Sunteți pe pagina 1din 313

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Pr.Prof.Dr.DUMITRUSTÃNILOAIE

TTEEOOLLOOGGIIAADDOOGGMMAATTIICCÃÃOORRTTOODDOOXXÃÃ

vvooll 33

TIPÃRITÃCUBINECUVÂNTAREA

PREAFERICITULUIPÃRINTE

TEOCTIST

PATRIARHULBISERICIIORTODOXEROMÂNE

EDIÞIAADOUA

EDITURAINSTITUTULUIBIBLICªIDEMISIUNE ALBISERICIIORTODOXEROMÂNE

BUCUREªTI–1997

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Seria“TEOLOGIORTODOCªIROMÂNI”,aparedininiþiativaºisubpurtarea

degrijãaPreaFericituluiPatriarhTEOCTIST

EDITURAINSTITUTULUIBIBLICªIDEMISIUNE ALBISERICIIORTODOXEROMÂNE

ISBN973-9130-92-5

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

PPAARRTTEEAAAACCIINNCCEEAA::DDEESSPPRREESSFFIINNTTEELLEETTAAIINNEE

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

ISfinteleTaine,îngeneral.

NNooþþiiuunneeaaSSffiinntteelloorrTTaaiinnee

11

CCoommppoonneennþþaaccrreeaaþþiioonnaallããaaTTaaiinneelloorr

Bisericaortodoxãsocoteºtecãmântuireanusefinalizeazãînmoartea luiHristospecruce,caechivalentjuridicaljigniriiceaadusomenirealui Dumnezeu,ciînunirealuiHristoscelrãstignitºiînviatcuoameniicecredîn El,pentrucaºieisapoatãmuripãcatuluiºiînvia.Consecventcuaceasta,ea acordãTainelorunlocdemareimportanþãîniconomiamântuiriicamijloace princareseînfãptuieºteaceastãunireaoamenilorcuHristos.Înaceastase deosebeºtedeeaprotestantismul,încareeaproapesuficientcuvântuldespre HristospentrucaomulsãsepoatãdecidesãcreadãcãHristosaexoperatprin moarteaLuimântuireanoastrã,caprinaceastãcredinþãsãbeneficiezepersonal deaceastãmântuire.NeîncredereaînputinþauniriiluiHristoscuomul,deciîn importanþaTainelor,amoºtenit-oprotestantismuldelacatolicism,carenumai vedea în Taine decât mijlocul vizibil prin care se acordã un echivalent al meritului dobândit de Hristos prinmoarteaLui,înformauneigraþiicreate, depozitateºiadministratedeBisericã. LabazaconcepþieidespreTaineaBisericiiortodoxestãîncredereaîn putinþalucrãriiDuhuluidumnezeiescalluiHristosprintr-unomasupraaltuiom, prinmijlocireatrupurilorºiamaterieidintreele,înambianþaBisericii,catrup tainic al Iui Hristos. E încrederea cã Duhul dumnezeiesc poate lucra prin mijlocireaspirituluiomenescasupramaterieicosmiceîngeneralºiasupraaltor persoane.Prinmânaomuluisescurgputerispiritualeasupraaltuiomfiedirect printrup,fieprinaltãmaterie.Cãcitrupulomenesceconstituitdinsimþuri,în carespiritulºitrupulsuntnedespãrþite.Celcetransmiteaceastãputerecese scurgeprinmânãestesubiectulcaregândeºteºivoieºte,adicãunsubiectcuo bazãspiritualã;ºiputereacesescurgeprintrupulceluiceacþioneazãasupra altuiamergepânãlaspiritulceluidinurmã.Ceidoiîntâlnindu-seprinsimþurise întâlnescprinspirit.Darputereaceotransmiteomulprintrupulsãunuenumai aspirituluiºiatrupuluisãu,cieºioputerecumultmaimarecestrãbateprin ele.EsteputereaDuhuluidumnezeiesc,cuCareelsepunedeacordºiCãruiaI sedeschideprincredinþãînambianþaBisericii.ÎnTainãnusepoatetrageo frontierãîntremiºcareaomuluicarelucreazãºiputereaDuhuluidumnezeiesc. Iar întrucât sãvârºitorul Tainei e, ca preot, reprezentantul Bisericii, prin el lucreazãDuhulSfânt,CaresuflãîntoatãambianþaBisericiicatruptainicîncare lucreazãHristos.Propriu-zisacestaestefaptuldecisiv.IarprimitorulTaineise deschidedeplineiacþiuniaputeriidumnezeieºtitransmisedesãvârºitor,prin credinþalui,înambianþacredinþeiBisericii,câmpuldelucrarealDuhuluiIui

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Hristos.

De aceea Taina se sãvârºeºte la întâlnirea a douã subiecte umane deschiseprincredinþãDuhuluiSfântlucrãtorînambianþaBisericii,întâlnire careseprelungeºteºiînatingereatrupeascãdirectãîntreele,sauprinmijlocirea uneimaterii.Numateria,ºinicicuvintelerostitesaugesturilesãvârºite,luateîn eleînsele,constituieTaina,cieaseconstituieînîntâlnireaîncredinþãacelor douã persoane în ambianþa Bisericii plinã de Duhul Sfânt ºi în atingerea trupeascãîntreceledouãpersoane,odatãcumãrturisireaprincuvinteaacestei credinþealor:auneiacaresãvârºeºteTainaºiaalteiacareoprimeºte. BazageneralãaTainelorBisericiiestecredinþacãDumnezeupoate lucraasupracreaturiiînrealitateaeivizibilã.Înacestsens,înþelesulgeneralal TaineiesteunirealuiDumnezeucucreatura.Ceamaicuprinzãtoaretainãîn acestînþelesesteunirealuiDumnezeucuîntreagacreaþie.Aceastaeotainãcare cuprindetotul.Nueniciopartearealitãþiicaresãnusecuprindãînaceastã tainã 1 . Unirea aceasta începe odatã cu actul creaþiei ºi a fost menitã sã se desãvârºeascãprinmiºcareacreateisprestareaîncareDumnezeuvafitotulîn toate(1Cor.15,28) 2 .Cinepoatedesluºiînþelesulºiadâncimeaacesteiuniri:a moduluiprezenþeiCuvântuluiluiDumnezeuînraþiunilecelorcreateºialucrãrii LuiînsusþinereaºicârmuireaspreþintadeplineiloruniricuEl? 3 Întainaaceastaatotcuprinzãtoare,fiecarecomponentarecaracterdetainã,cãci elegatcutoatecelelaltecomponenteºitoateîmpreunã,cuDumnezeu.Niciuna nueconfundatãcucelelalte,dareþinutãîntr-olegãturãcutoate,prinLogosul dumnezeiesc.Opoziþiedeosebitãînaceastãmaretainãareomul.Elechipulºi organulprincipalaltaineiceleimariºidinamiceauniriiLogosuluicuîntreaga creaþie,întrucâtpedeopartechiarfiinþaluieunireaspirituluicumateria,iar prinaceastauneºteînsinetoatãcreaþiaºipeaceastacuDumnezeu.Spiritul umantransfigureazãmateriacucareeunitdelaînceput,organizând-oîntrup, camediudelucrareaspiritului.Întainaomuluitoatepãrþilesifuncþiileluisunt taine,pentrucãparticipãlatainaluicaîntreg.Tainãeochiulmaterialcarevede, tainãecuvântulrostitdeom,caîmbinaredesunetºidesens,caumplerea sunetuluidesens.Tainãefaþaomului,materieluminatãdegândireºidesimþire. Omulareînsineelementeleîntregiicreaþii,darºiuneºteînsineînmoddeosebit întreagacreaþie.Cãciconºtiinþaluitindesãcuprindãtoatãcreaþiaºiprinochiul

1 SfântulMaximMãrt.,Ambigua,P.G.,91,col.1084D. 2 Idem, ibid., 1073 C: “Sfârºitul rniºcãrii celor ce se miºcã este Cel ce este veºniculbine,precumºioriginealoresteînsuºiCelceeste,careeDumnezeu,careeºi DãtãtorulexistenþeiºiMântuitorulexisrenþeiceleibune,caorigineºiþintãfinalã”. 3 Idem,ibid.,col.1081C:“Raþiunilecelemultesuntunaºiceaunaernulte.Prin ieºireaceabinevoitoare,fãcãtoareºisusþinãtoareaCeluiunullafãpturi,Raþiuneaceaunae multe,iarprinîntoarcereacelormulteºiprinreferireaºiproniacãlãuzitoareacelormulte,ca laoorigineºicentruallucrurilordincareºi-auluatînceputurileºicareleadunãpetoate,cele multesuntuna”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

luiprelungittehnicseîntindelanoiºinoidistanþe,iardacãraþiuneairadiazãdin creierullui,într-unfeloarecare,oriundeseîntindeea,seîntindeºicevadin energiamaterieicreierului.Omulesteinelulcreaþiei,sauadevãratulmacrocosm, spuneSfântulMaximMãrturisitorul,fiindcapulconºtientalþesãturiiraþionaleºi unitarealumii.Daromulareaceastãînsuºirepentrucãnuseopreºtenicila marginilelumiicreate,ciIedepãºeºteprinaspiraþieºigândire,participândla DumnezeuînsuºiºifiinddeschisluminiiLuinesfârºite.Numaiprinaceasta, proiecteazãînlumeºiasupralumiioluminãºioputeremaipresusdeeaºi mereunouã.Numaiaºaadânceºtelanesfârºitînþelesullumii,saubogãþiaeide înþelesuri. Astfel omul realizeazã mai mult decât orice unitate din lume caracterulparadoxalaltainei,unindînsinespiritulcaraþiuneconºtientãcu materia ca raþionalitate plasticizatã inconºtientã, simplitatea cu compoziþia, subiectivitatea cu obiectivitatea, definitul cu indefinitul, ba chiar creatul cu necreatul.Prinaceastaelecreatsãaducãºidinparteafãpturiiocontribuþie hotãrâtoarelamenþinereaºidesãvârºireataineiatotcuprinzãtoareauniriilui Dumnezeu cu creaþia, sau sã fie mijlocul conºtient ºi voluntar prin care Dumnezeumenþineºidesãvârºeºteaceastãunire.Deaceeaomulesteintrodus ultimulîntrecreaturi,caunfeldeinel(sundesmo")naturalalextremitãþilor întregului,prinpãrþilesaleproprii,ºicaunulcareaduceînsineIaunitatecele cesuntdespãrþitedupãfireprinmaridistanþe,ca,începândîntâidelapropria dezbinare,prinunireacareleadunãpetoateînDumnezeucaîncauzalor,ºi înaintând pe urmã treptat în urcuºul lui înalt, prin toate sã-ºi atingã þinta, unindu-leînDumnezeu,înCarenuestedezbinare 4 .

22

BBaazzaahhrriissttoollooggiiccã㺺iieecclleezziioollooggiiccããaaTTaaiinneelloorr

ChiarînbazacreaþieiDumnezeulucreazãprincosmosºiomulde asemenealucreazãprincosmos,unindu-ºilucrareasacuDumnezeu,uneorimai mult, alteori mai puþin. Prin omseaccentueazãînmodspeciallucrarealui Dumnezeuasupracreaþiei,învedereatransfigurãriiºispiritualizãriiei.Aceasta ebazanaturalãaTainelorBisericii,bazafaptuluicãprinapãdeexempluunom poatetransmitealtu-iaputerealuiDumnezeu.ÎnsãOmulcareadevenitmediul prinexcelenþãalputeriiluiDumnezeuasupramaterieiºiacelorlalþioamenieste Hristos.DinHristosseextindeprinfiecareTainãputerealuiDumnezeuasupra tuturoroamenilorpringesturiºimaterie. Omulafostcapabil,prinvoinþaluiºiprinlegãturaluicutoate,sã producãºidezbinareaîntretoate,caºiîntreeleºiDumnezeu,principiullor unificatorultim.Cãcidespãrþindu-sedeunom,s-adespãrþitdemodulaceluiade

4 Idem,Mystagogia,P.G.,91,664-665:“PrecumDumnezeufãcându-letoateºi aducându-lelaexistenþãcuputereaSainfiriitã,leþine,leadunãºilecircumscriepetoateºile strângeîntreolaltãºicuSine,prinprovidenþã ,înacelaºifelBisericasearatãfãcândaceleaºi cuDumnezeu,caunchip,cuarhetipul”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

avedeaîntreagarealitateºidefolosireaeifrãþeascãºiastfelfiecarearidicat împotrivaaltuiatoatãrealitateasauaîmpãrþit-oîntreeiprinvrajbãºiprinluptã, cãutând mereusãomenþinãdezbinatãprinaceleaºimijloace.Eiînºiºis-au dezbinatprinaceastaºiniciunuldineinumaiesteînacordcuîntreagarealitate aºacumesteea. Fãcând omul acest lucru, Logosul lui Dumnezeu, sânul personal unitaraltuturorraþiunilorlumii,apurceslaonouã,maistrânsãºimaisigurã unireatuturorînSine.ÎnscopulacestaS-afolosittotdefireaomeneascã, pentrucapacitateaeideafimijlocdeunificareatuturorfãpturilorîntreeleºi întreeleºiDumnezeu.PentruarealizaaceastãuniremaistrânsS-afãcutdeciEl însuºiom,dându-leoameniloruncentrudintreei,carenusemaipoatedespãrþi deDumnezeuºinumaitindesãsedespartãdeceilalþioameniºisãîmpartã creaþia.

SerealizeazãastfelonouãTainã,auneiuniriºimaistrânseîntre

Creatorºicreaturã.ETainaluiHristos.Paradoxulînfiinþatprincreaþiealunirii necreatului cu creatul apare acum ºi mai accentuat, sau accentuat la modul suprem. Dumnezeu însuºi esteºiom,Creatorulesteºicreaturã,adânculde necuprinsºisubiectulatoate-fãcãtorsefaceºiraþiuneomeneascã,cuconºtiinþa limitãriieiºitrupsesizabil,infinitulsefaceºifinit,umplându-lpeceldinurmã deceldintâi.Prinaceasta,orizontulinfinitalcunoaºteriirealitãþiisupremese facedeplinstrãveziupentruom. Dar Cuvântul lui Dumnezeu a asumat firea noastrã ca fire umanã personalizatã în El, pentru ca prin ea sã Se uneascã mai strâns cu toate subiecteleumanepurtãtoarealeaceleiaºifiriºicutoatãcreaþiacucareaceste subiectesuntlegateprinfirealor. Elapusînactualitate,înfelulacesta,toatepotenþeleomuluideafi ineluldelegãturãîntreDumnezeuºicreaþie.Darprinaceastaafãcutpeomcel maiadecvatmediualexercitãriiputeriiunificatoareaLogosuluiasupracreaþiei, alCãruichipesteomul.ÎnsuºirileSaledivinestrãbãtutedeiubireîºigãsesc,în virtuþileomuluiºiîncapacitateadeiubireaomuluifaþãdeDumnezeuºide semeni,formaceamaieficientãpentruunificareaoamenilorcuDumnezeuºi întreolaltã. Prin spiritul omenesc, Cuvântul lui Dumnezeu poate exercita nu numaiacþiuneaSadespiritualizare,ciºideîndumnezeireasimþirilortrupului. PrinfaptulcãnuS-aunitcuunipostasuman,ciS-afãcutElînsuºiipostasul naturiiumane,cudeschidereaLuidumnezeiascãspretoatãrealitateacreatãºicu capacitateaLuisupremãdecomuniuneumanã,afãcutdinumanitateaasumatã mijloculdeunireºideîndumnezeireaîntregiiumanitãþiºicreaþiiînDumnezeu. Actualizareaacesteiunitãþiîntr-oanumitãmãsurãvirtualãaLuicu subiecteleumaneiaformaBisericii.BisericaesteastfelatreiaTainã,încare Dumnezeu-CuvântulrestabileºteºiridicãlaotreaptãmaiaccentuatãunireaSa culumeaînfiinþatãprinactulcreaþiei,darslãbitãprinpãcatulomului.Sepoate

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

spunedecicãînsãºicreaþiaesteBiserica 5 ,iarBisericaestecreaþiarestabilitãºi încursderestabilireºidesãvârºire.Dacatoatãtainaeounitateacontrariilor, BisericaeTainaultimã,cãcieformaunitãþiisupremealuiDumnezeucutoate celecreate.Eavafi,îndeplinaeidesãvârºiredinviaþaviitoare,moduldeafial luiDumnezeu“totulîntoate”.Astfel,noþiuniledeTainãºideBisericãcoincid. UniversulredevenitBisericãaredevenitTainaatotcuprinzãtoare,dacãtainaeste prezenþa ºi lucrarea lui Dumnezeu în toatã creaþia. Iar întrucât în Taina atotcuprinzãtoare fiecare component e o tainã, se poate spune cã fiecare componentaleiesteobisericã 6 . TainaBisericiiînsenspropriu,caatreiaTainã,presupunedecipe prima,adicãtainaîntemeiatãprincreaþie,dareanuapututluafiinþãdecâtprin TainaluiHristos.EanuedecâtextensiuneaTaineiluiHristos;toatãeplinãde TainaluiHristos. Mai precis vorbind, Taina Bisericii nu e despãrþitã de Taina lui HristosºiniciTainaluiHristos,deTainaBisericii,odatãceBisericanuedecât extensiuneaTaineiluiHristos,ºiTainaluiHristosnustã,delaCincizecime, desfãcutãdeTainaBisericiiºiodatãceTainaluiHristosnualuatfiinþãdecât pentruaseextindeînTainaBisericii.AcestedouãTainepotfidistinseteoretic, darnudespãrþiteînrealitate 7 .HristoseCapulreal,sauipostasulfundamentalal Bisericii,pecareoconstituieºiosusþineimprimândcontinuuviaþaLuiînea, sauînmãdulareleei,þinuteuniteîntreelesicuEl. Precumînlumeacreatãtoatepãrþileºimiºcãrileaucaracterdetainã, participând la Taina atotcuprinzãtoare, aºa toate mãdularele, toate actele Bisericiiaucaracterdetainã,cãciîntoateeprezentºilucreazãHristosprin DuhulSfânt.

5 Idem,ibid.

6 Fiecare component al universului e o bisericã chiar prin construcþia lui minunatã.ElaratãcãeconstruitdeDumnezeu,casã-Ifielocaº.OlivierClementspunecã,la omânãstiredinFranþa,ghidul,înaintedeaintroducepevizitatoriînfrumuseþilepropriiale bisericii,learatãîntr-osalãexterioarãmarifotografiiºtiinþifice,încareritmurileaºtrilorºi

structurilemineralelorsereveleazacaniºtemaribiserici(înrev.Contacts,nr.69,1975,p.l9).

CuvântuldinProverbeleluiSolomon9,l:“Înþelepciuneaªi-aziditSieºicasãsepotriveºtenu

numailumiicaîntreg,ciºifiecãruicomponentalei.

7 M. J. Scheehen, Le Mystere de l’Eglise et ses sacrements, Introduction,

traduction,notesetappendices,parDomAugustinKerkvoork,O.S.B.,Paris,1961.p.103:

, sacramentul trupului. Acest trup însuºi, ridicat prin puterea Dumnezeirii la un mod de existenþã spiritual, supranatural, devine, la rândul sãu, misterul conþinut în sacramentul Euharistiei În conexiune cu întruparea ºi cu Euharistia, Biserica devine ºi ea un mare sacrament,unmistersacramental;exteriorvizibilã,apãrândsubacestaspectcaosocietatede oameni,eaascundeîninteriormisteruluneiuniuniminunatecuHristoscelîntrupat,Care locuieºteînsânuleicuDuhulSfânt,Careohrãneºteºioconduce.

Dumnezeu-omul este marele sacrament unirea ipostaticã este aci misterul conþinut în

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

**

Într-un înþeles mai special, Tainele sunt lucrãrile invizibile ale lui Hristossãvârºiteprinactevizibile,princareseconstituieBisericaºicarese sãvârºescînBisericã.HristosºiSfântaTreimenusecunoscdecâtprinBisericã îneficienþaLor,dar,pedealtãparte,suntcunoscuþicaTaine,pentrucãsunt cunoscuþiînrealitateasensibilaaBisericii. Astfel,însensulcelmaispecial,caracterulºinumeledeTaineîlau câtevalucrãrivizibilealeBisericii,instituitedeHristos,princareHristosuneºte cuSine,ºidecicuBiserica,persoanelesingularecarecredînElºiprincare dezvoltãunireaaceastacuele.CãciFiulluiDumnezeuluândfireaomeneascãa împãcat-oºiaunit-ocuTatãlºiaîndumnezeit-oprinascultare,prinrãstignireºi prinînviere,pentruca,unindu-nepenoicuaceastãpârgãanoastrã,sãdevenim asemenea Lui ºi sã constituim Biserica ºi sã ne menþinem ºi sã sporim în unitateacuEl,reprezentatãdeBisericã. Prin Taina Botezului devine fiecare membru al Bisericii, printr-o primãunirealuicuHristos,iarprincelelalteTaineseaccentueazãºimaimult sauserestabileºteunireamembrilorBisericiicuHristos,Capulei,întãrindu-se unitatea Bisericii, sau se acordã unor persoane harul sãvârºirii Tainelor, a propovãduiriicuvântuluiºiapãstrãriiluineschimbate,sauharulnecesaraltor rãspunderi,cãsãtorieiºirestabiliriisãnãtãþii.Tainelefiinddeciacþiunisensibile, instituitedeHristos,princareseîmpãrtãºeºteharulluiHristosºiSeuneºte HristoscupersoanelecarecredpentruaseconstituiºimenþineBiserica,trebuie priviteînacesteaspectediferitealelor.

a.Lucrãrivãzuteºilucrãrinevãzute,sautrupul,sufletulºiharullui

Hristos.

DincelearãtaterezultãcãbazaTainelorînsensullorrestrânseste întrupareaCuvântuluiºifapteleLuimântuitoare,adicãfaptulcãElaasumatºi menþine pentru totdeauna în Ipostasul Sãu nu numai sufletul, ci ºi trupul omenesc,ºile-aridicatpeacesteaprinacteleSalemântuitoarelastareade îndumnezeire.DarposibilitateaconcretãauniriiLuicunoiprinTaine,pentru ridicareanoastrãlastareaumanitãþiiLui,afostpusãdeînviereaºideînãlþarea saupnevmatizareatrupuluiSãu,starelacares-aridicattrupulSãuînurma jertfei Lui de pe cruce 7a . DeabiadeatuncitrupulLuipnevmatizat,încare raþionalitatea plasticizatã a materiei lui s-a fãcut deplin transparentã ºi

7a OdoCasel,DaschristlicheKultmysterium, Regensburg,PustelVerlag,1935,p.29-30:

“Domnul a devenit, prin patima Sa, ºi dupã omenitate Duh, adicã Domnul transfigurat, Arhiereul ºi distribuitorul harului, deci Capul Bisericii”. Sfântul Grigorie de Nazianz în

SanctumBaptismum,P.G.,36,424,zice:“Hristosvavenisãjudeceviiiºimorþii,nucutrup,

darnicinecorporal,însãcuuntrupdumnezeiesc(qeoeidesterou)casãfievãzutdeceice-ºi

deschidochiiºisãfieDumnezeufãrãgrosime”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

spiritualizatã,sepoatesãlãºluiprinDuhulceiradiazãdinElîntrupurilenoastre, custãrileprincareatrecutElºicuînãlþimealacareaajunsElpentruaneduce ºipenoiprinacestestãrilaaceeaºiînãlþime. Faptul acesta nu se sãvârºeºte însã într-un mod pur nevãzut, sau spiritual.Aceastapedeoparte,pentrucãtrupulSãu,deºipnevmatizat,arãmas trupreal,pedealta,pentrucãtrupulnostrutrebuiesãporneascãdeIachipul vãzutpãmântesc,pecarel-aavuttrupulluiHristos,pentruaînaintaprincâtea trecutel,pânãlaînviereaºipnevrnatizarealuiînviaþaluieternã. Tainelepunînrelief,caºiîntrupareaDomnului,mareaînsemnãtatea trupuluiomenescºivaloarealuieternãcamediutransparentalbogãþiilorºi adâncimilordumnezeieºti.Întrupesufletulîntregºisufletulpoatedeveniînel totmaicopleºitor,pemãsurãceseumplededumnezeire,ºiaceastaînsãºiîºi descoperãprineltotmaimultdimensiunileºibogãþiileinfinite.IarînHristos locuieºte trupeºte toatã plinãtatea dumnezeirii (Col. 2, 9). A sfinþi trupul înseamnãasfinþiºisufletul,saua-lfacemediutotmaistrãveziuºiorgantotmai adecvatalprezenþeidumnezeirii.Oricegestaltrupuluiarerepercusiuniasupra vieþii sufleteºti ºi orice gând sau simþire din suflet se repercuteazã în trup. Simþirilemaisubþiate,maicurateºimainuanþatealesufletuluisemanifestãîn trup.Simþirilecuratealetrupuluiseimprimãînsuflet.Darsimþiriletrupuluiau devenitcurateprinvoinþasufletului.Iarsimþirileacesteaimprimându-sepentru veciînsuflet,cândsufletulîºivaînviatrupul,vaprelungiînacestacurãþia simþirilor lui. Este cu neputinþã de a desprinde total din suflet rãdãcinile trupului,precumestecuneputinþãdeavedeaîntrupnumaimaterie,odatãce trupul este raþionalitate plasticizatã care se lumineazã deplin prin raþiunea conºtientã ºi deschisã raþiunii infinite a lui Dumnezeu, sau se întunecã, în absenþalucrãriiAceluiaînea.Raþionalitateaplasticizatãîntrupeinfluenþatãde raþiuneasubiectivãafiecãruia,saudeconºtiinþaºivoinþasufletului.Aceasta explicãputinþacatrupulsã-ºiaibãrãdãcinileînsufletºisã-ºiimprimesimþirile însufletºiviceversa.Sufletulpoateconduceastfeltrupulsprestareaunuiorgan deîmplinireacelormaicurateºimainobilenãzuinþealesufletului.Printrupse fac strãvezii caracterele personale ale omului sau trãsãturile lui personale deosebitoare ºi tot parcursul strãbãtut de el în viaþa pãmânteascã. Astfel raþionalitatea plasticizatã obiectivã în trup poartã în ea marca raþionalitãþii subiectiveapersoaneiumane,sauîºiimprimãpeaeiînsubiectulspiritual uman.Deaceea,chiardupãdesfacereatrupului,marcaluirãmâneimprimatãîn subiectivitateasufletului. Totaºaseîntâmplãcusensibilitateatrupului.Eadevineosensibilitate specificãauneipersoaneºicaataresearatãnunumaiîntrup,ciºiînsuflet.Dar seîntâmplãºiinvers:înraþiuneasubiectivãasufletuluiºiînsensibilitatealui conºtientã se imprimã puritatea sau întinarea, în care s-a desfãºurat viaþa trupuluiºisensibilitatealui,ºieavarãmâneînsufletpânãcândlaînviereacesta ovaimprimatrupuluiînviat.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Îngeneralnusepoateduceoviaþãcuratãcusufletulîntr-untrup întinat.Deaceeaospiritualitatecareserezumãnumailaidei,oricâtarfieade rafinatã, nu este spiritualitatea sau starea duhovniceascã totalã a omului în înþelesuleicreºtin. ÎnraþionalitateaobiectivãºiînsensibilitateatrupuluiluiHristoss-a imprimat nu numai marca raþiunii ºi sensibilitãþii subiective a sufletului omenesccuratalIuiHristos,ci,prinacestea,ºimarcaspiritualãdesupremã luminã,curãþieºiputereadumnezeirii.Iaraceastasecomunicã,prinlucrãri vãzuteceatingtrupulnostru,ºitrupuluiºisufletuluinostru. Astfelseproduceoreciprocitateîntresufletºitrup.Totceatinge simþuriletrupuluiseimprimãînsufletºitoatesenzaþiiletrupuluipoartãînele marcasimþiriispecificeasufletuluiºisuntîncadrateînluminaînþelegeriiluimai superficialesaumaiadânci.Nusepoateinfluenþaasuprasufletuluifãrãase lucraasupratrupuluiºioriceinfluenþãprimitãdetruppoartãmarcasufletului.În acelaºitimp,sufletulîºirealizezprintruptotmodulluispecificdeafiºitoatã calitatealuidobânditãdecurãþiesaudeîntinare,deciºistãriledecurãþieprimite delaHristosprinTaineleceatingtrupulnostru.

b.Hristos,sãvârºitorulnevãzutalTainelor.

HarulnefiinddecâtlucrarealuiHristos,sãvârºitorullornevãzuteste Hristos.Taineleþinseamadelegãturaîntresufletºitrupºidefaptulcãsufletule deschis lui Dumnezeu, iar în Hristos aceastã deschidere a umanitãþii spre Dumnezeu ºi-a atins nivelul maxim. Hristos atinge prin lucrarea Lui trupul nostru,daracesteatingeriseadâncescînsufletulnostru.Hristosînsuºilucreazã printrupulSãuplindeputereasupratrupuluinostru.DarprintrupulSãune comunicã nu numai sensibilitatea Lui curatã omeneascã, ci ºi sensibilitatea curatãasufletuluiLuiºiputereadumnezeiriiaflatãînEl. Cuvântul lui Dumnezeu a luat trup ca sã adune în Sine, în taina unitãþiiluiDumnezeucucreaþia,nunumaisufletele,ciºitrupurile.Aºacum trupulluiHristosnuenumaiunsimbolintuitivaldumnezeiriidespãrþitedeEl, citrupulLuieîncadratînsufletulºiîndumnezeireaLui,totastfelºitrupul nostru poate fi unit în mod real cu dumnezeirea lui Hristos prin atingerea trupuluiluiHristosdeel.Seîntâmplãcevaanalogcuscurgereaputeriicese produceadintrupulluiHristosprinveºminteleLuidecareseatingeaubolnavii. DarîntrucâttrupulluiHristosadevenitprinînãlþarepnevmatizatºiinvizibil, rãmânândtotuºiuntrupînchegat,atingereatrupuluinostrudecãtretrupulLui numaievizibilã,cisefoloseºtepentruaceastademateriacucarestãînlegãturã trupulnostru 8 .Hristosvreasãsfinþeascãtrupulnostrufolosindu-Sedeea,nu

8 OdoCasel,Mysteriengegenwart,În:JahrbuchfürLiturgiewissenschaft,VIII,p.

154-155:Înloculprezenþeicorporale,vãzute,apãºitaºadarprezenþaspiritualãîncredinþãºi

Taine,careînsãnuemaislabãcaaceea,cimaiintensã,pentrucãseîntemeiazãtoatãpe

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

într-unmoddetaºatdelumeamaterialãcucarestãînatingeresaudincarese hrãneºte,seadapãºidecareepãtrunsºicareseimprimãprinsenzaþiileeiîn suflet,ciumplând-oºipeaceastadeputereaLui.DeaceeaºialegeElpentru Tainedintoateformelematerieipecelefundamentalepentrunecesitãþilede susþinereatrupuluiomenesc:pâinea,apa,vinul,untdelemnul. Uniireprezentanþiaicreºtinismuluioccidentalsimtºieitrebuinþasã seîntoarcãlaînþelegereacreºtinismuluiprimarpentrunaturãcamijlocprincare lucreazãHristosasupraomului 9 .Darpentruaceastaletrebuieoîntoarcerela înþelegerealuiHristoscaLogosallucrurilorºicasubiectalacþiuniidesfinþirea lorprinDuhulSfânt.Nunaturaaºacumedupãpãcatpoatefimediudelucrarea luiHristosasupraomului,cionaturãsfinþitãprinDuhulSfânt,transfiguratã, careînesenþaeienergeticã,aºacumadescoperit-ofizicamodernã,sãseumple deenergiaDuhuluiSfânt,eliberatãdeceaaduhurilorrele 10 .

Duhul.ªitrupulDomnuluiadevenitacumpnevmatic.ªiciteazãdinLeocelMare:Învierea

nuesfârºitultrupului,ciprefacerealui.Prinînãlþareatrupului,substanþatrupuluin-afostdes-

fiinþatã.ªiCaselcontinuã:ÎnTainesearatãnuchenoza,ciputereadumnezeiascãatrupului transfigurat ,elemijlocescputereadumnezeiascã. 9 Chiar un protestant, Joseph Sittler, a declarat, într-un referat, la Adunarea

Generalã a Consiliului Ecumenic, la New Delhi (1961), cã mântuirea trebuie vãzutã în orizontul întregii creaþii, pãrãsindu-se dualismul creºtinismului occidental care condamna naturaºi cereaeliberareadelumeafizicã(aceastaofacemainouºiBultmann),Trebuie afirmatãmântuireacosmicã,nucaopusãmântuiriipersonale,cicaimplicatãînaceasta.Atâta vreme cât efectul ºi puterea actului mântuitor nu ating totalitateaexperienþei umaneºi a mediuluisãu,pânãlalimiteleluicelemaidepãrtate,mântuirearãmâneincompletã,cãciva rãmâne totdeauna un rest supus rãului. Cãlãuza noastrã de azi trebuie sã fie lrineu, nu Augustin,careaavutoinfluenþãmultmaimareînOccident.Încursulunoranumiteepoci dominadualismulnaturãgraþie,spiritualºitemporal.Daratrecutacesttimp,cândteologiaºi

Aceastãatitudineserecunoaºtela

viaþacreºtinãputeaulucracuoastfeldeperspectivã

IrineuînprivinþaTainelor,încomparaþiecudoctrinaBisericiidinEvulMediu.PentruIrineu, unitatea binelui spiritual ºi binelui material în Euharistie simbolizeazã unitatea ultimã a naturii ºi a graþiei în mântuirea creºtinã. Pentru Toma d’Aquino faptul cã Tainele sunt administratesubformãmaterialãenumaioconcesiealuiDumnezeufãcutãnaturiiumane,în

moddeplorabilsenzualã(P.11,Qu.I,A8).PentruIrineu,întrupareaºioperamântuitoarea

luiIisusHristosînseamnãcãfãgãduinþaharuluiesteoferitãnaturiiîntregiºicã,dinaceastã

cauzã,nimicnupoatefinumitimpur.PentruBisericaEvuluiMediu,dimpotrivã,naturaeste

esenþialimpurã

ºiincapabilãsãseîmpãrtãºeascãdeslavasfinþilor.Enecesarãrevenireala

gândireacreºtinãprimarã,auneimateriiprincarepoatelucraharul. 10 J.Sittlerîºidãseamacãpentruaceastaenecesarãohristologieontologicã,un

Hristosîntelescafactortransformatoraltrupului,alcosmosului.Darniseparecãdinnece-

sitateaafirmatãteoreticauneiastfeldehristologiiartrebuisãsetragãconcluzianecesitãþii

uneiprievmatizãrianaturiiºiatrupuluiomenescprinDuhulSfânt,pentrualeadaptape

acestealatrupulsfinþitalDomnului,ceeacearcererenunþareaOccidentuluilaidealulsocie-

taþiideconsumºiadoptareaunuiidealaluneisocietãþicupasiuniînfrânateºipurificate.E1

zice:darnoin-avem,întotcazul,ohristologieontologicãdeaºafel,casãexerciteoforþa

suficient de eficace asupra gândirii curente, o hristologie curajoasã, penetrantã, care sã

proclameputernicvaloareavieþii.(Acãreivieþi?întrebãmnoi).Exaltareateologicãahris-

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Dar sfinþirea naturii Duhul Sfânt o lucreazã în mod principal în favoareaomului,transmiþându-iacestuiapuritateatrupuluiînduhovnicitallui Hristos,caresecereînsuºitãdeom.Maipoateomuloccidentalrevenilaaceastã viaþãdesfinþeniecareimplicãoascezã?PuterealuiHristosiradiazãdintrupul Sãusfinþitasupratrupuluinostruºideciºiasuprasufletuluilui,printr-onaturã pecareosfinþeºteprintrupulSãuînsuºi,fieînmomentulsãvârºiriiTainei,fieºi înainte,calaBotezsauMirdeexemplu,cândapasauSfântulMirsuntsfinþite prinrugãciunianterioare. Hristos pãtrunde astfel cu trupulSãu,saucuenergiatrupuluiSãu curat, în trupul nostru, prin materiile folosite în Taine, sau prin gesturile preotului,casãpunãºiîntrupulnostruînceputulsfinþirii,carenuseproduce însãdacãnuarelocºiunefortdinparteaprimitoruluiTainei.Trebuieaccentuat cutoatãseriozitatearealismulhristologicalTainelor,lucrarealuiHristosprin trupulSãu,sãvârºitãasuprapersoaneiumane,prinmateriiletransfigurateale Tainelorºipringesturilepreotului.DacaPersoanaLogosuluieîntoatefãpturile, caresuntchipuriplasticizatealeraþiunilorLui,cuatâtmaimultpoatefiîn materiileTainelorsfinþiteprinrugãciunispecialealeBisericii,cutrupulSãu prezentînambianþaBisericii,truppnevmatizat,ºideciprezentînmodinvizibil, dartotuºirealºieficient. Dar dacã materia prin care lucreazã Duhul lui Hristos în Taine e sfinþitãdeEl,nutrebuievãzutãnicioseparaþieîntremateriaTaineiºiharulsau puterealuiHristoscareseîmpãrtãºeºteprinea.Concepþiaaceastadualistãs-a introdus în teologia occidentalã, dupã ce ea s-a despãrþit prin scolasticã de gândirea Pãrinþilor bisericeºti ºi a Noului Testament, nemaivãzând legãtura intimãaLogosuluisauaCuvântuluiîntrupatºialucrãriiLuicunatura 1111 . Materianuenumaiunsimbolseparatdehar,careocazioneazãºitãlmãceºteîn mod intuitiv lucrarea nevãzutã a harului, ci ea însãºi e plinã de puterea dumnezeiascã.Numaidinaceastãneînþelegerealegãturiiontologiceamateriei cuLogosuldivinºicutrupulomenescalluiHristosºialnostru,s-aajunsîn protestantism la despãrþirea totalã a lucrãrii lui Dumnezeu în suflet de mijloacelemateriale,decilaînlãturareaTainelor. De aceea nici împãrþirea scolasticã aTainelorînparteaexternãºi parteainternãnuedecâtprodusuluneiabstracþiiºinutrebuieînþeleasãînsensul cãparteaexternãpoatefigânditãseparatdeharulsaudelucrarealuiHristos. Ceeacesevedenuenumaicâtsevede,ºiharulnevãzutlucreazãprinmateriaºi gestulvãzut.

tologieiuniversaleesteîncã,înceamaimareparteatimpului,zãvorâtãînmemoriaceamai secretã a Bisericii Puterea ei virtualã aºteaptã fie eliberatã în teologia kerygmaticã, moralã,liturgicãºisacramentala.NumaiaºadoxologiapecareoaducemluiHristosvaîriceta sãfiestaticã,farãeficienþãasupravieþii. 11 J.Sittler,citateleanterioare.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

c.CaracterulhristologicºibisericescalTainelor.

Tainele sunt sãvârºite de cãtre Bisericã sau de cãtre Hristos prin Bisericãpeseamaunorpersoanecarevorsãintreîneaºisãrãmânãînea, unindu-seprinaceastacuHristosînsuºi,Carele-aºiinstituit.Desigur,Tainele seacordãunorpersoane,ºinucomunitãþiiîntregiaBisericiisauunorgrupuride persoane.AceastanuînseamnãcãTainelesedauacelorpersoaneluateizolatde Bisericã. Prin Taine Biserica, sau mai precis Hristos lucrãtor în Bisericã, efectueazãacþiuneaLuideunireaacelorpersoanecuSineºicuceilalþimembri aiBisericiiuniþicuSine.TainelesuntacteleprincareHristosrecapituleazãîn SinecaBisericãpeoameniidespãrþiþideDumnezeuºiîntreolaltã,dacãeicred înEl.Taineleauastfelofuncþieunificatoare.DeaceeaelesuntaleBisericii,ca unitaterealizatãînHristosacelorcecredînEl,pentruextindereaacesteiunitãþi, saupentruatragereaaltoraîneaºipentruaîntãriunitatealorînHristos,sau unitateaBisericiicatruptainicalluiHristos.NusesãvârºeºteoTainãpeseama uneipersoanedinafarãdeBisericãpentruaolãsaînafaraBisericii.Nuise recunoaºtecuivaoTainãprimitãînafaraBisericii,atâtatimpcâtrãmâneîn afaraei.BotezulsesãvârºeºteîntindaBisericii,cufaþaspreinteriorulei,dupã ceprimitorulîntorscufaþaspreexteriors-alepãdatdecelcedomneºteînafara Bisericii.

DeºiTainelesesãvârºescpersoanelorluateînmoddeosebit,elese administreazãpersoanelorceintrãînBisericãºidupãceauintratseacordã persoanelor componente ale Bisericii. Prin ele Hristos lucreazã asupra persoanelorînmomentulintrãriiînBisericãsauaflãtoareîneapentruîntãrirea unitãþiilorînEl,pentruîntãrireaunitãþiiBisericii.AstfelprinTainesporeºteîn unitateacuHristosºiîneaînsãºiatâtBisericaînîntregimeaei,câtºifiecare mãdularînparte.“ÎntruEltoatãclãdireabinealcãtuitãcreºte,casãajungãun

locaºsfântdesãvârºitînDomnul”(Ef.2,21).IarînBisericãDomnuladatpe

unii binevestitori,pealþiipãstori,pealþiiînvãþãtorispredesãvârºireasfinþilor, lalucrulslujbeisprezidireatrupuluiluiHristos,pânãcetoþivomfiajunsla unitateacredinþeiºiacunoºtinþeiFiuluiluiDumnezeu,lastaturabãrbatului

desãvârºit,lamãsuravârsteideplinãtãþiiluiHristos(Ef.4,11-13).

Pe baza faptului cã prin Taine se extinde, se menþine ºi creºte duhovniceºteBiserica,înteologiacatolicãsescoateîntimpuldinurmãînrelief, carolprincipalalTainelor,funcþialordeunificareacredincioºilorînBisericã. Bauneoriseaccentueazãaºademultacestrol,cãselasãpeplanulaldoilea unireacuHristos,care,dupãPãrinþiibisericeºti,fiindunireasubiectuluiuman cutrupulluiHristos,produceînelosimþirecomunãcualuiHristos,Hristos devenindconþinutulsimþiriilui. TeologulKarlRahnermergepânãacolocãsocoteºtecãnuHristosa instituitTainele,ciBiserica.Hristosaîntemeiatunsingursacrament:Biserica,

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

cuputereadeaactivanaturaeisacramentalãîndiferitesacramente.Biserica este continuarea, persistenþa prezenþei reale eshatologice a voinþei graþiale biruitoareºidefinitivintrodusãînlumeprinHristos Caoastfeldepersistenþã a lui Hristos în lume, Biserica este de fapt sacramentul originar (Das Ursakrament), punctul de origine al sacramentelor în sensul propriu al cuvântului 12 .ActualizareamântuiriieshatologicbiruitoaredatãlumiiînBisericã ºioferitãtuturoroamenilorseefectueazãdecipentruomînparteîntr-unactal Bisericii pe seama omului însuºi, prin care ea vesteºte caracterul graþial al acesteimântuiri;ªiacestactalBisericiipoartãînmodnecesarînsinestructura esenþeiBisericii.AcestactestesacramentalpentrucãelcorespundeBisericiica sacramentoriginaralgraþiei 13 .PorninddelaBiserica-sacramentoriginar-s-ar puteavedeacãexistenþasacramentelorrealeînsensulcelmaiStrictºimai tradiþionalnuenecesarsãseîntemeiezeînfiecarecazpeuncuvântdeterminat, prin care Iisus cel istoric ar fi vorbitexplicitdeunsacramentdeterminat InstituireaunuisacramentrezultãºidinfaptulcãHristosaîntemeiatBisericacu caracteruleideSacramentoriginar 14 .Rahnernufacedecâtsãtragãconcluzia logicãdinînvãþãturacatolicãdespregraþiecaefectgraþialcreat,almorþiilui Hristos,pusladispoziþiaBisericii 15 ,decidetaºabildeHristos. Îngândireabiblic-patristicã,harulfiindlucrareaactualãaluiHristos, înoriceTainãlucreazãHristosînsuºiaflãtorînBisericã.Hristosînsuºiextinde ºidezvoltãviaþaBisericii,printoateTainele,caresuntnumaivizibilsãvârºitede preotulcareprezentantalBisericii,invizibilfiindsãvârºitedeHristosînsuºi.În timpceRahnersocoteºtecãBotezul,deexemplu,esteTainaintrãriiînBisericã ºiînaceastasuntimplicatetoatecelelalteefectealeei,sauînTainaPocãinþei Biserica iartã pe penitent, în gândirea biblic-patristicã cel ce se boteazã se uneºteînmoddirectcuHristos(TeuneºticuHristos?MãunesccuHristos)ºi prinaceastadevinemembrualBisericii;iarpenitentulesteiertatdeDomnulºi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu darul ºi cu iubirea Sa de oameni ºi sãvârºitorulvãzutenumaicelcesecundeazãînaceastãiertarepeHristos,în calitatealuidenevrednicpreotºiduhovnic. LucrarealuiHristosînsuºiînTainetrebuiesocotitãstrânslegatãde faptulcãElînsuºile-aºiinstituit.Darle-ainstituitîntrucâtle-aºipracticatcel

12 KarlRahner,KircheundSakramente,Herder,1960,p.17ºiH.deLubac,Glauben

ausderLiebe,trad.germ.aoperei:LeCatholicisme,JohannesVerlag,Einsideln,p.74urm.

13 K.Rahner,op.cit.,p.21.

14 Idem,op.cit.,p.37-38.

15 OdoCasel,combãtândpeteologulcatolicP.Pochmann,carenuvreasãadmitãîn TainemaimultdecâtefectulgraþialalmorþiiluiHristos,spunecãaceastãteoriestãpâneºte teologiamainouãaproapeexclusivºiunilalteral(Glaube,Gnosis,Mysterium,înJahrbuchfür

Liturgiewissenschaft,15Band,MünsterundWestfalen,1941,p.22).Asevedeamaipelarg

despreaceastãchestiuneînstudiulnostru:FiinþaTainelorînceletreiconfesiuni,Ortodoxia,

1956,nr.1,p.13-l4.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

dintâi, rãmânând în continuare sãvârºitorul lor invizibil ºi, prin aceasta, susþinãtorulBisericii.ElînsuºiS-abotezatºideaceeaaporuncitcatoþisãse boteze,declarândtotodatãcãElînsuºivafiprezentînpracticareaacesteiTaine:

“IatãEucuvoisuntpânãlasfârºitulveacului”(Mt.28,20).Elînsuºiaprimitpe

DuhulSfânt,caom,dupãBotez,urmândcatoþisã-LprimeascãdelaEl,în TainaMirului.Elaiertatpãcateleºiarãmassãleiertemaideparteprinpreoþi, împuternicindpeapostoliprinsuflareaDuhuluiSfânt,camodallucrãriiSale permanenteînsãvârºireaacesteiTaine:“Cãroraveþiiertapãcatele,iertatevorfi

(înaceeaºiclipã,n.n.)ºicãroraleveþiþine,þinutevorfi”(In.20,22-23).Elpune

baza Euharistiei prin moartea pe cruce ºi prin înviere ºi sãvârºeºte prima Euharistie,poruncindapostolilorºiurmaºilorlorsãosãvârºeascã,Elînsuºi fiindpermanentîneacajertfãºijertfitor.ElafostArhiereulprinexcelenþãºi rãmâneînchipnevãzutînaceastãlucrareºicalitateprinarhiereiiºipreoþii vãzuþi cãrora le comunicã aceastã calitate de organe vãzute ale Tainelor sãvârºitedeElînchipnevãzut.ElabinecuvântatNuntaºiavindecatpebolnavi. BisericasãvârºeºtetoateceleºapteTaine,pentrucãHristosle-asãvârºitvizibil câtafostpepãmântºilesãvârºeºtedupãînãlþareaSalaceruri,saudupãintrarea cutrupulînplanuldeplinpnevmatizat,înmodinvizibilînBisericaSa. RaportulîntreBisericãºiHristosnupoatefiexprimatînmodsimplu prinideeacãBisericareprezintãînTainepeunHristosabsent,caolocþiitoare juridicãaunuiHristosabsent,ciîntr-unmoddialectic:eaeplinãpedeoparte deHristos,întrucâtHristoslucreazãprinea,darpedealtãparteemereuîn poziþiaderugãtoareºideslujitoarealuiHristos,decinueidenticãcuEl.Eae trupul,nuCapul,deºinutepoþiunicuCapulfãrãsãteuneºtiºicutrupul,dar conºtiinþacredinciosuluinupuneaccentulprincipalpeunireacutrupul,cicu Capul.Întrecatolicismºiprotestantism,Ortodoxiadeþineiarãºiopoziþiemai complexã,maiechilibratã,maiconformãcurealitateanuanþatã. Lumina aceluiaºi ocean al harului, de luminã ºi de putere, care iradiazãdinHristospãtrundeîntoþiceiceprimescTaineleºiacelaºiSoareal Dreptãþiieprezentºiactivînaceastãluminãºienergiece-ipãtrunde.Aºacum untatãpriveºtedeodatãlacopiiiluicuaceeaºiafecþiuneºi-ipãtrundecuaceeaºi dragoste,totastfelHristospãtrundecuenergiaiubiriiLuiîntoþiceiceprimesc Tainele, unindu-i cu Sine ºi întreolaltãºiprinaceastaextinzândBisericaºi întãrindunitateaei. Dar pentru ca Hristos sã-ªi îndrepte prin Taine lucrarea Sa spre fiecarepersoanãenecesarcaacesteasãcreadãpersonalînElºiînimportanþa decisivãaacteloralesedeHristoscamijloacealeharuluiSãumântuitor,pentru caoameniisãºtieîncemomenteanumelucreazãElasupralorînmodprincipal. Prinaceastãcredinþãpersoanarespectivaacoperãcucredinþasadimensiunea decisivãaactuluiTaineisãvârºiteînmodnevãzutdeHristosînsuºi,sause deschidelucrãriiLui.DeaceeaînfiecareTainãprimitorulenumitpenumeºi faceomãrturisiredecredinþã(laBotez,Euharistie,Pocãinþã,Hirotonie),saude

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

angajare (Nuntã, Pocãinþã, Hirotonie). Pentru ca Hristos sã-ªi îndrepte prin Taine acþiunea Sa cãtre fiecare persoanã e necesar ca aceasta sã manifeste printr-unactpropriuvoinþadeaacceptaorelaþiepersonalãdecisivãcuHristos, CareedisponibilcuiubireasaucuharulSãumântuitorpentrutoþi;enecesarsã sedeschidãpersonalînmodtotalIuiHristos,sã-ºipredeasoartasadeplinlui Hristos,pentrucaundamântuitoaredinoceanuldeharsaudeiubirepersonalãa luiHristossãintreprintr-oatenþiespecialãºimântuitoareînel.Toþiceicecred intrãprinBotezºisporescprincelelalteTaineînrelaþiapersonalãtotalãcu Hristos,darcuacelaºiHristoscareeînrelaþiecuceilalþicredincioºiºi,prin aceasta,intrãºisporescînrelaþieºicuaceia,adãugându-seBisericiicatrup tainicalluiHristos.AcestaeunuldinsensurileBotezuluicamoartecuHristos pentruviaþavecheºinaºterecuEllaoviaþãnouã,exclusivdinEl.Aceeaºi hotãrâresecerecredinciosuluiºiîncelelalteTaine. Formele ºi gradele de relaþie a Iui Hristos cu credincioºii prin diferiteleTainenule-apututstabilidecâtHristos,nuBiserica.Eadevãratcã Hristos a poruncit sã se acorde Botezul în numele Tatãlui, al Fiului ºi al SfântuluiDuh,daraciexpresiaînnumelenuînseamnãolucrareaBisericiiîn numeleTreimiidistante,ciînputereaEi;Hristosdãasigurareacãînactulvãzut alBisericiiesteprezentãºidesigurlucrãtoarefiecarePersoanãaSfinteiTreimi potrivitculoculEi 16 .CãciDomnulcontinuasãspunã:“IatãEucuvoivoifi

pânãlasfârºitulveacului”(Mt.28,19-20),iardelucrareaDuhuluivorbeºteîn

diferiterânduri(In.20,33etc.).

PrezenþaºilucrarealuiHristosînsuºiînTaineeimplicatãînfaptulcã harulTaineloreenergianecreatãaluiHristos,saulucrareaLui.Prinfiecare TainãElκiretrãieºteºiiradiazãîncredinciostrãireaºiputereauneialtestãri prin care a ridicat EI umanitatea Sa pânã la înãlþimea ºi îndumnezeirea ei deplinã. Numai aºa se explicã ºi gradaþia Tainelor. Cãci altfel s-ar naºte întrebarea:Decenunisedãtotharulprintr-osinguraTainã?NicolaeCabasila spune: sã vorbim despre chipul în care fiecare Tainã lucreazã unirea credincioºilorcuHristos.Întâidetoate,pentruaneunicuHristosvatrebuisã trecemprintoateceleprincareatrecutºiEl,sãrãbdam,sãsuferimºinoicâtea rãbdatºiasuferitEl 17 .AºacumMântuitorulaprimitîntâiBotezul,aºaprimim ºinoiîntâiaceastãTainã 18 .Noicreºtemînnaturanoastrãomeneascãdinpunct devedereduhovnicesc,cumabinevoitsãcreascãºiElcunaturaSaomeneascã. Nuputemsãripesteetapelecreºteriiei.

16 Nicolae Cabasila, op.cit., trad. T. Bodogae,p.36: “În vremeceTatãl primeºte împãcarea, Fiul este Cel ce face împãcarea, iar Duhul Sfânt este mulþimea binefacerilor dãruitedeDumnezeusufletelorcares-auîmpãcatcuEl”.

17 Op.cit.,p.26.

18 Op.cit.,p.28.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

d.Preotul,sãvârºitorulvãzutalTainelor.

Dupã lãmuririle date despre aspectul extern ºi harul nevãzut al TainelorºidesprerostullordeaunipersoaneleprimitoarecuHristosºi,prin aceasta, cu Biserica, prin lucrarea lui Hristos însuºi, rãmâne sã dãm unele lãmuririºidesprepreotºiarhiereu,casãvârºitoriaiTainei. PreotulesteorganulvãzutprincareHristosceldinBisericãlucreazã în chip nevãzut în Taine, sau acordã harul celor cãrora li se administreazã acestea.

Hristos,devenindnevãzutprinînãlþare,Sefoloseºtepentrulucrarea Sa asupra celor ce vor sã se uneascã cu El ºi sã creascã în El, intrând ºi dezvoltându-sespiritualînBisericã,ºideunorganpersonalvãzut.Nevoiaunor mijloacematerialesauaunorgesturivãzuteimplicãºinevoiauneipersoane vãzuteprincareHristossãlucrezeînmodnevãzutasupracelorcedorescsãse uneascãcuElºisãcreascãînEl.Lucrareaceamaieficientãestedelapersoanã

la persoanã. Hristos ca persoanã lucreazã în modul cel mai eficient asupra persoanelorumanetotprinpersoaneumane.Numaiopersoanãumanãpoate sãvârºiacteexpresive,adicãintenþionate,deosebitedemiºcãrileneintenþionate alenaturiiºipoaterosticuvintecarelãmurescînþelesulcelorcesesãvârºescºi intenþiaurmãritãdeHristosprinTaine.Gesturilepreotuluicareatingpecelce primeºteTaina,saucãroralerãspundeacestapringesturileluiprimitoare,facca TainasãaibãoeficacitatemaiadâncãînfiinþaprimitoruluiTainei.Eficacitatea aceasta e proprie ºi cuvintelor rostite de sãvârºitorul Tainelor ºi auzite de primitorsaurostitecarãspunsºicaangajaredecãtreacesta. Dargesturileatingtoatãfiinþaprimitorului,nupãtrundnumaiprin auzullui.Înafaradeaceeacuvintelesuntmulteºisepotrepetademulteorifãrã sãpoatãcreaosituaþiespecialãdedeosebitãsolemnitateºiprinaceastaegreu caunuldinelesãcâºtigepentruprimitorînsemnãtateadecisivãºiunicãpecare oareungest,sauuncomplexdegesturicarenuserepetãºicareatingmai directînsuºitrupulprimitorului.Peurmãgesturileacesteanusuntgesturiale omului,alesemomentandeel,cisuntgesturilecomunealeBisericiiîncare lucreazã Hristos însuºi. Taina nu numai îndeamnã un om prin cuvinte la însuºireamorþiiºiînvieriicuHristos,ciîlfacesãleimiteîntr-unanumitfel,iar, înparte,sãrealizezeprinanumitegesturimoarteacuHristosfaþãdeviaþaveche ºiînviereacuEllaoaltãviaþã,datoritãfaptuluicãeanuenumaicuvânt,ciºi complexdeactestabiliteºiuniceîntoatãBiserica,pebazaporunciiluiHristos.

Prinrugãciuni,gesturi,declaraþii,Tainanunumaiexprimã,ciºirealizeazãîntr-

unanumitfelceeaceseexprimãprincuvinte.

Caatare,Tainaeunevenimentdecisivºiunicînviaþaomuluicare vine la credinþã ºi care continuã sã creadã, cum nu sunt cuvintele simple.

Gesturilesacramentalealepreotuluiºiepiscopului,sãvârºiteînnumeleBisericii

ºicuautoritateaei,decicuautoritatealuiHristoslucrãtorînea,împlinescîn

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

modreallucrareaintenþionatã,pentrucãHristosînsuºioîmplineºtenevãzutºi Bisericaînsãºioîmplineºtevãzutprinacestegesturi. PreotulînfãþiºeazãînfaþacredinciosuluiîmputernicirealuiHristosºi aBisericii,încalitatealuidereprezentantallor,într-unmodcorespunzãtor raportuluiîntreHristosºiBisericã:alluiHristos,Carel-adesemnatcaorgan vãzut prin ale cãrui gesturi ºi declaraþii El însuºi sãvârºeºte Taina în chip nevãzut; al Bisericii, întrucât el face în numele Bisericii invocarea Duhului Sfânt,înurmacãreiaDuhulluiHristoscoboarãculucrareaLuiprinmateriile, gesturile,rugãciunileºideclaraþiilepreotului,încelceprimeºteTaina. Aceastãdublãºitotuºiindisolubilãcalitatereprezentativãapreotului sauaepiscopului,ovãdeºtechiarhirotonialor.Cãcieaesãvârºitãînmodvãzut de un episcop, sau în cazul episcopului de mai mulþi episcopi, dar în mod nevãzutHristosînsuºihirotoneºte,adicãtransmiteuneipersoanecalitateade arhiereusaudepreotsãvârºitorvãzutalTainelor,sauoîmputerniceºtecuharul SãupentruslujbadeorganvãzutalSãuînsãvârºireaTainelor.Darepiscopul sauepiscopiihirotonisitoriinvocãtotodatãînTainaHirotonieiDuhulSfântîn numeleBisericii,baînsãºiocomunitateaBisericiiînsoþeºtepeepiscopsaupe episcopiînrugãciunileceleînalþãlasãvârºireahirotonieiºipeepiscopºipreot lasãvârºireacelorlalteTaine. ÎnvãþãturaBisericii,cãvaliditateaTainelorsãvârºitedeunpreotsau episcop nu depinde de vrednicia lor, se bazeazã pe faptul cã rugãciunea ºi invocarea Duhului fãcute de ei este rugãciunea ºi invocarea Bisericii, iar gesturilelorsacramentaleºideclaraþialordespreharulcaresecoboarãsunt însoþitedecredinþaBisericiicãHristosînsuºilucreazãprineleînmodnevãzut ºicaHristosînsuºiκiîmplineºtedefiecaredatãfãgãduinþadatalainstituirea Tainelor,cãlasãvârºirealorvacoborîînceiceleprimesc. Desigur,ededoritcapreotulsauepiscopulsãmanifesteºiovrednicie personalãînslujirealorpreoþeascãsauarhiereascã,Dardacãaceastavrednicie lipseºte,absenþaeiestesuplinitãdecredinþaºivredniciaBisericii.KarlRahner spunecãdacãuniipreoþinusuntvrednici,lipsavrednicieiloresuplinitãde vredniciaaltora.Iardacãtoþiarfinevrednici,nevredniciageneralãn-armai puteafiacoperitãdenimic.Înacestcazsfinþeniamembrilorn-armaidepindede oierarhieslujitoare,iaraceastãierarhien-armaisubzistadefapt.Euncaz analog cu pãcãtoºenia membrilor Bisericii. Dacã unii din ei sunt pãcãtoºi, Bisericarãmânesfântãprinalþiidinmembriiei;dardacãtoþimembriieiarfi pãcãtoºi,eaarîncetasãmaifiesfântã,cãcipânãlaurmãBisericaealcãtuitãdin oameniicarecredînHristosºiîncareesãlãºluitprinaceastaHristos 19 .Dare maicorectaspunecãînsãºivredniciaunorcredincioºi,cavrednicieaBisericii, suplineºtenevredniciapreoþilor.Iarasemeneacredincioºinuvorlipsiniciodatã. Aºacumtrebuiesã-IrecunoaºtemluiHristosautoritateadeafiales

19 Op.cit.,p.89.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

anumitemateriiºideafistabilitanumitegesturipentrusãvârºireaTainelor, trebuiesã-Irecunoaºtemºiautoritateadeaalegeanumitepersoanecaorgane vizibilepentrusãvârºirealor. Alegerea ºi împuternicirea cu un har special a acestor organe personalesemnificãºifaptulcãoriceTainãeointrareîncomuniunecuHristos capersoanã,eoTainãdeîntemeiereacomuniuniicuHristosîngeneralºia comuniuniicuceilalþimembriaiBisericiiuniþicuHristos,ªifiecarepersoanã umanãdincomunitateaBisericiiîmplineºteunroldeinelînlanþulcomuniunii cu Hristos devenit om ºi cu ceilalþi oameni care cred în El. Hristos ni Se dãruieºteprinTainepentruacreaformeºigrademaiînaltedecomuniunecuEl ºiîntrenoi.CaatareomultrebuiesãtrãiascãfaptulcãînmomentulTaineiintrã încomuniunecuHristos,CareesteunTusupremºiCareîlridicãlanivelul comuniunii cu Sine, dar Care este în acelaºi timp ºi om coborât la nivelul comuniuniicunoiprinaltom.TrãireaacesteiintrãriîncomuniunecuHristos esteprilejuitãcredinciosului,înmodnecesar,deoaltãpersoanãºi,înmodulcel maiadecvat,deopersoanãcareareoîmputernicirepermanentãdelaHristosºi delaBisericãpentrucasãmijloceascãaceacomuniunecuEl,sãsusþinãºisã promovezecomuniuneacredincioºilorcuHristosºiîntreolaltã.Aceastãmisiune aluiefãcutãcunoscutãobiectiv,caavând-odelaHristosºidelaBisericãºica nefiindosimplãprezumþiesubiectivã,opretenþieauneipersoanecares-ardaea însãºicudelasineputerecaavândoastfeldeîmputernicire.NumaiBiserica,ca trupalluiHristos,poatedaoastfeldegaranþieobiectivã,saunumaiprinea poateîmputerniciHristospecinevaînmodobiectivcuaceastãcalitatedeorgan vizibilalsãvârºiriiTainelor,caprilejalsãvârºiriilorînmodinvizibildecãtreEl însuºi.NumaiaºaHristospoatefolosiTaineleînmodobiectivcamijloacede adunareaoamenilorcredincioºiînEi,întrucâtîiadunãºiîntr-ounitatevizibilã, înjurulunorpersoane,carereprezintãºiaceastãunitatevizibilã. Credinciosul are în relaþia cu preotul pe de o parte un tu vizibil omenesccaintermediarcentralalcomuniuniicucomunitateacelorcecredîn Hristos, pe de alta, un tu care îi prilejuieºte trãirea relaþiei cu Hristos, ca persoanãdumnezeiascãºiomeneascãînacelaºitimp,supremãºiapropiatãla maximum,persoanãsprecarepreotulînsuºiindicã,fiindºidintreoameni,dar avândºimisiuneadesusprintrimitere;avândºicãlduraconcretãaomului,dar ºirãspundereadeaaducepeHristosaproapedesemenulsãu,sauînlegãturãcu el.EiÎifacepeHristoscuatâtmaitransparent,cucâtrãspundereasafaþãde HristosîlfacesãsepredeamaimultLuiînaceastãmisiune,smerindu-semai multpesine. Alegândopersoanãºitrimiþând-ocuîmputernicireadelaSineprin Bisericã,pentrusãvârºireaTainelor,Hristospoatesã-ªicomuniceºicuvântul SãuºicuvântuldespreSinepãstratînmodneschimbatînîntreagaBisericã,ca mijloc de unitate. Prin acest cuvânt, care constituie conþinutul rugãciunilor Bisericii,seexplicãcredincioºilorchiarînþelesulTainelorºidatoriilecerezultã

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

pentrueideafolosiputerealorpentruaîntipãriîneiînmodactualchipullui Hristos.PreotulºiepiscopulastfelaleºideHristosprimescºiîmputernicirea cãlãuziriipastoraleacredincioºilorspremântuire. În rezumat, elementele constitutive ale Tainelor sunt: mijloacele materiale prin care Hristos însuºi κi comunicã harul mântuitor prin mâna preotului,prinrugãciuneaºideclaraþiaconstatatoarealuiºiprinmãrturisirea credinþeiºiangajareacredinciosului(laBotezofacenaºulpentruprimitor). Tainaseproduceprinactulpreotuluiînsoþitdedeclaraþiaconstatatoarealucrãrii luiHristos;easesãvârºeºteºiprinatingereamâiniipreotuluiînmoddirectsau printr-o materie de trupul primitorului, pe baza mãrturisirii credinþei lui ºi însoþitãdedeclaraþiaconstatatoareapreotului,careeaînsãºieomãrturisirea credinþeiînceeacesesãvârºeºte.Tainaeuntotcareuneºtepeprimitor-prin mânapreotuluisauprinmateriafolositãdeelºiprindeclaraþiaconstatatoarea lui - cu Hristos ºi prin aceasta cu Biserica, dupã prealabila mãrturisire de credinþãaprimitoruluiºirugãciuneapreotului. UneoriprimitorulTaineiepusîncontactcumânapreotuluiprintr-o materie,alteorifãrãmaterie.Darcontactulpersonalîncredinþãalprimitorului TaineicupreotulcasãvârºitoraleienecesarpentrusãvârºireaTainei.Însã totdeaunaprinacestcontact,primitorulTaineiintrãînlegãturãdirectã,iniþialã sausporitã,cuHristosºicucomunitateaBisericii,catrupalLui.Deaceea primitorulTaineiîºimãrturiseºtecredinþadirectînHristos,ºipreotul,sãvârºitor alTainei,ÎlprezintãpeHristoscafiindcelce-ªiîmpãrtãºeºteharulSãu.Hristos însuºiS-afolositdetinãlavindecareaorbului,daruneoriavindecatºiprin atingereadirectãacelorbolnavidemânaSa.Legãturadirectãîncareepus primitorul Tainei cu Hristos o aratã cu deosebitã claritate mãrturisirea credinciosului la primirea Euharistiei. În aceastã mãrturisire credinciosul se adreseazãdirectluiHristos,arãtândconvingereacãElînsuºiîlîmpãrtãºeºtecu trupulSãu.Princuvintelepreotului:Împãrtãºeºte-serobulluiDumnezeu(N) preotul constatã numai acest fapt. Preotul nu se interpune între Hristos ºi credincios, ci prilejuieºte întâlnirea lor. Aceastã constatare despre lucrarea directãaluiHristosprinacordareaharuluiSãuofaceºiepiscopullasãvârºirea hirotonieiºipreotulînTainaPocãinþei,deºiaciîºiadaugãºieliertareadin parteasa.DecisepoateadmitecãºilaBotez,princuvântul:“Boteazã-serobul lui Dumnezeu (N)”, sau la Cununie, prin cuvântul: “Cununã-se robul lui Dumnezeu(N)”,preotulconstatãnuînfãptuireaunuifenomenimpersonal,ci lucrareadirectãaluiHristosasupraprimitoruluiTainei,sauîntâlnireapersonalã aprimitoruluiTaineicuHristos.Dintoaterezultãcãsãvârºitorulpropriu-zisal TaineiesteHristosînsuºiînmodnevãzut. ÎncepriveºtenumãrulTainelor,treidintreelesuntTainealeunirii deplinecuHristosºialeintrãriideplineînBisericã(Botezul,UngereacuSfântul Mir,Euharistia),douã,alereîntãririiînHristosacelorîmbolnãviþisufleteºtesau trupeºte(Pocãinþa,Maslul)ºidouã,mijloaceprincareseacordãprimitorului

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

putereadeaîmplinifiemisiuneaspecialãasãvârºiriiTainelor,apropovãduirii

cuvântuluiºiapãstoririiuneicomunitãþibisericeºti(Hirotonia),fieîndatoririle

specialelegatedeviaþadecãsãtorie(Cununia).Despreraporturiledintreaceste

Tainesevavorbilaaltloc.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

IIIISSffiinntteelleeTTaaiinneeîînnssppeecciiaall

AATTaaiinnaaSSffâânnttuulluuiiBBootteezz

PrinTainaBotezului,instituitãdeMântuitorul,omulcarecredeîn HristosserenaºtedinapãºidinDuhlaviaþaceaadevãratãînHristosºidevine membrualBisericii.Tainasesãvârºeºteprinîntreitascufundareaceluicese boteazã, în apã, în numele Sfintei Treimi. Sãvârºitorul este preotul sau episcopul;numaiîncazdeurgenþã,dintemereademoarteapropiatãaceluice aresãprimeascãBotezul,aceastãTainãpoatefisãvârºitãdeoricemembrual Bisericii.Acestecomponentesecerlãmuriteperând.

11

UUnniirreeaaîînnttrreeaappã㺺iiDDuuhhuullSSffâânnttccaassâânnaalloommuulluuiinnoouu

DinlucrareaDuhuluiSfântasupraapelorauluatfiinþãînFiul(Col.1,

16)toateformeledefinitedeexistentãcreatã,laînceputullumii(Fac.1,2).În

modspecialafostcreatlaînceputomulcuvrereaTatãlui,dupãchipulFiuluiºi

înFiulºiprinsuflareaSfântuluiDuh(Fac.1,2;2,6).

Apaoriginarã,dinBiblie,nuesteidenticãcuapadefinitãdedupã aceea. Dar ea nu e nici o materie care stã de sine în faþa Duhului creator, putându-sefacedineaorice.CãciºieaestecreatãdeDumnezeuºiareîneaîn modvirtualraþiunileºipotenteleexistenþelordefinitechipurialeraþiunilor Logosului—cevorapãreaprinsuflareaDuhului.Apaaceeanueracutotul pasivã.Eraoenergieindefinitã,neluminatãdeniciodeterminare,darîntr-o miºcare universalã, nesolidificatã în nici un fel, având în ea, prin creaþie, raþiuniletuturorformelordeexistenþã,createºisusþinutedupãchipulraþiunilor Logosului creator ºi conservator. Duhul dumnezeiesc, reprezentând aceeaºi fluiditate pe planul spiritual, face ca apa originarã sã actualizeze formele înscriseîneavirtualprinactulcreatoralLogosului,înformecarearatãîneleîn moddefinitchipurileraþiunilorLogosului.Duhuldesãvârºeºteastfel,iradiind dinLogos—pedeopartetranscendent,pedealtaprezentînea—creaþia

înfiinþatãdeLogos.DuhulSfântcuf1uiditateaLui,unitcuf1uiditateaaceleiape

originare,eforþadeformarecontinuãaexistenþelordefinitedetoategradele. Într-un mod asemãnãtor, Duhul desãvârºeºte creaþia omului, fiind suflatºidecicreatîntr-oînrudirespecialãcuel,întrupulluicesealcãtuiadin þãrânã prin voinþa Tatãlui, iar prin lucrarea Logosului, sufletul. Forma de existenþãceapãreaacumeraceamaiînaltãfãpturãcreatãvizibil,avândînea

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

chipulLogosuluicaipostas,darpãstrândîneastareademiºcareprincareavea sãcreascãînasemãnareacuEl. Darîncãînaintedeaceea,energiauniversalãtotalindefinitãdela începutluaseformedefinite,maimultsaumaipuþinsolidificate,prinlucrarea Duhului.Opartedineaaluatformãdeapã,care,fiindînruditãcuapaoriginarã, reprezintãrezervamobilãdincaresenascºisealimenteazãsauseþinînmiºcare toatecorpurile.Nimicnusenaºteºinimicnurãmâneacumînviaþã,sauîntr-o anumitãmobilitate,fãrãapamiºcatãdeDuhulSfânt.Toateorganismelecarenu maipotfolosiapadevintotalrigideºisesfãrâmãcamoarte. PrindespãrþireaomuluideDumnezeu,Duhuln-aîncetatdeasusþine peoameniºideaconlucracueilanaºtereaoamenilorurmãtori.CãcifãrãDuhul nusepoatenaºtenimic.Dareisenascacumînmodprincipaldintrupºipoartã în ei amprenta trupului, adicã a fiinþei antecesorilor, cãzutã din mobilitatea interminabilãºiîncontinuãascensiuneavieþiiînDuh. FãrãDuhulnusepoatenaºtemaialesminuneaîntotdeaunaoriginalã aunuialtom;naturanunaºtedecâtformemonotone.Numaiînspiritenoutatea niciodatãrepetatã.IarspiritulumannusepoatenaºtefãrãcontribuþiaDuhului dumnezeiescºinicinupoaterãmâneînnoutatealuicontinuãfãrãDuhul.Orice naºtereumanãesteonoutateabsolutã:dintr-unprocesbanalalmaterieiieseo faþãpentrutotdeaunaunicã,caoînflorireaeternitãþii 20 . Daroameniinãscuþidupãpãcat,deºinãscuþiîntr-unanumitgradºi din Duhul, sunt în cea mai mare parte despãrþiþi de Duhul. Duhul ajutã la naºterealorºilamenþinerealorîntr-oanumitãnoutate,darîntr-onoutatedestul delimitatã,pentrucãnuSeaflãîntr-ocomunicaredeplinãcuei.Dinacestmotiv eisesolidificãcuuºurinþãºiprinaceastamortrupeºteºispiritual.Duhulnue prezentîneiînmodintenscaprincipiuinterminabilmobil,casãþinãspiritullor înmodinterminabilpãrtaºlamobilitateaLuiºitrupulcapabilsã-ºialimenteze interminabilmiºcareadinapacosmicãºidinDuh.Duhulnumaisuflãliberîn ei,cãcieiînºiºis-auînlãnþuitprinpasiunileinferioarealerepetiþieinaturale, fiindnumaitrupuri,nuºiviaþã. CuvântuldumnezeiescprinîntrupareaSaaadusDuhulSfântdinnou ºiîntr-ungraddeplinîncomunicarecucreaþia.Logosulîncadrându-Seipostatic încreaþieprinîntrupare,saufãcându-SeElînsuºiipostasulei,aduceºipeDuhul ca ipostas în umanitatea Sa ºi, prin ea, în creaþie. De acum, omul care se deschide prin credinþã Iui Hristos se poate naºte din nou prin lucrarea precumpãnitoareaDuhului.PentruaceastaatrebuitcaDuhulsãparticipedin nouºiîntr-unmodculminantlanaºtereaFiuluiluiDumnezeucaom,aomului înnoit,cumnuaparticipatnicilacrearealuiAdam. Natura umanã a fost eliberatã astfel de lanþurile rigiditãþii legilor naturaleºideinexorabilitateamorþiiveºnice,caºiderobiaputerilordemonice

20 OlivierClement,Nicodime,înContacts,nr.87,1974,p.202.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

carecontribuielaaceastãînlãnþuirealibertãþiispirituluiumanºicaresfârºeºte

înmoartealuiºiînmoarteatrupului.RestabilireachipuluiliberalLogosului

divinînoms-afãcutînmoddeplinprinasumarea,decãtreLogosulînsuºica

ipostas,aacestuichipalSãucuîmpreunã-lucrareaDuhuluiSfânt.DuhulSe

extindeºiînoameniicarecredînHristos,prinBotez,refãcândchipulLogosului

ºiînei.

Deoareceoameniinuputeautrecelaaceastãviaþãnouã,încetândsã maiexiste,einuputeaurevenilaaceastãviaþãdecâtprintr-oaltãnaºtere,încare DuhulSfânt,devenindfactorulprincipalalei,sãpnevmatizezeînmodintensºi rezervalichidãauniversului,adicãprinBotez.FiulluiDumnezeuîntrupat,deºi n-aveanevoiedeaceastãrenaºtereprinBotez,cãcieranãscutdelaînceputdin Duh, acceptã Botezul pentru noi oamenii, pentru a fi ºi în aceastã privinþã primulomcareseboteazãdinapãºidinDuh.PrinaceastaaunitDuhuldinEl înmodactualcuapa,casânºisusþinãtoralvieþii,deastãdatãalvieþiinesupuse morþii,întrucâtedeplinunitcuDuhul.AºaaîmplinitHristostoatãdreptateacu careaveasãîmbracedinnoupeoameniicarevorcrede.Elaacceptataceste douãacteînmodsuccesiv,pentrucãnoitrebuiesãtrecemprinamândouã.De aceeaPãrinþiibisericeºtivãdBotezulîntemeiatatâtînNaºtereacâtºiînBotezul Domnului.CristelniþaestelaeiatâtchipulsânuluiMaiciiDomnului,câtºial Iordanului. DuhulSfântSeuneºtepentruHristosdinnou,laBotezulLui,cuapa ºicutoatãcreaþia,legatãintimdeEl 21 . Omul se renaºte astfel atât din Duh cât ºi din materia cosmicã, întrucâtapareprezintãaceastãmaterieînstarealichidã,carezervã,casânal oricãreiformedeexistenþãorganizatã.Botezulareoînsemnãtatecosmicã.El înseamnã cã materia însãºi, readusãlamobilitateaeiduhovniceascã,devine mediualDuhuluicreator,liber,mereunouînacteleSale.ApaBotezuluieîn chip ascuns materia veacului viitor, care va purta în ea pe Fiul ca ipostas strãveziuºipeDuhulcuenergiileLuideviaþãfãcãtoareºimereunoi.Dareae pnevmatizatãacumpentrurenaºtereaomuluisaupentrurestabilirearelaþieilui cuDumnezeu.Pnevmatizareaeideplinãsevafacevãditãînsãde-abiaînveacul

21 Olivier Clement, op.cit. p. 204: “Pãcatul, ca separaþie ºi ca eºec, a fãcut opac Duhuluiuniversulºiinimaomului.Apadevineambivalentã,simbolaluneivieþiamestecate cumoartea Capacitateaacesteilumiesubþiatãdenoutateadesus:CuvântulSefacetrup.În ElapaºiDuhulseunescdinnou:ElSescufundãînIordanºiPorumbelulpogoarãpesteape. ÎnviereaLuivatransformaînapãvieapamorþii.TrupulLuiesteuntrupstrãbãtutdeDuh, somapneumatikon,ostarenouãamaterieicaresemanifestãastfelînfaptulsfinþeniei,prin faptedeluminozitate,detransfigurare,deînvingereagravitãþiiei.LaCincizecime,Duhul pogoarãcaputereîn interiorul acestui truppneumatizat,caredevinetrupulbisericesc.ªi

Cincizecimean-aîncetat:DuhulnuînceteazãînBisericãsãSepogoarepesteapalumii,pen-

truaotransformaînapãabotezului,deacoborîpestemoartealumiipentruamanifestaînea învierea AcumfoculDuhuluinevineprintoatãmaternitateapãmântului,caprintrupullui Iisus”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

viitor,pentrudesãvârºirearelaþieioamenilorcuDumnezeu,cândvaarãtastarea finalã la care ar fi ajuns apa creatã la început pentru dezvoltarea relaþiei oamenilorcuDumnezeu. Scufundându-seomullaBotezînaceastãapã,seîntâlneºteîneacu

Hristos,sauseenipostaziazãînE1,sausepersonalizeazãdeplinîncadrându-se

înPersoanaLui,ºiseumpledeenergiileDuhuluiSfântceiradiazãdinHristos. AtrebuitsãSescufundeFiulînnaturaomeneascãºiprineaînapã,pentruca noi,scufundându-neînapã,sãnescufundãmînviaþaLuidumnezeiascã,sauîn DuhulLuicelSfânt 22 .

22

EEffiicciieennþþaammuullttiippllããaaaaccttuulluuiiBBootteezzuulluuiiººiiaaddeeccllaarraaþþiieeiirroossttiitteeddeepprreeoott

ActulBotezuluiconstãînscufundareaîntreitãaprimitoruluiînapã, însoþitã de declaraþia constatatoare rostitã de preot: Boteazã-se robul lui

Dumnezeu(N)înnumeleTatãlui,alFiuluiºia1SfântuluiDuh.Caracterulde

declaraþieºideconstatarecredincioasãaicuvântuluiBoteazã-se,saualcelui analogdincelelalteTaine(Cununã-se,Împãrtãºeºte-se),aratãpedeopartecã Tainasesãvârºeºtevizibilprinactulºicuvântulpreotului,darinvizibilprin lucrarealuiHristos.ÎnafarãdecazulBotezuluideurgenþã,apaprimeºteo sfinþireprinDuhulSfântîncãînaintedescufundareaîneaaceluiceseboteazã. DarTainacauntot,încareintrãºilucrareadeplinãaDuhului,sesãvârºeºte prin întreita scufundare a celui ce se boteazã în numele Sfintei Treimi. În rugãciuneadesfinþireprealabilãaapeisecerevenireaDuhuluipentrucurãþirea apei de lucrareaputerilordemonice,cuscopulcaeasãfiepregãtitãpentru pogorâreaLuideplinãcândcelceseboteazãvafiscufundatînea. PrinBotez,adicãprinscufundareaomuluiînapãînnumeleSfintei Treimi,seproducemoarteaomuluivechiºirenaºterealuilaviaþaadevãratãalui Hristos. Odatã cu aceasta omul se spalã de pãcatul strãmoºesc ºi de toate pãcatelesãvârºitemaiînainteºiseimprimãchipulluiHristosînel.Prinaceasta omul,unindu-secuHristos,esteintrodusînBisericã.Dartoateacesteefectese cuprinduneleînaltele,sausuntaspectealeunuiaºiaceluiaºiefectcuprinzãtor, încâtnusepoatevorbideunulfãrãsãsevorbeascãºidecelelalte.Maitrebuie menþionatcãeleauºiuncaracterdinamic.

a.Botezulcamoarteaomuluivechiºicarenaºtere.

Dacã totuºi vrem sã vorbim despre aceste aspecte într-o anumitã ordine,celmaimultieseînreliefcelderenaºtere.DinBotez,omuliesecao existenþãcutotulnouã.Nuseînnoieºtenumaiîntr-oprivinþã,ciînsãºiexistenþa

22 P.Nellas,op.cit.,p.118:“ÎntrupareaafostBotezulluiDumnezeuînfireaome- neascã ºi prin ea în creaþie ºi în istorie, premisa tainei Botezului omului în viaþa lui Dumnezeu”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

luiealta.E1estecaunnou-nãscut,darînaltplan:înplanulvieþiicomunecu

Hristos, plinã de virtualitãþile pnevmatizãrii. Existenþa lui are acum o altã temelieºioaltãmiºcare;eaeîntr-unfelenipostaziatãînHristos,deºinupierde libertatea de a se despãrþi de El. Dar paradoxul este cã cel botezat rãmâne totodatãacelaºisubiect.Botezulnuproducenaºtereaunuiomcaren-amaifost,

cinaºtereadinnouaaceluiaºi(Tit3,5),adicãaunuiomcareaexistatºiînainte.

Darpentrucaomulnãscutadouaoarãsãnuseadaugeceluidinainte,trebuieca omulcelvechisãmoarã.Naºterealuidinnouurmeazãmorþiiomuluinãscut înaintedintrup. NicolaeCabasilaaremarcatcãaceastãsuccesiuneesteinversãnu numaiceleiaomuluinatural,ciºiceleialuiHristos,CareîntâiSenaºteºiapoi moare 23 .HristosînsãnutrebuiasãmoarãîntâilaBotez,casãrenascã,pentrucã chiarprimaLuinaºtereestefãrãdepãcatºidelaDuhulSfânt.ElSeboteazã pentrunoicasãîntemeiezeBotezulsfinþindapeleuniversale.ElboteazãînSine umanitatea,precumoºinaºteînSinecaumanitatenouã 24 . Dar Botezul nostru are o legãturã ºi cu moartea ºi cu învierea Domnului,careeunfelderenaºtereaLuicaomlaviaþaceafãrãdemoarte. Prinaceastasuccesiuneainversãamintitãarelocîntr-unfelºiînHristosºide aceeaseproduceºiînnoiîntâimoarteaºiapoinaºterealaoviaþãnouãprin participarealamoarteaºiînvierealuiHristos.SfântulApostolPavelspune:“ªi dacãammuritîmpreunãcuHristos,credemcãvomºivieþuiîmpreunãcuEl“

(Rom.6,8).

Succesiunea moarte-renaºtere,caresepetrececuomullaBotez,e inversãfaþãdesuccesiuneanaºtere-moartealuiHristos,numaicândînþelegem moarteanoastrãcamoartefaþãdepãcat,camoarteaomuluivechi.ªimoartea noastrãînBotezareºiacestînþeles.DarmoarteanoastrãînBotezareºialt

înþeles:eaepredaredep1inãanoastrãluiDumnezeu,casãnumaitrãimnouã,

ciexclusivluiDumnezeu.Erenunþareatotalãlanoiînºine,euitareadenoi înºineîntr-opredaretotalãluiDumnezeu.Înaceastane-amfãcutcuHristoso

singurãtulpinãîntruasemãnareamorþii(Rom.6,5).Darprinaceastãmoartenoi

nescufundãmînDumnezeu,adicãînadevãrataviaþã.CãciînDumnezeueviaþa

23 ViaþaînHristos,trad.rom.,p.27:“Daroare,decesãschimbãmordinealucrurilor, începândnoiundeaterminatElºiterminândnoiundeElaînceput?Sigur,deaceea,fiindcã S-acoborâtpeSinecasãneînãlþãmnoi Cualtecuvinte,capeoscarã,ultimatreaptãaLui e prima pentru noi”. p. 18: “Nu putem începe o viaþã în Dumnezeu, pânã nu am murit pãcatului.Iarpãcatulnu-lpoateomorîdecâtsingurDumnezeu”. 24 Sfântul Grigorie de Nazianz, InSanct. Bapt., 29, P.G., 36, 400: “El era însãºi curãþireaºin-aveanevoiedecurãþire,citecurãþeºtepetine,precumpoartãºitruppentrutine,

fiindElînsuºinetrupesc”.Idem,InSanct.Lumen,P.G.,cit.,352,353:“Ioanboteazã,iarIisus

Seapropie,sfinþindpoatepeBotezãtorulînsuºi.Iarceeaceevãdit,casãîngroapepevechiul Adamînapã,iarînaintedeaceºtiaºipentruaceºtia(sfinþind)Iordanul SeridicãIisusdin apã:ridicãcuEluniversulºivededeschisecerurilepecareAdamle-aînchissieºiºicelorde dupãel”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

nesfârºitã.MurindluiDumnezeu,intrãmpropriu-zisînviaþã.Succesiuneanuse maiobservãdecâtînfaptulcãprinintenþieacceptãmmoarteauneivieþicarenu epropriu-zisviaþã,saueviaþãspremoarte.Darînrealizareaacesteiintenþii apareînnoiviaþaluiDumnezeu,viaþaceaadevãratã.Moarteaomuluivechiºi naºtereaomuluinoudinDumnezeusuntastfelaproapesimultane.Deaceeanue niciodistanþãîntremoarteºiînceputulvieþiinoiînBotez.IntrândlaDumnezeu cajertfãîmpreunãcuHristos,omulsesfinþeºte,adicãseumpledeviaþalui Dumnezeu,cumadezvoltatSfântulChirildinAlexandria,urmândEpistolei cãtreEvrei.Prinaceastãmoartenescufundãmdincolodeoricevoinþãdeafinoi înºineîntr-oviaþãcaresesleieºte;nescufundãmdincolodecreaturalulnostru, careseepuizeazãtreptat,înadâncimeamorþiiapofatice(negrãite),sauavieþiiîn Dumnezeumaipresusdeoriceviaþãdefinitãºilimitatã,cadeacolosãprimim putereavieþiifãrãdemoarte,avieþiiînDumnezeuºipentruDumnezeu.Înfelul acesta,sepetrececunoiceeaces-apetrecutcuHristoscaom. Înrezumatsuccesiuneaaceastainversãsepetrececunoipentruun motivcarenedeosebeºtedeHristos,adicãdincauzapãcatului,darºipentruun motiv identic cu cel al succesiunii inverse a lui Hristos, adicã pentru scufundareanoastrãcaoameniînviaþanesfârºitãaluiDumnezeu,princeeace neunimcuHristoscaomînmoarteaLuiºiînpredareaLuiluiDumnezeu, pentruaînvialaoviaþãeternãînDumnezeu.Lamoarteaomuluivechidinnoi, seadaugãpentruunireanoastrãcuHristosprincredinþã,moarteanoastrãcuEl capredareluiDumnezeuºicaprimireavieþiieternedinEl.Astfelmoartea noastrã în Botez nu e o moarte identicã cu a lui Hristos, ci numai întru asemãnareamorþiiLuipentrufaptulcãnoinumurimnumaipentruanepreda luiDumnezeu,ciºipentrucãmurimcaomvechi,pãcãtos,nucaHristos,omul fãrãdepãcat.Deaceea,moarteanoastrãnicinutrebuiesãfieoîncetaredea existaîncontinuare,cãcipecândHristosavealamoarteaLuiviaþadesãvârºitã întru curãþie, prin stãruinþa Lui în ea înainte de moarte, noi trebuie sã ne asimilãmaceastãviaþãîntrucurãþieºiprineforturilenoastredupãBotez.Pe cândHristosaavutviaþaceacuratãînEldelanaºtereºiaîntãrit-opânãla moarte,noitrebuiesãprimimviaþaaceastade-abialaBotezºidecitrebuies-o întãrimdupãaceea.Acestaestealdoileamotiv,strânslegatdeprimul,pentru carenoimurimînBoteznumaiîntruasemãnareamorþiiluiHristos. SfântulChirildinIerusalimvorbeºtedeoimitareamorþiiDomnului ºiaînvieriiLui,înBotez;darvedeputinþaimitãriiînparticiparealastarea Domnului.Imitareaesteefort,eapoatemergepânãlaidentificareacuactele celuicelefaceprimulºicustãrileprodusedeele.Înactuldeimitareiniþialãe

concentrattotefortuldeimitareu1terioarãaluiHristos,ºiimitareaaceasta

începe din momentul Botezului, ca sã continue întreaga viaþã, înscriind o creºterepeliniaasemãnãriicuHristospânãlaadâncireaîntr-ostaredejertfã asemãnãtoarecuceapecareasuportat-oHristospecruce.Paradoxulsupreme cãnusuferimînrealitateceeaceasuferitDomnul,dartotuºiparticipãmlaceea

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

ceasuferitºiasãvârºitEl:Celucruminunatºistrãin!Amînviat,cutoatecãn-

ammuritcuadevãrat,n-amfostîngropaþicuadevãratºinicin-amfostrãstigniþi cuadevãrat.Imitareaesteînchipuire,darmântuireaerealitate:Hristosafost rãstignitcuadevãrat,afostîngropatcuadevãratºiaînviatcuadevãrat.Petoate acesteanile-adãruit,cutoatecãn-amparticipatlapatimileLuidecâtprin imitare. Cât este de covârºitoare iubirea Sa de oameni! Hristos a primit în preacurateleSalemâiniºipicioarepiroaneºiasuferit,iarmieîmidãruieºte,fãrã

sãsufãr,fãrãsãmãdoarã,mântuireaprinparticiparealadurereaSa.Dacãm-mântuiprinmoarteamea,num-armântuiHristos,dareuparticipladurereaLui; easeprelungeºteînmineînmodspiritual,deschizându-mãeiprinvoinþã. Aºaseexplicãºifaptulcã,pedeoparte,Botezulnostruestesocotit dreptchipalNaºteriiºiBotezuluiluiHristos,pedealta,caunchipalmorþiiºi alînvieriiLui 25 .NoiieºimdinbaiaBotezuluilaoviaþãdecurãþieasemenealui HristosdupãNaºtereaºiBotezulLui,darieºimlaoastfeldeviaþãdatoritã faptului cã am murit pãcatului ºi ne-am predat total lui Dumnezeu, întru asemãnareamorþiiluiHristos. EfectulprincipalalBotezuluiestenaºterealaoviaþãnouãpepãmânt.

Deaceea,înBotezHristoslucreazãînmodprincipalasupranoastrãcaCelceS-

anãscutºiªi-aînchinatviaþatotalluiDumnezeuprintr-omoarteînsensde dãruire,care-Lvaducelamoarteînsensulîncetãriivieþiipãmânteºti.ÎnHristos eunitãnaºtereacumoarteaSa,pentrucãînEleimplicatãjertfadelanaºtere, cum aratã unele icoane vechi ale Naºterii Domnului. De aceea ºi în Botez Hristosκitrãieºtecunoiîntr-unmodunitnaºtereaºirãstignirea. AstfelnoinumurimlaBotezaºacumamuritHristoslasfârºitul activitãþiiSale,cineridicãmlaoviaþãdecurãþieºidefaptebune,închinatãlui Dumnezeu.Deaceeanicinuînviem,cumaînviatEldupãaceamoarte.Viaþala careneridicãmdinBotezestenumaiundrumspreînviere.Naºtereanoastrãcea

dinBotezînchipuieînceputulvieþiicevasãfie.Dobândireadenoimãdulareºi desimþirinoiformeazãopregãtirepentruviaþaceneaºteaptã.Darpentruviaþa viitoarenuneputempregãtidecâtcâºtigânddeaici,dejos,viaþaluiHristos, CareS-afãcut“Pãrintealveaculuicevasãvie”(Is.9,6) 26 . Totpentrucãnoitrebuiesãcreºtemspreînviereprinviaþadecurãþie

25 Teofan al Niceii spune: “Aflând chipul Sãu zdrobit de pãcate ºi asemãnarea deiformã lepãdatã, a cunoscut cã acesta trebuie întâi topit ºi rezidit ºi aºa sã readucã frumuseþeaveche,bamaivârtosunaºimaimare.Ofacedeciaceastaprindumnezeiescul Botez.CãciintroduceputereaLuicreatoare,princareaziditpeomlaînceputdupãchipulºi asemãnareadumnezeiascã,ºiintrãÎnsuºiºiSeboteazãînea.Maiîntâicasãseaºezeînapã harulcelceremodeleazã.CãcinuaveanevoiedecurãþireÎnsuºiCelceridicãpãcatullumii. Aldoilea,capeceirenãscuþiprinBotezsã-iatragãlafrãþie,fãcându-Seprimulnãscutîntre mulþi fraþi, datoritã aceluiaºi mod al naºterii supranaturale dupã trup. Cãci zugrãveºte cristelniþadumnezeiesculuiBotezcapeunchipalpânteceluifeciorelnicºineprihãnitîncare

S-aformatcanoiºiapoiS-anãscut”(Ep.111,P.G.,150,col.329).

26 Nic.Cabasila,ViaþaînHristos,carteaadoua,trad.rom.,p.44.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

ºiprinvirtuþi,stareademoarteaomuluivechiîncareintrãmprinBotezºiviaþa ceanouãpecareodobândimareunfeldepermanenþãºidecreºtere.Darcasã fieposibilãaceastãcreºtere,ÎnsuºiHristoscontinuãsãfiecunoiînstareade jertfãºideînviereºinecomunicãstareaSadejertfãºideînviereprintr-o eficienþãtotmaimare,pemãsuracreºteriinoastreduhovniceºti.SfântulChiril dinAlexandriazice:Iaraducereadarurilorînfiecareziînchipuiesãvârºirea neîncetatãºifãrãsfârºitajertfeiluiHristosîntoatãziuaºiaducereadedaruride cãtreceiîndreptaþiîncredinþã.Cãcinuvorlipsiînchinãtoriiºinuvaînceta aducereadedaruri.CiHristossevaaducedenoiºipentrunoi,fiindjertfittainic încorturilesfinte.ªiElestedarulnostruprimºimaipresusdetoate Iardupã asemãnareacuElºinoisuntemjertfesfinþite,cauniiceammuritpãcatului, întrucâtafostomorâtpãcatuldinnoiºitrãimluiDumnezeuviaþaceaîntru sfinþenie 27 . DecidupãceînBotezamacceptatmoarteafaþãdepãcat,odatãcu moarteacaofrandãafiinþeinoastreadusãluiDumnezeu,trebuiesãmurimîn continuare,darnumoarteaomuluivechi,cãciacelaamuritdefinitiv,cimoartea

capredarecontinuãIuiDumnezeuîmpreunãcuHristos.DaratunciniciHristos

numaimoareînmodprincipalpentrupãcatelenoastre,alecelorbotezaþi,însã

rãmâneînstareadejertfã,capredareluiDumnezeu,pentrucasãfimºinoiîn

stareaaceastadejertfã.ÎnstareaaceastadejertfãaLuieinclusãînsã,desigur,ºi

moarteapecareaacceptat-oodatãpentrupãcatelenoastredinaintedeBotezºi

pentruceleceeventuallemaisãvârºimdupãaceea.

ÎnacestsenstrebuiesãînþelegemcuvântulSfântuluiApostolPavel:

“Dându-nebineseamacãomulnostruceivechiafostîmpreunãrãstignitcuEl, casãsenimiceascãtrupulpãcatului,aºaîncâtsãnumaifimrobipãcatului ªi dacãammuritîmpreunãcuHristos,credemcãvomºiînviaîmpreunacuEl, ºtiindcãHristos,dupãceaînviatdinmorþi,numaimoare.Moarteanumaiare stãpânireasupraLui.Cãciceamuritpãcatului,amurit,iarceviazã,viazãlui

Hristos”(Rom.6,6,8,10).

Dar,deºipentrucelceamuritpãcatuluiînBotezestenormalsãnu maimoarã,pentrucãomulcelvechiamuritpentrutotdeauna,totuºiºicelcear rãmâneînaceastãstaredemoartedefinitivãfaþãdepãcat,trebuiesãcontinuesã aducãjertfãcuratãluiDumnezeuînHristos,însensuluneidãruirineîncetatede sine: Deci vã îndemn pe voi, fraþilor, pentru îndurãrile lui Dumnezeu, sã înfãþiºaþi trupurile voastre ca pe o jertfã vie, sfântã, Domnului bineplãcutã

(Rom.12,1).ÎnsensulacestaspuneSfântulChirildinAlexandriacãnoinu

avemintrarelaTatãldecâtînstareadejertfãcuratã,darnoinuputemfiîn

aceastãstaredecâtînHristos.

27 ÎnchinareînDuhºiAdevãr,carteaX,P.G.,68,708D.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

b.Botezul,caputeredecreºterespiritualãcontinuã.

Nerepetarea Botezului. În aceasta îºi manifestã continuu puterea moarteatrãitãdenoiînBotez.Continuareaºiadâncireastãriidejertfãdela Botezsearatãînvirtuþilenoastre.Darputereapentruvirtuþicajertfãcontinuã, carenunþareneîncetatãlaegoismºicatrãireauneivieþipentruDumnezeuºi pentrusemeni,nevinedinputereastãriidejertfãaluiHristos.Prinvirtuþine oferimastfelcontinuujertfãluiDumnezeuîmpreunãcuHristos.TotSfântul ChirildinAlexandriazice:Hristosesteînsuºijertfaceasfântã,carerãspândeºte bunamireasmãprinvirtuþi 28 .Darvirtuþilereprezintãînacelaºitimpdezvoltarea vieþiiceleinoiînHristosºidesãvârºireanoastrãdupãasemãnareaLui. Înmoarteatrãitãdenoiprinelesemanifestãºiexistenþamorþiifaþãde pãcat,pecândlaHristosmoarteaîncontinuarecunoinueorezistenþãaLui faþãdepãcatulpecareeventuali-arputeasãvârºi,ciopredareluiDumnezeu pentruvaloareapecareoareaceastaîneaînsãºi,cumnicimoarteaLuidepe Golgotan-afostomoarteaomuluivechidinEl.Pelângãaceasta,poatenu existãniciunomcaresãnumaipãcãtuiascãdupãBotez.Deaceeamoartea celorbotezaþi,încontinuare,deºisepoateîntâmplasãfielauniinumaiomoarte capredareluiDumnezeuºicarezistenþãfaþãdepãcat,eamestecatãºicuo moartefaþãdepãcatulsãvârºit.Apoichiarmoarteaîncaresemanifestãºio rezistenþãcontrapãcatuluieºiomoartefaþãdepãcat,nunumaiomoarteca predarepurºisimpluluiDumnezeu. Desigur,pentruaceastãviaþãdejertfãarãtatãînvirtuþi,luãmputerea ºidinSfântaÎmpãrtãºanie.DarvirtuþilecrescºidinBotez.Hristosadaugãprin SfântaEuharistielaputereapecarene-adãruit-oprinBotez. Desprecontinuareajertfiriinoastredinputereadejertfirecenis-a dãruitînBotezºidespreidentitateaacesteijertfiricuviaþanouãpecareoducem dinputerealuiHristos,vorbeºteºiSfântulGrigoriedeNazianz,dupãceaarãtat cãtrebuiesãactivãmprintoatesimþurilenoastrecurãþiaºipornireasprefapte bune,cenis-audatprinBotez:“Sãdãmdecitoatemãdularelenoastrecelede pepãmântluiDumnezeu,sãIleconsacrãmpetoate Sãneaducemîntregilui Dumnezeu;sãnefacemarderidetotînþelegãtoare,jertfedesãvârºite,nunumai braþul,nunumaipieptul ,cisãnedãmîntregi,casãneprimimîntregi(sfinþiþi, umpluþideviaþadumnezeiascã,n.n.).Cãciaceastaesteateprimiînmodcurat:

atedãruiluiDumnezeuºiadobândimântuireanoastrãprindãruireanoastrãca

jertfã( h h h* w a )29 .

ViaþaceanouãesteundardesuscenevineprinBotez,însãedar care trebuie pãstrat ºi dezvoltat prin sârguinþa noastrã. Cultivã cu ostenealã curãþirea,punândîninimãtrepteleurcuºului;ºiiertareapecareaiprimit-oîn dar,pãstreaz-ocustrãduinþata,caiertareasã-þifiedelaDumnezeu,iarpãzirea

28 Idem,ibidem.

29 InSanct.Bapt.,P.G.cit.,col.417.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

eisãfiedelatine 30 .Daruleºiodatorie.Cinenupãzeºteºinudezvoltãcurãþia primitãprinBotezsefacesãlaºalmaimultordemonidecâtînaintedeBotezºi greusevamaimântui.Cinen-afolositputerileprimitelaBotezpunândla contribuþieºiputerilesaleîntr-unmodînlesnit,datoritãputerilorprimiteprin Botez,dovedeºtecãdintr-unfeldecinismsautocirenumaiedispussãfacãnici unuzdeputerilesale.ªieleseparalizeazãcutotul,Te-aiatinsdeciucurii hainei lui Hristos ºi ai oprit curgerea. Pãzeºte curãþia, sã nu-þi vinã iarãºi curgerea.CãcinuveimaiputeasãteatingideHristos,casãfurimântuirea. CãciHristosnuSelasãdemulteorifurat,oricâtdeiubitordeoamenieste Ai fostridicatdepepat,maibinezisþi-ailuatpatul,crezândînbinefacere;sãnute arunciiarãºipepatpãcãtuind,paralizându-þitrupulprinmoleºealãºiplãceri.Ci umblãcumeºti,amintindu-tideporunca:“Iatã,te-aifãcutsãnãtos,deacumsã numaipãcãtuieºti,casãnuþiseîntâmplecevaºimairãu.Lazãre,dupãceai fostînviatatreiaziºite-aieliberatdelegãturilemormântului,nutefaceiarãºi mort(prinpãcate)ºinufiiarãºicuceicelocuiescînmorminte Cãcinueºti sigurdacãveiînviadinnoudinmorminte,înaintedeînviereaobºteascã,când toatãfãpturavamergelajudecatã,nupentrucasãfietãmãduitã,cicasãfie judecatãºisãdeasocotealãdedepozitulceºi1-aadunat,bunsaurãu” 31 . ÎnacestecuvinteSfântulGrigoriedeNazianzîntemeiazãnerepetarea Botezuluiprinobligaþiadeanumaipãcãtui,odatãceamprimitputereadea evitapãcatul.Desigur,nu-iafirmatãacipierdereadefinitivãacelorpecare pãcateleulterioarenu-iscotdintrupultainicalDomnului,adicãdinBisericã, saudinlegãturacuHristos.Ceicepãcãtuiescrãmânîncãîntr-oanumitãlegãturã cuHristos,fãrãsãmaitrebuiascãsãseboteze.SlãbirealegãturiilorcuHristos se vindecã prin Taina Pocãinþei. Altceva este însã cu pãcatul renegãrii lui HristosºialieºiriidintrupulLuitainic.Aceºtiasuntpierduþidacãnurevin iarãºiînBisericã,folosindputereaprimitãînBotez.Darniciînacestcaznu Suntbotezaþidinnou,pentrucãharulBotezuluinusedãdedouãori.Einuse renascdedouãori,pentrucãnicidintrupnusenascdedouãoriºinuvinpe lumededouãoricupãcatulstrãmoºesc. VirtuþilesuntnunumaidãruireatotalãluiDumnezeu,ciºiodãruirea celorbotezaþicelorceaulipsãdeajutorullor:Deveziunomgol,îmbracã-l, cinstind veºmântul nestricãciunii tale (al Botezului, n.n.). “Cãci acesta este Hristos Dacãîþicadelapicioareundatornic,rupetotzapisuldreptºinedrept. Aminteºte-þidemiiledetalanþiceþii-adãruitHristos” 32 . Viaþa cea nouã în Hristos, primitã la Botez, e deci eliberarea de lanþurilepãcatuluistrãmoºesc.Iarlibertateaaceastadãceluibotezatputereasã numaipãcãtuiascãºis-opunãuºorînpracticã.Darpunereaeiînpracticãesteo datorieaceluibotezat.însensulacestabaiaBotezuluine-acurãþitdepãcatele

30 Idem,ibidem,col.408.

31 Idem,ibid.,col.405,408.

32 Idem,ibid.,col.404.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

dinainte,darnuºidecelepecarelevomsãvârºidupãaceea,deºine-adat putereasãnecurãþimuºorºideele.“Nutrebuiesãspeculezicucurãþia,cis-o întipãreºti în tine; sã te faci desãvârºit, strãlucitor, nu sã te mulþumeºti cu vopseauadesuprafaþã;sãnuaiharulcaacoperire,cicaizbãviredepãcate” 33 . FãrãlucrareaomuluidinputereaprimitãînTaine,acesteaîncepsãfiesocotite caunfeldemijloacemagice,caredauomuluidreptulsãintreînîmpãrãþia cerurilorprinsimplulfaptcãs-ausãvârºitasupraluicaasupraunuiobiect,fãrã caelsãfifolositputerealorprinefortulsãudetransformareºidedesãvârºire. Elesuntsocotitecamântuitoarefãrãcaomulsãsetransformereal,cuajutorul lor,dupãchipulluiHristos. LucrareaomuluidedupãBotezconstãdeciºiîntr-unfeldeasimilare, într-oimprimareacurãþiriiluiHristosînfiinþaproprie,înaºafelcaeasãnumai poatã fi depãrtatã din fiinþa lui. De aceea existã ºi niºte grade ale însuºirii puterilorºibunãtãþilordumnezeieºtialeluiHristos.

c.BotezulcarefacereachipuluiluiHristosînom.

DuhulSeuneºtecuomulînapaBotezuluinunumaipentrucãapae

principiulfundamentalalvieþiiînplanulcreaþiei,ciºipentrucãeaestemijlocul

universal de spãlare, adicã de scoatere la ivealã a chipului adevãrat al existenþelordefinite,dincarefiecareîºiarefrumuseþeasaproprie. Pãcatul slãbeºte caracterul nostru de persoanã, în ceea ce ea are distinct,apropiindu-nedeanimalitateainexpresivãinumanãºiimpersonalã,sau neliberã, supusa miºcãrilor automate ale aceloraºi pasiuni. Pãcatul slãbeºte unitateadintreputerileconstitutivealeomuluiºichiarputereafiinþeilui.Fiinþa luidevineneunitarãºineputincioasãpentrueforturilespreceeaceebun.Eae maimulttârâtãsprecelerele,cânddeopasiune,cânddealta,apropiindu-lde nimic 34 .Trupulacestuiomîmplineºtetoatefuncþiilebiologice,daromulînsuºi esteaproapeabsentdinsine,trãieºtefãrãrecunoaºtereasaºifãrãconºtiinþã 35 . Omuldecadeîntr-unindividbiologic 36 .NeavândrazadelaDumnezeu,raza spreDumnezeu,omuldevineîntuneric,caunulcenuenimic 37 .Eltrãieºteo existenþãnesubstanþialã,inconsistentã,aproapecaopãreredeexistenþã,oviaþã moartã 38 .Cabasilavorbeºtedemorþifãrãmoarte 39 .Întrucâtslãbireachipului dumnezeiescînomsauarelaþieiomuluicuDumnezeucoincidecuslãbirea fiinþeilui,nueodeosebireîntreefectuldeviaþãdãtãtoralapeiBotezuluiºi

33 Idem,ibid.,col.405.

34 SfântulMaximMãrt.,Scoliila“Desprenumiriledumnezeieºti”,7,IV,32,P.G.,4,

305 B: Abãtându-ne de la bine ºi de la miºcarea cea dupã fire, suntem purtaþi spre inconsistenþa(a*nuparxian)neraþionalã,contrarãfirii.

35 P.Nellas,op.cit.,p.76.

36 Ibid.,ViataînHristos,P.G.,150,532A.

37 Nic.Cabasila,laP.Nellas,op.cit,p.77.

38 LaP.Nellas,op.cit.,p77.

39 LaP.Nellas,op.cit.,p.239,nota369.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

funcþiaeidespãlaresauderestituireachipului.Prinînsãºirestabilireachipului dumnezeiescînom,acestarecapãtãviaþadumnezeiascãceafãrãdemoarte.

Deciconsistenþaomuluistãînchipuldumnezeiesccesemenþineîne1

prin iradierea modelului divin ºi prin efortul omului de a se menþine în comuniune cu Dumnezeu. Pierzând prin pãcat chipul dumnezeiesc, sau slãbindu-l, omul se coboarã spre inconsistenþã ºi spre o stare fãrã chip. Devenindunhaosneunitarºiimpersonal,numairãspundecutoatãseriozitatea ºifiinþasalachemareaprincareeagrãitpenume.Pentruelnumelenumaiare unsensdeadâncime,nuînseamnãobligaþiadearãspunde,obligaþiarãspunderii înfaþasupremuluiforalluiDumnezeu.Îldistingenumailasuprafaþã.Numele numaiepentruelconºtiinþãdistinctãdesineºiderãspundereapropriece-i incumbã ca atare. Numai când aude prin chemarea lui pe nume glasul lui Dumnezeu,omulrãspundecuadevãrat,numaiatunciîºiianumeleînserios. Numaiatuncinumeleîiesteunprincipiudistinctivformator,numaiatunciel esteînadâncimeoforþãdepersonalizare. ÎnaceastãrelaþiecuDumnezeu,dechemareºirãspuns,intrãomul deplinprinBotez.DeaceeaprinBotezisedãomuluiºinumele,careexprimã

relaþiaîncareelepuscuDumnezeuºipecaretrebuiesãºi-ocinsteascãºisãºi-

oîmplineascã.Elebotezatpenume,nucaofiinþãgeneralã:Boteazã-serobul luiDumnezeu(N).Propriu-zis,întrucâtHristosîlridicãpeomprinBotezlao viaþã nouã, El însuºi îl aduce la aceastã viaþã superioarã, responsabilã, chemându-l pe nume cu puterea Lui absolut obligatorie, întemeind cu cel botezatorelaþiepersonalã,oviaþãderãspundereeternãlachemareaSa.Prin aceastaomulescosdinmasaindistinctãumanã,dinanonimatulgeneral,cao persoanã cu rãspunderi proprii, întemeiate pe rãspunderea eternã în faþa lui Dumnezeu.ElenãscutlaaceastãviaþãnouãcuvoialuiHristos,darºicuvoia luiproprie,prinrãspunsulsãulachemareapenume,cumnuseîntâmplãla

naºterealuidupãtrup.OmulîºiprimeºtelaBoteznumelesãu,careîlface conºtientderesponsabilitateasapersonalã.AcestnumeîidãformaIuipersonalã adâncã,careechipulluiHristosînel.Animalulnuepersoanã,pentrucãnue chipul lui Dumnezeu. Prin calitatea aceasta de persoanã sau de chip al lui DumnezeurãspundeelluiDumnezeuºisedezvoltãºisemenþineînrelaþia responsabilãcuDumnezeu.Deaceeaformaaceastapersonalãunicãafiecãrui omseimprimãtotmaimultînel,ºiîneaseimprimãînsãºiformaIuiHristos. IaraceastasefaceprinexerciþiulresponsabilitãþiiluilachemarealuiHristos, rãspunzândtotmaimultînmodafirmativlaceeaceîicereHristos. DarîncãlaBotezomulaprimit,înformaluidepersoanã,formalui Hristos,pentrucãaintratînrelaþiecuEl.Celbotezatîºivaaducemereuaminte deaceastãlegãturãîntresineºiHristos,întrechipulluipersonalºichipullui Hristosimprimatînel.Însensulacestaels-aºiîmbrãcatînHristosîncãdela Botez.Hristosi-adatînfãþiºareaSaºiomultrebuies-ofacãpeaceastatotmai clarã,silindu-sesãvieþuiascãtotmaimultdupãmodelulluiHristos.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

NicolaeCabasilaspune:Câtdesprecuvintelenaºteredinnouºicreare dinnou,elearatãcãceicareprinmijlocireaBotezuluiaufostnãscuþiºiaduºila oviaþãnouã,auavutaceastãviaþãnouãînainte,întocmaicaºimarmuraunei statuistricatepecaremeºterulociopleºtedinnou,casã-ideafrumuseþeadela început.DarºiîncepriveºteroadaspãlãriiprinBotez,eadãomuluioformãºio înfãþiºarenouã,ºianumepunepesufletulacestuiaopecete,unchipîncaree strãveziemoarteaºiînvierealuiHristos Aurul,argintulºiarama,câtãvreme seînmoaiesubputereafocului,nelasãsãvedemmateriasimplã.Deaceeaise ºidãfiecãreiaîngeneralnumeledeaur,deargintsaudearamã.Dardeîndatãce acestemateriiîºiprimescoformãsubbãtãileciocanului,numaisuntomaterie simplã,ciauluatoformã-aºacumseaºazãhainapetrup-dinclipaaceease iveºteunnumenou,special:acumavemostatuiesauuninel,iaracestenume numaiaratãºimateria,cinumaichipulsauforma.Poatechiardinaceastã cauzã,fericitaziaBotezuluiestesocotitãdecreºtinicazianumelui,deoarece tocmaiînaceastãzisuntemnãscuþidinnouºipecetluiþipentruovieþuirenouã, iarsufletulnostru,carepânãatuncin-aveanicioformãºiniciorânduialã,îºiia formaºiconþinutulsãu.ÎnziuaaceeanoisuntemcunoscuþiaiLui Cãciînziua aceeaauzimpentruprimaoarãcãnisespunepenume,caºicândînziuaaceea într-adevãramfifostcunoscuþipentruprimaoarã 40 . ChipulluiHristoseoadevãratãhainãluminoasã,esteHristosînsuºi.

CâþiînHristosv-aþibotezat,înHristosv-aþiºiîmbrãcat(Gal.3,26).Haina

aceastanurãmânenumailasuprafaþãcahaineleobiºnuite,ciseimprimãîn fiinþa noastrã întreagã. Ea e Hristos însuºi, dar în acelaºi timp e o relaþie specialã,personalã,unicã,afiecãruia,cuHristos.Deaceeaomulprimeºteun numepropriuºiºtiecãatuncicândechematpeacestnume,evizatelînsuºiîn întregimeºitrebuiesãrãspundãcutoatãfiinþalui.Hainaaceastanutrebuie întinatã.CãciprinaceastaîntinãmchipulluiHristosºichipulnostrupersonal,

careseacoperãprinaceastadinnou.HainaBotezuluiÎ1reprezintãpeHristos,

darºipenoiînºinedeveniþidupãchipulluiHristosîntr-unmodpersonal,pentru cãîntoatemanifestãrilenoastreSearatãnunumaiHristoscelimprimatînnoi, ciºinoiînºinedeveniþidupãchipulLuiîntr-unmodpersonal. Am menþionat cã chipul lui Hristos ºi chipul nostru imprimat de chipulluiHristosdevinetotmaiclarprinrãspunsulnostrulaapelulluiHristos dea-LimitaînfapteleLui.DarapelulacestaîlfaceHristosprinpropovãduirea apostolilorºiaslujitorilorBisericii,careînfãþiºeazãmodelulluiHristosînfaþa

noastrã(Gal.3,1).DeaceeaspuneSfântulApostolPavel:“Fiiimei,pentrucare

dinnouîncercdurerilefacerii,pânãcândHristosvaprindechipînsufletele

voastre!”(Gal.4,19).IarHristosvaprindechipînei,dându-leînacelaºitimpºi

chipulpersonalalvieþiilorderãspundereproprie,întrucât“numaislujescfirii”

ca“uniicenucunoscpeDumnezeu”,cãciÎlcunoscpeDumnezeu,“maibine

40 Nic.Cabasila,Ibid.,Carteaadoua,trad.rom.,p.29.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

zissuntcunoscuþideDumnezeu"(Gal.4,8—9),adicãsuntchemaþideElpe

nume,începânddelaBotez,întotcursulvieþiilor. Desigur,apelulluiHristosadresatcreºtinuluiîncepânddelaBotez ajungeprinpropovãduireaapostolilorºiaslujitorilorBisericiipânãînconºtiinþa

lui,îndemnându-1sãrãspundãînfiecareîmprejurarecereriiluiHristos.Acest

apeliseadreseazãºiprinsemeniisãicareaunevoiedeautorulLuispiritualºi materialînfiecareclipã.PrintoateîmprejurãrileniSeadreseazãHristosºiprin toateacesteadresãriºirãspunsuripozitivechipulluiHristos,ºichipulnostru personalimprimatdechipuliuiHristos,devinetotmaiclar. Chipul personal al omului e atât de dependent ºi de imprimat de chipulluiHristos,saurãspunsullaapelulluiHristoscreºteatâtdemultdin putereaapeluluiluiHristos,încâtcelbotezat,dacãrãmâneînaceastãstareºio dezvoltã,poatespunecuSfântulPavel:M-amrãstignitîmpreunãcuHristosºi

acumnumaitrãiesceu,ciHristostrãieºteînmine(Gal.3,20).Omularenunþat

deamaitrãipentrusine,cumºiHristosarenunþatdeamaitrãioviaþãcaresã nufieînchinatãluiDumnezeuºifiecãruiomcarecredeînEl. DespreimprimareatotmaiclarãachipuluiluiHristosînceibotezaþi, despre ieºirea la ivealã prin aceasta a feþei lor personale adevãrate din generalitateanedeplindefinitã,saudindezordineapornirilorinferioarealeei,tot SfântulApostolPavelspune:Iarnoitoþicufaþadescoperitã,oglindindacelaºi

chip,nepreschimbãmformadinslavãînslavã,cadelaDuhulDomnului(2

Cor.3,18).OglindindtotmaimultchipulluiHristosºiprinaceastafãcândtot

maidistinctchipulnostrupersonal,devenimtotmailuminoºi,pentrucãchipul personalestechipullibertãþii,alconºtiinþeiºialrãspunderiiºiînacestease rãsfrângeslavachipuluipersonalalluiHristos,sauînacesteasevãdtrãsãturile accentuatealetrãiriipentruDumnezeuºipentrutotbinelevoitdeDumnezeu,ca sãfierealizatdenoipeseamaaltora. Botezul a însemnat astfel înnoirea noastrã, ieºirea din repetiþia monotonã.Daraceastãînnoirenuestenumaiundatfix,cieviaþaîntr-onoutate continuãºiîntr-obucurieneîncetatãdenoutateaeiîntr-oaltãºialtãformãde manifestareabunãtãþiiºiaiubiriinoastre.Cãcipersoanaemereunouãprin libertateaeiresponsabilã,priniubireainterminabilãaei,mereuinventivãîna facecevanoupentruDumnezeuºipentrusemeni,spredeosebiredeomulvechi carerãmânemereuînaceastãstaredevechime,aservitmonotonieiaceloraºi pasiuni,aceluiaºiegoism,carenuaredespusºiarãtatnimicnoucelorlalþi.V-aþi dezbrãcatdeomulcelvechi,dimpreunãcufaptelelui,ºiv-aþiîmbrãcatîncel nou,careseînnoieºtespredeplinacunoºtinþã,dupãchipulCeluiceI-azidit

(Col.3,9-10).OmulnouînainteazãspreplenitudineacunoºtinþeiluiDumnezeu,

asemenilorsãiºiasaproprie,priniubireafaþãdeDumnezeuºifaþãdesemeni, spreplenitudinealacareSeaflãHristos. Dând feþei umane un caracter accentuat personal ºi responsabil ºi conºtiinþa din ce în ce mai adâncã a sensuluieternalvieþiipersonaleºial

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

persistenþeiei,caºialsensuluieternalîntregiirealitãþiînDumnezeu,care lipseºteceluicesocoteºtecãtotulseîncheieprinmoarte,cãtoatãsemnificaþia vieþiiumanesereducelasatisfacereaunortrebuinþetrupeºti,înfondmereu aceleaºi,BotezulenumitdePãrinþiluminare.OmulselumineazãprinBotez, pãtrunzândînelluminaCuvântuluiluiDumnezeu,Care,fiindetern,adat,prin

întrupare,eternitatenaturiiumaneasumateºiînviatedeE1ºituturorcelorce-L

primescpeE1prinBotez.

CeicesenascdinBotezprimescchipulluiHristos,putânddezvolta caracterulpersonalalvieþiilorprinrãspundere,prinprivirealaHristosºiprin imitareaLui. Dar omul nu este primit de Hristos la Botez în aceastã relaþie personalã,fãrãcasã-ºiarateºiel,dupãoanumitãpregãtire,dorinþadeea,fãrã sã-ºiiaprinaceastaobligaþiacuprinzãtoarederãspunderiîntoatãviaþafaþãde apelulluiHristos,deafolosiputereaceisedãprinBotez,sauunireacuEl, pentruavieþuiconformcuvoiaºicupildaLui.Viaþalanivelulderãspundere

personalãîncepechiardinmomentulBotezului.Dumnezeuîliapeomdela

începutînserios.Î1vreapersoanãresponsabilã.Omultrebuiesãaratecãvreasã

ducãoasemeneaviaþã,înaintedeaprimiputereapentrueaprinBotez.Astfelse

încheieoînvoireîntreDumnezeuºiom,spuneSfântulGrigoriedeNazianz.

Dacãtrebuiesãspunempescurt,putereaBotezuluitrebuieînþeleasãcaoînvoire (sunqh'kas)cuDumnezeupentruoadouaviaþãºipentruovieþuiremaicuratã.E oobligaþiecarenutrebuiecãlcatã.Sãnunedovedimcãamminþit,luându-ne obligaþiaaceasta.CãcidacãînvoielileîntreoamenisuntîntãritedeDumnezeu, Careeluatcagarant,câtdemarenuvafipericoluldevomcãlcaobligaþiilepe care le-am luat faþã de Dumnezeu însuºi! 41 . Dacã dupã Botez te va ispiti duºmanul luminii ºi ispititorul (cãci te ispiteºte; chiar ºi pe Cuvântul ºi pe DumnezeuL-aispititpentruacoperãmântulaºezatlaarãtarecaumanitatepe lumina ascunsã), ai prin ce sã-l învingi: nu te teme de luptã! Opune-i apa, opune-iDuhul,încaresevorstingetoatesãgeþileaprinsealeceluirãu 42 . Obligaþia aceasta cuprinzãtoare asumatã de om la Botez este exprimatãprindeclaraþialepãdãriidesatanaºidetoatelucrurilelui,caºiprin declaraþiadeîmpreunarecuHristos,apoiprinmãrturisireamaispecificatãa credinþeiînHristos,prinrostireaCrezului.Prinaceasta,celceseboteazãîºiia obligaþiasãnumaislujeascãscopurilesataneiînlume,prinsãvârºireafaptelor rele,cisãsusþinãcredinþaînHristosºisãtrãiascãconformei,dupãpildaLui. Elacceptãprinaceastasãnumaifierobulsataneiºialniciuneiputeri arãului,cirobultotaldãruitluiHristosceliubitor;prinaceasta,libertatealuinu maieînlãnþuitãdepasiuni,ciliberãspreoadevãratãcreºtereºicontinuãnoutate

41 InSanct.Bapt.,P.G.,cit.,col.368.

42 Ibid.,col.369.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

a omului 43 . De aceea, în declaraþia rostitã de preot la Botez, acesta spune:

“Boteazã-serobulluiDumnezeu(N)”etc.AtâtcalitateaderoballuiDumnezeu, câtºinumelepropriusuntmenþionateîntoateTainele. ÎnfaþaluiDumnezeu,omulepersoanãºicaatareeliber.Dumnezeuîl cunoaºtecapersoanã;darîlcunoaºtepentrucãadevenitparteneralLuiîntr-o relaþiedeneclintitãfidelitateîniubire,pentrucãs-aangajatsãtrãiascãoviaþã

derãspundereiubitoareînfaþaLui.Rãmâneþineclintiþiînlibertate(Gal.5,1).

Voiaþifostchemaþilalibertate(Gal.5,13).Sau:IisusHristosm-aeliberatde

legeapãcatuluiºiamorþii(Rom.8,2),spuneSfântulApostolPavel,carese

numeºteînacelaºitimppesinetotdeaunaroballuiHristos,ºipecreºtini-ailui

Hristos(Rom.8,1).Ceibotezaþisuntrobivieþiiîntrudreptate(Rom.6,18-19),

careebunãtate,eiubireºicarenusepoateexercitafãrãunmareefortspre libertateadepasiuni,adevãratelelanþurialeomului.Robiaaceastaerobialiberã, robiauneivoinþeintensedearãmâneliber,dealucradupãlegealibertãþiiºia

iubiriinetrãdate(Iac,1,25).

d.Botezul,uºãdeintrareînBisericã.

Dar dacã omul este chemat la o viaþã de luptã personalã pentru menþinereaºicreºterearelaþieicuHristos,pentruîntãrireasacapersoanãliberã depasiunilecomunealeuneinaturicãzute,învârtoºate,aceastanuînseamnãcã echematlaoexistenþãindividualistã,careºieaesteorobieabunuluiplac,a orgoliului. Un alt paradox este cã tocmai în forma de existenþã comunã în pasiunilenaturiiîngroºate,apardivergentelecaresfâºienaturaumanã;osfâºie înbucãþiidentice,lipsitedeadevãratelecaracterepersonale.Dimpotrivã,forma deexistenþãpersonalãesteoformãdeexistenþãîncomuniune,încarefiecare creºteînoriginalitateadãruiriisale,pemãsurãcesedãruieºteºipotrivitdarului deosebitprimit,sausepunepesinecutotulînslujbacelorlalþi. Cãciridicareadinmoarteaomuluivechi,aceluiceseboteazã,la stareadeviaþãadevãratãaomuluinou,înrelaþiepersonalãderãspunderecu Hristos,eoridicareIaactivareaconcretãaacesteirãspunderiînraporturilecu ceilalþi oameni ºi în mod deosebit faþã de comunitatea celor ce constituie Biserica,trupulcomunitaralDomnului.AsealipideHristosînseamnãadeveni mãdularalLuiîncorpulBisericii,asezidicaopiatrãvieînlocaºulDomnului, petemeliaapostolilor,avândaceeaºicredinþã,aceeaºivieþuire,strãbãtutãde acelaºiHristos,înaºafelcaîntoþisãlocuiascãºisãsevadãacelaºichipallui Hristos,deºi,prinfiecare,HristosSearatãînîmplinireauneislujiriconforme daruluiSãu.într-orugãciunedelaBotezpreotulseadreseazãIuiDumnezeu zicândîntrealtele:închipuieºtepeHristosulTãuîntruacesta,carevasãsenascã dinnouprinameaticãloºie,ºi-lzideºtepedânsulpetemeliaapostolilorºia

43 SfântulIoanGurãdeAurdeclarãcãrobiaceamaigreaesteceaapãcatului.De robiaaceastapoatesuferiºicelliberîncepriveºtesituaþiaexternã:“Ceesterobuldacãnucel cefacepãcatul?Pentrumineºidemnitarulestelipsitdenobleþedacãaresufletulrob”.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

proorocilorTãi(Ef.2,20)ºisãnu-lSurpi,ci-lsãdeºtepedânsulcamlãdiþãa

adevãruluiceluiarãtat,însfântaTasoborniceascãºiapostoleascãBisericãºisã

nu-1smulgi.NumairãmânândînBisericã,celnoubotezatrãmâneînHristos.

Deaceea,dupãBotez,caresesãvârºeºteîntindabisericii,celnou botezatestedusînfaþasfinteloruºiîmpãrãteºti,undeeîmpãrtãºitcuTrupulºi SângeleDomnuluicasemnalîncorporãriideplineînBisericã,iarceideparte bãrbãteascãestedusînaltar,undepreotulînconjoarãcuelsfântamasã,ceeace înseamnãintrodu-cerealuiîncelemaiînaltetainealecunoaºteriiluiHristos, pentrucasãfiepropovãduitorulcredinþeiînHristosºipreotulfamilieilui,sau primulrãspunzãtorpentrucredinþaºivieþuireabisericiidincasalui,primulcare aducejertfãºisejertfeºtepentruea,aºacumesteHristos,pentruBisericã,în

general(Ef.5,25),saucumsuntepiscopiiºipreoþiicaorganevãzutealeLui.

IntroducereaceluiceprimeºteBotezulînBisericãesemnificatãîn specialprinsãvârºireaBotezuluidecãtrepreotulsauepiscopulcarereprezintã prinhirotonialuinunumaipeHristos,ciºiBiserica,saunupeunHristos detaºatdeBisericã,cipeHristoslucrânddinBisericãºiînBisericã,pentrua introduce pe cei ce se boteazã în Bisericã. De aceea sãvârºirea validã a Botezului nu depinde de vrednicia personalã a preotului, dacã Biserica îl menþinecaslujitoralei.PentrucãelsãvârºeºteTaineînnumeleBisericii. Desigur,aceastanutrebuiesãfacãnepãsãtorpepreotsaupeepiscop în împlinirea slujbei lui. El nu va rãmâne neosândit pentru nevrednicia sa. Dumnezeu are ºi E1 grijã sã þinã în anumite margini, prin vorbirea Lui în conºtiinþa preotului ºi a episcopului, nevrednicia lor. El þine prin aceasta BisericaînîntregimelegatãdeSine. SfântulGrigoriedeNazianzrãspundecelorceevitãsãsebotezela anumiþipreoþidincauzaopinieilorcãaceºtipreoþisuntnevrednici:Nucãuta vrednicia propovãduitorului, nici a botezãtorului. Altcineva este judecãtorul acestoraºiarãtãtorulcelornearãtate.Pentrucãomulcautãlafaþã,iarDumnezeu lainimã.Þiesã-þifieoricinevrednic,pentrucurãþie.Sãfienumaidintrecei acceptaþi,ºinudintreceicondamnaþipefaþã,nicistrãinideBisericã.Nujudeca pejudecãtor,tu,celceainevoiedevindecare;nujudecavredniciacelorcete curãþesc,nudeosebiîntrepãrinþi.Unulemaisus,altulmaijos.Darfiecaree mai mult decât tine Puterea Botezului este egalã ºi fiecare este la fel de desãvârºitor,dacãemodelatdeaceeaºicredinþã 44 . Faptul cã preotul sãvârºeºte Botezul ca reprezentant calificat al Bisericiifaceposibilcaîncazdeurgenþã,datãfiindnecesitateaabsolutãa Botezuluipentrumântuire,înlipsapreotuluisãvârºirealuisãseîmplineascãºi de orice alt laic, membru al Bisericii, ca reprezentant general al ei, sau ca membrualpreoþieigenerale.CãciBotezulînseamnãbraþeleîntinsealeBisericii careprimeºtepeceicevoiescsãvinãlasânuleiscãpânddinvalurileveºnicei

44 Ibid.,col.396.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

pierzanii,ºiacestebraþepotluaformãconcretãprinoricemãdulara1ei.

În ce priveºte recunoaºterea Botezului sãvârºit în afara Bisericii, libertateacucares-acomportatBisericafaþãdeunastfeldeBotezsãvârºitprin întreitascufundaresauvãrsare,saustropirecuapãînnumeleSfinteiTreimi, aratãcãBisericaîlpoatevalida,priniconomie,laprimireaînBisericãacelui botezat astfel înafaraei,extinzândpesteparteaexternãsãvârºitãatmosfera deplinãdeharaBisericii,careaexistatîntr-unmodmaimultsaumaipuþin accentuatºiînunitateacreºtinãdeundevinecelastfelbotezat.Recunoaºterea acestuiBotezdinparteaBisericiiecaunfeldecompletaretardivãapãrþii externealuicuputereadumnezeiascãprimitãacumdeplindecãtrecelbotezat înafaraei,prinpunerealuiînacorddeplincucredinþaBisericii.DarBiserica poate sã ºi boteze pe cei ce vin la ea botezaþi în afara ei, din pricina nedeplinãtãþiiharuluisaulucrãriiluiHristosînunitateacreºtinãdeundeelvine, prinfaptulcãînaceaunitatenuexistãnicideplinãtateacredinþei. BotezulpunepeprimitorulluiînrelaþieintimãnunumaicuHristos, cicuîntreagaSfântãTreime,cãciHristosesteFiulTatãluiºinefaceºipenoi,în Sine,fiiaiTatãlui,eliberându-nederobiastihiilorimpersonaleºiapatimilor, carecautãsatisfacerenuîncomuniuneasupremãaTreimii,ciînsenzualitatea individualistã ºioarbã,excitatãdeacestestihii,careneducelamoarte.Iar dragosteanoastrãfatãdeTatãl,Celcareneîntãreºtecuputereaºicuiubirea nesfârºitãaLui,oîncãlzeºteDuhul,CareaducedragosteaTatãluifaþãdeFiulºi aFiuluifaþãdeTatãlîninimilenoastreunitecuFiul.Deaceeanebotezãmîn numeleTatãluiºialFiuluiºialSfântuluiDuh,adicãnescufundãmîniubirea reciprocãºiînputereacomunãaCelortreipersoanesupreme.

33

NNeecceessiittaatteeaaaabbssoolluuttããaaBBootteezzuulluuiippeennttrruummâânnttuuiirreeººiiBBootteezzuullccooppiiiilloorr

DacãBotezulproduce,prinunireacuHristos,desfiinþareapãcatului originaraldespãrþiriideDumnezeu,imprimatãînfireanoastrã,ºidacãfãrã aceastãunirecuHristosnusepoateintraînÎmpãrãþialuiDumnezeu,evidentcã Botezul ne este absolut necesar pentru mântuire (In. 3, 3). E1 este absolut necesarºipentrucopii,cãciºieiauaceastãstarededespãrþiredeDumnezeu, prinnaºterealordintrup,ºideciºieitrebuiesãtreacãdelastareadenãscuþidin trupºidestinaþipierzanieilastareadenãscuþidinapãºidinDuhºi,prinaceasta,

demântuiþi(In.3,5-6).Întrucâtnimeninuecuratdeîntinãciunechiardacã

viataluidepepãmântarfideosin-gurazi(Iov14,4),evidentcãaceastã

întinãciuneoauºicopiii,nuprinpãcãtuirepersonalã,ciprinnaºtere.Numai HristosSedeosebeºtedenoicaomînprivinþaaceasta,cãciS-afãcutîntrutoate asemenea nouã, afarã numai de pãcat (Evr. 4, 15). Sfântul Apostol Pavel socoteºtepetoþioamenii,fãrãexcepþie,supuºipãcatuluidinpricinaluiAdamºi toþitrebuiesãîngroapeînBotezpeomulcelvechialpãcatului,pentruasenaºte

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

caoameninoiînHristos.Faptulcãmoarteadomneºtepestetoþiestepentruelun

semncãpestetoþidomneºtepãcatulºiosândalui,cãcimoarteaeplatapãcatului:

Precumprintr-unomaintratpãcatulînlumeºiprinpãcatmoartea,aºalatoþi

oameniimoarteaatrecut,întrucâtînacelatoþiaupãcãtuit(Rom.5,12,15).Elle

spune creºtinilor: Aºa ºi voi socotiþi-vã pe voi morþi pãcatului ºi vii lui Dumnezeu întru Hristos Iisus, Domnul nostru (Rom. 6, 11). Prin Botez s-a stricat trupul pãcatului (Rom. 6,6). Acum, chiar dacã murim fizic, nu mai suntemsupuºimorþiieterne.cãdeammuritîmpreunãcuHristos,credemcã

vomºivieþuiîmpreunãcuEl”(Rom.6,8).VomvieþuiîmpreunãcuHristos,pe

Caremoarteanu-Lmaistãpâneºte(Rom.8,9).

ViaþanouãºiveºnicãcuHristosnuoputemprimifãrãBotez,fãrãsã murimºinoiînBotez,întruasemãnareamorþiiLui.Numaidacãne-amfãcutcu Elosin-gurãtulpinãîntruasemãnareamorþiiLui,vomfipãrtaºiºiÎnvieriiLui

(Rom.6,5).

CopiiinupotfiprivaþideaceastãmoartecuHristosaomuluivechi

dineiºidetemeliavieþiieternepusãînoriceomdeHristos.

EdreptcãeinupotoferiluiHristosmãrturisireacredinþeilorca

deschidereafiinþeilorpentrusãlãºluirealuiHristosînea.Dareifacpartedintr-

ofamiliecreºtinãtrãitoareînBisericã.Întreviaþalorsufleteascãºiceaafamiliei

ºiaBisericiiîncãnus-aridicatbarierauneiconºtiinþeindividualiste.Viaþa aceastaspiritualãpãtrundeneîmpiedicatãtotmaimultînfiinþalor.Intrãdealtfel ºiîncopiiidindenominaþiunileneoprotestantecarenuprimescBotezulcopiilor, prin preocuparea despre Hristos existent în ele. Dacã copiii acelor denominaþiunisevordecidepentrucredinþaproprieacelora,ovorfacetotpe bazacredinþeipãtrunseîneiîncepânddinvârstaceamaifragedã. Botezulesteºielunactprincareviaþaspiritualãafamilieipãtrunde înei.Cândmãrturisescceidinfamilieoanumitãcredinþã,esigurcãovor mãrturisiºicopiii.Eochestiunedetimp,caceeaceesãditîneiºiseaflãvirtual îneisãsemanifestemaitârziuºiînmodactual. Nu se ºtie punctul exact de când copilul îºi însuºeºte conºtient specificulconþinutuluispiritualalfamiliei.Elîncepesã-lexprimedelauntimp determinabil.Darînaintedea-lexprimaºil-aînsuºitînesenþaluispecificã. Cândcopilulîncepesãvorbeascã,elarticuleazãceeaceºi-aînsuºitcumult înainte,înmodtreptat,începândchiardinprimelezile.Iarcuvinteleºifrazelece isesãdescºipecareleexprimãlarândulluidelaovreme,nusuntneutre,nu sunt goale de orice conþinut, ci poartã pecetea unui conþinut cu un anumit specific.Eunconþinutcares-asãditînelnunumaiprincuvinte,ciºiprinacte ºiatitudini.ActulBotezuluipoatefisocotitºielunuldinacestea.Înoricecazel edeterminantpentruviaþaspiritualãpecareotrãieºtefamiliaºicareisesãdeºte copilului.

Astfelcopilulînsuºindu-ºiconþinutulspiritualalfamiliei,îºiînsuºeºte

ºicredinþaeiimprimatãînel,saudeterminantãpentruel.Oprimeºtecuseteºio

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

manifestãvoluntarºicubucurie.Ebucurossãaratecãesteºielcaceimaridin

familieºisepoatemanifestacuei.Elpoatefibotezatastfelpentrucredinþa

familiei,pecareºi-ovaînsuºiînmodneîndoielnic.

Copiiisedeschidmaiuºorcredinþeimãrturisitedeceidinfamilialor,

decâtadulþii,sauchiardecâttinerii,atâtpentrucãîneinus-adezvoltatorgoliul

individualist,câtºipentrucãeinusesimtîncãstrâmtoraþidelegalitateanaturii

ºiîmpiedicaþidepornirileinferioare.Eicredcãtotuleposibilºiauobucurie

pentru ceea ce e frumos ºi bun. Graniþa între natural ºi ceea ce depãºeºte naturalul,întreceeaceedatcaostrâmtorareaomului,ºiputinþaomuluidea creasaudeschideprinlibertateorizonturiºidrumurinoi,nueîncãfixatã.Baau chiarobucuriepentruaceleorizonturi.Pedealtaparte,trebuiesãlisespunã despreele.Mântuitorul,þinândseamadeaceastãpornireacopiilorspreceeace

ebun,spredomeniulcredinþei,cereadulþilorsã-ilasenumaisãvinãlaEl,sãnu-

iopreascã.DaraceastaimplicaºioinformarealordespreHristos,decãtrecei adulþi.Astfel,cuvântulLui:“LãsaþicopiiisãvinãlaMine,ºinu-iopriþi”(Mt.

19,14),înseamnãºi:Faceþi-Mãcunoscutcopiilor!

PutinþacopiilordeaseîmpãrtãºideHristos,pebazacredinþeicelor apropiaþilor,oaratãºifaptulîmpãrtãºiriiunoradulþidedarurileluiHristosprin credinþaacelora(înviereafiiceiluiIair,vindecareaslãbãnoguluidinCapernaum etc.).Contribuþiacelorapropiaþilamântuireasemeniloreaºadenecesarã,cã slãbãnoguldelalaculVitezdanus-apututbucuradeputereamântuitoareaapei numaiprinIisusHristos,fãrãmijlocireavreunuiom,decâtînmodexcepþional. Desigur,cândEvangheliaapãtrunsînlumepentruprimadatã,eaa trebuitsãcâºtigepeadulþiºisãfieîndemnaþieisãseboteze.Deaceea,înNoul Testamentsevorbeºtedirectdebotezuladulþilor.Darodatãcueisebotezauºi copiiilor.Expresialargãºis-abotezatel(temniceruldinFilipi)ºitoþiailui

(Fapte16,36)cusiguranþãcuprindeºicopii.Lafel:ambotezatcasaluiªtefana

(1Cor.1,16).SfântulIrineudeclarã,pebazatradiþieiapostoliceapropiateIui

(era nepot spiritual al Apostolului Ioan), cã ºi pruncii se botezau (paivuli, infantes) 45 . Pelângãcelespusemaiedemenþionatcã,printoateceleceise comunicãcopilului,familiacreºtinãurmãreºtesã-laperedetotfeluldepericole, deispitesprerele,sã-ideaputereasãlupteîmpotrivalor.Botezulesteputerea hotãrâtoarecareisedacopiluluipentrua-lfacesãsedeprindãdeasesocoti creºtinºidatorsãsecomportecaatare,luptândcuispitele,înaintedeaserobi unordeprinderirele.AºaargumenteazãSfântulGrigoriedeNazianzBotezul copiilor:Aicopil?Sãnu-ºiiatimprãutatea.Sãfiesfinþitdinpruncie,sãfie consacratDuhuluidelaînceput.Tetemidepecetedincauzaslãbiciuniifirii?Ce

45 SfântulIrineu,Adv.Haereses,libr.II,P.G.,7,784A;Just.qu.et.resp.56,

P.G.,6,1297C;Orig.,Hom.8,3inLev.,PG.,12,496B:“Ecclesiaabapostolistraditionern

suscepitetiamparvulisbaptismumdari”.Comm.inRom.,P.G.,14,1047B.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

sufletmicºipuþincredinciosaremamaaceasta!AnaafãgãduitpeSamuilîncã

înaintedeasenaºteºidupãces-anãscutîndatã1-aînchinatºi1-acrescutîn

hainapreoþeascã(1Regi,1,11;2,19),netemându-sedeom,ciîncrezându-seîn

Dumnezeu. Tãierea-împrejur,careafostchipulBotezului,sefãcealaoptzile pentrutoþicopiiiîntimpulVechiuluiTestament,pebazarevelaþieiaceluiaºi Dumnezeucareînfãptuiaîntrepteplanulmântuirii.ÎnsuºiDomnulafosttãiat împrejur la opt zile, iar Ia 40dezileafostaduslatempluºipusînaintea

Domnului(Lc.2,21-22),camodelpentrutoþipruncii.Cuaceastãocazie,este

binecuvântatdedreptulSimeon,careaveapeDuhulSfântasupralui(Lc.2,25).

BinecuvântareaesteºieaoîmpãrtãºireaputeriiDuhului,celuibinecuvântat. Argumentul pentru nebotezarea copiilor ar trebui sã ne opreascã ºi de la binecuvântarealor,ceeacearfiabsurd. DespreIoanBotezãtorul,SfântaEvangheliespune:Iarcopilulcreºtea ºi se întãrea cu Duhul (Lc. 1, 80), desigur pentru cã creºtea într-o casã a rugãciuniiºiaIuiDumnezeuºipentrucãafosttãiatîmprejurºiînchinatlui Dumnezeu.LafelprunculIisussporeaînînþelepciune,creºteacutrupulºiavea

harlaDumnezeuºilaoameni(Lc.2,52);sporeaºiaveahardinprunciaSa

omeneascã,pentrucãnumaicaomaveapruncie.

BBTTaaiinnaaMMiirruunnggeerriiii

11

LLeeggããttuurraaîînnttrreeTTaaiinnaaBBootteezzuulluuiiººiiaaMMiirruunnggeerriiii

AceastãTainãesteatâtdestrânslegatãdeTainaBotezului,încâts-ar puteaspunecãformeazãîmpreunãcuaceeaunsingurtotcudouãpãrþidistincte. EaecaunfeldecontinuareaBotezului.DeaceeanuîncepeînslujbaBisericii cuointro-duceredeosebitã,cacelelalteTaine 46 ,cidupãbotezareaºiîmbrãcarea celuiceaprimitBotezul,preotulciteºteîncontinuareorugãciuneprincarecere luiDumnezeusãisedãruiascãceluinouluminatprinapãºiprinDuh,ºipecetea daru-luiSfântuluiºiîntrutotputerniculuiDuh.ApoiîiungecuSfântulMir pãrþileprincipalealetrupului,zicând:PeceteadaruluiSfântuluiDuh.Legarea strânsãaacesteiTainedeBotezsearatãºiînfaptulcã,dupãungereacuSfântul Mir,preotulînconjoarãdetreiorianalogul,cucelbotezatºimiruit,cântând:

CâþiînHristosv-aþibotezat,înHristosv-aþiºiîmbrãcat.Aliluia.Acelaºilucruîl aratã faptul cã preotul ungându-l pe cel botezat cu Sfântul Mir ºi spunând

46 BinecuvântatãesteîmpãrãþiaTatãluiºiaFiuluiºiaSfântuluiDuh”ºioectenie. Aceastas-arputeaexplicaºidinfaptulcãînceputuleisefaceprinsfinþireaMiruluidecãtre episcopi. Dar în orice caz, cu ocazia aplicãrii ei celui botezat, se articuleazã în slujba Botezuluifãrãunînceputpropriu.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

cuvintele:PeceteadaruluiDuhuluiSfânt,nuaminteºtenumeleceluiceeuns,ca

întoatecelelalteTaine,socotindu-secãs-arostitacestnumelascufundarealui

înapã.

LegareaMirungeriideBotezsearatãºiînfaptulcãînrugãciunea amintitã,preotul,dupãceceresãisedãruiascãceluinouluminatprinapãºi prin Duh, pe care a binevoit sã-l nascã acum din nou, ºi pecetea darului SfântuluiDuh,continuã:“Pãzeºte-lpedânsulîntrusfinþeniaTa,întãreºte-lîntru dreaptacredinþã,mântuieºte-ldecelrãuºidetoatemeºteºugirileluiºipãzeºte sufletulluiîntrufricaTaceamântuitoare,întrucurãþieºidreptate,ca,întrutot lucrul ºi cuvântul bineplãcut Þie, sã se facã fiu ºi moºtenitor cereºtii Tale împãrãþii”.SeceredecicacelnãscutdinnouprinBotezsãfiepãzitºiîntãritîn darurile primite prin Botez, în lupta împotriva celui rãu care va cãuta sã-l lipseascãdeele,înpãzireafãgãduinþeidatedeapãstracredinþamãrturisitãla Botezºistareadecurãþieºidedreptateîncareafostaºezat. Dar pãstrarea acestor daruri se face prin efort. De aceea Nicolae CabasilaspunecãprinSfântulMirsepunînlucrareputeriledateomuluiprin Botez:“ÎnnoireaînDuhºireînviereaprinBotezaduccuele,cumamvãzut, puteriºienergiilãuntriceînrudite.SfântulMiresteacelacareletrezeºtelaviaþã. Elestecelcepuneînlucrareunasaualtadinputerileduhovniceºtisauchiarmai multedeodatã,dupãcâtedesimþitorsufletulînlucrareaTainei” 47 . TeologulortodoxAl.SchmemannvedelegãturaîntreMirºiBotez maipuþincapunereînlucrareprinMiraputerilorprimitelaBotez,câtcaviaþa faþãdenaºtere.Elzice:“AdouaTainãainiþierii(aintroduceriiînBiserica,n.n), cumnumimaziUngerea(sauîntãrirea),afostînBisericaortodoxãdintotdeauna o parte esenþialã a rânduielii Botezului. Mirungerea nu e propriu-zis o altã Tainã,cimaidegrabãîmplinirea(completarea)Botezului,întãrireaprinDuhul Sfânt.EapoatefideosebitãdeBoteznumaiînsensulîncaresedeosebeºteviaþa denaºtere.ÎnDuhulSfânt,întreagaviaþãaBisericiiîºiaflãîntãrirea,pentrucã eaeviaþã;eadeverireaBisericiicaaparþinândveaculuicevasãvinã,cabucurie ºipaceaîmpãrãþieicerurilor AstfelMirungereaesteCincizecimeapersonalãa omului,intrarealuiînviaþaDuhuluiSfânt,adicãînviaþaadevãratãaBisericii. ÎnaceastãTainãelecon-sacratcaomdeplin.Cãciaaparþineîmpãrãþieilui Dumnezeuînseamnãnumaidecâtafiomîntregºideplin,înmaturitatealui” 48 . Darviaþaceanouãsemanifestãcaputeredemenþinereºidesporireîn curãþieºifaptebune,dezvoltateînvirtuþilececulmineazãîniubire.Eanueun simplusentimentdeeuforie,ciostatorniciedegânduriºifaptedebunãtate,care eoadevãratãpreoþiegeneralã,dedãruireavieþii,luiDumnezeu. Aceastãidentificareîntreviaþapecarene-odãruieºteMirungereaºi activitateaceabunãpecaretrebuiesãodesfãºurãm,saupreoþiageneralã,o

47 Op.cit.,cartea111,trad.rom.,p.71.

48 AusderFreudeLeben,trad.germ.acãrþii:SacramentsandOrthodoxy,Walter-

Verlag,OltenundFr.i.Br.,1974,p.90-91.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

exprimãSfântulChirildinAlexandriazicând:“SpãlândpeAaroncuapã,îl

îmbracãînîmbrãcãminteasfântãaslujiriiarhiereºti”(Ieº.29,1-9).Totaºaºi

noi,dupãcene-amspãlatînBotezºiamlepãdattotfeluldenecurãþie,ne-am

îmbogãþitcuharuldesusºidincer,primindveºmântulveseliei,dupãcuvântul:

Îmbrãcaþi-vãînDomnulnostruIisusHristos”(Rom.13,14) Înacelaºifelse sfinþeaupreoþii,careerauspãlaþicuapãºiunºicuuntdelemn,apoiastfelunºi erauîmbrãcaþicuîmbrãcãmintesfinþitãºilisesfinþeaumâinile,pentruafi vrednicisãaducãjertfeleînchipcuratºineprihãnit.Darmaiînainteliseungeau

capeteledupãcuvântul:“îngrãºat-aicuuntdelemncapulmeu”(Ps.22,5).Aºa

amfostîngrãºaþiºinoilaminteprindãruireaDuhului ºiamfostsfinþiþiºinoi ºiîmpodobiþicuharuldesusºiamfostunºispredesãvârºireadumnezeiascã, pentruca,îndrãznind,sãaducemluiDumnezeudarulduhovnicesccumâini curateºiatotnevinovate 49 . CreºtiniifiindunºicaHristossauparticipândlaungereaLui,sunt preoþiºiei.Darpreotulmaiîntâiecurãþitînminteºilamâini,adicãînizvorul gândurilorºiînorganeleîmpliniriilor,ºiapoiisedãputereaDuhuluisprea putealucracuratcuminteaºicumâinile,aducândjertfedegânduriºidefapte buneluiDumnezeuînfavoareaBisericiiºiasemenilorsãi. DesprepreoþiageneralãprimitãdecredincioºiprinTainaMirungerii, SfântulMacarieEgipteanulspune:OameniisfinþiþiprinUngeredevincreºtini pentruafiîmpãraþi,preoþiºiproorociaiTainelorcereºti 50 . PrinaceastãTainã,celunitprinBotezcuBisericaînHristosdevine dinoare-cumvirtualunitcuea,unitînchipactual.Eunpasnouînîntãrirea unitãþiiBisericiiînHristos.

22

LLuuccrraarreeaassppeecciiaallããaaSSffâânnttuulluuiiDDuuhh,,îînnTTaaiinnaaMMiirruunnggeerriiii

PrinMirungereîncepeepifaniasauarãtarealuiHristosîncomportarea omuluibotezat,saualuminiiDuhuluiluiHristosasuprafiinþeilui,arãtându-lca un chip activ al lui Hristos ºi ca un locaº viu al Lui, întrucât îl ajutã sã actualizezechipulLuiimprimatvirtualînel.Astfel,s-arputeaspunecãprin Mirungerenisefacearãtatfaptulcãnunumaicuputerilenoastrevomactualiza darurileprimitelaBotez,cicuajutorulDuhului.Acestajutorîncepeimediat dupãBotez. Fãrã aceastã lucrare de ajutorare a Duhului, cu greu am putea actualiza darurile Botezului, sau nu le-am putea deloc; fãrã comunicarea continuãaDuhuluicunoi,începutãprinTainaSfântuluiMir,greuamputeasã dezvoltãmviaþanoastrãînDumnezeu.Dialogulnostru,defapte,cuDumnezeu implicãlucrareaambilorparteneri,comunicareaactivãcontinuãaambilor,în DuhulSfânt.

49 Op.cit.,carteaXI,P.G.,68,752C.

50 Omil.16,1.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

AºacummoarteaomuluivechiprinnaºtereaceluinouprinBoteznu esteundatstatic,ciundatplindeinterminabilevirtualitãþi,aºaºicoborârea Duhului Sfânt la Cincizecime este începutul coborârii Lui continui pentru fiecareomcareintrãînBisericãºirãmâneînea.Estepunereaºimenþinereaîn miºcare, prin comuniune reciprocã, a acelei morþi ºi naºteri de care ne-am împãrtãºitlaBotez. Sfântul Chiril din Ierusalim merge atât de departe în afirmarea completãriiBotezuluiprinMirungere,încâtdeclarãcã,de-abiaprinprimirea Mirungerii cel botezat se numeºte creºtin: “Dupã ce aþi fostînvredniciþide ungereacuSfântulMir,vãnumiþicreºtini;acumrenaºtereavoastrãesteîntãritã ºidenumelece-lpurtaþi.Într-adevãr,înaintedeafiînvredniciþideacesthar, propriu-zisnueraþivrednicideacestnume,cieraþidoarpecaledeaajunge creºtini” 51 .CeeacespuneSfântulChirilseexplicãprinfaptulcãBotezulnuera privitºipracticatatuncicaoTainãseparatãdeTainaMirului,cums-apetrecut maitârziuînOccident.PedealtãparteînafirmaþiaSfântuluiChirilsemai implicãºifaptulcãpentruelnusepoatedistingeîntrecalitateademembrual BisericiisaudecreºtinºicalitateadeomdeplinunitcuHristos,lucrucarese sãvârºeºteprinMirungere.PrinsfântaTainãaMirungerii,credinciosuldevineºi elunaltHristos,asemeneaIuiHristos,CareînseamnãUnsul.DecidevineºiEI ununs,sauuncreºtin. UngereacuMirafostsocotitãºiînVechiulTestamentmijloculde comunicareauneiputeridumnezeieºtiproorocilor,preoþilorºiregilorpentrua þinepoporulînlegãmântulcuDumnezeu.HristosesteUnsulprinexcelenþã, pentrucãElcaomnuprimeºtenumaioputereaDuhului,ciDuhulipostatic întreg,pentruafiProorocul,ArhiereulºiÎmpãratulsuprem,Careintroduceºi þinepoporulluiDumnezeuînfamiliaritateaIuiDumnezeu,caalcãtuitdinfiii LuiînHristosFiul,ºia-lconduceladeplinaviaþãînDuhuliubiriiluiDumnezeu ºialiubiriideDumnezeu,înviaþaveºnicã.SfântulChirildinIerusalimspunecã dupãceS-abotezatIisusºiaieºitdinapã:S-acoborâtpesteElDuhulSfântîn chipipostatic,odihnindu-SeCelasemeneapesteCelasemenea 52 . HristosesteunsprinaceastacuDuhuldeplin,iaraceastãungereo anunþãºiointerpreteazãElînsuºi,prinaplicarealaSineaunuilocdinIsaia(Is.

61,1),caotrimitereaSacaomlaactivitateaSaînslujbaluiDumnezeuºiîn

favoareamântuiriioamenilor:“DuhulSfântesteasupraMea,pentrucãM-auns, trimiþându-Mã sã bine-vestesc sãracilor, sã vestesccelorrobiþislobozireaºi orbilorvederea,sãdaudrumulcelorasupriþiºisãvestescanulmileiDomnului”

(Lc.4,18-19).

Mãrturie despre ungerea Iui Hristos cu Duhul, spre slujirea ºi

activitateaLui,odãºicomunitateadinIerusalim(Fapte4,27)ºiApostolul

51 CatehezaIIImistagogicã.Cateheze,trad.rom.,dePr.D.Fecioru,vol.11,1945,p.

558.

52 Op.cit.,p.246.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Petru,careîntrealtelearatãîncuvântuldespreIisus,cãtreCorneliu,cumL-a unsDumnezeucuDuhulSfântºicuputere,cumaumblatdinlocînlocfãcând

bineºivindecândpetoþiceiasupriþidediavolul(Fapte10,38).

Ca urmare a sãlãºluirii lui Hristos la Botez în cei ce cred, se împãrtãºescºieideungereacuDuhulLui,înacelaºiscopalîntãririilorînviaþa ceanouã,alpecetluiriilorînea.Mãrturiacãacestlucrusefãceachiardela începutulBisericiiodãºiSfântulApostolPavelspunând:IarCelceneîntãreºte penoiîmpreunãcuvoi,întruHristos,ºiCelcene-aunspenoiDumnezeueste,

Carene-aºipecetluitpenoiºiadatarvunaDuhuluiîninimilenoastre(2Cor.1,

21).MãrturialuiseadaugãlaaceeaaSfântuluiApostolPetru:“Sãseboteze

fiecaredinvoiºiveþiprimidarulDuhuluiSfânt”(Fapte2,38)ºilaceadin

FapteleApostolilor,undesespunecãapostoliiPetruºiIoan,trimiºidetoþi apostoliidinIerusalim,ºi-aupusmâinilepesteceibotezaþidediaconulFilip:“ºi

auluatDuhSfânt”(8,15-17).ExemplulDomnuluiºipracticaapostolilorpotfi

socotiteodovadãsuficientãpentruinstituireaacesteiTainedecãtreDomnul

însuºi.

DupãpildaDomnului,ºinoi,ieºinddinapaBotezului,ieºimavândpe

Hristosînnoi,darîncãnearãtatlasuprafaþanoastrã,iardrepturmareDuhullui

HristosSepogoarãsauiradiazãdinHristosºiînnoicasãnearateºipenoifiiai

luiDumnezeu,darºicasãconfirmãmaceastãcalitateprinactivitateanoastrãde

dupãaceea,ajutaþideEl,aºacumafãcutIisusdupãBotez.CuajutorulDuhului

primit,începemsãactivãmtotodatãcalitateanoastrãdeînvãþãtori-proorociai

împãrãþieiIuiDumnezeu,depreoþiceneaducempenoiºinaturacajertfãlui

Dumnezeu,deîmpãraþipestenaturanoastrãºinaturalumii,casãnumaifim

stãpâniþideeaspreofolosirepãtimaºãºineliberãaputerilorfiriinoastre.Dacã

odatãcucoborâreaDuhuluiSfântpesteHristoscaoms-auredeschiscerurile

pestealdoileaAdam,rãmânândmereudeschise,saus-audeschisdeplincumnu

aufostdeschisenicichiarIuiAdamdinaintedecãdere,prinungereacuSfântul

MirplindeDuhulSfântfiecãruiaisearatãceruriledeschise,întrucâteunitcu

Hristos.CãcinumaieograniþãîntreviaþacreaturiiunitecuHristosºiordinea

cereascãaDuhului.PrecumTatãlarecunoscutpeFiulSãu,dupãîntrupare,ºica

om,caFiualSãuînmodarãtat,princoborâreaDuhuluiSfântpesteEl,aºane

recunoaºteºipenoi,ceicene-amunitcuHristosînBotez,dându-neaceastã

calitateprinungereacuSfântulDuh,ºiajutorulsãnearãtãmcaatareînfapt.

AvândprincoborâreaDuhuluipestenoiºinoiceruriledeschise,sautainele

vieþiiviitoare,nesfârºite,superioarelegilornaturii,într-odescoperirecenise

actualizeazãtreptat,decarenevomîmpãrtãºideplinînviaþaviitoare,putem

proorocitoþivenireadeplinãaaceleivieþi,putemtãlmãcitoþiexperienþaarvunii

ei,aºacumauproorocitapostoliiIaCincizecime;neputemarãtaprinviaþanouã

pecareoducem,chiarînfiinþanoastrãcaproorociaivieþiiviitoare.Odatãcu

HristosºicuprimireaDuhuluiLuis-aarãtatpentruoamenicãviaþalimitatãîn

cadrelenaturiiºiaveaculuideacum,caresfârºeºteînmoarte,nuetotul,ciînea

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

aizbucnitluminaºiputereavieþiiviitoareºiveºniceînDuh,aînceputarãtarea sfârºituluiacestuieon.ToateacestealespuneSfântulPetruînziuapogorârii Sfântului Duh: Aceasta (ceea ce vedeþi la noi) este ceea ce s-a spus prin prooroculIoiI:Iarînzileledepeurmã,ziceDomnul,voiturnaDuhulMeupeste tottrupulºifecioriivoºtriºifetelevoastrevorprooroci,copiiivoºtrivoravea vederiºibãtrâniivoºtrivorvisavise.ªipesterobiiMeiºipesteroabeleMele

voiturna,înacelezile,dinDuhulMeuºivorprooroci(Fapte2,17-18).

Îngeneral,DuhulSfântprimitîn TainaMirungeriiestepunteade comunicareîniubireîntrenoiºiTatãl,comunicareveºnicnouãºimereumai sporitã. Aceasta înseamnã cerurile deschise ºi calitatea de fii, pe care ne-o comunicã.Elnedãprinaceastasensibilitateafilialã,detotmaimaredelicateþe faþãdeTatãl,caºiceadefrãþietateînDumnezeu,cusemeniinoºtri.Duhul,Care este purtãtorul iubirii pãrinteºti a Tatãlui faþã de Fiul, devenit purtãtorul aceleiaºiiubiriºiîntreTatãlºiHristoscaom,SefaceºipentrunoiînHristos purtãtorul aceleiaºi iubiri ºi sensibilitãþi, pe de o parte înfocate, pe de alta delicate.NumaiprinaceastaElpuneînmiºcareadeînãlþarecontinuãputerile primiteînBotezpentruaîmplinivoiaTatãlui,fãcându-neviiºiprinvoinþã,ºi pentruaîntipãriºiprinvoinþãchipulFiuluitotmaiadâncînfiinþanoastrãtotalã, iubindcaElpeTatãlºifãcându-neascultãtoriTatãluiasemeneaLui.Însensul acestaDuhulprimitînaceastãTainãnesfinþeºte.Darprinaceastaînsuºichipul personalalomuluisefacetotmaiclar,mailuminos,ieºinddinceaþageneralãa naturiisaudinsimplavirtualitate.CãciDuhulSfânteDuhulputerii. Faptulcã,prinTainaungeriicuSfântulMir,seinaugureazãpentru creºtiniocontinuãºitotmaisporitãconlucrareaDuhuluiSfântcueipentru dezvoltarea vieþii noi primite laBotez,cãdecicreºtiniidevotaþiluiHristos trãiescocontinuãCinci-zecime,ocontinuãîmpãrtãºiredeDuhulLui,îlvedem dinFapteleApostolilor,undecomunitateadinIerusalim,dupãcemulþumeºtelui Dumnezeu cã a uns pe Fiul Sãu Iisus, îi cere sã-i dea ºi ei putere sã propovãduiascã cuvântul cu toatã îndrãzneala. Drept urmare, încã în timpul rugãciunii,s-auumpluttoþideDuhulSfântºivesteaucuîndrãznealãcuvântul

luiDumnezeu(Fapte4,27,31).

Occidentulcreºtin,lãsându-secondusdeaceleaºidivizãriraþionale exacte ale etapelor vieþii omeneºti, care au dus în unele denominaþiuni la amânarea Botezului pânã la o vârstã conºtientã individualã, mai bine zis individualistã,aamânatconfirmareacumnumesceiaceastãTainãpânãla începutuladolescenþei,cândomulpoateîncepedefapt—zicei—militeze pentruHristos,neobservândcãºiuncopilînaintedeaceastãvârstãpoateiradia, prinfrumuseþealuispiritualãceadupãchipulluiHristos,peHristosînjurullui. Defapt,cinepoateindicamomentulprecisdecândîncepeconlucrareafiinþei umanecuDumnezeupentruastrãbatedrumuldesãvârºiriieiºi,prinaceasta, pentruafacepeHristoscunoscut,dupãputereaei,înmijloculcelorcucare trãieºte?Nuîncepeacestdialog,alomuluicuHristos,încãdintr-ofazãascunsã

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

celormaturi,pentrucãelîncãnuareposibilitãþiledeexprimareprincuvinte preabogateaceeacetrãieºte,adicãdinfazaceleimaifragedecopilãrii?Nuse roagãcopilulluiDumnezeuîntr-unchipadeseorimaicuratdecâtadultul,nuse aprinde de un sfânt elan ºi de o minunatã curãþie împotriva rãului, nu se entuziasmeazã pentru ceea ce e bun cu mult mai mult decât mulþi din cei maturi?Nutrebuieajutateldemicsãsedeprindãîncelebune?Ce-arfidacã ne-amreþinedelaoriceîndemn,cesimþimcãtrebuiesãli-ldãm,dea-ideprinde încelebune?Dardacãsocotimnecesareºifolositoareasemeneaîndemnuri, înseamnãcãcopilulpoatedefaptsãledeaurmare.Fiindu-legreusãamâne Împãrtãºania pânã dupã Confirmare, adicã pânã la 14 ani, romano-catolicii împãrtãºesccopiiila7ani,deciînaintedeConfirmare 53 .

33

SSeemmnniiffiiccaaþþiiaaaaccttuulluuiivvããzzuuttaallMMiirruunnggeerriiii

DeactulvãzutalacesteiTaineþine:Mirul,ungereacuelºicuvintele:

PeceteadaruluiDuhuluiSfânt.Mirulcucareesteunscelbotezateofluiditate careseîmbibãºipersistãmaimultdecâtapaînfãpturalui,ºiîiîmprumutã mireasma. Îmbibareaintimãînseamnãasimilareastãriidenaºtereaomuluinou, persistenþaînseamnãcãDuhulSfântrãmâneîntr-ocomuniunecontinuãcucel botezat,iarmireasmaceoîmprumutãacestuiaînseamnãcãDuhulîidevineatât deintim,încâtlucrareaºicalitateaLuidevinlucrareºicalitateproprieaomului. Dartoateacesteanuserealizeazãfãrãstrãdaniastãruitoareaomului,ajutatde Duhulprimit.Apoi,îmbibându-seMirulîntrup,trupulseînmoaie,îºipierde rigiditatea,selasãpenetratdeDumnezeu,omulºiDuhuldevinunsingurizvor almiresmeivieþiiceleinoiºidecialînseºiacesteivieþi. Darmireasmaceabunã,rãspânditã.deomulîmbibatdeMir,aratãcã Duhulîlfacepeacestasãumpletotceeînjurulluidemireasmavieþiiluicurate ºi a fãptuirii lui pline de bunãtatea ºi de blândeþea insuflate lui de Duhul, închipuit ca porumbel. Mireasma Iui umple Biserica ºi se rãspândeºte în comunitatea umanã. Duhul κi manifestã prin om forþa Lui de expansiune,

53 Deaceea,întimpulmainouseivescglasuriºiprintrecatolici,careexprimãdorinþa ca Taina aceasta sã se acorde imediat dupã Botez. Athanasius Wintersig, Pfarrer und

Mysterium,în“JahrbuchfürLiturgiewiss”,V,1925,p.139,,scrie:“PrinBotez,introducerea

unormembrinoitineriîncomunitateestedeabiaînceputã,nuterminatã.Înîmprejurãrilede

azialevieþiibisericeºti,ziuaprimeicuminecãturiestepentruconºtiinþatinerilorºipentrua

bãtrânilorpunctul culminant al consacrãrii (Einweihung),deoarececopiii atunciiauparte pentruprimadatãlaEuharistiecalaceamaiînaltãexpresieavieþiicreºtine.Aceastãsimþire arficutotuljustãdacãConfirmareaarprecede,caînBisericaprimarã.Iniþiereacreºtinilorse produceaatunciprinBotez,ConfirmareºiEuharistiecahranãtainicã;ºiaziîncãeadmisã practicasãsedeaConfirmareaînaintedeSfântaComuniuneîndiecezeleundeerauzulacesta

pânãacum

generalãacredincioºilorºi,prinaceasta,deplinacalitatedemembrualBisericii”.

preoþia

AbiaConfirmareamijloceºtetânãruluicreºtinparticipareadeplinãla

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

blândã,delicatãºinevinovatãabinelui,forþadeunificareaoamenilorînbine, forþãpecareoasimileazãdinHristosîncareseaflãºiHristoscareadesãvârºit umanitateaîntreaptasupremã. PentrutoateacestemotiveNoulTestamentînfãþiºeazãMirungereaºi mireasmaDuhuluicaniºtestãriconsistenteºiplinededinamismulînfocatal efortuluisprenevinovãþieºispregenerozitate,încreºtini.Prinelesearatãca persistenteºidinamiceînseºiefecteleBotezului.Desprepermanenþaplinãde putere iradiantã a lucrãrii Duhului în creºtini, Sfântul Apostol Pavel spune:

“Mulþumitã fie adusã, deci, lui Dumnezeu Duhului Sfânt, Celui ce ne face pururea biruitori întru Hristos ºi, prin noi, rãspândeºte în tot locul buna mireasmãacunoºtinþeiLui,pentrucãsuntemluiDumnezeubunamireasmãa

IuiHristos,ºiîntreceicesemântuiescºiîntreceicepier”(2Cor.1,14-15).

SfântulChirildinAlexandriaavãzutaceastãbunãmireasmãpecare creºtinii, aflându-se în Hristos, o rãspândesc, sau pe care Hristos însuºi o rãspândeºtedineiprinDuhul,legatãdestareadejertfãpecareotrãiesceiîn

Hristos.Darstareadejertfãestestareademoarteaomuluivechialpãcatuluiºi devieþuirecuHristosîncurãþieºiînfãptuireiubitoare.Duhulactiveazãîn creºtin stãrile sãdite în el de Hristos, Cel ce S-a sãlãºluit în el prin Botez.

“Hristos,Caren-afãcutpãcat,dupãScripturi”(1Pt.2,22),Seaducepentru

Bisericãspremirosdebunãmireasmã,iuiDumnezeuºiTatãl.Deaceeaaºi

spus:“PentrueiMãsfinþescpeMine”(In.17,19).Mãsfinþesc,aspusînlocde:

“MãaducºiMãpredaucaprinosneprihãnitluiDumnezeuºiTatãl”.Cãcise spune cã Se predã lui Dumnezeu” 54 . El însuºi este jertfa cea sfântã, care

ªiElînsuºisfinþeºte,ungândprin

DuhulSfântpeceiceauintratîncomuniunecuEl 55 .IardupãasemãnareacuEl ºinoisuntemjertfesfinþitecauniiceammuritpãcatului,întrucâtafostomorât pãcatulînnoiºitrãimIuiDumnezeuviaþaceaîntrusfinþenie 56 . DesprepersistenþaDuhuluicaungereînnoi,vorbeºteSfântulApostol Ioan,accentuândîntreefecteleeimaialescunoaºterea,desigurocunoaºteredin experienþãºipurtândîneaîndemnullaactivitatepentruaofacecunoscutãºi altora.DacãlaBotezHristosSesãlãºluieºteînnoiîntr-unmodascuns,decare nunedãmseama 57 ,prinMirungereluãmputereasprefapte,iaracesteanefacsã simþimprezenþaluiHristosºichiarsãarãtãmpeHristosînnoi;sauchiarfaptele lacareDuhulneîndeamnãºineajutãimplicãîneleoconºtiinþãaprezenþeilui Hristosînnoi:IarvoiungereaveþidelaCelSfânt(CareeDuhul,n.n.)ºiºtiþi

rãspândeºtebunamireasmãprinvirtuþi

toate(1In.2,20);ºi:Câtdesprevoi,ungereapecareaþiluat-odelaElrãmâne

întruvoiºinuaveþitrebuinþãcasãvãînveþecinevaºiprecumungereaLuivã

învaþãdespretoateºiînvãþãturaaceastaadevãratãesteºinuestemincinoasã,

54 ÎnchinareînDuhºiAdevãr,carteaX,P.G.,68,688A.

55 Op.cit.,carteaX,,P.G.,68,688Bºi689B.

56 Op.cit.,col.708D.

57 MarcuAscetul,DespreBotez,Filocaliarom.,vol.I,p.280.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

rãmâneþiîntruEl,aºacumv-amînvãþat(1In.2,27).AsigurareadatãdeSfântul

Ioanînacestecuvintecreºtinilor,cãn-aulipsãsãfieînvãþaþidealtcineva,nu

înseamnãoîntemeiereaunuiorgoliuindividualist,cinumaioasigurarecãein-

aulipsãsãfieînvãþaþiînceleduhovniceºtideceicesuntînafaraDuhuluiIui Hristos.CãciînBisericãtoþiîºicomunicãexperienþelevieþiiînDuhul,iarele suntverificatelaluminaînvãþãturiiBisericii,pãstratãdintotdeaunaînunitatea ei,darîndeosebiprinpropovãduireaºislujireaierarhieiºiapreoþieislujitoare. ActivitateapentruHristos,pentrucarenedãputereaTainaMirungerii,înseamnã exercitareauneipreoþiigenerale,cumamvãzutmaiînaintedincelespusede SfântulChirildinAlexandria.DeaceeacreºtinulesteunscaºiHristos. Semnificaþia Tainei Mirungerii ca întãrire a celui botezat pentru dezvoltareavieþiiceleinoiîntr-oîmpreunã-lucrarealuicuDuhulSfânt,îºi gãseºteexpresiamaialesînfaptulcãcelbotezatesteunscuSfântulMirIatoate mãdulareleprincipalealetrupului,întrecaresenumãrãorganelesimþurilor.Prin acestemãdulareºiorganeomulsepuneînlegãturãculumea,darprineaºicu Dumnezeu.Prineleprimeºtecelealelumii,darvedeºipeDumnezeuprinlume ºiexercitãacþiunealuiasupralumiidinaceastãvederealuiDumnezeu,pentrua ofacemaiconformãcuvoiaLui.AceastãsemnificaþieoscoateînreliefSfântul ChirildinIerusalimzicând:“Maiîntâiaþifostunºipefruntecasãfiþisloboziþi deruºineapecareprimulomcãlcãtordeporuncãopurtapretutindeniºicasã

priviþicufaþadescoperitãslavaDomnului”(2Cor.3,18).Sepoateprecizacã

DuhulSeimprimãprinaceastaînminteaomuluisauîideschideorizonturile nelimitatealeluminiiºialebinelui,caacestasãcunoascãºisãcugetenumai cele bune, ca sã lupte împotriva gândurilor rele care-l îngusteazã ºi ca sã pãtrundãcuuºurinþãîntainelenesfârºitealecunoaºteriiºiiubiriiluiDumnezeu. Apoi aþi fost unºi la urechi, ca sã dobândiþi urechi în stare sãaudãtainele dumnezeieºti;despreastfeldeurechiIsaiazicea:“Domnulmi-aadãugatmie

urechecasãaud”(Is.50,5);iarDomnulIisusziceînEvanghelie:“Celceare

urechideauzit,sãaudã”(Mt.11,15).Duhuleîntipãritînurechi,caoputere

deosebitãdeauziresaudesesizareacelormaiadânciînþelesuriduhovniceºtiale cuvintelor,caacesteasãnuzãboveascãlacuvinteleurâtesaulaînþelesurile lipsite de adâncime ºi de curãþie ale cuvintelor, ci sã se deschidã numai cuvintelorcurateºisãsesizezenumaiceeaceestecuratºiadâncînele,pentru caastfelsãsepãtrundãdeoriceîndemnlabineaflãtorînele.Celbotezateuns apoilanãri,caacesteasãnusedeschidãmirosurilorispititoarelarãu.Dupã aceastalapiept,casãputeþistaîmpotrivauneltirilordiavolului,dupãceaþi îmbrãcatplatoºadreptãþii,adicãavirtuþilorcarereprezintãtotatâteadeprinderi

bãrbãteºtiînbine(Ef.6,11,14).CãcidupãcumHristos,dupãBotezºidupã

coborârea Sfântului Duh asupra Lui, S-a dus în pustie ºi S-a luptat cu potrivnicul,totaºaºivoi,dupãceaþifostbotezaþiºiaþifostunºicuSfântulMir, îmbrãcaþi cu toate armele Duhului Sfânt, sã staþi împotriva puterii celei

potrivniceºis-obiruiþizicând:ToatelepotînHristoscaremãîntãreºte(Filip.4,

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

13).Înpiepteºiputerea,darºiinimacusimþirileei.Duhulîntipãritînelele

facesãfiecurate,generoase,simþitoare,iubitoaredeDumnezeuºidesemeni, plinedebucurie,strãinedetristeþe,depizmã,deduºmãnie. Esteunsapoilamâiniºilapicioare,pentrucasãfiegataoricândsã sãvârºeascãbineleºisãalergespreajutorareacelorceaunevoiedeajutor,spre împlinirea apelurilor ce le face Dumnezeu la el pentru sãvârºirea binelui ºi ocolirearãului. SfântulChirildinAlexandriazice,larândulsãu:“Hristosne-asãdit unauzplindebinecuvântare,adicãascultãtorºiuºordecârmuitºiaptpentru primireadogmelorprivitoarelaEI;unauzcarenusuferãºoapteleºivorbãria dezgustãtoare ToatedaruriledeosebitelecâºtigãmînElºiprinEl.Deaceeaa fostsfinþitãºimâna,înfãþiºãtoarealucrãriimântuitoare;ºipiciorul,simbolul vãdit al umblãrii drepte. Cãci noi trebuie sã ne împodobim cu fapte ºi sã mergempecaleaceducelatoateceleplãcuteluiDumnezeu " (Ps.118,59;Prov. 4,26;Evr.12,13) 58 . Prin Mirungere, Duhul Sfânt pãtrunde ºi Se imprimã în aceste mãdulareºiorganeºiînputerilesufleteºticarestaulatemelialorºipersistãîn elecaobunãmireasmã,caºiMirul.ElSeîntipãreºtecaopecetenunumaipe exteriorulacestormãdulare,ciºiîninteriorullor,dândomuluiunchipunitar duhovnicesc.Astfelcuvântul“pecete”arepelângãsensuldeîntãrireºipeacela deîntipãrire.Dealtfelacestedouãînþelesuristauînlegãturã.Duhulîntãreºte întrucâtSeîntipãreºteºiaccentueazãînomunchippersonalcaracteristic,care esteînacelaºitimpunchipduhovnicesc.Omulseîntãreºteprinînduhovnicirea sa,capersoanãcuofermitateîncelebunegreudeschimbat. Întrucât în fiecare mãdular sufletesc ºi trupesc, Duhul produce un efectsauimprimãoputeresporitãpotrivitãcuacelmãdular,iarunelepersoane suntmaiactiveprinanumitemãdularedecâtprinalteleuneleprinînþelegere, alteleprinsimþire,alteleprinvreunfeldeactivitate–,Duhulproduceundar specialînfiecareompemãsuraîntãririimaiputerniceaunuianumitmãdularal Iui, producând un dar deosebit în fiecare membru al Bisericii. Dar aceasta implicã ºi o întãrire a tuturor mãdularelor. De aceea se rosteºte la ungerea fiecãrui mãdular cuvântul: “Pecetea darului Duhului Sfânt”. Cãci pe lângã aceea,întoatedarurilespecialeesteactivacelaºiDuhîmpreunãcuomulîntreg, care e mai activ mai ales prin acel mãdular. Astfel, în diferitele daruri ale DuhuluisepunepedeoparteînlucrareharulcelunulalBotezului,pedealta, sedezvoltãdinelvreundarsauvreuneledaruriînmodmaideosebit,potrivitcu predispoziþiilenaturalealeaceluicredincios.Darurilesuntfelurite,iarDuhul esteacelaºi.ªisuntfeluriteslujiri,dareacelaºiDomn IarfiecãruiaDuhul,în arãtareaLui,îidãundarsprefolosultuturor Într-adevãr,noitoþiîntr-unsingur Duhne-ambotezatcasãfimunsingurtrup Darºitrupulnuesteunsingur

58 Op.cit.,carteaXI,col.760B.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

mãdular,cimaimulte(1Cor.12,4-7,13-14;Rom.12,4-6).Astfeldeosebirea

de daruri nu are sã fie întrebuinþatã în sens rãu, pentru dezbinarea între credincioºi,pentrumândriaunoraînfaþaaltorasaupentrusupunereaaltora,ci pentru completarea reciprocã, pentru întãrirea Bisericii ca trup unitar al Domnului.Pecâtdemultaunevoiealþiidedarulmeu,peatâtdemultameu nevoiededarurilecelorlalþi.Deosebireadedaruritrebuiesãfietemeiulpentruo preþuire ºi iubire reciprocã între credincioºi, pentru silinþa fiecãruia de a cunoaºteceeaceareunicfiecaredinceilalþi,pentrurãspundereasafaþãde ceilalþi.

Prin ungerea mãdularelor principale ºi ale organelor simþurilor se aratãimportanþaceoacordãBiserica-sau,prinBisericã,Hristos-trupului omenesc, importanþã ce i-a arãtat-o El ºi prin întruparea Sa. Prin trup se îmbogãþeºteºisedãoorientarebunãsaureavieþiiomuluiîntotal.Printrupise comunicãchiarDuhulSfânt.Cãcitrupulestrãbãtutdesimþuriºiprinsimþuri lucreazãsufletulºiminteacesepotdeschideºidãruiluiDumnezeu.Caurmare, prinelelucreazãºiSecomunicãDumnezeuînsuºi.Nupoateexistaosfinþirea omului fãrã o sfinþire a trupului lui. Duhul Sfânt S-a revãrsat ºi în trupul DomnuluiºidinEliradiazãºiîntrupulnostru. În Occident se obiºnuieºte ca taina aceasta sã se sãvârºeascã prin

punereamâinilorepiscopului,dupãexempluldinFapte8,15-17,undeapostolii

PetruºiIoanîmpãrtãºescînSamariaprinpunereamâinilorDuhulSfântcelorde curând botezaþi de diaconul Filip. În Rãsãrit s-a moºtenit tot din timpul apostolilor,pebazalocuriloramintitemaiînainte,practicasãvârºiriiacestei Taine prin ungerea cu Sfântul Mir. Aceasta are avantajul cã face posibilã sãvârºireaTaineidecãtrepreotîndatãdupãBotez,azicândepiscopiisuntla maredepãrtare,cumdealtfels-asãvârºitcurânddupãBotezºidecãtreapostolii PetruºiIoanînSamaria.Daraceastãpracticãlasãtotuºiºiepiscopatuluiunrol însãvârºireaacesteiTaine,întrucâtMirulcucareungepreotulpeceibotezaþie sfinþitdeepiscopatuluneiBisericiautocefale,caomanifestareaunitãþiisaua sobornicitãþii Bisericii în Duhul lui Hristos, cum s-a arãtat ºi la pogorârea DuhuluiSfântînziuadeRusaliipesteapostoliiaflaþiîmpreunã.Pelângãaceea, prin ungere se închipuieºtemaiadecvatîntipãrireaDuhuluiSfântînfiecare mãdularºiorgantrupescºisufletescalomuluiînparteºipersistenþaacestei întipãriri.

DarînrolulceseacordãdeBisericaortodoxãepiscopatuluicacorpîn

aceastãTainã,searatãfaptulcãDuhulSfântceSecomunicãfiecãruicredincios

esteDuhulBisericiipogorâtprininvocareaîntreguluiepiscopat;deciînfiecare

dincredincioºicoboarãDuhulîntregiiBisericiºifiecarecredinciosesteintrodus

înBisericaîntreagã,pentrucaprindarulluispecialsãîmbogãþeascãºisãajute

Bisericaîntotalitate,aºacumBisericaîntotalitatesusþineºipromoveazãdarul

luispecial.NumaiînunitateatotalãaBisericiisepoatemântuiºidesãvârºi

fiecarecredincios.Numaiîneapoateactivatotalitateaputerilorsaleîntãritede

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

DuhulSfânt,chiardacãuneledinacesteputerisuntmaiaccentuateînuniidintre credincioºiºialtele,înalþii.ÎnsãvârºireaacesteiTaineieseastfelmaimultla ivealã decât la Botez prezenþa întregii Biserici ºi contribuþia ei la întãrirea fiecãruimembrualBisericiiînDuhulSfânt,pentrucãcelceprimeºtepeDuhul Sfântprinea,manifestãmaiefectivcontribuþialuilaviaþaBisericiitotaleprin actualizareaînfapteavieþiiceleinoiprimitelaBotez,iarBisericacontribuieºi eamaiefectivlaactualizareaºidezvoltareaprinfapteavieþiiceleinoiaaceluia. Cãciomulnupoatelucraefectivînlipsaunuimediuîncaresãlucrezeºicare sã-l încurajeze ºi sã-l ajute la aceasta, folosindu-se el însuºi de lucrarea fiecãruia.Astfel,prinfaptulcãDuhulSfântîmpãrtãºitînaceastãTainãajutãpe om în dezvoltarea unor daruri speciale, el promoveazã caracterul distinctiv personalallui.DarprinfaptulcãacestaeDuhulBisericiiîntregi,searatãcã persoanãnusepoatedezvoltacapersoanãdecâtîncomunitateabisericeascã,cu ajutoruleºilucrândînfavoareaei. MaiedemenþionatcãTainaaceasta,stândînstrânsãlegãturãcuceaa Botezuluinuserepetã.

CCDDuummnneezzeeiiaassccaaEEuuhhaarriissttiiee

11

LLeeggããttuurraaîînnttrreecceelleettrreeiiTTaaiinneeaalleeiinniiþþiieerriiii((iinnttrroodduucceerriiiiîînnBBiisseerriiccãã))

Botezul,MirulºiEuharistiasuntceletreiTaineprincarecelcecrede înHristosesteunitdeplincuElsauintrodusdeplinînBisericã.Elesuntceletrei Tainealeiniþierii.DacãMirungereadãputereadezvoltãriivieþiiceleinoiîn HristosprimitãprinBotez,prinEuharistiesedesãvârºeºteaceastãviaþãcaunire deplinãcuHristos,saucuBiserica.DacãBotezulesteTainaînceputului,Mirul, Tainamijlocului,EuharistiaesteTainasfârºituluisauadesãvârºirii.Desigur, noulmembrualBisericii,deºiprimeºteîndatãdupãBotezºidupãungereacu SfântulMirEuharistia,nusepoatesocotiajunsladesãvârºire,dinpunctde vederealcontribuþieipecaretrebuiesãodeaºiel.Darelareconcentratînsine tot drumul sãu în Hristos, care, pornind de la Botez, are sã înainteze prin contribuþiaadusãdeelsauprinfolosireaputeriidatepentruacestdrumîntreg, pânãlastareacareîncoroneazãstrãduinþelesaledeadezvoltaviaþaceanouã primitãînceletreiTaine.Stareaaceastafinalãtrebuiesaseîntipãreascãmereu capotenþãprezentaaSaînfiinþaomuluiprinSfântaÎmpãrtãºanie,pentrua-l atragepeacestaspreea,pentruaefectuaasimilareatotmaiaccentuataaluicu ea.Desãvârºireatrebuietrãitãanticipatsaupregustatãînmodmereureînnoit, rãmânândpedealtãparteoþintãatractivãpentruom. Euharistia este Taina care încoroneazã Botezul ºi Mirungerea nu numaicaplenitudineaputeriiºiavieþiiceleinoi,începutãvirtualprinBotezºi avândîneaputereavirtualã,dezvoltatãprinMirungere.Euharistiaimplicãînea

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

putereamorþiideplinefaþãdeexistenþaSeparatãdeDumnezeu,începutãprin BotezºidezvoltatãprinMirungere. ÎnBotezcelcecredeînHristosmoarepãcatului,saumoarecaom vechi, luând putere din moartea lui Hristos pentru a trãi cu El viaþa întru ascultaredeDumnezeu.Darînmoarteaaceastaaomuluivechieinclusãºio oarecaremoartecapredareaexistenþeiproprii,luiDumnezeu.Fãrãceadin urmã n-ar putea fi cea dintâi. Dar de aceasta devenim apþi prin Euharistie. Existenþa noastrã pãmânteascã e menþinutã dupã Botez pentru înnoirea ºi dezvoltareaeicaviaþãînHristos,prinvirtuþi,avândîneaamândouãfelurilede morþi.Iarputereapentruaceastãviaþãºipentruamândouãfeluriledemorþie luatãnunumaidinHristoscareS-anãscutcuratºiamuritpentrupãcatele noastre,ciºidinHristoscareamuritpredându-SeTatãluicasãînvielaviaþade veci.Iarmoarteapentrupãcateºiputereapentruviaþaceanouãprimiteprin BotezsedezvoltãdinputereaDuhuluiluiHristosºiavieþiiluiHristosdupã naºtereaºidupãbotezulLui,odatãcuprimireaDuhuluiSfântprinBotezºiMir, ºidinmoarteaLuipentrupãcatelenoastre,iarpredareanoastrãluiDumnezeu spre înviere, primitã prin Euharistie, e din moartea lui Hristos, ca predare Tatãlui,ºidinÎnviereaLui. ÎnEuharistie,omulrenãscutînHristosºiîntãritprinDuhulSfântnu semaiuneºtecuHristoscareSenaºteºimoarepentrupãcatelenoastre,cicu HristoscaremoarelasfârºitulactivitãþiiSale,pentruaînvialaviaþaeternã. Euharistiasãdeºteastfelînnoiputereapentruapredatotalexistenþa noastrãluiDumnezeu,spreaoprimiumplutãdeviaþaLuieternã,asemenealui Hristos,prinînviere.Euharistianuesteatâtpentruviaþareînnoitãdepepãmânt, dupãasemãnareavieþiidepepãmântaluiHristos,cimaialespentruviaþade veci.Eapresupunecãomulaprogresatsauvaprogresadincolodeviaþaînnoitã depepãmânt,pecareovarealizadinputereaBotezuluiºiaMirului,într-oviaþã eternã,adicãdincolodeoviaþãcares-aconsolidatîncurãþiaprimitãlaBotezºi învirtuþidinputereaTaineiSfântuluiMir,decidincolodeoviaþãferitãde pãcate,Iaviaþaeternã.PentrupãcatelecaresemaisãvârºescdupãBotezºidupã MirungereseobþineîngeneraliertareaprinTainaPocãinþei.Dacãsespuneºide Euharistiecãestespreiertareapãcatelorºinunumaispreviaþadeveci,aceste pãcatesuntcelecareaumairãmasascunseconºtiinþeinoastreºin-aupututfi iertateînTainaPocãinþeipebazamãrturisirii.ÎnmodprincipalEuharistiasedã pentruviaþadeveci,decipentruridicareadeasupravieþiipãmânteºti. Dar planul vieþii eterne nu se suprapune numai planului vieþii pãmânteºti reînnoite, ci se ºi interfereazã cu acesta ºi amândouã se susþin reciproc.DeaceeaEuharistianusedãnumailasfârºitulvieþiipãmânteºti,sau dupãdeplinaeiconsolidareînbine.Viaþaeternã,sauHristoscuviaþaLuieternã, întãreºte nu numai ca perspectivã, ci ºi ca arvunã, miºcarea vieþii noastre pãmânteºtispreea,susþinândprinaceastaîneaînnoireaîncurãþieºivirtuþi, Euharistia fiind astfel ºi un autor pentru ca viaþa noastrã pãmânteascã sã

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

înaintezespreviaþadeveci.

Euharistiaeforþaunuiagentmagneticcelucreazãînviaþanoastrã

pãmânteascãatrãgând-ospreea;esteauapolarãcecãlãuzeºtecorabiavieþii

noastrepevalurileexistenþeipãmânteºti;efermentulsaualuatulcarepreface

viaþanoastrãpãmânteascãtreptatînviaþadeveci.ViaþaceanouãdinBotez,ce

urmeazãmorþiiomuluivechi,nupoateexistafãrãperspectivaºiarvunavieþiide

vecisusþinutãdeEuharistie.DeaceeaEuharistiasedãîndatãdupãBotezºidupã

Mirungere.Viaþãceanouãdepepãmântn-araveaniciunrostºinicioputere fãrãperspectivaºiarvunaînvierii. SfântulApostolPavelspune:“Decine-amîngropatcuElînmoarte, prinBotez:aºaîncât,dupãcumHristosaînviatdinmorþi,prinmãrireaTatãlui, totaºaºinoisãumblãmîntruînnoireavieþii;cãdacãne-amfãcutcuElo singurã tulpinã întru asemãnarea morþii Lui, vom fi pãrtaºi ºi învierii Lui”

(Rom.6,4-5).“NoitotdeaunapurtãmîntrupmoartealuiIisus,caºiviaþaLuisã

searateîntrupurilenoastre ºtiindcãCelceaînviatpeDomnulIisusneva

înviaºipenoicuIisusºinevaînfãþiºaîmpreunãcuvoi”(2Cor.4,10-14).

DacãmãrturiaapostolilornedãcunoºtinþaÎnvieriiluiHristoscaun

faptexteriornouãºisiguranþacãdacãElaînviatºinoivomînvia,Euharistiane

facesãavemînnoiînºineÎnvierealuiHristoscaputerecareneconducespre

înviereºis-opregustãmîntr-unanumitfel.DardacãprinEuharistieavemînnoi

peHristoscareamuritºiaînviat,noinepregãtimprinElºipentrumoartea

realãanoastrã,capentruomoartepecareovomdepãºiînEl,sauamºidepãºit-

ospiritualînpregustareaînvieriiLuiºiînlucrareaeiînnoi.AstfelEuharistiane

dãnunumaiputereadeamuripãcatuluiºideanepredaluiDumnezeu,ciºide

aprimimoartearealãatuncicândvaveni,aºacumaprimit-oHristoscaundar

oferitTatãlui,fãrãniciotemereºiîndoialãînprivinþaexistenþeinoastreveºnice.

Eanedãputereadeamuriatuncicândvatrebui,nunumaiîntruasemãnarea

morþiiluiHristos,ciînmodreal,caºiEl,avândlucrãtoareînnoiarvunavieþii veºnicelacarevomtrece.UniþicuHristosînEuharistie,nunemaitememde moarte,cãcipurtãmînnoitrupulluiHristoscelînviatcaleaculsaudoctoria nemuririi,saualnestricãciuniieterne,cumnumescSfinþiiPãrinþiEuharistia.

“CelceMãmãnâncãpeMine,viuvafiprinMine”,aspusMântuitorul(In.6,

57);sau:“Cinemãnâncãaceastãpâine(cares-apogorâtdincer),viuvafide-a

pururi”(In.6,58);sau:“CelcemãnâncãtrupulMeuºibeasângeleMeuare

viaþãveºnicãºiEuîlvoiînviaînziuaceadeapoi”(In.6,54).“Cãcicelce

mãnâncãtrupulMeuºibeasângeleMeu,rãmâneîntruMineºiEuîntruel”(In.

6,56).CelcearepeHristoscelmortdarînviatînsine,prinEuharistie,poate

spunecuSfântulApostolPavel:“Moarte,undeestebiruinþata?Moarte,unde

esteboldultãu?”(1Cor.15,56).

Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolei (553-557), deosebeºte întrejertfatainicãaDomnuluidelaCinaceadeTainã,întremoarteaLuirealã dedupãaceeaºiîntredesãvârºireamorþiitainicecareîncepedinziuaînvierii.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

MoarteatainicãaIuiHristosorealizãmºinoiînBotez,ceadeadoua,în muceniciesau,înafarãdemucenicie,înmoarteanoastrãrealã.Iardesãvârºitul Paºtetainic,decaredãsãînþelegemcãleagãEuharistia,oefectuãmînziua învierii 59 . Biserica,þinândînsãseamadeconþinutulrealalcuvintelordelaCinaceade

59 SfântulEutihie,patriarhulConstantinopolei,DesprePaºteºidespreEuharistie,

P.G,86,2,col.1395-1397:“DupãPaºteletainic,sãvârºitdeDomnulînSion(laCinaceade

Tainã,n.n.),laînceputulzileiapatrusprezecea,ceasãvârºitãlaiudeiadouazi,lasfârºitul zileiapatrusprezecea,numaiePaºte.Cãcicelealelegiiauluatsfârºit.Darniciaducerea snopului,pecareoefectuauînziuaaºaisprezecea(atreiazidePaºti,n.n.),numaiareloc dupã porunca legii, aducând (Domnul) acest Paºte (pe Sine) pentru mântuirea întregii frãmântãturi(fãinanaturiiomeneºti,n.n.).Delaaºaisprezeceaziîncepeanumãrãtoareacelor ºaptesãptãmânicareîncheiauCincizecimea.Laînceputulacesteiaºaisprezeceazile,care indicaîntâiaziasãptãmâniiurmãtoare,DomnulnostruînviinddinmorþiS-aaduspeSineîn locdesnopluiDumnezeuºiTatãl,pentrumântuireafrãmântãturiiomeneºti.Decinumaiare locaducereasnopului,Domnuladucându-SepeSineînlocdesnop,luiDumnezeuºiTatãl. Deci precum sculându-Se din morþi ºi aducându-Se Tatãlui pentru noi, a împlinit chipul

snopului(Lev.25,10,15),aºaînlocdemielSearatãjertfindu-SepeSine,înmodtainicºi

anticipat,laînceputulzileiapatrusprezecea,introducându-Seînchipul(pâinii).Deciacest Paºtetainic(jertfatainicãlaCinaceadeTainã,n.n.)epârgaºiarvunajertfeireale;iarcea realãestedesãvârºitul(Paºte),dupãcuvântul:“Nuvoimânca(acestPaºte)pânãcenuseva

împliniînÎmpãrãþialuiDumnezeu”(Lc.22,16),careestesfântaLuiÎnviere.Pentrucãnu

maipoatemuri,odatãceaînviat. Cãaºaeste,iatãcãmurimºinoiînchiptainicînsfântulBotez;iardupãaceastaîn mucenicie,saufãrãea,înmodreal.ªinuestrãinãmoarteanoastrãtainicãdecearealã,deºi easedesãvârºeºteîncearealã.ªiînjertfatainicãdobândimoaltãviaþãdecâtceadintâi,o pârgã a învierii; ºi în ea dobândim iertarea pãcatelor, înfierea ºi sfinþirea ºi ne facem împreunã-moºtenitori cu Hristos. Deci nuserupceletainicedecelereale,chiardacãse desãvârºesc în cele reale. Deci Biserica serbeazã ºi amintirea începutului zilei a patrusprezeceaînMareaJoicândafostsãvârºitdeDomnulPaºteletainic,jertfindu-Sepe Sinelaînceputulzileiapatrusprezecea.Dardesãvârºireaºiplenitudineasãrbãtoriitainicese sãvârºeºte la sfânta înviere, care are loc la începutul celei de a ºaisprezecea zile, sau Duminica(dimineaþa). Explicarea Sfântului Eutihie ia temeiul acelor ortodocºi din Occident ce vor sã întemeieze pe Cina cea de Tainã a Domnului inovaþia (pornitã din catolicism) de a se împãrtãºiseara,lucrucarenusepracticaîntrecutulBisericiiortodoxedecâtînPostulMare, laLiturghiacelormaiînaintesfinþite(dupãpostuldetoatãziua).Noi,careneaflãmdupã înviereaDomnului,trebuiesãneîmpãrtãºimcuHristoscelrealjertfitºiînviat.Aceastae împãrtãºireacuHristosceldesãvârºitprinmoarteaºiînvierearealã,câtãvremelaCinacea deTainãapostoliiauprimitarvunaºiîncepãturatainicãaacesteistãrideveºnicãînvierealui Hristosceltrecutprinmoartearealã.Practicaaceastaeoexpresieaspirituluioccidentalcare puneatâtaaccentpemoarteaDomnului,încâtuitãdeînviereaLuiºideparticiparealaea.Ei suntpreocupaþinumaideimitarealuiHristoscelistoric,CareSeapropiedemoarte,ºinude comuniuneacuHristoscelînviat.CumsepoateserbaînviereaDomnuluiseara.Viaþaînvierii începedimineaþa,nuseara.SemanifestãacispiritulimanentistalOccidentului.Eiconfundã Euharistiacesedãpentruînviere,cuBotezulcareajutãefortuluipentruviaþaterestrafãrãde pãcat.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Tainã, o considerã pe aceasta nu ca chip al Botezului, sau nu numai al Botezului,ciºialEuharistiei.PoatecãpatriarhulEutihieconsiderãCinaceade Tainã ca chip al Botezului, fãrã sã excludã considerarea ei ºi ca chip al Euharistiei,întrucâtºiînBotezarelocomoartetainicãºideciBotezulesteun feldeanticipareaEuharistiei.DarîntrucâtCinaceadeTainãeunchipsensibil anticipat al morþii tainice depline a Domnului de dupã înviere, deci ºi al Euharistieicareprezentaresensibilãaacesteimorþi,CinaceadeTainãesteîn mod principal ºi propriu prima Euharistie. Iar întrucât moartea realã a Domnului,ceurmeazãestepregãtitãdemoarteaLuitainicãdelaCinaceade Tainã, Euharistia este ºi pentru noi o pregãtire pentru moartea realã, prin moarteatainicãmaiaccentuatãceotrãimprinea,darºipentrudepãºireaeiîn înviereºipentruîmpãrtãºireanoastrãmaiadevãratãdeHristoscelaflatînstarea deînviereºidedeplinãmoartetainicãdupãînviere,împãrtãºirecevaavealoc cândºinoivomfiînviatcuHristos. Trebuie menþionat cã moartea tainicã în Hristos, de care ne împãrtãºimînEuharistie,îngradmaiaccentuatdecâtînBotez,capregãtire pentrumoarteanoastrãrealãºipentrumoarteatainicãdeplinãdedupãaceea,nu seopunepregustãriiconcomitenteaînvieriiînviaþapãmânteascãreînnoitãºi stãriideplinedeînvierededupãmoarteanoastrãrealã;cãcimoarteatainicã,de scufundareînDumnezeuînsoþitãdeunsentimentfericitdetopireînEl,carenu edesfiinþare,odatãcesepoatetrãiacestsentiment,escufundareînviaþainfinitã careeDumnezeuºi,prinaceasta,sorbireauneivieþinemuritoareºiplenare,din aceea. De-abia murind tainic în Dumnezeu, persoana noastrã se realizeazã plenar,seumpledeviaþanesfârºitãºinetrecãtoare. Darmoarteatainicãareogradaþieactivãînaintedemoarteanoastrã realã;deciºipregustareaînvierii,cuprogresuleiînnoi.Nunumaimoartea omuluivechiînBotezesteouitareaomuluidintrecut,ciºirepetatelemorþi tainicededupãaceea,trãiteprinrepetateleîmpãrtãºiri.Prinfiecareproducemo discontinuitate cu starea noastrã trecutã, lansându-ne spre o alta nouã, superioarã, conform epectazelor (întinderilor înainte) ale Sfântului Apostol

Pavel(Filip.3,14)ºiSfântuluiGrigoriedeNyssa.Dardiscontinuitateacustarea

dintrecutnuînseamnãdesfiinþareaidentitãþiinoastrepersonale,iarînvierealao staresuperioarãeposibilã,pentrucãrupereadestareavecheºiieºirealaostare nouã,superioarã,seproducnuprinscufundareînneant,ciînDumnezeucel careenedeterminat,darnedeterminatprininfinitateavieþii,nupentrugolul negativalvieþii. SfântulMaximMãrturisitorulvedeaceeaºigradaþieîntremoarteacu Hristos, pentru care primim puterea în Botez, ºi moartea tainicã mult mai deplinã,pentrucareprimimputereaînEuharistie:Botezulnedãputereapentru moartea înclinãrii voii noastre spre pãcate, în vederea unei vieþi pãmânteºti înnoite;iarEuharistianedãputereasãprimimmoartearealãºiviaþadedupã

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

înviere 60 ,întrucâtprineaprimimmoarteatainicãmaideplinãºidecipregustarea învierii,decaresevorbeºtelaSfântaÎmpãrtãºanie. DeaceeaSfântulApostolPavelscoatedinpregustareaînvierii,pe careoavemodatãcunepãsareafaþãdemoarte,princaretrebuiesãtrecemcu HristospentruaînviacuEl,curajuldeasuportaînaintareamorþiiînomul nostruceldinafarã:ºtiindcãCelceaînviatpeDomnulIisusnevaînviaºipe noicuIisus ,nunedescurajãm,ºichiardacãomulnostruceldinafarãse veºtejeºte, omul nostru cel din lãuntru se înnoieºte din zi în zi; pentru cã suferinþanoastrã,uºoarãºideoclipã,neagoniseºtenouã,maipresusdeorice mãrire, o cununã veºnicã de mãrire” (2 Cor. 4, 16-17). Pregustarea învierii sporeºtedinîntipãrirearealãºitreptatã,înomulnostruceldinlãuntru,astãrii dinamicedeînviere,prinfaptulcãHristoscelînviatesteunitcunoi. Dinacesteas-avãzutcãmotivulpentrucareEuharistiaîntipãreºteîn noi starea de înviere, cu care vom depãºi moartea pe care vom avea s-o traversãm,esteunireaîngraduldeplincuHristoscareaînvinsmoarteaprincare atrecutºiSeaflãînstareademoartetainicãdesãvârºitãºideînviere.Dacãprin TainaBotezuluiºiprinceaaMirungerii,deºiHristosS-asãlãºluitînnoicu moarteaºicuînviereaLui,ne-afãcutproprienumailucrareaLuiînDuhulSfânt carenedãputereasãmurimomuluivechiºisãieºimlaoviaþãnouãînmod nedeplin,înEuharistieSeuneºtecunoiprinînsuºitrupulºisângeleLui,din care iradiazã aceastã putere. În Euharistie, noi mâncãm trupul Lui ºi bem sângeleLui,mortºiînviatºipnevmatizat.Prinaceastaeledaucalitatealorºi trupuluiºisângeluinostru,carepoartãastfelîneleîmpreunãcuHristosmoartea tainicãînDumnezeuºipregustareaînvieriiceselucreazãînele.Fãrãîndoialã trupulºisângeleIuiHristosrãmânºitrupulºisângeleLuipersonal.Darelesunt prelungiteîntrupulºisângelenostru,încâtacesteaseîncadreazãîntrupulºi sângeleLui,primindcalitatealor.Rezultãastfelpelângãtrupulpersonalal Domnului,ºitrupulLuiextins,fãrãsãsepoatãdespãrþiîntreele,datfiindcã focarultrupuluiextinsetrupulpersonalalDomnului. Prinaceasta,putereamorþiitainiceatrupuluiluiHristosºiaînvieriiºi aincoruptibilitãþiiLuiseadâncescprintrupulºiprinsângelenostruînsufletul nostru, ca niºte puteri care vor putea sã reconstituie trupul nostru înviat ºi incoruptibillaînviereaceadeobºte.Laaceastavaajutaºifaptulcãraþiunea trupuluiluiHristos,unitãipostaticcuLogosuldumnezeiesc,ºi-aimpusdeplin

60 Quaest. ad Thalas. 30, Filoc. rom. III, p. 114: “Botezul face moartã aplecarea voinþeinoastrespreplãcerilevieþii,dedragulvirtuþii,iarpaharulconvingepeceievlavioºisã þinãadevãrulmaipresuschiarºideviaþã.Aceastaînseamnãcãcineaajunslaunireadeplinã cuPersoanaluiHristos,saucuadevãrul,înEuharistie,numaicoboarãlavirtuþilecaresunt numaipregãtirespreaceastaîntâlnire,numaiefortînvedereaiubirii,ºinuodihnaadevãratã înea.Nicimoartea,niciviaþacuposibilitãþileceledãpentruvirtuþinu-lmaidespartde Hristospecelces-aîntâlnitcuEl,cieînstaresaprimeascãºimoarteapentruEl,ºtiindcã rãmânândcuEl,vatrece,prinmoarteacuEl,laînviereacuEl.”

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

putereaasupramaterieiacestuitrup,pnevmatizând-o,datfiindcãînesenþãacest trupesteoraþiuneplasticizatã.Iaraceastãputereseextindedinelºiîntrupurile noastretreptat,avândsãseextindãdeplinãlaînvierenunumaiasupratrupurilor noastre,ciasupraîntregiilumimateriale,fãcândtransparentetoateraþiunileei, saupnevmatizând-oîntreagã. UnireacuDomnulînEuharistieeouniredeplinãtocmaipentrucãEl numaiestelucrãtorînnoinumaiprinenergiaadusãînnoideDuhulSãu,cicu trupulºi sângeleLui,imprimateîntrupulºiînsângelenostru.Iarundeetrupul ºisângeleSãu,eprezentºilucrãtorînmoddeplinînsuºisubiectullor.Deci însuºisubiectulIuiHristos,casubiectaltrupuluiºisângeluiSãu,sefaceprin Euharistiesubiectdirectaltrupuluiºisângeluinostru,cucaresuntuniteintim trupulºisângeleSãu,careaudatprinaceastacalificarealortrupuluiºisângelui nostru, imprimându-se în ele, ºi care ºi-au unit lucrãrile ºi simþirile lor cu lucrãrileºicusimþiriletrupuluiºisângeluinostru.Iarîntrucâtºifiecaredintre noisuntemsubiectaltrupuluiºisângeluinostruºiallucrãrilorpenetratede trupulºidelucrãrileluiHristos,noineaflãmîmpreunãsubiectcuHristosal trupuluinostrudevenitºitrupulLuisaualtrupuluiLuidevenitºitrupulnostru. Înfondviaþaceafãrãdemoartecreºteînnoidinintimitateaconcretãºisupremã încareamintrat,rãmânemºicreºtemprinEuharistiecuPersoanadumnezeiascã aCuvântului,Carearealizatputinþaacesteiintimitãþicunoiºiacomunicãrii vieþii Sale dumnezeieºti trupului nostru prin trupul omenesc asumat de El, umplutdeaceastãviaþãprinmoarteaLuirealã,prinbiruireamorþiisuportatede El,prinstareademoartetainicãºideînviere.Prinintimitateaºicomunicarea aceastadesãvârºitãcuEl,noitrãimstãrile,simþirileºilucrãrileluiHristosºiEl letrãieºtepealenoastrepenetrateºicalificatedealeLui.“Deacumnumai

trãiesceu,ciHristostrãieºteînmine”,aspusSfântulApostolPavel(Gal.3,20).

ÎnfondunireadeplinãîntreHristosºinoi,realizatãprinEuharistie,emãrturia supremei iubiri a Lui faþã de noi, ºi aceasta e baza comunicãrii mutuale desãvârºiteîntreElºinoi 61 . UnireadeplinãîncareneatrageHristoscuSineprinprelungireaSacu trupulSãuînnoi,înseamnãºiounireanoastrãcuceilalþicredincioºi,încareSe prelungeºteHristoscuacelaºitrupalSãu.Deaceea,Euharistiaesteºiactulde realizareºisporirecontinuãaunitãþiideplineaBisericii,catrupextinsallui Hristos, desãvârºind ºi în acest sens lucrul început prin Botez ºi prin Mirungere 62 .

61 SfântulIoanGurãdeAur,Omil.46laEv.Matei,laJ.Bareille,Oeuvrescompletes

deSaintJeanChiysostome,tome13,p.18:“Hristosafãcutaceastaridicându-nelaomai

mareiubirefaþãdeElºi,arãtândiubireaLuifaþãdenoi,nuadatnumaisã-Lvadãcelorce

doresc,cisã-Lºiatingã,sã-Lºimãnânce,sã-ºiºiînfigãdinþiiîntrupulLuiºisãseuneascã

cuEl,împlinindtoatãdorinþa”.

62 TeofanalNiceiidescriedeosebireaîntreBotezºiEuharistie,declarândcãlucrul

BotezuluiîldesãvârºeºteEuharistia.DacãprinBotezHristosîifacepeoamenifraþiaiSãi,

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

UnireacuHristosînEuharistieestebazaºiizvoruluneideplineiubiri întremãdulareleBisericii,cãcitoþimembriieisuntcontrupeºtinunumaicu Hristos,ciºiîntreei.Fiecaretrãieºteºisimteviaþatuturorcelorlalþicaviaþã luminatãdeminteaaceluiaºiHristosºisensibilizatãºiîmputernicitãsprebinede

DuhulaceluiaºiHristos.CãcitoþiSuntnunumaiînrudiþi,cicontrupeºti(Ef.3,

6)cuHristosºiîntreolaltã,încâtnu-ºimaidespart,dacãaducºiaportulvoinþei

lor,interesele,gândurileºisimþirile.ÎnsentimentullordetopireînDumnezeu, camoartetainicãcuHristos,ºiînpregustareastãriideînviere,niciunulnuse mai distinge de ceilalþi, deºi în faptul cã fiecare are acest sentiment, chiar aceastãpregustareedovadapersistenteifiecãruia.

AstfelEuharistiaesteprinexcelenþãTainaunitãþiiBisericii.

Ceiceseîmpãrtãºescîmpreunãseaflãdejaîntr-ounitatedecredinþã,

pentrucas-auîmpãrtãºitºimaiînaintedinacelaºitrupºisângealDomnului,

începânddinmomentulceaurmatBotezului.Deaceeaîncãmaiînaintede

anaforaualiturgicã(derugãciuneaceprecedeprefacerea)toþicredincioºiicântã:

“Sãneiubimuniipealþii,caîntr-ungândsãmãrturisim”.ªirostescîmpreunã Crezul. Apoi se împãrtãºesc împreunã pentru sporirea acestei unitãþi. Iar în rugãciuneadinLiturghiaSfântuluiVasilecelMare,dedupãprefacereadarurilor întrupulºisângeleDomnuluiºiînaintedeîmpãrtãºire,preotulcereînnumele tuturor:“Iarpenoipetoþi,careneîmpãrtãºimdintr-opâineºidintr-unpotir,sã neuneºtipeunulcualtulprinîmpãrtãºireaaceluiaºiDuh” 63 .Încãîntr-oscriere

dintimpulapostolilor,Didahiacelor12Apostoli,secereluiDumnezeucacei

ceseîmpãrtãºescsãseuneascãasemeneaboabelordegrâuces-auunitîn pâineaeuharisticã:“Precumaceastãpâineerarisipitãpedealuri,iaradunatã fiinds-afãcutuna,aºasãseaduneBisericaTadelamarginilepãmântului,întru

împãrãþiaTa”(Cap.9).

ToþisuntevocaþiînrugãciuneînjurultrupuluiºisângeluiDomnului:

ceivii,ceirãposaþi,oameniºiîngeri,înfruntecuMaicaDomnului;întretoþi, Euharistia întãreºte comuniunea. Aceastã unitate în trupul Domnului se înfãptuieºteprinlucrareaDuhului,CareechematprinepiclezãºiCareeactivîn actulprefaceriiºiînîmpãrtãºire,întrucâttrupulDomnuluicoborâtpealtareun truppnevmatizatºiDuhulSfânteDuhulcomuniuniiîntreHristosºinoiºiîntre

prinEuharistieîifacechiarmãdularealetrupuluiSãu.Decieadaungradmultmaimarede alipire,deunire.“Ceurmeazãdupãaceasta?Nubinevoieºtea-ifacenumaideacelaºichipcu SineºifraþiaiSãi.CãcinuSeopreºteacicubinefacerea.Ciîifaceºitrupºimãdulareale Sale,încâtsenumeºtemaidegrabãcapalnostru,caalunoraceÎisuntemmãdulareºitrup,nu numai fraþi, prin legãtura cu El mai presus de minte ºi cuvânt. De aceea, pe cei ce intenþioneazãsã-iuneascãcuSine,capeniºtemãdularealeSale,maiîntâiîifacedeacelaºi chipcucapul,prinBotez,apoi,princomunicareaºiîmpãrtãºireatrupuluiºisângeluipropriu, lipeºtedeSineºiîntreelemãdulareleacesteadeiforme.Pentruaceasta,Botezulpremerge

SfinteiÎmpãrtãºanii”(Ep.III,P.G.,150,329-340).

63 AceeaºiideeeafirmatãînaltevechiLiturghiiorientale.AsevedeatexteleluiHenri

deLubac,op.cit.,p.94-95.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

noitoþi-înHristos 64 . DacãEuharistiaesteTainaunitãþiimaiadânciînacelaºitrupºisânge alluiHristosºiînaceeaºicredinþãºiiubire,pebazauneiunitãþidejaexistente, ºieaesteîmpãrtãºitãînBisericãpentruîntãrireaunitãþiiei,efiresccaeasãnu sedeacelorceseaflãînafaraBisericiiºiintenþioneazãsãrãmânãînafaraei. Cãciînacestcazs-arluaîndeºertscopulei. Desigur, aceastã unitate nu desfiinþeazã persoanele credincioºilor. Deºiseîmpãrtãºescîmpreunã,fiecareestechematpenume:“Împãrtãºeºte-se robulluiDumnezeu(N)”.

22

PPrreezzeennþþaarreeaallããaattrruuppuulluuiiººiissâânnggeelluuiiDDoommnnuulluuiiîînnEEuuhhaarriissttiiee,,

ººiipprreeffaacceerreeaappââiinniiiiººiivviinnuulluuii

Dacã în celelalte Taine Hristos este prezent în chip nevãzut prin lucrareaSa,înEuharistieesteprezentprinînsuºitrupulºisângeleSãusub chipulpâiniiºivinului.PrinaceastãTainãElSedãdeplinmembrilorBisericii, adicãBisericii,constituind-oºisusþinând-odeplincatrupulSãuextins,întrucât ducepânãiacapãtsãlãºluireaLuiînceicecred. Dar rostul acesta îlîmplineºteEuharistianumaidacãeaînseamnã prezenþarealãaluiHristoscutrupulºicusângeleSãusubchipulpâiniiºi vinuluisprea-Lprimiînlãuntrulnostru.Despreaceastãprezenþãtrebuiesãse vorbeascãdeciînprimulrând.

a.PrezenþarealãatrupuluiºisângeluiDomnuluiînEuharistie.

Euharistiaesteîmplinireaiconomieimântuirii,aiconomieiiubiriilui DumnezeufaþãdeoameniºiauniriiSalecunoi.DacãFiulIuiDumnezeuavoit sãvinãatâtdeaproapedeoameniîncâtsãSeuneascãcuei,casingurmodal mântuiriiºiîndumnezeiriilor,ElnuSeputeamulþumisãSeîntrupezenumaica unomcuintenþiadearãmâneseparatdeceilalþi,cicasãmeargãmaideparte, întrupându-Se aºa zicând în toþi oamenii, neîmpiedicându-i de a rãmâne persoanedeosebiteºineîncetânddearãmâneElînsuºiopersoanãdeosebitã pentrupracticareaiubiriidesãvârºite.Eltrebuiesãvinãînnoi,darnuosingurã

64 HenrideLubac,op.cit.,p.99:“Duhul,aCãruilucraredumnezeiascãapregãtit trupulluiHristosdincarne(operãdeînchegareatrupului,deciderealizareaunitãþiilui, n.n.),esteprezentºiînformareatrupuluiLuimistic,la sãvârºireaEuharistiei.El,Carea coborâtcaunfocconsumatorpestejertfaluiIlie,consumãacumºipeteledezgurãomeneºti careseopunputeriiunificatoareaTainei.ªiprecumprimadatãS-acoborâtpesteapostoli,nu casa-ilegeîntr-uncercînchis,cicasãaprindãîneifoculiubiriiatotcuprinzãtoare,aºarepetã ElaceastacaDuhalluiHristos,defiecaredatãcândHristosSeoferãdinnou,catoþicopiii risipiþiailuiDumnezeusãseadune.ÎnspaþiulCineideTainã,pecareoreprezintãoricelocaº bisericesc,sereuneºteastfel,odatãcuCinaceadeTainã,ºisãrbãtoareaCincizecimii.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

datã,cimereu,decipedeopartetrebuiesãfieînnoi,pedealtasãrãmânã deosebitdenoiºimaipresusdenoi,casãpoatãvenimereuîntr-unmaimare gradînnoi,spresporireacontinuãarelaþieideiubire,sprealimentareaiubirii, caresearatãºiprinunireatrupuluinostrucutrupulºicusângeleSãupreacurat. Unprieten,deºiþi-adevenitinteriorprinfaptulcãþis-adãruitodatã,þise dãruieºtemereu,sporindinterioritatealuiîntine. SfântulIoanGurãdeAurspuneacestlucruînmodulurmãtor:“Dacã avenitlafireanoastrã,evãditcãavenitlatoþi;iardacãavenitlatoþi,avenitºi lafiecare CãciSeuneºtecufiecaredintreceicredincioºiprinTaineºihrãneºte prinSineînsuºipeceicei-afãcut.Iarprinaceastateconvingeiarãºicãaluat trup 65 .

Fãcândaceastanumaidiniubire,ofacepentruadaoamenilorviata

duhovniceascãceaadevãratã.CeifãcuþideDumnezeunupotaveaviaþaºinu

potsporiîneadecâtdinEl,casursãavieþii.DeaceeaDumnezeuîinaºtedin

nou.DarDumnezeunu-ipoatelãsapeceinãscuþidinElfãrãsã-ihrãneascãcu

viaþadinSine.Dacãunelemamedupãceaunãscutuncopil,îldaualteifemei

-lalãptezedintrupullor,cãciîndefinitivsângelelornuemaibuncaal

acelora,Dumnezeu,dupãceaconstatatcãoameniinupotduraeternfãrãviaþa

dinEl,îihrãneºteElînsuºicuviaþaSa,pentrucasãsporeascãînviaþãºisã

rãmânãeternînea.

AstfelEuharistiaesteurmareafireascãaBotezului.DacãBotezuleo

renaºteredinHristos,Dumnezeu-omul,Euharistiaesteohrãnireaomuluidin El.AmândouãurmeazãdinÎntrupare,careestesemnuliubiriiluiDumnezeu faþãdeoameni. Pelângãaceea,viaþaadevãratã,prezentãînsângeleluiHristos,se manifestã ºi în puritatea lui. Un sânge intoxicat este un sânge pe cale de descompunere.Deaceea“Elînsuºinehrãneºtepenoicusângelepropriuºine

împleteºtepenoiîntoatecuSine” 66 ,cãcisingursângeleSãuestepreacurat. Asigurarea despre prezenþa Sa realã în Euharistie cu trupul ºi cu sângeleSãuºisemnificaþiileacesteiprezenþe,cuexplicareaposibilitãþiiei,ne-o

dãÎnsuºiMântuitorul.ElapusbazaeiprinacteleSale,ainstituit-oºialãmurit-

oprincuvinteleSale.MântuitorulinstituieformalTainaEuharistieilaCinacea

deTainã,atâtprincuvintelecâtºiprinprimasãvârºireaeidecãtreElînsuºi.Cu

aceaocazie,Iisusluândpâinea,abinecuvântat,afrântºidânducenicilorazis:

“Luaþi,mâncaþi,acestaestetrupulMeu”;ºiluândpaharulºimulþumind,le-adat lor,zicând:“Beþidintruacestatoþi,acestaestesângeleMeu,alLegiiceleinoi, care pentru mulþi se varsã spre iertarea pãcatelor” (Mt. 26, 26-28). În EvangheliadelaLucaseadaugã,laoferireatrupului,lacuvintele“caresedã

pentruvoi”,“aceastasãofaceþiîntrupomenireaMea”(Lc.22,19).LaMarcu

(14,22-23)sedaunumaicuvinteledelaMatei.

65 Omil.82laMatei,laBareille,vol.13,p.146.

66 Ibid.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Dar mai trebuie observat cã dupã toþi trei evangheliºtii sinoptici, Mântuitorulamairostitºiurmãtoarelecuvinte,dupãLuca,imediatînaintede

oferireatrupuluiºiasângeluiSãusubchipulpâiniiºialvinului(Lc.22,18),

dupãMateiºiMarcu,imediatdupãaceea:“Civãspunvouã:nuvoimaibeade acum din acest rod al viei, pânã în ziua când îl voi bea cu voi nou întru

ÎmpãrãþiaMea”(Mt.26,29;Mc.14,25).Dinacestecuvinteºidinfaptulcã

Mântuitorul spune, oferind pâinea: “Acesta este trupul care pentru voi se frânge”,iaroferindpotirul:“AcestaestesângeleMeucarepentruvoisevarsã spreiertareapãcatelor”,rezultãcãEuharistiaîºiaretemeiulînjertfadepecruce aMântuitorului,iarpedealta,cãîneavafiprezentîntoatetimpurileviitoare trupulºisângeleSãucelînviat.ÎnviereaLuivafacenouvinul,deciºisângele Domnului,pecareni-lvaîmpãrtãºiînaceastãTainãîntruÎmpãrãþiaLuicare începeodatãcuBiserica.DacãHristosnuS-arfirãstignitºin-arfiînviat,n-arfi fostposibilãCinaceadeTainãºiEuharistiadinBisericã.HristostrãieºtelaCina ceadeTainãanticipatºitainicmoarteaSapecruce,darºimoarteatainicãde dupãaceea. Desigur,casãSerãstigneascãºisãînvie,trebuiasãSeîntrupeze.De aceeabazaEuharistieiesteasumareatrupuluinostru,jertfireaLuipentrunoiºi

înviereaLui.EuharistiadelaCinaceadeTainãesteanticipareatainicãajertfei

depeGolgotaºiaÎnvierii.EstedovadacãHristosatrãitIaCinaceadeTainãîn

modtainicjertfireaSaºiînviereaSa,aºacumlevatrãiînEuharistiaBisericii, casãleimprimeºiîntrupulºiînsângelenostru. Aºa cum au fost necesare Jertfa pe Cruce ºi Învierea Lui pentru instituireaEuharistiei,aºaafostnecesarãºiCinaceadeTainã.Fãrãeaapostolii nuºi-arfiînsuºitînmodrealmoarteaºiînviereatainicãaluiHristosºinuni le-amfiînsuºitnicinoi;nus-arfifãcuttrecereadelamoarteaDomnuluipe Golgotaºi,delaÎnviereaLui,latrãirealordecãtrenoi,saulatrãirealorde cãtreElînnoi.Înafarãdeaceea,fãrãCinaceadeTainãn-amfiºtiutcãDomnul ainstituitpebazamorþiiºiÎnvieriiSaleEuharistia,princaresãrãmânãcunoiºi sãvinãînnoitotdeaunacaDomnulceljertfitºiînviat. Astfel,prinEuharistieseperpetueazã“amintirea”faptuluicãHristos S-a întrupat, S-a jertfit ºi a înviat. Avem în ea dovada acestui fapt. Dar, “amintirea”luiseperpetueazãcaunfaptcontinuatcunoiînºineînmodreal. AmintireaaceastaesteoamintireprinrãmânerealuiHristoscelîntrupat,jertfit ºiînviatînunirecunoi.Deamintireaaceastaelegatãºiamintireafãgãduinþei luiHristoscãvarãmâne,cacelîntrupat,rãstignitºiînviat,înunirecunoi.Prin EuharistievestimÎntruparea,RãstignireaºiÎnviereaFiuluiluiDumnezeucaom, nunumaiprinurmarealorcaniºtefaptetrecute,ºinucaorealitaterepetatã,ci prelungitã pe plan nevãzut ºi în noi. Sfântul Apostol Pavel redã porunca Domnului:“AceastasãofaceþiîntrupomenireaMea”,înmodmaiinsistent decâtLuca,ucenicullui,carele-apreluatcusiguranþãdelaPavel.Cãcidupã SfântulPavel,Iisusarostitacestecuvintedupãoferireatrupuluiºiasângelui,ca

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

sãtragãapoiconcluzia:“Pentrucãdecâteorimâncaþiaceastãpâineºibeþiacest

paharmoarteaDomnuluivestiþi,pânãlavenireaLui(1Cor.11,28).DarSfântul

Pavelaratãcã“vestirea”încontinuaredecãtrenoiamorþiiºiÎnvieriiDomnului, prinfaptulcãaceastãtrãiredecãtrenoiamorþiiºiÎnvieriiDomnuluiînnoieste tema centralã a propovãduirii ºi epistolelor lui. Vestirea morþii ºi Învierii DomnuluidevineprinEuharistienuvestireateoreticãaunorfaptetrecute,ci vestireaexperienþeiunorfapteceseperpetueazãînnoi. HristosesterealprezentcutrupulºicusângeleSãujertfitºiînviatîn Euharistie,pentrucãnumaiprinaceastaputemmuriºiînviaºinoiîmpreunãcu El;ºinumaiprinaceastãmoarteºiînviereîmpreunãcuHristos,devenimpãrtaºi vieþiiveºnice.Fãrãdependenþamântuiriinoastredeîmpreunã-moarteºiînviere cuHristos,nuarfinecesarãprezenþaDomnuluiînnoicutrupulSãujertfitºi înviat,decinuarfinecesarãEuharistia.Deaceeaprotestantismul,printeoria despremântuireanoastrãprinispãºireajuridicãaluiHristos,înloculnostru,a înlãturatînvãþãturadespreprezentaluiHristosînEuharistieºiînoricecaznu recunoaºtepeHristosînstaredejertfãînea;iarcatolicismulnureuºeºtesãdea oexplicarecompletãºiclarãanecesitãþiiEuharistiei. PrezentareaEuharistieicaotrãireîncontinuareacelortreimomente:

CinaceadeTainã,JertfadepeCruceºiÎnvierea,oavemdelaSfântulIoan

GurãdeAurºidelaSfântulEutihie,patriarhulConstantinopolei.Textulcelui

dinurmãl-amdatmaiînainte.Aceastãexplicarearatãcãeaeraexplicarea

obiºnuitãaEuharistieiînBisericanedivizatã.SfântulIoanGurãdeAurzice:

“Vezicâtãstrãduinþãpentruaneaminticãamuritpentrunoi?Fiindcãadepþii lui Marcion, ai lui Valentin ºi Manes aveau sã denatureze cândva aceastã iconomie,negând-o,HristosneaminteºtepurureadepatimaSa,legând-oºide Taine DeciprinaceastaneºimântuieºteºineºiînvaþãprinaceeaºiSfântã Masã ”Apoiadaugã:“Nuvoibeadinrodulvieiacesteiapânãînziuacândîl voibeanoucuvoiînÎmpãrãþiaTatãluiMeu.Cãcideoarecelevorbisedespre patimãºimoarte,introduceºicuvântuldespreÎnviere,pomeninddeÎmpãrãþieºi numindastfelînviereaSa.ªipentruceabãutdupãÎnviere?Casãnusocotim noi,ceimaiîngroºaþi,cãÎnviereaesteonãlucire.Deaceea,mulþiausocotitca dovadãaÎnvierii,mâncarea(luiHristos).Deaceeaºiapostoliicasã-iconvingã despreÎnvierespuneau:NoicareammâncatºiambãutîmpreunãcuEl(Fapte

10,41).Deciarãtândcã-Lvorvedeaînviatînchipstrãlucitºivorfiiarãºicu

EI aspus:Pânãceîlvoibeacuvoinou

minunat,neavândtruppãtimitor,cinepãtimitorºinestricãciosºineavândlipsã

dehranã.DecinupentrutrebuinþãamâncatºiabãutdupãÎnviere,cãcin-aavut

trebuinþãtrupulLuideacestea,cicasãdovedeascãÎnvierea.ªideceabãut

dupãÎnvierevin,ºinuapã?Casãînlãturealtãerezie.Fiindcãuniifolosescapã

înTainã,casãaratecãatuncicândaaºezatTaina,aaºezat-ocuvin,vina

Darceestenou?Închipnou,adicã

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

folositºidupãceaînviat,lamasasimplã” 67 . Am vãzut cã Sfântul Eutihie vorbeºte în mod clar de o aducere permanentasaudeojertfirepermanentãaDomnuluidupãÎnviere,cabazãa Euharistiei. DarcelpuþinodatãEvangheliadeIaLucanedãsãînþelegemcã DomnulasãvârºitdupãÎnviereºipepãmântEuharistiacaoprezentarevãzutãa stãriiLuideaducerepermanentãaSaînplanulnevãzut.Sauavemîneatrecerea delasãvârºireaeivãzutãdecãtreEllaprezenþaLuicaaducerenevãzutãîn timpulconsumãriiei,cabazaaprezenþeiºiaduceriiLuireprezentatevãzutîn Euharistiadintoatetimpurile:ªicândastatîmpreunãcueilamasã,luândEl pâinea,abinecuvântatºi,frângând,le-adatlor.Atuncis-audeschisochiilorºi

aucunoscutcãesteEl;ºiElS-afãcutnevãzutdelângãei(Lc.24,30-31).Era

detrebuinþãsãlearatecãElaînviatdefaptºiîncalitateaaceastavasãvârºiîn continuareEuharistiaîntr-unvinnou.Înoricecaz,Iisuslereaminteºteacide CinaceadeTainãºideciºideporuncacele-adat-oatuncideasãvârºiîntot viitorulEuharistiacaamintireaLui,carenuvafinumaiamintireacuivacarea fost,ciocontinuareaprezenþeiLuiîncalitatedeînviatcuei,darcareeste acelaºicuCelceafostºiasãvârºitEuharistialaînceputînmodvãzut.Learatã cãacumaudovadacãpotaveapeHristosînmodrealînEuharistie,odatãcea înviat,chiardacãesteacumnevãzut. SfântulIoanGurãdeAurainterpretatcuvântulluiIisusdesprevinul cel nou în sensul cã trupul lui Hristos însuºi va fi dupã Înviere, deci ºi în Euharistie,nepãtimitorºinestricãcios(incoruptibil).Propriu-zisnumaiaceasta vafaceposibilãprefacereaeuharisticãºimâncareamântuitoareatrupuluiLui. PentrucãnumaiaceastavaînsemnadeplinaunireadumnezeiriiluiHristos,cu trupulSãuasumatdeEl,ºiprinaceastaºiunireaLuicunoisubchipulpâiniiºi vinuluiprinacesttrup,CãcinumaiprinaceastatrupulLuineestespreviaþã eternã.AvemînaceastadecioexplicareaprezenþeirealeaDomnuluicutrupul ºicusângeleLuiînEuharistieºiatrebuinþeiîmpãrtãºiriinoastre,înEuharistie, deele.

Caracterul pnevmatizat al trupului Sãu dupã Înviere ºi deci din EuharistieîlafirmãclarºiMântuitorulînsuºi,cândanunþãcãceicevorvreasã intreînviaþã,vortrebuisãmãnâncecucredinþãtrupulºisângeleLui.Cuvintele acesteasuntoaltãdovadãdespreprezenþarealãatrupuluiºisângeluiDomnului

înEuharistieºioaltãdovadãainstituiriiEuharistieidecãtreEl.Încap.6din

Evanghelia dupã Ioan, dupã ce declarã de mai multe ori cã numai cel ce

mãnâncãtrupulSãu,pecare-lvadapentruviaþalumii,vafiviuînveci(In.6,

51), vãzând sminteala ucenicilor, Domnul adaugã explicaþia: “Aceasta vã sminteºte? Duhulestecaredãviaþã;trupulnufoloseºtelanimic.Cuvintelepe

carevile-amspussuntDuhºiviaþã”(In.6,63).AdicãDuhulprezentîntrup,

67 Op.cit.,p.138.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

Duhulcareapnevmatizattrupul,facetrupulSãuhranãspremântuireºiviaþãîn TainaEuharistiei.IpostasulCuvântuluidãtrupuluiocalitatecaaunuiacoborât

dincer,iarDuhulfacetrupulacestacapabilsãfieridicatlacer(In.6,50,62),

sautruppnevmatizat.SfântulIoanGurãdeAurscrie:“CelcesocoteacãEleste din Iosif nu primea cele spuse. Dar cel odatã convinscãacoborâtdincer (pentrucãeraformatprinIpostasulcoborâtdincerºivaurcalacerprinDuhul care-Lvapnevmatiza,n.n.)vadacrezaremaiuºorcelorspuse”.Dupãacestea, adaugã ºi altã explicare, zicând: “Duhul este care face viu, iar trupul nu

foloseºtelanimic”(In.6,63).Iarcespuneesteaceasta:“Trebuiesãînþelegeþi

celedespreMine,duhovniceºte.Cãcicelceleînþelegetrupeºtenuprimeºte nimicbun Decitrebuieaºteptattimpulcuvenit Cuvintelecevile-amspus Sunt Duh ºi viaþã”(In.6,63),adicãdumnezeieºtiºiduhovniceºti,neavând nimic trupesc, nici cauzalitate naturalã. Ele sunt libere de orice astfel de necesitateºisuntdeasupralegilordeaici 68 . Ceea ce spune Sfântul Ioan Gurã de Aur se poate rezuma în urmãtoarele:DomnulpoatefiprezentcutrupulînEuharistieºiniSepoateda spre mâncare în vederea vieþii eterne, întrucât trupul Lui e strâns unit cu Dumnezeu-CuvântulprinÎntrupare,adicãecoborâtdincer,ºipnevmatizatprin ÎnviereºiÎnãlþare,adicãurcatlacerprincopleºireaLuideDuhuldumnezeiesc, ajunslaunireaculminantãcuDumnezeirea. Fãrã îndoialã, prezenþa Domnului cu trupul ºi cu sângele Sãu în EuharistieºiprefacereapâiniiºivinuluipentrumâncareaLuidecãtrenoiesteo mareTainã.UnireastrânsãaacestuitrupcuCuvântulºipnevmatizareaLuide cãtreDuhulLuipoateexplicaposibilitateaacesteiprefaceri,darnumodulcum seefectueazã.Încercareadeaproiectacâtevarazeînmisterecondusãnumaide intenþiadeanu-llãsacutotulopac,cideafacemaievidentãprofunzimeaºi complexitatealui.

b.PrezenþatrupuluiºisângeluiDomnuluiînEuharistieºiprefacerea

pâiniiºivinului.

Cuvântul lui Dumnezeu este Raþiunea în care îºi au originea ºi modelulraþiuniletuturorlucrurilor.PrinîntrupareRaþiuneadivinãfãcându-Se IpostasultrupuluiomenescatrageînceamaiprofundãintimitateaSaraþiunea trupuluiasumat,cachipaluneiraþiunidinsine.OarecumElînsuºicaRaþiunea dumnezeiascãaraþiunilortuturorfãpturilordevineºiraþiuneatrupuluiasumat, fãrãsãodesfiinþezepeaceastaînsine,decinicitrupul.Darraþiuneatrupului Sãu scufundat în Raþiunea divinã se uneºte acolo ºi cu raþiunea pâinii ºi a vinului, care întreþin trupul, sau sunt destinate sã fie asimilate de acesta. Prefacerearaþiunilorpâiniiºivinuluiînraþiuneatrupuluiºisângelui,carese produceînplanulvieþiipãmânteºtiprintr-unîntregprocesdeasimilarenaturalã,

68 Omil.47laEv.Ioan,laBareille,tom.14,p.25-26.

Pr.Prof.Dr.D.Staniloae,TeologiaDogmaticaOrtodoxa,volumul3

seproduceînsânulRaþiuniidivine,datoritãintimitãþiisupremeîncareajung acolocutrupul,într-osingurãclipã.Astfel,pâineaºivinulEuharistieirãmân fãrãotemelieaexistenþeilorînraþiunilelorseparate,rãmâncasimplechipuri ale raþiunilor lor scufundate în raþiunea trupului Logosului întrupat. Dar în Raþiuneadivinã,raþiuneatrupuluiasumatîºiregãseºteinterpenetrareadeplinãºi curaþiuneaoricãruialttrupomenesc.Atârnãnumaidedeschidereafiecãruiom casãaccepteaceastãinterpenetrarearaþiuniitrupuluiDomnuluicuraþiunea trupuluisãu.AcelapoatemâncatrupulDomnului,ajungândînstrânsãunirecu el în Cuvântul lui Dumnezeu în Care-ºi are scufundatã raþiunea sa. Pnevmatizarea trupului Domnului face transparentã ºi copleºitoare prezenþa IpostasuluiCuvântuluiprinel,încâtpoatefiprimitdeceicecred,întrupullor, într-osupremãunire.Aceastãprezenþãatrupuluipnevmatizatºicopleºitde transparenþaCuvântului,ºicaurmareînviatºinemuritor,dãºitrupuluinostru acestfermentalnemuririi,altransparenþeiCuvântuluiprinel,alpnevmatizãrii. Depindedenoicasãactualizãmsausãasimilãmreal,princontribuþiaspre puritateºivirtuteanoastrã,acestecalitãþialetrupuluinostru,careînainteazã prinaceastaîntr-onebãnuitãsubþirimeduhovniceascã.Darchiardacãfacem aceastaînmodulcelmaideplin,trupulnostrutotrãmânesupuslegiigeneralea procesului de slãbire ºi descompunere prin moarte. Însã calitãþile lui noi ºi spiritualetrecºilasufletulnostru,carelevapãstrapânãlaînviereadeobºte, cândcuajutorullorvaputeasãrefacãtrupulomenescînstareînviata,adicã pnevmatizatã,maialescãatunciCuvântulluiDumnezeu,Raþiuneasupremã,va adunaraþiunilesautemeliiledeexistenþãaletuturorfãpturilorînSine,unindu-le intimcuSineînsuºi. UnireaintimãapâiniicutrupulDomnului,ipostaziatînCuvântul, prefacepâineaîntrupulDomnului,pentrucãaceastaesteraþiuneapâinii:sãse prefacãîntrup.NutotaºaseîntâmplãcutrupulDomnuluip