Sunteți pe pagina 1din 3

RE,PUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MLINICIPAL CHI$INAU


FRACTIUNEA PSRM iN CMC
Chiginiu'
bd. $tefan cel Mare 9i Sfdnt, 83, municipiul
Republica Mo ldova, MD -20 12 ; tel
(022) 20' 1 6 - 4 0

nr. q7? din 02 noiembrie 2018

I)oamnei Monica BABUC


Ministrul Educa(iei, Culturii gi Cercetirii
Piala Marii Adunlri Nalionale nr' 1

Cerere

Stimatl Doamni Ministru,


12.10.2018 a fost emis6 autorizalia de
desfiinlare cu nI'
in fapt, la data de
de cultura gi agrement
gtalrg, prin care a fost autorizatd demolarea construcliei
(cafeneauaGugu!6)dinmun.Chigindu,str.MariaCebotari20.
este qi procesul-verbal
Ca bazdjuridic[ a emitere i autorrzaliei de desfiinlare,
Nalional al Monumentelor Istorice'
nr. 16 din 07.09.2018 al qedinlei Consiliului
Moldova ocrotite de Stat'
Conform Registrului monumentelor Republicii
de culturd qi agrement supusd demoldrii' este parte componentd a
construclia
Nucleului Istoric al chiqinaului, inclus cu
nr' 308 in Registrul monumentelor
istoric cu statut individual de protec{ie
Repubricii Mordova ocrotite de stat, teren
in Registrur monumenteror Repubricii Moldova ocrotite de stat sub nr. 284 in
inclus
ingradirea ornamentald, sculpturile
scuarul Gradinei publice $tefan cel Mare,
monumentale ale clasicilor'
prevederilor art. 1 al Legii nr' 1530 dtn 22'06'1993 cu privire la
Conform
obiecte sau ansambluri de obiecte cu
ocrotirea monumentelor, monumente sint
care reprezintd marturii ale evoluliei
varoare istorica, artistica sau qtiinlifica )
de pe teritoriul republi"ii, pt""'m qi ale dezvoltarii spirituale' politice'
civilizaliilor
situate pe teritoriur Republicii Moldova
economice qi sociale. Toate monumentere
se afla sub proteclia statului'
fac partedin patrimoniul ei cultural qi natural 9i

prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii nr' 1530 din 22'06'1993.1 cu


conform
c6tre stat cuprinde
prir;;;;il;., monumentelor, ocrotirea monumentelor de
de eviden{6, studiere, punere in valoare' @'
?-.,^'lnoro sqlrrqre
il;.;r";;tt" rarealucrdrilor t ! --- ^r^-i^l^. f^l^ointq ci
urare; extinderea bazeii materiale; folosinla
qi
in procesul de instruire qi
accesibili tateamonumentelor pentru diverse investigalii
propagare. Ocrotirea de cdtre stat este exercitatd
de Parlament, de Guvern' de
de preqedinlii raioanelor qi
consiliile raionale, municipale, ordqeneqti qi comunale,
de primari.

Conform Prevederilor art.24alLegiinr.1530din22'06'1993cuprivirela


restaurare se executi
ocrotirea monumentelor, Iucrlrile de conservare si
criptiilor adoptate de Ministerul Educafiei' Culturii si
Cercetirii.
1530 din 22'06'1993 cu
Conform prevederilor art. 40 alin' (1) al Legii nr.

- fbcindu-se din con


din cauza cataclismelor), acesta se. conserYadzd' cheltuielile
t

or ganiza\iei interesate in demolare'

Conform Prevederilor art. 55 al Legii nr. 1530


din 22'06'1993 cu privire la
vinzare lard
ocrotirea monumentelor,
conservare qi restaurare a
avizare, tdrdgdnare a lucrfrilor de salvare, protejare,

22'06'1993 cu privire la
Conform Prevederilor art. 6t al Legii nr. 1530 din
ocrotirea monumentelor,

a consiliului Na{ional
conform Regulamentului de organi zate s\ func{ionare
Guvernului nr' 73
al Monumentelor Istorice, aprobat prin Hotarirea
Istorice nu are aEa
din 31 ianuarie 2014, consiliul Nalional al Monumentelor
sau a imobilelor ce se afl6 in
atribulii ca avizareapozirivda demorarii monumenteror
zor.La de Proteclie.

Suplimentar Ia motivele de drept invocate supra,


v6 mai comunic c5' conform
Guvernurui nr. 978 din 02.09.2004 cu, ^-i-'i-o
privire la 1o

n.."Jo]r# il 1 din Hotarirea


r .r - -: ^^.^1^^^r^d ^nhetrrrntiilnr
ffiil^ir.l#rtului la modificarea tramei stradale qi amplasarea construc{iilor
1Y . L. L--L ),
mun. Chiqindu, se acordd statut de
in centrul istoric qi in sPalii ile verzi ale
mun. Cbi
iusev
Ma
vi omi
iufl fon ui istoric
blicii Mo
entului 1 n22 runie
cl 16 al Le nr. 591-XlY-rliu

septembrie 2000.
Conform pct. 2 al aceleiaqi Hotariri' pin6la elaborl:",:t 3#itff:.;til*:i
tramet
;";;;'iniuau", se declara moratoriu ta modificarea
,ruurrtirof"'1}#i a nerimetrul strdzilor
chiqindu, situat in perimetrur
/1L:^:.^x',
ll*"",i$ l"*Tfii ;:#:i ;",i; al mun. oi+rrqt
-^ +^*ir-nri,,l nenfrttlui istoric qi in
obiectelor pe teritoriul centrului
Si
ilf,ffir,:'ilTt",1T"i}i ;ffiarea L^-- ^Ionrrrilnr
lanurllqr urhanistice de
spaliile verzi indicate-la pct' i 1f na
I Culltr
I mun

ChisinIu.
une in
sarcina
Primiriei mun'
,"ruoriului' Rt""tlor Naturale qi a Ministerului Culturii'
Chiqiniu, Ministerului Ecologiei fi
faptul c6 de c6tre beneficiar nu
au fost
in astfel de circumstanle, dat fiind
respectatecondiliilededreptmenlionatesupra,considercddecizieiinbaza
Nalional al
procesului-verbai ff. 16din 07.09.201g ar gedinlei consiliului
de demolare a imobilului
lstorice, prin care afost aprobat proiectul
Monumentelor
20 este una i1egar6, pentru ce
qi solicit
din mun. chiqin,u, str. Maria cebotari
prescriplii de
cu privire la anularea acesteia, cu emiterea unei
emiterea ordinului
imediatd qi necondilionatd a
demoldrii'
suspendare

Preqedinte al frac(iunii Partidului


Chiqiniu' ( :
Socialigtilor in Consiliui Municipal Ion CEBAN
Consilier municipal \ "L^-=