Sunteți pe pagina 1din 20

Realizez, tehnoredactez, fac, redactez lucrari de licenta/disertatie

originale! http://www.lucraredelicenta.com/ este cel mai complex site cu lucrari


de diploma.
Lucrari de licenta/disertatie la comanda
Toate lucrarile noastre sunt scrise de redactori cu experienta si de la zero
in functie de cerintele clientului. De asemenea, operam cu programe
ANTIPLAGIAT care descopera orice insiruire de 5 cuvinte care mai exista in
orice alte texte de pe internet. Astfel, ne putem asigura ca toate lucrarile noastre
sunt autentice. Oferim cel mai bun raport calitate- pret şi garanţia calităţii.
Lucrarea va fi livrata esalonat pe capitole, prima plata realizandu-se dupa
previzualizarea primului capitol.
Toate detaliile pe site. Contact: licenteoriginale@yahoo.com
Lista domenii competenta: economie, ASE, contabilitate, drept,
administratie publica, turism, comunicare, psihologie, jurnalism, istorie,
asistenta sociala, agronomie, stiinte politice, geografie, politehnica, pedagogie,
sociologie, relatii internationale etc.

TEME LUCRĂRI DE LICENȚĂ DREPT

Modalităţi generale de constituire a dreptului de proprietate publică

Actul administrativ. Privire specială asupra modalităţilor de desfiinţare

Răspunderea administrativ-patrimonială

Regimul juridic aplicabil domeniului public

Principiile generale ale dreptului mediului

Protecţia juridică a atmosferei

Protecţia juridică a apelor şi a ecosistemelor acvatice

Protecţia juridică a aşezărilor umane

Regimul juridic al organismelor modificate genetic


Corelarea răspunderii penale cu celelalte forme de răspundere pentru prejudiciile aduse
mediului
Infracțiuni asupra persoanei – studiu comparativ al legislațiilor penale europene, surse de
inspirație pentru legiuitorul penal român
Momentul începerii protecției penale a vieții, valoare socială fundamentală a omului.
Analiza infracțiunilor contra vieții din perspectiva practicii judiciare.
Persoanele vulnerabile, subiecți pasivi ai infracțiunilor. Studii de caz privind traficul şi
exploatarea perdsoanelor vulnerabile.
Libertatea sexuală a persoanei. Comentariu cu privire la noile incriminări introduse în
Codul penal. Aspecte controversate de practică judiciară.
Patrimoniul, valoare socială ocrotită prin normele de drept penal. Studii de caz : furt,
tâlhărie, piraterie.
Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii. Studiu comparativ : Codul
penal și legile speciale.
Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Studiu comparativ : Codul penal și legile
speciale.
Infracțiuni de corupție. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.
Infracțiuni de serviciu. Studiu comparativ : Codul penal și legile speciale.
Organizarea şi funcţionarea instituţiilor jurisdicţionale ale Uniunii Europene.Cetatenia
in Uniunea Europeana.
Tratatele intrate în vigoare după crearea U.E. şi rolul lor în consolidarea
Construcţiei europene.
Procesul legislativ al Uniunii Europene.
Aplicarea normelor juridice ale Uniunii Europene în ordinea juridică a României.
Dreptul European şi ordinea juridică internă.
Repartizarea puterilor între instituţiile Uniunii Europene.
Rolul judecătorului naţional în aplicarea dreptului European.
Cetatenia in Uniunea Europeana.
Aspecte juridice privind iesirea din Uniunea Europeana.
Uniunea Europeană, spaţiu de libertate ,securitate şi justiţie.
Metode de investigare în criminologie..
Particularități ale cauzalității infracțiunilor de violență.
Infracțiunile de violență cu consecințe transnaționale.
Criminalitatea organizată la nivel național.
Conceptele fundamentale ale criminologiei.
Principalele teorii din criminologia contemporană.
Delincvența juvenilă.
Prevenirea și combaterea criminalității.
Forme ale criminalității organizate transnationale.
Contrabanda și falsificarea de monedă – forme de manifestare a criminalității
organizate transnaționale.
Principiile politicii concurențiale
Practicile anticoncurențiale în legislația și jurisprudența Uniunii Europene
Aplicarea prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene în jurisprudența Uniunii Europene
Accesul la dosarul Consiliului Concurenței
Abuzul de poziţie dominantă în legislația și jurisprudența Uniunii Europene
Practici interzise în domeniul concurenței comerciale. Controlul acordurilor
la nivel național
Abuzul de poziție dominantă la nivel național și european
Controlul asupra concentrărilor
Statul si piaţa. Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor
Activitatea Consiliului Concurenței din perspectiva legislației și jurisprudenței
românești.
Inflația monentară, formele și consecințele acestea în plan economic și fiscal.
Modalități de control și instituții cu competențe în execuția bugetară.
Răspunderea juridică în domeniul financiar.
Creditul și datoria publică.
Banca Națională a României, atribuții și răspunderi în politica bugetară și fiscală.
Principalele obligații fiscale directe și indirecte ale persoanei juridice.
Obligațiile fiscale directe ale persoanei fizice.
Contestarea actelor emise de organele fiscale.
Proceduri de stingere a obligațiilor fiscale.
Probele în dreptul coun și probele specifice în procedura fiscală
Societățile comerciale, subiecte ale raportului juridic de comerț internațional.
Probele în dreptul comun și probele specifice în activitatea comercială.
Titlurile de valoare în comerțul internațional.
Modalități de plată internaționale.
Contractul de transport internațional de mărfuri.
Efectele contractului de comerț internațional.
Contractele de transfer de tehnologie în comerțul internațional.
Contractele de concesiune în comerțul internațional
Entități exogene ale societăților comerciale străine constituite în România.
Instrumente de garantare a tranzacțiilor comerciale, acreditivul documentelor.
Mijloce si modalitati moderne de investigare a locului faptei.
Identificarea criminalistică
Cercetarea criminalistică a urmelor
Tehnici moderne de identificare a persoanelor
Tactica ascultării unor categorii de participanţi în procesul penal
Rolule xpertizei genetice în investigarea unor infractiuni
Metodica cercetării infracţiunii de omor
Metodologia investigării infracţiunilor informatice
Metodologia investigării infracțiunii de spălare de bani.
Renunțarea la aplicarea pedepsei;
Acordul de recunoaștere a vinovăției;
Principiile fundamentale ale procesului penal român;
Judecata în cazul recunoașterii învinuirii;
Martorul în procesul penal român;
Amânarea aplicării pedepsei;
Judecata în primă instanță;
Camera preliminară din perspectivă practică;
Participanții în procesul penal;
Competența organelor de urmărire penală;
Probele și mijloacele de probă în procesul penal român;
Arestarea preventivă din perspectivă practică;
Asistența juridică și importanța acesteia
Normativitatea juridică în contextul normativităţii sociale
Legea si locul său în contextul izvoarelor de drept
Importanţa răspunderii juridice în realizarea dreptului
Temeiul și scopul răspunderii juridice
Dimensiunea teleologică a dreptului
Raportul juridic
Acţiunea normei juridice în timp
Persoana fizică, subiect de drept
Litera si spiritul legi. Abuzul de drept si frauda de lege
Responsabilitatea morală si relaţia sa cu răspunderea juridică
Izvoarele dreptului privat roman
Formarea statului roman
Procedura legisacţiunilor în dreptul roman
Procedura formulară în dreptul roman
Procedura extraordinară în dreptul roman
Conceptul de persoană şi categoriile de persoane în dreptul civil roman
Organizarea familiei romane
Proprietatea în dreptul roman
Succesiunea legală în dreptul civil roman
10.Succesiunea testamentară în dreptul civil roman
Izvoarele obligaţiilor în dreptul civil roman
Garanţii personale şi garanţii reale în dreptul privat roman
Faptele juridice licite, izvoare de obligaţii civile. Studiu comparativ
Răspunderea comitentului pentru fapta prepusului
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie
Cauze exoneratoare de răspundere civilă
Riscul contractual în lumina Codului civil. Studiu comparativ
Prejudiciul - condiţie a răspunderii juridice delictuale
Asemănări şi deosebiri între răspunderea civilă delictuală şi răspunderea civilă
contractuală
Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului: acţiunea oblică şi acţiunea
pauliană
Executarea în natură a obligaţiilor civile
Aspecte teoretice şi practice ale cesiunii de creanţă în lumina Codului civil
Patrimoniul şi drepturile patrimoniale în reglementarea Codului civil
Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu
comparativ teoretic şi practic
Efectele posesiei
Acţiunea în revendicare imobiliară – aspecte teoretice şi practice
Acţiunea în revendicare mobiliară – aspecte teoretice şi practice
Uzucapiunea – mod originar de dobândire a proprietăţii
Dreptul de uzufruct şi dreptul de uz - dezmembrăminte ale dreptului de proprietate.
Studiu comparativ
Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic
Regimul juridic al înscrierii drepturilor reale în Cartea Funciară
Dreptul de superficie - dezmembrământ al dreptului de proprietate
Evoluţia preocupărilor internaţionale privind protecţia juridică a drepturilor omului
Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului
Drepturile omului – Studiu comparativ privind transpunerea prevederilor Declarației
Universale a Drepturilor Omului în Constituțiile statelor europene
Drepturi și libertăți în practica CEDO.
Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa
Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor Omului
Protecţia juridică a drepturilor omului în România.
Preocupări regionale privind protecția drepturilor omului. Studiu comparativ al
instituțiilor, procedurilor și practicii judecătorești specifice principalelor sisteme de protecție a
drepturilor omului.
Drepturile minorităților naționale. Studiu de caz: România – Regiunea de Sud – Est
Cadrul legislativ european de protecție a drepturilor omului.
Competenţa în materie penală
Participanții procesului penal. Părțile. Aspecte teoretice și practice
Avocatul. Asistenţa juridică şi reprezentarea
Aspecte de teorie şi de practică judiciară privind incompatibilitatea (judecătorului,
procurorului, a organului de cercetare penală a magistratului asistent sau a grefierului de
şedinţă)
Măsurile preventive privative de libertate. Abordare teoretică. Aspecte de practică
judiciară.
Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii civile în procesul penal
Soluţionarea laturii civile în cazul împăcării părţilor. Analiza aspectelor de practică
neunitară.
Analiza teoretică şi de practică judiciară a acţiunii penale.
Probele şi mijloacele de probă. Procedeele de descoperire şi ridicare a înscrisurilor şi a
mijloacelor materiale de probă
Sancţiuni procesuale: excluderea probelor obţinute în mod nelegal şi nulităţile
Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal
Caracterizarea generală a dreptului civil: noțiunea și principiile dreptului civil

Normele juridice de drept civil

Noțiunea și caracterele raportului juridic civil

Conținutul raportului juridic civil

Obiectul raportului juridic civil

Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile

Capacitatea și consimțământul actului juridic civil

Viciile de consimțământ

Cauza, obiectul și forma actului juridic civil

Modalitățile actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil

Prescripția extinctivă

Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

Identificarea persoanei fizice

Conceptul de persoană juridică

Înfiinţarea și capacitatea civilă a persoanei juridice

Consideraţii generale privind administraţia publică

Administraţia publică, obiect de cercetare ştiinţifică al dreptului administrativ şi al ştiinţei


administraţiei

Organizarea administrativă a teritoriului şi organizarea administraţiei public

Autorităţile administraţiei publice

Colectivităţile locale şi mijloacele de acţiune ale administraţiei publice descentralizate

Domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale

Activitatea autorităţilor administraţiei publice

Controlul activităţii administraţiei publice


Răspunderea contravenţională

Caracterizarea generală a dreptului civil: noțiunea și principiile dreptului civil

Normele juridice de drept civil

Noțiunea și caracterele raportului juridic civil

Conținutul raportului juridic civil

Obiectul raportului juridic civil

Noțiunea și clasificarea actelor juridice civile

Capacitatea și consimțământul actului juridic civil

Viciile de consimțământ

Cauza, obiectul și forma actului juridic civil

Modalitățile actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil

Prescripția extinctivă

Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice

Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice

Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil

Identificarea persoanei fizice

Conceptul de persoană juridică

Înfiinţarea și capacitatea civilă a persoanei juridice

Patrimoniul. Noţiunea, importanţa şi caracterele juridice ale patrimoniului.

Funcţiile patrimoniului. Gajul general al creditorilor chirografari. Subrogaţia reală


universală şi cu titlu universal. Succesiunea universală şi cu titlu universal

Drepturile reale în sistemul dreptului civil românesc. Noţiune, definiţie şi clasificarea


drepturilor reale.

Dreptul de proprietate. Definiţie, conţinut, atribute şi caractere juridice.

Formele dreptului de proprietate; Proprietatea publică; Proprietatea privată. Importanţa


clasificării şi efectele în plan juridic ale fiecărei forme ale proprietăţii.
Modalităţile dreptului de proprietate; Proprietatea rezolubilă; Proprietatea anulabilă;
Coproprietatea. Devălmăşia matrimonială. Asemănări şi deosebiri între proprietatea
comună pe cote părţi şi proprietatea în devălmăşie.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate; Uzufructul; Uzul; Abitaţia; Servitutea;


Superficia.

Modurile de dobândire a dreptului de proprietate. Clasificare şi enumerare. Analiza


modurilor de dobândire a proprietăţii

9.Mijloacele de proteguire a dreptului de proprietate şi a drepturilor reale. Noţiune şi


clasificare. Acţiunile posesorii şi acţiunile petitorii. Asemănări şi deosebiri

10 Acţiunea în revendicare Caractere juridice şi condiţii. Acţiunea în revendicare


imobiliară. Acţiunea în revendicare mobiliară. Aspecte procedurale.

Posesia. Caractere, elemente, calităţile şi viciile posesiei. Dobândirea, dovada şi pierderea


posesiei

Efectele posesiei. Prezumţia dreptului de proprietate; Dobândirea fructelor de posesorul de


bună credinţă. Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii.

Uzucapiunea. Condiţiile prescripţiei achizitive. Uzucapiunea în sistemului vechiului Cod


civil. Uzucapiunea în sistemul Noului Cod civil. Joncţiunea posesiilor. Efectele
uzucapiunii.

Publicitatea reală. Sistemele de publicitate în reglementările anterioare Noului cod civil.


Publicitatea personală. Publicitatea reală în sistemul cărţilor funciare. Acţiuni tabulare

Contractul de vânzare

Contractul de schimb

Contractul de donate

Contractul de locaţiune

Contractul de închiriere a locuinţelor

Contractul de arendă

Contractul de antrepriză

Contractul de mandate

Contractele de împrumut

Contractele aleatorii

Contractul de rentă viageră


Contractul de întreţinere

Tranzacţia

Succesiunea, felurile ei şi caracterele juridice ale transmisiunii succesorale

Data şi locul deschiderii succesiunii

Condiţiile necesare pentru a putea veni la moştenire

Nedemnitatea succesorală

Devoluţiunea succesorală legală

Devoluţiunea succesorală testamentară

Dreptul de opţiune succesorală şi transmisiunea succesorală

Consideraţii generale privind dreptul comercial. Noua realitate normativă

Profesionistul şi întreprinderea. Fondul de comerţ

Consideraţii generale privind societăţile comerciale. Clasificare

Societăţile comerciale – înfiinţare, funcţionare, modificarea, dizolvare şi lichidare

Obligaţiile profesioniştilor comercianţi

Contracte speciale

Titlurile comerciale de valoare

Procedura insolvenţei comercianţilor

Dreptul comerţului internaţional – consideraţii generale

Subiectele raporturilor juridice de drept al comerţului internaţional

Contractul de comerţ internaţional

Contractul de vânzare – cumpărare internaţional

Contractul de engineering

Contractele de leasing şi factoring

Falimentul

Dreptul constituţional – o componentă a ştiinţelor juridice

Constituţiile României din perspectiva diacronică şi sincronică

Constituţionalitate, guvernare şi cetăţenie


Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale ale cetăţenilor

Organizarea statală a puterii

Sistemul electoral în România

Organizarea şi desfăşurarea alegerilor

Mandatul parlamentar

Puterea legislativă – Parlamentul României

Puterea executivă

Puterea judecătorească

Constituirea şi evoluţia comunităţilor europene, a Uniunii Europene şi a dreptului Uniunii


Europene

Sistemul instituţional al Uniunii Europene

Ordinea juridică a Uniunii Europene

Competenţele Uniunii Europene

Drept european al concurenţei: noţiune, conţinut, obiective, principalii actori implicaţi

Drept european al concurenţei: izvoare, caracteristici

Practici interzise în domeniul concurenţei

Statul şi piaţa

Introducere în studiul dreptului familiei. Noţiunea de familie. Obiectul dreptului familiei.


Corelaţia dintre dreptul familiei şi alte ramuri de drept. Izvoarele dreptului familiei

Instituţia căsătoriei. Definiţia şi caracterele juridice ale căsătorie. Analiza condiţiilor


încheierii căsătoriei. Nulitatea căsătoriei

Efectele personale căsătoriei. Efectele patrimoniale ale căsătoriei. Locuinţa familiei.

Desfacerea căsătoriei. Divorţul pe cale administrativă. Divorţul pe cale notarială. Divorţul


pe cale judiciară. Efectele juridice ale desfacerii căsătorie.

Instituţia filiaţiei. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă. Stabilirea filiaţiei faţă de tată a
copilului din căsătorie. Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din afara căsătoriei.
Efectele juridice ale filiaţiei. Statutul copilului rezultat prin reproducerea medical asistată.

Instituţia adopţiei. Condiţiile de fond şi de formă ale adopţiei. Efectele juridice ale
adopţiei. Încetarea adopţiei. Adopţia internaţională.
Instituţia autorităţii părinteşi. Conţinutul autorităţii părinteşti. Exercitarea autorităţii
părinteşti. Decăderea din drepturile părinteşti

Instituţia obligaţiei de întreţinere. Condiţiile de existenţă ale obliogaţiei de întreţinere.


Executarea obligaţiei. Îmcetarea obligaţiei de întreţinere.

Protecţia copiilor lipsiţi de ocrotire părintească

Noţiuni generale de drept fiscal şi financiar

Sistemul bugetelor publice

Bugetele locale şi finanţarea instituţiilor publice

Sistemul şi politica fiscală

Impozitarea persoanelor juridice

Impozitarea persoanelor fizice

Moduri specifice de stingere a obligaţiilor fiscale

Împrumuturile de stat

Banii şi funcţiile lor

Apariţia şi evoluţia noţiunii de sistem monetar

Consideraţii generale privind dreptul internaţional public

Izvoarele dreptului internaţional public

Dreptul tratatelor internaţionale

Principiile fundamentale ale dreptului internaţional contemporan

Subiectele dreptului internaţional public

Teritoriul în dreptul internaţional

Probleme ale populaţiei în dreptul internaţional public

Promovarea şi protecţia internaţională a drepturilor omului

Răspunderea internaţională

Dreptul internaţional penal

Soluţionarea diferendelor internaţionale

Introducere în studiul dreptului internaţional privat. Noţiunea şi caracterele raportului


juridic cu element de extraneitate. Noţiunea şi structura normei conflictuale. Punctul sau
elementul de legătură. Clasificarea normelor conflictuale. Izvoarele dreptului internaţional
privat

Calificarea şi conflictele de calificări. Legea după care se face calificarea. Retrimiterea.


Ordinea publică şi frauda legii în dreptul internaţional privat. Conflictul de legi. Aplicarea
legii străine

Condiţia juridică a străinilor în România

Normele conflictuale referitoare la bunuri şi la drepturile reale. Normele conflictuale


referitoare la actele juridice. Normele conflictuale privind faptele juridice

Normele conflictuale privitoare la raporturile de familie şi la succesiuni

Conflictele de jurisdicţie în dreptul internaţional privat

Privire generală asupra mediului

Dreptul mediului în sistemul dreptului românesc

Reglementarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului

Aspecte juridice ale menţinerii echilibrului ecologic al agriculturii

Utilizarea energiei nucleare, poluarea radioactivă şi protecţia împotriva radiaţiilor.

Protecţia resurselor naturale şi conservarea biodiversităţii. Protecţia apelor şi a


ecosistemelor

Protecţia atmosferei

Protecţia solului şi a subsolului

Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie

Protecţia faunei terestre şi acvatice

Regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii

Protecţia aşezărilor umane

Răspunderea juridică în domeniul protecţiei mediului

Dreptul muncii – ramură a dreptului privat. Obiectul dreptului muncii, dreptului colectiv
al muncii şi dreptului securităţii sociale

Obiectul şi metodologia disciplinelor dreptului muncii şi dreptului securităţii sociale

Izvoarele dreptului muncii

Dreptul internaţional al muncii


Principiile fundamentale ale dreptului muncii

Raportul juridic de muncă

Contractul colectiv de muncă

Conflictul colectiv de muncă

Sindicatele

Răspunderea juridică a salariaţilor. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară

Răspunderea materială a salariaţilor

Protecţia muncii

Salarizarea

Dreptul securităţii sociale – consideraţii generale

Jurisdicţia muncii

Dreptul penal ca ramura de drept si ştiinţa dreptului penal

Izvoarele dreptului penal

Aplicarea legii penale în spaţiu și în timp

Raportul juridic penal

Noţiunea de infracţiune și trăsăturile esenţiale ale acesteia

Conţinutul infracţiunii

Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare

Unitatea și pluralitatea de infracţiuni

Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.

Infractorul - persoana fizică și infractorul - persoana juridică

Răspunderea penală a persoanelor fizice și juridice. Consideraţii generale

Formele răspunderii penale a persoanelor fizice și juridice

Individualizarea răspunderii penale a persoanelor fizice și juridice

Cauzele care înlătură răspunderea penală a persoanelor fizice și juridice

Aplicarea și executarea pedepselor și a celorlalte sancţiuni de drept penal


Cauzele care înlătură executarea sancţiunilor de drept penal și alte consecinţe ale
condamnării în cazul persoanelor fizice și juridice

Introducere . Noţiunea de parte specială a dreptului penal. Corelaţia dintre partea generală
şi partea specială a dreptului penal. Însemnătatea părţii speciale a dreptului penal

Infracţiuni contra statului

Infracţiuni contra persoanei

Infracţiuni contra patrimoniului

Infracţiuni contra autorităţii

Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi
reglementate de lege; Infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul; Infracţiuni de
corupţie; Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei; Infracţiuni contra siguranţei
circulaţiei pe căile ferate; Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activităţi
reglementate de lege

Infracţiuni de fals

Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială

Infracţiuni contra capacităţii de apărare a României

Infracţiuni contra păcii şi omenirii

Noţiuni generale privind procesul penal şi dreptul procesual penal

Principiile fundamentale ale procesului penal român

Participanţii în procesul penal

Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal

Competenţa în materie penală

Competenţa organelor de urmărire penală

Competenţa instanţelor de judecată

Probele şi mijloacele de probă în procesul penal

Măsurile procesuale

Măsurile preventive

Măsurile de ocrotire şi măsurile de siguranţă


Liberarea provizorie

Actele procesuale şi procedurale comune

Percheziţia, ridicarea de obiecte şi înscrisuri

Dispoziţii generale privind urmărirea penală

Competenţa organelor de urmărire penală

Supravegherea exercitată de procuror în activitatea de urmărire penală

Efectuarea urmăririi penale

Trimiterea în judecată

Reluarea urmăririi penale

Plângerea împotriva actelor şi măsurilor de urmărire penală

Dispoziţii generale privind judecata

Judecata în primă instanţă

Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei

Căile ordinare de atac

Apelul

Recursul

Căile extraordinare de atac

Executarea hotărârilor penale

Noţiuni introductive în dreptul procesual civil. Principiile dreptului procesual civil.

Participanţii în procesul civil.

Terțele persoane în procesul civil. Acțiunea civilă.

Competenţa instanţelor judecătoreşti

Probele în procesul civil

Actele de procedură. Termenele de procedură

Sancţiunile procedurale. Amenzile judecătoreşti şi cheltuielile de judecată

Judecată în primă instanţă

9.Judecata în căile de atac


Procedura necontencioasă şi arbitarjul

Proceduri judiciare speciale

Executarea silită

Dreptul de proprietate intelectuală ca instituţie juridică

Dreptul de autor

Creaţia intelectuală industrială. Invenţia. Izvoare juridice

Realizările tehnice cu caracter de noutate relativă (INOVATIA)

Know-how (Savoir Faire)

Desenele şi modelele industriale

Semnele distinctive ale activităţii industriale

Introducere în studiul Dreptului Roman

Izvoarele dreptului roman

Persoanele

Libertatea

Cetăţenia

Familia

Formele căsătoriei

Noţiunea şi clasificarea lucrurilor

Posesia

Teoria generală a proprietăţii

Obligaţiile. Contractele

Contractele consensuale şi nenumite

Succesiunea legală şi succesiunea testamentară

Legatele şi fideicomisele

Noțiuni introductive. Sistemul naţional de transport

Contractul comercial de transport

Contractul de expediție
Transporturile feroviare

Principiile fundamentale ale procesului penal şi civil în dreptul românesc

Convenţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român

Procedura de judecată în primă instanţă; judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei;


procedura.

Procedura de judecată în apel

Procedura de judecată în căile extraordinare de atac, respectiv, Recursul în casaţie şi


revizuirea

Recursul în interesul legii; implicaţii în procesul penal şi civil

Judecata în primă instanţă în procesul civil

Judecata în apel în procesul civil

Judecata în cazul căilor extraordinare de atac în cadrul procesului civil, respectiv, recursul,
contestaţia în anulare şi revizuirea

Individualizarea sancţiunilor de drept penal în cadrul procesului penal

Criminalistica şi identificarea criminalistică

Definiţia Criminalisticii şi obiectul de studiu

Identificarea criminalistică

Tehnica criminalistică

Fotografia judiciară

Trusele criminalistice: tehnici şi aparate folosite

Cercetarea criminalistică a urmelor

Balistica judiciară

Cercetarea criminalistică a documentelor

Identificarea persoanelor după semnalmente (portretul vorbit)

Înregistrarea penală. Cartoteci şi colecţii criminalistice

Capcanele criminalistice

Tactica şi metodica criminalistică

Tactica cercetării la faţa locului


Tactica audierii persoanelor

Metodica cercetării infracţiunilor comise cu violenţă

Metodica cercetării infracţiuni de furt

Apariţia şi evoluţia protecţiei drepturilor omului

Principalele instrumente juridice internaţionale care garantează drepturile omului

Relaţia dintre mijloacele interne şi cele internaţionale de protecţie a drepturilor omului

Mecanisme internaţionale regionale de protecţie şi promovare a drepturilor omului

Catalogul Organizaţiei pentru Securitatea şi Cooperarea în Europa al drepturilor

Sistemul interamerican al drepturilor omului

Sistemul african al drepturilor omului şi popoarelor

Protecţia juridică a drepturilor omului în România

Respectarea drepturilor omului şi controlul constituţionalităţii

Psihologie judiciară: obiectul, problematica şi obiectivele disciplinei

2.Aspecte ale psihologiei infractorului

Aspecte ale psihologiei autorilor de atentate teroriste

5.Aspecte ale psihologiei victimei

Aspecte psihologice in procesul de formare a mărturiei judiciare

Obiectul, geneza şi evoluţia istorică a retoricii. Retorica şi teoria argumentării

Tehnici de argumentare, invenţia şi moravurile oratorice.

Dimensiunea afectivă a discursului, acţiunea retorică şi manipularea prin intermediul


discursului

Dispoziţia, pledoaria, elocuţiunea

Teoria generală a dreptului şi locul acestei discipline în sistemul ştiinţelor juridice

Geneza şi esenţa dreptului

Fenomenul dreptului în lumina unor teorii filosofico-juridice

Normele juridice

Izvoarele dreptului
Raporturile juridice

Sistemul dreptului

Elaborarea şi sistematizarea dreptului

Interpretarea dreptului

Răspunderea juridică

Realizarea dreptului

Dreptul şi societatea

lucrari de licenta la comanda, lucrari de licenta drept , lucrari de licenta psihologie,


lucrari de licenta pręt, lucrari de licenta exemple, lucrari de licenta Cluj, lucrari de licenta
online,lucrari de licenta la comanda sibiu, lucrari de licenta la comanda Bucuresti, lucrari de
licenta la comanda constanta, lucrari de licenta la comanda pręt, lucrari de licenta la comanda
cluj, lucrari de licenta la comanda forum, lucrari de licenta la comanda timisoara, lucrari de
licenta la comanda Cluj Napoca, lucrari de licenta la comanda Iasi, redactare la comanda,
lucrare de licenta, proiect de diploma, lucrari de licenta la comanda Galati, lucrari de licenta
la comanda Brasov, referat dizertatie master, teza de doctorat, coperti lucrari de licenta,
cumpar lucrari de licenta, cuprins lucrare de licenta, dizertatie, fac lucrari de licenta, licenta
litere, licenta spiru haret, licente asistenta sociala, licente contabilitate, licente de vanzare,
licente la comanda, lucrare de disertatie, lucrare de disertatie model, lucrare de licenta, lucrare
de licenta gratis, lucrare de licenta medicina, lucrarea de licenta, lucrari de diploma, lucrari de
diploma gratis, lucrari de diploma licenta, lucrari de diploma medicina, lucrari de licenta de
vanzare, lucrari de licenta download, lucrari de licenta la comanda, lucrari de licenta
sociologie, lucrari de licente, lucrari licenta la comanda, lucrari licenta psihologie, lucrari
licente, modele de lucrari de licenta, proiecte de diploma, referate, teme de licenta, teme de
licenta sociologie, titluri lucrari de licenta, vand lucrare de licenta, vanzari lucrari de licenta