Sunteți pe pagina 1din 7

TEST docimologic cu itemi ^nchi}i

pentru “ Explica]ia la con]inutul Crezului ”


( M@rturisirea de Credin]@ Cre}tin@ )
din Catehismul Bisericii Catolice,
Partea I, ed. Arhiepiscopia Romano-Catolic@ de Bucure}ti, 1993

Alege varianta corect@:

I1. Dup@ dogmele Bisericii Catolice un cre}tin ^}i m@rturise}te


credin]a pentru prima dat@:
a) la Botez.
b) la Sacramentul Euharistiei.

I2. Simbolul Credin]ei ( Crezul ) este:


a) un verset din Sf$nta Scriptur@.
b) ^nf@]i}area pe scurt a ^nv@]@turii cre}tine.

I3. Necesitatea formul@rii Simbolului Credin]ei a fost dat@ de:


a) faptul c@ to]i oamenii se ^nchinau aceluia}i
Dumnezeu.
b) apari]ia ereticilor care r@sp$ndeau ^nv@]@turi
gre}ite.

I4. Simbolul Credin]ei a fost alc@tuit:


a) de prooroci ^n timpul Vechiului Testament.
b) de Sfin]ii P@rin]i aduna]i ^n conciliile de la Niceea ^n
325 }i Constantinopol ^n 381.

I5. Dumnezeu ca }i C$rmuitor }i Creator al lumii s-a f@cut


cunoscut:
a) numai poporului lui Israel.
b) ^ntregii cre}tin@t@]i care L-a acceptat pe Isus ca }i
pe o Divinitate fidel@ promisiunilor f@cute.

I6. %nv@]@tura despre Sf$nta Treime:


a) arat@ c@ exist@ trei Dumnezei.
b) arat@ c@ Dumnezeu este Unul dup@ fiin]@ }i ^ntreit
^n Persoane.

I7. Valabilitatea botezului pentru cre}tini se poate face:


a) ^n numele Sfintei Treimi: Tat@l, Fiul }i Spiritul Sf$nt.
b) ^n numele altei persoane.

I8. Intrarea lui Isus ^n Ierusalim ne dovede}te:


a) venirea ^mp@r@]iei pe care regele Mesia o va ^mplini
prin Patimile, Moartea }i %nvierea Sa.
b) venirea unui ^mp@rat lumesc dorit de c@tre poporul
lui Israel.

I9. Prin expresia “ Isus s-a cobor$t ^n iad ” Simbolul m@rturise}te


c@:
a) “Isus a murit cu adev@rat }i prin moartea Sa pentru
noi p@c@to}ii a ^nvins moartea }i pe diavol”.
b)” s-a supus mor]ii }i diavolului care are st@p$nirea
mor]ii”.

I10. Martori ai ^nvierii lui Isus sunt:


a) Petru, Femeile Milostive }i Apostolii, iar pe urm@ noi
cre}tinii.
b) cei care nu recunosc divinitatea }i misiunea pe care
Isus a avut-o pe p@m$nt.
TEST docimologic cu itemi ^nchi}i
pentru con]inutul Crezului

Une}te prin s@ge]i fiecare enun] din coloana A cu varianta


potrivit@ din coloana B:

A B
I1. Crezul este… … apari]ia ereticilor
care r@sp$ndeau
^nv@]@turi gre}ite.
I2. Simbolul Credin]ei a fost alc@tuit... … sub Pon]iu Pilat.

I3. Necesitatea formul@rii Simbolului … este Creatorul


Credin]ei a fost dat@ de… cerului }i al
p@m$ntului al tuturor
v@zutelor }i
I4. Dumnezeu Tat@l Atotputernicul este… nev@zutelor.

…pentru noi }i pentru


I5. Fiul s-a cobor$t din ceruri… a noastr@ m$ntuire.

…a treia zi dup@
I6. Isus s-a r@stignit pentru noi… Scripturi.

…de la Spiritul Sf$nt }


I7. Isus Cristos a ^nviat… i din Fecioara Maria.

…de la Tat@l }i de la
I8. Fiul Lui Dumnezeu va veni cu Fiul.
m@rire s@ judece…

…pe cei vii }i pe cei


I9. Spiritul Sf$nt purcede… mor]i.

I10. Fiul s-a ^ntrupat… …^nf@]i}area pe


scurt a ^nv@]@turii
cre}tine.

…de Sfin]ii P@rin]i


aduna]i ^n conciliile
de la Niceea ^n 325 }i
Constantinopol ^n
381.

TEST docimologic cu itemi deschi}i


pentru capitolul “ Metode de comunicare }i
asimilare a cuno}tin]elor – Metode de comunicare
oral@”
din Metodica pred@rii religiei de Sebu S. }i Opri} D.

R@spunde]i la urm@toarele ^ntreb@ri:

I1. Ce sunt metodele de comunicare oral@?


I2. Cum pot fi clasificate aceste metode?
I3. Ce mijloace de ^nv@]@m$nt pot fi utilizate ^n predarea
cuno}tin]elor prin metode expozitive?
I4. Care sunt cerin]ele ce trebuie respectate ^n leg@tur@ cu
con]inutul }i modul de prezentare al povestirii?
I5. Enumera]i condi]iile pe care trebuie s@ le ^ndeplineasc@
explica]ia.
I6. Ce tipuri de argumente pot fi folosite la lec]iile de religie?
I7. Care sunt aspectele de care profesorul trebuie s@ ]in@
cont ^n preg@tirea }i expunerea unei prelegeri?
I8. Care sunt tipurile de ^ntreb@ri ce pot fi utilizate ^n
metoda conversa]iei?
I9. Da]i un exemplu de conversa]ie catehetic@.
I10. Enumera]i etapele pe care trebuie s@ le parcurg@
problematizarea.
Con]inut: Lc. 6,20-27

Lc. 6,20 {i El ridic$ndu-{i ochii spre ucenicii S@i zicea: Ferici]i


voi cei s@raci, c@ a voastr@ este ^mp@r@]ia lui Dumnezeu.
Lc. 6,21 Ferici]i sunte]i voi care fl@m$nzi]i acum, c@ v@ ve]i
s@tura. Ferici]i cei care pl$nge]i acum c@ ve]i r$de.
Lc. 6,22 Ferici]i ve]i fi c$nd oamenii v@ vor ur^ pe voi }i v@
vor izgoni dintre ei }i v@ vor oc@r^ }i vor lep@da numele vostru,
ca r@u, din pricina Fiului Omului.
Lc. 6,23 Bucura]i-v@ ^n ziua aceea }i v@ veseli]i, c@, iat@,
plata voastr@ mult@ este ^n cer; pentru c@ tot a}a f@ceau
proorocilor p@rin]ii lor.
Lc. 6,24 Dar vai vou@ boga]ilor, c@ v@ lua]i m$ng$ierea
voastr@.
Lc. 6,25 Vai vou@ celor care sunte]i s@tui acum, c@ ve]i
fl@m$nzi. Vai vou@ celor care r$de]i acum, c@ ve]i pl$nge }i v@
ve]i t$ngui.
Lc. 6,26 Vai vou@, c$nd to]i oamenii v@ vor vorbi de bine.
C@ci tot a}a f@ceau proorocilor mincino}i p@rin]ii lor.
Lc. 6,27 Iar vou@ celor care asculta]i v@ spun: Iubi]i pe
vr@jma]ii vo}tri, face]i bine celor care v@ ur@sc pe voi.

Obiective opera]ionale:

-s@ descrie ^mprejur@rile rostirii Fericirilor av$nd la dispozi]ie


harta Palestina Noului Testamant;
-s@ identifice virtu]ile cre}tine prezentate ^n Fericiri;
-s@ identifice f@g@duin]ele pentru dob$ndirea virtu]ilor
cre}tine;
-s@ defineasc@ Fericirile;
-s@-}i ^nsu}easc@ con]inutul;
-s@ precizeze care este r@splata pentru dob$ndirea virtu]ilor;
-s@ identifice virtu]ile prezentate ^n Lc. 6,20-27 ^n via]a unor
personalit@]i biblice }i cre}tine;
-s@ recunoasc@ dintre virtu]ile men]ionate pe cele care sunt
deja prezente ^n via]a lor;
-s@ con}tientizeze faptul c@ textul Lc. 6,20-27 reprezint@
^ndemn spre p@strarea a ceea ce ne este ^ncredin]at de
Dumnezeu;
-s@ con}tientizeze ^nv@]@tura moral@ prezent@ ^n Fericiri.

Con]inut: “ S@ nu m@rturise}ti str$mb ^mpotriva aproapelui


t@u “

Obiective opera]ionale:

-s@-}i ^nsu}easc@ con]inutul poruncii;


-s@ descrie ^mprejur@rile ^n care a fost rostit@ porunca;
-s@ enun]e }i alte porunci studiate;
-s@ con}tientizeze gravitatea cuv$ntului contrar adev@rului }i
a consecin]elor acestuia;
-s@ argumenteze importan]a adev@rului ^n rela]iile cu
semenii;
-s@ con}tientizeze c@ orice gre}eal@ s@v$r}it@ la adresa
adev@rului sau drept@]ii atrage datoria moral@ de a o ^ndrepta;
-s@ practice caritatea }i respectul fa]@ de adev@r ^n rela]iile
cu colegii }i cu cei din jur;
-s@ con}tientizeze c@ tr@irea ^n adev@r aduce foloase
spirituale;
-s@ respecte prescrip]ia moral@ ce decurge din aceast@
porunc@;
-s@ aplice ^n via]a practic@ ^nv@]@turile morale desprinse
din porunc@;