Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR. ............................./ ...........................

1. PARTILE CONTRACTANTE

Comitetul de parinti, reprezentat de presedinte: .........................................................

In calitate de CLIENT,

si

PFA ..................................................................... cu sediul in ................................,


inregistrat la Registrul Comertului sub nr. ............................................., avand contul bancar
nr. ...................................................................., in calitate de PRESTATOR, au convenit
incheierea prezentului contract de prestari servicii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prestatorul presteaza clientului urmatoarele servicii: ...................................................

3. ONORARIUL CUVENIT SI MODALITATI DE PLATA

Onorariul pe care clientul il datoreaza prestatorului pentru serviciile sale este


de ................... lei/ ora, platibil in numerar la data de 1 a lunii, in functie de prezenta
copiilor.

4. DURATA CONTRACTULUI

Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil
pn la data de .............................................................. Contractul se prelungeste automat
pe perioade succesive de cate un an in cazul in care nici una din parti nu isi manifesta
dorinta de reziliere.

Contractul poate fi reziliat de oricare dintre parti, cu un preaviz de 30 zile

5.
TERMENUL DE EXECUTARE AL SERVICIILOR

Timpul de lucru este de ..................... / ................................ / .....................................

6. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

1
PRESTATORUL se obliga sa realizeze activitatea, cu tot ceea ce implica aceasta,
datorata CLIENTULUI.

7. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clientul se obliga sa achite valoarea prestatiei la termenele stabilite in contract.

8. COMUNICARI/ NOTIFICARI

In interesul prezentului contract , orice notificare/comunicare intre parti va fi


considerata valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in
prezentul contract , in scris, prin serviciul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare
de primire.

In cazul unor situatii urgente, cominicarea poate fi facuta telefonic, sub conditia
informarii reprezentantului legal.

Comunicarile/ notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din parti


daca nu sunt consemnate prin una din modalitatile mai sus prevazute.

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Prestatorul se obliga sa raspunda pentru pagubele produse din vina sa clientului, in


timpul executarii serviciilor.

11. DISPOZITII FINALE

Prezentul contract se supune dispozitiilor legislatiei romane.

Contractul va putea fi modificat si/sau completat prin acte aditionale.

Actele aditionale vor face parte integranta din prezentul contract, de la data semnarii
lor.

Prezentul contract a fost incheiat azi ......................................, in 2(doua) exemplare


originale, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR, BENEFICIAR,

.............................................. .............................................

2
3