Sunteți pe pagina 1din 200

SUPORT DE CURS

MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM

LEGISLATIE IN TURISM

Formator:
Ion – Daniel ANTONESCU

2016

CUPRINS

I. CADRUL GENERAL

1. Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea


activităţii de turism în România
2. Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare
a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi
a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul
turismului

II. CERTIFICATUL DE CLASIFICARE, LICENTA SI


BREVETUL DE TURISM

1. Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de


clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
2. Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de
cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
din 10.06.2013

III. COMERCIALIZAREA PACHETELOR DE SERVICII


TURISTICE

1. Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a


pachetelor de servicii turistice
2. Ordinul nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de
comercializare a pachetelor de servicii turistice

IV. ACTIVITATILE DE AGREMENT

1. Hotărârea nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a


activităţii de agrement în staţiunile turistice
2. Hotărârea nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de
agrement nautic
3. Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea,
întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru
agreement

V. PROTECTIA TURISTILOR

1. Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la


accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire
turistice
2. Hotărârea nr. 805/2001 privind unele măsuri de informare
asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în
structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la
turismul neorganizat
3. Ordinul nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul
insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
4. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

I. CADRUL GENERAL
1. Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România
Turismul reprezintă un domeniu prioritar al economiei naţionale.

Turismul - ramură a economiei naţionale, cu funcţii complexe, ce reuneşte un


ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum persoanelor care călătoresc în
afara mediului lor obişnuit pe o perioadă mai mică de un an şi al căror motiv
principal este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate în interiorul locului
vizitat;

resurse turistice - componente ale mediului natural şi antropic, care prin calităţile
şi specificul lor sunt recunoscute, înscrise şi valorificate prin turism, în măsura în care
nu sunt supuse unui regim de protecţie integrală.
Resursele turistice pot fi:
- naturale: elemente geologice, geomorfologice, de climă, de floră şi de faună,
peisaje, zăcăminte de substanţe minerale şi alţi factori;
- antropice: monumente arheologice, situri arheologice, monumente, ansambluri
memoriale, monumente tehnice si de arta, muzee, elemente de folclor si arta populara
etc.;
patrimoniu turistic - resursele turistice şi structurile realizate în scopul valorificării
lor prin activităţi de turism;
structură de primire turistică - orice construcţie şi amenajare destinată, prin
proiectare şi execuţie, cazării turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului,
transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear pentru turişti, împreună
cu serviciile aferente.
Structurile de primire turistice includ:
- structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică: hoteluri, hoteluri-
apartament, moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanţă, campinguri,
camere de închiriat în locuinţe familiale, nave fluviale şi maritime, pensiuni turistice
şi pensiuni agroturistice şi alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică;
- structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică: unităţi de
alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unităţi de
alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi
comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast food, cofetării, patiserii şi
care sunt atestate conform legii;
- structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, săli
polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic;
4

- structuri de primire turistice cu funcţiuni de transport:


1. transport rutier: autocare etc.;
2. transport feroviar: trenuleţe, trenuri de cremalieră etc.;
3. transport fluvial şi maritim: ambarcaţiuni cu scop turistic;
4. transport pe cablu: telecabine, teleschi etc.;
- structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unităţi de prestări
de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor
de turism balnear.
Complexuri de turism balnear: clădiri care includ în acelaşi edificiu ori în edificii
legate fizic sau funcţional structuri de primire turistice (de cazare, de alimentaţie şi de
tratament balnear, eventual de agrement);
zonă turistică - teritoriu caracterizat printr-o concentrare de resurse turistice, care
poate fi delimitat distinct ca ofertă, organizare şi protecţie turistică;
zonă de recreere periurbană - areal situat în teritoriul preorăşenesc, care
beneficiază de un cadru atractiv şi dispune de dotări corespunzătoare pentru
petrecerea timpului liber (în special la sfârşit de săptămână);
obiectiv turistic - element al resursei turistice, individualizat şi introdus în circuitul
turistic;
punct turistic - obiectiv turistic şi amenajările aferente necesare activităţii de
primire turistică;
localitate turistică - aşezare urbană sau rurală cu funcţii turistice dezvoltate pe baza
resurselor specifice de care dispune;
staţiune turistică - localitate sau parte a unei localităţi cu funcţii turistice specifice,
în care activităţile economice susţin exclusiv realizarea produsului turistic;
funcţia turistică - expresia calitativă şi cantitativă a resurselor turistice şi este
determinată de structura, volumul şi calităţile resurselor;
ofertă turistică - totalitatea serviciilor prin care este pus în valoare patrimoniul
turistic, prin utilizarea de personal specializat;
produs turistic - complex de bunuri materiale şi de servicii, concentrate într-o
activitate specifică şi oferite pachet consumului turistic;
pachet de servicii - combinaţie prestabilită a cel puţin două din elementele
următoare: cazare, alimentaţie, transport, tratament balnear, agrement, alte servicii
reprezentând o parte semnificativă din pachet, atunci când sunt vândute sau oferite
spre vânzare la un preţ global şi atunci când aceste prestaţii depăşesc 24 de ore.
export de servicii turistice - prestarea de servicii turistice către turişti străini, în ţară
sau în străinătate, a căror contravaloare se încasează în valută, indiferent de
modalitatea de încasare - numerar, ordin de plată, cărţi de credit.
Cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică poate fi
de următoarele tipuri:
a) cazare fără mic dejun;

b) cazare cu mic dejun - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare şi de


asigurare a micului dejun, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total;
c) cazare cu demipensiune - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de
asigurare a micului dejun şi a prânzului sau a cinei, vândute sau oferite spre vânzare
la un preţ total;
d) cazare cu pensiune completă - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de
asigurare a micului dejun, a prânzului şi a cinei, vândute sau oferite spre vânzare la un
preţ total;
e) cazare cu "all inclusive" - combinaţia prestabilită a serviciilor de cazare, de
asigurare a micului dejun, a prânzului, a cinei, a gustărilor dintre mese şi a oricăror
altor servicii de agrement turistic oferite cu mijloace proprii ale structurii de primire
turistică, vândute sau oferite spre vânzare la un preţ total.

Patrimoniul turistic

Patrimoniul turistic este constituit din bunuri proprietate publică şi bunuri


proprietate privată şi este valorificat şi protejat în condiţiile legii.
Atestarea, evidenţierea şi monitorizarea valorificării şi protejării patrimoniului
turistic se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Turism.
Evidenţierea elementelor de patrimoniu se realizează prin înscrierea în Registrul
general al patrimoniului turistic, care se înfiinţează în cadrul Autoritatii Naţionale
pentru Turism.
Deţinătorii de patrimoniu turistic au obligaţia de a solicita înscrierea acestuia,
prezentând în acest scop documentele necesare.
Atestarea se realizează prin certificatul de patrimoniu turistic, care dă dreptul
proprietarului sau administratorului legal la organizarea exploatării turistice şi îl
obligă la protejarea patrimoniului înscris.
În scopul protejării şi valorificării resurselor turistice cuprinse în unele zone şi
staţiuni turistice, acestea vor fi declarate zone protejate, conform legii.
Autoritatea Naţională pentru Turism avizează documentaţiile de urbanism privind
zonele şi staţiunile turistice, precum şi documentaţiile tehnice privind construcţiile din
domeniul turismului.
Omologarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, precum şi a traseelor
turistice montane se face de către Autoritatea Naţională pentru Turism împreună cu
consiliile judeţene pe raza cărora se află acestea, conform procedurilor elaborate de
Autoritatea Naţională pentru Turism şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Utilizarea plajelor în scop turistic se realizează, potrivit legislaţiei în vigoare, de


către operatori economici care deţin autorizaţie turistică, emisă conform normelor
metodologice aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism.

Cadrul instituţional

Coordonarea dezvoltării turismului şi controlul activităţii de turism se realizează de


către Autoritatea Naţională pentru Turism, ca organ central de specialitate al
administraţiei publice.
Pe lângă ministrul turismului funcţionează Consiliul Consultativ al Turismului,
organism de consultanţă care corelează la nivel naţional Programul anual de
dezvoltare a turismului cu strategiile ramurilor economice implicate în activitatea
turistică.
Componenţa, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Consiliului Consultativ al
Turismului sunt stabilite prin statut, aprobat de ministrul turismului.
Consiliile locale, consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul turismului:
a) inventarierea principalelor resurse turistice;
b) administrarea registrelor locale ale patrimoniului turistic;
c) elaborarea de propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului
anual de dezvoltare a produselor turistice;
d) participarea la omologarea traseelor turistice şi a pârtiilor de schi;
e) contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice;
f) urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în
domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de
punere în valoare şi protecţie a acestora;
g) organizarea de centre de informare turistică în localităţile cu activitate turistică.

Organizarea activităţii de turism

Autoritatea Naţională pentru Turism elaborează Strategia de dezvoltare a turismului


pe termen mediu şi lung, Programul multianual de marketing şi promovare turistică şi
Programul multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice.
Strategia şi programele prevăzute la alin. (1) se finanţează din bugetul de stat, prin
bugetul Autoritatii Naţionale pentru Turism, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Acţiunile cu caracter turistic, iniţiate la nivel teritorial de către autorităţile
administraţiei publice locale, trebuie să se înscrie în Strategia de dezvoltare a
turismului pe termen mediu şi lung şi să respecte reglementările specifice pentru toate
formele de turism practicate în România.
Agenţii economici din turism sunt obligaţi să folosească pentru servicii care
presupun răspunderi privind protecţia turistului numai personal specializat, potrivit
normelor elaborate de Autoritatea Naţională pentru Turism.

Profesiunile specifice activităţilor de turism sunt cele cuprinse în clasificarea


ocupaţiilor din România şi, respectiv, în nomenclatorul de calificare pentru meseriile
şi funcţiile din activităţile hoteliere şi de turism din România.
Pregătirea profesională din domeniul activităţilor de turism se realizează în
unităţile de învăţământ de stat sau private autorizate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Stiintifice şi cu avizul Autoritatii Naţionale pentru Turism.
Conducerea operativă a unei agenţii de turism sau a unei structuri de primire
turistice trebuie să fie asigurată de o persoană fizică care deţine brevet de turism în
domeniu sau certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu,
organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau diplomă de
licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în
domeniul turismului.
Capacitatea unei agenţii de turism de a efectua servicii de calitate şi în condiţii de
siguranţă pentru turişti se atestă prin licenţa de turism.
Condiţiile de acordare a licenţei şi brevetului de turism se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Autoritatii Naţionale pentru Turism.
În scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a
pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul
României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de
Autoritatea Naţională pentru Turism, posesori de licenţe în turism sau de certificat de
clasificare, după caz.

Agenţii economici cu activitate de turism au următoarele drepturi:


a) să presteze şi să comercializeze servicii turistice, în condiţiile legii;
b) să primească asistenţă de specialitate şi informaţii generale privind strategia şi
programele de dezvoltare a turismului din partea Autoritatii Naţionale pentru Turism
şi a instituţiilor din subordinea sa;
c) să fie incluşi, la cerere, în programele de pregătire profesională iniţiate de
Autoritatea Naţională pentru Turism;
d) să participe la acţiunile de promovare, naţionale şi internaţionale, şi să fie incluşi
în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei naţionale de servicii
turistice;
e) să beneficieze de facilităţi acordate de stat şi de alte organisme şi organizaţii,
conform prevederilor legale, în scopul stimulării activităţii de turism;
f) să obţină certificatul de clasificare pentru fiecare unitate proprie în care prestează
servicii turistice, corespunzător criteriilor îndeplinite de unitatea respectivă;
g) să obţină reclasificarea unităţilor proprii, ca urmare a îmbunătăţirilor aduse
nivelului de dotare şi calităţii serviciilor.

Agenţii economici din turism au următoarele obligaţii:

a) să realizeze servicii turistice la nivelul şi în limitele prevederilor licenţei de


turism, prin care au fost stabiliţi ca prestatori sau comercializatori de servicii turistice,
şi să constituie integral garanţia financiară prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare;
b) să presteze serviciile turistice la nivelul categoriei unităţii respective, potrivit
certificatului de clasificare;
c) să funcţioneze numai cu structuri de primire turistică clasificate;
d) să funcţioneze cu personal pregătit în conformitate cu normele metodologice
aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism;
e) să afişeze, într-o formă vizibilă şi clară, lista serviciilor şi tarifelor practicate;
f) să informeze turiştii corect şi adecvat cu privire la serviciile turistice pe care le
prestează;
g) să asigure protecţia turiştilor care utilizează structurile sale de primire turistice;
h) să protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii, pe perioda
programului turistic, conform normelor pentru ghizii de turism;
i) să protejeze bunurile turiştilor împotriva deteriorării sau furtului şi să asigure
despăgubirea acestora în cazul apariţiei unor prejudicii, conform legii;
j) să realizeze, potrivit prezentei ordonanţe, exploatarea patrimoniului turistic,
asigurând totodată protecţia şi conservarea acestuia şi a mediului înconjurător;
k) să transmită datele statistice, conform Sistemului informaţional pentru turism şi
reglementărilor Comisiei Naţionale pentru Statistică;
l) să realizeze publicitatea proprie cu obiectivitate şi respect faţă de resursele
turistice, în scopul protejării calităţii produsului turistic românesc.
Structurile de primire turistică sunt clasificate pe baza normelor elaborate de
Autoritatea Naţională pentru Turism şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Structurile de primire clasificate pentru activitatea de turism nu pot fi folosite pentru
alte destinaţii. Modificarea destinaţiei, parţial sau integral, se poate face numai după
confirmarea operării acesteia de către organul care a eliberat certificatul de
clasificare.
În vederea corelării, stocării şi difuzării informaţiilor privind piaţa turistică şi a
evaluării activităţii turistice, va funcţiona la nivel naţional Sistemul informaţional
pentru turism, care va cuprinde datele şi indicatorii stabiliţi de Autoritatea Naţională
pentru Turism şi Comisia Naţională pentru Statistică.
Consiliile judeţene pe a căror rază administrativ-teritorială se află trasee turistice
montane şi/sau pârtii de schi organizează, servicii publice judeţene "Salvamont" care
coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane şi de salvare în munţi a
persoanelor accidentate şi supraveghează activitatea de amenajare, întreţinere şi
reabilitare a traseelor montane din judeţ.
Consiliile locale pe a căror rază administrativ-teritorială există pârtii de schi
organizează, servicii publice locale "Salvamont".

Consiliile locale şi agenţii economici care au în administrare ştranduri sau plaje,


altele decât cele de litoral, au obligaţia să înfiinţeze, servicii publice locale de salvare
sau posturi de salvare, după caz, precum şi posturi de prim ajutor medical.
Finanţarea serviciilor publice judeţene şi locale "Salvamont" se asigură din bugetele
locale ale judeţelor, respectiv ale municipiilor, ale oraşelor sau comunelor, după caz.
Finanţarea serviciilor publice"Salvamar", a posturilor de salvare şi a posturilor de
prim ajutor medical, precum şi a serviciilor publice locale de salvare se asigură din
bugetul propriu de către administrator, respectiv Compania Naţională "Apele
Române" - S.A., consiliile locale sau agenţii economici, după caz.
Prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Autoritatii Naţionale pentru Turism, se
aprobă normele privind prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de
salvare în munţi, precum şi cele privind organizarea posturilor de salvare şi a
posturilor de prim ajutor pe plaje şi în ştranduri.
Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autoritatii Naţionale pentru Turism, se
aprobă normele metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de
cicloturism, a traseelor pentru turism pedestru, precum şi a altor tipuri de trasee
turistice.
În zone, staţiuni şi pe trasee turistice camparea turiştilor este permisă numai în
structuri de campare, dotate conform normelor aprobate de Autoritatea Naţională
pentru Turism, sau, în zona montană, în perimetre amenajate în acest scop.
În domeniul turismului pot fi create asociaţii şi organizaţii fără scop lucrativ sau
patrimonial, cu caracter profesional, ştiinţific, cultural, religios sau social, care au rol
activ în activităţile desfăşurate de către Autoritatea Naţională pentru Turism.
Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate de Autoritatea
Naţională pentru Turism să presteze servicii turistice pentru membrii lor, exclusiv
prin mijloace proprii.
Asociaţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) dobândesc personalitate juridică, în
condiţiile legii, cu avizul Autoritatii Naţionale pentru Turism.

2. Hotărârea nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a


documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a
documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului

Obiectivul avizării

2.1. Avizul de specialitate al Autoritatii Naţionale pentru Turism se emite pentru:


2.1.1. documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni
turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;

10

2.1.2. documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea


construcţiilor noi cu destinaţie turistică de tipul:
a) structuri de primire turistice:
- hotel, hotel-apartament, motel, vilă, bungalou, cabană, sat de vacanţă, camping,
pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a
acestora;
b) structuri de servire a mesei:
- restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific naţional sau local,
braserie, berărie, grădină de vară, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant
cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate
în:
▪ unităţi amenajate în spaţii special destinate, cuprinse în structuri de primire
turistice;
▪ structuri independente, amplasate în cadrul staţiunii turistice;
c) structuri de agrement turistic:
- cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului
turistic - transport turistic pe cablu, pârtii amenajate pentru practicarea schiului şi
altele asemenea;
d) structuri de tratament balnear:
- complexe de turism balnear;
2.1.3. documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din
domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau
altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora;
2.1.4. documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi
funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.

Procedură de avizare

3.1. Pentru avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului vizând


domeniul turismului, prevăzute la cap. 2 pct. 2.1.1 din prezenta metodologie, se va
prezenta partea scrisă şi desenată, corespunzător fiecărui tip-fază a documentaţiei,
după caz, plan de amenajare a teritoriului - naţional, judeţean, plan urbanistic -
general, zonal, de detaliu -, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor.
3.2. În vederea emiterii avizului Autoritatii Naţionale pentru Turism asupra
documentaţiilor privind construcţii şi amenajări din domeniul turismului, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se vor prezenta:
a) cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului;
b) certificatul de urbanism;

11

c) documentaţia tehnică de execuţie-proiect în faza pentru autorizare de construire,


care va cuprinde:
d)1. piese scrise:
- memoriu succint pentru fiecare specialitate în parte;
- date şi indicii care caracterizează construcţia proiectată;
d)2. piese desenate:
- planul cuprinzând încadrarea în teritoriu la una dintre scările: 1:10.000; 1:2.000;
1:1.000;
- planul de situaţie al imobilelor care fac obiectul avizării, la scara: 1:2.000 sau
1:1.000; 1:500; 1:200; 1:100, după caz, care va preciza:
▪ parcela cadastrală pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism;
▪ amplasarea tuturor construcţiilor care se vor construi sau care se vor desfiinţa;
▪ accesele în incintă şi în construcţie;
- plantaţii, spaţii verzi;
- trasee de alimentare cu apă şi canalizare;
- planurile tuturor nivelurilor;
- secţiuni care să cuprindă cota zero, cotele tuturor nivelurilor, înălţimea
acoperişului şi pantele acestuia;
- toate faţadele care să cuprindă şi clădirile învecinate, după caz, pentru construcţiile
alipite unor imobile existente.
Piesele desenate sus-menţionate se vor prezenta la una dintre scările: 1:100; 1:50 şi,
în mod excepţional, 1:20 pentru unele detalii de finisaje băi şi de mobilare, specifice
funcţiunii hoteliere a camerelor, pentru unităţi de categoria de confort de 4 şi 5 stele.
3.3. Elemente de analiză şi criterii de avizare:
3.3.1. Pentru documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului, analiza va avea
în vedere elemente şi criterii privind:
a) interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a
turismului;
b) statuarea unei dezvoltări turistice durabile a zonei şi a staţiunilor turistice;
c) zonificarea teritorial-funcţională care să releve natura dominantă a activităţii de
bază;
d) reglementări specifice staţiunii turistice şi/sau zonelor funcţionale din cadrul
acesteia;
e) prevederi privind delimitarea zonelor aferente obiectivelor protejate, monumente
istorice şi de arhitectură;
f) prevederi privind delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de
construire, de extinderi de construcţii, precum şi alte situaţii, după caz;
g) prevederi de reabilitare, protejare şi conservare a mediului, în funcţie de
principalele tipuri de resurse;

12

h) dezvoltarea sistemului de reţele tehnico-edilitare în corelare cu necesităţile


rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiective turistice sau de altă natură
în cadrul zonelor sau al staţiunilor turistice;
i) destinaţia terenurilor în funcţie de zonele de interes turistic, funcţiuni admise şi
interziceri;
j) amplasarea construcţiilor în raport cu căile majore de circulaţie;
k) rezervarea terenurilor, legată de rezolvarea problemelor de infrastructură
turistică, circulaţie rutieră, parcaje publice, cât şi a celor aferente obiectivelor
turistice;
l) prescripţii legate de accesul la construcţiile turistice, precum şi condiţiile
minimale de echipare edilitară, recomandări şi prescripţii vizând utilizarea unor
materiale de construcţii, finisaje exterioare inclusiv şi, după caz, la acoperişuri şi
învelitori;
m) prescripţii referitoare la terenurile afectate de funcţiuni de utilitate publică,
specifice staţiunilor turistice;
n) protecţia factorilor naturali din perimetrul zonelor şi al staţiunilor turistice;
o) protecţia construcţiilor turistice existente, precum şi a celor supuse avizării în
vederea autorizării de construire;
p) referiri asupra modului de utilizare a terenurilor prin evidenţierea coeficientului
de ocupare a acestora;
r) alte situaţii specifice staţiunii turistice în contextul unor precizări de detaliu
privind prescripţii şi recomandări generale, precum şi specifice zonei şi/sau staţiunilor
turistice.
3.3.2. Pentru analiza privind emiterea avizului specific asupra amplasamentului,
conformării şi funcţionalităţii obiectivelor supuse avizării se vor avea în vedere, în
principal, elemente şi criterii cu referire la:
a) respectarea prevederilor certificatului de urbanism;
b) încadrarea în prevederile planului urbanistic general, zonal sau de detaliu, după
caz;
c) respectarea prevederilor privind încadrarea în măsuri de natură restrictivă unde,
potrivit legii, s-a instituit un anumit regim de protecţie, rezervaţii istorice şi de
arhitectură, parcuri naţionale şi balneare, rezervaţii naturale;
d) condiţii noi determinante ale amplasării de construcţii într-un cadru restricţionat,
cu orientări ale dezvoltării de perspectivă pe anumite profiluri ale zonei, altele decât
cele care au stat la baza aprobărilor iniţiale, căi rutiere noi, rezerve naturale, facilităţi
deosebite;
e) avize prealabile de la factori implicaţi, pentru obiective şi/sau lucrări având un
înalt grad de complexitate;
f) considerente asupra amplasamentului în contextul prevederilor normelor şi ale
criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice, după caz, cu referire la
caracteristicile terenului, cota pânzei de ape freatice, zone inundabile;

13

g) accesul în zonă şi la obiectiv, drumuri şi circulaţii, accese pietonale şi carosabile,


parcaje, vecinătăţi, sistematizare verticală;
h) prevederi privind exploatarea raţională şi protecţia factorilor naturali şi de mediu
în stabilirea capacităţilor unor funcţiuni din cadrul obiectivelor analizate, amplasate în
staţiuni turistice;
i) posibilităţi de asigurare a calităţii produsului turistic în perspectivă, în funcţie de
rezervele omologate privind resursele naturale;
j) dezvoltarea armonioasă şi echilibrată în spaţiul avut în vedere privind capacităţi
de primire, alimentaţie pentru turism, tratament balnear, agrement, în cadrul staţiunii
sau al zonelor funcţionale, stabilite prin planul urbanistic;
k) prevederi privind echiparea cu utilităţi, racorduri, trasee, care pot afecta
capacităţile existente în zonă;
l) prevederi privind respectarea normativelor şi a criteriilor de performanţă a
construcţiilor din domeniu, de asigurare a funcţionalităţii şi a gradului de confort
vizând:
- partiul de arhitectură, accese şi evacuări, suprafeţele încăperilor, situarea şi
orientarea acestora în cadrul obiectivului, înscrierea în parametrii tehnici specifici
funcţiunilor privind iluminatul natural, izolarea fonică;
m) prevederi şi nivelul de echipare cu aparatură şi/sau utilaje specifice şi dotare,
corespunzător gradului de confort preconizat;
n) prevederi şi nivelul de decorare şi al amenajărilor interioare, finisaje, dotarea cu
mobilier;
o) respectarea fluxului tehnologic specific profilului activităţilor, determinat în
stabilirea nivelului de confort al obiectivului, al capacităţilor, după caz, de cazare,
alimentaţie pentru turism, tratament balnear, agrement turistic;
p) organizarea spaţiilor anexe şi a fluxurilor tehnologice specifice spaţiilor de
producţie gastronomică - bucătării, preparări, depozitare, laboratoare, precum şi a
spaţiilor tehnice - spălătorii, centrală termică, grupuri sanitare pentru personal.
3.3.3. Comisia de avizare de specialitate a Autoritatii Naţionale pentru Turism poate
refuza acordarea avizului atunci când:
a) prin arhitectura practicată, dimensiuni, aspect exterior, finisaje, se modifică
natura şi caracterul zonei în care se vor amplasa viitoarele construcţii ori nu se
respectă prescripţiile stabilite prin actele normative;
b) prin amplasament, structura capacităţilor sau profilul funcţional, noile construcţii
sau instalaţii pot compromite sau pot aduce prejudicii cadrului natural existent,
mediului ambiant, peisajului caracteristic, resurselor naturale, salubrităţii şi/sau
securităţii publice;
c) terenurile pentru amplasamente sunt inundabile, erodate sau alunecă;
d) construcţiile noi, prin amplasament, au accese care nu asigură funcţionalitatea
normală sau sunt inaccesibile mijloacelor de stingere a incendiilor;

14

e) construcţiile noi nu se încadrează în parametrii funcţionali şi de valorificare


raţională a resurselor naturale;
f) interese majore de ordin edilitar de perspectivă impun anumite restricţii de care
nu s-a ţinut seama;
g) documentaţia supusă avizării nu reflectă clar funcţionalitatea tehnologică
specifică profilului structurilor turistice, după caz, de primire turistice, de servire a
mesei, de tratament balnear, de agrement turistic, ale obiectivului analizat.

II. CERTIFICATUL DE CLASIFICARE, LICENTA SI


BREVETUL DE TURISM
1. Hotărârea nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de
clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism

2. Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare


a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie
publică, a licenţelor şi brevetelor de turism din 10.06.2013

Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea şi radierea


certificatului de clasificare sau încetarea temporară a activităţii

(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică se


clasifică pe stele şi respectiv, margarete în cazul pensiunilor turistice şi agroturistice,
în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le
oferă, potrivit condiţiilor şi criteriilor minime obligatorii şi suplimentare cuprinse în
anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8, 2 şi 7 care fac parte
integrantă din prezentele norme metodologice.
(2) Clasificarea structurilor de primire turistice are ca scop prioritar protecţia
turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort
şi a ofertei de servicii.
(3) Clasificarea structurilor de primire turistice se face, potrivit prevederilor din
hotărâre şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
15

desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr.


755/2001 cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţia publică centrală
responsabilă în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de
autorizare în domeniul turismului.
Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de
clasificare sau modificarea fişei anexe, este după caz:
(1) Eliberare certificat de clasificare - în vederea eliberării certificatului de
clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de
primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică depun la sediul
instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, documentaţia cu
următorul conţinut:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice;
b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în
baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru
şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică
respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor
la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul
instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte
asemenea - copia documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă,
etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă
posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul
din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt
drept de folosinţă) a structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor)
respectivă(e);
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi
tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la
prezentele norme metodologice, după caz;
e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a
salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar
asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie
cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz)
şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7
la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal

16

calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire


turistice supuse procedurii de clasificare;
f) copia avizului de specialitate emis conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism
privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din
domeniul turismului de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului
asupra documentaţiilor tehnice privind amplasamentul, conformarea şi
funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică sau pentru documentaţiile
tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor
existente în circuitul turistic supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi
sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora sau în cazul construcţiilor
existente ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei
funcţionalităţi cu profil turistic, după caz.
(2) Reclasificare unitate la un alt tip de structură şi/sau categorie de clasificare
- în vederea preschimbării certificatului de clasificare emis pentru acelaşi operator
economic, în situaţia reclasificării unităţii la un alt tip de structură şi/sau categorie de
clasificare:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice;
b) memoriu justificativ de reclasificare;
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi
tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la
prezentele norme metodologice, după caz;
e) certificatul de clasificare emis anterior însoţit de fişa anexă, în original.
f) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a
salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar
asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie
cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz)
şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7
la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal
calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire
turistice supuse procedurii de clasificare;
(3) Schimbare titular al certificatului de clasificare - în cazul schimbării
operatorului economic, titular al certificatului de clasificare, care desfăşoară activitate
de cazare şi/sau alimentaţie publică prin intermediul structurii de primire turistice în
cauză, documentaţia va cuprinde:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele
norme metodologice;

17

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în


baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru
şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică
respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004. În cazul instituţiilor publice,
organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi alte asemenea - copia
documentului de înfiinţare (hotărâre de guvern, hotărâre instanţă, etc), copia
documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea
desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să
rezulte posibilitatea administrării (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de
folosinţă) structurii(lor) de primire turistică(e) precum şi adresa unităţii(lor)
respectivă(e);
c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi
tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de
primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la
prezentele norme metodologice, după caz;
e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a
salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul cererii
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) a personalului minim necesar
asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie
cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz)
şi a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia, conform anexei nr. 7
la prezentele norme metodologice, celelalte documente privind încadrarea cu personal
calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire
turistice supuse procedurii de clasificare;
(4) Schimbare denumire structură de primire turistică - în situaţia schimbării
denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic, titular al certificatului
de clasificare, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul
turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere de modificare a denumirii structurii de primire turistice în cauză, din care
să rezulte noua denumire;
b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.
(5) Eliberare duplicat certificat de clasificare/fişă anexă - în vederea eliberării
unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe, în cazul pierderii sau
deteriorării/distrugerii acestora, operatorul economic, titular al certificatului de
clasificare/fişei anexe, depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în
domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare/fişei anexe;
b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii certificatului de
clasificare/fişei anexe, declarate nule.

18

(6) Modificare fişă anexă - în vederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului
de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu
funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar
şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul instituţiei publice
centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut:
a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe;
b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi
tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice sau fişa standardizată
privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu
funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme
metodologice, după caz;
c) fişa anexă eliberată anterior - în original;
d) memoriu justificativ de reclasificare, dacă este cazul.

Radiere certificat de clasificare -


Operatorul economic, titular al certificatului de clasificare, în cazul încetării
definitive a activităţii în structura de primire turistică, depune la sediul instituţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul
conţinut:
a) cerere privind radierea certificatului de clasificare;
b) certificatul de clasificare şi fişa anexă emisă anterior - în original.

Dispoziţii privind procedura de clasificare a structurilor de primire turistice cu


funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică

(1) Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu
mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de
documentaţia completă;
(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în
domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de
documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de
analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);
(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută
la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.
Pentru situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) şi art. 5, operatorul economic, titular al
certificatului de clasificare, are obligaţia să anunţe în momentul în care încetează
activitatea. Nerespectarea acestei obligaţii se sancţionează potrivit prevederilor din
hotărâre.

19

Procedura de emitere a certificatelor de clasificare şi a fişelor anexe pentru


structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în
cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (1), (2) şi (3), este
următoarea:
(1) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul
de specialitate, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (1), verifică documentaţia depusă şi
eliberează solicitantului o autorizaţie provizorie de funcţionare, conform modelului
prezentat în anexa nr. 14 la prezentele norme metodologice, prin care se atestă că
documentaţia este completă şi prin care se acordă operatorului economic dreptul de a
funcţiona până la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice în
cauză;
(2) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii, instituţia
publică centrală responsabilă în domeniul turismului, are obligaţia de a verifica
structura de primire turistică supusă procedurii de clasificare, prin delegarea
personalului de specialitate cu atribuţii în acest sens, denumită în continuare
"comisia";
(3) Comisia efectuează verificarea doar în prezenţa reprezentantului legal al
operatorului economic, care are obligaţia să prezinte comisiei autorizaţia provizorie
de funcţionare - în original. Constatările rezultate în urma verificării, se consemnează
într-o notă de verificare - denumită în continuare "NOTĂ DE CLASIFICARE"
întocmită în trei exemplare. Nota de clasificare va cuprinde tipul şi categoria de
clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică, conform
condiţiilor şi criteriilor prevăzute de prezentele norme metodologice.
(4) În situaţia în care la data verificării la faţa locului se constată deficienţe minore
care pot fi remediate în regim de urgenţă, comisia poate acorda un termen scurt de
remediere de maxim 7 zile lucrătoare, făcând menţiune în nota de clasificare cu
privire la aceste aspecte. Operatorul economic are obligaţia ca după remedierea
deficienţelor, fără să depăşească termenul acordat, să facă dovada remedierii
deficienţelor prin transmiterea de documente justificative (cu titlu exemplificativ, fără
a fi limitativ: facturi fiscale, fişe de inventar, note de intrare recepţie, proces verbal de
recepţie, extras REVISAL, contracte de prestări servicii, etc.) la sediul instituţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului. În acest caz, certificatul de
clasificare se eliberează în termenul de 15 zile prevăzut de art. 4, alin. (8) din
hotărâre. În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative
în termenul acordat, certificatul de clasificare nu se eliberează, operatorul economic
fiind notificat în acest sens. În notificare se va menţiona faptul că operatorul
economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare precum şi faptul că nota de
clasificare îşi încetează orice efecte.
(5) În cazul clădirilor cu valoare de patrimoniu, în funcţie de condiţiile concrete
constatate în structura de primire turistică verificată se pot propune, în mod
excepţional, derogări pentru caracteristicile constructive care constituie criterii

20

obligatorii în vederea acordării categoriei de clasificare. Aceste derogări vor fi


analizate sub aspectul oportunităţii şi aprobate de conducătorul instituţiei publice
centrale responsabile în domeniul turismului, în baza unor documente justificative.
Propunerea pentru derogare se consemnează în nota de clasificare şi se menţionează
în mod distinct în fişa anexă a certificatului de clasificare;
(6) Structurile de primire turistice care la data verificării nu îndeplinesc cel puţin
condiţiile şi criteriile pentru categoria minimă (cu excepţia celor prevăzute la art. 8
alin. (4) din prezentele norme metodologice) nu se clasifică şi în consecinţă, nu pot
desfăşura activitate de cazare şi/sau alimentaţie publică. În acest caz, motivaţia
neclasificării se consemnează în nota de clasificare. Autorizaţia provizorie de
funcţionare îşi încetează valabilitatea, fiind reţinută de către comisie;
(7) În cazul în care la instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului
sunt înregistrate sesizări/reclamaţii cu privire la activitatea operatorului economic
(administrator al unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau
alimentaţie publică) ce se află în procedură de clasificare iar la data înregistrării
sesizării/reclamaţiei operatorul economic în cauză funcţionează în baza autorizaţiei
provizorii de funcţionare, personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice
centrale responsabile în domeniul turismului soluţionează sesizarea/reclamaţia prin
verificarea la faţa locului a aspectelor prezentate în cuprinsul sesizării/reclamaţiei
odată cu finalizarea procedurii de clasificare, prin întocmirea notei de clasificare şi
reţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare.
(8) Un exemplar al notei de clasificare se comunică solicitantului.
Procedura de emitere a certificatelor de clasificare şi a fişelor anexe pentru
structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică, în
cazul documentaţiilor întocmite conform prevederilor art. 4 alin. (4) şi (5) precum şi
procedura de emitere a unei noi fişe anexe, în cazul documentaţiilor întocmite
conform prevederilor art. 4 alin. (6), este următoarea:
(1) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (4) instituţia publică centrală
responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul
prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului un nou
certificat de clasificare cu noua denumire a structurii de primire turistice în cauză;
(2) Pentru documentaţia întocmită potrivit art. 4 alin. (5) instituţia publică centrală
responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, în termenul
prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează solicitantului un nou
certificat de clasificare şi/sau o nouă fişă anexă, cu menţiunea "DUPLICAT";
(3) În situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de
cazare şi/sau de alimentaţie publică, în baza documentaţiei prevăzute la art. 4 alin. (6)
instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de
specialitate, în termenul prevăzut la art. 6, verifică documentaţia depusă şi eliberează
solicitantului o nouă fişă anexă, conform solicitării operatorului economic;

21

(4) Dacă în noua structură a spaţiilor cu funcţiuni de cazare, prevăzută la art. 9 alin.
(3), există şi spaţii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară,
operatorul economic menţionează printr-un memoriu justificativ de reclasificare,
criteriile minime obligatorii privind suprafaţa şi dotările în spaţiile respective efectiv
îndeplinite, comparativ cu gradul de confort (categoria) înscris în certificatul de
clasificare.
La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 4 şi art. 5 sau pentru
îndeplinirea procedurii de clasificare prevăzute la art. 8 şi art. 9, instituţia publică
centrală responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate
solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative sau poate
dispune verificări la faţa locului, prin personalul de specialitate, a condiţiilor şi
criteriilor îndeplinite.
După îndeplinirea procedurii privind verificarea documentaţiei depuse de operatorul
economic, verificarea la faţa locului a structurii de primire turistice şi întocmirea notei
de clasificare, în termen de 15 zile de la data întocmirii notei, instituţia publică
centrală responsabilă în domeniul turismului emite certificatul de clasificare însoţit de
fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri sau de fişa
privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu
funcţiuni de alimentaţie publică - după caz, conform machetelor prezentate în anexele
nr. 9, 9.1 şi 9.2 la prezentele norme metodologice sau emite o notificare în cazul în
care condiţiile de clasificare prevăzute la art. 8 alin. (4) nu sunt îndeplinite în
termenele acordate.
Obligaţia intrării în posesie a autorizaţiei provizorii de funcţionare şi/sau a
certificatului de clasificare în format original revine exclusiv operatorului economic
titular şi se eliberează doar la cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după
cum urmează:
a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul
turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant al
operatorului economic solicitant;
b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de
destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

Condiţii generale de funcţionare în structurile de primire turistice cu funcţiuni


de cazare şi/sau alimentaţie publică, după caz

(1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire


turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie publică are următoarele obligaţii:
a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitate a dotărilor pe toată perioada de
funcţionare inclusiv prin amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, a zonelor de
agrement, terenurilor ambientale şi altor dotări exterioare (anexe) aflate în

22

administrare, proprietate, concesiune, închiriere, comodat sau alt drept de folosinţă,


după caz, acestea făcând parte integrantă a structurii de primire turistice;
b) să afişeze la recepţie sau în holul de primire - după caz, tarifele maximale de
recepţie practicate, stabilite pentru structura de primire turistică de cazare. În situaţia
în care în aceeaşi structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o
altă categorie decât cea înscrisă în fişa anexă a certificatului de clasificare, acestea se
vor afişa distinct împreună cu tarifele aferente;
c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică.
d) să asigure în spaţiile de cazare ocupate, în spaţiile de servire şi în cele comune, o
temperatură minimă de 21 grade C iar pentru structurile de primire turistice în care
dotarea cu sistem de climatizare/aer condiţionat este obligatorie, o temperatură
maximă de 25 grade C;
e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa nr. 7 la prezentele
norme metodologice. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta
îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în
funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând cel puţin
prenumele şi funcţia, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific
activităţii;
f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele
produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de alţi factori de poluare;
g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire;
h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor;
i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele
privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice;
j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire
turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a
mesei, certificatul de clasificare şi fişa anexă a acestuia sau autorizaţia provizorie de
funcţionare, în copie, numărul de telefon "TEL VERDE - 0800868282" al instituţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turişti;
k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de
clasificare şi serviciile prestate, în toate materialele de promovare, conform
autorizaţiei provizorii de funcţionare sau certificatului de clasificare obţinut;
l) să păstreze în permanenţă, în original, în structura de primire turistică în cauză,
autorizaţia provizorie de funcţionare sau certificatul de clasificare şi fişa anexă a
acestuia;
m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, fără plată sau cu plată
separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:
1. la unităţile de 4 şi 5 stele/margarete - cel puţin 15 servicii;
2. la unităţile de 3 stele/margarete - cel puţin 12 servicii;
3. la unităţile de 2 stele/margarete - cel puţin 8 servicii;

23

4. la unităţile de 1 stea/margaretă - cel puţin 5 servicii;


n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în
limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională (la categoria 3, 4
şi 5 stele/margarete) respectiv o limbă de circulaţie internaţională (la categoria 1 şi 2
stele/margarete), cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:
- instrucţiuni de folosire a telefonului, după caz;
- tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;
- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu
indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;
- lista de preţuri cu preparatele room-service;
- lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;
- instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat/climatizare după caz;
- informaţii turistice privind zona sau localitatea;
- orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;
La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în
fiecare spaţiu de cazare sau prin afişare cu mijloace electronice (prin intermediul
sistemului TV cu circuit închis);
o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte normele
legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire
turistice;
p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60
zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia;
q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie
internaţională, mesajul "Pro Natura" - conform modelului prezentat în anexa nr. 13 la
prezentele norme metodologice, referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei
de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape;
r) să deţină exclusiv pentru orice structură de primire turistică cu funcţiuni de
cazare (cu excepţia apartamentelor şi camerelor de închiriat) sau pentru structura de
primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică clasificată la o categorie de 3, 4
sau 5 stele pe care o are în proprietate şi/sau administrare, minim o adresă de e-mail şi
un site web pe care să fie afişate datele sale de identificare, adresa şi numărul
certificatului de clasificare;
(2) Obţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare sau a certificatului de clasificare,
nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv, de obţinerea autorizaţiilor: sanitară, sanitar-
veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, după caz.

24

(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona


următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate
astfel:
a) hotel de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
b) hotel-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;
c) motel de 3, 2, 1 stele;
d) hostel de 3, 2, 1 stele
e) vilă turistică de 5, 4, 3, 2, 1 stele;
f) bungalow de 3, 2, 1 stele;
g) cabană turistică de 3, 2, 1 stele;
h) sat de vacanţă de 3, 2 stele;
i) camping, popas turistic, căsuţe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;
j) pensiune turistică şi pensiune agroturistică de 5, 4, 3, 2, 1 margarete;
k) apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;
l) structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave maritime
şi fluviale de 5, 4, 3, 2, 1 stele.
(2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare
prevăzute la alin. (1), poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare:
a) cameră cu pat individual (un loc): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către o
singură persoană. Lăţimea patului individual este de minimum 90 cm.
b) cameră cu pat matrimonial (un loc sau două locuri): reprezintă spaţiul destinat
folosirii de către o persoană (la cameră cu un loc) sau două persoane (la cameră cu
două locuri) . Lăţimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;
c) cameră cu pat dublu (două locuri): reprezintă spaţiul destinat folosirii de către
două persoane . Lăţimea patului dublu este de minimum 160 cm;
d) cameră cu două paturi individuale (două locuri);
e) cameră cu trei paturi individuale (trei locuri);
f) cameră cu patru paturi individuale (patru locuri);
g) camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;
h) cameră cu priciuri: reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe
persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se
asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist;
i) garsonieră: reprezintă spaţiul compus din dormitor pentru două persoane, salon şi
grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau
alte mijloace care permit o delimitare estetică;
j) apartament: reprezintă spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare
(maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul şi echipare sanitară proprie.
La categoria de clasificare 5 stele/margarete există un grup sanitar pentru fiecare două
locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele/margarete, precum şi la restul categoriilor,
există minimum un grup sanitar la 4 locuri.

25

k) suită: este ansamblul alcătuit din două camere, care pot funcţiona împreună sau
separat, cu condiţia respectării obligaţiilor privind amplasarea grupurilor sanitare
aferente acestora (comun sau propriu) în funcţie de categoria de clasificare la care
sunt încadrate cele 2 camere.
l) duplex: reprezintă ansamblul alcătuit din două spaţii distincte legate printr- o
scară interioară, unul cu destinaţia de cameră de zi, având în componenţă şi grup
sanitar, precum şi un spaţiu de dormit, situat la etaj.
m) pat suplimentar: reprezintă patul individual (pliant, fotoliu extensibil sau cu alt
mecanism asemănător - uşor demontabil) care se instalează exclusiv la solicitarea
turistului sau la solicitarea agenţiei de turism şi doar pentru perioada sejurului pentru
care a fost solicitat.
(3) Lungimea patului din spaţiile de cazare prevăzute la alin. (2) va fi de minimum
200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de 3, 4 şi 5
stele/margarete şi de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 stele/margarete.
Se exceptează patul suplimentar ale cărui dimensiuni pot fi mai mici.
Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare,
alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind părţi
componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria
structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.
(1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă
spaţii de cazare clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre
aceste categorii să fie de cel mult o stea/margaretă, iar cea de-a doua categorie să fie
inferioară clasificării generale a structurii. Categoria generală de clasificare a
structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea
spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 65% din totalul spaţiilor
de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 65%, structura de
primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) din prezentul articol, operatorul economic -
prin decizia administratorului (reprezentant legal), poate valorifica spaţiile de cazare
clasificate la categoria superioară (prevăzute în fişa anexă) fără a aduce atingere
dotărilor şi calităţii serviciilor prestate în acestea, la categoria inferioară (prevăzută în
fişa anexă) cu tariful corespunzător categoriei inferioare. Această decizie poate fi
luată numai în cazul în care spaţiile de cazare clasificate la categoria inferioară sunt
insuficiente pentru cazarea unui grup organizat de turişti şi trebuie dovedită cu
documente justificative.
Nu se admite organizarea unor activităţi de jocuri distractive sau de noroc în
holurile unităţilor. Asemenea activităţi pot fi organizate doar în spaţii distincte.
La structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare, accesul în camerele de
dormit şi la grupurile sanitare se face direct, fără a se trece prin alte camere folosite
pentru dormit.

26

La hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, vile turistice, apartamente sau camere de


închiriat precum şi la navele maritime şi fluviale de 3, 4 şi 5 stele nu sunt admise
paturi suprapuse în spaţiile de cazare, cu excepţia patului suplimentar montat
provizoriu (la cerere) în condiţii de siguranţă.
Pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate la categoriile
de 4 şi 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calitate superioară.
Pentru toate tipurile şi categoriile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de
cazare se utilizează lenjerii de pat şi prosoape de culoare albă, rezistente la procesele
termice/chimice de spălare şi sterilizare, care se schimbă în mod obligatoriu la
eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, conform specificaţiilor din tabel
sau ori de câte ori este nevoie, conform prevederilor art. 13 lit. (q):

Categoria
Lenjeria Prosoapele Halatele
unităţii

5 şi 4
2 zile 2 zile 3 zile
stele/margarete

3
3 zile 2 zile -
stele/margarete

2
stele/margarete
4 zile 3 zile -
şi 1
stea/margaretă

Definiţiile, criteriile minime obligatorii, criteriile suplimentare şi lista serviciilor


suplimentare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare sunt
cuprinse în anexele nr. 1, 1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.6, 1.7, 1.8 la prezentele
norme metodologice.
(1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona
următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică:

Categoria de clasificare
Nr. (stele)
Tipul de unitate
crt.
5 4 3 2 1
1. Profil restaurant:

1.1. Clasic x x x x x

1.2. Specializat

1.2.1. Pescăresc x x x x -

1.2.2. Vânătoresc x x x x -

1.2.3. Rotiserie - x x x x

1.2.4. Zahana - x x x x

27

1.2.5. Dietetic - x x x x

1.2.6. Lacto-vegetarian - x x x x

1.2.7. Familial/pensiune - x x x x

1.3. Cu specific

1.3.1. Cramă x x x x -

1.3.2. Cu specific local x x x x -

1.3.3. Cu specific naţional x x x x -

1.4. Cu program artistic x x x - -

1.5. Braserie sau Bistrou x x x x x

1.6. Berărie - - x x x

1.7. Grădină de vară x x x x x

1.8. Terasă x x x x x

2. Profil bar:

2.1. Bar de noapte x x - - -

2.2. Bar de zi x x x x x

2.3. Cafe-bar sau Cafenea x x x x x

2.4. Club sau Disco-bar x x x x -

2.5. Bufet-bar - - x x x

3. Profil fast-food:

3.1. Restaurant-autoservire - - x x x

3.2. Bufet tip expres - - x x x

3.3. Pizzerie - - x x x

3.4. Snack-bar - - x x x

4. Cofetărie x x x x -

5. Patiserie, plăcintărie, x x x x -
simigerie

Introducerea în circuitul turistic şi implicit obţinerea certificatelor de clasificare este


obligatorie pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică,
astfel cum sunt definite de Ordonanţa nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare si de
prezentele norme metodologice.
Introducerea în circuitul turistic şi implicit obţinerea certificatelor de clasificare este
facultativă pentru unităţile de alimentaţie publică, altele decât cele prevăzute in
alineatul precedent.

28

Definiţiile şi criteriile minime obligatorii pentru structurile de primire turistice cu


funcţiuni de alimentaţie publică sunt cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme
metodologice.

Dispoziţii privind procedura de retragere şi restituire a certificatului de


clasificare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi/sau
alimentaţie publică

Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului verifică periodic


starea şi funcţionalitatea dotărilor, calitatea serviciilor prestate, respectarea normelor
de igienă şi a celorlalte criterii care au stat la baza clasificării unităţii. Nerespectarea
acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 16 din
hotărâre, precum şi cu măsuri de retragere a certificatului de clasificare sau
declasificare sau a autorizaţiei provizorii de funcţionare, după caz.

(1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul de specialitate din


cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, în cazul în care
se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 15 lit. d) din Hotărârea
Guvernului nr. 1.267/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform
prevederilor art. 9, alin. (1) din hotărâre, sau se poate dispune remedierea
deficienţelor în cel mai scurt termen. Termenul se apreciază în funcţie de
complexitatea remedierii deficienţelor şi nu poate fi mai mare de 90 de zile
calendaristice.

(2) În situaţia în care condiţiile şi criteriile minime obligatorii specifice pentru tipul
şi categoria de clasificare înscrise în certificatul de clasificare nu pot fi remediate,
personalul de specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în
domeniul turismului dispune prin actul de control, retragerea certificatului de
clasificare însoţit de fişa anexă şi reîncadrarea unităţii şi/sau a spaţiilor de cazare la
tipul şi/sau categoria de clasificare efectiv îndeplinite, după caz. În baza procesului
verbal însoţit de certificatul de clasificare şi/sau anexa acestuia în original, se emite
noul certificat de clasificare şi/sau fişa anexă, la tipul şi/sau categoria de clasificare
precizate în cuprinsul procesului verbal.

(1) În situaţia în care deficienţele au fost remediate după retragerea certificatului de


clasificare, operatorul economic solicită reluarea activităţii de cazare şi/sau
alimentaţie publică printr-o cerere scrisă.
29

(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se face după ce personalul de


specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,
verifică remedierea deficienţelor constatate. Verificările se consemnează într-o notă
de constatare, întocmită în trei exemplare, dintre care un exemplar se înmânează
operatorului economic iar în cazul în care se constată remedierea în totalitate a
deficienţelor semnalate, se procedează la restituirea efectivă a certificatului de
clasificare retras.

Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea, şi radierea


licenţei de turism/anexei licenţei de turism

Licenţierea agenţiilor de turism se face, potrivit prevederilor din hotărâre şi a


prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii de turism în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 755/2001 cu
modificările şi completările ulterioare, de cătreinstituţia publică centrală responsabilă
în domeniul turismului, instituţie abilitată să desfăşoare activităţi de autorizare în
domeniul turismului.

(1) Criteriile minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip


touroperatoare sau detailistă sau pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa
acesteia, sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.

(2) Obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), litera b) din hotărâre, cu privire la
înscrierea numărului poliţei de asigurare se considera îndeplinită, dacă operatorul
economic specifică pe documentele emise şi materialele de promovare următoarea
sintagmă: "Poliţa valabilă de asigurare este afişată pe pagina web a agenţiei de turism.
.." (cu indicarea adresei web: http://www. .. .. .. ..)

Licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se eliberează la solicitarea


operatorului economic, în baza documentaţiei complete.

(1) Pentru operatorul economic stabilit în unul din statele membre ale Uniunii
Europene sau Spaţiului Economic European şi autorizat să desfăşoare activitatea
specifică agenţiilor de turism în statul membru de origine, obţinerea licenţei de turism
nu este necesară în cazul prestării de servicii turistice specifice agenţiilor de turism în
regim transfrontalier.

30

(2) Operatorul economic prevăzut la alin. (1) desfăşoară activitatea în baza


autorizaţiei/licenţei sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine,
informând în acest sens instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului
privind iniţierea desfăşurării de activităţi specifice agenţiilor de turism pe teritoriul
României prin formularul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.

(3) Formularul de informare se reînnoieşte imediat, în cazul în care au apărut


modificări asupra datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia.

(4) Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului ţine evidenţa


operatorilor economici care prestează servicii turistice specifice agenţiilor de turism
în regim transfrontalier într-un registru special.

(1) Persoana care asigură conducerea operativă a unei agenţii de turism trebuie să
fie angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul
de evidenţă a salariaţilor şi să deţină cel putin unul dintre următoarele documente:
certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un
furnizor de formare profesională autorizat, diplomă de licenţă/masterat/doctorat
privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului sau
brevet de turism specific funcţiei.

(2) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism,


este suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acesteia să fie numită
responsabil împuternicit de către operatorul economic, printr-un document oficial
(ordin intern/mandat/împuternicire/decizie/procură specială de reprezentare) şi să fie
calificată cel puţin ca agent de turism-ghid, atestat prin certificat de absolvire a unui
curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat sau
să deţină certificat de competenţe profesionale pentru ocupaţia/calificarea agent de
turism emis de un centru de evaluare şi certificare acreditat/autorizat.

(3) În situaţia în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul


economic şi persoana care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism sau a
filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, înlocuirea
acestei persoane se va face în termen de maxim 30 de zile notificând instituţia publică
centrală responsabilă în domeniul turismului asupra producerii modificării
(substituirii).

Documentaţia necesară pentru eliberarea licenţei de turism şi/sau anexei


licenţei de turism:

31

(1) Eliberare licenţă de turism - Operatorul economic solicită instituţiei publice


centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism înainte de
începerea desfăşurării activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor
şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie de tipul agenţiei de turism) în baza
unei documentaţii cu următorul conţinut:

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat


în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în


baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru
şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective,
conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă
asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant - persoană


juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz,
managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit
fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiară;

f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a


salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţită de documentul care
atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei
de turism.

(2) Eliberare a anexei licenţei de turism - În vederea eliberării anexei licenţei de


turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul
economic depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul
turismului o documentaţie cu următorul conţinut:

32

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat


în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în


baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru
şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective,
conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă
asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a


salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care
atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a filialei
agenţiei de turism;

f) copia licenţei de turism.

(3) Schimbare sediu al agenţiei de turism sau schimbare sediu pentru


filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia: - În vederea eliberării
licenţei de turism sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul
secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării sediului, operatorul economic
transmite instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o
documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere de modificare a sediului agenţiei de turism în cauză, cu menţiunea adresei


noului sediu sau punct de lucru;

b) licenţa de turism sau după caz, anexa licenţei de turism - în original;

c) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în


baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la noul sediu sau

33

punct de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de


turism respective, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă
asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism.

(4) Schimbare denumire agenţie de turism - În vederea eliberării licenţei de turism


şi după caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul
secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism,
operatorul economic va depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în
domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere de modificare a denumirii agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte


noua denumire;

b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism.

(5) Schimbare titular al licenţei de turism - În cazul schimbării operatorului


economic, titular al licenţei de turism, care desfăşoară activităţii de organizare,
ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice (în funcţie
de tipul agenţiei de turism), documentaţia va cuprinde:

a) declaraţie standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenţei


de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme
metodologice. Declaraţia se completează şi pentru fiecare filială/sucursală/sediu
secundar/reprezentanţă, în cazul în care acestea există;

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului în


baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru

34

şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru tipul agenţiei de turism respective,


conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism, emisă noului titular;

d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă
asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism;

e) certificat de cazier fiscal aparţinând operatorului economic solicitant - persoană


juridică, precum şi asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz,
managerului/administratorului agenţiei de turism din care să rezulte că nu a săvârşit
fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiară;

f) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original, emise


anterior;

g) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a


salariaţilor (extras REVISAL - vizat pentru conformitate de semnatarul declaraţiei
standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) însoţit de documentul care
atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenţiei
de turism.

(6) Eliberare duplicat licenţă de turism/anexă a licenţei de turism - În vederea


eliberării unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de turism, în cazul
pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la
sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie
cu următorul conţinut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenţei de turism/anexei licenţei de


turism;

b) anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenţei de


turism/anexei licenţei de turism, declarată nulă;

(7) Schimbare tip agenţie de turism - În vederea eliberării licenţei de turism şi după
caz a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa

35

acesteia, în situaţia schimbării tipului agenţiei de turism, operatorul economic va


depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,
următoarea documentaţie:

a) cerere de modificare a tipului agenţiei de turism în cauză, din care să rezulte noul
tip;

b) licenţa de turism şi după caz, anexa/anexele licenţei de turism - în original;

c) copia poliţei valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de


repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea
serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism.

Radiere licenţă de turism şi/sau anexă licenţă de turism -

În cazul încetării definitive a activităţii în agenţia de turism şi/sau în


filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va
solicita radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism cu minim 30 de zile
înainte de încetarea definitivă a activităţii. În acest scop va depune la sediul instituţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului următoarea documentaţie:

a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism;

b) licenţa de turism şi respectiv anexa licenţei de turism, în original.

Dispoziţii privind procedura de emitere a licenţei de turism şi/sau anexei


licenţei de turism precum şi încetare definitivă a activităţii
(1) Documentaţia depusă de solicitant este analizată şi soluţionată în cel mai scurt
termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în


domeniul turismului informează solicitantul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, printr-o notificare, cu privire la necesitatea transmiterii de
documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de
analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută


la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.

36

La documentaţia întocmită conform prevederilor legale, instituţia publică centrală


responsabilă în domeniul turismului, în cazul în care consideră necesar, poate solicita
operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative.

(1) În baza documentaţiei complete prevăzute la art. 35, în termenul prevăzut la art.
37 alin. (1) licenţa de turism şi/sau anexa licenţei de turism se emite de către instituţia
publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Macheta licenţei de turism şi
macheta anexei licenţei de turism sunt prezentate în anexele nr. 10 şi respectiv nr. 11
la prezentele norme metodologice.

(2) Pentru agenţia de turism touroperatoare/detailistă care are vânzare directă la


public şi îşi desfăşoară activitatea exclusiv prin intermediul reţelelor şi instrumentelor
electronice de comunicaţie total sau parţial informatizate, site-uri sau altele asemenea,
pe licenţa de turism/anexa licenţei de turism emise, se va inscripţiona menţiunea "CU
ACTIVITATE EXCLUSIV ONLINE".

În cazul unei documentaţii întocmite conform prevederilor art. 36 în termen de 15


zile de la data înregistrării cererii, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul
turismului, emite solicitantului o confirmare privind procesarea în baza de date a
cererii respective în care vor fi menţionate termenele şi condiţiile în care operatorul
economic respectiv îşi poate relua activitatea.

Operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism şi


intenţionează să înceteze definitiv această activitate au obligaţia să informeze turiştii
cu privire la intenţie, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea perioadei de
închidere, prin afişare la sediul agenţiei de turism/filialei şi pe site-ul propriu. Lista
agenţiilor de turism care şi-au încetat activitatea se publică pe site-ul instituţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului.

Obligaţia intrării în posesie a licenţei de turism şi/sau anexei licenţei de turism în


format original revine exclusiv operatorului economic titular şi se eliberează doar la
cererea solicitantului, în varianta agreată de acesta, după cum urmează:

a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul


turismului, reprezentantului legal sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de
destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

37

Dispoziţii privind procedura de retragere a licenţei de turism şi/sau anexei


licenţei de turism
Instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de
specialitate, verifică periodic respectarea criteriilor minime obligatorii de funcţionare
pentru agenţiile de turism precum şi respectarea tuturor celorlalte condiţii şi prevederi
legislative privind activitatea de comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii
turistice. Nerespectarea acestora constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit
prevederilor din hotărâre sau a altor acte normative în vigoare şi cu retragerea licenţei
de turism, după caz.

(1) Licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage de către personalul de


specialitate din cadrul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,
în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) din hotărâre.

(2) În cazul retragerii licenţei de turism conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. a)
din hotărâre, operatorul economic nu poate desfăşura activităţi specifice agenţiilor de
turism. Măsura se aplică inclusiv punctelor de lucru care aparţin agenţiei de turism, în
cazul în care acestea există.

(3) În situaţia retragerii licenţei în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b)
din hotărâre, operatorul economic poate solicita reluarea activităţii, după expirarea
termenului de 2 ani, solicitând o nouă licenţă prin depunerea la sediul administraţiei
publice centrale responsabile în domeniul turismului a documentaţiei prevăzute la art.
35 alin. (1) din prezentele norme metodologice.

În situaţia în care la verificările efectuate de reprezentanţii instituţiei publice


centrale responsabile în domeniul turismului se constată că agenţia de turism nu mai
funcţionează la sediul pentru care s-a emis licenţă de turism sau anexă a licenţei de
turism iar operatorul economic în cauză nu a solicitat încetarea definitivă a activităţii
la sediul respectiv, licenţa de turism/anexa licenţei de turism se retrage din oficiu,
după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului
economic.

Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea brevetului de


turism.
Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de
cazare/alimentaţie publică sau a unei agenţii de turism, cu excepţiile prevăzute în
prezentele norme metodologice, poate fi asigurată numai de către o persoană

38

deţinătoare a brevetului de turism specific funcţiei/a certificatului de absolvire a unui


curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare
profesională autorizat sau în baza diplomei de licenţă/masterat/doctorat prin care
atestă absolvirea cursurilor universitare/postuniversitare în domeniul turismului.

(1) În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea


criteriilor minime obligatorii prevăzute în prezentele norme metodologice, brevetul de
turism se poate elibera pentru următoarele funcţii:

a) manager în activitatea de turism;

b) director de agenţie de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

(2) În funcţie de tipul de brevet obţinut, posesorul acestuia poate ocupa şi alte
funcţii, astfel:

a) persoana care deţine brevet pentru funcţia de manager în activitatea de turism


poate ocupa oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (1);

b) persoana care deţine brevet pentru funcţia de director de hotel poate ocupa fie
funcţia înscrisă în brevet, fie funcţie de conducere operativă a activităţilor oricărui alt
tip de structură de primire turistică cu funcţiuni de cazare

Documentaţia necesară pentru eliberarea, preschimbarea sau


pierderea/deteriorarea brevetului de turism.

(1) Eliberare brevet de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism,


persoana fizică depune la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul
turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în


anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei


profesionale;

c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;


39

d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru


conformitate de către titular;

• cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720


ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.

e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru


conformitate de către titular;

• dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe


specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalităţi, după caz:

- copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil


până la data de 01.01.2011);

- copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către


titular, însoţită de o adeverinţă de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;

- extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului


economic angajator;

- copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societăţii de turism
şi copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.

f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

g) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a


săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiară;

h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată


pentru conformitate de către titular, cu excepţia:

1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare


turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;

2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie


internaţională;

3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de


circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri
internaţionale;

40

4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin
un an;

5) cetăţenilor români cu dublă cetăţenie;

6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;

7) cabanierului;

(2) Preschimbare brevet de turism* - În cazul în care au intervenit modificări


privind îndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei
persoane, conform legislaţiei în vigoare, obţinerea brevetului de turism pentru o
funcţie superioară, deţinătorul brevetului de turism poate solicita preschimbarea
brevetului de turism. În această situaţie pot fi deţinătorii brevetelor de turism emise
anterior pentru funcţiile de: cabanier, director de agenţie de turism, director de hotel
sau director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de
turism pentru funcţia de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză trebuie să
depună la sediul instituţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului,
următoarea documentaţie:

* În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se


preschimbă.

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în


anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei


profesionale;

c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;

d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru


conformitate de către titular;

e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru


conformitate de către titular;

f) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată


pentru conformitate de către titular;

g) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

41

h) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a


săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiară;

i) originalul brevetului(brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz.

(3) Eliberare duplicat brevet de turism - În cazul pierderii sau deteriorării


brevetului de turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui duplicat al
brevetului de turism. În acest sens, solicitantul depune la sediul instituţiei publice
centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în


anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identitate;

c) anunţul sau copia anunţului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru


conformitate de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau
naţional, după caz;

d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;

e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

f) certificat de cazier fiscal aparţinând solicitantului din care să rezulte că nu a


săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina
financiară.

Criteriile minime obligatorii pentru obţinerea brevetului de turism:

(1) Manager în activitatea de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism


pentru funcţia de manager în activitatea de turism, solicitantul trebuie să
îndeplinească una din următoarele cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare


turism şi al unui curs de formare managerială/masterat/doctorat în domeniul
turismului, după caz;

b) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate cu specializare


turism şi care deţine o vechime în muncă de minim 2 ani în domeniul turismului, într-
o funcţie de conducere sau de specialitate;

42

c) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de


formare managerială/masterat/doctorat în domeniul turismului, are o vechime în
muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un
atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);

d) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi are o vechime


de minim 3 ani într-o funcţie de specialitate în cadrul instituţiei publice centrale
responsabile în domeniul turismului.

(2) Director de agenţie de turism - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru


funcţia de director de agenţie de turism, solicitantul trebuie să îndeplinească una din
următoarele cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de


formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism, are o vechime în
muncă de minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un
atestat de limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);

b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare


managerială specific activităţii agenţiilor de turism, are o vechime în muncă de minim
3 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de
minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine
un atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.

(3) Director de hotel - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de


director de hotel, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de


formare managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 2
ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine atestat de limbă
străină de circulaţie internaţională(după caz);

b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare


managerială specific activităţii hoteliere, are o vechime în muncă de minim 3 ani în
domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim 5
ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un
atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.

43

(4) Director de restaurant - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia


de director de restaurant, solicitantul trebuie să îndeplinească una din următoarele
cerinţe:

a) este absolvent cu examen de licenţă al unei facultăţi acreditate şi al unui curs de


formare managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de
minim 2 ani în domeniul turismului într-o funcţie de conducere şi deţine un atestat de
limbă străină de circulaţie internaţională(după caz);

b) este absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui curs de formare


managerială specific activităţii de restauraţie, are o vechime în muncă de minim 3 ani
în domeniul turismului într-o funcţie de conducere sau o vechime în muncă de minim
5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată de specialitate şi deţine un
atestat de limbă străină de circulaţie internaţională.

(5) Cabanier - În vederea obţinerii brevetului de turism pentru funcţia de cabanier,


solicitantul trebuie să fie absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat şi al unui
curs de formare managerială specific activităţii hoteliere.

Dispoziţii privind procedura de eliberare a brevetului de turism


(1) Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar
nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de
documentaţia completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă
de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este
afectată de prelungirea dispusă de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul
turismului. Prelungirea termenului de soluţionare precum şi durata acestei prelungiri
trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea
termenului iniţial;

(2) În cazul unei documentaţii incomplete, instituţia publică centrală responsabilă în


domeniul turismului informează solicitantul, printr-o notificare, cu privire la
necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la
consecinţele asupra termenului de analizare a documentaţiei prevăzut la alin. (1);

44

(3) Dacă în termen de 6 luni de la data emiterii notificării, documentaţia prevăzută


la alin. (2) nu este completată, aceasta se clasează.

La documentaţiile întocmite conform prevederilor art. 48 şi a condiţiilor prevăzute


la art. 49 sau pentru îndeplinirea procedurii de emitere a brevetului de turism
prevăzute la art. 50, instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în
cazul în care consideră necesar, poate solicita persoanei fizice în cauză şi alte
documente suplimentare justificative.

Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme.

Obligaţia intrării în posesie a brevetului de turism în format original revine exclusiv


solicitantului şi se eliberează doar la cererea, în varianta agreată de acesta, după cum
urmează:

a) de la sediul/sediile instituţiei publice centrale responsabile în domeniul


turismului, solicitantului sau prin delegarea scrisă a unui alt reprezentant;

b) prin servicii de curier rapid naţional sau prin alte servicii poştale, la adresa de
destinaţie indicată de solicitant, cu plata ramburs.

• Anexa nr. 1 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament şi motel;

• Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel apartament;

• Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în


structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;

• Anexa nr. 1.2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel;

• Anexa nr. 1.3 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică;

• Anexa nr. 1.4 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow;

45

• Anexa nr. 1.5 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune
agroturistică;

• Anexa nr. 1.5.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică;

• Anexa nr. 1.6 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă, popas turistic
şi căsuţă tip camping;

• Anexa nr. 1.7 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de
închiriat;

• Anexa nr. 1.8 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de


primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale;

• Anexa nr. 2 Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;

• Anexa nr. 3 Cerere standardizată dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din
hotărâre, în cazul eliberării certificatelor de clasificare;

• Anexa nr. 4 Fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe


categorii şi tipuri;

• Anexa nr. 5 Fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în


structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;

• Anexa nr. 6 Declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11,
alin. (1) din hotărâre în cazul eliberării licenţei de turism/anexei licenţei de turism;

• Anexa nr. 7 Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu personal şi pregătirea


profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie
publică;

• Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenţei de turism;

• Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare;

46

• Anexa nr. 9.1 Macheta fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe
categorii;

• Anexa nr. 9.2 Macheta fişei privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în


structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;

• Anexa nr. 10 Macheta licenţei de turism;

• Anexa nr. 11 Macheta anexei licenţei de turism;

• Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism;

• Anexa nr. 13 Macheta mesajului "PRO NATURA"

• Anexa nr. 14 Macheta autorizaţiei provizorii de funcţionare;

• Anexa nr. 15 Macheta formularului de informare pentru prestarea serviciilor


specifice agenţiilor de turism în regim transfrontalier;

• Anexa nr. 16 Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism.

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel-apartament şi motel

Hotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de


clădiri, care pune la dispoziţia turiştilor spaţii de cazare (camere, garsoniere,
apartamente, suite, duplexuri) dotate corespunzător, asigură prestări de servicii
specifice, dispune de hol de primire/recepţie şi după caz, de spaţii de alimentaţie
publică.

47

Hotelul-apartament este acel hotel compus numai din apartamente şi/sau


garsoniere, dotate astfel încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi
servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire
permanentă prin room-service.

Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata


apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea
serviciilor de cazare şi alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în
siguranţă a mijloacelor de transport.

Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului apartament este determinată de


îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1 la
prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea următorului punctaj minim,
rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. l. l .1, astfel:

- pentru hotel de 5 stele 170 puncte

- pentru hotel de 4 stele 140 puncte

- pentru hotel de 3 stele 80 puncte

- pentru hotel de 2 stele 40 puncte.

Pentru hoteluri-apartament, punctajul este următorul:

- 5 stele 120 puncte

- 4 stele 80 puncte

- 3 stele 50 puncte

- 2 stele 25 puncte.


Hoteluri -
Hoteluri Moteluri
apartament
Criterii minime obligatorii
stele stele stele

5 4 3 2 1 5 4 3 2 3 2 1

1. Starea generală a clădirii (exterior, interior):

48

- aspect: - foarte x x x - - x x x - x - -
bun

- bun - - - x x - - - x - x x

- spaţiile verzi, zonele de x x x x x x x x x x x x
agrement, terenurile
ambientale şi alte dotări
exterioare aparţinând
structurii de primire
turistice să fie bine
întreţinute

- firmă luminoasă sau x x x - - x x x - x - -


iluminată cu tipul şi
denumirea unităţii

- firmă cu tipul şi - - - x x - - - x - x x
denumirea unităţii
- însemn distinctiv x x x x x x x x x x x x
reprezentând categoria
unităţii

- parcaj auto în folosinţa x - - - - x - - - - - -


structurii de primire, cu
pază, cu locuri delimitate
de parcare şi dotat cu
coşuri de gunoi

- parcaj auto în folosinţa 50 40 20 20 - 50 40 40 30 100 100 100


structurii de primire cu
un număr de locuri de
parcare de minim. ..% din
numărul spaţiilor de
cazare1) cu locuri
delimitate de parcare şi
dotat cu coşuri de gunoi

1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei


de 12.05.2008, numărul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50%
- intrări separate:

- pentru turişti şi bagaje x x x x x x x x x x x x

49

- pentru personal, x x x x - x x x - x - -
primirea mărfurilor şi
materialelor

- rampă de acces al x x x x x x x x x - - -
cărucioarelor pentru
persoanele cu disabilităţi
locomotorii

2. Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente:- număr minim de spaţii 15 15 15 10 5 10 10 10 5 5 5 5
de cazare
- hol de primire 2,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 x x x
(recepţie) în suprafaţă
minimă de. .. mp/spaţiu
de cazare

În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 spaţii de cazare) suprafaţa


holului de primire poate fi limitată la 400 mp pentru cele de 5 şi 4 stele, la 300
mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 şi 1 stea. La cele de mică
capacitate (sub 200 spaţii de cazare) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai
mic de 80 mp pentru cele de 4 şi 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 şi 3 stele şi
de 15 mp pentru cele de 1 stea.

- recepţie cu:

- spaţiu pentru păstrat x x x x - x x x x - - -
bagajele turiştilor
- spaţiu pentru păstrarea x x x - - x x x - - - -
materialelor sportive (în
zonele unde se practică
sporturi de iarnă)

- serviciul de recepţie cu:- recepţioner 24 de ore x x x x - x x x - x - -

- recepţioner cu program - - - - x - - - x - x x
fracţionat în funcţie de
fluxul turistic

- serviciul de primire - - - - x - - - x - x x
accesibil prin clopoţel sau

telefon în afara orelor de

50

funcţionare a recepţiei

- personal - portar- x - - - - x - - - - - -
angajat cu uşier
atribuţii de:
- bagajist2) x x x - - x x x - - - -

- x x - - - x x x - - - -
comisionar-
curier

- cameriste x x x x x x x x x x x x

- serviciu de securitate şi x x x x x x x x x x x x
pază (conform legislaţiei
în vigoare)

- sală de mese / spaţiu x x - - - x x - - - - -


amenajat pentru servit
masa pentru personalul
angajat (la hoteluri cu
peste 100 de spaţii de
cazare)

- spaţiu pentru x x x x x x x x x x x x
administraţie
- oficii pentru cameriste x x x x x x x x x x x x

2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de spaţii de cazare.

3. Instalaţii

- sistem de x x x3) - - x x x3) - - - -
climatizare*/aer
condiţionat

*) Pentru construcţiile noi clasificate după 15.03.2011 este obligatoriu sistemul


de climatizare
3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării
Negre

- sistem de încălzire x x x x x x x x x x x x
admis de normele P.S.I.
(unităţile cu activitate
sezonieră estivală sunt

51

exceptate)

- izolarea fonică a x x x x x x x x x x x x
spaţiilor
- iluminatul electric în spaţiile de cazare:

- cel puţin o sursă x x x x x x x x x x x x
principală
- o sursă individuală x x x x x x x x x x x x
pentru fiecare loc (veioză
sau aplică)

- grup electrogen sau 20 50 80 - - 20 50 80 - - - -


minim două surse de
energie electrică la
hoteluri cu capacitate de
peste . .. spaţii de
cazare*)

*) Criteriu obligatoriu pentru construcţiile clasificate de la data intrării în


vigoare a prezentelor norme metodologice
- la clădirile P P P*) P P P P P P - - -
ascensoare cu cel puţin +1 +2 +3 +5 +6 +2 +3 +3 +4
P+. .. .4)

la clădirile 15 20 50 50 50 5 10 10 10 - - -
cu cel puţin.
..spaţii de
cazare4)

4) cele două criterii se aplică cumulativ.


*) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de
01.01.1990 şi clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor
norme metodologice, se admite şi P+4.

silenţioase şi x x - - - x x - - - - -
rapide

în bună x x x x x x x x x - - -
stare de
funcţionare

52

- ascensoare pentru x x x x - x x x - - - -
turişti (minimum două la
hotelurile de 2-5 stele cu
o capacitate de peste 200
de locuri, din care, la
hotelurile de cură
balneară unul va fi de tip
sanatorial)

- ascensor 50 spaţii de x x - - - x x - - - - -
pentru cazare

personal,
bagaje, 80 spaţii de - - x** - - - - x** -
scopuri cazare
gospodăreşti
şi serviciu în
cameră, la
hotelurile cu
cel puţin:

**) La categoria 3 stele, pentru hotelurile construite înainte de 01.01.1990 şi


clasificate anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice,
criteriul este obligatoriu la unităţile cu cel puţin P+4.

4. Suprafaţa minimă a camerelor (fără grup sanitar): 5)- cameră cu 1 loc 16 15 13 11 10 - - - - 12 10 9

- cameră cu 2 locuri 20 18 15 12 11 - - - - 12 11 10

- cameră cu 3 locuri - - - 15 14 - - - - - - 13

- cameră cu 4 locuri - - - - 20 - - - - - - 18

- salonul din apartament 20 18 16 13 12 20 18 16 13 14 12 11

- dormitorul din 20 18 15 12 11 20 18 16 13 14 12 11
apartament sau
garsonieră

5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei


de 12.05.2008, suprafeţele camerelor pot fi cu 15 % mai mici
5. Suprafaţa minimă a 4 4 3,5 3 - 4 4 3,5 3 3,5 3 -
camerei de baie . .. mp6)

53

6. Înălţimea minimă a 2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7 2,6 2,5
spaţiilor de cazare. ..m6)
7. Culoarele şi scările x x x x - x x x x x x -
principale vor avea
lăţimea minimă de 1,40
m (casa scării va fi
separată de culoare)6)

6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei


de 12.05.2008, lătimea minimă a culoarelor şi scărilor, înălţimea spaţiilor de
cazare precum şi suprafaţa camerei de baie poate fi cu 15 % mai mică.

8. Numărul maxim de 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4
locuri dintr-o
cameră

- dormitorul din 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
apartament sau din
garsonieră

9. Echiparea sanitară:

- camerele dispun de x x x x - x x x x x x -
grup sanitar propriu
(cadă sau cuvă/cabină cu
duş, lavoar şi WC7)

- WC separat de baie la x - - - - x - - - - - -
hotelurile construite şi
clasificate ulterior intrării
în vigoare a prezentului
ordin

7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei


de 12.05.2008 la categoria 1 stea se admit şi duşuri montate la bateria de la
lavoar sau duşuri fără cuvă.

Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie
proprie, astfel:
- sală de baie, cadă sau - - - - x - - - - - - x
duş pentru maximum 15
locuri

54

- cabină WC şi lavoar - - - - x - - - - - - x
pentru maximum 10
locuri

- lavoare cu apă curentă - - - - x - - - - - - x


caldă/rece cu program
permanent

- grupuri sociale pentru x x x x x x x x x x x x


personal: vestiare,
duşuri, WC-separat pe
sexe

- grup sanitar, separat pe x x x x x x x x x x x x


sexe, în holul de recepţie
la unităţile cu o
capacitate mai mare de
14 spaţii de cazare

Dotarea grupurilor sanitarea) grupuri sanitare din spaţii de cazare:

- oglindă x x x x x x x x x x x x

- coş pentru gunoi cu x x x x x x x x x x x x
capac si sac menajer
- cuier x x x x - x x x x x x -

- perie si dezodorizant x x x x - x x x x x x -
WC
- suport pentru prosoape x x x x x x x x x x x x

- derivaţie de telefon sau x - - - - x - - - - - -
sistem cordless
- sistem apelare de x x - - - x x - - x - -
urgenţă la structurile de
primire turistice
construite şi clasificate
ulterior intrării în vigoare
a prezentului ordin

- uscător de păr x x - - - x x - - - - -

55

- săpun sau dozator cu x x x x x - - - - x x x


săpun lichid
- hârtie igienică x x x x x x x x x x x x

- mâner de sprijin pentru x x x x - x x x - x x -
intrare - ieşire din cadă
- şampon, gel pentru duş, - x x - - x x x - x - -
cască de baie
- set de produse igienice x - - - - - - - - - - -
şi cosmetice (minim 5
produse)

- trei prosoape/persoană x x x x x x x x x x x x
pentru: faţă, picioare şi
baie

- covoraş/prosop x x x x x x x x x x x x
antiderapant, sau alt
echipament cu funcţiuni
similare

- halat de baie/persoană x x - - - x x - - - - -

- papuci de unică x x - - - x x - - - - -
folosinţă/persoană
b) grupuri sanitare comune:

- însemn pentru x x x x x x x x x x x x
marcarea pe sexe
- cuier (ferit de stropire) - - - - x - - - - - - x

- portprosop sau anou - - - - x - - - - - - x

- oglindă x x x x x x x x x x x x

- coş pentru gunoi cu x x x x x x x x x x x x
capac si sac menajer
- dozator cu săpun lichid x x x x x x x x x x x x

- prosop rolă din hârtie x x x x x x x x x x x x
sau din pânză/uscător de
mâini

56

- hârtie igienică x x x x x x x x x x x x

- perie si dezodorizant x x x x x x x x x x x x
WC
10. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în spaţiile de cazare, holuri şi
coridoare
- Mobilier uniform ca stil

de foarte bună calitate x x - - - x x - - - - -

de bună calitate - - x x x - - x x x x x

a). Camere

- mochetă sau covoare x x x x x x x x x x x x
(pardoselile din
marmură, ceramică,
lemn sau din alte
materiale estetice, pot fi
acoperite parţial cu
carpete)

- somieră şi saltea x x x x x x x x x x x x

- salteluţă - husă de x x x x x x x x x x x x
protecţie (realizată din
material textil, lavabil şi
hidroabsorbant)

- noptiere sau alte piese x x x x x x x x x x x x


similare
- fotolii/demifotolii sau x x x - - x x x - x x -
scaune
- taburet - - - x x - - - x - - x

- masă/măsuţă sau o x x x x x x x x x x x x
suprafaţă de uz personal
(se exceptează
dormitorul din
apartamente şi
garsoniere)

- birou sau masă de lucru x x - - - x x - - - - -


57

cu scaun

-suprafaţă pentru scris de - - x - - - - - - - - -


minim 0,3 mp
- serviciu de birou (mapa, x x - - - x x - - - - -
plicuri cu antet, hârtie de
scris, pix, etc.)8)

8) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere- oglindă în cameră x x x x x x x x x x x x

- tablou sau alt element x x x - - x x x - x - -
decorativ
- suport pentru bagaje x x x x x x x x x x x x

- cuier mobil/pe perete x x x x x x x x x x x x
sau în interiorul dulapului
- dulap sau spaţiu x x x x x x x x x x x x
amenajat pentru lenjerie
şi haine, dotat cu
umeraşe

- veioză sau aplică la x x x x x x x x x x x x


capătul patului (1
bucată/loc)

- scrumiere de masă x x x x x x x x x x x x
pentru camerele şi
spaţiile destinate pentru
fumători

- pahare x x x x x x x x x x x x

- televizor cu recepţie x x x x - x x x x x - -
canale TV
- minim 2 prize de x x x - - x x - - - - -
alimentare cu energie şi
priză pentru conexiune la
internet sau sistem
wireless

- telefon x x x - - x x x - x - -

58

- minibar frigorific cu x x x*) - - x x x*) - x - -


produse9)
9) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere
*) La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepţie, la îndeplinirea
formalităţilor de cazare, cu acceptarea produselor de către turist

- pled sau alte mijloace x x x x x x x x x x x x


cu funcţiuni similare, cu
cearşaf

- cearşaf pentru pat x x x x x x x x x x x x- pernă mare x x x x x x x x x x x x
înfăţată/pers.
- pernă suplimentară x x - - - x x - - - - -

- cuvertură/şal pentru x x x - - x x x - x - -
pat sau alte mijloace
similare

- perdele şi draperii sau x x x x x x x x x x x x


alte mijloace obturante
- mijloace de protecţie x x x x x x x x x x x x
împotriva insectelor
b) salonul din apartamente şi garsoniere:

- masă de lucru (birou) şi x x - - - x x - - - - -
scaun
- set de birou (mapa, x x - - - x x - - - - -
plicuri cu antet, hârtie de
scris, pix, etc.).

- măsuţă/suprafaţă de uz x x x x x x x x x x x x
personal de minim 0,3
mp

- tavă cu pahare x x x - - x x x - - - -

- fotolii sau demifotolii x x x x x x x x x x x x

- canapea pentru 2-3 x x x x x x x x x x - -
persoane (la garsoniere

59

este facultativ)

- corpuri de iluminat x x x x x x x x x x x x
adecvate (lustră,
lampadar, aplice etc.)

- televizor cu recepţie x x x x x x x x x x x x
canale TV
- minibar frigorific cu x x - - - x x - - - - -
produse
- minibar - - x - - - - x - x - -
frigorific/frigider
c) holul de primire, holuri şi coridoare de etaj:

- comptuar recepţie (la x x x x x x x x x x x x
moteluri poate fi comun
cu barul)

- utilizarea sistemelor x x x x x x x x x x x x
informatice de gestiune
fiscalizate

- canapele x x - - - x x - - - - -

- fotolii x x x - - x x x - x - -

- demifotolii - - - x x - - - x - x x

- masă de hol x x x x x x x x x x x x

- aparat de curăţat x x - - - x x - - x - -
încălţămintea
- corpuri de iluminat x x x x x x x x x x x x
adecvate (candelabre,
plafoniere, etc)

11. Seif/posibilităţi de depozitare a valorilor:- la recepţie - - x x x - - x x x x x

- în cameră (încastrat) x x - - - x x - - - - -
sau încăpere dotată cu

seifuri pentru fiecare

60

cameră

12. Fax la recepţie x x x x x x x x x x x -13. Încasarea x x x x - x x x x x - -
contravalorii serviciilor şi
prin mijloace electronice
de plată (carduri)

14. Spaţiu pentru alimentaţie:- restaurant amplasat în x x - - - - - - - - - -
structura de primire
turistica

- spaţiu amenajat pentru - - x - - - - - - x x -


prepararea şi servirea
micului dejun - la
structurile de cazare care
nu dispun de nicio
unitate de alimentaţie

- bucătărie complet - - - - - x x x x - - -
echipată în apartament
(sau restaurant care
asigura serviciu de room-
service permanent)

15. Bar de zi / cafe-bar x x - - - - - - - x - -16. Spaţii pentru x x - - - - - - - - - -
organizare de
evenimente, întâlniri de
afaceri, congrese,
recepţii, conferinţe etc. la
hotelurile cu peste 100
de spaţii de cazare (cel
putin o sală, cu o
capacitate minimă egală
cu numărul de spaţii de
cazare)

17. Servicii de x - - - - - - - - - - -
agrement/relaxare: -
minim trei servicii

61

18. Spaţiu amenajat cu x x x - - - - - - - - -


computer şi conexiuni
pentru acces internet

19. Servicii minime oferite turiştilor, cu plată sau fără plată:- servicii telefonice x x x x x x x x x x x x
locale, interurbane,
internaţionale, cu plata
tarifului şi a comisionului

- vânzări de mărfuri şi de x x x x x x x x x x x x
articole de strictă
necesitate, suveniruri,
ziare, vederi etc.

- room-service x x - - - - - - - - - -

- servirea micului dejun x x x - - - - - - x - -

- informaţii turistice şi x x x x x x x x x x x x
culturale
- păstrarea obiectelor de x x x x x x x x x x x x
valoare ale turiştilor
- serviciul pentru x x x - - x x x - - - -
transportul bagajelor
- serviciul comisionar- x x x - - x x x - - - -
curier
- acordarea de prim x x x x x x x x x x x x
ajutor în caz de urgenţă /
trusă medicală

- trezirea clienţilor la x x x x x x x x x x x x
cerere
- primirea şi transmiterea x x x x x x x x x x x x
mesajelor şi a
corespondenţei pentru
turişti

- rezervarea de bilete pe x x x x x x x x x x x x
mijloace de transport

62

- servicii de spălătorie / x x x x - - - - - - - -
curăţătorie
20. Alte criterii:

- personalul care 75 50 25 - - 75 50 25 - 25 - -
deserveşte turiştii să % % % % % % %
cunoască cel putin o
limbă străină de
circulaţie internaţională,
în proporţie de . .. % din
personalul de servire

21.Criterii suplimentare 170 140 80 40 - 120 80 50 25 - - -


de evaluare [anexa nr.
1.1] - puncte

ANEXA Nr. 1.1


la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel apartament

CRITERII SUPLIMENTARE*
*) Se punctează numai criteriile care nu sunt Puncte
minim obligatorii pentru categoria respectivă

1. Sisteme de management

Implementarea unui sistem de management al 25
calităţii
Implementarea unui sistem de management de 25
mediu
Implementarea unui sistem de management al 25
siguranţei alimentelor
Implementarea unui sistem de management 25
pentru sănătate şi securitate ocupaţională

63

Obţinerea etichetei ecologice 252. Protecţia turiştilor

Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere 30
civilă a structurilor de primire turistice
3. Construcţii/Instalaţii/Dotări

Restaurant 15

Bar 10

Salon/spaţiu amenajat pentru prepararea şi 10
servirea micului dejun
Cofetărie 5

Instalaţii de parfumare şi împrospătare a aerului 2
în spaţiile comune
Climatizare în spaţiile de cazare 15

Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii de 10
cazare
Climatizare în săli de seminarii şi conferinţe 15

Instalaţie de aer condiţionat în săli de seminarii 10
şi conferinţe
Climatizare în alte spaţii 15

Înstalatie de aer condiţionat în alte spaţii 10

Garaje pentru minimum 20% din numărul 10
spaţiilor de cazare
Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 10
30% din numărul spaţiilor de cazare
Ferestre antifonice 10

Camere adecvate pentru persoane cu disabilităţi 15
locomotorii (mai mult de 1cameră din totalul
spaţiilor de cazare)

Maşină pentru curăţat încălţăminte, la receptie şi 5


64

pe fiecare nivel

Ascensor 20

Recepţie TV prin satelit/cablu în spaţiile de 5
cazare
Cadă în camera de baie pentru minim 25% din 10
spaţiile de cazare
Cabină duş cu hidromasaj în camera de baie, 10
pentru minimum 30% din spaţiile de cazare
Spaţii comerciale gen butic (fr. boutique) 10

Instalaţii de energie alternativă funcţionale şi 30
care asigură minimum
5% din consumul general

Derivaţie de telefon în camera de baie sau sistem 10
cordless
4. Servicii suplimentare

Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet 5

Spălătorie proprie 20

Curăţătorie proprie 20

Salon de cosmetică şi/sau de frizerie şi coafură 5

Robot-telefon în spaţiile de cazare 5

Telefon în spaţiile de cazare la hoteluri de 2 stele 5
şi 1 stea
Sistem de preluare mesaje telefonice 5

Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, 5
cântar de persoane, maşină de călcat, halat de
baie (dacă se întrunesc 3 criterii, se acordă)

Închirieri de maşini - servicii de agenţie 2Reviste şi ziare, gratuite, în holul de primire, la 2
dispoziţia turiştilor

65

Hărţi cu localizarea structurii de primire turistice 2


în cadrul zonei sau al localităţii
Chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu 2
privire la calitatea serviciilor oferite
Punct de comercializare a produselor de igienă 2
personală, minim 4 articole de bază
Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculeţe, 5
în toate spaţiile de cazare
Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate 2
spaţiile de cazare
Trusă ac cu aţă, în toate spaţiile de cazare 2

Serviciu de birou, în toate spaţiile de cazare 2

Puişor pernă înfăţată, în toate spaţiile de cazare 2

Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, 2
teatru, film)
Autoturism inscripţionat cu logo-ul hotelului şi 5
alocat pentru transferuri
Asigurarea cu umbrele de ploaie 2

5. Spaţii de agrement şi fitness

Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice şi 30
spaţii auxiliare
Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice şi 25
spaţii auxiliare
Baie cu abur 15

Sală de tenis 15

Saună 15

Hol de relaxare (cu şezlonguri) 5

Solar 5

Popice 5

66

Bowling 10

Teren de tenis 10

Teren de volei 10

Teren de badminton 10

Animator 10

Profesor de sport 10

Ghid de turism 10

Servicii de masaj 5

Sală de forţă (fitness-body building, minimum 4 5
aparate)
Gimnastică medicală 10

Baby-sitter 10

Spaţii de joacă pentru copii (interior sau exterior) 8

Spaţiu verde de odihnă/ştrand 5

Minigolf 8

Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, 5
biciclete)
Tenis de masă 2

Biliard 2

6. Posibilităţi de organizare de recepţii, conferinţe,
banchete, centre de afaceri
Salon pentru organizare de recepţii, banchete, 15
pentru minimum 100 de persoane
Spaţii pentru organizarea conferinţelor şi evenimentelor
după suprafaţa totală alocată:
- până la 100 mp 10

- între 100 mp şi 250 mp 20

67

- între 250 mp şi 500 mp 25- între 500 şi 1000 mp 50

- peste 1000 mp 90

Spaţiu dotat cu computere cu acces internet 5

Închiriere laptop 5

Instalaţii de sonorizare 5

Ecran de proiecţie 2

Perete pentru afişaj 2

Retroproiector 2

Videoproiector multimedia 5

Ecran retractabil acţionat electric 3

Cameră video 2

Unităţi TV, LCD cu diagonală minim 66 cm 5

Sistem complet (emiţători, receptori, cabine) 15
pentru traducere simultană
Telefon mobil 2

Telefon/fax 2

Copiator pentru uzul spaţiilor de reuniuni 2

Reportofon 2

Conexiuni pe cablu sau wireless internet în 2
spaţiile de reuniuni
Pupitru orator 2

CD player, DVD player 5

Total punctaj realizat

ANEXA Nr. 1.1.1


la normele metodologice

68

Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de


primire turistice cu funcţiuni de cazare
1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate:

- convorbiri telefonice;

- acces internet;

- fax;

- antenă satelit;

- program video intern,

- TV cablu;

- vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste;

- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri,


pliante).

2. Servicii personale:

- frizerie;

- coafură;

- cosmetică;

- manichiură;

- pedichiură;

- gimnastică de întreţinere;

- exerciţii fizice şi cură pentru slăbire;

- spălătorie şi curăţătorie;

- curăţat încălţăminte.

3. Închirieri de:

- CD-uri, DVD-uri

- laptopuri

69

- frigidere;

- televizoare;

- pături suplimentare;

- jocuri distractive (rummy, table, şah);

- echipament şi materiale sportive;

- săli de recepţie, simpozioane etc.;

- birouri pentru firme;

- birouri pentru oameni de afaceri;

- instalaţii pentru traducere simultană;

- locuinţe pentru reprezentanţi de firme;

- locuri de garaj;

- biciclete şi triciclete;

- ambarcaţiuni (şalupe, bărci);

- articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri);

- autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car);

- terenuri de sport;

- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;

- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri;

- maşini de călcat;

- maşini automate de spălat rufe în campinguri.

4. Servicii de educaţie fizică şi sport:

- înot;

- patinaj;

- schi;
70

- echitaţie;

- popice;

- gimnastică;

- alpinism;

- tenis de câmp;

- tenis de masă;

- tir cu arcul;

- schi nautic;

- şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.

5. Servicii de cultură şi artă:

- organizare directă şi procurare de bilete pentru:

- spectacole de teatru;

- concerte;

- carnavaluri.

6. Diverse alte servicii:

- room-service;

- spălat şi călcat lenjerie;

- spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor;

- comisionar-curier;

- lucrări de secretariat;

- multiplicări de documente;

- rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi;

- rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie;

- parcare auto;
71

- supraveghere copii, bătrâni;

- grădiniţă pentru copii;

- procurări bilete de tren, avion;

- transport hotel - aeroport;

- piscină, saună;

- sală de fitness;

- solar;

- masaj;

- organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;

- ghid de turism autorizat;

- tratamente geriatrice şi reumatismale;

- tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine;

- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;

- organizarea de partide de pescuit;

- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;

- bilete pentru mijloacele de transport în comun;

- plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.;

- schimb valutar;

- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori,


etc.);

- vânzări de excursii pe trasee interne şi externe;

- vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări


de vinuri etc.).

7. Servicii gratuite:

72

- informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea


vremii;

- încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor;

- trezirea turiştilor la ora solicitată;

- obţinerea legăturilor telefonice;

- păstrarea obiectelor de valoare;

- transmiterea de mesaje;

- predarea corespondenţei turiştilor;

- expedierea corespondenţei turiştilor;

- asigurarea de ziare, reviste în holuri;

- acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente;

- păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;

- păstrarea bagajelor;

- comenzi pentru taximetre;

- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor;

- facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;

- oferirea de materiale de promovare şi informare turistică;

- servicii de parcare şi garare.

ANEXA Nr. 1.2


la normele metodologice

Definiţie şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel

73

Hostelul este o structură de primire turistică cu o capacitate minimă de 3 camere,


garsoniere sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaţii
amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică.

Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca " hotel


pentru tineret" vor fi clasificate "hostel".


Hosteluri

Criterii minime obligatorii stele

3 2 1

1. Criterii generale:

- clădirea să fie în stare bună, cu aspect x x x
corespunzător
- firmă cu denumirea unităţii şi însemne x x x
distinctive privind categoria
- parcare pentru biciclete x - -

2. Organizarea spaţiilor şi serviciilor:

- numărul minim al spaţiilor de cazare 5 4 3
(camere sau apartamente)
- hol de primire x x x

- spaţiu pentru administraţie x x x

- serviciu de recepţie, cu program x x x
fracţionat în funcţie de fluxul touristic

3. Instalaţii:

- încălzire centrală (unităţile cu activitate x x x
sezonieră estivală sunt exceptate)
- la unităţile de categoria 1 şi 2 stele se - x x
vor accepta şi sobe de teracotă

74

- iluminatul - o sursă principală x x x


electric în
cameră: - o sursă individuală la x x x
capătul patului (veioze
sau aplice)

4. Suprafaţa camerelor să fie corelată cu x x x


numărul de paturi, inclusiv cele
suprapuse, cu condiţia asigurării unui
volum minim de aer de 12 mc/persoană.

5. Înălţimea minimă a spaţiilor de cazare 2,7 2,6 2,6


În cazul structurilor de primire turistice
clasificate şi construite anterior datei de
12.05.2008 se admite o reducere de până
la 10% .

6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o 4 10 peste


cameră 10

7. Echipare sanitară:

- camerele dispun de grup sanitar propriu x - -
(cadă sau cuvă/cabină duş, lavoar şi WC)
- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel:

- minimum 1 WC pentru 10 persoane - x x

- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane - x x

- un duş pentru 10 persoane - x x

8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte:

a) camere:

- pardoseli simple şi uşor lavabile x x x

- mochetă, covoare sau carpete x - -

- pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa x x x
(patul la hosteluri va avea minimum 80 x
190 cm, iar distanţa dintre paturi va fi de
minimum 75 cm)

- salteluţă/husă de protecţie (realizată din x x x


75

material textil, lavabil şi hidroabsorbant)

- dulap pentru haine, sau spaţiu amenajat x x -


pentru lenjerie şi haine, cu umeraşe*)
*) Dulapul sau spaţiul amenajat pentru lenjerie şi haine
poate fi şi în afara camerei.
- suport sau spaţii pentru bagaje x x x

- cuier pentru haine - - x

- scaune/taburete/banchete (pot fi în x x x
console rabatabile)
- masă/măsuţă (poate fi în consolă x x -
rabatabilă)
- noptiere/etajere x x -

- lenjerie de pat x x x

- draperii sau alte mijloace obturante x x x

- mijloace de protecţie împotriva x x x
insectelor
- coş pentru gunoi x x x

- prosop pluşat pentru faţă x x -

- prosop pluşat pentru baie x x -

- pahare pentru apă x x -

- săpun pentru turişti sau dozator x x x

- hârtie igienică x x x

b) salonul din apartamente şi garsoniere:

- masă/măsuţă x - -

- fotolii, demifotolii x x -

- canapea pentru 2 - 3 persoane (la x x -
garsoniere este facultativ)
- corpuri de iluminat adecvate x x -

76

- vază de flori sau aranjament floral x - -- televizor cu recepţie canale TV x x -

- frigider sau minibar frigorific x x -

c) grupuri sanitare comune:

- însemn pentru marcarea pe sexe x x x

- cuier pentru haine (ferit de stropire) x x x

- anou / portprosop x x x

- oglindă x x x

- coş pentru gunoi şi saci menajeri x x x

- dozator pentru săpun lichid x x x

- prosop-rolă, sau uscător de mâini x x x

- hârtie igienică x x x

9. Seif/posibilităţi pentru păstrarea x x x
valorilor turiştilor, la recepţie sau la
administraţie

10. Telefon în holul de primire x x x11. Încasarea contravalorii serviciilor şi x - -
prin mijloace electronice de plată
(carduri)

12. Spaţiu pentru prepararea şi servirea x x -


micului dejun
13. Spaţiu amenajat pentru întâlniri ale x x x
oaspeţilor (poate fi şi în aer liber)
14. Servicii minime oferite turiştilor:

- spălat, călcat lenjerie x x -

- serviciu de recepţie cu personal instruit, x - -
cunoscător a cel puţin unei limbi străine
de circulaţie internaţională

- informaţii turistice în limba română şi în x x -


77

cel puţin o limbă de circulaţie


internaţională

ANEXA Nr. 1.3


la normele metodologice

Definiţie şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică

Cabană turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă,


funcţionând în clădire independentă, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea,
alimentaţia şi alte servicii specifice necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă
în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor
obiective de interes turistic.


Cabane turistice

Criterii minime obligatorii stele

3 2 1

1. Criterii generale:

- clădirea să fie în stare bună, cu aspect x x x
corespunzător
- firmă la intrarea în cabană (cabană x x x
turistică, cabană de vânătoare, de
pescuit), cu indicarea categoriei, a
denumirii masivului şi a altitudinii

- parcaj la unităţile cu acces auto x x -- intrare separată pentru primirea x - -
mărfurilor
2. Organizarea spaţiilor:

- hol de primire x - -

- recepţie care poate fi amenajată şi în x x x

78

sala de mese

- garderobă pentru echipament sportiv x x -


la unităţile situate în zone unde pot fi
practicate sporturi de iarnă

- spaţiu pentru administraţie şi pentru x x x


păstrarea valorilor turiştilor
- spaţiu pentru păstrarea bagajelor x x x
turiştilor
-camere pentru cazarea personalului, x x x
separate pe sexe (la cabanele izolate)
- oficiu pentru cameriste (unul pentru x x x
maximum 60 de locuri)
- magazie pentru păstrarea lenjeriei şi x x x
a obiectelor de inventar
3. Instalaţii de:

- încălzire cu sobe sau cu alte mijloace x x x
admise de normele P.S.I.
- iluminat propriu (din reţeaua publică, x x x
generator sau alte mijloace admise de
normele P.S.I.)

- sistem de avertizare luminoasă x x x


(girofar) la cabane situate în locuri
greu accesibile. Marcaje
reflectorizante pe trasee, într-un
perimetru de minimum 100 m

4. Suprafaţa minimă (în mp) pentru cel puţin 75% din


numărul de camere:
- camere cu 1 un loc 9 8 7

- camere cu 2 două locuri 11 10 9

- camere cu 3 trei locuri 15 14 12

- camere cu peste 3 locuri (se vor x x x
asigura minimum 4 mp/loc)

79

5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi x x x


asigurat în toate camerele
6. Numărul maxim de locuri într-o 4 8 peste
cameră: 8

7. Echipare sanitară:

- camerele dispun de baie (cuvă cu duş, 25 - -
lavoar şi WC) în proporţie de minimum
. .. %

- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe,


compus din:
- 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 x - -
locuri
- 1 cabină WC la 10 locuri (separate de x x x
cele care deservesc unitatea de
alimentaţie publică)

- 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, x x x


caldă/rece la 10 locuri
- dotarea băilor din camere:

- oglindă x x -

- săpun sau dozator cu săpun x x x

- coş pentru gunoi x x x

- anou pentru prosoape x x -

- prosop pentru faţă x x x

- prosop pentru baie x x -

- dotarea grupurilor sanitare comune:

- însemne pentru marcarea pe sexe x x x

- cuier haine x x x

- oglindă x x x

- portprosop x x x

80

- dozator cu săpun x x x

La unităţile de categoria 1 stea se admit şi WC uscate şi
spălătoare exterioare, alimentate de la surse naturale sau
rezervoare.

8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere:- pat cu saltea si salteluţă de protecţie x x x
(paturile pot fi şi suprapuse)
- noptieră sau alte piese similare x x -

- scaun sau taburet x x x

- veioză sau aplică la capătul patului x x -

- dulap sau spaţiu amenajat pentru x - -
haine, cu umeraşe (3 bucăţi/loc)
- cuier de perete x x x

- masă x x x

- oglindă x x x

- lampă, plafonieră sau aplică x x x

- pahare (câte unul pentru fiecare x x x
turist)
- perdele sau alte mijloace obturante x x x
(jaluzele, transperante etc.)
- mijloace de protecţie împotriva x x x
insectelor
- pled sau pătură (sau alte mijloace cu x x x
funcţiuni similare), cu cearşaf (2
bucăţi/loc)

- pernă înfăţată x x x

- cearşaf de pat x x x

- prosop pentru faţă, prosop de baie x x x

9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere:

81

- canapea pentru 2 - 3 persoane x x -- fotolii/demifotolii x x -

- masă/măsuţă x x -

- frigider x x -

- televizor cu recepţie canale TV x x -

- draperii sau alte mijloace obturante x x -

10. Serviciul telefonic disponibil:

- telefon la recepţie, la dispoziţia x x x
turiştilor La cabanele de creastă se
admit şi staţii radio de emisie- recepţie
sau telefoane mobile, după caz.

11. Facilităţi pentru organizarea 3 2 1


activităţilor de agrement şi sportive
(schi, patinaj, terenuri de sport,
piscină, saună, sală de gimnastică,
monitor pentru diverse activităţi de
agrement sau sportive etc.): -
asigurarea a cel puţin . .. activităţi

12. Unitate de alimentaţie publică - la x x x


cabanele de 1 stea, situate în zone
greu accesibile, se admit şi puncte de
preparare şi servire a mesei

13. Televizor în spaţii comune, la x x x


dispoziţia turiştilor cu recepţie canale
TV

14. Trusă cu medicamente şi materiale x x x


necesare acordării primului ajutor
medical

15. Panou-hartă privind traseele x x x


turistice din zonă, cu indicarea
marcajelor, a duratelor de parcurs, a
gradului de dificultate etc.

16. Servicii minime oferite turiştilor, cu sau fără plată,


astfel:

82

- vânzare de mărfuri de strictă x x x


necesitate (cosmetice, ilustrate, hărţi
turistice, timbre, etc.) la recepţie

- informaţii turistice asupra traseelor, x x x


obiectivelor, marcajelor, orarului
mijloacelor de transport, situaţiei şi
prognozei condiţiilor meteorologice

- păstrarea obiectelor de valoare ale x x x


turiştilor
- închiriere de jocuri, echipament şi x x x
material sportiv
17. Alte criterii:

- magaziile şi celelalte construcţii x x x
gospodăreşti vor fi mascate prin
mijloace estetice (de regulă, garduri
vii)

- grajdurile şi coteţele pentru creşterea x x x


animalelor şi păsărilor vor fi amplasate
la o distanţă corespunzătoare de
spaţiile de cazare şi de alimentaţie,
astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi
de noxele emanate de acestea sau să
creeze alt disconfort

- perimetrul cabanei va fi delimitat prin x x x


garduri vii sau alte elemente estetice şi
eficiente

- WC-urile uscate vor avea pereţii - - x


văruiţi cel puţin o dată pe trimestru
sau ori de câte ori este nevoie

- registru pentru declararea traseului x x x


turistic de către turişti la cabanele
turistice izolate

- spaţiu amenajat pentru adăpostirea x x x


câinilor de vânătoare, pentru cabanele
turistice care oferă facilităţi de
vânătoare şi/sau pescuit

83

- spaţiu special prevăzut cu sistem de x x x


siguranţă, pentru păstrarea
echipamentelor specifice de
vânătoare, pentru cabanele turistice
care oferă facilităţi de vânătoare

18. Persoana care asigură conducerea x x x


operativă a cabanei să fie calificată
conform prevederilor anexei nr. 7

ANEXA Nr. 1.4


la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow

Vilă turistică este o structură de primire turistică de capacitate relativ redusă,


funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situată în staţiuni
turistice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor
şi prestarea unor servicii specifice.

Bungalow este o structură de primire turistică de capacitate redusă, realizată de


regulă din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte,
mare) acesta poate fi construit şi din zidărie. Este amplasat în perimetrul
campingurilor, satelor de vacanţă, ca unitate independentă situată în staţiuni turistice
sau zone turistice, ori ca spaţiu complementar pe lângă alte structuri de primire
turistice. Asigură cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii prestate de unitatea de
bază, după caz. Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră.


Vile
Bungalowuri

Criterii minime obligatorii stele stele

5 4 3 2 1 3 2 1

1. Criterii generale:

84

Starea generală a clădirii (exterior, interior):- aspect foarte bun x x - - -

bun - - x x x

- clădirea să fie în stare bună, cu aspect x x x
corespunzător
- firmă cu denumirea unităţii x x x x x x x x
şi însemne distinctive privind
categoria unităţii (la
categoria 4 şi 5 stele firmele
vor fi luminoase)

- parcare auto pentru x x x - - - - -


minimum 30% din numărul
spaţiilor de cazare

2. Organizarea spaţiilor:

- numărul maxim de camere 10 15 25 35 40 - - -

- vestibul x x x x - - - -

- salon x x x - - - - -

- sufragerie pentru servirea x x x - - - - -
mesei
- spaţiu pentru pregătirea x x x - - x x -
mesei, dotat corespunzător
- grup sanitar comun, pentru - - - - x - x x
camerele care nu dispun de
grup sanitar propriu, separat
pe sexe

- oficiu pentru cameristă x x x x x x x x


(unul pentru maximum 10
camere)

3. Instalaţii:

- sistem de x x - - - - - -
climatizare/instalaţie de aer
condiţionat

85

- încălzire centrală sau cu - - x x x - - -


sobe de teracotă, mai puţin
la unităţile sezoniere

- iluminatul electric în cameră:- o sursă principală x x x x x x x x

- o sursă individuală pentru x x x x x x x x
fiecare loc
4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar) **)

- camere cu un loc 16 15 12 10 10 12 10 9

- camere cu două locuri 20 18 12 12 11 14 12 10

- camere cu trei locuri - - - 18 15 - 16 14

- camere cu patru locuri - - - - 20 - - 18

- salonul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -

- dormitorul din apartament 20 18 12 10 10 14 12 -

**)În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi
construite anterior datei de 12.05.2010, suprafaţa camerelor
se reduce cu 15%

5. Numărul maxim de locuri 2 2 2 3 4 2 3 4


într-o cameră
6. Echipare sanitară:

- camerele dispun de grup x x x x - x - -
sanitar propriu (cadă sau
cuvă/cabină duş, lavoar şi
WC)

Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele şi 1 stea, în care spaţiul este


compus dintr-un singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor
avea minimum un grup sanitar propriu la 4 locuri

- grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu


dispun de grup sanitar propriu, astfel:
- o cabină de duş pentru - - - - x - x x
maximum 15 locuri

86

- o cabină WC pentru - - - - x - x x
maximum 10 locuri
- la bungalow-urile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi
amplasat într-o clădire apropiată, la maximum 50 m distanţă
- lavoare cu apă curentă, - - - - x - - -
caldă/rece în camere fără
grup sanitar propriu

9. Dotare cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte de inventar:- dotarea spaţiilor de cazare şi a grupurilor sanitare aferente
acestora, va fi similară cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu
excepţia telefoanelor la categoria 3 stele) şi cu cea a
motelurilor - pentru bungalow-uri, de aceeaşi categorie

Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei:- masă şi scaune x x x - - x x -

- servantă-bar pentru pahare x x x - - x x -
şi veselă
- televizor cu recepţie canale x x - - - x x -
TV
Dotarea salonului:

- fotolii sau demifotolii x x x - - - - -

- măsuţe x x x - - - - -

- canapea x x x - - - - -

- televizor cu recepţie canale x x x - - - - -
TV
10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiştilor:
Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, şi de la
moteluri, în cazul bungalourilor, de aceeaşi categorie.

11. Telefon în cameră sau x x - - - - - -


apartament/ garsonieră

87

12. Facilităţi pentru x x - - - - - -


organizarea de activităţi de
agrement şi sportive (piscină,
saună, sală fitness, jocuri
distractive, terenuri de sport
etc. - cel puţin două
activităţi)

ANEXA Nr. 1.5


la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică

1. Pensiune turistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de


cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 40 locuri, funcţionând în locuinţele
cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate
cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei.

2. Amplasarea pensiunii turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de


cel puţin 1.000 mp.1

3. Pensiune agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de


cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire
independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de
pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi
gospodăreşti sau meşteşugăreşti.

4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse


majoritar naturale din gospodăria proprie (inclusiv produse piscicole) sau de la
producători/pescari autorizaţi de pe plan local. Gazdele se ocupă direct de primirea
turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la
pensiune şi vor însoţi turiştii care participă la activităţile gospodăreşti sau
meşteşugăreşti.

5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de


agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi
fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din

88

care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare


în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de
repetabilitate.

6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată în locuri ferite de surse de


poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau siguranţa
turiştilor, pe un teren cu o suprafaţă1 minimă compactă calculată prin înmulţirea
numărului camerelor din incinta acestora cu 100 mp. La pensiunile agroturistice cu o
capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv, suprafaţa terenului nu poate fi mai
mică de 500 mp1. Suprafeţele destinate activităţilor agricole sau meşteşugăreşti pot fi
desfăşurate şi în altă locaţie proprie faţă de amplasamentul pensiunii agroturistice, cu
condiţia ca aceste suprafeţe să fie cuprinse pe raza administrativ-teritorială a aceleiaşi
localităţi. Suprafaţa aferentă pensiunii agroturistice împreună cu suprafaţa destinată
activităţilor agricole sau meşteşugăreşti trebuie să fie de minimum 1.000 mp.

1 Suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.

7. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în
exclusivitate la dispoziţia acestora. În interiorul spaţiilor de cazare nu se admit lucruri
personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte
obiecte care ar putea stânjeni turiştii).

8. Spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate în exclusivitate pentru


turiştii cazaţi şi sunt dimensionate adecvat capacităţii de cazare. Administratorul
pensiunii poate oferi servicii de preparare şi servire a mesei pentru turiştii săi, în
regim de circuit închis. În cazul în care aceste servicii sunt destinate şi consumatorilor
din afară, este obligatorie deţinerea unei structuri de primire turistice cu funcţiuni de
alimentaţie publică, clasificată potrivit normelor specifice prevăzute în anexa nr. 2 la
prezentele norme metodologice.

9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare


vor respecta, pentru montarea corturilor şi rulotelor, criteriile privind echiparea
sanitară şi dimensiunea parcelelor,conform prevederilor anexei nr. 1.6 la prezentele
norme metodologice.

10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea


criteriilor prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea punctajului minim, rezultat din
evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1 la prezentele norme
metodologice.

89

11. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:

- la 5 margarete - 160 puncte

- la 4 margarete - 130 puncte

- la 3 margarete - 90 puncte

- la 2 margarete - 50 puncte


Pensiuni

TURISTICE AGROTURISTICE
Criterii minime obligatorii
margarete margarete

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Starea generală a clădirii (exterior, interior):

- aspect foarte bun x x - - - x x - - -

bun - - x x x - - x x x

-firmă luminoasă sau iluminată x x - - - x x - - -
privind însemnele distinctive cu
tipul, denumirea şi categoria de
clasificare a unităţii

- însemnele distinctive privind - - x x x - - x x x


tipul, denumirea şi categoria de
clasificare a unităţii

- clădirile, inclusiv anexele x x x x x x x x x x


gospodăreşti, să fie curate şi bine
întreţinute

- să se încadreze în stilul x x x x x x x x x x
arhitectural cu specific local
- căile de acces proprii şi x x x x x x x x x x

spaţiile înconjurătoare să fie bine
întreţinute
- curte proprie cu spaţii verzi x x x - - x x x x x

90

- amenajări în aer liber pentru x x x - - x x - - -


odihnă şi relaxare (chioşcuri,
pavilioane, terase acoperite, etc.)

- garaj sau adăpost acoperit x - - - - - - - - -- parcare proprie x x - - - x x - - -

2. Organizarea spaţiilor:

- accesul în camerele de dormit şi x x x x x x x x x x
în grupurile sanitare să fie direct,
fără a se trece prin alte camere
folosite pentru dormit

- spaţii corespunzătoare şi x x x x x x x x x x
igienice, pentru prepararea mesei,
dotate cu echipamente de
preparare şi conservare a
alimentelor

- sufragerie dotată cu mobilier x x - - - x x - - -


adecvat, de calitate superioară şi
cu inventar de servire de calitate

- salon cu suprafaţa minimă de . .. 20 - - - - 20 - - - -


mp
Suprafaţa minimă a camerelor (mp)

- cameră cu 1 loc 14 13 10 8 8 14 13 10 8 8

- cameră cu 2 locuri 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10

- cameră cu 3 locuri - - 17 15 13 - - 17 15 13

- cameră cu 4 locuri - - - - 16 - - - - 16

- dormitorul din 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10
apartament/garsonieră
- salonul din apartament 16 14 12 10 10 16 14 12 10 10

- spaţiu pentru servirea mesei, x x x x x x x x x x
dotat cu mobilier (mese, scaune,
banchete) şi inventar de servire

- camere cu grup sanitar propriu x x x - - x x x - -91

- grup sanitar comun*) - - - x x - - - x x*) la pensiunile turistice/agroturistice de 1margaretă se admit în WC uscate
şi spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare)
3. Instalaţii:

- încălzire centrală sau cu gaze la x x x - - x x x - -
sobă de teracotă, mai puţin la
unităţile sezoniere estivale

- încălzire cu sobă de teracotă sau - - - x x - - - x x


cu alte echipamente admise de
normele P.S.I.

- sursă de încălzire în camerele de x x x - - x x x - -


baie
- instalaţie de apă curentă x x x x - x x x x -
caldă/rece la bucătărie
- instalaţie de apă curentă - - - - x - - - - x

- aer condiţionat exclusiv pentru x x - - - x x - - -
pensiunile aflate pe litoral şi în
Delta Dunării*

*La categoria 4 margarete criteriul este obligatoriu pentru pensiunile


clasificate după intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice
- racord la reţeaua publică de x x x x x x x x x x
canalizare sau la mijloace proprii
de colectare şi epurare

- iluminat electric, în spaţii x x x x x x x x x x


comune şi în spaţiile de cazare
4. Număr maxim de locuri într-o 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4
cameră
5. Echipare sanitară:

- camerele dispun de grup sanitar x x x - - x x x - -
propriu (cadă sau cuvă/cabină
duş, lavoar şi WC)

Grup sanitar comun compus din:


92

- 1 cabină WC la 10 locuri*) - - - x x - - - x x

- 1 spălător cu un lavoar cu apă - - - x x - - - x x
curentă caldă/rece la 10 locuri**)
- 1 cabină duş cu apă caldă/rece la - - - x x - - - x x
10 locuri/separat pe sexe
*) La pensiunile turistice si pensiunile agroturistice din mediu rural de o
stea/margaretă poate exista şi WC uscat.
**) Spălătorul poate fi şi în aer liber.

6. Dotarea camerelor:

- mobilier uniform ca stil şi de x x x - - x x x - -
calitate
- pat cu saltea şi salteluţă de x x x x x x x x x x
protecţie
- pilotă, sau alte mijloace cu x x x x x x x x x x
funcţiuni similare, cu cearşaf
- perne mari x x x x x x x x x x

- cearşaf pentru pat x x x x x x x x x x

- cuvertură de pat x x x x - x x x x -

- masă şi scaune x x x x x x x x x x

- dulap sau spaţii amenajate x x x x - x x x x -
pentru haine, cu umeraşe
- cuier x x x x x x x x x x

- oglindă x x x x x x x x x x

- veioză sau aplică la capătul x x x x - x x x x -
patului
- prosoape pentru faţă (1 x x x x x x x x x x
bucată/persoană)
- prosoape pentru baie (1 x x x x - x x x x -
bucată/persoană)
- perdele şi draperii/alte mijloace x x x x x x x x - -

93

de obturare a luminii

- mijloace de protecţie împotriva x x x x x x x x x x


insectelor
- pahare x x x x x x x x x x

- vază pentru flori sau aranjament x x x - - x x x - -
floral
- televizor în cameră cu recepţie x x - - - x x - - -
canale TV
- televizor în spaţii comune cu x x x x x x x x x x
recepţie canale TV
- posibilitate conexiune internet în x - - - - x - - - -
salon
Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus:

- canapea de 2 sau 3 persoane x x x x x x x x x x

- fotolii sau demifotolii x x x x - x x x - -

- scaune - - - - x - - - x x

- masă sau măsuţă x x x - - x x x - -

- frigider x x x - - x x x - -

- set de pahare pentru apă, vin, x x x - - x x x - -
coniac
- perdele şi draperii/alte mijloace x x x x x x x x x x
de obturare a luminii
7. Dotarea bucătăriilor:

- plită electrică sau cu gaze x x x - - x x x - -

- maşină de gătit sau reşou - - - x x - - - x x
electric cu minim două ochiuri
- cuptor cu microunde, cafetieră x x - - - x x - - -

- vase şi ustensile de bucătărie din x x x - - x x x - -
inox

94

- vase şi ustensile de bucătărie - - - x x - - x x x- echipamente pentru păstrarea x x x x x x x x x x
prin frig a alimentelor
8.Telefon la dispoziţia turiştilor x x x x x x x x x x
(minimum un telefon mobil sau
fix)

9. Alte criterii :

- anexele gospodăreşti pentru x x x x x x x x x x
creşterea animalelor şi păsărilor
vor fi amplasate şi întreţinute
astfel încât să nu creeze
disconfort pentru turişti

- animalele de la care provin x x x x x x x x x x


lactatele să fie atestate ca
sănătoase, iar produsele din carne
să fie examinate sanitar- veterinar

- alimentele să provină de la x x x x x x x x x x
producători locali autorizaţi
- minimum o persoană să fie x x x x x x x x x x
absolventă a unui curs de formare
în domeniu cel puţin
administrator pensiune turistică

- criterii suplimentare de evaluare 160 130 90 50 - 160 130 90 50 -


[anexa nr. 1.5.1] - puncte

ANEXA Nr. 1.5.1


la normele metodologice

Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică

95

CRITERII SUPLIMENTARE*)
*) Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru categoria Puncte
respectivă.

1. Sisteme de management

- implementarea unui sistem de management al calităţii 25

- implementarea unui sistem de management de mediu 25

- implementarea unui sistem de management al siguranţei alimentelor 25

- implementarea unui sistem de management pentru sănătate şi 25
securitate ocupaţională
- obţinerea etichetei ecologice 25

2. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară

- drum carosabil până la poarta pensiunii 3

- semnalizare de la şoseaua principală 2

- situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv 6

- iluminat exterior 3

- izolarea fonică a clădirii 6

- ambianţa generală a exteriorului:

• aspectul foarte bun al construcţiilor 5

• aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti 5

• amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, grădină, 5
livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru divertisment)
3. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări

- instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură minimum 5% 20
din consumul general
- izolarea fonică între camere şi spaţiile comune 8

- salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, 10
lecturare, conversaţie
- televizoare cu recepţie canale TV în toate camerele 3

96

- şemineu 6

- bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) 5

- dotare cu jocuri de societate (şah, table, remi, cărţi de joc etc.) 4

- biliard 4

- tenis de masă 4

- aer condiţionat 10

- telefon în fiecare cameră 5

- decorarea de ansamblu a interiorului 10

- calitatea mobilierului, armonia culorilor 10

- posibilitate de conexiune la internet 10

- masă şi fier de călcat 2

- maşină automată de spălat rufe 5

- uscător de păr 2

- grătar în aer liber 3

- locuri de joacă amenajate pentru copii 7

- sală de fitness 10

- saună, jacuzzi 10

- piscină în aer liber 15

- piscină acoperită 20

- terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi 12

- obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, sănii, 13
biciclete, ambarcaţiuni, echitaţie etc.)
- personal calificat pentru practicarea sporturilor de agrement 10

- aparat CD, DVD 2

- antenă TV satelit sau cablu 2

- posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi 10

97

gospodăreşti

- acces la computer 5

4. Dotarea bucătăriilor

- unitate de alimentaţie publică (după caz) 20

- vase de bucătărie din inox 10

- veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperecheate, în 6
număr corespunzător capacităţii de cazare
- aparatură electrică:

• robot-mixer 3

• cafetieră 3

• cuptor cu microunde 6

• hotă 3

• maşină de spălat vase 10

• toaster (prăjitor de pâine) 3

5. Protecţia turiştilor

• Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de 30
primire turistice
Total punctaj realizat

ANEXA Nr. 1.6


la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă, popas turistic şi

98

căsuţă tip camping

Campingul este o structură de primire turistică destinată să asigure cazarea


turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze
mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii
specifice acestui tip de unitate.

1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de


zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sănătatea
şi securitatea turiştilor.

2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând


o suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate parca mijlocul de
transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafaţa liberă necesară
pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti.

Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare amenajată.

Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se determină


prin înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele
locuri de cazare în căsuţe tip camping şi/sau în bungalow-uri amplasate în incinta
unităţii.

Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse, realizat din lemn
sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau
terasă şi uneori dotată şi cu grup sanitar propriu.

Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată


spaţiul pentru parcarea unei maşini.

Bungalow-urile amplasate în interiorul campingului se clasifică odată cu acesta,


potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.

La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din camping se va avea în vedere


capacitatea totală de cazare a campingului.

Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau
arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele, vegetaţia trebuie să fie suficient de abundentă
pentru a da o umbră confortabilă şi o ambianţă agreabilă.

99

Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de


circulaţie în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor.

La campingurile de 3 şi 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulaţia în


ambele sensuri.

Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de campare-cazare şi


toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru
agrement).

3. Mărimea campingului, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor


construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului
sau mediului înconjurător.

Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în


camping decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pază ziua şi
noaptea.

4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua publică,


iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a
unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din
care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar.

Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie să fie


mai mare de 100 m.

5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu
mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelă, căsuţă sau
bungalow) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spaţiu de campare-
cazare.

Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul lenjeriei şi,
respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin mozaicată, cu pantă de
scurgere corespunzătoare, pentru a fi uşor de întreţinut.

La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie să fie


separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va trebui să cuprindă, separat
de duşul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare- îmbrăcare, echipat cu
scaun, oglindă, policioară şi cuier.

100

6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să
poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să
permită montarea cu uşurinţă a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu
funcţiuni similare la cererea turiştilor.

7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalow-uri beneficiază de toate dotările şi instalaţiile


comune din cadrul campingurilor.

8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de


campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe tip
camping şi vor dispune de dotări şi servicii identice cu căsuţele situate în
campingurile de aceeaşi categorie.

9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unităţi de cazare sau de alimentaţie
publică, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat
pe sexe, în construcţie închisă cuprinzând:

- un lavoar la 30 de locuri;

- o cabină duş la 50 de locuri;

- o cabină WC la 30 de locuri.

10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalow- uri,
amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de
alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive,
culturale etc.).

Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de


poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol
securitatea şi sănătatea turiştilor.

Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul


diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii
peisajului şi mediului înconjurător.

Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat.

La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianţă


agreabilă.

101

Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă reprezintă


minimum 25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă.

Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive şi


funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţă se
realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unităţile
respective, ţinându-se seama de amplasamentul şi de perioada de funcţionare a
acestora (permanente sau sezoniere).

Majoritatea vilelor şi a bungalow-urilor din satele de vacanţă de 3 stele trebuie să


fie încadrate cel puţin la această categorie.

11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă,


formată din căsuţe şi/sau bungalow-uri amplasate într-un perimetru bine delimitat,
care asigură servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto.

Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi


categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare
pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.

12. Spaţiile de campare în gospodăriile populaţiei sunt structuri de primire turistice


constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe
un teren bine delimitat în incinta curţii sau grădinii aferente unei proprietăţi din
mediul urban sau rural. Mărimea parcelelor şi echiparea sanitară sunt identice cu cea
a campingurilor din aceeaşi categorie cu specificarea că, pentru capacităţile de până la
5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodăriei respective, fiind admise
totodată lavoare sau duşuri în aer liber şi wc uscate, restul dotărilor şi serviciilor sunt
facultative.


Sate de
Campinguri
vacanţă
Criterii minime obligatorii
stele stele

4 3 2 1 3 2

I. Criterii generale

1. Firmă: - la intrare, din care să x x x x x x
rezulte tipul, denumirea şi categoria

102

unităţii

- luminoasă x - - - x -

2. Panouri cu schema campingului x x x x x x
sau a satului de vacanţă şi a
regulamentului de ordine interioară
amplasate la loc vizibil

3. Cutie poştală la intrare x x x x x x4. Amenajarea terenurilor: - cât mai x x x x x x
plane posibil, bine nivelate,
acoperite cu gazon şi care să
permită o drenare rapidă a apelor
rezultate din ploi

5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de


campare, unităţi de alimentaţie etc.:
- asfaltate sau cu dale x x - - x -

- pietruite - - x x - x

6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă
comună:
- asfaltate, cu dale sau pietruite x x x x x x

7. Iluminarea electrică cu x x x x x x
intensitate: - corespunzătoare în
spaţiile de cazare de folosinţă
comună, inclusiv a parcelelor şi a
căilor de acces

8. Prize pentru racordarea rulotelor 20 10 10 - - -


la reţeaua de alimentare cu energie
electrică la . .. % din parcele

9. Capacitatea de cazare să fie de 80 60 20 12 100 70


cel puţin. ..locuri
10. Suprafaţa minimă a fiecărei 100 80 80 80 - -
parcele de campare (mp)
- numărul maxim de locuri la 1.000 20 24 28 32 - -
mp suprafaţă totală (parcele + alei +

103

spaţii verzi, agrement, clădiri etc.)

11. Ponderea minimă din suprafaţa 25 % 20 15 10 25 % 15


totală a spaţiilor destinate % % % %
drumurilor şi aleilor interioare,
zonelor de linişte şi recreere,
terenurilor de sport şi agrement

12. Parcelele de campare să fie: - x x x x - -


numerotate, ecranate cu garduri
verzi sau alte materiale care asigură
o delimitare eficientă şi estetică

13.Terenuri şi/sau săli pentru sport 4 3 2 1 4 3


şi agrement (tenis, minigolf, volei,
fitness, piscină, inclusiv bazine
pentru copii), cel puţin un număr de
. ..pentru fiecare categorie

14. Grădiniţe cu spaţii de joacă x x x - x x


pentru copii
15. Spaţii independente sau în x x x - x x
incinta spaţiilor de cazare pentru
depozitarea şi închirierea
echipamentelor, a materialelor
sportive şi de agrement

16. Spaţiu pentru recepţie x x x - x x17. Spaţii pentru administraţie şi de x x x x x x
păstrare a valorilor, inclusiv a celor
predate de turişti spre păstrare

18. Hol de primire x - - - x x19. Magazii pentru lenjerie şi x x x x x x
materiale de întreţinere
20. Oficiu pentru cameriste x x x x x x

21. Spaţiu amenajat şi dotat x x x x x x
corespunzător pentru spălatul şi
călcatul lenjeriei, accesibil şi de
către turişti

104

22. Trusă cu medicamente şi x x x x x x


materiale necesare acordării
primului ajutor medical

23. Punct de prim ajutor x x - - x x24. Punct farmaceutic x - - - - -

25. Spaţii comerciale pentru x x x x x x
vânzarea produselor alimentare, a
legumelor, fructelor şi a produselor
nealimentare (cosmetice, obiecte
de artizanat, timbre, efecte poştale,
ziare, reviste, articole sportive etc.)

26.Una sau mai multe unităţi de x x - - x x


alimentaţie
27. Racord la reţeaua publică de x x x x x x
canalizare sau la mijloacele proprii
de colectare şi epurare

26. Pubele acoperite, lavabile, x x x x x x


amplasate în locuri fixe adăpostite
(evacuarea zilnică a resturilor
menajere)

II. Alte criterii- Persoana care asigură conducerea x x x x x x
operativă a campingului sau satului
de vacanţă să îndeplinească
criteriile privind pregătirea
profesională, specifice funcţiei,
conform prevederilor anexei nr. 7 la
prezentele Norme metodologice - la
cele cu mai mult de 100 de locuri de
cazare

- Personalul din recepţie trebuie să x x x - x x


fie calificat conform prevederilor
anexei nr.7

Servicii:

- Telefon la dispoziţia turiştilor x x x x x x

105

- Acces internet la recepţie x x - - - -Echipamente sanitare:

Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă,
cuprinzând:
- un lavoar la . .. . locuri, cu oglinzi şi 10 20 25 30 - -
policioare
- o cabină de duş (închisă) la . .. . 10 20 25 30 - -
persoane
- o cabină WC cu apă curentă la . . 20 20 30 30 - -
locuri
- spălătoare pentru picioare, câte x x x x - -
unul la fiecare grup sanitar
- un lavoar şi un WC special pentru x x - - - -
copii
- un lavoar şi un WC pentru x x - - - -
persoane cu handicap (la cele de
peste 400 de locuri)

Dotarea căsuţelor tip camping:- pat cu saltea, husă de protecţie, x x x x - -
cearşaf de pat, pături cu cearşaf plic
şi pernă înfăţată

- mijloace de protecţie împotriva x x x - - -


insectelor
- aplică în perete x x x x - -

- oglindă x x x x - -

- cuier de perete x x x x - -

- măsuţă x x x x - -

ANEXA Nr. 1.7


la normele metodologice

106

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de
închiriat
Apartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice
constând într-un număr limitat de spaţii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea
preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spaţii
special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiştilor.

Apartamente sau

camere de închiriat
Criterii minime obligatorii
stele

3 2 1

1. Criterii generale:

- clădirea să fie în stare bună, cu x x x
aspect corespunzător
- căile de acces şi spaţiile x x x
înconjurătoare să fie întreţinute
- posibilităţi de parcare auto x - -

2. Organizarea spaţiilor:

- camerele de dormit să aibă x x x
intrare separată
- camere cu grup sanitar propriu x - -

- grup sanitar comun, exclusiv - x x
pentru turişti
3. Instalaţii:

- instalaţii de apă caldă/rece la x x x
grupurile sanitare
- instalaţii de încălzire admise de x x x
normele P.S.I.
- locuinţa să dispună de instalaţie x x x
electrică

107

- camerele aflate mai sus de etajul x x x


4 să fie deservite de lift
4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor:

- camere cu 1 pat 10 10 10

- camere cu 2 paturi 12 12 12

5. Număr maxim de locuri într-o 2 2 3
cameră
6. Echipare sanitară:

- camerele dispun de baie (cadă x - -
sau duş, lavoar şi WC)
- grup sanitar comun, exclusiv - x x
pentru turişti (minimum o cabină
WC, cadă sau duş, lavoar la 8
locuri)

7. Dotarea camerelor:

- pat cu saltea şi salteluţă de x x x
protecţie
- masă şi scaune x x x

- dulap sau spaţiu amenajat x x x
pentru haine şi lenjerie în
folosinţă exclusivă a turiştilor

- oglindă x x x

- pilotă sau alte mijloace cu x x x
funcţiuni similare, cu cearşaf
- cearşaf pentru pat x x x

- perne mari înfăţate x x x

- prosoape de faţă şi de baie x x -

- perdele, draperii/mijloace x x x
obturante
- mijloace de protecţie împotriva x x x

108

insectelor

- frigider (la categoria 3 stele, în x x -


exclusivitate pentru turişti)
- televizor cu recepţie canale TV x x -

Dotarea sufrageriei din apartament

- canapea pentru 2-3 persoane x x x

- masă, măsuţă x x x

- fotolii/demifotolii x x -

- scaune - - x

- frigider x - -

- televizor cu recepţie canale TV x x x

- tablou x x -

ANEXA Nr. 1.8


la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale

Navele maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea


turiştilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasifică
pe stele (de la 1 la 5) în funcţie de calitatea dotărilor şi a serviciilor pe care le oferă.

Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător şi în cazul


spaţiilor de cazare de pe nave şi pontoane, cu excepţia celor referitoare la:

- dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% faţă de cele din
hotelurile de aceeaşi categorie;

- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi


1,20/2,00 m la cele duble;

109

- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu


condiţia asigurării unei funcţionalităţi şi utilizări cât mai confortabile a spaţiului de
cazare. Se admit şi dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 şi 2 stele se
pot utiliza şi paturi suprapuse.

Structura spaţiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.

Spaţiile de alimentaţie pentru servirea turiştilor se clasifică separat, potrivit


criteriilor specifice unităţilor de acelaşi profil.

La navele de categorie superioară (4 şi 5 stele) este obligatorie asigurarea


posibilităţilor pentru agrement, sport şi banchete, festivităţi, etc.

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Definiţii şi criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire


turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire
la masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare,
produse de cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse pentru fumători.

1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un
larg sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde,
mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie,
îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru
crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formaţie muzical-
artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepţii etc.

1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi


băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări
clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana,
dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării.

1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin


desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este
decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.

110

1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea


şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc mistreţ, urs, gâşte,
raţe sălbatice etc.), care este organizată şi funcţionează pe principii similare
restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului
elemente specifice, particulare.

1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în


care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muşchi de
vacă şi porc, specialităţi din carne etc.), kebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază
de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin
(în special vin roşu servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.

Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este dotat cu


rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte specialităţi
din carne pentru fript în faţa consumatorilor.

1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la


comandă, în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel)
şi subproduse din carne neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momiţe,
măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar şi alese de consumatori din
vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai poate oferi:
ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon,
murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri).

1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se


desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse
lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie,
lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci;
restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea unui cadru medical.

1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil


gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil.
Preparatele şi specialităţile solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor
stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt
limitate la un număr redus de sortimente. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. La
nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.

De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni


turistice şi pensiuni agroturistice.

111

1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi


divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi
structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau
naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.

1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate,
cât şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate
culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc
în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii
sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică
populară. Se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.

1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone
geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri etc.).

Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare,
carafe, căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului
natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după
modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar
de concepţie deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea
personalului. La construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar,
specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau
prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc. . Ospătarii au uniforma confecţionată în
concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de romani, ciobăneşti etc.).

1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor
naţiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate
culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a
saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt
specifice ţării respective.

1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care
prin dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen
spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de
noapte etc.).

1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în
principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialităţi

112

de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate


superioară, un bogat sortiment de bere.

1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe
sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a unor
produse şi preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean,
mititei, cârnaţi, chifteluţe, foietaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum şi
brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume), specialităţi de zahana (1 -
2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi
băuturi nealcoolice).

1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, înconjurată de arbori şi
arbuşti, dotată cu mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un
sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de
bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri
selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi spirtoase, bere etc.) şi
nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.

1.8. Terasă: este o unitate independentă, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier
specific sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat
de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-
patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) şi
nealcoolice, cafea, fructe.

2. Bar: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se


serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă
restrânsă de produse culinare.

Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.

2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care
prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori
şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi
nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc.,
fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese.
De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona
programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgă de
lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.

113

2.2. Bar de zi: este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi
restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de
băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns,
tartine, foietaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi
posibilităţi de distracţie (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul
de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu
dimensiuni mici, cu scaunele respective.

2.3. Cafe-bar sau cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a
cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi,
produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ,
cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut
etc.).

2.4. Club sau Disco-bar (discotecă, videotecă): este o unitate cu profil de


divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări,
produse de cofetărie-patiserie, îngheţată şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice
şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de
dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin disc-jockey, care asigură
organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special
amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă
videoprograme şi filme.

2.5. Bufet-bar: oferă un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustări,


sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie
sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice (aperitive),
bere, vinuri, la pahar.

3. Unitate fast-food: este o unitate de alimentaţie cu servire rapidă a preparatelor


culinare de bucătărie, cofetărie, patiserie, minuturi, finger-food, salate-entree, precum
şi a băuturilor nealcoolice calde şi reci, a băuturilor slab alcoolizate şi a unui
sortiment restrâns de băuturi alcoolice. De regulă servirea se face prin vânzători direct
către consumatori, cu plata în avans a produselor.

3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii


îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustări, produse
lactate, băuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peşte, antreuri,
preparate de bază, salate, deserturi, fructe) şi băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la

114

sticlă, aşezate în linii de autoservire cu flux dirijat şi cu plata după alegerea


produselor.

3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul
consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face
anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".

3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai


pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la
pahar sau băuturi slab alcoolizate.

3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghele-bar, cu un


front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviţi
direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor. Oferă în tot timpul zilei o
gamă diversificată de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori,
unele preparate cu specific), precum şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi
alcoolice în sortiment redus.

4. Cofetărie: este o unitate specializată pentru desfacerea unui sortiment larg de


prăjituri, torturi, fursecuri, cozonac, îngheţată, bomboane, patiserie fină, băuturi
nealcoolice calde şi reci şi unele băuturi alcoolice fine (coniac, lichior).

5. Patiserie: este o unitate specializată în desfacerea pentru consum, pe loc sau la


domiciliu, a producţiei proprii specifice, în stare caldă (plăcintă, ştrudele, merdenele,
pateuri, covrigi, brânzoaice, gogoşi, cornuri etc.). Sortimentul de băuturi include bere
la sticlă, băuturi nealcoolice, băuturi calde, răcoritoare, vin la pahar, diferite
sortimente de produse lactate (iaurt, chefir, lapte bătut etc.). Se poate organiza şi cu
profil de plăcintărie, simigerie, covrigărie, gogoşerie sau patibar.

Criterii minime obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu


funcţiuni de alimentaţie publică

Criterii minime obligatorii Restaurante


Baruri

115

stele stele

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. Descriere generală a clădirii:

- firmă luminoasă pentru x x - - - x x - - -
unităţi independente

- firmă - - x x x - - x x x

- însemne distinctive privind x x x x x x x x x x
tipul şi categoria unităţilor
- acces pentru aprovizionare x x x x x x x x - -
cu mărfuri şi circulaţia
personalului, separat de
intrarea principală

- parcaj auto propriu pentru x - - - - - - - - -


unităţile independente
- acces auto la intrare x x - - - x - - - -

2. Organizarea spaţiilor:

- windfang, uşi rotative sau x - - - - x - - - -
perdea de aer la intrare
(unităţi cu acces direct din
afară)

- hol de primire şi de x x - - - - - - - -
aşteptare pentru
consumatori

- garderobă (unităţile de x x - - - x - - - -
vară şi cele cu o capacitate
sub 100 de locuri se
exceptează, acestea
dispunând de cuier în
incintă)

- saloanele sunt 1,6 1,5 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 1,1 1 1,0
dimensionate
corespunzător, în funcţie de

numărul de locuri şi de
indicele de suprafaţă . ..

116

mp/loc masă

- saloanele cu o capacitate x x - - - - - - - -
mai mare de 150 de locuri se
compartimentează sau se
intimizează cu diverse
mijloace estetice

- oficiu pentru ospătari sau x x x x x - - - - -


spaţiu de distribuţie
(restaurantele de capacitate
mică sub 50 de locuri şi
familiale, precum şi
restaurantele pensiune sunt
exceptate)

- acces între oficiu şi salon x x x - - - - - - -


prin uşi batante
- grup sanitar cu apă curentă 30 40 - - - 30 40 - - -
caldă şi rece, separat pe
sexe, o cabină la . .. locuri*

- grup sanitar cu apă caldă şi - - x x x - - x x x


rece*
- bucătăria echipată şi x x x x x x x x x x
compartimentată în funcţie
de specificul preparatelor
calde sau reci realizate şi a
structurii materiilor prime cu
respectarea normelor
sanitar-veterinare

- secţie-bar x x x x x x x x x x

- spălător de veselă x x x x x x x x x x

- spălător de vase x x x x x x x x x x

- spălător de pahare x x x x x x x x x x

- depozit pentru alimente şi x x x x x x x x x x
băuturi

117

- cameră pentru lenjerie x x - - - x x - - -- birou al şefului de unitate x x - - - x - - - -

- birou al bucătarului-şef x - - - - - - - - -

- grup social pentru x x x x x x x - - -
personal, care să cuprindă:
vestiare + duşuri + WC

- spaţiu pentru depozitarea x x x x x x x x x x


ambalajelor/resturilor
menajere

*Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menţionată în Anexa nr. 1
pct. 9, lit. b)
3. Instalaţii:

- sisteme de climatizare x - - - - x - - - -
(spaţii de servire, producţie
şi grupuri sanitare)

- ventilaţie mecanică în x x x x - - - - x -
spaţii de servire şi producţie

- instalaţie de aer - x x - - - x x - -
condiţionat în spaţii de
servire şi producţie

- ventilaţie naturală - - - - x - - - - x

- încălzire centrală sau alte - x x x x - x x x x
surse de încălzire admise de
normele P.S.I., mai puţin
pentru unităţile sezoniere
estivale

- instalaţie curentă de apă x x x x x x x x x x


caldă/rece
- iluminat în toate spaţiile de x x x x x x x x x x
servire, producţie şi anexe
- ascensor pentru mărfuri şi x x - - - - - - - -
preparate (când bucătăria

este amplasată la alt nivel

118

decât salonul de servire)

4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive


necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei
- utilaje tehnice*) x x x x x x x x x x

*) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu
respectarea liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar-veterinare,
P.S.I. şi protecţia muncii.

5. Amenajări şi dotări interioare în saloane:- pardoseală din ceramică x x x x x x x x x x
sau alte materiale de
calitate superioară

- pereţi tapisaţi (material x - - - - x - - - -


textil), placaţi cu furnir de
bună calitate sau cu
zugrăveli moderne
deosebite

- pereţi tapetaţi cu materiale - x - - - - x - - -


de calitate superioară sau cu
zugrăveli deosebite

- zugrăveli şi vopsitorii - - x x x - - x x x
obişnuite
-plase de protecţie x x x x x x x x x x
împotriva insectelor la
spaţiile de producţie şi
depozitare

- decoraţiuni interioare x x - - - x x - - -
adecvate specificului unităţii
- mobilier uniform ca stil x x x x x x x x x x

- feţe de masă sau alte x x x x x x x x x x
mijloace igienice şi estetice
- feţe de masă pentru x x x x - x - - - -
banchete

119

- şervete de masă din x x - - - x - - - -


material textil de calitate
-şerveţele de masă din - - x x x - - x x x
hârtie
- listă meniu în care vor fi x x x - - x x - - -
menţionate preparatele
culinare cu denumirea,
componenţa şi gramajul lor
detaliat, în limba română şi
în două limbi de circulaţie
internaţională

- listă tipărită pentru - - - x x - - x - -


preparate culinare şi băuturi
- lista meniu pentru băuturi x x x - - x x - - -

6. Dotarea cu inventar de servire:

a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă):

- cupe de şampanie, carafe, x x x x - x x x x -
pahare, sonde, căni, halbe,
cilindri etc. în funcţie de
specificul băuturilor şi
profilului structurii unităţii

- solniţe - - - x x - - - x x

- presărători x x x - - x x x - -

- oliviere x x x - - x x x - -

- muştarieră / bol pentru x x x - - x x x - -
muştar
- compotieră x x x - - x x x - -

- clopot pentru pateuri x x - - - x x - - -

- doze pentru mujdei x x x - - x x - - -

- scrumiere (unde este cazul) x x x x x x x x x x

- bol pentru clătirea x x - - - x x - - -
degetelor

120

- fructieră (poate fi şi din x x x - - x x x - -


porţelan, alpaca, etc)
b) porţelan:

- ceşti cu farfurioară pentru x x x x x x x x x x
cafea
- ceşti cu farfurioară pentru x x x x x x x x x x
ceai
- ceşti/boluri/farfurii pentru x x x x x x x x x x
preparate lichide calde
- căni cu farfurioară pentru x x - - - x - - - -
lapte
- cafetiere x x - - - x x - - -

- zaharniţe x x - - - x x - - -

- ceainice x x x - - x x - - -

- supiere x x x - - - - - - -

- castroane x x x x x x x x - -

- farfurii suport x x - - - x x - - -

- farfurii desert x x x x x x x x x x

- farfurii întinse mari x x x x x x x x x x

- farfurii adânci x x x x x - - - - -

- platouri de diferite forme şi x x x x x x x - - -
mărimi
- osiere x x x - - - - - - -

- raviere - - - x x - - - - -

- salatiere x x x x x x - - - -

- cocotiere x x - - - x x - - -

- sosiere x x x - - x - - - -

- suport pentru scobitori x x x x x x x x - -

121

c) alpaca argintată sau oţel inox:- linguriţe pentru ceai x x x - - x x - - -

- linguriţe pentru cafea* x x x x x x x x x x

*La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă

- linguriţe pentru îngheţată x x x - - x x x - -

- lingură, furculiţă şi cuţit x x x x x x x x x x
mare
- furculiţe şi cuţite pentru x x x - - x x x - -
peşte
- cuţite şi furculiţe pentru x x x - - x x - - -
gustări
- furculiţe linguriţe şi cuţite x x x x x x x x x -
pentru desert şi fructe
- tacâmuri pentru fructe de x - - - - - - - - -
mare
- găletuşă cu cleşte pentru x x x - - x x x - -
cuburi de gheaţă
- capace pentru ochiuri x x - - - x x - - -

- shackere x x - - - x x - - -

- foarfece pentru struguri x - - - - x - - - -

- paletă pentru tort x x x x x x x x x x

- frapiere pentru şampanie x x x - - x x x - -
sau alte dotări similare
- dotarea cu inventar de x x x x x x x - - -
servire se face în funcţie de
specificul unităţii, de
sortimentele de preparate şi
băuturi servite

Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate.7. Alte criterii:

122

Servirea se efectuează prin:- ospătari x x x x x x x x - -

- vânzători sau autoservire - - - - - - - - x x

Personalul de bază din secţiile de servire şi producţie are, în majoritate:

- înalt nivel de calificare x x - - - - - - - -

- calificare - - x x x x x x x x

- personalul va fi în x x x x x x x x x x
permanenţă curat, cu părul
strâns, îmbrăcăminte curată,
pantofii lustruiţi şi fără
bijuterii în exces

- ospătarii trebuie să 80 70 50 - - 80 70 - - -
cunoască cel puţin o limbă
străină, iar formaţia de lucru
va fi astfel stabilită încât
într-un singur schimb să se
asigure cunoaşterea a cel
puţin 2 limbi de circulaţie
internaţională (%)

- personal angajat cu x x - - - - - - - -
atribuţii de portar-uşier
- echipamente/uniforme: x x x x x x x x - -
pentru ospătari şi ajutor de
ospătari

- pentru barmani x x x x x x x - - -

- pentru formaţii muzicale x - - - - - - - - -
proprii
- pentru vânzători - - - - - - - - x x

- pentru portar-uşier x - - - - x - - - -

- pentru garderobier x x - - - x - - - -

123

- efectuarea zilnică sau ori x x x x x x x x x x


de câte ori este nevoie a
curăţeniei în grupurile
sanitare pentru turişti,
spaţiile de servire,
producţie,depozitare şi la
grupurile sociale pentru
personal

- spaţiile de producţie vor fi x x x x x x x x x x


astfel realizate şi ventilate
încât să nu pătrundă mirosul
din bucătărie în sălile de
servire şi în spaţiile de
cazare

8. Servicii oferite clienţilor, cu sau fără plată, astfel:- organizarea de banchete x x x x x - - - - -
sau mese festive
- comenzi pentru închirieri x x - - - x x - - -
de taximetre
- diverse comisioane x x - - - x x - - -

- la solicitare, se rezervă x x - - - x - - - -
locuri la mese
- asigurarea pazei pentru x x - - - x - - - -
autovehiculele parcate
- gararea autoturismului şi x - - - - - - - - -
respectiv predarea lui la
plecarea clienţilor, se face
de către personalul
restaurantului

- plata serviciilor să poată fi x x x - - x x x - -


efectuată şi prin mijloace
electronice de plată
(carduri)

- continuare -

124

Baruri

Unităţi fast-
de Cofetării, patiserii
food
noapte
Criterii minime obligatorii
stele stele stele

5 4 3 2 1 5 4 3 2

1.Descriere generală a clădirii

- firmă luminoasă cu x x x - - x x - -
denumirea unităţii şi însemne
distinctive privind categoria
de clasificare

- firmă cu denumirea unităţii - - - x x - - x x


şi însemne distinctive privind
categoria de clasificare

- accesul consumatorilor şi din x x - - - x x - -


holul unităţii de cazare
(pentru unităţile amplasate în
structuri de cazare)

- acces pentru aprovizionare x x - - - x x - -


cu mărfuri şi circulaţia
personalului, separat de
intrarea principală

- parcaj auto propriu pentru x x - - - - - - -


unităţile independente
- acces auto la intrare x - - - - x - - -

2. Organizarea spaţiilor:

- windfang, uşi rotative sau x x - - - x - - -
perdea de aer la intrare
(unităţi cu acces direct din
afară);

- hol de primire şi de x x - - - - - - -
aşteptare pentru consumatori
- garderobă (unităţile de vară x x - - - x - - -
şi cele cu o capacitate sub 100

de locuri se exceptează,

125

acestea dispunând de cuier în


incintă)

- saloanele sunt dimensionate 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,4 1,3 1,1 1,0
corespunzător, în funcţie de
numărul de locuri şi de
indicele de suprafaţă . ..
mp/loc masă

- oficiu pentru x x x - - x - - -
ospătari/barmani sau spaţiu
de distribuie (fast -food-urile
de capacitate mică sub 50 de
locuri pot fi exceptate)

- grup sanitar cu apă curentă 30 40 40 - - 30 - - -


caldă/rece, separat pe sexe, o
cabină la . .. locuri*

-acces între oficiu şi salon prin x x x - - x - - -


uşi batante
- grup sanitar cu apă - - - x x - x x x
caldă/rece*
- bucătăria echipată şi x x x x x - - - -
compartimentată în funcţie
de specificul preparatelor
calde sau reci realizate şi a
structurii materiilor prime cu
respectarea normelor sanitar-
veterinare

- secţie-bar x x - - - - - - -

- laborator propriu - - - - - x - - -

- spălător de veselă x x x x x x x x x

- spălător de vase x x x x x x - - -

- spălător de pahare x x - - -

- depozit pentru alimente / x x x x x x x x x
băuturi
- cameră pentru lenjerie x x x - - x - - -

126

- birou al şefului de unitate x x - - - x - - -- grup social care să cuprindă: x x - - - x x - -
vestiare + duşuri + WC
- spaţiu pentru depozitarea x x x x x x x x x
ambalajelor / resturilor
menajere

*Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menţionată în


Anexa nr. 1 pct. 9, lit. b)
3. Instalaţii:

- sisteme de climatizare (în x x - - - x - - -
spaţiile de servire, producţie
şi grupurile sanitare)

- ventilaţie mecanică în spaţii - - x x - - x x -


de servire şi producţie
- ventilaţie naturală - - - - x - - - x

- încălzire centrală sau alte - - x x x - x x x
surse de încălzire admise de
normele P.S.I., mai puţin
pentru unităţile sezoniere
estivale

- instalaţie curentă de apă x x x x x x x x x


caldă/rece
- iluminat în toate spaţiile de x x x x x x x x x
servire, producţie şi anexe
- ascensor pentru mărfuri şi x x - - - - - - -
preparate (când bucătăria
este amplasată la alt nivel
decât salonul de servire), la
unităţile cu peste 50 de locuri
la mese

4. Utilaje,mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi


dispozitive necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei:

127

- utilaje tehnice*) *)dotarea x x x x x x x x x


se face în funcţie de profilul şi
de capacitatea unităţii, cu
respectarea liniei tehnologice
şi a normelor sanitar, sanitar-
veterinare, PSI şiprotecţia muncii

5. Amenajări şi dotări interioare în saloane

- pardoseală din ceramică sau x x x - - x x - -
alte materiale de calitate
superioară

- pardoseală din mozaic sau - - - x x - - x x


din alte materiale uşor
lavabile

- pereţi zugrăviţi cu materiale x x - - - x x - -


de calitate superioară şi
decoraţiuni deosebite

- zugrăveli şi vopsitorii - - x x x - - x x
obişnuite
- decoraţiuni interioare x x x x x x x - -
adecvate specificului unităţii

- mobilier uniform ca stil:- de calitate x x - - - x x - -

- in bună stare de folosinţă - - x x x - - x x

- feţe de masă sau alte x x x x x x x x x
mijloace igienice şi de calitate
- şervete de masă din material x x - - - x - - -
textil de calitate
- în lista meniu vor fi x x - - - x - - -
mentionate preparatele cu
denumire şi componenţă în

limba română şi în două limbi
de circulaţie internaţională

128

precum şi gramajul acestora

- listă afişată şi etichete cu - - x x x - x x x


preţurile preparatelor şi ale
băuturilor oferite

6. Dotarea cu inventar de servire:- cupe de şampanie, carafe, x x - - - - - - -
pahare, sonde, căni, halbe,
cilindri etc. în funcţie de
specificul băuturilor şi
profilului structurii unităţii

- solniţe - - - x x - - - -

- presărători x x x - - - - - -

- oliviere x x x - - - - - -

- muştarieră / bol pentru x x x x - - - - -
muştar
- clopot pentru pateuri x x x - - x x - -

- doze pentru mujdei - - x x - - - - -

- scrumiere unde este cazul x x x x x - - - -

- bol pentru clătirea degetelor x x x - - - - - -

- fructieră x x - - - - - - -

- platouri de diferite forme şi x x x x x x x x x
mărimi
- ceşti cu farfurioară pentru x x x x x x x x x
cafea
- ceşti cu farfurioară pentru x x - - - x x x x
ceai
- ceşti/boluri/farfurii pentru x x x x x x x x X
preparate lichide calde
- cafetiere x x - - - x x - -

129

- zaharniţe x x - - - x x - -

- ceainice x x - - - x x x -

- farfurii suport x x x - - x x x -

- farfurii desert x x x x x x x x x

- farfurii întinse mari x x x x x - - - -

- farfurii adânci - - x x x - - - -

- farfurii pentru gem, dulceaţă - - x x x x x x x

- osiere x x x - - - - - -

- raviere - - x x x - - - -

- salatiere x x x x x - - - -

- sosiere x x x - - - - - -

- suport pentru scobitori x x x x x - - - -

- linguriţe pentru ceai x x x x - x x x x

- linguriţe pentru cafea* x x x x - x x x x

*La categoria 1 stea şi 2 stele se admit şi de unică folosinţă

- linguriţe pentru îngheţată x x x x - x x x x

- lingură, furculiţă şi cuţit x x x x x x x x x
mare
- furculiţe şi cuţite pentru x x x - - - - - -
peşte
-cuţite şi furculiţe pentru x x x x - - - - -
gustări
- furculiţe/linguriţe şi cuţite x x x x x x x x x
pentru desert şi fructe
- tacâmuri pentru fructe de x x - - - - - - -
mare
- găletuşă cu cleşte pentru x x - - - x - - -
cuburi de gheaţă

130

- capace pentru ochiuri - - x - - - - - -- shackere x x - - - - - - -

- foarfece pentru struguri x - - - - - - - -

- paletă pentru tort x x x x x x x x x

- frapiere pentru şampanie x x - - - - - - -

Dotarea cu inventar de servire se va face în funcţie de specificul unităţii, de
sortimentele de preparate şi băuturi servite
7. Alte criterii:

Servirea se efectuează prin:

- ospătari x x - - - x x

- vânzători sau autoservire - - x x x x x

- personalul va fi în x x x x x x x x x
permanenţă curat, cu părul
strâns, îmbrăcăminte curată,
pantofii lustruiţi şi fără
bijuterii în exces

- ospătarii trebuie să 80 70 - - 50 - - - -
cunoască
cel puţin o limbă străină, iar
formaţia de lucru va fi astfel
stabilită încât într-un singur
schimb să se asigure
cunoaşterea a cel puţin 2 - 3
limbi de circulaţie
internaţională (%)

- echipamente / uniforme x x x x x x x x x
pentru personal
- portar-uşier x - - - - - - - -

- garderobier x - - - - - - - -

- ecuson cu prenumele şi x x x x x x x x x
funcţia fiecărei persoane din

personalul cu atribuţii de

131

servire

- efectuarea zilnică sau ori de x x x x x x x x x


câte ori este nevoie a
curăţeniei în spaţiile de
servire, producţie, depozitare
şi la grupurile sociale pentru
consumatori şi personal

- spaţiile de producţie vor fi - - x x x x - - -


astfel realizate şi ventilate
încât să nu pătrundă mirosul
din bucătărie în saloanele de
servire şi în spaţiile de cazare

- organizarea de banchete sau x x x - - - - - -


mese festive
- comenzi pentru închirieri de x x - - - x - - -
taximetre
- la solicitare se rezervă locuri x x - - - - - - -
la mese
- asigurarea pazei pentru x x - - - - - - -
autovehiculele parcate
- plata serviciilor să poată fi x x x x - x x - -
efectuată şi prin mijloace
electronice de plată (carduri)

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

CERERE STANDARDIZATĂ
PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CLASIFICARE

132

În
temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism cu
modificările şi completările ulterioare,

Subsemnatul(a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,C.N.P
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate seria ____ nr. ______ în calitate de (se bifează
cu x căsuţa corespunzătoare):

□ Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare) sau titular pentru:

□ Persoană fizică autorizată

□ Întreprindere familială

□ Întreprindere individuală

□ Altă formă juridică

□ Mandatar (prin procură notarială ataşată) pentru:

Denumire operator economic: (SC, PFA, etc.) _________________ cu sediul


social în localitatea ___________, str. _________ nr. _______ bl. _____ sc. _____ et.
_____ ap. _____ judeţ/sector _________ telefon fix _________ telefon mobil
___________ fax __________ e-mail ____________, adresa web
_________________ solicit acordul pentru începerea activităţii, introducerea în
circuitul turistic şi eliberarea certificatului/certificatelor de clasificare pentru:

1) Denumire unitate:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi, etc). .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Categoria de clasificare: (stele/margarete). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2) Denumire unitate: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi, etc). .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Categoria de clasificare: (stele/margarete). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

3) Denumire unitate:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

133

Tipul de unitate: (ex: hotel, pensiune turistică, restaurant, bar de zi, etc). .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Categoria de clasificare: (stele/margarete). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Adresă unitate/unităţi: localitate. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .str. .. .. .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .nr. .. .. .jud. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Date de contact: unitate/unităţi: telefon. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..fax. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


.e-mail. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..web. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Conducerea operativă este asigurată de:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


..telefon mobil. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):

1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original □ sau copie legalizată □

2. Fişa standardizată privind încadrarea spaţiilor structurii/structurilor de cazare □


şi/sau alimentaţie publică □

3. Certificatul(e) de clasificare şi fişa(ele) anexă(e) a/ale acestuia(ora), în original


(după caz) □

4. Extras REVISAL (vizat pentru conformitate) şi copii ale documentelor de


calificare pentru personalul minim necesar angajat, conform prevederilor cap. II art. 4
din normele metodologice (după caz) □

5. Avizul tehnic de specialitate emis conform prevederilor H.G. nr. 31/1996, (după
caz). □

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat cunoştinţă de prevederile


Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
de prevederile Normelor metodologice de aplicare ale acesteia şi consider că sunt
îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în Normele metodologice
pentru structura/structurile de primire turistice nominalizată/e mai sus, inclusiv cele
privind încadrarea personalului, condiţii şi criterii pe care mă oblig să le respect pe
toată durata funcţionării, pentru tipul şi categoria de clasificare menţionate în prezenta
cerere şi pentru structura înscrisă în formularele tip ale fişei/fişelor privind încadrarea
spaţiilor de cazare şi/sau alimentaţie publică anexate acesteia. În cazul în care se

134

constată contrariul celor declarate, voi suporta consecinţele şi înţeleg să-mi fie
aplicate reglementările legale în vigoare.

Semnătura şi
Data:
ştampila
_______________
_______________

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

FIŞĂ STANDARDIZATĂ
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri

Tipul de unitate _____________________________________

Denumirea unităţii ___________________________________

Adresa ___________________________________________

Structura spaţiilor de cazare conform ANEXEI la Normelor


metodologice

Nr. de
ordine
al
Categoria
spaţiilor
de
Grup sanitar.. .. de
clasificare Nr. Nr.
Tip spaţiu .. .. .. . cazare
spaţii locuri
(propriu/comun) (1, 2, 3,
4..
...sau A,
B, C, D,
. .etc)

stele/ Cameră cu 1 loc grup sanitar. .. ..


135

margarete .. .. ..

Cameră cu 2 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. ..

Cameră cu 3 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. ..

Cameră cu 4 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. ..

Suită grup sanitar. .. ..


.. .. ..

Garsonieră grup sanitar


propriu

Apartament cu. .. .. .. grup sanitar


.. .. propriu
dormitor/dormitoare

Duplex grup sanitar


propriu

Cameră cu . .. .. grup sanitar. .. ..


..locuri .. .. ..

Parcelă campare / căsuţă tip camping1). Total categoria stele/margarete /

stele/ Cameră cu 1 loc grup sanitar. .. ..
margarete .. .. .. ..

Cameră cu 2 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. .. ..

Cameră cu 3 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. .. ..

Cameră cu 4 locuri grup sanitar. .. ..


.. .. .. ..

Suită grup sanitar. .. ..


.. .. .. ..

136

Garsonieră grup sanitar


propriu

Apartament cu. .. .. .. grup sanitar


. propriu
dormitor/dormitoare

Duplex grup sanitar


propriu

Cameră cu . .. .. . grup sanitar. .. ..


locuri .. .. .. ..

Parcelă campare / căsuţă tip camping2). Total categoria stele/margarete /

TOTAL GENERAL = total 1) + total 2) /

Operator economic

__________________________________________
(denumirea)

Numele şi
prenumele Semnătura ____________
_______________

(reprezentant
legal)
Data
Ştampila
___________

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

FIŞĂ STANDARDIZATĂ
privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu

137

funcţiuni de alimentaţie publică

Tipul de unitate ____________________________________ (conform normelor


metodologice - ex. - restaurant clasic, restaurant pensiune, snack-bar, bar de zi, disco-
bar, etc.)

Denumirea unităţii __________________________________

Adresa __________________________________

Profilul unităţii __________________________________ (ex. restaurant, bar, fast-


food, cofetărie, patiserie)

Total suprafaţă comercială (mp) _________________ (compusă din suprafaţa


spaţiilor de servire - saloane, terase)

Amplasarea unităţii _________________ (parter, etaj 1, demisol, etc)

Capacitatea totală a unităţii locuri _________________ (saloane + terase)din care:
Tipul Nr.
Nr. Categoria Nr.
de locuri în
crt. (stele) în pe terasă pe terasă saloane:
unitate total grădină
saloane acoperită neacoperită
de vară

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
locuri locuri locuri locuri

Operator economic

__________________________________________

(denumirea)

138

Numele şi
prenumele Semnătura ____________
_______________

(reprezentant
legal)
Data
Ştampila
___________

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice

DECLARAŢIE*)
pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 11, alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 cu modificările şi completările ulterioare
în cazul eliberării licenţei de turism/anexei licenţei de turism

Subsemnatul ______________,C.N.P |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, act de identitate seria


______ nr. ___________ în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):

□ Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare)

sau

□ Reprezentant legal pentru: _____________________________________


(denumirea operatorului economic care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de
turism) cu sediul social în localitatea ___________, str. ___________ nr.
___________ bl. ___________ sc. ___________ et. ___________ ap. ___________
judeţ/sector ___________,

solicit eliberarea licenţei de turism □ anexei licenţei de turism □ pentru agenţia de


turism/reprezentanţa situată în localitatea ___________ ___________, str.
___________, nr. ___________ bl. ___________ sc. ___________ et. ___________
ap. ___________ judeţ/sector ___________, tel. ___________ fax ___________, e-
mail___________ web site/pagină web ___________

şi cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii,
DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile
139

Hotărârii Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a


licenţelor şi brevetelor de turism cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
ale Normelor metodologice de aplicare ale acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate
condiţiile şi criteriile de funcţionare prevăzute în anexele la Normele sus-menţionate,
pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării
agenţiei de turism menţionate mai jos, pentru tipul declarat.

Agenţia de turism (nume comercial): ________________________

de tip:

TOUROPERATOARE □

DETAILISTĂ □

cu vânzare exclusiv online □

fără vânzare directă la public**) □

Conducerea operativă este asigurată de:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


..telefon mobil. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente:

1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original □ sau copie legalizată □

2. Copie a poliţei de asigurare □

3. Copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de utilizare
asupra spaţiului □

4. Licenţa de turism***) □ şi/sau anexa licenţei de turism***) □

5. Copia licenţei de turism (în cazul înregistrării unei filiale/sucursale/sediu


secundar/reprezentanţe □

6. Certificat de cazier fiscal □

7. Dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidenţă a


salariaţilor însoţit de documentul care atestă pregătirea profesională a persoanei care
asigură conducerea operativă a agenţiei de turism sau filialei/sediului secundar
aparţinând acesteia □

140

Data Semnătura
___________ __________
Ştampila

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

Criterii minime obligatorii privind încadrarea cu personal şi pregătirea


profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi
alimentaţie publică

I. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice cu


funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică trebuie să fie angajată cu contract individual
de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a angajaţilor, cu excepţia cazurilor în
care conducerea operativă este asigurată de unul dintre asociaţi sau acţionari care
deţine documentele de calificare conform punctului 1 din tabelul de mai jos.

Baruri
Hoteluri, Cabane, Restaurante
de
moteluri campinguri si baruri
noapte
Criterii minime obligatorii
stele stele stele stele

5 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4

141

1. Persoana care asigură


conducerea operativă a
structurii de primire
turistice trebuie să
deţină*): certificat de
absolvire a unui curs de
formare managerială în
domeniu, organizat de un
x x x x x x x x x x x x - - x x
furnizor de formare
profesională autorizat
/diplomă de
licenţă/masterat/doctorat
privind absolvirea
cursurilor universitare în
domeniul turismului/brevet
de turism, specific funcţiei.

2. Cel putin o persoană din


conducerea operativă a
unei structuri de primire
turistice trebuie să facă
dovada absolvirii a unui
x x x - - x x - - x x x - - - -
program de pregătire în
domeniul calităţii serviciilor
turistice, realizat de un
furnizor de formare
profesională autorizat

în domeniul turismului, cu
activitate reprezentativă în
acest sector (care să poată
face dovada unor
preocupări în domeniul
calităţii serviciilor turistice
cel puţin în ultimii 3 ani).

*) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de


locuri, precum şi unităţile de alimentaţie sub 50 de locuri la mese, se
exceptează

3. Personalul din recepţie


trebuie să fie calificat**) în x x x x x x x x x - - - - - - -
proporţie de 100 %

142

**) Cu certificat de calificare obţinut conform prevederilor legale4. Personalul secţiilor de
producţie şi servire trebuie
- - - - - - - - - x x x x x x x
să fie calificat în proporţie
de 100%

5. Şef de recepţie la
unităţile cu mai mult de 50 x x x - - - - - - - - - - - - -
de spaţii de cazare

6. Guvernantă la unităţile
cu mai mult de 50 de spaţii x x x - - - - - - - - - - - - -
de cazare

7. Sef de sală la unităţile cu


- - - - - - - - - x x - - - - -
peste 100 de locuri
8. Somelier - - - - - - - - - x - - - - - -

9. Barman preparator - - - - - - - - - x x - - - x x

10.Bucătar***) - - - - - - - - - - - x x x - -

11.Bucătar specialist sau
maestru în arta - - - - - - - - - x x - - - - -
culinară***)

***) Se exceptează barurile12.Cursuri de perfecţionare
pentru întreg personalul,
efectuate de la obţinerea
calificării sau de la
absolvirea altor cursuri de x x x x x x x x x x x x x x x x
perfecţionare de scurtă
durată, la intervalele
reglementate de Codul
Muncii

143

ANEXA Nr. 8
la normele metodologice

Criterii minime obligatorii de funcţionare pentru agenţia de turism de tip


turoperatoare sau detailistă şi a filialei/sucursalei/sediului
secundar/reprezentanţei*) acesteia

*) Doar operatorul economic care deţine agenţie de turism touroperatoare poate


înfiinţa filială/sediu secundar/reprezentanţă touroperatoare.


Agenţie de turism/filială
Criterii minime obligatorii
TOUROPERATOARE DETAILISTĂ

1. Starea clădirii să fie bună şi salubră X X

2. Amplasarea agenţiei de turism în
clădire:1) la demisol, parter, mezanin X X
sau la etajul 1, uşor accesibilă

1) Pot fi acceptate şi alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu


destinaţie publică. Agenţia de turism touroperatoare care nu are activitate
de vânzare directă către turişti precum şi agenţiile de turism care desfăşoară
activitatea exclusiv online poate/pot funcţiona şi la alte niveluri ale clădirii.

3. Suprafaţa agenţiei de turism sa fie


16 m2 10 m2
de minim2):
2) Se exceptează agenţiile de turism care desfăşoară activitatea exclusiv
online
4. Grup sanitar propriu pentru personal
X X
sau cu acces facil
5. Minim 50% din personalul încadrat
ca agent de turism să fie calificat ca
"agent de turism-ghid" atestat prin
certificat de absolvire a unui curs de X X

calificare organizat de către un furnizor
de formare profesională autorizat sau
să deţină certificat de competenţe

144

profesionale pentru
ocupaţia/calificarea "agent de turism"
emis de un centru de evaluare şi
certificare acreditat/autorizat

6. Asigurarea cu ghizi posesori ai


X -
atestatului de ghid de turism3)
3) Se aplică în cazul desfăşurării de către agenţia de turism a programelor
turistice.
7. Poliţă de asigurare privind asigurarea
rambursării cheltuielilor de repatriere
şi/sau a sumelor achitate de turişti
pentru achiziţionarea serviciilor/ X X
pachetelor de servicii turistice, în cazul
insolvabilităţii sau a falimentului
agenţiei de turism

8. Firmă cu denumirea agenţiei de


turism iar în cazul amplasării acesteia
în imobile cu spaţii de locuit/activităţi
X X
economice, aplicarea unui autocolant
sau a unei plăcuţe la intrarea în imobil
cu denumirea agenţiei de turism

9. Mobilier adecvat activităţii


X X
desfăşurate
10. Mijloace de comunicaţie:
computer, servicii fax, telefon, acces X X
internet

11. Site web / pagină web X X12. Afişare pe site-ul web / paginii web
al/a agenţiei de turism: - a datelor de
identificare, conform prevederilor Legii
nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, cu X X

completările şi modificările ulterioare; -
a copiei documentului care atestă
capacitatea profesională a persoanei
care asigură conducerea operativă a

145

agenţiei de turism; - a copiei licenţei de


turism eliberată agenţiei de turism; - a
copiei poliţei de asigurare în termen de
valabilitate.

13. Suprafaţa comercială să fie folosită


în exclusivitate pentru activitatea de X X
turism4)

4) Pot fi acceptate, în măsura în care spaţiul permite, şi alte activităţi, cum


sunt: schimb valutar, fotocopiere, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărţi de
turism, ghiduri, hărţi.

14. Persoana care asigură conducerea


operativă a agenţiei de turism sau a
filialei, sucursalei, sediului secundar,
reprezentanţei acesteia trebuie să fie
angajată cu contract individual de
muncă cu normă întreagă, înregistrat în
registrul de evidenţă a salariaţilor5) şi
să deţină cel putin unul dintre
următoarele documente6): certificat
X X
de absolvire a unui curs de formare
managerială în domeniu, organizat de
un furnizor de formare profesională
autorizat, diplomă de
licenţă/masterat/doctorat privind
absolvirea de cursuri
universitare/postuniversitare în
domeniul turismului sau brevet de
turism specific funcţiei.

5) Cu excepţia situaţiilor în care conducerea este asigurată de unul din


acţionari sau asociaţi care deţine documentele de calificare (certificat de
absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un
furnizor de formare profesionala autorizat, diplomă de
licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri
universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism
specific funcţiei)

6) Cu excepţiile prevăzute de art. 34 alin. (2) din normele metodologice.


146

15. Numele comercial al agenţiei de


turism să nu creeze confuzie prin
asemănare de nume cu agenţiile de
turism existente deja în piaţă,
X X
exceptând situaţiile prevăzute de
legislaţia în vigoare (exemplu:
contractul de franciză, protecţia
numelui prin înregistrare O.S.I.M.)

147

ANEXA Nr. 9
la normele metodologice

Macheta certificatului de clasificare


148

ANEXA Nr. 9.1


la normele metodologice

DENUMIREA
INSTITUŢIEI PUBLICE
CENTRALE
Numărul şi
DENUMIREA
data
DIRECŢIEI,
certificatului
SERVICIULUI,
de
A
clasificare
DEPARTAMENTULU
SAU
COMPARTIMENTULUI

FIŞĂ
privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii din unitatea
(se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se completează cu adresa unităţii) (se menţionează denumirea operatorului
economic)

STRUCTURA SPAŢIILOR DE CAZARE PE CATEGORII
Numărul de
Categorie de clasificare Nr. Nr. ordine al
şi tip spaţiu de cazare spaţii locuri spaţiilor de
cazare

NR. STELE/MARGARETE

Total categoria NR. %
STELE/MARGARETE

149

NR. STELE/MARGARETE

Total categoria NR. %
STELE/MARGARETE
Total general 100 %

Conducere,
Întocmit,
prenume şi prenume şi
nume nume/data

ANEXA Nr. 9.2


la normele metodologice

DENUMIREA
INSTITUŢIEI PUBLICE
CENTRALE
Numărul şi
DENUMIREA
data
DIRECŢIEI,
certificatului
SERVICIULUI,
de
A
clasificare
DEPARTAMENTULU
SAU
COMPARTIMENTULUI

150

FIŞA
privind încadrarea şi organizarea spatiilor în structura de primire turistică cu functiuni de alimentatie
publică
(se completează cu tipul unităţii şi denumirea acesteia)
(se menţionează denumirea operatorului economic)

1. Adresa:

2. Profilul:

3. Total suprafaţă comercială (mp):

4. Amplasarea unităţii:

5. Capacitatea totală a unităţii: locuridin care:

Tipul Nr. Nr.
Nr. Nr. Nr.
de Categoria locuri Nr. locuri Nr. locuri locuri
Crt. locuri saloane
unitate total pe terasă pe terasă în
în
acoperită neacoperită grădină
saloane
de vară

Conducere,
Întocmit,
prenume şi prenume şi
nume nume/data

151

ANEXA Nr. 10
la normele metodologice
Macheta licenţei de turism

152

ANEXA Nr. 11
la normele metodologice

Macheta anexei licenţei de turism

153

ANEXA Nr. 12
la normele metodologice

Macheta brevetului de turism

154

ANEXA Nr. 13
la normele metodologice

MESAJUL - PRO NATURA

RO

FIŢI ALĂTURI DE NOI ÎN APĂRAREA MEDIULUI NOSTRU!

Imaginaţi-vă tonele de prosoape spălate zilnic în hotelurile din întreaga lume fără a fi
necesar, dar gândiţi-vă la cantităţile imense de detergenţi folosiţi care poluează apa.

Vă rugăm să decideţi singuri:

Prosoapele lăsate pe podea înseamnă: "Vă rog să le schimbaţi"

Prosoapele aşezate pe suportul de prosoape înseamnă: "Le voi folosi din nou"

Pentru un mediu - ambient sănătos.

EN

HELP US PROTECT OUR ENVIRONMENT!

Think of the tons of towels being washed unnecessarily every day in hotels
throughout the world and the huge quantities of detergent used which pollute our
water.

155

Please decide for yourself:

Towels on the floor mean: "Please replace them"

Towels on the towel-rail mean: "I will use them again"

For a healthy environment.

DE

HELFEN SIE MIT UNSERE UMWELT ZU SCHUTZEN!

Bedenken Sie dass taglich in allen Hotels der Welt unnotig Tonnen von Handtuchern
gewaschen werden und dadurch eine Unmenge von Waschmitteln unser so kostbares
Wasser verunreinigt.

Entscheiden Sie selbst:

Die Handtucher auf dem Boden bedeuten: "Bitte Handtucher wechseln"

Die Handtucher auf dem Handtuchhalter bedeuten: "Ich kann sie weiter gebrauchen"

Fur eine gesunde Umwelt.

FR

156

REJOIGNEZ-NOUS DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT!

Pensez aux tonnes de serviettes lavees chaque jour dans les hotels du monde entier et
aux quantites de detergents utilises polluant l'eau.

C'est a vous de choisir:

Les serviettes jetees par terre: «Veuillez les remplacer». Les serviettes mises sur
porte-serviettes: «Je les reutilise».

Pour un environnement sain.

157

ANEXA Nr. 14
la normele metodologice

158

AUTORIZAŢIE PROVIZORIE DE FUNCŢIONARE

159

ANEXA Nr. 15
la normele metodologice

FORMULAR DE INFORMARE(*)
în baza art. 10 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind
prestarea în regim transfrontalier a serviciilor specifice agenţiilor de turism

1. Date de identificare ale reprezentantului legal al operatorului economic:

1.1. Prenume şi nume:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1.2. Naţionalitate:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1.3. Data naşterii: . .. ../. .. ../. .. ../. .. ../. .. ../. .. ../. .. ../. .. .. (D D M M Y Y Y Y)

1.4. Paşaport/carte de identitate: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..emis în statul . .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

1.5. Telefon mobil:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

ÎN CALITATE DE REPREZENTANT LEGAL PENTRU:

2. Date de identificare ale operatorului economic în statul membru de stabilire:

2.1. Numele operatorului economic:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2.2. Statul membru de stabilire (selectaţi prin încercuire):

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES

FI FR HU IE IS IT LI LT LV LU

MT NO NL PL PT RO SI SK SE UK

2.3. Adresa (completă): . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

160

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2.3.1. Telefon: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..fax. .. .. ..


.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . e-mail. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .adresă web. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .

2.4. Licenţă de turism nr.(**). .. .. .. .. .. .. .. .. .data emiterii. .. .. .. .. .. .. .. .. .perioada


de valabilitate. .. .. .. .. .. .. .. .. autoritatea emitentă. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .statul. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

2.5. Asigurare de răspundere profesională/asigurare de răspundere civilă în caz de


insolvabilitate sau de faliment serie/număr. .. .. .. .. .. .. .. .. .. data emiterii. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .perioada de valabilitate. .. .. .. .. .. .. .. .. . suma asigurată/valoarea poliţei de
asigurare. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..moneda. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. . numele companiei de asigurare. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .statul. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2.6. Alte informaţii despre garanţii financiare/asigurări în caz de insolvabilitate sau


de faliment: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

informăm instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, privind


prestarea în regim transfrontalier a serviciilor specifice agenţiilor de turism, pe
teritoriul României. Am ataşat la prezentul formular de informare: copie a cărţii de
identitate/paşaport a reprezentantului legal al operatorului economic, copie a licenţei
de turism/autorizaţiei(**), copii ale poliţelor de asigurare şi copii ale altor documente
relevante.

Reprezentant
Data: legal:
Semnătura

161

(*) Prezenta informare se reînnoieşte în cazul în care au apărut modificări asupra


datelor înscrise în aceasta sau în documentele anexate acesteia

(**) Sau oricare alt act/document în temeiul căruia operatorul economic prestează
legal activitatea de servicii în statul membru de stabilire.

ANEXA Nr. 16
la normele metodologice

CERERE TIP
pentru eliberarea brevetului de turism

Subsemnatul(a). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. ., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| cu domiciliul în. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. telefon. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..e-
mail. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . solicit eliberarea brevetului de
turism pentru funcţia de: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .întrucât consider că îndeplinesc în totalitate
criteriile minime pentru eliberarea brevetului de turism, stabilite de instituţia publică
centrală responsabilă în domeniul turismului.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, declar
pe propria răspundere că documentele prezentate sunt în conformitate cu originalul şi
toate datele înscrise în acestea sunt reale.

Ataşez prezentei cereri următoarele documente (se bifează cu x):

1. cerere □

2. curriculum vitae □

3. copie de pe actul de identitate □

4. copii de pe actele care atestă pregătirea profesională □

5. copii de pe actele care atestă experienţa profesională □

6. certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri □


162

7. certificat de cazier fiscal □

8. copie de pe atestatul de limbă străină □

9. brevet de turism emis anterior, original □

10. anunţ pierdere brevet de turism, după caz □

Notă: Copiile actelor depuse vor fi semnate, datate şi vor fi certificate pentru
conformitate de către titular prin menţiunea "conform cu originalul".

Data: Semnătura

III. COMERCIALIZAREA PACHETELOR DE SERVICII


TURISTICE
1. Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice
Informarea turistului

Orice informaţii privind pachetul de servicii turistice, preţul acestuia şi toate


celelalte condiţii aplicabile contractului, comunicate de organizator sau de detailist
consumatorului, trebuie să conţină indicaţii corecte şi clare, care să nu permită
interpretări echivoce ale acestora.
Agenţia de turism are obligaţia să furnizeze turiştilor, în scris, în vederea încheierii
contractului, informaţii referitoare la:
a) localitatea de destinaţie;
b) ruta de parcurs;
c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoria
acestuia/acestora;
d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;
e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării;
g) informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al
asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;
h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea
restului de plată;

163

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul


limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;
j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de
boală, accidente şi altele asemenea;
k) durata pentru care operează oferta turistică.
Informaţiile conţinute în materialele publicitare turistice angajează organizatorul
sau detailistul de călătorii turistice, în afara cazului în care:
a) eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate în mod clar
turistului înaintea încheierii contractului;
b) modificările au fost efectuate, cu acordul părţilor contractante, ulterior încheierii
contractului.
Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice
altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informaţiile de ordin
general privind regimul paşapoartelor şi al vizelor şi formalităţile de sănătate necesare
pentru călătorie şi şedere.
Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen
stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să
fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numărul de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a
organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale
care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau
autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă
sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a
detailistului;
c) pentru călătoriile şi şederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui
contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul şederii copilului;
d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere
taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele
de repatriere în caz de accidentare sau de boală.

Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice

(1) Agenţia de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze


turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii
turistice care nu fac parte din oferta agenţiei de turism.
(2) Contractul ia naştere în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a
rezervării, ce se transmite de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care
acţionează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data
semnării bonului de comandă.

164

(3) În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării


călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile
calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că
voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja
plătite.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea cu
întârziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent
de perioada rămasă până la plecare, dacă părţile sunt de acord.

(1) Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:


a) destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport şi categoria acestuia/ acestora;
c) tipul şi categoria structurilor de primire;
d) serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun);
e) programul turistic solicitat;
f) numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice,
numărul de copii, vârsta şi actele de identificare a acestora;
g) alte solicitări speciale.
(2) Contractul cuprinde cel puţin următoarele clauze:
a) destinaţia/destinaţiile călătoriei turistice şi, în cazul perioadelor de sejur, durata şi
datele de sosire şi de plecare;
b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoriile de
clasificare a acestuia/acestora, datele, orele şi locurile de plecare/sosire, la ducere şi la
întoarcere;
c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include şi cazarea, adresa şi
categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu
reglementările ţărilor de primire;
d) serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de
persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice
comandate;
f) ruta;
g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit al
pachetului de servicii turistice;
h) denumirea şi sediul/adresa agenţiei/agenţiilor de turism organizatoare şi, după
caz, ale agenţiei de turism detailiste şi ale societăţii de asigurări;
i) preţul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi
modificat, şi tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în
porturi şi pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în preţul
pachetului de servicii turistice;
j) termenele şi modalitatea de plată;

165

k) solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenţiei de turism


organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii şi acceptate de cele
două părţi;
l) termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamaţie pentru
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică;
m) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului;
n) obligaţiile agenţiei/agenţiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii
sau al neasigurării unor servicii;
o) posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terţe persoane şi modul
de realizare a acestuia;
p) eventualele modificări pe care agenţia de turism le poate aduce serviciilor
cumpărate;
r) răspunderea agenţiei şi despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor
contractuale.
(3) În toate cazurile agenţia de turism are obligaţia să înmâneze turistului un
exemplar din contract.
(4) Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris,
dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile
prevăzute la alin. (2).

(1) În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să
cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în
pachetul de servicii turistice contractat.
(2) Cesionarea poate fi realizată numai cu anunţarea agenţiei de turism semnatare a
contractului.
(3) Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt
responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri
suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

(1) Preţurile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care


contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorării, cât şi a
reducerii, precum şi modul de calcul al acestora, şi numai dacă modificarea are loc ca
urmare a variaţiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redevenţelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în
porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
(2) Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20
de zile calendaristice care preced data plecării.
(3) În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%,
indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia contractul fără nicio obligaţie

166

faţă de agenţia de turism, aceasta din urmă având obligaţia de a rambursa imediat
turistului toate sumele aferente călătoriei turistice plătite de acesta, inclusiv
comisionul.
În cazul în care agenţia de turism este nevoită să modifice una dintre prevederile
esenţiale ale contractului, aceasta are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15
zile înainte de data plecării, iar acesta este obligat să comunice agenţiei de turism, în
termen de 5 zile de la primirea înştiinţării, hotărârea sa de a opta fie pentru:
a) rezilierea contractului fără plată de penalităţi;
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
În cazul în care turistul reziliază contractul conform prevederilor articolului
precedent sau agenţia de turism anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare,
turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă
sau superioară, propus de agenţia de turism;
b) să accepte un pachet de servicii de calitate inferioară, propus de agenţia de
turism, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
Turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul. În
cazul în care turistul reziliază contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va
despăgubi agenţia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii.
Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice.
În cazurile menţionate la art. 15 şi 16 turistul are dreptul să solicite agenţiei de
turism şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu
excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în
contract, iar agenţia de turism a informat turistul în scris, în termenul menţionat în
contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare
datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră, prin acesta înţelegându-se
circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă, şi
ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta
nefiind incluse suprarezervările;
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile
prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că
nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei
turistice, fără majorarea preţului;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile achitate şi
cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

167

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta


nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul
retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz,
despăgubirea pentru serviciile neprestate.

(1) Agenţia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor


asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite
de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii.
(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează următoarele cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin
contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră, precum
cele definite la art. 18 lit. b) sau unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici
furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau
evita;
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu
furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat
neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) agenţia de turism parte în contract este
obligată să acorde prompt asistenţă consumatorului aflat în dificultate.

(1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agenţia de turism


organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind
despăgubirea turistului nu poate depăşi de două ori preţul pachetului de servicii
turistice înscris în contract.
(2) Agenţia de turism organizatoare şi/sau detailistă nu poate exclude sau nu poate
limita responsabilitatea ei pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de rănirea
turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei ei.

(1) Deficienţele constatate de către turist la faţa locului, cu privire la realizarea


pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de
servicii, cât şi agenţiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii
turistice.
(2) Această obligaţie a turistului trebuie menţionată clar şi explicit în contract.
În cazul unor reclamaţii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice
contractate, agenţia de turism organizatoare, agenţia de turism detailistă, precum şi
prestatorii de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea reclamaţiilor şi vor face
proba eforturilor depuse de ei în acest scop.

(1) Agenţia de turism parte contractantă trebuie să dovedească cu garanţii


acoperitoare sau prin poliţe de asigurare că poate asigura, în caz de insolvabilitate sau

168

de faliment, rambursarea sumelor achitate de turist, precum şi a celor necesare în


vederea repatrierii acestuia.
(2) Sistemul prin poliţe de asigurare se va aplica începând cu data de 1 octombrie
2000 pentru agenţiile de turism nou-înfiinţate, iar pentru celelalte agenţii de turism,
eşalonat, pe măsura expirării termenului de valabilitate a scrisorilor de garanţie
bancară sau a angajamentelor de plată în favoarea Ministerului Turismului, dar nu
mai târziu de 1 ianuarie 2001.

2. Ordinul nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de


comercializare a pachetelor de servicii turistice

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .......... din ...........

Părţile contractante
Societatea Comercială ..................., cu sediul în ...................., str. ......................
nr. ......., cod unic de înregistrare ...., titulară a Licenţei de turism nr. ............., pentru
Agenţia de Turism .............., cu sediul în ..................., str. .................. nr. ....,
reprezentată prin .................., în calitate de ................, denumită în continuare
Agenţia,
şi turistul/reprezentantul turistului,
domnul/doamna .................., domiciliat/domiciliată în ................, telefon
..............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ...... nr.
..............., eliberat/eliberată de ................ la data de ...................., au convenit la
încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de
servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie,
anexat la prezentul contract, şi eliberarea documentelor de plată.
II. Preţul
1. Preţul contractului este .... şi cuprinde costul serviciilor turistice efective,
comisionul Agenţiei şi T.V.A. Avansul este de..........lei, iar plata finală se va face
până la data de ..................... .
III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile
esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile
înainte de data plecării.
2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării,
după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de
transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare,

169

debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor


de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din
serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu
le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei
turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi
calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice
achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau
acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare
transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi,
după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin
contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin
contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau
unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau
prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul
mijloacelor de transport etc.).
5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de .... zile înainte
de data plecării, următoarele informaţii:
a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează
să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei
locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel
de urgenţă care să îi permită contractarea organizatorului şi/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită
părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul
cazării copilului.
IV. Drepturile şi obligaţiile turistului
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate
să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile
aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris
Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază
contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul
turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este
avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării
locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul
sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri
suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia să
respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de

170

pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a
zilei înscrise pe voucher ori pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din
ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de
intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.
3. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%,
turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a
sumelor plătite.
4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice
de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.
4.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria
turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate
echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de
Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
4.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o
despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia
cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat
în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice
premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile,
independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi
evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările,
caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul,
iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească
Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră
definite conform legii.
Dacă turistul solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora
dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea
penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa
de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau
returnarea sumelor de la Agenţie.
7. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de
identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă
şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.
V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

171

1. În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care
face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum
urmează:
a) ...% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de
30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) ...% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 16-
30 de zile înainte de data plecării;
c) ...% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval
mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
2. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii
sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare
contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea
pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie
prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
4. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează
pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din
ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are
obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care
turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în
călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de
către poliţia de frontieră.
6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii
turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz
contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
7. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a
obligaţiilor din contract.
VI. Reclamaţii
1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are
obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele
constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice
contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii
turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru
soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este
soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în
termen de maximum ... zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia
urmând ca, în termen de .... zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile
care i se cuvin.
VII. Asigurări - Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere
şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la
Societatea de Asigurare ........................... din localitatea .............., str. .............. nr.
...., telefon ............., fax .................... .

172

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să


acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele
de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de
asigurare pentru bagaje.
VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt
următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.
IX. Dispoziţii finale
1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.
2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu
prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de
servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu
modificările ulterioare.
3. Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris,
dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile
prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

Agenţia, Turist,
Denumirea ....................... Numele
..........................
Reprezentantul .................. Prenumele
.......................
Ştampila ........................

IV. ACTIVITATILE DE AGREMENT

1. Hotărârea nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a


activităţii de agrement în staţiunile turistice

Pentru a obţine avizul Instituţiei publice centrale responsabilă in domeniul turismului


şi, respectiv, autorizaţia de funcţionare structurile de primire turistice cu funcţiuni de
agrement trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
1. amplasamentul să fie în perimetrele delimitate ca spaţii pentru agrement, stabilite
de primari;
2. funcţionarea echipamentelor de agrement să nu prezinte nici un fel de pericol sau
risc de accidentare a turiştilor;

173

3. dotările de agrement să fie într-o perfectă stare de funcţionare, întreţinute


corespunzător (vopsite, salubre) şi să aibă un aspect estetic, care să răspundă
exigenţelor unui turism civilizat;
4. exploatarea echipamentelor de agrement să nu conducă la poluarea fonică sau de
altă natură a mediului şi să nu perturbe în nici un fel desfăşurarea activităţii în
structurile de primire turistice;
2. Hotărârea nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement
nautic
Condiţii de desfăşurare a activităţii de agrement nautic

(1) Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai în zone de agrement


nautic, stabilite în baza planului de urbanism al zonei, în perimetre delimitate ca spaţii
pentru agrement stabilite de primari, cu avizul Instituţiei publice centrale responsabilă
in domeniul turismului, al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, al Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului Sănătăţii şi Familiei,
Ministerului de Interne şi cu consultarea asociaţiilor profesionale din domeniul
turismului şi federaţiilor sportive de specialitate, la solicitarea titularului zonei
respective.
(2) Stabilirea zonelor de agrement nautic se va face cu respectarea următoarelor
reguli de bază:
a) turiştii aflaţi la odihnă să nu fie supuşi riscului de accidente, îmbolnăviri sau
disconfortului pe plajă, în apă ori în incinta unor structuri de primire turistice cu
funcţiuni de cazare, alimentaţie publică sau agrement;
b) să nu fie amplasate în zonele protejate sau în cele de protecţie;
c) amplasamentul zonelor de agrement nautic va fi delimitat prin mijloace de
marcare vizibile, iar culoarele de lansare la apă şi limitele zonei de agrement nautic cu
balize, prin grija titularului acestei zone;
d) zona de agrement nautic trebuie să dispună de post de salvare şi post de prim
ajutor, organizate în condiţiile legii.
(3) Persoanelor care înoată în apele navigabile le este interzis accesul în perimetrul
destinat navigaţiei ambarcaţiunilor de agrement nautic.
(4) În zonele de agrement nautic au acces numai ambarcaţiunile de agrement nautic,
astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b).

(1) Pentru desfăşurarea activităţii de agrement nautic cu scop lucrativ titularul zonei
de agrement nautic trebuie să deţină certificat de autorizare turistică şi autorizaţie de
funcţionare.
(2) Certificatul de autorizare turistică se eliberează de Instituţia publică centrală
responsabilă in domeniul turismului, în baza documentaţiei depuse de solicitant.

174

(3) Criteriile, condiţiile, precum şi procedura de eliberare a certificatului de


autorizare turistică se aprobă prin ordin al ministrului turismului, cu avizul
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în termen de 60 de zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
(4) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către primării, în baza documentaţiei
depuse de solicitant.
Persoanele fizice posesoare de ambarcaţiuni de agrement nautic folosite în interes
personal trebuie să facă dovada deţinerii legale a acestora şi a deţinerii certificatului
de capacitate pentru conducătorul ambarcaţiunii de agrement nautic, să le utilizeze
numai în zonele balizate şi să respecte regulile stabilite prin prezenta hotărâre.
Activitatea de agrement nautic se poate desfăşura numai între orele 7,00-20,00 în
timpul sezonului turistic, respectiv 7,00-18,00 în extrasezon şi în condiţii
meteorologice favorabile. În caz de condiţii meteorologice nefavorabile titularul zonei
de agrement nautic este obligat să semnalizeze aceasta şi să întrerupă activitatea până
la restabilirea condiţiilor meteorologice favorabile.

Autorizarea ambarcaţiunilor de agrement nautic

(1) Categoriile de ambarcaţiuni de agrement nautic care au acces în zona de


agrement nautic, normele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească, condiţiile de
înmatriculare şi de autorizare, normele privind încadrarea cu personal navigant a
ambarcaţiunilor de agrement nautic, precum şi normele de certificare/brevetare a
acestuia se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi
locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Ambarcaţiunile de agrement nautic propulsate prin forţa umană nu necesită
autorizare.

Criteriile privind amenajarea, echiparea şi dotarea zonelor de agrement nautic,


precum şi regulile privind desfăşurarea activităţii în acestea se aprobă prin ordin al
ministrului turismului, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Controlul activităţii de agrement nautic

Controlul activităţii de agrement nautic se realizează de:

175

a) Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului - cu privire la


deţinerea certificatului de autorizare turistică, respectarea exactităţii amplasamentelor
zonelor de agrement nautic şi a prevederilor ordinului menţionat la art. 8;
b) Ministerul Sănătăţii şi Familiei - cu privire la respectarea normelor igienico-
sanitare;
c) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea
Navală Română, după caz, - cu privire la existenţa şi menţinerea în bună stare a
balizării, respectarea interdicţiei privind desfăşurarea activităţii pe timp nefavorabil şi
în afara orelor prevăzute la art. 6, respectarea limitelor perimetrului destinat navigaţiei
de agrement, precum şi a prevederilor ordinului menţionat la art. 7 alin. (1);
d) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului - cu privire la respectarea prevederilor
legale referitoare la: delimitarea şi regimul zonelor de protecţie a surselor de apă şi a
ariilor naturale protejate, protecţia calităţii apei, a aerului şi a solului, precum şi
nivelurile de zgomot;
e) Ministerul de Interne - cu privire la respectarea reglementărilor privind regimul
de frontieră;
f) persoane împuternicite de primari - cu privire la deţinerea autorizaţiei de
funcţionare şi respectarea amplasamentelor zonelor de agrement nautic.

3. Hotărârea nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea,


întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru
agreement
În scopul protecţiei turiştilor şi practicării schiului de agrement în condiţii de
siguranţă pentru turişti, pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor putea fi
utilizate numai după omologarea acestora.
(2) Asigurarea securităţii schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi omologate
constituie obligaţia administratorului acestora.

În sensul prezentei hotărâri, prin termenii următori se înţelege:


a) domeniul pentru schi - terenul care oferă condiţiile adecvate practicării schiului
pentru agrement;
b) pârtia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat
care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru
schiori;
c) traseul de schi - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura
între pârtiile de schi;
d) administratorul pârtiilor şi/sau traseelor de schi pentru agrement - persoana
juridică sau fizică autorizată care le exploatează şi le întreţine în scopul practicării
schiului de agrement.

176

Refacerea oricăror lucrări executate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement


omologate, altele decât cele privind amenajarea sau întreţinerea acestora, este în
sarcina părţii care a angajat executarea lucrărilor respective.

(1) Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de Instituţia publică


centrală responsabilă in domeniul turismului împreună cu consiliile judeţene în cadrul
unor comisii special constituite, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor
profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază se află pârtia sau traseul de
schi supus omologării.
(2) Administratorul va solicita omologarea pârtiilor de schi înainte de darea în
exploatare a acestora.
(3) Este interzis administratorilor să exploateze pârtii şi trasee pentru schi care nu
au fost omologate.

Persoanele care utilizează pârtiile şi traseele de schi sunt obligate să respecte


regulile de conduită stabilite prin normele prevăzute la art. 4.
Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială sunt amenajate
pârtii de schi pentru agrement au obligaţia să amenajeze şi pârtii destinate coborârii
cu sănii, în condiţiile în care domeniul pentru schi permite aceasta.
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate;
b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de
protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase;
c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe
traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de
declanşare a avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi
competiţii sportive;
d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate,
altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate;
e) utilizarea pentru păşunat a pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement
omologate;
f) neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement
omologate;
g) accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu
automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor
aparţinând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi,
pompieri, precum şi altele asemenea;
h) coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement, utilizând sănii,
dispozitive improvizate sau alte materiale;

177

i) accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament


adecvat pentru practicarea schiului şi snowboard-ului.

V. PROTECTIA TURISTILOR
1. Hotărârea nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la
accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice
Norma cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în
structuri de primire turistice din 08.02.2001

(1) Cazarea turiştilor se face la orice oră din zi şi din noapte, în ordinea sosirii şi în
limita locurilor disponibile, ţinându-se seama cu prioritate de obligaţiile asumate
anterior pe bază de contracte şi rezervări confirmate, cu informarea anticipată asupra
tarifului pentru o zi aferent spaţiului închiriat.
(2) Cazarea se face fără nicio discriminare cu privire la cetăţenie, naţionalitate,
domiciliu, convingeri politice sau religioase.
(3) Administraţiile structurilor de primire turistice: hoteluri, moteluri, cabane, sate
de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie de
cazare turistică au obligaţia să asigure în incinta unităţilor ordinea, liniştea publică şi
bunele moravuri, precum şi securitatea turiştilor şi a bunurilor ce le aparţin.

(1) Administratorii structurilor de primire turistice sunt obligaţi să asigure înscrierea


tuturor turiştilor în evidenţele operative, la sosirea acestora, şi completarea
formularului "Fişa de anunţare a sosirii şi plecării".
(2) Pensiunile turistice şi agroturistice sunt exceptate de la completarea acestui
formular, urmând să se utilizeze cărţile de imobil.
(3) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării sunt formulare înseriate şi înlocuiesc
cărţile de imobil. Datele pe care le conţine fiecare fişă sunt cele prevăzute în anexa
care face parte integrantă din prezentele norme.
(4) Completarea fişelor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza
actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt: buletinul/cartea de identitate şi
paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor; pentru cetăţenii străini sunt:

178

paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic,


carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru militarii în termen şi elevii
instituţiilor militare de învăţământ sunt: buletinul/cartea de identitate sau, după caz,
documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).
(5) Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act de identitate.
(6) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării, completate şi semnate de turiştii cazaţi, se
preiau, împreună cu actele de identitate, de către recepţioneri, care sunt obligaţi să
confrunte datele din fişe cu cele din actul de identitate, să semneze fişele pentru
confirmarea completării corecte a acestora şi să restituie imediat actele de identitate
turiştilor.
(7) Răspunderea pentru completarea corectă a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării
revine recepţionerilor.
(8) Fişele de anunţare a sosirii şi plecării se întocmesc în două exemplare, iar pentru
evitarea utilizării indigoului, acestea sunt realizate din hârtie chimizată.
(9) Originalele fişelor de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în ordine alfabetică,
se pun zilnic la dispoziţie organelor de poliţie.
(10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în acelaşi mod ca şi
originalele, rămân la structurile de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.
(11) Obligaţia de a procura aceste formulare revine deţinătorilor şi administratorilor
structurilor de primire turistice.
(12) Tipărirea se face contra cost, prin Regia Autonomă "Monitorul Oficial", la
tarife diferenţiate în funcţie de categoria de clasificare a structurii de primire turistice.

Modalităţile de predare-preluare a fişelor de anunţare a sosirii şi plecării vor fi


stabilite de comun acord de unităţile de poliţie teritoriale şi de structurile de primire
turistice.
(1) Cazarea minorilor în vârstă de până la 14 ani este permisă numai în cazurile în
care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali.
(2) Se exceptează de la această regulă minorii aflaţi în drumeţie, tabere, excursii,
concursuri sau în alte acţiuni similare, însoţiţi de cadre didactice, antrenori şi ghizi din
partea organizatorilor acţiunilor respective.

(1) În scopul asigurării protecţiei turiştilor, personalului structurilor de primire


turistice îi este interzis să dea relaţii şi informaţii cu privire la sejurul turiştilor în
aceste unităţi, fără acordul acestora, cu excepţia datelor referitoare la legalitatea
şederii acestora, solicitate de ofiţerii şi subofiţerii Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative cu atribuţii în acest scop.
(2) Vizitarea turiştilor în structurile de primire turistice este admisă cu condiţia ca
vizitatorul să anunţe recepţia. Lucrătorii de la recepţie au obligaţia să permită vizita
numai după obţinerea acordului turistului care urmează să fie vizitat.

179

(3) Vizitatorul poate rămâne peste noapte în camera turistului vizitat numai după
anunţarea recepţiei, completarea fişei turiştilor şi înregistrarea în celelalte documente
de evidenţă operativă, în vederea achitării contravalorii serviciilor prestate de
structurile de primire turistice.
(1) Administraţiile structurilor de primire turistice răspund de paza, siguranţa şi
integritatea bunurilor turiştilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
asigurând măsurile şi dotările necesare în acest scop.
(2) De asemenea, amenajează spaţii corespunzătoare pentru asigurarea valorilor
predate de turişti spre păstrare la recepţie, luând totodată şi măsuri de afişare a unor
anunţuri în acest sens.

(1) Personalul structurilor de primire turistice este obligat, în cadrul atribuţiilor de


serviciu, să ia măsuri de prevenire a infracţiunilor şi a altor fapte antisociale în incinta
acestora.
(2) Administraţiile şi personalul de la recepţia structurilor de primire turistice de
toate tipurile au obligaţia să informeze organele de poliţie despre apariţia persoanelor
care au săvârşit infracţiuni şi care au fost date în urmărire, precum şi a altor persoane
cunoscute ca traficanţi, turbulenţi, prostituate, proxeneţi etc.

(1) În conformitate cu prevederile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa


temporară a turistului şi în consecinţă acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia
situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi bunurile turiştilor, precum şi baza
materială a structurilor de primire turistice.
(2) Controlul în spaţiul de cazare ocupat de turist este permis numai în condiţiile
prevăzute de lege.

Instruirea personalului structurilor de primire turistice în legătură cu cunoaşterea şi


aplicarea acestor reguli se realizează de către deţinătorii sau administratorii unităţilor
respective.

ANEXĂ
la norme

HOTEL . . . . . . . . . . . . . . .

ROOM No . . . . . . . . . . . . .

FIŞA DE ANUNŢARE A SOSIRII ŞI PLECĂRII

REGISTRATION FORM - ANMELDUNG - FORMULAIRE

TO BE COMPLETED ON ARRIVAL

180

AUSZUFULLEN BEI DER ANKUNFT

POUR COMPLETER A L'ARRIVEE

.............................

NUMELE SI PRENUMELE

SURNAME AND CHRISTIAN NAME

NAME UND VORNAME

NOME ET PRENOME

.............................

DATA NAŞTERII LOCUL NAŞTERII CETĂŢENIA

DATE OF BIRTH PLACE OF BIRTH NATIONALITY

GEBURTSDATUM GEBURTSORT STAATSANGEHORIGKEIT

DATE DE NAISSANCE LIEU DE NAISSANCE NATIONALITE

DOMICILIUL: LOCALITATEA STRADA Nr. ŢARA

RESIDENCE: LOCALITY STREET No. COUNTRY

WOHNSITZ: ORT STRASSE Nr. AND

DOMICILE: LOCALITE RUE No. PAYS

DATA SOSIRII DATA PLECĂRII SCOPUL CĂLĂTORIEI ÎN ROMÂNIA


DATE OF PURPOSE OF TRAVELLING TO
DATE OF ARRIVAL
DEPARTURE ROMANIA
ANKUNFTSDATUM ABREISEDATUM ZWECK DER REISE NACH RUMANIEN
MOTIVE DE VOTRE VOYAGE EN
DATE D'ARRIVE DATE DE DEPART
ROUMANIE

ACT DE IDENTITATE: SERIA Nr.

IDENTITY CARD: SERIES No.

PERSONALAUSWEIS: SERIE Nr.

PAPIERS D'IDENTITE SERIE No.

SEMNĂTURA TURISTULUI SEMNĂTURA RECEPŢIONERULUI

TOURIST'S SIGNATURE RECEPTIONIST'S SIGNATURE


UNTERSCHRIFT DES
UNTERSCHRIFT DES EMPFANGSCHEFS
TOURISTEN
SIGNATURE DU TOURISTE SIGNATURE DU RECEPTIONNAIRE

2. Hotărârea nr. 805/2001 privind unele măsuri de informare


asupra tarifelor maximale pentru serviciile de cazare în

181

structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică la


turismul neorganizat
Agenţii economici care administrează structuri de primire turistice cu funcţiuni de
cazare turistică sunt obligaţi ca până la data de 30 iunie a fiecărui an să stabilească şi
să comunice Instituţiei publice centrale responsabilă in domeniul turismului tarifele
de cazare maximale, pe tipuri de camere şi perioade de tarifare, cu precizarea dacă
includ sau nu includ micul dejun şi taxa pe valoarea adăugată, exprimate în euro, ce
vor fi practicate în anul următor la turismul neorganizat.
(2) În sensul prezentei hotărâri, prin turism neorganizat se înţelege turismul
practicat fără intermediul unei agenţii de turism.
(3) După comunicarea tarifelor potrivit alin. (1), agenţii economici care
administrează structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică nu mai pot
opera modificări asupra acestora.
Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului va emite în termen de
30 de zile de la comunicarea prevăzută la art. 1 alin. (1) certificate de atestare a
acestor tarife, care vor fi afişate, începând cu data de 1 ianuarie a anului pentru care
au fost stabilite, la recepţiile structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare
turistică de categoriile 1-5 stele şi în camere, la cele de categoriile 1-3 stele, cu
precizarea că plata se va face potrivit dispoziţiilor legale.
Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului va edita, până la data
de 30 septembrie, catalogul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare
turistică, care va cuprinde tarifele maximale practicate de acestea şi care va fi difuzat
în ţară şi în străinătate până la data de 31 decembrie.
Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit
legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei
la 10.000.000 lei săvârşirea de către agenţii economici care administrează structuri de
primire turistice cu funcţiuni de cazare a următoarelor fapte:
a) necomunicarea către Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul
turismului a tarifelor de cazare până la data de 30 iunie a fiecărui an;
b) neafişarea certificatelor de atestare a tarifelor de cazare, emise de Instituţia
publică centrală responsabilă in domeniul turismului, la recepţia structurilor de
primire turistice de categoria 1-5 stele şi în camere, la cele de categoria 1-3 stele;
c) practicarea de tarife de cazare mai mari decât cele comunicate Instituţiei publice
centrale responsabilă in domeniul turismului

3. Ordinul nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul


insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
Agenţii economici care comercializează pachete de servicii turistice au obligaţia să
încheie poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare privind asigurarea rambursării

182

cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, în cazul insolvabilităţii


sau a falimentului agenţiei de turism.
(2) Poliţa de asigurare se va încheia pe baza modelului de poliţă-cadru prezentat în
anexa nr. 1.
(3) Poliţele de asigurare vor fi încheiate cu societăţi de asigurare agreate de
Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului. Metodologia de
agreare a societăţilor de asigurare este prezentată în anexa nr. 2.
(4) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză.

Poliţa de asigurare se încheie pe o durată de un an de la data încheierii, iar suma


asigurată va fi de 50.000 dolari S.U.A. pentru agenţiile touroperatoare şi de 10.000
dolari S.U.A. pentru agenţiile detailiste.

În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între


agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog,
pliant sau alt înscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat
pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează
pachetul de servicii turistice, iar în cazul în care pachetul este contractat printr-o
agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru
insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este
vândut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul
poate solicita plata despăgubirilor.

Comercializarea pachetelor de servicii turistice fără încheierea poliţei de asigurare


se sancţionează cu suspendarea licenţei de turism, potrivit art. 8 alin. (2) din
Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condiţiile de acordare a licenţei şi
brevetului de turism.

Societăţile de asigurare vor transmite periodic Instituţia publică centrală


responsabilă in domeniul turismului situaţia cuprinzând agenţiile de turism asigurate.

ANEXA Nr. 1

POLIŢĂ DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist,
în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

Asiguratul Denumirea

Registrul comerţului

Licenţa de turism Nr. Data

Sediul principal

183

Telefon

Fax

E-mail

Agenţia de turism

Asigurătorul Denumirea

Sediul

Telefon

Fax

E-mail

Beneficiarii Turiştii, conform condiţiilor de asigurare (în


temeiul contractelor de comercializare a
pachetelor de servicii turistice)

Suma asigurată Conform art. 2 din Ordinul ministrului turismului


nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul
insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

Prima de asigurare

Cota de primă

Perioada de asigurare De la La

La prezenta se anexează condiţiile de asigurare prevăzute în anexa care face parte


integrantă din poliţă.

Prezenta poliţă a fost eliberată în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi
un exemplar pentru Autoritatea Naţională pentru Turism.

Am primit un exemplar original al poliţei şi anexa.

Asigurător, Asigurat,
..................... ..............................

ANEXA Nr. 2

Metodologia de agreare a societăţilor de asigurare

Agrearea societăţilor de asigurare se face de Autoritatea Naţională pentru Turism,


cu consultarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.
În vederea obţinerii agreării societăţile de asigurare vor prezenta Autorităţii
Naţionale pentru Turism o documentaţie cu următorul conţinut:
- copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată în conformitate cu prevederile
Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor;
- copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;
- angajamentul scris al societăţii de asigurare că a luat cunoştinţă de poliţa-cadru
aprobată, pe care se obligă să o utilizeze în relaţiile contractuale cu agenţiile de

184

turism, fără a introduce alte clauze care să contravină principiilor acesteia sau să
impună agenţiilor de turism alte obligaţii decât cele stabilite prin aceasta.
Societăţile de asigurare nu mai sunt agreate în următoarele situaţii:
- când nu mai deţin autorizaţie de funcţionare;
- când din analiza poliţelor încheiate şi din sesizările primite de la Asociaţia
Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) rezultă că nu respectă
angajamentul prevăzut mai sus.
Instituţia publică centrală responsabilă in domeniul turismului va informa agenţii
economici prin asociaţiile profesionale şi prin mass-media cu privire la societăţile de
asigurare agreate, precum şi cu privire la cele cărora li s-a retras agrearea.

ANEXĂ
la poliţa de asigurare

CONDIŢII DE ASIGURARE
privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor
achitate de către turişti în cazul insolvabilităţii sau
falimentului agenţiei de turism

1. Definiţii
1.1. Agenţia de turism - unitatea specializată care oferă şi vinde pachete de servicii
turistice sau componente ale acestora.
1.2. Asiguratul - societatea comercială înregistrată în România, titulara licenţei de
turism pentru agenţia de turism.
1.3. Beneficiarul - turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de
servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat
serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vândut pachetul
de servicii în contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează
serviciul/pachetul de servicii pentru turist.
1.4. Cheltuielile de repatriere - cheltuielile efectuate de turist după întreruperea de
către asigurat a derulării contractului de comercializare a pachetului de servicii
turistice, pentru ca turistul să se poată întoarce la punctul originar de plecare din
România, în condiţii de confort şi preţ similare celor contractate.
1.5. Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice - acordul de
voinţă dintre asigurat şi turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii
turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de
călătorie de către asigurat.
1.6. Dauna - prejudiciul financiar suferit de turist.

185

1.7. Debitul - sumele achitate şi/sau cheltuielile de repatriere. În cazul în care plata
de către turist a serviciilor contractate cu agenţia de turism a fost făcută în lei, debitul
se actualizează în funcţie de rata inflaţiei.
1.8. Despăgubirea - suma datorată de asigurător beneficiarului în urma producerii
evenimentului asigurat.
1.9. Evenimentul asigurat - neplata debitului de către asigurat ca urmare a
insolvabilităţii sau falimentului acestuia.
1.10. Falimentul - procedura judiciară de executare silită a bunurilor din averea
asiguratului, în scopul acoperirii datoriilor comerciale ale acestuia.
1.11. Insolvabilitatea - situaţia în care asiguratul nu achită debitul în termen de 15
(cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de către acesta de la turist a
documentelor justificative sau dacă întrerupe unilateral acordarea serviciilor.
1.12. Licenţa de turism - documentul prin care se atestă capacitatea asiguratului de a
comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti.
1.13. Pachetul de servicii turistice - combinaţia prestabilită a cel puţin două dintre
următoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neîntreruptă a acestora să
depăşească 24 de ore sau să cuprindă o înnoptare, şi anume: transport, cazare şi alte
servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora
şi care reprezintă o parte semnificativă a pachetului de servicii turistice, cum ar fi:
alimentaţie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea.
1.14. Sumele achitate - contravaloarea serviciilor turistice neprestate turistului -
servicii plătite de acesta în conformitate cu contractul de comercializare a pachetului
de servicii turistice încheiat cu asiguratul.
1.15. Turistul - orice persoană care cumpără sau care se angajează să cumpere
pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice altă persoană în numele
căreia contractantul principal se angajează să cumpere pachetul de servicii turistice -
alţi beneficiari - sau oricare altă persoană în favoarea căreia contractantul principal
sau alţi beneficiari cedează pachetul de servicii turistice - cesionarul.
2. Obiectul poliţei de asigurare
2.1. Obiectul prezentei poliţe de asigurare este acoperirea de către asigurător a
riscului de neplată a debitului pe care îl are asiguratul faţă de turişti (beneficiarii
asigurării), cauzat de neexecutarea integrală sau parţială a contractelor de
comercializare a pachetului de servicii turistice încheiate cu aceştia, în cazul
insolvabilităţii sau falimentului asiguratului.
2.2. Asigurătorul acceptă ca în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurat
să garanteze turiştilor - beneficiari ai asigurării - plata debitelor în cazul
insolvabilităţii sau falimentului asiguratului.
3. Excluderi
Asigurătorul nu datorează despăgubiri pentru:
a) daune rezultate din alte cauze decât insolvabilitatea sau falimentului
asiguratului;

186

b) alte sume solicitate de turist în afara celor privind cheltuielile de repatriere şi/sau
a sumelor achitate de către acesta;
c) cheltuielile efectuate de turist înainte de începerea derulării contractului de
comercializare a pachetului de servicii turistice, care nu sunt incluse în preţul
pachetului de servicii turistice (taxă de viză, vaccinări, taxe de aeroport);
d) sumele achitate de către turist, pe care asiguratul nu este obligat să le restituie
conform contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
e) daune generate de forţa majoră invocată de asigurat, dovedită cu documente
emise de autorităţile publice competente. Prin caz de forţă majoră se înţelege
împrejurările care au intervenit după încheierea contractului de comercializare a
pachetului de servicii turistice, ca urmare a unor evenimente extraordinare,
neprevăzute şi inevitabile pentru părţi;
f) fraudă, rea-intenţie sau rea-credinţă din partea turistului sau a reprezentanţilor
acestuia;
g) daune rezultate din orice consecinţă a războiului, invaziei, actelor de agresiune
străină (fie că războiul este declarat sau nu), război civil, rebeliune, revoluţie,
insurecţie, lovitură de stat;
h) daune rezultate din vina turistului.
4. Suma asigurată
Suma asigurată reprezintă limita răspunderii pe care asigurătorul o are pentru
turiştii agenţiei de turism până la limita acesteia.
5. Perioada de asigurare şi perioada de răspundere
5.1. Perioada de asigurare este menţionată în poliţa de asigurare.
5.2. Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a
pachetului de servicii turistice, începe la data semnării respectivului contract.
5.3. Răspunderea, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de
servicii turistice, încetează în una dintre următoarele situaţii, indiferent care dintre
acestea intervine mai întâi:
a) finalizarea derulării pachetului de servicii turistice, conform contractului
respectiv;
b) rezilierea contractului respectiv;
c) plata integrală a debitului de către asigurat sau de către un terţ; în cazul plăţii
parţiale răspunderea asigurătorului se diminuează în mod corespunzător;
d) plata despăgubirii datorate de către asigurător.
6. Prima de asigurare
6.1. Cota de primă de asigurare este precizată în poliţa de asigurare şi se aplică la
suma asigurată.
6.2. Prima de asigurare este plătită în aceeaşi monedă în care este exprimată suma
asigurată.
7. «abrogat»
8. Obligaţiile asiguratului

187

8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare.


8.2. Asiguratul are obligaţia de a informa turistul în legătură cu condiţiile de
asigurare privind rambursarea sumelor achitate de către turist şi/sau a cheltuielilor de
repatriere.
8.3. Asiguratul are obligaţia de a întocmi contractul de comercializare a pachetului
de servicii turistice în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
8.4. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul în legătură cu orice
modificare intervenită în unul dintre următoarele elemente: denumire, formă juridică,
sediu, telefon, structura acţionariatului, licenţă de turism, brevete de turism.
9. Obligaţiile asigurătorului
9.1. Asigurătorul are obligaţia de a plăti despăgubirea pe baza documentelor
justificative menţionate la pct. 10.6, în condiţiile prezentei poliţe de asigurare;
despăgubirea se face în moneda contractului de comercializare a serviciilor turistice.
9.2. În cazul în care plata de către turist a serviciilor contractate cu agenţia de turism
a fost făcută în lei, despăgubirea se actualizează în funcţie de rata inflaţiei.
10. Constatarea daunelor şi plata despăgubirilor
10.1. În cazul în care asiguratul nu efectuează repatrierea turistului, turistul are
obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această
situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor
de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile
prezentei poliţe de asigurare.
10.2. În cazul în care turistul solicită de la asigurat rambursarea sumelor achitate
şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative
către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are
obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul
poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de
repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii
derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
10.3. Turistul are obligaţia de a notifica asigurătorului, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată asiguratului privind
rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci)
zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 10.2.
10.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data
confirmării de primire a documentelor justificative de către asigurat, turistul nu a
primit sumele solicitate de la asigurat, are loc evenimentul asigurat.
10.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului
asigurat turistul are obligaţia de a transmite asigurătorului, prin scrisoare recomandată
cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele
justificative.
10.6. Documentele justificative constau în principal în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

188

b) confirmările de primire precizate la pct. 10.2, 10.3 şi 10.5;


c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.),
în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de
rambursare a cheltuielilor de repatriere.
10.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de
comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şi sumele necesare repatrierii
acestuia, cu respectarea prevederilor pct. 9.2.
10.8. «abrogat»
10.9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la
data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la turist.
10.10. În cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către turist,
turistul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5
(cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând
debitul.
11. Dispoziţii finale
11.1. Prin plata despăgubirii şi în limita acesteia asigurătorul se subrogă în toate
drepturile turistului împotriva asiguratului şi este mandatat să folosească toate
mijloacele legale pentru executarea silită a asiguratului.
11.2. Asigurătorul are dreptul de a rezilia prezenta poliţă în cazul retragerii licenţei
de turism a asiguratului de către autoritatea competentă. Asigurătorul este răspunzător
în continuare exclusiv pentru contractele de comercializare a pachetelor de servicii
turistice încheiate înainte de data rezilierii.
11.3. Asigurătorul are dreptul de a suspenda prezenta poliţă de asigurare în oricare
dintre următoarele cazuri:
- suspendarea de către autoritatea competentă a licenţei de turism aferente
asiguratului;
- nerespectarea obligaţiilor asumate de asigurat prin prezenta poliţă de asigurare.
Asigurătorul este răspunzător în continuare exclusiv pentru contractele de
comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate înainte de data suspendării.
11.4. Prezentele clauze contractuale sunt completate cu prevederile legale în
vigoare.
11.5. Orice litigiu rezultat din interpretarea şi/sau din executarea prezentei poliţe de
asigurare se soluţionează pe cale amiabilă sau, dacă nu este posibil astfel, de către
instanţele de judecată competente din România.

4. Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

Protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor

189

(1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în


condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.

(2) Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau


contrafăcute.

(1) Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate/datei de


minimă durabilitate pentru produsele nealimentare sau al datei-limită de consum
pentru produsele alimentare/datei durabilităţii minimale stabilite de producător.
(2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate
sau a datei-limită de consum/datei durabilităţii minimale înscrise pe produs, pe
etichetă, pe ambalaj sau, după caz, în documentele însoţitoare.

(1) Guvernul, prin organismele sale specializate, stabileşte norme şi reglementări


specifice sau le îmbunătăţeşte pe cele existente, când se impune protecţia vieţii,
sănătăţii sau securităţii consumatorilor, în următoarele cazuri:
a) fabricarea, importul, conservarea, ambalarea, etichetarea, manipularea,
transportul, depozitarea, pregătirea pentru vânzare şi vânzarea produselor;
b) furnizarea şi utilizarea produselor, precum şi prestarea serviciilor.
(2) Normele şi reglementările se referă la grupe de produse şi servicii care, anual,
sunt nominalizate şi actualizate de către Guvern, dacă acest lucru se impune.

Operatorii economici sunt obligaţi:


a) producătorii:
- «abrogat»
- să pună pe piaţă numai produse sigure şi, dacă actele normative în vigoare prevăd,
acestea să fie testate şi/sau certificate;
- să pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate;
- să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piaţă şi/sau de la consumatori
produsele la care organele abilitate ori specialiştii proprii au constatat neîndeplinirea
caracteristicilor prescrise, declarate sau care ar putea afecta viaţa, sănătatea,
securitatea ori interesul economic al consumatorilor, dacă această măsură constituie
singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;
- să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după scoaterea din programul de
fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la
data vânzării ultimelor produse, direct sau prin terţi abilitaţi, piesele de schimb
aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată;
- să folosească în activitatea de producţie şi depozitare spaţii corespunzătoare.

b) distribuitorii:
- să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă
condiţiile prescrise sau declarate;
190

- să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi


periculoase;
- să anunţe, imediat, autorităţile publice competente, precum şi producătorul despre
existenţa pe piaţă a oricărui produs de care au cunoştinţă că este periculos;
- să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au
constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate, dacă aceasta
constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective;
- să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului,
manipulării, depozitării şi desfacerii produselor;

c) prestatorii de servicii:
- să folosească, în cadrul serviciilor prestate, numai produse şi proceduri sigure şi,
după caz, dacă actele normative în vigoare prevăd, acestea să fie testate şi/sau
certificate, şi să anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au
cunoştinţă că este periculos;
- să presteze numai servicii care nu afectează viaţa, sănătatea sau securitatea
consumatorilor ori interesele economice ale acestora;
- să respecte condiţiile prescrise sau declarate, precum şi clauzele prevăzute în
contracte;
- să asigure, la prestarea serviciilor nealimentare, condiţii igienice, condiţiile
stabilite de producător, de actele normative în vigoare, precum şi cele specifice
desfăşurării activităţii;

Protecţia intereselor economice ale consumatorilor

Guvernul adoptă reglementări specifice în scopul prevenirii şi combaterii practicilor


ce dăunează intereselor economice ale consumatorilor.
Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care
corespund caracteristicilor prescrise sau declarate, să se comporte în mod corect în
relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive.

(1) În cazul serviciilor financiare, consumatorul are dreptul de a fi informat în mod


corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condiţiilor contractuale.
(2) La solicitarea unei oferte de credit, furnizorul de servicii financiare are obligaţia
de a oferi gratuit consumatorului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de
rambursare ori alt document care să menţioneze costurile totale ce vor fi suportate de
consumator şi un exemplar al proiectului contractului de credit.

(1) Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit care indică o rată
a dobânzii sau orice alte cifre referitoare la costul creditului pentru consumator va

191

cuprinde următoarele informaţii standard, prin intermediul unui exemplu


reprezentativ:
a) rata dobânzii aferente creditului, fixă şi/sau variabilă, împreună cu informaţii
privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;
b) valoarea totală a creditului;
c) dobânda anuală efectivă, conform prevederilor legale specifice;
d) durata contractului de credit;
e) valoarea totală plătibilă de consumator.
(2) În orice formă de publicitate, informaţiile referitoare la costuri vor fi scrise
vizibil şi uşor de citit, în acelaşi câmp vizual şi cu caractere de aceeaşi mărime.
(3) În cazurile în care, pentru acordarea creditului, consumatorul este obligat să
încheie un contract de asigurare, se va menţiona acest lucru în publicitate.
.
În cadrul contractelor încheiate cu consumatorii, furnizorii de servicii financiare
sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
a) contractele vor fi redactate în scris, vizibil şi uşor de citit, cu o mărime a fontului
utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puţin două
exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părţi. Culoarea de fond a
hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului
utilizat;
b) dobânzile, precum şi toate comisioanele, taxele, tarifele, spezele bancare sau
orice alte costuri aferente acordării şi derulării contractului, respectiv aferente unor
servicii în privinţa cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere vor fi
menţionate în contract, fără a se face trimiteri la condiţii generale de afaceri ale
furnizorului de servicii financiare, lista de tarife şi comisioane sau orice alt înscris;
c) în situaţiile în care există drept de rambursare anticipată, comisionul de
rambursare anticipată a creditului se determină în strânsă legătură cu pierderile
creditorului aferente rambursării anticipate şi nu trebuie să constituie un obstacol
disproporţionat în exercitarea dreptului consumatorului de a rambursa anticipat
creditul;
d) în contractul de credit/depozit se vor menţiona şi costurile de administrare, de
retragere numerar şi/sau de depunere numerar aferente contului curent, care cad în
sarcina consumatorului, dacă furnizorul de servicii financiare percepe astfel de
comisioane. Costurilor aferente contului curent menţionate mai sus nu le sunt
aplicabile prevederile lit. e);
e) fără a prejudicia prevederile privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării
contractului:
1. se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a
oricăror altor costuri menţionate în contract;
2. se interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze
bancare sau orice alte costuri care nu au fost menţionate în contract;

192

f) în contract se va menţiona tipul de dobândă, variabilă şi/sau fixă, iar dacă


dobânda este fixă numai pentru o anumită perioadă, aceasta va fi precizată cu
exactitate;
g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:
1. variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de
servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili,
menţionaţi în contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;
2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii
financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare
destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorată
peste un anumit nivel, stabilit prin contract;
3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres
în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea
ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;
h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii
financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act
adiţional, acceptat de consumator;
i) orice notificare cu privire la modificarea conţinutului clauzelor contractuale
referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puţin 30 de zile înainte de
intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispoziţie un termen de 15 zile de la
primirea notificării pentru a comunica opţiunea sa de acceptare sau de neacceptare a
noilor condiţii. Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul
menţionat anterior nu este considerată acceptare tacită;
j) pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, conform condiţiilor
contractuale, furnizorul de servicii financiare este obligat să notifice consumatorul, în
funcţie de opţiunea scrisă a acestuia, exprimată în contract, prin una sau mai multe
metode: scrisoare recomandată, e-mail, sms, şi va pune la dispoziţia acestuia un nou
grafic de rambursare;
k) furnizorul de servicii financiare va lua toate măsurile necesare pentru a efectua
repararea în termen de maximum 15 zile a eventualelor prejudicii cauzate
consumatorului prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract şi va face dovada
demersurilor întreprinse în acest sens;
l) contractul de credit va conţine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul să
fie atenţionat despre raportarea la Biroul de Credit, Centrala Riscurilor Bancare şi/sau
la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea
ratelor scadente, dacă există această obligaţie de raportare;
m) la încetarea contractului, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere sau
denunţare unilaterală din partea consumatorului, furnizorul de servicii financiare va
oferi gratuit consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate
obligaţiile dintre părţi. Totodată, se vor închide şi conturile aferente serviciului
financiar de bază furnizat, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către

193

consumator şi fără plata unor costuri suplimentare. Contul nu va fi închis în situaţia în


care acesta este poprit sau indisponibilizat, conform legii, pentru îndeplinirea de către
consumator a unor obligaţii asumate faţă de furnizorul de servicii financiare însuşi
sau faţă de terţi.

În cazul serviciilor de intermediere imobiliară, consumatorul va fi informat în scris,


corect, complet şi precis, încă din faza precontractuală, cu privire la:
a) preţurile practicate în piaţă pentru tipul de imobil ce urmează a face obiectul
intermedierii imobiliare, conform informaţiilor existente în baza de date a agenţiei
imobiliare;
b) deficienţe şi alte inconveniente cunoscute de agenţia imobiliară sau pe care în
mod rezonabil putea să le cunoască, incluzând surse de zgomot, umezeală, poluare,
miros, pericol de inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor manifestări
populare periodice, istoricul terenului sau al clădirii, posibile dezavantaje ale
vecinătăţilor;
c) nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară;
d) situaţia juridică a imobilului;
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie suportate de consumator, pentru
obţinerea documentelor şi întocmirea actelor necesare încheierii contractului.

Contractul de intermediere imobiliară va cuprinde cel puţin următoarele elemente:


a) datele de identificare a părţilor;
b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;
c) preţul solicitat de proprietar/pe care este dispus să îl plătească cumpărătorul;
d) termenul de valabilitate al contractului;
e) condiţiile în care contractul poate fi denunţat unilateral;
f) condiţiile în care contractul poate fi reziliat;
g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agenţiei imobiliare pentru
contractul ce urmează să se încheie;
h) clauza de exclusivitate, în cazul în care aceasta a fost acceptată de părţi;
i) precizarea situaţiilor în care consumatorul datorează comision agenţiei
imobiliare;
j) drepturile şi obligaţiile părţilor;
k) situaţiile de forţă majoră;
l) data încheierii contractului.

Contractele de intermediere imobiliară în care consumatorul are calitatea de


potenţial cumpărător vor conţine, în plus faţă de cele prevăzute la art. 94, următoarele
elemente:

194

1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenţa decizia de cumpărare,


incluzând nivelul de finisare, dimensiuni, vechime şi poziţionarea faţă de punctele
cardinale;
2. tarifele pentru serviciile prestate.

O tranzacţie imobiliară se consideră încheiată în momentul în care vânzătorul şi


cumpărătorul au semnat actul de vânzare-cumpărăre.

Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale contracte accesorii


încheiate între consumator şi agenţia imobiliară nu pot conţine clauze penale care să
oblige consumatorul care nu îşi îndeplineşte angajamentele contractuale la plata unei
sume mai mari decât onorariul pe care l-ar fi plătit în cazul încheierii tranzacţiei.
.
Agenţia imobiliară nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului
în oricare dintre următoarele situaţii:
a) când între consumator şi agenţia imobiliară nu este încheiat un contract de
intermediere;
b) când contractul de vânzare-cumpărare/închiriere nu s-a încheiat;
c) când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia s-a realizat
fără participarea agenţiei imobiliare.

Nu se permite plata în avans a comisionului, parţială sau totală, decât cu acordul


scris al consumatorului şi cu precizarea situaţiilor în care agenţia imobiliară este
obligată să înapoieze consumatorului sumele primite în avans.

În baza contractului de intermediere imobiliară dintre agenţia imobiliară şi


cumpărător, agenţia trebuie să asigure vizionarea imobilelor ce corespund
preferinţelor consumatorului, înainte de încheierea contractului de
vânzarecumpărare.

Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt:


a) libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii, fără a li se
impune în contracte clauze abuzive sau care pot favoriza folosirea unor practici
comerciale incorecte în vânzare, de natură a influenţa opţiunea acestora;
b) de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale, indicarea
exactă a preţurilor şi tarifelor şi, după caz, a condiţiilor de garanţie;
c) de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fost solicitate,
precum şi de achitarea preţurilor, tarifelor, taxelor, comisioanelor, dobânzilor şi
penalităţilor care nu au fost stipulate iniţial în contracte sau în alte documente aferente
contractelor;

195

d) de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu


corespund clauzelor contractuale;
e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de schimb pe toată durata medie de
utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de
către producător ori convenită de părţi;
f) de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu
exactitate, în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor,
dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai
cu acordul scris al consumatorului;
g) de a sesiza asociaţiile de consumatori şi organele administraţiei publice asupra
încălcării drepturilor şi intereselor lor legitime, în calitate de consumatori, şi de a face
propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
h) de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor
contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau
oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori;
i) de a fi notificaţi cu 30 de zile înainte de data la care contractul se prelungeşte în
mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată, în vederea
formulării în scris de către consumator a unei opţiuni de prelungire a valabilităţii
acestuia.

(1) Produsele şi serviciile oferite consumatorilor se măsoară cu mijloace de


măsurare şi control adecvate, verificate metrologic, potrivit reglementărilor legale.
(2) Indicaţiile mijloacelor de măsurare trebuie să fie lizibile şi la vederea
cumpărătorului.

(1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor sau prestatorilor de servicii


remedierea ori înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute, precum şi
despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul
termenului de garanţie sau de valabilitate.
După expirarea acestui termen, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea
produselor/serviciilor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost
realizate, ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a
acestora.
(2) Vânzătorul sau prestatorul de servicii suportă toate cheltuielile legate de aceste
deficienţe, situaţie care nu îl exonerează de răspundere pe producător în relaţia cu
acesta.

(1) Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea


produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi
care nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maximum 15 zile din
momentul când operatorul economic a luat la cunoştinţă de deficienţele respective.

196

(2) În cazul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit la alin. (1) curge de la data
finalizării expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru.

În cazul produselor şi serviciilor alimentare, al produselor nealimentare pentru care


producătorul stabileşte termen de valabilitate/data de minimă durabilitate, care pot
afecta viaţa sau sănătatea consumatorilor ori care prezintă abateri de la caracteristicile
prescrise sau declarate, vânzătorul/prestatorul de servicii este obligat, la cererea
consumatorului, să le înlocuiască de îndată, să le refacă sau să restituie contravaloarea
acestora.

(1) Refacerea serviciului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, restituirea
contravalorii serviciului prestat se face imediat după constatarea neîncadrării acestuia
în condiţiile prescrise sau declarate de prestatorul de servicii, dacă această situaţie nu
este imputabilă consumatorului.
(2) Restituirea contravalorii serviciului se face la valoarea stabilită în contract.
(3) Operatorul economic are aceleaşi obligaţii pentru serviciul refăcut ca şi pentru
serviciul prestat iniţial.
(4) Persoanele împuternicite conform art. 54 să constate contravenţiile şi să aplice
sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă vor stabili odată cu sancţiunea şi măsuri
de remediere sau, dacă acest lucru nu este posibil, înlocuirea ori restituirea
contravalorii serviciilor, după caz.

(1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri, potrivit clauzelor


contractuale sau dispoziţiilor legale, în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor
sau serviciilor necorespunzătoare.
(2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau daune conexe remedierii
ori a înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consumatori sau
de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a
organismului de mediere competent.

În cadrul termenului de garanţie, prestatorii de servicii asigură toate operaţiunile


necesare remedierii deficienţelor constatate la serviciile prestate sau înlocuirii
produselor utilizate în cadrul serviciilor respective, inclusiv transportul, manipularea,
diagnosticarea, expertizarea, demontarea, montarea şi ambalarea acestora.

Informarea şi educarea consumatorilor

Consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra


caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii
economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în

197

conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsură să


le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se realizează, în


mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se
înscriu în mod vizibil, lizibil, uşor de înţeles, într-o formă care să nu permită ştergerea
şi să nu fie inscripţionate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen sau imagini,
după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract,
instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în
funcţie de natura acestuia.

(1) Producătorul trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea


şi/sau marca producătorului, cantitatea şi, după caz, termenul de valabilitate/data de
minimă durabilitate sau data-limită de consum/data durabilităţii minimale, durata
medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii
folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare,
transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii.
(2) Producătorii şi importatorii din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
au obligaţia să îşi precizeze adresa poştală a sediului social în elementele de
identificare. Producătorii, ambalatorii sau distribuitorii din state membre ale Uniunii
Europene au obligaţia să îşi precizeze adresa poştală a sediului social unde pot fi
contactaţi.
(3) Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de
garanţie şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate,
precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare,
întreţinere, eliberate de producător.
(4) Vânzătorii şi prestatorii de servicii trebuie să informeze consumatorii despre
preţul final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl suportă
consumatorul, care să cuprindă toate costurile, inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi
toate costurile suplimentare, şi să le ofere acestora toate informaţiile şi documentele
tehnice, după caz, care trebuie să însoţească produsul sau serviciul.

(5) Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor,


documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea
produsului şi instrucţiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele
preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a
acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) biletele de avion sau alte bilete de
transport internaţional, documentele elaborate în baza unor acorduri internaţionale pe
care România le-a acceptat şi le-a semnat, precum şi voucherele turistice
internaţionale.

198

(7) Operatorii economici de transport internaţional care îşi desfăşoară activitatea pe


teritoriul României sunt obligaţi să ofere în scris consumatorilor, în completare la
biletul de transport, indiferent de forma de prezentare a acestuia, informaţii în limba
română referitoare la: itinerar, program, durată, distanţă, locul alocat în mijlocul de
transport, condiţiile generale de transport, precum şi orice alte informaţii utile pentru
consumatori, referitoare la serviciul respectiv.

Informaţiile referitoare la serviciile prestate trebuie să cuprindă categoria calitativă


a serviciului, timpul de realizare, termenul de garanţie, tariful, riscurile previzibile şi,
după caz, declaraţia de conformitate.
Operatorii economici sunt obligaţi să demonstreze consumatorilor, la cererea
acestora, cu ocazia cumpărării, modul de utilizare şi funcţionalitatea produselor ce
urmează a fi vândute; la lansarea pe piaţă a produselor, aceştia sunt obligaţi să
efectueze demonstraţii de utilizare.
Obligaţia de a informa pe consumator potrivit art. 19, 20, 21 şi 22 nu poate fi
înlăturată prin invocarea secretului comercial sau profesional.
Se interzice prezentarea, prin orice mijloace, a afirmaţiilor şi indicaţiilor care nu
sunt conforme cu parametrii ce caracterizează produsele şi serviciile şi care nu pot fi
probate.
Preţurile şi tarifele trebuie indicate în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor
de citit.
(1) Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac în locuri şi în spaţii
autorizate, conform reglementărilor legale în vigoare.
(2) Sunt obligatorii afişarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a codului unic de
înregistrare la registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate
al/ale societăţii pentru care este autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi
respectarea orarului de funcţionare.
(3) Orarele de funcţionare vor fi stabilite, după caz, în conformitate cu hotărârile
administraţiei publice locale.

Organe ale administraţiei publice pentru protecţia consumatorilor

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, organ de specialitate al


administraţiei publice centrale, subordonat Guvernului, coordonează şi realizează
politica Guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor.
(1) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, precum şi relaţiile dintre aceasta şi alte organisme
competente în domeniu se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.
(2) Guvernul va stabili reglementări în domeniul protecţiei consumatorilor pentru
organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, respectiv, pentru unele

199

servicii publice ale ministerelor şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale,
organizate în judeţe şi în municipiul Bucureşti.
(3) Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementări-cadru în domeniul protecţiei
consumatorilor.
(4) Taxele care se percep de către serviciile sau organele administraţiei publice, cu
rol în domeniul protecţiei consumatorilor, se stabilesc conform legii, iar tarifele
pentru încercările efectuate în laboratoare proprii, subordonate sau agreate, conform
actelor normative în vigoare.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în baza consultării cu alte
organisme interesate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu cele
neguvernamentale, elaborează reglementări referitoare la modalităţile concrete de
colaborare şi de sprijinire reciprocă şi le propune spre aprobare Guvernului.

BIBLIOGRAFIE

Monitorul Oficial al Romaniei.

200