Sunteți pe pagina 1din 2

Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii ş i Conservarea Patrimoniului

LIMBAJ ARHITECTURAL 2

An II / semestrul 1 – 2011-2012

Lucrare de seminar

Pentru în ț elegerea elementelor de limbaj arhitectural utilizate în configurarea unor spa ț ii urbane, se propune analizarea unor astfel de spa ț ii care s ă fi suferit o interven ț ie semnificativ ă în perioada contemporan ă . Exemplele teoretice de morfologie urban ă vor fi aplicate unor spa ț ii reale, mai precis unor spa ț ii care, fiind reprezentative la nivelul ora ș ului, sunt readuse în aten ț ie prin interven ții contemporane de amploare diferită . Sunt de preferat situa ț iile în care interven ț ia are un impact important asupra spa ț iului, în detrimentul celor în care s-a intervenit doar la nivelul mobilierului urban.

Pentru acest studiu se va alege un exemplu care s ă corespund ă caracteristicilor enun ț ate anterior. În prima întâlnire de seminar v ă vor fi prezentate dou ă exemple de analiz ă a unor pie ț e, care exemplific ă rezolvarea temei. La prima ș edin ță de discu ț ii (seminarul 2), fiecare echip ă va prezenta un dosar de documentare format A4 cu cel pu ț in 3 exemple (desene/imagine + text) de spa ț ii urbane istorice care au suferit interven ț ii contemporane. Dintre aceste exemple se va selecta, împreun ă cu îndrum ă torul de seminar, un spa ț iu urban care urmeaz ă a fi analizat pentru predarea final ă . Seminarul al treilea este dedicat corecturilor ș i discu ț iilor pe marginea spa ț iului urban ales pentru analiz ă . Seminarul al patrulea (a c ă rui dată va fi stabilită împreun ă cu grupele, în presesiune) va consta în prezentarea la panou a lucră rii ș i predarea ei.

Lucrarea de seminar const ă într-o analiz ă a spa ț iului care s ă demonstreze în ț elegerea acestuia ș i se va baza pe materialele necesare definirii spa ț iului (amplasare în cadrul ora ș ului, plan de situa ț ie, planuri, sec ț iuni caracteristice, eleva ț ii ale obiectelor de arhitectură semnificative, desf ăș ură ri de fronturi, perspective, poze aeriene etc.) ș i materiale grafice proprii (scheme de idee a spa ț iului, de interpretare a efectelor spa țial-volumetrice, circula ț ii ș i accese, trasee importante func ț ional sau simbolic, axe de simetrie, diferen țieri de spa ț ii – dup ă func ț iune, vechime, tip de interven ț ie etc.). În ajutorul prezent ă rii grafice va veni un scurt text (o pagin ă A4 cu diacritice) care va con ț ine observa țiile ș i comentariile voastre, explica ț iile schemelor, urm ă rind un plan de idei care s ă fie clar expus.

Lucrarea trebuie s ă ating ă urm ă toarele aspecte ale analizei (eventual unele suplimentare), pe care le considera ț i relevante pentru exemplul ales:

1. Rela ția spa țiului cu ora ș ul (prezentat ă cât mai succint);

2. Forma arhitectural-urban ă a ansamblului:

morfologia suprafe ț elor care definesc spa ț iul urban:

- planul de baz ă :

- caracteristici geometrice

- trat ă ri ale suprafe ț ei, denivel ă ri etc

- suprafe ț ele verticale (fa țadele):

- forma general ă , curbură , înclinare etc

- raportul plin-gol ș i sensul pe care îl d ă acesta

- sistemul constructiv figurat;

- definirea limitelor tari/slabe;

identificarea efectelor aferente:

- gravita ț ional;

- de delimitare;

- de direc ț ionare;

- descrierea efectului rezultant (de ansamblu)

3. Compozi ția ansamblului:

rela ț iile stabilite între componentele ansamblului:

 

-

ierarhie

-

dominant ă

-

accent

-

egalitate / complementaritate;

principii compozi ț ionale: axialitate, simetrie, contrast etc

4. Modalitatea de integrare a interven ț iei:

raportul vechi-nou: similitudine, pasti șă , interpretare/stilizare, contrast etc; impactul pe care îl are interven ț ia nou ă ;

similitudine, pasti șă , interpretare/stilizare, contrast etc; impactul pe care îl are interven ț ia nou

5. Reprezentativitatea simbolic ă a spa ț iului în cadrul ora ș ului (dac ă este cazul); analiza

formei obiectelor din punct de vedere al semnifica țiilor generale ș i cultural-istorice (efecte formale ș i efecte contextuale).

6. Concluzii.

Este de dorit s ă expune ț i aprecieri critice argumentate asupra conceptului de interven ț ie. Analiza va fi realizată în lumina cursului, identificând efectele spațiale rezultate din relaționarea sintactică a elementelor de limbaj arhitectural; se va pune accent pe analiza rela ț iilor dintre cl ă diri ș i a celor dintre cl ă diri ș i spa ț iul urban. Lucrarea se va elabora în echipe de câte doi studen ți ș i se va redacta în format maxim A3. Se vor nota: dosarul cu cele 3 exemple, corectura, prezentarea final ă ș i lucrarea. Pentru mai multe detalii, vezi: http://www.uauim.ro/departamente/itcp/discipline/limbaj_arhitectural/

ECHIPA DE CURS ȘI SEMINARII: Titular curs: conf. dr. arh. Mihaela Criticos. Îndrumare seminarii:

Ioana Vultur 21A, 21B, Ilinca Constantinescu 22A, 22B, Ina Stoian 23A, 23B, Andrei M ă rgulescu 24A, 24B, Daniela Calciu 25A, 25B, Miruna Stroe 26A, 26B.