Sunteți pe pagina 1din 13

NUMERALUL

Atentie!
- se foloseste cratima intre numeralul zecilor si cel al
unitatilor
Exemple: 21 twenty-one !! ninety-nine
- se pune "ir#ula $upa fiecare #rup care in$ica miile
Exemplu: 1%222%&'1
- mentionarea con(unctiei an$ este o)li#atorie inaintea
#rupului zecilor si unitatea finala
Exemplu: 2%'&2 - two t*ousan$ fi"e *un$re$ an$ t*irty-
two
- cifrele zecimale se citesc astfel:
2+,-&2 - two point four ei#*t t*ree two
Exercitii:
1. Scrieti in litere urmatoarele cifre:
123 -
1,450 -
58 -
33 -
1,024 -
985 -
24 -
48 -
2. Traduceti in limba engleza:
a !iua mea de na"tere e"te #e data de 22 mai.
b $m a%un" in &ucure"ti #e data de 14 iunie.
c 'o(n e"te al #atrulea ele) din cla"a.
d 4 *ulie e"te ziua nationala a $mericii.
e +rimul autobuz din #arcare e"te al no"tru.
f Sunt 14 ele)i in acea"ta cla"a.
3. Scrieti in litere urmatoarele ore:
1
10:45 -
11:25 -
12:40 -
13:30 -
14:05 ,
AR./01LUL
Exercitii
1. -om#letati cu a . an . t(e acolo unde e"te cazul:
/// 0oman
/// unit
/// 1nited State" of $merica
/// 'o(n"on"
/// ele#(ant
/// beaut2
/// (our
/// T(ame"
2. -om#letati #ro#ozitiile din te3tul de mai %o" cu a.an:
a /// old 0oman laug(ed at (im.
b /// cat and /// dog 0ere in t(e 4itc(en.
c * "a0 /// ele#(ant at t(e zoo.
d *t 0a" /// e3cellent mo)ie.
2
e S(e 0atc(ed /// T5 "(o0
3. -om#letati cu a . an . t(e acolo unde e"te cazul:
6aniel i" /// teac(er. 7e li4e" /// +(2"ic" )er2 muc(. 7e
teac(e" at /// T(eoretical 7ig("c(ool from /// &uc(are"t.
///#u#il" li4e (im )er2 muc(. 8ne da2, (e decided to ta4e
/// c(ildren to "ee /// laborator2 from anot(er (ig("c(ool.
T(ere, t(e2 made /// e3#eriment. $ll /// c(ildren
con"idered /// e3#eriment /// mo"t intere"ting t(e2 (a)e
e)er made.
2R1NUMELE
Pronumele reflexive si de intarire
m2"elf --- ma, in"umi, in"ami
2our"elf --- te, in"uti, in"ati
(im"elf --- "e, in"u"i
(er"elf --- "e, in"e"i
it"elf --- "e, in"u"i, in"a"i 9neutru
our"el)e" --- ne, in"ine, in"ene
2our"el)e" --- )a, in"i)a, in"e)a
3
t(em"el)e" --- "e, in"i"i, in"e"i
Pronumele demonstrativ
t(i" --- ace"ta, acea"ta, a"ta, a"ta
t(at --- acela, aceea, ala, aia
t(e"e --- ace"tea, ace"tia, a"tia, a"tea
t(o"e --- acelea, aceia, aia, alea
Pronumele posesive
mine --- al meu, a mea, ai mei, ale mele
2our" --- al tau, a ta, ai tai, ale tale
(i" --- al "au 9a lui, a "a 9a lui, ai "ai 9ai lui, ale "ale 9ale lui
(er" --- al "au 9a ei, a "a 9a ei, ai "ai 9ai ei, ale "ale 9ale ei
it" o0n --- al "au, a "a, ai "ai, ale "ale 9neutru
our" --- al no"tru, a noa"tra, ai no"tri, ale noa"tre
2our" --- al )o"tru, a )oa"tra, ai )o"tri, ale )oa"tre
t(eir --- al lor, a lor, ai lor, ale lor
Pronumele nehotarat
"ome : bod2, one, t(ing
an2 : bod2, one, t(ing
no : bod2, one, t(ing
Pronumele relativ
0(o --- care
0(om.0(o --- #e care
0(o"e --- al 9a, ai, ale carui, careia, carora
0(at --- ce, ceea ce
0(ic( --- care, #e care 9#t. lucruri, obiecte ...
t(at --- care
Pronumele interogativ
0(o; --- cine;
0(om; 0(o; --- #e cine;
0(o"e; --- al 9a, ai, ale cui;
4
0(at; --- care;, #e care,ce;
0(ic(; --- 9#e care dintre;
<3ercitii:
1. -om#letati #ro#ozitiile urmatoare cu forma corecta a
#ronumelui refle3i):
1 * en%o2ed /////// at t(e #art2
2 =2 fat(er didn>t bu2 t(e boo4 for ///////
3 T(e dog cut /////// 0(ile running in t(e "treet.
4 7el# /////// 0it( "ome fruit, 'o(n and =ar2.
5 ?e "a0 /////// in t(e "no0.
2. -om#letati #ro#ozitiile de mai %o" cu forma corecta a
#ronumelui #o"e"i):
1 T(i" i" m2 cat. *t i" ///////
2 T(at i" (i" lam#. *t i" ///////
3 T(e"e are our ma#". T(e2 are ///////
4 T(o"e are t(eir "(oe". T(e2 are ///////
5 T(i" i" (er "(irt. *t i" ///////
3. -om#letati corect "#atiile goale cu unul dintre #ronumele
din #aranteze:
1 * "a0 =r. T(om#"on /////// i" 'o(n>" fat(er. 9t(at, 0(o,
0(ic(
2 /////// did 2ou meet la"t 0ee4, 'o(n or Ste)e; 90(ic(,
0(o, 0(o"e
3 +uff2, /////// i" a big cat, i" )er2 laz2. 90(ic(, 0(o,
0(o"e
4 /////// are 2ou doing; 90(om, 0(at, t(at
5 /////// i" going 0it( 2ou at t(e t(eatre; 90(o, t(at,
0(om
T7< 5<@&
2rezentul 3implu
5
Exercitii:
1. +uneti #ro#ozitiile urmatoare la #er"oana a ***-a "ingular.
-on"ultati mai intai e3em#lul:
<3em#lu:
T(e2 li)e in -raio)a. 97e
7e li)e" in -raio)a, too.
1. * fl2 from &uc(are"t to @ome e)er2 0ee4. 9=ar2
2. ?e u"uall2 #la2 in t(e #ar4. 9'o(n
3. T(e2 li4e t(eir %ob" )er2 muc(. 97e
4. * 0ant a ne0 car. 9S(e
5. Aou 0a4e u# at B o>ocloc4. 9+aul
C. Aou al0a2" 0a"( t(e di"(e". 9$ngela
B. ?e 0atc( T5 e)er2 afternoon. 9Tom
8. * go to "c(ool b2 bu". 9=2 brot(er
9. Aou coo4 e)er2 Saturda2. 9=2 mot(er
10. ?e "tud2 (ard for our e3am". 9=ar4
2. Scrieti forma interogati)a a urmatoarelor #ro#ozitii:
<3em#lu:
Aou li4e "0imming.
6o 2ou li4e "0imming;
1. 7e li)e" in &uc(are"t.
2. Aou 0ear an uniform at "c(ool.
3. =2 fat(er dri)e" )er2 0ell.
4. =r. Smit( teac(e" <ngli"(.
5. Aou li4e #izza and (amburger".
C. =2 neig(bour 0or4" a" an engineer.
B. Aour fat(er re#air" t(e car e)er2 mont(.
8. ?e drin4 coffee e)er2 morning.
9. =ar2 #a2" (er bill" e)er2 mont(.
10. 7e goe" to bed )er2 earl2 e)er2 e)ening.
6
3. Dolo"iti forma negati)a #entru #ro#ozitiile urmatoare,
folo"ind cu)intele din #aranteze, la fel ca in e3em#lul de mai
%o":
<3em#lu:
* li4e =at(". 9+(2"ic"
* li4e =at(", but * don>t li4e +(2"ic"
1. =ar2 0rite" #o"tcard". 9letter"
2. * go to t(e cinema. 9t(eatre
3. T(e2 read ne0"#a#er". 9boo4"
4. Aou "tud2 Drenc(. 9<ngli"(
5. =r. &ro0n 0or4" in an office. 9at (ome
C. * li4e football. 9rugb2
B. 7e dri)e" a car. 9a lorr2
8. 6an and 'o(n tra)el b2 train. 9#lane
9. ?e drin4 tea. 9coffee
10. S(e #la2" c(e"" e)er2 da2. 9tenni"
3u)stanti"ul
Exercitii:
1. $lcatuiti #luralul urmatoarelor "ub"tanti)e:
table ---E
cloc4 ---E
7
leaf ---E
gentleman ---E
bab2 ---E
toot( ---E
friend ---E
cit2 ---E
life ---E
c(ief ---E
2. *nlocuiti "ub"tanti)ele urmatoare cu #ronumele #er"onal
#otri)it:
t(e girl ---
t(e dog ---
t(e actor ---
t(e "c(oolbo2 ---
t(e #encil ---
t(e grandmot(er ---
3. $lcatuiti cat mai multe "ub"tanti)e com#u"e cu a%utorul
urmatoarelor cu)inte:
dining, bird, "c(ool, cla"", 4inder, mate, room, bo2, fat(er,
blac4, boo4, girl, board, li)ing, garden, note, e3erci"e,
#arent", grand.
A$"er)ul
2. Tran"formati urmatoarele ad%ecti)e in ad)erbe:
(orrible ---E
careful ---E
ner)ou" ---E
de"#erate ---E
"lo0 ---E
"udden ---E
8
brig(t ---E
#roud ---E
3. Subliniati termenul corect din urmatoarele #ro#ozitii:
a 6eni"a 0a" 0earing a #rett2 . #rettil2 dre"" at t(e
0edding.
b * (ad a terrible . terribl2 dream la"t nig(t.
c Dinal . Dinall2, "(e #a""ed t(e e3am.
d S(e 0a" 0al4ing ra#id . ra#idl2.
e Sam i" fluent . fluentl2 in Drenc(.
f ?a" 2our grammar te"t ea"2 . ea"il2;
g T(e2 0ere tal4ing loud . loudl2 "o e)er2bod2 could (ear
t(em.
4 $legeti )arianta corecta:
1. +lea"e don>t tal4 "o .................... . *>m tr2ing to "lee#.
a louderF b loude"tF c loudl2
2. ?e .................... go on #icnic" on 0ee4end". ?e lo)e
fre"( air.
a ne)erF b u"uall2F c "eldom
3. T(e bouGuet 0a" .................... . S(e lo)ed it.
a beautifulF b beautifull2F c ugl2.
4. 'ame" .................... #ut t(e bro4en gla"" into t(e rubbi"(
bin.
a carefulF b more carefull2F c carefull2
2repozitia
<3ercitii:
1. -om#letati cu #re#ozitia corecta:
of, on, at, to, 0it(, in, for, along
1 7i" t-"(irt (a" a #icture ////// it.
9
2 T(e Gueen ////// <ngland 0anted to 0ear golden dre""
at (er 0edding.
3 * 0ent ////// &ru""el" la"t 0ee4.
4 S(e "#ent t(e afternoon ////// (er friend".
5 ?e 0al4ed ////// t(e ban4" of @i)er Seine.
C S(e>" been 0aiting ////// me for about four (our".
B ?(at>" t(e 0eat(er li4e ////// +ari";
8 S(e 0a" ////// t(e cinema la"t e)ening.
2. Traduceti in limba engleza:
1 =i(aela a #lecat la munte la ora 8 dimineata.
2 Statuia e"te in fata "tadionului.
3 *n "#atele o#erei "e afla un (otel.
4 Trenul a trecut #rin tunel foarte ra#id.
5 Hui +(ili# ii #lace "a zboare dea"u#ra oceanului.
3. -om#letati "#atiile libere cu #re#ozitia corecta:
in, on, at, to
1 T(e2 li)e //// 6ubai.
2 ?e are "ta2ing //// a nice (otel.
3 +(ili# al0a2" #la2" tenni" //// t(e afternoon.
4 T(e2 0(ere )er2 clo"e //// t(eir cat.
5 ?e got //// t(e fir"t train to Sibiu.
C @omania i" //// <uro#e.
B Aou are going //// a cit2 tour tomorro0.
2rezentul 0ontinuu
<3ercitii:
1. +uneti )erbele din #aranteze la tim#ul +rezentul -ontinuu:
<3em#lu:
6iana 9#la2 0it( Tim no0.
10
6iana i" #la2ing 0it( Tim no0.
1. <)er2bod2 90ear blue T-"(irt" toda2.
2. * 9li"ten to cla""ic mu"ic at t(i" moment.
3. ?(at 9do mot(er in t(e 4itc(en;
4. ?e 9organize a "tud2 tri# t(i" 0ee4.
5. 8ur colleague" 9#lan a "ur#ri"e #art2 for 'o(n>" birt(da2
t(e"e da2".
C. * 9meet 0it( m2 be"t friend at t(e cinema tonig(t.
B. =2 fat(er 90or4 in t(e garage no0.
8. T(i" 0ee4, 2ou 9go to t(e t(eatre 0it( 2our geogra#(2
teac(er.
9. $t t(i" moment, in &uc(are"t, it 9rain.
10. =2 friend" 9tra)el to <g2#t t(i" 0ee4.
2. -orectati afirmatiile fal"e ca in e3em#lul urmator:
<3em#lu:
'im i" #la2ing ba"4etball. 90atc( T5
Io, 'im i" not #la2ing ba"4etball. 'im i" 0atc(ing T5.
1. =ot(er i" coo4ing at t(i" moment. 9iron
2. =2 brot(er i" learning <ngli"( no0. 9"tud2 Drenc(
3. $ll m2 colleague" are 0or4ing (ard for t(eir final e3am"
t(e"e da2". 9#lan t(eir (olida2
4. T(e cat i" climbing t(e tree no0. 9eat a mou"e
5. * am ta4ing "ome #(oto" for m2 album. 9read a boo4
C. Aou are drin4ing -o4e -ola no0. 9drin4 a coffee
B. 'oana i" "0imming in t(e #ool. 9#la2 )ole2ball on t(e
beac(
8. * am ma4ing an a##le-#ie no0. 9do m2 (ome0or4"
9. *t i" raining toda2. 9"no0
10. ?e are riding b2 b2cicle to "c(ool. 9go b2 bu"
3. Scrieti forma interogati)a a urmatoarelor #ro#ozitii:
<3em#lu:
11
* am (a)ing lunc( at t(i" moment.
$m * (a)ing lunc( at t(i" moment;
1. ?e are #la2ing card".
2. =ot(er i" 0a"(ing di"(e".
3. =2 brot(er i" reading a ne0"#a#er.
4. ?e are "er)ing brea4fa"t.
5. T(e2 are decorating t(e -(ri"tma" tree.
C. =2 famil2 i" #lanning a tri# to =aldi)e *"land" t(e"e da2".
B. Dat(er i" "lee#ing in t(e bedroom.
8. Aou are 0atc(ing a (orror mo)ie.
9. Aour "i"ter i" doing (er (ome0or4".
10. * am "ending a #o"tcard in Drance no0.
4. $legeti )arianta corecta la +rezentul -ontinuu:
1. ?e ............... ba"4etball in t(e "c(ool2ard.
a #la2F b #re#areF c "4i
2. T(e2 ............... a mo)ie in t(e dining-room.
a 0atc(F b #la2F c eat
3. =2 friend" and * ............... "ome flo0er" in t(e garden.
a readF b 0aterF c tra)el
4. * ............... m2 (ome0or4" at =at(".
a doF b ma4eF c gi)e
5. Aou ............... a no)el to 2our little brot(er.
a readF b createF c #ut
C. T(e #oet ............... a #oem about lo)e at t(i" moment.
a createF b gi)eF c loo4
B. * ............... after m2 lo"t cat.
a loo4F b "earc(F c "#end
8. ........ 0e ............... to t(e cinema tonig(t;
a goF b 0atc(F c eat
9. T(e "un ............... brig(tl2.
a "(o0F b "(ineF c rain
10. =2 friend" ............... on a #icnic 0it(out me.
12
a goF b #la2F c read
5. -orectati forma gre"ita a )erbului:
1. * am ma4eing an a##le-#ie.
2. =ar2 i" comeing from *tal2 toda2.
3. ?e are "iting in t(e li)ing-room.
4. 7e i" geting off t(e bu" at t(e fir"t "tation.
5. =2 brot(er i"n>t 0riteing #oem".
C. Aou aren>t #laing 0it( 4id".
B. T(e2 are lea)eing &uc(are"t tomorro0 e)ening.
8. 7e i" comeing tonig(t to "ee me.
9. S(e i" (a)eing lunc( at t(i" moment.
10. $re 2ou fl2ng to Ie0 Aor4 ne3t 0ee4;
13