Sunteți pe pagina 1din 3

0BIOLOGIE CELULARĂ 2018

1. Conceptul actual despre organizarea membranelor celulare


2. Compoziţia moleculară globală şi funcţiile membranelor celulare
3. Lipidele membranare: generalităţi şi clasificări
4. Fosfolipide membranare: distribuţie şi mobilitate
5. Rolul lipidelor membranare
6. Proteinele membranare: generalităţi şi clasificări
7. Exemple de proteine membranare: descriere şi mobilitate
8. Mobilitatea proteinelor membranare şi semnificaţia biologică a acesteia
9. Citoscheletul asociat membranei: descriere şi funcţii
10. Roluri ale proteinelor membranare
11. Glicocalixul: definiţie, caracterizare generală
12. Studiul glicocalixului. Metode nespecifice, metode specifice
13. Funcţii ale componentei glucidice membranare
14. Conceptul de microdomenii de membrană; exemple. Semnificaţia biologică a organizării
microdomeniilor de membrană
15. Căile de semnalizare: definiţie, criterii de clasificare
16. Receptorii pentru hormoni şi neurotransmiţători: definiţie, criterii de clasificare
17. Explicaţi modularea activităţii adenilatciclazei membranare de către receptorii cuplaţi cu
proteinele G heterotrimerice
18. Definiţi şi exemplificaţi noţiunile: mesageri secunzi (de ordinul doi), respectiv efectori
intracelulari
19. Transportul pasiv: clasificare, exemple
20. Calea de semnalizare JAK-STAT
21. Aquaporinele. Semnificaţie şi implicaţii medicale
22. Semnificaţia biologică a eterogenităţii compoziţionale, a organizării asimetrice şi a
comportamentului fluid al membranelor
23. Proteinele G heterotrimerice
24. Modalităţi generice de reglare a activităţii unui canal ionic membranar
25. Clasificări ale transportului membranar
26. Transportul activ: clasificare, exemple
27. Pompe – ATP-aze: definiţie, clasificare, exemple
28. Definiţi următoarele noţiuni: co-transport; simport; antiport
29. Mecanismul semnalizării transmembranare via receptori cu activitate tirozin-kinazică
30. Endocitoza mediată de receptori – definiţie şi semnificaţie funcţională
31. Fagocitoza: mecanism general, utilitate
32. Exocitoza: definiţie, tipuri de exocitoză
33. Ciclul secretor celular
34. Clasificări ale joncţiunilor
35. Joncţiunea “gap”
36. Complexele joncţionale: descriere, localizare, rol
37. Discul intercalar: descriere, localizare, rol
38. Joncţiunea strânsă: descriere, localizare, rol
39. Joncţiuni de ataşare pe microfilamentele de actină – clasificare, descriere, rol
40. Joncţiuni de ataşare pe filamentele intermediare – clasificare, descriere, rol
41. Microvilii, stereocilii, cili, flageli
42. Biogeneza membranelor: aspecte generale
43. Etapele şi fazele ciclului celular: enumerare şi caracteristici principale
44. Puncte de restricţie şi control în cadrul ciclului celular
45. Ciclinele – definiţie, ciclu de viaţă, rol
46. Comentaţi pe scurt modul în care ciclinele controlează progresarea prin ciclul celular
47. Apoptoza – definiţie, tipuri
48. Caspazele – generalităţi
49. Apoptoza intrinsecă
50. Apoptoza extrinsecă
51. Şaperone – tipuri de şaperone şi rolul lor
52. Mecanisme celulare implicate în homeostazia proteomului
53. Picături lipidice – structură, ultrastructură, biogeneză
54. Glicogenul – structură, ultrastructură, sinteză
55. Microfilamentele de actină: organizare moleculară
56. Dinamica microfilamentelor de actină
57. Microfilamentele de miozină: organizare moleculară
58. Rolul microfilamentelor de actină în procesul de îmbătrânire celulară şi în apoptoză
59. Proteinele asociate actinei în procesul de polimerizare
60. Proteinele asociate actinei în procesul de asamblare în citoschelet
61. Organizarea sarcomerului în fibra musculară striată scheletică
62. Filamentele intermediare: organizare, localizare, rol
63. Microtubulii: organizare moleculară şi rol
64. Centriolii, centru celular
65. Centrii de organizare a microtubulilor
66. Ribozomii – structură şi organizare, biogeneză
67. Tipuri de ARN implicate în procesul de traducere
68. Rolul ribozomului şi mecanismul de funcţionare
69. Sisteme celulare generatoare de energie: caracteristici
70. Structura şi biogeneza proteazomilor. Degradarea proteinelor mediată de ubiquitină
71. Incluziunile lipidice – aspectul la MO, respectiv la ME
72. Incluziunile pigmentare – aspectul la MO, respectiv la ME
73. Incluziuni de glicogen – aspectul la MO, respectiv la ME
74. Structura şi ultrastructura lizozomilor
75. Funcţiile lizozomului
76. Heterofagia – mecanisme implicate în degradarea materialului extracelular
77. Autofagia – definiţie şi mecanisme de producere
78. Peroxizomii. Structura şi ultrastructura
79. Biogeneza şi funcţiile peroxizomului
80. Organite celulare capabile de autoreplicare – mecanisme implicate
81. Reticulul endoplasmatic: definiţie, forme
82. Mecanismul prin care lanţul polipeptidic este transferat din citosol în reticulul
endoplasmic
83. Rolul reticulului endoplasmic în biosinteza şi prelucrarea proteinelor
84. Rolul reticulului endoplasmic în biogeneza membranelor
85. Descrieţi modul de organizare ultrastructurală a reticulului endoplasmic şi implicarea
acestuia în metabolismul lipidic
86. Reticulul sarcoplasmatic: localizare, organizare ultrastructurală, funcţii
87. Răspunsul faţă de proteinele eronat împachetate (unfolded protein response)
88. Ultrastructura aparatului Golgi
89. Polaritatea aparatului Golgi. Semnificaţie biologică
90. Funcţiile aparatului Golgi
91. Transportul dintre reticulul endoplasmic şi aparatul Golgi
92. Biogeneza lizozomilor
93. Mitocondria: aspectul la MO şi ultrastructura
94. Organizarea moleculară şi funcţiile membranei mitocondriale interne
95. Organizarea moleculară şi funcţiile membranei mitocondriale externe şi a spaţiului
intermembranar
96. Organizarea moleculară şi funcţiile matricei mitocondriale
97. Biogeneza versus originea mitocondriilor, teoria endosimbiotică
98. Rolul mitocondriilor în distribuţia intracelulară a ionilor de calciu, în producerea de specii
reactive de oxigen şi în apoptoză
99. Nucleul celular: definiţie, aspect la microscopul optic şi microscopul electronic
100. Învelişul nuclear: definiţie, organizare, ultrastructură
101. Porul nuclear şi rolul său în transport
102. Importul nuclear
103. Exportul nuclear
104. Nucleolul: rol, compoziţie biochimică şi organizare, evidenţiere la microscopul optic,
ultrastructură
105. Tipuri de ARN non-codant
106. Organizarea unei gene. Reglarea transcrierii genice
107. Procesarea şi maturarea ARN-ului mesager
108. Cromatina: definiţie, clasificare, împachetare
109. Fibra de cromatină. Histone, caractere generale, roluri
110. Mecanisme epigenetice care implică histone

S-ar putea să vă placă și