Sunteți pe pagina 1din 100

'"

Intru Siava Sfintei si Celei de 10 Fiinta si de Viata



->.", ~

Facatoarei ~i nedespar'titei Treimi,

a Tatilui si a Fiului si a Sfintului Duh s-a tiparit acest

HRONOGRAF

..... .....

ADICA NUMARARE DE A'NI

In zllele bine credinciosului domnMihail Grigoriu Sturza Voievod.

Cu blagosIovenia Prea Sfintiei Sale Veniamin Mitropolitul Sucevei si Moldovei.

Prin osirdia prea cuviosiei sale, Mardarie, Arhimandritul ~i staretul Sfintei Monastiri Neamtul si SecIII.

'"

In Tipografia Sfintei Monastiri Nearntul

la anul 1837, aprilie 14.

Hronograful a fost scris de Caldei, pe vremea lui Avraam, fa anul 3500

,"

de la Facerea Iumii, In anul 1000 dupa Hristos, istoricul (;heorghe

Cbedrinul in Constantinopol il traduce in limba greaca; apoi Sf. Dimitrie al Rostovului il traduce in limba rusa; a fost copiat apoi la Ia~i in anul 1591,

'"

publicat in Venetia la anul 1691. In anul 1821 il foloseste Goethe in

A

Germania .. In anul 1837 este tradus in limba ehirtlica de mitropolitul

Veniamin Costache; dupa 155 ani apare iniilnba remana, la Editura Pelerinul Roman, Ia Oradea, in anul 1992 editia 1, iar acum in anul 2005 editia a 2-a ..

~

EDITIA A II-a

.,

EDITAT DE MANASTIREA "PORTARITA",

.,

Jud. Satu Mare, Anu12005

2

Acest Hronograf sau nurnarare de ani s~a scris de catre caldei pe vremea lui Avraam, la anul 3500 dupa zidirea lumii. Prin urmere este cea rna; veche carte din lume. Din anul 3500 pina la lisus _Hristos sunt 2008 ani, iar de Ja lisus Hristos pina

,/a no; sunt 2005 ani, edunetl fae 4013 ani de clrculetie a HRONOGRAFULUI. Moise a scris primele 5Carti: Facerea, Ie s irea, Levitic, Numeri s l Deuteronom la anul 4108 dupa zidirea lumii. Lumea s-a folosit 410_8 numai de Sfinta .Tr adlfle, din gura in gura. Vechiul Trstament esre scris de 3405 ani. Dln anul 4108 pina in 2005 sunt 3405 ani.

INAINTE CUViNT ARE CATR"E CITITOR

La toata partea iubitoare de Hristos bisericeasca §i

politiceasca,. celor mari §i celor mici - dind s arutare a in H ristos, ru gam pe Ace I a~ i Datiito r de ha ru ri, sa led ea tot fe ric it u I bin e ~ ito t s po r u I s u fie t esc 1

Sa Tn altam SIav3 Celui s lavit in veci Dumnezeu, Care de la tnceputut zidirii noastre ~i pinaacum, ~i de acorn _ pina la sfir§itulveacului, nu In c e te az a a purta grija prin mii ~i ne n umar ate chipuri pentru mintuirea sufletelor noastre. $i de aceasta lamurtt Ins as l cuvintele Celui ce S-a coborit din sinurile Tatalui ne adeveresc, zicind: "Tatal Meu ptna acum lucre az a s i Eu Tucrezfl• ~i cu ade v arat Inve der at se po ate

c un o as te de fiecare drept s lavito r , lucrarea Bunului no s tru j Stap in, ca nu este alta, fara numai mintuirea n o as tra.

Deci ~i eu avind sarcina ar h lp a s to r ie i s i a pur tar ii de grija, pentru ,pa~unea oilar celor cuvintatoare, tot chipul de silinta am .pus §i Ins urni ~i prin altii, a se tilcui Cuvintul lui Dumnezeu, din felurL de limbi s i cartl , Imbratis ate z ic de Maica· noastra drept-s lavito ar e a Biserica a Rasaritului, precum. §i' acest HRONOGRAF (adic a serierea anilor) al Sfintuiui Dimitrie al Rostovului, spre folosul s i mintuirea ortodoxului p opor al neamului romane s c ,

Acest Hronograf ce este talmac it din limba s lav o na pe a no as tr a, privindu-I dar eu cu ochiul mintii ~i v az ind pe bogatia Cuv intul u l lui Dumnezeu eel dintr-insul sl folosul ce se poate p ric i n u i' 0 r t 0 doc § i lor cit ito r i , s ... a po run cit, p r i n b I ago s 10 v e n i a noastra, a se da tiparutui, ca sa nu fie lumina sub obroc, ci in sfe s nlc ul tiparului, ca tuturor celor ce ratace sc intru intunericul ne§tiintei §i a indoielii (nedumeririi), sa Ie fie

I u min a .d e p 0 vat u i re . ,

Pentru aceasta,ortodoc§ilor, rugam pe dragostea vo as tra, ca, cu bucurie §i cu brat deschis, sa prirnltl aceas ta desuflet

3

folositoa.,reCarte, ce poate sa de s tepte pe orice suflet trindav ceva - cltl .cu Iuare aminte: Ca cine nu se va minuna de a,j,c:a,tu i:rFe,a' ace.asta in,te lea pta _ a bar batu lui ace stu i a '- pJi n de Daru! lui, Dumnezeu? Ca s tif nd el neputlnta firii'omene1jti celei de acurn, ascris ace asta minunata carte ~i a impodobit-o cu tot f e 1 u I _.d e $ t i i n tee a ~ i c u n i §,t e r 0 ad e din m u 11 i po m i, ad i cad i n fe~;lurlde Hronografe,_ precum slavone, evreles ti, grece§ti, rernane sl Ie s e sfi §i din alte limbi, §i a urz i't-o in trei chipuri:

,M ai intii a 'pus teme I ia, de la inceputu I face ri i, I u m ii in scu rt.

A I d 0 i I e a, in tim p 1 a r i lei m par at i lor ·v rem ii' a ce lei a .

AI treilea, pe naravnicele lnvataturl pentru orice p atirna.

~iatit it indulcesc pe sufletul cltttorutut, incit ca un

mag-net ',pe fleeare suflet JI 'trag spre cea rnai multa s i rnai de asa

citire. - ' ,

Dec i sa nu se arate cu ingreuiere fiecare dea-~i c is ti qa acea sta desuflet folositoare §i de· multe s tlinte lnvatato are carte. ~i ca una ce prin rnulte osteneli §i sudori este alc atuita precum Ins us l sf'lntul scriind catr e un Ie romon ah al cur til imparate~tb zice: "Eu cu ajutorul tul Dumnezeu am inceput a

s cr ie Hronograful s i degrab I-a~ fi [s p rav it de a s fi scris dup a

'o.biceiul alcatultorttor de hronografe. Ci eu nu cu acel seop il scrlu, ci'sub c hlpul de hronograf iau nu numai Invataturl!e

I • ~ \

S c rip t u r ii , S pre in vat at u r a ~ i f 0 1.0 sui 0 i lor c u vi n tat 0 are, c a

·asculta'torii nu numai de spunerea is torf il or wa se veseleasca, c i ~ ide rno ra ll ce s ttl e inv atatu ri sa se fa I os e as c a; c a a ceas ta

"I _.

e s'te datoria mea, aceasta este a mea chemare, acesta este

• 10. '

lucrul meu. ln s a nu pot lucrul cel inceput degrab a-I i s pr avi , nu

, . n u m a i p e n t r u -g r e u It ate a I u c r u lui, c i ~ i pen t run e put i n tat r u p u lui, ca des ele m~leneputinle pe condei din mina scriitorului il

\ .-

smulg $i'. pe scr litor in pat II arunc a: s l pe linga aceasta, o c hfi

'p u 1 i n va d, i a roc he I a ri i ~ i m ai p uti n aj uta ,i a r min a s c r i ito r u lui t rem u r a, § i 11.:1 n 9 i mea no p ti i put i n i m i f 0 I os e ste , i a roc i r m u i re a

treptei me le irni scurteaza z iu a". '

Deci ve dett, cititorilor, osteneala ace s tui sfint barbat §i nu va len e v i l i _ a cit, i I u c r u Ice leu at ita 9 r e uta tea I cat u it. ~ i P r i n m u I t a silinta pe a noas tra lirnba talrnac it ~i pr in a n oa str a In de mna re s-a §i tlpartt, Fara numal ramtne, ca asemanlndu-va c e lor ,mult

,

ostenitoare s l inteleptelor, albine, saadunati mierea, cea

duhovnlce as ca, ca dintr-o gradina §i Iivada mult inflorita in chi P ul Raj ul u j , c a in v is tie, r i n din S,U fie tel e v 0 a s t reb 0 gat i ace a suffete as ca, sa va v e sef iti ne lncetat dupa mutare.a ceade aici Irnpreuna cu alc atultorul acestei "carli, indulcindu-va de vederea fe1ei ,i a Siavei lui Dumnezeu intru nesfir~itii veeL

Ruqlndu-va s i p entru mine eel ce stnt al dragostei voastre de , arnlndoua fe rlc lr i!e ruqator ,

- 4

VENIAMIN Mitropolit al Sucevei s i Moldaviei

~ .

Inainte cuvin ta r e ca tr e cititori, a Sfintului Dimitrie

'in s tlre sa fie, oricui s-ar Intlmp la sa prlveas c a-In s arac a mea aceasta o s te ne ala a Hronografului, cum c a cele scrise aiei, nu cu 0 s o c o te.al a ca aceea s-a seris, ca adic a prin tipar in lume sa se s c o ata ~i intru c uno s tirrta c ar tur ar+lor oarnen i sa se dea acelea, pe care to ti, unii· din sfintele biblii, iar a ltll din feluri de hronografe bine Ie s tiu, pentru c a indestulate se afla tf p ar ite pe alte limbi s tr aine ~i pe a n.o as tra cea s lav o na .s c r le cu rnina hronografe cu istorii pe larg. $i nu mi se c a de a mie, ca in hambarele cele prea pline sa adaug oarecare p u tlrre graunte, s i in riurile cele ap ato as e .s a torn un pumn de apa, niei l in qa hronografele cele pe larg sa adaug acest nurnar de ani. Nici nurni era de nevoie sa povestesc celor s tlutort s i sa i nte le p te s c pe eei bine c uno s c atori, ci pentru a mea s tiin ta s i citire in c hil!e , nu ca s i cum intr-adins din mintea mea scriind cartea aeeasta pentru al ti i , ci ca din multe c ar ti cele mai alese spre Inv atatura mea adunindu-Ie, m-am silit, cu ajutorul lui Dumnezeu a serie ac e a s ta c art icic a. lar d ac a ac e a sta s l in miinile altor cititori de c arti ar intra §i de ar fi pl acuta cuiva, de aceia sa se pr os lave a s c a numele Domnului, intru Care sintem, vietuim ~i ne rni s c arn, graim s i scriern.

A • - ,

ln s a sa nu fie aceasta de mirare cititorului, c a a di c a cele

scrise aiei, nu' cu acel fel de r in d ui ala s-au scris cu care se obi sn ule s te a se Im par ati s i popoarele ce au fast mai inainte Ie s pun e au, i a r a ic i in t ref apt e , I a '0 are car e I 0 cur i, § i a I tel emu I t e feluri dupa intimplare, unele tilcuitoare, altele socotitoare, iar a It e I e d e 0 b ice i uri i n va 1'a to are d u h 0 v n ice ~ t i v 0 r b i r i 5 - a u pus. Pentru ca s-a scris .; precum am zis - numai pentru sinemi, s l ceea ce se intimpla undeva in fllc uirf le Durnnez ef e s tf Scripturi

,de. se pare a proastei mirrti i mele a fi prea ale a s a sau folositoare s utletufui meu, aceea 0 am §i scrisaicL

Ca precum cineva aur, ,argint, marqar+tar e ~i oriee din cele scumpe lucruri Ie pune intr-un .stc rtas , as a s i eu adunind din multefeluri,in singura carttclc a aceasta in scurt Ie-am pu s , pe cite amputut a Ie aduna s l pe cite m-a slobozit vremea a rna indeletnici intru aceasta, inaintea mea fiindu-mi alte lucruri spre ocirmuirea bi s ertce sc ulu i jug ce s-a pus asupra nevredniciei mele. lar Dumnezeu sa Ie dea celor ce citesc ~i celor . ce iau aminte, osirdie spre citire ~i intelegere intru ci~tigarea folosului ·sufletesc.

A

I n tr e bar e :P e n t rue e sec u vi nee u i va a cit i ~ i a § t i

D.umnezeiasca·Scriptura· §i istoria cea dlntr-Insa ~i celelalte cartt, une le Inv atatoare, iar altele Is to rlce ?

\ ill I •

5

Ra s puns: Pen t rut rei p ric i n i :' 1), Pe n tr u c uno !j tin t a lui Durnnezeu: 2) Pentru . a sa- _s'inguraindreptare; 3) Pentru povatutre a aprpapetul.

1) Intil, pentru cunos ttnta lui Dumnezeu:

.Dornnul nostru lisus Hristos In Sfinta Evanghel~e graie!jte:

"Cercati Scriptur.ile" ca voi e o c otltl ca in e'-e· aveti viata ves nica; §i ace ste a sint care marturts es c despre Mine" (loan 5, 39). Prin ~tiinta dumneze les tllor carti se' afla' viata ve s nic a. $; ce este viata ve!jnica?Fara decit cuno astere a Adev aratului

, J

Dumnezeu celui ves nlc, precum singura Dumnezeiasca

lntrupata tntef ep ctune Hristos catre Tatal Sau graie~te: ,,$i aceasta e ste vlata ves nlca, casa Te cun eas ca pe Tine UnuJ

, Act eva ratu 1 o u mnez e u, !j i pe lis us H ri s to s pe Ca re L ... a i tri m is II (loan 13, 3). _

, lar ace as ta cuno s tlnta a adevaratului Dumnezeu, de unde .. i vlne omului daca nu din SfintaScriptura? Pentru aceea vrind Hristos Uc enlc llor Sai cunoscut sa Ie fie s l prin pr o po v aduire a lor intru cu no stf nta a to ata lumea sa vie, mai intii le-a deschis lor mintea ca sa in1eleaga Scripturile, s i simpli nec artur ari i ... a ales la Apostolie, iar c ar tur ari s i Inte le pti i-a trimis pe ei la pr cpov aduir e.

2) Pe ntru a sa singura indreptare:

Sfintul Apostol Pavel serie c atre sfintul Timote i as a: "Din tine ret e sf i n 1 it e I e Bc rip t uri 1 e ~ t ii, ear e pot 5 ate in tel e pt e a 5 c a intru mintuire" (2 Tim. 3, 15). lar ararat este ce indrepteaza pe om, il p ovatule ste $i spre mintuire de mina il duce: aceasta adica a §ti Dumnezeiasca Scriptura. Pentru aceasta Sfintul loan Gura de Aur ne indeamna zicind: "Cartile celesfinte in miini sa

,

I e I u at i , ,.i f 0 los u Ice est e in t r .. ins e lee u mar e sir 9 u i n t a i I vet i

primi. Pentru ca de ac o lo se nas te do bi nda multa. Mai intii limba prin citire (in frumoas a ltmba) se indrepteaz3, apoi s uffe tul prlmes te duhovntce s tl aripi s i 'se lnalta sus §i cu s traluctrea Soarelui Dreptatti se lumineaz3. lar catre aceasta: precum s lmtlto are a pii'ne - Inrnultes te puterile trupului,' as a cifirea. da sufletului putere. Ca hran a duhovniceasca' este ~i tare .. 1 face pe suflet, 'Ii mai statornic s l mai lntetept, ne las lndu-l pe e,1 sa se p rtnd a de patimile pac ate lor, ci us or s l intraripat faclndu-I pe ella Cer il rnuta" (Sf. loan Gura de Aur,Cuvintul 29 la Facere). Pina aici cel cu 'Gura de Aur .. lar alt Invatator -

.' .

sfintul Io an Qamaschin, de ac e las i folos carese face din citirea

c arfilor gra:ie$te as a: "Precum pomul ce,l rasadit linga izvoarele ape lorvasa s uftetut cel adap at din Dumnezetas c a Scriptura. Se ingra§8 $i rodul copt iii da: Cr_e:-ttinta Ortodoxa, ~i cu frunze de .. a purureaverzi ... zic adic a cu tapte pl'ac1ute lui Dumnezeu - se infrumuse1eaza §i spre dumnezeiasca Iucrare cea p lacuta lui

6

Dumnez.eu ~I spre vedenia cea _ netulburata, ~i catre cea net u I b ura tad u m n ez e i a sea 9 in d ire p r i n 9 in d uri din S f i nt e I_ e Scripturi ne ,alcatuim. Pentru ca chemare a to ata fapta buna s i In toar ce re dinspre to ata r autate a intru acestea af lam. ~i iaras l ac e las i, spre indeletnicirea c ar ti i, indemnindu .. ne zice: Sa batem prea frumosul r a i al Scripturii celei cu bun mlros, prea dulce, prea frumos, care prin c intar i le cetor glnditoare de tot felul, de pur ta to ar e de Dumnezeu p a s a ri r a s una urechile noastre s i atingindu-se de inima no a s tr a sl scirba 0 mingiie, iu tirne a 0 al ine az a s i de bucurie pururea fiitoare 0 umple" (Sf. loan Damaschin, Cartea 4; pentru Cr e dirrta, cap. 18). Pin a aiei Damaschin.

lar ce fe:1 de p a q ub a se iz vo d e ste din necitirea s l ne s tl+nta c a r tilor , 0 ar ata sfintul Atanasie al Niceii [i a r a s i aceea s l sfintul

~

loan Gur a de Aur), zicind: "Precum cu n e p ut inta Ii este

p arni nt ul u i ce lui cu p lo aia ne a dap at ca sa c r e as c a spice, m ac ar de s i de 0 mie de ori de s-ar s ern a n a, tot astfel mintea n e a d ap in d u-s e cu Dumnezeiasca Scrl ptur a , nu-i este cu lesnire a face vreun rod (duhovnicesc) m a c a r ~io mie de cuvinte de ar turna cineva intr-insa. Deci mare r au tate este, a nu s ti Scripturile s i ca un dobitoc nepriceput a fi, c ac i n e n um ar a te rautati se na s c din n e stiin ta Scripturi'lor. De acolo au ras ar it vatamar+le cele mari eretice, de ac o lo vi ata negrijulie, ostenelile nefolositoare, orbiciunea suf'Ie teas ca, in s e la c i une a diavoleasca. Caei precum cei orbi la ochii tr upes ti nu pot sa umble pe calea cea dr e apta, tot astfel ~i cei ce nu s tlu Dumnezeiasca Sc r iptur a, niei nu privesc la razele ei, a de s e'ort se poticnesc s i a gre§i pururea sint s if iti" (Sf. Atanasie, Cuvint la Sf in t a , S c rip t u r a;' ace a 5 t a § i I a Gu r a d e A uri a t rim it ere a lui Pavel). Pin a aici Atanasie s l Gu r a de Aur.

lar se inv ata omul bine s i cu Dumnezeiasca p la c er e a v ie tu i, din chipul celor 'c e rnai Inainte au vi etu it cu b unatatl, pe care nu In alt fel po ate cineva sa Ie afle f,ara numai in istoriile Dum nez e i e stii Scripturi, c e le b i s e r i ce s ti §i politice. Pentru aceea si binecredinciosul irnp a rat AlexandruMacedon, fi u lu i s au Leon i nteleptu l ii rinduia, zicindu-i in cartea "Vasile Macedon, 111~- se aduce spre In tar ire de l a Baronie -"Scripturiie f a p te lo r celor ve ch i totdeauna a Ie citi sa nu te Ie n e v e s ti , ca intru ace lea vei a fla fara de o s te ne ala pe cele ce altii cu mu lta o s te ne a la Ie-au afl at §i de acola pe ale celor buni c e le bune, iar p e ale celor rai pe cele rele lucruri Ie vei p r ice p e . La fel s i s c h i m ba ri le cele in multe feluri ale v ie ti i o m e n e st l §i ra sturn ar i le luc r ur il e r s i nestatornicia l urn ii a c e steia §i cea a Irnpar a til o r le s n ic i o as a c adere 0 vei cu n o a s te s i c a In scurt sa z ic: pe aJe celor rele lucruri pedeapsa ce Ie urrn eaz a, iar pe ale

7

,

c&l~r~bu:n'e,rasplatirea 0 vei stl. De ci de ce'le rele vei fugi ca sa

DU- tJF ~ajun-g'a cumplita razbunare (de la Durnnez.eu}, iar pe cele _ l!i'n1l ,_J1e -ve i i ubi L ~ i c u sin 9 uri u c r u I I eve -i is p r a vi pee lei n t r u s"i hecti, - ca sa te in vred n i ce stl a ctsti 9a pe n tru din se Ie raLsplatirea cea buna". Acesta este a sez arnlntul fiului lui Macedon.

3) Pentru p ova tuire a aproapelui:.

, I a r a ~ i 5 fi n tu I' II A p os t 0 I P a vel s c r i e cat res fi n t u I

Tfmote i, zicind: "Toala Scriptura este de Dumnezeu lnsuflata ~i folositoare spre lnv atatur a, spre mus.tr ar e , spre indreptare, spre dojenire" (2 Tim. 3, 17). Cre s tln e s c ul om dater este dup a Durnnez e ias ca po ru nc a sa iub e a s c a pe apr oape!e ca pe s i n e s l. lar de trebuie s a-l iu be as c a ca 'pe s l n e s i , deci '~i pe mintuirea lui, ca s i pe a sa sa 0 dore as ca s i 5-0 caute dater este. Pentru ca acesta. este eel mai Incre dlrrtat semn al dragostei celei adevarate, rnai mult decit toate alte faceri de bine ce se fac tr u p u lui, ad i c a: pee e I pro s t a"" lin v a 1 a , pee e Ice 9 r e ~ e § tea -I in dre pta ~i pe s ufle tu l cel ce piere a-I c auta ~i a-I dobindi spre m In t u ire" I a r ce Ice nus e 9 r i j e !} ted e min t u ire a apr 0 ape lui, n u -I iub e s te pe dinsul ca pe s in e s i , nici nu are dragoste adev ar ata c atr e Dumnezeu. Ci va zice cineva: imi aju.nqe mie ca de sin ern i sa caut, iar nu §i de\ altul ! Destul imi este mie ca de mintuirea mea s a-rnl iau aminte, iar nu s i de mintuirea altora sa rna gr'ijesc. Unuia ca acestuia Ii ra spu nde Sfintul loan Gu ra de Aur, z i c i n d ,: .( Lan a r a v n ice in vat a t uri cat r e Cor i n ten i, 25 , 5; I a E f e s . 4; la Coloseni, 5; Filipeni, 2, 4):"Oe te vei lenevi de a purta grija de fratele, nu vei putea intr-acest fel sa te m lntu ie st!". $i laras]: "Macar pe to ate de Ie-am i s pr avi , iar pe aproapele nu I-

I A ,

a m f 0 los i , n u v 0 min t r a in t r u Imp a r ali e". -$ i i a r a ~ i : " N i c i 0

is pr ava mare nu poate sa fie, cind d ob in da intru a ltll nu s i-a r da. Nu e s te destul b arb atulu i Irnb unatatit indreptarea sa spre mintuire, d a c a $i pe c e i laf ti nu-i to los es te s i -nu-i In dr e pte az a. "Pe ntru aceea iara s i zice: "Fiecare sa caute m in tu i re a. celor de aproape! lar a c auta mintuirea celor de aproape este a f'olo s i unul pe altul, precum lnvata Sfintul Apostol Pavel: "Sa z l diti fiecare pe .ap ro ape l e" adic a s a-l folositi. lar folosul se face u n e 0 ri din v i a t aim bun a tat ita, a It eo rid i ~ cu vi nt, c i n d om u I n u

. . ,

numai si'ngur cu Dumnezeiasca p+a c e re vle ture s te , ci s i pe altll

s pre cea p lac uta lui Dumnezeu v ia ta ii po v atui e s te , cu cuvinte folositoare Inv atlndu-i, indemnindu .. i, dojenindu-i s l sf atulndu .. i ca sa se ab ata de la rau s i sa fac a b ine ". :

I a r a si va z ice c i neva: Nus in t 0 a sea I , n I C I Pre 0 t , ru C I Duho_vnic, niei pastor de suflete, nurni se cademie a invata pe cineva!

Unuia c a acestuia ii ra s punde Sfintul Teofilact: "Sa nu zici 8

nu sint Dascal'~i p ovatultor, pe alti i a-i Invata ~i a-i folosi nu sint dator! Min\i, pentru eel Das c al ii nu ajung pentru povatuir e a tuturor c ite unul, ci, vo le ste Dumnez.eu ca fiecare sa pov atui as c a !}i sa z ide as ca pe ap r o a pel ev-Il.a Inttla trimitere catreSolun ce-o aduce spre Intar ir e de la Cornelie). 'Pina al c i Teofilact.

Ci §i in Legea Veche, Sfintul David, imp ar at fiind, oare n-a avut grija de folosul celer de aproape? Oare nu i-a Inv atat s i nu

_- - - '" "

i-a p ev a tui t pe cei p ac ato s i la lucruri bune? "lnva1a ... voi pe cei

far a del e gee aile T a Ie.' § ice i nee red' inc i 0 § i I a Tin e s e v 0 r intoarce" (Psalm 50, 15). Cu cit mai virtos noi fiii Naului Dar, a o face aceasta datari sintem! Deci dac a datoria c r e s tln e as c a este aceasta: ca sa Inve te unul pe altul s i s a-l p o v atuf a s c a spre mintuire, apoi cum se poate cineva sa inve te pe altul, da c a singur nu va fi iscusit intru Sfinta Sc r ip tur a, nici s tl in d faptele cele vechi, cum va pov atu i pe altul la-c ale a cea dre ap ta, singur el ne stlm du-s i calea sa unde merge? La unul ca acesta se Im p line s te pilda evanghelica: "Orb pe orb de va c alauz i, amindoi vor c a d ea in groapall (Matei 15,14). Deci dar pentru acelea ce s-au zis rnai inainte trei motive, de tre b uinta ii este fie c ar ui a citirea s i in~elegerea Dumnez e ie s tf lor Scripturi ~i ale celorlalte c artl folositoare .



lar as i intrebarea: Pentru ce a voit Dumnezeu sa z ide as c a to ata Iaptura cea din Cer (de Sus) ~i cea de pe p arn int (de jos)?

Ra s purrs : Lui Dumnezeu Celui fara de inceput s l fara de 5 fi r § it, imp a rat u I ui t u t u r 0 r v e a cur i I Q r , eel u i ' fa r a d e m 0 art e , Celui Tare, Celui Intetept, Celui in Dumnezeiasca Putere ~i Domnie de s avir s it, met 0 neajungere avind, ru ci spre de s av ir s ir e a Sa ceva trebuindu-I, ci cu tatul intru Stn e s i in des t u I at, d e p lin, d e p r i so 5 it, Mare, pre aL a u d a t ~ i pre a S I a v it, nu-i era de nevoie, niei de vreo tr eb u irrta ca sa z ide as c a lumea aceasta vaz uta , cele de Sus s i cele de jos, cere Ce re s ti s i cele parnlnte stt, ingerii ~i oamenii §i to ata f ap tura, c i toate acelea

- ft

din cea prea indes tulata intruDinsul B unatate §i l nte+epctune §i

putere a Ie zidi a voit, ara tin du-Si Atotputernica Tart a Sa, neajunsa Inte le pc iun e s i necheltuita Bun atate fiind prea Plin de aceea, ca un pahar ce se prea v ars a, sau ca rlul eel ap atos , care i§i trece malurile sale ~i adap a v aile parnlrrtu lui , as a in s us i pre a Bunul Dumnezeu, dintru - plinirea Sa cea prea ln d e s tul ata S-a r ev ar s at s pr e zidire, iar EI nimic nu S-a mic s or at. Caci precum Sfintul Vasile eel Mare graie!jte in Hexaimeron, cuvintul 1: "Cea mai mica parte a Puterii Ziditorului este faptura. Ca precum olarul din me s te su qul s au inmiite la nurnar vase fac ind , nici me ste suqut, niei puterea nu ~i ... a cheltuit, tot astfel ~i Ziditorul tuturor acestora, nu numai de' 0 lume avind puterea

9

cea faeatoare, ci Indo ita, fara de margine prea peste mas ura,

, _ p r ins i n g u _r a eli pJ rea _ v 0 i r ii, in t r u a f i ad us mar ire ace' 0 r

v 3Z ut e ''. Pin a a i c i mare I e Vas iii e .

Deci le .. a zidlt pe acestea nu pe ntru alta oarecare pr ic in a , ci nurnai ca sa alba cui neincetat s a-I fa c a bine, Impartasin du-S! altora binele Sau, dind -din cele ne de s ertate §inecheltuite v i st i ern a leD u m nez e i e § t i i milo s t i vir i, pre abo gat e 0 a r uri z i d i r i i Sale .. Pentru ca bunul nu se cunoas te a fi bun, de 'nu se va imparli la altlt, ·iar pe cit acela se imparte la alti i , pe atita mai bine se c uno as te a fi bun .. Deci c uno s c uta facindu-Si Domnul pe a, Sa nemarginita Bunatate, Mila, buna Voire, a zidit intelegatoarea Iaptura , ca el . adlc a sa i se trnpartas e as c a facerile de bine .

. Ac e as ta ~i, Sfintul Grigorie Te o log ul vs o c otf nd-o, graie~te in

cuvintul la Nastere a lui Hristos: "Nu era Bunatatii lui Dumnezeu destulaaceasta, ca, adic a numai intru s inqur a a. Sa privire sa se ·mi~te; ci se c ade a a se revars a binele s i a ie s i, pentru ca Ja m aim u It i bin e ,I e sa - i fa c a ".

- - - -!II

Deci zidirea Lui ce a Tntete qato are - ingereasca fire s i cea ornene as c a z ic - de ne qr alte le Lui faceri de bine de-a pururea

In dulcin du-s e , sa .. L c uno as ca pe EI Ziditor ~i de bf ne tac ato r ul

. s au $i~' sa-L iube as c a pe EI §i sa ... L~ s lav e as c a s i s a-i rnultume as ca ~i sa I se Inc hin e Lui ~i cu c r e di n ta s a-i s luje as c a Lui, lar mai virtos fi.rea c e a de lut omeneasc3, spre care dup a aceea mai rnult de c it s pr e ingeri s-a rev ar s at Bun atate a Z i d ito r u lui p r i n in t r u p a rea C u vi n t u lui, sa ... ~ i ~ tie p e Z i d i to r u I sa u s i sa ere ada Intr u Dinsul s i sa se l ipe as c a de EI cu to ata dragostea, ~i multurnitoare fiind de atita ne q r af ta a Lui Mila, bin es a - t p I a c a Lui in to ate z i I e I e vie t ii ace 5 t e i a, n a d e j d e a v i n d

sa c is ti qe de la Buriatate a Lui fericirea cea v e s ni c a §i '

trnpartas lrea Durnnezeje s tli lui Sla.ve, intru imparatta Lui, cu

. s firrtii ingeri. ' ·

. intru Siava Lui Dumnezeu Unuia in Treime·

"

Intru ctn'ste a Preasfintei de Dumnezeu

N a sc at 0 are i § i a t u t u r 0 r Sf in til 0 r ,

,.

,INCEPEM HRON·OGRAFUL (SAU SC>RIEREA ANILOR)

Spun in scurt faptele de la inceputul Fa ce rlt lumllp lna la Nastere a lui Hristos, fi-ind adunat din

. . , .

Dumnezeiasca Scriptura ~i din feluri de hronografe

,~i s c r i ito r i - de is tor i i 9 r e c e § t I, s I a von e ~ t i, rom a n e s t i , I e § e st i, e v rei e ~ t i $ ia I tel e .

....

I n t r u i n c e pu t a z i d i t IGt u m n e z e u C er u I ~ i pam ant u I" (F a c, 1, 1)

I ..

10

t

siadlneul eel lntunec at al apei, sau precum gr.ecii 'ii zic "haas", careera amestecare ne dea par tita a stihiilor, Intru care parnlntul e rarrevazut st-netmpcdcblt, cu apele adincului §'i 'cu intunericul aGO peri t f i iii d , pr ec u m z ice S c rip t u r a: " ~ i in tun e ric era d ~ a s up r a; a din cui u i It • ( F a c . ! 1 , 3 ) .' Dec i I e - a z i d it pea eel e a Domn-ul Atotpute'rnicul dintru nimic ~i dlntru nefiinta le-a adus

. - ,

Intru '~f·iinta.rla·r din ace le a. dupa aceea ~i pe celelalte zidiri de

Sus,-i de [os , in s ase zile facindu-Ie, le-a seos de fata. ~i era intila .f'aptu ra nev azuta intru adine, ca 0 saminta §i pirga a faptLirilor care aveasa se s c o ata de acolo. Ca preeum cind socotlm v:reosaminta sau simbure sau ·vreun pom din gradi'na, z icem ca .eate lntr-In sul radacina sl pomul §i ramurile ~i f r u nz e4 e,' § i flo r i I'e ~ i rod uri Ie; n u c a ~ i cum ac e I e a i a t a sin t, c i ca §i' cum, au sa fie' acolo, cind acel sinibure ar rasari s i ar cres te, tot as tfel c ea de, Dumnezeu zfdlta intiia faptura sau materie era- pirga faptur i i ce le lta lte. Deci Cerului Ii era intiia materre ~ apa, iar, pamlntulul grosimea cea inchegata, sau grunzul. lar dup a aceea, prin Durnnez e ias ca p orunca de s p arfita

:fiind apa de n'oroi,' parnintu l de cer, s-a aratat in mijloc v az duhul s i 5-,a Juminat facul, apoi 'cetel atte f'aptu ri cu a lor rtndulala s i vreme au mers.

lar Inc eptn d Ziditorul a aduce intru s avlrs ire s l intru po do ab a pe : fap~t~r-a cea intii nev az uta '§i neimpodobiti, mai intii a p, or un a it ca sa r a,s a r a I u rn i n a din' in tun e ric. Cap r e cum u n m',e~ter in rniez ul n op tli sculindu-se v o ie s te sa lucr ez e ceva, aprf rrde mai intii Iumlnare a ca sa vada pe cele din casa lui, a s a § i P re atnte Ie ptu I Z i d ito r 0 u m n eze u ,in a ca r des i este § i a to ate v'azator.~i vazind pe cele ce sint intru intunecatul adinc ca pe cele ce se a(la in lumina, insa mai intii ca 0 lumina in c as a, a aprtns lumina -zilei, intru intunerieul eel adinc , zicind: "Sa se fac'a lurnina. $i se f1acu lumina".

A.ici unii socotesc a fiziditi ingerii, ca si cum' Irnpr e una cu lumlna i-a.zrdlt Dumnezeu si pe ingeri (Augustin in Cuvintul 38 , a lui C Q' rn eli u ), § i 5 1'i I) t u I . Vas i lee elM are, G rig 0 r i e Teo I 09 u I s i

'Ambrozie la fel §i Sfintul loan Damaschin (Cartea 2Pentru C' re din t'a ) ,. ""'G rig 0 r i e ( I,' a N a § t ere a lui H r is to S ) , I e ron i m (I a I s a i a cap. ,14), Be,can §i ce ltaltt (Ia tratatul 3 pentru ingeri), aceasta s'e s cr ie' tJ In. cartea "Toiag": ii socotesc pe aceia a fi zid iti dlntru tnceputmal inainte de to ata zidirea: "Pentru ca se c a de a

[zlc e Damaae hin] ca mai intii fiinta cea de gind sa se z lde as c a,

apoi cea s lmtlto are. ,i atunc e a din arna ndo ua omul".

D~e,ci nu e·sle ,cu ne c uvllnta c a s l pentru ingeri sa zicem putln c'evCl" pe ntru -eei mal strnptl.

pie~:t'tru zldirea -ingerilor" Sfintul Grigorie Te ol oqul z ic e ; "Cum . - e if a u "1 e,lt d i ft Bum n ez e u , car a z e Ie din S 0 are, m a i ina i n ted e t I

toat·;j· fijptura"~ $i .s-au alcatuit e lTurntnl a doua,slujitorL lui

.. D,~:~,.e-,ze,u_ Lumlnfi celei dlntll. lar Sfintul Grig'orie Dialogul 9 ,i:~,j~E.? i te :. "; Au .j ~ it, i-n g.e r i i -d i n 0 u m n e z e u , pre cum's c in t e i led i n G,re~eFle,§i zi d indu-i pe ei Domnul vdupa Chipul. Sau (precum mal ,pe L urrna §i sufletul omenesc) ,§i dupa as ernanare

. . A

lnteleg,atori, de sine~i staptnttor l, nernur ltorl. Intruinceput l-a

las-at pe e,i n'ede,s·avi,;~iti in_tru .tericlre , nelnta rltl intr-un dar ca aceta, cavadl ea sa nu p o ata e.i a gre~i, ci le-a dat lor oarecare vreme, tntru.e arevca de nlste de-s lne s l-s taptnlto rf , deplin voia ~v:indu-§,j'"fp·ute.au ca ori sa stujeas c a Domnului !}i sa spore as c a c.i§~i 9 inet ' D,a ru I . des,avir§ it, orl sa ' n u sl uj e as c a § i sa cad a in mi .. nfft .lui D;umnezeu.· ,

. lntr-acea vreme, unul din cei mai mari ingeri, prea Inalttnduse·'c~u mindr··ia, a voit sa fie de opotr lva cu Dumnezeu, ca zicea in mlntea. s-a.': _ "La cerul cel mai Irrtli (unde este Scaunul lui D~ll1ne~eLJ) rna voi sui, $i mal sus de stete!e cere stl imi v o l pun e; sea u. nul m e u, § i yo i f i in toe m a i cue e I pre a ina It" (' I S a i a 1 4 f' 1 3 ).' .. , '

I~r-·pric,'ina mindr ie i celei ingere!?ti, unii din teologi 0 z ic c a e.ste- _de,a'c.est fel: Ca ,i cum a die a Damnul Durrmez eu ar fi des oopertt ingerilor Tafn a Intrup ar+i Cuvintului, prin care avea a se .Irnpre un a Durrmezef re a cu ome nirea, in Fata lui Hristos,

,ca·ru'i.a- tOl~l' zidirea ingereasca e s tadatoare a I se inchina. Deci 'unul din. eel mal mari lnqe r l, care 's e chema de lumina purtator , va ai n d U,- § i . i 0 a tt i mea ~ i s I a v a fir i i s a lee ~ Ie i in 9 ere § t I, , ~ i s d cot i ~ d § i', .s i m pl i ta tea c e vas a, f ie' a fir i i 0 men e ~ t i . eel e i d 'e tarare,8, s~a mlndrlt ~i a gind'it.sa nu seinchine lui Dumnezeu ... C u v in t ul; 'G e Ice a v e a s as, e in t r u p e z e , § i z ice a in t r u sin e: " La, 'cer rna voi aul si v oi fi as.emenea Ce.lui prea inalt" ~

.lar aceas.ta s o c ote ala 'a, ingerilor de de scopertrea Tainei lntrupar li Cuvintului, acei teolo,gio numesc din s c rlptura aceasta:,.Sfintul Apostol Pavel intrimiterile evreilor in c aplto lul .1 s c r i e: "I arc i n d i a r a § i ad uc e pee eli n t i l Na s cut in I u me, z ice ': ,,5 a, s ei n chi n e_ Lui tot i . in ge r i i 'I ui Dum n e z e u" ( E v rei 1, 7) .

. Ac eas ta zicere jara§i as ernuln d ... o, aduc dova da cum G3 de d o ua

- , .

ort Fiul .I,ui Dumnez eu s-a ,adusin lume: Intll, prin de s c ope rlre a

in 9 e r i I cr 'd e .i n t r u p a rea Ace lui a, car e a U ,f 0 s t I a in c e pu t u Iz i d i r i i in g e~r,i lor; i a r ado u a , p r ins i n 9 u r a in t r u pa r e . Dec i in ami n d 0 u a ac.el e ad u ceri s-a po ru n c it ing'e_ri lor ca sa i se inchi n e Lui. i ntru ceadlnttt - sa I se tnchtne cu c re d inta, ca ad ic a sa c re ada intru Cel c e avea sa Se intrupeze: Dumnezeu .. Cuvintul, C aruf a sint datori sa' _.I s~ tnchlne: iar intru a doua aducere sa I se inchine c u sin ,g uri u c r u J, § i p e n t r·ua c e e a A p 0 S t 0 I u I 9 r a ie § t e: " I arc i n d iara'§i - adlc a a, doua oar a .. aduce pe Cel intii Nas c ut, ar atind pe c,ea de .. a doua oar a a ducer e, cea intii care s-a Iac ut ii1gerilor

12

Intr u inceputul acelora, apoi oamenilor la sftrs itul antler". Deci

A -

a rat at es te , c U I!I cad esc 0 per ita e ra in 9 e r il 0 r T a ina I n t r u par i i.

Ace-ea§,i asemuire 0 s oco te s.c si din singure cuvintele lui H r i s to S , Car e 'a z i sea t r e j i d 0 vi: "V 0 ide I a tat a I d i a v 0 I u lsi n t e 1 i sl poftele tatalul vo stru voltl sa Ie facetl. ,EI uc iqa s de o amenl a f Q 5 _t d i ntr u in c e put" (loa n 8, 1 4 ) . Pen t rue a e v r eii v 0 i a usa - L uc ida pe Hristos. Decidaca ev re!l intru ac e a v o ire a -lor urmau tatalul lor diavolului celui ce din inceput era uc iqa s de oameni, se aduce dovada de aici, cum c a diavolul dintii, Intru inceputul ingeriei sale, inca intru a sa purtare de lumina fiind, v o ia c a, pe Hristos, Cel ce avea sa Se f'a ca om, sa-L uci d a. Adl c a cu ucidere de oameni vrajmas e a asupra Lui, ca de i s-ar fi putut

lui sa-L pi ar da pe EI s i de nimic sa-L f ac a. Ins a vr ajrnas e a ,

in § t ii n tat f i i n d p r i n des cop e r ire de in t r u par e a lui H r i s to S, dec i aratata era ingerilor Taina Intr u p a rl i. As a vorbesc teologii aceia umbros s i 0 asemuiesc.

Ci de vreme ce eei mai vechi, de ac era n-au scris, deci n ic i n 0 i n U 0 in tar i m .

, lns a s tirn, c a prin min dr!e ingerul acela cu eei de un gind a i sal a miniat pe Dumnezeu Zi di tor ul sa u , ~i a c azut din ingereasca s lava, prin .dr e.apta .Ju dec ata lui Dumnezeu surpat f i i_ n d din, I u min a I a in tun e ric, din C e r in I ad, din in 9 e r i e in diavolie. $i a c az ut din cer cu a treia parte din ingeri care de voie s -au adaus linga el. De care {uc ru se scrie _in Apocalips, ~2, 4: "Coada lui a smuls a treia p ar te din stelele c e r e s t!" care s eJnte leq e pentru ingerii ce au c azut c u Satana.

'1ntr-unul ca acela de Dumnezeu miniitor p a c at a l jrrin dr ie i, a

..

intra in d r az ni n d ingerii' aceia, c e i l alti sff ntl ingeri, care cu

S fi n t u I A r h i_ 5 t rat e 9 M i ha if ~ i cue e II a I t i inc. epa tor ide c e t e , a u stat tare lingaDomnul Dumnezeu Ziditorul lor ~i Imp o trlv i nduse aceluia cese mind rise, r azb o i cu dinsul fac ura, precum s e scrie: "Razboi s-a f'a c ut in cer: Mihail s i ingerii lui raz b oi f'ac ur a cu balaurul ~i surpat fu balaurul eel mare". lar s tintti ingeri cintare de hiru inta cu d antulre au c ant at s lavlnd pe Dumnezeu:

S fi nt, S fin t, S fi nt, Do m n u IS a va 0 t ! At un cis fin t iii n 9 e rl, can i:;; t e cre dlnc lo s i Dumnez e ie s tl slujitori, au lu at de la Zld ito ru l

fe rfc ire a c ea de s a v ir sit a , pentru c a Ii s-a dat lor un Dar c a

acela,cade .atun c i nicidecum sa nu mai p o ata ei a-gre§i Inaintea lui- Dumnezeu, ci de .. a pururea voia Lui cea s f inta sa 0 savtrse as ca, du p a graiul· Psalmistului: "Slugile Lui care fa ce ti voia Lui" (Ps. 102,32). lar cei c az uti ingeri Intru atita impietrire s-au bagat, Incit ei niciodata nu pot s a-st vie intru p oc ainta. far n oua sa ne fie a ~t-i de alc i, cum c a de la care se ia Darul lui Dumnez eu p e ntr u jrac ate , acela vine Intru Imp letrf re s l ni c i nu se maiqrije s te de sufletul s au.

13

inca §i aceasta s-o s tlrn, cum ca ~i sff ntli ingeri cei intii dupa dar fii ai lui Dumnezeu, nu fara de s lujba au c is tlqat de la Dumnezeu v e s nlc a fericire a ingeriei, - c i mai intii s i-au ar atat c re dlnc lo as a s lujb a Domnului lor, precum s-a zis. Cu cit mai virtos n o ua _celor de larina s i p acatos i, ni se cade a ne osteni, pi na ce avem vreme, ca partq acelora sa ne invrednicim!

Cel ce va vcjs a s tle rnai mult despre sfintii ingeri, sa caute in Vietile Sfint l lo'r la luna lui Noiembrie in 8 z ile , Acolo din

• •

des_tul s-a s cr is , iar no ua aici la cea vazuta zidire a ne intoarce

. .

ru se c uv m e .

lar r a s ar in d Lumina - intru intunericul adincului, a de s partit Dum n e z e u I u min a din t r u in tun e ric 5 i a Ii u m it I u min a z i u a, i a r intunericul I-a nurnit noapte (Fac. I, 6). ~i a fost ziua aceea intiia, pe care noi acum 0 numim Duminica s l Luna intii, care dup a aceea s-a numit Martie ~i nurnarul lunii aceleia intii.

Ci ca sa nu inrnu lt im cuvintele, povestind cu de .. arnan untul pe-ntru zidirea s i infrumu s e tare a a to ata Iaptur a cea v az uta , de care- din destul s l pe larg, precurn Sfintul Moisi in cartea sa cea dintii a Facerii, as a ~i alt!l multi au scris, eel ce va v o i sa c ite as c a Hexaimeronul Sfintului Vasile eel Mare s i Cartea lui Damaschin (pentru Cr e d+nta s l p e ntru zidirea lurnii) la fel s i Hronograful lui Darotei Mitropolitul Monemvasiei, care din eel grecesc s-a talm a cit in anii nu demult (intru Imp ar ati a binecredinciosului imp ar at Alexie Mihailovici), s i altele s lavo n e s tl, s i de alte tari Hronografe s i scriitori de Istorii. lar n o ua ce in scurt am s o co tit a scrie, destul ne este a pomeni numai d e-a c e as ta, cum c a Ziditorul d upa intiia zi, intru a doua

, .

zi, pe care noi acum 0 numim Luni, prin Cuvintul Sa u eel

ato tpu te r ni c, cer url le din ap ef e adincului le-a s c o s , precum se graie~te in Psalmi: Cu Cuvintul Domnului, cerurile s-au In tar it s i cu Duhul Gurii Lui to ata puterea 10 r " (Psalm 32, 6).

A.

In ziua a treia care s e nume s te de noi Marti, aducind apele

intru e impreunare, a ar atat uscatul s i l-a numit p amint, s i I-a fac ut pe el sa r a s ar a s eminte s i to ata iarba §i lemnele sa Ie

~

creaSC3 .

....

I n t r u a pat fa zi - pee are 0 c hem a m M i ere uri .. a fa cut d 0 i

lurninator i mari pe cer: Soarele $i luna; la fel si stel~le .

...

Intru a cincea zi .. care la noi se 'nume~te Joi - a. zidit p e s ti i s i

jivinele apelor ~i pa sar ile din apa le-a seas.

inziua a sa sea - care, la noi este Vineri .. a zidit fiarele, dobitoacele si jivi n e le p arnl ntu lui, dup a felurile lor, iar pe urrna de toate Iaptur l!e, a z idit pe Adam §i pe Eva, s i i-a dus pe ei in Raiul des tatarl}.

lar in ziua a s apte a s-a -odihnit Dumnezeu de toate lucrurile Sale, s i s-a- numlt z lua aceea Simbata, adlc a o dlhna, c ac i S-a 14

odihnit intr-insa Ziditorul s l a sflntit ziua aceea, precum se scrie despre aceasta in cartea le s lr i i in capitolul douaz e ci.

Deci tre ctnd Legea Veche, iar Darul eel Nou sosind, cinstea § i 5 f i nt ire a'S i m bet e i-a z i lei a ~ apt e a - a t r e cut I a, z i u a in t ii, a Duminicii, pentru cea intr-insa prea lurnlnata Inv lere a lui Hristos.

As a ,pentru zidirea tap turltor tuturor celor vaz ute , care prin ~ase' zile s-au alc at uit, in scurt vorbind, n u f ar a de tolos vom face de am Inc epe

m acar putin ceva intru acelea a n e Jn v a ta, dup a as ernanar e a lui David

eel ce zice: "Cugetat-am la toate luc ru rl l e Tale, la faptele Miinilor Tale m-am gindit" (Psalm 142, 5). Dar ce avem sa ne lnv atarn ? A c un o a s te pe Dumnezeu ~i pe noi Ins in e. As a zice Sfintul Vasile eel Mare: "De ne v orn deprinde intru acestea, pe noi Insf ne ne vom c uno as te, pe Dumnezeu vorn lnte le q e. Celui ce ne-a zidit pe no; ne v orn inchina) Stapinului v om sluji, pe Ta tal vom pro s lavi , pe Hr a ni to r u l nostru vom iubi, pe Fa c ator ul de bine vorn cinsti".

Un filosof oarecare I-a intrebat pe cuviosul Antonie eel Mare,

vie tultor in pustiul Egiptului, care era om n e c ar tu r ar, zicindu-i:

Cu c e ta fo los es ti. p arin te , s i-ti mingii sufletul tau, lipsit fiind de citirea c ar ti i , din care se face folosul sufletului s i duhovniceasca mi'ngiiere? Raspuns-a Sfintul: "Cartea mea, 0, filosofule, este to at a taptur a cea v az uta de Dumnezeu z i d i ta , s i oricind as voi sa citesc cuvintele lui Dumnezeu, pe acea carte, de singur Dumnezeu a lc atu ita, 0 pun inaintea ochilor mei s i cu mintea me a rn a In v at intru d in s a ~i rna folosesc s i rna umplu de duhovniceasca min qlie re , b uc ur indu-rna de Dumnezeu Mintuitorul meu s i s lave s c Tar ia Lui cea atotp uter nic a''. intelept este ra s pu n s ul cuviosului s tare t, carele pe to ata f aptur a cea v azuta a numit-o j.c arte ", in care carte Cerul s i p arn int ul sint ca do ua foi, Intru care pe cit privim pe cea prea fr urn o as a zidl re a lui Dumnezeu, ope' atitea slove avem care ne lnvata pe noi pentru Dumnezeu. Oare frumo s este cerul cu lurninator ii s ai ? Cu cit

, rna; frumos este Cel ce a zidit cerul §i lurninatorti c ere sti! Bun este pamintul cu bogatii1e sale? Cu cit mai bun este Cel c e a zidit parnlntul §i toate cele de pe dinsul! Oare cu Inte lepc iune sint alc atuite toate cele de Sus ~i cele de jos? Cu cit mai in te Ie pte s t e Z i ~ ito ru lee Ice Ie -- a arc a t u it pee Ie.

Inca 0 C U no as tem § i pe anoastra nevred nici e, socoti nd c a toate cele -cere§ti s i pamtntes tl, pentru a no astra vremelnica v i ata , ca sa ne sluje as c a noua, zidite s i alc atuite sint de Dumnezeu, CU' ne as emana re mai bune in v i ata ve s nic a cea

15

vlf te ar e , cu Darul Lui gatite sint no ua celor de larina. Dare vrednici sintem noi de e Mila c a aceasta Dumnezeiasca, praf ~i c enu s a fiind? $i oar e sintem rnulturnltort de atitea faceri de blne ale Lui? -'.

De asemenea s l al1i mari Par in ti s i In v atator l (care dup a cuviosul Antonie au fast) eel mai sus pomenit Vasile al Cezareii s l loan Gura de Aur, b is er lc e s ti lerarhi, pe f ap tur a cea v az uta Carte au numit-o . Sfintul Vasile in He xa im e r o n c atr e om v orb e s te : "Nu pentru alta oarecare p r ic ln a, de Dumnezeu te-a i z idi t, tara numai ca sa fii Organ al slavei lui Dumnezeu. Caci, c a s i lumea to ata, ca 0 Carte s cr i s a este, care p ove s te s te Siava lui Dumnezeu, ~i pe cea as cun s a s i n evaz uta Dumnezeiasca Marire, p r • n 5 i n eve 5 tin, d u- tit i e eel u ice' aim i n t e. I a r S fi n t u I' loa n G· u r a de Aur zice: Cum c a omul eel ce are suflet Inte le qator (mai inainte p ina a nu fi carlile) avea f ap tur a in loc de carte, care in mijloc se afla inainte".

Dec i v r in d pre a in 1 e I e p t u I ~ i Bun u I Z i d ito r , fa p t u r a

ln te le q ato ar e a face pe om, pentru care s i pe. to ata lumea a zidit-o s i a lnf rurnu s e tat-o , osebit lui loc pe p amint s l mai ales, rn ai frumos, mai cinstit, ca 0 tmpar ate as c a cetate, ca celui ce avea sa fie irn p arat a tot p ami n tu l , inainte i-a gatit lui Raiul eel. prea luminos - zic - I-a r as ad it spr e ra s arit, pentru care ~i

~

Sfintul loan Damaschin zice as a: (in cartea "Pentru Cr e di nta

Or to dox a"}: "De vreme ce avea Durn n ez eu ca din. cea ne v az uta s i v az uta zidire s a-l z lde as c a pe om, du p a Chipul Sau s i

a s.e m ana re , ca pe un impar at s i s ta p i nitor a tot p arn intu l, s i iii

eel or ce sintpe dinsuJ, inainte i-a gatit' lui ca 0 cetate imp a rat e as c a R a i u I, in t rue are pet r e c in del vi ,e t u i n d , fe ric ita § i . prea bogata vi a ta sa aib a, pentru c a este Durnne z e i e s c u l Rai de

Durn nez e i e s ti le miini in ~den s a dit, ca 0 p az ito a r e a to ata

v e s el ia si sufleteasca de sfatare. Pentru c a Edenul "duleeata" se tltcuie s te , s pr e r as ar it mai·presus decit tot p am intu l aflinduse, cu bine p r ef'ac ut v az duh, mai s ub tire ~i mai luminos s tr aluc indu-s e , cu saduri de-a pururea verzi infrum use tlndu-s e, plin de bu na mirosire s l plin de lumina §i fr um us e te mai presus decit to ata s imti re a, s l bu n a ta ti care intree cugetul, Dumnezeiescfiind l o cul si vrednic lac a s al omului celui ce este dup a Chipul lui Dumnezeu". Pin a aici SfintulDamaschin.

Frumus e te a s i podoaba celui de Dumnezeu s adit Rai, care lirnb a po ate a 0 povesti, sau ce rn in te ome n eas c a poate a 0

ft

ajunge? lns a . du p a dumnezeiasca descoperire ce s-a f a c ut

o are c ar o ra sfinti v re d ni c l , se povestes te din parte cea

. .

frumo as a p o do ab a a Raiului, in Vieti1e Sfintilor. eel ce va voi,

sa c aute la luna Octombrie in d o ua zile, in viata Sfintului



And rei c'e·1 neb un ; ~ i in luna lui N 0 i e m b r i e in 1 9 z i Ie, in v i a t a

,

16

S'flnttll'~i IOaS8,fi 'impa,ratul Indlel: §i la luna tut s eptembrte in 11 z i' Ie, J n vi at a' C u v i 0 sui u i E u fro si n. La f e I § i in P ,r 0109 in I u n al u i '·Octombrle 1.11," 5 zile, in, povestlrea de, .vedenia e qume nutul.

CiO'S m a ,- § i' 'r f1 , U n al ui Dec e m brl e in 31 de z i Ie, in _ C u vi n t u I eel

I' ,

pentru 0 stareta s~flnta' postnic8, care pe tatal s au Tn Rai I-a

vazut, iar pe maie a sa in lad. ~i la altele multe' lo cur i, frurnuse te a ,R'aiului s e .lstor+se ste. c

S.int 'unll din taJmacitorii Sfintei Scrtptur i, care s ocote sc, cum ca' Ratul, 'in, care. a fos t A-dam, acurn nu se afta, ca s-a stricat prin po top, pentru ca ape le potopului, totp~mintul s l pe ce le , rna i in al tel 0 cur i '~i' m u n t ii i.;, a u a cop e r it, ~ i nun' u m a i z i d i r i I e ~ i to't Iucr ul facut de miini omene stl l-aurts lptt, ci s i toate cel'e de '

Durnnezeu .s adlte: copact, pa duri , dumbr avl, saduri, .ca pe nls te

.' tre stte 'Ie,-au asternut pe parntnt, drept aceea s l . Raiul ,pa-minte.sc, intru carele a fas.t Adam ca §i celelalte sadurfpr!n '

.apele potopulule-au str icat, care un an intreg tot pamrntul I-au

ae opertt. Iar ·-cel dedupa pctop se nume ste Rai $i se 'in~elege . s imttrtIo r omenestt, aceta 'nu se s oc ote ste .a fi parnlntes c, 'c,j cares care din cele 'de Sus, sau in 'yazduh, sau in Cer,' este '

, ' .

0' s e b,j t I e C', s pre 0 d i h n a 5 u f' e tel 0 r eel 0 r d rep t i , car e del a

Dumn ezeu s-.a'gatit celor ce din vtataace as ta se rnuta , in care . fji'Sfintul Apo stol Pavel a fost raplt.

, i n s'a ,S fin t i i Par inti c e ide d emu It, pre 'C u m I r i n e U , Ius tin, A~anasle, 'E'pi'fani,e §i al1il cuo untre zic pentru Raiu l parnlntes c ,

, Intru -care,le a fost '~dam·, $i- acum este intreg ~i ne stramutat, eel pe ·Eno,h 'c.el drept ,i pe II-ie Proorocul care v ie tuie s c in el (Fmp reun'a cu .din§,ii) a 'pazit Dornnul §ipe acel loc de apele potopului, p e care !ji ptna acurn il paze s te intreg·. Pentru c a de

,t-ar fi inecat potopul pe Rai, atunci fara de tndotala ~i pe Enoh c e e ra ,in t r- ins' u I l- a r f if n e c at. 0 e ~ i .d u p ,a par ern e uno r a din Ne,olterici cum ca Erioh ,a to st rapit in vaz duh , ~i' acola ar fi fost tostttnut pina la In ce tare a potopului, .dec l asad ar in care Rai

. vfetui'e~te,' pina acurn cu trup ul Enohis! lmpreuna cu dinsul ~i II'ie? De alcl se arata, cum ca Ralul de potop nevatarnat s ... a paz it.

Nu d-e' ne crez ut este ~f'aceasta, cum c a (sint) alte mai tnfrumusetate ~i . mai straluc itoar e locuri, osebite de pamintes cul Rai, intru inal\imea ~i Sifava Cerului mai cu apro'Pi'ere,~-i care. nu se pot cuprinde cu s imttrtle ome ne s tl, de la Ato tputernlc ul ,~Dumnezeu, rinduite ~pre odihn a sufletelor cetor .drepte dupavr e dnlcf a fiecaruta. Precum §i in ·Evanghelie

, ne lncre;dinteaza: Cum ca multe Jacasurt sint la Tatal Meu eel

" .

din rcerur}. le'are, ~i de la Sfintul Grigorie Dialogul putem a ne

inc'retf"inta.Pen,fru' ca Intrehlndu-I Petru dia c on ul, de sint,' Jrr i rni tes u f':1 e te le d rep tU 0 r . m a i ina i n t e de p rim ire a t r u pur i lor? a

17

r as puns Sfintul: Aceasta nu se poate zice pentru toti dre pttl, cum ca In d ata -dupa ie~ireadin trup ar fi pr imitl in ceruri, nici iara§i a fj d epartate de cereasca primire sufle_tele celor ce intru de s avir s lta dreptate s-au mutat de a lc i. Sint oarecare suflete drepte,. care de la Cereasca Impar atle sint intru oarecare t a c a § uri m a i cud e' par tar e. I a r p ric i n i i ace s t e ian u est e a I t a, far a numai aceasta, pentru c a oarecare neajungere au avut intru dreptatea cea des avtr s lta , dar cum c a sufletele cele ce intru de s avirs ita dreptate au ie s it din legaturile tr up e s ti s i sint primite in s alas urile cere s ti , _aceasta mai mult decit lumina este ararat. Si celelalte pentru aceasta sint in cartea lui scrise.

lar no u a pentru aceasta ne este cuvintul, cum c a sint s i alte luminate locuri (afara de Cer ~i osebite de s imtitoru l §i parnlrrte s c ul Rai) intru care se odihnesc sufletele sff n til o r. $i acea sta se poate § ti din is to ria vi e t ii Sfin tu I ui loa n G u r a de A u r, d u p a a car u i 5 fi r ~ it, S - a des cop e r it lui Ad e f fie e pis cop u I A r a b i e i , car e p emu It i 5 fin 1 i in val at 0 rib is e ric e § ti i-a v it z uti a locuri (uminoase odihnindu-se, iar pe loan Gur a de Aur 'nu I-a va z uta colo, ~ i ace s t a a f 0 S tin t r i s tat. $ i I-a i ~ s t i i n 1 a tp eel , cum c a loan s ta inaintea Scaunului lui Dumnezeu, impre u n a cu -Heruvimii s i Ser aff rnii: c a'uta p e ntr u aceasta in Noiembrie in 13 z i Ie, I as fi r ~ it u lis tor i e i vie t i i S fi n t u lu i loa n G u r a de Au r. 5 i de este c a sufletul Sfintului loan Gura de Aur sta inaintea Scaunului lui Dumnezeu impre una cu Heruvimii -§i Serafimii, iar celelalte suflete ale Inv a tator ilor (bf s e r i c e s ti) la altoarecare loc luminos se odihnesc, iata dar c a ararat se face de aiei cum c a sint ~i alte lac as uri pentru s finti , afa ra de in s as i Lo c u inta Cerului.

A

Ins a ~i pamlnte s cu l Rai, nu fara de s alas lutre intru dinsul a

sufletelar s fintf lo r se afla. Pentru c a §i Sfinta Mucenita Doroteia, dupa sfrr s itul p atimf ri i sale, lui Teofil Scolasticul d u pa 'c u m s - a fa gad u it i -a t rim is dar u r j din R a i, mer e ~ i flo r i , s irntf rf lo r Inte le se , care nu intrualt loc undeva, fara numai in pamlnte s c ul Raj au crescut .. Din care ~i eel m a i Jnainte pomenit c uvio s ul Eufrosin trei mere s lmtit o are preotului le-a d at, care s i mincate au fost de' frat i. Deci dar parn inte s c u l Rai este intreg s i s tlntll se s ala s lu ie s c intru el.

Dar f i i n d c a'S fi n t u ~ G rig 0 r i e 0 i a log u Ice I p 0 men i t z ice c a oarecare suflete drepte, cu de par tar e a fi In deosebite lo c uinte de la lrnp ar atia Cerurilor, pentru aflarea intru d in s e le a oar e car e iii psi r i" a d rep ta ti i , aces t u i a a I CIS a n u - i t r e c em Inte leq e re a cea pentru cei c e intru s avlr s ire a dreptatii eli sufletele cele drepte (zice) cum c a aceea s int intru Cereasca lmpa ra ti e. C a z i c in del ac easta, cum cas u fl etel e ce Ieee intru

... -

de s avir stta dreptate le s in d din le q atu r il e trup e s ti, indata s e

18

.. "p~imesc in s atasurtte cerestt, aduce marturie pe Ins us i Adevarul lisus HristosCel ce in Evanqhetie g.raie§te: "Ca unde - -eate Trupu I, a colo' se vos adu na § i v u Itu ri i" (L u ca 17). Pe .ca re

I.ma'rt·uriEt ~'~tin·tur ,Grigo'rie 0 ttlcule ste as a: "Unde este Ins us! Mt.nt,uttoru,1 nostru cu Trupul eel luat, acolo fara de Indotala !ji s ufte tele drepti10t se adurra. ~·i Pavelfara a se dezlega ~i cu iHri-:stos a,fi .. Ca oel ce nu crede ca e ste Hristos in ceruri, acela n i c l p Et suf.I e t u I .1 u i: P a v e' 1 a f i a colon u -I va zi c e .. Cae I ( a d i c a

Rave·l) 'pentru trup eas c a dezte qare, §i pentru cea in ceruri ,5 a I a § lui re g r a i es tel' a 2 Cor. 5: '" $ tim, cad e .5 e vas t ric a 1 a c a $ U 1 ~tr'u'pului . nostru ac es ta ce este pamtntes c, z ldlre avem de la l:?"Lumnez~~ul', Lacas nefacut de mlna ve s nlc ' in ceruri". Petru

Dl aco nul a .lntrebat pe Sfintul Grigori,e: De sint acum (precum z ice t i) .. $ U f I et e I e d··r. e pt i lor inC, e r uri. 0 e c ice est e ace e a , . car e s e ~ie'e 'pentru dln~i.i, cum ca' in ziua Ju de.c atl! i!}i vor lua plata dFepta·t~i.lor.? A ras puns Sflntul: "Acum numai sufletele IOf, iar atuncaa §i cu trupurtte tor Drep~ii ,vor lua Siava §i fericirea, ca ~i cujn sus l trupul lor a se bucura ei, cu care dureri §i osteneli pentru .H ristos aura bdat. ' $ i pe ntru aceasta a 10 r in do ita· 5 lava '8.C ~ i' s est e : "P 31rt:l' i n t u I sa u ' a I d 0 i I e a i I v 0 r m 0 ~ ten i ~ i 'v e s eli e ve,nic"a .pas te e apul lor" (Isaia 61). Este ~i aceasta s c rls a :p'e n ~ r u s' u fie tel e d rep 1 i lor, cam a i ina i n t e . de .z i u a in vie r ii, lis - a

. dat lor cite un ve smint alb ~i Ii s-a zis lor: "Sa se o d ih ne as c a inc,a" p utj na vreme, pina ce se va implini rnas ura sotf ilor lor !ji a

- I

flta,tilfol7~Jor" (Apoc. 6). $i .c ei ceadica cite 0 hairra vau primit,

a,ce'i'a,la .Iude cata indoite haine vor lua, Pentru ca acum num ai '~':1fle"tele lor, iar atunci impre una cu s utlete le ~i cu trupurj!e lor

intru SIav3 se vor veseli".

. Cups atc atutr ea §i Infr umus e tare a tuturor celor de sus s i a calor de' jos vazute 'zidiri,' s i dupa s adir e a Raiului, Dumnezeu LJeJmea, Tata~ ~'i Fiul ~iSfintul Duh, intru Dumnezeiescul Sau ~s',f~at a z,is:"Sa facem pe om dupa Chipul nostru s l dupa as ema n are, ca sa s·ta pin e asca pe stl i rna ri i ~ i pasa ri Ieee ru lui § i fiar,ele· ,§i, doblto acef e §i' tot' pamintul '~i toate jiganiile c e se

'.tirasc pe pamint,.,i a fac ut Dumnezeu pe om'.' (Fac , 1, 28).

, ,.'

Ch'ip,ul lui Dumnezeu fJi as ernanare a nu in trupul omenesc s e

inchipuleite., ci in s utle t, c acl Dumnezeu nu avea trup ..

.: Dumnezeu, e s.te Duh netrupe s c ~'i sufletul omenesc l-a zidit n ,e t ru p' esc -~ .: ,. L u i ~ i as e men e a , sing u r s tap i nit 0 r , ' in tel ega tor ,. nemurttorvp artasves nle tet ~i-I Ins ott pe elcu tr up ul, precum §i . ,Stfntlfl Da,maschin catr e Dumnez e u graie~te, la Tr oparu l i"g·ropa,rii:",Mi,:,~i dat mie suflet pr.in 'Dumnezeiasca ~ic de v iata fac~ato.area ?i'RSuflare, din pam Int tru p u I z id i nd u .. m ill . Deci s ufletu! este chipu! lui Durnnez e u, de vreme ce are intretta

. p ute re ., i a r 0 'f i. r e . fa rp ute r'iI e s u fie t u J u i 0 men esc ace s te a sin t : 19

Pornenirea, Intielegere" Voia-. Cu pomenlrea se as e amana lui O·umne~eu..;Tatal, cu j,ntelegerea lui Dumnezeu-Fiul, cu vora lui Dumnezeu-Duhul Sfint._'lar precum intru Sfinta Treime, rnacar d'e-~:r-sint,trei fetele, insa .nu-s trei Dumnezei, ci _Unul Dumnezeu, .Ia·,,;i,;-'n, suftetul ~el _om-enesc, mac ar 'de!}i s int trei, precum s-a ,z~i"~~ 'suflete'~t,i'lepu:teri,insa nu-s trei suflete, c_i un suflet.

lntre chlpul §i .aeemanarea lui Dumnezeu ce este in sufletul omenesc , deosebtre pun s tlntil Par+ntl: VasUe eel - Mare in H1exaim.'eronul sa'u Irr.vorb a a 10-a;' Gura de Aur la "Facere" in vorba a 9--a; Ier onlm in tilcuirea cea deJa Proorocia lui Jezechiil

.

in .. cap. 2-8. lar deosebirea este de acest fel: Chipul lui,

DU'lmne.zeu prtme ste sufJetul in vremea zidirii sale de la D um nazeu , iar .as ernan a rea lu i Dum neze u intr-insu I se savlr'§,e§te in .. Botez. Chipul in" ace a sta s oc ote ala, iar aaernanarea in buna voire; Chipul intru ataplnlr e a de sl ne s l, a.sema . nare'a in faptele bune, precum s l Hristos in Evanghelie 9 f! a i e-, te: < "F i- \ i a IS e m e n eaT a t a lui v 0 s t rue e lui din C e r uri". I a r asemenea c u bllndetete , cu bunatatea, cu ner autatea §i ce latalte .. A¥a' 0 s o cotes te Vasile cel Mare: "Sa facem om {z ic e Durnnez eu] dup a Chipul nostru ~i dupa as eman are: Pe una adlca pr in zidirea lui Dumne~eu 0 avem, iar pe alta prIn buna vo+re a no aatr a 0 Indr eptam, in cea dintii stare ne este noua ·dupa Ghipul. lui Durnneze u a f'i, iar din buna voire ni se

i.~cpr·ave~t.e no ua dupa asemanare a lui Dumnez e ua fi. $i laras]:

Mfe,mi,-a las at (Dumnezeu) ca adic a dupaasemanare Dumrteae ias ca sa fiu, deci pe cea dup a chip, 0 am ca sa flu cuvtntator, tarp ace a dupa a s eman are ca sa fiu Cr e s tin. Sa fiti (a zis Hristos) de s avir s it}, pre-cum ~i Tatal vostru eel Cerese desavir,i_t .e ste (Matei 5) .. Oare vezi, unde ne da n oua Domnul, pel ce a-dupa -as erne nar e ? Acclo, unde ne as ema narn c u ,Dinsul,' Ccare. pe s oarele Sau il ras ar e sp re cei rai s i spre cei buni, §i pl·o,u~ spre ceidrepti §i spre cei ne draptl. De ura§ti vlc les uqut §i nu ,e§ti pome nitor de rau, nepomenind invrajbirile. cele de ieri, de es tl : iubitor de frati· §i I tmpreuna pattmltor, te-ai

• f

as em'anat Iui Dumnezeu. De-i vei las avrajmaaulu i tau dininima,

te-al .asemanat lui - Dumnezeu. - Daca in ce fel este Dumnezeu s pre tin epa cat 0 sui, in t r U ace, I f e I 'e § t i § i tu s p r_e f rat e fee e Ice tl-a gre§it tie, cu mil os tivtre a te-ai as emanat lui Dumnezeu.

Drept -ace e a, pecea dupa ,Chipul (lui Dumnezeu) 0 ai, adlc a din cee ac e e stl cuvlntator, iar dupa as emanare te faci din ceea ce b una fa tea '() I u c re z i ". Pin a a i e i Sfi n t ul Vas ite . 0 e c l 5 a ~ tim, cum ca chipul lui Dumnezeu este§i in sufletul omului necredincios, iar as eman are a numaiin cre stinul celimbunatatit. ~i cind ar gre§i de moatte vc re stf nul, atunci numaide asemanarea lui Dumnezeu se llp se s te, iar nu dec hip. ~i macar §i in munca ve s-

20

nlca de s-ar os lndl, chipul lui Dumnezeu ac e la s i este intr ... insul in v e c i, iar as ernan are a amai fi nu poate.

Erau nis te e re tic l, care se numeau antrop omcrffti, de care p 0 men e ~ t e S fi n t u 1 E P i fan ie , 'cum cat i 1 cui n d c u v i n tel ea eel e a Durnnez e ie s ti: "Sa facem pe om dup a Chipul nostru s l dup a a s em anare, ziceau ca Dumnezeu are trup, cap, b arba , miini, picioare §i toate celelalte m adulare , §i cum c a dup a acea as em anare a Sa I-a zidit pe om. Inca sint ~i acum oameni pr os ti , iar mai ales intre rascolnici ca aceia, care 0 zic ac e e as i, ca §i cum Durnriez eu ar fi zidit du p a Chipul Sau capul omului, s i barba, s l celelalte. Ci precum atunci antrop omorfi til erau tara de minte, s i intre eretici s oc o titi s l de la Biserica le p ad ati , as a acum ac es tia ne lnte le qato r i sint s i e re ti ce s te socotesc §i de lep a dare a de la Biserica vrednici s int, ca cei ce nu s tiu §i nu cred, cum c a Capul lui Dumnezeu ~i Miinile ~i Picioarele nu erau materialnice trupe s ti, c l nematerialnice d uh ovn lc e s tl , care s int Dumnezeiasca l ui Tar ie a toate §i Staptnlre a s i Puterea s i Inc e p ator ia tuturor s i tin er e a a toate s i Fi inta cea pre tu ti ndenea.

lar pe an tr op o m o rf i ti ii doje ne s te Sfintul Vasile eel Mare in Hexaimeronul s au in vorba a 10-a, qr a i n d c atr e d i ns ii as a: "Cum dupa Chipul lui Dumnezeu ne-am f ac ut, sa ne c uratirn inima cea ne c unos ca to are , ln te le q e r e a cea nepedepsita, p ar e r ile pentru Dumne.zeu cele ne invatate. De ne-am f a c ut dup a Chipul lui Dumnezeu, deci care de un chip cu noi este Dumnezeu? Oare ochi s int la Dumnezeu? $i urechi, cap, mi ini s i ma dular e pe care s ad e ? Pentru ca se zice in Sc r iptur a c a Dumnezeu s a de . Dare picioare s int la Dinsul cu care urnb la ? Oare de a ces t fel este Dumnezeu? De p a rteaz a naluc lr e a inirni i cea ne cuv io a s a , Ie ap ad a de la tine gindul eel netrebnic Marimii lui Dumnezeu. Neinchipuit este Dumnezeu, n e al c a tu it nu cu m ar ime (de stat) nefelurit, sa nu nalu ce s ti chip la Dinsul, niei sa mic s or ez i jid o v e s te peCel Mare, niei sa-l cuprinzi pe Dumnezeu cu trup e s tl cugete, nici s a-L scrii irnpr ej u r cu mintea ta, pentru c a nee u pri ns este c u rn ar im ea. C u geta de ce I rna re ~ i rna rei u i s a-I adaugi mult rnai mult s i c e lui mult inca s i mai mult ~i pe cugetul tau 5a-1 Inc re din tez i, cum c a pe cele tara de s fir s lt nu Ie va ajunge. Chip sa nu cuqe tl, din Putere Dumnezeu se tnteteqe , nimic nu este de acest fel intru Dumnezeu in ce fel este intru not, nu avem pe eel dupa Chipul lui Dumnezeu in chipul tru pu lui no s tru , pentru c a stricindu .. se trupul, chipul se pierde , deci nu intru acest s trtc ac io s nestricaciunea se Inchlpuie s te , Trupul cre ste, se m lc s o r e az a, Imbatr ine s te , se s c hlrnba, intr-alt chip este in tlnerete , in alt chip in batr lne te , in alt chip este in buna petrecere, in aft chip in relele patimi rt, in

21

altchip este temindu ... se, in alt chip veselindu ... se,in alt chip este in pace, in altul in razb o i, in alt chip este tata aceluia ce privegheaza §i in altul a celuia ce doarme. Deci cum, poate sa se asemene cel ce se s chirnb a cu eel neschimbat? lar ceea ce

,

zice: "Sa facem pe em dupa Chipul nostru, pe eel dlnlauntru om

il zice .. Pentru care §i Apostolul graie§te: De s e va strica omul nos t rue e 1 din a far a , C ice I din I a u n t r use inn 0 i e § t e -i n to ate zilele" (I Cor. 4, 16). Deci' Inlauntru avem omul, ~i In do i ti oarecum sintem, ~i ade varata e ste ceea ce se zice, ca Inlau ntru sintem. Pentru c a eu du p a omul eel dlnf auntru sint. lar cele dinafar a nu sint eu ci ale mele sint, c aci nu sint eu mana, ci eu .s lnt cuvlntatoru! suflet, iar mina 0 parte a omului. Deci trupul eel omenesc 0 une alta este a sufletului, iar omul este domnitor chiar numai d up a singur sufletul. $i iara§i zice: ,,~i muierea are fHnta cea dupa Chipul lui Dumnezeu, ca s i barbatul , de 0 cinste cu firea, mac ar de-i s i mai s laba cu trupul, ci in suflet puterea ei este, de vreme ce de 0 cinste ii este chipul dupa Durnnez eu". Pina aicimarele Vasile.

Dintru ale c aru ia cuvinte pot sa se Inte le p te a s ca cei de acum noi antr op ornorff tl lipoveni s i sa s tie , cum C.3 Chipul lui Dumnezeu nu e ste in tala, in ochi, in buze, in b arb a ~i in celelalte madu lare v az ute ale trupului, ci in sufletul eel ne v az ut §i cuvln tato r, Inte le qator , de slne s i s tapintto r s i fara de m o arte ,

Deci I-a zidit Dumnezeu pe om, tarina luind din p amint, s i a suflat in f'ata lui suflare de v iata ~i se facu ornul in suflet viu.

intru ztdlre a lui Adam era inainte inchipuirea ln tr up ar i] lui

Hristos in pintecele Prea Curatei Fecioare. As a s o c o te s te de aceea Sfintul Arnbroz.ie la Cuvintul 38: "Precum Adam a fost zidit din feciorelnic parnlnt, as a Hristos din Maria Fecioara S-a Nascut. Per1tru c a dac a p arnin tul maica lui Adam, de nimeni nu era arat, niei semanat .. ~i a lui Hristos Maica Fe c io ara n-a cunoscut barbat, niei s ernanare. Adam cu miinile lui Durnrrez eu din pam in t s ._ a z i d it, H r i s to S p r i n 0 u h ul S fi n t in Pi n tee e I e fecioresc s ... ainchipuit. Amlndoi s int lucrul Unuia Tatalu i Dumnezeu, pe amindoi ii lucre az a Maica, fiecare din ei este fiu

""

al lui Durnnez eu. ln s a Adam zidire este, iar Hristos de 0 fiinta



Impreuna cu Tatal de 0 fire Dumnezeu ~i Ziditor este. PIn a aiei

Ambrozie.

Intrebare: Pentru ce a voit Dumnezeu sa z i d e as c a pe om d intr-e materie atita de pr o as ta, din lutul tarinii?

Raspuns: Pentru doua pricini: Una, s pre oeara s i ru s in a te a diavolului, ca vaztnd attta de proasta $ineputincioasa zidire sutndu-s e in Cereasca cinstea aceea, din care acela a c azut, sa se infrunteze §i sa se rurnp a de zavistie; al de+lea, ca omul

. sttlndu-s i prostimea S8, sa, nu se Inalte intru mindrie. 22

Deer a numit -Dumnezeu .nume le -intiiului om Adam (Fac. 5, 2).

'in Hrnba evreiasc3, Adam se tilcuie§te "om pam inte sc, ori rurnan, de vreme ce din parnlnt r o su este zidit [Ro s ieti c sau in c h ip ul a u 1r u 1 u i). I' a r in c ~ a _ 9 r e c e as c as e in 1 e leg e ; " m i c r os cosmos,", ad ica mica lume, cacl din cele patru margini .ale lumii c e Ie i mar i § i -a lu at n u m i r ~ a sa, del a ra 5 a r it, del a a pus, del a rnlazanoapte si de la arniaz az i. Pentru ea in llrnba greaca acele

- patru margini ale -Iumii se numesc as a: Anatoli = Rasaritul;

'I Disis = Apusul; Arktos =, Miazanoapte; Mesembria = Amiaz az l, Din acele numiri grece~ti, luind cele df ntli, slova va fi ADAM. Deci precum, in numele lui Adam s-a inchipuit lumea cea cu patru margini, pe, care Adam cu neamul- omenest: avea s-o locu las c a, as a intru aceta s l nuine s-a inchipuit Crucea lui Hristos cea cu patru mar qlni, prin care ave a mal pe urrn a noul

. Adam - Hristos Domnul nostru, ca pe neamul omenesc.locuitor inc e I epa t rum a r gin i a I e I· urn ii, din m 0 art e ~ i din i ads a - i i z b a ve a s ca "

Ce le patru litere ale cu v in tu lu i ADAM La care vezi acest luminos chip as a:

An atofl=Ras

arltu! A

Mesembria= Am iaz az l

M

A

Arktos:;M iaz a n o ap te'

D O,isis=Apus

Ziua in, care Dumnezeu a zidit pe Adam (precum mai Inalnte , s - a p 0 me nit) a § as e a' z i era, car e den 0 i sen u m e § t e V i n e r i.

$i in care' zi a zj dit Dumnezeu fiarele ~i dobitoacele, intru

~ 'ac ee as i zi a zidit §i pe om, 'care cu dinsele se imparta§e§te intru s imtlrt.: Pentru ca ornul cu toata z idlre a cea vaz uta §i nevazuta, ceamaterialni.ca zic §i duhovnlceasc3, Impartas ire are. Cu cele nes imtltoare lucruri, are pe a fi. Cu fiarele s i cu d 0 bit 0 ace 1 e ~ i cut 0 ate j i vi n e I e ad i cap e as i m t i, i arc u in 9 e r i i adicape a intelege. Insa nu cu ingerii fu zidit omul, ci cu fiarele §i' cu do_bitoacele, §i Ie este lor- ca un Impre una nascut,

, cacl ca Ie estede 0 vreme §i pre a m u It se aseama n a acelora, precumdedinsul se gra_ie~te in Psalmi 48, 12: "Cu d oblto ace!e .cete fara de minte ,§i s-a asernanat 'lor". Care lucru rnai luminos

23.

il arata Bflntul loan Gura' de Aur, z icind catre om, in Cuvintul catre poperul Antiohi_ei la Prolog pe Februarie 6: "Cum voi putea sa te s tlu pe tine, oare am e stl .cu ad evar at? Cind ml n i, i n d u - t e' I 0 v e ~ tic a ~ i cat i r u I, nee h e z i c a ~ i c a I u'l 5 pre' m u ie r i , te hrane stl ca ursul, iti ingra1ji trupul ca s i taurul s l ca vierul, t li min t e ra u I c a §i c a mi I a, rap e § tic a J u p u I, t e min i i c a § a r pel e , vatarni ca !ji scorpia, me s te su qe s ti cu vic le s uq ca s i vulpea, iar venlnul vic le sug ulu l il paz e s ti ca §i aspida s i ca vipera, ura s ti pe oameni ca risul s l cele lalte". ~i acest cuv lntel al lui Aristotel pentru om nueste mlnc lnos. "Cum c a intre jivini nu este mai buna [ivina decit omul, cind s-ar cirmui cu intelegerea. As a, nu este mai pro as ta, cind intelegerii nu s .. ar supune, pentru c a atunei s albatf c ia §i cruzimea orne ne as ca 0 intrece pe i utim e a tuturor flare lor. Caei s l fiarele uneori de facerea de bine ce Ii s e fa c e .Ior - s e i m b lin z esc, i a r 0 a' men i ice ira i, m a i cum p I i 1 i sin t decitleoparzii, c ar o r a cind te faci bine, mai rai se fac".

~i a luat Damnul Dumnezeu pe omul pe carele I-a zidit s i I-a pus in R a i u I eel pre af rum 0 5 ~ C e I pi i n de neg r_a i tel e bun a t a ti ~ i

- r-- III

dul c e ti , in cel cu patru piraie de ape prea curate a dap in du-s e ,

intru carele in mijloc era Po.mul Vi e ti i , din -al c aru i rod eel ce gusta, niciodata nu moare. lar acolo era s l alt Porn, care se numea intelegere, sau cunostlnta a binelui $i a r aului. $i era

. . .

acel porn, porn' al mor ti i, pentru ca poruncind lui Adam,

Dumnezeu, ca din tot pomul sa m anin c e roduri, i-a dat p or un c a sa, nu gu'ste din ,pom;ul cu no sj inte i binelui s i a raului., Ca in ce zi de vei minca (i-a z is) cu moarte v.e l muri (Eac er e 2).

'_ .,.'.' ~;"'"

....... -.~- ..

,

'~.

",(';;~$ ,,"

-',', I •• ",

' ....... "c:" •

' .. - ',' ~. :' .. :: 0,): , -

\. '~\,~j ;"~'fj:;,·i-t~R;__i'ruj _ "

.. AJ~Tt.>~,~{~~;t~~~ti~ .; c,;~-,

" '-,

. ORU:N'f

51;~{~~:":'~~-,~i1fu~~·'T~.",~~;;::::-::::~-:_~~L·~tC' .h~·r .

:::::: .

. ... .;:.'

Locul unde a fost Raiul pe p amint 24

Sa luarn aminte: "in Rai Pomul Vietii s l Pomul 'Martii ~i in bunulIo cul eel sfint. s-,a aflat pricinuirea r aulul, ca sa se Inv e te ernul ca pretutindenea sa se fereasca 'de rau, adic a de c ade re a

,

in pac at ~i intru s fin te nle dear fi §i cu bunatat] vie tuln d , c ac i

pretutindenea aproape este rau tate a, pa c atul z ic , prin care omul se Irnpie dic a §i cade. Bine ne sf a tuie s te Apostolul: "Celui ce i se pare c a s ta , sa se paz e as c a sa nu c ada" (I Cor. 10,. 12) s l P 5, a 1m i 5 t u I: "G r e, e a I e I e ci n e Ie va p rice p e ? II (P s a I m 18, 1 3 ) .

l ar as i: Pomul vietii este .a-tl lua aminte de sine, pentru c a nuti vei pierde mintuirea, nici. nu te vei lipsi de ve s ni c a vi ata , c in d iti vei lua aminte singur de tine. lar pom.ul s tiin te i binelui §I r a It lui est e i ubi rea d e i s cod ire, C a ~e c ear c a I u c r u rile a Ito r a , c are ia ii urme az a osindirea aproapelui, iar,osindirii pedeapsa m or tii celei v e s n ic e in iad. Pentru c a eel ce jud e c a pe fratele s au An tih rf s t e ste . .

Deci a pus Dumnezeu pe Adam peste toate z i d ir i le sale cele de j o s , Impa r at §i s tap in, ~ii .. a supus lui toate sub p i c i o ar e le lui: oile s l boii inca §i dobitoacele p arnin tulu i, p as ar ile c e rul ui ~i p e s tii rn ar i i, c a sa Ie s tap in e as ca pe ele. $i a adus la dinsul p e to t do b i to C 111 ~ i to a tap a 5 are a !} i f i a r a', b lin d e ~ i sup u n in d u - Ie, pentru c a era inca atun c e a ~i lupul ca ~i m ie lu s e lul , leul c a ~i gaina cu na r av ul , una pe alta nu s e v atarnau si Adam le-a pus lor tuturor numele as a precum fie car e i jivine i se cuvenea §i i se potrivea s l i se nimerea fie c are i jivi ne numele, cu chiar a d e v a rat a fir e a e i § i c u na ra v u Ice a v e a sa fie d u p aa c e ea. Pentru c a era Adam foarte Inte le p tit de Dumnezeu, in q e re a s c a in tel e 9 ere a v in d . A ~ apr e a in tel e p t u I s i pre aB, u nul Z i di tor as ez in d p e 'Adam, a voit c a sa-i dea lui irn p re u n a v ie tui to ar e

spre iubf ta Ins o tir e , ca sa alba cucine de atitea b un a ta ti sa s e

de s tatez e, s i a zis: "Nu este bine ca sa fie ornul singur, sa ... i facem lui ajutor" (Fac. 2, 19).

,.

I n t ru in c e put u I fa c e r iii u m ii , n u - i era bin e 0 m u lui fa r a d e

ajutato are a muiere,. pentru ca atunci se c ade a sa se

Inmul1easca neamul omenesc, iar acum umplindu-se lurnea de feluri de noroade, Apostolescul cuvint pretutindenea se p o a r ta: " Bin e li est e o m u lui a nus eat i n 9 e d emu i er e " (I Cor. 7, 1). I a r prin As ez arnlntul eel Vechi se p un e a prin lege vi ata ceea ce era dupa trup, iar in Darul eel Nou viata cea dupa Duh s e s fa t u i e § t e , a c.o I 0 ins 01 i rea sec ins tea, i a r a i c i n e ins u r are a s e fer ice ~ te . C u cit m a i ate s sin 9 u r af e c i o ria c ins tit a est e ~ i s lav ita, de care Sfintul Ciprian zice in Cuvintul pentru fe c ior ie :

" Fee i 0 ria est e sora ai n 9 e r i lor, do v e d ire a pat i milo r ,

im pa ra te as a a fa pte lor' ,b u ne,~ i rno s te'n i re a tutu ro r

b unatat+lor". C.i ~i in Vechiul A§ezamint au fast niste barbati c a ace ~ t i a sf in t i , car e fa r a ,€I e in sot ire ~ i -a u pet r e cut v i a t a lor , ~i

25

fecieria lor dlnptntece le de male a nestricata 0 au ferit. Unul ca ace s t a . era II ie, "E lis e i , 0 a n ii I § ice i t rei Tin e r i ~ i loa n ina i ntemerg atoru I.

~i a pus Dumnezeu in Adamsomn adinc care impre una ~i raptre ii era lui, intru 'care el vedea prin Duhul ceea ce se facea, ~i in tel e 9 eat a ina ins 0 t i r i ice a v e a sa i 5 e fa c a lui, i arm a i ales insotirea cu Biserica cea a lui Hristos singur.Pentru c a i s-a

,

descoperit lui de Ja Dumnezeu (dupa a teoJogiJ-or intelegere)

Taina Intr up ar!i lui Hristos, c a c i ca i s .. a dat lui cu n o s ti n ta de Sfinta Treime s l de c ad er e a ce s .. a f'ac ut ingerilor a lntele s ~i de inmu lti re a neamului -omenesc ce avea sa fie dintr-insul ~i multe taine pr in dumnezeiasca descoperire atunci a s tlut, af ar a de a sa c a de re , ca re C U ,d urn neze les tl Ie J ud e c a ti s-a ta i n u it ina i ntea lui. intr-un minunat vis ca ac e s ta , iar mai ales in uimire, a luat Domnul una din coastele lui Adam §i i-a zidit lui ajutato are femeie, pe care Adam daca s-a de s te ptat din s omn , v az ind-o a zis: "lata os din oasele mele s l trup din trupul meu" (Fac. 2).

Deci precum i.ntr u cea a lui Adam din p amlnt zidire, as a intru a Evei cea din c o as ta, era inainte inchipuire a In tr up ar ii lui Hristos celei din Prea Curata Fe c io ar a, pe care ~i Sfintul Gur a

- .

de Aur frumos 0 limpez e s te , qrain d a s a in Cu-vint la Na s ter e a

lui Hristos: "Precum Adam fara de femeie, femeie a adus, tot astfel si Fecioara f ar a de barb at, Barbat a nas cut pentru Eva p latin d b arb atf l or datoria, intreg a rarna s Adam dup a scoaterea coastei trup e s ti , nestricata a ram as §i Fecioara du pa i e s ire a

....

Pruncului dintr-insa". Intru ac e e as i a Evei zidire din coasta lui

Adam, a fost 0 inainte inchipuire a Bisericii lui Hristos, care din impungerea cea de pe Cruce 'a Coastelor lui avea sa se alcatuf as c a. A!?a de aceasta 'Augustin tainic as ernuie s te:

"Doarme Adam, ca sa fie Eva, moare Hristos ca sa fie Biserica. Dormind Adam, se fa c u Eva din coasta-i; murind Hristos, cu suttta I s-a impuns coasta, ca sa c ur qa Tainele, eu care se lmpodobe ste Biserica".

tns a cu cuvf inta este a 0 s tl s i aceasta, cum c a in somnul acel uimicios at lui Adam, care in TrioCful Postului, v ine ti in s ap tamin a intiia a marelui Post, la Vecernie in citirea cea de la Facere, uimire a fi se graie§te, c a se serie ac of o as a: "A pus Dumnezeu uimire peste Adam ~i a adormit", intru aceea rn ac ar de s i i sed esc 0 -p ere lui pen t r u in t r u par e a lui H r i s to S , c i n u pentrurascumpararea neamului omenesc. Ca de i s-ar fi descoperit lui atunci ~i de r as cumparare , apoi cu adevarat se c ade a ca mai intii sa i se descopere lui pentru calcarea lui de porunca.

la r a ici n i se cade a 0 ~ti ~i aceasta, in ce fel era Ia statu I trupului Adam ~i Eva? Unii tinindu-se de evreiasca cuvintare de 26

ba:s:me, li.r~s~a parut ca- au ,fost urtas i, dar n-au fo st as a, pantru ca uri~~i't ·dup,a aceea au incepuf a .se nas te dintru far ade le qi. ' Clnd, - (precum in - cart'eaFacerii, in cap. 6 scrie) ,fiii -lui 'Dum'nez,eu, adic a ai lui Set, vaz ur a pe fiicele oamenilor, adica ale IU-i I'Ca-in, c afrumoas es lnt la podoaba fetei §i se arne ete cara

I.c-u·~,di"·s·ele_ nu dUp'8 .Buna Voia lut Durnnezeu. Atunc l din patul lor .. eel farad.elege, >l au inceput a _ se naste oamenii 'nu dupa ,m',a'~:ur:a 'cea zi,d,ita de Durnnez eu, ca' s lutlt, ',uria~ii ca ntste copacl '§i -o are care nalu cir i, care .aratau prln . -sine nebtnecuvlntarea Dumneze las ca la un pat ca aceta. lar Adam cu

~va tntru masurat stat omane s c ," de Dumnezeu s -au zidit,

precurnSflntul loan, Darnaschln rnartur ls e s te trr Cartea 2 cap 14, zicind-:"A facut Dum,n,ezeu peo'm, f~ra de rautate , drept, Imbunatatlt,.' f;ita de ~grija". fara ,de sc lrba, cu 'to ata bunatatea sfintit,c'u toate cele buneImpodobtt, ca oarecare a-doua lume, :m'i~Ja" intru ce a mare, inger altul, Inchinator arne ste cat (lmpre una cu lngerii 'lui Dumnez eu inchinindu-se) privitor al Z I d i r i ice lei va zu t e,. t a i ni c al c e1 e ide gin d, imp a rat eel 0 r c e 5 in t

• " • j

. pepamlnt, tmparattndu-s e perttruInaltlrne, parnlnte s c §i ceresc,

vremaln!c §i nemur ltor, vazut s i Intele s : cumintea, in mijloc .tntre "marire :,i intre smerenie, acetast ' duh ii trup", Pina aici

- , .

Damaschln. .Dacl e ste orto dox lucru a in'telege, cum ca !ii,

Aristos Dornnul nostru, Noul Adam, vrind 'sa se Irnbrac e intru celwe'chl, a luat pe sine trup Intru toate as erne ne a la stat cu A.-dam cerdlntlt, cu fat-a, cu frumus ete a, cu Yorba, cu umblarea, afa~~a d·el pacat nurnai. La, fel ~i pe prea Binecuvintata Maica Sa

,a "voit a o'~ve,dea tntru to ate (atarade pacat) cu s tr amo as a Ev,a de asemenea. Caci precum Intru inceput a' zidit Dumnezeu pe Adam-, -dupa Chipul -Sau §i dupa a sernanare, in sufletul lui cel lnteleg;ato,r,' ,atfa,intru anll cei mai .de pe urrna, , acetasl Dumnazeu rri s-a .aratat in trupul Iui Adam, dupa trupesc Chipul

-acetula §:i dupa asernanare .. ~i pre cum Hrts tos pe parntnt cu oamenil pe-t.recind,mai' frurno s era cu podoaba decit fiii -omenes tl, fi _ Prea .Binecuvlntata ,Maica Lui' Prea Curata

-'Pec,ioa-f,~,mai' frumcasa era' dectt fllce le omerrest! ca un Critn

i,n-tre .splnl, as a a intelegese cade !jip.e'ntru ,cei dintii stramost ai ,noft-ri', A.dam .!}i Eva, cum ca mal f'rurno s! au fast decit tot neamul .omenes cvtn masura §i in frumoasa Inc hlp ulre astatului ..

'$i\ -a podoabei fetej'lor. Pentru ca niei nu era' cu cuvllnta ca i'tTteloegatoarea zidire a lui Dumnez eu, ornul eel -intii Ins ufle tl t,

sa-aib'3 -nefr~u'moa·sa inchipuire urteseasca. ' .

.La noi inca s iIa aceaatas aIuamamlntetA cui na stere este m~aiciristita?()ar-e a lui Adam .Situ a Evei? Adam s-a zidit afara ,de"Ra'i, iarEva in Rai;,Adam din tartna .paminttilui, Eva din coastele omene stl - cu adevarat mai c ins'tita s e vede a fi " . 27

nas te re a Evei d-ecit a lui Adam, ln sa ferne+a nu este mai c ins tita a'e-cit- b arbatul, ci mai ales ~i s upus a este barb atului. Aici este invatatura celor ce s'e mindresc pe ntru bunul lor nearn, cum c a nu acela este barb at mare s i cinstit, care de bun nearn fiind, fernelas c a intelegere ~i inlma §i vlata 'razvratita are, ci ac e la care este cu bu na Inte le qe re §i Imb arb atat ~i cu v iata im bu nata tit, maca r .d e es te si de pros t n ea m.

A§a Domnul Durnnez eu pe b arb at ~i pe femeie intru a ~asea z i z i din d u .. i, § i 10 cui to ria iRa i u I u'i a f i, ~ i pes t e to ate z i d i rile eel e

de jos a s ta p ini rinduindu-i pe ei s i din de sf atar ile Raiului

(afara de p ernul eel prin p o runc a oprit) a se s atur a poruncinduIe lor, s i binecuvintindu-Ie Ins o tire a lor care avea sa fie aceea

prin Irnp re un ar e a tr upe as c a, zicindu-Ie: Cr e s te ti ~i v a lnrnul titl.

S-a odihnit de toate lucrurile Sale in z iua a s apte a, nu c a s i cum oste n i nd u .. Se S -a o d i h nit, p e ntr u c a ,D u m nezeu-D u h u leu m putea sa se e s te ne as c a? Ci ca inainte sa r in dui as e a o d i h n a o a me n i 10 r din s pre eel e d i naf a r a I u c r uri § i 9 r i j i , in z i u a a § apt e a , care inVechiul As e zamint era Sfmbata (care se in te le qe o dih n a) ia r In 0 a r u I eel N 0 U , in I 0 cui a eel e i a s - a s fin tit z i u a 0 u min i c ii , pentru invierea lui Hristos cea dintru dinsa.

S-a odihnit Duninezeu de lucruri, ca de acum zidiri nou a sa nu mai f ac a mai multe decit tapturrte cele zidite, c ac i nu era

tr eb u irrta de mai multe, cl destule s-a f ac ut, s i s-au s a v ir s i t

toate .tap turf le cele de Sus s i cele de [o s , insanu s-a odihnit, n i c i nus e 0 d i h n e s te, n i c i nus e va 0 d i h n iCe I' c e tin e ~,i o c lrrnuie s te toate taptur ite , drept aceea s l Hristos Domnul in Evanghelie a z is : "Tatar Meu p in a acum luc re az a §i Eu lucrez" (loan 5, 17). t.ucr e az a Dumnezeu pornind c e re s tile a le r q ar i s i a, e 2 i n d p rJe fa c e r i I e v rem i lor eel e deb una t reb u i n t a ~ i in tar i n d ne mis c at p amirrtul , eel pe nimic in tem e ia t s i s c otrnd dintr-insul r i uri ~ i i Z v 0 are d e ape d u lei, s pre . a d a par eat u t u r 0 r fa p t uri lor celor vii. Lucr e az a Dumnezeu nu numai pentru cele cuvtntate are , ci ~i pentru cele ne c uv a nt ato ar e jivini grijindu-se, paz ln d u-Ie , hra nlndu-Ie ~i Inm uttind u .. le. Lu c r e az a Dumnezeu tin i n d v i a 1 a § i f i i nt a a to t 0 In u Ice I ere din c i 0 S § i n ec red inc i 0 S, a dreptului s i a pac ato s ului. Pentru c a (precum qr aie s te Apostolul) "Dintru Dinsul v ie tuirn ~i ne mis c arn ~i sintem". ~i de ar fi luat Domnul Dumnezeu de la no; ~i de Ia to ata f'ap tur a Sa' pe atotti i to area Mina Sa ln d ata ar fi pierit, §i to ata faptura

" de' n i m i c s ... a r fi fa cut, in sa pe toate a ces tea lei u c reaz a D'om nul tara de o s te nir e a Sa, pre cum §i oarecare din teologi de Dinsul 9 r a i e ~ t e ,A u gus tin: " 0 EI i h n i n d u .. s e I u ere a z a ~ i I u c r in d s e odihnes te. ZiuaSimbetei" a odihnei lui Dumnezeu de lucrur i, inainte inchipuia pe acea Simbata ce ave a sa fie, intru care Hristos Domnul nostru, dupa oste nef lle cere de bun a voia Sa

28

. .

pent r u ,~n 0 i P a tim i· ~ id II p'S 5 a vi r§ ire am in t u i r ll n 0 a s t r e c e Ie i . de

. pe C-ruc~e s-a odihntt in M-ormint!" .

lar Sfintul Ambrozie, acele cuvinte:,-,S-aodihnit Dumnezeu de,' toateIucrurtle Sale inziua as aptaa" socotindu-Ie graie~te la Cu-vintul 34 a- Linei cef ei -rour ate: -"A f ac ut Dumnezeu cerul, ci nu clte sc , cum 'ca nu n-aodthnlt. dupa facerea Cerului; a tacut pamlntu}, :niciac-olo -nus-a -o dlhnlt: a ,fac'ut s oarele, luna ~i

. s't.~I,eJe, niei aco lo 'nu cltes c cum ca 5 ... .a odihnit Dumnezeu. lar ctnd ·1-21 :fa'c,ut pe om atunci- s-a o dlhnlt, avind cui sa-l ierte 'pa,cate.le".Aici va zic e clnev a: Pentru ce dar lui Adam nu l-a Iartat Durnneaeu pac atul , ci. pede aps a a pus asupra lui? Ras punsul Sfintlilui Dorotei la Cuvtntul 1 "Pentru lepadar ea

_. I

lurnii: "D'e vrerne ce Adam nu s-asmertt ln alnte a lui Dumnezeu,

. -.

n i c i . n- a , z is: - A-m : 9' r e § it, ia r t ~ - m at c i v ina _ 9 r ~ ~ eli i lui a pUS" 0

asuprafemeii, iar femeia asupra· .sarpetut, drept aceea pr ln d';re~p~ta .Jude cata lui Oumnezeu se os lndira''. _ Btne -graie!jte.

'David: "Zis-am: marturfst-voi asupra me a faradelegea mea Dorn ... n _u ~uj,_i- Tu ai I,asat pagin at ate a in -i mll m ele (Psalm 31,6) ..

". Deci-_ erau Adam §i - femeia _lui goi amindoi _§i nu se rus inau {precurn acurn pruneii cei micl nu se rus lneaz a) .pentru ca inca nu s lmte a in s ine trupe as c a p otta, care este inceput al rus lnll,

'n-iei" de ace la sfla I cineva ~i s inqura . nepatlrnlrea lor - !ji neVlno'·valia Ie era _ lor. ca ,0 tmbrac amlnte .pre a frumoas a. Caci cara -haina putea atunei sa' Ie fie lor -ma'ifru~oas-a, decit si ng u re c U r a te te, f ec -i 0 r-e $ til e, n e p r i han it e I e lor t r u pur i, eel e c u a- Ralulu! f'ericire Irnp odobite , cu a Raiu.lui hrana hr anite §i cu

DarulIul Durnnezeu umbrite? . ,

\. ,D,iavolul plzrnulnd 0 fericita petr ecere ca aceea a lor in Rai i,a ,i n $ e l-a t pee i In chi p u I ~ a r pe lui, c a sag u s t e rod ul din p 0 m u I

, .

cel ell Porunca oprtt, $i mal -intii Eva a gustat, apoi sl Adam s l

g~e§ira amindoi grew, calctnd Porunca lui Dumnezeu ,§i Indata se dezgol-i_ra- de_D,arul lui Dumrrez eu miniind pe Dumnezeu Zidit'oru-I- lor §i s i-au cun os c ut goli'ciunea lor ~i Ins elacl unea vr'ajrrla§ul:ui au prlce put-o ca zieind'el catr·edin§ii: "Ve1i fi ca n lste Durnnez e!", a mlntlt, fiind tata al minciunii (Fac , 3, 5)~ Pentru ca nu numa l nu ci§tig-ara Dum-nezeirea, ci §i' ceea ce-o avuse sera 0 p le rdura, cacl de cel~'r"egra_it'e Dumn ez e le s ti Darur l s-au llpslt. Fara numai, Intru ace e a searala diavolul c a ~i cu-m

,8"r apune adevarul, intru aceea ce le-a -zis: "Veti fi §tiind binele ,i rau I! 11.,- Pentruc-a intru acea vreme --cu noscu ra strarnoai i n o s tr i

, ca bun Iucru oeste Ralul §i p e tre c er e a -cea intru dinsul, cind .nevre dnlcl _ de- acela se f'ac ura §ide ac o lo s-au izgonit. Cu adevarat bunul nuatlta se cuno aste a fi bun, cind il are pe ella sine omul, ca §i cum Intru acea vrerne cind il pierde pe el. Au cuno scut ,rBulpe care mai inainte nu-I s tius er a, pentru c'a au

29

euno scut ,golatatea, toarne a, iarna, ,zaduful, osteneala, durerea, _patimile, rreputlnte!e, m oarte a ~i ladul. Pe toateacestea Ie ,cldrfoscu'sera"cin--d porunca lui Dumn_ezeu 0 'calcara.'

- I a. r c'i- n d i-I i - s-au des chi soc h iii 0 rca sa -!j i va d a ~ i sa - ~ i 1 i e , 9 a-I a ta t e a,l e r , in d a t a a u inc e put a s e· r u ~ ina u nul d e a It u I.

Pentru ca lntr'u ace lasi ceas in care au gustat din pomul cel cu .porunca oprlt, In data din minearea hranel aceleia s-a nas cut in el pofta trupeasca §i au s lmtlt intru madulartle lor patlrnas a zadari.re, ~i_i-a cuprins pe ei ru~ine§i trlca, §i Inc epu ra ca, C'U frunze de smochin s a-s l aper e rus ine a trupului lor. lar auzind

,. • , j

pe Dom,nul Dumnezeu umblind prin Ral intru amiaz az i, s-au

as e uns de Dinsul, oareunde sub un copac, ca acum nu mal Indr azne au sa se arate fele'j Ziditorului lor §i a c ar ui Por unc a no paz is e ra ~i precum de' rus lne . as a ~i de c utremuri mare cuprlns+ fiind,. se ascundeau de la f'ata Lui. lar -Dum'nezeu cu -G·tasuJ ,Sau chemlndu-i pe e.l, ~i inaintea ~lei Sale punindu .. i ~i pentru gte~ea,la intrebindu-i, a hotartt asupra lor dre apta Sa J u de ca ta , C a ad i C a, din R ai i z 9 0 nit i sa fie e i ~ i. din 0 S ten e a I a m i i nil 0 r I o-r, ,i din sud Q a re a f e t e i lor 5 a s e h ran e a sea. E v a in t r u durer i sa na s ca fi i, Adam 'sa'lucreze p amintu I cel ce ro de s te ciulini §i mar ac i ni, ~i amindoi dupa ,Iunga p atirnire a cea rea a

..

vlettl acesteia - sa mo ara, ~i in parnint sa se Into area cu trupuJ,

i arc u s u f1 e t u lin leg a t uri lei a d u ,I u i ,S a sed u ca. N u m' a i in t r u ac ee a i-a m'ingiiat pe ei prea mull" c ac i le-a de s co pe ri t lor atunci ras.cumpar area c e e a ce la sftr s itul veacurilor avea sa fie omenes c ulul lor nearn prin Intr upar ea lui Hristos. Pentru c a a grait Dornn ul pentru femeie c atre s ar pe , cum c a s arnirrta ei va

, . . ~,

sf'artma capul lui, inainte i-a sp us lui Adam s i Evei, - c a din

s em+ntf a Tor se va nas te Prea Curata Fec io ar a, pi e rz ato are a

,blestem.ului lor, iar din Fec io ara se v a nas te Hristos, Care cu

SingeleSa U' ii v a ra s c u m p a ra pe ei ~ i pe .tot nearn u I om erie sc

din robia vr ajma s ului ~i din legaturile Iadulut e c ottndu-I, ia r as i R a i u I ul ~i _ Ce r e § t i 10 rio c a ~ u r ii i v a in v red n i c i, i a r di a vol esc u I cap il va calc a s i-l va z dr o b l de s avir s lt.

Ra bin i i j i d 0 v e § t i , i arc u din §i, ii ~ i din c e ide a cum 0 are car e socotesc c a gre~eala lui Adam. in Rai, sub chipul Pomului celui ce se z ice de Porunca oprit, ar fi amestecarea trupe as ca c u muierea .. Ci 'cea de obs te p otrtvlta intelegere a sflntll o r Par int! ~i a tutur or cu intemeiere '-intare§te, cum ca Adam §i Eva in Rai in feciori'e curata prna Ja Izqo nire a lor petre cura. Caci ca mai ina i n t e de c ~ I car e a p 0 rune iii u i D urn ne ze U , n u - ~ i c uno ~ tea u gO'licitinea lor, nlci p ofra nu era Intru d insi i, precum mai Inalnte s ... a zis , iar dupa c alc are rna car de~,i Is i cuno§teaua lor g-.01 i c j u n e $ t p 0 f t a in _t r u s j n e § i G S j m t i se , cis e r us ina u - u n u J de a It u t, i ar inc a ~i f ric a § i s p al m a . C 3Z in d p e d i n ~ i i, n u § t i, a u c e v 0 r

30

face, nici nu avur a ei atunci vr em e spre trup e as c a impreunare, veninEt tndata cu groaza Dumnezeu §i strigind: Adame, unde e s ti? (Fac. 3).

~i i-a izgonit Dumnezeu pe Adam s i cu Eva din Rai, §I I~a s a la s lu it pe ei in preajma Raiului, ca sa lucreze p arnintul din care s-au luat; s l a pus Heruvim cu sabie de vap ai e ca sa paz e a s c a Raiul, ca sa nu mal intre inca omul in Rai, sau vreo f iar a , s au diavolul.

Este a multora iubitoare de iscodire cercare: Cit a petrecut Adam in Rai, s i in care zi s i ceas a fost c a d e re a lui s i izgonirea? $i feluri de~ c e rc e tat o r i in multe chipuri de aceia umbras se ase.muiesc. In TrioduJ p o stu lul la Duminica Br inz e i

...

in Sinaxar, se scrie a s a: In ziuaa sa s e a s-a ziditAdam ell Mina

lui Dumnezeu, s i lu in d porunca, a v ie tu it in Rai p in a la a l s a s e le a ceas, apoi c al c in d porunca, s-a izgonit de acoto.

S fin t u I Teo f i I act i n til cui rea E va n 9 h eli e i G e a de I a Mat ei cap.

'"

27 qr ai e s te a s a: "In ziua a s a s ea (a dlc a Vineri) omul zidit f u, s i

in ce as ul al s a s e le a a mincat din porn, pentru c a a c e sta este c e a sui m In car i i, la rOo m nul in n 0 i n d p e 0 In § i 9 r es e a I a lui indreptind-o, in ziua a s a s e a §-i in ceasul al sa s e le a, pe Lemn se p ir o ne s te " .

Gheorghe Chedrinul scriitorul de istorii t ariqr a d e a n u l

(Constantinopot) scrie a s a : Unii povestesc cum c a in c e a sul at treilea (in ziua a s a s e a ) (ad ic a Vineri) Adam zidit a f o s t, in ceasul al s a s e le a a q re s it , iar intru a l n o ua le a ceas s .. a izgonit. $i cei ce 0 povestesc aceasta isi Intar e s c p ar e r e a lor cu aceasta, eel a di c a in ceasul at s a s e le a Domnul nostru p iro ni t fiind p e Cruce, in ceasul al no u ale a a mu r it pentru noi. inca ii s o c o te s c p e aceia c a s i din aceasta s -au adus intru lacea p ar e r e , c a a die a intru ami az az i a venit Domnul la Adam~i la Eva, fiind ei a s cu ns i. Ci vremea cea de tr e i c e a s ur i, in care Adam in Rai a petrecut, este foarte s c ur ta ~i nu-i de crezut. Caci cum putea Adam c a in acele trei c e as u ri sa puna numele

tutufor fiarelor §i dobitoacelor, p as ar i lor ~i tutur or j iv in e lor ? $.i c in d a putut c a in vreme de tr e i ce a s ur i s a cerceteze to ata fr urn u s e te a Raiului s i sa se In du l c e a s c a din hr a n a tu tur or

p ern iler p in a la s atu r ar e ~i sa do arrn a? Cit s i f e me ia , d o rm in d

el, z i d ita din e l a f i , c i s i diavoleasca p izm uir e c e a asupra orn ul u i s i rn e s te s u qi ta venire a s arp e l ui la Eva s i v o rb ire a , s i arn aq ir e a ? La to a te acestea rn a i m ul ta vreme trebuia d e c it teet c e a s u r i , Aceasta a dev ar a ta e s te , cum c a in z i u a a s a s e a , a di c a V j n e r i ~ i ¥ nee a sui a I § a s e , e a a f 0 s t 9 r e s e a I a S t r a m 0 ~ if 0 r n 0 s t r i in R al , ~ i In c e a sui a I n 0 U a lea i z 9 0 n i rea, C i n u chi a r I' n t r u

ac e e a s i Vineri intru care s i z i diti au to s t, ci rnai pe urrn a in alta

Vineri a f'e st ac ee a".

31

Ace I a ~ i G h e 0 r g h e C h e d r j nul g raj e ~ t e: HUn j j din c e i m ai vee h i z is er a ca in anul _al s aptel e a se fa cu gre~eala lui Adam, ca §i cum § apt e an i vie t u i n d in R ai, au c a I cat p 0 r un c a lui Dum n e z e u , in luna s l in ziua aceea intru care mai inainte de acei s apte ani fu z i d i til .

in Sinaxarul ce s-a zis mai inainte a las atulul sec de br lnz a , s e p orne n e ste de Filon evreu, care a scris c a 0 s uta de ani a fast petrecerea lui Adam in Rai.

la r d i-n- a p use n i oa reca re u m bros socotesc, cum c a ado u a zi Adam dup a zidirea sa a gre~it ~i s-a lipsit de Rai: Vineri zidit fu, iar Simb ata a caz ut s i s-a izgonit. '

'Altii scriu c a in ziua a opta,Adam dup a zidirea sa, Porunca



lui Dumnezeu c al c ln d-o , s-a ~i izgonit, zicind ei cum ca 0

s a pt arn in a Intr e a qa s .. a indulcit de b un ata tlle Raiului. Vineri z idi t fu, iar in c e alalta Vineri arna qi n d u-s e a C3zUt.

Altii z is er a c a la patruzeci de zile d u p a zidirea lui Adam i-a fost qre s e a la lui in Rai, drept aceea s i Hristos Domnul patruzeci de zile a postit, pentru neinfrinarea cea din Rai a, lui Adam, care ca s i cum se f ac us e la patruzeci de zile,

lar a lti i spun, c a a fost aceea d up a treizeci §i trei de ani, precum rnai pe urrn a s i Hristos Fiul lui Dumnezeu, Na s c in d u-s e din Prea Curata Fe c i o ar a, a tifia ani a petrecut pe p arnin t s c o ti nd pe neamul omenesc din c a de r e a lui Adam.

Deci noi cea atita de rnuf ta neunire a celor multi v az in d-o , nu



ispitim mai mult tainele pe care Duhul Stint in Dumnezeiasca

Scrf p tur a le-a tilcuit.

A

Inca nu n urn ai pentru acea vreme intru care Adam in Rai a

petrecut, nu este i n s ti in tar e , ci s i pentru ce le l alte vremi, du p a a lui Adam din Rai lz qe nire , pln a la potop, p in a la Avraam, pin a la

,

le s lr e a lui Israil din Egipt, p ina la David !?i p in a la Na s te re a lui

Hristos, nu p ut in a indoire este. De vreme c e in hronografe rn ulta neunire se af la, precum s i indata v orn vedea.

,..

.IN~TIINTARE: pentru nepotrivitul nurn ar al ani lor: Oricine se

in del e t n ice § t e i n t rue i t i rea ca r ti lor i 5 tor ice ~ i cub una a leg ere s o c ote s te a nil faptelor celor de demult, s tiuta s i luminat v az uta i i est e a c -e a mar e in t rea n i n e u n ire, inc e pin d del a Bib Iii, car e Durnn e z ei e s t! Scripturi se numesc, dintru car.e to ti s i h r 0 no 9 r a fe, po v est ito r i ide i s tor i i Ie eel e de d em u It, can i ~ t e

riuri din izvoare au les lt. Ins a in nurna rarl!e aniJor nu se u nlr a

~i ne po tr iv iti s -au f ac ut. Pentru c a altfel in Biblii ~i altfel in hronografe se nurn ar a anii. Ci ~i intre hronografele acelea nu este unire, pentru ca multi in multe feluri socotind, unul a sa, .altut intr-alt tel nurnara anii. Deci scriind eu a c e as ta c ar tic ic a 0

am Inf'atis at dup a Biblii cuHronograful eel grecesc, tlp ar it ce sen u mea a lui G he 0 r 9 he eel' cup 0 reel a C he d r inc are a vi et u it 32

in Tarigrad (Constantinopol) intru Imparat!a ortodoxului Irnpar at grecesc IsaacCotnnenul. in cartea acelui Gheorghe se cuprinde un Sinopsis de Istorii de la inceputul lumii pina la imparatia lui Isaac. lar cartea aceea in limba greceasca s l latineasca este tiparita in Paris la anul 1647. Linga aceea am a dauqat cartea istorica a lui Dorotei Mitropolitul Monemvasiei, care din limba greceasca pe cea slavoneasc3, intru tmpar ate as c a cetate Moscova, in zilele ortodoxului irnparat Alexie Mihailovici,s .. au talm ac it de greeii Arsenie s i Dionisie. inca am al a tur at eu linga acelea s i ru s e s ti hronografe multe, s i am .vaz ut cum c a hronografele grece§ti cu Bibliile nu se unesc ina n i. .1 a r h ron 0 9 r a f e I e r use ~ t i .. n i c i cuB i b Iii Ie, n i c i c u qre c e s ti!e hronografe, niei singure intre ele nu se potrivesc, inca s i cartea bisericeasca Triodul postului -facere a Sfintului Teodor Studitul "" nu se une s te in ant cu Bibliile. Pentru cit Joi, a doua s aptarnin a la Vecernie, in citirea de la Facere s e scrie a sa: A trait Adam {dupa izgonirea din· Rai) a ni-d o ua sute t rei z e c i ~ ian a s cu t peS e t. 'a r in Bib Iii ina It f e I: A t r a itA dam 0 s uta treizeci de ani §i a n as cut pe Set, s l in data mergind In ain te toti anii din. Biblii s i in hronografe, s .. a tacut de acolo nepotrivire, pentru c a in Biblii a inceput numaru! anilor a se Irnputtna, iar in hronografe a se Inrnultt. ~i s-au aflat p ina la potop de la inceputul lumii, dup a Bibliile rus e s tl, doua mii 0

s uta s a s ez e c i ~i doi (2162·) de ani,iar dup a hronografe .. d o ua

mii dOU3 sute patruzeci ~i doi (2242) de ani.·Vedeminca s i a sin qur e h no no q r af e lo r neunirea: Grecescul hronograf Gheorghe Chedrinul, pina la nas te re a lui Avraam, de la inceputul lumii nurnar a trei mii trei sute doisprezece ani (3·312), iar hronografele ru s e s ti nurnara trei mii trei sute do uaz e c i st patru (3324) de anl;' iar dup a Bibliile rus e s ti, pina la na s te re a lui A v r a am, v i n e a f ian i t rei m i i d 0 U a 5 ute t rei z e c i ~ i pat r u (3 2 34) , Ia fel s i p in a la celelalte fapte ce au fost insemnate, in alttel se atla in Biblii ~i intru ali' fel in hronografe se nurnar a. Dintru care neunire ~i deosebire, nu este Ins t+intare de s avir s it, in care an, cu adevarat de la facerea lumii ~-a na s c ut Mintuitorul no stru. Pentru ca unii intrec cu numarare a anilor, iar alt!i nu ajung, precum aceasta se ~i vede pe s inqur a vremea Nas te t ii lui Hristos.

Aiei tree alaturea neunirile ~i ne p otr ivir+le altor noroade, dintru care fiecare dupa ale sale Biblii §i dup a ai sai hronografi nurnar lndu .. §i anii, scriu, precum c ineva ~i inte le qe , intr .. alt chip e v rei i, in t r _; a I t u I rom ani i, in t r .. a I tu I a 11 i i. $ i pee i 1 i h ron 0 9 r a f i 5 e afla la celelalte popoare, pe atitea feluri de de spartirt intre numerele anilor. La aceia nu mi se cuvine mie a rna uita. lar cercetarea alavo ne stttor hronografe §i Biblii ni se cede n o u a ,

33

Deci, intrind cu Bumnezeiescul. ajutor intru povestirea celor de demult tapte, care dupa a lui Adam in Rai i.zgonire s-a facut, intru inceput am judecat a pune Hronologia, a die a nurnarare a anilor, care'se 'incepe de la Adam plna la Nastere a lui Hristos. insa aceasta una pentru cuprinderea in scurt a carlii acesteia, iar alta, ca §tiuta sa fie cititorilor nepotrivirea anilor, care in Brblii~i care in hronografe se nurnara.

Crnno log ia sau n um ar a rea anilor

d upa Bibliile sl avoncsti ~i d u pa hronografele ce le scr ise ell mina rus es ti r Ia fel s i d u pa cele grece~ti s i romane, de la inceputul Facerii lumii, pina la Na st e r ea lui Hris to s , intru care se a r a ta ne p o t r ivi r e a hronografilor si se

d ov ed e s te ca nu este desavir~ita in~tiintare, intru care an a fost Na s te r ea lui IIristos.

Socotesc ca oricare va citi in c ar tic ic a aceasta de n urna r a r e a anilor se va mira de cea rnulta neun ir e intre Biblii s l intre hronografe intru numararea anilor, c ar e (precum ni se pare este) din cele prea vechi ta lma ci ri ale Bibliei in feluri de limbi, $i din eei multl scriitori, cu mina (nefiind inca atuncea me s te su qul ttpo qrafte l] unul de la altul prescriind, au intrat 9 r e !} eli I e. 0 e cis a s e - po men e a S ca a i c i c u v i n t u I 0 0 m nul u i nos t r u Ii sus H r i· s to sac est a cat reS fin 1 i i A po S to Ii: "N'u est e a I v 0 s t r u a ~ t i v rem j J e !j ian ii , pee are Tat a I i -a pus in t r u a SaP ute r e " (Fapte Ap.l, 7). Din care cuvinte ale Domnului §i n oua sa ne fie tncre dtntata sfatui r e , ca sa nuiubim a iscodi la cercarea vremilor, ci folosul eel mai mult in c arti s a-I c autarn d e c it in



nurnar ul anilor. Cael ~i pentru s flr s itu l lurnii, vrind unii sa s tie ,

Ii s-a zis de Domnul: "De ziua §i de ceasul acela nlme ni nu s tie, niei ingerii c e res ti , cl numai singur TatalMeu" (Matei 24,36). Ca ~i cum ar zice: ,.,To1i de lnfr lc o s ata .Jude c ata sa v a terne ti , in care an va fi aceea, sa nu i sp ittti!" De as emene a s i pentru cele m aid ina i n t e vr em i a z ice nee 5 t e : " T 01 ice ice cit i til s to ria Dumnez e le s tii Scripturi cea din Biblii, a dre pttl or barb ati, sa urrnati vietii celei ptacute lui Dumnezeu, ca sa va Inv red nic iti par.tii lor, iar celor rai sa nu Ie urrn ati, c a sa s c ap ati de pierzarea lor. lar pentru anii cei ce Tatal eel Ceresc i-a pus intru Puterea Sa, sa !nu foarte lsccdltt, ca nu iubitori mai mult de cercare decit cititori de Carti sa va ar atatl. Bine graie~te Apostolul: "Pentru ani sl pentru vr erni, fr atito r, nu ne este trebu inta a sc r!e v o ua" (V E Z I).

34

Nu""arul intii care-i nurnar cu sutele !ji_ cu zectle ~ nu se suie plna la 0 mie_ - §i insemneaza anii celor ce s e pomenesc; iar numarul al do ilea ce - este §i cu miile, tneemneaz a anii de la

f-

Facere ,

ADAM, Facere 5:

Dupa izgoriirea din Rai, a nascut pe S'et in anul v le til sale

Set a na scut pe Enos, .ln anul v"ietii sale

- ,

, . Ani ide I a F a c'e rea I u m i i

'En-os a ~nascut pe Cainan in

" anul

Cainan--a nascut ,pe Maleleil in , anul

. -

, Maleleil a nas e ut pe Are d in anul

-Are,d a naacut pe E noh in an u I

. ~

E'noh a nascutpe Matusal, in

anul

Matusa.l a nas cut pe Lameh, in anul

lameh- a nas cut pe Noe in anul Noe a nas cut trei fii inanii vietii "sale, pe Sim,- pe Harn !ji pe lafet

. . ,-~ (Fac. 6).

Jar dupa nas te re a celor trei fii, N'oe a tra'it plna la potop, -ani De la intiiul an al lui Adam pina la potop, 'ani

Potopul a fast la sas e sute ~i - unu de ani (601.) ai vietii lui Noe. - la r de Ia Fac ere a Iurnll in an u I Iar tnce ptndu-se dee Ia luna lui Mar tie a nul" F a c e r i i lu m ii, a i e'~ it 'Noe din corabie la aprilie irt 27

35

-

o ::I: , GlAl "0 »z -n

::a o s: )II

z

1JJ r-

-

-

130 230

130

205 205 105
335 435 235
190 190 90
525- -625 225
695 595 395
165 165 65
860 960 460
162 162 162
1022 1122 622
165 165 68
1187 ·1287 &87
187 167 187
1374 1454 874
188 188 182
1562 1642 1086
900 900 900
2602 2142 1556 100

100

100

2162

2242

1656

2163 2243 1657

2164 2244 '1658

de zlle, Intru care mai Inalnte "de un an, lntras e.

N'o,e dupa Potop it trait trei sute c i n Zoe c ide ani (350).!j i a m uri t. Toti anii vietiilui au fost noua

, .

. sute cincizeci (950).

S'em anas cut peArfaxad dupa Po'top in anul (Facere, 11)

" Dupa ace asta a trait intru nastere de copiii, ani trei sute treizeci §'i cinei (335), romanii s crtu cinci sute sta murit (~OO)

2 2

2165 '2245

2

1654

Se afla on Cuvint sub nurne le Sfintului Gura de Aur "Pentru curte ;;i pentru s arpe" tlpartt Fn "Marele sbornic moscovit", in care la foaia 45'5, la ceea partescrie: Cum ca in' vremile acelea veehi, .niei odinioara nu mureau copiii inaintea parintilor, ci mai intii parintii. Deci aiei socotind dupa Bibliile s lavone s tl anii lui Noe §i ai lui' Sem, dupa Potop .s e arata ca nu Noe a murit tnalntea ttulut ~au Sem, ci .s .. a sfir~it Sem Inalnte a tatalui s au Noe, cacl Noe a trait dupa Potop 355 ani, iar Sem nas c lnd in al dotlea an dupa Potop pe Arfaxada trait 335 'ani. Deci la acest, loc de cr ezut $.e pare a fi, numarare a anilor· cea dupa Bibliile romans care spun cum ca Sem- fiul lui Noe- a trait dup a Poto p 500 -anl. lar Gheorghe Che dr inul Tarig'r-adeanul, scriitorul de istorii grece§ti scrte cum ca Sem dupa moartea (uiNoe a tra,it 150 ani, la fil.a 11.

Art-axad a na scut pe Cai·nan, in .anul vietii sale

A' •

In Bibliile romane nu este acest

Cainan, !Ii se scrie asa: Arfaxad a nascut .pe Salu §i a' trait ani C~inan a nascut pe Salu in anul, vie tli. sale

Salu a .nascut pe Ever, in anul vietii 'sale

,

. Ever a nascut pe Falec in anul

....

Intru acea vreme a, fost

36

-

m r

-

-

135 2300

130 .2430 130 2560 134 2694

o

~~

3>0

"z

135 2380

'130 251,0 130 2640 134 2774

35

30

34

de spartlrea limbilor

Falec a n as cut pe Ra<gav in anul 130 130
2824 2904
vie tll sa Ie
,
Ragav a nas cut pe Saruh in anul 132 132
.... 2956 3036
sau
Saruh a nas cut.pe Nahor in anul 130 130
3087 3166
Nahor a na sc ut pe Tara_h, in anul 74 74
31.65 3245
Tarah a nascut pe Avraarn in anul 70 70
..... 3235 3315
sau
Gheorghe Chedrinul
tar i 9 r a d e a nul, s c ri ito r u Ide is tor i i
grece,ti, s crle "ca s-a nas cut
-Avraarn 'in anul fa.·cerii lumii ·trei
mii trei 'sutedolsprezece (3312).
lar in hronografele rus eatl se
scrie as a: De la Adam ptna la
Avr aarn 3324 de ani. Altii trel mii

trei sute do uaze ci §i doi (3322).
Avraam a I uat de la Dumnezeu
fagaduinta, '§i a ie§it din cas a
tatalui s au, din parntntul Haran, in ·3310 3390
anul de la nastere a sa
§aptezeci §i cinei (75) (Fac .. 12) .
~:i a nascut pe Isaac In anul 100 100
vle tll sale (Fac. 21)
Isaac a nascut pe lacob in anul 60 60·
vietii sale 3395 347'5
, .
lacob a n as cut pel Levi in anul 87
vietii eate 3562

$i a Intrat in Egipt, avind ani 13.0 .
(Fac. 47) 3525 30

30

24

70

100

60

. Pi n·a a i' c i du p a 8 i b n iI e s I a von e § t i ,. ani i del a inc e put u I F ace' r i i lumii sint ca adeveriti.. tar .cetlaltl sint cu lndotala, Caci citi ani

. I " " • .

a u pet r e cut I s r a ili.t e ri iii n . E 9 i P t , n u est e ad eve r ire d es a v lr § ita in

Bibf ii, in Faptele Apostolilor in cap, 7 se scrie ani 400; s i in

. .

t rim it ere a cat reG a I ate n i in cap. 3, 430 ani; ~ i .in . cart ea I e § i r i i in

cap. 12,la fel. 430 de a.hi.· "

lar hronogra·fele rus es tl $i grece§ti ace stl ani ij numara, incepind . nude. la na sterea lui' lacob in . Egipt, ci de la faga·duinta. lui Dumnezeu care i s-a facut lui Avraam la75 de ani 37

. ai vietii" sale, _ ctnd i-a poruncit lui Dumnezeu sa ,iasa .din pamintul §i din neamul §i din casa tatalul s au, $'i_ le s ind Avraam tmpreuna cu Sarra _ ~i_ cu toate averile sale (Fac. 12) din parnlntu! Cald-eilor §i' din Haranv au mers in p arnlntul lui' Hanaan, De la acea vreme, pina la iestrea popor ului israilitean din Egipt, spun ei ca sa fie acei ani: 430 .

. A Ie ajuta se vede hronografilor, carte a le§irii in c apltotul 12 z i c i n d a, a: ,1- a ,u _ a I u n gat pee i (ad ic ape is ra iii ten i) e 9 i pte ni i. I a r

'10 cui re a f iii 0 r t u i Is r ai I car e a u I 0 C u it in p a min t u lEg i P t u lui § i in pamlntul lui Canaan, aceas ta §i parintii lor, ani 430. lar cind pomene§ted'e parnintul lui Canaan, ca §i cum, 0 adevere aza acea pomenire a acelor oameni pe care st~amo§ii lor Avraam !?i Isaac §i lacob 0 au nemernicit inainte de a i ntra lacob cu tot

neamul s au in 'E(gipt. -

$i . ._ Apostolul in trtmltere a catre Galateni, in cap'. 3 nu de .Ia intrarea lui lacob in Egipt, ci de la dumnezeiasca fagaduin\a care s-a facut lui Avraam, se vede ca numara acei 430 de' ani, pin~ la Iuare a Legii. lar Legea s-a dat lui Moisi Intru ace last an, intru care tre cura Marea Ro§ie.

Deci numar a hronografii anii aceia a sa:

Dela Dumneze las ca fagaduinta lui Avraam' pina la nas tere a lui Isaac 25 de ani..

.

De la nas tere a lui Isaac pina la a lui Iacob n aster e ani 60.

A intrat lacob in Egipt, avind de la nastere a sa ani 130. Pe ace§ti ani la un Ioc adunindu-i vei afla 215 ani.

Deci inca pe atltla ani 215, trebuie ptna la lmp llnf rea celor 430, care dupa riumarare a neamului ,lui Levi se implinesc, care inc art e a 'I e ~ i'r iI inc a p .. 6 s e · s c r i e a § a :

Levi a .nascut pe Gaad, Gaad a nas cut pe Amram, Amrarn a n as c ut p e M 0 ls i ( I e § .: 6). 'I a r in car e ani a n as cut u nul pea It u I, fac Impartlre hr onoqrafli, (iar nu Bi_bliile) as a:

HRONOGRAF

Levi a nas cut pe G_ad in anul v'ietii sale.

Gad a nas cut pe Amram in anul vietii sale

45 3607 60'

3667

Amr arn a nascut pe Moisf in anul yiet'ii sale

~ , .

Moi's'i a inceput a aduce c.arfar ile la Egipt

in a nul v ie t ii sal e ( I e ~ . 7 )

. $i a seos pepopor Inc e pln d u-s e anui

7,3 3740 80 3820' 3821

38

Pe ac e s ti ani la un Io c adunindu-i, vor fi ani 215.

$i in qre c e s cu l hronograf Gheorghe Chedrinul spune as a, cum c a Israilitenii de la intrarea lui lacov In Egipt, au fost in robia Egiptului ani 215 (Fila 35 ~i 50).

Deci impreunind cu a c e s ti ani ce sint de la Dumn e z e i as c a fagaduinta lui Avraam, p in a la intrarea lui lacob In Egipt, vor fi anii deplin 430.

Alta n urn ar a r e es te a celor 215 ani de la intrarea lui lacob in Egipt pin a la ie s lre a poporului din Egipt, Intr u acest fel (Chedrin, fila 42).

Jacob intrind in Egipt, a trait ani 17 ~i a rnur it.

losif dup a moartea tata lu l s au tr ain d ani 53 a murit.

De la moartea lui losif (du p a spunerea grecescului hronograf Gheorghe Chedrinul) p in a la n as te r e a lui Moisi, au trecut ani 65.

Moisi s av ir s i n d u-s e de la n a s te r e a lui 80 de ani, a seos pe popor din Egipt.

$i ac e s ti ani la un Io c impreunindu-i ve; afla anii 215.

Du p a trecerea p r in Marea Ro s ie

7 7

17 18 26 27 32

Adrihom, Gagnei s i Als ted ie ,

to CD r

A p o v a tu it Moise pe p o p o r in pustie ani 40

De la Adam pln a la Moisi ani

(Ad r+h omfil a 213) - Isus al lui Navi eel din s erni n ti a lui Efrem, dup a s fir s it ul f ul Moise, in d a ta s-a pus p ov a tuit or poporului s i i-a dus pe ei in p arnin tul fa q a d ui nte i.

lar efta vreme I-a p ovatuit pe Israil nu este adeverire de s a vir s it, de vreme cein Bib'ii nu se afla scris. Grecul Gheorghe Chedrinul, la tel §i hronografii ru s e sti scriu ani

lar altii numai 5 ani. lar socotitorii de ani

..

ai limbii romane nu se unesc intr e sine;

Unii z ic , ani

A I ti i



A I ti i

~

Altii cu ai n o s tr i un iti

far altii



(Aceasta 0 sustin romanii:

39

I ;:tJ
G);;o 0
;:cO ~
»z »
"0 z
40 40 3860

27

Stratem, Belarm, Augustin', Func tle ~i Carion).

Flee are _dupa a sa s o c ote ala numara anii cei ce sint pu s i in Biblii §i in ce le romane.

Dupa moartea lui Isus al lui N-avi, c ap etenle a fost in r azb o ale s emlntla lu de i, iar p ovatulto r [dupa spunerea lui Chedrin, cap. 83 ~i lausNavl 24) a fost Caleb, eel ce era din serntntla ludei.

in Biblii in cartea lui Isus al lui Navi, in capul cel de pe urrn a s l in cartea Judecatorilor in cap. 2 sa scrie: Cum c a dup a rno arte a lui Is US, il pov atuiau pe poporul israilitenilor b atrin ii , Deci a inte le qe ne este, c a intre acei batrini era eel mai intii

Caleb, ca un rnai b atr ln cu anii decit to ti care din oamenii cei c e

ie s i s e r a cu Moisi din Egipt s i in pustie in cea de 40 de ani umblare au murit, el unul dup a Isus intre cei vii rarna s e s e.

Jar ci!i ani, de b atr ini se p ev atuia poporul israilitenesc, dup a sfjrs ltul lui Isus, de aceasta in carttle acelea nu se scrie, ci numai se tns tiinteaz a, cum c a traira multe zile dup a l s us , ins a hronografii, dupa a lor intelegere !?i ani aff a, ci ne p o tr iv lt i.

Hronograful lui Dorotei Mitropolitul Monemvasiei, eel

talrnacit din limba greceasca in cea slavoneasc3, de Arsenie ~i Dionisie grecii, in loc de s ernlrrti a lude i socotind a fi oarecare fata, luda numindu-se, il spune pe acela c a a fost 60 de ani

[ude cator. .

Hronograful ce s e c h e arn a Spaski laroslavski s crre as a:

Dup a Isus, [ude c ator intii a to s t luda cu ba trin i ian i

Alti hronografi grece~ti, luda ~i Caleb pe ace las i a fi socotindu .. J, spun de el eel dup a Isus a to st intii [u d e c ator intru Israil, s i L-a judecat ani

Fila 29, Adunarea in scurt de Istorii, a lui Gheorghe Chedrinul tarigradeanul, tip ar ita in grece~te la Paris, la anul 1647 spune c a dupa Isus al lui Navi, intii p ovatultor poporului a fast Caleb, ani

La fel §i hronografii limbii romane,. nu cu 0 unire numara anii unii de la moartea lui Isus al lui Navi pina laGodoniil, eel numit de din~ii intii jude cato r lui Israil, numara ani (Vezi Belarm, Carion)

18

23

, 30

10

40

la r I osl 'f is tor i cui e v r e u Acarlon cron+c ul s crle, 'ani

lar in Bibliifara de ani se scrie asa, la Judecatort 2: "Ou-pa ace asta tot neamul acela

s .. a adaus catr e parintti lor, ~i s-a .sc ulat alt

neam care nu cune stea pe DomnuL $i facur~

fiii lui Israil rau inaintea Dornnulul Durnnez eu, 8

pentru :ca L-a·u uitat pe EI·§~i S6 lnchlnara lui

Baal §i Astartelor §i lui As tafor, idotilor. ~i s-

a mini at, cui uti me ,00 m nul as u pr a lui Is r a i I "

(I s u s N"a v i ~ 4) ,i i-a _ d at 'p e e i in m i in i I e lui

. E 9 10m reg 'e I e 5 i r i e i § i r ob ira' lui, ani Godoniil a fast [ude cator israilitenilor ani i ir 0 b i r"s lui E 9 10m i I!' par at u I m 0 a bit e, I ~ r, , ani

Aod [ude cator fu poporului Isr,all,_ani -'Samegar dup a Aod a Iost [udecato r, ci anii .lul nu 's-au pus in Biblii,.,i~1 socotesc pe

,.'d-insul eel a [udecat putina vreme, numai

cTteva Iunl. laor, Hronograful ce se nurneste S'pas-ki laroslavski, acelu! Samegar· i-'a pus ani Au robit dupa acaasta tmparatului cananen i ler , ani (J udec. 4) Barac ,i Debora, au [udec at ani

".

ll robira lui Ma,diam, ani

Ghed,eon a fos~ ani (Judec. 6·) Abimelec, fiul lui Ghedeon, ani , Tola, .ani

lair, ani

L e ro b i fa f iii s ten i lor, ani

Eftae ii [udeca, ani. Acest [udec ator a zis prin

soli catre Imparatul Amoreilor: Ca lata 300 de 6

ani sint de e ind o s tindu-ee lu ara parnlntul pe '

'ca rev ietu i esc ~

,

Esevon, judecatorfu ani

Egleon, ani

. , Avdon, ani

L e r 0 b ira i a r f iii s ten i lor, ani

S,amson i-a [udecatt Jud. 13), ani .20

- Emegar' dupa Samson statu, c·'i etta vreme 20 _ 20

acel Emegar a tos t, in .Bibliinu sescrie (Jud. . 20

., ' ,16) . - -

Grecu~ G'heorghe Chedrinul, dup a Samson' p_une pe $aman, ~j ca ace l 'aman a octrmutt noro dul, ani 1. ~i oare nu este acelas i 41-

AI ti i·

,

40 18

80

20

40

7 40 ,·3

23 22 28

8

18 80

7

20 40 7 40

3 23 22 18

6

7 7 10 10 8 8 40 '40

17 18 23

8-

40 18

80'

20 40 7 40' 3 23 22 -,18

6

7 10 8 40

~aman - carele §i Emerag. Hronog.raful lui Dorotei al M~nemvasiei, 'dupa Emerag inca pe Mih [ude c ator p o p oru!ul a fi il serie, ci anii lui nu-i spune.- lar Hronografii cei rus e stl spun c a dupa Samson n-afo st jude cator in Israil, ani 40.'

Pe ntru ca pace avea u e i cuba rbati i, ,§ i fi scare tace a cee a ~e era cu pl ac er e, ci nu se p are a a fi as a, pe care prtclna Indata o vom vedea.

. .

in cartea Judecatorilor lui Israil,' dupa Samson §i dupa

Em'erag, se pun doua Isterii, cea dintii in capitolul 17 §i 18, pentru Mih !}i pentru cel scobit idol. A do ua istorie, in capitolul 1 ~ !ji 20 pentru femeia levitului c ea silitii de curvari, ~i buc ati fuzdrobita de barb atul vs au, drept aceea s-a ridicat razb o i in I 5 'r a i I a s u p r a s em i n tie i lui' V e n i ami n . ins a til cui tar i i Durnnezete stll Scripturi", pe amindouaacele istorii, Ie socotesc ea s-ar fi Inttmplat dupa moarte a lui Isus Navi, mai inainte de a II u i G '0 don iii j u dec at 0 ri e in I s r a ii, i a rae e a s t a in 1 e leg er e a tilcuitorilor se intelege as a:

Idalul _ pe care din argint I ... a s co bit Mica s-a f'ac ut in acea vr eme, cind nu de s avlr s it Ii se .impartise pamlntul s emlntlllor lui I s r a ii, ~ i i § ice 'r e a s e min t i a lu iDa n par tel 0 r u § i in t r e celelalte s ernirrti i, - ~i .s-au' trimis b a rbatl ca sa i s co de as c a p arnintul, unde sernintia lui Dan s alas lui, care lucru nu era cu multi ani .dup a moartea lui Isus Navi. ~i fu idolul ac e la ince .. patura a Inc hin arfi de- idoli in Israil, pentru care miniindu-se Durnnez eu, l-a dat pe ei in robie lui Eglom trnparatut Siriei 8 ani. Apoi i-a iz bavlt pe ei prin Gadaniil [udec atorul (Jud. 13).

I a r . c e a I a.1 t a i s tor i e" pen t r u f e rn e i a I e v i t u lui § i pen t r u r a z b 0 i u I lui Vanlamf n , Iumlnos se arata a fi dupa moartea lui Isus al lui Navi, nu cu multa vreme, de vreme c e intru ac ea istorie se pomene ste Flne es jertfitorul fiul lui Ele az ar, nepctul lui Aaron, de care incartea lui Isus Navi cap'. 24 se scrie, cum ca dup a moartea fiului lui Aaron" preotuIEleazar,_care nu dup a rnulta vr erne, dup a ls us Navi sftr s lndu .. se, a fost preot Finees "in

I 0 cui lui E 'I e a z art a t a I sa u ". Car u i a 'p reo t , i i era 0 are cup uti n t a ca pina la atltla ani sa tralas c a, cind toti [ude c ator li lui Israil se tree us e ? N i c idee u m! in ca acee as i- a ra ta t se in c red i nte az a !j i din spunerea lui Ghe-orghe C-hedrinul,cum c a in zilele lui Samson s-a ales intru '[ertflre mai mare Eli preotul, §i a fost el al s aptelea arhlereu de la Aaron dupa dinsul Sarnuil pro o r oc ul. Aiei ararat este ca-ace a istorie, nu du pa a lui Samson moarte, c i d u p a a lui I sus N a vi, I a cit i v a ani' s - a f ac uti n z i I e I e lui Fin e e s preotut, . care a fost ~I treileaarhiereu -de la Aaron, nepot lui A a ro n, i a r - n u _ in z i I e I e lui Eli, ca rea f 0 s t del a A a ron a r h ie r e u a I - § apt e I ea. I arc urn c a ' ace a is tor i e I a sfi r § i t u I car t iiJ ud e cat 0 r i lor s-a. pus, nu-l de mirare, ca si in cartea lui Dan+il, care pe larg

42

eu ,d.e-amanuntul scrie viata cea de multi ani, a lui Oaniil, apro ape de sftrslt s-a pus istoria de spre Susana, care.a fost in z i I el ,e co p il a r i e i 5 fi n t ul u i (D ani i I 1 3; IRe 9 i 1).

- D u p a J u de ca to r iii u i Is r a ii, in d a tap 0 v·a t u i to r a f os t pop 0 r u lui, in loc de judecator, En preotul, cel de-al s apte+ea Arhiereu de 'a AarQn,. care (EI'i) in zilele lui Samson, intru acea treapta a" A_rhi·eriei se rtndutae. Deci n-au fost israilitenii dup a Samson 40 de ani fara de judecatorii l ui §i Indata au avut pe Emegar (pe care Gheor.ghe Chedrinul grecul il nurnes te ~aman), apoi au a ~I_~ t peE lip reo t u I " po vat LJ i n d u - i P e . e i.. I arc e e ace s c ri e I a sf"jr,itul cartil Judeca'torilor,(Cap. 12) -cum ca nu era in zilele a, eel ea i m pa rat in Is r al I § i Ii e car e 0 m , C e e a != e - i era lui P I a cut a Inalntea ochilor 0 facea, acea scrisoare e ste cuviincioasa linga ce le.,doua isto ri i, pentru id-ol u I. lui M i h ~ i pe ntru feme ia levitului, care istorii arnlndoua, Iurnlno s arn ararat eel au fost nu

,d\Upa a lui Samson sfir§it., ci dupa al lui Isus Navi, cind pe popor il povatuiau batrtnfl §i putlnl ii ascultau pe el, fiecare dupa a sa voie vlatulnd, intru razvr atlre S8, ab atus e.

~. I n z i I e~ e p r e'o t u Iu ·i Eli s - a n ,I s cut ~ i a ere s cut Sfi n t u I pro 0 roc SamuiL ...

r-Dl

--

Ell

I Regi 1: $i a fost Eli p ovatultor . poporului, aniHronografe rus e stl spun ani'

I Reg.i' 7: Dupa aceea iara,i au

. ._. rob it f iii s t,e nil 0 r - _

SamuJI proorocul cu rugaciun,ile sale, prin minune l~a lzbavlt p e pop 0 r u I I s r a i I din rob i a f iii s ten i lor ~ i a f 0 S t pre 0 t § i

..

· j ud e c a to r pop 0 r u lui. I arc it i 11 n i' i ... a po va tu it j u dec in d pels r a il ,

nu se 'scriein Biblii, cl numai acee a se spune, cum ca pina la batrlne te i-a povatult, §i c ind a Imbatrtnit a pus pe fiii s ai in locul sau (I Regi 8). Apoi a c erut poporul Impar at ~i le-a uns lor pe Saul.

- -

20

40 20

20

20

-

G>Z:t >:ll ;:c 0 AI Z 0

» 0 s:

"

to

-_

m r-

Hro n ograf-i i 9 rece sti s pun ca . s tap lnlre a lui Samuil a fost ani

.AI Monemvasiei hronograf cu Ghe,orghe C hed ri nul s pu n ani

~i s oc ete s te cu r indulala 'Chedrinulanii vietii lui Samuil asa: 43

30

35

,.

In zilele preotului Eli, in anul al 4-lea al Arhieriei §i al

judecatoriei lui, s-a nas cut Samuil Proorocul. in anul al 8-lea al virstei sale dat f.u Samuil in Biserica DomnuJui. La 38 de ani, a

,

inceput a fi [ude c ator poporului. ~i a murit in al 70-lea an al

vle tll sale, ato s t preot ani 35. Ptn a aici C'he dr ln.

insa mai mult decit 70 de ani se pare a fi viata lui Samuil, c aci s i dup a punerea tmp aratu!ul Saul inca a mai trait nu p utin a

vreme , precum ararat este in Biblii, in I Regi cap. 25.· _

Se afla pe limba latineasca hrolog, ce se num e ste Aistedius, ace I a deS fi n t u I Sam u i I s c r i e : Cum c a j u dec a tor a f 0 s t pop 0 r u Iu i 3 0 de ani sin 9 u r, i arc uS a u lim par at u I 1 0 ani. $ i c a inc a a I t ii, ani i s tap in i r i i ·1 u i Sam u ii, n u del a s fi r ~ i t u I pre at u lui Eli incep a-i nurnar a, cl de la s fir s it ul robiei filistenilor, cu care robira israilitenii pe filisteni 20 de ani. lar dupa s fir s itu l lui Eli preotul, rnac ar de s i a fost Samuil preot al Do mnuf ui , dar nu s tapinitor poporului. Pina la acei 20 de ani. lar dup a ce sa s loboz is e din ro b ie poporul, a inceput Samuil a Ie fi lor s taptnitor de s avlr s it $i i-a domnit 30 de ani s l mai mult, pi na la batr'ine te le sale. Aratata este aceasta din cuvintele fericitului

,

Jero.nim care zice a s a:

Din vremea in care le pa da ta fu p re o tia lui Eli, p in a la s tap lnlre a lui Samuil, au fost 20 de ani nevoi ~i robii. Pln a aiei leronim. Deci a lua aminte ne este la aceste cuvinte ale lui, p in a la s tap lnire a lui Sarnuil 20 de ani. Deci, nu de la moartea preotului Eli, ci de la s fir s itu l robiei celei de 20 de ani, s tap inlr ea lui Samuil s-a inceput s i mai adin c a i-a f'os t viata lui decit cei 70 de ani, de vreme ce ~i dup a a lui Saul punere la Irnpar atie , inca a mai trait lun qa vreme.

HRONO GRAF

La Faptele Apostolilor in cap: 13, verset 20 se scrie cum c a de la ie s lre a din Egipt s i pina la intrarea in pamlntul fagaduintei, le-a dat lor Dumnezeu j ud e c ator , c a la patru sute cincizeci de ani (450), pina la Samuil prooroeul, s i de atunei s i-au eerut Irnparat s i le .. a dat lor Dumnezeu pe Saul.'

Ci dupa nurn ar are a hronografilor mai mult de c it 500 de ani se af la , Gheorghe Chedrinulscrie as a: De Ja moartea lui Isus Navi, pina la moartea lui Samuil proorocul au trecut ani

De la Potop, ani

De la Adam, ani

44

450

610 2120 4482

ins a d u p a h ron 0 9 ra f i i r use ~ tic e ide a cum se a f I a in t r - a It f e I ; eel ce vole ste sa n umere.

A

Irnp a r a ti i israiliteni

Sa ul i in tliu! Irnparat, c lti ani a Imparattt, nu este scris in c artile Impar a tilor. lar in Faptele Apostolilor se pome n e s te in cap i to I u I 1 3, c a aim par at it e I a ni 40. Cia c e i 40 de an i (B i b lie) ai Impar atiei lui Saul, tilcuitorii Dum nez e ie stf i Scripturi §i hre noqrafl i cei_ de llrnba r orn a na ii impreuneaza cu anii lui Samuil, care nu numaimai inainte de Saul Irnp ar atu l , ci s i in vreme a Tmp ar atie i lui Saul, a judecat pe Israil in toate zilele vie tli sale, ~i graie~te unul dintre dln s ii as a ($aman): Samuil singur a fost ju de c ato r lui Israil, ani 23. lar in anul 24 al jude catorte l sale I-a uns pe Sau l la irnp ar atie. Cu Saul Imp re un a [udec ato r a fost ani 16 s i a murit, du p a rap o s ar e a lui a fost Saul

la imp aratie 2 ani s i s-a sf'ir s it. _

loan l untchln nurnar a anii as a: Intru al 10 .. lea an al s tap i nir i i lui is-a n as c ut David.

in al 30-lea an al s ta p l ni r ii lui Samuil c e r ur a Israil imp ar at. Saul intii a fost imparat ls rae lifilo r , la 31 de ani ai s ta p inir i i lui Samuil.

Saul d up a doi ani ai impar a t!e! sale urit se f'a cu lui Dumnezeu pentru neascultarea cea de la 33 de ani ai s tap inlr!i lu i Samuil.

David in taina, in casa lui Jesse s-a uns spre irnp ar ati e la 34 de ani ai s tap i nir ii lui Samuil.

David a omorit pe Goliat, la 35 de ani ai s tap lnirf i lui Samuil. ~i a Imparattt David dup a 40 de ani ai s ta p lnf ri i lui Samuil, dup a ce murise acela.

Fila 85; la Belarmin romanul, intru al S3U Cronologiu serie as a: Samuil a s tap lnit ani 20;

Saul a Imp ar atlt ani 20.

lar in hronograful grec Gheorghe Chedrinul, pe anii Imparatie i lui Saul ii rinduie s te as a: in vremea lui Samuila Imparatit Saul ani 20, iar dupa Samuil ani 20 ~i as a a fost imparatla lui ani 40. '

La III Regi 211 s l Chedrin fila 98 scrie: "David dup a

Saul a imparatii, ani

Din mormintul lui David aur s l foe".

;0
OJ G) J: 0
- 0 :::c s
m :;0
r » 0 l>
- " Z z
40 40 40 45

Solomon a s tatut; acela in anul al 4-lea al Imparatle l

sale, ,a inceput a zidi Bl serf ca Domnulul.

'" -

Lnce pu tulHiser ic i! lui Solomon

in cartea III Regi cap. 6 se s c rle cum ca a inceput Solomon a zidi Bis erf'ca de la ie§irea fiiler lui Israil din Egipt in anul:

r-CD

--

D'J

lar hron o qrafl i rus e s ti scriu as a:

in anul de la Adam '4469

Altul, al Monemvasiei 4470

.Iar de la ie s i re a fiilor lu i Israel din Egipt in anul 642 a inceput Solomon a zidi Biserica Sfinta Sfinlilor. lnsa (acea nurnar are de a ni a, h yo. nog rafil or" . d u pa adevarata s oc oteala n u se afla

It ,

dreapta). lar hronografii rus e stl cu Bibliile, in nurnarar e a anilor,

Ioarte nu seunesc.

lar romanica nep o tr lvire cea din Biblii, cu a i no s tri ani, la acest tee cei iscusiti socotitori, intru unire 0 aduc, z lcind i Ca

. , . , '

amlndouaacete nurnararf d~ ani bune sint. Pe ntr u c a una (adlca

gr:eceasca §i rus e as c a nurnarare) Inc e p e de la intrarea ls rai lite ni 10 r in' parnintu I fagadu i nte i, ca re a fost d u pa cea de

,

'40 de ani urnb lare eli Moisi In pustie .. lar alta, (adlca cea

romana) Incepe de la singura trecerea prin Marea Ro!}ie, dup a care, 40 de ani erau umbfato ri prin pustie, p.ina ce au ajuns la

, . ~

pamlntul fagaduintei.· Deci pe aeei 40 de ani ai urnblar!l prin

. A' 'I,.

puatievc atre cei 4'40 de ani care sint s crtst in Bibliile noastre

adauqtndu-I, se fac 480.

CL ac eas ta ' mai . de mirare eate, ca' in singure Bibliile Dum n eze le stl i'S c ri ptu ri" n e petri v ita se afl a n u mara rea ani lor. Pentru c a la Faptele Apostolilor in cap. 13 esie. s cr i s as a:

"Sculindu~se Pavel §i tactndu-le semn cu mina le-a zis: Barbati isr~~liti. ~i care ya terne ti de Dumnezeu, .as cu ltatf: Dumnez eul po por ului acestuia a ales pe pari,ntii no s tr! §i pe pop or l-a lnaltat Intru nemernicie in pamlntulBqlptutul §i cu brat Inalt i-a

. scos pe ei de acolo. $i ca la 40 de ani i-a 'hranlt pe ei in pustie §i surpind sapte llmbl in parnlntul lui Canaan, le-a dat intru mo stenlre pamintul lor, ,i dupa 'acestea ca la_ 450 de ani, le-a dat 'lor [udecatort, pina' laSam_uil· Proorocul, ~i de aeolo au cerut Imparat, ,§i le .. a dat lor Dumnezeu pe Saul fiul lui Chi§, barbat din semintia lui Veniamin, ani 40.

. . .

AJcisa ie i aminte cititorule: De la lrrtrarea fiilor lui Israil in

pamintul fagaetuintei., pi-na la Samuil Pre oro cul nurnara Sfintul

440

480

46 '

Apo s to l Pavel ani 450. Saul a Imp ara tit ani 40. David a Im p ar atit ani 40. Solomon in al 4-lea an al tmp ar at!e l sale a inceput a zidi Biserica B~mnului.. Deci cum la III 'Regi in cap. 6 scris este ca Ja 440 de ani de la ie~irea fiilor lui lsrail din Egipt a inceput Solomon a zidi Biserica Domnului?

Deci ni se pare, c a aiei este oarecare gre§eala din vechime, din ceice scriu ~i prescriu, mai dinaintepina ce nu era m e ~ t e s u 9 u I tip 0 9 r a fie i.P e n t rue a 5 e cad e, c a 0 r i I a III Reg i cap. 6 sa a dau qam mai multi ani, ori in Fapte le Apostolilor sa imputf nam anii.

- ,

Agni in Hronic, Cornelie romanii chibzuitori ~i de ani

nurnar ato r i, socotesc §i gre§esc: Ca se cade in Faptele Apostolilor 13 in loc de 450 de ani, a nurnar a 350 de ani.

Afara de 0 s o c ote ala ca aceasta de s-ar pune aici la .inc e p ut:

Sa ne fie s tiut, cum c a anii jude c ator ll or lui Israil,. in altfel se n u mar a , d u pap are rea s c r i i to r i 1 or d e ani , ~ i in a It f e I d u p a Inte le qer ea tilcuitorilor Durnn ez ete s tll Scripturi.

Serltto rf anilor nurnar a, precum in Biblii este scris, pu nirid la rlnd in nurnar s i acei ani, intru care au robit ls r aefitl i celor de a I't n e am, p re cum sin ta c e s t i a :

inaintea lui Godoniil au robit Irnpar atuf ui Siriei Husarsadem ani 8. Du pa Godoniil r o b ira lmpa r atulu i Moabului Eglom ani 18. ina i n tea lui .B a rae a u rob it imp a rat u lui Can a a n ul u ian i 20.

Dup a Barac au robit lui Madiam an i 7. inaintea lui Eftae au robit fil is te ni l o r ani 18.

inaintea lui Samson iara§i rob lra filistenilor ani 40. Pe to ti anii ace stf a lmpre u na numarln du-I, vor fi ani 111. (Afara de cei 20 de ani intru care dup a Eli preotul, in zilele lui Sarnu+l , au robit filistenilor).

lar tilcuitorii Durn n ez e ie s ti i Scripturi, pe ace. ani, ii nurnara linga anii j u de c ator ilor lui Israel a s a:

Dup a b atr'in ii israiliteni care ocirmuiau poporul dup a Is us Navi, j ud e c a to r a fast Godoniil fratele lui Caleb cel mai t in ar , care 40 de ani i-a judecat pe israefiteni (Jud. 2).

'"

Intru anii aceluia, la inceputul [u d e c ator i ei lui, au robit

israilitenii Impar atu lul Siriei, care lucru ararat este din Sfinta Scr iptur a, unde pentru Godoniil este scris: Veni spre dinsul Duhul Domnului !ji a judecat p e Israil ~i au ie s it la raz b oi impotriva lui Husaratem Imnaratul (Jud .. 3) .. Aici a socoti ne este: Nu numai inainte de jude c ator ie a ie s it la r azb o i, c i mai intii I-a judecat pe Israil s i d up a oarecare vreme a Te s it la razbo]. Beei aeei 8 ani intru care au robit israilitenii Imparatului Siriei, se incheie 0 parte in anii cei de la sftrs ltul b atr inil or eel 0 r c e auf 0 S tin a i n tea j u d e cat Q r i e i lui God 0 n iii, i a r a I t a in anii ce se incepuse ai judecatoriei lui Go do nij l. La care §.i

47

hrQnogr~afullui Dorotei mitropolitul Monemvasiei se une s te, 5 pun in d c a is rae Ii t i i in z i I e I est a pin i r j i lui God 0 n iii rob ira imp a .. ratului Siriei ~,i se izbavira prtn Godoniil.

La fe I ~ i pe ntru cei la 'ti ani ca re intre j udec atort s e porn e n es c de robia cea la alte s emlnt!l a ls rae lltf lo r, a intelege ne este, cum eel 0 parte din cei tre c utl ani ai judecatorilor, iar alta in cei de fata se incheie. Precum ~i in zilele [ude cator iet Deborei Pr ooro cita, ne este a ve de a. Pentru ca scris este in Carte a Judecatorilor la cap .. 4, cum c a Avin imparatulCanaanului a asuprit pe Israil foarte 20 de ani $; In d a ta adau qa Scriptura: Si De b o ra Proor oc ita a judecat pe Israil intru acea vreme, -iara In zilele jude c ato rte i Deborei, a supar at irnpar atul Canaanului pe

.tsr altttt 20 de ani, ~i se incheie acei 20 de ani in acei 40 de ani



ai DeboreL .

$i iara~i pentru Samson, in cap. 15 la s fir sit scris este: eli a judecat pe Israil in zilele filistenilor 20 de ani. lar j ud e cator ia lui Sam son c e a d e 20 de ani, a, f 0 S t sub s tap in ire a f iii s ten i lor, mac ar d e s i se [upt a cu din s ll. Care lucru mai luminos se poate ve de a in ac e l as i capitol mai .s us , unde-i vorbesc lui Samson israilitenii: Oare nu s til cum c a ne s tap ine s c pe noi filistenii? Pentru ce ai tacut aceasta? Deci a ce s ti 20 de ani ai lui Samson, n-au fast sub s ta pi nlr e a filistenilof, c ac i Samson nu putea cu tot u I s a ~ i i z b a ve a sea pee ide f iii s ten i , c i n u m a i 0 Irn b lin z e ape s tapinire a filistenilor, ca sa nu supere prea tare pe p o p o r , iar filistenii ~i dup a s fir s itu l lui Samson s tap in e au pe is r ai lifi nu p utiria vreme, m ac ar d e s i Emerag, du p a Samson, ii smerise pe ei. As a dup a a tilcuitorilor Inte leqe re de anii robiei, care in anii [ud e c ator+lor incheindu-se., se af la n um ar ul ani lor mai mic (Jud.

16). , .

Pen t r u ani i j u dec it tor i lor lui I 5 r a i I ace § t i a 5 i n t : God. 0 n iii a, judecat ani 40, Log 8, Debora ani 40, Ghedeon ani 40, Ab irne le c 3, Tola 23, lair 22, leftae 6, Esevon 7, Eglon 10, Avdon 8, Samson 20, Eli preotul 40. Pe to tl ac e s ti ani numar in du-l vor fi

ani139. '

Aiei sa adaugi 7 ani ai voievodiei celei dup a Moisi a lui, Isus Nav i, 10 ani ai oc lrrnuirl.i batr lrrilor lui Israil care fu dup a Isus (pentru c a atltla ani ai lui Isus s i ai b atr lnf lo r , eei vrednici de cre dinta scriitori au scris) vei afla de tot; anii, ptna Ja Samuil proorocul 356 (Adrrhom s i . BeJarm). $i nu r au in Faptele Apostolilor, dac a in loe de 450 ai citi 350 mac ar de s l prisosesc 6 ani, care de Apostolul nepome nitl se atla. Cae; Apostolul nu chiar de savtr s lt numai 50 de ani dupa 400 s au dupa eei 300 de ani a fi Intare s te , ci mai inainte zice acest cuvtnte l, "ca la" ~i dupa ace stta ca la 4_50 de ani, adic a sau rnai putln sau rnai mult, pentruca aceea insemneaza cuvlntelul "ca la".

48

lar cind in loc de 4.50 de ani vei pun e 350 cu cei s as e ani, sa aclaugi la acei 356 ani, 40 de ani ai lui Samuil cu ai s tap lnf r] l lui Saul (incheind in anii lui Samuil §i acei 20 de' ani, intru care, dupa Eli -preotul au robit filistenilor israelitii) iar inca $i ai Imparatte l lui David vei ad au qa 40 de ani, ~i trei ani ai imparaliei lui Solomon, cu al 4 ... lea in care a inceput a zidi Bise.rica Domnului, vei afla ca nemincinoasa este Scriptura, ceea c e in III Regi cap. 6 este scris, ca la 440 de ani de la Ie s ire a fiilor lui Israil din Egipt (iar mar ales sa lntelegi de la intrarea in parnintul fagaduin1ei a fiilor lui Israil care din Egipt ie s is e] ~i in al 4 ... lea an al Imp aratie i sale a Inc e put Solomon a zidi Biserica Domnului. lar inca de vei a d auqa s i acei 40 de ani intru care dup a trecerea Marii Ro s il , era poporul eu Moisi umb lator prin pustie, vei afla (pr ec um c ite s c in Bibliile romane) 480 de ani.

A§a dup a Inte le qe re a tilcuitorilor Durnnez e le s tii Scripturi, acei ani se nurnar a.

lar dup a a hronografilor par e r e s i n urnar are mult mai rn ul ti ani p ina la Samuil se aff a: Caci pe ai singurei robii ani, eu care israilitenii in feluri de vremi, 'printre jude c ator i, au robit vr ajrna s Hor lor, Impr e una nurnartndu-I, se af la ani 111, pe care ii vei lipi la eei 339 de ani, ce pureed de la inceputul lui Gadaniil (pentru c a multi zic c a acela a fost intiiul ju de c ato r) vei afla de totl anii ·450. Deci aici se poate Inte le qe , cum c a arnin do ua Scripturile acelea: $i cea din Faptele Apostolilor (10) ~ ice a din ear 1 i I e Reg i lor, 11'1 Reg i 6 , fa r a d e 9 r e ~ ea I a sin t. Cae i atunci cind zice Sfintul Apostol Pavel ca sint 450 de ani ai judecatorilor intru Israil p ina la Samuil proorocul, sa intelegi c a s e vnurn ara de dinsuJ acei ani, dup a cea de o b s te s o c ot e a la a h ron 0 9 r a f i I o r, car e n u mar a 0 S e bit ian i i rob i e i inc h e i n d u - i pee i in anii judecatorilor. lar c lndTn carlile Regilor, 440 (sau du p a Bib Iii I e rom' a n e , 480 ) d e ani, pin a I a inc e put u I B i s e ric iii u i Solomon vei citi, sa s tii c a acea num ar are este de acest fel, pre cum til cui tor i i 0 pun, pet 0 t ian i i rob i e l, ina n i i j u· dec at 0 r i lor ineheindu-i.

I ~ IRe 9 i , 1 2; II Par a lip. ,3; III Reg i 1 4; III Reg i 1 5 ; f i I a

1 0 7 ~ i III Reg i 2 2 sp un:

Solomon a fast la lmp aratie (III Regi 12,) ani

Roboam fiul lui Solomon (1IParalip. 3) an i

40

40

40

17

17

17

49

Abia fiul lui Roboam (III Regi 14)

3

3

3

.

ani -

Asa fiul lui Al;»ia (III Regi 15) a imparatit ani

Gheorghe Chedrinul scrie 40 de ani, fila 107.

-Iosafat fiul lui Asie (In Regi 22) ani Hronograful Monemvasiei scrie ani 42.

lor am f i u I lui los a fat ( IV Reg i 8 ) ani

41

41

41

25

25

25

8

8

8

~ -

In s tire sa fie c a loram in vremea vie tli tattne-s au a fost

lrnp arat, c ac i tatal S3U ducindu-se la r azb o i spr e ajuto r lui Ahab Imparatul lui Israil, pe fiul lui loram in lerusalim irnp arat I-a numit. Pentru ca un obicei ca ace la era in vr ernil e acelea de demult, de avea vreun Imp ar at sa ias a la razb ol , mai numea lrnp arat pe carele dupa sine voia s a-I aib a, ca nu cumva ie s in d la raz bo i sa i se intimple a muri, deci gata Irnparatul pe scaun sa fie. Dupa un obicei ca acesta Irnp ar atf n du-s ef o r am in zilele tatalui S3U, a lrnpar atit cu tatal S3U ani 4. lar dup a tatal S3U ani 4. $ i a ~ a 5 -a u f ac u top tan i a; imp a ra ti e i lui.

Ohozia fiul lui loram a Imp ar atlt ani (III Regi 8)

AJ
r ttl -nG)z:c zO
- . :::c 0 ::;c
- - 5:
OJ » 0 »
1 1 1 Godolia maica lui Ohozia (IV Regi 11) ani

Chedrinul z rc e an. 8, fila 1078

6

6

6

loas fiul lui Ohozia (IV Regi 12) ani

40

40

40

Pe ntru tirania acestuia v ez i 2

Paralip. cap. 24.

Amasia fiul lui loas <'V Regi 14) ani

24

24

24

Ozia care ~j Azaria, fiul lui Amasia (IV Regi 15)

in zilele acestuia s-au inceput a fi Olimpiadele, spune Eusebie in - Cronicul s au.

52

52

52

loatam fiul lui Ozia a Impar atit ani

16

16

16

50

Gheorghe Chedrinul zice ca in zileleacestui trnparat s-au inceput OHm piadele.

Ahaz fful lui loatam (IV Regi 16) ani in zilele acestuia s-a zidit Roma

17

17

17

Ezechia fiul lui Ahaz (IV Regi 18)

.

ani

29

29

29

Doi ani a Irnpar atf t cu tata: S3U, deci singur a fost la Impar atie ani 27 .. Acest Imparat Ezechia I-a ars pe s arpe le eel de ararna §i Cartea lui Solomon cea de doftorie. Ai acestuia au fost eei trei Tineri in Babilon robtti. ~i Tobie in zilele lui a fost ..

C OJ ." G)z::r: »;0

- - ;:0 0 ;:oz ~

tD » 0

-Manase fi u I lui Ezech ia ( IV Regi 55 55 55
21 ), ..
ani
Aeesta robit fu A Babilon ..
In ~I rara st
s-a int~rs.
Ammon fi u I lui Manase ( II
Paralip.33) .. 2 2 2
ani
A I ti i . 12
ZIC
..
"'-
In z ile le ac e s tui a era Midas
im p ar atul Frigiei cu u rec hi de catir ..
losie fi u I lui Amen (IV Regi 23) .. 31 31 31
ani loahaz fiul lui Osie a Irnpar atit 3 lu ni, care se nurnara la anii lui losie.

Eliachim care §i loachim al doilea fiu al losie (IV Regi 23), ani

11

11

11

....

In zilele acestui Imp arat al lude if , Nabucodonosor, intii

asupra lerusalimului a navalit .§i Sfintul Prooroc Dani;1 §i pe cei treiTineri i-a robit.

lehonie, care ~i loachim fiul lui Eliachim, a trnparatlt luni 3 ~i zece zile, care luni §i zile se numara in al 18-lea cel de pe urrna an al imparatiei lui Eliachim (IV Regi 24).

Del a s fi r § it u I lui Eli a chi m (c are I e ~ i loa chi m) ~ ide I a rob ire a 51

la Babilon a lui lehonie, se incep a se nurnara cei 70 de ani ai r 0 b i e i B a b i Ion u lui ( II Para Ii p. 34). Pen t rue a d us f ii n d I a B a bi Ion Eli ac him cup rea multi p rad atl, a sc ris 5 fintu I P roo roc I e rem ia la cei ce erau in prada Babilonului, lns tiinttndu-i pe ei cum ca 70 de ani au sa petreaca acolo (Ieremia 29).

lar hronografii rus es ti, nu de la prada lui lehonie, ci de la a luiSedechia incep a nurnara acei 70 de ani, care lucru se va arata indata.

.!: m

-_

m

» 0

." G) OZ :::I: ;tJ. :::0

»:::0 o Zs:

Sedechia unchiul lui lehonie, §i fiul lui losie, iar frate lui loahaz. §i al lui Eliachim a imparattt ani

~i fu robit in Babilon .

11

11

11

. Robia la Babilon cea de pe u r m a ~i risipirea lerusalimului

"-

In anul al treilea dupa pra dar e a s i risipirea lerusalimului, s-a

ars Biserica lui Solomon.

Gheorghe Chedrinul spune c a Biserica ace e a a s tatut ani 442. in Babilon au petrecut israeli\ii ani 70. ·Acei 70 de ani ai robiei poporului jidovesc s i ai petrecerii lor in Babilon, se numara nu, intr-un fel.

Hronografii ru s e s ti incep de Ia luarea in rabie a lui Sedechia s i de la cea d e s avlrs lta risipire a lerusalimului.. lar eei romani de la a lui lehonia (mai inainte de a lui Sedechia) ducere in Babilon, de la care §i Sfintul Prooroc leremia de la acei 70 de ani a inceput a prooroci (Ierem 29). lehonie la Babi.lon cu multlrne de popor mai ales dus fiind, statu dup a dinsul in lerusalim, Sedechia ..

De aiei incep romanii a nurnar a anii robiei, tin indu-s e de sfintul prooroc leremia.

Sedechia a Impar atit ani ina I 11 ... 1 e a a n a lim par a \. i ei s a I e dus fu in robia Babilonului de Nabucodonosor, s l lerusalimul

52.

HRONOGRAFUL

RUSESC ROMAN

11 11

desavir"it risi pit .

.. De -aicl Ineep hronog,rafi i .. rus es ti a numara anll rohlel.

Nabucodonosor dupa risipirea lerusatlmutul Impar atl ani, afara de a nll aceta care mal i.nainte a Im paratjt" pentru ea de totl anti imp.;arat,iei lu-i in Babilon erau 43 -, de anl , sau· pre cum alttl zic 44 de

17

26

.

ani.

Evilmerodah fiul lui,ani · Ba:lta.za~ lfiul lui 'Evilmero'dah, ani [lerern. 27) .

Darlea impata~it in Babilan, ani atara de acel ani, in care a im:paratit inM ld ena, "

{JClru,s a imp,aratit in Babilon, ani 30

(Gheorghe Ch·edr.inul serie ani 32') afara d·e a·nii ace la in care mai Inalnte au i'mpa.ratit inPersida, (Aiei hron oqrafil romani

sfir§,esc.anii robte l). ,

~ j .Aiei ,hronog,rafii ru se s tl sfiries,c anii roblel [idcve stt zicind,

ca '}i .curn -i'n .al 3,O-llea an al imparatiei sale Cirus' ar fi slobozit pe.,·Zor·oba:beJ,cu multtrne de, oameni evrel la lerusal'im, sa

. . - ,

,zid'easca Bts erfca Domnulut, tmpotrtva este BibJ.ii'lor celor ce se

zli:c, ca in anul "1 al imparatiei lui Cirus (iar nu in 'al 30 .. lea)_ stobozlt s.a fi fast Zorobabe.1 precum aceasta aratata este in

cartea If ·Ezdra, in capltotul 1. ..

, A,a. hronograf-i·i ruse stl §i rornani , pe .acei 70 de ani ai robiei

evr'e'ie~ti In. 'Babi,I'on, i-i· nurnara 'dupaanii Imparattlor

ba \b fl e n e~ t i , i a,l' in ,8 i b~1 i i nus ,j n t _ P u § ian iii m 'p a r a ti lor ace lor a, ctt

. ,

a impa~a·tit Nabuoodonosor, cit E,vil'merodah ~i Baltazar $i Darie

fi Crrus, nicidecum nu se stte , fara nurnal ace.asta se stte, cum ,ca 70 de 'anl in robla Bab.ilonului aupetrecut evreii, pina Ja in t i i~u " a n a lim para li e i lui Ci ru s . '

L Dupa Ciru~s a .stat Cambises fiul lui, care §i Ahaaveros , acela§'~i §i A,rlaxe'rxes (cel intii cu un nume ca ace sta] incartea 1 :Ezd"r~a in c.ap.4 se numes te. Acela a oprit a ,se zidiBiseri.ca Domnutul. Jar citi, .anl a .imparatit Cambises in Biblii nu este

. .

s crrs.

I A p oi statu -Da rle, attul { cu. ace I 'n u me, fi u I luiGh i stas pis ,acela lnanul al doite a al impaora\ie.i sal-e a p orunclt Iarasl sa z ldeas ca Bis.e·rjca Dcmnutut In lerusalim. ~i s-a sa.vir§itBiserica in al saseteaan al imparatie'i lui Dariev pre c urn scrie I Ezdra, cap. 7.

Jar in Sfinta E,vangh·eli-e se s crte: Cumc a in 460e ani s-a zidit Blaartca ',aceea' {nuica -netnc etat aceea se zidea, ci prin multe 53

5

30

3

3,

17'

2

3

, ,

tmpledtcarl pina Ia atltla ani, s-a Intlns (Ioan 2). De cf se poate a

'i n te leg e , cad i n in t i i u I a n a lim par a 1i e i lui C i r u ,5 in Sa b i lon, in care a dat fPOrUnCa 5,a- se .aldeas ca Biserica, pini in -al s as e le a an aljmpar~liei- Jui Dariusvtntru carele .an Biserica s-a s avlrs it au- trec'ut46 de ani.'

Dupa aceasta -citi- ani a imparatit Dar ie al lui Hlatas pe , in Bib,l,ii nu este .ac rts ,

lar ctnd a imparatit_in Babilon Artaxerxes (altul feu un nume ca acesta) la 20, de ani ai Imparatle} lui, slo·bozit fu Neemia paharnlcul trnparates c, la leruaatlrn ca sa zideasca zidurile lerusalimului (Neemia 2).

D,upa ac es t Artaxerxes nu se mal pornene ste mai mult in Bi'orl'ii ode Impar at] l Persiei (§i ai Babf lo nului) mac ar de§i dupa eel mat sus -pomeniti multi erau, niei anii nu se s c riu, p ina la moartea m aretui tmparat ~Alexandru Macedon (adlca al grecilor)

, de la care Incepatura, in <:artile Macabeilor, numarareaanilor se Incape ," precum se vede la 1 Macabei cap. I, unde pentru Antioh, imp,aratul cal. cu por.ecla Epifanie s e serie asa: A imRaratit tn anul 137 at Jrnparatle] grece§ti"ci §i acea nurnarare de 'ani" numai in ls torta Macabeilor se numara,(1 Macab. 1). '

, ~"Delcj de la sfir§itulrobiei, acel aia, in care poporul evreu70 de an:i in Babito n petrecuse, .ptna la Na§terea lui Hr lato s , c lti ani it LJ f os t, d u p a· Bib Iii . a §t i n u est e :c u Ie 5 n ire, dar m a i a I e s n i c i n u se poate.. ne scrts fiind nurnarul anilorincredintat at Imparatlet tm p itr a ti lo r Per s i e· i, § ita c uti f ii n dim 'p a r ali m u It i , car e au, f 0 s t

. dupa al doiles' Artaxerxes, pins, la Alexandru eel Mare. Ci §i d u pi sfir§ itu I , Maca be i lor, n im ic n U' se scrie in Bib I,i ile acelea, care erau pina la Na!j·terea lui Hrf s to s , lar se scriu multe in hr.onografuri, ci ~ nu in, Bibl,ii,' §i cele scrise Intr-Ins ele -nu sint toate de, creaut, de vreme ce multi hronografi, in multe lucruri ce se d ove des c de dlnsl i, ia r rna i al es 'in n u rna ra rea ani lor n u se pctrtveae.

F~ara decit dupa septlmtle lui Daniil (Dan. 9), care de la inger i s-au spus lui, sa se numere anii de la mutarea Babilonului p ina la . Hristos,;,. Ci "i Intru acelea nu putlna ne.dumer ire este, de vrerne '~~ tilcuilorii Dumnezeteattl Scripturi §i hronografii se

, t '

contrazlc pentru vreme, 'de la care vreme acele s eptlml se Inc ep

§i·in ,care vreme s~ .sttrse sc .. (Pentru c a unii de acel inceput ~i sflrs lt al s eptimllo r lui Danlll) socotesc ca se incep ele de la singura des ccperlrea aceea· Dumnezei'asca, care jar in inger s ... a facu,t'Sfintului- proerocDaniil. lar uniide la intiiul an al singurei stapln,irii lul Cirus, clnd ace I lrnparat a po ru nclt sa z lde as c a

. I _ ,

B is e. rica Do m nul u i ( IRe 9 i 1 ) § i ! a t rim is I a I e r usa limp e

. . ,

Zorcbabe] votevodul lude ilor cu multioameni (II Ezdra 2). A1ti--i

de .I a a ,J 'd oi I e a a n a Jim par ati e i _ lu iDa r i e His t asp is, care i a r a '$ i a 54

porunclt ~a zideasca Btsertca pe care 0 oprise, Irnparatu Cambi,s fiul Jui Cirus (I Ezdra, 6). Altii de la al s asefeaan al lUI" ~ Darle Intru. carele -s-a"savir§it 1ii s-a s~i'nti-t Biaertca (II E,zdra, .7': ... 'Altii de la al.7-lea an 81 Imparatulul .Artaxerxes, care dupa Darie a .tost, cind slobozit fu la lerusalim Ezdra cu multirne de oarnenl Is rae+itl (II Ezdra_,8). Altii de la al 20-lea an al lui Artaxerxes .ctnd acel Imparaf a poruncit sa zideasca zidurile le rus alirnului

§i a trimis la aceia pe Ne'emia Paharnicul (Neemia 2). Pentru c -a~a in cartea lui Daniil cap. 9 este scrls: "De la ie~irecuvlntulul, ca sa se zideasca ter us alf mul pina la povatultcrt

, H' r is t 0 S . U n i ide I a sin 9 u r a 5 a vir!j ire a z i d uri lor § ide I a inn 0 ire

, c e tat iii e r usa lim u lui, pea eel e § e p tl m i a I e I ui Da n iii 'I e inc e p care innoire s-a lntlrnplat ,Ia 22 de ani ai lui Artaxerses.la_ §,eptlmi"le lui Daniil de toate se nurnar e 70. lar anii intr ... insele se cuprind 490. (Daniil 9).

La fel §i' pentru sfir§itul septlmltor acelora, multi nu se unesc. Pentru ca unii socojes c ca este sfir-§itul acetora Tn

, , .

vremea Nastertl lui Hristos. Alt!l in vremea Patlrnll celei die

buna voie a lui .Hristos §i a rnortti Lui celei de viata facatoare .. , A1tiiin vremea risipiri.i calel de pe urrna a lerusalimului '}i a pustirii lui celei desavirfite, care de Tit Vespasianul s-a tacut .

. Deci in nis te lucruri ca 'ace stea nepricepute, ca Intr-un loce multe Invtrtlturl, cum se poate afla, dupa Blbfll, ca'lea anilor cea dre apta §i Incredtntata? (Labirint).

C i ~ ide I a sin 9 uri nee p u tu I fa c e r iii u m ii, pin a I a N a § t ere a I U I

~Hristos, dupa Biblii cu nelesnire 'es te foarte a nurnara anll, t a c uti f i i n d I a m u It e I 0 cur i a, n ii, i a r din a I tit par ten e u n i n d u - s 'e' precum in numarare a aceasta s-a aratat.

. insa, i~telegerea hronografilor ru s e s tl §i romani §i nurnararea anllor acelora s-o punern de fat,a.

~ ,

. '

Nu m a r a rea anilor de fa sf'[rs itu! eelor sa ptezeci de ani arobiei ln .Babilon ce a f'ost Iudeilor, pina la Naste rea lui .Hr istos, d upa anii irnpara!ilor Per sid ei (Persia), si ai Im pa ra ti'lo r eg'ipteni.

A

I mp a rat i i Per 5 ide i (P e r 5 i e i )

Cirus a Irnparafit in Babilon, ani Afar'a de anii aceia in care a Irnparatlt in Persida, mai lnainte de luare a Babilon ului (Gheorghe Chedrinulspune 'ani: 32)" Sfinta Sc rlp tura z ic e EZ'dra 1, ca-in anul

55

H-RONOGRAFIII

RU ROMA

SE$TI NI

. 30

< •

1n111. 9,1 'si'n'g_-ure~i'stap<in'i;rU s ale, a trlmis pe

_. Zoro"laa,·be!l·ln Ie rusallrn, ca sa ztdeas ca B'ise'rica',DomnuJui, iar -hr'onografii rus e stl ,'zic', ca i'n al· 30-1Ieaan,. (larnu'In eel intii) au ficut-o aceta.

, Ci:r~mbis '(1 Ezdr,a 4) care ~i Asver,,§i Artaxe'rses(Cel&e tnttlcu un nume ca aceta) in -:Sfints Scriptu.ra se che amava im,parati,t ani ,Acela '8 'O,prit a se zidi B:is'erica DomnuluL , Smerdis vraj.itolful'a im,p'aratit luni 7.

Oari-e Hlataspe a. Impar atit, ani

_ Ae,esta lara,i a p orunclt s·s se zideasca

'8 i s e rlca Do rn nul ul, car e s - 3$ ,i s a vir $, it ina I'

,~ , '

'-6 -I ea an '8'1 im pa rali-e i I u L

Xerxesfiul lui Oarie, ani

, . Artaxerxes, eel cu mini lu nga

'. Acesta in al 20·1ea an al imparatiei sale a trlrnls pe -Neemia'-sa zi'deas'ca zidurile "

" I e r usa lim .u lui..

,',Dar!j,e (rei. poreclit Noto s, a Imparatlt ani ·Xerxes·a1do-Ue·~, a' imparitit lunl 2

" Logdian, - luni B ;

Artaxer.xe's 'Minimom ttltorul de minte, ani'

, ~

ArtaxerxesOcus

,", I. ,Arses sau Arsamlc

lar Qarie Codoman a lmparatlt, ani I'atin alsaptetea an, de Alexandru b i r ui n d u - s e, de a i sa i f u u cl s ..

Alexan~ru (cell Mare a btrult pe Darle, in anul impiratiei .sale (dupe hronograful

, ,

rom an') .8 I S, ~ I e a, i a r d U ,p a b.i r u i n t a aim par at it

, :ace'la anl (C,orneliu §i I Mac. 1)

~i de totl anii impa,ratiei lui aufost 12. lar eel rusesc'Sinopsi's scr!e, cum ca Alexandru mai lnainte de a birui pe Darle ,i de a sfartma imparatia perseasca, a imparatit ani , 11. lar dup's stricarea imparatiei pe rs e s ti a

. ' , . imp, a r a ti t an i

> ,~

E>upa moartea Iut Alexandru, voievozii lu i

.~ l-a u imp a rt it lor U § i imp a rat i a lui. § i i § i

_ pus era pe s'ine§i coroane, flecare pe partea . cea hotarita 1 u i$ i, im parati ra e i ~ i fi ii 10 r

- du~pa din§ii ani _multi (I ·Mac. 1)

·8

6

30

30

28 41

20 40

14

14

40 26 4' 6

,43 23 3 6

12

, 1

A

Imparatii 'egiptenJ

56

Ptolemeu cal eu pore cla Leis, dupa maar-

tea Iui Alexandru, indata a luatEgiptul §i a Imparatlt in e~l, ani

A 11 i i' IS C r i u, a ni 4'4

De Iaace l Ptc lerne u, § i cettaltt Im pa ratl

eg'ipteni Incepura a se numi 'Ptolemei,

precum de dernult faraoni se nume au

p to 1 em e u F i I a 'd elf 0 s, ad ica d e f r at e i u bi tor, ' ani

Altii zic 47.

I

,Acesta a rug·at, pe Eleazar Arhiereul

Ie r U s a I i. m u lui ~ sat ri mit a I a e 1 pre a in tel e p t i barb atl, st prlm! el72 de barbati, care ii tal,macira lui Sfinta Scriptura, ,di'n evretes tlle Bibli'i, pe llrnba 9 receasca .

. "Ptolemeu Everglietuln 25 26

"Ptolemeu Fllopator" 29 ,17

nPtolemeu Epifanis" ani, s iJunl 6 17 23

',,'Ptol.emeu Filometor" , 10 35

'"Pto'lemeu' Fisc'on" frate lui Filometor 8 26

Dupa acaasta 'in hronografele rus e stl se pun Irnpar ati i ca , i cum ,e 9 'i pte n i, ins a n U -'$ e 9 i pte n i, ciS i r i e n i, car e inA ri t i 0 h i a cea mare au imparatit '.i luase ra lerusalimul de la egipteana staptnl rei Intru a lor putere. Pe ntru ,til intre Eg i pt § i S i ria f,ii nd lerusaJimul, ca 0 pricina era in ··mijloc in razboalete cele dese ale Irn par,ati lor eg i pte n i, a Iteo ri ce is i rl en i im pa ratl sta pin eau

· I er usa Hrn u I, C l:I r a z b 0 l u nul del a a I tu I a puc in d u ~ I.. D e cl d u pa c e i c e j n a i n t e s - a u zi s e 9 i pte niP to Ie m e i, tm par a tl i sir i e n i, car e a u ataptnlt le ru s allrnul, in hronografele ruse stl ca §i cum egipteni se pun ace s tla:

. i in p a ra t i i, e 9 i pte n i ..

42

38

38

HR'ONOGRAFII RUSROMA

E$TI NI

(I M,ac. 3): SeJeuc fiul lui Antioh

, celui

mare, a s taptnit lerusalimul, ani Acesta a trlrnls pe Eliodo,rs,'a jefulas ca Bise'ric~ Ie ru s af imulu i , care

. • ito

. §j. batut fu de Ingeri.

(II Mac. '6): Antioh, cel cu p ore e la 'Epifanie, adlca atratuclt .fratete lui Seleu'c, a staptntt ani

Aceta a mu ncitpe Eleazar batrlnul §i pe Sotornon ia cu fiiiei s apte .

Maca·bei.

20 '

12

1.5

12

S7

Anti 0 h f,i u I lui, ani

-Aces tl trei in:tparati aiSiriei care stapiinira lerusalimul in hrono qrafele romane, nu intre cei egipteni ci intre cei sirieni trnparatl, in osebit catalog,

, se pun.

, lara,i s e incep egiptenii. lrnpar ati ; Ptolemeu, cel cu porecla Laturie, acel a§ i § i .s ot i r § i s e i z 9 0 n i din imparatte, ani'

Ptolemeu, ce sa nume a Alexandru, ani

lara§i Ptotemeu Laturle , la tron , Intor c lndu .. se, a Imparatit ani

, Pe ac e stt doi Ptolemei hrono qr afele . rus es tl nu .. i pomenesc, ci numai cele romane ,

Ptolemeu ce se numea Avlitis, a Impara tit, ani

, -

Acesta a nas e ut pe Cleopatra

imparateasa.

Ptolemeu ce se numea Dionisie, mic coptldupa tata rarninlnd, a ',imparfatit· cu sora sa Cleopatra, ani Cleopatra dupa fratele s au singura a im pa ratii., ani

Cu fr ate las au a fast ani 5, singura ' _ 17, de totl anii imparaliei ei au fost 22, as anumara c et romani. Aceasta biruindu-se de August Ceza,rul, s-a omortt pes lne prin muscare de

asp lda, .ca 0 as plda vie la titele ei a pus-o !ji a murit.

Aug us t cez a ru ,I Ro me i " in al 14~lea an, al imparatieisale, pe Cleopatra blrutnd ~i egipteana s taptnir eimparatie surpind s-a facut singur

s taptnlto ral lumii, §i a imparatit dupa , biruirea Cleopatrei pina la Nastere a lui Hristos ani· .

Hristos S .. a nas cut la 42 de ani ai lrnp arat!e! lui August, care .era al 28 ..

I e a del' a b i.r u i rea 'C le o pat rei.

23

2

16

10

8

30

30

16

5

22

17

28

Alta nurnarare de ani 58

De ita 5 fir.!} itul calor 70 de ani a i robiel ce aIos t in Babilon jidovtlor, p-ina la N··a,~terea lul Hristos, dupa anii domnllor '§i al pov aruitor ilor [ldove s tl. . Zoroba.bel cel din semintia lui·'

,

, D av i d, s lob 0 zi nd u - se din B a b i lon, C U

-' .. .mulfime de popor evreiesc la Ierue atlrn, dornns-a facut la evre i, ani . ( ~, Bela r mi n § i As ted ii II' ani 32) Resa cel cu pore cla Mosola, fiul lui Zorobab.el

("Belarmin ~i Asterii" ani 46)

loa n fi u I lui. Res i n po vat u ito r f u ani ("Belarmin §i Astedii" ani 40)

Iud a c. e leu po r eel a H ire an, eel in t l i . cu ace!

nume, ani

( As ted n" ani 3 1 )

...

Inzilele ace stuia, Alexandru cel

Mare l-a biruit pe Darie.

los if cal inti i ~ .a n i

. ~ , Alexandru eel Mare se facu monarh. $imei Abnerut, povatultor iudeilor, ani

Maat Asar, ani

Hagh'e,j Arfaxad, povatultor afost

i u d e, i'l 0 r, ani '

in zilele ace s tuia s-au trimis 72

. barb ati in'telepti, de Eleazar Arhiereul, '-I la Pto lern eu F i ladelfu I Irn pa ratu I Egiptului, ca sa talrnaceaec a Sfinta Sc riptura din limba .evretas ca in ce a greceasca.

Eslim, care ~i Agae Elie, ani> .Naum Maslov, ani

Amos Sirah, ani Matati"e Siloa, ani

los if eel mai tinar, ce s-a poreclit

, 14'.

Arsis '

Isus al lui S.irah a fost in anii aceia lanne Hircan

58

53

66

36

53

14

1'4

7

7

12

12

9 10

9 10

16 20 1·4 '

, 18

8 7 14 10

60

16

16

:("Belarmin!ji Astedii" ani 17)

59

-

Acesta era c··e'ld-epe urrna votev o d al ludeilor in lerusalim,

.din. neamul Iul David ~i avind razb c! cu Antioh Imparatul Slriei,

·cel\ -c~u por ec I a Epi fan is,s -.a, o·m 0 rit. de e I. .

Dupasfir~jtulJui Ianne eel de ope urrna voievod, nu era povatultor intre iudei nu 'put'ina vrerne. $i multaalungare !ji ttranle Ie era' asuprade la Antioh,' §i- Arhiereii rape au ·stap.inirea unul de la altul cu pl,ata§i cu sila.$i erau tulburari

, ',i zarve marl in lerusalim, pina ce i-a ridicat Durnnez e u pe acei barbat! viteji , din neamul '. 'levit~lor, care se numeau Macabei; aceia 'CU armele au izbAvitpe iudei din- miinile §i de sub jugul . ti ranlei.

Macabeii

HRONOGR AFtl

-R RO

USE

MANI ~TI

Matatia Macabeu.l, povatuttor §i Arhiereu a f os t Iud ei lor, ani .

Aceasta este de la Cornelie Alapida in . Predoslo.vie lei Cartea -Macabeilor. (-Alstedii pune 3 ani, §i a murj t)

\1 u d a ,M a cab e u I f i u I lui Mat a t i a, po vat ':I' ito r ~j Arhiereu, ani

lanatan Macabeul, fratele ludei, pov atuitor ~i Arhiereu, ani

(Alstedti §i Stratemari, ani 18) 'S,imon fratele lui lonatan §i al ludei, po-

, v atultors l Arhi~relJ, ani

. (Alti'i - 8).

loa n H ire an, f i ull u i 5i m '0 n, po vat u ito r§ i Arhiereu, anl

(Ac~"asta la Carion,. Stratem, Belarmin s t Aisted ii)

(Andrihomii §i Belarmin, ani 26) ..

1

6

14

7

31

A. '

,. nan i i ace ia s- a u sc ul at in t re Iud e i t rei ere 5 uri: a I

Fariseilor, al Saducheilor ~i al Essenienilor.

HRONOGRAF

A r is t 0 b u I -. fi u I lu i loa n Hi r c an, in t i i ul dup a robla Babilonului, lmpar at impreuna §i Arhiereu, ani .

Annie, c arele §i Ale xandru , frate mal mic al Iui Aristobul, a imparatit ani

1

27

60

A las at dupa sine, doi fii, pe Hircan ~i pe Aristobul

Ale xa ndra, care §i Soloma se nume s te , temeta lui Arlie Alexandru, du p a barb at a tmparatlt ani

Hircan dupa moartea ma ic a-s i a Irnp aratlt 3 luni Ii se izgoni de fratele S3U AristobuL

Aristobul izgonind pe Hircan eel mai mare frate, '8 Impar afit, ani (Alstedii pune ani 5)

A venit Pompei voievodul Romei cu putere de oaste, ,I a prins pe Aristobul Imp aratul ludeii, cu dol fii ai lui, cu Antioh ,i cu Alexandru, ~i la Roma l-a trimis, ~i a luatlerusalimul, §i pe to ata ludeea a "SUPUS-o imparatiei romane ~i birnici i-a f'ac ut. ~i lui Hircan celui mai mare frate al lui Aristobul, s tapi ni re a lerusalimului i-a Inc re dirrtat. Hircan acum laras i sub

s taptnlre a cea rom ana a petrecut in Impar atla ce s labl s e a ludeilor, Impreu na ~i in Arhierie, nu ca un lmpar at s tap in in d, ci ca un birnic s tap lni ndu-s e , slujea Cezarului., ani

(Alstedii pune 23)

Alexandru, fiul lui Aristobul cel mai tlnar, fugind de la romani ~i putere adunind a izgonit din lerusalim pe unchiul S3U Hircan, $i petrecu, ani

Apoi s-a prins laras i de romani s l in Antioh ia mortii s-a dat .



lar Antioh cel mai mare fiu al lui

Aristobul ~i fratele lui Alexan dru, cel mai de pe urrna din neamul Macabeilor, Irnpar at al Ier us alimutul fu, ani (Alstedii s l Func tii pun 1 an) Acesta de Irod ucis fiind, a incetat cu totul staptnlre a evre ia s c a (Fac. 49) §i s-a apropiat venirea lui Hristos in trup, d upa p raoroe ia Sfintu lui P atri a rh I a cob (F a c. 49).

Irod nu din evrei, ci din alte limbi cu neamul fiul lui Antipatru Idumeul, cu poree-Ia Ascalonit, ca in Ascalon (care era 61

4

3

22

3

4

34

d-e demu_lt cetate a filistenil~r) .se nascuse, a

I u at imp a' r 3_ ti a lud e i lor ~ -i aim par at ita n r -

in zilele lui S ... a Nascut Hristos, in anul imparaliei lui (precum zice Carion al treizecelea an (30). Adrihomie zice in anul 37 .. Aistidie zice in anul 38.-

lata clta neunire in nurnarare a anilor, in ceadin Biblii ~i in cea d-in hron oqrafe , Deci cum este cu puttnta a atla dup a acelea cel adevarat numar de la Adam pina la Nasterea lui Hristos? ~i cum sa se s tle des avtrs lt ·in care an,ce lucru mare ~i insemnat

~ ; A l

a fost in partea de sub 'Cer? Insa in hronograful acesta, de cea

obts nuita de demult nurnar are de, ani, nu potrivnici ·facindu-ne celor vechi.

lar de vreme ce socotind eu c·a sa adun in scurtfaptele ce au fost de la inceputul lumll, nu mi s-a putut ca sa s c r iu anii anurne, ce in care an s-a lucrat, iar ac e as ta pentru neunirea §i nepetrlvtrea hronografilor cu Blbll+le intru numarare a anilor ..

Pentru ac-eea .am s ocotlt ca sa a sez vremile cite Q suta de ani, §i dupa fle care suta de ani am inceput a scrie is torllle faptelor celor vechi, c a rnacar de si nu anurne se pun anii lafiecare fapta , insa se va s tt, ca Intru acea s·uta de ani ace lea au fost, dupa care s ... au 'pus.

- ins i s a 'i·t i e 1ii ace a s t a cit ito r ul eel cub una soc 0 tea I a, cat 0 t i anii aceta ce s-au nurnarat aiei, nu de la Septembrie se incep, ci de la luna lui Martie, in care luna §i slnqur Dumnezeu cu Moisi

, !j i c u A a r on in pam in t u lEg i P t u lui a u v 0 r bit (I e ~i r e 1 2) : "L una aceasta va este voua tncepatura a lunilor, cea intii va fi voua intre lunile anului'' .. lar de la Septembrie s-au obl s nuit a numara anil israelilii in Egipt de la lnchlnato rtl de idoli cei ce nu s tiau p e 0 u rn n ez e u, n i cl d e z i d ire a I u m ii n u § t i a u n i in lc, n i c ide in t i i u I om Adam. ~i era dupa aceea ·Ia laraef itl indoit anul, Bisericese §i politicesc. C.el 8isericesc se incepea de la Ma.rtie, iar cel politicesc(precum §i la totl greeii) de la Septembrie. Dup a care ob·icei al lor, §i Dumnezeu pogorlre facindu-Je lor, a hotartt sa fie de la Septembrie anul eel pr imit al odihnei pamlntului §i al ie rtar ii datoriilor §i. al slobozirii robilor, precum de aceasta in cartea Levlttlcr, in cap. 23 se s c rle. La fel nu degrab dupa aceia, ~i August cezarul Romei, Inc hin ator de idoli fiind, de la Septem·brie pea sa, nurnarare de ani !ji .Indictionurile le-a .asezat, ci noi Biserice§ti slujitori ,fiind, Biserice!jtii ani §i fa pte Ie, del a - I una lu i .M art i e .( i a r n u del a a lui S e pte m b r i e) a numara s! a_scrie na-arn osirdu_it .ajuttndu-ne Domnul..

62

Faptelc anilor de' la sutaInfii

. .

(De Ia an ul 1 Ia a nu l 100· de la Zidirea lumii)

D& la _I'~g,onir·ea lui Adam din Rai tncepem a nurnara anii ·F aceri i I urn i l. Pentru ca v rem ea a ce I u ia, in ca re Ad am de

'J • : , •

bun a tat i Ie R a i u lui s -a in d u Ie it, ' cit del u n 9 a a f 0 s t, cut 0 t u I n u

sle§tie, ci §ti,u~a s~a facut vremea aceeaintru care dupa iz,goni·re a lnceput a .se chinui rau,' ~i de atunci Inc epatura sa ~iau ~ luat ·~nii, 'intru care neamul omenesc es te a, vedea rele ('Psalm89)~

illtru .acea vrerne cu adevarat .a cuno scut Adam binele §i ra'yl, ctnd Hps indu-se de blne , a caz ut in neasteptate nevoi pe care mal Inalnte nu Ie stta. Caci· mai intii petre etnd in Rai era ca fiull in c aaa tatalul fara de necaz §i fara deosteneala, din c ea pr.ea b.'Og,ata §i .gata 'mas a saturindu-se.lar pfara din Rai, ca un izgonit. din _p·atrie, a inceput din sudoarea fetei sale a minca piin~eac.u lacrimi"i cu suspinuri. Apoi a inceput ~i Eva

I

a j U. tat, o~a rea lui, I m a i cat u t u r 0 r eel 0 r vii, in t r u d u r e ria n a § t e f ii,

spre moarte mal mult de clt s pre viata.· ,

,Caei mal Inainte de' nastere ii' omorise ·pe ei, prin pac atut S3U

. . -.

aductnd asupra a .tot neamul omenesc moartea indoita,

sutteteas c a §i trupeas ca, :Ji nu incepeau mai intii a trai cei ce S8 na,te,a_u, decita mur l, cacl cu sutletut Indata mortl erau, iar cu trupul spre rno arte alergau, ie s lnd din ptnte cete de malca in' vlata ac'easfa trnpreuna spre muritoarea atric aciune. (~i no ua tuturor un chip de nastere ca aceta ne-a las at}..

Deci 'zamis'lind Eva, ~. nas cut pe Cain, a carul z amts lir e ca e ste ,in pacat, - singur Iucrut a ararat, dupa ce el crescind, s-a facut" tnttt tn partea daaub cer uclqas de oarnenl. lar cunoscut

~ . , . ,

este, c'a '~bel cel nascut'.dupa C·ain, al pocaintel fiu era, cacl cu

jertfel~ ~ ptacut Iul .Dumnezeu.' , ' . ..

"Cup,a nasterea ce'lor'intiifii ai lui Adam,.nepotrivita par ere este intra hronoqrafb unii scriu, ca dupa Inttiul an al izgonirii

, I

'lui ~dam ,5 ... a nas cut Cain, iar in viitorul an s-a 'nas c ut Abe l,

apoi- din an in an se lnmulteau fiii §i fi'icele lui Adam $i aiEveL (Gavrii'l Sucelin). Altii spun, eel in al cincisprezecelea an, al vietii sate, Adam ,i Eva au nas cut parte barb ateas ca pe Cain, impr'e~un,a cu 0 muiereasca parte Calmana,. (aceasta .spune loan Navclir), care arnlndol crescind, s-au Ins otlt ei cu trupe as c a

in~Qli're, pe'ntru Inmultf re a neamului .omenesc. Dupa ace e a Ja-

r~,i 15, ani dup a nasterea lui Cain trecind, ,in anul 30 al vietii sale Adam §'j Eva nas cure pe Abel lmpreuna §i peDelvora sora lui .

. AI-tii au scrts (Cornelie, - Alapid la Facere 4) ca Adam §i Eva,

,63

dupa iTzg-onirea Icr din, Rai, 100 de ani neincetatau pJins, pentru calcarea Porunc+l lui Oumnezeu ~i pentru- lipsirea de bu natattte _R a lu lui ... $ i. in t r u ace ian i a j- tin 9 u i r i ice I, e i cup lin ,9 ere, nus - a u

- , f _

cuno scut pe sine - trupe ste, c l in feciorie au· petre cut,

neatingf-nd'u-se unul de altul, iar dupa ce s .. au s flr s lt 100 de ani, Si"e cunoscura 'cu trupe asca Impreunare §i au inceput a nas te fii.

~- ,

, I'"sa aceasta IlU este intarifa de cei vrednlct de cre dlnta, .

lar mai de crez ut este, 'ca dupa izgonirea din" Ral, str amos ll no strt, macar des i nu_ Indata Ins a nu dupa lung3 vreme s-au c,unoscut trupeate, §i au inceput .a naste Hi, ,una' ca ziditi erau in virsta eea desavir§ita §i les nlc loas a spre Ins o tlre, lar alta ca luat Ttlnd de la din!}ii Darul cel intii al I'ui Dumnezeu, pentru a·a I e are a Poru n c it, s-a irtta rit in eifi reasca pofta l§ i atlta rea s pre trupe as ca ame-stecare, iar c atre aceasta, cacl se va~uF'a pe s'inef is in 9 u ri in I u mea aceasta ; inca §ti u ra ca zid"iti § i rind u iti sint de Dumnez eu spre aceea: ca sa nasca §i -sa se Inrnulteas c a ne amul omanes.c, ',i' doreau ca degraba sa vada loru s i rod ~i

'in~ultJr~ omeneasca. Pentru aceea degrab s-au cunoscu1 trupeste ~,i au Inc e put a naste. Rabinii [ldove st! au pare re ca Ca~n §i Abel sint in gemene, dar nu este asa,

Fap tel e anilor de la suta a dona

(DeJa anul 100 la anul 20'0 de la Zidirealumii)

Adam c el 'izgonit di n Rai avea petrecerea frumoasa mai inti nu .departe de Ral, spre care, cu ajutatcarea sa, privind de ... , purure a pling'ea ne-incetat, suspinind cu greu din adincul lnlmll aductndu-s i amlnte de ne qraite le b un atat] ale Raiului, de car. cu naprasna s e Hp s is e _§iintru atita de rea patimlre , pentru eel putlna gust.are, a rnlncarll celei cu Porunca o prlte caz us e , Apo prin Porunca lul Dumnezeu,- mutat a fo s t la acel loc, la care dh tarina S-~, z ldit, ca unde zidit fu din p arnlnt, acolo ~i in parnln i a r a § i sa s e' in to arc a" I a r z i d ire a - lui A dam 0 is tor i s esc' e v rei i" i a del a din § U fe ric it u I I e ro n im, a poi del a din 5 u I .§ i a It ii m u 11 i m I spun ca se facu in c lmpul Damascului, care are parnint ro su §

, - I

este aproape de Hebron. (Acea sta 0 spun : §i Adrihom intr

. s c r i er e a ,,5 u b pit min t"; .§ i Cor n eli e - -'" F ace r e") .

Darnasc nu pe aceta aici il socotim ca esfe, care dupa poto ~i dupa . Inmulttraa oamenilor era cetate de scaun· Sirie apre ape de mun1ii.' Libanului, intru care Saul - prigonito cre stfnllor, lurnlnlndu-sevs-a fa c ut Pavel al lui Hristos Aposto C'i sa intelegi osebit -'oc~1 ctmputul Damascului, care as a dup uciderea lui Abel s-a m utat, de c a re - aproa pe rna i - pe u rrna , i zilele lui Avr aam, era cetatea Hebronului. laras l ac o lo n

64

departe sl stejarul Mamvri, un de dupa aceea ~i sfintul Avraam § i, - a c i ~ t i gat lui ~ i 0 P e § t era in d 0 ita ~ i 5 - a in 9 r 0 pat a colo C U Sarra. $i este cinstit locul acela pentru ingroparea intr-insul a sflntltor strarnos l: a lui Adam, Abel, Avraam, a Evei, Sarrei, Re b ec ai ; la fel s i a sfintelor s trarno as e - acestea- de rnai sus - ~ i aLi e i ( a fa r_3 d eRa hi I a, car e s - a in 9 r 0 pat in Bet lee m ), Tot a i c i e s teInm orrn inta t ~i Isaac §i lacov. (Acestea du pa Adrihom, Cornelie la Isus Navi). ~i are acel cimp mlnun ata po d o a ba §i indestulare de roduri, ca altul p am inte s c Rai , ~i p arnintu l cirnpului aceluia la o lar ie este foarte ales, rnai bun decit alte p amln tur i, de care acum saracinii (turcii) s aplnd, II c ar a in Egipt, fa India ~i la Europa, ~i-I vind pe pre t mult (Conf. Adrihom, 45).

, ...

Inca se p ove s tes te s i aceasta: Cum c a gropile din care

s co tln du-s e p arnln tul , In tar ile acelea se duce, ace lea du pa un an laras l cu parn intu l ce cr e s te ln tr-In se le se umplu. lar d a c a se vorbe s te s i ac e a s ta , cum c a parn intu l acela are intru sine putere spre alungarea o travii. $i de po arta cineva la sine p amint de acela, sau din vasele cele f ac ute din el ar minca s i ar bea, acela n ev atarnat petreee de materiile cele vatamatoar e. lar ac e as ta pute.re (precum socotim) p amintul acela a luat-o din

. . ,

c ins tit e I' e M 0 a !? tea I e s fin til 0 r 5 t ram 0 ~ i s i s t ram 0 a ~ e c e s - a u

ingropat acolo.

Decila acel parn int mutindu-seAdam s i Eva, v ie t ui au cu fiii lor, din osteneala lor hr a ni nd u-s e §i ingropatfu acolo (precum serie Hegesip) in mormint de marmora, rn ac ar d e s i intr .. alt fel

,unii povestesc de aceasta, zicind: Cum c a ingropat fu la Goigota, -cea de linga lerusalim. Ci de aceea va fi mai j05 la locul S3U, la sf ir s i tul lui Adam, de anul 930. (Se aduce m a r tu rie de la loan Navclir, fila 7).

lar mac ar de au s i q re s it s tr arn o s ii n o str i Adam s i Eva inaintea Domnului Dumnezeu s l c az us e din Darul eel dintii, Ins a n-au c az ut din cre dinta cea c atr e Dumneieu, ci pf ini er au de frica Domnului s i de dragoste !ii aveau n ad ejde de iz bav ire a lor, de care (precum mai inainte s-a z is ) Ii se descoperise lor.

~i fu,bineprimita lui Dumnezeu po c ai nta lor s i neincetatele I a cr i m i ~ i post i rea, p r inc are i § ism ere a u s u fie t u I lor, pen t r u neinfrinarea ce 0 facusera in Rai. ~i c auta spre din s li Domnul cu milostivire, ascultindu-Ie ruqac iu n ile ,lor care se fa ce a u din sf ar lmata lnlma. $i iertare lor la sine Ie gatea, s i-i scotea pe ei din vin a gre!jelii., care lucru ararat este din cuvintele cele din

cartea tntetep c lunlt.. cap. ·10 ce s-au scris a sa: "Aceasta (adic a

in 1 e I e pc i u n e a lui 0 u m n e z e u) p e in t i i u I z i d i t Par i n tel el u m ii eel

unul zidit, I ... a p az it ~i I .. a seos din gre§eala lui s i i-a dat lui tar ie

65

cap e to ate sa Ie s t api n E;! a sea II (i n 1 e I e p. I ui 5 0 I om 0 n 1 0, 1 ... 2 ) .

lar de' va z ic e cineva: Da ca i-a iertat Dumnezeu gre~eala lui Adam, s co tlndu .. 1 pe el din ea, apoi de ce nu I-a b aqat pe dins ul in Rcii?

_ Raspun's: Le-a iertat Dumnezeu lui Adam '§i Evei gre~eala lor, pe cit acea gre§ea,la era a tetel lor, iar pe cit este a tot neamului omenesc i-a s co s din vina gre~elii, iar nu din pedeaps a, fiindc a dreptatea lui Dumnezeu ceea ce pe de ps e s te avea treb ulnta de ho tartta p o c a lnta de 'Ia vinovatul. lar de vreme ce Adam si Eva nu putur a singuri prin sine ca sa in d u piece _ pe Dum nezeu, pentru gre~ea la cea ad usa, as u p ra a tot neamul omenesc, pentru aceea in Rai nu se bagara, p in a ce va veni iz hav itor ul neamului orne n e s c Fiul lui Dumnezeu, s i-i va Irnp ac a cu Dumnezeu Tatal , prin a Sa de bunavol e Pattm ire cea pentru pac atul a to ata lumea ~i .cu Crucea va deschide Raiul.

~i nu dezn adajduf ndu-s e de mila lui Dumnezeu, strarno s il no s tr i Adam s l Eva, cl n ad aj dui n du-se l a iubitoarea de oameni Milostivirea lui Dumnezeu, Inc e pur a intru po calnta lor a afla c hlpur l de slujirea lui Dumnezeu, adic a a se inchina spre ras arit, unde s adit fu Raiul, ~i a se ruga Ziditorului s au s i a aduce lui .Dumnezeu jertfe, unele din turmele lor, s i aceasta cu ri n d u i a I a 0 u m n e z e i a S c.a , s pre ina i n t e inc hip u ire a j e rtf e i F i u lui lui -Dumnezeu, care avea sa se junghie, ca un Mielu§el, pentru lzb avlre a neamului omen esc" lar altele din griul tar in il or , spre ina i n t e ins em n are a T a i n e i ace s t e i a in Dar u Ice I N 0 u, c a F i u II u i Durn ne zeu sub chipul Piinii avea sa se adu c a , spre bi nepr lrn ita jertfa lui Dumnezeu Tat a l ui Sau, pentru iertarea p ac atel o r orne ne stt.

Aceasta facind .. o, Inv ata s i pe fiii s ai, la Durnn ez e ia s c a cinstire s i la aducereajertfelor, c ar or a s i de Durnrtez e ie s ti le - b unatatl ale Raiului plingind Ie spunea §i ... i de ste pta pe e i, s pr e dorirea rriintuirii c e le i fagaduite lor de la Dumnezeu, s i s pre c e a ptacuta lui Dumnez e u viata Ii p ov atuia. _

Faptele an i l o r de la suta a treia (De la200 la 300 de la Zidirea Iu m ii )

~i era Abel pastor de o i, pe care le pas te a pentru lina ~i pentru Tapte (Fac. 4~ 2), lar Cain era lu crator de parnint s i ad U c e a u din 0 S ten eli I e I Q r j e rtf e , C ins tin d p e Z i d i to r u I lot" , p re curn se Invatas e (dupa martur!a Sfintului A_tanasie)de tatal lor Adam (Sfintul Atanas!e s-a adusspre mar tur ie de la Cor n eli e I a a c est I 0 C a ~ a § i Ad r i h om f i I a 1 02).

Este ararat de arcr, ca intii Adam a lnce put a c in s ti p e

66

Dumnezeu cu jertfe §I I-a tnv atat pe fiii s al s-o fac a vac ee a s i, pentru ca ceea ce vazus e de fa din~ii feciorii lui, aceea §i e i 0 fac.eau. Ci mai cu r ivna slujea lui Dumnezeu -cu jertfe dreptul Abel, decit C'ain, pentru c a aducea din oile cele intii nas c ute !ji m a i a Ie s e , i are a ina due e a din rod uri I epa m in t u lui nut e lei n t Ii rodite, ci cele rnai de pe urrna ~i mar proaste, iar pentru sine Ie tinea cele mai bune.

,

~i a c autat Domnul spre Abel ~i s pr e Darurile lui, iar spre

Cain s l spr.e jertfele lui n-a luat aminte. ~i s-a scirbit Cain foarte, pentru c a vedea fumul jertfelor lui Abel s ulndu-s e in sus drept, iar de la ale sale jertfe fumul il vedea rev a r s indu-se pe pamlnt.

Inc a se graie~te de Parinti §i aceasta: Ca foe din Cer spre jertfele lui Abel .s e pogora §i Ie mistuia, iar de ale lui Cain nu se atingea, la care ~i Sfintul loan Gura de Aur se une s te (La Trimiterea c atr e Evrei, Cuv. 22).

~i s-a cuprins de zavistie Cain. ~i vr ajm a s u ia asupra lui s i din cea rnai mare zavistie s i v raj b a i se schimbase precum zice Scriptura: ,,$i a s c az ut f a ta lui. "

Moartea prin zavistia diavolului a intrat in lume - z ic e Scriptura {lnte lep. 2, 24). Nu este omeneasca p rzrn a, ci diavoleasca, pizma este de la diavolul. Omeneasca p atlrna este, a die a din ne p uti n ta a gre~i, iar diavoleasca este a face r au din zavistie. Fiica diavolului zavistia este, care de se va insoti cu



c in e va, nu s tle altceva sa na s c a, fara numai rautate , iar a

rautate a naste moarte. Nu socotesc ca s ... a Ins ottt Cain mal intii trup e s te cu fiiea lui Adam s i cu a sa sora Calmana, decit prin duh ul cu fiica diavolului §i cu a sa p ierz ato are zavistie. Caei na inc e p ut m a i in t ii a n a § t e f i i d u pat r u p 1 dec it din za vis tie r autate , iar r autate a Intat i ndu-s e , moarte a adus amindurora: lui Abel cea vreme lnica. iar lui Cain cea ves ni c a ..

Sabie cu do ua taf s ur i este zavistia, care ~i pe altul ~i pe sine 1'1 v atarna de moarte, dar nu mai intii pe altul, decit pe sine. ( A ~ a Cor n e_1 i e I a "F ace r e .. v er s . 4 ; Ad r i hom fit a 20 2; I e ron i m ~ i Gura de Aur; Sfintul Vasile "Pentru z av is tie "] .. Caci mai mult pe a sa 'inima 0 strapunqe, ~i grea durere ii face s l Ia f'ata se s ch irnba §i ofteaza. Sine e c aras te Sfintul Vasile pe zavistnic z ic lndu-i: Pentruce suspini, 0, zavistnice: oare pentru a ta ne vo ie, s au pentru binele str aln?

Cu adev arat nu atita p a tim e s te zavistnicul de a sa n evote, pe c it GJe ·binelestrain .. Pentru c a vazin.d pe aproapele s au mai bun de ctt pe sine §i in buna sporire s i in cinste,se rumpe la inlrna. ~i pe Cain nu atita il durea de neprimirea jertfelor sale de la Dumnezeu, pe cit pentru buna pr irnire a jertfei fratelui s au, ~i

Abel fata,



67

nu p e ntru a sa paguba se intrista, cl d-e. a fr ate+ul S3U eunaptacereee scirbea, nici nu s'e Indre pta pe sine- prtn chipul eel Imbunatatlt al fratine-sau, ci mai amar prin acela se fac ea. ~i pe cit acela sporea inaintea lui Durnnez eu spre mai ,bine, pe atita acesta s pe re a spre rnai rele ~i suindu-se aceta intru ln alt ime a Milei lui Dumnezeu, acesta se pogora in adincul



p ie rz ar il. 0, cit de curnpltta rautate este zavistia! '

Sa auzim de e a cuvintele Sfintilor Parf nti:

. ..

Grigorie de Nissa zicea: "Zavistia e s te inceputul rautatii, maica morttl, Intli a U§3 a p ac atulul, rad ac ina a tot raul!"

Jar marele Vasile ne Inde arnna: "Sa fugim, fr atil or , de nesuferita r autate a zavistiei, pentru ca este a s arp e lui p orunca, a diavolului scornire, a vr ajrnas ulul s aminta, a muncii arvun a, a Dumnez e ie s tll p lac e rt impiedicare, cale de gheena, de

imp aratta Cerului lipsire". ..-

lar St.. Gura de Aur in Trimiterea c atre Romani, c ap. 3 z ic e :

"Ca macar de ar fi cineva s i foarte Irnbun atattt ~i de m i nu ni f ac ator , iar de zavistie biruindu-se, niei un fo-Ios nu-i este lui de lucrurile cele bune ale lui, c i rna; ales cu cei rnai mar; p ae ato si se s o cote s c. Macar ~i semne de ar face cineva, rn ac ar ~i fecioria de s i-ar paz}, or; post, or; ~i culcare pe jos de ar ar ata, ~ i I a in 9 e rip r i n bun a t a 1 ide a raj u n 9 e , d ec itt 0 t i v a f i m a i spurcat, ace as ta gre§eala avind-o (a die a zavistia) §i' decit preacurvarul !?i curvarul s i tilharul §i de morminte s tr ic ato rul

s apatcrut, mal c alc ator de lege esten~ ,

,,~i a zis Cain fratelui S3U Abel: Sa mergem la cimp, s i cind erau in cimp, s-a s c ulat Cain as upra lui Abe l fr atete s au ~i I-a ucis pe e l". Abel a fQst intii mort in partea cea de sub cer. Si

'v3zura Adam ~i Eva la fiul lor acea moarte, pe care singuri 0 as tep tau, ci nu s tiau chipul muririi. Auz is era din gura lui Dumnezeu c a au sa rno ara, Ins a nu stiau ce este moartea aceea, iar atunei au cunoscut, cind au v az ut pe iubitul fi·ul lor fara de s u f I are, fit r it des i m t ire, n e m i\~ c i n d u - sec u t r u p u I, cut 0 t u I ne lucr atcr , mort, !ji cun o s cura cum c a ~i lor I.i se cade sa- fie as a mart; ~i au plins mult. Una', pentru moartea cea vaz uta a

• A

fiului, iar alta pentru a lor cea as teptata. Insa plingea ~i cea

. lmpre una na sc uta sora lui Abel ... Delvora nemln qflata. $i cind dupa citeva zile, a inceput fire s te a se strica trupul mortului §ia adusaminte Adam de cuvintul Dornnulut ce j se zisese:

"Pamant e,ti ~i in pamint iaras i te vei Into arc e!" Au in-gropat in parnlnt trupul fiului, plingind §i tinguind·u-se .. De atunci cimpul acela in care fu ucis Abel s-a chemat "cimpul Damascului", adlc a "in'cruntat", pentru c a Damasc evreie§te,;incruntat" se chearna.

68

Abel tara de - vina ucigindu-se de fratele s au din zavistie, inainte Inc hipulre era a Palimii lui Hrl stos Dornnul nostru, care avea a Se uclde fara de vina de jidovi din zavistia lor. ~i fu Abel intiiuJ -Mucenic §i inceputul Dr eptf lor. pentru c a el intiiul Drept s-a aratat, - rnartur is it de Dumnezeu cu lucrul ~i cu c uvlntul. Marturisit cu lucrul, cind spre cea -inaltata de el jertfa a c.autat Dumn ez euvde care lucru ~i Apostolula pomenit zicind:

"Marturisit a fost - ca este drept, marturisindDumnezeu de da r uri Ie t u i U (. E v rei 11, 4). M ar t uri s it ~ i cue uv in t u I, c i n d H r i 5 to S Domnul -defarimi-nd pe evrei de r aut ate a lor, le-a zis: "Va veni a supra voastra tot Singele' Ir e pt. de la Singele dreptului Abel, p -in-a I a _ Si n ge I e lui Z a h a ria ". (M a tEd 23, 3 5 ) . 0 e c i p r i nun e lee a acestemarturii Durrmez e ie s ti , ar atat fu c a drept este Abel s i Intiiincepator al tuturor Dre ptl lo r, care prin singele S3U a Intemelat intii'a Biseri c a a d re p ti lor. P entru c a del a sf ir s it u I mucenicesc al acestuia a inceput a se zidi Biserica legii vechi cuMuceniceftile singiuiri, uc ls l fiind nevtnovatll Drep tl s i Sfintii lui Dumnezeu Prooroci.

in~a se martur is e s te de Sfintii Par i n ti Vasile, Ambrozie s i leronim ~a acestloc s i a c e a sta: Cum- c a Sfintul Abel mai inainte de cu no as te re a In s o tir i l I n untit] a rnurit in feeiorie n epr ih an it a.

Augustin graie§te de dinsul a s a: "Intiiul chip al Mintuitorului nostru, dup a gre§eala lui Adam,Abel I-a aratat, care feciorelnic, Preot Mucenic a fast; feciorelnic, fi in d c a mal inainte de insurare a murit; Preot, c a aducea lui Dumnezeu bine 'p I a cut e Ie j e rt f e ; i arM u c e n ic , cap e n t r u a d e v a rat a Dumnezeiasca cinstire omorit full,

lar dup a s av ir s ir e a r aut a tii lui Cain asupra lui Abel ce1ui fa r a de rau tate , a z is Domnul Dumnezeu c atre Cain, cu q ro aza :

"Unde este Abelfratele tau?" Nu ca 'ne§t~ind I-a lntrebat At 0 a te ~ t i u tor f i i n d, ci I ape c a i n 1 a v r in d sa ... 1 in to arc a pe u ci 9 a § , ca s a-s i martur ls e as c a i n alrrte a lui p ac atul eel f ac ut. l a r Imp letr ltufp ac ato s , nu numai nu s i-a m artu ri s lt luerul s a u eel rau, ei§i a-I tainul pe el inaintea Atotvaz atoruf ui Dumnezeu vrind, a r aspuns cu mindrie: "Nu s ti u de el, au do a r a s traje r sint fratelui meu?"

Ti c al e s ul ueiga!? spune m in c iun a , s i pr in s inqur a minciuna sa se v ade s te §i s e o s ln d e s te , pentru c a zicind: "Au do ar a s tr aj a sint eu fratelui meu?" a ar atat in aceea c a nu era in el iubire de frate, prin care era da to r a s trajul §i a p az i pe mai tanaru l fr ate , ca sa nu i se intimple lui vreun r au, "Iar cel ce nu iub e ste pe fr.ate le s auuciqas estell (I loan 3, 15).

Deci de fata ii pune Domnul pa c atul lui, inaintea ocn ilor zicindu .. j lui: "Glasul singelui fratelui tau striga c atr e Mine din

69

parnint" (Fa c . 4, 1 0). Maca.r de te s i ta i n ule sti tu , ci singur lucrul tau graie~te asupra ta ; rnac ar d e s i tacefratele tau, C 5 in gel e lui c a tr e Mi n est ri 9 a.. Mac a r ~ i Sin gel e d ear t ace a, a p 0 parnlntu l ce s .. a ada pat cu Singele lui ~i a primit in sine trupu lui, nu va ta c e a, ci v a striga, jar mai ales in vremea aceea cin d il va scoate din sine viu, in cea de ob ste a tuturor inviere. Deci blestemat sa fii tu pe p arnlntul care s i-a deschisgurasa ca sa prlrne as c a Singele fratelui tau din mina ta ~i cind vei lucra p amln tul sa nu iei dintr-insul indestulat rod. Inca nu-i este destul pac atu lul tau celui mare acea p e deap s a , ci inca §i s usp lntnd s i tremurind vei fi pe p arnint in to ata vi ata ta, ·pina ce pe tine cel ce n-ai voit a te po c al, te va lua ve s nicu l cutremur in iad.

Deci Cain rnus trat fli nd de Domnul, s-aspaimintat s i a suspinat ,i a tremurat si din ceasul acela a inceputa tr emura in toata viata sa ..



Apoi dezn adaj duin du-s e de Milostivirea lui Dumnezeu a z is :

Mai mare este vinamea decit a mi se ierta; atita de mare e s te p ac a t u I me u, cit n u .5 e po ate a fie lie r tat. Dec i v 0 i i e § ide a i c i izgonindu-ma ~i de la Fata lama voi ascunde ~i voi suspina s i voi tremura pe p amint s l tot cinema va afla rna va ucide. Dumnezeu a pus semn pe Ca.in, ca sa nu fie el ucis de cei ce 1- ar afla pe el, pina la b atr ine te le lui.

~i a le s lt Cain de la fata lui Dumnezeu, impietrit cu inima.

Ap o i s-a temut de a se ar ata ,i inaintea te tei p ar in ti l o r sai,,' Adam. $i Eva, ci luind in ta ina pe cea im pre una n a s c uta sora a sa Calmana, s-a dus la 0 tara departe s i s-a s ala s lu i t in parnintu l Naid. Acolo a inceput cu sora sa a trai ~i a nas te fiL

Vina cea grea a lui Cain s .. a fa c ut mai grea, cind a socotit ca mai mare este pac atu l lui decit Milostivirea lui Dumnezeu ~i in d eznadajduire a venit, pentru c a dezn adajduire a este pierzare de tot a p ac ato s ul ui , $i luda dupa aceea nu mai mic p ac at, ci inca mai mare a f'acut, mac ar de s i nu cu ale sale miini ucigind pe Hristos, ci insa dindu-L spre ucidere. Pentru ca cel ce prin al ti i face, prin sine face. lar de nu s-ar fi dez na d ajduit, CI cu pocainta arti cautat Milostivirea lui Dumnezeu ar fi c is tiqat iertare. Precum ~i Petru le p adln d u .. se de Hristos ~i plingind cu amar a ci~tigat-o. Pentru c a nu este p ac at care sa bir u ia s c a Milostivirea lui Dumnezeu !}i nu-i este cu ne p utinta lui Dumnezeu a mintui pe tot p a c atos u l ce se p o c aie s te , In s u s i Dumnezeu in proorocia Isaiei graind: "Au doar nu poate min a Mea' sa iz ba v e a s c a, sau nu pot sa mintuiesc? Numai as voi sa se p o c aias ca cu ad evar at p ac ato s ul s i sa se indrepteze". (ls aia 5,20) lar n adejde a de iertare lui ii este incredintata din



cuvintele Domnului, care in proorocia lui lezechiil qra ie s te :

70 .

"Cel faradelege de s .. ar intoarce din toate faradelegile sale, toat.egre§elile lui nu se vor perneni" (Iez. 18, 2'1). $i nueste indoire, ca'arfici~tigat Cain Milostivire de laDumnezeu, de ar fi cautat cu po calnta iertare.

",", ' - - .

Inca a adaos Ca~n c atre dezn ad aidulre !}i fuga cea de la

Dumne.zeu. Pentru ca cel ce se dez n adajd uies te de Milostivirea lui Durnnezeu se departeaza dela Dinsul, "Ma voiascunde de la Fata Ta" zice. Dar unde te val ascunde de ochiul cel a toate



vazator 1ji de minalui Dumnezeu ceea ce este pretutindenea? 0,

pac ato sutel .

Apoi tulburindu-se mintea lui Cain, zice: Tot cel ce rna va afla,ma va ucide.

$i aceasta nebunie este a lui Cain. De la tata lui Dumnezeu votas te sa se as cunda, iar miinile ome nesfi spre uc lde re a se da nu se Teapada. Oare mal milostive stnt mltnlle omene stl decit miinile Dumnez ales tt? Mai bine dup a aceeaa zis David: II Regi .24, 14: "Ca sa cad mai binein Miinile Domnului, ca multe sfnt Indurart!e Lui foarte, iar in miinile ome neatl s a nu cad". Nu este milostivire in miinile o amenil or, iar MiinileDomnului sint Miini Parinte§ i, bat iubind s i pedeps es c miluind.

insa de mirare este $i aceasta verba a lui Cain: Tot cel ce rna va afla rna va ucide, inca nu se Inmultf se neamul omenesc, inca nimeni nu se afla, afara de cei ce I .. au nas cut §i de el singur,~i lata i se pare cit multi sint ceiee s l-au gatit miinile lor asupra-I, §i-I cauta pe el spre ucidere.Atita 'de rea este s tlinta cea p~reroasa§i fricoasa,§i nimic alta nu as te apta. ci numai pierzarea sa!

. inca sint care socotind aeel cuvint al lui Cain: "Tot eel ce rna va aflama va ucide"graiesc (Petru Opmeer, fila 7): "Na§terea lui Cain ~i a lui Abel": Erau §i alti tii §i fiice ale lui Adam, mai inainte de na ster ea lui Set, ~i nu se pomenesc toti anume pentru rnulttrne , ci numai aceia care pentru pomenitele lor lucruri, ~tiuti §i ln semnatl s -au facut neamului celui de pe urrna, lar din aceia alt!l ce erau mai inainte de Set, feciori lui Adam, la fel se nas te a fii §i fete, s l Iata tntru acea vreme, ca !}i cum erau multl oameni pe parnint, cind Cain I ... a ucis pe Abel, pentru aceea §i zice Cain: Tot cel ce rna va afla rna va ucide. ins a a 11 is c r i ito ri nus 0 cot esc a § a .

Se spune de Cain ~i aceasta, c a adeseori era Ins p aima mare, si ca §i cum intru i e s lre dinminte s i Infr i co s arl i se ar atau lui. Pentru ca uneori ise pare a ca aude 91a5ul fraline-sauAbel alergind dupa dinsul §i strigindu-i asupra: De ce m .. ai ucis? ~i c a ~ i cum v ri n d sa -I u c ida. I a r a I te 0 ri c a uti n deli n SUS, ve d e a oaste ce re'as ca c U infocate s age1i i uti n d u -se s pre e I § i c u moarte ingrozindu-I, afara de cele .de se fulgere §i tunete marl,

71

care deasupra lui tunau §i-_I tnfr lc o sau pe eL lar une orl c autand el pe pamlnt, vedea s erpt, jiganii s l Intr ic os ate fiare, repezinduse la el s i ~de 0 tr lca ca aceea tremurind s l scuturindu .. se fugea incoace s l tnc olo , sirguindu-se a se ascunde undeva, ci minia lui Dumnezeu pretutindenea il ajungea. Ca s l cum parnlntul sub picioarelelui Cain umblind el se ctate a, ca §i cum crap in d sub dinsul s l a-I inghili pe el de viu vrind (A§a Procopie spre martur ie se aduce de la Cornelie, la Fapte cap. 4).

~i ce semn a pus Dum nez e u pe Cain, ca nimenea (p in a la v r erne a ce se c ad e a) sa nu-I u ci d a pe el? Rlvnitl i evr e ie s ti b anuie s c , c a un cline umbla inaintea lui ~i pov ata Ii era lui oriunde. Altii zic c a un inscris oarecare era inchipuit in fruntea lui Cain, iar al tii spun c a f ata lui Cain se fa cus e qr oz av a, ca oarecare n alu c ir e de s pairna. Ci cea de obste inteJegere a tilcuitorilor este (Dorotei Monemvasie) c a nu alt semn era pe el, fara numai .. tremurarea capului s i a miinii drepte celei uc iqato are de frate, cu care nici hr a n a tagura s a-s i duca , nici altceva sa lucreze nu putea.

lar Adam ~i Eva ne rnlnqli ati dup a moartea lui Abel plingind, Milostivul Domnul vrind s a-i mingiie le-a dat lor iara§i n a s ter e de tii, s i z arn i sli nd na s c ura un fiu, s i-l c hernar a numele lui Set, zicind: lata s arn int a n e-a r id ic at n o ua Dumnezeu in locul lui

- .

Abel, p e care I-a ucis Cain (Fac. 8). Din acest Set s-a inceput

s ern i nti a lui Hristos dupa tr up , precum ararat este In E v a n 9 he I i a S fi n t u lui l u ca.

I a r inc are and e I a F a c er e a I u m i i 5 - a n a 5 cut Set, v e z i i n scrierea anilor, la fel s i anii tuturor s tr amo sil o r celor d u p a Set, in care an or ic ar e le s-a n as cut, in scrisoarea anilor s int .s cr i s l.

~i. s-a nas cut Set irnpr euna cu sora lui Asvama (precum Cain cu Calmana s i ·Abel cu Oelvora) (Gheorghe Chedrinul, fila 18). Pen t rue a a ~ a din inc e put , de Z i d ito r u I 5 - a a I cat u it fir e a ome ne a s c a, ca sa na s ca c ite id o l fii, parte b a rb ate a s c a s i parte ferne ias c a, ca sa se Inrnulte a s c a oamenii pe pamlnt. ~i se in s o te au atunei fratele cu sora sa cea Impr e una na s c ut a, p in a, ce s-au rodit noroadele. lar da c a s-a inmultit omeneasca



s emintte, in da ta s inqur a fireasca -lege ~i lnte le q er ea orne n ea s c a

nu ~i tara de Dumnezeiasca Porun c a, acea de aproape ln s o tir e a celor Irnp r e una n a s c uti a tal at-o. ~i s-a ho tar it ca fratele cu sora de un pintece fiind nas cutt, s·a. nu se tns ote as c a in cea tr upe as c a tnsurate.

lar dupa nas te re a lui Set, s-au nas e ut lui Adam s l Evei s i a·'li fii ~i fiice multe ~i s-a tnmultlt s emlnt!a omene as c a din an in an, na s c lndu-s e din fii, fiii.

( C he d r in, -f i I a 1 8 ): I arc in d 5 e t era d e - pat r u zoe c ide ani, S - a

, -

rap it de i ng e r u I I a ina It i m e ~ i· s - a in vat a t ~ t i i n 1 a d emu It eTa i n e

72

Dumne ze ie stt. A s tiut de r azv r atir ea s i de ne cur at!a ceea ce avea sa fie in neamul eel de pe urrna, care din s emi nti a lui avea sa se nas c a. A !?ti ut ~ i de ace ea, c a vo ie ste Du m n eze upe ce i fara de lege pacato~i cu apa ~i cu foe s a-i p ia rda ~i de Venirea lui Mesia ~i de izb av ir e a neamului omenesc is-au descoperit I'u l.

Set intru r ap i r e ae a de ingerul a v az ut as ez ar e a fap tur ii celei de Sus, f'rurnu s e te a Ce~ului s i rnis c are a acelora. Alergarea s e ar e lui s l a Lunii s i a stelelor, tocmirea ce res til o r semne, care se numesc· Planete ~i, luc r arlle acelea le-a cunoscut s i multe lucruri n e v az ute a v az ut s i ope cele ne stlute le-a stiut, patruzeci d e z i lei n vat in d u -'s-e d e in 9 e r ul ace I a . ~ i i s -a I u min a t fa t a lui

, - . ~

din vedenia Ce re s tl lo r fap tur i s l din ingere~tile vorbe precum

dupa aceea ~i f'ata lui Moisi. lar dup a 40 de zile s-a aflat i ar as i pe parnlnt, s i pentru p arfnti i s ai care pentru dinsul foarte se intristau [c a nu s tiau unde s-a dus) i-a v es e li t s i le-a spus lor toate, cele ce le-a s tiut de la Inger invafln d u-s e. $i s tr alu c e a f'ata lui Set cu podoabe s i cu s lav a, ca 0 f ata de inger, s i a avut s lava a fetei sale in toate zilele vietii sale.

. . .

Fa p te le anilor de [a suta apatra (De la 300 la 400 de la Zi d i r e a lu rn i i)

Dup a aeea r aprr e a sa la in al tirne ~i dup a Inv atatur a ingeru1ui, Set spunind tat alu i s au s i maicii sale cele ce le-a V3ZUt sus, a inceput a insemna pe p amint deosebirile c e r e s ti §i as em a, a r i Ie p I a n e-t e lor, a I e so are lui, a Ie L u n ii , a I est e 1 e lor § i ale rqar ile acelora. Ac e e a s i tac ind a inceput a afla s i cuvintele pe care dup a dinsul le-a s av ir s it 'Enos fiul lui, care du p a aceea 'evr e ie s ti s-au numit. ~i as a s-a inceput numarareacle stele ~i inv atatur a c arti i de la Set (Canf. Gheorghe Chedrinul, Dorotei §i alli hronografi, Belarmin, scriitori bi s e r ic e s ti}, care irnp re una cu tatal S3U Adam intru aceea s -au ostenit, pe p iatr a pe acelea ln ch ip uin du-Ie , ,ca neam·ul eel de pe u rrn a sa Ie c un o as c a.

Sfintul Teofilact Arhiepiscopul.Bulgariei, care in anii. d upa na s ter e a lui Hristos 1070, in zilele imp ar atulu l grec Roman Diogen a trait in 'prefala cea de la Evanghelia lui Matei scrie as a: "Gei rn ai dinainte de lege durn n ez e ie s tf b arb ati, nu pr in s I 0 v e ~ i P r i n c ar ti s .. a u I u m i nat, cia vi n d u - ~ i c u ge t u leu rat, pr i n s t r a I u c i rea S fi n t u lui D u h' ,S e lumina u ~ i a ~ a ~ t i a u voile lui Dumnezeu, singur Acela vorbindu-Ie lor gura cu guril. De acest f'e l era No e, Avraam, Isaac, lacob §i Moisi. lar de vreme ce au s labtt oamenii s l nevrednici se facura a se lumina s i a se lnvata de Sfintul Du h , a dat lubttorul de oameni Dumnezeu Scripturile,

73

c a maca r p r ina c est e a s a ... § i ad u c a am i n t e de V 0 i Ie Ace I u ian . Pina aici Teofilact.

Dec; dupa s o c ote ala acelui sfint s-ar arata c a nu erau c a rtile din inceput, de la Adam p i na la Moisi. Ci de vreme ce in v e c hlul hronograf grecesc Gheorghe Ch edr lnu l farf qrade a nul, p urln mat b at r inc II ani i . dec itT e 0 f i I act, car e in t r u imp a rat i a lui I sac hie Comnenul a trait s i de la ei celtatti gr~ce~ti s l ai n o s tri ru s e s ti hronografi, potrivit au seris, cum ca de la Set fiul lui Adam, evr e te s tf le slove s-au inceput - deci ·~i povestirea acelora nu s e pare a fi ne c rez uta, ca una ce este a multora, obicei este a c rede ma i bine multora, de c it un uia. ~i hronografii cei de alte tari la fel scriu, zicind c a de la Set este inceputul cuvintelor celor de c art]. lar inca Gheorghe Chedrinul s i aceasta a seris-o:

Ca la anul de la inceputul lumii 2585 (dupa p oto p in anii 342) Cainan fiul lui Arfaxad nepotul lui Sern, s tr an e p otul lui Noe, a aflat oareunde in cimp 0 scrisoare a ur ias Ho r ce au fost mai inainte de potop, deci aratat este dintru aceea, cum c a ma i inainte de potop s c r is e erau Carlile. Ac e e a s i se poate a 0 vedea s i de aic i: Sfintul Apostol luda in trimiterea sa p orn e nes te de proorocia Sfintului s tr arn o s Enoh, care mai inainte de potop a fos t, pentru venirea Domnului la .Ju de c ata: "lata va v eru Domnul intru intunerece de sff ntii Sai ingeri, ca sa f a c a j ude c ata pentr.u to ti" s i celelalte (Iuda verso 14), Ac e a s ta proorocie a lui Enoh nu numai se p ro po v a duia cu gura lui Enoh, ci (d up a spunerea celor vrednici de· c re din ta ) s i in carte se scria de dinsul. Caci cum s-ar fi s tiu t de neamurile cele de pe urrna potopului de nu s-ar fi scris in carte? lar ca r te a ac e e a a lui Enoh, In vremea potopului a p az it-o Noe cu sine in corabie, s i as a la cele de ·pe urrna neamuri ce s-au In mu lttt dup a p o to p , .. pr o o r ocia lui Enoh s-a f ac ut s tiuta. Jar cei ce p ov e s te s c ac ea s ta sint vrednicii de cre di nta scriitori b i s e r i c e s ti: Tertutian care a trait intru imp ar atta lui Sever, care cl u pan a ~ t e rea lui H r i s t os , In a t rei a s uta de ani a imp a rat it; Clement preotul Alexandriei, eel de 0 vir s ta cu Tertulian;

\

leronim ce a fost preot intru irnp ar a ti a marelui Teodosie. lar eel

mai cinstit deeit aceia, Sf. Atanasie eel Mare in Sinopsisul S3U ac e e as l scrie, care ~~ aceia 0 spun c a , Cartea proorociei lui Enoh, de Noe s .. a p az it in vremea potopului ~i celor de pe urrna s-a dat. Deci din inceput de la cei dintii s tr am o s i, care mai Inainte de p o to p au fost, anume de la Set, fiul lui Adam, s ... a inceput Scriptura. lar precum Sfintul Teofilact spune, c a eei

vechi s tr arn o s i nu din car ti ·s ... au luminat, apoi pentru a c e as ta,

c a atunci prea prost p o p o ru l fiind in partea cea de sub c e r , nu

multi s tl au Scriptura s i inca nu se lnmu ltf s e c ar tlle, f'a r afumta i

74

ace e a una, de care am grait, a lui Enoh carte. lar Moi.si a fast intii tnmuttltor al Scripturii, scriind acele cinci carti , Deci cum ar fi s tlut a s crle cartile, de n .. ar fi tnvatat mal intii singur de ta altul, iar dac a s-a lnva tat de la altul, apoi aratat e ste , c a rna i inainte €Ie acesta a fost scriptura car,ilor.lar mai mult nic i S fi n t u lui Teo f i I act n u ~ n e imp 0 t ri vim, n i c i po v est ito r i lor eel 0 r c e au fost rnai inainte de aceasta nu Ie f acern nedreptate, ci pe a aceluia ~i pe aacelora intelegerea al c l 0 punem pentr u s trinta, ~i eel ce vo ie s te sa s o c ote as ca, precum Inte le q e s i c ar uia va voi aceluia s a-i ere ada.

De crezut este s l aceasta, c a Adam §i Set dup a Inte le p c lu ne a ~i cu n o s ti nta ce Ii s .. a dat lor de la Dumnezeu, ·au asez at anul in zile ~i in s aptamin i s i in luni ~i i-a Inv atat pe oameni s tiinta Inc o nj ur ar ii anului s i numar ar e a zilelor s l a s a p tarn ln ito r s l a lurfilor ~i a anil o r.

~ ,

Intru acea vreme, Cain in tara aceea in carefugise, na s c in d

fii, a avut pe eel dintii fiu anume Enoh, intru a c arui n urn e , du p a aceea a zidit ~i 0 cetate Enohia in Siria, sub Muntele Libanului, dupa ce se Inrnu lti s e s erni ntl a aceluia. lar Enoh fiul lui Cain a na s c ut pe Gaidan~Gaidan a n a s c ut pe Maleleil, Maleleil a na s c ut pe Matusalem, Matusalem a na s c ut pe Lameh eel cu doua muieri ~i uc iq as de oameni, iar Lameh i-a nas cut s i pe ceilalti.



Sa s tii cititorule, c ac l cind vei citi in s emin tla lui Cain, pe Enoh, pe Maleleil, pe Matusalem, pe Lameh, sa nu s o c ote s ti c a sint aceia care pu ti n mai pe 'urma in cea dre apta s e mintie a lui Set s-au n a s c ut, s i d r e p ti au fost, ci a l t ii n e p lac uti lui Dumnezeu, m ac a r de sint ~i C:U ac e le as i nume. Pentru c a multi



5 i n t ~ i p a c~ t 0 ~ ide u n n u m e cud rep t ii , ~ i d rep tid eon u m ire c u

pacato s ii. Ins a nurne le eel cinstit nu face pe om = drept s i sfi nt, de .. i va fi vi ata razvratita, niei numele cel necinstit nu face p e om necinstit s i pac ato s , de-i va fi v ia ta lrnbun ata tita. Doi luda erau in ceata Apostolilor, unul Iscariotean, iar altul frate lui Dumnezeu (Matei 10, 4; loan 14, 22). La amindoi un nume, C viata de os e bita, unul vinzator,altul pr opovaduttor al numelu lui lisus Hristos. Unul le p a da t se facu , i ar altul frate Domnulu dup a trup (Mt. 27,3,5; luda 9). Unul s-a s plnzur at §i a pierit, iar a I t u I pen t r u H r i s to s pat i min d , C u nun i i ce r e ~ tis -a in v red n i cit" Doi Enohi au fost mai inainte de potop, unul fecior lui Cain, iar altul din neamul lui Set. Deci al lui Cain in iad cu tatal s au s-a s alas luit, iar al lui Set, Enoh s-a raptt la Rai. Doi s i Lamehi au fost, unul in neamul eel p ac ato s , altul in neamul lui Hristos. Deci acel din neamul eel pac ato s, intii in partea cea de sub cer a fost cu d ou a mu ier i, lar altuf a placut lui Dumnezeu, fiind

75

tai-al'lui Nee §i prooroc precumde dinsul mai pe urrna va arata - § i tstorfa.

Ai1ci ,a'lgin~i! ne este 'fi pentru a no astra -cre sttne as ca ac e eas!

'numtre te>ti .. din numele lui Hr is to s c re s tini ,ne numlrn, dar nu toti lui Hrlstos p lacern. Ne-am botezat in Hristos, iar nu vs lujirn lui Hrtstos , el poftelor no as tre : "Pentru ca de care se b irule ste c i neva, ace lura § i ro b it ii estell z ice Sfin tu I Petru A p o stol u I (II Petru 12,19). Ci -$i tnsual Hr lstos Domnul nostru in Evanghelie

. zlce: "eel ce face ·pacatul, rob este pac atu!ul" (loan. 8, 34). $ 's lnt intre .noi multi care numai numele cresttne s c lasine i poarta, iar cu f'aptete se :Iea,pada de el, ii .nu ai lui Hristos,ci a diavolului se fac.,' precum graie~te sftntul loan Evanghelistu ,,,Cel- ce faca pac atul de la diavol ul este" (I loa-n 3, 8). La un u I ca acelaae Imptlnesc cuvlntete lui Hrtstos , tele ceo in Apocalips. sa.u zi sea t re In ,9 e r u I ~ is e ric i is a r d -i ~ i: " N um e Ie .i I a i c a u n vi u ,

dar mort e.,li" (Apoc .. 3, 1). '

,. '

, ,

t"s':-t-r amlnte, 0, am ule, eel ce cu Sfintu ,I Botez te-a i I u mi nat !j'i

ins-emn'at, ',iar cu lucrurrle tale m oarte a cea ve§nica iti gate.!jti

, '"

tie in lad. C u nu me lec re§ti n ... ia r c u I u cru rile ·pig .. n e s tl. Inger

eu .namlrea, drac cu 'viata, om cu chipul, tiara curnp lita cu naravut,; i.n,su'f-Iet'it Imprauna 'ii fara de suff et n'egr,iji.n·du-te de mintuirea 6ufl,etului .tau, Nume ail ca ufn vlu, dar mort e s ti. Deci ' cruta-ti sufletul tau, cr uta §i numele cre~~inesc,casa nu se

, 'trJ u I e a s~c a- pe ntr uti n e ,n u mel e 0 0 m nul u i n cs tr u 'Ii s u ,6 ,H r·i s to s , Fi'ul 'I,~i Dumnezeu, ci te indrepteaza prin po calnta §i te arata prin lucrurt bune ,ea e§.t-i viu _ eu adevarat cre stf n, ca dupa numete t-a,u'sa-tifi-e ~i vlata tao

Fa_ptele anilor de la su ta a cincea

(, De la- a nu l 400 la anul 500 de la Zidirea lu m ii) Tra,i,:nd Set'fiu'l lui Adam de la nas te re a sa ani 205, a nas cut pe Intiiul S8U flu E'nos, din sora sa Asvama .. lar dupa nas ter e a .ac etu ia a nas c ut !iii af ti m u Iti fii ~ i fi i ce , petrecin d in nas te re de . 'fU "a~ptesute 'de ani '$i mai mult, ·§i §i-a V3zUt nepo tll ~i atranepotl! sal §i ceamulta s emlntle a sa, care din an in, an se inm ultlse.



o e- e iii era lui 10 cui n 1 a, § i a in t r,e.g, i i s ~ m in tie i lui, I a pam i n t u I eel ma i Inalt apro ape d.e Rai (Chedrin, '8) ~i ave a porunc a de la tatatsau Ad-am ca sa-si paze as ca s emintla sa cu deadinsul, ca sa nu se arnestece ei cu cea de Dumnezeu urita semintie a lui

- ,

- Cain,. pentru ca doua semlnt i erau in. vremea aceea in partea

cea ,de· sub cer, care- din do stramo s! ies ls e: din Cain' ~i din Set. - D'e cl semi n\i a d reptu I u Set, era drea pta !} i s finta, ·!u i

76

Dumnezeu p lac lnd, iar a -lui Cain s ernin tie era rea §i razv rattta ,

de Dumnezeu miniitoare s i de oameni uritoare, pentru c a in ce fel era rada c in a de acel fel erau s i ramurile; precum Ie era tatal, as a erau $i fill. Fi ind c a la toate r a u ta ti le fiilor s ai, Cain Ie era chip §i Ince p atur a. $i el intii cu s ernlntia sa a inceput a h otar! p amtntul ~i a face r az b o i s i a jefui s i a aduna b o q at!e , nu numai din osteneala mlln ilo r sale, ci ~i din r ap ir! s i asupriri, §i se

A ,

rtdlcara de acele r azb o aie intre oameni. Inca a aflat semintia lui

, .

Cain s i feluri de me s te s u qu r i §i de m as ur i ce la pr i s o s ita

de s tatar e trup e as c a era data. Lameh s tr an e p o tul lui, neindestulindu-se cu 0 muiere, a luat d o ua: 'pe Ada s l pe Sela ~i a fos.t el intii in lume cu do ua muieri. Deci i-a n as cut lui Ada pe I a b a I, ace I a a a f I at fa c e rea cor t uri lor din p i ei, § i era tat ace lor a ce v ie tui a u in la c as ur ile h r anito r ll or de dobitoace. I-a na s c ut ~i pe alt fiu lubal, acela a aflat muzica, fluierul §i ala uta. Iar Sela ce al alta femeie a lui Lameh a n as c ut pe Tovel {al tii Tubalcain p e acela il numesc) el era hatat or c u ciocanul, c a ld a r ar s i faur fie ra r. I a r so r a lui No em a a a f I at to arc ere a II n i i . s i a in u lui § i te s ator ia: ac e e as i a aflat sa f a c a din dobitocescul lapte untul §i br inz a s i la celelate ferne ie s ti lucruri de miini ea a fost af lato a re.

inca s-a in v ata t s e rni nt ia lui Cain s i v raj i tor i ile , fa rme c e l e §i descintecele s i lrnpa rt as i re a cu dracii s i era p o tr ivn ic a lui Dumnezeu s i u r it a de Dum n ez e u, pentru aceea mai pe urrn a ell pot 0 P u I s - apr a pad i t d e t.o t .

tar de vreme ce in eel de Dumnezeu l e p ad a t nearn al lui Cain, se aflau unii oameni de un nume cu cei dre pti b arb att, care s int in neamul lui Set, pr e c urn Enoh, Maleleil, Matusal s i Lameh, pentru c a intru ami nd o u a s ern in tii!e , intru a lui Cain s i a lui Set, sint care se c he arn a cu ac e las i nurne , deci ca sa s e -c u n o a s c a intre din s ii deosebirea, amindurora nearnurilor ta bl ita aceasta



inainte se pune a s a l

...... .......

NEAMUL PACATO~ILOR

Cain, (Abel. .. ),

En oh ,

Gaid ad

Maleleil, Matusal,

Lameh (cu do ua muieri), lovil,

I u ba I,

Tobe I,

~-cest n-ea-, m~t~ot-a ,pier~~t d~-pqtoP-J

NEAMUL DREPTILOR



(din care este Hristos) SET

,

ENOS, CAlNAN, MALELEI L, ARED, ENOH, MATUSAL, LAMEH, NOE,

lar acesta s-a paz it

77

lar precum Cain s emlntle l sale, a to ata rautate a, as a dre ptul Set, sernlnttet sale spre imbun atatita viata , inainte duc ator, invatator §i p o v atuf tor le era. Pentru c a i-a invatat pe fiii sai ~i fiii pe ai lor fii ca sa c uno as c a pe Dumnezeu ~i sa cr e ad a intru Dinsul ~i in frica Aceluia sa petr e ac a. ~i sa iube as c a ~i sa c ins te as c a pe Zid it or ul lor cu jertfe s i sa se roage Lui cu osirdie. L~ fel s i pe apr o ape le lor s a-l c ins te as c a !?i s a-I iube as c a c a Ins us i p e sine ~i nirn anu l sa nu-i f'aca s tr imb ate. ~i se implinea b ine intru dingii porunca cea din inceput a legii celei fir e s ti, pe care mai pe urrna s i Hristos Domnul in Evanghelie a pomenit ... o: "Precum vo ltl ca sa va f'a c a vo u a oam e nu , ~i voi sa Ie f'ac e ti lor la fel" (Mt.7, '12; Chedrin 8). $; se scrie pentru s e min ti a lui Set, ca se a s e m an a ingerilor cu viata lui cea dr e a p ta , cea deplin in tete apta , cea infrin a ta, cea blinda s i c ins tita , la Iun qa vreme, p in a la 0 mie de ani.

Pentru dreptul Set s i aceasta se s cr ie , ca una pentru pr es lavlr e a fe te i lui, care i se fac us e lui Intru r ap ir e a cea de la

inger, alte pentru i nte le pc i une a lui s i c uno s tinta, ceea c e s tia

c er e s tile p o r niri s i aler qar i, iar alta pentru vi ata lui cea sf inta care era cu ingerii asemenea numit era de celelalte s e mintf i ca un Dumnezeu, iar semintia lui nurni ta era fii-i lui Dumnezeu: Au

, .

vaz ut fiji lui Dumnezeu (a di c a ai lui Set) - zice - pe fiicele

orn e ne s ti (a di c a ale lui Cain) eel fr urno a se sint ...

Fa p t e le a n i lo r de la s ut a a sa s e a

(De I~t a n u l 5{)O 1,.3 anul 60() de la Zi di r e a Iu m i i )

lar c in d s -au Imp li n it de la Facerea lumii ani 532, atunei s-a 5 a vi r § i tin t i i a a s e III a n are a c rug u r iI 0 r c ere ~ t i , car e n u d e asemenea a le ar qa ~i intoarcerea spre lrrtiia r in d u ia la a ale r qar i]. Cae; cain c in c i sute treizeci s i doi de ani (532) c r uqur i!e So are lui care cite d ouaze cl ~i opt de ani (28) intru sine av in d, de n ou a sp re z e ce (19) ori intorcindu-se. far c ru qur i ie Iunti c ite nouas pr ez ece ani intru sine cuprinzind, de do u az e c i ~i opt de er i Inte a ec e re a sa f'acindu-s l. lara~i soarele s i luna tntru ale rq ar e a crugurilor lor se as e arn an a, pre cum au fost din inceputul zidirii lor ~i alearg a cu r ind u ia la Ior p ina la implinirea numaruluianilor acelora, dupa al c ar ora numar s i cic lut Pas c alie i dupa acei a s-a alc atuit cu Literele s lavo ne s tl.

~i a f 0 S t in t i i a s a vir ~ ire a ann or a eel ora s i in to arc e rea . Soar elul cu Luna, careaduce Ia ale r q are a cea de asemenea, in a nul vie -t ii lui Set 3 0 2, i a r a i vie t ii lui E nos, f nan u I 9 8 . (C 0 n f . Chedrinos, fila 9).

lar in vremlle noastre cele de acurn, pe ace Ie cruguri ceres ti,

,

78

care, in 532 de ani i§i as e aman a intoarcerea, se numara dupa a Ras ari tu lu i numar a re de ani cea de 14 zile de la inceputul lumi i.

Jar de citeori pina la z iua Infrf co s ate i Judec ati a lui Dumnezeu

se va Into arc e , de aceea nu este s tiut, pre cum ~i Domnul nostru in Evanghelie a zis: "De ziua s l de ceasul ac ela nimeni nu s tle , nici ingerii cere s ti" (Mi .. 24, 36).

Aici putem socoti, intru intoarcerea acelor c e re s ti cruguri ;;i intrecerea celor 7000 de ani, pin a la vremile no a str e , citi

o ame ni !}i c e tati s i ' lmpar ati s-au lnto r s , iar mai ales s -au

ras turn at, au trecut ~i de nimic s-au tacut: Au fast s i lata nu s int, s-au stins, au pierit ca visul celui c e se de s te apta (Ps. 72, 20). lar ce tel de veac va fi .d up a s firs i tu l lurn ii acesteia v az ute , car u ian u v a -f i s fi r ~ it, pen t rue are a des e 0 r i i!? i a due e ami n t e sfintul David, zicind: "Gindi.tu-m-am la z il e le cele de demult s i d e ani ice i ve s n i c i In i-a mad usa min t e tI (P s a I m 7 6, 5). A d u c.i n d u - mi aminte de tr e cu tii ani,indata im i adu c arn inte de ve s nic ia c ee a ce are sa fie in viata cea tara de s fir s it. Deci s i no ua l'inga nurnar are a anilor acelora, care au trecut, nu fara de fo los ne este a ne aduce aminte' de v e s n ic ia c e a ne numar ata cu an i i, Impre una §i de scurtimea vremelnicei n o a s tr e vie tl, oare degrab se r as to arn a s i ca 0 ro ata ce ale ar q a tr e c e ,

Ce este ve s n ic la care nu are s fir s it ? Si ce este via ta n o a s tr a care in p utina vreme se s fir s e s te ? ls u s at lui Str ah p e arn in d ou a acestea: ve s nrcra ~i vremelnica viala· soc oti ndu-Ie, z ic e: " Nu mar u I z i I e lor 0 m u lui, c e! m u Ito s uta de ani est e , C a -0 pi c atur a din apele marl!" (Sirah 18, 8 .. 10). Ne mir arn dac a a uz irn c a e s t e ci n e v a de 0 S uta de ani § i z ice m : De In u I t i ani est eo m u I acetal "Ca zilele anil or no s tr i Intr u d in s i i s aptez e c i de an i, iar deeste intru puteri, 80 de ani" (Psalm 89, -10-11). far 0 s uta de ani a tr a], p utin cuiva se Intirnpla. insa ~i v iata cea de 100 de a ,n i a I at uri n d - 0 C U v e § n i cia (d u pas 0 cot e a I a lui Sir a h) a t it a d e

, ...

mica este, pe cit de mica e s te p ic atur a ape l, pe Il'nga toata

marea. Ce este m ai mare decit marea Oc e a nu lu i ? ~i ce e s te 111ai mic de c it 0 p ic atur a de ap a ? Ceo e ste rn ai lung de cit ve s ntc!a ? ~i ce este mai .. s curt de c it viata a c e a s ta vrerne ln ic a ? Pe ntr u c a ce e s te viat a no a s tr a ? Zice la c ob Ap os to lul: "Abur e s te, care in put!n s e arata s l ap o l s e s tlnqe" (Jacob 49 14). inca nu n urnai 1 Q Q d e ani, c i 0 m i e d e ani est e pel in 9 a v e § n i c i e c a 0 pic at u ~~ a pe Ilnms mare.

Frurn e s 0 s o c e te s te ace asta Sfin tu l loan Gura de Aur, zicind in Margaritare "Pentru Bogat ~i s aracut Lazar"~Cuvintu;1 1: " S; pun e - m i m i e d a cae i ne va, in t r U 0 S uta d e ani ~ 1" n t r ~ 0 11 0 apt e vazind un vis nebun §i de mul te b uc ate in vis In du lc in c u-s e ~i

de s te pttndu-s e 0 s uta de ani s e va rnunc l, oar e al pute a p e 0

79

noapte a _ visului ace luia 5-0 as emeni cu. suta de ani? N~ic"i;d-e.cum~ A,a sa ginde§ti -§i de vlata ce va sa fie, cum c a e ste vts-u.1 ·.eel Intru 0 s uta de ani" as a este -vremelnica viata, as emanlnd-o cu viata ceo va sa fie, iar mai ales ~i cu mult mai

'mult, cumeste o picatura mica peste valul ce] nernas urat, as a sa intele·gi mia de ani, alatur lnd-o pe linga ve s nlc imea ceea ce vaaa fie". Pina aiel Gura de Aur ..

,·Ci pe toate vremile §i anii lumii acesteia vazute, incepind de

'Ia Adam plna la Infr lc os ata zi a Ju de catf l, alatur lndu .. le cu ves nlc la, sint ca opicatur~ pe ·Iinga oceanul cel mare. Cine poate : sa nurnere p lcatur ite de, apa din mare? ~j cine ar cuno as te '53. numere anii ves nlclel ? Cine scoate cu pumnul to ata marea? ~i cine va ajunge ve s nic ia c e a fara de s flrs it, intru care dup a vr.emelnica viata' vom vl etul noi in veci? Ci arnar de negrij-ire~ no astra, ca pe ,cea vrernef nlc a scurta §i care nimic

.e s.te 'viata nc astra, 0 cinstim mal mult decit pe veacul, cel nesfir!jit, ,§i nebagind seama' de viata cea nesflrs ita, intru ace a sta de jrutlna vreme at-ita ne cufundam, ca §i cum in ea in veci c sa. traim l Pecea degrab tre c ato are 0 lublrn , de ceea cein veci,' petreea nefe pa darn? Pe cele vremelnice Ie c autarn, de cele ve s nic e nu ne grijim. Arn ar ac lun ea 0 vedem ca p e 0 dulce ata, lar de s inqura adevarata dulce ata cea din Car care in veci Indulce s te, nic io data nu gindim, ni ci dorim de dinsa.

-tncB'sa s o cotlrn s i ace as ta inteiegere a lui Si.rah, c a pe vlata omenaasc a cea de 100~ de ani, o as e amana cu pl c atura de ap a, nu cea d\in vreun riu mare dulce, p r lrnlta la ba ut s i sanatoa s a, c i cu plc atura ~e apaa maril, care este arnara, pe care a 0 bea nu este cu p utj n'[a. Intru 'care a Inchip uit Sirah viata omeneasca, ceea ce nu nurnai s curta e s ta; .ci ~i de amaracf une a necazurilor

"pr-ea p Ii na. Pe ntru c a in ea sint boli Ie, m lh n i ri Ie, scirbeJ e J sus plnarl!e ~_I c hf nur lte cele re le • in ea sint vr ajb i levpr i q o ni r lle , alu,ngarne,r~utatile, zavistiile §iuriciunile, unele despre ai sai altete de spr e s trafnl, in ea este s arac ia , Iip s a, foamea, golatatea§i neincetate!e .,osteneILD.e este cineva mac ar §i boqat cu averea,acela de grijile vie tli ziua ~i noaptea nu are odlhna, nlcl RU ·poate dormi cu dulc e ata, mac ar §i pe mo ale as ternu t de s-ar odihni ~i~ haine de mult pre] de ar purta, inima saIl e,ste'plina.'de arnar aclunl. I se pare cuiva ca se Indu lce ste de de sfatar e a lum ll acesteia, insa §i in s lnqur a desfcltarea aceea a des e ort se' amaraste , afara de acee a, cit dulc e ata pac atului '·nesu'ferila amaraclune ii gate§te.. Pentru ca vreme lntca este ce e a ice Indu lc es te , iar ve s nlca este ce e a ce are .s a-l munc e as ca in iadvOr l staptnttor mare de este clneva, aceta d·epte--tutindenea" s·efere§te, temindu-se ca nu cumva

80

vreun vr ajrnas sa se scoale asupra lui §i s a-r rapeas c a s taplnire a lui. $i nu este in lume vreo neno roc lre care nu s-ar teme de schimbare $i de c adere, Nu este aici bu cur!e , care nu s-ar ali1estecacu mihnirea, nu este mingiiere, care nu se Ins ote ste c u Intr is ta rea, n u es te vese lie ca re ian u i-a r u rm a mihnirea, nu este rls , dupa care n-ar veni p llns cu suspinare. Toate cele vremelnice ale vietii sint 0 arnaraclune. Amara c a



marea, iar rnlc l ca pic atur a. Deci pentru ce Ie iubim pe ele mai

mult decit ve snic ia s i dulce ata, pe care a gatit-o Dumnezeu calor ce-L lube s c pe EI?

Fa pte I e ani lor del a su t a a s apt e a

(De la a n ul 600 Ia an ul 700 dela Zidirea lum i i )

"

Dup a implinirea celor 600 de ani de la zidirea lumii, cind

s tr arn o s ul Adam prin poc alnta cea aspr a a pl a c ut lui Durnn ez e u, is~a f ac ut lui (dupa rn artu ria lui Gheorghe Chedrinul, fila 9) prin Dumnezeiasca Voie, de la ingerul Uriil, care este voievod s i p az ito r oamenilor celor ce se p o ca ie s c , s i mijlocitor pentru dins ii c atr e Dumn eze u, descoperire mal inc re di n tata pentru i ntru p are a lui Dumnezeu, din Prea CLirata, cea tara de b a rb at, Pururea Fecioara Maria. lar dac a pentru intrupare, deci s i pen t rue e I'e I a It eTa i n e a Ie min t u i ri i no a s t rei s - a des cop e r i t lui, adic a: Pentru cea de voie Patirnire s i moarte a lui Hristos, pentru p o qor ir e a in iad ~i pentru slobozirea dre ptf lo r din iad s i pe ntru scularea Lui_cea de a treia zi din Mormint s i pentru alte Durnne zete s tl Taine ~i pentru multelucruri ce avea sa tie d up a ace e a, precum: pentru razvratlre a fiilor lui Dumnezeu celor din sern in ti a lui Set s i de. po top ~i de Judecata ce va sa fie, s i de cea de o b ste inviere a tuturor. $i s-a umplut Adam de mare dar Proorocesc s i proorocea cele ce aveau sa fie, pe p ac ato s i la p oc a lnta ridicindu-i s i pe dreptl. cu n ad ejde a mintuirii veseli nd u-i.

- Amauzit de gre~eala lui Adam pentru care s-a l ipsit de Rai, sa' a u zi m ~ ide poe a i n t a I' u i, P r inc are at ita mil a a c i ~ t i gat del a Dumnezeu s l u n Dar ca acelaa aflat inaintea Domnului, cit s i descoperirii Tainelor lui Dumnezeu s i p ro o r o c e s c ul Dar s ... a

,

invrednicit de la Dinsul. $tim deqre s e ala lui Adam, iar in ce fel

au fost n ev o irrtele ~i ostenelile p o cai n te i lui nu Ie s tim. Ins a nu s l aceasta nu 0 sttrn, cum ca pac atos ulut iertare de p ac ate s i rninunata ~tiinta --' a Tainelor lui Dumnezeu, Darul ~i Mila Domnulul se da nu intr-acest fel, c i nurnal cind arata a dev arata p ocainta. Zice Sf. Simeon Noul Teolog in ru qa c iu ni!e cele c atr e Dumnezeu as a: "Cu mila In du rar ii Tale, Doamne, pe cei ce cu

81

caldura se po c ale s c Il curate sti, ii luminezi §i luminii ii Impreunez i, partas l Dumnezeirii Tale facihdu-i fara pizmuire §I

ce e s te strain de mintea inge-reasca s l omeneasca vorbe stl c u

e ide - mu It e 0 r i , c a § i c u n i !j t e p r i e ten i a iTa i a de v a rat l". Pin a

aic i Sim'een~ ,

lata la c lta Mila ~i Dar, Milostivul Dumnezeu Invre dnl c e ste pe cei c -. e se p o c ale s c cu ad ev ar at in c aldura Duhului, cit §i prieteni Lui §i ii face pe ei. Ta+ne!e ~Ie ne stlute ale Sale Ie descopere lor, precum §i David 'po cai ndu-se graie!Me c atre Dinsul: "Cele ne ar atate §i cele ascunse ale In te le pc lun il Tale mi-ai aratat mien' (Psalm 50, 8). Deci se cuno as te c a s tr arn o s ul nostru Adamadevarata p o catnta a ar atat-o cu inima Infri nta §i cu multe osteneli. De .vreme ce la atita mila a descoperirii Tainelor lui Dumnezeu_ s i a Proorocescului Dar s~a invrednicit e l. Iar no ua pacato s il or de tre buinta ne este sa ne ln v atarn s i sa

- ,

s tirn ce este a de var ata p o c a i nta,

, .

.Ad ev ar ata p o c alnta este, ca nu numai sa ne martur ls irn cu

ade var at pa c ate le noastre, ci s l sa nu ne intoarcem inca la cele

"rnai dinainte lucruri rele, s i 'intru tn dr eptare a vie tii noastre dupa aceea sa petr ec ern. Nu numai neintorcindu-ne la cele mai dinainte, ci ~i cu inima infrinta sa ne fie jale pentru cele ce Je"am facut inainte. ~i nu numai sa ne fie jale, ci si pr in mari osteneli ale p o c ai nte i a ne irnp a c a pentru p ac a te le cele f ac ute , intrucit a nu fi asemenea (ostenelile) cu pacatete cele lucrate, ci inca sa Ie Intreac a pe ele. Pentru eel d e s ar ta se pare a' fi p o c ai nta aceluia, care nu cu cea lun qa infrinare de bucate §i cu postirea cea 0 data pe zi, vrea s a-s i acopere cele multe

imbuib ari s i betiL De~arta este pocainlaaceluia, care pr in

scurta s i u s o ar a oarecare omorire a trupului, i se pare a-§i c uratl c e le multe s i grele pacate de moarte. Nedreapta este

, I· ,

po c ainta aceluia, care nu cu multe ,suspinuri s i loviri in piept,

.s e nadajduie s te a se indrepta de cete multe ne dre pt ati, de furtf s aquri , de ucideri, de jafuri, de r a p ir i, de asuprelile fr ati l o r s i de cele asemenea cu acestea. Ne ade v ar ata este iertarea pac atelor ac e luia, care numai prin putirre lacr imi, af'ara de a lte le cuviincioase po c alnte i sale ade var ate, nevo inte §i ostenen, a s te apta sa-§ii spele spur c a ci un i le cele mari ~i faradelegile s i sa scape -de muncile cele ve s ni c e.

M u It e ~ a c r ,i m i a u -v a r sat _ N i n i v i ten i i ~ i mar e poe a i n t a a u a rat at, ca se imbraca,u in sac j de la m ic pina fa rna re, s i au poru nc it post .nu numai la o ame nl, ci ~i la dobitoace ~i au strigat c atre Dum n e z e u I u n gin d u - § i rug a c iu n e a !j i s - a in tor s fie car e din c a I e a sa cea rea. insa netncre dlntatt erau de mintuirea lor, pentru ca ziceau: "Cine s tie , oare se va c ai , sau se va milostivi

82

Dumnezeu, s l oare i~i va fntoarce luttme a miniei Sale, ca sa nu pler irn" (lana 3). $i dac a aceia, atita pocainta a r atin d, neadeveriti erau de milostivirea lui Dumnezeu §i de iertarea

, '

pac ate lo r lor, apoi cefel de adeverire va avea, cel ce prin

putlna p o ca inta as te apta ~i nu pr in multe lacrimi ca sa se

c urateas c a de cele multe s i grele pac ate ?

Dar vei zice: Ninivitenii erau p aqln], ne s ttlnd Scriptura ceea ce zice: "Inima Infr lnta s i sm er lta Dumnezeu n .. o va urgisi" (Psalmul 50); ~i "Aproapeeste Domnul de cei urnlf iti cu inima s i pee e ism e r i 1i c u du h u Iii va min t u i "; ~ i: "Z i s - am: Mart uri s i ... v 0 i asupra mea far a d e le qea mea Domn ului ~i Tu ai las at paginatatea intmll mele" (Psalmii 18, 33 §i 31). far noi c re dl nc i o s ii na dajd u irn, c a sl cefe putln e lacrimi cu martu ri s lre a pac ate lo r , pot sa ci~tige de la Dumnezeu Mila ~i iertarea p ac ate l o r.

Raspund eu: Pot numai intru ac e ia, care sint la sfrr s itu l cel de moarte, c aror a nu es tevr eme spre rna; multe lacrimi s i spre

,

a se lmp ac a prin p o c ain ta pentru p a c ate , Unora ca acelora

pentru 0 sf arrmare a inimii Milostiv Ii se va face DomnuL Ch i p este tilharul eel de pe Cr uc e , care la s fir s itul s au nu multe cuvinte cu m ar tur i s ir e ~i cu inirn a infrinta a z is , $i ind ata a auzit de la Domnul, milostivul acel c uvin t: ""Astazi vei fi cu Mine in Rai". lar de la ornul,cel s an ato s s i care are vreme spre po c atn ta, ii cere Dumnezeu multe lacrimi ~i multe osteneli s i nev o inte (Luca 23) p ina ce ostenelile p o c ainte i se v o r as ern ana, iar rnai ales vor ~i intrece pe pacatete ce au fost mai inainte.

inca pentru lacrimi s l aceasta sa se z i c a: Sint unii, care se s i um il e s c la 0 vreme de pa c ate le 10l §i piing, iar a gre§i nu in c e tea z a J p e u n i i c a ace ian u - i f 0 los e ~ tee hip u I eel urn i lit, c in d nar av ul lor neindreptat petrece. Altii s i la po c alnta vi n, martur is indu-s i cu lacrimi pac ate le lor, iar dupa 0 vreme iar as i la ace le as l s pu rc ac iu ni de p ac ate se intorc s i unora ca acelora ce folos Ie este de s pa lar e a lacrimilor,. cind iar as i cu dragoste intru acea mai dinainte tina intra? Deci nu este de ajuns s in q ur a umllf nta ~'i sfartmare a inimii ceea ce la 0 vreme se face fara de adev arata po c a inta, ca a die a nu numai s a-i fie jale s i sa plinga pentru p ac ate , ci niei sa nu se mai Intoar ca la p ac ate , ~i pentru cele f'ac ute sa sutere cuviincioasa e s terre ala. Pom en e s te Ape st o lul de Isav, fiul lui Isaac (Evr. 12, 17), cum c a n ... a aflat po c alnta loc , macar de s! cu lacrimi a c autat-o pe ea. Pentru ce I a c rim i I e p'a cat 0 sui u i ace I ui a n U ,i s .. a u soc 0 tit in t r u _ poe a i n t a ~ i neprimite i-au fast lui Dumnezeu, nici nu i-a iertat p ac ate le de

carep a c ato su l acela a plins?' '

Ras pun de S,fantul Gura de Aur in tr imite rea c atr e Evrei,

83

Cuv_intul 31: "N-a aflat poca inta, fiindca n-a aratat ce-a vre dnlc a pocaint_a. ~i ne sfatules te de aici pe noi pacatos lt, zicind: Ci1i socotesc a gre§i fara curmar e [nad ajdul ndu-ee cafara cea

I

cuviincioasa . obosire ~i chinuire sa dobindeasca iertarea

pacatel or lor) a_cestea sa Ie gindeasca: Pentru ce Isav n-a cls tiqat iertare? Pentru c a nu s-a po c alt precum se cade a. Oare vole s tl sa vezi pocainta cu deadinsul (adevarata, cuvll n ci o as a), as culta po c airrta lui Petru cea dupa lepadare , Pentru c a ne spune noua pe ntr u ' dinsul evanghelistulzicind: le s ind af'ara a plins cu amar (Mt. 26, 75). Pentru aceasta i s-a s l iertat lui un pacat c a acela, filndca s-a po c ait cu chipul care i se c ade a ''. Pina aici Sfintul Gura de Aur ..

l ar as i va zice cineva: Sfintul Petru un ceas plingind, a ci,tigatiertare gre§elii, sale, deci ~i mie de voi plinge un ceas inainte.a Domnului, mi se vor ierta p ac atele, fara de multe s i indelungate osteneli ale poc af nte l. Unuia ca ac ef uia ii r a s p u n d e ucenicul lui Petru Sf. Clement Papa, zicind pentru dinsuf, fa Cuvintul de la Matei cap .. 20: Ca in toate noptile auzind glasul c oco s ului c lntlrid, In data Is i aducea amf nte de Iep adar ea aceea cu care de Hristos se lepadase ~i se arunca la pamint ~i multe lacrimi v ar s a , plingind cu amar, s i as a f'ace a to ata vi ata sa. Si pentru aceea Nichifor scriitorul faptelor Bis erfces ti , Cartea 2, cap. 26 serie de dinsul, ca ochii lui ii erauinsingerati, iar aceasta din cea prea multa plingere era, de acest fela fost poe a i n t a- S fi n t u lui Pet r u d u p a 9 r e § e a I a lui. I, art u c e Ice t e n adaj du ie s ti ca intr-un ceas s a-ti plangi pacatete tale, oare po ti sa plin.9i as a cu amar precum a' plins Petru? $i in toate no p tile a, te tingui ca ~i dinsul? '$i iar a s i: Oare p oti tu .sa suferi ca acele osteneli §i n evoirrte precum a sufer it Petru, r as pl atind lui Hrts to s Domnului s au pentru lepadare a sa, pina la cea cu capul injos r as tiqriire a sa? Deci sa nu te na dajduie s ti la cea putina oarecareumilinta a inimii, care ti se face la 0 vreme, niei sa

• •

cutezi la cea mai mica o s te n e ala a ta s i la nevoi nta cea s c ur ta.

Ci Intocmal ,CU p acatete tale, jar mai ales ~i mai rnul ta , 0 pac ato sute, s a-ti arati Inainte a Dornnului ,cu multe lacrimi

po AC a i n t a, §'_i at un cis a a ~ t ep tid e I a Oi n sui, Mil a. .

lnv ata Sfintul Gura de Aur in Cuvintul 10 la Evanghelia de la Matei 3, 8, scriind as a: "Pocainta zic: Ca nu numai de cele mai

- .- ,

dinainte rele a se departa, ci §i mai mari buriatat! a arata:

Pentru ca sa tacett roduri vre dnlc e de poc ainta, iar cum sa Ie facem? De vorn incepe a face cele potrivnice pacate lor , p re c um .~ -zi c e : De a i - rap i tee Ie s t ra j n e, dad a r ~ i pea let a Ie. 0 rim ul ta vreme ai curvit, Infr ine az a-te dar s i de-a ta femeie, la rinduite zile, deprinzindu-te eli Infrtnar e a. Ori ai oc artt §i ai batut pe eei c e-tl invinuiau, deci binecuvinteaz3 pe cei ce te dos a de s c s i fa

84

- -

bine celor ce te rane sc -pe tine, Pentru ca .nu ne este .de s tula

sanatatea "nouaca- -numa·i sa scoatem uaqe ata, cl ~i doftoriisa ne punem pe rana. Ori te-ai desfatat ~i te-ai ImbatatIn vreme a

, ce a mal 'drn-a'inte, poates te acurn §i la bautura ape i Ia aminte, ca . 'sarid-ici vat~marea cefi s-a adus· tie d-in betie. Ori ai c autat 'cu

, , ' "

ochicurve§ti la frumusete, straina, apoi sa nu 'mai , c auti

nic ldecum la fete - femei,e,ti, intru cea mai' rnulta paz ire . rtrrdutndu-te pesine1J dupa' rane le ce le-ai Iuat, pin'a ce te vei in t ~ r i' in t rub i n e , pen t rue a, "A b at e - ted e I a r a u ~ i fa bin e" (. P 5 .

33, 13) .. Pina aici Gura de Aur. . '

$i apoatotul sfatules te Ja Romani 6~ 19; "Precum ati pus de fa·ta madulare le voastre s lujlto ar e ne c uratlel !ii, faradelegii" intru faradelege; -a$a §i. acum sa' va puneti de fata madutarl!e voastre slujitoare dreptat.ii Intru sftntenle".

'. lar S-fintul . G',igorie Dialogul; numind pe' om pom ce se c unoaste dupa roadele sale, zicein Cartea 6, cap .. 15,d'e taIo an cap. 1~:. ,-~Deci din -rodu rt, iar nu din frunze, .sau din ra d ac ina are sa s e cunoasca .pocai,nla, fiindca ~i Domnul a blestemat pe

p omulce avea numalfr unz ete, iar nu §irodurL Ca martur ls lr e a ,n-·o prime§te(care Sf! ·face-numai cuvcuvlntefe] '§i fara de

r 0 d u rile ob 0 sir.i i t r u p u lui" .P ina a i c i G rig 0 r i ~ 0 i ~ log u I. I

lar _ n o i ·sa 'Iuam ·aminte. Precum pomul cel bunnu din

r ada cf n a §i dinfrunze, ci din rodurile cele bune se cu no as te , asa adevarata poc,ai'nta din tap.tele ~i-parerea de, rau, Porn de gi.nd este ernul §i are' radacina a po cal nte i sale: gindul §i vointa marturtslrlt p acate lor. lar,~runze:· ~in'gura marturisir~a p ac ate lor. Care cu cuvintele lata se face. spre Dumnezeu lnalntea Parintelui Duho\'nicesc ~~ fagaduinta de indreptare, iar rodurtle -acelui pom sint ostenelile Inde s tutatet pocalntevDect

se cuno aste adevarata po c ainta nu din radacina g'ind,ului,' niei

din frunzele _ marturts+rt! ~i ale, fa~aduintei, . ct din singure os tene lf le 'indestulatei p oc ainte. lntareate-tt . gindul' c a 0 rad'acina, Inmulteate-tl cuv inte le ca nlsfe frunze .. De nu vei avea rodurti vre dnlce de' poc atnta, nevolnte ostenitoare - zic - ~io s lrdnlca sirguinta ·p.entru Inde s tulata poc alnta de pac ate, nu ve.i fi porn debtnecuvlntare .vr e dnic , ci de blestem sa te temi.

-.Pe· de l pacato§i Ii af lam in Sfintele Scripfuri care se po c aies c

'de faptele lor cele - re le -' §i s l-au ·marturisit pacate le lor la Durnnezeu: .Saul §i" 'David, dar n-au ci§ti·gat amindoi de la Durnnezeu. iertare .. A zts-Saul ; (I Regi 15,24·): "Am gr~~it c a am c a I cat c u vi n t u I Do m nul u i III ~ A z is § i", 0 a v i d : - til Reg i 1 2, 13) : "Am gre~it Domnului' meu!" Deci.·David a ci§tigat iertare ~is~a rnlntultv Tar Sau-I - nu -s-a Invre dnlctt deiiert_are· s i - in minia Dornnulul a ramas -~i a pierit. Pentru ce? Au doara nedrept este

35

.: [;)' e III n ul, cap e un p ac a to see s- a mar t uri sit Lui - 1- ami lui t, i a r p e .attul l-a lepad .. at? Sa nuf'le! Pentru ca drept este Dornnu! lntru

. .te ate I u cr u rile S a I e (P sa I m 1 44, 1 8 ) . C i P ric ina est e - n urn a i a celui 'neiertat p acatos Baul.cac l martur ls in du .. ~i p acatul e au, nu s-a cait eu indestulare de dinsul, adevarata 'poc alnta ~i indreptare ne aratlnd, rnac ar de§i indestulata vreme a avut s pr e pocainta ,i indreptare. lar David dupa marturis+rea pac atutul sau, 0., cit de mult s-a ostenit intru -pocain'ta! In toata no apte a asterrrutul s au cu lacr irnlle udln du-s i, in" miezul n opfi i sculindu ... s e c enuaa l ca piinea mincind §i b autur a cu plingerea ame stectndu-st de p os tire s labf nd §i ob o s i ndu-s i trupul sau ~i srnertndu-s e 'inaintea Domnului in - sac §i in, c enu sa multa vreme, pentru acee-a nu numai de .pacat ~-a iertat, ci $i iubit lui

'Dumnezeu s-a facut. lar Saul cel .ce a fac'ut numal s inqura marturisirea de pacat, iar ,in po c alnta nu s-a ostenit, a rarnas neiertat in ve.ci.. Deci sa nu se nadajdula sc a nimeni c a se va

I curatl de p'a cate!e sale cele. mari .num al cu s lnqura rnarturts lre a §i CU, p'puiina urnllf nta, fara de o ste ne lite s i nevointef e cele ce se cuvin la adev ar ata po caf nta , cind are vreme spre indreptarea 's a §i spre Intre aqa pe c alnta pentru pa cate §i se le n ev e s te a se os ten i. B i 11 e e s te ' 'a' u r m a lui - 0 a v ide e lui c e 9 r a i e !j t e :

"F~radelegea mea eu 0 vot v es ti ~i rna voi griji de pacatul meu" [Ps alm 37, 19) .. lata nu se indestuleaza David numai cu s in qu ra martur iair ea faradelegii sale, c i ~i de' int.reaga po c alnta se griJe§te .. M'arturisi-voi pacatulrneu - zice - $i rna voi osteni pina ce . deplin rna I voi po c al de dinsul. Pentru c a s e fo lo s e s te a des c opert r ana, ia r doftoria cea cuv lf nc io as a la rana a nu a

. . ,

pune? Ce folos este a-ti martur is i pacatele, iar canon a nu

.". purtapentru 'ele, nici a .. 1i indrepta viata ta?

• I.

Enos traind ani 190 a nascut pe Cainan.lar. dupa nas ter ea

ace luia.: a nascut alti multi fii ~i fiiee, petrecind Intru na ste re a d e fi ian i 71 5. '

I

Oe.ci se ,cuvi,ne a pome nl s l pentru hrana oamenilor celor

dintii, cu ce se hrane au. .. Se mint!a cea dre apta a lui Set se hrane a cu piine §i cu apa, cu ver datur i s i cu poame din parnint §i dinpomii gridinilor §i cu miere ~i cu lapte, iar carne nu mintau.' $i povestesc o ar e care cum inaintea p otoputul, nicidecum- oarne ntl nu s tiau de mincarea carntl, Ins a de aernlntia lul Cain ce a de Durnnez eu urtta, nu este Ins tlf ntare, care se infrinau. de mincarea c arnll, cacl .ace a s emlnt!e §i la vinatul fiarelo( se Indeletrrice a, precum §i Lameh .orbut eel ce a

uc lspa atrames ul s au Cain, in loc de fiara, la vinat. lar de s -ar

c re de calde las c a ls tor!e, aceea - p oves te ste, ca d u pa razvrati rea

" . ' -,

--f iii er lui. I 19 u m n e z e u, in m u I ti n d u ... s e uti a:§ i is ... a in c e put in t rea c e i a

86, .

mincarea de carne inaintea potopului. Caci atita de rai erau u r ias i i aceia, cit mincau carne de om, care du pa aflrs itu l lui Set se va ar ata,

Faptele anilor de la suta a opta

(De la a n u l 700 Ia a n u l 800 de la Zidirea lu m ii )

Enos dreptul (Fac. 4), Inmulti n du-s e s erntntla lui a inceput so born ic e s te a s la vi pe Dum n eze u, precu m se s-crie· de e I; Acesta a n adajduit a chema Numele Domnului Dumnezeu, nu ca §i _ cum mai inainte de el nirnenea nu chemase Numele

,

Domnului, ci [dup a aratare a tilcuitorilor) cum c a el a fost intii

attat e r e cbor nlc es tf l s lav e s lov i i (Daxologii) lui Dumnezeu. Caci ca s i mai inainte de acesta, Adam, Abel si Set chema pe Domnul s i se rugau aceluia ~i jertfe ii aduceau Lui,insa fiecare deosebi 0 Iac e a aceea, singur de s in e s i , lar Enos a inceput a aduna pe fiii sai s i pe fiii fiilor s al in fiecare dimine ata, ca adi c a s ob or nlc e s te sa a due a lui Dumnezeu [ertf a ~i Doxologie ~ i rug a c i u n i. $ ·i a a I cat u ito are car e c in tar i s i rug a c i u n i s i P e table le-a scris pe ele, ca unul c e a adus intru s av lr s ire slovele cele incepute de Set ta tal lui. Pentru c a Set (precum m a i inainte s-a zis) a inceput slovele, iar Enos· le-a s av ir s it. Deci scriind clrrtar ile s i r uq a c i u n il e pe care le-a alc atu it, le-a dat pe ele s erninfie i sale, spre universala ru qac iune c atre [)umnezeu s l de ace e a se scrie pentru dinsul, cum c a el a inceput a chema Numele Do mn ului., adic a: s o b or ni c e s te a s lavi pe Dumne.zeu §I a se ruga (conf. Cornelie s i Alapid).

Din inceput s -au cunoscut de s fi nrii s trarno s l eei de Dumne.zeu Inte le ptfti, cit este de mare tr eb ui nta de ru qac lu ne f a ornu l eel ce s tle pe Dumnezeu! ~i· pr e c um lntr-Ins a singuri se deprindeau, as a s i pe fiii s ai s i pe ne p oj i ~i s tr an ep oti la aceea Ii Inv ata. Pentru c a a tita de nevoie este ruqac iunea la om, pe cit la trup este hrana cea din toate zilele. Piinea Intare ste trupul, iar rugaciunea pe s uffet, pentru c a hranasufletului este

ruq ac lu ne a, dup a a Scar ar ulul tnvatatur a. $i precum trupul tara

de hr ana s labe ste, as a sufletul fara de ruq aclu ne. Pentru c a

nici nu poate ca sa primeasca de ·Ia Dumnezeu vreun ·Dar, s u fie t u I ,s pre in vie rea § i in tar ire a sa, den - arc ere p r i n ruqac iune: "Cere1i - zice - ~i se va da voua, eel ce cere va luau (M·atei 7, 7).

Rugaciunea este cheia spre Vistieriile lui Dumnezeu, cu care tot cel ce v e le s te i§i deschide Iui s i u~aMilostivirii lui Dumne·zeu s i intra §i iese §i pa s une afla.Oare nu cu ruq ac lun e a a de s c his l lie ce.rul §il-a Incuiat? S·-a rugat §i cerul a dat

87

ploaie, parnlntul a rasarit rodul s au (Iacob 5,18). Ruqac iune a atita de nevoie este oamenilor, pe cit o s tas ulul in raz bo i arma. Pe ntru ca razb o i este vi ata n oa stra, i a r n oi 0 stas l, potrivn i c i i nos trt cei ce nevazut a supra noastra pururea se lupta sint diavolii. Cine din o s tas i iese la razb o l fara de arme? Cine v oie s te sa bir uias ca nevazutele pileuri ale satanei, neintrarmat cu ruqac lune a ? Potrivnicul C,U arrna, iar cu rug3ciunea dracii se izgonesc. Sa auzim pe Sfintul Gur a de Aur zicind: "Oriunde near ve de a pe no; d emo nil cu ruqac iune a Inarmati, de acolo tug, precum s i r az b oi ni c li ~i tlthar!l unde v a d o stas e as ca sabie deasupra capului lor 90a1a". Ci ~i pe eei v az.uti p otr lvni ci ruqaclune a este' puter nlc a s a-i biruiasca. Oare nucu ruqactune a lui Moisi, vaz utul vr ajrnas Amalie biruit fu ln pustie? Rugac;unea, at ita este de nevoie s ufle tului celui ce se grije~te de mintuirea sa, pe cit sint c e tatii de nevoie zidurile, c in d este intru inconjurare.a celor de alt nearn. Pentru eel este sufletul Cetate a Marelui imp ar at Dumnezeu, intru care Cetate faptele cele bune, 'ca ce tate ni i locuiesc, iar Darurile lui

Dumnezeu, c a ni s te comori imp ar ate s ti se pa s tr e az a. Acea

cetate sufleteasca, 0, in cit de mare impresurare de nev az ut] i V rajrn a ~ i totd e au n a petree e! Care z i u a s i n oa ptea, C U toa te violentele lor mes te s u qu ri pe 'Cetatea aceea. 0 lup ta s i s e sir 9 u i e sc 5 - 0 p r a de, 5 a. 0 b i r u i a sea, 5 - 0 r I SIp e a sea s i in tun e c 0 a s e i s a Ie 5 tap in i r i 5 - 0 sup u i e ! C ide In r aut a ~ ita lor s e c o te a l a, ce apara s i ce q orre s te putere a acelora cea mult me ste s uqita ? Cu a de v ar at zidul r u qa c lu n li este tare, ln dr az n ir e avind c atr e Dumnezeu, pentru c a de la Dinsul c is ti q ind aj utor , se p az.e s te Intr e aqa s i nevatamata, precum de aceasta in Vie tl!e

Sfintilor pre a mult se afla scris. Ruq ac iunea atita este fa tot

cre dirrc io s ul de nevoie, pe cit la un prea ostenit b atr in toiagul inc a Ie, pre cum c elu ice ~ a d e in t r u in tun e ric u I n 0 p t i i 0 I U In ina ap ri ns a , precum ceJui intinat de noroi, n is te ap a cur ata s pr e sp alare , precum ziditorului de c as a temelia. Pentru c a cu aceea inc al e a vi e,1 i i n oa s t r e n e s p r i j i n i m , f ii n d In sa rei nat ide pa cat e . Prin ea lrrtune ri cu l s i ne qura n o a s tra cea .sufleteasca se lumine az.a, prin ea s e sp ala cel e de p ac ate s p u r c ac lun l ale sufletelor noastre, pe aceea ca pe 0 temeJie se zidesc lucrurile cele bune. Caei ca nici un lucru bun nu se poate incepe ~i ase z id], de n u va fi intar it pe temelia r ug ac iunf i, in z a d ar incepe cineva lucrul s au, de nu se va ruga mai Inttl lui Dumnezeu c u c aldura. Pentru aceea Sfintul loan Sc ar ar ul nurne s te p e rugaciune maic a ~i Imparateasa ~i izvor al bunatat ilor, c ura tir e

. . .

de p ac ate , la scirbe perete in mijloc, a raz bo ale lo r sfar imare , a

dar u i r i lor m i j I 0 C i to are, ami n t i il u min are,' de z n a d a j d u i r i i secure, a nadejd!l Inc re dintare , a grijii dezlegare, §i prin alte numiri de

88 '

~au·da 0 -f~rice§te pe e'a,- arafln du-l lntru numirile acelea puterea s i Iucrurtle ei.

-. Iar noua 'sa ne fie a s tl, c a rU'gaciunea numai lntru acea

«

vreme es teTn ni~te puteri ~i Iucrart ca acelea, cind aceea lui

Dumnezeu pl ac uta se "face' de noi. Pentru c a ide multe ori rugaciunile multora, nu numai naptac ute, ci §i gretoase se ar ata Inainte a +ul Dumnezeu ~i nu numai nici un birie nu ne fac, ci ~i intru pacat ni se socotesc,precum se graie~te 'in Psalmi, ruqaclune a lui sa fie Intru pac at. Deci eel ce vo le ste ca sa ... §i faca rugaciunea saplacuta lui Dumnezeu, dater este c a mai intii singur Jntru s ines l sa se Inve te, cum sa Inc e a pa ruqaclunea. Sfatuie§te Sirah: Mai inainte - de ru qacj une .te gat,e§te' pe s lnetl (Sirah 18, 23) .. lar a se gatl pe sine este, ca m a i in t i ito a tag r i ja vie t i i s - 0 Ie p e z i § ito a teg in d uri I e d e ~ art e sa Ie tai~, apoi to ata mintea ta 5-0 intorci spre Dumnez eu s i 5,·0 in' a It i ' s pre Din sui, ' $ i 5 a s t a i ina i n tea Lui - c u f ric a, cu cue ern i c i e !ji, cu cinste, precum cineva -lsta inaintea Impar atului p amlnte s c. De ci sa ne r uqarn cu luare amin te §i cu In te le qe re a celor ce se gralesc,' ,dupa s f'atu ire a lui David: '"Cintati Domnului Dum n e z e u lui nos t r u, c in tat i -I cui n tel eg 'e r e" (P s a I m 46" 6) a die a , I u at i 'a min t e § i in tel e 9 e 1 ice lee e cit i t i ~ i c i n tal i' in t r u rug a c i u n e . Pe ntr uc a ce folos este intru r uqac iune a ac ee a care se face fara luare 'amtnte ~i fara in\elegere?in ,gura rugaciunea, iar in minte nep lacute Iul Dumnez eu ginduri, limba se r o aqa, iar inima il rriiniepe Ace.la, c atre care se r oaqa ; gura c ins te s te pe Dumnezeu, iar inima departe sta de la Dinsul.Oare 0 ru q ac iune c aace ea poate sa fie prtmlta lui Durnn ez e u , §i oare 0 va auz i pe e a Domnul? ,Graie$te Sfintul'Ciprian in cartea ce se nurne s te: 1,P'acea 'cu Dumnezeu": "C'um tu dor e s tl sa, tii auzit de

, ~ .

Dumnezeu, cind singur petf ne nu te auzi? Voie~ti ca Oum nez e u

sa - ~ i ad u c"a ami n t e . de tin e, c in d t e r 0 gi ~' i a r t u sin 9 u r des 'i n eli nu-tl aducl amlnte". Pina aici_ Ci'.prian.

Rugaciunea fara lu are aminte este ca 0' cade lnita fara foe §i fara tarnlle , ca 0 candela fara untdelemn, ca un trup -fara de suflet, ur ic iune , ii~ .. r nu plac er e lui Hrts tos Staplrrulu! nostru. , e ntru ca nu c uvlnte le cele ce ne ies din gura il r o aqa pe EI,ci

unte a ce a 'ri'dicata c atre Dinsut. Nu glasul gitulu,i intra in rechile Domnutu! Savaot, ci su splnare a ,cea din in irna infrinta .,-j nu spr e cea rnulta graire a celui ce se roaga sevpteac a umnezeu.

inca cetul . c e v oies te a 'inal1a rugaciunea-' cea p lacuta lui umriez eu, de: tre b ulnta e ste sa adauqe ic re dlnta cu n e ln do ita ad ejd e P e n tru cts tl 9 a rea ce 1.0 r ce ru te, p re c u m n e Inv ata S fin tu I postal lacob: ,;insa -sa c eara cu credlnta, nirnlc indo indu-se,

89

pe-ntru c a eel ce se ln dof e ste se as e arnana cu valul mar!i, sa nu s ocote as c a omul acela c a va lua de la Dumnezeu" (l ac o b I, 6-8). I a r S fi n t u I T e of iI act z ice I a L u ca c a p . 1 8: ,,0 e n u va ere d e 0 rn u I

.

ca va lua orlc e f'o lo s pe care-I cere, in zadar face r uq ac iune a''.

~i Sc ar ar ul a adeverit cum c a de n ev o ie este intru ru qaclune c re dlnta: "De vreme ce aceea Intr ar ip eaz a ru qac lune a, lar fara

de cre di nta nu poate sa zboare la cer r uqa c iun ea" •

...

I arc ado u a a rip i a I e rug a c i u n ,i ,i z ice sin t , n era uta tea § i mil a ,

c a adi c a sa ie r ti pe cela ce gre§e~te s i sa dai celui ce cere. Pentru c a de do r e s ti ca s a-t] ceri lie ceva de la Dumnezeu, ap o i singur tu nu trece cu vederea pe eel ce cere -de la tine. De v o ie s ti sa rogi p e Hristos pe ntru iertarea gre§ealelor tale, tu mai Intii sa ierti p e fratele tau eel c e te-a mihnit. Si Evanghelia I n vat a can u m a i (' n t f i s a a due ida r u , cur u 9 a c -j u n e a I a Durnn e z e u, pin a ce nu vei face pace ell fr ate le s i vei dezlega vrajba (Mt. 5~ 24). $i alte le multe (de care a c urn cu dearn a nuntu l nu graim) ce s e cuvin la buna ru q a c i un e s a-s i adune

l ui s i eel ce v o ie s te cuDumnezeiasca p lac e r e sa se r o a qe ,

precum este: p o s tu l , i nfr in a r e a , l in is te a , in d e lu n qa ra b d a r e ,

o s te ne li le §i omorirea p o tte lo r sale, inca Ii'nga toate a c e s te a

mai de ne v e ie este a c e as ta: c u §.tiin1a c ur a ta s a-s i f ac a ruq acf un e a , "Pentru c a d a c a in lrna n o as tr a (a d ic a s ti i n ta ] nu ne Intrunte az a pe n o i - zice Aposto!ul - In dr az n i r e av ern c atr e Dumnezeu, §i orice am cere l uam de la Dinsul~ c ac i Poruncile Lui p az im" (loan 3, 21-22). lata semnul c e le i bune de Dumnezeu primite r u q a c iu n i , in irn a n e irn p u tato a re , §tiinla c ur ata, care nuti roade cele din la un tru, nu te mus tr a In ain te a l ui Dumnezeu,

. '

ru ci nu infrunteaza ruq ac run e a, c e p az e s te Poruncile lui

Dumnezeu. $i aceea s i n qu r a lu c re az a in tru noi In draz nir e c atre Dumnezeu, c in d Poruncile Lui p az irn , i ntru acea vrerne lu am de

- I

la Dinsul cele c e c e rem. Deci, cu vrednicie sa ne putem ruga

Domnului n e s tr u , sa n e cu r atim mai In t ii sti i n ta n o as tra pr in

po c a in ta ade var ata s i sa n e tin ern de paz rre a Po ru n c ilo r

Domnului, ca i ntr -a lt tel nu putem sa .. ,l. ruqarn pe Di n s ul de nimic .. Pentru ca de ce Dumnezeu nu ascu lta une or i r uqa c i un i!e p ac ato s il or ? Pentru ac e e a ca s i e i nu as c ulta Poruncile Lui. Lurnin e s de ac e as ta vor be s te Partrniar ul: "Cel c e-s i abate ure ch ea sa ca sa nu a s c ulte legea (Domnului), a c e s ta gretoasa i~i face ruq ac iu ne a" (Pilde 28~ 9). Urita ta Durnn ez e u e ste ruqacrunea p a c ato s ului c e nu s e p o c a ie s te ~i Legea lui

Durnnezeu n ... e a s c ulta. ~i cum un p a c ato s ca ac e la ar pute a sa

m llo s tlve a s ca pe Durnnez eu , pe Care totdeauna z iua ~i n oaptea il mlhne s te greu? Sa auz irn c e graie~te Durnn eze u pr ln gura

I

Pr o or o c il or Sai c atr e pac atos i i c e nu se po c are s c: ",Cind ve ti

90

ridica miinile voastre spre Mine, imivoi intoarce ochlt Mei Efinspre voi, !}i de atl tnrnultt ruq ac lune a, nu v a voi as c ulta pe v ol , c a miinile voastre sint pline de singiuirill(lsaia I, 1"5). $i

iar as i p e ntru pac ato s i zice: ,,ge vreme ce 'pamintul II ump lura

de f;aradelegi ~i s-au intors sa Ma minie pe Mine, deci ~i Eu voi face, lore u i uti me § i n u - i va c r u 1 ape e i 0 chi u I Me u ~ i n u - i v 0 i milui s i vor striga in urechile Mele cu glas mare ~i nu-l v o i auzi pe ei" (Iezechiil 8,17-18).

lata vedem ce, pe ru qaclune a no as tr a nu b ine p lacuta ~i ur ita (9 face inaintea lui Dumnezeu ~i spre minie mai mutt decit s pr e milostivireil lrrde arnna, s tllnta no as tra ce a' rea, p a c ate le no a s t r e, del a car e n t-J v 0 i m a inc eta § ian e poe a i. Cap r e cum 0 rana pe trup avind fierul rna; a drnc Intru sine, nicidecum nu poate sa se tam ad ula s c a, de nu mai intii fierul s-ar scoate dintr-insa. As a nu se poate ca pentru iertarea p ac a te lor sa imblinzim pe Dumnezeu, de nu mai in tii p ac ate le n oas tr e din sufletele noastre Ie vom smulge !?i le vom uri' pe ele §i l e vom Iep ada de la sine. Acestea in s curt s-au zis pentru r uqa c i un e ,

iar rnai mull fiecare sa c e ar a Darul r ug a c i unii de la s iriqur

Dumnezeu, Cel ce d a r uq ac iu ne celui ce se r o aq a. Pentru c a nu ~ tim a n e rug apr e C U In. sec u v i n e , den u n e v a p 0 vat u i E I pen 0 i P r i n 0 u h u I Sa u eel S fin t ( Rom .. - 8; 2 9). f n cab i n e est e · a as c u Ita s i statui lui David eel ce z ic e: "Desfateaza-te in Domnul ~i-1i va da tie cererile inimii tale" (Psalm 36, 4). lar cum sa te des f atezl in Domnul? eel ce vo ie s te sa intrebe pe .Dr a qo ste a cea

'DumnezeiascB, aceea il va Inv ata , 0 s tiu aceea c e i ce cunosc ce e s te dragostea c e a fierbinte c atr e Dumnezeu s i care-i sint Inva ta tur lle aceleia .



Cainan fiul lui Enos, tra in d 170 de ani a na s c ut pe Maleleil.

lar dupa na s tere a ac e lui a, a pe tr e cut in na s te re a de fii ani 540 § i .a n a s cut f i i !j i f Ii c e .

Faptele anilor de l a su ta 3nf)U3

(De Ia anul 800 la a n u l 900 de Ia Zid ire a lu mii)

De c l vremea este a p orne ni ~i de' aceasta, care pentru Ad am

_ § i pen t r u Set 5 esc r i e in 1st 0 r i i (I 0 si f e v r e u I , Nave Ii r ~ ice i I a I t i ) , cum c a amln do i s trarnos H aceia, una din Proo ro c e sc ul Dar s i din des c o p ertrtle ce erau intru dtns l], tar alta=ca socotind a I erg a r i lee rug u r ttor c ere § t i , in a i n tee uno S C use, C U m c a Dumnezeu va sa pedep s e as ca lumea aceasta c u d o ua pe de p s e , cu APA s i cu FOCe insa nu cu totul ar atate fiind , care pedepse m ai .inttl v a sa fie, ori cea de foe, ori vce a de apa.A- pus doi

stilpi de pl atr a §i de caramida §i a s cr is pe din§'ii (Ia r alt!l z ic

ca pe table de ararna §i -de ptatr a s c r is or ile acelea le-a zidit i'n

91

s tllpf l aceta), pentru cea a omului zidire dela Dumnezeu, ~i pen t rue a d ere !} i din R a i _ i z 9 0 n ~ r e § i pen t r u fit gad u it ai z b a v ire de la Dornnul a ·neamului omenesc. Apoi in-ca pro o roce s te a .scris~i pel1tru cele viitoare pedepse, asupra nepo caitllor pac ato s i, §i vederile cele pentru cer e s ti!e cruguri ~i semne de stele nurn ar ato are a ararat ~i tnv atatur! pentru oarecare pamtnte s ti de nou aflateme~~e~uguri ~i poruncioarecare

pe vatulto are la viata lui Durnnez eu placuta. Ca Inmu l tin du-s e

pe p arnint oamenii, pr in irnb unatati ta viala sa .. i p lac a lui

[)umnezeu, imp lf nln du-l voia Lui cea sfrnta. Deci pentru ace e a,

pe acei .(sau intru ac e l] do; stilpi'de p iatr a ~i de carami da, pe acelea le .. a scris, ca de ar Ii fost rnai intii pe de aps a cea de foe pe p arnln t, apoi cel de p iatr a s tllp stricindu-se de' foc, sa ramile c usc r i s.o are a s til p u Ice Ide car ami d a, i a r d ear f i f 0 S t m a i inti i

.c e a de ap a p e d e ap sa , apoi eel de car aml d a stilp de ap a

mistuindu-se, cel de p iatr a intreg sa r arnin a , pentru ce l de pe urrna ne arn omenesc. $i z.lc e istoricul evreu l o s if , ca s l cum acel stilp de p iatr a pln a in zilele lui s -ar fi aflind oareunde in p arti!e Siriei. Deci.a fost intlia pe d e aps a cu a p a cea din zilele lui Noe,. iar pe cea de foc.o as te ptarn intru ·ce,a lnfr ic o s ata a lui

Hrl s to s a doua Venire.· '

. 'j n t r u In c e put u I I u m ii, s t ram 0 § i lor n 0 § t ric e lor din t i i Ii s - a

, '

descoperit de la Dumnezeu, precum de potopul ap e i , as a s i de

pedeapsa focului ceea ce va sa fie pa c ato s ito r . Ca cele mai de pe u rm a neamuri o me ne s tl s tiin d de aceea sa se te arna de ea, s i sa nu In dr az nea s c a a rrurua peDreptul .Iu de c a tor §i Izbinditorul, eel ce va sa judece cu foe §i cu munci, infrico~ata ~i curnp ltta a fost pedeapsa potopului, ci rna; infr'ic o s ata s i rnai curnp lita va sa fie pedeapsa focului. Apa· po to p ului numai pam in t u I I-a a c ~ per i· t , i a r foe u I nun u m a i pam i n t u I § ito ate lucrurile cele de pe d ins ul, cl s i CeruriJe va arde, precum Sfintul Apostol Petru arata zic in d: "Cerurile arzindu-se se vor r i sip i, ~ i s t i h iii e in v a p a i n d u .. s e s e V,O r top i" (2 P et r u 3, 1 0 ). I n t r u acea vreme ce fr ic a ~i cutremur va fi pac ato stlor, cind venind Infr ic o s atul Jude c ator, foe inaintea Lui va me rqe , iar riul eel de foe s i groazn·i-c inaintea .Ju de cati i Lui va incepe a trage pe to ti l lar mai virtos sa ne temem n o i.de fo.cul gheenii, intru care ca in pot o p , tot ice i 0 sin d i t i, c e i i z 9 0' nit ide I a Fat a lui 0 u m n e z e u, s e vor afunda. 0, cit de tntrtc o s at este ac e l foe de care s i singur 5a.ta n a se cutrem u ra! Pen ru ca izg 0 ni n d Dom nul n o stru legheonul acel dra c e s c in partl!e gadareniior, L .. au rugat pe EI

dracii (Marcu 5) c a sa nu Ie, porunce asc a lor sa mea r q a intru

adinc , c a nu mai inainte_ de vrerne sa se rnun ce as c a in focul gheen'ii. $i de .e s te inft ico s at dr ac ilor adincul gheenii, a p o i ell cit mai ales va fi groaznic e ame nilo r ? Pe ntru c a, dac a s i aiel

92

e ste Infr ic o s ata pedeapsa focului, cind vreun ~-om spre ardere sar osindi, apol cu ne a s emanare rnai tnfr lc o s ata este acea p e deaps a, c are va fi gheena focului. Pentru c a focul eel de acola pe atlta Intrec e puterea f e c uf ui cu care aici ne slujim noi, ca ~i cum ar fi acesta foc, ca 0 Ic o ana pe scinduri z uqravit, impotriva focului acela. _De focul c e l de "aic i nu se tern dracii (precum de cel z uqr avit pe s c in dura noi nu ne temem), iar de acela al gheenii s e cutre mura, pentru ca acesta numai pe cea t r u pea 5 cam a te r i e 0 a r de, i a rae e I a § i pen e t r u pes cui d u h i I arde §i-I ,munce~te. Focul acesta se stinge de nu se va ln de s tul a de materia ce i se pu ne lui, iar acela nicidecum nu se stinge, du p a mar tur ia Gurii celei nemincinoase a Ins us i Domnului nostru, care in Sfinta EvangheUe zice: "Sine iti .e s te tie sa intri c iun q in vi ata , decit ·amindouamiinile avind sa tii ar unc at in 9.heena, in focul nestins, un de viermele lor nu moare ~i focul nu se s ting e" (Mt. 18, Marcu 9). Focul eel de aiei arzind I u min e az a , i a r v a p a i a ace lui foe a r z in din fie r bi n tan u m ai, i a r nu-I lurnineaz a pe intunericul cel mai din afar a, rna car d e s i ca s i

cum ar s tr alu ci p utin c ev a, apoi spre rnai rn ulta fr ic a ~i c u-.

tremur este ce lor o s an dtti , ca adic a sa v ada groaznicele chipuri ale demonilor, a c aro r a s i s in qur a vedere mai infr ic o s ata este decit to ata munca. La fel sa va da s i te te le p ac a to s if o r celor lrnpre una muncinclu-se, cu care in v ia ta aceasta nelegiuind s i spurcindu-se Irnp re una au miniat pe Dumnezeu. Cel de aici foe munc e ste vremetnlc pentru c a cuprinzind pe ornul cel aruncat in e I , in d a t a i 10m 0 a rap eel § i inc e n U §3 in t r - u nee a s 1'1 m i 5 t U ,i e ~ t e , i a rae e I a a I 9 h e e n ii foe a r de, . c i n U 0 m 0 a r a, pen t r u c a eei aruneati in el nu mar arzind, ci muncindu-se in veei.

. .

Da c a un ceas arzind cineva, este munc a mare s i ne s ufer ita ,

deci sa' gindim cit de mare va fi muncirea celor ce ard s i nu se 5 tin gin n e 5 fir § i ti i vee i! Cia ,m a r n 0 u a p ac ato § i lor! C fa n i c i put i n n u voi m sa ne adu cern am i nte de m u n c i Ie ce .ne as te a pta, n i c i nu ne temem de aceiea, ci mai ales din z i in z i ~i din ceas in c e as , in mal multe p ac ate c azrnd, mai mari vap aile gheenei Ie

-aprindem n,oua~i f0C c atr e foc ada uq am s i cea gatita dracilor muncir·e pe aceea la noi In s in e 0 intoarcem. Pentru eel f o cu l aceta al gheenii, nu oamenilor Ii s-a gatit de ,fa Dumnezeu, ci dracilor, precum dreptul Jud e c ato r in Evanghelie graie§te:

"Duc~li-va de la Mine, bl e stemattlor, in focul eel ve s nic , eel gatit diav o lif o r _ s i slugilor lui" (Mt. 25, 41). Fiind c a inatnte vaz ind Ziditorul c ad er e a ceea ce va sa fie a pu rtato r ulu i de lumina inger, din ingerie in diavolie, inainte a gatit spre p e d e a p 5 a ace lui a ~ i ace lor c u dins u I , in sin uri Ie pam i n t u I u l, in c e a- far a d e f u n d 10 rap as tie, 0 S e bit foe n est ins (a far a des t i h i iI e f 0 cu I ui eel u i _ r in d u its pre s I u j b a 0 a men i lor) at ita de i u te ~ ide

93 .

puternic, cit s i nematerialnicul duh sa alb a intr-in sut munc a n e s u fer ita. Dec i_ in t r u ace' I foe cum p lit, car e nun 0 U a cia Ito r as .. a gat it , n 0 i sin gu r i ' pes i n e pen t r u v rem e I n ice Ie' d u I ce t i a I e pacatel or, de voie ne aru ncarn. 0, orbiciunea no astr a suff e te as c a! 0, de am deschide ochii n o str l cei de gind s l de am privi rn ai inainte de vreme foculacela, nu ne ... am arunca pe

sine intr-insul, n-arn -indr az n i - zic .. a minia pe Dumnezeu cu pac atele noastre, nici ne-am aprinde n o ua v ap ala cea ne s tlns a a gheenH. Pentru c a pomenirea de-a pururi a muncilor v e s nlc e , puternl c a este a infrina pe om de la c ad er ile in pac ate , Se scrie in Pateric, ca intr-o vreme 12 Pustnici Parlnti , intru Imbun atatlta Dumnezeiasca pl ac er e de s av ir s it, la un loc



ad unln du-s e si fiecare de la sine spre folos cite ceva spunind

de i s pr av ile sale, unul dintru aceia, cu num aru l eel de pe urrna a z is : "Voi, 0, Par i ntil o r, Ce re a s c a vi at a avind, c e r e a s ca s i inte1epciuneati' ci§tigat ~i nu este de mir are , iar eu nevrednic de unele ca acelea socotindu-ma pe sinemi 3' fi, v a d c a pa c ate le mele, o rlu n de m-as duce, inaintea mea m e rq, inainte de-a dreapta s i de .. a stinga s i m-am judecat insumi pe sinemi de gheena, zicind: Fii cu a ce la de a car or a parte vrednic e stt, cu care d u p a p uti n a vreme numa r at vei fi. Deci acolo v a d suspinuri §i neincetate lacrimi pe care nimeni nu poate a le spune, v ad pe unii s c r is nin d cu d intii s i cu tot trupul tremurind, v ad si marea cea de foe clocotind fara rn a s u r a, ale c are i v ap ai pi na la Cer se pare c a ajung s i in marea aceea

infr ic o s ata oameni, oameni ar unc a ti mul tirne ne nurnar a ta. Vad

s i pe eei ce ard ca n is te vr e a scur i usc ate , pe totl r a cn ind s i tin 9 u i n d u .. sea tit a, c it 0 ti n 9 u ire ~ i 5 t rig are c a a c ei a, n i men i p e p amint n-a auz it cindva, jar Milostivirea lui Dumnezeu a v ad intorcindu-se de la d ln s ii , pentru dreapta Sa .Ju de c ata , Deci piing §ii eu s i rna tinguiesc s i Intru ac e le a z ab ov in du-rna cu mi n te a mea., gindesc la Scriptura aceea: ~,Facutu-mi-s-au mi e la cr irn ile mele piine ziua s i no ap te a'' (Psalm 41 ~ 3). $i aruncindu .. rna la p arnint inaintea lui Dumnezeu, il rag sa rna iz bave a s ca de muncile ac e le a". Pin a a ic i Patericul.

lar noi sa socotim cit de lu c r ato are este intru cei ce voiesca~i de s te pta vlata sa, aceea a d ic a a .. §i aduce aminte de gheena



s i de muncile cele dintru din s a ,

Faptele anilor de Ia suta a zecea

(De la a n u l 900 la a n ul 1000 de Ia Zidirea lumii) Precum al gre§elii, .as a s i al po ca inte l, inttiu! chip, sfintul s t ram Q:? A dam ~ p r i n tin 9 u ire del a c r i, m i § i P r i n m ul ten e v 0 i n t e §i i os tene] i a p lac ut lui Durnn ez eu. De c i Imp lin ind u-s e ani i vieti i

94

lui 930,. prin durnneze las ca descoperire a cunoscut eel i se apropla sfir~itul S3U ~i c hernind pe ajuta to are a sa Eva §i, fiii !ji

fiicele, nepotit §i s trane po til sai chemindu-i, ii invata pe ei c a

sa .petrea ca cu fapte bune, intru implinirea Voii. Domnului, sirguindu-se in tot chipul ca sa-i plac a Lui. ~i inainte le ... a spus lor cele c,e vor sa fie, ca .unul ce intii a fast Prooroc pe p arnint. $i pace §i binecuv-intare tuturor dindu-Ie, a' murit c u rnoarte , fa care de Ia Dumnezeu s-a o stndlt pentru calcarea Poruncii. lar

,sfir~i,tul lui a fos t intr ... o zi de Vineri (dupa m arturla Sfintului Irineu) intru care cind tn Rai a c alc at Porunca lui Dumnezeu,in ceasul al s as e le a din zi, intru care a gustat, mln care a cea cu Porunca ,oprita care i s-a dat lui din rnlf nlle Evei. Las ind dup a sine fii ~i fiice multe, a facut bine p artnte ste la tot neamul om enes c intru toat e zilel e vi etii sa Ie.

, .

Cit i f i i auf 0 S t a i lui A dam, pee are eli - a, n a s cut, n u . s pun

d' eo pot r i va a i c i is tor i c i i. G he 0 r 9 h eC he d r i nu I s pun e I a fila 9 :

"A tas at dupa sine Adam fii 33, iar fiice 27". As a Dorotei al Monemvasie,i z ic e, ar Sfintul Mucenic· ~etodie episcopul Tlrului, care intru imparatia'lui Dio cf e tian, in Halchida (nu in Calce don, ci in Halc hlda, pe ntru ca altut+e s te Calcedonul c eta tea, i a r 'a I t a H a I c h, ida ' c eta tea, v e z iOn 0 mas tic '0 mil), " in

. greceasca ce tate pentru Hristos a p atimit , care in rinduiala rom ana in 18 zile se c lns tes te in s epternbrte (care In ale no as tr e car ti nu se afla) pove.stes te c a Adam a avut fii 0 suta (100) j~i fiice pe atitea care Impre un a cu flii s ai se n as cus e, 'c ac i cite doi se na s te au , parte barb ate a sc a s l femeiasca.

De c! a, plins dup a Adam to ata serntntla omeneasca §i .. 1 ingropara J?e el (dupa m art ur ia lui Hegesip) in mormint de , marmora in Hebron, unde este ~i cimpul Damascului, s i stejarul

'Mam.vri dupa aceea a crescut s l pe stera cea Indotta a fast, pe care rnai pe urrna Avraam a 'ci~tigat-o curnpar ln d-o de Ia Efron in t ref e c i 0 r i i H et e u lui s pre in 9 r 0 par e a Sa r r ~ i § i a sa. ~ i a ~ a Adam eel din parnint z idtt .~iiara~i ln pamint s-a intors dupa cuvlntul Oomnului..

Unii au scris,ca Adam s-a ingropat acolo, unde este Goigota linga Ierus alirn. Ci se c ade a sti, curn c a acolo mai pe urrna caput lui Adam a Iost dus d-upa potop. Pe ntr u ca este 0 povestire de crezuta lui lacob de IaEde s a, care i-a fost .dasc a! Sffntului Efrem:, Ca Noe intrind in cor able inaintea potopului,a luat cinsti-tele Moa§te ale lui Adam din mormlnt §i le-a baq at in corabie cu sine, nadajduindu-se ca cu rugaciunile ac.e luia se va mint ui in' po to p. I a r d u pap 0 top Ie - aim par tit pee Ie I ace i t rei f i i, -ai s al, De c if ul Bern celui rna; mare fiual s au i-a' dat cea mai c lns tlta parte ... Capafina lui Adam ... ~i i ... a po runclt lut sa Io c uiasc a in p amtntu! -, aceta, unde' dupa aceea -s"'.a zid-it

I

95

leru s al imul. lar Sem dup a rinduiala lui Dumnezeu ~i dup a

proorocescul D-ar eel dat lui de la Dumnezeu, a ingropat capatin,a [ui Adam la un loe inalt,' nu departe de l o cul acela, unde avea sa fie lerusalimul. $~ a Iac ut deasupra capatinii 0 m 0 v i I a mar e , n u min d - 0 . pee a "L oc U I cap a tin i i ". del a cap ali n a lui Adam cea ingropata acolo, unde mai pe urrn a, Hristos DomnuJ nostru R-astignit a fi a voit.

lar dupa s fir s itu l s tramosu lu i Adam, a rarnas intre c e l vii s tr amo as a Eva, s i a trait dup a Adam zece ani. Apoi s-a s fir s tt in anul Facer ii lurnii 940, ~i au ingropat .. olinga b arb atul S3U, din a c aru i c o as ta z i dit a era.

Inca sa nu trecem §i pentru moartea lui Cain, care la anul dupa sfir~itul;i Adam, Gh-eorghe Chedrinul spune c a a fost (iar alt!i au .s cr is moartea aceluia mai inainte de sftr s ltu l lui Adam). ~i p o v e s te s te Chedrinul cum casa lui Cain cea de pia t rap e din 5 u I c a z in dam uri t. C i I a p 0 v est i rea ace lui a, c e i I a I t i scriitori de istorii s i . tilcuitorii Sfintei Scripturi, nu se potrivesc. Gei mai multi pentru s fir s it ul lui Cain scriu as a:

Lameh eel cu d o ua femei, care era intru a lui s ernirrti e , fiu lui Matusal, nepot lui Maleleil, s tr a ne p o t lui Gaidad, prea s tr ane p o t lui Enoh fiului lui Cain, eel pareelit orbul, nu c a orb cu totul era, ci scurt la vederea ochilor, ca un mai orb, acela a ucis pe Cain s tram o s ul s a u, in loe de vinat, nevrind. Pentru c a iubea Lam e has e in d e let n i c i . I a vi nat u I f i are lor ~ i pen t r u ace e a

adeseori la p ad ur e ~i la pustie ie s irtd , se z ab ov e a intr ... insele.

lar Cain avind pe sine pedeapsa lui Dum n ez e u, suspinul ~i cutremurul, din oarecare fr ic a s i s p airn a ce adeseori c ade a pe e I, i arm a i al e s in bat r In e til e s a led e m 0 art e apr 0 pj i n d u .. se , c a ~i cum ternlndu-s e, ~i cum de cineva alungat fiind s i fugind, prin pus tte tatl din lo c in loc umbla ascunzindu-se. Deci

o dln io ar a a les it Larneh la vinat cu sluga sa, care purta dup a

dinsul tolba ~i s aq e tlle s i a v az ut copilul oareunde, in de s ls ul

pad uri i c I at i n d u .. s era m uri lee u f run zel e .( i are a ina colo ostenindu-se de umblare se odihnea) ~i socotind sluga c a este a c o lo vreo tiara, a spus lui Lameh. Deci a incordat Lameh arcul

s au ~i ar atj ndu-i ~i indreptindu .. i .. 1 sluga,a s lo boz it s aqe ata

spre acel Joe §i I-a nimerit pe Cain in inima §i I-a u c is pe elf §i mer gin d a fl a r a , n u f i a r a , c i pes t ram os u I sa u C ai n ran it c u s aqe ata ~i muri nd. Atunc i Lameh urnpttndu ... se de jale ~i mrni indu - s e pes lug a, C U ace I a s i arc a in c e put a-t bate tar e pes lug a !i-i I .. a uc is pina ra moarte. $i a fa cut Lameh intr-un c e as ucidere Indotta ; pe Cain ~ipe sluga sa uc lqin d. Precum ~i singur zice c atre femeilesale: "Barbat am ucis intru r ana mie,

§i tinar intru bub a mien (Fac. 4,23). Pentru c a i se ranis e lnlm a

~i, . se minca de ~tiinta pentru arn in d o ua ucideriJe acelea.·

96

Maleleil fiul lui Cainan, nepotul lui Enos, s tr anep otul lui Set, traind. ani 165 a nas cut pe Ared. lar dupa nas te re a aceluia, a trait tnnas ter ea de fii ani 730 §i a nas cut fii !}i fete.

Fa pt ele anilor de la mia intii la 0 mie s i 0 su ta

(De Ia aoull000 la anul 1100 du p a Zidirea Iu m i i ] Semintia lui Set, cea numi ta "fiii lui Dumnezeu", cu fapte



bun e ~. i cuD u m n e z e i a 5 c 'a p I ace rea u t r a it in to ate z i I e I e vie t i i

lui Adam, slujind Domnului intru cuv io s i e s i dreptate, p in a la 0 mie de ani (1000) .. ~i umblind dupa lnvatatur ile s i poruncile s tr arn o s ilor To r celor dre ptl, lui Adam ~i lui Set, intru frica lui Dumnezeu o c lrrnulndu-s i v iata Io r , nu seamestecau cu cea de Dumnezeu ur ita s ernint i e a lui Cain, car-e intru f ar a dele qi pet r e c ea. I a r d u pas fi r ~ i t u I lui A dam, a u inc e put p e inc eta 5 I a bi s i a se r az vr ati, i ar dup a moartea lui Set cu totul s-au r azvr afit.

Pricina raz vr atir ii fiilorlui Dumnezeu, nu era alta, tara numai iAsolirea cu sernirrtia lui Cain, cea ne p la cuta lui Dumnezeu, pre cum mai pe urrna se va arata .. Pentru c a imparta s lre a cs! petrecerea cu cei r ai , pe cine. nu-I raz vr ate s te ? Bine se spune in P s a I m i: "C u eel c u vi 0 S, C U vi 0 S v 0 if i , C U eel in dar at n i c , t eve i ind aratn ic i" (Ps a lm 17, 28). lar Isus Sirah, v atarn ato are a de suflete prietenie cu cei r a i, 0 as e arn ana cu smoala, zicind: "eel ce se atinge de s m o ala, se ne qre s te de ea; s i eel c e se Irnp arta s e s te cu eel mindru, asemenea lui va fi" (Sirah 13, 1). Aceasta Inca ~i pentru to ata far ade le qe a , iar mai ales pentru n e c ur a tia p a c a tul ui tr upe s c a 0 lnte le qe este. Ca tot eel ce se lrnpr i ete ne s te cu eel fa r a d e le qe , se desprinde de la dinsui fa· r a del e 9 e a lui ~ i i ~ i v a ~ n tar i v i a t a sap r e cum ~ ice Ice s e atinge de smo ala se Ine qre s te , $i c u dreptate se a s e arnan a sm o a le i viata cea rea a oamenilor celor rai ~i cea cu aceia prieteneasca Imp a r ta s ir e .' Ca precum smoala este ~;i ne aqr a s i lip ic io as a cu lesnire de tot lucrul lipindu-se, iar cind cu foe sar apr in de , puturos fum din sine sloboade ~i v ap ai a ei nu se poate s tinge lesne, as a lucrurile cele spurcate ale celor faradelege negre sint, nu cu bun chip inaintea lui Dumnezeu s i a oame nl+o rvc i ca arapul de intunecoase. $i graie~te Dumnezeu c atre unii ca aceia in Proorocia lui Amos: "Oare nu ca fiii arapilor (negrilor) v e ti fi Mie voi fiii lui Is rall ?" (Amos 9, 7). C in d, z ice, va r a z v rat i t i. 0 are n u d_ e ace s t f eli n a i n tea 0 chi lor

Mei veti fi, ca arapii cei intunecati la chip? Pentru c a tot eel ce lucre az a rele, arap intunecat este, de vreme ce uras te lumina s l

nu se apropie de lumina ca sa nu se v ade as c a lucrurile lui c a

vic len e sin t. C u u a i i c a ace i a a rap i in tun e cat i , c u s m 0 a I a spurcatelor lucruri inegriti, eel ce se Irnp art as e s te nu poate sa

97

nu s e inegre-asci. Pentru ca lipicioasa este rautate avcu le snire

ltptndu-se de om care din fireasa s pre rau mai mult decit spre bineeste ple cat, dupa cum scrie: "Se ple aca gindul omului c I os i r die s pre r au, din tin' er e til e lui" (F a c. '8, 21) . I arc i n d 0 m u

• • . I

lrnpar tas in du-s e eu eel ral, ineepe a .se razvrati §i· ca smo ala'

aprinzindu-se de focul pacate lor (atunei) Indata ca fumul cel cu rea puteare se afuma cu sminteala, cu vorba rea s l cu necinstea. Pentru eel in toate partile ca fumul se rasfira auzu lucrurttcr lui celor reJe ~i to ti Ince p a se ingreto§a de el ~i de ris §i de o c ara a-I avea pe acela. lar dupa ce raz vrattndu-s e s-ar ebtsnul in spurcate lucruri, apoi nu poate ase mai indrepta cu les nlre, precum s l v apala smoalei celei aprinse nu degrab se stinge. Pentru aceasta ne sf atutest e Dumnezeu: "Ie§iti din mljlocul lor ~i va de oe ebf tl, §i de necuratla lor sa nu va s tin get i, § i E u va v 0 i P rim i p e v o,i § i v 0 i f i v 0 u a Tat a" (II 'C 0 r. 6, 17). lar Sfintu I Aposto I Petru ne roag a 9 ra i n d: "M Intu tti-v a de neamul aceata indaratnic". Ca de 0 Inc re dirrtata pierzare

.mtntultl ... va a zis. Pentru ca de mirare e ste de n-ar pieri cineva Intre cei lndar atnl cl !ji razvratiti petrecind .. Ne mlnunarn de cei dre pti barbati: de Noe, Avraarn, Lot, lov, Tobie, care intre popoarele cele faradeleges-au mintuit s l c-a 0 minune fiind, Il pros lav i m pe ace i a.

i n t reb a t f ii n d .§ i f i 1,0 so fur 9 r e c A r·i s to tel: C e. I u c r u d em ira r e este in vlata aceasta? A ras puns ; Ornul bun intre cei raj. De ai afla,zice, vreun 'om bun intremultimea ce lor ra], sa "te minunezi de aceta, ca de oarecare minune, de vreme ce nu a de s eo ri se afla un u I ca ace I a, n u adeseo rio Ca c i: "Toti s -a u abatut Impre una netrebnici s -au facut, nu este cel ce face bunatate, nu este pina la unul" (Psalm 42, 4).

Deci ce este prici'na'de 0 razvratire ca aceea intre oameni?

Aceea este: Ca unul pe altul smintesc ~i ... 1 vatama cu chipul vietii sale celei rele. Pentru ca vaz ind unul viata cea rea a

" ,

altuia, vine in smlnteala ~i incepe a face ace e as l rautate §i as a

s-au lnmultlt cel j al, lar cei buni s-au imputtnat. Pentru aceea graie~te,· Domnul in Eva'nghelie: "Vai lurnii din pricina smintelilor" (Matei_ 18, 7). 'Vail Caci s ... a umplut lumea de sminteli ea §i de .p acate. Sminteala· din vedere, pentru ca v a d atitea farad·elegi in lume luerindu ... se; smlnte ala din auzire, de vreme ee multirne de .. cuvlnte se aud in lume, Ins e latoa re, hulitoare, mln c lnoas e ; spurcate, mlrs ave.> §i cine poate sa s cape de acele sminteli? Pentru aceasta amar lumii de dJnsele!

.De c l multi vrindsa se fereasca pe sine de acelea, au fugit in pus tietatl, in rnuntl, Inpeste rl ca adlca sa nu v ada, nici sa auda lurne s tile sminteli, Intre care sminteli eel ce petrece, nu-l este usoara mintuirea. Ca dac a §i pe cei ce petree in pusttetatl, care

98

nici nu vad lumea, ii lupta multe patimi §i impiedicare unora spre mintuire Ie. fac, cu cit rnai ales pe cei ce in mijlocul neamului, celui Indaratnlc ~i razvratlt petree, 'ii dovedesc, ii biruiesc ~i ii pierd. Un staret v letu+nd intr ... un schit in pustiul Egiptului, intr-o zi a intrat in Alexandria sa-st vtnda lucrul miinilor sale, s i a V3Z:Ut un c aluqar ttnar intrind intr-o ctrctuma $i mihnindu-se foarte I ... a as te ptat pe el atara. Apoi i~$ind acela, I-a luat pe el deoparte ~i la singuratate i-a zis lui: Oare !itii, frate, ca multe s int cursele diavolului? Dare nu c un o stt c a ~i din vedere ~i din auzire ~i din chip ne v atarn am in cetate? lar tu

. in circ iurna mergi tlnar fiind ~i cere cenu Ie vo le s ti Ie auzi s l Ie vezi. Ci te rog, ·fiul meu, sa fugi in pustie unde vei putea cu dumnezeiescul ajutor sa te mi ntu le s tll Ras puns u-I-a tlrtar ul monah: Du ... te , c alu q are , c a Dumnezeu nu c auta nimic, ci numai inima curatat Deci s tare tul rf diclndu-s i miinilela cer a z is :

Siava Tie, Dumnezeule, lata eu am in schitul pustiului 55 de ani §i inima curata n-am ci1jtigat, iar acesta in cir c iuma petrecind, a

...

ci~tigat in ima cur ata , (Limonariu, cap. 194). l ns a aceasta 0

zicea s tar etul . mirindu-se ~i necrezindu-I, ca cineva as a petrecind inmijlocul smintelilor lume s ti, sa po ata a c is tiqa inima c ur at a , lar mai ades cu parte femeiasc3, cele dese s i f~ra de fe re a la vorbe §iindrazneata c autare la f ata femeiasca, uneori pr iclna se face tulb urartl inimii orne ne s tl prin ginduri, rnacar de s l nu in s inqura vremea aceea, intru care cineva vorbe s te s i vede, Ins a dup a aceea in i nirna, chipul eel vazut cu mintea se ins ernne az a s i se nase ginduri ne p lac ute lui Dumnezeuv ai curat fiind trupul, sufletul spurcat se face. Bine sf at u i e § t e S fi n t u I lsi d 0 r Pel us i 0 t u I 0 fat a z i c in d u - i: ,,0 e v 0 r bel e ferne ie s ti sa fugi, bunule bar bat. Ci vei zice, c a ma c ar c a s i de multe ori vorb e s ti cu dinsele, Ins a nici 0 v atarn are nu pr lme s tl de acolo, sa fie ~i as a, Dar voiesc ca tuturor sa fie vre d n ic a de cr e di nta aceasta, c a de ape pietrele se s ubttaz a ~i de plc atur ile de ploaie care totdeauna pica pe dinsele se patru n d .. So c ote ste ceea ce graiesc: Ce este mai tare decit piatra? Ce este decit apa mai moale? lar mai ales decit p ic a tur ile apei? insa cea totdeauna -lndes lre ~i pe fire 0 bi r uies te , Deci, dac a firea pietrei, care. abia se mis ca, patlrne s te ~i se mic s or e az a de acel lucru pe care-I are intru nimic (adic a de p ic atur ile apei) ap o i cum voia cea ome n e as ca care este lesne clatita din obts n uirrta ce a indelungata nu seva birui §i nu se va ras turna ?" Pina aici Isidor.

99

Faptele anilor de la intiia mi e s i 0 s utii la in-tiia mie si d ou a sute

(De la anul 1100 la a n u l 1200 de la Zidirea lumii)

I a r- chi put ace 5 to rae e 5 -a u 9 r a it, din inc e put auf 0 S t s pre f ii i lui Set, care se numeau fiii lui Dumnez e u, care vazura trurnuse te a fh-celor lui Cain ~i a vorbi cu di.nsele cu In dr az ne a la tnc epura s i cu acelea ple rlra.

lared, fiu lui Maleleil, tr aind ani '162, a nas c ut pe Enoh. lar dupa n as te re a aceluia, a trait in n as tere de fii ani 800 s i a nas cut tii s i fete.

lar Set dreptul, fiul lui Adam, ta tal lui Enos, tr alnd de to ti anii vle til sale 912 s-a s avir s it in pace. (in anul Facerii lurnii, dupa Bibliile ru s e s tl 1602; iar dup a hronografi in anul 1142).

Se pove ste s te pe ntr u dan sut (Gavriil Bucelin spune acestea), cum eel in zilele sale a scris douaz ecl $; noua de carti (29) pentru feluri de lucruri c ere stl s i p arninte s ti ~i proorocii oarecare ~i tnv atatura pentru dr e apta cinstire de Dumnezeu ~i pentru viata cea pl ac uta lui Dumnezeu ~ia f o st el d up a Ad arn inv a tator lumii .~i s ta ptnito r s em intte i sale.

Din ln cep ut era grija dr e p til o r s tr amo s l pentru

Durn ne z e i as c a p la ce r e , intru care nu numai s inq u rj se d. e p r i n de a u, ci § i P e f iii 5 a iii in v a 1 a I a . ace e a , nun u m a i c u cuvintele ci s i cu s cr i s o ri!e , ca ~i cele de pe urrna neamuri sa se p o vatu las c a la viata cea ptac uta lui Dumnezeu. De vreme ce nimie nu avea sa fie mai de folos ~i mai de d ob ind a, nimic mai cinstit s i mai s tavlt, nimic rnal de dulc e ata ~i de bucurie decit ace as ta: adic a a p lace a Tui Dumnezeu, slujindu-I Lui cu tot sufletuL

, ...

Intelegatoarea zidire ornul, din firea sa dore ste sa nu fie

s ar ac, ci sa aiba ceva, prin toate p urtar ile de grija Is i c auta lui § d o b ind a , do r e !} tee a nun e c ins tit, C i c ins tit sa fie, C aut a c nste, d or e s te ca nu in arnarac lune si inintristare s a pe tre a c a , c in, de sf'atari sa se bucure sl se grije!jte deaceea .. Deci pe toate acelea a Ie afla, unde ni se poatecu adev ar at, da c a nu

A '

l ntr-u nul Dumnezeu Zid itor a toate? ~i cumle-ar lua cineva pe

acelea de la Dinsul, de nu-i va sluji Lui cu ptac e r e ? Ca vre dnic este lu crator ul de plata sa, iar celui ce nu Iucre az a nu-i da plata. Oare cautl, omule, sa ai cele tre b uin c io as e vie til tale? Fa-i pl ac er e lui Dumnezeu slujindu-I Lui s i spre dumnezeiasca purtarea Lui de grija aruncindu ... te ~i. vei fi indestulat nu numai de cele vremelnice, ci §i pe cea ve s nic a boga1ie 0 vei c ls ti q a d eTa Dreptul Datator- de plata. Hristos Domnul nostru la Cina Sac e a d eTa ina i -a, In t reb a t p e. U C e n i c i i Sai, z i c i n d u-I e : " C in d v -.a m t r i rni s p e v o i far a p uri 9 a ~ i far a tr a is t a at i f 0 s t lip 5 i t.i d e

100

S-ar putea să vă placă și