Sunteți pe pagina 1din 2

Discurs apreciere

Contextul istoric din vremea propovăduirii Sf. Ap. Pavel, este din multe puncte
de vedere, asemănător cu cel din zilele noastre, ceea ce face ca modelul paulin
să fie actual şi în propovăduirea Evangheliei de astăzi.
Prin această lucrare, doamna profesoară a încercat şi, considerăm că a şi reuşit,
să prezinte viaţă, activitatea, personalitatea şi lucrarea Sf. Ap. Pavel la începutul
creştinismului pentru a-l propune drept model de propovaduire şi slujire a lui Dumnezeu
în viaţă şi societatea de azi.
Dna profesoară a evidenţiat faptul că succesul misionar al Sf Apostol Pavel nu
este produsul întâmplării, sau nu se datorează doar contextului istorico-social, ci mai
degrabă, descriind acest context ca fiind deosebit de ostil din anumite puncte de vedere,
este învederat faptul că reuşita misiunii pauline se datorează în primul rând
personalităţii Sf Apostol Pavel. Având în vedere aceste lucruri, dna profesoară a dorit
să sublinieze faptul că în ceea ce priveşte succesul activităţii didactice la disciplină
religie, o componentă deosebit de importantă este personalitatea profesorului, care,
asemenea Sf Apostol Pavel, trebuie să arate elevilor, în primul rând, dragoste de părinte.
Pe de altă parte, Sf Apostol Pavel, pe lângă faptul că era un desăvârşit cunoscător
al adevărurilor de credinţă „cu inima de tată”, s-a dovedit a fi şi un excelelent pedagog.
Acest fapt condiţionează şi pe profesorii de religie că pe lângă buna cunoaştere a
conţinuturilor disciplinei, să fie şi foarte buni cunoscători a metodelor şi principiilor
didactice în vederea facilitării accesului elevilor la adevărurile de credinţă.
Caracterul modern al propovăduirii pauline este accentuat şi de deschiderea
acestuia în roport cu toate mijloacele contemporane utilizate în scopul propovăduirii
evangheliei fapt care invită profesorii de religie să nu facă abstracţie de posibilitatea de
a utiliza cele mai moderne mijloace de trasmitere a cunoştinţelor despre Dumnezeu.
Alegerea discursului din Areopag a Sf. Ap. Pavel de către dna profesoară în
vederea evidentierii actualităţii mesajului paulin pentru învăţământul modern, este una
deosebit de inspirată, fiind un model de utilizare a tuturor resurselor şi situaţiilor
existente cu scopul transmiterii adevărului evanghelic şi de adaptare a mesajului
transmis la posibilităţile de receptare a auditoriului ţinând cont de toate particularităţile
sociale,intelectuale, de vârstă şi culturale ale acestora.
Nu în ultimul rând, caracterul modern al propovăduirii pauline se datorează
aspectului deosebit de dinamic al acesteia care invită dascălul contemporan să nu
rămână adeptul unor modalităţi rigide în procesul de predare-învăţare-evaluare, ci să fie
conştient de faptul că este chemat să-şi utilizeze toată imaginaţia, originalitatea şi
puterea creatoare în vederea, nu doar a transmiterii de informaţii, ci de a formă adevărate
caractere după modelul propus de Sf. Apostol Pavel care este Dumnezeu-Omul, Iisus
Hristos.
În ceea ce priveşte activitatea doamnei profesoare Nadia Popa, această este un
dascăl foarte bine pregătit, care dovedeşte un adevărat talent pedagogic şi reale
aptitudini în activităţile de predare, precum şi în crearea de material didactic. O
persoană punctuală, care duce la bun sfârşit cu perseverenţă orice activitate începută,
care se implică cu profesionalism, responsabilitate şi conştiinciozitate în toate
activităţile şcolii, incheiind parteneriate între Şcoală şi Biserica dar şi cu alte instituţii,
participând de asemenea la diferite concursuri şi arătând un real interes
pentru îmbunătăţirea vieţii religios-morale a elevilor.
O felicităm pe dna profesoară pentru întreagă activitate, cât şi pentru încheierea
cu succes a unei etape importante din carieră didactică – obţinerea gradului didactic I.
Încheiem cu un citat al Sf Ioan Gură de Aur , foarte potrivit unui dascăl “ Nu
există artă mai frumoasă ca arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul face doar figuri fără
viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el se bucură şi oamenii, se bucură
şi Dumnezeu. ( Sf. Ioan Gură de Aur)