Sunteți pe pagina 1din 12

REPUBLICA MOLDOVA

CONS]LIUL MLIN ICI PAL CH I$INAU


PRIMARUL GENERAL AL MLINICIPULUI CHISINAU
DIRECTIA GENERALA FINANTE
bd. gtefan cel Mare qi Sfhnt, tf, municipiul ChiEiniu, Republica i4oldova, Ivto- 02136187

2012:
tsl.: (022) 226-97 4,Iax: (022) 222-803, e-mail: dirhlante(rqprnc.md

* t'tL/otl,t,t la-ut
---1----T 1
DIui Petru Burduja
Vice-preEedinte aE Fracliunii
din 0l O9 J.Pft
Partidului Socialigtilor
in Consiliul municipal Chiqiniu

La solicitarea D-voastra privind prezentarea spre examinare a proiectului de


buget pe anul 2018 Vd informdm urmitoarele'
Particularitefile pentru elaborarea proiectului bugetului pe anul 2018 au fost
transmise de c6tre Ministerul Finan{elor prin circulara nr.0612-07 din 17.08.2017.
Termenul de prezentare a materialelor respective pentru consultare Ministerului
Finan{elor a fost stabilit 26 septembrie 2017.
Propunerile la proiectul de buget municipal chiEindu vor fi prezentate spre
cu
examinare comisiilor de profil ale consiliului municipal dupS consultarea
Ministerul Finanlelor a proiectului qi, in special, a divergenfelor la proiect ce lin
qi prezentatd
de finanlarea instituliilor de invi!6mAnt. La moment, este perfectatd
secretarului interimar al municipiului Chigindu informalia totalizatoate privind
necesitalile APL de nivelul intAi pentru lucr6rile de repara{ii 9i investifii capitale
pe anii 2018-2020.
Totodatd, menlionam ca nu toate autoritelile/instituliile bugetare 9i APL de
nivelul int6i au respectat termenul stabilit de prezentare a propunerilor la
proiectul de buget (11 septembrie), fiind informat 9i Primarul general interimar al
municipiului despre situa{ia creatd. La data de 22.092017 nu au prezentat
propunerile la proiectul de buget primdriile oraqului Durlegti, comunei ciorescu
si satului Colonita.

Valentina Vdzddulan
$ef adjunct al Direcliei

//A. f//tb
ct q.
0ea R. + ts
9. 'o 6 F. o
'E q9. 5
Q( 3 ts St
g* or
a H6 *.
(:
s
s: 5.
!r o
F.
ai l-l
Pg N
a! fl x F
G o.
-tP G
l.
pi$ FU
s F(
B
3.
B N
F(
Fi.
'ox
N.
rd

{ --l o
\o
\o
o

o\
m
o
El
\o \o I
!l
o

-T ='
EA o
-I o\ o\
{ !
-l =ol
o
\o o\ ca += =
{ ;- ^ o -ur F!)
o
D
:.; 5;=
=-P
-
q)

-1
o
\o
:-^
od?E3 at
o

o
o 'o \o
aa Is.t= it'
-.r {;. o
o
o\
-t
:i5
\) !
=D:
{

-;3?
fJ s'= o
6 c ca \o
6 E

c ca
-o -'!
o o o o

o ;- l')

o { 3
0:
.rrFi?t: F<U3!'
E9
9>
ld -l
FAPX
t- ::. >
a
o
o
H
s-
6
3 AE oA_ *<qk o I=ohH <e
ii!*Y { FD)
3 nA
o
P =F
B
F'-.=3;
<e=.! a d<0E3
=.,." =:.

o "-.
a 1,4
E;;
I. N N
1
<Tj'u!d
nf,.LS
9 '.r T i5
iF 7g : lf .i 'ct
'3ts d 3:1 6
9.5 6- 5_6
i - .l:. !r,
-,- 3.Lil 6- ?,- <3.
a !1 ts F :r o. FI -_!Q-.
o-
t- t-. _l 3oF F H 5'> 6-
.dX 7Ae:
-]a -!1
66a F3 N
xRfo=
3ii j'as
N
o o o E! a.
.d:eo
R d

r3
n!t
o^J?i A' 6:aa <g == l-E +N
g 3
i E yd.
:!.a
org Q *<e
c
cXoi?i'
3PP :._ e.i 6'< <-
.F i:5 o- a Fi A+F-Xq
NJ
!C
db-e ,-.r'&
<E_ts
..j-

-l o\ { {

\o \o \o
\o \o \o

\o {
\l
;- o
-o -o
\o
^ N

tJ
{
-\o
N

-N)

Or

;- -o o

^ o

o
O -o
O
e@P
'l- E- aE * \-
6d d9- 3
AE 6g E
s.
19( E =ii o F(
il(D o 1.. irt
c< :.
5*
"a$ ooa
i v4. E9i
.'.o 'o 9.q a
l. q t! ?t OR
<o ,o I
E4 ag
!r,
7to E' F
eo gi
t! d e 4=
tr
.E'<
(tQ s o o .io
=. g N t3
.u
-Y, 9.,
^o
YZ c -h'
tJ: rd AO
-.= tJ
'o
o
v5:
E
{ -{ -l { { {

\o \o
\o \o \o \o
\o \o \o

\o
N) (,l \o
\o

\o \o

o o! N)
@
C!
{o N) N)
N) o (rr o -.1 Ol
;- -s 5 o -o -o -0
o srl -5 -o o
5 7^ o ^ oo
..1 -.o _.1 \
N N)
t'J N N) N
o)

(tl
\@ (t { { co
o t\) NJ ct\
\(rl
5 o
N) _.1
t\) (rl 5 (,
-(,)
(., -5 -o .(rl s q)
o\
(o A o -(.t -o _(,
o G)o i.r

o o
(t N o o
5 -l
N) N) -,.1 o)
-5 -o
o o o
o
-..t

{ {o o{ -.1 \
o o ,{ (n
-o o
-o _o
o
o o o
_(,) _(n
o

{ N N
.l
e -t
o o
c o)
o
too
o\ N) N)
-e t! N
o
o o c -o

N N
N
o o o o o
o _o -o -o
o -o
^ o

(rl
(,| Ol
o
o -o
o c ^
-o
o -N
N)
0
!'J fl/.\ i-d
4:r1l .:. o tn o \- xl o !o
|

YO 4=F
ci
6' r6 E c!
F( c q Q< ,^ o. i
o F(
E..31
F
;' :+ o-o F:.
E )f!
'H
o
o
q o'o
da -l it_ o a
+x q
{=:i'
-o
:: t't ?
6'
ra P. 6
Eo
ii 0c
F 7 :' a
'3 d
s.
+ G a ai
v .d qa
o-
$ :FI 3- s sFl s
5
+ G XO
;.N o
=
l;
lr',
+
s
B'
a
o.ts S:
s
G l5 ! : 'Fr

to o i6
la. f.
la fs.
IN c' s' ;
tI t" a 'd
01 -_J

l..J N.)

O
\o
\o \o \o \o

\o \o N) I\J
N tJ
(, N N

N N
{{ N{A N N (rr
o)
o
(rr
--l
{I 5
N) s (rr (Jl (t!
C,J
(Jl q) ait @
-l0 _5
--'.J
(r! -o
-! --|
o o o -o
-o
o o OJ (t -o
@
(r)
@

t! N) N N N tv N l\) l\) N) N) l\l N)


o
(I o, N (,

(,
N)
-.1 {
5 o (tl
CD

o o
CD

{ J(rl
-.1
-o o -o ; -o -o
_-.1

o
o
o o
o o

(tl (' (tl


_.t
_.1
{{ @o
(rl
o oo
o _o _o o o -o
\ \o o o
o o
o o

o ca
6 (o
o o o
o o
{
-l ('|
o o
0
s o o o
-(tt
(I
0 o o o

o N N (n (r'l
gt
o -l
\ { @o (Jr (Jl ot o o\ ql
o o
o
(,|
--'.1 -{ N _-.1
t^ -o
o o
-(t
o _o
o o oo o o o GO
0

o \(rl { -t
o
o
'o -o -o
o -o
0 -o
o
co 0
o
o o o c

o,
o -o I o o o
o o
o o
o o o
o o
o
a.- 5' -o :- :? IV .):-
elY {. iF + >P7-. 6F
;3
Dr. q
N ',=.
Q<
^= .:. ' 0-6
?F s FID

N N N o-q
iTY a(D
Fi :/
G s
.;E A'N E. -.l
- 6i sr. ll r. it
ri ro
^5 NE A'A far o F :A'
N
,1. r G
d
s ?id ^9
g8 {;q) y5 I YN -'N
d!e 3z >r
o N
g E. o^
N =.<
9i6 i_ =6- N
5E. "q; .!H
o io ; q.N g
N
o' f.o 0eE
5'd
5: ai +c)
-J -l
f.) tJ l.J nJ

\o \o \o
\o \o \o \o \o

(o

(rl A

\o \o l.J \o
f.J
\o
N) l.)
N.)

(,l
-{
(tl
-t \o { { @
(o
5 {N
ct)
-l
t)
-l \o
ca
'(t {
-o
o {
'\o
^o o ^ 5
o
N N) N)

ct) \
(rl
ct) \o qt
(t { o\ (o
gr -| --l \o \o -(,) {
o
P
o '\o \o -5
o o o

(,l N)
o\
{
N
c (r! @
o
;- -5
o o o I
o o
qt
qr -l -.1 { ro
o
\o
@
'\o -o -o
o
N)
o\ o
{ o -T
gt
(o
o o P
o o
o ^ ^ -o
o - o

(r! (rl o\ o
.-I
o O o
o co 6 o o
-o o
-o

o
bo '\o
^
:- aa \o y" v 9. .t^ :i 6, :" F tl t,
o11
5a o AF
<:, s|;i5a+7 $.i'c \-
c9 +6
^,9 ev, 668 91 :iX
ido+
t. ;N
F< B' -6 ri E.
:eq S(
G:. o.6 P a'x E.?* (!5 oP! a i,i 5F
rc ois N* q 6'3 ts s
*o g.i
o t' ^*
N
o
;^a
a
6
r o* s
I

r3q
a q6- ^? 6-
x:- -l! i:
o <Y it 5N:; !o oF9 N6 c
It O\i o d
liF f. ts !J;J
EE.a
a- i'; B6 : AI
s.
E o
oo r' A-
9i--E
vx
s
ss o EFF
PDOg
;iE:
*xN
!ai
*
.q;
E 5
F.r o t1 4 I
E. aF- FX
o- its:6 F3 -{
q

s -l --l { -l --J \
tJ N S

S S
F o S
\o
N
\o \o \o tJ
\o \o \o
I
\o
-l
N \o -J
\o

N) I.J \o \o \o \o \o \o
tJ

o) { o\ -l -{ ca
a
-('|
o -o ;- ;-
-I { -T
o ^ O

{ \]

1 -l
@
(rt
-(o ;.J
{ {
(J| TJ \o -tr

o
o TJ
TJ
.t
-I
o
o '\o -l

{(rlA {
_(o
(rl
o

o
N -l o\ -l -l
-o
o -o d -l
o

N)
o, ('t
N
6 6
o
o o
o
-o

(0
(tl
\o -@ O -o
(rl
o o
i. 5l l.rl Ril
:r ^l sSij:-
q==^ \'l :l il\r\o c)l 1.,
vl I

!:. 9.- !1 X E< !i. I


ii z,l EL Hq P.il,]
Crl
ol
ol
o\; 6 ^R!.6
Fr
ri.
6;
-- cL
St
:.
s 5l a i:N r? 3,^rE=
F;
* =:Nq
I
F(
a
o- il'
6l
a
a a-r 3 =.@ 3 a
o ol
q. q. o Qa=" g.
.Atr ;>H(a?
s. v va. XJ: E a.
YB s :61X EI
;l
Ft 1,.\ + G Fl
V1 *. C4
h
E.: E
q9
<F
PqrF
F
13
{l
5'
s S) |. s S( /\ ; i 6C
O0 E
- lsfF
X!$ a o
Sr
:I
G
ss
f 6ts s
P ?\
I "q;
$.
o.
oa
a
s ,F='
oq.
N

q'
oq
'?a6-
Ol o\ { o\
o o

\o IJ
\o \o

(t (r! q)
@
@
(l)
o
C,)

\o \o \o \o \o \o
N

\o N
ql
(o (l) (,J
5 (n
ql @ N) (tt (t @
N 5 (,| (, N
-5 -o o (r!
F
o
-o,
o
(,| -o)
@ L (t)

NJ N N N N N) N N) N) N)

o) @ @

N)
N) @
{ (t)
(o ('i (, o
N
"t' 1 (rl 5 5
-l { N _.1
(r)
:{ -(o
5 -o
o
(t (rl
o o o o
(t
o\
(t) d)
o o
-o
o -o
o o
o o o

*.I 5 o)
N (,|
-t J 6
l.J
{{ {
_.1 (lo
\o 5 t)
qo
_(r, -5 -o 'o B
-(rr
(tl
o

@
N) co o (rl @
N (o
5
N
C,)
A f.)
o o
(rl <,! N
o 5
_(t '5 o\
o
o o
o ot
o
-J -(rl
o

(rl N) CD
-t N N I\J N
N)
}..,
-'.J
{{ (Jr
@
o c
-o
oL
'(.) -(, o c
o o

{ N N
A o
o
[.) o o o
o -o "o
6
o o o
o c
F:! gao v) t-- 3, irD O v.z o o n o o
1de'q o
:1 (D
6-h g Fts4A N
+s R +- 6
6
-F F'OH.3 tDd N
F) o.
6-X q a Fr
ZA E lzg 'El ^,^ d 'l I ql
!i6
g.
F
:r
tt
,i 1'\ di tr.i e o
"d =:X
ll ru
=-
N

7 Yg
lt) (\ 0a:
>ii z s ,r1
i-R N
a =^- ftD
zl FN s. ir
oa rd
o $, (A
!:t oi

d
6' ts

-l -'-t { { -l --l -l o\ {
l.J
o

\o \o { \o
\o \o \o

{
\o \o
N)

CE
=l
*I o\
c
-o
-l ;- 6 o -l -\o
cc .(.,' -o
o -l

b,,) f..) l.J N)

-{ ! -l -l

N) -]
-o o ^

}J

6
-.I

tJ
c e
-.1
o N N
o \o {!J \o
o -o -o -l
o \o N 'c -q i.,
o c

l.)
{ {
-o o\
o 'N -c ".." i,

{
o\ -c _u 's
ZY o
o *. o
.c, 'cl /.\
ts.-_O c. cnF
in o
g^:lli =6 F
o
I o,a =rd 'o
:F' N
Rs6
Q(
s. e
ts ts o-
q'
*;Ex Q(
:.
Btr
3B
<J a -.D ScoS
PX P't)E
o .o E o
e9: 3.Q o
$ -C i NJ! r.J O.
a ii o: i
F.T
<tn 7 &5qq d 5. -.: o 5 SX t.
oi; H
.Q 5 g. ii. o
ir s G o5 0l
r-o i,3P! o 3 =t
Eog s F? o ua
=
!fl
o. I O
N o' e a H.il
o6 I E 5# o
a 6-'6
6P z
\
R
-l { -l o\ -l O1
o N) t) N N)

\o
\o \o \o \o \o

(,
N)
o,

\o \o \o \o I'J N NJ \o \o
N tJ

l\) N
N)
(rJ
N) N
o co
(t oo -t o\ ao
5 {(' -t
(, qt o\ o\ -{ (ri
-.,1
o N N 5 o\
t\) !D ; Ol _(, -@ {
oi
(C' ie 'o "co irr bt -o
(tt o -l
N N) N) N)
fl N) N)
It
+
@ N ]t __l A t')

o,
o) o\ 5 5
o
(,,
-t
o { -{ @ oN
'o -o
os
-@ -ol
o -@
o 6
0

N
6l N
o
N
N)
{N -{
o
'o ; _oo -o
0 o o '5
o
-o)
F
o

I 5 5
o (rl
{ -t o (o ..I
-o
o P P _c! -(I
o o
'@
o -@ -l
o o o o
CD
o -t ^

N)
(t N o
o 5 5
N I'J 5
o (,|
o) o N)
\ { o o o o or
(o
o o\
-5 N _(r!
-l
-l o y' o
ot @
(,|
o -o o
o
-@ (0
o
-o o

-l
l\,
(rl
{ N
o
{ *l o
5
o

5 N
@
{
-o
O1
o\ @ o a
io
_.1
o
o io
'c'o
{ -ot
<D o -o
\' i9l s!.rt.EE E(' f-l
.T adl o 7;
6o Eo 6 'E E 3 d ro
=.
Q( <x' o AHF'd
gFSEg -R r.R
f6 60r
x+: $ k U -
E. d
o
fio N =d;2tr
J'6q9! k -l
E' N
E6' ri I i,ts
B F. o'

0a |-i
E'rr=a o 'o

.3 3 g !.#+;i
j'D i-X !) cp
.! E
!. i: s 6.
rl o nF 43. d
a
l.
-(A <tD9<.
.o P,'Eiv Irl
x l6
=: .i F.J F.
|. t=
a\
i a ""r 6 E:
N
N5:; o t=
l" i'.
o\ \t o\ o\ o\
tJ l')

o o o o o O
\o \o

\o
NJ tJ

N
N N) N
{ -l
(,
N @
@
A
(rr
o, N)
(, cn

Je N
@
_(,
i\) o, 'o A -(Jl -(rt --{ --{ -{
-oJ
-l
o N) (tl ol l\) (o

N) N) N N N) N) t9 N) N N) N l\) I\J N
N) N) N N) N N
o
(o @

@
@ o
rl
-t -{
5
o

(,
(o
cao
{ J
5 o

_o-o -o o _o P -o o o
'o o
'o o P P -o -o -o
o
o o
o oo o o
o o
o o
o o o o o
o o
o 0
o o
o o
o o
o

-.1 N)
(0 @ (rl
o (,
-o
o -ql
s \ -'.1
o ctl
@ -r
@

(tt N)
5 (, 6
-{ N
o (r) (tl
-o
o -(,l -qi
0 -t (tl N

5
{ N
l\) @
o A o,
-o
o -oJ _o
5
o N (tl
r1'l o\
i* il ,= (rl
Ec)
tut
>^
Qi\ o
: cqo o
rd !D
g6
iS a)
NO
5io
or
(noo) a Ftl)
d
@yl
rd .o -o
f =)
0qa

?
q o
(,tl
q:
-^N

; -
I 0rl

N
IF (l(I {
'
-l

\o \o

N)

\o
-o o

\o \o
\o
N

\o
-o -o

-l

\o
o
o o

-l