Sunteți pe pagina 1din 120

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IAŞI

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IAŞI Facultatea de FIZICĂ Ghidul de studii licență 2009 = 1 =

Facultatea de FIZICĂ

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IAŞI Facultatea de FIZICĂ Ghidul de studii licență 2009 = 1 =

Ghidul de studii

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” IAŞI Facultatea de FIZICĂ Ghidul de studii licență 2009 = 1 =

licență

2009

= 1 =

FACULTATEA DE FIZICĂ Bulevardul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi tel.: 0232 – 201050 sau 201051 Fax: 0232 – 201150 web: http://www.phys.uaic.ro

Informaţii generale despre facultate

Facultatea de Fizică - prezentare generală

Înv ăță mântul de Fizică de la Ia ş i are o tradiție de peste un secol ş i jum ă tate. Începuturile acestui înv ăță mânt trebuie că utate în cadrul Academiei Mih ă ilene (1835) unde exista un puternic curent de preocup ă ri pentru studiul ş tiin țelor naturii. Dup ă fondarea primei institu ții moderne de înv ăță mânt superior din România, Universitatea “Al. I. Cuza”(1860), unde primul profesor de fizic ă a fost Ş tefan Micle (18201879), au fost create ş i dezvoltate Ş coli de Fizică sub îndrumarea unor personalit ăți ca Petru Bogdan, Dragomir Hurmuzescu, Horia Hulubei, Th.V. Ionescu, Ş tefan Procopiu, Ş erban Țițeica, Constantin Mihul, T. T. Vescan, Ilie Bursuc.

Datorită acestor mari personalit ăți ale fizicii ş i a continuatorilor lor – Vasile Tutovan, Mircea Sanduloviciu, Constantin Pă pu ş oi, Mardarie Sorohan, Ioan Gottlieb – Facultatea de Fizică , înfiin țată ca unitate de sine stă tă toare în anul 1962, a cunoscut o dezvoltare continu ă .

Astă zi, Facultatea de Fizică , prin specializ ă rile puse la dispoziția studen ților, prin tinere țea ş i calitatea corpului profesoral, este una dintre facult ățile de frunte ale Universității “Al. I. Cuza”. Este cunoscută în țară ş i stră in ă tate prin programele didactice ş i de cercetare pe care le derulează dar ş i prin calitatea absolven ților ei.

Facultatea de Fizică îş i propune ca misiune realizarea activității didactice ş i de cercetare, pe baza valorilor academice consacrate ş i a cerin țelor societății, în condițiile promov ă rii calit ății ş i eficien ței.

Facultatea de Fizică are un corp profesoral format din 59 de cadre didactice (profesori, conferen țiari, lectori, asisten ți, preparatori) ş i 40 de cadre didactice asociate Peste 90% dintre ace ş tia sunt doctori în Fizică

Colectivele de cercetare din facultate (cadre didactice ş i studen ți) sunt în contact permanent cu lumea ş tiin țific ă din afara granițelor ță rii. Aceste contacte s au intensificat ş i dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franța, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elve ția, Bulgaria. Proiectele comune au în vedere cercetarea ş tiin țifică de interes fundamental, dar ş i cea cu deschidere spre aplica ții în diferite domenii interdisciplinare.

Anual, peste 50% din cadrele didactice realizeaz ă stagii de documentare ş i cercetare în universit ăți din Europa, SUA, Asia, Australia. Tinerii doctori beneficiază de burse postdoctorale sau sunt angaja ți ca cercetă tori pe o perioad ă limitată . Un num ă r mare de cadre didactice sunt invitate la manifestă ri ş tiin țifice interna ționale, sau ocup ă posturi de profesori invita ți la universități de renume din Fran ța, Anglia, SUA, Japonia, Canada.

3

Domenii de studiu de licen ță. Specializări

La Facultatea de Fizică funcț ionează un num ă r de 5 specializă ri: Fizică , Fizică informatic ă , Fizică medicală , Biofizic ă ş i Fizică tehnologică (Inginerie). Fiecare specializare se realizează prin pachetele de cursuri op ționale în ciclul I de studiu (licen ță ), urmată de o aprofundare a specializ ă rii în cadrul ciclului II (masterat). Cei mai buni dintre masteranzi îş i pot des ă vârş i preg ă tirea ş tiin țifică urmând ş i ciclul III de studii doctorat.

În toate specializ ă rile se pune accentul pe studiul fizicii ca disciplin ă fundamentală , cunoş tin țele dobândite urmând a fi aplicate în domenii interdisciplinare precum nanotehnologiile ș i ș tiin ța materialelor (Fizică , Fizica tehnologică ), medicin ă ș i bitehnologii (Fizică medicală , Biofizic ă ), tehnologia informa ț iilor ș i comunica țiilor (Fizică informatică ).

Specializarea Fizic ă construie ș te competențe absolven ților pentru inserarea

profesională în institu ții de cercetare, agen ții na ționale ș i unități de producție.

Specializarea Fizic ă tehnologică are ca obiectiv studii privind latura aplicativ ă

a fizicii. Absolven ții acestei specializă ri au posibilitatea s ă lucreze în proiectarea ş i dezvoltarea tehnologic ă în ramuri de înaltă tehnicitate, în institute de cercetare ş i în înv ăță mântul superior.

Specializarea Fizic ă medicală preg ă te ş te absolven ți care s ă poată aplica conceptele ş i metodele fizicii în tehnicile de diagnostic ş i tratament al afecțiunilor umane, folosind mijloace moderne: tomografia computerizată , rezonan ța magnetică nucleară , termografia, radiografia digitală , radio imunologie, cardiologie nucleară , radioterapia cu energii înalte, chirurgia cu fascicule laser. Absolven ții acestei specializ ă ri pot lucra în clinici ş i spitale, dar ş i în cercetarea ş tiin țifică .

Biofizica este o specializare care preg ă te ș te absolven ții s ă aplice

cunoş tin țele de fizică în domeniul biologiei ș i bitehnologiei. Biofizica este unul dintre

domeniile ş tiin ț elor naturii cele mai dinamice ş i mai de viitor. Absolven ții acestei specializ ă ri pot lucra în institute de cercetare ş tiin țifică , în colective formate din fizicieni, biologi, chimiş ti, medici, ingineri.

Specializarea Fizic ă informatică se adresează tinerilor pasiona ți de fizică ,

care doresc sa aplice informatica în studiul acesteia. În acela şi timp, absolven ții pot deveni specialiş ti în domeniul tehnologiei informa ției, prelucră rii de date, software

ş tiin țific ş i educa țional, multimedia etc. De asemenea pot lucra în domeniul bancar sau

în servicii publice.

Planurile de înv ăță mânt ale programului de studii au o structur ă flexibil ă astfel încât studen ții au posibilitatea de a se transfera de la o specializare la alta, de a urma concomitent sau consecutiv dou ă ori mai multe specializ ă ri. Domeniile în care pot lucra absolven ții nu sunt delimitate restrictiv.

Absolven ții Facult ății de Fizic ă de la toate specializ ă rile pot fi încadra ți ş i în înv ăță mântul preuniversitar gimnazial dacă urmează modulul psiho pedagogic

(psihologie, pedagogie, metodica pred ă rii fizicii, practică pedagogică ). Pentru a profesa

în înv ăță mântul liceal absolven ții trebuie s ă urmeze o specializare de masterat ș i

modulul II oferit de Departamentul de Preg ă tire a Personalului Didactic (D.P.P.D).

4

Conducerea facult ăț ii

Decan: Prof. univ. dr. Mihai TOMA – tel. 201025 ; mtoma@uaic.ro Prodecan: Prof. univ. dr. Ovidiu Florin C Ă L ȚUN – tel. 201176; caltun@uaic.ro

Structura academic ă ş i de cercetare

Departamentul de Fizic ă

Director departament: Conf. univ. dr. Vasile ȚURA – tel. 201193 ; vasile.tura@uaic.ro

Departamentul de Cercetare

Director departament: Prof. univ. dr. Dumitru LUCA tel: 201179; dluca@uaic.ro

Centrul pentru “Cercetări aplicate în fizică şi tehnologii avansate CARPATH” Director: Prof. univ. dr. Alexandru STANCU tel. 201175; e mail: alstancu@uaic.ro Centrul pentru “Cercetări în fizica stării condensate” Director: Prof. univ. dr. Gheorghe RUSU tel 201165; e mail: girusu@uaic.ro

Ş coala Doctorală

Director: Prof. univ. dr. Mihai TOMA – tel. 201025 ; mtoma@uaic.ro Director executiv: Prof. univ. dr. Violeta GEORGESCU – tel. 201172 ; vgeor@uaic.ro

Administraț ie

Administrator şef: Ec. Sergiu DONCIL Ă – tel. 201051 ; doncilas@uaic.ro

Secretariat

Secretar ş ef: Fiz. Livia IONESCU tel 201050 ; livia.ionescu@uaic.ro Secretar: Ing. Cristina Daniela ȚUCĂ – tel: 201150; dana@uaic.ro Secretar: Ing. Carmen LUCA luca@uaic.ro

Contact

B dul Carol I, nr. 11, Ia ş i, 700506, Romania

Tel.: +40 (232) 201050; 201051; Fax: +40 (232) 201150; Email: admphys@uaic.ro; web: http://www.phys.uaic.ro/

Structura anului universitar 2009 2010

Semestrul I

 

Semestrul al II lea

 

30

sept.

Deschidere an univ.

15

feb. – 23 mai

14 s ă pt. activ. did.

1

oct. – 17 dec.

12 s ă pt. activ. did.

24

mai – 6 iunie

2 s ă pt. sesiune

18

dec. – 3 ian.

Vacan ță

7

iunie 27 iunie

Practică

4

ian. 17 ian.

2

s ă pt. activ. did

7

iunie 18 iulie

Activităț i D.P.P.D.

18

ian. –31 ian.

2

s ă pt. sesiune

28

iunie – 1 oct.

Vacan ță

1

feb. – 14 feb.

Vacan ță

   

În perioada 1 feb. – 14 feb. se poate organiza o sesiune pentru restan țe, reexamin ă ri

• Zilele de Pa ş ti vor fi libere. Orele didactice din ziua a treia se vor recupera.

• În perioada 7 iunie 27 iunie se poate organiza o sesiune de restanțe (7 zile).

Situa ția ş colar ă pentru anul universitar 20092010 se încheie la data de 1 iulie.

5

Oferta academic ă a facultății

Structura ciclului I

licen ță

A. Domeniul fundamental: Ş tiințe exacte .

1. Domeniul de studii de licen ță : Fizic ă

2. Titlul ob ț inut: licen ț iat în Fizic ă

3. Specializ ă ri / direcții de studiu: 180 credite* (3 ani)

• Fizic ă medicală

Biofizic ă

• Fizic ă informatic ă

Fizic ă

4. Specializarea / direcția de studiu va fi consemnată în “Suplimentul la Diplomă

B. Domeniul fundamental: Ş tiințe inginere şti

1. Domeniul de licen ță : Ş tiin ț e inginere ş ti aplicate

2. Titlul ob ț inut: inginer

3. Specializ ă ri / direcții de studiu: 240 credite (4 ani)

• Fizic ă tehnologică

4. Specializarea / direcția de studiu va fi consemnată în “Suplimentul la Diplomă

Trasee academice ce pot fi urmate de c ă tre studen ț i

Înscrierea în ciclul I în anul universitar 20092010 se organizează pe domenii de studii de licen ță : Fizic ă (3ani) ş i Fizic ă tehnologică (4ani) .

Anul I de studiu are un program comun pentru toate specializ ă rile. În funcție de op țiunea de înscriere ş i de rezultatele ş colare ob ținute, la sfârş itul anului studen ții vor fi repartiza ți pe direcții de studiu/specializ ă ri.

Începând cu anul al II lea, dar mai ales în al IIIlea an, planul de înv ăță mânt prevede pachete de cursuri op ț ionale care creionează specializarea, pe care o vor aprofunda în cadrul ciclului II – masterat.

* Creditul este o unitate conven ț ional ă care mă soară volumul normal de muncă pretins studentului, sub toate formele (participare la cursuri, seminarii, laboratoare, practică , examene, proiecte, studiu individual). Scopul introducerii Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) este de a evalua calitatea instruirii ş i importan ț a care se acord ă muncii studentului. Creditele (punctele de credit) sunt alocate pe discipline de studiu ş i sunt ş tigate definitiv de student prin promovarea disciplinelor respective. Creditele nu înlocuiesc evaluarea studentului prin note. Pentru învăță mântul la zi, suma creditelor pe un semestru este de 30. Pentru 3 (respectiv 4) ani de studio se aloc ă un numă r total de 180 (240) credite [6 (8) semestre x 30 credite]. Studentul se poate înmatricula în anul universitar urmă tor dacă a acumulat cel puțin 20 credite din anul universitar curent. Pentru promovarea anului universitar, studentul trebuie s ă ob ț in ă un numă r minim de puncte, stabilit de că tre Consiliul facult ății. Numă rul reprezint ă suma produselor dintre nota ob ț inut ă la examen ş i numă rul de credite alocate disciplinelor respective.

6

Structura ciclului II

masterat

Dup ă cei 3 (4) ani de studiu, studen ții ob țin o diplom ă de licen ță (ş i un supliment la diplom ă care atestă specializarea), având posibilitatea de a se înscrie, în continuare, în ciclul al doilea de studii (de masterat) cu durata de 2 ani, la Facultatea de Fizică .

Absolven ții ciclului I, cu diplom ă de licen ță , pot continua preg ă tirea în cadrul celui de al doilea ciclu de studii – de MASTERAT. Direcțiile de specializare oferite sunt:

Masterate ș tiin țifice

Fizica plasmei, spectroscopie și autoorganizare (4 sem.)

Materiale avansate. Nanotehnologii. (4 sem.)

Modelare ş i simulare (4 sem)

Biofizic ă ș i fizic ă medical ă (4 sem.)

Masterate profesionale

Fizica ş i protec ț ia mediului (4 sem.)

Fizic ă Didactic ă (4 sem.)

Metode fizice aplicate în kinetoterapie ş i recuperare medical ă 3 (4 sem.)

Absolven ții ciclului al II lea de studii ob țin diplom ă de masterat ş i pot opta pentru o carieră academic ă , didactică sau ș tiin țifică .

Structura ciclului III

doctorat

Absolven ții ciclului al II lea pot s ă‐ş i perfecționeze în continuare preg ă tirea prin DOCTORAT în domeniul dorit. Universitatea “Al. I. Cuza” are recunoa ş tere atât la nivel na țional cât ş iinterna țional ca fiind institu ție organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD).

În cadrul Facultatății de Fizică funcționează Ş coala Doctoral ă în care activează 20 de profesori conducă tori de doctorat. Ş coala doctorală îş i deschide porțile tuturor absolven ților ciclului master, cu o bun ă preg ă tire ş tiin țifică ş i cu înclina ț ii sprecercetarea ş tiin țifică în domenii de vârf, de mare actualitate.

Studen ții admiş i în cadrul Ş colii Doctorale urmează un program de 3 ani. În primul an Scoala Doctoral ă organizează 2 semestre de cursuri de specialitate ş i op ționale iar în anii 2 ş i 3 doctorandul desf ăş oară o activitatea de pregă tire ş i cercetare în domeniul temei tezei de doctorat. Programul de doctorat se încheie cu sus ținerea tezei de doctorat.

Integrarea României în UE impune ş i compatibilizarea cercetă rii ş tiin țifice ş i a preg ă tirii absolven ților, pentru adaptarea lor rapid ă la standardele profesionale ș i de calitate care operează la nivel european.

7

Schema desfăşurării învăţământului pe cicluri Pia a for ei de munc Institute de cercetare; Spitale,
Schema desfăşurării învăţământului pe cicluri Pia a for ei de munc Institute de cercetare; Spitale,
Schema desfăşurării învăţământului pe cicluri Pia a for ei de munc Institute de cercetare; Spitale,
Schema desfăşurării învăţământului pe cicluri Pia a for ei de munc Institute de cercetare; Spitale,

Schema desfăşurării învăţământului pe cicluri

Pia a for ei de munc Institute de cercetare; Spitale, Policlinici (FM, B); Laboratoare speciale;
Pia a for ei de munc
Institute de cercetare;
Spitale, Policlinici (FM, B);
Laboratoare speciale;
Ecologie;
Înv mânt gimnazial
Fizic (F, FM, B, FI)
Biologie (FM, B)
Informatic ( FI)
Domenii de licen Specializ ri Fizic Examen de licen Fizic Medical Fizic 120 credite Biofizic
Domenii de licen
Specializ ri
Fizic
Examen de licen
Fizic Medical
Fizic
120 credite
Biofizic
(Licen iat în fizic )
2 ani
Anul I
Trunchi comun
Fizic informatic
60 credite
1 an
3 ani
Examen de licen
Inginerie fizic
Fizic tehnologic
180 credite
(Inginer diplomat)
Pia a for ei de munc
Institute de cercetare;
Laboratoare speciale;
Intreprinderi;
Comunica ii;
Protec ia mediului;

= 8 =

(3+2+3) în conformitate cu procesul Bologna Cercetare Înv mânt liceal Înv mânt superior Master (2
(3+2+3) în conformitate cu procesul Bologna Cercetare Înv mânt liceal Înv mânt superior Master (2
(3+2+3) în conformitate cu procesul Bologna Cercetare Înv mânt liceal Înv mânt superior Master (2
(3+2+3) în conformitate cu procesul Bologna Cercetare Înv mânt liceal Înv mânt superior Master (2

(3+2+3) în conformitate cu procesul Bologna

Cercetare Înv mânt liceal Înv mânt superior Master (2 ani) Fizica plasmei, spectroscopie i
Cercetare
Înv mânt liceal
Înv mânt superior
Master (2 ani)
Fizica plasmei, spectroscopie i
autoorganizare
Materiale avansate. Nanotehnologii
Modelare i simulare
Doctorat (3 ani)
Biofizic i Fizic Medical
Fizic didactic
Fizica i protec ia mediului
Metode fizice aplicate în
kinetoterapie i recuperare medical

= 9 =

Personalul Academic al Facultatii de Fizica

prof. dr. Mihai TOMA prof. dr. Gheorghe POPA prof. dr. Ortansa Dana DOROHOI prof. dr. Dumitru LUCA prof. dr. Maria NEAGU prof. dr. Viorica Nicoleta DUMITRASCU prof. dr. Tudor LUCHIAN prof. dr. Violeta GEORGESCU prof. dr. Dacia Felicia IACOMI prof. dr. Alexandru STANCU prof. dr. Florin Ovidiu CALTUN prof. dr. Liliana MITOSERIU prof. dr. Ciprian DARIESCU prof. dr. Aura Marina DARIESCU prof. dr. Diana Mihaela MARDARE conf. dr. Dumitru ALEXANDROAEI conf. dr. Emilia Dorina CREANGA conf. dr. Viorel MELNIG conf. dr. Lucel SIRGHI conf. dr. Gabriela BORCIA conf. dr. Silviu Octavian GURLUI conf. dr. Dan Gheorghe DIMITRIU conf. dr. Liviu LEONTIE conf. dr. Mihai Florin TUFESCU conf. dr. Vasile TURA conf. dr. George Mihail RUSU conf. dr. Florin BRINZA conf. dr. Cristian Ioan BABAN conf. dr. Laurentiu STOLERIU lect. dr. Sorin TALASMAN

lect. dr. Viorel ANITA lect. dr. Laura AILIOAIE lect. dr. Adeline-Camelia CIOCAN lect. dr. Dan MIHAILESCU lect. dr. Ioana Alexandra RUSU lect. dr. Catalin Gabriel BORCIA lect. dr. Catalin AGHEORGHIESEI lect. dr. Sebastian Dumitru POPESCU lect. dr. Valentin POHOATA lect. dr. Claudiu COSTIN lect. dr. Gabriela CIOBANU lect. dr. Laura Iulia ANITA lect. dr. Octavian RUSU lect. dr. Daniel RADU lect. dr. Paul GASNER lect. dr. Iordana ASTEFANOAEI lect. dr. Ionut DUMITRU lect. dr. Ovidiu Gabriel AVADANEI lect. dr. Cristian ENACHESCU asist. dr. Dorin CIMPOESU asist. dr. Radu TANASA asist. dr. Petronel POSTOLACHE asist. Serban FILOTE asist. dr. Bogdan MUNTEANU asist. Radu APETREI prep. dr. Alina CHIPER prep. Loredana MEREUTA prep. Valentin NICA prep. dr. Ionut TOPALA

10

CICLUL I

STUDII de LICEN ȚĂ

2009-2010

Toate specializarile

Anul I

 

Credite

-

 

-

-

 

5

5

5

5

5

5

5

5

-

 

30+10

Semestrul 2

Verif.

-

-

-

-

-

C

E

E

C

E

C

C

-

-

3E+4C

 

Lab.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

-

-

2

-

-

6+2

21 + 6 + 4

Sem.

-

-

-

-

-

1

2

-

-

2

4

-

2

-

10+2 5+4+2

 

Curs

-

-

-

-

-

1

3

2

2

2

-

2

-

-

   
 

Credite

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

 

30

Semestrul 1

Verif.

C

E

E

E

C

C

-

-

-

-

-

-

-

-

3E+3C

 

Lab.

-

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

28 + 2

Sem.

2

2

2

-

2

1

-

-

-

-

-

-

2

-

9+2

 

Curs

2

3

3

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

13

 
 

Disciplina

Fizică generală

-Mecanică

clasică

Fizică moleculară şi căldură

Tehnologii informaţionale

-Analiză

matematică

Limba străină

Electricitate şi magnetism

Oscilaţii şi unde

 

Limbaje de programare Algebră şi elemente de geometrie

Practică de laborator

Curs facultativ 1

Educaţie fizică - facultativ

Cursuri aparţinând DPPD

 

Total Total general

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

2010-2011

Fizica, Fizica tehnologica

Anul II

 

Credite

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

   

30+5

Semestrul 2

Verif.

-

-

-

-

-

C

E

E

E

E

C

C

 

4E+3C

 

Lab.

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

 

4

24 + 2 + 4

Sem.

-

-

-

-

-

1

2

2

2

1

4

2

 

8+2+4

 

Curs

-

-

-

-

-

1

3

3

3

2

-

-

 

12

 
 

Credite

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

   

30

Semestrul 1

Verif.

E

E

C

E

C

C

-

-

-

-

-

-

 

3E+3C

 

Lab.

-

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

 

6

25 + 2

Sem.

2

2

-

2

-

1

-

-

-

-

-

2

 

7+2

 

Curs

2

3

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

 

12

 
 

Disciplina

Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii

matematice

Optică

Fundamentele chimiei

Mecanică teoretică

Prelucrarea datelor fizice

Limba străină

Electronică

Electrodinamică şi teoria relativităţii

Mecanică cuantică

Fizica atomului

Practică de specialitate

Educaţie fizică - facultativ

Cursuri aparţinând DPPD - facultativ

 

Total Total general

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

2010-2011

Fizica medicala, Biofizica

Anul II

 

Credite

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

   

30+5

Semestrul 2

Verif.

-

-

-

-

-

C

E

E

E

E

C

C

 

4E+3C

 

Lab.

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

-

-

 

6

24 + 2 + 4

Sem.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

2

4

2

 

7+2+4

 

Curs

-

-

-

-

-

1

3

3

2

3

-

-

 

12

 
 

Credite

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

   

30

Semestrul 1

Verif.

E

E

E

E

C

C

-

-

-

-

-

-

 

4E+2C

 

Lab.

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

 

4

25 + 2

Sem.

2

2

2

2

-

1

-

-

-

-

-

2

 

9+2

 

Curs

2

3

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

 

12

 
 

Disciplina

Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii

matematice

Optică

Electrodinamică

Mecanică teoretică

Prelucrarea datelor fizice

Limba străină

Electronică

Mecanică cuantică

Biofizică generală

Fizica atomului si moleculei

Practică de specialitate

Educaţie fizică - facultativ

Cursuri aparţinând DPPD - facultativ

 

Total Total general

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2010-2011

Fizica informatica

Anul II

 

Credite

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

   

30+5

Semestrul 2

Verif.

-

-

-

-

-

C

E

E

E

E

C

C

 

4E+3C

 

Lab.

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

 

4

24 + 2 + 4

Sem.

-

-

-

-

-

1

2

2

2

1

4

2

 

8+2+4

 

Curs

-

-

-

-

-

1

3

3

3

2

-

-

 

12

 
 

Credite

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

   

30

Semestrul 1

Verif.

E

E

C

E

E

C

-

-

-

-

-

-

 

4E+2C

 

Lab.

-

2

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

 

6

25 + 2

Sem.

2

2

-

2

-

1

-

-

-

-

-

2

 

7+2

 

Curs

2

3

2

2

2

1

-

-

-

-

-

-

 

12

 
 

Disciplina

Ecuaţii diferenţiale şi ecuaţiile fizicii

matematice

Optică

Metode numerice şi de simulare în fizică

Mecanică teoretică

Sisteme de operare (Windows, UNIX)

Limba străină

Electrodinamică şi teoria relativităţii

Electronică

Mecanică cuantică

Fizica atomului

Practică de specialitate

Educaţie fizică - facultativ

Cursuri aparţinând DPPD - facultativ

 

Total Total general

 

Nr.

crt.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

2011-2012

Fizica

Anul III

 

Credite

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

 

5

 

30+5

Semestrul 2

Verif.

-

-

-

-

-

-

E

E

E

C

C

C

C

   

3E+4C

 

Lab.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

-

   

12

25 + 2

Sem.

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

   

2

 

Curs

-

-

-

-

-

-

2

2

3

2

2

2

2

   

13+2

 
 

Credite

5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

     

30

Semestrul 1

Verif.

E

E

E

C

C

C

-

-

-

-

-

-

-

   

3E+3C

 

Lab.

2

2

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

   

10

25

Sem.

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

   

2

 

Curs

2

3

2

2

2

2