Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat azi ____.____._____ între:

1. ) SC ERISEC SRL serviciu extern de prevenire şi protecţie, certificată de Ministerul Muncii,


Familiei şi Egalităţii deşanse cu Certificatul de Abilitare pentru serviciu extern de prevenire şi
protecţie numărul 0005821 din 30.06.2011, cu sediul în Oradea, Str. Cazaban nr. 54, bl. AN 199 et.
2 ap. 8, judeţul Bihor, având codul unic de înregistrare 15268657 şi numărul de înregistrare la
Registrul comerţului J05/260/2003, numit în cele ce urmează PRESTATOR au convenit să încheie
prezentul contract de prestări servicii, cu respectarea legilor aflate în vigoare la data încheierii
prezentul contract.

2. S.C. ____________________________________________________________________
cu sediul în___________________________________________________________________
Nr. Reg. Comertului: _____________________ CUI_________________ atribut fiscal______
reprezentata de Dl/Dna _______________________________ în calitate de_______________
numit în continuare BENEFICIAR.
Temei legal: Legea nr. 319 din 14/07/2006 art. 6, art. 8, alin. (4), (5), HG nr.1425/2006, Normele
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, art. 14, 15, art. 33, H.G. 300/2006.
Legea nr. 53 din 24/01/2003 – Codul muncii

3. Obligaţiile prestatorului:
- să elaboreze Planul de Securitate şi Sănătate pentru lucrarea..............................................;
- să precizeze regulile aplicabile şantierului, ţinând seama de activităţile de exploatare care au
loc in cadrul acestuia;
- să pregătească şi să conducă un dosar de intervenţii ulterioare, adaptate caracteristicilor
lucrării, conţinând elemente utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină
seama în cursul lucrărilor ulterioare;
- să adapteze planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului;
- să transmită elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în
domeniu;
- să deschidă un registru de coordonare şi să-l complecteze;
- să transmită Planul de Securitate şi Sanatate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii
ulterioare beneficiarului şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate a muncii;
- să stabilească , în colaborare cu beneficiarul şi cu managerul de proiect măsurile de
securitate şi sănătate a muncii aplicabile santierului;
- să armonizeze planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de
securitate şi sănătate al şantierului;
- să organizeze coordonarea între executanti prin elaborarea de protocoale (convenţii) pe linie
de SSM;
- să ţina seama de toate eventualele interferenţe ale activităţilor de pe şantier;
- să organizeze şi să ţină instructajul la intrarea pe teritoriul şantierului a întregului personal
muncitor care execută lucrări pe şantier (la un tarif de ... lei/lucrator)

4. Obligaţiile beneficiarului
- să asigurare accesul la toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii pentru prestator.
- să anunţe prestatorul de toate modificările pe care le face şi care schimbă condiţiile din
planul de securitate şi sănătate al lucrării
- să nu permită începerea lucrului persoanelor care nu au instructajul la intrarea în şantier .
1/2
- să puna în legătură toţi antreprenorii şi subantreprenorii care intră la lucrări.

5. Valoarea contractului
Pentru serviciile prestate conform prezentului contract beneficiarul va plăti prestatorului:
pe faza de execuţie
- 1000 lei + T.V.A. petru elaborarea şi conducerea planului de securitate si sanatate în muncă
pe faza de execuţie
- 2000 lei + T.V.A. pentru coordonarea de şantier, întocmirea şi conducerea
Registrului de Coordonare a şantierului pînă la finalizarea lucrărilor.

Plata se face pe baza facturii şi chitanţei eliberate de prestator sau prin virament bancar în
contul :RO46.BTRL.0050.1202.A249.56XX deschis la Banca Transilvania Oradea.

6. Termen de valabliltate
- prestatorul va finaliza planul de securitate şi sănătate în 15 zile de la primirea datelor
- iar consultanţa şi modificările se vor face pînă la finalizarea tuturor lucrărilor.

7. Clauze speciale :
- prestatorul garantează respectarea confidenţialităţii datelor şi a informaţiilor de care a luat
cunoştinţă în cadrul activităţii şi se angajează să nu facă declaraţii sau să întreprindă alte
acţiuni în relaţiile cu terţii, care sa prejudicieze interesele beneficiarului.
- forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă şi o dovedeşte în condiţiile legii
- părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a
neînţelegerilor care se pot ivi între ele cu ocazia derulării contractului. Dacă rezolvarea pe
cale amiabilă nu este posibilă, se pot adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.
- contractul s-a întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.

S.C. ERISEC S.R.L. BENEFICIAR


.................................... .....................................

2/2