Sunteți pe pagina 1din 4

GF N/GFG/SUN P7

3
ani garanie

C A Z A N E D I N F O N T{ PENTRU COMBUSTIBILI SOLIZI/LICHIZI

GFN/GFN K

PREZENTARE
GFN / GFN K sunt cazane din font[ pentru func\ionare cu combustibili solizi (c[rbune sau lemn) sau cu C.L. tip M (cu kit op\ional). Corpul cazanului este constituit din elemente asamblate cu niple, profilul elementelor proiectat special ;i reparti\ia optim[ a aripioarelor permi\]nd ob\inerea unei eficien\e termice `nalte, randamente ridicate ;i economii considerabile de energie. Camera de ardere a fost studiat[ special pentru a primi buc[\i de lemn cu gabarit mare< `nc[rcarea se efectueaz[ prin u;a superioar[ de dimensiuni mari. Camera de ardere este complet imersat[, ceea ce asigur[ o lung[ durat[ de via\[ ;i randament ridicat. Cazanele GFN K sunt prev[zute cu un boiler de 100 l dotat cu `nc[lzitor electric pentru asigurarea produc\iei de a.c.m `n lunile de var[.

DIMENSIUNI :I RACORDURI GFN GFN K

150

Legend[ GFN
1 2 3 4 5 6 a1 a2 a3 a4 a5 Regulator termostatic de tiraj Termometru Regulator de tiraj co; U;[ de `nc[rcare U;[ evacuare cenu;[ U;[ priz[ de aer Tur instala\ie 1" Retur instala\ie 1" Golire cazan " Racorduri serpentin[ de siguran\[ " Racord teac[ ventil de siguran\[ "

Legend[ GFN K
1 2 3 4 5 6 10 11 36 56 74 Buton pornit/oprit Comutatorul Var[/Iarn[ Butonul de reglare a temperaturii apei calde menajere Element preg[tit pentru termostatul kitului pentru arz[tor de motorin[ Termometru Regulator termostatic de tiraj Tur instala\ie Retur instala\ie Evacuare automat[ aer Vas de expansiune Robinet de umplere instala\ie 97 130 178 180 192 209 210 233 239 275 303 Anod de magneziu Pomp[ de circula\ie boiler Teac[ termometru boiler Boiler - 100l Recircula\ie Tur boiler Retur boiler Robinet golire boiler Rezisten\[ electric[ Robinet de golire instala\ie de nc[lzire Regulator termostatic

GFN / GFN K
MODEL Puteri Putere termic[ util[ Putere termic util Putere termic focar Putere termic util Putere termic focar Presiune maxim de func\ionare Numr elemen\i Con\inut ap cazan Capacitate vas expansiune Con\inut ap cald menajer Tensiune de alimentare Putere electric absorbit Putere electric absorbit nclzitor Dimensiuni (H x L x A) Racorduri (Tur / Retur) Mas Carbune Lemn Lemn C.L.tip M C.L.tip M kW kW kW kW kW bar litri litri litri V/Hz W W mm kg 4 14,4 12,3 20,2 18 20,1 4 20 5 19,4 16,1 25,3 26 28,9 5 24 6 23,4 19,9 30,3 34 37,7

GFN
7 29,4 23,7 35,4 42 46,5 3 6 28 950x400x447 160 950x400x547 190 950x400x647 950x400x747 11/2 / 11/2 220 250 950x400x847 280 7 32 8 36 8 34,4 27,5 40,4 50 55,3

GFN K
6 19,9 30,6 3 6 28 10 100 230V/50Hz 90 1000 1492x500x742 11/2 / 11/2 320

~n furnitura standard nu sunt incluse urm[toarele acesorii> 1. Regulator termostatic de tiraj pentru aer 2. Serpentina de rcire de siguran.

GFG

PREZENTARE
GFG este un nou cazan din font[ pentru nc[lzire, care func\ioneaz[ cu combustibili solizi (c[rbune ;i lemn), cu motorin[ (cu kit op\ional) sau pele\i (cu kit op\ional, pentru variantele 3EL ;i 4EL). Corpul cazanului este alc[tuit din elemente asamblate cu nipluri, profilul elementelor a fost proiectat cu aten\ie, iar repartizarea optim[ a nervurilor permite ob\inerea unei eficien\e termice ridicate, a unui randament ridicat ;i realizarea unei economii de energie considerabile. Camera de ardere a fost proiectat[ n mod specific pentru a se putea alimenta cu buc[\i de lemn de dimensiuni mari< nc[rcarea se face prin u;a de sus, care are dimensiuni mari. Camera de ardere este imersat[ n totalitate, ceea ce asigur[ o lung[ durat[ de func\ionare ;i un randament ridicat.

DIMENSIUNI :I RACORDURI - GFG

Legend[ GFG
a1 a2 a3 a4 a5 Tur instala\ie Retur instala\ie Golire cazan Racorduri serpentin[ de siguran\[ Racord teac[ ventil de siguran\[

GFG
MODEL Puteri Putere termic util Putere termic focar Putere termic util Putere termic focar Putere termic util Putere termic focar Putere termic maxim[ util Putere termic maxim[ focar Putere termic minim util Putere termic minim focar Presiune maxim de func\ionare Con\inut ap cazan Dimensiuni (H x L x A) Lemn Lemn Pelei Pelei Crbune Crbune C.L.tip M C.L.tip M C.L.tip M C.L.tip M kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW bar litri mm 3 EL 19 30,1 22 25,9 22,5 32,1 24 26,6 16 17,8 26 1029x600x423 4 EL 27 40 30 35,3 32,5 46,4 35 38,9 26 28,9 30 1029x600x533 5 EL 36 57,1 42,5 60,7 47 52,2 34 37,8 3 34 1029x600x643 6 EL 43 68,2 52,5 75 60 66,7 42 46,7 38 1029x600x753 7 EL 50 79,3 62,5 89,3 73 81,1 50 55,5 42 1029x600x863

~n furnitura standard nu sunt incluse urm[toarele acesorii> 1. Regulator termostatic de tiraj pentru aer 2. Serpentina de r[cire de siguran\[ 3. Regulator tiraj co; pentru gaze arse.

SUN P7

PREZENTARE
SUN P7 este un arz[tor de pele\i, a c[rui capacitate ridicat[ ;i design original `l recomand[ pentru marea majoritate a cazanelor pe combustibil solid prezente pe pia\[. Aten\ia la detalii din timpul proiect[rii ;i `n produc\ia industrial[ a permis crearea unui aparat bine echilibrat, cu randament ridicat, nivel sc[zut de emisii de CO ;i noxe ;i o ardere extrem de silen\ioas[.

PANOUL DE COMAND{

DIMENSIUNI

LEGEND{ 1. Buton setare zi/ora 2. Buton de selectare a modului de func\ionare 3. Buton func\ie Override 4. Buton 5. Buton de programare 6. Buton + 7. Afi;aj 8. Simbol Func\ionare automat[ 9. Simbol Meniu de programare 10.Simbol pentru cererea de aprindere a arz[torului 11.Nu este utilizat

12.Simbol multifunc\ional> `n modul de func\ionare automat[, indic[ atunci c]nd ceasul programator se afl[ `n zona de cerere dac[ nu a fost selectat modul de func\ionare automat[, indic[ activarea modului de func\ionare manual[ 13.Simbol Override 14.Simbol Zi 15.Simbol Setare 16.Ora curent[ 17.Minutele curente 18.Ziua din s[pt[m]n[ 19.Indicator arz[tor aprins

Date Putere termic[ max. Putere termic[ min. Distribu\ie combustibil max. Distribu\ie combustibil min. Indice de protec\ie electric[ Tensiune de alimentare/frecven\[ Putere electric[ absorbit[ Putere electric[ aprinz[tor Greutate f[r[ `nc[rc[tur[ Capacitate rezervor (bunc[r) Con\inut rezervor (bunc[r) Dimensiuni maxime Pele\i Depresiunea camerei de ardere

Unitate de m[sur[ kW kW kg/h kg/h IP V/Hz W W Kg litri kg (diametru/ lungime) mm mbar

Valoare 34,1 13,7 7,2 2,9 X0D 230/50 100 300 11 195 140 6/ 35 -0.2

VEDERE GENERAL{ :I PRINCIPALELE COMPONENTE

Legend[ 1. Traductor de presiune 2. Unitate de comand[ 3. Corpul arz[torului 4. Reglet[ 5. Interfa\[ utilizator 6. Rezisten\[ 7. Fotorezisten\a

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Termostat 85 Tub pentru `nc[rcarea arz[torului Motor Ventilator Tun arz[tor Gr[tar