Sunteți pe pagina 1din 2

Declinarea a III-a

Substantivele și adjectivele acestei declinări sunt de genurile masculin,


feminin sau neutru, cu forme variate la nominativ singular. Genurile acestora nu
se pot cunoaște decât folosind dicționarul. Cele masculine și feminine se declină
la fel, iar la neutre se va ține cont de regula neutrelor.
Toate substantivele se împart în două mari grupe:
Imparisilabice – substantive care au la G. sg. O silabă sau două în plus față
de N.sg.
De ex: virtus, virtutis, oratio, orationis (cuvântare), cupiditas, cupiditatis
(dorință), miles, militis (soldat), iter, itineris (drum), iudex, iudicis (judecător),
civitas, civitatis (cetate), debitor, debitoris (datornic, obligation, obligationis
(obligație, cauțiune, ipotecă), vox, vocis (voce) etc.
Parisilabice – substantive care au la N. și G. sg. același număr de silabe.
De ex: civis, civis (cetățean), feles, felis (pisică), hostis, hostis (dușman),
avis, avis (pasăre), vulpes, vulpis (vulpe), navis, navis (corabie), mare, maris
(mare), sedīle, sedilis (scaun) etc.
Declinarea substantivelor imparisilabice și parisilabice este deosebită numai
la G. pl.: cele imparisilabice au terminația -um, iar cele parisilabice, -ium. Există
și excepții: unele imparisilabice se termină la G. pl. în -ium (mons, montis, nox,
noctis-noapte, urbs, urbis-oraș, fons, fontis etc.), iar câteva parisilabice fiind
terminate la G.pl. în -um (pater, patris, frater, fratris, mater, matris, iuvenis,
iuvenis, vates, vatis-profet).

Sg. Pl. Sg. Pl.


N. miles milites N. civis cives
G. militis militum G. civis civium
D. militi militibus D. civi civibus
Ac. militem milites Ac. civem cives
Abl. milite militibus Abl. cive civibus
V. miles milites V. civis cives

Neutrele parisilabice au N.Ac.V. pl. în -ia și ablativul singular în -i;


Ex: mare, maris = marea

Sg. Pl.
N. mare maria


 
G. maris marium
D. mari maribus
Ac. mare maria
Abl. mari maribus
V. mare maria

Câteva forme de locativ s-au menținut și la această declinare: ruri (la țară),
tempori (la timp), Carthagini (la Cartagina).

Exerciții

Substantivul iter, itineris (n.) (= drum) are la acuzativ plural forma itinera.
Substantivul feles, -is (= pisica) are la dativ singular forma feli.
Substantivul orator, -is (= orator) are la vocativ plural forma oratores.
Substantivul navis, -is (= corabie) are la ablativ plural forma navibus.
Substantivul nomen, -is (n.) (= nume) are la acuzativ singular forma nomen.
Substantivul avis, -is (= pasare) are la genitiv plural forma avium.
Substantivul mare, -is (n.) (= mare) are la ablativ singular forma mari.
Substantivul pes, pedis (= picior) are la nominativ plural forma pedes.
Substantivul pater, -tris (= tata) are la genitiv plural forma patrum.
Substantivul nubes, -is (= nor) are la dativ plural forma nubibus.