. Revizia çi repararea aparatului de rulare çi a boghiurilor
3.2.2. Revizia çi repararea çasiului
3.2.3. Revizia çi repararea aparatelor de trac[iune, ciocnire çi legare
3.2.4. Revizia çi repararea instala[iei de frânã
3.2.5. Revizia çi repararea cutiei vagonului
3.3. Lucrãrile care se executã la prelungirea cu încã 6 sau maximum 12 luni (într-o singurã
etapã) a termenului de revizie periodicã la vagoanele de marfã
Capitolul 4. VERÌFÌCAREA, CONTROLUL CALÌTÄ|ÌÌ çÌ RECEP|ÌA TEHNÌCÄ A
LUCRÄRÌLOR EFECTUATE
Capitolul 5. ÌNSCRÌP|ÌONARE
Capitolul 6. GARAN|ÌÌ
ANEXA nr. 1 Fiçã de mãsurãtori frânã
ANEXA nr. 2 Fiçã de mãsurãtori aparat de rulare
ANEXA nr. 3 Fiçã de mãsurãtori vagon
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ÿź

GENERALITÄ|I
Obiect
Prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoanele de marfã este posibilã numai în
cazul în care termenul inscrip[ionat pe vagon este mai mic de 6 ani. Prelungirea termenului
de revizie periodicã se poate face cu 1 lunã pentru vagoanele de marfã care circulã în regim
"SS¨ çi cu 3, 6 sau 12 luni pentru vagoanele de marfa care circulã în regim "S¨, în centre de
între[inere, reparare çi/sau revizie tehnicã a vagoanelor, autorizate din punct de vedere
tehnic de cãtre AFER çi care de[in agrement tehnic eliberat de cãtre AFER pentru serviciul
"prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoanele de marfa¨, acordat pentru prelungiri
cu 1, 3, 6 sau 12 luni, în func[ie de capacitatea unitã[ii respective de a îndeplini prevederile
prezentei metodologii.
Prezenta metodologie nu se aplicã la vagoanele cisternã la care este depãçit «Termenul
scaden[ei de verificare», inscrip[ionat pe corpul recipientului sau pe placa de timbru, dupã
caz.
DomeniuI de apIicare
Prelungirea termenului de revizie periodicã, denumit în continuare PTRP, la vagoane de
marfã care circulã în regim "S¨ sau "SS¨, se aplicã de cãtre unitã[i autorizate de AFER
conform OMT nr. 290/2000.
Controlul ultrasonic complet al osiilor montate este obligatoriu, conform Ìnstruc[iei 250, pct.
45B 2.1.
Documente de referin|å
1.3.1. Ìnstruc[ia revizorului tehnic de vagoane nr. 250/1997;
1.3.2. Ìnstruc[ia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare nr. 931/1986;
1.3.3. Proiect de Metodologie Feroviarã. CUTÌÌ DE OSÌE. Prescrip[ii tehnice pentru repara[ii
(elaboratã de AFER în anul 2000);
1.3.4. Ìnstruc[ia pentru repararea cadrelor de boghiuri de la vagoanele de marfã çi cãlãtori nr.
935/1988;
1.3.5. Ìnstruc[ia pentru verificarea çi repararea çasiurilor çi cutiilor vagoanelor de cãlãtori çi
marfã nr. 936/1991;
1.3.6. Ìnstruc[ie pentru repararea frânelor de vagoane nr. 938 completate cu fasciculele A,
B, C, D, E, F;
1.3.7. Ìnstruc[ie pentru repararea aparatelor de ciocnire, trac[iune çi legare de la vehiculele
feroviare nr. 937/1987;
1.3.8. Ìnstruc[iune pentru controlul ultrasonic, în serviciu, al osiilor montate de vagoane, 1993
- REFER R.A.;
1.3.9. Metodologie SNTFM, «Reparatii curente çi accidentale (RC/DA) la vagoane de
marfã», nr. 3.3.e/1103/2000;
1.3.10. Metodologie SNTFM, «Revizia rulãrii la vagoanele de marfã», nr. 3.3.e/644/2000;
1.3.11. Caiet de sarcini SNTFM, «Revizia intermediarã a frânei la vagoanele de marfã (RÌF1
çi RÌF2)», nr. 3.3.b/258/2000;
1.3.12. Ìnstruc[ia pentru repara[iile periodice la vagoanele de marfã, nr. 470.
CIasa de risc
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŸŻ
Conform OMT 290/2000 serviciul «Prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoane de
marfã» se încadreazã la clasa de risc 1A.
CONDI|II TEHNICE DE CALITATE
Materiale, piese, scule çi instrumente de mãsurã
Materialele çi piesele utilizate la lucrãrile ce se efectueazã cu ocazia prelungirii termenului de
revizie periodicã sunt cele prevãzute în documenta[ia tehnicã de execu[ie a vagoanelor de
marfã.
Materialele çi piesele ce concurã la siguran[a circula[iei vor fi procurate numai de la furnizori
feroviari autoriza[i AFER conform OMT nr. 290/2000.
Calitatea materialelor çi pieselor va fi garantatã de producãtorul acestora prin certificate de
calitate çi/sau declara[ii de conformitate, înso[ite de buletinele cu rezultatele încercãrilor çi
probelor prevãzute în documentele tehnice de referin[ã (standarde de produs, caiete de
sarcini, specifica[ii tehnice, etc.).
Dispozitivele de mãsurare çi monitorizare (echipamente de inspec[ie, mãsurare çi încercare)
trebuie sã fie atestate çi/sau verificate metrologic, conform legisla[iei în vigoare.
Caracteristici dimensionaIe çi constructive
Se vor respecta dimensiunile çi toleran[ele prevãzute în Ìnstruc[ia nr. 250/1997.
La vagoanele la care se prelungeçte termenul de revizie periodicã în baza prezentei
metodologii, se vor întocmi urmãtoarele fiçe de mãsurãtori:
Fiçã de mãsurãtori frânã (Anexa 1);
Fiçã de mãsurãtori aparat de rulare (Anexa 2).
Fiçã finalã de mãsurãtori vagon (Anexa 3).
Condi|ii tehnice generaIe privind execu|ia
Lucrãrile ce se vor executa vor fi conforme cu prevederile cuprinse în prezenta metodologie,
acestea trebuind sã asigure exploatarea vagonului în condi[ii depline de siguran[a circula[iei.
Pentru executarea prelungirii termenului de RP a vagoanelor de marfã sunt necesare linii
amenajate cu canal de vizitare, dotãri specifice çi personal calificat în vederea executãrii
lucrãrilor obligatorii prevãzute.
Controlul çi verificãrile cutiilor de osie, a pieselor componente ale acestora (rulmen[i, inele
interioare, unsoare, etc.) a fusurilor de osie çi a dispozitivelor de asigurare a rulmen[ilor pe
fusuri se vor executa într-un spa[iu special amenajat, închis, curat çi lipsit de praf çi
umezealã.
Piesele care nu se încadreazã în prevederile Ìnstruc[iei 250 çi ale prezentei metodologii, se
vor repara conform instruc[iilor de repara[ie (de la pct. 1.3) sau se vor înlocui cu piese noi ce
vor respecta documenta[ia tehnicã constructivã.
Nu se admite prelungirea termenului de revizie periodicã la vagoanele retrase din circulatie
datoritã locurilor plane çi/sau încãlzirii anormale a cutiilor de osii sau care au prezentat urme
datorate aruncãrii unsorii/uleiului pe la capacul din fa[ã sau din spate al cutiei de osie sau pe
la planele de separa[ie a corpului cutiei de osie, fãrã a fi eliminate cauzele care au produs
locurile plane çi/sau înlocuire subansamblelor care au produs încãlzirea. La aceste vagoane
prelungirea termenului de RP se efectueazã numai dupã repararea aparatelor de rulare çi a
boghiului în conformitate cu prevederile instruc[iilor de repara[ie prevãzute la pct. 1.3.
Controlul ultrasonic complet se executã de personal autorizat, iar procedura de control çi
condi[iile de acceptare/respingere vor fi în conformitate cu «Ìnstruc[iunile pentru control
ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER R.A. 1993».
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ÿ8
Rezultatele controlului ultrasonic vor fi consemnate într-o condicã specialã, conform
prevederilor din «Ìnstruc[iunile pentru control ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER
R.A. 1993».
Lucrãrile care se efectueazã la aparatul de rulare sunt dependente de situa[ia concretã
gãsitã la fiecare vagon çi fiecare osie montatã. În cazul în care se constatã defecte care
impun reprofilarea suprafe[elor de rulare sau înlocuiri de elemente ale osiilor montate
(bandaje, roti disc, etc.), lucrãrile de repara[ie çi verificare se executã într-un atelier
de rotãrie în conformitate cu Ìnstruc[ia nr. 931/1986.
Prelungirea termenului de revizie periodicã a vagoanelor de marfã se va executa în baza
unei tehnologii elaboratã de societatea executantã, având la bazã prevederile din prezenta
metodologie.
NOMENCLATOR DE LUCRÄRI
3.1. Lucrãrile care se executã la prelungirea cu maxim 1 lunã a termenului de revizie
periodicã la vagoanele de marfã care circulã în regim "SS¨ çi cu maxim 3 luni la vagoanele
de marfã care circulã în regim "S¨.
3.1.1 Verificarea încadrãrii aparatului de rulare, frânã çi a celorlalte subansamble ale
vagonului în limitele de uzurã prevãzute în Ìnstruc[ia nr. 250, prezentul ordin çi completarea
fiçelor de mãsurãtori prevãzute în Anexele 1, 2 çi 3.
3.1.2 Demontarea cutiilor de osie, verificarea pieselor componente çi a unsorii çi înlocuirea
acestora dacã este cazul.
3.1.3 Efectuarea controlului ultrasonic complet conform O.M.L.P.T.L. nr. ......................
Lucrãrile care se executã la prelungirea cu maxim 6 luni a termenului de revizie periodicã la
vagoane de marfã care circulã în regim "S¨
Revizia çi repararea aparatului de rulare çi a boghiurilor
3.2.1.1. Lucrãrile, verificãrile, mãsurãtorile, receptia, criteriile de calitate, care se executã la
prelungirea cu 6 luni a termenului de RP la vagoane de marfã, pentru aparatul de rulare, sunt
conforme cu «Specifica[ia tehnicã nr. 3.3.e/644/2000 Revizia rulãrii la vagoanele de marfã»
cu precizarea cã vor fi obligatoriu dezlegate de la vagon çi osiile montate prevazute cu ro[i
disc- bandaj. Controlul ultrasonic în aceastã situa[ie va fi complet çi conform cu
«Ìnstruc[iunile pentru control ultrasonic în serviciu al osiilor montate - REFER R.A. 1993».
Suplimentar, se vor controla inscrip[iile la bandaj conform «Metodologiei AFER nr.
3240/81/20.02.2001 pentru controlul ultrasonic (CUS) al bandajelor în zona inscrip[iilor ;
3.2.1.2. Verificarea dimensiunilor çi uzurilor pieselor çi subansamblelor boghiului care trebuie
sã se încadreze în limitele prevãzute de Ìnstruc[ia nr. 250/1997;
3.2.1.3. Verificarea existen[ei unor piese lipsã/defecte la subansamblele boghiurilor;
3.2.1.4. Dezlegarea boghiurilor çi ridicarea cutiei vagonului în vederea scoaterii boghiurilor;
3.2.1.5. Ridicarea boghiului çi scoaterea aparatului de rulare, îndrumarea aparatului de
rulare pe fluxul atelierului rotãrie;
3.2.1.6. Verificarea vizualã çi dimensionalã a amortizoarelor Lenoire de la boghiurile Y25Cs;
3.2.1.7. Repararea/înlocuirea conform prevederilor instruc[iilor de repara[ie nr. 931/1986 çi
935/1988 a pieselor çi subansamblelor boghiului la care au fost constatate defecte cuprinse
în Ìnstruc[ia nr. 250/1997;
3.2.1.8 Verificarea integritã[ii plãcii de uzurã a crapodinei çi dacã este cazul, înlocuirea
acesteia.
3.2.1.8. Ungerea articula[iilor;
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ÿ9
3.2.1.9. În cazul executãrii unor lucrãri care au necesitat demontarea unor piese sau
subansamble, remontarea tuturor pieselor componente ale boghiului çi efectuarea
mãsurãtorilor conform prevederilor Ìnstruc[iei nr. 935/1988 çi documenta[iei tehnice de
execu[ie a vagonului;
3.2.1.10. Lãsarea cutiei vagonului pe boghiuri, legarea boghiului çi legãturilor electrice de
punere la masã.
Revizia çi repararea çasiuIui
3.2.2.1. Verificarea traversei frontale, repararea acesteia, dacã este cazul;
3.2.2.2. Verificarea çi, dupã caz, repararea elementelor cadrului çasiului (lonjeroane,
traverse intermediare, traverse diagonale, etc.);
3.2.2.3. Verificarea modului de asamblare a echipamentelor montate pe çasiu;
3.2.2.4. Verificarea çi asigurarea jocului la glisiere (conform Ìnstruc[iei nr. 470/1972,
completatã cu prevederile actului DGMR nr. 311/2/LS/765 din 07.04.1992);
3.2.2.5. Verificarea çi remedierea defectelor la podeaua vagonului respectiv la clape, la
mecanismele de închidere, blocare çi readucere a clapelor în cazul vagonului Eacs.
Revizia çi repararea aparateIor de trac|iune, ciocnire çi Iegare
3.2.3.1. Verificarea vizualã a aparatelor de legare;
3.2.3.2. Verificarea vizualã a aparatelor de trac[iune;
3.2.3.3. Verificarea stãrii tehnice a tamponelor cilindrice, fãrã demontare, precum çi
verificarea montãrii acestora pe traversa frontalã;
3.2.3.4. Repararea/înlocuirea, conform Ìnstruc[iei nr. 937/1987 a aparatelor de legare,
trac|iune çi ciocnire Ia care au fost constatate defecte prevåzute în Instruc|ia nr.
25/997.
Revizia çi repararea instaIa|iei de frânå
Verificarea func[ionãrii instala[iei de frânã a vagonului se executã conform prevederilor
Anexei 1 la prezenta metodologie.
În cazul în care se constatã defecte, conform Ìnstruc[iei 250/1997, la instala[ia de frânã sau
la subansamble çi piese componente, acestea se vor repara, remedia çi verifica conform
prevederilor Ìnstruc[iei nr. 938/1986.
3.2.5. Revizia çi repararea cutiei vagonuIui
3.2.5.1. Verificarea, repararea/înlocuirea elementelor de rezisten[ã ale cutiei vagonului
(stâlpi, rame inferioare, rame superioare, etc.);
3.2.5.2. Verificarea, repararea/înlocuirea uçilor laterale çi frontale, obloane, [epuçe çi alte
accesorii demontabile ale cutiei;
3.2.5.3. Repararea por[iunilor de tablã ale cutiei fisurate/corodate;
3.2.5.4. Verificarea la vagonul cisternã a sistemelor de sigilare, a etançeitã[ii çi func[ionãrii
corespunzãtoare a robinetului central si a robinetelor laterale de golire precum çi existen[a
pe recipient a supapei de siguran[ã çi/sau de vacuum, dupã caz;
3.2.5.5. Verificarea existen[ei çi a stãrii sistemelor/dispozitivelor de punere la masã a
recipientului vagoanelor cisternã;
3.2.5.6. Verificarea stãrii tehnice corespunzãtoare a asamblãrilor demontabile (çurub - piuli[ã
crenelatã, etc.) de fixare a recipientului pe çasiu la vagoanele cisternã, respectiv a
îmbinãrilor sudate la fixarea recipientului pe çasiu;
3.2.5.7. Verificarea vizualã a acoperiçului, repararea/înlocuirea por[iunilor degradate;
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŹŴ
3.2.5.8. Refacerea inscrip[iilor neclare/incomplete/necorespunzãtoare;
3.2.5.9. Verificarea, repararea/înlocuirea accesoriilor fixe ale cutiei vagonului (scãri, trepte,
mânere, supor[i, etc.);
3.2.5.10. Verificãri specifice instala[iilor, dotãrilor, amenanjãrilor vagoanelor, în func[ie de
tipul acestora.
Lucrãrile care se executã la prelungirea cu incã 6 luni sau maxim 12 luni (intr-o singurã
etapã) a termenului de revizie periodicã la vagoanele de marfã
Lucrãrile care se executã sunt cele prevãzute la pct. 3.2., la care se adaugã urmãtoarele
verificãri çi lucrãri suplimentare:
3.3.1. Manevrarea vagonului pe o linie special amenajatã cu canal de vizitare çi vinciuri de
ridicare;
3.3.2. Ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri;
3.3.3. Controlul vizual al crapodinei superioare çi al elementelor de fixare ale acesteia pe
çasiu;
3.3.4. Controlul vizual al crapodinei inferioare, al pieselor intermediare de pe glisierele
laterale çi a elementelor de fixare ale acestora pe traverse;
3.3.5. Verificarea vizualã a articula[iilor timoneriei de frânã de pe boghiu çi de pe çasiu
(buloane, bucçe, splinturi, çaibe de asigurare, etc.);
3.3.6. Ungerea articula[iilor timoneriei de frânã, fãrã demontare, cu un amestec compus din
50% unsoare grafitatã çi 50 % ulei mineral nefolosit.
4. VERIFICAREA, CONTROLUL CALITÄ|II ÇI RECEP|IA TEHNICÄ A LUCRÄRILOR
EFECTUATE
Lucrãrile efectuate în cazul prelungirii termenului de revizie periodicã vor corespunde cu
condi[iile tehnice de calitate prevãzute în documenta[ia tehnicã de bazã a vagoanelor (partea
scrisã çi partea desenatã), astfel încât sã fie asiguratã func[ionarea çi exploatarea normalã a
vagoanelor în condi[ii de deplinã siguran[ã a circula[iei.
Verificarea calitã[ii lucrãrilor efectuate în cadrul PTRP se face de compartimentul de calitate
al societã[ii executante. Recep[ia finalã se va face de cãtre reprezentantul recep[iei CFR
MARFÄ, care va semna pe fiçele de mãsurãtori întocmite cu ocazia acestui tip de repara[ie.
Materialele çi piesele achizi[ionate de la diverçi furnizori vor fi înso[ite, în mod obligatoriu, de
declara[ii de conformitate semnate çi de recep[ia CFR.
Societatea prestatoare va asigura condi[ii corespunzãtoare pentru efectuarea recep[iei,
punând la dispozi[ia delegatului recep[iei CFR MARFÄ documenta[ia tehnicã necesarã,
dispozitivele de mãsurare çi monitorizare (D.M.M.) çi spa[iile aferente unei desfãçurãri
normale a activitã[ii de recep[ie.
5. INSCRIP|IONARE
Prelungirea termenului de RP se incrip[ioneazã pe çasiul vagonului, într-un chenar desenat
în continuarea chenarului ultimei revizii periodice, în care se vor inscrie «nM», în care «n»
reprezintã numãrul lunilor, urmate de data çi ini[ialele societã[ii reparatoare.
6. GARAN|II
Tratarea defectelor în termen de garan[ie se face conform prevederilor OMT nr.
490/28.06.2000.
În perioada termenului de garan[ie, societatea executantã rãspunde de toate defectele
nedescoperite în timpul controlului çi verificãrilor efectuate în cadrul prelungirii termenului de
RP.
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Źŵ
Societatea executantã rãspunde de calitatea lucrãrilor din cadrul PTRP conform instruc[iei
906/1983 (în condi[ii normale de exploatare çi între[inere a vagoanelor) çi în conformitate cu
prevederile clauzelor contractuale.
Prezen[a reprezentantului recep[iei CFR MARFÄ la verificãrile çi controalele lucrãrilor
executate nu scuteçte de responsabilitate societatea reparatoare.
Termenul de garan[ie este de 1 respectiv 3 luni pentru prelungirea termenului de RP cu 1
respectiv 3 luni çi de 6 luni pentru prelungirea termenului de RP cu 6 sau 12 luni.
Societatea executantå va |ine eviden|a defectåriIor în termen de garan|ie a vagoaneIor
reparate, conform unei proceduri de Iucru proprii.
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŹŶ
Activitatea 8

3 Planificà çi urmàreçte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaJia în
vigoare
O 11 laborarea unui plan de activitäti pentru realizarea reviziilor tehnic

Unitatea de învå|are: laborarea unui plan de activitäti
Tema: PIan de activitå|i
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: #ealizarea unui plan de activitäti

1. Realiza[i un plan de activitàJi pentru a realiza o revizie tehnicã pentru instala[ia electricã
a unui geam al autovehiculului din dotare care sã urmãreascã:
a. starea circuitului electric
b. sensul curentului electric
c. efectuarea mãsurãtorilor în punctele alese
d. punctele de contact
e. conectorii
f. modul de func[ionare al motoraçului electric

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Źŷ
FI5Á DE DUCUMENTARE 8
PIanificarea reviziiIor tehnice

Procesul de transport cuprinde:
pregãtirea automobilelor pentru plecarea în cursã
încãrcarea mãrfurilor sau îmbarcarea cãlãtorilor în automobile
asigurarea încãrcãturilor pentru prevenirea unor accidente
pregãtirea automobilelor çi mãrfurilor pentru descãrcare.
descãrcarea mãrfurilor.

Procesul de transport se împarte în cicluri.
Prin cicluri se în[elege activitatea automobilului de la intrare panã la înapoierea în garaj.
Executarea transporturilor cu automobile se face pe baza unor programãri çi a unei
repartizãri corecte a materialului rulant.
Lucrãrile de între[inere çi reviziile tehnice au caracter de prevenire a uzurilor anormale çi
a defec[iunilor tehnice ce pot interveni în timpul exploatãrii.
Revizia tehnicã de gradul Ì constã din verificarea, reglarea, strângerea çi ungerea
ansamblurilor si subansamblurilor care intrã în compunerea automobilelor în scopul
men[inerii stãrilor tehnice corespunzãtoare çi prevenirii defec[iunilor tehnice în parcurs.
Revizia tehnicã de gradul ÌÌ cuprinde pe lângã reviziile de gradul Ì o serie de lucrãri
suplimentare a cãror necesitate apare la o periodicitate mai mare.
Revizia tehnicã sezonierã constã din lucrãrile cuprinse în cadrul reviziei de gradul ÌÌ la
care se adaugã opera[iile specifice pregãtirii automobilelor in perioadele de vara si de iarna.
Timpul pentru executarea lucrãrilor de revizie se face pe grupe de automobile în func[ie
de indica[iile date de cãtre cartea tehnicã.
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŹŸ

Activitatea 9
3 Planificà çi urmàreçte realizarea reviziilor tehnice în conformitate cu legislaJia în
vigoare
O 12 Monitorizarea activitätilor de revizie tehnicä realizate într-o situatie datä
O 13 Completarea documentelor necesare pentru intrarea/ieçirea mijloacelor de
transport din reviziile tehnice

Unitatea de învå|are: Monitorizarea activitätilor de revizie tehnicä realizate într-o situatie
datä (consemnarea lucrärilor de revizie executate în documente tipizate specifice).
Tema: Monitorizarea
reparärii autovehiculelor
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: .ormarea deprinderii de a monitoriza reviziile mijloacelor de transport

. În tabeIuI de mai jos ave|i în coIoana A nota|i anumi|i termeni iar în coIoana B
defini|iiIe acestora.
Stabili[i care este asocierea corectã a termenilor cu defini[iile date.
Termeni sau expresii Definirea termeniIor sau a expresiiIor
1
Revizie tehnicã
de gradul Ì
a
Repara[ia prin care automobilul revine la caracteristicile çi la
starea tehnicã la darea în exploatare
2
Repara[ii
capitale
b
Unghiul cuprins intre planul de bazã al automobilului si un plan
tangent la suprafa[a anvelopelor
3 Unghiul de atac c
Parcursul conven[ional ce [ine seamã de solicitarea motorului
în exploatare
4
Parcurs
echivalent al
unui automobil
d
Verificarea, reglarea, strângerea çi ungerea ansamblurilor care
intrã în compunerea automobilelor

2. AIege|i variantå corectå de Ia afirma|iiIe de mai jos:
2. Îngrijirea ziInicå cuprinde:
a. lucrãri de pregãtire a automobilelor înainte de plecarea in cursã
b. lucrãri periodice
c. spãlarea çi curã[irea generalã
2.2 Revizia tehnicå de graduI I costå din:
a. verificarea, reglarea, strângerea ansamblurilor automobilului.
b. opera[ii specifice pregãtirii automobilului în vederea exploatãrii
c. între[inere tehnicã greçitã sau neexecutatã la timp
2.3 ControIuI tehnic urmåreçte:
a. starea tehnicã de func[ionare a automobilului
b. func[ionarea frânelor direc[iei çi a farurilor
c. starea de curã[enie interioarã çi exterioarã automobilului
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŹŹ
FI5Á DE DUCUMENTARE 9
Monitorizarea activitå|iIor de reparare a autovehicuIeIor
Monitorizarea lucrãrilor de reparare se face de persoanele abilitate sã facã acest
lucru:
O Maistrul, tehnicianul
O çeful de atelier
O Consultantul de recep[ie
Aceçtia verificã tot fluxul tehnologic, dacã toate documentele sunt completate corect,
dacã au fost respectate termenele, dacã au fost respectate procedurile de calitate.

Maistrul, (tehnicianul), trebuie sã aibã o pregãtire în domeniul electromecanic.
Atribu[iile lui sunt prevãzute çi în fiça postului çi sunt de tipul:
O verificã çi supravegheazã ca lucrãrile de repara[ii sã se execute conform standardelor
în vigoare çi la termenul stabilit cu clientul
O efectueazã testarea electronicã (circa 80% din componentele unui automobil modern
sunt controlate electronic prin intermediul unui sistem de senzori)
O verificã documentele din incinta atelierului Comanda de lucru, Comanda
suplimentarä, Bonurile de consum çi supravegheazã ca piesele prevãzute sã fie
montate corect
O executã proba func[ionalã pe standuri specializate în func[ie de repara[iile efectuate
de cãtre mecanic
eful de atelier face verificarea din punct de vedere tehnic çi economic.
O executã proba de drum dupã verificarea pe standurile specializate care se face la
finalizarea lucrãrilor de repara[ii
O verificã închiderea Comenzii, Comenzii suplimentare
Consultantul de receptie
O transmite çefului de atelier documentele conform cãrora se executã lucrãrile.
O verificã dacã lucrãrile sunt efectuate în termenul stabilit.
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Źź

Activitatea ŵŴ
4 Monitorizeazà activitàJi de reparare a mijloacelor de transport
O 14 Inventarierea activitätilor de reparare
O 15 laborarea unui plan de monitorizare
O 16 valuarea activitätilor de reparare realizate
O 17 laborarea unui plan de îmbunätätire a activitätii de reparare
Unitatea de învå|are: valuarea activitätilor de reparare realizate (respectarea
instructiunilor de reparare, a fiçelor operationale, a normelor de tehnica securitätii muncii,
calitatea lucrärilor executate)
Tema: Activitäti de reparare
Data:
Durata activitå|ii:
NumeIe eIevuIui:
Obiectiv: ormarea capacitätii de a inventaria activitäti de reparare, de a evalua reparatia
çi de a elabora mäsuri de îmbunätätire a reparatiei.
I. Studiu de caz!
. Grupa ÷ Cunoscând cã într-o perioadã de timp de 30 zile într-un parc auto
func[ioneazã 100 mijloace de transport, determina[i care este coeficientuI de utiIizare
aI parcuIui auto. Automobilele zile active este 2400 çi a fost luatã din eviden[a de
exploatare.
2. Grupa 2 ÷ Cunoscând cã într-o perioadã de timp de 30 zile într-un parc auto
func[ioneazã 100 mijloace de transport, determina[i care este coeficientuI de stare
tehnicå a parcuIui auto. Automobilele zile active este 2700 çi a fost luatã din eviden[a
de exploatare.
3. Grupa 3 ÷ Cunoscând cã într-o perioadã de timp de 30 zile un mijloc de transport a
parcurs 6000km, calcula[i determina[i parcursul mediu zilnic.
RECOMANDARE: La sfârçitul activitã[ilor, prezenta[i rezultatele çi specifica[i în ce categorie
de indicatori intrã indicatorii calcula[i de fiecare grupã.

II. CompIeta|i spa|iiIe Iibere din organigrama de mai jos:Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŹŻ

IV. Enumera|i norme de securitatea muncii care trebuie respectate în timpuI
expIoatårii mijIoaceIor de transport.

V. CompIeta|i spa|iiIe din careuI de mai jos cu ajutoruI defini|iiIor date:
. se face pentru a verifica mijlocul de transport
2. este un indicator referitor la raportul cantitate-calitate
3. este indicat a se înlãtura
4. perioada de... la care se realizeazã verificãri tehnice
5. foaie de.. ce se completeazã de cãtre çofer
6. lungime
7. cu ajutorul lui se çtie care este situa[ia materialelor dintr-un depozit
8. Tren , automobil, avion, vapor. Toate reprezintã un.. de transport.
9. "Papucii¨ unui automobil
. Altã categorie de indicatori întâlni[i în exploatarea mijloacelor de transport


I

2
N

3


D


4

I

5

C

6

A

7

T


8

O


9

R
I


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ź8

FI5Á DE DUCUMENTARE ŵŴ
EvaIuarea activitå|iIor de reparare reaIizate

Repararea unui mijloc de transport presupune o etapã de determinare a defectului çi
o etapã de repararea efectivã . De aceea în procesul de exploatare a mijloacelor de
transport se impune realizarea unui plan reparare care sã vizeze:
F obiectul reparãrii (caracterizat prin anumi[i parametrii de stare)
F parametrii de reparare
F mijloacele tehnice de reparare
F metode de organizare a proceselor tehnologice de reparare
Structurarea sistemului de reparare urmãreçte evolu[ia stãrii tehnice a mijlocului reparat,
deci modificarea parametrilor de stare, în urmãtorii paçi:
alegerea parametrilor de reparare
stabilirea valorilor nominale çi limitã ale acestora
determinarea mijloacelor çi procedeelor tehnice de mãsurare a valorilor
efective ale parametrilor de reparare selecta[i

SarciniIe expIoatårii tehnice

Asigurarea stãrii tehnice corespunzãtoare a automobilelor urmãreçte sã creeze
condi[ii pentru respectarea condi[iilor tehnice de exploatare, sa prelungeascã cât mai mult
durata de serviciu al automobilelor, sã permitã efectuarea de parcursuri cât mai lungi fãrã
repara[ii.
Asigurarea stãrii tehnice optime al automobilelor se ob[ine prin efectuarea la timp a
lucrãrilor de între[inere cum ar fi: controlul tehnic çi între[inerea.
Controlul tehnic urmãreçte sã constate îndeplinirea condi[iilor tehnice pentru ca
automobilele sa nu aibã defec[iuni în exploatare.
Controlul tehnic se face înaintea plecãrii în cursã çi la sosirea din cursã.
Înainte de plecare trebuie sã se verifice pierderile de combustibil pierderile de ulei
pierderile de apa reglarea frânelor controlul presiunilor pneurilor çi curã[irea interioarã çi
exterioarã a automobilului.
Repara[iile urmãresc sã readucã automobilele la caracteristicile ini[iale de fabrica[ie
pentru a le asigura un nou ciclu de exploatare.
Automobilele a cãror repara[ie a fost terminatã i se face o recep[ie çi o predare cãtre
beneficiar.

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Ź9
FI5Á DE DUCUMENTARE ŵŵ
Indicatorii tehnico - economici ai mijIoaceIor de transport rutiere

Aceçtia se împart în categorii:
. Ìndicatori ai timpului de utilizare a automobilului
2. Ìndicatori ai utilizãrii parcursului automobilului
3. Ìndicatori ai capacitã[ii de transport a automobilului
Pentru cunoaçterea zilnicã a stãrii tehnice a parcului de automobile, la nivel de
autocoloane, se completeazã un formular numit T
3
cu nota[iile din tabel.
*Acelaçi formular se întocmeçte pentru autobasculante çi la fel pentru remorci.
LEGENDÄ:
RT ÷ numãrul mijloacelor de transport aflate în revizie tehnicã
RC - numãrul mijloacelor de transport aflate în repara[ii curente
TG - numãrul mijloacelor de transport imobilizate datoritã defec[iunilor în perioada termenului de garan[ie
AC - numãrul mijloacelor de transport imobilizate în açteptarea aprobãrii documenta[iei de casare
LP - numãrul mijloacelor de transport imobilizate în lipsã de piese
LA - numãrul mijloacelor de transport imobilizate în lipsã de anvelope
LC - numãrul mijloacelor de transport imobilizate în lipsã de combustibil
LS - numãrul mijloacelor de transport în lipsã de çoferi
X - numãrul mijloacelor de transport
DI- numãrul mijloacelor de transport imobilizate din cauza drumurilor inpracticabile
Stoc - numãrul mijloacelor de transport imobilizate prin stocarea lor
AutomobiIe ziIe - inventar Azi) cuprind:
. automobile zile active (în circula[ie)
2. automobile zile aflate în diferite imobilizãri din cauze:
tehnice
de exploatare
alte cauze
AutomobiIe ziIe - active Aza) cuprind automobilele zile aflate în circula[ie,
indiferent de durat de lucru în afara garajului.
SÌTUA|ÌA STÄRÌÌ TEHNÌCE A PARCULUÌ
Pentru transportul de marfã
Data....... FORMULAR T3
AUTOBAZA______________________
AUTOCOLOANA________________________
&
n
i
t

d
e

t
r
a
n
s

Z/C
Autocamioane*
Maçini zile Ìmobilizãri pe cauze
Ìnv.
A.Z.Ì.
Plan
A.Z.a.X.
CUP
Real
A.Z.a.
tehnice exploatare
A
l
t
e

c
a
u
z
e

R
.
T
.

R
.
C
.

R
.
K
.

A
R
K

T
G

A
C

L
P

L
A

L
G

L
S

X

D
S

D
Ì

S
t
o
c

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŴ
AutomobiIe ziIe - bune Azb) cuprind automobilele zile aflate în stare tehnicã
corespunzãtoare nevoilor exploatãrii, indiferent dacã ele sunt sau nu în circula[ie.
AutomobiIe ziIe - sta|ionåri Azs) cuprind automobilele aflate în diferite imobilizãri
din cauze:
tehnice
de exploatare
alte cauze

În func[ie de corela[ia Azi, Azb, Azs, schema bilan[ a utilizãrii parcului auto inventar,
exprimatã, în ore, se poate reprezentã astfel:În organigrama de pe folia de proiec[ie de la aceastã fiçã de documentare este
reprezentatã situa[ia zilnicã a stãrii tehnice a parcului de automobile , a situa[iei pe cauze, la
nivelul autocoloanelor çi al automobilelor, în decurs de 24h.


Indicatorii timpuIui de utiIizare a mijIocuIui de transport rutier
Aceçtia cuprind:
coeficien[i de utilizare a parcului - CUP= Aza/Azi
coeficien[i de stare tehnicã a parcului ÷ CST= Azb/Azi
coeficien[i de utilizare a timpului unei zile de lucru - CUZ= Aoa/Aoi

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŵ


Indicatorii utiIizårii parcursuIui mijIocuIui de transport
Aceçtia cuprind:
coeficien[i de utilizare a parcursului ÷ CUP
s
= L
p
/L
parcursul mediu zilnic ÷ PMZ= L/Aza
distan[a medie de transport - D
m
= T
k
/T
unde: L
p
= numãr de km parcurçi cu încãrcãturã, L ÷ numãr de km totali, T
k
÷
volumul parcursului mãrfurilor exprimat în tone kilometri, T ÷ cantitatea mãrfii
transportate


Indicatorii utiIizårii capacitå|ii de transport a mijIocuIui de transport
Aceçtia cuprind:
coeficientul de utilizare a tonajului CUT
coeficient de utilizare a locurilor CUL
coeficient de utilizare a capacitã[ii de transport CUC
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŶ
FOLIE PROIEC|IE

Automobile ore
inventar (A.O.Ì.)
Automobile ore
active
(A.o.a.)
Automobile ore
sta[ionãri
(A.o.s.)
Automobil ore în
circula[ie (A.O.c.)
Automobil ore în
sta[ionare pe traseu
(A.o.s.tr.)
Automobile ore în circula[ie
încãrcate (A.o.c.i)
Automobile ore în circula[ie
fãrã încãrcãturã (A.o.c.g)
Automobile ore sta[ionare
pe traseu din cauze de
exploatare (A.o.s.tr.e.)
Automobile ore sta[ionare
pe traseu din cauze tehnice
(A.o.s.tr.t.)
Automobile ore sta[ionare
din cauze organizatorice
(A.o.s.tr.o.)
Automobile ore sta[ionare
la încãrcarea mãrfii
(A.o.s.tr.i.)
Automobile ore
sta[ionare la încãrcarea
mãrfii (A.o.s.tr.i.)
Automobile ore
sta[ionãri datorate
exploatãrii (A.o.s.e.)
Automobile ore
sta[ionãri datorate
altor cauze
(A.o.s.a.c.)
Automobile ore sta[ionãri
pentru între[inere
(A.o.st.î.)
Automobile ore sta[ionãri
pentru repara[ii (A.o.st.r.)
Automobile ore
sta[ionãri(Aos)
Automobile ore
sta[ionãri(Aos)
Automobile ore
sta[ionãri(Aos)
Automobile ore
sta[ionãri(Aos)
Automobile ore
sta[ionãri(Aos)
Automobile ore
sta[ionãri din cauze
tehnice (A.o.s.t.)
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŷ
FI5Á DE DUCUMENTARE ŵŶ
EvaIuarea activitå|iIor de reparare reaIizate - respectarea normeIor de
tehnica securitå|ii muncii

În societã[ile comerciale de transport auto, cât çi în cele de repara[ii a automobilelor,
urmãrirea respectãrii mãsurilor çi normelor de tehnicã a securitã[ii muncii revine salaria[ilor.
Protec[ia muncii face parte integratã din procesul de muncã, având ca scop asigurarea celor
mai bune condi[ii de muncã, prevenirea accidentelor de muncã çi a îmbolnãvirilor
profesionale.
În scopul eliminãrii pericolului de accidentare la locul de muncã este necesar sã se
implementeze proceduri clare cu privire la sãnãtatea çi securitatea muncii, astfel încât sã se
asigure respectarea tuturor normelor (generale çi specifice postului, respectiv lucrãrii
executate).
Ìatã câteva exemple de astfel de reguli generale:
muncitorii vor avea o îmbrãcãminte de lucru corespunzãtoare (salopetã sau halat), care
trebuie sã fie strânsã pe corp, iar hainele încheiate;
muncitorii care executã efectiv opera[iile de demontare-montare trebuie sã cunoascã
ordinea tehnologica a opera[iilor, precum çi normele de utilizare corectã a sculelor çi
dispozitivelor; este interzisa folosirea sculelor çi uneltelor decalibrate, uzate sau
deteriorate, precum çi folosirea unor improviza[ii în lipsa celor corespunzãtoare.
muncitorii trebuie sã fie informa[i în legãturã cu pericolele la care se expun în cazul
nerespectãrii procesului tehnologic de demontare-montare;
demontarea instala[iei electrice sau a unor elemente componente ale instala[iei
electrice, se va face dupã scoaterea bateriei de acumulatoare, pentru a se evita
producerea unui scurtcircuit, care sã conducã la incendierea automobilului, la
descãrcarea for[atã a bateriei sau deteriorarea ei prematurã.
repararea, ungerea sau curã[irea unor elemente ale instala[iei de aprindere se face
când motorul nu func[ioneazã
înainte de demontare, locurile de muncã trebuie sa fie men[inute în stare curatã çi sã
fie bine luminate.
Spa[iile în care se efectueazã lucrãri de reglare a automobilului cu motorul în
func[iune trebuie sã fie bine ventilate çi prevãzute cu conducte de captare a gazelor de
eçapament.
Existã çi norme speciale, cum ar fi, de exemplu cele care asigurã securitatea muncii
în timpul montajului çi exploatãrii acumulatoarelor electrice:
O încãrcarea, între[inerea çi repararea bateriilor de acumulatoare se efectueazã în încãperi
anume destinate (sta[ii de încãrcare);
O încãperile pentru încãrcarea bateriilor vor fi prevãzute cu instala[ii de ventila[ie;
O instala[iile electrice de luminã çi for[ã din sta[ia de încãrcare vor fi protejate contra
exploziilor;
O prepararea electrolitului pentru acumulatoarele cu plumb se face într-un vas de sticlã,
amestecând tot timpul cu un baston de ebonitã sau sticlã;
O umplerea bateriilor cu electrolit se face cu ajutorul unui vas special din por[elan sau
sticlã;
O în cazul în care un muncitor a fost stropit cu acid sulfuric, el trebuie sã-çi spele de îndatã
locul atins cu apã multã çi apoi sã-çi aplice un tampon cu o solu[ie de 2 g clorurã de
sodiu dizolvatã în 250 g apã;
O electricienii care lucreazã în sta[ii de încãrcat acumulatoare sunt echipa[i cu
îmbrãcãminte de protec[ie, care constã în: hainã çi pantaloni de lânã, mãnuçi çi cizme
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŸ
de cauciuc, ochelari de protec[ie; pentru protec[ia pielii, muncitorul trebuie sã-çi ungã
fa[a çi mâinile cu vaselinã;
O în timpul executãrii lucrãrii practice, muncitorii trebuie sã poarte echipament de lucru çi
de protec[ie corespunzãtor lucrãrilor efectuate;
O uneltele, dispozitivele çi aparatele de mãsurat vor fi verificate înainte de utilizare.

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŹ
Solu(ionarea activitã(ilor
Solu(ia activitã(ii ŵ - evaluare ini(ialã

. Preciza|i ceI pu|in douå din caIitå|iIe de expIoatare aIe automobiIeIor :
. este determinatã de productivitatea çi costul transportului
2. simplitatea çi uçurin[a conducerii çi între[inerii automobilului

2. CompIeta|i spa|iiIe Iibere cu expresiiIe potrivite:
a. (1) - calitã[ile de trac[iune; (2) - frânare
b. (3) - consumul
c. (4) - mãreascã
3. În careuI de mai jos sunt termeni specifici automobiIeIor. Descoperi[i aceçti termeni
cu ajutorul defini[iilor date astfel încât pe verticalã ve[i descoperi o opera[ie tehnologicã des
folositã.
1 R E V Ì Z Ì E
2 C R E M A L Ì E R Ä
3 S U P A P Ä
4 A R B O R E
5 D Ì S T R Ì B U Ì T O R
6 D E M A R O R
7 A L T E R N A T O R U
8 B Ì E L Ä


4. StabiIi|i trei caracteristici aIe expIoatårii tehnice
Oricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte.
sã garanteze efectuarea circula[iei pe drumurile publice çi în interiorul unitã[ilor, a
çantierelor în depline condi[ii de siguran[ã , cu viteza tehnicã çi comercialã cea mai
indicatã, folosind la maximum capacitatea de încãrcare
sã evite uzura prematurã a pieselor çi agregatelor prin respectarea prescrip[iilor tehnice
de exploatare çi mãsuri de verificare, între[inere çi repara[ii
sã prelungeascã durata de serviciu a autovehiculelor çi sã reducã la minimum imobilizãrile
din cauze tehnice çi cheltuielile de repara[ii
sã creeze condi[ii pentru utilizarea la maximum a tuturor caracteristicilor tehnice çi de
exploatare ale autovehiculelor çi pentru realizarea unor indici înal[i de utilizare
sã permitã efectuarea de parcursuri cât mai lungi fãrã repara[ii, sau cu repara[ii minim
sã elimine orice cauze care ar putea duce la accidentãri în timpul circula[iei din motive
tehnice
5. StabiIi|i trei caracteristici aIe expIoatårii comerciaIe


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źź
Oricare din aceste caracteristici enumerate sunt considerate corecte.
planificarea çi programarea autovehiculelor pentru efectuarea transporturilor
controlul activitã[ii autovehiculelor pentru efectuarea sarcinilor de transport
eviden[a realizãrilor autovehiculelor (presta[ii çi indicatori de utilizare)
stabilirea de rela[ii cu beneficiarii pe bazã de legi, instruc[iuni çi contracte de
presta[ii
legãtura cu beneficiarii pentru a efectua transporturile în condi[ii stabilite


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
źŻ
Solu(ia activitã(ii Ŷ

Procedeu de verificare Etape de realizare
Verificare ini[ialã
. Proba autovehiculului
2. Controlul static al autovehiculului
3. Mãsurarea geometriei
Verificare în timpul
rodajului
. Testarea autovehiculului dupã reparare
2. Controale asupra elementului care centralizeazã informa[iile
sistemului
3. Controale asupra sistemului activ
Verificare in timpul
exploatãrii
. Stabilirea defectelor apãrute pe parcurs
2. Controale in zonele cu disfunc[ionalitã[i
3. Controale cu testere pentru a confirma diagnosticarea.
Verificare dupã realizarea
unor opera[ii de repara[ii
curente
. Testarea motorului dupã o repara[ie curentã
2. Efectuarea controalelor: metodologie de diagnostic
3. Repunere în conformitate: a sistemului çi a vehiculului

2. Completa[i diagrama de mai jos cu câteva din atribu[iile sec[iei de repara[ii între[inere.
Oricare din atribu[iile din fiça de documentare aferentã activitã[ii se vor enumera,
rãspunsul se considerã corect. Ìatã câteva exemple:
asigurã activitatea de repara[ii planificate pe baza programului impus de normativele
tehnice;
asigurã activitatea de exploatare a utilajelor pe baza programelor întocmite de sec[iile
de produc[ie;
verificã prin sondaj la punctele de lucru modul de exploatare al mijloacelor de
transport;
verificã deconturile de carburan[i, lubrefian[i, piese de schimb çi alte materiale
necesare sec[iei;
întocmeçte çi verificã prezen[a;
programeazã efectuarea repara[iilor curente, revizii tehnice çi repara[ii capitale pentru
toate mijloacele de transport din dotare, urmãreçte çi verificã executarea graficului de
repara[ii curente çi revizii tehnice în regie proprie programeazã repara[iile capitale la
unitã[ile specializate urmãrind respectarea termenelor de executare a lucrãrilor;
urmãreçte parcursurile realizate de autovehicule çi utilaje pe cicluri de repara[ii çi le
completeazã la zi fiçele de activitate zilnicã;


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ź8
Solu(ia activitã(ii ŷ

I. Se va lucra în timp la acest portofoliu apelându-se la discu[ii cu profesorul, la consultarea
maiçtrilor instructori.
II.
a. 1 - de func[ionare
b. 2 - efectivã
3 - de frânãri
c.
4 - prin iner[ie
5 - o anumitã vitezã
6 - ulei
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ź9
Solu(ia activitã(ii Ÿ

I. Rãspunsuri corecte
1. a, b
2. a, b, c
3. nici un rãspuns corect
II. Se va lucra la acest miniproiect apelându-se la discu[ii cu profesorul çi la folosirea
materialelor de pe internet.


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŻŴ
Solu(ia activitã(ii Ź

Se va lucra în timp la acest portofoliu, apelându-se la discu[ii cu profesorul la folosirea
informa[iilor de pe net.

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Żŵ
Solu(ia activitã(ii ź
.
1 ÷ d
2 ÷ a
3 ÷ c
4 ÷ b
2.
a. (1) - çefului coloanei
b. (2) - lunar
c. (3) - verificarea tehnicã
3. Rezolvarea careului:
. UTÌLÌZARE
2. ÎNGRÌJÌRE
3. MÌJLOACE
4. PLANÌFÌCARE
5. ÌNTRE|ÌNERE
6. VERÌFÌCARE
ZILNIC
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŻŶ
Solu(ia activitã(ii Ż
Se prezintã materialele realizate.


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Żŷ
Solu(ia activitã(ii 8

Se prezintã materialele realizate.


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŻŸ
Solu(ia activitã(ii 9
RezoIvarea subiectuIui I :
1- d
2 ÷ a
3 ÷ b
4 ÷ c
RezoIvarea subiectuIui II
1 ÷ a
2 - b
3 ÷ nici unul


Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŻŹ

Solu(ia activitã(ii ŵŴ
I. Studiu de caz!
. Grupa
Perioadã de timp = 30 zile
Parc auto cu 100 mijloace de transport
Aza = 2400 automobile (luatã din eviden[a de exploatare)
_____________________________________________________
CUP=?
______________________________________________________
Azi =100x30 = 3000 automobile zile inventar
CUP=Aza/Azi=2400/3000=0,8 sau CUP% = 2400/3000 x 100=80%

2. Grupa 2
Perioadã de timp = 30 zile
Parc auto cu 100 mijloace de transport
Azb = 2400 automobile (luatã din eviden[a de exploatare)
_____________________________________________________
CST=?
______________________________________________________
Azi =100x30 = 3000 automobile zile inventar
CST=Azb/Azi=2700/3000=0,9 sau CST% = 2700/3000 x 100=90%

3. Grupa 3
Perioadã de timp = 30 zile
Distan[a parcursã L=6000km
_____________________________________________________
PMZ=?
______________________________________________________
PMZ = L/30 =6000/30=200km/zi

Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
Żź
II. CompIeta|i spa|iiIe Iibere din organigrama de mai jos:

III. Enumera|i norme de securitatea muncii care trebuie respectate în timpuI
expIoatårii mijIoaceIor de transport.
Oricare din mãsurile de securitate a muncii de la fiça de documentare 13 sunt considerate
corecte.
VI. CompIeta|i spa|iiIe din careuI de mai jos cu ajutoruI defini|iiIor date
. REVÌZÌE
2. ECONOMÌCÌ
3. DEFECT
4. TÌMP
5. PARCURS
6. DÌSTAN|Ä
7. ÌNVENTAR
8. MÌJLOC
9. PNEURÌ
. TEHNÌCÌ
Profilul: TEHNÌC
Nivelul 3
Calificarea: Tehnician transporturi
ŻŻ
Bibliografie

Poenaru M. Exploatarea autovehiculelor, manual pentru licee de specialitate,
Editura didacticã çi pedagogicã, Bucureçti, 1977.
Dobricå C. Exploatarea comercialã auto, manual pentru licee de specialitate,
Editura didacticã çi pedagogicã, Bucureçti, 1987.
Ignat Dan Exploatarea autovehiculelor, Editura Tehnicã, Bucureçti
CorneIiu
Mondiru

Automobile Dacia, diagnosticare, între[inere, reparare,
Editura Tehnicã, Bucureçti, 1998
internet legislatie/reglementari Feroviare - O M 633

    
 
  

   

VÊ È 

&#&##& #
!741:%03. ;0: ,1.,70,%03.,397,385479:7 4/::54,9,70903.g,24,.047/097,385479 ,8,,
,7:9g574708;g 

.0892,907,,14890,-47,957313,3 ,70!,70L35740.9:/00;49,703899: 43,g,88902:: /0L3;g g23957410843, 903. 
[WT^W %

 

&% # 

$ 

574108477,/: 7:5 .4,73/:897,/0%7,385479:7:94 %2 4,7, 

#%f#ff& 
574108477,/: 7:5 .4,7,.,:.:70 9 % 
574108477,/: 7:5 .4,743897:.xg07,90:.:70 9 

 
    

# % # 

574108477,/: 7:5 .4,73/:897,/0%7,385479:7:94 %2 4,7, 

$ &% f!% 

#

& # !#%&##&& 

$$% f%f 
    

%#% '% !#% 

 :5738  .

 .

 E .

  .

 E  .

.

  E .

 E .

  .

 B  E * E  .

.

.

  B B  E .

 E     È .

     % %  E * E  Ê E  B.

    B.

    B.

    B.

    B.

    B.

    B.

   % B.

 %  % B.

 %   B.

  B.

  B.

  .

E .

 E .

 .

E  E Ê E  .

E  E  .

E  E  .

E  E  

  %       % %   % % 

.

.

.

.

E  E  E  E  E  E  E  E % E  E % E  E      .

   .

g .385479 0890 /0893..70.90:33:2g7/0 /0470..9. 903.397...047 /0 97.385479:7 4/::1.70.4.70.9../0570g97057./03..Z`^[VaUW^W  4/:: 54.9.05. 24.1.. ..0 %03.9 570g97 /0 850.790/3 $9..90L3.

. 470 O .9.45::30.90 8 .70.0397.3..-9gx47/0.70 .79.9. 570g97 /0 850..79gx000. 50 30.9gx/09089.408/8543-9gx08.4397-:0.70.70.0 /0 3897:70 70..470.4250903x0 4250903x0 3/.. 3.705000.9.08://.01.g 90200 5740.9./...gx.08:/0L3.70.9.47 /0.90 .57.90.1.70...4.. /0 903.70  %.g7.g7 L3 20807..:/02:3....3 57410847:: .-47.42:3.94790344.45: . 470 $. 3/.. 4107 00.471..425090390478. /0 .7./:.9.039g573/0.g. .385479:7 0070.0 38./:.0 43x3:9:7 .70.43909:. 8 /0 .-0:/0.9003907.0 3 .47 .3 97.70 .59.:34 93x0 /0 -..70 O 3897:7057.3 /3. .7: L37:5 82:.0/070.5.43x3:9:747 &39.L3.49./0 .0.gx. 903..574. 570g97 57.08947..8:7.g .70 8..574.089: 24/: 0890 /0 .: 57.:.

:: L3925:054.57270.59..x0.047/097.70. .9g7 /:5g70.7.:3474507..385479 3x.70...0 ...: .0 50397: 9089.071.24.0 903.70.385479  L3925:74/.x/0705.34:/097.:7039g8.g 4.:3:24.

9gx47 /0 9089.0 /0 89. 24.31472.7050397: /081g :7.70.70 .70.9.70.9.x0/.x 57..08. ..-70 ..047 /097.385479 5. 89g7 903..0 50397: 4 89:. ..9.071.x4730.9g $00.

:: /0 97.70 /3 /4.071.g ..047 /0 9089.:2039. 903.385479 . 24..x. .70 . 24.

08. 708:78047 3897:70.903.2.:: /0 97.2.70853070.g. 57.0. 24.70.: 08.385479  $9.385479  .70. 24.9.4.05x...0 3897:..0 34720 /0903.9047 .70.47..90 .g7x 903.-47.-50397: 70. 70:9..3/ 70.0370 893070.24.385479 0.7050397: 89.3:747 /0 4507. 508047/08.::/097.9.x 89.-70. 903.g747 :.385479 ..80.0 903.4314729..071. 24.70 . /0570.047 8:5:80 :347 :.7g7 /0 705.g. ..9.9. L3 .70 /:5g .05x.: . 24.:: /0 97.-0 90 89.047/0 97.70 3472.-70.7030.70..385479 L3 .70.-9gx47 907203047 5.x:3 /0 054.50  3.:3: 24.. 5.0 57.31.0 .. :30 /0.. . 89g7 903. 1.7.70.x0 8.:79gx2:3.071.047/0 97.70..34:/0 97.x. 3. 7085438.071.3/ 70.385479 54.9gx47/0. 24.03/47  !747.

790/0.70 L3 054.385479 574.70.x /0 L3970x3070 .9. 45770.: . 49:: /0 5080 /0 8.54.:78 507.&39.2.7.4250903x0 4250903x0 3/./0 .70 .:47 57.080 .x0  42509./:.0 43x3:9:7 8.05x0 /0 /.70 14/05.4389.:: /0 97.g L3 /4.:.70 7. .43.9. /3 .:20390 /0 70.0 /0 57270 570/.7.90. 24.3/ 89.07-.70. 903.

047 /0 97. 708:78047 30..9gx47/0L3970x3070..g ...x57. L3770 3.0 /0 5.70 010.9.31.08. 24.9:g7 .9..70 .385479 5.

385479:2. :347 4507.x0 /0 897:.30 2..90789.9gx47 /0 97.907.L37703.:..0 .x /0 L3970x3070 ..:: /0 24..047 /097.047  /0 0.0 13.9:7.70 .385479 /081g :7.0 ..9. 5..7..3.g./:/0:9.7.70 /0925 L3 1:3.24.90 7.70..24.

9. 24.. .-47.9. 3897:.9gx47/0L3970x3070. :3: 5..80.70. .x .9.3 /0 L2-:3g9gx70 . 3472047/0903.70.:79gx2:3.047 /0 97.70 .385479 70850.g .. L3770 3. 5.x:347 /0 054.  /0 0.3:: /0 4507.

:..90L397 4 89:. ..3 /0 .90 3472..:9. .g .0 7085438.0903..0 /0 705..24.9gx47/070..08947.x:3 7085438.g7x 903. :3: 5. 903.x.9..:..9gx 50397: 70.x:3 9072030 708:780 :2.-9gx .0 00.0 13.70 43947.70. :..070.x 3897:.:2039047 30.0 4-0.90.x47 57.x:3 /0 054. 9059.70.385479 4-0.70 5074/.70 . /4.70 50397: 397.7g747 /0 70..0 .-47.-9gx 9072030 70:9.30 2.9.g30.3:. 31472.9g .47 903.90850.047 /0 97.9.1. /3 /4.g.9.0 903.3.70.438023.70.9..0 42509. 70.70.70 97..:2039095.70.90 0..7g70 /0 70.9.L37703.9.0 .3/ :.08.x0 /.7.:2039.90L3/4.70 0.0 2..08.90.g70.907.

7.7.3 /0 243947.385479 /3 70..x47 /3 7.9gx47 /0 705.90. . 3472047/0 903.3 /0 L2-:3g9gx70 .9..7. 3897:...9.x:347 /0 705.7: 7085438.90 0.7.g 54.90 70850.70.0320390 5. 903..0 .9.70 89.-9gx 9072030 70:9.70.x:3 7085438.70 4-0.70 097.9gx47 /0 705.70   447/430. :. 0 70.:9. L3970x3070. .:.x43.90 L3 /4.039.-47.54.90.0 .7.70...3:70 /0 705. :3: 5. .-9gx 9072030 ..0 3.7900 /00.90850.9gx47 /0 705.7g747 00.:79gx 2:3.70 .9. .. 705..:.7.070.x . :3: 5. 31472.70.90 .:: /0 97.9.:2039095.9.g .438023. 9059.. 80. .:.7070.90/0:.0 00.70.g.9. 1 047 4507.7g747 /0 70.70 70. 24.70.9.1.:9.9gx0/0 903.x47 5:3.-47.

x.9gx/0 705.047/0 .0L3 24.385479 /097.70.385479 08.L3.31.g. 24.g.047/0 97..7.9.g .70. 24.90.047/0 3.9.70    439470. 903.4314729..4...g.385479  !..: 97.47 903.047/0 97.70.70.385479  .L3770 24.9. 903.24.047 97.385479   54..g :72g70 90 54.70.. 70.

.474.43x30 :3 48.9gx8.00 :9. 8. .90 00.7.: 09073 .9.70. :347 ..0890.....:5g.gx.2039 5747./:.70 O 90470 470 O .3/ 8g 7g85:3/g .47 45479:39. 5030.70 . /0.gx.9047 /0 00.49.9:7 88902047 /0 97.x .43x3 4 /08.70 L 5745:302 .  3.70. ..9gx/0:72g770 7020/.70 31:03x0.90 .: 57.x0 /3970 ..90.79gx47 /01079047 24/:7 .70.8./0.574.704.900 :9..907..08/0L3. /0.3:298:-0.: 30. 5.0 .705491:9. 850.: 5.385479 ..9047 95:7 /0 97.47/03897:7070.790/3.70.... /854x0 31472.x 8g 0.7 . ..9.574..g 4107g 45479:39.:9gx00..x 30.0850.gx..0 L3 1:3.42039.90.49.30 925:... 249.0397.947 470 4/:: 4107g 00. /0.47 804107g 31472.471.385479 !0397: .70..70 .9957410847:: .. 84.1. .g745920.9gx0 /0 L3..-47/g7 /10703x.x43.9 /0. :300 84:x .43.49.0 0 .70 8:0892094/44.9.:.70 .: 57.4.gx.70.:.:0057457:574.70.5.8./7:24/:::   !0397: 10..: ..70..4/::1.79.90. 31472.70.4250903x047 ..:9. .00 ..:9. ./.802030.40 /8543-9gx08..:.g /3.0470/:.::2 :L3/0..39.: . 897:.90L3./7::347.90 .70 54.7./10703x.70 50397: :9.925479.0 L3/7:2g7 50397: .0  :.g50397:.70 -079.:9g94.4 0/:.90 57410847: ..90/0L3. g7747439:: 507850..0 50397: 3897:70 573 5740.073x0 .3057410847:: .70 4.0 5745:30750397:.9 00.700 ..7070 .70 .gx. /0 ..0.08. 70.:8:50747.70/90 470 /3.70.:98.07.70 .0:: .42:30 70..70  !7410847:: L 8:39 5:80 .:77.9 .39047 ..9.850.:3471 0/070:2. .75494107574108474731472.43x3:9:7 /0.4250903x00./.:3:.:0.94747 39073 8.9.073x00 708:7800 4.7:4107g.x.43x3:9:747 .:57.70/0L3. 8..g/1.9...90 3897:20390../:.9.3.907.49g7 47 /0391.:77.::2 L3 /0... ..90L3.:..: 09038 .08://.:.gx.43x30 2.3/..9gx/0L3.9gx 57410847:: 892:.. .70.:7.47  !0397: 4 2.7: ...93070.45::30 . .45:70 .90.gx.2..7.70..00.08947 .. 1. -:3g L3x00070 1..7 50 .59..4724.4 0070.790307 0..4250903x00 24/::: 4-0.gx.90 /0 . 1472.9.x .43/x47 /0 L3.:.59.90.7057039g/01.70548-9.903..9.: .7009.9.05.03x03907. 2.9gx.x0 /0 . 8:39 L3.:3 . ...7.70.9.43897:.70 !.-47.907.-0 . /0.L3925 /0.x43.0 /0.047 50397: /10790 . 24/::: L3 .425479.45 47039.70.4342../.70 .70.8.089031472.420393/..3:290 .4. /0 .9.. 2.49.08::/0L3.907057039g:3..574708:: 8:- 1472.. /0.79gx07:5::/000.9  370897g700..705000.90 .08:/0L3.0/0L370897. 00.20 3/.90 8..0 L3 0g9:7g .047 ..0 .47 0.0 L38.:77.0./23897g7574.79.4250903x0 903.7: .807010794.70..593/ 897.08947.90.

9..:9L38g.00 :72g790 ..98g50729g10.:..70.4708:395:80.x.g 2039g8g0...70 0890 4 0.//0/1.90 /0 L3.:7.9.7.:8:-0.gx..0780 $.2:3.9gx0 /0 L3.00.9.08.:348.8910L3.43x33/ 800. .70 50 .90 5745:8g 50397: 4 :39. .0:34731472.90L3574.70..70 3x.9.90 00.:2039.79070./854x01 0/0/4...L30g9:7g.08:/00.7: %70-:0.gx./03x00.8g:.47  0 .g % .0/070.9.700L3792:8g:  !0397:10.:.g78. 2.9020/: . 4-0.:9.471.70.910 572.70 ..9:  ..000.5.g7:00.30 8:39 /01390 L3 5.347/0:.70704.x4730.70 0 5745:302 8:39 /.9.7.

 4-0.. 57410847L3.:9490.9.9.:2. .7.0 --47.8g .4250903x0 0890 -30 .70.: 00.5.7 5745:307 7..3/g2 144870. 8.7074:/0.: :3 97.780.08:/0L3.:94750397:00.g:90 70. .4250903x. 24.1.9g .:2039.0/0570/.  00/0/4.42509.93070.907.90 L3 ..385479 .947 2. ./3 74 .0L3.4250903x047 570.908.97.9g .70.g:90L313.9 93x1.:. 903.9.: ..g .7 8:39 /4.039g L3 2:3. /08570 054.7 3: 0890 :3 2..42.9.4-0..70L384x0 901 00/0:.7:.:. .:9490890.1.78:5479:904709.gx.90 .:.:.:L2-:3g9gx90 .70 3:.:949089 74 ...705745:805491.93070.0 . .089.3:.71 949.70 70850.8573 574.9.:..9.047570.2039 74 995.089 .9gx0 570039..70 .0475745:80  !0397: .1:3.9.089 .107039 .7:: .047/097.. 74 .

.

:94430 5 74  % ..

.[\W`WZ W 3 24/:: 54..70.4250903x0 903.9gx0/0L3970x3070.g .90 . 24.385479 ..903.90  $9.g.047 /0 97.: 1489 ..g.0850.70 903.24.385479  447/430.9.047/097..70.-0 9089.9.

70..90.7..24.24.4.9gx/0705..L3.70  439470.9.:08.g.L37703.047/097.70.70.g.g :72g70 9070.x.0L3..385479  !.4314729.47903.385479 .31.047/097.

70..7005745:302 :72g72.x47 30.5....70 50397: /081g :7.9.gx..9.9gx47/0L3.70 .9gx050..TWU`bW !73..9gx47 /0 9089. .-  $00. 31472.9. 8g10.9.817 9:.70.7000.08.

08.. 57.9047.385479 L3 .70 50397: 89.3/ 70.2.24..x.:: /0 97.9.047/097.05x.: 08.:4757...071.43.::/097.g747  :.0 .:20390/070.9.x47/0L3970x3070.L3.70.4.gL3/4.9gx47 /0 .::/097.-70.70.70  42509.385479 *****************************************************************  $9.385479  3.70:9.70.24. .70.70.071. :30 /0.90 .05x0 /0/.70.70.70 30.3/89.-70.4507.071... 24. 24.4314729.903. .385479  !747.70 L3054. 89g7 903.

24.g.385479  !.047/097.31.708:7804730..70010..9gx47/0L3970x3070.70..08.9:g7.L37703.9.

:..385479  .047/097.L37703.24.4507.70.g ..x47/0L3970x3070.

-47..24.L37703.047/097.9gx47/0L3970x3070.g.:3:5.3/0L2-:3g9gx70.9..70.385479  ..

90.70.90L397 489:..:2039./4.0 903.385479 *******************************************************************  97.70.. 903.g70.08.  43947.:3:5.08.x.70.070.-47.08947.9.0903.70.9. 31472.:203904730.70 5074/. 24.3/ :.L37703.g30.x0/..x47 57...g .9. /3 /4.7050397:397...9gx50397:70..3/0.  .047/097.9g  42509..9gx47/070.70.g.7g70 /0 70.70.47903.

385479 /370.::/097.7070.9..g ************************************************************  3.3/0L2-:3g9gx70.70.:3:5.3/0243947.7..7.90  .-47..7...-47.70  .903.0 70.70 *************************************************************  .:3:5.9gx47/0705.70.9.:.9gx47/0705.039.70  ..24.9gx47/0705.9..7070..70..

x47 30.9..0 $00.9.ZX[^S \WZ`^a\^[XW_[^ SWS SVZ`^WU[\W`WZ WW[Vaaa[TWU`bW SU`b` WVW Zb S^W 4250903x0 -0.70.9gx47/09089.9.70.70. .31472.08.7050397:/081g :7.

4.7050397:89.903.43.3/ 89...::/097.9.-70.90.071.70 42509.3/ 70.4507..70:9. 24.:08.24.:20390/0 70.::/0 97.70.70.2.08.071.-70.57.9047 .385479 !747..9..70L3054..05x.0.385479 3.047/097.70.g747 :.x47/0 L3970x3070.7030.70. 24.L3.385479 $9.:4757.:30/0.071.70.70..05x0 /0/.gL3/4.::/097.x.24. 89g7903..385479 L3 .4314729.70.9gx47/0 .

385479 !.08.9:g7.g..70.70 010..31.708:7804730.L37703.047/097.9..9gx47/0L3970x3070. 24.

385479 ...3/0 L2-:3g9gx70.g.9gx47/0 L3970x3070.24. L37703..:3:5..9.:.70.047/0 97.

047/097.9gx47/0 L3970x3070..g.:3:5.9.L37703.70.3/0 L2-:3g9gx70..-47.. 24.385479 .

08..9gx50397:70.3/ :. 24.70 5074/.385479 97.:3:5.08947..0903.:2039..070.g. 903.g70.x4757.../3/4.9gx47/0 70.-47.7g70/070. 43947. ..:2039047 30.L37703.047/097.3/0 .70..g.70.90L397 4 89:.70.31472.9.0903.08.70.9.90..g30.x.9g 42509./4.x0/.9.7050397:397..47 903.70.70.

70 .g .:2039./0/4.90.9.9gx/0L3.-0 90 89.:2039.70.9.70  $9.9.70   447/430.:2039.:2039.0 70.gx. ./0/4./0/4.9.g .90.:2039.70 .9. .9.9. .9. .90.90. .70 .047 /097.9.24..9gx0/0 L3970x3070.385479 .70 .9.9. ./0/4./0/4..90.903.9.

47 903.g .:08.:2039. .70 .x.70  !. .047 /097. .385479 .90./0/4.70  .9.:2039.. 70. L37703. .9.:2039./0/4.9.g :72g70 90 70.90.4314729.9.9./0/4.70 .4.90./0/4.9.0L3 .9.31.90 .90.9..70 .L3 .70.24.:2039.

70.70 82:.02.7. 792/0L3.7.047/0 97.30.90.g 3.:7070.0.70.0094x00./0/4.385479  24.0 00.:9gxL3L3..00.9.00.70...9.0 /0 L3.900/0857000.-8g70./.70. /0 74 89:/ /0 ..0890 574/:80 .47 .9307..70.9gx47/0 705.gx.gx.70 57410847:.43.385479/370..-47..47 1 .70.90 ..70/10703x..7070.00. /.gx.9.  .70 970-:0 .:2039. .03:2. ..90 /0 5..5:90.9gx47/0 705.:2039. /0 4-0..0 850.9.::/097.5..70 TaYW_`W`[V[[YUW !0397: /0.00. 57410847:: 4 2.70 4.:3:5.471.47 .4250903x047     .70 .x43.9.70 ./0/4.4250903x047 .:2039.43899:3/ /4./0/4.8:57.0 . .0 00.073x00 0/:.49.039.9.7.9.9gx47 /0 L3.70..90 /.0 574708:: .3/0 L2-:3g9gx70.:3:5.:.70 95:7/039003x0 /1...700 .3894723 :.70 89:7/0L3.2094/00 1472g700.0.70.970-:08g10.0/070 .7970-:8g 10.70... 24/::: 549 1 144890 :72g94.9.00/0L3.70 .g ./:3.9gx/0 705..70 .-8g70.70 /10703x.0 ..7..59.. 3 5740.9..9gx47/0 705.70  .gx.5..3/0 243947..47 704.-47..gx.7070.2:x/39700 .5.. -7.gx..059047 09.9.-8g70.90 .7g. 24.70.704-0.9..gx.9gx /0 L3.574-02047 2.:90 L3 .:3..7. /0.47 472:.5.  439470. 903..00 :3/L3..90 L397 :3 5479414: .438/07..

24.9.70   .:1489L3/05390         '071.00L3.9.24.L3./0 L3.-0 9089.. . 57410847::  .9.:: .g7   $9..9. .9.0507 4250903x.385479 :20000.9.90.g..gx.gxg7 .90.9.70 4-0.047/097.9.     .. SVW^W aS` %9:24/::: 54.9.9.9.903.385479   447/430.9gx0/0 L3970x3070. .047 /097.9 8023g9:7.L3/0537 /..90.9.90.g.13.70..70.9.9.90.9.   .9..g . 903.9.

4.9. 24.9gx/0705. .03 .90.g :72g70 90 70...70.90..9.9.4314729. .047/0 97.9.9.9. ..L3.70   439470.90.g.90. .47 903.90.24.9.x.385479 . .9.70.9.90.9.31.385479   !.: 08.7.047 /097.9.90.g .L3770 3.  .70.9.9.

90 039:. /0243897.90 -:30 .9gx O . 5g7:9 .47 7010794.0.70 8.850.70 00.82 8 .:970107947.08.00L3.:89.g4-0.g.7000.:9 70:9.8:-0.gxg7  42039..70 .-47.g00.9.00 .70 /0 L3..:. . ..9gx 8 .8:-0.00L3.90 L3 .70/0000.7g .90 ..:20 .9: ..: .75g. .gxg7 #0.9.9.0.49g7 .4..7970-:8g1./0L3./0.7 549.gx.x O .70.gxg7   .43899: 4 574.70 .70 .:L3.90.gx.7057410847:: 00025: O .: 57410847:.70 O .4393:. .02. 25.70 0890 30.0.9:.9 42039.:: 00025: O .9.70  -0.9.9gx O /00 00.9.. 10: L3 .9.0 .70 L3 .9:.70 :3/L3.438/07.0x070107947..8g :72004-0.9.: .4393:.42039. .::/08570..:L3.7 970-: 8g :72g70.970-:08gL3.9-30.5g.0 7010794.-900.8. .4.. SVW^W aS`SSU`b` 4250903x..3:20 /3 8:-0.9 949.

9.0.00..9.g747 70:9.90 L3 .:505.70 -079.49. .9gx47 /0 L3.gx.3:290.ZX[^S \WZ`^aWWb 0..9.00 .0/070:72g94../:. .9gx0 .70 8:39 .. 2:9474708070.70 5745:80 /0 57410847 !7410847: .0 .7.9gx/09089.. 970-:0 8g 90 ..gx.9gx0/0L3..90.90 . L .L3925  .43.:57410847:  0.g57389./7: .4-0.0.:788.L3.089474-0.9.0.-70.gx.4250903x00 3/. /0 .9.70.70L2570:3g. /0.0 570..47 1 :9.089: 24/: 573 70.L397 447g/0.49.45: 0.70054913.9.7050..90 L3 8.:78:2.42.47 /0.43x3:9:7 /0..:g7 !0397:70...700.047/0L3.70.70.. ..43x3:9:7   .

70.0903.385479 3x.57270.:.24.g  4.x0...59.:3474507.:7039g8..34:/097.071.050397:9089.70.0 .385479  L3925:74/..9g7 /:5g70.70..047/097..:: L3925:054.x/0705.:3:24.7..

.9.047/097.x57.9.9.70..24.70.050397:489:.08.31472.70 .9g $00.071.89g7903.9gx47 /09089..385479  5.70.x0/.x47 30..0/089..-70. ..70 50397:/081g :7.

..:2039.::/097.x.g.70.385479 .70 /3/4.047/09089.071..24.903.24.

g747 :.x:3 /0 054.080 .03/47  !747.50  3.70 50397: 89.g7x 903.x0  42509. 5.-70.385479 0. 24.9.43.08.-47.70..80.0 .3/ 70.9.0370 893070.071.071.:4757. /3. :3:24.47.9gx47 /0 .0 /0 57270 570/.70 .:08.x 89..-50397:70.3:747 /0 4507. 89g7 903.05x.70.gL3 /4.7g7/0705.70 /:5g.385479 L3.9.7.508047 /08. 7085438.7.9047 .70 . 57..70 30.54.7. .0 57.45770.24.-9gx47 907203047 5.3/ 89.31.2. /0570...70 3472.:.. :30 /0.790 /0 .x08.4389.0 903.70 L3 054..24.05x0 /0/.70.:: /0 97.-70.4314729.9.x.70.:78  447/43.0478:5:80:347:.4.70.708:78047 3897:70. 70:9.2.:20390/070.2..9.3.:: /0 97..:.385479 574.3/ 70.L3.071.05x.. 24.::/097.0.70..49::/05080/08.:: /0 97.385479 .3854798.70853070.:79gx2:3.34:/097.:.70 14/05.. 24.70.9gx47/0L3970x3070.70 7.9.70.07-.0 3897:.90.0 34720 /0 903.. 903..1. .

g..047/097.L37703.x/0L3970x3070.385479  507.24.

9.L37703.9:g7.385479  5.24.708:7804730.70010.9gx47/0L3970x3070..9..31.08.0 /05.70..g.047/097.x57...

 5.90789.70 /0 925 L3 1:3.0 13..9gx47 /0 97.7..9:7.x0 /0 897:. 24.7.90 7.g.385479 :2.3. :347 4507.0 .:..70 .30 2.385479 /081g :7..907..047  /0 0.:: /0 24..047 /0 97.L37703..x /0 L3970x3070 ./: /0 :9.70.9.0 .24..

047 /0 97..70.9..3897:.9.3:: /0 4507.g .  /00.70..x:347 /0 054.385479 70850.70 .:79gx2:3.3472047 /0 903.9gx47/0L3970x3070. L3770 3. 80. 5.9. 24.-47..x ..:3:5.3/0L2-:3g9gx70.

x 3897:. 24.70  !. 903.90.70 5074/.g7x 903.385479 4-0.70.:.9.9.0 /0 705.g ..0 .31.0 2.:2039.x:3 /0 054.  . /3 /4.90.x47 57.9.3:. 9059.08947.47903...x.g770.0  97..047/097.g 30..90 3472. :72g770.0 903. 31472.0 .-9gx 9072030 70:9.070..L37703.08.x:3 7085438.70.9.90 0.7g70 /0 70.7..3/ :.70 .g.

90 L397 4 89:..9gx 50397: 70.000.3.70.  .30 2.47 903.9.70.0 4-0.9gx47 /0 70.0   42509.. :.-9gx .90L3/4.:.70.90850.0 13..70.x:3 9072030 708:780:2.g 70.x0 /. .0 7085438.:2039047 30.438023.9g . 70.70.:2039095. :3: 5.0 903...70 50397: 397.7g747/070.70 0.:9.. /4.1.907.08. .3 /0 ..9.-47.70   43947.70.9.

54.:9.:2039095.90 70850.7.7070.7.90850.047/097.:.7070.3472047/0903.7900/00.070.70..1.3897:. :3: 5.. 9059.31472.903.7..x:347/0705.9gx47/0705. 705.0  43947.90 0..1 047 4507..-47.3:70/0705.9.7..:9.:.70.70 097.90L3/4. 0 70. .70.385479  3..7g74700.-47.90.9.9.x47/37.7: 7085438.x43.385479 /3 70.000.9gx47/0705.g .7.70 4-0..:. :3: 5.90.7..x:3 7085438.90 /0 :.7g747/070...70.70 .70  .x   .0320390 5.3 /0 243947..70 89.9.70.9gx47 /0 705.7.:.-9gx 9072030   . ...9.:: /0 97.80.x47 5:3.9.24.039.0 .438023.:79gx2:3. 24.0 .90 .70.70.9.3 /0 L2-:3g9gx70 .-9gx 9072030 70:9.9gx47/0705...

70.43/x/0054.9:.9.0x30/084.4:2..43.7/. .059047..09:0 $9...x .-9.3x..:9424-::/0.92.g.947 /07..:.:78: :35.08:/0/090723.9.8:57.7.5g78 7g89:73g7L3/10790.: L3.9.2 .1...24947::3054. 548-9.:9424-047/0.::3.9:.:3475.43.1:3.70 :7.4342.:3.90./048/3970485.x.2.7.1g7g::7L329.-9.70..g.84 /89.x907203.90.-789g7903.7...90 .90.0890890  .5.70 0.:14893.0 ..03x43.90./280 %089...7089..70. /7:2:: !.70.7005072039./0.9.7.70.039 .:9424-::/0.1144894.: .2097L3 8. 3.90.g7477.45:89.70g8x .9.x43.L3x00070.817 9:.0x:.9.:78.abZ`WUWWÈ [_S^  &72g94.70/097...385479 .. 7057039g574.010.5:3.::747 .703:.4:270/:8/0.89g./g:.3.02.

   :3:88902903.3489..:047:301:3..47085:3g94.70.70.38..0 .x43g7 30.:889020903. 50-.3x047:3475080 8:-.0890574..8.38.2-:7 389.5071472.8259420478..9047 4-x3:90L3:72.2-:7 ..089:.:70:9.-70.:347574-0  .:.x8.08:/089..

9.9gx47/09089.x4730.903.g.9..24..70.7050397:/081g :7.U`b` VW Zb S^W U`b`S`WS ÊWbSaS^WZ S  $9.-0 9089.047/097.70..70.08.70.385479  $00.31472.

071.70..70./0L3.9gx/09089.9.gx. 24.385479 &39.70..047/097..90.

39074.2. /0147x0/0708903x.90/4728g.0.9gx  !70..02g8:7g.:9424-047    42509.70..:9424-047 - '90.385479 %02.24./7::72g94..x85..90L3..g.:34 93x009.0.g .:9424-0470890.g L3 2.9.9gx0/0054..703x.70.9.08045:3/05.9gx 23 :20000.071.90 ..7047.9. .9.471.x.89g.4342./3.9.08947..047/097.......5.:: -0.9..9.9.9g/0 /0 .0..x0-070.!73.43/x43.8g7. :7..:0570805497.0/02L3.70 5491.:. 0.9.90..05:x3/4:g/3...

-: 7.:947: /013x47 /.70.:30-.3/02.49997.2 ..70 /0 . L3970 /4:g . 3g.7g747.90 7.9g9038:30 .8910 L3.079..47/. 48 8:39 907203 850.7. L3 8 0890 925: 30..3/02..70 :31472g .x43. 24947:: 8549.4507 4 4507. .:9424-047 08..:9424-: 8g  .7-4700 .70807..3/02....0 9 907203 .:7039:: 494700..-..:047 7..2097/01:3.0x /08.08.38.:..7. .38. 3.x0                                                   % .90.90  3 .:9424-0470890232 .7074:/0. %25: /0 /02.90.70 /3x..7.7080 00.0 90.70705.2-:4507. 3.42-:89-.0.x0 90344.8.7 .x0L3 2 . 3.: ..g /08 14489g 38.70.7074:/0. /0 /05.x0 8549..1.g.3/02. . 7057039g ..:9::3:1:/ 7.. ..790.8:7g/897-:70.45:203x307L3 5.38290 42 .:94.:9g5074/.9 50 .90 .70: /0 2.547370.70/0749..x43.7.701472.70.70.gL3..97.g .:.7089.97.4507x .L39707:50 .381472./097.70L2570:3g.70.70/0749...x47 :..70.

.9.70.-x970.9g7.g    $9.903.g    % .7.90789...-x970..  $9..7..9...70.0054..4207.0054..0 54.4207.90789.4207.0 54.9g7.

B.

7000.8:39 89.90 .0..g..0..70..:.70.: .2039..43/x/08:7.   54.9.g/00 3897:.90.7.0.70.750397:.31.94.0 .:3473/./0807..7..:94.9:.:04750397:010.70 L3970x3070 705.70...70.2:2.:94..x  .9g 14483/.x050/7:2:705:-./070.90.3/ .92.071.70 50 /7:2:70 5:-.010.9...24947::.90747.385479:70L3.42.43974:.3.:573/0 574-0200 57.-.75x47 903.x43.2..x43.0    ! %# #f5708:5:30574-02047.0 /0 054.9:.0 /03:29g ! %# %f  ..7.:.8.0 !74-0200..70./0L3.7.g/:7.:047 8g70/:.70..9.3 .7..3xg .:.g/01:3.70.:31g7g705.70.70.:94.-90 89.97.0.0.:.947.4389gL3.0.g/0.3.3/.:047 57089.70.43/:.x 0g9:7.7. ..43/:.:94..x232 8g023047.  #f ! %#%f:72g70 90 8g.8:39 5.385479:747 .:9..0.9. ..x 8.:78:7..:./05..70 .:0903.:047 50397:70. ..70.90 ..70 8g50729g010.5708.90  .8.4207.5 70: 34720.904757370850.70.9047/0-47/ 1:3..:9424-:: .904788902::/07g.70.7.3.5..3900010.5702.5.90789.70 .70.70.3907047L3/0530..90::7..903.L3.L3.0.:705.2.0 903.:04750397:010.7g...70.7.8:7.70 2g8:7/0.09:00/0705.08947.0 L3390747::39gx47 .97.43897:.39074.x 8g.907..:347573.75:90./107909:7.7.0.4207.0/0054.70.:...9.:9424-:: 89.3x 09.232:2 24-g70/3..70 8g0.5g .947.47.42-:89- :-71.. 3/.385479 0.x:3 .7.90/057089.9.390.9:.70L3.907 0.7.x 3/.g.:-0301.:-0301../03x. 3:29.2.  54.0.4342.9:.70.2:2.x0/3249.9:9:747.43/x47 /0 /05.x/0:9.9:.903.g7...0.907 903.g747.0 . 47..0 89070...70.2.g.947../:.:78g8g80...4207...43/x50397::9.70.:94./039g7L3925:.2039.70.903.7...70 !74-0200.071.9.7.7. 5747.70.70. ! %#  .7g 09074.:. 89g7 903.9.9.9.:0.x 8g570:30.9gL3/4:g80...:.9.70.70 08903x.x./050.9:7g.9.750-.508047 ..0.70.43/x89.:9424-047 ..9.947/0:9.47903.: .-70..90789..347/097..2.:9424-04780007.. .7.9..x43.0 574-020.7.:7gx..70/0.9.8.4207.g .4397.:9424-047.9gx.

385479:747010.0.0.3907.. 9.947L3.9gx/097.70..90 144870..9.7.5..0.:94.g/05.97.0 70..::/0.147x0/097.43.7.385479  .0.70.047903.0.4397.97.x47 !73.3 ...0 /0054.90 L394.70..:94...::72g94.:047 .9gx.70.70 5072.:94.:94.9..x/0:9.:047.9gx..385479/:5g.79..:0L3L3970573/07850.9g7 93x1.9:.:04789.47 57089.270.97.50054.70..70 144870.x:30 023.0.9.385479:7477.:94.2.:94.8..:3473/.147204750397:L3.x43.054.9g7...5.:047 705.90789.g.-..70..5 /081g :7.:04750-.303x..0397.700573...2..70.0.

-0.g..09.071.90. . :7.3.44.:7039g /0705.89g7903.0..385479 &39.071.:: -0.x.24947::/:5g4705.0.:34.70700307.0/0:/0.9gx :20000.70L3925:74/.047/097.44.g747   !74.:78    '071.g7 42509.703925:054...:70390      .-0: /0 2.24.-0 9089.70.70.70..70  '071..0/00 /0 .7030.:9424-:: .x.385479 %02.071.703x..071.5g7:90505...1.70.:::    '071.70009...70.::/0 97.50/070.-70.7 L3 .071.U`b`S`WS $9.9gx/0.-70.70 9.9.7.g . .071.24..9.10.7050397:89.x0.089 9.385479   3 9.385479 !747.24.::72g94..9.g  !74-.50/070.00/097.:::/:5g705.7.g750397:24. :347 4507.9.903.9g572.9g7  $9.70    '071. 9070.::  %089...70 /:5g 70.70.08...70./0L3.7.9.0.5g/070.:94./4:.:94.gx.70 L3970x3070..70..2.047/097.70 .g70.071.08.9047.. 48 L3 572..9gx47/0.7..3g 8:39 574...x  %089.9./010.0890850..95:747/0.

 42509.90./3.x/.48./02.x L3970x3070 %#& $ #!# %# #            .7.97-:x080.7.2.x0/0705..:.

B.

903.0 50 .g .20.g 70.903.7.:9..x0 .:78g  :9424-: 0890 .9...3x :-701.439:70 /0 .425090.:9g3./: L34.42-:89-3472.:78 ..2:: 25:8 /0 3472.438:2::/0.047/097..:94.L310..7.24.x47.:.0 .42.70.0 .7.4389.385479  !747..:0:::.70.0370.31.9 /0 ..9.:7 /0 705.2- .1447/05.70.g.7g747 :72g70 90 5.90.x:3 ...900/0:..7g70/0L3970x3070. .  250.x:30..x0 .7g7000.:9.59. L3 .0/0L3970x3070.08.70 L3970x3070.700:.7g7.g /7.24947:: 70.3g00.9..00 903.903..9.4389..9047/3140/05.g /0.g  .90 /0 .7.7.:7gx70.7:24/:/0054..9.9047 :.44.g/07.9/3-.:78L3...290/0 80.90 2.:9g5074/.047/097.7070.3/g %#& $ '## #!# %# # .90 80 /08.8:7g .70.1 00/0.8:7g .0397.70.1.70..3.g970 4107 .9.:1489/4.70.:78 .9.071.9.0804790344.7.70.7.390 /0 50.:9424-047.9 .:70390 70.385479 .7g757.3g./3.385479  !747. :72g770.:72g94..9:/0.g 705.00/097...7:  :.g/07.7g7.:9424-047  :.2::/0:.20 90 .90.3.0 L3.9.x0/0 574/:.907.7./: 43974: 903.071.:: /0 705.2047 L394. L3 :39.1447/05. /0 705.1447/05.:78801.7. 80 54.039:.90./.947 . 5747.:9424-047 80 1.79L3/4:g.3x 5080 /0 8.3..9.2.:70.9.:. :39gx0 850.0.:70390 70.g57003x.. 57270.70 57039g 01:: /0 80.050397:94...x0 0..18047903...:9g3..5:3.g 00.385479 /3 /49.9024.431472 5747.9080L25.44.0 30. .903.907203047/000.x .08000./0054.7.9.:0 :9..g573843/.7.70..9.071.  :..0 705.0 L3 700 574570 5747.x 5.x47.071.70. 5747.071.:94. 903. 705...70.9:.70.071.g /010.7-:7.24.:78:70 70.:78 L38.70.x.70 :72g70 90 .::/0.70.g010.7..20.70.0..x0 L394.:78g 50 5. .0307./0 4 :39.70 80.70. :9..:/3 L3770. .90 50 -.071.90 7020/. :.g 85g.90 /0 .. 7.x 0 .04750-.42509.7.3/.:70390801.70.:9./0.705.00 /0 97. 5747..59.9gx574..9..00 /010..2.90 .90 24./0.70.7g7 0-07..90:72g73/70850.08000..071. ..

0 8./:.70. .0.2-:7 /0 :0 /0 24947 /7.5.0 /07002039g700.g7. L3 .:94 010..903.9g :72g70 90010.24.24.7:50397::9.0 5080 /0 8.:.43/:.0 57..431472 7002039g747L3.047 /097.90. 89g7 903.4.70.7.390 .g140 /05. 01:80. . 347 2:7/.g34720/0:.047 /0 97.3.:9..:2 /0 70/:.071.90/0-0301.70.g97094x .g.08.039g .x0 L394.. .20 90 3.5489::  ..2g8:7 50397: 70850.43/:.38547950.:0.x0 2.7. 01.70.g 85gg7 708g7 70..:0 09./7080 89:.x:3 7g85:3/0 . /854x47 0..0.70.7047 .43/x430./039 .300/054x0 70...70 0.05745:307.0 5072900 70.08.x. 89.:2039.70 4L3.385479 -43:70 /0:..70.907..08.057.x.:94L3970x3:9.: 70850.70 0-070.g /010.70 /08.9:. 30 :9.3472047/0.0789.0850.385479 ..390.42509.70.g.9007::/0L3970x3070 705.:: 47.g010.070.0/0.42509g75.g .7:/05080/08..:78 140 /0 ..574.L394.0 ..g97047. 2:3.438:2 0.g24/:L3.43172.70. 2. /3 ..1.1144890L3:.0:9.9:.0.:24.x L3.-0 903.8:7g3897:70.90L3.70.7g94747/38:-47/30573.704-. 5.907.3x5095:7/0:9.g 7g85:3/0/0...047/3/49..08047 /0 L3.:.438:2 -43:70/0 97.79.g7.7.90 903.43..42509g7 .385479 .9.0 #% #%  8.9.3:290705070 L32900507280/0347200903. /48.0789.047 L3.438:2:: /0 .5.43/:.3/8:7.3x L394. ..:72g94.7-:7.70. 47.70.385479 .:9g 705.3.:0 .4310.:57.-0 90.3x :-701..g947.x 5.008.0473:2.9.00/097.70.90703.70 :.7.0 50397: :9.903.:57./0 .2039/0:.00 24.70.0.L31 ..43/:.g 3: 507290 397.7-:7.0 :72g70 90 3/.3/30.5.0.:.9.x .g747/0.70.. 89:.4 8..00 /0 97.x430.047/097.3472047/057490.438023.45507843. 574..g 3:2..8:7g .-470.x...7.0898038 3:507290144870.0:.3x :-71.8:7g 7g85:3/0 /0 144870.07 L394.047 ...:: /0 :9.5074/.70 57039g /010.:.071. /0 2./854x0/.. 0 70.. L3 090747 .8.078570. .05745:30757.7...70..047 .70.43/x0 /0.70.:947.g 89.9.70 .3:/0.08947..8..:2.70 L3.071.L3.3. 903.70 0 70.7.7:/03.47/:.5.438:2:70850.3900 50397: .:.089x 2..20 90 /4.70570..g70 . 573 70897.203:: 5844.2.390.0 L397:308.:9.: /.4393:g .475.43974:: 20/..70 00.00 /3 /49.507843.70. 89..9:7.97-:x47 3/..30.907.7: 0 5720 90.L38.3x.x:30 574/:80 573 .7 1./08g5070 89.:78g 7020/.0 50397: . .g .7 1.2- 30.g .g .08..7.70 .9047089030.390.3:7 8g 80 1.3899:x0.x0.43/:.070.7.:70390 .::.9:.70.70..475:90.70850. .- 3:2g7: ..7: /057490. 50397: :9.9:0. 7g85:3/0 ..385479 :9.40.5g7 24.0030.g947.9gx47 /0 97.7.43/:.20 9030./0.3/ .047 .9.385479 20.x.0847 .g.

  .9.9./097.24. 903..9.0 5:90.70.70.:9424-0478:39 /89.:9424-  /:7.70..g .70 ./0  .47085:3g94.g/:7..:94.9.9gx 23 :20000.::/097.42-:89-   ..U`b`S`WS $9.5479.:5g7x0.0.24947:: 3:2g7: 949.9.-70.9.70.42.90.43.x 8.:47 57.9.9g .24..508047.7031:03x0.:78g/0.047/0 97.9.43..903.385479 &39.05x0 /0/..947. .:30/0.89g ...70.:9424-::8:39L31:3.70:9..708g.7.2097/0054. 3 3907309 42509.0.70 42509.947.24../0.x85.700 ..70.0/02 L3 .:43.x57.2.: 70:9.x.57.9gx.900../:3...7.70 925:/0949.89g7903.90057.947.903.90 /472 8g . .. ..708:39925:/089.43/x0  ..x:35479414:.907.2-.g..3/70.108:07.g.x43.3.0890./01:3.:: -0.385479  #0.gx.x43.385479 3.70.7.:3:24. .0.70.9.4.47085:3g94.9047.x0/0 .7031:03x0./0L3.70 L3 054.9::/0.xL3970.g747 :.70.24947:: 1:3.:9424-::53g.9. .89.5.3x.g7..08.L3 .9. 3/. .g L3/4.:20390/0 70.00.3/89. !73 .-0 9089.071.70/3.::/097.438:2:/0.0/070...071.05x. .7089.70.817 9:.90.3/89.0/089.024.903.70:9.70.:08.-08.9..-9.90.385479 L3.:::L3054.385479 %02.0 2g8:7.47085:3/g5:3. :7.x43..007.9 -47..x0-070.705.70. .x.g.0050.047/097.::L37.790.70700307.g5.425..4314729.

B.

47/ 80 .7.90. . 70.:20390 397 :3807.70.05x.397g7 /.42:3 .790 25479..: 50397: .703907...7g :.20390089070.9. 70:9.3/ .7g70 /0 705.0.90 9089.3x047 L3 /4203: 705. 3:2g7 /0 470 70850..70:9.:9424-::/3.:9424-047     .. 8:8 .90 50397: .0 /05. ..7 2.g 3.70.7g747/0705.g .039 L3 242039: ./0/4.9:.:.:94.2- 50 5074.20390.947 .70.9...79.900 /3 95.:57.: ... 5071472. L3 .:. :39gx L3 .9047 0890 1 .70 O 7085438.-/0.:1489705.700/05.0 9..9.9 /0 ..7g747 .90 2.70 0890 14. 907203047 /0 00.:5g/057089g70/0807.7.g O :37085438. /0.0891472:.. 500 508g59g23g  &3 .08000.9g/020.. 0...071.x0 #085438./23897.:9g .4.02039:.::  %4.70549:.2039903..:.2039/05080/08.g747 :.4397. 243947.8.-470.3:2947903..7.70..: /0. .:1489.7.9047 ....3x .:2039 .79.  3..70.70970-:08gg80.- 807.70 .3. 7039..:947.::/097. 397g70 L3 ..:57.. 3.:30/0.:.79.08.9.9047/3.70... .089. .8:57.70.:4592g7.7.9. 3g /0 8.:20390 /0 ..90 .70:9.1472g7507843.7.70 57..5:9024-807.5010.x47 /0 705.70.39 43974 .70./../0705.3..90  :5g 89:/070.x0 .70.7.0 .-/0..071.9 /4.7.071.-/0 . 5:90.790 /. 3 .704507.2- /05..705.70 9070..05x.70 /3 5:3.0705.g747010.8g 2.8:7g 9.47008:52039.-9gx .09: 24-4 .039:: 24/0: 2.050397:705..9: %7.425.39 80 70g808.7.3.9/0 O :37085438..90.070.39 50397: .:9424-00.90 .3xg09..70.70.g94.g 70:9.90. .7g747/0705.:947:/.0397.79.3.0.9. O :3 7085438.g84:x. L .x0  3 %7.7.9007 :.-9.3 0.345070 . 89:. 2.9047.8. .9007 8.02.4..:x0 %49.385479 42509..x.88903xg 903..90 .70 . 9089g747 .3.79.904707057039g2.. 80549.700. 70:9..08947 /4. 43974 .- .903.70 203903.8:70 /0 470 .900/0807.70804.x0 .70 970-:0 8g .3472.24.g ..90.4397.90070 . 4507.90 70..24/073g78.0890 .780 54.- .090 /0 807.7...:9424-047 .431472 043974.:. 7039.70.071...0..70 80 /081g 4.9 089g /070:g :72g94.9047 /05.:3:200 ./:.0/070 .34507.9 O 7085438.90L3925::.:.:3/ /05.7. /0 0025: 5.792039047 03:207.x47 .08947/05.: 340 5.0 7.70 .x0L3 5.2039/0807.

90 . ..2./0 %# %%      !74-g2078 3.9 /0         % ..:9.:1 .43974/0.********************** #0.70 039 0.x ...2.:.9.x.39   g/0.43x3:9: .05:9   $17 9 !  7 L32. %7.********************* ..97.9.4203 9070.

9gx0/0L3970x3070..g. U`b`S`WS  447/430.9.

-70.047/097.385479 $9.g.x47/0L3970x3070.24.L37703..4507.

385479  :.9:7g  25479.08:30..g - 705.08000.902g 3970x3070...0/0 :7. 3.7g7/0L3970x30703.:94.70.. L37703.97.308:39 .7g7/0L3970x30703.90/0507843...24.::/097.0 .70.7.439/0 :72g94.9.x0/02..9.x43.:9g3.3x.0  00x.7g70/0L3970x30708:39 .24.gx.4.::/097..385479 !0397:70. 70..7g7. :...7. :9.g.1.010.235740.385479 &39.7g7.90.g.08000.9gx 97.9:: 930 x.897:. :.385479:747L3.:78::308g59g23:3235740.g.047/097.0970-:08.3.9:./: !.39.:573/0 . - :.g/07.x47.3/.:70390 .7.9:9:74724.70:.x505.7:.L3773.48 :.9.3:/0L3970x30703.:9. 70.90 4.9073.0. .70.3854797:9070 :20000.0.9. :34.385479 8:.172.:.73/507:50/000..70.90 % .470.0903.:9g.24. .9g/3. 9070.4507.08000.44.71:747/097. :.7g7000.95:747/0:.7.9.9.x.g.9.9.7g7/0L3970x3070 .7g7.0 %02.:.g.047/097. 0. - 0.70..:: -0.:9g5074/.24.L37703./0L3.

B.

. 8 :3070.::747.70.:573/0 :.0.:39gx L3 925:473472.g804307g L34.0 .:573/0 503g:. 70247.:70..g/07./: 70.903.:7gx70.9.9/388902:/0:3070.:9424-047 .-0 90L3.7g70/0 70.   :. 8973070.90..g 80 00.70. 010.70 397gL3 .7g70/0L3970x3070. .7.7.:78  #0.g /0 7..g .2-:747.3472.902.7047/0..38.489g /3 :.:0:::..:7gx030 .70. 903..:9g /0 .:39gx 10.4389.03L3925:054.7:  $5g. 47 /3 . 0307..2494..g07.45 203x3070./: 70. .70.7g7 /0 570g970 .39..903.089.:78..0 /0 97. ./: .7g70 /0 L3770 3.708570.x:347903. 70.0.4.g /0 7.7./010. L3 89.::3.0370.2-:747 8:- .g /07. . 3..:9424-0 . :.:/3 L37703.0 5493907.047.0 903.385479 50397: 1.907/0570..0L35..7g7 ./: .1.7g7.0307. . .45074/.7g7/0L3970x3070  #0. 8 /:5g 84870./0:..:9424-0 80270247.70   .5.45: 203x307 89g747903..70.38.47 L3.7g78:52039.7.:70/05.037/010.9047903.425:3070.8.47085:3g94.9.903..g74730./: 4 8070/0:. 70.7089.:7gx70.2.:9424-047 8 70247.:9424-04710L33.7.70.4389g L3 .08947 24.9g7  3770.. 903.390 /0 50.: /7059 8.g 85g.0890:..071..70 /0 .08.g970 4107 99:.9:g7 .70.70..90:.:9424-047 L3 8.

9gx0/0L3970x3070..g.9.U`b`S`WS  447/430.

70.L37703.9.08.g..385479  !.31.70 010.9gx /0 L3970x3070.. 708:78047 30.9:g7 .24..047/097.

047/097.9.9.43x3g ./4:g8g59g23./3/4.x:35479414:57457:L3.7097.708g.700 .0 . .g7x903.x:3/0054.9.x. 31472.90.. /3 /4.9.g30.9gx /0 .:2039.08.x:3/0054.g .x47 57.3:.0903.:: -0. .70..g .050.9./0L3.g30.g7x903.xL3970. :7.903.425.g/0/.0 903..7. 24.70 .x 3897:.9...42. 472.9  .907.0 .08.385479 &39..0/0705..70 %02.x4757.gx.7.90.08.903472.x4-.9gx :20000.903472.2-.x./:3.070.:2039..5..070.g .0 2.817 9:.9..x 8..70 .70700307.x.7g70/070.9.L3770 3. 097.70  #0.708g1472.3/:.31472.0 3897:.3/ :.7g70/070.

 B.

70.x08...390/050.70...:9424-:: 89..x43.42.7g7 /0 L3970x3070 .1.7..5.7g /010.70 50397:054.071.9. ..g:90L33472.x .-g/010.0 .70.9:.089 .89g7903.7.x43. L3970x3070.890.30 ..g.925 /:5g.08:/0054. .:9.54070.:9424-:: 1:3.43/:.70.0 89.:78g  $0.70.: 705.70. .. 80 3907.9gx.:9424-:: 8.7g.:.x 3574.9:. 1:3.70 80 00.x43. .3/gL3.70 80 4-x30 573 010.9.L3.90L3/05370.:.70 . .2g8:747 0.70.:78g8g80.173047 5708:30.7g 09074.43/x47903...0 3 .. :72g94.43974:: 903.050397:.:78 ..:78g 505.24947::..43974: 903./107909:7..9   .:9424-:: 43974: :72g70 908g../7: .:573/0574-02057.g ..x:3/.0L3. 925 .70 801..94.390/050.70.:9424-047 8:7.70.70 8 0.508047 ::7473472./0..x43. 89g7 903.903..70.9.:9424-008g3:.3:29070:570. 010.3xg 49g794.9047/0-47/ 1:3.9. 7.90 3 054.g/01:3.70.0 45920 . .70.:7gx7039074.903.:9424-0475498g.70 8:39 89.07::3530:7 08903x.70 4 25479./3.0770 90.x43...0 .:9g 5074/.4389.: 574.:9424-047 .8:7.:70390 .3.47085:3g94.9.7g747/0 L3970x3070 ..70.9479g1.70 .90 /0 -:3./039.   54.70. 9072030570.0 0.-7.L3.80 ..9.x:3 L3054.-90 L3 .7047 :.70.5.

.g.9.9gx0/0L3970x3070. U`b`S`WS  447/430.

.:3:5.9.24.:.385479 ..70.9gx47/0L3970x3070.g.L37703.047/097..3/0L2-:3g9gx70..

.:3:5.9gx47/0L3970x3070..-47. 24.70.047/097..g.385479 .L37703.9.3/0L2-:3g9gx70.

x:3L3054.9..0903.:g/:5g:3. $9.g5731.7g7801.54x/4-3//0573/070.-9.70 g/0.::.:::7475702.9.90 /  42509...  3.g 804307g 43974903. !73 .gx.385479 %02.0..90/472 8. 01370.90..-0:/02. $9.90 .:05708 %7.4507x  .:.-x.:.73.:57380L3../7:70.90720347.0  39.9. /013x0. .549.7070. .70700307.800 ..047/097..3.43/x/0054.08947.:9408908:-47/43.90 %072038.84.24.3:29 5747.:94.:/013x0/.7.0.7..3/10790 .:9424-00.385479 &39./:/4.3.70.508047.9gx47/0705./.44.:507.70 3/05370.9.5..x0850..x.g.470.g .:: -0...9070.438:2.g77..g.48.90 .7g74700.7080 ..89..3.047/097..:0570805497.9.x.42:3.050397:.9g   - 3./0L3.701g7g2 .7.4/07g89:73.:9.9.:9424-:: :9424-0080. .:047 #04.44.9.31.9478..0.70801..:...g8g/08. - .0 .9. /0.:9424-008g3:.7g70.9gx :20000. .8:39349.70.7050.x85..3..470.039.5..48 L3.90.0 2g8:7.-g /010..:.0L3970x3070.0 .1..9.3:2x907203L393x..x0-070.8910L3....2 #0.:g4507..950.:.0570g990.7..9:70.:/013x0/.0/07.700890.08. :7.9g. 24.0570847 :.70:/02.70447/43.907203478.079.59:..7.070.7024/::L3.0903.70.0/02 L3 ..9050397:705.43/x47903.L37703..045047801.

7g747/0L3970x3070  43/x50397:489.70  43974:903.7g7570g994..70903.8:57.7.9.g../010.:78:: &!  :.70  .47085:3g94.3854792g71:7  !074/./3.:9424-047L3.039/0 .                                     401.84870.x:347L3054.:.9.70.:78g  /097.5.90.90 .

 B.

0.947.9g7/.0/07.. .9. 7. 00.90 3.071.3453g ..x0 50397:.:94.90 2g8:70 50397: ./:8  #05..:9g:3.703:5491.4314723472.0.9g70505.70.3/g $000.70.:/0054./03x00903..3x   010..90 ./3054.9.90..:9424-:: F /010.:9g7 .31. 50397: :../0390 L3 949.x08.:9424-00.47903.42.7.:70.90.7.071.7.3.0.3x :-701./:.70705.08947705.8089.089..90789.010.7547  .0 0.:8:57.0 F /010.705.8.508047.8./0390 89:.g.9g7 /. :30 89g7903.9.70.0890 30.050397:.9:70.:4.:703908054903:207.7. ..:703903..90. /0 .0390 .: 4.g .90.903..:94  .:785491 F /010.7.x47.7x9  0.574. 90720300 8.:/:5g84.7g747/0L3970x3070 705.7g70/0L3970x30708.3g F /010.70  002.0.5.170.0 L3970x3070.   .0 3x.:.438:2.080..9.70 24/:: L3 ..8:7.70...00.47/0L3970x3070 705.8:7g:334:.70.70.90::73472.0.70 80 1.7.:703903:80 1.90 ..8g70.7g74700.g.. 5074/.70.04507.50804720./7:0.43/x 700 50 /7:2:7 /081:3/.9:g770..05x0 .3:295.5..947.947.-:.089.70L 507/..70.4389.9479g1.:703908089.508047.x.3.70..9gx.508047 ..43/:.947.7.59.0 $0.90L3970x30770 908.:3:..70.7.250 2.x.g89.9g7/. F L3/7059.:.:g7903..7.7.9g 01:: .7.9gx03x.7..g 47.../03x047:..:3000. ...-7.7g70 /0 L3970x3070 .:.7/:5g:3..x0.9g7 L3 .:2 801. 3...9g7/.92.x.7: 80 4-x30 573 :72g770.0.:9..7g747/0L3970x3070 8002914/0.9g7/.925 F /010./03x..071.9g7/.0:72g708.90L2-g97373472.90 /0 -:3g.8.7.43974::903..70 970-:0 8g .:::7475702.:70390  3.071...9.:: .9.90  !.:70390.30 ..:78 8.50/0..9.7 .:9g7705.::. 94..-7.70.47085:3g94...70 #0x3070./039..x.089 :. .90 . L3 5072.0770 90.8..:9. 5.9g7/0480-90 F /010..303xg .g0.047.071.:047 $0.7-:7.3.045047 80.9:./0705.90..382047 F /010.70..9.:9424-003974/:80L3054.9:9:747:..-0 90.:574.045047801.:94..890.x.9g7.047:.90 47 80 .7.489::/0...:94 0890 8:-47/43.947.:9424-50397:010.:2g8:750397:L34.44.0/01.x47..90 054.:70390801.

70.7.8g F 8.:9.9:0.9.x.8:7g 4 -:3g 89.70.907.70...g .-0:/02.-9573 3472.80203x47 F L34.70./014/0.5.3/g .x..:7/050804.5x070 .947:: F L34./.9.70 903.:7     .x0.:70.7.7:50397:10.70/0470010.7.2-..:047 F F F F :949:7820 :94.70 2010.7..9.42.7g747/0L3970x3070.:70.7080029/0.:.45800 F 8.3054250/0-033g F L34.70.7.050397:705.9gL39../0 2 89g43472. F F F F 70/0:.30 :94-:0 #0247.9.:9424-0047 0 .3x .202-7.:784-.7:50397: 705.9.-3g 5.7.0.:70390 :897.43/x/0.2-.48 0:.925 L3-:30.2.0450  #05.82073:747 F 8.90./0:.0 /0 .90 F 7020/07.24.:94.0 .:703900890 89..428:2:7 70/:.42-:89- :-701.2-.:.F 709: .739:7/0.91472g 0.70 25..g50-..7.9.:94 47039.g ...  438:2:/05080 2.50397::35.:7039080010.

9. 903.70.3/ :..9gx :20000.4314729.5.7g747/070.:2039.7. .70..x507:50 14483/: .70.08..0 %02.:2039095.1.31. U`b`S`WS   !.7.9.08.70. 70.385479:701074..9gx/0.70.70  97.:: -0.gx.: 08. /3 /4.4.000.g .71g :.9:.-0030.9.08947.302.71g B .1. 31472.0 L3 . :7.70.:.x.47  3.:20390L3.42509. /4.g7:30 570:37/0#!.70 ..9gx 37 094/44.4.107039g.9 :./4..90L3/4.9.70./0/4.48 ..x.42509.70..300 /31 .90 850.90.g 30.9.90L3../0010..472.90. 97.x47 57.0/070..0x9.g/031472./0L3.47 903.:2039.x0/3 .0 903..9..4.30/02.070.0/070.90 ..:9. L3 .3000/02.570:37907203::/075..70 5074/.g :72g70 90 70.70438023.70.42509.:2039047.7g70 /0 70.. &39.

g8g10 47x./097.72g 9. X22 .0/0.900307.70.43/:..  .9g  '071.070.:/.2307:: /.7 :3.07::/0 -.2097:.9. .5708:30..900307.::/0 .x43g774-309::8023./0.47 ..9g X 22 ..43/:.0 .79 03:270.: 8g970.574-0 37  '.2 -.90.g ..43/:.0307.07925/023 .900307.0 507/070..7L3. 7 .43/:.43/:./.07/0 8.x430.3 09.43807./280 -x3:90  4393:9.2097: .1:3..43/:.g-. .90.

90 '. .5708:30.07::/0-.7  !708:30.:942.x/0173g 507/070.7 $g-0 90  ..7/:5g -.4 /05708:30L3.g/0.90.7 -.7 L3.2.9.1730./0.0307...0307.2 -.g7.2gL3.9 '071.&  9.70949.7 173.3/7:/0173g.g7.70..434 '.9.07925/023 .g8g10 .43/:.8g-70.43L3.L3970389.7.07/0 -.8038-9gx.3 09.43/:.g 504 L3.9 $000.:9g/0/05708:30 /0 -.

35:.g '071.4250989738g 7g2307007.g 3 -.8.7  L3.970-:08g8g-0.70.799:7 228570109 .1:3..2.5054  173.70.x43g71730/023g  .

:78058943::..9 /3 3897:.x.9/0  '071./0/:7.9:0.5 '5.9 431472.3/7::/0 173g.g7.g  L354x.70949...707.4173.g7.9g 80010.5/g %25/0 23 970-:08g80203x3g45708:30L3..L3. L3. 4 L354x.:32.: !74-..3/7:/0 173g5054x.g4173.70.

9/0 9243070 .431 3897:.3x0/39701.907.947::.8.:942.x0./89.1:3.x.70.7g .-49::/0173g '071.70..g09074..x43g770:.74x .  g8:7.

.9 .g7..1:3.431 3897:.5 ' '071.2-g947:: 4  3.70.. .x43g78.x0.

431  37  '071...71g34 24/073.70.:942. . 8 7 ..: 22L389:. 8 7 .70:..4..9 70. 228.70L3.2097:74x L3.25::/0:..908.x.70g79243070/0173gL31:3.9/09243070 .70..431  37  3 22      70..71g/:5g#! !0397:..0/070::7....x0/0 /.:#  228..3047/02./022.::7 .: 22L389:.947:: . '071.x.3047/02.80...7:.:897:3774x47 .:.4.

9g 22.74.

 $023g9:7.7g  :200 00.#f #  % .39::  .. Z`S`WS^W\S^S`[S^W   #0.9.x.:9.:9.g97:3:. 00.39::  :3.05x.

.7.39. 397010900 09074.425:8/3 .074947    67 22 49.9.43974:: :97.843.97.22 . -. # .           22 74820 -:.:# 890. 74.920 -. 37 %  %&#!#&#%#&&#!' #$$&#% #!#%#&# ' &%! #  :20749.47085:3/0.9.70.0  .170.9. 4802439.70 . 4847 .70 . .074947     22 89.::/0 7:. 74.2097: 7492.42509 3. 38. 2434-4.3/. 397010900 39074.9 35. .39.3/.     WUa`S .      22 89.: 1:8:70 7 32. 74.3: .70 .     3  22 3.07.920 -:.22 .:8.8:7.7590.903 5.

.90                      % .:.17059 .3: .79.47 !.47085:3/0 .1 3897:..43 .7 2320.

94.##  .705. $023.:9.:9..9. '             &39.947       :20  :20 :3.059.8:7.9.39&$ #0.9:7. 0.70 0.90.392.7.

 Z^ .

.

.

      .

  B  .

 .

 .43:: .:..4587 38. 37  7 WZa^WS\^[TW .1.70.2:9/0 /3 8:57.:2 38.45890 7:390 .43:3:970-:08g 570390547x:330.75x -0 23 22 '.75x43g7 .:..9g 502...014.79 25:80  '071..47..4580.43807.xg570.g.

43/x -x3:90 ..

4.39079gx54/00..x47 ..304750-4:7 0.: :7:- .74828...7.47/4.950 /.:307..::.../2918:78.4. 3:2.90.70..43:: 3:2.39079gx. .7.:: 3:2.70.3047   3:80.3x..8070 50970/0 170..5.0-4:: 3:2.:8070 4.90.:-4:7 #  '071.4.5gg7.30475048 .70.4.30050-4: '071.:x002..0..254.9.:7:59:7 .3047/08:/:7g .5.43..:: 457947:/0.950.g '071.:L38:2.4.300.34.50397: .7.5g.3.&  4..70.50397: .30050-4: 89.47/4..80 3:2.070479.:.-4x47/017L3g '071.3047/08:/:7g ..4.0470.79.L3.L3970-7/.:50.2-005g7x.:.:...L3.:54/0../3023 '071.70 L38:2.70.

9.00.x.::384./298.:.7 :7:-:.x080:3.  .43889039g :3.0700 9.79.:58g .:9.::0.254.3047.39::  .&  23 22  22   23 22 3:80.:50 9.3/:77:590 8.70 .

&  .

& &39.94.705...397.70 #0.385479:7 .39::  $023g9:7.1.7.05x.%03.  !741:% .70.90.# #f :20000.:9.0: .

B.

790. .x0 70. 50397:24/1.945.1gL31472g ../030908.70.:/02.90.:2039: 80. /0 .907.42509g..47:: 903.30 37  4./708.480890570039. 3897:.   32.4.

9... 097.08070107g.:9479gx 074..2039:/047.43/x0/0570:370. 3897:.0 /3 /4.  $%#&&#f# #!& %#$! #%&# # & #& 7 /3  50397:24/1.7074. 5:90.08947.0/0747.:/01..90.49g770.:...70 025: 0890 /.70 5074/.08947.:80 70.4.37 .70#4230 # .0903.073::37 .3037  39020:570.47::903.g30.70 1:3.3.:20390 41../0.30/09703:7 2..70.30.4.70..0.7002039.907..x070.3/ :.. 3.79 9 /3#0:.9.08..7g70/070.9 50397: .0 31472..x 57..x43.xg2.

70. 1:3.79 .0.3  /3 49g770.3.3/ 47.x43.:9479gx074.:..70#4230 # .073::37 .70.57.

7g7475:-.3.x.3/47. 1:3.385479:747 37 .:3x0 3897::. 70. 7/3: 23897:: 97.x43.30g .47:: 903..:3x0 0290:72g947: # 79   3897:. /0 .0 97.70.385479:747 4.30 37  .0 %7.70.7g747 !:-.4.385479:747 4.38907:::. 57.

/0.0 L3 -.4.907203::/070.0 5074/.9.0390720/..0 L3 1:3.70/095 #% #%  #%  L3 . .50/03:290 70.:.300 /0 .97009.7.947:: /0 97.4.g057.g70 .907203::/070.70 80 24/1.7.g 80 .x0 .05074/. .0 5074/.780 .901.42509g70 :9074.::3 L3/4:g8.70/090723g.9.0 903.x0.43/x0. /854x0 8.05074/....907203::/070..903.g 79 !70:370.385479 1074.2:2 8.x0/0.07 4507..425090.g 80 1.gg947  03x3070.:..:2.30  !70:370./0.0.43897:.:2:720.03970/0L3970x3070 705.300/0.gg947   !70:370..4.4.9. .3047/0..: 24/1..7 5:-.90.:70850.L3.9..7.70 . 907203:: /0 70.g/:5g.43/:.g057.gg947573570:370.g .gg947 80 54..

78g50./0.702039903.70/0x3.4.:.8.9/0.300/0.9 /0#50397:807.:947.: 570:370.gg947.4.30/0..8910 .0 903.. .gg947 .g...L38..3047 .907203::/070.g970# .4..05074/.0/070903.90/35:3.: 70.90...43/0 2.0-07.g.

70.2.:2.901.%03.1.385479:7 ..50#% #% #% !741:% .0: ..05074/.397.8.:2.0.g8054.70 570:370..2:2:3 L397009. 907203::/070.

 .: ...300 /0 ..gg947 .90.78g 50 .43 /0  2.4. L38.

38070  570.30 /0 807.: . L38.. 8. 2.43 /0  2.4.300/0.: /0 94.gg947 70247.78g 50 . ...: 2.g /0 95 8:-:7-.90 95:70 .:2 .90..4..

3047 /0 2.43/x   !70:370.: 2..7:: 570. 10.700. 907203:: /0 70.: 01 /0 9:7g.70./7g7 L3 570.9.30/:5g. 3 L3 .0 .70.43:: /..0890.70 ..:573/04-.0 5074/.g 80 00.75x430..90 1.4. 907203:: /0 70.7.7g7   ..0 ..90   '071. /0 570:370 .75x43./854x08. L2570:3g .09/08.05074/.071.010.:.70.0397:: .70.0390720/..g801.70.431472 7002039g747 850.9 8.4280 .947::72g94.71g   03x3070.3854791074.843.7.0 .47/: 4507.g 8:- 1472.5745709...047 /0 .03970 /0 L3970x3070 705.73:2.4.5g /0 570:370 .0 5074/.. L3.: 2.g 80 1..g57370.9:.g L3 .70  !70:370.70 09.97..089:..708000...:3:.0/070 3897:..903. 2..43974: :97.g 570:370..: :3 2.0 5074/.70.2-:747   /02439.:70.7..0 5074/.9:0.48472439...300/02.43974:::97.:947.9L32.4. /00.71g 573 570:370.897: /0 . 89g7 903.1.48472439.47903. . L3 .90 1.0 /0 .70 3 7057039g 3:2g7: :347 38.0 L3 .0 5074/.:947: . 89g7 /0 :3847 L34..43/:..gg947 .75x0 /0 70..907203::/070./0. 80 1..907203::/070.4.0L3-.:90 /0 480 .:2 :370.3047 L3:72g94.0 5074/..071..780.38./7: 38. /:5g. 907203:: /0 70.30   :7. .:9g ..50#% #%   .0 5074/...9007 8.:.:.0 .. . 907203:: /0 70. .9:-0301. .g 80 54..9:.3.5.g 0572.: L34.7::.4.43899:9g /3 .9g L3 :3 80 38.  010.x43. .g 570:370..0 L3 .2:2 :3 L3 /4:g 09...4.05074/.7.70.700 .g970 4 .70..9047/0:..g 80 54.70.:9g L3-.x0 .. ::747 508047 8:-.g947: .947::/097. 8.70 80 010.g057.9.. 907203:: /0 70.3047 /0 ..90  !70:370.4.843. 907203:: /0 70.

2 8.g970:9479.: :3g 50397: .705074. 807.71g./g/0570:370.90.g #! ..70.. .3854791074..7g7  010..4.:39gx57089..70/0.:573/0 .4. 094/440 /0 010.48472439.. 074.8...4314727002039g747L3.3047 .843.42509.9g/0.300/02.::350397:.g ..0 5074/. 907203:: /0 70. ..9:.7.807.90...074. 074.05074/.300/02.7.70. ..47/g 80 54..9:.9g.:9g570:370...90 /0 .L3702 $ L31:3.702039 903./.7g#423g #50-. 907203:: /0 70.g 203x43.4..9  8000.1.4.4.397..:: 570:370.x0/0.70 .9.90 !741:% .5.5745:30747/0.71g   !0397:10.70 702039: 903.90   !70:370. 50397: 570:37 .:90/0480/02439.g970 :9479.g #! ...089 807.: 70... .:9g..4.00.0 5074/. /0 570:370 .907203::/070.: 2.7g #423g # 50397: 57089.:.42509.385479:7 .:gL3702 $$ 2.300/02...700.7.43974::97.43974:::97.907203::/070..7000.: .4802439.089.70 ..70 /0x3 .0 0.:9.947/097.70.0.9g/0 .9047/0:.9g/00. 203x43. 5074.0 903.570:3770.7 0-07...94.. 80 .:gL3702 $$  8.%03.70.4507.90..-47.05074/.g 80 00.702039 903..71g.: 570:370.9 /0 :9479.47/.: ..05074/..05:x3 :72g94.90 48.7.7.::350397:.7g #423g # 50397: .71g . 907203:: /0 #! 50397: .90 ...:947.300 /0 2.:9g 50 -.4.:gL3702 $ .71g  .300/02. .70..70.300 /0 2.2439. 5..70.4..90.2 :3g 50397: . 1074.843.71g.0: ..

/:.570039::47/3 47.L3/05370570.. /:5g .47903.71g $ $4..:4-.90.g .::32.4.00 .0.70./0.0 5074/..:9/0480  '071. 907203:: /0 70..7gL L3.70 907203: /0 70.5.g.g970 4 ..090.g/0%7..17. ..7.30   :7.09.43899:9g /3 . ::747 508047 8:-.574-.9.0/070570039::47/3 79   070850.:3897:.9005479:: 79   3907203/0 /00/0.70.:30x.x:30.71g # .-47.0: . 5.3000.397.385479074. 3897:..x43.9007 019:7g.089:. .71g ..:L34.90.0397:: .:/081.. 89g7 903.2-:747 7020/3/: 80/010.0 5074/. 3x. 70.0/070. 907203:: /0 70. 1.L34.05074/. 79  !70039:47/380.:2 0890 :897. ..570039::47/3 :9479.75x430.:2g71:7/0893.4.-9.71g 79   $4.5:-..75x430.70 80 5745:30 570:370..397g7L3...70.9./7g7 L3 570..4389..g   '..:702:/0.. .9 8.0 7g85:3/070. :7/.300 /0 2.7g #423g #..070.x.g 0572.3047 .308.%03.70 .. L3.4. 570.:2 94x. L2570:3g.x43.7..x0 .385479:7 .0 80 38.9.7 /0 .074.7.0 .x0 !0 43074.0 5074/.... /0 570:370 . - /3 570039.4.g947: .43/:. 094/44.g .385479 074.70.4./7: 38.9.7/0gg947 #gg947 $570.0570..g /0 %7. 570:39 3/107039 /0 5074.g 8:- 1472.9 0 79  :/.9g L3 :3 80 38.g L3 .70.g 80 1.9  /3 570039.947 .09.071.97.30 3g 38.g /08.90.907203::/070..30.30 /:5g.8910/0 .05074/.:..3000  .50397:570:370.0/070 5700390 3897:.4.:947.0 /0 .90   :3070. .70.907203::/070.- /..90.897:/0.0.75x0 /0 70.90.4397.:947/048050.:.70 3 7057039g 3:2g7: :347 .9.9 570:370.3854791074.g# L3:093:#         !741:% .x0 3:80L3.:947:.0 5074/. 00.4. 3897:..5.....:9./g8.0397:: . /0 3 L3 . 570.38..4.30/02.4280 .0/0747 570039:: 47/3 .g 5497.x4507.0 5074/. .g 8 ..9 L3 .75x..1.947 /097.:2 :370.0.x .  .

300/02..x0/0173g  #0. 907203:: /0 70.594: # 37 g/02g8:7g947173g 37 g/02g8:7g947.x:30 ..9.7.:3x037  &!#$ .70  #0.g.70 37 g/02g8:7g947.389.g.7.4.:L3..370 0..594: $#! # .4..:20390/0701073xg  ..570:370.: 2..7.g8.431472570.7g70 . 570:370.7.:9g ..1.:90.71g...2:2:3 L397 483:7g 09.708000. 907203:: /0 70.70  4..70 .7.43::  :.7..../203843. .300/02.70..4.300/02.70.385479:7  #! %f  .5.43 !741:% .05074/.5.:gL3702 $   #0. 705...70 80 00.70.7g70.7. .2 :3.00307.%  /0010..907203:: /070.-4:747  #0.L3702 $   :.4.9/07:.:2.7g7475:-. .397..7g70 .%03..8. 705.7.0 5080 8. .385479:747 4./078..71g .g.70.907.7..300/02.8::  #0...7.9::/07:.4.05074/.71g. 705.2:3.594: #%f   -0.70.0 5074/..5.7.4...0 .594:  '##  %# & %f &#f# #%&% .5..:gL3702 $$ .9047/097.43897:.0/0747 7/3::23897:::.:9.3/00.:x.907203::/070..05074/.71g .594: % #&#f#  :.70.g.:2.5g .:0 3897:20390/02g8:7g  .70.0 5074/.057.70.70. 705.71g.:9g.90789..:.594:  %%%  ..9  4203:/0. 570:370.300/02..70.570:37907203::/070.70 80 00.9:.0 97. . ..7.. .2 :3 .0: .. 705.0  43/x903.: 2.

2.::3g50397:..7.70907203:38.70 .300/02.0 5074/.g . ...::350397:.: 8..71g.05074/.70.:L3. 907203:: /0 70.300/02.4.03970/0 L3970x3070 705.7.3 !70:370. #%f -0.907203:: /070.:gL3702 $ L3.75x43..4.:gL3702 $$ .0.71.901. L3 ..7...70..g8054.950./0.4308902.9 !70:370.300 /0 2.71g 0890 548-g 3:2.4..

300/02. .4.5.. .89073g ./0..4.300 .: 570:370.g970#50397:807.70 0890 /05g 9 %07203: 8.5039:: 8.90 /0 # .:947.:g L3 702 $ 8.:39gx70850.. 4203:/0.71g .g .9 50 ..4...: $$ 80 .75x43.71.: 50 5.4..g /0 ..::3 L31:3.g970 :39gx ..x0/0.950397:570:37 . /0 92-7: /:5g .0/0.: 8. 2094/440 3: 80 .g .70 !70:370.90..8.70 !%#! .7.0 5074/.0/070 903. .5.9/0.g.70 38.30 /0 2..9...70 .5.4393:.0-07.9 /0 . ..431472 %37 .3047 .70/0x3. .. 907203:: /0 70..47/.071.g /03:29 L3 .702039903.05074/.:947.5.g970# .L3/053570.9..0 903.90 /3 5:3.0/070 57003902094/44 !70039.907203::/070./03x0 /0 ..475: 70.: 70.

4314723897:.3037 .70.947: .48472439.843.x. 43974::97.:20390/0701073xg  3897:.42509.9   4.4.47::903./0..x0 5.9008904-..

7037 .  3897:.70.:001074.x..48472439.50397:705.7.90/0..0.

7g &% $ !708.50397:705.  !740.71g .9g/0#L3.050397:705....70.300/02..7.-47.9/0094/440074.4.7.3:   3897:..x.x 0.75x903.gg94737 ./7047/0-4:7/0.

50397:.x.7.71g37 ..:947.gg947 2. .70.3047/0.. 705.  3897:.8:747 .4.071.70.

.:00     3897:.7..0.:1.4.42509.8..70..3037 .5.370 97.  3897:.x050397:705.4.x:30 0.173047/0.7.70.70/0.x050397:705.7037 .:00 1074...90.9047/0.7.

4. L3807..43974::97.843.:70390 ./039.9 .  3897:.7..x:3050397:.0 #.48472439.: .90/0.30 ###    094/440 $% #05...

 . ..4.30 /0 2.71g 37  0.

 .

   094/440$% #0....300/02.4.71g 37  0.7:g7.

.

300/02..4.390720/.1730.71g # # 37  -.7g.3$% #0.7...   .09/08.

.

4.8.50397:705.300/02.385479:7 .70.7..%03. !741:% ./078.x.397.1..0: ..71g 37  .0.x05074/.   3897:..

431472 % .

:0 3897:20390/02g8:7g .907.g/0 00.:7.g.00570.g..05074/./078.080010.00 50800.3047 /0 2..:./0.4.00 50800:9.907.30/0 2.71g 80L3.471574.: !70:370.x0.71g .g:90L3 /4.0 5080 8.907.g 8:39.:7g..7..  %%% .9:0..:.431472 %37 .g.907203::/070. 807./70..:x0.43.4.903:2.1:7347 1074..:2039.7.90.x#. 903.570:37907203::/0 70..x.:947.0 5074/.3x..:4.7g70.8...8:7.0..

1.08947.9g/0574/:.9.0791...573.7..047 508047. .9.g947:.90/0 .90 .2.907.90..39.

900 L3.090 /0 8.g:90 L3 /4.3 850.x /0 .07.07.: /0.4314729.8.0 /0 701073xg 89.70 243947.20390/03850.90 L384x90 /0 -:09300 .:203900 903.g747 574-047 570..70 970-:08g10.5.70 L3..9089.x903.3/.7.. 8549.90 .7.70 0.x0 2g8:7.1.0 09.00/02g8:7.: 70:9..7/0 /0 574/:8 .

/2038:30 9407.7.0 $0.9.g:90L33897:..37 .x0L3.90209744.x./203843.071.3x00570.70 .43897:.:.4. .43147208..9.90789.0 .8.4770850.

1 :200.g70 ..g.0 .. .4314723897:.471.0/0703897:.0/070.g.:508034.5.2:72g94.: .47 00.9.g :80.:947 /0 480 .3047 /0 2.70 :384..7. 7:203x 300 39074.4700..903..:7.203.:.43897:.9./290570:370..9/07:.3007097. .x47/0705.70 30. . . :.8 . ...:.g:90 43974: .70 80 570:30 90 907203: /0 70.0 507843.4770850.947570.7.  g13.:9g7 :.70 09.70.0 5074/.x: 850.0890.80/3.057.70 3 .9 L3.3.:2039..425430390 .907203::/070.90 .7. /0 ..47L34.7.../8549..08.9  8. 5700390 2094/44 80.0/070...71g 8:39 30.4314720.0 .:80.1.:9.7g70../70.047/0.x.1.7g7474-.8:7. 570:37 907203:: /0 #! . L397 :3 85.3x..203..43/x/0530/08:7.300 ..7.47705..5.x0 .3/00.1:8:747/0480 .:.080.:570.970-:3/8g.g/02g8:7g947.05074/.8:70054.4.9479g4.4.g L3 -.9 L3 .:x.00307.7:203x4750 1:8:7 80 .4.g !0800. 508047 .9.2094/440 ..:7475.x0 /0.x0 !0397: 00.gL3570.057003902094/44 80 .30 .70 /49g7 850.43 30.:57380L3570039.9.  g/02g8:7g947..7001 0/02g8:7g947 g/02g8:7g947173g 30.9 589 /0 57.43::L3. 00.:9./4.08947.70. 43/x903. .47L394. .071.:9.90 /.703:80L3.70.

947..g7:3847.3472.9:720 /.g7.:947/0488.8.:.:570039.:L3.0.90.70.7:3..

:574/:8 4.:90/04808..5.:/385.:0::50.90.1023.x0..70.5..:90/0480 1g7g.:/31..:705.xg8.:50 ...:00.30 .90.7..300/0805.475::.

 /0 .843..7.4314729.059.90.0890../:5g705.x0570..5.9:0.:574/:8L3. .907203::/0#!80010. -4::L3.70.:L34.:708:-. .g70.9047/07:.70.7.70 .x47/0705.2-047.:570..:9g /0 507843.g:90..:947.43974 .4..42509 80 00.0/0703897:.0/:7.43/x0 /0 ..7.5. .38.9  43974: :97.8.7 574.30 570:370.9 .g3:2.70.

90 .L3807...70853070 .70.397..47 1 L3 .48472439.90 ###  !741:% .x:30 50397: .:.43974 :97.: 3897:.385479:7 .0: .%03.1.843.4314729.

10x047 /0 7:.#0:9.9g 3 . .438023.90 .48472439.70.43. .:.:9gL397 :3.0/0747/3 3897:.. :..9: /0 7:.g .:7 /0 0020390 .g .709g g89g .90 ## #  :.3/.4314729.: L34..843.5.7.7.4389.90 L397 4 .0 749/8.70 480 2439.9g /010.:3897:..43974:97.37 .43 10.0 4847 2439.90.L3807..: L3 .70 .70 25:3 705741.9007 /0749g70L3..70 80 .071.843.47 1 ..x:3050397:.7g70/0705. .7g70 .x0 .70 8:39 /0503/0390 /0 89:.70 8.70 80 010.x.431472 570. 10..g 850. 8:57.43/.43974:: :97..9:0.90 -.900 .x..708000. 09.

.4. . L3.:gL3702 $$ ... 00.071..7.71g.7.08947.7.300/02.05074/.g:90L33000   02439.:9g ..425430390 .:3847 L34.43::L32900/0::7g570.:gL3702 $ #0.4.5..42509.0 5074/..431472  ! % 37  :. 570:370.x.70.7.:9..09.2-0 .70....39g .0 .3047 /0 2.2 :3g .4.90. .1.:9.90 .:9g.70 80 00.g:90L33897:..0/070/3570039.70.37 570039:47/3 ..071..42509.5.7g70..508047.7.570:370... :30903440.71g.70.:2.708000. .0 5074/.7./7g7 .9::/07:..g37  0.9g/084. 2094/440  % #&#f#  :.:70.708000.70.79070/0.-4:747   :.4314720..: $50. 705.00.g.::3.g70 2g8:7g9470 70.g.7g70 . L3 -.70 173g .90 8:-.71g. .70 .43974:::97./.903. 570:370.30/02.x.:947/0480 .9..-.907203::/070.g .:  10.. !70:370.5. ..3/.... 907203:: /0 70.2:3.7..g0890.300 /02.. 1 047/02g8:7g947570..059.30/02. .9:..70.:gL3702 $   '071.047.907203::/0#!.:2.71g 50397:.-47.: 2.70.2:3.9:/07:.4...9:: /0 7:.70 8:39 .4..38.71g 80 .70.70.7g70 . 907203:: /0 70..g570.:9g.843.

.

90570.42509 .47 .: .:74x /8. #0. 38.75x0 ... -.300/02. 4847 2439.43 4802439.947:/00.431472 094/440 # 37  . L3 ...843.. -. 43974: :97.: 3897:.. L3 807.0. 1 .71g .3/..:570.7 80 .7:g7.90 ## #   $:52039.43974.g.4.3/.90/0.4714-..x:30 50397: .:90.x0 .431472 .70..89g 89:.43974 :97.843. ...

.

70./2038:347 ::747508047 8:-.x.g:90/03897:.70970-:0 8g80L3.2-047-4::.  50397:.3/.843.-.75x47   '071./700L32900570.. &$ .38.38..43974::97.37 .047L343..

08903x0:347508058g..70.   '071.

704703470/0..9:: /0 7:.7.90.7.:90..0/070.43::L3.70.7.70 L3/7:2.g /203843. .5.70501::.70. -4:: 8..9070.4. .8.70.38.907-4:747   #/..24794.2-00-4:747   00.-4:747 7/.-4:708   #05.g.70.8:-.:.5.4....70.9007::749g70   '071.9:: /0 7:.70./010.

7.431472 570.x47 /0 705.L34.0/0747 3897:. .x0 37 .:70.

 .

70.:1489.x.508047 8:-.38.90/010.:57380 L33897:.37 .90...4389.2-047-4::..9.

 39079gx 5g...:.0890..7.   &3070.0: ...70.397.:70. .70.1.   '071.385479:7 % .: L34. /0 ::7g .g 0890 ...%03.79. .x47 !741:% .54/30 /.

. 2g8:7g94747 .0/0747 3897:.38.9 /02439.x0 37 ..   3 .9:.70 .: 00.7g7 .0 -4:: 010.089.: 8:-.70.425430390 .70. 9:9:747 508047 .431472 570.2-0 702439.70.: 30.:9g7 :347 :. :347 5080 8.

:x0..0 705.70. -4:: 0g9:747 00.70.97....0890.2-.x0 37  ..20390472439.0 /0 5:3070.0 /0 00.:2039..0780/.97..8:: 43074. 002039047 .g0890.24/::/0./7:: .70.x0 903..70.30 97.:90 .0.2.43::   g8.0780390720/..8.70.7.:: .43.078017439.70.   '071.. 8070 .70. .7.9050 . ...431472 3897:..70. 705.70.  /:5g .5.70. /. ..:   '071.43:: 50 -4:7 0.70..8g #0..8::   '071. /4.. 705.70 97.7.8:   '071.0 09.8:7. 4.

.9::#37 .0/070. .42509.9g.:570.

.

$.

g. 89g7 903...70.8 #0.2543047 ..70   '071.70.43::.5.5047L3.:2 .08947.7. .x:30   '071.g..7.38200/0L3. .g   #05..70.078. /010.370 0.7...9047 .x:30 . 20.5./:.:./070 -4.70.2439g7..4. 705.5097.:.17439..../3     '071..43:: 70850.9047/097. 54/0.70 70.7. 7020/070.0 1g7g /02439.9047/097.50 .:.5. .70....70 570.071.70.:. 9.070...7.70.3/7.9..0 ...9047/00...70   '071...

:70.L34.431472 3897:. .x0 37 .

: 1489 .x.90 /010.9.4.g:90 L3 3897:.4389.70 . .7.70 97.x:30 .9047 /0 0.370 . .90 570. 37  . .5...

43:: 80 00. 705.x0 .7.x0/0173g '071.9g/010. #0.431472 570.70..389.. .90 .x43g7 389.4314723897:.4389.70..x0 /0 173g .7080.2094/440 3..:L3...0/0747 300.:9g .570039. 1:3..

0/07473897:. 80 . .2-0 5080 . .38.0890..7.389.431472 570. .425430390 .: . 8:-.x./0173g8.071.47 705.x037 . 7020/...

..:90.43::   '071.7..70.70. 705. 705.7.   #0..70.

.70 09.:90 ..70.70 7.    '071.208:5074.7.70.:70.43:: 895 7. 705.L34.0 .2031074. 002039047 /0 708903xg .

 : 47 .30 x05: 0 .-g.:90   #05.0.:9018:7.547x:347/09.:70.0847/02439..0.90 ..907.0 4-4.L34.0 17439.90.70.-0.7.

70 .0 /0 470 570.89073g. 88902047/08. 74-309047.0397. 74-309:: .90   '071.474/.8:5.5039.09.3 09gx 1:3. 5070...x43g7 .50/08:7.3xg ..43: .70.70 . 8 .907...:2 08903x.47085:3g94.

.70..::2 /:5g.   '071. 89g7 88902047.:/0.8... 08903x0 .

8g . 2.g.8.4507 :: 705.. .5039::50 .9. L2-3g7478:/.5039:: 50 .89g7903. 70.0..-0 :7:- 5:xg ..9g 09..8:   '071.70 .047 /0 5:3070 .8: .70.2-g747/02439./8549.4.70. 70. .7030..5039::.89073g   '071.1.3047.70...89073g 70850.300 . /0 1..47085:3g94.7.70.70.4.:.90.70.

397.90 !741:% ..70.:70.547x:347/07.L34.1.385479:7 % .0: ./..%03.

75x4730.070.  #01...38.70.

3.425090.

70.70   '071. 705.7.30.47085:3g94.70..

:90.70   85.90/0/.7.:90 ..1070390 :30 /081g :7g7 3472.3472.:2039...: 3..3xg.0.g50 ..70..4314729.00 50800..0 /0 .0 5074/.g .98g10.20890.084747 10 . 5074/.05x0 5:33/ .425.05x0  $#! # !70:370.70 3 7057039g3:2g7::347 :72.00 570.90L3...x/0.9.907203::/0#!803.0 .3014489  '##  %# & %f  #! %f  &#f# # %&% :.70./.70 80 00.43:: 8.0.70.8:   43974: .3047L3..0084..9:.431472 570.19..8023./0.300/02.00 /0 2g8:7.203.70 . .9   .90 .0/0747 .x0 /0 95:...390 #0.43/x/0/053g8:7.09gx 00. .. .05x.x47 9243070 /0 173g /0 50 -4: /0 50 .:70.g7 :.70 . 5..g :3 8.L34.471L384x90 L324/4-.:. ....9g1:3.8910L3.03. 508047 390720/.70.907.7.39: 70.x479243070/0173g 1g7g/02439.70 09..8:.g.9..9:.425:8/3 :384.0 .7:: :920 70.7g70 . .03.: 2.8:7.792039:/0. .g970 70570039.:9g .47085:3g94...7g70 010.2 :3 397 4 83:7g 09..70 50397: 010.g 30...4.0780   '071.x43. 002039047 /0 1.907.94.70  #/.0 .54/30 31074.g7 970590 23070 8:547x 09./7:!%#!801..g 80 .7.7.47085:3/0 .8: -:4. 70.70.x0 '071.08947.79. .:9. 57089.09gx705..7g70 .70.:.9gx:.x0 . ..501 00/02g8:7g947L394.0890.70  # %7..7. .70.90 L3 .9.05x..8:7.0 L3 .:g :72g94.089:95/0705. .:4.70 243947.05x0 # #f /4.70...4. .9 L3 ....3g747 .90.43/x0903.:.947: /0 /0.78g 5.: 570:37 907203:: /0 70. /854x.7g747010.70  . 3x.:..43::50430850...:7/0 7/.908023.4393:. :.:..7/0803.9047 L3 907203 /0 .5g ..70 80.# $4.:.70 .g ..x.9gx/070.:9g 8:39 .g7 850.907203::/070.9g.3x0 80 1.9.79.94.54/30 8:5074.7.x47 /49g747 .700 .0/0.   &3070..90570.05x0 # #f .    '071.90/0. 50 .::3. /00.7.7g78:52039..g..70 ./.707.47 . 1.x0 .x43..0 389.1.790.-0/0.g/0-..70 .. 84.790.002039047/01.70..9.70 /0 50 80700 . 054.90 /070.x.071.8:7.3047 5.4.43:: L397 :3.7g /8549..70. 903.70 .9:.7.70 80 00. 8./0803.07 1:7347.0 .09.3.70 3 L3 . /010...70.g:90L3/4.9:: 70.30.0/0.9g :02307.43::/050-4:7   43974: .9g .71g :. 13.g.4..3047 L3 1:3.:2039.9.g:90 .. 0 8539:7 .08947.290.203.:..75x430.4738.43/x .30 -:.08.3.70 80 . 570:370. . .9.: .5097.903.05074/..

 907203:: /0 ...39g 7g85:3/0 /0 94.397.90 /010.1.385479:7 .  % 37 3 5074./.%03./7:570:37907203::/0 #! !741:% .450790L3925:.0: .90L3.43974:: .3x0 84.7. 00.70.9:.071.g747010.:9..09.900 30/08.90.

90.$4.. 00.9. :.431472 3897:.:9..90.x0 .39g 7g85:3/0 /0 .09.7g747 /3 ./7: !%#! .

4314729..:9.9:.3047 705.90.00 :.4.70 %07203:/0.::3 $4.7g747 00.7.:8.:9.70 L3970x3070.90.431472:30574.7:57457 !741:% .: 570.7.0: ..903:8.70.4.g70 .9.907203::/0#!.9084.071. 907203::/0 #! .43/x3472.385479:7 .%03.9.05x0 # #f . 70570039.39:: 70.9g747L3907203/0.x300.94.:90 90/07085438.-9.9.: 70850. :350397: 570:370.90 .00.43974.0/070.4397.7. ./03x.90....3x0../010.:047.09.0/0054..705.3047 L3.:3 /0:350397:570:370.39g.397. L3.0/:7/0:...1.09.3x00890 /0 70850.7.0 !7003x.

9gx .:3:5..:9::00.0: .900/0.#0.4314729..x.9.9gx  #0.-47.3/0.97. 010.70.9.97.9 0 .70 .70.9:.70.:: -0.90.97. 89.9.g50397:389.7.90 .430.9gx :20000.8..L3 ..gx.9.x:35.3/0.g :72g70 90 70.9gx50397:.9...1.31.2g8:7g94747L35:3.-47.70.g ... ::00.x.385479:7 .70..70../0L3.:3:5.:08.47903.00. !741:% ..9gx50397:70.70.3/0.47903.:::/3/49. .. - 8038:.70. 70.:3:0.947 1 24/:/01:3.!.:94.97.900.0.4.9. :7.080 / 5:3..x43.439.2...70.0 L3 ..70.470.70.9.708g:72g70.g .U`b`S`WS%  !.0903.9.9.%03.9gx %02.397.:7039::00..70..70.3/0..24947.3/0.:3:5. &39.

B.

g /0 7.73.903. :3070.2.38547980L25.x:347903.1. ..:57380L3 .70.. % !.2-:747 ./7: 70./: ..90..3472..70.907/0570.385479:747 .9.gg94747L3...0 #0.0.2.902...:78  #0.08:/097. !73.385479:7 .70./0390 570g970.70 /08.L3.:9424-047 2g71:74750397:/08.70.47085:3g94.:9424-0 ./010.0801.g970.L3./: ..0370.L3.0: .2g7 .g /0 7.0370.70. 70./.7.90.47903.2-:747 8 8:-.2g71:747 !741:% .. 903.:. 705..385479.g 8:52039.79g7.7g70/0L3970x3070 70.g9:74750397:570.1.38.7.38.705. 903.907.90/0.0..05493907.::7:.9.03L3925:054.5.790L3..45: 203x30789g747903.70.8/0.%03.g7.08:/097.:9.54070.7....70 570. 97.7.70.70. %25:50397:00.70 ..70.:347.:573/0      !74.:9424-0L31:3.4389g/3:.70 397g L3 . 903.: .2g71:7478.0903.397.:78g L3.4389g /3 .x:347903.425:3070./00/0.0.g 804307g..7080.:780L3x000.L3.790.g7..470.7g747/070.70..7g70 .:573/0 50 3g 70.90.45074/.3g.g7.7.0 /0 7.0570g97..0 !74.70..g74730.70..:9424-0 80 1./: .x0/.:L2-.037/010.0 /0 7.g7.7g7 #0.:9424-::/0..70.x0850.:9424-04750397:50.::747. 8973070.70..8:7..39 ..:7 0.0L35. 570g970...:9424-047 L3 8.0507:50/0.9.:9. :347 5747.0 50 -.:.397... :30 :.x0 /03/./: 4 8070 /0 :.31.071.9g7 .:9424-04735074.:g4507.089..

0903.70.9g  42509.. /4.g :72g70 90 70.9gx47/070.90 .4.70.70..31..90L397 489:.9.47 903..70.g70.08.:2039047 30.:08. U`b`S`WS%  !.70 43947.70.x.x0/.0 L3 .4314729. L3 .70 50397: 397.

90850.0903..:/013x0/.70..90.70./: #05.039..70 &3:.9g/0.g.3.903.:78 0.470.0 &39..43947.70 397gL3..7:747 #0.%03.907203478.9.1.9gx47/070. 472.9.9g .7.70..70.g70 9g8. :.x .385479:7 .g70..071..03x43.385479  39.7g7.38.70.700890. L3970x3070903. L3054.:94.3:2x907203.x0 /.0 70..0 .8:57.38.0: .70.70. 705. .0903..7g7/0570g970.0307.7g75074/..9.0570847    00x.:047 ..0 .3:/0-.x.:78:.43..172..438023.g/07.90789.047/097.x850.70 ./0L3. :3:.48  3770.x43.243947..08947.0 &3:/0.:3000.g /07. :7.7..x0/02.-x.:: -0. 85g.0/070.:9.:... 70.7043947.70. 8973070.70.9.1..48.:9.x43.3./:.44.70..7. :3070..425:3070.70.84.70..9.7g.054.0.9..70.70.x0 . / '071.3..0903.903.90720347.925 43974:903./.:72g70 90 .024. 89.70..:7gx70.:9424-:: !741:% .489g/3 .7g 09074.3..70.:573/0 . 89.-0:/02.:2039095.2-:747.7L3.x. 70.349.385479/370.7g747/070.90L397 489:..70.:9424- #05.3.L3054..047 /0 97.2-:747.3039. 89.:78g - :.:7gx03039074.390/050.g #0..70..2g/084..1. 8973070.9..:9424-:70.7.:9424-::8:35.gx.903.g..39g.9g.470.7.:9424-047 .24947:: ./0573/07/0.397.90L3/4.:573839705.0 %02. !.30.7.9gx :20000. 24.:05708 01370.:9424-::L3.g/01:3.g./0.0x3080.0xL3.9g7 .70..70.000.. $9..173047/70.573.44.1.:9424-:: - 4507. /013x0.1.0570g97.3 - 9.070.:9424-:: - 1:3.90 %072038.x. .9g.:9424-047L3.9.9.045047 !.59.:.

B.

..90/4.4203 42038:52039.7.:9g:.0: ..3: 970-:0 8g ..9/0...0/070903.90  .39:/070...70 438:9.3/.397..x43.. /0 /7:2 /:5g .. .431472.089 :. :.90 8g 1.90 .9.97420.38290 01::/0.x0/0705..:047 43947.70 .70. % 43947.:9g 574-...g:90 L31 .470..071.071.9007/4.90.:9424-24/073 8:39. 0.470.90.3/.039: O 010.7: O . /.g .g9491::90344.5489:: 8:39/095: O ./35:3.300 .9743.05x0 O 97.-9.9 O 00.7.gL3./070.9:0..9743.90 /0.7.70.3: O 01:/0.7g708:39010.:.43974.1:3..071. /3..g9089. /0 :.:.42509.9007:: 42.7/047 L3.0 .70.-g 4 570g970 L3 /4203: 00.8000.x0010.g:90 8g 10 2439.-9 !741:% ..05x0 . 50800 570.%03.0 9.39:/070.7g 43:70 /0 .x O .:203900.7g747 /0 705.70.g.3/:7850.9090720300 /.70..g97020.70 80 1..:148970850.9gx47/0705.00. 13.70 80 1.g:. O 00.0/:70/0.7.90L31:3..:90.g/. 01:/0.7g747/0705.g.9:.00.7.g5089.573390720/::3:88902/080347 O .7g70 O .70. 50 89..70.39.0 /0 50784.9 /..3.897: 903.071.g /4.9.4254303900:3:..071.071..-9..1.70.3/.0.00...9.g .3.90574.g..90071.x8g8000.3/:70 850.897: 903.:9g574-.438:2 8:57.g94.:148970850.385479:7 ..:94.:.g . 8:52039.90L3907203:89.:203900 /3 3.43147289.g747.4342.4.7g70/0705.9007 O 438:9.9:. 97-:x0:8:39570.907203:89.g 8:57.071.7: 42..:2039008:39.0.9.7.9000..

  :348.3/ .  :348.:.g L397 4 5074..:.90 .80.g../0L3.7..9.7.-47../03x.70.9.70 .1.9g /3 0. /0.1.  7:5.3/ ..:94 1:3.9gx/0705.:78:20/:3..1489:.9..70 903.700890.:.039:/0:9.:78 2 ./g /0 925 /0  0 L397 :3 5.385479 /090723.g L397 4 5074..039: /0 89.5..947.:9.3/ .:94 :9424-00 0 .3/0L2-:3g9gx70. 5.24.7.397.0. :7./g /0 925 /0  0 L397 :3 5.9..00890 .9gx47/0705.:79gx2:3..401.70..9gx47/0705.9..7. .7...70 .x:347/0705.0: .x430.1 0474507.70..xL3..7g74700.705.x430.401..x0-070/347.g L397 4 5074...9.x.x85..:: -0...9.0 /0 97..7070.3472047/0903.9.0 .5..2g8:7/0L2-:3g9gx70.7.90.385479:7 .:3:5.2.385479 3.x/090723..472.9gx47/0705.70.9gx :20000.7..70 0890 .:3:5.x43.%03.x/010./g /0 925 /0  0 :3 24..90 70850.9.047/097.g 24.039. /0 054. /0054.9..70.7.70  7:5..:94 1:3.9g/30.7.9gx/0705.3. .0 0890  .90.:: .0/097.0.70.7.70 &39.g. # #.7.7.::.x5.:.gx.70  7:5. .70.70... 5..039.7.385479 .9gx/0705..70 .x0  $9:/:/0.9gx47 570039.37. /0 97.9..x .-47.9.:94 :9424-000.x70:9...707:5g  42509.3/0243947.7.70 ./03x..705.947397g3/.7.9.9.48      !741:% . 3897:. 1489 :.817 9:..:.9.90470 /03/..70.x.9..0.-47.385479 /090723.. U`b`S`WS 439470.:.70 /0..9.  :348.9gx/0705.90 %02.9./02.7.7.7070.7070.g  24.70 ..900 850.9gx/0.

.70:/02.547 %4..907.70.:947::80 90.0 14. '  ' 42509.425090.385479 3:207.385479  9g./0 ..047/097.947L393xL3054. :3:.90          801.90L3925: 054.397.70.:..708070.2.071.g/0.48.x.x0/3..7.%03.:.071..24.399...g.907057039g:3 !.385479                        %  #                                        !741:% .047/397 :3/0549 %703 ...x 34720/080.0.g970 4107 :320 .9.90 08903/.0/0 .9..080.5479:.9g724.1.g7903./. 5074.:79.24..0: .9..43 .:9424- ..x85.90470/03/.90 .050397:.94770107947.047/097..80L3g9:7.70089089:...5:.90.9.:9424- /097..385479 0890:33/..:947:/013x47/.2:3...:/097.385479:7 .70970-:070850.

 B.

7.g 0 .70.90789.7.390.70 $97:. 570:30.90 L3/05370.70 89.5g/0/090723.0/0705..70.925.g747705..385479:7 % ..0 /0 054.2097/089.7.  43974: 903.:9424-::  #05.50.9.. /090723.7.7000 .3:.x  8:7../:..:/0054.9 /0.70 . :31g7g 705.70.3705.0: .x0 50397:.84870.5.4389.:9424-008.7..9..209747/0705.70  43974:903.::705.:78g .0 507/070 /0 .0/02g8:7.43/x47 903.9:7..4747 010. ..9.5g /0 705.071. L3970x3070.70 .70..0 29g..390 /0 50..x0:72g708..x0.70 2094/0/047.0.70.047 574.7.70 8.-7.0.9.708g.0070.047 /0 97.%03.7./010.g970 -0301./097.7.7. . 24. 8g 70..8:7.397.9.70..24. 010.:.30054.9g7903.3854798025:3070.  .7.88902::/0705.3854795708:5:30409.. .42-:89- 507/070 /0 :0 507/070 /0 .x:3L3054.7.70 24..0/0047903.7  !741:% .:9424-047804-x30573010.:2..9:.:78:7 .9gx47/0705..:9424-00.00.7.9:: 4 09.7.7.71.801.9573.9.4:x.43/x47 903.70.8.24.00903.70..70.70 5.70 L3:72g9475.90 #05.9. .7g747/0L3970x3070.-70. ..70. /0 807.00 F F F F 4-0. :.9 2..0470.7070.:3:24.. 39074.70:72g70 900.9.0/0705.-g/010.0 .47085:3g94. .0804790344.70./3.:9424-047 :72g70 90 8g .05x0 4570/.7.70.g7L3.0/01..9 2.5.045920.3...907..89g7903.0  8:7.7g.70.70800.0.. 2:9 /:7.9:705.g .43/x 50397: 70850.43974:903.. :72g70 90 8g .7..7.08947.05.0 50397: . 70. 89g7 903.9:.08: /0 054.7g7 .1. 173047 .43974: 5708:347 530:747 .70.g.209747/0705.89g7903.0.70.7. L3 574. /0 5.: .x $.47473423.:334:.5.209747/089.574.7.7.:78g  3.70 970-:0 8g 80 .9.0L3.3:2x5.7g 09074.70...70.:7gx70.70.70  :9424-00.24/1.:9424-047 8g 50729g 010.2097/0705.7.7.9.03x.   .7..70.9g801.:3:5.148990723.

B.

047/097.385479.:9424-::  3/.:78::.:34. f #% 3:2g7:24.3x0 3:2g7:24.90L358g/05080 3:2g7:24.38547924-.:.:94.70.3854797:9070 .70.907203::/0.947.:0 903..947903..7.390 .:9424-0 .047/097.0.47 $%& $%f#%!#&& !0397:97.385479:/02.38547924-.90/.70 # $94..:2039.90L358g/0.g .:9424-:: !0397: . 9070.8. 9059.947...79L3.g # 3:2g7:24...947.24.80L25.0450 3:2g7:24.90L358g/0.20 9050397:.:70390 % 3:2g7:24. 1472:.x:347L35074...90/3. 3...-0 ..0 054.   #  #  # % ..1050397:70247.047/097.:: /0 .70 ! 3:2g7:24.-0 $94.38547924-.1...90L370.9..047/097.30 80.x0/0./7:2:747357.7.:94-..38547924-.x.4 0..73:29% .8.0 /0 .385479L358g/0 4107 3:2g7:24.38547924-.385479.047/097.047/097.g:31472:.047/097.90L3705.:349.385479 3:2g7:24..24..x0/39.5.0903.38547924-..9..047/097..70.047/097.7.0 ..780L394..9479g/010. 5. #&#% &% ********************** &%  ************************ :94..42-:89- $ 3:2g7:24..425090.047/097.4342.. 89g7 903.30 . 30 24-g750.:.38547924-.574-g7/4.9gx/097.. 3.047/097.71g ..925::/0:9.:9424-::  3/.9047  3/.:9g75.047/097..385479.44.7. 3:2g7:24.9.0 9.1.3.   3/.90L3./.90573894.

.:573/  .0 .7.9.0 /0054.:9424-00.  .7 .397.:0 :9424-0 0 .1.90L3/1079024-g7/3.1.. 3.90.   !.7.70.:.9/0:.:9424-00 0 ..7.7:L3. .:: !741:% .x0  ..:0  903.x0 3/107039/0/:7.  &! #0..:573/ .9..:0   &39/097.0: .:.:9424-00..0 L3.9.385479:7 %  .7.3  .38 % $    ! $                                           :9424-00 3.1.90 L3 .70 .039..1.%03. 90.

2.8 8. .0.:2039.37.:573/ .:573/.7 0572.9g L3470 8054.03x/0:9...0:. /0 50 14.:943.x.:573/ .::/0.7.:3:L3.x0 /0 .89g7903.x050.0 9.3x.947925::/0:9.g008:398.:9424-047 L3/0.x0  :9424-00 89.70 .-.g .89:.9g89:.70.:0 .70 0890 70570039.7..7. /0 5740.:9g75.::/097.::.x43g7 8 .:.90 L3 89.:0  31:3.g. .3854797:907 .401..47085:3g94.9.7030.9g7 3/107039/.44.90..x0/0.9070570039g.1... 3.039.0 /0054.:9424-00.1.:0  903.:78/0   3/.:9424-0 .3047 .470.5.x.90L3/1079024-g7 /3.447054.89g 1 g /0 /4.02.8910               3 47.70.:94. ..5.:: &!.70 903. :9424-0 0 -:30 .24.0.7.3.:9424-00 0 .

70903.5.g.:: $%-.401.03x/089. .7.

 .401.925:::300/0:.70.03x/0:9.7: &4.

.%03.1.70.0: .385479:7 .397.4   !741:% ..

::/097. 3/.401..03x/0:9.:573/ .7.7.70.0 9..5.:78:: &!85.947:9g75.:78::24.385479 .

7. 5.:78:20/:3. !.

20/0/097..3x.385479 2%. /89.

0: .90.4.7.399...24.401.401..9gx/097.039/0:9.385479.:L3.::/097..70.039:/0:9.90  3/.::&% .g7.:573/ ..70.385479:7 .401..1.%03.385479& !741:% .70.0 9..g9:7g 3:2g7/02949.9gx/097..:7 .% :3/05 3:2g7/025.947:9g7..5. % .70.5.4:2:5.385479 ..397.385479.039/0:9.:747& .7.943.9 L3 9430 42097 % .:78:: 2g71:7470572. 2g71 97.

.x43g7 50397:L3970x3070 4 89 L :9424-047089.x0 1g7gL3.x43.1.g7.x43g7/.x43g7/.x43g7 48 :9424-0470 89.7  :9424-0470 89..7.0 4 .7.385479:7 ..70.  :9424-470L3 .0 4 8 97 4 :9424-0470 3.  !#  !741:% .3.70 4 8 97 0  :9424-0470 89.80: 4 8 97 :9424-047089.x0 .9.x43..:9424-0470L3.g7.70.70.:.:0 903.947.x43g7 4 8 :9424-0470 89.x43g7 48 :9424-0470 89.9g7 4 8 0 :9424-0470 89.70 5097.039.947.x43.x43g7 48 :9424-0470 89.0: .:0903. :9424-047089.g7.L3.90 054.0 4 8 97 9 :9424-470L3 89.90 4 .90 .70 .80:/3.70.:0 4 8 .:0/0 054.L3.g7.947.x43g7 48 :9424-0470 89.397. .g9:7g 4 .:.:047.x43g7 48 :9424-0470 89.7.70 /3.2g71 4 8 97  :9424-047089. :9424-0470L3.80:/3.x43.9..7.x43.x 4 89 7 :9424-0470 89.705097.x43g7/3.:..x43.  :9424-0470 ..%03.x0 L3.70 5097... 2g71 4 8 97  :9424-047089.x43g7 50397:705.0 4 8 9 :9424-047089.947...

B.

70.: /090747.9g.: .70.0 389.4509g8. .g7.70 L3..70 .308. /08.0.1.g7. :347 0020390 .47:7g /0 84/:/4.90.047 0890 39078.g2390/057490.0 :39..390/0/02439.08:/02:3. 9:9:747 3472047 0307..71 /00025:.g970-:08.08.g. 3.3:20/0893.70 00.70 50397: .94..0/:7.:947: :3: .: 4 84:x0/0  ..5.:2:.47085:3g94.:89..90747.7 8g 80 250203900574.g2390/0:.70 970-:08g1089738g50.g . L3970x3070.2543 ../039047 /0 2:3.0 /:5g 8.8.70..90 .0.400 ..x0 /0 .:79.:047 /8549.4.03 .05702.:57.039.:.:2..70. 4507.2:3..70.90 2:3.. 389.g .: 5:2- 80 1.8:7.g L3.x.9 L3.3472047/0 903.x/0L3.8. L3925:2439. -.8 850.7.9.947..::3-.20 O !741:% .x0 /0 /02439.070.10203x3:90L389.03/070.9gx47/0705.x /0 L3..70 :..70:32:3.39.70 .8:7g80.2:3.80.0 389.9g7.8910L3.9070.9.00250/0.:79gx2:3.425430390 .47.0 850.:9424-:: ..9.g L3.5g 2:9g .470.0 8.9 . -:30 .4389gL3.747 57410843.:047 :309047 /0..0 .97. .:79gx2:3.4207.8.94.7070.47 1 57490..:9424-:: .90708. :.0 3 8.0  2:3..g 570.g :25070.:79.94.70.:79.70 2439.: 3070850.947 970-:0 8g 10 31472.2:3..:/0 2:3.x0 L3 .x.:: 054..05.97.-.90.70.:2:.x . 574/:.397.:2:.70 .047..94. 00..0: .:9424-047 :72g770.g7.70850. 8.9:0.09gx0.70 80 010.047 /0 0 .70 .385479:7 .x L3 0g9:7g .08::90344.x/0..47085:3g94.471570.:7.g:90 ..700 .1.70.70 8.7080010..:/090747.:3472574. :3070....g :.94./8:1:7..8910/070:0307.0 L397 :3 .x0 00.: 89.9:0.9.9:7g 705. 80.. .7.x0 00. :347 0020390 .5g 00. 80 0.3/24947:3:1:3.70 4.00..8943/00-439g8.300L3.9g72g8:747 3472047/0903.90 570. :3: 8...039.70.3/949925:..0 .70.70 8g .1.3g 5.:2:..70.g7.7. .45.97.2039 89g 34720850.:94 .70.70.947 .: .g7.43/:.7. .90 :..:2:..938 .g .90... 384.-7.7g7 /0 70.9 .:70/02:3.:.70.:2 144870.385479.80.20890.98g80 ...: 24947: L3 1:3.:.:9.7.90    $5.x430.4397. 1.3/.70.8g3g9.:389.: 507.9g 8g 10-30:23.70 8:39 0./039..54 8g .70.43/:.%03..xL358..g507050397:L3. . 4507.gL3L3.g .0370.x... 144870.90 570.3 8.g:90.7903907. /0 L3.70 2:3..-.:7gx70.: .7.9g/3574.4L2-7g. 90344..45: 023g7507.0 80 .947.4::/0 ./0/02439.70.70 80 05:3 L3 .9g7574. -.:2 347200 /0 :9.90 70850.: 00.9749 80 1.9g..70..97..0 5489:: 70850.70 /02439.90747/0.97.9..x0 389.147x.475 .00/0705.4.5. 8.:9g 010.:L3. 0970-:08g 8500/0L3/.573/070 80 1.70.9gL3 .70.9g .g507 .9..7.g 47/30.g7. .704700.047 2..0 O O O O O O L3.0 /0 :23g 147xg /3 89.90 ..x47 !7490.1489897459.43/03g 2g3: .0 .90 8.90 /0 . 05447 5705.: .x0 00.5.90.0/097.: ...:34.: .90747 . /3 547x0.8:70 70850.59.x:30 970-:0 8g 10 -30 .  ...70.70 2439..9070 /0 .-.7:.43/x /0 2:3..:9 .70 970-:0 8g . 705.90 89.g L3 89.x47 570.8 /0 89.7g7 00.g089030..: L2-7g. L2-43g...9g 4.7.9749:: 50397: .x0 .

70.071. 230..:.90L3.390/0:9.%03.7900.:.0: .:9g7:.900/02g8:7.x0.0 2:3..5.47085:3g947:.x0 50397: 57490..7.471.1.947970-:08g54.00 .:.x.7: /057490.9.5.7 /0 57490.9.7g757.O O /0 .803g L3925:00..947: 970-:0 8g :3g 1. 50 2:3.70  !741:% .385479:7 .2039/0:.7g747010.x. 4..90 :30900 /8549.0..397.9:.

5.70.  2g70.7.7.4207.x85..232:224-g70 /3..43/x50397::9. .508047 .x090344.0 9907203 .0 $9..7.x232 8g023047.:3473/.438/07.43/x/08:7.g.90.90789.x0-070.x050/7:2:705:-.7..385479:7 ...:78:7.. ..[a [ZS^WSSU`b` [^ [a SSU`b` ÊWbSaS^WZ S  !70.70 2g8:7/0.90 ..7.70 8g50729g010.3900010.90789.:0.75:90..4507x .0 /0054.90789.70/3.0 903..7.g7.05:x3/4:g/3.x/0:9..90.9.90...70.0.7..09:00/0705.9./:.:047 8g70/:.9g 14483/.7000.7. 3/.43/:.9g/0574/:.4207.7.:9424-047 08.70../0L3.385479::  8259.70. 488:39 907203 850...x 8.-x970.90.9:.8.x0/3249.071.9:9:747.x 8g570:30. : :73x.x.70 L3970x3070 705.75x47903.:94.0 !741:% .9.70 -  ...:31g7g705..9.2.47903.:.0.x 8g...0.0.  .9g7.904757370850.:9424-::  42509.70: /0 2.g.0 L3390747::39gx47 .70.9.70 8g0.0890....70.g/:7.:.0: .:705...g/08 14489g   # '    #    $ & ! ! f  #  # f  #  % #   $ % #  &  #    #  % #  %    f # &   $9.397.5702.079.L3.3xg .2..7..:0903.9.x:30  173.92.90  8g.1.70.:..9gx0/0054.90789.-x970.470./039g7L3925:.9:.:.2:2.g.07 L3970x307.0 .908:39.:94.1.g  3 .9:7g..0 7.90.450744507.9gx0/097...438:2: .3907047L3/0530.:947:/013x47/./05..903.9g7903..8910L3.:.5708..90::7.489:97.2:2.0x/08.7.:0570805497.g .0054.70.7.950./0807.:047 50397:70...0.70.9.0..8..0.%03.90.9.70.03:207.0054.2.:.0 /0 054.:9424-047  0890/090723.

. 5747.:94.x 0g9:7.43974:.0.x.90/0 57089.70 89.010.0890./070.438/07..750397:.x:3 .1..:04750397:010.385479 0.9gx.0.947/0:9.2.7..4397..:94..03:207.385479:70L3.g747.70.9:.70.70/3..g/00 3897:..8..70.70..:94.70.%03.7.385479:7 .-70.9.:047 57089.7.90789.:04750397:010.0: .97.:-0301.9:.397./03x..90     5.70.908:39.97.347/097..31.43/x89.470..750-..9:.x 3/.90.:-0301.385479:747 .-90 !741:% .0.

907.g 573 843/.107039g .9.::/0 705.[a SSU`b`  9.5g7:90505.7.00 903.9.70 !741:% ..24947::/:5g4705.0..290/080.0397. 5747.70L3925: 43974.:94.97-:x080./010.9.:::  42509.9024.70 .9g7  43974.x ..900 /0 :..071.90..90 2..:78 '071.002039::.90 /0 ..7. :39gx0850.705. .7.70.9 .397.385479/3/49.1.97-:x0 /3 1 .90.7: 24/: /0 054.70.00/097.047 /0 97.70.x43.0..70.9.071..2- ./.7.x 0 ..70.x0.9gx 054.-70.0: .1.g31472. 5747..50/070.:/81:3./02.x0/0705.8:7g..70.:..x/../0 705.7.48. 5:3.70 /3 .70.:70390  #05:3070L3.xL3970x3070      7. '071.0.9:.7.g /0.907203047/000.g010. ./0054.050397: 94.g 705.g00..70.90.071.7.903.0.903.:::/:5g705.08.9..:94.x5.7.:9.70 '071..:9.:: 88902::  43974.0472094/440/0/.00250 .90 50 -.43974..385479:7 ..:2039.5747.7g747 :72g70 90 5.0.8:57.425090.9...g57003x.0.  $9.:0 :9..0/0:/0..90.9.2::25:8 /0 3472.0.0 50 .0.4314729.04750-.1 00/0.071.0 705.20 90 .x./3.x0 ...::: '071..x0 .g  !74.7.2.x0 L394..903.%03.9gx 80 .439:70 /0 .70 ..0 .9. 24.0 L3 700 574570 5747.0420970 %089.20.7.0.9:.3x :-701.70 !74-. 7g85:38:80.x/0705.9.9g.3x 5080 /0 8.::: g8:7.0 30.8:7g .3489...7-:7.88902:: .59.70 :72g70 90 .90.59.43172.071.7.70.47 03:207.9.0.70.:94.:70390 70.20.9..70/:5g70..470.:.:70390 70.7.x47..:9.70. /0 /4.90:72g73/70850.7.:7039g :3474507.g 43974:89.:78:70 70.2047L394.70.7080.:7 /0 705.438/07g.034300.31.88902::.x0 /0574/:...9.:94...8:57.703925:  43974.g.9.x  10.7.x0 74/.385479 .:908907050397:.70..  %089.3489.703x.9047.

438:9. 2.%03.503/: 80.9. 97473897:.:x.  /01:3.x43.:57410847: .0895479414:..:..90g :0 !741:% .3:29g...g /0173g7 .[a SSU`b`   $0.  573307x0 4..1.0: .385479:7 % .70 -  010.397.947  ./8.L3925..7.70.70.

.144870.. - .047/0503907309  !741:% .:37g85:38.7.:x.089235740. 2.385479:7 % .470../8.:57410847: .90    .1.397.9 $0.907.[a SSU`b`   #g85:38:7. ..470..9.0: .70. 3..:..%03.503/: 80.

397../8.:x. 31472.x47/050309  !741:% .1.70...0: .[a SSU`b`  $0.:57410847:.%03.144870.503/: 80.385479:7 .:.7..0895479414: ..L3925.

071..%03. - !741:% .   01::.70::  &%#  ##    !#  %# #  '## / .903.44.g #04.70. .30 -  :3..  .7 ..70.0: ..[a SSU`b`      .70..385479:7 .397.1..

907.%03.90  !741:% .[a SSU`b`  $057039g2.1.385479:7 ..397..0070.0: ..70.

%03.397...0: .1.90  !741:% .[a SSU`b` % $057039g2.70.0070.907.385479:7 ..

70.8:-0..70.%03.[a SSU`b` % #04.397. .:3: #04.1.385479:7 .0: .8:-0..9::    / ..  - 3.70.9::   !741:% . - ..

 [a SSU`b`  $9:/:/0. !074.70 ***************************************************** &! ******************************************************  ./g/0925 0 !..  7:5.: 24./0054.:9424-003.:94..385479 .7. .039.9..7 &!.9g/30./03x.0/097.:9424-0 :.

 .

 8.:&! .

0/097.:94.9.70 ***************************************************** $% ******************************************************  ./03x.385479 - .:9424-0 :./0054.:9424-003.7.039./g/0925 0 !.9g/30..7 $%-.    7:5.. !074.: 24.

 .

:$% . 8.

:78g 2 ***************************************************** ! ****************************************************** !. !074.3x./g/0925 0 89.    7:5.5.7.

 .

 2.

   !741:% .0: ..1.70.397.385479:7  ..%03.

2.:79.90 ' 42509..2:3.90.x0/3. 42509.%03.0: .90 .70/32g8:70/080..:.2:3.x0-070/347.397.385479:7 .70:/02.x 34720/080.70970-:070850.48  3:207.90L3925: 054.1 .708:39...438/07./02.9./0/4..90  #'    %  %!  !#&#$  $% f  '%#    !&# % !741:% .470.1.047/097./0.90.x85.9g724.37.x85..:79.:947:/013x47/.48.:2039..70.385479 7.

90 /9:7.:70 9  54.90 /9:7.9..:047 2.9.g.00/0850.:94 2.9.4.9.0..9.3489.90.3:....T[Y^SXW !403. /.:70 9 :9424-0.%03..4207.g :.70 /9:7.:94.3:..:70 9  08.00/0850.0.//.4..70.70.:047 /9:7.:94.50397:.g 3.3 4730: 43/7: 3907309  54.70 L3970x3070 705.7.//...g :.50397:.9.%03..:70 9  54.9.70.9.g 50/.g 50/.g :.7: 4-7.g :.

%03.70.397.385479:7 ..70  !741:% .0: .7074..1..7002039.