Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU


FRACTIUNEA PSRM iN CMC
bd. $tefan cel Mare gi Sfdnt, 83, municipiul Chi9in6u,
Repub lic a Mo ldova, MD -20 | 2 ; tel: (022) 20' I 6 - 40

rr. 577 din 24 octombrie 2018

DIui Nistor GROZAVU


Viceprimar al municipiului Chiqinlu

in fapt, la data de O7.Og.2Ol8 in baza prevederilor Legii Nr.982 din


11.05.2000 privind accesul la informa{ie, precum qi a Legii Nr'436
din
28.12.2006 cu privire la administralia publicd 1oca15, din numele fracliunii
partidului Socialiqtilor in Consiliul Municipal Chiqindu - constituitd din 19
consilieri din total 51 consilieri, intru consolidarea capacit[1ii administraliei
publice locale a municipiului Chiqindu cu implicarea tuturor fracliunilor in cadrul
consiliului Municipal in procesul decizional, avdnd la bazd principiile de
transparenld Ei corectitudine decizionald, a fost inregistratd" cererea nr.
388 din
07.og.zolg fa!6 de Viceprimarul mun. ChiEindu, cu privire la eliberarea
copiilor
schilei de proiect, certificatului de urbanism pentru proiectare, proiectului
de
afl6 pe
execulie coordonat qi a autorizal\e\de construire asupra imobilului care se
adresa: mun. Chiqin6u, str. Bogdan Voievod 1'

La de l7.Og.21l8 am fbcut cunoqtinld cu Certificatul de Urbanism


data
nr.223llg din 2g.o3.2org qi Atrtoriza\ia de construclie nr. 206-clr8 din
23.04.20t8, prin care a fost permisS proiectarea qi construclia unui ansamblu
rezidn!\alpe str. Bogdan Voievod 1, mun. Chiqindu'

La data de 26.09.2018 a fost inaintat un demers repetat fala de


Chiqinlu cu privire la eliberarea copiei proiectului de execulie
bunului imobil menlionat supra.

La data de 28.09.2018 am fdcut cunoqtinld cu copia ffi.{.


$.ffi.201
i
a fost constatat cE Autorizaqia de Construire nr. 206-cll8 di

f/,
2l
'{, '6?/{
, / Xo, /<
1. z// 23-{O
eliberatd pentru construclia unui ansamblu rezidnlial pe str. Bogdan Voievod 1,
mun. Chiqindu cu o inll{ime de 54 m, sau S+P+17E.

Consider cd emiterea Certificatului de Urbanism qi Autoriza\ia de


Construclie sunt emise ilegal din urmdtoarele motive de drept.

Conform Regulamentului local de urbanism, aprobat prin decizia Consiliului


municipal Chiqindu nr 22140 din 25.12.2008, terenurile pe care s-a permis
proiectarea blocului locativ se afl5 in zona cu codul ,,C4", care este o zond
comercialS de interes orSq6nesc, unde sunt stabilite qi anumite limite, cum este
nivelul de indllime admis pentru zonain cauzd de 25 metri.

Conform compartimentului arhitectural urbanistic din Certificatul de


Urbanism nr.223178 din 29.03.2018, este clar stabilitd limita de inEllime a
obiectivului ce urmeazd sd fie proiectat, care nu trebuie si depdqeascd limita de
25 metri in61!ime.

Deci, constat6m cE de cdtre Primdria mun. Chiqiniu a fost eliberatS o


autorizalie de construire inbaza proiectului nr.3373, care prevede un ansamblu
rezidenlial cu o indllime de doud ori mai mare decit limita admisd in certificatul
de Urbanism pentru proiectare qi Regulamentul local de urbanism, aprobat prin
decizia Consiliului municipal Chiqindu nr 22140 din25.12.2008.

in cazul de fa1[, Primdria mun. Chi;indu a incdlcat procedura legalS de


eliberare aautoriza(iei de construire stabilit5 conform ari. 12 al Legii nr. 163 din
09.07.2010 cu privire attorizarea executdrii lucrdrilor de construclie, care expres
stipuleazd care acte stau la baza emiterei autorizaliei de construire, unde este
menlionat qi certificatul de urbanism, prevederile sau prescripfiile ciruia sunt
incdlcate.

Conform art. 16 al Legii nr. 163 din 09.07.2010 cu privire la autoizarea


executarii lucririlor de construcfie, in cazul in care, in documentatia de proiect se
opereazd modificdri care pot afecta prescrip{iile stabilite in cadrul regimului
arhitectural-urbanistic al certificatului de urbanism pentru proiectare (capacitatea
construcliei, alinierea construc{iei fa!5 de str[zile adiacente gi distanlele intre
constructii, iniltimea constructiei, procentul de ocupare a terenului, coeficientul
de utilizare a terenului), este obligatorie oblinerea unui nou certificat de urbanism
pentru proiectare gi a unei noi autoriza\ii de construire in condiliile prezentei legi,
cu sistarea necondi[ionatd a lucr[rilor pind la oblinerea noii autoriza\ii.

Astfel consider c5 Autoriza[ia de Construc]ie nr. 466-cll7 din 24.10.2017


este emisd cu incilcarea prescripliilor prevdzute de Certificatul de urbanism
pentru proiectare qi a Regulamentul local de urbanism, cit qi a Legii nr. 163 din
09.07.2010 cu privire la autorizarea executarii lucrdrilor de construcfie, pentru ce
qi conform prevederilor art. 14 al Legii nr.793 din 10.02.2000, cu privire la
contenciosul administrativ, art. 16 al Legii nr. 163 din 09.07,2010 cu privire la
autorizarea executarii lucrdrilor de construclie solicit anularea acesteia cu sistarea
lucririlor de construclie pindla oblinerea actelor legale.

Ion CEBAN