Sunteți pe pagina 1din 5

Contract de REPREZENTARE IMOBILIARA nr ...........

Data semnării: ..................................................................


(reprezentare imobiliara a Clientului de catre Agentie) (ziua şi ora)
1. PĂRŢILE SEMNATARE ŞI CALITATEA SEMNATARILOR
1.1. S.C. GENERAL CONCEPT ACTIV S.R.L. 1.2. Dl./D-na ........................................................................ cu
, cu sediul social in Corbeanca / Jud Ilfov, str Laguna CNP …………….………………....... seria .........., nr: ...................
Albastra nr 50 L.
Nr. Of. Reg. Com.: J23/ 3213 / 14.09.2015. CUI: domiciliat/a în …………..…......………., str.
33892623, Cont bancar: ….………................Nr.........., Bl. ......., Sc. ........, Et. ........., Ap. ......
RO30INGB0000999905984301, deschis la: ING, Jud./Sect. ………...….…, tel. ....................................... E-mail
reprezentata in vederea semnarii si executarii ...............................................................
prezentului contract, de dl.(d-na) in calitate de .........................................................................................
.....................................................
........................................................ in calitate de 1.3. S.C ...................................................................... CUI
Asociat de Vanzari E-mail: …………….………………....... cu sediul in .........................., str:
............................................................. ............................... nr. ……. bl. …....., et. ......., ap. ........, Jud./Sect.
pe de o parte in calitate de reprezentant imobiliar şi ………...………...…, tel. ....................................... E-mail
numită în continuare „Agentiea" .....................................................................................
Va rugam sa cititi cu atentie acest contract si sa-l completati. Toate campurile marcate cu galben, sunt obligatorii. Daca
nu aveti ce anume completa, precizati: “ Nu am nimic de declarat sau trageti linie -”
IMPORTANT!!
Totdata, semnatarul declara ca nu efectueaza aceasta vizionare in scopuri de intermediere sau in numele altei persoane
fizice sau juridice, decat cele mentionate la punctul 1.2., 1.3. sau punctul 2.5.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI, CEREREA IMOBILIARA SI DESEMNAREA AGENŢIEI CA REPREZENTANT


2.1. Clientul intenţionează să incheie o tranzactie imobiliara avand ca obiect dobandirea in proprietate a unui Imobil ale carui
caracteristici sunt descrise in la punctul 2.3. – Cererea Imobiliara si in acest sens mandatează Agenţia să efectueze in numele si
in interesul sau servicii de consultanta si intermediere imobiliara, in schimbul unui comision, in conditiile prezentului contract
2.2. Prin tranzactie imobiliara, partile au in vedere orice intelegere care are ca obiect dobandirea dreptului de proprietate al unui
Imobilul (ex:încheierea unui contract inchirerire / semnarea unei promisiunipentru cedarea in scop de folosire a proprietatii /
orice act avand ca scop cedarea folosintei proprietatii, etc).
2.3. CEREREA IMOBILIARA: .……..................................................................................................................................….......…
..............................................................................................................................................................................................................
2.4. Bugetul propus pentru aceasta tranzactie este ............................................... ( €URO / Luna)
2.5. In vederea prestarii serviciilor imobiliare, Clientul desemnează Agenţia ca reprezentantul său imobiliar (şi al următoarelor
persoane pe care Clientul declară că le reprezintă*) ..................................................................................................................
.............................................................................................. (*) dacă este cazul, se indică finantator / soţia/.........
2.6. Finalitatea avută în vedere de Client este identificarea de către Agenţie a unui terţ propriatar de Oferta imobiliară care
corespunde cerintelor Clientului şi semnarea unei tranzacţii imobiliare, adica(ex:încheierea unui contract inchiriere /
semnarea unei promisiunipentru cedarea in scop de folosire a proprietatii / orice act avand ca scop cedarea dreptului de
folosinta a proprietatii, etc).Si anume ..........................................................................................
2.7. Clientul declară şi garantează că este îndreptăţit (şi, după caz) legal împuternicit să semneze prezentul Contract
3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe perioada ................................. si produce efecte de astazi, data semnarii.
4. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Valoarea contractului este egala cu cea a onorariului pe care beneficiarul(clientul) il va plati agentiei sub forma de comision,
pentru serviciile de care acesta beneficiaza, in situatia in care contractul se va finaliza(pct. 2.6.) Valoarea negociata a acestuia
este de .................................................... % din contravaloarea pretului pentru o luna de cedare a dreptului de folosinta a
Imobilului.
4.1.1 Comisionul este confidential si nu face parte din negocierea dintre parti.

………………………………………..… (Agenţie) ………………………………………… (Client)

RE/MAX Estates
Str. Lev Tolstoi nr 23 bis, Sector 1, Bucuresti, Romania
Office Phone/: +4031 620 15 70
Fiecare birou RE/MAX® este detinut si administrat in mod independent
5. PLATA COMISIONULUI ŞI ALTE CHELTUIELI
5.1. Comisionul pentru Chirias, in cazul proprietatilor exclusive, este ZERO .
5.2. Comisionul este scadent şi trebuie achitat de către Client:
5.2.1. Dacă pe perioada de valabilitate a prezentului contract, Imobilul din Oferta a facut obiect al unei trazactii imobiliare
incheiata de Client cu unul din Tertii identificati/introdusi de Agentie;
5.2.2. Dacă in termen de 12 luni după intervenirea unui caz de încetare a valabilităţii prezentului Contract conform cap. 6,
Clientul dobandeste in proprietate unul dintre Imobilele prezentate de Agentie;în termen de 5 zile de la data semnării
convenţiei de înstrăinare a dreptului de proprietate, la casieria Agenţiei sau prin virament bancar;
5.2.3. în echivalent lei (RON) la curs BNR din data semnării convenţiei de instrainare a Imobilului;
5.3. Partile convin ca in situatia in care Clientul plateste un avans din pretul de tranzactie acesta va achita Agentiei o suma
echivalenta cu ...................................................... din totalul comisionului, reprezentand un avans al comisionului datorat. In
caz de nefinalizare a tranzactiei imobiliare din culpa Clientului, comisionul primit ca avans va fi retinut de catre Agentie cu
titlu de daune interese. In cazul in care tranzactia imobiliara nu se incheie din culpa tertului contractant, comisionul platit ca
avans de catre Client va fi returnat integral.In situatiile in care Clientul:
5.4. In situatia in care Clientul
a) incheie cu unul dintre tertii prezentati de Agentie o tranzacţie imobiliara cu titlu gratuit (donaţie, comodat, etc) sau la un preţ
neserios/derizoriu (prin neserios/derizoriu se înţelege un preţ mai mic de 80% din preţul prevazut la art 2.4.)
b) incheie cu unul dintre tertii prezentati de Agentie o tranzacţie imobiliara si nu invită Agenţia la semnarea convenţiei si/sau nu
comunică Agenţiei o copie a convenţiei de instrainare a Imobilului,
Agenţia este îndreptăţită să calculeze Comisionul în raport de pretul prevazut la art. 2.4 din prezentul Contract.
5.5. Clauza prevazuta la art. 5.4. lit. b) nu decade Agenţia din dreptul de a investiga prin orice mijloace legale şi de a se
prevala de adevărata valoare a tranzacţiei daca aceasta valoare îi este favorabilă.
5.6. Valorea maxima a comisionului datorat de Client este valoarea prevazuta la art. 4.1.
Comisionul nu este datorat in situatia in care Clientul nu incheie o tranzactie imobiliara cu unul din tertii identificati/introdusi de Agentie
6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
6.1. Agenţia are urmatoarele drepturi si obligatii:
(1) sa depuna toate diligentele specifice pietei imobiliare in vederea identificarii unui/unor Imobil/Imobile care sa corespunda
cerintelor Clientului;
(2) să propună şi să organizeze vizionarea Imobilelor identificate, la data si in modalitatea agreeata de comun acord cu Clientul;
(3) să propună, să faciliteze si sa participe la întâlniri/negocieri între Client şi Proprietarii Imobilelor ce il intereseaza pe Client;
(4) să faciliteze contactul Clientului cu experţi tehnici, avocaţi, notari, traducători, etc;
(5) să participe la semnarea antecontractului/conventiei de dobandire a Imobilului.
6.2. Clientul are urmatoarele drepturi si obligatii :
(1) să nu divulge catre terte persoane informatiile care ii sunt furnizate de catre Agentie in legatura cu Imobilele identificate;
(2) sa informeze Agentia cel mai tarziu la momentul ajungerii la adresa Imobilului, dar inainte de vizionarea acestuia daca a
vizionat anterior Imobilul identificat de Agentie, cu un alt intermediar; in caz contrar, orice intelegere incheiata cu un alt
intermediar anterioara vizionarii Imobilului este inopozabila Agentiei, iar Clientul ramane obligat la indeplinirea obligatiilor sale
conform prezentului Contract. De asemenea, orice intelegerea cu un alt Intermediar ulterioara vizionarii Imobilului prezentat de
Agentie este inopozabila Agentiei.
(3) sa participe personal în toate situaţiile în care, în acord cu Agenţia, au fost organizate vizionarea sau prezentarea în orice mod
a Imobilului si sa confirme prin semnatura vizionarea Imobilelor prezentate de Agentie ( Anexa 1 – Fisa de vizionare).
(4) sa invite Agenţia la întâlniri / negocieri / semnare cu cel puţin 12 ore anterior întâlnirilor ce au loc în localitatea în care se află
sediul Agenţiei, şi cu cel puţin 24 ore anterior întâlnirilor ce au loc în afara acestei localităţii, din iniţiativa Clientului sau a terţului
interesat de Cererea Imobiliara prezentat de Agentie; Clientul se obliga sa nu poarte astfel de intalniri/negocieri sau sa incheie
contracte ce au ca obiect vre-unul dintre Imobilele identificate de Agentie, fara stirea sau participarea acesteia.
(5) Clientul se obliga sa nu incheie pentru Imobilele/Imobilul identificate de Agentie, personal, prin mandatar, in asociere cu alte
persoane fizice si juridice, prin interpusi, ori in orice modalitate similara, orice conventie care sa aiba ca rezultat dobandirea
dreptului de proprietate sau a vre-unui dezmembramant al acestora/acestuia, in tot sau in parte, ori cedarea folosintei bunului, cu
titlu oneros sau cu titlu gratuit, fara stirea sau participarea Agentiei;
(6) sa informeze prompt Agentia in cazul in care isi retrage cererea de a dobandi un Imobil sau modifica pretul pe care este dispus
sa il achite;
(7) sa achite Agenţiei comisionul în condiţiile şi la termenul stipulat în Contract;
(8) sa comunice Agenţiei o copie a înţelegerii prin care se stipulează condiţiile dobandirii dreptului de proprietate;
(9) sa raspunda in timp util solicitarilor Agentiei in legatura cu obiectul prezentului Contract .

………………………………………..… (Agenţie) ………………………………………… (Client)

RE/MAX Estates
Str. Lev Tolstoi nr 23 bis, Sector 1, Bucuresti, Romania
Office Phone/: +4031 620 15 70
Fiecare birou RE/MAX® este detinut si administrat in mod independent
7. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ
Prezentul capitol reglementează condiţiile în care răspund părţile pentru neexecutarea obligaţiilor derivate din prezentul Contract.
În orice caz, cuantumul total al despăgubirilor pentru încălcarea Contractului nu poate depăşi valoarea Comisionului care ar fi fost
plătit/încasat în situaţia încheierii tranzactiei imobiliare in conditiile prezentului Contract.
7.1. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate partea culpabilă datorează celeilalte parţi daune
interese la nivelul prejudiciului cauzat.
7.2. Depăşirea cu mai mult de 5 zile calendaristice a datei scadente a oricarei obligatii de plată nascuta in legatura cu executarea
prezentului Contract, inclusiv în situaţia plăţii parţiale, atrage obligaţia partii culpabile de a achita penalităţi de intarziere in
cuantum de 0,15 % din suma neachitata/ zi de intarziere, calculate din ziua imediat urmatoare datei scadenţei şi până la data
plăţii efective. Penalităţile contractuale pot depăşi cuantumul debitului.
7.3. Rezilierea intervine la cererea părţii care şi-a îndeplinit ori este gata să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, în cazul în care
cealaltă parte nu îşi îndeplineşte ori îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile contractuale. Rezilierea este condiţionată de
prealabila punere în întârziere a părţii culpabile printr-o notificare scrisă, notificare prin care i se va acorda acesteia un termen
rezonabil pentru a-şi îndeplini obligaţiile. Termenul depinde de natura obligaţiei dar nu poate fi mai mic de 15 zile lucrătoare.
Dacă după expirarea acestui termen de graţie, obligaţia nu este îndeplinită, partea în drept poate notifica în scris operarea
rezilierii, cu indicarea completă a cauzei rezilierii şi a clauzei contractuale încălcate. În caz de litigiu nu vor putea fi invocate alte
motive decât cele expres arătate în cuprinsul Notificării.Încetarea în orice fel a efectelor prezentului Contract nu afectează
obligaţiile anterior asumate şi scadente, dreptul părţii care a notificat rezilierea de a fi despăgubită ori curgerea penalităţilor.
7.4. Agentia este indreptatita la o despagubire egala cu comisionul in situatia in care ulterior incheierii unui antecontract
Clientul refuza nejustificat sa incheie tranzactia imobiliara, precum si in situatia in care Clientul decide in fraudarea intereselor
Agentiei sa incheie tranzactia imobiliara printr-un interpus al sau. Prin interpus se intelege : sotul/sotia, rudele si afinii sai pana
la gradul al IV lea inclusiv, societatea in care Clientul are calitate de asociat si sau administrator.
7.5. Daca încălcarea obligatiei prevăzuta la punctul 4.1.1, prejudiciaza desfasurarea corecta a tranzactiei, BENEFICIARUL va
plăti AGENŢIEI daune-interese/despăgubiri reprezentând contravaloarea UNUI ONORARIU DE 5% din VALOAREA
TRANZACTIONATA, precum şi penalităţi în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere din valoarea VALOAREA
DATORATA, ce vor fi calculate din ziua in care respectivul prejudiciu isi produce efectele(beneficiarul va primi o notificare din
partea agentiei), pana la solutionarea problemei.
8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul Contract îşi încetează valabilitatea: ( in termen de 5 zile de la notificarea uneia dintre parti)
(1) oricând prin acordul scris al Părţilor;
(2) prin denuntarea unilaterala in conditiile art. 10;
(3) dacă forţa majoră împiedică una din părţi să-şi execute o obligaţie esenţială timp de 3 luni, in conformitate cu art. 9;
(4) prin reziliere, in conditiile art. 7.3.;
(5) din alte cauze prevazute de lege;
9. FORTA MAJORA
Constituie caz de forţă majoră orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cu titlu de exemple, pot
constitui cazuri de forţă majoră: (1) exploziile şi incendiile; (2) prăbuşirea clădirilor datorate oricărei cauze; (3) fenomenele
naturale ce au produs avarii Imobilului ca de ex.: inundaţii, trăsnet, cutremur, alunecări de teren, prăbuşiri, avalanşă, precum şi
diferite fenomene atmosferice. Atestarea oricăruia dintre cazurile de forţă majoră prevăzute mai sus se face prin aviz eliberat de
Camera de Comerţ şi Industrie a României în condiţiile art. 28 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 335/2007. Sunt asimilate forţei majore
şi măsurile legislative sau administrative prin care se restrânge sau se împiedică materializarea obiectului prezentului Contract.
10. DENUNTAREA UNILATERALA
10.1. Denuntarea unilaterala a prezentului Contract de către Client poate avea loc oricand pe parcursul derularii prezentului
contract, prin transmiterea unei notificari Agentiei cu 5 zile inainte de data denuntarii, daca sunt indeplinite următoarele
condiţii cumulative:
(a) la data comunicării scrise a denuntarii nu există obligaţii scadente faţă de Agenţie in conformitate cu art. 4 ori Clientul
convine cu Agenţia un angajament de executare a acestor obligaţii,
(b) Clientul nu va încheia timp de 12 luni de la denuntare o tranzacţie imobiliară cu vre-unul dintre Tertii prezentati/ introdusi
de Agentie.
10.2. Clientul intelege ca incepand cu data semnarii prezentului contract, Agentia investeste efort si cheltuieli in promovarea
Ofertei Imobiliare, iar denuntarea unilaterala a prezentului contract nu poate fi privita ca o masura de sustragere a Clientului de
la indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract. Avand in vedere aceste considerente, in cazul in care ulterior
denuntarii, Clientul încheie o tranzacţie imobiliară in conditiile art. 10.1 lit. (b), se considera ca denuntarea unilaterala nu a
operat niciodata si Clientul este obligat la plata comisionului in conditiile art. 5.
10.3. Agentia poate denunta unilateral prezentul contract cu o notificare transmisa cu 5 zile inainte de data denuntarii.

………………………………………..… (Agenţie) ………………………………………… (Client)

RE/MAX Estates
Str. Lev Tolstoi nr 23 bis, Sector 1, Bucuresti, Romania
Office Phone/: +4031 620 15 70
Fiecare birou RE/MAX® este detinut si administrat in mod independent
11. CLAUZE FINALE
11.1. Clientul atestă conformitatea cu adevărul, exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează
Agentiei şi îşi exprimă nemijlocit acordul pentru ca demersurile efectuate de Agentie să fie doar în conformitate cu
informațiile furnizate. Beneficiarul intelege ca este singurul raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate de
informaţiile neconforme adevarului.
11.2. Orice sumă datorată potrivit prezentului Contract este scadentă în ziua împlinirii termenului stipulat, debitorul fiind de
drept în întârziere fără a fi necesară punerea în întârziere ori altă formalitate.
11.3. Orice comunicare în executarea prezentului Contract este valabil transmisa la adresele din partea introductiva a
prezentului contract prin posta sau email.
11.4. Orice litigiu privind valabilitatea, executarea ori interpretarea Contractului este de competenţa instanţelor judecătoreşti
de la locul situării Imobilului.
11.5. Clientul intelege ca in cazul in care agreeaza incheierea unei tranzactii imobiliare la un pret inferior celui solicitat la art.
2.4, Agentia nu va fi tinuta raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor asumate, iar Clientul este obligat la plata
comisionului in conditiile prevazute prin prezentul contract.
11.6. Agentia nu va raspunde fata de Client daca tertul identificat de Agentie isi retrage disponibilitatea de a mai contracta sau
daca conditiile pietei nu permit atragerea de oferte corespunzatoare.
11.7. Agenţia recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un terţ interesat de Oferta imobiliară să consulte un
avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita
angajamente defavorabile/păgubitoare.
11.8. Agenţia a informat Clientul că nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice
(analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice.
11.9. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale ce fac parte integranta din contract reprezintă menţiunea exclusivă a
înţelegerii părţilor şi exclude de la data semnării orice alte înţelegeri anterioare, scrise sau verbale, iar orice modificări pot
interveni doar prin acordul partilor.
11.10. Orice modificare a prezentului contract se poate face doar prin intermediul unui act aditional, semnat de ambele parti
contractante .
.Art. 322 Noul Cod Penal, Falsul: Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art.
321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Prezentul contrat s-a semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare dintre parti.

………………………………………..… (Agenţie) ………………………………………… (Client)

RE/MAX Estates
Str. Lev Tolstoi nr 23 bis, Sector 1, Bucuresti, Romania
Office Phone/: +4031 620 15 70
Fiecare birou RE/MAX® este detinut si administrat in mod independent
ACORD-ul GDPR atasat CONTRACTULUI nr .............. din data ..................................
PARTEA A TREIA A CONTRACTULUI: ACORD
Agentia se obligă, conform Legii nr. 677/2001, modificată și completată si ale Regulamentului General privind
Protecția Datelor cu Caracter Personal, să administreze datele personale pe care Clientul le furnizează (nume și
prenume, serie si numa r act de identitate, CNP, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, date referitoare la imobil) în
condiții de siguranță și numai în scopurile specificate în contract. Scopul colectarii datelor este prestarea serviciilor
care fac obiectul contractului și în scopuri statistice, de evaluare şi de marketing.

Vă rugam să vă exprimati consimțământul pentru prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal în scopul realizarii
obiectului contractului de intermediere, scopuri statistice şi de marketing, pentru evaluare si anume:

Declarati Da in chenarul galben daca sunteti de acord sau NU daca nu sunteti de acord
Nume si prenume Seria Nr act identitate CNP Adresa
E-mail Nr de telefon Date despre imobil

Vă rugăm să va exprimaţi acordul pentru utilizarea anumitor date cu caracter personal(Nume prenume, adresa imobilului, nr de
telefon sau adresa de mail), in scopul promovării imobilului care face obiectul contractului pe diverse portaluri (website-uri cu
anunţuri imobiliare), softuri imobiliare şi în informări către terte persoane interesate de imobil

Declarati Da in chenarul galben daca sunteti de acord sau NU daca nu sunteti de acord
Nume si prenume Adresa imobilului Nr. De telefon E-mail Date referitoare la imobil

Clientul are dreptul la informare, dreptul la rectificarea sau la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea pre lucrării,
dreptul la portabilitatea datelor sale, dreptul de retragere a consimţământului și dreptul de a depune o plângere.
Totodată, Clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor personale care îl privesc şi drepturi suplimentare
aferente decizi ilor automate. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientul trebuie să facă o solicitare pe care o
transmite Agentiei prin posta electronic a la adresa estates.bucuresti@remax.ro(email de contact Agentie).

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise
prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Alte informații importante cu privire la protecția
datelor cu caracter personal, stocarea, prelucrarea si comunicarea acestora sunt disponibile la sediul nostru. De asemenea,
ne puteţi suna oricand si cere mai multe detalii laadresa estates.bucuresti@remax.ro(email de contact Agentie).

………………………………………..… (Agenţie) ………………………………………… (Client)

RE/MAX Estates
Str. Lev Tolstoi nr 23 bis, Sector 1, Bucuresti, Romania
Office Phone/: +4031 620 15 70
Fiecare birou RE/MAX® este detinut si administrat in mod independent

S-ar putea să vă placă și