Sunteți pe pagina 1din 88

Temperatura medie p e Durata perioadei de Temperatura medie pe

Sursa Temperatura exterioara care marcheaza Numarul anual de grade zile de Durata perioadei de
Setari generale : Zona eoliana Temperatura exterioara medie perioada de in calzire incalzire preliminara perioada de incalzire Temperatura medie pe cladire
termica Qs momentul inceperii/opririi incalzirii eo emk Dzp ponderata emp calcul N12/20 incalzire

100 C TUR 75 II inafara localit. II II II


Zon a climatica e 12 4.4 212 4.42 17.87
[kW] C RETUR 65 -15 4.00 3.4 3510 205
IV

Consumul de energie pentru incalzire


1. Stabilirea parametrilor climatici de calcul ai amplasamentului

e - temperatura exterioara conventionala de calcul -15.00 [ C] Mc001/6


eo - temperatura exterioara care marcheaza momentul inceperii/opririi incalzirii 12.00 [ C] SR4839
ek - temperatura exterioara medie lunara 3.40 [ C] SR4839
Dzp - Durata perioadei de incalzire preliminara 212.00 zile
emp - temperatura exterioara medie pe perioada de incalzire ponderata 4.42 [ C]
v - viteza conventionala a vantului de calcul 4.00 [m/s] SR1907/1
Au - Aria utila 1014.65 [m] STAS 4908
V - volumul incalzit 3145.415 [ m3] SR1907/1
ITj - intensitatea radiatiei solare totale, pe orientari [W/m2] NP 048 Anexa 6

3. Calculul temperaturii interioare medii a cladirii

io - temperatura medie pe cladire 17.87 [ C]


io= ij*Vj/ Vj SR1907/2
Vj- volumul zonei principale [m3]

6. Calculul coeficientului de pierderi de caldura H

H=Hd+Hu+Ha+Hg=(Hv+L)+Hu+Ha+Hg 3028.11 SR EN ISO 13789


Mc001/4-III.1.3.6

H D - coeficientul de pierderi de ca ldura prin avelopa spre exterior


Hv - coeficientul de pierderi de caldura prin ventilare prin anvelopa spre exterior
L - coeficientul de cuplaj termic prin avelopa exterioara
Hu - coef de pierderi de caldura prin avelopa spre spatii neincalzite(zone secundare)
H A - coeficient de pierderi de caldura spre cladiri adiacente (cu sa u fara rosturi de separare)

Hg - coeficient de pierderi de caldura spre sol

Hd - coeficientul de pierderi de caldura prin avelopa exterior


Hd = Hv+L 2531.69

Hv - coeficientul de pierderi de caldura prin ventilare anvelopa


Hv= 0.335*na*V 842.97 [W/K] Mc001/1 -I.9.7
na - schimbul de aer 0.80

L - coeficientul de cuplaj termic prin avelopa


L=U'*Aj=Aj/Rj' 1688.72 C107/3

Elemente Aria Aj [m2] Rj' Aj/Rj'

PeE01 - N 110.51 0.984 112.30691


PeE01 - V 173.07 2.308 74.987002
PeE01 - S 115.04 1.605 71.676012
PeE01 - E 56.72 0.907 62.535832
PeE02 - S 32.71 1.55 21.103226
Tc01 26.4 1.876 14.072495
Tc02 3.61 1.539 2.345679
Tn01 264.2 3.636 72.662266
F 465.1 0.37 1257.027
Pii 29.88 1.77773086 16.807944
Total L 1688.7164

Hu - coef de pierderi de caldura prin avelopa spre spatii neincalzite

Hu=Hiu*b 312.80 SR EN ISO 13789


Hiu=Ltiu+Hviu= 405.14
Ltiu=(Ajiu/Rjiu)' - cuplajul te rmic

Elemente Aria Aji [m2] Rji' Aji/Rji'

Psn 39.53 2.64610801 14.938922


PeA 01 150.92 2.36128026 63.91448
PeA 02 28.22 2.76731475 10.197611
PeA 03 18.43 0.40603448 45.390234
PeA 04 27.79 0.46350575 59.956107
Total Ltiu 194.39735

Hviu=0.335*niu*V 210.74
niu - schimbul de aer cu apatiile neincalzite 0.20 [h- 1 ] C107/3 tab IV
b=Hue/(Hiu+Hue) 0.77

Hue - coeficient de pierderi de caldura ale spatiului neincalzit C107/3 tab IV


Hu e=Ltue+ Hvue= (Ajue/Rju e') +0.335 *nue *Vu 1372.33
Hvue=0.335*nue*Vu 1053.71
1.00 [h- 1 ] SR EN ISO 13789-tab.2
nue - coefi cient schimbul de aer intre spatiul neincalzit si exterior

Elemente Aje/Rje'
PeS02a 33.09 4.14043776 7.9919086
Ps 02a 33.97 3.05595963 11.115985
F 6.9 0.37 18.648649
PeE 01a 24.61 4.14043776 5.943816
PeE 03a 8.34 2.36781609 3.522233
PeS 03a 18.34 1.95937289 9.3601377
Tn 01a 23.11 5.57155897 4.1478516
Ps 02a 23.01 3.05595963 7.5295497
F 92.63 0.37 250.35135
Total Ltue 318.61148

Ha - coeficient de pierderi de caldura spre cladiri adiacente


Ha =La* ba=( Aja/Rja') *ba 0.00 Mc001/2-fig 5.3,5.4

ba NP048 cap. 3.2.1

Hg - coef de pierderi de caldura spre sol


Hg =1.45 (Aj/Rechivj)*(( io-em)/(io-e)) 183.63 SR EN 12831- D.4.3

Elemente Aria Aj [m2] Rechivj' Aj/Rechivj'

Ps 224.95 0.75 299.93333


PeS01 4.58 4.16949455 1.0984545
PeS01 17.08 2.01684415 8.4686762
Total La 309.50046

Rechivj=1/Uechivj 2.08 SR EN 12831


Uechivj=(U'g,Z,B') 0.48 SR EN 12831
U'g- transmitanta corectata elementului de contr cu solul 1.82 [W/m2K]
z - adancimea de ingropare 0.00 [m]
B'=2A/P - parametru geometric 5.79 [m]
A - aria placa pe sol 224.95 [m2]
P - perimetru placa pe sol 77.76 [m]

7. Calculul aporturilor de caldura preliminare

Qlp=H (oi-emp )*(2 4/100 0) 207208.91 [kWh] pe an????

8. Calculul aporturilor de caldura preliminare

Qgp=Qip+Qsp 79912.19 [kWh/an]


Qip - degajarile de caldura interne

25812.70 Mc 0 01/2 Anexa


Qip=i* 24/10 00* Dzp II.2.D
i=a*Au fluxul aporturilor de caldura (in fct de pers, iluminat) 5073.25 [W] NP 048 Anexa 5

5.00 Mc 0 01/2 Anexa


a - fl ux specifi c [w/m2] II.2.D
Qsp - aporturile solare
Mc 0 01/2 Anexa
Qsp=Qspv+Qspo 54099.50 [kWh/an]
II.2 .C
Qspv - apaorturi de caldura prin suprafete vitrate [kWh/an]
Qspo - apaorturi de caldura prin suprafete opace [kWh/an]

Qsp v= [Itjp *Asj] *24 /1 00 0*D zp pe ntru feres tre 43621.97 [kWh/an]

Itj [w/m2] Itjp [w/m2]


Luna Dzpk N S E V Oriz N S E V Oriz
X 31 23.4 124.9 64.6 64.6 111.2 725.4 3871.9 2002.6 2002.6 3447.2
XI 30 14 71.3 31.5 31.5 51.3 420 2139 945 945 1539
XII 31 10 59.8 23.6 23.6 35.6 310 1853.8 731.6 731.6 1103.6
I 31 11.9 69.9 27.9 27.9 44.5 368.9 2166.9 864.9 864.9 1379.5
II 28 18.8 99.6 49.9 49.9 78.6 526.4 2788.8 1397.2 1397.2 2200.8
III 31 28.20 95.20 60.90 60.90 115.50 874.2 2951.2 1887.9 1887.9 3580.5
IV 30 38.60 93.50 74.90 74.90 164.80 1158 2805 2247 2247 4944
Media 20.67 87.63 47.53 47.53 85.82

Suprafete vitrate
As j
Orientare Fereastra tip Buc A [m2] g Ff Fs [m 2] As [m2] It[w/m2] It*As [w]
N F1 1 178.04 0.75 0.74135 0.7 69.29475 69.29475 20.67 1432.6035838443
S F1 1 103.67 0.75 0.74351 0.7 40.467 40.467 87.63 3545.9399632076
E F1 1 74.99 0.75 0.82384 0.7 32.4345 32.4345 47.53 1541.5873061321
V F1 1 94 0.75 0.87543 0.7 43.20225 43.20225 47.53 2053.3703370283
Oriz F1 1 0 0.7 0 0 0 0 85.82 0
Total 8573.5011902123
Luna Zile Dzpk
Itjp =(D zpk*Itjk) /Dzp OCT 31
Itj - intensitatea radiatiei solare totale lunara (pe diverse orientari) [W/m2] NP 048 Anexa 6 NOV 30
Dzpk - durata lunara a intensitatii radiatiei [zile] DEC 31
Dzp - durata de incalzire preliminara [zile]
IAN 31

Asj=A*g*Ff*Fs - aria receptoare echivalenta a ferestrei pe orientare FEB


Mc001/4-III.1.3.7 28
A - aria totala a ferestrei pe orientare [m2] MAR 31

0.75 M c 00 1/2 - APR


g - factor de transmitere prin vitraj II.1.5.9.2.3 30
Fs - factor de umbrire 0.7 SR EN 13790 - G. 4 Total Dzp 212
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -N 0.741350258
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -S 0.74351307
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -E 0.823843179
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -V 0.875425532

Aria transparenta - N 131.99


Aria transparenta - S 77.08
Aria transparenta - E 61.78
Aria transparenta - V 82.29

Qsp o=[Itjp *Asop ac]*(2 4/10 00) *Dzp p entru su pra fe tele op ace 10477.52 [kWh/an]

Asopac - aria receptoare a suprafetei opace [m2]


Asop ac =( ab s/17 R')*Fso pac*Aopac
Aopac - aria suprafetei opace (pereti, acoperis terasa, acoperis sarpanta) [m2]
abs - coeficient de absorbtie a radiatiei solare perete 0.55 NP 048 Tabel 3.3
abs - coeficient de absorbtie a radiatiei solare terasa 0.55 NP 048 Tabel 3.3
Fsopac - factor de umbrire Fs=01 0.70 [ m2KW ] SR EN 13790 G. 4
R' - rezistenta termica corectata a elemetului

Suprafete opace

Aopa c R' Aso pac


Orientare Tip element [m2 ] [m2 KW] abs Fsopac Asopac [m2] [m 2] It[w/m2] It* As
[ w]
N P01 110.51 1.109 0.55 0.70 2.2567416326 9.277457 20.67 191.802673605
S P01 115.04 1.967 0.55 0.70 1.3245132929 7.020715 87.63 615.193506099
S P02 32.71 2.534 0.55 0.70 0.2923383165 5.696202 87.63 499.132404042
E P01 56.72 1.012 0.55 0.70 1.2693094629 5.403864 47.53 256.841571656
V P01 173.07 3.139 0.55 0.70 1.2486544984 4.134554 47.53 196.512250853
Oriz Tn01 264.2 3.63 0.55 1.00 2.3547237077 2.8859 85.82 247.678276386
Oriz Tc01 26.4 1.876 0.55 1.00 0.4552865922 0.531176 85.82 45.5874463317
Oriz Tc02 3.61 1.539 0.55 1.00 0.0758896151 0.07589 85.82 6.5131188254
Total 2059.2612478

9. Calculul temperaturii de echilibru

ech=io-( p* q)/H 12.94 Mc001/2-II.1.5.10.5


p - factor de utilizare al aporturilor, preliminar (Qgp/Qlp;C;) 0.95 Mc001/2-II.1.5.10.4
=Qgp/Qlp 0.39

j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci


0.02 1700 840 28560
Perete N
0.08 1200 870 83520 110.51 12385960.8
j* j*Ci 112080
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Perete S01
0.08 1200 870 83520 115.04 12893683.2
j* j*Ci 112080
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Perete S02
0.08 2500 840 168000 32.71 6429477.6
j* j*Ci 196560
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Perete E
0.08 1200 870 83520 56.72 6357177.6
j* j*Ci 112080
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Perete V
0.08 1200 870 83520 173.07 19397685.6
j* j*Ci 112080
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Planseu Tn01
0.08 2500 840 168000 264.2 51931152
j* j*Ci 196560
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Planseu Tc01
0.08 2500 840 168000 26.4 5189184
j* j*Ci 196560
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
0.02 1700 840 28560
Planseu Tc02
0.08 2500 840 168000 3.61 709581.6
j* j*Ci 196560
j j Ci j* j*Ci Aj Aj* j* j*Ci
Placa pes te 0.01 800 2510 20080
sol 0.09 1700 840 128520 224.95 33427570
j* j*Ci 148600
C= (Aj* ij* ij*cij) 72277975.60 [J/K]

C - capacitatea termica interioara a cladirii C= (Aj ij* ij*Cij)


Aj - aria elementului j(pereti interiori,plansee) [m2]
ij - grosimea stratului de material in contact cu aerul int max. 10 cm [m]
ij - densitatea materialului [kg/m3]
Cij - capacitatea termica a materialului [j/kg*k]
- constanta in timp a constructiei [h]
= C/H 23869.01
g - Fluxul aporturilor de caldura
g=(Qgp/24*Dzp)*1000 15706.01 [W]

10. Determinarea perioadei de incalzire reale Mc001/6

Luna Oemk Oeo Oech Oio


X 10.6 12 12.94 18
XI 5.2 12 12.94 18
XII 0.4 12 12.94 18
I -2 12 12.94 18
II 0.6 12 12.94 18
III 5.2 12 12.94 18
IV 10.8 12 12.94 18

_= 10 ^(3)24
__
_= 10 ^(3)24
__

Dz= Dzk 207 [zile]


Dzk - se determina cu conditia ca ek<ech

11. Calculul temperaturii exterioare medii pe perioada de incalzire reala em [C]

em= (Dzk*ek)/Dz 4.57 [ C]


ek - temperatura exterioara medie lunara (septembrie-aprilie)

Numarul anual de grade zile


Ngz=(ech-em)*Dz 1732.27 [grade-zile]

12. Calculul pierderilor de caldura

QL=H(io-em)*24/1000*Dz 200018.19 [kWh]


H - coefi cientului de pierderi de caldura [W/K]
io - temperatura medie pe cladire [C]
em - temperatura exterioara medie pe perioada de incalzire reala [C]
Dz -durata de incalzire reala [zile]

13. Calculul aporturilor de caldura

Qg=Qi+Qs 78027.47 [kWh]


Qi= i*24/1000*Dz 25203.91 [kWh]

Qs=Qsv+Qsopac
Qs=[ ITj* asvj) + (Itj* asopacj)]*(24/1000)*Dz 52823.56 [kWh/an]

14. Calculul necesarului anual de caldura Qh [kWh]

Qh=QL- *Qg 125892.10 [kWh]


= p 0.95

15. Calculul pierderilor de caldura ale subsistemelor instalatiei de incalzire

Qth=Qem+Qregl+Qd+Qg 24458.39 [kWh/an]

Qem - pierderi la emisia caldurii in incapere


Qregl - pierderi de reglare
Qd - pierderi pe conductele de distributie
Qg - pierderi la sursa de generare a energiei termice

9475.75 Mc00 1/2-Anexa


Qem=(1- em)/ em*Qh [kWh/an] II.1 .B
Qem=(1- regl)/ regl*Qh 1271.64 [kWh/an]
48.62 [kWh/an]
Qg=(1- g)/ g*Qh 13662.38 [kWh/an]

16. Determinarea consumului de energie auxiliara [kWh/an]

Mc 001 /2 An exa
299.00
We - consumul de energie electrica al instalatiei de incalzire [kWh/an] II.1.F

17. Calculul consumului anual de energie pentru incalzire [kWh/an]

Qinc=Qh+Qth+We-Qrecacc-Qrg+QVMt 182708.08 [kWh/an]


Qh - necesarul de caldura pentru incalzire(la nivelul spatiului incalzit) 125892.10 [kWh]
Qth - pierderile de caldura ale subsistemelor instalatiei de incalzire 24458.39 [kWh/an]
We - consumul de energie auxiliara(energie electrica) al instalatiei de incalzire 299.00 [kWh]
Qrec.acc - caldura recuperata de la instalatia de apa calda de consum 0.00
Qrg - energia furnizata de sursele regenerabile 0.00

18. Consumul anual specific de incalzire [kWh/an*m2]

qinc - =Qinc/Au - se inscrie in certifi catul energetic 180.07 [kWh/an*m2] Mc 001/3

Calculul Emisiilor de Dioxid de Carbon

Total QT 254664.23 254.66


Total qT 250.99

Nota energetica

N=exp(B1*qt*p0+B2) 92.78

Calcul CO2

Qh = necesarul de cldur pentru nclzire, n J; 182708.08


Qa= necesarul de caldura pentru ACM 4888.76
Qf,i consumul de energie utilizand energia i, n Joule (J; kWh/a); 187596.84

Emisii de CO2 la utilizarea combustibililor

Factor Factor
Combustibil emis ie CO2 emis ie CO2
(kg/kWh)1 (kg/kWh)1
Gas 0.205 0.194

Eco2 - Emisia de CO2 37.90

Calculul penalizarilor
p1 = coefi cient de penalizare functie de starea subsolului tehnic al cladirii 1.00
p2 = coe ficient d e pena lizare fun ctie de utilizarea u sii d e int rare in 1.00
cladire
p 3 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e s tarea eleme ntelor de inch ide re
mob ile d in sp atiile comun e (casa scarilor) ca tre exterior sau catre g hen e 1.00
d e g uno i pen tru cla diri co lective
p 4 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e s tarea armat urilor d e inchidere s i
re glaj lde la corp urile s tatice pe ntru cladiri dot ate cu ins talatie 1.00
d eincalzire cent rala cu corp uri sta tice
mob ile d in sp atiile comun e (casa scarilor) ca tre exterior sau catre g hen e
d5
p eg=uno i cie
coefi pennt
tru
decla diri co lective
p enalizare fu nctie d e s palarea/curatare a ins tala tiei d e
inca lzire int erioara p entru cladiri racorda te la un p unct termic cen tra lizat 1.00
s au ce ntrala termica de cart ier

p 6 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e existe nta armaturilor de s eparare si


g olire a colo anelor de in ca lzire pent ru clad iri colective do tate cu ins talatie 1.00
d e incalzire centrala

p 7 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e existe nta echipamen telo r de


mas ura pent ru d eco ntarea con sum urilor d e cladura - pent ru clad iri 1.00
raco rdat e la sis temu l ce ntralizat de a limen tare cu cald ura
p 8 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e s tarea finis aje lor exte rio are 1.00
ale peret ilo r exteriori pent ru clad iri cu p ereti d in cara mida s au BCA
p 9 = coefi cie nt de p enalizare fu nctie d e s tarea peret ilo r exteriori din
1.00
p unct de ved ere al continut ulu i de umidit ate al aces tora
p 10 = coe ficient d e penalizare functie de sta rea acoperis ulu i pest e pod
1.00
p entru cladiri p revazu te cu pod ne locuib il
p 11 = coe ficient d e penalizare functie de sta rea co sului/cosu rilor d e
evacua re a fu mului pen tru cladiri dot ate cu sis teme loca le de in calzire/ 1.00
p reparare a ap ei calde de cons um cu com bus tib il lich id sa u solid
p 12 = coe ficient d e penalizare ca re tin e seama d e p osibilitat ea asigurarii 1.00
n eces aru lui de aer p roas pat la valora rea de confort

Penalizarea cladirii p0 1.00


Solid 90 70

Gaz
Centrala 75 65
in
50 40
condensat
ie

Temperatura exterioara medie lunara


0 10.6 5.2 0.4 -2 0.6 5.2 10.8 0 4.4

Sept OCT NOE DEC IAN FEB MAR APR Mai Media
Temp 16.1 10.6 5.2 0.4 -2 0.6 5.2 10.8 15.8
Zile 12 31 30 31 31 28 31 13

4.5729469

T*z 193.2 328.6 156 12.4 -62 16.8 161.2 140.4 0


I -12 4.7 3170 190

II -15 3.4 3510 205


III -18 2.9 3730 218
IV -21 2.4 4030 228

V -25 2.2 4370 245

I 8
II 5
III 4.5
IV 4

I 1550
II 1400

III 1300
IV 1200
Consumul de energie pentru apa calda de consum

1. Formula generala de calcul


Qa=Qac+(Qacpc+Qacpd+Qacpb+Qacpg)+Wace-Qrgac=Qac+Qacp+Wace-Qrgac 7094.764217 [KWh/an]
Qa - consumul annual de energie pentru apa calda de consum
Qac - consumul annual de caldura aferent consumului de apa calda la utilizator
Qacpc - pierderile de caldura pentru apa calda pierduta(pierderi masice)
Qacpd - pierderea de caldura pe conductele de distributie a apei calde
Qacpb - pierderea de caldura la rezervorul de acumulare (boiler)
Qacpg - pierderea de caldura la sursa de generare a energiei termice pentru prepararea apei calde de consum
Wace - consumul de energie electrica auxiliara
Qrgac - energia furnizata de sursele regenerabile

2. Stabilirea parametrilor climatici de calcul ai amplasamentului

Date de intrare
ar - temperatura apei reci (8.15 grade) 10 [C]
ac - temperatura de preparare a apei calde de consum (50...60 grade) 50 [C] MC001/2-II.3.6.3
acc - temperatura apei calde la punctul de consum (4050 grade) 45 [C] MC001/2-II.3.6.2

3. Stabilirea tipului si numarului de utilizatori(persoana, pat, portie...)

Np - numarul de persoane din cladire 80 [pers]


Nn - numarul mediu normalizat de pers 84.55416667 [pers]
Nr - numarul real de persoane din cladire 60 [pers]

Cladiri publice
Nn=Au/Su 84.55416667
I5-2000
Su - aria utila specifica 12 [m2/pers]
Anexa 4
Au- aria utila 1014.65 [m]

4. Stabilirea necesarului specific de apa calda de consum

Necesarul specific de apa calda de consum a 5 [l/pers*zi] STAS 1478


Mc001/2
Cladire de birouri a = 5 Anexa 2

5. Calculul consumului anual de caldura aferent consumului de apa calda la utilizator

Qac=1.143*0.001*a*z*Np*(ac-ar) 4572 [kWh/an]


a - necesarul specific de apa calda de consum 5 [l/pers*zi]
z - numarul anual de zile de folosire a apei calde 250 [zile]
Np - numar de persoane din cladire 80 [pers]
ac - temperatura de preparare a apei calde de consum 50 [C]
acc - temperatura apei calde la punctul de consum 45 [C]

6.Calculul pierderilor de caldura pentru apa calda pierduta(pierderi masice)

Qacp - Pierderile de caldura din sistemul de preparare a apei calde


Qacpc=Qacpc+Qacpd+Qacpb+Qacpg 2522.764217 STAS 1478-90

Qacpc - Pierderile de caldura datorate pierderilor masice


Qacpc=1.154*0.001*b*Z(nac/24)Np(acc-ar) 384.6666667 [kWh/an] Mc001/2 - II.3.7.1.1
apartamente cu cada de baie 110
b - pierderile specifice de apa [l/pers*zi] cu val intre 230 in functie de instal 1 [l/pers*zi] apartamente cu cada de dus 80
nac - numarul de ore de functionare pe zi 10 [h/zi] preparare locala, cazan pe lemne 55
incalzitoare electrice 60

7. Calculul pierderilor de caldura pe conductele de distributie

Qacpd - Pierderile de caldura pe distributie


Qacpd=Qacpd1+Qacpd2+Qacpd3 985 [kWh/an]

Qacpd1 - pierderea de caldura a conductelor de distributie amplasate in subsoluri si canale tehnice


Qacpd1 =0.001*U1*Lc1(mac-amb1)*nac *z 60 [kWh/an]
Lc1 - lungimea din spatiile neincalzite 2 [m]
amb1 10 [C]
Mc001/2AnexaII.3.I
0.3 Tab I.3
U1 - pierderea de caldura specifica a conductelor de distributie(0,22) [W/mK]

Qacp d2 - pierderea de caldura a coloanelor de apa calda si a legaturilor la obiectele sanitare


Qacpd2=0.001*U2*Lc2(mac-amb2)*nac*z 787.5 [kWh/an]
Lc2 - lungimea coloanelor 9 [m]
amb2 15 [C]
Mc001/2AnexaII.3.I
U2 - pierderea de caldura specifica a coloanelor si legaturilor la obiectele sanitare 1 [W/mK] Tab I.3

Qacp d3 - pierderea de caldura pe conductele de recirculare a apei calde


Qacpd3=0.001*Lc3*qrecirc *nac*z 137.5 [kWh/an]
Lc3 - lungimea conductelor de recirculare 11 [m]
qrecirc - pierderea specifica de caldura pe conductele de recirculare (5...30) 5 [W/m]

8. Calculul pierderilor de caldura la rezervorul de acumulare(boiler)

Qacp b - Pierderile de caldura pe boiler


Qacpb=((0.001*Slat)/(0.1+iz/iz))*(acb-amb)*nac *Z 520.4557647 [kWh/an] Mc001/2 -II.3.1.16.1

acb - temperatura medie a apei din boiler(3840) 40 [C]


amb - temperatura incaperii in care este amplasat boilerul 10 [C]
Slat - suprafata mantalei boilerului 2.18 [m]
iz - grosime izolatie boiler 0.05 [m]
iz - conductivitatea termica a izolatiei 23.5 [W/mK]

9. Calculul pierderilor de caldura la sursa de generare pentru preapararea apei calde de consum

Qacp g -Pierderile de caldura la generare


Qacpg=(1-g)(Qac+Qacpc+Qacpd1,2,3+Qacpb) 632.641786 [kWh/an]
g - randament energetic al sursei de preparare a apei calde de consum (cazan) 0.9021
g = randament cazan

10. Determinarea consumului de energie auxiliara(pompe, instalatii de automatizare)

Wace=nj*Pj 80 [kWh/an]
Pj - puterea echipamentului electric "j" [kW]
nj - numarul de ore de functionare a echipamentului "j" [h/an]

Echipament Pj nj Pj/nj
0.02 4000 80
0 1 0
Total Wace 80

11. Calculul energiei furnizate de sursele regenerabile de energie(solar, biomasa)

Qrg ac=an *Qac 2286 [kWh/an]


an - gradul de acoperire cu energie neconventionala a consumului anual de apa calda 50 [%]
an = 40...60%, la utilizarea energiei solare

Oradea
Boiler bivalent, capacitate [L] 500

Nr. Panouri: 10

Nr. Tuburi / Panou (10;18;20;22;30) 30

Suprafata panouri [mp] 52.2

Luna E necesara
E solara lunara E aport panouri E aport centrala Grad acoperire
boiler
[KWh] [KWh]/mp [KWh] [KWh] %
5000.0
ian 4572.0 16.27 849.29 3722.71 19
25.28 1319.62 3252.38 29 4500.0
feb 4572.0
mar 4572.0 49.26 2571.37 2000.63 56 4000.0

apr 4572.0 55.86 2915.89 1656.11 64 3500.0


mai 4572.0 66 3445.20 1126.80 75
3000.0
iun 4572.0 67.02 3498.44 1073.56 77
2500.0
iul 4572.0 67.96 3547.51 1024.49 78
2000.0
aug 4572.0 63.85 3332.97 1239.03 73

sept 4572.0 51.47 2686.73 1885.27 59 1500.0

oct 4572.0 35.6 1858.32 2713.68 41 1000.0


noi 4572.0 13.26 692.17 3879.83 15
500.0
dec 4572.0 13.21 689.56 3882.44 15
0.0
Medie anuala 50 ian feb mar apr mai iun iul aug sept oct noi dec

E zilnica necesara pentru a incalzi apa de la: 15 C la 50 C


este de: 20.4 [KWh] Necesar boiler
Aport sistem solar

Calcul economic

Element Pret buc Bucati Total


Panou solar 3000 10 30000
Boiler 3720 1 3720
Pompa 1500 1 1500
Vas de
expansiune 1080 1 1080
Fitinguri 1500 1 1500
Manopera 6000 1 6000
Total 43800

12. Calculul consumului anual de energie pentru apa calda de consum

Qa=Qac+Qacpc+Qacpd+Qacpb+Qacpg+Wace-Qrgac 4888.764217 [kWh/an]

13. Consumul anual specific de energie pentru apa calda de consum

qac=Qa/Au se inscrie in CPE 4.818177911 [kWh/an*m2] Mc 001/3


Au- aria utila [m2]

Dimensionare
Nu Obs.

Necesarul specific de apa calda numr de paturi


persoan
numr de paturi
Conform STAS 1478-90 60 [l/pers*zi numr de consumatori
numr de consumatori
Conform facturilor de consum [l/pers*zi numr de consumatori
numr de consumatori
a=Vk/(Nr*Zk)*1000 #DIV/0! numr de paturi
numr de paturi
Vk - consumul de apa calda facturat, in luna k [m / luna] numr de paturi
Nr - numarul real de persoane din cladire numr de paturi
Zk - numarul de zile calendaristice din luna k numr de paturi
numr de paturi
numr de paturi
Numarul real de persoane din cladire numr de paturi
numr de duuri instalate

Numarul real de persoane de la administrator


Numarul mediu normalizat de persoane Nn
Nn=Sloc*iloc

Sloc - suprafata locuibila m


iloc - indicele mediu de locuire 0.075 [pers/m]

Consumul de caldura aferent consumurilor de apa calda

Q=1.143*1000*a*Z*N(ac-ar)

ac - temperatura de preparare a apei calde de consum (50...60 grade) 50 [C]


ar - temperatura apei reci (8.15 grade) 10 [C]
Z - numarul de zile de functionare
N - numarul de persoane
a - consumul specific de l/pers

Randamente energetice
Felul activitii a [l/unit],
Consumul total de caldura pentru prepararea apei calde la temperatura de 60 oC
Qa=Qac+Qacp 0 Uniti de cazare 330
Stabilimente de sntate fr cazare 120
Stabilimente de sntate cu cazare fr spltorie 665
Qacp - Pierderile de caldura din sistemul de preparare a apei calde
Restaurante 2 mese pe zi, buctrie tradiional 255
0
Qacp=Qacpc+Qacpd+Qacpb+Qacpg
Restaurante 1 mas pe zi, buctrie tradiional 125

Restaurante cu autoservire, 2 mese pe zi 95


Qacpc - Pierderile de caldura datorate pierderilor masice
Restaurante cu autoservire, 1 mas pe zi 45
Qacpc=1.154*1000*b*Z(nac/24)N(acc-ar) 0 [kWh/an]
Hotel 1 stea fr spltorie 665
b - pierderile specifice de apa [l/pers*zi] cu val intre 230 in functie de instal 2 [l/pers*zi] Hotel 1 stea cu spltorie 830
acc - temperatura apei calde la punctul de consum (4050 grade) 45 [C] Hotel 2 stele fr spltorie 910
nac - numarul de ore de functionare pe zi 10 Hotel 2 stele cu spltorie 1075
Hotel 3 stele fr spltorie 1160
Qacpd - Pierderile de caldura pe distributie [kWh/an] Hotel 3 stele cu spltorie 1325
Hotel 4 stele fr spltorie 1405
Hotel 4 stele cu spltorie 1570
Qacpb - Pierderile de caldura pe boiler Complexe sportive 1200
Qacpb=((0.001*Slat)/(0.1+iz/iz))*(acb-amb)*nac*Z 0 [kWh/an]

acb - 3840grade - temperatura medie a apei din boiler 40 [C]


amb - temperatura incaperii in care este amplasat boilerul 10 [C]
Slat - suprafata mantalei boilerului [m]
iz - grosime izolatie boiler [m]
iz - conductivitatea termica a izolatiei [W/mK]

Qacpb - Pierderile de caldura la generarea energiei termice la sursa


Qacpg=(1-g)(Qac+Qacpc+Qacpd+Qacpb) 0 [W/mK]

g - randament la generare egal cu randament cazan 0.9021

c=Qa/(Qacpc+Qa) - randamentul masic #DIV/0!


d=Qa/Qacpd+Qa - randament pe distributie #DIV/0!
b=Qa/Qacpb+Qa - randament pe boiler #DIV/0!
Calculul consumul de energie pentru iluminat

1. Determinare puterii instalatiei electrice de iluminat, Pn

Pn - puterea instalata in corpurile de iluminat din cladire 31100 [w] 31.1 [kw]

Pn=pij*Auj - Calculul puterii instalatiei de iluminat prin utilizarea unei puteri specifice 11021.2 [W]
pi - puterea specifica in fct de tipul incaperii
Auj - aria utila incapere [m2] Mc001/2 Anexa II.4.B.1

Zona Pi Auj Pj*Auj


Birouri 15 525.68 7885.2
Sala conferinte 8.5 108.2 919.7
Garderoba 3 5.42 16.26
Terasa 3.5 27.1 94.85
Wc, Scari, Cantine, Hol 4.5 427.56 1924.02
Camera tehnica 5.5 32.94 181.17
Total Pn 11021.2

2. Determinarea duratei anuale de utilizare a iluminatului artificial, t u

Mc001/2 Anexa II-


Tu=(tD*FD*Fo)+(tN*Fo) 2500
[h/an] 4.A.1

tD - tipul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de zi 2250 [h/an]


tN - tipul de utilizare a iluminatului artificial pe timp de noapte 250 [h/an]
FD - 0.71 - factor de dependenta de lumina de zi 1
Fo - 0.7 1 - factor de dependenta de durata de utilizare 1

3. Calculul consumului anual de energie pentru iluminat - cladiri publice

Wil=paux*Au*tu*Pn*Ks*0.001 33640.9 [kWh/an]

paux - consum specific de energie auxiliara(iluminat de siguranata, automatizare)cu val 0...6 6 [kWh/an*m2]
ks - coeficientul de simultaneitate al iluminatului, val intre 0.65...1 1
Au - aria utila a cladirii

4. Calculul consumului anual specific de energie pentru iluminat q il (LENI)

Wrg il - energia furnizata de surse regenerabile 0 [kWh/an]

Consumul anual de energie pentru iluminat


qil=(Wil-Wrg il)/Au se inscrie in CPE 33.1551767 [kWh/an] Mc001/3
Au - aria utila a cladirii [m2]
Calculul consumul de energie pentru ventilarea mecanica

1. Scenariu de functionare

Sezon rece IX - IV
Sezon cald V - IX
Zk - [zile/luna]
hk - [ore/zi]
Volumul 3143.4 [m3]

2. Stabilirea numarului de acupanti, N

Nr - numarul real de persoane din cladire 60 [pers]


Nn - numarul mediu normalizat de persoane 84.554167 [pers]
Mc001/2
Nn=Au/Su - se citeste din apa calda de consum punctul 3 Anexa II.2.E.1

Su - aria utila specifica 12 [m2/pers] I5-2000 Anexa 4

3. Determinarea debitului de aer, L

L=N*qp+Auv*qs 4035 [m/h]


qp - ratia de aer proaspat pentru o persoana 25 [m/h*pers] I5-2000 Anexa 4

Auv - aria utila ventilata 1014 [m2]


qs - ratia de aer proaspat pe arie utila 2.5 [m/h*m2] I5-2000 Anexa 4

SR EN 15251
L1 - debitul ventilatoarelor de introducere 4035 [m/h]
L2 - debitul ventilatoarelor de evacuare 4035 [m/h]

4. Stabilirea temperaturilor caracteristice ale aerului

io - temperatura medie pe cladire 17.87 [C] SR 1907/2


emk - temperatura aerului exterior media lunara 4.23 [C] SR 4839
'emk - temperatura aerului exterior media lunara pe perioada de fct a cladirii Mc001/6
Pentru cladiri cu functionare diurna 'emk > emk 8.23 [C]
'emk = emk +34C

5. Calculul consumului de energie electrica pentru actionarea ventilatoarelor, Qvme

QVme - consumul de energie electrica pentru actionarea ventilatoarelor 13882.982 [kWh/an]


QVme=Q Vme1+QVme2
Qvme1 - sezon rece
QVme2 - sezon cald

Puterea electrica a ventilatoarelor


P=Psp/1000(L1+L2) 4.5192 [kW] Destinatia n[h-1]

QVme1 - consumul de energie electrica pentru actionarea ventilatoarelor pe sezon cald 5911.1136 [kWh/an]
QVme=Phk*Zk

QVMe2- consumul de energie electrica pentru actionarea ventilatoarelor pe sezon rece 7971.8688 [kWh/an]
QVMe=Phk*Zk

Sezon rece Sezon cald


Luna hk Zk hk*Zk Luna hk Zk hk*Zk
OCT 12 22 264 MAI 12 21 252
NOV 12 21 252 IUN 12 22 264
DEC 12 18 216 IUL 12 23 276
IAN 12 22 264 AUG 12 21 252
FEB 12 20 240 SEPT 12 22 264
MAR 12 22 264 Total (hk*Zk) 1308
APR 12 22 264
Total (hk*Zk) 1764

L1- debitul de aer de introducere 4035 [m/h] Magazine 5


L2- debitul ventilatoarelor de evacuare 4035 [m/h] Birouri 6

0.56 [W/m/h] Mc 001/2 - Anexa Scoli 7


Psp = 0.15...0.45 in functie de randamentul ventilatorului II.2.1

6. Consumul de energie termica pentru ventilare, QVMt

QVMt = QVMt1
QVMt1 - consumul de energie termica pentru incalzire aerului in sezonul rece 32058.591 [kWh/an]
QVMt1 = 0.335*L 1*10-3*(i-ek)*h k*Zk
QVMt1 = 0 cand nu se face incalzirea aerului proaspat introdus in incaperi

Prin conventie, consumul de energie termica pentru incalzirea aerului proaspat introdus in incapere in sezonul rece,
QVMT1 se include in consumul de energie pentru incalzire

Sezon rece
Luna i0 em i0-em hk Zk (i-ek)*hk*Zk
OCT 18 10.6 7.4 12 22 1953.6
NOV 18 5.2 12.8 12 21 3225.6
DEC 18 0.4 17.6 12 18 3801.6
IAN 18 -2 20 12 22 5280
FEB 18 0.6 17.4 12 20 4176
MAR 18 5.2 12.8 12 22 3379.2
APR 18 10.8 7.2 12 22 1900.8
Total 23716.8

nav =L1/V - numarul de schimburi de aer al cladirii cu exteriorul din necesitati de ventilare 1.2828196 [h-1] doar volumul ventilat?

QVMT= 0.335*nav*V*0.001*(i-ek)*hk*Zk 32038.054 [kWh/an] doar volumul ventilat?

na - numarul de schimburi de aer al cladirii datorita infiltratiilor de aer exterior prin anvelopa 0.80 [h-1]

Se compara na cu nav si se adopta valoarea cea mai mare, la calculul energiei termice pentru incalzire aerului din ventilare

7. Calculul energie recuperate din aerul evacuat, QVM rec

QVM rec=rec*QVMt1 17119.29 [kWh/an]


rec - eficienta recuperatorului de caldura rec = 3060 % 0.534

8. Calculul consumului de energie electrica auxiliara, Qaux

Qaux - consumul de energie electrica auxiliara (automatizari, actionari) 3180.96 [kWh/an]


Qaux=Paux *Zk*hk

Paux - puterea aparatelor electrice auxiliare(automatizari, actionari, degivrari)

Aparat Paux (hk*Z k) Paux*Zk*hk) Nr. buc. [kWh/an]


Automatizare 0.1 4380 438 6 2628
Clapete de reglare 0.25 368.64 92.16 6 552.96
Total Pn 3180.96

9. Calculul consumului anual de energie pentru ventilare mecanica, QVM

QVM=QVMe+Q aux 17063.942 [kWh/an]

10. Consumul anual specific de energie pentru ventilarea mecanica, qVM

qVM=QVM/Au se inscrie in CPE 16.817565 [kWh/an*m2] Mc001/3


Au - aria utila [m2]

Dimensionare
1. Pe baza conditiei de diluare a nocivitatilor CO2
[m/h*pers]; [m/h*pers];
2. Pe baza ratiei de aer proaspat

L=N*qp+Au*qs 0 [m /h]

qp - ratie de aer proaspat 1540 in fct de categ de ambianta [m/h*pers]


qs - aer proaspat pt nocivitati 17 [m/h*m]

3. Pe baza numarului de schimburi orare de aer

L=n*V 0 [m /h]

V - volumul incaperii [m]


n - numarul de schimburi de aer cu exteriorul 6 [h-1]
Calculul consumul anual de energie pentru racire-climatizare
1. Stabilirea scenariului de functionare/ ocupare a cladirii

Programu l de functionare a l cladirii: ore /zi(h ), zile/lun a(Z k)


h - numarul de ore pe zi 12 [ore/zi]
Sezonul de racire, avut in vedere:
Zk Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept Octombrie
nr. zile 22 21 22 23 22 22 21

Dzr - durata sezonului de racire 153 [zile]

2. Determinarea parametrilor climatici de calcul al amplasamentului

emk - temperatura exterioara medie [C] SR 4839


Luna Aprilie Mai Iunie Iulie August Sept Octombrie ('em*Zk)/Dzr Mc001/6
'e mk 15.2 21.88 24.85 26.88 26.89 21.94 17
('e mk *Zk ) 334.4 459.48 546.7 618.24 591.58 482.68 357 22.1573856209

'emk - temperatura exterioara medie pe perioada de functionare [C]

'emk = emk -pen tru fu nction are continua (zi-noap te)


'emk > emk -pen tru fu nction are diurn a
'emk = emk+C m*A z

A z - amplitu din ea oscila tiei zilnice de tem pera tura, Az = 6 7 C in functie de localitate 6 STAS 6648
cm - coe ficient ul de corectie m ediu al amplitu din ii os cilatiei zilnice de t emperatu ra, cm = 67 C pe rio ada diurn a 0.5

I5-2 000 An exa 2


e - temperatura exterioara conventionala de calcul - luna iulie 40 [ C]
STAS 6 648

ITk -int ens itat ea rad iat iei so lare t otale [W /m 2] Mc001/1 Anexa A9.6

Idk - int ensitat ea rad iatiei solare difuze [W /m 2] PO 48 Anexa 6

Mai Iunie Iulie August Septembrie


IT - N 65 75.5 76.8 66.6 48
IT - S 90.1 94.5 108.4 119.9 125.9
IT - E 73.7 78 79.5 70.1 78.4
IT - V 73.7 78 79.5 70.1 78.4
IT - Oriz 202 226.9 230.9 204.2 162.5
I d - Oriz 92.9 100.4 97.7 85.8 67.5

3. Definirea limitelor spatiului racit, climatizat

Anvelopa incintei climatizate: difera, de regula, de anvelopa pentru incalzire


a. spre exterior
b. spre spatii adiacente neclimatizate
c. spre sol

4. Stabilirea temperaturii de confort in sezonul cald

io = 24 26 24 [ C]

5. Stabilirea caracteristicilor geometrice ale anvelopei

Aj [m2]

6. Calculul rezistentelor termice ale elem de anvelopa

R j - rezisten ta termica unidirect ion ala [ m2K/W]


R'j - rezist enta te rmica corectata [ m2K/W] C107/3

7. Calculul coeficientului de transfer termic, Hr


Hr = H D + Hu + H g=(Hv + L) + Hu + Hg 2936.83 [W/K] Mc001/2-II.2.4.7,8
H D - coeficient de transfer termic prin anvelopa spre ex terior 2531.69 Mc001/2-III.2.2.1
H v - coeficient de pierderi termic prin ventilare spre exterior
L - coeficient de cuplaj termic al anvelopei spre exterior
H u - coeficient de t ransfer prin anvelopa spre spatii neclimatizate
H g - coeficient de t ransfer spre sol

Hv= 0.335 *na*V 842.97 [W/K]


na - schimb ul de a er 0.80 [h -1 ] Mc001/1 -I.9.7
SR EN ISO 13789
L - coefi cientul de cuplaj termic prin avelopa
L= U '*A j = A j/R j' 1688.72 C107/3

Aria Aj
Elemente R'j A j/R'j
[m2]
PeE01 - N 110.51 0.984 112.3069106
PeE01 - V 173.07 2.308 74.98700173
PeE01 - S 115.04 1.605 71.67601246
PeE01 - E 56.72 0.907 62.53583241
PeE02 - S 32.71 1.55 21.10322581
Tc01 26.4 1.876 14.07249467
Tc02 3.61 1.539 2.345679012
Tn01 264.2 3.636 72.66226623
F 465.1 0.37 1257.027027
Pii 29.88 1.77773086 16.80794361
Total L 1688.71645

H u - coeficient de t ransfer prin avelopa spre spatii neincalzite

Hu=Hi u*b 405.14


Hiu =Li u+Hv,i u= 405.14
Liu=( A j,i u/R j,i u)' - cuplajul te rmic

Aria A ji
Elemente R j i' A ji /R j i'
[m2]

Psn 39.53 2.64610801 14.93892155


PeA 01 150.92 2.36128026 63.91447991
PeA 02 28.22 2.76731475 10.19761125
PeA 03 18.43 0.40603448 45.39023355
PeA 04 27.79 0.46350575 59.95610663
Total Liu 194.3973529

Hviu=0 .3 35* niu* V 210.74


ni u - schimbu l de aer cu sp atiile ne incalzite 0.20 [h-1] C107/3 tab.IV

b=( u- io)/( 'em- io) 1.00

u='em+ 357.00
- efectul aporturilor solare in incaperile adiacente neclimatizate, = 05 C 0.00

' em= ('emk* Zk) /D zr 357.00

Hg - se neglijeaza aporturile prin placa spre sol 0.00

8. Determinarea perioadei de racire, Dzr


Durata sezonului de racire reprezinta zilele din an in care necesarul de racire al cladirii(incintei)este pozitiv
a) Se s tabiles c temp era turile me dii luna re, 'emk p entru lu nile s ezo nului cald:

Mai Iunie Iulie August Sept


emk 15.8 18.7 20.5 19.9 16.1
'emk 18.8 21.7 23.5 22.9 19.1

b) Se calculeaza temperatura de echilibru in fiecare luna, 'echk :

Mai Iunie Iulie August Sept


'ech 20.0814 19.1336907 18.82127012 19.4602382092 #DIV/0!

'ech = io - gk/H [C]


gk - fl uxul a porturilo r de caldu ra, in lu na K [W]
c) S e com para 'echk cu ' emk si d aca ech k < 'emk a tun ci s e fa ce racire in lu na K re spe ctiva

d) S e obtine pe rio ada de racire, p rin ins umarea duratelor lu nare D zr= Zk 84.00 [zile]

9. Calculul energie termice transferate in incinta climatizata

Qt=H r*[( ' emk- io)* Zk*h K]*0 .001 -6301.25779 [kWh]

Luna Zk hk 'emk io ('emk- i o)*Z k*hK Qt


V 18 12 18.80 24.00 -1123.20
VI 22 12 21.70 24.00 -607.20
VII 23 12 23.50 24.00 -138.00
VIII 21 12 22.90 24.00 -277.20 -6301.25778734
IX 0 12 19.10 24.00 0.00
-2145.60

10. Calculul aporturilor de caldura interne

Luna Zk hk hk*Dzk Qi
V 18 12 216
VI 22 12 264
VII 23 12 276 12273.2064
VIII 21 12 252
IX 0 12 0
Total 1008

Qi =a*A ucl*0 .0 01* (Z k*hK) 12273.2064 [kWh]


M c 00 1/2
12.00 [W /m 2]
a - aporturi interne specifi ce de caldura de la oameni, aparate electro-casnice, iluminat, prepararea hranei) An exa II.2 .D

I5-20 10 -Anexa 5
NP 048 -200 0 An exa5

11. Calculul aporturilor solare pentru determinarea perioadei de racire, Q s

Luna Zk hk Qik hk*Dzk


IV 0 12 0 0
V 18 12 2629.9728 216
VI 22 12 3214.4112 264
VII 23 12 3360.5208 276
VIII 21 12 3068.3016 252
IX 0 12 0 0
X 0 12 0 0
Total 12273.2064 1008

Qs =Q sv+Q so 7654.534763 [kWh]


Qsv - ap ort uri sola re prin ele ment e vitra te
Qso - a porturi solare prin element e o pace

Qsv=[I Tj* Avj +Idj A j]* (Z k*hk)* 0.001 7124.777901 [kWh]

g - factor de transmitere a energiei solare prin vitraj 0.65 Mc001/2-II.1.5.9.2.3


F s - fact or de u mbrire 0.7 SR EN ISO 13790-G.4
Factor d e redu cere p ent ru ramele vitra jelo r F F -N 0.741350258
Factor d e redu cere p ent ru ramele vitra jelo r F F -S 0.74351307
Factor d e redu cere p ent ru ramele vitra jelo r F F -E 0.823843179
Factor d e redu cere p ent ru ramele vitra jelo r F F -V 0.875425532
F F= A transparenta/A - s e calculeaza p e orienta re
IT - int ens itat ea rad iatiei solare to tale [W /m 2] Mc001/1 Anexa A.9.6
Id - int ens itat ea rad iat iei so lare d ifuze [W/m2] NP 048 - Anexa 6
A vj - aria re cep toare e chivalen ta a feres trei exp usa la radiatia t otala [W /m 2] Mc001/6
A'vj - aria rece ptoa re ech ivalenta a fere strei expus a doar la rad iatiadifuza [W /m 2]
A oj - a ria elemen tului opa c al an velop ei expus a la ra diat ia tot ala [m2]
A'oj - aria eleme ntului op ac al a nvelo pei expu se doa r la ra diat ia difuza [m ]2

Qso=[ ITj* A oj+Idj *A oj] *( Zk*h K)*0 .0 01 529.7568624 [kWh]

abs pere te - 0.55 NP 048 Tabel 3.3


abs terasa - 0.55
R'N - perete 0.984
R'S - perete 1.605
R'E - perete 0.907
R'V - perete 2.308
R'j - terasa 3.636
FS 0.5 Mc001/2-Anexa II.2.C

12. Calculul sarcinii de racire a cladirii/incintei climatizate, QR

QR - n eces ar d e e nerg ie pen tru racire

QR =(Q i+Q S)+R *Q t-Q svn 14256.60915 [kWh]


Qsvn - ap ort ul de frig, in cazu l in care se p ractica su praventilarea natu rala nocturna 0 [kWh]
R - factorul de u tilizare a p ierderilor de ca ldu ra, in situat ia ra cirii 0.9 Mc 001/2 - II.2.4.11.1

13. Calculul pierderilor de energie ale subsistemelor instalatiei de racire, Qp

Qp=( 1- sistem)*Q r 1425.660915 [kWh]

sistem - e ficient a g lob ala a sistem ulu i de ra cire, care tine se ama de pierde rile de energie d in siste m ( pie rderile d e frig a le co ndu cte lor,
0.9pierde rile de reg lare,et c)
sistem = 0.75 ...0.9
14. Calculul consumului de energie al instalatiei frigorifice, Q F

QF=( QR- Qp )/COP 12830.94824 [kWh]


COP = coefi cientul de performanta al masinii frigorifi ce, mediu annual [-]
COP = puterea de racire/puterea electrica de actionare= 34 3.5

15. Determinarea consumului de energie auxiliara, Qau x

Paux hk*Z k Numar buc Qaux


0.09 1308 30 3531.6
Total 3531.6 Qaux= 3531.6 [kWh]
Paux - p uterea ech ipa ment ulu i electric au xiliar [kW]

16.Calculul energie recuperate si al energiei furnizate de surse regenerabile, Qrec

Qrec = anR*Q R 0 [kWh/an]

an R - g rad ul de acop erire a sarcin ii anu ale d e racire cu energie re cu perata sau fu rnizat a d e surse
0
re gene rab ile cu val in tre, val 0 50 %

17. Calculul consumului annual de energie pentru racire-climatizare, Qr-clim

Qr -cl im=QF+Q aux-Q rec 16362.54824 [kWh/an]

QF - con su mul an nual d e energie elect rica al inst alat iei frigorifice
Qaux - co nsu mul an nua l de energie au xiliara
Qrec - e nerg ia recup erat a sau furnizata de resurse re gene rab ile

18. Consumul anual specific de energie pentru racire-climatizare, q r-clim


qr-cl im=Qr-cl im/Au se inscrie in CPE 16.12629797 [kWh/an *m 2] Mc001/3
A u - aria ut ila a cladirii
[m2 ]
Continut de
Masuri de reabilitare Euro/mp Pachete
masuri

Termoizolare placa la partea inferioara


C1 18 Varianta 1 C1, I2,I1
polistiren expandat de 10 cm

I2 Panouri solare 22 Varianta 2 C1, I2,c4,i1

Inlocuire geam termopan cu geam


C3 42+3 Varianta 3 C1, I2,C3,C4,I1
tripan+bagheta

Termoizolare terasa polistiren extrudat


C4 22
de 5 cm

Inlocuire bateriile de la lavoare cu


I1 100
baterii lavoar cu temporizare

Rezistenta Cladire reabilitata c107/2 - 2011, pag6


corectata Rezistenta minima normata Cladire reala
[m2K/W] Var 1 Var 2 Var 3

Pereti
1.6 1.41 - 1.55 1.651 1.725 1.725
exteriori

Ferestre si usi 0.5 0.37 0.37 0.37 0.83

Plaseu
4 3.636 3.636 4.243 4.243
terasa
Placi la
partea 2.3 1.778 1.778 2.4 2.4
inferioara

Medie cladire 0.81

Variante de reabilitare
U.M. Cladire reala
1 2 3
Dz zile/An 207 206 202 188
Ngz C*zile/an 1732 1710 1646 1413
Qinc MWh/an 182.7 180.19 171.4 123.51
Qs,inc MWh/an 256.95 249.15 245.5 196.39
Qs,inc MWh/an 7.8 11.45 60.56

Qs,inc=Qsinc_reala - Qsinc_var

Varianta 1
Cost specific Suprafata/Bu Cost final
Lucrarea Unitate Cost total [euro] TVA [euro]
[euro/unit] cati [euro]

Termoizolare placa la partea inferioara


18 m2 29.88 537.84 129.0816 666.9216
polistiren expandat de 10 cm
1

Termoizolare pereti exteriori, polistiren


24 m2 502 12048 2891.52 14939.52
expandat de 10 cm
2

Inlocuire bateriile de la lavoare cu


50 buc 13 650 156 806
baterii cu temporizare
3
Total 16412.4416

Varianta 2

Cost specific Suprafata/Bu Cost final


Lucrarea Unitate Cost total [euro] TVA [euro]
[euro/unit] cati [euro]

Termoizolare placa la partea inferioara


18 m2 29.88 537.84 129.0816 666.9216
polistiren expandat de 10 cm
1

Termoizolare pereti exteriori, polistiren


24 m2 502 12048 2891.52 14939.52
expandat de 10 cm
2
Termoizolare terasa polistiren extrudat
30 m2 264.2 7926 1902.24 9828.24
3 de 5 cm

Inlocuire bateriile de la lavoare cu


50 buc 13 650 156 806
baterii cu temporizare
4
Total 26240.6816

Varianta 3

Cost specific Suprafata/Bu Cost final


Lucrarea Unitate Cost total [euro] TVA [euro]
[euro/unit] cati [euro]

Termoizolare placa la partea inferioara


18 m2 29.88 537.84 129.0816 666.9216
polistiren expandat de 10 cm
1

Termoizolare pereti exteriori, polistiren


24 m2 502 12048 2891.52 14939.52
expandat de 10 cm
2
Termoizolare terasa polistiren extrudat
30 m2 264.2 7926 1902.24 9828.24
3 de 5 cm
Inlocuire geam termopan cu geam
55 m2 353.14 19422.7 4661.448 24084.148
4 tripan+bagheta

Inlocuire bateriile de la lavoare cu


50 buc 13 650 156 806
baterii cu temporizare
5
Total 50324.8296

i - fractia de devalorizare a banilor 0.04


f - rata de scumpire a energiei de tip 1 0.1
X=(1+f)/(1+i) 1.0576923

Costul Durata de
33% din Venitul net Energia Reducerea Investitia
Costul energiei inainte de Durata de studiu Costul energiei recuperare
Var Costul investitiei Cm costul actualizat economisit facturii specifica
reabilitare Ce Ns energiei c economisite a investitiei
investitiei Cm DVNA(m) a DE energetice e
CE=c*E Nr
euro euro euro/an ani euro euro/kWh kWh/an euro/an ani % euro/kWh
1 16412.44 5416.11 12847.50 30.00 14827.37 0.0500 7800.00 390.00 3.04 0.0701
2 26240.68 8659.42 12847.50 30.00 23913.88 0.0500 11450.00 572.50 4.46 0.0764
3 50324.83 16607.19 12847.50 30.00 38018.19 0.0500 60560.00 3028.00 11.00 23.57 0.0277

Nr1/2N

Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3


N Costuri Costuri Costuri
0 Cm Cm Cm
1 15999.9416 25635.15275 47122.137292308
2 15563.643523077 24994.68955 43734.674274556
3 15102.174403255 24317.27655 40151.780698088
4 14614.082064981 23600.78203 36362.181722978
5 14097.830553345 22842.95128 32353.952037765
6 13551.795300653 22041.39953 28114.478332252
7 12974.258014153 21193.60441 23630.419605266
8 12363.401268815 20296.89804 18887.665182493
9 11717.30278817 19348.4586 13871.290312252
10 11033.92939518 18345.3015 8565.5091994976
11 10311.130614132 17284.26996 2953.6253302379
12 9546.6319034092 16162.02506 -2982.021069941
13 8738.0274978367 14975.03526 -9260.108608591
14 7882.7728380965 13719.56528 -15900.39350524
15 6978.1765633713 12391.66433 -22923.77176131
16 5009.4084136828 12391.66433 -30352.34491677
17 6978.1765633713 12391.66433 -38209.48960043
18 6978.1765633713 12391.66433 -46519.93109277
19 6978.1765633713 12391.66433 -55309.82113273
20 6978.1765633713 12391.66433 -64606.82021347
21 6978.1765633713 12391.66433 -74440.18462578
22 6978.1765633713 12391.66433 -84840.85852342
23 6978.1765633713 12391.66433 -95841.57129978
24 6978.1765633713 12391.66433 -107476.9405825
25 6978.1765633713 12391.66433 -119783.5811699
Consumul de energie pentru climatizare

1. Stabilirea scenariului de functionare/ ocupare

Programul de functionare al cladirii:


h - numarul de ore pe zi

Zk Aprilie Mai Iunie Iulie


nr. zile 22 21 22 23

Dzr - durata sezonului de racire

2. Determinarea parametrilor climatici de calcul a

emk - temperatura exterioara medie


Luna Aprilie Mai Iunie Iulie
'emk 15.2 21.88 24.85 26.88
('emk*Zk) 334.4 459.48 546.7 618.24

'emk - temperatura exterioara medie pe perioada de functionare

'emk = emk -pentru functionare continua


'emk > emk -pentru functionare diurna
'emk = emk+Cm*Az

Az - amplitudinea oscilatiei zilnice de temperatura cu val intre 67


Cm - coeficientul de corectie mediu al amplitudinii oscilatiei zilnice de t

e - temperatura exterioara conventionala de calcul - luna iulie

Itk -intensitatea radiatiei solare totale


Idk - intensitatea radiatiei solare difuze
Mai Iunie Iulie
It- N 65 75.5 76.8
It- S 90.1 94.5 108.4
It- E 73.7 78 79.5
It- V 73.7 78 79.5
It- Oriz 202 226.9 230.9
Id - Oriz 92.9 100.4 97.7

3. Definirea limitelor spatiului racit

Anvelopa incintei climatiozate:


a. spre exterior
b. spre spatii adiacente neclimatizate
c. spre sol

4. Stabilirea temperaturii de confort in sezonul ca

io - 2426

5. Stabilirea caracteristicilor geometrice ale anve

Aj -

6. Calculul rezistentelor termice ale elem de anve

Rj - rezistenta termica unidirectionala


R'j - rezistenta termica corectata

7. Calculul coeficientului de transfer termic Hr

Hr=Hd+Hu+Hg=(Hv+L)+Hu+Hg
Hd - coeficientul de pierderi termic prin avelopa exterior
Hv - coeficientul de pierderi termic prin ventilare anvelopa
Hv= 0.335*na*V
na

L - coeficientul de cuplaj termic prin avelopa


L=U'*Aj=Aj/Rj'

Aria Aj
Elemente Rj' Aj/Rj'
[m2]
PeE01 - N 110.51 0.984 112.30691
PeE01 - V 173.07 2.308 74.987002
PeE01 - S 115.04 1.605 71.676012
PeE01 - E 56.72 1.55 36.593548
PeE02 - S 32.71 1.55 21.103226
Tc01 26.4 1.876 14.072495
Tc02 3.61 1.539 2.345679
Tn01 264.2 3.636 72.662266
F 465.1 0.37 1257.027
Pii 29.88 1.77773086 16.807944
Total L 1662.7742

Hu - coef de pierderi termic prin avelopa spre spatii neincalzite

Hu=Hiu*b
Hiu=Ltiu+Hviu=
Ltiu=(Ajiu/Rjiu)' - cuplajul termic

Aria Aji
Elemente Rji' Aji/Rji'
[m2]

Psn 39.53 2.64610801 14.938922


PeA 01 150.92 2.36128026 63.91448
PeA 02 28.22 2.76731475 10.197611
PeA 03 18.43 0.40603448 45.390234
PeA 04 27.79 0.46350575 59.956107
Total Ltiu 194.39735

Hviu=0.335*niu*V
niu - schimbul de aer cu apatiile neincalzite

b=(u-io)/('em-io)

u='em+
- efectul aporturilor solare in incaperile adiacente

'em=('emk*Zk)/Dzr

Hg - se neglijeaza aporturile prin placa

8. Determinarea perioadei de racire Dzr

a) Mai Iunie Iulie


emk 15.8 18.7 20.5
'emk 18.8 21.7 23.5

b) Mai Iunie Iulie


ech 19.2283 18.7287001 18.413495

C) Se compara echk cu 'emk si daca echk<'emk atunci se face rac

d) Se obtine perioada de racire Dzr=Zk


9. Calculul energie termice transferate in incinta

Qt=Hr*[('emk-io)*Zk*hk]*0.001

Luna Zk hk 'emk
V 18 12 18.80
VI 22 12 21.70
VII 23 12 23.50
VIII 22 12 22.90
IX 22 12 19.10
10. Calculul aporturilor de caldura interne

Luna Zk hk hk*Dzk
V 18 12 216
VI 22 12 264
VII 23 12 276
VIII 22 12 264
IX 22 12 264
Total 1284

Qi=a*Aucl*0.001*(Zk*hk)

a - aporturi interne de caldura

8'. Calculul aporturilor solare pentru determinare

Luna Zk hk Qik
IV 22 12 3214.4112
V 21 12 3068.3016
VI 22 12 3214.4112
VII 23 12 3360.5208
VIII 22 12 3214.4112
IX 22 12 3214.4112
X 21 12 3068.3016
Total 16072.056

Qs=Qsv+Qso
Qsv - aporturi solare prin elem vitrate
Qso - aporturi solare prin elemente opace
Qsv=[Itj*Avj+IdjAj]*(Zk*hk)*0.001

Itk [w/m2
Luna Dzpk N S
IV 21 38.6 93.5
V 21 65 90.1
VI 22 75.5 94.5
VII 23 76.8 108.4
VIII 22 66.6 119.9
IX 22 48 125.9
X 21 23.4 124.9
Media

Suprafete vitrate
Fereastr
Orientare a tip Buc A [m2]
N F1 1 178.04
S F1 1 103.67
E F1 1 74.99
V F1 1 94
Oriz F1 1 0

Suprafete opace

Tip Aopac R'


Orientare
element [m2] [m2KW]

N P01 110.51 1.109


S P01 115.04 1.967
S P02 32.71 2.534
E P01 56.72 1.012
V P01 173.07 3.139
Oriz Tn01 264.2 3.63
Oriz Tc01 26.4 1.876
Oriz Tc02 3.61 1.539
Total

g - factor de transmitere prin vitraj


Fs - factor de umbrire
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff - N
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -S
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff -E
Factor de reducere pentru ramele vitrajelor Ff - V
Ff=Atransparenta/A - se calculeaza pe orientare

Qso=[Itj*Aoj+Idj*Aoj]*(Zk*hk)*0.001

abs perete -
abs terasa -
R'N - perete
R'S - perete
R'E - perete
R'V - perete
R'j - terasa
Fs

12. Calculul sarcinii de racire a cladirii

Qr - necesar de energie pentru racire

Qr=(Qi+Qs)+R*Qt-Qsvn

R - factorul de utilizare a pierderilor de caldura, in situatia racirii

Qsvn - aportul de frig, in cazul in care se practica supraventilare noctur

Qsvn mai=0.335*nn*V*(i*''emk)*Zk*hnk
nn - schimbul de aer realizat prin supraventilare naturala nocturna
nn =1,53 - ferestre dechise pe o singura fatada
nn=47.5 - ferestre deschise pe doua fatade
''emk =emk -34 C
hnk - numarul de ore pe zi de practicare a ventilarii nocturne

13. Calculul pierderilor de energie ale subsistemelor instalatiei

Qp=(1-sistem)*Qr

sistem - eficienta
globala a
sistemului de
racire, care tine
seama de
pierderile de
energie din sistem
(pierderile de frig
ale conductelor,
pierderile de
reglare,etc) cu val
intre 0.75.0.9

14. Calculul consumului de energie al instalatiei frigorifice, QF

QF=(Qr-Qp)/COP
COP=puterea de racire/puterea electrica de actionare= 34

15. Determinarea consumului de energie auxiliara, Qaux

Paux hk*Zk Numar buc


0.09 1308 30
#REF! #REF!
0 0
0 0
Total 3531.6

16.Calculul energie recuperate si al energiei furnizate de surse

Qrec=anR*QR

anR - gradul de acoperire a sarcinii anuale de racire cu energie rec


regenerabile cu val intre 050%

17. Calculul consumului annual de energie pentru racire-climati

Qr -clim=QF+Qaux-Qrec

qr-clim=Qr-clim/Au se inscrie in CPE


ctionare/ ocupare

August Sept Octombrie


22 22 21

limatici de calcul al amplasamentului

August Sept Octombrie ('em*Zk)/Dzr


26.89 21.94 17
591.58 482.68 357 22.1573856209

ioada de functionare

atura cu val intre 67


udinii oscilatiei zilnice de temp cu val intre 0.50.6

e calcul - luna iulie


August Sept
66.6 48
119.9 125.9
70.1 78.4
70.1 78.4
204.2 162.5
85.8 67.5

nfort in sezonul cald

eometrice ale anvelopei

e ale elem de anvelopa

nsfer termic Hr
avelopa exterior
ventilare anvelopa

a spre spatii neincalzite


acire Dzr

August Sept
19.9 16.1
22.9 19.1

August Sept
18.8978666 19.2591864107

<'emk atunci se face racire


nsferate in incinta climatizata

io ('emk-io)*Zk*hk Qt
24.00 -1123.20
24.00 -607.20
24.00 -138.00
-10049.541251
24.00 -290.40
24.00 -1293.60
-3452.40
ura interne

Qi

15633.7272

entru determinarea perioadei de racire

hk*Dzk
264
252
264
276
264
264
252
1320
Itk [w/m2] Idk
E V Oriz Verticala
74.9 74.9 164.8 38.6
73.7 73.7 202 46.5
78 78 226.9 50.2
79.5 79.5 230.9 48.9
70.1 70.1 204.2 42.9
78.4 78.4 162.5 33.8
64.6 64.6 111.2 23.4

g Ff Fs Avj [m2]
0.65 0.7413502584 0.7 60.05545
0.65 0.7435130703 0.7 35.0714
0.65 0.8238431791 0.7 28.1099
0.65 0.8754255319 0.7 37.44195
0 0 0.7 0
Total

Asopac
abs Fsopac Asopac [m2]
[m2]

0.55 0.70 2.2567416326 2.2567416326


0.55 0.70 1.3245132929
1.6168516094
0.55 0.70 0.2923383165
0.55 0.70 1.2693094629 1.2693094629
0.55 0.70 1.2486544984 1.2486544984
0.55 0.70 1.6483065954
0.55 0.70 0.3187006146 2.0201299405
2.0201299405
0.55 0.70 0.0531227306
Total

ura, in situatia racirii

tica supraventilare nocturna se face pe fiecare luna in parte


are naturala nocturna

ntilarii nocturne

ubsistemelor instalatiei de racire, Qp

stalatiei frigorifice, QF
ctionare= 34

e auxiliara, Qaux

Qaux
3531.6

3531.6 Qaux=

rgiei furnizate de surse regenerabile

ale de racire cu energie recuperata sau furnizata de surse


abile cu val intre 050%

gie pentru racire-climatizare


12 [ore/zi]

153 [zile]

SR 4839

6 STAS 6648
0.5

I5-2000 Anexa
40 [C]
2;STAS 6648

Mc001/1 Anexa
[W/m2]
A9.6
[W/m2]
24 [C]

[m2]

[m2K/W]
[m2K/W]

2910.89 [W/K] Mc001/2-II.2.4.7,8


2505.75 Mc001/2-III.2.2.1

842.97 [W/K]
0.80 Mc001/1 -I.9.7

1662.77 C107/3

405.14
405.14
210.74
0.20 C107/3 tab IV

1.00

357.00
0.00

357.00

0.00
-10049.5413 [kWh]
15633.7272 [kWh]
Mc 001/2 Anexa
12.00 [W/m2]
II.2.D

12992.7157 [kWh]
12109.0305 [kWh]

Itjk [w/m2] = Zk*Itk/Zk


N S E V
810.6 1963.5 1572.9 1572.9
1365 1892.1 1547.7 1547.7
1661 2079 1716 1716
1766.4 2493.2 1828.5 1828.5
1465.2 2637.8 1542.2 1542.2
1056 2769.8 1724.8 1724.8
491.4 2622.9 1356.6 1356.6
47.80 77.59 54.64 54.64

As [m2] It[w/m2] It*As [w]


60.05545 47.80 2870.7290138562
35.0714 77.59 2721.3343376471
28.1099 54.64 1535.7926541177
37.44195 54.64 2045.6519505882
0 147.79 0
9173.5079562092

It[w/m2] It*As
[w]
47.80 107.87520003
77.59 125.458174

54.64 69.349095833
54.64 68.220605773

147.79 298.55540001
147.79 298.55540001

669.45847565

0.65
0.7
0.74135026
0.74351307
0.82384318
0.87542553

883.685188 [kWh]

0.55 NP 048 Tabel 3.3


0.55
0.984
1.605
0.907
2.308
3.636
0.5

19581.8558 [kWh]

0.9 Mc 001/2 - II.2.4.11.1

0 [kWh]

mai iunie iulie august


0 0 0 0
[h-1]

3 [C]

1958.18558 [kWh]

0.9

17623.6702 [kWh]
3.5

3531.6 [kWh]

0 [kWh]

21155.2702

20.8498203 [kWh/an*m2] Mc001/3


Qsvk[kwh] = Qsv=[Itj*Avj+IdjAj]*(Zk*hk)*0.001
Oriz N S E V
3460.8 757.87246 718.43227 405.44926 540.05211
4242 723.42371 685.77625 387.01975 515.50429
4991.8 757.87246 718.43227 405.44926 540.05211
5310.7 792.32121 751.08828 423.87877 564.59994
4492.4 757.87246 718.43227 405.44926 540.05211
3575 757.87246 718.43227 405.44926 540.05211
2335.2 723.42371 685.77625 387.01975 515.50429
147.79
septembrie
0
Zk*hk)*0.001 Qsok[w/m2] = Qso=[Itj*Aoj+Idj*Aoj]*(Zk*hk)*0.00
Oriz N S E V
0 482.9390986 838.117668 527.07517 518.4982864
0 776.2739868 770.929722 495.05658 487.00072694
0 989.5902329 887.418707 575.02765 565.6704555
0 1100.221124 1112.5931 640.57733 630.15347111
0 872.9365498 1125.94183 516.78767 508.37819142
0 629.1434593 1182.28588 577.97651 568.57132963
0 27.18455041 31.6154598 17.475972 17.191592655
oj]*(Zk*hk)*0.001
Oriz gk=[(Qik+Qsk)/24*Zk]*1000
1845.6941443059 12564.6410358108
2159.4865843297 13889.824622772
2662.1983441824 15344.1505493463
2961.0119247232 16261.6759935344
2395.8611806172 14851.7263687916
1906.5986378565 13799.9657429337
75.2359608031 4921.4832159272
Randamente energetice

h=hemisie*hregl*hdistrib*hgenerare

hemisie - randamentul sistemului de transmisie a caldurii


catre incapere
hregl - randamentul sistemului de reglare a furnizarii
caldurii
hdistrib - randamentul sistemului de distributie
=_/(_+_ )

_= 10 ^(3)24
__

Lj - lungimea conductei de distributie de diametrul j


qj - pierderea de caldura unitara a conductei de diametrul j

_=(__)/(1/(__ )+1/(6.28_ ) (+2_)/+1/


(_ (+2_)))

i - transeful de caldura de la apa la peretele conductei


e - coeficient de transfer de la mantaua termoizolatiei la incapere

Tf - temperatura medie a fluidului


Tsubsol
di - diametrul interior al conductei
de - diametrul exterior al conductei
diz - diametrul exterior al izolatiei
iz - conductivitatea termica a izolatiei
iz - grosimea izolatiei

hgenerare - randamentul de generare a energiei termice la


sursa hgenerare=h0-Dh

h0 - randamentul sursei la conditii nominale "de catalog"


Dh - randamentul in conditii nominale

Eficenta termoizolarii

riz=((q0-qiz)/q0)100

q0 - pierderea de caldura a conductei neizolate


qiz - pierderea de caldura prin conducta izolata

riz80%qizq0/5
[W]

nsmisie a caldurii
0.93

e a furnizarii
0.99

ributie 0

48.618143 [kWh/an]

10 [m]
0.9881736 [W/m]

0.9881736 [W/m]

3500 [W/mK]
incapere 8.5 [W/mK]

70 [C]
10 [C]
0.052 [m]
0.054 [m]
0.094 [m]
0.037 [W/mK]
0.02 [m]

nergiei termice la
0.9021

nale "de catalog" 0.93


0.0279

%
hemisie
Radiatoare 0.93
Convectoare 0.89
Pardoseala radianta 1
Incalzire cu sobe 0.88

Incalzire cu aer cald 0.85

hreglare
Robinet cu termostat cu reglare proportionala 0.99
Robinet termostat la corpurile de incalzire 0.94
Robinet de reglare simplu, dublu reglaj 0.92
Fara sisteme de reglare 0.9

Tipul sursei
Performana energetic a cladirii

Nota energetic:
Consum anual specific de energie [kWh/man]
Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/man]

Consum anual specific de energie incalzire [kWh/man]


Consum anual specific de energie ACM [kWh/man]
Consum anual specific de energie ventilare [kWh/man]
Consum anual specific de energie climatizare [kWh/man]
Consum anual specific de energie iluminat [kWh/man]
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/man]
92.78
254.66
37.90

180.07
4.82
16.82
16.13
33.16
2286.00