Sunteți pe pagina 1din 44

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare pepiniera si achizitionarea de


utilaje si echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atentie! Informatiile solicitate in cadrul documentatiei care sunt completate in cadrul Memoriului
Justificativ intre paranteze patrate si utilizand culoarea rosie se vor inlocui cu informatiile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitarile/indicatiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regasesc la inceputul fiecarui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastra.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/44

Semnatura

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale.................................................................................................................................
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................
1.2 Scurt istoric al solicitantului.......................................................................................................................
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................

2. Descrierea proiectului.....................................................................................................................
2.1 Denumirea investitiei.................................................................................................................................
2.2 Elaborator..................................................................................................................................................
2.3 Amplasamentul proiectului.........................................................................................................................
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 11
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 19

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................22


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................22
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 22

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................23


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................27
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...30
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 36
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................37
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 37
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si
activitati......................................................................................................................................................... 37
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................38

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................39


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare...............................................................40
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................42
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 43

Pagina 3/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de inregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurta descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel putin a urmatoarelor
aspecte:

Data infiintarii solicitantului si forma de organizare juridica;


Descrierea succinta a activitatilor derulate de la infiintarea solicitantului pana in prezent;

Alte informatii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0130 Cultivarea
plantelor pentru inmultire, iar domeniul de interes pentru propunerea de finantare este infiintarea unei
pepiniere de zmeur.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin inscrierea principalelor mijloace fixe aflate in patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achizitiei, valoarea neta la data ultimului bilant si numarul de
bucati.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/44

Bucati

Memoriu justificativ

Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

[Se va completa
judetul
si
localitatea
terenului detinut de
catre solicitant]

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

TERENURI
Valoarea
Suprafata totala (mp) /
contabila
Categoria de folosinta
- RON[Se va completa suprafata
terenului si categoria de
folosinta a acestuia]
50.000 mp / arabil

Pagina 5/44

[Se va
completa
valoarea
inscrisa in
contabilitatea
solicitantului]

Regim juridic

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea
documentului care atesta regimul
juridic indicat]

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice.

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societatii de consultanta cu care a fost incheiat contractul de consultanta pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (daca este cazul) si/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
putin urmatoarele informatii pentru societatea de consultanta si sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitatii principale, respectiv al activitatii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data intocmirii Memoriului Justificativ si cursul de schimb valutar utilizat in
cadrul proiectului.
Se va mentiona in mod clar faptul ca pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descarcat, data descarcarii si titlul proiectului
model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare pepiniera si
achizitionarea de utilaje si echipamente specifice, descarcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judetul si localitatea in care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha si dotarea
fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei specifice.
In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Tractor de 60-75 CP
Pagina 6/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Plug cu 2 trupite
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare


Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin dotarea cu utilaje noi si performante, necesare in exploatarea pepinierei si
aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim de munca si costuri mici de
exploatare.
De asemenea, proiectul propus de Intreprinderea Individuala va conduce la indeplinirea obiectivelor
specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o

Tehnologia de exploatare a pepinierei de zmeur prezinta un grad ridicat de mecanizare si


automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.
Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect inglobeaza o tehnologie noua, moderna, reprezentand
prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Astfel, ca urmare a implementarii proiectului,
societatea va dispune de propria baza tehnica in vederea realizarii lucrarilor agrotehnice in perioada
optima si implicit obtinerea unei productii mari si calitative.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare


o

Nu este cazul.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole


o

Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a


plantelor (drajonilor de zmeur) si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la
hectar. Existenta unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea
acestora la timp si elimina o eventuala dependenta de terti, aspecte care se vor concretiza in
profitabilitatea activitatii desfasurate. In aceste conditii, oferirea unor produse corespunzatoare, de
calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor
venituri mari.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:

Obiective de ordin tehnic


o

Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de


exploatare a pepinierei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la
obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a
muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
Pagina 7/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o

existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune
conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice, realizata in mod concret printr-o dependenta extrem de
redusa fata de terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.

productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii activitatii desfasurate.

Obiective de mediu
o

Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.

Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie
moderna. Aceste aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea
consumului de combustibili si lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a
ingrasamintelor si a substantelor de tratament.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 8,74 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Nr
1

Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL

Capacitati
(ha)
5,00
5,00

Nr.
UDE/ha
1,748
-

Nr. UDE
8,74
8,74

In urma studiilor efectuate, precum si a informarilor primite de la institutiile specializate, a rezultat ca zona de
aplasare a proiectului are potential mediu pentru realizarea pepinierei, productia obtinuta fiind
urmatoarea:
Nr. crt

Tip cultura

Drajoni zmeur

Potential agricol
(buc/ha)
60.000 drajoni/ha

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic precum arat,
fertilizat, tratamente chimice, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.
Plugul va fi utilizat in realizarea araturii si desfundarii solului.
Atomizorul va fi folosit pentru efectuarea tratamentelor chimice necesare, la avertizarile emise de institutia
abilitata.
Distribuitorul de ingrasaminte va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte chimice.
Remorca va fi folosita pentru transportul drajonilor recoltati.
Grapa va fi utilizata la realizarea lucrarilor de discuit si maruntit solul.
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea simultana a plantelor
in cadrul pepinierei, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit de necesara intr-un sezon secetos,
care ar putea afecta grav productia obtinuta.
Mentionam ca pentru a putea efectua lucrari de calitate si pentru a obtine productii cat mai mari, se va lua in
considerare necesitatea achizitionarii de utilaje performante.

Pagina 8/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect in vederea primei dotari cu utilaje agricole
moderne a fermei, se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei
pepiniere de zmeur.
Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita
costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar
nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
Pe baza analizei tehnologiei specifice pepinierei de zmeur a rezultat necesitatea achizitionarii unui numar
minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii pepinierei.
Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:

apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;


asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de
vedere financiar;
distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele
sanitare;
asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
Romania este tara cu cea mai divizata structura agrara din cadrul UE-27, detinand, in anul 2010 32,2% din
numarul de exploatatii europene si 7,7% din suprafata agricola utilizata.
Desi numarul total de exploatatii agricole a scazut in ultimul deceniu cu peste jumatate de milion, de la 4,48
milioane ferme inregistrate la Recensamantul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform
Recensamantului din 2010, s-a mentinut structura extrem de divizata a agriculturii romanesti si caracterul de
subzistenta al marii majoritati a fermelor.
Recensamantul din 2010 prezinta o imagine a agriculturii romanesti aflata intr-un proces prea lent de
restructurare. Media suprafetei agricole a unei exploatatii a crescut de la 3,1 ha in anul 2002 la 3,45 ha in
2010. Analizand comparativ datele de la cele doua recensaminte agricole (din 2002 si 2010) se observa un
proces incipient de restructurare, in sensul reducerii numarului de exploatatii sub 10 ha (cu cca 600.000) si a
suprafetelor detinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numarul de ferme
de peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafetele detinute de acestea cu cca 600 mii ha. Mentionam de
asemenea ca suprafata agricola utilizata a scazut in 2010 fata de 2002 cu cca 600 mii ha.
Partea covarsitoare a exploatatiilor agricole o reprezinta exploatatiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora
fiind in 2010 de 73,3% ca numar si 13,0% ca suprafata detinuta in total.
Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezinta 97,7% din numarul de ferme iar acestea detin 38,7% din
suprafata agricola utilizata. La celalalt capat se afla fermele mari de peste 100 ha, care desi reprezinta doar
0,3% din numarul de ferme, exploateaza 48,8% din suprafata agricola. Segmentul de ferme medii, intre 10 si
100 de hectare, care reprezinta in genere coloana vertebrala a agriculturii europene, la noi este destul de
firav. Astfel, fermele intre 10 si 100 hectare reprezinta 1,8% ca numar si 12,3% ca suprafata.
Romania isi propune sa adopte pe termen lung o pozitie favorabila fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Functionarea optima a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitatii agricole si la o sustinere a dezvoltarii durabile a satului romanesc, pentru a nu mai exista
golul dintre exploatatiile de subzistenta si cele de dimensiuni foarte mari.
In lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploatatii de familie si a fermelor mici in general din anii
precedenti, disproportia dintre fermele de dimensiuni mici si marile exploatatii din Romania este
Pagina 9/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

semnificativa. In Romania, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subventii pe
suprafata beneficiaza de jumatate din cuantumul total al subventiei pe care Uniunea Europeana o acorda
fermierilor din tara noastra. Cu alte cuvinte, jumatate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor
exploatatii.
O dovada a importantei acestui tip de exploatatii este si faptul ca ONU a declarat 2014 ca fiind anul
fermelor de familie, acestea depasind 500 de milioane de unitati la nivel mondial, ceea ce inseamna 80%
din numarul total. In ceea ce ne priveste, Romania are nu mai putin de 850.000 de mici ferme cu suprafete
cuprinse intre 1 si 5 hectare.
La nivel mondial, in prezent exista peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in
curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot
conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai
important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o

Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa
vreme, acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un
impact negativ asupra mediului;

Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;

O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia, iar in plus nivelul de
competitivitate pe piata al acesteia este scazut.

La nivelul pietei de desfacere


o

Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de


productie mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va
determina o crestere a concurentei, conducand astfel la eliminarea producatorilor neperformanti.

Materialul saditor pentru plantatiile de arbusti fructiferi au mare cautare pe piata la ora actuala,
intrucat a crescut considerabil de la un an la altul consumul de fructe de padure, atat pe piata
interna (in prezent acesta se situeaza la un nivel inferior celui inregistrat in alte tari din Uniunea
Europeana), cat si pe cea externa.

Realizarea campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume


proaspete realizat in media poate conduce la cresterea consumului de fructe proaspete, inclusiv
fructe de padure.

La nivelul fortei de munca


o

In urma implementarii proiectului solicitantul va angaja 2 persoane care vor lucra cu utilajele
achizitionate prin proiect, respectiv 1 persoana cu studii de specialitate, care va coordona intreaga
activitate la nivelul fermei. Se va contribui astfel si la scaderea somajului in zona prin crearea a 3 noi
locuri de munca stabile in mediul rural.

La nivelul conditiilor de sol si clima


Pagina 10/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru pepiniera de zmeur, conditiile pedoclimaterice din zona fiind favorabile.

Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un
consum redus de combustibil, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ
redus asupra solului, apei si aerului.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea
veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de
recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale
solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor utilaje si echipamente
agricole performante si prin reducerea costurilor cu serviciile prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa
si sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va
prezenta sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul
In cadrul fermei se respecta Codul de bune practici in ferma din 14 noiembrie 2006, solicitantul
constientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu
exigentele de protectie si conservare a mediului inconjurator.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu mai sunt exploatate pentru productie
Pagina 11/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Standarde pentru protejarea si gestionarea apei


GAEC 11: Se respecta normele legale privind utilizarea apei pentru irigatii in agricultura
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin
descarcarea pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate
in agricultura, cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata
prin autorizatia de gospodarire a apelor detinuta de agricultor 1.
Mentinerea continutului de materie organica
fertilizare.

in sol se va putea realiza prin intermediul planului de

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor)
la nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul
productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice


pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei
intrarilor si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient
exportate cu recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea
asigurarii solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor
cu nutrienti de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea


standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ

Substantele periculoase utilizate n agricultura se regasesc n continutul urmatoarelor produse/grupe de produse: biocide si produse
de protectia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de crestere), produse de uz veterinar
(medicamente, substante antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifianti, produse derivate), azotatii si fosfatii din
ngrasaminte si alte produse utilizate pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare si decontaminare n ferma, n conformitate cu Lista de
substante prioritare si poluanti specifici prevazuta n anexa nr. 1 la Programul de masuri mpotriva poluarii cu substante chimice,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 351/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

Pagina 12/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Denumirea capitolelor de cheltuieli


1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total,
din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA
VALOAREA PROIECTULUI

Pagina 13/44

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

0
0

0
0

832

832

Total
EUR
4

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
832
0
832
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
88.249
0
88.249
88.249
0
88.249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.249
0
0
0
0
0

88.249

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.743
3.743
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.743
3.743
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.081
3.743
92.824
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
89.081
3.743
92.824
21.379
21.379
114.203
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Cheltuieli
eligibile
EUR
2
LEI
507.289
395.697
111.592
Cheltuieli
eligibile
35.632
53.449

Denumirea capitolelor de cheltuieli


1
VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat

53.449
89.081

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3
EUR
114.203
89.081
25.122
Cheltuieli
neeligibile

Total
EUR
4

Total
35.632
78.571
25.122
53.449
114.203

25.122
25.122
25.122
40%

17.816

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

50%

Suma avans mai mica de 50%


din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg
mere, 18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, in 2012, in vreme ce consumul mediu european de
fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.
Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si
Slovacia, furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica
sub 220g / persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.
Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite
culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.
Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti
mentionand aceasta sursa.
Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%) 2, in general persoane de 18 45 ani, primesc fructe
proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).
Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comert International (International Trade Centre/UNCTAD/
WTO, Geneva), in anul 2011, exporturile de fructe de padure ale Romaniei au inregistrat in general cresteri
atat valorice cat si cantitative.
Exporturile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 20032011 - mii USD -

2003
2

2004

2005

2006

2007

2008

Sursa: Studiu exclusiv legume fructe proaspete Mednet Marketing Research Center
Pagina 14/44

2009

2010

2011

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Zmeura

834

1115

902

916

443

433

42

84

158

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Exporturile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 tone -

Zmeura

2003
465

2004
439

2005
341

2006
235

2007
78

2008
285

2009
43

2010
37

2011
61

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

Si in cazul importurilor de fructe de padure s-a inregistrat un trend ascendent, atat in termeni valorici cat si
intermeni cantitativi. Principalele fructe de padure exportate sau importate de Romania pentru care exista
potential sunt afinele, capsunele si zmeura.
Importurile valorice de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 - mii USD -

Zmeura

2003
10

2004
16

2005
8

2006
8

2007
323

2008
320

2009
154

2010
195

2011
204

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei
Importurile cantitative de fructe de padure ale Romaniei, 2003-2011 tone -

Zmeura

2003
6

2004
6

2005
3

2006
5

2007
18

2008
15

2009
19

2010
27

2011
64

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

Partenerii comerciali ai Romaniei pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in
anul 2011 sunt prezentati in continuare:
Export
total,
din care:
Germania
Olanda
Bulgaria
Moldova

Valoare
(mii USD)

Cantitate
(tone)

158

61

127
23
7
2

41
20
...
...

Import
total,
din care:
Italia
Ungaria
Austria
Serbia
Olanda
Bulgaria
Franta

Valoare
(mii USD)

Cantitate
(tone)

204

...3

73
45
25
24
20
14
4

...
18
...
29
...
8
1

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

In anul 2011, livrarile mondiale de zmeura au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, dupa ce au
inregistrat o crestere medie de 8% pe an intre anii 2006 si 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0%
pondere in totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) si
Portugalia (4,1%).
Comparativ cu trendul general de crestere accentuata al livrarilor de zmeura realizate de cea mai mare parte
a celor mai importanti zece exportatori mondiali, Romania sia redus semnificativ nivelul exporturilor, in
medie cu 51% pe an in perioada 20062010, la 84 mii USD.
La nivelul anului 2011, Romania a ocupat locul 27 in topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii
USD, urcand de pe pozitia 31 pe care sa situat in anul 2010, ponderea livrarilor romanesti in totalul
exporturilor mondiale fiind de 0,022%.
Ca si in cazul altor categorii de fructe de padure, importurile mondiale de zmeura (cod SA 081020) au
cunoscut cresteri sustinute intre anii 20062010 (ritm mediu de crestere de 16% pe an) si au continuat sa se
mentina in trendul pozitiv si in anul 2011 (crestere anuala de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane
USD).
3

Lipsa date
Pagina 15/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, in timp ce urmatoarele patru piete mari de
desfacere Canada, Marea Britanie, Germania si Franta, au acoperit 22,0%, 11,1% si respectiv, cate 6,4%
din cererea mondiala de zmeura din anul 2011.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a plantatiei sunt:
-

ingrasaminte minerale;

insecticide, fungicide;

motorina pentru lucrarile mecanizate;

ambalaje pentru recoltare.

Ingrasamintele minerale, insecticidele, fungicidele, motorina se vor achizitiona de la furnizori locali.


Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje pungi de plastic etichetate.
Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in
perioada de recoltare.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:
pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata
nivelul calitativ al produselor
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de materii
prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Adresa

Furnizori locali ingrasaminte,


dezinfectant, insecticide,
fungicide

[adresa]

Furnizori locali combustibil

[adresa]

Furnizori locali ambalaje

[adresa]

Ingrasaminte naturale
(balegar de grajd) si
minerale, dezinfectant sol,
fungicide, insecticide 400
tone/ 5 tone/ 300 kg/ 18
kg/ 200 l
Motorina - 320 l
Pungi de plastic etichetate
60.000 buc

Total

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

147.400

49%

1.920

1%

150.000

50%

299.320

100%

Politica si piata de desfacere


In cadrul pepinierei se obtine material saditor pentru zmeur, respectiv drajoni.
Solicitantul s-a orientat catre productia de drajoni de zmeur, in urma unei analize a tendintelor de consum de
pe piata inregistrate in ultima perioada, fiind sesizat faptul ca fructele de padure, respectiv zmeura, sunt
supuse unei frecvente din ce in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit,
cat si pentru calitatile curative pe care le detine.
Astfel, a fost sesizata oportunitatea obtinerii de material saditor, in contextul potentialului reprezentat de
infiintarea de plantatii de arbusti fructiferi in vederea cresterii cantitatii de fructe pe piata, conformandu-se
astfel cererii existente, mult superioara ofertei.
In prezent fructele de padure provin, in marea lor majoritate fie din flora spontana a Romaniei, fie intr-o
proportie covarsitoare din export.
Pagina 16/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Astfel, prin cresterea numarului de plantatii de arbusti fructiferi, solicitantul va avea posibilitatea sa-si
desfasoare si sa-si dezvolte activitatea pentru care solicita finantare prin prezentul proiect.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3

Client (Denumire si adresa)


Magazine specializate in produse
pentru gradinarit
Hipermarketuri
Livezi/ plantatii pomicole
Total vanzari

Valoare - RON -

% din vanzari

150.000

26%

150.000
270.000

26%
48%

570.000

100%

Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.
Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de
hectare. Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300
ha/ unitate, in parcele de 0,3 - 2,0 ha/ proprietar.
Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la suprafete asa mici si nici nu au fost interesati sa ingrijeasca
livezile, deoarece in cei 35 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.
Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de
ingrijire.
Pomii in livezile romanesti sunt imbatraniti, ritmul de regenerare prin noi plantari fiind foarte redus. Fata de
un necesar anual de 7 8 milioane pomi (material saditor), pepinierele romanesti produc in jur de 1 1,5
milioane pomi.
Evolutia suprafetei si a productiei de fructe
Specificare
Suprafata
Productie totala

UM
mii ha
mii to

2007
206,0
1.085,8

2008
207,0
1.179,2

2009
205,0
1.323

2010
198,6
1.419,6

2011
155,6
1.476,3

2012
142,2
1.128,5

Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html

In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de
produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone
anual, apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone
anual).
In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este
recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este
destinata exportului.
Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este
piata poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea
ce priveste cultura arbustilor fructiferi.
In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafata cultivata si pe locul 15 la cantitatea produsa in topul
fructelor cultivate in Romania.
Potrivit FAOSTAT, in anul 2010, Romania ocupa locul 36 in topul tarilor cultivatoare de zmeur la nivel
mondial, clasificate dupa suprafata cultivata.

Sursa: Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, Potentialul de export al Romaniei

Pagina 17/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Conform datelor statistice ale FAOSTAT, in anul 2010, Romania a ocupat locul 39 in topul producatorilor
mondiali de zmeura.
Top

Tara

1
2
3
4
5
...
36

Rusia
Polonia
Serbia
Ucraina
SUA
...
Romania

Suprafata
cultivata
(ha)
26.100
20.768
15.171
5.100
5.099
15

Top
1
2
3
4
5
...
39

Productia
(tone)

Tara
Rusia
Polonia
Serbia
SUA
Ucraina
...
Romania

125.000
87.556
83.870
31.207
25.700
31
Sursa: FAOSTAT

Zmeura a avut o evolutie descendenta fiind afectata de criza economica si de conditiile meteorologice
nefavorabile cresterii acesteia. In perioada 20062007, zmeura era printre principalelefructe de padure
produse in Romania, cu o suprafata de 100 ha si o productie de 2.200 tone, insa suprafata cultivata in anul
2008 a fost restransa la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. In anul 2010, productia de
zmeura se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafata de 15 ha.
Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are
in vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii
permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.
Principalii concurenti sunt:
Nr. crt.
....
....
....
....

Firma
[denumire firma]
.........
.........
.........

Judet
[judet]
......
......
......

Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare.
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu
pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori,
dintre care cei mai importanti sunt:
-

costul de productie si de comercializare;

preturile practicate pe piata la produsele similare;

starea concurentei;

conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

legislatia in vigoare; etc.

Preturile medii practicate de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor au fost estimate in
urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale, sub raportul
pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin
implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa material saditor de zmeur (drajoni),
conform prevederilor standardelor de calitate si comercializare, respectiv material saditor certificat.
Pagina 18/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se are in vedere stimularea
continua a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul horticol prin:

consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;

perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare


din punct de vedere al standardelor de calitate;

asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de


marketing (aparitia grupurilor si organizatiilor de producatori).

O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii,
in fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe
piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor
romanesti. In acest sens, se constata nevoia crescanda de infiintare de plantatii pomicole/ de arbusti
fructiferi in vederea asigurarii necesarului de fructe de pe piata, in vederea echilibrarii balantei privind
importul-exportul de fructe.
In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,
producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.
Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de
cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

EG1 Proiectul respecta:

Prin implementarea proiectului, intreprinderea individuala isi


propune sa devina un important furnizor de material saditor
pentru zmeur din zona, precum si din vecinatati. Proiectul
propus spre finantare va contribui la cresterea competitivitatii
sectorului agricol, printr-o mai buna utilizare a resurselor
productive.

conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul
din
obiectivele
specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

In cadrul pepinierei de zmeur se va realiza o productie de


calitate superioara, in acord cu cerintele pietei, prin
practicarea de tehnologii moderne care asigura productivitate
ridicata la costuri cat mai reduse.

Nu este cazul

Pagina 19/44

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

comunitare;
c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Conform previziunii veniturilor Anexa C la Cererea de


finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului va
insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor
venituri anuale din comercializarea materialului saditor de
570.000 lei, in conditiile in care produsele societatii
inregistreaza un potential crescut pe piata de profil.
Nu este cazul

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale
generala se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
in localitatea ............, judetul ............, care reprezinta o
zona de munte cu potential mediu in vederea realizarii
pepinierei.
b) sa demonstreze imbunatatirea
Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine anual
performantei
generale
a
venituri de 570.000 lei cu costuri reduse, datorate in
exploatatiei agricole la data darii
mare masura echipamentelor tehnologice necesare
in exploatare a investitiei:
exploatarii plantatiei, care vor acoperi aproape in
totalitate gama lucrarilor agrotehnice specifice.
Obiective tehnice:
Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si
- achizitia de tractoare, combine,
performante,
tehnologiile
performante
folosite
masini, utilaje, echipamente etc,
conducand la obtinerea unor produse de calitate, la
care
determina
cresterea
randamente sporite, in conditii de eficienta si
productivitatii
muncii,
productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
imbunatatirea calitatii produselor
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
agricole,
introducerea
de
realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;

- construirea si/sau modernizarea


Nu este cazul.
cladirilor operationale care
conduc la asigurarea
conformitatii cu standardele
comunitare;
- diversificarea productiei in

Nu este cazul.
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicoAchizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
financiare:
fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea
- reducerea costurilor de
unei rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
productie si cresterea rentabilitatii
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
economice a exploatatiei
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
agricole;
genera productivitati ridicate.
Pagina 20/44

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Obiectivele
urmarite prin
proiect

- cresterea valorii adaugate


brute (VAB ) a exploatatiei
agricole.

In urma previzionarii activitatii exploatatiei in urma


implementarii proiectului, se poate constata o crestere a
valorii adaugate brute, argumentul fiind valoarea
indicatorilor de performanta rezultati.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de
exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv intreprinderea
individula isi va putea sustine fara probleme activitatea
de exploatare, demonstrand disponibil de numerar
pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani
de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.

- cresterea viabilitatii economice.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare,
de igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila si imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 21/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 3 persoane, avand urmatoarele functii:
Muncitor calificat: 2 persoane
Inginer horticultor: 1 persoana
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 3 persoane care vor fi implicate in activitatile specifice din cadrul
fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi achizitionate prin proiect, precum si
coordonarea intregii activitati.
Pentru anumite activitati agricole se vor angaja zilieri, intrucat acestea necesita o forta de munca considerabila,
avand in vedere necesitatea realizarii acestora in perioada optima, pentru a nu influenta negativ dezvoltarea
plantelor.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 22/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul,
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie
sa fie fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1
Tractor 60-75 CP
1
30.167
7.240
37.407
2
Plug
1
1.126
270
1.396
3
Atomizor
1
10.581
2.539
13.120
4
Distribuitor ingrasaminte
1
13.958
3.350
17.308
5
Remorca
1
6.754
1.621
8.375
6
Grapa
1
7.654
1.837
9.491
Instalatie de irigat si fertilizat
7
1
18.010
4.322
22.332
prin picurare
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
88.249
21.180
109.428
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

134.000
5.000
47.000
62.000
30.000
34.000

32.160
1.200
11.280
14.880
7.200
8.160

166.160
6.200
58.280
76.880
37.200
42.160

80.000

19.200

99.200

392.000

94.080

486.080

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor 60-75 CP: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Putere: 60-75 CP
o Cabina
o Cupla de remorcare posterioara
Plug: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o 2 trupite
Atomizor: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate cuva: 1500 litri
o Cuva din polietilena
o Indicator nivel solutie
o Rezervor clatire
o 2 viteze de rotire
Distribuitor ingrasaminte: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Capacitate: 2500 kg
o Include echipament de imprastiat cu disc
Remorca: 1 buc
Pagina 23/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Caracteristici tehnice:
o Capacitate: 6 tone
o Tribasculanta
Grapa: 1 buc
Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: intre 1,3 si 2,4 m
o Discuri independente
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Tub picurare 1,6 l/h
o Filtrare, fertilizare
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de
cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Prin proiect se propune infiintarea unei pepiniere de zmeur pe o suprafata de 5 ha.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.
Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1

Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL

ha
An 1
operare
5,00
5,00

An 2
operare
5,00
5,00

An 3
operare
5,00
5,00

An 4
operare
5,00
5,00

An 5
operare
5,00
5,00

Descrierea fluxului tehnologic


Principalele etape ale fluxului tehnologic (lucrarile agrotehnice de obtinere a materialului saditor pentru
zmeur) din cadrul pepinierei sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica a fiselor tehnologice.
Cea mai practicata metoda pentru inmultirea zmeurului este drajonarea. Pentru obtinerea materialului
saditor sanatos si de calitate se vor folosi drajonii de zmeur din cadrul plantatiei elita de drajoni de care va
dispune ferma la momentul inceperii activitatii propriu-zise.
Amplasarea trebuie realizata pe soluri usoare, permeabile, unde umiditatea este suficienta, conditii care vor
asigura inca din primul an de viata o buna dezvoltare a sistemului radicular. Momentul de plantare pentru
care se opteaza este primavara foarte timpuriu.
La pregatirea terenului si plantarea propriu-zisa se aplica aceeasi tehnologie ca si la cultura pentru productia
de fructe, de care difera insa prin distanta mai mica de plantare, in cazul de fata optandu-se pentru 1,90 m
intre randuri si 0,6 m pe rand, rezultand un necesar de aproximativ 11.500 plante la hectar.
La pregatirea terenului, se realizeaza fertilizarea, urmata de o aratura adanca, bine executata la 2022 cm
adancime, cu scopul ca pamantul sa-si capete o buna structura in vederea lucrarilor ulterioare.
Astfel, se va realiza incorporarea ingrasamintelor organice si chimice. Se trece apoi la maruntirea solului
prin discuire, nivelarea terenului apoi maruntirea si tasarea solului cu combinatorul.
Se poate utiliza Heclotox 60 kg/ha pentru dezinfectia solului. Se recomanda administrarea unor cantitati
mari de ingrasaminte organice (80 t/ha) si chimice (1000 kg/ha superfosfat).
Pagina 24/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

La fiecare 6 randuri se lasa un interval de 2,5 m, care sa asigure accesul utilajelor pentru combaterea bolilor
si daunatorilor.
In perioada vegetatiei se da o deosebita atentie intretinerii solului, mentinerii lui in permanenta curat de
buruieni (ogor negru) prin lucrari superficiale (6-8 cm) si aplicarea acelorasi tratamente ca la plantatii de
productie.
Astfel, in cursul vegetatiei se vor realiza tratamente la avertizare impotriva daunatorilor cu fungicide si
insecticide, precum Dithane, Bionid, ca si la plantatiile de productie.
In perioada verii se va fertiliza corespunzator terenul cu ingrasaminte foliare, o data cu operatiunea de
irigare prin picurare, in vederea unei mai bune absorbtii a ingrasamintelor, apa fiind asigurata prin
intermediul putului forat de care dispune solicitantul.
Se efectueaza lucrari de intretinere a solului pana la pornirea in vegetatie cand apar si drajoni, care acopera
tot intervalul, incat nu se mai pot executa lucrari de intretinere mecanizate, ci numai manual cu sapaliga sau
prin plivire.
De multe ori nu sunt necesare lucrari de intretinere a solului, pentru ca drajonii se dezvolta foarte repede si
inabuse orice alta planta.
Toamna, dupa caderea frunzelor si cu 20- 30 de zile inainte de venirea gerului, plantatia se desfiinteaza prin
recoltarea cu plugul de scos pomi a drajonilor inradacinati.
Drajonii scosi se strang in pachete si se trimit la locul de sortare. Aici se face clasarea drajonilor pe 2 calitati.
Drajonii de calitatea I si a II- a, trebuie sa aiba grosimea de cel putin 6 mm, inaltimea de 50- 60 de cm si
10- 12 radacini de 15- 18 cm lungime. Dupa sortare se scurteaza tulpinile drajonilor la 25 de cm inaltime, iar
radacinile la 12- 15 cm. Materialul clasat se mocirleste, se leaga in pachete de 50 de drajoni, se eticheteaza
pe soiuri si se stratifica. Stratificarea se face in locuri adapostite, fiind sensibili la ger. Pentru transportul
drajonilor la beneficiar, se face ambalarea in pungi speciale de plastic etichetate. Plantele de zmeur se
certifica de pepiniera, si sunt controlate si autorizate de catre Inspectoratul Teritorial pentru Controlul
Semintelor si Materialului Saditor si de Unitatea Fitosanitara judeteana.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


o
o
o
o
o
o
o

Tractor de 60-75 CP
Plug cu 2 trupite
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare

Utilaje de la terti:
o
o

Combinator
Plug de scos pomi

Pagina 25/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Pepiniera zmeur


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Pepiniera zmeur

Productivitate medie (drajoni/ ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament
unitar
Descriere
unitar
utilizat / capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Tractor 60-75 CP+
Echipament de
42,00
fertilizat

60.000,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


TOTAL

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

30

30

900,00

Ingrasamant
natural (balegar)

tone

80

200

16.000,0
0

16.942,00

Fertilizare

martie

Arat/ desfundat/
dezinfectat

martie

Tractor 60-75 CP+


Plug

78,00

0,00

Ingrasaminte
chimice
(Superfosfat)

tone

2500

2.500,00

2.578,00

Discuit/ Maruntit

martie

Tractor 60-75 CP+


Grapa

60,00

0,00

Dezinfectant
(Heclotox)

kg

60

100

6.000,00

6.060,00

Tasare

aprilie

0,00

0,00

62,40

Discuit

mai

Tractor 60-75 CP+


Grapa

60,00

0,00

0,00

60,00

Tratamente
daunatori (x3)

iunie

Tractor 60-75 CP+


Masina de stropit

126,00

0,00

Fungicide,
insecticide (ex.
Dithane, Bionid)

kg

3,6

50

180,00

306,00

Irigare + fertilizare
foliara (x2)

iulie

0,00

Fertilizant foliar (ex.


Phosphit-One)

20

120

2.400,00

2.400,00

Prasit manual (x3)

iulie

0,00

4.500,00

Irigare + fertilizare
foliara (x2)

10

Recoltat mecanizat
si mocirlit drajoni
Cost unitar total

Tractor 6075 CP+


Combinator

62,40

90

50

august

septembrie

Tractor 60-75 CP+


Remorca
-

18,00

Tractor 6075 CP+


Plug de
scos pomi

78,00

20

384,00

140,40

Pagina 26/44

30

4.500,00
0,00

Fertilizant foliar (ex.


Phosphit-One)

20

120

2.400,00

2.400,00

600,00

Ambalaj (punga
plastic etichetata)
pentru drajoni

buc

60000

0,5

30.000,0
0

30.696,00

6.000,00

59.480,0
0

66.004,40

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Pagina 27/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada
de gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 28/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1


Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN
1

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea


utilitatilor necesare obiectivului

1.850

1.850

3.700

130.667

130.667

130.667

392.000

130.667

130.667

130.667

392.000

Cheltuieli ELIGIBILE

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si


asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

130.667

130.667

130.667

392.000

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:

5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

TOTAL cheltuieli eligibile


Cheltuieli NEELIGIBILE

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1.850

130.667

130.667

1.850

130.667

395.700

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si


amenajarea terenului

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea


utilitatilor necesare obiectivului

444

444

888

31.360

31.360

31.360

94.080

31.360

31.360

31.360

94.080

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si


asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de
baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total,
din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

Pagina 29/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN
1

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si


functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,


mijloace de transport, alte achizitii specifice

31.360

31.360

31.360

94.080

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii

Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

16.627

5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

16.627

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute


Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare

TOTAL cheltuieli neeligibile

444

1.512

1.512

1.512

32.872

1.512

32.872

1.956

32.872

1.512

1.512

1.512

111.595

TOTAL

2.294

1.512

1.512

1.512

163.538

1.512

163.538

3.806

163.538

1.512

1.512

1.512

507.295

Denumirea capitolelor de cheltuieli

- achizitii de active fixe corporale

162.027

162.027

162.027

486.080

2.294

2.294

4.588

- cresterea investitiilor in curs

- dobanzi si comisioane aferente creditelor


bancare aferente proiectului

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

1.512

16.627

TVA

444

31.360

31.360

444

31.360

94.968

Luna 12

TOTAL AN
1

- achizitii de active fixe necorporale

Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

132.517

263.183

395.700

79.140

53.006

26.133

158.279

111.592

Incasare ajutor financiar nerambursabil


Aport propriu

111.592

Credit bancar

237.419

237.419

444

31.360

63.164

94.968

Incasari de TVA

Pagina 30/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente. In estimarea
costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul APDRP si se
vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect, identificate in
baza.
Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
Nr.crt

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului

1.3

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea


initiala

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

din data de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1.1
1.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

lei/euro

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,700
0,832
0,888
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,700
0,832
0,888
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
392,000
88,249
94,080
Dotari
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
392,000
88,249
94,080
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
395,700
89,081
94,968
Din care C+M
0,000
0,000
0,000

Mii lei

Mii Euro

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
4,588
0,000
4,588

0,000
0,000
0,000
0,000
1,032
0,000
1,032

0,000
0,000
0,000
486,080
0,000
0,000
0,000
486,080

0,000
0,000
0,000
109,428
0,000
0,000
0,000
109,428

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
490,668
0,000

0,000
0,000
0,000
110,460
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL

Pagina 31/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 32/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


Cheltuieli TOTALE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

DEVIZ GENERAL
In mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare si engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achizitie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultanta
3,700
0,832
0,888
4,588
1,032
Asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,700
0,832
0,888
4,588
1,032
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
Constructii si instalatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de santier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrari de constructii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
16,627
3,743
0,000
16,627
3,743
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregatirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
412,327
92,824
94,968
507,295
114,203
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 33/44

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. intocmirea documentatiei, obtinerea numarului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetarii si
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului in cazul cand
aceasta nu intra in tarifarea proiectarii
2. plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea
contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru
verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii

Pagina 34/44

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,700

0,000
0,832

0,000
0,888

0,000
4,588

0,000
1,032

1,850

0,416

0,444

2,294

0,516

1,850

0,416

0,444

2,294

0,516

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Memoriu justificativ

Nr.crt

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice


CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
TOTAL
3,700
0,832
0,888
4,588
1,032

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Achizitie utilaje agricole
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de
rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentari, finisaje)
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalatii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje si echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje si echipamente de transport
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
392,000
88,249
94,080
486,080
109,428
Deviz obiect 1
In mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Nr.crt

CHELTUIELI NEELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli
In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Specificatie
Valoare
TVA
Valoare
(fara TVA)
(inclusiv TVA)

Pagina 35/44

Memoriu justificativ
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Organizare de santier
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, taxe
comisionul bancii finantatoare
cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
controlul calitatii lucrarilor de constructii
cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism, si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
prime de asigurare din sarcina autoritatii contractante
alte cheltuieli de aceeasi natura, stabilite in conditiile legii
cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL

Mii lei
0,000

16,627
16,627

16,627

Mii Euro
0,000

Mii lei
0,000

Mii lei
0,000

Mii Euro
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
3,743
3,743

0,000
0,000
0,000

0,000
16,627
16,627

0,000
3,743
3,743

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
3,743

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
16,627

0,000
0,000
0,000
0,000
3,743

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numarul de oferte estimative de pret obtinute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 36/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 114.203 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 35.632 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Cheltuieli eligibile
Euro
35.632
53.449
53.449
89.081

Pagina 37/44

Cheltuieli
neeligibile
Euro

Total
Euro
35.632

25.122

78.571

25.122

25.122
53.449
114.203

25.122

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 114.203
Valoarea eligibila (Euro): 89.081
Valoarea neeligibila (Euro): 25.122 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 3.743 Euro
valoarea TVA: 21.379 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015. In prognoza
economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de prognoza este
octombrie 2015 septembrie 2016.

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4
L5
L6
L7
L8
L9

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea


terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din


care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj


(procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport,
alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

Pagina 38/44

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L4
L5
L6
L7
L8
L9

L10

L11

L12

5.1 Organizare de santier


5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din
care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

x
X

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o pepiniera de zmeur pe o suprafata de
5 hectare.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1

Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL

Productivitate
(drajoni/ha)
60.000,00
-

An 1
operare
5,00
5,00

Pagina 39/44

An 2
operare
5,00
5,00

An 3
operare
5,00
5,00

An 4
operare
5,00
5,00

An 5
operare
5,00
5,00

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 507.289 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: obtinerea materialului saditor pentru zmeur (drajoni),
conform codului CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru inmultire.
Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale este de 5 ha. In anii 1-5 previzionati veniturile
care vor fi obtinute din vanzarea drajonilor de zmeur.
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul
90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire echipament
Tractor 60-75 CP
Plug
Atomizor
Distribuitor ingrasaminte
Remorca
Grapa
Instalatie de irigat si
fertilizat prin picurare
TOTAL

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

134.000,00
5.000,00
47.000,00
62.000,00
30.000,00
34.000,00

80.400,00
3.000,00
28.200,00
37.200,00
18.000,00
20.400,00

8
8
8
8
4
8

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
10.050,00
375,00
3.525,00
4.650,00
4.500,00
2.550,00

80.000,00

48.000,00

8.000,00

392.000,00

235.200,00

33.650,00

Pagina 40/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Subventia pentru anul 2013 a fost stabilita la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subventia aferenta anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare


INCASARI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat
activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 111.592 lei pusi la dispozitie pe parcursul
implementarii.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 237.419 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

53.449
237.419
7,64
72
12

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957

0
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.486
1.461
1.436
1.411
1.386
1.360
1.335
1.310
1.285
1.260
1.234

0
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
1.512
5.469
5.443
5.418
5.393
5.368
5.343
5.317
5.292
5.267
5.242
5.217
5.191

Pagina 41/44

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
237.419
233.462
229.505
225.548
221.591
217.634
213.677
209.720
205.763
201.806
197.849
193.892
189.935

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
3.957
237.419

1.209
1.184
1.159
1.134
1.108
1.083
1.058
1.033
1.008
983
957
932
907
882
857
831
806
781
756
731
705
680
655
630
605
579
554
529
504
479
453
428
403
378
353
328
302
277
252
227
202
176
151
126
101
76
50
25
62.730

5.166
5.141
5.116
5.091
5.065
5.040
5.015
4.990
4.965
4.939
4.914
4.889
4.864
4.839
4.814
4.788
4.763
4.738
4.713
4.688
4.662
4.637
4.612
4.587
4.562
4.536
4.511
4.486
4.461
4.436
4.410
4.385
4.360
4.335
4.310
4.284
4.259
4.234
4.209
4.184
4.159
4.133
4.108
4.083
4.058
4.033
4.007
3.982
300.149

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
185.978
182.021
178.064
174.107
170.150
166.193
162.236
158.279
154.322
150.365
146.408
142.451
138.494
134.537
130.580
126.623
122.666
118.709
114.752
110.795
106.838
102.881
98.924
94.967
91.010
87.054
83.097
79.140
75.183
71.226
67.269
63.312
59.355
55.398
51.441
47.484
43.527
39.570
35.613
31.656
27.699
23.742
19.785
15.828
11.871
7.914
3.957
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

Pagina 42/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

PLATI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat
activitatea va fi demarata dupa finalizarea implementarii proiectului.
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 490.668 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1

Denumire cultura
Pepiniera zmeur
TOTAL

ha
An 1
operare
5,00
5,00

An 2
operare
5,00
5,00

An 3
operare
5,00
5,00

An 4
operare
5,00
5,00

An 5
operare
5,00
5,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1

Denumire cultura
Pepiniera zmeur

Productivitate
(drajoni/ha)
60.000,00

Pret vanzare
(lei/UM)
1,90

UM
buc

Subventie
(lei/ha/an)
711,48

Luna primire
subventie
septembrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 299.320 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul
Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:

Pagina 43/44

Memoriu justificativ

Infiintare pepiniera si achizitionarea de utilaje si echipamente specifice

o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr

Functie

Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

1
2

Muncitor calificat
Inginer horticultor
TOTAL

2
1
3

1.000,00
1.200,00
-

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
321,00
385,20
-

Total plati aferente


salariilor
(lei/luna)
2.642,00
1.585,20
4.227,20

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr

Denumire plata

TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

2
3

lei/an

An 1
operare
51.653

An 2
operare
51.653

An 3
operare
51.653

An 4
operare
51.653

An 5
operare
51.653

8.394

8.593

8.793

8.992

9.192

12.613
72.660

13.161
73.408

13.710
74.156

14.259
74.904

14.807
75.652

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si
taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
300,00
205,00
505,00

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
ianuarie
-

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
Nr.crt.
1
2

UM

Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara
TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani

Total an
2

Total an
3
Valoare

LEI

412.324

ANI

1,2366

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie


sa fie mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare

Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva

LEI

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa


fie pozitiv

LEI

Total an
1

Numeric

3,01

3,20

3,40

Total an
4

Total an
5

3,63

3,90

320.386

384.289

8%

Pagina 44/44

1.959.933
145.955

201.219

259.362