Sunteți pe pagina 1din 116

PARTEA NII

VOLUNTARII
1.
PETRA
To: Chamrajnagar%sacredr!er"#com.go! $rom: Loc%e%es&no'a"&o(ne).go! Re: Ce #ace*
&en)r+ a &ro)eja co&,
-(e Amra( Chamrajnagar.
Am I-/+( d!s. de (a +n &re)en com+n care a (+cra) c0nd!a &en)r+ !o 1 care ac+m es)e +n
d&(oma) g(oros / s+n) sg+r c2 1)* (a cne m2 re#er. 3m da+ seama c2 res&onsa4()a)ea d!s.
ac)+a(2 n+ es)e a)0) m()ar2. c0) (ogs)c2. ar g0nd+r(e !2 s+n) 3ndre&)a)e ma c+r0nd s&re
s&a*+ dec0) s&re s)+a*a &o()c2 de &e P2m0n). La +rma +rme(or. a* 3n!ns ca)egorc #or*e(e
na*ona(s)e cond+se de &redecesor+( d!s. 3n R2'4o+( Lg. ar aceas)2 &ro4(em2 &are a #
re'o(!a)2. $(o)a In)erna*ona(2 r2m0ne nde&enden)2 1 !2 s+n)em rec+nosc2)or &en)r+ as)a.
Ceea ce nmen n+ &are s2 3n*e(eag2 es)e #a&)+( c2 &acea &e P2m0n) es)e doar o (+'e de
momen). N+ n+ma e5&ansonsm+( 3nde(+ng 3n24+1) a( R+se re&re'n)2 mo)or+(
ns)a4()2*. c 1 n)en*(e agres!e a(e a()or na*+n #a*2 de !ecn (or. $or*e(e 6)ra)eg+(+
1
or6on sco)) card
s+n) d'o(!a)e. 7egemona 31 &erde ra&d a+)or)a)ea. ar P2m0n)+( s)2 3n)r/+n ech(4r+
&recar deas+&ra ca)ac(sm+(+.
Ce(e ma &+)ernce res+rse a(e orc2re na*+n 3n r2'4oae(e care !or !en !or # co&
an)rena* (a 8co((e de L+&)2. Tac)c2 1 Comand2. -e1 es)e &er#ec) norma( ca ace1) co& s2/
1 ser!easc2 *2r(e na)a(e 3n r2'4oae(e !)oare. es)e ne!)a4( ca ce( &+*n c0)e!a na*+n
care n+ a+ as)#e( de gen a)es)a)e de $.I. sa+ care cred c2 r!a( a+ comandan* ma do)a*
s2 ac*one'e &re!en)!. #e &en)r+ a #o(os 3n n)eres+( (or acea res+rs2 a namc+(+. #e.
&en)r+ orce e!en)+a()a)e. &en)r+ a/( 3m&edca &e namc s/o #o(oseasc2. Pe sc+r). ace1)
co& s+n) 3n mare &erco( de a # r2&* sa+ +c1.
Rec+nosc c2 a!e* o &o()c2 de neames)ec 3n e!enmen)e(e de &e P2m0n). dar $. I. 3
desco&er2 1 3 &reg2)e1)e &e ace1) co&. ar as)a 3 )rans#orm2 3n *n)e. Orce ( s/ar 3n)0m&(a
aces)or co&. 3n +()m2 ns)an*2. es)e res&onsa4()a)ea $.I. Ar # o mare rea('are 3n ceea ce
&r!e1)e &ro)ec*a (or dac2 a* em)e +n ordn &rn care ace1) co& s2 #e &(asa* s+4 &ro)ec*a
$(o)e. a)en*on0nd orce na*+ne sa+ gr+&are c2 !2)2marea sa+ n)rarea 3n con#(c) c+ e ar
a)rage o r&os)2 m()ar2 ra&d2 1 d+r2. -e&ar)e de a consdera aces) (+cr+ ca +n ames)ec 3n
)re4+r(e P2m0n)+(+. ce(e ma m+()e na*+n ar 3n)0m&na c+ 4+c+re aceas)2 ac*+ne 1.
dac2 !2 e de !re+n #o(os. !e* a!ea s&rjn+( me+ )o)a( 3n )oa)e #or+m+r(e &+4(ce.
6&er c2 !e* ac*ona meda). N+ a!em )m& de &erd+).
Ch res&ec). Loc%e
+m4ra hegemon+(+
1
Nmc n+ &2rea 3n reg+(2 3n Armena c0nd Pe)ra Ar%anan se 3n)oarse acas2. -esg+r. m+n*
era+ m&resonan*. dar e n+ #2c+ser2 &ar)e c+ ade!2ra) dn co&(2ra e. A4a c0nd aj+nse (a
9ara(% 3nce&+ s2 !ad2 (+cr+r care 3nsemna+ ce!a &en)r+ ea. 6e 3n)0(nse c+ )a)2( e (a
Ere!an. 3n )m& ce mama r2m2sese acas2 c+ #ra)e(e e 3n !0rs)2 de +ns&re'ece an 1 c+ co/
&(+( no+/n2sc+) / e!den). conce&+) char 3nan)e de rdcarea res)rc*(or demogra#ce de (a
s#0r1)+( r2'4o+(+. $2r2 3ndoa(2 c2 o +rm2rser2 &e Pe)ra (a )e(e!'or. Ac+m. 3n !reme ce +n
a+)omo4( e#)n 3 d+cea &e Pe)ra 1 &e )a)2( e de/a (+ng+( s)r2d+*e(or 3ng+s)e. e( 3nce&+ s2
se sc+'e.
/ N+ e cne 1)e ce &en)r+ )ne. Pe). d+&2 ce a !2'+) (+mea.
/ N+ ne/a+ ar2)a) &rea m+() (+mea. Pa&a. N+ era+ #eres)re (a 8coa(a de L+&)2.
/ Vrea+ s2 s&+n. s&a*o&or)+(. 1 ca&)a(a. )o* oamen m&or)an* 1 c(2dr(e mn+na)e...
/ N+ s+n) de'am2g)2. Pa&a.
Tre4+ s2/1 mn)2 ca s2/1 (n1)easc2. Era ca 1 c0nd e( /ar # da) 9ara(%+( 3n dar. ar ac+m n+
era sg+r dac2 e 3 &(2cea. Ea 3nc2 n+ 1)a dac2 3 &(2cea sa+ n+. La 8coa(a de L+&)2 n+/
&(2c+se. dar se o41n+se c+ ea. C+ Eros n+ se o41n+se. dar 3( s+&or)ase. C+m ar # &+)+) s2
n+/ &(ac2 +n (oc ca aces)a. 3n aer (4er 1 c+ oamen care hon2rea+ &e +nde !oa+ ,
To)+1. era de'am2g)2. C2c )oa)e amn)r(e e des&re 9ara(% era+ ce(e a(e +n+ co&( de
cnc an. care &r!ea 3n s+s c(2dr(e 3na()e ce se rdca+ &es)e s)r2' (arg. &e care ma1n
mar crc+(a+ c+ !)e'e a(arman)e. Ac+m ea era c+ m+() ma mare. cam de 3n2(*mea +ne #e/
me ad+()e. ar ma1n(e era+ ma mc. s)r2'(e de/a dre&)+( 3ng+s)e. 1 c(2dr(e / &roec)a)e
s2 re's)e +rm2)or+(+
:
or*on sco)) c0rd
c+)rem+r. ceea ce n+ re+1ser2 !ech(e c(2dr / sc+nde. N+ era+ +r0)e. a!ea+ o an+me gra*e
da) #nd s)(+( ec(ec)c / se 3m4na+ ce( )+rcesc 1 r+sesc. ce( s&ano( 1 ce( de &e R!era c+.
a&roa&e ncred4(. ce( ja&one' /1 era mn+na) s2 !e' c+m era+ )o)+1 armon'a)e &rn
a(egerea c+(or(or. ds)an*a #a*2 de s)rad2. 3n2(*mea a&roa&e +n#orm2. )oa)e )n'0nd s&re
ma5m+( (ega(.
8)a )oa)e (+cr+r(e as)ea &en)r+ c2 c)se des&re e(e &e Eros 3n )m&+( R2'4o+(+ Lg. r2'4o
(a care ea 1 ce(a(* co& n+ &ar)c&aser2. V2'+se magn &e ne). -ar nmc n+ o &reg2)se
&en)r+ momen)+( 3n care se !a 3n)oarce. (a !0rs)a de &as&re'ece an. d+&2 no+2 an de
a4sen*2.
/ Po#)m , 'se.
Ta)2( e 3 !or4se 1 ea n+/1 a+'se.
/ Te/am 3n)re4a) dac2 !re s2 ne o&rm (a 4om4oane 3nan)e de a merge acas2. a1a c+m
#2ceam 3nan)e.
;om4oane. C+m &+)+se +)a c+!0n)+( 4om4oane ,
U1or. 6ng+r+( armean dn 8coa(a de L+&)2 a!ea c+ )re an ma m+() dec0) ea 1 &romo!ase
(a 8coa(a de Tac)c2. as)#e( 3nc0) #+seser2 co(eg n+ma c0)e!a (+n. Ea a!ea 1a&)e an c0nd
)rec+se de (a 8coa(a de (a 6o( (a 8coa(a de L+&)2. ar e( 'ece. 1 &(ecase #2r2 s2 comande nc
m2car o arma)2. Era oare de mrare c2 n+ sm*se ne!oa s2 )r2nc2neasc2 3n armean2 c+ o
&+1)oac2 de acas2, -ec )m& de no+2 an ea n+ !or4se armeana. ar ac+m !or4ea ca +n
co&( de cnc an. 3 era gre+ s2 o !or4easc2. 1 char 1 ma gre+ s2 o 3n*e(eag2.
C+m &+)ea s2/ s&+n2 )a)2(+ e c2 ar aj+)a/o #oar)e m+() dac2 /ar !or4 3n esen*a(2 / 3n
rea()a)e eng(e'a , E( o !or4ea. desg+r / e( 1 mama nss)aser2 s2 !or4easc2 eng(e'e1)e
acas2 c0nd era mc2. as)#e( 3nc0) s2 se desc+rce dac2 ar # #os) acce&)a)2 (a 8coa(a de L+&)2.
-e #a&). dac2 se g0ndea 4ne. as)a era o &ar)e a &ro4(eme e.
+m4ra hegemon+(+
:
C0) de des ros)se )a)2( e c+!0n)+( 4om4oane 3n armean2 , Or de c0)e or o (+a (a &(m4are
c+ e( &rn ora1 1 se o&rea+ (a 4om4oane. o &+nea s2 cear2 3n eng(e'2. 1 s2 s&+n2 #ec2rea
&e n+me(e eng(e'esc. Era 3n)r/ade!2r a4s+rd / de ce ar # )re4+) s2 1)e. (a 8coa(a de L+&)2.
n+me(e eng(e'esc a( 4om4oane(or armene ,
/ -e ce r0' ,
/ 6e &are c2 m/am &erd+) g+s)+( &en)r+ 4om4oane c0) )m& am #os) 3n s&a*+. )a)2. -ar. de
drag+( )rec+)+(+. s&er c2 o s2 a )m& s2 )e &(m4 dn no+ c+ mne &rn ora1. N/o s2/m ma
&ar a)0) de 3na() ca +()ma da)2.
/ N+. 1 nc m0na )a n/o s2 ma #e a)0) de mc2 3n)r/a mea. r0se 1 e(. N s/a+ #+ra) n1)e an
de care ac+m ne/am amn) c+ drag.
/ -a. s&+se Pe)ra. -ar am #os) aco(o +nde era ne!oe de mne.
A1a s2 # #os) , E+ am ceda) &rma. Am )rec+) )oa)e )es)e(e. &0n2 (a ce( ma m&or)an). ar
aco(o am c(aca) &rma. Ender m/a (n1)). s&+n0nd+/m c2 &e mne s/a 4a'a) ce( ma m+() 1
m/a &resa) ce( ma )are. dar ne/a &resa) &e )o* 1 s/a 4a'a) &e )o*. ar e+ am #os) cea care a
ceda). Nmen n/a !or4) ncoda)2 des&re as)a< &oa)e c2 ac. &e P2m0n). n/a a#(a) a4so(+)
nmen. P0n2 3n c(&a c0nd a adorm) 3n )o+( 42)2(e. ea #+sese +n+( dn)re ce ma 4+n.
-+&2 aceea. de1 n+ a ma c(aca). nc Ender n+ a ma a!+) 3ncredere 3n ea. Ce(a(* o *nea+
s+4 o4ser!a*e. &en)r+ a &+)ea n)er!en 3n ca'+( 3n care ea ar # &erd+) con)ro(+( na!e(or.
Era sg+r2 c2 +n+( dn)re e #+sese desemna) s2 o s+&ra!eghe'e. dar ncoda)2 n+ 3n)re4ase
cne. -n%, ;ean, ;ean. da / nd#eren) dac2 Ender 3( desemnase &e e( sa+ n+. ea 1)a c2
;ean o !eghea. ga)a s2 &rea con)ro(+(. Ea n+ era de 3ncredere. N+ se &+)ea+ 4a'a &e ea. 3
(&sea 3ncrederea 3n sne.
=
orjon sco)) c0rd
Va &2s)ra aces) secre) #a*2 de #am(a e. a1a c+m 3( &2s)rase 3n )m&+( dsc+*(or c+ Prm+(
9ns)r+ 1 c+ &resa. c+ arma)a armean2 1 c+ 1co(ar care se ad+naser2 s2/1 3n)0m&ne &e
mare(e ero+ armean a( R2'4o+(+ c+ $+rnc(e. Armena a!ea ne!oe de +n ero+. Ea era
sng+r+( candda) ce se 3n)orsese dn aces) r2'4o. 3 ar2)aser2 c+m. 3n )e5)e(e on(ne. era
deja )rec+)2 &rn)re ce ma mar 'ece armen a )+)+ror )m&+r(or. 31 !2'+se &o'a. 4ogra#a
1 c)a)e dn co(one(+( >ra##. maor+( Anderson 1 dn 9a'er Rac%ham.
8 3nc2 +n+( dn Ender ?ggn. @Pe)ra m/a a&2ra). &+n0nd+/1 !a*a 3n &erco(. Pe)ra m/a
an)rena) a)+nc c0nd nmen a()cne!a n/ar # #2c+)/o. E 3 da)ore' )o) ceea ce am rea('a). Iar
3n cam&ana #na(2. (+&)2 d+&2 (+&)2. ea a #os) comandan)+( &e care m/am 4a'a).A
Ender n/a!ea c+m s2 1)e c0) o d+rea+ aces)e c+!n)e. $2r2 3ndoa(2 c2 !oa s/o reasg+re c2
3n)r/ade!2r se 4a'ase &e ea. -ar &en)r+ c2 ea 1)a ade!2r+(. c+!n)e(e s+na+ ca s&+se dn
m(2 &en)r+ ea< ca o mnc+n2 ama4(2.
Iar ac+m aj+nsese acas2. Nc2er &e P2m0n) n+ era ma s)r2n2 dec0) ac. #ndc2 ac ar #
)re4+) s2 se sm)2 acas2. dar n+ &+)ea. c2c ac n+ o 1)a nmen. C+no1)ea+ o #e)*2
n)e(gen)2 care. c+ och 3n (acrm. 31 (+ase r2mas/4+n 1 asc+()ase c+!n)e(e de dragos)e 1
de 3nc+rajare. C+no1)ea+ +n ero+ care se 3n)orsese c+ nm4+( !c)ore 3n j+r+( #ec2r+ c+!0n)
sa+ ges). -ar n+ o c+no1)ea+ 1 n+ o !or c+noa1)e ncoda)2 &e #a)a care cedase &res+n 1.
3n )o+( 42)2(e. &+r 1 sm&(+... adormse. 3n )m& ce na!e(e e se &erdea+. 3n )m& ce
oamen ade!2ra* m+rea+. ea dormea dn ca+'2 c2 )r+&+( e n+ ma &+)ea r2m0ne )rea'.
Acea #a)2 !a r2m0ne asc+ns2 )+)+ror &r!r(or.
8 !a r2m0ne asc+ns2 &r!r(or 1 #a)a care &r!ea orce m1care a 42e*(or dn j+r+( e.
e!a(+0nd+/(e
+m4ra hegemon+(+
=
a4()2*(e. ghcnd+/(e n)en*(e. ho)2r0)2 s2 &ro#)e de orce a!an)aj &e care/1 &+)ea o4*ne.
re#+'0nd s2 se &(ece 3n #a*a (or. Ac se &res+&+nea c2 !a # dn no+ co&( /+n+( ma mare. dar
orc+m +n co&(. -e&enden).
-+&2 no+2 an de !g(en*2 )enace. ar # odhn)or s2/1 (ase !a*a 3n m0n(e a()ora. n+/ a1a ,
/ 9ama )a a !r+) s2 !n2. -ar /a #os) #rc2. Chco). ca 1 c+m ar # #os) am+'an).
/ 3n*e(eg ,
/ N+. s&+se Pe)ra.
/ N+ /a #os) #rc2 de )ne. 'se )a)2( e. Ncoda)2 n+ /ar &+)ea # #rc2 de &rm+( e n2sc+). -ar
camere(e de #(ma)... Po()cen... 9+(*mea... Ea e o #emee de cas2. n+ ese 3n (+me. 3n*e(eg
,
3n*e(egea des)+( de +1or (m4a armean2. dac2 as)a !oa s2 3n)re4e e(. &en)r+ c2/1 d2d+se
seama 1 !or4ea 3n)r/+n (m4a sm&(+. &ron+n*0nd rar c+!n)e(e as)#e( 3nc0) ea s2 n+ &ard2
1r+( con!ersa*e. 3 era rec+nosc2)oare &en)r+ as)a. dar 1 jena)2 #ndc2 era a)0) de e!den)
c2 a!ea ne!oe de +n asemenea aj+)or.
Ceea ce n+ 3n*e(egea ea era #a&)+( c2 )eama de m+(*me ar &+)ea 3m&edca o mam2 s2 !n2
s2/1 3n)0m&ne #ca d+&2 no+2 an.
Pe)ra 1)a c2 n+ de ag(omera*e sa+ de camere(e de #(ma) se )emea mama sa. 6e )emea de
Pe)ra 3ns21. Co&(+( &erd+). care ncoda)2 n+ !a ma a!ea cnc an. care a!+sese &rm+(
cc(+ c+ aj+)or+( +ne n#rmere a $(o)e. a c2r+ mam2 n+ #2c+se ncoda)2 )eme(e 3m&re+n2
c+ e( 1 n+ 3( 3n!2*ase s2 g2)easc2. ;a n+. s)a &+*n. $2c+ser2 3m&re+n2 &(2cn)e. O aj+)ase
s2 (e 3m&2)+reasc2. >0ndnd+/se (a )rec+). 31 d2d+ seama c2 mama e n+ o (2sase s2 #ac2
nmc m&or)an). -ar Pe)re se &2r+se c2 ea era cea care g2)ea. C2 mama a!ea 3ncredere 3n
ea.
=
or*on sco)) c0rd
As)a 3 3ndre&)2 g0nd+r(e s&re mod+( 3n care Ender o menajase (a #na(. &re#2c0nd+/se c2 are
3ncredere 3n ea ca 1 3nan)e. dar de #a&) e( &2s)ra con)ro(+(.
8 &en)r+ c2 era +n g0nd ns+&or)a4(. Pe)ra &r! a#ar2 &e #ereas)ra ma1n.
/ 6+n)em 3n &ar)ea ora1+(+ +nde m2 j+cam e+ ,
/ 3nc2 n+. s&+se )a)2( e. -ar e a&roa&e. 9ara(% n+ e +n ora1 a)0) de mare.
/ To)+( 3m &are no+. 'se Pe)ra.
/ -ar n+ e. N+ se schm42 ncoda)2. N+ma arh)ec)+ra. 6+n) armen 3n )oa)2 (+mea. dar
n+ma &en)r+ c2 a+ #os) s(* s2 &(ece ca s2/1 sa(!e'e !a*a. Prn na)+ra (or. armen s)a+
acas2. Co(ne(e s+n) ca +n &0n)ec. ar no n+ a!em dorn*a s2 ne na1)em.
Chco) (a g(+ma (+.
3n)o)dea+na chco)se a1a , Pe)re 3 s+na ma m+() a r0s ner!os dec0) a am+'amen). N+
n+ma mame 3 era #rc2 de ea.
3n s#0r1) ma1na !eche aj+nse acas2. Aco(o rec+nosc+ 3n ce(e dn +rm2 +nde se a#(a. To)+(
era ma mc 1 ma s2r2c2cos 3n com&ara*e c+ ce 31 amn)ea. dar 3n rea()a)e nc m2car n+
se g0ndse (a (oc+( 2s)a an de/a r0nd+(. 3nce)ase s2/ ma 40n)+e !se(e cam de &e c0nd
a!ea 'ece an. -ar ac+m. 3n)orc0nd+/se acas2. 31 amn) )o)+(. (acrm(e &e care (e !2rsase 3n
&rme(e (+n 3n 8coa(a de (a 6o( 1 momen)+( 3n care &2r2sse P2m0n)+( &en)r+ a merge (a
8coa(a de L+&)2. -e aces)e (oc+r 3 #+sese dor. 1 ac+m. c0nd 3n s#0r1) era dn no+ ac. (e
a!ea 3na&o... 31 d2d+ seama c2 n+ ma are c+ ade!2ra) ne!oe de e(e. ;2r4a)+( ner!os de
(0ng2 ea n+ ma era 'e+( 3na() care o cond+sese a)0) de m0ndr+ &e s)r2'(e dn 9ara(%. Iar
#emea care o a1)e&)a 3n cas2 n+ !a ma # 'e*a de (a care !enea+ m0ncarea ca(d2 1
m0ng0erea r2coroas2 c0nd era 4o(na!2.
+m4ra hegemon+(+
B
-ar n+ a!ea +nde s2 se d+c2 3n a()2 &ar)e.
9ama e s)2)ea (a #ereas)r2 c0nd Pe)ra co4or3 dn ma1n2. Ta)2( &+se &a(ma &e scanner
&en)r+ a acce&)a &re*+(. Pe)ra rdc2 m0na 1/ #2c+ semn mame. adres0nd+/ +n '0m4e)
)md. care se )rans#orm2 ra&d 3n rc)+s. 9ama 3 3n)oarse '0m4e)+( 1/ #2c+ c+ m0na dre&)
r2s&+ns. Pe)ra 3( (+2 de m0n2 &e )a)2( e 1 n)rar2 3m&re+n2 3n cas2.
Pe c0nd se a&ro&a+. +1a se deschse. Era 8)e#an. #ra)e(e e. N+ (/ar # rec+nosc+) d+&2
amn)r(e e des&re +n co&( gr2s+* de do an. Iar e(. desg+r. n+ o c+no1)ea de(oc. A(erga
a1a c+m a(ergaser2 s&re ea co& dn gr+&+( de 1co(ar. 3nc0n)a) s2 3n)0(neasc2 o ce(e4r)a)e.
dar n+ )ocma con1)en) de ea ca &ersoan2. Era )o)+1 #ra)e(e e. ar ea 3( 3m4r2*1a.
/ Char e1) Pe)raC 'se e(.
/ Char e1) 8)e#anC r2s&+nse ea.
A&o se 3n)oarse s&re mama e. 3nc2 s)2)ea (a #ereas)r2. &r!nd a#ar2.
/ 9am2,
$emea se 3n)oarse. c+ (acrm(e c+rg0nd+/ &e o4raj.
/ 92 4+c+r s2 )e !2d. Pe)ra. 'se.
-ar n+ #2c+ nco m1care s2 se a&ro&e de Pe)ra sa+ s2 se 3n)nd2 s&re ea.
/ 3nc2 o ma ca+* &e #e)*a care a &(eca) ac+m no+2 an. 'se Pe)ra.
9ama '4+cn 3n (acrm. 3n)nse 4ra*e(e. ar Pe)ra &21 s&re ea. s/o 3m4r2*1e'e.
/ E1) #emee ac+m. 'se mama. N+ )e c+nosc. dar )e +4esc.
/ 8 e+ )e +4esc. mam2. 'se Pe)ra.
8 se 4+c+r2 c0nd 31 d2d+ seama c2 era ade!2ra). R2maser2 3m&re+n2 a&roa&e o or2 )o*
&a)r+ / cnc. d+&2 ce se )re' 4e4e(+1+(. Pe)ra (e oco(ea 3n)re42r(e /
B
or*on sco)) card
@Oh. )o)+( des&re mne a #os) deja &+4(ca) sa+ da) &e &os). E+ !rea+ s2 a+d des&re !oA / 1
a#(2 c2 )a)2( s2+ 3nc2 ed)a c2r* 1 s+&er!'a )rad+cer. ar mama e 3nc2 ma era &2s)or+(
car)er+(+: a!ea grj2 de )o*. (e d+cea de m0ncare c0nd cne!a era 4o(na!. 3 3ngrjea &e
co& c0nd &2rn* 3nde&(nea+ d#er)e comsoane 1 hr2nea orce co&( care a&2rea &e aco(o.
/ 3m amn)esc c+m. oda)2. e+ 1 mama (+am &r0n'+( 3m&re+n2. doar no do. g(+m 8)e#an.
N+ 1)am ce s2 ma s&+nem. 1 r2m2sese a1a de m+()2 m0ncare.
/ A1a era 1 c0nd eram e+ mc2. 'se Pe)ra. 3m amn)esc c2 eram a)0) de m0ndr2 c2 ce(a(*
co& o +4ea+ &e mama. 8 a)0) de ge(oas2 c2 ea 3 +4ea &e eC
/ Ncoda)2 (a #e( de m+() c+m 3m +4eam #a)a 1 42a)+(. s&+se mama. -ar +4esc co&.
rec+nosc. #ecare dn)re e e !a(oros 3n och (+ -+mne'e+. #ecare dn)re e e 4ne/!en) 3n
casa mea.
/ Oh. 1)+ &e c0*!a &e care n+ /a # +4). 'se Pe)ra.
/ Poa)e. admse mama. nedornd s2 se cer)e. dar n+ &rea con!ns2 c2 ar &+)ea e5s)a +n
as)#e( de co&(.
;e4e(+1+( gang+r 1 mama 31 rdc2 4(+'a ca s2 &+n2 co&(+( (a s0n.
/ 8 e+ s+geam a1a de 'gomo)os , 3n)re42 Pe)ra.
/ N+ char. 'se mama.
/ 7a. s&+ne ade!2r+(. re&(c2 )a)2(. Tre'ea !ecn.
/ -ec eram o (acom2.
/ N+. ma degra42 +n 4ar4ar. r0se )a)2(. N/a!ea manere (a mas2.
Pe)ra se ho)2r3 s2 &+n2 3n)re4area de(ca)2 c+ c+raj 1 s2 )ermne c+ as)a.
/ Co&(+( s/a n2sc+) (a n+ma o (+n2 d+&2 ce s/a+ rdca) res)rc*(e demogra#ce.
9ama 1 )a)2( se &r!r2 rec&roc. mama c+ o e5&rese de #ercre. )a)2( c+ o )res2rre.
+m4ra hegemon+(+
D
/ -a. e 4ne. 3* sm*eam (&sa. Am ma !r+) o #e)*2.
/ E/a # &erd+) ser!c+(. 'se Pe)ra.
/ N+ char meda). r2s&+nse )a)2(.
/ A+)or)2*(e armene a+ #os) 3n)o)dea+na 3nce)e (a a&(carea aces)or (eg. s&+se mama.
/ -ar 3n ce(e dn +rm2 a* # &+)+) &erde )o).
/ N+. 'se mama. C0nd a &(eca) )+. am &erd+) j+m2)a)e dn )o). Co& s+n) )o)+(. Res)+( e...
nmc.
8)e#an r0se.
/ C+ e5ce&*a c(&e(or c0nd m/e #oame. 90ncarea e ce!aC
/ Ee */e #oame 3n)o)dea+na. 'se )a)2(.
/ 90ncarea e 3n)o)dea+na ce!a. re&(c2 8)e#an. R0ser2. dar Pe)ra o4ser!2 c2 8)e#an n+/1
#2c+se
(+' 3n (eg2)+r2 c+ ce ar # &+)+) 3nsemna na1)erea aces)+ co&(.
/ E 4ne c2 am c01)ga) r2'4o+(.
/ 9a 4ne dec0) s2/1 # &erd+). s&+se 8)e#an.
/ E 4ne s2 a +n co&( 1 s2 res&ec* 1 (egea. ros) mama.
/ -ar n/a a!+) o #e)*2.
/ N+. 'se )a)2(. L/am a!+) &e -a!d.
/ La +rma +rme(or. n+ a!eam ne!oe de o #e)*2. Te a!em ar &e )ne.
N+ char. g0nd Pe)ra. 8 n+ &en)r+ m+() )m&. Pa)r+ an. &oa)e ma &+*n. 1 !o &(eca (a
+n!ers)a)e. 8 &0n2 a)+nc n/o s2 !2 ma #e dor de mne. &en)r+ c2 !e* 1) c2 n+ s+n) #e)*a
&e care o +4*. c doar +n !e)eran c+ m0n(e &2)a)e de s0nge de (a o 1coa(2 m()ar2
de'g+s)2)oare. care a )re4+) s2 (+&)e 3n 42)2( ade!2ra)e.
-+&2 &rma or2. !ecn. !er 1 &re)en de ser!c+ a )a)2(+ 3nce&+r2 s2 soseasc2. 1 a4a
d+&2 me'+( no&* )a)2( re+1 s2 an+n*e c2 a do+a ' n+ era s2r42)oare na*ona(2 1 c2 a!ea
ne!oe de &+*n somn 3nan)e de a se
D
o r F o n sco)) card
d+ce (a (+cr+. 9a )rec+ o or2 &0n2 s2/ a(+nge &e )o* dn cas2. 3n ace(e momen)e. Pe)ra n+
!oa nmc a()ce!a dec0) s2 se ghem+asc2 3n &a) 1 s2 se asc+nd2 de (+me &en)r+ ce( &+*n
o s2&)2m0n2.
La s#0r1)+( +rm2)oare '(e 1)a c2 !a )re4+ s2 as2 dn cas2. R+)na n+ se &o)r!ea. -a.
mama o +4ea. dar !a*a e era cen)ra)2 3n j+r+( 4e4e(+1+(+ 1 car)er+(+ 1. 3n )m& ce
3ncerca s2 (ege o con!ersa*e. o4ser!2 c2 mama s/ar # sm*) +1+ra)2 dac2 Pe)ra s/ar # d+s
'+a (a 1coa(2 a1a c+m #2cea 8)e#an. 3n)orc0nd+/se n+ma (a ore(e s)a4()e. Pe)ra 3n*e(ese 1
3n seara aceea an+n*2 c2 !rea s2 se 3nscre (a 1coa(2 1 s2 3ncea&2 ore(e a do+a '.
/ -e #a&). 'se )a)2( e. oamen dn $.I. s&+n c2 &ro4a4( a &+)ea s2 )e d+c drec) (a
+n!ers)a)e.
/ Am &as&re'ece an. s&+se Pe)ra. 1 (ac+ne seroase 3n ed+ca*e.
/ Nc m2car n+ a a+') !reoda)2 de C0ne. 'se 8)e#an.
/ C+m , se mr2 )a)2(. Care c0ne ,
/ C0ne(e. Tr+&a aa 'gomo)oas2. 8) )+.
/ Un gr+& #oar)e #amos. s&+se mama. -ac2 3 a+'. 3* d+c ma1na (a re&ara* seroase.
/ Oh. ace( C0ne. #2c+ )a)2(. N+ &rea cred c2 (a as)#e( de ed+ca*e se re#erea Pe)ra.
/ -e #a&). da. re&(c2 Pe)ra.
/ E ca 1 c+m ar # de &e a()2 &(ane)2. 'se 8)e#an. A'/noa&)e m/am da) seama c2 ea n+ a
a+') de nmen.
/ 6+n) de &e a()2 &(ane)2. 6a+. (a dre&) !or4nd. de &e +n as)erod.
/ ;ne3n*e(es. 'se mama. Tre4+e s2 )e a(2)+r genera*e )a(e.
Pe)ra '0m4. dar 3n snea e a!+ o )res2rre. >enera*a e, Ea n+ a!ea nco genera*e. c+
e5ce&*a c0)or!a m de co& care #+seser2 !reoda)2 (a 8coa(a de L+&)2.
+m4ra hegemon+(+
G
ar ac+m era+ 3m&r21)a* &e s+&ra#a*a P2m0n)+(+. 3ncerc0nd s2 a#(e +nde (e era (oc+( 3n)r/o
(+me &a1nc2.
Pe)ra desco&er c+r0nd c2 (a 1coa(2 n+ era +1or. N+ a!ea+ ore de s)ore 1 s)ra)ege m()ar2.
9a)ema)ca era &a)e)c2 3n com&ara*e c+ ceea ce 3n!2*ase (a 8coa(a de L+&)2. dar c+
()era)+ra 1 grama)ca era #oar)e 3n +rm2: a!ea &+*ne c+no1)n*e des&re reg+((e
grama)ca(e 1 n+ 3n*e(egea de(oc ames)ec+( argo)c de armean2 1 eng(e'2 &e care 3(
!or4ea+ 3n)re e co& dn 1coa(2. C+no1)n*e(e e de (m42 armean2 era+ 3n)r/ade!2r
co&(2re1). ea #o(osnd #(+en) !ers+nea de eng(e'2 +)('a)2 (a 8coa(a de L+&)2 1 argo+(
3n!2*a) aco(o.
;ne3n*e(es. )oa)2 (+mea se &+r)a #r+mos c+ ea / #e)e(e ce(e ma &o&+(are o (+ar2 meda) 3n
gr+&+( (or /. ar &ro#esor o )ra)a+ ca &e o ce(e4r)a)e. Pe)ra se (2s2 cond+s2 &rn 3m&rej+rm
&en)r+ a !edea )o)+( 1 ana('2 c+ grj2 s&oro!2a(2 no(or s2 &re)en. ca s2 &oa)2 3n!2*a
argo+( 1 s2 &rnd2 accen)+( dn 1coa(2 a( eng(e'e 1 armene. 8)a c2 #oar)e c+r0nd #e)e(e
&o&+(are se !or &(c)s de ea / ma a(es c0nd 31 !or da seama c0) de drec)2 1 #2r2
menajamen)e era Pe)ra. o )r2s2)+r2 &e care n+ a!ea de g0nd s/o schm4e. Pe)ra era des)+(
de o41n+)2 c+ #a&)+( c2 oamen care *nea+ con) de erarha soca(2 s#0r1ea+ de o4ce &rn
a o +r3 1. dac2 era+ n)e(gen*. &rn a se )eme de ea. deoarece #ose(e n+ re's)a+ m+() 3n
&re'en*a e. 31 !a g2s &re)en ade!2ra* a4a &es)e c0)e!a s2&)2m0n / 1 as)a. dac2 e5s)a
cne!a care s/o a&rece'e &en)r+ ceea ce era. N+ con)a. Ac )oa)e &re)en(e. )oa)e
&reoc+&2r(e soca(e se &2rea+ s+&er#ca(e. Ac n+ e5s)a nco m'2. c+ e5ce&*a !e*
soca(e a #ec2r+ e(e! 1 a !)or+(+ s2+ academc. 1 ce m&or)an*2 a!ea+ )oa)e as)ea,
3n!2*2)+ra an)eroar2 a Pe)re se des#21+rase c+ )o)+( 3n +m4ra r2'4o+(+. soar)a omenr
a)0rn0nd de re'+()a)e(e s)+d(or 1 de
G
or*on sco)) card
ca()a)ea )a(en)e(or e. Ac+m. ce m&or)an*2 a!ea, Va c) ()era)+ra armean2 &en)r+ c2 !oa
s2 3n!e*e (m4a armean2. n+ &en)r+ c2 ar # cre'+) 3n)r/ade!2r c2 era m&or)an) ce g0ndea
+n e5&a)ra) ca 6aroHan des&re !e*(e co&(or dn)r/o *ar2 3nde&2r)a)2. 3n)r/o er2 (a #e( de
3nde&2r)a)2.
6ng+ra ma)ere care 3 &(2cea c+ ade!2ra) era ed+ca*a #'c2. Ce (+5 / s2 &oa)2 a(erga s+4
cer+( (4er. &e &s)a &(a)2 dn #a*a e. s2 &oa)2 #+g ar 1 ar. s2 se sm)2 4ne 3n )m& ce o
#ace. #2r2 +n ceas care s2/ cronome)re'e )m&+( a(oca) e5erc*(or. $'c. n+ &+)ea conc+ra
c+ major)a)ea ce(or(a()e #e)e. Era ne!oe de )m& &0n2 ce cor&+( e s/ar # ada&)a) gra!)a*e
rdca)e. c2c. 3n c+da chn+r(or (a care 3 s+&+sese $.I. &en)r+ a se asg+ra c2 )r+&+r(e
so(da*(or n+ se de)erorea'2 &rea m+() 3n )m&+( (+n(or 1 an(or &e)rec+* 3n s&a*+. n+ )e
&+)ea an)rena ncc+m &en)r+ !a*a &e s+&ra#a*a +ne &(ane)e dec0) )r2nd aco(o. -ar Pe)re
n+/ &rea &2sa c2 era &rn)re +()m care 3nchea+ c+rse(e. c2 n+ &+)ea s2r nc &es)e ce( ma
sc+nd gard. 6e sm*ea 4ne &+r 1 sm&(+ a(erg0nd (4er. ar s(24c+nea e 3 d2dea +n *e(.
-es)+( de c+r0nd !a &+)ea conc+ra c+ ce(a(*. Aces)a era +n+( dn)re as&ec)e(e 3nn2sc+)e a(e
&ersona()2* e care o aj+)aser2 s2 n)re (a 8coa(a de L+&)2 / #a&)+( c2 n+ era n)eresa)2 3n
mod s&eca( de com&e)*e &en)r+ c2 3n)o)dea+na &ornea de (a &remsa c2. dac2 ar # m/
&or)an). ar g2s c+ sg+ran*2 +n mod de a c01)ga.
As)#e( se o41n+ c+ no+a e !a*2. 3n c0)e!a (+n !or4ea #(+en) armeana 1 s)2&0nea argo+(
(oca(. -+&2 c+m se a1)e&)ase. #e)e(e &o&+(are ren+n*ar2 (a ea d+&2 +n )m&. ar c0)e!a
s2&)2m0n ma )0r'+ #e)e(e n)e(gen)e r2cr2 1 e(e re(a*(e. 31 g2s &re)en &rn)re re4e( 1
neada&)a*. 1 3n c+r0nd a!ea +n cerc de con#den* 1 co/cons&ra)or &e care 3 n+mea
@jeeshA. ga1ca. arma)a
+m4ra hegemon+(+
I
e &r!a)2. N+ era !re+n #e( de comandan). dar era+ c+ )o* (oa( +n+( a()+a 1 se am+'a+ de
c+d2*en(e &ro#esor(or 1 de a(e a()or e(e!. ar c0nd +n cons(er 1co(ar o chem2 s2/ s&+n2
c2 admns)ra*a 31 #2cea dn ce 3n ce ma m+()e grj 3n (eg2)+r2 c+ #a&)+( c2 Pe)ra &2rea s2
se asoce'e c+ +n e(emen) an)/soca( dn 1coa(2. 1)+ c2 se g2sea c+ ade!2ra) acas2 3n
9ara(%.
A&o. 3n)r/o ' !en acas2 de (a 1coa(2 1 g2s +1a &rnc&a(2 3nc+a)2. N+ a!ea nco chee /
nmen dn car)er n+ a!ea a1a ce!a #ndc2 nmen n+ 3nc+a. 1 c0nd era !reme 4+n2 nc
m2car n+ 3nchdea +1(e. A+' 4e4e(+1+( &(0ng0nd 3n cas2. a1a c2. 3n (oc s/o a1)e&)e &e
mama sa s2 !n2 s2/ desc+e +1a &rnc&a(2. oco( casa 1 n)r2 3n 4+c2)2re. +nde 31 g2s
mama (ega)2 de +n sca+n. c+ +n c2(+1 3n g+r2. c+ och (arg desch1 1 3nne4+n* de s&am2.
3nan)e ca Pe)ra s2 a42 )m& s2 reac*one'e. +n ac h&odermc se 3n#&se 3n 4ra* 1. #2r2 ca
m2car s2 !ad2 cne o #2c+se. a(+nec2 3n 3n)+nerc.
:.
;EAN
To: Loc%e%es&no'a"&o(ne).go! $rom: Chamrajnagar% % " #com.go! Re: N+ 3m ma
scre*
-omn+(e Pe)er ?ggn.
Char credea* c2 n+ am &os4()a)ea s2 a#(+ cne s+n)e* 3n rea()a)e # Poa)e c2 s+n)e*
a+)or+( @ Pro&+ner Loc%eA. ceea ce !2 o#er2 o re&+)a*e de &ac#s). dar s+n)e* de
asemenea &ar*a( res&onsa4( de ns)a4()a)ea ac)+a(2 a (+m. genera)2 de +)('area 1o!n2
a den))2* s+ror d!s. ca -emos)ene. N+/m #ac (+' 3n &r!n*a mo)!e(or.
Es)e scanda(os dn &ar)ea d!s. s2 s+gera* c2 a1 &+ne 3n joc ne+)ra()a)ea $(o)e
In)erna*ona(e &en)r+ a &re(+a con)ro(+( as+&ra co&(or care 1/a+ sa)s#2c+) ser!c+( m()ar
3n cadr+( $.I. -ac2 3ncerca* s2 man&+(a* o&na &+4(c2 &en)r+ a m2 #or*a s2 #ac a1a ce!a.
!o da 3n !(eag den))a)ea d!s. a)0) ca Loc%e. c0) 1 ca -emos)ene.
9/am schm4a) I-/+( 1 (/am n#orma) &e &re)en+( nos)r+ com+n c2 n+ !a )re4+ s2 ma
3ncerce s2 ne
+m4ra hegemon+(+
I
&+n2 3n (eg2)+r2. 6ng+ra conso(are &e care o &oa)e o#er scrsoarea mea es)e aceas)a: $.I.
n+ !a a!ea de/a #ace c+ ce care 3ncearc2 s2 o4*n2 hegemona as+&ra a()or s)a)e 1 &o&oare
/ nc m2car c+ d!s.
Chamrajnagar
-s&ar*a Pe)re Ar%anan dn casa e dn Armena era o 1)re de (arg n)eres. Ar)co(e(e de
#ond era+ &(ne de ac+'a* #orm+(a)e de Armena 3m&o)r!a T+rce. A'er4adjan+(+ 1
orc2re na*+n !or4)oare de (m42 )+rc2. ar 3n re&(c2 sosr2 o sere de neg2r 3nd0rj)e 1
con)raac+'a*. 6e d#+'aser2 n)er!+r (acrmogene c+ mama e. sng+ra mar)or2. care era
con!ns2 c2 r2&)or era+ a'er. @C+nosc (m4a. c+nosc accen)+(. e m/a+ (+a) #e)*aCA
;ean era c+ #am(a (+ 3n a do+a ' de !acan*2 &e Ins+(a I)haca. dar era !or4a de Pe)ra. a1a
c2 c) 1)r(e 1 +rm2r re&or)aje(e c+ a!d)a)e. a(2)+r de #ra)e(e s2+. N%o(a. Aj+nser2
am0ndo meda) (a aceea1 conc(+'e.
/ N+ a #os) nco na*+ne )+rc2. 3 an+n*2 N%o(a &e &2rn* (or. E e!den).
Ta)2( (or. care (+crase an de/a r0nd+( &en)r+ g+!ern. #+ de acord.
/ T+rc ade!2ra* a+ grj2 s2 !or4easc2 n+ma r+sa.
/ 6a+ armeana. 'se N%o(a.
/ Nc+n )+rc n+ !or4e1)e armeana. 'se mama. A!ea desg+r dre&)a)e. #ndc2 )+rc
ade!2ra* n/ar
# ca)adcs) ncoda)2 s/o 3n!e*e. ar ce dn *2r(e )+rce 3n care se !or4ea armeana era+. &rn
de#n*e. n+ )ocma )+rc 1 n+ ( s/ar # 3ncredn*a) ncoda)2 o ms+ne a)0) de de(ca)2 ca
r2&rea +n+ gen+ m()ar.
J
or*on sco)) card
/ -ec cne a #os), 'se )a)2(. Agen* &ro!oca)or. 3ncerc0nd s2 &orneasc2 +n r2'4o ,
/ E+ &are' &e g+!ern+( armean. s&+se N%o(a. 6/o &+n2 (a cond+cerea so(da*(or (or.
/ -e ce s/o r2&easc2 dac2 o &o) angaja o#ca( , 3n)re42 )a)2(.
/ -ac2 ar scoa)e/o dn 1coa(2 &e #a*2 ar # o e)a(are a n)en*(or m()are a(e Armene. Ar
&+)ea &ro!oca ac*+n an)c&a)e de 3ncerc+re a T+rce sa+ a A'er4adjan+(+.
Era des)+( de &(a+'4( ceea ce s&+nea N%o(a. dar ;ean 1)a ma 4ne. Pre!2'+se deja
aceas)2 &os4()a)e 3nc2 de &e !remea c0nd )o* co& c+ )a(en) m()ar se a#(a+ 3n s&a*+. 3n
ace( momen) &erco(+( &rnc&a( !enea dn &ar)ea 9are1a(+(+. ar ;ean )rmsese o scrsoare
anonm2 +nor (der de o&ne de &e P2m0n). Loc%e 1 -emos)ene. recomand0nd+/(e nss)en)
s2/ ad+c2 &e )o* co& de (a 8coa(a de L+&)2 3na&o &e P2m0n) ca s2 n+ &oa)2 # r2&* sa+
+c1 de #or*e(e 9are1a(+(+ 3n R2'4o+( Lg. A!er)smen)+( #+nc*onase. dar ac+m. c0nd
R2'4o+( Lg se )ermnase. &rea m+()e g+!erne 3nce&+ser2 s2 se &oar)e ama4(. ca 1 c0nd
3n (+me ar # #os) &ace. 1 n+ +n arms)*+ #rag(. Ana('a n*a(2 a (+ ;ean era 3nc2 !a(a4(2.
R+sa #+sese 3n s&a)e(e )en)a)!e de (o!)+r2 de s)a) a 9are1a(+(+ 3n R2'4o+( Lg 1 era
des)+( de &ro4a4( ca )o) R+sa s2 #e 3n s&a)e(e r2&r Pe)re Ar%anan.
To)+1. n+ a!ea nco do!ad2 sg+r2 a aces)+ #a&) 1 n+ c+no1)ea nc+n mod s/o o4*n2 /
ac+m. c0nd n+ ma era 3n n)eror+( +ne (oca* a $(o)e. n+ ma a!ea acces (a ss)eme(e
com&+)er'a)e a(e arma)e. As)#e( c2 31 &2s)r2 &en)r+ sne sce&)csm+( 1 g(+m &e seama
as)a.
/ N+ 1)+. N%o(a. 'se. 3nscenarea r2&r ar a!ea +n e#ec) 1 ma des)a4('a)or. a1a c2
)re4+e s2 s&+n c2
+m4ra hegemon+(+
J
dac2 a #os) (+a)2 de &ro&r+( g+!ern demons)rea'2 c2 a+ mare mare ne!oe de ea. a()#e( e o
mare &ros)e.
/ -ac2 e n+ s+n) &ro1). 'se )a)2(. cne a #2c+)/o ,
/ Cne!a care are am4*a s2 (+&)e 1 s2 c01)ge r2'4oae 1 care e des)+( de n)e(gen) ca s2
1)e c2 are ne!oe de +n comandan) sc(&)or. s&+se ;ean. Cne!a care es)e #e des)+( de
mare. #e des)+( de n!'4(. #e des)+( de de&ar)e de Armena ca s2 n+/ &ese de consecn*e(e
r2&r e. -e #a&). a1 &ara c2 ce care a+ (+a)/o ar # )are 3nc0n)a* dac2 ar '4+cn r2'4o+( 3n
Ca+ca'.
/ -ec )+ cre' c2 e o na*+ne mare 1 &+)ernc2 dn a&ro&ere , 3n)re42 )a)2(.
;ne3n*e(es c2 e5s)a o sng+r2 na*+ne mare 1 &+)ernc2 3n a&ro&ere de Armena.
/ Pos4(. dar n+ se s&+ne. 'se ;ean. Orcne are ne!oe de +n comandan) ca Pe)ra !rea ca
(+mea s2 #e ag)a)2. -ac2 e s+#cen) de ag)a)2. orcne &oa)e aj+nge 3n !0r#. E5s)2 m+()e
)a4ere care s2 (+&)e +na 3m&o)r!a a()ea.
Iar ac+m. c2 o s&+sese. ;ean 3nce&+ s/o 1 cread2. -oar &en)r+ c2 R+sa #+sese cea ma
agres!2 na*+ne 3nan)ea R2'4o+(+ Lg n+ 3nsemna c2 a()e na*+n n+ a!ea+ n)en*a s2
n)re 3n joc.
/ 3n)r/o (+me domna)2 de haos. s&+se N%o(a. c01)g2 arma)a c+ ce( ma 4+n comandan).
/ -ac2 !re s2 g2se1) r2&)or+(. ca+)2 *ara care !or4e1)e ce( ma m+() des&re &ace 1
3m&2care. 'se ;ean. j+c0nd+/se c+ deea 1 s&+n0nd )o) ce/ )recea &rn mn)e.
/ E1) &rea cnc. re&(c2 N%o(a. Un dn)re ce care !or4esc des&re &ace 1 3m&2care char
!or &ace 1 3m&2care.
/ $ a)en): na*+n(e care se o#er2 s2 ar4)re'e s+n) ce(e care cred c2 ar )re4+ s2 cond+c2
(+mea. ar as)a e doar +na dn)re m1c2r(e joc+(+.
J
or*on sco)) card
Ta)2( r0se.
/ N+ )e 4a'a &rea m+() &e as)a. 9ajor)a)ea na*+n(or care se o#er2 mere+ s2 ar4)re'e
3ncearc2 s2/1 redo40ndeasc2 s)a)+)+( &erd+). n+ s2 c01)ge o no+2 &+)ere. $ran*a. Amerca.
Fa&ona. E s+n) mere+ n)ermedar &en)r+ c2 s/a+ o41n+) s2 a42 &+)erea 3n s&a)e(e (or 1
3nc2 n+ s/a+ &rns c2 n/o ma a+.
;ean '0m4.
/ N/a de +nde s2 1). n+/ a1a. Pa&a , Char #a&)+( c2 e5c(+dem &os4()a)ea ca e s2 #e
r2&)or m2 #ace s2/ &r!esc ca &e ce ma &ro4a4( candda*.
N%o(a r0se 1 #+ de acord.
/ As)a e &ro4(ema c0nd a 3n cas2 do a4so(!en* a 8co( de L+&)2. s&+se )a)2( (or. V2
3nch&+* c2 dac2 3n*e(ege* g0ndrea m()ar2 3n*e(ege* 1 g0ndrea &o()c2.
/ E !or4a doar de mane!re 1 de e!)area (+&)e &0n2 c0nd e1) ne) s+&eror. 'se ;ean.
/ -ar e !or4a 1 des&re dorn*a de &+)ere. s+4(ne )a)2(. Char dac2 +n nd!' dn Amerca.
$ran*a 1 Fa&ona 31 doresc &+)erea. &o&or+( n+ o dore1)e. Cond+c2)or (or n/o s2/ &oa)2
&+ne 3n m1care. Tre4+e s2 )e +* (a na*+n(e 3n #ormare. Po&oare agres!e care cred c2
s+#er2 nedre&)2*. c2 s+n) s+4es)ma)e. R2'4once. ag)a)e.
/ Un &o&or 3n)reg de oamen r2'4onc. ag)a*, 3n)re42 N%o(a.
/ Pare a # A)ena. s&+se ;ean.
/ Un &o&or care are aceas)2 a))+dne #a*2 de a()e &o&oare. 'se )a)2(. Une(e na*+n s(amce
con1)en)e de sne a+ )+&e+( s2 #ac2 +n as)#e( de joc. dar ncoda)2 n+ ar r2& o #a)2 cre1)n2
ca s2 (e cond+c2 arma)e(e.
/ Ar &+)ea/o r2& ca s2 3m&edce &ro&ra e na*+ne s2 se #o(oseasc2 de ea. s&+se N%o(a.
Ceea ce ar ne d+ce c+ g0nd+( (a !ecn Armene.
+m4ra hegemon+(+
K
/ E +n &+''(e n)eresan). &e care o s2/1 &+)em !edea ma )0r'+. d+&2 ce !om aj+nge aco(o.
3n (oc+( s&re care ne 3ndre&)2m.
N%o(a 1 )a)2( (+ 3( &r!r2 ca &e +n ne4+n.
/ Ne 3ndre&)2m , 3n)re42 )a)2(. 9ama #+ cea care 3n*e(ese.
/ R2&esc +n a4so(!en) a( 8co( de L+&)2. N+ e n+ma a)0). c 1 +n mem4r+ a( ech&e (+
Ender 3n 42)2(a cea rea(2.
/ Un+( dn)re ce ma 4+n. 'se ;ean. Ta)2( #+ sce&)c.
/ Un ncden) n+ 3nseamn2 c2 +rmea'2 +n )&ar.
/ 7a s2 n+ a1)e&)2m s2 !edem cne !a # +rm2)or+(. 'se mama. 9a 4ne s2 m2 sm) rdco(
c2 am reac*ona) ds&ro&or*ona) dec0) s2 &(0ng c2 am 3n(2)+ra) o &os4()a)e.
/ 9a (as2 s2 )reac2 c0)e!a '(e. s&+se )a)2(. O s2 se (n1)easc2 )o)+(.
/ -eja (e/am (2sa) 1ase ore. re&(c2 ;ean. -ac2 r2&)or a+ r24dare n+ !or ma da nco
(o!)+r2 )m& de c0)e!a (+n. -ar dac2 s+n) ner24d2)or. deja s/a+ &+s 3n m1care s&re
ce(e(a()e *n)e. -n c0)e 1)m. sng+r+( mo)! &en)r+ care N%o(a 1 c+ mne n+ s+n)em deja 3n
sac e c2 (e/am 3nc+rca) &(an+r(e &(ec0nd 3n !acan*2.
/ 6a+. o4ser!2 N%o(a. 1ederea noas)r2 &e ns+(2 (e o#er2 oca'a &er#ec)2.
/ Ta)2. 'se mama. de ce n+ cer &ro)ec*e , Ta)2( e')2.
;ean 3n*e(ese de ce. Foc+( &o()c era +n+( de(ca). 1 )o) ce ar # #2c+) )a)2( (or ac+m ar # &+)+)
a!ea re&erc+s+n as+&ra 3n)reg sa(e carere.
/ N/o s2 se n)er&re)e'e ca 1 c0nd a cere &r!(eg s&eca(e &en)r+ )ne. s&+se ;ean. E+ 1 c+
N%o(a s+n)em n1)e res+rse na*ona(e &re*oase. Cred c2 Prm+(
=L
o r M o n sco)) card
9ns)r+ a #os) 3nregs)ra) s&+n0nd as)a de ma m+()e or. E o dee 4+n2 ca A)ena s2 1)e
+nde s+n)em 1 s2 (e s+ger2m s2 ne &ro)eje'e 1 s2 ne scoa)2 de ac.
Ta)2( (+2 )e(e#on+( mo4(.
O4*n+ n+ma +n semna( de (ne oc+&a)2.
/ As)a e. 'se ;ean. E m&os4( ca ss)em+( de )e(e#one s2 #e &rea oc+&a) ac. 3n I)haca.
A!em ne!oe de o na!2.
/ Un a!on. s+ger2 mama.
/ O 4arc2. 'se N%o(a. 8 n+ +na 3nchra)2. Pro4a4( a1)ea&)2 s2 (e c2dem 3n 4ra*e. dec n/o
s2 a42 (oc o (+&)2.
/ C0*!a dn)re !ecn a+ 42rc. -ar n+/ c+noa1)em &e oamen 21)a.
/ Ne c+nosc e &e no. 3n s&eca( &e ;ean. 8). s+n)em ero de r2'4o.
/ -ar orce cas2 dn j+r &oa)e # char cea dn care ne &0ndesc. s&+se )a)2(. -ac2 ne &0ndesc.
N+ &+)em a!ea 3ncredere 3n nmen.
/ 7a s2 ne &+nem cos)+me(e de 4ae. 'se ;ean. Ne &(m42m &e &(aj2 1 a&o mergem c0)
&+)em de de&ar)e s&re n)eror+( ns+(e ca s2 g2sm &e cne!a care are o 4arc2.
$ndc2 nmen n+ a!ea +n &(an ma 4+n. 3( &+ser2 &e aces)a meda) 3n a&(care. 3n do+2
mn+)e e1ea+ &e +12. #2r2 &or)o#e( sa+ &o1e)2. de1 &2rn* (or s)rec+ra/ser2 3n s(& c0)e!a
ac)e de den))a)e 1 c0rd+r. ;ean 1 N%o(a r0dea+ 1 se )achna+ rec&roc ca de o4ce.
mama 1 )a)a se *nea+ de m0n2 1 !or4ea+ (n1)*. '0m4nd+/(e #(or (or... ca de o4ce.
Nc+n semn de a(arm2. Nmc care s2/ &ro!oace s2 ac*one'e &e ce care 3 +rm2rea+.
9erseser2 doar +n s#er) de m(2 3n s+s+( &(aje c0nd a+'r2 o e5&(o'e &+)ernc2. ca 1 c0nd ar
# #os)
+m4ra hegemon+(+
1L
a&roa&e. 1 +nda de 1oc 3 #2c+ s2 se c(a)ne. 9ama c2'+. Ta)2( o aj+)2 s2 se rdce. ar ;ean
1 N%o(a &r!r2 3na&o.
/ Poa)e c2 n+ e casa noas)r2. 'se N%o(a.
/ 7a s2 n+ ne 3n)oarcem s2 ne con!ngem. re&(c2 ;ean.
3nce&+r2 s2 a(erge &e &(aj2. &o)r!nd+/1 &a1 d+&2 a mame. care 1cho&2)a &+*n &en)r+
c2/1 j+(se +n gen+nch 1 1/1 scr0n)se &e ce(2(a() 3n c2dere.
/ L+a*/o 3nan)e. s&+se ea.
/ 9am2. 'se N%o(a. dac2 )e a+ &e )ne e ace(a1 (+cr+ c+ a ne (+a &e no. &en)r+ c2 am #ace
orce !or e ca s2 )e a!em 3na&o.
/ N+ !or s2 ne a &e no. s&+se ;ean. A+ !r+)/o &e Pe)ra. Pe mne m2 !or mor).
/ N+. gem+ mama.
/ Are dre&)a)e. 'se )a)2(. N+ ar+nc o cas2 3n aer ca s2/ r2&e1) &e ce dn2+n)r+.
/ -ar n+ 1)m dac2 a #os) casa noas)r2. nss)2 mama.
/ 9am2. 'se ;ean. E s)ra)ege de 4a'2. Orce res+rs2 &e care n+ o &o* con)ro(a o ds)r+g ca
s2 n/o &oa)2 #o(os d+1man+(.
/ Care d+1man , >reca n+ are d+1manC
/ C0nd cne!a !rea s2 cond+c2 (+mea. s&+se N%o(a. 3n ce(e dn +rm2 )o* 3 s+n) d+1man.
/ Cred c2 ar )re4+ s2 a(erg2m ma re&ede. 'se mama. A1a 1 #2c+r2.
Pe c0nd a(erga+. ;ean se g0nd (a ce s&+sese mama sa. R2s&+ns+( (+ N%o(a era corec).
4ne3n*e(es. dar ;ean n+ se &+)ea 3m&edca s2 n+/1 &+n2 &ro4(ema: &oa)e c2 >reca n+ are
d+1man. dar e+ am. Unde!a. 3n (+me. Ah(e )r2e1)e. Pres+&+nea c2 e 3nchs. *n+) &r'oner
&en)r+ c2 era 4o(na! mn)a(. &en)r+ c2 +csese 3n mod re&e)a). >ra## &romsese c2 n+ !a #
ncoda)2
1L
or*on sco)) card
e(4era). -ar >ra## #+sese )rms (a C+r)ea 9ar*a(2 /ach)a). desg+r. dar re)ras dn arma)2.
Ac+m era 9ns)r+ a( Co(on'2r. nema#nd 3n)r/o &o'*e care s2/ &erm)2 s2/1 *n2
&roms+nea re#er)oare (a Ah(e. @8 Ah(e !rea +n sng+r (+cr+. s2 m2 !ad2 mor).A
R2&rea Pe)re era ce!a (a care Ah(e s/ar # g0nd). 8 dac2 ar # #os) 3n)r/o &o'*e care s2/
&erm)2 s2 &ro!oace e!enmen)e(e / dac2 !re+n g+!ern sa+ gr+&are (/ar asc+()a / a)+nc ar #
#os) des)+( de sm&(+ &en)r+ e( s2/ con!ng2 &e ace oamen s2/1 +cd2 &e ;ean.
6a+ Ah(e ar nss)a s2 #e de #a*2 &ersona( ,
Pro4a4( c2 n+. Ah(e n+ era +n sadc. Ucsese c+ &ro&r(e m0n a)+nc c0nd #+sese ne!oe.
dar ncoda)2 n+ se &+sese 3n &erco(. -e #a&). ar # &re#era) s2 +cd2 de (a ds)an*2. s2 #ac2
a()e m0n )rea4a (+.
Cne a()cne!a (/ar !rea mor) &e ;ean , Orce a() d+1man ar c2+)a s2/1 ca&)+re'e.
Re'+()a)e(e (+ dn 8coa(a de L+&)2 #+seser2 #2c+)e &+4(ce de c0nd c+ &roces+( (+ >ra##.
9()ar )+)+ror na*+n(or 1)a+ c2 e( era &+1)+( care 3n m+()e &r!n*e 3( s+rc(asase &e 3ns+1
Ender. E( ar # #os) ce( ma dor). -e asemenea. ar # #os) 1 ce( ma de )em+). dac2 ar # #os)
de cea(a()2 &ar)e 3n)r/+n r2'4o. L/ar # +cs dac2 ar # 1)+) c2 n+/1 &o) a!ea. -ar ma 3n)0 ar
# 3ncerca) s2/1 o4*n2. -oar Ah(e ar &re#era s2/1 !ad2 mor).
N+ s&+se nmc dn )oa)e as)ea #am(e sa(e. Temer(e &e care (e a!ea 3n (eg2)+r2 c+ Ah(e ar
# &2r+) &aranoce. N+ 1)a nc e( dac2 s2 (e cread2. 8 )o)+1. 3n )m& ce #+gea &e &(aj2
3m&re+n2 c+ #am(a (+. era dn ce 3n ce ma sg+r c2 ce care o r2&ser2 &e Pe)ra era+ c+m!a
s+4 n#(+en*a (+ Ah(e.
A+'r2 e(co&)ere(e 3nan)e de a (e &+)ea !edea. ar N%o(a reac*ona ns)an)ane+.
/ 6&re n)erorC s)rg2. 6e ag2*ar2 de cea ma a&ro&a)2 scar2 de (emn care d+cea &e #a(e'2.
+m4ra hegemon+(+ 11
Era+ a4a (a j+m2)a)e. c0nd a&2r+r2 e(co&)ere(e. N+ a!ea nc+n ros) s2 3ncerce s2 se
asc+nd2. Un+( dn)re e(co&)ere a)er'a &e &(aj2 s+4 e. ce(2(a() &e #a(e'2. deas+&ra.
/ 3n jos e ma +1or dec0) 3n s+s. 'se )a)2(. Iar e(co&)ere(e a+ 3nsemne(e arma)e >rece.
;ean n+ (e ma a)rase a)en*a. #ndc2 1)a+ c+ )o* c2 >reca era &ar)ea No+(+ Pac)
Var1o!a. 1 era &os4( ca arma)a greac2 s2 ac*one'e s+4 comand2 r+seasc2.
Co4or0r2 sc2r(e 3n )2cere. 6&eran*a. ds&erarea 1 )eama se c)ea+ &e r0nd &e #e*e(e (or.
6o(da* care co4or0r2 dn e(co&)ere &+r)a+ +n#orme(e arma)e >rece.
/ Ce( &+*n n+ se &re#ac c2 s+n) )+rc. 'se N%o(a.
/ -ar de +nde 1)e arma)a greac2 s2 !n2 s2 ne sa(!e'e , 3n)re42 mama. E5&(o'a a a!+) (oc
a4a c+ c0)e!a mn+)e 3n +rm2.
R2s&+ns+( !en des)+( de re&ede. meda) ce aj+nser2 &e &(aj2. Un co(one( &e care )a)2( (or 3(
c+no1)ea 3n)r+c0)!a (e e1 3n 3n)0m&nare. sa(+)0nd+/. -e #a&). sa(+)0nd+/1 &e ;ean. c+
res&ec)+( da)ora) +n+ !e)eran a( R2'4o+(+ $+rnc(or.
/ V2 )ransm) sa(+)2r dn &ar)ea genera(+(+ Thra%os. 'se co(one(+(. Ar # !en) e( 3ns+1. dar
n+ a #os) )m& de &erd+) c0nd am &rm) a!er)smen)+(.
/ Co(one(e -e%anos. credem c2 # no1)r ar &+)ea # 3n &erco(. s&+se )a)2(.
/ Ne/am da) seama de as)a de c+m am a#(a) des&re r2&rea Pe)re Ar%anan. 'se -e%anos.
-ar n+ era* acas2 1 a d+ra) c0)e!a ore &0n2 s2 a#(2m +nde s+n)e*.
/ Am a+') o e5&(o'e. n)er!en mama.
/ -ac2 a* # #os) 3n cas2. a* # #os) (a #e( de mor* ca 1 ce dn case(e a(2)+ra)e. Arma)a
3nconjoar2 'ona. Cncs&re'ece e(co&)ere a+ #os) )rmse s2 !2 ca+)e &e
11
o j o n sco)) card
!o / s&eram / sa+. dac2 !o a* # #os) mor*. &e #2&)a1. Am ra&or)a) deja (a A)ena c2 s+n)e*
! 1 ne!2)2ma*.
/ ;r+a'2 (n(e )e(e#once. s&+se )a)2(.
/ Ce care #ac as)a s+n) o organ'a*e e#cen)2. 'se -e%anos. 6/a do!ed) c2 3nc2 no+2 co&
a+ #os) r2&* (a c0)e!a ore d+&2 Pe)ra Ar%anan.
/ Cne , 3n)re42 ;ean.
/ N+ 1)+ 3nc2 n+me(e. N+ma n+m2r+(.
/ A #os) !re+n+( dn)re ce(a(* +cs , 3n)re42 ;ean.
/ N+. Orc+m. n+ dn c0)e am a+').
/ A)+nc de ce ne/a+ ar+nca) casa 3n aer , se mr2 mama.
/ -ac2 am 1) de ce. 'se -e%anos. am 1) 1 cne a #2c+)/o. 8 n!ers.
6e &rnser2 de sca+ne c+ cen)+r(e de sg+ran*2. E(co&)er+( se rdc2 de &e &(aj2 / dar n+
&rea s+s. Ce(e(a()e e(co&)ere deja era+ a(na)e 3n j+r+( 1 deas+&ra (or. O escor)2 aeran2.
/ Tr+&e(e de (a so( con)n+2 s2 ca+)e #2&)a1. s&+se -e%anos. -ar s+&ra!e*+rea !oas)r2
es)e &rnc&a(a noas)r2 &ror)a)e.
/ A&recem as)a. 'se mama.
-ar ;ean n+ era char a)0) de m+(*+m). -esg+r. so(da* grec 3 !or asc+nde 1 3 !or &ro)eja
c+ grj2. -ar orce ar #ace. n+ !or &+)ea s2 asc+nd2 (oca*a (or #a*2 de g+!ern+( grec. Iar
g+!ern+( grec #2cea &ar)e dn Pac)+( Var1o!a domna) de c0)e!a genera* de R+sa. 3nc2 de
dnan)ea R2'4o+(+ $+rnc(or. Prn +rmare. Ah(e / dac2 era !or4a de Ah(e. dac2 &en)r+
R+sa (+cra. dac2. dac2 / ar # &+)+) a#(a +nde era+. ;ean 1)a c2 &en)r+ e( n+ era s+#cen) s2
#e &ro)eja). Tre4+a s2 #e asc+ns c+ ade!2ra). +nde!a +nde nc+n g+!ern s2 n+/1 &oa)2
g2s. +nde nmen a()cne!a 3n a#ar2 de e( s2 n+ 1)e cne era.
+m4ra hegemon+(+ 1:
$a&)+( c2 n+ era n+ma +n co&(. c +n co&( #amos. de!enea o &ro4(em2. C+ )nere*ea 1
ce(e4r)a)ea (+. era a&roa&e m&os4( s2 se m1)e neo4ser!a) &rn (+me. Va a!ea ne!oe de
aj+)or. Pen)r+ momen) 3ns2 )re4+e s2 r2m0n2 s+4 &a'2 m()ar2 1 s2 s&ere &+r 1 sm&(+ c2
(+ 3 !a (+a ma &+*n )m& ca s2 sca&e dec0) /ar (+a (+ Ah(e s2 aj+ng2 (a e(.
-ac2 era !or4a de Ah(e.
=.
9E6AF NTR/O 6TICLN
To: Car(o))a %aga&e " !a)can. ne)OordersOss)ersOnd $rom: >ra##%&(grmage" co(mn.go!
Re: Perco(
7a4ar n/am +nde )e a#( 1 as)a e 4ne. &en)r+ c2 s+n) con!ns c2 e1) 3n mare &erco(. 1 c+
c0) e1) ma gre+ de g2s). c+ a)0) ma 4ne.
-eoarece n+ ma #ac &ar)e dn $.I.. n+ ma s+n) (a c+ren) c+ (+cr+r(e care se 3n)0m&(2 aco(o.
-ar &rograme(e de 1)r s+n) &(ne c+ re&or)aje des&re r2&rea major)2* co(eg(or (+ Ender
de (a 8coa(a de Comand2. Orcne &oa)e s2 # #2c+) as)a. s+n) des)+(e na*+n sa+ gr+&2r
care &o) conce&e 1 d+ce (a 3nde&(nre +n asemenea &roec). Ceea ce &oa)e n+ 1) e c2 &e
+n+( dn)re e n+ a+ 3ncerca) s2/( r2&easc2. Am a#(a) de (a +n &re)en c2 (oc+n*a de &e &(aja
dn I)haca +nde ;ean 1 #am(a (+ 31 &e)recea+ !acan*a a #os) &+r 1 sm&(+ ar+nca)2 3n aer<
e5&(o'a a #os) a)0) de &+)ernc2. 3nc0) case(e 3n!ecna)e a+ #os) ds)r+se 1 )o* ce dn e(e
+c1. ;ean 1 #am(a sa #+gser2 deja 1 se a#(2 ac+m s+4 &ro)ec*a arma)e >rece. 6e
&res+&+ne c2
+m4ra hegemon+(+
1:
2s)a e +n secre). 3n s&eran*a c2 asasn !or crede c2 a+ re+1). dar de #a&). (a #e( ca
major)a)ea g+!erne(or. 1 ce( grec (as2 s2 sca&e n#orma*(e ca o s)rec+r2)oare. ar asasn
&ro4a4( 1)+ deja ma m+()e dec0) 1)+ e+ des&re (oc+( +nde se a#(2 ;ean.
E5s)2 o sng+r2 &ersoan2 &e P2m0n) care ar !rea s2/( !ad2 &e ;ean mor).
As)a 3nseamn2 c2 n+ doar ce care (/a+ scos &e Ah(e dn s&)a(+( de 4o( mn)a(e se #o(osesc
de e( /e( e ce( care &ro!oac2 sa+ ce( &+*n n#(+en*ea'2 dec'(e (or. as)#e( 3nc0) s2 se
&o)r!easc2 c+ &(an+r(e (+ secre)e. T+ e1) 3n &erco(. Pen)r+ ;ean 3ns2. &erco(+( e 1 ma
mare. Tre4+e s2 se asc+nd2 #oar)e 4ne. 1 n+ &oa)e # (2sa) sng+r. 6ng+ra 1ans2 de a !2
sa(!a es)e s2 &2r2s* am0ndo &(ane)a. 3n c0)e!a (+n !or # (ansa)e &rme(e na!e
co(on'a)oare. -ac2 e+ s+n) sng+r+( care !2 c+noa1)e ade!2ra)a den))a)e. s+n)e* 3n
sg+ran*2 &0n2 (a (ansare. -ar )re4+e s2/( scoa)em &e ;ean dn >reca c0) de re&ede &os4(.
E1) de acord c+ mne ,
N+/m s&+ne +nde e1). >2sm no c+m s2 ne 3n)0(nm.
C0) de &roas)2 o credea+ ,
Pe)re 3 (+2 cam o j+m2)a)e de or2 s2/1 dea seama c2 oamen 2a n+ era+ )+rc. N+ c2 ea ar
# #os) !re+n e5&er) 3n (ng!s)c2. dar 4om42nea+ mere+ 1 dn c0nd 3n c0nd sc2&a+ c0)e +n
c+!0n) r+sesc. Nc r+se1)e n+ 3n*e(egea. 3n a#ar2 de c0)e!a c+!n)e 3m&r+m+)a)e 3n (m4a
armean2. 8 a'er 3m&r+m+)aser2 as)#e( de c+!n)e. dar &ro4(ema era c2 a)+nc c0nd ros)e1)
3n armean2 +n c+!0n) 3m&r+m+)a) dn r+s2 3( &ron+n* c+ accen) armean. C(o!n 21)a
&ron+n*a+ as)#e( de c+!n)e
1:
o r F o n sco)) card
c+ accen) na)! r+sesc. Ar # )re4+) s2 #e de/a dre&)+( re)arda)2 s2 n+/1 dea seama c2
magnea (or de )+rc era doar o masc2.
As)#e( c2. a)+nc c0nd decse c2 a#(ase s+#cen)e (+cr+r asc+()0nd c+ och 3nch1. !or4 3n
esen*a(2:
/ 3nc2 n/am )rec+) Ca+ca'+( , C0nd &o) s2 m2 d+c s2 #ac && ,
Cne!a s&+se ce!a ne&o()cos.
/ N+. &&. s&+se ea.
-eschse och 1 c(&. 6e a#(a &e &odea+a +ne ma1n de )eren. 3ncerc2 s2 se rdce. dar +n
42r4a) o 3m&nse 3na&o c+ &cor+(.
/ O. s)ea*2 m1carea. N+ )re4+e s2 #+ !2'+)2 3n )m& ce s+n)em &e &s)2. dar c+m o s2 m2
+rca* 3n a!on #2r2 s2 m2 !ad2 nmen , O s2 !re* s2 merg 1 s2 m2 &or) norma( ca s2 n+ se
ag)e s&r)e(e. a1a/ ,
/ O s2 )e &or* a1a c+m 3* s&+nem no sa+ )e omoram. 'se 42r4a)+( c+ )a(&a grea.
/ -ac2 a* # #os) a+)or'a* s2 m2 +cde*. a1 # #os) moar)2 (a 9ara(%.
3ncerc2 ar s2 se rdce. -n no+. )a(&a o 3m&nse jos.
/ Asc+()a*/m2 4ne. 'se ea. Am #os) r2&)2 &en)r+ c2 cne!a are ne!oe de mne s2 (e
organ'e' +n r2'4o. As)a 3nseamn2 c2 )re4+e s2 m2 3n)0(nesc c+ s+&eror !o1)r. E n+ s+n)
a)0) de &ro1) 3nc0) s2 cread2 c2 &o) o4*ne ce!a +)( de (a mne #2r2 s2 co(a4ore' de 4+n2/
!oe. -e as)a n+ !/a+ (2sa) s/o +cde* &e mama. -ec c0nd o s2 (e s&+n c2 n+ !o #ace nmc
&en)r+ e &0n2 n+ am coae(e !oas)re 3n)r/o &+ng2. c0) crede* c2 (e !a (+a s2 ho)2rasc2 ce e
ma m&or)an) &en)r+ e, Creer+( me+ sa+ coae(e !oas)re ,
/ 6+n)em a+)or'a* s2 )e +cdem.
3n c0)e!a c(&e 3n*e(ese de ce (e/ar # #os) acorda)2 o asemenea a+)or'are +nor as)#e( de
do4)oc.
+m4ra hegemon+(+
1=
/ N+ma dac2 a1 # 3n &erco( mnen) de a # sa(!a)2. A)+nc ma degra42 m/ar +cde dec0) s2
(ase &e a()cne!a s2 se #o(oseasc2 de mne. 7a s2 !2 da+ mo)!e 3n)emea)e ac. &e &s)a
aero&or)+(+ >H+nr.
-e da)a as)a a+' +n a() c+!0n) +r0).
Cne!a s&+se re&e') o #ra'2 3n r+se1)e. 3n*e(ese esen*a aces)ea dn n)ona*e 1 dn r0s+(
amar care +rm2. @A #os) a!er)'a) c2 e +n gen+.A
>en+. &e na4a. -ac2 era a)0) de de1)ea&)2. de ce n+ an)c&ase &os4()a)ea ca cne!a s2
&+n2 m0na &e co& care c01)gaser2 r2'4o+( , Tre4+a+ s2 #e )o* co&. n+ doar ea. #ndc2
ea era &rea (a coada (s)e &en)r+ ca cne!a dn a#ara Armene s/o consdere +nca a(egere.
C0nd g2sse +1a dn #a*2 3nc+a)2. ar # )re4+) s2 a(erge (a &o(*e 3n (oc s2/1 &ard2 !remea
d+c0nd+/se (a +1a dn s&a)e. 3nc+erea +1 era o a()2 &ros)e &e care o #2c+ser2 e. 3n R+sa
)oa)2 (+mea 3nc+e +1a. &ro4a4( cre'+ser2 c2 a1a e 1 3n Armena. Ar # )re4+) s2 se
doc+men)e'e ma 4ne. -esg+r c2 as)a n+ o aj+)a ac+m. C+ e5ce&*a #a&)+(+ c2 a#(ase c2
n+ s+n) char a)0) de a)en* 1 nc a)0) de de1)e&*. Orcne &oa)e r2& &e cne!a care n+ se
&2'e1)e.
/ -ec R+sa 31 #ace &(an+r de domna*e monda(2. a1a e , 3n)re42.
/ >+raC 'se 42r4a)+( dn #a*a e.
/ 8)* c2 n+ !or4esc r+se1)e. 1 nc n+ !o 3n!2*a.
/ N/o s2 #e ne!oe. 'se o #emee.
/ N+ e ronc , ros) Pe)ra. R+sa &(2n+e1)e s2 cond+c2 (+mea. dar ca s/o #ac2 )re4+e s2
!or4easc2 eng(e'e1)e.
Ta(&a o a&2s2 ma &+)ernc &e s)omac.
/ Amn)e1)e/* de coae(e )a(e 3n &+ng2. 'se ea. -+&2 o c(&2. &cor+( s(24 a&2sarea.
Ea se rdc2. 1 de da)a as)a nmen n/o ma 3m&nse 3na&o.
1=
or*on sco)) card
/ -e'(ega*/m2 ca s2 m2 &o) a1e'a &e sca+n. 7ade* C 92 dor 4ra*e(e 3n &o'*a as)aC N/a*
3n!2*a) nmc dn '(e(e P>;/+(+, Oamen(or ncon1)en* n+ )re4+e s2 ( se o&reasc2
crc+(a*a s0nge(+. O armeanca de &as&re'ece an &oa)e # des)+( de +1or do4or0)2 de n1)e
42)2+1 r+1 mar 1 &+)ernc.
3 scoaser2 (eg2)+r(e 1 o a1e'ar2 3n)re Ta(&2 >rea 1 +n )& care n+ o &r!ea de(oc. c s)2)ea
c+ &r!rea a*n))2 &e #ereas)ra dn s)0nga. a&o &e cea dn drea&)a. 1 dn no+ &e cea dn
s)0nga.
/ -ec 2s)a e aero&or)+( >H+nr ,
/ Ce. n+/1 rec+no1) ,
/ N/am ma #os) &0n2 ac+m ac. C0nd s2 # #os), N/am #2c+) dec0) do+2 c2(2)or c+ a!on+(
3n !a*a mea. +na dn Ere!an c0nd a!eam cnc an 1 cea(a()2 (a 3n)oarcere. no+2 an ma
)0r'+.
/ 8)a c2 e >H+nr &en)r+ c2 e ce( ma a&ro&a) aero&or) care n+ e #o(os) de aerona!e
comerca(e. 'se #emea.
Vor4ea c+ o !oce (&s)2 de orce n)ona*e< #2r2 ds&re*. #2r2 res&ec). P+r 1 sm&(+... &(a).
/ A c+ a #os) deea as)a s)ea*2 , Pres+&+n c2 genera( ca&)! n+ a+ s)ra)eg &rea 4+ne.
/ 3n &rm+( r0nd. de ce na4a cre' c2 ne/ar s&+ne cne!a as)a no+2 , 'se #emea. 3n a( do(ea
r0nd. e ma 4ne s2 )ac dn g+r2 1 s2 a#( (+cr+r(e &e m2s+r2 ce de!n m&or)an)e.
/ Pen)r+ c2 s+n) o e5)ro!er))2 !or42rea*2 1 !ese(2 c2rea 3 &(ace s2/1 #ac2 &re)en.
/ E1) o n)ro!er))2 42g2coas2 care #ace &e 1e#a 1 c2rea/ &(ace s2 ener!e'e oamen. s&+se
#emea.
/ O. char !/a* doc+men)a).
/ N+. doar am o4ser!a).
-ec a!ea sm*+( +mor+(+. Poa)e.
+m4ra hegemon+(+
1B
/ 9a 4ne )e/a r+ga s2 )recem &es)e Ca+ca' 3nan)e s2 )re4+asc2 s2 r2s&+n' 3n #a*a
$or*e(or Aerene Armene.
Ta(&2 >rea scoase +n s+ne) 4a)jocor)or. do!ednd c2 n+ rec+noa1)e o rone a)+nc c0nd o
a+de.
/ -a. &ro4a4( c2 a!e* +n a!on mc 1 !om '4+ra &e deas+&ra 92r Negre. Ceea ce
3nseamn2 c2 sa)e(* $.I. !or 1) e5ac) +nde m2 a#(+.
/ N+ ma #ac &ar)e dn &ersona(+( $.I.. s&+se #emea.
/ Ceea ce 3nseamn2 c2 n+ (e ma &as2 ce * se 3n)0m&(2. ad2+g2 Ta(&2 >rea.
3n)re )m&. ma1na o&rse (0ng2 +n a!on mc.
/ Un a!on c+ reac*e. s+n) m&resona)2. 'se Pe)ra. Are ce!a armamen) (a 4ord , 6a+ e doar
3n*esa) c+ e5&(o'4(. s2 m2 &+)e* ar+nca 3n aer c+ )o) c+ a!on. 3n ca' c2 $or*e(e Arma)e
Armene 3ncearc2 s2 !2 s(easc2 s2 a)er'a* ,
/ Tre4+e s2 )e (eg2m dn no+ , 3n)re42 #emea.
/ As)a ar da 4ne &en)r+ oamen dn )+rn+( de con)ro(.
/ 6coa)e*/o. s&+se #emea.
3n mod s)+&d. 42r4a* dn am4e(e &2r* deschser2 +1(e 1 co4or0r2. (2s0nd/o s2/1 a(eag2
e1rea. 3( a(ese &e Ta(&2 >rea #ndc2 1)a c2 era &ros). 3n )m& ce des&re ce(2(a() n+ a!ea
nco 42n+a(2. 8 3n)r/ade!2r era &ros). &en)r+ c2 o a&+c2 c+ o sng+r2 m0n2 3n )m& ce &e
cea(a()2 o #o(osea ca s2 3nchd2 +1a. A1a c2 ea se a&(ec2 3n)r/o &ar)e ca 1 c+m s/ar #
3m&edca). de'ech(4r0n/d+/1. 1 a&o. con)n+0nd s2 se *n2 de e( ca s2/1 s&rjne
gre+)a)ea. 3( (o! de do+2 or. o da)2 3n !n)re 1 o da)2 3n gen+nch. A)er'a #erm 3n am4e(e
ca'+r. ar e( 3 d2d+ dr+m+( c+ ama4()a)e 3nan)e de a c2dea '!0rco/(nd+/se. c+ o m0n2
3n)re &coare 1 c+ cea(a()2 3ncerc0nd s2/1 &+n2 ro)+(a (a (oc.
B,
orjon sco)) card
Oare credea+ c2 +)ase )o) an)renamen)+( &en)r+ (+&)a cor& (a cor& , N+/1 a!er)'ase c2 !a
a!ea 4oa1e(e 3n)r/o &+ng2 ,
L (+2 (a #+g2. sm*nd+/se m+(*+m)2 de !)e'a &e care o c2&2)ase d+&2 (+n(e de a(erg2r (a
1coa(2. &0n2 c0nd 31 d2d+ seama c2 e n+ o +rm2rea+. 8 as)a 3nsemna c2 1)a+ c2 n+ e
necesar.
Imeda). sm* ce!a asc+*) s)r2&+ng0nd+/ &e(ea deas+&ra omo&(a)+(+ dre&). A!+ )m& s2
3nce)neasc2. dar n+ 1 s2 se o&reasc2 3nan)e de a se &r24+1 dn no+. ncon1)en)2.
-e da)a as)a o *n+r2 seda)2 &0n2 aj+nser2 (a des)na*e 1. #ndc2 n+ &+)+ s2 !ad2 a() decor
3n a#ara &ere*(or a ceea ce &2rea +n 4+nc2r s+4)eran. n+ a!ea nco 42n+a(2 as+&ra (oc+(+
+nde o d+seser2. -oar c2 era +nde!a 3n R+sa. 8 d+&2 d+rerea resm*)2 3n j+r+( !0/n2)2(or
de &e 4ra*e. g0) 1 &coare 1 'g0re)+r(e de &e gen+nch. &a(me 1 nas. 31 d2d+ seama c2
n+ #+seser2 &rea 4(0n' c+ ea. Era &re*+( &e care 3( &(2)ea &en)r+ c2 era o n)ro!er))2
42g2coas2 care #ace &e 1e#a. 6a+ &oa)e era o consecn*2 a #a&)+(+ c2 ener!a oamen.
Q2c+ 3n &a) &0n2 n)r2 o doc)or*2 1/ )ra)2 'g0re)+r(e c+ +n ames)ec #2r2 anes)e'c de
a(coo( 1 acd. sa+ ce( &+*n a1a &2rea.
/ As)a 3n ca'+( c2 n+ m2 doare des)+( , 3n)re42 ea. -oc)or*a n+ r2s&+nse. Pro4a4( o
&re!enser2 3n (eg2)+r2 c+ ce &2*esc ce care !or4esc c+ ea.
/ T&+( &e care (/am (o!) (a o+2 a )re4+) s2 1 (e am&+)e'e ,
Nc+n r2s&+ns. Nc m2car o +rm2 de am+'amen). Oare aceas)a era sng+ra &ersoan2 c+
car)e dn R+sa care n+ !or4ea Esen*a(a ,
1 se ad+se de m0ncare. (+mn(e se s)nser2 1 se a&rnser2. dar nmen n+ !en ca s2/
!or4easc2 1 n+
+m4ra hegemon+(+
1D
se d2d+ !oe s2 as2 dn camer2. N+ a+'ea nmc &rn +1(e gre(e. 1 de!en c(ar c2 &edea&sa
&en)r+ &+r)area +r0)2 dn )m&+( c2(2)ore +rma s2 #e o &eroad2 de ares) so()ar.
6e ho)2r3 s2 n+ cer1easc2 m(2. 3n)r/ade!2r. oda)2 ce 3n*e(ese c(ar c2 era 'o(a)2. acce&)2
#a&)+( 1 se 'o(a 1 ma m+(). #2r2 s2 !or4easc2 sa+ s2 r2s&+nd2 oamen(or care !enea+ 1
&(eca+. Nc e n+ 3ncercar2 ncoda)2 s2/ !or4easc2. as)#e( 3nc0) 3n j+r+( e (n1)ea era )o)a(2.
Nmen n+ 3n*e(egea c0) era de sng+r2. C+m mn)ea e &+)ea s2/ ara)e ma m+() dec0) ar #
#2c+)/o !reoda)2 sm&(a rea()a)e. 31 &+)ea reamn) (+cr+r(e. e5ac) a1a c+m se
3n)0m&(aser2. -sc+* 3n)reg. 8 a&o !ers+n no a(e ace(or dsc+*. 3n care ea era ca&a4(2
s2 ros)easc2 (+cr+r(e n)e(gen)e (a care de #a&) se g0ndse ma )0r'+.
P+)ea char s2 re)r2asc2 #ecare c(&2 a (+&)e(or de &e Eros. 3n s&eca( (+&)a 3n )m&+( c2rea
adormse. C0) #+sese de o4os)2. C+m se s)r2d+se dn r2s&+)er s2 r2m0n2 )rea'2. C+m 31
sm*se mn)ea a)0) de greoae 3nc0) 3nce&+se s2 +)e +nde se a#(a. 1 de ce. char 1 cne era.
Ca s2 sca&e de re&e)area (a nes#0r1) a aces)e scene. 3ncerca s2 se g0ndeasc2 (a a()e
(+cr+r. La &2rn* 1 (a #r2*or+( e. 31 &+)ea reamn) )o) ce s&+seser2 1 #2c+ser2 de c0nd se
3n)orsese ea. dar d+&2 +n )m& sng+re(e amn)r care con)a+ &en)r+ ea de!enr2 ce(e de
dem+(). dnan)ea 8co( de L+&)2. Amn)r &e care 1 (e re&rmase c0) &+)+se de 4ne )m& de
no+2 an. Toa)e &roms+n(e +ne !e* de #am(e. &e care o &erd+se. -es&2r*rea. c0nd
mama e &(0nsese 1/o (2sase s2 &(ece. 90na )a)2(+ e. cond+c0nd/o s&re ma1n2. 3nan)e.
m0na aceea 3n)o)dea+na 3nsemnase c2 e 3n sg+ran*2. -ar ac+m o d+cea s&re +n (oc 3n care
n+ se !a
1D
or*on sco)) card
ma sm* !reoda)2 3n sg+ran*2. 8)a c2 ea a(esese s2 mearg2 / dar era doar +n co&(. 1 1)a
c2 as)a se a1)e&)a de (a ea. C2 n+ )re4+a s2 cad2 &rad2 )en)a*e de a #+g (a mama e
3n(2crma)2. s2 se aga)e de ea 1 s2 s&+n2 n+. n/am s/o #ac. s2 de!n2 a()cne!a so(da). e+
!rea+ s2 r2m0n ac 1 s2 g2)esc 3m&re+n2 c+ mama 1 s2 m2 joc c+ &2&+1(e me(e. N+ s2
merg 3n s&a*+ 1 s2 3n!2* s2 +cd crea)+r or4(e 1 4'are / 1. de #a&). 1 oamen. care a+
a!+) 3ncredere 3n mne a)+nc c0nd am... adorm).
N+ era &rea #erc)2 c0nd r2m0nea sng+r2 c+ amn)r(e e.
3ncerc2 s2 #(2m0n'easc2< gnor2 &+r 1 sm&(+ m0ncarea &e care /o ad+cea+. char 1
(chde(e. ne&+n0nd nmc 3n g+r2. 6e a1)e&)ase ca as)#e( cne!a s2/ !or4easc2. s/o
am2geasc2. -ar n+. -oc)or+( n)r2. 3 #2c+ o njec*e 3n 4ra*. ar c0nd se )re' sm* o d+rere
&+)ernc2 3n (oc+( 3n care #+sese &er#+'a 1 as)#e( 31 d2d+ seama c2 n+ are nc+n ros) s2
re#+'e m0ncarea.
La 3nce&+) n+ se g0nd s2 *n2 +n ca(endar. dar d+&2 &er#+'e 3n)ocm +n+( &e &ro&r+( )r+&.
3n#g0nd+/1 +ngha 3n 3nchee)+ra m0n &0n2 d2dea s0nge(e. 8a&)e '(e &e 3nchee)+ra
s)0ng2. a&o )rec+ (a cea drea&)2. 1 )o) ce )re4+a s2 *n2 mn)e era n+m2r+( de s2&)2m0n.
-ar n+ se ma os)en s2 )reac2 (a a )rea. 31 d2d+ seama c2 e a!ea+ de g0nd s2 a1)e&)e
&en)r+ c2. (a +rma +rme(or. 3 r2&ser2 &e ce(a(* co&. 1 #2r2 3ndoa(2 c2 +n coo&era+.
as)#e( 3nc0) &en)r+ e n+ era nco &ro4(em2 dac2 ea s)2)ea 3n ce(+(2 1 r2m0nea dn ce 3n ce
ma 3n +rm2. ar c0nd 3n #na( ar # e1) (a (+mn2. ar # #os) cea ma s(a42 dn)re e (a orce ar
# #2c+).
;+n. 1 de ce /ar # &2sa) e , Orc+m n/o s2/ aj+)e ncoda)2.
-ar dac2 !oa s2 a42 !reo 1ans2 s2 sca&e de oamen 21)a 1 dn (oc+( 2s)a. )re4+a s2 as2
dn camer2 1 s2
+m4ra hegemon+(+
B4
#e 3n)r/o &o'*e 3n care s2 c01)ge des)+(2 3ncredere ca s2 re+1easc2 s2 se e(4ere'e.
3ncredere. E se !or a1)e&)a ca ea s2/ mn)2. se !or a1)e&)a s2 com&(o)e'e 3m&o)r!a (or. 3n
consecn*2. !a )re4+ s2 #e c0) &+)ea de con!ng2)oare. Tm&+( 3nde(+nga) &e)rec+) 3n
'o(are 3 era de #o(os / desg+r. orcne 1)e c2 'o(area &ro!oac2 &res+n &shce enorme. A()
(+cr+ care o aj+)a era #a&)+( c2 #2r2 3ndoa(2 a#(aser2 deja &0n2 ac+m c2. dn)re )o* co&. ea
cedase &rma &res+n 3n )m&+( (+&)e(or de &e Eros. -ec n/ar # #os) d#c( s2/ #ac2 s2
cread2 c2 are o c2dere ner!oas2.
3nce&+ s2 &(0ng2. N+ era gre+. Ad+nase 3n ea a)0)ea (acrm ade!2ra)e. -ar ea d2d+ o a()2
#orm2 aces)or emo*. (e )rans#orm2 3n)r/+n &(0ns )0ng+)or care se re&e)a ar 1 ar. 3 c+rgea
nas+(. dar n+ 1/1 s+#(2. Lacrm(e 3 1roa+ &e o4raj. dar n+ (e 1)erse. Perna se 3m442 c+
(acrm 1 se aco&er de m+c. dar ea n+ se 3nde&2r)2 de (oc+( ace(a +d. 3n schm4. 31 #rec2
ca&+( de &ern2 r2s+cnd+/se. &0n2 c0nd &2r+( se 3m40cs 1 #a*a se aco&er c+ +n s)ra) de
m+co')2*. 6e asg+r2 c2 &(0ns+( e n+ de!enea &rea ds&era) / s2 n+ cread2 nmen c2
3ncerca s2 a)rag2 a)en*a. 6e j+c2 c+ deea de a )2cea dac2 n)ra cne!a 3n camer2. dar 3n
#na( o res&nse /31 magna c2 ar # ma con!ng2)or dac2 ar # ne&2s2/)oare #a*2 de oamen
care n)r2 1 es.
6)ra)ega #+nc*ona. -+&2 o '. cne!a n)r2 1 3 #2c+ 3nc2 o njec*e. 8 de da)a as)a. c0nd se
)re' se a#(a &e +n &a) de s&)a(. (0ng2 o #ereas)r2 &rn care se '2rea +n cer nordc. #2r2 nor.
8 a(2)+r de ea &e &a) s)2)ea ;(0nd+( -n%.
/ 6a(+). -n%. 'se.
/ 6a(+). Pe)ra. I/a 42)+) m2r &e )o* 21)a.
/ Om+( #ace ce &oa)e &en)r+ o ca+'2 4+n2. 'se ea. Cne ma e ,
1G
o r * o n sco)) card
/ T+ e1) +()ma care a e1) de (a 'o(are. A+ (+a) )oa)2 ech&a de &e Eros. Pe)ra. C+ e5ce&*a
(+ Ender. 4ne3n*e(es. 8 a (+ ;ean.
/ N+ e (a 'o(are ,
/ N+. n/a+ *n+) secre) &e cne a+ 3n ce(+(e. Credem c2 )+ */a #2c+) cea ma )are a&ar*e.
/ Cne a #os) a( do(ea ce( ma re's)en) ,
/ C+ 3 &as2 , No am e1) )o* 3n &rma s2&)2m0n2. T+ a re's)a) cnc.
-ec )rec+ser2 do+2 s2&)2m0n 1 j+m2)a)e 3nan)e de a/1 3nce&e ca(endar+(.
/ Pen)r+ c2 e+ s+n) &roas)2.
/ 3nc2&2*0na)2 e c+!0n)+( &o)r!).
/ 8) +nde s+n)em ,
/ 3n R+sa.
/ 3n)re4am +nde an+me 3n R+sa.
/ E ne/a+ asg+ra) c2 +nde!a de&ar)e de orce gran*2.
/ Ce &os4()2* a!em ,
/ Pere* #oar)e gro1. Nco +nea()2. 6+&ra!eghere cons)an)2. Ne c0n)2resc 1 re'd++r(e
cor&ora(e. n+ g(+mesc.
/ Ce ne &+n s2 #acem ,
/ Un #e( de 8coa(2 de L+&)2 )0m&)2. Ne/am 3m&2ca) +n )m& c+ deea &0n2 c0nd 9o(o 9+sca
a ceda) ner!os. 1 c0nd +n+( dn)re &ro#esor a c)a) +na dn)re genera('2r(e ce( ma s)+&de
a(e (+ Von C(a+seR)'. 9+sca a con)n+a) c)a)+(. #ra'2 d+&2 #ra'2. &aragra# d+&2 &aragra#.
ar no ce(a(* ne/am a(2)+ra) c0) am &+)+) ma 4ne / adc2. nmen n+ are a1a memore ca
9+sca. dar ne/am desc+rca) OP / 1 3n #na( e a+ 3n*e(es deea c2 am &+)ea s2 (e &red2m no
(or (ec*(e a(ea s)+&de. A1a c2 ac+m n+ s+n) dec0)... joc+r de r2'4o.
/ Iar , Cre' c2 a+ de g0nd s2 ne an+n*e 4r+sc ma 3nco(o c2 joc+r(e s+n) ade!2ra)e ,
+m4ra hegemon+(+
1G
/ N+. e doar m+nc2 de &(an#care. Creea'2 s)ra)eg &en)r+ +n r2'4o 3n)re R+sa 1
T+r%mens)an. R+sa 1 o a(an*2 c+ T+r%mens)an. Pa'ahs)an 1 A'er4adjan con)ra T+rce.
R2'4o c+ 6)a)e(e Un)e 1 Canada. R2'4o c+ !echea a(an*2 NATO. 3n a#ar2 de >ermana.
R2'4o c+ >ermana. 8 a1a ma de&ar)e. Chna. Inda. Char 1 (+cr+r 3n)r/ade!2r s)+&de. de
e5em&(+ 3n)re ;ra'(a 1 Per+. care n+ a+ nc+n sens. dar &oa)e ne )es)ea'2 ada&)a4()a)ea
sa+ ce!a de gen+( 2s)a.
/ Toa)e as)ea 3n cnc s2&)2m0n ,
/ Tre s2&)2m0n de (ec* )eore)ce. a&o do+2 de joc+r de r2'4o. Ve' )+. d+&2 ce ne
)ermn2m &(an+(. e 3( &+n &e com&+)er 1 ne ara)2 c+m merge. 3n)r/o ' or s2 se &rnd2 c2
sng+ra ca(e ca )oa)e as)ea s2 n+ #e o &erdere de )m& e s2/( &+n2 )o) &e +n+( dn)re no s2
concea&2 &(an+r(e ad!ersar+(+.
/ Pres+&+n c2 )ocma (e/a s&+s/o.
/ Le/am s&+s/o ma dem+(). dar s+n) gre+ de con!ns. 9ode(+( c(asc de m()ar. Te #ace s2
3n*e(eg de ce a a&2r+) 1 s/a de'!o()a) conce&)+( de 8coa(2 de L+&)2. -ac2 r2'4o+( ar # #os)
(2sa) 3n seama ad+(*(or. &0n2 ac+m ar # #os) >0ndac (a )oa)e mese(e dn (+me.
/ -ar )e asc+()2 ,
/ Cred c2 3nregs)rea'2 )o)+( 1 a&o der+(ea'2 (a !)e'2 red+s2 ca s2 !ad2 dac2 n+ schm42m
mesaje s+4!oca(e.
Pe)ra '0m4.
/ -ec )e/a decs 3n ce(e dn +rm2 s2 coo&ere' , 3n)re42 e(.
Ea rdc2 dn +mer.
/ N+ cred c2 m/am decs.
/ 7e. 21)a n+ )e sco) dn camer2 &0n2 n+ 3* e5&rm dorn*a sncer2 de a # +n co&( c+mn)e
1 4+n.
6c+)+r2 dn ca&.
1I
or*on sco)) card
/ N+ cred c2 am #2c+) as)a.
/ 9da. 4ne. orce a # #2c+). )+ a #os) +()ma dn ga1ca (+ Ender care a ceda). &+1)oace
O sonere 40'0 sc+r).
/ 6/a )ermna) )m&+(. s&+se -n%. 6e rdc2. se a&(ec2 s/o s2r+)e &e #r+n)e 1 &2r2s
3nc2&erea.
8ase s2&)2m0n ma )0r'+. Pe)ra se 4+c+ra c+ ade!2ra) de !a*2. Asc+()0nd nem+(*+mr(e
co&(or. r2&)or ad+ser2 3n s#0r1) ech&amen) ca (+mea. 6o#)+r care (e &erm)ea+ joc+r de
r2'4o )ac)ce 1 s)ra)egce #oar)e rea(s)e. Acces 3n re*ea. care s2 (e &erm)2 cerce)2r se/
roase 3n )eren 1 #ac()2* care s2 dea o no)2 de rea(sm joc+(+ (or / de1 1)a+ c2 #ecare
mesaj )rms era cen'+ra). dn ca+'a n+m2r+(+ mare de mesaje res&nse dn )o) #e(+( de
mo)!e o4sc+re. 6e 4+c+ra+ s2 #e 3m&re+n2. se an)rena+ 3m&re+n2 1. d+&2 )oa)e
a&aren*e(e. &2rea+ 3n)r+ )o)+( #erc* 1 asc+()2)or #a*2 de comandan* r+1.
8 )o)+1 Pe)ra 1)a. ca de a()#e( )o* ce(a(*. c2 se &re#2cea+. A!ea+ secre)e. $2cea+ gre1e(
&ros)e1) care. dac2 ar # #os) #2c+)e 3n (+&)2. ar # cond+s (a oms+n &e care +n namc
n)e(gen) (e/ar # e5&(oa)a). Poa)e c2 r2&)or 31 d2dea+ seama. &oa)e c2 n+. Ce( &+*n 3
#2cea s2 se sm)2 ma 4ne. de1 n+ !or4ea+ ncoda)2 des&re a1a ce!a. -ar #ndc2 #2cea+
)o* (a #e( 1 coo&era+ #2r2 s2/1 e5&+n2 ace(e s(24c+n sa+ s2 (e e5&(oa)e'e 3n joc+r. n+
&+)ea+ dec0) s2 &res+&+n2 c2 )o* sm*ea+ (a #e(.
-sc+)a+ 3n !oe des&re o m+(*me de (+cr+r / ds&re*+( #a*2 de r2&)or. amn)r dn 1co((e
de (a so(. 8coa(a de L+&)2. 8coa(a de Comand2. 8. 4ne3n*e(es. des&re Ender. E( n+ era (a
3ndem0na )c2(o1(or 2s)ora. dec a!ea+ grj2 s2 !or4easc2 m+() des&re e(. des&re c+m $.I.
era o4(ga)2 s2/1 #o(oseasc2 &en)r+ a con)racara )oa)e &(an+r(e &ros)e1) &e care (e #2cea+
r+1. 8)a+ c2
+m4ra hegemon+(+
1I
e o cacea(ma. c2 $.I. n+ ar #ace nmc. dar )o)+1 !or4ea+. 3n aces)e cond*. Ender era
arg+men)+( decs!.
P0n2 3n '+a c0nd +n+( dn)re &ro#esor de odnoar2 (e s&+se c2 se (ansase o na!2 c+
co(on1). ar Ender 1 sora sa Va(en)ne era+ (a 4ord.
/ Nc m2car n/am 1)+) c2 are o sor2. 'se 6+&2 $er4n)e.
N+ s&+se nmen nmc. dar c+ )o* 1)a+ c2 e m&os4(. To* 1)a+ c2 Ender a!ea o sor2.
-ar... orce !oa s2 #ac2 6+&2 $er4n)e. se !or &rnde 3n joc 1 !or !edea +nde 3 !a d+ce
as)a.
/ Ind#eren) ce ne s&+n e. no 1)m sg+r +n (+cr+. s&+se 6+&2 $er4n)e. ?ggn 3nc2 e c+ no.
-n no+. n+ 3n*e(eser2 ce !oa s2 s&+n2. To)+1. d+&2 o sc+r)2 &a+'2. 6hen se 42)+ c+ &a(ma
&es)e &e&) 1 s)rg2:
/ 9ere+ 3n nm(e noas)reC
/ -a. 'se 6+&2 $er4n)e. Ender e 3n nm(e noas)re. Accen)+a #oar)e &+*n n+me(e @EnderA.
-ar 3nan)e s&+sese ?ggn.
8. 3nan)e de as)a. a)r2sese a)en*a as+&ra #a&)+(+ c2 )o* 1)a+ c2 Ender a!ea o sor2. 8)a+.
de asemenea. c2 Ender are 1 +n #ra)e. Pe Eros. 3n )m& ce Ender era 3n &a). re#2c0nd+/se
d+&2 cr'a care +rmase desco&err c2 (+&)e(e #+seser2 rea(e. 9a'er Rac%ham (e s&+sese
c0)e!a (+cr+r des&re Ender. Iar ;ean (e ma s&+sese c0)e!a. c0nd era+ &rn1 3n ca&can2 3n
)m& ce se des#21+ra R2'4o+( Lg. 3( asc+()aser2 &e ;ean e5&(c0nd+/(e ce 3nsemna+ &en)r+
Ender #ra)e(e 1 sora (+. c2 3ns+1 mo)!+( &en)r+ care Ender se n2sc+se 3n )m& ce #+nc*ona
n)erdc*a de a a!ea ma m+() de do co& #+sese #a&)+( c2 #ra)e(e 1 sora sa era+ a)0) de
sc(&)or. dar #ra)e(e era &erc+(os de agres!. ar sora &rea &as!2 1 asc+()2)oare. ;ean n+
s&+sese de +nde 1)a )oa)e as)ea.
1J
orjon sco)) card
dar n#orma*a r2m2sese 3n)&2r)2 3n mn*(e (or. #nd (ega)2 de ace(e '(e )ensona)e de d+&2
!c)ora (or as+&ra $+rnc(or 1 de dnan)ea e1+2r )en)a)!e 9are1a(+(+ de a &re(+a $.I.
-ec c0nd 6+&2 $er4n)e s&+sese @?ggn 3nc2 e c+ noA n+ se re#erse (a Ender sa+ (a
Va(en)ne. &en)r+ c2 3n mod c(ar e n+ era+ @c+ noA.
Pe)er. a1a se n+mea #ra)e(e. Pe)er ?ggn. 6+&2 $er4n)e (e s&+nea c2 mn)ea (+ era
&ro4a4( (a #e( de s)r2(+c)2 ca a (+ Ender. 1 e( 3nc2 era &e P2m0n). Poa)e c2 dac2 ar # &+)+)
s2/1 con)ac)e'e c+m!a. e( s/ar a(a c+ )o!ar21 de arme a #ra)e(+ s2+. Poa)e c2 ar g2s o
ca(e s2/ e(4ere'e.
Ac+m )re4+a s2 g2seasc2 o ca(e de a com+nca c+ e(.
N+ a!ea ros) s2 )rm)2 +n e/ma( / +()m+( (+cr+ de care a!ea+ ne!oe era ca r2&)or (or s2
!ad2 o gr2mad2 de ma(+r adresa)e )+)+ror !aran)e(or &os4(e a(e n+me(+ Pe)er ?ggn dn
#ecare re*ea e5s)en)2. -esg+r. 3n acea sear2 A(a (e s&+se +n 4asm des&re +n djn dn)r/o
s)c(2 care e1+ase &e +n *2rm. To* 3( asc+()ar2 sm+(0nd n)eres+(. dar 3n*e(eseser2 c2
ade!2ra)a &o!es)e #+sese e)a(a)2 char de (a 3nce&+). c0nd A(a (e s&+sese: @Pescar+( se
g0nd c2 &oa)e 3n s)c(2 era +n mesaj de (a !re+n na+#raga). dar c0nd 3 scoase do&+(. a&2r+
+n nor de #+m 1...A. ar e &rce&+r2. A!ea+ s2 )rm)2 +n mesaj 3n)r/o s)c(2. +n mesaj care s2
aj+ng2 #2r2 nco dscrmnare (a )oa)2 (+mea. &re)+)nden. dar care s2 &oa)2 # 3n*e(es n+ma
de #ra)e(e (+ Ender. Pe)er.
Pe c0nd se g0ndea (a as)a. Pe)ra 31 d2d+ seama c2 dac2 )oa)e ace(e mn* sc(&)oare (+cra+
ca s2/1 g2seasc2 &e Pe)er ?ggn. ea ar &+)ea g0nd +n &(an a()erna)!. Pe)er ?ggn n+ era
sng+r+( de a#ar2 care /ar # &+)+) aj+)a. 9a era 1 ;ean. 8 dac2 ;ean era ma m+() ca sg+r
asc+ns. ceea ce 3nsemna c2 a!ea m+() ma &+*n2
+m4ra hegemon+(+ 1J
(4er)a)e de ac*+ne dec0) Pe)er ?ggn. as)a n+ 3nsemna c2 e n+ (/ar &+)ea )o)+1 g2s.
6e g0nd (a as)a 3n #ecare c(&2 (4er2 )m& de o s2&)2m0n2. res&ng0nd dee d+&2 dee.
A&o se g0nd (a ce!a care ar # &+)+) )rece de cen'or.
31 &re(+cra 3n mn)e )e5)+( mesaj+(+ c+ mare grj2. asg+r0nd+/se c2 era conce&+) 1
e5&rma) e5ac) a1a c+m )re4+a. P2s)r0nd+/1 3n memore. c2+)2 cod+( 4nar a( #ec2re ()ere
3n #orma) s)andard de do 4*. 1/1 memora 1 &e aces)a. A&o 3nce&+ m+nca c+ ade!2ra)
grea. To)+( )re4+a &reg2)) 3n mn)e. as)#e( ca nmc s2 n+ #e &+s &e h0r)e sa+ )&2r) 3n
com&+)er. +nde a)ngerea +ne )as)e ar # &+)+) ra&or)a r2&)or(or )o) ce scra ea.
3n)re )m&. g2s +nde!a 3n)r/o re*ea ja&one'2 +n desen com&(e5 a(4/negr+ c+ +n dragon 1 3(
sa(!2 3n)r/+n #1er. C0nd a!+ 3n #na( mesaj+( com&(e) cod#ca) 3n mn)e. 3 (+2 n+ma c0)e!a
mn+)e de joac2 c+ desen+( 1 ga)a. 3( ad2+g2 ca &ar)e a semn2)+r e (a orce scrsoare
)rms2. Perd+se a)0) de &+*n )m& c+ as)a 3nc0) n+ credea c2 &en)r+ r2&)or !a &2rea ma
m+() dec0) o #an)e'e no#ens!2. -ac2 ar # 3n)re4a)/o. ar # &+)+) s2 s&+n2 c2 ad2+gase
magnea 3n amn)rea Arma)e -ragon a (+ Ender dn 8coa(a de L+&)2.
-esg+r. n+ ma era doar magnea +n+ dragon. 6+4 e( era ac+m o &oe'oar2.
3m&ar)e aces) dragon. -ac2 da. +n #na( norocos 1 )+ 1 e !e* a!ea.
-ac2 o !or 3n)re4a. (e !a s&+ne c2 !ers+r(e s+n) o rone. -ac2 n+ o !or crede. !or 1)erge
magnea 1 ea !a )re4+ s2 g2seasc2 o a()2 ca(e.
1K
or*on sco)) card
3nce&0nd dn ace( momen). o a)a12 #ec2re scrsor. Inc(+s! ce(or adresa)e co(eg(or s2.
-+&2 aceea )o* co& s/a+ semna) (a #e(. dec e 31 d2d+ser2 seama ce #2cea 1 o aj+)a+. N+
1)a dac2 r2&)or (2sa+ magnea s2 &2r2seasc2 c(2drea / ce( &+*n (a 3nce&+). To)+1. 3n ce(e
dn +rm2 3nce&+ s2 o &rmeasc2 &e mesaje(e sos)e dn e5)eror. O sng+r2 &r!re o con!nse
c2 re+1se / mesaj+( e cod#ca) era 3nc2 nc(+s 3n desen. N+ #+sese 1)ers.
Ac+m se &+nea doar &ro4(ema dac2 ;ean 3( !a !edea 1 se !a +)a (a e( c+ s+#cen)2 a)en*e
ca s2/1 dea seama c2 aco(o era o engm2 de de'(ega).
B.
N CU6TO-IE
I4: >ra##%&(grmage" co(mn.go!
$rom: Chamrajnagar%FaRahar(a(" #com.go!
Re: -(em2
8)* ma 4ne ca orcne c0) es)e de !)a( s2 men*nem $(o)a nde&enden)2 de mane!re(e
&o()cen(or. -n aces) mo)! am res&ns s+ges)a (+ @Loc%eA. -ar am gre1). Nmc n+ &+ne
ma m+() 3n &erco( nde&enden*a $(o)e dec0) &ers&ec)!a +ne na*+n de!en)e domnan)e.
3n s&eca( dac2. a1a c+m &are &ro4a4(. acea na*+ne es)e +na care 1/a ar2)a) deja n)en*a
de a &re(+a $.I. 1 de a o #o(os 3n sco&+r na*ona(s)e.
92 )em c2 am #os) cam d+r c+ Loc%e. N+ 3ndr2'nesc s2/ scr+ (+ drec) &en)r+ c2. dac2 &e
Loc%e ne &+)em 4a'a. n+ &+)em 1) ce !a #ace -emos)ene c+ o scrsoare o#ca(2 de sc+'e
dn &ar)ea 9are1a(+(+. -e aceea. !2 rog s2 aranja* ca e( s2 #e n#orma) c2 3m re)rag
amenn*2r(e 1 c2 3 doresc s+cces.
E+ 3n!2* dn gre1e((e me(e. -eoarece doar +n+( dn)re )o!ar21 (+ ?ggn a r2mas 3n a#ara
con)ro(+(+ agresor+(+. &r+den*a dc)ea'2 ca )0n2r+( -e(&h%
1K
o r S o n sco)) card
s2 #e &ro)eja). $ndc2 d!s. s+n)e* &e P2m0n). ar e+ n+. !2 acord comanda onor#c2 as+&ra
+n+ con)ngen) m()ar a( $.I. 1 orce res+rse !2 s+n) necesare. ordne(e !ennd &e cana( de
n!e( 1ase Tdesg+rM. V2 ordon 3n mod s&eca( s2 n+/m com+nca* me sa+ orc+ a()c+!a ce
&a1 #ace* &en)r+ &ro)ec*a (+ -e(&h% 1 a #am(e sa(e. N+ !a e5s)a nco 3nregs)rare 3n
ss)em+( $.I. sa+ a( orc2r+ a() g+!ern.
A&ro&o. s2 n+ a!e* 3ncredere 3n nmen dn 7egemone. Am 1)+) 3n)o)dea+na c2 s+n) +n
c+4 de carer1). dar e5&eren*e(e recen)e ara)2 c2 )&+( carers)+(+ a #os) 3n(oc+) de ce!a
1 ma r2+: deo(og+( agres!.
Ac*ona* re&ede. 6e &are c2 #e ne a#(2m 3n &rag+( +n+ no+ r2'4o. #e c2 R2'4o+( Lg n+ s/
a 3nchea) de#n)!.
C0)e '(e &o* s)a 3nchs. 3nconj+ra) de g2r'. &0n2 s2 3nce& s2 )e sm* &r'oner , ;ean n+
s+#erse ncoda)2 de c(a+s)ro#o4e (a 8coa(a de L+&)2. Nc char &e Eros. +nde )a!ane(e
joase a(e )+ne(e(or >0ndac(or se (eg2na+ deas+&ra (or ca o ma1n2 ce a(+neca de &e ram&2.
N+ se sm*se ncoda)2 ca ac+m. 3nc+a) 3m&re+n2 c+ #am(a sa. 3n!0r)nd+/se &rn)r/+n
a&ar)amen) c+ &a)r+ camere. -e #a&). n+ &rea se 3n!0r)ea+. dar a1a se sm*ea. 6)2)ea &e
(oc. con)ro(0nd+/se. 3ncerc0nd s2 se g0ndeasc2 (a o me)od2 de a &re(+a con)ro(+( as+&ra
!e* sa(e.
Era des)+( de r2+ s2 se a#(e s+4 &ro)ec*a a()c+!a /ncoda)2 n+/ &(2c+se as)a. de1 se ma
3n)0m&(ase 1 3nan)e. c0nd Po%e 3( &ro)ejase &e s)r2'(e dn Ro))erdam 1 c0nd sora Car(o))a 3(
sa(!ase de (a o moar)e sg+r2. (+0nd+/1 (a ea 1 )rm*0nd+/1 (a 8coa(a de L+&)2. -ar 3n
aces)e do+2 ca'+r &+)+se s2 #ac2 c0)e
+m4ra hegemon+(+
:L
ce!a ca s2 se asg+re c2 )o)+( merge 4ne. Ac+m. (+cr+r(e s)2)ea+ a()#e(. 8)a c2 ce!a +rma
s2 mearg2 &ros). 1 n+ &+)ea #ace nmc 3n &r!n*a as)a.
6o(da* care &2'ea+ a&ar)amen)+( 1 3nconj+ra+ c(2drea era+ oamen 4+n. (oa(. ar ;ean
n+ a!ea nc+n mo)! s2 se 3ndoasc2. N+/1 !or )r2da. Pro4a4(. 8 dn &ar)ea 4rocra*(or care
*nea+ secre) (oc+( 3n care se a#(a. ar # #os) #2r2 3ndoa(2 o sc2&are nen)en*ona)2 1 n+ o
)r2dare con1)en)2 dac2 cne!a ar da adresa sa d+1man(or.
3n)re )m&. ;ean n+ &+)ea dec0) s2 a1)e&)e. &r'oner a( &ro)ec)or(or s2. E era+ &0n'a.
*n0nd+/1 &e (oc &en)r+ &2anjen. 8 n+ &+)ea s&+ne nmc care s2/ schm4e s)+a*a. -ac2
>reca ar # #os) 3n r2'4o. /ar # &+s &e e( 1 &e N%o(a (a )rea42. s2 #ac2 &(an+r. s2 concea&2
s)ra)eg. -ar #nd !or4a de o &ro4(em2 de sec+r)a)e. e n+ era+ dec0) n1)e co& care
)re4+a+ &ro)eja* 1 3ngrj*. N+/ era de nc+n #o(os (+ ;ean s2 (e e5&(ce c2 cea ma 4+n2
&ro)ec*e ar # #os) s2 as2 de aco(o. s2 #e com&(e) de ca&+( (+. s2/1 d+c2 &ro&ra (+ !a*2 &e
s)r2'(e !re+n+ ora1 +nde s2 n+ #e rec+nosc+) d+&2 n+me sa+ d+&2 #a*2. &erd+) 1 3n
sg+ran*2. Pen)r+ c2 e se +)a+ (a e( 1 n+ !edea+ dec0) +n co&(. 8 cne/ asc+()2 &e co& ,
Co&(or )re4+e s2 ( se &oar)e de grj2.
-e c2)re ad+(* c2rora n+ (e s)2 3n &+)ere s2 (e o#ere sg+ran*2 aces)or co&.
Ar # !r+) s2 ar+nce c+ ce!a &e #ereas)r2 1 s2 sar2 a&o 1 e(.
-ar s)2)+ (n1)). C) c2r*. In)r2 3n re*ea #o(osnd +n+( dn)re m+()e(e (+ n+me 1 co(nd2.
c2+)0nd orce sc+rgere de n#orma* n#()ra)2 &rn ss)eme(e de sec+r)a)e m()are a(e
)+)+ror na*+n(or. s&er0nd s2 g2seasc2 ce!a care s2/ s&+n2 +nde era+ *n+* Pe)ra. 9o(o
:L
o r U o n sco)) card
9+sca. V(ad 1 ;asc+(2. Vreo *ar2 care s2 dea semne de &+*n ma m+()2 3ng0m#are. cre'0nd
c2 ac+m a+ car)ea c01)g2)oare. 6a+ o *ar2 care ac*ona ma me)odc 1 ma &r+den) &en)r+
c2 3n s#0r1) cne!a care a!ea creer (e cond+cea s)ra)ega.
-ar n+ a!ea nc+n ros) &en)r+ c2 1)a c2 n+ !a a#(a nmc 3n #e(+( aces)a. Ade!2ra)e(e
n#orma* n+ aj+ng ncoda)2 3n re*ea dec0) a)+nc c0nd e &rea )0r'+ ca s2 se ma &oa)2
#ace ce!a. Cne!a 1)a. L+cr+r(e de care a!ea ne!oe ca s2 aj+ng2 (a &re)en (+ era+
ds&on4(e &e o m+(*me de s)+r / 1)a as)a. o 1)a &en)r+ c2 a1a #+sese 3n)o)dea+na. s)orc
(e !or g2s 1 se !or 3n)re4a &e s+)e de &agn: -e ce n+ a o4ser!a) nmen, -e ce n+ (e/a &+s
nmen ca& (a ca& , Pen)r+ c2 oamen care a!ea+ n#orma*(e era+ &rea &ro1) ca s2 1)e ce
a+. ar ce care (e/ar # 3n*e(es era+ 3nch1 3n)r/+n a&ar)amen) dn)r/o s)a*+ne a4andona)2
+nde nc m2car )+r1) n+ ma !oa+ s2 !n2.
Ce( ma r2+ era c2 &0n2 1 mama 1 )a)a 3( c2(ca+ &e ner!. -+&2 o co&(2re #2r2 &2rn*. ce(
ma 4+n (+cr+ care se 3n)0m&(ase #+sese #a&)+( c2 cerce)2r(e s+ror Car(o))a 3 g2sser2
&2rn* 4o(ogc. R2'4o+( se s#0r1se. 1 c0nd )o* ce(a(* co& se 3n)orseser2 acas2 (a #am/
((e (or. ;ean n+ #+sese (2sa) deo&ar)e. 8 e( se 3n)orsese acas2 (a #am(a (+. -esg+r. n+
a!ea amn)r des&re e. -ar N%o(a a!ea. ar N%o(a 3( (2sase &e ;ean s2 (e 3m&r+m+)e ca 1
c0nd ar # #os) a(e (+.
9ama 1 )a)2( (+ era+ oamen 4+n. N+/1 #2c+ser2 ncoda)2 s2 se sm)2 +n n)r+s. +n s)r2n.
nc char m+sa#r. $+sese ca 1 c0nd ar # #os) dn)o)dea+na c+ e. 3( &(2cea+. 3( +4ea+. Era +n
sen)men) c+da). nc)an). s2 # 3m&re+n2 c+ n1)e oamen care n+ 1)+ nmc des&re )ne c+
e5ce&*a #ercr )a(e. care se 4+c+r2 doar #ndc2 e1) aco(o.
+m4ra hegemon+(+
:L
-ar c0nd 3nne4+ne1) dn ca+'a &r!2r de (4er)a)e n+ ma con)ea'2 c0) de m+() 3* &(ace
cne!a. c0) de m+() 3 +4e1). c0) (e e1) de rec+nosc2)or &en)r+ 4+n2)a)ea (or. E )e
3nne4+nesc. To) ce #ac )e 'g0re &e ner! ca o m+'c2 &roas)2 care n+/* ma ese dn ca&. A
!rea s2 *& (a e s2 )ac2. -ar n/o #ac. &en)r+ c2 3 +4e1) 1 1) c2 &ro4a4( 1 )+ 3 3nne4+ne1)
&e e 1. a)0)a )m& c0) n+ e5s)2 nco ca(e de sc2&are. )re4+e s2/* &2s)re' ca(m+(...
Iar 3n ce(e dn +rm2 cne!a 4a)e (a +12 1 )+ o desch' 1/* da seama c2 3n s#0r1) +rmea'2
s2 se 3n)0m&(e ce!a d#er).
La +12 era+ co(one(+( >ra## 1 sora Car(o))a. >ra## &+r)a +n cos)+m. ar sora Car(o))a o
e5)ra!agan)2 &er+c2 ro1ca)2 care o #2cea s2 ara)e de/a dre&)+( s)+&d. dar 1 oarec+m
dr2g+*2. 3n)reaga #am(e 3 rec+nosc+ meda). c+ e5ce&*a (+ N%o(a. care n+ o 3n)0(nse
ncoda)2 &e sora Car(o))a. C0nd ;ean 1 #am(a se rdcar2 s2/ 3n)0m&ne. >ra## rdc2 o
m0n2 o&rnd+/. ar Car(o))a 31 d+se +n dege) (a 4+'e. In)rar2 1 3nchser2 +1a 3n +rma (or 1
#2c+r2 semn #am(e s2 se ad+ne 3n 4ae.
Era 3nghes+a(2 c+ )o* 1ase 3n2+n)r+. 9ama 1 )a)2( aj+nser2 s2 s)ea s+4 d+1. ar >ra##
a)0rn2 +n mc ds&o')! de 4ec+( de deas+&ra ca&+(+. Oda)2 ce #+ &+s (a (oc+( (+ 1 (+mn*a
ro1e 3nce&+ s2 &0(&0e. >ra## !or4 3nce).
/ ;+n2. 'se. Am !en) s2 !2 scoa)em de ac.
/ -e ce )oa)e &reca+*(e as)ea , 3n)re42 )a)2(.
/ Pen)r+ c2 o &ar)e a ss)em+(+ de sec+r)a)e de ac #o(ose1)e (a asc+()area a )o) ce se
!or4e1)e 3n a&ar)amen).
/ Ca s2 ne &ro)eje'e. ne s&onea'2 , 3n)re42 mama.
/ 6g+r c2 da. 'se )a)2(.
/ Pen)r+ c2 )o) ce !or4m ac ar &+)ea aj+nge 3n ss)em. s&+se >ra##. 1 ma m+() ca sg+r ar
&+)ea aj+nge 1
:1
orjon sco)) card
3n a#ara ss)em+(+. am ad+s aces) mc ds&o')!. care ca&)ea'2 orce s+ne) #acem no 1
em)e +n con)ras+ne) care (e an+(ea'2. as)#e( 3nc0) s2 n+ &rea &+)em # a+'*.
/ N+ &rea , 3n)re42 ;ean.
/ -e as)a n/o s2 n)r2m 3n de)a(. 'se >ra##. -oar a)0) !2 s&+n. E+ s+n) ac+m 9ns)r+ a(
Co(on'2r. 1 a!em o na!2 care &(eac2 3n c0)e!a (+n. Es)e s+#cen) )m& ca s2 !2 (+2m de
&e P2m0n). &0n2 (a LI6. 1 s2 !2 )rans#er2m &e Eros &en)r+ (ansare.
-ar 3n )m& ce !or4ea c(2)na dn ca&. ar sora Car(o))a '0m4ea 1 c(2)na 1 ea dn ca&. as)#e(
ca e s2 1)e c2 )o)+( era o mnc+n2. O aco&erre.
/ E+ 1 c+ ;ean am ma #os) 3n s&a*+. mam2. 'se N%o(a. &rn'0nd+/se 3n joc. N+ e a)0) de
r2+.
/ Pen)r+ as)a am (+&)a) 3n r2'4o. se a(2)+r2 ;ean. $+rnc(e !oa+ P2m0n)+( &en)r+ c2 era
e5ac) ca (+m(e &e care )r2ser2 deja. Ac+m c2 e(e n+ ma s+n). no ne/am a(es c+ (+m(e (or.
care s+n) 4+ne &en)r+ no. E cns)). n+ crede* ,
;ne3n*e(es c2 am4 &2rn* 3n*e(egea+ ce se 3n)0m&(2. dar ;ean o c+no1)ea deja des)+( de
4ne &e mama sa 3nc0) s2 n+ #e s+r&rns c2 ea &+nea o 3n)re4are com&(e) n+)(2 1
&erc+(oas2 doar ca s2 se asg+re.
/ -ar n/o s2... 3nce&+ ea.
A&o m0na )a)2(+ 3 aco&er c+ 4(0nde*e g+ra.
/ E sng+r+( mod de a # 3n sg+ran*2. 'se )a)2(. $ndc2 !om c2(2)or c+ !)e'a (+mn. &en)r+
no !or )rece doar c0*!a an. 3n )m& ce &e P2m0n) !or )rece 'ec. C0nd !om aj+nge &e
cea(a()2 &(ane)2. )o* ce care ne !or mor* !or # e 3n11 mor*.
/ Ca Ios# 1 92ra c0nd (/a+ d+s &e Is+s 3n Eg&). s&+se mama.
/ E5ac).
/ -oar c2 e a+ )re4+) s2 se 3n)oarc2 (a Na'are)h.
+m4ra hegemon+(+
:1
/ -ac2 P2m0n)+( e ds)r+s 3n !re+n r2'4o s)+&d. s&+se )a)2(. n+ !a ma a!ea m&or)an*2
&en)r+ no. &en)r+ c2 !om #ace &ar)e dn)r/o (+me no+2. ;+c+r2/)e de as)a. E(ena. 3nseamn2
c2 !om # 3m&re+n2.
A&o o s2r+)2.
/ E )m&+( s2 mergem. doamn2 1 domn+(e -e(&h%. Ad+ce*/ !2 rog &e 42e*.
>ra## se 3n)nse 1 sm+(se amor)'or+( de &e 4ec+( dn )a!an.
6o(da* care 3 a1)e&)a+ 3n ho( &+r)a+ +n#orme(e $.I. N+ se !edea nco +n#orm2 greceasc2.
To* era+ )ner 1 3narma* &0n2 3n dn*. 3n )m& ce mergea+ s&rn)en &e sc2r / #2r2 (#)+r.
#2r2 +1 care s2 se deschd2 4r+sc &rn'0nd+/ ca 3n)r/o c+)e 3n care namc+( s2 &oa)2
ar+nca o grenad2 sa+ c0)e!a m de &roec)(e /;ean s)+de #e(+( 3n care m()ar+( care
comanda ana('a )o)+(. !er#ca #ecare co(*. (+mna care e1ea de s+4 #ecare +12 de &e ho(.
as)#e( ca nmc s2 n+/1 &oa)2 s+r&rnde. ;ean ma !2'+ 1 c+m se m1ca )r+&+( 42r4a)+(+. c+
+n #e( de #or*2 re*n+)2 care #2cea ca hane(e s2 &ar2 ca n1)e 1er!e*e(e de h0r)e. Ar # &+)+)
s#01a ma)era(+( doar sm+cnd+/se &+*n. &en)r+ c2 n+ e5s)a nmc care s2/( re*n2 c+
e5ce&*a &ro&r+(+ a+)ocon)ro(. Ca 1 c0nd )rans&ra*a (+ ar # #os) )es)os)eron &+r. A1a )re/
4+a s2 #e +n 42r4a). A1a era +n so(da).
E+ n/am #os) ncoda)2 so(da). g0nd ;ean. 3ncerc2 s2 se magne'e &e sne a1a c+m #+sese
(a 8coa(a de L+&)2. s)r0ng0nd c(eme(e +n+ cos)+m care ncoda)2 n+ se &o)r!ea. Ar2)ase
3n)o)dea+na ca o mam+*2 3m4r2ca)2 ca +n om doar dn am+'amen). Ca +n co&( mc care
&oar)2 hane(e dn d+(a&+( #ra)e(+ ma mare. ;2r4a)+( dn #a*a (+ era ceea ce/1 dorea ;ean
s2 de!n2 c0nd !a # mare. -ar orc0) ar # 3ncerca). n+ se &+)ea magna mare c+ ade!2ra).
Nc m2car (a dmens+n(e
::
or6on sco)) card
+n+ ad+(). 3n)o)dea+na se !a +)a (a (+me de jos 3n s+s. Poa)e c2 era masc+(. &oa)e c2 era
om. sa+ ce( &+*n +man. dar n+ !a # ncoda)2 42r4a). Nmen n+ se !a +)a !reoda)2 (a e(
s&+n0nd. @-a. 2s)a e +n 42r4a).A
3ns2 aces) so(da) n+ d2d+se ncoda)2 ordne care s2 schm4e c+rs+( s)ore. 62 ar2* 4ne 3n
+n#orm2 n+ era sng+ra ca(e de a/* c01)ga (oc+( 3n (+me.
Co4or0r2 )re )re&)e. +rm2 a&o o o&rre de o c(&2 3n s&a)e(e e1r de +rgen*2 3n )m& ce do
so(da* e1r2 1 c2+)ar2 semna(+( oamen(or dn e(co&)ere(e $.I.. a#(a)e (a )re'ec de me)r
ds)an*2. 6emna(+( !en. >ra## 1 sora Car(o))a deschser2 dr+m+(. )o) 3n !)e'2. N+ &r!r2 nc
3n drea&)a. nc 3n s)0nga. concen)r0nd+/se as+&ra e(co&)er+(+. Urcar2. se a1e'ar2. 31
&rnser2 cen)+r(e. ar e(co&)er+( se 3nc(n2 3n)r/o &ar)e 1 se rdc2 de &e ar42. '4+r0nd (a
mc2 3n2(*me deas+&ra a&e.
9ama ar # !r+) s2 3n)re4e care era &(an+( ade!2ra). dar dn no+ >ra## o&r orce dsc+*e c+
+n s)rg2) !ese( de @7a s2 n+ ma !or4m des&re as)a &0n2 c0nd o s/o &+)em #ace #2r2 s2
*&2mCA
9ame n+/ &(2cea as)a. Nm2n+ n+/ &(2cea. -ar sora Car(o))a '0m4ea c+ ce( ma gro'a!
'0m4e) de c2(+g2r*2. ca +n #e( de $ecoar2/3n/&reg2)re. C+m s2 n+ a42 3ncredere 3n ea ,
-+&2 cnc mn+)e a)er'ar2 &e &+n)ea +n+ s+4marn. Era +n+( mare. c+ s)e(e(e 1 d+ng(e
6)a)e(or Un)e. ar (+ ;ean 3 )rec+ &rn mn)e c2 dac2 )o) n+ 1)a+ ce *ar2 3 r2&se &e ce(a(*
co&. c+m ar # &+)+) # sg+r c2 n+ mergea+ &+r 1 sm&(+ 3n 4ra*e(e d+1man(or (or ,
-ar oda)2 &2)r+n1 3n n)eror+( na!e. &+)+r2 s2 !ad2 c2. 3n )m& ce ech&aj+( &+r)a +n#orme
a(e 6UA. sng+r oamen 3narma* era+ so(da* $.I. care 3 ad+seser2 &e e 1 3nc2 a(* !reo
j+m2)a)e de d+'n2 care 3 a1)e&)a+ &e s+4marn. -eoarece &+)erea '!ora dn
+m4ra hegemon+(+
::
3nc2rc2)+ra +n+ &s)o(. ar sng+re(e &s)oa(e de &e na!2 era+ s+4 comanda (+ >ra##. mn)ea
(+ ;ean se ma (n1) &+*n.
/ -ac2 3ncerc s2 ne s&+ c2 n+ &+)em !or4 ac.... 3nce&+ mama. dar s&re cons)ernarea e
>ra## rdc2 dn no+ m0na. ar sora Car(o))a (e #2c+ dn no+ semn s2 )ac2. 3n )m& ce >ra## (e
ndca s2/( +rme'e &e so(da) &rn cordoare(e s)r0m)e a(e s+4marn+(+.
3n ce(e dn +rm2. )o* 1ase #+r2 dn no+ 3m&ache)a* 3n)r/+n s&a*+ mc / de da)a as)a ca4na
+n+ o#*er s+&eror / 1 dn no+ a1)e&)ar2 ca >ra## s2 a)0rne a)en+a)or+( s2+ de 'gomo) 1 s2/
( &orneasc2. C0nd (+mna 3nce&+ s2 c(&easc2. mama #+ &rma care !or4.
/ 3ncerc s2/m magne' c+m s/ar &+)ea s&+ne c2 n+ s+n)em r2&* e5ac) ca 1 ce(a(*. 'se ea
sec.
/ A* 3n*e(es. re&(c2 >ra##. A+ #os) c+ )o* r2&* de +n gr+& de c2(+g2r*e )erors)e. aj+)a)e de
4rocra* 42)r0n 1 gra1.
/ >(+me1)e. s&+se )a)2(. 3ncerc0nd s2 domo(easc2 #+ra de momen) a so*e sa(e.
/ 8)+ c2 g(+me1)e. -oar c2 n+ cred c2 e am+'an). -+&2 ce am )rec+) &rn a)0)ea. se
&res+&+ne c2 ne !om s+&+ne #2r2 nc+n c+!0n). #2r2 nco 3n)re4are. &+r 1 sm&(+... a!0nd
3ncredere.
/ 3m &are r2+. 'se >ra##. -ar aco(o +nde era* a!ea* deja 3ncredere 3n g+!ern+( grec.
Tre4+e s2 a!e* 3ncredere 3n cne!a. a1a c2 de ce s2 n+ #m no acea ,
/ Ce( &+*n arma)a greac2 ne/a e5&(ca) c+m s)a+ (+cr+r(e 1 s/a &re#2c+) c2 a!em dre&)+( s2
(+2m +ne(e dec'. 'se mama.
9e 1 (+ N%o(a n+ ne/a+ e5&(ca) c+m s)a+ (+cr+r(e. ar # !r+) ;ean s2 s&+n2.
/ 7a. co&. s2 n+ ne cer)2m. n)er!en sora Car(o))a. P(an+( e #oar)e sm&(+. Arma)a greac2
!a &2' 3n
:=
orjon sco)) card
con)n+are c(2drea ca 1 c+m !o a* # 3nc2 3n2+n)r+. ad+c0nd de m0ncare 1 s&2(0nd r+#e(e.
Pro4a4( c2 as)a n+ !a &ros) &e nmen. dar !a #ace g+!ern+( grec s2 se sm)2 &ar)e dn
&rogram. 3n)re )m&. &a)r+ &asager c+ semna(men)e(e !oas)re. dar c2(2)ornd s+4 n+me
#a(se. s+n) d+1 &e Eros. +nde se !or 3m4arca &e &rma na!2 de co(on1). 1. a4a a)+nc c0nd
na!a !a # (ansa)2. se !a an+n*a c2. &en)r+ &ro)ec*a e. #am(a -e(&h% a a(es emgrarea
&ermanen)2 1 o !a*2 no+2 3n)r/o (+me no+2.
/ 8 3n rea()a)e +nde !om # no , 3n)re42 )a)2(.
/ N+ 1)+. r2s&+nse >ra## sm&(+.
/ Nc e+. 'se sora Car(o))a. $am(a (+ ;ean 3 &r! c+ ne3ncredere.
/ Pres+&+n c2 as)a 3nseamn2 c2 n+ !om r2m0ne &e s+4marn. 'se N%o(a. #ndc2 a)+nc !e*
1) c+ sg+ran*2 +nde s+n)em.
/ E o d+4(2 cacea(ma. s&+se ;ean. Ne des&ar). E+ !o merge 3n)r/o drec*e. )+ 3n a()a.
/ Ca)egorc n+. se o&+se )a)2(.
/ Ne/am s2)+ra) s2 #m o #am(e des&2r*)2. ad2+g2 mama.
/ E sng+ra ca(e. s&+se ;ean. 8)am as)a. E+... am !r+) a1a.
/ Vre s2 ne &2r2se1) ,
/ Pe mne !or s2 m2 omoare. 'se ;ean.
/ N+ 1)m as)aC s)rg2 mama.
/ -ar s+n)em des)+( de sg+r. -ac2 e+ n+ s+n) c+ !o. char dac2 !2 g2sesc. &ro4a4( o s2 !2
(ase 3n &ace.
/ Iar dac2 s+n)em des&2r**. 'se N%o(a. se schm42 &ro#(+( a ceea ce ca+)2 e. N+ o mam2
1 +n )a)2 c+ do 42e*. Ac+m !a # o mam2. +n )a)2 1 +n 42a). 8 o 4+nc2 c+ ne&o)+( e.
r0nj N%o(a s&re sora Car(o))a.
/ 6&eram s2 #+ (+a)2 ma degra42 dre&) m2)+12. 'se ea.
+m4ra hegemon+(+
:=
/ Vor4e1) de &arc2 a # 1)+) deja des&re &(anC
/ Era e!den). s&+se N%o(a. -n momen)+( 3n care ne/a+ s&+s &o!es)ea de aco&erre dn
4ae. A()#e( de ce ar # ad+s/o co(one(+( >ra## &e sora Car(o))a ,
/ 9e n+ m s/a &2r+) e!den). 'se mama.
/ Nc me. 3n)2r )a)2(. -ar a1a se 3n)0m&(2 c0nd am4 no1)r # s+n) n1)e gen m()are.
/ C0) !a d+ra, 3n)re42 mama. C0nd o s2 se )ermne , C0nd o s2/( a!em &e ;ean dn no+ c+
no ,
/ N+ 1)+. rec+nosc+ >ra##.
/ N/are de +nde s2 1)e. mam2. 'se ;ean. N+ 3nan)e de a 1) cne s+n) a+)or r2&r(or 1 3n
ce sco&. C0nd o s2 1)m care e ade!2ra)+( &erco(. a)+nc !om # ca&a4( s2 j+dec2m dac2 am
(+a) s+#cen)e m2s+r de sg+ran*2 ca s2 &+)em e1 m2car &ar*a( dn asc+n'2)oare.
9ama '4+cn 4r+sc 3n (acrm.
/ 8 )+ !re as)a. F+(an ,
;ean o 3m4r2*1a. N+ &en)r+ c2 sm*ea ne!oa s2 #ac2 as)a. c &en)r+ c2 1)a c2 ea a1)ea&)2
+n asemenea ges) de (a e(. $a&)+( c2 )r2se 3n)r/o #am(e )m& de +n an n+/ com&(e)ase
gama reac*(or +mane norma(e. dar 3( #2c+se ma con1)en) de c+m ar # )re4+) s2 #e e(e. 8
a!+ 1 o reac*e norma(2 / se sm* &+*n !no!a) c2 doar se &re#ace 3n #a*a mame 3n (oc ca
ges)+( s2/ !n2 dn nm2. -ar &en)r+ ;ean as)#e( de ges)+r n+ !enea+ ncoda)2 dn nm2.
Era +n (m4aj &e care/1 3n!2*ase &rea )0r'+ ca s2 de!n2 na)+ra(. Va !or4 3n)o)dea+na
(m4aj+( nm c+ +n accen) s)r2n ne&o)r!).
Ade!2r+( era c2. de1 31 +4ea #am(a. era ner24d2)or s2 aj+ng2 3n)r/+n (oc +nde s2 &oa)2
)rece (a )rea42 #2c0n/d+/1 re(a*(e necesare ca s2 o4*n2 n#orma*(e care (/ar # cond+s (a
&re)en s2. C+ e5ce&*a (+ Ender. e( era sng+r+( dn ga1ca (+ Ender care r2m2sese (4er.
A!ea+ ne!oe de e(. ar e( &erd+se deja &rea m+() )m&.
:B
o r So n sco)) card
O (+2 3n 4ra*e &e mama (+. Ea 3( s)r0nse (a &e&) 1 !2rs2 m+()e (acrm. 31 3m4r2*1a 1 )a)2(.
dar ma sc+r)< c+ N%o(a doar 31 s)r0nse m0n(e. Toa)e aces)e ges)+r era+ s)r2ne &en)r+
;ean. dar e 1)a+ c2 e( (e #ace c+ sero')a)e 1 (e consderar2 ade!2ra)e.
6+4marn+( era ra&d. N+ &e)rec+ser2 m+() )m& &e mare c0nd aj+nser2 3n)r/+n &or)
ag(omera) / 6a(onc. &res+&+se ;ean. de1 ar # &+)+) # orcare a() &or) comerca( dn 9area
Egee. 6+4marn+( n+ n)r2 de #a&) 3n &or). 6e rdc2 (a s+&ra#a*2 3n)re do+2 na!e. m1c0nd+/
se 3n &ara(e(. 9ama. )a)a. N%o(a 1 >ra## #+r2 )rans#era* &e +n !as comerca( 3m&re+n2 c+
do so(da*. ac+m 3n hane c!(e. de &arc2 a1a ar # &+)+) asc+nde #e(+( m()2ros 3n care se
&+r)a+. ;ean 1 Car(o))a r2maser2 3n +rm2. Nc+n gr+& n+ a!ea s2 1)e +nde se a#(a ce(2(a().
N+ !or #ace nc+n demers &en)r+ a se con)ac)a rec&roc. 9ame 3 !en gre+ s2 3n*e(eag2
aces) (+cr+.
/ -e ce n+ ne &+)em scre ,
/ Nmc n+ e ma +1or de de&s)a) dec0) +n e/ma(. 'se )a)2(. Char dac2 #o(osm on(ne
den))2* #a(se. dac2 cne!a ne g2se1)e. ar no 3 screm reg+(a) (+ F+(an. a)+nc se &oa)e
!edea 1a4(on+( 1 &oa)e # +rm2r).
A)+nc mama 3n*e(ese. C+ mn)ea. dac2 n+ 1 c+ nma. Fos 3n s+4marn. ;ean 1 sora Car(o))a
s)2)ea+ (a o m2s+*2 3n sa(a de mese.
/ E 4ne , s&+se ;ean.
/ E 4ne. re&e)2 sora Car(o))a.
/ Unde mergem ,
/ 7a4ar n/am. Ne !or )rans#era &e o a()2 na!2 3n)r/+n a() &or). o s2 ne &erdem +rma. am
n1)e den))2* #a(se &e care se &res+&+ne c2 o s2 (e #o(osm. dar char n/am nco dee
3nco)ro ne 3ndre&)2m.
/ Tre4+e s2 ne m1c2m con)n++. 62 n+ s)2m ma m+() de c0)e!a s2&)2m0n 3n ace(a1 (oc.
'se ;ean. 8
+m4ra hegemon+(+
:B
)re4+e s2 n)r+ 3n re*ea c+ o den))a)e no+2 de #ecare da)2 c0nd ne m1c2m. as)#e( ca
nmen s2 n+ &oa)2 de&s)a 1a4(on+(.
/ Char cre' c2 cne!a ca)a(oghea'2 )oa)e e/ma(+r(e dn 3n)reaga (+me 1/ +rm2re1)e &e )o*
ce care se de&(asea'2 , 3n)re42 sora Car(o))a.
/ -a. 'se ;ean. Pro4a4( o #ac deja. e !or4a doar de a e#ec)+a o c2+)are.
/ -ar as)a 3nseamn2 m(arde de e/ma(+r &e '.
/ -e as)a e ne!oe de a)0*a #+nc*onar care s2 !er#ce adrese(e de ma( de &e c0rd+r (a
)a4(o+( cen)ra(. 'se ;ean.
Q0m4 c2)re sora Car(o))a. Ea n+/ 3n)oarse '0m4e)+(.
/ E1) +n m+cos o4ra'nc. 'se.
/ Char m2 (a1 &e mne s2 decd 3nco)ro mergem ,
/ ;a de(oc. P+r 1 sm&(+ a1)e&) s2 e o dec'e c+ care s2 #m am0ndo de acord.
/ E hade. e doar o sc+'2 e#)n2 ca s2 s)a ac &e s+4marn c+ )o* 42r4a* 21)a ar2)o1.
/ Qe#(emea+a )a a de!en) char ma groso(an2 dec0) a)+nc c0nd )r2a &e s)r2'(e dn
Ro))erdam. 'se ea c+ r2cea(2 ana()c2.
/ R2'4o+( e de !n2. s&+se ;ean. 6chm42 om+(. N+/1 ma &+)+ &2s)ra #a*a mo4(2. Char
dac2 r0s+(
e n+ #+ dec0) +n sng+r hoho). ar '0m4e)+( d+r2 n+ma o c(&2. #+ des)+(. 3nc2 3 ma &(2cea
de e(. Iar e(. s&re s+r&rnderea (+. o &(2cea &e ea. de1 )rec+ser2 an 4+n de c0nd (oc+se c+
ea 1/1 ed+case &0n2 (a n!e(+( de (a care s2 &oa)2 # &re(+a) de 8coa(a de L+&)2. $+ s+r&rns
&en)r+ c2. 3n )m&+( c0) )r2se a(2)+r de ea. ncoda)2 n+/1 &ermsese s2 adm)2 c2 o &(ace.
-+&2 moar)ea (+ Po%e n+ ma #+sese ds&+s s2 acce&)e deea c2/ &(ace de cne!a. -ar
ac+m 1)a ade!2r+(. 3 &(2cea m+() de sora Car(o))a.
:D
o r M o n sco)) card
-esg+r. &ro4a4( c2 d+&2 c0)!a )m& 1 ea 3( !a c2(ca &e ner!. a1a c+m se 3n)0m&(ase c+
&2rn* (+. -ar ce( &+*n. c0nd se !a 3n)0m&(a as)a. se !or &+)ea m+)a. N+ !or ma # so(da*
care s2/ *n2 3n s&a)e(e +1(or 1 de&ar)e de #eres)re.
Iar dac2 !reoda)2 !a de!en c+ ade!2ra) &(c)s)or. ;ean ar &+)ea &(eca s2 se desc+rce
sng+r. N+/ !a s&+ne as)a ncoda)2 s+ror Car(o))a. &en)r+ c2 n/ar #ace dec0) s/o
3ngrjore'e. 3n &(+s. &ro4a4( c2 ea 1)a deja. Ea a!ea )oa)e re'+()a)e(e )es)e(or. Iar )es)e(e
ace(ea #+seser2 crea)e s2 s&+n2 )o)+( des&re o &ersoan2. -e aceea. &ro4a4( c2 ea 1)a char
ma 4ne dec0) e(.
;ne3n*e(es. 1)a c2 a)+nc c0nd re'o(!ase )es)e(e n+ &rea d2d+se r2s&+ns+r sncere (a ce(e
&sho(ogce. C)se deja des)+(2 &sho(oge &0n2 c0nd 3( (+aser2 ca s2 1)e e5ac) ce r2s&+ns+r
s+n) necesare &en)r+ a con)+ra &ro#(+( care s2/ asg+re n)rarea (a 8coa(a de L+&)2. -ec de
#a&) ea n+/1 c+no1)ea de(oc. d+&2 aces)e )es)e.
To)+1. ha4ar n/a!ea care ar # #os) r2s&+ns+r(e (+ rea(e. nc a)+nc 1 nc ac+m. -ec nc e(
n+ se c+no1)ea &rea 4ne.
Iar &en)r+ c2 ea 3( o4ser!ase. 1 era n)e(gen)2 3n #e(+( e. &ro4a4( 3( c+no1)ea ma 4ne dec0)
se c+no1)ea e(.
Ce am+'an). )o)+1C 62 cre' c2 +n om (/ar &+)ea c+noa1)e c+ ade!2ra) &e a()+(. Te &o*
o41n+ c+ ce(2(a() a)0) de m+() 3nc0) s2 &o* ros) c+!n)e(e 3n ace(a1 )m& c+ e(. dar n+ !e
1) ncoda)2 de ce ce(2(a() s&+ne ceea ce s&+ne sa+ #ace ceea ce #ace. &en)r+ c2 nc m2car
e( n+ 1)e. Nmen n+ 3n*e(ege &e nmen.
8 )o)+1 )r2m c+m!a 3m&re+n2. 3n &ace de ce(e ma m+()e or. 1 re'o(!2m (+cr+r(e c+ o ra)2
a s+cces+(+ des)+( de rdca)2. as)#e( 3nc0) oamen con)n+2 s2 3ncerce. Oamen se
c2s2)oresc 1 m+()e c2s2)or s+n)
+m4ra hegemon+(+
:D
re+1)e. a+ co& 1 major)a)ea aces)ora aj+ng oamen cns)*. a+ 1co( 1 a#acer. #a4rc 1
#erme care #+nc*onea'2 (a +n n!e( acce&)a4( / )oa)e as)ea #2r2 s2 a42 ha4ar ce se &e)rece
3n ca&+( ce(or(a(*.
O sco) c+m!a (a ca&2). as)a #ac oamen.
As)a +ra ;ean ce( ma m+() 3n #a&)+( de a # +man.
D.
A9;IEIE
I4: Loc%e%es&no'a" &o(ne).go! $rom: >ra##%%"co(mn.go! Re: Corec*e
Am #os) r+ga) s2 )ransm) mesaj+( c2 o an+m)2 amenn*are c+ &r!re (a o den+n*are a #os)
an+(a)2. c+ sc+'e(e de rgoare. N+ ar )re4+ s2 #* a(arma) c2 den))a)ea d!s. ar &+)ea #
c+nosc+)2 &es)e )o). Aceas)2 an+me den))a)e a aj+ns &0n2 (a mne c+ c0*!a an 3n +rm2 1.
de1 m+()e &ersoane care se a#(a+ a)+nc s+4 comanda mea a+ #os) 3n1)n*a)e cne s+n)e*.
e(e cons))+e +n gr+& care n+ are nc mo)!+(. nc dorn*a de a !o(a con#den*a()a)ea.
6ng+ra e5ce&*e s/a ca(ma) ac+m da)or)2 crc+ms)an*e(or. -n &+nc) de !edere &ersona(.
!rea+ s2 !2 s&+n c2 n+ m2 3ndoesc de ca&ac)a)ea d!s. de a !2 rea('a am4*a. Po) doar s2
s&er c2. 3n e!en)+a()a)ea +n+ s+cces. !e* a(ege mode(+( (+ ?ashng)on. 9acAr)h+r sa+
A+g+s)+s ma degra42 dec0) &e ce( a( (+ Na&o(eon. A(e5andr+ sa+ 7)(er.
Co(mn
+m4ra hegemon+(+
:D
-n c0nd 3n c0nd. Pe)er era a&roa&e co&(e1) de dorn*a de a s&+ne c+!a ce se 3n)3m&(2 de
#a&). N+ ceda ncoda)2 dorn*e. c2c a s&+ne ar # #os) snonm c+ a ren+n*a. 9a a(es ac+m.
c0nd Va(en)ne &(ecase. 3 era #oar)e gre+ s2 c)easc2 o scrsoare &ersona(2 de (a 9ns)r+(
Co(on'2r #2r2 s2/ cheme 1 &e ce(a(* e(e! dn 44(o)ec2 s2 !ad2.
C0nd e( 1 Va(en)ne se (ansaser2 1 3nce&+ser2 s2 &(ase'e ese+r sa+. 3n ca'+( (+ Va(en)ne.
da)r4e 3n &rnc&a(e(e re*e(e &o()ce. se 3m4r2*1aser2. r0seser2 1 *o&2ser2. -ar
3n)o)dea+na d+ra #oar)e &+*n &0n2 c0nd Va(en)ne 31 amn)ea c2 n+ era de(oc de acord c+
ma 4ne de j+m2)a)e dn &o'*(e &e care era #or*a)2 s2 (e ado&)e 3n &ersoana (+
-emos)ene. ar m0hnrea care o c+&rndea 3( ca(ma 1 &e e(. ;ne3n*e(es c2 (+ Pe)er 3 era dor
de ea. dar n+ ace(a1 (+cr+ se &oa)e s&+ne 1 des&re cer)+r(e 1 re&ro1+r(e c+ &r!re (a
#a&)+( c2 ea )re4+a s2 #e &ersonaj+( nega)!. Ea n+ 3n*e(egea c+m &ersoana (+ -emos)ene
ar # &+)+) # consdera)2 n)eresan)2. cea c+ care s2 #e &(2c+) s2 co(a4ore'. E 4ne. c0nd !a
)ermna 3 !a 3na&oa &ersonaj+( / c+ m+() 3nan)e de a aj+nge &e &(ane)a s&re care se
3ndre&)a+ ea 1 Ender. P0n2 a)+nc ar )re4+ s2 3n*e(eag2 c2. #e 1 3n man#es)2r(e sa(e ce(e
ma scanda(oase. -emos)ene e +n ca)a('a)or da)or)2 c2r+a se 3n)0m&(2 )oa)e (+cr+r(e.
Va(en)ne. $+sese &roas)2 s2/( a(eag2 &e Ender 1 e5(+( 3n (oc+( (+ Pe)er 1 a( !e*. Proas)2
s2 se 3n#+re a)0) de )are c2 es)e ne!o)2 s2/( *n2 &e Ender de&ar)e de &(ane)2. Pe)er 3
s&+sese c2 e &en)r+ &ro&ra (+ &ro)ec*e. 1 oare n+ o demons)raser2 e!enmen)e(e , -ac2
ar # !en) acas2. a1a c+m cerea Va(en)ne. ac+m ar #os) ca&)! &e +nde!a sa+ mor). 3n
#+nc*e de &rce&erea r2&)or(or de a/1 #ace s2 coo&ere'e. Am a!+) dre&)a)e. Va(en)ne. a1a
c+m am a!+) 3n)o)dea+na dre&)a)e 3n
:G
or*on sco)) card
)oa)e &r!n*e(e. -ar )+ &re#er s2 # ama4(2 dec0) s2 a dre&)a)e. &re#er s2 # &(2c+)2 3n (oc
de a # &+)ernc2. 1 &re#er s2 # e5(a)2 3m&re+n2 c+ #ra)e(e care )e !enerea'2 dec0) s2
3m&2r* &+)erea c+ #ra)e(e care )e/a )rans#orma) 3n)r/o &ersoan2 n#(+en)2.
Ender &(ecase deja. Va(en)ne. -n c(&a 3n care (/a+ (+a) (a 8coa(a de L+&)2 n+ a ma !en)
ncoda)2 acas2 /n+ dr2g2(a1+( de Endere(. &e care )+ 3( adora 1/1 a(n)a 1 de care a!ea
grj2 ca o m2mc2 ce se j+ca c+ o &2&+12. E n)en*ona+ s2 #ac2 dn e( +n so(da). +n +cga1 /
)e/a +)a) m2car (a 3nregs)rarea &e care a+ ar2)a)/o 3n )m&+( &roces+(+ (+ >ra## de (a
C+r)ea 9ar*a(2, /. ar dac2 cne!a n+m) AndreR ?ggn ar # !en) acas2. ace(a n/ar # #os)
ace( Ender #a*2 de care era sen)men)a(2 &0n2 (a grea*2. Ar # #os) +n so(da) degrada).
do4or0). n+)(. a( c2r+ r2'4o s/a )ermna). Pres+nea &e care am e5erc)a)/o &en)r+ a/1
)rm)e 3n)r/o co(one a #os) ce( ma 4+n (+cr+ &e care (/am &+)+) #ace &en)r+ #ra)e(e nos)r+ de
dem+(). Nmc n+ ar # #os) ma )rs) dec0) s2 d+c2 o !a*2 anos)2 &e P2m0n). char dac2 n+ s/
ar # os)en) nmen s2/1 r2&easc2. Ca 1 A(e5andr+. a &(eca) 3n)r/o '4+cnre de (+mn2
or4)oare 1 !a )r2 !e1nc 3n g(ore. 3n (oc s2 3m42)r0neasc2 1 s2 se s)ng2 3n)r/o o4sc+r)a)e
m'era4(2. de#(0nd doar dn c0nd 3n c0nd &e (a !reo &arad2. E+ am #os) ce( 4+nC
C2(2)ore s&r0ncena)2C A* #os) am0ndo ancore (a na!a mea. s&n 3n coas)a mea. d+rer 3n
s&a)e.
-ar ar # #os) am+'an) s2/ ara)e (+ Va(en)ne scrsoarea de (a >ra## / 3ns+1 >ra##C Char dac2
31 asc+nsese cod+( &r!a) de acces. char dac2 se os)enea s2/1 roage &e Pe)er s2/ m)e &e
42e* 4+n a s)ore / de &arc2 cne!a ar # &(2n+) s2 cree'e +n m&er+ e#emer ca a( (+
Na&o(eon sa+ a( (+ 7)(er /. r2m0nea #a&)+( c2 Loc%e. de&ar)e de a # !re+n 42)r0n om de
s)a) !or4nd
+m4ra hegemon+(+
:G
anonm dn &o'*a de &ensonar. era doar +n e(e! de (ce+ s+4 !0rs)a mnm2 (ega(2. >ra##
consdera )o)+1 c2 mer)2 s2 dsc+)e c+ Pe)er. C2 mer)2 s2/ dea s#a)+r. deoarece >ra## 1)a
c2 Pe)er ?ggn era m&or)an) ac+m 1 !a # m&or)an) 3n !)or. A( drac+(+ de corec). >ra##C
A( drac+(+ de corec)C Poa)e c2 Ender ?ggn !/a sa(!a) &e(ea de >0ndac. dar e+ s+n) ce(
care !a sa(!a #+nd+( co(ec)! a( omenr de &ro&ra cons)&a*e. Pen)r+ c2 oamen a+ #os)
3n)o)dea+na ma &erc+(o1 &en)r+ s+&ra!e*+rea rase +mane dec0) orce a()ce!a. c+
e5ce&*a ds)r+ger com&(e)e a &(ane)e P2m0n). ar ac+m #acem &rm &a1 s&re e!adare
3m&r21)nd+/ne s2m0n*a / nc(+s! &e a mc+(+ Ender / &e a()e (+m. Are >ra## dee c0) am
m+nc) doar ca s2 #ac s2 a #n*2 aces) mc 9ns)er a( Co(on'2r , 6/a os)en) cne!a s2
+rm2reasc2 s)ora #ec2re de 4+ne. care 3n ce(e dn +rm2 a de!en) (ege. ca s2 !ad2 c+m
de ce(e ma m+()e or #r+( d+ce (a Loc%e ,
-e #a&). s/a+ cons+()a) c+ mne a)+nc c0nd a+ decs s2/* o#ere ))(+( de Co(mn c+ care 3*
semne' a)0) de a#ec)a) scrsor(e. Pare' c2 n/a 1)+) as)a. domn+(e 9ns)r+. $2r2 mne
&oa)e c2 */a # semna) scrsor(e c+ desene s)+&de c+ dragon &+r)2)or de noroc. ca j+m2/
)a)e dn #raer de &e ne) dn '(e(e as)ea.
8. &en)r+ c0)e!a mn+)e. #+ a&roa&e ds)r+s c2 n+ &+)ea 1) nmen des&re scrsoarea aceea.
c+ e5ce&*a (+ 1 a (+ >ra##.
Iar a&o...
9omen)+( )rec+. Res&ra*a 3 re!en (a norma(. La)+ra sa 3n*e(ea&)2 )r+m#2. E ma 4ne s2 n+
# ds)ras de )en)a*a #ame &ersona(e. La )m&+( &o)r!) n+me(e s2+ !a # de'!2(+). 1/1 !a
oc+&a (oc+( 3n)r/o &o'*e c+ a+)or)a)e. n+ n+ma c+ n#(+en*2. -eocamda)2. anonma)+( e
4+n.
:I
o r * o n sco)) card
6a(!2 mesaj+( de (a >ra##. a&o r2mase c+ &r!r(e a*n))e 3n go(. c2)re ds&(aH. 90na 3
)rem+ra.
O &r! de &arc2 ar # #os) m0na a()c+!a. Ce na4a se 3n)0m&(2 , se 3n)re42 e(. 6+n) a)0) de
ah)a) d+&2 ce(e4r)a)e 3nc0) dac2 &rmesc o scrsoare de (a +n o#ca( de !0r# a( 7egemone
3nce& s2 )rem+r ca +n ado(escen) (a +n concer) &o& ,
N+. Rea(s)+( rece &re(+a comanda. N+ )rem+ra de emo*e. Aceas)a. ca 3n)o)dea+na. era
)rec2)oare. ds&2r+se deja.
Trem+ra de )eam2.
Pen)r+ c2 cne!a ad+na o ech&2 de s)ra)eg. Ce ma 4+n co& dn &rogram+( 8co( de
L+&)2. Ce care #+seser2 a(e1 s2 &oar)e 42)2(a #na(2 &en)r+ sa(!area +man)2*. Cne!a 3
(+ase c+ sco&+( de a/ #o(os. 8. ma de!reme sa+ ma )0r'+. ace( cne!a !a # r!a(+( (+
Pe)er. #a*2 3n #a*2 c+ e(. ar Pe)er !a )re4+ s2/1 3n!ng2 n+ n+ma &e aces) r!a(. c 1 &e
&+1) &e care ar re+1 s2/ #ac2 s2 se s+&+n2.
Pe)er n+ aj+nsese (a 8coa(a de L+&)2. N+ a!ea ce )re4+a. -n)r/+n mo)! sa+ a()+(. #+sese
scos dn &rogram #2r2 s2 &(ece m2car de acas2. -ec orce co&( care mersese (a 8coa(a de
L+&)2 era &ro4a4( +n s)ra)eg 1 +n )ac)can ma 4+n dec0) Pe)er ?ggn. ar &rnc&a(+( r!a(
a( (+ Pe)er (a 7egemone 3 ad+nase 3n j+r+( s2+ &e ce ma 4+n dn)re e.
C+ e5ce&*a (+ Ender. desg+r. Ender. &e care a1 # &+)+) s2/1 ad+c acas2 dac2 a1 # )ras
s#or(e necesare 1 a1 # man&+(a) o&na &+4(c2 3n aces) sco&. Ender. care a #os) ce( ma 4+n
dn)re )o* 1 ar # &+)+) s2/m s)ea a(2)+r. -ar n+. e+ (/am a(+nga). Pen)r+ 4ne(e (+. Pen)r+
sg+ran*a (+. 8 ac+m a)2/m2 3n #a*a (+&)e c2rea /am dedca) 3n)reaga !a*2. 1 sng+r+(
a(a) &e
+m4ra hegemon+(+
:I
care 3( am &en)r+ a 3n#r+n)a e()a 8co( de L+&)2... s+n) e+ 3ns+m.
90na 3 )rem+ra. 8 ce dac2 , Ar # #os) ne4+n s2 n+/ #e &+*n #rc2.
-ar do)+( de Chamrajnagar amenn*ase s2/( dema1)e 1 s2 &r24+1easc2 3n)reg+( e1a#odaj.
doar &en)r+ c2 era &rea &ros) ca s2 3n*e(eag2 c0) de necesar era -emos)ene &en)r+ a
genera e#ec)e &e care &ersoana (+ Loc%e n+ (e/ar # &+)+) ncoda)2 rea('a / &e)rec+se
s2&)2m0n de ad g0ndnd+/se (a as)a. Pr!nd c+m era+ r2&* co& de (a 8coa(a de L+&)2.
Inca&a4( s2 #ac2 ce!a. s2 s&+n2 ce!a &er)nen). -a. r2s&+nsese scrsor(or +nor oamen.
#2c+se s+#cen)e n!es)ga* ca s2 se con!ng2 c2 n+ma R+sa a!ea res+rse(e s2 d+c2 a1a
ce!a (a 3nde&(nre. -ar n+ 3ndr2'nse s2 se #o(oseasc2 de -emos)ene &en)r+ a cere ca $.I. s2
#e )ras2 (a r2s&+ndere &en)r+ e1ec+( &r!nd &ro)ec*a aces)or co&. -emos)ene &+)ea #ace
doar c0)e!a &res+&+ner de r+)n2 des&re #a&)+( c2 Pac)+( Var1o!a )re4+a s2 # #os) ce( care
3 (+ase &e co& / dar 4ne3n*e(es c2 )oa)2 (+mea se a1)e&)a ca -emos)ene s2 s&+n2 a1a
ce!a. e( era +n r+so#o4 rec+nosc+) 1 as)a n+ 3nsemna nmc. Toa)e as)ea dn ca+'2 c2 +n
amra( egos) 1 o4)+' decsese s2 se o&+n2 sng+re &ersoane de &e P2m0n) care &2rea s2
!rea s2 3ncerce s2 #ereasc2 (+mea de o a()2 !')2 a (+ A)((a 7+n+(. Ar # !r+) s2/ s)rge (+
Chamrajnagar: E+ s+n) ce( care scre ese+r 3n )m& ce a() )& r2&e1)e co&. dar doar &en)r+
c2 )+ 1) cne s+n) e+ 1 ha4ar n/a cne e e(. )e s)r2d+e1) s2 m2 o&re1) &e mne , As)a e (a
#e( de n)e(gen) ca ace g2g2+*2 care /a+ &reda) (+ 7)(er g+!ernarea &en)r+ c2 a+ cre'+) c2
e( (e !a # (or @+)(A.
Ac+m. Chamrajnagar o (2sase ma moa(e. Trmsese c+ (a1)a)e n1)e sc+'e &rn n)ermed+(
a()c+!a. &en)r+
:J
or6on sco)) card
a e!)a s2/ &erm)2 (+ Pe)er s2 n)re 3n &osesa +ne scrsor c+ semn2)+ra (+. Orc+m. &rea
)0r'+. R2+( #+sese #2c+). Chamrajnagar n+ n+ma c2 n+ reac*onase. c 3( 1 o&rse &e Pe)er
s2 ac*one'e. ar ac+m Pe)er se a#(a 3n #a*a +n+ joc de 1ah 3n care &e &ar)ea (+ de )a4(2 n+
se a#(a+ dec0) &on. ar ce(2(a() j+c2)or a!ea +n se) d+4(+ de ca. )+re 1 ne4+n.
90na (+ Pe)er )rem+ra. 8 c0)eoda)2 31 dorea s2 n+ # #os) 3n )oa)2 a#acerea as)a a4so(+)
sng+r. )er4( de sng+r. Oare Na&o(eon. sng+r 3n cor)+( s2+. se 3n)re4a ce na4a #ace.
rsc0nd )o)+(. ar 1 ar. j+c0nd &e car)ea a4()2* arma)e (+ de a #ace m&os4(+( , Oare A(e/
5andr+. dn c0nd 3n c0nd. n/ar # dor) s2 e5s)e a()cne!a 3n care s2 &oa)2 a!ea 3ncredere s2/
3ncredn*e'e (+area c0)or!a dec' ,
;+'e(e (+ Pe)er se arc+r2 3n ds&re* #a*2 de sne. Na&o(eon, A(e5andr+, T&+( ce(2(a() a!ea
+n grajd &(n de as)#e( de arm2sar. Iar e+ am #os) dec(ara) de 8coa(a de L+&)2 cam (a #e( de
)a(en)a) dn &+nc) de !edere m()ar ca. s2 'cem. Fohn $. PennedH. &re1edn)e(e 6UA care a
&erd+) o na!2 dn neg(jen*2 1 a &rm) o meda(e &en)r+ as)a #ndc2 )a)2( s2+ a!ea 4an 1
n#(+en*2 &o()c2. 1 a&o a de!en) &re1edn)e 1 a #2c+) +n (an* ne3n)rer+&) de m1c2r
s)+&de care n+ (/a+ a#ec)a) &o()c &rea m+() ncoda)2 &en)r+ c2 &resa 3( +4ea.
As)a s+n) e+. Po) man&+(a &resa. Po) s2 #arde' o&na &+4(c2. s/o 3nghon)esc. s2 )rag de
ea. s/o 4+'+n2/resc 1 s2 n)rod+c )o) #e(+( de (+cr+r 3n ea. dar c0nd se aj+nge (a r2'4o / 1
aco(o se !a aj+nge / &ar (a #e( de s)e* ca #rance' c0nd a )rec+) 4()'%reg/+( &es)e e.
Pe)er &r! 3n j+r &rn sa(a de (ec)+r2. N+ sem2na &rea m+() a 44(o)ec2. N+ sem2na &rea
m+() nc a 1coa(2. -ar &en)r+ c2 n)rase (a co(eg+ ma de!reme. #nd +n e(e! )a(en)a). 1
ne&2s0nd+/ de(oc de ed+ca*a
+m4ra hegemon+(+
:J
o#ca(2. mersese (a o sec*e a +n!ers)2* de s)a) dn ora1+( (+. Pen)r+ &rma da)2. se )re'
n!dnd+/ &e ce(a(* s)+den* care 3n!2*a+ aco(o. To) ce 3 3ngrjora era +rm2)or+( )es). sa+
&2s)rarea 4+rse. sa+ !a*a (or sen)men)a(2.
A1 # &+)+) a!ea o !a*2 ca a (or.
Q2+ a1a. 9/a 4ne s/ar sn+cde dec0) s2 aj+ng2 !reoda)2 s2/ &ese ce crede !re+n &ro#esor
des&re ese+( &e care 1/a scrs. sa+ ce crede !reo #a)2 des&re hane(e &e care (e &oar)2. sa+
dac2 o ech&2 de #o)4a( o &oa)e 4a)e &e cea(a()2.
3nchse och 1 se (2s2 &e s&a)e 3n sca+n. N/a!ea ros) s2 se 3ndoasc2 de sne. 8)a c2 n+ se
!a o&r dec0) a)+nc c0nd !a # #or*a) s2 se o&reasc2. 3nc2 dn co&(2re 1)a c2 e( ar &+)ea
schm4a (+mea dac2 ar g2s &0rgh(e &o)r!)e. A(* co& a!ea+ deea s)+&d2 c2 )re4+e s2
a1)e&)e &0n2 cresc &en)r+ a #ace ce!a m&or)an). Pe)er 1)+se 3nc2 de (a 3nce&+) c2 n+ e a1a.
E( n+ &+)ea # &ros)). a1a c+m #+sese Ender. c2 joac2 +n joc. Pen)r+ Pe)er. sng+r+( joc care
mer)a j+ca) era (+mea rea(2. 6ng+r+( mo)! &en)r+ care Ender #+sese &2c2() era c2 3 (2sa
&e ce(a(* s2 dea #orm2 rea()2* 3n (oc+( (+. Pe)er n+ a!+sese ncoda)2 &ro4(ema as)a.
-oar c2 )oa)2 n#(+en*a (+ Pe)er as+&ra (+m rea(e #+sese &os4(2 n+ma &en)r+ c2 se &+)ea
asc+nde 3n s&a)e(e anonma)+(+ dn re*ea. Crease o &ersona()a)e /de #a&). do+2
&ersona()2* care &+)ea+ schm4a (+mea #ndc2 nmen n+ 1)a c2 era+ co& 1. &rn +rmare.
+1or de gnora). -ar c0nd !enea !or4a de arma)e 1 #(o)e a#(a)e 3n con#(c) 3n (+mea rea(2.
n#(+en*a g0nd)or(or &o()c )recea &e &(an+( sec+nd. -oar dac2. c+m era ca'+( (+ ?ns)on
Ch+rch((. n+ era+ rec+nosc+* a # a)0) de 3n*e(e&* 1 de corec* 3nc0). a)+nc c0nd !enea
cr'a. #r0e(e ade!2ra)e &+)er s2 #e (2sa)e 3n m0n(e (or.
:J
or jon sco)) card
Pen)r+ ?ns)on #+sese 4ne / a1a 42)r0n. gras 1 4e*! c+m era. (+mea )o) 3( (+a 3n seros. -ar
a1a c+m 1)a orcne. Pe)er ?ggn era 3nc2 +n co&(.
To)+1. ?ns)on Ch+rch(( #+sese +n mode( &en)r+ &(an+( (+ Pe)er. 62/1 #ac2 &e Loc%e s2 &ar2
a)0) de c(ar!2'2)or. s2 a42 a)0)a dre&)a)e 3n )oa)e &r!n*e(e. 3nc0) a)+nc c0nd !a 3nce&e
r2'4o+(. #rca genera(2 de d+1man 1 3ncrederea &+4(c2 3n Loc%e s2 co&(e1easc2 ds&re*+(
#a*2 de )nere*ea (+ 1 s2/ &erm)2 (+ Pe)er s2/1 ara)e #a*a dn s&a)e(e m21) 1. ca 1
?ns)on. s2/1 oc+&e (oc+( de cond+c2)or a( 42e*(or 4+n.
E 4ne. ca(c+(ase gre1). N+ 42n+se c2 Chamrajnagar 3 c+no1)ea den))a)ea. Pe)er 3
scrsese (+ ca &rm &as 3n)r/o cam&ane &+4(c2 ce +rm2rea &+nerea co&(or de (a 8coa(a de
L+&)2 s+4 &ro)ec*a #(o)e. N+ se a1)e&)ase s2 #e 3nde&2r)a* char de *2r(e (or / n+ cre'+se
ncoda)2 c2 !re+n g+!ern !a &erm)e a1a ce!a / dar. dac2 cne!a ar #ace o m1care
3m&o)r!a (or. )re4+a s2 se 1)e c2 Loc%e )r2sese a(arma. -ar Chamrajnagar 3( #or*ase &e
Pe)er s2 &2s)re'e )2cerea. as)#e( c2 nmen n+ 1)a c2 Loc%e &re!2'+se r2&r(e. 1 n+
Chamrajnagar sa+ >ra##. Perd+se oca'a.
Pe)er n+ se !a da 42)+). Tre4+a s2 e5s)e o ca(e de a re&+ne (+cr+r(e 3n ordne. 8 s)0nd
aco(o 3n 44(o)eca dn >reens4oro. Caro(na de Nord. (2sa) &e s&a)e 3n sca+n c+ och 3nch1
ca orcare a() s)+den) o4os). se g0nd (a ea.
La ora &a)r+ rdcar2 ga1ca (+ Ender dn &a)+r 1/ ad+nar2 3n sa(a de mese. Nmen n+ (e
e5&(c2 nmc. 1 ( se n)er'se s2 !or4easc2. A1)e&)ar2 cnc mn+)e. 'ece. do+2'ec. Pe)ra
1)a c2 ce(a(* se g0ndea+ (a ace(ea1 (+cr+r ca 1 ea: r+1 se &rnseser2 c2 e 31 sa4o)a+
&ro&r(e &(an+r de (+&)2. 6a+ &oa)e cne!a o4ser!ase
+m4ra hegemon+(+
:K
mesaj+( cod#ca) dn desen+( dragon+(+. Orce ar # #os). n/a!ea s2 #e &rea &(2c+).
La )re'ec de mn+)e d+&2 ce #+seser2 )re'*. +1a se deschse. -o so(da* n)rar2 1 se o&rr2
a)en*. A&o. s&re #ormda4(a s+r&r'2 a Pe)re. n)r2... +n co&(. Cam de aceea1 !0rs)2 c+ e.
-os&re'ece an, Tres&re'ece , To)+1. so(da* 3( )ra)a+ c+ res&ec). Iar co&(+( se m1ca c+
+1+rn*a 3ncre'2)oare da)2 de a+)or)a)e. E( era 1e#+( ac. 8/ &(2cea.
3( ma !2'+se Pe)ra 3nan)e , N+ credea. 8 )o)+1 e( 3 &r!ea ca 1 c+m /ar # c+nosc+). ;ne.
sg+r c2 3 c+no1)ea / dac2 a!ea a+)or)a)e ac. #2r2 3ndoa(2 3 o4ser!ase 3n c+rs+(
s2&)2m0n(or c0) #+seser2 ca&)!.
Un co&( (a comand2. Tre4+e s2 # #os) +n &+1) de (a 8coa(a de L+&)2 / a()#e( de ce +n g+!ern
/ar da o asemenea &+)ere c+!a a)0) de )0n2r , -+&2 !0rs)2. ar # )re4+) s2 # #os) co(eg.
-ar ea n+ 1)a de +nde s2/( a. Iar memora e era #oar)e. #oar)e 4+n2.
/ N+ !2 #ace* grj. 'se 42a)+(. 9o)!+( &en)r+ care n+ m2 c+noa1)e* es)e c2 e+ am !en)
ma )0r'+ (a 8coa(a de L+&)2 1 am s)a) aco(o &+*n 3nan)e ca !o )o* s2 &(eca* (a 8coa(a de
Tac)c2. -ar e+ !2 c+nosc.
R0nj.
/ 6a+ !re+n+( dn)re !o m/a rec+nosc+) c0nd am n)ra), $* #2r2 grj2. !o s)+da
3nregs)rarea ma )0r'+. Vo c2+)a acea )res2rre da)ora)2 rec+noa1)er. Pen)r+ c2 dac2
!re+n+( dn)re !o m2 c+noa1)e. e 4ne. a)+nc e+ !o 1) ce!a ma m+() des&re ace(a. Vo 1)
c2 (/am ma !2'+) 3nan)e. o s(+e)2 3n 3n)+nerc. 3nde/&2r)0nd+/se de mne. (2s0nd+/m2 s2
mor.
3n ace( momen). Pe)ra 3n*e(ese cne era. 8)a &en)r+ c2 Tom Ne4+n+( (e &o!es)se c+m ;ean
3 3n)nsese o ca&can2 42a)+(+ &e care 3( c+nosc+se 3n Ro))erdam 1 &e care. c+ aj+)or+( a
3nc2 &a)r+ co&. 3( s&0n'+rase 3n
:K
orjon sco)) card
&+*+( de aersre &0n2 c0nd m2r)+rsse !reo d+'n2 de crme. 3( (2saser2 aco(o. d+seser2
3nregs)rarea &ro#esor(or 1 (e s&+seser2 +nde se g2sea. Ah(e.
6ng+r+( mem4r+ a( ech&e (+ Ender care #+sese c+ ;ean 3n acea ' era Tom Ne4+n+(. ;ean
n+ !or4se ncoda)2 des&re as)a. 1 nmen n+ &+sese 3n)re42r. $a&)+( c2 a!+sese o !a*2
a)0) de 3n)+neca)2 1 3ns&2m0n)2)oare 3nc0) #+sese &o&+(a)2 c+ mon1)r ca Ah(e 3 d2dea (+
;ean +n aer ms)eros. 3ns2 nc+n+( dn)re e n+ se a1)e&)ase s2/1 g2seasc2 &e Ah(e ac. 3n
R+sa. a!0nd so(da* 3n s+4ordne 1 &e e 3n11 ca &r'oner. 6e a1)e&)a+ ca e( s2 #e 3n)r/+n
s&)a( de 4o( mn)a(e sa+ 3n 3nchsoare.
-ac2 Ah(e !a s)+da #(m+(. era &os4( ca s+r&rnderea (+ Tom Ne4+n+( s2 )r2de'e #a&)+( c2/
1 rec+nosc+se. Iar c0nd e( 31 !a s&+ne &o!es)ea. #2r2 3ndoa(2 c2 )oa)2 (+mea 3( !a
rec+noa1)e. 7a4ar n/a!ea ce ar # 3nsemna) as)a. dar 1)a c2 n+ &oa)e # 4ne. Un (+cr+ era
sg+r / n+ a!ea de g0nd s2/1 (ase &e Tom Ne4+n+( s2 3n#r+n)e sng+r consecn*e(e.
/ 8)m )o* cne e1). 'se Pe)ra. E1) Ah(e. 8 nmen n+ )e/a (2sa) s2 mor. a1a c+m a s&+s
;ean. Te/a+ (2sa) &e m0na &ro#esor(or. 62 )e ares)e'e 1 s2 )e )rm)2 3na&o &e P2m0n). La
+n s&)a( de ne4+n. #2r2 3ndoa(2. ;ean char ne/a ar2)a) &o'a )a. -ac2 )e/a rec+nosc+)
cne!a. aces)a es)e mo)!+(.
Ah(e se 3n)oarse s&re ea 1 '0m4.
/ ;ean n/ar s&+ne ncoda)2 &o!es)ea as)a. N/ar ar2)a nm2n+ &o'a mea.
/ A)+nc n+/1 c+no1) &e ;ean. 'se Pe)ra. 6&era s2/ #ac2 &e ce(a(* s2/1 dea seama c2. dac2
ar # adms c2 1)+ de (a Tom Ne4+n+(. (/ar # &+s 3n &erco( de moar)e. c+ sce(era)+( 2s)a
res&onsa4( c+ arme(e. ;ean n+ era aco(o. dec a!ea sens s2/1 n+measc2 dre&) s+rs2.
+m4ra hegemon+(+
=L
/ O. da. !o char s+n)e* o ech&2. 'se Ah(e. V2 )ransm)e* semna(e +n+( a()+a. !2 sa4o)a*
&(an+r(e. g0ndnd+/!2 c2 s+n)em &rea &ro1) ca s2 ne d2m seama. Char credea* c/o s2 !2
&+nem s2 (+cra* (a &(an+r rea(e 3nan)e de a !2 a)rage de &ar)ea noas)r2 ,
Ca de o4ce. Pe)ra n+/1 &+)+ *ne g+ra. -ar nc n+ !oa as)a.
/ 3ncerc s2 !e' care dn)re no se sm) o+)sder. ca s2/ con!ng , Ce g(+m2 4+n2 / 3n ga1ca
(+ Ender nmen n+ era o+)sder. 6ng+r+( o+)sder de ac e1) )+.
-e #a&). 1)a &er#ec) c2 6hen. Carn Car4H. V(ad 1 9o(o 9+sca se sm*ea+ o+)sder. dn
d!erse mo)!e. 8 ea se sm*ea (a #e(. dar s&+sese as)a &en)r+ a/ #ace s2 r2m0n2 so(dar.
/ -ec ac+m ne des&ar* 1 3nce& s2 ne &re(+cre'. 'se Pe)ra. Ah(e. no 3* c+noa1)em
m1c2r(e 3nc2 dnan)e de/a (e #ace.
/ N+ !e re+1 s2/m r2ne1) m0ndra. re&(c2 Ah(e. Pen)r+ c2 n+ am a1a ce!a. N+ m2
n)eresea'2 dec0) s2 +nesc omenrea s+4 +n sng+r g+!ern. R+sa e sng+ra na*+ne.
sng+r+( &o&or care are dorn*a de m2re*e 1 &+)erea care s/o s+s*n2. Vo s+n)e* ac &en)r+
c2 +n dn)re !o a* &+)ea # +)( 3n aces) e#or). -ac2 no consder2m c2 +n dn)re !o a+
ceea ce ne e necesar. 3 !om n!)a s2 n se a(2)+re. Pe ce(a(* o s2/ &2s)r2m (a ghea*2 &0n2
se )ermn2 r2'4o+(. Pe ce dn)re !o c+ ade!2ra) ne&o)r!*. e 4ne. 3 !om )rm)e acas2 1
s&er2m ca g+!erne(e !oas)re s2 3 #o(oseasc2 3m&o)r!a noas)r2. r0nj e(. 7ade*. n+ #* a1a
3nd0rj*. 8)* c2 acas2 a* # 3nne4+n). Nc m2car n+/ c+no1)ea* &e oamen 2a. I/a* &2r2s)
c0nd era* a)0) de mc 3nc0) n+ era* 3n s)are nc s2 !2 1)erge* (a #+nd. Ce 1)+ e des&re
!o , Ce 1)* !o des&re e , C2 !/a+ (2sa) s2 &(eca*. E+ n+ am #am(e. &en)r+ mne 8coa(a
de L+&)2 a 3nsemna) doar )re mese
=L
o r S o n sco)) card
&e '. -ar !o+2 !/a+ (+a) )o)+(. N+ (e da)ora* nmc. A!e* &ro&ra !oas)r2 mn)e. Ta(en)+(.
6+n)e* #2c+* &en)r+ m2re*e. A* c01)ga) &en)r+ e r2'4o+( c+ >0ndac. 8 !/a+ )rms acas2
&en)r+ ca &2rn* !o1)r s2 !2 creasc2 3n con)n+are ,
Nmen n+ s&+se nmc. Pe)ra era sg+r2 c2 )o* sm*ea+ )o) a)0)a ds&re* ca 1 ea #a*2 de
dsc+rs+( (+. E( n+ 1)a nmc des&re e. N+ !a # ncoda)2 3n s)are s2/ se&are. N+ (e !a
c01)ga ncoda)2 (oa()a)ea. 8)a+ &rea m+()e des&re e(. 8 n+ (e &(2cea s2 #e re*n+*
3m&o)r!a !on*e (or.
8 e( 1)a as)a. Pe)ra c) #+ra 3n och (+. cresc0nd &e m2s+r2 ce 3n*e(egea c2 n+ sm*ea+
dec0) ds&re* &en)r+ e(.
C+ sg+ran*2 c2 ds&re*+( e 3( &+)ea !edea. #ndc2 o &r! drec) 1 se a&ro&e c0*!a &a1.
'0m4nd c+ 1 ma m+()2 ama4()a)e.
/ Pe)ra. m2 4+c+r s2 )e 3n)0(nesc. s&+se. $a)a care s/a do!ed) a1a de agres!2 3nc0) a+
)re4+) s2/ !er#ce A-N/+( ca s2 se asg+re c2 n+ e de #a&) 42a).
Pe)ra sm* c+m se a(4e1)e (a #a*2. Nmen n+ )re4+a s2 1)e as)a. $+sese +n )es) &e care
&sha)r dn 1co((e de (a so( 3( comandaser2 a)+nc c0nd ho)2r0ser2 c2 agres!)a)ea e era
+n semn de ds#+nc*ona()a)e. 1 n+ o reac*e de &ro)es) #a*2 de 3n)re42r(e s)+&de &e care
(e &+nea+. Nc m2car n+ )re4+a s2 #e 3n dosar+( e. -ar a&aren) +nde!a e5s)a +n dosar.
Aces)a era. desg+r. mesaj+( &e care Ah(e dorea s2 (/1 )ransm)2: e( 1)e )o). 8. ca 4ene#c+
s+&(men)ar. se a1)e&)a ca ce(a(* s2 3ncea&2 s2 se 3n)re4e c0) era ea de 1oca)2.
/ 6+n)e* o&). -oar do (&sesc &en)r+ ca !c)ora s2 #e com&(e)2. 9are(e Ender. gen+(.
&2s)r2)or+( 6#0n)+(+ >raa(. a &(eca) s2 #onde'e o co(one &e +nde!a. Vom a!ea !reo
cnc'ec de an c0nd !a aj+nge aco(o. ar e( !a # )o) +n &+1). No !om #ace s)ore. E( !a #
s)ore.
+m4ra hegemon+(+
=1
Ah(e '0m4 s+&eror. m+(*+m) de joc+( (+ de c+!n)e.
-ar Pe)ra 1)a c2 Ender n+ &+)ea # 4a)jocor) 3n #a*a gr+&+(+ (or. $2r2 3ndoa(2 c2 Ah(e
&res+&+nea c2 e o&) era+ candda* care n+ re+1ser2 1 se c(asaser2 &e (oc+( sec+nd. ce
care ar # !r+) s2 #e 3n (oc+( (+ Ender 1 #+seser2 ne!o* s2 s)ea 1 s2/( &r!easc2. Pres+&+nea
c2 )o* ardea+ de n!de / &en)r+ c2 &e e( as)a 3( cons+ma. -ar se 3n1e(a. N+/ 3n*e(egea
de(oc. Lor (e (&sea Ender. E era+ ga1ca (+ Ender. Iar n2rod+( 2s)a char 31 magna c2 &+)ea
#ace dn e o ech&2 a1a c+m #2c+se EnderC
/ 8 ma e 1 ;ean. con)n+2 Ah(e. Ce( ma mc dn)re !o. ce( a(e c2r+ re'+()a)e !/a+ #2c+) s2
&2re* a&roa&e n1)e re)arda*. ce( care ar # &+)+) s2 !2 dea (ec* des&re c+m se cond+c
arma)e(e / doar c2 &ro4a4( n+ (/a* # 3n*e(es. doar e +n gen+. Unde ar &+)ea # , 3 sm)e
cne!a (&sa ,
N+ r2s&+nse nmen. To)+1. de da)a as)a Pe)ra 1)+ c2 )2cerea (or asc+nde a()#e( de g0nd+r.
E5s)a+ resen)men)e #a*2 de ;ean. N+ dn ca+'a n)e(gen*e sa(e sa+ ce( &+*n nmen n/ar #
adms c2/ &oar)2 &c2 &en)r+ as)a. Ceea ce 3 s+&2ra era #e(+( 3n care &res+&+sese c2 e( era
ce( ma 4+n dn)re )o*. 8 &eroada aceea jenan)2 dnan)e ca Ender s2 soseasc2 &e Eros.
c0nd ;ean #+sese comandan)+( ech&e< &en)r+ +n #+sese gre+ s2 &rmeasc2 ordne de (a
ce( ma mc dn)re e. Pos4( ca Ah(e s2 # a!+) dre&)a)e 3n &r!n*a as)a.
N+ma c2 nc+n+( n+ era m0ndr+ de as)#e( de sen)men)e. ar e5&+nerea (or n+ era )ocma
de na)+r2 s2/ #ac2 s2/( +4easc2 &e Ah(e. -esg+r. ar # &+)+) 3ncerca s2 (e &ro!oace r+1ne.
Ah(e &+)ea # ma de1)e&) dec0) credea+ e.
6a+ &oa)e c2 n+. Era a)0) de de&(asa) 3n 3ncercarea (+ de a m&resona aces) gr+& de gen
m()are. 3nc0) &en)r+
=1
o r So n sco)) card
res&ec)+( c2&2)a) ar # &+)+) (a #e( de 4ne s2 &oar)e +n cos)+m de c(oRn 1 s2 ar+nce c+
4a(oane c+ a&2.
/ A. da. ;ean. #2c+ Ah(e. Regre) s2 !2 n#orme' c2 e mor).
A&aren). as)a #+ &rea m+() &en)r+ Tom Ne4+n+(. care c2sc2 1 s&+se:
/ N+. n+ e.
Ah(e &2r+ s2 se am+'e.
/ Cre' c2 1) ma m+()e dec0) mne ,
/ Ne/am +)a) 1 no &e ne). 'se 6hen. Am # a#(a).
/ N/a* ma s)a) (a ca(c+(a)oare de (a ora 'ece seara. -e +nde 1)* ce s/a 3n)0m&(a) 3n )m& ce
dormea*, Ah(e &r! (a ceas: 7o&a. a!e* dre&)a)e. ;ean )r2e1)e. Pen)r+ 3nc2 !reo
cncs&re'ece mn+)e. A&o... 4+mC O mc2 rache)2 dr2g2(a12 o s2 a)er'e'e drec) 3n mc+(
(+ dorm)or 1 o s2/1 ar+nce 3n aer c+ )o) c+ &2)+*+( (+. Nc m2car n+ a )re4+) s2 c+m&2r2m
de (a arma)a >rece n#orma*(e des&re (oc+( +nde se a#(2. Pre)en no1)r n (e/a+ da) &e
gra)s.
Inma Pe)re se o&r. -ac2 Ah(e &+)+se aranja r2&rea (or. sg+r ar # &+)+) s2 aranje'e 1
+cderea (+ ;ean. 3n)o)dea+na era ma +1or s2 +c' &e cne!a dec0) s2/1 &rn' !+.
Oare ;ean o4ser!ase mesaj+( de &e dragon. 3( decod#case 1 r2s&0ndse n#orma*a, Pen)r+
c2 dac2 m+rea. nmen a()cne!a n/ar ma # #os) 3n s)are s/o #ac2.
Imeda). 3 #+ r+1ne c2 !es)ea mor* (+ ;ean o #2c+se s2 se g0ndeasc2 ma 3n)0 (a ea. -ar
as)a n+ 3nsemna c2 n+/ &2sa de &+1). 3nsemna c2 a!ea a)0) de m+()2 3ncredere 3n e( 3nc0) 3
3ncredn*ase )oa)e s&eran*e(e e. -ac2 e( m+rea. aces)e s&eran*e m+rea+ oda)2 c+ e(. N+ era
ndecen) dn &ar)ea e s2 g0ndeasc2 a1a.
Indecen) ar # #os) s/o s&+n2 c+ !oce )are. -ar n+ &o* o&r g0nd+r(e s2/* )reac2 &rn mn)e.
+m4ra hegemon+(+
=:
Poa)e c2 Ah(e mn*ea. 6a+ &oa)e c2 ;ean !a s+&ra!e*+ sa+ !a sc2&a. Iar dac2 m+rea.
&oa)e c2 decod#case deja mesaj+(. 6a+ &oa)e c2 n+. Pe)ra n+ ma &+)ea #ace nmc ca s2
schm4e de'nod2m0n)+(.
/ C+m. nco (acrm2 , 'se Ah(e. 8 e+ care credeam c2 s+n)e* &re)en a1a de 4+n.
;2n+esc c2 e !or4a de +n e5ces de erosm. Chco): ;+n. cred c2 deocamda)2 am )ermna)
c+ !o.
6e 3n)oarse c2)re +n+( dn)re so(da* de (a +12:
/ E )m&+( s/o (+2m dn (oc.
6o(da)+( &(ec2. A+'r2 c0)e!a c+!n)e 3n r+s2 1 meda) 1as&re'ece so(da* n)rar2 1 se
a1e'ar2 c0)e do 3n dre&)+( #ec2r+ co&(.
/ Ac+m !e* # se&ara*. s&+se Ah(e. N/a1 !rea ca !re+n+( s2 3ncea&2 s2 se g0ndeasc2 (a o
o&era*+ne de sa(!are. P+)e* s2 cores&onda* 3n con)n+are. Vrem ca snerga !oas)r2
crea)oare s2 se &2s)re'e. La +rma +rme(or. !o s+n)e* ce(e ma s)r2(+c)e mn* m()are &e
care omenrea a #os) 3n s)are s2 (e &rod+c2 3n c(&e de neces)a)e. C+ )o* s+n)em #oar)e
m0ndr de !o 1 a4a a1)e&)2m s2 !edem &e !)or ce(e ma 4+ne re'+()a)e.
Un+( dn)re co& &0r*0 'gomo)os. Ah(e r0nj doar. 3 #2c+ c+ och+( Pe)re 1 &(ec2. Qece
mn+)e ma )0r'+ se a#(a+ 3n !ehc+(e se&ara)e. d+1 s&re des)na* nec+nosc+)e. +nde!a &e
!as)a 3n)ndere a ce(e ma mar *2r de &e s+&ra#a*a P2m0n)+(+.
PARPA A -OUA
ALIANTE
G.
CO-UL
I4: >ra##%&(grmage " co(mn.go! $rom: Pons)an % ;rses " he(s)ra). go! Re: In#()ra*e
E5ce(en*a Voas)r2. !2 scr+ e+ 3ns+m &en)r+ c2 e+ am #os) ce( care s/a o&+s ce( ma
!ehemen) &(an+(+ d!s. de a/( (+a &e )0n2r+( F+(an -e(&h% de s+4 &ro)ec*a noas)r2. Am
gre1). d+&2 c+m am cons)a)a) 3n +rma a)ac+(+ c+ rache)e de a' as+&ra #os)+(+ a&ar/
)amen). a)ac care a d+s (a +cderea a do so(da*. Am +rma) s#a)+( d!s. an)eror 1 am
an+n*a) &+4(c c2 F+(an a #os) +cs 3n a)ac. Camera (+ a #os) *n)a a)ac+(+ noa&)ea )rec+)2 1
ar # m+r) 3n (oc+( so(da*(or dac2 ar # dorm) aco(o. E!den). cne!a a &2)r+ns #oar)e ad0nc 3n
ss)em+( nos)r+. Ac+m n+ ma a!em 3ncredere 3n nmen. A* #os) &e #a'2 1 regre) c2 am
ca+'a) 3n)0r'er. 90ndra &e care e+ o sm*eam #a*2 de arma)a e(en2 m/a or4). O4ser!a*
c2. (a +rma +rme(or. e+ n+ !or4esc &rea 4ne Esen*a(a 1 n+ 3n1e( +n ade!2ra) &re)en a(
>rece. -a)or)2 d!s.. 1 n+ me. o mare !a(oare na*ona(2 n+ e ds)r+s2.
=:
orjon sco)) card
-ac2 ;ean )o) era ne!o) s2 se asc+nd2. s/ar # &+)+) g2s (oc+r 1 ma re(e dec0)
AraraV+ara. Ora1+(. n+m) d+&2 o s&ece de &a&aga(. era &2s)ra) ca +n #e( de e5&ona) de
m+'e+. c+ s)r2' &e)r+)e 1 c(2dr !ech. Case(e n+ era+ 3n mod s&eca( #r+moase sa+
&)ore1) / char 1 ca)edra(a &area ma degra42 anos)2 1 n+ era #oar)e !eche. #nd )ermna)2
3n seco(+( do+2'ec. To)+1. 3* d2dea m&resa c2 ac !a*a es)e (n1))2. +n (+cr+ c0nd!a
o41n+) 3n ;ra'(a. -e'!o()area care )rans#ormase 3n/!ecna)+( R4er0o Pre)o 3n)r/o
me)ro&o(2 3n)ns2 oco(se AraraV+ara. C+ )oa)e c2 oamen era+ des)+( de modern / a+'ea
&e s)r2' (a #e( de m+()2 esen*a(2 ca 1 &or)+ghe'2 /. ;ean se sm*ea ac acas2 3n)r/+n #e( 3n
care n+ se sm*se 3n >reca. +nde dorn*a de a # com&(e) e+ro&ean 1 com&(e) grec 3n
ace(a1 )m& ds)orsona a)0) !a*a &+4(c2. c0) 1 s&a*(e &+4(ce.
/ N+/* #o(ose1)e (a nmc s2 )e sm* ca acas2. 'se sora Car(o))a. N+ &+)em s)a m+() ac.
/ Ah(e e -a!o(+(. s&+se ;ean. N+ e -+mne'e+. N+ &oa)e aj+nge &es)e )o). N+ &oa)e s2 ne
g2seasc2. n/am (2sa) nco +rm2.
/ N+ )re4+e s2 aj+ng2 &es)e )o). E s+#cen) s2 aj+ng2 n+ma aco(o +nde s+n)em no.
/ E or4) de +ra #a*2 de no.
/ $rca 3( #ace s2 #e e5)rem de a(er). ;ean r0se / era +n !ech joc 3n)re e.
/ Poa)e c2 n+ Ah(e /a (+a) &e ce(a(* co&.
/ Poa)e c2 n+ gra!)a*a ne *ne &e P2m0n). 'se sora Car(o))a. c o #or*2 c+ &ro&re)2*
den)ce.
A&o r0se 1 ea.
6ora Car(o))a era +n 4+n )o!ar21 de c2(2)ore. A!ea sm*+( +mor+(+. 3n*e(egea g(+me(e (+.
ar e( se 4+c+ra de a(e e. -ar e. ce( ma m+() 3 &(2cea s2 &e)reac2 ore 3n)reg #2r2 s2 s&+n2
nmc. #2c0nd+/1 )re4+r(e. 3n )m&
+m4ra hegemon+(+
==
ce e( 1 (e #2cea &e a(e (+. C0nd s)2)ea+ de !or42. 31 #ormaser2 +n #e( de (m4aj a( (or 3n care
#ecare 1)a deja )o) ceea ce era m&or)an) a1a 3nc0) )re4+a+ doar s2 se re#ere (a ace(e
(+cr+r ca ce(2(a() s2 3n*e(eag2. As)a n+ 3nsemna c2 era+ s&r)e &ereche sa+ &e aceea1
(+ngme de +nd2. -oar c2 !e*(e (or se n)ersec)a+ 3n c0)e!a &+nc)e/chee / se asc+ndea+.
era+ des&2r** de &re)en 1 #am(e 1 a!ea+ d+1man care 3 !oa+ mor*. N+ e5s)a nmen
des&re care s2 40r#easc2 &en)r+ c2 n+ c+no1)ea+ &e nmen. N+ s)2)ea+ (a dsc+* &en)r+ c2
n+ a!ea+ a()e n)erese 3n a#ara &roec)e(or a&ro&a)e: 3ncercarea de a ghc +nde s+n) *n+*
ce(a(* co&. de a a#(a ce na*+ne ser!e1)e Ah(e T1 care #2r2 3ndoa(2 c2 3n c+r0nd 3( !a ser!
&e e(M 1 3ncercarea de a 3n*e(ege c+m se )rans#orma (+mea &en)r+ a &+)ea n)erac*ona c+
ea 1 &oa)e &en)r+ a &+)ea 3ndre&)a c+rs+( s)ore s&re +n #na( ma 4+n.
Ce( &+*n aces)a era *e(+( s+ror Car(o))a. ar ;ean dorea s2 a &ar)e (a e(. da) #nd c2 de
re'+()a)e(e &rme(or do+2 &roec)e de&ndea 1 re'+()a)+( ce(+ de/a( )re(ea. N+ era &rea sg+r
c2 3n !)or 3 !a ma &2sa de )rans#ormarea (+m.
3 s&+sese as)a oda)2 s+ror Car(o))a. ar ea '0m4se doar.
/ N+/* &as2 de (+mea dn j+r+( )2+. 'se ea. sa+ de !)or 3n genera(. nc(+s! de a( )2+ ,
/ -e ce ar )re4+ s2 m2 &reoc+&e s2 ana('e' de care an+me (+cr+r n+/m &as2 ,
/ Pen)r+ c2 dac2 n+ */ar &2sa de &ro&r+( )2+ !)or. n+ */ar &2sa nc dac2 )r2e1) sa+ n+ ca
s2/( !e'. 1 n/a ma )rece &rn )oa)2 a+rea(a as)a ca s2 r2m0 3n !a*2.
/ 6+n) +n mam#er. 'se ;ean. 3ncerc s2 )r2esc !e1nc. nd#eren) dac2 !rea+ de #a&) as)a sa+
n+.
/ E1) +n co&( a( (+ -+mne'e+. dec 3* &as2 ce se 3n)0m&(2 c+ co& (+. nd#eren) dac2
adm* as)a sa+ n+.
==
orjon sco)) card
N+ r2s&+ns+( e s+&er#ca( 3( deranja. &en)r+ c2 se a1)e&)ase (a e( / de #a&) 3( &ro!ocase. #2r2
3ndoa(2 T31 s&+se 3n snea (+M &en)r+ c2 3 &(2cea s2 #e 3ncredn*a) c2. dac2 e5s)a +n
-+mne'e+. a)+nc ;ean era m&or)an) &en)r+ e(. N+. ceea ce 3( deranja era +m4ra care
)rec+se &en)r+ o c(&2 &es)e ch&+( e. O e5&rese )rec2)oare. a4a !'4(2. &e care n+ ar #
o4ser!a)/o dac2 n+ /ar # c+nosc+) a)0) de 4ne #a*a. ar +m4re(e era+ a)0) de rare 3n
e5&res(e e.
Ce!a ce am s&+s a 3n)rs)a)/o. To)+1. e o )rs)e*e &e care !rea s/o asc+nd2 de mne. Ce am
s&+s , C2 s+n) +n mam#er, E o41n+)2 c+ 'e#(eme((e me(e &e )ema re(ge. C2 s/ar &+)ea
s2 n+ !rea+ s2 )r2esc !e1nc, Poa)e se )eme c2 am #2c+) o de&rese. C2 3ncerc s2 )r2esc
!e1nc. 3n c+da dorn*e(or me(e , Poa)e se )eme c2 !o m+r )0n2r. ;ne. dar de as)a se a#(a+
3n AraraV+ara / s2 &re!n2 moar)ea (+ 3nan)e de !reme. 8 a e. de #a&). To)+1. n+ a!ea
nco 3ndoa(2 c2. dac2 cne!a ar # 3ndre&)a) +n &s)o( s&re e(. ea ar s2r 3n #a*a (+ 1 ar 3ncasa
g(on*+(. N+ 3n*e(egea de ce. E( n+ ar #ace (a #e( &en)r+ ea sa+ &en)r+ nmen a()cne!a. Ar
3ncerca s/o a!er)'e'e. ar 3m&nge/o sa+ ar negoca c+ )r2g2)or+(. orce ar # &os4( ca s2 (e
(ase am0nd+rora o 1ans2 de s+&ra!e*+re re'ona4(2. -ar n/ar m+r 3n mod de(4era) ca s/o
sa(!e'e &e ea.
Poa)e 2s)a e +n (+cr+ &e care/1 #ac #eme(e. 6a+ +n (+cr+ &e care ad+(* 3( #ac &en)r+ co&.
62/* da !a*a ca s2 sa(!e' &e a()cne!a. 62/* e!a(+e' &ro&ra s+&ra!e*+re 1 s2 dec' c2 e
ma &+*n m&or)an)2 &en)r+ )ne dec0) s+&ra!e*+rea ce(+(a(). ;ean n+/1 &+)ea e5&(ca de
ce ar &+)ea cne!a s2 sm)2 as)#e(. Oare mam#er+( ra*ona( n+ ar &re(+a con)ro(+( 1 (/ar
#or*a s2 ac*one'e &en)r+ &ro&ra s+&ra!e*+re , ;ean n+ 3ncercase ncoda)2 s2/1 s+&rme
ns)nc)+( de s+&ra!e*+re. dar
+m4ra hegemon+(+
=B
char dac2 ar # 3ncerca). se 3ndoa c2 ar # re+1). Era &os4( ca oamen ma 3n !0rs)2 s2 #e
ma ds&+1 s2 ren+n*e (a !a*a (or. deja che()+nd cea ma mare &ar)e a ca&)a(+(+ n*a(.
;ne3n*e(es. a!ea sens ca &2rn* s2 se sacr#ce de drag+( co&(or (or. 3n s&eca( &2rn* &rea
42)r0n ca s2 ma #ac2 a(* co&. -ar sora Car(o))a n+ a!+sese ncoda)2 co&. Iar ;ean n+
era sng+r+( &en)r+ care ea ar # m+r). Ar # s2r) s2 3ncase'e 1 g(on*+( des)na) +n+ s)r2n.
31 &re*+a !a*a ma &+*n dec0) &e a orc+ a()c+!a. Iar as)a o #2cea com&(e) d#er)2 de e(.
6+&ra!e*+rea. n+ a ce(+ ma 4+n. c a mea / 2s)a e sco&+( esen*a( a( #n*e me(e. 3n #na(.
aces)a es)e mo)!+( &en)r+ care am #2c+) (+cr+r(e &e care (e/am #2c+) /a)+nc c0nd. #nd
sng+r+( dn ech&a (+ Ender. am )rms con1)en) oamen (a o moar)e sg+r2. am sm*) &en/
)r+ e +n ad0nc regre). -ar /am )rms. 1 e s/a+ d+s. Oare e+. 3n (oc+( (or. a1 # asc+()a)
ordn+(, 62 moar2 &en)r+ sa(!area genera*(or !)oare. care n+ (e !or c+noa1)e ncoda)2
n+me(e ,
;ean se 3ndoa.
Ar # ser!) omenrea c+ 4+c+re dac2 as)a /ar # #os) 1 (+ de #o(os. L+&)a c+ $+rnc(e a(2)+r
de Ender 1 de ce(a(* &+1) a!ea +n sens &en)r+ c2 d+cea (a sa(!area omenr. nc(+s! (a
sa(!area (+ ;ean. 8 dac2 re+1nd s2 r2m0n2 3n !a*2 +nde!a. 3n (+me. ar 3nsemna 1 +n
ghm&e 3n coas)a (+ Ah(e. #2c0nd+/1 s2 #e ma &+*n a)en). ma &+*n 3n*e(e&) 1. 3n
consecn*2. ma +1or de 3n!ns / e 4ne. re&re'en)a +n 4on+s 4ne/!en) #a&)+( c2 s)r2dana
(+ ;ean de a s+&ra!e*+ se 3n)0m&(a s2 dea 1 rase +mane o 1ans2 de a 3n!nge mons)r+(.
8 #ndc2 cea ma 4+n2 ca(e de a s+&ra!e*+ era s2/( g2seasc2 &e Ah(e 1 s2/( +cd2. s/ar
&+)ea 3n)0m&(a ca e( s2 de!n2 +n+( dn)re mar 4ne#2c2)or dn s)ora omenr. To)+1.
ac+m c2 se g0ndea (a as)a. n+/1 &+)ea amn)
=B
orUon sco)) card
nc+n asasn care s2 #e &2s)ra) 3n memore ca +n ero+. ;r+)+s. &oa)e. Re&+)a*a (+ a a!+)
s+1+r 1 co4or0/1+r. 9ajor)a)ea asasn(or a+ #os) )o)+1 ds&re*+* de s)ore. Pro4a4(
&en)r+ c2 asasn de s+cces )nd s2 #e acea a(e c2ror *n)e n+ s+n) &erc+(oase &en)r+
nmen 3n mod deose4). P0n2 c0nd )oa)2 (+mea !a c2dea de acord as+&ra #a&)+(+ c2 aces)
mons)r+ mer)2 s2 #e asasna). mons)r+( !a a!ea m+() &rea m+()2 &+)ere 1 &aranoa ca s2
ma &oa)2 # d+s2 (a 3nde&(nre !reo )en)a)!2 de asasnare.
N+ aj+nse (a nco conc(+'e c0nd 3ncerc2 s2 dsc+)e des&re as)a c+ sora Car(o))a.
/ N+ )e &o) con)ra'ce. a1a c2 n+ 1)+ de ce )e ma os)ene1). 8)+ doar c2 n+ )e !o aj+)a s2
&+ (a ca(e asasnarea (+.
/ N+ o consder a+)oa&2rare , 'se ;ean. Ce/ as)a. +n+( dn)re #(me(e a(ea s)+&de 3n care
ero+( n+ &oa)e s2/1 +cd2 &e &ersonaj+( r2+. care )ocma 3( amenn*2 c+ &s)o(+( ,
/ E credn*a mea 3n 7rs)os. s&+se Car(o))a. I+4e1)e/* d+1man+(. #2 4ne ce(or care )e +r2sc.
/ ;+n. 1 +nde d+ce as)a , Ce( ma dr2g+* (+cr+ &e care/1 &+)em #ace &en)r+ Ah(e ar # s2 ne
&os)2m adresa &e ne) 1 s2 a1)e&)2m ca e( s2 )rm)2 &e cne!a s2 ne +cd2.
/ N+ # a4s+rd. 7rs)os s&+ne s2 #m 4+n c+ d+1man. Pen)r+ Ah(e n+ ar # 4ne s2 ne
g2seasc2. #ndc2 a)+nc ne/ar +cde 1 !a a!ea 1 ma m+()e crme &en)r+ care s2 dea
soco)ea(2 (a j+deca)a (+ -+mne'e+. Ce( ma 4+n (+cr+ &e care/1 &+)em #ace &en)r+ e( es)e
s2/1 3m&edc2m s2 ne +cd2. Iar dac2 no 3( +4m. 3( !om 3m&edca s2 cond+c2 as)#e( (+mea.
#ndc2 o asemenea &+)ere doar /ar s&or oca'(e de a &2c2)+.
/ -e ce s2 n+ +4m s+)e(e 1 m(e 1 m(oane(e de oamen care !or m+r 3n r2'4oae(e &e
care (e &(2n+e1)e e( ,
+m4ra hegemon+(+
=B
/ 3 +4m 1 &e e. 'se Car(o))a. -ar e1) con#+'. ca major)a)ea oamen(or care n+ 3n*e(eg
&ers&ec)!a (+ -+mne'e+. Te )o) g0nde1) c2 moar)ea e ce( ma groa'nc (+cr+ care se &oa)e
3n)0m&(a +ne &ersoane. dar &en)r+ -+mne'e+ moar)ea 3nseamn2 n+ma c2 )e 3n)orc acas2
&+*n 3nan)e de &rogram. Pen)r+ -+mne'e+. +n s#0r1) c+m&() a( !e* +n+ om es)e a)+nc
c0nd acea &ersoan2 3m4r2*1ea'2 &2ca)+( 1 res&nge 4+c+ra &e care o o#er2 -omn+(. -ec.
dn )oa)e m(oane(e care ar &+)ea m+r 3n)r/+n r2'4o. #ecare !a*2 3n &ar)e e )ragc2 n+ma
dac2 s#0r1e1)e 3n &2ca).
/ A)+nc de ce )e s)r2d+e1) a)0) s2 m2 * 3n !a*2 , 3n)re42 ;ean. cre'0nd c2 1)e r2s&+ns+(.
/ Vre ca e+ s2 s&+n ce!a care s2/m s(24easc2 &(edoara. s&+se Car(o))a. Ca de e5em&(+. s2/
* s&+n c2 s+n) om 1 !rea+ s2 &re!n ac+m moar)ea )a &en)r+ c2 )e +4esc. 8 as)a e
ade!2ra). e+ n+ am co&. dar )+ 3m e1) a)0) de a&ro&a) ca 1 co&(+( me+. 1 m s/ar s#01a
s+#(e)+( dac2 a m+r de m0na ace(+ 42a) d#orm. -ar ade!2ra)+( mo)!. F+(an -e(&h%.
&en)r+ care m2 s)r2d+esc a)0) s2 &re!n moar)ea )a e &en)r+ c2. dac2 a m+r as)2'.
&ro4a4( a merge 3n ad.
6&re s+r&r'a (+. ;ean sm* 3m&+ns2)+ra. 3n*e(esese des)+( dn credn*a Car(o))e 3nc0) ar #
&+)+) &re!edea aces) r2s&+ns. dar #a&)+( c2 o s&+sese c+ !oce )are 3( d+rea )o)+1.
/ N/am de g0nd s2 m2 &oc2esc 1 s2 m2 4o)e'. a1a c2 s+n) des)na) s2 merg 3n ad. 3n
consecn*2. orc0nd a1 m+r !o # damna). s&+se.
/ Pros). In)er&re)area doc)rne n+ e &er#ec)2 1. nd#eren) ce ar s&+ne &o&. &en)r+
momen) n+ cred c2 -+mne'e+ ar condamna &e !ec m(arde(e de co& c2rora (e/a &erms s2
se nasc2 1 s2 moar2 #2r2 4o)e'. N+. e+ cred c2 &ro4a4( !e merge 3n ad &en)r+ c2. 3n c+da
=D
or6on sco)) card
gen+(+ )2+. e1) cam amora(. 92 rog dn s+#(e). c0nd!a 3nan)ea mor* s2 a#( c2 e5s)2 (eg
s+&eroare care s+n) ma &res+s de s+&ra!e*+re. ma &res+s de ca+'e(e &e care (e ser!e1).
C0nd o s2 )e dedc +ne asemenea ca+'e. drag+( me+ 42a). a)+nc n/o s2 m2 ma )em
&en)r+ moar)ea )a. &en)r+ c2 !o 1) c2 +n -+mne'e+ dre&) )e !a er)a &en)r+ neg(jen*a de a
n+ # rec+nosc+) ade!2r+( cre1)nsm+(+ 3n )m&+( !e*.
/ Char e1) ere)c2. 'se ;ean. Nc+na dn)re doc)rne(e as)ea n/ar da 4ne 3n #a*a +n+ &reo).
/ N+ da+ 4ne nc 3n #a*a mea. rec+nosc+ Car(o))a. -ar n+ c+nosc nc+n sng+r s+#(e) care s2
n+ a42 do+2 (s)e se&ara)e de doc)rne / +ne(e 3n care cred &en)r+ c2 a1a cred e< a()e(e
d+&2 care 3ncearc2 de #a&) s2 )r2asc2. P+r 1 sm&(+. e+ s+n) +n+( dn)re &+*n oamen care
#ac d#eren*a. T+. 42e)e. n+ o #ac.
/ Pen)r+ c2 e+ n+ cred 3n nco doc)rn2.
/ As)a. s&+se Car(o))a c+ 3ng0m#are e5agera)2. es)e do!ada &o')!2 a a#rma*e me(e. E1)
a)0) de con!ns c2 )+ cre' n+ma ceea ce cre' c2 cre'. 3nc0) r2m0 de/a dre&)+( or4 (a ceea
ce cre' de #a&) #2r2 s2 cre' c2 cre'.
/ Te/a n2sc+) 3n)r/+n seco( ne&o)r!). 'se ;ean. L/a # &+)+) #ace &e Toma dWAV+no s2/1
sm+(g2 &2r+( dn ca&. Ne)'sche 1 -errda )e/ar ac+'a de con#+'e mn)a(2. -oar Inch'*a ar
1) ce s2 #ac2 c+ )ne / s2 )e ard2 #r+m+1e( &e r+g.
/ N+/m s&+ne c2 a c)) Ne)'sche 1 -errda. 6a+ dWAV+no. c2 !en !or4a.
/ N+ )re4+e s2 m2n0nc )oa)2 4a(ega ca s2/* da seama c2 n+ e &(2cn)2 c+ mere.
/ E1) +n 42a) m&os4( 1 arogan).
/ -ar e+ s+n) !+. >e&&e))a.
/ C+ sg+ran*2 c2 n+ e1) o &2&+12. orc+m n+ &2&+1a mea. Ac+m d+/)e 1 )e joac2 &/a#ar2.
am )rea42.
+m4ra hegemon+(+
=D
Trm)erea (+ a#ar2 n+ era char o &edea&s2. 6ora Car(o))a 1)a as)a. -n momen)+( 3n care 31
conec)aser2 &+&)re(e (a re*ea. am0ndo 31 &e)rec+ser2 cea ma mare &ar)e a '(e(or 3n cas2.
ad+n0nd n#orma*. Car(o))a. a c2re den))a)e era asc+ns2 de &rograme(e de &ro)ec*e a
ss)em+(+ com&+)er'a) de (a Va)can. &+)ea s2/1 rea )oa)e !ech(e re(a* 1 as)#e( a!ea
acces (a ce(e ma 4+ne s+rse. a!0nd grj2 doar s2 n+ s&+n2 +nde era 1 nc m2car &e ce #+s
orar se a#(2. ;ean. 3n schm4. )re4+se s2/1 cree'e o no+2 den))a)e &ornnd de (a 'ero 1
asc+n'0nd+/se 3n s&a)e(e +ne d+4(e &ro)ec* a +nor ser!ere s&eca('a)e 3n anonma). 1
char 1 a1a n+ &2s)ra o den))a)e ma m+() de o s2&)2m0n2. N+ 31 de'!o()a re(a* 1. 3n
consecn*2. n+/1 &+)ea #orma s+rse. C0nd a!ea ne!oe de an+m)e n#orma* era ne!o) s/o
roage &e sora Car(o))a s2/( aj+)e s2 (e g2seasc2. 1 a)+nc ea )re4+a s2 de)ermne dac2 era
!or4a de ce!a ce ar &+)ea cere 3n mod (eg)m sa+ ce!a ce ar &+)ea # +n ndc+ c2 ;ean e
c+ ea. -e ce(e ma m+()e or. re#+'a s2 (e cear2. -ec ;ean era 3m&edca) 3n cerce)2r(e sa(e.
To)+1. 31 3m&2r)21ea+ orce n#orma*e &+)ea+. ar 3n c+da de'a!an)aje(or. aces)a era +n
a!an)aj care r2m0nea a( (+: mn)ea care s)+da da)e(e 3 a&ar*nea. 9n)ea care a!+sese
re'+()a)e ma 4+ne dec0) a(e )+)+ror (a )es)e(e 8co( de L+&)2. -n ne#ercre. Ade!2r+(+ n+/
&2sa &rea m+() de as)#e( de recomand2r. Re#+'a s2 se &redea 1 s2 se de'!2(+e doar &en)r+
c2 3n*e(egea c2 es)e #2c+) ca 3n ce(e dn +rm2 s2 #e desco&er).
;ean n+ &+)ea dec0) s2 ac+m+(e'e ore 1 ore de #r+s)rare 3nan)e s2 se rdce 1 s2 as2
a#ar2. Orc+m. as)a n+ 3nsemna doar s2 se 3nde&2r)e'e de m+nc2.
/ C(ma e de acord c+ mne. 3 s&+sese s+ror Car(o))a a do+a ' c0nd. )rans&ra) )o). se
d+cea s2 #ac2
VG
o r S o n sco)) card
a( )re(ea d+1 de c0nd se )re'se. Am #os) n2sc+) s2 )r2esc 3n c2(d+r2 1 +md)a)e.
La 3nce&+). ea nss)ase s2 mearg2 &re)+)nden c+ e(. -ar d+&2 c0)e!a '(e re+1 s/o
con!ng2 de c0)e!a (+cr+r. 9a 3n)0. era des)+( de mare ca s2 n+ #e 3nso*) &es)e )o) de
4+nca (+ / @A!o Car(o))aA 3 s&+nea ac. &en)r+ &o!es)ea (or de aco&erre. 3n a( do(ea r0nd.
ea orc+m n/ar # cons))+) o &ro)ec*e &en)r+ e(. nea!0nd arme 1 &os4()2* de a&2rare. 3n
a( )re(ea r0nd. e( era ce( care 1)a c+m s2 )r2asc2 &e s)r2'. 1 char dac2 AraraV+ara n+
&rea era gen+( de (oc &erc+(os care #+sese Ro))erdam+( dn co&(2ra (+. e( 31 car)ogra#ase
deja 3n mn)e !reo s+)2 de )rasee de e!adare d#er)e 1 de asc+n'2)or. n+ma dn re#(e5.
C0nd Car(o))a 31 d2d+se seama ca ea ar a!ea ne!oe de &ro)ec*a (+ m+() ma m+() dec0) e(
de a e. se 3nd+&(ecase 1 3 &ermsese s2 as2 sng+r a#ar2. a)0)a )m& c0) 31 d2dea
os)enea(a s2 )reac2 neo4ser!a).
/ N+/ &o) 3m&edca &e oamen s2 o4ser!e +n 42a) s)r2n.
/ N+ ar2* char a1a de s)r2n. 'se ea. T&+( med)eranean e o41n+) ac. 3ncearc2 doar s2 n+
!or4e1) &rea m+(). 3n)o)dea+na s2 &ar2 c2 a ce!a de #2c+). dar ncoda)2 c2 )e gr24e1). -ar
(a +rma +rme(or )+ m/a 3n!2*a) &e mne c+m s2 e!) s2 a)rag a)en*a.
As)#e( c2 a'. d+&2 c0)e!a s2&)2m0n de (a sosrea (or 3n ;ra'(a. hon2rea &e s)r2'(e dn
AraraV+ara 1 se 3n)re4a ce ca+'2 m2rea*2 ar &+)ea #ace ca !a*a (+ s2 #e !a(oroas2 3n och
Car(o))e. C2c. 3n c+da credn*e sa(e. a&ro4area e. n+ a (+ -+mne'e+. &2rea a # cea
&en)r+ care )re4+a s2 (+&)e. a)0)a )m& c0) n+ n)er#era c+ &roec)+( (+ de a r2m0ne 3n !a*2.
Era s+#cen) s2 #e +n ghm&e 3n coas)a (+ Ah(e , 6+#cen) s2 ca+)e me)ode de a se
o&+ne , 6a+ a()ce!a ar # )re4+) s2 #ac2 ,
+m4ra hegemon+(+
=G
Pe c+(mea +nea dn)re m+()e(e co(ne a(e AraraV+are era +n maga'n de 1er4e)+r. cond+s
de o #am(e ja&o/ne'o/4ra'(an2. $am(a a!ea aceas)2 a#acere de seco(e. d+&2 c+m
&roc(ama #rma (or. ar ;ean era am+'a). dar 1 m1ca) de aces) (+cr+. 3n (+mna a ceea ce
s&+sese Car(o))a. Pen)r+ #am(a aceas)a. s2 &rod+c2 deser)+r rec 1 aroma)e &e care s2 (e
m2n0nc dn)r/+n corne) sa+ dn)r/o cea1c2 era marea ca+'2 care (e d2d+se &+)ere s2
re's)e de/a (+ng+( seco(e(or. Ce &+)ea # ma s+&er#ca( dec0) as)a , 8 )o)+1 ;ean !enea
ac. ar 1 ar. &en)r+ c2 re*e)e(e (or era+ c+ ade!2ra) de(coase. 1 c0nd se g0ndea c0) de
m+(* a(* oamen 3n +()me(e do+2 sa+ )re seco(e se o&rser2 ac 1/1 g2sser2 +n momen)
de &(2cere 3n arome(e d+(c 1 de(ca)e. 3n sen'a*a 1er4e)+(+ #n 3n g+ra (or. n+ &+)ea s2
ds&re*+asc2 o asemenea ca+'2. E o#erea+ ce!a ce era 3n)r/ade!2r 4+n. ar !e*(e
oamen(or era+ ma 4+ne &en)r+ c2 e (e o#erea+ aces) ce!a. N+ era o ca+'2 no4(2 care s2
#e 3nscrs2 3n s)ore. -ar n+ era nc ce!a neg(ja4(. Un om &+)ea s2 se desc+rce ma r2+
dec0) &e)rec0nd o mare &ar)e a !e* (+ &en)r+ o as)#e( de ca+'2.
;ean nc n+ &rea era sg+r ce 3nseamn2 s2 )e dedc +ne ca+'e. Oare 3nsemna s2 cede'e
a()c+!a (+area dec'(or, Ce dee a4s+rd2C -+&2 )oa)e &ro4a4()2*(e. n+ era nmen ma
de1)e&) dec0) e( &e P2m0n) 1. de1 as)a n+ 3nsemna c2 e( n+ &+)ea s2 gre1easc2. 3nsemna
c+ sg+ran*2 c2 ar # #os) +n &ros) s2 (ase &e a()cne!a s2 a dec'(e. &e cne!a care ar #
&+)+) #ace ma m+()e gre1e(.
-e ce 31 &erdea )m&+( c+ #(o'o#a ghda)2 de sen)men)e a Car(o))e. n+ 1)a. $2r2 3ndoa(2
c2 era +n+( dn)re as&ec)e(e +mane emo*ona(e 1 erona)e a(e men)a()2* sa(e ce de&21ea
n)e(gen*a rece 1 n+man2 care. s&re neca'+( (+. n+ma +neor 3 con)ro(a g0ndrea.
=G
orjon sco)) card
Cea1ca de 1er4e) era goa(2. A&aren). o m0ncase &e )oa)2 #2r2 s2/1 dea seama. 6&era ca
g+ra (+ s2 se # 4+c+ra) de #ecare 3ngh*)+r2. &en)r+ c2 m0ncase dn re#(e5 3n )m& ce se
g0ndea.
;ean ar+nc2 cea1ca 1 &(ec2. Un 4cc(s) 3( de&21. ;ean !2'+ c+m 3n)reg+( (+ cor& s2()a.
)res2rea 1 !4ra dn ca+'a &a!aj+(+. A1a e !a*a om+(+. g0nd ;ean. A)0) de 'g+d+)2. 3nc0)
ncoda)2 n+ &+)em !edea ce!a dre&).
La cn2 ( s/a ser!) #aso(e 1 ore' c+ carne a*oas2 de !)2. E( 1 Car(o))a m0ncar2 a&roa&e 3n
)2cere 3n sa(a de mese a &ens+n. asc+()0nd con!ersa*a a()or oamen 1 '2ng2n)+(
#ar#+r(or 1 a( )ac0m+r(or. Orce dsc+*e rea(2 dn)re e ar # (2sa) #2r2 3ndoa(2 s2 sca&e !reo
n#orma*e m&or)an)2 care ar # &+)+) a)rage a)en*a 1 genera 3n)re42r. -e e5em&(+. de ce o
#emee care !or4e1)e ca o c2(+g2r*2 are +n ne&o) , -e ce co&(+( 2s)a care &are s2 a42
1ase an !or4e1)e ca +n &ro#esor de #(o'o#e 3n j+m2)a)e dn ca'+r , A1a c2 m0nca+ 3n
)2cere. c+ e5ce&*a dsc+*(or des&re !reme.
-+&2 cn2. ca de o4ce. n)rar2 am0ndo 3n re*ea s2/1 !er#ce cores&onden*a. 9a(/+r(e
Car(o))e era+ n)eresan)e 1 ade!2ra)e. To* cores&onden* (+ ;ean. ce( &+*n s2&)2m0na
as)a. credea+ c2 e( era o #emee n+m)2 Le))e care (+cra (a o d'er)a*e 1 a!ea ne!oe de
n#orma*. dar care n+ a!ea )m& &en)r+ o !a*2 &ersona(2 1 re#+'a &rom&) orce 3ncercare
de con!ersa*e &re)eneasc2 1 n)m2. P0n2 ac+m n+ desco&erse am&ren)a (+ Ah(e 3n
com&or)amen)+( nc+ne na*+n. 3n )m& ce major)a)ea *2r(or &+r 1 sm&(+ n+ 4ene#ca+ de
res+rse care s2 (e &erm)2 s2 r2&easc2 ech&a (+ Ender 3n)r/+n )m& a)0) de sc+r). dn)re
ce(e care a!ea+ res+rse(e necesare. ;ean n+ &+)ea e(mna nc m2car +na dn mo)! c2 (e
(&sea+ arogan*a. agres!)a)ea sa+ ds&re*+( #a*2 de (ege ca s2 #ac2 a1a ce!a. P+)ea s2 #e
+m4ra hegemon+(+
=I
char ;ra'(a / dn c0)e 1)a e(. #o1) s2 )o!ar21 dn R2'4o+( $+rnc(or ar &+)ea # 3nch1
char 1 3n Ara/raV+ara. Ar &+)ea a+' dmnea*a de!reme 'gomo)+( ace(+a1 camon de
g+no care ad+na cea1ca de 1er4e) &e care o ar+ncase e( as)2'.
/ N+ 1)+ de ce r2s&0ndesc oamen (+cr+r(e as)ea. s&+se sora Car(o))a.
/ Ce , 3n)re42 ;ean. rec+nosc2)or &en)r+ 3n)rer+&erea dn (+cr+( care/ 3m&2enjenea och.
/ Oh. s+&ers)*(e as)e s)+&de c+ dragon ad+c2)or de noroc. Pro4a4( c2 e5s)2 ac+m !reo
d+'n2 de desene d#er)e c+ dragon.
/ A. s+n) &es)e )o). doar c2 n+/ ma o4ser!. Orc+m. de ce dragon ,
/ Cred c2 2s)a e ce( ma !ech. Ce( &+*n e ce( &e care (/am !2'+) &rma da)2. c+ &oe'oara
as)a. 'se Car(o))a. -ac2 -an)e ar ma scre as)2'. c+ sg+ran*2 ar &2s)ra +n (oc 3n In#ern+(
(+ &en)r+ oamen care &ornesc as)#e( de (+cr+r.
/ Ce &oe'oar2 ,
/ @3m&ar)e aces) dragonA. rec)2 Car(o))a. @-ac2 da. +n #na( norocos 1 )+ 1 e !e* a!ea.A
/ A. da. dragon 3n)o)dea+na ad+c noroc. Ce s&+ne de #a&) &oe'a as)a , C2 o s2 mor
norocos , C2 o s2 # norocos s/o s#0r1e1) ,
Car(o))a chco).
P(c)s) de cores&onden*2. ;ean con)n+2 c+ &ros)(e.
/ -ragon n+ s+n) 3n)o)dea+na ad+c2)or de noroc. La 8coa(a de L+&)2 a+ )re4+) s2
des#n*e'e Arma)a -ragon. a)0) de ghnons)2 era. P0n2 c0nd a+ re3n!a)/o &en)r+ Ender. 1
#2r2 3ndoa(2 c2 /a+ da)/o (+ &en)r+ c2 (+mea credea c2 ad+ce ghnon 1 3ncerca+ orce
3m&o)r!a e.
=I
or6on sco)) card
Un g0nd 3 )rec+ &rn mn)e. sc+r). dar 3( )re' dn (e)arge.
/ Trm)e/m desen+( 2(a.
/ Pare' c2 3( a deja &e !reo d+'n2 de scrsor.
/ N/am che# s2 ca+). Trm)e/m/1 &e 2(a.
/ E1) )o) Le))e, N/a #os) ea 3n +()me(e do+2 s2&)2m0n ,
/ Cnc '(e.
-+r2 c0)e!a mn+)e &en)r+ ca mesaj+( s2 #e red/rec*ona) c2)re e(. dar c0nd 3n ce(e dn
+rm2 a&2r+ 3n ma(/+( (+. s)+de c+ a)en*e magnea.
/ -e ce -+mne'e+ 3 da a)en*e , 3n)re42 Car(o))a. Rdc2 &r!rea 1/ 3n)0(n och.
/ N+ 1)+. T+ de ce da a)en*e #e(+(+ 3n care e+ 3 da+ a)en*e , '0m4.
/ Pen)r+ c2 )+ cre' c2 e m&or)an). Poa)e c2 n+ s+n) (a #e( de de1)ea&)2 ca )ne 3n
major)a)ea ca'+r(or. dar s+n) m+() ma n)e(gen)2 ca )ne 3n &r!n*a )a. 3m da+ seama
c0nd ce!a )e n)rg2.
/ E doar j+5)a&+nerea magn +n+ dragon c+ c+!0n)+( @#na(A. $na(+r(e n+ s+n) consdera)e
&rea norocoase. -e ce n+ a scrs @!a ad+ce norocA sa+ @des)n norocosA sa+ a()ce!a , -e ce
@#na( norocosA ,
/ -e ce n+ ,
/ $na(. End. Ender. Arma)a (+ Ender a #os) -ragon+(.
/ N+. e &+*n cam #or*a).
/ U)2/)e (a magne. 'se ;ean. E5ac) 3n mj(oc. +nde desen+( e ma com&(ca) / aco(o e o (ne
mod#ca)2. P+nc)e(e n+ se a(na'2 4ne. 6+n) a&roa&e a(ea)or.
/ 9e m se &ar doar &ara'*.
/ -ac2 a # *n+)2 &r'oner2. dar a a!ea acces (a com&+)er. n+ma c2 */ar # cen'+ra) #ecare
4) dn cores&onden*2. c+m a )rm)e +n mesaj , 3n)re42 ;ean.
+m4ra hegemon+(+
=J
/ -oar n+ cre' c2 e +n mesaj de (a... n+/ a1a ,
/ 7a4ar n/am. -ar ac+m. c2 m/am g0nd) (a as)a. mer)2 s2 cerce)e'. n+ cre' ,
3n)re )m& ;ean m+)ase magnea 3n)r/+n &rogram de gra#c2 1 s)+da acea (ne de &5e(.
/ -a. e a(ea)ore. )oa)2 (na. N+ are ce c2+)a ac. 1 n+ s+n) &ara'* #ndc2 res)+( magn e
n)ac). c+ e5ce&*a aces)e a do+a (n care e &ar*a( 3n)rer+&)2. Para'* ar # ds)r4+* 3n
mod ega(.
/ A)+nc !e' ce e. 'se Car(o))a. T+ e1) gen+(. e+ s+n) c2(+g2r*a.
C+r0nd. ;ean a!ea ce(e do+2 (n 'o(a)e 3n #1ere d#er)e 1 s)+da n#orma*a ca &e +n cod
4r+). Pr!) ca )e5) cod de +n 4) sa+ do 4*. n+ sem2na nc &e de&ar)e a (m4aj. dar
4ne3n*e(es c2 nc n+ a!ea c+m. n+/ a1a. a()#e( n/ar # )rec+) ncoda)2 3n e5)eror. -ec dac2
era +n mesaj. )re4+a s2 #e 3n)r/+n #e( cod#ca).
Urm2)oare(e ore ;ean scrse &rograme care s2/( aj+)e s2 man&+(e'e n#orma*(e dn ace(e
(n. 3ncerc2 scheme ma)ema)ce 1 ren)er&re)2r gra#ce. dar 3n rea()a)e era con1)en) c2 n+
&oa)e # ce!a a)0) de com&(e5. Pen)r+ c2 orcne (/ar # crea) )re4+a s/o # #2c+) #2r2 aj+)or+(
+n+ com&+)er. Tre4+a s2 #e ce!a re(a)! sm&(+. men) doar s2 3m&edce s2 #e desco&er)
(a o e5amnare de r+)n2.
As)#e(. con)n+2 s2 re!n2 (a mod+r de a ren)er&re/)a cod+( 4nar ca )e5). -es)+( de re&ede.
n!en)2 o schem2 care &2rea &rom*2)oare. Un cod )e5) 3n do 4*. dar de&(asa) s&re drea&)a
c+ o &o'*e &en)r+ #ecare carac)er. c+ e5ce&*a ca'+(+ c0nd de&(asarea s&re drea&)a ar
d+ce (a cores&onden*a c+ do 4* de memore. 3n care ca' era o de&(asare d+4(2. Un mod 3n
care carac)er+( rea( n+ &+)ea # desco&er) de cne!a care &r!ea #1er+( c+ +n &rogram
o41n+).
=J or*on sco)) card
C0nd #o(os aceas)2 me)od2 &en)r+ o sng+r2 (ne a&2r+r2 n+ma carac)ere )e5). ceea ce era
m&os4( s2 #e o sm&(2 3n)0m&(are. -ar &e cea(a()2 (ne a&2rea+ doar n1)e m'er a&aren)
a(ea)or.
A1a c2 de&(as2 (a s)0nga cea(a()2 (ne. 1 o4*n+ 1 ac n+ma carac)ere )e5).
/ Am g2s). 'se. E +n mesaj.
/ Ce s&+ne ,
/ N/am nc cea ma !ag2 dee.
Car(o))a se rdc2 1 !en s2 se +)e &es)e +m2r+( (+.
/ Nc m2car n+ e +n (m4aj. N+ e 3m&2r*) 3n c+!n)e.
/ As)a e n)en*ona). 'se ;ean. -ac2 ar # #os) 3m&2r*) 3n c+!n)e ar # sem2na) c+ +n mesaj 1
ar # n!)a) (a decod#care. O me)od2 +1oar2 &rn care orce ama)or &oa)e desc#ra +n (m4aj
es)e !er#carea (+ngm c+!n)e(or 1 #rec!en*a a&ar*e an+m)or ()ere. 3n esen*a(2. ca+*
gr+&2r de ()ere care ar &+)ea # @aA sa+ @)heA sa+ @andA. ches) de gen+( 2s)a.
/ 8 nc m2car n+ 1) 3n ce (m42 e.
/ N+. dar ar )re4+ s2 #e esen*a(2. &en)r+ c2 1)a+ c2 (/a+ )rms c+!a care n+ are chea. -ec
)re4+e s2 #e desc#ra4(. 1 as)a 3nseamn2 esen*a(2.
/ -ec (/a+ #2c+) 1 +1or 1 gre+. 3n ace(a1 )m& ,
/ -a. U1or &en)r+ mne. gre+ &en)r+ orcne a()cne!a.
/ E. hade. Cre' c2 a #os) scrs &en)r+ )ne ,
/ Ender. -ragon. E+ am #os) 3n Arma)a -ragon. s&re deose4re de ce ma m+(* dn)re e. 8
c+ a()c+!a s2/ # scrs , E+ s+n) (4er. e n+. 8)+ c2 s+n) )o* aco(o. c+ e5ce&*a mea. Iar e+
s+n) sng+ra &ersoan2 (a care 1)+ c2 &o) aj+nge #2r2 s2 a#(e )oa)2 (+mea.
/ -e ce. a!e* !re+n cod secre) ,
/ N+ char. dar a!em e5&eren*e com+ne. argo+( 8co( de L+&)2. ches) de/as)ea. O s2 !e'.
-ac2 o s2
+m4ra hegemon+(+
=K
s&arg cod+(. !a # dn ca+'2 c2 e+ am rec+nosc+) +n c+!0n) &e care nmen a()cne!a n+ (/ar
# rec+nosc+).
/ -ac2 e de (a e.
/ Es)e. 'se ;ean. E+ a1a a1 #ace. A1 da s#oar2/n *ar2. Imagnea as)a e ca +n !r+s. Aj+nge
&es)e )o) 1 31 (as2 cod+( 3n)r/+n m(on de (oc+r. dar nmen n+ 1)e c2 e +n cod &en)r+ c2
ara)2 ca ce!a ce major)a)ea oamen(or cred c2 3n*e(eg. Pen)r+ e e +n mo#). n+ +n mesaj. C+
e5ce&*a mea.
/ A&roa&e c2 m/a con!ns. s&+se Car(o))a.
/ 3( desc#re' 3nan)e de c+(care.
/ E1) &rea mc ca s2 4e a)0)a ca#ea. O s2 #ac +n ane!rsm.
6e 3n)oarse (a cores&onden*a e.
-eoarece c+!n)e(e n+ era+ se&ara)e. ;ean )re4+ s2 ca+)e a()e 1a4(oane care ar # &+)+)
#ace (+cr+r(e s2 se m1)e. N+ e5s)a+ re&e)* !'4(e de gr+&+r de do+2 sa+ )re ()ere care
s2 d+c2 (a !re+n re'+()a). As)a n+/1 s+r&rndea. -ac2 ar # com&+s +n as)#e( de mesaj. ar #
ren+n*a) (a orc0)e ar)co(e. conj+nc*. &re&o'* 1 &ron+me ar # &+)+). N+ n+ma a)0). c ar
# or)ogra#a) gre1) major)a)ea c+!n)e(or ca s2 e!)e )&are(e re&e))!e. -ar +ne(e c+!n)e
(e/ar # scrs corec). ce(e de nerec+nosc+) de c2)re major)a)ea ce(or care n+ #2cea+ &ar)e dn
c+()+ra 8co( de L+&)2.
E5s)a+ doar do+2 (oc+r 3n care ace(a1 carac)er &2rea a # d+4(a). +n+( &e #ecare (ne. P+)ea
# re'+()a)+( +n+ c+!0n) )ermna) c+ aceea1 ()er2 c+ care 3nce&ea a()+(. dar ;ean se 3ndoa.
Nmc n+ era (a 3n)0m&(are 3n aces) mesaj. A1a c2 scrse +n &rogram care. &ornnd de (a
()ere(e d+4(a)e 3n)r/+n c+!0n). 3nce&0nd c+ @aaA. 3 ar2)a care ar &+)ea # ()ere(e dn j+r. ca
s2 !ad2 dac2 &2rea ce!a &(a+'4(. 3nce&+ c+ ()ere(e d+4(a)e dn (na
=K
orjon sco)) cord
ma sc+r)2. &en)r+ c2 &erechea aceas)a era 3nconj+ra)2 de o a()2 &ereche. 3n gen+( 1::1.
C+ e1ec+r(e e!den)e. ca @5dd5A 1 @&##&A n+/1 &erd+ )m&+(. dar )re4+ s2 n!es)ghe'e
)oa)e !aran)e(e de @a44aA. @addaA. @deedA 1 @e##eA ca s2 !ad2 ce se 3n)0m&(2 c+ mesaj+(.
Une(e era+ &rom*2)oare 1 (e &2s)r2 &en)r+ +n s)+d+ +()eror.
/ Ac+m de ce e 3n grece1)e , 3n)re42 Car(o))a.
6e +)a dn no+ &es)e +m2r+( (+. N/o a+'se rdc0nd+/se 1 !ennd 3n s&a)e(e (+.
/ Am )rans&+s mesaj+( orgna( 3n carac)ere grece1) ca s2 n+ #+ ds)ras 3ncerc0nd c2
desco&2r sens+( +nor c+!n)e &e care 3nc2 n+ (e/am decoda). Ce(e (a care (+cre' ac+m s+n)
c+ carac)ere (a)ne.
3n ace( momen) &rogram+( ar2)2 ()ere(e @ggA.
/ Pgges. 'se sora Car(o))a.
/ Poa)e. dar as)a n+/m s&+ne nmc.
3nce&+ s2 ca+)e &rn dc*onar c+!n)e c+ @ggA. dar nc+n+( n+ mergea ma 4ne dec0)
@&ggesA.
/ Tre4+e s2 #e +n c+!0n) , 3n)re42 Car(o))a.
/ E 4ne. dac2 e +n n+m2r. a)+nc ne/am 3n#+nda).
/ N+. !oam s2 s&+n. de ce n/ar # +n n+me , ;ean !2'+ meda).
/ C0) &o) s2 #+ de or4C
P+se ()ere(e R 1 n 3n &o'*(e dnan)e 1 de d+&2 @ggA 1 a&(c2 re'+()a)e(e 3n)reg+(+ mesaj.
&+n0nd &rogram+( s2 ara)e (n+*e 3n (oc+( ()ere(or nedesc#ra)e. Ce(e do+2 (n de!enser2
ac+m
///n////g//n//n///n////
n//g/n/n / Rggn /
/ N+ &are corec) 3n esen*a(2. 'se Car(o))a. Ar )re4+ s2 #e ma m+(* de .
+m4ra hegemon+(+
BL
/ Pres+&+n c2 mesaj+( ren+n*2 de(4era) (a c0) ma m+()e ()ere. 3n s&eca( !oca(e. )ocma ca
s2 n+ semene a esen*a(2.
/ A)+nc c+m o s2 1) c2 (/a desc#ra) ,
/ C0nd o s2 a42 sens.
/ E )m&+( s2 ne c+(c2m. 8)+. n+ )e c+(c &0n2 n+/1 re'o(!.
E( a4a o4ser!2 c2 ea se 3nde&2r)ase dn s&a)e(e (+. Era oc+&a) s2 3ncerce cea(a()2 ()er2
d+4(a)2. Ac+m &ro4(ema era ma com&(ca)2. deoarece ()ere(e dnan)e 1 de d+&2 &ereche
era+ d#er)e. 3nsemna c2 are m+() ma m+()e com4na* de 3ncerca). 1 char 1 e(mnarea
()ere(or @gA. @A. @nA 1 @RA n+ gr24ea &rea m+() &roces+(.
-n no+ sa(!2 c0)e!a !aran)e / ma m+()e dec0) 3nan)e /. dar nmc n+/ a)rase a)en*a &0n2
n+ aj+nse (a @jeesA. C+!0n)+( &e care )o!ar21 (+ Ender dn 42)2(a #na(2 3( #o(osea+ &en)r+ a
se a+)oden+m. @FeeshA. Era oare &os4( , Ca)egorc. &+)ea #o(os aces) c+!0nd ca &!o).
h / n / jeesh / g/en/s/ns/n / s//n//
s//g/n/n//Rggn//
-ac2 aces)e do+2'ec 1 1a&)e ()ere era+ corec)e. 3 ma r2m0nea+ doar )re'ec de re'o(!a).
6e #rec2 (a och. o#)2 1 )rec+ (a )rea42.
Era &r0n'+(. c0nd 3( )re' +n mros &+)ernc. 6ora Car(o))a cojea o mandarn2.
/ Oamen m2n0nc2 ches)(e as)ea &e dr+m 1 sc+&2 &+(&a &e s)rad2. N/o &o* mes)eca
s+#cen) de 4ne ca s/o &o* 3ngh*. -ar e ce( ma 4+n s+c de c)rce &e care o s2/( g+1) 3n
!a*a )a.
;ean se rdc2 dn &a) 1 (+2 4+ca)a &e care /o o#erea ea. A!ea dre&)a)e. 3 3n)nse +n 4o( 3n
care s2 sc+&e &+(&a.
BL
orjon sco)) card
/ ;+n mc dej+n. 'se ;ean.
/ Pr0n'. 3( corec)2 ea. Enea o h0r)e 3n m0n2: Pres+&+n c2 )+ consder as)a o so(+*e ,
Era ceea ce &rmase 3nan)e de a se c+(ca.
h(&ndrjeesh)gdrenr+s4ns)+nGrmHs'BLn)rHs4 )g4n#ndRggn&)r
/ Oh. 'se ;ean. N/am &rn)a) !aran)a c+ c+!n)e(e des&2r*)e.
9es)ec0nd o #e(e de mandarn2. ;ean se d+se desc+(* (a com&+)er. deschse #1er+( corec)
1/1 )&2r. 3 d2d+ Car(o))e h0r)a. sc+&2 &+(&a. 31 (+2 o mandarn2 dn &(asa de c+m&2r2)+r
1 3nce&+ s/o decojeasc2.
/ ;ean. 'se ea. 6+n) +n m+r)or o41n+). 62/n*e(eg @he(&A 1 ac e @EnderA ,
;ean (+2 h0r)a de (a ea.
h(& ndr jeesh )gdr en r+s 4ns )+n G rmH s' BL n )rH s4)g 4n #nd Rggn &)r
/ 6/a ren+n*a) (a !oca(e c0) ma m+() &os4(. 1 ma s+n) 1 a()e or)ogra#er gre1)e. -ar &rma
(ne s&+ne @7e(&. EnderWs jeesh s )oge)her n R+ssaA / @Aj+)orC >a1ca (+ Ender se a#(2
3m&re+n2 3n R+sa.A
/ @TgdrA 3nseamn2 @)oge)herA , 8 @nA e scrs ca 3n #rance'2 ,
/ E5ac). 'se ;ean. E+ 3n*e(eg 1 n+ seam2n2 c+ Esen*a(a. Con)n+2 c+ n)er&re)area:
Urm2)oarea &ar)e m s/a &2r+) m+() )m& con#+'2. &0n2 c0nd m/am da) seama c2 G 1 BL
era+ n1)e n+mere. A!eam a&roa&e )oa)e ce(e(a()e ()ere &0n2 s2/m da+ seama de as)a.
Pro4(ema e c2 n+mere(e s+n) m&or)an)e. dar n+ &o) # ghc)e 3n con)e5). 3nseamn2 @;eanWs
)oon Ras GA /
+m4ra hegemon+(+
BL
@&(+)on+( (+ ;ean a #os) a( 1ase(eaA. &en)r+ c2 Ender d!'ase Arma)a -ragon 3n cnc
&(+)oane 3n (oc de ce(e &a)r+ norma(e. 1 dac2 3( ada+g (a n+m2r2)oare ese a( 1ase(ea. -ar
cne a()cne!a dec0) +n e(e! de (a 8coa(a de L+&)2 ar &+)ea 1) as)a , -ec n+ma cne!a ca
mne ar 3n*e(ege n+m2r+(. La #e( 1 c+ +rm2)or+(: @ArmH s'e BLA / @o arma)2 de BLA. Orcne
de (a 8coa(a de L+&)2 1)e c2 era+ &a)r+'ec de so(da* 3n #ecare arma)2. -oar dac2 n+
n+m2ra 1 comandan)+(. ca' 3n care era+ &a)r+'ec 1 +n+. dar !e'. as)a n+ con)ea'2.
&en)r+ c2 n+m2r+( 2s)a n+ are mare m&or)an*2.
/ -e +nde 1) as)a,
/ Pen)r+ c2 +rm2)oarea ()er2 e @nA. -e (a @nordA. 9esaj+( ne d2 (oca('area (or. E 1)+ c2 se
a#(2 3n R+sa. 8 &en)r+ c2 se &are c2 !2d soare(e sa+ m2car +m4re &e &ere)e. 1 1)+ da)a.
&o) ca(c+(a (a))+dnea. ma m+() sa+ ma &+*n &recs. G/B/L nord. GB grade nord.
/ -oar dac2 n+ 3nseamn2 a()ce!a.
/ N+. mesaj+( e #2c+) s2 #e c(ar.
/ Pen)r+ )ne.
/ -a. &en)r+ mne. Res)+( r0nd+(+ e @)rH sa4o/)ageA / @3ncearc2 sa4o)ajA. Cred c2 as)a
3nseamn2 c2 3ncearc2 s2 s)rce ceea ce !or r+1 s2/ de)ermne s2 #ac2. A1a c2 se &re#ac c2
s+n) de &ar)ea (or. dar 3n rea()a)e (e 3m&edc2 m+nca. $oar)e n)e(gen) s2 )ransm)2 as)a.
$a&)+( c2 >ra## a #os) )rms (a C+r)ea 9ar*a(2 d+&2 ce a c01)ga) R2'4o+( $+rnc(or
s+gerea'2 c2 ar #ace 4ne s2 se 3nregs)re'e #a&)+( c2 n+ co(a4orea'2 c+ d+1man+( / 3n ca'+(
3n care !or c01)ga ce(a(*.
/ -ar R+sa n+ e 3n r2'4o c+ nmen.
/ 9are1a(+( era r+s. ar )r+&e(e Pac)+(+ Var1o!a a+ #os) &rme(e de &ar)ea sa 3n R2'4o+(
Lg. Tre4+e s2/* ad+c amn)e. R+sa era &rnc&a(a *ar2 3n c2+)are de &ro#)+r 3nan)e de
!enrea $+rnc(or. care (e/a+
B1
o r F o n sco)) card
ds)r+s &ro&re)2*(e. #or*0nd omenrea s2 se +neasc2 s+4 cond+cerea 7egemon+(+ 1 s2
cree'e $(o)a In)erna*ona(2. 3n)o)dea+na s/a+ sm*) !2d+!* de des)n+( (or. 1 ac+m. c2
$+rnc(e n+ ma s+n). e #oar)e &os4( s2 #e dornc s2/1 re!n2 c0) ma ra&d. E n+ se
consder2 42e* r2. c cred c2 s+n) sng+r care a+ &+)erea 1 res+rse(e s2 +neasc2
omenrea c+ ade!2ra). &en)r+ )o)dea+na. E cred c2 #ac +n (+cr+ 4+n.
/ Oamen 3n)o)dea+na cred a1a.
/ N+ 3n)o)dea+na. -ar da. &en)r+ a &+r)a +n r2'4o )re4+e s2 # 3n s)are s2/ !n' &ro&r+(+
&o&or #e deea c2 (+&* 3n (eg)m2 a&2rare. #e c2 (+&* &en)r+ c2 mer* s2 3n!ng. #e c2 (+&*
&en)r+ a sa(!a +n a() &o&or. R+1 s+n) rece&)! (a a()r+sm. (a #e( ca orcne a()cne!a.
/ C+ a do+a (ne ce/ ,
/ @;ean #nd ?ggn Pe)erA / @;ean. g2se1)e/1 &e Pe)er ?ggn.A 3m s&+ne s2/1 ca+) &e
#ra)e(e ma mare a( (+ Ender. E( n+ a &(eca) c+ na!a co(on1)(or 3m&re+n2 c+ Ender 1
Va(en)ne. 8 e( a #os) &ar)c&an) ac)!. s+4 den))a)ea dn re*ea Loc%e. Pres+&+n c2 ac+m se
oc+&2 1 de -emos)ene. Va(en)ne a &(eca).
/ 8)a as)a ,
/ 8)am o m+(*me de (+cr+r. 'se ;ean. -ar m&or)an) e c2 a+ dre&)a)e. Ah(e m2 !0nea'2
&e mne. dar 1 &e )ne. 1 a &+s m0na &e res)+( g21) (+ Ender. dar n+ 1)e de(oc c2 Ender
are +n #ra)e 1. char dac2 ar 1). n+ /ar &2sa. -ar )+ 1 c+ mne 1)m c2 Pe)er ?ggn ar #
aj+ns (a 8coa(a de L+&)2 dac2 n+ ar # a!+) +n de#ec) de carac)er. 8 dn c0)e 1)m. aces)
de#ec) ar &+)ea # e5ac) ceea ce ne )re4+e 3m&o)r!a (+ Ah(e.
/ 6a+ &oa)e # e5ac) de#ec)+( care ar &+)ea #ace ca o !c)ore a (+ Pe)er s2 n+ #e ma 4+n2
dec0) o !c)ore a (+ Ah(e. dn &+nc) de !edere a( s+#ern*e (+m.
+m4ra hegemon+(+
B1
/ E 4ne. n+ !om 1) as)a &0n2 n+/1 g2sm. n+/ a1a , s&+se ;ean.
/ ;ean. ca s2/( g2se1) )re4+e s2 de'!2(+ cne e1).
/ -a. 'se ;ean. N+ e #ascnan) ,
>es)c+(a e5agera). ca +n co&(a1 d+s (a gr2dna 'oo(ogc2.
/ Te joc c+ !a*a )a.
/ T+ a !r+) ca e+ s2/m g2sesc o ca+'2.
/ Pe)er ?ggn n+ e o ca+'2. e &erc+(os. N+ a a+') ce are >ra## de s&+s des&re e(.
/ -n con)r2. 'se ;ean. -e +nde cre' c2 am a#(a) des&re e( ,
/ -ar ar &+)ea s2 n+ #e ma 4+n dec0) Ah(eC
/ 8)+ deja dn c0)e!a s+rse c2 e ma 4+n dec0) Ah(e. 3n &rm+( r0nd. e( n+ 3ncearc2 s2 ne
omoare. 3n a( do(ea r0nd. are deja o re*ea mens2 de re(a* c+ oamen dn 3n)reaga (+me.
dn)re care +n 1)+ c0) e de )0n2r. dar a(* ha4ar n/a+. 3n a( )re(ea r0nd. e am4*os ca 1
Ah(e. doar c2 Ah(e /a ad+na) deja &e major)a)ea co&(or rec+nosc+* dre&) ce ma
s)r2(+c* comandan* m()ar dn (+me. 3n )m& ce Pe)er ?ggn !a a!ea n+ma +n+(. Pe mne.
Cre' c2 e a)0) de &ros) 3nc0) s2 n+ se #o(oseasc2 de mne ,
/ 62 se #o(oseasc2. Ns)a e c+!0n)+( &o)r!) ac. ;ean.
/ ;ne. dar )+ n+ e1) #o(os)2 &en)r+ ca+'a )a ,
/ -e -+mne'e+. n+ de Pe)er ?ggn.
/ Pare' c2 Pe)er ?ggn )rm)e mesaje m+() ma c(are dec0) -+mne'e+. 'se ;ean. Iar dac2
n+/m &(ace ce #ace. &o) orc0nd s2 m2 re)rag.
/ C+ cne!a ca Pe)er. n+ &o* s2 )e re)rag orc0nd.
/ N+ m2 &oa)e #ace s2 g0ndesc ce!a ce n+ !rea+. -ac2 n+ e +n gen+ remarca4( de s)+&d.
!a 1) as)a.
/ 92 3n)re4 dac2 Ah(e 1)e. de !reme ce 3ncearc2 s2 se #o(oseasc2 de )a(en)+( ce(or(a(* co&.
B:
o r U o n sco)) card
/ E5ac). 3n)re Pe)er ?ggn 1 Ah(e. ce 1anse s+n) ca ?ggn s2 #e ma r2+ ,
/ Oh. e gre+ de magna) a1a ce!a.
/ -ec ha s2 3nce&em s2 ne g0ndm (a o ca(e de a/1 con)ac)a &e Loc%e #2r2 s2 ne demascam
den))a)ea sa+ adresa.
/ O s2 ma am ne!oe de mandarne 3nan)e de a &2r2s ;ra'(a. s&+se Car(o))a.
A4a a)+nc o4ser!ar2 am0ndo c2 go(ser2 deja 3n)reaga &(as2.
/ 8 e+. ad2+g2 e(.
6e o&r 3n +12. c+ &(asa goa(2 3n m0n2:
/ Te/a desc+rca) #oar)e 4ne c+ mesaj+( 2(a. F+(an -e(&h%.
/ 9+(*+mesc. mamae Car(o))a. P(ec2 '0m4nd.
;ean rdc2 mesaj+( 1/1 ana('2 dn no+. 6ng+ra &ar)e a mesaj+(+ &e care n+ o desc#rase
com&(e) de #a*2 c+ ea era +()m+( c+!0n). N+ credea c2 @&)rA 3nseamn2 Pe)er. Ar # #os) 3n
&(+s. @?ggnA era s+#cen) ca s2/1 den)#ce. N+. @&)rA de (a s#0r1) era o semn2)+r2.
9esaj+( aces)a era de (a Pe)ra. Ar # &+)+) 3ncerca s2/ scre drec) (+ Pe)er ?ggn. -ar 3
scrsese (+ ;ean. cod#c0nd+/1 3n)r/+n #e( 3n care Pe)er n+ (/ar # 3n*e(es ncoda)2.
6e 4a'ea'2 &e mne.
;ean 1)a c2 ce(a(* dn ga1ca (+ Ender 3 &+r)a+ &c2. N+ m+(). doar &+*n. Pe c0nd 3n!2*a+
)o* (a 8coa(a de Comand2 &e Eros. 3nan)e ca Ender s2 soseasc2. o#*er 3( #2c+ser2 &e ;ean
comandan) 3n )oa)e (+&)e(e de )es). de1 e( era ce( ma )0n2r dn)re )o*. ma )0n2r char
dec0) Ender. E( 1)a c2 #2c+se )rea42 4+n2 1 c2 (e c01)gase res&ec)+(. -ar (or n+ (e &(2c+se
ncoda)2 s2 &rmeasc2 ordne de (a e( 1 n+/1 asc+nseser2 4+c+ra (a sosrea (+ Ender. ar
;ean rede!ense +n+( dn)re
+m4ra hegemon+(+
B:
e. Nmen n+/ s&+sese !reoda)2 @;+n2 )rea42. ;eanA sa+ @7e. )e/a desc+rca) 4neA. C+
e5ce&*a Pe)re.
Pe Eros. ea #2c+se &en)r+ e( ace(a1 (+cr+ &e care 3( #2c+se N%o(a (a 8coa(a de L+&)2 / 3
adresase dn c0nd 3n c0nd +n c+!0n) ama4(. Era sg+r c2 nc N%o(a 1 nc Pe)ra n+/1
d2d+ser2 !reoda)2 seama c0) de m&or)an)2 #+sese &en)r+ e( genero')a)ea (or accden)a(2.
-ar e( 31 amn)ea c2 a)+nc c0nd a!+sese ne!oe de +n &re)en. e do #+seser2 aco(o. N%o(a
se do!edse. &rn)r/o soar)2 n+ )ocma 3n)0m&(2)oare. s2 #e #ra)e(e s2+. Oare as)a o #2cea &e
Pe)ra sora (+ ,
Ac+m. Pe)ra a!ea ne!oe de aj+)or+( (+. A!ea 3ncredere 3n e( c2 !a rec+noa1)e mesaj+(. 3( !a
desc#ra 1 !a ac*ona &e 4a'a (+.
E5s)a+ da)e 3n ss)em+( de dosare a( 8co( de L+&)2 care s&+nea+ c2 ;ean n+ era +man. 1
1)a c2 ce( &+*n >ra## a1a sm*ea c0)eoda)2 &en)r+ c2 a+'se aces)e c+!n)e char dn g+ra
(+. 8)a c2 sora Car(o))a 3( +4ea. dar &e Is+s 3( +4ea ma m+() 1 orc+m ea era 3n !0rs)2 1 se
g0ndea (a e( ca (a +n co&(. E( se &+)ea 4a'a &e ea. dar ea n+ se 4a'a &e e(.
Pe P2m0n). sng+r+( &re)en &e care ;ean 3( a!+sese 3nan)e de a &(eca (a 8coa(a de L+&)2
#+sese o #a)2 n+m)2 Po%e. dar Ah(e o +csese c+ m+() )m& 3n +rm2. O +csese doar (a
c0)e!a c(&e d+&2 ce ;ean o &2r2sse. 1 doar c+ c0)e!a c(&e 3nan)e ca e( s2/1 dea seama
de gre1ea(2 1 s2 a(erge 3na&o s/o a!er)'e'e. dar 3 g2sse )r+&+( &(+)nd 3n Rn. 9+rse
3ncerc0nd s2/( sa(!e'e &e ;ean. 1 m+rse &en)r+ c2 n+ se &+)+se 3ncrede 3n ;ean c2 !a a!ea
grj2 s/o sa(!e'e.
9esaj+( Pe)re 3nsemna c2 &oa)e (a +rma +rme(or ma a!ea +n &re)en care a!ea ne!oe de
aj+)or+( (+. Iar de da)a as)a n+/ !a 3n)oarce s&a)e(e. -e da)a as)a era r0nd+( (+ s2/1 sa(!e'e
&re)en+( sa+ s2 moar2 3ncerc0nd. Ce s&+ de o asemenea ca+'2. sor2 Car(o))a ,
I.
EXPUNEREA N PU;LIC
To: -emos)ene % Tec+mseh "#reeamerca. org.
Loc%e%erasm+s"W&o(ne).go! $rom: n+)emaos)en"#reRa((.se) Re: C2(c0+( (+ Ah(e
-rag2 Pe)er ?ggn.
Un mesaj s)rec+ra) &0n2 (a mne de (a co& r2&* con#rm2 c2 s+n) Tsa+ era+. (a momen)+(
e5&ederM 3m&re+n2 3n R+sa. +nde!a &e (0ng2 &ara(e(a de GB grade. #2c0nd )o) &os4(+( s2
sa4o)e'e 3ncerc2r(e de e5&(oa)are a )a(en)+(+ (or m()ar. -eoarece. #2r2 3ndoa(2. !or #
se&ara* 1 m+)a* #rec!en). (oca('area e5ac)2 n+ e m&or)an)2. ar e+ s+n) des)+( de sg+r c2
1) deja c2 R+sa e sng+ra *ar2 care are 1 am4*a. 1 mj(oace(e necesare ca&)+r2r )+)+ror
mem4r(or ech&e (+ Ender.
6+n) con!ns c2 3* da seama de m&os4()a)ea e(4er2r aces)or co& &rn)r/o n)er!en*e
m()ar2 /(a ce( ma mc semn a( +n+ e#or) s+sce&)4( de a/ scoa)e de aco(o. ar # +c1 &en)r+
a &r!a d+1man+( de o asemenea comoar2. -ar ar # &os4( s2 con!ngem
+m4ra hegemon+(+
B=
#e g+!ern+( r+s. #e m2car &e +n dn)re ce care &2'esc nd!d+a( co& c2 e(4erarea (or ar
# 3n n)eres+( R+se. Aces) (+cr+ &oa)e # rea('a) &rn demascarea nd!d+(+ care es)e ce(
ma &ro4a4( 3n s&a)e(e aces)e ac*+n 3ndr2'ne*e. ar ce(e do+2 den))2* a(e )a(e s+n) ce(e
ma &o)r!)e &en)r+ a/( ac+'a 3n)r/+n mod care s2 #e (+a) 3n seros.
3n consecn*2. 3* s+gere' s2 cerce)e' e!enmen)e(e care a+ #a!or'a). 3n )m&+( R2'4o+(+
Lg. o &2)r+ndere (ega(2 3n)r/o ns))+*e de ma5m2 sec+r)a)e &en)r+ crmna( 4o(na!
mn)a( dn ;e(ga. Tre garden a+ #os) +c1. ar &r'oner e(4era*. To*. ma &+*n +n+(. a+
#os) ra&d ca&)+ra*. Ce( care a sc2&a) a #os) c0nd!a e(e! (a 8coa(a de L+&)2. E( e 3n s&a)e(e
r2&r(or. C0nd se !a a#(a #a&)+( c2 aces) &sho&a) de*ne con)ro(+( as+&ra co&(or !or a&2rea
gra!e 3ndoe( 3n n)eror+( ss)em+(+ de comand2 dn R+sa. -e asemenea. ( se !a o#er 1 +n
*a& s&21)or 3n ca'+( 3n care decd s2 3na&oe'e co&.
N+ )e os)en s2 a#( cne */a )rms aces) e/ma(. Orce +rm2 a sa a #os) deja 1)ears2. -ac2 n+/
* &o* da seama cne s+n) 1 c+m s2 m2 con)ac)e' 3n +rma cerce)2r(or &e care (e !e #ace.
a)+nc orc+m n+ !om ma a!ea des&re ce !or4.
Inma (+ Pe)er se o&r c0nd deschse ma(+( c2)re -emos)ene 1 !2'+ c2 3 #+sese )rms 1 (+
Loc%e. $orma de adresare @-rag2 Pe)er ?ggnA doar o con#rma / cne!a a&ro&a) 4ro+(+
9are1a(+(+ 3 desco&erse den))2*(e. 6e a1)e&)a (a ce e ma r2+ / !re+n 1an)aj sa+ o cerere
s2 s&rjne o ca+'2 sa+ a()a.
6&re s+r&r'a (+. mesaj+( n+ era 3n gen+( 2s)a. Venea de (a cne!a care &re)ndea c2 &rmse
+n mesaj de
B=
or*on sco)) card
(a co& r2&*. 1 3 o#erea o ca(e s&))oare de +rma). ;ne3n*e(es. c2+)2 meda) 3n arh!e(e
de 1)r 1 g2s n#orma* des&re a)ac+( as+&ra s&)a(+(+ de ma5m2 sg+ran*2 &en)r+ 4o(
mn)a(e de (0ng2 >en%. $+ m+() ma d#c( s2 g2seasc2 n+me(e &r'oner+(+ care sc2&ase.
Pen)r+ a o4*ne as)#e( de n#orma*. s+4 n+me(e (+ -emos)ene. cer+ aj+)or+( +n+ con)ac)
dn cadr+( &o(*e dn >ermana. ar a&o. ca Loc%e. +n aj+)or s+&(men)ar de (a +n &re)en dn
Com)e)+( An)sa/4o)aj dn ;ro+( 7egemon+(+.
O4*n+ +n n+me care 3( #2c+ &e Pe)er s2 r0d2. #ndc2 era c+&rns 3n s+4ec)+( e/ma(+(+
&rm). Ah(e. &ron+n*a) @A1A. 3n maner2 #ran*+'easc2. Un or#an sa(!a) de &e s)r2'(e
Ro))erdam+(+ de. c+(mea. o c2(+g2r*2 ca)o(c2 ce (+cra (a sec*a de recr+)are a 8co( de
L+&)2. 6+#erse c0)e!a o&era* &en)r+ a se corec)a &cor+( n#rm. a&o #+sese )rms (a
8coa(a de L+&)2. +nde &e)rec+se n+ma c0)e!a '(e 3nan)e de a # da) 3n !(eag dre&) crmna(
3n sere de c2)re +n+( dn)re e(e!. de1 (a 8coa(a de L+&)2 n+ +csese &e nmen.
Ls)a !c)me(or sa(e era n)eresan)2. A!ea o4ce+( s2 +cd2 &e orcne 3( #2cea s2 se sm)2
sa+ s2 &ar2 neaj+)ora) sa+ !+(nera4(. Inc(+s! &e doc)or+( care 3 re&arase &cor+(. A&aren).
n+ sm*ea &rea m+()2 rec+no1)n*2.
P+n0nd n#orma*(e ca& (a ca&. Pe)er 3* d2d+ seama c2 nec+nosc+)+( s2+ cores&onden) a!ea
dre&)a)e. -ac2 3n)r/ade!2r aces) ne4+n cond+cea o&era*+nea 3n care co& era+ #o(os*
&en)r+ crearea de s)ra)eg m()are. era a&roa&e sg+r c2 o#*er r+1 care (+cra+ c+ e( n+/
c+no1)ea+ (s)a crme(or. Agen*a care 1/a e(4era) &e Ah(e dn s&)a(+( de 4o( mn)a(e n+
d2d+se aces)e n#orma* m()ar(or care se &res+&+nea c2 !or (+cra c+ e(. Ar # #os) +n
ade!2ra) scanda( s2 se a#(e as)a (a ce(e ma 3na()e #or+r a(e g+!ern+(+ r+s.
+m4ra hegemon+(+
BB
8 char dac2 g+!ern+( ac*ona &en)r+ a sc2&a de Ah(e 1 &en)r+ a e(4era co&. arma)a r+s2
31 &2'ea c+ s)r21nce nde&enden*a #a*2 de res)+( g+!ern+(+. 3n s&eca( #a*2 de agen*(e de
s&onaj/1/)re4+r/m+rdare. E5s)a+ mar 1anse ca +n dn)re co& s2 &oa)2 @e!adaA 3nan)e
ca g+!ern+( s2 ac*one'e / de #a&). asemenea ac*+n nea+)or'a)e ar &+)ea #or*a g+!ern+( s2
#ac2 )o)+( o#ca( 1 s2 &re)nd2 c2 @e(4er2r(e &receden)eA a+ #os) a+)or'a)e.
Era &os4(. desg+r. ca Ah(e s2 +cd2 +n+( sa+ ma m+(* co& meda) ce era demasca). Ce(
&+*n Pe)er n+ !a # ne!o) s2/ 3n#r+n)e &e ace1) co& 3n (+&)2. Iar ac+m. c2 1)a c0)e ce!a
des&re Ah(e. Pe)er se a#(a 3n)r/o &o'*e m+() ma a!an)ajoas2 &en)r+ a/1 3n#r+n)a 3n)r/o
42)2(e #a*2 3n #a*2. Ah(e +csese c+ &ro&r(e m0n. 3n)r+c0) as)a era +n (+cr+ #oar)e
&ros)esc. )re4+e s2 # #os) +n m&+(s re's)4(. Oamen c+ m&+(s+r re's)4(e &o) #
d+1man 3ns&2m0n)2)or / dar. de asemenea. &o) # +1or de 3n#r0n).
Pen)r+ &rma da)2 3n +()me(e s2&)2m0n. Pe)er sm* +n (c2r de s&eran*2. As)#e( era
r2s&(2))2 m+nca (+ ca Loc%e 1 -emos)ene / oamen care de*nea+ an+m)e n#orma*
secre)e 1 !oa+ s2 (e #ac2 &+4(ce g2sea+ me)ode de a (e )ransm)e (+ Pe)er #2r2 ca e( s2
#e ne!o) s2 (e cear2. O mare &ar)e dn &+)erea sa !enea dn aceas)2 re*ea de'organ'a)2 de
n#orma)or. 90ndra (+ n+ s+#erea ncoda)2 c2 era @#o(os)A de ace1) cores&onden*
anonm. 3n ceea ce/1 &r!ea &e Pe)er. se #o(osea+ rec&roc. 3n &(+s. Pe)er 31 c01)gase
dre&)+( (a as)#e( de dar+r +)(e.
To)+1. Pe)er 3n)o)dea+na c2+)a ca(+( de dar de dn*. $e ca Loc%e. #e ca -emos)ene. (e scra
&re)en(or 1 re(a*(or sa(e dn d!erse agen* g+!ernamen)a(e. 3ncerc0nd s2 o4*n2
con#rmarea d#er)e(or as&ec)e a(e
BB
orUon sco)) card
&o!e1) &e care se &reg2)ea s2 o scre. Oare a)ac+( de (a s&)a( s2 # #os) &+s (a ca(e de
agen* r+1 , 6a)e(* de s+&ra!eghere ar2)a+ !reo ac)!)a)e 3n j+r+( &ara(e(e GB care ar
&+)ea cores&+nde c+ momen)+( sosr sa+ &(ec2r ce(or 'ece co& r2&*, 6e 1)a ce!a
des&re (oc+( +nde s/ar # &+)+) a#(a Ah(e. care s2 con)ra'c2 deea c2 e( ar con)ro(a 3n)reaga
o&era*e de r2&re ,
-+r2 c0)e!a '(e &0n2 s2 scre &o!es)ea c+m )re4+e. La 3nce&+) o 3ncerc2 s+4 #orma +ne
r+4rc a (+ -emos)ene. dar c+r0nd 31 d2d+ seama c2. deoarece -emos)ene em)ea
cons)an) a!er)smen)e as+&ra com&(o)+r(or r+se1). ar &+)ea s2 n+ #e (+a) &rea 3n seros.
Loc%e )re4+a s2 o &+4(ce. Iar as)a ar # #os) &erc+(os. 3n)r+c0) &0n2 ac+m Loc%e a!+sese
grj2 s2 n+ &ar2 con)ra R+se. As)a #2cea ca demascarea (+ Ah(e s2 #e m+() ma &ro4a4(
(+a)2 3n seros / dar e5s)a +n mare rsc ca as)a s2/1 cos)e &e Loc%e &erderea +nora dn)re
ce(e ma 4+ne con)ac)e dn R+sa. Ind#eren) c0) de m+() ar ds&re*+ +n r+s ceea ce #ace
g+!ern+( s2+. de!o)amen)+( #a*2 de 9ama R+sa a!ea r2d2cn ad0nc. E5s)a o (m)2 care
n+ &+)ea # )rec+)2. Pen)r+ +ne(e dn re(a*(e sa(e de aco(o. &+4(carea aces)+ )e5) ar #
3nsemna) 3nc2(carea aces)e (m)e.
P0n2 c0nd #+ '4) de so(+*a e!den)2. 3nan)e de a &+4(ca )e5)+( 3n As&ec)e In)erna*ona(e.
!a )rm)e co& con)ac)e(or sa(e dn R+sa &en)r+ a (e da o dee des&re ce !a +rma. -esg+r.
e5&+nerea !a crc+(a &rn cerc+r(e m()are r+se. Era &os4( ca re&erc+s+n(e s2 3ncea&2
3nc2 3nan)e ca )e5)+( s2 #e &+4(ca) 3n mod o#ca(. Iar con)ac)e(e (+ !or 1) c2 n+ 3ncearc2 s2
(o!easc2 3n R+sa / (e !a da o 1ans2 s2 c(ar#ce s)+a*a sa+ ce( &+*n s2 dea +n sens &o!e1)
3nan)e de a # &+4(ca)2.
N+ era +n )e5) (+ng. dar de'!2(+a n+me 1 deschdea +1 care &+)ea+ # +)('a)e de a(*
re&or)er. Iar e (e !or +)('a. Char de (a &rm+( &aragra#. era dnam)2.
+m4ra hegemon+(+
BD
Emnen*a cen+1e dn s&a)e(e r2&r @g21)A (+ Ender es)e +n crmna( 3n sere &e n+me
Ah(e. A #os) scos dn)r/+n s&)a( de 4o( mn)a(e 3n )m&+( R2'4o+(+ Lg c+ sco&+( de a/1
a(2)+ra gen+( 3n)+neca) s)ra)ege m()are a R+se. A +cs 3n mod re&e)a) c+ &ro&r(e m0n.
ar ac+m. 'ece co& sc(&)or care oda)2 a+ sa(!a) (+mea s+n) com&(e) (a m(a (+. Ce a+
g0nd) r+1 c0nd a+ da) &+)erea +n+ as)#e( de &sho&a), 6a+ dosar+( s0ngeros a( (+ Ah(e (e/
a #os) asc+ns &0n2 1 (or ,
As)a era / 3n &rm+( &aragra#. char 3n r0nd c+ ac+'a*(e. Loc%e o#erea generos ndc+( care
s2 &erm)2 g+!ern+(+ 1 m()ar(or r+1 &os4()a)ea de a sc2&a dn m'ere.
3 (+2 do+2'ec de mn+)e s2 )rm)2 mesaje nd!d+a(e )+)+ror re(a*(or sa(e dn R+sa. 3n
#ecare mesaj 3 a!er)'a c2 a+ !reo 1ase ore 3nan)e ca )e5)+( s2 #e &reda) ed)or(or de (a
As&ec)e In)erna*ona(e. Ce care !er#ca+ #a&)e(e &en)r+ A.I. !or ma ad2+ga o or2 sa+ do+2
de 3n)0r'ere. dar !or g2s con#rmarea a )o) ce scrsese e(.
Pe)er a&2s2 6EN-. 6EN-. 6EN-.
A&o se a1e'2 1 cerce)2 c+ a)en*e n#orma*(e &en)r+ a/1 da seama c+m ar &+)ea e(e s2/
de'!2(+e den))a)ea e5&ed)or+(+. Un a() &acen) , P+*n &ro4a4( / )o* #+seser2 3nch1 dn
no+. Un angaja) a( s&)a(+(+ , Lor (e era m&os4( s2 a#(e cne se asc+nde 3n s&a)e(e (+ Loc%e
1 -emos)ene. Cne!a dn &o(*e , Pos4( / dar 1)r(e o#erser2 doar &+*ne n+me a(e
anche)a)or(or. 3n &(+s. c+m ar # &+)+) s2 1)e care dn)re n!es)ga)or 3 !0nd+se &on)+(, N+.
cores&onden)+( s2+ 3 &ro&+sese. de #a&). so(+*a +nc2. Ce!a 3n ace(e da)e )re4+a s2/ s&+n2
e5ac) cne era n#orma)or+( 1 c+m an+me s2 a (eg2)+ra c+ e(.
BD
orUon sco)) card
-ac2 ar scre )+)+ror anche)a)or(or ar 3nsemna doar s2 r1)e ca Pe)er s2 #e e5&+s. #2r2 a
a!ea garan*a c2 !re+n+( dn)re ce con)ac)a* ar # om+( &o)r!).
3n )m& ce 3ncerca s2 desco&ere den))a)ea cores&onden)+(+ s2+. n+ se 3n)0m&(2 s2
&rmeasc2 nc+n #e( de r2s&+ns de (a &re)en s2 r+1. -ac2 &o!es)ea ar # #os) erona)2 sa+
dac2 arma)a r+s2 ar # 1)+) deja des&re )rec+)+( (+ Ah(e 1 ar # !r+) s2/1 aco&ere. ar #
&rm) 3n mod cons)an) e/ma(+r &rn care s2 #e r+ga) s2 n+ &+4(ce &o!es)ea. a&o s2/
&re)nd2 s2 n/o #ac2. 1 3n ce(e dn +rm2 s2/1 amenn*e. -ec #a&)+( c2 nmen n+/ scrsese
nmc 3 ser!ea (a +rma +rme(or dre&) con#rmarea de care a!ea ne!oe dn &ar)ea r+1(or.
Ca -emos)ene. era an)r+s. Ca Loc%e. era re'ona4( 1 cns)) c+ )oa)e &o&oare(e. To)+1. ca
Pe)er. era n!dos &e sm*+( r+sesc a( den))2* na*ona(e. &e coe'+nea r+1(or a)+nc c0nd
sm*ea+ c2 *ara (or e 3n &erco(. -ac2 amercan a+ a!+) !reoda)2 (eg2)+r a)0) de &+)ernce.
e(e e5&raser2 c+ m+() 3nan)e ca Pe)er s2 se # n2sc+). Na*ona()a)ea era cea ma m&or)an)2
&ar)e a den))2* +n+ r+s. A # amercan era (a #e( de m&or)an) ca a # ro)aran / #oar)e
m&or)an). dac2 era a(es 3n)r/+n &os) 3na(). dar a4a o4ser!a4( 3n cadr+( sen)men)+(+
den))2* ce(or ma m+(* oamen. -n aceas)2 ca+'2. Pe)er n+/1 !edea !)or+( (ega) de
Amerca. Amercan era+ &rce&+* 3n a/1 cro +n des)n. dar n+ &+nea+ &as+ne 3n nmc.
-emos)ene &+)ea &ro!oca #+re 1 resen)men)e. dar n+ma &0n2 (a n!e(+( 3n care de!enea+
d+1m2ne. n+ sco&. Pe)er )re4+a s2/1 3n#g2 r2d2cn(e a()+nde!a. -n &2ca)e. R+sa n+/ era
ds&on4(2. Era o na*+ne care a!ea o #ormda4(2 dorn*2 de m2re*e. c+&(a)2 c+ ce( ma
e5)raordnar 1r de cond+c2)or s(a4 dn s)ore. &ro4a4( c+ e5ce&*a reg(or 6&ane. Iar Ah(e
aj+nsese &rm+( aco(o.
+m4ra hegemon+(+
BG
La 1ase ore d+&2 ce )rmsese ar)co(+( &re)en(or (+ dn R+sa. a&2s2 6EN- 3nc2 o da)2.
e5&ednd+/1 ed)or+(+ s2+. A1a c+m se a1)e&)ase. )re mn+)e ma )0r'+ &rm +n r2s&+ns.
E1) sg+r )
La care Pe)er re&(c2: Ver#c2. 6+rse(e me(e con#rm2. A&o se d+se s2 se c+(ce.
6e )re' a&roa&e 3nan)e de a # adorm). N+ 3nchsese car)ea. a&o och. dec0) &en)r+ c0)e!a
mn+)e. c0nd 31 d2d+ seama c2 31 c2+)ase n#orma)or+( 3n)r/o drec*e gre1)2. N+ +n+( dn)re
anche)a)or 3 !0nd+se &on)+(. Era cne!a c+ re(a* (a ce( ma 3na() n!e( a( $.I.. cne!a care
1)a c2 Pe)er ?ggn era 1 Loc%e. 1 -emos)ene. -ar n+ &+)ea # >ra## sa+ Chamrajnagar / e
ar # (2sa) ndc des&re cne s+n) 3n rea()a)e. A()cne!a. &ro4a4( cne!a 3n care ace1)a
a!ea+ 3ncredere.
-ar nmen dn $.I. n+ d!+(gase n#orma*a des&re e!adarea (+ Ah(e. C+ e5ce&*a c2(+g2r*e
care 3( desco&erse &rma da)2 &e Ah(e.
Rec) mesaj+(. 6e &+)ea s2 # !en) de (a o c2(+g2r*2 , Pos4(. dar de ce ar # )rms ea
n#orma*(e a)0) de anonm , 8 de ce co& r2&* s2/ # s)rec+ra) e +n mesaj ,
$+sese !re+n+( recr+)a) de ea ,
Pe)er se rdc2 dn &a) 1 se d+se (a &+&)r+. +nde cer+ n#orma* des&re )o* co& r2&*.
A4so(+) )o* aj+nseser2 (a 8coa(a de L+&)2 &rn &roces+( norma( de )es)are< nc+n+( n+
#+sese desco&er) de c2(+g2r*2. dec nc/+n+( n+ a!ea !re+n mo)! s2/ s)recoare e mesaj+(.
Ce a()e (eg2)+r ar &+)ea e5s)a , Ah(e era +n or#an de &e s)r2'(e Ro))erdam+(+ c0nd sora
Car(o))a 3( de&s)ase ca a!0nd )a(en) m()ar / n+ a!+sese re(a* de #am(e. -oar dac2 n+ era
ca &+1)+( 2(a grec dn ga1ca (+ Ender. care #+sese +cs 3n)r/+n a)ac c+ rache)e ac+m c0)e!a
s2&)2m0n. &res+&+s+( or#an a c2r+
BG
orUon sco)) card
ade!2ra)2 #am(e #+sese den)#ca)2 3n )m& ce e( se a#(a (a 8coa(a de L+&)2.
Or#an. Ucs 3n)r/+n a)ac c+ rache)e. C+m 3( chema , F+(an -e(&h%. Porec() ;ean. O &orec(2
c2&2)a)2 &e c0nd )r2a &e s)r2'(e dn... Ro))erdam. E5ac) ca Ah(e.
N+ #+ gre+ s2/1 magne'e c2 sora Car(o))a 3 desco&erse 1 &e ;ean. 1 &e Ah(e. ;ean
#+sese +n+( dn)re )o!ar21 (+ Ender &e Eros 3n )m&+( +()me 42)2(. Era sng+r+( &e care. 3n
(oc s2 3( r2&easc2. 3( +cseser2. Toa)2 (+mea &res+&+sese c2 as)a se 3n)0m&(ase dn ca+'2 c2
era a)0) de 4ne &2') de arma)a greac2 3nc0) ce care !oa+ s2/1 r2&easc2 ren+n*aser2 1 se
3ngrjser2 ca &+)er(e r!a(e s2 n+ se &oa)2 #o(os de e(. -ar dac2 n+ a!+seser2 ncoda)2
n)en*a s2/1 r2&easc2. &en)r+ c2 Ah(e 3( c+no1)ea sa+. ma e5ac). ;ean c+no1)ea &rea m+()e
(+cr+r des&re Ah(e ,
8 dac2 de #a&) ;ean n+ era mor) , -ac2 )r2a asc+ns. &ro)eja) de con!ngerea +nanm2 c2
m+rse , Era #oar)e &ro4a4( ca &+1) ca&)! s2/1 a(eag2 &e e( ca des)na)ar a( mesaj+(+.
3n)r+c0) era sng+r+( dn gr+&+( (or. c+ e5ce&*a (+ Ender. care n+ era &r'oner 3m&re+n2 c+
e. 8 cne a()cne!a ar # a!+) +n mo)! a)0) de &+)ernc s2 (+cre'e &en)r+ e(4erarea (or.
3m&re+n2 c+ ca&ac)a)ea do!ed)2 de a se g0nd (a o s)ra)ege ca cea &e care n#orma)or+( /
o e5&+sese 3n scrsoare ,
Un cas)e( dn c2r* de joc. as)a cons)r+a e(. n!e( d+&2 n!e( / dar #ecare sa() n)+)! &2rea
a4so(+) corec). 6crsoarea aceea #+sese scrs2 de ;ean. F+(an -e(&h%. C+m &+)ea Pe)er s2/
1 con)ac)e'e , ;ean ar # &+)+) # or+nde. 1 n+ e5s)a nco s&eran*2 de a/1 con)ac)a #ndc2
orcne 1)a c2 e( )r2e1)e !a &re)nde a&roa&e sg+r c2 e mor) 1 !a re#+'a s2 &rmeasc2 +n
mesaj &en)r+ e(.
-n no+. so(+*a ar # )re4+) s2 #e e!den)2 3n ace(e da)e. 1 era. 6ora Car(o))a.
+m4ra hegemon+(+
BG
Pe)er a!ea o re(a*e (a Va)can / +n ad!ersar 3n r2'4o+( de(or care a&2rea c0nd 1 c0nd
&rn)re ce care #rec!en)a+ #or+m+r(e des&re re(a* n)erna*ona(e de &e ne). La Roma era
deja dmnea*2. de1 de!reme. -ar dac2 cne!a era (a &+&)r+ dmnea*a de!reme 3n I)a(a.
ace(a era +n c2(+g2r m+nc)or. a)a1a) (a 9ns)er+( de E5)erne a( Va)can+(+.
R2s&+ns+( !en 3n cncs&re'ece mn+)e.
Adresa s+ror Car(o))a es)e secre)2. 9esaj+( &oa)e # re)ransms. N+ !o c) ceea ce )rm*
&rn n)ermed+( me+. TN+ &o* s2 (+cre' ac dac2 n+ 1) s2 * och 3nch1.M
Pe)er 31 com&+se mesaj+( c2)re ;ean 1/1 )rmse s+ror Car(o))a. -ac2 cne!a 1)a c+m s2
aj+ng2 (a asc+n'2)oarea (+ F+(an -e(&h%. aceea )re4+a s2 #e c2(+g2r*a care 3( g2sse de
&rma da)2. Era sng+ra so(+*e &os4(2 (a &ro!ocarea &e care /o adresase n#orma)or+( (+.
3n ce(e dn +rm2 se c+(c2 (a (oc. 1)nd c2 n/a!ea s2 doarm2 m+() / #2r2 3ndoa(2 a!ea s2 se
)re'easc2 de ma m+()e or 3n )m&+( no&* ca s2 !er#ce re*e(e(e 3n c2+)area reac*(or (a
ar)co(+( s2+.
-ar dac2 n+/ &2sa nm2n+ , -ac2 n+ se 3n)0m&(a nmc , -ac2 as)#e( com&romsese
remeda4( &ersoana (+ Loc%e. 1 #2r2 nc+n #o(os ,
A1a c+m s)2)ea 3n)ns 3n &a). a+)oam2gnd+/se c2 ar &+)ea s2 adoarm2. 31 &+)ea a+' &2rn*
s#or2nd 3n camera (or. dnco(o de ho(. Era 1 s)ran+. dar 1 (n1))or s2/ a+d2. 6)ran+ &en)r+
c2 31 #2cea grj dac2 ceea ce scrsese e( n/ar &+)ea ca+'a +n ncden) n)erna*ona(. 1 )o)+1
(oc+a 3n casa &2rn*(or s2. sng+r+( (or co&( r2mas acas2. Ln1))or. &en)r+ c2 era s+ne)+(
&e care/1
1:,
orjon sco)) card
c+no1)ea dn co&(2re. sg+ran*a con#or)a4(2 c2 e )r2a+. c2 3 era+ a&roa&e. ar #a&)+( c2 3
&+)ea a+' 3nsemna c2. a)+nc c0nd mon1)r se re&e'ea+ dn co(*+r(e 3n)+neca)e a(e
camere. 1 e 3( &+)ea+ a+' s)rg0nd.
9on1)r c2&2)aser2 #e*e d#er)e de/a (+ng+( an(or 1 se asc+nseser2 3n co(*+r a(e +nor
camere m+() 3nde&2r)a)e de a (+. dar 'gomo)+( ace(a dn camera &2rn*(or (+ era do!ada c2
(+mea 3nc2 n+ se s#0r1se.
$2r2 s2 #e sg+r de ce. Pe)er 1)a c2 scrsoarea &e care )ocma /o )rmsese (+ F+(an
-e(&h%. !a sora Car(o))a. !a &re)en+( s2+ de (a Va)can. !a &+ne ca&2) (+ng sa(e d(e.
joc+( c+ a#acer(e monda(e. 3n )m& ce mama 3 s&2(a r+#e(e. 3n ce(e dn +rm2 !a n)ra e(
3ns+1 3n joc. n+ ca ds)an)+( 1 m&er)+r4a4(+( comen)a)or Loc%e sa+ ca demagog+( c+ s0nge
c(oco))or -emos)ene. am4 den))2* e(ec)ronce. c ca Pe)er ?ggn. +n )0n2r 3n carne 1
oase. care &+)ea # &rns. r2n). +cs.
-ac2 era ce!a care ar # )re4+) s2/1 *n2 )rea'. era aces) g0nd. -ar e( se sm*ea +1+ra).
Re(a5a). L+nga a1)e&)are era a&roa&e de #na(. Adorm 1 n+ se )re' dec0) a)+nc c0nd mama
sa 3( chem2 (a mc+( dej+n. Ta)2( (+ c)ea 1)r(e.
/ Care/ 1)rea '(e. )a)2 , 3n)re42 Pe)er.
/ 6&+n c2 r+1 /a+ r2&) &e co& acea. I/a+ &+s s+4 con)ro(+( +n+ crmna( rec+nosc+). >re+
de cre'+). dar se &are c2 1)+ )o)+( des&re Ah(e 2s)a. A #os) scos dn)r/+n s&)a( de ne4+n
dn ;e(ga. Tr2m 3n)r/o (+me ne4+n2. Ar # &+)+) # 1 Ender aco(o.
C(2)n2 dn ca&.
Pe)er o !2'+ &e mama sa 3nghe*0nd &en)r+ o c(&2 (a a+'+( n+me(+ (+ Ender. -a. da. mam2.
1)+ c2 e( e co&(+( nm )a(e 1 s+#er de #ecare da)2 c0nd 3 a+' n+me(e. 8 c2 )e doare c2
+4)a )a #c2 Va(en)ne a &2r2s) P2m0n)+( 1 n+ se !a ma 3n)oarce ncoda)2. n+ 3n )m&+(
+m4ra hegemon+(+
BI
!e* )a(e. -ar 3nc2 3( ma a (0ng2 )ne &e &rm+( )2+ n2sc+). de1)e&)+( 1 #r+mos+( )2+ #+
Pe)er. care o s2/* ad+c2 3n)r/o ' ne&o* s)e* 1 #r+mo1. 3m&re+n2 c+ a()e c0)e!a (+cr+r ca.
oh. cne 1)e. &oa)e &acea &e P2m0n) &rn +nrea )+)+ror s)a)e(or s+4 +n sng+r g+!ern , As)a
)e/ar conso(a +n &c , P+*n &ro4a4(.
/ N+me(e crmna(+(+ e... Ah(e,
/ $2r2 n+me de #am(e. Ca +n c0n)2re* &o& sa+ ce!a de gen+( 2s)a.
Pe)er sm* +n nod 3n g0). N+ dn ca+'a a ceea ce s&+sese )a)2( s2+. c #ndc2 #+sese &e
&+nc)+( de a/ corec)a &ron+n*a. -eoarece Pe)er n+ &+)ea # sg+r dac2 !re+n 'ar
men*onase &ron+n*a #ran*+'easc2 a n+me(+ (+ Ah(e. c+m ar &+)ea e5&(ca )a)2(+ s2+ c2
1)e &ron+n*a corec)2 ,
/ R+sa a nega). n+/ a1a , 3n)re42 Pe)er. Ta)2( ana('2 dn no+ 1)r(e.
/ -es&re as)a n+ se s&+ne nmc. 'se.
/ >ro'a!. #2c+ Pe)er. Poa)e as)a 3nseamn2 c2 e ade!2ra).
/ -ac2 ar # ade!2ra). s&+se )a)2(. a)+nc ar nega. A1a s+n) r+1.
-e &arc2 )a)2( (+ ar 1) ce!a des&re c+m @s+n) r+1A.
Tre4+e s2 m2 m+). se g0nd Pe)er. 1 s2 )r2esc &e con) &ro&r+. 6+n) (a co(eg+. 3ncerc s2
e(4ere' 'ece &r'oner a#(a* (a o )reme de (+me ds)an*2. A1 &+)ea #o(os 4an c01)ga* ca
redac)or &en)r+ a/m &(2) chra. Poa)e ar )re4+ s/o #ac char ac+m. as)#e( c2 dac2 Ah(e a#(2
cne s+n) 1 !ne s2 m2 omoare. s2 n+ a)rag &erco(+( as+&ra #am(e me(e.
-ar Pe)er 1)a. char 3n momen)+( 3n care 31 #orm+(a deea. c2 ma e5s)a +n a() g0nd. ma
3n)+neca). asc+ns 3n ad0nc+( s2+: Poa)e c2 dac2 &(ec de ac. !or ar+nca 3n
BJ
orjon sco)) card
aer casa c0nd e+ n+ s+n) 3n2+n)r+. a1a c+m a+ #2c+) c+ F+(an -e(&h%. Vor crede c2 am
m+r) 1 +n )m& !o # 3n sg+ran*2.
N+. n+ !rea+ ca &2rn* me s2 moar2C Ce #e( de mons)r+ 1/ar dor a1a ce!a , E+ n+ !rea+
as)a.
-ar Pe)er ncoda)2 n+ se mn*se &e sne. ce( &+*n n+ &en)r+ m+() )m&. N+/1 dorea ca
&2rn* (+ s2 moar2. desg+r n+ 3n mod !o(en) 3n)r/+n a)ac 3ndre&)a) as+&ra (+. -ar 1)a c2.
dac2 s/ar 3n)0m&(a as)a. ar &re#era ca e( s2 n+ #e aco(o c+ e 3n ace( momen). ;ne3n*e(es.
ma 4ne ar # s2 n+ #e nmen acas2. -ar... ma a(es e+.
A. da. As)a +ra Va(en)ne (a e(. Pe)er a&roa&e c2 +)ase. -e as)a Ender era #+( +4) de )o*.
6g+r. Ender e5)ermnase o 3n)reag2 s&ece de e5)ra)eres)r. #2r2 s2 ma amn)m de &+1)+(
dn 4aa de (a 8coa(a de L+&)2. -ar e( n+ era egos) ca Pe)er.
/ N+ m2n0nc. Pe)er , 3n)re42 mama.
/ 6c+'2/m2. A' )re4+e s2 &rmesc re'+()a)e(e (a n1)e e5amene. 1 cred c2 m/a+ #+ra)
g0nd+r(e.
/ La ce ,
/ Is)ore monda(2. 'se Pe)er.
/ N+ e c+da) s2/* da seama c2. a)+nc c0nd se !or scre 3n !)or c2r* de s)ore. n+me(e
#ra)e(+ )2+ !a # mere+ men*ona) , s&+se mama.
/ N+/ c+da). 'se Pe)er. E doar +n+( dn)re neaj+ns+r(e c+ care )e a(eg c0nd sa(!e' (+mea.
To)+1. 3n s&a)e(e g(+me sa(e. 3 #2c+ mame sa(e o &roms+ne c+ m+() ma 3nd0rj)2. 3nan)e
s2 mor. mam2. o s2 !e' c2 3n )m& ce n+me(e (+ Ender !a a&2rea 3n)r/+n ca&)o( sa+ do+2.
!a # m&os4( s2 dsc+* des&re seco(+( aces)a sa+ ce( +rm2)or #2r2 s2 &omene1) n+me(e
me+ &e a&roa&e #ecare &agn2.
/ Tre4+e s2 #+g. 'se )a)2(. 6+cces (a e5amen.
+m4ra hegemon+(+
BJ
/ Am (+a) deja e5amen+(. )a)2. As)2' 3m da+ doar no)a.
/ As)a am !r+) s2 s&+n. 6+cces (a no)e.
/ 9+(*am. 'se Pe)er.
6e 3n)oarse (a m0ncare. 3n )m& ce mama 3( cond+se &e )a)2( (+ (a +12 1 se s2r+)ar2 (a
des&2r*re.
O s2 #ac 1 e+ a1a 3n)r/o '. g0nd Pe)er. Cne!a o s2 m2 s2r+)e (a des&2r*re 3n +12. 6a+
&oa)e cne!a o s2 m2 (ege (a och 3nan)e de a m2 3m&+1ca. -e&nde c+m e!o(+ea'2
(+cr+r(e.
J.
-U;ITA -E PAINE
To: -emos)ene % Tec+mseh "#reeamerca. org $rom: n+s+n)ga)a%cncnna)+s"anon.se)
Re: 6a)ra&
-a)e &ro!ennd de (a sa)e(* dn '+a 3n care a #os) +cs2 #am(a -e(&h%: No+2 !ehc+(e a+
&(eca) sm+()an dn nord+( R+se. (a))+dne GB. A)a1e' (s)a cr&)a)2 a des)na*(or.
3m&r21)ere ade!2ra)2, Ca&can2, Care e cea ma 4+n2 s)ra)ege a noas)r2. &re)ene #
E(mn2m sa+ sa(!2m # 6+n) co& sa+ arme de ds)r+gere 3n mas2, >re+ de 1)+). -e ce )/
c2(os+( de Loc%e (/a 3nde&2r)a) &e Ender ?ggn, Cred c2 ac+m 42a)+( 2(a ne/ar # #os) de
#o(os. C0) des&re de ce s+n) no+2. 1 n+ 'ece !ehc+(e: &oa)e c2 +n+( e mor) sa+ 4o(na!.
Poa)e c2 +n+( a ceda). Poa)e c2 do a+ ceda) 1 a+ #os) e5&eda* 3m&re+n2. -oar
&res+&+ner. N+ &o) !edea dec0) da)e 4r+)e de (a sa)e(*. n+ ra&oar)e n)e(ne)com. -ac2 )+
a 1 a()e s+rse. 3m )ransm* 1 me ,
C+s)er
+m4ra hegemon+(+
BK
Pe)ra 1)a c2 sng+r2)a)ea era +nea()a &e care o #o(osea+ 3m&o)r!a e. N/o (2sa &e #a)2 s2
!or4easc2 c+ nco #n*2 +man2. a&o. c0nd a&are cne!a. ea 3 !a # a)0) de rec+nosc2)oare
3nc0) !a #ace con#es+n. !a crede mnc+n. se !a 3m&re)en c+ ce( ma mare d+1man.
C+da) c+m. de1 1) e5ac) ce/* #ace d+1man+(. me)oda (+ )o)+1 #+nc*onea'2. Ca 3n)r/o
&es2 (a care o d+seser2 &2rn* e a do+a s2&)2m0n2 de (a 3n)oarcerea acas2 d+&2 r2'4o.
Pe scen2 era o #e)*2 de &a)r+ an care o 3n)re4a &e mama e de ce n+ se 3n)orsese 3nc2 )a)a.
9ama 3ncerca s2 g2seasc2 o ca(e de a/ s&+ne c2 )a)2( e #+sese +cs de o 4om42 a +n+
)erors) a'er / o a do+a 4om42 care e5&(odase ca s2 +cd2 oamen care 3ncerca+ s2/ sa(!e'e
&e s+&ra!e*+)or &rme e5&(o'. ma mc. Ta)2( e m+rse ca +n ero+. 3ncerc0nd s2 sa(!e'e
+n co&( &rns s+4 d2r0m2)+r char d+&2 ce &o(*a 3 s)rgase s2 se dea (a o &ar)e. c2c
&ro4a4( !a # o a do+a e5&(o'e. 3n #na(. mama 3 s&+ne co&(+(+ ade!2r+(.
$e)*a 4a)e s+&2ra)2 dn &cor 1 s&+ne: @E )2)c+( me+C N+ a( 42e*e(+(+CA Iar mama 3
r2s&+nde: @9ama 1 )a)2( 42e*e(+(+ n+ era+ aco(o s2/( aj+)e. Ta)2( )2+ a #2c+) ceea ce s&era
ca a()cne!a s2 #ac2 &en)r+ )ne dac2 e( n+ ar &+)ea # (0ng2 )ne.A $e)*a 3nce&e s2 &(0ng2:
@Ac+m n+ !a ma # ncoda)2 (0ng2 mne. Iar e+ n+ !rea+ &e a()cne!a. 3( !rea+ &e )2)c+(
me+.A
Pe)ra s)2)ea aco(o 1 &r!ea &esa. 1)nd e5ac) c0) era de cnc2. 62 #o(ose1) +n co&( ca s2
n)er&re)e'e d+rerea +ne #am(. s/o (eg de no4(e*e 1 erosm. s2 #ac &ersonaj nega)! dn
d+1man+( ances)ra( 1 s2 &+ +n co&( s2 s&+n2 &(0ng0nd (+cr+r co&(2re1)C Un com&+)er
)re4+e s2 # scrs as)a. -ar a!ea e#ec). Pe)ra &(0ngea ca +n co&(. ca 1 res)+( &+4(c+(+.
A1a ce!a 3 #2cea 'o(area. ar ea era con1)en)2. Orce ar # s&era) e. &ro4a4( a!ea e#ec).
Pen)r+ c2 oamen
BK
or*on sco)) card
s+n) doar n1)e ma1n. Pe)ra 1)a #oar)e 4ne as)a. ma1n care #ac ceea ce !re )+ dac2 1)
&e ce 4+)oane s2 a&e1. 8 orc0) de com&(ec1 ar &+)ea &2rea oamen. e s+#cen) s2/
deconec)e' de (a re*ea+a #orma)2 dn ce(a(* oamen care (e con)+rea'2 &ersona()a)ea. de
(a com+n)2*(e care (e #ormea'2 den))a)ea. 1 e !or # red+1 (a aces) se) de 4+)oane. N+
con)ea'2 c2 se o&+n dn r2s&+)er sa+ c2 1)+ &rea 4ne c2 s+n) man&+(a*. 3n ce(e dn +rm2.
dac2 a r24dare. &o* s2/ #ac s2 c0n)e ca +n &an. c+ #ecare no)2 e5ac) aco(o +nde o a1)e&*.
Char 1 &e mne. g0nd Pe)ra.
6ng+r2. ' d+&2 '. (+cra (a com&+)er. &rmnd ms+n &rn ma( de (a oamen care n+/
d2dea+ nc+n ndc+ des&re &ersona()a)ea (or. Trm)ea mesaje ce(or(a(* dn ech&a (+
Ender. de1 1)a c2 1 scrsor(e (or era+ cen'+ra)e 1 go()e de orce re#ern*2 &ersona(2. Era+
doar da)e. crc+(0nd 3n)r/+n sens 1/n a()+(. N+ 3 era+ &ermse cerce)2r(e 3n re*ea. Tre4+a s2
#orm+(e'e o cerere 1 s2 a1)e&)e +n r2s&+ns #()ra) de oamen care o con)ro(a+. 6ng+r2.
3ncerc2 s2 se odhneasc2 m+(). dar &arc2 &+seser2 drog+r 3n a&2 / se sm*ea a1a de do&a)2.
3nc0) n+ &+)ea de(oc s2 doarm2. As)#e( c2 ren+n*2 (a a ma j+ca joc+( &as!)2*. 6e (2s2 3n
!oa sor*. de!en ma1na care !oa+ e s2 #e. a+)oam2gnd+/se c2 n+ma sm+(0nd c2 e o
ma1n2 n+ !a de!en 1 3n rea()a)e +na. dar 1)nd 3n ace(a1 )m& c2 ceea ce se &re#ac
oamen c2 s+n). de!n 3n #na(.
A&o !en '+a c0nd +1a se deschse 1 n)r2 cne!a.
V(ad.
$+sese 3n Arma)a -ragon. Era ma mc dec0) Pe)ra. +n 42a) 4+n. dar ea n+/1 c+no1)ea &rea
4ne. 3n)re e e5s)a )o)+1 o (eg2)+r2 &+)ernc2: V(ad era sng+r+( dn ga1ca (+ Ender care
c(acase ca 1 Pe)ra. 1 #+sese scos
+m4ra hegemon+(+
1,K
dn (+&)2 &en)r+ o '. Toa)2 (+mea era ama4(2 c+ e. dar am0ndo 1)a+ c2 as)a 3 #ace s(a4.
O4ec)+( com&2)mr. To* &rmser2 ace(ea1 meda( 1 e(og. dar Pe)ra 1)a c2 meda((e (or
s+n) ma &+*n !a(oroase ca a(e ce(or(a(*. e(og(e (or !or4e goa(e. &en)r+ c2 e era+ ce care
e1+aser2. 3n )m& ce ce(a(* re+1ser2. Pe)ra n+ !or4se ncoda)2 des&re as)a c+ V(ad. P+r 1
sm&(+ 1)a c2 1 e( sm)e ace(ea1 (+cr+r ca 1 ea. &en)r+ c2 1 e( c2'+se &rn ace(a1 )+ne(
(+ng 1 3n)+neca). 8 ac+m era ac.
/ 6a(+). Pe)raC 'se.
/ 6a(+). V(ad. r2s&+nse ea. 3 &(2cea s2/1 a+d2 &ro&ra !oce. 3nc2 #+nc*ona. -e asemenea. 3
&(2cea s/o a+d2 1 &e a (+.
/ ;2n+esc c2 s+n) no+( ns)r+men) de )or)+r2 &e care/1 #o(osesc 3m&o)r!a )a.
O s&+sese '0m4nd. Pe)ra ded+se c2 e( !ose s2 #ac2 o g(+m2. dar 1 #a&)+( c2 n+ era de(oc
a1a.
/ Q2+ , 'se ea. 3n mod )rad*ona(. ar )re4+ s2 m2 s2r+* 1 s2 (a1 &e a()cne!a s2 m2
)or)+re'e.
/ N+ e char )or)+r2. E sc2&area.
/ 6c2&area dn ce ,
/ -n 3nchsoare. N+ e ce cre' )+. Pe)ra. 7egemona se des)ram2. !a # r2'4o. Pro4(ema e
dac2 !a ar+nca (+mea 3n haos sa+ se !a aj+nge ca o na*+ne s2 (e cond+c2 &e )oa)e
ce(e(a()e. 8 dac2 !a # o sng+r2 na*+ne. care ar # aceas)a ,
/ 7a s2 ghcesc. Parag+aH.
/ Pe/a&roa&e. 'se V(ad c+ +n rc)+s. 8)+. me m/e ma +1or. E+ s+n) dn ;e(ar+s. #acem
mare ca' c+m c2 am # o *ar2 ds)nc)2. dar 3n ad0nc+( nm n+ ne deranjea'2 g0nd+( c2
R+sa !a # cea care !a aj+nge (a cond+cere. Nm2n+ dn a#ara ;e(ar+s+(+ n+/ &as2 nc c0)
negr+ s+4 +nghe c2 de #a&) no n+ s+n)em r+1. -esg+r
DL
o r U o n sco)) card
c2 n+ m/e gre+ s2 !or4esc r+se1)e. Iar )+ e1) armeanca. 1 !o a* &e)rec+) m+(* an de
o&rmare r+seasc2. 3n '(e(e de dem+() a(e com+nsm+(+. -ar. Pe)ra. c0) e1) )+ de armeanca
, Ce e c+ ade!2ra) 4ne &en)r+ Armena, Orc+m. as)a e ceea ce ar )re4+ s2/* s&+n. 62 )e
#ac s2 !e' 4ene#c(e &en)r+ Armena dac2 R+sa !a c01)ga. $2r2 sa4o)aje. 62 ne aj+* c+
ade!2ra) s2 ne &reg2)m &en)r+ r2'4o+( rea(. T+ coo&ere'. ar Armena ca&2)2 +n (oc
s&eca( 3n no+a ordne monda(2. T+ 3* rdc 3n)reaga *ar2. As)a n+ e char nmc. Pe)ra. -ac2
)+ n+ aj+*. n+ e de nc+n #o(os &en)r+ nmen. N+ )e aj+)2 &e )ne. N+ aj+)2 Armena. Nmen
n+ !a 1) ce ero+ a #os).
/ 6+n2 ca o amenn*are c+ moar)ea.
/ 6+n2 ca o amenn*are c+ sng+r2)a)ea 1 3n)+nerc+(. N+ )e/a n2sc+) s2 # +n nmen. Pe)ra.
Te/a n2sc+) ca s2 s)r2(+ce1). As)a e 1ansa )a s2 # dn no+ ero+. 8)+ c2 )+ )e g0nde1) c2
n+/* &as2. dar ha s2 #m sero1 1 s2 adm)em / a #os) gro'a! s2 #m ga1ca (+ Ender.
/ Iar ac+m s+n)em ga1ca (+ c+m/na4a/(/cheam2. 6g+r. e( o s2 3m&ar)2 g(ora c+ no. 'se
Pe)ra.
/ -e ce n+ , 3nc2 e 1e#+(. n+ se s+&2r2 s2 a42 ero 3n s+4ordne.
/ V(ad. o s2 se asg+re c2 nmen n+ !a 1) c2 no am e5s)a). 1 o s2 ne omoare c0nd !a
)ermna c+ no.
N+ n)en*onase s2 !or4easc2 a)0) de deschs. 8)a c2 Ah(e !a a#(a. 8)a c2 as)a garan)a c2
&ro#e*a e se !a 3nde&(n. -ar ce s2/ #ac / 4+)oane(e #+nc*onaser2. Era a)0) de #erc)2 s2
a42 +n &re)en (0ng2 ea. char 1 +n+( care #+sese e!den) coo&)a). 3nc0) n+ se &+)+se o&r
s2 n+ '4+cneasc2.
/ E 4ne. Pe)ra. ce s2/* ma 'c , Le/am s&+s c2 )+ e1) re's)en)2. E/am s&+s care e o#er)a.
>0nde1)e/)e. N+ e nco gra42. A des)+( )m& ca s2 )e dec'.
+m4ra hegemon+(+
DL
/ P(ec ,
/ As)a e reg+(a. 'se V(ad. -ac2 )+ s&+ n+. e+ )re4+e &(ec. 3m &are r2+.
6e rdc2.
Ea 3( &r! e1nd &e +12. Ar # !r+) s2 s&+n2 ce!a n)e(gen) 1 4ra!. Ar # !r+) s2/ !or4easc2
+r0). ca s2/( #ac2 s2 se sm)2 &ros) &en)r+ c2 a )rec+) de &ar)ea (+ Ah(e. -ar 1)a c2 orce ar
# s&+s. ar # #os) #o(os) 3m&o)r!a e 3n)r/+n #e( sa+ a()+(. Orce ar # s&+s. ar # ar2)a) +n a()
4+)on ce(or care a&as2 &e e(e. Ceea ce s&+sese era deja des)+( de r2+.
A1a c2 )2c+ 1 &r! +1a 3nch'0nd+/se 1 a&o '2c+ &e &a) &0n2 c0nd com&+)er+( o an+n*2 c2
are +n mesaj: o no+2 ms+ne. 6e a&+c2 de (+cr+. o re'o(!2 1 o sa4o)2 ca de o4ce.
g0ndnd+/se: -e #a&) merge des)+( de 4ne. n/am ceda).
A&o se c+(c2 1 &(0nse 3n somn. Pen)r+ c0)e!a c(&e )o)+1. char 3nan)e de a adorm. sm*
c2 V(ad era &re)en+( e ce( ma drag. ce( ma ade!2ra) 1 c2 ar # #2c+) orce &en)r+ e(. n+ma
s2 #e dn no+ 3n camer2 c+ ea.
6en)men)+( ds&2r+ 1 +n +()m g0nd &asager 3 )rec+ &rn mn)e: -ac2 ar # char a1a de
de1)e&*. ar 1) c2 e+ sm) as)a ac+m< ar V(ad ar n)ra. e+ a1 s2r dn &a) 1 (/a1 3m4r2*1a 1 /
a1 s&+ne da. am s/o #ac. o s2 (+cre' c+ )ne. 3* m+(*+mesc c2 a !en) (a mne. V(ad. 3*
m+(*+mesc.
-oar c2 &erd+ser2 oca'a.
C+m s&+sese c0nd!a Ender. ce(e ma m+()e !c)or !n dn e5&(oa)area meda)2 a gre1e((or
s)+&de a(e d+1man+(+. 1 n+ dn)r/o s)r2(+cre an+me a &(an+(+ )2+. Ah(e era #oar)e
de1)e&). -ar n+ &er#ec). N+ a)o)1)+)or. 6/ar &+)ea s2 n+ c01)ge. A1 &+)ea char s2 sca& de
ac #2r2 s2 mor.
3n s#0r1) (n1))2. adorm.
D1
o r D o n sco)) card
O )re'r2 &e 3n)+nerc.
/ 6coa(2.
$2r2 nc+n sa(+). N+ &+)+ s2 !ad2 cne era. A+' &as dnco(o de +s2. ;ocanc. 6o(da*,
3s amn) ce !or4se c+ V(ad. C+m 3 re#+'ase o#er)a. 6&+sese c2 n+ e nco gra42< a!ea
des)+( )m& s2 se decd2. -ar e era+ aco(o. )re'nd/o 3n mj(oc+( no&*. Ca s2 #ac2 ce ,
N/o a)nse nmen. 6e 3m4r2c2 &e 3n)+nerc / e n+ o gr24r2. -ac2 ar # #os) !re+n #e( de
1edn*2 de )or)+r2 sa+ anche)2 n/ar # a1)e&)a)/o s2 se 3m4race. s/ar # asg+ra) c2 se sm)e
c0) ma &+*n con#or)a4(. c0) ma de'ech(4ra)2.
N+ !oa s2 &+n2 3n)re42r &en)r+ c2 ar # &2r+) o s(24c+ne. -ar 1 dac2 n+ 3n)re4a nmc ar #
&2r+) ne&2s2)oare.
/ Unde mergem ac+m ,
Nc+n r2s&+ns. As)a era semn r2+. 6a+ n+ , To) ce 1)a des&re as)a &ro!enea dn &+*ne(e
#(me de #c*+ne des&re r2'4o &e care (e !2'+se (a 8coa(a de L+&)2 1 c0)e!a #(me c+ s&on
3n Armena. Nc+n+( n+/ &2r+se cred4(. 1 )o)+1 a)2 c2 era 3n)r/o s)+a*e rea(2 ca 3n)r/+n
#(m c+ s&on. ar sng+ra e s+rs2 de n#orma* des&re ceea ce )re4+a s2 a1)e&)e era+ ace(e
#(me s)+&de. Ce se 3n)0m&(ase c+ ca&ac)a)ea e s+&eroar2 de ra*onamen) , C+ )a(en)e(e
care 3 asg+raser2 n)rarea (a 8coa(a de L+&)2 , A&aren). e(e #+nc*ona+ n+ma a)+nc c0nd
credea c2 joc joc+r (a 1coa(2. 3n (+mea rea(2 se ns)a(ea'2 )eama 1 )e 3n)orc (a ja(nce(e
&o!e1) n!en)a)e de oamen care ha4ar n/a+ c+m se des#21oar2 de #a&) (+cr+r(e as)ea.
-oar c2 oamen care 3 #2cea+ e ace(e (+cr+r !2'+ser2 1 e ace(ea1 #(me doa)e. a1a c2 de
+nde s2 1)e ea c2 n+/1 mode(a+ ac*+n(e. a))+dn(e 1 char c+!n)e(e
+m4ra hegemon+(+
D1
d+&2 ceea ce !2'+ser2 3n #(me, Nmen n+ +rmase c+rs+r de &reg2)re ca s2 ara)e d+r 1
r2+ a)+nc c0nd )re'ea o ado(escen)2 3n me'+( no&*. 3ncerc2 s2/1 magne'e man+a(+(.
-ac2 +rmea'2 s2 #e )rans&or)a)2 3n a()2 (oca*e. s&+ne*/ s2 se gr24easc2. c2 (as2 &e )oa)2
(+mea s2 a1)e&)e. -ac2 +rmea'2 s2 #e )or)+ra)2. #ace* comen)ar r2+)2coase des&re #a&)+(
c2 s&era* s2 a42 &ar)e de m+()2 odhn2. -ac2 +rmea'2 s2 #e droga)2. s&+ne*/ c2 n/o s2
doar2 de(oc. dar r0de* sadc 3nc0) ea s2 cread2 c2 mn**. -ac2 +rmea'2 s2 #e e5ec+)a)2.
n+ s&+ne* nmc.
O. as)a/ 4+n2. 31 'se ea. #2 s2/* #e )eam2 de ce e ma r2+. Asg+r2/)e c2 e1) c0) ma
a&roa&e &os4( de &anc2.
/ Tre4+e s2 #ac &&. 'se. Nc+n r2s&+ns.
/ Po) s2 #ac ac. Po) s2 #ac &e mne. Po) s/o #ac 3n &e(ea goa(2. Po) s/o #ac 3m4r2ca)2 sa+ 3n
&e(ea goa(2 aco(o +nde mergem. Po) s2 s)ro&esc &e dr+m. Po) s2/m scr+ n+me(e &e
'2&ad2. E ma gre+ &en)r+ #e)e. e ne!oe de ma m+()2 cond*e #'c2. dar &+)em s/o #acem
1 no.
To) nc+n r2s&+ns.
/ 6a+ &o* s2 m2 (a1 s2 merg (a 4ae.
/ ;ne. 'se e(.
/ Care dn !aran)e ,
/ ;ae. Ie1 &e +12.
Ea 3( +rm2. 9a m+() ca sg+r c2 a#ar2 era+ so(da*. Vreo 'ece. 6e o&r 3n #a*a +n+ so(da) so(d
1 &r! 3n s+s. (a #a*a (+.
/ E +n (+cr+ 4+n c2 )e/a+ ad+s &e )ne. -ac2 era+ n+ma )& ce(a(* a1 # o&+s re's)en*2 1
m/a1 # (+&)a) &0n2 (a moar)e. -ar c+ )ne ac. n/am a()2 1ans2 dec0) s2 m2 &reda+. ;+n2
)rea42. so(da).
D:
o r M o n sco)) card
6e 3n)oarse 1 con)n+2 s2 mearg2 s&re 4ae. 3n)re/40nd+/se dac2 n+ c+m!a !2'+se o +rm2
s(a42 de '0m4e) &e #a*a so(da)+(+. As)a n+ era 3n scenar+. n+/ a1a, Oh. s)a &+*n. Ero+(
)re4+a s2 !or4easc2 n)e(gen). Era e5ac) 3n &e(ea &ersonaj+(+. -oar c2 ac+m 3n*e(egea c2
)oa)e re&(c(e de1)e&)e &e care (e #2cea+ ero a!ea+ dre&) sco& s2 asc+nd2 )eama (or &+r2.
Ero (&s* de grj n+ s+n) c+rajo1 sa+ re(a5a*. E 3ncearc2 doar s2 n+ se #ac2 de r0s 3n
c(&e(e dnan)ea mor*.
Aj+nse (a 4ae 1 4ne3n*e(es c2 e( n)r2 c+ ea. -ar ea #+sese (a 8coa(a de L+&)2 1. dac2 ar #
a!+) o !e'c2 r+1noas2. ar # m+r) de m+() n)o5ca)2 c+ +ree. 6e a1e'2 &e ?C 1/ d2d+
dr+m+(. T&+( era dnco(o de +12 c+ m+() 3nan)e ca ea s2 )rag2 a&a.
E5s)a o #ereas)r2. 3n )a!an era+ cond+c)e de aersre. -ar se a#(a+ 3n mj(oc+( &+s)e)2* 1
n+ a!ea 3nco)ro s2 #+g2. C+m #2cea+ 3n #(me , A. da. Un &re)en &(asase deja o arm2 3n)r/+n
(oc secre) 1 ero+( o g2sea. o asam4(a 1 e1ea )r2g0nd. As)a n+ se &o)r!ea 3n s)+a*a e. N+
e5s)a+ &re)en.
Trase a&a. 31 aranja hane(e. se s&2(2 &e m0n 1 se 3n)oarse (a escor)a e &re)enoas2.
O cond+ser2 a#ar2. s&re +n #e( de con!o. Era+ do+2 (m+'ne negre 1 &a)r+ ma1n de
escor)2. V2'+ do+2 #e)e cam de 3n2(*mea e 1 c+ aceea1 c+(oare de &2r +rc0nd 3n s&a)e(e
#ec2re (m+'ne. 3n schm4. Pe)ra #+ *n+)2 a&roa&e de c(2dre. s+4 s)rea1n2. &0n2 aj+nse 3n
s&a)e(e +ne d+4)e &en)r+ &rod+se de &a)sere. Urc2. Nc+n+( dn)re &a'nc n+ +rc2 (0ng2
ea. 3n s&a)e(e d+4e se a#(a+ do 42r4a*. dar &+r)a+ hane c!(e.
/ Ce s+n) e+. &0ne , 3n)re42 ea.
/ 3n*e(egem c2 a ne!oe s2 sm* c2 de* con)ro(+( as+&ra s)+a*e &rn +mor. 'se +n+( dn)re
42r4a*.
+m4ra hegemon+(+
D:
/ C+m. +n &sha)r+ , As)a e ma r2+ dec0) )or)+ra. Ce s/a 3n)0m&(a) c+ con!en*a de (a
>ene!a ,
Psha)r+( '0m4.
/ 9erg acas2. Pe)ra.
/ La -+mne'e+ , 6a+ 3n Armena ,
/ 3n aces) momen). n+. 6)+a*a e 3nc2... #(e54(2.
/ 8 e+ a1 'ce c2 e #(e54(2 dac2 merg acas2 3n)r/+n (oc 3n care n/am ma #os) ncoda)2.
/ Ta4ere(e 3nc2 n+ s/a+ )ra). Acea ram+r2 a g+!ern+(+ care )e/a r2&) &e )ne 1 &e ce(a(*
co& ac*ona #2r2 1)rea arma)e sa+ a g+!ern+(+ a(es...
/ 6a+ a1a se s&+ne. 'se Pe)ra.
/ 3m 3n*e(eg &er#ec) s)+a*a.
/ -ec c+ 3 e1) (oa( ,
/ R+se.
/ N+ a1a s&+n )o* ,
/ N+ 1 ce care a+ &reda) &o()ca noas)r2 e5)ern2 1 s)ra)ega m()ar2 3n m0n(e +n+ co&(
manac 1 +cga1.
/ As)ea )re s+n) ac+'a* , 3n)re42 Pe)ra. Pen)r+ c2 s+n) !no!a)2 de a # co&(. 8 de
om+cdere. d+&2 o&na +nora.
/ 62 +c' g0ndac n+ 3nseamn2 genocd.
/ Pres+&+n c2 a #os) nsec)cd.
Psha)r+( &r! 3n)r/o &ar)e. P2rea c2 n+ 1)a des)+( de 4ne Esen*a(a ca s2 3n*e(eag2 joc+( de
c+!n)e &e care co& de no+2 an de (a 8coa(a de L+&)2 3( credea+ n#n) de nos)m.
-+4)a 3nce&+ s2 se m1)e.
/ Unde mergem. dn momen) ce n+ acas2 ,
/ 9ergem (a o asc+n'2)oare ca s2 n+ )e g2seasc2 mons)r+( ace(a de co&(. &0n2 ce
an!erg+ra cons&ra*e (+ !a # c+nosc+)2 1 cons&ra)or ares)a*.
/ 6a+ n!ers. 'se Pe)ra.
Psha)r+( &r! dn no+ 3n)r/o &ar)e. -ar a&o 3n*e(ese.
D=
or*on sco)) cord
/ Pres+&+n c2 e &os4(. -ar e+ n+ s+n) +n om m&or)an). -e +nde s2 1)e s2 m2 ca+)e &e
mne ,
/ E1) des)+( de m&or)an) ca s2 a so(da* care s2 )e asc+()e.
/ N+ asc+()2 de mne. Asc+()2 de a()cne!a.
/ -e cne an+me ,
/ -ac2. &rn cne 1)e ce ghnon. a # &rns2 de Ah(e 1 #nan*a)or (+. n+ )re4+e s2 1) s2
r2s&+n' (a 3n)re4area as)a.
/ 3n &(+s. a* # c+ )o* mor* 3nan)e s2 aj+ng2 (a mne. dec orc+m n+me(e !oas)re n+
con)ea'2. n+/ a1a,
E( o &r! cerce)2)or.
/ Par cnc2 3n &r!n*a as)a. No ne rsc2m !a*a ca s2 )e sa(!2m &e )ne.
/ Rsca* 1 !a*a mea. A&ro42 3nce) dn ca&.
/ Vre s2 )e 3n)orc 3n 3nchsoare ,
/ Vrea+ doar s2 #* con1)en* c2 a # r2&)2 a do+a oar2 n+ e char ace(a1 (+cr+ c+ a #
e(4era)2. Vo s+n)e* a)0) de sg+r c2 s+n)e* s+#cen) de n)e(gen* 1 oamen !o1)r
s+#cen) de (oa( ca s/o scoa)e* (a ca&2). -ar dac2 gre1*. e+ &o) # +cs2. -a. !2 as+ma*
rsc+r /dar 1 e+. 1 &e mne n+ m/a 3n)re4a) nmen.
/ Te 3n)re4 ac+m.
/ Las2/m2 s2 co4or ac dn ma1n2. s&+se Pe)ra. O s2 rsc sng+r2.
/ N+. 'se &sha)r+(.
/ C(ar. -ec 3nc2 s+n) &r'oner2.
/ Te a#( s+4 &ro)ec*e.
/ -ar e+ s+n) +n gen+ )ac)c 1 s)ra)egc a)es)a). &e c0nd !o n+. -e ce s+n) e+ 3n grja
!oas)r2 ,
E( n+ a!+ nc+n r2s&+ns.
/ 3* s&+n e+ de ce. 'se Pe)ra. Pen)r+ c2 n+ e !or4a des&re sa(!area +nor co&(a1 #+ra* de +n
a() co&( r2+.
+m4ra hegemon+(+
D=
E !or4a de a sa(!a 9ama R+sa de (a a se #ace de r0s. -ec n+ e s+#cen) ca e+ s2 #+ 3n
sg+ran*2. Vo )re4+e s2 m2 3na&oa* Armene 3n crc+ms)an*e(e &o)r!)e. c+ +n &re)e5)
corec). as)#e( ca #ac*+nea g+!ern+(+ r+s &e care o ser!* !o s2 #e e5onera)2 de orce !n2.
/ N+ no s+n)em !no!a*.
/ N+ !rea+ s2 s&+n c2 mn** 3n &r!n*a as)a. c c2 &en)r+ !o aces) (+cr+ are o &ror)a)e ma
mare dec0) sa(!area mea. Pen)r+ c2. &o) s2 !2 asg+r. c2(2)ornd 3n d+4)a as)a m2 a1)e&) s2
#+ #oar)e +1or &rns2 dn no+ de Ah(e 1... c+m (e/a s&+s , $nan*a)or (+.
/ 8 de ce &res+&+ c2 se !a 3n)0m&(a as)a ,
/ Con)ea'2 de ce ,
/ T+ e1) gen+(. re&(c2 &sha)r+(. 6e &are c2 deja a g2s) &+nc)e(e s(a4e dn &(an+( nos)r+.
/ P+nc)e(e s(a4e s+n) e!den)e. E5s)2 &rea m+(* oamen care s+n) (a c+ren). Lm+'ne(e
#o(os)e dre&) momea(2. so(da*. escor)e(e. E1) sg+r c2 nc+n+( dn)re oamen 21)a n+ e o
scoad2, Pen)r+ c2 dac2 !re+n+( dn e ra&or)e'2 #nan*a)or(or (+ Ah(e. a)+nc e deja 1)+ 3n
care ma1n2 s+n) 1 +nde mergem.
/ N+ 1)+ +nde mergem.
/ 8)+. dac2 1o#er+( e s&on+( &2r* ad!erse ,
/ 8o#er+( n+ 1)e +nde mergem.
/ 6e 3n!0r)e &+r 1 sm&(+ 3n cerc ,
/ 8)e &rm+( &+nc) de 3n)0(nre. as)a/ )o). Pe)ra sc+)+r2 dn ca&.
/ 8)am c2 e1) &ros). &en)r+ c2 a de!en) +n &sho(og de )era&e &rn dsc+*. ceea ce e cam
(a #e( c+ a de!en &reo) 3n)r/o re(ge 3n care )e cre' -+mne'e+.
Psha)r+( se 3nro1. Pe)re 3 &(2c+ as)a. Era &ros). 1 n+/ &(2cea s/o a+d2. dar ca)egorc a!ea
ne!oe s2 se s&+n2 &en)r+ c2 3n mod (m&ede )oa)2 !a*a sa #+sese cons)r+)2 3n j+r+( de
c2 era de1)e&). ar ac+m.
DB
o jon sco)) card
c0nd se j+ca c+ m+n*e rea(2. a crede c2 era de1)e&) 3nsemna a # +cs.
/ Pres+&+n c2 a dre&)a)e. ar 1o#er+( 1)e +nde mergem &rma da)2. char dac2 n+ 1)e +nde
a!em n)en*a s2 mergem de (a &rm+( &+nc) de 3n)0(nre.
Psha)r+( rdc2 e(a4ora) dn +mer.
/ -ar as)a n+ ne e de nc+n aj+)or. Tre4+e s2 a 3ncredere 3n cne!a.
/ 8 a decs s2 a 3ncredere 3n 1o#er+( 2s)a &en)r+ c2... , Psha)r+( &r! 3n de&2r)are. Pe)ra se
+)2 (a ce(2(a()
42r4a):
/ E1) !or42re*.
/ E+ g0nde1)e. 'se 42r4a)+( 3n)r/o esen*a(2 s)0(c)2. c2 a 3nne4+n) &ro#esor (a 8coa(a de
L+&)2 c+ !or4a.
/ Aha. 'se Pe)ra. )+ e1) creer+( agrega)+(+. Om+( &2r+ 3nc+rca). dar 1 o#ensa) / n+ era
sg+r
dac2 #+sese ns+()a). #ndc2 &ro4a4( n+ c+no1)ea c+!0n)+( agrega). dar 42n+a c2
n)en*onase s2 3( ns+()e.
/ Pe)ra Ar%anan. 'se &sha)r+(. 3n)r+c0) a dre&)a)e 1 &oa)e n+/1 c+nosc &e 1o#er char a)0)
de 4ne. s&+ne/m ce ar # )re4+) s2 #ac. A +n &(an ma 4+n dec0) s2 a!em 3ncredere 3n e( ,
/ ;ne3n*e(es. re&(c2 Pe)ra. 3 com+nc &+nc)+( de 3n)0(nre. &(2n+e1) 3m&re+n2 c+ e( c+
m+()2 grj2 c+m s2 cond+c2 &0n2 aco(o.
/ Am #2c+) as)a. 'se &sha)r+(.
/ 8)+. A&o. 3n +()ma c(&2. char 3n momen)+( 3n care e+ +rc 3n d+42. &ree )+ !o(an+(. ar e(
)rece s2 cond+c2 +na dn)re (m+'ne. 8 cond+c s&re +n (oc c+ )o)+( d#er). 6a+ 1 ma 4ne.
m2 d+c 3n ce( ma a&ro&a) ora1. m2 #ac sc2&a)2 1 m2 (a1 s2 m2 desc+rc sng+r2.
-n no+. &sha)r+( &r! 3n de&2r)are. Pe)ra se am+'a c0) de )rans&aren) era (m4aj+( )r+&+(+
s2+. A # cre'+) c2 +n &sha)r+ 1)e c+m s2 se &re#ac2.
+m4ra hegemon+(+
DB
/ Ce care )e/a+ r2&). 'se e(. s+n) o mnor)a)e red+s2. char 3n n)eror+( organ'a*e de
s&onaj &en)r+ care (+crea'2. N+ &o) # &re)+)nden.
Pe)ra c(2)n2 dn ca&.
/ E1) r+s. a 3n!2*a) s)ora R+se. 1 )o) ma cre' c2 ser!c(e de s&onaj n+ &o) #
&re)+)nden 1 n+ &o) a+' )o)+( , Ce. */a &e)rec+) 3n)reaga co&(2re &r!nd #(me amercane
,
Psha)r+( aj+nse (a ca&2)+( r24d2r. L+0nd+/1 cea ma 4+n2 3n#2*1are )era&e+)c2 de care
era ca&a4(. (!r2 arg+men)+( #na(:
/ Iar )+ e1) +n co&( care n+ a 3n!2*a) s2 #e res&ec)+os. Po* a!ea ca()2* 3nn2sc+)e
s)r2(+c)oare. dar as)a n+ 3nseamn2 c2 3n*e(eg o s)+a*e &o()c2 &e care n+ o c+no1).
/ A. #2c+ Pe)ra. Arg+men)+( e1)/doar/+n/co&(. n+/a/a)0)a/e5&eren*2.
/ -ac2/ s&+ &e n+me n+ 3nseamn2 c2 n+ e ade!2ra).
/ 6+n) con!ns2 c2 3n*e(eg n+an*e(e dsc+rs+r(or 1 mane!re(or &o()ce. -ar as)a e o
o&era*+ne m()ar2.
/ E o o&era*+ne &o()c2. o corec)2 &sha)r+(. $2r2 3m&+1c2)+r.
-n no+. Pe)ra #+ +(+)2 de gnoran*a (+.
/ 3m&+1c2)+r(e se 3n)0m&(2 a)+nc c0nd o&era*+n(e m()are n+ re+1esc s2/1 3nde&(neasc2
sco&+( &rn mane!re. Orce o&era*+ne &rn care se +rm2re1)e &r!area #'c2 a namc+(+ de
+n (+cr+ !a(oros es)e +na m()ar2.
/ 3n o&era*+nea as)a e !or4a de e(4erarea +ne #e)*e nerec+nosc2)oare 1 )rm)erea e
acas2 (a mam 1 )a). s&+se &sha)r+(.
/ Vre s2 !2 #+ rec+nosc2)oare, -eschde +1a 1 (as2/m2 s2 co4or.
/ -sc+*a s/a 3nchea). Po* s2 )ac.
DD
o r U o n sco)) card
/ A1a se s#0r1esc 1edn*e(e )a(e c+ &acen* ,
/ N/am s&+s ncoda)2 c2 s+n) &sha)r+.
/ A a!+) o ed+ca*e 3n &sho(oge. 'se Pe)ra. 8 1)+ c2 a &rac)ca) o &eroad2. &en)r+ c2
oamen norma( n+ !or4esc a1a c0nd 3ncearc2 s2 (n1)easc2 +n co&( 3ns&2m0n)a). -oar
&en)r+ c2 )e/a m&(ca) 3n &o()c2 1 */a schm4a) carera n+ 3nseamn2 c2 n+ ma e1) )&+(
de ca&/&2)ra) care se d+ce (a 1coa(a de !rac 1 se crede om de 1)n*2.
;2r4a)+( a4a 31 &+)+ s)2&0n #+ra. Pe)ra sa!+ra #or+( sc+r) de )eam2 care o s)r242)+. Oare
o !a &2(m+ , P+*n &ro4a4(. Ca &sha)r+. &ro4a4( !a rea&e(a (a +na dn)re (m)a)e(e sa(e
res+rse / arogan*a &ro#esona(2.
/ Pro#an 31 4a) joc de o4ce de 1)n*a &e care n+ o 3n*e(eg. 'se &sha)r+(.
/ E5ac) as)a !oam s2 s&+n. 3 re&(c2 Pe)ra. C0nd !ne !or4a de o&era*+n m()are. e1)
com&(e) no!ce. Un &ro#an. Un ca&/&2)ra). Iar e+ s+n) e5&er)+(. 8 )+ e1) a)0) de &ros) 3nc0)
nc ac+m n+ m2 asc+(*.
/ To)+( merge 4ne. 'se &sha)r+(. Iar )+ o s2 )e sm* #oar)e &ros). o s2/* cer sc+'e 1 o s2/
m m+(*+me1) c0nd o s2 )e +rc 3n a!on ca s2 )e 3n)orc 3n Armena.
Pe)ra '0m4 3ncorda).
/ Nc m2car n+ )e/a +)a) 3n ca4na d+4)e 3nan)e de a &orn ca s2 )e asg+r c2 e ace(a1
1o#er.
/ Ar # o4ser!a) a()cne!a dac2 se schm4a 1o#er+(. 'se &sha)r+(.
Pe)ra 31 d2d+ seama c2 3n s#0r1) 3( #2c+se s2 n+ se ma sm)2 3n (arg+( (+.
/ O. da. am +)a). a!em 3ncredere 3n co(eg )2 cons&ra)or c2 !or !edea )o) 1 n+ (e !a sc2&a
nmc. &en)r+ c2. (a +rma +rme(or. e n+ s+n) &sha)r.
/ E+ s+n) &sho(og. 'se e(.
+m4ra hegemon+(+
1BC
/ 7o&a. #2c+ Pe)ra. Tre4+e s2 )e coar2 s2 rec+no1) c2 a n+ma j+m2)a)e de ed+ca*e.
Psho(og+( 31 3n)oarse ca&+(. Ce )ermen #o(osea+ &sho(og dn 1co((e de (a so( &en)r+ aces)
com&or)amen) de e!)are , Negare , $+ &e &+nc)+( de a/1 3n)re4a. dar se decse s2/( (ase 3n
&ace.
Iar (+mea credea c2 ea n+/1 &+)ea s)2&0n (m4a.
9erser2 +n )m& 3n)r/o )2cere mohor0)2.
-ar (+cr+r(e &e care ea (e s&+sese 31 #2cea+ &ro4a4( e#ec)+( as+&ra (+. s0c0nd+/1. Pen)r+
c2 3n sc+r) )m& se rdc2. se d+se 3n #a*2 1 deschse +1a s&re ca4n2.
O 3m&+1c2)+r2 as+r')oare r2s+n2 3n s&a*+( 3nchs 1 &sha)r+( c2'+ &e s&a)e. Pe)ra sm*
creer+( #er4n)e 1 a1ch 3n*e&2)oare de os s)ro&nd+/ #a*a 1 4ra*e(e. ;2r4a)+( de (0ng2 ea
3ncerc2 s2 scoa)2 o arm2 de s+4 han2. dar #+ 3m&+1ca) de do+2 or 1 c2'+ mor) 3nan)e de a
o a)nge.
U1a ca4ne se deschse c+ )o)+(. Aco(o era Ah(e. *n0nd +n &s)o( 3n m0n2. 6&+nea ce!a.
/ N+ )e a+d. 'se Pe)ra. N+/m &o) a+' nc &ro&ra !oce.
Ah(e rdc2 dn +mer. 3ncerc2 dn no+. !or4nd ma )are 1 &ron+n*0nd c+!n)e(e c+ grj2. Ea
re#+'2 s2/( &r!easc2.
/ N+ am de g0nd s2 )e asc+(). 'se. c0) )m& am s0nge &e mne.
Ah(e (2s2 jos &s)o(+( / de&ar)e. 3nc0) ea s2 n+/1 &oa)2 (+a / 1/1 scoase c2ma1a. C+ &e&)+(
go(. /o 3n)nse. ar c0nd ea re#+'2 s/o a. 3nce&+ s2/ 1)earg2 #a*a &0n2 c0nd ea /o sm+(se dn
m0n2 1 #2c+ sng+r2 )rea4a.
E+)+( dn +rech se es)om&ase 1 e(.
/ 92 s+r&rnde c2 n+ a a1)e&)a) s2/ +c' &0n2 * se o#erea oca'a s2 (e s&+ c0) e1) )+ de
de1)e&). 'se Pe)ra.
/ N+ era ne!oe. Le/a s&+s )+ deja c0) s+n) de &ro1).
1BI
or6on sco)) card
/ Oh. asc+()a ,
/ -esg+r. com&ar)men)+( dn s&a)e are mcro#oane. 'se Ah(e. 8 camere de #(ma).
/ N+ )re4+a s2/ omor.
/ T&+( 2s)a 31 c2+)a &s)o(+(.
/ N+ma d+&2 ce &re)en+( (+ a m+r).
/ 7ade ac+m. 'se Ah(e. Credeam c2 me)oda (+ Ender se 4a'a &e #o(osrea &re!en)!2 a
#or*e s+&reme. $ac n+ma ce am 3n!2*a) de (a ero+( !os)r+.
/ 92 s+r&rnde c2 de da)a as)a a #2c+)/o sng+r.
/ Ce !re s2 s&+ c+ @de da)a as)aA ,
/ Pres+&+n c2 a 3m&edca) 1 ce(e(a()e e(4er2r.
/ U*. s&+se Ah(e. c2 am a!+) (a ds&o'*e (+n 3n)reg ca s2 !2 e!a(+e'. -e ce s2/ &2s)re' &e
ce(a(*. c0nd &o) a!ea ce e ma 4+n ,
/ $(r)e' c+ mne ,
6&+se as)a c+ )o) ds&re*+( de care era ca&a4(2. -e o4ce. c+!n)e(e as)ea era+ s+#cen)e
&en)r+ a #ace +n 42a) 3ng0m#a) s2 )ac2. -ar e( se m+(*+m s2 r0d2.
/ N+ #(r)e'. 'se.
/ Am +)a). #2c+ Pe)ra. T+ 3n)0 )rag c+ arma. a&o #(r)+( n+ ma e necesar.
As)a 3( a)nse &+*n / 3( #2c+ s2 se o&reasc2 &en)r+ o c(&2 1 s2 res&re o dee ma re&ede.
Pe)re 3 )rec+ &rn mn)e c2 3n)r/ade!2r g+ra e a!ea s/o d+c2 (a moar)e. N+ ma !2'+se
ncoda)2 &e cne!a 3m&+1ca). 3n rea()a)e. c n+ma 3n #(me sa+ 3nregs)r2r !deo. -oar &en/
)r+ c2 se g0ndea (a sne ca &ro)agons)2 a +n+ #(m 4ogra#c n+ 3nsemna c2 e 3n sg+ran*2.
-n c0)e 1)a. Ah(e n)en*ona s/o +cd2 1 &e ea.
6a+ n+ , Oare !or4se seros c0nd s&+sese c2 dn )oa)2 ech&a o &2s)rase &e ea , V(ad ar #
#os) a)0) de de'am2g).
/ C+m de m/a a(es &e mne , 3n)re42. schm40nd )on+(.
+m4ra hegemon+(+
DG
/ C+m am s&+s. )+ e1) cea ma 4+n2.
/ As)a/ %+so. 'se Pe)ra. E5erc*(e &e care (e/am #2c+) &en)r+ )ne n+ era+ ma 4+ne ca a(e
ce(or(a(*.
/ Oh. &(an+r(e a(ea de (+&)2. era+ n+ma ca s2 )e *n2 oc+&a)2 3n )m& ce se des#21+ra+
ade!2ra)e(e )es)e. 6a+ ma degra42 s2 )e #ac2 s2 cre' c2 )+ ne * &e no oc+&a*.
/ A)+nc care era )es)+( ade!2ra). dac2 se &res+&+ne c2 e+ (/am )rec+) ma 4ne dec0) orcne
a()cne!a ,
/ 9c+( )2+ dragon. r2s&+nse Ah(e.
6m* c+m 3 3nghea*2 s0nge(e 3n !ne. E( o4ser!2 1 r0se.
/ N+/* #2 grj. 'se Ah(e. N/o s2 # &ede&s)2. As)a era )es)+(. s2 !edem care dn)re !o
re+1e1)e s2 )ransm)2 +n mesaj 3n e5)eror.
/ 8 &rem+( me+ e s2 r2m0n c+ )ne , s&+se ea c+ )o) de'g+s)+( &e care 3( &+)ea &+ne 3n
g(as.
/ Prem+( )2+. 'se Ah(e. e s2 r2m0 3n !a*2. 6m* c2 o doare nma.
/ Nc char )+ n+ /a +cde &e )o* ce(a(* #2r2 mo)!.
/ -ac2 s+n) +c1. e5s)2 +n mo)!. -ac2 e5s)2 +n mo)!. !or # +c1. Am 42n+) doar c2
desen+( )2+ c+ dragon+( are +n 3n*e(es &en)r+ cne!a. -ar n+ am &+)+) g2s cod+(.
/ N+ era nc+n cod. s&+se Pe)ra.
/ ;a era. L/a cod#ca) 3n)r/+n #e( 3n care cne!a s2 #e 3n s)are s2/( rec+noasc2 1 s2/(
desc#re'e. 8)+ as)a &en)r+ c2 1)r(e care a+ a&2r+) dn)r/oda)2. dec(an10nd )oa)2 cr'a as)a.
a+ an+me n#orma* ma m+() sa+ ma &+*n corec)e. Un+( dn)re mesaje(e &e care a*
3ncerca) !o s2 (e )ransm)e* )re4+e s2 # re+1) s2 )reac2. A1a c2 am re!en) as+&ra #ec2r+
e/ma( a( #ec2r+a dn)re !o. ar sng+r+( (+cr+ de care n+ *n+sem con) era dragon+( )2+.
DI
orjon sco)) cord
/ -ac2 &o* c) aco(o +n mesaj. 'se Pe)ra. a)+nc e1) ma de1)e&) dec0) mne.
/ -m&o)r!2. T+ e1) ma de1)ea&)2 ca mne. ce( &+*n 3n ma)ere de s)ra)ege 1 )ac)c2 / de
e5em&(+ e!)area namc+(+. men*n0nd )o)+1 con)ac)+( s)r0ns c+ a(a*. 92 rog. n+ char
a1a de s)r0ns. dac2 (e/a (+a) a)0) de m+() ca s2 &+4(ce n#orma*(e )rmse de )ne.
/ A &ara) &e ca(+( nec01)g2)or. N+ era +n mesaj. 3n consecn*2. nd#eren) &e ce ca(e a+
o4*n+) !e1)(e. (e/a+ o4*n+) de (a +n+( dn)re ce(a(*.
Ah(e se m+(*+m s2 r0d2.
/ E1) o mncnoas2 3nc2&2*0na)2. n+/ a1a ,
/ N+ mn) c0nd 3* s&+n c2 dac2 o s2 ma c2(2)orm c+ cada!re(e as)ea 3n ma1n2. o s2 m se
#ac2 r2+.
E( '0m4.
/ Vom)2.
/ -ec &a)o(oga )a nc(+de ne!oa 4'ar2 de a a!ea de/a #ace c+ mor*. 'se Pe)ra. Ar )re4+
s2 # a)en). 1) +nde d+ce as)a. 9a 3n)0 o s2 3nce& s2 a 3n)0(nr c+ e. a&o 3n)r/o ' o s2
ad+c +n mon acas2 s2 #ac2 c+no1)n*2 c+ mama 1 )a)a. O&aC Am +)a). e1) or#an.
/ A1a c2 /am ad+s s2 */ ar2) *e.
/ -e ce a a1)e&)a) a)0)a &0n2 s2/ 3m&+1) , 3n)re42 Pe)ra.
/ Voam s2 #e )o)+( aranja) a1a c+m )re4+e. 3( &+)eam 3m&+1ca &e +n+( dn)re e 3n )m& ce
s)2)ea 3n +12. Cor&+( s2+ ar # 4(oca) orce r&os)2 arma)2 a ce(+(a(). 3n &(+s. m/a &(2c+)
mod+( 3n care /a se&ara). 8) )+. cear)a )a c+ e. 6e &2rea c2 +r21) &sha)r (a #e( de m+()
ca 1 mne. 8 )+ n/a #os) ncoda)2 n)erna)2 3n)r/+n s&)a( de ne4+n. A1 # a&(a+da) c0)e!a
dn)re ce(e ma 4+ne !or4e de d+h a(e )a(e. doar c2 s/ar # &+)+) s2 #+ a+').
/ Cne cond+ce d+4)a , 3n)re42 Pe)ra. gnor0nd+/ #(a)area.
+m4ra hegemon+(+
DI
/ N+ e+. 'se Ah(e. T+ ,
/ C0) a de g0nd s2 m2 * &r'oner2 ,
/ A)0) c0) e ne!oe.
/ A)0) c0) e ne!oe s2 ce ,
/ 62 c+cerm (+mea 3m&re+n2. )+ 1 c+ mne. N+ e roman)c , 6a+. m2 rog. !a # roman)c
a)+nc c0nd se !a 3n)0m&(a.
/ N+ !a # ncoda)2 roman)c. s&+se Pe)ra. Iar e+ n/o s2 )e aj+) s2 )e (+&* nc c+ m2)rea*a.
dar2m)e s2 c+cere1) (+mea.
/ O. !e coo&era. O s2/ omor &e ce(a(* mem4r a g21) (+ Ender. +n+( c0)e +n+(. &0n2 c0nd
o s2 )e &reda.
/ N+ s+n) 3n &+)erea )a. 'se Pe)ra. 8 nc n+ 1) +nde se a#(2. 6+n) 3n sg+ran*2.
Ah(e r0nj 4a)jocor)or.
/ N/a c+m s/o &ros)e1) &e $e)*a/>en+. n+/ a1a , -ar. !e' )+. o s2 a&ar2 +nde!a (a
s+&ra#a*2. ar c0nd o s/o #ac2. o s2 moar2. E+ n+ +).
/ E 1 2s)a +n mod de a c+cer (+mea. 62/ omor &e )o*. +n+( c0)e +n+(. &0n2 r2m0 sng+r+(.
/ Prma )a ms+ne. 'se Ah(e. e s2 decod#c mesaj+( &e care (/a e5&eda).
/ Ce mesaj ,
Ah(e rdc2 &s)o(+( 1 3( 3ndre&)2 s&re ea.
/ Omoar2/m2 1 n/o s2 a#( ncoda)2 dac2 am e5&eda) c+ ade!2ra) +n mesaj. 'se Pe)ra.
/ -ar ce( &+*n n/o s2 ma #+ ne!o) s2/* a+d !ocea )a a#ec)a)2. mn*nd+/m2. As)a a&roa&e
c2 m2 conso(ea'2.
/ 6e &are c2 +* c2 n/am !en) !o(+n)ar 3n e5&ed*a as)a. -ac2 n+/* &(ace s2 m2 asc+(*. d2/
m dr+m+(.
/ E1) a1a de sg+r2 de )ne. -ar e+ )e c+nosc ma 4ne dec0) )e c+no1) )+ 3ns2*.
/ 8 ce cre' )+ c2 1) des&re mne , 3n)re42 Pe)ra.
DJ
or6on sco)) card
/ 8)+ c2 3n ce(e dn +rm2 o s2 )e &reda 1 o s2 m2 aj+*.
/ E 4ne. 1 e+ )e c+nosc ma 4ne dec0) )e c+no1) )+ 3ns+*.
/ O. da ,
/ 8)+ c2 3n ce(e dn +rm2 o s2 m2 +c'. Pen)r+ c2 a1a #ac 3n)o)dea+na. A1a c2 ha s2 )recem
&es)e )oa)2 &(c)sea(a as)a n)ermedar2. Omoar2/m2 ac+m. P+ne ca&2) s+s&ans+(+.
/ N+. 'se Ah(e. As)#e( de (+cr+r e ma 4ne s2 !n2 &e nea1)e&)a)e. N+ cre' , Ce( &+*n
-+mne'e+ a1a a #2c+) 3n)o)dea+na.
/ Oare de ce s)a+ de !or42 c+ )ne, 3n)re42 Pe)ra.
/ Pen)r+ c2 )e sm* a)0) de sng+r2 d+&2 ce a #os) (a 'o(are a)0)ea (+n. 3nc0) a #ace orce
&en)r+ o com&ane +man2. Char 1 s2 s)a de !or42 c+ mne.
Ura s2 rec+noasc2 #a&)+( c2 a!ea &ro4a4( dre&)a)e.
/ Com&ane +man2 / se &are c2/* #ac (+' c2 )e 3ncadre' 3n ca)egora as)a.
/ Oh. e1) rea. s&+se Ah(e r0'0nd. U)e. s0ngere'.
/ ;ne. a s0nge &e m0n.
/ 8 )+ a &e )oa)2 #a*a. 7ade. o s2 #e ds)rac)!.
/ 8 e+. care credeam c2 nmc n+ &oa)e # ma anos) dec0) 'o(area.
/ T+ e1) cea ma 4+n2. Pe)ra. s&+se Ah(e. C+ o sng+r2 e5ce&*e.
/ ;ean. 'se Pe)ra.
/ Ender. ;ean n+ e nmc. ;ean e mor). Pe)ra n+ 'se nmc.
Ah(e o &r! cerce)2)or.
/ Nco remarc2 s)ea*2 ,
/ ;ean e mor) 1 )+ e1) !+. 'se Pe)ra. N+ e5s)2 dre&)a)e 3n (+me.
-+4)a 3nce)n 1 se o&r.
+m4ra hegemon+(+
1BO
/ Ia)2. #2c+ Ah(e. Con!ersa*a noas)r2 anma)2 a #2c+) )m&+( s2 '4oare.
62 '4oare. A+' +n a!on deas+&ra ca&+(+. A)er'0nd sa+ deco(0nd ,
/ Unde '4+r2m , 3n)re42 ea.
/ Cne s&+ne c2 '4+r2m +nde!a ,
/ Cred c2 '4+r2m &es)e gran*2. 'se Pe)ra. !or4nd &e m2s+r2 ce 3 !enea+ de(e. Cred c2 */
a da) seama c2 o s2/* &er' s(+j4a )a )hn)2 dn R+sa. 1 )e #+r1e' a#ar2 dn *ar2.
/ Char e1) #oar)e 4+n2. 9ere+ rdc n)e(gen*a (a no s)andarde.
/ Iar )+ mere+ s)a4(e1) no s)andarde &en)r+ e1ec. E( e')2 o c(&2. a&o con)n+2 de &arc2
ea nc n/ar
# !or4):
/ O s2/ asm+*2 &e ce(a(* co& 3m&o)r!a mea. T+ 3 c+no1) deja. T+ (e c+no1) s(24c+n(e.
Orcare s/ar rdca 3m&o)r!a mea. )+ o s2/m da s#a)+r.
/ Ncoda)2.
/ 6+n)em 3m&re+n2 3n a#acerea as)a. 'se Ah(e. 6+n) 42a) de )rea42. O s2/* &(ac2 de mne
&0n2 (a +rm2.
/ Oh. 1)+. Ce an+me ar &+)ea s2 n+/m &(ac2 ,
/ 9esaj+(. re!en Ah(e. L/a scrs &en)r+ ;ean. a1a e ,
/ Care mesaj ,
/ -e as)a n+ cre' c2 e mor).
/ ;a cred c2 e mor). s&+se Pe)ra.
-ar 3n*e(ese c2 e')area e de ma 3nan)e o d2d+se de go(.
/ 6a+ )e 3n)re4: dac2 a &rm) mesaj+( 3nan)e de a # +cs. de ce !e1)(e a+ a&2r+) a)0) de
)0r'+ d+&2 moar)ea (+, R2s&+ns+( e e!den). Pe). A()cne!a 1/a da) seama. A()cne!a 1/a
decod#ca). 8 as)a char c2 m2 ener!ea'2. A1a c2 n+/m s&+ne ce era 3n mesaj. Am de g0nd
s2/( desc#re' char e+. N+ &oa)e # a1a de gre+.
DJ
or6on sco)) card
/ E de/a dre&)+( +1or. La +rma +rme(or. s+n) des)+( de &roas)2 dac2 am aj+ns &r'onera )a.
-e #a&). a)0) de &roas)2 3nc0) n/am )rms nm2n+ nc+n mesaj.
/ C0nd o s2/1 desc#re' )o)+1. s&er c2 n/o s2 s&+n2 ce!a com&rom*2)or des&re mne. Pen)r+
c2 o s2 #+ ne!o) s2 )e omor 3n 42)ae.
/ A dre&)a)e. 'se Pe)ra. E1) #ermec2)or. Cncs&re'ece mn+)e ma )0r'+ se a#(a+ 3n)r/+n
mc a!on &ar)c+(ar. '4+r0nd s&re s+d/s+d/es). Era +n !ehc+( (+5os &en)r+ m2rmea (+. ar
Pe)ra se 3n)re42 dac2 a&ar*nea ser!c(or de s&onaj. !re+ne #ac*+n a arma)e sa+ !re+n+
(ord a( crme. 6a+ &oa)e )oa)e )re deoda)2.
Ar # !r+) s2/1 s)+de'e &e Ah(e. s2/ !ad2 #a*a. (m4aj+( )r+&+(+. -ar n+ !oa ca e( s2
o4ser!e c2 e n)eresa)2 de e(. A1a c2 &r! &e #ereas)r2. 3n)re40nd+/se dac2 n+ c+m!a #ace (a
#e( ca &sho(og+( mor) / &r!e1)e 3n de&2r)are ca s2 e!)e s2 3n#r+n)e cr+d+( ade!2r.
C0nd c(o&o*e(+( an+n*2 c2 31 &o) des#ace cen)+r(e. Pe)ra se rdc2 1 se 3ndre&)2 s&re 4ae.
Era mc2. dar com&ara)! c+ )oa(e)e(e a!oane(or comerca(e era de/a dre&)+( comod2. A!ea
1 &rosoa&e de &0n'2 1 s2&+n ade!2ra).
6e s)r2d+. c+ +n &roso& +med. s2/1 1)earg2 s0nge(e 1 ma)er(e cor&ora(e de &e hane. Era
ne!o)2 s2 &oar)e hane(e m+rdare. dar &+)ea ce( &+*n s2 sca&e de 4+c2*(e !'4(e.
Proso&+( era a)0) de m+rdar d+&2 ce/1 )ermn2 )rea4a 3nc0) 3( ar+nc2 1 (+2 +n+( c+ra) ca s2/
1 1)earg2 #a*a 1 m0n(e. 6e #rec2 &0n2 c0nd #a*a 3 de!en ro1e 1 as&r2. dar re+1 s2 scoa)2
)o)+(. 31 s2&+n char 1 &2r+( 1/1 s&2(2 c+m &+)+ ma 4ne 3n ch+!e)a mc2. )+rn0nd+/1 c0)e
o can2 de a&2 3n ca&.
To) )m&+( se g0nd (a #a&)+( c2 &sha)r+( 31 &e)rec+se +()me(e mn+)e dn !a*2 asc+()0nd/o
3n )m& ce
+m4ra hegemon+(+
DK
ea/ s&+nea c0) era de &ros) 1 3 demons)ra (&sa de sens a m+nc (+ de/o !a*2. -a. a!ea
dre&)a)e. a1a c+m o do!edse 1 moar)ea (+. dar as)a n+ schm4a #a&)+( c2. orc0) de
necns))e ar # #os) mo)!e(e (+. 3ncercase s2 o sa(!e'e de Ah(e. 31 d2d+se !a*a 3n aceas)2
3ncercare. orc0) de gre1) ar # #os) &(an#ca)2. Toa)e ce(e(a()e sa(!2r dec+rseser2 +1or. 1
#+seser2 &ro4a4( (a #e( de gre1) &(an#ca)e ca 1 a e. A)0) de m+()e de&ndea+ de noroc.
$ecare e &ros) 3n an+m)e &ro4(eme. Pe)ra #+sese &roas)2 &en)r+ c2 s&+sese ceea ce
s&+sese c+!a care a!ea &+)ere as+&ra e. 3 3n)2r0)ase. 3 &ro!ocase s/o &ede&seasc2.
$2c+se as)a. de1 1)a c2 e o &ros)e. 8 n+ e o &ros)e 1 ma mare s2 #ac ce!a s)+&d 1)nd
c2 e s)+&d , C+m 3 s&+sese e( , $e)*2 nerec+nosc2)oare. E 4ne. m/a e)che)a).
8 )o)+1. orc0) de r2+ s/ar # sm*) dn ca+'a mor* (+. orc0) de or&(a)2 ar # #os) de ceea
ce !2'+se. orc0) de 3ngro')2 #ndc2 se a#(a s+4 con)ro(+( (+ Ah(e. orc0) de sng+r2 ar # #os)
3n )m&+( +()me(or s2&)2m0n. )o) n+ &+)ea s2 &(0ng2. Pen)r+ c2 dnco(o de aces)e sen/
)men)e se a#(a ce!a 1 ma &+)ernc. 9n)ea e con)n+a s2 se g0ndeasc2 (a mod+r de a
)rm)e !e1) c+!a des&re s)+a*a 3n care se a#(a. O ma #2c+se o da)2. ar &+)ea s/o #ac2 dn
no+. n+, Poa)e c2 se sm*ea &ros). &oa)e c2 era +n s&ecmen m'era4( a( rase +mane.
&oa)e c2 se a#(a 3n mj(oc+( +ne e5&eren*e )ra+ma)'an)e a co&(2re e. dar n+ a!ea de
g0nd s2 se s+&+n2 (+ Ah(e nco c(&2 ma m+() dec0) ar # #os) s()2. A!on+( se c(2)n2
4r+sc. '4nd/o de )oa(e)2. C2'+ &e j+m2)a)e &es)e ea / n+ a!ea (oc s2 cad2 com&(e) /. dar n+
se &+)+ rdca &en)r+ c2 a!on+( se angaja 3n)r/+n &caj 4r+sc. 1 &en)r+ c0)e!a c(&e se
&omen g0#0nd. &e m2s+r2 ce aer+( 4oga) 3n o5gen era 3n(oc+) c+ aer+( de (a n!e(+(
s+&eror ame*nd/o.
DK
or6on sco)) card
6/a s&ar) 3n!e(1+( e5)eror. Ne/a+ (o!).
8. c+ )oa)e c2 a!ea o dorn*2 nes)2&0n)2 de a )r2. n+ se &+)+ 3m&edca s2 n+ g0ndeasc2:
;ra!o (or. Uc/de*/1 ac+m &e Ah(e 1. nd#eren) cne s/ar ma a#(a 3n a!on. )o) !a # o ' mare
&en)r+ omenre. -ar c+r0nd a!on+( se ech(4ra. ar aer+( rede!en res&ra4( c+ m+() 3nan)e
ca ea s2 aj+ng2 s2/1 &ard2 c+no1)n*a. Pro4a4( c2 n+ era+ &rea s+s c0nd se 3n)0m&(ase.
-eschse +1a )oa(e)e 1 se 3n)oarse 3n ca4na &rnc&a(2. U1a (a)era(2 era &ar*a( deschs2. 8
(a c0*!a me)r ds)an*2 de ea s)2)ea Ah(e. c+ !0n)+( s+#(0nd+/ &2r+( 1 hane(e. Po'a. de
&arc2 ar # 1)+) c2 #ace o #g+r2 #r+moas2. s)0nd aco(o. (a +n &as de moar)e.
Ea se a&ro&e de e(. )r2g0nd c+ och+( (a +12 ca s2 #e sg+r2 c2 r2m0nea de&ar)e de ea. 1 ca
s2 !ad2 c0) era+ de s+s. N+ &rea s+s. com&ara)! c+ a())+dnea de croa'er2. dar ma s+s de
orce c(2dre. &od sa+ 4araj. Orcne ar # c2'+) dn a!on ar # m+r).
Ar # &+)+) aj+nge 3n s&a)e(e (+ 1 s2/1 3m&ng2 ,
E( '0m4 (arg c0nd ea se a&ro&e.
/ Ce s/a 3n)0m&(a), s)rg2 ea ca s2 aco&ere 'gomo)+( !0n)+(+.
/ 9 se &are. r2s&+nse 1 e( )o) s)rg0nd. c2 am #2c+) o gre1ea(2 (+0nd+/)e c+ mne.
-eschsese +1a 3n mod n)en*ona). O deschsese &en)r+ ea.
Imeda) ce ea 3nce&+ s2 dea 3na&o. 3n)nse m0na 1 o a&+c2 de 3nchee)+r2.
In)ens)a)ea och(or (+ era +(+)oare. N+ &2rea ne4+n. P2rea... #ascna). A&roa&e ca 1 c0nd
ar # g2s)/o +m)or de #r+moas2. -ar desg+r c2 n+ era !or4a de ea. P+)erea (+ as+&ra e 3(
#ascna. Pe sne se +4ea e( a)0) de n)ens.
Ea n+ 3ncerc2 s2 se re)rag2. 3n schm4. r2s+c m0na 3n a1a #e( 3nc0) s2/1 a&+ce 1 ea.
+m4ra hegemon+(+
GL
/ 7a s2 s2rm 3m&re+n2. s)rg2. Ar # ce( ma roman)c (+cr+ &e care (/am &+)ea #ace.
E( se a&(ec2 ma a&roa&e.
/ 8 s2 &erdem )oa)2 s)ora &e care !rem s/o #acem 3m&re+n2, s&+se. A&o r0se: Oh. 3n*e(eg.
a cre'+) c2 o s2 )e ar+nc dn a!on. N+. Pe). )e/am a&+ca) ca s2 )e &o) ancora 3n )m& ce )+
3nch' +1a. N/a !rea s2 # a4sor4)2 de c+ren). n+/ a1a ,
/ Am o dee ma 4+n2. E+ o s2 #+ ancora. 3nchde )+ +1a.
/ -ar ancora )re4+e s2 #e ce( ma &+)ernc. ma gre+. 'se Ah(e. Adc2 e+.
/ A)+nc s/o (2s2m deschs2.
/ N+ &+)em '4+ra )o) dr+m+( &0n2 (a Pa4+( c+ +1a deschs2.
Ce 3nsemna #a&)+( c2/ s&+nea ce des)na*e a!ea+ , C2 a!ea &+*n2 3ncredere 3n ea, 6a+ c2
n+ con)a dac2 1)e. #ndc2 decsese c2 ea +rma s2 moar2 ,
A&o 31 d2d+ seama c2 dac2 ar # !r+)/o moar)2. ar # m+r). Era a)0) de sm&(+. A)+nc de ce
1/ar #ace grj , -ac2 !oa s/o omoare 3m&ng0nd/o &e +12. c+ ce ar # as)a d#er) de +n g(on*
3n ca& , 9oar)ea era moar)e. Iar dac2 e( n+ &(2n+a s/o omoare. +1a )re4+a 3nchs2. ar
+)('area (+ ca ancor2 era +n a( do(ea &(an 4+n.
/ N+ &oa)e s/o #ac2 cne!a dn ech&aj , 3n)re42 ea.
/ N+ e dec0) &(o)+(. Po* a)er'a c+ +n a!on , Ea sc+)+r2 dn ca&.
/ A)+nc e( r2m0ne 3n ca4n2. ar no 3nchdem +1a.
/ N+ !rea+ s2 #+ cc2()oare. dar deschderea +1 a #os) char o &ros)e.
E( r0nj (a ea.
En0nd+/se s)r0ns de 3nchee)+ra (+. a(+nec2 &e (0ng2 &ere)e s&re +12. Era doar &ar*a(
deschs2. )&+( de +12 care (+crea'2 &rn c+(sare. -ec n+ )re4+a s2 se
1D,
o r M o n sco)) cord
3n)nd2 &rea m+() 3n a#ara a!on+(+. To)+1. c+ren)+( rece 3 sm+(gea 4ra*+( 1 #2cea s2/ #e
#oar)e gre+ s2 a&+ce m0ner+( +1 1 s/o )rag2 (a (oc. 8 char c0nd o ad+se &e &o'*e. &+r 1
sm&(+ n+ a!+ &+)ere s2 3n!ng2 re's)en*a !0n)+(+ 1 s2 3nchd2 m0ner+( corec).
Ah(e !2'+. 1 ac+m. c2 +1a n+ ma era s+#cen) de deschs2 &en)r+ a c2dea cne!a. ar
c+ren)+( n+ ma &+)ea a4sor4 &e nmen. 3 d2d+ dr+m+( 1 se a(2)+r2. )r2g0nd de m0ner.
-ac2 a1 3m&nge 3n (oc s2 )rag. g0nd Pe)ra. c+ren)+( m/ar aj+)a. 1 &oa)e am # a4sor4*
am0ndo.
$2/o. 31 s&+se. $2/o. Ucde/1. Char dac2 mor #2c0nd as)a. mer)2. As)a e 7)(er. 6)a(n.
>hnghs. A))(a. )o* 3n)r/+n+.
-ar &oa)e c2 n/ar #+nc*ona. Poa)e c2 e( n/ar # )ras a#ar2. Ea ar &+)ea m+r sng+r2. #2r2 ros).
N+. !a )re4+ s2 g2seasc2 +n mod de a/1 ds)r+ge ma )0r'+. c0nd !a # sg+r2 c2 !a
#+nc*ona.
La +n a() n!e(. 1)a c2 &+r 1 sm&(+ n+ era &reg2))2 s2 moar2. Ind#eren) c0) de con!ena4(
ar # #os) &en)r+ res)+( +man)2*. nd#eren) c0) de m+() ar # mer)a) Ah(e s2 moar2. ea n+
!a # c2(2+( (+. n+ ac+m. n+ dac2 ar )re4+ s2/1 dea &ro&ra !a*2 &en)r+ a/1 +cde. -ac2
as)a o #2cea o (a12 egos)2. a)+nc a1a s2 #e.
Traser2 1 )raser2. 1 3n #na(. c+ +n 1+era). +1a de&21 &rag+( re's)en*e !0n)+(+ 1 n)r2
#r+mos (a (oc+( e. Ah(e &+se !2r+( care o 3nchdea.
/ O c2(2)ore c+ )ne e 3n)o)dea+na a1a o a!en)+r2. 'se Pe)ra.
/ N+/ ne!oe s2 *&. Te a+d 4ne.
/ -e ce n+ )e m+(*+me1) s2 a(erg c+ )a+r (a Pam&(ona. ca orce &ersoan2 sn+cga12
norma(2 ,
E( 3 gnor2 'e#(emea+a.
/ Cred c2 )e &re*+esc ma m+() dec0) credeam.
+m4ra hegemon+(+
G1
O s&+se de &arc2 as)a (/ar # (+a) &rn s+r&rndere.
/ Adc2 3nc2 ma a o sc(&re de +m(n*2 , Char s/ar &+)ea s2 a ne!oe de cne!a,
-n no+. e( 3 gnor2 c+!n)e(e.
/ Ar2* ma 4ne #2r2 s0nge &e )oa)2 #a*a.
/ -ar )o) n/o s2 #+ ncoda)2 a1a dr2g+*2 ca )ne.
/ U)e care e reg+(a mea 3n &r!n*a &s)oa(e(or. 'se Ah(e. C0nd oamen s+n) 3m&+1ca*. s)a
mere+ 3n s&a)e(e ce(+ care )rage. Aco(o e m+() ma &+*n2 m'ere.
/ -oar dac2 oamen n+ r&os)ea'2. Ah(e r0se.
/ Pe). n+ #o(osesc ncoda)2 +n &s)o( c0nd cne!a ar &+)ea s2 r&os)e'e.
/ 8 e1) a)0) de manera). 3nc0) 3n)o)dea+na desch' +1a +ne doamne.
Q0m4e)+( (+ se s)nse.
/ Am c0)eoda)2 asemenea m&+(s+r. 'se. -ar n+ s+n) re's)4(e.
/ C+ a)0) ma r2+. A1a aj+ng s2 a o a&2rare 4+n2 3m&o)r!a ne4+ne.
Och (+ (+cr2 &en)r+ o c(&2. A&o se 3n)oarse &e sca+n+( (+.
Ea 3nj+r2. 62/( &ro!oace a1a n+ era &rea d#er) de a s2r dn a!on.
8 )o)+1. &oa)e c2 #a&)+( c2/ !or4se #2r2 s2 se 3njoseasc2 3( #2c+se s/o &re*+asc2.
Proas)o. 31 'se. N+ e1) #2c+)2 s2/( 3n*e(eg &e 42a)+( 2s)a / n+ e1) des)+( de ne4+n2. N+
3ncerca s2 ghce1) de ce #ace ceea ce #ace sa+ ce sm)e des&re )ne sa+ des&re orcne sa+
orce a()ce!a. 6)+da'2/1 ca s2 &o* 3n!2*a c+m 31 #ace &(an+r(e. ce e &os4( s2 #ac2. ca 3n)r/
o ' s2/( &o* 3n#r0nge. -ar n+ 3ncerca s2/( 3n*e(eg. -ac2 n+ )e &o* 3n*e(ege nc m2car &e
)ne. ce 1ans2 a s2 3n*e(eg &e cne!a a)0) de s+c) ca Ah(e ,
G1
or6on sco)) card
N+ a)er'ar2 (a Pa4+(. A)er'ar2 (a Ta1%en). rea(men)ar2. a&o )rec+r2 &es)e 7ma(aHa s&re
NeR -e(h.
-ec o mn*se 3n (eg2)+r2 c+ des)na*a. 3n ce(e dn +rm2. n+ a!+sese 3ncredere 3n ea. -ar
a)0)a )m& c0) se a4*nea s/o omoare. &+)ea 3nd+ra &+*n2 (&s2 de 3ncredere.
K.
CO9UNICN- CU 9ORTFI
I4: Car(o))a%aga&e"!a)can.ne)OordersOss)ersOnd
$rom: Loc%eYOoerasm+s" &o(ne).go!
Re: Un r2s&+ns &en)r+ &re)en+( )2+ mor)
-ac2 1) cne s+n) 3n rea()a)e 1 e1) 3n con)ac) c+ o an+m)2 &ersoan2 &res+&+s deceda)2.
)e rog n#ormea'2 aceas)2 &ersoan2 c2 am #2c+) )o) &os4(+( s2/ 3nde&(nesc a1)e&)2r(e.
Cred c2 o !)oare co(a4orare ar # &os4(2. dar n+ &rn n)ermedar. -ac2 ha4ar n/a des&re
ce !or4esc. )e rog s2 m2 n#orme'. as)#e( 3nc0) s2/m &o) re(+a cerce)2r(e.
;ean se 3n)oarse acas2 1 o g2s &e sora Car(o))a 3m&ache)0nd.
/ E '+a m+)2r , 3n)re42.
C2'+ser2 de acord ca orcare dn)re e s2 &oa)2 decde c0nd e )m&+( s2 se m+)e #2r2 s2 #e
ne!o* s2/1 arg+men)e'e dec'a. Era sng+ra ca(e de a # sg+r c2 reac*onea'2 (a orce
s+ges)e ncon1)en)2 !en)2 dn
G1
o ) F o n sco)) card
&ar)ea orc+. N/ar # !r+) s2/1 &e)reac2 +()me(e momen)e dn !a*2 s&+n0nd+/1 +n+( a()+a:
@8)am e+ c2 ar # )re4+) s2 &(ec2m ac+m )re '(eCA
@8 de ce n/a 's ,A
@P2 n/a!eam nc+n mo)!.A
/ 9a a!em do+2 ore &0n2 &(eac2 a!on+(.
/ 6)a &+*n. 'se ;ean. T+ dec' c2 &(ec2m. e+ ho)2r2sc des)na*a.
A1a #2cea+. &en)r+ a/1 &2s)ra m1c2r(e a(ea)or. Ea 3 3nm0na +n e/ma( (s)a). Era de (a
Loc%e.
/ >reens4oro. Caro(na de Nord. 3n 6UA. s&+se ea.
/ Poa)e c2 n+ 3n*e(eg e+ 4ne. dar n+ !2d nco n!)a*e de a/1 !')a.
/ N+ !rea n)ermedar. 'se Car(o))a. N+ &+)ea a!ea 3ncredere c2 e/ma(+( 2s)a n/a #os)
+rm2r).
;ean (+2 +n ch4r) 1 arse h0r)a 3n ch+!e)2. A&o s#2r0m2 cen+1a 1/o s&2(2 c+ a&2.
/ -ar Pe)ra ,
/ To) nmc. 8a&)e dn ga1ca (+ Ender a+ #os) e(4era*. R+1 s&+n c2 &+r 1 sm&(+ (oc+( +nde
e de*n+)2 Pe)ra 3nc2 n/a #os) desco&er).
/ P+so. 'se ;ean.
/ 8)+. dar ce &+)em #ace dac2 n+ !or s2 ne s&+n2 , ;ean. m2 )em c2 e moar)2. Tre4+e s2
rec+no1) c2 e ce( ma 3n)emea) mo)! a( (or &en)r+ care n+ co(a4orea'2.
;ean 1)a. dar n+ credea.
/ N/o c+no1) &e Pe)ra. 'se.
/ N+ c+no1) R+sa.
/ 3n orce *ar2 major)a)ea oamen(or s+n) de )rea42.
/ Ah(e e s+#cen) ca s2 3nc(ne 4a(an*a or+nde s/ar d+ce.
;ean a&ro42.
/ 3n mod ra*ona(. )re4+e s2 #+ de acord c+ )ne. Ira*ona(. m2 a1)e&) s/o re!2d 3n)r/o '.
+m4ra hegemon+(+
1DO
/ -ac2 n+ )e/a1 c+noa1)e a)0) de 4ne. a1 &+)ea n)er&re)a as)a ca +n semn a( credn*e )a(e
3n re3n!ere.
;ean 31 rdc2 !a('a.
/ 6+n) e+ ma mare sa+ as)a e ma mc2 ,
/ Va('a e (a #e(. 'se Car(o))a.
/ Cred c2 cresc.
/ Cre1). 4ne3n*e(es. U)2/)e (a &an)a(on.
/ To) &e 2a 3 &or).
/ 9a e5ac). +)2/)e (a g(e'ne.
/ Oh.
>(e'ne(e se !edea+ ma m+() dec0) a)+nc c0nd 3 c+m&2rase.
;ean n+ !2'+se ncoda)2 +n co&( cresc0nd. dar 3( s0c0a #a&)+( c2 3n s2&)2m0n(e c0)
s)2)+ser2 3n Arara/V+ara cresc+se c+ ce( &+*n cnc cen)me)r. -ac2 as)a era &+4er)a)ea.
+nde era+ ce(e(a()e schm42r care ar # )re4+) s2 #ac2 &ar)e dn ea ,
/ O s2 c+m&2r2m hane no (a >reens4oro. 'se sora Car(o))a.
>reens4oro.
/ Loc+( 3n care a co&(2r) Ender.
/ 8 +nde a +cs &en)r+ &rma da)2. s&+se Car(o))a.
/ N+ ren+n* (a as)a. n+/ a1a ,
/ C0nd Ah(e a #os) 3n &+)erea )a. )+ n+ (/a omor0). ;ean n+ !oa s2 #e com&ara) c+ Ender 3n
#e(+( aces)a. N+ c0nd Ender era de'a!an)aja).
/ 6or2 Car(o))a. am # a!+) c+ m+() ma &+*ne &ro4(eme ac+m dac2 (/a1 # omor0).
/ A ar2)a) m(2. A 3n)ors ce(2(a() o4ra'. I/a da) o 1ans2 s2 #ac2 ce!a de !a(oare 3n !a*2.
/ 9/am asg+ra) ca !a # n)erna) 3n)r/+n s&)a( de 4o( mn)a(e.
/ E1) a)0) de ho)2r0) s2 cre' 3n &ro&ra/* (&s2 de !r)+)e ,
G:
o r U o n sco)) card
/ -a. 'se ;ean. Pre#er ade!2r+( mnc+n(or.
/ U)e. re&(c2 ea. 3nc2 o !r)+)e &e care s/o ada+g &e (s)2.
;ean r0se #or*a).
/ 92 4+c+r c2 m2 &(ac. 'se.
/ E/e #rc2 s2 )e 3n)0(ne1) c+ e( ,
/ C+ cne ,
/ $ra)e(e (+ Ender.
/ N+ m/e #rc2.
/ A)+nc. c+m )e sm* ,
/ 6ce&)c. 'se ;ean.
/ 6e ara)2 +m( 3n scrsoarea as)a. 'se sora Car(o))a. N+ e sg+r dac2 a 3n*e(es (+cr+r(e
corec).
/ Oh. da. Um(+( 7egemon.
/ 3nc2 n+ e 7egemon.
/ A re+1) s2 e(4ere'e 1a&)e dn )o!ar21 (+ Ender. doar &rn &+4(carea +n+ ar)co(. Are
n#(+en*2. Are am4*e. Iar ac+m s2 a#(+ c2 are 1 +m(n*2 / e 4ne. &en)r+ mne e &rea m+().
/ R0' c0) !re. 7a s2 e1m s2 c2+)2m +n )a5. N+ a!ea+ nco &ro4(em2 de re'o(!a) 3n
+()m+(
momen). P(2)ser2 )o)+( c+ 4an ghea*2. n+ de*nea+ nmc. P+)ea+ &(eca.
Tr2a+ c+ 4an dn #ond+r(e &+se de >ra## (a ds&o'*a (or. Nmc &r!)or (a con)+( #o(os)
ac+m de ;ean n+/1 ndca a # a( (+ F+(an -e(&h%. Con*nea so(da sa. nc(+s! 4on+s+r(e
&en)r+ (+&)2 1 &ensonare. $.I. acordase )+)+ror ce(or dn ech&a (+ Ender #ond+r
s+4s)an*a(e. dar de care n+ se &+)ea+ a)nge &0n2 (a majora). ;an economs* 1
4on+s+r(e era+ doar &en)r+ a )rece de co&(2re. >ra## 3( asg+rase c2 n+ !a d+ce (&s2 de
4an c0) )m& !a s)a asc+ns.
;an s+ror Car(o))a !enea+ de (a Va)can. O sng+r2 &ersoan2 de aco(o 1)a ce #ace ea. 8
ea a!ea 4an
+m4ra hegemon+(+
G=
s+#cen* &en)r+ neces)2*(e sa(e. Nc+n+( dn)re e n+ a!ea )+&e+( s2 &ro#)e de s)+a*e.
Che()+a+ &+*n. sora Car(o))a &en)r+ c2 n+ !oa nmc 3n &(+s. ;ean &en)r+ c2 1)a c2 (a orce
e5)ra!agan*2 sa+ e5ces ar r2m0ne 3n amn)rea oamen(or. 3n)o)dea+na )re4+a s2 &ar2 +n
co&( care #2cea comsoane &en)r+ 4+nca (+. n+ +n ero+ de r2'4o 3ncas0nd+/1 so(da.
Nc &a1a&oar)e(e n+ (e crea+ &ro4(eme. -n no+. >ra## )r2sese s#or(e &en)r+ e. -a)or)2
as&ec)+(+ (or /am4 c+ ascenden*2 med)eranean2 / a!ea+ &a1a&oar)e de Ca)a(ona.
Car(o))a c+no1)ea 4ne ;arce(ona. ar ca)a(ana era (m4a e ma)ern2. Ac+m a4a o ma
!or4ea. dar n+ a!ea m&or)an*2 / n+ &rea o ma !or4ea nmen. 8 nmen n/ar # #os) s+r&rns
dac2 ne&o)+( e n+ !or4ea de(oc (m4a. 3n &(+s. c0* ca)a(an a!ea+ s2 3n)0(neasc2 3n
c2(2)or(e (or, Cne s2 3ncerce s2 (e !er#ce &o!es)ea, -ac2 cne!a 1/ar # 42ga) &rea m+()
nas+(. s/ar # m+)a) &+r 1 sm&(+ 3n a() ora1 sa+ 3n a()2 *ar2.
A)er'ar2 (a 9am. a&o (a A)(an)a. a&o (a >reens4oro. Era+ e&+'a* 1 &e)rec+r2 noa&)ea (a
ho)e(+( aero&or)+(+. A do+a ' n)rar2 3n re*ea 1 )&2rr2 ghd+r a(e (n(or de a+)o4+'e
(oca(e. Era +n ss)em des)+( de modern. &ro)eja) 1 e(ec)rc. dar &en)r+ ;ean har)a n+ a!ea
nc+n sens.
/ -e ce n+ )rece &e ac nc+n a+)o4+' , 3n)re42 e(.
/ Ac (oc+esc oamen 4oga*. s&+se sora Car(o))a.
/ Ce/ #ace s2 )r2asc2 )o* (a +n (oc ,
/ 6e sm) ma 3n sg+ran*2. Iar )r2nd a&roa&e +n+( de a()+(. a+ ma m+()e 1anse ca # 1
#ce(e (or s2 se c2s2)oreasc2 3n #am( 4oga)e.
/ -ar de ce n+ !or a+)o4+'e ,
/ $o(osesc !ehc+(e nd!d+a(e. 31 &o) &erm)e )a5e(e. As)a (e d2 ma m+()2 (4er)a)e 3n
a(egerea &rogram+(+. 8 as)#e( (e ara)2 )+)+ror c0) s+n) de 4oga*.
G=
orjon sco)) card
/ To) e s)+&d. 'se ;ean. U)e c0) de de&ar)e de e )re4+e s2 )reac2 a+)o4+'e(e.
/ Oamen 4oga* n+ !or ca s)r2'(e (or s2 a42 (m)2r(e necesare +ne (n de a+)o4+'e.
/ 8 ce/ c+ as)a , 6ora Car(o))a r0se.
/ ;ean. n+ e5s)2 des)+(2 &ros)e 1 3n arma)2 ,
/ -ar &e )ermen (+ng. )&+( care c01)g2 (+&)e(e aj+nge s2 a dec'(e.
/ E 4ne. ace1) 4og2)a1 c01)g2 (+&)e(e economce. 6a+ (e/a+ c01)ga) 4+nc (or. A1a c2
ac+m e 31 !2d de dr+m+( (or.
/ C0)eoda)2 m2 sm) de &arc2 n/a1 1) nmc.
/ E/a )r2) j+m2)a)e dn !a*2 3n)r/+n )+4 3n s&a*+. ar 3nan)e a )r2) &e s)r2'(e dn
Ro))erdam.
/ Am )r2) 1 3n >reca c+ #am(a mea. 1 (a AraraV+ara. Ar # )re4+) s2/m da+ seama de as)a.
/ Aco(o era >reca. 8 ;ra'(a. As)a e Amerca.
/ -ec 4an dc)ea'2 (+cr+r(e 3n Amerca. dar n+ 1 3n a()e (oc+r ,
/ N+. ;ean. ;an dc)ea'2 a&roa&e &re)+)nden. -ar d#er)e(e c+()+r a+ d#er)e mod+r de a
o ar2)a. La AraraV+ara. de e5em&(+. s/a+ asg+ra) c2 (n(e de )ram!a se 3n)nd &0n2 3n
car)ere(e 4oga)e. -e ce , Pen)r+ ca ser!)or s2 &oa)2 !en (a (+cr+. 3n Amerca (e e ma #rc2
de ho* care ar &+)ea !en s2 #+re. dec semn+( 4og2*e es)e s2 )e asg+r c2 sng+r+( mod
de a aj+nge (a e e c+ o ma1n2 &ar)c+(ar2 sa+ &e jos.
/ Uneor m/e dor de 8coa(a de L+&)2.
/ Pen)r+ c2 3n 8coa(a de L+&)2 era +n+( dn)re ce ma 4oga* 3n sng+r 4an care con)a+
aco(o.
;ean se g0nd (a as)a. Imeda) ce ce(a(* co& 31 d2d+ser2 seama c2. #nd ce( ma )0n2r 1
ma sc+nd. 3 &+)ea de&21 (a orce ma)ere. c2&2)ase +n #e( de &+)ere. Toa)2
+m4ra hegemon+(+
GB
(+mea 1)a cne era e(. Char 1 ce care 31 42)ea+ joc de e( era+ ne!o* s2/ acorde +n
res&ec) &(n de ranch+n2. -ar... @E+ n+ m/am !2'+) 3n)o)dea+na de dr+m+( me+.A
/ >ra## m/a s&+s c0)e!a dn)re (+cr+r(e scanda(oase &e care (e/a #2c+). 'se Car(o))a. Te/a
c2*2ra) &rn cond+c)e(e de aersre ca s2 )rag c+ coada och+(+. A s&ar) ss)em+(
com&+)ere(or.
/ -ar m/a+ &rns.
/ N+ a)0) de re&ede &e c0) ar # !r+). -ar a #os) &ede&s) , N+. -e ce , Pen)r+ c2 era 4oga).
/ ;an 1 )a(en)+( n+ s+n) ace(a1 (+cr+.
/ As)a &en)r+ c2 4an c01)ga* de s)r2mo1 &o) # mo1)en*. 'se sora Car(o))a. 8 )oa)2 (+mea
rec+noa1)e !a(oarea 4an(or. 3n )m& ce n+ma gr+&+r(e se(ec)e rec+nosc !a(oarea )a(en)+(+.
/ -ec +nde (oc+e1)e Pe)er ,
A!ea+ adrese(e )+)+ror #am((or ?ggn. N+ era+ m+()e / cea ma des 3n)0(n)2 or)ogra#ere
era c+ s (a s#0r1).
/ -ar as)a n+ cred s2 ne aj+)e. s&+se Car(o))a. N+ !rem s2 ne 3n)0(nm (a e( acas2.
/ -e ce n+ ,
/ Pen)r+ c2 n+ 1)m dac2 &2rn* (+ a+ c+no1)n*2 de ceea ce #ace e( sa+ n+. >ra## era
a&roa&e sg+r c2 n+. -ac2 a&ar do s)r2n. !or 3nce&e s2 se 3n)re4e ce #ace #+( (or 3n re*ea.
/ A)+nc. +nde ,
/ Am &+)ea (a 1coa(2. -a)2 #nd n)e(gen*a (+. &are' c2 e deja (a co(eg+. 3n )m& ce !or4ea.
accesa no n#orma*: Co(eg. co(eg. co(eg. E5s)2 o m+(*me 3n ora1. 9a 3n)0 ce(e mar. e
ma +1or &en)r+ e( s2 se &ard2 3n e(e...
/ -e ce ar a!ea ne!oe s2 se &ard2 , Nmen n+ 1)e cne e.
GB
or*on sco)) card
/ -ar n+ !rea ca cne!a s2/1 dea seama c2 n+/1 cons+m2 )m&+( #2c0nd )eme. Tre4+e s2
ara)e ca orce &+1) o41n+) de !0rs)a (+. Tre4+e s2/1 &e)reac2 )o) )m&+( (4er c+ &re)en.
6a+ c+ #e)e(e. 6a+ c+ &re)en care se +)2 d+&2 #e)e. 6a+ c+ &re)en care ca+)2 s2 )reac2
&es)e #a&)+( c2 n+/1 g2sesc #e)e.
/ Pen)r+ o c2(+g2r*2. se &are c2 1) m+()e des&re as)a.
/ N+ m/am n2sc+) c2(+g2r*2.
/ -ar )e/a n2sc+) #a)2.
/ 8 nmen n+ e +n o4ser!a)or ma 4+n a( )rad*(or soca(e a(e 42e*(or ado(escen* dec0) o
#a)2 ado(escen)2.
/ Ce )e #ace s2 cre' c2 e( n+ #ace )oa)e as)ea ,
/ 62 # Loc%e 1 -emos)ene e o s(+j42 c+ norm2 3n)reag2.
/ A)+nc de ce )o)+1 cre' c2 e (a co(eg+ ,
/ Pen)r+ c2 &2rn* (+ ar # s+&2ra* dac2 ar s)a acas2 )oa)2 '+a. c)nd 1 scrnd e/ma(+r.
;ean n/a!ea de +nde s2 1)e ce/ s+&2r2 &e &2rn*. 31 c+nosc+se &2rn* doar de (a s#0r1)+(
r2'4o+(+. ar e n+ g2sser2 nmc seros de cr)ca) (a e(. 6a+ &oa)e c2 n+ sm*ea+ c2 era a(
(or c+ ade!2ra). Nc &e N%o(a n+/1 cr)ca+ &rea m+(). -ar... ma des dec0) &e ;ean. P+r 1
sm&(+ n+ &e)rec+ser2 s+#cen) )m& 3m&re+n2 ca s2 se sm)2 con#or)a4(. ca &2rn*. c+ no+(
(or #+ F+(an.
/ 92 3n)re4 ce ma #ac &2rn* me.
/ -ac2 se 3n)0m&(a ce!a r2+. am # a+'). 'se Car(o))a.
/ 8)+. As)a n+ 3nseamn2 c2 n+ &o) s2 m2 3n)re4. Ea n+ r2s&+nse. con)n+2 doar s2 (+cre'e (a
&+&)r+.
ad+c0nd no &agn &e ds&(aH.
/ U)e/1. 'se. 6)+den) nere'den). $2r2 adres2. -oar +n e/ma( 1 o c+)e &o1)a(2 3n cam&+s.
/ 8 orar+( c(ase (+ , 3n)re42 ;ean.
/ N+ &os)ea'2 a1a ce!a. ;ean r0se.
+m4ra hegemon+(+
GD
/ 8 as)a ar )re4+ s2 #e o &ro4(em2 ,
/ N+. ;ean. n/o s2 (e s&arg ss)em+(. N+/m !ne 3n mn)e o ca(e ma 4+n2 de a a)rage
a)en*a dec0) dac2 a dec(an1a o ca&can2 1 a a)rage +n &rogram/s&on &0n2 acas2.
/ N+ m2 (as +rm2r) de s&on.
/ N+/ !e' ncoda)2 &e ce care )e +rm2resc.
/ E doar +n co(eg+. n+ !re+n ser!c+ de n#orma*.
/ C0)eoda)2. oamen care a+ ce(e ma &+*ne (+cr+r care ar mer)a #+ra)e s+n) ce ma
&reoc+&a* s2 (ase m&resa c2 a+ mar comor asc+nse.
/ As)a e dn ;4(e ,
/ N+. dn o4ser!a*e.
/ -ec ce #acem ,
/ Vocea )a e &rea co&(2roas2. 'se sora Car(o))a. Vor4esc e+ (a )e(e#on.
Vor4 a1a c+m 1)a ea c+ secre)ar+(/1e# a( +n!ers)2*.
/ A #os) a)0) de dr2g+* s2/m care )oa)e (+cr+r(e a)+nc c0nd m s/a r+&) o roa)2 de (a
c2r+cor. ar dac2 as)ea s+n) che(e (+ a1 !rea s2 (e 3na&oe' meda). 3nan)e s2 3ncea&2 s2/
1 #ac2 grj... N+. n+ (e (as 3n c+)a &o1)a(2. c+m ar &+)ea as)a s2 3nsemne @meda)A , Nc
n+ (e (as (a d+mnea!oas)r2. ar &+)ea s2 n+ #e a(e (+. a)+nc ce m/a1 #ace, -ac2 s+n) che(e
(+. s/ar 4+c+ra dac2 m/a* s&+ne +nde are e( ore. ar dac2 n+ s+n) a(e (+. ce r2+ ar # 3n as)a
,... ;ne. a1)e&).
6ora Car(o))a se 3n)nse &e &a). ;ean r0se:
/ C+m aj+nge o c2(+g2r*2 s2 mn)2 a)0) de 4ne , Ea a&2s2 &e 4+)on+( 9UTE.
/ N+ 3nseamn2 c2 mn* dac2/ s&+ +n+ 4rocra) &o!es)ea de care e ne!oe ca s2/( de)ermne
s2/1 #ac2 )rea4a ca (+mea.
/ -ar dac2 1/ar #ace )rea4a ca (+mea. n+ */ar da nco n#orma*e des&re Pe)er.
GD
o r M o n sco)) card
/ -ac2 1/ar #ace )rea4a ca (+mea. ar 3n*e(ege sco&+( reg+((or 1 3n consecn*2 ar 1) c0nd e
ca'+( s2 #ac2 e5ce&*.
/ Oamen care 3n*e(eg sco&+( reg+((or n+ de!n 4rocra*. 'se ;ean. As)a e ce!a ce am
3n!2*a) #oar)e re&ede (a 8coa(a de L+&)2.
/ E5ac). -ec e+ )re4+e s2/ s&+n o &o!es)e care s2/1 aj+)e s2/1 de&21easc2 handca&+(.
;r+sc. 31 re3n/dre&)2 a)en*a c2)re )e(e#on: Oh. ce ama4(C -a. e 4ne. O s2 m2 3n)0(nesc
aco(o c+ e(.
3nchse )e(e#on+( 1 r0se.
/ E 4ne. 3n ce(e dn +rm2 secre)ar+( /a )ransms +n e/ma(. Era conec)a). a adms c2 1/a
&erd+) che(e. 1 !rea s2 se 3n)0(neasc2 c+ 42)r0nca (a Z+m/Z+m.
/ Ce/ as)a ,
/ N/am nc cea ma !ag2 dee. dar d+&2 c+m a s&+s/o. 3m 3nch&+ c2 dac2 a1 # #os) o
42)r0n2 care )r2e1)e (0ng2 cam&+s a1 # 1)+) deja. -eja se sc+#+ndase 3n har)a ora1+(+: A. e
+n res)a+ran) a&roa&e de cam&+s. As)a e. 7a s2 ne 3n)0(nm c+ 42a)+( care !a # rege.
/ 6)a o c(&2. 'se ;ean. N+ &+)em merge drec) aco(o.
/ -e ce n+ ,
/ Tre4+e s2 (+2m n1)e che.
6ora Car(o))a 3( &r! ca &e +n ne4+n.
/ Am cam n!en)a) che(e as)ea. ;ean.
/ 6ecre)ar+( 1)e c2 )e 3n)0(ne1) c+ Pe)er ?ggn ca s2/ 3na&oe' n1)e che. Ce s/ar 3n)0m&(a
dac2 s/ar d+ce char ac+m (a Z+m/Z+m s2 a &r0n'+( , 8 ne !ede 3n)0(/nnd+/ne c+ Pe)er. 1
nmen n+/ d2 nco chee ,
/ N/a!em &rea m+() )m&.
/ OP. am o dee ma 4+n2. Pre#2/)e '2&2c)2 1 s&+ne/ c2. gr24nd+/)e s2 aj+ng (a 3n)0(nrea
c+ e(. a +)a) s2 ad+c che(e. dar ar &+)ea s2 !n2 acas2 c+ )ne.
/ ;ean. char a )a(en).
+m4ra hegemon+(+
GG
/ 3n1e(2)ora e a do+a mea na)+r2.
A+)o4+'+( !en (a #5 1 merse c+ !)e'2. ne#nd or2 de !0r#. 1 3n c+r0nd era+ 3n cam&+s.
;ean se &rce&ea ma 4ne s2 )rans&+n2 h2r*(e 3n )eren rea(. a1a c2 g2s dr+m+( s&re Z+m/
Z+m.
Loc+( ar2)a ca o 4om42. 6a+ ma degra42 3ncerca s2 ara)e ca o 4om42 dn ere(e )rec+)e.
N+ma c2 1 3n rea()a)e era r+na) 1 &ros) 3n)re*n+). as)#e( c2 era o 4om42 3ncerc0nd s2
ara)e ca +n res)a+ran) decen). decora) s2 ara)e ca o 4om42. $oar)e com&(ca) 1 ronc.
decse ;ean. amn)nd+/1 ce o41n+a s2 s&+n2 )a)2( (+ des&re +n res)a+ran) de car)er dn
a&ro&erea case (or dn Cre)a: L2sa* orce &r0n'. !o ce n)ra*.
90ncarea &2rea ca cea o41n+)2 dn orce res)a+ran) 4ana( / ma m+() gr2sme 1 d+(c+r
dec0) arom2 1 n+)r*e. To)+1. ;ean n+ era mo#)+ros. E5s)a+ m0nc2r+r care/ &(2cea+ ma
m+() dec0) a()e(e 1 1)a c0)e ce!a des&re d#eren*a dn)re 4+c2)2ra #n2 1 m0ncarea sm&(2.
dar d+&2 s)r2'(e dn Ro))erdam 1 an de hran2 +sca)2 1 &rocesa)2 dn s&a*+. orce 3
ad+cea ca(or 1 n+)ren* era 4+n &en)r+ e(. -ar #2c+ gre1ea(a s2/1 a 3nghe*a)2. A4a !ense
de (a AraraV+ara. +nde 1er4e)+( era memora4(. ar ches)a as)a amercan2 era &rea gras2.
aroma &rea sro&oas2.
/ 9mmm. de(cosa. 'se ;ean.
/ $ec4a a 4oV+nha. menno. r2s&+nse ea. E n2o #a(a &or)+g+es aV+.
/ N+ !rea+ s2 cr)c 3nghe*a)a 3n)r/o (m42 &e care o 3n*e(eg e.
/ Amn)rea sen'a*e de #oame n+ )e #ace ma )o(eran) ,
/ Tre4+e s2 #e )o)+( o &ro4(em2 de mora(2 ,
/ Am scrs d'er)a* des&re dWAV+no 1 T((ch. s&+se sora Car(o))a. Toa)e &ro4(eme(e s+n)
#(o'o#ce.
GG
orjon sco)) card
/ Ca' 3n care )oa)e r2s&+ns+r(e s+n) nen)e(g4(e.
/ 8 nc m2car n+ e1) (a 1coa(a genera(2.
Un )0n2r 3na() se s)rec+r2 &e 4anche)2 (0ng2 ;ean.
/ 6c+'a*/m2 &en)r+ 3n)0r'ere. 'se. A!e* che(e me(e ,
/ 92 sm) a1a de &ros). s&+se sora Car(o))a. Am !en) &0n2 ac 1 m/am da) seama c2 (e/am
+)a) acas2. -2/m !oe s2/* c+m&2r o 3nghe*a)2 1 a&o &o* s2 ! (a mne acas2 s2 (e e.
;ean &r! 3n s+s (a &ro#(+( (+ Pe)er. Asem2narea c+ Ender era c(ar2. dar n+ 3n)r/a)0) de m+()
3nc0) cne!a s2/ con#+nde.
-ec 2s)a era &+1)+( care negocase 3nce)area #oc+(+ 1 3nchease R2'4o+( Lg. Ar2)os. dar
n+ #r+mos ca +n s)ar de cnema / oamen(or (e/ar &(2cea. dar ar a!ea 1 3ncredere 3n e(. ;ean
s)+dase 3nregs)r2r !deo c+ 7)(er 1 6)a(n. -#eren*a era no)a4(2 / 6)a(n n+ )re4+se
ncoda)2 s2 #e a(es. 7)(er da. Char c+ acea m+s)a*2 s)+&d2. &+)ea !edea 3n och (+ 7)(er
&rce&erea de a c) 3n )ne. sen)men)+( ace(a c2 orce ar s&+ne. or+nde ar &r!. 3* !or4e1)e
*e. se +)2 (a )ne. 3 &as2 de )ne. -ar 6)a(n ar2)a ca +n mncnos. ceea ce 1 era. Pe)er n)ra
ca)egorc 3n ca)egora ce(or carsma)c. Ca 7)(er.
Poa)e c2 era o com&ara*e nedrea&)2. dar ce care 31 dorea+ &+)erea n!)a+ (a as)#e( de
g0nd+r. Ce( ma r2+ era s2 &r!e1) #e(+( 3n care o j+ca &e sora Car(o))a. 3n)r/ade!2r.
n)er&re)a +n ro(. dar c0nd 3 !or4ea. c0nd 31 #5a &r!rea &e ea. ea se 3n#r+m+se*a. se
3nc2('ea. N+ a)0) 3nc0) s2 se com&or)e &ros)e1)e. dar era con1)en)2 de &re'en*a (+ c+ o
n)ens)a)e s&or)2 care (+ ;ean 3 ds&(2cea. Pe)er a!ea dar+( sed+c*e. Perc+(os.
/ O s2 merg c+ d+mnea)a acas2. 'se Pe)er. N+ m/e #oame. A* &(2)) deja,
+m4ra hegemon+(+
GI
/ -esg+r. 'se sora Car(o))a. A&ro&o. aces)a es)e ne&o)+( me+. -e(#no.
Pe)er &2r+ s2/( o4ser!e &e ;ean &en)r+ &rma da)2 /de1 ;ean era sg+r c2 Pe)er 3( m2s+rase
&e de/a/n)reg+( 3nan)e de a se a1e'a.
/ 6m&a)c co&(. s&+se. C0* an are , 9erge deja (a 1coa(2 ,
/ 6+n) mc. 'se ;ean !ese(. dar ce( &+*n n+ s+n) He(da.
/ $(me(e a(ea de (a 8coa(a de L+&)2. #2c+ Pe)er. Char 1 co& mc &rnd argo+( ace(a &o(g(o)
s)+&d.
/ Ac+m )re4+e s2 mergem. co&. nss). 6ora Car(o))a 3 cond+se s&re +12.
/ Ne&o)+( me+ !')ea'2 *ara &en)r+ &rma da)2. )nere. a1a c2 n+ 3n*e(ege 'e#(eme(e(e
amercane.
/ ;a (e 3n*e(eg. 'se ;ean. c2+)0nd s2 s+ne ca +n co&( 4os+m#(a) 1 g2snd as)a des)+( de
+1or. c2c char era r)a).
/ Vor4e1)e 4ne eng(e'a. 9a 4ne *ne/1 de m0n2 c0) )ra!ers2m. )ram!ae(e '4oar2 &rn
cam&+s de &arc/ar # (a -aH)ona.
;ean #2c+ och mar. dar #+ de acord ca sora Car(o))a s2/( *n2 de m0n2 c0nd )ra!ersar2
s)rada. Pe)er 3ncerca 3n mod e!den) s2/( &ro!oace. dar de ce , Ca)egorc. n+ era a)0) de
s+&er#ca( 3nc0) s2 cread2 c2 a/1 +m( &e ;ean /ar # ad+s !re+n a!an)aj. Poa)e 3 #2cea
&(2cere s2/ #ac2 &e a(* s2 se sm)2 mc.
3n ce(e dn +rm2 aj+nser2 de&ar)e de cam&+s. #2c0nd des)+( de m+()e oco(1+r 1 schm42r
de drec*e ca s2 &oa)2 # sg+r c2 n/a+ #os) +rm2r*.
/ -ec )+ e1) mare(e F+(an -e(&h%. 'se Pe)er.
/ 8 )+ e1) Loc%e. E1) so(c)a) ca 7egemon d+&2 ce se )ermn2 manda)+( (+ 6a%a)a. P2ca)
c2 e51) doar !r)+a(.
GI
or#on sco)) card
/ 92 g0ndesc s2 es c0) de c+r0nd 3n &+4(c. 'se Pe)er.
/ Aha. de as)a */a #2c+) o&era*e es)e)c2. s2 ar2* a)0) de 4ne.
/ $a*a as)a !eche , O &or) n+ma c0nd n+/m &as2 c+m ar2).
/ ;2e*. 'se sora Car(o))a. Char )re4+e s2 !2 mam+*2r* a1a ,
Pe)er r0se +1or.
/ 7ade. mam. doar ne j+cam. N/am &+)ea merge (a #(m,
/ >a)a. 3n &a) 1 n+ &rm* de m0ncare. nc+n+( dn)re !o. 'se sora Car(o))a.
;ean se s2)+rase de as)a.
/ Unde e Pe)ra , 3n)re42. Pe)er 3( &r! ca &e +n ne4+n.
/ N+ e (a mne.
/ A n#orma*. 'se ;ean. 8) ma m+()e dec0) 3m s&+.
/ 8 )+ 1) ma m+()e dec0) 3m s&+ me. Credeam c2 !om a!ea 3ncredere +n+( 3n a()+(. a&o
!om da dr+m+( 1+!oae(or de 3n*e(e&c+ne.
/ E moar)2 , 3n)re42 ;ean. ne!r0nd s2 se (ase de!a). Pe)er &r! (a ceas.
/ 3n momen)+( 2s)a , N+ 1)+.
;ean se o&r dn mers. -e'g+s)a). se 3n)oarse s&re sora Car(o))a.
/ Am &erd+) )m&+(. 'se. 8 ne rsc2m !e*(e &en)r+ nmc.
/ E1) sg+r , s&+se sora Car(o))a.
;ean &r! 3na&o s&re Pe)er. care &2rea +m) c+ ade!2ra).
/ Vrea s2 #e 7egemon. 'se ;ean. dar e +n nmc. ;ean se 3nde&2r)2. 9emorase )rase+(.
desg+r. 1 1)a
c+m s2 aj+ng2 (a s)a*a de a+)o4+' #2r2 aj+)or+(
+m4ra hegemon+(+
GJ
Car(o))e. Ender c2(2)orse c+ aces)e a+)o4+'e &e c0nd era ma mc dec0) ;ean. Era sng+ra
conso(are d+&2 amara de'am2gre de a # desco&er) c2 Pe)er n+ era dec0) +n &ros)2nac
care se j+ca.
Nmen n+ s)rg2 d+&2 e(. ar e( n+ &r! 3na&o.
;ean n+ (+2 a+)o4+'+( s&re ho)e(. c &e ce( care )recea ce( ma a&roa&e de 1coa(a &e care
Ender o +rmase 3nan)e de a # )rms (a 8coa(a de L+&)2. 3n)reaga s)ore a !e* (+ Ender
e1se (a (+mn2 3n c+rs+( anche)e as+&ra (+ >ra##: &rma crm2 a (+ Ender a!+sese (oc ac.
+n 42a) n+m) 6)(son care 31 asm+*se ga1ca 3m&o)r!a (+ Ender. ;ean #+sese mar)or (a cea
de/a do+a crm2 a (+ Ender. 3n)r/o s)+a*e sm(ar2 c+ &rma. Ender / sng+r. co&(e1)
n+merc. 3nconj+ra) / &ro!oca (a (+&)2 +n+( (a +n+(. a&o se 42)ea ca s2 ds)r+g2 d+1man+(
as)#e( 3nc0) aces)+a s2 n+/ ma r2m0n2 nco dorn*2 de a ma (+&)a. -ar e( 1)+se as)a ac.
de (a !0rs)a de 1ase an.
8 e+ c+no1)eam an+m)e (+cr+r (a !0rs)a as)a. g0nd ;ean. Char 1 ma de )0n2r. N+ c+m s2
+cd / as)a m2 de&21ea. eram &rea mc. C c+m s2 )r2esc. as)a era gre+.
Pen)r+ mne era gre+. dar n+ 1 &en)r+ Ender. ;ean se &(m42 &rn car)ere(e c+ case !ech
modes)e 1 case no 1 ma modes)e / dar &en)r+ e( )oa)e era+ mraco(e. N+ &en)r+ c2 n/ar #
a!+) o m+(*me de oca'. )r2nd c+ #am(a sa 3n >reca d+&2 r2'4o. de a !edea c+m cre1/
)ea+ major)a)ea co&(or. -ar ac era ce!a d#er). Aces)a era (oc+( care 3( crease &e Ender
?ggn.
E+ am ma m+() )a(en) 3nn2sc+) &en)r+ r2'4o dec0) a a!+) Ender. To)+1. e( a #os) +n
comandan) ma 4+n. As)a s2 # #os) d#eren*a , E( cresc+se +nde!a +nde ncoda)2 n+
)re4+se s2/1 #ac2 grj 3n (eg2)+r2 c+ +rm2)oarea mas2. +nde oamen 3( (2+da+ 1/1
ocro)ea+. E+ am cresc+) +nde!a +nde. dac2 g2seam +n res) de hran2. )re4+a s2 m2 )em c2
+n a() co&( de &e s)rad2 ar &+)ea s2
GJ
o r j o n sco)) card
m2 omoare &en)r+ e(. Oare as)a n+ ar # )re4+) s2 m2 #ac2 &e mne ce( care (+&)2 ds&era).
ar &e Ender ce( care se re)rage ,
N+ era (oc+( de !n2. -o oamen 3n s)+a* den)ce n+ !or #ace ncoda)2 e5ac) ace(ea1
a(eger. Ender es)e ceea ce es)e. e+ s+n) ceea ce s+n). L+ /a #os) des)na) s2 ds)r+g2
$+rnc(e. 9e m/a #os) da) s2 s+&ra!e*+esc.
Ac+m. ce m/e scrs s2 #ac , 6+n) +n comandan) #2r2 arma)2. Am o ms+ne de 3nde&(n). dar
nco dee des&re c+m s/o 3nde&(nesc. Pe)ra. dac2 ma )r2e1)e. e 3n mare &erco(. 1
con)ea'2 &e mne s/o e(4ere'. To* ce(a(* s+n) (4er. -oar ea r2m0ne &r'oner2. Ce /a
#2c+) Ah(e , N+ !rea+ ca Pe)ra s2 s#0r1easc2 (a #e( ca Po%e.
As)a era d#eren*a dn)re Ender 1 ;ean. Ender a )ermna) cea ma amar2 (+&)2 a co&(2re (+
ne3n!ns. A #2c+) ceea ce )re4+a. -ar ;ean. nc m2car n+/1 d2d+se seama de &erco(+( 3n
care se a#(a &re)ena sa Po%e. dec0) c0nd era &rea )0r'+. -ac2 ar # !2'+) (a )m& c0) de
a&ro&a) era &erco(+(. ar # &+)+) s/o a!er)'e'e. s/o aj+)e. 6/o sa(!e'e. 3n (oc de as)a. )r+&+(
e #+sese ar+nca) 3n Rn. ca s2 #e g2s) &(+)nd ca )oa)e ce(e(a()e g+noae. (0ng2 che.
8 se 3n)0m&(a dn no+.
;ean se o&r 3n #a*a case #am(e ?ggn. Ender n+ !or4se ncoda)2 des&re ea. nc n+ a!ea
&o'e 1 nc n+ #+sese ar2)a)2 (a anche)2. -ar era e5ac) a1a c+m se a1)e&)a ;ean. Un co&ac
3n c+r)ea dn #a*2. c+ s)ngh de (emn 42)+)e 3n )r+nch &en)r+ a #orma o scar2 &0n2 (a
&(a)#orma s)+a)2 s+s. 3n)r/o 4#+rcare a ram+r(or co&ac+(+. O gr2dn2 ordona)2. 4ne
3ngrj)2. Un (oc &a1nc de re#+g+. Oare ce 1)+se Ender des&re #rc2 ,
Unde e gr2dna Pe)re , 8 a mea +nde e ,
;ean 1)a c2 n+ g0ndea ra*ona(. -ac2 Ender s/ar # 3n)ors &e P2m0n). #2r2 3ndoa(2 c2 s/ar #
asc+ns 1 e(. dac2 Ah(e n+ (/ar # +cs &+r 1 sm&(+ meda). 8. char
+m4ra hegemon+(+
GK
a1a s)0nd (+cr+r(e. n+ &+)ea s2 n+ se 3n)re4e dac2 Ender n/ar # &re#era) s2 )r2asc2 a1a c+m
)r2a ;ean. asc+n'0n/d+/se &e P2m0n). dec0) aco(o +nde era ac+m. 3n s&a*+. (ega) de o a()2
(+me dec0) cea 3n care se n2sc+se 1 d+c0nd o !a*2 de e5( &ermanen).
O #emee e1 3n +1a case. -oamna ?ggn ,
/ Te/a r2)2c) , 3n)re42.
;ean 31 d2d+ seama de'am2g) / n+. ma degra42 ds&era) / c2 +)ase s2 #e !g(en). Casa
&+)ea s2 #e s+&ra!eghea)2. Char dac2 n+ era. doamna ?ggn 31 &+)ea amn) de e(. 42a)+(
care a&2r+se 3n #a*a case e 3n )m&+( ore(or de 1coa(2.
/ Ac a cresc+) Ender ?ggn ,
Un nor 3 3n)+nec2 #a*a. doar &en)r+ o c(&2. dar ;ean !2'+ c+m se 3n)rs)ea'2 3nan)e de a/1
&+)ea re(+a '0m4e)+(.
/ -a. ac. 'se ea. -ar n+ se !')ea'2. -n)r/+n mo)! &e care n+/1 &+)+ 3n*e(ege. ;ean a!+
m&+(s+( s2 s&+n2:
/ Am #os) c+ e(. 3n +()ma 42)2(e. Am (+&)a) s+4 comanda (+.
Q0m4e)+( e se schm42 dn no+. de (a sm&(a &o()e*e 1 ama4()a)e. s&re ce!a ma a&ro&a)
de c2(d+r2 1 d+rere.
/ Ah. 'se. Un !e)eran.
A&o c2(d+ra se s)nse 1 #+ 3n(oc+)2 de grj2.
/ C+nosc )oa)e #e*e(e )o!ar21(or (+ Ender dn acea +()m2 42)2(e. T+ e1) ce( care a m+r).
F+(an -e(&h%.
-n)r/oda)2. )oa)2 aco&errea (+ era s&+(4era)2 / 1 1/o #2c+se c+ m0na (+. s&+n0nd+/ c2
#+sese 3n ga1ca (+ Ender. La ce se g0ndse , $+seser2 doar +ns&re'ece.
/ E!den). cne!a !rea s2 m2 omoare. 'se e(. -ac2 s&+ne* c+!a c2 am !en) ac. o s2/ #e
de #o(os.
/ N+ s&+n. -ar a #os) o neg(jen*2 dn &ar)ea )a s2 ! ac.
1II
o r F o n sco)) card
/ Tre4+a s2 !2d. s&+se ;ean. 3n)re40nd+/se dac2 e5&(ca*a era ade!2ra)2.
Ea n+ se mr2.
/ E a4s+rd. N+ */a rsca !a*a s2 ! ac #2r2 mo)!. A&o 3 !en 3n mn)e: Pe)er n+ e acas2
ac+m.
/ 8)+. 'se ;ean. 9/am 3n)0(n) c+ e( (a +n!ers)a)e. 8 a&o 31 d2d+ seama / ea n+ a!ea
nc+n mo)! s2
cread2 c2 !ense s2/1 !ad2 &e Pe)er dec0) dac2 ar # a!+) dee des&re ce #2cea e(.
/ 8)*. 3 'se.
Ea 3nchse och. 3n*e(eg0nd ac+m ceea ce m2r)+rsse.
/ 6a+ am0ndo s+n)em )er4( de &ro1). sa+ am a!+) &e (oc 3ncredere +n+( 3n)r/a()+(. de am
(2sa) garda a)0) de jos.
/ 6+n)em doar &ro1) dac2 ce(a(* n+ s+n) de 3ncredere. 'se ;ean.
/ O s2 a#(2m. n+/ a1a, A&o '0m4: N/are ros) s2 s)a &e s)rad2. ca s2 se 3n)re4e (+mea de ce
+n co&( de !0rs)a )a n+ e (a 1coa(2.
E( o +rm2 &e a(ee &0n2 (a +12. C0nd Ender &(ecase de acas2. &21se &e aceea1 c2rare, ;ean
3ncerc2 s2/1 magne'e scena. Ender n+ se ma 3n)orsese acas2. Ca 1 ;on'o. cea(a()2
!c)m2 a r2'4o+(+. ;on'o. +cs< Ender. ds&2r+) 3n ms+ne< ar ac+m ;ean merg0nd &e
a(eea s&re casa (+ Ender. -oar c2 de da)a as)a n+ era !or4a de o !')2 sen)men)a(2 #2c+)2
+ne #am( 3nd+rera)e. Ac+m era +n r2'4o d#er). c2c r2'4o era. ar ea 31 rsca +n a() #+ de
da)a as)a.
N/ar # )re4+) s2 1)e ce #ace e(. N+ &en)r+ as)a Pe)er )re4+a s2/1 cam+#(e'e ac)!)2*(e.
&re#2c0nd+/se a # e(e! ,
3 #2c+ +n sand!1 #2r2 s2/1 3n)re4e. ca 1 c+m ar # &res+&+s &+r 1 sm&(+ c2 +n+ co&( ar
)re4+ s2/ #e #oame. Era de #a&) ace( c(1e+ amercan. +n) de
+m4ra hegemon+(+
IL
arahde &e &0ne a(42. Oare #2c+se asemenea sand!1+r 1 &en)r+ Ender ,
/ 9/e dor de e(. 'se ;ean. &en)r+ c2 1)a c2 a1a o &+)ea #ace s2/( &(ac2.
/ -ac2 ar # #os) ac. s&+se doamna ?ggn. &ro4a4( ar # #os) +cs. C0nd am c)) ceea ce...
Loc%e... a scrs des&re 42a)+( ace(a dn Ro))erdam. n+ m/am &+)+) magna c2 (/ar # (2sa) 3n
!a*2 &e Ender. 3( c+no1) 1 )+. n+/ a1a , C+m 3( cheam2 ,
/ Ah(e.
/ T+ )e asc+n'. -ar &ar a)0) de )0n2r.
/ C2(2)oresc c+ o c2(+g2r*2 &e n+me sora Car(o))a. 'se ;ean. Pre)ndem c2 s+n)em 4+nc2
1 ne&o).
/ 92 4+c+r c2 n+ e1) sng+r.
/ Nc Ender n+ e. Lacrm(e 3 +m&(+r2 och.
/ Pres+&+n c2 a!ea ne!oe de Va(en)ne ma m+() dec0) a!eam no.
-n)r/+n m&+(s / dn no+. +n ac) m&+(s! 3n (oc+( +ne dec' ca(c+(a)e / ;ean se 3n)nse 1/1
&+se m0na 3n)r/a e. Ea 3 '0m4.
9omen)+( )rec+. ;ean 31 d2d+ dn no+ seama c0) de &erc+(os era s2 se a#(e aco(o. -ac2
(oc+n*a era s+&ra!eghea)2 , $.I. 1)a des&re Pe)er / dac2 +rm2rea+ casa ,
/ Ar )re4+ s2 &(ec. 'se ;ean.
/ 92 4+c+r c2 a )rec+) &e ac. Cred c2 !oam )are m+() s2 !or4esc c+ cne!a care 1/a
c+nosc+) &e Ender #2r2 s2/( n!de'e.
/ To* 3( n!dam. -ar 1)am 1 c2 era ce( ma 4+n dn)re no.
/ A()#e( de ce s2/( # n!da). dac2 n/a* # cre'+) c2 e ma 4+n ,
;ean r0se.
IL
or6on sco)) card
/ E 4ne. c0nd n!de' &e cne!a. 3* s&+ c2 (a +rma +rme(or n+ e char a)0) de 4+n.
/ -ec... ce(a(* co& 3 n!da+ &en)r+ ca()2*(e (+, 3n)re42 doamna ?ggn. 6a+ n+ma
&en)r+ rec+noa1)erea de care a!ea &ar)e ,
L+ ;ean n+/ &(2c+ 3n)re4area. dar a&o 31 amn) cne era cea care &+nea acea 3n)re4are.
/ Ar )re4+ s2 !2 3n)re4 ace(a1 (+cr+. Pe)er 3( n!da &en)r+ ca()2*(e (+ , 6a+ doar &en)r+
rec+noa1)ere ,
Ea )2c+. 3n)re40nd+/se dac2 s2 r2s&+nd2 sa+ n+. ;ean 1)a c2 (oa()a)ea #a*2 de #am(e o
3ndemna s2 n+ s&+n2 nmc.
/ N+ e o 3n)re4are #2r2 ros). 'se ;ean. N+ 1)+ c0) de m+() 1)* des&re ceea ce #ace Pe)er...
/ C)m )o) ce &+4(c2 e(. s&+se doamna ?ggn. Iar a&o a!em #oar)e m+()2 grj2 s2 ne
&+r)2m de &arc2 ha4ar n/am a!ea des&re ceea ce se &e)rece 3n (+me.
/ 3ncerc s2 m2 ho)2r2sc dac2 s2 merg 3nan)e c+ Pe)er. 8 n/am c+m s2 1)+ ce s2 #ac c+ e(.
C0) de m+()2 3ncredere &o) s2 am.
/ A1 !rea s2 )e &o) aj+)a. Pe)er 4a)e (a a()e )o4e. N/am &+)+) ncoda)2 s2 &rnd r)m+(.
/ N+ !2 &(ace de e( , 3n)re42 ;ean. 1)nd c2 e &rea (&s) de menajamen)e. dar 1)nd de
asemenea c2 n+ !a ma a!ea m+()e asemenea 1anse s2 !or4easc2 c+ mama +n+ &o)en*a(
a(a) / sa+ r!a(.
/ 3( +4esc. 'se doamna ?ggn. N+ ne ara)2 &rea m+()e des&re sne. -ar a1a e cns)) / nc
no n/am &rea ar2)a) co&(or m+()e (+cr+r des&re no.
/ -e ce n+ , 3n)re42 ;ean. 6e g0nd c0) de desch1 era+ mama 1 )a)2( (+. c0) de 4ne 3(
c+no1)ea+ &e N%o(a. ar N%o(a 3 c+no1)ea &e e. 3( (2saser2 a&roa&e #2r2 s+#(are (&sa de
&reca+*e a con!ersa*(or dn)re e. E!den). #am(a ?ggn n+ a!ea ace(ea1 o4ce+r.
+m4ra hegemon+(+
/ E #oar)e com&(ca). r2s&+nse doamna ?ggn.
/ Vre* s2 s&+ne* c2 n+ e )rea4a mea.
/ -n con)r2. 1)+ c2 )e &r!e1)e #oar)e m+(). O#)2 1 se a1e'2: 7ade. s2 n+ ne &re#acem c2 e
doar o dsc+*e 3n &rag+( +1. A !en) ac s2 a#( des&re Pe)er. R2s&+ns+( sm&(+ ar # c2 n+
1)m nmc. E( n+ s&+ne nm2n+ nmc dn ceea ce !or s2 1)e. dec0) dac2 /ar # (+ de #o(os
ca e s2 1)e.
/ 8 r2s&+ns+( d#c( ,
/ Ne/am asc+ns de co& no1)r char de (a 3nce&+). N+ &rea &+)em # s+r&rn1 sa+ s+&2ra*
dac2 a+ 3n!2*a) (a o !0rs)2 #raged2 s2 #e secre)o1.
/ Ce a* asc+ns ,
/ N+ (e/am s&+s co&(or no1)r. 1 ar )re4+ s2/* s&+nem *e , -ar 31 d2d+ meda) r2s&+ns+(:
-ac2 Va(en)ne 1 Ender ar # ac. cred c2 am s)a de !or42 c+ e. Char am 3ncerca) s2/ e5&(c
(+ Va(en)ne c0)e ce!a 3nan)e ca ea s2 se a(2)+re (+ Ender 3n... s&a*+. 9/am desc+rca)
#oar)e &ros). &en)r+ c2 n+ ma &+sesem a1a ce!a 3n c+!n)e &0n2 a)+nc. Tre4+e s2... s2 3n/
ce& &rn a s&+ne... +rma s2 a!em orc+m +n a( )re(ea co&(. char dac2 $.I. n+ ne/ar # cer+)
as)a.
Aco(o +nde cresc+se ;ean. (eg(e demogra#ce n+ a!ea+ &rea mare m&or)an*2 / co& s)r2'
dn Ro))erdam era+ )o* &o&+(a*e e5ceden)ar2 1 1)a+ &er#ec) de 4ne c2 &rn (ege nc+n+(
dn)re e n/ar # )re4+) s2 se nasc2. dar a)+nc c0nd mor de #oame e gre+ s2 )e &reoc+&e
&rea m+() #a&)+( c2 n/o s2 aj+ng (a ce(e ma 4+ne 1co(. To)+1. c0nd (eg(e #+seser2 a4roga)e
c)se des&re e(e. 1 &rn +rmare 3n*e(ese semn#ca*a dec'e (or de a a!ea +n a() )re(ea
co&(.
/ -e ce s2 # #2c+) as)a , 3n)re42 ;ean. Le/ar # #2c+) r2+ )+)+ror co&(or. Ar # &+s ca&2)
carere(or !oas)re.
I1
or*on sco)) card
/ Am a!+) mare grj2 s2 n+ #acem carer2. N+ n1)e carere (a care s2 ne &ar2 r2+ s2
ren+n*2m. N+ a!eam dec0) ser!c+. Ve' )+. s+n)em oamen re(go1.
/ E5s)2 m+(* oamen re(go1 &e (+me.
/ -ar n+ 1 3n Amerca. s&+se doamna ?ggn. N+ gen+( de #ana)c care s2 #ac2 (+cr+r a)0)
de egos)e 1 an)soca(e ca a a!ea ma m+() de do co&. doar dn ca+'a +nor de re(goase
gre1) 3n*e(ese. Iar c0nd Pe)er a a!+) re'+()a)e a)0) de 4+ne de mc co&( 1 a+ 3nce&+) s2/1
mon)or'e'e / e 4ne. &en)r+ no a #os) +n de'as)r+. A )re4+) s2... n+ ne ma ames)ec2m.
62 ds&2rem. 8). s+n)em oamen n)e(gen*.
/ 92 3n)re4 de ce &2rn* +nor asemenea gen n+ a+ carere &ro&r no)a4(e. 6a+ ce( &+*n
+n an+me s)a)+) 3n com+n)a)ea n)e(ec)+a(2.
/ Com+n)a)ea n)e(ec)+a(2. 'se doamna ?ggn ds&re*+)or. Com+n)a)ea n)e(ec)+a(2 a
Amerc n+ a #os) ncoda)2 &rea s)r2(+c)oare. 6a+ ones)2. 6+n) )o* n1)e o. +rm0nd orce
mod2 n)e(ec)+a(2 a an+(+. Cer0nd ca )oa)2 (+mea s2 (e +rme'e o&n(e. Toa)2 (+mea
)re4+e s2 #e deschs2 (a mn)e 1 )o(eran)2 c+ (+cr+r(e 3n care cred e. dar #ereasc2
-+mne'e+ s2/1 magne'e. m2car &en)r+ +n momen). c2 cne!a care n+ e de acord c+ e ar
&+)ea &+ne m2car +n dege) &e ade!2r.
>(as+( 3 era )rs).
/ 6+n2 amar. 'se ea.
/ A* )rec+) &rn !a*2. 'se ;ean. -ec crede* c2 s+n)e* ma n)e(gen* dec0) ce(a(* oamen.
Ea d2d+ &+*n 3na&o.
/ Ve'. 2s)a/ gen+( de comen)ar+ care e5&(c2 de ce n+ dsc+)2m c+ nmen des&re credn*a
noas)r2.
/ N+ !oam s2 s+ne ca o ac+'a*e. 'se ;ean. E+ cred c2 s+n) ma n)e(gen) dec0) )o* ce(a(*
&e care /am 3n)0(n). &en)r+ c2 a1a s+n). Ar )re4+ s2 #+ &ros)
+m4ra hegemon+(+
I1
s2 n+/m da+ seama de as)a. Vo crede* c+ ade!2ra) 3n re(ga !oas)r2 1 !2 ds&(ace #a&)+(
c2 s+n)e* ne!o* s/o asc+nde* de ce(a(*. As)a am !r+) s2 s&+n.
/ N+ re(ge. c re(g. 'se ea. 6o*+( me+ 1 c+ mne nc m2car n+ 3m&2r*m aceea1 doc)rn2.
O #am(e mare. s+&+s2 (+ -+mne'e+. a #os) cam sng+r+( (+cr+ as+&ra c2r+a am c2'+) de
acord. 8 char 1 a1a. am e(a4ora) am0ndo j+s)#c2r n)e(ec)+a(e &en)r+ dec'a noas)r2 de
a s#da (egea. N+ am cre'+) c2 as)a (e !a d2+na co&(or. Voam s2/ cre1)em 3n s&r)+(
re(ge. ca n1)e ade!2ra* crednco1.
/ -e ce n/a* #2c+)/o ,
/ Pen)r+ c2 de #a&) s+n)em n1)e (a1. 6+&ra!egherea $.I. ar # re&re'en)a) o n)er#eren*2
cons)an)2. Ar # n)er!en) s2 se asg+re c2 n+/ 3n!2*2m &e co& ce!a care s2/ 3m&edce s2/
1 3nde&(neasc2 ro(+( &e care )+ 1 c+ Ender (/a* a!+). A)+nc am 3nce&+) s2 ne asc+ndem
credn*a. N+ char de co&. c de oamen de (a 8coa(a de L+&)2. Am #os) a1a de +1+ra* c0nd
/a+ scos mon)or+( (+ Pe)erC A&o 1 &e a( Va(en)ne. Am cre'+) c2 s/a )ermna). Urma s2 ne
m+)2m 3n)r/+n (oc +nde s2 n+ #m a1a de r2+ )ra)a*. 1 s2 a!em +n a( )re(ea co&(. 1 +n a(
&a)r+(ea. 1 c0) de m+(* &+)eam a!ea 3nan)e de a # ares)a*. -ar a&o a+ !en) 1 ne/a+ cer+)
+n a( )re(ea co&(. -ec n+ ma )re4+a s2 ne m+)2m. Ve' )+ , Am #os) (ene1 1 s&era*.
-ac2 8coa(a de L+&)2 ne d2dea o aco&erre &en)r+ a ne &erm)e 3nc2 +n co&(. de ce n+ ,
/ 8 a&o (/a+ (+a) &e Ender.
/ Iar c0nd (/a+ (+a). era &rea )0r'+ s2/ ma cre1)em &e Pe)er 1 &e Va(en)ne 3n credn*a
noas)r2. -ac2 n+/ 3n!e* &e co& c0nd s+n) mc. n+ se m&rm2 3n ad0nc+( s+#(e)+(+ (or.
Tre4+e s2 s&er c2 !a !en ma )0r'+. de (a sne. N+ &o) 3n!2*a de (a &2rn* dac2 ed+ca*a
re(goas2 n+ 3nce&e de c0nd s+n) mc.
I:
or*on sco)) card
/ 3ndoc)rnare.
/ As)a 3nseamn2 s2 # &2rn)e. s&+se doamna ?ggn. 62/* 3ndoc)rne' co& 3n )&are(e
soca(e d+&2 care !re s2 )r2asc2. In)e(ec)+a( n+ a+ scr+&+(e 3n a #o(os 1co((e ca s2 ne
3ndoc)rne'e co& c+ &ros)(e (or.
/ N+ 3ncercam s2 !2 &ro!oc. 'se ;ean.
/ 8 )o)+1. m2 sm) cr)ca)2.
/ 3m &are r2+.
/ E1) 3nc2 +n co&(. s&+se doamna ?ggn. Ind#eren) c0) de de1)e&) a #. )o) ma a4sor4
m+()e dn)re a))+dn(e c(ase cond+c2)oare. N+/m &(ace. dar as)a e. C0nd (/a+ (+a) &e
Ender. 1 am &+)+) 3n s#0r1) s2 )r2m #2r2 s+&ra!egherea cons)an)2 a #ec2r+ c+!0n) &e
care/1 s&+neam co&(or. ne/am da) seama c2 Pe)er era deja com&(e) 3ndoc)rna) de &ros)(e
dn 1co(. N/am ma # re+1) c+ &(an+( nos)r+ n*a(. Ne/ar # den+n*a). L/am # &erd+). -e ce
s2/1 'gonm &e &rm+( n2sc+) &en)r+ a da na1)ere +n+ a( &a)r+(ea sa+ a( cnc(ea sa+ a(
1ase(ea , Pe)er &2rea c0)eoda)2 c2 n/ar a!ea de(oc con1)n*2. -ac2 cne!a a!ea ne!oe s2
cread2 3n -+mne'e+. ace(a era Pe)er. 1 e( n+ credea.
/ Pro4a4( c2 nc a)+nc n/ar # a!+) con1)n*2.
/ N+/1 c+no1). 90ndra 3( *ne 3n !a*2. -ac2 (/am # #2c+) s2 #e m0ndr+ de credn*a (+
secre)2. ar # d+s aceas)2 (+&)2 c+ !)eje. -ar... n+ e.
/ -ec n/a* 3ncerca) ncoda)2 s2/1 con!er)* (a con!nger(e !oas)re , 3n)re42 ;ean.
/ Care dn e(e, 3n)o)dea+na am cre'+) c2 marea (+&)2 3n #am(a noas)r2 !a # 3n (eg2)+r2 c+
ce re(ge s2/ 3n!2*2m. a (+ sa+ a mea. 3n (oc de as)a a )re4+) s2 a!em grj2 de Pe)er 1 s2
g2sm c2 de a/1 aj+)a s2 desco&ere... decen*a. N+. ce!a m+() ma m&or)an) ca as)a. In)egr/
)a)ea. Onoarea. L/am mon)or'a). a1a c+m 8coa(a de L+&)2 /a mon)or'a) &e )o* )re. Ne/
am #o(os) )oa)2
+m4ra hegemon+(+
I:
r24darea ca s2 n+ n)er!enm a)+nc c0nd a #or*a)/o &e Va(en)ne s2 de!n2 -emos)ene. Era
a)0) de con)rar s&r)+(+ e. -ar c+r0nd am !2'+) c2 as)a n+ a schm4a)/o /c2 ce( &+*n
no4(e*ea nm e era ma &+)ernc2 3n re's)en*a (a con)ro(+( (+ Pe)er.
/ N/a* 3ncerca) &+r 1 sm&(+ s2/( o&r* , Ea r0se as&r+.
/ O. ac+m )+ )re4+e s2 # ce( de1)e&). Te/ar # &+)+) o&r cne!a , Iar Pe)er n+ a re+1) s2
n)re (a 8coa(a de L+&)2 &en)r+ c2 era &rea am4*os. &rea re4e(. &rea ne&o)r!) &en)r+ a
3nde&(n ms+n 1 a &rm ordne. Ar # )re4+) s2/( n#(+en*2m c+m!a n)er'c0nd+/ sa+
o&rnd+/1 s2 #ac2 ce!a ,
/ N+. !2d c2 n/a* # &+)+). 'se ;ean. -ar n/a* #2c+) char nmc ,
/ L/am ed+ca) c+m am &+)+) ma 4ne. r2s&+nse doamna ?ggn. Vedeam c2/1 deranj2m. c2
ne ds&re*+e1)e o&n(e. N+ aj+)a c+ nmc #a&)+( c2 3ncercam dn r2s&+)er s2 asc+ndem c2
1)m des&re )o) ceea ce scrsese e( ca Loc%e< con!ersa*(e era+... de/a dre&)+( a4s)rac)e.
P(c)coase. &res+&+n. Iar no n+ &re'en)am 3ncredere ca n)e(ec)+a(. -e ce ne/ar # res&ec)a)
, -ar a+'ea de(e noas)re. -es&re ceea ce 3nseamn2 no4(e*ea. ;+n2)a)ea 1 onoarea. -ar.
nd#eren) dac2 ne credea 3n)r/o an+m)2 m2s+r2 sa+ &+r 1 sm&(+ g2sea asemenea (+cr+r
3n sne. no (/am !2'+) orc+m cresc0nd. -ec... )+ m2 3n)re4 dac2 &o* a!ea 3ncredere 3n e(.
1 e+ n+ &o) r2s&+nde. &en)r+ c2... 3n ce sens s2 a 3ncredere , C2 !a ac*ona a1a c+m !re
)+ , Ncoda)2. C2 !a ac*ona con#orm +nor )&are &re!'4(e , Ar )re4+ s2 r0d. -ar am !2'+)
semne de onoare. L/am !2'+) #2c0nd (+cr+r care era+ #oar)e d#c(e. dar n+ &en)r+ c2
&2rea+ a # doar s&ec)aco(. c &en)r+ c2 e( credea c+ ade!2ra) 3n ceea ce #ace. ;ne3n*e(es.
&oa)e c2 &+r 1 sm&(+ #2cea
I=
o r M o n sco)) card
(+cr+r care (/ar # #2c+) &e Loc%e s2 &ar2 !r)+os 1 demn de admra*e. -e +nde s2 1)m.
dac2 n+/1 3n)re4am ,
/ -ec !o n+ &+)e* !or4 c+ e( des&re ceea ce con)ea'2 &en)r+ !o. &en)r+ c2 1)* c2 !/ar
ds&re*+. ar e( n+ &oa)e !or4 c+ !o des&re ceea ce con)ea'2 &en)r+ e(. &en)r+ c2 ncoda)2
n+ /a* demons)ra) c2 s+n)e* 3n s)are s2 3n*e(ege* ceea ce g0nde1)e e(.
Och 3 sc(&r2. n+nda* de (acrm.
/ C0)eoda)2 m/e a)0) de dor de Va(en)ne. E se o&rea r2s+#(area c0) era de 4+n2 1 cns))2.
/ V/a s&+s c2 ea era -emos)ene ,
/ N+. 'se doamna ?ggn. A #os) s+#cen) de 3n*e(ea&)2 ca s2 3n*e(eag2 c2. dac2 n/ar &2s)ra
secre)+( (+ Pe)er. #am(a s/ar des)r2ma &en)r+ )o)dea+na. N+. s/a asc+ns de no. -ar s/a
asg+ra) c2 1)m e5ac) ce #e( de &ersoan2 e Pe)er. 8 des&re orce a()ce!a 3n !a*a e. )o) ce o
(2sa Pe)er s2 decd2. ne/a s&+s. 1 ne/a 1 asc+()a). /a &2sa) de ce g0ndm no.
/ I/a* s&+s des&re credn*e(e !oas)re ,
/ N+ /am !or4) des&re credn*2. -ar am 3n!2*a)/o des&re re'+()a)e(e e. Am #2c+) )o) ce am
&+)+).
/ 6+n) con!ns. 'se ;ean.
/ N+ s+n) &roas)2. 8)+ c2 ne ds&re*+e1). )o) a1a c+m am 1)+) 1 c2 Pe)er ne ds&re*+e1)e.
/ N+/ ade!2ra).
/ Am #os) mn*)2 des)+( ca s2 rec+nosc o mnc+n2.
/ N+ !2 ds&re*+esc &en)r+... n+ !2 ds&re*+esc de(oc. s&+se ;ean. -ar )re4+e s2 3n*e(ege*
c2 mod+( 3n care !/a* asc+ns +n+( de a()+(. Pe)er cresc0nd 3n)r/o #am(e 3n care nmen n+
s&+ne nm2n+ nmc dn ceea ce e m&or)an) / )oa)e as)ea n+ m2 #ac &rea o&)ms) 3n
(eg2)+r2 c+ 3ncrederea 3n e(. Urmea'2 s2/m &+n !a*a 3n m0n(e (+. Iar ac+m a#(+ c2 3n )oa)2
!a*a (+ n+ a a!+) o re(a*e ones)2 c+ nmen.
+m4ra hegemon+(+
I=
Och e de!enr rec 1 ds)an*.
/ V2d c2 */am o#er) n#orma* +)(e. Poa)e c2 ac+m ar )re4+ s2 &(ec.
/ N+ !2 j+dec. 'se ;ean.
/ N+ # a4s+rd. 4ne3n*e(es c2 o #ac.
/ A)+nc. n+ !2 condamn.
/ N+ m2 #ace s2 r0d. Ne condamn. 1 1) ce , 6+n) de acord c+ )ne. 8 e+ m2 condamn. Am
a!+) de g0nd s2 +rm2m !on*a (+ -+mne'e+. 1 am s#0r1) #2c0nd+/ r2+ sng+r+(+ co&(
care ne/a ma r2mas. E 3n!er1+na) s2/1 &+n2 am&ren)a as+&ra (+m. -ar ce #e( de am&ren)2
!a # ,
/ Una de ne1)ers. -ac2 Ah(e n+/1 ds)r+ge ma 3n)0.
/ Am #2c+) 1 +ne(e (+cr+r 4+ne. 'se doamna ?ggn. I/am da) (4er)a)ea de a/1 )es)a
a4()2*(e. 8). am # &+)+) s2/( o&rm s2 &+4(ce. Crede c2 ne/a &2c2(). dar n+ma &en)r+ c2
no am #2c+) &e &ro1). C0* &2rn* 1/ar # (2sa) #+( ado(escen) s2 se ames)ece 3n &ro4(eme(e
n)erna*ona(e, C0nd a scrs 3m&o)r!a... 3m&o)r!a re3n)oarcer (+ Ender acas2 / nc n+ 1)
c0) de gre+ m/a #os) s2 m2 a4*n. s2 n+/1 'g0r &e och 2a arogan*...
Pen)r+ &rma da)2. ;ean !2'+ ce!a dn #+ra 1 #r+s)rarea &rn care )rec+se ea. >0nd: as)a
sm)e mama (+ Pe)er 3n (eg2)+r2 c+ e(. Poa)e c2 a # or#an n+ era char a1a +n neaj+ns.
/ -ar n/am #2c+)/o. n+/ a1a , 'se doamna ?ggn.
/ Ce,
/ N+ (/am o&r). 8 s/a do!ed) c2 a!ea dre&)a)e. Pen)r+ c2 dac2 Ender ar # #os) ac. &e
P2m0n). ar # #os) #e mor). #e +n+( dn)re co& r2&*. #e s/ar # asc+ns ca )ne. To)+1...
Ender era #ra)e(e (+. 1 1/a e5(a) &en)r+ )o)dea+na de &e P2m0n). 8 n+ m2 &o) 3m&edca s2/
m amn)esc de amenn*2r(e groa'nce de &e !remea c0nd
o r M o n sco)) card
Ender era mc 1 )r2a c+ no. 3 s&+nea (+ Ender 1 Va(en)ne c2 3n)r/o ' 3( !a +cde &e Ender
1 !a &re)nde c2 a #os) +n accden).
/ Ender n/a m+r).
/ E+ 1 so*+( me+ ne/am 3n)re4a). 3n no&*(e 3n)+necoase 3n care 3ncercam s2 3n*e(egem ce se
3n)0m&(2 c+ #am(a noas)r2. c+ )oa)e !se(e noas)re. ne/am 3n)re4a) dac2 Pe)er 1/a e5(a) &e
Ender &en)r+ c2 3( +4ea 1 c+no1)ea &erco(e(e &e care (e/ar 3n#r+n)a dac2 s/ar 3n)oarce &e
P2m0n). 6a+ 1/a e5(a) &en)r+ c2 se )emea c2 dac2 Ender s/ar 3n)oarce acas2 Pe)er (/ar
+cde. a1a c+m amenn*ase / 1 a)+nc e5(area (+ Ender a #os) +n #e( de. 1)+ e+. a+)ocon)ro(
e(emen)ar. To)+1. +n (+cr+ #oar)e egos). dar demons)r0nd +n !ag res&ec) &en)r+ ceea ce e
decen). Ar # +n &rogres.
/ Poa)e c2 nc+na dn)re ce(e do+2 !aran)e n+ es)e ade!2ra)2.
/ 6a+ &oa)e s+n)em )o* ghda* de -+mne'e+. 1 -+mne'e+ )e/a ad+s ac.
/ A1a s&+ne 1 sora Car(o))a.
/ Ar &+)ea a!ea dre&)a)e.
/ Orc+m n+ &rea/m &as2. 'se ;ean. -ac2 e5s)2 +n -+mne'e+. cred c2 se desc+rc2 cam
&ros) c+ )rea4a as)a.
/ 6a+ n+ 3n*e(eg )+ care e )rea4a (+.
/ Crede*/m2. sora Car(o))a e ech!a(en)+( +n+ e'+). 7a s2 n+ ne 42g2m 3n so#sme. am #os)
an)rena) de o e5&er)2 1. d+&2 c+m a* s&+s. n+ a* ma e5ersa).
/ F+(an -e(&h%. 'se doamna ?ggn. am 1)+) de c0nd )e/am !2'+) 3n #a*a case n+ n+ma
c2 &o). dar 1 c2 )re4+e s2/* s&+n (+cr+r des&re care n+ am !or4) c+ a()cne!a dec0) c+
so*+( me+. 1 char (+cr+r des&re care n+ /am !or4) nc (+ ncoda)2. E/am s&+s (+cr+r &e
care Pe)er nc n+/1 magnea'2 c2 (e 1)+. (e g0ndesc. (e !2d sa+ (e sm). -ac2 a o &2rere
&roas)2 des&re mne
+m4ra hegemon+(+
IB
ca mam2. )e rog s2/* amn)e1) c2 )o) ceea ce 1). 1) &en)r+ c2 */am s&+s e+. ar e+ */am
s&+s &en)r+ c2 s+n) con!ns2 c2 3n)r/o ' !)or+( (+ Pe)er ar &+)ea de&nde de #a&)+( c2 )+
!e 1) ceea ce +rmea'2 s2 #ac2 sa+ c+m s2/( aj+*. Or c2 !)or+( (+ Pe)er ca #n*2 +man2
cns))2 ar &+)ea de&nde de aj+)or+( &e care * (/ar da *e. 9/am deschs nma 3n #a*a )a. de
drag+( (+ Pe)er. 8 3* 3n#r+n) ds&re*+(. F+(an -e(&h%. )o) de drag+( (+ Pe)er. A1a c2 n+/m
n)er&re)a gre1) dragos)ea #a*2 de #+( me+. Ind#eren) dac2 (+ 3 &as2 sa+ n+. a cresc+)
a(2)+r de n1)e &2rn* care (/a+ +4) 1 a+ #2c+) )o) ce a+ &+)+) &en)r+ e(. Inc(+s! mnc+n(e
3n (eg2)+r2 c+ ceea ce credem. ceea ce 1)m. &en)r+ ca e( s2 se &oa)2 m1ca 3n (+mea (+ ca
+n A(e5andr+. 3n)n'0nd+/se c+rajos &0n2 (a margn(e &2m0n)+(+. a!0nd (4er)a)ea
com&(e)2. Am #os) &rea &ro1) ca s2/( o&rm. P0n2 c0nd n/o s2 a +n co&( a( )2+ 1 n/o s2 #ac
sacr#c &en)r+ ace( co&(. n/o s2/* s+ce1) 1 r2s+ce1) !a*a ca +n co!rg sa+ ca +n nod
&en)r+ e(. s2 n+ 3ndr2'ne1) s2 m2 j+dec &e mne 1 ce am #2c+) e+C
/ N+ !2 j+dec. 'se ;ean. Q2+ c2 n+. C+m a* s&+s. 3ncerc n+ma s2/( 3n*e(eg &e Pe)er.
/ E 4ne. 1) ce cred e+ , Cred c2 a &+s 3n)re42r(e ne&o)r!)e. @Po) s2 am 3ncredere 3n e( ,A.
3( m)2 ea c+ de'g+s). $a&)+( c2 a sa+ n+ 3ncredere 3n cne!a are de/a #ace ma m+() c+
gen+( de &ersoan2 care e1) )+ dec0) c+ gen+( care e e(. 3n)re4area &e care ar # )re4+) s/o
&+ era: @Vre* c+ ade!2ra) ca Pe)er ?ggn s2 cond+c2 (+mea ,A Pen)r+ c2 dac2 )+ 3( aj+*. ar
e( )rece c+m!a &rn )oa)e as)ea. ac se !a aj+nge. N+ se !a o&r &0n2 ce n+ !a re+1. Iar e( 3*
!a cons+ma !)or+(. a( )2+ 1 &e a( orc+ a()c+!a. dac2 as)a 3( !a aj+)a s2/1 a)ng2 sco&+(.
A1a c2 3n)rea42/)e. !a # (+mea +n (oc ma 4+n c+ Pe)er ?ggn 7egemon , 8 n+ !re+n
ceremona( 4engn c+ o
IB
o r [ o n sco)) card
&aa*2 ca (ng2+( care de*ne ac+m cond+cerea. 92 re#er (a Pe)er ?ggn 7egemon+(. care s2
re#ac2 (+mea 3n #orma &e care !rea e( s/o a.
/ A* &res+&+s c2 me 3m &as2 dac2 (+mea e +n (oc ma 4+n sa+ n+. s&+se ;ean. -ar dac2
me n+/m &as2 dec0) de &ro&ra mea s+&ra!e*+re 1 &ros&er)a)e, A)+nc sng+ra 3n)re4are
care con)ea'2 es)e: 92 &o) #o(os de Pe)er &en)r+ a/m +rma &ro&r(e &(an+r ,
Ea r0se 1 sc+)+r2 dn ca&.
/ Cre' as)a des&re )ne, Ce co&( e1)C
/ 6c+'a*/m2. am &re)ns e+ !reoda)2 c2 a1 # a()ce!a,
/ Pre)n'. 'se doamna ?ggn. c2 e1) o &ersoan2 de o !a(oare nes)ma4(2. 3nc0) !or4e1)
des&re @a(an*aA c+ Pe)er de &arc2 a ad+ce arma)e 3n)reg c+ )ne.
/ N+ ad+c arma)e. re&(c2 ;ean. dar ad+c !c)ora &en)r+ orce arma)2 m/ar 3ncredn*a e(.
/ Oare Ender ar # #os) ca )ne dac2 s/ar # 3n)ors acas2 , Arogan) , -s)an) ,
/ -e(oc. 'se ;ean. -ar e+ n/am +cs ncoda)2 &e nmen.
/ -ec0) >0ndac.
/ -e ce s+n)em 3n r2'4o +n+( c+ a()+( , se 3n)re42 ;ean.
/ E+ */am s&+s )o)+( des&re #+( me+. des&re #am(a mea. 1 )+ n+ m/a da) nmc 3n schm4.
-oar... sarcasm.
/ N+ s+n) sarcas)c. 'se ;ean. 3m &(2ce*.
/ O. m+(*+mesc #oar)e m+().
/ V2d 3n d+mnea!oas)r2 &e mama (+ Ender ?ggn. s&+se ;ean. 3( 3n*e(ege* &e Pe)er a1a
c+m Ender 31 3n*e(egea so(da*. A1a c+m Ender 31 3n*e(egea d+1man. 8 s+n)e* des)+( de
c+rajoas2 ca s2 ac*ona* meda) ce a&are momen)+( &o)r!). Am a&2r+) 3n &rag+( case
d+mnea!oas)r2. 1 m/a* 1 o#er) )oa)e as)ea. N+. doamn2. n+ !2 ds&re*+esc de(oc. 8)* ce
cred e+ ,
+m4ra hegemon+(+
ID
Cred c2. &ro4a4( #2r2 s2 !2 da* seama. a!e* 3ncredere )o)a(2 3n Pe)er. Vre* ca e( s2
re+1easc2. Consdera* c2 e( ar )re4+ s2 cond+c2 (+mea. 8 m/a* s&+s )oa)e as)ea n+ &en)r+
c2 s+n) +n co&(a1 dr2g+*. c &en)r+ c2 a* consdera) c2. s&+n0nd+/m me. 3( !e* aj+)a &e
Pe)er s2 se a&ro&e m+() de !c)ora #na(2. Ea c(2)n2 dn ca&.
/ N+ )oa)2 (+mea g0nde1)e ca +n so(da).
/ $oar)e &+*n o #ac. 3n orce ca'. #oar)e &+*n so(da*.
/ 62/* s&+n ce!a. F+(an -e(&h%. N+ a nc mam2 1 nc )a)2. dec )re4+e s2 * se s&+n2
as)a. 8) de ce m2 )em e+ ce( ma m+() , C2 Pe)er 31 !a +rm2r am4*(e c+ a)0)a
3n!er1+nare 3nc0) n+ !a a!ea ncoda)2 o !a*2.
/ 62 c+cere1) (+mea n+ 3nseamn2 !a*2 , 3n)re42 ;ean.
/ A(e5andr+ ce( 9are. 'se doamna ?ggn. ;0n)+e co1mar+r(e me(e des&re Pe)er. Toa)e
c+cerr(e (+. )oa)e !c)or(e. mar(e (+ rea('2r / )oa)e a+ #os) ac*+n a(e +n+ ado(escen).
A)+nc c0nd a !en) )m&+( s2 se c2s2)oreasc2. s2 a42 co&. era &rea )0r'+. A m+r) )0n2r.
8 &ro4a4( nc n+ s/ar # desc+rca) &rea 4ne. Era deja &rea &+)ernc 3nan)e de a 3ncerca s2
g2seasc2 dragos)ea. -e as)a m2 )em e+ &en)r+ Pe)er.
/ -ragos)ea , La as)a se red+ce )o)+( ,
/ N+. n+ n+ma dragos)ea. Vor4esc des&re cc(+( !e*. Vor4esc des&re g2srea +ne #n*e c+
care s2 dec' s2 )e c2s2)ore1) 1 (0ng2 care s2 # ho)2r0) s2 r2m0 &en)r+ )o)dea+na.
nd#eren) dac2 &es)e c0*!a an o s2 !2 ma &(2ce* +n+( &e a()+( sa+ n+. 8 de ce/a #ace a1a
ce!a , Ca s2 &o* a!ea co&. s2/ * 3n !a*2 1 s2/ 3n!e* ceea ce )re4+e s2 1)e as)#e( ca 3n)r/
o ' 1 e s2 a42 co&. 1 )o)+( s2 con)n+e. 8 s2 n+/* a#( o c(&2 de (n1)e &0n2 c0nd n+ !e
a!ea ne&o*. m+(*. &en)r+ c2 a)+nc !e 1) c2 neam+( )2+ n+ s/a s)ns. n#(+en*a )a !a
con)n+a.
ID
or*on sco)) card
Egos). n+/ a1a, -oar c2 n+ e egosm. &en)r+ a1a ce!a e5s)2 !a*a. E sng+r+( (+cr+ care
ad+ce c+!a #ercrea. Toa)e ce(e(a()e / !c)or. rea('2r. onor+r. ca+'e / ad+c n+ma c(&e
)rec2)oare de &(2cere. -ar s2 )e (eg de o a()2 &ersoan2 1 de co& &e care 3 a!e* 3m&re+n2.
as)a e !a*a. 8 n+ &o* s2 #ac a1a ce!a dac2 3n cen)r+( !e* )a(e se a#(2 am4*(e. N+ !e #
ncoda)2 #erc). N+ !a # ncoda)2 des)+(. char dac2 a cond+ce (+mea.
/ 9e 3m s&+ne* as)a , 6a+ (+ Pe)er , 3n)re42 ;ean.
/ 3* s&+n *e ceea ce !rea+ c+ ade!2ra) &en)r+ Pe)er. 'se doamna ?ggn. -ar dac2 e1) o
'ecme a)0) de de1)e&) &e c0) cre' c2 e1). o s2 &rce& 1 &en)r+ )ne. A()#e(. n+ !e a!ea
4+c+re ade!2ra)2 3n !a*2.
/ 6c+'a*/m2 dac2/m sca&2 ce!a. dar dn c0)e 3n*e(eg e+. c2s2)ora 1 co& n+ !/a+ ad+s
dec0) d+rere. L/a* &erd+) &e Ender. a* &erd+)/o &e Va(en)ne. 1 !2 &e)re/ce* !a*a
s+&2ra)2 &e Pe)er sa+ #r2m0n)0nd+/!2 dn ca+'a (+.
/ -a. 'se ea. Ac+m 3n*e(eg.
/ Unde e 4+c+ra , As)a n+ &rce& e+.
/ -+rerea e 4+c+ra. s&+se doamna ?ggn. Am &e cne!a &en)r+ care s2 s+#2r. T+ &e cne
a ,
Con!ersa*a era a)0) de n)ens2 3nc0) ;ean n+ re+1 s2 g2seasc2 4arera care s2 4(oche'e
ceea ce s&+nea ea. Ce!a se r2sc+(2 3n e(. Amn)rea )+)+ror ce(or &e care/ +4se / 3n c+da
#a&)+(+ c2 re#+'ase s2 +4easc2 &e cne!a. Po%e. N%o(a. 6ora Car(o))a. Ender. P2rn* (+.
a)+nc c0nd 3n s#0r1) 3 3n)0(nse.
/ Am &en)r+ cne s2 s+#2r. 'se ;ean.
/ A1a cre' )+. Toa)2 (+mea crede as)a. &0n2 c0nd &rme1)e +n co&( 3n nm2. A4a a)+nc 1)
c+m e s2 # &r'oner a( +4r. C+m e s2 a &e cne!a a c2r+ !a*2 e ma m&or)an)2 dec0) a
)a.
+m4ra hegemon+(+
IG
/ Poa)e c2 1)+ ma m+()e dec0) crede*.
/ Poa)e c2 n+ 1) nmc. 'se doamna ?ggn.
6e 3n#r+n)ar2 &es)e mas2. (2s0nd 3n)re e o )2cere grea. ;ean nc m2car n+ era sg+r c2 se
cer)aser2. 3n c+da n)ens)2* schm4+(+ de de. &+)+se sm* c2 &rmea o do'2 &+)ernc2
dn credn*a &e care ea 1 so*+( e o 3m&2r)21ea+.
6a+ &oa)e char era +n ade!2r o4ec)!. ar e( &+r 1 sm&(+ n+/1 &+)ea 3n*e(ege &en)r+ c2 n+
era c2s2)or).
8 n+ !a # ncoda)2. -ac2 e5s)a cne!a a c2r+ !a*2 s2 # &+)+) garan)a c2 !a # +n )a)2
groa'nc. ace(a era ;ean. $2r2 s/o s&+n2 c+ !oce )are. 1)+se 3n)o)dea+na c2 n+ se !a
c2s2)or ncoda)2. c2 n+ !a a!ea ncoda)2 co&.
-ar c+!n)e(e e a!+r2 aces) e#ec): &en)r+ &rma da)2 3n !a*2. se &omen dornd+/1 s2 n+ #e
a1a.
3n (n1)ea care se (2sase. ;ean a+' +1a dn #a*2 desch'0nd+/se 1 !ocea (+ Pe)er 1 a s+ror
Car(o))a. Imeda). ;ean 1 doamna ?ggn se rdcar2 3n &coare. sm*nd+/se 1 ar2)0nd
!no!a*. ca 1 c0nd ar # #os) &rn1 3n !reo 3n)0(nre c(andes)n2. 3n)r/+n #e(. char a1a 1 era.
/ 9am2. am 3n)0(n) +n c2(2)or. 'se Pe)er n)r0nd 3n camer2.
;ean #+ '4) de 3nce&+)+( mnc+n (+ Pe)er / c2c ;ean 1)a c2 &ersoana &e care Pe)er o
mn*ea 1)a c2 &o!es)ea (+ era #a(s2. 1 )o)+1 !a mn* (a r0nd+( e. &re/#2c0nd+/se c2 3(
crede.
-e da)a as)a. mnc+na #+ 3n24+1)2 3n #a12.
/ 6ora Car(o))a. 'se doamna ?ggn. Am a+') m+()e des&re )ne de (a F+(an. 6&+ne c2 e1)
sng+ra c2(+g2r*2 e'+)2 dn (+me.
Pe)er 1 sora Car(o))a 3( &r!r2 n2+c* &e ;ean. Ce c2+)a aco(o , E( a&roa&e c2 r0se de
cons)ernarea (or.
IG
orjon sco)) card
3n &ar)e &en)r+ c2 nc e( n+/1 &+)ea r2s&+nde (a aceas)2 3n)re4are.
/ A !en) ac ca +n &e(ern (a a()ar. 'se doamna ?ggn. 8 m/a s&+s #oar)e c+rajos cne es)e.
Pe)er. )re4+e s2 a m+()2 grj2 s2 n+ s&+ nm2n+ c2 e +n+( dn)re )o!ar21 (+ Ender. F+(an
-e(&h%. -e #a&). n+ a #os) +cs 3n e5&(o'e. N+ e mn+na) , Tre4+e s2/1 #acem s2 se sm)2
4ne/!en) ac. de drag+( (+ Ender. dar 3nc2 e 3n &erco(. dec s2 r2m0n2 secre)+( nos)r+.
/ ;ne3n*e(es. mam2. 'se Pe)er. 3( &r! &e ;ean. dar och (+ n+ )r2da+ nmc dn ceea ce
sm*ea. Ca och rec a rnocer(or. de nec)). dar asc+n'0nd 3n s&a)e(e (or +n mens &erco(.
6ora Car(o))a era !'4( 3ngro')2.
/ -+&2 a)0)ea &reca+* de sec+r)a)e. )+ &+r 1 sm&(+ da )o)+( 3n !(eag, Casa as)a e
&ro4a4( s+&ra!eghea)2.
/ Am a!+) o con!ersa*e &(2c+)2. 'se ;ean. A1a ce!a ar # #os) m&os4( 3n mj(oc+(
mnc+n(or.
/ 8 !a*a mea o r1). 1) as)a. s&+se sora Car(o))a. -oamna ?ggn 3 a)nse 4ra*+(.
/ R2m0ne* ac c+ no. !re , A!em camere &en)r+ m+sa#r.
/ N+ &+)em. 'se ;ean. Are dre&)a)e. $a&)+( c2 am !en) ac a #os) rscan) &en)r+ am0ndo.
Pro4a4( !om &(eca dn >reens4oro m0ne (a &rma or2.
Ar+nc2 o &r!re s+ror Car(o))a. 1)nd c2 ea !a 3n*e(ege c2 de #a&) s&+nea ca ar )re4+ s2
&(ece c+ )ren+( de sear2. 6a+ c+ a+)o4+'+(. &om0ne. 6a+ s2 3nchre'e +n a&ar)amen) s+4
n+me #a(se 1 s2 r2m0n2 aco(o 3nc2 o s2&)2m0n2. 9nc+n(e 3nce&+ser2 ar. &en)r+ sg+ran*a
(or.
/ R2m0ne* ce( &+*n (a cn2, 3n)re42 doamna ?ggn. 62/1 c+noa1)e* &e so*+( me+ , Cred c2
!a # (a
+m4ra hegemon+(+ II
#e( de n)rga) ca 1 mne s2/( c+noasc2 &e 42a)+( a c2r+ moar)e e a)0) de ce(e4r2.
;ean !2'+ sc(&rea dn och (+ Pe)er. 3n*e(egea de ce &en)r+ Pe)er o cn2 c+ &2rn* (+ ar #
#os) +n e5erc*+ soca( chn+)or 3n cadr+( c2r+a n+ s/ar # &+)+) s&+ne nmc m&or)an). N/ar
# !e*(e )+)+ror ma sm&(e dac2 ne/am &+)ea s&+ne +n+( a()+a sm&(+( ade!2r, -ar doamna
?ggn s&+sese c2 Pe)er are ne!oe s2 se sm)2 nde&enden). -ac2 ar # 1)+) c2 &2rn* (+ 3
c+nosc ac)!)2*(e secre)e. s/ar # sm*) +n co&( con)ro(a). -e1. dac2 era c+ ade!2ra) gen+(
de om care s2 cond+c2 (+mea. sg+r ar # &+)+) #ace #a*2 #a&)+(+ c2 &2rn* 3 c+nosc
secre)e(e.
N+ e dec'a mea. 9/am da) c+!0n)+(.
/ Ne/ar #ace &(2cere. 'se ;ean. C+ )oa)e c2 s+n)e* 3n &erco( s2 !2 #e ar+nca)2 casa 3n aer
dn ca+'2 c2 s+n)em no 3n2+n)r+.
/ A)+nc m0nc2m 3n ora1. 'se doamna ?ggn. Ve' ce sm&(+ e, -ac2 ce!a +rmea'2 s2 sar2
3n aer. a)+nc s2 #e res)a+ran)+(. A+ asg+rare &en)r+ gen+( 2s)a de (+cr+r.
;ean r0se. -ar n+ 1 Pe)er. $ndc2. 31 d2d+ ;ean seama. Pe)er ha4ar n/a!ea c0) de m+()e
1)e ea 1 consdera comen)ar+( e o do*ene. 1 n+ o rone.
/ N+ m0ncare )a(eneasc2. 'se sora Car(o))a.
/ O. 4ne3n*e(es c2 n+. N/a e5s)a) ncoda)2 +n res)a+ran) )a(an decen) 3n >reens4oro.
C+ as)a. con!ersa*a a(+nec2 s&re s+4ec)e sg+re 1 (&s)e de 3n*e(es+r. ;ean g2s o
oarecare 4+c+re 3n #a&)+( c2 &e Pe)er 3( deranja )o)a(a &erdere de !reme re&re'en)a)2 de
aceas)2 &2(2!r2gea(2. 8)+ ma m+()e des&re mama )a dec0) 1) )+. g0nd ;ean. E+ am ma
m+() res&ec) &en)r+ ea.
-ar )+ e1) ce( &e care 3( +4e1)e.
II
o r S o n sco)) card
;ean se nec2j. o4ser!0nd n!da dn &ro&ra (+ nm2. Nmen n+ e m+n (a aces)e m2r+n)e
emo* +mane. 1)a as)a. -ar )re4+a s2 3n!e*e c+m!a c+m s2 ds)ng2 3n)re o4ser!a*(e rea(e
1 ceea ce 3 s&+nea n!da. Pe)er )re4+a s2 3n!e*e ace(a1 (+cr+. 3ncrederea &e care ;ean /o
acordase c+ a)0)a +1+rn*2 doamne ?ggn !a )re4+ c01)ga)2 &as c+ &as 3n)re e( 1 Pe)er.
-e ce ,
Pen)r+ c2 e( 1 c+ Pe)er era+ a)0) de asem2n2)or. Pen)r+ c2 e( 1 Pe)er era+ 3n mod na)+ra(
r!a(. Pen)r+ c2 e( 1 Pe)er &+)ea+ # a)0) de +1or d+1man de moar)e.
Oare s+n) +n a( do(ea Ender 3n och (+. oare e( e +n a( do(ea Ah(e 3n)r/a me , -ac2 n+ ar
e5s)a Ah(e &e (+me. oare (/a1 consdera &e Pe)er r2+( &e care )re4+e s2/1 ds)r+g ,
Iar dac2 3( 3n#r0ngem 3m&re+n2 &e Ah(e. ne !om 3n)oarce a&o +n+( 3m&o)r!a ce(+(a().
nmcnd )oa)e !c)or(e noas)re. ds)r+g0nd )o) ce am cons)r+) ,
1L.
$RAEI -E AR9E
To: R+s$rend%;a4aZaga\ 9osP+4.ne) $rom: V(ad-ragon"s(a!ne).com Re: Loa()a)e
7a s2 c(ar#c2m +n (+cr+. Ncoda)2 n+ m/am @a(2)+ra)A (+ Ah(e. -n c0)e am &+)+) !edea.
Ah(e !or4ea 3n n+me(e 9ame R+sa. Am #os) de acord s2 ser!esc 9ame R+sa. 1 aceas)a
es)e o dec'e &e care n+ am regre)a)/o 1 n+ o regre). Consder c2 d!'+n(e ar)#ca(e 3n)re
&o&oare(e 9ar 6(a! ser!esc n+ma ca s2 ne 3m&edce s2 ne rea('2m &o)en*a(+( nos)r+ 3n
(+me. In haos+( care a +rma) de'!2(+r ade!2ra)+(+ carac)er a( (+ Ah(e. a1 # 4+c+ros s2
&ro#) de orce oca'e 3n care a1 &+)ea # de #o(os. L+cr+r(e &e care (e/am 3n!2*a) (a 8coa(a de
L+&)2 ar &+)ea a#ec)a !)or+( &o&or+(+ nos)r+. -ac2 (eg2)+ra mea c+ Ah(e #ace m&os4(2
&ar)c&area mea (a ac*+ne. a1a s2 #e. -ar ar # &2ca) s2 s+#erm c+ )o* dn ca+'a +()m+(+
ac) de sa4o)a] a( +n+ &sho&a). E5ac) ac+m e ma m+()2 ne!oe de mne. 9ama R+sa n+ are
+n #+ ma (oa( dec0) mne.
IJ
o r M o n sco)) card
Pen)r+ Pe)er. cna (a Le4(on 3m&re+n2 c+ &2rn* s2. ;ean 1 Car(o))a era #orma)2 dn
&eroade (+ng de &(c)sea(2 chn+)oare. 3n)rer+&)e de &asaje sc+r)e de &anc2 &+r2. Nmc
dn ceea ce se s&+nea n+ a!ea nc cea ma mc2 m&or)an*2. Pen)r+ c2 ;ean se &re'en)ase
a n+ # c+ m+() ma m+() dec0) +n )+rs) care !')a a()ar+( (+ Ender. n+ se !or4ea dec0)
des&re Ender. Ender. Ender. -ar. ne!)a4(. con!ersa*a a)ngea s+4ec)e #oar)e sens4(e.
(+cr+r care &+)ea+ da 3n !(eag ceea ce #2cea Pe)er 3n rea()a)e 1 ro(+( &e care (/ar # &+)+)
j+ca ;ean.
Ce( ma r2+ #+ c0nd sora Car(o))a / c2(+g2r*2 sa+ n+. era (m&ede c2 1)e c+m s2 de!n2 o
scor&e ma(*oas2 a)+nc c0nd !rea / 3nce&+ s2 se n)erese'e de ed+ca*a (+ Pe)er (a UNC>.
de1 1)a &er#ec) c2 s)+d(e (+ aco(o era+ o sm&(2 aco&erre &en)r+ &ro4(eme m+() ma
m&or)an)e.
/ 92 s+r&rnde #a&)+( c2 3* &er' )m&+( c+ (ec*(e o41n+)e c0nd a ca)egorc a4()2* care ar
&+)ea # #o(os)e &e o scar2 ma (arg2. s&+se.
/ Am ne!oe de o d&(om2. ca )oa)2 (+mea. 'se Pe)er. crs&0nd+/se.
/ -ar de ce n+ s)+de' (+cr+r care s2 )e &reg2)easc2 s2 joc +n ro( &e scena &o()c
monda(e ,
3n mod ronc. ;ean #+ ce( care 3( sa(!2.
/ 7ade. 4+nco. Un om c+ ca()2*(e (+ Pe)er ?ggn e &reg2)) s2 #ac2 orce !rea. orc0nd
!rea. 6)+d(e o#ca(e s+n) orc+m doar &erdere de )m&. Le +rmea'2 doar ca s2 do!edeasc2
ce(or(a(* c2 e ca&a4( s2 )r2asc2 d+&2 reg+( a)+nc c0nd !rea. A1a/. Pe)er ,
/ Pe/a&roa&e. r2s&+nse Pe)er. E+ s+n) 1 ma &+*n n)eresa) de s)+d(e me(e dec0) s+n)e*
!o. ar !o n/ar )re4+ s2 #* n)eresa* de(oc.
/ ;ne. dac2 o +r21) a)0) de m+(). a)+nc de ce/* &(2)m ed+ca*a , 3n)re42 )a)2(.
+m4ra hegemon+(+
IJ
/ N+ no. 3 reamn) mama. Pe)er are 4+rs2. 3( &(2)esc e ca s2 3n!e*e aco(o.
/ N+ o4*n &rea m+() de 4an 2a. n+/ a1a ,
/ O4*n ceea ce !or. 'se ;ean. Pen)r+ )o) res)+( !e* (+. nd#eren) ce !a rea('a Pe)er. !a #
men*ona) #a&)+( c2 a s)+da) (a UNC>. Va # ca o rec(am2 am4+(an)2 &en)r+ e. 9e m se
&are o n!es)*e des)+( de ren)a4(2. n+ ,
P+1)+( s)2&0nea (m4aj+( &e care )a)2( (+ 3( 3n*e(egea / Pe)er )re4+a s2 rec+noasc2 #a&)+( c2
;ean 31 c+no1)ea a+den*a. To)+1. 3( ener!a c2 se &rnsese a)0) de +1or c0) de s)+&' s+n)
&2rn* (+ 1 c0) de +1or (e &+)ea # g0d(a) orgo(+(. -e &arc2. sco*0nd+/1 &e Pe)er dn 3n/
c+rc2)+r(e con!ersa*e. ;ean nss)a as+&ra #a&)+(+ c2 Pe)er 3nc2 ma era +n co&( care
(oc+e1)e c+ &2rn*. 3n )m& ce ;ean are de/a #ace c+ !a*a m+() ma drec). As)a 3( r)a 1
ma m+() &e Pe)er.
A4a (a s#0r1)+( cne. 3n )m& ce &2r2sea+ res)a+ran)+( 4ra'(an 1 se 3ndre&)a+ s&re s)a*a
9ar%e)O7o(den. ;ean ar+nc2 4om4a.
/ 8)* c2 de !reme ce ne/am decons&ra) ac. !a )re4+ s2 ne asc+ndem dn no+ meda).
P2rn* (+ Pe)er scoaser2 c0)e!a s+ne)e de a&ro4are. a&o ;ean s&+se:
/ 92 3n)re4am dac2 n/ar # 4ne s2 mearg2 1 Pe)er c+ no. 62 &(ece +n )m& dn >reens4oro.
Ee */ar &(2cea. Pe)er , A &a1a&or) ,
/ N+. n+ are. s&+se mama (+. e5ac) 3n momen)+( 3n care Pe)er s&+nea:
/ ;ne3n*e(es c2 da.
/ A , 3n)re42 mama.
/ Pen)r+ orce e!en)+a()a)e. 'se Pe)er. N+ ma ad2+g2: -e #a&). am 1ase &a1a&oar)e dn
&a)r+ *2r. 1
IK
orjon sco)) card
'ece con)+r d#er)e 3n 42nc. c+ #ond+r economs)e dn ar)co(e(e scrse.
/ -ar e1) 3n mj(oc+( semes)r+(+. 'se )a)2( (+.
/ Po) s2/m a+ (4er c0nd !rea+. 6+n2 n)eresan). Unde merge* ,
/ N+ 1)m. 'se ;ean. N+ ne decdem dec0) 3n +()m+( mn+). -ar 3* &+)em da +n e/ma( s2/*
s&+nem +nde s+n)em.
/ Adrese(e dn cam&+s n+ s+n) sg+re. 3ncerc2 )a)2( s2/ aj+)e.
/ Nc+n e/ma( n+ e c+ ade!2ra) sg+r. n+/ a1a, 3n)re42 mama.
/ Va # +n mesaj coda). ;ne3n*e(es.
/ N+ m se &are &rea 3n*e(e&). Poa)e Pe)er consder2 s)+d(e o &erdere de !reme. dar de #a&)
3* )re4+e acea d&(om2 ca s2 &orne1) 3n !a*2. Tre4+e s2/* e +n angajamen) &e )ermen
(+ng 1 s2/1 d+c (a 4+n s#0r1). Pe)er. $a&)+( c2 3* #ac ed+ca*a 3n sa()+r n+ !a # a&reca) de
com&an(e 4+ne.
/ 8 ce carer2 cre' c2 !o +rma , 3n)re42 Pe)er ener!a). Vreo s(+j42 3m40cs)2 3n !reo
cor&ora*e ,
/ N+ s+&or) s2 #o(ose1) argo+( 2s)a de 8coa(a de L+&)2. 'se )a)2(. N+ a #os) aco(o 1 )e #ace
s2 &ar +n ado(escen) as&ran) s)+&d.
/ N+ m2 &rce& (a as)a. 'se ;ean 3nan)e ca Pe)er s2 '4+cneasc2. E+ am #os) aco(o 1
consder c2 )re4+r(e as)ea #ac &ar)e dn (m4aj. Adc2. 1 c+!0n)+( @as&ran)A a #os) oda)2
argo+. n+/ a1a , Lm4aj+( se 3m4og2*e1)e &e m2s+r2 ce/1 #o(osesc oamen.
/ Vor4e1)e ca +n &+1)an. nss)2 )a)2(. dar era o sm&(2 3n*e&2)+r2. ne!oa &a)e)c2 a )a)2(+
(+ de a a!ea +()m+( c+!0n).
Pe)er n+ s&+se nmc. -ar n+/ era rec+nosc2)or (+ ;ean &en)r+ c2 #+sese de &ar)ea (+. -n
con)r2. &+1)+(
+m4ra hegemon+(+
IK
3( agasa. Ca 1 c0nd ;ean ar # cre'+) c2 &oa)e a&2rea 3n !a*a (+ 1 n)er!en 3n)re e( 1
&2rn* s2 ca +n #e( de m0n)+)or. 3( #2cea &e Pe)er s2 scad2 3n &ro&r och. Nc+n+( dn)re
ce care 3 scrseser2 sa+ c)ser2 ar)co(e(e (+ Loc%e sa+ -emos)ene n+ #+seser2 condescen/
den* #a*2 de e( &en)r+ c2 n+ 1)a+ c2 e +n co&(. -ar mod+( 3n care se com&or)a ;ean era +n
a!er)smen) &en)r+ ceea ce a!ea s2 +rme'e. -ac2 Pe)er e1ea 3n &+4(c s+4 n+me(e s2+
ade!2ra). !a a!ea meda) de/a #ace c+ condescenden*a. Oamen care c0nd!a )rem+ra+ (a
deea de a # (+a* 3n !'or de -emos)ene. oamen care c0nd!a c2+)a+ #e4r( a&ro4area (+
Loc%e ar desconsdera ac+m orce ar # scrs Pe)er s&+n0nd @;ne3n*e(es c2 a1a g0nde1)e +n
co&(A sa+. ma ama4(. dar n+ ma &+*n d+reros. @C0nd o s2 a42 ma m+()2 e5&eren*2 o s2
aj+ng2 s2 !ad2 c2...A Ad+(* mere+ s&+nea+ as)#e( de (+cr+r. -e &arc2 e5&eren*a ar a!ea
!reo (eg2)+r2 c+ n)e(gen*a< de &arc2 ce(e ma mar &ros) dn (+me n/ar # #2c+)e de ad+(*.
3n &(+s. Pe)er sm*ea c2 ;ean se 4+c+ra de as)a. c2 3 &(2cea c2 Pe)er e as)#e( de'a!an)aja).
-e ce !ense ne/!2s)+ca as)a (a e( acas2, Oh. &ardon. acas2 (a Ender. e!den). -ar 1)a c2
era casa (+ Pe)er. ar a)+nc c0nd !ense 1/1 g2sse &e ;ean aco(o. !or4nd c+ mama (+.
&arc2 s+r&rnsese +n ho*. -e (a 4+n 3nce&+) n+/ &(2c+se de ;ean / 3n s&eca( d+&2 ce
&(ecase 4os+m#(a). c0nd Pe)er n+/ r2s&+nsese meda) (a 3n)re4are. 62 adm)em. Pe)er 3(
s0c0se &+*n 1 #+sese 1 o +rm2 de condescenden*2 / se j+case c+ co&(a1+( 3nan)e de a/
s&+ne ceea ce !oa s2 1)e. -ar r2'4+narea (+ ;ean de&21se c+ m+() (m)e(e. 3n s&eca( cna
as)a m'era4(2.
8 )o)+1...
;ean era 4+n. Ce( ma 4+n &rod+s a( 8co( de L+&)2. Pe)er se &+)ea #o(os de e(. Ar &+)ea
char a!ea
IK
or6on sco)) card
ne!oe de e(. e5ac) &en)r+ c2 n+/1 &+)ea 3nc2 &erm)e s2 as2 3n &+4(c. ;ean a!ea
cred4()a)e 3n c+da !0rs)e sa(e. &en)r+ c2 (+&)ase 3n acea 42)2(e. Ar &+)ea s2 #ac2 e( 3ns+1
+ne(e (+cr+r 3n (oc s2 #e ne!o) s2 )rag2 s#or(e sa+ s2 3ncerce s2 man&+(e'e dec'(e g+!er/
ne(or &rn n#(+en*area o&ne &+4(ce. -ac2 Pe)er ar &+)ea rea('a o a(an*2 de (+cr+ c+ e(. ar
# #os) o mare com&ensa*e &en)r+ (m)2r(e (+. -oar dac2 ;ean n/ar # #os) a)0) de 3ncre'+)C
N+ &o) s2/m (as sen)men)e(e &ersona(e s2 n)er#ere'e c+ m+nca.
/ U)e ce e. 'se Pe)er. 9am2. )a)2. !o a!e* )rea42 m0ne. dar e+ n+ am ore &0n2 (a &r0n'.
-e ce s2 n+ m2 d+c c+ e. nd#eren) +nde 31 &e)rec e noa&)ea. s2 dsc+)2m &os4()2*(e 1
&oa)e s2 #acem o e5c+rse ,
/ N+ !rea+ s2 &(ec &+r 1 sm&(+ 1 s/o (a1 &e mama )a s2 se 3ngrjore'e. 'se )a)2(. Cred c2 e
(m&ede &en)r+ )oa)2 (+mea c2 )0n2r+( domn -e(&h% ac de #a*2 e ca +n magne) &en)r+
neca'+r. 1 cred c2 mama )a a &erd+) des)+ co& 1 n+ ma e ca'+( s2/1 #ac2 grj c2 *e *
se !a 3n)0m&(a ce!a 1 ma r2+.
Pe)er se sm*ea +m() de #e(+( 3n care )a)2( s2+ !or4ea 3n)o)dea+na. ca 1 c0nd n+ma mama
1/ar #ace grj. n+ma mame /ar &2sa ce se 3n)0m&(2 c+ e(. Iar dac2 era ade!2ra) / cne s2
1)e. c+ )a)2( (+ , / ar # #os) 1 ma r2+. 6a+ )a)e n+/ &2sa ce se 3n)0m&(2 c+ Pe)er. sa+ 3
&2sa. dar )c2(os+( n+ !oa s2 adm)2.
/ N+ &(ec dn ora1 #2r2 s2/ cer !oe (+ mam. 'se Pe)er.
/ N+/ ne!oe s2 # sarcas)c.
/ -rag2. Pe)er n+ ma are cnc an ca s2 #e m+s)ra) 3n #a*a care+(+.
Ceea ce. 4ne3n*e(es. 3( #2cea s2 &ar2 de 1ase an.
/ 9+(*+mesc de aj+)or. mam2.
+m4ra hegemon+(+
JL
/ N+/ a1a c2 e com&(ca) s2 #ac &ar)e dn)r/o #am(e , 'se sora Car(o))a.
Oh. m+(*+mesc. c2*ea s#n*)2. 31 s&+se Pe)er 3n snea sa. T+ 1 c+ ;ean s+n)e* ce care
com&(ca* s)+a*a. ar ac+m #ace* comen)ar r2+)2coase des&re c0) de 4ne (e e oamen(or
#2r2 o4(ga*. ca !o. E 4ne. &2rn* s+n) aco&errea mea. N+ e+ /am a(es. dar s+n) ne!o)
s2 m2 #o(osesc de e. Iar dac2 )+ 3* 4a* joc de s)+a*a mea n+ #ac dec0) s2/* demons)re'
gnoran*a. 8. &ro4a4(. n!da. !2'0nd c2 n/o s2 a ncoda)2 co& 1 nc n/o s2 */o )rag
m2car 3n )oa)2 !a*a )a. -oamn2 Is+s.
/ ;e)+( Pe)er a a!+) &ar)e de ce/ ma r2+. 'se mama. E( e ce( ma mare. dec 3n)o)dea+na
s/a+ m&+s s)andarde ma 3na()e. 1 )o)+1 e +()m+( co&( r2mas acas2. ceea ce 3nseamn2 c2
e ma coco(o1) dec0) &oa)e e( s+&or)a. E 3ngro')or. &2rn* n+ s+n) dec0) #n*e +mane 1 #ac
mere+ gre1e(. C0)eoda)2 cred c2 Pe)er 1/ar # dor) s2 #e cresc+) de ro4o*.
Ceea ce 3( #2c+ &e Pe)er s2 !rea s2 se &r24+1easc2 &e )ro)+ar 1 s2/1 &e)reac2 res)+( !e*
s+4 #orma +ne 4+c2* n!'4(e de 4e)on. 6)a+ de !or42 c+ s&on 1 o#*er. c+ (der &o()c 1
c+ ce care 3m&ar) &+)erea. ar mama mea 3nc2 ma &oa)e s2 m2 +m(easc2 orc0nd are che#C
/ $ac ce !re. 'se )a)2(. N+ ma e1) mnor. N+ )e &+)em o&r.
/ Ncoda)2 n/am &+)+) s2/( o&rm s2 #ac2 ce !rea. nc c0nd era mnor.
A( na4 de corec). g0nd Pe)er.
/ ;(es)em+( de a a!ea co& ma de1)e&* dec0) )ne. s&+se )a)2(. es)e c2 e consder2 c2
&roces+( (or ra*ona( s+&eror e s+#cen) ca s2 com&ense'e (&sa de e5&eren*2.
JL
o r M o n sco)) card
-ac2 a1 # #os) +n &c ca ;ean. comen)ar+( 2s)a ar # #os) +()ma &c2)+r2. A1 # &(eca) 1 n+
m/a1 ma # 3n)ors acas2 ce( &+*n o s2&)2m0n2 sa+ &oa)e ncoda)2. -ar e+ n+ s+n) co&(. &o)
s2/m con)ro(e' resen)men)e(e 1 s2 #ac ceea ce )re4+e. N/o s2/m ds)r+g cam+#(aj+( 3n)r/+n
momen) de s+&2rare.
3n ace(a1 )m&. n+ &o) # ac+'a). n+/ a1a. dac2 m2 3n)re4 ce 1anse s+n) ca )a)a s2 a42 o
cr'2 1 s2 r2m0n2 m+) &en)r+ )o)dea+na.
Aj+nser2 3n s)a*e. -+&2 o sere de 3m4r2*12r de r2/mas/4+n. mama 1 )a)a (+ar2 a+)o4+'+(
s&re nord. 3ns&re cas2. ar Pe)er se +rc2 3n)r/+n a+)o4+' ce mergea s&re es). 3m&re+n2 c+
;ean 1 Car(o))a.
8. d+&2 c+m se a1)e&)a Pe)er. co4or0r2 (a &rma s)a*e 1 )ra!ersar2 s2 a a+)o4+'+( s&re
!es). 31 #2c+ser2 o re(ge dn &aranoa.
C0nd se 3n)oarser2 (a ho)e(+( aero&or)+(+. n+ n)rar2 3n c(2dre. 6e &(m4ar2 &rn maga'n+(
care #+sese c0nd!a &arcare. &e !remea c0nd oamen !enea+ c+ ma1na (a aero&or).
/ Char dac2 a+ &+s mcro#oane 3n ma((. 'se ;ean. m2 3ndoesc c2 31 &erm) s2 angaje'e
a)0*a oamen care s2 asc+()e )o) ce s&+ne )oa)2 (+mea.
/ -ac2 a mcro#on 3n camer2. re&(c2 Pe)er. 3nseamn2 c2 )e/a+ desco&er) deja.
/ 3n camere(e de ho)e( de o4ce s+n) mcro#oane. Ca s2/ s+r&rnd2 &e !anda(. E !or4a de o
scanare &e com&+)er. dar nmc n+/ o&re1)e &e angaja* s2 asc+()e.
/ As)a/ Amerca. 'se Pe)er.
/ Pe)rec &rea m+() )m& g0ndnd+/)e (a &o()ca monda(2. -ac2 ar )re4+ s2 )e da (a #+nd. n/
a a!ea ha4ar c+m s2 s+&ra!e*+e1).
/ T+ m/a n!)a) s2 m2 asc+nd 3m&re+n2 c+ !o. Ce e c+ &ros)a as)a , N+ &(ec nc2er. Am
&rea m+()2 )rea42.
+m4ra hegemon+(+ J1
/ A. da. 62 )rag s#or(e (+m dn s&a)e(e +ne cor)ne. Pro4(ema es)e c2 (+mea e &e &+nc)+(
de a )rece de (a &o()c2 (a r2'4o. ar s#or(e )a(e !or # )2a)e.
/ To) &o()c2 e.
/ -ar dec'(e se !or (+a &e c0m&+( de (+&)2. n+ 3n s2((e de con#ern*e.
/ 8)+. -n ca+'a as)a ar )re4+ s2 (+cr2m 3m&re+n2.
/ E+ n+ m2 g0ndesc dn ce ca+'2. s&+se ;ean. 6ng+r+( (+cr+ &e care */1 cer / n#orma*(e
des&re (oc+( +nde se a#(2 Pe)ra / )+ 3ncerc s2 m/1 !n'. n+ m/1 da &+r 1 sm&(+. N+ &are
c2 !re +n a(a). Pare c2 !re +n c(en).
/ ;2e*. 'se sora Car(o))a. Cer)0nd+/!2 n+ aj+nge* nc2er.
/ -ac2 o s2 aj+ngem +nde!a. re&(c2 Pe)er. o !om #ace e+ 1 c+ ;ean. No do.
6ora Car(o))a 3nghe*2. 3( 3n1#ac2 &e Pe)er de +m2r 1/1 )rase ma a&roa&e.
/ 62/* #e c(ar. &ros)o!an arogan) ce e1). N+ e1) sng+r+( om de1)e&) de &e (+me 1 nc &e
de&ar)e n+ e1) sng+r+( care crede c2 )rage )oa)e s#or(e. P0n2 n/o s2 a c+raj+( s2 e1 dn
s&a)e(e cor)ne &ersona()2*(or 2s)ora #a(se. n+ &rea a m+()e de o#er) no+2. ce(or care
m+ncm 3n (+mea rea(2.
/ Ncoda)2 s2 n+ ma &+ m0na &e mne. 'se Pe)er.
/ O. &ersonaj+( o # sacr+ ,C Char )r2e1) &e P(ane)a Pe)er. n+/ a1a ,
;ean 3 3n)rer+&se 3nan)e ca Pe)er s2/ &oa)2 re&(ca.
/ U)e. */am da) )o) ce 1)am des&re ga1ca (+ Ender. #2r2 nco re*nere.
/ Iar e+ am #o(os) n#orma*(e. I/am e(4era) a&roa&e &e )o*. 1 3nc2 des)+( de re&ede.
/ -ar n+ &e cea care a )rms mesaj+(. &rec'a ;ean. O !rea+ &e Pe)ra.
J1
o r So n sco)) cord
/ 8 e+ !rea+ &ace 3n (+me. s&+se Pe)er. >0nde1) (a scar2 &rea red+s2.
/ Poa)e dn &+nc)+( )2+ de !edere g0ndesc (a scar2 red+s2. dar &en)r+ mne )+ g0nde1) (a
scar2 red+s2. 3* joc joc+r(e &e com&+)er. jong(0nd c+ &o!e1)(e / e 4ne. &re)ena mea a
a!+) 3ncredere 3n mne 1 m/a cer+) aj+)or+(. O &rnsese +n +cga1 &sho&a) 1 n+ a!ea &e
nmen a()cne!a 3n a#ar2 de mne care s2 dea o cea&2 degera)2 &e ce se 3n)0m&(2.
/ Are o #am(e. m+rm+r2 sora Car(o))a.
Pe)er #+ m+(*+m) s2 o4ser!e c2 1 ea 3( corec)a &e ;ean. O ade!2ra)2 scor&e.
/ T+ !re s2 sa(!e' (+mea. dar n)en*one' s/o #ac &+r)0nd &e r0nd 42)2(e c+ 42)2(e. *ar2 c+
*ar2. 8 a ne!oe de oamen ca mne care s2/1 m+rd2reasc2 m0n(e. s&+se ;ean.
/ Oh. sc+)e1)e/m2 de de'(+'(e )a(e. 'se Pe)er. E1) +n 42e*e( care se asc+nde.
/ 6+n) +n genera( 3n)re arma)e. -ac2 n/a1 #. n/a !or4 c+ mne.
/ 8 !re o arma)2 ca s/o &o* sa(!a &e Pe)ra.
/ -ec )r2e1)e ,
/ -e +nde s2 1)+ ,
/ N+ 1)+ de +nde ar )re4+ s2 1). -ar 1) ma m+()e dec0) 3m s&+ me. 1 dac2 n+/m da ce
a. 3n momen)+( 2s)a. #raer 3ncre'+). am )ermna)/o c+ )ne. Te (as s2/* joc joc+(e*e(e &e ne)
1 m2 d+c s2 ca+) &e cne!a c2r+a s2 n+/ #e #rc2 s2 as2 dn casa (+ mam 1 s2/1 as+me
rsc+r.
Pe)er #+ a&roa&e or4) de #+re. Pen)r+ o c(&2.
A&o se ca(m2. se #or*2 s2 r2m0n2 de)a1a). Ce/ demons)ra ;ean, C2 (+ 3 &2sa ma m+() de
(oa()a)ea &ersona(2 dec0) de s)ra)ega &e )ermen (+ng. As)a era &erc+(os. dar n+ #a)a(. Iar
#a&)+( c2 1)a c2 (+ ;ean 3
+m4ra hegemon+(+
J:
ma &as2 1 de a()ce!a dec0) de &ro&r(e sa(e s+ccese 3 o#erea o &0rghe (+ Pe)er.
/ Ceea ce 1)+ des&re Pe)ra. s&+se Pe)er. es)e c2. a)+nc c0nd a ds&2r+) Ah(e. a ds&2r+) 1
ea. 6+rse(e me(e dn R+sa m/a+ s&+s c2 sng+ra ech&2 de sa(!are care a #os) n)erce&)a)2
a #os) cea care +rma s2 o sa(!e'e &e ea. 8o#er+(. +n 4odHg+ard 1 1e#+( ech&e a+ #os)
3m&+1ca* mor)a(. N+ a e5s)a) nco do!ad2 c2 Pe)ra ar # #os) r2n)2. de1 se 1)e c2 a #os) de
#a*2 (a +na dn)re crme.
/ -e +nde se 1)e ,
/ 6)ro& de s0nge 3n +rma 3m&+1c2)+r 3n ca& a+ #os) 4(oca* de o s(+e)2 cam de m2rmea e.
&e &ere)e(e n)eror a( d+4)e. A #os) aco&er)2 de s0nge(e om+(+. -ar de (a ea n+ era s0nge.
/ 6e 1)e ma m+() dec0) a)0).
/ Un mc a!on &ar)c+(ar. care a a&ar*n+) c0nd!a +n+ 4aron a( crme. dar a #os) con#sca) 1
#o(os) de ser!c(e de s&onaj care (/a+ #nan*a) &e Ah(e. a deco(a) de &e +n aero&or) dn
a&ro&ere. ar d+&2 o o&rre &en)r+ rea(men)are a '4+ra) s&re Inda. Cne!a dn &ersona(+(
de 3n)re*nere a aero&or)+(+ s&+nea c2 (+ s/a &2r+) ca o e5c+rse 3n (+na de mere. -oar
&(o)+( 1 )0n2r+( c+&(+. #2r2 4agaje.
/ -ec a (+a)/o c+ e(.
/ 3n Inda. 'se sora Car(o))a.
/ Iar s+rse(e me(e dn Inda a+ )2c+).
/ 9or* , 3n)re42 ;ean.
/ N+. doar &reca+*. 'se Pe)er. Cea ma &o&+(a)2 *ar2 de &e P2m0n). R!a()2* s)r2!ech. O
nsgn2 &e &e&)+( na*+n &en)r+ a # )ra)a)2 de )oa)2 (+mea dre&) o na*+ne de m0na a
do+a.
/ 9are1a(+( e ndan.
:L,
or6on sco)) card
/ Un mo)! 3n &(+s s2 credem c2 )ransm)e da)e a(e $.I. arma)e ndene. Nmc care s2 &oa)2
# do!ed). dar Chamrajnagar n+ e a)0) de de'n)eresa) &rec+m &re)nde.
/ Adc2 )+ cre' c2 Ah(e ar &+)ea # e5ac) ce !rea Inda &en)r+ a dec(an1a +n r2'4o.
/ N+. 'se Pe)er. Cred c2 Inda es)e ceea ce !rea Ah(e &en)r+ a/1 #orma +n m&er+. Pe Pe)ra
o !or ca s2/ aj+)e s2 dec(an1e'e +n r2'4o.
/ -ec Pe)ra e &a1a&or)+( de care se #o(ose1)e Ah(e ca s2 o4*n2 o &o'*e &+)ernc2 3n Inda.
/ Cam a1a 42n+esc. As)a e )o) ce 1)+ 1 )o) ceea ce &res+&+n. -ar ma &o) s2/* s&+n 1 c2
1anse(e de a aj+nge (a ea 1 a o sa(!a s+n) n+(e.
/ 6c+'2/m2. #2c+ ;ean. dar )+ n+ 1) ce s+n) e+ 3n s)are s2 #ac.
/ C0nd e !or4a de s&onaj. re&(c2 Pe)er. nden n+ s+n) de aceea1 c(as2 c+ r+1. N+ cred c2
ma e necesar2 &aranoa )a. Ah(e n+ ma e ca&a4( s2/* #ac2 nmc 3n momen)+( 2s)a.
/ -oar &en)r+ c2 Ah(e se a#(2 3n Inda n+ 3nseamn2 c2 se (m)ea'2 s2 1)e n+ma ceea ce 3
&o) o#er ser!c(e de s&onaj ndene.
/ Agen*a care 1/a aj+)a) 3n R+sa a #os) &re(+a)2 1 !a # &ro4a4( des#n*a)2. s&+se Pe)er.
/ 3( c+nosc &e Ah(e. nss)2 ;ean. 1 &o) s2/* s&+n ce!a / dac2 se a#(2 c+ ade!2ra) 3n Inda 1
(+crea'2 &en)r+ e. a)+nc e a4so(+) sg+r c2 deja /a )r2da) 1 are re(a* 1 &o'* de re'er!2
3n ce( &+*n a()e )re (oc+r. 8 ce( &+*n 3n)r/+n+ dn)re aces)e (oc+r e5s)2 +n ser!c+ de
s&onaj c+ o e5ce(en)2 re*ea monda(2. Iar dac2 #ac gre1ea(a s2 cre' c2 Ah(e e (m)a) de
#ron)ere 1 (oa()2*. a)+nc e( )e !a ds)r+ge.
Pe)er &r! 3n jos. s&re ;ean. Ar # !r+) s2/ s&+n2: @8)am deja )oa)e as)ea.A -ar ar # mn*).
N+ 1)+se
+m4ra hegemon+(+
J=
as)ea des&re Ah(e. dec0) (a mod+( a4s)rac). c2c ncoda)2 n+/1 s+4es)ma +n ad!ersar.
C+no1)n*e(e (+ ;ean des&re Ah(e era+ ma 4+ne dec0) a(e (+.
/ 9+(*+mesc. s&+se. N+ (+asem as)a 3n consdera*e.
/ 8)+. r2s&+nse ;ean #2r2 ama4()a)e. E +n+( dn)re mo)!e(e &en)r+ care consder c2 )e
3ndre&* c2)re e1ec. T+ cre' c2 1) ma m+()e dec0) 1) de #a&).
/ 3n schm4. e+ asc+(). 8 3n!2*. -ar )+ , 6ora Car(o))a r0se.
/ E+ cred c2 ce ma arogan* do 42e* dn (+me s/a+ 3n)0(n) 3n ce(e dn +rm2. 1 n+ &rea (e
&(ace ceea ce !2d.
Nc Pe)er 1 nc ;ean n+ se +)ar2 (a ea.
/ -e #a&). 'se Pe)er. 3m &(ace ceea ce !2d.
/ A1 !rea s2 &o) s&+ne 1 e+ as)a. 'se 1 ;ean.
/ 7a s2 ne ma &(m42m. s&+se Pe)er. Am s)a) &rea m+() 3n ace(a1 (oc.
/ Ce( &+*n s/a &rns de &aranoa noas)r2. o4ser!2 sora Car(o))a.
/ Unde o s2 #ac2 Inda &rma m1care , 3n)re42 Pe)er. Ce( ma e!den) ar # +n r2'4o c+
Pa%s)an+(.
/ -n no+ , Pa%s)an+( ar # ca +n nod 3n g0). E5&ans+nea +()eroar2 a Inde ar # 4(oca)2 de
3ncercarea de a/ *ne &e m+s+(man s+4 con)ro(. Un r2'4o )erors) care ar #ace ca !echea
(+&)2 c+ se&ara)1) 6%h s2 &ar2 o joac2 de co&.
/ -ar n+ &o) #ace nco a()2 m1care a)0)a )m& c0) Pa%s)an+( amenn*2 s2 (e 3n#g2 +n
&+mna( 3n s&a)e.
;ean r0nj.
/ ;rmana , -ar mer)2 os)enea(a ,
/ 6)2 3n dr+m+( s&re a()e &rem ma !a(oroase. dac2 n+ se o&+ne Chna. s&+se Pe)er. -ar
&ro4(ema Pa%s)an+(+ o gnor &+r 1 sm&(+ ,
/ 9o(o)o! 1 R44en)ro&. 'se ;ean.
J=
or6on sco)) card
Oamen care negocaser2 &ac)+( de neagres+ne dn)re R+sa 1 >ermana 3n 1K=L. d+c0nd
(a 3m&2r*rea 3n)re e a Po(one 1 deschderea dr+m+(+ >ermane s&re ce( de/a( -o(ea
R2'4o 9onda(.
/ Tre4+e s2 #e ce!a ma &ro#+nd dec0) a)0). 'se Pe)er. Pro4a4( o a(an*2.
/ -ac2 Inda d2 m0n2 (4er2 Pa%s)an+(+ 3m&o)r!a Iran+(+, Pen)r+ &e)ro(. Inda ar # (4er2 s2
se e5)nd2 s&re es). 62 ad+ne *2r(e care s/a+ a#(a) m+() )m& s+4 n#(+en*a e c+()+ra(2.
;rmana. Tha(anda. N+ *2r m+s+(mane. as)#e( 3nc0) con1)n*a Pa%s)an+(+ s2 r2m0n2
c+ra)2.
/ Iar Chna are de g0nd s2 s)ea 1 s2 &r!easc2 , 3n)re42 Pe)er.
/ Ar &+)ea. dac2 Inda (e/ar ar+nca (or Ve)nam+(. L+mea e ga)a s2 #e 3m&2r*)2 3n)re mar(e
&+)er. Inda !rea s2 #e +na dn)re e(e. C+ Ah(e drj0nd+/(e s)ra)ega. c+ Chamrajnagar
a(men)0nd+/ c+ n#orma*. c+ Pe)ra (a comanda arma)e. &o) j+ca (a n!e( 3na(). A&o. c0nd
Pa%s)an+( !a # s(e) de (+&)e(e c+ Iran+(...
Ine!)a4(a )r2dare. -ac2 Pa%s)an+( n+ (o!e1)e &rm+(.
/ E &rea de&ar)e momen)+( ca s2 #acem ac+m &re/dc*. s&+se Pe)er.
/ -ar Ah(e a1a g0nde1)e. C+ do+2 )r2d2r 3nan)e. 6e #o(osea de R+sa. dar &ro4a4( a!ea
deja 3n*e(egerea c+ Inda. -e ce n+, Pe )ermen (+ng. 3n)reaga (+me e coada. ar Inda e
c0ne(e.
9a m&or)an) dec0) conc(+'(e sa(e &ar)c+(are era #a&)+( c2 ;ean !edea corec) (+cr+r(e. 3
(&sea+ n#orma*(e de)a(a)e. desg+r / de +nde s2 (e # a!+), /. dar 31 #2c+se o magne de
ansam4(+. >0ndea a1a c+m )re4+a s2 g0ndeasc2 +n s)ra)eg monda(.
9er)a s2 s)a de !or42 c+ e(.
+m4ra hegemon+(+ J=
/ E 4ne. ;ean. 'se Pe)er. +)e care e &ro4(ema mea. Cred c2 )e &o) ad+ce 3n)r/o &o'*e dn
care s2/( &o* 4(oca &e Ah(e. -ar n+ &o) a!ea 3ncredere 3n )ne c2 n/o s2 #ac !reo &ros)e.
/ N+ !o &+ne (a ca(e o&era*+nea de sa(!are a Pe)re &0n2 c0nd n+ !o # sg+r c2 !a a!ea
s+cces.
/ E o &ros)e s2 s&+ a1a ce!a. N+ 1) ncoda)2 dac2 o o&era*+ne m()ar2 !a a!ea s+cces.
-ar n+ as)a m2 3ngrjorea'2. 6+n) con!ns c2. dac2 &+ (a ca(e o o&era*+ne de sa(!are. !a #
+na 4ne &(an#ca)2 1 4ne organ'a)2.
/ A)+nc ce )e 3ngrjorea'2 3n (eg2)+r2 c+ mne , 3n)re42 ;ean.
/ $a&)+( c2 )+ &res+&+ c2 Pe)ra !rea s2 #e sa(!a)2.
/ Vrea.
/ Ah(e sed+ce oamen. s&+se Pe)er. I/am c)) dosare(e. )rec+)+(. 6e &are c2 &+1)+( are o
!oce de a+r. 3 #ace &e oamen s2 a42 3ncredere 3n e( / char 1 &e ce care 1)+ c2 e +n 1ar&e.
>0ndesc: &e mne n+ m2 !a )r2da. &en)r+ c2 s+n)em a)0) de a&ro&a*.
/ A&o 3 +cde. 8)+ as)a.
/ -ar Pe)ra 1)e , Ea n+ /a c)) dosar+(. Ea n+/1 c+noa1)e de &e s)r2'(e dn Ro))erdam. Ea n+
1/a c+nosc+) nc m2car 3n sc+r)a &eroad2 3n care a #os) (a 8coa(a de L+&)2.
/ Ac+m 3( c+noa1)e. 'se ;ean.
/ E1) sg+r de as)a ,
/ -ar 3* &rom) c2 n+ !o 3ncerca s/o sa(!e' dec0) d+&2 ce !o (+a (eg2)+ra c+ ea.
Pe)er c+ge)2 o c(&2.
/ Te/ar &+)ea )r2da.
/ ;a n+.
/ 3ncrederea 3n oamen o s2 )e +cd2. 'se Pe)er. N+ !rea+ s2 m2 )rag 3n jos d+&2 )ne.
JB
o r D o n sco)) card
/ A 3n*e(es &e dos. N+ am 3ncredere 3n nmen. dec0) 3n #a&)+( c2 !or #ace ceea ce e necesar.
Ceea ce cred e c2 )re4+e s2 #ac2. -ar o c+nosc &e Pe)ra 1 1)+ cam ce crede ea c2 )re4+e
s2 #ac2. 3n mne am 3ncredere. n+ 3n ea.
/ 8 n+ )e &oa)e )rage 3n jos. 'se sora Car(o))a. &en)r+ c2 n+ e1) +nde!a s+s.
Pe)er o &r! #2r2 s2 se os)eneasc2 s2/1 asc+nd2 ds&re*+(.
/ 6+n) aco(o +nde s+n). 'se. 8 n+ s+n) jos.
/ Loc%e e +nde!a. 'se Car(o))a. 8 -emos)ene. -ar Pe)er ?ggn n+ e nc2er. Pe)er ?ggn e
+n nmen.
/ Care/ &ro4(ema )a , 3n)re42 Pe)er. Te deranjea'2 c2 mc+*a )a &2&+1c2 ar &+)ea s2 )ae
c0)e!a dn)re s#or(e &e care (e )rag )+ ,
/ N+ e5s)2 s#or. 8 se &are c2 )+ e1) &rea &ros) ca s2/* da seama c2 e+ s+n) cea care crede
3n ceea ce #ac )+. 1 n+ ;ean. L+ &+*n 3 &as2 cne cond+ce (+mea. -ar me 3m &as2. A1a
arogan) 1 ds&re*+)or c+m e1). e+ deja am ho)2r0) c2 dac2 cne!a 3( &oa)e o&r &e Ah(e.
ace(a e1) )+. -ar a o s(24c+ne #a)a(2. #a&)+( c2 &o* # 1an)aja) de amenn*area c+
e5&+nerea &+4(c2. Chamrajnagar 1)e cne e1). E( d2 n#orma* Inde. Char cre' c2 Ah(e
n+ !a a#(a / 3n c+r0nd. dac2 n+ a a#(a) deja / cne se a#(2 3n s&a)e(e (+ Loc%e , Ce( care a
#2c+) s2 #e da) a#ar2 dn R+sa, Char cre' c2 n+ (+crea'2 deja (a +n &(an c+m s2 )e
omoare,
Pe)er ro1 de #+re. 62/ s&+n2 o c2(+g2r*2 ceea ce ar # )re4+) s2/1 dea seama 1 sng+r era
+m()or. -ar a!ea dre&)a)e / e( n+ era o41n+) s2 se g0ndeasc2 (a &erco(+( #'c.
/ -e as)a am !r+) s2 ! c+ no. 'se ;ean.
/ E1) deja desco&er). a)en*ona sora Car(o))a.
/ 3n momen)+( 3n care !o de'!2(+ c2 s+n) co&(. ce(e ma m+()e s+rse a(e me(e !or ds&2rea.
+m4ra hegemon+(+
JB
/ ;a n+. To)+( de&nde de c+m )e !e de'!2(+.
/ Cre' c2 n+ m/am g0nd) (a as)a de o me de or , 'se Pe)er. P0n2 c0nd n+ am !0rs)a
necesar2...
/ ;a n+. 'se sora Car(o))a. >0nde1)e/)e o c(&2. Pe)er. >+!erne(e na*ona(e )ocma a+ )rec+)
&rn)r/o 3nc2erare +r0)2 dn ca+'a a 'ece co& &e care/ !oa+ ca s2 (e comande arma)e(e.
T+ e1) #ra)e(e ma mare a ce(+ ma gro'a! dn)re e. Tnere*ea )a re&re'n)2 o a!ere. Iar
dac2 )+ con)ro(e' mod+( 3n care a&are n#orma*a. 3n (oc s2 (a1 &e a()cne!a s2 )e dema1)e...
/ Va # +n scanda( de momen). Ind#eren) c+m se !a a#(a den))a)ea mea. !a # o ra#a(2 de
comen)ar 3n (eg2)+r2 c+ ea. a&o !a de!en ce!a 4ana( / doar c2 !o # e5c(+s dn
major)a)ea r+4rc(or. Oamen n+ !or ma r2s&+nde mesaje(or sa+ scrsor(or me(e. A)+nc
!o # c+ ade!2ra) doar +n e(e! de (ce+.
/ 6+n2 de &arc2 a # ho)2r0) as)a c+ an 3n +rm2 1 n+ a ma re!2'+) &ro4(ema de a)+nc.
/ -eoarece &are a # '+a s&+ne//(+/Pe)er/c2//&ros). ha s2/* a+'m &(an+(
6ora Car(o))a r0nj s&re ;ean:
/ E 4ne. am gre1). Poa)e s2/ asc+()e &e a(*.
/ E/am s&+s e+. 'se ;ean.
Pe)er 42n+ c2 aces) sc+r) schm4 de re&(c a!ea doar sco&+( de a/1 #ace s2 cread2 c2 ;ean
e de &ar)ea (+.
/ 6&+ne*/m care e &(an+( 1 s2r* de #a'a c+ &era)+(.
/ 9anda)+( ac)+a(+(+ 7egemon e5&r2 3n crca o&) (+n. 'se sora Car(o))a. 62 con!ngem
c0*!a oamen n#(+en* s2 3ncea&2 s2 !ehc+(e'e n+me(e (+ Loc%e ca &os4( 3n(oc+)or.
/ As)a e &(an+( , Pos)+( de 7egemon e n+)(.
/ >re1). 1 ar gre1). Pos)+( n+ e n+)( / 3n ce(e dn +rm2 !a )re4+ s2 #e a( )2+. &en)r+ a
de!en cond+c2)or+( (eg)m a( (+m 3m&o)r!a amenn*2r re&re'en)a)e
onon sco)) card
de Ah(e. -ar as)a !a # ma )0r'+. Ac+m. (ans2m n+me(e (+ Loc%e n+ &en)r+ a o4*ne &os)+(.
c &en)r+ a a!ea +n &re)e5) s2 an+n* &+4(c. #nd Loc%e. c2 n+ &o* # (+a) 3n consderare
&en)r+ o as)#e( de #+nc*e &en)r+ c2 e1). (a +rma +rme(or. a4a ado(escen). 6&+ oamen(or
c2 e1) #ra)e(e ma mare a( (+ Ender ?ggn. c2 )+ 1 Va(en)ne a* (+cra) an 3n)reg 3ncerc0nd
s2 men*ne* +n)a)ea Lg 1 s/o &reg2)* &en)r+ R2'4o+( Lg. as)#e( 3nc0) !c)ora #ra)e(+
)2+ ma mc s2 n+ cond+c2 (a a+)ods)r+gerea +man)2*. -ar e1) 3nc2 &rea )0n2r ca s2
oc+& +n &os) &+4(c m&or)an). 3n*e(eg ce 3nseamn2 as)a , As)#e( an+n*+( )2+ n+ !a ma # o
m2r)+rsre sa+ +n scanda(. Va # o do!ad2 3n &(+s a no4(e* c+ care &(ase' n)eres+( &en)r+
&acea 1 ordnea monda(2 3nan)ea am4*(or )a(e &ersona(e.
/ To) o s2/m &erd +ne(e dn)re con)ac)e.
/ -ar n+ m+()e. 8)rea !a # +na &o')!2. Va a!ea sens+( corec). 3n )o* ace1) an. Loc%e a #os)
#ra)e(e gen+(+ Ender ?ggn. Un co&(/mn+ne.
/ N+ e )m& de &erd+). 'se ;ean. Tre4+e s/o #ac 3nan)e ca Ah(e s2 &oa)2 (o!. Pen)r+ c2
!e # demasca) 3n c0)e!a (+n.
/ 62&)2m0n. s&ec#c2 sora Car(o))a. Pe)er era #+ros &e sne 3ns+1.
/ -e ce n/am !2'+) 1 e+ as)a , Era e!den).
/ $ac ceea ce #ac de an 3n)reg. A +n )&ar care #+nc*onea'2. -ar Ah(e a schm4a) )o)+(.
P0n2 ac+m nmen n+ )e/a ma amenn*a) c+ &s)o(+(. Pen)r+ mne n+ con)ea'2 c2 n+ a
!2'+) as)a sng+r. Con)ea'2 c2. a)+nc c0nd */am ar2)a) no. a #os) ds&+s s2 asc+(*.
/ -ec am )rec+) mc+( !os)r+ )es), 3n)re42 Pe)er )2os.
/ A1a c+m 1 e+ s&er c2 (/am )rec+) &e a( )2+. s&+se ;ean. -ac2 !rem s2 (+cr2m 3m&re+n2.
)re4+e s2 #m
+m4ra hegemon+(+
JD
ca&a4( s2 ne s&+nem +n+( a()+a ade!2r+(. Ac+m 1)+ c2 m2 !e asc+()a. T+ )re4+e s2 m2
cre' &e c+!0n) c2 )e !o asc+()a. Pe ea o asc+(). n+/ a1a ,
Pe)er #rem2)a de )eam2. A!ea+ dre&)a)e. momen)+( sosse. se )ermnase c+ !ech+( )&ar. 8
as)a era 3ns&2m0n)2)or. Pen)r+ c2 ac+m !a )re4+ s2 dea )o)+( &e #a*2. 1 ar &+)ea e1+a.
-ar dac2 n+ ac*ona ac+m. dac2 n+ rsca )o)+(. !a e1+a c+ sg+ran*2. Pre'en*a 3n ec+a*e a
(+ Ah(e #2cea as)a ne!)a4(.
/ -ec c+m &+nem 3n #+nc*+ne aces) mecansm. ca s2 &o) a&o dec(na onoarea de a candda
(a 7egemone ,
/ O. as)a e +1or. 'se Car(o))a. -ac2 )+ e1) de acord. &0n2 m0ne ar &+)ea a&2rea 1)r des&re
c+m o s+rs2 4ne &(asa)2 de (a Va)can con#rm2 c2 s/a !ehc+(a) n+me(e (+ Loc%e ca &os4(
s+ccesor c0nd !a e5&ra manda)+( ac)+a(+(+ 7egemon.
/ A&o. 'se ;ean. +n 3na() o#*er dn cadr+( 7egemone / ma e5ac). 9ns)r+( Co(on'2r. de1
nmen n+ !a s&+ne as)a / !a # c)a) dec(ar0nd c2 Loc%e n+ es)e n+ma +n 4+n candda). c
ce( ma 4+n candda). 1 &ro4a4( sng+r+( !a4(. ar dac2 are s&rjn+( Va)can+(+. 3( &oa)e
consdera &e Loc%e ca #a!or).
/ P(2n+ser2* )oa)e as)ea. 'se Pe)er.
/ N+. s&+se sora Car(o))a. -oar c2 sng+r oamen c+ &o'* 3na()e &e care/ c+noa1)em s+n)
&re)en me de (a Va)can 1 4+n+( nos)r+ &re)en. e5/co(one(+( >ra##.
/ Ne &+nem (a 42)ae )oa)e res+rse(e. dar s+n) s+#cen)e. -n momen)+( 3n care a&ar aces)e
1)r / m0ne /s2 # ga)a s2 da re&(ca &e ne) 3n +rm2)oarea dmnea*2. Concom)en) c+
a&ar*a &rme(or reac* (a no+( )2+ s)a)+) de candda) #a!or). (+mea !a c) 1 an+n*+( )2+
&rn care re#+' s2 # (+a) 3n consderare &en)r+ +n
JG
o r [ o n sco)) card
asemenea &os) 3n)r+c0) )nere*ea )a #ace d#c( s2 e5erc* a+)or)a)ea &e care o cere #+nc*a
de 7egemon.
/ Iar as)a. ad2+g2 sora Car(o))a. es)e e5ac) (+cr+( care 3* !a da a+)or)a)ea mora(2 s2 #
acce&)a) ca 7egemon a)+nc c0nd !a !en )m&+(.
/ Re#+'0nd &os)+(. #ac s2 de!n2 1 ma &ro4a4( c2/1 !o &rm.
/ N+ 3n )m& de &ace. 'se Car(o))a. Re#+'+( +n+ &os) 3n )m& de &ace )e/ar scoa)e dn c+rs2.
-ar !a # r2'4o. Iar a)+nc om+( care/1 sacr#c2 &ro&r(e am4* &en)r+ 4ne(e 3n)reg (+m
!a &2rea dn ce 3n ce ma 4+n. 3n s&eca( dac2 n+me(e s2+ de #am(e e ?ggn.
Char )re4+e s2 )o) scoa)2 3n e!den*2 #a&)+( c2 re(a*a mea de r+dene c+ Ender e ma
m&or)an)2 dec0) an me de m+nc2 ,
/ N/a nmc 3m&o)r!2 s2 ne #o(osm de (eg2)+ra de #am(e. n+/ a1a , 3n)re42 ;ean.
/ Vo #ace ceea ce e necesar. s&+se Pe)er. 1 m2 !o #o(os de )o) ce are e#ec). -ar... m0ne,
/ Ah(e a aj+ns 3n Inda er. corec) , $ecare ' de 3n)0r'ere e o ' 3n care e( are oca'a s2 )e
dea de go(. C0) cre' c2 !a a1)e&)a , T+ (/a da) &e e( de go( / )0nje1)e d+&2 re!an12. ar (+
Chamrajnagar n/o s2/ #e r+1ne s2/1 n#orme'e. n+/ a1a ,
/ N+. 'se Pe)er. Chamrajnagar m/a ar2)a) deja care es)e &2rerea (+ des&re mne. N+ !a
#ace nmc ca s2 m2 &ro)eje'e.
/ Iar am aj+ns ac. 'se ;ean. No 3* o#erm ce!a 1 )+ #o(ose1) ace( (+cr+. A de g0nd s2 m2
aj+* , C+m &o) s2 aj+ng 3n)r/o &o'*e 3n care s2 &o) an)rena 1 comanda )r+&e , Vrea+ s2
s&+n. 3n a#ar2 de !aran)a re3n)oarcer 3n >reca.
+m4ra hegemon+(+
JG
/ N+. n+ 3n >reca. s&+se Pe)er. N+/* s+n) de #o(os. 1 !or s#0r1 &rn a #ace n+ma ceea ce (e
&erm)e R+sa. N/a+ (4er)a)e de ac*+ne.
/ A)+nc. +nde , 3n)re42 Car(o))a. Unde a n#(+en*2 ,
/ C+ )oa)2 modes)a. 3n momen)+( de #a*2 am n#(+en*2 &es)e )o). -e &om0ne. s/ar &+)ea s2
n+ ma am n#(+en*2 nc2er.
/ A)+nc s2 ac*on2m ac+m. 'se ;ean. Unde ,
/ Tha(anda. s&+se Pe)er. ;rmana n+ are c+m s2 re's)e +n+ a)ac ndan. -oar #orm0nd o
a(an*2 ar &+)ea a!ea o 1ans2. -ar Tha(anda es)e (der+( s)orc a( Ase de 6+d/Es). 6ng+ra
na*+ne care n+ a #os) ncoda)2 co(on'a)2. Cond+c2)or+( #resc a( &o&oare(or de (m42 Tha
dn !ecn2)a)e. 8 a+ 1 o arma)2 &+)ernc2.
/ -ar e+ n+ (e !or4esc (m4a. 'se ;ean.
/ As)a n+/ o &ro4(em2. Tm& de seco(e. )ha(an/de' a+ !or4) m+()e (m4. 1 de/a (+ng+(
s)ore a+ &erms m+()or s)r2n s2 oc+&e &o'* &+)ernce 1 n#(+en)e 3n g+!ern+( (or. a)0)a
)m& c0) s+n) (oa( n)erese(or Tha(ande. Va )re4+ s2/* (eg soar)a de a (or. E !or )re4+ s2
a42 3ncredere 3n )ne. -ar &are des)+( de c(ar c2 1) ce 3nseamn2 s2 # (oa(.
/ ;a de(oc. 6+n) com&(e) egos). 6+&ra!e*+esc. As)a e )o) ce #ac e+.
/ -ar s+&ra!e*+e1) #nd a4so(+) (oa( &+*n(or oamen de care de&n'. Am c)) des&re )ne
(a #e( de m+() ca 1 des&re Ah(e.
/ Ceea ce s/a scrs des&re mne re#(ec)2 #an)e'(e j+rna(1)(or.
/ N+ !or4esc des&re 1)r(e dn 'are. s&+se Pe)er. Am c)) no)e(e Car(o))e c2)re $.I. des&re
co&(2ra )a 3n Ro))erdam.
JG
or6on sco)) card
Am0ndo se o&rr2 dn mers. Ah. !/am s+r&rns, Pe)er n+ &+)+ s2 n+ se 4+c+re 1)nd c2
)ocma (e ar2)ase c2 1 e( 1)a an+m)e (+cr+r des&re e.
/ No)e(e a(ea era+ secre)e. 'se Car(o))a. N/ar )re4+ s2 e5s)e co&.
/ -ar &en)r+ cne era+ secre)e , Pen)r+ oamen c+ &re)en &o)r!* n+ e5s)2 secre)e.
/ E+ n+ (e/am c)). 'se ;ean. Car(o))a 3( &r! cerce)2)or &e Pe)er.
/ An+m)e n#orma* n+ a+ nc+n ros). s+n) 4+ne doar &en)r+ a # ds)r+se. s&+se ea.
Ac+m. Pe)er se 3n)re4a ce secre)e 1)a ea des&re ;ean. Pen)r+ c2 a)+nc c0nd !or4se des&re
@no)eA se g0ndse de #a&) (a +n ra&or) care se g2sea 3n dosar+( (+ Ah(e. redac)a) &e 4a'a
no)e(or &r!nd !a*a de &e s)r2'(e dn Ro))erdam. Comen)ar(e (ega)e de ;ean era+ doar a+/
5(are. 3n rea()a)e. e( n+ c)se ade!2ra)e(e no)e. -ar ac+m !oa s2 (e c)easc2. &en)r+ c2
aco(o c+ sg+ran*2 c2 era ce!a ce ea n+ dorea ca ;ean s2 1)e.
Iar ;ean 3n*e(esese 1 e( as)a.
/ Ce e 3n no)e(e a(ea 1 n+ !re s2/m s&+n2 Pe)er, cer+ ;ean.
/ A )re4+) s2/ con!ng &e ce de (a 8coa(a de L+&)2 c2 am #os) m&ar*a(2 3n ceea ce )e
&r!e1)e. As)#e( c2 am #os) ne!o)2 s2 dec(ar (+cr+r nega)!e des&re )ne ca s2/ de)ermn s2
(e cread2 &e ce(e &o')!e.
/ Cre' c2 as)a m/ar r2n sen)men)e(e,
/ -a. cred. A'se Car(o))a. Pen)r+ c2. de1 3n*e(eg mo)!+( &en)r+ care am s&+s +ne(e dn)re
ace(e (+cr+r. n+ !e +)a ncoda)2 c2 (e/am s&+s.
/ Ar &+)ea # ma r2+ dec0) 3m magne'. 'se ;ean.
/ N+ e !or4a de r2+ sa+ de ma r2+. N+ &o) # a)0) de re(e. a()#e( n/a # aj+ns (a 8coa(a de
L+&)2. n+/ a1a, Era &rea mc 1 e n/a+ cre'+) re'+()a)e(e )a(e (a )es)e. 1
+m4ra hegemon+(+
JI
1)a+ c2 n+ !or a!ea )m& s2 )e &reg2)easc2 dec0) dac2 a # #os) 3n rea()a)e... ceea ce am
s&+s e+. N+ !rea+ s2/* r2m0n2 3n mn)e c+!n)e(e me(e. -ac2 a ra*+ne. ;ean. s2 n+ (e
c)e1) ncoda)2.
/ Tog+ro. Am #os) 40r#) de &ersoana 3n care a!eam cea ma mare 3ncredere. 1 3nc2 a)0) de
r2+. 3nc0) m2 m&(or2 s2 n+ 3ncerc s2 a#(+.
/ >a)a c+ &ros)(e as)ea. 'se Pe)er. To* am a!+) &ar)e as)2' de (o!)+r. -ar am 3nce&+) o
a(an*2. n+/ a1a , 3n seara as)a !om ac*ona 3n n)eres+( me+. &+n0nd 3n m1care
mecansm+( care s2 m2 &oa)2 ad+ce &e scena monda(2. Iar e+ )re4+e s2 )e d+c 3n
Tha(anda. 3n)r/o &o'*e de 3ncredere 1 n#(+en*2. 3nan)e de a m2 de'!2(+ ca #nd
ado(escen). Care dn no se c+(c2 &rm+(. ce cre' ,
/ E+. s&+se sora Car(o))a. Pen)r+ c2 n+ am &2ca)e &e con1)n*2.
/ P+so. #2c+ ;ean. A )oa)e &2ca)e(e (+m 3n mn)e.
/ 92 e dre&) a()cne!a.
L+ Pe)er. 'e#(eme((e (or 3 &2rea+ ca o dsc+*e 3n #am(e / g(+me !ech. re&e)a)e ca +n r)+a(
(n1))or.
-e ce 3n #am(a (+ n+ se &+r)a+ a1a , Pe)er se )achnase c+ Va(en)ne. dar ea n+ #+sese
ncoda)2 c+ ade!2ra) deschs2 #a*2 de e( ca s2 se joace a1a. 3n)o)dea+na 3 &+r)ase &c2.
char se )em+se de e(. -n &ar)ea &2rn*(or n+ a!ea nco s&eran*2. N+ e5s)a+ &ers#(2r
n)e(gen)e. n+ 3m&2r*ea+ g(+me 1 amn)r.
Poa)e c2 3n)r/ade!2r am #os) cresc+) de ro4o*. se g0nd Pe)er.
/ 6&+ne/(e &2rn*(or )2 c2 ne/a #2c+) &(2cere cna. 'se ;ean.
/ 8 ac+m acas2 3n &a). ad2+g2 sora Car(o))a.
/ N/o s2 dorm* (a noa&)e 3n ho)e(. n+/ a1a , P(eca*.
/ O s2/* screm c+m s2 ne con)ac)e'. 'se ;ean.
JI
o r * o n sco)) card
/ 8 )+ !a )re4+ s2 &(ec dn >reens4oro. 1) as)a. Oda)2 de'!2(+)2 den))a)ea )a. Ah(e !a
1) +nde e1). 8 de1 Inda n+ are nc+n mo)! s2 )e +cd2. Ah(e are. 3 +cde &e )o* ce care (/
a+ !2'+) !reoda)2 !+(nera4(. T+ (/a &+s 3n)r/o asemenea s)+a*e. Imeda) ce &oa)e aj+nge
(a )ne. e1) +n om mor).
Pe)er se g0nd (a a)en)a)+( 3m&o)r!a (+ ;ean.
/ 6/ar # 4+c+ra) s2/ +cd2 1 &e &2rn* )2 3m&re+n2 c+ )ne. n+/ a1a , 3n)re42 Pe)er.
/ Poa)e c2. s&+se ;ean. ar )re4+ s2 (e s&+ mame 1 )a)2(+ )2+ cne e1) 3nan)e de a a#(a de
&e ne). A&o s2/ aj+* s2 &(ece dn ora1.
/ La +n momen) da) !a )re4+ s2 n+ ne ma asc+ndem de Ah(e 1 s2/1 3n#r+n)2m deschs.
/ N+ 3nan)e de a a!ea +n g+!ern ho)2r0) s2 )e *n2 3n !a*2. 'se ;ean. P0n2 a)+nc. e 4ne s2
)e asc+n'. La #e( 1 &2rn* )2.
/ Cred c2 nc m2car n/o s2 m2 cread2. P2rn* me. adc2. C0nd o s2 (e s&+n c2 e+ s+n)
Loc%e. Ce &2rn* ar crede as)a, Pro4a4( o s2 3ncerce s2 m2 n)erne'e (a ne4+n.
/ A 3ncredere 3n e. 'se ;ean. T+ cre' c2 s+n) &ro1). -ar )e asg+r e+ c2 n+ s+n). Ce( &+*n
mama )a n+ e. Creer+( )2+ !ne de +nde!a. O s2 #ac2 #a*2 s)+a*e.
As)#e(. c0nd Pe)er aj+nse acas2 (a ora 'ece seara. se d+se (a &2rn* s2 1 42)+ (a +12.
/ Ce e , 3n)re42 )a)2(.
/ -orm*,
/ In)r2.
C0)e!a mn+)e dsc+)ar2 ne&2s2)or des&re cn2. sora Car(o))a 1 c0) de d+(ce era mc+(
F+(an -e(&h%. e a)0) de gre+ s2 cre' c2 +n co&( a1a de mc a &+)+) #ace )o) ceea ce a #2c+)
3n sc+r)a sa !a*2. 8 a1a ma de&ar)e. &0n2 c0nd Pe)er 3 3n)rer+&se.
+m4ra hegemon+(+
JJ
/ Am ce!a s2 !2 s&+n. 'se. 90ne. n1)e &re)en a (+ ;ean 1 a Car(o))e !or 3nce&e o
cam&ane #a(s2 &en)r+ n+mrea (+ Loc%e ca 7egemon. 3( 1)* &e Loc%e , Comen)a)or+( &o()c
,
E a&ro4ar2.
/ Iar 3n dmnea*a +rm2)oare. con)n+2 Pe)er. Loc%e !a da o dec(ara*e c+m c2 e ne!o) s2
dec(ne o as)#e( de onoare &en)r+ c2 n+ e dec0) +n ado(escen) care )r2e1)e 3n >reens4oro.
Caro(na de Nord.
/ -a , #2c+ )a)2(. Oare n+ &rce&+ser2 ,
/ E !or4a de mne. )a)2. E+ s+n) Loc%e.
6e &r!r2 rec&roc. Pe)er a1)e&)2 s2 s&+n2 !reo &ros)e.
/ A de g0nd s2 (e s&+ 1 c2 -emos)ene era Va(en)ne , 3n)re42 mama.
Pe momen) cre'+ c2 s&+nea as)a 3n g(+m2. c2 ea consdera sng+r+( (+cr+ ma a4s+rd dec0)
c2 Pe)er es)e Loc%e ar # ca Va(en)ne s2 #e -emos)ene.
A&o 31 d2d+ seama c2 3n 3n)re4area e n+ era de(oc rone. Era +n &+nc) m&or)an). +n+( &e
care )re4+a s2/( a4orde'e / con)radc*a dn)re Loc%e 1 -emos)ene )re4+a re'o(!a)2. a()#e(
ar # r2mas ce!a ce Ah(e 1 Chamrajnagar &+)ea+ de'!2(+. 8 a o desemna de (a 3nce&+) &e
Va(en)ne dre&) -emos)ene era +n (+cr+ m&or)an).
-ar n+ a)0) de m&or)an) &en)r+ e( ca #a&)+( c2 mama sa era (a c+ren).
/ -e c0nd 1) , 3n)re42.
/ Am #os) #oar)e m0ndr de ceea ce a rea('a). s&+se )a)2(.
/ La #e( de m0ndr c+m am #os) 1 de Ender. ad2+g2 mama.
Pe)er a&roa&e se c(2)n2 de (o!)+ra emo*e. Tocma 3 s&+sese (+cr+( &e care 31 dorse ce(
ma m+() s2/( a+d2
JJ
orjon sco)) card
3n 3n)reaga sa !a*2. #2r2 3ns2 s2 adm)2 as)a nc m2car 3n snea (+. Lacrm(e 3 +m&(+r2
och. / 9+(*+mesc. 1o&).
A&o 3nchse +1a 1 a(erg2 3n camera (+. Cncs&re'ece mn+)e ma )0r'+ 31 s)2&0nea
s+#cen) de 4ne emo*(e ca s2 &oa)2 scre scrsor(e c2)re Tha(anda. 1 3nce&+ ese+( de
a+)odecons&rare.
8)a+. -e&ar)e de a/1 consdera +n ns de m0na a do+a. o de'am2gre. era+ (a #e( de m0ndr
de e( ca 1 de Ender.
3n)reaga sa (+me era &e ca(e s2 se schm4e. !a*a sa se !a )rans#orma. ar &+)ea s2 &ard2
)o)+(. ar &+)ea s2 c01)ge )o)+(. -ar )o) ce &+)ea sm* 3n acea noa&)e. c0nd 3n ce(e dn +rm2
se c+(c2 1 a(+nec2 3n somn. era o #ercre com&(e)2. ne4+neasc2.
PARTEA A TREIA
9ANEVRE
JK.
;AN>POP
Pos)a) &e $or+m+( de Is)ore 9()ar2 de c2)re
7ec)orVc)oro+s "#reRa((. ne)
To&c: Cne/1 ma amn)e1)e de ;rses
C0nd c)esc I(ada. !2d ceea ce !ede )oa)2 (+mea /&oe'a. desg+r. 1 n#orma*(e des&re
r2'4oae(e eroce dn e&oca 4ron'+(+. -ar ma !2d 1 a()ce!a. Poa)e c2 a #os) E(ena cea a(
c2re ch& a &ro!oca) (ansarea a m de na!e. dar ;rses a #os) aceea care a&roa&e c2 (e/a
ds)r+s. Ea era o &r'oner2 (&s)2 de &+)ere. o sc(a!2. 1 )o)+1 Ah(e a #os) &e &+nc)+( de a
des)r2ma a(an*a greac2 &en)r+ c2 o dorea.
Engma care m2 n)rg2 e +rm2)oarea: Era ea e5)raordnar de #r+moas2, 6a+ d+&2 mn)ea e
)0njea Ah(e, N+. !or4esc seros: ar # &+)+) ea s2 #e m+() )m& #erc)2 ca &r'oner2 a (+ A
h(e , Oare s/ar # d+s (a e( de 4+n2!oe , 6a+ ar # r2mas o sc(a!2 &osac2. o&+n0nd
re's)en*2,
N+ c2 ar # con)a) &en)r+ Ah(e / s/ar # #o(os) de ea 3n ace(a1 #e(. nd#eren) de sen)men)e(e
e. -ar magna*/!2 o ;rses a#(0nd &o!es)ea des&re c2(c0+(
JK
o r j o n sco)) c0rd
(+ Ah(e 1 s)rec+r0nd aceas)2 n#orma*e c+!a dn n)eror+( 'd+r(or Troe.
;rses. dac2 a1 # &+)ea a#(a ce!a des&re )neC
7ec)or ce( Vc)oros
;ean se am+'a (2s0nd mesaje &en)r+ Pe)ra &e #or+m+r(e &e care 42n+a c2 ea (e/ar &+)ea
!')a / dac2 )r2a. dac2 Ah(e 3 &erm)ea s2 na!ghe'e &e ne). dac2 ea 31 d2dea seama c2
+n s+4ec) de gen+( @Cne/1 ma amn)e1)e de ;rses ,A se re#erea (a ea. dac2 era (4er2 s2
r2s&+nd2 d+&2 c+m mesaj+( o m&(ora deschs. O r+ga s)2r+)or. #o(osnd a()e n+me de #eme
+4)e de (der m()ar : >+ne!ere. Fose&hne. Ro5ana / char 1 ;arsne. so*a &ersan2 a (+
A(e5andr+. &e care Ro5ana o asasnase meda) d+&2 moar)ea (+. Iar e( se semna c+ n+me(e
+n+ r2'4+n2)or. 1e# r!a( sa+ s+ccesor: 9ordred. 7ec)or. ?e((ng)on. Cassandr+.
$2c+ &as+( rscan) de a (2sa aces)e den))2* s2 con)n+e s2 e5s)e. cons)0nd #ecare n+ma
dn red/rec*onarea s&re o a()2 den))a)e anonm2 care &2s)ra )oa)e e/ma(+r(e &rm)e
cr&)a)e &e +n #or+m deschs c+ +n &ro)oco( care s2 1)earg2 +rme(e. P+)ea !')a 1 c)
&os)2r(e #2r2 s2 (ase nco +rm2. -ar &ro)ec*(e &+)ea+ # s&ar)e. &ro)ocoa(e(e 3nc2(ca)e.
31 &erm)ea s2 #e &+*n ma ne&2s2)or c+ den))2*(e (+ on(ne. &en)r+ c2 (oca('area (+ 3n
(+mea rea(2 era ac+m c+nosc+)2 +nor oamen a c2ror (oa()a)e n+ o &+)ea es)ma. -e ce s2/
* #ac grj 3n (eg2)+r2 c+ a( cnc(ea (ac2) de (a +1a dn s&a)e. c0nd +1a dn #a*2 e deschs2 ,
3n ;ang%o% #+sese 3n)0m&na) c+ m2rnme. >enera(+( Nares+an 3 &romsese c2 nmen n+
!a c+noa1)e
+m4ra hegemon+(+
JK
ade!2ra)a sa den))a)e. c2 se !or da so(da* &e care s2/ an)rene'e. n#orma* &e care s2 (e
ana('e'e 1 c2 se !a cere s#a)+( or de c0)e or arma)a )ha(ande'2 se !a &reg2) &en)r+
orce #e( de !)or ncden). @L+2m 3n seros o&na (+ Loc%e &r!nd #a&)+( c2 Inda !a
re&re'en)a 3n c+r0nd o amenn*are (a adresa sec+r)2* Tha(ande. 1 desg+r c2 dorm
aj+)or+( )2+ (a &reg2)rea &(an+r(or m()are.A A)0) de ca(d 1 ama4(. ;ean 1 Car(o))a #+se/
ser2 ns)a(a* 3n)r/+n a&ar)amen) &en)r+ o#*er de n!e( 3na() (a o 4a'2 m()ar2. d0nd+/(/se
&r!(eg ne(m)a)e &r!nd hrana 1 c+m&2r2)+r(e. a&o... #+seser2 gnora*.
Nmen n+/ s+na. Nmen n+/ cons+()a. In#orma*(e &romse n+ a&2rea+. 6o(da* &rom1 n+
#+r2 re&ar)'a*.
;ean 1)a c2 n+ era ca'+( s2 &+n2 3n)re42r. Proms+n(e n+ #+seser2 +)a)e. -ac2 ar #
3n)re4a). Nares+an s/ar # sm*) jena). &ro!oca). As)a n+ )re4+a s2 se 3n)0m&(e. 6e &e)rec+se
ce!a. ;ean &+)ea doar s2/1 magne'e des&re ce era !or4a.
;ne3n*e(es. (a 3nce&+) se )em+ c2 Ah(e aj+nsese c+m!a (a g+!ern+( )ha(ande'. c2 agen* (+
1)a+ e5ac) +nde se a#(a ;ean 1 c2 moar)ea sa era mnen)2.
A)+nc o a(+ng2 &e sora Car(o))a.
6cena n+ #+ +na &(2c+)2.
/ Ar )re4+ s2 ! c+ mne. 'se ea. N/or s2 )e o&reasc2. P(eac2.
/ N+ &(ec. -ac2 ce!a merge &ros). &ro4a4( e !or4a doar de &o()c2 n)ern2. C+!a n+/ &(ace
s2 #+ 1 e+ &e ac / &oa)e char (+ Nares+an. &oa)e a()c+!a.
/ -ac2 )+ )e sm* des)+( de 3n sg+ran*2 ca s2 r2m0. s&+se sora Car(o))a. a)+nc n+ e5s)2
nc+n mo)! ca e+ s2 &(ec.
/ Ac n+ &o* )rece dre&) 4+nca mea. $a&)+( c2 am +n &a'nc 3m s(24e1)e &o'*a.
KL or*on sco)) c0rd
/ 6c+)e1)e/m2 de scena &e care a de g0nd s/o joc. 8)+ c2 dn an+m)e &+nc)e de !edere */
ar # ma 4ne #2r2 mne. dar 1)+ 1 c2 )e &o) aj+)a 3n m+()e #e(+r.
/ -ac2 Ah(e 1)e deja +nde m2 a#(+. a)+nc a &2)r+ns a)0) de ad0nc 3n s)r+c)+r(e de (a
;ang%o% 3nc0) orc+m n+ ma &o) sc2&a. -ar )+ a &+)ea. In#orma*a c2 s+n) 3nso*) de o
#emee 3n !0rs)2 s/ar &+)ea s2 n+ # aj+ns 3nc2 (a e(. -ar !a aj+nge 3n c+r0nd. ar e( 3* !a dor
moar)ea )o) a)0) de m+() ca 1 me. N+ !rea+ s2/m #ac grj da)or)2 &re'en*e )a(e.
/ O s2 &(ec. 'se Car(o))a. -ar c+m o s2/* scr+ dac2 n+ &2s)re' ncoda)2 aceea1 adres2 ,
3 d2d+ n+me(e (oca*e de sg+ran*2 &e care o #o(osea 1 chea de cr&)are. Ea (e memora.
/ 3nc2 ce!a. 'se ;ean. 3n >reens4oro. Pe)er a s&+s c2 ar # c)) no)e(e )a(e.
/ Cred c2 mn*ea.
/ Cred c2 #e(+( 3n care a reac*ona) demons)rea'2 c2. nd#eren) dac2 e( (e/a c)) sa+ n+. a+
e5s)a) n1)e no)e 1 )+ n+ !re ca e+ s2 (e c)esc.
/ A+ e5s)a) 1 n+ !rea+ s2 (e c)e1). admse Car(o))a.
/ As)a e ce(2(a() mo)! &en)r+ care !rea+ s2 &(ec. E5&resa #e*e e de!en #oroas2.
/ N+ m2 cre' c0nd 3* s&+n c2 n+ e nmc 3n no)e(e a(ea des&re care s2 )re4+asc2 s2 1) 3n
momen)+( 2s)a,
/ Tre4+e s2 1)+ )o)+( des&re mne. P+)er(e. s(24c+n(e. T+ 1) des&re mne (+cr+r &e care
(e/a s&+s (+ >ra## 1 me n+. Con)n+ s2 n+ m (e s&+. Te consder s)2&0n+( me+. ca&a4( s2
decd2 3n (oc+( me+. As)a n+ 3nseamn2 de(oc c2 am # &ar)ener.
/ $oar)e 4ne. 'se Car(o))a. Ac*one' 3n n)eres+( )2+. dar 3n*e(eg c2 )+ n+ !e' (+cr+r(e a1a.
Vor4ea c+ r2cea(2. dar ;ean o c+no1)ea des)+( de 4ne c2 s2 3n*e(eag2 c2 n+ #+ra 1/o
s)2&0nea ea. c d+rerea 1
+m4ra hegemon+(+
KL
#r+s)rarea. Era o dec'e as&r2. dar &en)r+ 4ne(e e )re4+a s/o de)ermne s2 &(ece 1 s/o
3m&edce s2 men*n2 (eg2)+ra s)r0ns2 c+ e( &0n2 c0nd n+ 3n*e(egea ce se &e)rece 3n
;ang%o%. Pomenrea no)e(or o #2c+se s2 !rea 1 ea s2 &(ece. Iar e( era c+ ade!2ra) s+&2ra).
-+&2 cncs&re'ece mn+)e. e1ea &e +12 3n dr+m s&re aero&or). No+2 ore ma )0r'+. g2s +n
mesaj de (a ea: se a#(a (a 9an(a. +nde se &+)ea &erde 3n sed+( ca)o(c de aco(o. Nc+n
c+!0n) des&re cear)a (or. dac2 as)a #+sese. -oar o re#erre sc+r)2 (a @con#es+nea (+ Loc%eA.
c+m o n+mea+ j+rna(1). @;e)+( Pe)erA. scra Car(o))a. @se asc+nde de a)0)a )m&. 3 !a #
gre+ s2 se o41n+asc2 s2 3n#r+n)e consecn*e(e c+!n)e(or sa(e.A
;ean 3 r2s&+nse &e adresa e sg+r2 de (a Va)can: @6&er c2 Pe)er are a)0)a mn)e s2 &(ece
dn >reens4oro. Ac+m ar a!ea ne!oe de o *ar2 mc2 3n care s2 #+g2. ca s2 ca&e)e ce!a
e5&eren*2 admns)ra)!2 1 &o()c2. 6a+ ce( &+*n (a de&ar)amen)+( a(men)2r c+ a&2 a(
+n+ ora1.A
Iar e+. g0nd ;ean. am ne!oe de so(da* &e care s2/ comand. -e as)a am !en) ac.
62&)2m0n 3n)reg d+&2 &(ecarea Car(o))e. )2cerea con)n+2. -es)+( de c+r0nd. de!en
e!den) c2 ceea ce se 3n)0m&(a n+ a!ea nco (eg2)+r2 c+ Ah(e. a()#e( ;ean ar # #os) deja
mor). Nc c+ de'!2(+rea c2 Loc%e era de #a&) Pe)er ?ggn / r2cea(a 3nce&+se deja 3nan)e
ca Pe)er s2/1 # &+4(ca) dec(ara*a.
;ean 31 oc+&a )m&+( c+ )o) ce &2rea a a!ea !re+n sens. -e1 n+ a!ea acces (a h2r*
m()are. &+)ea s2 s)+de'e h2r*(e )eren+r(or dn)re Inda 1 nma Tha(ande. car)ogra#a)e
dn sa)e() 1 acces4(e &+4(c+(+ /'ona as&r2 1 m+n)oas2 dn nord+( 1 es)+( ;rmane.
3m&rej+rm(e coas)e(or Ocean+(+ Indan. Inda a!ea o #(o)2 3nsemna)2. d+&2 s)andarde(e
Ocean+(+ Indan
KL
orjon sco)) c0rd
se &+)ea+ a1)e&)a s2 a)ace Tha(anda &e nea1)e&)a)e. &rn s)r0m)oarea 9a(acca. Tre4+a+ s2
#e &reg2)* &en)r+ )oa)e &os4()2*(e.
>2s &e ne) c0)e!a n#orma* des&re organ'area arma)e(or ndan2 1 )ha(ande'2. Tha(anda
a!ea o #(o)2 aeran2 &+)ernc2 / ar # a!+) 1anse s2 o4*n2 domna*a &e ca(ea aer+(+. dac2
31 &+)ea+ a&2ra 4a'e(e. 3n consecn*2. era esen*a( s2 &osede &s)e de a)er'are de +rgen*2
3n m de (oc+r d#er)e. ngner 4+n (a ds&o'*a arma)e )ha(ande'e / dac2 s/ar # an)rena)
ac+m 1 ar # 3m&r21)a) ech&aje. com4+s)4( 1 &ese de schm4 3n )oa)2 *ara. Aces) (+cr+.
3m&re+n2 c+ mne(e. ar # #os) cea ma 4+n2 a&2rare 3m&o)r!a +n+ a)ac dns&re mare.
Un a() &+nc) !+(nera4( a( Inde era+ (n(e de a&ro!'onare 1 c+(oare(e de 3nan)are.
3n)r+c0) s)ra)ega m()ar2 a Inde de&ndea ne!)a4( de ar+ncarea as+&ra d+1man+(+ a
+nor arma)e !as)e. de ne3n!ns. a&2rarea )re4+a s2 3n#ome)e'e aceas)2 arma)2 1 s/o
h2r*+asc2 3n mod cons)an) dn aer &rn rad+r. Iar dac2. a1a c+m era de #a&) &os4(. arma)a
ndan2 aj+ngea &e c0m&(e #er)(e dn Chao PhraHa sa+ &e Pod1+( AoraH. )re4+a+ s2
g2seasc2 &2m0n)+( &+s)). re'er!e(e de hran2 ds&ersa)e 1 asc+nse / ce(e care n+ era+
ds)r+se.
Era o s)ra)ege 4r+)a(2. c2c &o&or+( )ha(ande' ar # s+#er) (a #e( ca 1 arma)a ndan2 / de
#a&). ar # s+#er) ma m+(). -ec ds)r+gerea )re4+a as)#e( &reg2))2 3nc0) s2 a42 (oc doar 3n
+()ma c(&2. 8. &e c0) &os4(. s2 #e ca&a4( s2 e!ac+e'e #eme(e 1 co& s&re 'one 3nde&2r/
)a)e sa+ char s&re )a4ere dn Laos 1 Cam4odga. N+ gran*e(e ar # &+)+) o&r arma)a
ndan2. c )eren+(. A!0nd ma m+()e *n)e 'o(a)e. nden ar # #os) s(* s2/1 d!d2 #or*e(e.
A)+nc / 1 n+ma a)+nc / ar #
+m4ra hegemon+(+
K1
a!+) sens ca arma)a )ha(ande'2 s2 a)ace &rn s+r&rndere mc &or*+n a(e arma)e ndene
sa+. aco(o +nde ar # #os) &os4(. s2 se angaje'e 3n (+&)e &+)ernce dac2 &ar)ea )ha(ande'2
ar # a!+) )em&orar s+&eror)a)e n+merc2 1 s&rjn aeran mas!.
-esg+r. d+&2 c0)e 1)a ;ean. aceas)a era deja doc)rna &e )ermen (+ng a m()ar(or
)ha(ande' 1. dac2 (e/ar # #2c+) asemenea s+ges). n/ar # re+1) dec0) s2/ agase'e / sa+ s2/
#ac2 s2 se sm)2 3njos*.
As)#e( c2 31 conce&+ memor+( c+ #oar)e m+()2 grj2. #o(osnd o m+(*me de #ra'e de gen+(:
@$2r2 3ndoa(2 a!e* a1a ce!a &reg2))A 1 @-+&2 c+m de m+() !2 a1)e&)a*A. ;ne3n*e(es c2 1
aces)e #ra'e se &+)ea+ 3n)oarce 3m&o)r!a (+ dac2 e n+ s/ar # g0nd) (a ace(e (+cr+r /ar #
#os) ca 1 c0nd /ar # )ra)a) c+ s+&eror)a)e. -ar )re4+a s2 #ac2 ce!a &en)r+ a e1 dn
&+nc)+( mor).
31 c) 1 rec) memor+(. re!'+nd+/1 de #ecare da)2. A1)e&)2 c0)e!a '(e 3nan)e de a/1
e5&eda. ca s2/1 &oa)2 &r! dn no &ers&ec)!e. 3n ce(e dn +rm2. con!ns c2 3( #2c+se c0)
ma re)orc 1 no#ens! &os4(. 3( )rmse &rn e/ma( (a ;ro+( Cha%r / comandamen)+( m()ar
s+&rem. Era ce( ma &+4(c 1 ma &en4( mod de a (!ra memor+(. deoarece cores&onden*a
&e aceas)2 adres2 era ne!)a4( sor)a)2 1 c))2 de agho)an*. 8 dac2 (/ar # &rn)a) 1 (/ar #
d+s &ersona( ar # #os) ma dscre). -ar deea era s2 ag)e a&e(e< dac2 Nares+an ar # !r+) s2
#e dscre). /ar # o#er) o adres2 &r!a)2 &e care s2/ scre.
La cncs&re'ece mn+)e d+&2 ce )rmse memor+(. +1a sa se deschse neceremonos 1
n)rar2 &a)r+ &o(*1) m()ar.
/ Ven* c+ no. domn+(e. 'se sergen)+( care 3 comanda.
;ean 1)a c2 n/a!ea ros) s2 3n)0r'e sa+ s2 &+n2 3n)re42r. Ace1) oamen n+ 1)a+ nmc 3n
a#ara ns)r+c*+n(or
K1
orjon sco)) c0rd
&rm)e. ar ;ean +rma s2 a#(e care era+ e(e a1)e&)0nd s2 !ad2 ce !or #ace.
N+/1 cond+ser2 (a 4ro+( Cha%r. c (a +na dn)re c(2dr(e m&ro!'a)e. rdca)e &e !ech+(
)eren &en)r+ &ar2' / arma)a Tha(ande ren+n*ase a4a de c+r0nd (a mar1 ca &ar)e a
an)renamen)+(+ m()ar 1 e)a(are a #or*e m()are. Tre s+)e de an de (a R2'4o+( C!(
amercan do!edser2 c2 '(e(e mar1+(+ 3n #orma*e a&+seser2. Pen)r+ organ'a*(e m()are
era cam n)er!a(+( de )m& norma(. C0)eoda)2. ;ean a&roa&e c2 se a1)e&)a s2 desco&ere &e
+nde!a !reo arma)2 care 3nc2 31 ma an)rena so(da* &en)r+ (+&)a c2(are. c+ s24(e.
Pe +1a s&re care 3( cond+ser2 n+ era nc+n n+me. nc+n n+m2r. Iar c0nd n)r2. nc+n+(
dn)re so(da* de (a 4ro+r n+/1 rdc2 och s&re e(. 6osrea (+ era c+nosc+)2 1 (&s)2 de
m&or)an*2. s&+nea a))+dnea (or. Ceea ce 3nsemna. desg+r. c2 era #oar)e m&or)an)2. a()#e(
n+ ar # ar2)a) c2 n+ 3( o4ser!2.
$+ cond+s s&re +1a +n+ 4ro+. &e care sergen)+( /o deschse. In)r2< &o(*a m()ar2 n+/1
+rm2. U1a se 3nchse 3n s&a)e(e (+.
La rece&*e se a#(a +n maor. Un grad m+() &rea 3na() &en)r+ a s)a (a &+&)r+( de rece&*e. dar
ce( &+*n as)2' aceas)a &2rea a # da)ora 42r4a)+(+. A&2s2 +n 4+)on.
/ Pache)+( e ac. s&+se.
/ 62 n)re.
Vocea care r2s&+nse &2rea )0n2r2. A)0) de )0n2r2. 3nc0) ;ean 3n*e(ese &e da)2 s)+a*a.
-esg+r. Tha(anda con)r4+se c+ &ar)ea e de gen m()are (a 8coa(a de L+&)2. Char dac2
nc+n+( dn ech&a (+ Ender n+ #+sese de orgne )ha(ande'2. Tha(anda. (a #e( ca m+()e a()e
*2r dn Asa de es) 1 s+d. #+sese #oar)e 4ne re&re'en)a)2 3n e#ec)!+( de e(e! a 8co( de
L+&)2.
+m4ra hegemon+(+
^:I
E5s)aser2 char )re so(da* )ha(ande' care #2c+ser2 &ar)e 3m&re+n2 c+ ;ean dn Arma)a
-ragon. ;ean 31 amn)ea #oar)e 4ne #ecare co&( dn acea arma)2. c+ )o) c+ dosar+(
com&(e). deoarece e( #+sese ce( care 3n)ocmse (s)a de so(da* care +rma+ s2 #orme'e
arma)a (+ Ender. -eoarece major)a)ea *2r(or &2rea+ s2 a&rece'e !a(oarea a4so(!en*(or
8co( de L+&)2 &ro&or*ona( c+ a&ro&erea (or de Ender ?ggn. ce( ma &ro4a4( era ca +n+a
dn)re ce )re s2 se # o#er) o &o'*e c+ asemenea n#(+en*2 3nc0) s2 #e ca&a4( s2
n)erce&)e'e a1a de re&ede +n memor+ c2)re Cha%r. Iar dn)re ce )re. ce( &e care ;ean se
a1)e&)a s2/1 !ad2 3n cea ma m&or)an)2 &o'*e. as+m0nd+/1 ce( ma agres! ro(. era...
6+rreH. 6+rHaRong. @6+r(HA. @9oroc2nos+(A. c+m 3 s&+nea+ &e (a s&a)e. #ndc2 3n)o)dea+na
&2rea s2/1 s+&ere ce!a.
8 a)2/1. 3n s&a)e(e +ne mese aco&er)e de h2r*.
6&re s+r&rnderea (+. ;ean o4ser!2 c2 era a&roa&e (a #e( de 3na() ca 6+rHaRong. 6+rreH n+
#+sese ncoda)2 &rea mare. dar (a 8coa(a de L+&)2 )o* &2rea+ e5)rem de 3na(* #a*2 de ;ean.
;ean 3( aj+nsese dn +rm2. Poa)e c2 n+/1 !a &e)rece 3n)reaga !a*a s+4dmensona) #2r2 s&e/
ran*2. Era +n g0nd &rom*2)or.
To)+1. 3n a))+dnea (+ 6+rreH n+ era nmc &rom*2)or.
/ -ec &+)er(e co(ona(s)e a+ decs s2 se #o(oseasc2 de Inda 1 Tha(anda 3n s+roga)e(e (or de
r2'4oae. s&+se.
;ean 1)+ meda) c+m s2 se s)recoare &e s+4 &e(ea (+ 6+rHaRong. Ah(e era 4e(gan !a(on
dn na1)ere. ar ;ean era desg+r grec.
/ -a. sg+r. ;e(ga 1 >reca )re4+e s2/1 reg(e'e d!ergen*e(e an)ce &e c0m&+r(e de (+&)2
dn ;rmana.
/ -oar &en)r+ c2 a #os) 3n ga1ca (+ Ender n+ 3nseamn2 c2 3n*e(eg ce!a dn s)+a*a m()ar2
a Tha(ande.
K:
or*on sco)) card
/ 9emor+( me+ a #os) men) s2 ara)e c0) de (m)a)e s+n) c+no1)n*e(e me(e. &en)r+ c2
Cha%r Nares+an n+ m/a acorda) acces (a n#orma*(e &e care. a)+nc c0nd am sos). a
&rec'a) c2 (e !o &rm.
/ -ac2 !om a!ea !reoda)2 ne!oe de s#a)+( )2+. 3* !o #+rn'a n#orma*.
/ -ac2 3m !e* o#er n+ma n#orma*(e de care crede* !o c2 am ne!oe. 'se ;ean. s#a)+r(e
me(e !or cons)a n+ma 3n a !2 s&+ne ceea ce deja 1)*. 1 a)+nc a1 &+)ea #oar)e 4ne s2 m2
d+c acas2.
/ -a. As)a ar # ce( ma 4ne s2 #ac.
/ 6+rHaRong. de #a&) )+ n+ a ne!oe de mne.
/ 8)+ c2 3n)o)dea+na a #os) +n (2+d2ros care !oa s2 #e ma de1)e&) dec0) )o* ce(a(*.
/ Eram ma de1)e&) dec0) )o* ce(a(*. s&+se ;ean. Am re'+()a)e care demons)rea'2 as)a. 8
ce dac2 , As)a n+ a 3nsemna) s2 m2 &+n2 comandan)+( Arma)e -ragon. N+ a 3nsemna) ca
Ender s2 m2 #ac2 1e# de &(+)on. 8)+ c0) de n+)( e s2 # de1)e&). com&ara)! c+ a # +n
comandan) 4+n. 8)+. de asemenea. 1 c0) de gnoran) s+n) 3n &r!n*a Tha(ande. N+ am
!en) ac &en)r+ c2 a1 # cre'+) c2 Tha(anda ar # do4or0)2 #2r2 mn)ea mea sc(&)oare care
s2 !2 cond+c2 3n (+&)2. Am !en) ac &en)r+ c2 ce( ma &erc+(os om de &e &(ane)2 #ace joc+/
r(e 3n Inda 1. d+&2 )oa)e ca(c+(e(e me(e. Tha(anda !a # *n)a sa &rnc&a(2. Am !en) ac
&en)r+ c2. dac2 Ah(e !a )re4+ 3m&edca) s2/1 ns)a(e'e )rana 3n (+me. de ac !a )re4+ s2
&ornm. 8 m/am g0nd) c2. (a #e( ca >eorge ?ashng)on 3n )m&+( re!o(+*e amercane. a
&+)ea a&reca +n La#aHe))e sa+ +n 6)e+4en care s2 aj+)e ca+'a.
/ -ac2 &ros)a aa de memor+ a #os) +n e5em&(+ de @aj+)orA. &o* s2 &(ec char ac+m.
+m4ra hegemon+(+
K=
/ -ec a deja &os4()a)ea s2 cons)r+e1) &s)e )em&orare 3n n)er!a(+( c0) &(o)+( se a#(2 3n
aer, Ca s2 &oa)2 a)er'a &e o &s)2 care n+ e5s)a a)+nc c0nd a deco(a) ,
/ As)a e o dee n)eresan)2 1 am &+s ngner s/o s)+de'e 1 s2/ e!a(+e'e #e'a4()a)ea.
;ean a&ro42 dn ca&.
/ ;+n. As)a/m s&+ne ceea ce !oam s2 1)+. R2m0n.
/ ;a n+C
/ R2m0n #ndc2. 3n c+da #a&)+(+ c2 e1) s+&2ra) c2 s+n) ac. )o) ma rec+no1) o dee 4+n2
c0nd o a+' 1 o &+ 3n a&(care. N+ e1) do). 3n consecn*2 mer)2 s2 (+cre' c+ )ne.
6+rHaRong '4 c+ &a(ma 3n mas2 1 se a&(ec2 s&re e( #+ros:
/ Arogan) nenoroc). n+ s+n) )0r#a )aC ;ean 3 r2s&+nse ca(m:
/ 6+rHaRong. n+ !rea+ &os)+( )2+. N+ !rea+ s2 cond+c (+cr+r(e ac. Vrea+ doar s2 #+ +)(.
-e ce s2 n+ )e #o(ose1) de mne a1a c+m a #2c+) Ender , -2/m c0*!a so(da* s2/ an)rene'.
Las2/m2 s2 m2 g0ndesc (a ce ches) c+da)e am &+)ea #ace 1 c+m. Las2/m2 s2 m2
&reg2)esc. as)#e( 3nc0). a)+nc c0nd !a 3nce&e r2'4o+( 1 !e a!ea ne!oe de n1)e (+cr+r
m&os4(e. s2 m2 &o* chema 1 s2/m s&+: ;ean. !rea+ s2 #ac ce!a care s2 3nce)neasc2
arma)a as)a c+ o ' c2c n+ am )r+&e 3n a&ro&ere. Iar e+ o s2 'c: ;ea+ a&2 dn r0+ , ;ne.
a)+nc s2 (e &ro!oc2m d'en)ere &en)r+ o s2&)2m0n2. As)a ar )re4+ s2/ 3nce)neasc2. 8 o
s2 m2 d+c aco(o. o s2 &+n +n agen) 4o(ogc 3n a&2. o s2/1 #ac s2 )reac2 de ss)em+( (or de
&+r#care. 1 o s2 &(ec. 6a+ deja a o ech&2 care s2 n#ec)e'e a&a c+ daree ,
6+rHaRong 31 men*n+ e5&resa de #+re rece c0)e!a c(&e. a&o ced2. R0se:
:=L or*onsco))card
/ 7ade. ;ean. a n!en)a) as)a &e (oc sa+ char a &(2n+) o as)#e( de o&era*+ne ,
/ Am n!en)a)/o &e (oc. 'se ;ean. -ar e o dee nos)m2. n+ cre' , -'en)era a schm4a) n+
o da)2 c+rs+( s)ore.
/ Toa)2 (+mea 31 m+n'ea'2 so(da* 3m&o)r!a agen*(or 4o(ogc c+nosc+*. 8 n+ &+)em o&r
&ag+4e(e co(a)era(e.
/ -ar Tha(anda are ce!a cerce)2)or #oar)e 4+n 3n domen+. corec) ,
/ 3n sco& &+r de#ens!. 'se 6+rHaRong. A&o '0m4 1 se a1e'2: 7a. a (oc. Char e1)
m+(*+m) c+ o &o'*e 3n +m4r2 ,
/ N+ doar m+(*+m). c dornc s2 o o4*n. r2s&+nse ;ean. -ac2 Ah(e ar 1) c2 s+n) ac. ar g2s
o ca(e s2 m2 +cd2. U()m+( (+cr+ de care am ne!oe e s2 es 3n e!den*2 / &0n2 n+ n)r2m c+
ade!2ra) 3n (+&)2. c0nd ar # o (o!)+r2 &sho(ogc2 dr2g+*2 s2/ s+ger2m (+ Ah(e c2 e+
cond+c (+cr+r(e. N+ !a # ade!2ra). dar ar 3nne4+n 1 ma r2+ cre'0nd c2 se 3n#r+n)2 c+
mne. L/am ma 3n!ns 1 3nan)e. 6e )eme de mne.
/ N+ 3ncerc s2/m &ro)eje' &ro&ra &o'*e. ;ean 3n*e(ese c2 31 &ro)eja. desg+r. &o'*a.
/ -ar Tha(anda 1/a &2s)ra) nde&enden*a char 1 c0nd ce(e(a()e *2r dn 'on2 era+ cond+se
de e+ro&en. 6+n)em #oar)e m0ndr c2 /am *n+) &e s)r2n (a ds)an*2.
/ 8 )o)+1. 'se ;ean. Tha(anda are 1 o s)ore 3n a/ adm)e &e s)r2n / 1 3n a/ #o(os e#cen).
/ A)0)a )m& c0) 31 c+nosc (oc+(. re&(c2 6+rHaRong.
/ -2/m +n (oc. 1 o s2/m amn)esc s2 s)a+ aco(o.
/ C+ ce #e( de con)ngen) !re s2 (+cre' ,
;ean n+ cerea +n n+m2r mare de oamen. c s2 #e dn domen d#er)e. -oar do gen1). do
de &e !ase(e
+m4ra hegemon+(+
KB
de &a)r+(are. c0*!a ngner. c0)e!a !ehc+(e 4(nda)e +1oare 3m&re+n2 c+ crca o s+)2 de
so(da* 1 e(co&)ere s+#cen)e ca s2 )rans&or)e )o)+(. c+ e5ce&*a !ase(or 1 a!oane(or.
/ 8 &os4()a)ea de a rech'*ona )oa)e (+cr+r(e c+da)e (a care ne g0ndm. Am#4. de
e5em&(+. E5&(o'4( ca s2 #m ga)a 1 #acem s)0nc(e s2 se &r24+1easc2 1 &od+r(e s2 se
d2r0me. 8 orce/m ma )rece &rn mn)e.
/ -ar n+ )e angaje' 3n (+&)2 #2r2 &erms+ne.
/ Perms+ne de (a cne ,
/ -e (a mne. 'se 6+rHaRong.
/ -ar )+ n+ e1) Cha%r.
/ $+nc*a de Cha%r. s&+se 6+rHaRong. e5s)2 ca s2/m dea me ceea ce !rea+. P(an#carea
es)e c+ )o)+( 3n m0n(e me(e.
/ 92 4+c+r s2 a#(+ cne/ ma )are ac. 'se ;ean rdc0nd+/se. Ce/ dre&). (+ Ender /am #os)
de ce( ma mare #o(os a)+nc c0nd am a!+) acces (a )o) ce 1)a 1 e(.
/ A !rea )+C ;ean r0nj.
/ A1 !rea n1)e h2r* 4+ne. 'se. 8 o e5&+nere &recs2 a s)+a*e c+ren)e a arma)e
)ha(ande'e.
6+rHaRong se g0nd 3nde(+ng.
/ Pe c0* dn)re so(da* )2 3 ar+nc 3n (+&)2 (ega* (a och , 3n)re42 ;ean. 6&er c2 e+ s+n)
sng+r+(.
/ P0n2 m2 asg+r c2 e1) 3n)r/ade!2r so(da)+( me+. r2m0 (ega) (a och. -ar... o s2 a h2r*(e.
/ 9+(*+mesc.
8)a de ce se )emea 6+rHaRong: c2 ;ean ar &+)ea #o(os n#orma*(e o4*n+)e &en)r+ a
e(a4ora o s)ra)ege a()ena)!2 c+ care s2/1 con!ng2 &e Cha%r c2 ar #ace o )rea42 ma 4+n2
dec0) 6+rHaRong ca s)ra)eg &rnc&a(. C2c era (m&ede o mnc+n2 #a&)+( c2 6+rHaRong era
ce( ma )are. Cha%r Nares+an a!ea
:=:
or6on sco( c0rd
&ro4a4( 3ncredere 3n e( 1 e!den) 3 (2sase (4er)a)ea de a (+a dec' m&or)an)e. -ar
a+)or)a)ea r2m0nea 3n m0n(e (+ Nares+an. ar 6+rHaRong (+cra d+&2 c+m dorea e(. -n
ca+'a as)a se 1 )emea de ;ean /&+)ea # 3n(oc+).
O s2 a#(e c0) de c+r0nd c2 ;ean n+ era n)eresa) de &o()ca de &a(a). -ac2 31 amn)ea
corec). 6+rHaRong #2cea &ar)e dn #am(a rega(2 / de1 +()m reg &o(gam dn 6am
a!+seser2 a)0*a co&. 3nc0) era gre+ s2/* magne' c2 ma e5s)2 m+(* )ha(ande' care s2
n+ #e descenden* rega( de +n grad sa+ a()+(. Ch+(a(ong%orn. c+ seco(e 3n +rm2. s)a4(se
&rnc&+( con#orm c2r+a &rn* a!ea+ o da)ore de 3nde&(n). dar n+ 1 dre&)+( (a o #+nc*e
3na()2. Va*a (+ 6+rHaRong a&ar*nea Tha(ande ca o ches)+ne de onoare. dar 31 men*nea
rang+( 3n arma)2 n+ma a)0)a )m& c0) s+&eror (+ consdera+ c2 e ce( ma &o)r!) 3n ace(
&os).
Ac+m. c2 ;ean a#(ase cne 3( *n+se &e (oc. /ar # #os) des)+( de +1or s2/( ds)r+g2 &e 6+rreH 1
s2/ a (oc+(. La +rma +rme. (+ se d2d+se res&onsa4()a)ea de a 3nde&(n &roms+n(e &e
care Nares+an (e #2c+se (+ ;ean. N+ asc+()ase ordne(e (+ Cha%r 3n mod de(4era). ;ean
n+ a!ea ne!oe dec0) de o e1re de re'er!2 / &ro4a4( !reo re(a*e de/a (+ Pe)er / ca s2/
)rm)2 !or42 (+ Nares+an c2 6+rHaRong 3( 3m&edc2 &e ;ean s2 o4*n2 ceea ce/ )re4+e. 1
ar # a!+) (oc o anche)2. ar s2m0n*a ne3ncreder #a*2 de 6+rHaRong ar # #os) ar+nca)2.
-ar ;ean n+ !oa &os)+( (+ 6+rHaRong.
Voa o #or*2 arma)2 &e care s/o &oa)2 &reg2) ca s2 (+cre'e 3m&re+n2 a)0) de (ega). de
n!en)!. de sc(&)or 3nc0) a)+nc c0nd o !or con)ac)a &e Pe)ra 1 !or a#(a +nde e. s2 &oa)2
aj+nge aco(o 1 s/o scoa)2 ne!2)2ma)2.
+m4ra hegemon+(+
KB
C+ sa+ #2r2 &erms+nea 9oroc2nos+(+. Va aj+)a arma)a )ha(ande'2 c0) !a &+)ea de 4ne.
dar ;ean a!ea &ro&r(e o4ec)!e. care n+ a!ea+ nco (eg2)+r2 c+ cons)r+rea +ne carere 3n
;ang%o%.
/ 3nc2 ce!a. 'se ;ean. Am ne!oe de +n n+me. ce!a care s2 n+ a(er)e'e &e orcne dn a#ara
Tha(ande c2 s+n) +n co&( 1 +n s)r2n / s+#cen) &en)r+ ca Ah(e s2/1 dea seama cne s+n).
/ La ce n+me )e/a g0nd), Ce 'c de 6+a / 3nseamn2 )gr+.
/ Am +n n+me ma 4+n. ;oromma%o). 6+rHaRong &2r+ '2&2c) &en)r+ o c(&2. &0n2 31
amn) n+me(e dn &o!es)ea des&re AH+dhHa. an)c+( ora1/s)a) a( c2r+ s+ccesor #+sese
6am+(.
/ Era &orec(a ce(+ care a #+ra) )ron+( de (a A&ha. s+ccesor+( (eg)m.
/ 92 g0ndeam doar (a ceea ce 3nseamn2 n+me(e. s&+se ;ean. @3n +rn2. A1)e&)0nd
ncnerarea.A R0nj: 3n ceea ce/1 &r!e1)e &e Ah(e. s+n) doar +n mor) !+.
6+rHaRong se re(a5a.
/ C+m !re. 9/am g0nd) c2. #nd s)r2n. */ar &(2cea s2 a +n n+me ma sc+r).
/ -e ce , N+ e+ )re4+e s2/1 &ron+n*.
/ Tre4+e s2 )e semne'.
/ N+ !o da ordne scrse. 1 sng+ra &ersoan2 c2rea 3 !o ra&or)a e1) )+. 3n &(+s.
;oromma%o) se &ron+n*2 nos)m.
/ C+no1) s)ora Tha(ande. 'se 6+rHaRong.
/ Pe !rem+r. (a 8coa(a de L+&)2. am #os) #ascna) de Tha(anda. O na*+ne de s+&ra!e*+)or.
An)c+( &o&or Ta a re+1) s2 )reac2 dnco(o de !as)a 3n)ndere a Im&er+(+ Cam4odgan 1 s2
se r2s&0ndeasc2 3n Asa de 6+d/Es). #2r2 ca nmen s2 o4ser!e. A+ #os) c+cer* de ;rmana
1 a+ ren2sc+). ma &+)ernc ca
KD
o r U o n sco)) cad
ncoda)2. C0nd a()e *2r c2dea+ s+4 domna*e e+ro&ean2. Tha(anda a re+1) s2/1 e5)nd2
gran*e(e +n )m& s+r&rn'2)or de 3nde(+nga)< char 1 c0nd a &erd+) Cam4odga 1 Laos+( 1/
a men*n+) n+c(e+(. Cred c2 Ah(e +rmea'2 s2 a#(e ceea ce )oa)2 (+mea a a#(a) /)ha(ande'
n+ s+n) +1or de c+cer) 1. oda)2 c+cer*. n+ s+n) +1or de cond+s.
/ A)+nc a ce!a dee des&re s+#(e)+( Tha. s&+se 6+rHaRong. -ar nd#eren) c0) ne/a s)+da.
n+ !e # ncoda)2 +n+( de/a no1)r.
/ >re1e1). -eja s+n) +n+( de/a( !os)r+. Un s+&ra!e*+)or. +n om (4er. nd#eren) de s)+a*e.
6+rHaRong 3( (+2 3n seros.
/ A)+nc. ca de (a om (4er (a om (4er. 4+n !en) 3n ser!c+( Tha(ande.
6e des&2r*r2 &re)en. ar s&re s#0r1)+( '(e ;ean !2'+ c2 6+rHaRong n)en*onea'2 s2/1
*n2 c+!0n)+(. 3 #+ 3nm0na)2 o (s)2 de so(da* / &a)r+ com&an deja e5s)en)e a c0)e cnc'ec
de oamen c+ dosare &er#ec)e. dec n+/ d2d+ser2 drojda. 8 +rma s2/ dea e(co&)ere(e.
a!oane(e 1 !ase(e de &a)r+(are c+ care s2 se an)rene'e.
Ar # )re4+) s2 #e ner!os. 6e &reg2)ea s2 3n#r+n)e n1)e so(da* care ma m+() ca sg+r c2
era+ sce&)c c+ &r!re (a ca&ac)a)ea (+ de a/ comanda. -ar ma #+sese &+s 3n asemenea
s)+a*e. (a 8coa(a de L+&)2. 3 !a c01)ga &e ace1) so(da* &rn sm&(a e#cac)a)e. $2r2 #(a)2r.
#2r2 #a!or+r sa+ &re)ene &o&+(s)2. Le !a c01)ga (oa()a)ea ar2)0nd+/(e c2 1)a ce s2 #ac2
c+ o arma)2. as)#e( 3nc0) e s2 #e 3ncre'2)or c2 a)+nc c0nd !or &orn 3n 42)2(e !e*(e (or n+
!or # ros)e 3n ac*+n sor))e e1ec+(+. Le !a s&+ne. dn s)ar): @N+ !2 !o cond+ce 3n)r/o
o&era*+ne dec0) dac2 1)+ c2 &+)em 3n!nge. Trea4a !oas)r2 es)e s2 de!en* o #or*2 arma)2
+m4ra hegemon+(+
KD
a)0) de s)r2(+c)2 3nc0) s2 n+ e5s)e nco o&era*+ne 3n care s2 n+ !2 &o) cond+ce. N/o #acem
&en)r+ g(ora noas)r2. O #acem &en)r+ a ds)r+ge d+1man Tha(ande 3n orce mod &+)em.A
6e !or o41n+ c+r0nd s2 #e cond+1 de +n 42e*e( grec.
1:.
I6LA9A;A-
To: >+((a+meLe;on%Ega()e"7a).go! $rom: Loc%e%erasm+s"&o(ne).go! Re: Cond*(e
cons+()an*e
-omn+(e Le;on. 3m da+ seama c0) de gre+ !/a #os) s2 m2 con)ac)a*. Cred c2 !2 &o) o#er
o&n 1 s+ges) !a(oroase 1. ma &recs. cred c2 a!e* n)en*a s2 ac*ona* c+ c+raj 3n
n+me(e &o&or+(+ &e care 3( g+!erna*. 1 3n consecn*2 orce s+ges) !/a1 #ace. e(e ar a!ea o
mare 1ans2 s2 #e &+se 3n &rac)c2.
-ar cond*(e &e care (e &ro&+ne* s+n) &en)r+ mne de neacce&)a). N+ !o !en 3n 7a) 3n
3n)+nerc+( no&* sa+ degh'a) 3n )+rs) sa+ s)+den). ca n+ c+m!a cne!a s2 a#(e c2 !2
cons+()a* c+ +n ado(escen) amercan. 6+n) )o)+1 a+)or+( #ec2r+ c+!0n) scrs de Loc%e. ar
s+4 aceas)2 den))a)e e5)rem de c+nosc+)2. a( c2r+ n+me se a#(2 &e &ro&+ner(e care a+
&+s ca&2) R2'4o+(+ Lg. !o !en s2 m2 cons+() c+ d!s.. &e #a*2. -ac2 re&+)a*a mea n+
es)e s+#cen)2 &en)r+ a m2 &+)ea n!)a deschs. a)+nc #a&)+( c2 s+n) #ra)e(e (+ Ender
?ggn. &e a c2r+ +mer a #os) a)0) de recen) a1e'a)2 soar)a 3n)reg
+m4ra hegemon+(+
KG
omenr. re&re'n)2 +n &receden) &e care 3( &+)e* +rma #2r2 jen2. Ca s2 n+ ma men*on2m
&re'en*a co&(or de (a 8coa(a de L+&)2 3n a&roa&e #ecare 6)a)/9ajor de &e P2m0n). 6+ma &e
care a* o#er)/o es)e +na &rncar2. -ar ea n+ !a )re4+ ncoda)2 &(2))2. c2c 3n cond*(e
&ro&+se e+ n+ !o !en. ar dac2 m2 !e* n!)a deschs !o !en sg+r. dar n+ !o acce&)a
nco &(a)2 / nc m2car con)ra!a(oarea che()+e((or dn )m&+( 1eder 3n *ar2. Ca s)r2n. s/ar
&+)ea s2 n+ cores&+nd sen)men)e(or d+mnea!oas)r2 &ro#+nde 1 )rance #a*2 de &o&or+(
ha)an. dar 3m doresc #oar)e m+() ca #ecare *ar2 1 &o&or de &e P2m0n) s2 3m&ar)2
&ros&er)a)ea 1 (4er)a)ea care re&re'n)2 dre&)+( (or &rn na1)ere. 1 n+ !o acce&)a nc+n
onorar+ &en)r+ a aj+)a aceas)2 ca+'2.
Rsc+r(e d+mnea!oas)r2 &ersona(e !or # ma ma ad+c0nd+/m2 3n *ar2 &e #a*2. c2c dac2
s+ges)(e me(e n+ !or # &o&+(are. !e* &+)ea da !na &e mne. Rsc+( me+ &ersona( ar # c+
m+() ma mare. deoarece dac2 (+mea !a consdera &ro&+ner(e me(e ca #nd (&s)e de
3n*e(e&c+ne. sa+ dac2. m&(emen)0nd+/(e. !e* desco&er c2 n+ s+n) #+nc*ona(e. e+ !o # ce(
care !a s+&or)a o&ro4+( &+4(c. Vor4esc c+ sncer)a)e #ndc2 aces)ea s+n) rea()2* &e care
am0ndo !a )re4+ s2 (e 3n#r+n)2m< de asemenea. s+n) 3ncre'2)or c2 s+ges)(e me(e !or #
e5ce(en)e 1 c2 d+mnea!oas)r2 !e* # ca&a4( s2 (e m&(emen)a* e#cen). C0nd ne !om
)ermna )rea4a. !e* &+)ea #ace &e Cncnna)+s 1 s2 !2 re)rage* (a #erma d+mnea!oas)r2. 3n
)m& ce e+ !o #ace &e 6o(on 1 !o &2r2s *2rm+r(e 7a)+(+. am0ndo 3ncre'2)or c2 am da)
&o&or+(+ d+mnea!oas)r2 o 1ans2 cns))2 de a/1 oc+&a (oc+( &o)r!) 3n (+me.
C+ sncer)a)e. Pe)er ?ggn
I=J
orUon sco)) c0rd
Pe)ra n+ +)a nco c(&2 c2 era &r'oner2 1 sc(a!2. -ar. ca major)a)ea &r'oner(or. ca
major)a)ea sc(a!(or. de (a o ' (a a()a se o41n+se c+ s)area de ca&)!)a)e 1 g2sse o ca(e
de a # ea 3ns21 3n n)eror+( aces)or (m)e.
Era &2')2 3n #ecare momen). ar ca(c+(a)or+( n+/ &erm)ea s2 )rm)2 mesaje 3n e5)eror.
9esaj+( c2)re ;ean n+ ma &+)ea # re&e)a). 8 char a)+nc c0nd o4ser!2 c2 cne!a / &oa)e
;ean. care (a +rma +rme(or n+ #+sese +cs, / 3ncerca s2/ !or4easc2. (2s0nd mesaje &e
#ecare #or+m des&re arma)2. s)ore 1 geogra#e 3n care era !or4a des&re #eme 3nro4)e de
+n r2'4onc sa+ a()+(. n+ se (2s2 &rad2 #+re. N+ &+)ea r2s&+nde. dec n+/1 !a &erde )m&+(
3ncerc0nd.
3n ce(e dn +rm2. m+nca &e care era s()2 s/o #ac2 de!en o &ro!ocare 3n sne. &e care ea o
g2s n)eresan)2. C+m s2 organ'e'e o cam&ane 3m&o)r!a ;r/mane 1 Tha(ande 1 3n #na(
a Ve)nam+(+ care s2 s&+(4ere orce re's)en*2 1 )o)+1 s2 n+ &ro!oace n)er!en*a Chne ,
V2'+ meda) c2 dmens+n(e mar a(e arma)e ndene era+ ce( ma s(a4 &+nc) a( s2+. c2c
(n(e de a&ro!'onare de!enea+ m&os4( de a&2ra). A1a c2. s&re deose4re de ce(a(*
s)ra)eg de care se #o(osea Ah(e / ce ma m+(* #nd nden a4so(!en* a 8co( de L+&)2 /.
Pe)ra n+/1 42)+ ca&+( c+ (ogs)ca +ne cam&an s+&radmensona)e. Orc+m 3n #na( #or*e(e
ndene a!ea+ s2 se d!d2. doar dac2 arma)e(e 4rmane 1 )ha(ande'e se a(na+ &+r 1
sm&(+ a1)e&)0nd s2 #e m2ce(2r)e. -ec &(2n+ o cam&ane m&re!'4(2 / a)ac+r ame*)oare
a(e +nor #or*e mc. mo4(e. care n+ &ornea+ de &e +sca). C0)e!a 4(nda)e +rma+ s2 &(ece
3nan)e. a(men)a)e c+ com4+s)4( de c2)re cs)erne aerene.
8)a c2 &(an+( e era sng+r+( care a!ea sens. 1 n+ doar da)or)2 &ro4(eme(or n)rnsec &e
care (e re'o(!a.
+m4ra hegemon+(+
KI
Orce &(an care ar # m&(ca) m+)area a 'ece m(oane de so(da* a)0) de a&roa&e de gran*a
Chne ar # &ro!oca) o n)er!en*e chne'2. P(an+( e n+ ad+cea des)+ so(da* (0ng2 gran*2
3nc0) s2 cons))+e o amenn*are. Nc n+ ar # genera) +n r2'4o de +'+r2 care s2 (ase am4e(e
)a4ere e&+'a)e 1 s(24)e. Cea ma mare &ar)e a #or*e(or ndene ar # r2mas 3n re'er!2. ga)a
s2 (o!easc2 orc0nd namc+( ar # ar2)a) semne de s(24c+ne.
;ne3n*e(es c2 Ah(e d2d+ co& a(e &(an+(+ e ce(or(a(* / o n+mea @coo&erareA. dar #+nc*ona
ca +n e5erc*+ de domna*e. To* ce(a(* #+seser2 ra&d c+cer* de Ah(e. 1 ac+m era+
dornc s2/ #ac2 &e &(ac. 6m*ser2. desg+r. c2 Ah(e !oa ca Pe)ra s2 #e +m()2. 1/ d2d+r2
meda) ceea ce !oa. 31 42)+r2 joc de &(an+( e ca 1 c0nd orce &ros) ar # &+)+) !edea c2 e
(&s) de s&eran*2. de1 cr)c(e (or era+ &ocr)e. ar &+nc)e(e &rnc&a(e n+ #+r2 nc m2car
a)nse. 6+&or)2 as)a. #ndc2 era sc(a!2 1 #ndc2 1)a c2 3n ce(e dn +rm2 +n dn)re e se !or
&rnde c2 Ah(e 3 man&+(a 1 3 #o(osea. -ar 1)a c2 #2c+se o )rea42 4+n2 1 ar # #os) o rone
de(coas2 dac2 arma)a ndan2 / n+. s2 #m cns)*. arma)a (+ Ah(e / n+ ar #o(os &(an+( e 1
s/ar ar+nca c+ ca&+( 3nan)e s&re a+)ods)r+gere.
Con1)n*a e n+ era de(oc deranja)2 #ndc2 e(a4orase o s)ra)ege &en)r+ e5&ans+nea Inde
3n Asa de 6+d/Es). 8)a c2 n+ !a # ncoda)2 #o(os)2. Nc char s)ra)ega a)ac+r(or ra&de. de
mc dmens+n. n+ schm4a #a&)+( c2 Inda n+/1 &+)ea &erm)e +n r2'4o &e do+2 #ron)+r.
Pa%s)an+( n+ ar (2sa s2/ sca&e oca'a dac2 Inda s/ar angaja 3n)r/+n r2'4o 3n es).
P+r 1 sm&(+. Ah(e a(esese o *ar2 ne&o)r!)2 &en)r+ a 3ncerca s/o cond+c2 (a r2'4o. T%a(
Cha&e%ar. &rm+( mns)r+ ndan. era +n om am4*os care/1 #2cea (+' 3n (eg2)+ra c+
no4(e*ea ca+'e sa(e. Ar # &+)+)
9O
o 6 o n sco)) card
#oar)e 4ne s2 cede'e #or*e de con!ngere a (+ Ah(e 1 s2 doreasc2 s2 &orneasc2 +n r2'4o
3n 3ncercarea de a @+n#caA Asa de 6+d/Es). Char ar &+)ea 3nce&e r2'4o+(. -ar ar e1+a
re&ede dac2 Pa%s)an+( ar a)aca dn !es). A!en)+rsm+( ndan se !a e!a&ora (a #e( de +1or
ca 3n)o)dea+na.
3 1 s&+se as)a (+ Ah(e c0nd e( o !')2 3n)r/o dmnea*2. d+&2 ce &(an+r(e e #+seser2 a)0)
de r2s+n2)or res&nse de co(eg s)ra)eg.
/ Urmea'2 orce &(an !re. nmc n+ !a merge a1a c+m cre' )+.
Ah(e &+r 1 sm&(+ schm42 s+4ec)+( / a)+nc c0nd o !')a. &re#era s2 de&ene amn)r ca 1
c0nd ar # #os) +n c+&(+ de 42)r0n amn)nd+/1 3m&re+n2 de co&(2re. 9a * mn)e de
ches)a as)a dn 8coa(a de L+&)2, -ar de as)a, Ar # !r+) s2/ s)rge 3n #a*2 c2 e( #+sese aco(o
n+ma &en)r+ c0)e!a '(e 3nan)e ca ;ean s2/( s&0n'+re 3n &+*+( de aersre s2/1
m2r)+rseasc2 crme(e. N+ a!ea dre&)+( s2 #e nos)a(gc. To) ce re+1ea era s2/ o)r2!easc2
&ro&r(e amn)r des&re ace( (oc. ar ac+m. c0nd !enea !or4a des&re 8coa(a de L+&)2. ea n+
!oa dec0) s2 schm4e s+4ec)+(. s2 +)e com&(e).
Cne 1/ar # magna) c2 se !a g0nd !reoda)2 (a 8coa(a de L+&)2 ca (a era e de (4er)a)e 1
#ercre , Pe !remea aceea sg+r n+ &2rea a1a.
Cns)) !or4nd. ca&)!)a)ea n+ era d+reroas2. A)0)a )m& c0) Ah(e era (a 7Hdera4ad. ea
&re(+a cond+cerea 4a'e. c+ )oa)e c2 era 3n)o)dea+na *n+)2 s+4 o4ser!a*e. P+)ea s2
mearg2 (a 44(o)ec2 s2 s)+de'e /de1 +n+( dn)re garden 3 +rm2rea I-/+(. !er#c0nd s2 #e
(oga)2 c+ &ro&r+( n+me. c+ )oa)e res)rc*(e m&(ca)e. 3nan)e de a accesa re*ea+a. P+)ea s2
a(erge &e )eren+( &r2#os #o(os) (a mane!re(e m()are / 1 +neor a&roa&e +)a de &a1 ce(a(*
care *nea+ r)m+( c+ a s2.
+m4ra hegemon+(+
P+)ea s2 m2n0nce ce !rea. s2 doarm2 c0nd !rea. E5s)a+ c(&e 3n care a&roa&e +)a c2 n+ e
(4er2. E5s)a+ 1 ma m+()e c(&e 3n care. 1)nd c2 n+ e (4er2. ho)2ra s2 3nce)e'e s2 ma
s&ere c2 &r'onera)+( !a 3nce)a !reoda)2.
9esaje(e (+ ;ean 3 men*nea+ !e s&eran*a. N+ &+)ea s2/ r2s&+nd2. 3n consecn*2 n+ se ma
g0nd (a mesaje(e (+ ca (a o ade!2ra)2 com+ncare. Era+ ma &ro#+nde dec0) sm&(e
3ncerc2r de a n)ra 3n con)ac). Era+ do!e' c2 n+ #+sese +)a)2. Era+ do!ada c2 Pe)ra
Ar%anan. &+1)oaca de (a 8coa(a de L+&)2. 3nc2 ma are +n &re)en care o res&ec)2 1 c2r+a
3 &as2 des)+( de m+() de ea ca s2 ren+n*e (a c2+)2r. $ecare mesaj era ca +n s2r+) r2coros
&e #r+n)ea e 3n#er40n)a)2.
3n)r/o '. Ah(e !en 1/ s&+se c2 !a &(eca 3n)r/o e5c+rse.
Pres+&+se meda) c2 ea !a 3nchs2 3n camera e. 3nc+a)2 1 &2')2. &0n2 se 3n)orcea Ah(e.
/ $2r2 (ac2)e de da)a as)a. 'se Ah(e. V c+ mne.
/ Unde!a 3n Inda ,
/ 3n)r/+n sens da. 3n a()+(. n+.
/ N+ m2 n)eresea'2 joc+r(e )a(e. s&+se ea c2sc0nd. N+ merg.
/ O. n/a !rea s2/* sca&e as)a. 8 orc+m n/ar con)a. &en)r+ c2 am ne!oe de )ne. dec o s2
merg.
/ Pen)r+ ce a &+)ea a!ea ne!oe de mne ,
/ ;ne. dac2 o e a1a. &res+&+n c2 )re4+e s2 #+ ma c(ar. Am ne!oe de )ne ca s2 !e' ce se
3n)0m&(2 (a 3n)0(nre.
/ -e ce , -ac2 n+ e !or4a des&re o 3ncercare de asasna) re+1)2. n+ !rea+ s2 )e !2d #2c0nd
nmc.
/ 3n)0(nrea. s&+se Ah(e. e (a Is(ama4ad.
Pe)ra n+ ma a!+ nco re&(c2 s)ea*2. Ca&)a(a Pa%s)an+(+. Incred4(. Ce )re4+r ar &+)ea
a!ea Ah(e aco(o , -e ce s2 !rea s/o a 1 &e ea ,
I9
orjon sco)) c0rd
P(ecar2 c+ a!on+( / ceea ce. desg+r. 3 reamn) '4or+( &(n de e!enmen)e care o ad+sese 3n
Inda ca &r'oner2 a (+ Ah(e. U1a deschs2 / ar # )re4+) oare s2 s2rm am0ndo 1 as)#e( s2/(
ad+c 3n mod 4r+)a( &e P2m0n),
3n )m&+( '4or+(+. Ah(e 3 ar2)2 scrsoarea &e care /o )rmsese (+ >ha##ar ?aha4. @Prm+(
9ns)r+A a( Pa%s)an+(+ / dc)a)or+( m()ar. 4ne3n*e(es... sa+ 6a4a Is(am+(+. dac2 a1a
&re#era*. 6crsoarea era o mn+n2*e de man&+(are a4(2. N+ s/ar # acorda) nco
m&or)an*2 (a Is(ama4ad dac2 n+ ar # !en) de (a 7Hdera4ad. s)a)+( major a( arma)e ndene.
Char dac2 scrsoarea (+ Ah(e n+ s&+nea de #a&) as)a. 3n Pa%s)an se 42n+a c2 Ah(e sosea
ca )rms neo#ca( a( g+!ern+(+ ndan.
-e c0)e or a)er'ase +n a!on m()ar ndan (a 4a'a aeran2 de (0ng2 Is(ama4ad , -e c0)e or
so(da*(or nden 3n +n#orm2 ( se &ermsese s2 &+n2 &cor+( &e &2m0n) &a%s)ane'. 3narma*
, 8 )o)+( &en)r+ a ad+ce +n 42a) 4e(gan 1 o #a)2 armeanca s2 dsc+)e c+ )o* o#*er de
rang mnor ho)2r0* s2/ mn)2.
Un gr+& de o#ca( &a%s)ane' c+ #e*e de &a)r2 3 cond+ser2 s&re o c(2dre n+ de&ar)e de
(oc+( +nde a!on+( (or era rea(men)a). 3n2+n)r+. (a e)aj+( a( do(ea. o#*er+( ce( ma mare 3n
grad s&+se:
/ Escor)a )re4+e s2 r2m0n2 a#ar2.
/ -esg+r. 'se Ah(e. -ar ass)en)a mea n)r2 c+ mne. 3m )re4+e +n mar)or care s2/m
3m&ros&2)e'e memora 3n ca' de ne!oe.
6o(da* nden se a(nar2 (0ng2 &ere)e. a)en*. Ah(e 1 Pe)ra n)rar2 &rn +1a deschs2.
3n 3nc2&ere era+ doar do oamen. ar &e +n+( dn)re e 3( rec+nosc+ meda) dn &o'e. C+ +n
ges). aces)a (e ndc2 +nde s2 se a1e'e.
+m4ra hegemon+(+
9
Pe)ra se 3ndre&)2 3n (n1)e s&re sca+n+( e. #2r2 s2/1 a och de (a >ha##ar ?aha4. &rm+(
mns)r+ a( Pa%s)an+(+. 6e a1e'2 &+*n ma 3n s&a)e (0ng2 Ah(e. a1a c+m sng+r+( agho)an)
&a%s)ane' s)2)ea meda) 3n drea&)a (+ ?aha4. Era +n o#*er de rang 3na(). C+m!a.
scrsoarea (+ Ah(e (e deschsese )oa)e +1(e. char (a !0r#.
N+ a!ea+ ne!oe de n)er&re) c2c Esen*a(a. char dac2 n+ era (m4a (or ma)ern2. o
3n!2*aser2 am0ndo dn co&(2re 1 o !or4ea+ #2r2 accen). ?aha4 &2rea sce&)c 1 ds)an).
dar ce( &+*n n+ 3ncerca s2/ +m(easc2 / n+/ #2c+ser2 s2 a1)e&)e. 3 &o#)se e( 3ns+1 3n2+n)r+
1 n+/1 &ro!oca 3n nc+n #e( &e Ah(e.
/ V/am n!)a) &en)r+ c2 !rea+ s2 a+d ce a!e* de s&+s. 'se ?aha4. V2 rog s2 3nce&e*.
Pe)ra 31 dorea dn )oa)2 nma ca Ah(e s2 #ac2 ce!a )er4( de gre1) / s2 '0m4easc2 rados
sa+ s2 3ncerce s2 se 3m&2+ne'e c+ &ro&ra/ n)e(gen*2.
/ -omn+(e. m2 )em c2 (a 3nce&+) !a &2rea c2 !rea+ s2 !2 3n!2* s)ora Inde &e
d+mnea!oas)r2. +n sa!an) 3n domen+. -n car)ea d+mnea!oas)r2 am 3n!2*a) )o) ce o s2 !2
s&+n.
/ E +1or s2/m c)e1) car)ea. Ce a 3n!2*a) dn ea 1 e+ n+ 1)+ deja ,
/ Pas+( +rm2)or. 'se Ah(e. Un &as a)0) de e!den). 3nc0) am #os) +(+) c2 n+ (/a* +rma).
/ -ec e !or4a de o recen'e (a car)ea mea ,
-ar s&+n0nd as)a '0m4 +1or. 3nde&2r)0nd +rma de os)()a)e.
/ 9ere+ 1 mere+ ar2)a* mar(e rea('2r a(e &o&or+(+ ndan. 1 c+m s+n) e(e *n+)e &rea
m+() 3n +m4r2. aco&er)e. gnora)e. ds&re*+)e. C!('a*a Ind+s+(+ e )ra)a)2 dre&) &erdan)2
3n com&ara*e c+ 9eso&o)ama 1 Eg&)+( 1 char ma )0r'+ a&2r+)a Chna. In!ada)or
KK
or*on sco)) c0rd
aren 1/a+ ad+s (m4a 1 re(ga 1 (e/a+ m&+s &o&or+(+ ndan. 9og+(. 4r)anc. #ecare c+
credn*e(e 1 ns))+*(e sa(e. Car)ea d+mnea!oas)r2. )re4+e s2 !2 s&+n. e &r!)2 c+ m+()
res&ec) 3n cerc+r(e 3na()e a(e g+!ern+(+ ndan. da)or)2 mod+(+ m&ar*a( 3n care )ra)a*
re(g(e ad+se 3n Inda de n!ada)or.
Pe)ra 1)a c2 as)a n+ era doar o #(a)are #2r2 ros). Pen)r+ +n 3n!2*a) &a%s)ane'. 3n s&eca(
+n+( c+ am4* &o()ce. a scre o s)ore a s+4con)nen)+(+ #2r2 s2 rdce 3n s(2! n#(+en*a
m+s+(man2 1 s2 condamne re(ga hnd+ dre&) &rm)!2 1 des)r+c)!a era c+ ade!2ra) o
#a&)2 c+rajoas2.
?aha4 rdc2 m0na.
/ A)+nc am scrs ca +n sa!an). Ac+m re&re'n) !ocea &o&or+(+. 6&er c2 screr(e me(e n+ !/
a+ cond+s s&re o c2+)are donV+jo)easc2 a re+n#c2r Inde. Pa%s)an+( e ho)2r0) s2 r2m0n2
&+r.
/ V2 rog s2 n+ )rage* conc(+' &r&)e. 'se Ah(e. 6+n) de acord c2 re+n#carea e m&os4(2.
3n)r/ade!2r e +n )ermen (&s) de sens. 7nd+1 1 m+s+(man n+ a+ #os) ncoda)2 +n* dec0)
s+4 o&res+ne. dec c+m ar &+)ea # re+n* ,
?aha4 a&ro42 1 a1)e&)2 ca Ah(e s2 con)n+e.
/ Ceea ce am !2'+) e+ 3n screr(e d+mnea!oas)r2 es)e +n sen)men) &ro#+nd a( m2re*e
neren)e &o&or+(+ ndan. 9ar(e re(g s/a+ n2sc+) ac. 6/a+ rdca) mar g0nd)or care a+
schm4a) (+mea. 8 )o)+1 )m& de do+2 s+)e de an. c0nd oamen s/a+ g0nd) (a mar(e
&+)er Inda 1 Pa%s)an+( n+ a+ #os) ncoda)2 &e (s)2. Nc 3nan)e n+ #+seser2. 8 as)a !2
3n#+re. !2 3n)rs)ea'2.
/ 6+n) ma m+() )rs) dec0) #+ros. 'se ?aha4. dar ce !re. s+n) +n om 42)r0n 1
)em&eramen)+( me+ s/a ma domo().
+m4ra hegemon+(+
KK
/ Chna 31 '2ng2ne s24(e 1 (+mea se 3n#oar2. dar a4a ar+nc2 o &r!re Inde. L+mea
s(amc2 )rem+r2 c0nd Ira%+(. T+rca. Iran+( sa+ Eg&)+( se a&(eac2 3n)r/o drec*e sa+ a()a.
)o)+1 Pa%s)an+(. nec(n)) 3n 3n)reaga sa s)ore. n+ es)e ncoda)2 consdera) +n (der. -e
ce ,
/ -ac2 a1 # 1)+) r2s&+ns+(. a1 # scrs o a()#e( de car)e.
/ E5s)2 m+()e ca+'e 3n )rec+)+( 3nde&2r)a). dar )oa)e se red+c (a +n sng+r (+cr+. Po&or+(
ndan n+ a &+)+) ncoda)2 s2 ac*one'e +n)ar.
/ -n no+ !or4e1) des&re +nre.
/ ;a de(oc. 'se Ah(e. Pa%s)an+( n+/1 &oa)e oc+&a (oc+( s2+ de dre&) ca (der a( (+m
m+s+(mane &en)r+ c2 or de c0)e or &r!e1)e s&re !es) a+de 3n s&a)e(e (+ &a1 a&2sa* a
Inde. Iar ea. Inda. n+/1 &oa)e oc+&a (oc+( de (der a( es)+(+ #ndc2 amenn*area Pa%s)a/
n+(+ &0nde1)e.
Pe)ra admr2 mod+( a4( 3n care Ah(e #2cea ca &ron+me(e a(ese s2 &ar2 accden)a(e.
neca(c+(a)e / Inda #emea. Pa%s)an 42r4a)+(.
/ 6&r)+( d!n e ma acas2 3n Inda 1 Pa%s)an dec0) or+nde a()+nde!a. N+ e o 3n)0m&(are c2
mar(e re(g s/a+ n2sc+) ac sa+ 1/a+ g2s) ac #orma cea ma &+r2. -ar Pa%s)an+(
3m&edc2 m2re*a Inde 3n es). ar Inda 3m&edc2 Pa%s)an+( s2 de!n2 mare 3n !es).
/ Ade!2ra). dar nso(+4(. 'se ?aha4.
/ N+ char. 62 !2 reamn)esc o a()2 4+c2*c2 de s)ore. c+ n+ma c0*!a an 3nan)e de
crearea s)a)+(+ Pa%s)an. 3n E+ro&a se 3n#r+n)a+ do+2 mar na*+n /R+sa (+ 6)a(n 1
>ermana (+ 7)(er. Ace1) do cond+c2)or era+ n1)e mon1)r. -ar a+ !2'+) c2 d+1m2na
dn)re e 3 (egase +n+( de ce(2(a(). Nc+n+( n+ &+)ea rea('a nmc a)0)a )m& c0) ce(2(a()
amenn*a s2 &ro#)e de cea ma mc2 gre1ea(2.
/ Com&ar Inda 1 Pa%s)an+( c+ 7)(er 1 6)a(n ,
:BG or*onsco))card
/ -e(oc. &en)r+ c2 &0n2 ac+m Inda 1 Pa%s)an+( a+ da) do!ad2 de ma &+*n2 ra*+ne 1 ma
&+*n a+)ocon)ro( dec0) ace mon1)r.
?aha4 se 3n)oarse s&re agho)an)+( s2+.
/ Ca de o4ce. Inda a g2s) +n no+ mod de a ne ns+()a.
Agho)an)+( se sc+(2 de &e sca+n 1/1 aj+)2 s2 se rdce.
/ -omn+(e. credeam c2 s+n)e* +n om 3n*e(e&). 'se Ah(e. N+ e nmen ac care s2 !2 !ad2
&o'0nd. Nmen care s2 c)e'e ceea ce am s&+s. N+ a!e* nmc de &erd+) asc+()0nd+/m2. 1
n+ma de &erd+) &(ec0nd.
Pe)ra #+ +(+)2 s2/( a+d2 &e Ah(e !or4nd a)0) de )2os. N+ c+m!a d+cea &rea de&ar)e
a4ordarea (+ ne(ng+1)oare , Orce &ersoan2 norma(2 1/ar # cer+) sc+'e &en)r+ ne#erc)a
com&ara*e c+ 7)(er 1 6)a(n. -ar n+ 1 Ah(e. E 4ne. de da)a as)a char mersese &rea de/
&ar)e. -ac2 aceas)2 3n)0(nre e1+a. a)+nc )oa)2 s)ra)ega (+ s/ar # &r24+1). ar )ens+nea
s+4 care se a#(a 3( cond+sese (a +n &as gre1).
?aha4 n+ se rea1e'2.
/ 6&+ne ce a de s&+s. dar re&ede.
/ 7)(er 1 6)a(n 1/a+ )rms mn1)r de e5)erne. R44en)ro& 1 9o(o)o! 1. 3n c+da 3n!n+r(or
groa'nce &e care 1 (e/a+ ar+nca) +n+( a()+a. a+ semna) +n &ac) de neagres+ne &rn care
a+ 3m&2r*) Po(ona 3n)re e. E ade!2ra) c2 d+&2 c0*!a an 7)(er a a4roga) aces) &ac). ceea
ce a d+s (a m(oane de mor* 1 3n #na( (a c2derea (+ 7)(er. dar as)a es)e re(e!an) 3n s)+a*a
de #a*2. &en)r+ c2 s&re deose4re de 7)(er 1 6)a(n. d+mnea!oas)r2 1 Cha&e%ar s+n)e*
oamen de onoare /am0ndo 3( ser!* &e -+mne'e+ c+ credn*2.
/ 62 s&+ c2 Cha&e%ar 1 c+ mne 3( ser!m am0ndo &e -+mne'e+ es)e o 4(as#eme #e &en)r+
+n+(. #e &en)r+ ce(2(a(). dac2 n+ &en)r+ am4. 'se ?aha4.
+m4ra hegemon+(+
IBI
/ -+mne'e+ +4e1)e aces) &2m0n) 1 a da) m2re*e &o&or+(+ ndan. s&+se Ah(e / c+ a)0)a
&a)m2 3nc0) dac2 Pe)ra n+ (/ar # c+nosc+). ar # &+)+) crede c2 e credncos. Char s+n)e*
con!ns c2 a #os) !on*a (+ -+mne'e+ ca a)0) Pa%s)an+(. c0) 1 Inda s2 r2m0n2 3n
o4sc+r)a)e 1 s(24c+ne. n+ma dn ca+'2 c2 nden n+ a+ 3n*e(es 3nc2 !on*a (+ A((ah ,
/ N+ m2 n)eresea'2 ce s&+n a)e 1 ne4+n des&re !on*a (+ A((ah.
;ra!o. g0nd Pe)ra.
/ Nc &e mne. re&(c2 Ah(e. -ar s2 !2 s&+n ce!a. -ac2 d+mnea!oas)r2 1 Cha&e%ar a*
semna +n &ac). n+ de +nre. c de neagres+ne. !/a* &+)ea 3m&2r* Asa. Iar dac2 &es)e 'ece
an !a # &ace 3n)re ce(e do+2 na*+n ndene. a)+nc hnd+1 n+ !or # m0ndr de m+s+(man.
ar m+s+(man de hnd+1, N+ !a # oare a)+nc &os4( ca hnd+1 s2 asc+()e 3n!2*2)+r(e
Coran+(+. n+ ca o car)e a d+1man+(+ (or de moar)e. c ca o car)e a &re)en(or (or nden.
care 3m&ar) c+ Inda cond+cerea Ase, -ac2 n+ !2 &(ace e5em&(+( c+ 7)(er 1 6)a(n. a)+nc
+)a*/!2 (a Por)+ga(a 1 6&ana. co(ona(1) am4*o1 care a+ 3m&2r*) Penns+(a I4erc2.
Por)+ga(a. (a !es). era ma mc2 1 ma s(a42 / dar 1 e5&(ora)or+( c+)e'2)or care a s)r242)+)
m2r(e. 6&ana a )rms +n sng+r e5&(ora)or. 1 aces)a )a(an /dar a desco&er) o (+me no+2.
Pe)ra !2'+ dn no+ (ng+1ea(a s+4)(2 #+nc*on0nd. $2r2 s/o s&+n2 drec). Ah(e (egase
Por)+ga(a / na*+nea ma s(a42. dar ma c+rajoas2 / de Pa%s)an. ar na*+nea care &re!a(ase
da)or)2 noroc+(+ chor de Inda.
/ Ar # &+)+) s2 &orneasc2 +n r2'4o 1 s2 se ds)r+g2 +na &e a()a sa+ s2 se s(24easc2 rec&roc
&0n2 (a &erderea s&eran*e. 3n (oc de as)a (/a+ asc+()a) &e Pa&2. care a )ras o (ne &e
&2m0n) 1 a da) ceea ce se a#(a (a es) de ea
1L1
orjon sco)) cad
Por)+ga(e 1 )o) ceea ce se a#(a (a !es) 6&ane. Trage* (na d+mnea!oas)r2 &e &2m0n).
>ha##ar ?aha4. -ec(ara* c2 n+ !e* &orn (a r2'4o 3m&o)r!a m2re*+(+ &o&or ndan care
3nc2 n+ a a+') c+!0n)+( (+ A((ah. 3n schm4 !e* ar2)a (+m 3n)reg e5em&(+( s)r2(+c)or a(
&+r)2* Pa%s)an+(+. 3n)re )m&. T%a( Cha&e%ar !a +n Asa de Es) s+4 cond+cere ndan2.
ceea ce 31 dorea+ de #oar)e m+() )m&. A&o. 3n an #erc* 3n care &o&or+( hnd+s se !a
a&(eca as+&ra C2r*. Is(am+( se !a r2s&0nd dn)r/o r2s+#(are de (a NeR -e(h (a 7ano.
?aha4 se a1e'2 +1or (a (oc &e sca+n.
Ah(e n+ s&+se nmc.
/ 7ano. 'se ?aha4. -e ce n+ ;ejng ,
/ 3n '+a 3n care nden m+s+(man dn Pa%s)an !or de!en &a'nc ora1+(+ s#0n). hnd+1 31
!or &+)ea magna c2 !or n)ra 3n ora1+( n)er's.
?aha4 r0se.
/ E1) mora(.
/ 6+n). admse Ah(e. -ar am dre&)a)e. 3n )oa)e &r!n*e(e. Pen)r+ c2 3n aceas)2 drec*e ar2)a
1 car)ea d+mnea!oas)r2. As)a era conc(+'a e!den)2. dar n+ma 3n ca'+( 3n care Inda 1
Pa%s)an+( ar # #os) 4nec+!0n)a)e. 3n ace(a1 )m&. c+ (der a)0) de c+rajo1 1 !'onar.
/ 8 ce m&or)an*2 are as)a &en)r+ )ne ,
/ Vse' &acea &e P2m0n).
/ 8 dn ca+'a as)a 3nc+raje' Inda 1 Pa%s)an+( s2 &orneasc2 (a r2'4o ,
/ V2 3nc+raje' s2 c2de* de acord s2 n+ !2 r2'4o* +n c+ a(*.
/ Cre' c2 Iran+( !a acce&)a (n1)) cond+cerea Pa%s)an+(+ , Cre' c2 )+rc ne !or &rm c+
4ra*e(e deschse , Va )re4+ s2 cre2m aceas)2 +n)a)e &rn c+cerr.
+m4ra hegemon+(+
1L1
/ -ar o !e* crea. 'se Ah(e. Iar c0nd Is(am+( !a # +n) s+4 cond+cere ndan2. n+ !e* ma #
+m(* de a()e na*+n. O sng+r2 mare na*+ne m+s+(man2. o sng+r2 mare na*+ne hnd+s2.
)r2nd 3n &ace +n c+ a(* 1 &rea &+)ernc &en)r+ ca a()e na*+n s2 3ndr2'neasc2 s2 !2
a)ace. As)#e( !a !en &acea &e P2m0n). Prn !on*a (+ -+mne'e+.
/ Insha((ah. r2s&+nse ?aha4. -ar ac+m e momen)+( s2 a#(+ &rn a c+ a+)or)a)e s&+ aces)e
(+cr+r. N+ a o #+nc*e 3n Inda. -e +nde s2 1)+ c2 n+ a #os) )rms s2 m2 adorm 3n )m& ce
arma)a ndan2 se ad+n2 3n !ederea 3nc2 +n+ a)ac ne&ro!oca) ,
Pe)ra se 3n)re4a dac2 Ah(e &(2n+se s2/1 #ac2 &e ?aha4 s2 s&+n2 ce!a ca(c+(a) e5ac)
&en)r+ a/ o#er momen)+( drama)c &er#ec) sa+ #+sese doar noroc. C2c +nc+( r2s&+ns a( (+
Ah(e #+ s2 scoa)2 o #oae de h0r)e. a!0nd 3n &ar)ea de jos o mc2 semn2)+r2 c+ cernea(2
a(4as)r2.
/ Ce/ as)a , 3n)re42 ?aha4.
/ A+)or'area mea. 'se Ah(e.
3 3nm0na h0r)a Pe)re. Ea se rdc2 1 o d+se 3n mj(oc+( camere. +nde agho)an)+( (+
?aha4 o (+2 dn m0na e.
?aha4 o c) a)en). sc+)+r0nd dn ca&.
/ A semna) a1a ce!a,
/ N+ n+ma c2 a semna). 3n)re4a* ech&a care s+&ra!eghea'2 sa)e()+( ce #ace arma)a
ndan2 char 3n )m& ce no !or4m.
/ 6e re)rag de (a #ron)er2 ,
/ Cne!a )re4+a s2 #e &rm+( care s2/1 ara)e 3ncrederea. Es)e oca'a &e care a* a1)e&)a)/o
d+mnea!oas)r2 1 )o* &redecesor d+mnea!oas)r2. Arma)a ndan2 se re)rage. P+)e* )rm)e
)r+&e aco(o. P+)e* )rans#orma aces) ges) de &ace 3n)r/o 4ae de s0nge. 6a+ &+)e* da
IDL
o r Mo n sco)) c0rd
ordn ca )r+&e(e s2 #e m+)a)e s&re !es) 1 nord. Iran+( a1)ea&)2 s2 (e ar2)a* &+r)a)ea
Is(am+(+. Ca(#a)+( de (a Is)an4+( a1)ea&)2 s2/( e(4era* dn (an*+r(e sec+(are a(e g+!ern2r
)+rce1). 3n s&a)e n+/ !e* a!ea dec0) &e #ra* nden. dornd+/!2 s+cces 3n a ar2)a )+)+ror
m2re*a aces)+ &2m0n) a(es de -+mne'e+. 3n s#0r1) ga)a s2 se rdce.
/ P2s)rea'2/* dsc+rs+(. 'se ?aha4. 3n*e(eg c2 )re4+e s2 !er#c dac2 semn2)+ra e orgna(2
1 dac2 )r+&e(e ndene se m1c2 3n drec*a 3n care s&+ )+.
/ $ace* ceea ce e ne!oe. E+ m2 !o 3n)oarce 3n Inda.
/ $2r2 s2 a1)e&* r2s&+ns+( me+ ,
/ N+ !/am &+s nco 3n)re4are. 'se Ah(e. T%a( Cha&e%ar a &+s aceas)2 3n)re4are. 1 (+
)re4+e s2/ da* r2s&+ns+(. E+ n+ s+n) dec0) mesager+(.
6&+n0nd as)a. Ah(e se rdc2 3n &coare. Pe)ra. de asemenea. Ah(e &21 c+rajos s&re ?aha4
1/ 3n)nse m0na.
/ 6&er c2 m2 !e* er)a. dar n/a1 s+&or)a s2 m2 3n)orc 3n Inda #2r2 s2 &o) s&+ne c2 m0na (+
>ha##ar ?aha4 a a)ns/o &e a mea.
?aha4 s)r0nse m0na (+ Ah(e.
/ 6)r2n 42g2cos. 'se. dar och 3 sc(&ea+. 1 Ah(e 3 '0m4 dre&) r2s&+ns.
Oare re+1ser2 , se 3n)re4a Pe)ra. 9o(o)o! 1 R44en)ro& )re4+ser2 s2 negoce'e s2&)2m0n
3n)reg. n+/ a1a , Ah(e o #2c+se dn)r/o sng+r2 3n)0(nre.
Care era+ c+!n)e(e magce ,
-ar &e c0nd e1ea+ dn 3nc2&ere. dn no+ escor)a* de ce &a)r+ so(da* nden care !enser2
c+ e / g2r'(e e / Pe)ra 31 d2d+ seama c2 n+ e5s)aser2 c+!n)e magce. P+r 1 sm&(+ Ah(e 3
s)+dase &e am4 cond+c2)or 1 (e rec+nosc+se am4*(e. dorn*a ar'2)oare de
+m4ra hegemon+(+
1L:
m2re*e. Le s&+sese ceea ce !oa+ ce( ma m+() s2 a+d2. Le ad+sese &acea d+&2 care
)0njea+ 3n secre).
Ea n+ #+sese de #a*2 (a 3n)0(nrea c+ Cha&e%ar care 3 ad+sese (+ Ah(e semnarea &ac)+(+ de
neagres+ne 1 &roms+nea de a re)ragere. dar 1/o &+)ea magna. @-omna !oas)r2 )re4+e
s2 #ace* &rm+( ges)A s&+sese &ro4a4( Ah(e. @E ade!2ra) c2 m+s+(man ar &+)ea &ro#)a. ar
&+)ea a)aca. -ar a!e* cea ma mare arma)2 dn (+me 1 g+!erna* ce( ma gro'a! &o&or.
L2sa*/ s2 a)ace. !e* a4sor4 (o!)+ra a&o !2 !e* n2&+s) &es)e e ca a&a &es)e +n dg. 8
nmen n+ !2 !a cr)ca &en)r+ c2 n+ a* o#er) &2c o 1ans2.A
Iar ac+m (o!ea 3n &(n. P(an+r(e &e care (e conce&+se ea &en)r+ n!a'a ;rmane 1
Tha(ande n+ #+seser2 doar a+re(. Urma+ s2 #e #o(os)e. A(e e sa+ a(e a()c+!a. Va 3nce&e
s2 c+rg2 s0nge. Ah(e 31 !a a!ea r2'4o+(.
N+ m/am sa4o)a) &(an+r(e. 31 d2d+ seama. Am #os) a)0) de sg+r2 c2 n+ !or # #o(os)e 3nc0)
n+ m/am ma os)en) s2 nc(+d &+nc)e s(a4e. Ar &+)ea char s2 #+nc*one'e.
Ce am #2c+) ,
Ac+m 3n*e(ese de ce Ah(e o ad+sese 1 &e ea. Voa s2 se (a+de 3n #a*a e. 4ne3n*e(es / dn)r/
+n mo)! oarecare. e( sm*ea ne!oa de a a!ea mar)or a)+nc c0nd )r+m#a. -ar era ma m+()
dec0) a)0). Voa de asemenea s2/ ar+nce 3n #a*2 #a&)+( c2 !a #ace de #a&) ceea ce ea
s&+sese de a)0)ea or c2 es)e m&os4(.
Ce( ma r2+ era s2 desco&ere c2 s&era ca &(an+r(e e s2 #e #o(os)e. n+ &en)r+ c2 ar # !r+) ca
Ah(e s2 c01)ge r2'4o+(. c &en)r+ a/ 3m&+nge &e ce(a(* &+1) de (a 8coa(a de L+&)2 care 31
42)+ser2 joc de &(an+r(e e #2r2 m(2.
1L:
orjon sco)) c0rd
Tre4+e s2/ da+ c+m!a de 1)re (+ ;ean. Tre4+e s2/( a!er)'e'. ca (e s2 &oa)2 com+nca
g+!erne(or ;r/mane 1 Tha(ande. Tre4+e s2 #ac ce!a s2/m s+4mne' &ro&r(e &(an+r de
a)ac. a()#e( ds)r+ger(e !or a&2sa &e +mer me.
3( &r! &e Ah(e. care mo*2a 3n sca+n+( (+. ne&2s2)or (a &2m0n)+( care de#(a &e s+4 e 3n
dr+m+( de 3n)oarcere s&re (oc+( de +nde !a 3nce&e r2'4o+( (+ de c+cerre. -ac2 ar # &+)+)
e(mna dn ec+a*e crme(e (+. ar # #os) +n 42a) remarca4(. $+sese da) a#ar2 dn 8coa(a de
L+&)2 c+ e)che)a de @&sho&a)A. 1 )o)+1 re+1se s2 de)ermne n+ +n+(. c )re g+!erne
m&or)an)e a(e (+m s2/ acce&)e o#er)e(e.
Am #os) mar)or2 (a ce( ma recen) )r+m# a( s2+. 1 )o) n+ s+n) sg+r2 c+m 1/a rea('a).
31 amn) o &o!es)e dn co&(2re. des&re Adam 1 E!a 3n gr2dna Ra+(+. 1 des&re 1ar&e(e
!or4)or. -e mc2 s&+sese / s&re cons)ernarea #am(e / ce doa)2 a #os) E!a. s2 cread2 +n
1ar&e , -ar ac+m 3n*e(egea. c2c a+'se !ocea 1ar&e(+ 1 &r!se c+m +n om 3n*e(e&) 1
&+)ernc c2'+se s+4 !raja (+.
92n0nc2 #r+c)+( 1 !e a!ea )o) ce/* dore1)e nma. N+ e ce!a r2+. e no4( 1 4+n. Ve # rdca)
3n s(2! &en)r+ as)a.
8 e de(cos.
1=.
AVERTI69ENTE
I4: Car(o))a%aga&e"!a)can.ne)OordersOss)ersOnd $rom: >ra## % 4on&assage " co(mn. go!
Re: >2s),
Cred c2 am g2s)/o &e Pe)ra. Un &re)en 4+n dn Is(ama4ad care c+noa1)e n)eres+( me+ 3m
s&+ne c2 +n con!o c+da) dns&re NeR -e(h a !en) er (a o sc+r)2 3n)0(nre c+ ?aha4 / +n
ado(escen) care n+ &+)ea # dec0) Ah(e< 1 o ado(escen)2 des&re care n+ a da) nco
descrere. Pe)ra # 9 se &are &os4(.
;ean )re4+e s2 1)e ce am a#(a). 3n &rm+( r0nd. &re)en m/a+ s&+s c2 acea 3n)0(nre a #os)
+rma)2 meda) de ordne da)e so(da*(or &a%s)ane' s2 se re)rag2 de (a gran*a c+ Inda.
Leg0nd as)a de deja or4er!a)e(e e(4er2r a(e #ron)ere de c2)re nden. cred c2 ass)2m (a
ce!a m&os4( / d+&2 do+2 seco(e de r2'4o n)erm)en). dar cronc. o )en)a)!2 rea(2 de
&ace. 8 se &are c2 a #os) #2c+)2 c+ aj+)or+( (+ Ah(e. T-eoarece a)0) de m+(* co(on1) s+n)
nden. s+n) &ersoane 3n mns)er+( me+ care se )em c2 o &ace &e s+4con)nen) ne/ar&+ne 3n
&erco( m+ncaCM
1L=
o r M o n sco)) cad
In a( do(ea r0nd. #a&)+( c2 Ah(e a (+a)/o &e Pe)ra 3n aceas)2 ms+ne sens4(2 3nseamn2 c2
n+ es)e nc(+s2 con)ra !on*e e 3n &roec)e(e (+. 3n)r+c0) 3n R+sa V(ad a #os) de asemenea
a)ras s2 (+cre'e c+ Ah(e. de1 &en)r+ sc+r) )m&. n+ es)e m&os4( ca 1 o sce&)c2 3nr2)2 ca
Pe)ra s2 # #os) con!ns2 3n )m& ce se a#(a 3n ca&)!)a)e. ;ean )re4+e s2 #e con1)en) de
aceas)2 &os4()a)e. c2c ar &+)ea s&era s2 sa(!e'e &e cne!a care n+ !rea s2 #e sa(!a).
3n a( )re(ea r0nd. s&+ne/ (+ ;ean c2 3m &o) #ace re(a* (a 7Hdera4ad. &rn)re #o1) e(e! a
8co( de L+&)2 care a+ #+nc* (a 6)a)+(/9ajor ndan. N+ (e !o cere s2/1 com&rom)2
(oa()a)ea #a*2 de *ara (or. dar 3 !o 3n)re4a des&re Pe)ra 1/ dac2 a+ !2'+) sa+ a+ a+')
ce!a. Cred c2 &re)en(e dn #os)a 1coa(2 ar &+)ea de&21 3n aces) ca' secre)e(e mo)!a)e
&a)ro)c.
9ca #or*2 de a)ac era )o) ce 31 &+)ea dor ;ean. N+ era+ so(da* de e()2 3n sens+( 3n care
#+seser2 e(e! 8co( de L+&)2 / n+ era+ se(ec)a* &en)r+ ca()2*(e de comandan*. -ar 3n)r/+n
#e( as)a 3 #2cea ma +1or de &reg2)). N+ #2cea+ 3n mod cons)an) ana('e 1 &res+&+ner. 3n
8coa(a de L+&)2 m+(* so(da* 3ncerca+ mere+ s2 as2 3n e!den*2 &en)r+ a (e cre1)e re&+)a*a
3n 1coa(2 / comandan* )re4+a+ )o) )m&+( s2/ de)ermne &e so(da* s2 se concen)re'e
as+&ra *e(+(+ &rnc&a( a( arma)e.
;ean 1)a dn s)+d(e sa(e c2 3n arma)e(e ade!2ra)e con)rar+( era o &ro4(em2 ma des
3n)0(n)2 / so(da* se s)r2d+a+ s2 n+ se remarce c+ nmc sa+ s2 n+ 3n!e*e &rea re&ede. de
)eam2 s2 n+ #e ca)a(oga* dre&) (ng+1)or sa+ &ar!en* de c2)re camara' (or. -ar (eac+(
&en)r+ am4e(e &ro4(eme era ace(a1. ;ean m+ncea
+m4ra hegemon+(+
1L=
dn gre+ &en)r+ a/1 do!ed re&+)a*a de j+dec2)or as&r+. dar cns)).
N+ a!ea #a!or*. n+/1 #2c+se &re)en. dar 3n)o)dea+na o4ser!a o &er#orman*2 1 o comen)a.
La+de(e (+ n+ era+ )o)+1 e5+4eran)e. -e o4ce &omenea n+ma #a&)+( 3n #a*a ce(or(a(*.
@6ergen). ech&a )a n+ #ace nco gre1ea(2.A -oar c0nd era !or4a de o rea('are e5ce&*ona(2
o (2+da e5&(c). 1 a)+nc n+ma c+ +n (a&dar @;ra!o.A
-+&2 c+m se a1)e&)a. rar)a)ea (a+de(or sa(e ca 1 ones))a)ea (or (e #2c+ e5)rem de
!a(oroase 3n cadr+( #or*e de a)ac. 6o(da* care #2cea+ )rea42 4+n2 n+ se 4+c+ra+ de
&r!(eg s&eca(e 1 n+ c2&2)a+ ma m+()2 a+)or)a)e. dec n+ &ro!oca+ resen)men)e
ce(or(a(*. La+de(e n+ era+ e5+4eran)e. dec n+/ #2cea+ s2 se sm)2 jena*. 3n schm4. era+
admra* 1 m)a* de ce(a(*. A)en*a acorda)2 de so(da* de!en r2s&(a)a rec+noa1)er (or de
c2)re ;ean.
As)a era ade!2ra)a &+)ere. -c)on+( (+ $rederc ce( 9are con#orm c2r+a so(da* )re4+e s2
se )eam2 de o#*er (or ma m+() dec0) de d+1man era s)+&d. 6o(da* )re4+a+ s2 #e
con!n1 c2 s+n) res&ec)a* de o#*er 1 s2 &re*+asc2 aces) res&ec) ma m+() dec0) 3ns21
!a*a (or. 9a m+(). )re4+a+ s2 1)e c2 res&ec)+( o#*er(or era j+s)#ca) / c2 3n)r/ade!2r era+
so(da* a)0) de 4+n &e c0) credea+ o#*er (or.
La 8coa(a de L+&)2. ;ean #o(osse &+1n+( )m& c0) #+sese (a comanda +ne arma)e &en)r+ a
se a+)ons)r+ /31 cond+sese de #ecare da)2 oamen s&re 3n#r0ngere &en)r+ c2 #+sese ma
n)eresa) s2 3n!e*e )o) ce &+)ea 3n!2*a dec0) s2 ad+ne &+nc)e. As)a #+sese demora('an)
&en)r+ so(da* s2. dar (+ n+/ &asase / 1)a c2 n+ !a s)a m+() )m& c+ e 1 c2 )m&+( &e)rec+)
(a 8coa(a de L+&)2 era &e s#0r1)e. 3ns2 ac. 3n Tha(anda. 1)a c2 (+&)e(e
1LB
o r * o n sco)) c0rd
care !or !en !or # rea(e. m'e(e m&or)an)e. c2 se !or &+ne (a 42)ae !e*(e so(da*(or.
6co&+( era !c)ora. n+ n#orma*a. Iar 3n s&a)e(e aces)+ mo)! e!den) se asc+ndea +n+( ma
&ro#+nd. La +n momen) da). 3n r2'4o+( care !a +rma / sa+ char 3nan)e. dac2 a!ea noroc /
!a #o(os o &ar)e dn aceas)2 #or*2 de a)ac &en)r+ a #ace o 3ndr2'nea*2 )en)a)!2 de sa(!are.
&ro4a4( +nde!a 3n n)eror+( Inde. N+ )re4+a s2 )o(ere'e nco eroare. O !a scoa)e &e Pe)ra
de aco(o. Va re+1.
Tr+dea (a #e( de m+() ca orcare dn)re oamen (+. 6co)ea 3n e!den*2 #a&)+( c2 se
an)renea'2 a(2)+r de e / +n co&( care #ace )oa)e e5erc*(e &e care (e #ac 42r4a*. A(erga c+
e. ar dac2 ran*a sa era ma +1oar2 era n+ma dn ca+'2 c2 e( a!ea ne!oe s2 )rans&or)e
ma &+*ne ca(or &en)r+ a s+&ra!e*+. A!ea de c2ra) arme ma mc. ma +1oare. dar nmen
n+/1 n!da &en)r+ as)a / 3n &(+s. !edea+ c2 g(oan*e(e (+ a)ngea+ *n)a (a #e( de des ca a(e
(or. Nmc dn ceea ce (e cerea s2 #ac2 n+ e')a s2 #ac2 e( 3ns+1. Iar c0nd n+ era (a #e( de 4+n
ca oamen (+. n+/1 #2cea scr+&+(e 1 se d+cea (a ce( ma 4+n dn)re e &en)r+ a/ cere
&2rerea 1 s#a)+(. &e care a&o 3( +rma.
-e a1a ce!a n+ se ma a+'se / +n comandan) s2/1 &erm)2 s2 r1)e s2 a&ar2 ne&rce&+) sa+
s(a4 3n #a*a oamen(or (+. Nc ;ean n/ar # #2c+)/o. c2c de o4ce 4ene#c(e n+ j+s)#ca+
rsc+r(e. To)+1. e( &(2n+a s2 mearg2 3m&re+n2 c+ e 3n ms+n d#c(e. ar an)renamen)+( (+
de &0n2 ac+m #+sese )eore)c 1 cen)ra) &e joc+r. Tre4+a s2 de!n2 so(da). ca s2 &oa)2 #
ca&a4( s2 se desc+rce c+ &ro4(eme(e 1 +rgen*e(e a&2r+)e 3n )m&+( o&era*+n(or. s2 &oa)2
*n2 &as+( c+ e. 1 de ce n+. (a ne!oe. char s2 ( se a(2)+re 3n (+&)2.
La 3nce&+). da)or)2 !0rs)e 1 s)a)+r (+ mc. +n dn)re so(da* 3ncercaser2 s2 #ac2 (+cr+r(e
ma +1oare
+m4ra hegemon+(+
1LB
&en)r+ e(. Re#+'+( (+ #+sese ca(m. dar #erm. @Tre4+e s2 3n!2* 1 e+ as)aA s&+sese. 1 c+ as)a
3nchease dsc+*a. Norma(. so(da* 3( +rm2rser2 dn ce 3n ce ma a)en*. s2 !ad2 c+m #2cea
#a*2 s)andarde(or dn ce 3n ce ma 3na()e &e care (e s)a4(ea &en)r+ e. 3( !2'+r2 so(c)0nd+/1
)r+&+( (a ma5m. V2'+r2 c+m n+ se d2dea 3na&o de (a nmc. c+m &arc+rgea noroae(e +nor
)rasee ma 3ng+s)e dec0) a(e ce(or(a(*. c+m )recea &es)e o4s)aco(e (a #e( de 3na()e ca a(e
ce(or(a(*. !2'+r2 c2 n+ a!ea hran2 ma 4+n2 1 n+ dormea &e a()ce!a 3n a#ar2 de +n &e)c de
&2m0n) &e )eren+( de mane!re.
N+/1 d2dea+ seama c0) de m+() mode(ase aceas)2 #or*2 de a)ac d+&2 mode(+( arma)e(or dn
8coa(a de L+&)2. Pe ce do+2 s+)e de oamen 3 d!'a 3n cnc com&an de c0)e &a)r+'ec.
$ecare com&ane. ca arma)a (+ Ender. era 3m&2r*)2 3n cnc &(+)oane de c0)e o&) oamen.
$ecare &(+)on )re4+a s2 #e ca&a4( s2 3nde&(neasc2 o&era*+n &e con) &ro&r+< #ecare
com&ane )re4+a s2 #e ca&a4(2 s2 ac*one'e com&(e) nde&enden). 3n ace(a1 )m&. se
asg+r2 c2 so(da* de!n 4+n o4ser!a)or. 1 3 an)rena s2 !ad2 gen+( de (+cr+r &e care era
ne!oe s2 (e !ad2.
/ Vo s+n)e* och me. s&+se. Tre4+e s2 !ede* 1 ceea ce ca+) e+ 1 ceea ce a* c2+)a !o.
V2 !o s&+ne 3n)o)dea+na ce &(2n+esc 1 de ce. ca s2 1)* c0nd a&are o &ro4(em2 &e care e+
n+ am an)c&a)/o 1 ar &+)ea s2/m schm4e &(an+(. -+&2 aceea s2 !2 asg+ra* c2 am a#(a)
1 e+. Ce(e ma 4+ne 1anse a(e me(e de a !2 &2s)ra &e )o* 3n !a*2 3nseamn2 ca e+ s2 1)+ )o)
ce e 3n mn)ea !oas)r2 3n )m&+( (+&)e. ar ce(e ma 4+ne 1anse a(e !oas)re de a r2m0ne 3n
!a*2 3nseamn2 s2 1)* )o) ce e 3n mn)ea mea.
-esg+r. 1)a c2 n+ (e &oa)e s&+ne )o)+(. $2r2 3ndoa(2 1 e 3n*e(egea+ as)a. -ar &erd+
e5ces! de m+() )m&.
1LD
or6on sco)) c0rd
d+&2 s)andarde(e doc)rne m()are. e5&(c0nd+/(e oamen(or mo)!e(e dn s&a)e(e ordne(or
sa(e. 1 se a1)e&)a ca 1 comandan* de com&an 1 &(+)oane s2 #ac2 (a #e( c+ oamen (or.
/ 3n aces) #e(. a)+nc c0nd ! se !a da +n ordn #2r2 sens. !e* 1) c2 n+ a #os) )m& &en)r+
e5&(ca*. c2 )re4+e s2 ac*ona* meda) / dar c2 e5s)2 +n mo)! 3n)emea). care !/ar # #os)
s&+s dac2 s/ar # &+)+).
Oda)2. c0nd 6+rHaRong !en s2 +rm2reasc2 &reg2)rea )r+&e(or. 3( 3n)re42 &e ;ean dac2 a1a
recomanda s2 #e an)rena* so(da* 3n 3n)reaga arma)2.
/ Nco 1ans2. r2s&+nse ;ean.
/ -ac2 #+nc*onea'2 ac. de ce n/ar #+nc*ona &es)e )o) ,
/ -e o4ce n+ e ne!oe 1 nc n+ e5s)2 )m&+( necesar.
/ -ar )+ c+m &o* ,
/ Ace1) so(da* !or # chema* s2 3nde&(neasc2 m&os4(+(. N+ !or # )rm1 s2 oc+&e o &o'*e
sa+ ca a!angard2 3m&o)r!a namc+(+. Vor #ace (+cr+r d#c(e 1 com&(ca)e char s+4 och
d+1man+(+. ar crc+ms)an*e(e n+ (e !or &erm)e s2 se 3n)oarc2 s2 &rmeasc2 no
ns)r+c*+n. c !or )re4+ s2 se ada&)e'e 1 s2 re+1easc2. A1a ce!a ar # m&os4( dac2 e n+
ar 3n*e(ege sco&+( dn s&a)e(e ordne(or. Vor )re4+ s2 1)e e5ac) c+m g0ndesc comandan*
(or &en)r+ ca 3ncrederea 3n e s2 #e )o)a(2 / 1 as)#e( s2 &oa)2 s+&(n ne!)a4(e(e s(24c+n
a(e comandan*(or.
/ 6(24c+n(e )a(e ,
/ >re+ de cre'+). 6+rHaRong. dar da. am 1 e+ s(24c+n.
C+ as)a o4*n+ +n +1or s+r0s de (a 9oroc2nos / +n &rem+ rar.
/ E d+reros s2 cre1) , 3n)re42 6+rHaRong.
+m4ra hegemon+(+
IDK
;ean &r! 3n jos s&re g(e'ne. -eja 31 #2c+se +n#orme no de do+2 or. 1 era )m&+( &en)r+ o
a )rea. Ac+m era a&roa&e (a #e( de 3na() c+m #+sese 6+rHaRong a)+nc c0nd ;ean sosse (a
;ang%o%. ac+m o j+m2)a)e de an. Cre1)erea n+/ &ro!oca d+rer. -ar 3( 3ngrjora. deoarece n+
&2rea asoca)2 c+ nc+n a() semn de &+4er)a)e. -e ce. d+&2 a)0*a an 3n care #+sese s+4
dmens+n(e norma(e. )r+&+( s2+ de!ense a1a de ho)2r0) s2 rec+&ere'e ,
N+ e5&ermen)a nc+na dn)re &ro4(eme(e ado(escen*e / nc (&sa de gra*e da)ora)2
mem4re(or 42(2n/g2nnd+/se ma (+ng dec0) era+ o41n+)e. nc n2!a(a hormon(or care
3n)+neca+ j+deca)a 1 ds)r2gea+ a)en*a. A1a c2 dac2 ar # cresc+) 3ndeaj+ns ca s2 &oa)2
&+r)a arme ma 4+ne. n+ &+)ea # dec0) +n a!an)aj.
/ 6&er s2 aj+ng c0nd!a +n 42r4a) #r+mos ca )ne. 'se ;ean.
6+rHaRong morm2. 8)a c2 9oroc2nos+( !a (+a as)a dre&) o g(+m2. 9a 1)a 1 c2. +nde!a 3n
ad0nc+( con1)n*e sa(e. 6+rHaRong o !a (+a dre&) +n ade!2r. c2c oamen 3n)o)dea+na a1a
#ac. Era m&or)an) ca 6+rHaRong s2 #e cons)an) reasg+ra) c2 ;ean 3 res&ec)a &o'*a 1 n+
!a #ace nmc ca s/o s+4mne'e.
As)a #+sese c+ (+n 3n +rm2. ar ;ean era ac+m ca&a4( s2/ o#ere (+ 6+rHaRong o (s)2 (+ng2
c+ &os4(e(e ms+n &en)r+ care oamen (+ #+seser2 an)rena* 1 (e &+)ea+ 3nde&(n 3n orce
momen). Era o dec(ara*e c2 )o)+( e &reg2)).
A&o !en scrsoarea de (a >ra##. Car(o))a /o )rmsese meda) ce o &rmse. Pe)ra )r2a. 6e
a#(a &ro4a4( c+ Ah(e (a 7Hdera4ad.
;ean 3( n#orm2 meda) &e 6+rHaRong c2 o s+rs2 de s&onaj a +n+ &re)en con#rmase +n
a&aren) &ac) de neagres+ne 3n)re Inda 1 Pa%s)an 1 o re)ragere a
1LD
o r U o n sco)) cad
)r+&e(or de (a #ron)era com+n2 / 3m&re+n2 c+ o&na sa c2 aces) #a&) garan)a n!a'a
;rmane 3n +rm2)oare(e )re s2&)2m0n.
3n ceea ce &r!ea ce(2(a() s+4ec) a( scrsor. &res+&+nerea (+ >ra## c2 Pe)ra ar # &+)+) adera
(a ca+'a (+ Ah(e. aces)a era desg+r a4s+rd / dac2 >ra## credea a1a ce!a. n/o c+no1)ea &e
Pe)ra. Ceea ce 3( a(arma &e ;ean era c2 ea #+sese a)0) de ne+)ra('a)2. 3nc0) &2rea a # de
&ar)ea (+ Ah(e. Era o #a)2 care 3n)o)dea+na s&+nea ceea ce g0nde1)e. nd#eren) c0)e
neca'+r ar # a)ras as+&ra e. -ac2 )2cea. 3nsemna c2 era ds&era)2.
Oare &rme1)e mesaje(e me(e, O # 'o(a)/o Ah(e a)0) de m+() de orce n#orma*e 3nc0) nc
n+ ma na!ghea'2 &e ne) , As)a ar e5&(ca nca&ac)a)ea e de a r2s&+nde. To)+1. Pe)ra era
o41n+)2 s2 #e se desc+rce sng+r2. T2cerea e n+ se e5&(ca.
Era &ro4a4( &ro&ra e s)ra)ege. T2cere. &en)r+ ca Ah(e s2 +)e c0) de m+() 3( +ra. -e1 &0n2
ac+m )re4+a s2/( # c+nosc+) 3ndeaj+ns ca s2 1)e c2 e( n+ +)2 ncoda)2 nmc. T2cere.
&en)r+ a e!)a o 'o(are 1 ma seroas2 / as)a era &os4(. Char 1 Pe)ra ar # &+)+) s2/1 *n2
g+ra dac2 de #ecare da)2 c0nd !or4ea s/ar # )2a) dn ce 3n ce ma m+()e n#orma* 1
o&or)+n)2*.
3n #na(. )o)+1 ;ean )re4+ s2 a 3n consderare 1 &os4()a)ea ca >ra## s2 a42 dre&)a)e. Pe)ra
era +man2. 6e )emea de moar)e ca orce a() om. 8 dac2 3n)r/ade!2r #+sese mar)or2 (a
asasnarea ce(or do garden 3n R+sa. 1 dac2 Ah(e comsese crme(e c+ &ro&r(e m0n
/ceea ce ;ean consdera &os4( / a)+nc Pe)ra 3n#r+n)a ce!a ce n+ ma 3n#r+n)ase 3nan)e.
P+)ea s2 (e !or4easc2 +nor comandan* do* sa+ &ro#esor(or de (a 8coa(a de L+&)2 &en)r+
c2 ce( ma r2+ (+cr+ care se &+)ea 3n)0m&(a era s2 #e m+s)ra)2. C+ Ah(e. )re4+a s2 se
)eam2 de moar)e.
+m4ra hegemon+(+
1LG
Iar ;ean 1)a c2 )eama de moar)e schm42 mod+( 3n care o &ersoan2 !ede (+mea. 31
&e)rec+se &rm an dn !a*2 s+4 &res+nea cons)an)2 a aces)e )emer. 9a m+(). &e)rec+se
m+() )m& s+&+s )ocma &+)er (+ Ah(e. Char dac2 n+ +)ase ncoda)2 ce &erco( re&re'n)2
Ah(e. char 1 ;ean aj+nsese s2 cread2 c2 Ah(e n+ e +n )& char a1a de r2+. c2 de #a&) e +n
(der 4+n care #ace (+cr+r c+rajoase 1 3ndr2'ne*e &en)r+ @#am(aA (+ de or#an a s)r2'.
;ean 3( admrase 1 3n!2*ase de (a e( /&0n2 3n momen)+( 3n care Ah(e o +csese &e Po%e.
Pe)ra. )em0nd+/se de Ah(e. s+&+s2 &+)er (+. era ne!o)2 s2/1 s+&ra!eghe'e 3ndea&roa&e
&en)r+ a s+&ra!e*+. 8 &r!nd+/1. ar &+)ea aj+nge s2/1 admre. Es)e o )r2s2)+r2 com+n2
&rma)e(or s2 de!n2 s+&+se 1 char s2/ !enere'e &e ce care a+ &+)erea s2 (e a !a*a. Char
dac2 ea se o&+nea +nor asemenea sen)men)e. e(e e5s)a+.
-ar ea se !a )re' 1 se !a e(4era de s+4 &+)erea (or. E+ a1a am #2c+). O !a #ace 1 ea. Char
dac2 >ra## are dre&)a)e. 1 Pe)ra a de!en) 3n)r/+n #e( dsc&o(+( (+ Ah(e. se !a 3n)oarce
3m&o)r!a (+ meda) ce o !o e(4era. To)+1. #a&)+( r2m0nea / )re4+a s2 #e &reg2)) s/o
scoa)2 de aco(o char dac2 ea ar o&+ne re's)en*2 sa+ ar 3ncerca s2/1 )r2de'e.
Ad2+g2 &s)oa(e c+ s2ge* 1 drog+r care ne+)ra('ea'2 !on*a (a arsena(+( 1 &reg2)rea
arma)e sa(e.
Norma(. era ne!oe de da)e ma &recse dec0) a!ea &en)r+ a &+ne (a ca(e o o&era*+ne de
sa(!are. 3 scrse (+ Pe)er. r+g0nd+/1 s2 #o(oseasc2 +ne(e dn)re !ech(e con)ac)e(e 3n 6UA a(e
(+ -emos)ene ca s2 o4*n2 n#orma* des&re 7Hdera4ad. ;ean n+ a!ea a()e res+rse 3n a#ar2
de aces)ea care s2 &oa)2 # +)('a)e #2r2 s2/1 )r2de'e &o'*a. $ndc2 (+ 6+rHaRong sg+r
n+/ &+)ea cere n#orma* des&re 7Hdera4ad. Char dac2
1LG or*on sco)) card
6+rHaRong era 4neds&+s / 1 3 3m&2r)21se 3n +()ma !reme ma m+()e n#orma* (+ ;ean /
n+/ &+)ea e5&(ca (a ce/ )re4+esc da)e(e des&re 3na()+( comandamen) m()ar ndan de (a
7Hdera4ad.
A4a d+&2 c0)e!a '(e de a1)e&)are. 3n )m& ce se an)rena a(2)+r de oamen s2 3n +)('area
s2ge*(or 1 drog+r(or. ;ean 31 d2d+ seama de o a()2 m&(ca*e m&or)an)2 a #a&)+(+ c2
Pe)ra ar &+)ea 3n)r/ade!2r s2 coo&ere'e c+ Ah(e. Nc+na dn)re s)ra)eg(e (or n+ era
a&(ca4(2 )&+(+ de cam&ane &e care ar # &+)+)/o organ'a Pe)ra.
Cer+ o 3n)0(nre a)0) c+ 6+rHaRong. c0) 1 c+ Cha%r. -+&2 ce a)0)ea (+n n+ !2'+se #a*a (+
Cha%r. #+ s+r&rns c2 3n)re!ederea 3 #+ acorda)2 / 1 #2r2 3n)0r'ere. $2c+se cererea c0nd se
)re'se. (a cnc dmnea*a. La 1a&)e se a#(a 3n 4ro+( (+ Cha%r. c+ 6+rHaRong a(2)+r de e(.
6+rHaRong a4a a!+ )m& s2 1o&)easc2. r)a). c+!n)e(e @Ce 3nseamn2 as)a,A 3nan)e ca
Cha%r s2 3ncea&2 dsc+*a.
/ Ce 3nseamn2 as)a, 'se Cha%r. 3 '0m4 (+ 6+rHaRong< 1)a c2 re&e)a 3n)re4area (+. -ar
;ean ma 1)a 1 c2 era +n '0m4e) 'e#(em)or. La +rma +rme(or. n+/1 &+)ea con)ro(a &e
&+1)+( 2s)a grec.
/ Tocma am a#(a) n1)e n#orma* &e care )re4+e s2 (e c+noa1)e* am0ndo. s&+se ;ean<
desg+r. aces) (+cr+ m&(ca #a&)+( c2 6+rHaRong ar &+)ea s2 n+/1 dea seama de m&or)an*a
n#orma*(or. as)#e( 3nc0) ;ean )re4+a s2 (e &re'n)e drec) (+ Cha%r Nares+an. N/am !r+) s2
#+ (&s) de res&ec). -oar c2 )re4+e s2 a#(a* meda).
/ Ce n#orma* a &+)ea a!ea. 'se Cha%r Nares+an. &e care no s2 n+ (e c+noa1)em deja ,
/ Ce!a ce am a#(a) de (a +n &re)en c+ re(a* m&or)an)e. Toa)e &res+&+ner(e noas)re s/a+
4a'a) &e deea
+m4ra hegemon+(+
1LI
c2 arma)a ndan2 !a #o(os s)ra)ega e!den)2 / s2 co)ro&easc2 ;rmana 1 Tha(anda c+
arma)e mense. -ar )ocma am a#(a) c2 Pe)ra Ar%anan. +na dn)re )o!ar21e(e (+ Ender
?ggn. ar &+)ea (+cra c+ arma)a Inde. N/am cre'+) ncoda)2 c2 ar &+)ea co(a4ora c+ Ah(e.
dar &os4()a)ea e5s)2. Iar dac2 ea drjea'2 cam&ana. n+ !om a!ea de(oc +n &o)o& de
so(da*.
/ In)eresan). Ce s)ra)ege ar a&(ca ea ,
/ To) o co&(e1re n+merc2. dar n+ c+ arma)e mas!e. Vor a!ea (oc rad+r. nc+rs+n a(e +nor
#or*e mc. #ecare men)2 s2 a)ace. s2 !2 ds)rag2 a)en*a. a&o s2 ds&ar2. Nc m2car n+ !or
# ne!o* s2 se re)rag2. Ar s)a &e mare &0n2 s/ar &+)ea regr+&a. $ecare dn)re e(e ar &+)ea #
+1or 3n!ns2. doar c2 n+ a* a!ea &e cne 3n!nge. P0n2 c0nd am aj+nge (a (oc+( a)ac+(+ ar
ds&2rea. $2r2 (n de a&ro!'onare. $2r2 &+nc)e !+(nera4(e. doar a)ac+r d+&2 a)ac+r &0n2
c0nd n/am ma &+)ea reac*ona (a )oa)e. A&o. a)ac+r(e !or de!en ma &+)ernce. C0nd am
aj+nge aco(o. c+ #or*e(e noas)re s(24)e. namc+( ne/ar a1)e&)a. Ar ds)r+ge )r+&2 d+&2
)r+&2.
Cha%r &r! s&re 6+rHaRong.
/ Ceea ce s&+ne ;oromma%o) es)e &os4(. 'se 6+rHaRong. Ar &+)ea +rma mere+ aceas)2
s)ra)ege. N+ (e/am #ace ncoda)2 !reo &ag+42. &en)r+ c2 e a+ o re'er!2 n#n)2 de )r+&e 1
rsc2 &+*n (a #ecare a)ac. -ar #ecare &erdere &e care am s+#er/o no ar # de ne3n(oc+). ar
#ecare re)ragere (e/ar o#er no 4a'e.
/ -e ce s2 n+ se # g0nd) 1 sng+r aces) Ah(e (a o asemenea s)ra)ege, 3n)re42 Cha%r. 6e
s&+ne c2 e +n 42a) #oar)e n)e(gen).
/ E o s)ra)ege &reca+)2. 'se ;ean. Una care rs&e1)e #oar)e &+*n !e*(e so(da*(or. 8 e
(en)2.
/ Iar Ah(e n+ e ncoda)2 a)en) (a !e*(e so(da*(or (+ ,
,1LI
o r S o n sco)) c0rd
;ean se g0nd (a '(e(e &e)rec+)e 3n @#am(aA (+ Ah(e &e s)r2'(e dn Ro))erdam. -e #a&).
Ah(e a!ea grj2 de !e*(e ce(or(a(* co&. 6e s)r2d+a dn gre+ ca s2 #e sg+r c2 n+ se
e5&+nea+ rsc+r(or. -ar as)a era dn ca+'2 c2 &+)erea sa de&ndea 3n mod a4so(+) de
&2s)rarea )+)+ror co&(or a(2)+r de e(. -ac2 !re+n+( dn)re co& ar # #os) r2n). ce(a(* ar #
&(eca). C+ arma)a ndan2 n+ era aceea1 s)+a*e. Ah(e /ar rs& ca &e #r+n'e(e de )oamn2.
N+ma c2 sco&+( (+ Ah(e n+ era s2 g+!erne'e Inda. c s2 g+!erne'e (+mea. -ec era
m&or)an) s2/1 c01)ge o re&+)a*e de cond+c2)or e#cen). 62 &ar2 c2 &re*+e1)e !e*(e
oamen(or s2.
/ Es)e c0)eoda)2. c0nd 3 con!ne. s&+se ;ean. -e as)a ar a&(ca +n as)#e( de &(an. dac2 Pe)ra
(/ar &ro&+ne.
/ -ec ce ar 3nsemna. 'se Cha%r. dac2 */a1 s&+ne c2 a)ac+( 3m&o)r!a ;rmane )ocma a
#os) (ansa). 1 e !or4a de +n asa() #ron)a( mas! a +ne #or*e ndene enorme. a1a c+m a
ndca) )+ 3n &rm+( )2+ memor+ ,
;ean #+ +(+). -eja , A&aren)+( &ac) de neagres+ne dn)re Inda 1 Pa%s)an era !ech doar de
c0)e!a '(e. N+ &+)ea+ s2/1 # gr+&a) #or*e(e a)0) de re&ede.
;ean #+ s+r&rns s2 cons)a)e c2 nc 6+rHaRong n+ 1)a c2 3nce&+se r2'4o+(.
/ A #os) o cam&ane e5)rem de 4ne &(an#ca)2. s&+se Cha%r. ;rman a+ a!+) doar o ' de (a
a!er)smen). Tr+&e(e ndene s/a+ m1ca) ca #+m+(. Ind#eren) dac2 e &re)en+( )2+ ce( r2+
Ah(e. sa+ &re)ena )a gena(2 Pe)ra. sa+ doar n1)e &ros)2nac dn 3na()+( comandamen)
ndan s/a+ desc+rca) s+&er4.
/ Ceea ce 3nseamn2. 'se ;ean. c2 n+ a+ asc+()a)/o &e Pe)ra. 6a+ c2 ea sa4o)ea'2 de(4era)
s)ra)ega arma)e ndene. 92 4+c+r s2 a#(+ as)a 1 3m cer sc+'e &en)r+
+m4ra hegemon+(+
1LJ
a!er)smen)+( de care n+ a #os) ne!oe. Po) s2 3n)re4. domn+(e. dac2 Tha(anda !a n)ra
ac+m 3n r2'4o ,
/ ;rmana n+ a cer+) aj+)or.
/ 3n momen)+( 3n care ;rmana !a cere aj+)or+( Tha(ande. s&+se ;ean. arma)a Inde !a # (a
gran*a noas)r2.
/ 3n ace( momen) n+ !om a1)e&)a s2 ne ma roage e.
/ -ar Chna, 3n)re42 ;ean.
Cha%r c(& de do+2 or 3nan)e de a r2s&+nde.
/ Ce/ c+ Chna,
/ A+ amenn*a) Inda , A+ reac*ona) 3n !re+n #e( ,
/ Pro4(eme(e c+ Chna s+n) de com&e)en*a +ne a()e ram+r g+!ernamen)a(e. s&+se Cha%r.
/ Poa)e c2 Inda are de do+2 or &o&+(a*a Chne. dar arma)a chne'2 e ma 4ne ech&a)2.
Inda ar )re4+ s2 se g0ndeasc2 de do+2 or 3nan)e de a &ro!oca o n)er!en*e chne'2.
/ 9a 4ne ech&a)2. ros) Cha%r. -ar e des#21+ra)2 3n mod +)( , 31 &2s)rea'2 )r+&e(e de/a
(+ng+( gran*e c+ R+sa. Ar d+ra (+n de '(e s2 (e ad+c2 &0n2 ac. -ac2 Inda &(2n+e1)e +n
a)ac/#+(ger. n+ a+ de ce s2 se )eam2 de Chna.
/ A)0)a )m& c0) $.I. n)er'ce rache)e(e. 'se 6+rHaRong. 1 c+ Chamrajnagar 9are1a(. &o* #
sg+r c2 nco rache)2 n+ !a a)aca Inda.
/ Oh. 2s)a e +n a() e!enmen). o#)2 Cha%r. Chamrajnagar 1/a da) demsa dn $.I. (a 'ece
mn+)e d+&2 a)ac+( as+&ra ;rmane. 6e !a 3n)oarce &e P2m0n) / 3n Inda / &en)r+ a acce&)a
no+a sa n+mre ca (der a( coa(*e g+!ernamen)a(e care !a cond+ce no+( Im&er+ Indan
e5)ns. C2c desg+r c2 3n )m&+( 3n care o na!2 3( !a ad+ce 3na&o &e P2m0n) r2'4o+( se !a #
)ermna). 3n)r/+n #e( sa+ a()+(.
/ Cne e no+( 9are1a( , 3n)re42 ;ean.
1LJ
o Mo n sco)) c0rd
/ As)a e d(ema. 'se Cha%r. 6+n) +n care se 3n)rea42 &e cne ar &+)ea n+m 7egemon+(.
consder0nd c2 deocamda)2 nmen n+ &oa)e a!ea 3ncredere 3n nmen. A(* se 3n)rea42 de
ce 7egemon+( ar ma )re4+ s2 n+measc2 +n 9are1a(. Ne/am desc+rca) #2r2 6)ra)eg de (a
R2'4o+( Lg &0n2 ac+m. La +rma +rme. de ce am a!ea ne!oe de $.I. ,
/ Ca s2 #e n)er'se rache)e(e. 'se 6+rHaRong.
/ As)a e sng+r+( arg+men) seros 3n #a!oarea men*ner $.I.. a&ro42 Cha%r. -ar m+()e
g+!erne consder2 c2 $.I. ar )re4+ red+s2 (a ro(+( de &o(*e e5)ra a)mos#erc2. N+ e5s)2
mo)!e &en)r+ &2s)rarea a ma m+() de o mc2 #rac*+ne dn #or*a $.I. C0) des&re &rogram+(
de co(on'are. m+(* s&+n c2 e o &erdere de 4an. ac+m c0nd se sc2 r2'4o+( ac &e P2m0n).
;+n. ga)a c+ (ec*a as)a. A!em )rea42 de #2c+). Ve* # cons+()a* dac2 !om g2s necesar.
9od+( 3n care 3 concede Cha%r era s+r&rn'2)or. -emons)ra +n n!e( 3na() de os)()a)e #a*2
de am4 a4so(!en* a 8co( de L+&)2. n+ n+ma #a*2 de ce( s)r2n.
-e da)a as)a. 6+rHaRond r2s&+nse &ro!oc2r (+ Cha%r.
/ 3n ce crc+ms)an*e !om # con!oca*, 3n)re42. P(an+r(e me(e #e !or #+nc*ona. #e n+. -ac2
!or #+nc*ona. n/o s2/m acorda* me onoarea. -ac2 n+. !e* &r! as)a ca &e o do!ad2 c2
ha4ar n/am ce #ac. 1 )o) n/o s2 m2 chema*.
Cha%r c0n)2r s)+a*a &en)r+ +n momen).
/ 7m. n+ m/am g0nd) dn &+nc)+( 2s)a de !edere. Cred c2 a dre&)a)e.
/ N+. d+mnea!oas)r2 gre1*. re&(c2 6+rHaRong. Nmc n+ merge !reoda)2 con#orm &(an+(+
3n)r/+n r2'4o. Tre4+e s2 #m ca&a4( s2 ne ada&)2m. E+ 1 ce(a(* a4so(!en* a 8co( de
L+&)2 s+n)em an)rena*
+m4ra hegemon+(+
1LK
&en)r+ a1a ce!a. Ar )re4+ s2 #m *n+* (a c+ren) c+ e!o(+*a (+cr+r(or. 3n (oc de as)a. m/a*
)2a) acces+( (a n#orma*(e care !2 &ar!n. Ar # )re4+) s2 am aces)e da)e 3n momen)+( 3n
care m/am )re') 1 m/am +)a) &e &+&)r+. -e ce m/a* (m)a) acces+( ,
-n ace(a1 mo)! &en)r+ care m (/a (m)a) 1 )+ me. g0nd ;ean. Ca a)+nc c0nd o4*nem
!c)ora. )oa)e mer)e(e s2 #e a(e (+ Cha%r. @Co& de (a 8coa(a de L+&)2 s+n) cons+()a* 3n
s)ad(e de &reg2)re. dar desg+r c2 3n ca'+( +n+ r2'4o ade!2ra) n+ ne (2s2m &e m0na +nor
co&.A Iar 3n ca'+( 3n care (+cr+r(e merg r2+. @Am e5ec+)a) c+ 3ncredere &(an+r(e conce&+)e
de co& de (a 8coa(a de L+&)2. dar se &are c2 (ec*(e de (a 1coa(2 n+ /a+ &reg2)) &en)r+
(+mea rea(2.A Cha%r 31 aco&erea s&a)e(e.
6+rHaRong &2r+ s2 3n*e(eag2 1 e( as)a. c2c n+ ma arg+men)2. 6e rdc2.
/ Cer &ermsa s2 &(ec. domn+(e. 'se.
/ 6e acord2. 8 *e. ;oromma%o). Oh. &ro4a4( 3* !om (+a 3na&o so(da* &e care * /a da)
6+rHaRong s2 )e joc c+ e. 3 !om re(oca (a +n)2*(e (or n*a(e. Te rog s2/ &reg2)e1)
meda) &en)r+ &(ecare.
;ean se rdc2 1 e( 3n &coare.
/ A1adar. Tha(anda n)r2 3n r2'4o ,
/ Ve # n#orma) a)+nc c0nd !a # ne!oe. des&re )o) ce !a # ne!oe.
Imeda) ce e1r2 dn 4ro+( (+ Cha%r. 6+rHaRong gr24 &as+(. ;ean )re4+ s2 a(erge ca s2/1
&rnd2 dn +rm2.
/ N+ !rea+ s2 !or4esc c+ )ne. 'se 6+rHaRong.
/ N+ # co&(. r2s&+nse ;ean 4a)jocor)or. 3* #ace ceea ce )+ deja m/a #2c+) me. Am #+g) e+
3m4+#na) ,
6+rHaRong se o&r 1 se 3n)oarse s&re ;ean.
/ T+ 1 3n)re!ederea )a s)+&d2C
1LK
or*on sco)) c0rd
/ Te 3n(2)+rase deja. 9a dem+(). -nan)e de a cere e+ s2 ne 3n)0(nm.
6+rHaRong 1)a c2 ;ean a!ea dre&)a)e.
/ -ec n+ ma am n#(+en*2.
/ Iar e+ n+ am a!+) ncoda)2. 'se ;ean. Ce a de g0nd s2 #ac ,
/ 62 #ac , -ac2 Cha%r n)er'ce. nmen n+/m !a ma asc+()a ordne(e. $2r2 a+)or)a)e. s+n)
doar +n 42a) 3nc2 &rea )0n2r ca s2 m2 3nro(e' 3n arma)2.
/ Prma da)2. 'se ;ean. o s2 c2+)2m s2 ne d2m seama ce 3nseamn2 )oa)e as)ea.
/ 3nseamn2 c2 Cha%r e +n carers) do).
/ 7ade. s2 ne &(m42m &e a#ar2.
/ Ne &o) asc+()a 1 de a#ar2. dac2 !or. s&+se 6+rHaRong.
/ Tre4+e s2 3ncerce s2 #ac2 as)a. Ac. orce am s&+ne e 3nregs)ra) a+)oma).
6+rHaRong e1 3m&re+n2 c+ ;ean dn c(2drea care ad2&os)ea ce( ma 3na() comandamen)
)ha(ande'. 1 se 3ndre&)ar2 am0ndo c2)re (oc+n*e(e o#*er(or #am(1). s&re +n &arc c+ (oc+r
de joac2 &en)r+ co& o#*er(or )ner. C0nd se a1e'ar2 3n (eag2ne. ;ean 31 d2d+ seama c2
era &+*n &rea mare &en)r+ e(e.
/ $or*a )a de a)ac. s&+se 6+rHaRong. Tocma c0nd s/ar &+)ea s2 a!em cea ma mare ne!oe
de ea. !a # ds&ersa)2.
/ ;a n+.
/ -e ce n+ ,
/ Pen)r+ c2 /a (+a) de (a garn'oana care &ro)ejea'2 ca&)a(a. Tr+&e(e as)ea n/o s2 #e
re(oca)e. -ec e !or r2m0ne (a ;ang%o%. Im&or)an) !a # s2 &2s)r2m )o) ma)era(+( (a +n (oc
1 (a 3ndem0n2. Cre' c2 a a+)or)a)e &en)r+ a1a ce!a ,
+m4ra hegemon+(+
11L
/ A)0)a )m& c0) o n+mesc recc(are de r+)n2 a ma)era(e(or. 'se 6+rHaRong. &res+&+n c2
da.
/ Va )re4+ s2 1) +nde &rmesc ms+n ace1) oamen. ca a)+nc c0nd !a # ne!oe. s2/
&+)em chema 3na&o.
/ -ac2 3ncerc a1a ce!a. o s2 #+ scos dn #+nc*e. 'se 6+rHaRong.
/ -ac2 3ncerc2m a1a ce!a. o #acem dn ca+'2 c2 #+nc*a n+ ma con)ea'2.
/ Pen)r+ c2 r2'4o+( !a # &erd+).
/ >0nde1)e/)e. 'se ;ean. N+ma +n carers) s)+&d )e/ar ds&re*+ as)#e( &e #a*2. A !r+) s2 )e
+m(easc2 1 s2 )e desc+raje'e. L/a jgn) )+ c+ ce!a,
/ E+ 3n)o)dea+na jgnesc oamen. s&+se 6+rHaRong. -e as)a m2 &orec(ea+ )o* 9oroc2nos+(
(a 8coa(a de L+&)2. 6ng+ra &ersoan2 ma arogan)2 dec0) mne &e care o c+nosc se &are c2
e1) )+.
/ Nares+an e ne4+n , 3n)re42 ;ean.
/ N+ credeam as)a.
/ -ec as)a e '+a 3n care oamen care n+ s+n) ne4+n se &oar)2 ne4+ne1)e.
/ Vre s2 s&+ c2 1 e+ s+n) ne4+n ,
/ 6&+neam c2 Ah(e &are a # ne4+n.
/ Pen)r+ c2 a)ac2 c+ #or*e mas!e , Ne/a s&+s (a ce )re4+e s2 ne a1)e&)2m. Pro4a4( Pe)ra
n+ /a o#er) ce( ma 4+n &(an a( e.
/ 6a+ e( n+/1 #o(ose1)e.
/ -ar )re4+e s2 #e ne4+n s2 n+/1 #o(oseasc2. 'se 6+rHaRong.
/ -ac2 Pe)ra /a o#er) +n &(an 4+n. ar e( a re#+'a) s2/1 #o(oseasc2. a)+nc 1 e( 1 Cha%r s+n)
ne4+n as)2'. Ca a)+nc c0nd Cha%r a &re)ns c2 n+ are n#(+en*2 3n &o()ca e5)ern2.
/ 3n (eg2)+r2 c+ Chna , 6+rHaRong se g0nd o c(&2. A dre&)a)e. 4ne3n*e(es c2 are
n#(+en*2. -ar &oa)e &+r 1
:OL
or6on sco)) cad
sm&(+ n+ !oa ca no s2 1)m ce #ac chne'. Poa)e de as)a era a)0) de sg+r c2 n+ are
ne!oe de no. c2 n+ !a # ne!o) s2 n)re 3n ;rmana. Pen)r+ c2 1)e c2 se d+c chne'.
/ -ec a1a. 'se ;ean. 6)0nd ac 1 &r!nd r2'4o+(. !om a!ea m+()e de 3n!2*a) &e m2s+r2 ce
se des#21oar2 e!enmen)e(e. -ac2 Chna n)er!ne s2/ o&reasc2 &e nden 3nan)e ca Ah(e
s2 aj+ng2 3n Tha(anda. a)+nc !om 1) sg+r c2 Cha%r Nares+an e +n carers) de1)e&). n+
+n+( &ros). -ar dac2 Chna n+ n)er!ne. a)+nc !a )re4+ s2 ne 3n)re42m de ce Nares+an.
care n+ e +n ne4+n. a a(es s2 ac*one'e ca +n ne4+n.
/ -e ce 3( s+s&ec)e' , 3n)re42 6+rHaRong.
/ Iar Ah(e. nd#eren) c+m n)er&re)2m no e!enmen)e(e. )o) ne4+n a #os).
/ N+. a #os) ne4+n n+ma dac2 Pe)ra /a da) +n &(an ma 4+n 1 e( 1/a gnora).
/ -n con)r2. 'se ;ean. E ne4+n. orce/ar #. 62 &orne1) +n as)#e( de r2'4o c0nd e5s)2 #e 1
n+ma &os4()a)ea +ne n)er!en* chne'e. as)a e ne4+ne d+s2 (a e5)rem.
/ A)+nc &oa)e 1)e c2 n+ !a n)er!en Chna. 1 a)+nc Cha%r e sng+r+( ne4+n.
/ Vom !edea.
/ O s2 &r!esc 1 o s2 s)r0ng dn dn*. 'se 6+rHaRong.
/ Pr!m 3m&re+n2. 62 (2s2m (a o &ar)e com&e)*a as)a s)+&d2 dn)re no. Ee 3* &as2 de
Tha(anda. Pe mne m2 n)eresea'2 ce #ace Ah(e 1 !rea+ s2/( o&resc. 3n momen)+( de #a*2.
ce(e do+2 o4ec)!e concd a&roa&e &er#ec). 7a s2 3m&2r*m )o) ce 1)m.
/ -ar )+ n+ 1) nmc.
/ E+ n+ 1)+ nmc dn ceea ce 1) )+. s&+se ;ean. Iar )+ n+ 1) nmc dn ceea ce 1)+ e+.
+m4ra hegemon+(+
II1
/ Ce a &+)ea 1) )+ , E+ s+n) #raer+( care */a )2a) acces+( (a n#orma*.
/ 8)am des&re 3n*e(egerea dn)re Inda 1 Pa%s)an.
/ 8)am 1 no.
/ -ar n+ m/a* s&+s. 8 )o)+1. 1)am. 6+rHaRong a&ro42 dn ca&.
/ Char dac2 n#ormarea merge ma m+() 3n)r/+n sng+r sens. de (a mne s&re )ne. e &rea
)0r'+. n+ cre' ,
/ N+ m2 n)eresea'2 dac2 e &rea de!reme sa+ &rea )0r'+. 'se ;ean. 92 n)eresea'2 n+ma
ce se !a 3n)0m&(a 3n con)n+are.
6e d+ser2 s2 &r0n'easc2 (a &o&o)2. a&o se 3n)oarser2 3n ca'arma (+ 6+rHaRong. d2d+r2
(4er &ersona(+(+ &en)r+ res)+( '(e 1. sng+r 3n )oa)2 c(2drea. se ns)a(ar2 3n 4ro+( (+
6+rHaRong 1 +rm2rr2 e!o(+*a r2'4o+(+ &e ?or(dne). Re's)en*a 4rman2 era c+rajoas2.
dar n+)(2.
/ Po(ona 3n 1K=K. 'se ;ean.
/ Iar ac. 3n Tha(anda. s+n)em (a #e( de )m' ca $ran*a 1 Ang(a.
/ Ce( &+*n Chna n+ n!adea'2 ;rmana dn nord. a1a c+m R+sa a n!ada) Po(ona dn es).
/ 6(a42 conso(are. 'se 6+rHaRong.
-ar ;ean se 3n)re4a: de ce n+ n)er!ne Chna , ;ejng+( n+ s&+nea nmc &rese. Nc+n
comen)ar+ des&re +n r2'4o (a +1a (or , Ce as are Chna 3n m0nec2 ,
/ Poa)e c2 Pa%s)an+( n+ a #os) sng+ra *ar2 care a semna) +n &ac) de neagres+ne c+ Inda.
'se ;ean.
/ -e ce , Ce ar a!ea de c01)ga) Chna ,
/ Ve)nam+( ,
/ N+ &rea con)ea'2. 3n com&ara*e c+ o mens2 arma)2 ndan2 a&roa&e de &+nc)e(e sens4(e
a(e Chne.
C+r0nd. ca s2/1 ds)rag2 a)en*a de (a 1)r / 1 de (a &erderea &ro&re (or n#(+en*e / 3nce)ar2
s2 +rm2reasc2
111
or6on sco)) c0rd
#(me(e 1 de&anar2 amn)r dn 8coa(a de L+&)2. Nc+n+( n+ reamn) momen)e(e c+
ade!2ra) +r0)e. c doar (+cr+r(e nos)me. sa+ ce(e rdco(e. 1 r0ser2 &0n2 se 3n)+nec2 a#ar2.
Acea d+&2/ama'2 &e)rec+)2 c+ 6+rHaRong ac+m. c2 era+ &re)en. 3 amn) (+ ;ean de
acas2 / 3n Cre)a. c+ &2rn* (+. c+ N%o(a. 3n major)a)ea )m&+(+ 3ncerca s2 n+ se
g0ndeasc2 (a e. dar ac+m. r0'0nd c+ 6+rHaRong. 3( co&(e1 +n dor d+(ce/am2r+. A!+sese
&ar)e +n an de ce!a asem2n2)or c+ !a*a norma(2. ar ac+m se )ermnase. $2c+)2 4+c2*. (a
#e( ca (oc+n*a 3n care 31 &e)rec+ser2 !acan*a. Ca a&ar)amen)+( &ro)eja) de g+!ern dn care
>ra## 1 sora Car(o))a 3 (+aser2 3n +()ma c(&2.
-n)r/oda)2. ;ean #+ s)r242)+) de +n #or de )eam2. 8)a ce!a. dar n+/1 d2dea seama c+m.
9n)ea sa #2c+se n1)e cone5+n &e care e( n+ (e 3n*e(egea. dar n+ se 3ndoa c2 a!ea
dre&)a)e.
/ E5s)2 !reo e1re dn c(2drea as)a care s2 n+ &oa)2 # !2'+)2 de a#ar2 , 3n)re42 ;ean. 3n)r/o
1oa&)2 a)0) de s(a42 3nc0) a4a o &+)+ a+' e( 3ns+1.
6+rHaRong. care era 3n )o+( +ne &o!es)r des&re 3nc(na*a maor+(+ Anderson de a se
sco4 3n nas a)+nc c0nd credea c2 n+ se +)2 nmen. 3( &r! ca &e +n ne4+n.
/ -e ce. !re s2 ne j+c2m , ;ean con)n+2 3n 1oa&)2:
/ O e1re.
6+rHaRong 3n*e(ese 1 r2s&+nse )o) 3n 1oa&)2:
/ N+ 1)+. $o(osesc 3n)o)dea+na +1(e. 9ajor)a)ea +1(or s+n) !'4(e dn am4e(e &2r*.
/ O cond+c)2 de sc+rgere , -e 3nc2('re ,
/ 6+n)em 3n ;ang%o%. N+ a!em cond+c)e de aer ca(d.
/ Orce #e( de e1re.
+m4ra hegemon+(+
111
8oa&)a (+ 6+rHaRong re!en (a !o(+m+( norma(.
/ O s2 m2 +) &e sch*e. -ar m0ne. om+(e. m0ne. 6e #ace )0r'+ 1 am !or4) de am &erd+)
1 cna.
;ean 3( a&+c2 de +m2r 1/1 #or*2 s2/1 &r!easc2 3n och.
/ 6+rHaRong. 1o&). !or4e1)e ma 3nce). N+ g(+mesc. Ac+m. a#ar2 dn ca'arm2. neo4ser!a*.
3n s#0r1). 6+rHRon1. &rce&+/. ;ean era 3n)r/ade!2r s&era). Co4or3 dn no+ g(as+(:
/ -e ce. ce se 3n)0m&(2 ,
/ T+ doar s&+ne/m c+m. 6+rHaRong 3nchse och.
/ Cana(e(e &en)r+ sc+rgerea a&e. 1o&). 8an*+r(e !ech. Cons)r+c*(e )em&orare 4.eZan_a.
Xer)RcF )a &arad2 a+ #os) doar demo(a)e. E5s)2 +n 1an* &+*n ad0nc care )rece char &e s+4
c(2dre. A4a se !ede. dar e (oc des)+(.
/ C+m &+)em aj+nge dn2+n)r+ dedes+4), 6+rHaRong #2c+ och mar.
/ Cons)r+c*(e as)ea )em&orare s+n) #2c+)e dn &(acaj.
Ca s2/1 demons)re'e s&+se(e. rdc2 +n co(* a( co!or+(+ dn camer2. 3( r2s+c. a&o. des)+( de
+1or. r+&se o 4+ca)2 de &odea.
6+4 ea. ar4a se +scase dn ca+'a (&se de (+mn2. 3n)re &odea 1 ar42 n+ e5s)a nc+n
s&a*+.
/ Unde e 1an*+( , 3n)re42 ;ean. 6+rHaRong se g0nd dn no+.
/ Cred c2 )ra!ersea'2 ho(+(. -ar aco(o co!or+( e 42)+) 3n c+e.
;ean d2d+ )e(e!'or+( ma )are. e1 dn 4ro+( (+ 6+rHaRong 1 )rec+ dn an)camer2 3n ho(.
Rdc2 +n ca&2) a( car&e)e 1 )rase. Car&e)a se r+&se. 1 ;ean con)n+2 s2 )rag2 &0n2 c0nd
6+rHaRong 3( o&r.
/ Cred c2 e &e/ac. 'se.
11:
or6on sco)) cad
3n(2)+rar2 o a()2 4+ca)2 de &odea. -e da)a as)a. 3n ar4a 3ng2(4en)2 era o de&res+ne.
/ P+)em )rece &rn as)a, 3n)re42 ;ean.
/ T+ e1) 2(a de1)e&).
;ean se (2s2 3n jos. P2m0n)+( era +med / a1a era ;ang%o%+( / 1 meda) ce 3nce&+ s2 se
)0rasc2 se m+rd2r 1 de!en (&cos. $ecare grnd2 a c(2dr era o &ro!ocare. 1 de c0)e!a
or )re4+ s2 sa&e c+ c+*)+( s2+ m()ar ca s2 #ac2 (oc &en)r+ ca&. -ar &rogres2 4ne. 1
c0)e!a mn+)e ma )0r'+ e1ea a#ar2 3n 3n)+nerc. R2mase )o)+1 c+(ca). 1 !2'+ c2 1
6+rHaRong. de1 n+ 1)a ce se &e)rece. n+/1 rdc2 ca&+( c0nd e1 de s+4 c(2dre. c con)n+2
s2 se )0rasc2 a1a c+m #2c+se 1 ;ean. Con)n+ara s2 3nan)e'e &0n2 aj+nser2 3n)r/+n &+nc) 3n
care !ech+( 1an* eroda) )recea &e s+4 o a()2 c(2dre.
/ Te rog. n+/m s&+ne c2 )re4+e s2 mergem ar &e dedes+4).
;ean cerce)2 &e)e(e de (+mn2 ar+nca)e de (+n2. de !erande(e dn a&ro&ere. 'one(e
(+mna)e. Tre4+a s2 con)e'e &e #a&)+( c2 d+1man !or # &+*n ma nea)en*. -ac2 #o(osea+
n#raro1. e!adarea (or era n+)(2. -ar dac2 &r!ea+ doar c+ och+( (4er. s+&ra!eghnd +1(e.
era 4ne. E( 1 9oroc2nos+( se de&(asaser2 s+#cen) de 3nce). c+ m1c2r +1oare care ar #
&+)+) )rece neo4ser!a)e.
;ean 3nce&+ s2 se ros)ogo(easc2 3n s+s+( &an)e.
6+rHaRong 3( a&+c2 de ghea)2. ;ean se +)2 (a e(. 6+rHaRong mm2 #recarea o4raj(or. a
#r+n*. a +rech(or.
;ean +)ase. Pe(ea (+ greac2 era ma deschs2 dec0) a (+ 6+rHaRong. Re#(ec)a ma m+()
(+mna.
31 #rec2 #a*a. +rech(e 1 m0n(e c+ &2m0n) +med. 6+rHaRong a&ro42.
6e ros)ogo(r2 c+ m1c2r de(4era) 3nce)e a#ar2 dn 1an* 1 se )0r0r2 de/a (+ng+( 4a'e
ca'2rm &0n2 )rec+r2 de co(*. Aco(o se g2sea+ )+#1+r care (e &+)ea+ o#er +n
+m4ra hegemon+(+
11:
oarecare ad2&os). R2maser2 &en)r+ o c(&2 3n +m4r2. a&o se 3nde&2r)ar2. degaja*. de
c(2dre ca 1 c+m )ocma e1ser2 &e +12. ;ean s&era s2 n+ #e !2'+* de nmen dn ce care
s+&ra!eghea+ (oc+n*a (+ 6+rHaRong. 1 char dac2 era+ !2'+* s2 n+ a)rag2 a)en*a. a)0)a
)m& c0) nmen n+ o4ser!a c2 s+n) cam sc+n'.
A4a c0nd aj+nser2 (a +n s#er) de m(2 de&2r)are. 6+rHaRong !or4.
/ E1) ama4( s2/m s&+ ce joc e 2s)a ,
/ 6+&ra!e*+re.
/ N/am 1)+) ncoda)2 c2 sch'o#rena &aranoc2 se &oa)e ns)a(a a1a de re&ede.
/ A+ 3ncerca) de do+2 or. 'se ;ean. 8 n+ a+ a!+) nc+n #e( de scr+&+(e s2/m omoare 1
#am(a oda)2 c+ mne.
/ -ar n+ #2ceam dec0) s2 !or4m. Ce a !2'+) ,
/ Nmc.
/ A a+') ce!a ,
/ Nmc. Am a!+) o &remon*e.
/ Te rog n+/m s&+ne c2 a &+)er &aranorma(e.
/ N+. n/am. -ar ce!a 3n e!enmen)e(e +()me(or c0)e!a ore )re4+e s2 # dec(an1a) o
cone5+ne ncon1)en)2. E+ 3m asc+() )emer(e. Ac*one' &e 4a'a (or.
/ 8 #+nc*onea'2 ,
/ 3nc2 ma )r2esc. s&+se ;ean. Am ne!oe de +n com&+)er &+4(c. P+)em s2 &2r2sm 4a'a ,
/ -e&nde c0) de e5)ns e com&(o)+( 2s)a 3m&o)r!a )a. 'se 6+rHaRong. A&ro&o. a ne!oe de
o 4ae.
/ Unde e +n (oc c+ +n com&+)er o41n+) acces4( &+4(c ,
/ ;ne3n*e(es c2 e5s)2 #ac()2* &en)r+ !')a)or (0ng2 s)a*a de )ram!a. N/ar # ronc ca
asasn )2 s2 (e #o(oseasc2 ,
/ Asasn me n+ s+n) !')a)or. s&+se ;ean.
11=
or6on sco)) c0rd
As)a 3( deranja &e 6+rHaRong.
/ Nc m2car n+ 1) dac2 cne!a 3ncearc2 s2 )e omoare. dar e1) sg+r c2 #ace &ar)e dn
arma)a Tha(ande,
/ E !or4a de Ah(e. 'se ;ean. Iar Ah(e n+ se ma a#(2 3n R+sa. Inda n+ &osed2 ser!c de
s&onaj ca&a4(e s2 3nde&(neasc2 o as)#e( de o&era*+ne 3n n)eror+( 3na()+(+ comandamen).
-ec )re4+e s2 #e cne!a cor+&) de Ah(e.
/ Nmen de ac n+ e 3n so(da Inde. s&+se 6+rHaRong.
/ Pro4a4( c2 n+. -ar Inda n+ e sng+r+( (oc 3n care Ah(e 1/a #2c+) deja &re)en. A s)a) o
!reme 3n R+sa. Tre4+e s2/1 # #2c+) 1 a()e re(a*.
/ E gre+ s2 e a1a ce!a 3n seros. ;ean. 'se 6+rHaRong. -ac2 3nce& 4r+sc s2 r0' 1 s2 s)rg
@)e/am &rns de da)a as)aA. )e omor.
/ Poa)e c2 m2 3n1e(. dar n+ g(+mesc.
Aj+nser2 (a #ac()2*(e &en)r+ !')a)or. +nde nmen n+ #o(osea !re+n com&+)er. ;ean n)r2
c+ +na dn)re n+meroase(e (+ den))2* #a(se 1 scrse +n mesaj &en)r+ >ra## 1 sora Car(o))a.
8)* cne s+n). Cred case !a a)en)a (a !a*a mea. V2 rog s2 )rm)e* meda) mesaje
con)ac)e(or !oas)re dn g+!ern+( Tha(ande. a)en*on0nd+/ c2 +rmea'2 +n asemenea
a)en)a). 1 com+nca*/(e c2 3n e( s+n) m&(ca* cons&ra)or dn cerc+( a&ro&a*(or (+ Cha%r.
Nmen a()cne!a n+ ar # a!+) acces (a asemenea n#orma*. 8 ma cred c2 Cha%r a!ea
c+no1)n*2 de aces) #a&). Orce nden &res+&+1 a # m&(ca* !or # doar *a& s&21)or.
/ N+ &o* scre a1a ce!a. s&+se 6+rHaRong. N+ am nco do!ad2 s2/( ac+' &e Nares+an.
6+n)em cer)a*. dar e +n )ha(ande' (oa(.
+m4ra hegemon+(+
11=
/ E +n )ha(ande' (oa(. dar &o* s2 # (oa( 1 3n ace(a1 )m& s2 m2 !re &e mne mor).
/ -ar n+ 1 &e mne.
/ -ac2 !re s2 a&ar2 ca o ac*+ne da4o(c2 a +nor s)r2n. a)+nc 3m&re+n2 c+ mne !a )re4+
s2 moar2 1 +n 4ra! )ha(ande'. -ac2 ar #ace as)#e( 3nc0) moar)ea noas)r2 s2 &ar2 o&era
#or*e de a)ac ndene , Ar # &ro!ocarea &en)r+ o dec(ara*e de r2'4o. n+/ a1a ,
/ Cha%r n+ are ne!oe de &ro!ocare.
/ ;a da. dac2 !rea ca 4rman s2 cread2 c2 Tha(anda n+ !rea doar o 4+ca)2 dn ;rmana.
;ean re!en (a mesaj+( s2+.
V2 rog s2 (e s&+ne* c2 s e+ 1 6+rHaRong s+n)em 3n !a*2. Vom e1 dn asc+n'2)oare c0nd
o !om !edea &e sora Car(o))a 3m&re+n2 c+ o &ersoan2 de rang 3na() dn g+!ern. &e care
6+rHaRong o !a rec+noa1)e. V2 rog s2 ac*ona* meda). -ac2 m2 3n1e(. !e* # jena*. -ac2
am dre&)a)e. 3m !e* sa(!a !a*a.
/ 9 se #ace r2+ c0nd m2 g0ndesc (a c0) !o # de +m(). Cne s+n) oamen c2rora (e scr ,
/ Oamen 3n care am 3ncredere. Ca 1 3n )ne. A&o. 3nan)e de a e5&eda mesaj+(. ad2+g2
adresa
@Loc%eA a (+ Pe)er (a des)na)ar.
/ 3( c+no1) &e #ra)e(e (+ Ender ?ggn, 3n)re42 6+rHaRong.
/ Ne/am 3n)0(n). ;ean se deconec)a.
/ Ce #acem ac+m ,
/ Ne asc+ndem +nde!a. &res+&+n. 'se ;ean. -eoda)2 a+'r2 o e5&(o'e. $eres)re(e
'2ng2nr2.
Podea+a )rem+r2. L+mna c(&. Com&+)ere(e 3nce&+r2 s2 se rese)e'e.
11B
or*on sco)) cord
/ Am )ermna) )ocma (a )m&. #2c+ ;ean.
/ Ce/ as)a ,
/ 7m... Cred c2 s+n)em mor*.
/ Unde ne asc+ndem ,
/ -ac2 a+ #2c+)/o. 3nseamn2 c2 a+ cre'+) c2 3nc2 ma s+n)em aco(o. -ec ac+m n+ ne
+rm2resc. P+)em merge (a 4araca mea. Oamen me o s2 m2 asc+nd2.
/ E1) ds&+s s2 &are' &e !a*a mea, 3n)re42 6+rHaRong.
/ -a. 'se ;ean. P0n2 ac+m m/am desc+rca) des)+( de 4ne s2 )e *n 3n !a*2.
Pe c0nd e1ea+ dn c(2dre. !2'+r2 !ehc+(e m()are gr24nd+/se s&re (oc+( 3n care #+m+(
cen+1+ se rdca 3n noa&)ea (+mna)2 de (+n2. A()e(e se 3ndre&)a+ s&re n)r2r(e 4a'e.
Nmen n+ )re4+a s2 n)re sa+ s2 as2.
C0nd aj+nser2 (a 4ar2c(e 3n care era can)ona)2 )r+&a de a)ac a (+ ;ean. a+'r2 #oc+r de
arm2.
/ Ucd ac+m )o* #a(1 s&on nden &e care +rmea'2 s2 dea !na. 'se ;ean. Cha%r !a
n#orma c+ regre) g+!ern+( c2 s/a+ o&+s ares)2r 1 nc+n+( n+ a &+)+) # ca&)+ra) !+.
/ Iar 3( ac+'. o4ser!2 6+rHaRong. -e ce , -e +nde 1) c2 a1a se !a 3n)0m&(a ,
/ Cred c2 1)+. &en)r+ c2 a+ #os) &rea m+(* oamen n)e(gen* care a+ ac*ona) &ros)e1)e.
Ah(e 1 Cha%r. 8 #a&)+( c2 s/a &+r)a) a1a rece c+ no. -e ce , Pen)r+ c2 +cderea noas)r2 1/a
s+&2ra). Tre4+a s2 se con!ng2 &e sne c2 eram n1)e co& ne(oa(. cor+&* de $.I.
Re&re'en)am +n &erco( &en)r+ Tha(anda. -ac2 ne/ar # +r0) 1 s/ar # )em+) de no. moar)ea
noas)r2 ar # #os) j+s)#ca)2.
/ E dr+m (+ng de ac 1 &0n2 (a a 1) c2 n)en*onea'2 s2 ne omoare.
/ Pro4a4( &(an#caser2 s/o #ac2 3n (oc+n*a mea. -ar e+ am r2mas c+ )ne. E #oar)e &os4( s2
# c2+)a) 1
+m4ra hegemon+(+
11B
o a()2 oca'e / Cha%r ne/ar # con!oca) +nde!a. ar no am # #os) omor0*. -ar #ndc2 am
r2mas ore 3n 1r 3n ca'arma )a. 1/a+ da) seama c2 e oca'a &er#ec)2. A+ )re4+) s2 dsc+)e c+
Cha%r 1 s2 o4*n2 consm*2m0n)+( (+ &en)r+ a ac*ona 3nan)e de )ermen. A+ #os) ne!o*
&ro4a4( s2 se gr24easc2 s2 &(an)e'e scoade(e ndene /ar &+)ea # char s&on ade!2ra*
ca&)+ra*. 6a+ crmna( )ha(ande' droga* 1 c+ doc+men)e ncrmnan)e as+&ra (or.
/ N+/m &as2 cne s+n). 'se 6+rHaRong. To) n+ 3n*e(eg de +nde a 1)+).
/ Nc me. 'se ;ean. 3n major)a)ea )m&+(+. ana('e' (+cr+r(e #oar)e ra&d 1 3n*e(eg e5ac)
de ce 1)+ ceea ce 1)+. -ar c0)eoda)2 s+4con1)en)+( o a 3nan)ea mn* con1)en)e. A1a s/a
3n)0m&(a) 1 3n +()ma (+&)2. c+ Ender. Eram condamna* (a 3n#r0ngere. N+ !edeam nco
so(+*e. 8 )o)+1 am s&+s ce!a. o rone. o g(+m2 amar2 / 1 3n ea era e5ac) so(+*a de care
a!ea ne!oe Ender. -e a)+nc am 3ncerca) s2 da+ a)en*e &rocese(or s+4con1)en)e care 3m
o#er2 r2s&+ns+r. 9/am rememora) 3n)reaga !a*2 1 am desco&er) 1 a()e ca'+r 3n care am
s&+s (+cr+r nej+s)#ca)e de o ana('2 con1)en)2. Ca a)+nc c0nd Ah(e '2cea (a &2m0n). ar
e+ /am s&+s (+ Po%e s2/1 omoare. Ea n/ar # #2c+) a1a ce!a. 1 e+ n/am &+)+)/o con!nge.
&en)r+ c2 3n)r/ade!2r n+ 3n*e(egeam de ce. 8 )o)+1 3n*e(egeam ceea ce es)e e(. 8)am c2
)re4+e s2 moar2. a()#e( o !a +cde.
/ 8) ce cred e+ , 'se 6+rHaRong. Cred c2 a a+') ce!a a#ar2. 6a+ a o4ser!a) ce!a &e
dr+m+( s&re 4ro+( me+. Pe cne!a &0ndnd. As)a a dec(an1a) reac*a )a.
;ean rdc2 dn +mer.
/ A &+)ea a!ea dre&)a)e. -+&2 c+m am s&+s. n+ 1)+. Era d+&2 ora s)nger. dar ;ean re+1
s2/1 g2seasc2
dr+m+( ca s2 n)re #2r2 s2 #e ne!o) s2 deconec)e'e
,11D
o r j o n sco)) cad
a(arma. N+ se os)enser2 s2/ rdce a+)or'area. In)rarea (+ 3n c(2dre era 3nregs)ra)2
+nde!a &e +n com&+)er. dar era +n &rogram a+)oma) 1 &0n2 c0nd s/ar # +)a) !re+n om (a
e(. &re)en (+ ;ean ar # &+s (+cr+r(e 3n m1care.
;ean se 4+c+r2 s2 !ad2 c2. de1 oamen (+ se a#(a+ 3n 4ar2c(e de (a 4a'a 3na()+(+
comandamen) )ha(an/de'. dsc&(na (or n+ s(24se. Imeda) ce )rec+r2 de +12. a)0) ;ean. c0)
1 6+rHaRong #+r2 a&+ca* 1 &resa* de &ere)e. 3n )m& ce a()cne!a 3 c2+)a de arme.
/ ;+n2 )rea42C 'se ;ean.
/ -omn+(eC #2c+ so(da)+( s+r&rns.
/ 8 6+rHaRong. ad2+g2 ;ean.
/ -omn+(eC s)rgar2 am4e(e san)ne(e. A(* c0*!a #+seser2 )re'* de 3nc2erare.
/ $2r2 (+mn. 'se ;ean re&ede. 8 n+ !or4* )are. 3nc2rca*/!2 arme(e. Preg2)*/!2 s2 !2
m+)a* 3n orce momen).
/ 62 ne m+)2m , se mr2 6+rHaRong.
/ -ac2 31 da+ seama c2 s+n)em ac 1 se decd s2 )ermne )rea4a. (oc+( 2s)a n+ &oa)e #
a&2ra).
3n )m& ce +n dn)re so(da* 3 sc+(a+ 3n (n1)e &e ce care dormea+ 1 )o* era+ oc+&a* c+
3m4r2ca)+( 1 3nc2rca)+( arme(or. ;ean &+se &e +na dn)re san)ne(e s2/( cond+c2 (a +n
com&+)er.
/ 3nregs)rea'2/)e. 3 s&+se so(da)+(+.
Imeda) ce se conec)a. ;ean 3 (+2 (oc+( 1 (e scrse. #o(osnd den))a)ea so(da)+(+. (+ >ra##.
Car(o))e 1 (+ Pe)er.
Am4e(e &ache)e s+n) 3n sg+ran*2 1 a1)ea&)2 s2 #e rdca)e. V2 rog !en* re&ede. 3nan)e ca
&ache)e(e s2 #e re)+rna)e e5&ed)or+(+.
+m4ra hegemon+(+
11D
;ean )rmse a#ar2 +n &(+)on. d!'a) 3n &a)r+ &erech. 3n rec+noa1)ere. C0nd o &ereche se
3n)orcea o a()2 &ereche dn &(+)on 3 3n(oc+a. ;ean !oa s2 #e 3n gard2 ca s2 &oa)2 scoa)e
oamen dn 4ar2c 3nan)e de a # a)aca* 3n !re+n #e(.
3n)re )m& deschser2 +n )e(e!'or 1 +rm2rr2 1)r(e. -esg+r. a&2r+se +n &rm ra&or). Agen*
nden &2)r+nseser2 3n 4a'a 3na()+(+ comandamen) )ha(ande' 1 ar+ncaser2 3n aer o
cons)r+c*e &ro!'ore. +cg0nd+/1 &e 6+rHaRong. ce( ma ds)ns a4so(!en) a( 8co( de L+&)2
a( Tha(ande. care 3ndr+mase doc)rna m()ar2 1 &(an+r(e s)ra)egce 3n +()m+( an 1
j+m2)a)e. de (a 3n)oarcerea sa dn s&a*+. Era o mare )ragede na*ona(2. N+ se con#rmase
3nc2. dar ra&oar)e(e &re(mnar ndca+ c2 +n dn)re agen* nden #+seser2 +c1 de so(/
da* care 3( a&2raser2 eroc &e 6+rHaRong. Un a() a4so(!en) a( 8co( de L+&)2 care !')a
4a'a #+sese de asemenea +cs.
Un dn)re so(da* (+ ;ean chco)r2. dar 3n c+r0nd #e*e(e )+)+ror de!enr2 as&re. $a&)+( c2
re&or)er(or ( se s&+sese c2 ;ean 1 6+rHaRong m+rser2 3nsemna c2 ce( care conce&+se
ra&or)+( credea c2 am0ndo #+seser2 3n 4ro+r (a o or2 (a care sng+r+( mod de a 1) as)a era
#e c2 #+seser2 g2s)e cada!re(e. #e c(2drea #+sese s+&ra!eghea)2. -eoarece era e!den) c2
n+ g2sser2 cada!re(e. ce( care scra ra&oar)e(e o#ca(e a(e 4ro+(+ Cha%r #2cea &ro4a4(
&ar)e dn com&(o).
/ 3m da+ seama c2 cne!a ar !rea s2/1 +cd2 &e ;oromma%o). 'se 6+rHaRong. -ar de ce s2
!rea s2 m2 +cd2 &e mne ,
6o(da* r0ser2. ;ean '0m4.
Pa)r+(e(e e1ea+ 1 se 3n)orcea+. ar 1 ar. Nco m1care 3n drec*a 4ar2c(or. 8)r(e an+n*a+
reac*(e n*a(e a(e d#er*(or comen)a)or. A&aren). Inda !oa s2
IJI
o r U o n sco)) c0rd
sch(odeasc2 arma)a )ha(ande'2 e(mn0nd cea ma s)r2(+c)2 mn)e a na*+n. A1a ce!a era
n)o(era4(. >+!ern+( n+ a!ea de a(es dec0) s2 dec(are r2'4o 1 s2 se a(2)+re ;rmane 3n
(+&)a 3m&o)r!a agres+n ndene.
A&o. sosr2 n#orma* no. Prm+( mns)r+ dec(arase c2 !a &re(+a &ersona( con)ro(+( aces)+
de'as)r+. Cne!a dn arma)2 e!den) gre1se gra!. &erm*0nd &2)r+nderea s)r2n(or 3n
&ro&ra 4a'2. 3n consecn*2. &en)r+ a a&2ra re&+)a*a (+ Cha%r 1 &en)r+ a # sg+r c2 n+ se
3ncearc2 aco&errea gre1e((or m()are. &o(*a ora1+(+ ;ang%o% !a s+&er!'a anche)a. ar
re&re'en)an* &om&er(or !or e5amna r+ne(e c(2dr care e5&(odase.
/ ;+n2 )rea42. comen)2 6+rHaRong. Po!es)ea &rm+(+ mns)r+ *ne. ar Cha%r n+ se &oa)e
o&+ne n)r2r &o(*e 3n 4a'2.
/ -ac2 &om&er aj+ng s+#cen) de re&ede. s&+se ;ean. /ar &+)ea 3m&edca &e oamen (+
Cha%r s2 n)re 3n c(2dre meda) ce se r2cesc +rme(e #oc+(+. -ec s/ar &+)ea nc s2 n+ a#(e
c2 n+ am #os) aco(o.
6+ne)+( srene(or an+n*2 sosrea &o(*e 1 &om&er(or. ;ean a1)e&)2 'gomo)+( +n+ #oc de
arm2. -ar aces)a n+ !en.
3n schm4. do+2 dn)re &a)r+(e se 3n)oarser2 3n gra42.
/ Vne cne!a. dar n+ s+n) so(da*. Po(*a dn ;ang%o%. 1as&re'ece oamen. 3m&re+n2 c+ +n
c!(.
/ -oar +n+( , 3n)re42 ;ean. E 1 o #emee c+ e ,
/ N+ e nco #emee. 1 doar +n sng+r c!(. Cred. domn+(e. c2 e 3ns+1 &rm+( mns)r+.
;ean )rmse a#ar2 a()e &a)r+(e ca s2 !er#ce dac2 s+n) m()ar 3n j+r.
/ -e +nde a+ 1)+) c2 s+n)em ac, 3n)re42 6+rHaRong.
+m4ra hegemon+(+
IJ`
/ Oda)2 ce a+ &re(+a) con)ro(+( as+&ra 4ro+(+ Cha%r. a+ &+)+) +)('a dosare(e &ersona(+(+
m()ar 1 s2 a#(e c2 +()m+( so(da) care a )rms +n e/ma( se a#(a 3n aceas)2 4arac2 3n
momen)+( )rm)er.
/ -ec &+)em e1 3n sg+ran*2,
/ 3nc2 n+. 'se ;ean.
Una dn)re &a)r+(e se 3n)oarse.
/ Prm+( mns)r+ dore1)e s2 n)re sng+r 3n 4arac2. domn+(e.
/ Te rog. n!)2/1 3n2+n)r+.
/ E1) sg+r c2 n+ e 4+rd+1) c+ e5&(o'4( s2 ne omoare &e )o* , 3n)re42 6+rHaRong. Vrea+
s2 s&+n. &aranoa )a ne/a *n+) 3n !a*2 &0n2 ac+m.
Ca 1 c0nd /ar # r2s&+ns. magn(e 3( ar2)ar2 &e Cha%r 3nde&2r)0nd+/se de n)rarea
&rnc&a(2 a 4a'e s+4 escor)a &o(*e. Re&or)er+( e5&(ca #a&)+( c2 Nares+an 31 de&+sese
demsa dn #+nc*a de Cha%r. dar &rm+( mns)r+ nss)ase s2/1 a n+ma +n conced+. 3n)re
)m&. mns)r+( a&2r2r &re(+a &ersona( con)ro(+( as+&ra 4ro+(+ s2+. ar genera( dn )er)o/
r+ #+seser2 chema* &en)r+ a oc+&a a()e &o'* de 3ncredere. P0n2 a)+nc. &o(*a a!ea
con)ro(+( ss)em+(+ de comand2. @P0n2 n+ !om a#(a c+m a+ &2)r+ns agen* nden 3n 4a'a
noas)r2 cea ma m&or)an)2A. s&+nea mns)r+( a&2r2r. @n+ &+)em garan)a &en)r+ sg+ran*a
noas)r2.A
Prm+( mns)r+ n)r2 3n 3nc2&ere.
/ 6+rHaRong. s&+se. 6e 3nc(n2 ad0nc.
/ -omn+(e &rm/mns)r+. r2s&+nse 6+rHaRong. 3nc(n0nd+/se o dee ma &+*n ad0nc. Ah.
!an)a)ea a4so(!en)+(+ 8co( de L+&)2. g0nd ;ean.
/ O an+m)2 c2(+g2r*2 se 3ndrea&)2 3ncoace c0) &oa)e de re&ede. s&+se &rm+( mns)r+. dar
s&er s2 a!e*