Sunteți pe pagina 1din 233

NTRU SLAVA SFINTEI {I CELEI DE O FIIN}|, DE VIA}| F|C|TOAREI {I NEDESP|R}ITEI TREIMI

RUGUL APRINS STARE}UL DANIIL DE LA RAR|U

EDITURA PANAGHIA
Colec]ia Rugul Aprins

I.S.B.N. 973-86322-0-X

CUVNT INTRODUCTIV
S-a scris aceast\ carte documentar\ spre slava lui Dumnezeu [i pentru a sus]ine canonizarea Ieroschimonahului Daniil Tudor - Stare]ul Schitului Rar\u. P\rintele Daniil a fost stare] la Schitul Rar\u ntre anii 1953-1958 cnd, n Romnia, prigoana comunist\ mpotriva Bisericii Ortodoxe se desf\[ura cu cea mare intensitate. Stare]ul Daniil de la Rar\u, mare scriitor mistic, m\rturisitor [i sfin]it mucenic, este model [i ajutor deopotriv\ monahilor [i intelectualilor cre[tini ortodoc[i. Prin sfin]enia vie]ii sale, prin scrierile [i minunile s\vr[ite n timpul vie]ii [i dup\ mutarea la via]a cea ve[nic\ [i prin sfr[itul mucenicesc a m\rturisit credin]a ortodox\ prin cuvnt [i fapt\. Acestea ne nt\resc credin]a c\ Stare]ul Daniil Tudor este n ceata Sfin]i]ilor Mucenici, rugndu-se pentru noi, p\c\to[ii. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rug\ciunile Preacuratei Maicii Tale, ale P\rintelui Daniil de la Rar\u [i ale tuturor Sfin]ilor T\i, miluie[te-ne pe noi! Amin.

Ierodiacon Cleopa Paraschiv M^n\stirea Rar\u, 2003


3

Prea Cuviosul P\rinte Ieroschimonah Daniil Tudor Stare]ul de la Mn\stirea Rar\u


despre oameni ca Sandu Tudor nu pot vorbi (even-

tual scrie) dect oameni ce i-au fost (sau i vor fi ?) aproape prin afinit\]i, convergen]e, luciditate .1 Aceste rnduri, vii n adev\rul lor, sus]in, peste timp, demersul apropierii de persoana P\rintelui Daniil de la Rar\u. ntlnirea cu P\rintele Daniil - prin intermediul scrierilor sale - este o ntlnire de s\rb\toare, direct\ [i rodnic\, ntr-un prezent viu. ntlnirile cruciale, n ordinea Duhului, nu sunt cu necesitate ntlniri cu persoane prezente cu trupul printre noi. Ele au ceva de mesaj, de izbucnire, n destinul propriu, a unei chem\ri care te umple de bucurie [i de fric\ [i te subjug\ prin afinit\]i, admira]ie, evlavie. Sunt ntlniri care te oblig\ s\ mul]ume[ti [i s\ dai m\rturie despre ele. {i, sigur, s\ mp\rt\[e[ti darul [i altora, fie [i numai ca s\ nu-l pierzi [i ca s\ se nmul]easc\, a[a cum spunea P\rintele. Dar orice m\rturie, chiar dac\ tinde s\ se arunce n evoc\ri entuziaste, se cuvine s\ se smereasc\, supunndu-se mai nti unui demers [tiin]ific, de pagin\ biografic\. Avertiz\m, totu[i, citndu-l pe P\rintele Arhimandrit Andr Scrima, c\ este vorba, n esen]\, despre una dintre 2 biografiile imposibile . Un destin neobi[nuit, n care str\bate [i se manifest\ cu putere Chemarea de dincolo de fapte, oameni, evenimente. O astfel de via]\ este, prin ea ns\[i, o pild\ care [i are, peste timp, rostul ei - acela de a fi transmis\ [i de a lumina, mai departe, alte destine.
1 XII,p.122 2

XII, p.122

Ea trebuie urm\rit\ cu aten]ie treaz\ n articula]iile [i cotiturile ei, pentru c\ pasul Domnului, suflarea Duhului Sfnt vine unde nu [tii, vine cnd vrea - printr-o ]es\tur\ de semne [i minuni purt\toare de Adev\r [i de Sens, care transfigureaz\ un destin, l\murindu-l n focul ncerc\rilor [i d\ruindu-l menirii ntru care a fost creat. A[a cum spunea P\rintele: cine are urechi de auzit, s\ aud\. Se cuvine, de asemenea (este timpul istoric), s\ p\r\sim explica]ia obligatorie (?!) din parantez\ atunci cnd vorbim despre monahul Agaton Ieroschimonahul Daniil (Sandu Tudor). Este o formul\ de recunoa[tere a unei fe]e a destinului unei persoane prin cealalt\ fa]\, mai cunoscut\ la un moment dat. (Sub acest nume - Sandu Tudor - s-a impus n epoc\, n calitate de personalitate literar\, [i a r\mas n amintirea prietenilor [i n con[tiin]a posterit\]ii). Nu e mai pu]in adev\rat c\ transformarea este, pentru un ochi profan, uimitoare. Cu att mai mult se cuvine s\ recunoa[tem [i s\ cinstim pe cel ce s-a nvrednicit s\ fie P\rintele Ieroschimonah Daniil, Stare]ul de la Rar\u. Pentru rigoare biografic\ vom men]iona, ns\, numele pe care le-a purtat P\rintele n diferite etape ale vie]ii sale - cu pecetea fiec\rui nume nou, mistuindu-se pe sine ntr-un urcu[ des\vr[it al nduhovnicirii, trasfigurndu-se [i nvingndu-[i limitele.

CAPITOLUL I Date biografice


Binecuvnta-vom pre to]i cei ce ne ur\sc sau iubesc, noianul binecuvnt\rii totul s\ nece. Din binecuvntare lumile se-ndumnezeiesc, cel ce binecuvnteaz\ n Dumnezeu petrece. Binecuvntarea-i z\bav\ bine d\ruit\, Ct [i s\geat\ nv\p\iat\ a marelui salt. Binecuvntarea, cruce peste cre[tet s\dit\, revars\ n noi harul numelui Celui Preanalt. 3 (Acatistul Sf. Ioan Bogoslovul, Icos I ) P\rintele - pe numele s\u, Alexandru Teodorescu - s-a n\scut pe 22 decembrie 1896, n Bucure[ti, ca fiu al lui Alexandru [i al Sofiei Teodorescu. Tat\l s\u a fost magistrat, iar mai trziu, pre[edinte al Cur]ii de Apel din Ploie[ti. Alexandru Teodorescu urmeaz\ [coala primar\ la Bucure[ti. Apoi continu\ liceul la Ploie[ti, unde este nevoit s\ se ntre]in\ dnd medita]ii. n vremea [colii prime[te prima ndreptare mai puternic\ spre credin]\ (dup\ cum va m\rturisi P\rintele ntr-o schi]\ autobiografic\). Acum l cunoa[te pe b\trnul [i vestitul (...) profesor de istorie [i filosofie Ion Niculescu Dacian,4 care i deschide o viziune activ\ [i vie asupra credin]ei: El mi-a pus n mn\ Evanghelia [i m-a f\cut s\ n]eleg c\ tr\irea l\untric\, evlavia pe care mul]i o poart\ [i o nf\]i[eaz\ ca pe o sl\biciune, este, dimpotriv\, o ndr\zneal\ [i o ncredere puternic\ n via]\.5 Din acest exemplu
3 VII, p.23 4 VII, p.23 5 VII, p.41

[i ndemn ini]ial, altoit pe o fire lupt\toare, s-a n\scut cre[tinismul implicat social de mai trziu (perioada cnd scria la Credin]a, luptnd pentru drepturile muncitorilor). Octava adev\rului Adev\rul poate fi tlh\rit sau numai furat, poate fi n\scocit, ntlnit sau c[tigat, poate fi nc\ ghicit sau poate fi dat, dar nu e mntuitor dect ntrupat6. n ultimul an de liceu (1914) este mobilizat [i pleac\ pe front. Dup\ doi ani (1916) este avansat la gradul de sublocotenent. n 1920 este demobilizat [i revine la Bucure[ti, unde se nscrie la Facultatea de Filosofie [i Litere. Odat\ cu debutul literar va adopta pseudonimul Sandu Tudor sub care a [i r\mas pn\ ast\zi n istoria literaturii romne. Mai trziu, se nscrie [i la Academia de Arte Frumoase, din dorin]a de a studia pictura, dar lipsa mijloacelor materiale l determin\ s\ ntrerup\ studiile, ntorcndu-se la Constan]a, unde locuiau p\rin]ii s\i. Aici, calitatea de fost ofi]er pe front i permite s\ intre n Serviciul Maritim Romn [i s\ se mbarce ca ofi]er asistent. (Dup\ m\rturia P\rintelui Andr Scrima, Sandu Tudor, nemaisuferind plictisul Facult\]ii de Filosofie [i Litere, se nscrie la [coala de Ofi]eri de Marin\ Civil\ - fapt ce corespunde caracterului s\u independent). C\l\tore[te prin lume ntre anii 1922 [i 1924, cutreiernd m\ri [i oceane. Zar Ce vrei s\ fii, suflete hoinar? Alege din piatra zarului clar. D\-o de-a dura, s\ sune pe podea ursita, vrerea [i inima ta.
6 IV, p.41

Ce vrei s\ fii: viteaz sau mi[el, calea de-a dreptul sau drumul inel, ap\ rev\rsat\ f\r\ hotar sau cremene tare de amnar, steaua cea mare - oglind\ pe ]ar\ sau mic\ firid\ sub lumina de cear\, coard\ de arc sau moliciune de ln\, fructul de foc sau hrb de ]\rn\? Alege [i drumuie[te-]i zarul din mn\.7 S\tul de c\l\torii [i date fiind nevoia de lectur\ [i dorin]a de-a se manifesta n lumea literelor, Sandu Tudor se ntoarce, n 1924, la Bucure[ti, unde [i continu\ studiile universitare, iar n 1928 ob]ine licen]a n Filosofie [i Litere. Este numit profesor suplinitor la Liceul din Pogoanele, unde st\ trei zile pe s\pt\mn\, restul petrecndu-l n Bucure[ti, pentru a p\stra leg\tura cu mediul literar de aici. Debutul editorial dateaz\ din anul 1925, prin volumul de versuri Comornic, consemnat de George C\linescu n Istoria literaturii romne - f\r\ s\-i acorde, ns\, girul unui mare talent. n 1927 scrie n form\ final\ un poem religios - Acatistul Prea Cuviosului P\rintelui nostru Sfntul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabov, pentru care prime[te, n 1928, binecuvntarea pentru tip\rire din partea Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, nso]it\ de elogii.8 ntre timp, cite[te cu fervoare [i pricepere manuscrise vechi romne[ti, studiaz\ monahismul nostru, pe Sfin]ii romni, c\lug\rii ortodoc[i medievali. n ciuda unei vie]i dezordonate, a[a cum nsu[i recuno[tea fa]\ de cei apropia]i, ceva din inima lui (dup\ cum att de discret [i sensibil remarc\ P\rintele Roman Braga) l ndemna s\ studieze istoria spiritual\ a poporului nostru, reprezentat\, n miezul ei profund, mai ales de monahismul romnesc.
7 IV, p.50 8

X, p.33

Tremur ca salcia, Doamne, cnd sunt departe de Tine. ndoiala-mi umple fiin]a, ochii-n cearc\n se afund\. Ce-mi sluje[te-n]elepciunea, dac\ ghiara-ntoars\-n mine, m\ sf[ie, dep\nndu-i pustietatea rotund\! Iar\ tu, Preacuvioase, ce-ai sfin]it c\lug\ria, fii-ne n Hristos ndemnul, s\ putem, cum se cuvine, s\ ne lep\d\m cu totul de noi, de nevrednicia, nfrico[\toarea grij\, chinul zadarnic de sine. Cel ce se p\streaz\ piere, cel ce se scoboar\ suie. Jertfirea cea vie, darul pentru-mp\r\]ia Ta, ]ie, Doamne-al Mntuirii, Ce Te-ai d\ruit n cuie, c\ruia zorim, de-a pururi, cu glas sus: Aleluia.9 Pentru c\ Sandu Tudor nu este numai un c\ut\tor pasionat n bibliotecile m\n\stirilor, ci [i un nchin\tor la sfintele m\n\stiri romne[ti. De asemenea, a frecventat asiduu Biblioteca Academiei, unde l-a cunoscut pe profesorul Grecu, la sec]ia manuscrise, [i pe profesorul de bizantinologie Sandu Elian, cu care s-a mprietenit. ntre 1925 [i 1933 a colaborat intens la ziarul Gndirea, sub direc]ia lui Nichifor Crainic. Aceasta a fost [i poarta sa de intrare n cmpul literelor romne[ti. Gndirea cultiva tradi]ionalismul de nuan]\ ortodox\, dar Sandu Tudor, al\turi de G. Racoveanu [i Paul Sterian, era catalogat de Mircea Vulc\nescu n categoria celor care-[i propuneau ortodoxismul n dimensiunea vie]ii duhovnice[ti (...), desprinderea de religiozitatea decorativ\ (...) [i p\trunderea n orizontul liturgic, acolo unde se realizeaz\, de fapt, duhovnicia.10 A lucrat n cadrul Asocia]iei Studen]ilor Cre[tini, ca director al operei de ajutorare studen]easc\; Universitatea din Bucure[ti l nume[te, n 1928, secretar al Oficiului Universitar, pentru a-i consolida pozi]ia [i a-i facilita, astfel, munca. Cunoscndu-i preocup\rile teologice, P\rintele Gala Galaction, decanul Facult\]ii de Teologie din Chi[in\u, l-a
9 III, p.99 10 II, p.11

10

invitat, n 1927, s\ ocupe postul de subdirector al Internatului Teologic de la Chi[in\u. A acceptat postul, determinat fiind [i de starea de oboseal\ la care ajunsese datorit\ activit\]ilor multiple [i intense n care se angajase. n anul 1929 a f\cut o c\l\torie n Sfntul Munte Athos, experien]\ care va avea puternice urm\ri n via]a lui de mai trziu. S-a dus, cu trufia [i curiozitatea ziaristului, s\ cerceteze un episod de scandal: o ziarist\ francez\ scrisese ni[te articole def\im\toare la adresa c\lug\rilor din Sfntul Munte Athos, pretinznd c\ a vizitat Sfntul Munte, travestit\ n b\rbat. Intrigat, [i dorind, n acela[i timp, s\ afle adev\rul, s\ descopere duhul curat [i duhovnicesc al Athosului (dup\ cum va scrie ntr-un articol11 publicat n urma c\l\toriei), Sandu Tudor s-a hot\rt s\ viziteze Sfntul Munte. A plecat preg\tit s\ scotoceasc\ prin biblioteci - dup\ cum era obi[nuit - dar a aflat c\ adev\rul nu st\ n c\r]i. Aici s-a ntlnit cu miezul viu al Ortodoxiei, care l-a transformat cu totul, atingnd ns\[i inima lui [i d\ruindu-l cu un c[tig mntuitor: Rug\ciunea lui Iisus. A fost o c\l\torie providen]ial\ - prin ntlnirile, revela]iile [i smburele hot\rrii de-a mbr\]i[a via]a monahal\. De altfel, Sandu Tudor plecase n aceast\ c\l\torie cu mari fiori [i larg entuziasm, dar a trebuit s\ se ncredin]eze din experien]\ de purtarea de grij\ a lui Dumnezeu (care i-a scos mereu n cale pe omul cel mai potrivit ca s\-l ajute). Mai ales dup\ experien]a athonit\, Sandu Tudor [i adnce[te studiile filocalice - n sensul punerii n practic\ a tr\irii duhovnice[ti. Tropar pentru inima zilei Dumnezeul meu, miluie[te-m\! D\-mi Numele T\u, F\-te doar\ aflare
11

V, p.121

11

[i pentru sufletul meu! Ca biruit adnc de strigarea celui de-a dreapta tlhar, fiin]a mea s\ te soarb\ n lacrimi arz\toare de har, [i inima mea s\ te aib\ n n\miaza de d\ruire n\p\ditoare str\lucire Dulcele de peste fire.12 Determinat de nclina]ia [i preocup\rile sale pentru cre[tinismul activ ([i deschis spre probleme de cugetare filosofic\ [i social\ de stnga), n anul 1930 a tip\rit revista s\pt\mnal\ Floarea de Foc (ce va ap\rea pn\ n 1936). {i aceasta - titlu providen]ial, cu adiere profetic\ pentru mi[carea de mai trziu. Iar n anul 1933 va tip\ri cotidianul Credin]a - ziar independent de lupt\ politic\ [i spiritual\.
Acestor reviste, Sandu Tudor le-a imprimat o orientare democrat\, cu o tent\ de stnga. Polemist de mare for]\, caracter vulcanic, pe care [i l-a p\strat ne[tirbit [i cnd a devenit monah, Sandu Tudor a scris articole memorabile, n care se pronun]a mpotriva celor dou\ mari calamit\]i ale secolului XX: extremismul de stnga [i extremismul de dreapta. ntr-o epoc\ n care mul]i intelectuali erau fascina]i de for]a, cu iz morbid, ce o generau aceste manifest\ri n diferite ]\ri ale b\trnului continent, Sandu Tudor le denun]a falsitatea [i caracterul lor antiuman. Fiind con[tient de diferen]ele dintre cele dou\ extremisme, el le-a tratat ntr-o manier\ unitar\, analizndu-le originile [i fundamentele. Articole precum Bestialitatea modern\, Veacul ucig\torilor lui Dumnezeu, ntre sobor [i soviet, Lec]ia proceselor de la Moscova, pentru care a fost [i condamnat, n 1958, de justi]ia comunist\, pot fi [i azi consultate cu folos de un analist al fenomenului totalitar. Ar merita s\ se realizeze o culegere care s\ cuprind\ aceste articole, fapt care ar permite s\ fie mai bine pus\ n lumin\ o latur\ mai pu]in cunoscut\ a personalit\]ii lui Sandu Tudor.

n jurul acestor publica]ii se grupeaz\ tineri scriitori cre[tini [i de stnga - care se ntlnesc, n scris, ntr-o
12 IV, p.4013 II, p.8

12

adev\rat\ lupt\ dialectic\: Alexandru Sahia, Ion C\lug\ru sau Eugen Ionescu, al\turi de scriitori de orientare cre[tin\, ca Mircea Vulc\nescu, Constantin Noica, Emil Cioran, Nae Ionescu (acesta ca interlocutor). La Credin]a i are ca principali colaboratori pe Zaharia Stancu, Al. C. Constantinescu, Cicerone Theodorescu, Eugen Jebeleanu [. a. Ziarul reflect\ probleme muncitore[ti [i duce, prin articolele sale, o acerb\ lupt\ antihitlerist\ [i mpotriva antisemitismului. Din ini]iativa opozan]ilor de la Porunca Vremii, `ns\, ziarul Credin]a este ars n pie]e, ca fiind vndut evreilor. Octavian Goga, venind la putere, suspend\ ziarul care, ulterior, este declarat de c\tre guvern n stare de faliment. Din 1939, este concentrat - pn\ n 1941 cnd, ntors de pe front, este trecut la o [coal\ tehnic\ de motomecanizare - n calitate de comandant [i profesor. Pe 12 noiembrie 1942, fiind nc\ sub arme, este arestat de Siguran]a General\, mpreun\ cu al]i scriitori [i ziari[ti de stnga, pentru a fi internat la Trgu Jiu. (Este eliberat la interven]ia Ministerului de R\zboi, Direc]ia moto-mecaniz\rii, care avea nevoie de el la [coala tehnic\). Tot n 1942 a ncercat s\ scoat\ din nou Floarea de Foc [i s\ renceap\ activitatea scriitoriceasc\, dar autorit\]ile l mpiedic\. R\mne sub arme pn\ n 1944. ntors acas\ n 1945, a constatat c\ a treia sa c\s\torie era falitar\. Argument (nu suprem, dar omene[te necesar) care l-a convins s\ se dedice cu totul unei vie]i c\tre care tnjea de mult: via]a monahal\. Pentru nceput, a contribuit cu toate puterile [i cu toat\ d\ruirea la lucr\rile de restaurare a M\n\stirii Antim din Bucure[ti, al c\rei stare] era P\rintele Vasile Vasilache. (A f\cut parte din comitetul de restaurare). {i-a vndut ma[ina personal\ [i cele dou\ case din Calea Victoriei, iar cu banii a restaurat clopotni]a, turlele bisericii, a renovat [i nzestrat trapeza [i biblioteca.
13

La vremea aceea comunismul se nst\pnise deja. Cu toate acestea, n Romnia existau puternice mi[c\ri duhovnice[ti n jurul unor mari duhovnici: P\rintele Arsenie Boca, P\rintele Cleopa Ilie [i P\rintele Arsenie Papacioc. Dac\ acestea erau fenomene ale mul]imilor,13 n jurul M^n\stirii Antim s-a constituit discret, - prin colaborarea la lucr\rile de restaurare, prin participarea la Sfintele Slujbe un grup spiritual al unei elite intelectuale bucure[tene, care-[i propunea, prin P\rin]ii Filocalici [i P\rin]ii Pustiei, bucuriile Duhului Sfnt,14 redescoperirea adev\ratei tr\iri ortodoxe. Astfel s-a constituit, la ini]iativa scriitorului Sandu Tudor [i cu binecuvntarea P\rintelui Stare], apoi [i a Patriarhului Nicodim, mi[carea spiritual\ Rugul Aprins - nucleu de iradiere duhovniceasc\,15 n care se implicau P\rin]i [i mireni: Arhimandrit Benedict Ghiu[, P\rintele Dumitru St\niloae, Al. (Codin) Mironescu, Paul Sterian, Vasile Voiculescu, Paul Constantinescu, Constantin Joja, Alexandru Elian, Arhimandrit Sofian Boghiu, Arhimandrit Felix Dubneac, fratele Andr Scrima, Ion Marin Sadoveanu [. a. Duminica, to]i participau la Sfnta Liturghie, iar dup\ slujbele de sear\ se explicau pe larg cele [apte laude ale bisericii. Se ntlneau, de asemenea, [i n biblioteca M^n\stirii, unde se ]ineau conferin]e pe teme att de spiritualitate cre[tin\ ortodox\ ct [i de cultur\. Dar, pentru c\ participan]ii erau cu prec\dere interesa]i de tr\irea credin]ei, lucrarea principal\ s-a dorit - [i s-a rnduit - a fi Rug\ciunea Inimii. Aceasta mai ales odat\ cu venirea providen]ial\ a P\rintelui rus Ioan Kulghin, adev\rat tr\itor al Rug\ciunii, devenit p\rinte spiritual al Rugului. P\rintele Kulghin l consider\ pe Sandu Tudor un vrednic tr\itor [i urma[ al s\u. n 1945, s\tul de vremelnicie,16 s-a hot\rt s\ p\r\seasc\ lumea [i slujirea ei [i s\-[i nchine via]a lui Dumnezeu,
13 II, p.8 14 II, p.8 15 II, p.7 16 IV, p.27

14

intrnd ca frate n M\n\stirea Antim. Pe 3 septembrie 1948, fratele Sandu Tudor a primit tunderea n monahism de c\tre I.P.S. Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei, schimbndu-i-se numele n Agaton. Dup\ doi ani, pe 3 martie 1950, p\rintele Agaton Tudor a fost hirotonit preot (Ieromonah) pe seama M\n\stirii Crasna - Gorj (Arhiepiscopia Craiovei), tot de c\tre Mitropolitul Firmilian al Olteniei. Stih teoric Via]a este o r\pire n Duh, salt de trei extazuri rourat. E vederea cea octav\ ndr\znit\, c\tre Fa]a nev\zut\ de safir, este vin de Snge preacurat, dintr-al Graalului ceresc Potir [i mb\tarea treaz\ d\ruit\, cu-n\l]imi de albe ntunecimi. Via]a este al\ut\-n bucurie, ca extazul lui Moisi cel de la Rug, ca r\pirea din Horeb a lui Ilie, vie]uit cu pine de herub. Poart\ spinii nvierii aurite, de pe fruntea Mielului str\lucitor, [i e visul celor trei colibe, necl\dite nc\ pe Tabor.17 5 nov.1957, Sih\stria Rar\u n acela[i an, ns\, Ieromonahul Agaton a fost arestat sub nvinuirea devenit\ pretext pentru acea dat\: fascism [i atitudine ostil\ guvernului [i noii ordini comuniste. Sentin]a: cinci ani de munc\ silnic\, inclusiv la Canalul Dun\re - Marea Neagr\. A fost eliberat dup\ aproape trei ani [i, odat\ ntors, s-a mutat la M^n\stirea Sih\stria Neam],
17

IV, p.57

15

unde a g\sit pe mul]i dintre tr\itorii de la Antim, alunga]i de prigoana comunist\. Aici va primi, dup\ cteva luni, hirotesia de schimnic - [i numele de Daniil (P\rintele Arhimandrit Cleopa Ilie i-a citit rug\ciunile de la hirotesie). P\rintele Daniil nu [i-a abandonat darul [i preocup\rile scriitorice[ti, dar le-a dat o alt\ nchinare: [i-a propus s\ publice, sub obl\duirea Institutului Biblic, un volum din Vie]ile Sfin]ilor numai cu sfin]i bresla[i, cizmari, gr\dinari, croitori, c\rbunari [i alte munci manuale. Pentru aceasta a primit aprobarea Patriarhului Justinian. n 1953 a fost nchinoviat la M\n\stirea Slatina [i numit stare] la Schitul Rar\u. Despre lucrarea P\rintelui la Rar\u avem o foarte important\ m\rturie a P\rintelui Sofian Boghiu: P\rintele ieroschimonah Daniil, (...), ajuns stare] la Schitul Rar\u din Bucovina, a continuat lucrarea Rugului Aprins [i acolo, pn\ n iunie 1958, cnd a fost arestat.18 A ntre]inut o coresponden]\ vie (de[i nu neap\rat asidu\) cu mai noi [i mai vechi fra]i ntru Domnul, mul]i dintre ei prieteni de la Antim: Protos. Petroniu T\nase, Arhim. Sofian Boghiu, fratele Andrei Scrima, Ierom. Antonie Pl\m\deal\, Arhim. Benedict Ghiu[, monahul Paulin Lecca, Soborul de la M\n\stirea Sih\stria Neam]; o rela]ie special\ a p\strat cu tat\l s\u, Alexandru Teodorescu. Prietenul s\u, Alexandru Mironescu, spune c\, dup\ plecarea de la Rar\u, nu l-a mai v\zut c]iva ani - se cufundase ntr-o existen]\ de naintat\ ascez\. 19 Apoi, n ultimii ani (nainte de arestare), a nceput s\ coboare din nou n Bucure[ti, n Postul Mare (de Joi pn\ n Sfnta Duminic\ a nvierii Domnului) - prilej de mari bucurii duhovnice[ti pentru prietenii s\i. P\rintele Daniil mergea lunar la Ia[i, Schitul Rar\u apar]innd, pe atunci, de Mitropolia [i Arhiepiscopia Moldovei [i Bucovinei (din punct de vedere administrativ [i al activit\]ilor religioase care se mai desf\[urau: conferin]e [. a.)
18 IV, p.148 19

IV, p.131

16

De asemenea, nu [i pierduse pasiunea neobosit\ pentru citit, scris [i vorbit (!). Descindea la Biblioteca Patriarhiei (unde erau Ierodiaconul Bartolomeu Anania [i fratele Andrei Scrima) [i citea dimine]i ntregi c\r]ile [i revistele venite din Occident. Cum tot ce era duhovnicesc era, `ns\, nen]eles [i r\st\lm\cit, ntlnirile ntre prieteni au fost considerate crim\ de uneltire (!)... n 1958, P\rintele Daniil a fost arestat chiar n casa prietenului s\u, Alexandru Mironescu, mpreun\ cu acesta [i cu fiul lui, {erban - sub acuza]ia de activitate mistic\, du[m\noas\, mpotriva clasei muncitoare, [i condamnat la dou\zeci [i cinci de ani de temni]\ grea. A fost printre pu]inii preo]i care au purtat lan]uri. Avea inima att de treaz\, nct se cutremura la gndul c\ ar putea ceda, ctu[i de pu]in, din sl\biciune. Prin m\rturisirea credin]ei - cu refuzul oric\rui fel de compromis s-a nvrednicit de moarte muceniceasc\. A murit dup\ cinci ani ( la 17 nov.1962, ora 1,00), n urma unui gest de violen]\ dobitoceasc\, frecvent n nchisori, la acea dat\: a fost b\tut cu bestialitate, fiind adus la spital n com\ profund\, cu v\rs\turi bilioase [i alimentare, convulsii tonico-clonice, tahicardie [i hemoragie cerebral\ masiv\, la nivelul ventricolelor. Imn Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului Iluminarea, Condac V (St\ruin]a necurmat\ n rug\ciune. Aprinderea Duhului) Foc am venit s\ cobor pe p\mnt zice Hristos cu arz\tor cuvnt. [i Preacurat\, furtuna Dragostei Lui, S\ ne cuprind\ cu tot r\scolul prjolului. [i s\ ne umple de lumin\ nem\surat ca pe Tine Fecioar\ care L-ai purtat.
17

Dragostea Lui s\ ne fie de nelipsit Cu Numele de slav\, de suflet lipit. [i cu fiecare fir smerit de r\suflare, s\ se aprind\ n noi a Numelui chemare. S\ ardem de par\ n Dumnezeu, din toat\ Dragostea Numelui S\u. [inv\p\ia]i de s\rb\toare n Domnul a[a, cu fl\c\rile Dragostei s\ strig\m: Aliluia!20 Personalitatea P\rintelui se simte [i str\bate prin scrierile sale (a c\ror cunun\ este Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, cu 13 Condace), mai mult chiar dect prin m\rturiile prietenilor [i ale celor care l-au cunoscut. Pentru c\ P\rintele a avut, prin darul Duhului Sfnt, cuvntul viu, mai puternic dect propria fiin]\, cuvnt pe care, n acela[i timp, l-a creat [i l-a urmat. P\rintele Daniil Tudor a lucrat foarte mult la Acatistul Rugului Aprins, cioc\nind cuvintele pn\ ajungea la cristalul din ele [i neterminnd niciodat\ cu perfec]ionarea lui.21 Cuvntul s\u, odat\ scos n afar\ n chip de comunicare, de mesaj, l trage cu sine, prin for]a Izvorului dumnezeiesc de la care a pornit - pentru a merge, apoi, mpreun\. P\rintele era nedesp\r]it de scrierile sale [i poate fi reg\sit n ele (desigur, n m\suri diferite). De altfel, sim]ea gravitatea r\spunderii C\r]ii, a Cuvntului. Avem m\rturie despre aceasta ceea ce ne spune referitor la Cartea Apocalipsei.22 P\rintele era dintre cei care aveau curajul s\ m\nnce c\r]ile pe care le citesc [i le scriu, pentru a se hr\ni din ele [i a putea hr\ni apoi [i pe al]ii. Cunoa[terea personalit\]ii istorice a P\rintelui (a[a cum rezult\ din date [i amintiri) vine s\ configureze imaginea de personalitate contradictorie, n afara obi[nuitului - dar aceasta nu este de mirare pentru destinul celui chemat la des\vr[ire
20 I, p.65 21 XXI, p.19 22

V, p.160-162

18

cre[tin\. P\rintele Arhimandrit Andr Scrima observ\ cu subtilitate c\ P\rintele Daniil a avut pn\ la cap\t elegan]a des\vr[itei discre]ii a unei vie]i spirituale adev\rate, dobndit\ pe cale.23 (A[adar), contradic]ia este doar o aparen]\, ea nu este dect deosebire fa]\ de ceilal]i, imposibilitatea unei ncadr\ri stricte. O persoan\ care nu se las\ prins\ - nu pentru c\ nu s-ar oferi, generos, celorlal]i (atunci - ca [i acum, prin mo[tenirea rug\ciunilor [i a c\r]ilor pe care ni le-a l\sat). Ci pentru c\, prea viu, statornicia sa era n adncul inimii, [i nu la suprafa]\. Iar oamenii n]elegeau fiecare ce se ar\ta vrednic, ce P\rintele nsu[i l\sa s\ se vad\. Prietenul s\u, profesorul Alexandru Mironescu spunea, de exemplu, c\ Sandu Tudor se ascundea [i se ap\ra de admira]ia oamenilor, de[i ar fi putut-o, cu siguran]\, avea (printr-o personalitate puternic\, nzestrat\ cu farmec [i bogate cuno[tin]e, precum [i cu o deosebit\ comunicativitate). Cel care l-a cunoscut de aproape a putut s\ spun\ c\ era, n intimitatea sa, exact pe dos fa]\ de ceea ce se spunea despre el; (...) un om admirabil, de o nesfr[it\ delicate]e sufleteasc\,24 de[i se ascundea sub un fel dur de a fi. {i nc\, a[a cum [i aminte[te P\rintele Andrei Scrima, era unul dintre rarii oameni natural lipsi]i de vulgaritate. Nu - din fericire - [i de sc\derile unanime ale firii.25 nsu[ire cu adev\rat rar\, o fericire pentru cel nzestrat cu ea - [i care [tie, n plus, s-o p\streze [i s\ o cultive. Adeseori, ns\, era neobi[nuit [i greu de suportat, pentru c\ manifesta o sinceritate absolut\, un fel direct de a vorbi, f\r\ menajamente [i (...) f\r\ nici o ipocrizie.26 Ap\rea n ochii celorlal]i ca violent sau intolerant: era un om teribil de aprig.27 Chiar n a doua parte a vie]ii, cnd c\p\tase blnde]e duhovniceasc\, a r\mas aprig n m\rturisirea [i ap\rarea adev\rurilor de credin]\ ortodox\. To]i sfin]ii ortodoc[i au fost extremi[ti, `ns\, cnd a trebuit s\ m\rturiseasc\ [i s\ apere
23 XII, p.122 24 IV, p.129-130 25 XII, p.127 26 IV, p.129 27

IV, p.130

19

ortodoxia. La intrarea n Sfnta Mn\stire Esfigmenu, Muntele Athos, scrie Ortodoxism sau moarte. De fapt, acest fel al s\u de-a fi, extremist, l-a ajutat s\ devin\ ceea ce a devenit un mare p\rinte duhovnicesc [i un mare m\rturisitor al credin]ei ortodoxe, a[a cum spune [i P\rintele Roman Braga: Sandu Tudor avea o habotnicie a lui nn\scut\ (...); aceasta l-a dus [i la transformarea de mai trziu.28 O asemenea putere de total\ devo]iune l preocupa la c\lug\rii romni pe care i studiase. O pornire proprie numai anumitor firi, o nzestrare special\, de care s-a nvrednicit [i P\rintele Daniil Tudor. Necesitatea de-a alege un drum clar [i de-a merge pe el pn\ la cap\t, din toat\ puterea, s-a dovedit a-i fi proprie [i P\rintelui. A alege total [i definitiv [i a se dedica unei cauze, unei chem\ri dumnezeie[ti. P\rintele Daniil a fost ntotdeauna un lupt\tor. Pentru el, esen]ial\ era fapta (punerea n practic\ a ideilor [i idealurilor personale [i sociale). Dar fapta nu ca simpl\ ac]iune mecanic\, trufa[\, a unui eu m\rginit, ci ca rezultat al unei slujiri pe care o sim]i chemndu-te de dincolo de tine, de Sus. ntotdeauna s-a sim]it atras spre slujirea oamenilor, a unui crez. (La nceput a slujit cu mijloace specifice - intelectuale - binele social). Acatistul Sf. Ioan Bogoslovul Icos I (fragment) Dar binecuvntarea i [i adnc\ plecare, genunche ce s-a nchinat smereniei celuilalt, ca s\ ajung\ a[ijderi cea mai de sus nchinare a ngerilor, Preacuratei [i Preasfntului Duh.29 La timpul potrivit, dup\ ncerc\rile preg\tite anume, Dumnezeu l-a luminat - s\ vad\ c\ cea mai nalt\ [i mai de folos slujire este cea nchinat\ lui Dumnezeu [i, prin ea, oamenilor, cu putere de Sus [i cu dreptate, ntru Adev\r.
28 X, p.34 29

VIII, p.213

20

CAPITOLUL II Activitatea cultural\


Te-ai tras din veac [i lume n taina sih\striei, Rvnind s\ fii un simplu ieroschimonah. Dar harul te urmeaz\: [i peste plai valah Te unge nsu[i Duhul vl\dic\-al poeziei.30 Astfel i scria poetul Vasile Voiculescu P\rintelui Daniil, pe 15 martie 1958, dup\ lectura poemului Hrisovul clipelor, pe care P\rintele i-l trimisese din Sih\stria Rar\ului, unde era stare]. Ieroschimonahul Daniil fusese, ntr-adev\r, nainte de a se retrage n via]a monahal\, scriitorul Alexandru Teodorescu Sandu Tudor, personalitate cunoscut\ n via]a spiritual\ [i cultural\ a capitalei interbelice. A intrat n publicistic\ n 1929, n calitate de colaborator al revistei Gndirea care, sub direc]ia lui Nichifor Crainic, cultiva tradi]ionalismul ortodox n literatur\. Debutul editorial [i-l face cu volumul de versuri Comornic, consemnat [i de George C\linescu n Istoria Literaturii Romne, ns\ f\r\ prea mare entuziasm. n 1930 nfiin]eaz\ un ziar propriu Floarea de foc (care apare pn\ n 1936). ntre anii 1933 [i 1938 editeaz\ cotidianul Credin]a, al c\rui director [i proprietar este.

Poetul [i prozatorul Sandu Tudor


30

IV, p.80

21

P\rintele Petroniu T\nase, membru al Rugului Aprins, stare] al Schitului romnesc Prodromul, din Sfntul Munte Athos, spune c\ darul cuvntului este cel mai de cinste dar pe care l-a dat Dumnezeu omului. De aceea, gr\irea n de[ert este nfrico[\toare [i ... pentru orice vorb\ de[art\ pe care o vor rosti, oamenii vor da socoteal\ n ziua judec\]ii, cum spune Mntuitorul n Sfnta Evanghelie de la Matei (12, 36). Cuvntul omenesc are o mare [i tainic\ putere, aduce cu el ceva din fiin]a celui care l roste[te. Dac\ cuvntul lui Dumnezeu este Dumnezeu nsu[i, [i cuvntul omului este omul nsu[i. Dac\ vrei s\ [tii ce este n inima omului, zic P\rin]ii, ia aminte la cele ce spun buzele lui. 31 * P\rintele Daniil a fost nzestrat de Preamilostivul Dumnezeu cu marele dar al cuvntului. nc\ de pe cnd era mirean, Sandu Tudor a scris, deja inspirat de har, Acatistul Preacuviosului P\rintelui nostru Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabi (1927). n acest Acatist afl\m att de frumoase stihuri despre smerenie: Cine poate spune tainele din lume [i ct\ r\bdare poart\ n spinare un fir sau un bob, un melc sau un rob? {i ct soare strnge un picur de snge, ct\ noapte adnc\ doarme ntr-o stnc\, cte lacrimi bea omul f\r\ stea [i ct va mai ]ine n r\u sau n bine lumea cea de-acum pn-s\ cad\-n scrum?32 Acatistul aduce Sfntului Dimitrie cel Nou lauda aceasta: Bucur\-te, din racla cu moa[te luminoase, Bucur\-te, Dimitrie cel Nou, Cuvioase!
31 XVI, p.48 32

III, p.107

22

Acatistul, ale c\rui versuri se revars\ ntr-o bog\]ie [i o frumuse]e de imagini, este scris ntr-o limb\ romneasc\ a vechilor cazanii, care nu are, `ns\, nimic pitoresc, ci curge, prin har, ca [i cum ar fi chiar limba n care simte [i gnde[te scriitorul. Aici se poate vedea cel mai bine cum harul transfigureaz\ talentul, dac\ citim, pentru compara]ie, o strof\ din volumul Comornic, al\turi de un grupaj de stihuri din Acatistul Sfntului Dimitrie cel Nou [i de o strof\ de mai trziu, din poemul Hrisovul clipelor, scris pe cnd P\rintele era Ieroschimonah la Rar\u. Comornic Din hudi]a strmt\, n col] pe maidan, s-a oprit n tain\, la dosita poart\ din spatele culei, un galben r\dvan. U[urel [i sprinten se pogoar\-ndat\, un boier de oaste, un tn\r curtean ... Poart\ ntr-o parte nclinat u[or, lat\-n fund, c\ciul\ scurt\ de sobol. }intuit\-n frunte pana de cocor, arcuie[te falnic tremurnd domol. Zvelt: se arat\ n z\bun azur, talia t\iat\ f\r\ de cusur. Strns n cing\toare lat\ cu paftale, aninat [-atrn\ c-un lan] mic de zale n teac\ de piele palo[ul curbat, Cu pl\sele albe de sidef lucrat, [i-n cute bogate strnse pe brne] se revars\ agale [alvarii lui cre]. Sandu Tudor, 1925 Versurile de mai sus sunt scrise ntr-o frumoas\ limb\ romneasc\. Sandu Tudor a citit [i studiat literatura romn\ veche, ceea ce se reflect\ frumos [i curg\tor n aceste versuri.
23

Sandu Tudor cu Alexandru Mironescu

Alexandru Mironescu spune: Prietenul meu, Sandu Tudor, e un mare poet [i a scris cteva acatiste, al Sfntului Dimitrie Basarabov, al Rugului Aprins, care e nu numai de o mare frumuse]e literar\, dar acoper\ o ntreag\ teologie a Rug\ciunii inimii, Acatistul Sfntului Calinic de la Cernica [i, n nchisoare, Acatistul Sfntului Ioan Evanghelistul, pe care ntmpl\tor l-am auzit acolo, [i cnd m-am ntors l-am a[ternut pe hrtie: e monumental! Acestea nu sunt vorbe prietene[ti. Prietenia, dimpotriv\, m\ stnjene[te n elogiul pe care a[ fi vrut s\-l aduc. Acatistul Rugului Aprins a ajuns la Paris, unde a fost citit [i tradus de oameni de nalt\ spiritualitate. Lectura a produs o att de puternic\ impresie, nct s-a f\cut propunerea s\ fie publicat imediat, text romnesc [i text fran]uzesc. Iar ntr-o revist\, sub semn\tura unei personalit\]i binecunoscute, a ap\rut, pe tema Acatistului, articolul intitulat Lortodoxie ou le Buisson Ardent.33
33

XX, p.193

24

Iar .P.S. Mitropolit Antonie Pl\m\deal\ scrie: Mi-am dat seama mult mai trziu, cnd i-am recitit versurile, c\ nu avea motive s\ se ndoiasc\ de voca]ia lui. A scris versuri pn\ la moarte. Am o serie de versuri de ale lui, cu multe ndrept\ri, cu multe restiliz\ri; era foarte exigent cu scrisul; publicase [i un volum de poezii care se intitula Comornic. El avea o anumit\ atrac]ie c\tre cuvintele cu iz vechi bisericesc, chiar [i acest titlul la cartea sa de poezii este foarte interesant, Comornic, de la comoar\. Pe urm\, tot el scrisese o carte n versuri care r\mne de mare valoare pn\ n ziua de ast\zi: Acatistul Sfntului Dimitrie Basarabov .34 Acatistul Preacuviosului P\rintelui nostru Sfntul Dimitrie cel Nou, Boarul din Basarabi Icos V Oamenii pe ]\rm, gr\mad\, au c\zut nchin\tori lng\ moa[tele-mi curate, ridicate din vltori. Mintea lor nm\rmurit\ n-a-n]eles cum se cuvine, c\ minunea mea [i are tlcul dincolo de mine. A pornit norodul din ogr\zi, la ru, n chervan agale, preo]i sub odoare, pe toiege, babe grbove din bru, copii strnind colbul sub picioare. Frunzele pe pomi lin binecuvnt\, p\s\rile-n zbor, vestitoare, cnt\. {i cu psalm pogoar\ alaiul de ]ar\, prin luncile grlii, sub pnza luminii, ce lunec\ neted spre ceruri de sear\. {i la treazul ceas cnd snger\ spinii pe cle[tarul z\rii, ziua r\stignit\, cnd se domole[te apa-n ru umbrit\,
34 XIX, p.81

25

au nimerit locul, visat de fecioar\, unde au aflat, ca [i alt\ dat\, ginga[e, verzui, focuri de comoar\. [i privind cu rvn\ unda tremurat\, ca-n oglinzi ciudate, lic\riri n fund, ]i-au z\rit mormntul mpietrit de prund. Scoici, nisip [i ierburi, nflorit tivesc piatra-n care trupul, ca n strai ncape, piatra [i cu somnul ce-]i pecetluiesc pentru ve[nicie, nestricarea-n ape. Sus, de afar\, lumea, de pe ]\rmul dung\, cu minile-ntinse vrea s\ te ajung\. Opintind b\rba]ii, mormntul ciudat ]i l-a fost trecut de-al apei hotar. O clip\-n zare te-am z\rit schimbat, sub boabe de soare, cu trup de cle[tar. {i-n str\luminarea de zvelt\ stlpare se-arat\-n v\dire slava-]i viitoare. Tu, pndar la tauri negri [i p\ro[i! Cei ce te hulisem ca pe prost n sat, cu ochi mari privind la tine frico[i piatra ta prelung, [ir am s\rutat. Fericit b\rbatul ca un stlp smerit, sprijin pentru Casa Domnului cioplit, Pentru aceasta, Sfinte, ntru l\udare, izvorul sim]irii harnic cump\nim {i dintru migala cu-aromeli de floare, rodind vorb\ plin\, din bel[ug rostim: Bucur\-te, fapt\ vie ce ][ne[ti peste lut, Bucur\-te, aflare din vadul cel ne[tiut, Bucur\-te, floare de iezer ceresc, Bucur\-te, heruvim cu veleatul p\mntesc, Bucur\-te, c\ ai fost derdere n sat, Bucur\-te, c\-n nestimata slavii te-ai schimbat, Bucur\-te, c\-]i s\rut\m minile sub]iri, Bucur\-te, maram\ de drepte ocrotiri,
26

Bucur\-te, podoaba fericitului s\rac, Bucur\te, m\rturie atrnat\ peste veac, Bucur\-te, putere ce dormiteaz\-n oase, Bucur\-te, din racla cu moa[te luminoase, Bucur\-te, Dimitrie cel Nou, Cuvioase.35 De[i aproape de Comornic (1925 - 1927), prin con]inutul duhovnicesc [i teologic, scrierea este mai limpede, mai curg\toare, mai luminat\. Versul are c\dere de rug\ciune. Hrisovul clipelor nfige diminea]a luceaf\r de r\coare. Luna-i de fa]\ nc\ [i visul sub frunte. S\rut\ din priviri pe geana de p\dure. ntrez\re[te-]i gndul venit din dep\rtare. Ridic\ n v\zduh lung tulnicul de munte, puterea s\-]i nfoi, dorirea s\ se-ndure, [i sparge a strigare, cu gestul de r\zboi, o slav\ de lumin\. C\, iat\, a intrat, [i steagul se nclin\, r\dvanul fermecat, prin poarta de polat\. [i verde-nve[mntat\ cr\iasa de m\tase n fluture micu] a flfit n cas\. Un ornic arginteaz\ octava lui sfioas\.36 25 febr.1958 Sih\stria Rar\u Acum versul este liber, nu mai este ngreunat de versifica]ie, ci urmeaz\ u[or muzica rug\ciunii.
35 II, p.93 36 IV, p.69-70

27

Putem vedea cum versurile cu form\ asem\n\toare se schimb\, odat\ cu cre[terea duhovniceasc\ a scriitorului. Alt acatist care ne d\ pild\ de smerenie este Acatistul care-l cinste[te pe Preacuviosul P\rintele nostru Calinic Cernicanul. Acatistul Sfntului Sfin]itului P\rintelui nostru Calinic Cernicanul Icos X Tare ai iubit, P\rinte Cuvioase, c\r]ile cele duhovnice[ti, ad\pndu-te din izvoarele d\sc\liii dumnezei[ti. Dar mai scump\ dect toate, Evanghelia ]i-a fost. Graiul ei de miere tu l-ai gustat pe-de-rost. C\ din rodul r\spicat al zicerii de minune, din lacrima cetirii, n starea de rug\ciune, Chipul cel st\pnesc al Domnului ai v\zut, [i ochiul t\u heruvicesc, aevea L-a p\scut. F\-ne s\ afl\m [i noi, Sfin]ite, minunea aceasta a vederii [i-n Scripturi s-afl\m Via]a de sub z\voarele t\cerii, ca-n valea lui Iosofat, oasele slavei s\-nvieze [i-ndrept\]it\ inima noastr\ ]ie s\-]i psalmodieze: Bucur\-te, rob preasfnt al citaniei, dar al seraficei n]elepciuni, Bucur\-te, dest\nuitor al predaniei, n care s-au nvisterit minuni, Bucur\-te, [ipot al bunei duhovnicii, susur de mp\trit\ Ap\ vie, Bucur\-te, iezer al adncei, teologii cheie la evanghelia mp\r\]ie, Bucur\-te, rudenia Maicii Domnului, curat\ mp\r\teas\ a treziei, Bucur\-te, statornic biruitor al somnului, din scaunul de lemn al chiliei, Bucur\-te, nimbul cel lumin\tor al unei ndumnezeite frun]i, Bucur\-te, prean]elept c\ut\tor
28

al nentinatelor min]i, Bucur\-te, vistierie a harului deschis [i cules din slovele toate, Bucur\-te, dezleg\tor de b\trn manuscris, rvnitor al luminii nenserate, Bucur\-te, c\rtur\rie ctitorit\ n paji[tile Fr\sineilor cu otav\, Bucur\-te, P\rinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu [i Avv\!37 n anul 1948, cnd abia primise tunderea n monahism, P\rintele Agaton a scris, din preaplinul inimii, prima variant\ a Imnului Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului - cu 9 condace, care, prin n\l]imea lui duhovniceasc\, prin profunzimea teologic\ [i prin frumuse]ea poeziei, ntrece tot ce s-a scris referitor la locul [i rolul pe care l are Maica Domnului n efortul nostru de nduhovnicire. Imnul Acatist la Rugul Aprins Condac IV Dragoste e Domnul n veac. Dragoste este Numele S\u! Cu toate str\duin]ele dragostei s\ ne p\trundem adnc de Dumnezeu. Ca tine Fecioar\ ce-L por]i s\ ne amintim c\-L purt\m. C\-n Dumnezeul cel viu noi tr\im, suntem [i umbl\m. {i ori[iunde vei merge, cu Domnul tu s\ te [tii! [i dintru virtutea de la Domnul [i virtutea ta va spori. Cu fiecare fir de r\suflare Numele Domnului vom chema, ca s\ strig\m laolalt\-n s\rb\toare, ca o singur\ f\ptur\: Aliluia! 38
37 II, p.130-131 38

II, p.28

29

Imnul Acatist a fost des\vr[it, n forma cu 13 condace, la Sfnta M\n\stire Rar\u, n fa]a Sfintei Icoane f\c\toare de minuni a Maicii Domnului, pe cnd P\rintele Agaton devenise Ieroschimonahul Daniil [i stare] al M\n\stirii. Imnul Acatist Condac V (St\ruin]a necurmat\ n rug\ciune. Aprinderea Duhului) Foc am venit s\ cobor pe p\mnt, zice Hristos cu arz\tor cuvnt. [i Preacurat\, furtuna Dragostei Lui, S\ ne cuprind\ cu tot r\scolul prjolului. {i s\ ne umple de lumin\ nem\surat Ca pe Tine, Fecioar\ care L-ai purtat. Dragostea Lui s\ ne fie de nelipsit Cu Numele de slav\ de suflet lipit. {i cu fiecare fir smerit de r\suflare, s\ se aprind\ n noi a Numelui chemare. S\ ardem de par\ n Dumnezeu, din toat\ dragostea Numelui S\u. {i-nv\p\ia]i de s\rb\toare n Domnul a[a, cu fl\c\rile Dragostei s\ strig\m: Aliluia!39 n Imnul Acatist la Rugul Aprins, Maica Domnului este preacinstit\ cu lauda: Bucur\-te, Mireas\, urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune! Un alt acatist, nchinat de P\rintele Daniil Maicii Domnului, este Acatistul Buneivestiri:40 Bucur\-te, Tu, Mireasa cea f\r\ de mire! Cre[tinii care sunt obi[nui]i cu varianta cunoscut\ din Acatistier, cu mare bucurie duhov39 III, p.41-42 40

II, p.9-22

30

niceasc\ pot citi acest Acatist, care aduce mngiere n vremea rug\ciunii, prin harul [i muzicalitatea stihurilor sale. Sub inspira]ia haric\ a Icoanei Sfntului Ioan Bogoslovul de la Rar\u, P\rintele Daniil a nceput s\ scrie, din anul 1957, Acatistul Sfntului Ioan Bogoslovul (al c\rui hram se pr\znuie[te la Paraclisul Sfintei M\n\stiri Rar\u, pe data de 26 septembrie). n acest Acatist afl\m - m\rturie a faptului c\ P\rintele Daniil tr\ia prin cuvnt - stihuri cu valoare de proorocie, privitoare la propriul s\u sfr[it p\mntesc: Bucur\-te, c\ ne d\ruim celor trei voturi ale ngerilor, Bucur\-te, c\ rvnim darul muceniei [i al nfrngerilor. ... Bucur\-te, Ioane Bogoslovul, P\rinte al binecuvnt\rii!41 * Retr\gndu-se din lume, darul poeziei nu l-a p\r\sit. P\rintele Daniil a scris poeme filocalice, a c\ror muzic\ interioar\ mi[c\ inima c\tre rug\ciune. Avea Cuvntul lui Dumnezeu n inima lui, a[a nct tot cuvntul pe care l scria [i, mai trziu, l predica, era viu. P\rintele Daniil spunea: Cartea trebuie mncat\ prin citire. A[a cum n inima Apocalipsului se arat\. Atunci slovele, care sunt asemenea scheletului, prind carne, cartea se ntrupeaz\ [i ajunge hr\nitoare [i via]a spore[te. (...) A[a cum a f\cut-o Ioan Bogoslovul (Apostolul) prin mncarea micii c\r]i date de ngerul de Putere al Domnului. El a mncat cartea [i i-a aflat secretul, care este cel al tr\irii nalte de rug\ciune, secretul vederii n duh, secretul st\rii duminicale a Patmosului. P\rintele Daniil primea cuvntul ca pe o hran\ cereasc\ [i-l mp\r]ea ca pe un dar duhovnicesc, Cuvntul lui
41 II, p.60

31

Dumnezeu, n scris [i n predici prelungi, la Sfnta M\n\stire Rar\u. P\rintele citea chiar n Sfntul Altar [i, adesea, cnd ie[ea la predic\, cita oamenilor din cartea pe care o avea n mn\. {i oamenii (mul]i dintre ei simpli) nu n]elegeau ntotdeauna, dar, prin puterea haric\ a cuvntului, le izvorau n ochi lacrimi de poc\in]\. Era mpotriva citirii [i scrierii intelectuale, sterpe. P\rintele Daniil nsu[i a scris cu via]a, cu rug\ciunea [i cu nchisoarea. Avea con[tiin]a tainei nfrico[ate - c\ Iisus Hristos este nsu[i Cuvntul lui Dumnezeu. Sfnta citire, sfnta auzire - care se fac haric, n Duh, n stare de rug\ciune, acelea sunt mntuitoare. * O adev\rat\ comoar\ de gnd [i tr\ire duhovniceasc\ s-a p\strat, fragmentar, n caietele P\rintelui Daniil (ceea ce a r\mas nempr\[tiat de securitate), din care s-au publicat, deja, trei volume, la Edituria Christiana, sub titlurile: Dumnezeu - Dragoste, Sfin]ita-Rug\ciune [i Taina Sfintei Cruci. Citind aceste scrieri ne afl\m, dendat\, martori apropia]i ai unei experien]e vii, care ni se transmite cu putere, cuvntul P\rintelui Daniil fiind nedesp\r]it de via]a sa interioar\. Astfel, tot ceea ce citim este nu informa]ie, ci ndemn [i ncurajare pentru a ne asuma propriul nostru drum. Fiecare, cu darul pe care i-l d\ Dumnezeu. Pentru c\ to]i suntem chema]i la des\vr[ire, s\ devenim oameni duhovnice[ti. Taina Sfintei Cruci, mplinirea destinului nostru duhovnicesc aceasta este: adev\rata mntuire vine dac\ iubim suferin]a. Iar cheia ne-o d\ tr\irea rug\ciunii,42 dup\ cum ne nva]\ P\rintele Daniil. Rodul rug\ciunii este dragostea, dumnezeiasca dragoste. (...) Sfntul Simeon Noul Cuvnt\tor de Dumnezeu
42 VI, p.160

32

strig\: O, Sfnt\ Dragoste, cela ce nu te cunoa[te nu a putut gusta dulcea]a binefacerilor tale (preschimb\toare) pe care numai singur\ tr\irea ncercat\ ne-o descoper\. Dar cela care te-a cunoscut sau care a fost cunoscut de c\tre tine, ndoial\ nu mai poate avea ntru sine. Fiindc\ tu e[ti ntruparea Legii, tu, care m\ umpli, m\ nc\lze[ti, tu, care nfl\c\rezi [i nvlvorezi cu totul inima mea de o necovr[it\ iubire. Tu e[ti Doamna Profe]ilor, Mo[tenitoarea Apostolilor, puterea Martirilor, inspira]ia P\rin]ilor [i a Dasc\lilor Bisericii, des\vr[irea tuturor Sfin]ilor. [i tu m\ preg\te[ti [i pe mine nsumi, tu, Dragoste, pentru adev\rata slujire a lui Dumnezeu.43 * De asemenea, au r\mas articole care dau m\rturie despre ntlnirea P\rintelui cu duhul de rug\ciune [i sfin]enie al Athosului, ntlnire crucial\ pentru hot\rrea de a mbr\]i[a via]a monahal\. Experien]a c\l\toriei n Sfntul Munte se reg\se[te n articolele Marea Noapte de Aur a Maicii Domnului . 40 de zile n Sfnta Agur\ [i Cartea Muntelui Sfnt, reunite n volumul Scrieri I (al\turi de alte frnturi de gnd [i sim]ire duhovniceasc\). Pentru mine, pentru neamul meu, cred c\ este mai rodnic\ cunoa[terea Athosului dect orice loc din Apus.44 Acolo a deprins Rug\ciunea Inimii [i s-a nt\rit n convingerea c\ numai schimbarea profund\, prin rug\ciune, a inimii oamenilor poate regenera neamul. * S\ d\m slav\ lui Dumnezeu, Care ne d\ ajutor, spre mntuire, prin Maica Domnului [i prin Sfin]ii [i P\rin]ii Rugului Aprins [i s\ citim Acatistele sau cel pu]in s\
43 VII, p.143-144 44

V, p.94

33

spunem [i noi, cu P\rintele Daniil, aceste stihuri folositoare de suflet, spre nt\rire n fapta bun\, n rug\ciune [i spre mngierea duhovniceasc\ a inimii noastre: Bucur\-te, Mireas\, urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune! Bucur\-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, P\rinte al Binecuvnt\rii! Bucur\-te, P\rinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu [i Avv\! Bucur\-te, din racla cu moa[te luminoase, Bucur\-te, Dimitrie cel Nou, Cuvioase! Ca s\ nu ne fie nou\ citirea acestei c\r]i n de[ert, ci spre bun\ rodire duhovniceasc\, Amin. Manuscrisele P\rintelui Daniil Tudor {tiind c\ va fi arestat, p\rintele Daniil Tudor a dat p\rintelui Petroniu T\nase, la aceea vreme stare] la M^n\stirea Slatina - F\lticeni, dou\ geamantane pline cu manuscrisele sale. Dup\ o perioad\ de timp, p\rintele stare] Petroniu T\nase le-a predat cu inventar la Biblioteca Patriarhiei Romne, care se afl\ la M\n\stirea Antim. Din p\cate, securitatea le-a cercetat, c\utnd dovezi acuzatoare pentru proces [i le-a desf\cut n fascicole care, ulterior, au fost amestecate. Grosimea total\ a manuscriselor p\rintelui Daniil Tudor este de un metru [i jum\tate. Dup\ anul 1990, profesorul Alexandru Dimcea a avut acces la manuscrisele p\rintelui Daniil Tudor [i a publicat, prin Editura Christiana din Bucure[ti, urm\toarele c\r]i: Acatiste, Scrieri I, Dumnezeu - Dragoste, Sfin]ita Rug\ciune [i Taina Sfintei Cruci, ceea ce reprezint\ aproximativ 5% din manuscrise. De aceea este necesar\ nfiin]area funda]iei Ieroschimonahul Daniil Tudor, care s\ se ocupe cu cercetarea de specialitate [i tip\rirea manuscriselor p\rintelui Daniil
34

Tudor, aflate n Biblioteca Patriarhiei Romne de la M\n\stirea Antim. Facem [i propunerea ca scrierile [i poeziile p\rintelui Daniil de la Rar\u s\ fie studiate n [coal\, al\turi de marii s\i admiratori [i prieteni, V. Voiculescu, Al. Mironescu etc.
Bibliografia tip\rit\ a scrierilor lui Daniil Sandu Tudor Sandu Tudor, Comornic , versuri, Bucure[ti, 1925 Sandu Tudor, Acatistul Preacuviosului P\rintelui nostru Sfntul Dimitrie cel Nou Boarul din Basarabov, Funda]ia Regal\ pentru Literatur\ [i Art\, Bucuresti, 1942 Sandu Tudor, Imn-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului , Funda]ia Cultural\ Romn\, Madrid, 1987 Daniil Sandu Tudor, Acatiste: Imn-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, Acatistul Sfntului Ioan Bogoslovul, Acatistul Preasfin]itului P\rintelui nostru Calinic Cernicanul, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1997 (cu un cuvnt nainte de . P. S. Bartolomeu Valeriu Anania) Ieroschimonahul Daniil Tudor, Acatiste: Acatistul Bunei Vestiri, ImnAcatist la Rugul Aprins al N\sc\toarei de Dumnezeu, Acatistul Preacuviosului P\rintelui nostru Sfntul Dimitrie cel Nou Boarul din Basarabov, Acatistul Sfntului Sfintitului P\rintelui nostru Calinic Cernicanul , Ed. Christiana, Bucure[ti, Ed. Christiana, 1999 Ieroschimonahul Daniil Tudor, Scrieri 1, Ed. Christiana, Bucure[ti, 1999 Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins. Scrieri [i documente inedite, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1999 P\rintele Daniil de la Rar\u (Sandu Tudor), Caiete 1, DumnezeuDragoste, Ed. Christiana, Bucure[ti, 2000 (ed. a II-a: 2003) P\rintele Daniil de la Rar\u (Sandu Tudor), Caiete 2, Sfin]ita rug\ciune, Ed. Christiana, Bucuresti, 2000 P\rintele Daniil de la Rar\u (Sandu Tudor), Caiete 3, Taina Sfintei Cruci , Ed. Christiana, Bucuresti, 2001 P\rintele Daniil de la Rar\u (Sandu Tudor), Caiete 4, Ce e omul , Ed. Christiana, Bucure[ti, 2003
35

Referin]e bibliografice despre Rugul Aprins Braga, Roman, Rugul Aprins, n Lumin\ lin\ Chelsea-Michigan, U.S.A., nr. 1-2/1991, pp. 117-129 *** Cuviosul Ioan cel Str\in. Din arhiva Rugului Aprins , Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1999 (cu o postfa]\ de Arhim. Sofian Boghiu) *** nv\]\turi duhovnice[ti. Comentarii la Imnul-Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Via]a Ieroschimonahului Sandu Tudor, edi]ie ngrijit\ de Ierodiaconul Cleopa, Ed. Panaghia - Sf. M\n\stire Rar\u Mironescu, Alexandru , Calea inimii. Eseuri [i dialoguri n duhul Rugului Aprins, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1998 (cu un cuvnt nainte de Virgil Cndea) Pl\m\deal\, Antonie, Rugul Aprins , Sibiu, 2002 Popescu, Florentin , Deten]ia [i sfr[itul lui V. Voiculescu, Ed. Vestala, Bucure[ti, 2000 R\dulescu, Mihai, Rugul Aprins, Ed. Ramida, Bucure[ti, 2003 Scrima, Andr, Timpul Rugului Aprins. Maestrul spiritual n tradi]ia r\s\ritean\, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1996 (cu o prefa]\ de Andrei Ple[u) Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins. Scrieri [i documente inedite, Ed. Anastasia, Bucure[ti, 1999 Vasilache, Vasile, Rugul Aprins: Cercul literar cultural de la M\n\stirea Antim din Bucure[ti, n Calendarul Credin]a, Detroit, U.S.A., 1992, pp. 66-71

36

CAPITOLUL III C\l\toria n Sfntul Munte Athos


- Lumea asta ntreag\ dac\ se mai ]ine [i nu cade sub blesteme e fiindc\ se sprijin\ pe rug\ciunile Muntelui Sfnt. Pe cnd lumea st\ la adncul nop]ii culcat\ n moliciunea patului, n dulcea]a somnului [i furii [i r\ii [i tlharii blestem\]esc, [i desfrna]ii se ndulcesc stricat din pofte spurcate, Muntele st\ treaz [i bate m\t\nii: cu oft\ri.45 nc\ de la nceputul activit\]ii sale literare (manifestate prin colaborarea la revista Gndirea), Sandu Tudor se afla n c\utarea unei crea]ii care s\ izvorasc\ din tr\irea duhovniceasc\. Era, prin urmare, n c\utarea surselor vii ale acestei tr\iri. Pentru c\ o crea]ie cre[tin\ f\r\ tr\ire este moart\, ba nc\ nici nu poate exista. Dumnezeu este Izvorul Crea]iei, a toat\ f\ptura, v\zut\ [i nev\zut\ [i, f\r\ Domnul n inima lui, omul nu poate fi creator, la rndul s\u. Pentru a putea lucra pentru al]ii, omul va lucra mai nti pentru propria lui transformare, se va str\dui nu s\ schimbe lumea, ci s\ se sfin]easc\ pe sine, sfin]ind, astfel, [i lumea. Aceasta nu din vreo datorie, fie ea [i mntuitoare, ci dintr-o sete mai adnc\; dintr-un dor al inimii dup\ Dumnezeu, Creatorul [i Mntuitorul s\u. ntru aceasta, Toate sunt minunate n iconomia lui Dumnezeu.46 C\l\toria lui Sandu Tudor pe drumul nduhovnicirii st\ sub semnul minunii. n momente cruciale din via]a sa, mna lui Dumnezeu [i ajutorul Maicii Domnului l-au sprijinit [i l-au izb\vit, deschizndu-i, n acela[i timp, inima spre
45 V, p.120 46

VI, p. 88

37

tr\irea inimii, ntru mntuirea sufletului s\u. Fiindc\ [i cei chema]i, dar ntrzia]i n p\cate, au nevoie de o chemare mai puternic\, de semne mai mari - pentru a-[i l\sa inima cu totul n voia Domnului. Dumnezeu pe mine m-a ferit, m\rturisea el.47 {i iat\ ce povestea Stare]ul Daniil de la Rar\u fratelui George Ungureanu despre dou\ dintre aceste ntmpl\ri. Odat\, n timpul r\zboiului, cnd se afla ntr-o localitate din Ucraina, a sc\pat de la moarte prin minune dumnezeiasc\. Solda]ii mi raportau mereu c\ sunt pedepsi]i pe nedrept de c\tre plutonier. Cercetnd cazul, am constatat c\ solda]ii au dreptate [i l-am pedepsit pe plutonier. Acesta, ns\, s-a gndit, ca s\ scape de mine, s\ m\ mpu[te pe geamul deschis al camerei mele, atunci cnd voi dormi. Vina ar fi putut s\ cad\ pe partizanii ru[i... (...) Seara cnd m-am a[ezat n pat, mi s-a p\rut c\ stau pe un mu[uroi cu furnici. Nu-mi aflam locul. O bun\ parte din noapte m-am zvrcolit cum nu mi se mai ntmplase niciodat\ n via]\. La o bucat\ de noapte, mi vine n gnd s\ mut patul n alt\ parte, poate m\ va prinde somnul. La cteva minute dup\ aceast\ mutare, pe cnd am nchis ochii, pe geamul deschis al camerei mele a pornit o rafal\ de pistol automat, cu gloan]e trimise acolo unde mi-ar fi fost capul nainte de mutarea patului. Dac\ Dumnezeu nu mi-ar fi dat gndul ca s\ mut patul, a[ fi dormit acolo somnul de veci.48 De la prietenul s\u, Alexandru Mironescu, afl\m un detaliu esen]ial al acestei din urm\ ntmpl\ri: n camera lui Sandu Tudor se afla, pe un perete, icoana Rugului Aprins al Maicii Domnului... (icoan\ foarte frumoas\, plin\ de simboluri). Alt\ dat\, pe vremea cnd era director la ziarul Credin]a, Sandu Tudor [i-a descoperit pasiunea pentru zbor. Cu banii ncasa]i din vinderea revistei (care ap\rea ntr-un tiraj de 100.000 de exemplare), [i-a cump\rat o avionet\ cu
47 X, p. 33 48

I, p. 24

38

care se deplasa n provincie. (n acea vreme avionet\ personal\ avea numai Regele Carol al II-lea.) ntr-o zi, pe cnd zburam, m-am ndreptat spre pista de aterizare, angajndu-m\ ntr-o vril\, din care nu am mai putut redresa aparatul. V\znd c\ avioneta se pr\bu[e[te, am strigat c\tre Dumnezeu: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul! Am rugat pe Dumnezeu s\ m\ scape. Asta am cerut cu lacrimi n ochi, cnd veneam spre gura c\scat\ a mor]ii care m\ a[tepta jos. Iar Mntuitorul Iisus Hristos m-a auzit [i mi-a salvat via]a. Avioneta, n c\dere, s-a zdrobit de p\mnt. A fost o mare minune dumnezeiasc\ [i am sc\pat cu via]\. Mi-am mu[cat doar buza de jos, n timpul accidentului. Toate ziarele de pe globul p\mntesc au scris despre aceast\ minune. ns\ acest accident nu a pus cap\t aventurii mele aviatice. A doua zi, m-am urcat ntr-un avion similar [i am reluat zborul, iar la aterizare, am ref\cut complet situa]ia din ajun, ateriznd cu bine. Aceasta este o tehnic\ adoptat\ de pilo]ii avansa]i, pentru a-[i elimina frica ce r\mne n subcon[tient, n urma accidentului.49 ...Accidente mntuitoare (dup\ cum sunt [i boli mntuitoare) care i-au ncercat [i luminat credin]a. Atunci s-a hot\rt s\ vnd\ ntreaga sa avere [i cele dou\ case pe care le avea n Calea Victoriei, iar banii ob]inu]i s\-i doneze pentru construc]ia bisericilor [i ngrijirea s\racilor [i a bolnavilor. Cea mai mare parte a averii sale a fost folosit\ pentru lucr\rile de repara]ii de la M\n\stirea Antim, care fusese grav afectat\ de cutremurul din anul 1940. De la P\rintele Arhimandrit Sofian Boghiu, stare]ul Sfintei Mn\stiri Antim, afl\m c\ Sandu Tudor [i-a vndut ma[ina personal\ [i, cu banii ob]inu]i astfel, a contribuit substan]ial la restaurarea clopotni]ei, a trapezei, a st\re]iei [i a altor
49

I, p.16

39

chilii m^n\stire[ti, amenajndu-[i [i pentru sine o chilie,50 n turnul clopotni]ei. Sandu Tudor a venit la M\n\stirea Antim dup\ c\l\toria n Sfntul Munte Athos. Dumnezeu l c\uta [i-l ncerca, ar\tndu-i Puterea Sa d\t\toare de via]\ - Eu am venit ca [lumea - n. Ed.] via]\ s\ aib\ [i din bel[ug so aib\ (Ioan 10,10). Iar sufletul, astfel ncercat, s-a sim]it chemat, la rndul lui, s\-L caute pe Dumnezeu. n 1929, Sandu Tudor a ob]inut o burs\ pentru a vizita Sfntul Munte [i a pornit n c\l\torie cu mare elan [i cu presim]irea minunii, dar [i mpins de curiozitate gazet\reasc\, de spiritul s\u cercet\tor, de intelectual cu ndoieli [i prejudec\]i. O ziarist\ francez\ publicase cteva articole def\im\toare la adresa c\lug\rilor din Sfntul Munte Athos, pretinznd c\ a vizitat Athosul, travestit\ n b\rbat. Sandu Tudor a plecat s\ cerceteze, pornind de la acest episod, [i s\ afle care este via]a adev\rat\ a tr\itorilor din Sfntul Munte. C\ci Domnul i aduce pe oameni c\tre Sine n chip ne[tiut, chiar pe c\ile vie]ii lor obi[nuite, El Singur cunoscnd taina iconomiei Sale (dup\ cum spunea Cuviosul Ioan cel Str\in, p\rintele duhovnicesc de mai trziu al lui Sandu Tudor). Aici a descoperit duhul curat al ortodoxiei care l-a transformat profund, atingndu-i inima cu darul Rug\ciunii lui Iisus. n acea c\l\torie s-a ncredin]at, o dat\ n plus, de Purtarea de grij\ a lui Dumnezeu, Care i-a scos n cale oameni s\-l c\l\uzeasc\, tocmai atunci cnd avea nevoie. Dumnezeu l-a cercetat, iar Maica Domnului i-a purtat de grij\, ca Una care avea s\-i fie Ocrotitoare [i Maic\ Duhovniceasc\. Sandu Tudor avea s\ vad\ ce limpede [i simpl\ este calea c\tre Dumnezeu, c\ci n ordinea Duhului, evenimentele se nl\n]uie dup\ o rnduial\, alta dect cea a logicii omene[ti. {i dac\ le tr\ie[ti atent [i treaz, te poart\ c\tre Cel care ]i le-a trimis anume.
50

IV, p. 147

40

Imn Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului Icos VI (fragment) (Trezvia) Fecioar\ [i Maica noastr\ Preacurat\ Tu e[ti ntr-adev\r trezvia, voin]a frun]ii, n mir adunate, ochiul cel dinl\untru deschis n rotundul z\rilor toate inima cu centrul nvins de str\vezimea st\rilor curate. Tu e[ti cea mai dreapt\ luare aminte, care une[te n puterea agerimii, dincolo de cuvinte, ntr-un fulger al min]ii: ascu]imea gndului de ghea]\, cu nfl\c\rarea iure[ului de via]\, suferin]a [i bucuria f\cute cruce, care pe n]elesul cel nalt l aduce.51 Astfel, poetul, publicistul [i omul de lume Sandu Tudor, dar [i c\ut\torul Adev\rului care nu este din aceast\ lume, s-a g\sit, ntr-o zi a anului 1929, dup\ dou\ zile [i dou\ nop]i de c\l\torie, n Tesalonic. Un ora[ str\in [i o lunecare peste apele m\rii care bat malurile Calcidicei, iat\ ce m\ mai desparte de Muntele meu.52 n Tesalonic, n pia]a Bazilicei Sfnta Sofia, n cale i ies dou\ fe]e biserice[ti, n care i va cunoa[te pe p\rintele Brindu, preotul aromnilor din Tesalonic, [i pe Cuviosul p\rinte Elisei Schimonahul, oltean vie]uitor n Sfntul Munte Athos (acesta din urm\ venit prin rnduial\ dumnezeiasc\ n Tesalonic, pentru a-[i rezolva ni[te probleme privind o mo[tenire a sa din Romnia, care l mai ]inea legat de familie, nel\sndu-l n pacea schivniciei sale). Cei doi p\rin]i [i asum\ firesc misiunea de trimi[i, ca
51 I, p. 67 52

V, p. 81

41

ni[te slujitori ai Domnului ce se aflau. Maica Domnului te ajut\53 - i spune p\rintele Elisei Schimonahul. P\rintele Brindu l va ajuta s\ ob]in\ viza de la Guvernatorul Tesalonicului, pentru c\l\toria n Sfntul Munte, iar p\rintele Elisei i va fi nso]itor [i pov\]uitor pe mare [i, mai ales, n Munte, pe tot parcursul [ederii sale. Dumnezeu, care vneaz\ suflete b\t\ioase, care au n ele ceva din elanul Sfntului Apostol Pavel, i-a scos nainte un c\lug\r romn (...) [p\rintele Elisei - n. Ed.] din categoria tr\istarilor, care umbl\ din m\n\stire n m\n\stire, lucrnd pentru mncare [i haine. 54 Acesta, v\zndu-l pe Sandu Tudor mbr\cat sumar, cu pantaloni scur]i, cu o c\ma[\ sport [i cu-n rucsac n spate, i-a spus: Dac\ vrei s\ cuno[ti taina Muntelui Athos, pune-]i pantaloni lungi, las\-]i barba s\ creasc\ [i vino cu mine; dar s\ faci ceea ce fac [i eu. Mul]i vin ca dumneata, s\ vad\ bibliotecile, tezaurul sau Sfintele Moa[te [i se ntorc acas\ necunoscnd nimic. C\lug\rii nu descoper\ tainele vie]ii c\lug\re[ti, turi[tilor; aceia, cum vin, a[a se duc.55 {i a[a a f\cut, aflndu-se prin voia lui Dumnezeu, ucenic, n locul turistului care venise. Cu adev\rat binecuvntare de la Dumnezeu [i ajutor de la Maica Domnului: c]i dintre cei care ar vrea s\ se apropie de Dumnezeu nu au nevoie vital\ de c\l\uz\ duhovniceasc\, de ndrum\tor [i pov\]uitor care s\ le spun\ numai (!) att: Vino cu mine, dar s\ faci ceea ce fac [i eu! {i mergeau cei doi din m\n\stire n m\n\stire, din schit n schit. Cnd intrau pe poarta unei m\n\stiri, f\ceau trei metanii mari, apoi alte trei metanii pe treptele bisericii. n Biseric\ se nchinau [i s\rutau sfintele icoane, de la u[\ pn\ la Sfntul Altar, [i st\teau la Dumnezeie[tile Slujbe. La nceput - povestea P\rintele - f\cea metanii ca s\ par\ evlavios, dar [i din dorin]a adnc\ a inimii lui de a
53 V, p. 86 54 X, p. 31 55 X, p. 31

42

p\trunde taina vie]ii siha[trilor. {i, ntr-adev\r, cu fiecare metanie, ceva n el se schimba. C\lug\rii athoni]i ap\reau ca din p\mnt, l binecuvntau [i se rugau pentru el, iar la timpul potrivit, i-au descoperit taina liturghiei interioare, taina Rug\ciunii lui Iisus. Aici a nv\]at c\ dezv\luirile tainice ale mntuirii se rostesc n ghicitur\ [i c\ Duhul le acoper\ cu o anume sfial\, ca s\ nu le tulbure ging\[ia adev\rului. Aici a nv\]at smerenia, t\cerea [i r\bdarea. Ai r\bdare, c\ dumneata po]i, dar toate la vremea lor. Ai r\bdare. O s\ afli dumneata [i c\lug\ria cea adev\rat\, c\ nu de prisos ai venit pn\ aci, dar cu r\bdare [i cump\n\ sufleteasc\, cu tihn\, cu ncredere [i ng\duin]\, c\ to]i suntem de ]\rn\ [i n\scu]i din pntec p\c\tos.56 * nc\ de pe mare, l cople[e[te [i-l cheam\ sfin]enia Muntelui Neprih\nirii (gr. athous = nevinovat ) [i vedenia ascuns\ pentru ochii s\i, dar sim]it\ cu inima - a Icoanei Maicii Domnului, Preasfnta Acoperitoare a Muntelui Sfnt. Maica noastr\ Preacurat\, Pururea Fecioar\, st\ acolo mai deasupra de muchia ascu]it\, pe v\zduhurile neprih\nite, ntr-un cearc\n blnd de lumin\. Are minile desf\cute ca dou\ aripi de har, a[a cum po]i s\ o prive[ti zugr\vit\ n orice icoan\ care nf\]i[eaz\ muntele Athonului.57 C\ci Muntele Sfnt al Athonului are hramul Sfintei Fecioare, pentru c\ la mp\r]irea lumii - pentru propov\duirea Evangheliei Domnului - ntre ucenicii S\i, Maica Domnului a primit, ca parte apostolic\, Sfntul Munte.
56 V, p. 123-124 57

V, p. 103

43

Aici n Munte se arat\ la tot sufletul care se roag\ smerit. Doar\ s\ nu rvne[ti din seme]ia sau n]elepciunea lumeasc\. Cnd te-a ajuns s\r\cia duhului, adic\ afli c\ n tine nsu]i nu ai destul\ putere [i n]elepciune s\ pricepi cele mai presus, te rogi Maicii noastre duhovnice[ti s\-]i dea vederea [i n]elegerea cea de-a doua, din izvorul ei t\m\duitor. Cu s\r\cia [i smerenia ta ]i faci pricin\ de bog\]ie c\tre fa]a Ei cea sfnt\, s\ c[tigi milostenia, s\ ]i se arate [i s\ te umbreasc\ cu Acoper\mntul Ei cel sfnt.58 Spre pild\ s\-i fie, p\rintele schimonah Elisei i-a povestit cum, ntr-o bun\ zi, i s-a trezit mintea [i s-a v\zut pe sine (crciumar bogat ntr-un ora[ din Oltenia), f\r\ chip, ca un burduf unsuros, mnjit de toate poftele [i p\catele. {i a[a de tare s-a speriat, c\ a fugit [i nu i s-a lini[tit duhul pn\ nu a ajuns n Sfntul Munte, s\ se ngrijeasc\ de p\catele sale. O, grozav e cnd se nfrico[eaz\ omul de el nsu[i. Nu e groaz\ mai mare.59 {i i mai spunea p\rintele Elisei, spre luare-aminte [i spre medita]ie: Acolo n lume, orice ai face [i orice ai fi, la urma urmelor r\mi numai o burt\ tivit\ cu din]i [i cu mintea chinuit\ de foame [i setea tuturor poftelor trupului! (...) n ora[e, oamenii nu mai au deloc chipuri, sunt f\r\ obraze. Chipul lui Dumnezeu e ntunecat, e nimicit n fiecare. Fa]a oricui e o oglind\ spart\ n care nu vezi nimic, numai ceva ntunecat, posomort [i speriat. Alearg\ cu to]ii n toate p\r]ile, buimaci ca ni[te f\pturi trezite cu somnul neispr\vit. Oamenii [i-au pierdut oglinda chipului .60 B\trnul schimonah a pus atunci mna pe um\rul lui Sandu Tudor [i l-a privit n a[a fel nct tot adev\rul vorbelor a pornit din adncul inimii sale [i o lumin\ dumnezeiasc\ a ][nit din tot chipul s\u alb. A fost ns\ [i ncercat de ispite, nu doar att de minunat nt\rit. Ispitit tocmai n sl\biciunile lui - n curiozitatea de
58 V, p, 103-104 59 V, p. 91 60 V, p. 94

44

gazetar [i prejudec\]ile de intelectual. Pe puntea vasului cu care c\l\torea spre Sfntul Munte, vr\jma[ul diavol a f\cut ca Sandu Tudor s\-l ntlneasc\ pe negustorul grec Alecos Papaiani (care stabilea toate leg\turile comerciale ntre Sfntul Munte [i Tesalonic). Acesta, v\zndu-l om de lume, c\uta s\-l sminteasc\, nf\]i[ndu-i dezinvolt, cinic [i sigur pe sine, ceea ce lui i se p\rea a fi s\r\cia, murd\ria, s\lb\ticia61 tr\itorilor Athonului. Sandu Tudor a r\spuns sincer, din dorin]a de bine a inimii lui [i din dorul de a afla izvorul viu de via]\ adev\rat\ n Domnul - din Sfntul Munte. Un r\spuns care anula deja, prin duritatea [i hot\rrea lui, valorile lumii dinspre care venea, pe atunci, Sandu Tudor. Dar care reflect\ la fel de bine [i ast\zi triste]ea [i sl\birea duhovniceasc\ a civiliza]iei materialiste a Apusului, construit\ cu atta efort, dar care nu face altceva dect s\ consume, s\ m\nnce permanent (valori, resurse, ...). O civiliza]ie care se devoreaz\ pe sine ns\[i, distrugndu-[i, n cele din urm\, taina. Iar o civiliza]ie care distruge taina este o civiliza]ie pierz\toare de suflete. Apusul nu are farmec tocmai pentru c\ e a[a (...). E prea cunoscut, prea lesnicios, tr\ie[te sub lumina felinarului ro[u al tuturor libert\]ilor, tuturor egalit\]ilor [i fraternit\]ilor. Totul se vinde, totul se cump\r\. Nimic nu se afl\ secret, nici sufletele, nici casele, nici p\durile, nici chiar mun]ii. A n\p\dit civiliza]ia de turism [i americanism. Oriunde, o nlesnire, o ntlnire, o c\l\uz\ care descrie am\nuntul, un hotel n care orele trenurilor, albumul cu fotografii afi[ate [i o aventur\ potrivit\, toate te primesc [i [tiu mai dinainte c\ ai s\ vii. Chiar de a[ voi s\ fac numai o c\l\torie de pl\cere, tot nspre aceste p\r]i de lume a[ alerga. Nu m\ poate mul]\mi dect o ]ar\ s\rac\ cu pustiuri [i nop]i nalte [i singur\tate cum e Athosul.62 Cu tot r\spunsul acesta, Sandu Tudor s-a tulburat, i s-a umbrit entuziasmul.
61 V, p. 94 62

V, p. 95

45

Dar c\l\uza lui, p\rintele schimonah Elisei, era acolo, cu blnde]e [i n]elepciune duhovniceasc\ [i nu l-a l\sat s\rac de sfatul cel bun [i de nt\rire. I-a povestit cum negustorul grec era bine cunoscut la Athos. Tat\l s\u profitase [i el de pe urma tr\itorilor din Sfntul Munte [i i vorbise de r\u. Maica Domnului s-a sup\rat pe el [i, ntr-o zi, diavolul i-a luat min]ile [i s-a aruncat n pr\pastie, de la fereastra unei m\n\stiri. - Nu te scrbi. Culege ca albinele din flori ce e bun.63 Sandu Tudor l-a ntrebat apoi pe p\rintele Elisei, dezgustat, dezam\git, cu ndoiala n suflet64: - De ce tocmai aici n locul acesta sfnt atta nemernicie [i atta triste]e? - Nu te sminti, fiule, ]i zic. Numai p\rere este. Cu ochii lume[ti a[a se arat\. (...). Vii din lume n Munte, vrei s\ nve]i aici bucurii noi. Fii vrtos! (...). Acolo unde e via]\ adev\rat\ e [i umbr\ [i durere. {i cntecul verde al prim\verii, s\ nu te n[eli, tot durere este. Cu cte ]ipete de mam\ se trude[te p\mntul s\ nasc\ din pntecul lui uscat [i negru un sfrc pl\pnd de iarb\. Ale[ii Domnului vegheaz\ ascultnd cu ascu]imile auzului neprih\nit [i se nfioar\ pn\ la lacrimi [i sf[iere, ghicind napoia tuturor minunilor vii ale lumii tot o r\stignire, tot un mormnt, tot o triste]e, dar nu hulesc, ci se nchin\ [i se roag\ ntru izb\vire (...) cu nebuna n\dejde a auzirii pa[ilor Celui ce va porni ntr-o zi peste veacurile de apoi s\ pun\ cap\t marii dureri a neamului omenesc. S\ nu te scrbe[ti! mpotriva n\dejdii s\-]i fie n\dejdea, dup\ Scriptur\, asta e taina Duhului care biruie[te [i moartea. (...) Unde e lumin\ mare, mai neagr\ e [i umbra.65 {i i-a mai spus, spre luare-aminte [i nv\]\tur\, c\ Biserica Ortodox\ este n mare lupt\ cu p\catele [i cu moartea. Dar de fiecare dat\ este biruitoare [i cnt\ Hristos a nviat!
63 V, p. 96 64 V, p. 96 65

V, p. 97-98

46

A[a c\ mare [i nfrico[at\ este lupta celor ce s-au f\g\duit pe sine s\ slujeasc\ numai Domnului. Aici n Muntele Sfnt vin s\ ispiteasc\ cei mai iscusi]i draci, fiindc\ ei n\zuiesc mai vrtos pe sfin]i s\-i c[tige, nu pe ceilal]i care sunt ei n[i[i draci cu chip de om. {i [diavolii din Sfntul Munte - n. Ed. ] nu sunt de cei de toat\ mna cum [tie lumea, cu coad\ [i corn, ci frumo[i, mbr\ca]i asemenea ngerilor de lumin\ [i tare vicleni [i iscusi]i, cu greu i po]i cunoa[te.66 R\spuns limpede la smintelile celor ce voiau s\ ponegreasc\ via]a nevoitorilor din Sfntul Munte. Dar mai mult dect att, adnc\ nv\]\tur\ despre mntuire [i despre sfin]enie, n cuvintele p\rintelui Elisei. Athosul cucere[te pe vecie inima omului! Vedenia vie a Sfntului Munte, n zorii dimine]ii, cur\]\ cu sfin]enia sa toate ndoielile potrivnice din inima pelerinului Sandu Tudor: Muntele acesta tr\ie[te, e viu!67 Sfin]enia nu trebuie demonstrat\, inima o recunoa[te precis [i i se nchin\ (dac\ nu e cu totul mpietrit\): Simt peste orice ndoieli c\ am ajuns n ]ara sfin]eniei.68 Sfin]enia, acest fapt nea[teptat, minune a lumii l\untrice, se mpline[te n marmura violet\ a Muntelui naintea mea. Vedenie de frumuse]e cereasc\, urcat peste lini[tea dimine]ii ca un herb al tainelor. 69 Sfin]enia l umile[te cu simplitatea ei. n fa]a sfin]eniei, a[a cum tuturor ni se cere s\ fim, Sandu Tudor ar vrea s\ fie copil - rvne[te la libertatea [i firescul unor pelerini ru[i, pe care i vede cum pun m\t\nii [i se nchin\ Muntelui f\r\ s\ le pese de nimeni din preajm\.70 Recunoa[te c\ mndria l opre[te, i fur\ bucuria de a face [i el acela[i lucru: A[ voi s\ fac [i eu ca un copil nevinovat cu rugile dumnezeie[ti. Dar bestia civilizat\ din mine m\ mpietre[te locului.71
66 V, 67 V, 68 V, 69 V, 70 V, 71 V,

p. 98 p. 105 p. 100 p. 100 p. 100 p. 100

47

Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului Icos VI (fragment) (Trezvia) Dar trezvia aceasta este trezvie de prunc, clar\ cheie de adnc cu repezi[ iute [i str\in ce cu nimic nu clinte[te sufletul t\u cel plin. Ci dimpotriv\ ]i d\ sfnta marea simplicitate, de care pururea noi ne uimim [i fa]\ de care pe ct se poate, ne plec\m cu ntreaga suflare s\-]i cnt\m:...72 Odat\ cu primirea Vedeniei Muntelui, ceva ncepe (deja) s\ se schimbe n el. Sfin]enia lucreaz\, i deschide inima, o face mai cuprinz\toare, i mut\ limitele. Am sim]\mntul c\ am prins n mine un adev\r, marele adev\r al vedeniei. Acest adev\r viu a purtat prin pustiuri pe to]i nainte-v\z\torii [i sfin]ii, pe care l-au m\rturisit de-a lungul lumii. Dar mai ales El, cel mai mare din to]i trimi[ii, Sfntul, nu ne-a adus [i nu a purtat n inima Sa de foc cea mai dumnezeiasc\ [i mai biruitoare vedenie care s-a v\zut pe p\mntul acesta? Acesta e marele dar al S\u. Uria[a vedenie a unei lumi noi, n care nu va mai p\c\tui nimeni, n care dragostea va str\luci des\vr[it, n care umbra mor]ii se va nimici. O! ~ndr\zneala de foc a vedeniei Lui, Sfntul Ierusalim Ceresc! 73 Cuvinte pline de dar dumnezeiesc, care deschid, n chip minunat, inima lui Sandu Tudor - spre chemarea de m\rturisitor al lui Hristos.

72 III, p. 44 73

V, p. 195-106

48

Ihtis Ca o dulcea]\ minunat\ de psalm, dragostea lui Dumnezeu ne mpresoar\. Ca o cntare mb\ls\mat\, de peste tot bucuria vie]ii ne nf\[oar\. [i inimile noastre nseto[ate sorb din adnca nfiorare, ca pe[tii n apele afundate, muzica binecuvnt\rii Sale.74 30 mai 1953, Sih\stria Acolo a descoperit, b\tnd cu pasul, geografia spiritual\ a Sfntului Munte, relieful duhovnicesc, anume creat pentru nevoin]a sfin]i]ilor tr\itori de nsu[i Sfntul Duh. Urcu[ul prin Sfntul Munte se dovede[te a fi, astfel, un canon al pasului - care apleac\ [i inima s\ se nchine, s\ bat\ metanie, s\ se roage. Maica Domnului, mp\r\teasa acestei gr\dini a tuturor canoanelor [i canonirilor tainice, face ca ntotdeauna sub binecuvntarea ei drumurile s\ se n\ruiasc\, s\ cad\ n paragin\, s\ se n\spreasc\ [i s\ se s\lb\ticeasc\. Cine (...) r\zbate cu adev\rat muntele, cunoa[te bine aceast\ aspr\ binecuvntare a Maicii Domnului. (...) Gr\dina Maicii Domnului nu se poate (...) vedea n goan\, n pas tineresc, ci cu anevoie [i cu m\tanie trebuie s\ o m\sori.75 Sandu Tudor a stat n Sfntul Munte Athos timp de opt luni, n care a sih\strit [i cu P\rintele Antipa Dinescu (retras din st\re]ia Schitului romnesc Prodromul ntr-o chilie pe malul M\rii Egee - dup\ m\rturia P\rintelui stare] Petroniu T\nase). Chipul P\rintelui Antipa a r\mas viu nscris n memoria inimii lui Sandu Tudor, cu frumuse]e [i dulcea]\ de icoan\
74 IV, p. 47 75

V, p. 118

49

bizantin\ veche: P\rintele Antipa e o namil\ blnd\ de c\lug\r, poart\ o fa]\ de sihastru adev\rat, lung\ [i adncit\, cu privirile fugite n orbite, cu r\sfirare spumoas\ de barb\ curat\, alb\ [i lung\ [i r\sfirat\. (...) La nceput fa]a aceasta neobi[nuit\ [i stins\ nu spune totu[i nim\nui nimic. Nu ai n fa]a ta dect o lini[te g\lbuie, culoare de pace str\vezie, cum e chihlimbarul galben stins.76 Lungile lor convorbiri duhovnice[ti erau cu grij\ notate [i p\strate n manuscrise de Sandu Tudor care, mai trziu, pe vremea Antimului, avea s\ le mp\rt\[easc\, generos, prietenilor. Astfel, P\rintele Andr Scrima l re]ine pe P\rintele Antipa ca pe o figur\ de n\l]imi.77 n special st\ruie n aten]ia noastr\ o not\ a P\rintelui Scrima din cartea Timpul Rugului Aprins, care dezv\luie o m\rturie uimitoare [i de mare pre]: cuvntul vizionar al P\rintelui Antipa despre soarta anatemei din 1054 (care pecetluia ruptura dintre Orient [i Occident, dintre ortodoxie [i catolicism). Vom cita cuvintele Arhimandritului Andr Scrima, cel care a fost ambasador al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol la Vatican [i a avut un rol important la ridicarea anatemei dintre Biserica Ortodox\ [i cea Catolic\, n anul 1965): ntrebat de Sandu Tudor cum ar trebui primit [i n]eles acest eveniment d\rm\tor pentru istoria cre[tinismului, p\rintele Antipa a r\spuns: Pn\ ce vremea anatemei aruncate asupra ta de fratele t\u va trece, te vei uita pe tine nsu]i, te vei r\stigni pentru el, vei suferi n ceea ce ai tu mai bun - astfel ca, la sfr[it, lumina de nenchipuit a nvierii s\ str\luceasc\ din nou pentru unul [i pentru cel\lalt. (...) n noiembrie 1965, comisia teologic\ mixt\ ortodox\ - catolic\, lucrnd confiden]ial la Istanbul, a condus la anularea anatemei (prima Cortin\ de Fier din istoria spiritului european), solemn proclamat\ dup\ aceea, de capii celor dou\ Biserici 78 (Patriarhul ecumenic Athenagoras [i Papa Paul al VI-lea).
76 V, p. 119-120 77 XII, p. 124 78 XII, p. 125

50

P\rintele Antipa i-a tlcuit lui Sandu Tudor n]elesul tainic al Muntelui Sfnt: - M\ ntrebi tlcul pe care-l are Muntele Sfnt? (...) ]i spun: marea [ov\ire, sfnta [i marea sl\biciune c\lug\reasc\, ce se adun\ toat\ ca o singur\ [i tare rug\ciune, stlpul cel tare care ]ine p\mntul pe apa cerului, la picioarele Maicii Domnului. Lumea asta ntreag\, dac\ se mai ]ine [i nu cade sub blesteme, e fiindc\ se sprijin\ pe rug\ciunile Muntelui Sfnt. Pe cnd lumea st\ n adncul nop]ii, culcat\ n moliciunea patului, n dulcea]a somnului [i furii [i r\ii [i tlharii blestem\]esc, [i desfrna]ii se ndulcesc stricat din poftele spurcate, Muntele st\ treaz [i bate m\t\nii: cu oft\ri.79 ntr-o noapte, la ora dou\, cnd n Sfntul Munte ncep slujbele, Sandu Tudor se afla la Schitul Sfnta Ana, mpreun\ cu Stare]ul Schitului. Cnd, ntr-un moment, Muntele a nceput s\ vuiasc\ [i s\ se clatine - sunau clopotele [i b\tea toaca de Utrenie n toate v\ile [i v\g\unile, la M^n\stiri, Schituri [i Chilii. Anume ca peisajul duhovnicesc s\ ating\ sensibilitatea poetului - pe cerul senin veghea o lun\ plin\, argintie, marea era lini[tit\ [i se mai auzea doar cntecul p\s\rilor. Din inima lui, cople[it\ de v\paia Duhului Sfnt, izvorau lacrimi duhovnice[ti. Acum, ntrebarea p\rintelui stare] vine ca o sabie ascu]it\, de duh, ca s\-i lumineze sensul prefacerii pe care deja o sim]ise n el: Frate Sandule, ce f\ceai dumneata n lume, la ora aceasta din noapte?80 O via]\ ntreag\ trecut\ f\r\ rug\ciune i s-a perindat (iute) prin minte; umbre ale trecutului, ca ni[te viziuni demonice: Cap[a, cluburi de noapte, cabarete pariziene, [edin]e literare, petreceri... P\rintele Stare] nu l-a l\sat f\r\ r\spuns; de[i r\spunsul definitiv avea s\-l dea tainic, ns\[i inima lui: Noi, cei din Athos, avem o credin]\: dac\ mai ]ine Dumnezeu lumea, este pentru c\, la miezul nop]ii, c\lug\rii se roag\.81
79 V, p. 120 80 X, p. 35 81

X, p. 35

51

Acesta a fost momentul unei schimb\ri profunde, totale [i definitive, n via]a poetului Sandu Tudor. * n Sfntul Munte a nv\]at nevoin]ele pustnice[ti [i Rug\ciunea Inimii de la sihastrul Iosif. Aici a cunoscut nectarul cel dulce al rug\ciunii curate [i smerite a inimii. Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului (Maica Domnului, me[te[ugul, tehnica unic\ a isihiei) Icos IX Preasfnt\ Fecioar\ Atotfolositoare, Tu e[ti mai nalt - str\v\z\toare dect tot vrful Mun]ilor Cere[ti [i cuno[ti [i tot chipul rnduielilor suprafire[ti pentru schimbarea la fa]\ cea izb\vitoare. Tu e[ti m\iestria, e[ti me[te[ugul, h\rnicia [i toat\ sfnta migal\ omeneasc\, care la un loc ne face stihia, prielnic\ s\ ne mntuiasc\. {i pentru care gura noastr\ st\ruie atta s\ te prosl\veasc\: Bucur\-te, ncuviin]at\ cuno[tin]\ a sfin]eniei la am\nunt; Bucur\-te, sofianic\ [tiin]\ a lucr\rii prin l\untric cuvnt; Bucur\-te, dumnezeiasc\ ndulcire a Numelui, ca mirul v\rsat; Bucur\-te, monahiceasc\ iscusire n cntecul de lacrimi udat; Bucur\-te, m\sur\ de pic\tur\ pentru o serafimic\ pruncie; Bucur\-te, asprimea cea de aur, de pe rogojina din pustie;
52

Bucur\-te, cununa de litanii din nodul m\t\niilor de p\r; Bucur\-te, izvod de sc\unel, pentru isihia rug\toare; Bucur\-te, zborul palmelor, la r\pirea celor ce se roag\ n picioare; Bucur\-te, surs de engolpion, pentru a inimii usc\ciune; Bucur\-te, Mireas\ urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune!82 ntors n ]ar\, Sandu Tudor se dedic\ studiilor filocalice, dar este interesat nu doar de lectur\, ci de punerea lor n practic\. (Descoper\ documente despre pustnicii din Carpa]i, relevnd n Dieta [testamentul - n. Ed] Stare]ului Gheorghe de la Cernica, specificul isihasmului romnesc.) Pentru Sandu Tudor ncepe acum reconsiderarea ntregii culturi umane [i a procesului intelectual care, avnd alte puncte de referin]\ dect Dumnezeul din om, devin nu numai superficiale, ci chiar demonice.83 Convertirea profund\ c\tre rug\ciune [i c\lug\rie a lui Sandu Tudor s-a petrecut n timpul [ederii sale n Sfntul Munte. Cnd s-a ntors de acolo, era deja hot\rt s\ p\r\seasc\ lumea cea de[art\ [i s\ se c\lug\reasc\, urmnd chem\rii Domnului. Din binecuvntarea haric\ a acelor zile, inspira]ia poetului Sandu Tudor a rodit poeme [i rug\ciuni nchinate Maicii Domnului. Pentru marea noapte a Fecioarei Bucur\-te, Sear\ a dorului deplin. Inima, smerit ]i-a-ntrez\rit [i cnt\ nargintatu-]i chip de r\sur\ sfnt\, nflorit cu cearc\n de inel virgin. Moart\-i frumuse]ea florilor de lut, de rugin\ fa]a podoabelor lume[ti.
82 I, p. 71-72 83

X, p. 35

53

Numai Tu, Chivotul nestric\ciunii e[ti, de-ai cuprins n Tine pre Cel-ne-nc\put mi jertfesc lumina ochilor mei ]ie, ca s\ trec l\untric sub cer nnoptat, s\-]i privesc n cuget chipul ne-ntinat a[teptnd doritul basm ce va s\ fie. Peste seara min]ii pecetia Ta, limpede, unic\ [i covr[itoare, mi st\ sus n cre[tet, c\l\uzitoare, n logodn\ - albastr\ de stea logostea. Mn\-m\ de-a pururi din sursu-]i lin, prin veacul viclean [i de mpietrire, la sorocul vie]ii, un orb de uimire, s\ ating n praguri biblicul Amin.84

84

V, p. 130

54

CAPITOLUL IV Mi[carea Rugul Aprins


Pentru mine, pentru neamul meu, cred c\ e mai rodnic\ cunoa[terea Athosului dect orice loc din Apus.85 Din vremea c\l\toriei n Sfntul Munte, Sandu Tudor avea n inim\ convingerea c\ neamul s\u poate fi salvat de o transformare duhovniceasc\ profund\, prin tr\irea credin]ei [i a rug\ciunii, prin refacerea leg\turii ntre om [i Dumnezeu - Marea leg\tur\ a credin]ei, a sfin]eniei.86 Aceasta nsemna, n viziunea sa, revigorarea n profunzime a r\d\cinilor unui neam. Care, de altfel, avea ([i are mereu) surse duhovnice[ti autentice, pornite chiar de la Izvorul Cel Mntuitor [i d\t\tor de via]\. Ace[tia sunt to]i c\lug\rii isiha[ti [i pustnicii romni care s-au nevoit [i se nevoiesc prin aceste binecuvntate locuri [i care, prin vie]uirea lor sfin]it\ [i prin rug\ciune, au dat s\n\tate sufletului neamului [i au deschis n tain\ calea cre[terii duhovnice[ti a unui ntreg popor, peste tot timpul care va veni. * Sandu Tudor revine n ]ar\ cunoscnd din experien]\ lucrarea Rug\ciunii lui Iisus. Inima lui vede acum c\ procesul intelectual [i cultura uman\ n ansamblul ei, dac\ au alte puncte de referin]\ n afar\ de Dumnezeu din om, devin superficialitate [i chiar satanism. n Sfntul Munte a n]eles scriitorul Sandu Tudor c\ eul nostru este infinit [i c\ n centrul existen]ial al fiin]ei noas85 V, p. 94 86

V, p. 100-101

55

tre, pe care c\lug\rii l numesc Inima n sensul adnc, exist\ Dumnezeu [i c\ Dumnezeu este pecetea personalit\]ii noastre. Din anul 1945, ncepe s\ frecventeze M\n\stirea Antim, punnd n practic\ multe dintre nv\]\turile primite de la pustnicii din Sfntul Munte Athos. Una dintre aceste nv\]\turi l preocupa cel mai mult; aceea a rug\ciunii nencetate a Rugului Aprins, care arde [i nu se mistuie. * n acei ani de dup\ ocupa]ia ruseasc\ (ntre armisti]iu [i primul guvern comunist, instalat odat\ cu plecarea regelui, la 30 decembrie 1947, comunismul [i ncepuse deja lucrarea diabolic\ de r\sturnare a valorilor, de ncurajare a imoralit\]ii, c\reia i d\duse numele de libertate, pentru a contorsiona via]a sufleteasc\ a tinerilor (ei erau cei care trebuiau c[tiga]i, pentru ca prin ei s\ corup\ ntreg viitorul duhovnicesc [i spiritual al neamului). Comuni[tii numeau burgheze valorile cre[tine, pe care voiau s\ le distrug\. P\rintele Roman Braga [i aminte[te de acest proces ca despre drama ucig\toarelor transform\ri.87 Pe strad\ [i n via]a de toate zilele era un zbucium [i un efort din partea unor puteri vr\jma[e s\ schimbe tot ce era vechi, a[ezat, frumos, statornic, s\-l schimbe cu moda nou\.88 n acest context, chiar dac\ fatal, multe con[tiin]e au fost nivelate, un grup de oameni investi]i cu sacerdo]iul con[tiin]ei89 (monahi [i mireni, intelectuali [i oameni de cultur\) s-au ntlnit prin voia lui Dumnezeu, n c\utarea comun\ a izvorului libert\]ii adev\rate, Cel din Care, dac\ bei, nu mai nsetezi n veac. La M^n\stirea Antim din Bucure[ti (M\n\stirea Tuturor Sfin]ilor) ncepuser\ s\ vin\, nc\ din 1945, intelectuali
87 X, p. 28 88 XIII, p. 92 89

XII, p. 163

56

(maturi [i foarte tineri) n c\utare de sens, o c\utare inevitabil acutizat\ (dar nu condi]ionat\) de context. Ca ni[te pelerini, ei nu puteau c\l\tori dect spre locul concentrat de sfin]enie care este M^n\stirea. M^n\stirea ca o alt\ lume, ca o sensibil\ prefigurare a Patriei Cere[ti, n care via]a are din temelie alte ritmuri [i se nscrie pe alte coordonate, de Duh. M^n\stirea Antim este ctitorie a Mitropolitului Antim Ivireanul monahul Antim din Iviria (Georgia de ast\zi), trecut la cele ve[nice prin moarte de martir, n anul 1716, canonizat de Biserica Ortodox\ [i s\rb\torit pe data de 27 septembrie. Astfel s-a format, discret [i firesc, un grup de monahi, ntre care P\rintele Sofian Boghiu, P\rintele Benedict Ghiu[, P\rintele Petroniu T\nase, P\rintele Felix Dubneac, P\rintele Antonie Pl\m\deal\, P\rintele Adrian F\ge]eanu, P\rintele Roman Braga, fratele Andrei Scrima [i un grup de mireni care frecventau Antimul: scriitorul [i publicistul Sandu Tudor, medicul [i poetul Vasile Voiculescu, profesorul [i scriitorul Alexandru (Codin) Mironescu, [i fiul s\u {erban, omul de cultur\ Paul Sterian, doctorul Gheorghe Dabija. n timp, grupul se va nchega [i va purta numele Rugului Aprins. De la bun nceput, se cuvine s\ situ\m Rugul Aprins n orizontul de n]elegere limpede c\ruia i apar]ine Rugul Aprins nu e o inven]ie literar-politic\: el vine din orizontul originar al Revela]iei. Mai mult chiar, n conformitate cu textul [i tradi]ia scripturar\ ns\[i, Rugul Aprins are calitatea unui semn originant [i, ca atare, el e cel care deschide acest orizont.90 Prin urmare, Rugul Aprins al Maicii Domnului cheam\ asupra sa a]intirea privirii c\l\torului duhovnicesc. Lui Moise i se arat\, i se reveleaz\ mai nti, abia dup\ aceea el dore[te s\ se apropie de Rug. n vremea aceea, Moise p\[tea oile lui Ietro, preotul din Madian, socrul s\u. {i dep\rtndu-se odat\ cu turma n pustie, a ajuns pn\ la muntele lui Dumnezeu, la Horeb;
90

XII, p. 145-146

57

iar acolo i S-a ar\tat ngerul Domnului ntr-o par\ de foc, ce ie[ea dintr-un rug; [i a v\zut c\ rugul ardea, dar nu se mistuia. Atunci Moise [i-a zis: M\ duc s\ v\d aceast\ ar\tare minunat\: c\ rugul nu se mistuie[te. (Ie[irea, 3; 1-3) Nu se poate cineva apropia de Rugul Aprins dac\ nu a fost mai nti chemat. Aceasta nu pentru c\ doar unii dintre noi am fost chema]i, c\ci este scris c\ to]i avem chemare de sfin]i, c\ to]i suntem chema]i la des\vr[ire, ci pentru c\ Dumnezeu este Cel ce iube[te mai nti. {i El este Cel ce cheam\: ... nu pentru c\ noi am iubit pe Dumnezeu, ci pentru c\ El ne-a iubit pe noi (1 Ioan 4, 10). Pe calea spiritual\, totul ncepe (...) [i se mpline[te prin darul lui Dumnezeu.91 Omul doar r\spunde (dac\ se nvrednice[te de aceasta). Rugul Aprins este un fapt biblic. Fugit din Egipt [i ajuns n zona Muntelui Sinai, Proorocul Moisi umbla cu turma n pustie, n amurg. Trecea gnditor pe lng\ Rug, n t\cerea [i singur\tatea pustiului. (...) a trecut de Rug [i abia dup\ aceea [i-a dat seama de vederea cea neobi[nuit\ pe care o ntlnise. Trezit deodat\, [i-a spus: s\ m\ ntorc s\ v\d cum se face c\ Rugul arde [i nu se mistuie. F\r\ s\-[i dea bine seama, se ntoarce aproape f\r\ voia sa, atras nu de vreo curiozitate, ci de ceva nc\ mai mult, uimit [i chemat f\r\ cuvnt, parc\ l\untric strigat n afar\. (...) Moisi [i-a dat seama c\ era o lumin\ neobi[nuit\, suprafireasc\, care nu putea veni de la soare, c\ci el era apus, nici de la stele, c\ci ele nu erau nc\ r\s\rite. O lumin\ str\lucitoare n amurg, o lumin\ care venea dinl\untru, o lumin\ interioar\, o lumin\ duhovniceasc\, dumnezeiasc\. Rugul care ardea [i nu se mistuia. (...) Un foc care nu consum\, ci ntrege[te. (...) Rugul n care Moisi a v\zut focul lui Dumnezeu e un arbust spinos de pustie ntre mur\ [i m\ce[ - lat. rubus.92
91 XII, p. 170 92

V, p. 61-62

58

Acest rug este simbolul Maicii Domnului. De[i foc ceresc este Iisus Hristos, Maica Domnului a r\mas nears\, neatins\, ns\ ndumnezeit\ prin Pruncul Sfnt. Pentru noi, care dup\ 1945, ne-am ales acest patron sfnt al ntlnirilor la M\n\stirea Antim, Rugul Aprins era [i simbolul rug\ciunii nencetate. Cine se roag\ nencetat se aseam\n\ cu acel rug care ardea [i nu se mistuia. Suntem mereu uni]i cu focul lui Dumnezeu, aceast\ vlv\taie de lumin\ [i de putere, iar cu ct ardem mai mult, cu att devenim mai lumino[i [i mai aproape de Dumnezeu. Acesta este un alt n]eles al Rugului Aprins.93 Imnul Acatist, Icos I (Ipostasul rug\ciunii, Sfnta Fecioar\) (fragment) Cincizeci de veacuri s\-mplineasc\, prin Avraam [i prin David, spi]a ta prooroceasc\ cerurile au obosit, cu lacrimi [i plec\ciune h\r\zind neprih\nit trupul T\u din rug\ciune, Vajnic rug nemistuit. Focul Sfnt n Tine cnt\ ca-ntr-o floare de sl\vire, Firea prin Tine cuvnt\ dorul ei de izb\vire.94 * ntorcndu-ne la Antimul istoric, nimeni nu poate vorbi despre Mi[carea Rugului Aprins f\r\ s\ nceap\ cu Sandu Tudor care a ini]iat-o, acela care de la primul nceput, a nsufle]it [i a c\l\uzit, n felul lui inimitabil,
93 XIII, p. 89 94

I, p. 60

59

c\ut\rile [i a[teptarea celor care descopereau Antimul.95 El a fost ini]iatorul [i catalizatorul plin de energie al acestor ntlniri (dup\ ce Dumnezeu i-a adus mpreun\ pe cei care aveau s\ participe la acel timp de gra]ie, care ie[ea din istorie. Nu ntmpl\tor, P\rintele Andr Scrima [i nume[te cartea, n care m\rturise[te despre experien]a vie a Antimului, Timpul Rugului Aprins . Un timp care a nceput n istorie, dar se continu\ dincolo de ea [i chiar dincolo de moarte, pentru unii dintre participan]i (...). Sandu Tudor a adus cu sine, mp\rt\[indu-le celorlal]i, dou\ calit\]i importante: darul de organizator inventiv [i tenace,96 pe de o parte, [i pe de alt\ parte, pasiunea poetic\ (...) de c\utare sub, [i peste eviden]e, a ceea ce a[teapt\, ascuns, s\ ias\ la lumin\.97 Tot Sandu Tudor este cel care a dat interpretarea Rugului Aprins care ardea [i nu se mistuia, ca simbol al rug\ciunii nencetate a lui Iisus. Pentru c\, n aceast\ rug\ciune, cu ct se pronun]\ mai des, mai atent [i cu poc\in]\ numele lui Iisus, cu Harul lui Dumnezeu, rug\ciunea coboar\ n inima noastr\, n acel centru al fiin]ei noastre duhovnice[ti [i o aprinde cu acel foc imaterial (Luca 12, 49) asemenea celui din Rugul Aprins [i celui pe care l-au sim]it Sfin]ii Apostoli Luca [i Cleopa la Emaus. Dup\ ce Mntuitorul Iisus Hristos le-a binecuvntat pinea [i apoi s-a f\cut nev\zut de la ei, Sfin]ii Apostoli, uimi]i, se ntrebau ntre ei: Oare nu ardea-ntru noi inima noastr\ cnd ne vorbea pe cale [i-n timp ce ne tlcuia Scripturile? (Luca 24, 32) Imnul Acatist Condac IX Doamne, Iisuse Hristoase, Mirele inimii noastre cel blnd! Sunt [i eu din neamul Preacuratei, vl\star nviat de curnd. C\tre Tine m\ plec cu fruntea,
95 XII, p. 106 96 XII, p. 107 97 XII, p. 107

60

[i mna mi-o pun ca Toma la locul cel sfnt. Strns adunat n mine, a[ezat f\r\ cuvnt, A[tept ca orbul puntea Luminii din adnc cea f\r\ nserare [i care-i pus\-n om ca un l\untric soare, s\ lumineze ntreag\ n nc\perea fiin]ei. Cum nu Te v\d de noapte, grosimea de p\cate, Te pip\i cu sfial\, Cu degetul n\dejdii, cu degetul credin]ei, Cu deget de b\nuial\, cu deget de dorire [i chiar de ndoial\. {i neajuns a[ pune nc\ cealalt\ mn\; Dar inima str\puns\ de fulger, de arsur\, ndurerat de dulce, cu r\suflarea-ngn\ Chemarea Ta ntreag\ [i f\r\ voia mea B\taia rug\ciunii alearg\ spre lumin\ ntr-un Aliluia!98 Prin Rug\ciunea lui Iisus se poate cur\]i deplin [i cel mai repede att mintea, ct [i inima cre[tinului. Sfntul Ioan Gur\ de Aur spunea c\ Sufletul care se sile[te n Rug\ciunea lui Iisus poate dobndi totul: mai nti va vedea r\ul dinl\untrul inimii sale, apoi binele. Aceast\ rug\ciune l a]]\ pe diavol [i tot ea l va smeri [i alunga. Aceast\ rug\ciune va birui [i smulge ncetul cu ncetul puterea diavolului care este n inima noastr\.99 Imnul Acatist, Icos III Invita]ie la c\l\toria inimii (fragment) Cerca]i dar\ [i voi, calea Numelui de Lumin\ c\l\toria cea preanalt\ [i de la moarte la via]\ ve]i trece cu firea ndumnezeit\.100
98 III, p. 48-49 99 I, p. 10 100

I, p. 63

61

Mi[carea de la Antim a cunoscut dou\ perioade: ntre anii 1945 - 1950, perioada de constituire [i consolidare, [i ntre anii 1954 - 1958, perioada de adncire a cunoa[terii [i tr\irii isihaste. ntlnirile celor de la Antim au nceput cu descoperirea locului sacru unde se g\seau, ca o descifrare a sensului venirii lor acolo. Sandu Tudor, mpreun\ cu P\rintele Benedict Ghiu[ [i cu ceilal]i a reluat lectura Testamentului lui Antim Ivireanul [i s-a apropiat, pentru a-l descifra, de inscrip]ia votiv\ de deasupra u[ii de intrare n biseric\, (oper\ apar]innd lui Antim Ivireanul) [i care avea n centru figura (...) unui melc, n parte ie[it din cochilie, tinznd spre o stea (hexagram\) pe care o cuprinde ntre coarnele lui (ce poart\ cum se [tie, organele v\zului, ochii).101 C\ut\torii descoper\ n reprezentarea inscrip]iei metafora chiliei monahului: dac\ n timpul noviciatului, el este legat de un anumit loc care l hr\ne[te [i l sus]ine, devenind monah, [i poart\ chilia cu sine n inim\ (oriunde ar merge). Rugul Aprins a a[ezat destinele tr\itorilor s\i sub semnul voca]iei monahale. Aceasta nu att din punct de vedere numeric, ci, mai degrab\, calitativ. {i ne gndim la marii converti]i: Sandu Tudor - devenit Ieroschimonah Daniil, Andrei Scrima, devenit Arhimandrit Andrei Scrima, (chiar [i prietenul Antimului, scriitorul Marcel Avramescu devenit nu ieromonah, ci preotul). {i la p\rin]ii pentru care experien]a Rugului a fost o bog\]ie n plus, dar care i-a g\sit deja c\lug\ri ori preg\ti]i s\-I slujeasc\ numai lui Hristos: Arhim. Benedict Ghiu[, Arhim. Sofian Boghiu, Protos. Petroniu T\nase, Arhim. Arsenie Papacioc, I.P.S. Antonie Pl\m\deal\, P\rintele Roman Braga. (Pentru ace[tia, Rugul era o manifestare fireasc\ a n\zuin]elor [i a celei mai de seam\ fapte ale vie]ii monahale: rug\ciunea.) Membrii grupului se ntlneau Duminica dup\-amiaza [i ascultau mpreun\ slujbele religioase de o mare fru101 XII, p. 10

62

muse]e. (Stilul armonic n celebr\rile liturgice, promovat de ob[tea M\n\stirii, n mare parte de origine basarabean\, atr\gea numero[i nchin\tori [i ascult\tori.) Participan]ii i descopereau astfel pe Sfin]ii P\rin]i ai Bisericii Ortodoxe sub chipul lor doxologic, nainte de a le studia scrierile n mod sistematic. Dup\ slujbele de sear\ se explicau pe larg, n Sfntul L\ca[, cele [apte laude ale bisericii. Un accent deosebit se punea pe explicarea Sfintei Liturghii. (Astfel, lunea era prezentat\ Sfnta Liturghie cu simbolismul ei tradi]ional; mar]ea, din punct de vedere muzical; miercurea, viziunea iconografic\; joia, viziunea artistic\ a Sfintei Liturghii [.a.m.d.) Grupul se mai ntlnea [i n biblioteca M\n\stirii, unde se ]ineau conferin]e cu caracter teologic, dar [i pe probleme de cultur\ [i de spiritualitate cre[tin\, despre rug\ciune, despre raportul omului cu Dumnezeu, Rug\ciunea lui Iisus privit\ istoric, ncepnd cu epoca apostolic\ [i pn\ la P\rin]ii patristici [i filocalici: isihasmul romnesc din vremea Sfntului Nicodim cel Sfin]it de la Tismana, a Sf^ntului Vasile de la Poiana M\rului, a Sfntul Paisie Velicicovschi de la M\n\stirea Neam] [i a Stare]ului Gheorghe de la Cernica; practicarea Rug\ciunii lui Iisus n m^n\stirile noastre, Rug\ciunea lui Iisus n lumea mirenilor [i altele. Prima conferin]\ a fost sus]inut\ de Sandu Tudor [i avea ca tem\ C\l\toria spre locul inimii. ntre conferen]iari se num\rau membrii Grupului, dar [i alte personalit\]i ale vie]ii cultural religioase: profesorul Alexandru Elian, colec]ionarul [i criticul de art\ Barbu Sl\tineanu, compozitorul Paul Constantinescu. Acesta din urm\ a oferit n dar Antimului un Imn al rug\ciunii lui Iisus sub form\ de canon suitor, ndr\git de laici [i de monahi. Conferin]ele se ]ineau n prezen]a unui public divers ca preg\tire, majoritatea formnd-o, ns\, intelectuali [i studen]i de la diferite facult\]i din Bucure[ti. Erau (...) mul]i studen]i care, dup\ aceea, s\racii, au suferit mult n nchisoare. (...) Dup\ ce conferen]iarul [i termina cuvntul,
63

erau ntreb\ri din public (...). Era un dialog, o ]es\tur\ de idei, de gnduri [i de dorin]e duhovnice[ti care-i hr\neau foarte mult pe ascult\tori.102 Din p\cate, aceast\ lucrare nu putea s\ capete amploare din cauza comunismului, ostil cre[tinismului. * n comunitatea monahal-laic\ de la Antim, fraternitatea [i reg\sea sensul ei originar. Dup\ cuvntul Sfntului Isaac Sirul, Caut\ prietenia (nso]irea) celor ce sunt de o tain\ cu tine. 103 n spa]iul de la Antim s-a creat convivialitatea ntre tradi]ia spiritual\ vie [i intelectuali (a[ijderea vii).104 Monahi [i mireni se ntlneau n aceea[i c\utare a Infinitului viu,105 care nu l\sa loc vreunei diferen]ieri de cast\. Intelectualii grupului aveau o forma]ie cultural\ dobndit\ la mijlocul perioadei interbelice: anii '20 - '30. Pe atunci, n cultura romneasc\ se desprindeau dou\ curente: un tradi]ionalism etno-cultural zgomotos [i pontifiant, pn\ la urm\ e[uat n echivocul na]ionalismelor politice,106 pe de alt\ parte, discret, presim]irea tradi]iei ortodoxe, tr\it\ n credin]\ [i deschis\ totodat\ universalit\]ii culturii. Intelectualii de la Antim nu numai c\ s-au nscris firesc n cea de-a doua tendin]\, dar au [i creat-o, dndu-i autenticitate prin propriile c\ut\ri [i manifest\ri umane [i intelectuale. Leg\tura de ncredere n interiorul grupului, care i asigura coeziunea, era comunicarea liber\ prin cuvnt - cuvntul fratern mp\rt\[it,107 n afara oric\rei ierarhii. Acest lucru sporea mult aten]ia permanent\ a unora fa]\ de ceilal]i, deschizndu-i c\tre o comunicare permanent\
102 103 104 105 106 107

XIII, p. 92-93 XII, p. 138 XII, p. 120 XII, p. 120 XII, p. 139 XII, p. 139

64

vie (inclusiv prin fragmente de lectur\ sau de gndire, mp\rt\[ite spontan). Re]inem ca esen]ial\ armonia ntre tradi]ia duhovniceasc\ [i cultur\, care se f\cea sim]it\ n cadrul grupului de la Antim, pecetluit\ n mod fericit de venirea ca stare] a P\rintelui Benedict Ghiu[, purt\tor al unei culturi universale profund asimilate. P\rintele Andr Scrima nume[te aceast\ cultur\ - esen]ial\, inseparabil\ de con[tiin]a n trezire108 [i care este altceva dect cultura modern\ sau bazat\ pe acumularea de informa]ii - cultura spiritual\109 necesar\, cea care duce prin cunoa[tere, la Iubire (de Dumnezeu [i de oameni) [i care nt\re[te credin]a.

P\rintele Benedict Ghiu[


Dac\ ini]iatorul [i catalizatorul Grupului era Sandu Tudor, duhovnicul era P\rintele Benedict. Oscilnd uneori ntre timiditate [i rigoare, el a fost, de la un cap\t la altul al experien]ei Antimului, duhovnicul, sf\tuitorul, interlocutorul intelectual calificat pentru c\ut\torii de sens ai acelei perioade. 110 Ca stare] nou-numit al Antimului, P\rintele Benedict s-a str\duit s\ dea coeziune [i un chip propriu acestei comunit\]i cu structur\ aparte.111 Grupul de la Antim se constituia, ntr-adev\r, ntr-o elit\, dar nu o elit\ elitist\, ci o real\ elit\, prin valoarea forma]iei [i a c\ut\rilor celor implica]i, iar nu printr-o izolare n superioritate. Pentru c\ celor ce li s-a dat mai mult li se va cere pe m\sura darului primit: C\ tot celui ce are i se va da [i-i va prisosi, iar de la cel ce nu are se lua [i ceea ce i se pare c\ are (Matei 25, 29). Nimeni nu p\r\se[te ortodoxia pentru c\ a epuizat-o,112 spunea P\rintele Benedict,
108 XII, p. 117 109

XII, p. 117 XII, p. 135 111 XII, p. 135 112 XII, p. 135
110

65

ca un ndemn la continu\ [i smerit\ c\utare: Eram, astfel, invita]i s\ deprindem dificilul exerci]iu al adev\rurilor ce alung\ am\girile ncnt\rii de sine.113 De la P\rintele Andr Scrima primim chiar o m\rturie asupra felului n care la Antim se nchegase o comunitate cre[tin\ adev\rat\ (mai extins\ dect grupul propriu-zis): am fi surprin[i ast\zi de prietenia activ\ (prezen]\, cuvnt, ntrajutorare) cu cei s\raci [i umili care se agregau [i ei n jurul Antimului.114 * Tot acest context de sincere c\ut\ri pe attea planuri a dus la intensificarea sensibilit\]ii duhovnice[ti a participan]ilor. Se crease [i se maturizase orizontul interior de a[teptare a binecuvnt\rii c\ut\rilor grupului. n aceast\ perioad\, Sandu Tudor, mpreun\ cu P\rintele Benedict, au organizat o ntlnire destinat\ reflec]iei [i rug\ciunii, ntre 1 [i 7 august 1943, a[ezat\ sub semnul Schimb\rii la Fa]\, al Transfigur\rii. (ntlnirea a fost posibil\ prin ospitalitatea Mitropolitului de atunci al Bucovinei, Tit Simedrea.) Dac\ n tot timpul de pn\ atunci, participan]ii erau mp\r]i]i ntre preocup\rile personale [i ntlnirile duminicale de la Antim, acum ei se adunau pentru a convie]ui timp de opt zile - un timp esen]ial, care a dat contur clar orient\rii [i a[tept\rilor grupului. Evolu]ia grupului. Binecuvntarea. P\rintele Ioan cel Str\in Lucrul cel mai de seam\ n izb\virea sufleteasc\ este s\ aib\ cineva ncredere n ndrum\torul s\u duhovnicesc [i s\ p\streze aceast\ ncredere pn\ la cap\t. 115 (Cuviosul Ioan cel Str\in)
113 XII, p. 135 114 XII, p. 136 115

XI, p. 1

66

Dac\, la nceput, activitatea grupului (de fapt, a p\r]ii sale laice) se baza mai ales pe studiu [i cercetare intelectual\ a tradi]iei spirituale r\s\ritene, cu timpul, participan]ii s-au ndreptat c\tre adev\rata c\utare spre care i ndemna ns\[i inima lor: tr\irea de rug\ciune n duhul predaniei isihaste. * Am cunoscut un rug\tor al inimii care, [tiu precis, se ruga nencetat. Cnd ne povestea ni[te lucruri foarte importante din via]a lui de chin, din timpul revolu]iei ruse[ti, am pus mna pe um\rul lui [i l-am ntrebat: P\rinte Ioane, acum v\ ruga]i?. Era n focul explica]iilor, dar mi-a spus: Da, p\rinte, m\ rog. Inima lui se ruga, rug\ciunea coborse n inim\, a[a cum respir\m a[a ne [i rug\m.116 Acesta era P\rintele Ioan Kulghin, cu a c\rui venire aveau s\ se mplineasc\, providen]ial, a[tept\rile duhovnice[ti ale grupului. (El era str\inul trimis, purt\torul Mo[tenirii Binecuvnt\rii.) * n toamna anului 1943, protoiereul Ioan Kulghin se refugia din Rusia, nso]indu-l pe Mitropolitul Nicolae al Rostovului, al c\rui duhovnic era. Prin grija Patriarhului Nicodim, cei doi au fost g\zdui]i la M\n\stirea Cernica (din 1945 pn\ n 1947). P\rintele Ioan m\rturisea c\ a ajuns n Romnia condus doar de Pronia lui Dumnezeu, care m-a trecut [i peste grani]\, n ]\ri str\ine [i minunate, iar acum m-a adus [i n de Dumnezeu p\zita Romnie.117
116 XII, p. 91-92 117

XII, p. 32

67

* Cuviosul Ioan apar]inea tradi]iei isihaste vii a p\rin]ilor de la M\n\stirea [i Schitul Optina de lng\ Moscova. (M\n\stire vestit\, frecventat\ de scriitori [i oameni de cultur\, unde Dostoievski a scris Fra]ii Karamazov). Se pare c\, pentru realizarea personajului stare]ul Zosima, l-a avut ca model pe P\rintele stare] Ambrozie de la Optina. P\rintele plecase la m^n\stire de la v^rsta de 15 ani. n timpul revolu]iei bol[evice, au fost executa]i to]i p\rin]ii din m^n\stire. Au fost l\sa]i n via]\ fra]ii, printre care [i P\rintele Ioan (pe atunci frate), ulterior arestat [i trimis n lag\r. El practica rug\ciunea lui Iisus (pe care o deprinsese de foarte tn\r), nct rug\ciunea coborse din minte n inim\. Era un om foarte luminos la minte. Era micu], cu ochii alba[tri, blnd. Cnd l priveai nu-]i d\deai seama ce valoare avea acest om, valoare duhovniceasc\ (...) probabil cam a[a ar\ta [i Sfntul Apostol Pavel.118

ntlnirea lui Sandu Tudor cu P\rintele Ioan


ntr-o zi, Sandu Tudor a mers, mpreun\ cu P\rintele Benedict [i cu Alexandru Mironescu, la M^n\stirea Cernica, a[a cum obi[nuiau adeseori. Pe cnd se preg\teau s\ plece, un p\rinte i-a invitat s\-l cunoasc\ [i pe P\rintele Ioan Kulghin. Cei trei s-au hot\rt din priviri s\ r\mn\. Astfel au ajuns la P\rintele Ioan, care i va primi cu o c\ldur\ a sufletului r\mas\ ntreag\ pn\ n ultima clip\. {i cu simplitatea celui ce recuno[tea semnul preornduit al acestor ntlniri. 119 De atunci, P\rintele Ioan venea duminica s\ slujeasc\ Sfnta Liturghie, mpreun\ cu soborul de la Antim [i participa la ntlnirile grupului. To]i cei care formau nucleul grupului au recunoscut rolul providen]ial al venirii P\rintelui Ioan.
118 XIV, p. 1 119

XII, p. 142

68

L-a adus oare Dumnezeu pe P\rintele Ioan tocmai aici, de att de departe, ca s\ l ntlnim? (...) n orice caz, noi aveam mai mare nevoie de el, de un ncercat [i mare duhovnic, aveam mare nevoie chiar de el, c\ci tocmai el purta r\spunsurile vii la o seam\ de ntreb\ri [i preocup\ri care deveniser\ ale noastre, ntr-un chip cu deosebire serios.120 P\rintele Ioan Kulghin (...) a fost providen]ial pentru Mi[carea Rugului Aprins. (...) El [tia r\spunsurile la ntreb\rile fiec\ruia [i tot el ne-a dat Sbornicul ca hran\.121 S-au spus multe lucruri despre Rugul Aprins, fiecare cam cum [i nchipuie c\ a fost. ns\ prima problem\ a fost rug\ciunea lui Iisus, n compara]ie cu acel Rug care ardea [i nu se mistuia. Cnd Dumnezeu dispare nu mai vezi nimic. Dac\ mergi cu trufia n pro]ap pn\ la sfr[itul vie]ii, nu ai loc n cer. Acolo nu intr\ nimic necurat cum spune Sfntul Apostol Pavel, cel care ne ndeamn\ pn\ ast\zi s\ ne rug\m nencetat. Aceast\ sfin]enie a vie]ii s-o p\stra]i. Ce este aceasta? Nu cere prea mult. Sinceritatea cu noi n[ine, cu cei de lng\ noi [i, n cele din urm\, cu Dumnezeu. Sinceritate cu orice risc. Hristos este Adev\rul! 122 P\rintele Ioan a venit cu regula hirotesirii pentru Rug\ciunea Inimii (binecuvntare - prin punerea minilor pe capul fratelui - pentru a ncepe rug\ciunea). Pentru el, nu putea cineva s\ practice Rug\ciunea lui Iisus f\r\ [tirea, sfatul [i binecuvntarea unui cunosc\tor al ei. La un moment dat, spune P\rintele Roman Braga, la Rugul Aprins s-a insistat prea mult pe teologhizarea Rug\ciunii Inimii (ispit\ a intelectualilor). Pentru intelectuali, problema era a ntoarcerii c\tre sine cu sinceritate [i smerenie - a goli mintea de concepte, de idei, de gnduri: Sfntul Nichifor din Singur\tate zice: mai nti, fra]ilor, s\ ne ntoarcem c\tre noi n[ine. Aceasta pentru c\lug\rul
120 XI, p. 105-106 121 X, p. 36 122 XIV, p. 1

69

simplu este ceva practic; pentru intelectual este un mare lucru; a te ntoarce c\tre tine nsu]i e un lucru extraordinar.123 Sandu Tudor spunea c\, pentru a intra n ordinea Duhului, trebuie mai nti s\ te ndobitoce[ti - [i-l d\dea exemplu pe pelerinul rus, care ajunsese o rug\ciune ambulant\.124 De asta s-au rupt intelectualii, profesorii universitari care veneau la Rugul Aprins, de idolatria crea]iei lor personale.125 P\rintele Daniil spunea: Rug\ciunea nencetat\ e trebuincioas\ dar\ ca pinea, ca v\zduhul, ca apa, ca libertatea. Necurmata Rug\ciune e (...), hrana cea dumnezeiasc\ a ngerilor [i a sfin]ilor, necurmata Laud\ cereasc\.126 (...) Ca n slujba Utreniei: Toat\ suflarea s\ laude pe Domnul.127 L\uda]i pe Domnul din ceruri, l\uda]i-l pe El ntru cele nalte. L\uda]i-l pe El to]i ngerii Lui, l\uda]i-l pe El toate puterile Lui. L\uda]i-l pe El soarele [i luna, l\uda]i-l pe El toate stelele [i lumina. L\uda]i-l pe El cerurile cerurilor [i apa cea mai presus de ceruri, S\ laude numele Domnului, c\ El a zis [i s-au f\cut, El a poruncit [i s-au zidit. Pusu-le-ai pe ele n veac [i n veacul veacului; lege le-a pus [i nu o vor trece. L\uda]i pe Domnul to]i cei de pe p\mnt, balaurii [i toate adncurile; Focul, grindina, z\pada, ghea]a, viforul, toate ndeplini]i cuvntul Lui;
123 124 125 126 127

XIV, p. 35 XIV, p. 35 XIV, p. 45 V, p. 19 V, p. 20

70

Mun]ii [i toate dealurile, pomii cei roditori [i to]i cedrii; Fiarele [i toate animalele, trtoarele [i p\s\rile cele zbur\toare; mp\ra]ii p\mntului [i toate popoarele, c\peteniile [i to]i judec\torii p\mntului; Tinerii [i fecioarele, b\trnii cu tinerii, S\ laude numele Domnului, c\ numai numele Lui s-a n\l]at. Lauda Lui pe p\mnt [i n cer. {i va n\l]a puterea poporului lui. Cntare tuturor cuvio[ilor Lui, fiilor lui Israel, poporul ce se apropie de El (Psalmul 148). Necurmata Rug\ciune e ns\[i munca [i odihna, e n somn [i n trezie, hr\ne[te, restaureaz\ [i nnoie[te (...). E ceea ce Cntarea Cnt\rilor m\rturise[te cnd roste[te eu dorm dar inima mea vegheaz\.128 Imnul Acatist, Icos V (Puterea preschimb\toare a rug\ciunii) De la Tine n]elegem Fecioar\, st\ruin]a cea nen]eleas\ [i puterea pomenirilor line, din ruga smerit\ [i [tears\. Da, firea apei e moale; a pietrei - nespus de vrtoas\. Dar ulciorul de deasupra de piatr\ cu prelingerea lui din atrnare, prin picul boabei de ap\, g\ure[te piatra cea tare. Fecioar\, st\ruie[te a[adar, [i peste a noastr\ mpietrire. {i biruie[te-ne cu picurul de har, ca s\-]i cnt\m n imn de sl\vire: Bucur\-te, ndr\zneala din zicerea Sfntului Nume; Bucur\-te, ulcior al pic\turii cu st\ruin]\ anume;
128

V, p. 20

71

Bucur\-te, statornice luminoas\ din piatra alb\ a Domnului; Bucur\-te, fagure prea-dulce a lui Iisus Fiul Omului; Bucur\-te, cuib de gnd, cel al Hristosului meu; Bucur\-te, mp\rt\[anie de cuvnt din chemarea lui Dumnezeu; Bucur\-te, rev\rsare de Mir, pe care Fiul ne-o d\; Bucur\-te, metanie n fir, a lui Doamne miluie[te-m\; Bucut\-te, iure[ ce m\ r\pe[te [i pe mine p\c\tosul; Bucur\-te, noian de pomenire, care-[i spore[te prinosul; Bucur\-te, haric\ dep\nare a unei gr\iri de minune; Bucur\-te, Mireas\ urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune!129 * n tradi]ia ortodox\, p\rintele duhovnic are un rol esen]ial: el este mo[tenitorul [i transmi]\torul, n har, prin binecuvntare, al predaniei isihaste vii. Binecuvntarea e o sfnt\ mo[tenire, care este Taina Numelui Sfnt. Taina acestui Nume este puterea noastr\. Binecuvntarea este (...) nvrednicirea de lucrarea haric\ a Hristosului.130 (n noi - n. Ed.) Iisus este ns\[i ntruparea aceasta a Numelui cel Sfnt al lui Dumnezeu, este ns\[i Binecuvntarea lui Dumnezeu ntrupat\. (...) Cel ce are Numele n inima sa poate s\ binecuvnteze.131 P\rintele Ioan avea (...) capacitatea de a-i recunoa[te pe cei care puteau primi binecuvntarea, n vederea transmiterii darului mai departe.132 {i a dat-o (...) doar p\rintelui Benedict [i p\rintelui Daniil. Ceea ce nu a implicat numai c\l\uzirea lor duhov129 I, p. 65-66 130 V, p. 206 131 V, p. 209 132

XII, p. 84

72

niceasc\, ci [i transmiterea binecuvnt\rii - a ini]ierii - prin punerea minior asupra lor.133 n plus, Sandu Tudor a primit [i binecuvntarea Sfntului Munte Athos, pentru a practica rug\ciunea inimii. P\rintele Ioan a recunoscut n Sandu Tudor nu doar un vrednic fiu duhovnicesc, ci [i un urma[ al s\u, (dup\ cum m\rturisea ntr-o scrisoare): unul dintre cei mai devota]i urma[i, rvnitori [i tr\itori, pentru care i mul]umesc lui Dumnezeu.134 Se p\streaz\ [i m\rturia Binecuvnt\rii scrise date de P\rintele Ioan lui Sandu Tudor (pe 25 martie 1946, la M\n\stirea Cernica): Binecuvntare fiului [i urma[ului meu duhovnicesc, iubit n Dumnezeu, Sandu Tudor, n amintirea plin\ de rug\ciune, de la p\rintele duhovnicesc, protoiereul Ioan Kulghin, ucenic [i urma[ duhovnicesc, din anul 1906, al stare]ilor vie]ii contemplative de la m\n\stirea [i schitul Optina - Pustina, care sunt urma[ii lui Paisie Velicicovski, Ieroschimonahilor Iosif, Varsanufie, Anatolie, Nectarie, protoiereului Teodot [i pustnicilor m\n\stirilor din Mun]ii Caucazului. Ioan, P\rintele cel Str\in.135 Afl\m, astfel, [i ascenden]a duhovniceasc\ a Cuviosului Ioan Kulghin. nv\]\tura P\rintelui Ioan se baza pe cunoa[tere [i mil\. El nsu[i era bun cunosc\tor al scrierilor Sfin]ilor P\rin]i. Acest P\rinte Ioan avea o cultur\ duhovniceasc\ deosebit\. Cuno[tea Filocalia, cita texte biblice [i mai ales era foarte rug\tor.136 {i, ca un adev\rat rug\tor, [i punea n\dejdea numai n mila Domnului. n octombrie 1946 a fost arestat. n a[teptarea sentin]ei, se ruga, cerea mila Domnului [i milostenia fra]ilor de la Antim [i Cernica (pentru u[urarea suferin]ei sale). Interpreta ncerc\rile din
133 XII, v. nota 28 134 XI, p. 46 135 XI, p. 47 136

XIV, p. 1

73

via]a sa numai n sens duhovnicesc: Domnul a ng\duit s\ suf\r [i s\ am necazuri c\tre apusul zilelor mele, dup\ cum se vede, pentru nt\rire [i lep\dare de sine, [i nu p\r\sesc nici cu o iot\ n\dejdea n mila Lui.137 Ultima binecuvntare (scris\) o trimite lui Sandu Tudor [i P\rintelui Sofian, la M\n\stirea Antim: V\ trimit ultima mea mbr\]i[are [i binecuvntarea lui Dumnezeu.138 P\rintele Ioan a fost condamnat la 10 ani de munc\ silnic\, trei ani interdic]ie n drepturi [i confiscarea total\ a averii. A fost expediat pe teritoriul U.R.S.S., unde i s-a pierdut urma, a[a cum se va ntmpla, dup\ mai bine de zece ani (1963), cu urma[ul s\u duhovnicesc, Sandu Tudor (devenit ntre timp ieroschimonahul Daniil). Leg\tura de destin ntre p\rinte [i urma[ul duhovnicesc s-a p\strat, astfel, [i dincolo de moarte. * Dup\ plecarea definitiv\ a P\rintelui Ioan, Sandu Tudor intr\ ca frate n M\n\stirea Antim, n iunie 1947. n septembrie 1948 este tuns n monahism de c\tre I.P.S. Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei, primind numele de Agaton. Din preaplinul de har al inimii, la nceputul vie]ii monahale, va scrie Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului cu 9 Condace. Aceasta [i sub inspira]ia haric\ a Icoanei Rugului Aprins pe care o avea n chilie. Imnul Acatist este ca o roat\ heruvimic\ de cntec [i de smerenie, care ne suie mereu spre Cer. Dar, n acela[i timp, Imnul Acatist se arat\ ca un Cer de foc [i de fl\c\ri sfinte, al tuturor avnturilor noastre duhovnice[ti, prin care evlavia cre[tin\ se scrie [i cre[te mereu n jurul Maicii Domnului, care a fost aleas\ ca
137 XI, p. 52 138

XI, p. 52

74

model [i ajutor n ndumnezeirea noastr\,139 n urcu[ul nostru duhovnicesc la Cer. Tradi]ia iconografic\ bizantin\ propune drept icoan\ a ntrup\rii Mntuitorului, viziunea de pe Horeb a Rugului Aprins. Conform canoanelor Erminiei, imaginea central\ a icoanei Rugului Aprins, Theotokos, e intregrat\ unei structuri octave, asem\n\toare unei stele n opt; echivalent figurat al Ogdoadei, corelat\ veacului al optulea sau zilei a opta, duminica - poart\ a eternit\]ii deschis\ nc\ de aici.140 Imnul Acatist, Icos II (Muzica Ierihonului, Ie[irea din Blestem) Fecioar\ a nenseratului veac, Sfnta Maic\ a Luminii! Ascult\-ne [i pe noi cei din p\cat Netrebnicii fii ai tinii! Prea blnd\, Bun\, Preasfnt\ Fecioar\, Cheia Domnului Iisus! dezleag\-ne blestemul ce ne-nz\voar\, deschide-ne calea de sus. Ca prin aprinsa descoperire, arcana doritului Mire [i noi s\ putem cnta. A[a cum Moise dezlegat de sanda Cu fa]a n v\paia de rug fierbinte de har ]ie ]i striga unele ca acestea-n amurg: Bucur\-te, tulpin\ de lumin\ a Rugului nemistuit; Bucur\-te, pridvorule de smirn\, prin care Dumnezeu s-a ivit; Bucur\-te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer; Bucur\-te, lacrim\ care tope[ti tot l\untricul ger; Bucur\-te, toiag cu floare, ntru a inimii c\l\torie;
139 I, p. 10-11 140 XII, p. 152

75

Bucur\-te, fir de r\coare, izvort n l\untrica pustie; Bucur\-te, pecete de jar, pn\ n suflet p\truns\; Bucur\-te, z\pad\ a min]ii, de nici o patim\ ajuns\; Bucur\-te, m\sura a opta a mp\r\]iei din noi; Bucur\-te, nv\]\tur\ scoas\ din bucuria de apoi; Bucur\-te, uimire s\rutat\ cu duhovniceasc\ minune; Bucur\-te, mireas\ urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune! 141 n afar\ de ntlnirile obi[nuite, la Antim mai aveau loc [i ntlniri nocturne: la chilia lui Sandu Tudor veneau studen]ii cre[tini ortodoc[i de la ATOS (Asocia]ia Tineretului Ortodox Studen]esc). La aceste ntlniri, Sandu Tudor le vorbea despre Rug\ciunea lui Iisus [i despre importan]a rug\ciunii pentru trezirea duhovniceasc\ a oamenilor [i salvarea prin credin]\ a neamului. ... noi mai veneam o dat\ [i noaptea la Sandu Tudor, care [i avea chilia sub clopotni]\, deasupra por]ii de intrare n m\n\stire. St\team pe covor, c\ nu era loc. Era doar o mas\ rotund\ joas\ [i un sc\unel; mai era un fotoliu n partea dreapt\ cum intrai. Acolo el a nceput s\ ne vorbeasc\ nou\ de Rug\ciunea Inimii, de lucruri duhovnice[ti mai intime, mai adnci; astea ne trebuie nou\, spunea el, astea trebuie poporului romn. S\ se ntoarc\, s\ se cunoasc\ pe el nsu[i; s\ cunoa[tem universul nostru interior, s\-L cunoa[tem pe Iisus Hristos n noi,142 [i aminte[te P\rintele Roman Braga. Prin rug\ciune vom c\l\tori cu Maica Domnului spre adncul inimii noastre. 143 n centrul fiin]ei noastre e un vrf de ging\[ie, un loc de ntlnire al tuturor ging\[iilor, al tuturor sl\biciunilor [i tuturor str\vezimilor, acolo e locul Inimii noastre, nev\zut [i ne[tiut.144
141 I, p. 61 142 X, p. 23 143 I, p. 46 144

I, p. 62-63

76

Acolo se va ntlni Mireasa - Sufletul nostru, cu Mirele, Mntuitorul Iisus Hristos.145 Imnul Acatist, Icos III (Na[terea Hristosului l\untric. Invita]ia la c\l\toria inimii) Dintr-o Maic\ de-a pururi Fecioar\ a[a S-a z\mislit, S-a ntrupat, Cel ce a p\zit nev\t\mat trupul Rugului de par\, Cuvnt de rostit s-a f\cut Numele Domnului de slav\ Dumnezeu cel nev\zut ce-n inima focului S-a z\mislit Fa]a Frumuse]ii cere[ti Chipul cel nem\rginit pe Sine S-a nc\put cu m\sur\ S-a m\surat [i aievea Cel nenumit Aici printre noi S-a ar\tat n biruitor smerit c\lare pe o asin\. Cere]i dar\ [i voi, calea Numelui de Lumin\ c\l\toria cea prea nalt\ [i de la moarte la via]\ ve]i trece cu firea ndumnezeit\. Ca to]i s\ cnt\m laolalt\ Limpede [i f\r\ de ispit\: Bucur\-te, temeiul prin care [i n noi Dumnezeu se ncape; Bucur\-te, putere prin care umbl\m cu Iisus peste ape; Bucur\-te, milostivire prin care Hristos ni s-a d\ruit; Bucur\-te, Lini[te care cu numele Aminului ne-am plinit;
145 I, p. 46

77

Bucur\-te, r\gazul n care Logosul n noi se ascult\; Bucur\-te, p\trundere [i mp\care cu firea noastr\ robit\; Bucur\-te, blnde]e prin care ajungem Emanuilului frate; Bucur\-te, t\cere n care Duhul n snge ne bate; Bucur\-te, nsingurare n care Cerul din inim\ izbucne[te; Bucur\-te, limpezime n care ngerul n trup ni se urze[te; Bucur\-te, cur\]ie prin care Numele de slav\ este n lume; Bucur\-te, Mireas\ urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune!146 P\rintele Dumitru St\niloae spunea, la Cursul de Mistic\, n leg\tur\ cu prioritatea rug\ciunii sau a desp\timirii n efortul de nduhovnicire: toate sunt deodat\. 147 n duhul aceleia[i nv\]\turi, P\rintele Roman Braga spune c\ Primul pas este rug\ciunea. Dac\ rug\ciunea se roste[te des, toate celelalte se rezolv\. Omul nu se poate desp\timi f\r\ s\ cad\ n genunchi [i s\ cear\ lui Dumnezeu harul desp\timirii. (...) [i atunci pentru a te dsp\timi, rug\ciunea [i desp\timirea se ntmpl\ n acela[i timp. (...) curat\ sau for]at\, rug\ciunea trebuie s\ nceap\ orice lucrare.148 P\rintele Sofian, unul dintre tr\itorii Rugului, stare] [i la Sfnta M\n\stire Antim, spunea: Pentru via]a modern\, parc\ Dumnezeu a rnduit aceast\ rug\ciune scurt\: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul (...); sau m\car la limita rezumatului acestei rug\cuni: Iisuse, miluie[te-m\. (...) M\car aceste cuvinte, sau toat\ rug\ciunea, s\ le rostim de-a lungul vie]ii. Aceast\ rug\ciune se poate rosti ct de des, orict am fi de ocupa]i.149
146 I, p. 62-63 147 X, p. 41 148 X, p. 41 149

XIII, p. 91

78

n leg\tur\ cu tradi]ia rug\ciunii nencetate, P\rintele Sofian vorbe[te despre Pelerinul rus (carte pe care o avea la mare cinste P\rintele Ioan). n aceast\ carte este vorba despre un ]\ran rus, foarte religios, care aude la biseric\, la un moment dat, acest ndemn: Ruga]i-v\ nencetat . {i el s-a gndit n mintea lui: cum poate cineva s\ se roage nencetat? n cele din urm\ a g\sit un duhovnic care l-a ndemnat s\ rosteasc\ aceste cuvinte: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul. El s-a angajat undeva [i spunea aceast\ rug\ciune; ]inea leg\tura [i cu duhovnicul. Duhovnicul i-a spus, c\tre sfr[itul acestei nv\]\turi, s\ se roage spunnd rug\ciunea de treisprezece mii de ori pe zi. Or, asta nseamn\ s\ o spui tot timpul. {i, ntre timp, rug\ciunea s-a cobort din minte n inim\.150 Apropierea de rug\ciune este numai duhovniceasc\, P\rintele Roman Braga spune: E o ini]iere; este o disciplin\ tainic\.151

Ini]ierea cre[tin\
Dar Ini]ierea cre[tin\ nu e esoteric\, taina e n vileag, ci este arcan\ prin natura ei suprafireasc\.152 Cre[tinii trebuie s\ aib\ n mintea lor Lumina Dumnezeiasc\ de n]elegere, ca s\ cunoasc\ bine nv\]\tura de Credin]\ Ortodox\ [i s\ aib\ dragostea dumnezeiasc\ n inima lor, ca s\ vie]uiasc\ potrivit credin]ei. n afar\ de credin]a de la Sfntul Botez, care se revars\ [i se d\ omului prin har, cre[tinii mai trebuie s\ aib\ Credin]a cunosc\toare, care se dobnde[te [i se adaug\ prin studiul Adev\rurilor de Credin]\ Ortodox\ [i prin practicarea virtu]ilor cre[tine. n studiul credin]ei nu este admis studiul iscoditor, a[a cum urm\resc [tiin]ele laice.
150 XIV, p. 1 151 X, p. 43 152

V, p. 66

79

n [coala duhovniceasc\ a lui Hristos trebuie s\ ne smerim, printr-o respectuoas\ plec\ciune, cele mai nalte [i alese puteri ale sufletului nostru, dup\ cum spune Sfntul Apostol Pavel: ...[i tot gndul l robim spre supunerea fa]\ de Hristos (II Corinteni 10, 5). Odat\ ce S-a ntrupat Hristos, nu mai avem nevoie s\ iscodim, deoarece cunoa[tem adev\rul cel ve[nic din Sfnta Evanghelie. n studiul dumnezeiesc trebuie s\ fie ndep\rtate deopotriv\ cele dou\ extreme: iscodirea [i ne[tiin]a. Departe de ne[tiin]\, ca s\ c\ut\m nv\]\tura, [i departe de iscodire, ca s\ nu c\ut\m dovada pip\it\. Trebuie s\ d\m ochilor no[tri credin]a, ca s\ avem vrednicia s\ credem mai bine, [i smerenia, ca s\ vedem mai pu]in din ceea ce credem. Deci nu pentru a iscodi, ci pentru a afla vredniciile morale ale credin]ei [i pentru a ajunge nu nv\]a]i mndri, ci smeri]i [i sfin]i. Dac\, pn\ la un anumit nivel se poate vorbi despre tainele duhovnice[ti, mai departe, ini]ierea se face tainic, n duh. Condi]ia ini]ierii cre[tine ortodoxe este poc\in]a, smerita cugetare, cur\]ia, sfin]enia. Ini]ierea noastr\ duhovniceasc\ se face de la Dumnezeu, prin Maica Domnului, sfin]ii [i duhovnicii no[tri.153 Imnul Acatist, Condac VII (Binecuvntarea, Adop]ia duhovniceasc\; nv\]\tura de tain\ - arcana ini]ierii cre[tine) La iscusin]a Ta cea Sfnt\, Maic\, noi venim, sub palmele Tale s\ ne primenim. Fiindc\ la sl\vita nunt\ a Marelui Mire este cerut\ o grij\ de ntreaga neprih\nire. Nu este ng\duit\ necur\]ia ochilor [i a hainelor. Nimeni dar, dintre cei ce sunt nenv\]a]i tainelor de unele ca acestea s\ nu se ating\ (...)
153 I, p. 86

80

ndemnarea, ca [i primirea, este duhovniceasc\. Numai la Tine, Maica noastr\ cereasc\. Vino, dar, suflete smerit, mp\cat [i curat, [i a[a, cu to]ii laolalt\ ne vom avnta din bucuria cea curat\ [i ntreag\ a unui: Aliluia!154 * Afl\m cu bucurie din dest\inuirea P\rintelui Ioan cel Str\in c\tre ucenicii s\i ([i, n timp, c\tre noi) c\ n calendarul cre[tin ortodox se pomene[te Minunea Rugului Aprins pe data de 4 septembrie. (Aceasta este a treia pomenire a zilei, care se mai p\streaz\ doar n vechile Menologii [i edi]iei ale Vie]ilor Sfin]ilor, pe lng\ pomenirile principale ale zilei: Sfntul Martir Vavila, Sfntul Prooroc Moisi, cel ce a v\zut pe Dumnezeu). Dup\ m\rturia P\rintelui Ioan, n Rusia, S\rb\toarea Rugului Aprins era momentul de reunire n Duh a tuturor celor ce au fost binecuvnta]i cu darul tr\irii [i cunoa[terii isihaste.155 * Pentru membrii grupului de la Antim, venirea de str\in trimis a Cuviosului Ioan le-a adus binecuvntarea c\ut\rilor duhovnice[ti [i le-a deschis calea c\tre o nou\ etap\, constituirea propriu-zis\ a Rugului Aprins - care marca, de fapt, un cap\t de drum, un punct al unei evolu]ii [i nceputul unei alte etape. * n 1949, P\rintele Agaton este arestat pentru prima oar\. Dup\ un an, majoritatea nucleului de la Antim este str\mutat\ la Seminarul monahal de la M\n\stirea Neam].
154 I, p. 68 155

XII, p. 154

81

A doua perioad\ a Rugului va ncepe n 1953, cnd cei mai mul]i revin la Bucure[ti, unde P\rintele Agaton, eliberat din nchisoare [i devenit Ieroschimonahul Daniil [i stare] al Schitului Rar\u, face dese popasuri. Acum, ntlnirile au loc tot mai rar [i se ]in n casa lui Alexandru Mironescu, n strada Vasile Lasc\r, la Barbu Sl\tineanu, n strada Chedenaru [i la Vasile Voiculescu, n strada Dr. Staicovici. ntre participan]i, pe lng\ gazde mai erau: Ieroschimonahul Daniil, Arhimandritul Benedict Ghiu[, arhitectul Constantin Joja, scriitorii [i criticii literari Vladimir Streinul [i {erban Cioculescu, p\rintele profesor Dumitru St\niloaie, studentul {erban Mironescu, mpreun\ cu al]i c]iva colegi ai s\i. La aceste ntlniri se citeau [i se comentau poezii religioase [i texte cu caracter mistico-ascetic, de regul\ n manuscrise, care nu puteau fi publicate. * ntr-un contex n care, n fosta U.R.S.S., un document larg difuzat (n 1956), semnat de N. S. Hru[ciov, recomanda reluarea luptei mpotriva sentimentului religios(!), Rugul Aprins nu putea avea alt\ soart\ (istoric vorbind) dect nen]elegerea, deriziunea [i, la extrem, martiriul. P\rintele Daniil a fost arestat n noaptea de 13/14 iunie 1958 [i, odat\ cu el, [i al]i participan]i, pn\ la formarea unui grup de [aisprezece. Procesul s-a desf\[urat sub titulatura Lotul Teodorescu Alexandru [i al]ii. Un anchetator, ca s\ arate c\ a citit [i n]eles [i el Biblia (pe care a scos-o dintr-un sertar), a zis: A, voi cu Rugul Aprins! (...) Voi, care face]i ni[te focuri pe cmp [i blestema]i guvernul comunist din ]ar\! (...) Acum, [tiau ei ceva legat de ni[te focuri pe cmp. Citiser\ [i ei acest moment din Biblie, n care Moise a fost trimis s\ scoat\ poporul din robie. Aceast\ idee nu le convenea.156 Orbi]i, nu puteau s\ vad\ c\ ntlnirile Rugului
156

XIV, p. 1

82

Aprins nu se desf\[urau sub semnul magiei, nici al luptei politice [i sociale, ci n Duhul Luminii [i al Iubirii lui Hristos. Dar noi st\team [i ne rugam aici la Antim. Ne rugam [i pentru du[manii no[tri, care erau ei; erau du[manii politici ai Bisericii.157 Dup\ ndemnul Sfntului Apostol Petru: ...ner\spl\tind r\ul cu r\u sau ocara cu ocar\, ci dimpotriv\, binecuvntnd; c\ spre aceasta a]i fost chema]i, ca s\ mo[teni]i binecuvntarea. (1 Petru 3, 9). * Pecetea Rugului Aprins a marcat destinele celor implica]i; lucrnd n ei dincolo de perioada istoric\ strict\ n care a func]ionat Mi[carea. Pentru tr\itorii Grupului, providen]ial, Antimul a deschis, nu f\r\ rigoare [i, uneori, adversitate, drumul spre autenticitatea ultim\ a existen]ei lor.158 Le-a deschis calea pentru care erau chema]i ncepnd cu cel care a ini]iat Mi[carea. P\rintele Andr Scrima define[te precis transformarea tainic\ petrecut\ cu Sandu Tudor sub semnul Rugului Aprins: ruptura existen]ial\, ruptura de identitate ntre Sandu Tudor [i P\rintele Daniil. Cu trecerea la orizont a p\rintelui Ioan cel Str\in.159 Cu Sandu Tudor, purt\torul natural de suflu al grupului de la Antim160 venea un stil: pentru el, se mplinea un destin.161 n fapt, lucrarea Rugului s-a continuat la m\sur\ personal\, n fiecare dintre cei care au fost chema]i [i ini]ia]i, n perioada Antimului. P\rin]ii duhovnice[ti continu\ [i acum aceast\ lucrare. n P\rintele Daniil, harul lui Dumnezeu, s\vr[e[te - de dincolo de moarte - lucrarea Rugului Aprins al Maicii Domnului n neamul romnesc.
157 158 159 160 161

XIV, p. 1 XII, p. 120 XII, p. 158 XII, p. 122 XII, p. 106

83

CAPITOLUL V C\lug\ria
C\ci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfin]irea voastr\ () C\ci Dumnezeu nu ne-a chemat la necur\]ie, ci-ntru sfin]enie (1 Tesaloniceni 4, 3-7). Scopul suprem al vie]ii cre[tine este unirea duhovniceasc\ a omului cu Dumnezeu, ndumnezeirea omului. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: Drept aceea, fi]i voi des\vr[i]i, precum Tat\l vostru Cel ceresc, des\vr[it este (Matei 5,48). Des\vr[irea cre[tin\ este o form\ de via]\ la care se angajeaz\ eroii credin]ei, adic\ cei care simt o chemare deosebit\ spre aceasta, de[i este accesibil\ oric\rui cre[tin. Este vorba de calea des\vr[irii cre[tine, pe care a ar\tat-o Mntuitorul nostru Iisus Hristos tn\rului bogat care, m\rturisind c\ a mplinit toate poruncile Legii Vechi, ntreab\: Ce-mi mai lipse[te nc\? Iar Domnul nostru Iisus Hristos i r\spunde: Dac\ vrei s\ fii des\vr[it, du-te, vinde-]i averile, d\-le s\racilor [i vei avea comoar\ n cer; [i vino de-Mi urmeaz\ Mie (Matei 19, 20-21). Iar celui care vrea s\-I urmeze ntru totul Lui, Mntuitorul l ndeamn\: Cel ce vrea s\ vin\ dup\ Mine, s\ se lepede de sine, s\-[i ia crucea [i s\-Mi urmeze Mie (Matei 16, 24). Scopul imediat al nevoin]elor sau al ascezei cre[tine este desp\timirea sau cur\]irea de patimi. Iar scopul final este de a deveni din nou pl\cu]i lui Dumnezeu [i a ne uni cu El, prin Harul dragostei dumnezeie[ti [i contempla]iei (vederii).
84

Reu[ita n aceast\ lupt\ de desp\timire este lep\darea de sine [i de lume. Iar Sfntul Apostol Pavel ne spune: {i orice lupt\tor, de la toate se-nfrneaz\. Ei ns\, ca s\ ia o cunun\ stric\cioas\, dar noi, una nestric\cioas\. (I Corinteni 9, 25). Pentru c\, de fapt, a[a cum spune P\rintele Petroniu T\nase, membru al mi[c\rii Rugul Aprins, tot p\catul este desfrnare, ntruct omul, p\c\tuind, p\r\se[te pe Mirele cel adev\rat, pentru care a fost creat, [i alearg\ la diavolul cel necurat. Iar cur\]ia, ntreaga n]elepciune, cum o numesc P\rin]ii, este o numire corespunz\toare a tuturor virtu]ilor, semnul credincio[iei statornice fa]\ de Dumnezeu.162 Trebuie s\ ne lep\d\m de lume, s\ ne r\stignim duhovnice[te cu Hristos, purtnd cu bucurie crucea, necazurile [i suferin]ele. S\ ne biruim patimile trupului, s\-l lini[tim [i s\-l facem ascult\tor Duhului. () Trebuie s\ ne lep\d\m nu numai de lume, ci [i de noi n[ine, de via]a noastr\ p\c\toas\, dac\ vrem s\ ducem o via]\ curat\ [i sfnt\ n Hristos. Deci nevoin]e, ascetism, lep\dare de lume [i n acela[i timp bucurie duhovniceasc\ de lume [i de f\pturi, bucurie curat\ [i sfnt\ a inimii, care str\lumineaz\ totul, care nvesele[te totul, avnd lumina vie]ii ve[nice, care se revars\ peste tot. Ucignd trupul p\catului, t\g\duind lumea [i, totu[i, bucurndu-ne de ea [i binecuvntndu-o, iluminndu-o [i acceptndu-o, ns\ n forma ei curat\ [i duhovniceasc\ de la nceput, n Lumina mp\r\]iei lui Dumnezeu. Aceasta este forma cea mai nalt\ de via]\ cre[tin\ ntlnit\ mai ales n monahism. Cele trei voturi depuse la tunderea n monahism: s\r\cia, fecioria [i ascultarea necondi]ionat\ sunt n m\sur\ s\ formeze un cadru prielnic pentru atingerea acestei culmi de vie]uire cre[tin\ f\r\ s\ nsemne cu necesitate [i biruin]\.
162

U[ile poc\in]ei,p.98

85

S\r\cia nseamn\ renun]area total\ la bunurile materiale, nu att n liter\, cnd este vorba de strictul necesar vie]ii, ct mai ales n duh, n]elegnd dezlipirea inimii de ele. Fecioria nseamn\ lep\darea de lume [i de sine nsu[i. n nfrnarea instinctului sexual se concretizeaz\, de fapt, ntreaga renun]are la patimile trupului. Ascultarea, cea mai grea dintre toate, nseamn\ renun]area total\ la tine nsu]i, omorrea voin]ei personale egoiste [i supunerea ei absolut\ la voin]a lui Dumnezeu, exprimat\ n cadrul vie]ii monahale de ob[te prin voin]a egumenului, pe care ]i l-ai ales de bun\ voie. P\rintele Daniil Tudor s-a nvrednicit de nfierea Maicii Domnului. Cel mai nalt mijloc de a sl\vi pe Dumnezeu, e de a ntrebuin]a imnul t\cerii. Aceasta nu nseamn\ r\ceal\ [i lips\ de evlavie iubitoare (). S\ cinstim pe mp\r\teasa Cerului, urmndu-o deplin n smerenie [i supunere (), ca s\ ne putem nvrednici de nfierea ei. Fiii Maicii Domnului cunosc plin\tatea rodnic\ [i sacr\ a votului t\cerii. ndeosebi, ei sunt marea armat\ t\cut\ a monahilor isiha[ti. Gr\un]e de nisip (evlavie pustniceasc\) D\-mi, Doamne ca s\ fiu numai de jar cu Tine [i patima zvrlit\ s\-nghe]e lng\ mine. Cum am iubit p\catul s\ Te-ndulcesc, s\ plng [i-n a[ternuturi, noaptea, s\ Te doresc, n\tng. 2 Tnjesc att de Tine, cum mi-ar lipsi lumina [i m\ ascund de mine [i nici nu vreau s\-mi spun. M\ simt ct sunt de hd, c\ mi-e-nvechit\ vina [i totu[i mi doresc pe suflet s\ Te-adun.
86

3 Am vrere juruit\, sim]irea s\ mi-o prinz. S\-i strng n pumn cenu[a [i s\ o cercetez [i dintr-un licuric de spuz\ s\-i aprinz, Cu ndr\zneal\ aspr\, al Pustnicilor crez.163 14 nov.1957 Schitul Rar\u Cur\]irea p\catelor se refer\ att la patimile trupului (purificare fiziologic\ sau mortificarea tuturor sim]urilor p\tima[e), ct [i la patimile sufletului (purificarea interioar\ a min]ii, a imagina]iei, a memoriei [i a voin]ei), schimbndu-le acestora nclinarea de la cele p\c\toase la cele sfinte. Pentru atingerea des\vr[irii cre[tine se cere o rvn\ [i o putere deosebit\ de n]elegere a lucrurilor celor mai presus de sim]uri, care este numit\, n teologie, n]elegere duhovniceasc\. Aceast\ putere exist\, latent, n\untrul inimii fiec\rui cre[tin ren\scut prin Sfntul Botez [i care, pe m\sura srguin]ei personale de a mplini poruncile lui Hristos, trece ncet n starea de activitate. Cele trei trepte ale des\vr[irii cre[tine sunt: 1. Treapta cur\]irii de patimi (desp\timirea); 2. Treapta ilumin\rii; 3. Treapta unirii mistice a cre[tinului cu Dumnezeu (ndumnezeirea). Lupta cre[tinului cu sine nsu[i nseamn\ strpirea nclina]iilor negative din om [i dobndirea virtu]ilor, lucrarea trebuind s\ fie nso]it\ necontenit de rug\ciune (n n]elesul ei propriu). Gr\un]e de nisip 15 Verig\ de sfin]enii plute[te peste noi, cnd harnic ne nfrngem [i darnic biruim.
163

IV, p. 58

87

Ne scufund\m [i cre[tem din nev\zut r\zboi. {i din noian de patimi, virgini ne-nnoim. 16 S\-]i strngi tu trandafirul din inim\-n petale, s\ treci ca o plutire cu minile la piept. Nu te l\sa r\nit de ochii de pe cale, p\streaz\-]i gndul cast [i gestul n]elept.164 Voca]ia monahal\ a P\rintelui Daniil Tudor, cea de ntemeitor de curent filocalic n Romnia - Rugul Aprins - sunt recente. n fa]a acestei voca]ii pe deplin realizate, evenimentele premerg\toare, c\s\toria, ziaristica, aproape c\ nici nu mai conteaz\ [i abia dac\ mai trebuie re]inute ca simple elemente biografice. 165 C\lug\ria lui a fost, dincolo de orice ndoial\, un act adev\rat (La devenirea lui, care va fi apoi [i devenirea unora dintre ucenicii lui, am asistat [i eu. Cnd l-am cunoscut era civil [i apoi frate la Antim.166 Nu-i pl\ceau jum\t\]ile de m\sur\ (). nti, mustra, distrugea, ardea [i apoi ncuraja, mngia. Rar\ul devenise un centru de mare atrac]ie spiritual\.() P\rinte, i ziceau unii, sunte]i prea nalt. Credincio[ii nu v\ n]eleg. Ba m\ n]eleg. Nu-i vezi c\ plng? Ceea ce trebuie s\ n]eleag\, n]eleg. C\ sunt ni[te p\c\to[i [i trebuie s\ se ndrepte.167 Despre P\rintele Daniil, cei care [i-l amintesc bine, spun cuvinte ca tumultuos, dificil, impetuos, om n ncle[tare duhovniceasc\, convulsiv, [uvoi temperamental, om cu o prodigioas\ sim]ire de tain\ [i cu o gndire din afara normelor culturalizante [i estetizante obi[nuite.
164 IV, p. 61 165 XIX, p. 21-22 166 XIX, p. 34 167

XIX, p. 34-35

88

El sim]ea mereu nenorocirea de a nu fi sfnt . Tumultuos, uneori dezlnat pe parcursul unui discurs, dar concluzia nu era banal\ niciodat\. 168 * Monahul adev\rat este un nger p\mntesc, o lumin\ dumnezeiasc\ f\r\ de sfr[it n ochiul inimii, un abis al smereniei n care s-a afundat [i necat ntreg duhul s\u. Opt s\ge]i pentru ochiul heruvimului N\strapa cea de aur fie sufletul t\u, c\rbunele evlaviei, acum e Dumnezeu. R\sufli-n Rug\ciunea cea f\r\ de cuvnt [i arzi numai din Smirna dorului celui Sfnt F\r\ urm\ de scrum ajungi la Dumnezeu Mireasm\ este, n duh, inel Numelui S\u ]i-e trupul crug curat de hum\ biruit\ [i sorbi prin cinci sim]uri Dulcea]a negr\it\.169 (nedatat\) Cuvntul monah - `n grece[te monachos - nseamn\ singur. Monahul s-a retras, a l\sat toate ale lumii ca s\ tr\iasc\ numai pentru Dumnezeu. Dar ce-l face pe monah s\ p\r\seasc\ lumea? S-ar putea p\rea altora sau monahului nsu[i c\ el este un fugar de la responsabilit\]ile lumii sau c\ ar vrea s\ scape de datoriile pe care le consider\ mpov\r\toare. S-ar putea p\rea c\ dezerteaz\ dup\ un [oc care a pus cap\t ncrederii n el nsu[i ori n al]ii sau din cauza unui sim]\mnt n\valnic de vin\ ce l-a mpins spre osteneala [i singur\tatea monahal\. De asemenea, s-ar putea p\rea mona168 XIX, p. 35 169

IV, p. 52

89

hului c\ el p\r\se[te lumea din iubire pentru Hristos ori n dorin]a de retragere pe drumul sfin]eniei. Oricare ar fi cauzele p\r\sirii lumii, exist\ una radical\, comun\, ascuns\ n spatele fiec\rui exod din lume de c\tre orice om care dore[te s\ devin\ c\lug\r. Aceast\ cauz\ este instinctul rentoarcerii omului la Dumnezeu pe care natura uman\ l poart\ n ns\[i existen]a sa [i care apare n fiecare om din aceast\ lume ca o stare de poc\in]\ fa]\ de Dumnezeu.170 Monahul este n lume, dar nu apar]ine lumii acesteia. El este un pelerin care merge la Tat\l. Fericitul Augustin exclam\: Ne-ai f\cut pentru Tine, Doamne, [i inima noastr\ va fi nelini[tit\ pn\ cnd nu se va odihni n Tine., iar Nicolae Cabasila observ\ c\ inima omului a fost creat\ pe m\sura lui Hristos, o racl\ att de larg\ ct s\ ncap\ Dumnezeu n ea. De aceea, aici jos nimic nu te satur\ (subl. Ed.), c\ci sufletul uman e nsetat de infinit... orice lucru a fost creat cu scopul lui, iar dorin]a inimii, pentru a se avnta spre Hristos.171 Pentru a ajunge la Tat\l, monahul [i tot cre[tinul trebuie s\ redevin\ copil al lui Dumnezeu. De aceea, toat\ asceza, toat\ nevoin]a, osteneala, privegherile, postirile, munca [i rug\ciunea - via]a de concentrare, clip\ de clip\, n efortul de cur\]ire a inimii. Ferici]i cei cura]i cu inima, c\ aceia vor vedea pe Dumnezeu. [i iar\[i: L\sa]i pruncii s\ vin\ la Mine, c\ a unora ca ace[tia este mp\r\]ia Cerurilor. {i aceasta nc\ de pe acum: Cine se simte acas\ n Biseric\ deja a ajuns s\ guste bucuria existent\ n acea cas\ nef\cut\ de mini, ve[nic\ n ceruri (II Corinteni 5, 1) unde, ntr-o zi, se va s\l\[lui definitiv.172 n Biseric\ nu suntem singuri, ci sub Preacinstitul Acoper\mnt [i lng\ inima iubitoare a Maicii Domnului. n dorin]a noastr\ de a rec\p\ta pacea [i libertatea copi170 XV, p. 14 171 XV, p. 62 172

XV, p. 55

90

l\riei pentru a ne apropia de Dumnezeu, suntem mult ajuta]i de exemplul [i rug\ciunile Maicii Domnului. Puritatea inimii sale este a[a de mare nct mereu este numit\ copil al lui Dumnezeu. (...) Sfntul Ignatie, episcop al Antiohiei (68 - 107) ne spune: Noi o sl\vim ca Maic\ a lui Dumnezeu [i Fecioar\, plin\ de har [i virtute; despre ea se spune c\ este vesel\ n necaz [i nevoie, nu numai c\ nu se sup\r\ pe cei ce o sup\r\, dar este binef\c\torul lor; este blnd\, miloas\ fa]\ de s\raci, umil\ c\tre to]i; to]i care o v\d o sl\vesc.173 * Rnduiala vie]ii de ob[te, cu pravila ei specific\ [i, mai ales, cu voturile monahale, este menit\ s\ conduc\ pe monah pe aceast\ cale a des\vr[irii. Cuvntul c\lug\r nseamn\ b\trn frumos (din grecescul kalogheros). Cei ce tr\iesc dup\ rnduiala vei]ii c\lug\re[ti dobndesc aceast\ frumuse]e spiritual\, provenit\ dintr-o armonizare a vie]ii suflete[ti [i trupe[ti, o frumuse]e care salveaz\ lumea.174 Dintre voturile monahale (s\r\cia, fecioria, ascultarea), cel mai mare [i mai greu de ndeplinit este ascultarea. C\lug\rul se leap\d\ cu totul de sine, ncredin]ndu-se voii lui Hristos. Monahul se smere[te pe sine pentru a se umple de Hristos. Via]a n ascultare, zice Sf. Ioan Sc\rarul, ne d\ pacea vie]ii l\untrice. (Acest lucru e valabil nu numai pentru c\lug\ri. C\ci ceilal]i, dac\ vor c\uta voia Domnului mai presus de toate, El i va face vase sfin]ite care vor deveni locuin]a Sa pentru vecie. Via]a n ascultare ne va face s\ ajungem la starea de b\rbat des\vr[it, la m\sura plin\t\]ii lui Hristos (Efeseni 4, 13)). Nu exist\ limit\ a lucr\rii Duhului n noi, c\ci dragostea lui Dumnezeu pentru noi nu cunoa[te limite. Cei care deschid
173 XV, p. 77 174

XV, p. 9

91

Domnului c\mara inimii lor, vor deveni izvoare de ap\ vie pentru cei din jurul lor.175 Dar c\lug\rul vrea s\ trag\ ntreaga lume dup\ el. De aceea, el se roag\ pentru mntuirea tuturor: a lui [i a fra]ilor, a umanit\]ii ntregi, a celor afla]i n suferin]\, a celor care nu se roag\ niciodat\. Pentru ca to]i s\ cread\, s\-L iubeasc\ pe Hristos [i s\ se mntuiasc\. Monahul este rug\torul c\tre Dumnezeu pentru toat\ lumea - ca unul care este mai treaz [i n care Hristos a turnat prin Duhul Sfnt, iubirea Lui pentru oameni, plin\ de durere. Domnul nsu[i a fost pn\ ntr-att de ntristat pentru poporul S\u nct S-a predat mor]ii Crucii. Maica Domnului a purtat n inima ei aceea[i comp\timire pentru oameni [i, ca [i Fiul ei preaiubit, dorea cu toat\ fiin]a ei mntuirea pentru to]i oamenii. Domnul a dat acela[i Duh Sfnt Apostolilor, Sfin]ilor no[tri P\rin]i [i p\storilor Bisericii. 176 La rndul lor, c\lug\rii, prin iubirea lui Dumnezeu, devin s\la[uri ale harului divin, ad\pnd apoi, n scopul transfigur\rii, o ntreag\ lume a finan]elor, a ambi]iilor [i poftelor, a nevrozei colective, a pasiunilor nebune[ti [i a erotismului dezafectat. P\r\sind o lume de umbre, gust\ adev\rurile lumii divine, ar\tnd, prin aceasta, tuturor, calea ntoarcerii spre mp\r\]ie177. Prin pilda lor de via]\ curat\ n mijlocul lumii secularizate, monahii stimuleaz\ [i pe cre[tini s\ mearg\ pe calea des\vr[irii. Adev\ratul monahism este, de fapt, cre[tin\tatea autentic\. 178 Monahul se pune pe sine cheza[ naintea Domnului pentru mntuirea celor pentru care se roag\. S\rac - pentru c\ s-a lep\dat de toate - se ofer\ pe sine jertf\, prin via]a sa binepl\cut\ Domnului. Iar jertfa cea mai pl\cut\ lui Dumnezeu este rug\ciunea: Mila p\cii, jertfa laudei.
175 XV, p. 70 176 XV, p. 81 177

XV, p. 9-10 178 XV, p. 11

92

{i, Dup\ Sfntul Ioan Gur\ de Aur [i al]i Sfin]i P\rin]i, pe ct e mai de valoare sufletul dect trupul, pe att este mai de valoare milostenia sufleteasc\ dect cea trupeasc\.179 Lucrarea principal\ a c\lug\rului [i adev\rata lui milostenie este rug\ciunea: participarea la cele [apte laude [i la alte slujbe pentru credincio[i, dar, mai ales, la Sfnta Liturghie, slujit\ zilnic, precum [i rug\ciunea particular\, pentru c\ Monahul ncearc\ s\ se roage tot timpul, nu numai n decursul orelor consacrate rug\ciunii.180 Iar adev\rata rug\ciune se face nu numai pentru cel ce se roag\, ci pentru ct mai mul]i, pentru toat\ lumea, (...) pentru vii [i pentru mor]i, pentru oameni, pentru animale, pentru plante, pentru p\mnt, aer, ape [i celelalte. 181 Iat\ ce mare binecuvntare vine de la Dumnezeu pentru lume, prin cei iubi]i ai S\i. Pentru iubirea lor jertfelnic\ fa]\ de oameni, c\lug\rii sunt chema]i cu numele de P\rinte (n cazul monahilor) [i Maic\ (n cazul monahiilor). Oamenii alearg\ la sfintele m^n\stiri ca la un liman duhovnicesc pentru spovedanie, pentru sfaturi, cuvnt de folos [i binecuvntare. To]i cei care vin sunt bineveni]i, ca Hristos nsu[i. Ei pot sta lini[ti]i n biseric\, pot primi Sfintele Taine sau discuta cu preacuvio[ii p\rin]i vreo problem\ care i fr\mnt\.182 Ei pleac\ nt\ri]i pentru lupta cea bun\ (II Timotei 4, 7) ntru Hristos, n via]a lor. * Dar m^n\stirile noastre sunt [i vetre de cultur\ cre[tin\: sculptura, pictura, broderia, confec]ionarea ve[mintelor liturgice etc. M^n\stirile au ar\tat cu prisosin]\ ce pot s\ fac\, n ntreaga istorie a Bisericii. Tot ceea ce are Biserica este
179 180 181 182

XV, XV, XV, XV,

p. p. p. p.

26 81 82 33

93

rodul ostenelilor c\lug\riei: arta bisericeasc\, imnografia, iconografia ....183 De aceea, nici p\storii Bisericii, nici monahii nu trebuie s\ se ocupe de treburile acestei lumi, ci trebuie s\ urmeze pilda Maicii Domnului care, n Templu, n Sfnta Sfintelor, cugeta ziua [i noaptea la Legea Domnului [i st\ruia n rug\ciune pentru popor.184 Mul]umit\ monahilor, rug\ciunea nu se ntrerupe niciodat\ pe p\mnt, iar aceasta este de folos pentru ntreaga lume, c\ci lumea d\inuie prin rug\ciune. Dar cnd rug\ciunea va nceta, atunci lumea va pieri.185 Chip isihast Un om de munc\, cu spatele lat, la r\spntia p\mntului nsingurat, ]ine stngaci, ]ine cu fric\, ntre degete aspre, prea mari, o lumini]\ de floare, mic\ rumenire sub]ire de lampadar, care-i lumineaz\ n gnd un sim]\mnt de dar. {i omul cu floarea f\r\ de nume, nchide ochii grei, de la lume, de la toate risipirile, de la toate z\rile, de la toate [erpuirile [i ntmpl\rile. Strns n el, pe inim\ sprijinit, cu fa]a stins\ [i amar\, [i-a pus c\tre buze degetul mpietrit, ntr-o oprire de semn, anume s\ v\deasc\, t\cerile dinl\untru [i din afar\.
183 XV, p. 33 184 XVI, p. 81 185 XVI, p. 83

94

{i sub r\coarea de stem\ sufleteasc\, acolo n pragul somnului [i al vie]ii, lng\ c\zutele scrumuri din n\ruirea de veac, omul pe sine se ascult\, n pacea pleoapelor nchise [i nserarea scobort\ a fe]ii. {i cu degetul la buze, cu floarea n mn\, aplecat cu totul pe marginea sim]irii, [i aude r\sunetul adnc al des\vr[irii, care-l cheam\ ca ntr-un adnc de fntn\ [i-l suie l\untric [i la fel, sus, n cerurile mp\r\]iei din el, l suie cu r\suflarea nceat\, l suie lin, l suie cu umblare de heruvic\ roat\. Pe din afar\ el e [ui, e stingher, str\in, pare un n\uc hai-hui, ca o n\scocire de prisos dintr-o carte, cu pletele toate zvrlite ntr-o parte, dar el, n el, rvne[te dep\nat, rvne[te cugetat [i cuminte, n sine s\ se citeasc\, pe ct se poate. Cu luare-aminte [i r\spicat, n cerul s\u cel mai de departe, ncearc\ s\-[i deslu[easc\, zodia lui mai mult dect fireasc\, acolo unde-l a[teapt\ nalt, luceaf\rul inimii [i al suspinului, nflorit pe singur\tatea sfioas\, n plpire ]epoas\, cum e ncrucirea spinului,
95

cosit\ [i culeas\, n iarba de sear\, de ngerul cel nev\zut al destinului, sub care omul ar vrea s\ se c\lug\reasc\. {i heruvica roat\ bate mereu n el cu o r\sturnare larg\ [i nceat\, cu o covr[itoare, dulce dezlegare de lacrim\ curat\, care-i spal\ toat\ asprimea omeneasc\ de pe fa]a lui furat\ de priveli[tea duhovniceasc\. {i gndul s\u de nchinare, prea-blnd [i prea-plin, duce la inim\ mica floare, n n]elesul nchinat al unui Amin.186 1 iunie 1950 Sih\stria Neam] * C\lug\rul are o tain\; o tain\ care nu trebuie bagatelizat\ [i democratizat\, vorbindu-se prea mult de ea. Cnd c\lug\rul [i pierde taina, nu mai este c\lug\r. n dosul uniformei lui (...) este ceva tainic. Nu este numai via]a de rug\ciune, m\rturisirea, sau c\ ]ine n minte rug\ciunile [i p\catele altora [i se roag\ pentru ei. (...) Este ceva mult mai mult (...). (...) Fiecare e o tain\ n sine. E o alt\ tain\ n fiecare c\lug\r. (...) {i duhul acesta de tain\ este prezent chiar [i n vatra m\n\stirii p\zit\ de ziduri. (...) O alt\ lume. (...) locul unde c\lug\rii se roag\ [i nal]\ laude lui Dumnezeu [i se cnt\ Aliluia [i Sfinte Dumnezeule de
186

IV, p. 44-46

96

attea ori pe zi, este un loc transfigurat187 , spune P\rintele Roman Braga, participant la Rugul Aprins. {i iar\[i: ceea ce atrage pe om la c\lug\rie e tot att de personal [i unic ca [i rela]ia lui cu Dumnezeu. mprejur\rile, impulsul c\tre d\ruirea total\ lui Dumnezeu, lucreaz\ diferit n fiecare.188 A[a fiind, numai Bunul Dumnezeu, care cunoa[te inimile oamenilor, [tie taina prin care P\rintele Daniil a venit la c\lug\rie. Vom c\uta s\ deslu[im ceea ce ajunge pn\ la noi prin m\rturii omene[ti. * Sandu Tudor era de mult\ vreme preocupat de monahismul romnesc, pe care-l studiase ca pe o nv\]\tur\ vie n pelerinajele sale ca nchin\tor [i c\ut\tor n bibliotecile sfintelor m^n\stiri romne[ti. Aceea[i chemare tainic\ l-a determinat s\ c\l\toreasc\ n Sfntul Munte Athos, unde va afla tainic prin rug\ciune, c\ Adev\rul inimii sale este Hristos. n fapt, taina c\lug\rului, despre care vorbe[te P\rintele Roman Braga, aceasta este, c\ l poart\ pe Hristos n inima sa. Felul n care Sandu Tudor ajunge n Sfntul Munte, c\l\uzirea lui minunat\, ntlnirile providen]iale sunt deja semne ale chem\rii sale. Maica Domnului l prime[te, l ajut\ [i-i trimite c\l\uz\ n Sfntul Munte pe P\rintele Elisei schimonahul, care i va spune: Ai r\bdare. O s\ afli dumneata [i c\lug\ria cea adev\rat\, c\ nu de prisos ai venit pn\ aici. 189 Deja chemarea i se f\cea cunoscut\ direct, prin rostirea - cuvntul unui trimis al Domnului. Alt moment de ruptur\ ntre omul cel vechi [i omul cel nou a fost ntr-o noapte, la Schitul Sfnta Ana, cnd, la
187 X, p. 121 188 X, p. 121 189

V, p. 123

97

miezul nop]ii, au nceput s\ bat\ clopotele de Utrenie n tot Sfntul Munte, iar P\rintele Stare] i-a spus: Frate Sandule, ce f\ceai dumneata n lume, la ora asta? ... Lacrimile duhovnice[ti [i mi[carea inimii sale erau deja nceputul convertirii profunde a lui Sandu Tudor. * Scriitorul Sandu Tudor va ajunge, atins de har dumnezeiesc, s\ rezolve, n sine nsu[i, drama contradic]iei ntre lume [i Dumnezeu, ntre duhul lumesc [i Duhul dumnezeiesc. Va afla n Adev\r, (iar nu dintr-o slab\ nchipuire a min]ii) c\ noi, robi din fire, ca s\ avem Via]\, trebuie s\ schimb\m robia p\catului cu robia cea bun\, robia Virtu]ii. * Dup\ ntoarcerea din r\zboi, un argument omenesc i-a nt\rit hot\rrea care se urzea n el de mai mult\ vreme: s\ slujeasc\ numai Arhiereului Ve[nic. Eliberat [i ntors acas\ din armat\, am constatat cu uimire c\, urmare direct\ a r\zboiului, via]a mea de familie era falimentar\ pentru a treia oar\, ntr-o form\ care nu mai ng\duia nici un compromis. Nimic nu m\ putea hot\r s\ ncep o nou\ c\snicie. De acum nainte, toate puterile mele le voi nchina numai chem\rii celei mai puternice [i mai adnci ale vie]ii mele. M-am hot\rt ca s\ slujesc numai lui Hristos [i adev\rurilor Sale cele ve[nice. Sunt s\tul de vremelnicie.190 Dup\ cuvntul Sfntului Apostol Pavel, care zice: Dar a[ vrea ca voi s\ fi]i lipsi]i de grij\. Cel nensurat se ngrije[te de ale Domnului, cum s\-I plac\ Domnului, dar cel nsurat se ngrije[te de ale lumii, cum s\-i plac\ femeii, [i iat\-l mp\r]it.
190

IV, p. 27

98

{i femeia nem\ritat\, [i fecioara se ngrije[te de ale Domnului, ca s\ fie sfnt\ [i cu trupul [i cu duhul, dar cea m\ritat\ se ngrije[te de ale lumii, cum s\-i plac\ b\rbatului(I Corinteni 7, 32-34). * A nceput s\ frecventeze M\n\stirea Antim - [i comuniunea real\ creat\ ntre monahii [i mirenii de acolo, vie]uirea n acest mediu duhovnicesc l-a sus]inut [i stimulat n c\ut\rile sale.. * Un rol important pentru c\lug\ria lui Sandu Tudor l-a avut minunea dumnezeiasc\ prin care a sc\pat cu via]\, dup\ pr\bu[irea de la 2 000 de metri, cu avionul personal - chemnd Numele Domnului: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul. n timp ce era n c\dere, a f\cut o f\g\duin]\ Domnului: c\, dac\ scap\ cu via]\, se va c\lug\ri. {i Dumnezeu l-a ajutat. Atunci [i-a vndut tot ce avea - iar cea mai mare parte din banii ob]inu]i au fost folosi]i pentru lucr\rile de repara]ii de la M^n\stirea Antim (care fusese grav afectat\ de cutremurul din 1940). * Tot aici, n aceast\ sfnt\ m\n\stire, avea s\ se pecetluiasc\, prin binecuvntare, destinul s\u duhovnicesc. P\rintele Ioan cel Str\in, trimis de Dumnezeu pentru c\l\uzirea duhovniceasc\ a celor ce se reuniser\ la Antim sub semnul Rugului Aprins, l-a binecuvntat pe Sandu
99

Tudor ca fiu [i urma[ duhovnicesc al s\u - prin urmare, ca purt\tor [i transmi]\tor al Mo[tenirii Binecuvnt\rii. ntr-adev\r, dup\ ce p\rintele s\u a fost condamnat [i deportat n Rusia, Sandu Tudor a intrat ca frate n M^n\stirea Antim, n anul 1947. Condac I - Desp\timirea (Rug\ciunea transfiguratoare, Maica Domnului, ipostasul rug\ciunii) Cine este aceasta, ca zorile de luminoas\ [i curat\? Este mp\r\teasa rug\ciunii, este rug\ciunea ntrupat\. St\pn\ Porfirogenet\ [i Doamn\ a Dimine]ii, Logodnica Mngietorului, Preschimb\tor al vie]ii. Spre Tine noi alerg\m, ar[i, mistui]i de dor! Ia-ne [i pe noi p\rta[i ai Sfntului Munte Tabor, {i f\-te [i nou\ umbr\ [i rou\, Tu, adumbrirea de dar, s\-[i afle [i firea noastr\ nnoirea din z\mislirea de Har, Ca s\-]i strig\m cu toat\ f\ptura ntr-o deplin\ nchin\ciune: Bucur\-te, Mireas\, urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune!191 * Ca un prim rod al eliber\rii, bog\]ia de energie cu care era nzestrat [i-o canalizeaz\ acum c\tre slujirea Bisericii. Suflete[te m\ d\ruiesc noii vie]i cu o putere [i intensitate care-mi d\ bucurii nea[teptate [i m\ face alt om. Sunt plin de n\dejde c\ voi ajunge acum s\ pot realiza mai mult [i voi fi de folos semenilor [i mai ales celor care sunt n su191 I, p. 59

100

ferin]\. Cred c\ pot contribui cu succes la reu[ita restaur\rii ntregii Biserici [i a turlelor. Apoi [i la renovarea [i nzestrarea att a bibliotecii, ct [i a trapezei (sala de mese).192 * Dup\ cum rezult\ din ciornele scriitorului Sandu Tudor, n vara lui 1946 a nceput s\ lucreze la Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului cu IX condace, pe care-l va termina doi ani mai t^rziu si care avea s\ fie o culme, n Duh, a primei perioade a Rugului Aprins - anul 1948. {i tot Imnul Acatist ... avea s\ fie cununa celei de-a doua perioade a Rugului Aprins - anul 1958. (M\rturisind [i despre evolu]ia duhovniceasc\ a celui care, cu Harul lui Dumnezeu, l-a scris.) * P\rintele Andr Scrima l-a surprins pe P\rintele Agaton, imediat dup\ intrarea n via]a monahal\, scriind n Sfntul Altar. Nimic neobi[nuit - P\rintele gndea ([i se exprima) prin scris, fie chiar [i n Sfntul Altar. Neobi[nuit era, ns\, ceea ce scria: d\dea form\, sub chip de rug\ciune, noii sale st\ri, ncercnd parc\ s\ interiorizeze numele primit - Agaton - pe care l scria la persoana a treia.193 n acest fel se acorda cu noua sa persoan\ - identitate ... Peste doi ani, la 23 februarie 1950, monahul Agaton va fi hirotonit preot (Ieromonah) pentru Schitul Crasna Gorj, de c\tre .P.S. Firmilian, Arhiepiscop al Craiovei [i Mitropolit al Olteniei.

192 IV, p. 27 193

XII, p. 125

101

Imnul Acatist Icos VII (Adop]iunea [i zestrea duhovniceasc\) Preasfnt\, Pream\rit\, Preafrumoas\ Preabinecuvntat\ Mireas\! A Cerurilor toate mp\r\teas\! Tu e[ti Maica binevoitoare [i d\ruitoare a tuturor celor sfinte; Zestrea cea vie a bunelor haruri celor din taine, celor din Daruri, din odoare, din palme [i din cuvinte. E[ti Marea Predanie mbietoare [i mult str\lucitoare a toat\ Iconomia de binecuvnt\ri, ca un policandru cu [apte lumn\ri, naintea Marelui Tron Dumnezeiesc, pentru care to]i ngerii [i sfin]ii te pream\resc: Bucur\-te, binecuvntarea pascal\ a mplinirilor noi; Bucur\-te, virtute patriarhal\ n cre[tet pus\ peste noi; Bucur\-te, nfiere iscusit\ spre ndumnezeirea tuturor; Bucur\-te, scump\tate d\ruit\ cu atingerea de har cur\]itor; Bucur\-te, lumin\ miruit\ peste min]ile cele smerite; Bucur\-te, h\r\zire cumplit\ de puteri suflete[ti negr\ite; Bucur\-te, sporire viteaz\ ce se d\ inimilor ntemeiate; Bucur\-te, unire n cuget a tuturor Bisericilor mp\cate; Bucur\-te, safir al cerului, peste inima noastr\ picurat; Bucur\-te, bucurie nsufle]it\, ce ne dai lini[tea de sabat; Bucur\-te, Epitalam nve[nicit peste t\cerea de minune; Bucur\-te, Mireas\ urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune! 194
194 I, p. 68-69

102

* n anul 1950, Ieromonahul Agaton este arestat sub nvinuirea devenit\ pretext pentru acea dat\: fascist [i atitudine ostil\ guvernului [i noii ordini comuniste. Procesul s-a desf\[urat la Palatul de Justi]ie, n fa]a unui tribunal de tip nou, surd la m\rturiile evidente [i care aplica mecanic normele justi]iei populare comuniste. Preocuparea de c\petenie a acelui tribunal era trimiterea n justi]ie a unei cote de suspec]i dinainte stabilite, care era destinat\ lichid\rii. O umbr\ de ezitare a ap\rut n proces, n timpul ap\r\rii p\rintelui Agaton de c\tre avocatul s\u, care era evreu. Acesta a adus n instan]\ dou\ articole scrise de Sandu Tudor n anul 1936: Gorila cu casc\ [i masc\, unde scriitorul comenta agresiunea lui Mussolini mpotriva Etiopiei, [i Bestia blond\, bestia brun\, articol scris mpotriva lui Hitler [i a lui Mussolini. Tribunalul a fost silit s\ ia act de argumentele ap\r\rii. Sentin]a, ns\, a fost aceea[i: cinci ani de munc\ silnic\, inclusiv la Canalul Dun\re-Marea Neagr\. Eliberat dup\ aproape trei, f\r\ s\-[i fi pierdut pacea interioar\ [i ascu]imea cuvntului, p\rintele Agaton a revenit, n anul 1953, la M\n\stirea Neam], unde se afla str\mutat\ cea mai mare parte a ob[tii grupului Rugului Aprins, de la M^n\stirea Antim. Dup\ cteva luni, Ieromonahul Agaton va primi hirotesia de schimnic la M^n\stirea Sih\stria Neam]. P\rintele Arhimandrit Cleopa Ilie i-a citit rug\ciunile de la hirotesie. De aici nainte, P\rintele Agaton va purta numele de Ieroschimonahul Daniil. Analoga ntlnirilor Cel ce se vede pre sine are o bucurie mai mare dect dac\ ar vedea un nger. (Sfntul Grigore Sinaitul)
103

... {i cum veneam singur, nsingurat de adncime, iat\-m\ al\turi de mine cu str\inul pe care doream s\-l ntlnesc [i pe a c\rui umbr\ umblam, dar parc\ f\r\ s\-l mai r\nesc. Bun\ seara, prieten bun [i domnesc, intr\ la l\untru, cum se cuvine, ca s\ m\ bucur cum frngi sfnta pine. 195 26 nov.1957 Sih\stria Rar\u Ca s\ nu fie arestat de securitate, Ierodiaconul Antonie Pl\m\deal\, secretarul M\n\stirii Slatina - F\lticeni, s-a sf\tuit cu P\rintele Cleopa Ilie, stare]ul m\n\stirii, [i Ieroschimonahul Daniil Tudor a fost trimis stare] la M^n\stirea Rar\u pe data de 15 noiembrie 1953. Stih smerit Pe rpa rug\ciunii, urzit\ n uitare S\-]i afli marea schim\ a gndului c\lit. {i la un schit de vis, pe drumul ocolit Dintre dezgustul vie]ii [i binecuvntare. Cu ngerul t\u frate, la Locul cel sfin]it S-ajungi s\ hodine[ti n blnda r\suflare. {i s\-n]elegi n har ce-]i d\ spre dezlegare Cu pustinicesc ndemn, acest stih smerit.196 Mai 1955 Sih\stria Rar\u Aici, P\rintele Daniil avea s\ continue lucrarea Rugului (nceput\ la M\n\stirea Antim). Mai nti de toate,
195 IV, p. 63 196

IV, p. 51

104

c\utnd s\ mplineasc\ n sine Chipul cel pierdut al lui Dumnezeu. Via]a noastr\ n sine, spunea P\rintele, nu e dect o nvrednicire de a realiza omul l\untric.197 Apoi, pov\]uind [i crescnd fii duhovnice[ti. Dumnezeu ne-a creat s\ fim creatori - prin rug\ciune n sobornicie. Nu ne cunoa[tem dect n chip viu creator, crendu-ne pe noi n[ine [i crend [i pe al]ii.198 Aceast\ chemare sub]ire c\tre sfin]enie, acest dor dup\ mp\r\]ia Tat\lui Ceresc, l cheam\ s\-[i ia crucea [i s\ urmeze cu totul Mntuitorului Iisus Hristos, Mirelui Ceresc. P\rintele a r\stignit pe omul cel vechi, nvrednicindu-se de na[terea cea de-a doua. Geo Bogza spunea c\ l-a ntlnit pe Sandu Tudor la Biblioteca Academiei, unde studia. Avea pe um\r o traist\ de pnz\, ]\r\neasc\. I-a l\sat impresia unui om mndru [i plin de toate. A fost foarte surprins cnd a aflat c\ este c\lug\rit [i stare] la M^n\stirea Rar\u. Ceea ce nu n]eleg oamenii de cultur\ lume[ti este faptul c\ darul dumnezeiesc care lucreaz\ n inima celor chema]i la monahism transfigureaz\ omul, l face s\ simt\, nc\ din aceast\ via]\, bucuria, pacea, lumina [i dragostea dumnezeiasc\. Anahoree Hai s\ ne mp\ciuim, Fra]i ai Crucii s\ ne prindem. Toat\ agoniseala [i dulcea]a s\ ne-o vindem, numai ca s\ pornim: La nendemnata [i nea[teptata c\l\torie, f\r\ ]int\ fireasc\, dincolo de orice bucurie. Glodurile toate ale p\mntului s\ strivim sub t\lpile astea ale noastre.
197 VII, p. 105 198

VII, p. 105

105

Mai departe dect zarea n\dejdii albastre, peste cte margini de lume, f\r\ ntoarcere [i f\r\ urme, [i a[a s\ tot str\batem, s\ ne chinuim, s\ ne zbatem. Dar, mai ales, cu rvn\ s\ ne r\t\cim. Numai a[a, pentru nimic anume. Numai pentru nimb, dar f\r\ faim\, f\r\ nume. Pentru lumina cea neapropiat\, pentru inima noastr\ tare uitat\. Dincolo de a[teptare, dincolo de bun\tate, dincolo de aflare, dincolo de mierea cea alb\ din lun\, dincolo de-a visului fermecat\ furtun\. Numai cu traista p\roas\, bta noduroas\ de p\r [i ciobota spart\ [i ntoars\ de c\utarea neajunsului Adev\r. Umblnd pe sfrcurile singur\t\]ii, c\tre pierduta cale a Domnului, la n\l]imea mor]ii [i a somnului. F\r\ amintiri, f\r\ gnduri, f\r\ plngeri. Prin urciunea cea mai uscat\ a pustiet\]ii, prin care arar [i r\zle] se strecoar\ numai [oprle sau doar ngeri ce nu se mai v\d a doua oar\. {i acolo, la r\spntia spulber\rilor ajun[i, ne vom face pre noi ai Nev\zutului supu[i Azvrlind [i toat\ ging\[ia, [i chiar [i ce pare bun [i frumos. Adev\ra]i anahore]i ai lui Hristos larg mbr\]i[nd nemernicia, nu doar\ pentru vreo iubire, ci pentru ce e hd, de scandal, de oropsire, cu aceea[i neostenit\ ndrjire ca a tuturor lepro[ilor sfin]i
106

c\rora [i noi, hai s\ le urm\m spre mntuire ca unor P\rin]i.199 22 dec.1953 Sih\stria Rar\u Dup\ cum spunea Gheron Iosif ntr-o scrisoare c\tre un fiu duhovnicesc: Adev\ratul c\lug\r este rod al Duhului Sfnt. Monahul nu este acela pe care l ntlne[ti tu [i despre care auzi vorbindu-se cuvinte f\r\ rodire.200 C\lug\rii cei adev\ra]i, spunea P\rintele Daniil, au, ca [i copiii, o alt\ via]\, numai a lor, dar cu totul diferit\ dect cea pe care ne-am obi[nuit s\ le-o presupunem obi[nuit. Au o lume a lor, pe care nu o dest\inuiesc nim\nui. Nici chiar lor n[i[i, necum altora din afar\ [i, mai ales, celor din Lume. Nu att din cine [tie ce duh arcan (de t\inuire - n. Ed.), ci pur [i simplu pentru c\ nu pot s\ o fac\ (...), nu simt nevoia s\ o fac\. Ca [i copiii, via]a lor adev\rat\, mult mai puternic\ [i mai adnc\ dect am b\nui, o feresc, o smeresc (...), poate [i din teama, din instinctul de a nu se trezi c\ li se calc\ n picioare partea cea mai bun\, ging\[ia cea mai deosebit\ a sufletului lor, (...), din sfiala de a nu li se d\rma [i nelegiui Sfnta Vraj\ pe care o p\zesc cu grij\ n inima lor, la loc ferit. ... (...) lumea aceasta a lor, mai aproape de lumea copiilor dect a noastr\, e cu totul alt\ lume, f\r\ nici un fel de asem\nare cu cealalt\ a noastr\. ... Precum copilul, c\lug\rul [i potrive[te [i rnduie[te lumea min]ii [i sufletului lui dincolo de m\surile care ne sunt nou\ obi[nuite. Mai mult nc\, n contrast total cu ceea ce e afar\ [i l leag\ la a[a de banala, vulgara [i hda realitate, la care e p\rta[ [i n contrast total cu ceea ce el nsu[i, ca fiin]\, ca nf\]i[are [i ca posibilitate personal\, mparte.
199 IV, p. 48-49 200

XVII, p. 36

107

..... Via]a aceasta a robului duhovnicesc (...) nu are ce face cu lucidit\]ile noastre intelectuale, iar materialitatea lumii de afar\, cnd nu e t\g\duit\ de el ca ntrupare a p\catului, a dezam\girii lui [i a scrbei, i sluje[te chiar ea, a[a cum este, fie [i s\r\c\cioas\ [i spart\, drept un v\l sub care s\ se ascund\, s\ se umileasc\, s\ se nesocoteasc\ pe sine.201 Icoan\ triptic\ 1 Acum sfntul are un trup limpezit, pe ndelete a aschiteului l\murit prin prefacerile harice ncete ale bunei sfintei Agapii. Acum sfntul e n chip nen[elat diamant de cuget des]\rmurit [i totu[i bine nscris, m\surat, n armonia Sfintei Sofii. 2 Acum fiin]a lui toat\-i de s\rb\toare [i geometria harurilor date l c\l\uze[te, cu muzicala-i bun\tate, din centru, din miez, din inim\. Ca un str\veziu [i preal\untric soare pa[nic, la o str\danie minim\, bogata-mplinirilor ploaie n ritmurile-i blnd rnduitoare, l lucreaz\ din polen de v\paie [i-i n]elep]e[te la am\runt, ct se poate toat\ urzirea f\pturii lui n floare. 3 Lini[tea Luminii nenserate obrazul i lumineaz\ mp\r\te[te, alungindu-i linia lin.
201

IV, p. 124-125

108

{i Mintea se ncununeaz\ dumnezeie[te cu inel de nimb matutin. Iar prin Num\rul de aur se rostuie[te [i cuviincioasa sufletului hain\, dup\ nalt canon bizantin. Pe cnd c\mara lui cea de tain\ cu mir [i cu limb de-n]elepciune curat se binecuvnteaz\ n crucea de bolt\ a frun]ii. Numai a[a, ca sfntul s\ se adune, s\ rvneasc\ [i deplin s\ r\sune din cea mai des\vr[it\ paz\ a ntlnirii, a Logodirii [i a Nun]ii.202 25 decembrie 1956, Sih\stria Rar\ului

202 IV, p. 54-55

109

Capitolul VI Stare] al Sfintei M^n\stiri Rar\u


Intrnd n monahism de dou\ ori, prima dat\, pe poarta mai larg\, ca monahul Agaton [i apoi pe poarta mai strmt\, ca Ieroschimonah, schimbndu-i-se numele n Daniil, Sandu Tudor s-a mistuit pe sine ntr-un urcu[ al nduhovnicirii, nvingndu-[i limitele, transfigurndu-le, ajungnd la Schitul Rar\u, poate cel mai aproape de inima lui Dumnezeu [i luminnd de aici, prin candela f\pturii sale, pn\ departe, spre ungherele ]\rii.203 Psalm Cu buze groase de tin\ sufletul meu soarbe lumin\ [i m\nnc de pe cer luceferi somnoro[i cu ochii uimi]i [i umbro[i. Sunt r\sun\tor ca o vioar\ la glasul izvoarelor ce m\-mpresoar\. {i ca un trandafir de n\miaz\ m\ bucur de rou\ [i de raz\. Nem\rginirea [i zarea de sine se doresc [i cnt\ n mine. Plutesc pe plin\tatea ce nu poate s\ ncap\, ca o frunz\ picat\ pe ap\. Cu team\ tainic\ t\cerea m\ spnzur\ peste arcul inimii cu prea blnd\ m\sur\. {i de ascult peste mine st\ruitor la r\d\cina gndului viitor, v\d lumea de dincolo cum m\ biruie[te,
203 P.C. Gheorghe Calciu Dumitreasa, n Buletinul Parohiei Holy Cross Romanian Orthodox

Church, S.U.A., nr.11, nov., 2001

110

form\ str\vezie ce n mine se-nnoie[te. [i din dulcea]a adev\rului mpresurat alerg peste h\]i[uri ca cerbul nenduplecat. Beau la l\untru [i nsetez n afar\ aflu n duh [i caut peste ]ar\, peste toate vrstele m\ risipesc [i m\ adun [i nu mai [tiu de-s n]elept sau nebun. A[ vrea s\ zbor ca neprih\nitul porumb [i s\ ascund sub c\ma[\ aripile de plumb.204 ntre anii 1952-1953, P\rintele Daniil Tudor pustnicea pe muntele Sihla, lng\ o bisericu]\ mic\ de lemn, n condi]ii grele: Nu avea dect dou\ c\m\ru]e care erau aproape nenc\lzite. Soba nu prea mergea. Nu avea nimeni grij\ s\-i dea de mncare.205 Eu credeam n voca]ia monahal\ [i n sinceritatea lui, dar ceilal]i dimprejur, care l cunoscuser\ ca ziarist, credeau mai greu, spune I.P.S. Antonie, c\ruia P\rintele Daniil i-a fost na[ de c\lug\rie. Ca s\ nu fie arestat de securitate, Ierodiaconul Antonie Pl\m\deal\, care era secretarul M^n\stirii Slatina - F\lticeni, s-a sf\tuit cu P\rintele Cleopa, stare]ul M^n\stirii, care avea n jurisdic]ie [i Schitul Rar\u [i, cu mari eforturi, au ob]inut aprobarea [i binecuvntarea ca Ieroschimonahul Daniil Tudor s\ fie numit Stare] la Schitul Rar\u. A[adar, P\rintele Daniil Tudor a fost instalat, cu destule dificult\]i, stare] la Schitul Rar\u, pe data de 15 noiembrie 1953. Acolo era un loc mai lini[tit [i retras, unde putea s\-[i duc\ c\r]ile [i avea mai mult\ lini[te s\ se roage, s\ citeasc\ [i s\ scrie. Aici, n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului, P\rintele Daniil a scris ultima [i cea mai frumoas\ variant\ a Imnului Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului.
204 IV, p. 39 205

XIX, p. 83

111

Pietrele Doamnei - Muntele Rar\u

Tu e[ti Amma mp\r\teasc\ a sufletului meu. Odihne[te-m\ sub ad\postul Chipului T\u; ca sub privirile Tale de auriu c\rbune s\ ard [i eu nemistuit, din pl\mada arcanei de negr\it a tr\irii de rug\ciune. {i dintru inelul T\u de r\coare, Izvorule pecetluit, din nou, mereu, s\ mi pot mprosp\ta cu unda harului T\u de nelipsit, marea pace a odihnei s\lt\toare. {i m\ ncinge sfnt\ Amma a[a cu veselia cea vie a biruin]ei ca nv\p\iat s\ pot cnta din toat\ isihia cuno[tin]ei: Aliluia!206
206 III, p. 53

112

La Rar\u, citea zi [i noapte. Citea permanent, chiar [i n Sfntul Altar, n timp ce slujea Sfnta Liturghie. La predic\, ie[ea cu cartea pe care o citea atunci [i ncepea s\ o comenteze. La un moment dat vorbea o jum\tate de or\, o or\, o or\ [i jum\tate. () Pn\ la urm\, ncepea s\ mu[te, s\ strige [i s\ plng\. }\ranii bucovineni, ]\r\ncile st\teau ct st\teau, oboseau, se a[ezau n genunchi, ca s\ se mai odihneasc\, dup\ aceea oboseau [i genunchii, [i atunci se a[ezau pe [ezut, a[a, pur [i simplu, mai ales femeile, iar el continua s\ predice. F\cea foarte des apeluri la sentimente. De pild\, i veneu lui n gnd nevoin]ele unui sfnt. ncepea s\ vorbeasc\ despre nevoin]ele sfntului acela, ncepea s\ plng\. El tr\ia evenimentul cu el, de[i nimeni nu pricepea nimic. Plngea el, plngeau [i ei. Se r\stea, d\dea napoi, iar se r\stea, iar d\dea napoi. Nenoroci]ilor, p\c\to[ilor, Dostoievski a spus, a[a [i a[a. C\ erau p\c\to[i [i nenoroci]i era adev\rat, [i to]i l n]elegeau. n felul acesta i atr\gea, [i atr\gea foarte mult\ lume dintre pelerinii care veneau la schit. () Ce m\ intereseaz\, dac\ nu m-au n]eles. Ai v\zut cum plngeau? () Mai apoi, () devenise foarte c\utat ca duhovnic. Venea mult\ lume la el s\ se spovedeasc\. Acesta nseamn\ foarte mult lucru!207 Prin schiturile prin care a umblat a fost un duhovnic bun. C\utat. }ine]i cont! Restul este, de multe ori, spovedanie de rutin\. Spune: ti, ti, ti, la, la, la, am f\cut cutare [i cutare, Bun, poftim la mp\rt\[anie. Asta-i ap\ de ploaie, nu e spovedanie. () adic\ discu]ie, analiz\, pricepere a ceea ce putea fi p\cat.208 Ct de bun duhovnic a fost Ieroschimonahul Daniil Tudor putem deduce [i din faptul c\ majoritatea ucenicilor s\i de la M\n\stirea Rar\u, unde a fost stare] numai patru ani, au ajuns, la rndul lor, stare]i: fratele Grigore Halciuc Arhim. Grigorie Halciuc, stare] al M^n\stirii
207 XIX.,p.88-89 208

XIX,p.98

113

Sfntul Ioan cel Nou, Suceava; fratele Ilarion Neagoe Arhim. Ioan Neagoe, stare] al Mn\stirii Sih\stria Rar\u; monahul Paulin Lecca Arhim. Paulin Lecca, stare] la M^n\stirea Arnota, [i exarh; fratele Gheorghe P\duraru Protos. Elefterie P\duraru, stare] la M^n\stirea Lipova Bac\u, duhovnic la M^n\stirea Neam], fratele Costic\ Tudor Arhim. Pamvo Tudor, econom la M^n\stirea Bogdana R\d\u]i. De asemenea, P\rintele Daniil Tudor a fost na[ de c\lug\rie al .P.S. Mitropolit Antonie Pl\m\deal\, al Arhim. Andr Scrima, al Ieroschim. Nil Doroban]u [i al Arhim. Victorin Oanele Stare] la M^n\stirea Sih\stria Neam]. P\rintele Daniil Tudor, nainte de a fi pov\]uitor altora, a tr\it nsu[i sfin]ia sa dup\ pilda Sfin]ilor P\rin]i pe care i-a l\udat n scrierile sale. P\rintele stare] Daniil, cnd slujea, Duminica, Sfnta Liturghie, avea lacrimi n ochi. Se ruga mult lui Dumnezeu [i nu se gr\bea la rug\ciune. To]i cuno[teau darurile lui Dumnezeu care lucrau prin Prea Cuviu[ia Sa. (Din relatarea fratelui Cr\ciun, ucenic al P\rintelui Daniil). Despre P\rintele Daniil, cei care [i-l amintesc bine spun cuvinte ca: tumultuos, dificil, impetuos, om n ncle[tare duhovniceasc\, convulsiv, [uvoi temperamental, om cu o prodigioas\ sim]ire de tain\ [i cu o gndire din afara normelor obi[nuite culturalizante [i estetizante.209 P\rintele Arhimandrit Paulin Lecca scrie c\ P\rintele Daniil Tudor, fiind stare] la M\n\stirea Rar\u, pl\nuia s\ zideasc\ o m\n\stire mare, care s\ fie ca un centru isihast, unde s\ se studieze [i s\ se practice Rug\ciunea lui Iisus , ceea ce ini]iase deja la Bucure[ti, n cadrul Rugului Aprins.210 Bine este, de mplinirea mntuirii, omul s\-[i agoniseasc\ nger nv\]\tor spre nnoirea min]ii [i a firii, cu toiag nalt ndrept\tor.
209 XIX,p.21 210

XIX,p.21

114

Pentru aceasta, Cuvioase P\rinte, spre st\re]ia sfin]eniei tale blagoslovite noi, cei goi de via]\ nduhovnicit\, fl\mnzi de mplinire ndumnezeit\, spre tine venim cu ramura celor mai aprinse cuvinte dasc\l s\ te dobndim. Pentru care, cu strigare nmul]it\ din prinos de chemare nesfr[it\, ]ie ne smerim: Bucur\-te, stare] pilduitor, n vitejia nev\zutului r\zboi Bucur\-te, dreptar deslu[itor al des\vr[irii adormite n noi Bucur\-te, minte nnoitoare c\tre stadia omului de la nceput Bucur\-te, ochi de ndrumare c\tre Raiul l\untric pierdut Bucur\-te, agerime nvrednicit\ de toate treptele darului Bucur\-te, inim\ srguit\ la toate arderile harului Bucur\-te, grabnic ajut\tor al celor ce din rvn\ nesocotit\ s-au n[elat Bucur\-te, vrednic desleg\tor al ispitelor noastre de p\cat Bucur\-te, mngietor potrivit la seceta [i s\r\cia sufleteasc\ Bucur\-te, pov\]uitor fericit n m\iestria [i [tiin]a cereasc\ Bucur\-te, dasc\l de trezie, nebiruit de vreo evlavie bolnav\ Bucur\-te, P\rinte Calinic, dumnezeiesc Arhiereu [i Avv\!211
211 II, p. 74-75

115

Mn\stirea Rar\u

M\rturiile Arhimandritului Ioan Neagoe despre P\rintele Daniil Tudor Cnd l-am cunoscut eu, m\rturise[te Arhim. Ioan Larion Neagoe,212 stare]ul M^n\stirii Sih\stria Rar\ului, ucenic al p\rintelui Daniil pe vremea cnd era stare] la Rar\u, p\rintele Daniil avea peste [aizeci de ani [i, chiar dac\ avea, a[a, ca mine, barba alb\, p\rul alb, era un b\rbat foarte frumos, puternic ca un fl\c\u de dou\zeci de ani, ro[covan la fa]\, cu fruntea mereu ridicat\, ochii c\prui [i p\trunz\tori, parc\ de-o severitate nerostit\. Cnd se uita la tine, te sim]eai mic [i p\c\tos. Auzisem c\ avea o cultur\ de savant n multe domenii de la filosofie, pictur\ [i teologie pn\ la cele mai riguroase [tiin]e c\ jos, n lume, avea ca prieteni mini[tri, generali, scriitori, profesori universitari [i, deseori, to]i ace[tia se temeau s\ deschid\ gura n fa]a lui, c\ci era un partener foarte incomod de discu]ii, care te eclipsa cu [tiin]a lui, un om aprig, necru]\tor cu diletan]ii, cu cei neinforma]i, dar [i cu cei care nu-i mp\rt\[eau p\rerile. Aici, ns\, n mn\stire, devenea cu totul alt om. nc\ de cnd l-am v\zut prima dat\, parc\ o voce mi-a [optit a[a, la ureche, c\ am n fa]\ un om ce212

Frate la Mn\stirea Rar\u ntre anii 1954-1958

116

resc. V\ m\rturisesc c\, adesea, privindu-l, mi venea s\ m\ aplec s\ s\rut urma pe care piciorul lui o l\sa pe p\mnt. Parc\ plutea printre noi, t\cut [i interiorizat, nu era deloc vorb\re] [i t\ios, ca n cercurile lui de intelectuali. Tr\ia retras, era un monah a[a-zis de chilie, toat\ noaptea la fereastra od\i]ei sale vedeam lumin\. Dac\ dormea o or\dou\ pe noapte, dar nici \sta nu putea fi numit somn. Avea mereu Rug\ciunea lui Iisus n suflet [i un om care are aceast\ rug\ciune n suflet dobnde[te trezvia! A[adar, chiar [i atunci cnd dormea, p\rintele era treaz, avea trezvie, era v\z\tor cu duhul. Uneori, cnd ne ncercau ispitele eram atunci doisprezece vie]uitori la Mn\stirea Rar\u veneam noaptea c\tre chilia lui, umblam descul]i [i c\lcam pe iarb\, picioarele noastre nu puteau face nici un zgomot, el era dincolo de u[a dubl\, cu fereastra n partea cealalt\, ns\ cnd ajungeam aproape, auzeam glasul lui din\untru, care ne striga: Ce-i, frate Ioane? Ce-i, fiule?. Ne sim]ea n duh c\ venim, ie[ea n prag [i ne zmbea. Chilia lui era s\r\c\cioas\, cu un pat tare, c\lug\resc, o mas\ de lucru [i un scaun, iar de jurmprejur numai c\r]i, peste 6 000 de volume, multe dintre ele c\r]i rare, alese pe sprncean\, din vasta sa bibliotec\ de la Bucure[ti. Avea mare evlavie la Sfntul Ioan Bogoslovul, purta cu el mereu [i o veche icoan\ a Rugului Aprins (). {tia mai multe limbi str\ine la perfec]ie, toat\ noaptea se ruga, citea enorm [i scria, scria permanent. () Cnd intra n biseric\, pur [i simplu se schimba atmosfera. V\ spun, de multe ori l vedeam p\[ind n pridvor [i deodat\ sim]eam cum aerul din\untru se nc\lze[te. Cntnd n altar, glasul lui ne ]inea de foame, de frig [i de sete. Era un aprig postitor [i rug\tor, un stare] care ]inea cu str\[nicie adev\ratele rnduieli ale unei chinovii ortodoxe. De pild\, noi, fra]ii, trebuia s\ cerem binecuvntare ca s\ putem mnca fragi de pe munte, iar n duminici, chiar dac\ mncam fragi sau zmeur\ prin p\duri, n-aveam voie s\ aducem nici o bobi]\ n mn\stire, ca s\ nu facem
117

ispit\. {tiam c\ p\rintele Daniil a stat trei ani sihastru la Rpa lui Coroi, n mun]ii Sihla, undeva, pe lng\ Mn\stirea Sih\stria Neam]ului, p\strnd jur\mntul t\cerii, mncnd numai o dat\-n s\pt\mn\ ciuperci crude. Aici, pe Rar\u, mnca de dou\ ori n s\pt\mn\, doar smb\ta [i duminica. Att! Cinci zile pe s\pt\mn\ nu mnca, se ruga nencetat, ]inea toate slujbele [i predica dup\ fiecare slujb\. Mai mult, la ceasurile mesei venea de fiecare dat\ n trapez\, ne privea pe noi cum mncam, chiar dac\ el nu lua nici o f\rmitur\. n timpul fiec\rei mese, un frate citea din Cartea Sfnt\, din Vie]ile Sfin]ilor, Pateric, Zbornic sau o anumit\ rug\ciune, apoi mncam n t\cere, iar la sfr[it, P\rintele Daniil ne explica, f\cea comentarii, mpreun\ cu toat\ ob[tea, pe marginea celor citite. Vorba i era blnd\ dar hot\rt\, n fa]a noastr\ nu rostea o vorb\ mai mult dec^t se cuvenea. Impulsiv era doar cu ateii, cu cei care voiau s\-i tulbure via]a nchinat\ lui Hristos.213 Marea min]ii m\iestrie heruvic\ o rvnesc, Ca destoinic omului meu l\untric s\-i iscusesc Inelul clar din cle[tarul cugetului ascu]it, La aur de vis [i sim]ire curat\ rostuit. Capetele de cruce ale f\pturii unite {i rotund gndului ntors n sine p\suite. {i cum ]i sunt nv\]\cel n arta pustniceasc\ Pentru tine, Sfnt Ioane, Domnul s\ binevoiasc\ S\-mi pun\ n toarta inelului anume lucrat Alba nestimat\ ce-I poart\ numele: Minunat Ce nu se poate ceti, f\r\ numai de primitor, Din fiecare f\cnd un de-Dumnezeu-purt\tor. {i-mpodobit a[a a te l\uda s\ vin [i eu, Binerostind ca un nemincinos ucenic al t\u: Bucur\-te, prin care ne nsu[im paradoxele u[urin]ei Bucur\-te, c\ zvrlim u[urin]a ca frupt din pomul cuno[tin]ei
213

XXII, p.

118

Bucur\-te, prin care primim d\ruirea de sine ca un toiag Bucur\-te, c\ lep\d\m d\ruirea de sine, c\-i iadului prag Bucur\-te, prin care destoinicim obiceiul, drept bun sfin]itor Bucur\-te, c\ ne dezb\r\m de obiceiul cel ndobitocitor Bucur\-te, prin care zidim ne[tiin]a n cele vinovate Bucur\-te, c\ nimicim ne[tiin]a, c\-i fntn\ de p\cate Bucur\-te, prin care ne ntemeiem mai tari pe piatra credin]ei Bucur\-te, c\ ucidem mpietrirea c\ i pieirea fiin]ei Bucur\-te, c\ f\r\ voia lui ne d\ folos [i duhul pierz\rii Bucur\-te, Sfinte Ioane Bogoslovul, P\rinte al Binecuvnt\rii!214 mi amintesc, de pild\, diminea]a cnd am p\[it ntia oar\ pe poarta mn\stirii, ne[tiutor n cele biserice[ti, ]innd n mn\ o valijoar\ ost\[easc\ din lemn [i, dup\ c]iva pa[i, am r\mas a[a, ncremenit, n\ucit de cele pe care le vedeam. n curtea aceea se sim]ea un nenchipuit duh de pace! Un duh de pace, da, o rnduial\ sfnt\, statornicit\ de crmuitorul ob[tii. Vedeam c\lug\ri tineri, cu metaniile n mn\, t\cu]i [i senini precum sfin]ii; cnd se ntlneau doi fra]i prin curtea mn\stirii, puneau metanie unul n fa]a celuilalt de fiecare dat\, [i ziceau blagoslovi]i, cu a[a o evlavie [i respect, nct m\ gndeam c\ numai n Rai oamenii se pot n]elege att de bine unii cu al]ii. n r\stimpuri, fra]ii se opreau din muncit, se puneau n genunchi [i se rugau chiar acolo, sub cerul liber. Aveam s\ aflu c\ asta e una din ascult\rile date de stare]: n mn\stirea de la Rar\u nu se muncea niciodat\ o or\ nentrerupt\. O jum\tate de or\ munceai, o jum\tate de or\ trebuia s\ cite[ti sau s\ te rogi. (subl. Ed.) Fiecare c\lug\r avea m\t\niile la bru [i o tr\istu]\ din ln\, pus\ pe dup\ cap, piezi[, n care obligatoriu purta o carte de rug\ciuni. i vedeai chiar [i pe monahii ciobani n vrf de munte, ngenunchia]i ntre oi, cu palmele ncle[tate de rug\. A[a umbla [i stare]ul, mbr\cat modest, ca un simplu monah. Rug\ciune, rug\ciune, rug\ciune nentrerupt\, \sta era singurul lui ndemn.
214 II, p. 56

119

{i pe numele Domnului meu cu glas de foc mi s-a dat S\-l duc n dar lui Dumnezeu, nger de mare sfat. {i-n roata rostirii curate Cerul ne va purta Spre aminul aminurilor toate: Aliluia!215 Numele Domnului, apriga doririi chemare, dar Numele Domnului de Slav\, cine l are? Alb c\l\re] cu arc, pe cal alb, este numele S\u. Domnul l d\ cui voie[te ca un tare Dumnezeu.216 Eu am trecut n via]a mea pe la multe mn\stiri, dar a[a o pace nu am aflat nic\ieri, nici pe departe. Despre sine, stare]ul vorbea foarte pu]in, [i asta numai atunci cnd experien]ele sale de via]\ ne-ar fi putut fi de folos nou\, c\lug\rilor. De pild\, atunci cnd ne nv\]a cum trebuie s\ ne rug\m [i ce nseamn\ Rug\ciunea inimii, amintea adesea despre puternica lui experien]\ mistic\ pe care a tr\it-o la muntele Athos, acolo unde via]a i se schimbase pe de-a-ntregul. () [i ne ntrebam cu uimire cum se poate ca el s\ fie sfntul din fa]a noastr\, dac\ e omene[te posibil ca un muritor s\-[i schimbe att de radical destinul. Ieroschimonahul Daniil era un om cu totul deosebit, cu o activitate cultural\ nemantlnit\ la vremea lui [i care a renun]at total la via]a aceasta [i s-a dedicat credin]ei. Un colos religios pentru Biserica noastr\ [i pentru na]iunea noastr\ romneasc\. Nu avea n mintea lui dect numai pe Dumnezeu. Nu se gndea nici la politic\, nici la via]a social\ Permanent se ocupa cu rug\ciunea, permanent scria, permanent citea. De cte ori te duceai la el noaptea, [i la ora unu [i la ora dou\ [i la ora patru, era treaz, avea trezvia duhovniceasc\. {tia tot ce se ntmpl\ n m^n\stire. A scris Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, care este o bog\]ie moral-religioas\ [i, n compara]ie cu alte
215 II, p. 55 216

II, p. 57

120

Acatiste, e de o spiritualitate suprem\ [i de o frumuse]e deosebit\. Este un Acatist cu adev\rat duhovnicesc care e nchinat Maicii Domnului [i aduce mult folos celor care l citesc. P\rintele Daniil Tudor era n m^n\stire ca un tat\, iar lumea l cinstea n chip deosebit. Era un duhovnic care asemenea Sfntului Ioan Botez\torul, nu cru]a cu cuvntul pe nimeni, l ndrepta [i propov\duia adev\rul. Mergea la Bucure[ti, unde avea mai mul]i studen]i pe care i nv\]a credin]a ortodox\ [i Rug\ciunea lui Iisus. A fost arestat pentru c\ era un lupt\tor nenvins mpotriva ateismului. Comitetul Central trimitea la M^n\stirea Rar\u fel de fel de oameni [colariza]i special n ateism ca s\-l combat\. Iar Sfin]ia Sa nu numai c\ i contrazicea, dar i [i convertea. Mai nti discuta cu ei din punct de vedere social, moral [i religios, iar apoi spiritual. Dup\ o perioad\ de timp de discu]ii, ateii se converteau la credin]\. Mergeau n Biseric\ [i [i f\ceau cruce n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni, s\rutau Icoana [i se rugau. Cnd vroiau s\ plece din m^n\stire [i ajungeau la poart\, mai f\ceau cteva cruci, se nchinau [i dup\ aceea plecau. Cnd au v\zut comuni[tii c\ nu au nici un activist care s\-l poat\ combate, au decis ca s\-l aresteze, s\-l scoat\ din activitatea moral-religioas\ a Bisericii.() Ob[tea m^n\stirii o conducea complet spiritual. La Biseric\ era prezent permanent, mncarea lui o [tia numai Dumnezeu (smb\ta [i duminica mnca la trapez\, o dat\ n zi, n rest nu-l vedea nimeni mncnd). n restul zilelor, pe cnd noi mncam, ne citea citea din Vie]ile Sfin]ilor [i Sfin]ii P\rin]i [i ne spunea cte un cuvnt duhovnicesc pentru consolidarea vie]ii moral-religioase [i a credin]ei. Noi eram pe atunci ncep\tori, iar P\rintele ne f\cea pentru prima dat\ cunoscut\ via]a pustnicilor, a cuvio[ilor [i a mucenicilor care s-au jertfit pentru Iisus Hristos.217
217

XXIII, p.

121

V\ nchipui]i, deci, cum era la Mn\stirea Rar\u, ce fel de M^n\stire era, care avea ntre zidurile ei aceste dou\ nepre]uite comori: Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului [i omul Ceresc numit Daniil Tudor. Fiecare din fra]ii m^n\stirii am fost p\rta[i la minunile s\vr[ite de Dumnezeu prin P\rintele Stare] Daniil Tudor, prin rug\ciunile f\cute n fa]a Icoanei Sfinte. Se petreceau minuni mari, dar cu care aproape ne obi[nuisem, fiindc\ nu exista rug\ciune adev\rat\ care s\ nu se mplineasc\. }in minte, de plid\, c\ odat\ nu aveam la m^n\stire ce s\ mnc\m. Nimic, nici m\car f\in\. Dup\ dou\ s\pt\mni, Stare]ul ne spune: Nu v\ ngrijora]i, fra]ilor! Haide]i s-o rug\m pe Maica Domnului {i am f\cut slujb\ [i P\rintele Daniil a stat n genunchi naintea Icoanei [i, cum s-au terminat cnt\rile, am v\zut cu to]ii la poart\ o c\ru]\ venit\ din satul Chiril, nc\rcat\ cu f\in\, cartofi, fasole, ulei, zah\r, cu de toate. Minuni de acest fel au fost multe. Ne sim]eam mereu ocroti]i de acest bun P\rinte al nostru, de Icoana f\c\toare de minuni din Biseric\. () Stare]ul Daniil ne salva de la r\t\ciri, ne salva de la moarte.218 M\rturia protosinghelului Elefterie P\duraru despre P\rintele Daniil Tudor n anul 1954, pe cnd aveam 16 ani, am vizitat pentru prima dat\ Schitul Rar\u. Era o perioad\ deosebit de grea, foarte mul]i oameni fiind prigoni]i de securitate. La Schitul Rar\u am avut binecuvntata ocazie s\-l cunosc pe Ieroschim. Daniil Tudor, o mare pesonalitate a Bisericii Ortodoxe Romne, un tr\itor deosebit, un mare predicator [i un dasc\l plin de har dumnezeiesc. Nu pot uita nici acum dragostea cu care m-a primit P\rintele Daniil. Mi-a fost ca un tat\. Cu el am f\cut primii pa[i spre monahism.
218

XXII, p. 19

122

Am cunoscut atunci, la M^n\stirea Rar\u, oameni deosebi]i: P\rintele Paulin Lecca viitor exarh [i stare], fratele Grigore Halciuc viitor stare] la M^n\stirea Sfntul Ioan cel Nou de la Suceava, fratele Ioan Neagoe viitor stare] la M^n\stirea Sih\stria Rar\u, Ierom. Ianuarie, fratele Costic\ Tudor viitor econom la Mn\stirea Bogdana, fr. Nicolae Rnduiala m\n\stirii era asem\n\toare cu cea din Sfntul Munte Athos. Utrenia la miezul nop]ii (ora 23,30), iar Sfnta Liturghie aproape zilnic. P\rintele Ianuarie Lupu]uc, care era preot, l ajuta pe Stare]ul Daniil la treburile gospod\re[ti [i slujeau mpreun\, Duminica [i-n s\rb\tori, Sfnta Liturghie. Duminica [i-n s\rb\tori veneau la Sfnta Liturghie treizeci-patruzeci de oameni, pe jos sau cu c\ru]ele. Cei mai mul]i erau din Chiril, din Cmpulung-Moldovenesc [i din Stulpicani. n acea perioad\ era n satul Chiril un mirean, mo[ Ion Amarie, care avea un cuptor de var [i ne ajuta foarte mult cu bani, alimente [i materiale de construc]ie. Dup\ ce Schitul a fost nchis, n anul 1958, mo[ Ion Amarie s-a luptat foarte mult ca s\-l redeschid\. Acest lucru s-a petrecut n anul 1968, n ziua de 29 iunie (Sfin]ii Apostoli Petru [i Pavel). Canonul c\lug\resc era cel obi[nuit, pentru c\ cel mai greu canon l ducea p\rintele Daniil Tudor. P\rintele Daniil Tudor era un tr\itor [i un c\rturar deosebit. Era blnd prin felul de a fi [i prin modul n care vorbea cu fra]ii, iar fra]ii l iubeau [i aveau un respect deosebit pentru el. Era o dragoste deosebit\ ntre fra]i, care pe mine m-a mi[cat profund [i m-a legat de Rar\u. P\rintele Daniil era un mare postitor [i rug\tor. Lunea, miercurea [i vinerea, o mare parte din vie]uitorii Schitului Rar\u posteau toat\ ziua. n prima s\pt\mn\ a Postului Mare se ]inea post negru, de duminic\ seara p\n miercuri la prnz, apoi se postea pn\ smb\t\ la prnz. Smb\ta se d\deau dou\ mese. Aceea[i rnduial\ se ]inea [i n S\pt\mna Patimilor. Era mult\ nevoin]\ [i rug\ciune.
123

Rug\ciunile se f\ceau cu mult\ r\bdare [i evlavie, P\rintele Daniil neaccept^nd s\ le facem n grab\ sau s\ le scurt\m. Cnd ne gr\beam, deschidea dvera de la u[ile mp\r\te[ti ale Sfntului Altar [i ne spunea: Chiar dac\ voi v\ gr\bi]i, eu nu m\ gr\besc! Era un nainte v\z\tor cu duhul. Cnd am venit la m^n\stirea Rar\u [i i-am spus c\ voi sta pn\ n prim\var\, mi-a zis: Ai s\ pleci mult mai trziu, peste doi ani de zile, cnd voi pleca [i eu de aici. Via]a de la m^n\stirea Rar\u era deosebit de nc\rcat\ de rug\ciune [i de spiritualitate. Dormeam numai trei ore pe noapte, de obicei dup\ Utrenie. mi amintesc c\ aveam chilia lng\ fratele Ioan Neagoe [i citeam amndoi c\r]i sfinte [i nu ne mai s\turam de cele pe care le aflam din c\r]i [i cu care ne hr\neam sufletele noastre. Pe la ora 3 diminea]a ne culcam, iar la ora cinci ne sculam pentru a merge la slujb\. Dup\ slujb\ mergeam fiecare la ascult\rile rnduite de stare]: la vite, la buc\t\rie, la p\dure, la cur\]enie, la gr\din\, la cosit etc. n acea perioad\, securitatea venea des ca s\ ne controleze. Cnd soseau la Schit, eu, mpreun\ cu fratele Alexandru, eram trimi[i de p\rintele Daniil s\ ne ascundem. La hramul Schitului Rar\u, Adormirea Maicii Domnului, veneau sute de credincio[i, pe jos sau cu c\ru]ele. La un hram i-am v\zut pe p\rintele Cleopa Ilie [i pe p\rintele Petroniu T\nase, care au venit pe jos, peste muntele Rar\u, de la M^n\stirea Slatina. De asemenea, a sosit [i stare]ul M^n\stirii Secu Arhim. Dionisie Udi[teanu, cu o caret\ foarte elegant\, cu doi cai negri, frumo[i. Au slujit mpreun\ cu p\rintele Daniil Tudor Sfnta Liturghie. n perioada n care am fost la Schitul Rar\u erau pustnici pe muntele Rar\u. Eu [tiam de patru pustnici, pentru c\ am fost de mai multe ori s\ le duc mncare, dar nu i-am
124

v\zut, pentru c\ l\sam mncarea ntr-un anumit loc [i m\ ntorceam la m^n\stire. P\rintele Daniil Tudor i [tia, fiindc\ veneau la el la m\rturisit [i la mp\rt\[it. n perioada de var\, p\rintele Daniil urca pe munte ca s\ se roage [i se ntorcea dup\ patru-cinci zile. Odat\ a salvat un tn\r care vroia s\ se arunce n pr\pastie de pe o stnc\. L-a luat la m\n\stire, l-a spovedit [i mp\rt\[it [i l-a sc\pat, cu ajutorul lui Dumnezeu, de securitate, care l urm\rea ca s\-l aresteze. Arhitectura M^n\stirii Rar\u n anul 1954 Intrarea n m\n\stire se f\cea printr-o clopotni]\ de lemn. Actuala clopotni]\ este construit\ de Stare]ul m^n\stirii Sfntului Ioan cel Nou de la Suceava, Arhim. Grigorie Halciuc. n partea dreapt\ se afla trapeza, Paraclisul de iarn\, Sfntul Apostol Ioan, trei chilii pentru monahi [i buc\t\ria. Tot n partea dreapt\ era o cas\ care, nainte de r\zboi, fusese o cas\ mare, iar acum r\m\sese numai parterul, cu trei-patru camere. n vale era st\re]ia care este [i ast\zi. P\rintele Daniil locuia la st\re]ie, cum intri, chilia din partea dreapt\. Tot n vale, n stnga, se afla dormitorul pentru pelerini [i cu chilii pentru vie]uitorii m^n\stirii. La loc central se afl\ Biserica cu Hramul Adormirii Maicii Domnului, n care se afl\ Icoana f\c\toare de minuni. Plecarea P\rintelui Daniil Tudor de la M^n\stirea Rar\u n luna iunie 1958, p\rintele Daniil Tudor, dup\ ce a slujit Utrenia la miezul nop]ii, [i-a cerut iertare de la to]i vie]uitorii Schitului. Mie mi-a spus c\ trebuie s\ mearg\ cu c\ru]a la Cmpulung-Moldovenesc. Au mers cu noi fratele Ioan Neagoe [i fratele Costic\. M\ aflam n c\ru]\, mpreun\ cu p\rintele Daniil, pe o scndur\-scaun, n fa]\. Pe drum, P\rintele Stare] Daniil Tudor mi-a spus:
125

Frate Ioane, de acum nu ne vom mai vedea! Am traversat muntele Rar\u [i am ajuns la Valea Seac\, la un gospodar, un om nalt, cu musta]\. Lui i-a spus c\ trebuie s\ mearg\ la Bucure[ti pentru a fi arestat de securitate, pentru c\, dac\ va r\mne aici, va fi arestat de securitatea de la Cmpulung-Moldovenesc [i va avea de suferit mai mult dect la Bucure[ti. De acolo, seara a plecat cu trenul la Bucure[ti. Ulterior am aflat c\ a fost arestat n noaptea de 13-14 iunie 1958. Dup\ pu]in timp a venit securitatea la M^n\stirea Rar\u, a evacuat tot personalul [i a nchis Schitul, punnd un paznic civil. Din cte am aflat, p\rintele Daniil era bolnav cu stomacul, cu ficatul [i avea [i alte probleme de s\n\tate. Portretul P\rintelui Daniil Tudor Cnd l-am cunoscut pe p\rintele Daniil Tudor, n anul 1954, avea 60 de ani. Era nc\ n putere, usc\]iv din cauza postului, cu o via]\ duhovniceasc\ deosebit\. Avea 1,70 m n\l]ime, sl\bu], cu barba destul de bogat\ [i p\rul aproape alb, cu o chelie pronun]at\, usc\]iv la fa]\. Minile erau de intelectual, cu degetele sub]iri [i lungi. Avea o voce pregnant\, categoric\, dar n acela[i timp plin\ de blnde]e. Cred c\ existau pu]ini oameni n ]ar\ de valoarea lui duhovniceasc\ [i cultural\.

126

Capitolul VII Activitatea duhovniceasc\


P\rintele Daniil Tudor spunea: Dumnezeu este o nebunie aprins\. Dumnezeu este o sl\biciune, cea mai mare sl\biciune. Noroade ntregi sunt mnate s\ se nelegiuiasc\, aproape deplin ateizate [i socotesc Numele Lui o minciun\, un blestem, o n[elare, prin care mul]imile au fost robite [i s\r\cite de domnii p\mntului. Dumnezeu e minciuna iscusit\ a preo]ilor [i a celor boga]i prin care cei mul]i [i fl\mnzi sunt nsp\imnta]i ca s\ li se fac\ lor turm\ rnduit\ [i s\ munceasc\ din puteri [i f\r\ r\zvr\tire Pavel din Tars, n scrisoarea lui cea dinti pe care a trimis-o Bisericii din Corint, spune:Iudeii minune cer, elinii caut\ n]elepciune, noi ns\ propov\duim pe Hristosul cel r\stignit. Scandal pentru iudei, nebunie pentru p\gni, dar pentru cei ale[i, fie c\ sunt iudei sau elini, El, Hristos este, adic\ puterea lui Dumnezeu [i n]elepciunea lui Dumnezeu fiindc\ mai n]eleapt\ dect oamenii este nebunia lui Dumnezeu, iar sl\biciunea lui Dumnezeu mai puternic\ dect oamenii (1 Cor,22-23). Neab\tutul Apostol al neamurilor cunoa[te [i m\rturise[te un scandal, o nebunie, o sl\biciune a Sfintei Taine n aceast\ lume, care [i ast\zi e ascu]it\ [i vie. Aceast\ sl\biciune a lui Dumnezeu e real\. {i a[a [i este. Cuvntul de propov\duire a lui Dumnezeu trebuie crezut, [i nu ca un joc de n]elesuri, ci de-a dreptul, a[a cum este spus. {i nici nu poate fi ntr-altfel. Pentru c\, judecnd limpede dup\ judecata noastr\, omeneasc\, dac\ numele Lui este, ntr-adev\r, cum spune Sfnta Carte, Eu sunt cel ce sunt, dac\, f\r\ um127

br\, Dumnezeu e unicul izvor [i tr\inicie a vie]ii, dac\, cu alte cuvinte, Domnul Dumnezeu cel viu exist\, atunci El este o grozav\ tain\ a sl\biciuniilor, o sl\biciune a tuturor sl\biciunilor. Niciodat\ ca n vremurile noastre, sl\biciunea lui Dumnezeu nu a p\rut mai mare, mai dezn\d\jduitoare, mai v\dit\, poate e tot a[a cum a fost [i n ziua de pomin\ a r\stignirii Lui. Judecata asta s-ar putea s\ fie, ns\, un adev\r al tuturor vremurilor. Vor repeta oamenii pn\ la sfr[itul veacurilor blestemul de pe Golgota? Ceea ce pare, ns\, cu totul nou pentru cei de azi e c\ [i ei vorbesc mai r\spicat ca oricnd despre aceast\ neputin]\ total\ a lui Dumnezeu. Mai mult. Ei [tiu c\ au ucis pe Dumnezeu. Mul]imea oamenilor, popoare ntregi sunt nv\]ate a striga din toate b\ierile: Dumnezeu e mort. Dumnezeu nu mai e. Dumnezeu a fost un neadev\r al copil\riei noastre, s-a dus de nu se mai vede, s-a risipit ca umbra norilor care trec peste cmpie. n toat\ larma sfruntat\ a t\g\duitorilor din toate timpurile [i de acum este un n]eles care se d\rm\ n el nsu[i ca o orbire. Dar pe lng\ acestea, n cuvntul lor e [i un adev\r, fioros adev\rtrebuie s\-i credem. Exist\ [i o cinste a t\g\duitorilor, cum spunea nu [tiu cine. O sfin]enie laic\ a lor. M\rturia lor este dest\inuirea unei fioroase tr\iri. Ei au con[tiin]a clar\ c\ au ucis un Dumnezeu. E faptul m\rturiei lor. {i nu se poate s\ nu-i credem. {i dac\, n adev\r, au ucis, [i acela nu poate fi Dumnezeu, cine este acela? Adev\rul cel adev\rat din acest ]ip\t lugubru nu poate fi dect unul: Oamenii au ucis pe dumnezeul care era n ei. Ei [i-au tlh\rit propriul lor suflet. Via]a noastr\ duhovniceasc\ ni se descoper\ la nceput cu groaz\, pe marginea pr\pastiei, a c\derii, a mor]ii.
128

La nceput, cnd ne ntoarcem (la Dumnezeu, n. Ed.), avem senza]ia c\ intr\m n noapte. Rug\ciunea cea dinti este trezirea n miezul nop]ii. Rug\ciunea cea dinti e o de[teptare din somnul de moarte, o de[teptare n mormnt. Este rug\ciunea tlharului celui de-a dreapta, care s-a trezit n mormnt a treia zi, a nvierii. A deschis ochii [i s-a trezit, n ntunericul rece al mormntului, cu fluierele picioarelor sf\rmate [i f\r\ ndoial\ a ]ipat, aducndu-[i aminte de ndat\, n fulgerul unui gnd, marea f\g\duin]\: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine tlharul, uciga[ul, p\c\tosul! {i n neputin]a, durerea [i poc\in]a lui, a plns cu lacrimile poc\in]ei des\vr[ite, biruite deplin [i pline de n\dejde, pline de ngrozirea unei bucurii covr[itoare, sfinte, fiindc\ el era, totu[i, nviat. Minunea f\g\duin]ei Domnului se mplinea n sine [i el, tlharul, striga plin de spaima poc\in]ei: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul!219 Rug\ciunea nu e o repetare stearp\ de formule, ci e ntrebuin]area efortului de concentrare n rug\, nso]it de o vie cugetare; a[a ajungem la vindecarea [i mntuirea omului. Rug\ciunea p\strat\ vie are o putere regulatoare, care s\ ntoarc\ la s\n\tate sufleteasc\ [i trupeasc\ pe om.220 Orice dezordine moral\ se transmite [i asupra fizicului. Se poate studia ast\zi cu claritate aceast\ nr^urire a mi[c\rilor [i pornirilor suflete[ti asupra trupului, asupra organiz\rii [i func]ion\rii lui. Rug\ciunea robind ordinea spiritual\ integreaz\ n ea [i trupul .221 Crucea este unicul panaceu adev\rat, adic\ t\mada universal\ [i dezlegare de chei [i enigme.222
219 220 221 222

VII.p.40 VII.p.14 VII.p.14 VIII.,p.61

129

Crucea puterea vindec\toare. () Pe Cruce Dumnezeu a biruit moartea [i a nchis r\nile, [i dintru adormire a nviat.223 De fapt, omul zilelor noastre e un mare bolnav.; totul este urmarea unei ideologii, sau, mai bine zis, a ideologiilor, a molimii [i gravelor lor simptome, care programeaz\ optimismul, standardizeaz\ fotogenic bucuria [i bun\starea sufleteasc\, moral\ [i social\. De fapt, omul zilelor noastre este chinuit, fr\mntat, bntuit de uri [i patimi acoperite, de spaim\, de obsesii, de pofte [i, mai ales, otr\vit, intoxicat pn\ la nebunie, de idei [i teorii. Neurestania e forma de p\cat a veacului nostru, care nu e un p\cat nici mpotriva aproapelui, (), nici mpotriva lui Dumnezeu, (), ci unul [i mai grozav, p\cat contra ta nsu]i. P\catele mpotriva aproapelui [i a lui Dumnezeu, orict de grele [i de grozave, se vor ierta. P\catul mpotriva ta nsu]i e p\catul sinuciderii, care este p\cat de moarte. Omenirea e n pragul unei autonimiciri, n pragul unei n\ruiri totale, de propor]ii cosmice [i metafizice, de sinucidere. Mare p\cat este s\ fii neurastenic. Neurastenia e o boal\ psihic\. Pleac\ de la o criz\ sufleteasc\ [i ajunge la leziuni fizice, la dezagregare mintal\, trupeasc\.224 Boala omului este n minte. De acolo pornesc toate bolile sufletului [i ale trupului! Vino la Schitul Rar\u [i ai s\ fii viu cu sufletul [i cu trupul! [i aminte[te arhitectul George V\si cuvintele P\rintelui Daniil: Eram student la Arhitectur\ [i mi-aduc foarte bine aminte ziua n care m-am ntlnit cu P\rintele Daniil pe un bulevard din Bucure[ti. Ce mai faci, Georgic\? De ce e[ti a[a palid la fa]\? Sunt bolnav, P\rinte stare], suf\r de o pericardit\, i-am r\spuns. Boala omului este n cap (.c.)225, mi-a r\spuns P\rintele. Vindecarea este nnoirea, cur\]irea de patimi. S\ te na[ti din nou. Cur\]ia ntreg\, neprih\nirea sfnt\ cere cur\]ia
223 VIII.p.153 224 VIII.,p.178 225

I.,p.21-22

130

inten]iilor [i mijloacelor n orice lucru, [i n bucurii, n ntrebuin]area darurilor [i averii pe care o ai, n raporturile cu altul, fie fa]\ de familie, prieteni sau oricare om cunoscut, [i n toate am\nuntele vie]ii tale. () Numai pilda lui Hristos, via]a Lui ne salveaz\. El singur a [tiut s\ tr\iasc\ [i prin El, cnd Duhul Sfnt intr\ n via]a noastr\, o transform\ n ntregime. Rug\ciunea inimii e cea care ne d\ cur\]ia.226 Duhovnic d\ruit, P\rintele era un mare medic de suflete: Duhovnicia e o Sfnt\ Tain\ ca rod al Duhului Sfnt, spunea nsu[i P\rintele. E aproape o cruzime, n aparen]\, fiindc\ subiectul scap\ oric\rei prize directe [i nu poate fi spus. Duhovnicul nu spune, nu te nva]\ n felul obi[nuit, ci e o minunare l\untric\, el te ndeamn\ la o nvrednicire, n Duh, [i caut\ s\ trezeasc\ n tine via]a de minune.227 Cruzimea aceasta duhovniceasc\ era, n fapt, o [tiin]\ precis\, prin care mul]i s-au t\m\duit. Afl\m cteva cazuri minunate de vindecare de la P\rintele Arhim. Ioan Larion Neagoe, stare] al M^n\stirii Sih\stria-Rar\u, ucenic, pe vremuri, al P\rintelui Daniil. Odat\, m-a trimis s\-l aduc napoi pe un frate bolnav de la Vaslui, fratele Spiridon Roiu. Suferea de o boal\ mortal\, de inim\, din spital doctorii l-au trimis acas\, s\ moar\. L-am g\sit ntins n pat, cu minile pe piept, r\sufla cumplit de greu, spunea c\ abia dac\ poate face c]iva pa[i prin odaie. L-am adus n bra]e, am urcat muntele purtndu-l n spinare, n plin\ iarn\. Cnd l-a v\zut a[a slab [i g\lbejit, stare]ul n-a fost deloc nduio[at. L-a pus la posturi [i la munci, la c\rat lemne cu bra]ul, l-a pus s\ se bucure de natur\ [i de via]\, iar dup\ numai cteva luni, fratele Spiridon n-a mai fost bolnav. La fel, fratele Niculcea Cr\ciun. A stat doi ani pe Rar\u, s-a mboln\vit foarte grav de pl\mni [i a plecat f\r\ binecuvntare la un spital bucure[tean. Stare]ul l-a
226 S.R.,p.110-111 227

S.R.,p.252

131

adus el nsu[i napoi de la Bucure[ti, era numai pielea [i osul, cu trupul zbrcit, abia st\tea pe picioare. Se ruga fratele: Prea Cuvioase, f\-mi o g\in\, doctorii mi-o zis s\ beau sup\ de carne, c\ altfel m\ pr\p\desc!. Dar p\rintele Daniil i-o t\ia mereu: Cnd tr\ie[ti la mn\stire, n-ai nevoie de g\ini fripte!. La noi se ]inea post des\vr[it tot anul, ca n a[ez\rile isihaste din Sfntul Munte. {i v\ spun pe Dumnezeul meu, muncind, postind, respirnd aerul tare al muntelui, rugndu-se Maicii Domnului, fratele se ngr\[a. Dup\ un an [i ceva, cnd s-a dus la un spital de boli pulmonare din Craiova, unde fusese internat prima dat\, doctorul nu l-a mai recunoscut. De boal\, nici urm\. Dar dac\ veni vorba de vindec\ri, cel mai puternic mi-a r\mas n amintire un monah de ba[tin\ din Timi[oara, unul Silvestru {u[trean. El era [eful stranei, el ne ]inea isonul, el era singurul cnt\re] al ntregii ob[ti. Avea un glas de nger [i mult\ evlavie la Maica Domnului. Ei bine, ntr-o zi, a r\mas surd [i mut. Deodat\! Mergeam spre biseric\, era u[a nchis\ [i el ne-a scris pe o bucat\ de hrtie: Nu mai pot vorbi. Nu aud. Deschide]i. Nici medicii, nici preo]ii exorci[ti, nici zdravenele Sfinte Masluri s\vr[ite la Suceava n-au putut s\-l t\m\duiasc\. A r\mas surdo-mut [apte luni. ntr-o diminea]\, stare]ul i-a zis: Vei vorbi!. Seara, la pavecerni]\, monahul negr\itor st\tea ngenunchiat n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni, fra]ii cntau la stran\ [i, exact cnd slujba a ajuns la rug\ciunea Maicii Domnului, Nep\tat\, nentinat\, f\r\ prihan\ Preacurat\ Fecioar\, a lui Dumnezeu Mireas\, St\pn\, p\rintele Silvestru a f\cut trei cruci n fa]a Icoanei, i-a smuls Ceaslovul din mn\ unui frate [i le-a f\cut tuturor semn cu mna c\ el cite[te. A tu[it de cteva ori [i a nceput s\ citeasc\ [i s\ cnte, c-un glas sub]ire, mult mai frumos dect l avea nainte. Toate acestea le-am v\zut cu ochii. Asemenea miracole s-au petrecut cu to]i vie]uitorii ob[tii, chiar [i cu mine nsumi. Eu eram tn\r, rvnitor [i prost: voiam pe atunci s\ m\ mp\rt\[esc mai des, m\car o dat\
132

n s\pt\mn\. Rnduiala Rar\ului prevedea o dat\-n lun\, mp\rt\[anie cu toat\ ob[tea, ns\ mie mi se p\rea prea rar. Din pricina asta, am vrut s\ p\r\sesc mn\stirea. Odat\, pe cnd stare]ul era plecat la Bucure[ti, la ntlnirile lui cu studen]ii, unul dintre p\rin]i mi-a spus s\ fac patruzeci de Paraclise cu post la Maica Domnului [i Ea va hot\r dac\ e bine s\ plec sau nu. Am cobort n Cmpulung, la casa p\rinteasc\. Era iarn\, era Anul Nou, eu am urcat la etaj, n ultima camer\, ca s\ nu m\ tulbure nimeni n rug\ciune. A doua zi am r\mas tot n aceea[i odaie, ajunsesem cu cititul la al treizecilea Paraclis. Stare]ul, v\z\tor cu duhul, a ajuns cu trenul diminea]\ n Cmpulung [i, chiar dac\ n-avea de unde s\-mi [tie adresa, a venit direct acas\ la mine, mi-a salutat p\rin]ii, care munceau n curte, a urcat pe sc\ri [i a intrat n camera unde tocmai terminam de citit ultimele file de Paraclis, spunndu-mi: Hai, fiule, napoi la mn\stire!. Hai, fiule, napoi la mn\stire!. Ce-]i po]i dori mai mult de la via]\? Ce po]i dori mai mult dect s-auzi acest ndemn profetic de la un att de mare p\stor de suflete?228 Hristos este mntuirea p\c\to[ilor, spune Epistola c\tre Efeseni a Sfntului Apostol Pavel. Avndu-L pe Hristos n inima sa, P\rintele Daniil avea darul credin]ei lucr\toare pentru mntuirea aproapelui, ntru dragostea lui Hristos. Spunea P\rintele: Puterea preschimb\toare a Duhului Sfnt trebuie s\ o afli n propriul suflet ca s\ o m\rturise[ti [i s\ o faci lucr\toare [i n alte suflete. Oriunde [i oricnd vom afla astfel de m\rturisitori ai lui Hristos, gata s\ ajute orice fiin]\ dobort\ de p\cat. Urmarea Maicii Domnului: s\-l nso]e[ti pe fratele t\u, luptnd al\turi de el pn\ ce va fi eliberat de greutatea sa [i pn\ a ajuns la o dreapt\ n]elegere a lui Hristos [i a vie]ii. Nici o fiin]\ nu a c\zut prea jos ca s\ nu o iei n seam\, nici unul din cazurile de vindecare duhovniceasc\ nu e un caz din228 XXII, p.19

133

colo de n\dejde, dezn\d\jduit. E de ajuns ca ace[ti trezitori ai sufletelor s\ [tie c\ un om e n dezn\dejde, n suferin]\ [i are nevoie de o transformare l\untric\, ca s\ se pun\ la dispozi]ia lui. Vremea minunilor lui Hristos nu a trecut. Ei se d\ruiesc lui Dumnezeu pentru ca aceste minuni s\ se mplineasc\, se dau Lui ca ni[te drepte [i smerite unelte. Totul numai trezind [i f\cnd s\ se descopere Dragostea lui Dumnezeu n noi.229 P\rintele Daniil scria aceste cuvinte ntr-o sinceritate total\ a inimii, f\r\ s\-[i nchipuie c\ vorbe[te, astfel, despre sine nsu[i ca fiind un astfel de trezitor al sufletelor. Golul acel de mare pre], prins n fericitul metal, acel giuvaer sfnt, cinstitul Pocal pascal al casei din Arimateea I L-au pus la cin\ Iisus Domnul n el, cu un cuvnt de lumin\, a preschimbat vinul n Sfnt Sngele S\u de tain\, chiar via]a lui Dumnezeu, sub a vinului hain\. Sfinte Ioane, sfnt ceasul acela nve[nicit, cnd obrazul pe inima Domnului ]i-ai odihnit, adevereaz\ minunea cum ultimul vin b\ut e ntiul snge ce singur jertf\ [i L-a f\cut. {i n]elegnd ntietatea liturgicei tr\iri, ne-nsp\imnt\m de frumuse]ea misticei d\ruiri. Prime[te-ne, dar, cere[te, iar a ne al\tura lng\ tine, Sfnt Ioane, cu acel: Aliluia!230 Din Acatistele P\rintelui Daniil [i din celelalte scrieri n]elegem c\ adev\rata via]\ este via]a liturgic\, tr\it\ n rug\ciune, spovedanie [i mp\rt\[irea cu Sfintele [i de Via]\ F\c\toarele lui Hristos Taine. S\n\tatea este cur\]ia, sfin]irea sufletul [i a trupului, n Hristos, Domnul [i n Sfnt\ Biserica Sa. Ferici]i cei fl\mnzi [i nseto[a]i de sfin]enie, c\ ei se vor s\tura.
229 VII, p. 113-114 230

VII, p. 51

134

A avea foame [i sete de Dumnezeu, de mp\rt\[ire, de m\rturisire, de iertare. S\ fim dar\, ca [i P\rintele Daniil Tudor, oameni de dorin]\ [i s\ suspin\m dup\ izvoarele vie]ii, dup\ pinea vie]ii care sunt Sfintele Taine. 231 Impun\tor ca fizic, cu prestan]\ de intelectual, cu ochii p\trunz\tori [i arz\tori, n care sim]eai focul l\untric al rug\ciunii inimii, cu barb\ alb\, lung\ [i ngrijit\, p\rintele Daniil era preotul duhovnic care se impunea de la prima vedere prin nf\]i[area sa [i prin darul lui Dumnezeu. P\rintele Daniil era un duhovnic plin de Duhul Sfnt care a convertit pe mul]i oameni la credin]\, pe cei p\c\to[i i izb\vea de robia p\catelor, iar pe cei bolnavi i vindeca. Dup\ ce s\vr[ea Sfnta Liturghie, se dezbr\ca de ve[minte, le punea peste credincio[i [i le citea rug\ciuni, n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului. Dumnezeu, prin Maica Domnului [i prin Icoana f\c\toare de minuni, le mplinea cererile cele mntuitoare [i i vindeca. P\rintele Daniil [i-a dobndit blnde]ea [i pacea duhovniceasc\ prin nevoin]ele sih\stre[ti, prin post [i rug\ciune [i f\cnd priveghere de toat\ noaptea. Oamenii duhovnice[ti care l-au cunoscut spuneau c\ P\rintele Daniil ajunsese la rug\ciunea nainte-v\z\toare. {tia dinainte cine va veni la el [i ce dorea s\-i spun\. El a proorocit c\ societatea comunist\ va avea o via]\ scurt\, dup\ care Biserica Rus\ va deveni din nou puternic\.232 Rug\ciunea, spunea P\rintele Daniil, citndu-i pe Sfin]ii P\rin]i, are [apte trepte: 1. Rug\ciunea oral\ (a gurii); 2. Rug\ciunea lucr\toare a min]ii; 3. Rug\ciunea min]ii lucr\toare din inim\; 4. Rug\ciunea min]ii din inim\ de sine mi[c\toare; 5. Rug\ciunea min]ii din inim\ curat\; 6. Rug\ciunea v\z\toare; 7. Rug\ciunea duhovniceasc\ sau n extaz.
231 VII, p. 197 232

PGH

135

P\rintele Daniil era slujitorul unui altar v\zut, ntr-o Biseric\ v\zut\, dar predica intrarea cre[tinului [i slujirea n altarul inimii. Mintea cre[tinului este preot care trebuie s\ aduc\ lui Dumnezeu jertf\ pe altarul inimii sale, rug\ciunea curat\. Sunte]i temple vii ale Duhului Sfnt. Biserica din afar\ este menit\ s\ slujeasc\ Biserica vie. Trebuie s\ te nchini cu mna, cu cuvntul, dar [i cu gndul. Aprinde]i lumn\ri de cear\, dar aprinde]i [i inima voastr\ ca s\ ard\ n focul Duhului Sfnt. Chiar dac\ numai unii oameni sunt ale[i de Dumnezeu ca s\ slujeasc\ la Sfintele Altare din biserici, preo]ia spiritual\ este dat\ tuturor cre[tinilor. Trebuie s\ avem candele inimile noastre arznd, asemenea celor cinci fecioare n]elepte din Sfnta Evanghelie. Altfel, vom fi azvrli]i n ntunericul cel mai din afar\ al iadului. Fiecare suflet cre[tin este chemat la nunta cea de tain\, unde se va ntlni cu Mirele Ceresc, Iisus Hristos, Mntuitorul lumii. Intra]i n c\mara cea mai din l\untru a inimii voastre [i acolo ve]i descoperi pe Mntuitorul Iisus Hristos, Lumina lumii, dup\ cum ne-a spus: C\ci, iat\, mp\r\]ia lui Dumnezeu este nl\untrul vostru (Luca, 17, 21) [i Foc am venit s\ arunc pe p\mnt [i ct a[ vrea s\ fie acum aprins! (Luca 12, 49). Mntuirea noastr\ nseamn\ sfin]irea [i ndumnezeirea noastr\, ca ajungem candele arz\toare vii, care s\ ard\ n harul dragostei dumnezeie[ti. Prima porunc\ ne spune: S\ iube[ti pe Domnul Dumnezeul t\u din toat\ inima ta [i din tot sufletul t\u, iar pe aproapele t\u ca pe tine nsu]i. Iat\ ce vrea Dumnezeu: dragostea. El vrea s\ fim nu c\ldicei, ci fierbin]i. La rug\ciunea inimii trebuie s\ ajungem ca s\ fim oameni duhovnice[ti. Puterea rug\ciunii const\ n calitate, [i nu n cantitate. Nu cei care rostesc multe cuvinte primesc Lumina lui Hristos, ci aceia care ard n rug\ciune ajung s\ primeasc\ pecetea lui Hristos pecetea focului ceresc. Stare]ul Daniil era mpotriva rug\ciunii de form\. Rug\ciunea nu trebuie s\ se transforme ntr-un obicei.
136

Rug\ciunea trebuie s\ fie un eveniment, pentru c\ prin rug\ciune ne ntlnim cu Dumnezeu. Omul trebuie s\ ard\ n rug\ciune. Rug\ciunea trebuie s\ fie pre]ioas\, c\ci Lui Dumnezeu trebuie s\-I d\m ceea ce avem mai de pre]: mintea unit\ cu inima prin rug\ciune, n Duhul Sfnt. P\rintele Daniil predica adev\rata nchinare: n duh [i n adev\r, n rug\ciunea f\cut\ cu mintea n inim\. Prea Cuvio[ia Sa nu nc\rca pe ucenici cu canoane grele, ci cu unul singur: Rug\ciunea lui Iisus. Dar ca s\ ajungi s\ te rogi, s\ iube[ti pe Dumnezeu [i pe aproapele, cu dragoste sfnt\ cre[tin\, trebuie s\ cuno[ti c\ iubirea de Dumnezeu este pe m\sura cunoa[terii Lui, dup\ cum ne nva]\ Sfntul Teodor al Ierusalimului. Deci, ca s\ ajungem s\-L iubim pe Dumnezeu, trebuie mai nti s\-L cunoa[tem. Cum s\-L cunoa[tem? Din textele Sfintelor Evanghelii, [i n general din Sfintele Scripturi, din Psaltire, din scrierile Sfin]ilor P\rin]i, pentru c\ scris este: Cerceta]i Scripturile (Ioan 5, 39). Cercetarea este o lucrare a facult\]ii noastre gnditoare, [i anume, a ra]iunii noastre. Dar ra]iunea, studiul, cercetarea nu sunt dect o treapt\, prima [i cea mai important\. Pentru c\ n cercetare este nceputul care ne face s\ putem ajunge la iubire. Iat\ Muntele Taborului! Ca s\ ajungi la lumin\, la iubire, trebuie s\ meditezi, s\ intri n contempla]ie [i apoi s\ cuno[ti bucuria candelei ce arde n focul Duhului Sfnt. Untdelemnul candelei inimii noastre este medita]ia, iar rug\ciunea este flac\ra Duhului Sfnt. Sfntul Serafim din Sarov spune c\ untdelemnul din candelele fecioarelor este nsu[i Duhul Sfnt, pe care, dac\ nu ne-am str\duit s\-L agonisim n aceast\ via]\, nu vom fi primi]i n c\mara de nunt\ a Mirelui Ceresc. Sunt cre[tini care fac sute de metanii, aprind zeci de lumn\ri, citesc zeci de acatiste, zeci de catisme din Psaltire, dar cu mndrie. ns\ Dumnezeu vrea schimbarea
137

min]ii noastre, dintr-o minte mndr\ [i ntunecat\ de p\cate, ntr-o minte smerit\ [i luminat\ de darul Duhului Sfnt. n vara anului 1999 a venit la M^n\stirea Rar\u o c\lug\ri]\ care l-a cunoscut pe P\rintele Daniil Tudor la M^n\stirea Sih\stria Neam]. Maica spunea c\ P\rintele Daniil ]inea predici, mpreun\ cu P\rintele Cleopa Ilie [i cu P\rintele Paisie Olaru, credinco[ilor care veneau la M^n\stire. P\rintele Daniil, fiind v\z\tor cu duhul, le spunea oamenilor direct: Dumneata s\ nu mai fumezi! Tu s\ nu mai bei! Altuia i spunea s\ nu mai desfrneze. Iar unor femei le spunea s\ nu mai fac\ avorturi [i s\ se spovedeasc\ de p\catele f\cute. Datorit\ predicilor P\rintelui Daniil, ale P\rintelui Cleopa [i ale P\rintelui Paisie, mul]i tineri p\r\seau lumea cea de[art\ [i veneau la m^n\stire. n anul 1955 a fost adus\ la Schitul Rar\u o femeie demonizat\. Avea p\rul r\v\[it, fa]a desfigurat\, ochii nro[i]i, iar diavolul o f\cea s\ urle ca lupii, s\ necheze [i s\ or\c\ie. Diavolul nu o l\sa s\ se nsemneze cu Sfnta Cruce. P\rintele Stare], Ieroschimonahul Daniil Tudor, i-a f\cut Sfntul Maslu [i apoi i-a citit Moliftele Sfntului Vasile cel Mare lng\ Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului. Cnd a fost blestemat diavolul, ca s\ ias\ din femeie, p\rin]ii au v\zut o lumin\ dumnezeiasc\ ie[ind din Sfnta Icoan\, iar femeia a deschis gura [i s-a auzit un r\cnet diavolesc. Femeia a fost aruncat\ la un metru n sus de la podeaua bisericii, apoi [i-a pierdut cuno[tin]a. Dup\ cteva minute [i-a revenit [i a vorbit pentru prima oar\ n via]\: Mam\, mam\! M-a vindecat Maica Domnului! S-a atins cu mna de mine [i a alungat pe diavolul care se afla n sufletul meu! La hramul Schitului Rar\u, Adormirea Maicii Domnului, veneau pe jos de la M^n\stirea Slatina, F\lti138

ceni, P\rintele Arhimandrit Cleopa Ilie [i P\rintele Protosinghel Petroniu T\nase, care slujeau Sfnta Liturghie mpreun\ cu P\rintele Daniil. P\rintele Daniil avea, cu darul lui Dumnezeu, o credin]\ vie, lucr\toare. Pentru sfin]ia sa, totul n via]a duhovniceasc\ este rug\ciune, cuminecare mp\rt\[ire cu Dumnezeu prin Sfintele Taine, dar [i prin Cuvntul lui Dumnezeu [i prin sfintele icoane.

139

Capitolul VIII Arestarea


Mi[carea Rugul Aprins, care ndruma pe membrii s\i la practicarea Rug\ciunii lui Iisus, aduc\toare de dar dumnezeiesc, de pace duhovniceasc\ [i izb\vitoare de diavoli, a fost v\zut\ de autorit\]ile atee de atunci ca o organiza]ie conspirativ\, ostil\ ordinii de stat comuniste. Ca urmare, s-a hot\rt arestarea membrilor Rugului Aprins. Cei mai vinova]i au fost considera]i, de c\tre securitate, 11 monahi [i laici: Ieroschim. Daniil Tudor, Ierom. Adrian F\ge]eanu, Arhim. Benedict Ghiu[, Ierod. Roman Braga, Arhim. Sofian Boghiu, Ierom. Felix Dubneac, Arhim. Arsenie Papacioc, Alexandru Mironescu, Gheorghe V\si, {erban Mironescu, Nicolae R\dulescu [i Emanoil Mih\ilescu, la care s-au mai ad\ugat, peste pu]in timp, [i p\rintele Dumitru St\niloae, dr. Voiculesc Vasile, dr. Dabija Gheorghe, R\dulescu Nicolae, Pistol Grigorie [i Mih\iescu Emanoil. Ultimul articol scris de P\rintele Daniil Tudor, care a declan[at urm\rirea sa, era o critic\ documentat\ [i sever\ a c\r]ii Biblia hazlie , scris\ de Lev Taxil pentru propaganda atee-comunist\.233 n luna ianuarie 1958, a venit la M^n\stirea Rar\u un domn bine mbr\cat, spunnd c\ este profesor de matematic\ [i c\ vrea s\ se c\lug\reasc\. Cu el, P\rintele Stare] a discutat despre cultur\ [i pericolul ateist. Dar dup\ trei luni, acest frate a plecat la Ia[i, spunnd c\ vrea s\ lichideze cu toate problemele lume[ti, ca apoi s\ vin\ cu totul la M^n\stire. ns\ nu a revenit. P\rintele Stare] i-a scris, dar nu a primit nici un r\spuns.
233 XXVI

140

Dup\ o perioad\ de timp, P\rintele Daniil [i-a dat seama c\ domnul respectiv era om al securit\]ii, trimis s\ iscodeasc\ ce gnde[te [i ce pl\nuie[te Stare]ul Daniil Tudor. La nceputul lunii iunie 1958, dup\ ce a slujit Utrenia, slujba de la miezul nop]ii, p\rintele Daniil [i-a cerut iertare de la to]i vie]uitorii Schitului Rar\u [i i-a nt\rit duhovnice[te, spunndu-le c\ va fi arestat de cei necredincio[i [i va muri n nchisoare, m\rturisindu-L pe Dumnezeu.234 Am auzit cntecul p\s\rii unice Diminea]a, la ceasul rug\ciunii, Cnd pe ramuri st\ nc\ proasp\t\ Roua, Am auzit lng\ mine Cntecul p\s\rii unice. Iat\! Se nal]\ a[a de minunat, A[a de limpede {i r\sun\ n atta ecou nct pare c\ lumea, Marea [i larga lume, Toat\ l ascult\, firea toat\ l aude {i i r\spunde, l aude {i-l nso]e[te Pn\ sus de tot La Dumnezeu. Privesc, pe ml\di]a unei ramuri, ntr-o pic\tur\ Limpede de rou\ {i ascult cntecul de lumin\ Al p\s\rii. n lini[tea lung\ a clipei
234 XXIII

141

Acesteia Att de nalte, F\r\ voie mi nchipui Bucuria cereasc\; F\r\ de voie O descop\r acum, n pacea St\rii de rug\ciune La care M\ aflu [i care M\ st\pne[te Deplin. O descop\r nu ca o oprire {i necare ~n sim]ire, nu ca o pierdere o uitare de sine n extaz, ci ca o ascu]ime de n]eles tr\it, limpede [i curat, ca o necurmat\ [i nem\rginit\ suire tot mai apropiat\, tot mai crescut\ la inima cea tainic\ [i sfnt\ a Domnului. 235 Ca M^n\stirea s\ nu fie nchis\ din cauza arest\rii sale, p\rintele Daniil a plecat de la Rar\u, nso]it de fratele Gheorghe P\duraru (mai trziu Ieromonahul Elefterie P\duraru) care avea pe atunci 18 ani. S-au desp\r]it la Valea Seac\, aproape de Cmpulung Moldovenesc. P\rintele Daniil avea lacrimi n ochi. Dup\ cum spunea p\rin235 Y, p. 210-211

142

Troi]\ din r\d\cin\ de stejar

tele Elefterie, p\rintele Daniil [tia c\ nu se vor mai ntlni. A plecat la Bucure[ti, la prietenul s\u bun, Alexandru Mironescu. De aici i-a ridicat securitatea. n cartea sa, Floarea de foc, Alexandru Mironescu m\rturise[te despre acele momente; a[a cum spune el nsu[i, nu este literatur\, ci spovedanie. Cnd m-am trezit din somn, dormitorul era inundat de lumin\ [i dou\zeci de persoane, militari [i civili, p\trunseser\ n\untru. ntr-o frac]iune de secund\ am n]eles. Era securitatea. Nu era, a[adar, nici l\pt\reasa, nici factorul po[tal. Nu era nici Moartea. Era securitatea! O clip\ mi-au fugit ochii la ceasul din perete: unu noaptea, puterea ntunericului. Nu era prima vizit\. Cu c]iva ani n urm\ o ridicaser\ tot de aici pe sora so]iei mele, pentru c\ numele ei figurase ntr-o scrisoare trimis\ de o prieten\ a eiToat\ casa a
143

fost cercetat\, r\scolit\, ca [i cum a[ fi fost un vestit [i nfior\tor criminal. Din partea mea, din partea noastr\, nici un gest, nici o opunere, nici un cuvnt, o t\cere, o trist\ [i grav\ t\cere. T\cerea jalei c\ sunt cu putin]\ asemenea lucruri! Diminea]a, cnd afar\ lumea [i reluase de mult via]a ei obi[nuit\, din casa mea plecam aresta]i trei: P\rintele Daniil, care tocmai venise n Bucure[ti, eu [i fiul meu, {erban. La desp\r]ire, care putea fi pentru totdeauna, n aceea[i concentrat\ t\cere, f\r\ lacrimi, f\r\ efuziuni sentimentale, mi-am s\rutat copiii, am s\rutat-o pe frunte pe so]ia mea care, cu un gest de cea mai fireasc\ ging\[ie, mi-a luat mna [i a s\rutat-o. Mama dormea, de[i reflectorul o deranjase [i pe ea. {i a[a am plecat, smul[i, ca ni[te r\d\cini nsngerate, din mijlocul unor fiin]e scumpe, de acolo de unde numai Dumnezeu are dreptul s\ ridice f\pturile Lui. Era s\ fie o desp\r]ire vremelnic\, sau o desp\r]ire pentru totdeauna? Teribil\ ntrebare! De ce, Doamne, noi, oamenii, ne putem face unii altora atta r\u?De ce?236 * La M^n\stirea Rar\u, nu [tiam nimic de arestarea P\rintelui Daniil. La nceputul lunii octombrie 1958, a venit la M^n\stire mili]ia din Crucea, cu nc\ dou\ persoane, controlndu-ne buletinele. Dup\ alte cteve zile de la control, au venit, la ora 23, dou\ ma[ini cu militari, au nconjurat stna de oi unde erau ciobanii [i un frate din M^n\stire, iar pe noi ne-au supravegheat ce facem, dac\ plec\m din M^n\stire, unde mergem Tot n aceast\ noapte au pus n apropierea chiliei P\rintelui stare] un aparat de emisie-recep]ie, cu scopul de a-l nvinui c\ transmite [i recep]ioneaz\ mesaje din exterior cu du[manii comunismului.
236 XX, p. 159

144

Dar eu, de[i mergeam la Prea Cuvio[ia Sa de mai multe ori ziua [i noaptea, pentru a lua binecuvntare ca s\ trezesc fra]ii la rug\ciune [i s\ toc pentru slujbele bisericii, nu am auzit, nici nu am v\zut niciodat\ un aparat de emisierecep]ie. n acea diminea]\ de octombrie, la ora 5, solda]ii au intrat n chiliile noastre, controlndu-ne [i arestndu-ne. Am fost du[i n dormitor [i am fost ]inu]i, vreme de dou\ ore, cu fa]a la perete. n acest timp a fost controlat\ de solda]i toat\ M^n\stirea. Din chilia stare]ului Daniil Tudor au luat o ma[in\ de scris, o tav\ de argint [i dou\ geamantane mari, pline cu manuscrise apar]innd P\rintelui. Stare]ul Paulin Lecca [i economul M^n\stirii, fratele Tudor Constantin, au fost b\tu]i de solda]i ca s\ spun\ cu cine colaboreaz\ P\rintele Daniil. Noi am r\spuns c\ P\rintele Daniil slujea lui Dumnezeu, iar pe noi ne nv\]a credin]a ortodox\ [i des\vr[irea monahal\. Dup\ acea ac]iune a poli]iei am mai stat n M^n\stire dou\ luni, dup\ care ne-au mutat pe to]i vie]uitorii M^n\stirii Rar\u la M^n\stirea Slatina - F\lticeni. Pe data de 14 iunie 1959, conform decretului 410 al Ministerului Cultelor, am fost tun[i [i b\rbieri]i, nu ne-au mai dat voie s\ purt\m haina monahal\ [i ne-au dus s\ lucr\m pe [antier. 237 Printr-o ac]iune coordonat\ de securitate, n aceea[i noapte de 13 spre 14 iunie 1958, zece membri ai grupului Rugul Aprins au fost aresta]i din diferite locuri n care se aflau n ]ar\. * nmormntat de viu! Sunt istovit. O nevoie cumplit\ de a dormi m\ cople[e[te. N-am voie... Supravegherea e strict\ [i nendur\toare [i se face la fiecare dou\ minute. n
237 XXIII, p.

145

celul\ e o lumin\ de sineal\ [i m\ lupt cu oboseala [i cu somnul, vr\jma[i cumpli]i. P\rintele Daniil [i {erban sunt [i ei pe aici pe undeva, prin apropiere, e o mngiere, nu sunt chiar de tot singur. n curnd ns\, ca [i cum c\l\ii [i-ar fi dat seama c\ ne sim]im unii pe al]ii, i-au dus n alt\ parte, [i astfel m-am trezit ntr-o izolare total\. () Ani de zile n-am s\-mi mai v\d copilul. Pe P\rintele Daniil, prietenul meu bun, n-am s\-l mai v\d niciodat\ 238

238 XX, p. 161-162

146

Stare]ul Daniil Tudor n timpul anchetei din iunie 1958

147

Capitolul IX Ancheta 239


..................................... Anii 50, obsedantul deceniu, i-au confirmat lui Sandu Tudor din plin toate previziunile sale referitoare la comunism, scrise n anii interbelici. n condi]iile terorii instaurate atunci de regimul democrat popular, el a fost mereu convins c\ Iisus Hristos este CALEA care poate s\ ajute la salvarea omului. Profitnd [i de faptul c\, cel pu]in teoretic, libertatea credin]ei era garantat\ de constitu]ie, el s-a ridicat mpotriva materialismului ateist, afirmnd preeminen]a spiritului. El a ncercat, n mod sistematic, din 1955, s\ trezeasc\ con[tiin]a unor tineri printr-o paidee cre[tin\ care avea ca finalitate conturarea unei personalit\]i libere, tr\itoare n Hristos, purificat\ de zgura ideologiei comuniste. ntr-o lume n care manifest\rile exterioare diferite de direc]ia trasat\ de partid erau sever cenzurate, trebuia ap\rat smburele viu, interior, al con[tiin]ei. Precum focul p\strat sub cenu[\, a[a [i oamenii, dac\ [tiau s\ p\streze n ei scnteia vie]ii adev\rate, puteau rena[te n condi]ii mai favorabile. n condi]iile n care o catehez\ desf\[urat\ n mod liber, cu un num\r mare de oameni, era imposibil\, p\rintele Daniil a ales calea ndrum\rii, cu ajutorul altor monahi, a unui num\r redus de studen]i. Avantajul era, n schimb, o educa]ie mai atent\ care urma s\ creeze, n final, o elit\. Ace[ti studen]i ar fi urmat apoi s\ intre n monahism [i s\ fie, la rndul lor, nv\]\tori pentru al]ii. Printr-un astfel de sistem se urm\rea ridicarea intelectual\ [i moral\ a vie]ii
239 Enache George: Din arhiva Rugul Aprins: Daniil Tudor, un sfnt n Gulagul Romnesc

148

biserice[ti, iar faptul c\, prin tradi]ie, m^n\stirile erau centre spirituale c\tre care se ndreptau to]i credincio[ii ortodoc[i, impunea ca n ele s\ existe vie]uitori vrednici care s\ [tie s\ ndrume pe oameni n duhul adev\rului. Din lectura materialelor avute la dispozi]ie rezult\ c\ activitatea lui Sandu Tudor [i a apropia]ilor lui nu a luat formele unei conspira]ii mpotriva statului comunist. Ei nu au r\spndit nici manifeste, nu au instigat la revolt\, nu au organizat cine [tie ce ac]iuni revolu]ionare. Ei [i-au exercitat dreptul pe care, teoretic, orice romn l avea, de a crede [i de a-[i practica credin]a religioas\ n mod liber, dac\ nu contravenea legilor statului. De aceea, pentru a putea fi ncadra]i n codul penal [i a se p\stra o umbr\ de legalitate, cnd au fost aresta]i p\rintele Daniil Tudor [i colaboratorii lui, Securitatea a considerat c\ activitatea religioas\, conform bunei tradi]ii marxiste, este o masc\ n spatele c\reia se ascundeau diverse scopuri politice. S-a c\utat n primul rnd s\ se argumenteze o ac]iune legionar\, pentru c\ atunci, pedeapsa ar fi fost foarte aspr\. Singurul argument al anchetatorilor: n cadrul grupului, erau mai multe persoane care fuseser\ membri sau simpatizan]i ai legiunii. Nu s-a putut aduce nici un argument n favoarea acestei aser]iuni [i, totu[i, cnd s-a judecat procesul, majoritatea au fost califica]i drept legionari. Singurele fapte care se apropiau, ct de ct, de prevederile codului penal erau m\rturisirile f\cute de unii ancheta]i dup\ interogatorii ndelungate, c\ ar fi comentat n mod ostil statului comunist prevederile conferin]ei de la Geneva sau evenimentele din Ungaria. n lips\ de probe, ancheta]ii au fost for]a]i s\ fac\ afirma]ii de genul c\, n momentul rug\ciunii, ei nu se gndeau la Dumnezeu, ci aveau n minte pr\bu[irea comunismului. {i pentru aceste lucruri, cei implica]i au primit pedepse grele. De fapt, era pedepsit delictul de a gndi altfel dect noua ornduire care se impunea n Romnia, ideologia comunist\. n aceia[i ani, la nchisoarea Pite[ti, se des149

f\[ura o altfel de educa]ie, adresat\ tot tinerilor, menit\ s\ fac\ din ace[tia solda]i de n\dejde ai comunismului. Din sinistra m^n\stire, absolven]ii au fost r\spndi]i prin alte nchisori pentru a nv\]a [i pe al]ii. Ideologia totalitar\ trebuia s\ p\trund\ n con[tiin]ele chiar [i ale celor mai reticen]i opozan]i ai regimului. Religia, numai prin faptul afirm\rii lui Dumnezeu, spunea ceva radical diferit de materialismul ateist, baza teoretic\ a comunismului, [i de aceea trebuia comb\tut\. Cei din lotul Rugul Aprins au fost pedepsi]i pentru credin]a lor cre[tin\, pe care nu au ezitat s\ o afirme. Teodorescu Alexandru (P\rintele Daniil Tudor) a fost arestat n noaptea de 13/14 iunie 1958 mpreun\ cu alte 15 persoane care vor forma lotul Teodorescu Alexandru [i al]ii. Dosarul care cuprinde anchetele, procesul, recursul [i actele de penitenciar are 10 volume [i poart\ num\rul 113668, p\strndu-se la Arhivele Ministerului de Justi]ie, Sec]ia Instan]elor Militare. Ne facem o datorie s\ reamintim pe to]i cei ce au f\cut parte din lot, cu data arest\rii lor (anul este 1958), volumul [i filele unde se afl\ procesele verbale de anchet\: - Teodorescu Alexandru, 14 iunie, vol. 1, f. 1-54. - F\ge]eanu Alexandru-Adrian, 25 februarie, vol. 1, f. 55-176. - Ghiu[ Vasile-Benedict, 14 iunie, vol. 1, f. 177-250. - Braga Roman, 14 iunie, vol. 1, f. 251-320. - Boghiu Serghie-Sofian, 14 iunie, vol. 1, f. 321-360. - Dubneac Felix, 14 iunie, vol. 1, f. 361-420. - Papacioc Anghel-Arsenie, 14 iunie, vol. 2, f. 1-115. - Mironescu Alexandru, 14 iunie, vol. 2, f. 116-175. - V\si Gheorghe, 14 iunie, vol. 2, f. 176-236. - Mironescu {erban, 14 iunie, vol. 2, f. 237-315. - R\dulescu Nicolae, 29 iulie, vol. 2, f. 316-350. - Pistol Grigore Dan, 29 iulie, vol. 2, f. 351-378. - Dabija Gheorghe, 5 august, vol. 2, f. 379-396. - Voiculescu Vasile, 5 august, vol. 2, f. 397-423.
150

- St\niloae Dumitru, 4 septembrie, vol. 2, f. 424-445. - Mih\ilescu Emanoil, 18 septembrie, vol. 2, f. 446-469. n cadrul anchetei apar [i elemente despre activitatea diver[ilor membri ai viitorului lot. Securitatea mai afl\ informa]ii datorit\ supravegherii informative a Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romne. n urma acestor indicii, grosul lotului este arestat n noaptea de 13-14 iunie, ceilal]i, aresta]i mai trziu, fiind implica]i n urma anchetelor care au urmat. Alexandru Teodorescu a fost arestat pentru s\vr[irea infrac]iunii de uneltire contra ordinii sociale, prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 209, pct. 1, C.P. al R.P.R. (vol.1, f. 12). Ancheta nu avea asupra lui nici o dovad\. n prima anchet\ din 14 iunie i se cere direct s\ recunoasc\ toat\ activitatea lui subversiv\. Acuzatul a refuzat categoric s\ fac\ acest lucru (vol. 1, f. 13-14). Din procesul verbal de interogatoriu din 1 iulie rezult\ c\, obligat s\ recunoasc\ c\ primise la Schitul Rar\u c]iva studen]i (ace[tia declaraser\ acest lucru ntre timp), Sandu Tudor a spus doar c\ au trecut n vizit\ pe acolo, negnd orice alt\ semnifica]ie a evenimentului. Pe 3 iulie i se prezint\ ordonan]a de punere sub nvinuire, de[i nu existau dovezi, n care este acuzat c\ ar fi organizat o grupare subversiv\, n cadrul c\reia ar fi desf\[urat activitate mpotriva regimului democrat popular (vol. 1, f. 17). La urm\toarea anchet\, cnd i s-a cerut s\ comenteze acest act, el l-a respins categoric (vol. 1, f. 18-19). Abia n 19 iulie mai este consemnat un interogatoriu n care este ntrebat de diferite persoane. Sandu Tudor a afirmat c\ le cunoa[te, ns\ a avut cu ele rela]ii de prietenie, negnd c\ ar fi complotat mpotriva statului ( vol. 1, f. 23). Pe 22 iulie are loc marea lovitur\ pentru Sandu Tudor. V\znd c\ nu pot scoate nimic de la el, anchetatorii hot\r\sc s\ treac\ la demascarea prin confruntare. Au fost pu[i s\ declare mpotriva lui, George V\si, {erban Mironescu, iar pe 23 iulie, Alexandru Mironescu. Dac\ la prima con151

fruntare, cu V\si, a ncercat s\ pareze, subliniind c\ el [i cei apropia]i au desf\[urat numai activitate religioas\, n fa]a celorlal]i doi accept\ spusele lor (vol. 1, f. 41-48). Dar anchetatorii nu vor mai scoate nimic n plus de la el, Sandu Tudor mul]umindu-se doar s\ recunoasc\ ceea ce au declarat al]ii (vol. 1, f. 29-30). ntre timp, i s-a mai cerut s\ vorbeasc\ despre dou\ persoane, De Giacomo Giorgio [i Gheorghe Ungureanu, prieteni ai s\i, despre care a refuzat s\ dea rela]ii ( vol. 1, f. 23, 26). Dac\ unii dintre cei aresta]i, membrii ai Rugului Aprins, au cedat, depunnd m\rturie mpotriva Stare]ului Daniil Tudor, acest lucru s-a datorat faptului c\ nu erau destul de spori]i duhovnice[te, n rug\ciune [i ascez\ [i nu aveau putere dumnezeiasc\ ca s\ reziste la torturile fizice [i psihice. Dup\ cum spunea Arhim. Arsenie Papacioc, erau de]inu]i care, din cauza chinurilor la care au fost supu[i, au uitat [i numele so]iilor lor. (n.R) Declara]ia studentului George V\si George V\si, n\scut la 23 iunie 1935, n momentul arest\rii student n anul V la Facultatea de Arhitectur\ din Bucure[ti. Arestat pe 14 iunie, a prezentat anchetei mprejur\rile n care a intrat n contact cu Daniil Sandu Tudor. Astfel, nc\ din 1950, George V\si frecventa m^n\stirile Plumbuita [i Antim, unde i-a cunoscut pe Sofian Boghiu [i Felix Dubneac. La Antim l-a cunoscut, n 1956, pe Daniil Sandu Tudor, de care s-a ata[at n mod deosebit. mpreun\ cu {erban Mironescu, Nicolae R\dulescu [i Mih\ilescu Emanoil, nucleul grupului de tineri care urmau ndemnurile p\rintelui Daniil, a plecat n august 1956 la schitul Rar\u, unde a tr\it 10 zile de via]\ duhovniceasc\. Dup\ aceea a participat cu regularitate la activitatea grupului de tineri ce se preg\teau pentru o via]\ religioas\. La nceput a sus]inut c\ toat\ activitatea des\[urat\ de el [i de ceilal]i membri ai grupului a fost exclusiv religioas\, pentru ca, mai apoi, sub presiunea anchetei, s\ fie obligat s\ afirme
152

c\, de fapt, sub masca religiei, se desf\[ura o activitate ostil\ statului comunist.( vol. 2, f.187-233). Dincolo de obi[nuitele acuze c\ s-ar fi ascultat posturi str\ine etc., este afirmat pericolul pe care forme pure ale religiei poate s\ le aduc\ puterii comuniste. Iat\ ce este obligat s\ afirme V\si despre Rug\ciunea Inimii: reprezenta forma cea mai exagerat\ a ortodoxiei, fiind potrivnic\ [i d\un\toare actualului regim, prin aceea c\ cei ce ajungeau s\ practice aceast\ rug\ciune n mod corect trebuia ca tot timpul, n afara orelor de somn, s\ repete n gnd aceast\ rug\ciune. Acest lucru ducea la ruperea noastr\ de regim [i chiar de orice activitate, n special de cea politic\, pentru ca pentru nceput s\ avem la dispozi]ie ct mai mult timp liber. n afar\ de aceasta, treptat, treptat, deveneam ni[te fanatici ntr-ale credin]ei, fiind neap\rat sili]i s\ ne retragem la m^n\stire. Sandu Tudor ne-a cerut s\ [i propov\duim acest\ rug\ciune a inimii n rndul celorlal]i studen]i, lucru pe care eu l-am [i f\cut, cum ar fi, de exemplu, cu Rodica S\ulescu [i al]ii, de ale c\ror nume nu-mi mai reamintesc momentan Aceasta este activitatea du[m\noas\ desf\[urat\ de mine [i celelalte elemente mpotriva actualului regim n perioada anilor 1955-1956. ( vol. 2, f. 217). Tot pasajul este subliniat cu ro[u de c\tre anchetator, fiind considerat de maxim\ importan]\. Faptul arat\ c\ religia n sine reprezenta un pericol, orict de neutre erau manifest\rile ei politice. Adev\rul religios este consecvent mpotriva spuselor comuniste [i cine ader\ la cre[tinism, chiar dac\ nu se manifest\ ostil regimului, nu mai poate s\ cread\ n comunism. Chiar dac\ membrii Rugului Aprins nu ar fi ascultat Europa liber\, ei tot ar fi trebuit s\ fie condamna]i pentru c\ gndeau altceva dect canoanele comuniste. Se poate spune, f\r\ teama de a gre[i, c\ cei 16 membri ai lotului Teodorescu Alex. au fost condamna]i pentru credin]a lor ortodox\. George V\si a fost condamnat la opt ani munc\ silnic\ [i [ase ani degradare civic\ pentru infrac]iunea p.p. de art.
153

209 pct. 2 lt. b. al. ultim c.p. prin schimbarea de calificare conf. art. 292 c.j.m. din atr. 209 pct. 1 c.p. ( vol. 4, f.311). A executat pedeapsa la nchisoarea C M.A.I., la Jilava din 3.11. 1958, la colonia de munc\ Salcia din 9.08.1959 [i la Gherla din 24.03.1963. (vol.7, f. 32). A fost gra]iat conf. D 176/1964 al Consiliului de Stat n data de 18.04.1964. (vol.7, f. 2). P\rintele Daniil a vrut s\ fac\ o m^n\stire cu monahi intelectuali. Aceast\ idee a ncercat s\ o pun\ n aplicare pentru prima dat\ n 1950, la m^n\stiea Crasna din Oltenia. Aici, cu binecuvntarea [i protec]ia mitropolitului Firmilian, urmau s\ soseasc\ 100 de intelectuali care ar fi urmat s\ fac\ traducerile unor c\r]i biblice dup\ originalul grecesc. Din cauza arest\rii p\rintelui Daniil, proiectul a e[uat. Sandu Tudor a reluat aceast\ ini]iativ\ cnd a devenit stare] la Rar\u. Din 1955 el reia leg\turile cu prietenii din Rugul Aprins [i trece la o politic\ sistematic\ de atragere la via]a religioas\ a unor elemente tinere. Nucleul bucure[tean a fost format din {erban Mironescu, George V\si, Nicolae R\dulescu, Emanoil Mih\ilescu. Ei au fost la Rar\u, unde p\rintele Daniil i-a introdus n tainele credin]ei ortodoxe, stabilindu-le un program de lucru, care, n lipsa lui, urma s\ fie coordonat de Sofian Boghiu [i Benedict Ghiu[. Tinerii au fost sf\tui]i s\ se constituie ntr-un grup aparte de cel al b\trnilor, pentru a se putea rezolva mai u[or problemele specifice lor. Li s-a recomandat s\ evite participarea n cadrul facult\]ii la activit\]i propagandistice comuniste [i la nv\]\mntul politic, limit^ndu-se numai la activitatea pur [tiin]ific\. n paralel cu acest refuz al doctrinei materialist-comuniste, ei trebuiau s\-[i des\vr[easc\ preg\tirea spiritual\ prin participarea activ\ la slujbele religioase, prin ascultarea sfaturilor duhovnicilor, prin lectur\, prin ntruniri n care s\ se practice rug\ciuni, medita]ii [i dialoguri pe teme religioase, prin practicarea cu consecven]\ a rug\ciunii inimii. Prin toate aceste mijloace ei trebuiau s\ devin\ oameni spirituali, refractari ma154

terialismului [i ateismului comunist, care, odat\ intra]i n rndurile monahilor (to]i, dup\ terminarea facult\]ii, ar fi trebuit s\ devin\ c\lug\ri) s\ fie n stare s\ fac\ fa]\, cu armele spiritului, agresiunii ideologice a comunismului. Toate aceste aspecte ]in de problema formelor de rezisten]\ pe care le-a adoptat biserica n perioada comunist\ [i de rolul jucat de m^n\stiri n cadrul lor. Este evident c\ ceea ce a ncercat s\ nf\ptuiasc\ Daniil Sandu Tudor a fost o cale de rezisten]\ anticomunist\, o cale spiritual\, considerat\ a fi cea mai realist\, singura posibil\, n condi]iile de atunci. Din declara]iile date de Alexandru F\ge]eanu rezult\ c\, n 1947, Sandu Tudor a fost ntrebat, de mai mul]i studen]i legionari, despre m\sura n care mi[carea legionar\ se g\se[te pe linia dogmelor cre[tine. Adrian F\ge]eanu lega acest eveniment de fr\mnt\rile care au avut loc n penitenciarul Aiud unde mai mul]i legionari l-au recuzat pe Horia Sima, considernd linia lui drept una politicianist\, ce urm\re[te ob]inerea, pe orice cale, chiar cu pre]ul teroarei [i sacrificiilor, a conducerii n stat [i care, prin asemenea practici, s-a ndep\rtat de la dogmele bisericii cre[tine. Sandu Tudor a ndemnat pe mai mul]i legionari s\ se c\lug\reasc\ [i s\ participe la lupta de rezisten]\ cu armele spirituale, care s\ mpiedice contaminarea cu materialismul ateist, iar biserica s\ fie preg\tit\ s\-[i reia locul normal n societate n condi]ii mai favorabile: Sandu Tudor mi-a spus c\, pentru a continua lupta mpotriva concep]iei materialiste, nu-[i mai au rostul metodele folosite de mi[carea legionar\ pe plan organizatoric, iar singura posibilitate de a lupta mpotriva concep]iilor materialiste este cea pe plan religios, iar n cadrul bisericii, cea mai bun\ preg\tire pentru o astfel de lupt\ se poate face n monahism (vol. 1, f. 101, vezi [i f. 90-91). Pentru Sandu Tudor, biserica [i religia erau cele mai bune forme, dac\ nu singurele posibile, de rezisten]\, fapt de care i-a convins [i pe al]ii. Roman Braga sau Alexandru F\ge]eanu au c\utat [i ei, la rndul lor, s\ atrag\ noi mem155

bri n rndurile clerului. Astfel, F\ge]eanu i argumenta studentului Iulian Constantin c\ toate cazematele au fost cucerite; singura posibilitate de a lupta este n cadrul bisericii( vol. 1, f. 104). Trebuie men]ionat faptul c\ majoritatea ierarhilor [i preo]ilor Bisericii Ortodoxe Romne au v\zut n instaurarea regimului comunist o situa]ie temporar\, care urma s\ fie nl\turat\ cu sprijinul statelor democratice. Chiar [i n 1958, cu pu]in timp nainte de declan[area marii represiuni mporiva Bisericii Ortodoxe Romne, ce culmineaz\ cu decretul 410 din 1959, mul]i preo]i [i credincio[i [i exprim\ speran]a n ajutorul american. Experien]a na]ional\ a rezisten]ei armate [i revolta maghiar\ au ar\tat c\, n lipsa unui sprijin extern, orice revolt\ este sortit\ e[ecului. De acest lucru fost con[tient [i Iuliu Maniu. Biserica Catolic\, n condi]iile sprijinului puternic al Papei, a avut mai multe mijloace de ac]iune, ns\ [i ea a cultivat cu prec\dere forma de rezisten]\ spiritual\. Se cunoa[te prea pu]in despre proiectele de creare a unui front cre[tin comun mpotriva comunismului care s\ cuprind\ pe catolici, ortodoc[i [i protestan]i, ac]iuni care au fost destul de intense n epoc\ (vezi cazul lui Visarion Puiu, de exemplu). Un des\vr[it ortodox precum Benedict Ghiu[ era serios preocupat de o apropiere de biserica catolic\, fapt ce ar fi nt\rit for]a de rezisten]\ a Bisericii Ortodoxe. Asemenea idei au e[uat, se pare, tot din cauza eternelor dispute care tulbur\ rela]iile dintre ortodoc[i [i catolici de la cruciade ncoace (vol. 6, f. 10). Astfel c\ unii preo]i [i laici, mul]i legionari, precum Horia Cosmovici [i Danciu Agenor, au trecut la catolicism, ceilal]i prefernd s\-[i desf\[oare activitatea n cadrul [i cu posibilit\]ile Bisericii Ortodoxe. (vol. 1, f.88-89) * Considernd m\rturiile insuficiente, anchetatorii r\scolesc n biblioteci [i descoper\ articolele anticomuniste ale
156

lui Sandu Tudor. Pe baza lor este nvinuit de activitate intens\ mpotriva clasei muncitoare, infrac]iune prev\zut\ [i pedepsit\ de art. 193 al C.P al R.P.R. {i n acest caz, Sandu Tudor se men]ine pe pozi]ie, recunoscnd numai atunci cnd i sunt puse n fa]\ articolele. (Procesele verbale de interogator din 22 august [i 1 septembrie, vol. 1, f. 35-38). O ultim\ ncercare are loc pe 1 septembrie, cnd este confruntat cu Roman Braga, ale c\rui declara]ii sugerau, n mod indirect, c\ n cadrul grupului Rugul Aprins s-ar fi desf\[urat o activitate legionar\. Sandu Tudor a g\sit puterea s\ resping\ acele acuza]ii (vol. 1, f. 49). Pe baza unui material probatoriu lipsist de consisten]\, Sandu Tudor a fost acuzat de activitate ostil\ clasei muncitoare [i de sus]inere a fascismului, de organizare a unei activit\]i contrarevolu]ionare n cadrul asocia]iei Rugul Aprins, n perioada 1945-1948 [i de ntruniri subversive cu fo[ti membri ai asocia]iei Rugul Aprins [i alte elemente, n perioada 1955-1958 (vol. 4, f. 299-300). Fiind considerat liderul grupului, el a fost condamnat la 25 de ani temni]\ grea [i 10 ani degradare civic\ pentru infrac]iunea p.p. de art. 209 pct. 1 c.p. comb. cu art. 31 C.P. [i art. 58 pct. 2-5 c.p. (crim\ de uneltire contra ordinii sociale). A mai fost condamnat la 15 ani deten]iune riguroas\ pentru crim\ p.p. de art. 193/1 al. 4 c.p. prin schimbare de calificare conf. art. 292 c.j.m. din crim\ p.p. de art. 193/1 al. 1 C.P. (activitate intens\ contra clasei muncitoare; i s-a schimbat calificarea n acest caz pentru c\ nu a de]inut func]ii de conducere). Din acestea urma s\ execute pedeapsa cea mai grea (vol. 4, f. 310). Documentul pe care-l prezent\m n cele ce urmeaz\ arat\ fa]a ascuns\ a anchetei desf\[urate asupra lui Sandu Tudor. V\znd c\ nu scot nimic de la el, cei care conduceau ancheta, c\pitanul Enoiu Gheorghe [i lt. maj. Moldovan Iosif, i introduc n celul\ un informator. Numele lui, ca persoan\, nu conteaz\ n acest caz. Este important numai ca instrument care a consemnat, timp de aproape o lun\, tr\irile unui om
157

pe care se pare c\ ncepuse s\-l admire [i relata spusele lui ofi]erilor ntr-o manier\ ce sugera c\ informatorul, mai slab de nger, ar fi dorit ca acele cuvinte s\ fi fost ale lui. Coroborate cu procesele verbale de interogatoriu, notele informative ne arat\ dimensiunea moral\ a p\rintelui Daniil, care a refuzat orice compromis n fa]a anchetatorilor, neacceptnd sub nici o form\ s\ toarne pe al]ii. Din notele informative rezult\ c\ au avut loc mult mai multe anchete, care nu au mai fost consemnate, probabil din cauza lipsei de informa]ii de consemnat. Notele [i anchetele i-au convins pe ofi]eri c\ nu se putea scoate nimic de la el, fapt ce i-a determinat sa aleag\ calea cea mai dureroas\ pentru Sandu Tudor - confruntarea cu prietenii. Dar cel mai important lucru pe care-l arat\ notele informative este fundamentul pe care s-a sprijinit t\ria p\rintelui Daniil n fa]a anchetatorilor. Foarte mul]i dintre cei aresta]i au rezistat, ns\ motiva]ia lor era diferit\. Pe unii i mobiliza ura, pe al]ii un eroism titanic sau gndul la cei dragi. P\rintele Daniil [i g\se[te puterea n credin]a n Dumnezeu, n convingerea c\ este o lume [i o judecat\ de apoi n care tot ce este strmb pe lumea aceasta va fi restaurat. Numero[i preo]i au fost ancheta]i [i mul]i s-au ndoit de adev\rul credin]ei pe care o propov\duiau, m\rturisind ceea ce le cereau anchetatorii. Cazul p\rintelui Daniil este cel al unei con[tiin]e care [i-a pus nv\]\tura n practic\, un exemplu [i un prilej de medita]ie pentru cei ce se simt ndemna]i s\ apuce calea preo]iei. George Enache Poate v\ ntreba]i de ce P\rintele Daniil Tudor care, dup\ afirma]iile p\rin]ilor ce l-au cunoscut, era v\z\tor cu duhul, s-a dest\inuit acelui informator? Credem c\ Dumnezeu nu i-a descoperit acest lucru, ca s\ avem m\rturie obiectiv\ scris\ despre personalitatea Stare]ului Daniil Tudor (n. Ed.).
158

Not\ preliminar\: Notele informative, manuscrise, unele avnd [i copii dactilografiate, sunt ata[ate volumului 6 al dosarului 113668, de la fila 416 pn\ la fila 433. Ele nu sunt puse n ordine cronologic\. Acest lucru l-am f\cut noi. (...) Pentru cei interesa]i de alte aspecte ale vie]ii lui Daniil Sandu Tudor, iat\ cteva titluri: - Mihai R\dulescu, Rugul Aprins, duhovnicii ortodoxiei, sub lespezi, n temni]ele comuniste, Editura Ramida, Bucure[ti, 1993, 259 p. - Andrei Scrima, Timpul Rugului Aprins, Maestrul spiritual n tradi]ia r\s\ritean\, prefa]\ de Andrei Ple[u, volum ngrijit de Anca Manolescu, Bucure[ti, 1996, 209 p. - Daniil Sandu Tudor, Taina Rugului Aprins, lucr\ri [i documente inedite publicate de Emilian Vasilescu , Bucure[ti, 1999, 153 p. - Daniil Sandu Tudor, Scrieri, vol. 1, Dumnezeu-Dragoste, Bucure[ti, 1999, 231 p., vol. 2, Sfin]ita Rug\ciune, Bucure[ti, 2000, 225 p. Biografii referitoare la Dumitru St\niloae, Vasile Voiculescu, Alexandru Mironesc etc. Declara]ie, 16.06.1958240(1) n leg\tur\ cu Theodorescu Alexandru (Sandu Tudor) declar (informatorul securit\]ii) urm\toarele: Din capul locului mi-a atras aten]ia c\, dac\ vrem s\ discut\m amndoi, nu vom vorbi dect despre probleme biserice[ti, de moral\ cre[tin\ [i filozofie, natural, dac\ m\ intereseaz\. Altfel refuz\ orice discu]ie [i prefer\ s\ mediteze, fiind nv\]at cu aceasta din via]a de sih\strie pe care o duce. Are mult\ experien]\ din obiceiurile poli]iene[ti [i [tie c\ este frecvent cazul de a se introduce n celule tot felul de codo[i care s\ trag\ de limb\ pe cei n\p\stui]i. Am fost de acord cu el [i pn\ ieri m-a tot suspectat s\ vad\ n ce ape m\ scald. Mi-a m\rturisit aceasta [i a cerut
159

scuze pentru ndoiala cu care m-a tratat. Mi-a spus, cu aceast\ ocazie, c\ a mai fost arestat timp de doi ani, c\ a fost la canal, dar a fost achitat datorit\ drzeniei cu care a fost nzestrat de Dumnezeu s\ se apere. A cunoscut, cu aceast\ ocazie tot felul de oameni [i josnicia lor, vnzndu-i pe semenii lor pentru un blid de mncare sau mici favoruri. Nu se mir\ c\ oameni de rnd sunt n stare s\ comit\ asemenea fapte, cnd al]ii cu renume au dat dovad\ de sl\biciune [i s-au vndut. Exemplu viu care a strnit revolt\, mi l-a dat pe Nichifor Crainic. Ca exemplu de oameni folosi]i ca informatori ai securit\]ii n libertate mi l-a dat pe un doctor de la Tg. Neam]. Acesta a fost pus s\ serveasc\ informa]ii despre el. Se afla la o m^n\stire unde se ]ineau ni[te cursuri. Acest doctor a fost angajat s\ ]in\ cursuri de higien\ [i alte sfaturi medicale. Dup\ ctva timp, mprietenindu-se amndoi, doctorul i-a spus ce ns\rcinare are [i l-a rugat s\ dicteze personal nota informativ\ ce urmeaz\ s\ o prezinte. I-a dat apoi sfaturi ce motive s\ invoce pentru a se descotorosi de aceast\ munc\. n privin]a arest\rii, spune c\ a venit n Bucure[ti, de la sih\stria lui din Rar\u, cu cteva zile (2-3) nainte pentru a prezenta lui Zaharia Stancu un poem al s\u, la indica]iile prealabile ale acestuia, precum [i pentru diverse treburi personale. n aceea[i sear\ a fost invitat la mas\ de Zaharia Stancu, unde au mai fost de fa]\ nc\ c]iva litera]i de actualitate, printre care [i Jebeleanu. Urmau s\ se ntlneasc\ ast\ sear\ pentru a citi [i discuta poemul. Imediat ce a sosit n Bucure[ti l-a anun]at telefonic pe Zaharia Stancu de sosirea lui. Nu a precizat, poemul a r\mas la Stancu sau l-a luat cu el. A fost g\zduit la un prieten al s\u, profesor universitar de fizic\-chimie. Vineri noaptea s-au trezit cu securitatea care avea mandat de arestare pentru profesorul respectiv. Ace[tia, dnd peste el acolo [i cum nu era anun]at de gazd\ la mili]ie, a fost luat pentru l\murirea situa]iei ca contravenient...
160

Adus aici [i pentru a da dovad\ de exces de zel, este acuzat de activitate subversiv\ contra R.P.R. .................... Se gnde[te ce durere trebuie s\ fie n mijlocul familiei prietenului s\u, care are un trecut politic [i (este) rud\ cu Titel Petrescu. Spune c\ a fost amenin]at c\, dac\ nu vorbe[te sincer despre activitatea lui subversiv\ [i leg\turile ce le are cu diver[i legionari, se va recurge la metode mai conving\toare dect vorba frumoas\. Nu crede ns\ c\ se va ajunge la b\taie, ]innd cont de vrsta lui (61 ani), de faptul c\ este c\lug\r [i, n plus, c\ sufer\ de tensiune [i hernie. Este foarte scrbit c\ unul din anchetatori [i-a permis s\-l njure. n privin]a legionarului Roman de la Ia[i, despre care a fost ntrebat, spune c\ acesta a fost la el, cerndu-i s\-l spovedeasc\ (este tot c\lug\r ntr-o m^n\stire). Dup\ ce i s-a spovedit, l-a sf\tuit, zice el, s\ uite trecutul s\u politic [i s\ se lini[teasc\. Este adev\rat c\, n afar\ de acesta, vin la el tot felul de oameni care i se spovedesc. Aceasta nu nseamn\, ns\, c\ comploteaz\ ceva contra statului. El este dator s\ primeasc\ pe oricine, indiferent de vederile politice ale respectivului. Acest drept i-l ofer\ ns\[i legea, n afar\ de obliga]iunile sale spirituale. Spune c\ este acuzat c\ este legionar [i c\ la aceasta a c\utat s\ documenteze c\ nu este adev\rat [i c\ el chiar n trecut comb\tea politica dus\ de ace[tia n diferite lucr\ri ale sale. Cu att mai mult acum cnd vede ce prigoan\ este pornit\ contra lor, nu poate s\ se manifeste al\turi de ei. I s-a spus c\ e (de)mascat. A[teapt\ s\ vad\ cum va decurge ancheta [i n acest scop [i preg\te[te ap\rarea, fiind decis ca prin metodele ce le va folosi s\ v\ pun\ cu botul pe labe (expresia lui). n alt\ ordine de idei, spune c\, n fine, pentru a se preg\ti n vederea unei conferin]e la un nivel nalt, tovar\[ii (ru[ii) au renun]at la vaca ce au muls-o at]ia ani
161

[i [i-au retras trupele acum cteva zile. Cu aceast\ ocazie au fost mari manifesta]ii de simpatie, a[a-zise, n special la Gala]i. Ca prim\ m\sur\ dup\ acest eveniment, Securitatea a pornit o campanie de arest\ri, ridicnd pe to]i cei ce cred ei de cuviin]\ c\ ar putea s\ urzeasc\ ceva n ascuns contra ordinii comuniste instaurate de ei prin for]\, sub scutul armatelor sovietice. Doar prin teroare [i mai pot p\stra cumva ciolanul, dar se va sfr[i [i cu aceasta ntr-o zi. Mai mi-a vorbit despre nen]elegerile dintre Tito [i Hru[ciov [i alte probleme de politic\ extern\, ar\tnd mare simpatie pentru americani. Este la curent cu toate descoperirile [i tehnica modern\, toate spunnd c\ le [tie din auzite, ntruct radio nu au la schit. Vorbind despre avia]ie, mi-a povestit cum a sc\pat, pe vremuri, dintr-un accident de avion, cnd era s\ se ciocneasc\ la aterizare cu un alt avion. El a sc\pat teaf\r, doar avioneta sa personal\ pe care o pilota s-a f\cut praf. Declara]ie, 18.06.1958241(9) n leg\tur\ cu Theodorescu Alex. (Sandu Tudor) declar urm\toarele: Este foarte revoltat pentru c\ a observat, zice el, la ultima anchet\, c\ nu exist\ motive temeinice care s\ justifice arestarea lui. I se cere s\ vorbeasc\ despre activitatea lui subversiv\, iar cnd cere s\ i se spun\ n ce const\ aceasta, i se r\spunde c\ va fi demascat la timp, dar pn\ atunci s\ vorbeasc\ singur despre ea. Aceasta l face s\ cread\ c\ nu exist\ nici o prob\ serioas\ contra lui [i c\ acum se ncearc\ a se n\scoci ceva. Nu va admite s\ se umble cu nscen\ri [i, chiar dac\ ar fi s\ sufere o condamnare, sper\ s\ scape cu via]\ [i [tie el cum s\ procedeze ca s\ v\ trag\ la r\spundere pentru nedreptatea ce i s-a f\cut. Se merge pn\ acolo nct to]i cei ce merg la el, s\ se spovedeasc\ [i s\-i ndrumeze pe calea adev\rului, sunt considera]i ca f\cnd
162

parte dintr-o organiza]ie contrarevolu]ionar\ al c\rei cap este el. Nu-[i poate nchipui cum anchetatorul s\u, de[i un om tn\r, [i permite s\-l njure [i s\-l amenin]e. i este mil\ de el, c\ci este un r\t\cit care [i-a vndut sufletul [i con[tiin]a. P\cat de el, c\ci pare s\ fie un om inteligent. Este mul]umit totu[i, c\ prin comportarea [i atitudinea luat\, i-a impus acestuia buna cuviin]\ n fa]a sa. Pentru viitor [i-a stabilit o linie de conduit\ care s\ oblige pe anchetator s\-i acorde respectul cuvenit ca reprezentant al bisericii. n nici un caz nu va admite s\ fie c\lcat n picioare [i batjocorit. Dac\ se inten]ioneaz\ s\ fie condamnat cu orice pre], s\ i se spun\ cu frumosul acest lucru [i este dispus s\ semneze orice i se cere. El [i poate duce tot att de bine via]a de sih\strie [i m\rturisirea Domnului [i n pu[c\rie. Nu-l nsp\imnt\ singur\tatea. n nici un caz nu va accepta s\ trag\ dup\ el [i al]i oameni. Este de acord cu orice i se cere n ceea ce-l prive[te pe el personal. n aceast\ privin]\ m-a sf\tuit [i pe mine s\ nu ?????? orice mi se pune n fa]\ la anchete, deoarece nseamn\ s\ nenorocesc [i pe al]ii. S\ fac pe naivul [i cnd sunt n pericol de a amesteca [i pe al]ii s\ spun c\ nu-mi aduc aminte am\nunte de care sunt ntrebat, timpul scurs f\cndu-m\ s\ le uit. Este foarte sup\rat c\ i s-au adus toate lucr\rile personale ce le avea la sih\strie dndu-[i seama c\ toat\ aceast\ munc\ a lui o va pierde. Spune c\ n privin]a con]inutului, nu are nici o team\. P\rerea lui este c\ motivele arest\rii sale s-ar putea datora [i urm\toarelor fapte: El are un ucenic al s\u (cum l nume[te f\r\ s\-i spun\ numele) care este plecat la Paris. (Este vorba de Andrei Scrima.) Acesta a nceput s\ publice n presa francez\ ni[te articole n care vorbe[te [i despre el. Felul n are l prezint\, este adev\rat c\ ar nsemna pentru el, n aceste momente, un oarecare pericol. n al doilea rnd, fosta lui so]ie se
163

afl\ tot la Paris [i, mpreun\ cu profesorul Cior\nescu de la Sorbona (nu [tiu dac\ nu este vorba cumva de Emil Cioran, c\ci el l-a numit Cior\nescu), s-au hot\rt s\ fac\ o antologie a literaturii romne. Printre unele lucr\ri de care au nevoie n acest scop, se enumer\ [i ceva lucr\ri ale sale. Cum ace[tia nu le au la ndemn\, fosta lui so]ie a scris sorei ei din Bucure[ti s\ le procure de la el [i s\ i le trimit\. Nu am re]inut precis dac\ [tie acest lucru de la fosta lui cumnat\ cu care, probabil, s-a ntlnit, sau i-a spus altcineva acest lucru. S-ar putea ntmpla, spune el, ca aceste fapte s\ fi ajuns la urechile dvs., posednd chiar [i articolele respective. Se gnde[te cu groaz\ la nenorocirea ce s-a ab\tut asupra familiei profesorului Alexandru Mironescu, gazda lui, [i n special la b\iatul acestuia, care termin\ anul acesta facultatea, un tn\r n care [i-a pus mult\ n\dejde [i a c\rui carier\ o crede ratat\ n caz c\ este arestat [i el. Este o fire emotiv\ pe care caut\ s\ [i-o biruie prin voin]\. L-au impresionat strig\tele ce le-a auzit luni seara [i dup\ ce s-a lini[tit a nceput s\-mi explice c\ cei ce trec prin asemenea probe dau dovad\ de la[itate, pn\ la urm\, recunoscnd totul pentru a sc\pa de durerile fizice. Ace[tia nu au un fond spiritual, necunoscndu-L pe Dumnezeu [i toate tainele credin]ei cre[tine. Dac\ L-ar cunoa[te, n acele clipe grele s-ar ruga cu ncredere lui Dumnezeu [i acesta le-ar da puterea necesar\ s\ ndure durerile fizice momentane, scutindu-i de remu[c\rile ulterioare. El, chiar dac\ ar trece prin aceast\ prob\ lucru pe care nu-l crede posibil, ar fi () s\ primeasc\ batjocura b\t\ii, chiar cu riscul nimicirii hoitului s\u. Acesta nu conteaz\ pentru el. Poate primi moartea n scopul triumf\rii adev\rului ce-l propov\duie[te. Aceasta ar nsemna mntuirea lui. Moare corpul, dar sufletul se duce n mp\r\]ia lui Dumnezeu unde este via]a ve[nic\. Acest lucru nu-l [tiu [i nu-l pot n]elege bestiile ce [i-au dat sufletul satanei [i se dedau la asemenea f\r\delegi. Va
164

veni vremea cnd vor r\spunde cu to]ii pentru faptele s\vr[ite. Abia atunci [i vor da seama ce aspr\ e r\splata. Mi-a povestit pe larg cum a fost cu procesul ce i s-a intentat, acuzat fiind de crim\ contra umanit\]ii, c\ror fapte se datore[te [i cum a reu[it s\ scape dup\ doi ani [i ceva () ca achitat. Nu-i cazul s\ le scriu () dosarul respectiv. Declara]ie, 20.06.1958242(20) n leg\tur\ cu Theodorescu Alex. (Sandu Tudor) declar urm\toarele: Din relat\rile sale rezult\ c\ unul dintre bunii s\i prieteni este [i un c\lug\r care s-a napoiat anul trecut din prizonierat. Nu mi-a spus cum se nume[te [i nici la ce m^n\stire se afla, la un schit din acel loc. F\r\ s\-mi dea am\nunte, spune c\ a fost condamnat, n U.R.S.S., la 25 de ani [i c\, dup\ moartea lui I. V. Stalin, i s-a redus pedeapsa la 10 sau 12 ani. Manifest\ o mare simpatie pentru el [il consider\ un om integru, a[a cum trebuie s\ fie orice romn (zice el). Vorbind despre cur\]enia sufleteasc\ a multor studen]i pe care-i cunoa[te, ce urmeaz\ studiile la diferite facult\]i, tineri care nu [i-au vndut sufletul demen]ei comuniste, mi-a dat ca exemplu pe o student\ S\ulescu de la arhitectur\. Din cte a constatat pn\ acum, la anchet\ nu are cuno[tin]\ de ea. Spune c\ mai sunt ei [i al]ii cu care a venit n contact [i despre care nu ave]i cuno[tin]\. Pentru a-i salva, n nici un caz nu va vorbi despre ei. Afirm\ c\ pe Gabriel (Mihai) R\dulescu [i Pistol, despre care a fost ntrebat ultima oar\, nu-i cunoa[te. i pare foarte r\u c\ nu vede cum ar putea s\-i salveze pe acei c]iva studen]i despre care ave]i cuno[tin]\ c\ aveau leg\turi cu el. N\d\jduie[te, totu[i, cunoscndu-le caracterul ferm, c\ nu vor vorbi mai mult dect trebuie, chiar dac\ vor fi trecu]i prin probele de care se face uz. n tot cazul, el are puterea lui l\untric\ care-l va ajuta s\-[i p\streze pozi]ia chiar dac\ ar fi s\ treac\ prin aceast\ ncercare. Crede,
165

ns\, c\, din anumite considerente fa]\ de el, nu se va ajunge pn\ acolo. Spune c\ [i-a dat seama c\ se duce o mare lupt\ pentru a i se nscena ceva care s\ atrag\ dup\ sine o condamnare a sa [i aceasta numai pentru motivul c\ v\ este team\ de capacitatea lui [i a prizei ce o are n lumea celor ce-l cunosc. Momentul politic prin care trecem n prezent cere izolarea tuturor acelora care prezint\ pericol pentru regim. De aceea este [i considerat [eful unei organiza]ii subversive [i c\ locul de ntlnire este casa prof. Alexandru Mironescu. Din nou mi-a vorbit cu atta satisfac]ie despre evenimentele politice petrecute n Fran]a, explicndu-mi pe larg cum a venit la putere De Gaulle [i inten]iile acestuia pentru perioada celor 6 luni pentru care i s-a dat mandat cu puteri absolute. Este fericit de hot\rrea ce a luat acesta de a desfiin]a Partidul Comunist Francez [i (de) alian]a ce urmeaz\ s-o fac\ cu Germania Occidental\. () n afar\ de posturile de radio str\ine care le-a ascultat [i care comentau evenimentele din Fran]a, faptul c\ toate publica]iile comuniste din Fran]a au fost arse n pie]ele publice i l-a confirmat [i un prieten al s\u care era abonat la unele din ele [i care nu le-a mai primit n ultimul timp. Foarte entuziasmat, mi-a vorbit despre conferin]ele ce le ]inea la mn\stirea Antim, unde, datorit\ subiectelor ce le trata [i a simpatiei de care se bucura n rndul laicilor, aceasta devenea nenc\p\toare, lumea fiind nevoit\ s\-l asculte din curte sau c\]\ra]i pe ferestre [i garduri... Spune c\ este acuzat mereu c\ [i el desf\[oar\ activitate legionar\ sub masca duhovniceasc\. Neag\ acest lucru spunnd c\, de[i caut\ s\ arate celor ce viu la el calea adev\rului [i pericolul ce-l prezint\ ace[ti anti-cri[ti, atei adev\ra]i, ce-[i spun comuni[ti, nu se poate numi activitate legionar\. Totu[i vor cu tot pre]ul s\-l scoat\ legionar pentru a-i putea da o condamnare serioas\. Spune c\ pe to]i cei 14 c\lug\ri tineri care sunt la m^n\stirea lui, el i-a recrutat [i convins s\ ia aceast\ cale, din
166

elementele ce le-a crezut demne c\ merit\ s\-l nconjoare [i pe care poate pune baz\. Crede c\ arestarea lui ar fi produs o dilem\ n rndul lor, dar i [tie oameni capabili [i este convins c\ s-au reechilibrat repede. Mi-a vorbit cum a nfiin]at el ziarul Credin]a [i despre o mul]ime de lucruri din via]a lui gazet\reasc\ (profesorul Nae Ionescu i-a dat ndrum\rile necesare). Inten]ioneaz\ s\ se nscrie la medic pentru a-i cere dreptul la pat sub pretextul c\ este bolnav. Spune c\ atunci cnd o vedea c\ se ngroa[\ gluma, va declara greva foamei pentru a v\ convinge s\ v\ schimba]i atitudinea fa]\ de el. Nu este aceasta pentru el mare lucru c\ci este nv\]at s\ posteasc\ f\r\ s\ m\nnce nimic chiar 8 zile. {tie ns\ din experien]\ c\ aceast\ m\sur\ d\ rezultate bune. Declara]ie, 25.06.1958243(28) n leg\tur\ cu Theodorescu Alexandru (Sandu Tudor) declar urm\toarele: Ast\zi a venit de la anchet\ foarte enervat, spunnd c\ nici de data aceasta nu i s-a adus o acuza]ie concret\ n ce ar consta activitatea lui subversiv\. Se bjbie n ntuneric n dorin]a de a i se g\si un cap\t de acuzare. Ca [i anterior, i s-a cerut s\ vorbeasc\ el despre aceasta. Spune c\, chiar dac\ ar fi cineva vinovat, folosindu-se metoda aceasta, ar nsemna s\ dea dovad\ de demen]\ respectivul, ca sub diverse amenin]\ri [i vechea formul\ noi cunoa[tem totul pn\ n cele mai mici am\nunte s\ se apuce [i s\ n[ire n mod cronologic toate faptele sale prin care a urzit mpotriva securit\]ii Statului. A[teapt\ s\ i se pun\ n fa]\ probele n caz c\ le-a]i avea, [i atunci va da riposta cuvenit\. I s-a cerut s\ vorbeasc\ despre asocia]ia Rugul ars (sau aprins a[a ceva) al c\rei ini]iator este. Afirm\ c\ niciodat\ acesta n-a luat forma unei asocia]ii [i c\ materialul ce l-a]i g\sit nu este altceva dect un acatist un prospect. Spune c\ acesta i-a fost tradus [i n Fran]a.
167

Sus]ine c\ la m^n\stirea Plumbuita, despre care a fost, de asemenea, ntrebat, se ducea cteodat\ de f\cea slujba religioas\ [i ]inea cte o predic\, dup\ care st\tea de vorb\ cu mul]i din cunoscu]ii care veneau s\-l asculte, dar aceasta nu nseamn\ c\ urzeau mpotriva statului. Realitatea este, zice el, c\ v\ este fric\ s\ nu sc\pa]i frnele din mn\ de cnd a]i r\mas f\r\ sprijin n ]ar\ [i, ca m\sur\ de prevedere, a]i purces la arestarea tuturor suspec]ilor. A auzit de la ni[te prieteni, nainte de a fi arestat, cu o zi-dou\, c\ s-au f\cut arest\ri [i printre liberali. Dup\ cte vede, aceast\ m\sur\ s-a extins [i asupra P.D.S.-i[tilor. Discutnd cu el despre mun]i, mi-a spus c\ i cunoa[te a[a bine nct umbl\ foarte bine peste tot n toiul nop]ii. Are o busol\ de mn\ [i, ajutat de tor]\, nu se r\t\ce[te niciodat\. Declara]ie, 1.07.1958244(33) n leg\tur\ cu Theodorescu Alex. (Sandu Tudor) declar urm\toarele: () Acum doi ani, un grup de studen]i de la Institutul de Geofizic\, nso]i]i de un profesor, au f\cut ni[te cercet\ri n mprejurimea Rar\ului. n acest timp ace[tia au vizitat [i mn\stirea n care este el stare]. S-au mprietenit [i l-au mai vizitat de cteva ori n timpul ct au durat cercet\rile. nainte de plecarea acestora, a cobort el n vale la ei, unde, dup\ ce au stat de vorb\ n leg\tur\ cu lucruri despre care mai discutaser\, s-a apucat [i a f\cut o critic\ bine documentat\ la adresa marxismului a[a cum se pricepe el, aducnd argumente att de conving\toare nct to]i au fost de acord cu el c\ acesta este o minciun\ [i un pericol pentru societate, n\scocit de anticri[ti [i c\, calea adev\rului este aceasta ar\tat\ de el. Unii din ei l-au mai vizitat ntre timp. Anul trecut, n var\, au fost n excursie n acea regiune un mare grup de elevi [i eleve de la o [coal\ secundar\ din Ia[i, nso]i]i de un profesor. A stat mult de vorb\ cu ei,
168

comb\tnd tot ce-i spunea profesorul. Spune c\ discu]ia a culminat atunci cnd, pentru a-l ncuia definitiv pe profesor, care era pus categoric n inferioritate fa]\ de argument\rile sale, le-a vorbit despre originea omului, ar\tndu-le ct de tenden]ioas\ este teoria c\ omul s-ar trage din maimu]\. Spune c\ elevii erau a[a de entuziasma]i de faptul c\ profesorul era nevoit s\ cedeze, pn\ la urm\, n fa]a lui nct ace[tia, la fiecare nfrngere a profesorului, marcau ca la sport: 1-0, 2-0, 5-0, 10-0 etc. n urm\, pentru a le dovedi c\ [i comuni[tii au fost nevoi]i s\ renun]e la teoria lor, i-a invitat la m^n\stire, unde le-a ar\tat un articol publicat n Orizonturi Noi, n care se combate vechea teorie sus]inut\ de comuni[ti: Spune c\ titlul indic\ o goril\ care era marcat\ cu un X, iar sub ea scria: Omul nu se trage din maimu]\. ntruct avea un num\r foarte mare de exemplare din revist\, procurate, la cererea lui, de c\tre prietenii s\i, le-a dat cte una multora din elevi [i eleve. A aflat, ulterior, c\ ace[tia au f\cut furori, la Ia[i, cu noutatea cu care au venit [i c\ p\rin]ii elevilor, ntrebndu-i de unde au revista, ace[tia le-au spus c\ au procurat-o de la un chio[c, n timpul excursiei. n urma anchet\rii sale de ieri v-a batjocorit foarte mult, considerndu-v\, printre altele, ni[te redu[i care nu [ti]i s\-i riposta]i dect cu amenin]\ri, care totu[i nu le pune]i n aplicare, fiindu-v\ team\ de el. Despre studentul de care l-a]i ntrebat, spune c\ urmeaz\ arhitectura, dup\ care s\ fac\ [i teologia, urmnd ca apoi, la sfaturile sale, s\ se c\lug\reasc\, ntruct el personal i-a dat o educa]ie n acest sens de cnd era copil. De altfel, [i p\rin]ii acestui tn\r s-au c\lug\rit. (Este vorba de George V\si.) Spune c\ a c\utat s\ se nconjoare [i s\ recruteze n acest scop elemente tinere pe care s\ le c\l\uzeasc\ pe calea c\lug\riei, f\cnd din m^n\stirea sa o m^n\stire de elit\. Probabil a]i aflat acest lucru [i nu v\ convine, din motive bine cunoscute.
169

Este mul]umit c\ ntr-o oarecare m\sur\ a reu[it, dar el voia mai mult [i a[tepta ca unii din tinerii ace[tia s\-[i termine studiile universitare [i apoi s\-i c\lug\reasc\. Declara]ie, 3.07.1958245(40) n leg\tur\ cu Teodorescu Alexandru (Sandu Tudor) declar urm\toarele: () Este prieten foarte bun din tinere]e cu fostul episcop de la Oradea, Nicolae Popovici. Acesta este un mare na]ionalist [i a avut multe diferende cu forurile superioare biserice[ti pe acest motiv. n prezent se afl\ n surghiun, nu a precizat unde. n anul 1952 a fost la el, la Oradea, [i, dup\ ce i s-a ar\tat cum a gospod\rit episcopia, l-a luat cu el s\-i arate [i realiz\rile sale de la Beiu[ [i Va[c\u. Nu are dect cuvinte de laud\ la adresa lui, mai ales c\, n perioada ct a fost cedat Ardealul, 1940-1944, a dus o lupt\ aprig\ contra ungurilor, r\mnnd n teritoriul cedat n mod inten]ionat pentru realizarea acestui scop. Declara]ie, 5.07.1958246(46) n leg\tur\ cu Theodorescu Alex. ( Sandu Tudor) declar urm\toarele: Ieri a venit de la anchet\ foarte agitat, de[i c\uta s\ par\ calm, spunndu-ne c\ a semnat un P.V. prin care i se face cunoscut c\, n termen de 24 de ore, urmeaz\ a fi preluat de un procuror [i va suferi sanc]iuni penale, deoarece refuz\ s\ vorbeasc\ ce i se cere. Ca urmare, a[teapt\ ca seara s\ fie scos [i s\ treac\ la fapte. Spune c\ nu-i este fric\ de b\taie [i c\ Dumnezeu l pune, probabil, la ncercarea aceasta. Va ar\ta celor ce-l vor bate c\ exist\ o putere mai mare ca a lor, care i va da puterea spiritual\ ca s\ reziste la aceast\ batjocorire a sa. Sub nici un motiv nu va admite s\ fie considerat un la[. Le va demonstra c\ este suficient de c\lit ca s\ suporte chinurile f\r\ s\ protesteze. Rznd, spunea c\ mai zilele trecute i s-a spus c\ desigur a f\cut un jur\mnt legionar de nu vrea s\ vorbeasc\ nimic.
170

Declara]ie, 7.07. 1958247(48) n leg\tur\ cu Theodorescu Alexandru (Sandu Tudor) declar urm\toarele: () Este foarte contrariat deoarece, de[i s-au scurs cele 24 de ore, totu[i n-a fost luat n primire de procuror, a[a cum prevedea procesul verbal ce l-a semnat. P\rerea lui este c\ totul a fost un truc spre a-l intimida [i face s\ vorbeasc\. Crede c\, totu[i, din anumite considerente, nu se va trece cu el la metode brutale. Constat c\, de la venirea lui Vasile Dumitru n celula noastr\, este mult mai ponderat n tot ce spune. Se uit\ cu nencredere la el [i de aceea nici nu mai discut\ dect banalit\]i. De cte ori vorbe[te cu acesta, este foarte ironic [i l prive[te cu dispre], deoarece l consider\ un om mecanic, lipsit de cele mai elementare no]iuni de cultur\ general\. Nu se sfie[te chiar s\-i spun\ aceasta. Declara]ie, 17.07.1958248(50) n leg\tur\ cu Teodorescu Alex. (Sandu Tudor) declar urm\toarele: Ultima dat\ cnd a venit de la anchet\ spunea c\, de[i a fost ntrebat din nou despre Rugul Aprins [i i s-a spus c\ la fiecare ocazie comb\tea marxismul, p\rerea lui este c\ ceva s-a schimbat n toat\ povestea aceasta. Desigur, nu s-a reu[it s\ se adune probe contra lui care s\ sprijine nvinuirile ce i s-au adus ini]ial. De aceea nici nu este scos la anchet\ dect foarte rar, iar cnd este scos, este ]inut cteva minute, n care timp i se vorbe[te frumos [i nu mai este insultat ca la nceputul anchetei, cnd se credea c\, prin toate metodele de intimidare ce s-au folosit, se va scoate ceva de la el care s\ foloseasc\ la trimiterea lui n judecat\. Acum este convins c\ totul nu este dect o nscenare, iar pentru activitatea lui religioas\ nu i se pot face acte. Desigur, cei ce-l ancheteaz\ [i-au dat seama c\ nu este un nvinuit de r\ul c\ruia s\-i poat\ lega orice tinichea de coad\. De altfel, [i-a dat seama c\ to]i anchetatorii nu au dect o
171

spoial\ de suprafa]\ [i c\, n fond, nu este nimic de capul lor. Sunt mult mai naivi dect i crede lumea. n toate discu]iile sale despre anchetatori are o atitudine de superioritate [i nici nu g\se[te c\ merit\ s\ li se dea nici cea mai mic\ aten]ie. n ce prive[te amenin]\rile, era sigur c\ nu se va trece la fapte din o mul]ime de considerente fa]\ de el. Nu crede c\ este arestat nici profesorul arhimandrit Ghiu[ de la Patriarhie, de[i i se spune mereu acest lucru. Crede c\, pn\ la urm\, i se va da drumul, ntruct vede clar c\ ncercarea ce s-a f\cut cu el a e[uat. Fa]\ de cele ce am declarat anterior, nu a mai survenit nimic nou, deoarece interzice categoric s\ mai discut\m problemele noastre legate de anchet\. Se ocup\ de educarea lui Vasile Dumitru, dar aceasta nu-l mpiedic\ s\-[i bat\ joc mereu de lipsa de cultur\ a acestuia. Acest fapt l sup\r\ grozav pe cel n cauz\, iar zilele trecute, cnd Sandu Tudor a fost scos la anchet\, acesta mi-a spus toat\ ura ce o are contra lui [i c\, de[i este c\lug\r [i face pe sfntul, este o adev\rat\ bestie cu barb\ care, dup\ ce a gustat din plin pl\cerile vie]ii, s-a c\lug\rit c\ci nu mai putea tr\i ca nainte. Este, de altfel, [i ultima not\ pe care o d\ informatorul. Dup\ aceea, constatnd inutilitatea ac]iunii, se renun]\. Pe aceast\ ultim\ not\, c\pitanul Enoiu scrie: Sunt sigur c\ nu vom scoate nimic de la el [i-i recomand\ locotenentului Moldovan s\ g\sim 2-3 elemente [i n scurt timp, 1-2 zile, s\ trecem la demascarea lui n confrunt\ri. Atunci [i va schimba p\rerile.

172

Capitolul X Procesul
n sala de procese se aflau cele 16 persoane arestate din grupul Teodorescu (Rugul Aprins): Arhimandritul Benedict Ghiu[, Ieroschimonahul Daniil Tudor, Arhim. Sofian Boghiu, Arhim. Felix Dubneac, Ierom. Adrian F\ge]eanu, Arhim. Arsenie Papacioc, Ierod. Roman Braga, preot prof. Dumitru St\niloae, Ierod. Bartolomeu Anania, dr. poet Vasile Voiculescu, profesorul [i scriitorul Alexandru Mironescu, fiul acestuia, {erban Mironescu, dr. Gheorghe Dabija, Georghe V\si, Grigorie Pistol, Nicolae R\dulescu [i Emanoil Mih\ilescu. A fost o parodie de proces, cu sentin]a dinainte stabilit\ de puterea comunist\. Procesul s-a desf\[urat cu u[ile ncuiate, deoarece au fost rostite ca martori numele unor personalit\]i: Alexandru Joja membru al guvernului; scriitorul Ion Marin Sadoveanu (profesor de istoria artei dramatice la Conservatorul dramatic din Bucure[ti), care a fost [i el la [edin]ele Rugului Aprins, dar nu a ap\rut n rndul acuza]ilor; de asemenea, la [edin]e participase [i profesorul Grigore Moisil. Procuratura primise ordin ca ace[ti oameni, cunoscu]i de toat\ lumea, s\ nu apar\ n public ca martori la proces, pentru c\ unii ar fi putut trage concluzia c\ [i n guvern se aflau oameni care se ocup\ cu lucruri duhovnice[ti. Prin sentin]a nr. 125 din 8 noiembrie 1958, a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militar\,240 a fost condamnat, ntre al]i 11:
240 Pre[edintele Tribunalului, Emil Hirsch

173

Teodorescu Alexandru zis Sandu Tudor (fiul lui Alexandru [i al Sofiei, n\scut la 22 decembrie 1896 n municipiul Bucure[ti, stare], fost publicist, licen]iat n litere, divor]at, nu are copii, f\r\ antecedente penale, cu ultimul domiciliu la Schitul Rar\u, comuna Crucea, jude]ul Suceava, condamnat la 25 de ani temni]\ grea, 10 ani degradare civic\ [i confiscarea total\ a averii pentru infrac]iunea de uneltire contra ordinii sociale, prev\zut\ de art. 209 pct. 1, cu aplicarea art. 31 din Codul penal, precum [i la 15 ani deten]ine riguroas\ [i confiscarea total\ a averii pentru infrac]iunea de activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare, prev\zut\ de art. 193 alin. 4, din Codul penal, urmnd s\ execute, n baza art. 101 din acela[i cod, pedeapsa cea mai grea de 25 de ani temni]\ grea, 10 ani degradare civic\ [i confiscarea total\ a averii; n cursul anului 1945, inculpa]ii Teodorescu Alexandru, Mironescu Alexandru, Braga Roman [i Ghiu[ Vasile Benedict au constituit, la M^n\stirea Antim din Bucure[ti, asocia]ia cu caracter religios intitulat\ Rugul Aprins. De[i asocia]ia respectiv\ a fost interzis\ n anul 1948, inculpa]ii sus-men]iona]i au men]inut leg\turile ntre ei, reorganizndu-se clandestin, ncepnd din 1955, sub conducerea inculpatului Teodorescu Alexandru. La aceast\ ac]iune de reorganizare, n afar\ de Mironescu Alexandru, Braga Roman [i Ghiu[ Vasile Benedict, au mai participat coinculpa]ii Papacioc Anghel Arsenie, Boghiu Sofian, Dubneac Felix. Ulterior au fost atra[i la activit\]ile ce se desf\[urau n cadrul asocia]iei: Dabija Gheorghe, Voiculescu Vasile, pr. St\niloae Dumitru, precum [i studen]ii V\si Gheorghe, Mironescu {erban, R\dulescu Nicolae, Pistol Dan [i Mih\ilescu Emanoil, cu care, apoi, s-au purtat discu]ii cu con]inut ostil regimului social-politic existent n Romnia. Totodat\, din ini]iativa inculpatului Teodorescu Alexandru, au fost redactate, multiplicate [i difuzate materiale du[m\noase ordinii sociale din ]ara noastr\.
174

Concretizat\, activitatea stabilit\ n sarcina celor 11 inculpa]i const\ n urm\toarele: - Inculpatul Teodorescu Alexandru, fiind, n perioada 1933-1938, director al ziarului Credin]a, a redactat [i publicat articole ndreptate mpotriva clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare, sus]innd, totodat\, p\trunderea fascismului n Romnia. Tot n cuprinsul articolelor publicate n acea perioad\, inculpatul Teodorescu Alexandru a def\imat Uniunea Sovietic\ [i ornduirea social\ existent\ n acel stat. Dup\ al doilea r\zboi mondial, inculpatul Teodorescu Alexandru s-a c\lug\rit, stabilindu-se la m^n\stirea Antim din Bucure[ti. Lund leg\tura cu Braga Roman, Ghiu[ Vasile Benedict, Anania Valerian [i Mironescu Alexandru, a nfiin]at, mpreun\ cu ace[tia, asocia]ia Rugul Aprins, n cadrul c\reia a desf\[urat, n anii 1945-1948, ac]iuni cu caracter religios, ndreptate mpotriva regimului instaurat n Romnia. Dup\ anul 1948, cnd asocia]ia respectiv\ a fost interzis\, inculpatul Teodorescu Alexandru a men]inut leg\tura cu ceilal]i membri ai asocia]iei, iar ncepnd din anul 1955 a trecut la reorganizarea acesteia. n perioada 1955-1958, acela[i inculpat a organizat mai multe ntlniri clandestine, la domiciliul lui Mironescu Alexandru [i la M^n\stirea Plumbuita din Bucure[ti, cu care ocazie s-au purtat discu]ii ostile regimului existent n ]ara noastr\ [i s-au comentat [tirile ascultate la posturile de radio din occident. Pentru formarea tineretului n spiritul ideilor mistico-religioase [i ostile regimului ce au stat la baza asocia]iei Rugul Aprins, inculpatul a atras n aceast\ asocia]ie pe studen]ii Mironescu {erban, V\si Gheorghe, R\dulescu Nicolae, Mih\ilescu Emanoil [i Pistol Dan, purtnd cu ei discu]ii prin care i-a ndemnat s\ nu participe la activit\]ile politico-culturale din facult\]i [i s\ aib\ atitudini potrivnice ordinii sociale din Romnia.
175

Folosind medita]iile mistico-religioase, cum a fost [i aceea pe care a organizat-o n anul 1957, la Schitul Rar\u, inculpatul Teodorescu Alexandru a ncercat s\ conving\ mai multe grupuri de studen]i s\ se retrag\ n m^n\stiri, de unde s\ ac]ioneze mpotriva regimului social-politic din ]ara noastr\. Sentin]a de condamnare a r\mas definitiv\ fa]\ de cei 11 dintre membrii grup\rii Rugul Aprins, chema]i n acest litigiu n calitate de inculpa]i, ca urmare a recursurilor declarate de c\tre ace[tia, prin decizia nr. 42 din 21 ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem Colegiul Militar.

176

Capitolul XI nchisoarea
Ferici]i cei prigoni]i pentru dreptate, c\ a lor este mp\r\]ia cerurilor (Matei 5, 10). Semnele timpului sunt pentru suflet nvins. S\ fac, dar\, din r\bdare funie groas\ de ncins. S\-mi trag gluga aspr\ de rug\ peste fa]\ Pentru c\l\toria cea mare de peste via]\... (Spre marea c\l\torie, Daniil Tudor) P\rintele Daniil Tudor, fiind conduc\torul spiritual al mi[c\rii Rugului Aprins, a fost condamnat la 25 de ani de temni]\ grea, 10 ani degradare civic\ [i confiscarea total\ a averii, pentru infrac]iunea de uneltire contra ordinii sociale [i de activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare. n primul an de nchisoare, cnd izolarea era total\, la celular, f\r\ nici un mijloc de comunicare (creion, hrtie, radio sau telefon), trebuia s\ te cobori cu mintea n inim\ [i s\ te rogi, ca s\ nu cazi n dezn\dejde, n st\ri de anxietate sau s\-]i pierzi min]ile. n acele momente de izolare, membrii Rugului Aprins s-au rugat cel mai intens cu rug\ciunea lui Iisus. Domnul Dumnezeu e de fa]\ n tot locul, Omniprezent, cu att mai mult n locul celei mai mari bun\voiri a Sa, n locul celei mai depline d\ruiri de sine, Crucea.241
241 VIII,p.158

177

n nchisori eram a[a de bine p\zi]i, a[a de constrn[i, c\ nu ne puteam gndi dect la Dumnezeu. De obicei, omul se roag\ cu putere cnd este n necazuri. {i nchisorile erau cu adev\rat ni[te mari necazuri. Rug\ciunile celor din nchisori erau primite de Dumnezeu; cu toat\ mizeria, cu toat\ r\utatea comandat\ mpotriva s\rmanilor de]inu]i, aveau to]i o senin\tate [i o bucurie care nu se putea s\ vin\ dect de sus, de la Dumnezeu. Rug\ciunile celor din nchisori erau ni[te rug\ciuni asem\n\toare cu ale Sfin]ilor P\rin]i din pustiu sau a attor martiri ar[i pe rug, care, arznd focul sub ei, erau veseli [i mul]umeau lui Dumnezeu pentru aceast\ jertf\ pe care o aduceau Sfin]iei Sale. (subl. Ed.) Cam a[a erau [i aceste rug\ciuni din nchisori, pentru foarte mul]i dintre de]inu]ii politici. Pentru noi, cei de afar\, zbuciumul lor, modul lor de via]\ ne sugereaz\ gndul c\ e bine s\ ne smerim, s\ ne ostenim, s\ ducem o ascez\ ct e posibil prin post, prin rug\ciune, prin metanii, prin iertarea insultelor pe care le primim n via]\, prin r\bdare f\r\ crtire [i atunci rug\ciunile noastre sunt primite naintea lui Dumnezeu, a[a ca ale celor din nchisoare, spunea P\rintele Sofian Boghiu, membru al Rugului Aprins. Poetul Alexandru Mironescu ne spune despre Stare]ul Daniil Tudor: Dup\ ie[irea din nchisoare a plecat Stare] la Rar\u [i mul]i ani abia ne-am v\zut. Se cufundase ntr-o existen]\ de naintat\ ascez\. C]iva ani mai trziu, l-am auzit pe p\rintele Daniil Tudor spunnd: Cre[tinismul este tragismul supremei bucurii, tragismul ndumnezeirii. Omul nu mai este condus de Dumnezeu din afar\. Acum Dumnezeu e ca [i cum nu ar fi, fiind suprema smerenie. Este n noi cu toat\ plenitudinea Lui euharistic\. mp\r\]ia cerurilor e n noi cu toat\ tri-hipostatica prezen]\. Asta nseamn\ s\ bem tot amarul apocaliptic al supremei bucurii, din [apte potire.
178

Asta nseamn\ pn\ la sfr[itul veacurilor s\ biruim prin sl\biciune [i, ilumina]i, s\ mplinim pururi chinurile [i patimile Hristosului. Asta nseamn\ ca, n biruin]a asupra durerii p\catului provizoriu [i mor]ii, e necesar supremul, cutremurul pogor\mnt n toate. Dumnezeu El nsu[i lucreaz\ cu toat\ puterea sl\biciunii, care este mai tare dect oamenii, a[a [i-a ales cele nebune ale lumii ca s\ fac\ de ru[ine pe cele n]elepte, pe cele slabe ale lumii ca s\ fac\ de ru[ine pe cele tari, a ales pe cele de jos, pe cele dispre]uite, ba nc\ pe cele ce nu sunt ca s\ dea jos pe cele ce sunt. {i nsu[i Dumnezeu ce S-a pus n vileag mai mult ca oricine. E ca [i cum nu ar fi, lucreaz\ printr-o prezen]\ ginga[\ ca o lips\, ca o absen]\. nfrico[\toare e calea bucuriei cre[tine [i a biruin]ei ei, c\ci ea va trebui mai nti s\ vad\ urciunea pustiirii stnd n locul cel sfnt. Sfin]enia nu va fi sc\zut\ prin aceasta, ci mai degrab\ va fiDe aceea, pn\ la Seceri[, Mr[\via [i Pr\p\dul, f\r\ voie, sunt uneltele Sfin]eniei. Aceasta-i marea minune pe care a v\zut-o proorocul Daniil, st\pnirea aceasta, n inima Sfin]eniei, a chipului abomina]iei dezol\rii. Marea libertate creatoare a lui Dumnezeu [i ngduie totdeauna paradoxul tuturor minunilor. De aceea dup\ ntrupare mai ales, El voie[te ca oamenii s\ fie condu[i de neoameni, p\c\to[ii s\ fie sfin]i]i de p\c\to[i, iar ale[ii Lui Biserica [i Sfin]ii s\ se supun\ unor conduc\tori att de ndoielnici [i, uneori, dincolo de toate ng\duin]ele cu putin]\. Marea dram\ a adev\ratei [i Sfintei Ortodoxii este lipsa ]ip\toarea a duhovnicilor [i ierarhilor. Duhul Sfnt ]ine locul tuturor ca nici un trup s\ nu se mndreasc\, s\ nu se laude n fa]a lui Dumnezeu Textul acesta este unul dintre cele mai misterioase texte care s-au scris despre Ortodoxie, o apreciere apofatic\ f\r\ pereche, practic de nen]eles pentru clerul nostru [i, n
179

acela[i timp, expus celor mai aspre sanc]iuni. Acesta este, pn\ la urm\, dovada c\ adev\ra]ii spirituali, n mijlocul comunit\]ii lor, ajung, pn\ la urm\, ni[te proscri[i [i numai n Dumnezeu [i afl\ ap\rarea Dar Dumnezeu, cum spune Stare]ul Daniil Tudor, e sl\biciunea sl\biciunilor. Nu putem n]elege altceva dect c\, pe m\sur\ ce credin]a spore[te n netrebnicul nostru suflet, locul pe p\mnt ni se ngusteaz\ tot mai mult. * Z\voare, z\voare, z\voare! {i trntituri de u[i, o tehnic\ special\ de intimidare, de men]inere a unei spaime organice, care s\ p\trund\ n sufletul omului, ncord\ri istovitoare de fiece minut. Z\voare, z\voare [i u[i trntite, zgomote de infern, care mi vor trece ani de zile prin inim\ ca ni[te cu]ite. {i nu po]i s\ strigi, [i nu po]i s\ te plngi, nimeni nu-]i poate da un pic de ajutor. Suntem mai r\u dect ni[te naufragia]i. O [tiu [i nu-mi fac nici o iluzie. M\ tulbur\, ns\, agresivitatea, atmosfera de ur\, de o densitate, de o toxicitate pe care le resimt pn\ n m\duva oaselor. Mila lipse[te aici cu des\vr[ire. Dar sunt lucruri care nu se pot exprima n cuvinte obi[nuite, omene[ti. Ele se tr\iesc [i atta tot. Secrete personale de via]\ cu care pleci, f\r\ s\ le po]i mp\rt\[i, dincolo, pe t\rmurile vie]ii celeilalte... Ah, z\voarele! {i, n contrast, o lini[te de mormnt. Morminte care se deschid [i care se nchid n vacarmul z\voarelor. Z\voare [i [oapte, ceva care ]i d\ senza]ia de suspiciune [i de punere la cale a unor lucruri care pot fi nsp\imnt\toare. Cuvinte, nadins proferate, de batjocur\ a celor sfinte, foarte greu de suportat; dar noi suntem aici pentru a ndura acest calvar!... Oamenii fie mila Lui peste noi to]i nu-L batjocoresc pe Dumnezeu nici pentru prima, nici pentru ultima oar\.242
242 XX, p. 162

180

* n nchisoare, cei care erau grav bolnavi se m\rturiseau prin alfabetul Morse, prin ]eava de la calorifer, la preo]ii duhovnici. P\rintele Daniil avea ascunse Sfintele Taine uscate n gulerul de la c\ma[\, [i se mp\rt\[ea [i i mp\rt\[ea pe cei bolnavi. De asemenea, cnd puteau procura o mic\ cantitate de vin, prin medicii de]inu]i de la infirmerie, slujeau, la miezul nop]ii, Sfnta Liturghie, n celul\. n Trupu-I de slav\ Domnul [i d\ dumnezeirea [i-n Snge jarul Harului ne aprinde nemurirea.243 n celula umed\, rece [i ntunecoas\ a nchisorii, torturat [i nfometat, P\rintele Danil Tudor a urcat pe treptele nalte ale rug\ciunii inimii. mintea trufa[\, roab\ la propria-i demonie, numai n\pasta, ispita ne mai poate izb\vi c\ numai inima zdrobit\ nu se va urgisi. 244 Avnd lumina lui Hristos n inima sa, P\rintele Daniil va compune aici ultima variant\ a Acatistului Sfntului Ioan Bogoslovul. Dumnezeu a rnduit ca n celul\ cu el s\ stea studentul Jenic\ Popescu, care avea o memorie foarte bun\. ({i care era foarte nevoitor mnca numai o dat\ pe s\pt\mn\, fiind sporit n rug\ciune). Modific\rile pe care le f\cea P\rintele Daniil la Acatistul Sfntului Ioan Bogoslovul erau memorate de Jenic\ Popescu, pentru c\ nu aveau la dispozi]ie creion [i hrtie. De la Jenic\ Popescu, Acatistul a fost memorat [i de al]i de]inu]i, printre care [i Nicolae Zarna, iar de la dnsul l-a nv\]at [i p\rintele Mihai Lungeanu (pe atunci, diacon). Dup\ eliberarea din nchisoare, Acatistul a putut fi scris [i tip\rit.
243 III, Condac V, p. 218-219 244

VII, p. 224

181

* n jurul anilor 1943-1959, Dumnezeu a binecuvntat na[terea unui curent de spiritualitate, marcat de trei duhovnici ale[i: P\rintele Arhimandrit Arsenie Boca de la Prislop, P\rintele Arhimandrit Cleopa Ilie de la Sih\stria Neam] [i P\rintele Ieroschimonah Daniil Tudor de la Rar\u, care, f\r\ s\ se sf\tuiasc\ ntre ei, f\r\ s\ fie din acela[i loc, ci fiind din locuri diferite, au preg\tit aceast\ intrare n marele ntuneric de jum\tate de secol care urma. () Atunci cnd ziceau: se va intra ntr-un mare [i lung ntuneric, cum ve]i rezista? Nu ve]i rezista dect prin rug\ciunea interioar\, prin rug\ciunea inimii. Aici, dac\ v\ ve]i instala bine aici, nu ve]i fi ataca]i de nimeni niciodat\. V\ vor putea fi distruse [colile, v\ vor putea distruge bisericile, ve]i putea suferi opreli[tile cele mai mari, v\ va putea scoate de peste tot, dar din inim\ nu v\ va putea scoate niciodat\ pe Hristos, dac\ ve]i nv\]a, ve]i [ti s\-L p\stra]i acolo, l ve]i avea permanent.245 La Antim se ini]iase tocmai aceast\ preg\tire pentru timpurile care aveau s\ urmeze. Atmosfera grupului era una de pace sufleteasc\, era un grup de rug\ciune, dar era n aer [i o atmosfer\ apocaliptic\, n sensul c\ toat\ lumea sim]ea c\ se afl\ n pragul unui mare dezastru [i c\ ntreaga preg\tire de la Antim prin rug\ciune, prin temele care se tratau [i se discutau dup\ aceea, se face ca o preg\tire pentru intrarea n marele ntuneric [i marele dezastru: comunismul ateu. To]i sim]eau c\ era a[a, dar Sandu Tudor [tia, avea con[tiin]a clar\ a ceea ce avea s\ urmeze. n aceast\ epoc\ urmau s\ opereze ni[te parole, ntre oameni, care s\ se recunoasc\ [i s\ s\ se ajute ntre ei, iar aceast\ parol\ era Doamne Iisuse , deci prescurtarea rug\245 XIX, p. 104

182

ciunii min]ii. (Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie[te-m\ pe mine, p\c\tosul/ p\c\toasa! n. ed.) Tot a[a cum, pe vremea primilor cre[tini, cnd cre[tinismul era n ilegalitate fa]\ de imperiul roman, cnd se ntlneau doi oameni, dintre care unul era cre[tin [i ar fi vrut s\ [tie ce era cel din fa]a lui, fie c\ avea, fie c\ lua un be]i[or de undeva [i, ca din ntmplare, se juca pe nisip [i f\cea semnul unui pe[te. Dac\ cel\lalt [tia despre ce este vorba, f\cea [i el pe p\mnt sau pe nisip, semnul unui pe[te. nsemna c\ s-au ntlnit doi cre[tini, pentru c\ pe[tele era simbolul tainic al cre[tinismului. Pe[te n grece[te se spune ihtis, dar scris cu ini]iale IHTIS n grece[te nsemna: Iisus Hristos, Theu Ios, Sotir, Fiul lui Dumnezeu Mntuitorul. Era, deci, o parol\, la nceputurile cre[tinismului, n primele trei veacuri. Prin aceasta, cre[tinii se recuno[teau ntre ei. Dac\ cel\lalt nu f\cea semnul jos, nsemna c\ nu era cre[tin [i c\ cel care f\cuse semnul trebuia s\ aib\ rezerve. Dac\ f\cea [i cel\lalt semnul unui pe[te, nsemna c\ puteau vorbi ca fra]ii. Ei bine, ceea ce v-am spus eu este doar analogia cu ceea ce nsemna s\ fie Rugul Aprins. Parola nu era pe[tele, ca n primele veacuri, ci Doamne Iisuse. Aceasta proba apartenen]a la grupul isihast de la Antim [i to]i cei care, indiferent de destinul care i a[tepta, sub noaptea comunist\, urmau s\ intre n acest mare ntuneric s\ poat\ r\mne uni]i prin formula Doamne Iisuse, ca s\ se recunoasc\ ntre ei. Ceea ce s-a [i ntmplat. To]i am fost aresta]i, b\ga]i n nchisori, dar peste tot unde se rostea Doamne Iisuse, se [tia c\ e unul care avea tangen]\, dac\ nu direct cu Antimul, atunci direct cu cei care au fost la Antim. Pe de o parte era formula-parol\, pe de alt\ parte era [i formula de rug\ciune interioar\, pe care o putea face n inim\ sau n minte, n gnd, neascultat de nimeni. Era formula de rezisten]\ n nchisori,
183

mpotriva a tot ceea ce se ncerca, pe vremea aceea, mpotriva omului.() Aceast\ comunicare o exersam de la nceput, nc\ de cnd Rugul Aprins a putut func]iona liber.246 O, Ioane, Sfinte Avv\ al chipului vulturesc, duhovnicesc al meu P\rinte [i ctitor sufletesc, iat\-m\, acordat al\ut\ drept-sl\vitoare, n\d\jduind tu s\-mi veghezi sfnta nfl\c\rare. Ap\r\-m\ s\-mi ]in tot viu v\paia arcan\, litania numelui de foc cu dulce]i de man\. Uria[ al Duhului grai cu furtuni de suspine, inima mp\cndu-L s\-L zic\ cum se cuvine. Din cuget\torul arcu[ al celor cinci cuvinte, arcuind pe unitatea sim]urilor strunite. Numai din cntare, r\ul din lume s\ se duc\, iure[ul din suflul rostirii izgonindu-l n\luc\.247 n toamna anului 1962, s-a transmis prin ]eav\, n alfabetul Morse, vestea c\ la parter, la celular, este un de]inut grav bolnav, care trebuie transportat pe p\tur\, la infirmierie. Scurt timp dup\ aceea, a fost adus la infirmierie P\rintele Daniil Tudor. La infirmierie se mai aflau 300 de de]inu]i, dintre care 10 erau preo]i. Hrana era aici mai bun\, iar trei medici de]inu]i, n frunte cu doctorul Paul Mirea, le d\deau de]inu]ilor medicamente [i vitamine. Ziua, de]inu]ii se puteau mi[ca ntr-o curte interioar\, cu cer deasupra. Acest lucru a condus la ameliorarea bolii P\rintelui Daniil. Dup\ pu]in timp, ns\, el a fost trimis din nou la celular. Reumatismul, boala de inim\ [i ulcerul de care suferea P\rintele Daniil au nceput s\ avanseze; era a[a bolnav de reumatism, c\ ajunsese s\-i curg\ m\duva din oase. A fost printre pu]inii preo]i care au purtat lan]uri.
246 XIX, p. 90-92 247

II, p. 69

184

A murit n ziua de 17 noiembrie 1962, ora 1.00, n urma unui gest de violen]\ dobitoceasc\, frecvent n nchisori la acea dat\: a fost b\tut cu bestialitate, fiind adus la spital n com\ profund\, cu v\rs\turi bilioase [i alimentare, convulsii tonico-clonice, tahicardie, tensiunea arterial\ 250/150 [i hemoragie cerebral\ masiv\ la nivelul ventriculelor. Ierodiaconul (pe atunci) Bartolomeu Anania (ast\zi Arhiepiscop al Vadului, Feleacului [i Clujului), aflnd de mutarea la Domnul a P\rintelui Daniil, a adunat c]iva preo]i din nchisoare [i l-au prohodit n tain\. Jalea, rana, moartea, toate la un loc, n seninul Heruvim cu spad\ n roat\ de foc, fac cheile trecerii la Sfnta mp\r\]ie, sub balan]a sub]ire pus\ de dreapta Pronie. Grozav\-i dragostea lui Dumnezeu n ar\tare! Cine-I poate purta bun\tatea covr[itoare?248 Locul de nmormntare al P\rintelui Daniil Tudor este necunoscut pn\ ast\zi. Adormirea sa a fost de sfin]it mucenic, m\rturisindu-L, pn\ n ultima clip\ a vie]ii sale p\mnte[ti, prin cuvnt [i fapt\, pe Mntuitorul Iisus Hristos. Dup\ m\rturia Protos. Iustin Prvu, la Aiud, n aceea perioad\, mureau zilnic ntre 30-40 de de]inu]i, care apoi erau du[i sub marginea unui mal [i acoperi]i cu p\mnt. Chemarea Numelui, prezen]a Domnului n lips\ nu va aduce pacea zorilor f\r\ eclips\. [i precum potiru-i plin, venirea Lui se va v\rsa, cerurile toate pacea-I vor cnta: Aliluia!249
248 III, p.108 249

III, Condac XI, p. 227. ?

185

S\ facem pomenirea p\rintelui Daniil Tudor n fiecare an, la data de 17 noiembrie, [i s\ ne rug\m lui Dumnezeu ca s\ fie descoperite sfin]itele lui moa[te.

186

Capitolul XII Mucenicia. Mutarea la via]a cea ve[nic\


mplinirea Rug\ciunii inimii duce la mucenicie [i la m\rturie prooroceasc\, spunea P\rintele Daniil ntr-o nsemnare a sfin]iei sale, parc\ v\znd nainte sfr[itul vie]uirii sale p\mnte[ti. De[i s-ar fi putut retrage din calea prigoanei comuniste ar fi putut avea o pustnicie frumoas\, dup\ m\rturia unor p\rin]i care l-au cunoscut, P\rintele Daniil a ales s\-L m\rturiseasc\ pe Hristos pn\ la jertfa suprem\. Apoi, cu voia lui Dumnezeu, [i-a t\inuit trupul ntr-o groap\ comun\ de lng\ temni]a Aiudului. Chiar [i dup\ moarte te temeai, smerite, De primejduirea c\derii-n ispite, Ca prin slava care, moa[tele-]i aflate, Pe lumea aceasta o ar dobndi, Nu cumva s\ luneci c\r\rii curate {i s\-]i scazi din cinstea sfintei Bucurii.250 (Acatistul Sfntului Dimitrie cel Nou) Cel care a scris, cu darul lui Dumnezeu, aceste stihuri de Acatist, nc\ de pe vremea cnd era mirean, nu putea s\ vrea laud\ din partea lumii, dup\ mutarea la via]a cea ve[nic\. S\ fie, a[adar, [i aceste rnduri, ntru slava lui Dumnezeu [i pentru r\bd\toarea, smerita [i ntru toat\ cuviin]a cinstire a P\rintelui Daniil, pentru ajutorul pe care l primim de la Dumnezeu [i de la Preasfnta, Preacurata de Dumnezeu N\sc\toarea [i Pururea Fecioara Maria, prin rug\ciunile sfin]iei sale.
250 III, p. 91

187

n m\rturisitorii lui Hristos, nsu[i Duhul Sfnt este Cel care m\rturise[te, mpotriva n\dejdii, mpotriva chiar a vie]ii. M\rturia Duhului Sfnt n noi. El e o credin]\ mpotriva credin]ei, o n\dejde mpotriva n\dejdii, o n]elegere mpotriva n]elegerii. Ajunge t\ria noastr\ cea dinti, a min]ii [i a inimii noastre, dup\ care totul trebuie s\ se rnduiasc\ [i s\ se mi[te. () Nu are dect s\ nu se acorde () cu ceea ce, n chip obi[nuit, se nume[te adev\r. () M\rturia Duhului st\ mai presus de orice dovad\. Sim]i c\ ea e d\t\toare de via]\, c\ ea sparge, creeaz\ din nou totul n jurul ei, c\ e via]a vie care nu poate muri. Dup\ cuvntul Sfntului Apostol Pavel: Noi propov\duim pe Hristos R\stignitul, care pentru Iudei sminteal\ este, iar pentru Elini o nebunie, pe cnd pentru cei chema]i, fie Iudei, fie Elini, Hristos e puterea dumnezeiasc\ [i n]elepciunea lui Dumnezeu. S\ fii cu Dumnezeu pururea mpotriva cerului [i a iadului, singur mpotriva tuturor mpotrivitorilor. () Un neuitat duhovnic al nostru (P\rintele Ioan cel Str\in n. ed.) ne spunea odat\ (): S\ fii cu Hristos oriunde, chiar [i n iad, a[a cum au fost to]i drep]ii pn\ la Hristos, Care [i El a scobort acolo. Cu puterea aceasta de iubire [i credin]\, cei trei coconi au intrat hot\r]i n cuptorul de foc al lui Nabucodonosor, s\ ard\ mai curnd dect s\ se lepede de Domnul. Fiindc\ Domnul este, chiar dac\ ei vor arde." {i Domnul este, chiar dac\ ei vor muri n nchisori. {i a[a, n\dejdea lor era mpotriva n\dejdii. N\dejdea lor era o adev\rat\ dezn\dejde, o dezn\dejde puternic\, uria[\. () Numai dintr-o astfel de dezn\dejde se na[te n\dejdea eroic\, n\dejdea absurd\, n\dejdea nebun\. () O! extraordinara, nm\rmuritoarea putere a dezn\dejdii martirilor, pe ea se sprijin\ t\ria lumii, pentru c\ numai ea e cu adev\rat n\dejdea lui Dumnezeu. A[a cum Mntuitorul nostru, Iisus Hristos, S-a smerit pe Sine pn\ la moarte, pe cruce, tot astfel [i mucenicii lui
188

Hristos s-au lep\dat cu totul de sine, dndu-[i sufletul [i trupul n mna Domnului. Pentru c\ smerenia nu e vorba goal\ pe care o spunem noi: Sunt un p\c\tos [i altele ca aceasta. Smerenia este s\ cuno[ti c\ e[ti un nimic. Acel nimic care era nainte de a face Dumnezeu lumea. Acest nimic suntem. R\d\cina ta, existen]a ta ncepe de la nimic [i maica ta este ]\rna, iar Creatorul t\u este Dumnezeu. Ce ai, s\ nu fi primit? (Gheron Iosif Athonitul) Ale[ii Domnului, cei care nu aveau nimic al lor, s-au dat pe sine jertf\ Domnului: Ale Tale dintru ale Tale Extazul dep\[irii totale moartea spune P\rintele Daniil. Prin aceasta, moartea trebuie s\ fie o moarte rodnic\, o moarte care s\ dea rod de nviere. Aceasta prin d\ruire total\. Dup\ cuvntul Mntuitorului din Sfnta Evanghelie: Dac\ vine cineva la Mine [i nu ur\[te pe tat\l s\u [i pe mam\ [i pe femeie [i pe copii [i pe fra]i [i pe surori, pn\ [i via]a sa, nu poate fi ucenicul Meu. {i cel ce nu-[i poart\ crucea [i nu-Mi urmeaz\ Mie, nu poate s\ fie ucenicul meu. (Luca, 14, 26-27). {i iar\[i: Adev\r, adev\r v\ spun: dac\ bobul de gru care cade-n p\mnt nu moare, r\mne singur; dar dac\ moare, aduce road\ mult\. Cel ce-[i iube[te via]a, o va pierde, dar cel ce-[i ur\[te via]a n lumea aceasta, o va p\stra pentru via]a ve[nic\. (Ioan 12, 24-25). Des\vr[i]i nu sunt dect cei ce s-au sfr[it prin mucenicie, adic\ cei care au mplinit o oper\ de des\vr[it\ dragoste, d\ruire de sine, mai spunea P\rintele Daniil, care cu adev\rat s-a r\stignit pe sine cu Hristos, ca s\ ia via]\ ntru Hristos: ca s\ vedem pre Dumnezeu trebuie o cur\]ie a inimii total\, pe care numai moartea o poate da. Sfin]ii sunt mor]ii lui Dumnezeu Cel viu. Trecerea aceasta prin moarte am c[tigat-o prin venirea Domnului n trup [i prin r\stignirea Lui. Prin El, moartea ne este via]\.
189

A[a cum cnt\ Troparul Sfintei nvieri: Hristos a nviat din mor]i, cu moartea pre moarte c\lcnd [i celor din mormnturi via]\ d\ruindu-le! n nchisoare, p\rintele Daniil Tudor a fost b\tut cu bestialitate, nfometat [i condamnat la multe zile de carcer\. (P\rintele Iustin Prvu spunea c\ dac\ erai condamnat s\ stai de trei-patru ori la zarca, cte trei zile, te mboln\veai de pl\mni.) De multe ori mp\r]ea hrana sa cu cei bolnavi. Un mpreun\ p\timitor cu P.C. Sa spune: Eram n carcer\, grav bolnav de pl\mni. Fiind foarte obosit, pentru a m\ odihni [i a nu sta pe cimentul umed, p\rintele Daniil s-a culcat cu fa]a n jos pe beton [i mi-a spus s\ stau deasupra lui ca s\ m\ odihnesc. Aici, dup\ m\rturia celor care l-au cunoscut, a urcat pe treptele cele nalte ale rug\ciunii: rug\ciunea n extaz [i vederea duhovniceasc\. Iar cel care ajunge aici trebuie s\ nfrunte moartea clip\ de clip\, 251 asemenea Sfntului mucenic [i arhidiacon {tefan (F.Ap. 7, 55-60). Cnd p\rintele Daniil revenea din extaz, mili]ienii care l p\zeau l b\teau cu bestialitate, lovindu-l cu bocancii [i cu bastoanele peste tot trupul.252 Acest lucru se poate vedea din poza p\rintelui Daniil Tudor, la arestare, n timpul anchetei din luna iunie 1958. Se poate observa, dup\ fizionomia fe]ei [i pozi]ia ochilor, c\ P\rintele Daniil Tudor era epuizat fizic, n urma b\t\ilor primite. * B\t\ile, vnele de bou, plasele de srm\, mori[ca, bicele, cinii de paz\, r\ngile, reflectoarele a]intite n pupile de anchetatori, betoanele umede [i reci ale celulelor, ]ucalele mbcsite cu s\ruri animale depuse pe ele de zeci de ani, robinetele ce curg nencetat vara [i
251 XXIV, p. 124 252

XXVI, p.

190

iarna, astfel nct preferi s\ te speli de-a dreptul cu ghea]\, pumnii, closetul r\mas deschis n mod obligatoriu, cu u[a larg deschis\ n timpul folosirii, cizmele repezite n fund, n pntece, n nas, capul izbit de pere]i, scoaterea din]ilor cu tot ce love[te, g\le]ile de ap\ aruncate n plin obraz pentru a trezi victimele, zdrobirea falangelor, smulgerea unghiilor, [ocurile electrice, ruperea din r\d\cin\ a p\rului, a b\rbilor, b\taia la testicole, carcerele n aer liber, strmte ca s\ nu te po]i l\sa nici m\car pe vine, s\ te n[eli cu o odihn\ furat\ pre] de cteva minute, neagra (zarca) unde pardoseala e podit\ cu murd\rie de urin\ nghe]at\ [i unde adormi pe un atare a[ternut, dezbr\carea la piele sub cerul liber, ca act punitiv, mpiedicarea sp\l\rii timp de ani de zile, hr\nirea cu copite, blan\, [oareci, [erpi, r\d\cini de papur\, stoarcerea puterilor n munci inutile [i distrug\toare, al\turi de mijloacele psihologice aproape f\r\ limit\, toate conducnd la cedarea nervilor, la cedarea onoarei, la recunoa[terea nfrngerii tale, la acceptarea oric\rei minciuni definindu-]i existen]a, primirea soartei f\r\ vreo nou\ str\danie de a o ocoli [i toate celelalte c\i de obligare a personalit\]ii s\ accepte a semna orice hidoas\ autoacuzare, numai s\ i se dea o clip\ de r\gaz s\-[i trag\ sufletul, s\ se mai cread\ om. P\rintele Arsenie Papacioc spunea c\ n nchisoare erau de]inu]i politici care, n urma tratamentelor primite, uitaser\ pn\ [i numele so]iilor lor. P\rintele Daniil, dup\ m\rturia celor care au stat cu el n temni]\, nu a cedat niciodat\ n fa]a unor astfel de tratamente inumane.253 Ajuns, uneori, la limitele rezisten]ei umane, spunea colegilor s\i c\ i este team\ ca nu cumva, pierzndu-[i con[tiin]a, voin]a s\-i cedeze. Pentru rezisten]a sa a fost condamnat cel mai mult s\ stea la neagra (carcer\) [i era singurul preot care purta lan]uri la picioare.
253

XXI, p. 29-30

191

n urma unor astfel de schingiuiri, p\rintele Daniil Tudor s-a mutat la fericirea cea ve[nic\. A fost pus ntr-o groap\ comun\, iar la cap i-a fost pus\ o scndur\ cu num\rul pe care-l avea n nchisoare ca de]inut. P\rintele Daniil, aflat n Cer ca sfin]it mucenic, mijloce[te, mpreun\ cu Maica Domnului [i cu to]i sfin]ii, la Dumnezeu, pentru mntuirea neamului omenesc. n amurgul balt\ de snge martir, din veacul minciunii s\ nasc\ dreptatea, ca sub umbra crucii, ve[nic\ s\ creasc\, Biserica sfnt\, ntru plin\tatea cea apostoleasc\ [i soborniceasc\.254 Apoi, to]i cei din Rugul Aprins care am trecut prin nchisoare, ne-am sim]it n comuniune permanent\, nct Rugul Aprins n fapt, nu a disp\rut niciodat\. Nu poate fi vorba de cuvinte, dect de acel sentiment [i for]\, de acea putere interioar\, care te f\cea s\ rezi[ti la cele mai grele ncerc\ri [i te f\cea s\ nu te sim]i singur. S\ te [tii ntr-o familie. n felul acesta Rugul Aprins n-a murit niciodat\, c\ci [i dup\ ce oamenii ace[tia s-au ntors din nchisori, au p\strat parola [i exerci]iul mintal. Numai Sandu Tudor nu s-a mai ntors niciodat\! A murit la Aiud. El poate fi canonizat! Eu a[ face o propunere de canonizare, pentru c\ el a murit n nchisoare la Aiud, unde a fost nchis pentru Rugul Aprins, pentru credin]a lui. El n-a fost nchis pentru c\ a f\cut politic\ legionar\, de pild\. N-a fost legionar. (...) El a murit n nchisoare pentru credin]a lui! El ar putea intra foarte bine ntr-un catalog al martirilor cre[tini (). Ar trebui s\ intre printre cei dinti n acest catalog, (), printre martirii mor]i n nchisori pentru credin]\, sfin]i, cum sunt cei 40 de martiri din istoria cre[tinismului. Printre ace[tia ar intra, f\r\ ndoial\, [i Sandu Tudor. Eu
254

III, p. 108

192

mi-am propus [i am propus [i altora, dar pn\ la urm\ dac\ voi avea posibilitatea, o voi face eu. Lui trebuie s\ i se ridice o cruce, pentru c\ nu se cunoa[te locul unde a fost nmormntat. Trebuie s\ i se ridice o cruce n cimitirul de]inu]ilor de la Aiud [i, neap\rat, o cruce la Rar\u, de unde a fost arestat () ca stare] al Schitului Rar\u.255 n ziua de 14 august a anului 2003, la M^n\stirea Rar\u, lng\ Biseric\, absida sudic\, a fost ridicat\ o cruce de marmur\ alb\ de 2,250 m n\l]ime, iar n cimitirul m^n\stirii a fost ridicat un monumet funerar ntru pomenirea P\rintelui Daniil Tudor, Stare]ul Schitului Rar\u.

Monument funerar ntru pomenirea Stare]ului Daniil Tudor cimitirul m^n\stirii Rar\u
255

XIX, p. 73

193

Crucea de marmur\ ntru pomenirea Stare]ului Daniil Tudor

De ce, oare, atta ur\ [i bestialitate a regimului ateu comunist mpotriva membrilor Rugului Aprins? Slujba[ii diavolilor urm\reau distrugerea misticilor, a stlpilor de foc ai credin]ei ortodoxe, ai culturii mistice, a celor care, cu focul Duhului Sfnt, ardeau pe diavoli [i cur\]eau lumea de p\cate, pentru a nu mai avea nici o piedic\ n calea ndobitocirii oamenilor.

194

Capitolul XIII
Data [i cauza mor]ii stare]ului Daniil Tudor
Mult\ vreme nu s-a [tiut cnd celebrul monah Daniil Sandu Tudor a trecut la cele ve[nice. Aceasta [i pentru faptul c\, n dosarul penal 113.668, care con]ine ntregul lot arestat de Securitate n cazul Rugului Aprins, nu se afla [i dosarul de penitenciar al celui n cauz\. Mare ne-a fost surpriza atunci cnd, la Arhivele Ministerului Justi]iei, Direc]ia Instan]elor Militare (AMJ), n fondul penal 20.948 am g\sit dosarul de penitenciar cu datele privitoare la deten]ia P\rintelui Daniil Tudor. De fapt, acest fond penal con]ine dosarul constituit de Securitate la arestarea din 1950, cu documente, majoritatea strnse de Siguran]\ n perioada interbelic\ [i fragmente cu articolele sale. Astfel, n dosarul de penitenciar am descoperit certificatul care nregistreaz\ data mor]ii (vezi facsimilul), referatul medical [i cteva date despre perioada deten]iei. Tot aici, la rubrica corespunz\toare, am g\sit fotografia p\rintelui Daniil, care i s-a f\cut la ntocmirea actelor de arestare. La mutarea sa de la Jilava la penitenciarul Aiud, pe 18 martie 1959, potrivit procesului verbal nr. 0078.458, p\rintele Daniil avea asupra sa urm\toarele lucruri: un costum pufoaic\ maro ctg. III, una pereche sandale negre ctg. III, una bonet\ neagr\ ctg. III, una c\ma[a maro ctg. III (1). De[i ntr-o declara]ie datat\ dup\ arestarea din 1950, p\rintele Daniil arat\ c\ nu a aderat la mi[carea legionar\, ci dimpotriv\, a polemizat cu ziarele legionare de pe pozi]ii antifasciste, pe coperta 1 a dosarului s\u de penitenciar, ntocmit n 1958, sta scris mare, cu cerneal\ ro[ie: Legionar. Desigur, cunoscnd obiceiurile Securit\]ii, nu putem [ti cu exactitate dac\ n certificatul de deces este trecut\
195

adev\rata cauza a mor]ii. Documentele aflate la dispozi]ia noastr\ nu l\muresc nici dac\ hemoragia celebral\ a fost provocat\ de vreo agresiune la care ar fi fost supus P\rintele, sau a izbucnit din alt\ pricin\. n orice caz, referatul medical pe care l public\m n exclusivitate poate deschide o pist\ de cercetare. Starea n care a fost adus P\rintele Daniil Tudor la infirmerie arat\ cu certitudine c\ a fost b\tut cu bestialitate.(n. Ed.) Pentru a nlesni n]elegerea documentului, am completat unele cuvinte ntre paranteze drepte. MAI Forma]iunea 0622 Serv. Medical Referat medical De]inutul Contra Revolu]ionar Teodorescu A. Alexandru, n\scut la 22.12.1896, fiul lui Alexandru [i Sofia, de profesiune preot, condamnat 25 ani temni]\ grea, a fost internat n spitalul Forma]iunii 0622 de la 16 nov. orele 14:00 pn\ la 17 nov. ora 1:00, cu diagnosticul: Hemoragie cerebral\ (inunda]ie ventricular\) boala hipertonic\ visceralizat\. Este bolnav din 1959, fiind n eviden]a sec]iei de boli interne [i num\rnd intern\ri repetate n spital n perioadele de agravare a bolii hipertonice. n diminea]a zilei de 16 nov. 1962, bolnavul [i pierde brusc con[tiin]a [i intr\ n stare comatoas\. Este adus de urgen]\ la spital, unde se constat\ o com\ profund\, cu v\rs\turi bilioase [i alimentare, convulsii tonico-clonice, respira]ie stertoroas\ (?!), tensiunea art. 250/150, tachicardie. Se pune diagnosticul de hemoragie cerebral\ masiv\ la nivelul ventriculelor, i se efectueaz\ emisie de 250 cc. snge. Vasodilatatoare provocain\ intraventricular\, sulfat de magnesiu, hemostatice; vit. K, hemofilin, vit. C, pung\ cu ghea]\ pe regiunea cefalic\. Cu tot tratamentul aplicat, bolnavul decedeaz\ la orele 1, 00 (17 nov.1962). Cauza mor]ii - hemoragie cerebral\.
196

(AMJ, fond penal, dosar 20.948, vol. II, f. 173-173v.) Adrian Nicolae Petcu* *Consilier principal, CNSAS. 1. AMJ, fond penal, dosar 20.948, vol. II, f. 172. Credem c\ n referatul medical s-a introdus, n mod eronat, tensiunea arterial\ 250/150 pentru a justifica cauza mor]ii. P\rintele Daniil Tudor era un c\lug\r ascet care, n ultima parte a vie]ii, postea, mncnd o dat\ pe s\pt\mn\, iar postul conduce la sc\derea tensiunii arteriale sub limitele normale. Valoarea tensiunii maxime se apropie de valoarea tensiunii minime. Adev\rata cauz\ a mor]ii P.C. Sale sunt loviturile primite cu bocancii [i bastoanele n cap, n stomac [i peste tot corpul, de numeroase ori, de la gardienii care-l p\zeau. Acest lucru este confirmat de cei care l-au cunoscut n nchisoare [i care afirmau faptul c\, de multe ori, P\rintele Daniil era adus la infirmerie le[inat, cu ajutorul unei p\turi. De fapt, n Referatul Medical se men]ioneaz\ c\: Este bolnav din 1959, fiind n eviden]a sec]iei de boli interne [i num\rnd intern\ri repetate n spital n perioadele de agravare a bolii hipertonice.
197

Capitolul XIV Reabilitarea


n continuare red\m, n extras, fragmente din Decizia nr. 16, pronun]at\ de Curtea Suprem\ de Justi]ie Sec]iile Reunite, n [edin]a Public\ din 8 aprilie 1996, desf\[urat n dosarul nr. 32/ 1995, aflat pe rolul acestei instan]e, avnd ca obiect solu]ionarea recursului n anulare declarat de Procurorul General al Romniei mpotriva sentin]ei civile nr. 125 din 8 noiembrie 1958 a Tribunalului Militar al Regiunii a II-a Militar\ [i deciziei nr. 42 din 21 ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem Colegiul Militar, prin care s-a dispus condamnarea a 11 dintre membrii grup\rii Rugul Aprins, cel dinti nominalizat att n motivarea hot\rrii instan]ei supreme, ct [i n dispozitivul acesteia, fiind Alexandru Teodorescu (Ierosch. Daniil Sandu Tudor). CURTEA SUPREM| DE JUSTI}IE SEC}IILE UNITE DECIZIA Nr. 16 Dosar nr. 32/1995 {edin]a public\ de la 8 aprilie 1996 Pre[edinte: Leonida Pastor Vicepre[edintele Cur]ii Supreme de Justi]ie Alexe Costache Ivanov Pre[edintele Sec]iei civile Anton Pandrea Pre[edintele Sec]iei penale Marin Popa Pre[edintele Sec]iei de Contencios-administrativ G-ral de div. mag. Cornel B\doiu Pre[edintele Sec]iei militare
198

Viorel Anghe Maior mag. Mircea Aron Vasile Boroi Maria Coca-Cozma Col. mag. [tefan D\nil\ Georgeta Firuleasa Paul Florea Dumitru Gazetovici Emil Ghergu] Liviu Giurgiu Bela Gyorgy Gabriel Ionescu Nicolae Ionescu

- judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor - judec\tor

S-a luat n examinare recursul n anulare declarat de procurorul general mpotriva sentin]ei nr. 125 din 8 noiembrie 1958 a Tribunalului Militar al regiunii a II-a Militar\ [i deciziei nr. 42 din 21 ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem Colegiul Militar, privind pe inculpa]ii Teodorescu Alexandru, F\ge]eanu Alexandru, Ghiu[ Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghie Sofian, Dubneac Felix, Mironescu Alexandru, V\si Gheorghe, Mironescu {erban, R\dulescu Nicolae [i Mih\ilescu Emanoil. SEC}IILE UNITE, Asupra recursului n anulare de fa]\; n baza lucr\rilor din dosar, constat\ urm\toarele: mpotriva celor dou\ hot\rri de condamnare, Procurorul General al Romniei a declarat recurs n anulare, sus]innd c\ faptele re]inute n sarcina lui Teodorescu Alexandru [i a domnilor F\ge]eanu Alexandru, Serghie Sofian Boghiu, Dubneac Felix, Mironescu Alexandru, V\si Gheorghe, Mironescu {erban, R\dulescu Nicolae [i Mih\ilescu Emanoil, nu ntrunesc elementele constitutive
199

ale infrac]iunilor pentru care au fost condamna]i [i nici ale vreunei alte infrac]iuni . S-a mai precizat, de c\tre Procurorul General, prin aceea[i cerere de recurs, faptul c\ Asocia]ia Rugul Aprins nu este dintre cele vizate prin art. 209 pct. 1 din Codul Penal anterior, n baza c\reia s-a pronun]at instan]a care a dispus condamnarea inculpa]ilor, men]ionnd c\ ntlnirile avute de inculpa]ii ce au f\cut parte din aceast\ asocia]ie, ca [i discu]iile purtate de to]i cei 11 inculpa]i, n cadrul ntlnirilor la care au participat, chiar dac\ s-au referit [i la eventualitatea schimb\rii regimului (comunist, n. Ed.) existent atunci n Romnia, nu puteau s\ duc\ la consecin]e de natura celor prev\zute prin art. 209 pct 2 lit. a sau b aliniatul ultim din Codul penal anterior. n privin]a lui Alexandru Teodorescu (Ieroschim. Daniil Tudor) s-a amintit, de Procurorul General, c\ activitatea desf\[urat\ de acesta, n calitatea de director al ziarului Credin]a , n perioada 1933-1938, nu ntrune[te elementele constitutive ale infrac]iunii prev\zute de art.193 alin. 4 din Codul penal anterior, ntruct articolele publicate de el, chiar dac\ au avut un con]inut critic la adresa realit\]ilor sovietice din acei ani, n-au fost de natur\ a d\una intereselor de ansamblu ale mi[c\rii muncitore[ti [i a celei revolu]ionare din Romnia ntruct, prin acele articole, s-a urm\rit doar s\ se scoat\ n eviden]\ atitudinea antireligioas\ a conducerii Uniunii Sovietice, ca [i pericolul ce-l reprezenta pentru poporul romn extinderea concep]iilor na]ionalist-fasciste [i a celor comuniste. n concluzie, se cere casarea hot\rrilor [i rejudecarea cauzei, n vederea achit\rii celor 11 inculpa]i viza]i prin recursul n anulare. Recursul n anulare este fondat. Potrivit art. 209 pct. 4, alin. 1 din Codul penal anterior, n baza c\ruia au fost condamna]i inculpa]ii Teodorescu Alexandru, F\ge]eanu Alexandru, Ghiu[ Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghie Sofian, Dubneac Felix [i
200

Mironescu Alexandru, se considera infrac]iune de uneltire contra ordinii sociale faptul de a ini]ia sau constitui, n ]ar\ sau n str\in\tate, organiza]ii sau asocia]ii care au drept scop schimbarea ordinii sociale existente n stat sau a formei de guvern\mnt democratic, ori de a activa n cadrul unei asemenea organiza]ii sau asocia]ii ori de a adera la acestea. Or, din actele dosarului rezult\ c\ asocia]ia Rugul Aprins, constituit\ n anul 1945, din ini]iativa inculpatului Teodorescu Alexandru, a avut caracter religios, f\r\ a viza schimbarea ordinii sociale existente n stat sau a formei de guvern\mnt. Pe de alt\ parte, din declara]iile acelora[i inculpa]i rezult\ c\ discu]iile purtate ntre ei, fie cu ocazia ntlnirilor ce le aveau n cadrul asocia]iei religioase Rugul Aprins, fie cu alte prilejuri, erau axate n principal pe teme religioase, iar problemele de educa]ie ce le abordau urm\reau promovarea idealurilor credin]ei cre[tine, referirile la situa]ia politic\ existent\ n Romnia fiind cu totul ntmpl\toare [i f\cute ntr-un cerc limitat de persoane. Din analiza probelor de la dosar rezult\ c\ activit\]ile desf\[urate de inculpa]i nu pot fi considerate de ajutor sau propagand\ n favoarea unei organiza]ii sau asocia]ii subversive, n sensul prev\zut la art.209, pct.2, lit.b din Codul penal anterior, n baza c\ruia ei au fost condamna]i, este evident c\, att sub aspectul laturii obiective ct [i sub aspectul laturii subiective, faptele la care s-a f\cut referire nu ntrunesc elementele constitutive ale vreunei infrac]iuni. Pe de alt\ parte, se constat\ c\, n ceea ce prive[te pe inculpa]ii Teodorescu Alexandru [i F\ge]eanu Alexandru, care au fost condamna]i [i pentru infrac]iunea de activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare, nu sunt ntrunite nici elementele constitutive ale acestei infrac]iuni. ntr-adev\r, din examinarea articolelor publicate, n perioada interbelic\, de inculpatul Teodorescu Alexandru, n ziarul
201

Credin]a (filele 4-12, Vol. III), rezult\ c\ acest inculpat, sus]innd unele idei specifice religiei cre[tine a comb\tut atitudinea atee a conducerii sovietice [i a criticat unele excese din politica intern\ a Uniunii Sovietice, ca, de altfel, [i fascismul, hitlerismul sau unele porniri na]ionaliste din ]ara noastr\. Or, este evident c\ publicarea unor astfel de articole nu poate constitui activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare din Romnia. De altfel, nici nu se putea re]ine ncadrarea n art. 193, pct. 1, alin. 4, din Codul penal anterior, n baza c\ruia a fost condamnat acest inculpat, ct timp nu s-a stabilit c\ el a sprijinit, ajutat, favorizat ori instigat o alt\ persoan\ la desf\[urarea unei activit\]i intense contra clasei muncitoare sau a mi[c\rii revolu]ionare, a[a cum se cere prin acest text de lege. n fine, se mai re]ine c\ instan]ele, neconformndu-se cerin]elor de la aliniatul 4 al art. 193, pct. 1 din Codul penal anterior, nici nu au men]ionat persoanele pe care le-a sprijinit, ajutat, favorizat sau instigat Teodorescu Alexandru s\ desf\[oare activitate intens\ n sensul prevederilor acestui text de lege. PENTRU ACESTE MOTIVE, N NUMELE LEGII, DECIDE Admite recursul n anulare declarat de Procurorul General mpotriva sentin]ei nr. 125 din 8 noiembrie 1958, a Tribunalului Militar al Regiunii a II a Militar\ [i a deciziei nr. 42 din 21 ianuarie 1959 a Tribunalului Suprem-Colegiul Militar. Caseaz\ hot\rrile atacate cu privire la inculpa]ii Teodorescu Alexandru, F\ge]anu Alexandru, Ghiu[ Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghie Sofian, Dubneac Felix, Mironescu Alexandru, V\si Gheorghe, Mironescu {erban, R\dulescu Nicolae [i Mih\ilescu Emanoil.
202

n baza art. 11, pct. 2, lit. a, raportat la art. 10, lit. d din Codul de procedur\ penal\, achit\ pe inculpa]ii Teodorescu Alexandru pentru infrac]iunile de uneltire contra ordinii sociale prev\zute de art. 209, pct. 1 din Codul penal anterior [i de activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare prev\zut\ de art. 193, pct . 1, alin. 4 din acela[i cod, pe inculpatul F\ge]eanu Alexandru pentru infrac]iunile de uneltire contra ordinii sociale, prev\zut\ de art. 209, pct. 1 din Codul penal anterior [i de activitate intens\ contra clasei muncitoare [i mi[c\rii revolu]ionare prev\zut\ de art. 193, pct. 1, alin. 2 din acela[i cod, pe inculpa]ii Ghiu[ Vasile Benedict, Braga Roman, Boghiu Serghie Sofian, Dubneac Felix [i Mironescu Alexandru pentru infrac]iunea de uneltire contra ordinii sociale prev\zut\ de art. 209, pct. 1 din Codul penal anterior, iar pe inculpa]ii V\si Gheorghe, Mironescu {erban, R\dulescu Nicolae [i Mih\ilescu Emanoil pentru infrac]iunea de uneltire contra ordinii sociale, prev\zut\ de art. 209, pct. 2, lit. b aliniatul ultim din Codul penal anterior. nl\tur\ pedeapsa complementar\ a confisc\rii averii, aplicat\ acestor inculpa]i. VICEPRE{EDINTELE CUR}II SUPREME DE JUSTI]IE Leonida Pastor JUDEC|TORI Viorel Anghel Maior, magistrat Mircea Aron Vasile Boroi

203

Capitolul XV Minuni dumnezeie[ti s\vr[ite de Dumnezeu prin P\rintele Daniil Tudor dup\ mutarea la via]a cea ve[nic\
Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului
Cea mai mare minune pe care a f\cut-o Dumnezeu prin P\rintele Daniil Tudor este compunerea Imnului Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, care aprinde credin]a n lume [i pe diavoli la r\zboi. n ultimul timp, mul]i cre[tini l citesc zilnic, la miezul nop]ii, primind mari binecuvnt\ri [i daruri dumnezeie[ti. Demonii, care sunt st\pnii lumii p\c\toase (I Ioan 5,19), prin ceea ce fac, preg\tesc venirea lui Antihrist la conducerea Guvernului unic mondial. Dar Dumnezeu, care lucreaz\ prin oameni, va z\d\rnici acest plan al satanei, prin ultima trezire duhovniceasc\ a lumii, care va avea loc dup\ cel de-al treilea r\zboi mondial. Romnia a fost v\zut\ de p\rin]ii duhovnice[ti, n timpul celui de-al treilea r\zboi mondial, nconjurat\ de o mare de fl\c\ri. Rug\ciunile preo]ilor, unite cu ale credincio[ilor, ne vor p\zi, iar Maica Domnului ne va acoperi de toat\ r\utatea [i nenorocirea r\zboiului. O, Maica Domnului, de-a pururi curat\! {i Maic\ a omului binecuvntat\! Ca dou\zeci [i patru de al\ute [i potire Aceast\ nchin\ciune a noastr\ s\ fie, n rev\rsarea ei nencetat\, {i c\tre Preasfnta Treime, suit\ bucurie,
204

Aducerea ei preabinemiresmat\ De pe palmele tale, c\tre Hristosul Mire, s\-[i treac\ prinosul de dreapt\ sl\vire, Ca s\ putem cu cerurile toate a striga ntr-o mbr\]i[at\ necovr[ire Cel mai presus Aliluia!256 TIP|RIREA IMNULUI ACATIST n vara anului 1997 a venit, la Sfnta M^n\stire Rar\u, Arhim. Vartolomeu Matei, care a fost ucenic al Arhim. Benedict Ghiu[, duhovnicul Rugului Aprins. Aici a vorbit cu P\rintele Ierod. Cleopa Paraschiv. Dup\ ce s-au nchinat la sfintele icoane din Paraclisul Sfntului Apostol [i Evanghelist Ioan, P\rintele Arhimandrit a ntrebat dac\ obi[nuiesc s\ citeasc\, n M\n\stire, Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. P\rintele Cleopa a r\spuns c\, de[i au Imnul Acatist, nu l-au citit, pentru c\ li s-a p\rut mai greu de citit [i de n]eles. P\rintele Vartolomeu Matei a nceput s\-l spun\ pe de rost. Atunci, darul duhovnicesc al Rugului Aprins al Maicii Domnului s-a pogort peste cei doi. Pentru a vedea dac\ credincio[ii l vor n]elege [i vor vrea s\-l citeasc\, P\rintele Cleopa a nceput s\-l citeasc\, n fa]a Sfintei Icoane f\c\toare de minuni, pelerinilor care veneau la Sfnta M^n\stire Rar\u. De fiecare dat\, darurile dumnezeie[ti se rev\rsau asupra cre[tinilor mai mult dect la oricare alt acatist. Majoritatea credincio[ilor care participau la rug\ciunea Imnului Acatist aveau lacrimi n ochi [i cereau c\r]i cu Imnul Acatist ca s\-l citeasc\ acas\. n doi ani au fost tip\rite trei edi]ii ale c\r]ii Icoana f\c\toare de minuni izvortoarea de mir de la M^n\stirea Rar\u.
256 II, p. 55

205

Mul]i pelerini veneau cu cartea n mn\ la M^n\stirea Rar\u [i spuneau ct de mult au dorit [i ct s-au rugat Maicii Domnului s\-i nvredniceasc\ s\ se nchine la Sfnta Icoan\. Avnd m\rturia credincio[ilor [i convins fiind, [i prin experien]a personal\, de darul Imnului Acatist, p\rintele Cleopa a hot\rt s\ tip\reasc\ n carte [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, pentru nvierea duhovniceasc\ a cre[tinilor. Pentru c\, orict de frumoas\ ar fi o carte, omul o cite[te de cteva ori, apoi o las\ [i chiar uit\ de ea. Pe cnd o rug\ciune un acatist l poate citi mereu, spre folos duhovnicesc. Acum, mul]i cre[tini au nceput s\ citeasc\ Imnul Acatist zilnic, la miezul nop]ii, iar sufletele lor au nceput s\ nvieze. De asemenea, n carte este trecut\ [i adresa M^n\stirii Rar\u, pentru cei care vor s\ trimit\ scrisori, dona]ii [i pomelnice. Se primesc, astfel, peste 30 de scrisori pe zi, iar M^n\stirea r\spunde credincio[ilor [i le trimite cte o iconi]\ cu binecuvntare, stabilindu-se, astfel, o leg\tur\ duhovniceasc\ ntre credincio[i [i M^n\stirea Rar\u. Nu dup\ mult\ vreme, P\rintele Cleopa a primit, de la P\rintele Petroniu T\nase, stare] al Schitului Romnesc Prodromul din Sfntul Munte Athos, o copie a Imnului Acatist cu 12 icoase [i o scrisoare cu binecuvntarea de a-l citi [i tip\ri. M\ bucur\ c\ am g\sit Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului cu 12 icoase, din care v\ trimit un exemplar ca s\-l ave]i acolo unde s-a nevoit cel ce l-a alc\tuit [i de ve]i socoti s\-l tip\ri]i [i s\-l r\spndi]i, cred c\ nu va fi f\r\ folos., Ierom. Petroniu T\nase Cei care au p\truns n taina [i mistica Imnului Acatist, monahi [i mireni, l citesc n fiecare zi la miezul nop]ii, primind mari binecuvnt\ri dumnezeie[ti. Harul lui Dumnezeu care vine prin citirea Imnului Acatist s-a ar\tat, mai mult dect oriunde, n Sfntul Munte.
206

Apoi, Imnul Acatist a fost tip\rit n cartea Brul Maicii Domnului [i Icoane f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Vatopedi. Citind-o, cre[tinii au trimis pomelnice n Sfntul Munte, la M^n\stirea Vatopedi. (Se primeau peste 50 de scrisori pe zi [i pachete.) Dup\ cum scria p\rintele schimonah Vasile Vatopedinul, erau inunda]i de scrisori [i nu puteau s\ r\spund\ dect la o mic\ parte. Le-au sosit scrisori [i de la romnii din Fran]a, Belgia, Germania, Olanda, Israel, Canada, S.U.A. [i chiar din Grecia. Apoi, Imnul Acatist a fost tip\rit [i n cartea Icoana f\c\toare de minuni Prodromi]a. S-au primit [i acolo numeroase pomelnice. Dac\, pn\ n anul 1997, s-au tip\rit 2 000 de c\r]i cu Imnul Acastist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, n perioada 1998-2003, la cererea credincio[ilor au fost tip\rite cteva sute de mii de c\r]i cu Imnul Acatist. MINUNEA ADUCERII BRULUI MAICII DOMNULUI N ROMNIA Despre istoria venirii Cinstitului Bru al Maicii Domnului afl\m din relatarea P\rintelui Ierodiacon Cleopa. n aprilie 1998 am fost pentru prima dat\ n Sfntul Munte Athos, n pelerinaj. Am petrecut S\pt\mna Patimilor [i nvierea Domnului la Schitul Romnesc Prodromul, apoi am plecat s\ m\ nchin la m^n\stirile athonite. La M^n\stirea Vatopedi m-am nchinat la Sfintele Icoane f\c\toare de minuni, la sfintele moa[te [i la Brul Maicii Domnului. Aici am vorbit cu monahul de origine romn\ Vasile Vatopedinul [i i-am spus dorin]a mea de a scrie o carte despre Icoanele f\c\toare de minuni de la Vatopedi [i Brul Maicii Domnului. P\rintele mi-a pus la dispozi]ie materialele necesare scrierii c\r]ii.
207

P\rintele Vasile mi-a spus c\ Brul Maicii Domnului a fost n Romnia n anul 1813, la cererea autorit\]ilor romne, [i a sc\pat poporul romn de cium\. {tiind proorocirile [i v\znd c\, din p\cate, omenirea se ndreapt\ spre cel de-al treilea r\zboi mondial, am spus p\rintelui c\ ar fi o mare binecuvntare pentru noi, romnii, dac\ s-ar veni n pelerinaj cu Brul Maicii Domnului n Romnia. P\rin]ii vatopedini fiind de acord, trebuiau s\ primeasc\ invita]ie din partea Patriarhiei Romne sau a Mitropoliei. Dup\ ce am revenit n Romnia, am tip\rit, cu mari ispite, cartea Icoane f\c\toare de minuni de la M\n\stirea Vatopedi [i Brul Maicii Domnului [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului cu 13 condace. n ziua cnd am hot\rt s\ ncep s\ lucrez la manuscris (2 mai 1999), n timp ce m\ aflam n Biserica Sfintei Mn\stiri Rar\u [i m\ rugam, a nceput o furtun\ puternic\. Dup\ ce s-a terminat slujba [i mergeam spre chilie, ca s\ ncep s\ scriu, am v\zut n fa]a Bisericii un frumos curcubeu. n inima mea am primt r\spuns c\ aceasta este binecuvntarea lui Dumnezeu [i Acoper\mntul Maicii Domnului asupra poporului romn [i a c\r]ii pentru vremurile care vor urma. Curcubeul e simbolul milei lui Dumnezeu, al mp\c\rii [i al p\cii (Fac. 13, 16). n carte am tip\rit, cu binecuvntarea P\rintelui Stare], adresa M^n\stirii Vatopedi. Romnii au citit cartea [i au trimis scrisori, pomelnice [i colete n Sfntul Munte, la Sfnta m^n\stire Vatopedi. Mul]i dintre ei s-au rugat ca s\ vin\ Brul Maicii Domnului n Romnia. De[i P\rin]ii vatopedini au canon s\ nu scrie [i s\ nu vorbeasc\ la telefon, iat\ ce-mi scrie monahul Vasile Vatopedinul, pe data de 11.10.1999: P\rinte Cleopa, binecuvnta]i! Trebuia s\ v\ fi r\spuns mai devreme, nc\ de la primirea scrisorii sfin]iei tale, ns\ nu am avut r\gazul necesar. ntre timp ns\, cu surprindere, am v\zut c\ la noi au nceput s\ soseasc\ scrisori din ]ar\, la nceput timid, apoi
208

tot mai multe. Acum vin cam 20 pe zi [i nu prididim cu r\spunsul. Ne[tiind, ns\, c\ n c\rticica sfin]iei tale scria c\ nu vom r\spunde, egumenul nostru a decis s\ d\m r\spuns la fiecare scrisoare. Oricum, din spusele credincio[ilor, se pare c\ ne-a]i cam l\udat n carte, lucru care nu trebuia f\cut, faptele noastre fiind s\race. Am dori, ns\, a vedea [i noi c\rticica [i v-am ruga s\ ne trimite]i cte un exemplar. () Se pare, ns\, c\ Maica Domnului a lucrat astfel nct, cu o simpl\ c\rticic\, s-au aprins [i se aprind, ncet-ncet, inimile romnilor. Ne bucur\ credin]a izvort\ din scrisorile lor. () Ct despre Brul Maicii Domnului, ea ns\[i va hot\r cnd este momentul potrivit pentru a veni [i va deschide inimile celor mari. V\ mai a[tept\m n Sfntul Munte. Metaniile noastre p\rintelui stare] al m^n\stirii Rar\u. A[tept\m ct de curnd scrisoarea sfin]iei tale [i o c\rticic\. Cu plec\ciune, monah Vasile Vatopedinul. () Binecuvnta]i [i v\ ruga]i [i pentru noi. P.P.S. P\rinte, dup\ cum vedem din scrisori, lumea este entuziasmat\ de cartea sfin]iei tale. Mai to]i scriu c\ au citit-o [i li s-a umplut sufletul de bucurie. Majoritatea sunt oameni nec\ji]i [i, n general, aproape toate sunt femei. () n luna ianuarie 2000, pe data de 27, am primit o a doua scrisoare cu urm\torul con]inut: S\ [ti]i c\ acum, deoarece suntem inunda]i de scrisori [i nu mai facem fa]\, r\spundem doar la cei care ne cer ei n[i[i cordelu]e. () Efectiv nu avem nici timp [i nici posibilitatea de a r\spunde nici m\car la un sfert din scrisori. Ne sosesc acum scrisori [i din alte ]\ri: Italia, Germania, Anglia, Israel, Fran]a, America, Canada [i chiar din Grecia.
209

Maica Domnului s\ v\ d\ruiasc\ har n lucrul ce-l ntreprinde]i. Dumnezeu a rnduit [i m-am ntlnit cu mai mul]i cre[tini ortodoc[i romni care au trimis scrisori cu pomelnice la M^n\stirea Vatopedi [i au primit r\spuns. Mi-au spus c\, atunci cnd au primit scrisoarea cu binecuvnt\ri, o cordelu]\ care s-a sfin]it stnd trei zile pe caseta cu Brul Maicii Domnului, o sticlu]\ cu untdelemn sfin]it de la Sfintele Icoane f\c\toare de minuni, o iconi]\ [i un cuvnt de nv\]\tur\ semnat de P.C. Stare] Arhim. Efrem a fost cea mai frumoas\ zi din via]a lor. Mai mul]i credincio[i mi-au spus c\ li s-au mplinit cererile cele mntuitoare, iar al]ii mi-au relatat minuni mari de care au avut parte. Cred c\ rug\ciunile zilnice cu Imnul Acatist, f\cute de mii de credincio[i, au avut un rol important n restabilirea leg\turilor tradi]ionale dintre romni [i greci. n anul 1999 s-a nfiin]at, la Ia[i, Centrul Cultural Elen Panellinion, condus de domnul dr. Dimitrios Fourlemadis. n anul 2000, n luna aprilie, cnd am revenit n Sfntul Munte Athos, n timpul Postului Mare [i al S\pt\mnii Luminate, am aflat c\ s-au primit, n decurs de opt luni, peste 8 000 de scrisori cu pomelnice din Romnia, iar monahii vatopedini au r\spuns la peste 5 000 de scrisori. Gheronda Iosif, ucenic al B\trnului Sihastru Iosif, mi-a spus c\ aceasta (numeroasele scrisori [i pomelnice) este lucrarea Maicii Domnului [i c\ Maica Domnului va veni n Romnia cu Cinstitul ei Bru cnd va g\si de cuviin]\ . Dup\ ce am plecat de la Gheronda Iosif, am fost n biserica M^n\stirii Vatopedi [i m-am rugat la Icoana Pantanassa ca s\ m\ binecuvnteze s\ tip\resc o nou\ edi]ie a c\r]ii Brul Maicii Domnului. Am primit o mare binecuvntare de la Maica Domnului prin Sfnta icoan\ f\c\toare de minuni. Cnd am ie[it din biseric\, m-am ntlnit cu P\rintele Stare] Efrem, care mi-a spus:
210

Ce ai f\cut, P\rinte?! Din cauza ta primim peste 50 de scrisori pe zi, din Romnia! Darul Maicii Domnului, Preacuvioase P\rinte Stare]. n toamna aceluia[i an (2000), P\rintele Stare] al Sfintei M^n\stiri Vatopedi a venit n Romnia mpreun\ cu trei monahi romni vatopedini, vizitnd mai multe m^n\stiri, unde au participat la Sfnta Liturghie [i a ]inut o serie de conferin]e la Institutele teologice la care a fost invitat; cu aceste ocazii s-au dat credincio[ilor cordelu]e [i iconi]e [i s-a transmis la Televiziunea Romn\ 1 un film documentar despre M^n\stirea Vatopedi [i Br^ul Maicii Domnului. n anul 2001, Mitropolia Moldovei [i Bucovinei s\rb\torea 600 de ani (pe data de 26 iulie) de la recunoa[terea ei de c\tre Patriarhia Ecumenic\ de Constantinopol [i 360 de ani (la 13 iunie) de la aducerea sfintelor moa[te ale Sfintei Cuvioase Parascheva la Ia[i. Mitropolia a hot\rt ca aceste evenimente s\ fie binecuvntate, cu voia lui Dumnezeu, de prezen]a Brului Maicii Domnului n Romnia. Duminic\, 16 septembrie 2001, n timpul Sfintei Liturghii, prin voia lui Dumnezeu, s-au ntlnit n Sfntul Altar al Catedralei Mitropolitane: Arhim. Dosoftei [cheul, mare ecleziarh, Ierod. Cleopa Paraschiv, autorul c\r]ii Brul Maicii Domnului [i domnul dr. Dimitrios Fourlemadis, Pre[edintele Centrului Cultural Panellinion, care a mijlocit [i la aducerea n Romnia a Capului Sfntului Apostol Andrei [i a Moa[telor Sfntului Mare Mucenic Gheorghe. Timp de cteva minute, s-a pogort peste cei trei darul Rugului Aprins al Maicii Domnului. Este acela[i dar care se pogoar\ peste cei ce citesc cu credin]\ [i smerenie Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Rug\ciunile credincio[ilor care au citit cartea Icoane f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Vatopedi, Brul Maicii Domnului [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii
211

Domnului cu 13 condace au ajutat la venirea Brului Maicii Domnului n Romnia. nsu[i domnul dr. Dimitrios Fourlemadis spunea, n timpul interviului acordat Televiziunii Romne n ziua Hramului Cuvioasei Parascheva (14 octombrie 2001, la ora 10), c\ aducerea Brului Maicii Domnului a fost posibil\ datorit\ rug\ciunilor f\cute de credincio[ii romni n majoritate femei. Domnul Dimitrios mai spunea c\ au fost mari ispite n aducerea Brului Maicii Domnului n Romnia, ntruct este singurul lucru pe care l avem de la Maica Domnului, care a fost lucrat de Preasfintele ei mini [i c\ a fost scos din Grecia o singur\ dat\ (n anul 1813) [i adus tot n }ara Romneasc\, pentru a izb\vi popula]ia de molima ciumei. Iar unde este darul dumnezeiesc mai mare, acolo este [i ispit\ mai mare. Din nefericire, demersurile f\cute de domnul Dimitrios de a aduce fragmentul din Brul Maicii Domnului, aflat la M^n\stirea Vatopedi, nu s-a finalizat. P\rin]ii vatopedini au r\spuns c\ au fost anun]a]i prea trziu [i c\ nu mai au timp s\ ob]in\, de la conducerea Sfntului Munte Athos, binecuvntarea de a veni n pelerinaj cu Brul Maicii Domnului n Romnia. Aflnd, ns\, c\ mai exist\ dou\ fragmente din Brul Maicii Domnului, donate, n anul 1522, M^n\stirii Kato Xenias din Volos, Grecia, de c\tre M^n\stirea Vatopedi, s-au f\cut demersurile necesare pentru a se veni n pelerinaj cu Cinstitul Bru n Romnia. Astfel, n perioada 12-15 octombrie 2001, racla cu un fragment din Brul Maicii Domnului s-a aflat la catedrala Mitropolitan\ din Ia[i, unde s-au nchinat peste 1,6 milioane de pelerini, mul]i dintre ei stnd la rnd timp de 30 de ore. n ziua Hramului, Sfnta Liturghie a fost oficiat\ de un sobor de 11 ierarhi [i numero[i preo]i [i diaconi, avnd n frunte pe I.P.S. Daniel, Arhiepiscop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, I.P.S. Mitropolit Vasilios de Elassonos, I.P.S. Methodios Mitropolit de Anea [i Boston,
212

I.P.S. Pimen, I.P.S. Teodosie, P.S. Casian, P.S. Gherasim Putneanul S-a mers apoi n pelerinaj, cu Brul Maicii Domnului n ora[ele Suceava, Boto[ani, Vaslui, Roman, Brlad, Tecuci, Br\ila, Gala]i, Tulcea [i Constan]a, unde s-au nchinat peste un milion de credincio[i. Aceast\ dovad\ de adnc\ cinstire a Maicii Domnului a avut binecuvntarea Prefericitului P\rinte Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei [i a toat\ Grecia, [i s-a petrecut datorit\ purt\rii de grij\ a I.P.S. Ignatios de Dimitriados [i Almiru [i a I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei [i prin mijlocirea Centrului Cultural Panellinion din Ia[i, condus de domnul dr. Dimitrios Fourlemadis. Aducerea Brului Maicii Domnului n Romnia s-a petrecut n toamna anului n care a avut loc atacul terorist asupra cl\dirilor World Trade Center din New York [i a Pentagonului [i nceperea r\zboiului din Afganistan. Dup\ cum arat\ proorocirile [i confirm\ studiile strategice militare, politice [i economice, lumea ndep\rtat\ prin p\cate de Dumnezeu se ndreapt\ spre cel de-al treilea conflict mondial. N\d\jduim ca darul Maicii Domnului care a venit n Romnia, prin Minunatul ei Bru [i rug\ciunile smerite ale milioanelor de credincio[i romni, s\ fie ca un zid duhovnicesc care s\ ne p\zeasc\ de to]i vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i. Conform relat\rii din ziarul Ziua din 23 octombrie 2001, pagina 7, delegatul Mitropolitului de Volos a M\rturisit c\, n zilele de pelerinaj n Romnia, din Brul Maicii Domnului a izvort Mir, lucrul acesta fiind o m\rturie a credin]ei romnilor [i a binecuvnt\rii Maicii Domnului pentru binecredinciosul popor romn. Iar Prea Sfin]itul Casian, Episcop al Dun\rii de Jos, a spus c\ Acum, Romnia este ncins\ cu Brul Maicii Domnului [i c\ acesta nu va pleca, ci va r\mne prin lacrimile de poc\in]\ [i de bucurie ale celor ce-[i pun n\dejdea n N\sc\toarea de Dumnezeu.
213

De asemenea, venirea Preacinstitului Bru al Maicii Domnului n Romnia este [i un prilej de smerenie pentru noi, cei care am primit atta dar. * Cu harul lui Dumnezeu, prin rug\ciunile Maicii Domnului, ale Ieroschim. Daniil Tudor, ale Ierarhilor, preo]ilor [i credincio[ilor, aducerea Brului Maicii Domnului n Romnia a fost cel mai mare pelerinaj din istoria ortodoxiei. MINUNI ALE MAICII DOMNULUI LA SFNTA MN|STIRE RAR|U VINDECAREA UNUI COPIL BOLNAV DE HEPATIT| VIRAL| TIP B Iat\ ce ne scrie mama unui copil din Oradea n leg\tur\ cu aceast\ minune dumnezeiasc\: Preacuvioase P\rinte, am fost la Sfnta M^n\stire n luna septembrie 2000, mpreun\ cu so]ul [i b\ie]elul nostru n vrst\ de cinci ani, ca s\ ne rug\m pentru s\n\tatea copilului, care sufer\ de o boal\ cronic\: hepatit\ viral\ tip B. Este o minune c\ am ajuns la Sfnta M^n\stire Rar\u, o minune pe care Bunul Dumnezeu m-a ajutat s-o tr\iesc. De aceea, nu pot dect s\-I mul]umesc Maicii Domnului [i s\ v\ spun c\ acolo e[ti mai aproape de Dumnezeu. Dup\ ce ne-am ntors de la M^n\stire, am plecat cu copilul la Cluj, la clinica unde primea ngrijire medical\. Aici, medicul ne-a spus c\ analizele sunt bune, cu excep]ia transaminazelor, dar c\ trebuie s\-i fac\ testul hepatitei C care, n combina]ie cu virusul B, gr\bea procesul spre ciroz\.
214

Nu v\ pot descrie ce am sim]it n acele momente, ns\, cnd am ajuns acas\, am luat c\rticica pe care o cump\rasem de la M^n\stirea Rar\u Icoana f\c\toare de minuni, izvortoarea de mir [i am citit Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, rugndu-m\ pentru s\n\tatea fiului meu. ntr-o sear\, pe cnd citeam Imnul Acatist, a sunat telefonul. Era doctori]a de la Cluj, care mi-a comunicat c\ virusul D era negativ, iar anticorpii erau prezen]i, deci se putea vorbi de vindecare. BINECUVNTAT NDEMN O femeie binecredincioas\ din localitatea P\ltinoasa ne-a scris urm\toarele: M\ numesc G. M., sunt c\s\torit\ [i am o feti]\ care, cu ajutorul lui Dumnezeu [i prin rug\ciunile Maicii Domnului, va mplini vrsta de 7 ani. So]ul meu este plecat n Israel, la o firm\ de construc]ii. Firma ne-a cerut mul]i bani pentru plecare [i a trebuit s\ mprumut\m din banc\, cu dobnd\ mare. Acum, ns\, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reu[it s\ sc\p\m de datorii. ns\ firma nu-l pl\te[te bine. V\ rog s\-l pomeni]i la sfintele rug\ciuni, ca s\ g\seasc\ un loc de munc\ unde s\ fie pl\tit corespunz\tor cu munca prestat\. Dar s\ v\ spun cum am aflat de M^n\stirea Rar\u [i de Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. n urm\ cu dou\ s\pt\mni, am avut un vis deosebit. M\ aflam ntr-o biseric\ mare [i frumoas\, unde am aprins lumn\ri [i m\ rugam mpreun\ cu feti]a mea. Un preot b\trn, cu barb\ alb\ [i fa]a luminat\, ne-a chemat la el ca s\ ne miruiasc\. Apoi mi-a zis ca de acum ncolo s\ citesc n fiecare noapte, la ora 12, Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, c\ci o s\-mi fie de mare folos. {i ntr-adev\r a[a am f\cut, cum mi-a spus acel P\rinte. n fiecare noapte citesc aceast\ minunat\ rug\ciune la Maica Domnului [i primesc mare ajutor sufletesc [i material.
215

TREZIRE DUHOVNICEASC| A venit la Sfnta M^n\stire Rar\u o femeie de credin]\ catolic\, care s-a nchinat la Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului [i a nceput s\ citeasc\ Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Dup\ ce a terminat de citit, a fost ntrebat\ de P\rintele Stare]: Cum de a]i venit s\ v\ nchina]i la Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului? P\rinte, am cump\rat cartea Icoana f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Rar\u [i am citit toate minunile scrise n ea. Apoi am nceput s\ m\ rog, citind Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului de la sfr[itul c\r]ii. Din acel moment, s-a petrecut cu mine o trezire sufleteasc\ deosebit\ [i am sim]it n inima mea o bucurie duhovniceasc\, o dorin]\ [i o chemare puternic\ nl\untrul meu, de a veni la Sfnta M^n\stire Rar\u ca s\ m\ nchin Icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului. CHIPUL MAICII DOMNULUI Vreau s\ v\ spun despre minunata Icoan\ f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la Sfnta M^n\stire Rar\u, scrie o tn\r\ din localitatea Arbore, Suceava. Am citit Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului o perioad\ de timp la miezul nop]ii, iar Maica Domnului m-a ajutat. De cnd am citit aceast\ rug\ciune, m-am mp\cat cu ni[te rude cu care eram certat\. Apoi, mi-a dat gnd s\ m\ spovedesc. {i [ti]i ce este minunat? Zmbe[te mul]umit\ cnd spun rug\ciunile cu evlavie [i smerenie, iar cnd le rostesc cu grab\ [i f\r\ luare-aminte, Chipul Maicii Domnului din Sfnta Iconi]\ este trist. ndemnarea, ca [i primirea, este duhovniceasc\. Numai de la Tine, Maica noastr\ cereasc\.
216

Vino dar, suflete smerit, mp\cat [i curat, {i a[a, cu to]ii laolalt\ ne vom avnta Din bucuria cea curat\ [i ntreag\ a unui: Aliluia!257 POC|IN}| {I VINDECARE Ierta]i-m\ c\ eu, nevrednica [i p\c\toasa, am ndr\znit s\ v\ scriu [i ncepe scrisoarea o femeie nec\jit\. M\ numesc V.F. De dou\zeci de ani am fost p\r\sit\ de so] [i am crescut cu ajutorul lui Dumnezeu doi b\ie]i, dar, din p\cate nu am fost n stare s\-i ndrum pe calea credin]ei, a[a c\ au luat-o pe c\i gre[ite. Nici pe mine, mama lor, nu m\ respect\ [i nu m\ ajut\. {i eu am tr\it n p\cate mari. Dar m-am ntors la Bunul Dumnezeu [i la Preacurata Maica Sa. Acum sunt [omer\ [i am o mam\ de 82 de ani n ngrijire. Bunul Dumnezeu [i sfaturile sfin]iilor voastre sunt ultima mea speran]\. M\ rog s\ ies din necazuri [i mai ales ca s\ revin\ fiii mei la dreapta credin]\. Citind Acatistul Rugului Aprins m-am vindecat de noduli la sni; dar b\ie]ii mei r\mn mpietri]i [i nu revin la credin]\. Dac\ vrea Bunul meu Dumnezeu, am s\ m\ retrag undeva n post [i rug\ciune. M\ rog mult; nu m\ pot concentra, dar nu m\ las de rug\ciune. Bunul meu Dumnezeu m\ ajut\ [i nu [tiu s\-I mul]umesc ndeajuns. Ajut\-m\ dar\, Ajut\toarea mea {i d\-mi darul lacrimilor poc\in]ei Ca s\ sp\l cu ele duhul neputin]ei {i nvrednice[te-m\ iar\[i s\-]i pot cnta:
257 III, p. 45

217

Maic\ a Domnului, inima Cuvntului! C\tre Tine rvnim ru[ina]i [i c\zu]i Cu sufletul apus [i genunchii frn]i. C\ de atta pacoste de p\cat, inima ni s-a nvrto[at cum i steiul cremenii albastre, mohort\ nespus. L\satu-ne-a pe c\ile min]ii noastre Domnul s\ umbl\m. Ne atrn\ prin pcl\ gndul r\pus. Dar, iat\, acum c\tre Tine ne plec\m, Maica lui Iisus. ~mbr\]i[eaz\-ne ca pre ni[te pietre ale vie]ii, dornice de izvoarele dimine]ii, dimine]ii nenserate, [i nviaz\-ne cu inimi noi [i curate ca s\-]i cnt\m:258 MN|STIREA NEV|ZUT| II Credincio[i care au venit la Sfnta M^n\stire Rar\u, dup\ ce au citit cartea: Icoana f\c\toare de minuni Izvortoarea de mir, spuneau c\ darul Duhul Sfnt i atr\gea, iar al]ii relatau anumite vedenii. Iat\ ce ne m\rturise[te un cre[tin din Ploie[ti: ntr-o noapte, n timp ce dormeam, am avut un vis deosebit de celelate, care mi-a r\mas ntip\rit n memorie. Un p\rinte b\trn, cu barb\ alb\, cu chelie [i fa]a luminat\ s-a apropiat de mine, ntrebndu-m\ ce necazuri am. Eu i-am r\spuns c\ am p\cate de moarte nespovedite [i c\ nu-mi merge bine n afaceri. P\rintele mi-a spus c\ trebuie s\ merg la o m^nstire, s\ m\ m\rturisesc [i s\ pun nceput bun vie]uirii mele. Apoi s-a apropiat de mine [i mi-a spus
258 III.,p.47-48

218

la ureche numele m^n\stirii. n acele clipe, n vedenie, am v\zut o m^n\stire nconjurat\ de mun]i cu brazi. Con[tient am re]inut din numele m^n\stirii numai litera R de la nceput. P\rintele m-a ntrebat dac\ [tiu unde se afl\ m^n\stirea, iar eu i-am r\spuns c\ am fost prin apropiere, dar nu am intrat n m^n\stire ci am mers la cabana Rar\u. Vedenia mi-a r\mas n memorie [i m\ gndeam adesea la ea, dorind s\ merg la aceea m^n\stire, dar nu [tiam dect prima liter\ a numelui ei. Dup\ dou\ zile de la acel vis, so]ia mea a cump\rat un ziar, n care era scris un articol despre Icoana f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Rar\u [i despre Ieroschimonahul Daniil Tudor. Citind articolul, l-am recunoscut din poz\ pe p\rintele din vis, ca fiind Ieroschim. Daniil Tudor. Atunci am fost ferm convins c\ la m^n\stirea Rar\u trebuie s\ merg. Din acele momente doream foarte mult s\ merg la m^n\stirea Rar\u, ca s\ m\ nchin [i s\ m\ rog. Cu ajutorul lui Dumnezeu [i prin rug\ciunile Preacuratei Sale Maici, n luna august, ntr-o zi binecuvntat\, am ajuns la Sfnta M^n\stire Rar\u. Aici, un p\rinte care m-a ntmpinat mi-a spus c\ Prea Cuviosul P\rinte Daniil Tudor se afl\ n Cer, n M^n\stirea Nev\zut\, [i de acolo lucreaz\ la mntuirea cre[tinilor. Apoi mi-a citit, n fa]a Icoanei F\c\toare de Minuni a Maicii Domnului, Imnul Acatist. A doua zi m-am spovedit mpreun\ cu so]ia [i am hot\rt s\ punem nceput bun mntuirii noastre. E[ti clar\, e[ti senin\, e[ti ascu]it\, ca un palo[ nemblnzitor, {i ai la Ierusalimul Cerului n latura lui cea nou\ t\cut\ O sfnt\ [i mare m^n\stire nev\zut\ Unde ]i stau grabnic ajut\tori to]i cei ai cetelor de aschitei, de pustnici, de anahore]i,
219

spi]a ta toat\ de duhovnici n]elep]i, ce au n grija lor comori de binecuvntare, toate cele l\muritoare, cur\]itoare [i ndrept\toare ale neprih\nirii [i milostivirii Tale ne]\rmurite toate cele ce la un loc sunt numite nv\]\tura cea curat\ sau Mo[tenirea sfin]ilor [i pe care ni le pui la ndemn\ v\dite prin slovele scripturilor [i vorbele p\rin]ilor.259 NU PREA N}ELEGEM, DAR MAICA DOMNULUI NE AJUT| Dou\ femei n vrst\ din Vrncioaia au venit s\ se nchine la M^n\stirea Rar\u. Apoi au cump\rat c\r]i cu Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului cu 13 Condace. P\rintele C. le-a ntrebat dac\ citesc Imnul Acatist [i dac\ l n]eleg. Femeile au r\spuns: P\rinte, de citit l citim, dar de n]eles, nu-l pricepem tot. Dar Maica Domnului ne ajut\. Ce, parc\ Psaltirea o n]elegem? Dar o citim [i Dumnezeu ne ajut\. PUTEREA RUG|CIUNII IMNULUI ACATIST LA RUGUL APRINS AL MAICII DOMNULUI O femeie din Ploie[ti, care organiza pelerinaje la Sfintele M^n\stiri, a venit la M^n\stirea Rar\u. P\rintele C. a ntrebat-o dac\ cite[te Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Femeia a r\spuns: Citesc n fiecare zi Imnul Acatist, iar cnd organizez pelerinaje la Sfintele M^n\stiri, cu darul lui Dumnezeu adun foarte repede credincio[i. Un pelerin, colonel de avia]ie, a confirmat acest lucru zicnd:
259 III, p. 54

220

Bucur\-te, trandafirul cel plns al ntoarcerii de tain\; Bucur\-te, duio[ia poc\in]ei, ce ai lumina drept hain\; Bucur\-te, binecuvntarea lacrimei, dezv\luirea n]elepciunii; . Bucur\-te, bun\voin]\ de rou\ ce pe credincio[i i nt\re[ti; Bucur\-te, ajutorin]\ [i n c\dere a celor neduhovnice[ti; Bucur\-te, acoper\mnt ce te a[terni peste orice sl\biciune; Bucur\-te, Mireas\, urzitoare de nesfr[it\ rug\ciune!260 MN|STIREA NEV|ZUT| I A venit la Sfnta M^n\stire Rar\u, n vara anului 2001, o credincioas\ din Bac\u, care ne-a relatat urm\toarele: P\rinte, b\iatul meu a cump\rat cartea cu Via]a Ieroschimonahului Daniil Tudor. Cnd m-am uitat la fotografia P\rintelui Daniil de pe coperta c\r]ii, am v\zut c\ este viu [i mi-a spus s\ merg la Sfnta Mn\stire Rar\u. n acele momente, inima mea s-a aprins de darul lui Dumnezeu [i am plecat a doua zi diminea]\ spre M^n\stirea Rar\u. P\rintele i-a r\spuns: Preacuviosul Ieroschimonah Daniil Tudor este n ceata sfin]ilor [i lucreaz\ din cer pentru mntuirea sufletelor noastre, ndemnndu-i pe cre[tini s\ mearg\ la M^n\stirea Rar\u, pentru nvierea lor duhovniceasc\. Imnul Acatist Icosul VIII Maic\ a Domnului, inim\ de Lumin\, Maic\ a Domnului, inima p\mntului, Maic\ a Domnului, inim\ f\r\ vin\,
260 III, p. 51

221

Cnd am primit telefon de la organizatoarea pelerinajului, n inima mea s-a aprins un foc dumnezeiesc, care m-a determinat s\ las toate [i s\ vin la M^n\stirea Rar\u. VINDECAREA UNUI COPIL CARE A SUFERIT UN TRAUMATISM CRANIAN n vara anului 1999 a venit la Sfnta M^n\stire Rar\u o mam\ cu un copil de opt luni, ca s\ mul]umeasc\ lui Dumnezeu [i Maicii Domnului pentru o mare minune. Iat\ ce ne-a spus mama copilului: Copilul meu a c\zut [i s-a lovit cu capul de beton, suferind un grav traumatism cranian. n urma acestui accident i s-a umflat foarte tare capul. Am fost cu el de urgen]\ la spital, unde a fost operat, extr\gndu-i din lichidul cranian. La dou\ zile dup\ ce am revenit acas\, iar i s-a umflat capul copilului. Eram disperat\ [i m\ rugam cu lacrimi lui Dumnezeu ca s\-mi vindece copilul. Dup\ pu]in timp, a venit la mine o vecin\ de bloc, care aflnd de necazul copilului meu, mi-a dat s\ citesc cartea Icoana f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Rar\u, n care are tip\rit [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului . Mi-a spus s\ citesc cartea, cu aten]ie, cu fric\ de Dumnezeu [i cu credin]\. Timp de dou\ ore, ct am citit cartea [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, capul copilului se vindecase. VINDECAREA BOLII DE PIELE PSORIAZIS O femeie binecredincioas\ din Constan]a, care era bolnav\ de psoriazis, ne-a scris urm\toarele: i mul]umesc lui Dumnezeu c\ exist\ aceast\ minunat\ m^n\stire [i c\ ave]i fericirea de a sluji n acest Sfnt Loca[, unde se afl\
222

Icoana f\c\toare de minuni a Maicii Domnului Izvortoarea de mir, pe care am avut bucuria s\ o v\d [i s\ m\ rog pentru s\n\tatea mea, a so]ului meu [i a nepo]ilor mei. Am suferit mai bine de 20 de ani de o boal\ de piele, numit\ psoriazis, iar acum m-am vindecat. Minunea s-a petrecut n vara aceasta, n luna iulie, 2001, cnd am avut bucuria s\ m\ rog Maicii Domnului, n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni de la M^n\stirea Rar\u. De atunci, citesc n fiecare zi, la miezul nop]ii, Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, primind mari binecuvnt\ri [i ajutor de la Dumnezeu prin Maica Domnului [i Sfnta Icoan\ f\c\toare de minuni Izvortoarea de mir. Dumnezeu s\ v\ ocroteasc\ [i s\ v\ dea putere ca s\ v\ ruga]i pentru s\n\tatea [i mntuirea noastr\. Smerite nchin\ciuni. Elena B. NTLNIRE DUHOVNICEASC| O femeie credincioas\ din Ia[i a venit la Sfnta M^n\stire Rar\u. Cnd a intrat n Biseric\, lacrimi duhovnice[ti au izvort din ochii ei. Dup\ ce s-a nchinat [i a trecut pe sub Sfnta Icoan\ f\c\toare de minuni, a spus: P\rinte, dup\ ce am citit cartea: Icoana f\c\toare de minuni [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, am dorit din tot sufletul s\ vin la Sfnta M^n\stire Rar\u. Asear\, pe cnd dormeam, am visat aceste locuri, Sfnta M^n\stire Rar\u [i Icoana f\c\toare de minuni, iar cnd am trecut pe sub Sfnta Icoan\, Maica Domnului m-a binecuvntat. P\rintele i-a r\spuns: Cei care citesc cartea Icoana f\c\toare de minuni [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului au p\rt\[ie tainic\ cu darurile Maicii Domnului care vin, prin Icoana f\c\toare de minuni, de la M^n\stirea Rar\u. nainte de a ajunge cre[tinul cu trupul, el va c\l\tori cu sufletul la M^n\stire, unde va fi binecuvntat de Maica
223

Domnului. Dup\ aceasta va ajunge [i cu trupul la m^n\stire. Cei care vor citi n fiecare zi Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni, vor avea p\rt\[ie duhovniceasc\ cu darurile dumnezeie[ti de la M^n\stirea Rar\u, iar sufletul lor va fi atras [i vor dori s\ vin\ s\ se nchine [i s\ se roage la M^n\stirea Rar\u. La mun]i, suflete al meu, c\ de acolo vine ajutorul (Psalm 26,11). CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU {I RUG|CIUNILE MAICII DOMNULUI, OPERA}IA A REU{IT O femeie credincioas\ din Pa[cani a venit la Sfnta M^n\stire Rar\u mpreun\ cu so]ul, copilul [i mama, ca s\ se roage. Era foarte bolnav\ de pl\mni [i doctorii i-au spus c\ dac\ o opereaz\ va muri. P\rintele C. i-a spus s\ se roage cu lacrimi [i cu credin]\ Maicii Domnului [i s\ citeasc\ n fiecare zi Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. n ziua opera]iei, so]ul, mama [i copilul au venit s\ se roage n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului de la M^n\stirea Rar\u, citind Imnul Acatist la Rugul Aprins. Opera]ia a reu[it, iar femeia se simte foarte bine. De atunci cite[te n fiecare sear\ Imnul Acatist la Rugul Aprins, n fa]a Icoanei f\c\toare de minuni a Maicii Domnului. P\rintele C. a ntrebat o femeie care venise n pelerinaj la M^n\stirea Rar\u dac\ cite[te Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Femeia a r\spuns: P\rinte, nu-l mai citesc [i acum mi dau seama c\ de mare ajutor de la Maica Domnului m-am lipsit.
224

AJUTOR LA EXAMEN O credincioas\ din Ia[i ne-a scris urm\toarele: Am terminat Facultatea de matematic\ ca [ef\ de promo]ie, cu media 9,91 [i am luat examenul de licen]\ cu nota 10. Sunt convins\ c\ Maica Domnului a f\cut o minune cu mine, pentru c\ n noaptea examenului de licen]\ eram foarte emo]ionat\ [i aveam senza]ia c\ am uitat totul. La ora 12 noaptea am citit Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului [i am sim]it cum mi s-a luminat mintea [i m-am calmat. Astfel am avut putere s\ mai repet o dat\ toat\ materia de examen. A doua zi diminea]a mi-am pus n\dejdea n Dumnezeu [i rug\ciunile Maicii Domnului. Acest lucru m-a ajutat foarte mult la examene [i nu am cuvinte ca s\ mul]umesc. O tn\r\ doctori]\ a venit la Sfnta M^n\stire Rar\u s\ se roage Maicii Domnului, ca s-o ajute la examenele foarte importante [i grele pe care urma s\ le su]in\. P\rintele duhovnic i-a spus c\ o s-o pomeneasc\ n fiecare zi la Sfnta Liturghie [i la Acatist. De asemenea, i-a dat canon s\ se spovedeasc\ n cele patru posturi, s\ fac\ milostenie [i s\ citeasc\ la miezul nop]ii Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Binecuvntarea lui Dumnezeu [i munca depus\ la preg\tirea examenelor au f\cut ca rezultatele ob]inute s\ fie foarte bune. Iat\ cteva fragmente din scrisoarea adresat\ M^n\stirii Rar\u dup\ sus]inerea examanelor. Poate v\ mai aminti]i de mine? Am fost n luna august 2000 la Mn\stirea Rar\u [i v-am spus c\ m\ preg\tesc pentru ni[te examene foarte grele [i importante pentru cariera mea de medic. Fiindc\ [tiam de anul trecut de marile binecuvnt\ri pe care ni le aduc sfintele rug\ciuni f\cute la M^n\stirea Rar\u, am dat pomelnice, ca s\ fiu pomenit\ la Sfnta Liturghie pentru ajutor la examene.
225

Acum v\ scriu c\ rezultatele la examene au fost extraordinare. Iar la unul din ele, cel mai important, am ob]inut punctajul maxim. Acest punctaj se ob]ine extrem de rar, poate de un candidat din 10 000 [i, din acest motiv, nu este luat n calculele statistice ale organizatorilor. (Cel mai mare punctaj nregistrat este 95, iar eu am ob]inut, cu ajutorul lui Dumnezeu, punctajul maxim 99). Mie mi este clar c\ aceste rezultate nu-mi apar]in. Am nv\]at foarte bine, iar p\rin]ii m-au ajutat n problemele gospod\re[ti. Dar [tiu foarte bine c\ am primit mare ajutor, mil\ [i iertare de la Maica Domnului, de care nu sunt vrednic\. Am trimis un pomelnic pentru mul]umire [i ca s\ m\ pomeni]i n continuare la sfintele rug\ciuni. TRANSFORMARE DUHOVNICEASC| Un preot care avea doi copii a nceput s\ citeasc\ n fiecare sear\ la miezul nop]ii Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Dup\ pu]in\ vreme a hot\rt, mpreun\ cu preoteasa, s\ tr\iasc\ n cur\]ie trupeasc\ [i s\ slujeasc\ n fiecare zi Sfnta Liturghie. De asemenea, sunt mul]i cre[tini care, dup\ ce au nceput s\ citeasc\ Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului [i scrierile p\rintelui Daniil Tudor, au nceput o via]\ nou\ duhovniceasc\. Darul Maicii Domnului care vine prin Sfnta Icoan\ f\c\toare de minuni Izvortoarea de mir, cnd credincio[ii se roag\ citind Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, aduce n fiecare an mii de pelerini, care vin s\ se nchine la M^n\stirea Rar\u. Cu dona]iile acestora, s-au construit, n decurs de patru ani, o Biseric\ cu Hramul Sfntului Apostol [i Evanghelist Ioan, o cas\ cu o sut\ de locuri [i nc\lzire central\, pentru cazarea pelerinilor, s-a acoperit cu tabl\ de cupru Biserica cu
226

Hramul Adormirea Maicii Domnului [i s-a achizi]ionat un important parc auto: un Tractor 650, un Aro 243, dou\ Dacii papuc (toate noi) [i un Iveco-dub\, turbo Diesel. ARSURA DUHOVNICEASC| DIN SUFLET O profesoar\ universitar\ cre[tin\ ne-a scris urm\toarele: Eram internat\ n Spitalul Municipal, unde ncepusem recuperarea n urma opera]iei pe creier de extirpare a unui meningion dreapta temporal-sferoid, care m-a l\sat cu toat\ partea stng\ paralizat\ [i cu afec]iuni la ochiul drept. Sufeream cumplit [i strigam ziua [i noaptea din cauza durerilor. ntr-o noapte am avut un vis. Am crezut c\ a fost o confruntare a mea cu Dumnezeu, pe care L-am ntrebat cum ne domin\ pe noi to]i. n acele momente i-am v\zut privirea care era nespus de n]eleapt\. Dup\ ce am fost externat\, [i am revenit acas\, am r\sfoit c\r]ile religioase cump\rate de mama mea [i am recunoscut pe coperta c\r]ii Via]a Ieroschimonahului Daniil Tudor, chipul celui din vis. Era p\rintele Daniil Tudor. M-am ntrebat: Ce este asta? Doar o simpl\ coinciden]\? Cred c\ e mai mult, cel pu]in pentru izbitura spiritual\ ce am avut-o [i arsura duhovniceasc\ din suflet pe care am resim]it-o. De atunci, rug\ciunea mea predilect\ este Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului, pe care l rostec la fel de nfocat ca un monah [i m\ simt eu nevrednica (iertat s\-mi fie) mp\rt\[it\ din darurile dumnezeie[ti prin rug\ciunile Preacuratei Maicii Sale. IMPORTANTE DONA}II Un p\rinte care construia o Biseric\ avea mare nevoie de bani ca s-o termine.
227

A nceput s\ se roage Maicii Domnului citind n fiecare zi Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Prin minuni dumnezeie[ti au nceput s\ soseasc\ importante dona]ii cu ajutorul c\rora a terminat de construit Biserica. CRUCEA STARE}ULUI DANIIL TUDOR DE LA MN|STIREA RAR|U Citind ndemnul Mitropolitului Antonie Pl\m\deal\ din cartea Rugul Aprins, am spus p\rintelui stare] al Mn\stirii Rar\u s\ facem o Cruce de marmur\ [i s-o punem n incinta Mn\stirii, lng\ Biseric\, unde se sluje[te de Hram Sfnta Liturghie. Am sus]inut acest lucru spunnd c\ P\rintele Daniil Tudor a avut un rol important, n misionarismul pe care l face n ultimul timp M^n\stirea Rar\u, prin tip\rirea c\r]ilor cu Icoana F\c\toare de Minuni Izvortoarea de Mir [i Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. S-a primit binecuvntarea pentru aceast\ lucrare, cu precizarea ca s\ punem Crucea de marmur\ n cimitirul m^n\stirii. ns\ P\rintele Daniil Tudor nu a fost de acord cu acest lucru. n luna martie a anului 2003, un muncitor care demonta schela de lemn, construit\ pentru a pune tabla de cupru pe acoperi[ul Bisericii, a desprins o b\rn\ de lemn [i a mpins-o s\ cad\ spre p\mnt. ns\, n c\dere, brna s-a r\sucit [i a c\zut n sens opus, distrugnd suportul crucii de ciment, n fa]a c\reia se Slujea Sfnta Liturghie de Hram. O profesoar\ din Bra[ov s-a oferit s\ doneze o cruce de marmur\ pentru P\rintele Daniil Tudor. Cei de la monumente funerare, ns\, au sculptat o piatr\ funerar\, pe care am pus-o n cimitirul m^n\stirii. Apoi, patronul de la monumente funerare s-a oferit s\ ne fac\ [i s\ doneze o cruce de marmur\. Dup\ aceasta s-a turnat o platform\ de beton [i s-a montat pe ea Crucea de marmur\ a Stare]ului Daniil Tudor, n fa]\ c\reia se va sluji, de acum nainte, Sfnta Liturghie.
228

STARE}UL DANIIL TUDOR DE LA RAR|U, CANDIDAT LA ETERNITATE PRIN CINSTIREA INTERORTODOX| UNIVERSAL|
O via]\ cre[tin\ att de bogat\ n fapte [i minuni a f\cut pe mul]i credincio[i s\ se gndeasc\ la canonizarea acestui Prea Cuvios P\rinte al Bisericii Ortodoxe. Cu att mai mult cu ct P.C. Ieroschim. Daniil de la Rar\u este model [i ajutor pentru mul]i cre[tini [i intelectuali. n Biserica Ortodox\, canonizarea sfin]ilor implic\ urm\toare condi]ii de fond: 1. M\rturisirea nendoielnic\ a credin]ei ortodoxe; 2. Prosl\virea lor de c\tre Dumnezeu printr-una din aceste harisme: - moarte martiric\; - nfruntarea primejdiilor pentru dreapta credin]\. Jertfa vie]ii pentru credin]a n Hristos este semnul sigur al sfin]eniei. Mucenicia este botezul sngelui care [terge p\catele mucenicilor, sfin]indu-i [i dndu-le dreptul de a fi trecu]i n rndul sfin]ilor. - n\zuin]a spre o des\vr[it\ tr\ire moral\; - s\vr[irea minunilor; - slujirea jertfelnic\ a credin]ei [i Bisericii Ortodoxe. 3. R\spndirea renumelui de sfin]enie dup\ moarte [i un cult spontan. Trebuie s\ preciz\m c\ ini]iativa cinstirii eroilor credin]ei cre[tine a avut-o ntotdeauna poporul evlavios. Acestei canoniz\ri populare i urmeaz\, dup\ mai mul]i ani, canonizarea solemn\ a ntregii Biserici Ortodoxe. Pentru a nlesni compara]ia cu normele canonice enumerate mai sus, reamintim urm\toarele virtu]i ale vie]ii religioase a Ieroschim. Daniil Tudor:
229

a. Credin]a nestr\mutat\ [i interesul pentru influen]a ortodoxiei n lume (pag........................................................................ .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................); b. Iubirea de oameni, chiar n condi]iile potrivnice de suferin]\ a regimului comunist. c. Via]a personal\ de rug\ciune isihast\ (pag................................................................................... .............................................................................................. ........................................................); c1. Mijlocirea pentru lume spre nnoirea ei n Hristos (pag...................................................................................... .............................................................................................. ..........................................); c2. Ucenicii Ieroschim. Daniil Tudor (pag...................................................................................... .............................................................................................. .......................); c3. Activit\]i culturale; c\r]i scrise, prin care lucreaz\ la mntuirea lumii (pag...................................................................................... .............................................................................................. .........................................................); d. Transfigurarea dup\ o nalt\ treapt\ de rug\ciune [i mutarea la fericirea cea ve[nic\ ( pag........... ............................................................... .............................................................................................. .........................................................); e. Totala d\ruire lui Dumnezeu, unind preocup\rile duhovnice[ti cu cele sociale; (pag............................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................. ........................);
230

f. M\rturisirea credin]ei cre[tine ortodoxe; (pag...................................................................................... .............................................................................................. .............................................................................................. ................................................................); g. R\bdarea cu n\dejde cre[tin\ a diferitelor dureri, boli, neputin]e trupe[ti, dar [i a oc\rilor [i a torturilor din timpul anchetelor [i al deten]iei (pag............................................................................... .............................................................................................. .....................................................); h. Lep\dare de sine dus\ pn\ la jertfirea vie]ii (pag........................................................................... .............................................................................................. ....................................................); i. Bucuriile duhovnice[ti care i-au covr[it ncerc\rile tr\ite n via]\ (pag...................................................................................... .............................................................................................. ....................................................); j. Minunile s\v^r[ite n timpul vie]ii (pag............................................................................... .............................................................................................. .......); k. Previziunea mor]ii sale martirice (pag........................................); l. Minuni s\vr[ite dup\ mutarea la via]a cea ve[nic\ (pag............................................................................... .............................................................................................. ...................................).

231

BIBLIOGRAFIE
Sfnta Scriptur\, Editura I.B.M. al B.O.R., Bucure[ti, 2001 I Via]a Ieroschimonahului Daniil Tudor, Editura Panaghia, 2001 II Ieroschimonahul Daniil Tudor, Acatiste, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1997 III Ieroschimonahul Daniil Tudor, Acatiste, Editura Christiana, Bucure[ti, 1999 IV Taina Rugului Aprins , Editura Anastasia, Bucure[ti, 1999 V Ieroschimonah Daniil Tudor, Scrieri I, Editura Christiana, Bucure[ti, 1999 VI Ieroschimonahul Daniil Tudor, Dumnezeu-Dragoste , Editura Christiana, Bucure[ti, 2000 VII Ieroschimonahul Daniil Tudor, Sfin]ita-Rug\ciune, Editura Christiana, Bucure[ti, 2000 VIII Ieroschimonahul Daniil Tudor, Taina Sfintei Cruci, Editura Christiana, Bucure[ti, 2001 IX Gheorghe Vasilescu Benedict Ghiu[, duhovnicul inimii, Editura Romnia cre[tin\, Bucure[ti, 1998 X Dinu Cruga, Trepte duhovnice[ti, Interviu cu P\rintele Roman Braga, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Romne Alba Iulia,1998 XI Cuviosul Ioan cel Str\in (din arhiva Rugului Aprins), Editura Anastasia, Bucure[ti, 1999 XII Andrei Scrima, Timpul Rugului Aprins, Maestrul spiritual n tradi]ia r\s\ritean\, Edi]ia a II-a revizuit\, Editura Humanitas, Bucure[ti, 2000 XIII P\rintele Sofian Boghiu, Smerenia [i dragostea, nsu[irile tr\irii ortodoxe, Funda]ia Tradi]ia Romneasc\, Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodoc[i Romni, Bucure[ti, 2001 XIV Schimbarea la fa]\, revist\, nr. 8, p. 1, an 2001
232

XV Irineu Pop Bistri]eanul, Episcop, Monahismul, Chivotul Neamului Romnesc, Editura Omniscop, Craiova, 1995 XVI Petroniu T\nase protos., U[ile Poc\in]ei, Editura Trinitas, 1994 XVII Gheron Iosif, M\rturii din via]a monahal\ I, Editura Bizantin\, 1995 XVIII Paulin Lecca Arhim., De la moarte la via]\ , Editura Paideia, Bucure[ti, 1996 XIX Rugul Aprins , .P.S. Antonie Pl\m\deal\, Sibiu, 2002 XX Alexandru Mironescu, Floarea de Foc, Editura Elion, Bucure[ti, 2001 XXI Mihai R\dulescu, Rugul Aprins Arestare. Condamnare. Achitare. XXII Formula AS, revist\, an XIII, nr. 548 din ian.2003 XXIII Porunca iubirii , vol.5 din 2001 XXIV Iosif Monahul, Cuviosul Iosif Sihastru, Schitul Lacu Sfntul Munte Athos, 2001

233

CUPRINS
1. Date biografice........................................................ 7 2. Activitatea literar\................................................... 28 3. C\l\toria n Sfntul Munte Athos........................... 37 4. Mi[carea Rugul Aprins............................................ 55 5. C\lug\ria................................................................. 84 6. Stare] la Sfnta M^n\stire Rar\u............................ 110 7. Activitatea duhovniceasc\....................................... 127 8. Arestarea................................................................. 140 9. Ancheta.................................................................... 148 10. Procesul................................................................... 173 11. nchisoarea.............................................................. 177 12. Mucenicia. Mutarea la via]a cea ve[nic\................. 187 13. Data [i cauza mor]ii Stare]ului Daniil Tudor......... 195 14. Reabilitarea............................................................. 198 15. Minuni s\vr[ite de Ieroschim. Daniil Tudor, dup\ moartea trupeasc\.......................................... 204 16. Stare]ul Daniil Tudor de la Rar\u, candidat la eternitate prin cinstirea interortodox\ universal\....... 229

234

S-ar putea să vă placă și