Sunteți pe pagina 1din 92

- --------

I
ARHIVELE NAIONALE
DIRECTIA ARHIVELOR NATIONALE ISTORICE CENTRALE
, , .
SERVICIUL ARHIVE CONTEMPORANE
COLECTIA
,
DE ZIARE, BROURI I DOCUMENTE CU
CARACTER POLITIC -CULTURAL DEMOCRATIC
I ANTIFASCIST
Anii extremi: 1875;1901;1905-1908;1910;1912;1914;1917-1920;
1922-1939;1943
Numrul u.a.: 647
P REF A T A
.
Col ec i a de zi ar e, br our ~i document e cu car act er
pol i t i c - cul t ur al democr at i c $1 ant i f asci st .
Col ec i a cupr i nde di f er i t e numer e di n zi ar e i r evi st e,
pr ecum 1 br our i cu car act er democr at , ant i f asci st , edi t at e i n
mod l egal n Romni a. De asemenea, col ec i a cupr i nde i un numr
de scr i sor i adr esat e unor zi ar e sau r evi st e de di f er i t e per sonal
t i . Toat e acest ea s nt cupr i nse nt r - un numr de 647 de ~ni t
de pst r ar e.
Zi ar el e i r evi st el e nu se gsesc n col ec i e compl et
ci numer e r zl e e.
Men i onm c t eva t i t l ur i de zi ar e cu car act er democr at
i ant i f asci st . " Cl opot ul " , " Ecoul " , " Hor i a" , "Raz a'", "Boar-eLe"
ani i 1933 - 1935, edi t at e de Scar l at Cal i machi sub ndr umar ea
di r ect a P.C.R., " Cuv nt ul l i ber " ( 1934- 1936) , " Dr umul f emei i
ll
( 1935) , HOmul l i ber " ( 1936) , " Facl a" r edact or r esponsabi l NoD.
Cocea et c.
Col ec i a mai cupr i nde br our i di n Bi bl i ot eca n. J : {evi st a
I dei i " , pr ef a at e de Panai t Muoi u, br our i edi t at e de Ef t i mi e
Bar bu et c.
I n col ec i e se mai af l scr i sor i or i gi nal e al e l ui
Panai t I st r at i , Romai n Rol l and, . denr i Bar busse, Upt on Si ncl ai : r ,
St ef an Zwei g ~t ~, adr esat e r evi st ei " Pagi ni l i ber e
H

Co l ec tia a f ost or gani zat n f el ul ur mt or : pr-d.ma par t e


cupr i nde pr esa n or di ne al f abet i c i n cadr ul f i ecr ui t i t l u
de zi ar n or di ne cr onol ogi c; par t ea a doua cupr i nde br our i l e
n or di nea cr onol ogi c a apar i i ei l or .
Pent r u munca ar hi vi st i c cur ent Col ec i a de zi ar e,
br our i i document e cu car act er pol i t i c- cul t ur al democr at i cl
ant i f asci st va pur t a numr ul de or di ne 1900
f a/ 3 ex.
9. 11. 1977
~;:::I'l\.r~:I/i.C.C. al l"J.C.R.
hi i I V, \C~C. al r-.c.n.
Fondu.L : 190
1 N V E N T A HUL Nr .
al document el or di n unul
. - ~======~======================- ~=======: : : : _ =======~=======~===- ==~==; =
. di n car e:
DENUMIREA, COWrINUTUL
i ,
DATA DOCUMENTULUI
3
,-----. -------------.--
45678 9
===, , : ; : : : =: : c ==== =: : : : =' - ' =: : : : =; : : : : : ==
----------------------------
1
. / Zi ar ul " Acum" , anul 1, nr . l
di n august ' 1935, . cumuna
Sl ob, ozi a- M ndr a, j ud. Tel eor man
august 1935
2.
\ . Zi ar ul TI Ac i unea st uden easc"
anul 1, nr : l di n
4 dec embr- e 1932- Bucur et i
').0
Zi ar ul l I Al ar m?: , zi ar i ndepen-
dent ant i f asci st , anul 1, D. l
di n
3 nOi embr i e~93~ - Ti ghi na
g
" Ami cul Popot - ul ui " r evi st
enci cl opedi c a i nt er esel or
economi ce- cul t ur al e . al e L
r ani l or , nr o3- 4, di n
1 f ebr uar i e 190" 5 - Tg. J i u
2 2
OB!J 1~HVATII
( l i mba,
st ar ea)
10
;::::;:;;:::========
n l i mba
r us
M~
",.N'iJ1.
t('-f'7
1 1
1 1
1 1
F r c O ~2(:;.
I
I lW
ro
I !
I I I 1
2tHl
?
1
, J I II!
4. il; I 1 ex. r upt
I ! II l ~t;r o
. ! I I ~
Iii I t
ld
-
21r
Zi ar ul f l Ar ena
ll
, anul I , nr . 3 2 2 Iii IA d _
di n ! 1,1 I Il~ ~r o
e'~;; . ~
, 22 apr i l i e 1936- J : : : Sucur et i ,1 II' ~
1 Iii 'lr; -l:~1
I
__. ~ ~_--. . ~ __ ~__.J ____1~_._!._-..:... _
~-~ .~. __ . __ ,~A~_ .
...,.
. ==:: ec:.-s= ==C~ =~t:: ,.:at:rc:aeaa ~ cat:: u= c ===
8 mar t i e 1933
1
anul 1, .
{o
R i st a " Ar adi t Uker " eOgl i
da ar dan) , anul V, nr . 17
di n
22 august 1920 - . Ar ad. t
1
1 L f
Zi ar ul " Ar ena" di n 2 mai 191
[ . bucur et ]
2 mai 1918
1
Zi ar ul " Ar ena" , anul I , nr . 15
di n
9 august 1918 - ~ucur et ~
1h
f Zi ar ul " . Ar ena" , anul 1, nr .
( 227 di n anul 1918 Bucur et i
i 1918
I
ti
' Zi ar ul " Ar ena" anul 1, nr . l
i
di n
~ 27 f ebr uar i e 1936- Hucur et
!
I
i ~~
f
Zi ar ul " . Ar ena" , anul I , nr . 2
elin
/
12 apr i l i e 1936- Hucur et i
4
A 9
1
1 ' n l i mba
, maghi ar
f ! J . . . C c r o
C/(JJ..
lof-tY1
1 q, r i gi nal ul
.r-upf
~r o
~
~t~2c :J7 .
1
1
I
4
3 mai 1936 - bucur et i
2
3
21
Zi ar ul " Ar ena J I, anul 1, nr . 5' 1 1
di n
16 mai 1936 - bucur et i ~f4~
LI-
Zi ar ul " Ar ena" , anul 1, nr . 6
di n
28 mai 1936 - bucur et i
2 2
Zi ar ul I I Ar ena" , anul 1, nr " .7
i n
31 mai 1936 - Bucur et i
2~
i ar ul " Ar ena" , ahul 1, nr . 8
di n
1
11 i uni e 1936 - bucur et i
e 'f .c .. ...
I
I
2S'
Zi ar ul "A-a
ll
, nr . 4 di n
4
1/
I
29 i ul i e 1934 - bucur et i
. 2. f l
./ IZi ar ul " At l as" nr . l di n
I 18 i anuar i e ~936- Bucur et i
I . 2~ ~'
I Zi ar ul " At l as" , anul I , nr o2 1
Id' .
I l n .
I 25 i anuar i e 1936- bucur et i f I
I 23 II
1 Z~ar ul " At l as
ll
, anul 1, nr .
3
r 1
Idin .
_ _ 2 ~r..%Ue = \ . ~~-J ;mC,llx.a I
2
1
1ex. r up i
pu i n ar s
~~jO
riJ ,I;,
155 ... 2;(
t::;;.; = :;::c::: ':.=~." :.;:1;::,:''': ~ :." :. .'; .=:.:.: =:::;:.;::
It:= ' ":s'" = "' .' "a. '" ::f :: '2 " " 9 .....'" '" = "::l ::' :;: ' ""' ;;;"' "' . ra '" ""
Zi ar ul " At l ' as" anul I , nr . 4 . 2
di n
30 ma~t i w 1936- Bucur et i
1
30
J
Zi ar ul " At l as" , anul I , nr . 6
di n
2
I l a~r i l i e 1936- Nucur et i
3 !
Zi ar ul " At l as" , anul I . nr . 7
di n
19 apr i l i e 1936Tbucur et i
1 1
31-
Zi ar ul " At l as" anul I , nr . 8 2 2 ,.
di n
..,
26 apr i l i e 1936- ~ucur et i
.' ~'*.!:.()
I
B 3
1
I
I
i
Zi ar ul " At l as" , anul I , nr . 9 1 1
i
I
I
di n
P ../ ~t..0.
I
I
I 1 mai 1936 - Bucur et i
I
"Banii:i
t
Hi rad.S" ,anul
!
. a
I
Zi ar ul 1 1
VI , nr . 15 di n
V
20 august
1939 Ti mi oar a
I
3; I
I
Zi ar ul " Besar abscai a poci t a" . 1 1
I
!
( Pot a Baaar-ab iei), anul XV, j ~. ;.,I
"
I I
I
nr . 507o oi.n j : 't'--- .
I
J
30 noi embr i e 1936- Chi i nul
I
I
i
I
:?1- I
i
i
1 "
I
I
Zi ar ul " Besar abscai a poci t a" 1 1
I
( Pot a Basar abi ei ) , anul }(TJ, 1
V I
I
I
I
i
nr o5072 di n 2 decembr i e 1936 i
1
I I Chi i nEt u. .
I
I
I
1
1936 - Chi i nu i I
!
i
2 decembr i e I
!
!
I
I
( I
~~~ .. ~.-
- --
tir'
;&(J )~ -?oI
,' . ~
(U'$;;'
C t J c / J J L
f3ef-~(1
I
1~'7')O .
,~,.,
j" L-3 11'
I~~ro
J ~' .
;'1(f-3 U' '.
n l i mba
r us
~ro
!
~2..?-)<)~
I
I
!
I
1 I
I
1
I I
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - " - - - - . ~~- - ~~- - ~- - - -
. $
, ,"" .' - 5 - , ;0 ' " c. a,,:
,o=o.o'"=o "; ~.=.=."=- ="4"""'";"'";:"""7" "';;0"";= o=Oi~~ .~l
t:= . c :a:1= .:::; = ~=-;: :: eeQ::IIUD ros==C :J :: =' :: :: ::1:: = :: ' .J a= :;;a' = ' = ;.;= = = = c::: ;:.=~.. :.=::r:::.: -..::: ~-:...;:::.;: =::=.::. ~"' -..,.,.i..../
. 3 9 .
Pezi a " Pr ol et ar l par azi t "
de Emi l i an N. B cov. A f Ost
t r i mi s l ui Al oSahi a spr e
publ i car e n r evi st a " Bl uze V./
al bast r e" .
" Bl uze al bast r e" r evi st de
l i t er at ur pr ol et ar , anul 1 ~
nr.4 di n . . '.t.f" ;)
4 i ul i e 1932 ~ Hucur et i
28 i uni e 1932
~o
" Bl uze al bast r e" r evi st de
l i t er at ur pr ol et ar ?, anul 1,
nr . l di n .
5 i uni e 1932 - Bucur et i
4 A
4 2
Poezi e de I . Gh. Zvoi anu
t r i mi s r evi st ei " Bl uze
al bast r e" spr e publ i car eo
1932
4 3
al zi ar ul ui " Car adaca"
2 decembr i e 1934 - C! a~
Zi ar ul " car ada1~n, anul 1,
.1 di n
2 decembr i e 61934 I ai
1~
Zi ar ul " Car adaca" , anul I ,
nr . 2 di n
9 decembr i e 1934 - I ai
1
1
1
1
1
man. uscr i s
cer neal
neagr
I.ak~?c>
5 5
1.
1 1
V
I
I
; ::::::= = ::: ' " = = =~= ,.,'" !: :::~ = = '" '" :::: :: := ::: ::: ::::: ::: .~:.= :: ' - :.: c- ,.. :" ::: r . ,~ ,,:= :-:~. ::~: '" :. :-.;: = :.. ' " z: --. O'! fj .'
3 l~ ) 6 '1 ti () . , * A;,i
_ ~t.l'LV'_~ . s.'.(.
' .. "' ":.= -;; ::;.;::~.:: :::: := ::::= -:= -:= ::.:::::: == li'h !.~-= :: ::::: -:= -:= = -. "F !,,,..;:: -c: - - - = :;::::: = : - - - - ..::::.::: - - _. - '0 -- 0- - -
Zi ar ul " Oar - adaca'", anul 1, 1 1 Jk .} i:t,r o
nr . 3 di n 16 decembr i e 1934, ~~
I ai . V jfr--l<fo
16 decembr i e 1934
SL
4i-
{r Zi ar ul " Oar - adaca'", anul I I ,
nr o5 di n 1 i anuar i e 1935, I ai
1 i anuar i e 1935
. 4&
V Zi ar ul " Oar - adaca" anul I I ,
nr . 6 di n 8 i anuar i e 1935, I ai
8 i anuar i e 1935
. 4: 9
Zi ar ul I t Car adaca" , anul I I ,
nr . 7 di n i 5 i anuar i e 1935,
I ai o
15 i anuar i e 1935
50
Zi ar ul t t Car adaca
l t
anul I I ,
nr . 8. di n 22 i anuar i e 1935,
I ai .
22 i anuar i e 1935
/ S -f
Zi ar ul
l t
Car adaca
tl
, anul I I ,
nr . 9 di n 3 f ebr uar i e 1935,
I ai ,
3 f ebr uar i e 1935

Zi ar ul nCar adaca" , anul I I ,
nr . l 0 di n 24 f ebr uar i e 1935,
I ai .
24 f ebr uar i e 1935
53
Zi ar ul " Car adaca
l t
, anul I I ,
nr . 12 di n 3 mar t i e 1935, I ai
3 mar t i e 1935
....6 -
1 1
1 1
1 1

v
1 1
1 1
r:
1 1
1 1
. . . . 7-
liC::' .;= = = = = = = :::: = = = . = = = ::: = ;; = ::::: = :::= ::: = :::.::!: = = ::. =
3
17 mar t i e 1935
55
Zi ar ul " Car adaca" , anul I I ,
nr . o16di n 24 mar t i e 1935,
I ai .
24 mar t i e 1935
:Jh
Zi ar ul t t Car adg. ca" ,f r
numr , I ai .
I ! ebr uar i e 1936]
0'1--
Zi ar ul "Car-adaca" f r
numr , l a i
. 7 mar t i e 1936
s g
Zi ar ul " Car adaca" , anul I I I ,
nr 968 di n 5 apr i l i e 1936,
I ai ,
5 apr i l i e 1936
50
Zi ar ul nCar adaca
lt
, anul I I I ,
nr o72 di n 10 mai 1936, I ai .
10 mai 1936
60
Zi ar ul " Car adaca" , anul I I I
nr o73 di n 17 mai 1936, I ai .
17 mai 1936
6{
Zi ar u1
lt
Car adaca' t , anul I I I ,
nr o7o di n 23 apr i l i e 1936,
I ai o .
23 apr i l i e 1936
.:;:..= . ::::: :' :' := --.- :.-' = ::;- :-~:-..= = :-:::. :.' ".:~: -~:-= -= := .:...:.= ::: ... :;::...-
1 1
1
r.' :: :.; o= := : = = "':=: = = ~ :: = '" '":;:;:= : = = ~:= ::= : = = = :: = = := ;= = = == "':- .. , = = ' " ~ = = "" = = ::.; = = :: = = = = c: = = = = ' - -' := :.::: -;:.;c,.. = = :: ~ ' " o, :.::
Zi ar ul I t Car adaca
l t
,anul I I , 1 1
nr . 15 di n 17 mar t i e 1935,
I ai o .
- - - - . ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - ~- - ~- - ~- - . ~- - . ~- - - - -
1
-.
2
2
1
1
2
1
2
2
1
' 1 ~
')
~3
Zi ar ul " Chemar ea" , anul I I I , 1 1
di n 31 mai 1920, Bucur et i .
3\ mai 1920 . ( . " ,1
'..- 8-
64
Zi ar ul " Chemar ea" , anul I V,
nr . l di n 1 i ul i e 1927,
Bucur et i .
1 i ul i e 1927
1 1
0 5
Zi ar ul " Chemar ea
t l
, gazet 1 1
pent r u apr ar ea l i ber t i l or
cet enet i , anul 1, nr . l di n tp ... o.
1 mar t i e 1936, Ti ghi na.
1 mar t i e 1936
Zi ar ul " Chemar ea" , anul 1,
nr . 2 di n 29 sept embr i e 1920,
Chi i nu"
29 sept embr i e 1920
6f-
Zi ar ul " Chemar ea" , anul 1,
nr . 94 di n 1 oct ombr i e 1920,
Chi i nu.
$
1 oct ombr i e 1920
Af i car e anun r eapar i i a
zi ar ul ui " Chemar ea" , Bucur et i
2 mai 1936
1
1
1
1
1
n l i mbi l e
r omn i
r us, det er i o- '
r at ' par i al
( 1 & 4 t ; f t ;
~
~>,-~rf
n l b. r omn
cu l i t er e
ci r i l i ce i
n l l i b. r us.
. f % A < tTO .
~f t-~$(Pi
n l b. r omn
cu l i t er e
ci r i l i ce i
n l b. r us
f U~rv
~C;c!J --~1t
M$f O
rJrh L
~q" -~l..
. . . - 9
-
. : : .
_ ~============~====a====~=====
:;:..;:: ;:::-;- ::.; e- - :.- = :::~;; = :-:::. :,-; ' ::".;::' . = .= . :::.:... :.::: i., ::: :.. .-.
3
L ~
1-
b
' 1 u
C)
)
.' "
.------------------.--..-~~ --------
"!:::::.:..;:: ' ::
.---
---_.
----
- __ o.
--.- -
= .! :..::.:: = ::.: ::.' !: -
~~~~~~- : ~~~~~~: ~- ~~u - ; , ~: o- ; ~ -
3
2 1
di n 0Mt ombr l e 1935,
comuna
..,
. ,
Li a- el eor man. I
SoJ -J "O;Z-
oct ombr i e 1935
~
Zi ar ul t t C mpul " , aI l ul1, nr o2
3
1 1 1
di n d~, cembr i e 1935,
comuna
Li a. . . . . Lel eor man"
V
~f~S" (L
decembr i e 1935
11
,
Zi ar ul nC mpul
l1
, anul 1, nr o3 3 3
di n i anuar i e 1936, comuna
Li a- Tel eor man.
)fj -P7t
i anuar i e. 1936
1-2-
-
Zi ar ul " C mpul II , anul 1, nr o5 3 3
~~r o
di n mar t i e 1936,
comuna Li a-
(p~--
Tel eor man.
mar t i e 1936
lf -J"l1
13
Revi st a " Cl opot ul
ll
, anul 1, 1 1
~~[t;-
nr . l di n 26 i uni e 1920,
~-
Bucur et i o
$"1J --SH
26 i uni e 1920
J
11
,
l i evi st a " Cl opot ul " , or gan de 1 1
'!~~F"b
l upt cet eneasc, - anul I I I ,
nr o32 di n 22 i anuar i e ( 1933) ,
~
Bucur et i ,
1.
1~J:)"'IO ;I
22 i anuar i e ~93~
Zi ar ui
nCl opot l f i gazet 1 1
~~Tb .spt m nal i ndependent - de-
,mocr-ab , anul 1, nr . l , di n
~
30 i uni e 1933
f
S3f'~J t
7 i ul i e
Zi ar ul " Cl opot ul " gazet
spt m nal i ndependent
democr at , anul 1, nr o3 di n
14 i ul i e 1933, Bot oani
14 i ul i e 1933
"
Zi ar ul " Cl opot ul " gazet
spt m nal i ndependent
democr at , anul 1, nr o4 ' di n
21 i ul i e 1933, Bot oani o
21 i ul i e 1933
; : r E
Zi ar ul " Cl opot ul
ll
gazet
spt m nal i ndependent
democr at , anul 1, nr . 5 di n
28 i ul i e 1933, Bot oani .
28 i ul i e 1933
1 1
1
3
1.
3
1
--- -- - - _. - .::::.::.::::: :.: :: :
r :
r upt
M~r ?;
,,~~
3~,.~(
.
r upt
Zi ar ul " Cl opot ul " gazet 1
spt m nal i ndependent - {)C'"
democr at , anul 1, nro6 di n ' tI),r,
4 august 1933, Bot oani . ,
4 august 1933
g O
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
Spt m nal i ndependent -
democr at , anul 1, nr o7 di n
I l august 1933, Bot oani .
I l august 1933
1 1
r upt e
M~fo"
&tI'
SS(-'S'S7
. . = = :: ~ ::: ~:' ! = = :.:~-= ::: ::: :!::=c=.t:: ::::::=: ::::..::= :: :::::.: = ::::.;:=:': :..:.-=-- :- :.- ::: r-, : ~ea e-e-:.:' :.:~; ~ z: c- ~ := . :......:..: ::: "h_ ::.: :... F'
3 l~ ~ b '1 e !) 1~
ro .:= := = = = = = ;::::: ~::: = = ;;;:; = t;! j'J'" " ::::::::: " " '" ';:;::: = = = = = = ::: z-; .,::: ", ,-,.= -c~::" = = = ::: = ~ ,,::: == '- -' = = ;;:.' .,:: c"_ .::'~ ' -= = = o'; :
,t/ Zi ar ul " cl opof u" t " , gazet . - 1 1 . ' fiJ ;J ro
spt m nal i ndependent - . _ ~
democr at ~, anul 1, nr . 9 di n ~~~~ . . _ '
' r . ~~~n~
25 august 1933
v
8lt
Zi ar ul " Cl opot ul
lt
, gazet 1 1
spt m nal i ndependent - -
democr at , anul 1, nr . 12 di n
15
sept embr i e 1933
re,,:. t
II
86'
Zi ar ul " Cl opot ul
ll
, gazet 1 1
spt m nal i ndependent -
democr at , anul 1, nr . 17 di n
lf't
20 oct ombr i e
1933
li
J f-
Zi ar ul " Cl opozul
ll
, gazet 1 1.
spt m nal i ndependent -
democr at , anul 1, nr . 18 ai n
0~
27 oct ombr i e 1933- Bot oani
J
92-
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 1 1
spt m nal i ndependent -
democr at ,
anu, . l
I , nr . 3~ di n
~jf
r,
I l mai 1934 - Bot oani
,
93
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
3
2
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr o35
~A
di n
18 mai 1934 - Bot oani
- : I l -
J
1 Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 1
spt m nal i ndependent -
democr at , anul 1, nr . l o di n
1 sept embr i e 1933 .brA d
III.. .;:-:;;;:;:;::; =- ;;: ;:: :,;; = -: ' " ~ = ;;= == = :: ::::::;:::~~;;:;:;:::: :: .~~;;:,-::.= e--,...:: ese-,'" es e- = -: ;: - ,,~; ' " ~- ::: .:: := :.. ;.::s: c. '" ~. -
'"'3 l~ ) b '1 e 1) 1
/ " ':::-=" '=::=;:;=::===;:;=g4~::;;=" '::-::======:-O -~;:;;-:;" '=-::: .--- ------ -::=~'-------- ---- -_;~::.:~=o- ;-
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 1 1 JJ I >)0
spt m nal i ndependent . - V~
democr at , anul I I , nr . 36 ~~ ~~
di n _ , - 6S r-,)r
25 mai 1934 - Bot oani
9 &
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 1
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr ~44 A
di n ~I~~~
20 i ul i e 1934 - Bot oani
v
(00
6
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr . 46
di n
3 august 1934 - Bot oani
- 12 -
1 1
1
1
r;
3
1_
1
1
3
".
95
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr . 37
di n
1 i uni e 1934 - Bot oani
t / 0 t
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
spt m nal i ndependent -
democr at , ' anul I I , nr ~~3
di n 13. i ul i e 1934 - Bot oani
Zi ar ul " Cl opot ul " gazet
spt m nal i ndependent a -
democr at , anul I I , nr o45
di n
27 i ul i e 1934 - Bot oani
_ 13 _ ' ~~crC.;/~
. I!; ICj'~
. ""= = = :::'" ::::::= ~:: :: :::,; :; = =' " :::= ::::::= = . ;; ::: = = ::;= ::. .:;:;;:::4 :.;r- - .. ;;- . - '- ~ ::-::.:' 7r: --:~:U-= ::: :. ~;: ~ ~ k~::. _.:.~
:.;:.:;= = = = ~= = = = = = = = = = = .= ::= = r()2.= = :::::::= = ;--' ;::::::-' :::"c: -= :.;= = :.::::= : = = = :' - .:= = = = ~' ' :' ' ' ' ' ' ... = ' - -,..;,~
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 1 1 f iI
spt m nal i ndependent - !~.trl
democr at , anul I I , nr . 49 r~ ~
di n r?--Ir
24 august 1934 - Bot oani
--
10~
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 4
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr 51
t'p
di n
7 sept embr i e 1934- Bot oani
j
; ( ( ) 5
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 2
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr . 52
t
di n -
14 sept embr i e 1934- Bot oani
101
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet 2
spt m nal i ndependent -
ti
democr at , anul I I , nr . 53
di n
21 sept embr i e 1934- Bot oani
{Dt-
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nTo55
di n
7 oct o~br i e 1934- Bot oani
v
tf a :J
Zi ar ul " C16pot ul " , gazet 4
spt m nal i ndependent
democr az, anul I I , nr . 56 ( /
di n li
14 oct ombr i e 1934, Bot oani
4
3
1
2
3
4
1 ' par i al
r upt e
~'iI
2)-2'
1
~
,U)l
.. ~
]' t;...j J
1
- 14- -
= = = = = ~:::.= = .:. -= . = : -.::.:::= ;..;. = ::::::::::.::: = ::: = :: :...: == = = = :.:: = .-.:;:.:: ;;:-::' ;:' "~:.":::-.:-:;:-' : =-e-: -;: '. ~. r : :...;.:..e- -= :.!:. = ...:' :' :.-:: -- = : :... .-.
3 L ~ J 6 '1 u
~ .:= := :::::::::: "' :::::::::= = ::::= = = ::::.::::.: 10
a
= = ~ = = ::: :: = = = = :::::- .. ":: ' " ' " ::: -r ,:::.;:: ::: = = = ,"' ::: :: ' - -' :: ~
Zi ar ul " Cl opot ul " , g; ( zet 1 1
spt m nal i ndependent - I I
democr at , anul I I , nr . 57 tI'
di n .
21 oct ombr i e 1934- - Bot oani
/ / 0
Zi ar ul l t Cl opot ul " , gazet
spt m nal i ndependent -
democr at , anul I I , nr . 58
di n
28 oct o~br i e 1934- Bot oani
4jj
Zi ar ul " Cl opot ul " , gazet
spt m nai i ndependent -
democr at , anul I I ; di n
10 ct ecembr i e 1' 934- - Bot oani
1/ 2-
Zi ar ul J l CQm~nt ar l ' ,anul 1.
nr . 2 di n
14 i uni e 1938 - Bucur et i
/(3
Zi ar ul " Coment ar " , anul 1,
nr . l di n
3
V
3
! \ !
V
3 i uni e 1938 - Bucur et i ~/
'11r
~evi st a " Cont r al l nr . , l di n
25 decembr-i e 1932
25 decembr i e- 1932
2
2
2
2
2
3
2
:.: ' .":-; -= .::.:= .:::;..-.:.:.:
$3- $C
1/)
Revi st a I 1Cont r a" , nr . 2 di n
1 i anuar i e 1933
Revista: ncffira
n
,nr.j5 din
8 i anuar i e 1933
2
2
2
sr r
-ltCG
Bul et i n " Cooper at or ul " , anul 1 1
~$JI
I , nr . 7 di n
,
';1
OJ .U
august 1927
- Pl oi et i
( 2 . . - ( t '
-
113
Bul et i n " Cooper at or ul " , anul 8
y
' 8
1l4~ll
I I , nr . l di n
Cd~
f ebr uar i e 1928 -
Pl oi et i
Lei -(2$
IZO
'1
.-: == ;.: e.: o:: :..: ".:: -, . :.: ::.: :.: = :: .::: :
- Pl oi et i
Zi ar ul " Cr ai ni cul Mar amur e-
ul ui " , gazet ' Cul t ur al i
de cr i t i c soci al , anul 1,
nr . 4. di n
14 august 1932 - Si ghet
1 1
42/
Zi ar ul " Cr ai ni . cul Mar amur e-
ul ui l f , hazet cul t ur al i
de cr i t i c soci al , anul 1,
nr ~7 di n .
24 noi embr i e 1932 - Si ghet
1 1
~~rl
11'-iYl
t/ zl
Zi ar ul " Cr ai ni cul Mar amur e- 1 1
Ul ui " , gazet cul t ur al i
de cr i t i c soci al , anul 1,
nr . 8di n. tf4t;,;+
12 decembr i e 1932 - Si ghet
4 23
/ ; i ar ul " Cr ai ni cul l VI ar amur e-
qul ui
n
, anul IV, nr o13 di n
15 august 1935 - Si ghet
2
(~ ~r -(
dn .
tJ , -/~,
125
Zi ar ul t l Cr ai ni cul Mar amur e-
ul ui " , anul I V, nr . 14 di n
16 noi embr i e 1935- Si ghet
Zi ar ul " Cr i t i ca" , anul I ~
nr . l di n
7 f ebr uar i e 1935- Bucur et i 6' o
127-
I Zi ar ul " Cr i t i cat i , anul 1,
nr . 2 di n
v
14 f ebr uar i e 1935- Bucur et i .
4 33
Zi ar ul t l Cr i t i ca act ual i t i i "
anul 1, nr . 14 d~n
1 i uni e 1935 - Bucur et i
1 1
2
1
Zi ar ul I I Cr i t i ca" , anul 1, 2 2
nr . 3 di n .
23 f ebr uar i e 1935- Bucur et i , 4
132-
Zi ar ul l l Cr i t i ca act ual i t i i
l l
3
anul I , nr . l o di n
13 apr i l i e 1935- Bucur et i fI' ~" l
13~
l i ar ul t l Cr it i ca act ual i t i i "
anul 1, nr e15 di n
15 i uni e 1935 - Bucur et i
,
f
...
2
1
2
2
3
2
2
t:
1 ex. r upt
~r / '
'2(t)T-}.ro
--17 -
3
3
6 '1
~~ c=~~~~=~==~====a=~============. ==~=~, =~====~~==~~==~
13 S .
Zi ar ul " Cr i t i ca act ual i t i i "
anul 1, nr c> 16 di n
22 i uni e 1935 - Bucur et i
1%
Zi ar ul " Cr i t i ca act ual i t i i " 1 1
anul I , nr . 19 di n
ti
14 i ul t e 1935
- Bucur et i
/56
3/
" Cr i za" anul I , nr . l di n 1 1 1
28 apr i l i e 1935
(3 r
Zi ar ul " Cr i za" anul I , nr o2
3 2
1 ..1 ,
di n
5 mai 1935 -
Bucur et i
. P'u
I
\
3
Zi ar ul " Cr i za" , anul I , nr . 3 1 1
di n
,
12 mai 1935
; I
155
" Cr i za
ll
anul 1, nr o5 di n 2 1 1
20 i uni e 1935
V
f &J
Zi ar ul " Cr oni ca" , f asci col a 1 1
1, nr sL di n
13 decembr i e 1, 935- Si ghet
~~
s,
139
Zi ar ul " Cur i er ul " , anul I I , 1 1
nr . 21 bi s. di n
14 i anuar i e 1935- Tg. Neam ~
14()
Zi ar ul " Cur i er ul " , anul 1,
3 3
nr ~l di n
10 f ebr uar i e 1935-
B
acu
3
U5r l
rd .UL .
219 ... 21.f
or i gi nal '
t i pr i t
~S)7
cIJ A .
~$I-HC
or i gi nal
t i pr i t
~~rl
J r -,2$6
i.
di n
I~Z . .
Zi ar ul I I Cuv nt ul f unc i onar u
l ui
t l
, anul 1, hr . l di n 20
apr i l i e - 20 mai 1934.
20 mai 1934
Hevi st a I t Cuv ~t ~ l i ber " ,
nr o38 di n
28 i ul i e 1934 - Bucur et i
- 18 - - -
1
1
I '
1
) Ilff;
Revi st a " Cuv nt ul l i ber " 1
anul I , nr ~40 di n
11 august 1934 - Bucur et i Q.t .. ,o
It.r
Revi st a " Cuv nt ul l i ber
ll
nr o43 di n
1 sept embr i e 1934- Bucur et i
1
1
1
1
1
1
2
V
2
- 11;2
Revi st a " Cuv nt ul L'i.be r-" 1 1
nr . 45 di n
15 sept embr i e 1934- Bucur et i l.c / .;J,-p.
1 1
1 1
1! Y5
" Cuv nt ul l i ber " - r evi st
Spt m nal pol i t i c, l i t e-
r ar , t eat r u, ar t , nr ' ; l odi n
2: i anuar i e 1935
" Cuv nt ul l i ! e~1 - r evi - st
spt m nal pol i t i c, l i t e-
r ar ; t eat r u, ar t , nr o9 di n
5 i anuar i e 1935
tir!
41.1-~JG
. r= = :: ::::::"' = = = = ' " ~:::::: ' ;;:: ' " =:c:::::::: = = ~: = = :: = = :: = :: .:::= = = ;~;;~. ,...:r ;:-. '":~ ~:C:~. :;~; = :~. 8-=;:;:';J = =
. ::;::::::: = = :::: = . ~ = = = = = = = = = = = :: ee ~ = :.= :: = :: r;;?s~::: = = = = ::;'"'.; :: :::;.;;= -::: ~:: ~:: ::: = = ::: :: = = ;: ' - -' = = :;" -z = : ' .". = =
/
" Cuv nt ul l i ber i l - r evl st 2 1 1
spt m nal pol i t i c, l i t er a- J~
t ur , t eat r u, ar t , nr . l l ~
di n
19 i anuar i e 1935
. . 19 -
. 1~~
" Cuv nt ul l i ber
t l
nr . l t j di n
9 f . ebr uar i e 1935
15/
V "Cuvrrt uL l i ber i l - r evi st
' spt m nal pol i t i c, l i t er a-
t ur , t eat r u, ar t nr . 12
di n
26 i anuar i e 1935
1 : ) 0
" Cuv nt ul l i ber " - r evi st
spt m nal pol i t i c, l i t er a-
t ur , t eat r u, ar t nr o13
di n
2 f ebr uar i e 1935
/11
" Cuv nt ul l i ber
l l
nr ol - 6 di n
23 f ebr uar i e 1935
1S 'f
Revi st a " Cuv nt ul l i ber I !
anul I I I , nr . o12 di n
25 i ~nuar i e 1935- Bucur et i
ev~st a I l cuv nt uf
p
f i ber
tt
anul I I I , nr . 39 di n
1 august 1936 - Bucur et i
/52
Revi st a " Cuv nt ul l i ber
ll
anul I I I , nr o40 di n
8 august 1936 - Bucur et i
1.
2
2
.1./
2

1/
2
1 1
t/
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1
~S'"
J fj-39;Z
- 20 -
I(f )
Revi st a " Cuv nt ul l i ber " ,
anul I I I , nr . 42 di n
22 august 1936 - Bucur et i
2 2
ti
1 1
,
V
1 1
ti
1 1
1/ 1
//
5 5
4
161- .
Revi st a " Cuv nt ul l i ber " ,
anul I I I , nr q43 di n
29 august 1936 - Bucur et i
/63
Revi st a " Cuv nt ul l i ber
l l
,
anul III, nr 044' .di n .
5 sept embr i e 1936
IE O
evi st a " Cuv nt ul l i ber " ,
anul III, nr . 48 di n'
.
3 oct ombr i e 1936- Bucur et i
16(;
Zi ar ul l I Cuv nt ul nost r u" ,
anul 1, nr . l di n
12 apr i l i e 1936 Bacu
16S-
Zi ar ul " Cuv nt ul nou"
. ,
anul 1, nr ol di n
~5 august 1934 - Br aov
t f G i J
Zi ar ul " Cuv nt ul nou
l l
, 4
anul 1, nr . 2 di n
l6' AA. o
6 sept embr i e 1934 - Br aov ( ~
r / ~~r l
~~., -tf r
1 ex. r upt
/US f 7
~
521'-5J 3
- 21 -
3
b
'1
2 2
~
5 5
8F.
1 1
1 1
2 2
3 3
3 3
:.;:: =-=~= -:::' ' :; ::: = = :::::= = =:.::::.:: =::; = ~ ::-: = = = ::::::::::.::.' ' : = = ;.; :...:.::: ~ : = = .::. =- = :.:: = = ::: ::::::: ~ ...::::;..: c: ....:~: ".":7- = .; :..::::; ;::_"
~f 7
r~-r6L
. 161-
Zi ar ul " Cuv nt ul nou" ,
anul 1, nr e4 di n
6 oct ombr i e 1934- Br aov
16.&
j Zi ar ul " Cuv nt ul non" ,
anul 1, nr o5 di n
13 oct o~br i e 1934- Br aov
/69
Zi ar ul l l Cuv nt ul nou" ,
anul 1, nr o6 di n
20 oct ombbi e 1934- Br aov
" '10
Zi ar ul l l Cuv nt ul nou" ,
anul 1; nr a7 di n
27 oct ombr i e 1934- Br aov
Zi ar ul l I cuvf f t ul noul' ,
anul I , nr . 8 di n
3 noi embr i e 1934- Br aov
/ 1L
Zi ar ul nCuv nt ul nou" ,
anul 1, nr . 9 di n
10 noi embr i e 1934- Br aov
/73
Zi ar ul " f l Cuv nt ul nou
f l
,
anul 1, nr . l o di n
17 noi embr i e 1934- Br aov
I ~' I
Zi ar ul " Cuv nt ul nou
u
,
anul 1, nr ol l di n
8 dece~br i e 1934- Br aov
,
\
- 22 -
,.
") ' 1
1
& .;: = ;::;::= :;:: ;= = ;:; = : = = = = ;;:= = "::: = .z:::: = ::: = !! :.: = = = :: ~ = .;:;:.:: ::::-::':':-0 ~ :._ ::::-.~:'::':::"':--:::' :.-:!"; -"' :::. = .= :.::. :..:' ::z: 0__ ::: :... .
" -~~= ::::::== ~- '" :.; = ' ":::::::::::::::= :.:::::;:;= ::::-:: = = = = = = = = = ::: :-: -~ ;:; ' " ' -' ;:;"" . - - - - - - -- - - .. - -..::;:;.::, - - .- - ; . ~ ;.: ::: "' ~- - .'
. ne" 1 pll
t
5'.II 1 1 ti I~JI
Zl ar ul uVl nt ~ u ne~ , ~~~
anul 1, -nr o5 di,n J ~-~
- 25 sept embr i e 1925- Focani P fll~ _ Sl,- 5" -f]
3
v 11:6
Zi ar ul " Daci a nou" , anul I I ,
nr , , 6di n
23 i anuar i e 1938- Bucur et i
rIt-
Zi ar ul " Daci a nou" , anul I I
nr o9 di n
13 f ebr uar i e 1938- Bucur et i
1' fJ
Zi ar ul " Daci a n~u" , anul I I ,
nr , , 12 di n
6 mar t i e 1938 ~ Bucur et i
I 4ih
Zi ar ul " Dezr obi r ea" , zi ar
munci t or esc i ndependent ,
anul I I I , nr . 1 di n
1 mal 1929 - I ai
tf g9
Zi ar ul I t Dr ept at ea noast r
t I
,
anul 1, nr . l di n
16 mar t i e 1908- Bucur et i
Revi st a " Dr ept l J . lmunci t or esc
a~ul I , nr al di n
sept embr i e 1934- Bucur et i
(!)j
Zi ar ul I I Dr umul f emei i " ,
anul I , nr . l di n
25 mar t i e 1935- Bucur et i
6
1 1
1 1
1 1
2 2
v
1 1
f i
!/
1
V
1
1-
lb. ,AQ,
r~ _
1
;;:;:;: ' " ::: = : ::: ::: = :""' =o = : ::: ,; == == = : = : = :::::::; := <:::: ::: := :; ;: ." ;.::= = :~ ~. ,.. :.' . :: e-, :" <~e- =c ::. ,.,~: -..: ~. = -.= :!". ;.. :.= :: i., ~ :.. .-
'-3 L ~ ) 6 ' ; U () 10
. :::::::= :o:= ::::= = ",= = :::= = :.:= :.:= = = :::,.,,= = = ::::::= = ::.!= = :.,-,= ~ . = = = ' --- __. -_... - .:= :.:= = :::~.
' " - " Zi ar ul " Dr umul f e12?i iIt, 1 1 f M.i
r
/
anul I , nr . 2 di n. ~
8 apr i l i e 1935- Bucur et i ~ ?-S )'--m
l! 3 f
Zi ar ul " Dr um nou" , anul X, l
nr . 2 di n
1 oct ombr i e 1934 - T. Mgur el e ~
vi '93
, Zi ar ul " Dr umul f emei i " ,
anul I , nr . 3 di n
20 apr i l i e 1935- Bucur et i
,/ 1! 3 ~
Zi ar ul " Dr umul f emei i " ,
anul I , nr o4 di n
4 mai 1935- Bucur et i
I
ti
5 Zi ar ul " Dr umul f emei i II ,
anul I , nr . 5 di n
20 mai 1935 - Bucur et i
1 1 ; 3
" Dr umul f emei i
u
, anul I ,
nr o6 di n 22 i uni e 1935.
Publ i ca i e cu car act er de-
mocr at i c.
22 i uni e 1935
/ 4f j~
) Zi ar ul " Dr umul nost pu" , or gan
al Conf eder a i i l or r of esi o-
nal e, anul I V, nr . 39 di n
3 apr i l i e 1936- Dor ohoi
19J
Zi ar ul " Dr u. r l ul st udi en esc
f l
anul I , nr . l di n
5 apr i l i e 1932 - I ai
- 23 -
2
V
1
1 1
1
./
4 4
1
1
1
1
1 1
i.
det er i or at e
M4f J..
~&oi.
3 i~~L
2m
Revi st a " Echi pa ci r cui t " ,
nr . o2di n
21 oct ombr i e 1934- Bucur et i
- 24 -
2 2
5 5
V
1+ 4
3 2
1 1
3 3
/
V
201
Revi st a " Echi pa ci r cui t " ,
nr . 3 di n
5 noi embr i e 1931+- Bucur et i
202-
Revi st a " Echi pa ci r cui t
U
,
nr . 4 di n
25 noi embr i e 1934- Bucur et i
. 204-
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar democr a-
t i c i ndependent , anul I ,
nr . l di n
1 i ul i e 1934 - I ai
e a 6
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar democr a-
t i c i ndependent , anul 1,
nr ~3 di n
15 i ul i e 1934- I ai
. 20 -
Zi ar ul " Ecoul l l , zi ar democr a-
t i c i ndependent e, anul I ,
nr . 4 di n
22 i ul i e 1934 I ai
zoJ
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar democr a-
t i c i ndependent , anul I ,
nr . 5 di n
29 i ul i e 193
4
- I ai
t6t" L
f f -f ~
1
f U~f 2
~dJ J
9 tf -16
' .:
Z/ O
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar democr a-
t i c i ndependent , anul I ,
nr . 7 di n
12 august 1934 - I ai
1
V
1
1:1t-
It)~i?o
/
211
I
~w.
i~
Zi ar ul uEcoul " , zi ar democr a-
3
2 1
t i c i ndependent , anul I ,
1/
nr . 8 di n
19 august 1934 - I ai ,
O I-nG'
21l
-
I~
Zi ar ul " Ecoul l l , zi ar democr a- 1 1
t/ Y~~tL
t i c i ndependent , anul I ,
V
~~'
~
nr o9 di n
26 august 1934 - I ai
l]f -l~ l
213
~rL
,1
Zi ar ul I t Ecoul ", zi ar democr a- 1 1
t i c i ndependent , anul I ,
t/ nr . l o di n
J ~ -' ;Sf
1
2 sept embr i e 1934 - I ai
(
. \
Zi ar ul I I ECOU11I , zi ~t ~democr a-
V
2
r tv.~.sr L r~ 1
t i c i ndependent ant i f asci st ,
anul I , nr . l l di n
CtJ .~
r :
14. oct ombr i e 1934 - I ai
(>1-~f)
' (0 -
S
A e
cr i soar e l n car e se cer e 1
t r i mi ~er ea zi ar ul ui " Ecoul " I I
di n I ai l a Si l i st r a i n V
schi mbul zi ar ul ui " Svet l i na
l t

1 manuscr i s
cer neal
~~fL
t e)~
Ir~-rrf -
j
.
19 oct ombr i e 1934
l,
- '29
- 26 - ~;;/",
2 ~.:::::::: ' : :::: ~::::::: ::::::: c:::~:~ -I '::~: '.X:,~: ~I:: :~~0h: il;
/ 2~ ! [ .
Zi ar ul " Ecoul
n
, zi ar i ndepen- 1 1 g~rL
dent ant i f asci st ; anul I , ' ~
nr . 12 di n , / . a r-.:
21 oct ombr i e 1934 - I ai ~ .
i./
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar i ndepen- 4
3
1
~Sil
dent ant i f asci st , anul I <,
nr . 13 di n
1/
"!!
, t0~-/6i
28 oct ombr i e 1934 - I ai
i
2/7-
'21!
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar i ndepen-
dent ant i f asci st , anul I ,
nr . 14 di n, .
4 noi embr i e 1934 - I ai
2/9
Zi ar ul t l Ecoul ", zi ar i ndepen-
dent ant i f asci st , anul I ,
nr . 15 di n L
I l noi embr i e 1934 - I ai
220
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar i ndepen-
dent ant i ~asci st , anul I ,
nr . 16 di n
18 noi embr i e 1934 - I ai
.eL {
Zi ar ul " Ecoul " , zi ar i ndepen-
~ent ant i f asci st , anu1 I ,
nr sL? di n
25 noi embr i e 1934 - I ai
22"2-
Scr i soar e semnat Mi hi 1eanu
adr esat l ui Lazr Ghel man,
n l egt ur cu pr obl eme f i -
nanci a. r e al e ' zi ar ul ui " Ecoul "
di n I ai .
22 oct ombr i e 1934
6 6
V
f~l;Sl
u ;c 1:t.d
V ,)l.:J-/9 r-
1 1
3
2
1/
4
3
1
r /
dact i l o-
gr af i at
~4jl..
~r1u1
11.> - / 7'1
1
"
~!
.
.'
"
:,
27 -
Pl edar ea avocat ul ui Sr ai er
l a pr ocesul munci t or i l or
cef er i t i de l a Cr ai ova t r i -
mi s spr e publ i car e zi ar ul ui
" Ecoul " di h I ai .
12 noi embr i e 1934
,
V
1
1
1
1
manuscr i s
cer neal
neagr
p~S)t.
~
~-211
cer neal
!:i:J.$[ l
2(2. -1J7
manuscr i s
cer neal
neagr
~{n-
~~
t'J(~~1.L I
1
224
Scr i soar e semnat de Lazr
Ghel man, adr esat l ui
Mi hai l ov, n l egt ur cu
pr obl eme f i nanci ar e al e zi ar u~
l ui " Ecoul
t l

22 noi embr i e 1934
1
v
225
Ar t i col i nt i t ul at " Fasci smul
n nchi sor i " semnat de Lai r
Ghel man r edact or ul ef al
zi ar ul ui l t Ecoul " di n I ai .
ll9311
1
22~
Ar t i col i nt i t ul at : " Rect or ul
pol i i ~t : .Goanga f asci st .
I spr vi l e unui r ect or pol i -
i st " , semnat " Ecoul " .
1934
1
221-
Zi ar ul " Ecoul " or gan de t r e- I l
zi r e a cont i i n ei cet e- ~~~
net i , anul I , nr . l di n M,--
24 i anuar i e 1936 - Bacu

22&
Revi st a t l Er del y
i r i t
Ar deal ul 1 1 n l i mba
scr i e) nr ol di n anub 193~-
1/
maghi ar
Br adea.
! I
~4-r ,- .
( i pi l i e 1933
22-9
' U R d J .
~
2.1'1 -2)"
Revi st a " Er del y i r " ( Ar deal ul
t/
1 n l i mba
scr i e) , nr . 2 di n mai 1933,
:
Or adea.
mai 1933
ljl._ ,...225.
28
. =========~===~==c======~=====
.:;~::::-: :.:.:-":- ::~= = -: ::; ea e-e- ::. ::.:-;:...:. :::..;::;:.:....:.::::: ~. ;;: ;;.. .-
3
1~
1-
b '1 U
()
1 )
: ~~====~~===~- ====; =2~======~=
' ' : = .= = ~ =-= ._-- - -_.- - _. ---
-----.-, - --- - .-. --
V
Revi st a t l Er del y i r U Ar deal ul 1 1 n ' 1
scr i e) , nr . 3 di n
I./~
IV,:
i uni e 1933 - Or adea
~
23&
! l . - : t - s -
M
I
Revi st a
uFacl
a
l ! ,
anul VI I , 1 1
nr . 19 di n
t/
12 mai 1923 -
Bucur et i
. >sr-
J
Revi st a
239
" Facl a" anul VI I , 1 1
rU
. ,
nr . 28 di n
t/
14 i ul i e 1923 -
Bucur et i
~I
10 ->-
2 i o
ti Revi st a I I Facl a
tl
, anul VI I , 1 1
,
.I~~
nr . 3o di n
t/
28 1 l ul i e
1923 -
Bucur et i
&~
3 f f -
2'-,1
(l/q Revi st a " Facl a" , anul VI I , 1 1
Il
nr o36 di n /
/
9
sept embr i e 1923- B- q. cur et i
V '
~(
,815 -
~4L
v
Revi st a
" FacI al !
anul VI I , 1 1
~
,
nr o37 di n
1
<-
15 sept embr i e 1923- Bucur et i
~rl-
243
~
ti
Revi st a " Facl a
t l
, anul VI I , 1 1
nr . 38 di n

t/
"
29 sept embr i e 1923- Bucur et i
~-
. J Revi st a " Facl a" ,
fuJ l VI I ,
1 1
~/ U
nr . 40 di n
r
~
,
6 oct ombr i e 1923- Bucur et i
:5~~
1Jf S
M
V
Revi st a "Eac l a" , anul VI I , 1
~
1
nr o44 di n
1 /
f $
3
noi embr i e 1923, Bucur ~t i
~f l-
i mba
hi ar
Sr L
CiUL
2; G
. . .29 -
. = : = ,;:;;:;::: = : == = = -= = -; -= . ::; ::;: ;,:. ::: :;: ;; ;:;.; ;:; ;:;::: :: ;,: ::: == :: = .::: :..= := :-: :..;"7' :- ::
3
noi embr i e
j Zi ar ul l t Facl a" , anu\ Ykr ,
nr o. 112 di n sept embr i e 1925,
Bucur et i .
5 sept embr i e 1925
1 1
!Y
1
1
1
1
1
r :
1 1
fJF L
..4r-rQ.
Ar t i col ext r as di n zi ar ul
" Facl a
l t
, i nt i t ul at : " I ncot r o
mer ge Rusi a?" .
27 i anuar i e 1926
1
t/
. 2y! }
f . Ar 1 i col ext r as di n zi ar ul
" Facl a" i nt i t ul at : " I ncot r o
mer ge Rusi a?" .
30 i anuat i e 1 9 Z 6
1
2 50
Zi ar ul t l Facl a" , anul VI I I ,
nr . 266 di n 14 mar t i e 1926,
Bucur et i .
14 mar t i e 1926
1
)
Zi ar ul " Facl a" , anul X, nr .
432 di n
30 noi embr i e 1931- Bucur et i
1
252.
Zi ar ul " Facl a" , anul X, nr .
449 di n
4 apr i l i e 1932 - Bucur et i
1
131
" Facl a
ll
, anul XV, nr o1474 di n
23 decembr i e 1935
2
LI
, . . = ::: = = :::: ::::: = = z: '" = . := ::: :: ,; ; :: ::: = = :: ,,::: = = :: ~ :: :: :-::: = ."' " = 4 ;;~.,.-:- ; ::-: ' " ~~~ ' " ::. :1~: -.: :.U..;:::;:..:)s: i., _. - ~ fi;o
} ';'::"'::=;:==."":';=O ===;:==: ::::::':=253 =======:::::-: ;==~"~=-::: '_.0- o' .--- ..:::::;: _.0_ .. = = ' -' ::~:.= ,:
Zi ar ul " Facl a I t ; anul XXI X, 1 1 fvJo. {Il
nr . 2229 di n 27 noi embr i e / / ~ {'IJ~
1939 - Bucur et i . 1/ f-N' ,
27 noi embr i e 1939 532.. .. 0.1
- 30 -
254
Zi ar ul I t Facl a' munci i " , zi ar
de cul t ur , i nf or ma i uni i
ndr umr i , anul I , nr ol di n
31 mai 1935 ; comuna Br bt et i
j ude ul V l ceao
31 mai 1935
25J
Zi ar ul " Facl a munci i
l t
, zi ar
de cul t ur , i nf or ma i uni i
ndr umr i , anul 1, nr . 2 di n
1 i ul i e 1935, comuna Br b-
t et i , j ude ul V l ceap
1 i ul i e 1935
Zi ar ul IIFapt al l , or gan de l upt
soci al , anul I I , nr o3 di n
27 noi embr i e 1937- Bucur et i .
27 noi embr i e 1937
es
Zi ar , ul IIFar ul " , or gan de
ndr umar e cet eneasc, anul
1, nr pl di n
9 d.e oembnee 1929 - ga~
Scr i soar e a zi ar ul ui " Far ul "
n car e se cer e spr i j i n
f i nanci ar .
1929
~! 250
~.
~ Zi ar ul I t Fcl i a" , anul I I ,
\1, nr , , 7di n
9 mar t i e 1935 - Gal a i
1
;/
5
1/
2
1
1
I /
!/
4 2
(/
4
2.
1
1
M~12
'J J M
r sr -sir :
,' i
1
~t
m-S$'7
1 1
1 M~r L
c A . c t , i . ,
./ 3 10 -)J.,
IU~rL
~~ ..
)~$-SJO .
T
a
Gal a i
236
" Fcl i a" , r evi st l i t er ar ,
soci al i economi c, anul 1,
nr . 2 di n
15, sept embr i e 1935 - Gal a '
v 2GI
Zi ar ul " Fcl i a" , anul I , nr . 3
di n
13 oct ombr i e 1935- Gal
a
i
v 26z
Zi ar ul " Fcl i a" , anul I , nr D4
di n
10 noi embr i e 1935- Gal a i
~ 2G3
Zi ar ul I t Fcl i al t , anulI , nr o5
di n 18 decembr i e 1935- Gal a i
, 18 decembr i e 1935
2G~
Zi ar ul I I Fcl i a" , anul I I ,
nr o6 di n
9 i anuar i e 1936 - Gal a i
- 31 -
4 4
~
. 2e s -
Zi ar ul t l Fcl i aU, or ganpent r u 1
pr omovar ea i nt er esel or mun-
ci t or i l or , meser i ai l or i
f unc i onar i l or par t i cul ar i , ~~
anu: , 1, nr . l di n
1 i uni e 1935~Pi at r a Neam
1 1
:/
1 1
3
2
1
1
~4f L
~-Sd)
- 32
. ~= ~= ~:::= :::.;::;:::-:;::. ~ = ~;:: = :::;;:. = ::: = ::::= ~ = = ::::' :' ::
3
1931- P. Neam
13 0
" Fl aci l l ' a" , zi ar democr at i n-
dependent , anul I , nr o2 di n
15 decembr i e 1935 Redact at
J ' . . a P. Neam o .
15 decembr i e 1935
2 G i
Zi ar ul I t Fl acr a" , zi ar demo-
cr at i ndependent , anul 1,
nr . 3 di n .
17 i anuar i e 1936 - P. Neam
268
Zi ar ul I I Fl acr a
t l
, or gan de
l upt munci t or easc, anul 1,
nr . l di n
18 i ul i e 1932 - Bucur et i
2:r1
Revi st a " Fr ont " nr . l di n
1932"
1932
272-
Kevi st a " Fr ont ul eveni men-
t el or cui t ur al e i soci al e
l t
nr . l - di n

I l decembr i e 1932- Bucur et


21-3
Revi st a I I Fr ont ul eveni men-
t el or " cul t ur al e i soci al e" ,
nr o2 di n
18 decembr i e 1932- Bucur et
1
2
1 1
3 3
i/ '
1 1
! /
3 2
vi
4 3
(/
1
1
1
1
1
~rt
Gz,i -61J
n l i mba
maghi ar
J~(L
6L ~-G~.,
~sr c
C t J ~
G[ o -0'(;('
l or cul t ur al e
nr b3 di n
25 decembr i e 1932- Bucur et i
27-S
V Revi st a "Fr-ontiu.l eveni ment el o
cul t ur al e i sQci al e" , nr . 4
di n
1 i anuar i e 1933- Bucur et i
21:6
V
evi st a " Fr ont ul eveni ment e-
l or cul t ur al e i soci al e" ,
nr . 5 di n
8 i anuar i e 1933- Bucur et i
27-1--
evi st a " Fr ont ul eveni ment e-
or cul t ur al e i soci al e" ,
. 6 di n
15 i anuar i e 1933- Bucur et i
Revi st a " Fr ont ul eveni ment e-
l or cul t ur al ei soci al e" ,
nr . 7 di n
22 i anuar i e 1933- Bucur et i
27-9
Revi st a " Fr ont ul eveni ment e-
l or cul t ur al e J . soci al e" ,
nr 98 di n
29 i anuar i e 1933- Bucur et i
2 8 A
l f evi s; t a" Fr ont ul eveni ment e-
l or cul t ur al e i soci al e" ,
nr . l o di n
12 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
2
{
3
t/
1 1
[/
2
2
l
3 3
,/
1 1
{/
2
2
2
2
1
- 34 - g ".C. "/
.. : . ::: :::::::: .. ~:::: ::=2= ;~2:::::"~: :~:~~~~: .::~: ',"L ~:~::~~o- )~i~;.,
. o ~,.,::.~.~ ~
' Revi st a " Fr ont ul evenameri- 3 3 n .... o " .... _ .~~
t el or cul t ur al e i socia.l e" J / 1 " : " " - SIJ
nr . l l di n V
19 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
283
Revi st a " Fr ont ul eveni ment e-
l or cul t ur al e i soci al e" ,
nr . 12 di n
26 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
2 . 2
V
Revi st a " Fr ont ul
284
eveni ment e- 2 2
M~13
l or cul t ur al e i soci al e" ,
~/ nr o13 di n
6 D~
5
mar t i e ' 1933, Bucur et i
(5-f)o
28f J
!~.sn
Revi st a. " Fr ont ul eveni ment e- 1 1
l or cul t ur al e i soci al e" ,
nr o14 di n
!/
~.
12 mar t i e 1933,
Bucur et i
9 f '-/O
286
Zi ar ul " Fr ont ul munci i " , 1 1
anul 1, nr o2 di n
I l august 1935 - P. Neam
r&t~~
281-
Zi ar ul " Fr ont ul munci i " , 1 1
anul 1, nr o3 di n
/ ! J ; w . Q
25 august 1935
- P. Neam
fi
>' \ a l.-tL -?-
2g8
/ Jb. sr s
Zi ar ul " Fr ont ul munci i " ,
/'
3
i 1 1
anu~ 1, nr . 4 di n
U! C4J . .
8 sept embr i e 1935 - P. Neam
,2.f:-O }
JD)
Zi ar ul " Fr ont ul munci i " ,
2 2
~1
anul 1, nr o5 di n
22 sept embr i e 1935- p. Neam
it ~
~
1r-IGI
- 35 -
, '29/
" Gazet a t i ner et ul ui " , anul I , '
nr . 2 di n
sept embr i e 1935 - Pi t et i
292-
Zi ar ul " Gegen den St or m" 2
( I mpot r i va f ur t uni i ) , anul I ,
nr . l di n &~~
12 i anuar i e 1934 - Cer nu i
2g3
Zi ar ul " G ndul nost r u" , anul J ,
nr . l di n
29 decembr i e 1935- Toghi na
29 y
Zi ar ul " G ndul nost r ul t anul I , 3
nr . 2 di n
5 i anuar i e 1936 - Ti ghi na
2 ! J S-
I I G ndur i noi " r evi st soci al - 3
l i t er ar , anul I , nr o4 di n
&.~
mai 1927 - Or ai ova I
: 2 9 h
" G ndur i noi " " r evi st soci al -
l i t er ar , anul I I , nr . 2 di n
i uni e 1928 - Or ai ova
i) Revi s" t a" G ndul vr emi i II ,
[1 J anul I I , nr . l di n
~~ 15 i anuabi e 1934 - I ai
~
pl ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - ~- - ~- - ~- - ~- - ~- - - - - - -
1 1
n l i mba
ger man
{;} :1.J
tlf ~-/' I
n l i mbi l e
r omn i
ucr ai ni an
~?5J
~,c (u J..,
(61-16~ .
n l i mbi l e
r omn i
, J f cFai ni an
y~~rj,
UJ ,t()j .A.
1~-:-1 -1 .
~t
I/~$ - ,1 0
!
.,
I
.1 ~~
!,
!
I
l'
It
3
2
4
3
3
1
.v. C. ll/
, f .~!3 9 ')~
1- r. ~
..r:. ,~::: = :: ;:::::' ";::::"':o:=;::::::~:::;:::: = = := := ;::;::::::::::;::::: = = ::: .:::::::::,., = -:~.-- :c.'" r-,~~~~=-=c ::. :'.~: --: :.:= _= = = -::...:.:: s: .- ,,;.'~ -- " - : .. : .;
3 J~ ) b '1 ti <) ~IJ. ------'.-~>.,
;;; ::: ::: "" := ' " :; ' -' ;:::::: "' :::: ' " :::;: ;:::-= :::;:~q:g=;:; ::: := ;:: :::r: '0;:: ::::..;:::~ :::::.:::: ::::::::::: ,,::: = -:.. ...::.: ~:: .: = = -o, -, -:::~ ~\;.;;;-~ J> _:-/
Zi ar ul " Gl asul democr a i ei
u
1 1 n l i mbi l e
anul I , nr . l di n , r omn i
16 mar t i e1930 Pet r oani ~; r
3et) .u1-vJ"
Zi ar ul " Gl asul t i ner et ul ui 11 , 2 2 J 1 b /'3
or gan de i nf or ma i i pent r u ' ~7/
t i ner i i munci t or i i r ani , ~.
anul I , nr . l di n t ~l Q ~- l 1S
20 i ul i e 1931 - Bucur et i
- 36 -
30/
Zi ar ul " Gyar . es ut ca" ( Fabr i c
i st r ada) , zi ar spt m nal
i ndependent economi c i
pol i i e, anul 1, nr o2 di n
18 decembr i e 1932 - Cl uj
3) 2
Zi ar ul f t G; yares ut ca" ( Fabr i c
i st r ada) , zi ar spt m nal
i ndependent , economi c i
pol i t i c, anul 1, nr . 3 di n
25 decembr i e 1932 - Cl uj
]03
Zi ar ul l l G; yares ut ca" ( Fabr i c
i st r ada) , zi ar spt m nal
i ndependent , economi c i
pol i t i c, anul I I , nr . l di n
i anuar i e 1933 - Cl uj
, 30 Y
Zi ar ul " Ret f oi " na: pl o"
( J ur nal ul de l uni ) , anul
VI I I , - nr , ; 13 di n
28 mar t i e 1932 - Tg. Mur e
3oS -
Zi ar ul URet f oi napl o"
( J ur nal ul de l uni ) , anul
VI I I , nr . 14 di n
4 apr i l i e 1932 - Tg. Mur e
1 1 n l i mba
~a~hi ar
f ~s rJ
~
-2.;)-2.Sd'
i n l i mba
maghi ar
M~/ J
U! ;c & i.
2'f1- 262..
1
n l i mba
maghi ar .
~~n
26J -21;z.
2 1
V
1 n l i mba
maghi ar ,
t r aducer e
d:7F1~1.
, w'O-; .7FJ
~
2 ji- 2< j(
n l i mba
J I l aphi ar
! ~<;i]
1 ;Z - 3 4> -L
1_
1 1
V
A .:-::-:::::::-::-::-: = '" = -::= ,~::,,::: "' "" = = ""::::;,= ~= ::::: :::.: :: .~' " ~:= "' ~. - ,.. = = :- ' ":; =-r-; ::' '., o, ,. ,~...: :::..:.; = .. ' " :..."
3 ' ,~ ) G ' / I U ()
10 ;.; :.= ;: ::;; ,.. = ;:;o; ;; = = ;:;; ,~ <O =~:: ;::= :-:r:; ::: :: z: ::: :: ::: ::: ::; :', '; :: z; '- ::"' = :::.::: = :;::::::.- ,,;;:.. - .: = = ;; : '
CI Zi ar ul " H~t f oi ~6 II 1" 1
, ( J ur nal ul de l uni ) , anul '1/'
VI I I , nr . 15 di n .
11 apr i l i e 1932~ Tg. Mur e
3 0f-
Zi ar ul " Ht f oi napl o"
( J ur nal ul de l uni ) , anul
VI I I , nr u16 di n
18 apr i l i e 1932 - Tg. Mur e
302
Zi ar ul " Het f ai napl o"
( J ur nal ul de l uni ) , anul
VI I I , nr . : 7 <; l i n
25 apr i l i e 1932 - Tg. Mur e
3 09
Zi ar ul " H~t f 6i napl ol l
( J ur nal ul de l uni ) , anul
VI I I , nr . 24 di n
13 i uni e 1932 - ' l l g. Mur e
12-
Af i cu sumar ul zi ar ul ui
" Hor i a" , anul I , nr . 7 di n
7 sept embr i e 1936 - Bot oani
312.
Zi ar ul " Hor i a" , f oai e sp-
t m nal pent r u soci ol ogi e,
i st or i e i ' l i t er at ur , anul
I , nr . 7 di n ~
7 sept embr i e 1936 - Bot oani
3 A 3
Revi st a " Huszonegyedi k
szazad" di n f ebr uar i e -
mar t i e f 9 28 - Cl uj .
mar t i e 1928
- 37 -
1 1
V
1 1
!/
1 1
t/
1
1
1
1
1
~oj-j!2..
n' l i mba
maghi ar
~,~n . '
n l i mba
mag4i ar
M-~r 3 '
(tf 2. -(' H
n l i mba
maghi ar
M4r J
r.kt-
So r-'371.
3 / 5
Zi ar ul " Tde.a uni ver si tar-" ,
or gan st uden esc i ndependent ,
anul 1, nr . 6 di n
4 apr i l i e 1926 - Bucur et i
Zi ar ul t l I gazsag" cot i di an
I=c~n~.~ar soci al , pol ~t i c i
cul t ur al , anul 1, nr . l di n
10 f ebr uar i e 1935 - Zal u
,3 / 1-
Zi ar ul " I nf or mat or ul " , anul
VI , nr . 276 di n
I l oct ombr i e 1919, P. Neam
~/ ! 3
Revi st a " I ndependen a eco- - -
nomi c
l I
, anul XX, di n f e-
br uabi e- ~ar t i e 1937, Bucur et
mar t i e 1937
320
Zi ar ul I I I nai nt e" , or gan de
apr ar ea l i ber t i l or cet -
enet i , anul 1, nr . l di n
15 oct o~br i e 1935, Bacu
32~
Zi ar ul " I nai nt e" , or gan de
apr qr e a l i ber t i l or
cet enet i , anul 1, nr o3
di n
1 noi embr i e 1935, Bacu
_ 38' _ C C. q
~(4'<~\
;::;;;;; ;:;; ;::~;::= = ~:::~= :: ::::::: = .::: = = :; = = :.: = = = :::ee :: .-:; ~ :: ~ ::.: ':"" .-:: = :"' .:-;;:-":::"' ~ ::. :.: r : -:.; s: ::" '.z ::. :.. :...:: ::: :....:: ~~ .,::" :- ; ) ,.-~
3 J~ ) 6 '1 U!) ( ~/..~/'
-; .::::: "':: ~ ee = '" :: '" := "' := = = = = :::::::::31~::: = = = = = = == = :::: = ".. :: ' " ' "::.,., ~::,.,::: = :::::: = , -= :: = ,' - -' = = :::: ' ' :~: ' .' -, .. :.;' -' ~~:.~~.-
Zi ar ul uI dei a uni ver si t ar " , 1 1 ~~ .
r gan st uden esc . i ndependent , J / ~ ~rJ
anul 1, nr . l di n li ~~
10 decembr i e 1925- Bucur et i 3 Y ] - 3 7 l
1 1
ti
V
1
M~J3
~
~-f(L
1 1
~.lI~
V
~)-~6r
2 2
V
r.
1 2 1
V.
- 39 -
.-
- ;;. f ; ~ = ;;:; = : ~ = = .:: -= :-: = :::!::: :.:= = !:! 0 = .;::= = = = = :.= = :::::::::= .:;:.::.:= !' : ~:-- .- ::- = :-.::;:::. ':::-:.'::. -.. ---, := .:. ::: :.:.::. s: i.. -,'t" .
~: 3 L ~ ~ b '; U (J ~.
~ , :~ ' """= = :::; = = "' - := . ~ = = = ;:; = = = = ;:;= = :; = = = :f2' 9 = = == = = = =-= ' - . ~ = : ' " :.;. = : 7: - - - -- - _. _.- - - -':.:;: c : - - . - . - ---=-
9 ' ' t l nai nt e
t t
- or gan de apr ar e 2 I l / , ) , A
Li a l i ber t i l or cet enet i , ~~, j l
anul 1, nr . 3 di n t/ vrtf Illli
{(([ ). J/~
15 noi embr i e 1935, Bacu
r.'
!~
(03
I I I nai nt e" - or gan de apr ar e
a l i ber t i l or cet enet i ,
anul 1, nr . 4di n
8 decembr i e 1935, Bacu
10J
" I nai nt e" - or gan de apr ar e
a i nt er esel or cet enet i ,
anul 1, nr - . 5 di n
25 decembr i e 1935, Bacu
322
Zi ar ul " I nai nt e" , or gan de
apr ar e a i nt er esel or cet ~e-
net i , anul I I , nr ~6 di n
I l i anuar i e 1936, Bacu
323
Zi ar ul " I nai nt e" , or gan de
apr ar e a i nt er esel or cet e-
net i , anul I I , nr o7 di n
2 f ebr uar i e 1936, Bacu
32~
Zi ar ul " I nai nt e" , or gan de
apr ar e a i nt er esel or cet e-
net i , anul I I ; nr . 8 di n
14 f ebr uar i e 1936, Bacu
325
Zi ar ul " I nai nt e" , anul I I ,
nr . l o di n
6 apr i l i e 1936, Bacu
v
1
ti
2
2
1 1
ti
1
1 1
1
1
1
1
F
I ii.
l . i ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~'
1.
1
1
M/ r 3
eerJ ),.
'#D~~6
r
Ce"". It
40
'-~
- - ~ / 4'l .-o
- '-~ J .
~== = ;:: ~= = = ;.::.!:.:::::.::: = :;;::::::l: = = := = = :::.: = : = = :::::::::: .-;:.;::::::-::..:~.:- 0,- ::::-- :-;,;::::= "' :-::: .. ::::-: ~::. = -= = = : ... :"' :::: t, :.-: ~~ _ e : i, ~ , 0"'- /'
3
Jo" t () \,.f"A_. /,','
t :J bIe ' j ,:o;., ~-,./. '
J _;:; ' ";;;;;; = = =-= = = = :;:= = :: = ""= ""::3' 2~= :::= = = ::: r-, -! C ~" :.; :: -r ~:::.; = = = ::: = = = , :: = = = ! ' - "' ::;:; a: -c = = ',0 " _.:!: = = ;; :' :_-' :,: \ . --
Zi ar ul " I nai nt e" , or gan de 1 1
apr ar ea i nt er esel or cet e- fJ ~)J
ne i ~ anul I I , nr . l l di n ~ ~
1 mal 1936 - Bacu )0~-f72..
321-
Zi ar ul " I nai nt e! ! , or gan de
apr ar ea i nt er esel or cet e-
net i , anul I I , nr . 13 di n
4 i uni e 1936 - Bacu
1 1
/
I l'
V
328
Revi st a l I J vB! I ( Vi i t or ul )
anul 1, nr ol di n
apr i } i e 1935 - Cl uj
320
Revi st a ! I Aj v t ar sadal ma"
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) ,
r evi st de t i i n e soci al e
i soci al - pol i t i ce, nr . 5 di n
f ebr uar i e 1926
6'05
Scr i soar e a r evi st ei HA j ovo
t ar , sadal ma
tl
( Soci e- t at ea vi i -
t or ul ui ) - n car e se f ace ape
l a mr i r ea numr ul ui de abo-
nament e.
5 apr i l i e 1926
3 3 0
Revi st a IIA j v~ t ar sadal ma
t l
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, nr c8 di n
,
mai 1926 - Cl uj
60h
Scr i soar e a r evi st ei HA j ov
t ar sadal ma" ( Soci et at ea vi i -
t or ul ui ) n l egt ur cu expe
di er ea r evi st ei ct r e Si n-
di cat ul munci t or i l or di n i n-
dust r i a chi mi c i se st i cl
r i e di n Tur da.
~l
n l i mba
m~ghi ar
~J$~-
ft::,-517'-
1 1
li
n i i mba
maghi ar
Il. 't,Frf
f ~,
tS 'C,-S 5?-,
1 1
1 1
.
n l i mba r ,
(/
maghi ar
f tJ:1n
ssr -se
li
1
17 i ul i e 1926
v
335
Revi st a " A j BvB t ~r sadal ma"
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, anul I I ,
nr . 6- 7 di n 192' 1, Cl uj .
mar t i e - apr i l i e 1927
.332-
l/ Revi st a " A j ovB t.r-sada Lma''
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce nr . 11- 12di n
august - sept embr i e 1926- Cl uj
V 3 3 3
Revi st a " A j v t ~r sadal ma"
( Soci et at eavi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i tri.ce, anul I I ,
nr . 4 di n
i anuar i e 1927 - Cl uj
I Revi st a " A j BvB t ar s~: a~mal t
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, anul I I ,
nr . 5 di n
f ebr uar i e 1927 - Cl uj
/ Revi st a tiA j Bvo t ~r sa~~at l
CSoci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, anul I I ,
nr . 9 di n
i uni e 1927 - Cl uj
- 41 -
1 1
1/
2 2
1 1
/
2 2
V~
2
f.
n ' l i mba
maghi ar
(:Ani
~ClIq) -0'3'
."
n l i mba
maghi ar
tJA .jj
~-
')~~fo
"
n l i mba
ma. ghi ar
~,(51
It-d 11f .L .
AJ ( ,.'
Q~/ -" !
n l i mba
maghi ar
-r ~.
GrI --re~
n l i mba
maghi ar
~
T-tV[-7'lj
.:: = = = :::.::' : ::: :;:;;.;;= = = ;:;:::;.;:= =:::;;.c:= == = = :.:::: = ::::: := .' :::": ::::-: :-..: e-~:::-::::-:.~:.:.:-..;::"' = -: ' ::. :.::-;:.: z.. ::- .z = :....:..::::: :...z-;
3 J~ ~ b '1
;";::::::o::"~~:~o~~Ts:W !~,OO""'oo:O" ,0;" '00'. 'O"
( Soci et at ea vl i t or ul ui ) , r e- 1 ~
vi st de t i i n e ~oci al e i ~
soci al - pol i t i ce, anul I I ,
nr ol o di n .
15 i ul i e 1927 - Cl uj
338
Revi st a tiA j ovo t ar sadal ma
f l
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al pol i t i ce; anul 1,
nr . l l di n
august 1927 - Cl uj
33~}
Revi st a " A j ovo t ar sadal ma
t l
( Soci et at ea vi i t or ul ui ) , r e-
vi st ~ de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, anul I I I ,
nr o2 di n
15 oct ombr i e 1929 - Cl uj
3 4-0
" J ur nal ul l i t er ar " , anul 1,
nr ~l di n
1 i anuar i e 1939 - I ai
J J laslap'
cat ol i c) ,
. Zi ar ul " Kat hol i kus
( Zi ar ul munci t or esc
: anul I V, nr o3 di n
21 i anuar i e 1934- Ti mi oar a

\/ .3 ~L
Revi st a " Ki al t as" ( St r i gt ul )
.anul 1, nr . l di n
25 f ebr uar i e 19337Br aov
3~3
Revi st a liKor unk II , anul VI ,
nr ! >4di n
apr i l i e 1931 - Cl uj
- 42 -
1
t/
,
1 1
1
t/
1
c
1
1
1
1
n l i mba
~~ghi ar
t:;;J"
~-z.(
n l i mba
maghi ar
~S~
n l i mba
maghi ar
A~~r )
: ; ~
t. ',('1"
7 -iDO
n l i mba'
hi ar
~f)
{i .~ '.
?3 -" H
' ?1-'f f-
n l i mba
maghi ar
f t4~Jf ,<
~.
' 1/' -.;<{
sept embr i e 1933 - Cl uj
2
1
i/
1
3 3
1//
1 1
LI
4 I 4
f /
1
1
,.
3~'J
Zi ar ul t l Lant er nar oi el l , anul -
I l , nr . 14 di n
28 mar t i e 1875 - Br i l a
v 3 4h
Revi st a uLa zi d" , anul I I I ,
nr o27 di n
1936 - Bucur et i
34 -9 -
~i ar ul " Li ber t at ea" , or gan
pol i t i c munci t oesc, anul 1,
nr . l di n 7 oct ombr i e 1932,
Gal a i .
7 oct ombr i e 1932
34 9
Zi ar ul " Ldbe. rcat.ea'", or gan
pol i t i c munci t or esc, anul I I
nr o5di n
8 i anuar i e 1933 - Gal a i
3 50
Zi ar ul " Li ber t at ea" . or gan
pol i t i c munci t or esc, anul I I
nr o6 di n
5 f ebr uar i e 1933 - Gal a i
"
35/
Zi ar ul " Li ber t at eal l , zi ar
spt m nal pol i t i c, anul 1,
nr . l di n
26 i ul i e 1926 - Sat u Mar e
352-
Zi ar ul " Lumi na" , anul 1,
nr - . l di n
15 i ul i e 1935 - Rui
2(2...-2.tY
r upt e
~Srf
26r --lJj
f ~4rf
~r id-
2~< ZI -.z..~J
l i mbi l e
. 44 -
-
""= ;::= '" ~= = = ;:;:-::= = >::: ,; = = ::::::::::: = = = :::;:: ~= = == = == "" ;:: -" ~ '" '"' :;~. "'" :.' ;;::-. ' ;;;0 ;:-;:-:::' :: o; " z, := .: ' -":. "' ::: ' - :: ' -.~~~ ,. ,
..... "..
3 l~ ~ b '1 e () J : 6b-
:: = = = = = ~ ;::",..",:: ee :: = = = = = = ='-';::3.5:3 '":-: = = :: = = = :::;-:.;::::= ' -' :::." ,;:::.::: = ;::::;:::: -= = = ;; ' - -":: = = :... ;:.. ' .' '... == '-':: ~~'" ..,: .
Zi ar ul " Lumi naIt , anul 1, 2 2 a > 5)
nr . 2 di n 1/. ~
8 august 1935 - Rui ~-~o
354 -
Zi ar ul " Lumi na" , anul 1,
nr . 3 di n
1 sept embr i e 1935 - Hui
355
Zi ar ul " Lumi na" , anul 1,
nr . 4 di n
20 sept embr i e 1935 - Hui
35; 0
Zi ar ul t t Lumi nanou" , gazet
i ndependent democr at ,
anul 1, nr . l di n
27 auguat, 1935 - Ti l i ghi na
. . 35f
Zi ar ul " Lumi na nou" zi ar
i ndependent , anul I , nr . 2 di n
17' noi embr i e 1935 - Ti ghi na
3 5i
' Zi ar ul "Lumi.na nou'", zi ar
i ndependent , anul 1, nr . 3
di n
. 1 decembr i e 1935 - Ti ghi na
. 3 S9
Revi st a " Lupt a soci al " ,
anul I , nr ol di n
decembr i e 1925 ~ Cr ai ova
Z
: ' 1 :L t' ~~{).t vIl
l ar u up a unl ver Sl ar a ,
or gan de apr ar e a i nt er ese-
l or st uden et i , nr . l di n
3 f ebr uar i e 1933
7 5
ti
1 1
4 4
2 2
1/
3' 3
V
1. 1
1
n l i mbi l e
. r omn i
r us
~j
'?-1.. -11r
n l i mbi l e
r omn i
r us
M~t)
~~
2X.,..~1
n l i mbi l e
r omn i
r us
M.({
~
UL -21'1'
ar se
f ::J!>
7 QJ~~
it;::' ,=",======:===","",=-===,,==:;:::;:::==::==z-=======:::: -":=::::,~,,,~,-:c=:-.,o~~::-~~ "7;."~.= c.= ::,:..:~;:::.= ::' " ~~,.,
~ 3 J~ ) b '1 u ()
ti:.; = = = :;;;:;;: ~= :::: ::::::: = = = = =-= = = = ' -= = = = = 3 'b! O : = = =-= == = :-.: .~= = ,:: ' -' -= -::: ;:::: ~:::: = :.: ~ = : : = = = ,' - :..:= = = = z.: -c= : -,-;.- ., ' " ~.: '
l! l Zi ar ul " Lupt t or ul " , or gan 1 1 il IA /.
i de l upt cet eneasc, anu]. I . / / VVf- ,FS
nr . l di n ~
i ,ti Revi st a "Manti feati'", 3f n~1 I ,
I nr . l di n
. ~ 5 oct ombr i e 1934 - I ai
z-
30 mar t i e 1931 - Bucur et i
v 3fJ 3
~, Revi st a " Mar r ifesb!", anul I I ,
nr . 5 di n
10 i ul i e 1935 - I ai
3 G't
Revi st a " Mani f e~t n, anul I I ,
nr . 6 di n
28 i ul i e 1935 - I ai
36!)
Revi st a " Mani f est " , anul I I ,
nr . 7 di n
25 august 1935 - I ai
36G
Revi st a I t Mani f est
ll
, anul I I ,
nr o8 di n
29 sept embr i e 1935 - I ai
3B' 1-
Revi st a " Mar r i . f ' ea t" anul I I ,
nr . 9 di n
25 oct ombr i e 1935 - I ai
- 45 -
2
! J
r/
2 2
L /
2 2
t/
3
2
2
3
2
2 I 2
[ i
11ii Revi st a " J VI ani f est " ,anul I I ,
nr . 11- 12 di n
I ~ 25 decembr i e 1935, I ai
I
I
39 -2..
\V Zi ar ul " M i ne" , soci al mun-
~\ ci t or esc, r nesc, anuI 1,
'. nr-sL di n
;1
,
~j
- 46 -
3 Jq
Revi st a " Mani f eszt um
'
. ( Mani -
f est ) l ~i n
2 august 1932 - Or adea
14 oct ombr i e 1932 - Fl t i cen
313
Zi ar ul " Moment ul " soci al ,
economi c, l i t er ar , anul 1,
nr ol
1} . 933] - Bucur et i
311-
Zi ar ul " Munca noastr '",
anul 1, nr . l di n .
2 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
311-
Zi ar ul " Nar odna duma
ll
( Cuv nt ul popor ul ui ) , anul 1,
nr . 2 di n
26 i anuar i e 1930-
Ba
zar gi c
I

37&
Zi ar ul " Nar odna' duma
ll
( Cuv nt ul popor ul ui ) , anul 1,
nr . 3 ' di n
2 f ebr uar i e 1930- Bazar gi c
3~
Zi ar ul " Nar odna dumaII
( Cuv nt ul popor ul ui ) , anul 1,
nr ~5 di n
22 f ebr uar i e 1930- Bazar gi c
1
3 3
V
1 1
V
1
1
v
1
1
1
1
1
1
n l i mba
maghi ar
M~j>
~
')< t)~~S
n l i mba
bul gar
~c , (
~JiJ
)-(<0 ~J rG
n l i mba
bul gar
t:ZJr)
f()-)23
n l i mba
b~l 9ar
1~4r~
ti'P r Ai.A .
f2> -5""3 0
Zi ar ul " Nar odna ~II
( Cuv nt ul popor ul ui ) di n
i ul i e 1930
3 JI
Zi ar ul " Nar oden gl as" ( Gl asul
popor ul ui ) , anul 1, nr ol di n
28 sept embr i e 1930- Bazar gi c
382..-
Zi ar ul Tl Nar odengl asl l ( Gl asul
popor ul ui ) , anul 1., nr o5 di n
26 oct ombr i e 1930- Bazar gi c
Zi ar ul " Nar oden gl ast l ( Gl asul
popor ul ui ~ di n anul
1930 - Bazar gi c
13
Zi ar ul " Nar odna duma"
( Cuv nt ul popor ul ui ) , zi ar
i ndependent , anul I , nr . 26
Bazar gi c.
27 i ul i e 1930
Zi ar ul "Nepuj sg!", anul I I I ,
nr q272 di n
4 oct ombr i e 1934- Br aov
3 gs
Zi ar ul " Nu" , anul 1, nr . l
di n
2 oct ombr i e 1932 - I ai
, PubLi.ca'ti-a inti tul~ "Nu"
or gan spt m nal r edact at l a
I ai , anul I , nr . 5 di n
30 oct ombr i e 1932
- },7 -
1
1
1
3
1
1
1 1
n l i mba
bul gar
M;;f
~ ..
S ) I-J ~(' .
n l i mba
bul gar
'(k k {j5
(JQ~
J 19-~>7
n l i mba
bul gar
~ S)'->
&~ ,
~~f -s ro
' n l i mba
bf$~:S
&i"
r sr -ss
n l i mba
bul gar
~ 'i/O-
sa
i'f 1'-2.(/)0
n Li.mba :
maghi ar
M~Jf
w { } VA
S f 7 - f(;J
M. ~r >
0lduJ ,
r -sv;
1
1,/ 1
' /
r
3
1
1
1 1
v
1 1
2
t/
"..,.,
. J.
::. ~== :::= = = ::: = = ::: ~..::;.:~::::;.;:::: = c = ::::= :::= := = :.:: = = = = :::::. = .-,;,:..::.::::-::..:.:-" - :.W ::::"".::';:-"::::":--:::' :'";~: -c c., :::' .= :!. : . ~::: ~. :.: :J ~.;\~,:::. ~_i
3 J~ ) 6 '1 ti () 'i'6f,.
;.;;.: ' " ~"" :::= ::;: :::: = = = = = = = = = :: = ::::~=;:; :;: ::::= ;::;z-; '" = "" "' :: -c: ~:::.:::: : = = :: = ; := :: ~ ' - ..::: z::; '" :: ,,'_ .:.; :':.: := '~;L~,." :~ -,," /
Revi st a " Omul , l i ber " , anul 1, 1 1 I~(,tS
nr . 3 di n ~
1 decembr i e 1923- Bucur e t i V S '?I-' svr :
38' +-
Zi ar ul " Omul l i ber " , anul 1,
nr . l di n
noi embr i e 1935- Pi t et i
3 8g.
Zi ar ul " Omul l i ber " , anul 1,
nr . 2 di n
23 noi embr i e 1935~Pi t et i
Zi ar ul , " Omul l i ber " , anul 1,
nr o3 di n
14 d~cembr i e 1935- Pi t et i
39 0 \
Zi ar ul " Omul l i ber " , anul 1,
nr . 4 di n
12 i anuabi e 1936 - Pi t et i
3 .9 1
Zi ar ul HOmul l i ber " , anul 1,
nr . , 5 di n
8 mar t i e 1936 - Pi t et i
39 2-
Zi ar ui t t Omul l i per " , anul 1,
nr " E) di n
, 25 mar t i e 1936 - Pi t et i
393
Zi ar ul " Opi ni a l i ber " ,
anul 1, nr . 6 di n
5 apr i l i e 1936 - Br i l a
Ziarul "Opiniallo~l",
anul 1, nr o7 di n
19 apr i l i e 1936 - Br i l a
- 48 -
2 2
li
2 2
v'o
2 2
/
v
2
1
3
1
_ ~==-=::: ==:::::.~;: =;;;::.:;;:;.. = 0.;:;=::: C =l:: ===: =:::..: ===::: = .:;;.:; ==::.:.::-. ~:.~-=:-.:-:;::;:::"" =-:::. :.~;;~.s r, ::; -=:=:.....:...::::: i.,-
. . . . 49 -
3 '1
Il;; -;,;;:;:;;;;;:;;==-::::::=::::,::=::=-==-==::;=~~::::::=====:--.~:::.::~="", ----- ----- ----- ---- ..__o. - .='-'==- <>t.i
.v Zi ar ul " Opi ni a l i ~Z. ~, 1 1
anul I , nr . 8 di n I /.
1 mai 1936 - Br i l a L/.
v
391-
Zi ar ul " Opi ni a l i ber " , 1 1
. ~~J)
anul I , nr . l o di n
~
)
~
31 mai 1936 - Br i l a
(j-n
308
l/
Revi st a " Pagi ni , l i ber EX' , 1 1
ser i a I I - a, nr . . 2 di n
L /
rl4 $11
noi embr i e- decembr i e 1925 ~
Bucur et i ({ -J o
396
V
Zi ar ul " Opi ni a l i ber " ,
anul 1, nr ~9 di n
15 mai 1936. - Br i l a
1 1
v
4-02
Apel ct r e ci t i t or i i . zi ar u-
V l ui " Pr er i " di n B r l ad, n
car e se cer e ci t i t or i l or
spr i j i n mor al i mat er i al .
f uoi emb~i e 193: I )
3
2
t/
P ..i Revi s t a " Pr er i " ; anul 1,
nr . l ser i a I I - a di n
mai 1935 - B r l ad
1 1
/
(/

40~
1 Zi ar ul " Pr er i " , anul I I ,
nr . 2 di n
15 noi embr i e 1935 - B r l ad
2 2
/
V
10
5
. Zi ar ul " Pr er i " , anul I I ,
nr o3 di n
15 decembr i e 1935 - B r l ad
I
2 ~2
,
r upt
~iJ)
6~-G$3
1
fJas/}
{ ! l 1 t k J . t
fir -(2,
,=::::::::::::'":::= :=::-:.-=~ '" ,~ =:::= =:::=:::'" :=.: ==::::::;; -":.:::;~:.;~.,--:.'=r"; '" ~~=- '"' ::. ""::::. =- -:: :: :.=s: c. =, ;.. . b-"
3 1~. :> b '1 ti () 1~
;; ;:;:;;;:. :;;: ~::; ;::' " ;::~ ;:::;: ::::;::::::::::= tr0: 6 = : : :==:: ;-: .~:: :" - ::: -: ~ - - - _ . - -- - - _. - _. . =: ,,:: ~z: ::"!"
ar ul " Pr er i " , anul I I I , 2 2 ~Ii> l \;>r
. 4 di n . ' k~
10 i anuar i e 1936 - B r l ad V I~(-/~' -
J
ar ul I I Pr er i " ,
a n J O tn ,
2 2
Zi
(:fj ~rr nr 97 di n
V
21/ 30 apr i l i e 1936, B r l ad
('7(f)-1 i -1
trl o
Zi ar ul " Pr er i " , anul I I I , 1 1
~/rr
nr . 8 di n
V
3
1 mai 1936 - B r l ad
.
(f(p ~j9o
L , )I
~ srr: Zi ar ul " Pi ngui nul " , gazet 1 1
spt m nal de umor i sat i r i :
t/
~dit-
anul 1, nr . l di n
28 f ebr uar i e 1937- Bucur et i
~"-(9'
. . 50 -
4 0 1 -
ar ul
" Pr er i II, anul I I I ,
95 di n
1f ebr uar i e 1936 - B r l ad
U
L t O &
Zi ar ul " Pr er i " , anul I I I ,
nr . 6 di n
18/ 31 mar t i e 1936- B r l ad
4-IL
~
Zi ar ul nPi ngui nul " , gazet
spt m nal de umor i sat i r E
anul 1, nr . 2 di n
1 mar t i e 1937 - Bucur et i
413
Zi ar ul UPol i t i ca
tl
, zi ar de
cr i t i c i i nf or ma i e, anul
1, nr . l di n
22 apr i l i e 1934 - I ai
3 3
t/
3 3
r/
1
c- C. <t/' 5 4
51 - .. . \ ;~rf4!!
=- ,=::::: =::~.,::= =="" =",:: ,;c==;::;;::: "':: => ==~::::::: =:= .0: '" :::~ ~~' ,-:c= :".:~~;::" ~::. "c;,:, ~..::::.:.:;::: i,'" :..~~~- '-. _ ... /. '.:'
3 . l~ ~ b '1 B IJ 1~_ t , ~;://
":;' . =="':::;;;;;:: :::;;:::.: ;:::: ====::: =::0::::;::::::;:; 47~:::::;::;::-'.,:::": '-'::.,.;::: 0;:: =::::: =: "~,, - ..::: ==r.: "O ,'.", .'" :~.:=.:: ~"
5 Zi ar ul "PoporuL'", anul II, 1 1 ' M . ~rr
Nr . 8 di n 15 mai 1936, comuna / / _
Runcul Sal vei , j ud. Nsud. V ~~1~2si
15 mai 1936
Zi ar ul "Popcr-ul.!' , anul III,
nr . 3 di n 3 f ebr uar i e 1937,
comuna Runcul , Sal vei , ~ud.
N~sudo '
3 f ebr uar i e 1937
Zi ar ul " Popor ul I I, anul II,
nr sL di n
5 decembr i e 1936 - Dej
4/J
1 1
1 1
Zi ar ul uPopor ul
l I
, anul III, 3 3
nr o5 di n
10 mar t i e 1937 - Cl uj ~
4-13
Zi ar ul "PoporuL'", anul III,
nr o6 o. . i n
31 mar t i e 1937 - Cl uj
l fW
Zi ar ul I I Popor ul " , anul III,
nr , ? di n'
18 apr i l i e 1937 - Cl ~j
L f2!
Zi ar ul " Popor ul
l I
, anul III,
nr . 9 di n
25 mai 1937 - Cl uj
422-
" Pr ol et ar gyer mekt l ( Copi l ul
pr ol et ar ) supl i ment .
v
1
1
1
(j
1
1
1
1
~~]j
~cf ul
:2~-1))
t:h ,srr
2~, -2f.oj
n l i mba
m m ~
'V~-1C f o
. . . . 52 -
=. .;:; == =:::~= =::.!": ~:-::::~;:::::::; =%::::::::::; == :...: ==:::::::: ;::: ~:::::-: :.;~.r- : ."':=:-.:';':-'::=~::. :7.::-; ":.: ~. ::: _ = :==--:.=~ :"_.
:5 _ L ~) b '1 U 1)
"" -= =;;;0 '" ;: '" :;:==::=rz ::: :: =::==:=;::;:7:=========='" r-, -" :: '" ,'-' :: -e- ~::~,:: === :: :: :::: =";... -, ==== =" -z ~: c, -, -;:: '-' ~- .d}, ,
'- ,23 '---
Zi ar ul " Raz a" ( publ i ca i e 1 1 ~ i . tr
i ndependent - democr at ) , J/ ~
anul 1, nr ol di n V
l t: tI-21 5
28 i ul i e 1935 - Bot oani
4-25
Zi ar ul " Raza' l ( publ i ca i e
i ndependent - t i emocr at ) ,
anul 1, l l r o3di n
1, august 1935 - Bot oani
42~
Zi ar ul " Rboj " , ser i a I I ,
anul 1, nr ~l di n
7 decembr i e 1935- Bucur et i
421-
Zi ar ul " Ref'or-ma tior'u'L'' spt -
m nal i ndependent , anul I I ,
nr 960 di n
9 i uni e 1935 - Bot oani
Revi st a t l Repor t er " , anul I I ,
nr o27 di n
20 i uni e 193~ - Bucur et i
~23
Zi ar ul I I Repor t er , anul V,
nr . l l di n - : "
14 mar t i e 1937 - Bucur et i
430
Zi ar ul " Repor t er " , anul V,
nr . 12 di n
21 mar t i e 1937 - Bucur et i
Zia rul "Reporter", a n u 3j ,
nr . 14 di n
4 apr i l i e 1937 - Bucur et i
1 1
1
1/
1
1 1
1 1
1 1
1-
1 1
'1
= ;== == ::::::::: '" ::: ==~==:::!::,~;:::= =::: :::=:::=~===:===:: .=:==:4~~.".. :"~=-.:0 C~~ ~". :;:;'-'"' u;:=-~~)-s: ~, ' " ~&""':'
/ '<, ~,
"ti ' ;;;' :;= = = = = = :::::' :::= = ' :' ::::= = = = = = = = = = 43= z. = = = = -' ' := ' ' ' ' -' = " ' = ,=:.:= ---- --- .. -- ..- ":":""' .'
Zi ar ul " Repor t er " , anul V, 1 1 t1 1.
nr o16 di n ' t/' Itv,!}/J
18 apr i l i e 1937- Bucur et i ~
?S6-3J L. .
- 53 -
J 4-33
Zi ar ul " Repor t er " , anul V,
nr s L? di n
2 mai 1937 - Bucur et i
1f3~
Revi st a l i t er ar I I Robi t ni a"
di n anul
1924-
\/
Zi ar ul I I Robot " , nr . l di n
15 decembr i e 1922- Br aov
j
Zi ar ul " Sm n a" , anul 1,
nr . l di n
5 i uni e 1932 - Bucur - etri,
li
Zi ar ul I I Sm n a
t l
, anul I , ; l
nr 92 di n
. , 20 i uni e 1932- Bucur et i
4'39
. ( ' , ' Sl ova
ll
,r evi st l i t er ar -
soci al , anul I " nr . l di n
' 21 i ul i e 1935- Bot oani
~~(J
, "" Sl ova" , r evi st l i t er ar -
J soci al , anul 1, nr o2 di n
I l august 1935- Bf ut oani
1/
1
./
[;
1
1
4-
5
1/
3
,V
2
ti .
1
1
1
4-
5
2
3
,
n l i mba
ucr ai ni an
F ii:s' coper t
'I&A<'J 'l
--
> )'f-Xl -
n l i mba
maghi ar
M -~rr
mdJ j ) ,
-X;(~3>zr
(lJa,J fr
~~
4/~~~2J
cC. li
_ 54 _ fI" /~'f ,/~
, . J~'.
. . ~~ . ~
~ . '" == :: ==:: r;:,; ~~:=:== ;; = = c:::.'" ::: :: ==:: "" ==:: :: ::: :: .~'" :: :~:.; r- ,- :. ' = r-,'" <~=- "" ::. ~: 7: '" z. ::: .=::::~'-"z: C.\:; . ,.- .. :=; i., ; ,/
. 3 L ~ ~ 6 '1 u C) '> ;" 4"0 ,j . ~
;:;=== :-:'" = '" ea eeO ~ :-; :='" =;;== ~ == :: :: '" =====:: '" =:::-o.== ""::..; :=:::: 'e== :.::: =:::::;:::'~:::o '- --':::.::" .~:.: ';';-; _ _ ::: :.:~.~.~~
4 ~1
V Zi ar ul " Sl ovo" ( Cuv nt ul ) ,
publ i ca i e i ndependent
ucr ai ni an, anul 1, nr q7
di n -
26 apr i l i e 1922 - Cer nu i
I
719
Zi ar ul " Soar el e
tt
, anul 1,
nr . 7 di n
6oct ombr i e' 1935- Bot oani
q !J1)
Zi ar ul " Soar el e" , anul 1,
n ro8 di n
13 ootiombr-i.e 1935- Bot oani
1 n l i mba
ucr ai ni an
~tr
1'12-1'1'? -
1
y.
2 . 2
t/
n l i mba
maghi ar
~~%
, (-Il ,
n l i mba
f f i ~: r
~ ~_ _~~~ ~_ _~~( ~~~- J f . - -
" Bzabad szS'", r evi st soci al e 1
cul t ur al , anul 1, nr Ql di n v i
21 ~ecembr i e 1931- 0r adea
f ebr uar i e
'R' . t "S' '. t1 i~?-J
eVl S a pl r l u vr eml l
anul 1, nr . , 3di n
i uni e 1935 - T. Mgur el e
Revi st a " Spi r i t ul vr emi i
l t
' anul I I I , nr . l di n
i anuar i e 1937
T. Mgur el e
. . . 55 -
2 2
1 1
5 5
1 "
2 2
f/'
1 1
/
1/
1
1
~5~
" Spr e Et nga" , r evi st po-
l i t i ci soci al bi l unar ,
anul 1, nr . l di n
\
15 oct ombr i e 1931- Br aov
455
" Spr e stn ga '"; r evi st po-
, 1i t i c i soci al bi l unar
anul 1, nr . 2 di n
1 noi embr i . e 1931- Br aov
~5 f;
" Spr e .atr n ga !", r evi st po-
l i t i c i soci al bi l unar
anul 1, nr o3 di n
20 noi embr i e 1931- Br aov
~s &
" Szabad szo" , r evi st soci al 1
CUl t ur al , anul I I , nr . l di n 1 /
1 i anuani e 1932- 0r adea
{ j Jrr
]a-eFI
fJtF
6 tf-~~
~rrf9
c
C
. Il
~~r-\ ~ 1
::~::::::::::::::~:: ::::~;;:::.: ~:: c~~: '::~: '~I: :~,': I::::~:.
V
i" Bzabad ez o" , r evi st soci al , 2 2 n- l i mba
. cuI tur-a .l , anul I I , : nr . 2di n r /. ~aphi ar
15 i anuar i e 1932- 0r adea V ~~t6
~
. 46 0 29-5J
. "Bzabad sz6
11
, r evost soci . a. L, 1 1 n l i mba
cul t ur al , anul I I , nr . 3 di n I /' maghi ar
30 i anuar i e 1932- 0r adea V' ~~i G
U2M
~5-rl
-
- 56
46 1
t t Szel ekt or
ll
( Sel ect or ) , r e-
vi st de t i i n e soci al e i
soci al ~pol i t i ce, anul I , nr . l
di n
. r
15 mai 1932 Ti mi oar a
n l i mba
maghi ar
AA~9
w cL.tl,
f9-fiJ
2 2
!/
4 6l
" Szel ekt or " ( Sei ect or ) , r e- 2 2
vi st de t i i n e soci al e i
soci al - pol i t i ce, .anul 1, nr . V
12 di n
15 noi embr i e 1932- Ti mi oar a
n l i mba
maghi ar
Iti/(
r-'7 ...(t: > l
4-63
Zi ar ul " St eagul " , gazet
spt m nal i ndependent ,
democr at , anul XI X, nr . l
di n
22 sept embr i e 1936, Bot oan
5 4-
{/
1 1 ex. r upt
~~rr;
(c;)~' -/~(
4hy
Zi ar ul l i Der St er n
l t
( St eaua) , 1
or gan de i nf or mpr e cul t ur al
i pol i t i c, nr ol di n ~
20 sept embr i e 1932- Si ghet ul
Mar ma i ei
1 n l i mba
i di
f~~1b
~~.
l <9i -It l
4-65
Zi ar ul " Der St er n
l t
( St eaua)
or gan de i nf or mar e cul t ur al
i pol i t i c, anul 1, nr . 4-
di n
l decembr i e 1932- Si ghet ul
Mar ma i ei
1
n l i mba
i di
t J jf (
(tJ - 1 1 7' -
1,
,/
II
- 57 -
~61-
7 Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al 2
a vr emi i " , anul 1, nr . 2 di n
20 noi embr i e 1932- Bucur et i t /
-t;-63
/ , Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i l l , anul 1, nr . 3 di n
27 noi embr i e 1932- Bucur et i
463
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i
ll
, anul I I , nr o4 di n
4 decembr i e 1932- Bucur et i
1
2
3
r
1
/
1. 1
1
2
1
2
3
3
1
/I!-Jl fj
410
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i l l , anul 1, nr o5 di n
I l decembr i e 1932- Bucur et i
1f11
' 1 Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i " - , anul 1, nr . 6 di n
18 decembr i e 1932, Bucur et i
6 4-1 L
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i " , anul I , nr o7 di n
25 decembr i e 1932- Bucur et i
~73
Zi ar ul " St i nga, l i ni a gener al
a vr emi i " , anul I I , nr . 8 di n
1 i anuat i e 1933- Bucur et i
~f ;
1r;J .:-/6]
!;t2rc
'I1-r-l fi'
~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - ~- - - - ~- - ~- - ~- - ~- - ~- - ~- - - - - - -
~~:c.~/ I
~/ '..o
~ . .
'..... .
::::=. ,::::::::::::::.: "" ::: ::.:=~="= ::: ;; ; ==c=::::::::=: ::: ,=::: ::: :: "" :: -~'" ::;~ ~e-,-:.-~:-. '" c= ~ = o: : .: ;~: : : s: ~ . z: ::. ,- ~ =c. '" '-1~~ _..~.. /'._~~.
<.~::: -~:==::::~:::=.:::::=::: :: ===:::eeeese ==::::==::: :-;:: :: = Z ;~' flf= - . . :;:-=:.0 ==~ . =="' ==::=::: =: ~::::: '- -':::::::: '.::,: ._,-; .. :.: :..:,.:::: :~. i;;: -~... ';-.. --:/'
ti Zia rul "Stn ga ,lin ia gen era l 2 2 J.J;.-f'-6 -_ . -
a vr emi i " , anul I I , nr o 9 di n V: !;~
8 i anuar i e 1933, Bucur et i 2 9- 2~
. - 58--
l i ~15
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
a vr emi i " , anul I I , nr . l o di n
15 i anuar i e 1933- Bucur et i
3 3
/'
l/
4U
2 2 Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al l ex. r upt
a vr emi i " , anul I I , nr . l l di n
1/
M-"
22 i anuar i e 1933- Bucur et i
~~.
I
41'1-
2)0 ~2S)
Zi ar ul I I St nga, l i ni a gener al 1 1 r upt -
a vr emi i " , anul I I , nr . 12 di n
Msr(
29 i anuar i e 1933- Bucur et i
~.
~
4-1J
2S~-2n
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al
3 3
~r'
a vr emi i " , anul I I , nr . 13 di n
5 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
4-13
2;->-2(~
-,.' ,
Zi ar ul " St nga, l i ni a gener al 2 2
f~ < r-,
a vr emi i II, anul I I , nr . 14 di n
12 f ebr uar i e 1933- Bucur et i 1/
M
2'7 - 2-"9?-
4-R o
Zi ar ul " St nga, ' l i ni a gener al ' 1 1
r;
M ~r(
a vr emi i " , anul I I , nr . 15 di n
r/
M
19 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
2' ?-f - M<J
Zi ar ul
"A 1" Cfg~
2 2 St l nga, l nl a gener 1
M-sr6
a vr emi i " , anul I I , nr . 16 di n
.,; .
26 f ebr uar i e 1933- Bucur et i
r . , c I . u L
29c!; - ':j 0 1
Ii ;;~. t;
. -' ) c
= =- ,:::::::::: '" :: =;.::'"== ::: ::: " ::: :::::: ::: "" ::: :::::: ::: <::::: ::==:: ." '-' <= :~ :.; e-:-:.' :: e-,:0 ::::.- :-: z s : "c: c: z, ' " .=:=- "- :.;; z: . . .: ;;" " ~)~- o' z; i.,: .J_ :" ~
3 '1 l' b 'l iJ 1) ':10 ----' / o'
:::: ::::::::::::::'"=<= :: ::: :: :::: =:::::;:;=:: :: ==4=:$e >. ~;:; ~=~:; -e ~::::: :;::;:; s : " :: =:"- ...:::::" -i : =: ,0 '. :: =':.~-..., ..;~~~;:;~ ..
Zi ar ul " St i nga, l i ni a gener al 2. 2 1 ~x. r upt
a vr emi i " , anul I I , nr . 17 di n V U.
S
r6
5 mar t i e 1933 - Bucur et i ~
' 3(!)L - JrL
/
Zi ar ul ' ~St i nga,l i ni a gener al
a vr emi i " , anul I I , nr . 18 di n.
12 . mant i e 1933- Bucur et i
4g~
Zi ar ul " St i nga, l i ni a gener al
a vr emi i
t l
, anul I I , nr o19 di
19 mar t i e 1933 - Bucur et i
Zi ar ul t I Svet l na"
anul 1-, n r-s L di n
10 august 1934 - Si l i st r a
L r99
Zi ar ul " Tel eor manul
ll
di n
i anuar i e 1935- T. Mgur el e
/)()O
Zi ar ul " Ti ner et ul
ll
, anul 1,
nr . l di n
apr i l i e 1935 - T. Mgur el e
S O /
Zi ar ul " Ti ner et ul " , anul 1,
nr o2 . di n
mai 1935 - T. Mgur el e
..
Zi ar ul " Ti ner et ul " , anul 1,
nr . . 3 di n
i uni e 1935 - T. : Mgur el e
51)3
Zi ar ul ' t Ti ner et ul
lI
, anul 1,
nr , , 4 di n
i ul i e 1935 - T. Mgur el e
- 59 -
3
V
1 1
t/
1
1/'
2
ti
1
,
V
2
(/
1 1
1
,.
v
3
1
2
1
1
2
32$-'-336'
n l i mba
bul gar
A ~J 7-
26~2. S -
~<t~
4tditJ ..
26 -3(;'
~~T?-
~
11- ~L
'...
c- C. Il ~
""G/~~ ;;:,. . ,
\I~~ I ~-. i !
;:;:::..;= =;::=::::.-; ;:;;;;;:-: ;:;. ~:::~;:::==;;:: = =::: :: ;..:= =:::: :;:= ..:; :.::. :.=:-: =.; e- _. ::::-: _:.;: e- :-: ::. :.- ..::..: . ==.:::: =. :..! :: -- == :- t;r-r- i,: , .i" j
:5 LI ~ 6 '; U () f'6."v _./.,
" ' ;' :::= = = = = = = ::::' :::::-:;::= = :' := :' :;:;:t:1 J-= s:. = = = = ' :;-" " = " ' ' -= -:-: .='-'=====, -==~'- ..:==~" '==".". "~~:~=~''> :;,.:-_':: .._/
5 Zi ar ul t l T nr a gener a 1. e
tl
, 4 4 /LA. 117-
anul 1, nr s L di n . // 'd.{
decembr i e 1934 - @ucur et ~ : / ' ~
r so:
Zi ar ul " T nr a gener a i e" ,
anul 1, nr ~2 di n
I l i anuabi e 1935- Bucur et i
1/
? Af i al zi ar ul ui " T nJ ' i . r ul
l upt t or " , gazet a t i ner i l or
munci t or i i r anm, anul 1,
nr . 2 di n
15 mar t i e . 1929- Bucur et i
5V9
Zi ar ul " Tor at l , or gan de pr es
ant i f awci st , anul 1, nr . l
di n
1 noi embr i e 1935- Bot oani
SI/
Zi ar ul " Tot ce publ i c pr esa
uni ver sal " , nr . l di n
I l apr i l i e 1932- Bucur et i
5 /2
Zi ar ul " Tot ce publ i c pr esa
uni ver sal " , nr o2 di n
18 apr i l i e 1932- Bucur et i

, 5 4L f
Revi st a I I Tomegkul t ur a"
( Cul t ur a da mas) , anul 1,
nr ol di n
oct ombr i e 1931 - Or adea
~ 5 /3
Revi st a " Tomegkul t ur a
ll
( Cul t ur a de mas) , anul 1,
nr . 2 di n
noi embr i e 1931 - Or adea.
. .60 -
1
2
v
2
6 6.
I l
v
7
1
2
2
11 n l i mba
maghi ar
f10J-
f
: ;-
~~.
j ~{ p~/G G
. 523
Zi ar ul " Vi a a noaat r '",
anul 1, nr o2 di n
8 sept embr i e 1935- Chi i nu
, / 525
Zi ar ul " Veac Nou" , anul 1,
nr . 3 di n
17 apr i l i e 1932, Bucur et i
v 5 %
Zi ar ul " Veac Nou
l t
, anul 1,
nr . 4 di n
24 apr i l i e 1932- Bucur et i
. J S
LI ; Zi ar ul i ' Vest i t or ul t ovar -
; i l or de munci t or i " .
1907
523
Zi ar ul " Vi a a noast r
II
,
anul 1, nr ol di n
1 sept embr i e 1935- Chi i nu
5 30
Zi ar ul " Vi a a noast r " ,
anul 1, nr . 3 di n.
15 sept embr i e 1935- Chi i nu
53/
Zi ar ul " Vi a a noast r
t I
,
anul 1, nr . 4 di n
22 sept embr i e 1935- Chi i nu
ti
4 4
(/
4 4
11
l /
3 3
!/
2 2
V
1 1
ti
2 2
1 ex. r upt
~lrr
{a~
2:;:;-2IL
n l i mbi l e
r omn i
r us
M ~r:-~
~CM .
2 . . 9 3 -) < 0 0
n l i mbi l e
r omn i .
r us
AAStf.-
()f;, CW
1Cf) 1- )0(.
n l i mba
r omn i
r~)f;L
~r } . J . ; ) . , . ,
j(?9 -3rf
n l i mbi l e
r omn i
r us
M.~r, J-
~C R ;;L.
1!f--313
- 63 -
;;:;. .;;;:::;;; z; ;::;;::; ;;; ;; ;; .:.::: =-; :::; ;:; ;:: ~ ;:: ::: ::: =::: :.::= =: = :.=:: = ::!:: = .::: :.=::: :-: :.: r-- .-::: r-, :::: :::::=-:-: :: .
29
S 33
; L Zi ar ul " Vi a a noast r
I t
,
anul 1, nr o6 di n
6 oct ombr i e 1936- Chi i nu
J
534-
Zi ar ul " Vi a a noast r " ,
anul 1, nr . 7 di n
13 oct ombr i e 1935, Chi i nu
535
Zi ar ul I t Vi a a noast r " ,
anul 1, nr . 8 di n
20 oct ombr i e 1935- Chi i nu
54-5
Zi ar ul " Vi i t or ul soci al "
anul I , nr . l di n
11 oct ombr i e 1931- Bucur et i
5 4h
Scr i soar e semnat de r edac-
t i a zi ar ul ui t i Avi l ag
ll
( Lumea) di n sept embr i e 1924
adr esat al t or r edac i i n
car e cer e s se i a pozi i e
- f a de per secu i i l e ndr ep-
t at e mpot r i va zi ar el or mi -
nor i t ar e o
sept embr i e 1924
/
Zi ar ul " A v' iLg!", ( Lumea)
anul I I , nr o34 di n
9 mai 1925 - Tg. Mur e
1 1
/
1 1
2 2
v
2 2
1 1
V
1 1
1
1 2- J 'll
' n l i mba
r omn i
r us
~sr?-
ta l.
'12. ..... '1'J ,
n l i mbi l e
r omn i
r us
~rl -
). ~ P- > ~~
n l i mbi l e
r-omn - i
r us
w . ri ' -
> fb-'!.J(j'
~ -~f~
.~
.> O)J~~fr
t r aducer e'
di n l i mba
maghi ar
{!?J t ~r?-
& J c W l ,
y,-~/'
n l i mba
hi ar
-
27 i uni e 1937 ~ Roman
5{5
Zi ar ul Tar i na" , anul I , nr . l
di n 20 i ul i e 1935, comuna
Ul meni , j ud. Buzu.
20 i ul i e 1935
5J f
Zi ar ul " Uj i d~" ( Vr emur i
hoi ) , anul I , nr ol di n
20 i anuar i e. 1936 - Br aov
5 it-
. I Revi st a " Umani t i ar - i emuL",
\ / ' anul 1, nr . l di n
i ul i e 1928 - Bucur et i
l-
Af i al zi ar ul ui " Umani tat . ea '
anul I , nr ~3 di n
. L~9 oct ombr i e 193i f J
5 20
Revi st a' " Uni ver zum" , anal e
soci ol ogi ce i de pol i t i c
soci al di n pr eEa mondi al ,
anul I , nr o3 di n
15 i uni e 1932- Ti mi oar a
5 2J
Zi ar ul " Val ul t t , anul I , nr ol
di n
21 oct ombr i e 1935- Bot oani
fJ 2,0'
Zi ar ul I I Ve~c Nou" , anul I ,
nr ol di n
3 apr ml i e 1932- Bucur et i
3 3
t/
34
t/
1- 1
~/
1
V
1
2 2
v
34
1
1
2
p: l i mba
maghi ar
t f : 1 r ? -
2<of-~ _
~J ? -
2.o;Z -uc
ftJrr
'2..t: ,-tLt
n l i mba
maghi ar
fU t;r;z-
.-
~dd
230 ~2JL
1
~t,r. ;-
2.J~-m
(/J. c. 4r)-
t-&~.
2(00 --2GC
M5fJ -
~
193-'2<12-0
.... _ .._ --
,-
J
Zi ar ul !IA vi l ag
f l
, anul I I ,
nr . 58, di n
1 august 1925 - Tg. Mur e
5 4 9
, Zi abul ItA vi l ag" ( Lumea) ,
anul I I , nr . 61 di n
12 august 1925 - Tg. Mur e
/
'1 Scr l soar e ( apel ) a zi ar ul ui
.,/ " vi l gt l ( Lumea) Tg. l hi r ~
cu pr i vi r e l a r et r ager ea
aut or i za i ei , de ct r e Si gu-
r an a r zp ndi r i i zi ar ul ui .
28 august 1925
.,
\ / Apel al zi ar ul ui HA vi.Lg"
\ ( Lumea) , Tg. Mur e, cu pr i vi r e
l a dubl ar ea numr ul ui de
abona i , pent r u a cr ea po-
si bi l i t at ea apar i i ei zi ar u-
l ui n 6 pagi ni .
~ august 1925]
Scr i soar e a zi ar ~l ui " A vi l ag
U
( Lumea) pr i n car e se cer e
mr ur ea numr ul ui de abona-
ment e, nt r uc t Si gur an a a
l i mi t at dr ept ul de di f uzar e
numai l a abona i .
1 sept embr i e 1925
S 5 3
Zi ar ul tiA vi l ag" ( Lumea) , anul
I I , nr . 66 di n
5 sept embr i e 1925- Tg. Mur e
- 64 -
1 1 n l i mba
f nJ ~h~. ~~
~. > ' $/0
. C ) ( ! : J b - 0'/1
n l i mba
f naghi ar
fJA~r?-
~d.tJ J v
t,)S-(~/
~api r og: baf i at
! nl i r r i oa
~aghi ar
, fl : /n -
~~1-~f6
i n l i mba
maghi ar
f : / : ; " t , f . J -
r- >( 0
n l i mba
maghi ar
fJh , s r~
~tl "" ( Tf
!: iJN -
l " r r - ~6 1
n l i mba
maghi ar
r econdi i onat
1 1
V
1 1
V
1 1
1/
1
fi
1
1 1
1/
,
i ' ,
:J ti
~. . Zi ar ul " A
" nr o57 di n
29 i ul i e 1925 - Tg. Mur e
I
r, it~~-_._---------.-_-=--_"":""-"":""__':""'_~--"-_--:'_---
\
,
&3
vi l ag
ll
, anul I I ,
33
Zi ar ul !tA vi l ag" ( Lumea)
anul I I I , nr . 71 di n
5 f ebr uar i e 1926 - Tg. Mur e
g /
~i ar ul " A vi l ag. " , anul I I I ,
nr . 77 di n
I l mar t i e 1926 - Tg. Mzr e
554
'i/" Li.ct pent r u abona i , a
:v zi ar ul ui " Vi l ag
ll
( Lumea)
de l a Or adea.
~92~
5 5 6
Zi ar ul " Vi t r i na" , anul 1,
nr
9
6 di n Tr . Mgur el e.
10 f ebr uar i e 1936-
1./
I' Zi ar ul " Vi t r i na" , anul 1,
nr . 7 di n Tr . Mgur el e.
25 f ebr u~r i e 1936
Zi ar ul " V l t oar ea" ser i a I I I ,
anul 1, nr . l di n
2 f ebr uar i e 1936 - Cl uj
- - . 65-
1,
V
1 1
V
1 1
e ~
~l
1
V
3
I
4
1
1
3
4
';
n l i mba
maghi ar
Mc,o
n l i mba
maghi ar
~ro
c,C0-bO r
' n l i mba
maghi ar , '
r upt
tu:
')S.l~J $$
n l i mba
maghi ar ,
r ut
t:!Uro
S-b'J -J ?2-
n l i mba
maghi ar
~f?-
5~4
Zi ar ul " Vi l t oar ea" , ser i a
I I I - a, anul 1, nr . 7 di n
15 mar t i e 1936 - Cl uj
- 66 -
2
1/
2
/
2
1
r/
1
1
2
2
2
1
1
1
1
~n-
))S -5$1
r;-60
V Zi ar ul " Vi l t oar ea" , ser i a I I I ,
anul 1, nr . 3 di n
16 f ebr uar i e 1936 - Cl uj
J
S-6 1
Zi ar ul " Vi l t oar ea" , ser i a
I I I - a, anul 1, nr o4 di n
2~ f ebr uar i e 1936 - Cl uj
,
/ Zia rul "V ltoa rea " ~eSa
I I I - a, anul 1, hr o5 di n
1 m~~t i e 1936 - Ci l l uj
5'63
J
Zi ar ul " Vi l t oar ea" , ser i a
I I I - a, anul I , nr . 6 di n
8 mar t i e 1936 - Cl uj
,
I 565
( Zia rul "V ltoa rea ", seria
I I I - a, anul I , I Tr o8 di n
22 mar t i ~ 1936, C~uj
$G
Zi ar ul " Vocea cef er i t i l or " ,
or gan democr at i ndependent ,
anul 1, nr . l di n
16 mai 1919 - Bucubet i
Zi ar ul " Vocea
zi ar democr at
56t
V Zi ar ul " Vocea Ti ghi nei " ,
anul 1, nr . l di n
18 i ul i e 1937 ~ Ti ghi na
b62
Zi ar ul " Vocea Ti ghi nei " ,
anul 1, nr . 4 di n
9 augudt 1937 - Ti ghi na
j 69
/ Zi ar ul uVocea Ti ghi nei " ,
anul 1, nr . 5 di n
29 august 1937 - Ti ghi na
9fo
\ . Revi st a " 1934 - Voi aj " ,
y anul TI . nr . 17 di n
1 decembr i e 1934- Bucur et i
1
t/
1 1
1 1
v
1 1
1 1
t/
1 1
1/
4 4
1
1
1
n l i mbi l e
r Dmn i
r us
~!1-
5 ?(;-ft!
n l i mbi l e
r oman i
r us
(tJu' ~r-~
ffl -s <f;;.
n l i mbi l e
r omn i
r us
M.~tl -
/-1 1
11-'l I
Revi st a " Vr emur i noi
tt
,
anul 1, nr ol di n
mai 1912 - Bucur et i
)13
Revi s, t a nVr-emur i,noi II,
r evi st per i odi c pent r u
cul t ur a IIomul ui " , anul 1,
rin v L di n
1 noi embr i e 1935 - Br aov
5 1 4
Hevi st a " Vr emur i noi " ,
r evi st per i odi c' pent r u
cul t ur a t i omul ui II, anul 1,
nr . 2 di n
decembr i e 1935 - Br aov
" .,.
- 68 -
,,::::. ,:;::;::;: ==::: ~~====='" :: :-:: ee;: :: :: ::: =::::o:: ;:, :: ~=::: = ====:: _" o: ~ :-: ~ ~- -r-'." ==z";'" ea e-r-; :~-.. "7: :.; r: '= .::.::; :. '" =c. O :!.. iI<"
. , 3 J~ ) b '1 U () \,b:
~;:: t::;;;;=;::o::o=.-=========-:==-==::==:-:== ====;- ..:::0"",,":::: :::::= =:::==: ::==='-...,==:::: .=~:-_: -; .;:::.:::"::
. !Yl ~
~tIRevi st a " Vr emur i noi Il, r evi st i : : 2
pent r u cul t ur a " omul ui " ,
anul I , nr . 3 di n
1936 - Br aov
1.1
~
Zi ar ul " Zi ua" , anul I V,
nr . 707, d n
17 i anuar i e 1935
B
Il1d ' . 6 11 hi
r our a n ur er a 11 1 C 1-
nui t or i i
ll
de Gh. Var l am
Ghi escu, Bucur et i .
1901
[ ; 2)
Zi ar ul " Der Wi der hal l " ( Ecoul ~
spt m nal democr at i c, anul 1,
nr . l di n-
1 decembr i e 1934 - Rdu i
v
1 1
t/
v
1
1
3
ti
1
1
V
1
I/~
2
1
1
3
1
1
1
pal t
, u"'> rr
v~A
c,' t -fi
9f-E
Revi st a " Vr emur i noi " ,
anul I , nr . 4 di n
1936' - Br aov
~1-'1-
Revi st a " Vr emur i noi t ! ,
r evi st l unar pent r u cul -
t ur a I t omul ui l l ,anul I , nr . 5
di n
1936 - Br aov
J
Zi ar ul I l Di eWel t " ( Lumea) ,
anul I I , nr . 8 di n
5 f ebr uar i e 1933- 0er nu i
$83
Zi ar ul " Zi ua" , anul I V,
nr . 705 di n
15 i anuar i e 1935 - I ai
' n l i mba
ger man
t:t. ("
'S"f: "'(i1
n l i mba
ger man
~~ srr
'~J~
G2 - fI
~- - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - ~- - ~- - ~~- - ~- ~- - ~- -
---------"
-
- 69 -
::.:::. =:;:: ;::;=::::.-: ;::;;:: ~=: :::;.::~::: ;; ::: ::::::: =.=: :.::= ee ee :....::: = :::::;;: ::: .:;:..:;. ;;::'::..;:--:-:;':::;"". :;;~.:=-:-: ::. :.: r : -. . ; : - zz -=::. :. ,''':=: i.,
3
l~
,-
E >
'1
e
1)
-)
LI
1 1
1 /-
7
/
5 -
r
1()
~!f\ ""
5B5
, - Br our a I l Mat er i al i smul econo
mi c al l ui Kar l Mar x
t l
, de
Paul Laf ar g~e, edi t at n
Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i " ,
Bucur et i .
sept embr i e 1907
1 1
1/
2
1
Sumar ul cr i l or edi t at e de 1 1-
. HRevi st a i dei i " nt r e ani i / / '
1900 - 1910 - Bucur et i . t/
1910
6(9-
Br our a "Rs coa LeLe r net 15 15
di n 1907" de I on Psul escu,
edi t at de bi r oul de edi t ur ' /
l I S
c
nt ei a" .
1912
8/
g
Br our a i nt i t ul at t t Rel i gi a
meat t . de L. Tol st oi , apr ut
l a Bucur et i o
1912
1 1
v
desf cut
~-~fr
6 19
Br our a i nt i t ul at Pl St ar ea
r anul ui r omn" de Scar l at
Co Or i on, Bucur et i .
1914
2
Gi O
Br our a " I st or i a r evol u i uni
l or r uset i " , edi t at l a t i -
pogr af i a " P~ogr esul " di n I ai 9
1917
1
r:::===:::"'::=-="'''';::='~3===c:::===,====== -""'=~~~.,-...~=- .."=~"'''. ;;";'::'e-=:::="~:::'- .'0::-..="
=t::="":::::==.~:':======':=-===<==58'f]'==:-;'~="''''o=''''' 0--- --_ 0-' ---- -'=:==. --" o.;=::..:""~'~
8 . f ~r our a " Evanghel i a Bunei 3 3 ." I / I
ti
Ve a tri r i," de Paul Ber t hel ot , J~ /f
t r adus n r omnet e de . / ~
Panai t Muoi u, edi t at de V'
> Bi bl i ot eca I t Revi st a i dei i t i,
Bucur et i .
i uni e 1919
- 70 -
. ~ IBr our a " Ot i r - t . i . ne r - i . "de P.
'u Kr epot ki n, r evzut de Panai t
Muoi u, edi t at de Bi bl i ot eca
" Revi st a i dei i
ll
, Bucur et i .
i uni e 1919
(> 2/
l V Vol um de poezi i i nt i t ul at
" Er oi i " de l t . D. Negr i anu
publ i cat l a Bucur et i
. 1919
9/Br - our a "Tn t.r-e r ani 11 de E. 1
, Mal at est a, t r aducer e di n
. i t al i an de Panai t Muoi u,
edi t at de Bi bl i ot eca " Rev i . st h 1/
i dei i " , Bucur et i .
1919
Br our a I t Mar ea r evol u i e 1
f r ancez
I t
de P. Kr apot ki n,
I t r aducer e de P. l \ ! I uoi u, edi t at V
de Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i
l t
Bucur et i .
22 f ebr uar i e 1920
Pi es~ de t eat r u i nt i t ul at
I I Revol u i onar i i " .
apr i l i e - mai 1920
4 4
v
2 2
//
2
1
1
2
I~.
il.: ex. ar e
coper t a r upt
~~rcf
bod JJJ.
tf1r- ..(!JJ--
desf cut
M'~)IP
/..A I.1,
~1
.q E;~l ?t
desf cut
Iv\ .s rf
~M
/91.-2-3S -
var i ant e
di f er i t e,
manuscr i s
cer neal
neagr
M.$j C)
Irl l d JJ. .
tf-IG I
oq: ~~. C. l l / ~ ~3
:> ti'
==- .""=====;:"""":;;"::;;;;:=.':::==="'::::==~:==:::== ::;:=.=:-;=":~"-"=;-'-:;:=-~:: :.;.:.,=--=:.::.:,:=.,o,~,~. ,; I-
3 J~ ) 6 '1 U e) ~1 ::b~ . ' , .
:= ::. = = = = = = ' -' = = = = = = :o::;;;:= := = :::e = r;zz:= :;;-" = = = _ :::-: . ::::" ::::=====::=:=- -,:::;:"=:,,:'.", ,::. ;:. :J= -:!:::::
Br our a ' t Vcar ul n el ept " . 3 3 M-4"
de Sandu Cost ea. . V ~ .
1 920 ~)(~t)<f
591
Br our a " Dr ept ur i l e omul ui , 1 1
cel e adevr at e i cel e f al set r/
de Par af - J ovaal , t r aducer e
de Cor nel i a St ef nescu, edi -
t at de Bi bl i ot eca " Revi st a
i dei i " , Bucur et i
\ } 92~
(;23
lJ Br our a i nt i t ul at "O ' f ur t u-
n 0 nt r - un pahar cu ap
sau cum pr i vi m r evol u i a" de
1 " Tr andaf i r , edi t at l a
Bucur et i .
1920
6'25
[ ) " Poezi i pent r u cei nedr ept -
i i " de N. Scur t escuo
J }9
2
O J
)V Text ul r omnesc al ,
Mar esei l l ezei .
l!92~
592-
) I Br our a " Spar t acus, r zboi ul
. . r obi l or " de Loui s Cambes,
edi t at de Bi bl i ot eca " Re-
vi st a i dei i " , Bucur et i .
892<u
621-
Vol um de poezl l i nt i t ul l i at ,
~Zar e nou" de C. Paj ur ,
edi t at l a Bucur et i .
i uni e 1923
71 -
3 3
t/
33 33
6 6
2 2
2 ,/ 2
r.
fU '~F 9
~'
/6~-tQ J>
(h ~j J?
~
21 b::' :" ' l9o
.,(~.,...
- 72 -
= ~;:;= = :;:=;::; ;::=;.::=: = :-:= :.;= = :::= :: = :::=::=:.: ::: ::: ::: :.: == ..::; ;.=. :: :-: :..; e- r-- :.- e:-.::;:::::::-::--. :::t : -: : : . : : : -=:::. :....:.=. .::: ~ ,f"~. ;:.~..;
3 L ~ ) 6 '1 e () ..te'-.-:-
,- -- .::: ,. '" ==:; ==:==:o ;; ===== == ;; =;:::::.:===b2J O O :::=== :::-; ~=,'-- :::-: .- - - = ===:: - - - - - -- . -- - - - - ,~; '-' '- ., _ "fA ;
81./ Br our a " Ref or ma const i t u- 1 1 IM;;;~'
i ei " de PoConst - ant i nescu - V ~
I ai , e' di,t at l a B r l ad. 1'(1-1.$2-
1923 -'
G 29
Vol um de poezi i I I Ver sur i
pr ol et ar e" de Kr i zso Kl mn,
Cl uj .
1924
6(0
Br our a i nt i t ul at I I Si ndi ca-
l i smul " de Huber t Lagar del l e
t r adus de I . Neagu- Negul escu
apr ut n' i Cul t ur a soci al "
bi bl i ot ec pent r u pr i ceper ea
bunei n el eger i nt r e oamen
vol . I , nr . l - Bucur et i .
1924
G3 V
LJ Poezi a " S l um ami nt e! l I de
A. Cost i n.
l !
92
'B
631
V
Pi esa t l T r gde oameni " .
~92:B
[ ; 32
Pi es de t r eat r u i nt i t ul at
I I J i m. ni y Hi ggi ns" de Macza
J anos.
3}
II
l 1
V
v
Scr i soar e semnat de Pi er r e 1
Ramus, r edact or al unei r evi s II
t e anar hi st e di n Aust r i a n
car e se cer e r edac i ei r evi s
tiei" Pagi ni l i ber e" , s t r i -
meat l a Vi ena numer el e ap-
r ut e, pr ecum i al t e publ i ca i i .
16 i anuar i e 1925
:.
2
2
1/
1 1
[/?
1 l
{/
2
2
1 n l i mba
ger man,
dact i l ogr af .
~4r1
~rk1
111-:3fJ
. ,
dact i l Ogr af i at i l
ar s
M.~1f
I/',
~2. -,~
n' l i mb~
maghi ar
f: 1tj
'
i
UJ--2J> f
n l i mba
maghi ar
MSPf
~
~J-1(a
....73 - c..C.q/
~~.. J \
~( )'.\
"'=.. ~~-=:::======~~==:='"=="'=="'=;;=;.:===:::= -'----'-'-"--"'----" .._.... - _._.. o_ .!!'" _ ... JO)
'" ~e""""" e""" """~""""""" "~3"""-,::~:"~E ::~00" L :~~:..~-"(~~::}, ..
3V - Br our a "Pr-emer-ga t.or- anar - 1 1 rt1. .
hi t i It Di ogene = Spar t acus, ' . 1'IV'fl - $rl'
de Loui s Cambes EBou - Al a - ( /
El - Muar r i " de dr . Abdul l ah
Dj evdet , t r aducer e de Panai t 2y"-30 ~,. ,. ,
Muoi u, edi t at de Bi bl i ot eca
t t Revi st ai dei i " , Bucur et i . .
mar t i e 1925
" I nf or ma i i despr e
i nt er na i onal " .
15 i ul i e 1925
C 3 4
pol i t i ca
1 1
2 2
,/
" I nf or ma i i despr e pol i t i ca
i nt er na i onal " .
i ul i e 1925
1 1
Er our a " Foame v ndut " de
Paul Laf ar gue, t r aducer e de
. Fanai t Muoi u, edi t at de
Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i " ,
Bucur et i o
oct ombr i e 1925
Br our a " Ci uma r el i gi oas" 5 5
de J ehann Most , edi i a I I - a,
pr ef e el e l a ambel e edi i i rI
de Panai t Muoi u, edi t at de
. Bi bl i ot eca ~evi st a i dei i " , .
Buc~et i .
oct ombr i e 1925
S
" . d- N' d~
cr l soar e l n l sa a r esat 1 1
de Panai t I st r at i r evi st ei
I I Pagi ni l i ber e ti i anume l ui ( ;
Ke ss l.er , n car e i am n
col abor ar ea cu pat r u l uni di
pr i ~i na mul t i pl el or sal e ocu
pa i i . .
6 decembr i e 1925
31 S -:, 20
n l i mba
maghi ar
api r ogr af i at
l t. 4/"-9
~zr
det er i br at
l a mar gi ni
1 ex. f r
pr ef a ,
1ex. f r
coper t
2 ex. cupr i nd
i br our a
de l a nr . 594
~Tf
~~~; - J J J r i s
cer neal
neagr
AA<rt
c4J M
32/" -)1 1
- 74
(1~ Af t i col i nt i t ul at " Un cuv nt
despr e Romai n Rol l and- omul "
de Panai t I st r at i , t r i mi s
~ . r evi st ei " Pagi ni l i ber e" di n
Bucur et i .
decembr i e 1925
'1
" " Poezi a munci t or ul ui met al ur -
gi st
ll

b39
, , "Bul et i n car e pr ez i nt si t ua i a 4
, i nt er na i onal .
1925 . ~
I
'1' Rspuns l a o anchet a r evi s-
, t ei " Pagi ni l i ber e" di n
Bucur et i , semnat de M.
Deshumber t di n Londr a.
17 i anuar i e 1926
f;tf
Rspuns l a o anchet a r evi s-
t ei " Pagi ni l i ber e" semnat dE
Vi ct or Mar guer i t t e~
20 i anuar i e 1926
Rspuns l a o anchet a r evi s-
t ei " Pagi ni l i ber e" di n
Bucur et i , semnat i ndesci f r abi l
scr i s. pe . i mpr i mat ul " Edi i i l cr
gr upul ui Revol t a i Ti mpur i
Noi " .
20 i anuar i e 1926
;73
Rspuns l a o anchet . a r evi s-
t ei " Pagi ni l i ber e" , di n
Bucur et i , semnat Ph. Leber gue
di n Par i s.
20 i anuar i e 1926
//
1
v
1
t '
I
, ,
V
1
I
. 'J
1
1
1
4
1
1
1
1
~~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
?l2..-J $l
n l i mba
maghi ar
da- et i l ogr ; - af .
M . ~N
~ .
)S'J -3$r
n l i mba
maghi ar
a pir-cg.r-a f i.a tr
t,ry
ca. J;. J1 ;' -
)SG ~'3;-r
manUscr l S
n' l i mba
f r ancez
[jif
1tb ~3G/
manusc: r i s
cer neal
al bast r
~f 7
~'2..~36J
manuscr i s
cer neal
neagr
W~r-}-Yl~
l' - - .;;:::;::;;;::;;;:;;; =..:;:-: =:-, =,,:: =::::::::: ==::::: ~~""::;::'";:: .:;;:::~ea e-,.-:.',::: e-,,";::;:.",..,::. ~',-: " ;. =,=:":. '" '" c.. .-,' ,-.'
~ , 3 ~~ ~ b '1 e () ~-
- -. ,. :~:= :::= " ,~:::. = = ::~= ::::;= := = ::;:::= t= ;~t1 :::~~= = ::-' ,;= ,:_ ::c. := " " ' --- ----, . ---- ---" 0_'" ,;:; "'~ "_)
~U Rspuns l a o anchet a t evi s- 1 1 manuscr i s
r ' t ei " Pagi ni Li.ber-e?, di n V' n Lmba
Bucur et i semnat M. Net t l av. f r ancez
21 La n ua rri e 1926 ~f9 _ _.
k~~ ) ~1 -) f ; -
r;if' S. cr i aoar e semnat " Madel ei ne
Mar x ( Paz) di n Par i s, nso i t
' de r spunsur i l a o anchet a
r evi st ei " Pagi ni l i ber e" di n
Bucur et i .
23 i anuar i e 1926
G%
VScr i so i r e semnat Henr i
Bar busse, t r i ' mi s r evi st ei
" Pagi ni l i ber eII di n Bucur et i
car e cupr i nde r spunsul ~a o
anchet a susami nt i t ei publ i -
ca i i .
26 i anuar i e 1926
~1
!IV ~SPun s la oa n chet a ~~v~s-
, t ai " Pagirri, l i ber e
tl
di n
Bucur et i , Ln t.i.t ul at "Pr-obLem
, mondi al a t i mpul ui nost r u
ll
,
semnat Pi er r e Ramus.
i anua: bi e 1926
521
'....,
"
IV Scr i soar e semnat de Upt on
ISi ncl ai r , t r i mi s di n Pasaden,
p Cal i f qr ni a, car e. cupr i nde
r spunsul l a o anchet a r e-
vi st ei " Pagi ni l i ber e" di n
Bucur e. t i .
5 f ebr uar i e 1926
6~4
V Car t e pot al semnat de
Romai n Rol l and, t r i mi s di n
Vi l l eneme r evi st ei " Pagi ni
l i ber e" di n Bucur et i .
5 f ebr uar i e 1926
75 -
1 I 1
LI
v
1/
~'
1
!
1
1
1
1
1
n' l i mba
f r ancez
~~
~!6-3. 7L
n l i mba
f r ancez,
dactiLogr-a f .'
Mt: ;ff
~~.
373 -.Y1b
n l i mba
ger man,
dact i l ogr af .
~' Y
39)7 ~[.03
dact i l ogr af .
~c,)
~~
2<tY"'l '7 L
n l i mba
f r ancez
manuscr i s
M t,j i L-
~C;6J ...
L Ji;-l g
-

'=:===;-::::;==;.;:.=:=::::=~.;=:::==.::::.:: .': ._... _..__._...__ ... _'_0_" .. __ 0_ '


-----------.-_ ....-_ _ . --.--_..--------.-....1 ..--
. 3 1~ ) b '1 e () ~.o
- :="" '" = ==: == c; '" = =;: :;:'";; ~:::=-= :: :: ::: "-' '" =:;:=29'9' .~::'"'-:::-a _ ::: "'::: =:;::.:=: ,,:;: :~'- .: =="''' -c~ -,'; -. -== :..~:._"':.. - -
~' Ar t i col scr i s de Panai t 1 1 manuscr i s
- I st r at i l a Ni sa, i nt i t ul at : cer neal
" - St ef anal n ostr - u' 'i t r i mi s I/' neagr
r evi st ei " Pagi ni l i ber e" di n V ~ ~[3
Bucur - eti., ~~
21 f ebr uar i e 1926 U9-22d'
....76 -
J Not i f cut de Lucr e i a
Car nabat despr e doamna Aur ei
di n Par i s, t r i mi s r evi st ei
" Pagi ni l i ber e" di n Bucur et
f ebr uar i e 1926
1
V
1
269
\ I / ser i soar e scr i s n numel e 1 1
l ui Maxi m ~or ki , semnat N.
: St udber g, a .n car e se dau
expl i ca i i asupr a r ef uzul ui . V
scr i i t or ul ui de a r spunde
l a o anchet a r evi st ei
" Pagi ni l i ber e! ! di n Bucur et ; .
20 mar t i e 1926
[/
Br our a " Cal ea spr e soci al i sTI
1 Bl ocul M~Dci t or ese- Tr -
nese n Uni unea Republ i ci l or
Sovi et i ce Soci al i st e" de N.
Buhar i n, pr ef a at de Panai t
Muoi u, edi t at de Bi bl i ot ecE
I I Revi st ai dei i " , Bucur et i .
25 i ul i e 1926
5 5
Br our a " Egyen es t ar sadal om' 1;1
I
( I ndi vi dul i soci et at ea) de
Hont i Ti bor , Ti mi oar a. v i
1926
~r our a i nt i t ul at " Mi car ea 1 1
paneur opean
II
de Li get i Er no
edi t at n Bi bl i ot eca Kor unk V
Cl uj .
l
1926
manuscr i s
cer neal
neagr
/: il ~~
"-"V ."\
G i) -Cu-
n l i mba
f r ancez
manuscr i s
l ': f.l
l
~l
6 2r;' ~2]
l : ip l '
".J').r-J<f?
n l i mba
:~hJ l O. ar
t1a ~
C f(!)-((9 (
,~."".
:::~.=====::::::===;;.::.::-:::::.=::::~~=::::;==;=::::::.===:::=- -._~-.-.-_._ ....__.._---_ .. --_.. -- - ---- .__.. _-
- 77 -
3
'"=':='-"'" = :'.'""~'" "';:: ==:: ::: ::: ::: =='" :.: '" '" ::: ::: '" li=:===
V ' Pi esa de t eat r u i nt i t ul ~t
" Di pl oma i i
ll
de Paa" I Laszl o
di n Bat u Mar e o
1926
601 - ~
LI
Rspuns l a o anchet a r e-
vi st ai UPagi ni l i ber e" di n
Bucur et i , semnat de St ef an
Zwei go
-
.... -_ . _ _ .. ... _ .-'- _ ...- ..-
;;----e-----~-----.-\~r' --. -
I
J~
,-
b :.>
, ~l ~
:::'=-:".!=:C;:":':::-=
----
.. -_ .. -
===='-
-=:::.: e: -_ ... ._~:.::::: =~~:
"--
1 1 n I i m
/
maghi a
di act i l
gr af i a
~~
C 4;~'
~(D., fr
l l
n. I i m
ger man
V/
dact i l
rl 4~<
W11~
%/-:" F
.
l l manusc
I
n I i m
L
f'r a n ce
~S~
~~1~'~
~f- '.;I-: ;J)
l l n I i m
f'ranc e
~
manus_ c
M~/!
(a~
87-;t 3
l 1
"
I i m l n
-
f r ance
- M-STc
6 Jl d A
.%-rl
r.
ti
3 3
~~f)
r:
rJ wM
:'> '1<?J - ~,$,J
ba
r
T
t
.ro
ba

ogr af .
r
r i s
ba
z
ba
z
:r;is
ba.
z
'J '
6 1h
J
Rspuns l a o anchet a r e-
vi st ei " Pagi ni l i ber e"
semnat " Aur el " .
Q -926J
!)J'L
Rspuns l a o anchet or gani -
zat de r evi st a " Pagi ni
Li.bece " di n Bucur et i , sem-
nat H. L. Fol bi n di n ~ar i s.
1926
J Rspuns l a o anchet or gani -
zat de r evi st a " Pagi ni
l i ber e" di n Bucur et i , sem-
nat Banvi l l e d' Host el di n
Par i s.
Br our a " Bazel e l eni ni smul ui
de I . St al i n, pr ef a at de
Panai t Muoi ~, edi t at de
Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i " ,
Bucur et i .
i anuar i e 1927
------_ ._ --------
r
1.11"'"
. . .78 -
:::::-::. .:: =:::::.:..-: = = = =: -:::.:::::::;; ==:::: =.=:= =::::..: ~::: = :;::: ::: -~::.;::::::::.;=-" ~ :.-, '::;" '" .:';:::' = - =-:::.:. :.::-;:...:::..::: -=::. c, :..:=:.... --- .-
3 l~ ) er '1 U
~o:'==:=~~=:=====C!="'==~=:;';-=-=:::~2::::::::::-;";="''"'=-= ---- ----- ---- ----
Car t e pot al ~ i l ust r si cu 1 1
semnat . ura l ui - F.T .Mar i net t i , V
t r i mi s~ di n Roma r evi st ei ( .
" Pagi n) . .l i ber e" di n Bucur et i .
august 1927
51-1
Br our a " Pr ocesul l ui
Schwar zbar d l a- Par i s" 18- ~6.
Xo1927. edi t at l a Chi i nu.
1927
Br our a " Sacco- Vanzet t i .
Vi a a, pr ocesul , moar t ea l or " ,
de I on Dobr ogeanu.
54-~
Poezi a i nt i t ul at " S nt
obosi t " " de Mi l ak Manci ,
"Or adea.
17 mar t i e" 1928
54-3
L" Poe~i ~' cu car act er r evol u-
i onar de Mi l ak Manci ,
O r-a d ea ,
19 mar t i e 1928
542.
t Poezi a i nt i t ul at " Acum
vi a a est e a noast r " .
19 mar t i e 1928..
541
Vol um de poezi i de Ar on
Cot TU, i nt i t ul at " M i ne" ,
ap~r ut l a Cr ai ova.
1928
1
1
1
1/1
V
1 1
ti'
2 1
2 1
1/
1
() 10
- -.. - -~::: :: ::: ;.-
--
n l i mba
i t al i an~
Il. Il . ~fl
Zl
;2-f)
n: l i mba
i di
. ~ ~i ?-
~
';: J.-fx!1 "
n l i mba
maghi ar ,
t r aducer e
~;
"OJ-~Ob
n l i mba
mi 3- ghi ar ,
t r aducer e
M >!r
"~dJ ,
~-~L
n l i mba
maghi ar ,
t r aducer e
AA~ J-
'/aviiL
'3?; : t . . . C J
~{ f ; Z-
3 1 . J - - ' ) <te
~- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - ~- - ~- - ~- - - ~- - ~- - ~- - - - - -
1 1
1 ;
"W"
__ ,==:::::::::"~'"='"=:o:::",:=.~ ==:=:;;:;; ~:=::::::==~::: ::: ::::::: ,:;.:::::,~ :..; e-,...:,.=:-,'" =~=-e-;:.:' ~,~;.~" ~-.;::=.;.'" =c. ~J \ yj, .: . i, ,
e 3 .L ~ ) 6 rl U C) :t,'
~
.,:;0::: .:;;:; ~:::;:: ::;::::;::::: =:-;:===::::::"" :::::::::::: '" ""::: b"~: : : : z-; '"::: ''" '-'::: ~ h::::..; '" =:::::: e: "'::::; '- ..; =:~=: '~::.:'.' -; ,;~~:~: ==, ~.'
Il/ Br our a " Dou l ul el e" de 2 2 n map se mai
' r I i a Ehr enbur g apr ut n V gset e un af i :
" Bi bl i ot eca Cul t ur a" . al acest ei bi -
r
l
0
281 bl i ot eci .
L.:::; ~J ~ 4;-4
~() e(~-G1 ~
0V Poezi i de Ady Endr e.
Q -9~~
539
9t"PPoezi a i nt i t ul at " Gr ev" .
D-92~
V Poezi e Ln tri.trul at "O ugr-u.L']
de Emi ' l Gr adi ovski .
1928
I
f?\ I Poezi a " Munci t or i i " .
I
tJ, Poezi a i ut i t ul at
I munci t or " .
~92~
IlT nr ul
C nt ece i poezi i munci -
t or et i .
1929
' j
Br our a I t Dezbat er i asupr a
exi st en ei sau neexi nt en ei
l ui ' Dumnezeu" de Sebast i en
Faur e, edi t at de Bi bl i ot eca
" Revi st a i dei i " , Bucur et i .
1929
1
79
1
1
1,
t/'
1 1
1
1
1
1
1
n l i mba
maghi ar
,~>l-,
')~$-J;Z{
n l i mba
maghi ar , ma-
nuscr i s, cer -
ne aI " neagr .
~~ff-
l rrn r-IJfl L
~-=3~]
n l i mba
maghi ar
M~f, ).
~.
%'Y-J b~
n l i mba
maghi . ar
~: '~i9-
A,
~"3- c
n l i mba
maghi ar
,(V a . ~t)
,~
':)ry- ~6'1.
manuscr i s cu
cr ei onul
,M.t;,fl
lt~tA1 L
.,..
Q (')7-l 2.. G
.,.,.,
~( )
\
. ! S O L
Br our a i nt i t ul at " C nd s- a
nt or s acas" de G. St epanof f
. t i pr i t l a I ai .
+931
J ,
401-
cr ede i n
Mat he Er no.
Poezi a t l Lupt nd,
7 Noi embr i e
l l
, de
Q -93~
, 4%
\ ..1 Br our a i nt i t ul at " Lupt a.
pent r i democr a i a munci t o-
r easc 1 r neasc n
Romni a" de Al ber t Manr Uber ,
Cer nu i .
i anuar i e 1932
lJ
Coper t a i f i l e di n br our a
. I I URSSdup 15 ani It de dr .
Radu Savi n i i ng. Vi ct or
Fl or escu, pr ezent r i de
Panai t Muoi u, edi t at de
Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i
u
,
_ \ ' Bucur et i .
decembr i e 1932
4-95
t!J Br our a " Ar deal ul necunoscut '
~' de Kuban Endr e j uni or -
T~mi oar a.
1932
l'
' ' ( Br our a i nt i t ul at
1,' J anos l - a nghi i t or aul Il,
de Nagy I st van - Cl uj .
1932
- 80 -
2
t/
1
1
II
1 1
r/
1 1
,
f/
1 1
2
1
1
i,
n l i mba
ger I I l ; an
fa k-f/l
~~.
;1 <41 ' )
n l i mba
maghi ar
~
n l i mba
maghi ar
M 4J6
~~
~) . .j 61
'j
4!J1
Br our car e con i ne mai 1 1 n- ar e
coper t , '
mul t e ar t i col e. Unul di nt r e
I
V
M ~tC ar t i col e est e semnat de I l i e
Cr i st ea . . r;. ~- . '
8932]
f" 1 fJ 1-' JIJ
L jgo
\ .f .
Car t e i nt i t ul at " Cr ucea i l 1
n l i mba
al t e povest i r i " de Henr i
maghi ar '
Bar busse, edi t at l a Ti mi oaJ a
V
'M.?~
t193~
~
489
{y Z-rce
l'
Br our a " Rot und- ca gl obul l
I 1
n l i mba
pm nt esc" de Her ezka I st van
[/
maghi ar
093~ I-j :j rc;
4g~
~47-{ ~1
l' } Povest i r e pent r u COPl l i nt i - I 1
n l i mba
t ul ar " I oni c cel f r de
ci
. ' maghi ar ,
p i ne" de Vai l l ant Cout ur i e.
manuscr i s
U-93~
rfJ.: . fij(
(J&~
{UJ, (~{
Ql
Br our a i nt i t ul at " F nt ni l E
I t
2
de Ha i . mGh.i.Ldi.n , edi t at n / , ; "
col ec i a I t M i ne
l t
, Bucur et i .
1932
492
Br our a i nt i t ul at " Renat e-
r ea ( Cum am aj uns soci al i st ?' ,
de I . Sul acov, - t i pr i t l a
Bol gr ad.
1932
1
v
1
2
b 0 3
Col ec i a " Lect ur a" nr q18 cu
nuvel a I t Revol u i onar ul
ll
de
Leoni da Andr ei ef .
1933
7 Vol um- de poezi i i nt i t ul at
\l " BocLur-a devastabe" de' Eugen
Const ant , apr ut l a Cr ai ovao
1933
Romanul " Nu exi st apr i r e"
de Nagy I st van, edi t at l a
Cl uj .
1933
J
609
-
9 Col ec i a " Lect ur a" , nr . 283
r omanul hI ~f i er at a" de
Pl at oki n.
D:933J
4-85
5 Scenet a " Tr enul
ll

\ J Q -933j
44fJ
Poezi a " Mar ul cef er i t i l or " .
r r 93~
443
Poezi i cu car act er r evol u-
i onar .
- 82 -
1
l 1
//
l 1
1 1
LI
l l
V
1r 1
(/
8
v
1
,------- -----
manus cr i s
tt1
re :
ro-rs
4 n l i mba
-
1 t 2 y
Poezi a t l J al ea &r anul u1.
\ r omnI I .
ti
'r 4 1 4 -
Br our a " r ecut ul nor odul ui 1 1
r omnesc n l umi na adevr u- ci
l ui " de Scar l at Cal i machi ,
pr ef a at & de P. Const ant i nesc -
I ai , t i pr i t l a Bot oani .
1935
tr o l
Poezi a " I nchi sor i l e" de
Pet r ea GhoNi cul ae.
1935
1/
Br our a " Un di scur s l a cent e
nar ul l ui Vol t ai r e" de Vi ct o
Hugo, ap&r ut n " Bi bl i ot eca
Popul ar &t I , nr . l - Bucur et i .
Q -93ZJ
l
)
Br our a wMor i mi st er i oaseI ! ,
di n col ec i a " Bi bl i ot eca
popul ar
tI
, nr . , 2.
(}93~
. b()1.
Br ol 3- r a" J an J aur es - Pagi ni
al ese" , apr ut n col ec i a
br our i l or edi t at e de Ef t i mi
Bar bu, Bucur et i .
Q .93~
7
V
10
22
1
r/
9
1
9
7
10
manuscr i s
~$f)
cJ ;J , -,
r?l. . -rr:
:::::: ~.::= = = ==:: = =;.:: ::::.:: :-.: = : ;=== =.z :: ~=:::::.:.:= :..: :== =~-
, 3
:=:=.::::.;; =::::~,=:~=="":: :::: "" =:= ;:.=:.:;:=::::::: '" =='it '0 '0
o V Br our a " Fal i ment ul l egi i
pent r u l i chi dar ea dat or i i l o
agr i col e i ur bane di n mai
1934" .
1 mar t i e 1936
G C O
v
o . ' Br our a "Ar-tia t cer i i de B.
B1anchar d, t r aducer e de
Panai t Muoi u, edi t at de
Bi bl i ot eca " Revi st a i dei i
u
,
Bucur et i .
3 oct ombr i e 1936
393
Br our a I I Pacea
ll
car e cupr i n
3 ar t i col e semnat e de Al . C.
1 Const ant i nescu, . Eugen J ebe1e
" ' i Gheor ghe Di nu.
1936
v i 31 h
Br our a " I uda" de Mar i a
Ar sene, pr ef a at de Tudor
Teodor escu- Br ani t e.
0:93~
31-)
Vol um de poezi i i nt i t ul at
" C1ocot ul munci i " de Eugen
Radu, t i pr i t l a Pi at r a
Neam .
471
Br our a i nt i t ul at " Democr a
i a pe n el esul t ut ur or " d
Tudor Teodor escu- Br ani t e,
edi t at l a Bucur et i .
1936
, - 84 -
-
... -_ .. - ~.. -... _-_ ...-
.... - ..- - - - - '"" -' - '~;.j - '"
L ~
r:
b '1 e (J l'up
'/
_ .. --'\._-
._-- .---- ---- --_ .
.=-:.: == =:.:: .::
.- .-- - - - . --... -
.
-.
1 1
~ f r .
r
C/
~J lj
!
~(J) -d'J
1 1
441 1 ' 1
&/
" ~cM ,
~>1 . .or:
.
dE
/
/5
a l u
M~
~'"
~/-J'1
",
4 4
~f~
"
l-
~7: )-fc>
2 2
'~
y/
t~
~
~tr-<~
.
",
-
3 3
e
/;
M..~rs
~rkh
~61r-~02..
9
348
Br our a " St el i an Popescu
por nogr af " de Geo Bogza,
edi t at de zi ar ul " Lumea
r om~neasc" , Bucur et i .
oct ombr i e 1937
3JE
sJ Br our a " Despr e r scoal a l ui
Tudor Vl adi mi r escu" de
Scar l at Cal i machi .
".""" """"" ~"""" """"""""" """"":" 8~" ,_ "",,,",,,,,, ''''''''''"'''''''' ~\~~~} f":" " ~. J
"<_ 3 l~ ) b '1 U 1) 0:'1(0 '-. -; ;.
r: "': : : : : : o: '" :::=:: =: ::::= '" :: :::'"==::::: ====::: ::: ::: ==="' b::: ======:-- ,== '" ;.: =-= - ==:.; '" =::: ==e: =====;... -' == ===, '':;:,:: ~: -; - ==~ ::: ,;-::---,: ':'- -
i L! Coper t a i nt er i oar ~a i UC~r i i 4 4 ~fr. r
" Wal den sau vi aJ f } a- npdur e" , ~'
t r adus de P. Muoi u i o f i l i l )(~-T~
de' l a sf r i t ul cr i i , n
car e s nt nscr i se l ucr r i l e
apr ut e i cel e ce ur mau s
apar n Bi bl i ot eca " Revi st a'
i dei i " .
1937
31(
L
U
Vol um de poeZl l i nt i t ul at
" St r i gt " - de Luci an Geor gi u,
Bi st r i a.
1937
3/0
) Manuscr i se car e con i n
c nt ece r evol u i onar e.
\i:937]
230
J Vol umul i nt i t ul at " I nsemn-
r i l e unui munci t or " de Vasi l e
I . Ung~eanu, t i pr i t l a I ai .
1938
Car i cat ur i cu car act er ant i -
capi t al i st i ant i f asci st .
[ 193~
1
!/
3
!/
1 l
l
3
1 ex. n
l i mba r us
M . ~/3
~duJr
Y~$-1~,.
(~~r3
~
2~-~L
fl4 :
<IA.~ 3)3-' 1 $5
Di f er i t e i
mai mul t e
exempl ar e
:::=c, ,::::::::: '" '" ::: :::=:::;:: =: =~:::::::::::: '"=:::::;.::::::::::::: ::: .~~:::,:::;~.- :.':::r-; '"::: =-z-; , r > , "7; :.;:..:=.;::!c~=-=::: c.. '" '~: ;,,,_
2 3 J~ ~ 6 '1 . U (J a
:=:~;'".~;.;;:::::;:; :::::;:;:;.;;::::::::::;:;: =:::.::::;;:::::::: = ::= 1J .:::: ::;;-; .. :::;;;':.;::: -= :::: '":=::::: =: :::: == '- ,,:: :.:'~ -s: =='.' -, .;:=:..:~~.~ =:
7,j . ~Br our a i nt i t ul at " Tn nbel e . l l n l i mba
. a cbuLuL de cr edi n de l a / / maghi ar
Tg. Mur e" de Nagy Ls tvn , V ~~/i'
edi t at l a Cl uj . ~ O
1939 ~( .
( ( /) r --/}o
235
5 J:. Br our a " Zol t an Fr anyo, . t r a-
. duct or ul poe~i l or r omni i
~nt ol ogi a Rumni sche Di cht er
edi t at l a Ti mi oar a.
(1932]
~J
232.
Pamf l et ul i nt i t ul at
l I Bar 6ane' 1 ;"
de Tudor ' Ar ghezi .
ti
1943
23J
.J
Poezi a i nt i t ul at " Poezi a
//
1
pci i
l t
de SaI amon Er no.

n l i mba
maghi ar
({ ~rL
~
'2> i';L-lr;. ~
n l i mba
maghi ar
~rz
9~-!(J)o
n l i mba
]: J!!D-

.~ -:..._--=-_...-:..---.-:...._.:...----=-------==-~.:.....=...:..~s:fd'---70
1
'~
- 86 -
2.34
Poezi a i nt i t ul at " De~t ept a-
i - v" .
233
Poezi e car e sat i r i zeaz
l f r et r ager ea st r at egi c
I t
a
t r upel or ger mane.
. 0:943]
2JJS
J, Poezi a i nt i t ul at " Dac
dudui e pm nt ul " de Gl pl .
203
'V: Poezia - i nt i t ul at f l Dezi ua
mea de nat er e" de Sozsef
At t i l a
2 2
l /
2
V
2
v
2 2
1.
/
;.
1
2
1
n l i mba'
i di ,
. t r aducer e
Mfrt-
u.uJd -1 .
J~6 J-~
1~~rL
MiJ ,
10J -9~r .
__._.;. ==::.=::::.-: :: =====:::::.:.-==:;..; =::.: c ==:.:: -:::==:.;::. =::::::.:: .::::.:::: =-=:.;~.. -:: =:-.::;:=e- =-::.:. :..;::.;:.....=..=:::.=-:..:=i.,_. _._
" ' " 87 -
-"
1 j -
_ r
B7 V
- Pi esa i nt i t ul at " Ti r gul
It!
l
de oameni II 'de Ter it e Pal .
.
185
'~5J
Poezi a " Vi s sovi et i c" de l l
- J ur ovi t s ( } yor gy.
r/
; jg 4
~
~Poezi a i nt i t ul at " Suspi nul l l
- unui omer " de Pi r vu
V
Const ant i n.
- .
~g3
3J - Poezi i munc i.t.oz-esti,
3. / Conf er i n despr e
Dost oi evschi .
~'
lt/ Br our a i nt i t ul at " Pogr omul '
de Oct av Mi r beau.
IV l
!-
Il.
2
i n l i mba
maghi ar
UfJ1
/L.,J . ()
!
': : f~1 -91 . 3
i n l i mba
maghi ar
M.4fl
~
~-?-l. o
" i n l i mba
magh; i ar
dact i l ogr af o
{ j j [1
09'ct:> -vn:
~-{tl
rui J,l
I
~f'J , {ift
di f er i t ~ -
tiYl
c3i ;26J
t r aducer e
di n l i mba
r us, copi e
dact i l ogr af o I
M rr;
1 o~DL
fh -: ~~
f r
coper t
t: /1~f7
r;s~-CG }
- 88 . . .
l.
- --
..---_ ..---------. - .... - - - - - -----------
... _ _ ... -. -..._ ---_ .. ..... ...
.- ---... ---. ---
.-.
2 3
,~r:
E >
'1 e ') 10
:J
~--~,
---
:;::.=:==-=====.::; se ee ee ==:=====:0::= ;:;:;;: r:; = =-:=. =g~=::;~-.
.::=---:...::-= ._ -- - --_ . ----------
.:-:;.;::: -. .0 ~-.;.:::: ::;.- :.: ::.
9V
Br our a " Dou pat i mi " de 1 1
!U~S V
L . To1st oi , edi t ur a " Lumea"
...
/
Bucur et i .
tJ D~ .
r;' ~~)6
::::=JC
= = _ _.~~~_ z.t=.etcm_ .:='.)I;!_ t::=-=..::==:::
F= = = = " " = =
1====
~=""=
::==
= = = = = = = = = = = =
1245 1158 29 20 16 22
Pr ezent ul i nvent ar ~on i n~ 64
~
(~
ase; ut e pat uzeci
i apt e) de uni t i de
ps
" , r ar e, car
~
CL pr i d 1,
45 unami e
-,
dousut e pat r uzeci i ci nci D de d pcum ~nt E , d n c,r e 1158
( unami e unasut ci nci zeci opt ) or i ~i n8l i e, 29
dou zeci
.
nou~) mi cr of i l m, 20 ( douze ~i ) f a coco
!prr.]:
16 ( a: esp ~zece)
dact i 10gr af i at e, 22 ( douze ~i i ~ouD m~
i aj E

I NTOJ MI T,
~
M D I
l,ppU
SoRo?
~.
~..

.'
-
I I 1977
/ 3
exo
I
~ ... -
---
- - - - _ _ - - - ._ - - ._ - - - - - - ._ - - - - - - - _ _ - - ._ ._ _ '. - - o, _ .

J~e ntl l " npe J aJ L bJdt/;~


'8 0 (nour:;; e O) c k f ie . /
r;/. ,' ( G)" e fIUR. rfUl ~D ~ ~o-a. ;' l) C I. a ,

m: aa. a lod~d ) I'Y/U: ;; cIif


de r~tWdde 4 ~
~