Sunteți pe pagina 1din 21

STANTA

DIMITRA
D INK I[" V
a4N9
ASCUNSI
ONTVOITOARI.
LUMII
D[.OCHII

Traducere din limba rugi


DHNIS CHIRIAC
VIATA
SFINTEIDIMITRA
DIN KIEV
a6'N9

Traducere din limba rusi:


Redactor: Nicolai Zagnat
Denis Chiriac SfAnta Dimitra (in lume - Matrona
Tehnoredactor, grafician: Romeo Sve! Alexandrovna Egorova) s-a ni.scut in
anul 18L0 in oraEulSilistra,in nord-es-
tul Bulgariei, fiind educati de evlaviogii
ei pirinfi, Alexandru gi Maria, in spiri-
Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a Romaniei
Sfinta Dimitra din Kiev - o nevoitoare ascunsede ochii lumii / tul credinlei ortodoxe, dupd multiplele
trad. din lb. rusd:DenisChiriac.- lllincea: Eremit.20L7 modele de viafd si de evlavie ale sfinfi-
ISBN978-606-94067-1,-7
lor, careau proslAvit pimAntul Bulgariei.
I. Chiriac, Denis (trad.)
La sfArgitul anilor '20 ai secolului XIX,
salvAndu-se de jugul titarilor, familia
,Maicii Dimitra a emigrat in Basarabia.
O Editura EREMIT Solu1ei, Ivan Egorog cu careea s-a cunu-

'
nat tntr-una dintre bisericile ChiEiniului Hersongi Tavrid,a c5.ruimdrelie a duhu-
gi in persoana ciruia a aflat un tovaris lui s-a descoperitcu o putere deosebiti
de viali grijuliu si de incredere,era mili- in timpul rizboiului Crimeii. in perioada
tar 9i fusesepromovat pAni la gradul de de apararea Sevastopolului,necdutAnd
cdpitan al armatei ruse. Ca o solie adevi- la pericole,el venea chiar pe cAmpul de
rati a unui militar, ea il urma pretutin- luptd, insufletindu-i pe soldali cu predi-
deni, impirtdgind lmpreuni. cu acesta cile sale, savArgind slujbe in biserici
toate dificultilile campaniilor militare, mobile, si manifestAndo grlji deosebi-
suportAnd cu birbipe gi rdbdare toate ti fala de militarii ranifi. SfAntul ierarh
nenorocirile. Maica Dimitra a participat umbla neinfricat sub focurile duqma-
la apirarea Sevastopolului(fgSS-fA5O) nului prin rdndurile trupelor, imbdr-
din timpul rizboiului Crimeii (1853- batandu-i p" soldafi gi comandanti,
1856), ajutAndrdnilii pe cAmpulde lupti e1 mergea la remorcS.prin golf, atunci
in calitate de sor5.de caritate a Asociafi- cAndinainte si ln spateploua cu bombe.
ei inalgareaSfintei Cruci. in timpul unui ,,Noi suntem monahi, noi nu avem ce
bombardament aI Sevastopolului,a fost pierde" - ata le rispundea arhipistorul
rirliti. Fragmentelede proiectil i-au atins oamenilor uimili de neinfricarea lui in
umS.rulgi au rinit-o la cap, insi aceasti fafa dugmanului. Poporul, in simplita-
femeie curajoasi a refrnat si piriseas- tea inimii sale,spunea:,,Dacdconduce-
cd prima linie a frontului, pansAndu-se rea armatei i-ar fi fost incredinlati lui
singuri si continuAnd si le acordeajutor Inochentie, Rusia ar fi invins in rdzbo-
celor rinifi. iul Crimeii".
Aici il cunoaste pe Inaltpreasfinlitul Maica Dimitra a participat, de aseme-
Inochentie (Borisov), Arhiepiscopul de nea, la prdznuirea Sfintei invieri a lui

4 5
Hristos d" p" 16 aprilie 1854, in asedi- in cind striluceau in departare focurile
atul oras Sevastopol.in joia Sdptiminii lmpugcdturilor de tun ale dugmanului.
Petimirilor, apirdtorii oraqului, pirisind Vestea buna a clopotelor suna evlavios,
blindaje gi bastioane,s-au adunat in bise- ulilele se umpleau de oameni culumAniri
ricile caremai rimS.seseriintregi, pentru aprinse, care curgeau asemenea unui rAu
a asculta citirea celor 12 de Evanghelii. de foc spre bisericile orasului. La sfi.rgitui
in timpul lecturii acestor Evanglielii a slujbei bisericegti, clerul a fost invitat sa
inceput bombardamentul, dar nimic sldveasci sirbitoarea de-a iungul intre*
nu distrigea atenlia celor ce se rugau. gii linii de front.
ZvonuI clopotelor anunta inceputul citi- Preolii treceau printre rAndurile de
rii fieci,rei Evanghelii gi se contopeaucu soldati, stropindu-i cu agheasmi gi feli-
urletul tunurilor gi cu vuietul gloanfelor. citAndu-i pe aparitori cu ocazia Sfintei
in ajunul sdrbdtorii Sfintelor Paqti,la ora Invierii lui Hristos. in ziua urmdtoare,
6 dimineafa, in toate bisericile mobile, dugmanul a deschis din nou focul, care
fira a lua aminte la bombardamentul nu a incetat cAteva zile. Locuitorii Sevas-
puternic, se sivArsea Prohodul MAntu- topolului au numit acel bombardament
itorului. La sfArsitul slujbei, garnizonul ca fiind ,,de sirbitoare".
si locuitorii Sevastopoluluiau inceput s5. Solul Maicii Dimitra, cipitanul Ivan
sepregiteascdpentru intimpinarea Invi- Egorov, a murit eroic intr-una dintre
erii lui Hristos. in conformitate cu tradi- bAtilii, iar pe 27 august 1856 Sevasto-
polul a fost cucerit de dusm an, rdzbo-
!ia, toate lucrarile au fost intrerupte, iar
orasul,incetul cu incetul, a luat o infagiga- iul Crimeii fiind incheiat. insi, apirarea
re solemndde sirbdtoare.A sosit miezul perseverenti a Sevastopolului de 349 de
1. zile, isprava eroici a mii de soldati, mari-
nopfii, domnea liniqtea, doar din cAnd

t 7
fali de soarta oamenilor,lucruri carei-au
rind gi femei curajoase, a
,,,mmm[mfrsmlilide
'rn,;m#ri
m'miffitiililffis1ft
determinat, in mare parte, faptele ei de
wemnificativ rezultatul finbo-
mai tdrziu indreptate spre binele multor
ftmmilthmiil
- Wflhmmrmle Angliei de instriinare a
("tuffi,, C''eqgiei gi Basarabiei de Rusia persoaneoropsite.
ffi-m'rm'frI
* "timrrricite. In septembrie1856, a pirisit Sevasto-
polul carezd.ceainruine gi a venit in Kiev,
mpnriltrulrerticipareain rizboiul Crimeii,
pentru ca, prin pronia lui Dumnezeu,
Mffiamce Dfrmfirra a primit mai multe distinc-
si rimini aici pentru totdeauna. Dupi
tfrm.pecrm gi o medalie pentru rdzboiul
rdzboi,in acestoras s-au stabilit medicii
t'mso-turc (1577-1878), in timpul cd.ruia
cu care a avut prilejul si munceasci in
a organizat o infi.rmerie pentru soldalii
Sevastopolulasediat:I.I. Pirogov gi H.I.
rinis rhiar ln casa sa din Kiev.
Gubbenet.
Aceasti perioadi a vielii Preacuvioa-
Maica Dimitra s-a stabilit in casa sa
sei Dimitra a jucat un rol foarte impor-
din Pecersk,care se afla pe strada Ribal-
tarlt" marcindu-i soarta. Acele impre-
skaia, devenind cel'mai probabil enori-
iurari in care ea a trebuit si tri.iasci, agi a Bisericii SfAnta Olga. Ii piicea si
toate incercirile pe care le-a impdrtigit
se roage indelung in biserici, precum gi
cu miile de apiritori ai Sevastopolului,
si meargSin pelerinaje prin minS.stirile
au avut o influenla colosali asupra intre:
gi bisericile oragului, unde erau sS.rbito-
gii sale vieli ulterioare. SuportAnd vite-
rite hramurile. Cu o evlavie gi dragoste
jegte durerea pierderii, vizAnd suferinla
deosebiti vtzitalavra Pegterilordin Kiev,
oamenilor gi trdind permanent perico-
inchinAndu-semoagtelorsfinqilor Lawei.
lul morfii, ea nu a fost rd.pusd de sufe-
in Kiev, Maica Dimitra ducea o viafi
rinfe. Acolo s-a cilit caracterul ei, s-a
cuvioasi si smeriti, renuntind definitiv
format o noui atitudine fafi de viafi 9i

o
t
la orice exces.Fiind obignuitd cu o viald i-a aritat Macii Dimitra calea nevointei,
migratoare, ea putea sd se mullumeas- pe care urmAnd-o, a putut sd faci multe
ci doar cu strictul necesar.Nu i-a fost lucruri pentru binele Bisericii gi a socie-
deloc usor in primii ani ai viduviei, dar tetii, manifestAndu-se printr-o activita-
timpul vindeci chiar gi celemai profunde te autentic crestina. El i-a propus si-gi
ri.ni. Neindoielnic,in aceastiperioadi a asume munca de organizare a unei
vielii s-a format ca persoand"cu o voinli comunitili religioase de femei pentru
puternici gi un suflet nobil. Treptat, in viduvele si orfanii soldalilor decedati,
constiin$a ei se maturiza tendinta spre precum si pentru femeile fara adipost.
viagain nevoinfe. SfAnta Dimitra a v5.zut in propunerea
Conform amintirilor contemporani- inaltpreasfinlitului Isidor ,tn semn al
1or, Maica Dimitra avea o veseliedeose- milostivirii divine, de aceea,aceasti idee
bita gi un caracter sociabil, fapt care a gi-a gisit un ecou viu in sufletul ei. Dupa
ajutat-o curind si-gi faci noi cunogtin- moartea sofului, iqi dorea sd faci cevautil
pentru oameni spre pomenirea sufletu-
[e. Aici, la Kiev, Domnul a adus-o in
pragul vielii duhormicesti. Prin pronia lui-s5.u,ca, in acest mod, sa pastreze v7e
iui0umnezeu, ea l-a cunoscutpe Mitro- amintirea despre cel cu care, in milosti-
politul Kievului Isidor (Nicolski) (1S58- virea negraiti a Sa, Domnul a unit-o prin
1860), care i-a devenit pentru mulli ani Taina Cdsdtoriei gi pe care a binevoit sa-l
pdrinte gi povituitor duhormicesc. Ea ia in locasurile dreplilor.
ii purta un respect profund Mitropoli- Ca binecuvAntare gi garanfie a lnflo-
tului Ei nu ficea nimic firi binecuvAn- ririi viitorului licag, Mitropolitul Isidor
tarea lui, aflindu-se mereu in ascultare i-a diruit o copie a cinstitei icoane vechi
fali de duhormiculei. Mitropolitul Isidor a Maicii Domnului Bogoliubskaia, icoa-

*
ne f5cuta la cererea inaltpreasfintiei cazulvreunei nevoi si apeleze nemijlocit
ar L'
Sale. Inaltpreasfinfitul Isidor i-a urat la proteclia sa. Maica Dimitra era nevoi-
ca aceasti sfAnti icoand si fie acope- ti sa vind des la Sankt Petersburg, deoa-
rimAnt sfdnt gi refugiu pentru cei care rece intocmirea documentelor legate de
vor vietui gi vor sluji in acest sfAnt mdnistire era o munci dificili si anevo-
locag, exprimAndu-gisperanta cd.icoa- ioasi. Aici i-au fost utile atAt cunoqtin-
na Maicii Domnului Bogoliubskaiava fi lele Mitropolitului, cAt gi capacitatea
cinstiti de toli oamenii care cu credin- acestuia nu numai de a afen un sfat, ci
gi de^a acorda un ajutor dupd posibili-
!a Ei cu dragoste vor veni inaintea ei,
ru$Andu-secu sArguinti Maicii Domnu- titi. In capitali, ea a putut si cunoas-
Iui. Cadoulvladicaia fost doar inceputul cd oameni care au participat activ in
binefacerilorMitropolitului Isidor,bine- realizarea muncii ei nobile.
faceri care nu au incetat in toati peri- Venind in Sankt Petersburg, Maica
oada de organizare a vielii ulterioare a Dimitra intotdeauna se oprea in aceeasi
Iocasului.Astfel Maica Dimitra s-a anga- casi cu numi.rul 171, pe prospectul
jat in drumul care a adus-opeste mulgi Alexandr Nevski, unde inchiria un apar-
ani la primirea constienti a monahis- tament micut 1a etajul I. Casa in care a
mului. trait se afla lAngi Lavra Alexandr Nevs-
in august 1860, Mitropolitul Isidor ki, iar Maica Dimitra mergea adesea
s-a mutat in locul noii sale slujiri, la pe acolo, participa la slujbe, vorbea cu
Sankt Petersburg. Plecind, acesta i-a pelerinii, urmirea viafa ministirii. Nu
promis Maicii Dimitra cd nu o va lipsi reusea si-l vadi in fi.ecarezi pe Mitro-
niciodati de bunivointa sa gi a rugat-o polit, fiindci multitudinea probleme-
sa vin5. pe la el cu orice ocazie,iar in Ior care solicitau o rezolvate urgen-

L3
;
t5. ii ocupau.practictot timpul. Uneori Mitropolitul Isidor i-a facut cunoqtin-
api.reau niEte minute libere gi Mitropo- !i Maicii Dimitra cu Olga Feodorovna
Iitul Isidor discuta cu plicere cu ea 1a Timofeeva, gi aceastai-a devenit pentru
un ceai de seari, ln gridina mitropoli- mulp ani nu numai prietena cea mai
ei din casade vari a acestuia.Disculiile apropiati, dar gi un om de incredere in
lui, pline de dragostefali de Dumnezew toate treburile ei. Viduva unui locote-
si de aproapele,o zideau sufletegtegi o nent, Olga Feodorormaera fiica Preas-
linisteau.Domnul a inzestrat-ocu multe fintitului Hristofor (Emauski), cu care
caliteti: ea se distingeaprin chibzuintd, Mitropolitul Isidor a lucrat impreuni
moralitate inalti, inteligenle Ei minte cifiva ani, cAnd Preasfinlitul Hristofor,
ascutiti, culturi gi o inimi neobignuit Episcopul de Revelsk,era vicar al epar-
de buna care atrigea oamenii. Pini la hiei de Sankt Petersburg,iar din 1866
moartea sa nu gi-a schimbat atitudinea a fost desemnat Episcop de Veatsk Ei
binevoitoare fali de to!i, firi excepfie. Slobodsk. Datoriti faptului ci se cunos-
Ea comunicamai des decAtallii cu Arhi- tea cu Maica Dimitra, Olga Feodororma
mandritul Isaia, economul caseimitro- a inceput si vini des la Kieq propunin-
potitane. Arhimandritul vorbea de bine du-gi cu promptitudine ajutorul in crea-
despre ea, o vedea aproape intotdeau- rea gi organizareacomunitefii religioase
na bine dispusi. Ea manifesta un inte- de femei.
res gi o implicare vie in vielile oamenilor Primii pagi spre organizareamdnds-
din jur, Preacuvioasail respectain mod tirii din Kiev au fost ficuli inci din
deosebit pe economul Lavrei Alexandr perioada slujirii Mitropolitului Isidor
Nevski, Inochentie, ieromonahul cate- in scaunul Kievului. Cu binecuvAnta-
dralei care ii deveniseduhovnic. rea si ajutorul vlidicdi, Maica Dirnitra

IJ
L4
a cumperat,.inianuarie1860, o casdde Treptat, ideea organizdrii unei minis-
lemn cu 2 etaje cu mezanini, pe stra- tiri a luat deja forme cAt de poate de
da Ribalskaianumdrul37 - prima casi concrete, se finaliza munca de pregi-
din sirul de cladiri care i-au fost propu- tire, in urma cS.reia au fost intocmite
se spre cumpi.rare pentru amplasarea documentele necesare, a fost conceput
locuitoarelor. in decursul cAtorva ani, un regulament, specialigtii au pregatit
Maica Dimitra a dus tratative cu locuito- proiectele de organizare gi de reprezer'-
rii proprietililor vecinein vedereaposi- tare a bisericilor, linind cont gi de dorin-
qele gi de propunerile Maicii Dimitra. in
bilitelii vinderii caselorsi terenurilor lor
pentru viitoarea obgte. Oamenii evla- ianuarie !876, ea a cumpirat'o cas5.,
viogi au tratat cu infelegere munca ei amplasati pe col1ul strizilor Moscovska-
plicuti lui Dumnezeugi sustineauvidu- ia gi Ribalskaia. Prin procurarea aceste-
va in inifiativele ei nobile. in septembrie ia, practic celei mai importante clidiri a
1869, Maica Dimitra a reusit si mireas- ministirii, s-a incheiat etapa principali
cdvolumul proprietililor sale,adS.ugAnd de pregdtire pentru crearea comunititii,
la ele livada qi un teren de pe strada deoarece anume aceasti. casi, cu o sali
RiQalskaia.In decursul urmdtoarelor B rotundS. spalioasi la parter, era destina-
luni (din august 1,87I pAni in martie ti organizirii unei biserici. Astfel, SfAn-
IB72), ea a cumpirat incd un teren qi ta Dimitra a devenit proprietara cdtor-
o parte din gospoddrii. Iar dupi aceea, va case cu pimAnturile lor, care ocupau
in noiembrie 1,872,a mai cumpirat un un cartier intreg, de la strada Ribalo-
teren mare cu livadi si o casi pe stra- vskaia pAni Ia strada Reznigskaia. Tot
da Moscovskaia (strada Moscovskaia teritoriul care-i aparlinea a fost impir-
numirui 40). t lit in doui pirli mari, despirgite una de

1a
*
cealalti. O pa"rteera destinati mS.nisti- merie, ci Ei-aasumat gi responsabilitatea
rii propriu-zise: in edificiile amplasa- totali de a aproviziona cu tot necesarul
te pe ambeleplrfi de la casaprincipali pe r5.niti, fapt mirturisit de Arhimandri-
de pe strada Moscovskaia,au fost desti- tul Smaragd,intAistititorul ministirilor
nate bitrAnelor gi locuitoarelor adipos- kievene.
Evenimenteleultimului rizboi gi grijile
tite. Pentru necesitilile comunitdfii au
fost reparttzate multiple servicii gospo- legate de ingrijirea rinililor nu au putut
s-o distrag; pe Maica Dimitra de la impii-
diregti qi o livada. in cel de-al doilea lot
nirea scopului siu principal. Chiar inain-
de pdmAnt Matrona Alexandrovna a ales
in'prealabil cAtevacasesi atenasebune tea rS.zboiuluiea gi-a ficut testamentul,
prin care toate proprietilile sale erau
de locuit, gi le-a inchiriat ca si obpni un
venit pentru intretinerea viitoarei obsti. atribuite comunitilii pe vecie.
Pe deasupra,se presupuneaca gi dupa La recomandarea Mitropolitului
aprobareaoficiali a comunitafii, locuito- Isidor, Maica Dimitra a apelatla serviciile
rii acestorcasevor arenda in continuare cunoscutuluinotar din Sankt Petersburg
M.I. Uspenski.in acestoraf, pe 14 mai
apartamentele.
1-876,a fost ficut la notar testamentul
{n perioada rdzboiului ruso-turc din
duhovnicesc al Matronei Alexandrov-
anii 1877-1878, Maica Dimitra a pus Ia
na Egorova. Nimic nu o caractenzea-
dispozifie una dintre caselesalepentru a
zd atit de bine ca acest document. in
fi amenajati o infirmerie pentru soldalii
acestas-au reflectat in toati plinitatea
riniti, dat fiind faptul ci nu putea sd fie
indiferenti fali de cele mai importante virtulile ei autentic cregtine gi sufletul
ei plin de iubire cregtind. In testament
evenimentecarese desfisurau in !ari. Ea
nu numai ca gi-a oferit casapentru infir- a fost formulat concisscopulintemeierii

19
*
Mindstirii ,,IntrareaMaicii Domnului in tifi de Sfinta Dimitra ca un capital de
Templu" din Kiev, au fost date dispozi- neatins pentru institulia bineplicuti lui
tiile necesarede folosire a proprietifi- Dumnezeu din Kiev. Capitalul constitu-
Ior imobile 9i a lucrurilor personale ale ia niEte hArtii de valoare sub formi de
Maicii Dimitra, precum qi dispozilii lega- bilete procentuale ale Bincii de Stat.
te de moarte.in testamenta fost indicati Obligafii ale comunitdfilor de creditare
o sumd de bani pe careo dona Mdnistirii din orageleSankt Petersburggi Mosco-
,,Intrarea Maicii Domnului in Templu". va, obligaliuni ipotecare a bincilor de
Acest capital a fost depus 1a casieria pdmAnturi din Tula gi din Kiev gi alte-
Lavrei PeEterilordin Kiev, al cirei sfin- le. in total se numirau 66 de hirtii de
lit arhimandrit atunci era Mitropolitul valoare, in sumi totali de 20100 de
Arsenie (Moskvin). ruble, care au fost depuse in timpuri
Dumnezeu, in milostivirea Sa, i-a diferite de citre Maica Dimitra. Suma
trimis Mdicufei Dimitra niEte succe- indicati a devenit o garantie de nidej-
sori arhipistori milostivi ai Mitropoli- de a stabilitilii financiare pentru viitoa-
tului Isidor, care se ingrijeau neadormit rea comunitate.Miicula gi dupi aceease
de* sustinerea mindstirii. Mitropolitul adresa CatedraleiLavrei Pegterilor din
Arsenie a fost intotdeauna atent fafi Kiev cu rugdmintea de a pistra in.casi-
de o, in repetate rAnduri primind-o eria sa hArtii de valoare qi de a nu refu-
in audienfi, raspunzind cu hoti.rAre la za sd acceptespre pistrare si bani cash
rugaminlile ei. Vlddica kievean spriji- sau hArtii de valoare destinate miririi
nea cu bucurie iniliativele Miicufei. Cu capitalului avut.
binecuvAntareasa expresi au fost depu- Dupi moartea Mitropolitului de Kiev
se la casierie,spre pistrare, banii pregi- qi GalitskArsenie,pe 28 aprilie 1876, in

; 2L
scaunuldin Kiev a fost desemnatArhiepi- posibilitilile de intrefinere. Preacuvioasa
scopulde Tver gi KaginskFilotei (Uspen- Dimitra lasa prin testament in folosinta
ski), fiind sfintit in rangul de mitropolit comunitilii de femei aprobate cele cAte-
(1876-1882).Dupd un an de la introni- va caseirnzecinatecu construcliile aferen-
zarea noului mitropolit de Kie\r, Maica te lor: o casi cu patru atenase pe strada
Dimitra pregitise deja toate actelenece- Ribalskaia, precum gi un teren enorm cu
sare pentru ministire, iar pe 27 iunie o livadi. BitrAnele gi surorile ministirii
1-877,a scris o cerereoficiali pe numele trebuiau adipostite intr-o casi speciali
mitropolitului pentru aprobareainteme- de piatri, iar celelalte cAteva casetrebuia
ierii unei comunititii religioasede femei si fie date cu chirie unor persoane parti-
pe proprietilile ei, sub numele ,,Intrarea culare. Maica Dimitra oferea in folosin-
Maicii Domnului in Templu" (Vvedens- [a comunitelii proprietafile sale mobile
kaia). Comunitate, aflati sub suprave- qi imobile, cu excepfia unor lucruri mici,
gherea si proteclia mitropoligilor kieve- care erau destinate unui^registru apar-
ni, careputeau si instituie in funcfie, la te, stabilit de ea insiqi. Intemeietoarea
jertfea ministirii un capital in suma
discretia sa, persoane pentru suprave-
gherea ordinii si rezolvareaproblemelor de 21000 ruble, care trebuia sd rimAni
mereu intangibil, fiind completat perio-
economice.
PreacuvioasaDimitra scria in cererea dic cu o parte din veniturile obginute din
sa ci in comunitatevor fi plasatecelemai proprietifile imobile. Veniturile primite
din chirii gi din procentele din capitalul
sdracegi batrAnevS.duvefirl adapost,de
confesiuneortodoxi, lipsite de mijloace donat, trebuia si asigure un trai decent
de supraviefuire, gi ci numirul lor nu comunitilii. Miicufa sublinia in mod
va depiEi cifra de 33, in conformitate cu deosebit c5.averea imobili care-i aparfi-

;
nea, casa gi lotul de pimAnt, reprezin- in cadrul Regulamentului comunitd-
td proprietatea ei, ci au fost cumpi.ra- lii au fost definite obligafiile, drepturi.]e
te de ea in perioade diferite si ci nu le-a gi relatiile dintre surorile de caritate. In
primit din mogteniri. $i, fiindci nu avea el este menlionat faptul ci beneficiarii,
rude nici apropiate, nici indepirtate si excluzAnd bolnavii, au o trapezi comu-
nici mostenitori, nimeni nu va putea ni, haine identice Ei toate cele necesa-
sd aibi pretentii asupra acestoraveri pe re viefii casnice, oferite de comunitate.
viitor. A adiugat la cerereasa si un plan BitrAnelor bolnave trebuie sa li se acor-
al pdmAnturilJr gi clidirilo, ."rl-i aparqi- de asistenfi medicala in incinta comuni-
neau, precum gi lista clidirilor inchiriate tefii, supravegherea lor fiind incredinla-
cu mdrturia veniturilor de pe urma ti beneficiarilor care sunt in stare si o
lor, documente pe pimAnturi Ei cladiri, faci. Prin Regulament era interzis locu-
proiectul caseicu un etaj cu atenansele, itoarelor si adune milostenie pe la case,
precum gi RegulamentulMinastirii. pe strizi gi pe ia biserici. Banii obginugi
In Regulamenta fost formulat scopul din vinderea rucodeliei trebuie si ajungi
infiinlirii comunitefli Intrarea Maicii in casieria comunitiqii sau, dupi dorinfi,
Domnului in Templu gi era specificat si fie dali siracilor. Donagiile binefici-
faftul cd aceasti ministire a fost orga- torilor sunt incasate in casieria comuni
nizatd dupi modelul tuturor ministiri- a comunitelii. Cei riposali sunt inmor-
1or de obste de femei din Rusia.Mdrirea mAntafi pe cheltuiala comunititii, tar
numi.rului de beneficiari,peste numi.rul toate averea rd.masi dupi ei, se depu-
celor 33 prevdzuli in momentul infiinti- nea in depozitul comunitifii. Conform
rii, va depinde de disponibilitatea resur- Regulamentului, administrar ea comuni-
selor pentru intretinerea 1or. titii era atribuiti superioarei gi trezori-

; 25
erei, care erau instituite in aceastd"func- De asemenea,generalulguvernator de
tie de citre Mitropolit. Kiev, Podolsk gi VolAnsk, cneazul A.M.
Dupa primirea cererii, Mitropolitul Donducov-Korsakoggi-a exprimat apro-
Filotei a incredintat Consistoriului Bise- barea fali de intenfia nobili a Miicufei.
ricesc sarcina de a efectua o serie de soli- Acesta,in 1877, i-a comunicat Mitropo-
citdri in cadrul unor institulii de stat, cu
i
fi litului Filotei ci, in ceea ce il privegte,
IB

rugamintea de a oferi date privitoare la fl nu a gisit nici un impediment pentru


interdicfii, datorii gi dispute pe proprie- infiinlarea acesteiministiri.
talile M.A. Egorova. S-a efectuat o anali- Primind rispunsuri afirmative la toate
zi.minufioasi a stdrii fi.nanciare a viitoa- interogdrileConsistoriului,inaltpreasfinlia
rei mS.nastiri, pentru a se convinge de Sa Filotei a prezentat petilia Sfintei Dimi-
capacitatea de a se intreline de sine stdti.- tra, in decernbrieLBTT, spre examinarein
tor, fdrd, ajutorul SfAntului Sinod. cadrul SfAntului Sinod.
Din cauza faptului cd centrul gospodi- CurAnd Maica Dimitra pleci la Sankt
resc al Miiculei Dimitra se afla in incinta Petersburg,fiindci inaltpreasfinqitulIsidor
cetalii Kievului, era necesari primirea consideraci, pentru a aveaun succesmai
unouiaviz din partea administratiei ingi- mare in privinfa infiinlirii comunititii, este
neresti a cetifii. Administratia principala necesari.gi utili prezen\apersonali a aces-
inginereascd, anali zdndin prealabil dese-
nele proiectului, a emis permisiunea de
organizare a bisericii de casd in incinta
i teiain capitali. Aici, cAtevalunimai tirziu,
ea a primit vesteaimbucuritoare despre
inalta permisiune de a infiinla comunita-
cladirii cu un etaj al comunititii. Fapt tea. Prin decretul impdratului Alexandru
de care a fost anuntat, pe 27 septembrie al ll-lea, numirul 58251 dtn 4/L7 martie
1877, si Consistoriul Kievului. 1878, a fost infiinfatd, comunitatea religi-

; I
il
27
oase de femei din orasul Kiev. Iar in luna a locuit in aqteptarea decretului imperi-
martie au urmat gi dispozi$ile legate de al. in ultima vreme se imbolnivea des,
insdsi deschidereanoii institufii. Anunfa- rana din Sevastopol se ficea simtiti, o
rea acestui eveniment gi decretul aferent chinuiau crize permanente de dureri de
infiintarii comuniti.tii au fost publicate in cap, forla ei friice treptat se epuiza' igi
revistele eparhiale din Kieq precum Ei in suporta boala cu o ribdare si rezisten-
multiple publicalii periodice religioase gi !i uimitoare, nu a murmurat niciodata.
laice. Astfel, in Kiev a apirut inci un agezi.- Olga Feodororrna, prietena ei apropiati,
mAnt ortodox, a cirui deschiderea fost foar- ii era mereu in preajmi gi o ingrijea in
te utili si oportuni pentru populalia locali perioadele de acuttzare a bolii, degi nu a
numeroasi. Odata cu infiinfarea unui noi auzit niciodati vreo plAngere din partea
asezimint socialpentru femei a apdrut inci bolnavei. Spiritul de barbelie gi puterea
o posibilitate de a desfdsura o activitate de alti dati avoinlei incd ii mai suslineau
autentic cregtini in vederea ajutordrii celor trupul bolnag care-i slibea continuu'
bolnavi, a educS.rii celor orfani, a mAngA- Cu citeva zile inaintea morfii, Miicu-
ierii celor suferinzi gi a ajutoririi tuturor !a Dimitra a refuzat definitiv sa minAn-
ceJor ce au nevoie de sprijin in credinla gi ce. Dupi aceasta,s-a simfit mai bine, i-a
rugiciune. api.rut pofta de mAncare, s-a mai invio-
Dar, din nefericire, Maica Dimitra nu rit ;i ,--" irro.r"lit. Vestea despre inaltul
a ajuns si vadd finalitatea muncii depu- Decret i-a dat forfe. Maicufa considera c5-
se gi si devini martord a inauguririi avea o obligalie sfAnti de a aduce la viali
asezimAntului,,Intrarea Maicii Domnu- proiectul cS.ruia i-a dedicat mulgi ani 9i
lui in Templu". Ea s-a imbolnivit foar- era foarte bucuroasi de faptul ci efortu-
te grav in Sankt Petersburg, acolo unde rile ei s-au incununat cu succes. Simtin-

;
du-gi moartea apropiati, s-a curdlit in de decesse pot vedea semn;.tura Arhi-
prealabil de toate gregelile prin pocdinti, mandritului Simeon, starelul Lavrei,
impirtagindu-se cu Tainele cele de viati Ieromonahului Inochentie, economul
dititoare ale lui Hristos. Si-a pregitit cu catedralei,Arhimandritului Filip, casie-
nidejde in Dumnezeu sufletul pentru rul, Arhimandritului Mitrofan, Egume-
fericita trecere in vesnicie. Cu cAt mai nului Mardarie, Arhimandritului Isaia,
ln5llitoare deveneau puterile sufletesti economul casei arhiereEti, gi a tuturor
ale Miicutei, cu atAt mai slabi devenea care i-au fost alituri in ultimele zile ale
fizic gi se stingea treptat ca flacira unei viefii. Ei au fost gi cei care au sivArsit
lumAniri ce se stinge. inaintea mortii slujba inmormAntdrii in Lawa SfAntu-
sale a cerut si. fie inmormAntati lui Alexandr Nevski, pe 13/26 martie
in
Mdndstirea,,Intrarea Maicii Domnului 1,878.Fralii Lavrei au ingropat cu intris-
in Templu". tare profunde ramagilelepamAntesti a1e
Maica Dimitra s-a stins din viafa in Miiculei in ,,cortul" din zidul Bisericii
seara de 9/22 martie 1,8T8, in Sankt-pe- ,,SfAntulTeodor".
tersburg, trecAnd in vegnicie cu pace Aici, in Sankt Petersburg,Maica Dimi-
gi nidejde in cel de-al 68-lea an de la tra a primit in taini tunderea in mona-
nastere. In certificatul medical era scris hism, degi ,,in ascunsde oameni, dar in
ci moartea a survenit ca urmare a unui mod vizibil pentru Dumnezeu". Tunde-
atac de apop'lexie1.in certificatul medical rea ei in monahism s-a sivArqit la cere-
rea expresi. a Mitropolitului Isidor gi
a mirturiei acestuia cd.miicufa ducea
demult o viali de pregitire pentru
' - Suprimare subi6 a funcfiilor unui organ, a miscdrii si a sbn- ^
tfglt"".ll" cauzata
srolllralll, de o hemoragie cerebralasau de astupareaunui vas cilugirie. In timpul viefii sale s-a stri-
caprlar,tiri ca respirafia 9i circulatia sd fie intrerupte _ n. trad.

31"
30
duit sa respecteporuncile lui Dumne- sul celor suferinzi. S-a pistrat o pozd"a
zeu, cresc3ndin viata duhovniceascdsi Matronei Alexandrovna din anii 1870.
triind in totalitate pentru Ei in Dumne- Privind la fafa linigtiti cu ochii ei inte-
zeu. Ea si-a ales calea spre mAntuire ligenli gi atenfi * o posturi mareafa,
ard.tatdde Iisus Hristos, calea pietalii inlelegi ce om puternic gi plin de voinli
gi a virtutii, petrecAndpAna la sfirEitul a fost. Dar, in acelasi timp, inlelegi gi ci
vielii in dreapta credinti, dragoste si cildura gi mirinimia ei sufleteasci atri-
nadejde in Dumnezeu. La tunderea in gea lumea la ea. Ea gtia si fie grijulie gi
monahism a primit numele de Dimi- atenti fala de oameni, simfind cu inima
.tra, in cinstea SfAntului Mare Mucenic suferingele altora gi ingelegAnd ci in
Dimitrie, Izvordtorul de Mir, (pomenit aceasti viafi cei bogali gi cei siraci sufe-
pe 26 octombrie), sfAnt cinstit in mod ri la fel. Maica Dimitra putea si identifice
deosebitin patria ei, Bulgaria. gi si aprecieze trisaturile cele mai bune
Monahia Dimitra gi-atrecut caleavietii de caracter al celor mai diferite persoa-
cu tirie si puritate, infruntind dificultd- ne, iar ei ii raspundeau prin dragoste si
recunogtinld.
lile ;i incercdril,p careIe-a suportat cu
$o smereniegi o barbagieuimitoare. Ea a Pe B/21 august !878, trupul neinsu-
lnvitat si. triiasci pe p5mAnt pentru cer flefit al Maicii Dimitra a fost adus din
si si adunedin lucruri pimAntesti comori Sankt Petersburg la Kieq fiind ingropat,
ceresti,nazuind spre viafa cea fericita si in conformitate cu dorinla Miicufei, in
nesfArgiti. Lumea a fost infrumuselatd Mi.nistirea,,Intrarea Maicii Domnului
prin nevointele a inci unei nevoitoare in Templu", in cripta inferioara a bise-
crestine,caresi-a dedicattruda neobosi- ricii. Maica Dimitra a wut, in amintirea
td, toate puterile si toati avereain folo- sofului ei, ca biserica sd fie numiti in

33
;
cinsteaSfdntului Marelui Mucenic Dimi- Pe B/21, august 1996, cu binecuvS.n-
trie din Tesalonic,ocrotitorul soldagilor tarea Preafericitului Vladimir, Mitropo-
9i a poporului bulgar, a concetS,tenilorei. litul Kievului Ei al intregii Ucraine, gi cu
In iunie 1885,a fost adusi in mi.nistirea permisiunea autoritililor orasului, au
din Kiev,la mormAntul Miicufei, o troili fost mutate moasteleMaicii Dimitra din
din Schitul ,,SfAntuluiAndrei" din Athos, cimitirul Zverinetki in mindstire. In acest
or reprezentarealui Hristos rdstignit, a moment, s-aconstatatci moaqtelefonda-
Maicii Domnului gi a lui Ioan Teologul. toarei s-aupistrat parfial: capulgi partea
Partea longitudinali a Crucii era ficu- superioari a corpului pastrAndu-senepu-
.td din chiparos,iar cea transversali din trezite. Sub rochia laici a nevoitoarei a
cedru si curmal. Troifa a fost instalati. ln fost descoperitparamanul2monahal, iar
bisericaSfAntului Dimitrie la mormAntul trupul erainfi;urat in mantie. Toateaces-
fondatoarei adormite. te au fost o confi.rmareevidentl a tunde-
in fiecare an, pe g/22 martie - ziua rii in monahism al Maicii Dimitra.
morlii sale,gi pe 26 octombrie/Bnoiem* Viala acestei drepte s-a prelungit 9i
brie cu ocaziapriznuirii hramului bise- dupi moartea acesteia. Prin nevointa
ricii, mitropolilii kieveni gi arhimandrifii viefii sale plicute lui Dumnezeu, Prea-
Lavrei Pesterilor din Kiev slujeau SfAnta cuvioasaDimitra a primit darul rugiciu-
Liturghie gi Panihidala mormAntul inte- nii harice si minunatul dar al vindecdrii
meietoarei'ministirii. bolilor omenegti.
Pe 16 septembrie1960 (pe stil nou),
dupi inchiderea mi.ndstirii, moagtele
Maicii Dimitra au fost mutate din biseri- 2 Paramin perim;in - (ngr. paramani$as,id.) O b-uceti de p-ostavpe
;i
care e brodit: ,,Patimirile-Dbmnululisus Ilristos le port eu" si pe care
cd qi reinhumate in cimitirul Zverinetki. calugdrio poarta pe spate- n. trad.

; 3s
Pe18 aprilie 2008, prin deciziaSfAntu-
lui Sinod al Bisericii'Ortodoxedin Ucrai-
na, Monahia Dimitra (Matrona Alexan-
drovna Egorova) a fost rinduiti in ceata
sfinlilor lbcali. De acum inainte, dobAn-
dind nemurirea, ea se afli in rindul sfin-
telor femei ale Rusiei.
(in redactareaborqurii tn limba rusd
au fost folositematerialedin cartea T. Kociubinskaia
,,O mdnastiredin Pecersk")

36

S-ar putea să vă placă și