Sunteți pe pagina 1din 15

Subiecte orientative pentru examen

1. Care era, în anii 1970, ponderea medie a consumului energetic anual


necesar exploatării clădirilor civile şi care era repartiţia acestui consum, pe
activităţi?
2. Comentaţi pe scurt semnificaţia termenului de Conformare
Termohigroenergetică a clădirilor.
3. Ce aspect suplimentar a apărut după anul 1993 în problemele economisirii
energiei imputabile exploatării clădirilor?
4. Care sunt denumirile, semnificaţiile fizice şi unităţile de măsură ale
caracteristicilor Q, Φ şi q; dar relaţiile dintre ele?
5. Care sunt principalele caracteristici higrotermice ale aerului umed
(enumerare, denumiri, semnificaţii fizice şi unităţi de măsură).
6. Cum variază, funcţie de temperatură, valorile lui ν s şi. ps; comentarii;
mărimea θ r este funcţie de ………….
7. Care sunt fenomenele de schimb termic ce intervin în Higrotermica Clădirilor
(enumerare, figuri schematice, comentarii ,diferenţe între RTS şi RTN
etc ) ?
8. Care sunt relaţiile practice de determinare a valorilor qc+ri qc+re şi qk ;
comentarii.
9. Un subiect uman se găseşte într-un mediu confortabil din punct de vedere
termic atunci când……………
10. Trasaţi calitativ diagrama de variaţie a temperaturii prin două plăci plane de
aceeaşi grosime, realizate din materiale cu valori diferite ale coeficientului
λ , ambele separând două medii cu tai = +20 ° C şi tae = - 20 ° C.
Comentarii.
11. Trasaţi calitativ diagrama de variaţie a temperaturii de iarnă printr-o placă
trisţrat, ştiind că λ 1 <λ 3 <λ 2 .
12. Enumeraţi cel puţin două modalităţi concrete de sporire a rezistenţei
termice a unui vitraj termoizolant de tip Thermopan.
13. Definiţi noţiunea de punte termică.
14. Daţi minim două exemple de punţi termice datorate exclusiv unei legături
perimetrale (desene şi indicaţii lămuritoare).
15. Daţi minim cinci exemple de punţi termice complexe datorate unei legături
şi unei incluziuni de material foarte permeabil termic (desene şi indicaţii
lămuritoare).
16. Pentru zona adiacentă unei nervuri intermediare a unui panou de faţadă
tristrat indicaţi calitativ variaţia temperaturii θ si ; desen comentat.
17. Cu ajutorul unei reprezentări grafice convenabile prezentaţi semnificaţia
fizică a coeficientului ψ al unei punţi termice (varianta românească),
18. Indicaţi alura curbelor izoterme şi a liniilor de flux termic prin zona unei
intersecţii de tip colţ a doi pereţi exteriori identici ca alcătuire.
19. Zonele de punţi termice sunt cu risc ridicat de condens superficial. De
ce ?
20. Care este relaţia generală a lui Fourrier? Explicaţii şi comentarii.
21. Direcţia fluxului termic în interiorul unei structuri omogene este paralelă cu
curbele izoterme sau perpendiculară pe acestea ?
22. Fluxul termic este orientat în acelaşi sens cu gradientul termic sau în
sens invers acestuia ?
23. Valoarea unui coeficient ψ depinde de regulă de diferenţa termică t ai –
tae cu care a fost calculat ? Există şi situaţii mai deosebite ?
24. Care este condiţia obiectivă de confort termic a unui subiect uman?
25. Ce reprezintă temperatura operativă a unei încăperi, care este relaţia de
calcul a acesteia şi care este valoarea de iarnă recomandată pentru
încăperile de locuit.
26. Cât este în mod orientativ rezistenţa termică a unui strat de aer de 10 cm
grosime comparativ cu cea însumată a două straturi de aer de câte 5 cm
grosime? Dar faţă de cazul a patru straturi de aer de câte 2,5 cm grosime?
27. Care este diferenţa dintre radiaţiile calorice solare şi cele emise de corpurile
„pământene".
28. Care este comportarea sticlei obişnuite faţă de cele două tipuri de radiaţii
calorice?
29. Cum sunt, pe timp de iarnă, temperaturile θ si din zonele de punţi termice
comparativ cu cele din zonele de câmp? Dar temperaturile θ se Justificaţi
răspunsul.
30. Indicaţi printr-un desen schematic dispunerea izolaţiei termice la o clădire
P+1E+M şi la aceeaşi clădire P+2E. Comentarii.
31. Care sunt principalele elemente/subansambluri de construcţie pentru care
s-au indicat exigenţe minime de rezistenţă termică.
32. In reglementările româneşti actuale sunt indicate valori minime pentru
rezistenţele termice de câmp ale elementelor de anvelopă sau pentru
rezistenţele termice corectate ale acestora? Câteva exemple.
33. Ce cantitate de căldură trece în timp de o oră printr-o suprafaţă unitară de
placă de beton armat de 15 cm grosime între feţele căreia există o diferenţă
de 10°C?
34. Idem printr-o placă de 15 cm grosime din b.c.a. (cu λ = 0.24 W/m °C).
35. Care este expresia coeficientului de radiaţie al unei suprafeţe solide?
36. Care este relaţia de calcul a densităţii de flux termic radiat de o suprafaţă
dată?
37. Care este expresia densităţii de flux termic schimbat prin radiaţie între
două suprafeţe plan paralele?
38. Care este justificarea teoretică a rolului favorabil jucat de tratamentele low-
e asupra performanţei termice a vitrajelor tip Thermopan?
39. Cu ce culoare apar zonele de punţi termice într-o termogramă?
40. Pornind de la semnificaţia fizică a caracteristicii λ să se demonstreze
că materialele cu λ mare nu sunt bune izolatoare termic.
41. Justificaţi faptul că în urma umezirii materialele termoizolatoare işi
cresc valoarea lui λ .
42. Valoarea lui Rsi la nivelul pardoselii unei încăperi situate peste un
gang este diferită de cea de la intradosul planşeului superior al unei
încăperi de ultim nivel. În ce sens este diferenţa şi cum se explică
ea ?
43. Care este expresia fluxului termic conductiv printr-o placă plană
monostrat ?
44. Ce legătură există între panta dreptei θ (x) prin grosimea unei plăci
plane monostrat şi valoarea coeficientului λ al materialului acesteia ?
45. În ce perioadă problemele termoenergetice ale clădirilor au început
să capete o importanţă deosebită şi din ce motive?
46. Care sunt denumirile, semnificaţiile fizice şi unităţile de măsură ale
caracteristicilor c, λ şi a? Comentarii.
47. Care este legătura între semnul şi valoarea reziduului termic ΔQ şi
disconfortul obiectiv de iarnă şi respectiv de vară?
48. Starea termică a unui subiect uman aflat într-un spaţiu închis depinde
de următorii parametrii......
49. Indicatorul PMV este denumit.........; valoarea lui PMV este funcţie
de........................
50. Indicatorul PPD este denumit...............; valoarea lui PPD este funcţie
de...................
51. Trasaţi calitativ diagrama de variaţie a lui PPD funcţie de valorile lui
PMV şi comentaţi.
52. Care este reglementarea actuală referitoare la valoarea lui PMV; idem
referitoare la valoarea lui PPD.
53. Care sunt valorile recomandabile „de iarnă” pentru caracteristicile
higrotermice ale unei încăperi de locuit?
54. Care este cel mai corect model fizico-geometric utilizat în analiza
termică a elementelor de anvelopă?
55. Cum intervine proprietatea de conservare în RTS a densităţii fluxului
termic, în obţinerea expresiilor lui θsi, θse şi θ(x)?
56. Pentru evaluarea densităţii de fluxului termic ce străbate în RTS o
placă plană de grosime constantă sunt disponibile patru relaţii. Care
sunt acestea?
57. Ce mecanisme de schimb termic intervin în cazul unei lame de aer de
4 mm grosime? Dar în cazul unei lame de aer de 40 mm?
58. Indicaţi alura curbelor izoterme şi a liniilor de flux termic prin
alcătuirea de câmp (în afara zonei de influenţă a nervurilor) a unui
panou de faţadă tristrat.
59. Care este obiectivul ce trebuie urmărit în concepţia şi proiectarea
zonelor singulare ale elementelor de anvelopă?
60. Care este semnificaţia fizică a caracteristicii RT,echiv. a unui element de
anvelopă?
61. Care este relaţia de calcul a caracteristicii RT,echiv. şi care dintre
mărimile ce intervin în această relaţie trebuie evaluată cu ajutorul
unui program de calcul specializat?
62. Care este relaţia de calcul a lui RT,echiv. ce foloseşte coeficienţii ψ? Cum
s-a ajuns la această expresie?
63. Care sunt principalele surse de vapori de apă din interiorul spaţiilor
închise ? Comentarii.
64. Cum explicaţi existenţa pe timp de iarnă a fenomenului de termodifuzie a
vaporilor de apă prin elementele de anvelopă opace ?
65. Care sunt cele mai întâlnite efecte nedorite datorate prezenţei în
exces a vaporilor de apă în încăperi şi alcătuirilor necorespunzătoare
ale elementelor de anvelopă.
66. Definiţi rata orară de ventilaţie a încăperilor.
67. Care sunt principalele ipoteze simplificatoare avute în prezent în
vedere la modelarea matematică a fenomenului de termodifuzie a
vaporilor de apă.
68. Trasaţi diagramele de variaţie ale lui p(x) pentru un element
multistrat, pentru pi şi pe cunoscute. Se va alege şi o structură care are
o barieră contra vaporilor. Comentarii.
69. Modelul Glasser pentru evaluarea posibilităţii de condens a vaporilor
de apă în structura elementelor de anvelopă (se vor trasa diagramele
de variaţie ale presiunilor în diferite situaţii pentru elemente
multistrat).
70. Trasaţi diagramele ps(x) şi p(x), calitativ, printr-o structură de terasă
tradiţională şi printr-o structură ranversată. Comentarii.
71. Trasaţi calitativ diagramele de variaţie ale lui ps(x) şi p (x) printr-o alcătuire
monostrat de perete exterior în trei variante:
- nu există pericolul de condens în structura considerată
- într-un plan din grosimea elementului se realizează fenomen de
condens
- apare fenomen de condens într-o anumită zonă din grosimea
elementului.
72. Trasaţi calitativ diagramele de variaţie a lui ps(x) şi p(x) prin următoarele
alcătuiri de perete exterior; justificări şi comentarii.
73. Care este condiţia de apariţie a condensului în interiorul unui element de
construcţie.
74. Care este condiţia de apariţie a condensului pe suprafaţa interioară a
elementelor de construcţie exterioare, adiacentă mediilor locuite?
75. Bariera de vapori reduce presiunea de saturaţie a vaporilor de apă sau
presiunea parţială a acestora?
76. Care este semnificaţia fizică a mărimii μ ? Daţi câteva valori
exemplifîcative. Care este vechea notaţie utilizată în România ?
77. Care este semnificaţia fizică, unitatea de măsură şi denumirea mărimii s =
μ d?
+10
78. Ştiind că ν s = 9,4 g/m3 şi ps+10 = 1228 Pa, să se determine valorile
lui ν şi p în condiţiile în care φ = 80 %.
79. Într-o încăpere cu tai = 18° C şi φ = 60% valoarea temperaturii scade
+18
brusc la +10°C. Ştiind că ν s = 15,36 g/m3 şi ν s
+10
= 9,4 g/m3 să se
determine valoarea umidităţii relative φ în noua situaţie.
80. O încăpere de locuit de 36 mp are rata orară de împrospătare a aerului
egală cu 0,67. In ipoteza că tai = +22°C, iar tae = - 8°C să se precizeze cât
este fluxul termic pierdut de încăpere prin ventilare.
81. Prin ce se înlocuieşte în calculele curente de proiectare efectul de vară
al cuplului climatic exterior (temp. aer, radiaţie solară).
82. Care sunt radiaţiile solare purtătoare de căldură şi care este poziţia lor
în cadrul spectrului solar?
83. Care este grosimea aproximativă a învelişului gazos de mare
densitate şi care este în mare compoziţia sa?
84. Ce fenomene suferă radiaţiile solare IR ? pe parcursul traversării
atmosferei terestre?
85. Care sunt componentele radiaţiei solare ce atinge scoarţa terestră şi
care din acestea se manifestă în mod semnificativ în timpul zilelor
înnorate?
86. Care este particularitatea faţadelor orientate sud sub aspectul ofertei
de radiaţie calorică solară? Comentarii.
87. Cum sunt zilele senine de vară şi cum sunt cele senine de iarnă, sub
aspectul temperaturii aerului exterior?
88. Care este în România luna de iarnă cea mai rece (cu t e, med având cea
mai mică valoare)?
89. Care sunt caracteristicile unei suprafeţe solide în raport cu radiaţiile
calorice solare?
90. Care sunt valorile medii ale caracteristicilor suprafeţelor de geam
obişnuit în raport cu radiaţiile calorice solare?

91. Reprezentaţi schematic acţiunea cuplului climatic (tae, Is) asupra unui
element opac de anvelopă, în regim termic staţionar.
92. Scrieţi în paralel şi comentaţi expresiile lui θse de vară sub acţiunea
exclusivă a temperaturii aerului exterior şi respectiv sub acţiunea

cumulată a componentelor cuplului climatic (tae, Is).


93. Scrieţi în paralel şi comentaţi expresiile densităţii de flux termic ce
pătrunde în clădire printr-un element de anvelopă sub acţiunea
exclusivă a temperaturii aerului exterior şi respectiv sub acţiunea

cumulată a componentelor cuplului climatic (tae, Is).

94. Care este expresia factorului solar al unui element opac de anvelopă
şi care este semnificaţia sa fizică?
95. Comentaţi modalităţile prin care se poate spori valoarea factorului
solar Sp. Care este ordinul de mărime a acestui factor?
96. Explicaţi detaliat apariţia efectului de seră în interiorul clădirilor.
97. Reprezentaţi schematic acţiunea cuplului climatic (tae, Is) asupra unui
element vitrat de anvelopă în regim termic staţionar.
98. Scrieţi în paralel şi comentaţi expresiile factorului solar al unei
componente opace de anvelopă şi respectiv pentru una vitrată.
99. Care este ordinul de mărime al factorului solar al unui vitraj simplu cu
geam obişnuit?
100. Unde trebuie amplasat un dispozitiv de protecţie solară a unei
încăperi pentru a fi eficient? Justificaţi răspunsul.
101. Care este sensul concret actual al termenului de AUDIT ENERGETIC
al unei clădiri (AEC).
102. Care sunt cele trei activităţi pe care le presupune realizarea unui
A.E.
103. Care este caracteristica unei clădiri care indică performanţa sa
energetică şi care este semnificaţia fizică a acesteia.
104. Ce activitate trebuie realizată pentru a se elabora certificatul
energetic al unei clădiri. Comentaţi situaţia actuală a acestei
activităţi.
105. Ce date şi elemente tehnice trebuie să cuprindă prezentarea
generală şi de detaliu a clădirii supusă auditului energetic.
106. Pentru prezentarea particularităţilor de amplasare ale clădirilor
expertizate energetic în mediul natural şi construit înconjurător este
necesară întocmirea unei planşe speciale. Care sunt elementele pe
care această planţă trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu.
107. Comentaţi critic formularul fişei de analiză termică şi energetică a
unei clădiri şi faceţi eventuale propuneri de îmbunătăţire.
108. Care este caracteristica unei clădiri care indică nivelul său de
protecţie termică.
109. Care sunt principalele elemente şi subansambluri de construcţie prin
care au loc schimburi termice de iarnă.
110. Ce caracteristici geometrice şi termice ale unui element
/subansamblu de construcţie sunt necesare pentru determinarea
coeficientului său de cuplaj termic L.
111. Care este denumirea, semnificaţia fizică şi unitatea de măsură a
caracteristicii HVK.
112. Câte componente are caracteristica qT în cazul cel mai general? Câte
dintre aceste componente se regăsesc la practic toate clădirile
colective de locuinţe?
113. Care este legătura obligatorie dintre modernizarea termică a
construcţiei şi modernizarea termică a instalaţiei de încălzire?
114. Care ar fi din punctul dvs de vedere cel mai indicat criteriu de
fundamentare a soluţiei de moderniyare termică a construcţiei: cel
al unei durate impuse pentru recuperarea investiţiei sau cel al unei
valori maxime acceptabile a lui qînc?
115. În ce clasă energetică „de încălzire” se găsesc clădirile pentru care
qînc ≤ 100 Kwh/m2an.
116. Pentru o încăpere de locuit de 10 m2 şi 26m3 rata de aerisire este
0,7V. Într-un sezon rece de 5000 ore media orară a diferenţei

termice ti-te este de 16˚C. Să se calculeze qaerisire în Kwh/m2.


117. Ce reprezintă în mare clădirea de referinţă asociată unei clădiri date.
118. Care este, conform SR EN ISO 13790, expresia generală a cantităţii
de energie primară necesară încălzirii de iarnă a unei clădiri. Ce
semnificaţie au termenii ce apar în această expresie?
119. Definiţi şi comentaţi caracteristicile termice H, HTK , HVK .
120. Care sunt principalele tipuri de fluxuri termice „pierdute” pe timp de
iarnă de o clădire încălzită?

121. Fiind date două fluxuri termice Φ1 şi Φ2 produse de diferenţele


termice (Δt)1 şi respectiv (Δt)2, cum pot fi acestea asociate
matematic unei diferenţe termice Δt ?
122. Care este cea mai generală formulă de calcul a coeficientului de

cuplaj termic de tip Le asociat unui element de anvelopă dat?


Comentarii.
123. Care este relaţia generală de calcul a cantităţii de căldură pierdută
de o încăpere încălzită „K” în timpul unui sezon rece anual?
124. Care este expresia generală a unui flux termic de tip ΦU ?
Comentarii.
125. Valoarea orientativă a numărului mediu de schimburi orare de aer a
unei clădiri pe durata sezonului de încălzire este indicată în
M001/2006 funcţie de...........
126. Care sunt clasele de permeabilitate la aer a clădirilor şi funcţie de ce
sunt definite aceste clase?
127. Care sunt clasele de adăpostire faţă de vănt ale clădirilor şi cum sunt
definite acestea?
128. Care sunt cele două tipuri de aporturi calorice de care o clădire
beneficiază gratuit pe timp de iarnă? Care sunt actualele notaţii
europene pentru aceste cantităâi de căldură?
129. Care este caracteristica unei clădiri care indică aptitudinea acesteia
de a „utiliza” în mod efectiv aporturile calorice gratuite? De cine
depinde valoarea acestei caracteristici?
130. Care sunt principalele elemente convenţionale de stabilire a ariilor
suprafeţelor de schimb termic ale unei clădiri ? (reprezentări grafice
ilustrative).
131. Cum se clasifică, pentru analiza comportării şi performanţelor lor
termice, spaţiile de aer din structura elementelor şi
subansamblurilor de construcţie?
132. Care sunt caracteristicile ce definesc în mod convenţional un spaţiu
de aer de tip lamă (strat)?
133. Care este actuala clasificare europeană a straturilor de aer, sub
aspectul gradului lor de ventilare?
134. Cum sunt definite convenţional cele trei tipuri de straturi de aer din
punctul de vedere al gradului de ventilare? Exemple.

135. Care este relaâia de calcul a rezistenţei termice Ra a unui strat de


aer neventilat?

136. Care este rezistenţa termică Ra a unui strat de aer vertical neventilat

de cca 2 cm grosime, mărginit de suprafeţe cu emisivitate ε relativ


mare?
137. În cazul unui strat vertical de aer neventilat cu grosimea 8 cm, dacă

suprafeţele delimitatoare au emisivitate de cca 0,9, valoarea lui Ra

este cca.....m2K/W. Cum se modifică valoarea lui Ra dacă una dintre

suprafeţe este tratată antiemisiv la nivelul ε = 0,1 ?

138. Care este modul de evaluare rapidă a rezistenţei termice Ra a unui


strat de aer uşor ventilat?
139. Care este notaţia consacrată pentru temperatura unui spaţiu închis
neîncălzit?
140. Când este considerat neîncălzit un spaţiu închis al unei clădiri?
141. Temperatura unui spaţiu neîncălzit este constantă în timp sau
variabilă? De cine depinde valoarea acestei temperaturi?
(exemplificare calitativă pe un caz concret)
142. Coeficientul de corecţie „b” este constant sau variabil în decursul
unui sezon rece?
143. Valoarea coeficientului de corecţie „b” este crescătoare sau

descrescătoare după valoarea lui tu?


144. Care este ordinul de mărime al coeficientului de corecţie „b” pentru
un pod circulabil, cu planşeul foarte bine izolat termic? Dar în cazul
în care planşeul este practic neizolat termic?
145. Gradul de ventilare al unui pod influenţează semnificativ sau nu
valoarea lui bpod?
146. În cazul unei case cu scară neîncălzită separată de apartamentele
încălzite prin pereţi slab izolaţi termic şi beneficiind de o rată a
ventilării na≈1,0, valoarea coeficientului de corecţie b este de cca...
147. Cum intervine termic un strat de aer puternic ventilat existent în
structura unui element de anvelopă?
Termodifuzia vaprilor de apă prin.....

1. Efecte nedorite datorate prezenţei vaporilor de apă în


încăperi şi alcătuirii necorespunzătoare a elementelor de
anvelopă.
3. Definiţi rata orară de ventilaţie a încăperilor.
4. Ipoteze simplificatoare pentru modelarea matematică a
fenomenului de termodifuzie a vaporilor de apă.

8. Trasaţi diagramele de variaţie ale lui p(x) pentru un element


multistrat, pentru pi şi pe cunoscute. Se va alege şi o
structură care are o barieră contra vaporilor. Comentarii.
13. Trasaţi diagramele ps(x) şi p(x), calitativ, printr-o structură
de terasă (terasă tradiţională şi terasă ranversată).
Comentarii.

multistrat, regim higrotermic staţionar, în ipoteza că nu

S-ar putea să vă placă și