Sunteți pe pagina 1din 105

GHIDUL CADRELOR DIDACTICE

CLASA PREGĂTITOARE
Semestrul I
I.  CADRUL LEGISLATIV ȘI TEORETIC
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 a adus modificări în structura învățământului obligatoriu prin
introducerea clasei pregătitoare la ciclul primar. Aceste modificări au fost resimțite la nivel formal prin ela-
borarea unui nou curriculum pentru clasele pregătitoare, I și a II-a. Legea menţionează, pe de o parte, ori-
entarea curriculumului naţional pentru învăţământul primar și gimnazial în funcţie de cele opt domenii de
competenţe-cheie și, pe de altă parte, specificitatea curriculumului pentru clasa pregătitoare care urmă-
rește dezvoltarea fizică, socio-emoţională, cognitivă a limbajului și a comunicării, precum și dezvoltarea capa-
cităţilor și a atitudinilor în învăţare, asigurând, totodată, punţile către dezvoltarea celor opt competenţe-cheie.
Planul cadru în vigoare pentru învățământul primar a fost aprobat prin OMEN 3371/12.03.2013.

3
Programele școlare pentru clasele pregătitoare, I și a II-a au fost aprobate prin OMEN 3418/19.03.2013.
Programele școlare sunt elaborate potrivit unui nou model de proiectare curriculară, centrat pe compe-
tenţe. Construcţia programei este realizată astfel încât să contribuie la dezvoltarea profilului de formare al
elevului din ciclul primar. Din perspectiva disciplinelor de studiu, orientarea demersului didactic pornind
de la competenţe permite accentuarea scopului pentru care se învaţă şi a dimensiunii acţionale în formarea
personalităţii elevului.
Modelul curricular centrat pe competenţe răspunde mai bine cerinţelor actuale ale vieţii profesionale
şi sociale, ale pieţei muncii, graţie construirii demersurilor şi influenţelor didactice în perspectiva dobândirii
de către elevi a unor achiziţii integrate, care răspund în mod aplicat, pragmatic, cerinţelor sociale exprimate
în termeni de achiziţii finale uşor evaluabile. În procesul de învăţământ se urmăreşte formarea şi dezvoltarea
unui sistem de competenţe educaţionale funcţionale, de bază, cu specific acţional şi care pot fi evaluate uşor,
competenţe necesare elevilor pentru a-şi continua studiile sau pentru a se încadra pe piaţa muncii.
Soluţia curriculară a proiectării curriculumului pe competenţe răspunde recomandărilor psihologiei
cognitive, referitoare la valorizarea competenţelor în scopul realizării în mod eficient a transferului şi a mo-
bilizării cunoştinţelor şi abilităţilor în contexte noi şi dinamice. Formarea, exersarea şi dezvoltarea compe-
tenţelor presupune mobilizarea anumitor cunoştinţe, capacităţi, abilităţi (priceperi şi deprinderi) şi a unor
scheme de acţiune exersate şi validate anterior.

Educaţia bazată pe competenţe urmăreşte trei mari obiective (Roegier, 2000):


‡‡ Să pună accentul pe competenţele pe care elevul trebuie să le stăpânească la sfârşitul fiecărui an
şcolar şi la sfârşitul şcolarităţii obligatorii. Din această perspectivă, accentul pe ceea ce trebuie să
ştie, dar mai ales să facă elevul cu ceea ce ştie. Rolul profesorului trebuie să fie acela de a organiza
învăţarea într-o manieră cât mai adecvată pentru a duce elevii la nivelul aşteptat.
‡‡ Să dea sens învăţării, să arate elevului la ce-i serveşte ceea ce învaţă el la şcoală. Pentru aceasta tre-
buie să se depăşească listele de conţinuturi – materii ce trebuie reţinute/învăţate pe dinafară. Din
contră, abordarea prin competenţe îl învaţă pe elev să raporteze permanent învăţarea la situaţii care
au sens pentru el şi să utilizeze achiziţiile sale în aceste situaţii.
‡‡ Să certifice achiziţiile elevului în termeni de rezolvare de situaţii concrete, şi nu în termenii unei sume
de cunoştinţe şi de deprinderi pe care elevul le va uita, pe care nu ştie cum să le utilizeze în viaţa activă.
Abordarea prin competenţe de bază este un răspuns la problematica analfabetismului funcţional.

Procesul curricular susţinut în manieră interdisciplinară se desfăşoară în cinci etape: proiectarea


curriculumului, dezvoltarea curriculară, implementarea, evaluarea şi revizuirea.
Proiectarea curriculumului reprezintă „motorul inovator“ al abordării cross-curriculare. Demersul de
proiectare nu mai porneşte de la discipline/obiecte de studiu ca principiu organizator, ci de la teme, subiecte,
probleme sau provocări care pot sau nu pot să fie încadrate ulterior în anumite discipline de studiu.

Proiectarea curriculară poate îmbrăca două forme:


‡‡ proiectarea tematică/curriculum tematic;
‡‡ proiectarea bazată pe competenţe/curriculum centrat pe competenţe.
Dezvoltarea curriculară are ca rezultat, în funcţie de opţiunea pentru un model de proiectare sau altul:
‡‡ unităţi tematice de studiu (integrate în cadrul unei discipline sau de natură interdisciplinară);
‡‡ module (centrate pe formarea unor competenţe clar definite);
‡‡ teme transversale (corelează deprinderi şi cunoştinţe dintr-un ansamblu de domenii şi/sau disci-
pline la nivelul proiectării procesului de instruire).

4
Un principiu extrem de important în dezvoltarea curriculară se referă la necesitatea de a lăsa construc-
ţia curriculară deschisă. Fiecare cadru didactic poate face adaptări în raport cu stilul de predare, particula-
rităţile elevilor, interesele elevilor, opţiunile educaţionale ale şcolilor etc.
Curriculumul integrat presupune crearea de conexiuni semnificative între teme sau competenţe care sunt
de regulă formate disparat, în interiorul diferitelor discipline. Aceste teme sau competenţe au o puternică legătură
cu viaţa cotidiană a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, să contribuie la formarea unor valori şi atitudini.

Iată câteva argumente ce subliniază efectele pozitive ale unui curriculum integrat:
‡‡ asigură condiţii optime de dezvoltare pentru toţi elevii: învăţarea mai bogată şi mai semnifica-
tivă va implica într-o mai mare măsură elevii, fiecare având posibilitatea să se raporteze individual
la ceea ce învaţă. Se oferă oportunităţi de dezvoltare pentru o diversitate de stiluri de învăţare, de
inteligenţe şi de abilităţi. Un astfel de curriculum promovează colaborarea ce are loc atât între pro-
fesorii care proiectează şi derulează în echipă activităţile interdisciplinare, cât şi între elevi, prin
utilizarea unor strategii didactice axate pe participarea elevilor la procesul de învăţare (predarea/
învăţarea tematică; predarea/învăţarea bazată pe probleme; predarea/învăţarea bazată pe proiect);
‡‡ reflectă lumea reală, care este interactivă. Se produce o creştere a interesului şi a motivaţiei pen-
tru învăţare, deoarece este evident caracterul semnificativ al achiziţiilor învăţării în raport cu viaţa
cotidiană. Posibilitatea transferului din plan cognitiv în plan acţional-comportamental stimulează
participarea şi succesul în învăţare;
‡‡ legăturile dintre diversele cunoştinţe şi competenţe devin evidente, se evită rigiditatea şi unilate-
ralitatea în gândire, în favoarea unei gândiri flexibile şi dinamice, capabile să producă cele mai bune
soluţii şi să ia cele mai bune decizii în funcţie de context;
‡‡ implică și comunitatea: resursele diverse la care face apel predarea/învăţarea oferă posibilitatea
valorificării resurselor comunitare pentru dezvoltarea şcolară. Participarea părinţilor şi deschide-
rea şcolii către mediul social şi cultural al comunităţii din care face parte sunt principii de bază ale
proiectelor integrate.

Alte argumente ar putea fi: curriculumul integrat îi ajută pe elevi să-şi aplice deprinderile; o bază inte-
grată a cunoaşterii conduce către o mai rapidă reconfigurare a informaţiilor, în funcţie de nevoi; curriculumul
integrat încurajează profunzimea învăţării şi aria mai largă de exprimare a acestui proces; promovează valori
şi atitudini pozitive la elevi; furnizează timp suficient pentru o „explorare“ de calitate a conţinuturilor.
Dintr-o perspectivă mai largă, se poate spune că introducerea elementelor de curriculum integrat este
profitabilă deoarece acestea răspund necesităţilor societăţii actuale; stimulează rolul activ al elevului ca or-
ganizator al propriei structuri a cunoaşterii.

5
II.  CAIETELE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Caietele de lucru pentru elevii din clasa pregătitoare sunt elaborate pe unități tematice ancorate în re-
alitatea copilului. Fiecare caiet integrează disciplinele Comunicare în limba română, Matematică și explora-
rea mediului, Dezvoltare personală, Arte vizuale și abilități practice, Muzică și mișcare, vizează competențele
speciale ale copiilor și acoperă toate conținuturile din programă. Pachetul pentru un semestru este format din
cinci caiete, fiecare dintre acestea poate fi folosit pentru o periodă de 3-4 săptămâni.
Caietele de lucru conțin activități interdisciplinare care creează situații de învățare orientate către for-
marea și dezvoltarea competențelor prevăzute de programa școlară, cu sarcini de lucru adaptate particulari-
tăților de vârstă, astfel încât să faciliteze înțelegerea noțiunilor și a temelor abordate. Sunt folosite simboluri
care să dezvolte autonomia elevilor în rezolvarea cerințelor.

A.  CONCEPTUL

a)  CAIETE DE LUCRU care conțin:


1.  Activități interdisciplinare (28 de pagini)
2.  Cărticica elevului
Fiecare caiet al copilului cuprinde, la mijloc, patru pagini ce se vor desprinde din caiet și vor constitui
o modalitate de evaluare a unităţii de învăţare.
Ce reprezintă această „cărticică“? Un material realizat de elev pe baza conținuturilor semnificative ale
fiecărei unităţi de învăţare. Cele patru pagini propuse de noi vor constitui de fapt opt pagini ale acestei cărţi,
cu activități/desene/colaje. Elevii pot ataşa şi alte pagini fiecărei cărţi, cu activități/desene/colaje propuse de
învăţător sau la alegerea lor.
Primul caiet vă propune şi ideea de copertă a acestui material realizat de copii, îndrumaţi de învăţă-
tor. Pentru copertele următoare vă sugerăm să folosiți o foaie de carton A4 pe care elevii să o personalizeze
ținând seama de titlul sau conţinuturile unităţii de învăţare.
Prima cărticică s-a dorit o modalitate de evaluare a cunoştinţelor/abilităţilor dobândite de elev până
la momentul începerii clasei pregătitoare. Este o modalitate de cunoaştere de către învăţător a universului
fiecărui elev (familie, prieteni, spaţiu de joacă, jucăria preferată, preocupări, interese), dar și de evaluare pre-
dictivă a nivelului fiecărui elev și al clasei.
3.  Pagini cartonate care pot fi colorate, pictate, decupate, lipite. Se pot realiza jetoane pentru jocuri,
obiecte tridimensionale, tablouri etc.

b)  CĂRȚI MARI PENTRU COPII MICI


Volumele din seria Cărți mari pentru copii mici conțin povești adaptate nivelului de înțelegere al co-
piilor de vârstă școlară mică. Ele sunt gândite în primul rând pentru a fi folosite ca materiale de lucru în clasa
pregătitoare și reprezintă un suport extrem de util pentru caietele de lucru ale elevilor. Formatul uriaș și tex-
tul scris cu litere de-o șchioapă permit răsfoirea și citirea lor cu voce tare în fața clasei, iar ilustrațiile pline
de viață sunt un excelent punct de plecare pentru activitățile de comunicare. Poveștile alese îi vor încânta pe
toți copiii și vor fi un prilej de bucurie la școală, dar și acasă.
Pe parcursul celor trei/patru săptămâni ale unității de învățare, se poate face revenirea permanentă la
cartea mare, pentru acte de comunicare orală/povestire/recunoaștere de litere/citire de litere, cuvinte/nu-
mărare, observare, comparare, descoperire/activități specifice componentei de explorare a mediului etc. De
asemenea, cărțile pot fi folosite pentru activități pe grupe.

c)   HID PENTRU CADRELE DIDACTICE (include planificare calendaristică, proiectarea


G
unităților de învățare, sugestii metodologice)

6
STRUCTURA
B. 
Semestrul I: Semestrul al II-lea:

Caiete de lucru: Cărți mari Caiete de lucru: Cărți mari


pentru copii mici: pentru copii mici:

1. Curcubeul toamnei – Rățușca cea urâtă 1. Hänsel și Gretel – Hänsel și Gretel


(reactualizarea – Ridichea uriașă 2. Muzicanții din – Muzicanții din Bremen
cunoștințelor/ – Sărbători cu surprize Bremen – Punguța cu doi bani
abilităților din – Soldățelul de plumb 3. Punguța cu doi bani – Călători în spațiu
grădiniță; evaluare 4. Călători în spațiu
predictivă) 5. Raze de soare
2. Rățușca cea urâtă (recapitulare finală)
3. Ridichea uriașă
4. Sărbători cu surprize
5. Soldățelul de plumb

Propunere orar
Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
Dezvoltare Comunicare în Comunicare în Dezvoltare Comunicare în
personală limba română limba română personală limba română

Comunicare în Matematică Matematică Comunicare în Matematică


limba română şi explorarea şi explorarea limba română şi explorarea
mediului mediului mediului
Arte vizuale şi Muzică şi mişcare Arte vizuale şi Matematică Muzică şi mişcare
abilităţi practice abilităţi practice şi explorarea
mediului
Educaţie fizică Disciplină Limbă modernă Educaţie fizică Religie
opţională

7
CLASA PREGᾸTITOARE
Planul cadru – OMEN nr. 3372 din 12.03.2013

Comunicare în limba română (CLR) – 5 ore


Limba modernă – 1 oră
Matematică și explorarea mediului (MEM) – 4 ore
Religie – 1 oră Total ore trunchi comun* – 19
Educație fizică – 2 ore Curiculum la decizia școlii – 0–1
Muzică și mișcare (MM) – 2 ore Număr minim de ore pe săptămână – 19
Arte vizuale și abilități practice (AVAP) – 2 ore Număr maxim de ore pe săptămână – 20
Dezvoltare personală (DP) – 2 ore * Număr ore trunchi comun (pe săptămână) predate de învățător – 16
Discipline opționale – 0–1 oră
PLANIFICARE ANUALᾸ

Nr. Unitatea Competențe Nr.


Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
SEMESTRUL I – 15 septembrie 2014 – 31 ianuarie 2015
1. CURCUBEUL CLR – 1.1; 1,2; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a saluta persoane cunoscute, S1–S3 48
TOAMNEI 2.3; 2.4; 3.2; 3.3; a se prezenta. Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri adecvate • Citire/
4.1; 4.3 Lectură – Cartea. Simboluri uzuale din universul apropiat • Scriere/
redactare – Simboluri neconvenționale • Elemente de construcție a
comunicării – Cuvântul. Sunete – Evaluarea achizițiilor anterioare
MEM – 1.2; 2.2; MEM • Elemente pregătitoare pentru înțelegerea unor concepte
3.1; 4.1; 5.1 matematice. Evaluarea achizițiilor anterioare
AVAP – 1.1; 1.2; AVAP • Desen. Pictură – Materiale și instrumente de lucru; Compoziții
2.4; 4.1 MM • Cântare vocală – Cântarea în grup și individual: Poziţia, tonul,
MM- 1.4; 2.1; semnalul de început, emisia naturală, dicţia, sincronizarea • Cântare
2.1; 3.1 instrumentală – Percuție corporală • Mișcare pe muzică – Mișcări libere
pe muzică, mişcări sugerate de textele cântecelor, mişcări libere
DP – 2.2; 2.3; DP • Autocunoaștere și stil de viață sănătos/Autocunoaștere și atitudine
3.1 pozitivă față de sine și față de ceilalți. Igienă personală • Dezvoltare
emoțională și socială/Trăire și manifestare emoțională, starea de bine.
Reguli de comunicare în grup

8
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
2. RᾸŢUȘCA CLR – 1.1; 1.2; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica un obiect, S4–S6 48
CEA URÂTᾸ 1.3; 2.1; 2.3; 2.4; o persoană; Formularea de întrebări și răspunsuri despre animale • Citire/
3.1; 3.2; 4.1 Lectură – Literele a, A, m, M, o, O, c, C. Citirea cuvintelor pe etichete
asociate cu imagini sau obiecte • Scriere/Redactare – Elemente grafice
care intră în componența literelor de mână. Desenarea literelor de tipar
• Elemente de construcție a comunicării – Sunetele limbii române;
Identificarea cuvintelor, silabelor, sunetelor. Cuvinte cu sens asemănător

MEM – 2.1; 4.1; MEM • Figuri și corpuri geometrice – Orientare spațială și localizări în
5.1 spațiu: Repere/direcţii în spaţiu: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa,
în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic • Științele
vieții – Animale. Părţi componente. Hrana ca sursă de energie: importanţa
hranei pentru creştere şi dezvoltare

AVAP – 1.1; 1.2; AVAP • Materiale și instrumente de lucru. Culorile spectrului solar •
1.3; 2.2; 2.6 Elemente de limbaj plastic: pata • Tehnici de lucru: pensulație, amprentare.
Desen liber

MM – 1.1; 1.2; MM • Elemente de limbaj muzical: sunete din mediul înconjurător, sunete
1.4; 2.3; 3.3 vocale (vorbite sau cântate) • Ritmul: sunete lungi-scurte • Mişcare pe
muzică; mişcări libere pe muzică

DP – 1.1; 1.2 DP • Autocunoaștere și stil de viață sănătos/Autocunoaștere și atitudine


pozitivă față de sine și față de ceilalți – Cine sunt eu?

Trăsături fizice. Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părţilor


corpului
* Săptămâna dinaintea primei vacanțe (Săptămâna proiectelor) S7 16

9
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
3. RIDICHEA CLR – 1.2; 1.3; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o rugăminte; S8-S10 48
URIAȘĂ 1.4; 2.1; 2,2; 3.1; Formularea de întrebări și răspunsuri despre familie și prieteni • Citire/
3.2; 4.1 Lectură – Literele R, r, U, u, I, i, T, t. Propoziția/Enunțul. Formularea
propoziției cu suport intuitiv • Scriere/Redactare – Elemente grafice care
intră în componența literelor de mână. Desenarea literelor de tipar •
Elemente de construcție a comunicării – Despărțirea cuvintelor în silabe;
Sunetele specifice limbii române. Cuvântul

MEM – 1.1; 1.2; MEM • Numere – Numere naturale de la 0 la 10: recunoaştere, formare,
2.3; 3.1; 3.24.1 citire, scriere, comparare, ordonare • Științele vieții – Plante. Părţi com­
ponente. Hrana ca sursă de energie: importanţa hranei pentru creştere şi
dezvoltare. Condiţii de viaţă (apă, aer, lumină, căldură)

AVAP – 1.1; 1.2; AVAP • Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de contur • Tehnici de
2.1; 2.2; 2.3 lucru: linia modulată, repetiție, tăiere, decupare, lipire; Compoziţii. Colaj

MM – 1.2; 1.3; MM • Cântare instrumentală: Percuţia corporală (bătăi din palme, cu


1.4; 2.1; 3.1 degetul pe bancă) • Cântarea cu acompaniament instrumental realizat
de cadrul didactic. Jucării muzicale improvizate: mânuirea jucăriilor
improvizate. Cântarea cu acompaniament de jucării muzicale • Elemente
de limbaj muzical • Melodia: genuri muzicale: folclorul copiilor

DP – 2.1; 2.2; 3.1 DP • Comunicare şcolară eficientă – Reguli de comunicare în activitatea


şcolară. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice

10
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
4. SᾸRBᾸTORI CLR – 1.1; 1.2; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o rugăminte; S11–S13 48
CU SURPRIZE 1.3; 2.1; 2.4; 3.1; Dialogul; Formularea de întrebări și răspunsuri despre jocuri și jucării.
3.4; 4.1; 4.2; 4.3 Povestire după imagini • Citire/Lectură – Literele V, v, S, s, E, e, F, f. Citirea
cuvintelor de pe etichete asociate imaginilor. Formularea de propoziții
cu suport intuitiv • Scriere/Redactare – Elemente grafice care intră în
componența literelor de mână. Desenarea literelor de tipar. Simboluri
neconvenționale folosite în exprimarea scrisă. Scrierea funcțională
folosind desene, simboluri: felicitarea • Elemente de construcție a
comunicării – Sunetele limbii române. Cuvinte cu sens opus. Despărțirea
cuvintelor în silabe

MEM – 1.1; 1.2; MEM • Numere – Numere naturale de la 10 la 20: recunoaştere, formare,
1.3; 3.1; 3.2; 4.1; citire, scriere, comparare, ordonare • Științele vieții – Corpul omenesc.
Părţi componente şi rolul lor. Simţurile. Igiena corpului. Hrana ca sursă
de energie: importanţa hranei pentru creştere şi dezvoltare, igiena
alimentaţiei.

AVAP – 1.2; 1.3; AVAP • Elemente de limbaj plastic: forma. Modelaj. Colaj • Tehnici de
2.1; 2.2; 2.5; 2.6 lucru: modelare liberă, presare, mototolire, rupere

MM –1.3; 1.4; MM • Elemente de limbaj muzical: Sunete muzicale instrumentale.


2.1; 2.2; 3.1; 3.2 Cântarea cu acompaniament. Melodia. Genuri muzicale: colinde

Interpretarea. Nuanţe – Tare/Încet/Mediu Mişcare pe muzică; mişcări


libere pe muzică
DP – 1.1; 1.2;
2.2; 2.3 DP • Igiena personală – Obiecte şi activităţi zilnice de igienă personală

11
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
5. SOLDᾸȚELUL CLR – 1.2; 1.3; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica un obiect. Cuvântul. S14–S17 64
DE PLUMB 1.4; 2.1; 2.2; 2.4; Propoziția/ Enunțul. Formularea de întrebări și răspunsuri despre jocuri
3.1; 3.4; 4.1; 4.3 și jucării. Povestirea după imagini • Citire/Lectură – Literele P, p, Z, z, Â, â,
N, n. Citirea cuvintelor de pe etichete asociate unor imagini sau obiecte.
Ordonarea propozițiilor pe baza unui suport intuitiv • Scriere/Redactare
– Elemente grafice care intră în componența literelor de mână; desenarea
literelor de tipar. Simboluri neconvenționale folosite în exprimarea scrisă;
Scrierea funcțională folosind desene, simboluri. Biletul • Elemente de
construcție a comunicării – Sunetele limbii române. Despărțirea cuvin­te­
lor în silabe. Cuvinte cu sens asemănător, cuvinte cu sens opus

MEM – 1.1; 1.2; MEM • Numere – Numere naturale de la 20 la 31 – recunoaştere, formare,


1.3; 3.1; 3.2; 4.1; citire, scriere, comparare, ordonare • Științele Pământului – Pământul.
4.2; 5.1 Prezenţa apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, lacuri, mare
etc.). Fenomene ale naturii: ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet

AVAP – 1.2; 1.3; AVAP • Pictură – Elemente de limbaj plastic: punctul. Rolul constructiv
2.2; 2.3; 2.6 al punctului. Tehnici de lucru: dactilopictură, tehnica obținerii formelor
spontane. Origami

MM – 1.4; 2.1; MM • Cântare în grup şi individual. Poziţia, tonul. Interpretarea pe strofe,


2.1; 3.1; 3.3; integral Melodia. Interpretarea. Nuanţe – Tare/Încet/Mediu • Cântarea
cu acompaniament – Jucării muzicale improvizate • Mişcare pe muzică.
mişcări libere pe muzică, mişcări sugerate de textele cântecelor

DP – 1.1; 2.1; DP • Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine – Emoţii de bază


2.2; 2.3 denumite prin cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, furie) în activităţi/contexte
familiare

12
SEMESTRUL AL II-LEA
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore.
6. HANSEL CLR – 1.2; 1.3; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a formula o rugăminte. S18–S21 64
ȘI GRETEL 1.4; 2.1; 2.3; 3.1; Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri adecvate. Povestirea după imagini
3.2; 4.1; 4.3 • Citire/Lectură – Literele Ă, ă, L, l, Î, î, Ș, ș. Simboluri uzuale din universul
apropiat. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte
• Scriere/ Redactare – Elemente grafice care intră în componența litere­lor de
mână. Desenarea literelor de tipar • Elemente de construcție a comunicării
– Sunetele limbii române; Articularea vocalelor și consoanelor. Despărțirea
cuvintelor în silabe. Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus

MEM – 1.4; 1.6; MEM • Adunarea şi scăderea în concentrul 0–10, prin numărare • Date
3.1; 4.2; 5.1; 5.2 – Colectarea şi gruparea datelor • Științele fizicii – Forţe şi mişcare.
Efecte observabile ale forţelor: împingere, tragere. Mişcarea corpurilor şi
schimbarea formei: deformare, rupere

AVAP – 1.2; 2.1; AVAP • Construcții și jucării – Elemente de limbaj plastic: formă și volum.
2.3; 2.5 Tehnici de lucru: tangram

MM – 1.1; 1.4; MM • Elemente de limbaj muzical: sunete din mediul înconjurător, sunete
2.1; 2.2; 3.3; 3.4 vocale (vorbite sau cântate) • Repertoriu de cântece: cântece din folclorul
copiilor. Interpretarea. Cântec vesel/trist

Mişcare pe muzică: mișcări libere pe muzică, mişcări sugerate de textele


cântecelor. Improvizații

DP – 2.3; 3.1; 3.2 DP • Rutine şi sarcini de lucru – Reguli elementare ale noilor rutine
specifice activităţii clasei pregătitoare

13
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore.
7. MUZICANŢII CLR – 1.1; 1.2; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a se prezenta, a identifica S22–S25 64
DIN BREMEN 1.3; 2.2; 2.3; 3.2; o persoană; Cuvântul. Propoziția/Enunțul. Dialogul • Citire/Lectură –
3.3; 4.1; 4.3 Lite­rele D, d, H, h, X, x, B, b. Simboluri uzuale din universul apropiat.
Formularea de propoziții cu suport intuitiv • Scriere/Redactare – Desenarea
literelor de tipar. Elemente grafice. Scrierea funcțională folosind desene,
simboluri • Elemente de construcție a comunicării – Sunetele limbii
române. Despărțirea cuvintelor în silabe. Cuvinte cu sens asemănător

MEM – 1.4; 1.5; MEM • Măsurări – Lungime (unităţi nonstandard), timp (ziua, săptămâna,
1.6; 3.1; 4.2; 5.2; luna, anotimpurile: denumire, ordonare), bani (leul – bancnotele de 1 leu,
6.1; 6.2; 6.3 5 lei, 10 lei; schimburi echivalente valoric în concentrul 0–31) • Științele
fizicii – Unde şi vibraţii: producerea sunetelor

AVAP – 1.1; 1.2; AVAP • Elemente de limbaj plastic: Linia cu scop de contur şi cu scop
1.3; 2.3; 2.5 decorativ. Tehnici de lucru: îndoire, răsucire

MM – 1.1; 1.3; MM • Elemente de limbaj muzical: sunete din mediul înconjurător


1.4; 2.2; 3.1; 3.3
Sunete muzicale instrumentale. Genuri muzicale: folclorul copiilor
• Interpretarea. Nuanţe – Tare/Încet/Mediu • Mişcare pe muzică: mişcări
libere pe muzică, mişcări sugerate de textele cântecelor

DP – 1.1; 2.3; DP • Abilităţi şi atitudini de învăţare – Tehnici simple care sprijină


3.1; 3.2; 3.3 învăţarea. Reguli de organizare a învăţării. Activități preferate

14
Săptămâna Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun
(Săptămâna proiectelor) (S 26)
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
8. PUNGUŢA CLR –1.1; 1.2; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica un obiect/o S27–S29 48
CU DOI BANI 1.3; 1.4; 2.1; 2.3; persoană, a formula o rugăminte; Formularea de întrebări și răspunsuri.
2.4; 3.1; 4.1; 4.2 Povestirea după imagini • Citire/Lectură – Literele Ţ, ț, K, k, G, g, J, j.
Cartea. Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte.
Ordonarea propozițiilor pe baza unui suport intuitiv • Scriere/Redactare
– Desenarea literelor de tipar. Simboluri neconvenționale folosite în
exprimarea scrisă • Elemente de construcție a comunicării – Sunetele
limbii române. Cuvinte cu sens opus. Despărțirea cuvintelor în silabe

MEM – 1.4; 1.5; MEM • Numere – Adunarea şi scăderea în concentrul 0–31 fără şi cu
1.6; 3.1; 3.2; 4.1; trecere peste ordin, prin numărare/cu suport intuitiv. Probleme simple de
4.2; 5.2 adunare sau scădere cu 1–5 unităţi în concentrul 0–31, cu suport intuitive
• Științele fizicii – Forme şi transfer de energie. Electricitate: aparate
care utilizează electricitatea şi reguli de siguranţă în mânuirea aparatelor
electrice.

AVAP – 1.2; 1.3; AVAP • Pictură – Elemente de limbaj plastic. Pata de culoare. Tehnici
2.1; 2.2; 2.3; 2.6 de lucru: stropire/pulverizare, suflare, ştampilare, tamponare • Colaj –
Tehnici simple de tăiere, decupare după contur, lipire

MM – 1.3; 1.4; MM • Cântare în grup şi individual. Poziţia, tonul. Cântare


2.1; 2.2; 3.1; 3.4 instrumentală. Cântarea cu acompaniament • Ritmul: sunete lungi-
scurte. Interpretarea. Cântec vesel/trist. Mişcare pe muzică: mişcări
libere pe muzică, mişcări sugerate de textele cântecelor

DP – 1.1; 2.3; 3.3 DP • Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare – Fiinţe şi obiecte
preferate. Caracteristicile acestora

15
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
9. CᾸLᾸTORI CLR – 1.1; 1.3; CLR • Comunicare orală – Acte de vorbire: a identifica un obiect, o persoană; S30–S32 48
ÎN SPAŢIU 1.4; 2.2; 2.3; 2.4; Utilizarea cuvintelor noi în enunțuri adecvate. Dialogul. Povestirea după
3.1; 3.2; 3.4; 4.1; imagini • Citire/Lectură – Literele Y, y, W, w, Q, q. Citirea cuvintelor pe
4.3 etichete asociate unor imagini sau obiecte. Formularea de propoziții cu
suport intuitiv. Ordonarea propozițiilor pe baza unui suport intuitiv •
Scriere/Redactare – elemente grafice care intră în componența literelor de
mână; desenarea literelor de tipar. Simboluri neconvenționale folosite în
exprimarea scrisă. Scrierea funcțională folosind desene, simboluri: biletul •
Elemente de construcție a comunicării – Sunetele limbii române. Despărțirea
cuvintelor în silabe. Cuvinte sens opus. Cuvinte cu sens asemănător

MEM – 2.1; 2.2; MEM • Figuri plane/2 D – pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: denumire,
3.1; 3.2; 4.2 conturare. Corpuri/3 D – cub, cuboid, sferă • Științele Pământului –
Universul. Pământul, Soarele şi Luna: recunoaştere în modele simple

AVAP – 1.2; 1.3; AVAP • Elemente de limbaj plastic: punctul, nodul, linia. Tehnici de lucru:
2.1; 2.2; 2.5; 2.6 decupare, lipire, croit, cusut, înșirare

MM – 1.2; 1.3; MM • Cântare în grup şi individual. Poziţia, emisia naturală, tonul,


1.4; 2.1; 2.2; 3.1; dicţia, sincronizarea. Sunete muzicale instrumentale • Cântarea cu
3.3 acompaniament – Jucării muzicale improvizate • Mişcare pe muzică:
mişcări libere pe muzică, mişcări sugerate de textele cântecelor

DP – 3.1; 3.2; 3.3 DP • Explorarea meseriilor – Hobby-uri şi activităţi preferate. Portofoliul


personal cu rezultate/evidenţe ale învăţării

16
Nr. Unitatea Competențe Nr.
Conținuturi vizate Perioada Observații
crt. tematică specifice ore
10. RAZE CLR • Comunicare orală • Citire/Lectură • Scriere/Redactare • Elemente S33–S35 48
DE SOARE de construcție a comunicării

(recapitulare MEM • Numere naturale 0–31; Adunarea și scăderea în concentrul 0–31.


finală) Probleme simple de adunare sau scădere. Orientare spațială și localizări
în spațiu. Figuri plane/2D. Corpuri 3D. Măsurări (lungime, timp, bani).
Colectarea și gruparea datelor. Corpul omenesc. Plante și animale

AVAP • Foto-film: realizarea unor fotografii; Colaj. Desen liber

MM • Reproducerea în colectiv sau individual a cântecelor însuşite


intuitive, pronunţând corect cuvintele Cântare cu acompaniament

Cântece din folclorul copiilor Interpretarea. Nuanţe – Tare/ Încet/Mediu.


Mişcare pe muzică: mişcări libere pe muzică, mişcări sugerate de textele
cântecelor. Cântare cu acompaniament

DP • Trăsături personale. Ființe și obiecte preferate. Portofoliul personal


cu rezultate

17
Proiectarea unităţii tematice: CURCUBEUL TOAMNEI
Perioada: 3 săptămâni
Săptămâna I (15–19 septembrie)

Competenţe Conţinut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, identificarea zilei, precizarea datei, Comunicarea cu Observarea
calendarul naturii colegii şi cadrele comportamentului
Distribuirea responsabilităţilor pentru săptămâna în curs didactice participativ
2.3 Reactualizarea normelor de conduită la şcoală Obiecte preferate Jucăriile aduse de Observarea
Joc de cunoaștere: jucăria mea preferată – copiii sunt așezați în cerc, pe covor și caracteristicile copii disponibilităţii
Fiecare elev își spune numele și își prezintă jucăria preferată, precizând de ce o acestora de a vorbi despre
CLR 2.2 preferă, de unde o are, de cât timp o are etc. Acte de vorbire – sine, despre jucăria
a saluta persoane Creioane colorate, preferată
AVAP 1.2 cunoscute, a hârtie
identifica un obiect
Desenarea jucăriei preferate și prezentarea ei în fața colegilor (caiet de mijloc – Linia, punctul, Jucăria preferată,
Jucăria preferată) forma cărticica din mijloc Activitate practică
CLR 1.4 Audierea poveștii Darurile lui Moș An – lectura cu predicţii pornind de la titlul Utilizarea cuvintelor Povestea Darurile lui Observarea
poveştii, apoi pe parcursul lecturii (De ce credeți că...? Cum credeți că...? Unde noi în enunțuri Moș An comportamentului
credeți că...?) adecvate Coperta caietului participativ în cadrul

Luni
MM 2.1 Intuirea ilustrațiilor de pe copertă discuţiei
Jocuri de mişcare propuse de profesor şi de copii sugerate de un cântec ales Cântare vocală în
împreună/activitate frontală – cântecul – „Bate vântul frunzele“ grup. Poziția, emisia Observarea acuităţii
naturală, semnalul auditive
de început

DP 2.3 Joc de cunoaștere: „Eu și colegii mei“ – Copiii sunt așezați în cerc. Fiecare Cine sunt eu? Observarea reacţiilor
formulează, pe rând o cerință (Se ridică în picioare copiii care au ochi albaștri; Trăsături fizice copiilor pe parcursul
fetele care sunt îmbrăcate cu fustiță etc.). Cei care întrunesc condiția respectivă activităţii
se ridică în picioare Achiziţii anterioare
AVAP 2.4 • Completarea tabelului din cărticica de mijloc: achiziții anterioare Folosirea Tabel, cărticică mijloc Observarea modului
(culori, fructe, legume, flori, litere, cifre, forme) – activitate individuală instrumentelor Pagină cartonată, orar de lucru
Linia, punctul,
Realizarea orarului: decupare, lipire forma
Educație fizică

18
Competenţe Conținut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feed-back
specifice vizat/activat
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, identificarea zilei şi precizarea datei, Observarea
calendarul naturii, reactualizarea regulilor clasei, orarul zilei comportamentului
Repovestirea textului Darurile lui Moș An – Povestire după Prima copertă participativ
CLR 1.1 Identificarea bucuriilor pe care le aduce toamna: începerea şcolii/anului şcolar o imagine cartonată și p. 1 Observarea
Discutarea imaginii de la p. 1: „Prima zi de școală“/ce anotimp este?/care sunt din caiet disponibilităţii
semnele/unde merg copiii/cine se află în curtea școlii/pe unde traversează strada Formulare de de a vorbi despre
1.2 pentru a ajunge la școală/ce semne de circulație recunoașteți/activitate frontală răspunsuri sine, despre jucăria
Despre ce discută copiii? preferată
Joc de tip labirint: Identificarea drumurilor pe care merg copiii și a obiectelor Observarea calităţii
pe care le folosesc copiii (ex. 2, 3/p. 1) Linia Creioane colorate pronunţiei şi a
AVAP 1.2 Colorarea imaginilor din caiet (utilizarea corectă a creionului) corectitudinii
Joc didactic: „Mima“ copiii mimează o acţiune cu o jucărie. Colegii trebuie Identificarea unui mesajelor formulate
CLR 1.2 să ghicească cu se joacă/activitate frontală obiect
Joc: Ghemul – copiii sunt așezați în cerc, pe covor. Copilul care aruncă ghemul Formularea de Un ghem de ață Observarea
DP îşi spune prenumele şi ceva despre el: ce este – băiat/fată etc., anotimpul mesaje despre sine Planșă cu un curcubeu disponibilităţii de
preferat, culoarea preferată, fructe/legume preferate. Trebuie să spună numele pe care se vor prinde a vorbi despre sine,
colegului căruia îi aruncă ghemul. Când se termină, ghemul se strânge mergând jetoane cu fructe despre activitățile
în sens invers și fiecare rosteşte numele celui spre care aruncă ghemul. și legume specifice preferate
Fructe și legume de toamnă: realizarea Curcubeul toamnei format din fructe și fiecărei culori a
legume (Fructe/legume de culoare roșie, orange, galbenă etc.) Elemente curcubeului
MEM 5.1 Copiii vor potrivi pe planșă, jetoane cu legume, fructe, flori de toamnă, ținând pregătitoare
seama de culorile acestora pentru înţelegerea
Joc: Traista fermecată – cu ochii închiși, un copil scoate din trăistuță un fruct unor concepte

Marți
MEM 3.1 sau o legumă pe care trebuie să o pipăie, să spună ce caracteristici observă, apoi matematice Pagina domino,
să o denumească Culorile spectrului cartonată,
Identificarea fructelor/legumelor de la pagina domino, cartonată (fructe/legume solar foarfece
de toamnă)
Decuparea pieselor de domino de pe pagina cartonată Sortarea şi
5.1 Joc: Domino cu fructe și legume/perechi clasificarea
AVAP 2.3 Copiii primesc un număr egal de piese, iar pe masă se așază o piesă aleasă la obiectelor pe baza
întâmplare. Pe rând, copiii trebuie să așeze pe masă o piesă care să completeze unui criteriu Piesele de domino
lanțul (la unul din capete). Gruparea fructelor și legumelor se va face după Tehnici simple decupate Observarea
caracteristicile observate (aceleași fructe/legume, același număr de fructe/ – decupare comportamentului
DP 2.2 legume, fructe/legume de aceeași culoare etc.) Comunicarea cu participativ la
Câștigătorii sunt cei care reușesc să așeze toate piesele în lanț sau cel mai mare colegii activitatea practică
număr de piese. Felicitarea câștigătorilor
MM 2.1 Exersarea asimilarii integrale a cântecului „Eu cunosc un orăşel“, asociind Mișcare pe muzică Observarea acuității
cuvintele cântecului cu mișcare. Jocuri pe cântec cu asocierea mișcărilor auditive
potrivite (cântecul îl știu din prima săptamână de școală) Mascota clasei Observarea com­
Cântecul „Școlărei și școlărițe“: Jocuri de mișcare propuse de profesor și de copii por­tamentului par­
DP 2.1 care să se potrivească cântecului Cărticică mijloc: ticipativ şi a modului
Joc de cunoaștere cu mișcare: „Roata emoțiilor“ – „Cum m-am simțit în prima Autocunoaştere şi pagina de formulare a enun­
are mascota
zi de școală“ – mascota clasei trece de la un copil la altul; cine19 atitudine pozitivă „Prima zi de școală“ ţurilor despre sine
trebuie să spună cum s-a simțit în prima zi de școală sau o impresie despre acea faţă de sine şi faţă Observarea modului
AVAP 1.2 zi / activitate frontală de ceilalţi Creioane colorate, de rezolvare a
Desen: Completarea în cărticica de mijloc „Prima zi de școală carioci sarcinilor
Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, identificarea zilei şi precizarea datei, Reguli de Observarea calității
calendarul naturii, reactualizarea regulilor clasei, orarul zilei comunicare pronunției
DP 3.1 Joc: copiii sunt așezați în două cercuri concentrice. La semnalul profesorului Comunicarea cu
cele două cercuri se deplasează în sensuri opuse. Copiii se opresc la semnalul colegii și cadrele Un clopoțel
3.2 profesorului și se așază în pereche cu cel în fața căruia s-a oprit. Pe rând, se didactice
salută și își fac un compliment. Jocul se poate repeta. Formulare de
Discuții despre statutul de şcolar (identificarea unor rutine în activitatea școlară) propoziții pe baza
CLR 1.4 Se intuiește imaginea de la p. 2 (Ce prezintă imaginea?/Unde stau școlarii?/Ce unei imagini Observarea
obiecte se mai află în clasă?/La ce folosesc aceste obiecte?/Cum trebuie păstrată Orientare spațială P. 2 modului de folosire
sala de clasă?/Ce se află pe băncuțele elevilor?/La ce sunt folosite acestea? – repere în spațiu: a cuvintelor în
Joc de atenție și orientare în spațiu: Profesorul dă comenzi de genul „Mânuțele în, pe, deasupra, enunţurile proprii
pe bancă“, „mânuțele în bancă“, „privirea la dreapta“, „privirea la stânga“, dedesubt, lângă, în
MEM privirea sus“ etc. În timp ce dă aceste comenzi el execută mișcări care încearcă spate, în față, sus,
să le atragă atenția copiilor în altă parte. Copiii trebuie să execute mișcările jos Observarea modului
comandate de învăţător, nu pe cele pe care le văd. Acte de vorbire: de formulare a
CLR Intuirea imaginilor de la ex. 2/p. 2 exersarea unor formule de salut, de adresare, salutul persoanelor mesajelor
2.3 adecvate contextului. Joc de rol: „Cel mai politicos copil“ cunoscute, formula
Colorarea desenului de la ex. 3/p. 2 exersarea corectă a poziției la scris, folosirea de prezentare O cutie în care se află Aprecierea
2.4 corespunzătoare a instrumentelor de scris (creionul) Formulare de mai multe rechizite creativității
Cutiuța fermecată: recunoașterea unui obiect din ghiozdan prin formularea de întrebări despre Observarea
4.1 întrebări despre caracteristicile acestuia rechizitele Creioane colorate, comporta­mentului
AVAP 1.2 Completarea în cărticica de mijloc: „Clasa mea“ școlarului carioci participativ
MEM 1.2 Compararea grupurilor de obiecte prin încercuirea părților comune a obiectelor – Achiziții anterioare
ex. 1/p. 4 P. 4 din caiet
2.2 Recunoașterea unor figuri geometrice

Miercuri
Recunoașterea intrusului în cadrul unui „model“ repetitiv Observarea modului
4.1 Exerciții care implică atenția pe detalii: observarea elementelor de detaliu de rezolvare a
dintr-un desen; compararea şi descrierea obiectelor din desenele de pe pagina Elemente sarcinilor trasate de
3.1 ex. 3/p. 4, folosind termenii „mai mare/mai mic“, „mai gros/mai subțire“, „mai pregătitoare colegi
înalt/mai scund“„mai lat/mai îngust“, „mai lung/mai scurt“/activitate frontală pentru înţelegerea
MEM Încercuirea obiectului mai înalt/mai scurt/mai gros/mai mic/mai lat în unor concepte
cadrul fiecărei perechi de obiecte desenate la ex. 3/ p. 4 din caiet/activitate matematice
independentă
Desenarea obiectelor corespunzătoare cerinței: ex. 4/ p. 4
Joc de atenție: „Fă ce spun“ – exemplu: „copiii care nu au șosete verzi să se
rotească o dată...
Compararea grupurilor de obiecte prin punerea în corespondență 1 la 1 a
elementelor din care sunt alcătuite; identificarea mulţimilor cu cele mai multe/ P. 5 din caiet
cele mai puţine/tot atâtea elemente;/activitate frontală – ex. 2/p. 5
Numărarea elementelor din fiecare mulţime şi completarea elementelor mulţimilor
date cu mai multe/mai puține/tot atâtea elemente/activitate frontală – ex. 3/ p. 5
AVAP 2.4 Modelaj din plastilină – exersarea mușchilor mici ai mâinilor – „Coșul toamnei“ Presare și modelare Plastilină Aprecierea modului
DP 3.1 Pune în coș tot atâtea mere câte am eu pe catedră; mai puține prune decât liberă Paleta de plastic de realizare a
MEM creioanele din mâna mea etc. pentru modelaj coșulețului cu fructe
DP 3.2 Interpretarea unei melodii preferate pentru anuntarea pauzei: „Cum mi-ar Aprecieri individuale
plăcea să sune clopoțelul în clasa mea“ 20
Limba modernă
Activități integrate
Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutăţi, agenda zilei, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea
Reactualizarea regulilor clasei colegii și cadrele sistematică a elevilor
Joc: „Știrile zilei“ – prezentarea unui eveniment semnificativ întâmplat în ziua didactice
anterioară Un pieptene, un
DP 1.2 Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală și explicarea modului săpun, un prosop,
de folosire a acestora: „Alege obiectul potrivit“. Elevii trebuie să aleagă de Obiecte și activități o pastă de dinți,
pe catedră obiectul potrivit pentru acţiunea pe care o mimează, apoi să zilnice de igienă o periuță de dinți Constatarea clarității
denumească obiectul și să spună o caracteristică a acestuia (culoare, formă...) personală pronunției
„Mă spăl pe mâini cu ...“ (mimează spălatul). Acest săpun este de culoare albă. P. 3 din caiet Observarea modului
„Pe faţă mă şterg cu ...“ (mimează ștersul cu prosopul). Acest prosop este Utilizarea cuvintelor de formulare
CLR 2.4 dreptunghiular. noi în enunțuri Coperta cărticică a enunțurilor
Intuirea imaginilor de la ex. 1/p. 3. Bifarea imaginilor în care le place cum arată adecvate mijloc, pagină
AVAP 2.4 copiii și motivarea alegerii. Linia, punctul cartonată
Colorarea obiectelor de igienă personală pe care le folosesc (ex. 2/p. 3) Creioane colorate,
DP 1.2 Ce obiecte putem împrumuta și ce obiecte nu putem împrumuta. De ce? Activități zilnice de carioci Observarea modului
Reprezentarea grafică a unor obiecte de igienă personală: ex. 3/p. 3 igienă personală de rezolvare
Activitate practică de spălare pe mâini înainte de a mânca, încheiatul Săpun lichid, prosoape a sarcinilor
și descheiatul nasturilor de la hăinuță, legarea șireturilor de hârtie
DP 2.3 În recreație: Exprimarea prin desen a activităților desfășurate în pauză și a Autocunoaștere și Coli A3, emoticoane
modului în care s-au simțit în acel moment. Afișarea desenelor: elevii explică atitudine pozitivă P. 6 din caiet
de ce s-au simțit veseli/triști/îngândurați etc. față de sine
Intuirea imaginii de la p. 6 din caiet: Ce reprezintă imaginea?/De unde ne dăm și de ceilalți Joc numărătoare
CLR 2.4 seama?/Unde se află copiii? pentru copii: Observarea modului
Realizare de predicții: (cum se numesc copiii, ce jocuri joacă, despre ce discută Povestire Din Oceanul Pacific de rezolvare a
MM 2.1 fetița și băiatul etc.) după imagini A ieșit un pește mic, sarcinilor de lucru

Joi
Formularea unui mesaj simplu prin care să-şi exprime ideea/ activitate frontală Și pe coada lui scria:
Jocul silabelor: despart în silabe numele unor obiectele folosite de copiii în Acte de vorbire Ieși afară dumneata. Aprecierea
imagine (coardă, minge, șotron, caseta, pietricică etc.) creativității
Colorarea imaginilor ca în imaginea mare (ex. 1/p. 6) Cântare în colectiv An-tan-tichi-tan Observarea
Joc în perechi: joc cu numărătoare (poate fi una cunoscută de elevi sau o învață cu asociere Muţunache căpitan comporta­mentului
CLR 3.2 împreună): Ieşi papucule de sub pat/ Ieşi, papucule, ieşi!/ Să mănânci şi tu cireşe/ de mișcări Şade lupul pe saltea participativ
Ieşi papucule ieşi. Şi comandă o cafea
Joc de rol: câte doi copii interpretează cele trei situații de la ex. 2/p. 6 Dialogul Cafeluţa e amară
AVAP 2.4 insistându-se pe vorbirea corectă și politicoasă Acte de vorbire Dumneata să ieşi
Activitate practică – completarea desenului văzut în oglindă ex. 3/p. 6 Linia modulată afară!
DP 3.1 Joc de mişcare: Împăratul poruncește (Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului Operatori logici Observarea
spune: „Împăratul poruncește fetițelor să ridice mâna dreaptă“, „Împăratul Reguli elementare participării la
poruncește băieților blonzi să meargă la fereastră“, „împăratul poruncește fetelor ale rutinelor din jocurile de mişcare
cu codițe să meargă în spatele clasei“ etc. Copiii trebuie să execute mișcările în clasa pregătitoare
ritm alert.)/activitate frontală. Observarea calităţii
MEM 2.1 Intuirea imaginii de la ex1/ p. 8: Se observă desenele din imagine. Formulează pronunţiei şi
propoziții despre obiectele din imagine (În depărtare se află școala. Copiii merg Orientare spațială P. 8 din caiet a corectitudinii
CLR 2.1; 3.1 spre școală. Fetița are ghiozdanul în spate etc.) mesajelor formulate
Exerciții de orientare în spațiu: completează desenul, desenând elementele Creioane
MEM 2.1 conform cerințelor date: doi brazi lângă școală/trei flori sub copacul mare etc. Orientare spațială
21
Profesorul mai poate solicita desenarea altor elemente – ex. 2 /p. 8 – Numărarea – repere în spațiu: Jetoanele domino Observarea modului
elementelor din fiecare mulțime desenată în, pe, deasupra, decupate (legume și de rezolvare a
Descrierea obiectelor din imaginile de la ex. 3/p. 8; precizarea poziţiei acestora; dedesubt, lângă, în fructe) sarcinilor de lucru
Activități integrate
Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii. Comunicarea cu Observarea
DP 2.2 Joc: Ghemul magic – Profesorul trimite ghemul unui copil, numindu-l şi colegii şi cu cadrele Ghem de ață sistematică a
salutându-l (Bună dimineaţa, Cristina!). Copilul primeşte ghemul și îl trimite didactice participării la
altui copil, procedând la fel. Când ghemul a fost transmis tuturor copiilor, vor activitate
observa că s-a, format o reţea. Discuții despre cum s-au simțit și despre relațiile Formulare de
dintre colegii de clasă. propoziții Observarea
CLR 2.4 Intuirea imaginii de la ex. 1/p.7 – Colegii și prietenii din parc; relațiile dintre Povestire după P. 7 din caiet sistematică a
copii. Discuţii despre trăirile şi manifestările emoţionale (cum se simt copiii din imagini participării la
imagine; tu te-ai simțit vreodată așa/când/ cum îi ajutăm pe cei de lânga noi.) Asocierea cuvintelor activitate şi a
Crearea unei povești orale de grup, pornind de la imaginea dată scrise pe etichete integrării enunţurilor
Alegerea traseului corect prin labirintul de la ex. 2/p. 7 din caiet; observarea cu imaginea Creioane proprii în povestea
DP 2.1 etichetelor pe care este scris numele copiilor/ acti­vi­tate individuală grupului
Joc: „Cum se simte prietena mea?“ – O marionetă căreia conducătorul jocului îi Trăire şi manifestare Evaluarea creativității
CLR 4.3 schimbă înfățișarea punându-i guriță, ochi etc. Copiii trebuie să ghicească cum emoţională Păpușă marionetă
se simte și să facă predicții despre ce i s-a întâmplat. Acte de vorbire:
Completarea desenului de la ex. 3/p. 7 – figură veselă, mirată, tristă. Formulare de Aprecierea verbală a
AVAP 1.2 Discuție: Când ești veselă/ tristă/ mirată? ... Ce faci atunci când ești ... propoziții despre pagina Colegii mei răspunsurilor
Completarea paginii din cărticică: Colegii mei (p. 16) sine
CLR 2.1 Joc de continuare a enunțului: „Îmi place de ... pentru că ... Acte de vorbire: P. 9 din caiet
Joc: Domino cu figuri geometrice formulare de
MEM 2.2 Copiii primesc un număr egal de piese iar pe masă se așază o piesă aleasă la propoziții despre Cartonașele de Interevaluare în
întâmplare. Pe rând, copiii trebuie să așeze pe masă o piesă care să completeze o persoană domino cu figuri cadrul jocului în
lanțul (la unul din capete). Gruparea figurilor geometrice se va face după Compararea geometrice, decupate perechi

Vineri
caracteristicile observate (formă, culoare) numărului de
MEM 1.2 Câștigătorii sunt cei care reușesc să așeze toate piesele în lanț sau cel mai mare elemente a două Aprecieri privind
număr de piese. Felicitarea câștigătorilor mulţimi Creioane colorate rezolvarea sarcinilor
Desenarea unei mulțimi cu tot atâtea elemente (X) câte are mulțimea de Formularea unui independente
MEM 2.2 pătrate roșii, triunghiuri galbene etc. completarea acestei mulțimi într-un tabel. enunț pe baza unor
Numărarea elementelor fiecărei mulțimi. Compararea numărului de elemente a observaţii
două mulțimi. (ex. 1/p. 9) Figuri plane: pătrat,
Desenarea după contur și colorarea după model a figurilor geometrice date triunghi, pătrat, cerc Jetoane cu cele patru
(ex2/pag9) Linia și punctul figuri geometrice Aprecierea
AVAP 1.2 Folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc) în realizarea învățate răspunsurilor date
unui desen pe foaie velină (ex. 3/p. 9)
Jocul figurilor geometrice: Conducătorul jocului ridică o figură geometrice,
iar ceilalți copii trebuie să numească un obiect care are forma respectivă.
MM 2.1 Reproducerea în colectiv a unui cântec: „Bate vântul frunzele“ Cântare vocală şi Jucării muzicale Observarea modului
MM 2.2 instrumentală (tărtăcuțe uscate, de interpretare
Acompanierea cântecului cu jucării muzicale sau/şi cu percuţie corporală;/ Mișcări sugerate de cutiuțe de bomboane a cântecu­lui şi a
MM 3.1 activităţi frontale cuvintele cântecului pline cu pietricele, comportamentului
Folosirea linguri de lemn) participativ
Audiție: A. Vivaldi – Anotimpurile instrumentelor Coală de desen, Expunerea desenelor
Pata de culoare acuarele, pensulă, şi aprecierea acestora
AVAP 2.2 Culorile toamnei: utilizarea corectă a pensulei, acuarelei, hârtiei Culorile spectrului pahar de apă, husă
„Covor de frunze“: Pete de culoare în culorile toamnei – activitate
22 individuală solar pentru bancă
Religie
Săptămâna a II-a (22–26 septembrie)

Competenţe Conținut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea sistematică
noutăţi; distri­bui­rea responsabilităţilor pentru săptămâna care începe, colegii şi cu cadrele Ghicitori despre a colectivului de elevi
reactualizarea regulilor clasei didactice familie
Ghicitoare: „Sora, fratele, mămica/Tata, bunicul, bunica/Ce alcătuiesc cu
DP 2.2 toţi?/Hai ghiceşte dacă poţi!“ (Familia)
Intuirea imaginii de la ex. 1/p. 10 „În familie“ – identificarea membrilor Formulare de P. 10 din caiet
familiei care se află în bucătărie, prezentarea membrilor propriei familii, propoziții din 2/3
relațiile dintre membrii unei familiei, îndatoriri și drepturi ale acestora. cuvinte. Obiecte necesare Observarea modului în
CLR 1.3 Alcătuire de propoziții de 2/3 cuvinte despre membrii familiei care apar în Ființe și obiecte pentru interpretarea care elevii își modelează
DP 3.1 imagine. Numărarea cuvintelor preferate; rolurilor: ziar, laptop, comportamentul
Joc de rol: „De-a familia“ – se stabilesc rolurile în diferite tipuri de familie. caracteristici ale jucării, cărți, veselă în funcție de rolul
(La masă, O zi de duminică, În parc etc.) acestora de plastic etc. interpretat
AVAP 1.1 Completarea desenului cu obiectele care sunt solicitate (5 cărți pe raft, Linia modulată
3 flori în vază, o casă în tablou, 2 peștișori în acvariu) – ex. 2/p. 10 Linia și punctul Observarea modului
Îndatoririle mele în familie: realizarea unui desen – ex. 3/p. 10 și Formulare de Caiet/culori de rezolvare a sarcinii
CLR 1.3 prezentarea acestuia propoziții de lucru
Formulare de propoziții
CLR 2.4 Discuții despre evenimentele pe care le sărbătorim în familie (ziua de Utilizarea cuvintelor Observarea modului
naștere, ziua de nume, sărbători religioase etc.) Cum sărbătorim aceste zile? noi în enunțuri de formulare
Joc: „Împăratul poruncește“ – Împăratul poruncește ca cei născuți în luna adecvate a răspunsurilor
ianuarie să bată din palme; împăratul poruncește ca cei născuți vara să sară
într-un picior“ etc. Fenomene specifice
Identificarea elementelor caracteristice fiecărui anotimp în imaginile din caiet fiecărui anotimp Ex. 1/p. 12
MEM 3.1 (ex. 1/p. 12)

Luni
Desenarea membrilor familiei în caseta corespunzătoare anotimpului în care Linia și punctul Creioane colorate
AVAP 1.1 s-au născut (exercițiul poate fi completat acasă cu ajutorul părinților, în cazul
în care sunt membrii ai familiei a căror dată de naștere, elevii nu o cunosc) Observarea participării
Joc: fiecare copil are de îndeplinit rolul unui membru din familie (mama, la joc de rol de tip
tata, copilul). Pe catedră sunt aranjate imagini/obiecte de bucătărie, jucării Creioane colorate vorbitor
CLR 1.4 diverse – cuburi, mașinuțe, păpuși, o găleată, unelte de grădinărit (jucării) Formulare de Imagini reprezentative Observarea respectării
etc. Fiecare elev, la semnal sonor, trebuie să meargă să aleagă imaginea/ propoziții despre pentru mamă, tată, instrucţiunilor şi a
obiectul corespunzător rolului primit și apoi să se îndrepte spre grupa unde membrii familiei copil. rezolvării sarcinilor
recunoaște imaginea rolului pe care îl îndeplinește. Se vor forma în felul Imagini/obiecte
acesta 3 grupe. specifice desfășurării
Elevii vor alcătui cât mai multe propoziții despre membrul familiei al cărui diferitelor activități de Observarea modului de
rol îl îndeplinesc și obiectul pe care l-au ales. Colectarea și către cei trei membri rezolvare indiividuală a
MEM 1.1 La final se vor forma „familii“ și vor simula ritualul de așezare/pregătire a mesei. gruparea datelor ai familiei sarcinilor
Completarea tabelului cu mulțimi care au tot atâtea elemente (∆)
corespunzătoare mulțimilor solicitate în funcție de membrii familiei. Ex 2/p. 12
Numărarea elementelor desenate în fiecare mulțime. (ex. 2/p. 12)
CLR 1.1 Audierea poveștii „Familia CHIȚ CHIȚ“ Audierea unei povești CD cu povestea Observarea comporta­
23
Discuții pe marginea poveștii: membrii familiei „Chiț Chiț“; numele unei și manifestarea reac­ „Familia Chiț Chiț“ mentului de receptor
MM 2.2 familii etc. țiilor corespunzătoare al mesajului auditiv
Intonarea cântecelului care apare în poveste însoțit de mișcări Cântare vocală Cărticică mijloc – Observarea
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, meteo, calendarul Comunicarea cu Observarea sistematică
naturii, agenda zilei colegii şi cu cadrele a participării la
Discuții: Se solicită copiilor să povestească cea mai plăcută activitate didactice activitate şi formulării
CLR 2.2 realizată în familie și să prezinte un moment în care au arătat cât de mult Trăiri emoţionale, unor enunţuri corecte
își iubesc părinții. stare de bine
Se subliniază mesajul că fiecare familie este unică, specială și trebuie P. 11 din caiet
să o prețuim mereu. Aprecierea verbală a
CLR 1.1 Identificarea obiectelor care apar la ex. 1/p. 11. Precizarea activităților răspunsurilor
în cadrul cărora sunt folosite aceste obiecte. Alcătuire de propoziții Identificarea CD cu cântecul
CLR 1.3 Găsirea cuvintelor alcătuite din două și trei silabe silabelor dintr-un „Degețelele“ Observarea modului în
Cântecul „Degețelele“ de D.D. Stancu însoțit de mișcările specifice cuvânt Ex 1/p. 11 care execută mișcările
MM 3.1 Alte obiecte folosite în gospodărie. Cine le folosește? La ce folosesc? Ce Mișcări libere pe Creioane colorate Observarea realizării
obiecte nu avem voie să folosim decât sub atenta supraveghere a adulților? muzică sarcinii de lucru
AVAP 2.2 (ex. 2/p. 11) Linia modulată
DP 1.1 Joc de atenție cu predicții: „Cine lipsește?“ Pe tablă sunt așezate fotografii/
jetoane/desene cu membrii unei familii: mama, tata, doi copii, bunicul, Comunicarea cu Fotografii cu membrii Observarea sistematică
bunica, vărul, verișoara. Copiii dau nume personajelor și stabilesc care colegii unei familii a participării la
membru al familiei este cel mai tânăr, cel mai în vârstă. Copiii închid ochii, activitate
iar profesorul ia o fotografie de pe tablă, amestecându-le pe celelalte. Copiii
DP deschid ochii și trebuie să indice personajul care lipsește. Se fac predicții:
Unde este personajul respectiv.
MEM 3.2 Familia mea: Fiecare copil are pe bancă are o oglindă și fotografii cu el și Corpul omenesc - Aprecierea observațiilor

Marți
membrii familiei sale (mama, tata, bunicul, bunica etc.) Elevii se vor privi Cine sunt eu? Fiecare copil are poze făcute
în oglindă și vor formula propoziții despre ei ( păr, ochi, gură, urechi) cu sine și cu membri
Compararea fotografiilor personale cu cele ale părinților sau altor rude ai familiei sale
în scopul identificării asemănărilor dintre membrii familiei (moșteniri Modificările apărute
genetice). în viața omului Ex 1/p. 13 Observarea realizării
MEM 3.1 Desenarea celui mai în vârstă în stânga paginii și a celui mai tânăr membru (tinerețe/bătrânețe) sarcinii de lucru
din familia lor în dreapta paginii – ex. 1/p. 13 Orientarea spațială.
Completarea unor modele repetitive reprezentate prin desene repere/direcții în Pagină cartonată,
Desen: completarea cărticelei de mijloc – „Chipul meu“, pagina cartonată, spațiu rama foto
ramă foto
DP 2.2 Joc: „Stop!“ Elevii sunt așezați în cerc. Se trimite o minge de la copil la copil Minge Observarea
până la semnalul sonor „Stop!“. Profesorul pune o întrebare, iar elevul la Trăiri emoționale, comportamentului
care se oprește mingea răspunde cât mai repede. stare de bine participativ la discuţie
(Cum îți ajuți părinții în casă? Cum le arăți părinților dragostea ta? Instrumente muzicale Aprecierea
Din cine este formată familia ta? Cum o saluți pe mama? etc.) confecționate (cutiuțe comportamentului
MM 1.1 Audierea cântecului „Familia“ pline de pietricele, de ascultător
MM 2.1 Exersarea învățării cântecului Creaţii muzicale tărtăcuțe uscate, tobă) Observarea modului
MM 3.1 Executarea unor mişcări potrivite conţinutului, pe muzică;/activitate frontală. accesibile în care copiii execută
Fișă BINGO ex. 2/p. 13 mişcările
Completarea casetelor cu desenul persoanei din familie care îndrăgește Explorarea
DP 3.3 activitatea respectivă ex. 2/p. 13 meseriilor Observarea realizării
Ex. 3/p. 13 – Completarea desenelor respectând regula dată sarcinii de lucru
Disciplină opțională
24
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea
agenda zilei colegii și cadrele Ghicitori despre comportamentului
CLR 1.1 Decodificarea mesajului încifrat în ghicitori: profesorul spune câteva didactice familie participativ la discuţie
CLR 1.2 ghicitori despre membrii familiei Aprecierea verbală
Joc de grup: „Părinţii mei fac curat“ – Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare Utilizarea cuvintelor a răspunsurilor
denumește o activitate pe care o face un membru al familiei și se noi în contexte Observarea modului
acompaniază cu gesturi sugestive (o poate face pe o melodie veselă). adecvate în care pun în
Ceilalți elevi repetă mișcările. (Mama spală rufele, le scutură bine și le corespondență mesajul
MEM 4.1 întinde la uscat. Tata dă cu aspitarorul. Eu șterg praful. Tata zugrăvește etc.) oral cu mimica
Joc de grup: „Când e ziua ta?“ În clasă sunt afișate etichete cu lunile anului Grupare și sortare și gesturile
scrise de tipar. Elevii trebuie să se grupeze după luna în care s-au născut. Ex. 1/p. 14 Observarea activității
AVAP 1.1 Vor număra și vor descoperi în ce lună sunt născuți cei mai mulți/ cei mai Linia cu rol desfășurate de elevi
puțini colegi. (ex. 1/p. 14) constructiv
Desenarea unui tort Observarea participării
CLR 2.1 Completarea desenului cu numărul de lumânări corespunzătoare vârstei la dialog și la
copilului. Numărarea acestora Folosirea corectă a îndeplinirea sarcinii
Compoziție liberă: Cadoul preferat (ex. 2/p. 14) pentru un membru al instrumentelor de Cărticică mijloc
familiei, un prieten, un coleg. Prezentarea desenelor realizate scris „Camera mea“
„Camera mea“: completarea desenului pentru cărticică Creioane colorate
Jocul „Spune și dă mai departe“: Elevii sunt așezați în cerc. Profesorul Formulare de Observarea activității
spune o propoziție: „Băiatul se numește Florin“. Cel care urmează propoziții cu desfășurate de elevi
trebuie să repete ultimul cuvânt din propoziție (Florin) și să alcătuiască cuvinte date
o propoziție care începe cu acest cuvânt. (Florin mănâncă un corn.) Elevul
care nu reușește, iese din joc. Câștigă cel care a rămas ultimul.
DP 1.1 Jocul Şi mie îmi place: Elevii sunt așezați în cerc. Profesorul face o afirmaţie Observarea
(Îmi place anotimpul toamna. Îmi plac merele roșii. Îmi plac gutuile etc.) comportamentului
Cei cărora le place această activitate se ridică și spun: „Şi mie îmi place/îmi Coșul toamnei în care participativ
plac...“, însoţind formula de un gest care să exprime bucuria. Gestul poate fi se găsesc fructe pe

Miercuri
la alegerea copiilor sau poate fi stabilit de comun acord/activitate frontală Gruparea obiectelor care elevii le-au adus
MEM 1.1 Alcătuirea unor mulțimi de fructe după diferite criterii: mulțimea fructelor după anumite Figuri geometrice, Aprecieri individuale şi
de culoare roșie; mulțimea fructelor din coșul toamnei etc. criterii imagini cu flori, globale
Numărarea elementelor din fiecare mulțime animale
MEM 3.1 Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte concrete
(șiruri): fructe, figuri geometrice, copii etc. Șiruri repetitive Caiet, ex. 1/p. 18
AVAP 2.4 Asocierea fiecărui dreptunghi colorat din partea de sus a paginii cu imaginea de obiecte Observarea modului de
umbreluței din partea de jos și colorarea acesteia, respectând culoarea Culorile spectrului rezolvare a sarcinilor de
indicată;/activitate independentă – Utilizarea corectă a creionului (ex. 1/p. 18) solar lucru
MEM 1.1 Coșul Toamnei
Discuții: Importanța fructelor în alimentația omului Importanța Ex. 2/p. 18 din caiet Aprecieri privind
AVAP 2.4 Numărarea elementelor unei mulțimi fructelor rezolvarea sarcinilor
Desenarea fructelor, respectând sarcinile: fructul indicat, culoarea indicată, pentru creștere Ex. 3/p. 18 independente
MEM 1.1 numărul de fructe solicitat și dezvoltare Aprecierea
Numărarea elementelor mulțimii și colorarea obiectului indicat din fiecare șir. Pata de culoare răspunsurilor și a
MEM 3.1 Identificarea regulii după care este alcătuit șirul de fructe șiruri repetitive modului de lucru
Continuarea șirului, respectând regula descoperită 25 Trăire şi manifestare Ex. 4/p. 18 Aprecierea verbală
DP 1.1 Jocul „Dacă-aș fi“: „Dacă-aș fi un fruct, mi-ar plăcea să fiu... pentru că...“ emoţională a răspunsurilor
DP 1.1; 1.2 Roata emoțiilor: „Cum m-am simțit“. Situaţii: prima zi de şcoală, întâlnirea Autocunoaștere și Observarea
cu noii colegi; când îți sărbătorești ziua de naștere; când primești un cadou; atitudine pozitivă comportamentului
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo, calendarul naturii etc. Comunicare cu Observarea
Discuții referitoare la „vremea în anotimpul toamna“ pe baza unor imagini colegii și cadrele Imagini diferite de comportamentului
MEM 3.1 cu toamna/frontal didactice toamnă (zi însorită, participativ la discuţie
Cântec: „Bate vântul frunzele“ Vremea în vânt, ploaie)
MM Jocul „Ce-mi place toamna?“ Profesorul întreabă: „Ce-mi place să anotimpul toamna
privesc toamna?“ Copiii răspund pe rând. Cuvintele sunt despărțite în Identificarea Observarea participării
MEM 3.1 silabe cu bătăi din palme (copiii, florile, soarele); „Ce-mi place să ascult simțurilor Post-it-uri la dialog
toamna?“ (copiii, sunetul ploii, poveşti); „Ce-mi place să miros toamna?“ Despărțirea Flipchart, o coală
CLR 2.1 (crizantemele, merele, florile, aerul proaspăt); „Ce-mi place să spun cuvintelor în silabe mare cu un tabel cu Observarea modului în
toamna?“(lucruri frumoase, ghicitori etc.) Trăire și stare NE PLACE ( ) și care copiii completează
Completarea unui tabel făcut pe o foaie de flipchart cu „ce ne place“ și „ce emoțională NU NE PLACE( ) tabelul
nu ne place“ la anotimpul toamna (reprezentare prin desen pe post-it-uri) Hăinuțe pentru
Lucru în echipă: Cadoul clasei: un pachet pe care l-a lăsat Zâna Toamna, păpuși: pulover, Observarea calităţii
a treia fiică a anului și care cuprinde diferite hăinuțe (de preferat pentru Obiecte de paltonaș, căciuliță, pronunţiei şi a
DP 1.2 păpuși) de toamnă. Fiecare echipă va primi un articol de îmbrăcăminte pe îmbrăcăminte ghetuțe, pantofi, corectitudinii mesajelor
care trebuie să-l observe și să-l descrie (culoare, din ce e alcătuit, cine îl necesare în pelerină de ploaie, formulate
poate purta, când, descrierea materialului (aspru, moale, călduros, fin etc.) anotimpul toamna umbrelă – în lipsa

Joi
Discuții: În ce anotimp folosim aceste haine? De ce? Cine curăță hainele? acestora se pot folosi Observarea
Cum le curăță? Cum ne îngrijim pantofii? jetoane cu imagini comportamentului
AVAP 1.1 Identificarea și colorarea hainelor necesare în anotimpul toamna Ex. 2/p. 15 din caiet participativ
CLR 2.3 Intuirea imaginii de la ex. 1/p. 19. Discuții legate de toamnă (lunile de
toamnă, semnele toamnei, activitățile oamenilor toamna, îmbrăcămintea Ex. 2/p. 19 din caietul Observarea
adecvată acestui anotimp, flori de toamnă). Elevii formulează propoziții Dialog despre de lucru comportamentului
legate de anotimpul toamna. Vor fi analizate cele alcătuite din două și trei toamnă participativ în cadrul
cuvinte. (Exemplu: Fă atâția pași câte cuvinte are propoziția: „Frunzele discuţiei
sunt ruginii“.) Se analizează cuvinte alcătuite din una, două sau trei silabe Cuvinte și silabe Ex. 1/p. 15 din caiet
(„Bate din palme pentru fiecare silabă din cuvântul „toamna“.) Aprecieri globale
AVAP 1.2 Joc: „Completează cuvântul cu încă o silabă“ (ma –ma,- sa, -re...) și individuale
MM 1.1 Realizarea unui peisaj de toamnă, pornind de la discuțiile avute cu elevii
(ex. 1/p. 15) Cântecul „Toamna“
MM 2.1 Audierea cântecului „Toamna“ în care apar separat cele cinci vocale Creații muzicale
Exersarea asimilării primelor două strofe ale cântecului accesibile
CLR 1.3 Familiarizarea cu noțiunea de sunet sunet
Realizarea unui desen care să reprezinte o plantă asemănătoare unei Colorarea
AVAP 1.2 umbrele deschise (o ciupercuță) – ex. 3/p. 15 Autoevaluarea

26
MEM 3.1 Joc: „Ce anotimp este?“ – profesorul propune ghicitori despre cele patru Ghicitori despre
anotimpuri. anotimpuri
Discuții: Care este anotimpul tău preferat? De ce?
Ce i-a dăruit Moș An fiicei sale, Toamna?
Lucru în echipă: Elevii sunt împărțiți în patru echipe. Echipele au pe bancă
CLR 2.3 câte un coș cu fructe și legume. În timp ce profesorul le citește o poezie,
elevii trebuie să pună pe o farfurie fructele despre care se vorbește în poezie Dialog despre joc 2 coșuri cu fructe de
și pe o altă farfurie, legumele. Farfuriile au câte o etichetă pe care este scris toamnă și două coșuri
FRUCTE și LEGUME. Sortarea și cu legume Observarea sistematică
„Legumele; Bine mai miroase-n casă!/Toamna este mofturoasă:/După ce clasificarea a modului de
MEM 5.1 ne-a dat de toate,/Plouă-acum pe săturate./Darurile ei ne plac –/Le-a adus obiectelor pe baza implicare în sarcină
tata în sac;/Vinete și varză, ceapă/Și, cartofi, și gogoșari,/Țelină și morcovi unui criteriu şi de rezolvare
mari,/Roșii și ardei, să-ncapă/În cămara primitoare,/S-avem iarna
de mâncare!“ Poeziile: „Fructele“, Observarea
„Fructele – Toamna a venit din nou,/Ne-a adus și un cadou./Un coș „Legumele“ comportamentului
mare de nuiele,/Plin cu fructe ca de miere:/Mere, pere, struguri dulci/ de ascultător
Și mănânci... Mănânci și nuci,/Prune negre, acrișoare,/Și gutui rupte din
soare./Toate sunt pentru copii/Cele mai dulci bucurii.“ Compararea

Joi
Numărarea elementele din fiecare mulțime. Compararea numărului numărului de
elementelor celor două mulţimi prin realizarea corespondenţei element elemente a două Observarea sistema­tică
MEM 1.1 cu element (formarea de perechi între elementele din cele două mulţimi);/ mulţimi a comportamen­tului
activitate frontală participativ
DP 1.2 Discuții: Ce trebuie să facem cu fructele şi legumele înainte de a le consuma? Activități de igienă
De ce sunt importante pentru alimentaţia noastră? În ce stare le consumăm? personală
Desenarea fructelor indicate respectând localizarea în spațiu (3 nuci sub
masă, 2 mere lângă fructieră, o gutuie și o pară în fructieră etc.) Linia și punctul
AVAP 2.2 Indicarea numărului de elemente din mulțimea fructelor din coș, cu scop de contur
de lângă coș... P. 19 din caiet
MEM 2.1 Compararea numărului elementelor mulțimilor date la exercițiul 2, Orientare spaţială Creioane colorate
prin realizarea corespondenței element cu element. localizări în spaţiu Observarea respectării
Identificarea obiectului care se află în mâna stângă a fiecărui copil prin instrucţiunilor şi a
MEM 5.1 încercuirea acestuia. Compararea a două rezolvării sarcinilor
Desen: „Coșul cu fructe“, pagină cartonată (ultima copertă) mulțimi Aprecieri globale
AVAP 2.2 și individuale
Linia și punctul
cu scop de contur
Educație fizică

27
Activități integrate
Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii; învățarea Convorbire cu Observarea
DP 2.2 poeziei: ,,Dimineața a sosit/Toți copiii au venit/La școală ne-am întâlnit./ colegii și cadrele comportamentului
De mânuțe ne luăm/Cercul mare îl formăm/Cu toți, noi ne salutăm.” didactice participativ la discuţie
Joc: „Ghicește fructul meu preferat!“ Formularea de enunțuri prin care
CLR 2.4 sunt prezentate însușiri ale fructului preferat în vederea ghicirii acestuia
de către colegi – /activitate frontală. Cel care ghicește desparte cuvântul Despărțirea
în silabe, spunând câte silabe are cuvântul. cuvintelor în silabe Interevaluare
„Cuvinte gemene“: Recunoașterea imaginilor de la ex. 1/p. 16 Propoziția.
CLR 1.3 Despărțirea în silabe Cuvântul. Silaba
Formularea de propoziții cu aceste cuvinte Cuvinte cu sens
Realizarea corespondenței între cuvintele care au aceeași denumire asemănător. Cuvinte
„Cuvinte certate“ găsirea unor cuvinte antonime (rece/cald; mare/mic; cu sens opus
umed/uscat etc.) Elemente grafice Observarea modului
CLR 4.2 Colorarea fructelor care se coc toamna și decorarea celorlalte fructe care intră în Ex. 2/p. 17 de formulare
(cireșe, caise, pepene, piersici, căpșune) folosind semne grafice (linia, alcătuirea literelor- a răspunsurilor
punctul) Ex. 2, p. 17 linii, puncte Ex. 2/p. 16 din caiet
AVAP 1.2 Realizarea unor compoziții individuale – transformarea unor cercuri în Desen liber, Aprecieri globale
desene (ex. 2/p. 16) decorații simple și individuale
MEM 3.1 Descoperirea intrusului între elementelele unei mulțimi date. Colorarea Alcătuire de Ex. 3/p. 16 din caiet Aprecieri globale
elementelor care aparțin mulțimii descoperite mulțimi după Creioane colorate și individuale

Vineri
MEM 1.2 Selectarea unei mulțimi după un criteriu dat (culoare). Colorarea frunzelor criterii date
conturate în culorile toamnei (galben, portocaliu, maron etc.) Numărarea Observarea
MEM 1.3 Completarea unei mulțimi după un criteriu dat (desenarea în fiecare elementelor dintr-o comportamentului
mulțime a obiectelor care se potirvesc coloristic) (ex. 1/p. 17) mulțime participativ
Numărarea elementelor din fiecare mulțime. Identificarea Afișarea desenelor
AVAP 1.2 Identificarea culorilor indicate de profesor culorilor realizate
Colorarea săgeților în funcție de poziția indicată (roșu – sus; galben – jos; spectrului solar Ex. 1, 2, 3/p. 22
MEM 2.1 dreapta – verde; stânga – albastru) Orientare spațială din caiet Aprecierea
Completarea unei mulțimi după un criteriu dat, folosind simbolul indicat Compararea Creioane colorate comportamentului
MEM 1.4 (adăugarea de elemente într-o mulțime dată) a două mulțimi participativ
MM 1.4 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Toamna“/activitate frontală Observarea
Exersarea mișcării spontane pe cântec, organizarea unor jocuri inspirate Mișcarea pe muzică comportamentului de
de cântecul intonat/frontal ascultător
MM 2.1 Pe fond muzical copiii își mișcă o anumită parte a corpului (indicată CD-player
de profesor) în ritmul muzicii.
Joc de mișcare: „Plimbare în aer liber“ – mergem pe ploaie, pe vânt Trăiri emoționale
puternic, prin soarele torid de vară, plimbare prin parc într-o zi frumoasă
de toamnă, pe gheață etc. – mișcările sunt asociate cu mimica adecvată. Executarea unor
Aceste mișcări sunt făcute pe un fond muzical la alegerea profesorului mișcări sugerate de Cărticica de mijloc,
AVAP 1.1 Realizarea unei compoziții libere individuale – Anotimpul preferat context Anotimpul preferat Aprecierea creativității
Religie
28
Săptămâna a III-a (29 septembrie – 3 octombrie)

Competenţe Conținut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: prezență, noutatea zilei, calendarul naturii etc. Convorbire Observarea
Distribuirea sarcinilor pentru săptămâna în curs cu colegii CD-player comportamentului
MM 3.1 Intonarea cântecului „Dacă vesel se trăiește“ asociat cu mișcări corporale Atitudine pozitivă Casete cu desene de ascultător
spontane/activitate frontală față de tine și față animate selectate
DP 2.2 Joc: „Completează propoziția!“ – „Sunt fericit pentru că...“, „Sunt supărat de ceilalți
pentru că...“ etc. Acte de vorbire
CLR 3.2 Intuirea imaginii cu cele patru anotimpuri de la p. 24 Emoţii de bază Observarea modului
Repovestirea textului Darurile lui Moș An denumite prin în care copiii participă
DP 2.2 Discuții: Ce daruri a primit fiecare fiică/Cum s-au simțit în momentul în cuvinte (bucurie, Ex. 1/p. 20 din caietul la dialog
care au primit darul/Cum i-au mulțumit părintelui pentru darul oferit/ tristeţe, teamă, de lucru
AVAP 1.2 Cum s-a simțit părintele când le-a oferit darurile fericire, mulțumire) Creioane colorate Afișarea compozițiilor
Realizarea unui desen cu darurile primite de fiicele lui Moș An Linia și punctul elevilor și evaluarea
CLR Realizarea unei povești în lanț: „Ce ne povestesc anotimpurile?” Desen liber acestora
DP 1.1 Joc: „Stop!“ Elevii sunt așezați în cerc. Se trimite o minge de la copil la copil Cunoaștere și Minge Observarea
până la semnalul sonor „Stop!“ Elevul la care se oprește mingea spune autocunoștere: comportamentului
„M-am născut în luna/anotimpul...“. Cei care s-au născut în aceeași lună/ „Cine sunt eu?“ participativ
anotimp, răspund: „Și eu m-am născut în luna/anotimpul...“.
CLR 2.4 Joc de rol: „Este ziua mea de naștere“, ilustrând aspecte pozitive/negative Observarea modului

Luni
de interacțiune verbală, de exprimare politicoasă (te rog, mulțumesc) etc. Convorbire în care copiii utilizează
Sesizarea folosirii formulelor specifice, în această situație. Cum reacționăm orală: formulare formulele de adresare
CLR 1.1 când primim un cadou care ne place/care nu ne place/la care ne așteptam/ de întrebări Coli A4 Expunerea (Cadou
Ce cadouri putem oferi cu o anumită ocazie/Cum se simte cel care și răspunsuri Creioane colorate, pentru prietenul meu)
primește cadoul/Dar cel care îl oferă carioci, foarfece, și aprecierea lucrărilor
CLR 4.3 Realizarea unui cadou pentru a fi oferit unui prieten – un colaj din desene/ Simboluri imagini cu diferite
cuvinte/alte simboluri la alegere (activităţi individuale) neconvenţionale simboluri, lipici etc.
Colorează cea mai mică și cea mai mare cutie folosite în Aprecieri individuale
MEM Transformă cutia mare într-o cutie de cadou exprimarea scrisă Ex. 4/ p. 22 din caiet
CLR 2.2 Joc de continuare a frazei: „Îmi place de mine pentru că...“ Observarea modului
de formulare
AVAP 2.3 Realizarea ramei utilizând tehnici simple de rupere și mototolire Obiecte decorative: Pagina cartonată, a mesajelor despre sine
mototolire/rupere ramă foto
AVAP 2.2 Linia și punctul hârtie creponată, lipici Afișarea desenelor
pentru conturare creioane colorate
Autoevaluarea

Educație fizică

29
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii,
agenda zilei
AVAP 1.1 Vizionarea unui film documentar/PPT despre toamnă – caracteristici, Mesaje vizuale • Prezentare PPT Observarea
fenomene ale naturii simple despre sau film documentar comportamentului
CLR 1.1 Intuirea imaginilor din partea dreaptă de la p. 21, apoi a elementelor fenomene de observator/receptor
desenate în restul paginii ale naturii al mesajului vizual
CLR 1.3 Alcătuirea de propoziții formate din două și trei cuvinte. Numărarea Propoziție.
cuvintelor dintr-un enunț Cuvânt. Ex. 1/p. 21
Despărțirea în silabe a cuvintelor Silabă
Recunoașterea vocalelor pe care le aud în diferite silabe/cuvinte.
Indicarea sunetului auzit prin ridicarea unui deget
Realizarea corespondenței între anotimp (cuvântul rostit) și imaginea
potrivită
AVAP 1.1 Realizarea altor elemente care se potrivesc fiecărui anotimp
Intuirea paginii cartonate unde se găsesc desenați cei patru copaci Pagina cartonată
CLR 2.2 (copacul în cele patru anorimpuri. Formularea de propoziții care cu cei patru copaci Observarea participării
să descrie copacul în diferite anotimpuri Modificări apărute copiilor la formularea
MEM 3.1 Diferențierea anotimpurilor două câte două în funcție de caracteristicile în viața plantelor Creioane colorate/ de răspunsuri

Marți
observate carioci
MEM 3.1 Continuarea activității începută în ora anterioară. Sesizarea schimbărilor Modificări apărute Pagina cartonată cu Aprecieri globale
apărute în evoluția unui copac, în cele patru anotimpuri în viața plantelor în cei patru copaci și individuale
funcție de anotimp
AVAP 2.3 Completarea desenului copacului în funcție de anotimp folosind diferite Creioane colorate,
tehnici la alegere (desen/pensulație/colaj). Finalizarea desenului specific Compararea a carioci, acuarele,
fiecărui anotimp două mulțimi hârtie glasată, ștanță Aprecieri globale
Stabilirea unei culori care să simbolizeze anotimpul prin punerea în (frunze, flori, fluturi), și individuale
corespondență a lipici
MEM 1.2 Desenarea unor mulțimi cu tot atâtea/mai puține/mai multe elemente elementelor Ex. 1, 2, 3/p. 23
din caiet
Colorarea elementelor unei mulțimi după criterii date Ex. 4/ p. 23
MM 1.3 Joc: Concurs de recunoaştere şi imitare a sunetelor din natură (după CD Sunete din natură CD cu sunete din Aprecierea
sau în natură/ în curtea şcolii)/activitate frontală Cântare vocală şi natură comportamentului de
MM 1.4 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Culorile se ceartă“ mişcare pe muzică ascultător
MEM 2.1 Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) CD, casetofon Observarea reacţiilor
copiilor în timpul
AVAP 2.2 Desen inspirat de melodie (activitate individuală) Pata de culoare Acuarele, tempera asimilării cântecului
Disciplina opțională

30
Activități integrate
DP 1.1 Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, noutatea zilei, calendarul Decodificarea Observarea
naturii etc. mesajului din Ghicitori comportamentului
CLR 1.1 Ghicitori: „Ce culoare îţi spune/Stai şi nu pleca!/Încă nu e timpul/Pentru a ghicitori de observator/receptor
traversa?“ (…roşu); „Ce culoare îţi spune/Fii atent, copile!“ (…galben); „Cine al mesajului vizual
te îndeamnă?/Hai la traversat ?“ (…verde) Acestea sunt culorile semaforului Mesaje vizuale PPT – „ABC-ul rutier
AVAP 1.1 Vizionarea unui film PPT: „ABC-ul rutier al micului pieton“ simple regulile de al micului pieton
Intuirea imaginilor de la ex. 1/p. 24 circulație rutieră Observarea modului
CLR 1.3 Alcătuirea unor propoziții după imaginile din caietul de lucru. Numărarea P. 24 de formulare
cuvintelor din enunțurile scurte Acte de vorbire: a răspunsurilor
Stabilirea poziției cuvintelor în enunțurile orale formulate utilizarea cuvintelor
Identificarea sensului cuvântului rostit de profesor/elev (semafor, pieton, noi în enunțuri Creioane colorate
zebră etc.) adecvate Caietul de lucru
CLR 3.3 Identificarea semnificatiei simbolurilor întâlnite în situații cotidiene Simboluri uzuale Imagini mărite
(spital, farmacie, școală) din universul cu simboluri pentru
Discutarea semnificației culorilor semaforului pentru pietoni/șoferi apropiat spital, farmacie,
CLR 3.4 (ex. 1/p. 24) Simboluri întâlnite școală, trecere pietoni Aprecierea globală
Colorarea indicatoarelor de circulație în culorile corespunzătoare, în situații cotidiene și individuală
conform imaginii date (ex. 2/p. 24)
Activitate în curtea școlii
DP 1.2 Joc în curtea școlii: „Semaforul“. Elevii merg în coloană câte unul. Identificarea Observarea
La comanda profesorului „ROȘU“ aceștia trebuie să se oprească, regulilor de Activitate în curtea comportamentului
la comanda „GALBEN“ sunt atenți să vadă comanda ce va urma, circulație rutieră școlii participativ
iar la comanda „VERDE“ pornesc. Cei care greșesc trec la sfârșitul coloanei.
Discuții: Este toamnă – Recunoașterea fenomenelor naturii în situații
MEM 3.1 reale. Observarea și descrierea în propoziții scurte a cerului, a copacilor,

Miercuri
a vântului etc.) Aprecierea modului
Activitate în sala de clasă Timpul – ziua, Exercițiul 4/ pagina de formulare
Calendarul naturii: observarea și discutarea simbolurilor de la ex. 1/p. 26 săptămâna 30 caietul de lucru, a răspunsurilor
MEM 3.1 din caiet Derularea creion negru, creioane
Completarea „Calendarului naturii“ (individual) prin alegerea simbolurilor anotimpurilor colorate, carioci
potrivite și desenarea acestora în spațiile corespunzătoare fiecărui moment Aprecierea globală
al zilei. Elevii vor avea de completat individual, în zilele următoare, și individuală
Calendarul naturii a modului de lucru
Joc: „Umbrela buclucașă“ – Copilul care stă cu spatele joacă rolul de şofer/ Activități practice
DP 1.2 biciclist, iar cel care ține umbrela rolul de pieton. „Pietonul“ ţine umbrela de circulație rutieră Observarea
în aşa fel încât să nu-i fie văzută faţa/partea superioară a corpului. La un comportamentului
semnal sonor, „şoferul“ se întoarce şi încearcă să ghicească (două încercări) participativ
cine este copilul de sub umbrelă. Dacă ghicește este aplaudat, dacă nu
ghicește trebuie să răspundă la o ghicitoare Imagini cu un
În încheiere, profesorul demonstrează cum se ţine corect umbrela curcubeu
pe timpul traversării drumului Observarea modului
AVAP 1.2 Identificarea culorilor specifice anotimpului toamna. Ce este curcubeul? Culorile spectrului de folosire a tehnicii
Când apare curcubeul? Care sunt culorile curcubeului? solar Pagina cartonată de lucru alese
Din ce ar putea fi alcătuit „curcubeul toamnei“? Unde am putea găsi culori Colaj „A sosit toamna“
pentru toamnă? hârtie glasată, hârtie Aprecieri și evaluări
31
AVAP 1.3 Gruparea elementelor specifice toamnei în funcție de culoare. Joc: „Cine Colaj creponată, frunze individuale
găsește ceva de culoare... roșie“ (gogoșari, mere etc.), orange... (ROGVAIV) presate, foarfecă, lipici
Colaj, pagina cartonată – „A sosit toamna“
Activități integrate
DP 2.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul zilei, agenda
zilei. Discuții despre activități deosebite desfășurate la sfârșit de săptămână. Observarea
Vizionarea unor secvenţe din desene animate, pentru identificarea şi Emoţii de bază comportamentului
DP 2.3 denumirea emoţiilor de bază ale personajelor (Exemplu: șoricelul supărat, denumite prin de observator/receptor
iedul fricos, împăratul fericit, iepurele curajos etc.) cuvinte (bucurie, CD-player al mesajului vizual
Conversație despre emoțiile trăite de personaje în diferite momente tristeţe, frică, Secvențe selectate
Joc: „Roata emoțiilor“ – „L-am ajutat pe M. să... M-am simțit... “, „M‑am furie) în activităţi/ din filme de desene Interevaluare
certat cu L și m-am simțit... “ etc. contexte familiare animate
Pagină de jurnal – Eu și prietenul/prietenii mei – desenează activitățile Prezentarea produsului
preferate desfășurate împreună în fața colegilor
Exprimarea unor trăiri și experiențe personale folosind limbajul necon­ven­ Scrierea folosind Coli A4, culori, carioci Autoevaluare
CLR 4.3 țional. Povestirea orală a întâmplării pornind de la lucrarea realizată desene și simboluri Interevaluare
DP 3.2 Joc: „Zboară, zboară“ – Copiii se deplasează prin sala de clasă, dând din Trăire și manifestare Interevaluare
mâini și imitând zborul. Conducătorul jocului spune „Zboară, zboară... emoțională, stare de
pasărea/crocodilul/avionul etc. zboară.“ Dacă afirmația este adevărată bine
copiii repetă „Zboară!“ ridicând mâinile în sus. Dacă afirmația nu este Caiet de lucru: p. 25 Observare globală
corectă trebuie să se oprească brusc și lasă mâinile în jos. Cei care greșesc și individuală
CLR 1.1 sunt eliminați din joc și se așază pe scaun. Câștigă ultimul care rămâne. Creioane
Selectarea unei imagini dintr-un șir de imagini pentru a indica despre ce este Utilizarea cuvintelor
vorba în mesaj. Bifarea casetei potrivite imaginii selectate (Exemplu: fetița noi în enunțuri
și câinele pot merge, avionul și pasărea pot zbura etc.) – ex. 1/p. 25 din caiet adecvate Pagina cartonată Aprecierea modului

Joi
CLR 1.3 Formularea unor mesaje despre imaginile din caiet Formulare de „Chipul toamnei“ de formulare
Identificarea cuvintelor/silabelor/sunetelor prin diferite semne stabilite propoziții după Creioane colorate, a răspunsurilor
de comun acord (bătăi din palme, ridicarea creionului etc.) imagini date carioci, acuarele Aprecierea creativității
AVAP 2.3 Colorarea imaginii de la pagina cartonată (Chipul toamnei) colorarea
DP 2.2 Joc: Elevii sunt împărțiți în grupe de câte 4. Se distribuie fiecărei grupe câte Respectarea 5 coli A4 împărțite Observarea
un formular cu o pagină A4 împărțită în șase dreptunghiuri, numerotate regulilor stabilite/ în 6 dreptunghiuri comportamentului
de la 1 la 6. Prin sala de clasă sunt așezate dreptunghiuri cu imagini care stare de bine și numerotate 1–6 participativ
sunt numerotate pe verso de la 1 la 6 (fiecare echipă va avea o culoare Bucăți de puzzle care
reprezentativă. Profesorul le pune în diferite locuri vizibile (pe pervazul să se potrivească
geamului, prinse pe perete, pe catedră, pe perdea etc.). Fiecare echipă peste dreptunghiuri Interevaluare
își alege un lider. Ceilalți coechipieri se deplasează prin sala de clasă, și numerotate pe spate.
cautând jetoanele ascunse și le aduc liderului. Acesta le lipește pe formular, Fiecare grupă va avea
MEM 2.2 la numărul indicat pe verso. Asamblând cele șase dreptunghiuri, vor obține o anumită culoare
un desen format din figure geometrice Autoevaluarea
Recunoașterea și numărarea figurilor geometrice care s-au format în imaginea Figuri geometrice
MEM 6.1. reconstituită
Reproducerea desenelor cu mâna liberă pe o foaie cu pătrățele P. 27 din caietul Aprecierea globală
Completarea desenului cu elemente asemănătoare celor date Măsuri de lucru și individuală
Estimarea lungimilor pe baza unităților neconvenționale (pătrățele) neconvenționale Creion negru, Observarea
DP 3.1 Joc: „Cum m-am simțit azi“ – Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare trebuie să (pătrățele) creioane colorate comentariilor copiilor
exprime în unu-două cuvinte cum s-a simțit pe parcursul zilei/ce activitate
i s-a părut interesantă/ce l-a impresionat în ziua respectivă etc.
Educație fizică
32
Activități integrate
DP 1.1 Întâlnirea de dimineață: prezență, noutăți, meteo, calendarul naturii etc. Observarea
Cartea preferată – Fiecare elev prezintă cartea cea mai îndrăgită, motivând Cartea – Coperte, Fiecare elev a adus comportamentului
răspunsul foaie, pagină, text, câte o carte preferată participativ,
ilustraţii a interesului
CLR 4.3 Discuții despre carte: importanța cărților, alcătuirea unei cărți, păstrarea pentru activitate
cărților, locul în care ținem cărțile etc. Formulare Observarea modului
de propoziții P. 28 din caiet de formulare
CLR 2.2 Recunoașterea personajelor din povești – p. 28 alcătuirea de enunțuri cu suport intuitiv a enunțurilor
despre aceste personaje
Discuții privind comportamentul acestor personaje (povestire după
imagini)
AVAP 1.1 Colorarea imaginilor, respectând modelul dat Colorarea
MEM 4.1 Joc de mişcare: folosirea operatorilor logici „şi“, „nu“ (Exemplu: „Copiii care Executarea unor Observarea modului
au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna; „Fetițele care au părul lung și nu instrucțiuni care participativ

Vineri
au codițe să se ridice în picioare“) folosesc operatori
logici
AVAP 2.3 Pregătirea cărticelelor confecționate de copii și legarea acestora – Realizarea unor Cărticelele Interevaluarea
finalizarea lucrării compoziții confecționate și autoevaluarea
Expunerea cărților finalizate funcționale Observarea
comportamentului
MEM 1.6 Joc de rol care necesită gruparea de obiecte – „La bibliotecă“ Gruparea obiectelor Cărticele de povești elevilor
MM 1.1; 2.1; Audierea cântecului „Câte unul pe cărare“ Aprecierea
3.1 Exersarea învățării cântecului Mișcare pe muzică comportamentului
Executarea unor mişcări potrivite conţinutului, pe muzică;/activitate CD-player de ascultător
frontală
AVAP 2.2 Linia ca formă de Coli A4, creioane
Realizarea unui desen care reprezintă momente descrise în cântecul contur colorate
interpretat
Religie

33
Proiectarea unităţii tematice: RᾸŢUŞCA CEA URÂTᾸ
Perioada: 3 săptămâni
Săptămâna I (6–10 octombrie)
Competenţe Conținut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2; 2.3 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, identificarea zilei, precizarea Comunicarea Observarea
datei, calendarul naturii cu colegii şi cadrele comportamentului
Mesajul săptămânii; Distribuirea responsabilităţilor pentru săptămâna în didactice P. 1 – caietul elevului participativ
curs – Reactualizarea normelor de conduită la şcoală Autocunoaștere
DP 1.1; 1.2 Joc de cunoaștere: Taxiul – Copiii își vor imagina că sunt taxiuri. Se vor Observarea
mişca prin sală, atât timp cât se aude muzica. Atunci când muzica se disponibilităţii
oprește, taxiurile au voie să se „ciocnească“ – „șoferii“ dau mâna, se salută de a vorbi despre sine,
și spun repede un lucru care le-a plăcut din zilele de weekend. La reluarea despre activitatea
muzicii, taxiurile se plimbă din nou, căutând alți prieteni. Acte de vorbire: preferată
Joc de rol: Să facem cunoștință. Suport, imaginile de la ex. 1/p. 1. a se prezenta
CLR 2.2; 2.3 (activitate în perechi) Observarea modului
Observarea jocului și discutarea regulilor respectate de către copii. Culori Creioane colorate de interacțiune
AVAP 1.2 (activitate frontală) cu ceilalți
DP 1.1 Colorarea imaginilor care reprezintă activități preferate – ex. 2/p. 1 (activitate Trăsături personale Aprecierea cu aplauze
individuală) Căutarea colegilor care au colorat aceleași desene; copiii trebuie a celor care prezintă
să rețină măcar un coleg care a ales aceleași desene și să poată spune acest concluzia căutării
lucru (Exemplu: Eu mă asemăn cu Mihai, pentru că ne place să decupăm...)
CLR 1.4 Audierea poveștii „Rățușca cea urâtă“ – lectura cu predicţii pornind de la Utilizarea Cartea uriașă „Rățușca Observarea
titlul poveştii, apoi pe parcursul lecturii ( De ce credeți că...? Cum credeți cuvintelor noi în cea urâtă“ comportamentului
că...? Unde credeți că...? Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Ce vă face enunțuri adecvate Coperta caietului participativ în cadrul
să credeți acest lucru? ) discuţiei
Intuirea ilustrațiilor de pe copertă și asocierea lor cu momentele poveștii

Luni
MM 2.1 (activitate frontală) Mișcare pe muzică Observarea modului
Joc de mişcare „Podul de piatră“ (activitate frontală) de răspuns la sarcini
Observarea imaginii din caiet, p. 2 – asocierea cu unul dintre momentele P. 2 – caietul elevului
CLR 1.1; 1.2; poveștii. De ce credeți că plânge rățușca? Voi cum v-ați fi simțit în locul ei? Formularea
3.2 De ce? Cum plânge rățușca? Faceți și voi la fel. Ce sunet pronunțați? unei idei
DP 2.1; 2.2 Identificarea în imagine a altor elemente a căror denumire conține sunetul Trăire emoțională Aprecierea
„a“ (acoperiș, casă, baltă, rață, copac, fereastră, iarbă) și indicarea poziției răspunsurilor
sunetului în cuvânt Sunetul „a“
Compararea literei „A“ cu forma acoperișului casei; observarea literelor Litera „A“
de fonturi diferite de pe avion; identificarea literei „A“ pe diferite materiale Aprecieri individuale
CLR 4.1 expuse în clasă, colorarea literei titlu (activitate frontală) Litere privind realizarea
Încercuirea literei „A“ în cuvintele etichetă și în șirul de litere (frontal) sarcinii
Desenarea literei „A“ după model (individual)
AVAP 2.1 Colorarea imaginilor cărora le corespund cuvintele etichetă – ex. 2/p. 2 Culori Observarea reacţiilor
(individual) Formularea unei Pagina cartonată 5 – copiilor pe parcursul
CLR 2.2 Motivarea alegerii culorilor (frontal) idei caietul elevului activităţii
AVAP 2.3; 2.4 Discuții despre culorile spectrului solar, pe baza cercului culorilor
34 – pagina Instrumente de Acuarele, pensulă
cartonată lucru, culori Observarea modului
Pictarea cercului culorilor după model (individual). Reamintirea modului de lucru
MM 1.2 de folosire a instrumentelor pentru pictură
Audiție muzicală: fragment din „Anotimpurile“ de A. Vivaldi
Educație fizică

Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, identificarea zilei şi precizarea Rutine școlare Observarea
datei, calendarul naturii, reactualizarea regulilor clasei. Repovestirea comportamentului
textului „Rățușca cea urâtă“ cu ajutorul imaginilor de pe coperta cartonată Formulare Prima copertă participativ
CLR 1.1 Identificarea, în imaginile corespunzătoare momentelor poveștii, a unor de enunțuri cartonată
elemente ce au în denumire sunetul „a“. cu suport intuitiv
Observarea desenelor de pe p. 3, caietul elevului. Numirea elementelor și P. 3 – caietul elevului Observarea
1.2 identificarea prezenței sunetului „a“ (frontal) disponibilităţii de a se
Colorarea numai a desenelor ce au în denumire sunetul „a“ (individual) Sunetul și litera „a“ Creioane colorate implica în activitate
Observarea și colorarea literei „a“ din titlu; descrierea literei – elemente
(frontal, individual)
AVAP 1.2 Compararea tipurilor de „a“; evidențierea elementelor comune
Încercuirea literelor „A“ și „a“ în cuvintele etichetă; explicații sumare
CLR 1.2 despre folosirea a două tipuri de litera pentru același sunet (Noi scriem
cu majuscule, pentru că în jurul nostru acestea apar mai des: numerele
de înmatriculare ale mașinilor, firmele magazinelor, etichetele cumpărăturilor
etc. Sunt și mai ușor de desenat. De regulă însă, în cărți și reviste se folosesc
litere mici și doar în anumite cazuri litere mari). Profesorul va citi
copiilor cuvintele etichetă, iar aceștia le vor repeta, fără să fie nevoie
MEM 5.1 să le memoreze.

Marți
Recunoașterea literei „a“ în șirul de litere și încercuirea ei; numărarea literelor Sortare Observarea modului
încercuite; explicarea diferenței dintre „a“ și alte litere din șir (frontal) de execuție a sarcinilor
CLR 4.1 Desenarea literei „a“ după model (individual) Litere de tipar de lucru
CLR 1.1; 3.2 Descrierea imaginii (ex. 1, p. 4) din caiet, precizând personajele și poziția Formularea P. 4 – caietul elevului
acestora față de diferite repere indicate de profesor (frontal) de enunțuri Corectarea exprimării
Joc: Ghici, cine este? – profesorul descrie un personaj indicând poziția Orientare în spațiu copiilor
MEM 2.1 acestuia, iar copiii trebuie să ghicească despre cine este vorba. Cei care și poziții Aprecierea
ghicesc sunt aplaudați ale obiectelor răspunsurilor
Colorarea elementelor din desenele de la ex. 2 conform indicațiilor (frontal)
Desenarea fluturilor și florilor în tablou, după cerință Linia cu rol Observarea modului
AVAP 2.2; 2.3 Jocuri de mișcare: deplasare în funcție de repere din clasă constructiv Cărticica mea de rezolvare a sarcinilor
MEM 2.1 Completarea paginii din Cărticica mea – Colorează baloanele Orientare în spațiu de lucru
MM 2.1 Exersarea asimilarii integrale a cântecului „Rățuștele mele“ Cântare vocală CD player Observarea
Interpretare în grupuri mici, cu toată clasa Mișcare liberă pe comportamentului
AVAP 2.3 Realizarea unei rățuște (marionetă pe băț) prin rupere pe contur muzică Hârtie glasată participativ
Jocuri pe melodie folosind marionetele (imitarea drumului rățuștelor, a Rupere pe contur cu conturul rățuștei
modului în care stau în apă) Atitudine pozitivă trasat, paie de suc,
MM 1.4; 2.1; 3.1 Cântare vocală cu mișcare liberă pe muzică faţă de sine şi faţă scoci Observarea relaționării
DP 2.1 Jocuri create de copii în grupuri mici de ceilalţi cu ceilalți
Disciplină opțională

35
Activități integrate
DP 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, identificarea zilei şi precizarea Reguli Observarea calității
datei, calendarul naturii, reactualizarea regulilor clasei de comunicare, P. 6 – caietul elevului pronunției
CLR 1.4; 2.1 Joc: Spune-mi ce auzi – profesorul/copii prin rotație pronunță diferite rutine școlare Observarea gesturilor
cuvinte; dacă în cuvânt se aude sunetul „a“, copiii bat o dată din palme; Sunetele limbii făcute la auzul
dacă nu se aude „a“, copiii pun degetul pe nas române cuvintelor
CLR 1.3 Exercițiu-joc (ex. 1, p. 6): identificarea cuvintelor corespunzătoare
2.3 imaginilor; localizarea sunetului „a“ prin unirea imaginii cu schema Sunete și cuvinte Aprecierea
cuvântului (căsuța colorată arată poziția sunetului: la începutul, în răspunsurilor date
interiorul sau la finalul cuvântului) (frontal)
AVAP 2.2 Colorarea imaginilor (individual)
CLR 4.1 Crearea de personaje amuzante din literele „A“ și „a“ (individual); Litere de tipar Interevaluare
prezentarea personajelor celorlalți colegi – La semnalul cadrului didactic,
CLR 3.2; 4.1 copiii merg cu caietul la alți colegi și le arată ce au lucrat Sortare după Aprecieri individuale
MEM 5.1 Colorarea literelor care formează cuvintele etichetă (ex. 3, p. 6) un criteriu
CLR 2.2; 2.3 Repovestire: Rățușca cea urâtă; specificarea momentelor prin care trece Utilizarea cuvintelor Observarea
puiul până devine o lebădă adultă (ciclul de viață) noi în enunțuri P. 5 – caietul de lucru corectitudinii
MEM 4.1; 4.2 Discuții despre ciclul de viață la păsări, cu suport intuitiv – imagine, adecvate exprimării; aprecierea
ex. 1, p. 5 (frontal) Ciclul de viață creativității

Miercuri
Joc: Labirint – Arată pe ce drum va trebui să meargă puiul la ieșirea din ou la păsări
pentru a ajunge la mama sa; numirea păsărilor; observarea culorii ouălor
(frontal, individual) Observarea modului
CLR 1.1; 1.2; Joc: Poveste în lanț – Profesorul începe o poveste în care personaje sunt Formularea de rezolvare a sarcinilor
2.1; 2.3 păsările și puii lor; copiii continuă povestea, adăugând fiecare câte un unei idei
enunț. Trebuie avut grijă ca enunțurile formulate să permită continuarea
poveștii (frontal) Animale
MEM 3.1; 3.2; Ex. 3, p. 5 – identificarea perechilor de animale mamă-pui: numirea P. 5 – caiet
5.1 lor, indicarea mediului de viață, gruparea după criterii date (animale Sortare după
domestice/sălbatice; care trăiesc în apă/pe uscat; care mănâncă plante/ un criteriu Aprecieri globale
carne etc.) (frontal) Culori, tehnici și individuale
AVAP 2.2 Colorarea animalelor (individual) simple
AVAP 2.2; 2.3 Desenarea unui moment din povestea „Rățușca cea urâtă“ în Cărticica mea Elemente de limbaj Cărticica mea Aprecierea modului
Pictarea curcubeului plastic Creioane colorate de realizare a desenului
Audierea unor cântece pentru copii Culorile spectrului Acuarele, pensulă Aprecieri individuale
MM 1.1 Melodia Pagina cartonată 5 –
caietul de lucru
Limba modernă

36
Activități integrate
DP 1.2 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutatea zilei, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea sistematică
reactualizarea regulilor clasei colegii și cadrele a elevilor
DP 1.1 Joc de cunoaştere şi autocunoaştere: Grupurile – Cerinţă: grupul de elevi didactice Sfoară
se aşază în două şiruri faţă în faţă de-a lungul unei sfori, la distanţă de 2–3
paşi în spate. Profesorul spune pe rând enunţuri de tipul: – Să calce pe Trăsături personale
sfoară copiii care au ochi albaștri/părul castaniu/sunt slăbuți/sunt înalți etc. Aprecierea modului
(sunt număraţi copiii care formează grupul, unul-doi copii îi numesc pe cei în care răspund
din stânga și din dreapta lor, după care elevii se retrag la locurile lor) solicitărilor
Jocul asemănărilor și deosebirilor: Copiii stau față în față pe două Trăsături personale
DP 1.1 rânduri. Fiecare trebuie să găsească la cel din fața lui trei lucruri prin Formularea unei
CLR 2.2 care se aseamănă și trei prin care se deosebesc. Jocul se poate relua, idei/concluzii Observarea modului
schimbându-se perechile. Este bine că suntem diferiți? Dar că semănăm? în care formulează
De ce? Tehnici simple concluziile
Desen în grup: în grupuri de câte trei, copiii vor realiza un desen lucrând de lucru Coli de desen
AVAP 2.3 toți trei în același timp, pe partea de foaie care se află în fața sa, fără a Atitudine pozitivă (bloc mare), creioane
DP 1.1; 2.2; 3.1 solicita schimbarea poziției foii. Grupul va negocia ce desenează și ce titlu față de sine colorate și carioci Expoziție cu desenele
va primi desenul (profesorul va scrie titlul pe fiecare desen, iar copiii din și față de ceilalți grupelor
grup se vor semna)

Joi
DP 1.1; 2.3 Realizarea blazonului personal (ex. 3, p.7) – desenarea în cele patru Atitudine pozitivă P. 7 – caietul de lucru Aprecierea prin
cadrane a jucăriei preferate, animalului preferat, culorii preferate, un față de sine aplauze a blazoanelor
simbol care arată activitatea preferată. Prezentarea blazonului în fața clasei prezentate
sau în grupuri de câte 5–6 elevi Reviste și materiale
CLR 1.3; 2.4 Numirea obiectelor desenate; despărțirea în silabe a cuvintelor; Cuvântul. Silaba. promoționale; Observarea rezolvării
reprezentarea silabelor; precizarea poziției sunetului „a“ (frontal) Sunetul foarfecă, lipici sarcinilor de lucru
CLR 4.2; 4.3 Realizarea unui colaj cu litere și cuvinte care conțin literele „a“ și „A“ Tehnici de lucru:
AVAP 2.3 decupate din materiale promoționale. Prezentarea colajului decupare
MEM 2.1 Jocuri de mișcare: Profesorul va face diferite gesturi (gesturile polițistului; Orientare în spațiu P. 8 – caietul elevului Observarea participării
CLR 3.2 gesturi folosite în comunicare) pe care copiii trebuie să le imite și să spună și poziții spațiale la joc
ce semnifică/ce mesaj transmit, apoi să le descrie precizând poziția brațelor.
Compararea gesturilor făcute cu imaginile de la ex. 1, p. 8 Formularea
Ex. 2, p. 8 – colorarea creioanelor, desenarea unui număr de buline egal de enunțuri Verificarea rezolvării
MEM 2.1 cu numărul creioanelor afllate într-o anumită poziție; precizarea poziției Orientare în spațiu sarcinilor, aprecieri
creioanelor Numărare Creioane colorate,
carioci, coli albe
Desenarea unor creioane aflate în poziția indicată de model (ex. 3, p.8) Linia cu scop
AVAP 2.2; 2.3 Desen liber: ce am învățat azi, cum m-am simțit azi, ce vreau să învăț, de contur Observarea sistematică
DP 1.1; 2.1 cu cine vreau să mă joc etc. Imagine de sine a elevilor
Educație fizică

37
Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, noutatea zilei, Comunicarea cu Observarea sistematică
calendarul naturii. colegii şi cu cadrele P. 10 – caietul de lucru a participării la
CLR 2.1; 2.3; Repovestire: scena din povestea Rățușca cea urâtă în care puiul este didactice activitate
2.4 batjocorit. Discuții: Ce credeți că se putea face? Voi ce ați fi făcut în locul Atitudine pozitivă
puiului/fraților/mamei lui? De ce credeți că se purtau așa celelalte păsări? față de sine și față
DP 2.2 Voi v-ați simțit vreodată ca puiul de lebădă? Când? de ceilalți
Observarea imaginii din caiet: formularea de enunțuri cu suport intuitiv Utilizarea
(p. 10) cuvintelor în
CLR 2.1 Imitarea rațelor de pe lac (onomatopee). Identificarea sunetului inițial enunțuri adecvate Aprecieri individuale
din „vorba“ rațelor
Observarea literei „M“ și colorarea literei titlu
CLR 3.1; 4.1 Incercuirea literei „M“ în șirul de la ex. 3; numărarea literelor încercuite Sunetul „m“
(individual) Litera „M“ Foi albe, creioane Aprecierea verbală
Trasarea literei cu degetul pe bancă, în aer, pe foaie albă cu diverse colorate, alte a modului de lucru
instrumente de scris instrumente de scris
CLR 4.1 Completarea cuvintelor de pe etichete cu litera „M“, după model (frontal);
stabilirea poziției literei/sunetului în fiecare cuvânt Linia și pata
Desenarea literei „M“ după model (ex. 4) de culoare
AVAP 2.2 Colorarea imaginilor (ex. 2)

Vineri
Exerciții grafice pe rețeaua de matematică (individual). Precizarea poziției Orientare în spațiu, P. 9 din caiet
MEM 2.1 liniuțelor poziții spațiale Interevaluare în perechi
Executarea desenelor pe pătrățele (individual) Elemente grafice
CLR 4.1 Colorarea desenelor realizate Linia și punctul Foi de matematică Aprecieri privind
Realizarea unor compozițiilibere pe foaie cu rețea de matematică Creioane colorate rezolvarea sarcinilor
AVAP 1.2 (individual) independente

MM 2.1 Reproducerea în colectiv a unui cântec: „Cloșca și puii“ Cântare vocală şi Jucării muzicale Observarea modului de
MM 2.2 instrumentală (tărtăcuțe uscate, interpretare a cântecu­lui
Acompanierea cântecului cu jucării muzicale sau/şi cu percuţie corporală;/ Mișcări sugerate cutiuțe de bomboane şi a comportamentului
MM 3.1 activităţi frontale de cuvintele pline cu pietricele, participativ
cântecului linguri de lemn)
Audiție: G. Enescu: Suita Impresii din copilărie
Folosirea Coală de desen,
AVAP 2.2 Puiul de lebădă și mama lui/prietenii lui instrumentelor creioane colorate, Expunerea desenelor
Pata de culoare carioci şi aprecierea acestora
Culorile spectrului
solar
Religie

38
Săptămâna a II-a (13–17 octombrie)

Competenţe Conţinut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea sistematică
noutăţi; distri­bui­rea responsabilităţilor pentru săptămâna care începe, colegii şi cu cadrele a colectivului de elevi
reactualizarea regulilor clasei didactice
DP 1.1; 1.2 Joc: Dacă aș fi... – Fiecare copil își va alege un personaj preferat și se va Trăsături Observarea modului în
prezenta folosind enunțul: Dacă aș fi... aș (face)... pentru că... personale; Coli albe, creioane care elevii își modelează
Atitudine pozitivă colorate comportamentul
AVAP 2.2 Desen: o persoană cu care vreau să semăn. Prezentarea desenului și față de sine în funcție de rolul
explicarea motivului pentru care dorește să-i semene Linia și punctul interpretat
CLR 2.2; 2.3 Joc de rol: În parc; În vizită Dialogul
CLR 2.4 Dialog despre activitățile din familie, despre jocurile cu frații și prietenii; Trăiri emoționale Observarea modului
DP 2.1 asocierea acestor activități cu stări emoționale (Atunci când mă joc/mă Utilizarea de formulare
plimb... cu... mă simt...) cuvintelor noi în a răspunsurilor
Povestire după imagine: p. 11; identificarea în imagine a obiectelor a căror enunțuri adecvate P. 11 – caietul elevului
denumire conține sunetul „m“ – pronunțarea clară a acestor cuvinte (frontal)
Observarea literei „m“ din titlu și hașurarea/colorarea ei; compararea Sunetul și litera Observarea respectării
CLR 1.3; 3.1 cu litera „M“ „m“ instrucţiunilor şi a
Observarea literei „m“ scrisă cu fonturi diferite pe mănușă (frontal) rezolvării sarcinilor

Luni
Încercuirea literei „m“ în șirul de litere; numărare (ex. 2)
Conturarea obiectelor (ex. 3) și colorarea lor; pronunțarea cuvintelor Linia cu scop
asociate; identificarea poziției sunetului „m“ în fiecare cuvânt de contur Observarea modului
AVAP 1.1 Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini (ex. 4); încercuirea de rezolvare individuală
CLR 1.3 literelor „M“ și „m“ a sarcinilor
Desenarea literei „m“ după model (individual) Litere de tipar
CLR 4.1 Colorarea imaginilor
AVAP 2.2 Jocuri libere cu jucăriile din clasă (grupuri mici) Starea de bine
DP 2.1
CLR 1.1; 2.1 Joc: Tu ești ecoul meu – Un copil formulează un enunț despre jocul din Utilizarea cuvintelor Observarea
activitatea anterioară, altul repetă enunțul cât mai fidel cu putință noi în enunțuri Cărticică mijloc – comportamentului
Desen liber: completarea cărticelei de mijloc – „Decorează cu linii“ adecvate „Decorează cu linii“ participativ
AVAP 1.1; 2.2; Compoziție liberă: Animale din amprenta palmei (amprenta cu acuarele Linia cu scop Creioane colorate,
2.3 a palmei se imprimă pe coală de hârtie cu 4 degete în jos și unul în lateral de decor carioci, acuarele Expoziție cu lucrările
ca o coadă de animal; cu pensula sau prin dactilopictură se completează Amprentare elevilor
animalul cu părțile/elementele necesare)
Educație fizică

39
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, meteo, calendarul Comunicarea cu Observarea sistematică
naturii, noutatea zilei colegii şi cu cadrele P. 14 din caiet a participării la
didactice activitate şi formulării
CLR 2.2 Joc de rol: suport, imaginile de pe p. 14 (ex. 1) A formula o unor enunţuri corecte
AVAP 1.2; 2.2 Colorarea imaginilor solicitare Creioane colorate
CLR 4.1 Conturarea elementelor de la ex. 2, apoi colorarea lor (individual) Elemente grafice Aprecierea verbală
Joc: Spune cum fac – ex. 3, p. 14 pronunțarea clară a onomatopeelor; Colorarea a răspunsurilor
MM 1.1 Joc: Recunoaște ce sunt – Un copil imită sunetul făcut de elemente Sunete din mediul
CLR 2.1 din natură, iar colegii trebuie să recunoască „sursa“ (frontal) înconjurător
Dialog despre mediul de viață al animalelor – recunoașterea acestora
MEM 3.2 în imaginile de la p. 12; descrierea fiecărui mediu de viață Animale: medii P. 12 – caiet de lucru Observarea sistematică
Numirea animalelor și identificarea mediului de viață specific; imitarea de viață a participării
MM 1.1 sunetelor făcute de animale (frontal) Creioane colorate la activitate
MEM 3.1 Colorarea cerculețului de sub fiecare animal în culoarea corespunzătoare Sunete din mediul
mediului de viață (individual) înconjurător
AVAP 2.2 Desen: animale în mediul lor de viață Linia cu scop Cărticica mea – Observarea realizării

Marți
CLR 4.1 Completarea paginii: Sunetele animalelor din Cărticica mea (desenarea de contur Sunetele animalelor sarcinii de lucru
cuvintelor care arată cum fac rața și broasca, având ca model cuvinte scrise Litere de tipar
pe tablă de profesor: MAC; OAC)
DP 1.1 Joc: „Stop!“ Elevii sunt așezați în cerc. Se trimite o minge de la copil la copil Starea de bine Minge Observarea
MM 1.1; 2.1; până la semnalul sonor „Stop!“ Profesorul pune o întrebare despre mediul Sunete din natură comportamentului
de viață sau sunetele produse de un animal, iar elevul la care se oprește participativ
mingea răspunde cât mai repede Instrumente muzicale
Receptarea și exersarea unei melodii despre un animal, la alegerea Creaţii muzicale confecționate (cutiuțe
profesorului accesibile pline de pietricele, Observarea modului
Intonarea melodiei în colectiv, cu acompaniamentul jucăriilor muzicale și Ritmul: Sunete tărtăcuțe uscate, tobă) în care copiii execută
a percuției corporale; identificarea ritmului melodiei – intonarea sunetelor lungi/scurte mişcările
lungi/scurte și observarea diferenței Post-it-uri colorate
MM 3.1 Jocuri de mișcare: mișcare liberă pe muzică Trăiri emoționale Observarea realizării
DP 1.1; 2.1 Exprimarea opiniei despre propria activitate prin folosirea emoticoanelor sarcinii de lucru
(Acum mă simt...)
Disciplină opțională

40
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii, Comunicarea cu Observarea
noutatea zilei colegii și cadrele comportamentului
CLR 1.1 Joc: „Spune și dă mai departe“ – Elevii sunt așezați în cerc. Profesorul didactice participativ la discuţie
spune o propoziție: „Ea se numește Adina“. Cel care urmează trebuie să Aprecierea verbală a
repete ultimul cuvânt din propoziție (Adina) și să alcătuiască o propoziție Utilizarea P. 15 – caietul de lucru răspunsurilor
CLR 1.2 care începe cu acest cuvânt. (Adina are o floare.) Elevii care reușesc să cuvintelor noi în Instrumente de scris Observarea modului
formuleze propoziții sunt aplaudați de colegi. contexte adecvate în care pun în
CLR 2.3; 2.4 Joc de rol după imaginile de la p. 15 (ex. 1) (perechi) corespondență mesajul
Identificarea sunetului inițial al fiecărui cuvânt și desenarea literei potrivite Sunete și litere oral cu mimica și
CLR 1.3 (ex. 2, p. 15); compararea numărului de litere „A“ cu cel al literelor „M“ Numărare gesturile
MEM 1.1; 1.2 (frontal) Elemente grafice Observarea activității
CLR 4.1 Trasarea elementelor grafice: exersare cu degetul în aer și pe bancă, desfășurate de elevi
apoi scriere după model (ex. 3, p. 15) Aprecieri individuale
DP 1.1 Joc: Şi mie îmi place – Elevii sunt așezați în cerc. Profesorul face o afirmaţie Starea de bine Observarea
(Îmi plac animalele. Îmi place la grădina zoologică etc.). Cei cărora le P. 13 – caietul de lucru comportamentului
place același lucru se ridică și spun: „Şi mie îmi place/îmi plac...“, însoţind participativ
formula de un gest care să exprime bucuria. Gestul poate fi la alegerea
copiilor sau poate fi stabilit de comun acord (activitate frontală) Animale – părți Aprecieri individuale şi

Miercuri
Observarea imaginilor de pe p. 13 (ex. 1) și denumirea părților componente globale
MEM 3.1; 3.2 componente ale corpului animalelor; diferențiere mamifer – pasăre,
dar animale amândouă (frontal) Creioane colorate
Identificarea părților corpului pe desenele de la ex. 2 (individual) Aprecieri privind
Gruparea animalelor după criterii date (numărul de picioare) Sortare și grupare rezolvarea sarcinilor
MEM 5.1 Completarea desenelor cu părțile lipsă ale corpului fiecărui animal – ex. 4; independente
colorare (individual) Linia cu scop
AVAP 1.1; 1.2 de contur
Animalul de casă preferat: desenare în „Cărtica mea“ Culorile spectrului „Cărticica mea“ – Observarea
AVAP 1.1; 2.2; Explorarea modalităţilor de exprimare a ideilor şi sentimentelor solar Animalul de casă comportamentului
2.3 prin mijloacele artei vizuale – Animalele sălbatice în fotografii Pensulație/pata Creioane colorate, participativ
CLR 2.3; 2.4 Compoziție liberă: La zoo de culoare carioci, acuarele
Formularea Fotografii/PPT Expunerea desenelor şi
DP 2.1 Reprezentarea prin desen (pe post-it-uri) a propriei stări sufleteşti/ unei idei cu animale aprecierea acestora
activitate individuală Stare de bine Post-it-uri colorate Postarea mesajelor pe
„peretele vorbitor“
Limba modernă

41
Activități integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, calendarul naturii etc. Comunicare cu Observarea
DP 1.2 Joc: „Trenul emoțiilor/stărilor“ – Desfăşurare: copiii formează un cerc cu colegii și cadrele comportamentului
faţa spre interior. Un copil este locomotiva şi, cu sunete specifice, se învârte didactice participativ
de jur-împre­jurul cercului. Se opreşte în faţa unui coleg, îşi spune numele Trăiri emoționale.
şi-i cere să mimeze o stare (vesel/trist/mirat etc.). Copilul în faţa căruia Starea de bine
s-a oprit se prinde de locomotivă, devenind vagon. Pe rând, fiecare vagon
nou prin oprire în faţa unui alt copil îşi spune numele şi îi cere colegului
să mimeze o stare, până ce toţi participanţii formează o garnitură de tren. Observarea modului
Treptat sunt numărate vagoanele pe care le are trenul. în care copiii realizează
Se va observa că de fiecare dată numărul lor creşte. și prezintă desenul
Exprimarea prin desen a unei situații care permite stabilirea unor Elemente de limbaj Coli albe, creioane Afișarea desenelor
AVAP 1.1; 2.3 raporturi corecte cu colegii (reguli de bună purtare). Prezentarea desenelor plastic colorate și carioci
DP 1.2 în fața clasei Starea de bine
CLR 2.3 Intuirea imaginilor de la ex. 1, p. 16 – dialog despre natură toamna: păsări Dialog
călătoare, transformări; imitarea cucului P. 16 – caietul de lucru Observarea
CLR 1.3; 2.1 Perceperea sunetului „c“ și asocierea cu litera „C“ Cuvinte, silabe, comportamentului
Colorarea literei titlu și observarea literelor de pe cană sunete Sfoară, plastilină, participativ în cadrul

Joi
AVAP 2.2 Recunoașterea literei „C“ în șirul de litere; numărare Sunetul „c“ sârmă discuţiei
Trasarea literei „C“ în aer, cu degetul pe bancă, modelarea din sfoară, și litera „C“
CLR 4.1 plastilină, sârmă Aprecieri globale
Trasarea literei în cuvintele incomplete; pronunțarea clară a cuvintelor; și individuale
observarea poziției în cuvânt – ex. 3, p. 16
Desenarea literei „C“ după model Litere de tipar Autoevaluarea
MM 1.4; 2.1 Interpretarea melodiei învățate „Cloșca și puii ei“ Creații muzicale
accesibile
MEM 3.1 Joc: „Ce mănâncă fiecare animal“ – colorarea drumului fiecărui animal Animale – hrana P. 18 din caiet Observarea sistematică
la hrana sa (individual) – ex. 1, p. 18 Creioane colorate a modului de implicare
CLR 2.3 Discuții despre modul de hrănire a animalelor Date în sarcină
MEM 2.1; 3.1; Completarea tabelului ex. 2, p. 18 – se bifează pe linia fiecărui animal Pagina cartonată 4 şi de rezolvare
5.1 din tabel căsuța de pe coloana alimentului potrivit (frontal) Decupare pe contur foarfecă, jetoane
AVAP 2.2 Decuparea jetoanelor de pe pagina cartonată 4
MEM 3.1 Joc în perechi: „Spune repede!“ – Se amestecă jetoanele decupate și se așază Observarea sistema­tică
pe masă în teanc, cu partea cu litere în sus. Fiecare copil extrage un jeton, a comportamen­tului
spune ce arată imaginea și numește, cât de repede poate, un animal care participativ
se hrănește cu lucrul respectiv
Educație fizică

42
Activități integrate
DP 3.1 Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii Rutine școlare P. 17 – caietul de lucru Observarea jetonului
CLR 1.3; 2.4 Joc: Ascultă și arată! Profesorul spune un cuvânt, iar copiii ridică jetonul Jetoanele cu litere ridicat; corectare
cu litera inițială a cuvântului auzit Sunete și litere decupate în ziua Observarea
Observarea literei „c“ asociată sunetului „c“; colorarea literei titlu; anterioară comportamentului
observarea diferențelor și asemănărilor între „C“ și „c“ (frontal) Sunetul și litera „c“ participativ la discuţie
CLR 1.3 Identificarea poziției sunetului „c“ în cuvintele care denumesc imaginile –
ex. 1, p. 17 Observarea modului
AVAP 1.1; 1.2 Numirea culorilor: Ce lucruri au culoarea...? (frontal) Culori de formulare
Încercuirea literei „c“ în șir (ex. 3) și în cuvintele etichetă (ex. 4). a răspunsurilor
MEM 1.1; 1.2 Compararea numărului de litere încercuite la cele două exerciții Numărare
CLR 1.3 Despărțirea în silabe a cuvintelor și marcarea lor prin liniuțe – ex. 4, p. 17 Aprecieri globale
Trasarea literei „c“ după model Litere de tipar și individuale
CLR 4.1

MM 1.1 Joc: Recunoaște animalul (audierea unor înregistrări cu sunete din natură Sunete din natură CD cu sunete din Aprecieri globale
MEM 3.1 și recunoașterea animalelor) Animalele – natură/animale și individuale

Vineri
AVAP 1.1 Conturarea desenelor animalelor de la ex. 1, p. 19 și colorarea lor mod de hrănire P. 19 – caietul de lucru
CLR 4.1 (individual) Linia, culoarea Cărticica mea „Cu ce Observarea
Identificarea de asemănări și deosebiri între cele patru animale Dialog; formularea se hrănesc animalele“ comportamentului
MEM 3.1 Cărticica mea – pagina „Cu ce se hrănește?“ Desenează enunțurilor proprii participativ
AVAP 2.3 Animale
MM 1.4 Exersarea asimilării integrale a cântecului: „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca“ Observarea
(activitate frontală) Mișcarea pe muzică comportamentului
Exersarea mișcării spontane pe cântec, organizarea unor jocuri inspirate participativ
MM 2.1 de cântecul intonat (frontal) CD-player
Pe fond muzical copiii își mișcă o anumită parte a corpului (indicată de
profesor) în ritmul muzicii. Trăiri emoționale

Joc de mișcare: Mergem ca... (imitarea animalelor, în diverse situații: pisica Executarea unor
atunci când se apropie de șoricel, elefantul etc.) mișcări sugerate de Aprecierea creativității
AVAP 1.1; 2.2; Realizarea unei compoziții libere individuale – La Zoo/La ferma de animale context
2.3
Religie

43
Săptămâna a III-a (20–24 octombrie)

Competenţe Conținut
Ziua Activităţi integrate/pe discipline; organizarea colectivului de elevi Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: prezență, mesajul săptămânii, calendarul naturii Convorbire cu Observarea
etc. colegii CD –player comportamentului
Distribuirea sarcinilor pentru săptămâna în curs Melodii accesibile Pg. 22 – caiet de lucru participativ
MM 1.4 Intonarea cântecului „Dacă vesel se trăiește“ asociat cu mișcări corporale Starea de bine
DP 2.1 spontane (activitate frontală) Schema corporală
Discuții despre schema corporală: denumirea părților corpului; utilitatea
DP 1.1 părților corpului; schema corporală „în oglindă“ (profesorul ridică mâna Observarea modului în
dreaptă și le spune copiilor să ridice și ei mâna dreaptă; se observă că care copiii participă la
mâinile sunt ridicate „invers“; profesorul se întoarce cu spatele păstrând Orientare în spațiu dialog
mâna ridicată și le arată că acum sunt la fel)
DP 1.1; 2.1 Realizarea tabloului de la p. 22 – conturarea persoanei folosind culoarea Acte de vorbire: a se Observarea modului de
MEM 2.1; 1.1 preferată, desenarea animalului preferat în dreapta și în stânga personajul prezenta comunicare în grupuri
îndrăgit; deasupra tot atâtea cercuri câți ani are fiecare, iar dedesubt jucăria Starea de bine mici; interevaluare
CLR 2.3; 2.4 preferată; scrierea numelui și decorarea ramei cu linii verticale, orizontale,
DP 2.1 oblice. Prezentarea tabloului în grupe mici – discuții
Joc: Numește – Profesorul ridică un jeton cu una dintre literele învățate, Litere și cuvinte Jetoane cu litere Observarea

Luni
CLR 1.3, 3.1 iar copiii o numesc, apoi spun un cuvânt care începe cu sunetul respectiv comportamentului
Ex. 1, p. 20 – Unirea desenului cu litera inițială a cuvântului reprezentat P. 20 – caiet de lucru participativ
AVAP 2.2 (individual, verificare frontală)
CLR 2.4 Ex. 3 – Colorarea steluțelor care conțin litere învățate; cuvinte care încep Elemente de limbaj Observarea modului în
cu aceste litere (majuscule – substantive proprii; minuscule – substantive plastic care copiii își prezintă
CLR 4.1; 2.3 comune) (frontal) personajele
AVAP 2.2; 2.3 Ex. 4 – colorarea etichetelor care conțin cuvintele date (frontal) Starea de bine
DP 1.1 Crearea unor personaje amuzante din literele „M“ și „C“ (ex. 2) Aprecieri individuale
Prezentarea personajelor în grupuri mici
CLR 2.2 Joc de continuare a frazei: „Îmi place de mine pentru că...“ Formularea corectă Observarea modului
DP 1.1 a enunțurilor Pagina cartonată de formulare
Starea de bine „Fructe de toamnă“ a mesajelor despre sine
AVAP 2.2; 2.3 Tablou – Fructe de toamnă – pictarea imaginii de pe pagina cartonată Pensulație/Culori Acuarele, pensule
CLR 2.4 Aprecierea lucrărilor
Prezentarea tabloului: reușite, alegerea culorilor, elemente suplimentare Autoevaluarea
Educație fizică

44
Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul naturii, Rutine școlare
noutatea zilei • Prezentare PPT sau
AVAP 1.1 Vizionarea unui film documentar/PPT sau observarea unor fotografii Mesaje vizuale film documentar Observarea
CLR 1.1; 2.3; despre/cu viața animalelor în mediul lor natural; formularea unor simple comportamentului
2.4; 3.2; 3.4 observații – idei reținute; precizarea regulilor de comportament corect Comportament P. 21 – caiet de lucru de observator/receptor
MEM 3.2 în relație cu mediul corect în raport al mesajului vizual
Discuții pe baza celor două imagini de la ex. 1, p. 21: Cum se simt cu mediul
CLR 2.3; 2.4 personajele? De ce? Acte de vorbire: Aprecierea modului
DP 1.1; 2.1 Observarea asemănărilor și deosebirilor între cei doi copii – ex. 2, p. 21 a formula o idee de realizare a sarcinilor
Realizarea unui „autoportret“: În oglindă, apoi desenarea celui mai bun Starea de bine (perseverență,
prieten și scrierea numelui său (individual) finalizare)
CLR 1.1; 2.3 Prezentarea lucrărilor
MEM 3.1; 3.2 Joc: Ghicește unde locuiesc – Profesorul arată imaginea unui animal. Animale: mediu de Imagini cu animale Aprecieri globale
Copiii trebuie să-l numească și să spună unde trăiește și cum se numește viață, adăpost P. 23 – caiet de lucru și individuale

Marți
adăpostul său (frontal)
Ex. 1, p. 23 – Unirea imaginii animalului cu adăpostul său (individual)
Și eu pot! – desenarea unei rățuște după etapele descrise în model –
AVAP 2.3 ex. 2, p. 23 Elemente de limbaj Aprecieri globale
CLR 3.4 Realizarea unor desene cu animale sau studierea unei cărți despre animale plastic și individuale
de la biblioteca clasei – activitate la alegere Cartea
MM 1.3 Joc-concurs de recunoaştere şi imitare a sunetelor din natură (după CD Sunete din natură CD cu sunete Aprecierea
sau în natură/în curtea şcolii) (activitate frontală) Cântare vocală şi din natură comportamentului
MM 1.4 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Umblă ursul“ din folclorul mişcare pe muzică de ascultător
MEM 2.1 copiilor CD, casetofon Observarea reacţiilor
Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) copiilor în timpul
AVAP 2.2 Pata de culoare Acuarele, tempera asimilării cântecului
Desen inspirat de melodie (activitate individuală)

Disciplina opțională

45
Activități integrate
DP 1.1; 3.1 Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, noutatea zilei, calendarul naturii Rutine școlare Observarea
etc. comportamentului
CLR 1.1; 1.2; Joc: De-a actorii – suport, imaginea de la p. 24 (Întâlnirea dintre o rățușcă Participarea P. 24 – caiet de lucru de observator/receptor
1.3 și o broscuță) (în perechi) la dialoguri al mesajului vizual
AVAP 1.1 Imitarea „vorbelor“ broscuței; pronunțarea clară, sesizarea sunetului inițial
Observarea literei „O“; colorarea literei titlu (frontal, individual) Sunetul „o“
Cuvinte care conțin sunetul „o“ la început, în interior, la final (frontal) și litera „O“ Observarea modului
Încercuirea/Colorarea literei „O“ din șirul de litere (individual) de formulare
„Citirea“ cuvintelor asociate imaginilor; identificarea poziției sunetului „o“, a răspunsurilor
CLR 1.3 trasarea literei lipsă
CLR 3.1 Trasarea literei „O“ în aer, cu degetul pe bancă; modelarea ei din sfoară Litere de tipar
Desenarea literei după model (individual) ex. 4, p. 24
CLR 4.1 Colorarea imaginilor (individual) Aprecierea globală
AVAP 2.2 Culori și individuală

MEM 3.1 Activitate în curtea școlii: asocierea unor elemente din natură cu forma Elemente din Activitate în curtea
DP 1.2 literelor învățate („a“, „m“, „o“, „c“) natură școlii Observarea

Miercuri
„Cărticica mea“ – pagina de cuvinte; realizarea a patru desene, fiecare Starea de bine „Cărticica mea“ – Lista comportamentului
CLR 1.3 reprezentând câte un cuvânt care conține una dintre literele învățate; Cuvinte, litere, de desene-cuvinte participativ
colorarea pătrățelului care arată poziția literei/sunetului în cuvânt: sunete
la început, în interior, la final Aprecierea modului de
MEM 3.1; 2.1 Trasarea elementelor grafice pe rețeaua de matematică – exerciții, p. 26 Elemente grafice P. 26 – caiet de lucru realizare a sarcinilor
Crearea unor modele/desene pe pătrățele Orientare în spațiu

DP 1.1 Completarea enunțurilor: „Mi-ar plăcea/Nu mi-ar plăcea să fiu ca rățușca Autocunoaștere Observarea participării
din poveste pentru că...“ Culorile spectrului la activitate
solar P. cartonată Observarea modului
AVAP 1.2; 2.2; Realizarea tabloului „Lebede pe lac“ – pictură sau desen Pensulație/ „Lebedele“ de folosire a tehnicii
2.3 Evaluarea lucrărilor în grupuri mici Hașurare Creioane colorate, de lucru alese
carioci, acuarele Interevaluare

Limba modernă

46
Activități integrate
DP 2.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, ziua şi data, calendarul zilei
Vizionarea unor secvenţe din desene animate sau observarea imaginilor Emoţii de bază Observarea
care prezintă momentele poveștii Rățușca cea urâtă pentru identificarea denumite prin comportamentului
DP 2.3 şi denumirea emoţiilor de bază ale personajelor (frică, tristețe, rușine, cuvinte (bucurie, CD-player de observator/receptor
bucurie, furie) tristeţe, frică, Secvențe selectate al mesajului vizual
Conversație despre emoțiile trăite de personaje în diferite momente furie) în activităţi/ din filme de desene
Joc: „Roata emoțiilor“ – „L-am ajutat pe... să... M-am simțit...“, „M-am contexte familiare animate
certat cu... și m-am simțit...“ etc. Coperta caietului Interevaluare
Realizarea unui grafic care arată starea emoțională copiilor – fiecare copil – imagini
CLR 4.3 primește un postit pe care desenează o față veselă, tristă, mirată, speriată Scrierea folosind
MEM 5.1 sau indiferentă. Post-it-urile se lipesc pe categorii, pe coloane, pe o foaie simboluri Coli flipchart,
DP 1.1 de flipchart, pentru a se putea compara înălțimea coloanelor; formulare de Colectarea datelor post-it-uri, Autoevaluare
concluzii Starea de bine culori, carioci Interevaluare
Joc: Numește – Profesorul ridică un jeton cu una dintre literele învățate,
CLR 1.1; 1.3 iar copiii o numesc, apoi spun un cuvânt care începe cu sunetul respectiv. Formularea unor Jetoane cu litere Interevaluare
2.2 Alcătuirea de propoziții cu unele dintre cuvinte enunțuri proprii
Observarea literei „o“ și colorarea ei (ex. 1, p. 25)

Joi
CLR 1.3 Colorarea imaginilor care reprezintă lucruri și ființe a căror denumire Sunetul și litera o Caiet de lucru – p. 25 Observare globală
MEM 1.1; 3.1 conține sunetul „o“ (individual). Verificare frontală și individuală
Colorarea literei „o“ din șirul literelor – ex. 2, p. 25; compararea cu litere Regularități Creioane
CLR 3.1 asemănătoare, numărarea literelor colorate
CLR 4.1 Recunoașterea cuvintelor asociate imaginilor – pronunțarea lor, despărțire Aprecierea modului
în silabe, sesizarea poziției sunetului „o“ (frontal) Litere de tipar de formulare
AVAP 2.3 Trasarea literei o după model (individual) ex. 5, p. 25 a răspunsurilor
Ex. 4 – colorarea literelor care intră în componența cuvintelor covrig Linie, culoare
și sacoșă (individual)
CLR 3.1 „Cărticica mea“: Pagina literelor (colorarea literelor învățate, respectând Regularități Observarea realizării
codul culorilor) Formularea de „Cărticica mea“ – sarcinilor
MEM 3.1; 4.1 Descoperirea de asemănări și deosebiri între copiii din imaginea de pe enunțuri proprii Pagina literelor Aprecierea verbală a
CLR 2.2 p. 27 – formularea unor enuțuri folosind operatori logici Culori observațiilor făcute
Colorarea mandalei Modele repetitive P. 27 din caietul de
AVAP 2.2; 2.3 Joc: „Cum m-am simțit azi“ – Elevii sunt așezați în cerc. Fiecare trebuie să Respectarea lucru Interevaluare
exprime în unu-două cuvinte cum s-a simțit pe parcursul zilei/ce activitate regulilor stabilite/ Creion negru,
DP 2.2 i s-a părut interesantă/ce l-a impresionat în ziua respectivă etc. stare de bine creioane colorate Autoevaluarea
Educație fizică

47
Activități integrate
DP 1.1; 3.1 Întâlnirea de dimineață: prezență, noutatea zilei, meteo, calendarul Rutine școlare Observarea
naturii etc. comportamentului
CLR 4.3 Desenarea cuvintelor-nume de copii – ex. p. 28 (observarea și citirea Cuvinte și litere participativ, a
CLR 2.2 cu ajutorul profesorului a numelui copiilor, apoi „transcrierea“ lor) Formularea interesului pentru
Formularea unor concluzii referitoare la sarcina de lucru – ce a fost ușor/ enunțurilor proprii P. 28 – caietul de lucru activitate
dificil, ce mi-a plăcut, ce am reușit să fac etc. Coli albe, creioane Autoevaluare
CLR 4.3 Realizarea unui mesaj (desene, simboluri, cuvinte) adresat unui prieten în Mesaje scrise colorate, carioci Observarea modului de
AVAP 1.1; 2.2 care să-i transmită ce a învățat, cum se simte etc. Elemente de limbaj formulare a enunțurilor
DP 1.1 plastic

MEM 4.1 Joc de mişcare: folosirea operatorilor logici „şi“, „nu“ (Exemplu: „Copiii care Executarea unor Observarea modului
au ochi verzi şi păr blond să ridice mâna; „Fetițele care au părul lung și nu instrucțiuni care participativ
au codițe să se ridice în picioare“) folosesc operatori

Vineri
logici
AVAP 2.3 Pregătirea cărticelelor confecționate de copii și legarea acestora – Realizarea unor Cărticica mea Interevaluarea și
finalizarea cărții nr. 2 compoziții autoevaluarea
Expunerea cărților finalizate funcționale
Observarea
MEM 1.6 Joc de rol care necesită gruparea de obiecte: „La librărie“, „La raionul de Gruparea comportamentului
jucării“ obiectelor elevilor
MM 1.1; 2.1; Repetarea cântecelor învățate Aprecierea
3.1 Executarea unor mişcări potrivite conţinutului, pe muzică (activitate Mișcare pe muzică comportamentului
frontală) CD-player participativ

AVAP 2.2 Realizarea unui desen care reprezintă momente descrise într-unul dintre Linia ca formă de Coli A4, creioane Expunerea desenelor
cântecele interpretate contur colorate
Religie

48
SĂPTĂMÂNA PROIECTELOR – SĂPTĂMÂNA DINAINTEA PRIMEI VACANȚE
(27–31 octombrie)
Ziua Titlul proiectului Activități propuse Materiale necesare Produse finale
– organizarea unei expoziții a toamnei (fiecare copil aduce un obiect, un element din Obiecte pentru expoziție, Produsul zilei: colț
natură pe care îl consideră potrivit acestui anotimp: o legumă, un fruct, o crenguță cu coli de desen, acuarele, din natură, toamna
frunze ruginii, un borcan de murături, castane, o căciulă, o umbrelă etc.) creioane colorate, carioci, (machetă colectivă)
– realizarea unor desene/picturi despre toamnă elemente din natură
Luni Ziua Toamnei – memorarea unei poezii despre toamnă (pietre, castane, frunze,
– învățarea unui cântec despre toamnă rămurele etc.), hârtie
– realizarea unor produse cu materiale din natură: buburuze din pietre pictate, arici din glasată și creponată, aracet,
castane și scobitori, pomi din crenguțe și frunze, flori din hârtie creponată etc. sârmă, bețișoare, placă de
– jocuri în aer liber polistiren expandat
– fiecare elev vine cu o carte preferată Cărți, creioane colorate, Produsul zilei: cartea
– se face o observare a cărților și un grafic cu titlurile cărților aduse de copii carioci, reviste, foarfece, clasei (fiecare copil
– în grupe mici, fiecare copil povestește de unde are cartea, de ce îi place, de ce îi amintește etc. aracet „scrie“ o pagină din
– în grupul mare, copiii spun ce au aflat unii de la alții carte cu ajutorul
– în grupe mici, se povestesc fragmente din poveștile care se găsesc în cărți cuvintelor, desenelor,
Marți Ziua Cărților – fiecare copil face un desen referitor la cartea altui copil; se face o expoziție (aprecieri colajului etc.). Toate
într-un tur al galeriei, cu emoticoane) paginile se leagă în
– se organizează o minibibliotecă: toti copiii contribuie la așezarea cărților pe raft (cadrul Cartea noastră – clasa
didactic formulează cereri, de genul: cărțile să fie așezate în ordine crescătoare a mărimii; pregătitoare
să punem trei cărți în poziție orizontală/verticală/oblică; cărtile cu roșu pe copertă să fie
așezate deasupra celor cu galben etc., în funcție de cărțile aduse)
– prezentarea unor meserii cu ajutorul unor invitați (părinți, bunici etc.) Ppt-uri, filme Produsul zilei: expoziție
– vizionarea unor filme/PPT-uri despre diferite meserii documentare, reviste, coli cu lucrările copiilor
– jocuri de rol: Dacă aș fi...; De-a doctorul; De-a mecanicul; De-a pompierii etc. cu desene-contur, foi de
Miercuri Ziua meseriilor – colorarea, pictarea unor planșe pe care sunt imprimate oameni ce practică diverse meserii desen, acuarele, creioane
– realizarea unui grafic cu cele mai îndrăgite meserii colorate, carioci
– memorarea unor poezii despre meserii
– realizarea unei compoziții „Eu, când voi fi mare“
– prezentarea unor fotografii de familie; discutarea asemănărilor și deosebirilor dintre Fotografii, coli de Produsul zilei:
copii și familii desen, acuarele, carioci, Scrisoarea clasei (toate
– jocuri de rol: Duminica în familie; Îmi ajut părinții; Cu tata/mama în parc/la creioane colorate, filme scrisorile vor fi lipite
cumpărături; La bunici etc. documentare, reviste, pe una-două coli de
– realizarea unor portrete ale membrilor familiei; desene cu activități preferate în familie etc. foarfecă, aracet flipchart care vor forma
– vizionarea unor filme documentare despre familiile de animale; compararea acestora cu o scrisoare uriașă
Joi Ziua familiei
familiile proprii adresată familiilor)
– invitarea unor frați mai mari sau alți membri ai familiei (părinți, bunici) care să
povestească întâmplări din copilăria lor
– jocuri de grup
– realizarea unei „scrisori“ către propria familie în care să-și exprime sentimentele,
utilizând desene, imagini decupate, simboluri, cuvinte
– vizionarea unor filme de desene animate clasice/ îndrăgite și discutarea lor DVD-uri, coli de desen, Produsul zilei:
– desenarea și prezentarea eroului preferat acuarele, creioane colorate, spectacolul de teatru cu
– confecționarea de marionete pe băț prin decuparea unor personaje din desenele animate cretă colorată, jucării, marionete și expoziție
Ziua desenelor – teatru de păpuși/ de marionete foarfecă, aracet, bețișoare cu acestea
Vineri
animate – prezentarea unor jucării care au fost create după modelul personajelor din desenele de frigărui sau paie de suc
49
animate; gruparea jucăriilor după criterii indicate de către profesor (animale, eroi
fantastici/cu puteri supranaturale...)
– desene pe asfalt (o scenă dintr-un desen animat), în grupuri mici
Proiectarea unităţii tematice RIDICHEA URIAȘĂ
Perioada: 3 săptămâni
Săptămâna I (10–14 noiembrie)

Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, noutatea zilei, Comunicarea Observarea modului
completarea calendarului naturii școlară eficientă participativ
Distribuirea responsabilităţilor pentru săptămâna în curs Caietul de lucru – p. 1
Reactualizarea normelor de conduită la şcoală, situații de Acte de vorbire – Observarea reacţiilor copiilor
CLR 2.3 comunicare cu personalul școlii/activitate frontală (salutul adresat a saluta persoane pe parcursul activităţii
unui coleg/cadru didactic, anunțarea răspunsului, așteptarea cunoscute, a se
răspunsului, comportament politicos, se întrerup etc.) prezenta O jucărie/mascota Observarea modului de
D.P. 3.1 Joc: Salutul – copiii se deplasează prin clasă şi îşi salută colegii/cadrul clasei formulare a mesajelor
didactic folosind formule de salut preferate (activitate frontală) Comunicarea cu Marionete/jucării
AVAP 2.2 Joc de rol cu marionete ilustrând modalități pozitive de colegii şi cadrele Coli A4 „Turul galeriei“
interacțiune verbală cu personalul școlii/colegii/prietenii/părinții didactice
Desenarea unei situatii de comunicare în școală.
CLR 1.2 Audierea Ridichea uriașă – efectuarea de predicţii pornind de la Utilizarea Cartea uriaşă Observarea sistematică
titlul poveştii, apoi pe parcursul lecturii cuvintelor noi în Ridichea uriașă a comportamentului
Prezentarea imaginilor din cartea uriaşă (activitate frontală) enunțuri adecvate de ascultător
Observarea paginilor cartonate din caietul de lucru, cu imagini P. 1 cartonată 1 din Aprecierea răspunsurilor date

Luni
din poveste – recunoaşterea momentelor reprezentate (activitate caietul de lucru
frontală/individuală) Linia cu scop de Coli A4 Observarea modului de folosire
AVAP 2.2 Să desenăm ridichi mari și mici. Precizarea culorilor. contur a cuvintelor în enunţurile
CLR 3.2 Joc: „Mie îmi place să... (pictez, modelez, „citesc“, colorez, desenez, proprii
construiesc) pentru că...“
Jocuri de activizare a vocabularului: utilizarea unor cuvinte noi/
sugerate de imagini în enunţuri proprii (activitate frontală/individuală)
CLR 1.2 Numirea personajelor din poveste. Recunoașterea lor. Identificarea unor Cartea uriașă Observarea comportamentului
Realizarea de descrieri scurte ale personajelor familiare, ale locurilor informații variate participativ la discuție
AVAP 1.3; 2.2 din povestea Ridichea cea uriașă – Cartea uriașă; observarea dintr-un mesaj Coli A4 cu desene
Ornamentarea motivelor populare pe hainele bunicilor. Linia cu scop necolorate
DP 1.1. Joc de cunoaştere cu mişcare: Păpușa călătoare – păpușa trece de de contur-linia
la un copil la altul; la comanda învățătoarei „Stop!“ cine are păpușa modulară O păpușă/jucărie
trebuie să spună la alegere: o impresie despre ziua de şcoală care se Autocunoaștere și
încheie, o dorinţă etc. (activitate frontală/individuală) atitudine pozitivă
Educație fizică

50
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: Salutul, prezenţa, noutatea zilei şi Comunicarea cu Observarea comportamentului
completarea calendarului naturii colegii şi cadrele participativ și a modului în care
Predictii „Ce aș face eu cu o ridiche uriașă?“ didactice se răspunde la sarcinile de lucru
CLR 2.3 Joc: Spune cuvinte în care sunetul „r“ se aude la început/mijloc/
sfârșit (activitate frontală) Sunetul „r“ P. 2 din caietul Observarea participării la joc
Prezentarea și intuirea literei „R“ de tipar – harta României Litera „R“ de tipar elevului și a reacțiilor avute pe parcursul
Recunoașterea literelor „R“ de tipar și încercuirea lor (titlul) acestuia
AVAP 2.2 activitate frontală/independentă
CLR 1.3 Colorarea literei „R“ de la titlul.
Memorizare poezia literei „R“.
Exerciții-joc de dicție (Exemplu: ram, rămurică, rămurea) Tehnici simple;
AVAP 2.2 Colorarea imaginile în a căror denumire se aude sunetul „r“ linia, pata de
(activitate frontală) culoare
CLR 1.3 Despărțirea cuvintelelor în silabe (activitate frontală). Trasarea
liniuțelor pentru câte silabe are cuvântul dat (activitate individuală) Cuvântul, silaba
„Citirea“ etichetelor; Discuții pe baza imaginilor.
AVAP 1.2 Desenarea literei „R“ de tipar pe spațiile date cu diferite
instrumente (activitate individuală)
CLR 3.2 Identificarea în ilustrația de la p. 4 a caietului de lucru a obiectelor/ Acte de vorbire: Aprecieri globale și individuale
ființelor care apar o singură dată (activitate frontală) a formula o idee

Marţi
Formularea de enunturi („Un băiat cară un rucsac în spate“; „Fetița P. 4 din caietul
sare coarda“) (activitate în perechi). Colorarea obiectelor care apar Numărul și cifra 1 de lucru
MEM 1.1 în desen. Interevaluare în perechi
Scrierea cifrei: în tabel și pe liniatura dată, cu diferite instrumente
de scris (activitate individuală) Observarea reacţiilor
Alegerea variantei corecte – tăierea cifrei necorespunzătoare la comenzile primite
numărului de elemente din mulțimile date. Eliminarea/adăugarea Obiecte şi jucării
unui număr de elemente având drept cardinal numărul 1. Tehnici simple din clasă Observarea modului de
AVAP 2.2 Construirea unor mulțimi având drept cardinal numărul 1. Sfoară rezolvare a sarcinilor de lucru
Realizarea cifrei 1 din bețișoare/plastilina/sârmă
MM 1.1 Audiție muzicală/prezentare de film/ppt – joc: Recunoașterea unor Formularea CD-player Observarea reacțiilor copiilor
instrumente muzicale (audiție muzicală) de întrebări și
CLR 2.3 Dialog despre instrumentele muzicale răspunsuri despre Borcane, doze
Confecționarea unor jucării muzicale simple (activitate individuală) un obiect metalice, sticle de Observarea produselor/
AVAP 2.3 Formularea de enunțuri despre instrumente muzicale Construcții plastic expoziție
Acompanierea cu jucării muzicale a unor cântece cunoscute și jucării Aprecierea implicării
CLR 2.4 „Bate vântul frunzele“, „Vioara“, „Greierașul“ (activitate frontală) Cântarea cu în activitate
MM 2.2 acompaniament de
jucării muzicale
Disciplina opțională

51
Activităţi integrate
DP 2.2 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţa, noutatea zilei, completarea Comunicarea Cartea uriaşă Observarea sistematică
calendarului naturii cu colegii Ridichea cea uriașă a comportamentului de
CLR 2.4 Complicarea poveștii Ridichea uriașă „Ce s-ar întâmpla dacă...“ ascultător
Joc: „Bate din palme dacă...“ oral, înșiruirea unor cuvinte în care se Sunetul și litera Aprecierea răspunsurilor date
CLR 1.1 1.3 aude sau nu sunetul „r“; dacă se aude sunetul „r“, elevul trebuie să „r“
3.1 bată din palme; identificarea unor obiecte din jur a căror denumire Observarea modului de folosire
începe/conține sunetul „r“ (activitate frontală) Utilizarea P. 3 din caietul de lucru a cuvintelor în enunţurile
Intuirea literei „r“ de tipar; observarea literelor „R“/„r“ și cuvintelor noi în proprii
CLR 2.2 identificarea lor dintr-o mulțime de litere scrise cu diferite fonturi; enunțuri adecvate
Discuții despre plante – ridichea (ex. 1/p. 3)
Dialog despre poveștile din imaginile ex. 2/p. 3 – caietul elevului; Înțelegerea
DP 2.1 completarea de fraze lacunare „Cum se simte...“ mesajului audiat
Colorarea imaginilor care fac parte din povestea Ridichea uriașă Diferite instrumente
AVAP 1.2 Recunoașterea personajelor din povestea Ridichea uriașă; Joc de de scris
rol: Realizarea corespondenței între literă și umbra ei; marcarea cu Autoevaluare
CLR 4.1 cerculețe de câte ori se aude sunetul „r“ în cuvintele sugerate de
imagini; Scrierea după contur/liberă a literei „r“ pe liniatura dată
AVAP 1.2 Identificarea și colorarea în ilustrația de la p. 5 a caietului de lucru Pata de culoare Creioane colorate

Miercuri
a fructelor care se regăsesc câte două de același fel. Decorarea Aprecieri globale și individuale
cifrei 2 – titlul (activitate frontală) Numărul și cifra P. 5 – caietul de lucru
MEM 1.1 3.1 Scrierea cifrei 2 pe contur pe liniatura dată, cu diferite instrumente 2: recunoaștere, Observarea sistematică a
de scris (activitate individuală); Scrierea cifrei corespunzătoare formare, citire, modului de implicare în sarcină
numărului de elemente din mulțimile date; Construirea unor scriere şi de rezolvare a sarcinilor date
mulțimi având drept cardinal numărul 1/2; taie numărul Sfoară, sârmă, Autoevaluare
necorespunzător; oral compararea mulțimilor Tehnici de lucru plastilină
AVAP 2.2 Realizarea cifrei 2 din plastilină/sârmă/sfoară
CLR 1.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre povestea Ridichea A formula întrebări P. 6 cartonată Aprecieri individuale
uriașă; Observarea, recunoașterea, executarea unor comenzi simple: și răspunsuri Creioane colorate
MEM 5.1; 4.2 privește, ascultă, fii atent... Carioci Observarea modului de
Joc: Dacă... atunci (pornind de la evenimente din poveste) Identificarea liniei, realizare a produsului
a punctului, a P. 6 cartonată
AVAP 1.2; 2.2 Folosirea liniei cu scop decorativ (farfuria de la p. 6 cartonată) culorii și a formei Aprecieri individuale
Personificarea ridichii – desen liber pe coala A4
„Turul galeriei“

Limba modernă

52
Activităţi integrate
DP 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, noutatea zilei, agenda Comunicarea Observarea participării
zilei, completarea calendarului școlară eficientă la dialog
Identificarea situațiilor de comunicare eficientă la școală – Reguli de
DP 2.2 p. 7/ex. 3, caietul de lucru comunicare în P. 7 – caietul de lucru Observarea modului de
CLR 3.1 2.2 Oferirea de răspunsuri la cererea elementară de informații „Cine? activitatea școlară raportare la interlocutor și
Ce? Cum? Unde?“ Coli de desen, exprimarea politicoasă
DP 2.2 Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la școală și Compoziții creioane colorat,
AVAP 2.3 afișarea acestora pentru a fi vizualizate de elevi carioci
CLR 2.4 Joc de rol: „Formula magică“: un copil solicita ceva, altul oferă Dialogul Interevaluare în perechi
Folosirea „formulelor magice“: te rog, poftim, mulțumesc
Repovestire Ridichea cea uriașă pe baza jetoanelor de la p. 2 – Pronunțarea Observarea modului de
CLR 1.3 ; 2.2 ; 2.3 cartonată; formularea de răspunsuri la întrebări; repovestirea cu clară a sunetelor P. 2 cartonată rezolvare a sarcinilor date
sprijinul învățătorului; recunoașterea personajelor; recunoașterea și a cuvintelor în
ordinii în care personajele trag de ridiche; numerotarea jetoanelor enunțuri simple
MEM 1.1 (cu o linie, două etc.), identificarea cuvintelor care conțin sunetul „r“; Diafilm
despărțirea în silabe; repetare, memorizarea poeziei literei „r“/„R“ Numărare,
Joc de mișcare pe muzică: Să tragem de ridiche! ordonare Coli A4 Observarea relaționării
MM 3.1 Vizionarea unor fragmente din diafilmul/filmul Ridichea uriașă; Linia, punctul, cu colegii în joc

Joi
AVAP 1.1 1.3 identificarea momentelor povestirii și a personajelor culori
CLR 2.2 Realizarea de către fiecare elev a unui desen reprezentând Aprecieri individuale
momentul sau personajul preferat al poveștii Ridichea uriașă, Formularea
„Cărticica mea“ – Prezentarea desenului unei idei Cărticică mea
MEM 1.1;1.2; 1.3 Joc: „Ridica creionul“; Învățătorul ridică un/două creion/creioane. Numărul Caietul elevului – p. 8 Observarea comportamentului
Elevul trebuie să ridice conform cerințelor solicitate: tot atâtea, și cifra 3: participativ la discuție
cu unul mai mult, cu unul mai puțin etc. recunoaștere, Aprecieri individuale
Numărarea fructelor și alegerea numărului corect din tabelul dat formare, citire,
– ex. 1 scriere, comparare, Observarea comportamentului
AVAP 2.2 Decorarea cifrei 3 (titlul); ordonare participativ şi a modului
MEM 1.1; 1.2 Scrierea cifrei 3 pe liniatură, cu diferite instrumente; de formulare a enunţurilor
Reprezentarea numerelor cu ajutorul unor obiecte (mărgele) despre sine
pe numărătoarea dată. Scrierea cifrei corespunzătoare numărului
de elemente cu unu/două/trei elemente (activitate individuală); CD-player
Compararea mulțimilor date (activitate frontală). Eliminarea/
adăugarea unor elemente pentru a respecta numărul dat –
compararea mulțimilor de obiecte Aprecierea modului de lucru
AVAP 2.3 Colorarea steagului României și a semaforului Tehnici simple
MM 2.1 Cântec cu mișcare: Unu-doi-trei Cântare vocală
Educație fizică

53
Activităţi integrate
DP 1.1; 2.2 Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, noutatea zilei, Rutine școlare Cartea uriaşă, p. 1
completarea calendarului. Reamintirea regulilor clasei cartonată din caietul
CLR 1.2; 1.3.; 3.2 Repovestire Ridichea uriașă pe baza imaginilor de la pagina Dialogul – elevului
cartonată (în perechi sau în grupuri mici) Care sunt personajele formulare Observarea modului de
povestii? Cum este ridichea găsită de bunic în grădina? Cum am mai de întrebări P. 6 din caietul formulare a mesajelor
putea spune în loc de „uriașă“? Cu ce sunet începe acest cuvânt? şi răspunsuri elevului Observarea comportamentului
Frământari de limba (vezi ghidul) participativ
Intuirea literei „U“ și încercuirea literei „U“ din mulțimea literelor
de pe și de lângă umbrelă Sunetul „u“;
Memorizare poezia literei „U“ de la titlu litera „U“
Conturarea, colorarea, decorarea literelor „U“ din caseta titlu
Realizarea literei „U“ din sârmă, fire, plastilină (activitate individuală)
AVAP 1.2 Colorează doar imaginile a căror denumire conțin sunetul „u“ Interevaluare
Trasează atâtea liniuțe câte silabe sunt (activitate frontală și
individuală). Citirea cuvintelor (ex. 4); Imitarea unor animale
folosind onomatopee
MM 2.2.; 2.3 Cântec: „Graiul animalelor“ Aprecieri individuale privind
Trasarea literei „U“ în norișorii dați și citirea lor Coli A4, creioane realizarea sarcinilor
Desenarea literelor „U“ pe spaţiile date, cu diferite instrumente colorate, carioci

Vineri
(activitate individuală) – p. 6 din caiet
MEM 3.1 Observarea părților componente ale plantei, pentru identificarea Relaţii de tipul Observarea modului în care
structurii lor comune. Discuții despre părțile componente „dacă... atunci…“ P. 9 – caietul elevului copiii realizează relaţii de tipul
AVAP 2.2 ale plantei și despre rolul lor în dezvoltarea plantei între două „dacă... atunci…“
Dialog: Formulare de răspunsuri și întrebări despre condițiile evenimente Coli A4 Observarea comportamentului
CLR 1.2 de viață ale plantei și despre părțile componente ale plantei succesive participativ la film şi în cadrul
Cântec însoțit de mișcări potrivite: „Numărătoarea“. discuţiei
MM 2.1 Completarea desenului. Discuții despre condițiile de viață Alcătuirea
ale plantelor (apa, aer, lumină); hrana, sursă de energie plantelor Creioane colorate
MEM 3.1 Numărarea petalelor, a frunzelor, a plantelor, merelor etc. Numere naturale
MM 1.1; 1.2; 3.1 Audierea cântecului „Dacă vesel se trăiește“ Creații muzicale CD cu cântecul Observarea comportamentului
Exersarea asimilarii integrale a cântecului accesibile de învățat participativ la discuție
AVAP 2.2 Executarea unor mișcări potrivite conținutului (activitate frontală) Percuția corporală: Aprecieri individuale
Realizarea unui desen inspirat de cântecul învățat (activitate bătăi din palme
individuală) Folosirea Observarea comportamentului
DP 1.1 Joc de cunoaştere cu mişcare: Mingea călătoare – mingea trece instrumentelor Coli albe, creioane participativ şi a modului de
de la un copil la altul; cine are mingea trebuie să spună la alegere: Autocunoaştere colorate, carioci formulare a enunţurilor despre
o impresie despre ziua de şcoală care se încheie, o dorinţă etc. şi atitudine pozitivă sine
(activitate frontală/individuală) faţă de sine
şi faţă de ceilalţi
Religie

54
Săptămâna a II-a
(17–21 noiembrie)

Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.1; 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, noutăţi, completarea Comunicarea școlară Calendarul naturii Observarea participării
calendarului; reamintirea regulilor clasei, distribuirea eficienta la dialog
responsabilităților pentru săptămâna care a început Coli A4, creioane
Discuţii despre activităţile pe care le-au desfăşurat la sfârşit colorate, carioci
DP 2.1 de săptămână, împreună cu prietenii/familia Trăire emoțională, starea
AVAP 2.3 Desenarea unor fețe de copii. Identificarea unor situații reale în care de bine
copilul s-a simțit vesel/trist/uimit. Joc de tipul „Roata emoțiilor“. Linia și punctul
Realizarea unor emoticoane – vesel, trist, uimit. Afișarea lor Observarea reacțiilor
la panoul clasei. copiilor pe parcursul
CLR 1.1 Reactualizare poezia „Buna ziuă, mulțumesc, te rog“ activităților
Discuții despre reguli de comunicare în activitatea școlară: salutul,
anunțarea răspunsului, așteptarea rândului, completarea răspunsului
colegilor după ce aceștia au încheiat, criticarea ideii nu a colegului
MM 2.1; 3.1; 3.2 Joc: Cerinţă – elevii se organizează în două cercuri concentrice Mişcare pe muzică
aşezate faţă în faţă. Toţi se rotesc spre dreapta atât cât se aude linia
melodică. Învăţătorul opreşte de câteva ori melodia. Pe loc elevii au
ca sarcină să mimeze cum s-au simtit atunci cand: au fost laudați,
bruscați de un coleg, certați etc.
CLR 1.3; 1.4; Jocuri de exersare a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată Acte de vorbire: a saluta P. 7 din caietul elevului Observarea modului

Luni
3.1 Joc de rol: „La bunici“ persoane, a folosi formule în care copiii participa
Ex. 1: Discuții – Cu ce aduce bunicul/bunica apa? (ulcior). Intuirea literei de politețe la activitate
„u“. Recunoașterea și încercuirea literei „u“. Repetare poezia literei „U“.
Observarea asemănărilor și deosebirilor dintre litera mică și litera mare
de tipar („u“-„U“). Colorarea/decorarea literei noi în caseta titlu. Sunetul „u“; litera „u“
AVAP 1.2 Marcarea poziției sunetului „u“. Frământări de limbă (vezi ghid). mic de tipar Observarea
Ex. 2: Punerea în corespondență a cuvintelor scrise cu litere mari Elemente decorative răspunsurilor
CLR 1.3 de tipar cu cele scrise cu litere mici de tipar. „Citirea“ etichetelor. P. 7 din caietul elevului la cerinţe,
Cântec de joc și mișcare: „Trenul“ Dialogul prin sondaj
MM 1.4; 3.1. Confecționarea literei „u“/„U“ din plastilină, sfoară etc. Mișcare pe muzică
CLR 3.1 Trasarea literei „u“ folosind diferite instrumente de scris. Litere de tipar
Scrierea după model.
AVAP 2.2 Desen: fiecare elev îşi va desena/picta colegul sau jocul preferat Linia cu scop de contur Bloc de desen, acuarele Observarea reacţiilor
împreună cu acesta (individual) copiilor în timpul
DP 2.1. Discuții despre modul în care ne comportăm cu colegii în oră, pauză. Creaţii muzicale accesibile activităţilor
Organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată Simfonia jucăriilor –
MM 3.1 (activitate în grupuri mici) Tehnici simple de lucru Leopold Mozart Aprecieri individuale
AVAP 2.2 Colaj „Cuvinte învățate“ (activitate individuală)
Împărtășirea impresiilor din timpul zilei: Ce mi-a plăcut/nu 55 mi-a Rutine școlare
DP 3.1 plăcut? Ce am învățat azi? (grupuri mici)
Educație fizică
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, completarea
calendarului etc. Oferirea de răspunsuri Big-book Ridichea uriașă Observarea
CLR 1.4; 2.2; 2.4; Repovestire Ridichea uriașă cu accent pe ultima secvență din poveste. la întrebări răspunsurilor
3.1 Aprecierea cu adevărat/fals a unor enunțuri scurte care testează P. 14 din caietul elevului la cerinţe,
înțelegerea poveștii, a mesajului; Numirea personajelor dintr-un Consolidare literele prin sondaj
fragment audiat/repovesti. Găsește în imagine cât mai multe cuvinte învățate
care încep cu sunetul „a“, „r“, „m“, „u“, „c“
MEM 4.1 Joc de tipul: „Ce s-ar întâmpla dacă... (nu reușeau să scoată Realizarea de conexiuni
MM 3.1; 1.1 ridichea? Bunicul nu era ajutat de membrii familiei?) logice
Jocuri de mișcare cu cântec (activitate frontală) „Ţăranul e pe câmp“ Coli A4
Numără literele de tipar indicate (activitate frontală și individuală).
AVAP 2.2 Exemple de cuvinte care încep/se termină cu un anumit sunet. P. 14, creioane colorate Interevaluare
CLR 4.1 Desenarea literelor învățate. Colorarea și decorarea lor.
Stabilirea numărului de silabe. Încercuirea variantei corecte. Litere de tipar.
DP 2.2.; 2.1 Exemple de alte cuvinte cu acelaăi număr de silabe. Sunetele limbii române
Joc: Identificarea și denumirea unor trăsături fizice. Completarea
AVAP 2.3 frazelor lacunare: „Fetița din poveste este...; Bunica are părul...“ Comunicarea cu colegii Aprecieri individuale
Continuă șirul, respectând modelul dat. Discuții despre culoarea
fructelor, hrana, sursă de energie. Colorarea fructelor

Marti
MEM 1.1 Intuirea și completarea imaginii titlu. Recunoașterea cifrei 4. Numărul și cifra 4 P. 12, creioane şi alte Observarea
Completarea tabelului conform cerinței date. Numărare înainte/ instrumente de scris răspunsurilor la cerinţe,
înapoi 0–4 prin sondaj
Realizarea cifrei 4 din diferite materiale: sârmă, plastilină, sfoară,
creioane. Scrierea pe contur/liberă a cifrei 4, folosind instrumente
MM 2.1 variate
Numărarea şi scrierea cifrei corespunzătoare numărului de CD/casetofon
elemente ale unei mulţimi (cardinalul mulţimii). Compararea Mișcare pe muzică
multimilor (activitate individuală)
Joc de mişcare „Bucheţelele“: copiii formează un cerc şi merg pe
circumferinţa acestuia executând diferite mișcări sugerate de un Observarea participării
fond muzical. La un moment dat, învăţătoarea spune un număr, de Alcătuirea unei plante la joc și a reacțiilor
MEM 1.2. exemplu 4. Copiii trebuie să formeze bucheţele de câte 4. Cei care nu „Cărticica mea“ – avute pe parcursul
au reuşit vor fi penalizaţi să stea într-un picior, până se numără la 4. Linia cu scop de contur, completează desenul acestuia
AVAP 2.1 Jocul continuă şi se strigă alte numere – din cele învăţate. pata de culoare Creioane colorate, carioci
Colorarea florilor în care codul dat este reprezentat de numere. Aprecieri individuale
Decorarea ghiveciului.
Discuții despre alcătuirea unei plante. Completarea și colorarea
desenului (ex. 5) și pagina din „Cărticica mea“.
Discutarea imaginilor și executarea mișcărilor sugerate de ele
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Jocul“ (activitate frontală)
Mișcare pe muzică,
Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe)
sugerată de text
Numărărea și colorarea instrumentelor muzicale desenate. Discuții
despre instrumentele muzicale și jucării muzicale P. 11 din caietul elevului Observarea
Numere; sortare
CLR 1.1 Prezentarea unui ppt – să recunoască instrumente muzicale și comportamentului
și clasificare
MEM 1.1 jucării muzicale PPT – Instrumente participativ
Joc: „Recunoaște instrumentul“ Audiție muzicală – copiii ascultă56 muzicale
sunetele scoase de diferite instrumente muzicale adevărate și de
Instrumente muzicale.
jucărie. Cel care ghiceste numeste copilul care urmează la joc.
Sunete vocale
AVAP 2.2 Ex. 2 – Familiarizarea cu aspectul instrumentelor muzicale și cu
și instrumentale
MM 1.3.; 1.4; 2.1 jucăriile muzicale. Colorarea desenelor.
Recunoașterea instrumentelor muzicale (ex. 3) și completarea desenelor Aprecierea creativitatii
Reproducerea în colectiv a cântecului însușit intuitiv, pronunțând
corect cuvintele
Joc pe cântec cu executarea unor mișcări potrivite conținutului de idei
al textului
Activităţi integrate
Disciplina opțională
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, completarea Rutine școlare Observarea
calendarului etc. comportamentului
Repovestire pe baza celor 6 imagini ale poveștii Ridichea uriașă Acte de vorbire participativ
CLR 1.1; 1.2; 2.1; de pe pagina 2 cartonată. Oferirea unor răspunsuri la cererea Dialogul; reguli de P. 2 cartonată
2.2; 2.3 elementară de informații „Cine? Ce? Unde? Cum?“ comunicare Aprecieri globale și
Formularea unei opinii despre felul în care au comunicat cei doi individuale
copii din povestea Ridichea uriașă ; discuții despre comunicarea Aprecieri prin aplauze
eficientă în grup. Discuții despre sentimentele față de colegi/prieteni; Trăsături personale; a participanților
DP 1.1; 2.1; 2.2 Ce personaj din poveste vrei să ne viziteze în clasă? De ce? emoții și sentimente la jocul de rol
CLR 2.4 Joc de rol: în vizită la bunici/la prieteni (activitate în grupe mici) Dialogul (interevaluare)
MEM.1.1. Joc „Propoziția lacunară“ Cu cele 5 degete pot s... Numarul și cifra 5 CD, casetofon Observarea reacţiilor
MM 1.4; 2.1; 2.2 Recunoaăterea cifrei 5; realizarea ei din sârmă, sfoară, creioane. copiilor în timpul
Completarea tabelului pe bază de cerința dată. Recunoașterea P. 13 din caietul elevului asimilării cântecului
MEM 3.1; 4.1 fructelor și a culorilor Hrana, sursă de energie
Discuții: fructele, sursă de energie și vitamine
Scrierea pe contur/liberă a cifrei 5 cu diferite instrumente
CLR 2.2. (activitate individuală)
Numărarea înainte și înapoi 0–5
Observarea imaginii și intuirea cifrei 0. Alcătuirea ei din sfoară,
plastilină. Scrierea ei după model
Discuții: condiții de viață ale plantelor (aer, apa, lumină) și stadiile Cântare vocală şi
MM 2.1 de dezvoltare ale unei plante (fasolea) mişcare pe muzică Autoevaluare

Miercuri
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Degețelele“ (activitate aprecieri individuale
frontală) Creioane colorate
AVAP 2.2 Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) Linia cu scop de contur
Desen inspirat de melodie: conturarea palmei deschise.
Decorarea ei (activitate individuală)
AVAP 1.3.; 2.2 Decorarea numerelor 1–5 (se poate formula o temă – „Iarna“, Coperta cartonată Observarea reacţiilor
MEM 3.2 „Fructe“, Legume) Elemente de limbaj (cifrele 1–5) copiilor în timpul
Completarea cadranelor după cardinalul dat, cu legume sau plastic: linia cu scop de asimilării cântecului
fructe. Colorarea desenului. („Cărticica mea“ – Desenez) contur Coli A4, creioane
MM 1.4; 3.1 Exersarea asimilării integrale a cântecului „Jocul“ – (activitate colorate
frontală). Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) Cântare vocală şi „Cărticica mea
Joc: „Mie îmi place să... (pictez, modelez, colorez etc.) mişcare pe muzică – Desenez“
AVAP 1.3. Recunoașterea culorilor din imagini. p. 2 carton). Colorarea Creioane colorate.
ridichii de la p. 2 carton. Precizarea culorilor folosite. Exemple CD, casetofon
de alte legume care pot fi verzi/roșii.
Realizarea, pe coli albe, de desene care reprezintă o ridiche (vor Acuarele, tempera,
MEM 1.3 ieși de diferite dimensiuni). Decuparea pe contur. 57 Colorare, tăiere, creioane colorate
Joc: „Săculețul fermecat“ – învățătoarea bagă într-un sac toate decupare
ridichile realizate de elevi. Copiii vin pe rând și extrag o ridiche. Sortare, clasificare Creioane colorate,
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă – salutul, prezența, noutatea zilei,
CLR 1.4; 2.2 2.4; reamintirea regulilor clasei etc. A formula idei P. 2 cartonată Observarea
3.1 Joc: Recunoaște cine sunt – Un copil descrie un personaj din despre familie din caietul elevului răspunsurilor la cerinţe,
poveste ca și cum ar fi el (vorbește la persoana I), fără a pronunța Trăire emoțională prin sondaj
numele personajului. Copiii trebuie să ghicească cine este.
Discuții despre evenimente din viața personală în care sunt
DP 1.1; 2.1; 2.2 implicați membrii familiei (activități comune) Identificarea regulilor „Cărticica mea“ – Observarea modului de
Copiii prezintă fotografii/filme proprii, la vârste diferite, în care de comportare civilizată personaj din poveste rezolvare a cerinţelor,
apar membrii familiei. Completarea de fraze lacunare: prin sondaj
AVAP 1.2.; 2.2 Exemplu: „Bunica/Mătușa merge cu mine azi în parc, iar eu Elemente Fotografii ale copiilor
sunt...“. „Bunicul/Tata mă învață să pescuiesc, iar eu sunt...“. de limbaj plastic din clasă Turul galeriei
AVAP 2.3 „Pe bunica o cheamă/Pe bunicul îl cheamă...“.
„Cărticica mea“ – Desenarea unui personaj de poveste (poate fi Creioane colorate
MM 2. 1 bunicul/bunica) din literele învatate – precizarea culorilor folosite sau acuarele, pensule
Reproducerea în colectiv a cântecului „Bate vântul frunzele“
însoțit de mișcări sugerate de text Mișcare pe muzică
CLR 1.3; 2.4; 4.2.; Dialog despre personajele reîntâlnite în imagine; oferirea unor Sunetul „i“ P. 16 din caietul de lucru Observarea reacţiilor
4.3 răspunsuri la cererea elementară de informații Cine? Ce? Unde? Cum? Litera „I“ de tipar copiilor în timpul
despărțirea cuvintelor în silabe; evidențierea sunetului „i“; intuirea activităţilor
1.2; 3.2 literei „I“ (activitate frontală). Frământari de limbă (vezi ghidul) Bețișoare, sârmă, fire
Realizarea literei din bețișoare, sârmă, fire (activitate individuală) Tehnici simple de lucru
Decorarea/colorarea literei „I“ în caseta titlu.
AVAP 1.2 Stabilirea locului sunetului „i“ în cuvintele date (ex. 2). Exemple de Litere de tipar

Joi
alte cuvinte. Cuvântul, silaba
CLR 3.2; 4.1; 4.2 Recunoașterea literei „I“ în etichete și citirea acestora. Completarea cu
litera „I“. Stabilirea locului sunetului „i“ în cuvinte; despărțirea lor în silabe Dialogul
CLR 2.3 Scrierea literei „I“, după model, cu diferite instrumente (activitate Preferințe personale
DP 1.1 individuală)
Joc de rol: „Personajul preferat“
MEM 5.1 Joc de mișcare: „Poștașul“ (Copiii stau în cerc. Conducătorul jocului Sortare, clasificare Pagina 18- caietul de Observarea participării
spune: „Poștașul a adus scrisori pentru copiii blonzi/care știu să lucru la joc/ respectarea
numere până la 6/care mănâncă fructe și legume în fiecare zi/care au cerințelor
ochi albaștri...“ Cei care consideră că li se potrivesc descrierile ridică Dialog despre numărul
mâna și schimbă locurile între ei (activitate frontală) de elemente
Identificarea, în sala de clasă, a unor grupe cu câte 1/2/3/4/5 elemente Numărul și cifra 6 Aprecieri individuale
MEM 1.1; 1.2; 1.3 Numărarea mărgelelor din desenul de la titlul – p. 18 – caietul de ale răspunsurilor
lucru. Intuirea cifrei 6.
Rezolvarea sarcinilor: încercuirea numărului nou de diferite fonturi Interevaluare în perechi
Scrierea numărului 6 cu diferite instrumente; Autoevaluare
Scrierea numărului corespunzător;
Numără crescător și descrescător;
Compunerea/descompunerea numărului 6; Verificarea selectivă
Selectarea unor numere după un criteriu. (Exemplu: Încercuiți cu a realizării sarcinilor
verde nr. mai mare/mic decât x. Încercuiți cu roșu vecinii nr. x) scrise
Recunoașterea elementelor desenate. Completarea casetelor după
modelul dat (activitate frontală/individuală) 58 Cântare vocală Observarea relaționării
MM 1.4; 2.1 Cântec „Cifra 6“ – executarea unor mișcări potrivite conținutului și mișcare pe muzică cu ceilalți
Educație fizică
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, noutatea zilei,
completarea calendarului etc. Observarea relaţiilor
CLR 2.2; 2.3 Dialog pe baza imaginii de la ex. 1. Dialogul dintre copii în timpul
Denumirea obiectelor din desen și stabilirea sunetului inițial Sunetul „i“ P. 17 – caietul de lucru dialogului;
CLR 1.3; 2.1; 4.2 (activitate frontală) Litera „i“ mic tipar Coperta 4 cartonată Aprecierea
Unirea imaginii cu litera inițială a cuvântului ilustrat corectitudinii
MEM 3.2 Intuirea literei „i“. Colorarea literei de la titlu exprimării
Sortarea jetoanelor care reprezintă obiecte a căror denumire are Sortare
sunetul inițial „i“ (coperta 4 cartonată)
MM 1.4; 2.1 Asemănări și deosebiri între litera mica și litera mare de tipar Observarea modului de
Cântec „Toamna“ („i, i, i – haideți copii la vii“) Cântare vocală rezolvare a sarcinilor
Încercuirea literei „i“/„I“. Numărarea literelor noi. Citirea etichetelor
Joc: „Eu spun una, tu spui multe“. Realizarea corespondenței. Litere de tipar
CLR 2.1; 1.3; 4.1 Rostirea clară a cuvintelor. Colorarea imaginilor.
Citirea cuvintelor. Identificarea numărului de silabe. Alegerea Cărticica mea –
AVAP 2.2 numărului potrivit (activitate frontală și individuală) Cuvinte și silabe Creioane colorate
Scrierea literei „i“ după model Îndrumarea realizării
Completarea celor 4 cadrane din „Cărticica mea“ – „r“, „u“, „i“, „t“ paginii de carte;

Vineri
(Sunt modele pe p. 4 cartonată). Desenarea unor obiecte a căror Linia cu scop de contur aprecieri individuale
denumire încape/se termină cu litera indicată. Marcarea poziției
sunetului în cuvânt (activitate frontală/individuală)
Numărarea şi scrierea cifrei corespunzătoare numărului de Numărul şi cifra 7 P. 19 – caietul de
MEM 1.1; 1.2 elemente ale unei mulţimi – cardinalul mulţimii (activitate recunoastere, scriere, lucru, creioane şi alte Verificarea selectivă a
frontală). Discuții despre personajele din Albă-ca-Zăpada comparare, ordonare instrumente de scris realizării sarcinilor de
Titlul – p. 19: colorarea/decorarea cifrei 7 lucru
Recunoaşterea cifrei 7 dintr-un şir de cifre scrise cu diferite fonturi
(activitate frontală la tablă/flipchart)
CLR 1.1; 1.2 Scrierea pe contur sau scrierea liberă a cifrei 7 folosind Formularea de enunțuri Aprecierea
instrumente variate (activitate individuală) potrivite răspunsurilor
Numărarea elementelor și adăugarea sau eliminarea elementelor
Completarea șirului cu numerele care lipsesc (crescător/descrescător)
Numărarea elementelor și încercuirea numărului potrivit
Joc de mișcare: „MAȘINUȚELE“ Fiecare copil-mașinuță primește
DP 2.1 un număr de la 1 la 7. Vor circula doar mașinuțele care sunt strigate, Starea de bine Observarea participării
celelalte fiind parcate (variante: ce mașinuță merge mai repede, la joc/relaționarea cu
astazi merg doar mașinuțele roșii etc.) Reguli: la întâlnirea cu o altă ceilalți
mașină trebuie să se salute/să-și dea mâna; nu au voie să se lovească
MM 1.4; 2.1 Exersarea asimilării integrate a cântecelor învățate anterior (activitate Cântare vocală CD-player Observarea
frontală). Cântarea pe grupuri, rânduri, doar fetele/băieții Mișcare pe muzică comportamentului
Exersarea mișcării spontane pe cântec, organizarea unor jocuri participativ
inspirate de cântecele intonate. Realizarea unor secvențe sonore ritmice Elemente de limbaj
prin percuție corporală însoțite de diferite tipuri de bătăi (din palme, plastic Expunerea lucrărilor;
AVAP 2.1; 2.6 pe genunchi, pe bancă, din picioare...) Formularea unei opinii/ Turul galeriei și
CLR 1.2 Desenarea unei secvențe din cântecul preferat a unei idei aprecieri cu emoticoane
Discuții – motivarea alegerii făcute (De ce? Cum? Cine?) 59 Atitudine pozitivă față
DP 1.1; 2.1 Aprecieri privind activitatea din săptămâna care se încheie – de sine și față de ceilalți
ce mi-a reușit, ce m-a bucurat, ce mi-a plăcut...
Săptămâna a III-a
(24–28 noiembrie)

Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat/activat
Activităţi integrate
DP 2.1; 2.2; Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo etc. Comunicarea şcolară eficientă
3.1 Discuţii despre activităţile – sporturile/jocurile pe care le-au desfăşurat la sfârşit de reguli de comunicare
săptămână în activitatea şcolară
Joc: „SALUTUL“. Cerinţă – elevii se organizează în două cercuri concentrice Observarea participării
MM 2.1; 3.1; aşezate faţă în faţă. Toţi se rotesc spre dreapta atât cât se aude o melodie. Când Mişcare pe muzică la dialog
3.2; învăţătorul opreşte melodia, elevii trebuie să se oprească, să se salute verbal şi
nonverbal (folosind gesturi şi mimica feţei)
Joc: „MIMA“ Cerinţă – elevii rămân organizaţi în două cercuri concentrice aşezate CD-player
faţă în faţă. La comanda învăţătorului trebuie să execute diverse mişcări, mimând
diverse sporturi: fotbal (şut!...golll!); tenis, volei, baschet, schi etc.
DP 2.2 Discuţii despre reguli de comportare în timpul unui joc/activitate sportivă
colectivă (aşteptăm rândul, nu ne lovim, nu ne împingem etc.)
AVAP 2.2 Fiecare elev va desena/picta sportul preferat sau sportul preferat practicat Coli A4, creioane colorate,
Discuţii despre desenele realizate, identificând regulile de comportare civilizată Linia cu scop de contur carioci
DP 2.2 în timpul practicării unui sport Interevaluare
CLR 1.4; 2.2; Identificarea poveștilor de la p. 15; Repovestirea momentelor ilustrate; Discuții Observarea participării
2.4; 3.1 despre relatiile dintere personaje; Sunetele și literele mari și la dialog

Luni
Identificarea unor cuvinte cu 1–2 silabe/obiecte ființe a căror denumire începe/ mici de tipar învățate. Silaba. P. 15 – caietul de lucru
conține sunete învățate: „a“, „r“, „u“, „i“... Indicarea silabelor percepute, prin Cuvântul
diferite semne: ridicarea unui deget, a unui obiect, prin mimică sau prin semne Observarea modului
MEM 3.1 grafice (activitate frontală) de rezolvare a cerintelor
AVAP 2.2 Joc: Povestire în lant – „Prietenii“: Un elev începe o poveste și numește un elev care
să continue. Participă toti elevii
Desenarea personajului preferat dintr-o poveste. Motivarea alegerii Linia cu rol de contur Aprecieri individuale
CLR 3.4. Cântec: „În lumea basmelor“ sau
Audierea unei povești (moment ilustrat la p. 15), urmată de răsfoirea cărții ce
contine textul. Observarea și stabilirea unor asemănări și diferențe între suporturi de
lectura variată – carte de colorat, carte de povești cu ilustrații, carte doar cu text etc.
AVAP 2.3 Decuparea și colorarea jetoanelor pentru activitățile MEM (activitate individuală) Tăierea, decupare Observarea modului
Joc de mișcare: „Numerele“ elevii își aleg un număr în concentrul 1–5. Învățătoarea în care copiii reacționează
MEM 1.1 1.2 spune un număr de la 1 la 5. Se ridică copiii care sunt numărul respectiv (variate: Numerele in concentrul 1-5 la cerințele formulate
Să bată din palme „numărul 4“. Să bată cu degetul în bancă „numerele“ mai mari recunoastere, citire, scriere, Creioane colorate,
decât 3 etc.) comparare fâșii de coli colorate
AVAP 2.2 Realizarea unor semne de carte: desenarea/colorarea/pictarea cifrelor/literelor învatate Linia cu scop de contur cartonate Autoaprecierea
Educație fizică

60
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo
CLR1.3 4.1 Introducerea în activitate se face prin dialog, selectându-se cuvântul P. 20 – caietul elevului Observarea modului
„tren“/sunetul „t“. Exemple de alte cuvinte care încep cu sunetul „t“. Sunetul „t“ în care copiii răspund
Familiarizarea cu sunetul „t“ și litera mare de tipar. Identificarea „T“ Litera mare de tipar „T“ întrebărilor puse
din mulțimea de litere scris cu diferite fonturi în imagine. Colorarea
literei în caseta titlu. Memorizarea poeziei literei „T“. Citirea etichetelor; Observarea
Desparte cuvintele în silabe și reprezintă prin liniuțe numărul de silabe. răspunsurilor
Colorarea cifrelor a căror denumire conține sunetul „t“ la cerinţe,
AVAP 2.2 2.3 Desenarea unor imagini în a căror denumire de află sunetul „t“ prin sondaj
(la început, mijloc, sfârșit). Desenarea literei „T“ pe spațiile date
Joc de mișcare pe melodie: Exersarea asimilării integrale a cântecului Cântare vocală şi mişcare
MM 1.3 „Trenulețul“, de D. Voiculescu pe muzică

Marti
MEM 1.1 1.2 Numărarea elementelor unei mulțimi date – titlul. Intuirea cifrei Numerele și cifrele 8 și 9. P. 22 – caietul de lucru Observarea reacţiilor
1.3 8/9. Realizarea lor din plastilină, sfoară. Colorarea cifrelor titlu. Recunoaștere, citire, copiilor în timpul
Completarea șirului de numere crescător/descrescător. Scrierea pe scriere, comparare, activităţilor
contur sau scrierea liberă a cifrei 8 și 9. Desenarea a tot atâtea elemente ordonare
câte indică cifra. Numărarea elementelor unei mulțimi și scrierea cifrei
AVAP 2.2 corespunzătoare. Scrierea vecinilor unui număr dat. Aprecierea
Respectând modelul dat, realizează un desen, apoi colorează-l răspunsurilor la
cerințele formulate
MM 1.1 2.1 Audierea cântecului „Hora legumelor“; exersarea asimilării integrale Cântarea cu Observarea modului în
3.1 a cântecului; executarea unor mișcări potrivite conținutului și acompaniament – jucării care copiii asimilează
acompaniere cu jucării muzicale improvizate/activitate frontală muzicale improvizate CD-player, jucării cântecul și execută
(Discuții despre importanța hranei pentru creștere și dezvoltare) Importanța hranei pentru muzicale improvizate mișcările
MEM 5.1 Joc cu mișcare „SALATA DE FRUCTE“. Elevii trebuie să mimeze creștere și dezvoltare
etapele pregătirii unei salate de fructe: să se spele pe mâini, să spele
AVAP 2.3 fructele, să le taie, să le pună într-un castron, să le amestece, să le „Cărticica mea – Fructul
mănânce. și leguma preferată“ Interevaluare
Completare pagina din „Cărticica mea – Fructul/Leguma preferată“

Activităţi pe discipline: Opțional

61
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo etc.
CLR 2.3.;1.3 Discuții despre imaginea de la 21, despre petrecerea timpului în aer Acte de vorbire: a saluta P. 21 – caietul elevului Observarea
1.4; 3.1 liber, reguli de comportare civilizată (activitate frontală) persoane, a folosi formule răspunsurilor
Cu ce sunet începe cuvântul tricou? Intuirea literei literei „t“ de politețe la cerinţe,
Încercuirea literei „t“ în imaginea prezentată. Realizarea literei din prin sondaj
sârmă, fire, creioane. Colorarea literei „t“ la titlu
MM 3.1. Joc de mișcare: „Trenulețul“. Desfășurare: un copil locomotivă, pleacă Sunetul și litera „t“
în clasă. El se oprește în fața unui coleg. Acesta trebuie să spună un Observarea implicării
cuvânt cu sunetul „t“. Ia „vagonul“ dacă răspunsul a fost corect elevilor
Citirea etichetelor și observarea între scrierea cu litere mari și mici de Dialogul
CLR 1.3 tipar. Colorarea ilustrațiilor
Realizarea corespondenței între scrierea cu litere mari și mici de tipar.
AVAP 1.3. Încercuirea și numărarea literei „t“/„T“
Colorarea imaginilor în a căror pronunție se aude sunetul „t“.
Colorarea și trasarea literelor învățate. Citirea etichetelor
Stabilirea poziției sunetului „t“ în cuvântul dat. Colorarea imaginilor
Desenarea literei „t“ cu diferite instrumente. Scrierea după model
MEM Discuții despre imaginea de la p. 23 din caietul elevului: condițiile de Numărul 10 Observarea modului în

Miercuri
CLR 1.2. viață ale plantelor. Întrebări de tipul „dacă... atunci...“ P. 23 – caietul elevului care copiii realizează
Numărarea florilor. Intuirea cifrei 10 (scrisă pe tricoul băiatului) relaţii de tipul
MEM 5.1;1.1; Colorarea/decorarea cifrei 10 la titlu „dacă... atunci...“
1.2.; 1.3. Desenarea cifrei 10 cu diferite instrumente. Scrierea după model Observarea
Completarea mulțimilor conform cerinței date (adaugă/pune) comportamentului
AVAP 2.2. Numărarea înainte 0-10. Realizarea desenului: Unește punctele participativ
Discuții despre locul în care își petrec timpul liber/vacanța
MM 2.1. „Cântecul numerelor“.
Joc de mișcare pe melodie (activitate frontală).
MEM 3.1 Dialog despre: conditiile de viață ale plantelor, despre hrana sănătoasă Condiții de viață: apă, aer, P. 7/8 cartonată, Aprecieri globale
(activitate frontală) „Cântecul fructelor“ lumină, căldura caietul de lucru și individuale
Decuparea jetoanelor de la pagina 7/8 cartonată. Discuții despre Tăiere, decupare
AVAP 2.2 importanta hranei pentru creștere și dezvoltare Linia cu scop de contur Creioane colorate,
Joc: „COMPLETEAZĂ DESENUL“. Copiii aleg un jeton, îl lipesc pensule
pe o coală A3 și-l completează cu desene potrivite integrând jetonul
într-o compoziție liberă (activitate în grupuri) sau
Limba modernă

62
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo etc. A formula idei
Plimbare prin școală. Vizită la cabinetul doamnei directoare, Observarea modului în
la cabinetul medical și la biblioteca scolii. Discuții cu cadrele didactice Comunicare școlară Coli A4 care relaționează copiii
și cu personalul scolii eficientă: comunicarea cu creioane colorate,
CLR 2.3 Joc de rol: Vrei să fii prietenul meu? (activitate frontală) Pentru colegii și cadrele didactice acuarele Autoevaluare
jocul de rol copiii au o marionetă/jucărie. Cu ajutorul lor vor adresa
AVAP 2.2 colegilor întrebarea Vrei să fii prietenul meu? Pentru că eu sunt P. cartonată 5
o persoană care respectă următoarele reguli...
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Hora legumelor“
Se intuieste și se fac discuții pe baza imaginii de la p. 5. cartonate
din caietul elevului: Să numească elementele desenate; să deseneze
pe contur; să coloreze
Completarea paginii din „Cărticica mea“ – legume
CLR CLR 1.4; Repovestire Ridichea uriașă – p. 1 și 2 cartonate – oferirea unor răspun­ Reguli de comunicare în Pp. 1 și 2 cartonate, Observarea reacţiilor
2.2 suri la cererea elementară de informații: „Cine? Ce? Unde? Când?“ activitatea școlară caietul de lucru copiilor în timpul
2.4; 3.1 Verificarea poveştii Ridichea uriașă activităţilor
Cerințe: • învăţătorul face diverse afirmaţii pe baza textului. Cartea uriașă Ridichea
Elevii trebuie să răspundă cu ADEVĂRAT sau FALS Identificarea unor uriașă
• elevii sunt solicitaţi să formuleze întrebări pentru colegi pe baza textului. informații dintr-un mesaj

Joi
• pe grupuri, elevii îşi aleg momentul care le-a plăcut cel mai mult şi P. 24 din caietul elevului Aprecieri individuale
MEM 1.1. explică alegerea făcută
Jocuri de mișcare cu cântec: „Bat din palme“ P. 1 cartonată din caietul
Numerotarea secvențelor din povestea Ridichea uriașă – p. 1 carto­ elevului
AVAP 2.2.; 2.3. nată. Identificarea sunetului inițial al cuvintelor desenate. Încercuirea P. 24, creioane colorate
numărului de silabe (activitate frontală și individuală)
Scrierea elementelor grafice. Realizarea desenelor după model.
Colorarea lor
MEM 1.1 Exerciţiu-joc: copiii privesc jetonul în care apar toate personajele Recapitulare – Numerele P. 26 – caietul elevului
MEM 1.2 poveștii Ridichea uriașă şi formulează enunţuri respectând următorul 0–10
algoritm: Văd/Observ, Mă gândesc, Mă întreb
Numărare de elemente de pe jeton: oameni, copii, animale, picioare etc.
MM 2.1. Rezolvarea cerințelor de pe p. 26 din caietul elevului: Numără
crescător – completează cu numerele care lipsesc (activitate frontală
și individuală). Bifează numărul corespunzător mulțimii desenate.
MEM 1.2. Completează cu elementele lipsă
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Cântecul numerelor“
AVAP 2.1. (activitate frontală). Joc de mişcare pe melodie (activitate pe grupe) „Cărticica mea –
Colorarea după cod numeric – Clovnul Număr până la 10“
MM 2.1. Desen „Cărticica mea – Număr până la 10“
Educație fizică

63
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: noutăţi, impresii, meteo etc.
Introducerea în activitate se face prin reactualizarea concluziilor A formula idei P. 25 – caietul elevului Observarea relaţiilor
formulate la ora de DP. Se continuă cu discuţii despre imaginea dintre copii în timpul
de la p. 25 din caietul elvului. Oferirea unor răspunsuri la cererea Acte de vorbire jocurilor
CLR 1.2 1.3 elementară de informații „Cine? Ce? Unde? Cum?“. Recunoaște
2.4 personajele. Identifică poveștile din care fac parte. Taie personajele Dialogul-formulare de
CLR 1.4; 1.2.; care nu fac parte din Ridichea uriașă. Împreună cu colegii, să creeze intrebari și raspunsuri Aprecieri globale
3.2. o poveste în care intră toate personajele desenate și individuale
Exersarea asimilării integrale a unui cântec învățat. Joc de mișcare pe
MM 1.4.; 2.1.; melodie
2.2. Scrierea literei inițiale a fiecărui cuvânt. Despărțirea în silabe.
AVAP 3.2. Colorarea imaginilor
CLR 1.3. Încercuirea numărului de silabe pentru cuvântul desenat
Citirea etichetelor. Joc: Imită animalele
MEM 1.1 1.2 Desenarea și completarea p. 27 din caietul elevului: Ce folosim de P. 27 – caietul elevului

Vineri
1.3 la plante. Citirea etichetelor. Realizarea corespondenței. Colorarea
legumelor și fructelor.
Să clasifice elementele desenate (legume, fructe). Predicții: Ce
alimente trebuie să folosiți pentru a ajunge un copil sănătos? Care P. 28 – caietul elevului
credeți că este hrana sănătoasă? Pe ce vă bazați? Ce dovezi aveți?
Completarea unui tabel pe coală de flipchart cu cifre corespunzătoare
elementelor numărate (numărul elevilor care preferă legume/fructe
roșii, verzi, galbene; mere/cireșe etc.)
Intuirea și completarea imaginii din caiet – p. 28. Elevii vor avea de
AVAP 1.2 pus în pomii din livadă – 1 măr, 2 pere, 3 caise etc.
Dialog despre „Hrana sănătoasă“
Discuții pe baza poeziei „Numărăm sănătos“. Completarea șirului de
numere dat. Selectarea unor numere după un criteriu dat
(Exemplu: încercuiți cu verde vecinii numărului...;
încercuiți cu albastru numerele mai mari/mici decât... etc.)
MM 1.3 Audierea cântecului „Să dansăm“. Exersarea asimilării integrale Mișcări sugerate de textul CD-player Aprecieri globale și
a cântecului. Executarea unor mișcări potrivite conținutului și cântecului individuale
acompaniere cu jucării muzicale improvizate/activitate frontală Observarea sistematică
Joc cu mișcare: Realizarea unor secvențe sonore prin percuție a comportamentului
corporală realizând diferite tipuri de bătăi (una din palme, două pe Percuția corporală Coli A4 elevilor
bancă, trei pe genunchi etc.)/activitate frontală
AVAP 2.2 Realizarea unui desen privind conținutul cântecului învățat
Finalizarea și prezentarea cărții nr. 3
Religie

64
Proiectarea unității tematice SĂRBĂTORI CU SURPRIZE
Perioada: 3 săptămâni

Săptămâna I (1–5 decembrie)

Competențe Activități integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat/activat
Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineață: mesajul săptămânii, noutatea zilei, Comunicarea în Observarea participării
MEM 3.1 distribuirea sarcinilor săptămânale, completarea calendarului activitatea şcolară la dialog
naturii etc. Autocunoaştere şi atitudine Foi A4, creioane colorate
Discuții despre iarnă și caracteristicile acesteia; discuții despre pozitivă faţă de sine
membrii familiei și prieteni născuți în această lună/sărbători în și față de alții
AVAP 2.5 familie
Formularea de întrebări și răspunsuri la întrebări despre utilitatea Pata de culoare Observarea realizării
obiectelor folosite iarna (saniuță, schiuri, patine, haine de iarna etc.) desenelor
DP 1.2 Desen (activitate individuală): fiecare elev va desena cu creioane Igienă personală Observarea reacțiilor
colorate sau acuarele hainele pe care le poartă în acest anotimp copiilor în timpul
Hainele iernii: Activități practice de exersare a acțiunilor de activităților
îmbrăcare/dezbrăcare a hainelor de iarnă cu accent pe închiderea
fermoarului, a nasturilor, legarea șireturilor, punerea mănușilor,
legarea fularului
CLR 1.2; 1.4; 3.2; Audierea poveștii „Sărbători cu surprize“ – predicții cu termeni Dialogul Cartea uriașă „Sărbători Observarea reacțiilor în
3.4 dați și lectură cu predicții/pe parcurs (activitate frontală) cu surprize“ timpul audierii poveștii

Luni
Discuții despre mesajul poveștii; formulare de întrebări care Comunicarea în cadrul
DP 2.2; 2.3 dezvoltă gândirea critică despre relații și reguli în familie de grupului
sărbători, despre activitatea animalelor în anotimpul iarna și cum
MEM 3.1; 5.1 trebuie acestea ocrotite
Discuții despre hrana animalelor iarna P. 1 din Caietul elevului
Rezolvarea exercițiilor de la p. 1 din Caietul elevului Hrana ca sursă de energie
DP 2.1 Unirea animalelor cu hrana lor Emoții de bază
Exprimarea emoților legate de desenele de la p. 1 Elemente de limbaj plastic:
AVAP 2.6 Desen – fiecare elev va desena o situație în care a ajutat o viețuitoare forma și pata
Repovestirea poveștii audiate cu ajutorul ilustrațiilor din Caietul P. 1 cartonată
CLR 2.2 elevului – carton Forme ale discursului oral
Decuparea ilustrațiilor de carton din povestea „Crăciun cu Decupare după contur Observarea modului în
AVAP 2.2; 2.3 surprize“ (activitate individuală) P. 1 carton, foarfecă care copiii lucrează
CLR 1.2; 3.2 Reactualizarea poveștii, repovestire Povestirea după imagini Aprecieri individuale și
Modelaj: personaje din povestea ascultată Presare, modelare liberă frontale
Educație fizică

65
Activități integrate
DP 2.2.; 3.1 Întâlnirea de dimineață: prezența, noutatea zilei, completarea și
CLR 1.3; 1.4.; discutarea calendarului naturii etc. Povestire după imagini Cartea uriașă „Sărbători Observarea modului în
2.1; 3.1; 3.2 Repovestire „Sărbători cu surprize“, pe baza cartonașelor decupate cu surprize“, cartonașe care copiii repovestesc
(în perechi sau în grupuri mici) Sunetul „V“ cu imagini din poveste cu ajutorul imaginilor
Sunetul și litera „V“ (activitate frontală) – intuirea literei „V“ (p. 2) Litera „V“ mare de tipar
AVAP 1.2 2.4 Găsirea și încercuirea cuvintelor care conțin litera „V“ Elemente grafice din
Realizarea literei „V“ din sârmă, fire, plastilină (individual) componența literei Sârmă, fire, plastilină
Colorarea literei „V“ de pe p. 2 din Caietul elevului de mână P. 2 din caietul elevului Observarea
Exerciții de recunoaștere și încercuire a literei „V“, găsirea locului Cuvantul răspunsurilor la cerințe,
CLR 4.1 literei în cuvinte prin sondaj
Recunoașterea literelor „V“ în șirul literelor scrise cu fonturi diferite
Trasarea literei „V“ pe spațiile date cu diferite instrumente de scris
(activitate individuală) – p. 2 din Caietul elevului
AVAP 2.6 Desen: Un moment preferat din povestea „Sarbători cu surprize“
din Caiet interior
MEM 1.1; Numere naturale de la 10–20 (formare, citire, scriere) p. 4 din Observarea modului
Caietul elevului Numerele naturale de la P. 4 din caietul elevului în care lucrează copiii
Numărare de la 0–20 în diferite moduri: crescător, descrescător, 10–20
din 2 în 2, din 5 în 5 etc.
Joc în perechi: Ștafeta numerelor – Un copil spune un număr
de la 0–10, apoi numește un coleg care trebuie să continue Observarea reacţiilor
numărătoarea până la 20. Se joacă crescător și descrescător. copiilor şi a gradului de

Marți
AVAP 1.2 Joc: Săculețul fermecat – copiii introduc mâna într-un săculeț Elemente de limbaj implicare în sarcină
cu numere magnetice (în care se găsesc numerele de la 10–20), plastic – forma
le pipăie și le recunosc după formă
Joc: Povești cu numere – Copiii trebuie să găsească povestile care
CLR 2.1 conțin numere (Albă-ca-Zăpada și cei șapte pitici, Lebedele, Cele
douăsprezece fete de împărat și palatul fermecat etc.)
AVAP 2.6 Ilustrarea unui episod din povestea Lebedele în care să apară
personaje colective care desemnează un număr de la 10–20
(lebedele, frații Elizei, frații și Eliza, cămășile făcute din urzici);
notarea numărului respectiv
CLR 2.1 Repovestire: „Sărbători cu surprize“ Acte de vorbire: a formula Cântecul „Tobița, Corectarea exprimării
Se discută despre povestea „Sărbători cu surprize“ și o idee; repovestire clopoțelul și maracasa“ copiilor
instrumentele întâlnite în poveste
MM 1.3;1.4 2.1 Se exemplifică timbrul fiecărui instrument – câteva sunete Elemente de limbaj Observarea reacțiilor
produse de clopoțel, zurgălăi, maracase, tobiță etc. muzical – Sunete Maracase, tobă, clopoțel copiilor
Exersarea asimilării integrale a cântecului „Tobița, clopoțelul și muzicale instrumentale etc. Observarea gradului
maracasa“ de P. Țipordei Timbrul – Sunetele de implicare a copiilor
Cântarea cu acompaniamentul celor trei instrumente muzicale instrumentale în activitate
Joc: Recunoaște instrumentul – Elevilor li se împart instrumente
Un copil se așază cu spatele la clasă. Unul dintre cei cu
instrumente va cânta la acesta la indicația învătătoarei. Cel aflat cu Tehnici de lucru simple.
spatele va trebui să ghicească la ce instrument s-a cântat. Elemente de limbaj plastic: Expunerea lucrărilor –
AVAP 2. 2 Desenează/realizează un colaj: o ghirlandă de clopoței 66 linia, punctul, forma Coli albe și colorate Turul galeriei
Disciplina opțională
Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineață: prezența, noutatea zilei, completarea Reguli de comunicare Cartea „Sărbători cu Observarea reacției
CLR 1.1; 1.4; 2.2; calendarului naturii etc. surprize“, cartonașe copiilor în timpul
2.4; 3.1; Joc didactic: Ce e greșit? – oferirea de replici afirmative/negative Dialogul – formularea de jocului
la enunțuri scurte care vizează informații din textul „Sărbători cu întrebări şi răspunsuri
surprize“
Litera „v“ Observarea modului
Precizarea locului literei „v“ în cuvinte – p. 3 în Caietul elevului P. 3, creioane colorate de marcare a silabelor
Despărțirea în silabe și încercuirea numărului corespunzător din cuvinte
CLR 2.4 acestora – p. 3 (activitate individuală) Litera „v“ mic de tipar
Crearea unei poveşti în lanţ în care să fie folosite cuvintele care Elemente grafice din
AVAP 2.3 conțin literele „V“, „v“ de la pp. 2–3 din Caietul elevului (activitate componența literei de
frontală) mână
Memorarea poeziei „Iarna veselă“ de la pagina 3 Analiza individuală
CLR 1.2; 1.3 Încercuirea în culori diferite a literelor „V“, „v“ aflate în textul memorat a realizării semnelor
Indicarea cuvintelor care conțin sunetul „v“ prin diferite semne: grafice
AVAP 2.3 ridicarea unui deget, a unui obiect (activitate frontală) Coli A4
Desenarea unor obiecte care conțin în poziție initială, mediană Linia, punctul
sau finală sunetul „v“
MEM 1.1 Numărarea numerelor de la 10–20 și scrierea cifrei Numerele naturale de la P. 5, creioane și alte Observarea
corespunzătoare numărului de ele­mente al unei mulțimi 10–20 instrumente de scris răspunsurilor la cerințe,
(activitate individuală) prin sondaj

Miercuri
Recunoașterea cifrelor 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dintr-un Foi A4
șir de cifre scrise cu diferite fonturi (activitate individuală)
Scrierea pe contur şi/sau scrierea liberă a cifrelor (activitate
individuală) Obiecte din sala de clasă Interevaluare în perechi
Scrierea numerelor și completarea desenelor de la p. 5 A formula o solicitare
CLR 2.3 Joc didactic în perechi: Câte sunt?! În perechi, copiii își prezintă
pe rând (le descriu, fără a le numi) unul celuilalt, obiecte din clasă
pe care trebuie să le ghicească și apoi să le numere. Câștigă cine
AVAP 2.3 numără corect și ghicește obiectul respectiv (activitate în perechi) Compoziţii
Crearea unui desen amuzant pornind de la una sau mai multe cifre
de la 10–20 (activitate individuală)
AVAP 2.3; 2.6 Realizarea unei păpuși pe mână – Vulpea Îndoire, tăiere, decupare, Observarea reacțiilor
MEM 5.1 Descrierea acestui animal cu sublinierea caracteristicilor lui lipire Hârtie colorată, copiilor în timpul
CLR 2.1 Vulpea în creația literară pentru copii – sublinierea însușirilor Obiecte decorative foarfece, lipici lucrului
acestui animal scoase în evidentă de textele literare
Utilitatea obiectului pe care îl vor realiza – Vulpea – în realizarea Plante și animale Expunerea obiectelor
AVAP 2.3; 2.4; unor scenete pentru serbare Formularea de întrebări și realizate
2.5 Se pregătește un pătrat colorat portocaliu sau maro care se presează răspunsuri despre animale
și se pliază obținând solnița. Acestei forme i se vor tăia franjuri în Povestirea unor întamplări
cele două părți superioare (urechile). Se aplică ochii și limba auzite
Limba modernă 67
Activități integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineață: prezența, noutatea zilei, completarea Rutine școlare Observarea
calendarului naturii etc. Dialogul: formularea de participării la dialog
CLR 1.4; 2.2; 2.4; Discuții pe baza titlului poveștii „Sărbători cu surprize“ legate întrebări și răspunsuri
3.1 de semnificația titlului, surprizele personale trăite sau primite despre familie P. 6 din caietul elevului
de Crăciun în anii precedenți și sunetele aflate în componența
cuvintelor din titlu Observarea formulării
Discuții despre imaginea de pe p. 6 Sunetul „s“ Creioane colorate sau alte răspunsurilor la cerințe,
Cu ce sunet începe cuvântul sanie? intuirea literei „S“ (activitate Litera „S“ de tipar instrumente: pix, creion, prin sondaj
frontală) Elemente grafice din carioca, stilou
Joc de rol pe baza ilustrației de la p. 6 componența literei
AVAP 2.3 Realizarea literei „S“ din sârmă, fire, plastilină (activitate individuală) de mană Observarea modului de
Colorarea literei „S“ (activitate individuală) Tehnici simple rezolvare a cerințelor,
CLR 2.3; 4.1 Identificarea în imagine a elementelor a căror denumire conţine Citirea cuvintelor pe prin sondaj
sunetul „s“ şi specificarea poziţiei acestuia (activitate frontală) etichete asociate unor
Încercuirea literelor „S“ într-un șir de litere (activitate individuală) imagini
Completarea literelor „S“ în fiecare cuvânt scris sub desene Sunetul. Cuvântul
(activitate frontală și individuală)
Trasarea literei „S“ pe spațiile date cu diferite instrumente de scris
(activitate individuală) – p. 6
Citirea și scrierea numerelor de la 10–20 Numerele naturale de la P. 8 din caietul elevului Observarea modului de
Numărarea elementelor unor mulţimi date (individual) 10–20 rezolvare a cerințelor
MEM 1.1; 6.2 Numărarea elementelor unor mulţimi date şi încercuirea cifrei
corespunzătoare
Scrierea numărului de elemente al fiecărei mulțimi – p. 8

Joi
Completarea desenelor cu numărul de elemente menționat (p. 8) Calendar
Colorarea desenelor în culori potrivite Jetoane cu numere
Joc: Calendarul sărbătorilor din luna decembrie
Se citesc numerele corespunzătoare zilelor din calendar pe săptămâni
Se marchează sărbătorile creștine: Sf. Nicolae (6 decembrie) și
Crăciunul, apoi zilele de naștere ale copiilor (cu accent pe cele situate
în primele trei săptămâni)
Plasarea evenimentelor în timp utilizând repere cronologice: azi,
mâine, poimâine, ieri, peste o săptămână etc. și prin jetoanele cu Dezvoltare emoțională și Post-it-uri colorate Recompensarea prin
DP 1.1 numere socială calendar aplauze a reușitei
Joc: Recunoaște colegul – Fiecare copil se desenează pe un post-it
pe care îl va plasa pe calendar, după data de naștere; recunoașterea
colegilor după datele de naștere marcate în calendar
CLR 1.1; 1.2 Discuţii despre sărbătorile de iarnă, despre semnificaţia lor Dialogul – formulare de Caiet – partea cartonată
DP 1.2; 2.3 (activitate frontală) și despre cum ne pregătim de sărbători (igiena întrebări şi răspunsuri foarfece
casei, a camerei copilului, igiena personală) despre sărbătorile de iarnă
CLR 1.1 Ghicitori despre obiecte de igienă personală Expunerea produselor
Explicarea modului de folosire a obiectelor de igienă personală și Obiecte și activități zilnice elevilor
a momentelor când acestea trebuie folosite de igienă personală
DP 1.2 Joc mimă: Ce trebuie să faci? – profesorul spune un moment al zilei
(E ora cinei; E timpul sa mergi la culcare etc.), iar copiii trebuie să
68
mimeze activitatea de igienă personală potrivită
AVAP 2.3; 2.5 Decuparea cartonașelor cu obiectele de igienă din caietul elevului
Joc: La ce folosește? – un elev ridică un cartonaș cu un obiect de
igienă, unul dintre colegi trebuie să spună la ce folosește Decupare după contur
Educație fizică

Activități integrate
DP 2.2; 3.2 Întâlnirea de dimineață: prezența, noutatea zilei, completarea Rutine școlare Observarea
CLR 1.2; 2.1; calendarului naturii etc. Litera „s“ de tipar P. 7 din caietul elevului participării la dialog
3.1; 2.4; 4.1; Sunetul și litera „s“ – p. 7 din caietul elevului Citirea cuvintelor
Precizarea locului sunetului „s“ în cuvinte- fiecare poziție va fi pe etichete asociate Marcarea poziției prin
marcată prin semne convenite (de exemplu, dacă sunetul se află unor imagini semnul convenit
la începutul cuvântului, atingem nasul; dacă este în interiorul Elemente grafice
cuvântului, atingem urechea; dacă este la final, batem din palme) din componența literei
Colorarea imaginilor a căror denumire conține sunetul „s“. de mână
Încercuirea în culori diferite a sunetelor „s“/„S“ în cuvinte date
Trasarea literei „s“ pe spațiile date cu diferite instrumente de scris
(activitate individuală) – p. 7 din Caietul elevului Observarea participării
Crearea unei poveşti în lanţ în care să apară cuvintele redate de copiilor la activitate
imaginile de la pagina 7 (activitate frontală) Aprecieri individuale
Încercuirea în culori diferite a literelor „S“/„s“ aflate în cuvintele de și colective
la ex. 3/p. 7
Indicarea cuvintelor care conțin sunetul „s“ prin diferite semne: Creioane colorate, Expoziție; aprecieri
AVAP 2.3 ridicarea unui deget, a unui obiect (activitate frontală) Linia, punctul, carioci, coli A4 cu emoticoane
Crearea unor desene amuzante pornind de la literele „S“/„s“ pata de culoare
Scrierea și ordonarea numerelor de la 10–20
MEM 1.1; 1.3 Colorarea desenelor de la p. 9 respectând codul culorilor bazat pe Numere naturale de la P. 9 din Caietul elevului Corectarea scrierii

Vineri
numerele de la 10–20. 10–20 (selectiv/o grupă)
Așezarea numerelor care lipsesc pe axa numerelor (p. 9)
Numărarea elementelor unor mulțimi date (individual) Aprecieri verbale
Numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare (activitate frontală)
Numărarea elementelor unor mulțimi de elemente aflate în clasă Observarea și
sau în curtea școlii corectarea modului de
Decuparea cartonașelor cu numerele de la 10–20 din caiet carton Foarfece, instrumente de decupare
AVAP 2.3 Jocul numerelor: învățătoarea arată imagini cu obiecte diferite pe Decupare scris, culori Observarea jetonului
care copiii trebuie să le numere și apoi să ridice jetonul cu numărul Numere naturale ridicat de către copii și
MEM 1.1; 1.3 corespunzător (activitate frontală). Se desemnează câștigătorul corectare
CLR 1.1 Ghicitori despre iarnă
MM 1.3; 1.4; 2.1; Exersarea asimilării integrale a cantecului „Săniuța“ de L. Comes Cântarea cu Instrumente diferite:
2.2 Cântarea cu alternanță pe grupe sau alternanță solist – clasă acompaniament tobiță, clopoțel,
Cântarea cu acompaniament de clopoței, maracasă, zurgălăi, tobiță Cântarea vocală și maracasă, zurgălăi, triolă,
(Cadrul didactic poate acompania la xilofon sau triola) mișcarea pe muzică xilofon etc.
Cantarea cu alternanță clasă – instrument
DP 2.1 Desenarea emoticoanelor potrivite fiecărei strofe Emoții și trăiri Foi A4, creioane colorate,
AVAP 2.3 Hai, copii, pe deal în sus/să ne dăm cu săniuța“ – față veselă Linia, punctul, acuarele, pensule
MM 3.1 „Unii râd, fac mare haz/Alții capătă cucuie“ – față tristă etc. pata de culoare
Audiție muzicală: Leopold Mozart – „Simfonia jucăriilor“ Melodia
Religie
69
Săptămâna a II-a
(8–12 decembrie)

Competențe Activități integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat/activat
Activităţi integrate
Întâlnirea de dimineaţă: mesajul săptămânii, distribuirea sarcinilor săptămânale, Autocunoaștere și stil de viață Foi A4, culori, acuarele
DP 1.2; 2.3 împărtășirea noutăților, completarea calendarului naturii etc. sănătos
Joc de rol: Ce spun obiectele de igienă? – elevii creează dialoguri între obiecte Imagini suport Observarea
(Ex: săpun și pastă de dinți, peria de păr și peria de dinți, șampon și forfecuța de participării la dialog
unghii, prosop și pieptene etc.) Acte de vorbire: formularea
CLR 1.1; 2.2 Formulare de idei despre urmările pozitive şi negative ale respectării regulilor de unei idei; participare la dialog
AVAP 2.3 igienă (activitate frontală) Compoziţii libere Expunerea desenelor
Realizarea unui desen care să prezintă activități zilnice de igienă respectate de copii
CLR 1.1; 1.3; 1.4.; Repovestire: „Sărbători cu surprize“, pe baza cartonașelor şi a cărţii uriaşe Povestire după imagini Cartea uriaşă Observarea modului de
2.1; 2.2; 2.3; 3.1; Alegerea unui moment preferat din poveste şi prezentarea acestuia. Motivarea Cartonașe implicare în sarcină
3.2 alegerii (activitate frontală) Citirea cuvintelor pe etichete Aprecierea selectivă a
Formularea de întrebări/ răspunsuri referitoare la conţinutul imagi­nilor de pe asociate unor imagini P. 10 din Caietul elevului răspunsurilor/întrebă­ril­or
cartonașe sau pornind de la conţinutul poveştii (activitate frontală) Formularea de întrebări și formulate din punct de
Se intuiesc imaginile de la p. 10 din Caietul elevului. Se discută despre felul în răspunsuri despre animale vedere al corectitudinii şi
care a acționat personajul pentru salvarea căprioarei logicii lor
Poveste în grup pe baza ilustrațiilor de la p. 10. Se stabilesc asemănările dintre
povestea „Sărbători cu surprize“ și povestea creată de copii.
Joc de rol pe baza ilustrațiilor
Completarea căsuțelor cu litera cu care începe fiecare cuvânt. Unirea cuvântului
cu imaginea corespunzătoare (p. 10).

Luni
Citirea cuvintelor. Observarea reacţiilor
Joc: Mima – Mimarea unei secvenţe din povestea creată de copii, pe muzică, copiilor din fiecare grup
MM 2.3; 3.1 fără a folosi cuvinte ci doar onomatopee (activitate în grupuri mici) Mişcare pe muzică
CLR 1.1; 1.3 Se reia pasajul referitor la brad din povestea „Sărbători cu surprize“. Se discută Povestire după imagini Pătrate de diferite dimensiuni Observarea modului de
despre semnificația împodobirii bradului de sărbători din hârtie verde rezolvare a cerințelor, prin
Se discută despre acest arbore subliniind caracteristicile sale. Carton, foarfece sondaj
MEM 3.1 Se construiește Bradul tridimensional din hârtie de culoare verde Plante și animale
AVAP 2.3; 2.6 Se folosește aceeași construcție ca și la lecția anterioară (Vulpea). Se pregătesc Colaj – îndoire, lipire, tăiere
pătrate de diferite dimensiuni. Se realizează 5 solnițe (cel putin) de diferite mărimi.
Se lipesc formele obținute de la cea mai mare la cea mai mică una peste alta cu
deschizătura în partea de sus și obținem un brăduț.
Lucrarea se poate realiza și în perechi.
Pădurea noastră de brazi: Pe un carton se vor lipi mai mulți brazi realizați de
copii pentru a forma o pădure (activitate pe grupe)
Joc: Numără brazii – echipele vor număra brazii din fiecare pădure realizată.
Câștigă echipa care a numărat corect și are pădurea cu cei mai mulți brazi. Observarea modului în care
MEM 1.2; 1.5; 3.1; Se va evidenția importanța ocrotirii pădurii prin cumpărarea brazilor artificiali Numerele de la 10-20 lucrează copiii în echipă
3.2; de sărbători.
Educație fizică

Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, completarea Rutine școlare
CLR 1.2; 1.4; calendarului naturii etc. Sunetele „V“, „v“, „S“, „s“ P. 11 din caietul elevului Observarea modului de
70
2.3; 2.4; 3.1; 4.1 Se formulează răspunsuri la întrebări despre imaginile de la ex. 1 de Litere mici și litere mari rezolvare a cerințelor,
pe p. 11 din caietul elevului. Se citesc cuvintele. Se unește cuvântul de tipar prin sondaj
cu imaginea corespunzătoare. Oferirea de informații
Formularea de întrebări și răspunsuri, pornind de la imaginile de la
ex. 2, p. 11. creioane, creioane
Joc de rol: câte doi, copiii își imaginează scurte dialoguri. (Moș colorate
Crăciun și fetița, băiatul și mama)
Completarea literelor care lipsesc din careuri (p. 11) respectând
culorile date. Se citesc cuvintele obținute. Încercuiește literele
CLR 4.3 cunoscute din versurile date
Memorarea versurilor de la pagina 11 cu ajutorul unui adult Afișarea foilor cu litere
Se discută despre mesajul poeziei și operația de adunare din poezie și cuvinte și aprecierea
MEM 1.4; 1.6 Care este răspunsul la operația de adunare din poezie? ( Șase) Adunarea și scăderea în lor cu emoticoane
Ce numere ați adunat pentru a obține această sumă? ( 1+3+1+1) concentrul 0–10 Coli A4, creioane
CLR 4.1 Ce alte numere adunate au suma 6? colorate, carioca
Ce numere scăzute dau diferența 6?
Scrierea unor litere sau cuvinte preferate/cunoscute.
CLR 1.1; 2.3; 2.4 Ghicitori despre părțile corpului Identificarea unui obiect

Marți
Joc didactic: Alt fel de ghicitori – Copiii sunt legați la ochi pe rând și Eșarfe, flori, fructe Observarea
li se dau să miroasă diferite legume şi fructe. Trebuie să recunoască diverse, minge mică, un comportamentului
AVAP 1.2 obiectul după miros. Li se dau diferite obiecte spre a fi pipăite. Forma creion, gumă etc. copiilor în timpul
MEM 3.1; 3.2 Trebuie să recunoască obiectele după formă. Se aruncă cu mâna Corpul omenesc. jocului
o minge săltăreață care lovește de mai multe ori podeaua. Trebuie Simțurile
să o recunoască după zgomotul produs. Formulează răspunsuri la P. 12 din caietul elevului,
întrebări despre simțuri și despre părțile corpului omenesc. creion
Realizarea corespondenței între desene și cuvintele care denumesc Caracteristici ale obiectelor
părțile corpului (activitate frontală) p. 12 şi materialelor
Joc în lanț: Un elev numește o parte a corpului și cere unui coleg să o
arate; colegul numește o altă parte a corpului și cere altui elev să o arate.
Desenarea răspunsurilor la ghicitoare (aceasta va fi citită de învățător) Observarea modului de
Identificarea simţurilor şi a utilității acestora în explorarea mediului rezolvare a sarcinilor
înconjurător (activitate frontală)
Colorarea imaginilor de la p. 12 (care desemnează simțurile)
AVAP 1.2 Joc didactic: Ghici, ce este? Fiecare copil se gândeşte la un lucru pe
care îl descrie folosind însuşiri descoperite cu ajutorul simţurilor.
Ceilalţi copii trebuie să ghicească la ce obiect s-a gândit copilul care
a făcut descrierea (Ex: Am un obiect rotund, portocaliu, parfumat,
acrișor, cu coaja fină. Ghici, ce este?)
MM 1.4; 2.1; Exersarea asimilării integrale a cantecului „Tablou de iarnă“ Cântarea vocală în Instrumente potrivite Observarea copiilor
2.2 ; 3.1 de D.D. Stancu grup și individual cântecului (zurgălăi,
Cântarea cu alternanță pe grupe sau alternanță solist – clasă Mișcare pe muzică maracasă, clopoței
Cântarea cu acompaniament de clopoței, maracasă, Mișcări libere, sugerate
(Cadrul didactic poate acompania la xilofon sau triola) de text
Cântarea cu mișcare pe muzică – mișcări sugerate de text
Cântarea cu alternanță clasă – instrument Interpretarea: Nuanțe:
Discuții pe baza versurilor și interpretarea cu nuanțe sugerate tare, încet, mediu
de text: „Dorm visând flori de mai/Colo-n stup albinele“ – Încet Foi A4, culori
„Chiuind și cântând/Cârd de fete și băieți“ – Tare Pensule, creioane colo-
Mediu „Clopoței: cling, cling, cling/Sună depărtările“: Pata de culoare; pensulație rate, acuarele Expoziție cu lucrările
AVAP 2.6 Intonarea cântecului cu nuanțe 71 copiilor
Ilustrarea unei strofe a cântecului
Disciplină opțională
Activităţi integrate
DP 2.1; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, completarea Rutine școlare Observarea
calendarului naturii comportamentului
Audierea unui fragment din povestea „Sărbători cu surprize“; Participarea la dialoguri copiilor
CLR 2.2; 2.3; recunoașterea momentului poveștii
1.3 Repovestire în perechi cu ajutorul cartonașelor Literele „s“/“S“, „v“/“V“ Cartea uriașă, cartonașele Observarea numărului
Indicarea numărului de silabe pentru fiecare cuvânt indicat de Povestire după imagini cu ilustrații din poveste de creioane ridicat
învățătoare, prin ridicarea unui număr corespunzător de creioane
Rezolvarea sarcinilor de la p. 14 din caietul elevului P. 14 din Caietul elevului Aprecierea
MEM 2.1 Continuarea modelelor de la ex. 1. Orientare în spațiu răspunsurilor
Încercuirea în culori diferite a literelor corespunzătoare cuvântului
servieta (ex. 2)
CLR 1.3 Colorarea casetelor care conțin literele/silabele corecte pentru a Cuvântul. Silaba
forma cuvântul dat (ex. 3); citirea cuvintelor găsite
CLR 4.1 AVAP Poveste în lanț cu ajutorul cuvintelor găsite Caietul elevului –
2.3; 2.5 Desen: „Ce e în servietă?“ – desene care să desemneze obiecte care interior (Lista mea de
ar putea fi în servietă cu mentionarea utilității lor cuvinte) Interevaluare în perechi
Completarea paginii Lista mea de cuvinte (din Caietul elevului –
interior) cu primele cuvinte conținând literele învățate
MEM 1.1; 1.2; Realizare de predicții: copiii au pe mese sticluțe mate de plastic cu Corpul omenesc. Boabe de porumb, Observarea
1.3; 3.1; 4.1 dop în care sunt puse boabe/semințe amestecate. Ce credeți că este Simțurile fasole, seminţe de comportamentului
în sticle? (copiii spun – fără să atingă și fără să se uite în sticle, apoi Apreciere globală floarea-soarelui copiilor în timpul
după ce încearcă să miroasă) Sticle mate de plastic realizării sarcinilor
Ce credeți că este în sticle? (copiii spun – după ce agită sticla, de o jumătate de litru
orientându-se după zgomot, dar nu se uită) Folie aluminiu

Miercuri
CLR 2.2; 3.2 După ce au făcut predicții, se uită în pahare și descoperă dacă au Acte de vorbire – a exprima Observarea modului de
făcut corect aceste predicții. Când a fost mai uşor să formulaţi o o ideee P. 13 din caietul elevului rezolvare a cerințelor,
părere despre conţinutul paharului? De ce? prin sondaj
Rezolvarea sarcinilor de la p. 13 din caiet
Completarea desenelor cu părțile corpului care lipsesc. Unirea
simțurilor cu imaginea potrivită
AVAP 2.5 Desene cu cerințe: a) atâtea cercuri câte degete ai la o mână; Desen liber
b) atâtea triunghiuri câte picioare ai; c) atâtea pătrate câți ochi ai;
d) atâtea flori câte degete ai la ambele mâini
Completarea paginii cu corpul omenesc din Caietul elevului –
interior – scrierea în dreptunghiuri a părților corpului
AVAP 2.3; 2.4; Discuţii pe baza unor tablouri şi a unor fotografii care prezintă natura Fotografii, tablouri Observarea reacţiei
1.2; 1.3 iarna – sesizarea elementelor constructive, diferenţe şi asemănări etc. Colaj – mototolire, lipire, copiilor în timpul
(activitate frontală) tăiere, rupere Hartie igienică albă, cerc discuțiilor
Compoziţie liberă folosind tehnica mototolirii hârtiei: Omul de de carton, hârtie (carton)
zăpadă. Se decupează un cerc din carton. Se fac cocoloașe din hârtie portocaliu, un dop de
igienică albă și se lipesc pe cercul de carton acoperind toată suprafața. sticlă, câteva fire de la
Se suprapun rânduri peste rânduri până se obține înăltimea dorită mătură, foarfece, lipici Observarea modului
a omului de zapadă. Se decupează un morcov din hârtie portocalie. în care lucrează copiii
MM 3.1 Cu markerul se fac ochii și gura. Un dop de sticlă de plastic sau metal Cantarea vocală CD-player, CD-uri
(căciula) se aplică, apoi se pun câteva fire de mătură.
72
Audierea de cântece despre iarnă și despre omul de zăpadă
interpretate de copii.
Limba modernă
Activități integrate
DP 2.2; 2.3; Întâlnirea de dimineaţă: prezența, noutatea zilei, completarea Comunicarea în grup
CLR 1.2; 2.2 calendarului naturii etc. Sunetele „s“, „v“ și literele P. 15 din caietul elevului
DP 1.2 Discuţii despre desenele de la p. 15 din caietul elevului corespunzatoare de tipar Observarea modului de
MEM 3.2 legate de sosirea lui Moș Crăciun și primirea darurilor mari și mici rezolvare a cerințelor,
CLR 1.3; 1.4; Se insistă asupra condițiilor îndeplinite de copii pentru a fi vizitați de Formularea de întrebări și prin sondaj
2.1; 2.2; 3.1; 4.1; Moș Crăciun răspunsuri despre reguli
Formularea de întrebări și răspunsuri pornind de la imagini.
de igienă personală Creioane colorate,
(Pentru cine sunt potrivite darurile din ilustrație?) etc.
Joc de rol pe baza ilustrației din centru: Ce vorbesc Moș Crăciun și carioca Aprecieri frontale și
iepurașul? Ce scrie Moșul în scrisoare? Obiecte și activități zilnice individuale
Încercuirea unui animal desemnat de un cuvânt care începe cu sunetul „s“. de igienă personală (DP)
Încercuirea unei meserii desemnate de un cuvânt care începe cu
sunetul v. Scrierea cuvintelor pe spațiile date. Linia cu scop de contur
Joc – Tu esti ecoul meu: un copil formulează un mesaj legat de
Crăciun, apoi numește un coleg care va fi ecoul său, adică va Pictură – creioane colorate Paginile cartonate ale
AVAP 2.2 reproduce mesajul formulat. Jocul continuă cu altă pereche de copii caietului
Completarea listei pentru Moș Crăciun (Caiet carton) cu daruri
pentru copil, pentru familia sa
MEM 1.1; 1.2; Numerele naturale de la 10–20 (citire, scriere, comparare) Numerele de la 10–20 Pp. 18-19 din caietul Observarea modului de
1.3; Discuții pe baza ilustrațiilor de la pagina 18: numărarea și scrierea Citire, scriere, comparare elevului rezolvare a cerințelor,
numerelor desemnate de mulțimile desenate prin sondaj
Numărare în ordine crescătoare şi descrescătoare (activitate frontală)
Numărarea elementelor unor mulțimi date și indicarea cardinalului
(activitate individuală)

Joi
Se evidențiază relațiile mai multe/mai putine, mai mare/mai mic
Se procedează în același mod cu p. 19 evidențiind relația „tot atâtea“ Coli A4 și creioane
Compararea numărului de elemente. (Ex: Mulţimea cu cel mai mare colorate
număr de elemente este mulţimea globurilor, multimea globurilor are Linia cu scop de contur
tot atâtea elemente ca și mulțimea triunghiurilor.)
Joc didactic în perechi: Desenează mai multe/mai puține! – Pe o foaie
AVAP 1.2 de hârtie fiecare elev va desena o mulțime cu un număr de elemente Orientare spațială
MEM 1.2; 2.1 cuprins între 10-20. Va urma schimbul de foi între colegii de bancă. Repere/direcții în spațiu
Cel din dreapta va desena o mulțime cu un număr mai mare de stânga/dreapta Interevaluare în grupuri
elemente, cel din stanga va desena o mulțime cu un număr mai mic de mici
elemente. Se schimbă din nou foile pentru corectare

DP 1.3 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţă, noutatea zilei, completarea


calendarului naturii etc. Trăire și manifestare Observarea reacţiei
CLR 2.3; 2.4 Identificarea stărilor emoționale prin care au trecut personajele din emoțională, starea de bine copiilor la prezentarea
Cartea uriașă, de-a lungul întregii povești. Obiecte și activități zilnice Acuarele, coli de bloc suportului vizual
DP 2.1; 2.2; 3.1 Dialog având ca suport imagini cu emoţii de bază, cu ajutorul cărora de igienă personală de desen
să se analizeze: „Cum mă simt când am avut un succes, când mă cert cu Expunerea planşelor
cineva, când ajut pe cineva?“ Cum mă simt atunci când sunt curat?“ realizate – interevaluare
Joc: Cum se face? – Un elev mimează o activitate de igienă personală, Compoziția
un alt elev trebuie să ghicească activitatea și să descrie cum se73face Pata de culoare
AVAP 1.1; 2.2 Desen liber: Activitatea de igienă preferată
Educație fizică
Activităţi integrate
DP 2.1; 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: prezenţă, completarea calendarului naturii, Rutine școlare Calendarul naturii
MEM 3.1; 3.2 noutatea zilei etc. Corpul omenesc. Părți P. 22 din caiet
Actualizare părțile corpului și simțurile componente și rolul lor Cartea uriașă, imagini cu Observarea participării
Dialog legat de menținerea sănătații cu sublinierea importanței Simțurile. Igiena corpului emoții de bază la dialog a copiilor
igienei pentru aceasta
Rezolvarea sarcinilor de la p. 22 din Caietul elevului
Colorarea obiectelor folosite pentru îngrijirea corpului. Coli albe A4, creioane Aprecieri frontale și
Evidențierea momentelor când trebuie să se spele pe mâini, pe dinți, Desen liber colorate individuale
AVAP 2.2; 2.3 pe corp cu motivarea răspunsurilor
Desen: obiectele folosite zilnic pentru igiena personală
CLR 1.1 Decuparea cartonașelor cu obiectele de igienă din Caietul elevului-carton Identificarea unui obiect
Joc: Ghici, ghicitoarea mea! Un elev formulează câteva enunțuri
despre un obiect de igienă, ceilalți trebuie să ghicească obiectul
ridicând cartonașele cu obiecte de igienă decupate (Ex. E parfumat,
tare, alunecos. Îl folosim înainte de masă)
AVAP 2.2 Citirea ghicitorilor din caiet (cartonate) și desenarea răspunsurilor Pata de culoare
la ghicitori
CLR 1.4; 2.2; Repovestire selectivă; discuții despre activitățile care pot ajuta natura Cartea uriașă, cartonașe Observarea participării
2.4 în timpul iernii (plecând de la cele citite în povestea din cartea uriașă) Litera „e“ mic de tipar la dialog a copiilor
Sunetul „e“ și litera „E“ mare de tipar P. 16 din caietul elevului
Discuții pe baza ilustrației de la p. 16 din caiet. Poveste în lanț pe Observarea modului de
CLR 3.1; 3.2 baza imaginii „La veterinar“. rezolvare a cerințelor,

Vineri
4.1 Încercuirea cuvintelor din imagine în care se aude sunetul „e“. prin sondaj
Colorarea imaginii.
Realizarea literei „E“ din sârmă, fire, plastilină (individual)
Colorarea literei „E“ de pe p. 16 din Caietul elevului
CLR 1.3 Încercuirea literei „E“. Completarea cu litera „E“ a cuvintelor date.
Menționarea poziției literei „E“ în cuvânt. Recunoașterea literei în Prezentarea desenelor şi
cuvinte și încercuirea ei. aprecierea lor de către
Scrierea literei „E“ după model colegi
Indicarea sunetului „e“ perceput în cuvintele rostite, prin diferite
semne: ridicarea unui deget, a unui obiect, mimică sau prin semne Coli albe A4 și creioane
grafice (activitate frontală) colorate, carioci
AVAP 2.2 Desen liber: obiecte în al căror nume se aude sunetul învățat Linia cu scop de contur
MM 1.3; 1.4 Discuții despre obiceiuri de Crăciun – colindatul și despre colinde Melodia: Genuri muzicale CD-player, CD-uri
Exersarea asimilării integrale a colindului Colo sus la răsărit – colinde, acompaniament
(colind din zona Huedin) instrumental realizat de
Cântarea cu alternanță între grupe de copii, alternanță solist – clasă cadrul didactic, de copii
Cântarea cu acompaniament de clopoței, trianglu, zurgălăi
(Cadrul didactic poate acompania la xilofon sau triola)
Cântarea cu alternanță clasă – instrument Pata de culoare
AVAP 2.2; 2.6 Ilustrarea unei strofe a cântecului Cântarea vocală
MM 3.1 Audiție muzicală: colinde interpretate de Corul Madrigal/
de un cor de copii 74
Religie
Săptămâna a III-a
(15–19 decembrie)

Competențe Activități integrate/pe discipline; Conținut


Ziua Resurse materiale Evaluare/Feedback
specifice organizarea colectivului de elevi vizat / activat
Activităţi integrate
DP 2.2; Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, mesajul săptămânii, Dezvoltare emoțională Caietul elevului (interior) Observarea participării
3.1; 3.2 completarea calendarului etc. și socială la dialog a copiilor
Distribuirea responsabilităților pentru săptămâna care începe Interacțiuni simple cu
Discuţii despre semnificaţia perioadei sărbătorilor de iarnă în ființe și obiecte familiare
CLR 2.3 familie (activitate frontală), prezența lui Moș Crăciun, surprize A identifica o persoană, Aprecieri frontale și
pentru cei dragi a formula o rugăminte Poezie individuale
AVAP 2.2 Joc de rol: La cumpărături de Crăciun (activitate frontală)
Desen: Completarea listei pentru Moș Crăciun din interiorul Caietului Elemente de limbaj plastic
CLR 1.4 Memorizarea unei poezii de iarnă pentru serbarea de Crăciun La
derdeluș (activitate frontală)
CLR 1.1; 1.2; Ghicitori despre iarnă al căror răspuns să conțină sunetul „e“ Cuvântul. Propoziţia/ P. 17 din caietul elevului, Observarea participării
1.3; 1.4 Alcătuirea de enunţuri cu cuvintele care reprezintă răspunsurile la enunţul creioane colorate, sârmă, copiilor la dialog/
ghicitori (activitate frontală) Sunetul „e“ și literele fire, plastilină rezolvarea sarcinilor de
Rezolvarea sarcinilor de la p. 17 din Caietul elevului „E“/„e“ de tipar lucru
Colorarea obiectelor a căror denumire conține sunetul „e“
AVAP 1.2; 2.4 Realizarea literei „e“ din sârmă, fire, plastilină (individual)
Colorarea literei „e“ de pe p. 17 din Caietul elevului
Unirea fiecarui cuvânt colorat cu schema care arată locul sunetului e
în cuvânt. Formularea de propoziții cu aceste cuvinte. Acordare de puncte

Luni
MEM 1.1; 1.2 Desenarea unui număr de steluțe egal cu numărul de silabe al cuvântului. Numerele naturale pentru enunţurile
Încercuirea literelor „E“ și „e“ în șirul de litere. de la 0–10 corect alcătuite şi
Trasarea literei e pe spațiile date cu diferite instrumente de scris diferite de cele ale
CLR 3.1; 4.1 (activitate individuală) – p. 17 din Caietul elevului colegilor
Completarea listei de cuvinte de la tema Lista mea de cuvinte
din Caiet – interior
CLR 2.3; 2.4 Repovestirea cărții uriașe și observarea ilustrațiilor Povestirea după imagini Carton, resturi de hârtie Observarea modului
Discuții despre iarnă, zăpadă, copacii iarna Colaj: rupere, mototolire, creponată albă, tub lipici, de lucru
AVAP 2.3; 2.4 Copacul iarna – Pe un carton albastru se lipesc mai multe fâșii rupte tăiere, lipire hârtie colorată maro Prezentarea lucrărilor
1.3 dintr-o coală de hârtie colorată maro. Aceste fașii vor constitui şi aprecierea lor
trunchiul și ramurile copacului de către colegi
Din hartie creponată albă, se vor rupe mici bucăti care se vor
mototoli în mici ghemulețe. Acestea se vor lipi pe ramurile Pata de culoare
copacului singure sau câte două-trei, reprezentând zăpada.
Se vor lipi ghemulețe și la baza copacului și chiar în cădere liberă
(reprezentând fulgii)
MM 2.1 Interpretarea cântecului Tablou de iarnă de D.D. Stancu învățat la Melodia; cântarea vocală
ora de MM 75
Educație fizică
Activităţi integrate
DP 2.2; 3.1 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, noutatea zilei, Litera F de tipar P. 20 din caietul elevului Observarea participării
CLR 1.2; 2.2; completarea calendarului etc. Dialog – formularea de la dialog a copiilor
2.4; 4.1 Discuții pe baza ilustrației de la p. 20 din caiet – aranjarea casei, întrebări şi răspunsuri
a mesei de Crăciun, participarea întregii familii la sărbătoare, despre anumite preferințe
CLR 2.3 atmosfera de sărbătoare în familie Urmărirea şi
Joc de rol – La telefon – felicitări (orale) de Crăciun adresate îndrumarea copiilor
AVAP 2.3 persoanelor dragi aflate departe (bunici, prieteni, alte rude)
Realizarea literei „F“ din sârmă, fire, plastilină (individual Felicitarea Litere decupate, creioane Observarea felului în
Descoperirea cuvintelor în care se aude sunetul „f “ și încercuirea colorate, carioci, stickere care lucrează copiii
elementelor din imagine a căror denumire conține sunetul Expunerea felicitărilor
Încercuirea obiectelor a căror denumire conține sunetul „f “. și aprecierea lor de către
Unirea cuvântului scris cu majuscule cu cel scris cu litere mici colegi
Trasarea literei „F“ pe spațiile date cu diferite instrumente de scris
CLR 4.2; 4.3 (activitate individuală) – p. 20 din Caietul elevului Rupere, tăiere, lipire
AVAP 2.3; 2.4 Realizarea unei felicitări cu litere de tipar rupte sau tăiate din
reviste în care să exprime sentimente/urări legate de sărbătorile de
iarnă (activitate individuală) pe pagina din carton destinată acestei
activități în caiet
CLR 2.3; 2.4 Discuții pe baza ilustrației de la p. 23: tipuri de alimente (legume, Formularea de întrebări P. 23 din caietul elevului, Observarea participării
fructe, lactate, carne etc.), importanța lor și igiena alimentară și răspunsuri despre reguli creioane colorate la dialog a copiilor
Citirea cuvintelor care denumesc alimente de igienă alimentară
MEM 1.1; 1.2; Gruparea acestora după gust: dulci, acre, sărate, iuți etc. Hrana ca sursă de energie:
1.3 Decuparea piramidei alimentelor din Caietul elevului – cartonate și importanța hranei pentru

Marți
discutarea importanței grupelor de alimente și semnificația așezarii creștere și dezvoltare,
MEM 3.1; 5.1 lor sub formă de piramidă igiena alimentației
Numărarea elementelor mulțimilor fructelor, legumelor, lactatelor, Numerele de la 0 la 20
dulciurilor, a tuturor alimentelor din ilustrație etc. și scrierea Pata de culoare
numărului de elemente
Discuții despre alimentele preferate și despre cele trei mese
AVAP 2.2 principale: desenarea acestora grupate pe mese (ex. 2)
CLR 2.3 Joc de rol: La restaurant: dialoguri chelner-client
AVAP 2.2 Desen: mâncarea preferată personală/a colegului (ex. 3)
Realizarea desenului Acadeaua (în Caietul elevului – interior)
prin unirea punctelor de la 1 la 20
MM 1.3; 1.4 Discuții despre obiceiuri de Crăciun – colindatul și despre colinde Melodia: Genuri Instrumente și jucării Observarea participării
Exersarea asimilării integrale a unui colind accesibil muzicale – Colinda muzicale elevilor la activitate
Ritmizarea versurilor și învățarea melodiei Acompaniament instru
Cântarea cu alternanță între grupe de copii, alternanță solist – clasă mental realizat de copii
Cântarea cu acompaniament de clopoței, trianglu, zurgălăi
(Cadrul didactic poate acompania la xilofon sau triola)
Cântarea cu alternanță clasă – instrument CD-player, CD-uri
Discuții despre conținutul versurilor și interpretarea sugerată de acestea Interpretarea: Nuanțe Pata
AVAP 2.2; 2.6 (tare, încet) de culoare Creioane colorate
MM 3.1 Ilustrarea unei strofe a cântecului
Audiție muzicală: colinde interpretate de copii 76
Disciplină opțională
Activităţi integrate
DP 2.1; 2.3 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezența, noutatea zilei, Observarea participării
CLR 1.3; 2.2; completarea calendarului etc. Litera „f “ mic de tipar la dialog a copiilor
2.3; 2.4; 4.1 Discuţii libere pornind de la anotimpul iarna și hainele pe care le Formularea de întrebări
purtăm în acest anotimp. Se analizează cuvântul fular care conduce și răspunsuri despre P. 21 din caietul elevului,
la învățarea literei „f “ mic de tipar anotimpuri creioane colorate,
Discuții legate de ilustrațiile de la p. 21 din caiet carioci, hârtie glasată şi
Cu ce sunet începe cuvântul...? Care este litera corespunzătoare? creponată, lipici Interevaluare
AVAP 2.3 (activitate frontală)
Colorarea obiectelor a căror denumire conține sunetul „f “.
Unirea fiecărui cuvânt cu schema care arată locul sunetului „f “ în Tehnici simple combinate
cuvânt. Se vor formula propoziții cu aceste cuvinte.
Desen: tot atâtea liniuțe câte silabe are cuvântul
Încercuirea literei „f “ în cuvinte. Unirea cuvântul scris cu majuscule
cu cel scris cu litere mici. Citirea cuvintelor.
Încercuirea literei „f “ într-un șir de litere.
AVAP 2.3 Scrierea literei „f “ după model Aprecieri globale și
Realizarea desenelor care conțin literele învățate – în interiorul individuale
caietului (ultima cerință) cu specificarea poziției sunetului în cuvânt
(la început, la mijloc, la sfârșit) prin scrierea literei respective în

Miercuri
prima, a doua sau a treia căsuță
MEM 1.1; 1.2; Discuții pe baza ilustrațiilor cu numere din Caietul elevului cartonate Numerele de la 10 la 20 Imagini cu obiecte Observarea
1.3 Desen: se desenează fiecare mulțime cu numărul de elemente (recapitulare) Jetoanele cu numere sistematică
AVAP 2.3 menționat în cerculeț Creioane colorate
Decuparea cartonașelor Foi cu pătrăţele
Jocul numerelor: învățătoarea arată imagini cu obiecte diferite pe
care copiii trebuie să le numere și să ridice cartonașul corespunzător
Realizarea exercițiului din interiorul caietului: colorarea numerelor
scrise cu litere după codul dat Punctul și linia cu rol
AVAP 2.3 Desen pe căsuțe de matematică: elemente de iarnă (brazi, stele etc.) constructiv/decorativ
AVAP 1.2; 2.3; Repovestire: „Sărbători cu surprize“ cu ajutorul imaginilor Modelaj: presare, Plastilină, planșetă Observarea participării
2.5 Discuții despre anotimpul iarna modelare liberă la activitate
Modelaj: elemente de iarnă – Bradul
Se modelează bradul din plastilină verde. Ornarea se poate face Interevaluare
cu elemente modelate din plastilină sau cu alte aplicații: mărgele, Expoziție
boabe de porumb, linte de diferite culori, mălai așezat în chip „Turul galeriei“
MM 3.1 de ghirlandă etc.
Audiție muzicală: colinde și cantece de iarnă în timp ce lucrează
Limba modernă

77
Activități integrate
DP 2.2; 3.1; Întâlnirea de dimineaţă: calendar, meteo, impresii etc. Dialogul –intrebari Cărţi care conţin poezii Observarea reacţiilor
CLR 1.2;1.3; Discuţii despre sărbătorile de iarnă (activitate frontală) și răspunsuri despre de iarnă (cu text şi copiilor
2.1; 2.4 ;3.1; 4.1 Memorizarea unei poezii cu specific de iarnă sărbătorile de iarnă imagini) Aprecierea
Discuții pe baza labirintului de la p. 24 Literele „s“/„S“, „v“/„V“, răspunsurilor date/
Găsirea drumului pe care Moș Crăciun va ajunge la băiat „e“/„E“, „f “/„F“ implicării în activitatea
Unirea literelor pe lângă care trece și aflarea numelui copilului de memorizare prin
Scrierea literelor din numele lui pe spațiile date acordarea de steluţe
MEM 1.1 Numărarea literelor „E“ și „F“ din labirint
Încercuirea literelor care formează cuvintele ilustrate în imagini. Numerele de la 10–20
Scrierea cuvintelor
Completarea fiecărui cuvânt cu litera sau literele lipsă. Citirea
AVAP 2.4 cuvintelor
Decuparea cartonașelor cu literele învățate din Caietul elevului –
carton (activitate individuală) Decupare după contur
Jocul cuvintelor: învătătoarea spune diferite cuvinte care conțin
sunetele învățate în această carte. Elevii ridică unul dintre cartonașe
care conține litera corespunzătoare
Rezolvarea sarcinilor de la p. 26 din caietul elevului (activitate Numerele de la 10–20 Pp. 26 și 27 din caietul Copiii lucrează
frontală) Scriere, citire, comparare, elevului
MEM 1.1; Citirea datelor din tabel și descoperirea clasamentului copiilor la schi ordonare
1.2;1.3; 3.2;4.2; Încercuirea: a) numerelor mai mici decât 16;
3.1 b) numerelor mai mari decât 14, dar mai mici decât 18;
c) numerele cuprinse între 16 și 19.
Scrierea numelor copiilor în ordinea crescătoare a numerelor

Joi
oamenilor de zăpadă construiți de ei.
Se continuă cu p. 27 Igiena corpului
Discuții despre igiena hainelor; haine adecvate în funcție de vreme
Scrierea numărului potrivit în dreptul fiecărui obiect
Activități în aer liber; importanța activității fizice pentru păstrarea
AVAP 2.2 sănătății Pata de culoare Creioane colorate Interevaluare
Desen: a) activitatea ta preferată în aer liber; b) activitatea în aer
liber preferată de colega ta/colegul tău.
DP 2.1; 2.3; 3.1 Formulare de idei plecând de la tema: Planuri pentru vacanța de iarnă Trăire și manifestare Coli A4, culori, carioca Expunerea produselor
(Ce simt când mă gândesc la vacanţa de Crăciun? Ce aş vrea să se întâm­ emoțională, starea de bine CD-player, CD-uri elevilor
ple? Ce aș vrea să fac în vacanță? Ce aș vrea să mănânc în vacanță? etc.) colinde, cântece de iarnă Interevaluare
Se discută despre evitarea exceselor alimentare cu prilejul sărbătorilor Cântarea vocală și „Turul galeriei“
Decuparea cartonașelor cu alimente din Caietul elevului – partea acompaniamentul cu
cartonată jucării muzicale
Joc: Cele trei mese – Un elev spune numele uneia dintre mese
(Ex. Micul dejun), ceilalți elevi trebuie să ridice cartonașele
cu alimente consumate la micul dejun Pata de culoare
Audierea unor piese specifice sărbătorilor de iarnă din folclorul copiilor
MM: 1.1; 1.2; sau colinde şi interpretarea cântecelor preferate (activitate frontală)
2.1 Joc mimă: Activități de vacanță: un elev mimează, ceilalți ghicesc
activitatea mimată 78
AVAP 2.2 Desen liber: Activitatea mea preferată în vacanță (activitate individuală)
Educație fizică
Activităţi integrate
CLR 2.1; 2.3; Întâlnirea de dimineaţă: prezenţă, meteo, calendar, impresii etc. Trăire și manifestare Calendarul naturii
3.1 Rezolvarea sarcinilor de lucru de la p. 26 emoțională, starea de bine
Citirea cuvintelor de sub imagini și unirea acelora care rimează Observarea participării
Continuarea semnelor după model Cântarea vocală și la dialog a copiilor
MM: 1.1; 1.2; Colorarea casetelor care conțin silabele ce formează cuvântul de sub acompaniamentul cu CD cu fond muzical
2.1 imagine. jucării muzicale adecvat, casetofon
Încercuiește literelor învățate, respectând codul de culori.
Se continuă cu p. 28
Joc de rol: Ce crezi că își spun mama și fiica?
Colorarea desenului
Desen: Ce ți-ar plăcea să îți aducă Moș Crăciun. Prezentarea Aprecieri globale și

Vineri
și descrierea desenului colegilor individuale
Descoperirea mesajelor încifrate (SĂRBĂTORI VESELE)
Finalizarea cărții 4
MM 1.4; 2.1; Interpretarea în colectiv şi în grupuri mici a colindelor şi cântecelor Cântarea vocală Observarea participării
2.2 de iarnă învăţate în colectiv cu Jucării muzicale la activitate
Acompanierea cu jucării muzicale acompaniament
Colorarea ultimelor cartonașe (omul de zăpadă și bradul)
AVAP 2.2 Desenarea a încă două elemente ale iernii pe cele două cartonașe Creioane colorate,
albe (sanie, stea, fulg de nea, clopoței etc.) Pata de culoare cartonașe
Şezătoare de Crăciun
Religie

79
V.  SUGESTII METODOLOGICE
A.  Considerații generale
Imaginile ca suport al învățării
Ne-am propus ca imaginile să fie o resursă valoroasă de învățare. „Citirea“ imaginilor poate să con-
ducă spre conținuturile diferitelor discipline, dar și către stimularea gândirii critice și a creativității.
De exemplu, imaginea de pe pagina 2 a caietului Rățușca cea urâtă:
CLR:
–– Formulează propoziții despre imagine.
–– Spune cât mai multe cuvinte care conțin sunetul „a“.
–– Ce spune bobocul? De ce?
–– Ce formă are acoperișul casei?
MEM:
–– Identifică elemente care sunt pe/deasupra/în/lângă/la dreapta etc.
–– Ce moment al zilei este ilustrat? Cum ți-ai dat seama?
–– Cum este vremea? Dacă ai folosi un simbol, care ar fi acela?
–– Ce formă are fereastra de deasupra?
DP:
–– Cum crezi că se simte bobocul? De ce?
–– Tu te-ai simțit vreodată așa? Povestește.
AVAP:
–– Ce culori sunt folosite? De ce?
–– De ce casa e așa de mică?
–– Identifică elemente desenate cu ajutorul liniilor.
MM:
–– Imită sunetele care s-ar putea auzi.
–– Imită sunetul scos de boboc. Ce exprimă? Folosește sunetul „a“ ca să exprimi: bucurie, nedumerire,
furie etc.
–– Suntem copaci în bătaia vântului. Cum se mișcă ramurile noastre?
Stimularea gândirii critice:
–– De ce zboară frunzele?
–– La ce crezi că se gândește bobocul când vede casa?
–– Cine ar putea fi în casă?
–– De ce sunt doar unele ferestre colorate cu galben?
Stimularea creativității:
–– Ce le-ar putea spune bobocul celor din casă ca să îl primească înăuntru?
–– Imaginează-ți că în casă locuiește o familie iubitoare de animale. Cum crezi că ar fi continuat
povestea?

Componenta socială a managementului clasei


Clasa pregătitoare oferă un context foarte potrivit pentru a continua dezvoltarea abilităților sociale din
grădiniță referitoare la „a trăi împreună cu alții“, „a împărți“, „a comunica“, „a colabora“, „a coopera“, „a-ți
aștepta rândul“ etc.
Activitățile propuse încurajează comunicarea între elevi, mai întâi în perechi pentru ca elevii să aibă
suficient spațiu să se exprime, să le vină rândul repede, dar în egală măsură să exerseze ascultarea. În cazul
claselor cu număr mare de elevi, activitatea în perechi este o ocazie excelentă pentru ca toți elevii să fie im-
plicați activ.

80
Numărul de elevi din grup va crește treptat, pe măsură ce elevii dovedesc abilități necesare pentru a
lucra împreună cu alții.
Considerăm că preocuparea cadrului didactic de a crea un climat de confort și siguranță pentru toți
elevii, în care aceștia să fie valorizați și încurajați să se exprime, este esențială pentru ca atmosfera din clasă
să fie propice învățării.

B.  Caiete de lucru

Caietul 1 – Curcubeul toamnei


1.  Pagini cartonate
–– elemente din natură în culori ale curcubeului (corespunzător poveștii Curcubeul toamnei)
–– copaci de pictat în culori specifice anotimpului (paleta colorată cu o culoare potrivită anotimpului
– așa cum consideră fiecare elev; în medalion desenat un simbol al anotimpului – așa cum consi-
deră fiecare elev)
–– jetoane cu fructe/legume/forme geometrice pentru decupat
–– coperta de la prima cărticică a elevului
–– orarul meu – cu simboluri pentru diferite discipline, de decupat și lipit

2.  Cărticica elevului (pagini de mijloc)


–– prima zi de școală (ce mi-a plăcut cel mai mult)
–– colegii mei (de desenat sau scris nume)
–– anotimpul preferat
–– jucăria preferată
–– camera mea/locul meu preferat din casă
–– familia mea
–– clasa mea
–– ce știu să desenez? (culori, fructe, legume, flori, litere, cifre, forme)

Ce se mai poate adăuga în cărticică?


–– activități preferate în timpul liber (desen sau scris)
–– povestea preferată
–– personajul din povești cu care aș vrea să semăn
–– desenele animate la care mă uit cel mai des
–– jocuri preferate
–– desen/colaj Darurile primite de fiicele lui Moș An

3.  Alte resurse:


Poveste
Darurile lui Moș An

A fost odată un moş bătrân, bătrân, ca timpul de bătrân, căruia oamenii îi spuneau Moş An. Și avea
moșul patru fiice frumoase pe care le chema Iarna, Primăvara, Vara şi Toamna. Iarna purta mereu o rochie
albă ca zăpada, Primăvara purta mereu o rochie trandafirie, Vara purta mereu o rochie galbenă ca soarele, iar
Toamna purta mereu o rochie ruginie.
Când fetele au crescut și moșul a considerat că fiecare îşi poate purta singură de grijă, le-a chemat la el
și le-a spus:

81
– Fetele mele dragi, a sosit momentul să porniţi fiecare pe drumul vostru, să cunoaşteţi lumea întreagă şi
să aduceţi bucurii oamenilor, pe unde veţi trece. Sunt foarte mândru de voi și știu că bunătatea şi frumuseţea
voastră va umple lumea de bucurie şi oamenii vor fi fericiţi să vă aibă prin preajma lor. Darurile pe care vi le
voi dărui astăzi va trebui să le împărţiţi oamenilor pe care îi veţi întâlni în drumul vostru.
Fetele așteptau cu nerăbdare să vadă ce daruri vor primi de la părintele lor în această zi importantă din
viaţa lor.
– Iarnă, ție îţi dăruiesc zăpada, pe care să o oferi oamenilor sub forma fulgilor de nea, îţi dăruiesc stră-
lucitoarele steluţe de gheaţă şi darurile Crăciunului.
– Îţi mulţumesc, tată, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit şi-ţi promit că voi aduce oamenilor multe bucurii.
Cred însă că cei mai bucuroşi să mă vadă vor fi copiii.
– Primăvară, ţie îţi voi dărui ghioceii, brânduşele, zambilele, lalelele şi alte minunate flori, îţi dăruiesc
iarba verde şi proaspătă, pomii înfloriţi şi ciripitul păsărelelor.
– Îţi mulţumesc, tată, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit şi-ţi promit că voi aduce oamenilor multe bucurii.
Cred însă că natura va fi cea mai bucuroasă de sosirea mea.
– Vară, ţie îţi dăruiesc razele soarelui, spicele de grâu, macii roşii ca focul, cireşele coapte şi caisele, apa
mării şi nisipul fierbinte, cărările munţilor şi zâmbetul copiilor.
– Îţi mulţumesc, tată, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit şi-ţi promit că voi aduce oamenilor multe bucurii.
Cred însă că tot copiii se vor bucura cel mai mult de prezenţa mea.
– Toamnă, ţie îţi dăruiesc curcubeul toamnei, trofeul pe care oamenii îl merită după un întreg an de
muncă. Am adunat în el toate legumele şi fructele ce vor umple cămările gospodinelor, frunzele multicolore,
norii de ploaie şi frumoasele crizanteme.
– Îţi mulţumesc, tată, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit şi-ţi promit că voi aduce oamenilor multe bucurii.
Cred că toţi oamenii se vor bucura de prezenţa mea, dar cele mai fericite vor fi şcolile şi grădiniţele care se vor
umple de glasurile vesele ale copiilor.
Mulţumit de purtarea fetelor sale, Moş An le îmbrăţişă încă o dată şi le zise:
– Fetele mele dragi, sunt sigur că vă veţi respecta promisiunile făcute, iar oamenii se vor bucura de pre-
zenţa voastră. Îi veţi inspira pe toţi artiştii vremii: poeţii vă vor scrie versuri, compozitorii vă vor închina cân-
tecele lor, iar pictorii îşi vor folosi măiestria pentru a reda frumoasele voastre chipuri. Drum bun, fetele mele!

82
JUCĂRIILE CELUI CUMINTE
de George Coşbuc

Un copil, când jocu-i place, Vrăbii zboară pe tot locul:


Toată lumea joc îi face; Vezi, așa e vesel jocul!
Iar el toate le pricepe Patru roți de la trăsură
Și cu ele-un joc începe. Strigă: – Iute alergătură!
Zice tufa de zambile: Vântul zice: – Așa mi-e placul,
– Bună ziua, drag copile! Să-ndoiesc de vârf copacul!
Floarea zice: – Oprește-ți pașii! Mărul zice:
– Prinde-ne! zic fluturașii. – Mă voi coace,
– Eu sunt netedă și mică, Vin-atunci pe fugă-ncoace!
Ia-mă! zice-o pietricică. Toate-așa cu drag îl cheamă
Cântă rândunica iară: Și el vesel ia de seamă
– Eu de mult te chem afară! Numai cel ursuz nu știe
Cățelușu’ și el vine: Cum să-și facă-o jucărie
– Hai și joacă-te cu mine! Și numai posomorâtul
Nu-și știe-alunga urâtul.

Profesorul poate opta, la alegere, „Tic pitic“ (Cântec)


pentru poezia „Păpuşa“:
Tic pitic vesel, bun și mic
Uite, draga mea păpușă, zgârie mâța la ușă, Ne-a-nvăţat un cântecel de-al lui
Dar eu nu-i deschid deloc că sunt supărată foc, E frumos, dar e caraghios
C-a furat iar, ca o hoață, un întreg picior de rață Că nu înţelegi nimic ce spui.
Și l-a dus încetișor în cotețul lui Azor Un cântec mic
Ca pe el să-l bănuim și să nu îl mai iubim. Ne-a-nvățat prietenul pitic
Iar acum, n-o bat, n-o cert, dar nu vreau deloc s-o iert Îl învățăm și rintintinește să cântăm

}
C-a fost rea și mincinoasă și nu vreau s-o las în casă. Refren: Rim-tim-tim
Ala-bala-din , din
A-la, ba-la, ala, bala

„Bate vântul frunzele“


(Cântec cu mişcare)

Bate vântul frunzele, Tata trage la rindea


Se-nvârtesc moriștile, Iar eu bat din palme-așa.
Rândunica așa zboară,
Iar eu trag zmeul de sfoară. Moșul taie lemnele
Eu adun surcelele
Mama la plăcinte coace O fetiță dă la pui
Bunicuța lână toarce Iar eu în copac mă sui.

83
Cântecul „Acum e toamnă, da“
(Mădălina Manole – cutiuța muzicală nr. 8)

A, a, a, acum e toamnă, da! Strugurele must se face


Frunza-n codru-ngălbenește, Și nouă mustul ne place,
Iarba-n câmp se veștejește, I, i, i veniţi copii la vii!
A, a, a acum e toamnă da! O, o, o, se duc cocorii-n stol.
E, e, e, plăcută vreme e! Se duc cuci şi rândunele,
Mere, prune, nuci şi pere, Și ne pare rău de ele,
Noi avem după plăcere. O, o, o, se duc cocorii-n stol!
E, e, e, plăcută vreme e! U, u, u, a venit și frigu’.
I, i, i, veniţi copii la vii! Toamna rodnică-a trecut,
Haine groase ne-am făcut,
U, u, u, a venit și frigul.

„Ghiceşte!“
Jocul

Unul dintre copii iese din clasă. Ceilalţi vor alege un obiect din clasă care trebuie ghicit. De exemplu,
e vorba de catedră, o carte, un penar etc. Cel care revine în clasă pune întrebări colegilor săi, adresându-le
diferite întrebări, încercând în fel şi chip să determine obiectul ales. Ceilalţi răspund doar cu „da“ sau „nu“.
Întrebările trebuie formulate în așa fel încât să se poată răspunde cu „da“ sau „nu“. De exemplu: „Obiectul
acesta este în clasa noastră?“, „E purtat în ghiozdan?“ „Poate avea orice culoare?“, „Este folosit la scris?“
Câştigă jucătorul care ghiceşte obiectul, adresând cât mai puţine întrebări.

„ Culorile se ceartă“ – Versuri Elena Gheorghe


Cântec

Culorile se ceartă Pentru că…


Că vor să știe bine, Soarele e galben,
Care-i mai importantă Verde este frunza,
Și mă-ntreabă pe mine. Cerul e albastru
Eu răspund...: Roșie-i buburuza,
Soarele e galben, Orange este polenul,
Verde este frunza, Violeta o floare,
Cerul e albastru Indigo fluturașul,
Roșie-i buburuza, Totul e culoare!
Orange este polenul, Soarele e galben,
Violeta o floare, Verde este frunza,
Indigo fluturașul, Cerul e albastru
Totul e culoare! Roșie-i buburuza,
Culorile îndată, Orange este polenul,
Răsuflă ușurate, Violeta o floare,
Le este clar de-acuma Indigo fluturașul,
Cât sunt de importante. Totul e culoare!
La ora de AVAP pot fi pregătite cu elevii figurine din carton prinse pe pai, bețe de frigărui, cârlige pe
care copiii le pot manevra în timpul cântecului (soare, floare, frunză, buburuză, norişori, polenul, fluturaș).

84
Activitate-joc „Cerc interior – cerc exterior“

Participanţii, împărţiţi în număr egal, formează două cercuri concentrice. Cercurile se rotesc în
­direcţii opuse până când profesorul spune „Stop!“ sau foloseşte un semnal sonor (fluier, clopoţel, bătăi
din palme).
Rotirea pe cerc se poate realiza şi pe un fond muzical. În acest caz, copiii vor forma perechi în momentul
în care se opreşte melodia.
La semnalul auzit, copiii formează perechi între un participant din cercul interior şi unul din cercul
exterior. Aceștia discută un subiect propus de profesor (se pot saluta şi îşi pot face urări pentru ziua respec-
tivă; pot să-şi prezinte familia; pot vorbi despre jucăria/animalul/activitatea preferată; cum mă simt/cum
m-am simţit astăzi etc.
După 1-2 minute, copiii reiau rotirea celor două cercuri. Se repetă de 3 ori, astfel încât participanții să
aibă posibilitatea să interacționeze cu mai multe persoane.
La sfârșitul activităţii profesorul poartă o discuție referitoare la desfășurarea și obiectivul exercițiului.

Altă activitate-joc poate fi strategia


Mix – Freeze – Group (Amestecă – Îngheaţă – Grupează-te)

1. Elevii se mişcă liber prin clasă.


2. La un moment dat, profesorul sună din clopoţel.
3. La semnal, elevii se vor grupa în perechi şi vor discuta pe o temă propusă de profesor (cum am pe-
trecut weekendul, o întâmplare amuzantă, mâncarea/legumele/fructele preferate, emisiunea/cartea prefe-
rată etc.
4. La semnalul profesorului (clopoţelul) elevii se vor mişca iar prin clasă, urmând ca la primul semnal
al clopoţelului să se grupeze iar pentru a-şi pune întrebări. Exerciţiul se repetă de două-trei ori.
5. În final, profesorul va sintetiza cu elevii cele observate la nivelul perechilor.

„Orașul lui Piticot“ „A venit pe dealuri toamna“


Cântec cu mișcare Cântec

Eu cunosc un orăşel A venit pe dealuri toamna


Uite aşa Cu frunze și flori,
Cu multe turnuleţe-n el O primim cu bucurie
Uite aşa Și-i cântăm în cor.
Și turnul are un geam mic
Uite aşa Refren: (2x)
Prin el priveşte un pitic Fructe parfumate
Uite aşa Și legume coapte,
Piticul rău se plictisea În dar le primim
Uite-aşa Și îi mulțumim.
Și o pitică-şi alegea
Uite aşa Au plecat păsărele
Și-apoi dansează amândoi În stoluri pe sus,
Uite-aşa Vânturi, ploaie, nori și ceață
Și-şi iau la revedere-apoi Toamna ne-a adus.
Uite aşa.
Refren (2x)

85
„Podul de piatră“
Cântec cu mișcare

Doi copii așezați față-n față se țin de mâini și formează un pod pe sub care vor trece ceilalți. Restul
copiilor se încolonează câte unul și trec pe sub pod cântând. Când ajung la sfârșitul cântecului, cei doi co-
pii lasă mâinile în jos, prinzându-l pe cel care a ajuns în dreptul lor. Acesta trebuie să aleagă în echipa cui
va merge. După ce își alege conducătorul, trece în spatele acestuia, cuprinzându-l de mijloc. Jocul se repetă
până când toți copiii și-au ales echipa din care fac parte.

Conducătorii celor două echipe se prind de mâini, iar ceilalți copii sunt așezați în spatele lor, ținân-
du-se de mijloc. La semnalul profesorului încep să tragă, fiecare încercând să-și tragă adversarii dincolo de
linia trasată de profesor între cele două echipe.

Podul de piatră s-a dărâmat,


A venit apa și l-a luat.
Vom face altul pe râu, în jos,
Altul mai trainic și mai frumos.

Un altfel de „Salut!“
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În cerc să ne adunăm
Cu toţii să salutăm
„Bună dimineaţa!
Mă bucur că sunteţi aici,
A început o nouă zi,
Bună dimineaţa, copii!“
Copiii răspund salutului şi se salută între ei.
Se realizează prezenţa la panou.

Clasa de elevi se împarte în două părţi egale care formează două cercuri concentrice. Copiii din cercul
interior stau cu faţa la cei din cercul exterior. Copiii din cele două cercuri se mişcă în direcţii opuse, în ritmul
unui cântec cunoscut „Melc, melc codobelc“/„Școlărei și școlărițe“ etc.

La terminarea melodiei, perechile care au ajuns faţă în faţă îşi dau mâinile, se salută, îşi fac reciproc un
compliment și îşi urează ceva pentru ziua respectivă. Jocul poate continua cu aceeaşi dinamică.

Fișa BINGO

Pentru început, având în vedere că elevii nu știu să citească, se vor folosi desene. Fiecare copil trebuie
să-și interogheze colegii și să găsească copii care preferă fructele desenate. Este nevoie să țină minte numele
celui care preferă fructul respectiv sau pot folosi simboluri/litere/desene pentru colegii selectați. Câștigă cei
care au completat toate casetele. Fișa BINGO poate avea 2/2 casete; 3/3 casete etc. la alegerea profesorului.
După desemnarea câștigătorului se discută pe marginea fișei completate, copiii fiind solicitați să spună
ce au completat.
Fișa poate avea teme diferite – fructul preferat/leguma preferată/jucăria preferată/activitatea cea mai
îndrăgită/personajul de poveste cel mai iubit etc.

86
Exemplu:

Desen un măr Desen o pară Desen un strugure


MĂR PARĂ STRUGURE

Desen o prună Desen o gutuie Desen două cireșe


PRUNĂ GUTUIE CIREȘE

Desen caise Desen piersici Desen mure


CAISE PIERSICI MURE

Unu-doi
(Cântec – cu mişcări/percuţie corporală/instrumente de percuție)

Unu-doi, unu-doi,
Vino să te prinzi cu noi,
Vino-ncoa, nu mai sta,
Hai şi joacă, uite-aşa:
Refren: Cine intră-n joc cu noi
E de vineri până joi
Cuminţel şi sănătos
Bate tare jos.
Stai mai drept, scoate piept,
Că doar eşti copil deştept
Un, doi, trei, mărunţei,
Dar la joacă se fac zmei.
Refren

– Cutia magică – mai multe fructe/legume sunt introduse într-o cutie. Legat la ochi, elevul alege un
fruct/legumă pe care trebuie să o ghicească după ce o pipăie/miroase/gustă.
– Cine lipsește? Joc de atenție
Pe catedră sunt expuse mai multe obiecte (fructe/legume/rechizite etc.). Se pot folosi imagini expuse
pe tablă. Un elev se întoarce cu spatele, iar profesorul ascunde unul dintre obiectele expuse. Elevul trebuie
să ghicească obiectul ascuns.

87
„Familia“ Toamna
Cântec de Demostene Botez
Tata pleacă-n zori la muncă,
Mama coase-un ciorăpior, Toți acei ce-ntreaga vara
Arde soarele şi-aruncă Au lucrat din zori în seară,
Flori de aur pe covor. Toamna, cu roade bogate,
Au și fructe, și bucate.
Toţi muncesc de dimineaţă
Munca-i cinste şi noroc. Mere, pere în panere,
Munca-i pâine şi dulceaţă, Prune bune și alune,
Fără muncă nu e joc. Și gutui amărui,
Cu puf galben ca de pui.
Chiar și eu cu fața-n soare Și tot felul de legume,
Spăl păpușile cântând De nu le mai știi pe nume.
Și de-oi fi odată mare
Voi munci cu toți la rând.

Caietul 2 – Rățușca cea urâtă

1. Pagini cartonate:
– Imagini din poveste
– Personaje din poveste
– Litere și imagini asociate
– Hrana animalelor
– Culorile spectrului solar: cercul culorilor
– Culorile spectrului solar: curcubeul
– Coșul cu fructe (pata de culoare)
– Lebedele (pensulație, pata de culoare)

Sugestii de activități:
– Recunoașteți momentele poveștii.
– Formulați propoziții/întrebări și răspunsuri; identificați asemănări și deosebiri între imagini.
– Decupați/amestecați/așezați imaginile în ordinea desfășurării acțiunii.
– Recunoașteți personajele din poveste. Spuneți câteva caracteristici ale fiecăruia. Din ce poveste ar putea
fi celelalte personaje?
– Ghici cine e? Un elev spune câteva lucruri despre un personaj, fără să îl numească, ceilalți recunosc
personajul în imagini.
– Ascultați cu atenție cuvântul. Indicați litera cu care începe/se termină cuvântul.
– Cine spune mai multe? Un elev arată o imagine cu o literă și ceilalți spun cât mai multe cuvinte care
încep/se termină/conțin sunetul/litera.
– Cu ce se hrănește? Un elev numește un animal și ceilalți indică prin imagini cu ce se hrănește.
– Cine ar putea fi? Un elev prezintă un animal fără să îl numească, arătând și imaginea cu hrana, cei-
lalți recunosc despre ce animal este vorba.

2. Cărticica elevului (pagini de mijloc)


– Sunetele animalelor
Cum face? Scrie. Colorează animalele. Dacă știi, scrie numele animalelor.

88
– Desenează un personaj sau un moment preferat din povestea Rățușca cea urâtă.
– Desenează cu ce se hrănește fiecare animal.
– Desenează animalul tău de casă. Dacă nu ai, desenează un animal pe care ți-ar plăcea să îl ai.
– Colorează baloanele conform codului de culori.
– Colorează literele învățate conform codului de culori.
– Decorează cana folosind linii în diferite poziții (orizontale, verticale, oblice).
– Ilustrează cuvinte care conțin sunetul dat. Colorează pătratul care arată poziția sunetului în cuvânt
(la început, la mijloc, la sfârșit).

Ce se mai poate adăuga în cărticică?


– Frunze de toamnă (amprentare): Colorați cu pensula o frunză, folosind culorile toamnei, apoi pre-
sați-o pe o foaie. Variante: Crizanteme.
– Copac desfrunzit (amprentare): pictați un trunchi de copac; mototoliți o bucată de hârtie, introdu-
ceți în culoare și presați pe foaie ca să realizați frunze (folosiți culori de toamnă).
– Colaj: Mototoliți bucăți mici de hârtie creponată/rupeți bucăți mici de hârtie glasată; realizați un
boboc sau o lebădă.

3. Alte resurse:
‡‡ Numărătoare (folosită la jocuri)
Șade rața pe butoi
Numără din doi în doi: 2, 4...
Pot fi folosite variante: numără din trei în trei, să fie folosite numere impare etc.

‡‡ Poezie (memorizare)
Prietenii
O rățușcă și-un pisoi Iată că-ntr-o bună zi
Buni prieteni amândoi Un purcel la ei veni.
Din crenguțe și din lut Se rugă în chip și fel
O căsuță și-au făcut. Să-l primească și pe el.
Gata când a fost căsuța – Noi primim pe orișicine,
Pisicuța a spălat-o cu lăbuța, Însă nu murdar ca tine.
Iar rățoiul a venit cu măturoiul După ce te vei spăla
Și a scos din ea gunoiul. În căsuță poți intra.

‡‡ Joc: Sunetele animalelor


Elevii sunt într-un spațiu în care se pot deplasa. Fiecare elev se gândește la un animal. La semnalul
învățătorului, elevii imită sunetele pe care le face animalul la care s-au gândit și se deplasează încercând să
găsească alți elevi care au ales același animal.

‡‡ Joc: Cine sunt? (în grupe mici)


Un elev se gândește la un animal și le spune colegilor caracteristici ale acestuia, fără să îl numească.
Exemplu: Am patru picioare. Am corpul acoperit cu blană. Trăiesc în pădure. Nu sunt prea mare.
După fiecare enunț, colegii încearcă să ghicească.
Variantă:
(frontal) Un elev iese din clasă și ceilalți aleg un animal. Când se întoarce, elevul pune întrebări ca să
afle despre ce animal e vorba. Copiii pot răspunde doar cu Da sau Nu.
Exemplu: Are patru picioare? E mare? Are blană? Se hrănește cu pește? etc.

89
Caietul 3 – Ridichea uriașă

1. Pagini cartonate:
– imagini din poveste;
– personaje din poveste; grădina cu legume;
– numere de la 1 la 10 (de decupat pentru jocuri);
– jetoane cu litere și imagini (de decupat pentru jocuri);
– ulciorul/farfuria de decorat (puncte, linii) cu creioane/carioca/acuarele;
– obiecte tridimensionale: mărul, roșia (decupare după contur, decupare pe linia punctată, potrivire
a celor două mere/roșii pe fantele decupate, unul într-altul). Pot fi realizate și alte fructe, după modelul dat;
poate fi organizat, la nivelul clasei, coșul cu fructe, coșul cu legume.

Sugestii de activități:
– Recunoașteți momentele poveștii. Ce momente nu au ilustrații?
– Formulați propoziții/întrebări și răspunsuri; identificați asemănări și deosebiri între imagini.
– Decupați/amestecați/așezați imaginile în ordinea desfășurării acțiunii.
– Recunoașteți personajele din poveste. Spuneți câteva caracteristici ale fiecăruia. Cu cine ți-ar plăcea
să semeni? De ce?
– Ghici cine e? Un elev spune câteva lucruri despre un personaj, fără să îl numească, ceilalți recunosc
personajul în imagini.
– Ascultați cu atenție cuvântul. Indicați litera cu care începe/se termină cuvântul.
– Cine spune mai multe? Un elev arată o imagine cu o literă și ceilalți spun cât mai multe cuvinte care
încep/se termină/conțin sunetul/litera.
– Câte sunt? Un copil arată un număr de degete/creioane/bețișoare etc. și ceilalți indică numărul po-
trivit. Variantă: un copil arată un număr și ceilalți arată obiecte. Aceste jocuri se pot realiza frontal sau în
grupuri mici.

2. Cărticica elevului (pagini de mijloc)


– desenează fructul preferat/leguma preferată
– desenează un personaj sau un moment preferat din povestea Ridichea uriașă
– colaj: cuvinte cu litere învățate (decupate din ziare sau reviste)
– numărare în ordine crescătoare, colorarea desenului
– transformarea unei litere, la alegere, într-un personaj de poveste
– desenarea unei plante
– completarea mulțimilor cu numărul potrivit de elemente
– ilustrarea unor cuvinte care conțin literele date; colorarea pătratului care arată poziția sunetului
în cuvânt

Ce se mai poate pune în cărticică?


– un desen inspirat de un cântec învățat
– desen/pictură din combinații de linii
– colaj: frunze/flori de toamnă (din hârtie glasată sau creponată)

90
3. Alte resurse: RICĂ NU STĂ SĂ ZICĂ:
a) Frământări de limbă RÂU, RĂȚUȘCĂ, RĂMURICĂ.
„U“ DAR DE CÂND BĂIATU-NVAȚĂ
„– MĂI VIȚELE, MU-MU-MU, POEZIA DESPRE RAȚĂ
CÂTE LITERE ȘTII TU?“ RICĂ ȘTIE ACUM SĂ ZICĂ:
RÂU, RĂȚUȘCĂ, RĂMURICĂ!
,,– MU-MU-MU, MU-MU-MU,
NUMAI DOUĂ, NU MAI MULT!“ ALA-BALA, PORTOCALA!
IEȘI GHEORGHIȚĂ LA PORTIȚĂ,
Uite luna sus pe case  CĂ TE-AȘTEPTĂ TALION
Suie scările de raze  TALION FECIOR DE DOMN,
Și presară zahăr tos  CU CĂRUȚA RADULUI,
De lumină, dulce jos CU CAII-MPĂRATULUI,
ÎN MARGINEA SATULUI,
Un moș cu un cocoș DOROBANȚ, CLANȚ!
În coș – un cocoș.
Moșul cu cocoșul, Rar morar fără mărar, morăriță și mai rar.
Coșul cu cocoșul. Răsărita s-a trezit la răsăritul soarelui și i-a zis
răsărita soarelui: „Știi că sora soarelui pe pământ
U, u, u, u, u, u, u, u, u, e floarea-soarelui?“
Trenu-i pregătit în gară Un râs s-a luat la-ntrecere cu alt râs care a râs mai
Ca să plece azi prin țară mult decât primul râs.
El e gata de plecare
Și fluieră tot mai tare Treier fără greier
U, u, u, u, u, u, u, u, u,  Parcă ăsta-i treier?
Peste câteva minute Greier fără treier
Trenul trece iute, iute Parcă asta-i greier?
U, u, u, u, u, u, u, u, u, 
Când în gară a sosit „T“
Roțile și le-a oprit Stă trântit Tândală-n tindă. Trândav trântorul
U, u, u, u, u, u, u, u, u,  se-ntinde.
Jocul nostru s-a sfârșit
Fiecare-i mulțumit. POT SĂ ȘTERG URSUL PE BOT!
PRAFUL ȘTERG DE PESTE TOT!
PEȘTELE DIN APĂ SCOT!
Ursu-Leț și Ursu-Fleț ,,– SUNT VOINIC, DECI ORICE POT!“
Au mâncare-n săculeț
Ursu-Leț a scos budinci NE TRIMITE TIC-PITIC
Ursu-Fleț a scos vreo cinci O SCRISOARE ÎNTR-UN PLIC:
Ouă fierte și fierbinți. „ÎNGHEȚATA DE FISTIC
NU MAI ESTE NICIUN PIC,
„R“ FIINDCĂ PRINTR-UN ȘIRETLIC
RADU RONȚĂIE RIDICHI. A MÂNCAT-O TIC-PITIC!“
ARE PIATRĂ LA RINICHI.
CHEAMĂ, ȚIPĂ, BATE, SARE Tata taie lemnul tare
SĂ-L AUDĂ FIECARE Trunchiul este biruit
CĂ RINICHII ÎL DOR TARE! Toată curtea s-a albit
De atâtea așchioare.
91
La tâmplar în tâmplărie s-a-ntâmplat o întâmplare căci tâmplarul din întâmplare s-a lovit la tâmplă tare.

Tam tam-tam hipopotam „I“


S-a-ngrășat un kilogram Ceata lui pițigoi
De la pâine cu salam Trece mândră prin zăvoi.
Tam tam-tam cel dolofan Toți luptători de soi
A spart cana și-un borcan. Dai într-unul țipă doi.

Cântece recomandate:

‡‡ „Hora legumelor“ – versuri Lucia Mureșan;


‡‡ „Să cântăm la pian“ – versuri Marcela Peneș;
‡‡ „Degețelele“ – D.D. Stancu
‡‡ „Glasul instrumentelor“ – Al. Hrisanide
‡‡ „Școlărei și școlărițe“ – Timotei Popovici
‡‡ Din folclorul copiilor: „Cântecul legumelor“, „Cântecul vitaminelor“, „Cântecul fructelor“, „Numă­
ră­toarea“ (una este luna...), „Cântecul numerelor de la 1 la 10“
‡‡ „10 într-un pat“ sau „Rostogolul“, „Graiul animalelor“, „În lumea basmelor“
‡‡ „Trenulețul“, „Țăranul e pe câmp“ etc.
‡‡ „Mixaj 10 degețele“, „Tra, la, la...“, „Vioara“, „Bat din palme“
‡‡ „Nu mi-e frică de bau-bau“, „Poienița muzicală“, „Tata mașina și-a luat“, „Hai la horă“ etc.
‡‡ Cântece pentru copii ale formației Lollipops Moldova
‡‡ Cântece de pe CD-urile „Cutiuța muzicală“ http://www.cutiutamuzicala.ro/
‡‡ „Să dansăm“, „Bat din palme“

Poezii

Hai să numărăm, copii!


Versuri Marina și Dinu Rădulescu

Hai să numărăm, copii! Unuia nu i-a plăcut


Unu, doi, trei, patru, cinci, şase! Și-au rămas doar trei.

Șase iepuraşi voinici Trei iepurași fricoși


Alergau pe câmp. Săreau prin zăvoi.
Unul s-a întors din drum Unul s-a împiedicat
Și-au rămas doar cinci. Și-au rămas doar doi.

Cinci iepuraşi zglobii Doi iepurași cuminți


Se jucau de-a teatrul. L-au urmat pe unul.
Unul rolul n-a învățat Așadar, din doi
Și-au rămas doar patru. A rămas doar unul.

Patru iepurași vioi Hai să numărăm, copii!


Au mâncat ardei Unu, doi, trei, patru, cinci, şase!

92
JOCUL
Versuri Marina și Dinu Rădulescu

Hai, copii, să ne jucăm Joaca este foarte bună După ce-am învățat
Să fim veseli, să cântăm! Dacă-nveți câte ceva. Tot ce doamna ne-a predat,
Fetele să spună HOP! Să fii harnic și cuminte, Hai, copii, să ne jucăm,
Iar băieții TROP-TROP-TROP! Cel mai bun din clasa ta. Să fim veseli, să cântăm!

HOP-HOP! HOP-HOP! HOP-HOP!


TROP-TROP-TROP! TROP-TROP-TROP! TROP-TROP-TROP!

BALOANE COLORATE LA ȘCOALĂ


Versuri Marina Versuri Marina
și Dinu Rădulescu și Dinu Rădulescu

Baloane colorate Suntem mici, dar voinici


Se-nalță tot mai sus. Și în clasa-noastră aici,
Baloane colorate Ne jucăm, învățăm
Frumoase de nespus. Pe părinți îi ascultăm.
Să desenăm baloane Mâine, când mari vom crește
Rotunde și ovale Vom încerca cu toți să ne privatizăm!
Să le-nălțăm spre soare Dar până atunci mai este vreme
Din curți și din balcoane. Și-atunci, hai mai bine, cu toți să ne
Să ne jucăm cu ele jucăm! (mișcări)
Baloane fel de fel.
Să râdem, să fim veseli
Și eu, și tu, și el. POVEȘTI, POVEȘTI
Versuri Marina
și Dinu Rădulescu
CEASUL
Versuri Marina Îmi place să ascult povești
și Dinu Rădulescu Cu Făt-Frumos și Cosânzeana
Cu zmei, prințese și pitici
Tic-tac, tic-tac Când seara ni le spune mama.
Ora șapte sună ceasul. Povești, povești
Tic-tac, tic-tac! Mereu le ascultăm
Toți copiii jos din pat! De ele niciodată
Asta-i ora de sculare Nu ne mai săturăm.
O cunoaște fiecare.
Tic-tac, tic-tac! Povești, povești
Toți copiii jos din pat! Ce mult le îndrăgim.
Ca eroii din povești
Am vrea și noi să fim.

93
CALCULATORUL MAMA
Versuri Marina Versuri Marina
și Dinu Rădulescu și Dinu Rădulescu

Deși nu știu prea multe Draga mea, mămică bună,


Să scriu și să citesc, Ești frumoasă ca o zână.
De mic, cu mare grijă Azi o floare-ți dăruiesc
Vreau să mă pregătesc. Să-ți spună cât te iubesc.
Cu mouse și cu dischetă La mulți ani, să trăiești
Să umblu vreau să știu. Și mereu, mamă, să mă iubești.
Să bat la tastatură, La mulți ani, mult noroc.
Programator să fiu. La mulți ani și să ai mai mulți bani!
Mă uit atent la monitor Îți promit, iubită mamă,
Și văd o-ntreagă lume. Să n-am frică, să n-am teamă
Ce bine-i la calculator Să fiu un copil cuminte
Când totu-i o minune. Și să merg tot înainte.
Calculatorul, calculatorul
E jucăria mea.
Iar mâine, vă spun drept,
Ajung pe internet.
POEZII DIVERSE

SĂ SOCOTIM! PUIȘORUL
Versuri Marina
și Dinu Rădulescu Am ieșit din ou acuș
Galben ca un gălbenuș
Suntem copii deștepți Sunt un pui, un fir de viață
Și știm să socotim. Mama-mi dă în cioc verdeață.
Suntem mereu prezenți Când pe-aproape e-o pisică
Prea mult nu ne gândim. Piu-piu piuiesc de frică
La adunare noi, Și-atunci vine să mă ia
Știm cât fac doi cu doi Mama sub aripa sa.
Chiar trei plus trei
Și cinci plus cinci
Deși suntem cam mici. RĂȚOIUL BUCĂTAR
Ce bine e, ce bine e!
Să știi să socotești. La vagonul-restaurant
Și orice adunare E rățoiul elegant.
Precis s-o nimerești. Cu un șorț legat la gușă,
Doi și cu doi fac patru Scoate capul grav pe ușă:
Doi și cu trei fac cinci Pentru prânz am să vă fac
Cinci și cu cinci fac zece Cozonac cu mac, mac, mac!
Oricine înțelege. Și-am să fac și trei plăcinte
Ce bine e, ce bine e! Și-am să cânt ca mai-nainte:
Să știi să socotești. Mac, mac, mac și mac, mac, mac!
Și orice adunare Mie-mi place un cozonac.
Precis s-o nimerești. Cu MAC!

94
Gimnastică Morcovii, cartofii, varza,
Ardeii, fasolea boabe
Dacă vrei să crești voinic, Au pornit și ele hora
Fă gimnastică de mic! Oricum ar fi consumate.
(mișcări ale brațelor – Unu/doi, Unu/doi – BIS) Fierte, crude, toate, toate
Merg în pas alergător Sunt izvor de sănătate.
Sar voios într-un picior.
Mă opresc, respir ușor
Întind brațele și zbor. Să cântăm la pian
(mișcări ale brațelor – Unu/doi, Unu/doi – BIS) Versuri Marcela Peneș

Toată lumea e a mea Degetele pregătiți, copii,


Când m-așez jos la podea. Să cântăm la pian melodii.
Ăsta-i doar un început. Când spune dirijorul
Ia priviți cât am crescut. (sus/jos; sus/jos – BIS) Cântăm cu arătătorul
Dacă vrei să crești voinic, Cu mijlociul apoi
Fă gimnastică de mic! Cântăm unu-doi!
Cu inelarul vrei?
Unu, doi, trei (cântec cu mișcare) Cântăm unu-doi-trei!
Și mai cântăm un pic
Unu-doi-trei, unu-doi-trei – bis Cu degetul cel mic.
______//______, așa copii Cântăm dacă se poate
Luați seama bine după cum v-am spus Cu degetele toate.
Ochii toți la mine, brațele în sus!
Unu-doi-trei, unu-doi-trei / bis
______//______, așa copii Bună ziua! Te rog! Mulțumesc!
Luați seama bine, cum v-am arătat
Ochii toți la mine, mâinile în lat! Când o-ntâmpinăm în clasă
Unu-doi-trei, unu-doi-trei Sau când suntem la plimbare,
______//______, așa copii BUNĂ ZIUA! spunem veseli
Luați seama bine, în picioare drept Dragei noastre învățătoare.
Ochii toți la mine, mâinile la piept!
Unu-doi-trei, unu-doi-trei Azi a nins frumos afară
______//______, așa copii Dealul în zăpezi se-mbracă,
Mamă, lasă-mă TE ROG!
Hora legumelor Să mă duc puțin la joacă.
Versuri Lucia Muntean
Legumele toate, toate Mi-a căzut sub pat creionul
Sunt izvor de sănătate. Însă fratele mai mare
Fiecare-n felul ei Mi l-a luat, și-i MULȚUMESC!
Ne ajută cu temei: Bucuros, cu voce tare
Usturoiul-alungă boala
Ceapa vindecă răceala. BUNĂ ZIUA!, MULȚUMESC! și TE ROG!
Frunza verde de spanac Sunt dragi cuvinte
Este bună la stomac. Ce le spune cu folos
Iar salata neapărat Orișice copil cuminte.
Face bine la stomac.

95
Culorile Să mai punem 1
Să se facă 4!
Tot ce ne-înconjoară este colorat Patru roți mașina are,
Cerul e albastru, câmpul înflorat. Trei crai vin din depărtare,
Galbene, bogate sunt holdele de grâu Două mâini copilul are,
Albe și lucioase sunt pietrele de râu. Una este luna!
Îmi place să colorez
Când vin zi de zi la școală Să mai punem 1
Frumoase sunt toate culorile Să se facă 5!
Precum în grădină sunt florile. Cinci degete la o mână,
Patru roți mașina are,
Îmi place pe hârtie să desenez un pom Trei crai vin din depărtare,
Și lângă pom, cu grijă, mai desenez un om. Două mâini copilul are,
Apoi mai desenez o casă cu un gard împrejmuită Una este luna!
Ce seamănă cu școala mea dragă și iubită.
Să mai punem 1
Să se facă 6!
ALTE POEZII Șase ani copilul are,
Cinci degete la o mână,
Vine ploaia Patru roți mașina are,
de George Coșbuc Trei crai vin din depărtare,
Două mâini copilul are,
Vine ploaia, bine-mi pare, Una este luna!
În grădină am o floare,
Ploaia o va face mare, Să mai punem 1
Vine ploaia, bine-mi pare. Să se facă 7!
Vine ploaia, bine face! Șapte zile săptămâna,
Spicul plin de-acum se coace! Șase ani copilul are,
Spicului răcoarea-i place! Cinci degete la o mână,
Vine ploaia, bine face! Patru roți mașina are,
Trei crai vin din depărtare,
Două mâini copilul are,
Să numărăm (este și pe cântec) Una este luna!

Hai să spunem 1 Să mai punem 1


Una este luna, Să se facă 8!
Să mai punem 1 Opt la număr sunt voinicii,
Să se facă 2! Șapte zile săptămâna,
Două mâini copilul are Șase ani copilul are,
Una este luna! Cinci degete la o mână,
Patru roți mașina are,
Să mai punem 1 Trei crai vin din depărtare,
Să se facă trei! Două mâini copilul are,
Trei crai vin din depărtare Una este luna!
Două mâini copilul are,
Una este luna!

96
Să mai punem 1 Prietenii
Să se facă 9! de Dan Faur
Nouă în martie sunt mucenicii, Dis-de-dimineață,
Opt la număr sunt voinicii, Trei prieteni mă răsfață:
Șapte zile săptămâna, Apa, peria și săpunul.
Șase ani copilul are, Mi-s prieteni toți, ca unul.
Cinci degete la o mână,
Patru roți mașina are, Apa-mi zice:
Trei crai vin din depărtare, Vin la mine,
Două mâini copilul are, Să te spăl cum se cuvine!
Una este luna! Să te mângâi pe-ndelete,
Cu săpun și cu burete.
Să mai punem 1
Să se facă 10! Joaca asta cu clăbucul,
Zece-i nota cea mai mare, Chiar de-mi gâdilă năsucul.
Nouă în martie sunt mucenicii, Tare-mi place.
Opt la număr sunt voinicii, Las’ să joace
Șapte zile săptămâna, Ca pe-o pajiște pe față
Șase ani copilul are, Că-i doar dis-de-dimineață.
Cinci degete la o mână,
Patru roți mașina are, Vine apoi și periuța,
Trei crai vin din depărtare, Dar deodată și dispare
Două mâini copilul are, Unde-o fi?
Una este luna! Păi se dă huța
Peste dinți, voioasă tare.

Șade rața pe butoi


(este și pe cântec)

Șade rața pe butoi


Numărând din doi în doi
Unu, trei, cinci, șapte, nouă
Dimineața mâncăm ouă
Ca să creștem mari
Ca să creștem mari
Șade rața pe butoi
Numărând din doi în doi
Doi, patru, șase, opt
Cozonacul este copt
Dar ca să-l mâncăm
Pe mâini ne spălăm
Șade rața pe butoi
Măcăind cu drag la noi
Mac, mac, mac și iarăși mac
Pe copii îi văd ce fac
Iar noi învățăm
Cum să ne purtăm.

97
Caietul 4 – Sărbători cu surprize

1.  Pagini cartonate


– imagini din poveste
– piramida alimentelor
– jetoane cu litere și imagini
– obiecte de igienă personală
– jetoane cu numerele de la 11 la 20
– alimente (de colorat, decupat și de completat piramida alimentelor)
– felicitări pentru sărbători (de desenat/pictat, decupat și completat)
Sugestii de activități:
– Recunoașteți momentele poveștii. Ce momente nu au ilustrații?
– Formulați propoziții/întrebări și răspunsuri; identificați asemănări și deosebiri între imagini.
– Decupați/amestecați/așezați imaginile în ordinea desfășurării acțiunii.
– Ascultați cu atenție cuvântul. Indicați litera cu care începe/se termină cuvântul.
‡‡ Cine spune mai multe? Un elev arată o imagine cu o literă și ceilalți spun cât mai multe cuvinte care
încep/se termină/conțin sunetul/litera.
‡‡ Câte sunt? Un copil arată un număr de degete/creioane/bețișoare etc. și ceilalți arată numărul po-
trivit. Variantă: un copil arată un număr și ceilalți arată obiecte. Aceste jocuri se pot realiza frontal
sau în grupuri mici.
‡‡ Ne grupăm în funcție de imagini (se poate juca în varianta cu alimente sau cu obiecte de igienă
personală): elevii așază jetoanele pe bancă; la semnalul învățătorului, cu ochii închiși, aleg un jeton
apoi ­caută colegi care au aceeași imagine și discută în grup despre imagine: Ce reprezintă?, La ce se
folosește?, Sunt desenele asemănătoare sau diferite?, De ce? etc.
‡‡ Piramida alimentelor (activitate pe grupe sau frontală): o piramidă desenată pe o foaie mare (de
exemplu, de flipchart) și elevii lipesc jetoanele colorate de ei la locul potrivit.
‡‡ La magazin (activitate pe grupe sau frontală): o etajeră cu trei-patru rafturi desenată pe o foaie
mare (de exemplu, de flipchart) și elevii lipesc jetoanele cu obiecte de igienă personală ca pe raftu-
rile unui magazin. Se poate iniția un joc de rol.

2.  Cărticica elevului (pagini de mijloc):


– listă pentru Moș Crăciun (desene sau cuvinte)
– personaj sau moment preferat din poveste
– numărare, colorare desen obținut
– răspunsuri la ghicitori (desen)
– lista mea de cuvinte (cuvinte pe care știe să le scrie)
– părțile corpului (completare desen)
– cunoașterea numerelor de la 11 la 20 (colorează conform codului de culori)
– ilustrarea unor cuvinte care conțin literele date; colorarea pătratului care arată poziția sunetului în cuvânt

Ce se mai poate pune în cărticică?


– colaj: Pomul de Crăciun (din bucăți mici rupte din foi de hârtie glasată verde pentru pom, din re-
viste – pentru decorații)
– amprentare: Fulgi de zăpadă – se mototolește o bucată de hârtie, se introduce în culoare albă și se
presează pe o foaie albastră
– o literă învățată transformată în personaj amuzant
– desen inspirat de un cântec învățat

98
3.  Alte resurse: „Colorat și parfumat
Cântecul „Tobița, clopoțelul și maracasa“ Sunt de apă ajutat.
de Petre Țipordei Și te curăț cu clăbuc
Refren: T  rei suntem cu toții Pe mâini, piept și pe năsuc.
Muzicieni de soi, (Săpunul)
Hai, veniți degrabă
Să cântați cu noi. Șterge picături de apă
1. Mă prezint eu prima: Grijuliu, una nu-i scapă.
Bum, bum, bum, bum, bum! Corpul e acum uscat
Șef sunt la paradă, Știi cine te-a ajutat?
La dans și la drum. (Prosopul)
Refren (același)
Zor, zor, zor,
2. Mă cunoașteți bine: Periați cu spor
Cling! Cling! Cling! Cling! Cling! Dinții nu te dor.
Cânt la recreații Am eu grija lor.
Și la joc în crâng. (Periuța de dinți)
Refren
În zadar te uiți la mine
3. Fiți atenți acuma: Că te vezi numai pe tine.
Sună vocea mea (Oglinda)
Ca o cutiuță
Cu grăunțe-n ea.
GHICITORI DESPRE IARNĂ

Memorizare Spune iute: Cine vine


„Iarna veselă“ Mândru-n noaptea de Ajun,
cu mișcări libere sugerate de text (Litera V) Celor mici le dă ce-i bun:
de Florentina Chifu Jucării şi mandarine?

Iarna varsă flori de nea, Plăpumioară minunată,


Vântul bate uite-aşa: De copii mult aşteptată,
Vâj, vâj! Prind fulgii să cadă, Stă pe-acoperiş de casă,
Facem îngeri în zăpadă. Vată de zahăr pufoasă.
Veseli bulgări aruncăm
Și pe derdeluş ne dăm. Cu steluţe albe-n frunte
Stăm pe schiuri, parcă zboară, Colind deal, câmpie, munte
Tragem sania de sfoară. Și le las albe cât vezi,
Adormite sub zăpezi.

GHICITORI DESPRE OBIECTE DE IGIENĂ


Cântecul „Săniuța“
Este moale și curată de Liviu Comes
Și în buzunar purtată. Neaua peste tot s-a pus,
Nasul ea mi-l îngrijește A venit iarna drăguța,
Niciodată nu-mi lipsește. Hai, copii, pe deal în sus
(Batista) Să ne dăm cu săniuța.

99
Câte unul, câte doi Cântecul „Tablou de iarnă“
Ne suim în sănioară; de D.D. Stancu
Fără cai și fără boi
Săniuța fuge, zboară. Fluturași albi de nea
Toți sunt rumeni la obraz, Au umplut grădinile.
Mulți coboară și mulți suie, Dorm visând flori de mai
Unii râd, fac mare haz, Colo-n stup albinele.
Alții capătă cucuie.
Clopoței: Cling! Cling! Cling!
Sună depărtările.
Memorizare Viers zglobiu zboară-n vânt
„Adunare“ Presărând cărările.
( V/v, S/s)
de Florentina Chifu Săniuș, colo-n deal…
Au pornit printre nămeți,
Case pentru păsărele, Chiuind și cântând,
Adăpost din scândurele Cârd de fete și băieți.
Una a construit Matei,
Steliana face trei.
Iară Victor și Miruna Colind
Fiecare câte una. Colo sus la răsărit
Câte case călduroase
Vor avea păsări voioase? Colo sus la răsărit
(Adun numere ochioase, Florile dalbe
Vesele și arătoase Este-un pom mândru-nflorit.
Și-am găsit răspunsul: ȘASE.) Florile dalbe.

La tulpina pomului
GHICITORI DESPRE Florile dalbe
PĂRȚILE CORPULUI Scrisu-i patul Domnului.
Florile dalbe.
Două ape-aprinse
Sub două păduri întinse. Și în pat cine era?
(Ochii şi genele) Florile dalbe
Era Maica Precista.
Am două ferestre Florile dalbe.
Dimineaţa se deschid
Și seara se închid. Cu pruncuțul mititel,
(Ochii) Florile dalbe
Mititel înfășețel.
Unul numai cuvântează, Florile dalbe.
Doi se uită şi veghează,
Iar alţi doi, care-au rămas, Ca un trandafir frumos,
Stau şi-ascultă fără glas. Florile dalbe
(Gura, ochii și urechile) Rămâi, Doamne, sănătos
Florile dalbe.

100
Memorizare Colind
La derdeluş „Ciucur verde de mătasă“
de Florentina Chifu
Ciucur verde de mătasă
Un băiat grăbit vesteşte Florile dalbe
Cu obrajii de văpaie: Ciucur verde de mătasă.
La o tură mai vioaie
Mi-am făcut, se văicăreşte, Afară plouă de varsă
Vânătaie! Florile dalbe
Afară plouă de varsă.
Altul plânge şi mai tare
Și căciula cu ţugui Dacă nu crezi hai și vezi
A rămas în urma lui: Florile dalbe
– Mi-am făcut în frunte mare Dacă nu crezi hai și vezi.
Un cucui!
Că suntem în haine verzi
Nu vă mai văitaţi, e joacă! Florile dalbe
Strigă-n urmă cetele Că suntem în haine verzi.
Scuturându-şi ghetele.
Au ajuns ca să vă-ntreacă Ciucur verde de mătasă
Fetele. Florile dalbe
Ciucur verde de mătasă.

Memorizare Afară ninge pe casă


Jocurile iernii (F) Florile dalbe
de Florentina Chifu Afară ninge pe casă.

Iarna albă-n voal aduce Dacă nu crezi hai și vezi


Blânde mângâieri de gheaţă, Florile dalbe
Reci bujori pe nas, pe faţă, Dacă nu crezi hai și vezi.
Jocuri dragi, de griji uituce
Ea ne-nvaţă. Că suntem în haine verzi
Florile dalbe
Fulgii flutură fuioare, Că suntem în haine verzi.
Fir cu fir pe la ferestre,
Un băiat aduce-o veste: Ciucur verde de mătasă
– Fetele îşi pun fulare! Florile dalbe
Frig mai este! Ciucur verde de mătasă.

Sprinteni, veseli fug afară Rămâi, gazdă, sănătoasă


Printre albele steluţe, Florile dalbe
Bulgări mici ţin în mânuţe, Rămâi, gazdă, sănătoasă.
Alţii trag la deal de sfoară
Săniuţe.

101
SCRISOARE CĂTRE MOȘ CRĂCIUN
de Florentina Chifu

Din povești cu prinți și zâne, Că părinții pot a-ți spune


Vino, Moș Crăciun, bătrâne, C-am făcut doar lucruri bune
De prin norii de nămete Și i-am ascultat mereu,
Pe la băieței și fete. Eu și frățiorul meu.

Chiar de-i cale-ndepărtată Iar când treci al casei prag,


Ori portița încuiată Nu uita, moșule drag,
Sau vânt aspru, vreme rea, Să ne lași în zori de zi
Moșule, nu mă uita! Dulciuri multe, jucării.

102
Caietul 5 – Soldățelul de plumb

1.  Pagini cartonate:


– imagini din poveste
– simboluri pentru vreme, de folosit la Calendarul Naturii din clasă
– jetoane cu litere și imagini
– puzzle (două imagini)
– marionete – se lipesc pe bețe de frigărui/paie/bețe: Zâna și Prințul (prima), fată și băiat (a doua)
– omul de zăpadă (obiect tridimensional): decupare, lipire

2.  Cărticica elevului (pagini de mijloc):


– jucăria muzicală construită de tine
– fulgul de zăpadă
– personajul sau momentul preferat din poveste
– bilet: O zi la școală (desen simboluri și cuvinte)
– Cum pot să îngrijesc natura? (desen)
– lista de cuvinte
– fenomenul naturii preferat (desen)
– numărare, colorarea desenului obținut
– ilustrarea unor cuvinte care conțin literele date; colorarea pătratului care arată poziția sunetului în cuvânt

Ce se mai poate pune în cărticică?


– peisaj de iarnă (pictură din puncte cu alb pe fond albastru)
– omul de zăpadă (dactilopictură)
– colaj din bucățele mototolite de hârtie creponată: Picătura de apă și Fulgul de zăpadă
– desen: Zâna Vreme sau Prințul Fulg-de-Nea
– desen/colaj: Momentul preferat din povestea Palatul de cleștar
– jucăria preferată (dactilopictură)
– colaj: Circuitul apei în natură (decupare de imagini care reflectă diversele stări ale apei)

3.  Alte resurse:

PALATUL DE CLEȘTAR
– poveste –
de Daniela Beșliu

Undeva, departe-departe, în Ţara Ghețurilor Veșnice, pe un munte înalt-înalt, se află Palatul de Cleștar.
Acolo locuiește Zâna Vreme care are în grijă natura întregului Pământ.
De ceva timp, Zâna a văzut că zăpada și gheața din regatul ei se împuținează, că anotimpurile parcă
au uitat cum trebuie să fie și că viețuitoarele sunt din ce în ce mai triste. Pământul este supus la fel și fel de în-
cercări: furtuni nemiloase, ploi puternice și inundații, arșiță prea mare sau înghețuri groaznice. Lunile anului,
prietenele sale, nu îi aduceau vești prea bune. Unde și cum să găsească sprijin pentru salvarea naturii?
– Iubită zână, voi pleca eu să caut ajutor! promise prințul Fulg-de-Nea, feciorul Zânei Ninsoare.
Și plecă prințul Fulg-de-Nea. Merse el ce merse, zile și nopți în șir, căutând drumul spre Lumea Oamenilor.
Încet-încet, cobora de pe munte. Era curios ce va găsi în cale. Oare era adevărat ce îi povestise mama Ninsoare
despre Pământ? Și născocea în mintea lui planuri care mai de care mai îndrăznețe. Deodată, începu să se simtă din
ce în ce mai slăbit. Abia apucă să vadă strălucirea soarelui, că se și topi și se prelinse ușor-ușor în albia unui pârâiaș.

103
Prințul devenise acum o picătură de apă, dar o picătură grozavă, fermecată. Voia să ducă la capăt misi-
unea, așa că hotărî să se lase purtat de valurile cristaline cât mai departe.
Pe drum, văzu că alte pâraie li se alătură și își unesc forțele. Se făcuseră un râu învolburat, care se grăbea spre
câmpie. Deodată, eroul nostru auzi un zgomot puternic. Își încordă puterile, gata să facă față oricărei provocări.
– Uraaa! Ce bine e! striga el cocoțat pe palele morii de apă. Și ce putere avem! Ia uite cât de repede se în-
vârte roata!
Dincolo de moară, apa se liniști și curse din ce în ce mai lin până ce aproape nu se mai clinti. O oglindă
imensă se așternu în fața prințului. Voia să afle cât mai multe despre lac, așa că începu să înoate încoace și
încolo.
Văzu o barcă în care doi pescari își vegheau tacticoși undițele.
– Oare ei mă pot ajuta să scap natura de necazuri? se întrebă prințul-picătură și se cățără pe vâslă. Dar
nici nu ajunse bine în vârf, că se și simți ușor-ușor, ca un abur, și se înălță spre cerul albastru.
– O, ce minune! Nu mă mai văd deloc și plutesc!
Prințul se strecură într-un nor alb și pufos, gata să își continue călătoria. Vântul se amuza, sufla cu pu-
tere și purta norul încotro dorea.
– Ce pădure minunată! suspină prințul. Uite și urșii despre care îmi povestea mama înainte de culcare!
Dar, în interesantele povești cu păduri, nu se zicea nimic despre muntele de gunoaie de acolo! Oare din cauza
lor suferă natura? Și chipul prințului se întristă, iar norul deveni cenușiu și posomorât.
Se făcu tare frig. Nu departe de norul lui, o lumină puternică tăie cerul până la pământ și se auzi o bu-
buitură strașnică. Știa că sunt frații gemeni, Fulger și Tunet, care însoțesc ploile de vară.
Prințul nostru începu să se simtă greu. Își încordă puterile și porni în viteză spre pământ sub forma unui
strop de ploaie. Alături de el, alți stropi căutau din priviri un loc potrivit pentru aterizare. Unele picături au ales
grădinile oamenilor, altele se îndreptară către câmpuri și păduri. Destule surate de-ale lui au căzut pe asfaltul
încins al orașului, răcorindu-l.
Dar prințul nostru nu uitase nicio clipă că trebuie să caute ajutor. Așa că porni cu toată forța spre o
clădire cam... gălăgioasă. Acolo se opri la o fereastră și își lipi de geam năsucul ud, privind curios înăuntru.
Nimerise la fereastra clasei pregătitoare.
– Dragii mei, astăzi este rândul vostru să povestiți cum aveți grijă de natură, spunea doamna privind la
prichindeii nerăbdători. Glasul ei îi amintea de Zâna Vreme, iar inima îi bătu cu putere. Îl trezi din visare vo-
cea jucăușă a lui Nicușor.
– Priviți poza! Vedeți cum am adunat resturile după picnic?
– Doamna, doamna! Ia priviți! Pe fereastră este o picătură fermecată!
Și fără să mai stea pe gânduri, Paula întinse mâna și culese în palmă bobul de ploaie. Prințul Fulg-de-
Nea, transformat din stea de gheață în picătură de apă, le povesti copiilor călătoria sa. Le spuse și care este ne-
cazul Zânei Vreme. Copiii știau cum trebuie să aibă grijă de natură, așa că au făcut o scrisoare pe care să o
trimită tocmai la Palatul de Cleștar, în Ţara Ghețurilor Veșnice.
Tu ce crezi că au scris copiii în scrisoare?

Iarna pe uliţă
de George Coşbuc

A-nceput de ieri să cadă Nu e soare, dar e bine, Sunt copii.


Câte-un fulg, acum a stat, Și pe râu e numai fum. Cu multe sănii,
Norii s-au mai răzbunat Vântu-i liniştit acum, De pe coastă vin ţipând
Spre apus, dar stau grămadă Dar năvalnic vuiet vine Și se-mping şi sar râzând;
Peste sat. De pe drum. Prin zăpadă fac mătănii;
Vrând-nevrând.

104
Joc: Ridică atâtea degete câte sunete/silabe ai auzit!
Joc: Bingo cu jucării
Desen maşinuţă Desen păpuşă Desen ursuleţ Desen joc lego Desen joc PC Desen minge

Fiecare copil primeşte câte o foaie de hârtie cu tabelul de mai sus. Întreabă colegii şi scrie numele co-
legilor care au jucăriile respective. Câştigă cel care completează primul tabelul şi strigă Bingo!

Teatru: cu marionetele confecţionate.


Joc: Roata emoţiilor
Cum m-am simţit când m-a lăudat (încurajat) doamna învăţătoare/când am primit cadouri de ziua
mea/când am spart un obiect acasă/când a plecat bunica la ţară?

Sfatul jucăriilor
de Mache Iliuţ

Deşi ora e târzie, – Coada mi-a tăiat c-o lamă! Și aşa s-au plâns cu toate, 
Uite, nici o jucărie  Spune un căţel, Jucăriile stricate.
Nu poate dormi. Și de-atunci mi-e tare teamă  Iar apoi, când au sfârşit,
Azi sunt toate supărate Să mă joc cu el. O scrisoare-au întocmit
Și rămân la sfat cu toate Tuturor copiilor
Până-n zori de zi! Din partea jucăriilor.

– Uite, spune-o minge mică, Și-n scrisoare-au spus atât:


Nicu m-a-nţepat! – Noi de azi am hotărât
Mi-am pierdut puterea toată  Să fugim de-acei copii
Și m-am dezumflat. Care strică jucării!

Joc: Ghici, ce număr am ascuns?


Numerele de la 20 la 31 sunt scrise pe cartonaşe. Învăţătoarea ascunde la spate un cartonaş şi îi invită
pe copii să ghicească ce număr a ascuns. Copiii încearcă să ghicească, iar învăţătoarea îi poate ajuta indicând
dacă este mai mare sau mai mic.
Elevul care ghiceşte poate lua locul învăţătoarei şi jocul continuă.
O altă variantă a jocului: Învăţătoarea arată copiilor câteva secunde două cartonaşe cu numere, iar
aceştia trebuie să scrie/să spună numerele cuprinse între acestea. Câştigă elevul care scrie/spune cel mai re-
pede şi corect numerele.
Ce sunet se repetă de cele mai multe ori? Pronunţă corect!
Puii prepeliţei pestriţe sunt mai pestriţi decât prepeliţa pestriţă.

Joc: Cuvinte din cuvinte


Se dă cuvântul POVESTE. Folosind numai literele din care este format acest cuvânt, copiii trebuie să
găsească cât mai multe cuvinte. De exemplu: este, veste, peste, os, pot, sete, tos, vot etc.
Alte cuvinte care se pot folosi (şi care sunt în caietul elevului): STROPITOARE, ARAGAZ, NASTURE.

105

S-ar putea să vă placă și