Sunteți pe pagina 1din 20

Aplicatii

Stagiu CECCAR An 1 Expert Contabil


Bucuresti 2013
1. Studiu de caz privind ambalajele.
Societatea Alfa vinde un stoc de marfa societatii Beta la pretul de vanzare 10.000 lei + TVA. Impreuna cu
stocul de marfa, sunt facturate si ambalajele in valoare de .000 lei. !ostul marfurilor vandute este de
".000 lei. #upa o saptamana se restituie jumatate din ambalaje. Sa se contabilizeze tranzactiile.
Alfa:
a) vanzarea si descarcarea de gestiune
11 Clienti ! " 1#$$0 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 10#000 lei
%0$ &enituri din activitai diverse 2#000 lei
2% )&A colectata 2#$$0 lei
*0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri $#000 lei
*0$ C+eltuieli privind a'bala-ele ! 3$1 A'bala-e 2#000 lei
b) restituirea a'bala-elor
" ! 01 .urnizori 1#20 lei
3$1 A'bala-e 1#000 lei
2* )&A colectata 20 lei
Beta:
a) ac+izitia 'ar(urilor si a'bala-elor
" ! 01 .urnizori 1#$$0 lei
3%1 ,ar(uri 10#000 lei
3$1 A'bala-e 2#000 lei
2* )&A deductibila 2#$$0 lei
b) restituirea a'bala-elor
11 Clienti ! " 1#20 lei
%0$ &enituri din activitai diverse 1#000 lei
2% )&A colectata 20 lei
2. Studiu de caz privind tranzactiile cu reduceri comerciale si financiare.
Intreprinderea Alfa vinde un stoc de marfa societatii Beta, iar factura emisa cuprinde in afara de pretul de
vanzare de 10.000 lei si un rabat de 10$ si o remiza de %$. &entru ca clientul ac'ita inainte de termenul
de scadenta factura, societatea Alfa ii acorda si un scont de $. !ostul marfurilor vandute este de (.000
lei. Sa se contabilizeze tranzactiile.
Alfa:
a) inregistrarea reducerilor co'erciale/
Rabat ! 10#000 0 10" ! 1#000 lei !1 pretul este de 2#000 lei 3 10#000 lei 1#000 lei)
Re'iza ! 2#000 0 4" ! 40 lei
5eta co'erciala ! $#440 lei
11 Clienti ! " 10#*02 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor $#440 lei
2% )&A colectata 2#042 lei
*0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri %#000 lei
b) inregistrarea reducerilor (inanciare/
Scontul ! $#440 0 2" ! 1%1 lei
" ! 11 Clienti 212 lei
**% C+elt# privind sconturile acordate 1%1 lei
2% )&A colectata 1 lei
Beta:
a) inregistrarea reducerilor co'erciale/

" ! 01 .urnizori 10#*02 lei
3%1 ,ar(uri $#440 lei
2* )&A deductibila 2#042 lei
b) inregistrarea reducerilor (inanciare/
01 .urnizori ! " 212 lei
%*% &enituri din sconturile obtinute 1%1 lei
2* )&A deductibila 1 lei
3. Studiu de caz privind deprecierea stocurilor.
)a inventarierea anuala, la sfarsitul e*ercitiului +, comisia de inventariere a constatat stocuri de marfuri
ac'izitionate la costul de 100.000 lei. Se estimeaza ca acest stoc ar putea fi vandut la pretul de ,%.000 lei,
iar c'eltuielile aferente vanzarii ar fi de 10.000 lei. )a sfarsitul e*ercitiului ++1, pretul de vanzare estimat
va fi de 1%0.000 lei iar c'eltuielile ocazionate de vanzare de -0.000 lei. Sa se contabilizeze tranzactiile.

Rezolvare/
la sfarsitul +
Costul Activului ! 100#000 lei
&aloarea realizabila neta ! 24#000 lei 10#000 lei ! $4#000 lei
A-ustarea ! 100#000 lei $4#000 lei ! 14#000 lei
a) recunoasterea di'inuarii valorii stocurilor la s(arsitul exercitiului 5#
*$1 C+eltuieli de exploatare ! 32% A-ustari pentru 14#000
privind provizioanele pentru deprecierea 'ar(urilor
deprecierea acrivelor circulante
la sfarsitul ++1
Costul Activului ! $4#000 lei
&aloarea realizabila neta ! 140#000 lei 30#000 lei ! 120#000 lei
Cresterea de valoare ! 120#000 lei $4#000 lei ! 34#000 lei
32% A-ustari pentru ! %$1 &enituri din provizioane pentru 14#000
deprecierea 'ar(urilor deprecierea activelor circulante
4. Studiu de caz privind sistemele de contabilizare a stocurilor.
Societatea . S/) ac'izitioneaza de la societatea 0 S/) in data de 01.01.+ materii prime in valoare de
1.000 lei cu TVA, si marfuri in valoare de 00 lei cu TVA. )a 0-.0-.+ societatea consuma materii prime in
valoare de 1.%00 lei si vinde marfuri cu costul de 100 lei la un pret de vanzare de "00 lei. Sa se
contabilizeze diferentele constatate la efectuarea inventarului stiind ca stocul initial de materii prime a fost
de .000 lei, iar cel de marfuri de (.%00 lei si ca la inventar stocurile faptice au fost2 marfuri2 1.%00 lei,
materii prime2 1.(00 lei.
a3 societatea utilizeaza metoda inventarului permanent.
b3 societatea utilizeaza metoda inventarului intermitent.
a)
intrarile de stocuri
" ! 01 .urnizori 1#20 lei
301 ,aterii pri'e 1#000 lei
2* )&A deductibila 20 lei
" ! 01 .urnizori 2$lei
3%1 ,ar(uri 200 lei
2* )&A deductibila $ lei
iesirile de stocuri
*01 C+eltuieli privind 'ateriile pri'e ! 301 ,aterii pri'e $#000 lei
11 Clienti ! " 222 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor $00 lei
2% )&A colectata 122 lei
*0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri *00 lei
contabilizarea di(erentelor
,ar(uri/ S( scriptic ! %#100 lei *0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri *00 lei
S( (aptic ! *#400 lei
,aterii pri'e/ S( scriptic ! 1#400 lei *01 C+elt# privind 'ateriile pri'e ! 301 ,aterii pri'e 6200 lei
S( (aptic ! 1#%00 lei
b)
intrarile de stocuri
" ! 01 .urnizori 1#20 lei
*01 C+elt cu 'ateriile pri'e 1#000 lei
2* )&A deductibila 20 lei
" ! 01 .urnizori 2$lei
*0% C+elt cu 'ar(urile 200 lei
2* )&A deductibila $ lei
iesirile de stocuri
consu'ul de 'aterii pri'e nu se inregistreaza7 se evidentiaza cantitativ valoric la locul de gestiune#
11 Clienti ! " 222 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor $00 lei
2% )&A colectata 122 lei
nu se descarca gestiunea
contabilizarea di(erentelor
se anuleaza soldurile initiale ale conturilor de stocuri/
*01 C+elt# privind 'ateriile pri'e ! 301 ,aterii pri'e 2#000 lei
*0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri %#400 lei
se (ace preluarea in contabilitate a soldurilor (aptice care au (ost stabilite la inventar#
301 ,aterii pri'e ! *01 C+elt# privind 'ateriile pri'e 1#%00 lei
3%1 ,ar(uri ! *0% C+eltuieli privind 'ar(urile *#400 lei
5. Studiu de caz privind evaluarea stocurior la intrarea in patrimoniu.
S.!. Alfa S./.). realizeaz4 un import de marf4 de la S.!. 5ranzelu6a S.A. cu urm4toarele cantit46i2
7 Biscui6i de ov4z ,00 89 * 1,11 euro:89
7 Biscui6i Alisa "00 89 * 0,( euro:89
!ursul oficial B+/2 -,1%0 lei:euro
Ta*a vamal4 este de 10$.
!omisionul vamal este de 1$.
&entru a aduce marfa ;n unitate S.!. Alfa S./.). prime<te de la o societate de transport o factur4 ;n
valoare de "1" lei =din care TVA >$3.
Costul de achiziie:
&re6 ne9ociat cu furnizorul2 =,00 * 1,11 + "00 * 0,(3 * -,1% ? %.1%1,-(% lei
Valoare e*tern42 %.1%1,-(% lei
Ta*e vamale=10$32 %1%,1-( lei
!omision vamal =1$3%1,%1> lei
Total baz4 calcul TVA2 1.(-,01 lei
TVA >$ 1.%0%,%1 lei
Total cost de achiziie: 6.273,026 lei
!'eltuieli cu transporul intern ?
700
24 , 1
868
=
lei
Sa se contabilizeze tranzactiile.
a)8nregistrarea ac+izi9ion:rii ':r(urilor/
3%1 ,:r(uri ! " *#2%3702* lei
01#01 .urnizori 4#*4173%4 lei
* Alte i'pozite7taxe ;i v:rs:'inte asi'ilate *217*41 lei
01#02 .urnizori de transport %00 lei
b)8nregistrare )&A deductibil: a(erent: transportului intern/
2* )&A deductibil: ! 01#02 .urnizori transport 1*$ lei
c) <lata =n va': a taxei va'ale7 co'ision va'al ;i )&A deductibil:/
" ! 4121 Conturi la b:nci in lei 2#12%71%% lei
* Alte i'pozite7taxe ;i v:rs:'inte asi'ilate *217*41 lei
2* )&A deductibil: 1#404742* lei
. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale in curs de e!ercitie.
Societatea Alfa produce in re9ie proprie un brevet. In anul + se inre9istreaza c'eltuieli aferente lucrarilor
facute in suma de %00.000 lei. In anul ++1 se inre9istreaza c'eltuieli totale cu productia brevetului in suma
de ,00.000 lei. Sa se inre9istreze receptia brevetului la sfarsitul anului ++1.
>n anul 5
*xx Conturi de c+eltuieli ! 01 .urnizori 400#000 lei
233 >'obilizari necorporale ! %21 &enituri din producitia de 400#000 lei
in curs de executie i'obilizari necorporale

>n anul 5?1
*xx Conturi de c+eltuieli ! 01 .urnizori 00#000 lei
233 >'obilizari necorporale ! %21 &enituri din producitia de 00#000 lei
in curs de executie i'obilizari necorporale

204 Concesiuni7brevete## ! 233 >'obilizari necorporale in 200#000 lei
curs de executie
". Studiu de caz privind imobilizarile corporale in curs de e!ecutie.
@ societate comerciala inc'eie un contract cu un furnizor pentru constrruirea unei cladiri. )a sfarsitul
primei luni, constructorul factureaza lucrarile de investitii la valoarea de 10.000 lei. In a doua luna se
finalizeaza lucrarile de investitii si se factureaza restul lucrarilor in valoare de 1.000 lei. Ac'itarea
facturilor se face cu ordin de plata. #urata de utilizare a depozitului este de % ani. #upa " ani de
utilizare , cladirea se vinde cu pretul de >.000 ron, factura incasdandu7se cu ordin de plata.Sa se
contabilizeze tranzactiile.
1# Se inregistreaza cladirea in curs de executie la s(arsitul pri'ei luni/
231 >'obilizari corporale in ! 0 .urnizori de i'obilizari 10#000 lei
curs de executie
2# Se inregistreaza cladirea in curs de executie la s(arsitul lunii a doua/
231 >'obilizari corporale in ! 0 .urnizori de i'obilizari *#000 lei
curs de executie
3# Se inregistreaza darea in exploatare a cladirii/
212 Constructii ! 231 >'obilizari corporale in 1*#000 lei
curs de executie
# Se inregistreaza ac+itarea datoriei/
0 .urnizori ! 4121 Conturi la banci in lei 1*#000 lei
4# Se inregistreaza a'ortizarea cladirii3ti'p de cei 24 ani)/A'z ! 1*#000@24 ani@12 luni ! 43#33 lei
*$11C+eltuieli de expl# privind ! 2$12 A'ortiz#constructiilor 43#33 lei
a'ortizarea i'obilizarilor corporale
*# Se inregistreaza vanzarea cladirii/
*1 Aebitori diversi ! %4$3 &enituri din vz activelor #000 lei
%# Se inregistreaza scoaterea din gestiune a constructiei/
2$12 A'ortizarea constructiilor ! 212 Constructii 1*#000 lei
#. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la iesirea din patrimoniu.
)a 1 ianuarie +, S.!. A)5A S./.). de6ine un stoc de marf4 A ? 1.000 buc46i la un cost de ac'izi6ie
de % lei:bucata. Bn cursul e*erci6iului au loc urm4toarele opera6ii economico7financiare2
7la %.01.+ are loc o ac'izi6ie de -.000 buc46i, la un cost de " lei:bucataC
7la 10.01.+ are loc o vDnzare de .000 buc46iC
7la 1%.01.+ are loc o cump4rare de 1.000 buc46i la costul de 10 lei:bucataC
7la 0.01.+ are loc o vDnzare de .>00 buc46i.
a3#etermina6i valoarea ie<irilor din stoc <i valoarea stocului final ;n cazul ;n care societatea
folose<te metoda 5I5@.
b3#etermina6i valoarea ie<irilor din stoc <i valoarea stocului final ;n cazul ;n care societatea
folose<te metoda !A&.
Rezolvare:
a$
.i;a stocului
Aata >ntr:ri >e;iri Stoc
B Cu C) B Cu C) B Cu C)
1#01 1#000 4 4#000
4#01 3#000 $ 2#000 1#000
3#000
4
$
4#000
2#000
10#01 1#000
1#000
4
$
4#000
$#000
2#000 $ 1*#000
14#01 1#000 10 10#000 2#000
1#000
$
10
1*#000
10#000
20#01 2#000
00
$
10
1*#000
#000
*00 10 *#000
31#01 *00 10 *#000
b$ %&' ! 34#000 ? 2#000 ? 10#000) @ 31#000 ? 3#000 ? 1#000) ! %7$ lei@buc
.i;a stocului
Aata >ntr:ri >e;iri Stoc
B Cu C) B Cu C) B Cu C)
1#01 1#000 %7$ %#$00
4#01 3#000 $ 2#000 #000 %7$ 31#200
10#01 2#000 %7$ 14#*00 2#000 %7$ 14#*00
14#01 1#000 10 10#000 3#000 %7$ 23#00
20#01 2#00 %7$ 1$#%20 *00 %7$ #*$0
31#01 *00 %7$ #*$0
(. Studiu de caz privind productia in curs de e!ecutie aferenta stocurilor.
Societatea Alfa determina la sfarsitul lunii au9ust prin inventarierea productiei neterminate valoarea
productiei in curs de e*ecutie, costul total inre9istrand valoare de 1. 000 lei. Soldul se preia la inceputul
lunii septembrie. Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# Se inregistreaza productia in curs de executie la s(arsitul lunii august/
331 <roduse ! %11 &ariatia stocurilor 12#000 lei
curs de executie
2# Se inregistreaza productia in curs de executie la inceputul lunii septe'brie/
%11 &ariatia stocurilor ! 331 <roduse 12#000 lei
curs de executie
1). Studiu de caz privind contabilizatea tranzactiilor in sistem second*+and.
@ societate ac'izitioneaza un autoturism second7'and la pretul de vanzare de >0.000 lei de la o alta
societatea, ultima fiind persoana juridica neimpozabila. Autoturismul este revandut unei alte societati cu
suma de >%.000 lei. Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# Ac+izitia autoturis'ului
3%1 ,ar(uri ! 01 .urnizori 30#000 lei
2# &anzarea autoturis'ului
11 Clienti ! " 4#120 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 4#000 lei
2% )&A colectata 120 lei
*0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! 3%1 ,ar(uri 0#000 lei
>n cazul ac+izitiei in regi' second6+and7 societatea nu va deduce )&A7 in sc+i'b la vanzare va trebui sa
'entioneze pe (actura C)&A inclusa si nedeductibilaD si sa colecteze )&A a(erenta 'ar-ei de pro(it#
)&A colectata ! 34#000 0#000) 0 2" ! 120 lei
11. Studiu de caz privind tranzactiile in re,im de consi,natie.
Societatea Alfa primeste in consi9natie un stoc de marfa pentru care va primi un comision de 10$. Valoare
stocului de marfa este de 10.000 lei. )a primirea bunului, societatea este obli9ata sa intocmeasca EBonul
de primire in consi9natieF emis in e*emplare, iar la livrare se va face un aviz de catre societatea care
lasa bunul in consi9natie, pe care este obli9atorie mentiunea E Aarfa livrata in re9im de consi9natieF.
Societatea consi9natara cat si cea consi9nata nu sunt platitoare de TVA.Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# Societatea inregistreaza bunurile pri'ite in regi' de consignatie#
34% ,ar(uri in custodie ! *2 Creditori diversi 10#000 lei
$033 ! 10#000 lei
Societatea care livreaza 'ar(a va (ace ur'atoarea inregistrare/ *1 Aebitori ! 3%1 ,ar(uri 10#000 lei
2# Stabilirea pretului de vanzare cu a'anuntul in consignatie si vanzare#
<ret de livrare ! 10#000 leiE Co'ision ! 10#0000 10" ! 1#000 lei
)&A a(erenta co'isionului ! 1#000 lei02" ! 20 lei
<ret de vanzare cu a'anuntul ! 11#20 lei
4311 Casa in lei ! " 11#20 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 11#000 lei
2% )&A colectata 20 lei
3# Consignantul anunta consignatarul ca bunurile au (ost vandute7 iar consignatarul e'ite (actura#
11 Clienti ! %0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 10#000 lei
# >nregistrarea (acturii de catre consignant#
3%1 ,ar(uri ! " 11#120 lei
34% ,ar(uri a(late in custodie 10#000 lei
3%$ Ai(erente de pret la 'ar(uri 1#000 lei
2$ )&A neexigibila 20 lei
4# Aescarcarea gestiunii
a) la consignant
" ! 3%1 ,ar(uri 11#120 lei
*0% C+eltuieli cu vz 'ar(urilor 10#000 lei
3%$ Ai(erente de pret la 'ar(uri 1#000 lei
2$ )&A neexigibila 20 lei
$033C ! 11#000 lei
b) la consignatar/ *0% C+eltuieli privind 'ar(urile ! *1 Aebitori diversi 10#000 lei
12. Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de amanet.
)a data de 01.01.+, casa de o casa de amanet inc'eie un contract cu o persoana fizica prin care ii acorda
un imprumut in suma de 0.000 lei pe termen de 1 luni, primind in s'imb un bun de valoare. !omisionul
casei de amanet este de 0.$ pe zi.Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# Acordarea i'pru'utului
2*%$ Alte creante i'obilizate ! 4311 Casa in lei 20#000 lei
$033 &alori pri'ite in custodie A ! 20#000 lei
Aata scadenta este 01#0%#57 co'isionul (iind de 2#$$0 lei 3 20#000 lei 0 0#2" 0 1$0 zile)

2# Fa data 01#0%#5 se ra'burseaza i'pru'utul si se plateste co'isionul datorat#
4311 Casa in lei ! " 22#$$0 lei
2*%$ Alte creante i'obilizate 20#000 lei
%0$ &enituri din activitati diverse 2#$$0 lei
$033 &alori pri'ite in custodie C ! 20#000 lei
13.Studiu de caz privind tranzactiile la o casa de sc+imb valutar.
In data de %.0%.+, casa de sc'imb valutar . constata deteriorarea unei bancnote de %0 euro care nu mai
poate fi pusa in circulatie 'otaraste sa returneze aceasta bancnota B+/ care o rascumpara la o valoare de
,0$ din valoarea de pe piata. !ursul B+/ la data tranzactiei a fost de >.> lei:euro.Sa se contabilizeze
tranzactiile.
1# <redarea bancnotei catre B5R#
*%1 C+elt cu eveni'ente extraordinare ! 431 Casa in devize 220 lei
2# Recuperarea a 20" din valoarea bancnotei#
4311 Casa in lei ! %*$ Alte venituri (inanciare 12$ lei
14. Studiu de caz privind importul de stocuri.
Societatea Alfa S/) importa din Spania un utilaj in valoare de 10.000 lei si plateste o ta*a vamala de 10$
din valoare bunului si un comision de 1$. Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# Ac+izitie utila-
2131 Ec+ipa'ente te+nologice ! 0 .urnizori de i'obilizari 10#000 lei
2* )&A deductibila ! 2% )&A colectata 2#00 lei
2# >nregistrarea taxelor a(erente i'portului
2131 Ec+ipa'ente te+nologice ! " 1#100 lei
* Alte i'pozite7 taxe### 1#000 lei
% .onduri speciale7 taxe### 100 lei
15. Studiu de caz privind e!portul de stocuri.
Societatea Alfa S/) vinde marfuri unui client e*tern la o valoare de 1.000 G. !ostul asi9urarii este de 1%0
G, iar costul transportului e*tern este de %0 G. !ostul marfurilor vandute este de 0.000 lei. !ursul de
sc'imb la data vanzarii este de -. lei:G si de -.% lei:G la data incasarii facturii.Sa se contabilizeze
tranzactiile.
1# &anzarea 'ar(urilor si inregistrarea c+eltuielii cu asigurarea#
11 Clienti ! " 20#$0 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 12#200 lei
%0$ &enituri din activitati diverse 1#2$0 lei
*0% C+elt# cu 'ar(urile vandute ! 3%1 ,ar(uri 20#000 lei
*13 C+elt# cu pri'ele de asigurare ! 01 .urnizori $0 lei
2# >ncasarea (acturii si inregistrarea di(erentelor de curs valutar#
412 Conturi la banci in devize ! " 22#00 lei
11 Clienti 20#$0 lei
%*4 &enituri din di( de curs valutar 1#220 lei
1.Studiu de caz privind contabilitatea tranzactiilor pe baza de comision.
Societatea Alfa revinde pe baza de comision bunuri primite de la societatea Beta, actionand ca intermediar.
Aarfurile primite sunt in valoare de %.000 lei. #in suma primita, vanzatorul isi va retine comisionul de
intermediere de 10$. Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# >nregistrarea tranzactiei de inter'ediere/ 6 su'a colectata in nu'ele entitatii Beta nu va (i
inregistrata ca venit con(or' legii7 veniturile in cazul dat vor (i reprezentate doar de co'isionul
incasat#
11 Clienti ! " 4#000 lei
01.urnizori #400 lei
%0 &enituri din servicii prestate 400 lei
2# >ncasarea clientului si plata (urnizolrului/
4121 Conturi la banci in lei ! 11Clienti 4#000 lei
01 .urnizori ! 4121 Conturi la banci in lei #400 lei
1".Studiu de caz privind stocurile in curs de aprivizionare.
)a inceputul lunii aprilie 01-, societatea Alfa cumpara de la societatea Beta materii prime in valoare de
>0.000 lei, stoc care va intra in posesia societatii Alfa dupa o saptamana de la comanda. Sa se prezinte
inre9istrarile contabile pentru bunurile in curs de aprovizionare, cat si pentru momentul cand Alfa intra in
posesia marfurilor.
1# Recunoasterea stocurilor la 'o'entul trans(erului riscurilor si bene(iciilor#
321 ,aterii pri'e =n curs de aprovizionare ! 01 .urnizori 0#000 lei
2# >nregistrarea valorii 'ateriilor pri'e cu'parate pentru care s6a inc+eiat procesul de aprovizionare#
301 ,aterii pri'e ! 321 ,aterii pri'e =n curs de aprovizionare 0#000 lei
1#.Studiu de caz privind stocurile trimise spre prelucrare la terti.
Societatea Alfa trimite societatii Beta spre prelucrare, materii prime in valoare de %0.000 lei. !ostul
prelucrarii este de 1%.000 lei plus TVA. Hn alt stoc de materii prime in suma de 0.000 lei este trimis
societatii Iama pentru efectuarea unor reparatii, costul acestora fiind de .000 lei plus TVA. #upa
prelucrare si reparatie, stocurile sunt returnate societatii Alfa. Sa se contabilizeze tranzactiile.
1# )ri'iterea 'ateriilor pri'e spre prelucrare si reparatii#
341 ,aterii si 'ateriale a(late la terti ! 301 ,aterii pri'e %0#000 lei
2# .acturarea prelucrarii si reparatiei#
" ! 01 .urnizori 1$#*00 lei
301 ,aterii pri'e 14#000lei
2* )&A deductibila 3#*00 lei
" ! 01 .urnizori 2#$0 lei
*11 C+elt# cu intretinerea si reparatiile 2#000 lei
2* )&A deductibila $0 lei
3# Returnarea produselor entitatii#
301 ,aterii pri'e ! 341 ,aterii si 'ateriale a(late la terti %0#000 lei
1(.Studiu de caz privind stocurile aflate in custodie la terti.
Societatea Alfa cumpara de la societatea Beta materii prime in valoare de 10.000 lei plus TVA >$, pe care
le lasa in custodia societatii Beta pentru o durata de o luna din cauza ca nu are posibilitatea sa le ridice.
#upa o luna, materiile prime sunt ridicate si aduse la societatea Alfa. Sa se efectueze inre9istrarile in
contabilitatea ambelor societati, stiind ca marfurile reprezinta produse finite pentru societatea Beta si sunt
inre9istrate la un cost de productie de 1.000 lei.
a) in contabilitatea societatii Al(a
1# >nregistrarea 'ateriilor pri'e cu'parate7 dar a(late la societatea Beta#
" ! 01 .urnizori 12#00 lei
341 ,aterii si 'ateriale a(late la terti 10#000lei
2* )&A deductibila 2#00 lei
2# >nregistrarea trans(erului 'ateriilor pri'e in patri'oniul societatii Al(a la s(arsitul lunii#
301 ,aterii pri'e ! 341 ,aterii si 'ateriale a(late la terti 10#000 lei
b) in contabilitatea societatii Beta
1# &anzarea produselor (inite societatii Al(a#
11 Clienti ! " 12#00 lei
%01 &enituri din vz produselor (inite 10#000 lei
2% )&A colectata 2#00 lei
%11 &ariatia stocurilor ! 34 <roduse (inite *#000 lei
2# >nregistrarea produselor (inite a(late in custodia societatii Beta#
Aebit $033 ! 10#000 lei
3# >nregistrarea trans(erului 'ateriilor pri'e in patri'oniul societatii Al(a la s(arsitul lunii#
Credit $033 ! 10#000 lei
2). Studiu de caz privind vanzarile de stocuri prin cedarea de comision.
Societatea Alfa vinde marfuri la e*tern in comision astfel2 Valoarea la unitatea producatoare este de 10.000
G, costul asi9urarrii este de 100G, iar costul transportului e*tern este de 00G. !ursul de sc'imb la vanzare
este de -. lei:G. !omisionul societatii este de 10$ din valoarea 5@B=pretul la portul de incarcare marfa3.
)a data platii furnizorilor, cursul este de - lei:G, iar la data incasarii de la clientul e*tern, este de -.% lei:G
&aloarea 'ar(urilor ! 310#000G ? 100G ? 200G) 0 3#2 lei@G ! 32#2*0 lei
Co'isionul societatii ! 10#000G 0 3#2 lei@G 0 10" ! 1#000 lei
1# .acturarea 'ar(urilor catre clientul extern
11 Clienti ! 01 .urnizori unitatea producatoare 32#2*0 lei
2# >nregistrarea co'isionului datorat si retinerea acestuia de la unitatea producatoare#
11 Clienti 6 unitatea producatoare ! %0 &enituri din servicii 1#000 lei
01.urnizori unitatea producatoare ! 11Clienti unitatea producatoare 1#000 lei
3# >ncasarea (acturii de la clientul extern#
412 Conturi la banci in devize ! " 3*#040 lei
11 Clienti 32#2*0 lei
%*4 &enituri din di( de curs valutar 3#020 lei
# Ac+itarea produselor ? co'isionul negociat de unitatea producatoare#
01.urnizori unitatea producatoare ! " 2$#$00 lei
412 Conturi la banci in valuta 2%#000 lei
%*4 &enituri din di( de curs valutar 2#$00 lei
21. Studiu de caz privind plusurile de stocuri la inventar.
)a inventarierea anuala s7au constatat urmatoarele plusuri la inventar2 Aaterii prime in suma de 1.000 lei
si &roduse finite in suma de %00 lei. Sa se contabilizeze aceste plusuri.
301 ,aterii pri'e ! *01 C+elt# privind 'ateriile pri'e 1#000 lei
34 <roduse (inite ! %11 &ariatia stocurilor 400 lei
22.Studiu de caz privind minusurile de stocuri la inventar.
)a inventarierea anuala s7a constatat un minus de 100 bucati marfa in depozit, valoare fiind de 100 lei. S7a
contatat ca 9estionarul este vinovat, astfel i s7a imputat diferenta. Sa se contabilizeze tranzactiile.
a) Aesc:rcarea din gestiune a 'inusului de ':r(uri/
*0% C+eltuieli privind ':r(urile ! 3%1 ,:r(uri 100 lei
b) >'putarea ':r(urilor lips:
2$ Alte crean9e ;i datorii ! " 12 lei
=n leg:tur: cu personalul %4$ Alte venituri din exploatare 100 lei
2% )&A colectat: 2 lei
23. Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor de,radate- e!pirate sau alte forme
de scoatere din evidenta contabila.
Societatea Alfa S/) comercializeaza produse lactate, din aceasta cauza, societatea se confrunta cu stocuri
de9radate sau e*pirate. Sa se prezinte tratamentul contabil pentru scoaterea din 9estiune a acestor stocuri.
>n situatia in care se poate de'onstra (aptul ca bunurile respective reprezinta stocuri degradate
calitativ care nu 'ai pot (i valori(icate7 contravaloarea acestora nu este considerata o livrare asi'ilata de
bunuri daca se respecta cu'ulativ ur'atoarele conditii regle'entate prin articolul 12$ alineatul $ litera b) si
prin punctul * din nor'ele de aplicare a Codului (iscal 7 alineatul 2 de la litera a) la c)/
1# bunurile nu sunt i'putabileE
2# degradarea calitativa a bunurilor se datoreaza unor cauze obiective dovedite cu docu'ente# Ast(el de
docu'ente pot (i reprezentate de procese6verbale de receptie7 de note de intrare6receptie7 liste de
inventariere7 certi(icatul de calitate si de garantie a bunurilor# Cauzele obiective pot (i reprezentate de
(actorii cli'atici7 de conditiile de depozitare7 de conditiile de transport7 de expirarea ter'enului de garantie7
etc#
3# se (ace dovada ca s6au distrus bunurile si nu 'ai intra in circuitul econo'ic# Aistrugerea bunurilor poate
(i dovedita printr6un proces verbal de distrugere intoc'it de o co'isie dese'nata in acest scop7 pe baza de
decizie7 e'isa de catre conducatorul (ir'ei pe care o reprezentati# Ain docu'entul e'is de catre aceasta
co'isie trebuie sa rezulte si cantitatea de pet6uri rezultata7 valori(icata ulterior printr6o societate specializata#
Ast(el7 daca se respecta cu'ulativ aceste trei conditii7 se e(ectueaza doar inregistrarea contabila/
*4$ Alte c+elt de exploatare ! "
3%1 ,ar(uri
2% )&A colectata
C+eltuielile a(erente scoaterii din evidenta a 'ar(urilor care nu 'ai pot (i co'ercializate7 inclusiv su'a
)&A colectata7 reprezinta c+eltuieli nedeductibile d#p#d#v# (iscal la deter'inarea pro(itului i'pozabil#
24. Studiu de caz privind tranzactiile privind stocurile produse ca urmare a unor
cauze de forta majora.
!a urmare a unui incendiu, s7a constatat distru9erea a unui stoc de 10.000 lei produse finite cat si a unui
stoc de ambalaje in valoare se %00 lei. Sa se contabilizeze lipsa stocurilor ca urmare a incendiului.
<entru a (i deductibile c+eltuielile cu stocurile distruse in incendiu7 este necesara dovada e'isa de organele
abilitate prin care se de'onstreaza ca depozitul a luat (oc7 iar 'ar(urile au (ost distruse# >n contabilitate vo'
inregistra/
*%1 C+elt privind cala'nitatile ! "
34 <roduse (inite
3$1 A'bala-e
25. Studiu de caz privind tranzactiile privind emiterea- ac+izitia si utilizarea tic+etelor
de masa.
Societatea Alfa ac'izitioneaza in luna mai 01- tic'ete de masa pentru salariati. !antitatea este de 1.000
bucati, iar valoare unui tic'et este de , lei. Imprimarea tic'etelor apare pe factura cu suma de 100 lei plus
TVA. Sa se contabilizeze primirea tic'etelor si distribuirea acestora la an9ajati.
1# >ntegistrarea ac+izitiei tic+etelor#
" ! 01 .urnizori 2#12 lei
432$ Alte valori 2#000 lei
*4$ C+elt cu serviciile executate de terti 100 lei
2* )&A deductibila 2 lei
2# Acordarea tic+etelor#
*2 C+elt# cu tic+etele de 'asa acordate ! 432$ Alte valori 2#000 lei
3# >'pozitarea tic+etelor#
21 <ersonal salarii datorate ! >'pozit pe salarii 1#0 lei
2. Studiu de caz privind decontarile cu furnizorii si clientii.
Societatea Alfa S/) ac'ita in data de 1, aprilie 01- o factura in suma de 1.000 lei furnizorului de
marfuri. In data de % aprilie, societatea vinde marfuri pe credit in valoare de %.000 lei pe baza de aviz de
insotire a marfurilor. &e 0 mai societatea intocmeste factura pentru marfurile vandute care aveau valoare
de >.000 lei si incaseaza valoare facturii in contul de la banca.
1# <lata (acturii in nu'erar#
01 .urnizori ! 4311 Casa in lei 1#000 lei
2# &anzarea 'ar(urilor pe credit pe baza de aviz#
1$ Clienti (acturi de intoc'it ! " *#200 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 4#000 lei
2$ )&A neexigibila 1#200 lei
3# .acturarea in data de 02 'ai/
1$ Clienti (acturi de intoc'it ! " 3*#200) lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 34#000) lei
2$ )&A neexigibila 31#200) lei
11Clienti ! " *#200 lei
%0% &enituri din vanzarea 'ar(urilor 4#000 lei
2% )&A colectata 1#200 lei
# >ncasarea (acturii de la client/
4121 Conturi la banci in lei ! 11Clienti *#200 lei
2". Studiu de caz privind efectele comerciale de primit si de platit.
Societate Alfa S/) vinde produse clientilor pentru care accepta cecuri si bilete la ordin cu decontarea la
0 zile. In acelasi timp, societatea ac'izitioneaza ce se ac'ita cu cecurile primite de la clienti. Sa se
contabilizeze tranzactiile.

1# &anzarea produselor si pri'irea cecurilor#
11 Clienti ! %01 &enituri din vanzarea 'ar(urilor
13 E(ecte de pri'it de la clienti ! 11 Clienti
2# >nregistrarea ac+izitiei si ac+itarea (acturii cu cecul pri'it#
301 ,aterii pri'e ! 01.urnizori
01.urnizori ! 03 E(ecte de platit

3# Stingerea datoriei prin co'pensare indirecta#
03 E(ecte de platit ! 13 E(ecte de pri'it de la clienti
# >ncasarea cecului prin banca la scadenta#
4113 E(ecte de incasat ! 13 E(ecte de pri'it de la clienti
4121 Conturi la banci in lei ! 4113 E(ecte de incasat
2#. Studiu de caz privind evaluarea creantelor si datorilor in lei si in valuta la sfarsitul
e!ercitiului financiar.
)a 01 decembrie 01-, societatea Alfa are in contul bancar sodul de 10.00 euro, evidentiati la un curs de
>. lei:euro. In cursul lunii decembie, societatea2
la 10.1 incaseaza prin banca o factura de la un client, in valoare de -0.000 euro, curs >.0
lei:euro = cursul fiind de >.> lei:euro la data inre9istarii facturii3.
la data de 1%.1 plateste prin virament bancar un furnizor cu suma de 1%.%00 euro, curs >.
lei:euro = datoria a fost inre9istrata la un curs de >.- lei:euro3.
)a -1 decembrie cursul B+/ este de >.- lei:euro. Sa se inre9istreze tranzactiile.
1# >ncasarea (acturii la data de 10#12/
" ! 11Clienti 12%#200 lei
412 Conturi la banci in valuta 12*#000 lei
**4 C+elt cu di(erente de curs valutar 1#200 lei
2# <lata (acturii in data de 14#12/
01.urnizori ! " *4#4*4 lei
412 Conturi la banci in valuta *4#100 lei
%*4 &enituri din di( de curs valutar *4 lei
Sold euro ! 10#200 ? 30#000 14#400 ! 2#%00 euro7 valoare la curs de inc+idere ! 10*#210 lei
Sold lei ! 3#0 ? 12*#000 *4#100 ! 103#2 lei
**4 Ai(erente de curs valutar ! 412 Conturi la banci in valuta 2#2** lei
2(. Studiu de caz privind impozitul pe profit.
Fa data de 31#12#127 Societatea Al(a are inregistrate ur'atoarele venituri si c+eltuieli/
&enituri din prestari de servicii ! 10#000 lei
&enituri din di(erente de curs valutar ! *0 lei
&enituri extraordinare ! 100 lei
C+eltuieli cu serviciile executate de terti ! $00 lei
C+eltuieli cu di(erentele de curs valutar ! 10 lei
C+eltuieli cu a'enzi si penalitati in relatie cu statul ! 140 lei
C+eltuieli de protocol ce depasesc li'ita legala ! 1#000 lei
Aividende pri'ite de la alta persoana -uridica ro'ana ! 440 lei
<ro(it i'pozabil ! Rezultat contabil deduceri ? c+eltuieli nedeductibile
<ro(it i'pozabil ! 310#000 lei $00 lei) ? 340 lei 10 lei) ? 100 lei 440 lei ? 3140 lei ? 1#000 lei) !
! 2#20 lei
>'pozit pe pro(it declarat si platit ! 2#$001*" ! 1#420 lei
*21 C+eltuieli cu i'pozitul pe pro(it ! 1 >'pozit pe pro(it 1#420 lei
3).Studiu de caz privind c+eltuielile de protocol.
Societatea Alfa S/) a inre9istrat in anul 01 venituri din e*ploatare in suma de 100.000 lei si c'eltuieli
aferente acestor venituri in suma de %0.000 lei, din care 1.000 lei sunt c'eltuieli de protocol si (.000 lei
sunt c'eltuieli cu impozitul pe profit. Sa se prezinte modalitatea de calcul a c'eltuielilor de protocol
deductibile si inre9istrarea TVA aferenta c'eltuielilor ce depasesc limita le9ala.
C+eltuieli de protocol deductibile ! 3100#000 lei 40#000 lei ? 1#000 lei ? %#000 lei) 0 2" ! 1#1*0 lei
Se presupune ca pentru aceasta su'a de 1#1*0 lei s6a dedus )&A7 deci exista obligatia colectarii acestuia/
1#1*0 lei 0 2" ! 2%$ lei#