Sunteți pe pagina 1din 1

UN|VERSITATEA DE ARHITECTURA $l URBANISM "lON MINCU" FACULTATEA DE ARHITECTURA DE INTERIOR GEOMETRIA FORMELOR ARH ITECTURALE

Examen "Geometria Formelor Arhitecturale"

Se propune realizarea unei scdri elicoidale cilindrice, cu cilindru sAmbure de suslinere a treptelor prefabricate, independente (forma treptelor este ardtatd in desenul
alSturat).

Diferenla de nivel este de 5,10 m, rampa scirii va trebui sd sfert (deci 450o) gi s5 se inscrie
Tn

faci o rotafie 9i un

plan intr-un cerc cu diametrul de 3,6m.

Scara va avea 30 de trepte (deci 6 trepte la un sfert de rotalie), o treaptd av6nd indllimea de 16,5 cm (ld{imea rezultd). Cilindru sdmbure are

o razdde 60 cm, iar rampa 1,20 m ldfime, realizdndu-se

pe linia pasului o lilime de treaptd de 31 cm.

Se cere:

reprezentarea in dubli proieclie ortogonali la scara 1:20.

T7"r--4-oi 'l \ t-t t


llol
tt6t

r-.1 +