Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ŢINTĂ

Subsemnatul(a)_______________________________________________________

CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, domiciliat(ă) în

localitatea___________________ str. _____________________ nr. ______ bl. _______

sc. _______ap. ____________ jud.________,telefon _____________________, e – mail

_______________________ BI/CI seria ______, nr._______, eliberat de

__________________ la data de ___________________, Cadru Didactic la


Scoala_______________________________ - in calitate de membru al grupului tinta
in proiectul cu titlul ____________________, doresc inscrierea la unul din
urmatoarele cursuri:NOTĂ:
1. Am luat cunoştinţă faptul că datele mele personale vor fi tratate confidenţial, în
conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protecție a Datelor privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpus prin Legea nr. 129/15.06.2018
privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea nr.
506/2004;
2. Prin completarea, datarea şi semnarea prezentului document declar in mod expres
si neechivoc că sunt de acord ca datele mele personale, comunicate prin formularele
de înregistrare, să intre in baza de date a Beneficiarului, ________________________
şi să fie folosite în toate activităţile desfăşurate în cadrul proiectului
____________________, precum şi pentru diseminarea acestor activităţi.
Data: Semnătura: