Sunteți pe pagina 1din 13

MA INI-UNELTE PENTRU PRELUCR RI NECONVEN IONALE

15.1. Generalit i Unele fenomene fizice i chimice cum ar fi eroziunea electric , electrochimic , termic i abrazivo-cavita ionalau nceput a fi valorificate la scar industrial , n interes tehnologic de prelucrare, ncepnd din perioada anilor 60. Prin consens aceste fenomene valorificate n interes tehnologic au fost denumite generic prelucr ri neconven ionale. Prelucr rile neconven ionale se ncadreaz n multitudinea procedeelor tehnologice de prelucrare dimensional . Prelucr rile neconven ionale constau n distrugerea integrit ii i prelevarea materialului excedentar de pe suprafa a unui semifabricat prin ac iunea dinamic a unor agen i erozivi sub formde desc rc ri electrice n impuls, particule solide i lichide, cmp electromagnetic, plasm sau radia ie electromagnetic . Dezvoltarea procedeelor de prelucr ri neconven ionale a fost determinatde utilizarea crescnda unor materiale cu propriet i fizico-chimice deosebite (duritate fragilitate, refractaritate), care erau greu sau imposibil de prelucrat prin procedeele clasice de a chiere. De asemenea, canale i orificii de dimensiuni mici i cu axa curb(plasate n locuri greu accesibile) nu pot fi realizate prin procedee clasice - datoritlimitelor impuse de cinematica gener rii fie imposibilit ii execu iei unor scule clasice de dimensiuni i forme corespunz toare. Caracteristica principal a acestor prelucr ri este aceea c viteza de prelucrare (prelevarea de material) nu depinde, sau depinde foarte pu in, de duritatea materialului prelucrat. Viteza de ndep rtare a surplusului de material (productivitatea prelucr rii) este relativ sc zut , dar n orice caz mai ridicatdect n cazul utiliz rii metodelor clasice de a chiere (binen eles la o duritate dat ). Uneori chiar piese din materiale de uz curent - prelucrabile prin a chiere dar de geometrie complex sau rigiditate sc zut - sunt mai eficient ob inute prin intermediul prelucr rilor neconven ionale. Dacse face referire la modul de folosire a energiei electrice la diferitele prelucr ri neconven ionale, se disting : - metode de prelucrare ce folosesc energia electricdirect n spa iul de lucru (prelucrarea prin eroziune electric , electrochimic i cu jet de electroni), aceste metode putnd fi utilizate doar n cazul materialelor bune conduc toare de electricitate; - metode de prelucrare care folosesc energia electric n mod indirect (prelucrarea cu ultrasunete cu laser i cu plasm ), acestea putnd fi utilizate i la prelucrarea materialelor nemetalice.

283

Subiect 33. Ma ina i principiul prelucr rii prin eroziune electric cu electrod masiv

Principiul prelucr rii prin eroziune electric cu electrod masiv Prelucrarea prin eroziune electric (electroeroziunea cum i se mai spune) const n ndep rtarea adaosului de prelucrare de pe semifabricat prin ac iunea eroziv repetat a desc rc rilor electrice de scurtdurat ntr-un mediu dielectric, ntre doi electrozi: electrodul scul i electrodul pies . Cei doi electrozi sunt lega i la ploii unui generator de impulsuri de tensiune, desc rcarea, n majoritatea cazurilor, f cndu-se printr-un mediu dielectric lichid de tipul uleiului mineral sau a petrolului (Fig.15.1). n spa iul dintre cei doi electrozi, deci n materialul dielectric, se creeaz condi iile necesare conducerii curentului electric formndu-se a a numitul canal al desc rc rilor electrice. Desc rcarea fiind localizat ntr-un spa iu extrem de restrns, temperatura Figura 15.1 - Principiul prelucr rii prin dezvoltat atinge valori eroziune electric cu electrod masiv de 8000 10000 oC, ceea ce face ca materialul aflat n imediata vecin tate sse topeasc i chiar s se volatilizeze. ntlnind dielectricul, materialul se condenseaz instantaneu, solidificndu-se sub form sferic . n locul desc rc rii apare un crater de eroziune la piesa de prelucrat i un crater de uzur la electrodul scul . Fiecare desc rcare constituie un proces elementar de eroziune. Desc rc rile se amorseaz succesiv i se localizeaz selectiv n func ie de crearea condi iilor locale de desc rcare, ceea ce duce la modificarea permanenta intersti iului dintre cei doi electrozi. Evacuarea produselor eroziunii din intersti iu, precum i restabilirea permanent a distan ei disruptive prin avansul electrodului sau a semifabricatului duce continuarea procesului i la generarea suprafe ei dorite la obiectul de prelucrat. Productivitatea prelucr rii (volumul craterului) depinde de energia desc rc rii, de durata ei i de forma impulsului de curent. Pentru ca volumul de material ndep rtat de o desc rcare s fie mare, este necesar ca valoarea curentului s fie mare. Acest lucru se ob ine prin utilizarea unor surse de puteri mari ce concentreaz energia n impulsuri

284

de durat ct mai mic . De aici rezultnecesitatea ca desc rcarea s nu fie continu sub form de arc, ci discontinu - sub form de impulsuri. Utilajele de prelucrare prin eroziune electric se clasific dup solu ia constructiv-tehnologicutilizatpentru generarea suprafe elor prelucrate. Dupacest criteriu se disting: - ma ini de prelucrare prin copierea formei suprafe ei sau profilului electrodului (ma ini de prelucrare cu electrod masiv); - ma ini de prelucrare cu electrod filiform (debitare dup orice contur). Schema bloc a unui ma ini de prelucrare prin eroziune electriccu electrod masiv, care func ioneaz pe principiul copierii formei suprafe ei i profilului electrodului, este prezentat n figura 15.2. La aceastma inse pot eviden ia cinci subansambluri de baz : - ma ina de prelucrare propriu-zis (blocul mecanic al utilajului); - generatorul de impulsuri; - sistemul de reglare automat a intersti iului tehnologic; - sistemul pentru lichidul dielectric, - sistemul de comand i optimizare. Blocul mecanic este alc tuit din batiu, montant, ghidaje, s nii, capul de for i dispozitive de fixare - similare celor utilizate la ma inile de prelucrat prin a chiere. Acestora li se adaugca elemente specifice: cuva de prelucrare care con ine lichidul dielectric i dispozitivele de conectare, respectiv de izolare electric aferente aliment rii cu energie electric a intersti iului tehnologic. Generatorul de impulsuri alimenteazcu energie electric intersti iul de lucru

Figura 15.2 - Schema bloc a unei ma ini universale de prelucrat prin eroziune electric cu electrod masiv

285

(procesul de prelucrare) ndeplinind urm toarele func ii: - adaptarea energiei electrice furnizat de re ea la cerin ele utilajului de prelucrare (modificarea amplitudinii tensiunii i eventual a frecven ei, redresare etc.); - generarea unor impulsuri de form , amplitudine, durat i frecven adecvate declan rii i ntre inerii ac iunii erozive pe suprafa a de prelucrat; - controlul formei, amplitudinii, duratei i frecven ei impulsurilor de curent electric asociate desc rc rilor electrice dezvoltate n intersti iul tehnologic cu scopul adapt rii acestora la obiectivele procesului de prelucrare (n condi ii date). Sistemul de reglare automat a intersti iului tehnologic are ca func ie asigurarea unei pozi ii relative stabile a electrodului fa de obiectul de prelucrat, pozi ie definit printr-o valoare optim a grosimii intersti iului tehnologic pe tot parcursul procesului de prelucrare. Valorile optime sunt de ordinul 10 m la finis ri i de 100 m la degro ri. Este de men ionat faptul c intersti iul tehnologic este controlat de regul indirect prin conductan a electric sau prin rigiditatea dielectric . Sistemul pentru lichid dielectric are rolul introducerii i evacu rii rapide a dielectricului n cuva de prelucrare, cu men inerea constant a nivelului, presiunii sau depresiunii. Sistemul trebuie s asigure i circula ia for ata dielectricului n zona prelucr rii precum i cur irea i r cirea acestuia.

Figura 15.3 Axe i mi c ri controlate CNC la o ma in de prelucrat prin eroziune electric cu electrod masiv Sistemul de comand i optimizare serve te pentru realizarea urm toarelor func iuni: - conectarea - deconectarea utilajului de prelucrare i a blocurilor func ionale n condi ii de exploatare normal respectiv n condi ii de avarie;

286

comanda ciclului de lucru - inclusiv cu modificarea n trepte a regimului de prelucrare; controlul pozi iei relative a electrodului i piesei de prelucrat, pozi ie corespunz toare cinematicii procesului de generare a suprafe elor.

Ma inile moderne de prelucrare prin eroziune electric sunt dotate cu CNC, cu control n 4 axe, respectiv deplas ri pe axele : X, Y, Z i rotire pe C a electrodului - n jurul axei proprii(Fig.15.3,a), astfel c se pot realiza i suprafe e elicoidale.(Fig.15.3,b). n figura 15.4 sunt reprezentate i alte cteva posibilit i tehnologice de prelucrare prin eroziune electric cu electrod masiv - cu referire la forma electrozilor i a cavit ii (suprafe ei) realizate (cu S s-a notat electrodul scul iar cu P semifabricatul de prelucrat).

Figura 15.4 - Posibilit i tehnologice la prelucrarea prin eroziune electric cu electrod masiv

Subiect 34. Ma ina i principiul prelucr rii prin eroziune electric cu electrod fir
Ma inile de prelucrare cu electrod filiform (sau de electroeroziune cu fir) folosesc un electrod filiform (o srm ) pentru a t ia un contur dorit (programat) intr-o piesa metalic (conduc toare de electricitate). n zona de lucru, fiecare desc rcare produce un crater n pies (material prelevat) dar i o uzur a sculei (firului), ceea ce oblig la derularea permanent a firului (cupru,

287

alama 0,02 0,3 mm) de pe o bobin de rezerv . Prelucrarea se face n prezen a unui lichid dielectric - de tipul apei deionizate. Piesa r mne fixn timpul prelucr rii, solidarcu masa ma inii, care este decupat ca o rampentru a da posibilitatea firului sse deplaseze dupconturul programat (Fig.15.5). Ma inile de electroeroziune cu fir sunt capabile de mi c ri controlate CNC n 5 axe (capul inferior: 2 axe, X si Y iar capul superior: 3 axe, U,V i Z) Fig. 15.5. Prin urmare, firul poate fi nclinat, f cnd posibile t ieri nclinate sau profile diferite n planul de sus fa de planul de jos al piesei (Fig.15.6,a), ob inndu-se geometrii i precizii deosebite(Fig.15.6,b). Folosind ma inile de electroeroziune cu fir la t ierea matri elor sau a poansoanelor se pot ob ine ajustaje foarte precise ntre acestea doar prin opera ia de taiere. Dac t ierea urmeaz un contur n pies este necesar practicarea unei g uri de plecare (pentru introducerea firului), n alte situa ii se poate ncepe prelucrarea dintr-o

Figura 15.5 Axe i mi c ri controlate CNC la o ma in de prelucrat prin eroziune electric cu electrod filiform

288 Figura 15.6 Posibilit i tehnologice la o ma in de prelucrat prin eroziune electric cu electrod filiform

margine a piesei. 15.3. Principiul i utilajul prelucr rii electrochimice Prelucrarea dimensionalprin eroziune electrochimicare la bazprocesul de dizolvare anodicce are loc n celula electrochimicde prelucrare(Fig.15.7.). Astfel, pentru prelucrare, ntr-o cuv cu electrolit 1 este introdus piesa metalic de prelucrat 2, care este legat la polul pozitiv al unui generator de curent continuu 3 i un alt electrod metalic 4, care este legat la polul negativ al generatorului. Prin intermediul electrolitului, ntre anod i catod se nchide un circuit electric. Transportul Figura 15.7 - Procesul de dizolvare anodic curentului se face de c tre n celula de prelucrare electrochimic ionii moleculelor disociate ale solu iei de electrolit. Acestea, sub influen a cmpului electric, se deplaseazspre electrozii cu polarit i contrare. n punctele de discontinuitate a electrolitului, la contactul electrozilor cu solu ia electrolitic , acolo unde se trece la conductibilitatea ionic (prin electrolit) la conductibilitatea electronic (prin electrozi) i invers, apar o serie de reac ii chimice, dintre care mai importante sunt: - dizolvarea metalului de prelucrat n solu ia de electrolit i formarea unui hidroxid nedizolvabil de forma Me(OH)n ; - eliberarea hidrogenului la catod ( H2). Cantitatea de metal disociat de pe pies poate fi stabilitteoretic cu legile electrolizei (legile lui Faraday): 1. Masa de substan m dizolvatla anod este propor ionalcu intensitatea curentului electric I i cu timpul ( t) ct circul curentul electric prin electrolit:
m k I t

(15.1)

2. M rimea k depinde de metalul de prelucrat i poart denumirea de echivalent electrochimic. Echivalen ii electrochimiei k ai metalelor sunt propor ionali cu echivalen ii lor chimici: A 1 k C , unde C , (15.2) n F

289

n care A este masa atomic ; n - valen a i F - num rul lui Faraday. Cumulndu-se cele dou legi se ob ine:

1 A m I t F n

(15.3)

ns , la prelucrare intereseaz mai mult volumul de metal dizolvat, ceea ce se face cu un anumit randament :

V kv Idt
n care:

(15.4)

A kv F n
reprezent echivalentul electrochimic volumic. Circuitului electrochimic i se poate aplica legea lui Ohm:

U I R n care U este c derea de tensiune n electrolit iar R este rezisten a electrolitului din intersti iul de lucru. Rezisten a din intersti iu depinde de distan a dintre electrozi (s) i de conductivitatea (x) a electrolitului i suprafa a frontal A a electrozilor. 1 s R x A n acest caz, volumul dizolvat la anod se poate evalua cu formula :
U x A V kv t (15.5) s n timpul de lucru dt se va dizolva piesa pe o adncime ds , volumul dizolvat
fiind : dV A ds Derivnd rela ia (15.5) n func ie de timp se va ob ine:

Ads U x A kv dt s
Cum ds/dt este viteza de dizolvare a metalului, deci viteza de prelucrare va, rezult :

U x va kv s
290

(15.6)

La prelucrarea unui anumit material (o el, font etc.) folosind o tensiune constant i un electrolit cu o concentra ie i o temperatur de lucru dat , m rimile U, x, k i V sunt constante - putndu-se scrie :

C va s

(15.7)

Din (15.7) se poate observa c viteza de prelucrare este invers propor ional cu m rimea intersti iului dintre electrozi. n momentul nceperii prelucr rii (Fig.15.8,a), distan ele dintre anod i catod difer - ceea ce face ca prelucrarea s se realizeze cu viteze diferite. Prelucrarea va fi mai intensacolo unde distan ele dintre anod i catod vor fi mai mici. Fenomenul se va produce pn la realizarea unor distan e uniforme i Figura 15.8 - Reproducerea formei catodice n anod la prelucrarea electrochimic ab deci pn la reproducerea formei catodice n anod (Fig.15.8, b). De asemenea, prelucrarea electrochimic se va produce mai intens n zonele unde circula ia electrolitului este for at - fapt ce duce la o depasivizare a zonei. Ma inile de prelucrat prin eroziune electrochimicse pot clasifica dupmai multe criterii : - dup modul de generare a suprafe ei; - dup opera ia realizat ; - dup modul cum se realizeaz depasivizarea. Ca mediu de lucru se folosesc electroli i, cel mai adesea, de tipul acizilor, ceea ce implicfolosirea pentru construc ia b ii de lucru a unor materiale rezistente la ac iunea coroziv a acestora. Prelucrarea prin eroziune electrochimic hidro-dinamic (cu circula ia for at a electrolitului) se realizeaz pe utilaje de mare complexitate i la puteri instalate mari. Schema principial a unui utilaj de acest gen este prezentat n figura 15.9. Agregatul pentru ob inerea curentului continuu se afl n blocul 1 i este compus dintr-un transformator de putere, un redresor i aparatura de reglare i control. Curentul furnizat variaz ntre 1500 5000A, iar tensiunea poate fi reglatn intervalul 0 17,5 V. Vehicularea for at a electrolitului n zona de lucru se face cu ajutorul sistemului de pompare II, format dintr-o pomp de debit constant, filtru fin, aparatura de control i reglare a presiunii i debitului. Sistemul de avans III are rolul de a p stra constant intersti iul dintre electrodul scul i pies , asigurnd astfel o productivitate ridicat prelucr rii.

291

Ma ina propriu-zis IV cuprinde batiul 1, capul de for 2, sania 3 i masa 4 care permit deplas ri n coordonate, cuva de prelucrare 5, placa 6 a sistemului de avans pe care se monteaz electrodul scul 7.

Figura 15.9 - Schema bloc a unui utilaj pentru prelucrare prin eroziune electrochimic hidro-dinamic Calitatea suprafe ei ob inutprin electrochimie poate fi de Rz 1 , adic superioar celei ob inut prin electroeroziune (Rz 1,6 m). Precizia ns este mai bun la prelucrarea electroeroziv (T 0.01 mm) dect la cea electrochimic (T 0.03 mm).

15.4. Principiul i utilajul prelucr rii cu radia ii Radia iile corpusculare (sau de natur electromagnetic ) concentrate cu ajutorul unui sistem de focalizare asupra unei piese dezvoltn locul de contact cu aceasta energii termice mari - capabile s prelucreze orice material. Principalele procedee de prelucrare cu radia ii sunt acelea care utilizeaz fasciculele de electroni i fasciculele de fotoni (laser). Prelucrarea cu fascicule de electroni const n topirea sau chiar i vaporizarea unui strat de material situat n zona pe care este focalizat fascicolul de electroni, zon denumit i pat de contact. Mecanismul de ndep rtare a materialului la prelucrarea cu fascicul de electroni este prezentat n figura 15.10. Fasciculul de electroni 1 p trunde sub stratul superficial d s i vaporizeaz o cantitate de material 2 (fig.15.10,a). Vaporii de material creeaz o presiune puternic pe suprafa a stratului ds pn la ruperea acestuia (fig. 15.10,b), ie ind apoi afar sub forma

292

unui jet (microexplozie). La al doilea impuls procesul se repet n profunzime (fig.15.10,c). Prelucrarea are loc n vacuum, la presiuni de circa 104 ...10-5 torri. Durata -6 impulsurilor este de 10 ...10-7 s, iar intervalul de impulsuri Figura 15.10 - Mecanismul prelucr rii cu este de 10-4...10-5 s. fascicol de electroni Schema bloc i principiul de func ionare al unui utilaj de prelucrat cu fascicul de electroni sunt prezentate n figura 15.11. Astfel, electronii 5, produ i prin emisie termoelectronic de c tre catodul 1 (fig.15.8), sunt condu i de c tre electrodul de comand2, anodul 3 i sistemul electromagnetic de focalizare 4 spre piesa 6. Tensiunea Ug este tensiunea de comand ce se aplic pe electrodul 2 iar U i este tensiunea de nc lzire a electrodului. Emisiunea termoelectronic are loc sub forma unor impulsuri de o anumit frecven . Acest procedeu se aplic la topirea unor materiale refractare sau a unor aliaje cu punct nalt de difuziune pentru a se realiza o gam larg de suduri fine, microsuduri i de suduri normale. Tot cu Figura 15.11 - Schema bloc a unui acest procedeu se pot realiza debit ri i utilaj de prelucrat cu g uriri sub 0,1 mm, inclusiv tratamente fascicul de electroni termice. Prelucrarea cu laser (fascicule de fotoni) se bazeazpe proprietatea unor substan e de a emite energii sub forma unor fascicole de fotoni. Aceasta are loc atunci cnd echilibrul atomic realizat ntre diferitele nivele de energie este perturbat de o energie exterioar sistemului atomic al substan ei respective. Principiul constructiv i func ional ale unei instala ii de prelucrat cu laser se pot explica n baza schemei din figura 15.12.

293

Instala ia cuprinde sursa de alimentare cu energie electric1, care poate fi realizat cu condensatoare de circa 1000 F, la o tensiune de 10 KW, sursa de excita ie (lampa Blitz), cavitatea de rezonan cu mediu activ 2 i sistemul de focalizare 3. Fasciculul de raze laser concentrat de sistemul de focalizare este dirijat asupra piesei 4. Mediul activ folosit n instala ie poate fi gaz, lichid semiconductor i solid, laserul primind denumirea de laser cu gaz, solid etc. Instala ia nu necesit vacuum iar randamentul ei depinde n mare m sur de sistemul de r cire a camerei de rezonan . Figura 15.12 - Instala ie de Prelucrarea cu laser este economicla prelucrat cu laser executarea unor g uri i canale cu diametre - schem bloc respectiv l imi de la 0,5 mm pnla 0,1 - 0,5 m, adicn acele domenii n care alte metode de prelucrare nu se pot aplica. Pentru aceste opera ii regimul de lucru este pulsatoriu. Pentru opera ii de t iere (la o el aliat pn la grosimi de 0,2 mm, la sticl pn la 1mm, iar la mase plastice pn la 25 mm) prelucrarea se face n mod continuu.

15.5. Principiul i utilajul prelucr rii cu ultrasunete Procedeul prelucr rii cu ultrasunete se aplic la: - prelucrarea filierelor, matri elor i poansoanelor cu o configura ie complicat i de dimensiuni mici, care sunt realizate din aliaje dure i o eluri tratate termic; - la prelucrarea pieselor din materiale semiconductoare, din ferite i materiale metaloceramice utilizate n radiotehnic ; - la prelucrarea mineralelor pre ioase, sintetice i naturale; - la realizarea unor orificii nestr punse n o eluri cementate i nitrurate; - la rectificarea sticlei, cuar ului i ceramicii. n timpul prelucr rii cu ultrasunete apar o serie de dezavantaje ca: uzura mare a sculei, consumul mare de energie i productivitatea relativ sc zut . Prelucrarea prin ultrasunete se bazeaz pe abrazarea piesei n cmp Figura 15.13 - Abrazarea piesei ultrasonic datorit mi c rii n cmp ultrasonic 294

particulelor abrazive ntre scul i pies (fig.15.13.). Scula 1 execut o mi care vibratorie cu frecven ultrasonictransmisde la concentratorul 4. Energia cinetic a sculei se transmite particulelor abrazive 3, care se afln suspensie. Aceste particule desprind prin efectul de oc a chii din stratul superficial al piesei 2. Particulele abrazive se aleg n func ie de materialul de prelucrat astfel ca duritatea lor s fie mai mare ca a materialelor de prelucrat (carbura de siliciu i carbura de bor). Pe lngacest efect de abraziune, cavita ia ultrasonicamplificprocesul de eroziune. Suspensia abraziveste recirculat cu scopul de a ndep rta particulele de material abrazat i particulele abrazive cu muchiile rotunjite. Schema bloc a unei instala ii de prelucrat cu ultrasunete se prezintn figura 15.14. Mi carea vibratorie (cu frecven ultrasonic ) este realizatde vibratorul 1 (de obicei magnetostrictiv) i amplificat de concentratorul 2. n partea inferioar a concentratorului 2 se a eaz semifabricatul de prelucrat 3. Avansul ntregului sistem format din vibrator, concentrator i electrodul scul se ob ine prin Figura 15.14 - Schema bloc a unei intermediul sistemului de instala ii de prelucrat cu ultrasunete avans 4. Alimentarea vibratorului se face de la generatorul de nalt frecven 5, cu frecven a de 19...25 KHz, la o putere de 0.1...3 KW. Instala ia pentru lichidul de lucru, 6, realizeaz i recircula ia particulelor abrazive aflate n suspensie. Prelucrarea cu ultrasunete este un procedeu de ndep rtare a materialului excedentar, att pentru materiale conductoare ct i nemetalice, cu duritate mai mare de 40 HRC, fiind caracterizat de faptul cnu influen eaztermic piesa prelucrat . Prin urmare, prelucrarea cu ultrasunete este deosebit de potrivit pentru aplica ii n care conservarea propriet ilor materialelor i evitarea introducerii de tensiunilor reziduale din procesele de prelucrare sunt vitale.

295