Sunteți pe pagina 1din 58

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotare livada de pomi fructiferi


prin achizitionarea de utilaje si
echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atenie! Informaiile solicitate n cadrul documentaiei care sunt completate n cadrul Memoriului
Justificativ ntre paranteze ptrate i utiliznd culoarea roie se vor nlocui cu informaiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitrile/indicaiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regsesc la nceputul fiecrui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastr.

Solicitant:
[Denumire solicitant]
Adresa: [.................]
Reprezentant: [.................]
Tel./Fax: [.................]
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Foaie de capat

Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect Nume Semnatura

Sef de proiect [nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

[Pozitie in cadrul echipei de


[nume complet]
elaborare a documentatiei]

Pagina 2/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj-

1. Date generale ................................................................................................................................ 4


1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia ...................................................................... 4
1.2 Scurt istoric al solicitantului......................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ......................................................................................................... 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului ....................................................................... 4
2. Descrierea proiectului .................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei .................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator ................................................................................................................................................... 6
2.3 Amplasamentul proiectului.......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ............... 6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza .......................................................................................................................................... 14
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor) ....................................................... 16
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului. ...................................................................... 16
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului. .............................................................................................................................. 22
3. Date privind forta de munca si managementul proiectului ............................................................ 25
3.1 Total personal existent .............................................................................................................................. 25
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei : ........................................................ 25
3.3 Responsabil legal ..................................................................................................................................... 25
4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect .................................................................................. 26
5. Durata de realizare (luni) si etape principale ................................................................................ 41
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte ... 44
7. Finantarea investitiei .................................................................................................................... 50
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei ..................................................................... 50
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro) ......................................................................................... 50
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
........................................................................................................................................................................ 50
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice) ................................................ 52
9. Proiectii financiare si indicatori financiari ...................................................................................... 52
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare ...................................................... 53
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .............................................................................. 57
9.3 Indicatori financiari .................................................................................................................................... 58

Pagina 3/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: [denumire solicitant]
Sediul social: [sediu social solicitant]
Cod unic de inregistrare: [cod unic de inregistrare solicitant]
Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:
Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;
Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;
Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)
[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 Cultivarea
fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este infiintarea unei livezi de pomi fructiferi (meri, pruni, ciresi, caisi si piersici).

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.
[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului
cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Valoare neta la data intocmirii


Denumire mijloc fix Data achizitiei ultimului bilant Bucati
-RON-
1.CLADIRI TOTAL Nu este cazul
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL Nu este cazul
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati Nu este cazul
TOTAL

Pagina 4/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

TERENURI
Valoarea
Nr. Amplasare Suprafata totala (mp) /
contabila Regim juridic
Crt. Judet/Localitate Categoria de folosinta
- RON-

[Se va completa [Se va


[Se va completa suprafata
judetul si completa [Se va completa regimul juridic al
terenului si categoria de
valoarea terenului cu indicarea
1 localitatea terenului folosinta a acestuia]
inscrisa in documentului care atesta regimul
detinut de catre 100.000 mp / arabil contabilitatea juridic indicat]
solicitant] solicitantului]

Pagina 5/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)
[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)

Coordonate memoriu justificativ:


Data intocmirii Memoriului Justificativ: 06.05.2014
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Dotare livada de pomi fructiferi
prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)
[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei

Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop dotarea cu utilajele si echipamentele necesare intretinerii unei plantatii
pomicole de 10 ha cu meri, pruni, ciresi, caisi si piersici.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Pagina 6/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Tractor 75 CP
Plug cu 5 trupite pentru livada
Grapa cu discuri
Incarcator frontal (stivuitor)
Remorca tribasculanta
Echipament purtat de stropit
Distribuitor ingrasaminte si echipament de imprastiat
Cositoare cu tamburi
Tocator
Foarfeca electrica
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul pomicol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.
Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 11,69 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Capacitate de productie a livadei in perioada de implementare va fi:

Suprafata Productivitate
Nr Denumire cultura Nr. UDE/ha Nr. UDE
cultivata (ha) (kg/ha)
1 Mar 3,00 18.000,00 1,169 3,51
2 Prun 3,00 10.000,00 1,169 6,51
3 Cires 2,00 10.000,00 1,169 2,34
4 Cais 1,00 8.000,00 1,169 1,17
5 Piersic 1,00 10.000,00 1,169 1,17
TOTAL 10,00 - - 11,69
Cu ajutorul echipamentelor pentru pomicultura propuse, in perioada de operare solicitantul isi va pastra
capacitatile de productie si dimensiunea livezii, dar isi va eficientiza costurile de exploatare.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea exploatatiei pomicole cu utilaje noi, performante, necesare
intretinerii livezii.
Pana in prezent, activitatea solicitantului in ferma s-a desfasurat cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la
terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar
profitabilitatea activitatii este afectata. Pentru a deveni mai competitiv pe piata, solicitantul trebuie sa isi
infiinteze un parc cu minimul de masini si utilaje agricole necesare pentru culturile de mar, prun, cires, cais si
piersic.
Prin dotarea fermei pomicole cu echipamentele corespunzatoare se asigura un regim de lucru eficient,
reducandu-se necesarul de munca si costurile de exploatare. Astfel, ferma familiala isi indeplineste scopul de
infiintare, devenind competitiva pe piata si fiind capabila sa genereze venituri din comercializarea productiei
suplimentare.
Utilizarea mai buna a resurselor umane se va realiza prin folosirea utilajelor si echipamentelor destinate
lucrarilor de ingrijire a unei livezi, fiind redusa la minim munca fizica. Astfel, randamentul lucratorilor este mai
ridicat, fapt ce se reflecta in productivitatea fermei.
Indeplinirea standardelor nationale si comunitare se refera atat standardele de mediu Bunele Conditii Agricole

Pagina 7/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

si de Mediu (GAEC), Cerinte legate in materie de gestionare (SMR), cat si la standardele ce trebuiesc
respectate in vederea comercializarii fructelor.
Standardele de mediu GAEC sunt obligatorii pe intreaga exploatatie care solicita subventie in cadrul
schemei de plata unice pe suprafata (suma uniforma pe hectar, decuplatat total de productie). Aceste conditii
generale impun standarde pentru:
Evitarea eroziunii solului
Mentinerea continutului optim de materie organica in sol
Mentinerea structurii solului
Mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
Protejarea si gestionarea apelor
Cerintele SMR prevad conditii legate de protectia mediului si a faunei si de sanatatea publica si sanatatea
animalelor.
Un set de conditii aplicabile in mod specific activitatii de pomicultura este cea a precautiei atunci cand se
efectueaza fertilizarea cu ingrasaminte chimice:
Pe terenurile in panta, la culturile pomicole sau viticole, unde sunt frecvente cazurile de eroziune a
solului si pericolele de pierdere a nutrientilor prin scurgeri de suprafat, este necesar s se asigure
toate conditiile unei administrri corecte a ingrsmintelor;
Adoptarea unei maxime prudente atunci cand terenul agricol prezint fenomenul de scurgere de
suprafat; riscul este maxim cand terenul este saturat de ap sau inghetat;
Adoptarea unor msuri maxime de sigurant in cazul stocrii, manipulrii si adminstrrii ingrsmintelor
chimice lichide. Astfel, rezervoarele de stocare trebuie s fie realizate din materiale rezistente la
coroziune si s aib volume corespunztoare, iar la administrare se vor utiliza pulverizatoare speciale,
ce impiedic dispersia in vant, atunci cand se lucraz in apropierea unor mase de ap;
Evitarea efecturii fertilizrii pe soluri lucrate in profunzime (scarificate, arate in profunzime sau alte
arturi adanci), pentru a impiedica penetrarea nitratilor spre apele subterane;
Se vor utiliza ingrasaminte uscate si cu granulatia optima;
Evitarea administrarii atunci cand umiditatea aerului este ridicata: pe timp de ceata, burnita sau
ploaie.
In vederea respectarii normelor fitosanitare, solicitantul va respecta prevederile Planului National de
actiune pentru utilizarea durabila a produselor de protectie a plantelor.
Un factor esential pentru majorarea productivitatii si reducerea pierderilor la recoltare il constituie asigurarea
protectiei fitosanitare a culturilor prin aplicarea de produse de protectie a plantelor performante care sa
permita obtinerea de productii agricole de calitate, la preturi avantajoase, si care sa fie sigure pentru mediu.
Produsele de protectie a plantelor sunt utilizate pentru protectia plantelor si a produselor vegetale impotriva
daunatorilor, bolilor si buruienilor si pentru reglementarea procesului de crestere al plantelor.
Planul national de actiune reprezinta un document strategic privind imbunatatirea continua a utilizarii
produselor de protectie a plantelor, fiind conceput in vederea obtinerii unui impact scazut asupra:
consumatorilor, utilizatorilor, rezidentilor si trecatorilor, precum si a ecosistemelor acvatice si terestre, luand in
considerare si stabilirea unui sistem adecvat de monitorizare a reziduurilor de pesticide in alimente, apa
potabila si mediu.
Planul national de actiune a fost elaborat in temeiul art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2012,
aprobata prin Legea nr. 63/2013, si are in vedere urmatoarele:
stabilirea cadrului institutional pentru realizarea utilizarii durabile a produselor de protectie a plantelor;
reducerea dependentei de utilizarea produselor de protectie a plantelor;
reducerea riscurilor si a efectelor utilizarii produselor de protectie a plantelor asupra sanatatii umane si
a mediului;

Pagina 8/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

promovarea gestionarii integrate a daunatorilor si a unor abordari si tehnici alternative, cum ar fi


metode nechimice in cazul utilizarii produselor de protectie a plantelor.
Pentru optimizarea cantitatii de produse de protectie a plantelor utilizate la nivel national, in vederea asigurarii
unei protectii eficiente si viabile economic a culturilor agricole este nevoie ca produsele de protectie a
plantelor sa fie aplicate numai atunci cand este strict necesar, adica atunci cand se indeplinesc conditiile de
aparitie a bolilor si/sau a daunatorilor.
Avand in vedere efectul de deviere a produselor pulverizate se impune limitarea utilizarii pulverizarii aeriene
numai in cazuri deosebite si cu conditia respectarii cerintelor mentionate la art. 9 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2012, aprobata prin Legea nr.63/2013.
Insectele polenizatoare si in special albinele, fac obiectul unor masuri speciale in Planul national de actiune
privind protejarea lor la aplicarea produselor de protectie a plantelor. In acest context, aplicarea foliara a
produselor insecticide periculoase pentru insectele polenizatoare se va face respectand masurile de reducere
a riscurilor:
Nu se aplica pe culturi in timpul infloritului;
Nu se aplica in timpul sezonului activ al albinelor;
Se evita aplicarea in perioada de inflorire a buruienilor. Se vor indeparta bururienile inainte de inflorire.
Se vor indeparta sau acoperi stupii in timpul aplicarii si dupa tratament;
Inainte de a se trece la operatiunea de aplicare a tratamentelor foliare in culturi se avertizeaza
obligatoriu crescatorii de albine din zona.
In vederea comercializarii productiei de fructe, solicitantul trebuie sa respecte standardele europene de
comercializare generale si specifice.
Standardul de comercializare general prevede:
1. Cerinte minime de calitate
In limita tolerantelor admise, produsele sunt:
intregi,
sanatoase; se exclud produsele afectate de putregai sau alterate astfel incat devin improprii pentru
consum,
curate, fara materii straine vizibile,
fara daunatori,
fara deteriorari cauzate de daunatori care afecteaza pulpa,
fara umezeala externa anormala,
fara miros si/sau gust strain.
Starea produselor trebuie sa le permita:
sa reziste la transport si la manipulare,
sa ajunga in stare satisfacatoare la locul de destinatie.
2. Cerinte minime de maturitate
Produsele trebuie sa fie suficient de dezvoltate, dar nu prea dezvoltate; fructele trebuie sa fie satisfacator de
coapte si nu trebuie sa fie prea coapte.
Dezvoltarea produselor si stadiul lor de maturitate trebuie sa le permita continuarea procesului de coacere si
atingerea unui grad de coacere satisfacator.
3. Toleranta
In cazul fiecarui lot, se permite ca 10 % din produse (ca numar sau greutate) sa nu indeplineasca cerintele
minime de calitate. In cadrul acestei tolerante, proportia produselor alterate poate fi de maximum 2% din total.
4. Marcarea originii produselor
Numele complet al tarii de origine (se indica numele complet sau cel utilizat in mod obisnuit). In cazul

Pagina 9/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

produselor originare dintr-un stat membru, aceasta mentiune este in limba tarii de origine sau in orice alta
limba inteleasa de consumatorii din tara de destinatie. In cazul altor produse, aceasta mentiune este in orice
limba inteleasa de consumatorii din tara de destinatie.
Standardele de comercializare specifice se aplica (in cazul solicitantului) pentru:

Mere
Piersici
Aceste standarde specifice detaliaza informatii legate de:
I. Definitia produsului
II. Dispozitii privind calitatea
A. Cerinte minime
B. Cerinte de maturitate
C. Clasificare
III. Dispozitii privind calibrarea
IV. Dispozitii privind tolerantele
A. Tolerante de calitate
B. Tolerante de calibrare
V. Dispozitii privind prezentarea
A. Omogenitate
B. Ambalarea
VI. Dispozitii privind marcarea
A. Identificare
B. Natura produselor
C. Originea produselor
D. Specificatii comerciale
E. Marcajul de control oficial (optional)
Indeplinirea acestor standarde incepe de la culegerea fructelor cu grija, fara a le lovi, pastrarea in ambalaje
corespunzatoare si depozitarea in conditii optime de temperatura, lumina, umiditate, etc. pana la momentul
comercializarii. Produsele destinate vanzarii vor fi intregi, sanatoase, curate, fara daunatori, fara mirosuri si/
sau gusturi straine.
De asemenea, proiectul propus de solictant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:

Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea


profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o Ferma familiala nu detine in prezent utilajele necesare ingrijirii plantatiei pomicole, bazandu-se pe
serviciile prestate de catre terti. Introducerea in ferma a echipamentelor propuse prin proiect va permite
utilizarea noilor tehnologii in vederea obtinerii unui randament ridicat, evitand dependenta de serviciile
tertilor. In acest context, conducatorul fermei isi poate concentra eforturile in urmarirea calitatii
productiei obtinute si adaptarea fermei sale la conditiile de piata.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
o Cel de-al doilea obiectiv specific al masurii este in stransa legatura cu primul obiectiv. Timpul
economisit prin introducerea tehnologiei in activitatile din cadrul exploatatiei pomicole ii vor permite
solicitantului sa acorde mai multa atentie cerintelor pietei, sa isi adapteze oferta in functie de nevoile si
dorintele consumatorilor (de ex. anumite soiuri preferate) si astfel sa genereze venituri suplimentare din
comercializarea productiei.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea

Pagina 10/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic


o Acest obiectiv este indeplinit prin faptul ca investitia propusa a se realiza prin intermediul masurii 121
destinata fermelor de familie consta in achizitia de utilaje pentru intretinerea unei plantatii pomicole.
Finantarea solicitata este pentru achizitia unui tractor de putere mica, insotit de echipamente specifice
(pentru arat, stropit, erbicidat, etc.). Cu ajutorul acestor echipamente productivitatea in ferma va fi
ridicata deoarece costurile de intretinere se vor reduce semnificativ.
o De asemenea, utilizarea tehnologiei in ferma va contribui la asigurarea unor conditii bune de lucru,
protejand in mare masura expunerea lucratorilor la factori de risc (de ex. soare puternic, pericol de
inhalare al erbicidelor, substante iritante pentru sistemul respirator si piele, etc.).
Obiective de ordin economico-financiar
o Reducerea costurilor de productie este un aspect important in special pentru femele de familie, din
cauza suprafetelor mai mici de teren lucrate. Astfel, pentru a obtine o productivitate buna care sa atraga
venituri din vanzarea fructelor, este necesar ca aceste costuri de productie sa fie tinute sub control.
Realizarea acestui obiectiv presupune:
existenta unei game de utilaje si echipamente proprii pentru a se reduce costul cu furnizorii
de servicii si lucrari agricole
alegerea unui soi rezistent, dar in acelasi timp preferat de consumatorii finali
infiintarea plantatiei in conformitate cu potentialul agricol al zonei pentru a obtine o
productivitate ridicata la hectar
Obiective de mediu

o Efectuarea lucrarilor de intretinere a livezii in perioadele prevazute in tehnologie previne degradarea


solului si mentinerea starii de fertilitate a acestuia.

o De asemenea, se va avea in vedere optimizarea gamei de erbicide, pesticide si substante de tratament,


prin selectarea acelor produse care asigura complementaritatea cu elementele nutritive din sol.
o Activitatea desfasurata in cadrul fermei va avea un impact minim asupra mediului, intrucat tractorul si
echipamentele prevazute a se achizitiona inregistreaza consumuri reduse, iar pierderile de combustibil si
lubrifianti sunt practic inexistente.
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din
cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea merilor, prunilor,
ciresilor, caisilor si piersicilor, productia obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru culturile ce fac
obiectul proiectului de investitie fiind:

Nr. Potential agricol


Denumire cultura
crt (kg/ha)
1 Mar 18.000,00
2 Prun 10.000,00
3 Cires 10.000,00
4 Cais 8.000,00
5 Piersic 10.000,00

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


In vederea efectuarii lucrarilor de intretinere a plantatiei, solicitantul are nevoie de o dotare tehnica minima,
inexistenta in prezent. Descrierea modului de utilizare a echipamentelor este prezentata in continuare.
Tractorul de putere mica va fi utilizat pentru realizarea lucrarilor de intretinere a livezii, precum arat, stropit,

Pagina 11/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

fertilizat, etc.
Plugul cu 5 trupite pentru livada va utilizat pentru lucrarile de intretinere a solului dintre pomi, astfel incat sa
se previna degradarea prin tasare; de asemenea, permite incorporarea resturilor vegetale si curatarea
terenului. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Grapa cu discuri este de asemenea necesara pentru realizrea lucrarilor de intretinere a solului dintre pomi
pentru a obtine un grad de afanare potrivit. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Incarcatorul frontal cu furca de paleti este necesar pentru incarcarea lazilor si cosurilor cu fructe in
remorca astfel incat munca fizica a lucratorilor sa fie redusa la minim.
Remorca tribasculanta va fi utilizata pentru transportul ingrasamintelor si altor materii si materiale necesare
ingirjirii plantatiei, precum si al fructelor din livada.
Echipament purtat de stropit va fi utilizat pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare, insecticidelor,
erbicidelor si a altor substante necesare pentru protectia pomilor. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Distribuitor ingrasaminte si echipament de imprastiat va asigura distribuirea ingrasamintelor chimice pe
toata suprafata livezii. Se utilizeaza impreuna cu tractorul.
Cositoare cu tamburi este necesara pentru intretinerea spatiilor verzi dintre pomi. Iarba cosita este o sursa
foarte buna de resurse pentru pomi, fiind lasata pe sol sau sub pomi sub forma de mulci (impreuna cu alte
resturi vegetale si tocatura de lemn).
Tocatorul va fi utilizat pentru maruntirea ramurilor rezultate in urma taierilor de corectare si intretinere pentru
utilizare viitoare sub forma de mulci. Ramurile care prezinta semne de boala vor fi arse.
Foarfeca electrica va usura munca lucratorilor in procesul de taiere si corectare a ramurilor, permitand un
randament mai ridicat al acestei activitati.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si a productivitate cat mai mare ale culturilor
propuse este necesara achizitionarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei1


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare intretinerii plantatiei de pomi.
Fara echipamentele propuse prin proiect activitatea in ferma s-ar baza in foarte mare masura pe munca fizica
a lucratorilor sau pe serviciile prestate de catre terti, fapt ce ar conduce la costuri de exploatare ridicate,
randament scazut si o productie scazuta destinata valorificarii pe piata.

Pentru a-si desfasura activitatea in bune conditii, se solicita sprijin financiar nerambursabil ce va fi utilizat
pentru infiintarea parcului de utilaje si echipamente necesare.
Infiintarea unei plantatii pomicole vine in contextul in
care piata romaneasca a fructelor este aprovizionata in
mare masura din import, desi numerosi consumatori
prefera si aleg cand au ocazia, fructele autohtone.
Conform datelor Institutului National de Statistica in
perioada 2007-2012 suprafata livezilor pe rod a scazut in
fiecare an, ca urmare a lipsei de investitii in intretinerea
plantatiilor pomicole.

1
Sursa informatiilor:
Sursa: Institutul National de Statistica
- Institutul National de Statistica, https://statistici.insse.ro/shop/
- http://www.agroinfo.ro/vegetal/fructe-si-legume/productia-totala-de-fructe-in-2012-a-fost-de-1-009-milioane-tone-cea-mai-mica-din-
ultimii-cinci-ani

Pagina 12/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

In ceea ce priveste productia de fructe obtinute, se observa o usoara crestere a cantitatii obtinute anual,
semn ca tehnologiile aplicate sunt noi si permit obtinerea
unuei productivitati din ce in ce mai mari.
Analize realizate in sectorul pomicol scot in evidenta
necesitatea refacerii suprafetelor pomicole prin investitii
realizate atat in infiintarea de noi plantatii, cat si in
reconversia livezilor existente. Dotarile tehnologice sunt
depasit fizic si moral, fapt ce influenteaza in mod negativ
productivitatea, profitabilitatea si competitivitatea pe
piata, dar si mediul inconjurator si clima.
Peste 50% din plantatiile pomicole din Romania sunt in
declin, 45% sunt pe rod si 4% sunt plantatii tinere, iar
productia obtinuta in anul 2012 este cea mai mica din Sursa: Institutul National de Statistica
ultimii cinci ani, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si
ale INS.
Statisticile privind patrimoniul pomicol arata ca majoritatea productiei de fructe in Romania se bazeaza pe
prun si pe mar. Din datele oficiale, structura speciilor pomicole arata astfel:
44% prun,
42% mar,
5% cires si visin,
3% par,
2% cais,
2% piersic,
cate 1% nuc si alte specii pomicole si
sub 1% arbusti fructiferi.
In ceea ce priveste sistemele de cultura, majoritatea speciilor pomicole din Romania sunt exploatate in sistem
clasic si intensiv. Exceptie fac doar arbustii fructiferi, cu aproape 40% plantatii superintensive.
Judetele reprezentative pentru pomicultura sunt Arges (aproape 20.000 ha), Valcea (peste 10.000 ha) si
Caras-Severin (putin sub 10 mii ha), in timp ce pe ultimele locuri la suprafata pomicola se afla judetele
Mehedinti, Cluj, Arad, Iasi si Bihor (sub 5.000 ha fiecare).
Valorificarea potentialului exploatatiilor pomicole necesita investitii astfel incat sa se imbunatateasca costurile
de exploatare, sa se asigure o diversificare a surselor de venit, cresterea productivitatii muncii, dar si
atingerea si pastrarea standardelor nationale si europene de calitate.

In acest context, solicitantul isi propune intretinerea plantatiei pomicole cu ajutorul utilajelor noi, raspunzand
unei necesitati identificate de specialistii din domeniul agricol.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme,
acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact
negativ asupra mediului;
o Fermierii care nu detin dotarea tehnica necesara intretinerii plantatiilor pomicole au costuri de
exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In aceasta situatie,
costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;
o O exploatatie pomicole care nu detine minimul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu

Pagina 13/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

este performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia.


La nivelul pietei de desfacere
o Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea randamentului si implicit la obtinerea unei productii
mai mari. Independenta fata de utilajele tertilor va permite realizarea lucrarilor de intretinere la timp,
conform tehnologiei, ceea ce va conduce la o productivitate mai ridicata, deci mai multe fructe
destinate comertului;
o Diminuarea costurilor de intretinere a livezii se va reflecta si in pretul de vanzare al fructelor, fapt ce va
determina o sporire a atractivitatii solicitantului pe piata. Fructele romanesti de sezon sunt preferate de
consumatori in detrimentul celor din import, disponibile indiferent de sezon.
La nivelul fortei de munca
o La ora actuala solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii
proiectului va avea posibilitatea sa angajeze 2 persoane, pe postul de pomicultor. Astfel, se vor crea 2
noi locuri de munca stabile in mediul rural, pe langa zilierii necesari in perioada de varf a sezonului
agricol.
La nivelul conditiilor de sol si clima
o Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum
redus de combustibili, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra
solului si climei.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene,
cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care Termenul de Termenul de


Standardul la care
se realizeaza pentru Valoarea Lei gratie al realizare a
se face adaptarea
adaptarea la standarde standardului investitiei*

Nu este cazul

Pagina 14/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Bugetul indicativ
Cheltuieli Cheltuieli
Total
Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile neeligibile
EUR EUR EUR
1 2 3 4
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
0 0 0
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 0 0
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 0 0 0
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0 0 0
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0 0 0
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 801 0 801
3.1 Studii de teren 0 0 0
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0 0 0
3.3 Proiectare si inginerie 0 0 0
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0 0
3.5 Consultanta 801 0 801
3.6 Asistenta tehnica 0 0 0
Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: 80.130 0 80.130
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 80.130 0 80.130
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 0 0 0
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 80.130 0 80.130
4.5 Dotari 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: 0 0 0
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului 0 0 0
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei 0 0 0
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 0 0
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 0 0
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire 0 0 0
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 0 3.401 3.401
5.1 Organizare de santier 0 0 0
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0 0 0
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 3.401 3.401
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0
Procent cheltuieli diverse si neprevazute 0,00%
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 0 0 0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0 0 0
6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0
TOTAL GENERAL 80.931 3.401 84.332
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
Verificare actualizare
eligibila
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 80.931 3.401 84.332
Valoare TVA 19.423 19.423
Total general inclusiv TVA 103.755

Pagina 15/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Data intocmirii Studiului de


Fezabilitate/Memoriului 06.05.2014
VALOAREA PROIECTULUI Justificativ
Curs EUR 4,4420
LEI EUR
VALOARE TOTALA 460.879 103.755
VALOARE ELIGIBILA 359.495 80.931
VALOARE NEELIGIBILA 101.384 22.824
Cheltuieli Cheltuieli
Plan financiar Total
eligibile neeligibile
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala) 32.372 32.372
Cofinantare privata, din care: 48.559 22.824 71.383
- autofinantare 22.824 22.824
- imprumuturi 48.559 48.559
TOTAL PROIECT 80.931 22.824 103.755
Procent contributie publica 40%
Avans solicitat 16.186
Suma avans mai mica de 50%
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil 50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor
masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.

Caracteristici generale ale pietei produselor2


Problemele de pe piata fructelor proaspete sunt numeroase, in special din cauza lipsei investitiilor in infiintarea
si intretinerea plantatilor pomicole. Remedierea acestora presupune o abordare integrata:

Sustinerea productiei locale prin masuri legislative coerente,


Facilitarea accesarii fondurilor europene de catre microferme,
Crearea unui lant de distributie organizat,
Diminuarea TVA-ului pentru legume si fructe proaspete.

2
Sursa informatiilor:
- http://www.magazinulprogresiv.ro/articol/4020/O_categorie_care_se_lupta_cu_evaziunea_fiscala_si_specula.html
- http://www.magazinulprogresiv.ro/uploads/media/editia_162/Studiu_exclusiv_legume_fructe_proaspete_Mednet_Marketing_Researc
h_Center.pdf

Pagina 16/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Agricultorii care reusesc sa produca in


conditiile in care productivitatea este redusa,
ca urmare a dotarii slabe a fermelor si a
meteodependentei, au probleme precum
lipsa unui lant de distributie bine organizat
care sa faciliteze stabilirea unor parteneriate
directe cu retailerii, lipsa accesului la alte
canale de vanzare din cauza mafiei
pietelor, dar si imposibilitatea de a face fata
preturilor produselor din import. Prin urmare,
realitatea face ca nici macar in plin sezon
piata romaneasca sa nu fie capabila sa
livreze consumatorului final legume si fructe
integral autohtone.
Pe de alta parte, retailerii internationali
incearca si ei sa faciliteze accesul produselor
romanesti la rafturile lor. Printre initiativele de
acest gen, care ating si categoria fructelor si
legumelor proaspete, se numara programele
Produceti romaneste, vindem romaneste
(Real, Hypermarket) si Gusturi romanesti
(Mega-Image).
Legumele si fructele proaspete sunt un
segment destul de slab dezvoltat in comertul
traditional, desi exista modele suficiente in
alte tari europene care demonstreaza
potentialul categoriei in segmentul retailului
de proximitate cel putin in urbanul mare.
Praga, Barcelona, Paris sunt doar cateva Sursa:
http://www.magazinulprogresiv.ro/articol/4020/O_categorie_care_se
exemple de capitale europene unde la cate
_lupta_cu_evaziunea_fiscala_si_specula.html
un colt de strada te imbie un magazin unde
oferta de astfel de produse este baza sortimentatiei, iar fructele ademensc clientii din ladite si cosuri rustice
plasate chiar pe trotuar.
Ca si o concluzie a informatiilor prezentate anterior, se constata ca fructele sunt alimente consumate des de
catre romani, existand usoare preferinte fata de productia autohtona. Majoritatea consumatorilor cumpara
fructele, neavand o alta sursa de unde sa le procure, iar ca si canale de distributie preferate sunt marile
magazine, care au o oferta variata si pietele de unde se poate cumpara direct de la producatori.
Desi capacitatea de productie a Romaniei in acest sector ar putea acoperi integral consumul intern, lipsa
investitiilor in acest sector conduce la necesitatea realizarii de importuri, inclusiv la fructe precum merele sau
perele. Rezulta asadar, ca activitatea de comercializare a fructelor poate fi profitabila daca exista dotarea
tehnica necesara obtinerii unei productivitati ridicate.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


In vederea ingrijirii plantatiei pomicole, solicitantul necesita:
Ingrasaminte, ierbicide, pesticide, fungicide
Apa
Ladite pentru ambalare
Combustibili pentru utilajele agricole
In procesul de selectare al furnizorilor potentiali vor fi luati in considerare urmatorii factori:
Pret
Termene de livrare

Pagina 17/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Termene si modalitati de plata


Reputatie, renume pe piata
Achzitia materiilor prime si materialelor se va face, pe cat posibil, de la o distanta cat mai mica, atat pentru a
reduce costurile cu transportul, cat si pentru a incuraja producatorii si furnizorii de la nivel local.

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii Produs furnizat si Valoare % din


prime / materiale auxiliare / Adresa cantitate aproximativa total
produse / servicii aproximativa -RON- achizitii
Ingrasaminte, insecticid,
[Furnizor 1] [adresa furnizorului] 14.457,6 40%
erbicid, fungicid 2.000 kg
Motorina pt lucrari
[Furnizor 2] [adresa furnizorului] 18.072 50%
mecanizate 1.500 l
Lazi de plastic, carton si
[Furnizor 3] [adresa furnizorului] 3.614,4 10%
lemn 10.000 buc
Total 36.144 100%

Politica si piata de desfacere


Piata de desfacere a fructelor proaspete este extrem de diversificata si permite abordarea mai multor canale
de distributie, astfel incat producatorul sa nu depinda de un singur client. Principalii clienti ai solicitantului vor fi
de la nivel local, pentru a reduce costurile cu transportul si riscurile asociate transportului fructelor la distante
mari, dar nu in exclusivitate.
Valorificarea fructelor se poate realiza catre:
Consumatori finali (inchiriere taraba in piata, vanzare direct din gospodarie pe baza de comanda, etc.)
Comercianti de fructe proaspete (magazine alimentare, aprozare, supermarketuri, hipermarketuri)
Procesatori de fructe (conserve, sucuri, uscare, etc.)
Institutii publice (scoli, gradinite, spitale, camine de copii, camine de batrani)
Restaurante, pensiuni, laboratoare de cofetarie si patiserie
O oportunitate importanta de valorificare a merelor este data de functionarea Programului de incurajare a
3
consumului de fructe in scoli .
Obiectivele programului sunt constientizarea elevilor asupra unei alimentatii sanatoase bazate pe consumul
de fructe si legume proaspete si deprinderea si fixarea unor obiceiuri alimentare sanatoase in randul elevilor.
Programul privind incurajarea consumului de fructe in scoli in anul scolar 2013/ 2014 se va desfasura astfel:
Beneficiari: elevi din cicluri de invatamant primar si gimnazial, de stat sau privat acreditat
Cantitate: se vor acorda gratuit mere, in limita valorii zilnice de 0,37 lei/ elev
Perioada de desfasurare: 85 zile
Contractarea fructelor proaspete, transportului si distributia acestora la unitatile de invatamant: de
catre consilii judetene, consilii locale
Atribuirea contractelor: prin licitatie publica
Masurile adiacente distributiei de mere in anul scolar 2013-2014 sunt urmatoarele:
Organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la statiuni de cercetare pomicola sau
legumicola, la zilele recoltei, expozitii, targuri sau alte evenimente si/ sau activitati similare;
Organizarea de concursuri tematice cu premii ca modalitati practice educative care sa contribuie la
dezvoltarea competentelor elevilor si prin activitati de gradinarit.
Premiile acordate cu ocazia organizarii concursurilor constau in:

3
Sursa informatiilor: HOTARARE nr. 800 din 16 octombrie 2013 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei,
a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor si a masurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului
aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, in cadrul programului
de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in anul scolar 2013-2014

Pagina 18/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Carti, diplome, atlase, seturi bricolaj, cosuri cu fructe si legume, material saditor pomicol, rasaduri de
legume sau flori ca premii individuale;
Dotare sali de curs, dotare laboratoare, materiale didactice, ca premii la nivel de unitate de
invatamant;
Este interzisa acordarea de premii in bani.
Potentiali clienti:

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire si adresa) Valoare - RON - % din vanzari
1 [Denumire client si adresa] 55.020 15%
2 [Denumire client si adresa] 36.680 10%
3 [Denumire client si adresa] 146.720 40%
4 [Denumire client si adresa] 110.040 30%
5 [Denumire client si adresa] 18.340 5%
Total vanzari 366.800 100%

Analiza concurentei
Comparativ cu alte ramuri ale agriculturii, in sectorul pomicol concurenta este mai redusa in principal din
cauza lipsei resurselor financiare pe care le presupune infiintarea si ingrijirea unei livezi. Acest fapt este
reflectat in scaderea suprafetei cu livezi pe rod si numar redus al plantatiilor nou infiintate.
Concurenta redusa pe aceasta piata se reflecta si in numarul de societati comerciale care au ca obiect
principal de activitate cultivarea fructelor. Din punct de vedere teritorial, societatile sunt concentrate in zona de
centru si nord-vestul tarii, aici fiind localizate aproximativ 43% din totalul firmelor.
Desigur, acest lucru nu inseamna ca pe piata nu exista si alti producatori, dar in general societatile comerciale
detin suprafete mari de livezi si au dotarea tehnica necesara obtinerii unui randament ridicat si astfel
desfasoara o activitate profitabila.
O alta categorie de concurenti ai solicitantului sunt cei organizati sub forma persoanelor fizice autorizate,
intreprinderilor individuale sau familiale, care detin livezi cu o suprafata comparabila, si reusesc sa produca
pentru piata.
Ca urmare a oportunitatilor oferite de masurile care ofera sprijin financiar nerambursabile pentru infiintarea si/
sau intretinerea livezilor este posibil ca numarul producatorilor sa fi crescut in perioada 2007-2013, iar prin
declararea acestui sector ca prioritar pentru perioada de finantare 2014-2020 numarul acestora sa creasca si
mai mult.
La intarea pe aceasta piata exista insa cateva bariere, cea mai importanta fiind legata de costurile initiale.
Intrarea pe rod a unei livezi pentru productie are loc si dupa 4-5 ani, in functie de soi, iar in aceasta perioada
sunt necesare surse de finantare a activitatii in conditiile imposibilitatii de a obtine venituri din valorificarea
productiei. Astfel, sunt putin producatori care pot sa infiinteze suprafete mari de livezi, acestea fiind cele mai
rentabile.
Micii producatori nu sunt considerati concurenta deoarece suprafetele mici lucrate conduc la costuri de
exploatare ridicate, iar in aceasta situatie fie practica un adaos comercial foarte mic, astfel incat pretul sa fie la
nivelul celui stabilit de piata si castigurile lor sunt foarte mici, fie vand in pierdere si activitatea lor nu este
rentabila. De asemenea, cantitatea de fructe obtinuta la suprafete mici nu justifica in cele mai multe situatii
deplasarea in piete pentru comercializare, iar vadul comercial de la poarta gospodariei este foarte redus, ceea
ce conduce la valorificarea unei mici parti din productie.
Tinand cont de faptul ca la ora actuala, productia autohtona de fructe nu acopera necesarul pentru consumul
intern, concurenta nu este o problema, existand loc suficient pe piata pentru producatorii de fructe, iar
activitatea desfasurata poate fi profitabila daca exploatatia detine resursele materiale, tehnice, umane si
financiare necesare.

Pagina 19/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Influenta solicitantului asupra produselor sale (fructe) este limitata in perioada de intretinere a plantatiei. La
infiintare, acesta trebuie sa aleaga acele soiuri care se preteaza zonei de deal, tipului de sol, conditiilor
climatice, etc., dar in acelasi timp, este foarte important sa tina cont de preferintele consumatorilor. Cultivarea
mai multor soiuri din fiecare fruct aduce mai multe beneficii dintre care cele mai importante sunt posibilitatea
de a veni in intampinarea nevoilor diversificate ale clientilor si de a obtine productie in mai multe perioade
pentru aceeasi cultura, creeandu-se astfel o baza mai solida a veniturilor din vanzarea productiei.
In timpul perioadei de intretinere a plantatiei, politica de produs vizeaza in cea mai mare masura proprietatile
organoleptice ale fructelor. Astfel, se impune:
Respectarea cantitatilor de ingrasaminte din planurile de fertilizare, a tratamentelor fitosanitare si a
tuturor substantelor chimice care au influenta asupra fructelor
Culegerea cu grija, in perioada optima definita conform tehnologiei aferente soiului

Pastrarea recoltei in ambalajele corespunzatoare fiecarui fruct


Un alt aspect important al politicii de produs este sortarea fructelor pe clase de calitate si calibre. Clasele
superioare de calitate se valorifica pentru consum direct in timp ce clasele inferioare sunt destinate procesarii
sau chiar eliminate daca nu indeplinesc conditiile minime.
Separarea produselor pe clase de calitate este foarte importanta pentru consumatori, nefiind recomandata
amestecarea produselor deoarece tendinta este de a le percepe pe toate ca apartinand unei clase inferioare.
Nu in ultimul rand, pentru a putea fi comercializate, fructele trebuie sa respecte standardele generale de
comercializare si cele specifice (unde este cazul), ce ofera producatorilor un ajutor important in ceea ce
priveste aspectul produselor sale.
Politica de pret
Preturile de vanzare ale productiei sunt stabilite de piata, practicarea unor tarife mai mari in mod nejustificat
fiind sanctionata de catre consumatori. Tinand cont de acest aspect, este esential pentru producator sa aiba
costuri de exploatare cat mai mici, astfel incat castigul sau sa fie cat mai mare, pentru a putea realiza investitii
continue in tehnologia din plantatia sa pomicola.
Preturile medii practicate de solicitant au fost estimate pe baza preturilor din perioada 2007-2013:
lei/ kg
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Pret
Cultura
2007 2008 2009 2010 2011 2012 mediu
Mere 2,23 2,62 2,22 2,16 2,62 2,68 2,4
Prune 1,92 2,08 2,08 2,12 2,32 2,59 2,2
Cirese 3,33 4,87 4,62 5,67 5,72 7,47 5,2
Caise 3,31 3,22 3,6 4,39 4,54 4,42 3,9
Piersici 3,24 3,46 3,23 4,02 3,58 4,2 3,6
Sursa: Institutul National de Statistica, https://statistici.insse.ro/shop/
Preturile practicate de solicitant pot fi foarte variate, in functie de:
Clasele de calitate clasele superioare se valorifica la un pret mai mare, clasele inferioare la un pret
mai mic;
Cantitatea achizitionata preturi mai mari pentru cantitati mici si invers;
Tipul de client preturi mai mici pentru clienti fideli sau pe baza de contract;

Pagina 20/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Politica de distributie
Distributia recoltei de fructe se poate realiza prin intermediul mai multor canale, in functie de tipul de client.
1. Distributie directa:
De la poarta gospodariei
o Avantaje: contactul direct cu consumatorul permite o mai buna cunoastere a acestuia, a
preferintelor sale si permite dezvoltarea unei relatii; investitie minima (o masa sau un stand
de prezentare).
o Dezavantaje: necesitatea unui vanzator, chiar si un membru al familiei care astfel nu se mai
poate implica in celelalte activitati din ferma; vizibilitate redusa, in special daca gospodaria nu
este la drumul principal sau acesta nu este foarte tranzitat.
In piete agro-alimentare, volante, la targuri de profil
o Avantaje: contactul direct cu consumatorul permite o mai buna cunoastere a acetuia, a
preferintelor sale si permite dezvoltarea unei relatii; numar ridicat de potentiali cumparatori.
o Dezavantaje: necesitatea unui vanzator, chiar si un membru al familiei care astfel nu se mai
poate implica in celelalte activitati din ferma; concurenta ridicata; costuri suplimentare cu
transportul pana la locul de vanzare; taxe si autorizatii pentru spatiul de vanzare.
2. Distributie indirecta:
La procesatori
o Avantaje: cantitati mari comercializate;
o Dezavantaje: pret mic de vanzare; eventual costuri cu transportul.
Comercianti de fructe
o Avantaje: cantitati mari comercializate; lipsa costurilor suplimentare
o Dezavantaje: se pierde contactul cu consumatorul, acesta nu se poate intoarce la acelasi
producator; pret mic de vanzare; eventual costuri cu transportul.
Institutii publice
o Avantaje: cantitati mari comercializate; posibil perioada indelungata de colaborare
o Dezavantaje: pret de vanzare impus; se pierde contactul cu consumatorul, acesta nu se poate
intoarce la acelasi producator; eventual costuri cu transportul.
Unitati de alimentatie publica
o Avantaje: preturi mai mari
o Dezavantaje: fluctuatie mare a comenzilor; cantitati mici comercializate; eventual costuri cu
transportul.
In final, solicitantul va alege acele canale care au profitabilitatea cea mai mare, dar pentru a reduce riscurile,
se aleg atat canale unde pretul este mai mic, dar cantitatea mai mare, cat si canale unde pretul este mai
mare, dar cantitatea mai mica.

Pagina 21/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:

Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;


Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
Marcarea ambalajelor cu datele de identificare ale producatorului;
Anunturi pe site-uri de specialitate;
Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor
proiect
EG1 Proiectul respecta: Cresterea competitivitatii pe piata se va realiza prin
conformitatea cu obiectivul achizitionarea echipamentelor necesare intretinerii plantatiei
general al masurii: pomicole, iar in mod concret, prin reducerea costurilor de
cresterea competitivitatii exploatare si costurile cu serviciile furnizate de catre terti.
sectorului agricol printr-o In plus, cu ajutorul echipamentelor propuse se vor imbunatati
utilizare mai buna a conditiile de munca pentru lucratori, acestia avand la dispozitie
resurselor umane si a echipamente noi care le vor permite sa isi imbunatateasca
factorilor de productie si
randamentul.
indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a) Introducerea si Obiectivul este indeplinit prin introducerea in cadrul
dezvoltarea de tehnologii si exploatatiei pomicole a tehnologiei. La ora actuala solicitantul
procedee noi, diversificarea
nu detine echipamentele necesare intretinerii livezii, bazandu-
productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii se pe serviciile prestate de catre terti.
productiei la cerintele pietei Achizitionarea echipamentor va conduce la dotarea tehnica a
inclusiv a celei ecologice, fermei, astfel incat sa se realizeze o ajustare la conditiile de pe
precum si producerea si piata si ale concurentilor.
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b) Adaptarea
exploatatiilor la standardele Nu este cazul
comunitare;
c) Cresterea veniturilor In urma implementarii proiectului se estimeaza obtinerea unor
exploatatiilor agricole venituri de 366.800 lei, si a unui profit mai mare ca urmare a
sprijinite; diminuarii costurilor cu tertii.
d) Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea Nu este cazul

incurajarii fenomenului de
asociere.

Pagina 22/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
20
a) potentialul agricol al zonei si Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de deal cu potential mediu la productia de
fructe.
b) sa demonstreze imbunatatirea Performanta exploatatiei pomicole se va imbunatati in
performantei generale a urma implementarii proiectului deoarece se vor reduce
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei: costurile de exploatare, generate in cea mai mare parte
de catre necesitatea de a apela la diversi furnizori de
servicii.
Cu ajutorul echipamentelor propuse prin proiect se va
reduce dependenta fata de terti si se vor imbunatati
conditiile de lucru, aspecte ce se vor reflecta in
productivitatea si rentabilitatea mai mare a fermei.
Obiective tehnice: Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care
- achizitia de tractoare, combine,
inglobeaza tehnologii performante conducand la
masini, utilaje, echipamente etc,
care determina cresterea obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
productivitatii muncii, si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
imbunatatirea calitatii produselor utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste
agricole, introducerea de realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
tehnologii performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
Nu este cazul.
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
Nu este cazul.
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economico- Costurile de productie ale fermei se vor reduce ca urmare
financiare: a scaderii costurilor cu tertii, pe care la ora actuala
- reducerea costurilor de
productie si cresterea rentabilitatii solicitantul se bazeaza in mare masura. Echipamentele
economice a exploatatiei agricole; propuse a fi achizitionate vor contribui la reducerea la
minim a necesitatii serviciilor prestate de catre teri si ii vor
permite societatii sa devina mai rentabila, chiar daca
valoarea incasarilor ramane constanta.
Profitul astfel obtinut poate fi folosit pentru noi investitii in
tehnologia necesara cresterii productivitatii.
- cresterea valorii adaugate brute Previziunile privind activitatea exploatatiei in urma
(VAB ) a exploatatiei agricole. implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
- cresterea viabilitatii economice. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi

Pagina 23/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Obiectivele
Obiectivele generale si Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice obiectivelor*
proiect
va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna Nu este cazul.
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea Nu este cazul.
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice Nu este cazul.
etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila si
Nu este cazul.
imbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Pagina 24/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 2 persoane pe pozitia de pomicultor.
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri. Pazirea plantatiei se va realiza in perioada de rodire a pomilor, timp de 2-3 luni pe an, cu ajutorul unor
paznici temporari.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 25/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare Valoare Valoare Valoare
Nr. TVA TVA
Denumire Cantitate (fara TVA) (cu TVA) (fara TVA) (cu TVA)
crt
Euro Euro Euro Lei Lei Lei
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1 Tractor 1 30.120 7.229 37.349 133.793 32.110 165.903
2 Plug cu 5 trupite 1 1.620 389 2.009 7.196 1.727 8.923
3 Grapa cu discuri 1 2.500 600 3.100 11.105 2.665 13.770
4 Incarcator frontal 1 8.500 2.040 10.540 37.757 9.062 46.819
5 Remorca tribasculanta 1 6.630 1.591 8.221 29.450 7.068 36.519
6 Echipament purtat de stropit 1 5.150 1.236 6.386 22.876 5.490 28.367
Distribuitor ingrasaminte cu
7 1 17.560 4.214 21.774 78.002 18.720 96.722
echipament de imprastiat
8 Cositoare cu tamburi 1 3.000 720 3.720 13.326 3.198 16.524
9 Tocator 1 4.150 996 5.146 18.434 4.424 22.859
10 Foarfeca electrica 1 900 216 1.116 3.998 959 4.957
TOTAL utilaje/echipamente/dotari 80.130 19.231 99.361 355.937 85.425 441.362
Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Putere: 65-80 CP;
Plug pentru livada : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Nr. trupite: 5.
Grapa cu discuri : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Latime de lucru 1.700-1.900 mm.
Incarcator frontal: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Inaltime maxima de ridicare: 3-3,5 m;
o Capacitate maxima: 1.600 kg.
Remorca tribasculanta : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Basculare spate, dreapta, stanga;
o Capacitate maxima: 7 tone
Tocator: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 1.400-1.600 mm.
Distribuitor de ingrasaminte cu echipament de incorporat: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Echipament tractat;
o Capacitate maxima 2.700 kg;
o Adancime maxima de lucru: 60 cm.
Echipament purtat de stropit: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Capacitate maxima bazin: 1.600 l;

Pagina 26/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

o Presiune maxima: 40 bar.


Cositoare cu tamburi: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 1,5-2 m;
o Turatia maxima a prizei 600 rot/ min.
Foarfeca electrica: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Diametru de taiere maxim: 4 cm;
o Autonomie baterie pana la 3 zile.

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Exploatatia pomicola a beneficiarului ocupa o suprafata de 10 hectare, suprafata ce se va pastra si in
perioade de operare.
Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:

ha
An 1
Nr Denumire cultura
implementare
1 Mar 3,00
2 Prun 3,00
3 Cires 2,00
4 Cais 1,00
5 Piersic 1,00
TOTAL 10,00
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor ha


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
operare operare operare operare operare
1 Mar 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2 Prun 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3 Cires 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
4 Cais 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Piersic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


Intretinerea unei plantatii pomicole mixte presupune operatiuni de taiere, intretinere a solului, fertilizare,
combatere integrata a bolilor si daunatorilor si recoltare.
Principalele etape ale fluxului tehnologic aferent livezii este prezentat in continuare si apoi in forma sintetica in
cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Taierea crengilor, aplicarea ingrasamintelor si tratamentelor si intretinerea solului
Taierile in uscat se se aplica in perioada de repaus a pomilor, in intervalul cuprins intre caderea frunzelor si
umflarea mugurilor pentru pornirea in vegetatie in primavara urmatoare;
Solul se intretine cu ajutorul plugului si grapei cu discuri. La intervale de 4-6 ani se recomanda o afanare
adanca a solului cu ajutorul scarificatorului;

Pagina 27/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Crengile uscate sunt adunate, tocate si ingropate in sol pentru imbunatatirea acestuia cu substanta
organica; totusi, resturile anuale de biomasa pomicola sunt relativ mici si este necesara o fertilizare
suplimentara;
Fertilizarea plantatiei pe rod se realizeaza prin imprastierea uniforma a ingrasamintelor si introducerea lor
sub brazda la 25-30 cm, in toamna sau primavara devreme. In cazul marului si prunului fertilizarea se
realizeaza mecanizat, in timp ce pentru celelalte culturi se foloseste doar munca manuala.
Ciresul si caisul se fertilizeaza doar cu ajutorul ingrasamintelor organice, iar in cazul piersicului acestea
reprezinta aproximativ 80% din valoarea ingrasamintelor aplicate;
Tratamentele contra principalelor boli si daunatori se realizeaza si in perioada de repaus vegetativ
Perioada de realizare opereatiune in functie de cultura: septembrie-noiembrie

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 75 CP
b. Plug cu 5 trupite
c. Grapa cu discuri
d. Foarfeca electrica
e. Tocator
f. Remorca tribasculanta
g. Distribuitor de ingrasaminte cu echipament de incorporat
h. Echipament de stropit
Utilaje de la terti:
o Nu este cazul in aceasta etapa.
Etapa 2 Taieri in verde, stropirea livezii si intretinerea solului
Taierile in verde se aplica in timpul vegetatiei pomilor pentru a evita formarea unor ramuri in pozitii
ndedorite care ulterior ar trebui eliminate prin taierile in uscat. Suprimarea lastarilor consta in indepartarea
de la baza a lastarilor crescuti in pozitii necorespunzatoare si are ca efect stimularea cresterilor celorlalti
lastari ramasi in coroana;
Combaterea bolilor si daunatorilor se realizeaza si in perioada de inmugurire, pana la sfarsitul infloritului
Intretinerea solului dintre pomi este necesara deoarece caracterul multianual al pomilor diminueaza
continutul in substante organice, conduce la degradare prin tasare si limiteaza posibilitatile de ameliorare a
calitatii solului;
Inretinerea solului se poate realiza prin mai multe sisteme, fiecare cu avantaje si dezavantaje. Se va aplica
sistemul ogorului combinat (mentinerea permanenta a solului, atat pe intervalele dintre randuri cat si intre
pomi pe rand, afanat la suprafata, fara buruieni si crusta combinata cu erbicidarea terenului pentru
mentinerea curatenii) si sitemul inierbarii temporare (inierbarea este temporara si partiala, de-a lungul
randurilor de pomi fiind mentinut ogorul lucrat);
In cazul livezilor intensive de mar intretienrea solului sub forma de benzi inierbate de 2 m latime, pe
intervalul dintre randuri, alternand cu ogorul lucrat, grabeste intrarea pomilor pe rod, asigura productii mari
de fructe si usureaza efectuarea lucrarilor cu mijloace mecanice;
Perioada de realizare opereatiune in functie de cultura: martie-mai;
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 75 CP
b. Plug cu 5 trupite
c. Grapa cu discuri
d. Foarfeca electrica
e. Cositoare cu tamburi
f. Tocator

Pagina 28/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

g. Echipament de stropit
Utilaje de la terti:
o Nu este cazul in aceasta etapa.
Etapa 3 Lucrari de intretinere la pomi si sol
Solul dintre pomi se intretine prin cosire, prasire si sapare

Se aplica tratementele fitosanitare impotriva bolilor si daunatorilor aferenti perioadei de vegetatie


Se asigura pomilor necesarul de apa prin intermediul instalatiilor de irigat. Asigurarea factorului apa
constituie un element determinant in desfasurarea procesului de crestere si productie a pomilor. Pe de alta
parte, excesul de apa din sol determina, grave deficiente: prelungirea vegetatiei in toamna, tarziu, si ca
urmare o slaba rezistenta la ger in timpul iernii, fenomene de fermentatie intracelulare, datorita lipsei
oxigenului, cu eliberare de substante toxice, bioxid de cabron si acizi organici. Ca urmare, radacinile nu
mai pot desfasura o activitate normala si pomii pier. Cele mai sensibile specii pomicole la asfixierea
radiculara sunt: piersicul, caisul, ciresul, marul si parul.
Perioada de realizare opereatiune in functie de cultura: mai-septembrie;
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 75 CP
b. Echipament de stropit
c. Cositoare cu tamburi

Utilaje de la terti:
o Nu este cazul in aceasta etapa.
4
Etapa 4 Recoltarea fructelor
Recoltarea fructelor este operatia ce finalizeaza complexul de masuri agrotehnice aplicat in livada care
determina evolutia calitatii produselor, in procesul de valorificare;
Multitudinea speciilor si a soiurilor existente in cultura fac ca productia de fructe sa se caracterizeze prin
coacere si recoltare esalonate, grade diferite de perisabilitatea si variabilitate in ceea ce priveste marimea,
forma, culoarea, modul de valorificare si durata de pastrare. Datorita acestor particularitati, recoltarea si
conditionarea fructelor devine un proces tehnologic complex, ce hotaraste in final insasi eficienta culturii;
Recoltarea fructelor se efectueaza atunci cand gradul lor de utilitate, exprimat prin suma tuturor
proprietatilor fizice, chimice, tehnologice, cat si capacitatea de a rezista la transport si pastrare, satisface
pe deplin cerintele consumului;
Momentul optim de recoltare a fructelor are un caracter dinamic, fiind determinat de destinatia productiei:
consum imediat in stare proaspata, depozitare pentru pastrare mai indelungata sau industrializare;
Inca de la intocmirea planului anual de productie a fermelor pomicole este necesar sa se cunoasca
destinatia fructelor si respectiv conditiile de calitate ce trebuie sa le indeplineasca. De comun acord cu
beneficiarul se stabilesc graficele de livrare trimestriale, lunare, decadale si diurne. In functie de acestea si
de productie previzionata, se intocmeste, apoi graficul recoltarilor si se face aprovizionarea cu ambajale,
unelte si materiale, se asigura mijloace de transport, masinile si utilajele, punctele de colectare si
conditionare a recoltei si forta de munca necesare;
Manipularea si transportul fructelor. Se efectueaza in ambalaje de diferite tipuri, care trebuie sa asigure
mentinerea calitatii produselor, sa realizeze paletizarea unitatilor de incarcatura, in scopul reducerii
timpului de la recoltare pana la conditionare;
Fructele usor perisabile sau cele destinate consumului imediat in stare proaspata se transporta in ambalaje
de capacitate mica, sortarea facandu-se o data cu recoltarea, fapt ce reduce numarul de manipulari.
4
Sursa informatiilor:
http://www.scrigroup.com/casa-masina/pomicultura/TEHNOLOGIA-INTRETINERII-PLANTA64724.php

Pagina 29/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fructele cu fermitate structo-texturala buna, rezistente la socuri si vibratii, pot fi manipulate in lazi cu
capacitate mare;
Fructele pentru consum in stare proaspata si cele destinate pastrarii se recolteaza in exclusivitate manual;
Conditionarea este operatia tehnologica prin care se creeaza partizi omogene de fructe, cu aceeasi
culoare, forma, marime, stare fitosanitara, grad de integritate si de maturare. Conditionarea consta in:
presortare, sortare, calibrare, spalare, periere, lustruire, ceruire, tratare pentru distrugerea microflorei
epifite;
Presortarea se aplica fructelor destinate pastrarii indelungate si ea se efectueaza o data cu recoltarea
eliminandu-se exemplarele afectate de boli, daunatori, grindina sau vant;
Sortarea cuprinde separarea fructelor dupa calitatea si marimea lor. Sortarea pe calitati are in vedere,
aspectul general al fructului si se efectueaza mecanic, cu ajutorul unor instalatii prevazute cu dispozitive
electrice, sau manual, o data cu recoltatul (capsuni, zmeura, cirese, visine) fie ulterior acestuia;
Ambalarea fructelor are loc dupa conditionarea lor, pentru a putea fi transportate la beneficiar. Ambalajele
sunt de diferite tipuri standardizate, avand anumiti parametri constructivi si de capacitate;
Perioada de realizare opereatiune in functie de cultura: iunie-octombrie;
Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):
a. Tractor 75 CP
b. Remorca tribasculanta
c. Incarcator frontal (stivuitor)
Utilaje de la terti:
o Nu este cazul in aceasta etapa.

Pagina 30/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Mar

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Mar Productivitate medie (kg/ha) 18.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
executa Denumire material Cantitate
agricole utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
lucrarea utilizat (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
Taiere crengi, scarificator, freza
Motorina, pesticide,
aplicare palpator, tocator,
ingrasaminte
1 ingrasaminte octombrie remorca, masina de 1.136,59 33,4 85 2.839,00 - 1 2433,5 2.433,50 6.409,09
chimice si organice,
si tratamente, stropit, echipament de
alte cheltuieli
intretinere sol fertilizat, foarfeca
electrica
Tractor, grapa cu disc,
Taiere in freza palpator, tocator,
Motorina, pesticide,
2 verde, stropire, martie cositoare, remorca, 666,79 37 85 3.145,00 - 1 957,1 957,10 4.768,89
alte cheltuieli
intretinere sol masina de stropit,
foarfeca electrica
Stropire,
Tractor, masina de Motorina, pesticide,
3 irigare, mai 324,00 2,9 85 246,50 - 1 371,2 371,20 941,70
stropit, cositoare alte cheltuieli
intretinere sol
Recoltare
mere, Motorina, alte
4 iulie Tractor, remorca 67,39 36,8 85 3.128,00 - 1 284,5 284,50 3.479,89
transportare cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 0,00 - 2.194,78 - 9.358,50 - 4.046,30 15.599,58

Pagina 31/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Mar Productivitate medie (kg/ha) 18.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Echipament utilizat / Denumire material Cantitate
lucrarea unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
capacitate utilizat (UM/ha)
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)

Tractor, grapa cu disc, plug


Taiere crengi,
cu 5 trupite, tocator, Motorina, pesticide,
aplicare
remorca tribasculanta, ingrasaminte
1 ingrasaminte si octombrie 841,92 33,5 85 2.847,50 - 1 2433,5 2.433,50 6.122,92
echipament de stropit, chimice si organice,
tratamente,
distribuitor de ingrasaminte, alte cheltuieli
intretinere sol
foarfeca electrica

Tractor, grapa cu disc, plug


Taiere in verde, cu 5 trupite, tocator,
Motorina, pesticide,
2 stropire, martie remorca tribasculanta, 493,92 36,9 85 3.136,50 - 1 957,1 957,10 4.587,52
alte cheltuieli
intretinere sol cositoare, echipament de
stropit, foarfeca electrica
Stropire, irigare, Tractor, echipament de Motorina, pesticide,
3 mai 240,00 2,9 85 246,50 - 1 371,2 371,20 857,70
intretinere sol stropit, cositoare alte cheltuieli
Recoltare mere,
Tractor, remorca Motorina, pesticide,
4 transportare iulie 49,92 36,8 85 3.128,00 - 1 284,5 284,50 3.462,42
tribasculanta alte cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 1.625,76 - 0,00 - 9.358,50 - 4.046,30 15.030,56

Pagina 32/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Prun

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Prun Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
executa Denumire Cantitate
agricole utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
lucrarea material utilizat (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)

Tractor, grapa cu disc, Motorina,


Taiere crengi,
scarificator, freza pesticide,
aplicare
palpator, tocator, remorca, ingrasaminte
1 ingrasaminte octombrie 1.076,17 8,6 85 731,00 - 1 2088,6 2.088,60 3.895,77
masina de stropit, chimice si
si tratamente,
echipament de fertilizat, organice, alte
intretinere sol
foarfeca electrica cheltuieli

Tractor, grapa cu disc,


Taiere in scarificator, freza Motorina,
2 verde, stropire, martie palpator, tocator, remorca, 673,43 8,4 85 714,00 pesticide, alte - 1 960,4 960,40 2.347,83
intretinere sol cositoare, masina de cheltuieli
stropit, foarfeca electrica

Stropire, Motorina,
Tractor, cositoare, masina
3 irigare, mai 307,80 3,5 85 297,50 pesticide, alte - 1 379,7 379,70 985,00
de stropit
intretinere sol cheltuieli
Recoltare
prune, Motorina, alte
4 iulie Tractor, remorca 115,67 61,1 85 5.193,50 - 1 470,1 470,10 5.779,27
transportare cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 0,00 - 2.173,07 - 6.936,00 - 3.898,80 13.007,87

Pagina 33/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Prun Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Echipament utilizat / Denumire material Cantitate
lucrarea unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
capacitate utilizat (UM/ha)
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
Taiere crengi, plug cu 5 trupite, tocator,
Motorina, pesticide,
aplicare remorca tribasculanta,
ingrasaminte
1 ingrasaminte si octombrie echipament de stropit, 797,16 8,6 85 731,00 - 1 2088,6 2.088,60 3.616,76
chimice si organice,
tratamente, distribuitor de
alte cheltuieli
intretinere sol ingrasaminte, foarfeca
electrica
Tractor, grapa cu disc,
Taiere in verde, plug cu 5 trupite, tocator,
Motorina, pesticide,
2 stropire, martie remorca tribasculanta, 498,84 8,4 85 714,00 - 1 960,4 960,40 2.173,24
alte cheltuieli
intretinere sol cositoare, echipament de
stropit, foarfeca electrica
Stropire, irigare, Tractor, echipament de Motorina, pesticide,
3 mai 228,00 3,5 85 297,50 - 1 379,7 379,70 905,20
intretinere sol stropit, cositoare alte cheltuieli
Recoltare prune,
Tractor, remorca Motorina, pesticide,
4 transportare iulie 85,68 61,1 85 5.193,50 - 1 470,1 470,10 5.749,28
tribasculanta alte cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 1.609,68 - 0,00 - 6.936,00 - 3.898,80 12.444,48

Pagina 34/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Cires

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Cires Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
executa Denumire material Cantitate
agricole utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
lucrarea utilizat (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu disc,
Taiere crengi,
scarificator, freza Motorina, pesticide,
aplicare
palpator, tocator, ingrasaminte
1 ingrasaminte si septembrie 793,80 10,1 85 858,50 - 1 688,2 688,20 2.340,50
masina de stropit, organice, alte
tratamente,
remorca, foarfeca cheltuieli
intretinere sol
electrica
Tractor, grapa cu disc,
Taiere in tocator, cositoare,
Motorina, pesticide,
2 verde, stropire, martie remorca, masina de 469,80 6,5 85 552,50 - 1 1131,4 1.131,40 2.153,70
alte cheltuieli
intretinere sol stropit, foarfeca
electrica
Stropire,
Tractor, cositoare, Motorina, pesticide,
3 irigare, mai 324,00 4,6 85 391,00 - 1 427,6 427,60 1.142,60
masina de stropit alte cheltuieli
intretinere sol
Recoltare
cirese, Motorina, alte
4 iunie Tractor, remorca 81,00 17,7 85 1.504,50 - 1 354 354,00 1.939,50
transportare cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 0,00 - 1.668,60 - 3.306,50 - 2.601,20 7.576,30

Pagina 35/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA


Cires Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
(la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Echipament utilizat / Denumire material Cantitate
lucrarea unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
capacitate utilizat (UM/ha)
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Taiere crengi, Tractor, grapa cu disc,
Motorina, pesticide,
aplicare plug cu 5 trupite, tocator,
ingrasaminte
1 ingrasaminte si septembrie echipament de stropit, 588,00 10,1 85 858,50 - 1 688,2 688,20 2.134,70
organice, alte
tratamente, remorca tribasculanta,
cheltuieli
intretinere sol foarfeca electrica
Tractor, grapa cu disc,
Taiere in verde, tocator, remorca
Motorina, pesticide,
2 stropire, martie tribasculanta, cositoare, 348,00 6,5 85 552,50 - 1 1131,4 1.131,40 2.031,90
alte cheltuieli
intretinere sol echipament de stropit,
foarfeca electrica
Stropire, irigare, Tractor, echipament de Motorina, pesticide,
3 mai 240,00 4,6 85 391,00 - 1 427,6 427,60 1.058,60
intretinere sol stropit, cositoare alte cheltuieli
Recoltare cirese,
Tractor, remorca Motorina, alte
4 transportare iunie 60,00 17,7 85 1.504,50 - 1 354 354,00 1.918,50
tribasculanta cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 1.236,00 - 0,00 - 3.306,50 - 2.601,20 7.143,70

Pagina 36/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Cais

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Cais Productivitate medie (kg/ha) 8.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Denumire Pret Cost TOTAL
executa Cantitate
agricole utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar material UM unitar unitar
lucrarea (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) utilizat (lei/UM) (lei/ha)

Taiere crengi, Tractor, grapa cu disc, Motorina,


aplicare scarificator, freza pesticide,
1 ingrasaminte si septembrie palpator, tocator, 966,65 10,1 85 858,50 ingrasaminte - 1 1313,8 1.313,80 3.138,95
tratamente, remorca, masina de organice, alte
intretinere sol stropit, foarfeca electrica cheltuieli

Tractor, grapa cu disc,


Taiere in freza palpator, tocator, Motorina,
2 verde, stropire, aprilie remorca, cositoare, 618,35 6,4 85 544,00 pesticide, alte - 1 916,7 916,70 2.079,05
intretinere sol masina de stropit, cheltuieli
foarfeca electrica
Stropire, Motorina,
Tractor, cositoare, masina
3 irigare, mai 324,00 4 85 340,00 pesticide, alte - 1 454,8 454,80 1.118,80
de stropit
intretinere sol cheltuieli
Recoltare
caise, Motorina, alte
4 iulie Tractor, remorca 134,95 27,4 85 2.329,00 - 1 548,3 548,30 3.012,25
transportare cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 0,00 - 2.043,95 - 4.071,50 - 3.233,60 9.349,05

Pagina 37/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA CULTURA


Cais Productivitate medie (kg/ha) 8.000,00
(la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
Denumirea in care se
Nr. crt. Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
lucrarii agricole executa Echipament utilizat / Denumire material Cantitate
lucrarea unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
capacitate utilizat (UM/ha)
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Taiere crengi, Tractor, grapa cu disc,
Motorina, pesticide,
aplicare plug cu 5 trupite, tocator,
ingrasaminte
1 ingrasaminte si septembrie echipament de stropit, 716,04 10,1 85 858,50 - 1 1313,8 1.313,80 2.888,34
organice, alte
tratamente, remorca tribasculanta,
cheltuieli
intretinere sol foarfeca electrica
Tractor, grapa cu disc,
Taiere in verde, tocator, remorca
Motorina, pesticide,
2 stropire, aprilie tribasculanta, cositoare, 458,04 6,4 85 544,00 - 1 916,7 916,70 1.918,74
alte cheltuieli
intretinere sol echipament de stropit,
foarfeca electrica
Stropire, irigare, Tractor, echipament de Motorina, pesticide,
3 mai 240,00 4 85 340,00 - 1 454,8 454,80 1.034,80
intretinere sol stropit, cositoare alte cheltuieli
Recoltare caise,
Tractor, remorca Motorina, alte
4 transportare iulie 99,96 27,4 85 2.329,00 - 1 548,3 548,30 2.977,26
tribasculanta cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 1.514,04 - 0,00 - 4.071,50 - 3.233,60 8.819,14

Pagina 38/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Piersic

Situatia 1. In perioada de implementare a proiectului

FISA TEHNOLOGICA
Piersic Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Echipament Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
executa Denumire material Cantitate
agricole utilizat / unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
lucrarea utilizat (UM/ha)
capacitate (lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)
Tractor, grapa cu
Taiere crengi,
disc, scarificator, Motorina, pesticide,
aplicare
freza palpator, ingrasaminte
1 ingrasaminte si septembrie 996,30 12,5 85 1.062,50 - 1 2486,8 2.486,80 4.545,60
tocator, remorca, chimice si organice,
tratamente,
masina de stropit, alte cheltuieli
intretinere sol
foarfeca electrica
Tractor, grapa cu
disc, freza palpator,
Taiere in
tocator, remorca, Motorina, pesticide,
2 verde, stropire, aprilie 490,05 16,2 85 1.377,00 - 1 678,4 678,40 2.545,45
cositoare, masina de alte cheltuieli
intretinere sol
stropit, foarfeca
electrica
Stropire,
Tractor, masina de Motorina, pesticide,
3 irigare, iunie 324,00 6,5 85 552,50 - 1 485,9 485,90 1.362,40
stropit alte cheltuieli
intretinere sol
Recoltare
piersici, Motorina, alte
4 iulie Tractor, remorca 50,71 25,9 85 2.201,50 - 1 221,3 221,30 2.473,51
transportare cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 0,00 - 1.861,06 - 5.193,50 - 3.872,40 10.926,96

Pagina 39/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Situatia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA
Piersic Productivitate medie (kg/ha) 10.000,00
CULTURA (la hectar)
1. Lucrari mecanice
Luna 2. Lucrari manuale 3. Materii prime si materiale
Denumirea 1.1 Cheltuieli combustibil 2.2 Cheltuieli terti
in care se
Nr. crt. lucrarii Cost Cost Cantitate Tarif Cost Pret Cost TOTAL
executa Echipament utilizat / Denumire material Cantitate
agricole unitar Descriere unitar (zile zilnic unitar UM unitar unitar
lucrarea capacitate utilizat (UM/ha)
(lei/ha) (lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha) (lei/UM) (lei/ha)

Taiere crengi, Tractor, grapa cu disc,


Motorina, pesticide,
aplicare plug cu 5 trupite, tocator,
ingrasaminte
1 ingrasaminte si septembrie echipament de stropit, 738,00 12,5 85 1.062,50 - 1 2486,8 2.486,80 4.287,30
chimice si organice,
tratamente, remorca tribasculanta,
alte cheltuieli
intretinere sol foarfeca electrica

Tractor, grapa cu disc,


Taiere in verde, tocator, remorca
Motorina, pesticide,
2 stropire, aprilie tribasculanta, cositoare, 363,00 16,2 85 1.377,00 - 1 678,4 678,40 2.418,40
alte cheltuieli
intretinere sol echipament de stropit,
foarfeca electrica
Stropire,
Tractor, echipament de Motorina, pesticide,
3 irigare, iunie 240,00 6,5 85 552,50 - 1 485,9 485,90 1.278,40
stropit alte cheltuieli
intretinere sol
Recoltare
piersici, Tractor, remorca Motorina, alte
4 iulie 37,56 25,9 85 2.201,50 - 1 221,3 221,30 2.460,36
transportare tribasculanta cheltuieli
recolta
Cost unitar total - 1.378,56 - 0,00 - 5.193,50 - 3.872,40 10.444,46

Pagina 40/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale

Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.


Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.
Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).
Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 41/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
0 0 0 1.186 0 1.186 0 1.186 0 0 0 0 3.559
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
0 0 0 118.646 0 118.646 0 118.646 0 0 0 0 355.937
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
0 0 0 118.646 0 118.646 0 118.646 0 0 0 0 355.937
din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli ELIGIBILE

4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 118.646 0 118.646 0 118.646 0 0 0 0 355.937
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile 0 0 0 119.832 0 119.832 0 119.832 0 0 0 0 359.496
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEELIGIBILE

amenajarea terenului
Cheltuieli

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
0 0 0 285 0 285 0 285 0 0 0 0 854
asistenta tehnica

Pagina 42/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de


0 0 0 28.475 0 28.475 0 28.475 0 0 0 0 85.425
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
0 0 0 28.475 0 28.475 0 28.475 0 0 0 0 85.425
din care:
4.1 Constructii si instalatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
0 0 0 28.475 0 28.475 0 28.475 0 0 0 0 85.425
mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care: 0 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 15.106
5.1 Organizare de santier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Comisioane, taxe 0 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 15.106
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile 0 1.373 1.373 30.133 1.373 30.133 1.373 30.133 1.373 1.373 1.373 1.373 101.385
TOTAL 0 1.373 1.373 149.965 1.373 149.965 1.373 149.965 1.373 1.373 1.373 1.373 460.881
- achizitii de active fixe corporale 0 0 0 147.121 0 147.121 0 147.121 0 0 0 0 441.362
- achizitii de active fixe necorporale 0 0 0 1.471 0 1.471 0 1.471 0 0 0 0 4.413
- cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
0 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 1.373 15.106
bancare aferente proiectului
TVA 0 0 0 28.760 0 28.760 0 28.760 0 0 0 0 86.279

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII TOTAL


Surse de finantare
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 AN 1
Valoarea Cererii de Plata 0 0 0 0 119.832 0 0 0 239.664 0 0 0 359.496
Incasare ajutor financiar nerambursabil 0 0 71.899 0 47.933 0 0 0 23.966 143.798
Aport propriu 101.384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.384
Credit bancar 215.697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215.697
Incasari de TVA 0 0 0 0 0 0 57.519 0 0 28.760 0 0 86.279

Pagina 43/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 359,496 80,931 86,279 445,775 100,354
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 44/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 45/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Cheltuieli TOTALE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Proiectare si engineering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 Consultanta 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
3.6 Asistenta tehnica 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 3 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
4.3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
montaj
4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
4.5 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.7 Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 5.1.1. Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 5 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 374,602 84,332 86,279 460,881 103,755
Din care C+M 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Pagina 46/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
3.1. Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000 0,000 0,000 0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
3.2. Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,000 0,000 0,000 0,000
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din 0,000 0,000 0,000 0,000
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 0,000 0,000 0,000 0,000
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar 0,000 0,000 0,000 0,000
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,000 0,000 0,000 0,000
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
0,000 0,000 0,000 0,000
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI 0,000 0,000 0,000 0,000
8. obtinerea acordului de mediu 0,000 0,000 0,000 0,000
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Proiectare si inginerie - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare -
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
total, din care:
a. studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
b. studiu de fezabilitate 0,000 0,000 0,000 0,000
c. proiect tehnic 0,000 0,000 0,000 0,000
d. detalii de executie 0,000 0,000 0,000 0,000
e. verificarea tehnica a proiectarii 0,000 0,000 0,000 0,000
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii 0,000 0,000 0,000 0,000
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
0,000 0,000 0,000 0,000
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi 0,000 0,000 0,000 0,000
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
0,000 0,000 0,000 0,000
auditului energetic
3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii 0,000 0,000 0,000 0,000
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
executie
3.6. Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
0,000 0,000 0,000 0,000
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii

Pagina 47/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru 0,000 0,000 0,000 0,000
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii
TOTAL 3,559 0,801 0,854 4,413 0,993
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz obiect 1 Achizitie echipamente pentru livada
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1 Terasamente 0,000 0,000 0,000 0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
2 rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, 0,000 0,000 0,000 0,000
compartimentari, finisaje)
3 Izolatii 0,000 0,000 0,000 0,000
4 Instalatii electrice 0,000 0,000 0,000 0,000
5 Instalatii sanitare 0,000 0,000 0,000 0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
6 0,000 0,000 0,000 0,000
radio-tv, intranet
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000
8 Instalatii de telecomunicatii 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL I 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA II - MONTAJ
1 Montaj utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL II 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
PARTEA III - PROCURARE
1 Utilaje si echipamente tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000
2 Utilaje si echipamente de transport 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
3 Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL III 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 355,937 80,130 85,425 441,362 99,361
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
5.1 Organizare de santier 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 0,000 0,000 0,000 0,000

Pagina 48/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420 lei/euro din data 06.05.2014
Valoare Valoare
TVA
Nr.crt Specificatie (fara TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro
santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0,000 0,000 0,000 0,000
5.2 Comisioane, taxe 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
comisionul bancii finantatoare 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000 0,000 0,000 0,000
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
0,000 0,000 0,000 0,000
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante 0,000 0,000 0,000 0,000
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii 0,000 0,000 0,000 0,000
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 0,000 0,000 0,000 0,000
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL 15,106 3,401 0,000 15,106 3,401
Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]
Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 49/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 103.755 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 32.372 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utili za
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
Plan financiar neeligibile
Euro Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 32.372 32.372
Sursele de finantare pentru completarea
48.559 22.824 71.383
necesarului de finantare din care:
- autofinantare 22.824 22.824
- imprumuturi 48.559 48.559
TOTAL PROIECT 80.931 22.824 103.755

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 103.755
Valoarea eligibila (Euro): 80.931

Valoarea neeligibila (Euro): 22.824 Euro, include:


comisioane bancare si costul creditului: 3.401 Euro
valoarea TVA: 19.423 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.

Pagina 50/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Denumirea capitolelor de cheltuieli
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 51/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Exploatatia pomicola detinuta de solicitant are o suprafata de 10 hectare, cultivare cu meri, pruni, ciresi, caisi
si piersici. In anul de operare suprafetele aferente fiecarei culturi se vor pastra ca si in anul de implementare.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:

ha
Productivitate An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
(kg/ha) implementare implementare implementare implementare implementare
1 Mar 18.000,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2 Prun 10.000,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3 Cires 10.000,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
4 Cais 8.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Piersic 10.000,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL - 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale
(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 460.879 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.

Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.

Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.

Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.


Activitatea principala previzionata prin proiect este: intretinerea livezii de pomi fructiferi
Capacitatea fermei pomicole va fi de 10 hectare cultivate cu meri, pruni, ciresi, caisi si piersici

In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: mere, prune,
cirese, caise si piersici.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si punerea
in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la
primirea efectiva a finantarii.

Pagina 52/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului
nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de
plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului pe
venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Valoare
Valoare de Valoare Durata de
amortizare
Nr Denumire echipament intrare amortizabila amortizare
anuala
(lei fara TVA) (lei fara TVA) (ani)
(lei/an)
1 Tractor 133.793,04 80.275,82 6 13.379,30
2 Plug pentru livada 7.196,04 4.317,62 5 863,52
3 Grapa cu discuri 11.105,00 6.663,00 5 1.332,60
4 Incarcator frontal 37.757,00 22.654,20 8 2.831,78
5 Remorca tribasculanta 29.450,46 17.670,28 5 3.534,06
6 Echipament purtat de stropit 22.876,30 13.725,78 4 3.431,45
Distribuitor ingrasaminte cu
7 78.001,52 46.800,91 4 11.700,23
echipament de imprastiat
8 Cositoare cu tamburi 13.326,00 7.995,60 3 2.665,20
9 Tocator 18.434,30 11.060,58 3 3.686,86
10 Foarfeca electrica 3.997,80 2.398,68 3 799,56
TOTAL 355.937,46 213.562,48 - 44.224,55
Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in
valoare de 50.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate.
Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2007-2012 astfel:
lei/ kg
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Pret
Cultura
2007 2008 2009 2010 2011 2012 mediu
Mere 2,23 2,62 2,22 2,16 2,62 2,68 2,4
Prune 1,92 2,08 2,08 2,12 2,32 2,59 2,2
Cirese 3,33 4,87 4,62 5,67 5,72 7,47 5,2
Caise 3,31 3,22 3,6 4,39 4,54 4,42 3,9
Piersici 3,24 3,46 3,23 4,02 3,58 4,2 3,6
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica
Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-de-
presa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha


An 1 Luna valorificare
Nr Denumire cultura
implementare cultura
1 Mar 3,00 iulie
2 Prun 3,00 iulie

Pagina 53/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Plan de rotatie a culturilor ha


An 1 Luna valorificare
Nr Denumire cultura
implementare cultura
3 Cires 2,00 iunie
4 Cais 1,00 iulie
5 Piersic 1,00 iulie
TOTAL 0,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului de implementare sunt sintetizate
in tabelul urmator:

Ipoteze incasari implementare


Productivitate Pret vanzare Subventie Luna primire
Nr Denumire cultura UM
(kg/ha) (lei/kg) (lei/ha) subventie
1 Mar 18.000,00 2,40 kg 711,48 septembrie
2 Prun 10.000,00 2,20 kg 711,48 septembrie
3 Cires 10.000,00 5,20 kg 711,48 septembrie
4 Cais 8.000,00 3,90 kg 711,48 septembrie
5 Piersic 10.000,00 3,60 kg 711,48 septembrie
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este
necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 101.389 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 215.697 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:

48.559 EUR
Valoare credit
215.697 LEI
Dobanda anuala efectiva 7,64 %
Durata credit 72 luni
Perioada de gratie 12 luni

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 1 0 0 0 215.697
Luna 2 0 1.373 1.373 215.697
Luna 3 0 1.373 1.373 215.697
Anul 1 de implementare

Luna 4 0 1.373 1.373 215.697


Luna 5 0 1.373 1.373 215.697
Luna 6 0 1.373 1.373 215.697
Luna 7 0 1.373 1.373 215.697
Luna 8 0 1.373 1.373 215.697
Luna 9 0 1.373 1.373 215.697
Luna 10 0 1.373 1.373 215.697
Luna 11 0 1.373 1.373 215.697
Luna 12 0 1.373 1.373 215.697

Pagina 54/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 13 3.595 1.373 4.968 212.102
Luna 14 3.595 1.350 4.945 208.507
Luna 15 3.595 1.327 4.922 204.912
Luna 16 3.595 1.305 4.900 201.317
Anul 1 de prognoza

Luna 17 3.595 1.282 4.877 197.723


Luna 18 3.595 1.259 4.854 194.128
Luna 19 3.595 1.236 4.831 190.533
Luna 20 3.595 1.213 4.808 186.938
Luna 21 3.595 1.190 4.785 183.343
Luna 22 3.595 1.167 4.762 179.748
Luna 23 3.595 1.144 4.739 176.153
Luna 24 3.595 1.122 4.716 172.558
Luna 25 3.595 1.099 4.694 168.963
Luna 26 3.595 1.076 4.671 165.368
Luna 27 3.595 1.053 4.648 161.773
Luna 28 3.595 1.030 4.625 158.178
Anul 2 de prognoza

Luna 29 3.595 1.007 4.602 154.583


Luna 30 3.595 984 4.579 150.988
Luna 31 3.595 961 4.556 147.393
Luna 32 3.595 938 4.533 143.798
Luna 33 3.595 916 4.510 140.203
Luna 34 3.595 893 4.488 136.608
Luna 35 3.595 870 4.465 133.013
Luna 36 3.595 847 4.442 129.418
Luna 37 3.595 824 4.419 125.823
Luna 38 3.595 801 4.396 122.228
Luna 39 3.595 778 4.373 118.634
Luna 40 3.595 755 4.350 115.039
Anul 3 de prognoza

Luna 41 3.595 732 4.327 111.444


Luna 42 3.595 710 4.304 107.849
Luna 43 3.595 687 4.282 104.254
Luna 44 3.595 664 4.259 100.659
Luna 45 3.595 641 4.236 97.064
Luna 46 3.595 618 4.213 93.469
Luna 47 3.595 595 4.190 89.874
Luna 48 3.595 572 4.167 86.279
Luna 49 3.595 549 4.144 82.684
Luna 50 3.595 526 4.121 79.089
Luna 51 3.595 504 4.098 75.494
Luna 52 3.595 481 4.076 71.899
Anul 4 de prognoza

Luna 53 3.595 458 4.053 68.304


Luna 54 3.595 435 4.030 64.709
Luna 55 3.595 412 4.007 61.114
Luna 56 3.595 389 3.984 57.519
Luna 57 3.595 366 3.961 53.924
Luna 58 3.595 343 3.938 50.329
Luna 59 3.595 320 3.915 46.734
Luna 60 3.595 298 3.892 43.139

Pagina 55/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Sold la
Rata Dobanzi si Total plati
sfarsitul
Anul Luna rambursata comisioane catre banca
perioadei
LEI LEI LEI
LEI
Luna 61 3.595 275 3.870 39.545
Luna 62 3.595 252 3.847 35.950
Luna 63 3.595 229 3.824 32.355
Luna 64 3.595 206 3.801 28.760
Anul 5 de prognoza

Luna 65 3.595 183 3.778 25.165


Luna 66 3.595 160 3.755 21.570
Luna 67 3.595 137 3.732 17.975
Luna 68 3.595 114 3.709 14.380
Luna 69 3.595 92 3.687 10.785
Luna 70 3.595 69 3.664 7.190
Luna 71 3.595 46 3.641 3.595
Luna 72 3.595 23 3.618 0
TOTAL 215.697 56.991 272.688 0
Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil
primit de la finantator.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 36.144 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:

Alte plati lei


Nr Denumire plata Valoare (lei) Luna efectuare plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 42,50 PLATA LUNARA
TOTAL 122,5 -
De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Pagina 56/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net lei/an


An 1
Nr Denumire plata
implementare
1 TVA 63.713
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 13.077
3 Impozit pe venitul net 25.488
TOTAL 102.278
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 441.362 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune

INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor ha


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire cultura
implementare implementare implementare implementare implementare
1 Mar 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2 Prun 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3 Cires 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
4 Cais 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5 Piersic 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Productivitate Pret vanzare Subventie
Nr Denumire cultura UM
(kg/ha) (lei/ha) (lei/ha)
1 Mar 18.000,00 2,40 kg 711,48
2 Prun 10.000,00 2,20 kg 711,48
3 Cires 10.000,00 5,20 kg 711,48
4 Cais 8.000,00 3,90 kg 711,48
5 Piersic 10.000,00 3,60 kg 711,48
Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 51.215 lei, reprezentand:

Pagina 57/58
Memoriu justificativ Dotare livada de pomi fructiferi prin achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

o costuri cu materii prime


o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Contributii asigurari Total plati aferente
Nr. Salariu brut
Nr Functie sociale si de sanatate salariilor
persoane (lei/luna)
(lei/luna) (lei/luna)
1 Pomicultor 2 1.500,00 420,00 3.840,00
TOTAL 2 - - 3.840,00
Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
Nr Denumire plata
operare operare operare operare operare
1 TVA 60.797 60.797 60.797 60.797 60.797
2 Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala 8.568 8.750 8.931 9.112 9.293
3 Impozit pe venitul net 13.093 13.591 14.090 14.588 15.086
TOTAL 82.458 83.137 83.817 84.497 85.176
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:

Alte plati lei


Valoare Luna efectuare
Nr Denumire plata
(lei) plata
1 Cheltuieli administrative 80,00 PLATA LUNARA
2 Impozite si taxe 42,50 PLATA LUNARA
TOTAL 122,50 -

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul Total an 1 Total an 2 Total an 3 Total an 4 Total an 5
UM
Nr.crt. Specificatie Valoare
Valoare investitie(Vi)= valoarea
1 LEI 374.603
totala a proiectului fara TVA
Durata de recuperare a investitiei
2 ANI 0,6288
(Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie Numeric 3,65 3,87 4,11 4,39 4,72
mai mare sau egal cu 1.2
4 Rata de actualizare 8%
Valoare actualizata neta (VAN) -
5 LEI 3.935.743
trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul
6 LEI 355.016 427.455 502.511 580.182 660.470
perioadei - trebuie sa fie pozitiv

Pagina 58/58