ACORD VECINI DIRECT AFECTAŢI

– model –

Subsemnatul ___________________, identificat prin ___, seria ____ nr.
_____________,
CNP___________________,
în
calitate
de
proprietar
al
apartamentului nr. _________ din imobilul situat în oraşul __________ str.
____________, nr. ___,bl. _____, sc. ____, et. ____, judeţ/sector _______
Declar că sunt de acord ca la apartamentul nr. _____, proprietatea
numitului/numiţilor ________________, să aibă sediul social societatea comercială
____________________________
Dau această declaraţie pentru a fi folosită de către societatea comercială
_______________________________ la oficiul registrului comerţului.
Semnătura
__________

Data
____________

1