Sunteți pe pagina 1din 3

PR OI ECT UL EC ON OMIC CO MER CIAL

AL S. C . BEA UTY NATUR A S. R. L


PARTEA A II-A

1. Salarizarea

Conform Art. 154 (1) din Codul Muncii “salariul reprezintă contraprestaţia
muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă. “
De asemenea la stabilirea şi acordarea salariului este interzisă orice
discriminare pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă,
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală.
Pentru orice angajator plata salariilor reprezintă o obligaţie prioritară, astfel că
salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti.
Codul Muncii specifică prin Art. 157. - (1) faptul că salariile se stabilesc prin
negocieri individuale sau/şi colective între angajator şi salariaţi sau reprezentanţi ai
acestora. Iar Art. 158. - (1) specifică că salariul este confidenţial, angajatorul având
obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
Pentru a putea stabili cheltuielile cu salariile personalului trebuie cunoscut
foarte bine numărul angajaţilor, dar şi poziţia pe care fiecare o ocupă în organigrama
societăţii. De specificat este faptul că organigrama prezentată în prima parte a
proiectului reprezintă situaţia personalului din primul an de activitate al societăţii,
această situaţie fiind cu totul alta la ora actuală. Astfel numărul angajaţilor a crescut
de la 17 la 28, fapt ce demonstrează că afacerea societăţii Beauty Natura SRL a avut o
ascensiune din punct de vedere al angajaţilor, dar şi în planul vânzărilor, ba mai mult
decât atât, firma înregistrând profit. Personalul este format din:

A. Personal administrativ comercial:

 Vânzători – 6 angajaţi;
 Consilier vânzări – 3 angajaţi;
 Merchandiser – 1 angajat;
 Şef depozit – 1 angajat;
 Şef magazin – 3 angajaţi;
 Şofer – 1 angajat;
 Motostivuitorist – 1 angajat;
 Magazioner – 2 angajaţi;
 Manipulator – 2 angajaţi.

B. Personal administrativ de conducere:

 Manager general – 1 angajat;


 Responsabil financiar – 1 angajat ;
 Contabil – 1 angajat;
 Director Achiziţii – 1 angajat;
 Asistent Logistică – 1 angajat;
 Director Marketing – 1 angajat;
 Asistent Vânzări – 1 angajat;
 Secretară – 1 angajat.

De specificat este că pentru calculul venitului brut lunar renegociat s-a folosit
un indice de 7%.
Tot în această a doua parte a proiectului firmei SC Beauty Natura SRL, s-au
identificat diversele cheltuieli, realizându-se chiar o împărţire a lor în cheltuieli
directe, indirecte, cheltuieli convenţional constante şi cheltuieli variabile.
Cheltuielile indirecte sunt repartizate pe baza unui coeficient de repartizare.
Acesta se determină pe baza relaţiei:

kr 
 Ch.DC   Ch.SC  kr 
125387.23  339959.2
 kr  0.213
Vz.la. pr.vz.cu.amanuntul 2184849.6

În urma calcului se poate observa, că în cazul nostru, coeficientul de


repartizare a cheltuielilor indirecte este de 0.213.
Dealtfel mărimea cheltuielilor variabile în totalul cheltuielilor este de
aproximativ 32%, în timp ce cheltuielile constant variabile deţin un procent de 68%.
În ultimul tabel sunt determinaţi indicatorii economico-financiari ai firmei pe
anul 2008. Printre cei mai importanţi sunt profitul net şi rata rentabilităţii economice,
aceştia punând în evidenţă starea financiară a firmei. La magazinul M1 rata
rentabilităţii economice este de 0.081, la M2 0.089, iar la M3 0.091, ceea ce înseamnă
că firma reuşeşte să-şi achite datoriile, ba mai mult decât atât este şi rentabilă şi
profitabilă.
În cele ce urmează vor fi redate câteva tabele în care se vor evidenţia mult mai
bine cheltuielile cu salariile, cheltuielile directe, indirecte sau cheltuielile
convenţional constante şi cele variabile, precum şi indicatorii economici ai societăţii.
Astfel, tabelele ce vor urma sunt:

- Cheltuielile cu salariile personalului;


- Cheltuielile totale cu salariile personalului;
- Determinarea contribuţiilor sociale pentru postul de contabil;
- Cheltuieli de circulaţie specifice activităţii comerciale la unităţi operative;
- Cheltuieli cu administraţiile gospodăreşti specifice activităţii comerciale la
unităţi operative;
- Cheltuieli generale la Sediul Central;
- Cheltuieli directe, indirecte şi totale;
- Cheltuieli convenţional constante;
- Cheltuieli variabile;
- Cheltuieli convenţional constante şi cheltuieli variabile;
- Indicatori economico-financiari.