Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMNAZIALA SALCIA TUDOR

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRAŞCOLARE


CLASA a III a
ANUL ŞCOLAR : 2017 - 2018
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE

- Să indice schimbările care au loc în natură „Culorile toamnei” Octombrie - Activităţi de tip - În natură - Compoziţii - Decorarea spaţiului
odată cu venirea anotimpului toamna; 2017 şezătoare - Sala de aplicative clasei
- să strângă materiale din natură: castane, nuci, - Confecţionarea unor clasă - Expoziţii - Evaluarea lucrărilor
ghinde, frunze, fructe şi legume; jucării şi decoruri practice
- să realizeze compoziţii aplicative cu ajutorul folosind materialele
materialelor adunate. din natură

- Să cunoască semnificației zilei de 5 “Ziua mondiala a Octombrie - Activitate frontală -Sala de clasă Compoziţii
- octombrie – Ziua Educației educaţiei” 2017 -Activitate practică - cabinet aplicative
- Să discute despre dreptul la educaţie informatică - Expoziţii
- Să audieze cântece şi poezii cu tema
“Învăţătorul”
- Să realizeze o lucrare cu tema propusă în
tehnica dorită.
-
- Să conştientizeze apartenenţa sa la lumea Saptamana Noiembrie - Prezentare Power -Sala de clasă -Machete - Expoziţie
înconjurătoare- familie, școală, comunitate, Educatiei Globale 2017 Point - cabinet - Lucrări - Evaluarea lucrărilor
țară, continent. “Lumea noastră - Activitate frontală informatică artistico- practice
- Sa constientizeze drepturile si obligatiile sale depinde de noi!” - Activităţi practice plastice, - Evaluare orală prin
ca cetățean colaje întrebări şi răspunsur
- Să manifeste respect față de diversitate -Expoziţie
- Să dobandească abilitatăți de comunicare
interculturală

1
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE
- Să manifeste responsabilitate pentru propriile
acțiuni
- să recite poezii închinate anotimpului „Iarna – anotimpul Decembrie - Activitate literar- - Sala de - Piesă de - Evaluarea orală a
„iarna”; bucuriilor”.Nastere 2017 artistică prilejuită de clasă teatru poeziilor şi cântecelo
- să interpreteze colinde şi scenete ce au la a Domnului apropierea - Recitări de învăţate
baza elemente specifice sărbătorilor de sărbătorilor de iarnă poezii - Evaluarea lucrărilor
Crăciun; -Activităţi practice - Interpretări practice
- să participe la confecţionarea măştilor şi a de cântece
costumaţiilor adecvate rolului interpretat; - Compoziţii
- să realizeze aplicaţii practice pentru aplicative
împodobirea bradului de Crăciun, desene, - Carnaval
colaje, machete etc.; -Expoziţie
- să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea.
- sa asocieze in mod corect Craciunul cu
nasterea lui Hristos, fara insemnatatea
comerciala
,
- să explice însemnătatea zilelor de ,Sunt mândru că Decembrie -Program cultural- -Sala de clasă - - Evaluare orală prin
1Decembrie şi 24 Ianuarie; sunt român!” 2017 artistic - Holul şcolii Confecţion întrebări şi răspunsur
- să redea printr-un desen importanţa acestei area - Evaluarea lucrărilor
zile; steguleţelo practice
- să recite poezii dedicate zilelor de 1 r
Decembrie şi 24 Ianuarie; -Expoziţie
- să intoneze ,,Hora unirii” şi alte cântece
patriotice, dansând alături de ceilalţi colegi.
- să decoreze spaţiul în care se desfăşoară
activitatea;
- să realizeze steguleţe si alte compozitii
pentru decorarea clasei şi a holurilor
- să explice însemnătatea zilei de 15 ianuarie; ,,Să-l desoperim pe Ianuarie - Activitate literar- -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală prin
- să recunoască imaginea poetului Mihai Eminescu!” 2018 artistică întrebări şi răspunsur

2
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE
Eminescu; - Evaluarea orală a
- să enumere cât mai multe poezii scrise de poeziilor şi cântecelo
marele poet; învăţate
- să recite expresiv poezii scrise de Eminescu;
- să întocmească un regulament (folosind Ziua Ianuarie - Prezentare Power - cabinet - - Evaluare orală prin
simboluri desenate de ei) al comportării Internatațională a 2018 Point informatică Regulame întrebări şi răspunsur
elevului în sala de clasă, sala de sport, în nonviolenței în - Activitate tip nt desenat - Evaluarea activităţilo
cabinetul de informatică, pe holul şi în curtea școală - „Cum ne dezbatere -Expoziţie practice
şcolii; comportăm la - Activitate practică - Prezentare
- să exemplifice situaţii concrete în care elevii şcoală pentru a fi în ppt
clasei (sau ai altor clase) au avut un siguranţă”
comportament contrar regulilor amintite;

- să identifice tipuri de fluturi intalniti in „Minunata Februarie - Activitate de tip -Sala de clasă - Concurs - Evaluare orală prin
mediul apropiat dar si in cel indepartat lume a 2018 concurs - Expoziţie întrebări şi răspunsur
- să enumere reguli, directii in protejarea fluturilor” - Prezentare
fluturilor; ppt

- să transpună cunoştinţele desprinse din „Lumea poveştilor” Februarie - Activitate de tip - Sala de - Concurs - Evaluarea orală a prin
diverse texte narative în răspunsuri corecte şi 2018 concurs clasă -Jocuri de întrebări şi răspunsur
rapide; rol dramatizări
- să aplice cunoştinţele însuşite în rezolvarea - Expoziţie - Evaluare scrisa (fişă d
unor teste cu variante diferite de itemi; lucru colectivă)
- să povestească oral povestea preferată; - Evaluarea lucrărilor
- să alcătuiasca un portofoliu cu imagini din practice
poveste studiate;
- să manifeste spirit de colegialitate şi fair-play
în timpul concursului.
- să recepteze mesajul educativ din poveştile “Mărţişor pentru Martie - Activitate de tip - Sala de - Concurs - Evaluarea orală a prin
lui Ion Creangă; Ion Creangă” 2018 concurs clasă -Jocuri de întrebări şi răspunsur
- să manifeste interes şi dragoste pentru rol dramatizări

3
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE
lectură; - Expoziţie - Evaluare scrisa (fişă d
- să realizeze desene pe o temă dată; lucru colectivă)
- să selecteze proberbe şi zicături din poveştile - Evaluarea lucrărilor practice
citite;
- să desfăşoare activitatea în echipe;
- realizarea unor scenete după poveştile lui
Creangă.
- să sorteze diferite materiale sintetice sau
naturale; „Primăvara” Martie - Activitate de tip - Sala de - Compoziţii - Evaluarea lucrărilor
- să stabileasca tehnicile şi etapele de lucru 2018 şezătoare clasă aplicative/ practice
necesare; „Gânduri pentru plastice
- să realizeze compoziţii aplicative şi mama” - Expoziţie
decorative reprezentând: mărţişoare,
felicitări, tablouri dedicate zilelor de 1 şi 8 - Serbare - Evaluarea orală a
Martie folosind materialele adunate; - Sala de - Scenetă poeziilor şi cântecelor
- să recite poezii dedicate mamei, bunicii, clasă - Recitări de învăţate
primăverii, florilor etc. poezii
- să interpreteze cântece dedicate mamei, - Interpretări
primăverii etc. de cântece
- să interpreteze roluri în scenete ce au la bază
elemente specifice primăverii şi zilei de 8
Martie ;
- Cunoasterea conceptului de toleranţă şi ce
prevede acesta; 2 aprilie- ziua Aprilie - - Activitate practică - Sala de - Concursuri - Evaluarea lucrărilor ş
- Stimularea interesului elevilor către activităţi internationala a 2018 clasă - Întreceri activităţillor practice
extrascolare; autismului - Compoziţii - Evaluarea orală a prin
- Cultivarea creativitaţii elevilor în exprimarea aplicative întrebări şi răspunsur
orală şi la desen; - Expoziţie
- Socializarea între elevii;
- Promovarea toleranţei şi modelarea
atitudinilor faţă de diferite opinii prin dialog
si dezbateri libere şi deschise

4
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE

- să explice însemnătatea zilei de 9 mai; ,,Suntem copiii Mai - Prezentare Power - cabinet -Compoziţii - Evaluarea lucrărilor
- să enumere cele 6 ţări europene care au pus Europei” 2018 Point informatică aplicative practice
bazele U.E.; - Evaluarea orală a prin
- să explice importanţa aderării României la întrebări şi răspunsur
U.E. şi data la care a avut loc acest
eveniment;
- să confecţioneze steagul U.E.

- Să exemplifice verbal şi practic reguli de „Săptămâna Mai 2018 - Jocuri de rol -Sala de clasă - Postere – - Evaluarea orală a prin
comportare civilizată în diferite situaţii; politeţii” - Activitate practică, - Şcoala expoziţie întrebări şi răspunsur
- să identifice comportamente necivilizate în pe grupe - Alcătuirea
situaţii.problemă date; unui
- să relizeze postere pe tema dată; regulamen
- să alcătuiască un regulament (folosind t (folosind
simboluri) de comportare civilizată simboluri)
de
comportar
e civilizată

- să-şi exprime propriile gânduri şi sentimente „Ziua Copilului” 1 Iunie - Activităţi practice - Sala de - Plan de - Evaluarea lucrărilor
în legătură cu întrega activitate desfăşurată în 2018 - Carnaval clasă măsuri practice
clasa I; pentru - Evaluarea orală a prin
- să realizeze, împreună cu învăţătorul şi optimizare întrebări şi răspunsur
părinţii, un plan de măsuri pentru a optimiza a
activitatea în clasa a III-a; activităţii
- să enumere câteva din drepturile copilului; şcolare
- să raporteze drepturile copilului la propria - Lista cu
experienţă de viaţă; drepturile
- să realizeze compoziţii plastice pe tema copilului
copilăriei. - Expoziţie
cu

5
OBIECTIVE ACTIVITATEA TERMEN MOD LOC DE FINALITĂ EVALUARE
Elevul va fi capabil: DE REALIZARE DESFĂŞUR ŢI
ARE
lucrările
elevilor
- să conştientizeze importanţa mediului în Săptămâna Prima - Activitate tip - Sala de - Expoziţie - Evaluarea lucrărilor
viaţa omului; mediului săptămână dezbatere clasă cu practice
- să identifice factori naturali care influenţează a lunii iunie - Activităţi practice -Curtea şi lucrările - Evaluarea orală a prin
în mod negativ natura; 2018 împrejurimile elevilor întrebări şi răspunsur
- să identifice acţiunile oamenilor care duc la şcolii - Activităţi
distrugerea naturii; practice
- să identifice modlităţile prin care omul, - Alcătuirea
respectiv copiii, pot contribui la refacerea unui
echilibrului natural al mediului; regulamen
- să realizeze postere, desene şi colaje pe tema t de
protecţiei mediului; protejare a
- să realizeze activităţi de ecologizare a naturii
mediului înconjurător.
- să alcătuiască un regulament (folosind
simboluri) de protejare a naturii.
Iunie Serbarea abecedarului Sala de clasă - Recitări de - Exerciţii de interpreta
să realizeze un montaj literar-artistic dedicat „Rămas bun clasa III 2018 poezii
serbării finalului clasei I; !” - Interpretări
- să decoreze sala de clasă pentru primirea de scenete/
invitaţilor cântece

S-ar putea să vă placă și