Sunteți pe pagina 1din 11

Ghid orientativ pentru completarea

Chestionarului de autoevaluare a stadiului implementarii


standardelor de control intern/managerial
de catre compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Suceava

Criterii generale de evaluare a stadiului Raspuns si explicatii


implementarii standardului Explicatie asociata raspunsului
- Se vor face referiri la activitatile intreprinse in vederea implementarii
standardelor de control intern/managerial si la documentele care sa
probeze raspunsul
I. MEDIUL DE CONTROL
Standardul 1 - Etică, integritate
A fost comunicat personalului un cod de - Codul de conduita a functionarilor publici, reglementat prin Legea nr. 7/2004,
conduită, care stabileşte reguli de republicata; Codul de conduita a personalului din cadrul Primăriei Municipiului
comportament etic în realizarea atribuţiilor Suceava, precum si alte coduri de conduita aplicabile, in functie de domeniul de
de serviciu, aplicabil atât personalului de activitate si/sau de categoriile de personal existente;
conducere, cât şi celui de execuţie din - modalitati prin care codurile de conduita au fost aduse la cunostinta intregului
cadrul compartimentului? personal al compartimentului (ex. pagina de INTRANET, tabel luare la
cunostinta, inregistrat la nr. ........, etc.);
- modalitati prin care Codurile de conduita mentionate au fost aduse la
cunostinta angajatilor nou incadrati sau mutati in compartiment (ex. pagina de
INTRANET, tabel luare la cunostinta, inregistrat la
nr. ….., etc.) ;
Salariaţii beneficiază de consiliere etică şi - desemnarea unui consilier de etica, responsabil pentru consiliere etica si
li se aplică un sistem de monitorizare a monitorizarea respectarii normelor de conduita, numit potrivit Legii nr. 7/2004
respectării normelor de conduită? privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata, si a Ordinului
Presedintelui ANFP nr. 4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind
metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la
respectarea normelor de conduita de catre functionarii publici si la
implementarea procedurilor disciplinare;
- comunicarea consilierului de etica s-a facut de catre cu adresa
nr.............. ;

1
- organizarea de convocari/sesiuni de informare a functionarilor publici din
cadrul compartimentului (in data de .......), cu privire la conduita profesionala a
acestora, precum si intocmirea si transmiterea la …..........., a rapoartelor
trimestriale privind respectarea normelor de conduita;
- aducerea la cunostinta intregului personal a cazurilor de incalcare a normelor
de conduita etica, in cadrul sedintei din data de .......(daca au existat astfel de
cazuri, se vor mentiona procesele verbale nr.........);
- depunerea si publicarea declaratiilor de avere si de interese ale personalului,
potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea si exercitarea functiilor
si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii
nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale
de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte
normative.
Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini
Personalului îi sunt aduse la - Prin HCL nr.............. au fost reglementate principalele functii si atributii ale
cunoştinţă documentele actualizate privind Primăriei Mun.Suceava si a fost stabilita structura organizatorica si de
misiunea entităţii, regulamentele interne şi conducere a Primăriei;
fişele posturilor? - Regulamentul de organizare si functionare cuprinde misiunea si atributiile
compartimentului, conform prevederilor
- Regulamentul de organizare si functionare a fost adus la cunostinta intregului
personal prin postarea pe pagina de INTERNET a PMS, la sectiunea ….........;
- elaborarea, actualizarea si inregistrarea fiselor posturilor personalului, conform
Procedurii de sistem nr.. , avizata prin Hotararea nr. …... a Comisiei de
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern/managerial al PMS (cpmisia), si aprobata de Primarul municipiului
Suceava;
- luarea la cunostinta a fiselor posturilor, prin semnatura, de catre fiecare
titular.
Sarcinile/Atribuţiile asociate posturilor sunt - analiza fiselor posturilor, a structurii organizatorice a compartimentului si a
stabilite în concordanţă cu competenţele atributiilor acestuia in vederea asigurarii concordantei intre sarcinile/atributiile
decizionale necesare realizării acestora? mentionate in fisele posturilor personalului si competentele decizionale
necesare realizarii acestora.
Standardul 3 - Competenţă, performanţă
Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi - analiza fiselor posturilor si completarea acestora cu date privind cunostintele si
aptitudinile necesare a fi deţinute în aptitudinile necesare a fi detinute de catre titulari in vederea indeplinirii

2
vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor sarcinilor/atributiilor;
asociate fiecărui post? - ocuparea posturilor se face prin concurs/examen.
Sunt identificate nevoile de - inscrierea, in Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale
perfecţionare a pregătirii ale functionarului public, a recomandarilor privind urmarea programelor de
profesionale a personalului? instruire, potrivit prevederilor Ghidului de evaluare a performantelor profesionale
individuale ale functionarilor publici/personalului contractual;
- identificarea nevoilor de pregatire profesionala a personalului in cadrul
sedintelor de lucru (Echipa de gestionare a riscurilor) si inscrierea acestui punct
in procesele verbale ale sedintelor (daca s-a discutat acest fapt);
- situatia cu necesarul de cursuri pe categorii de personal (sau similar)
nr............ intocmita de catre Serviciul Resurse umane, in baza rapoartelor de
evaluare si a rapoartelor privind nevoile de pregatire a personaluluI (sau
similar).
Sunt elaborate şi realizate programe de - programul/planul anual de pregatire profesionala a personalului, elaborat in
pregătire profesională a personalului, concordanta cu nevoile de perfectionare identificate, in urma analizei nevoilor
conform nevoilor de perfecţionare de perfectionare a pregatirii profesionale a personalului (ex.: Planul anual de
identificate anterior? perfectionare profesionala al personalului PMS, pentru anul 2012);
- programul de perfectionare profesionala mentionat a fost indeplinit in proportie
de…....%.
Standardul 4 - Funcţii sensibile
A fost întocmit inventarul funcţiilor - conform Hotararii nr..... a Comisiei, s-a constituit un grup de lucru, in vederea
sensibile? identificarii functiilor considerate ca fiind sensibile si a stabilirii unei politici
adecvate;
-prin Hotararea nr....... a Comisiei, s-a aprobat lista cu functii sensibile din cadrul
PMS.
Este stabilită o politică adecvată de rotaţie - nu este cazul sa se elaboreze un plan de rotire a personalului care ocupa
a salariaţilor din funcţiile sensibile? functii sensibile intrucat nu au fost inventariate astfel de functii care sa necesite
un plan sau o politica de rotire;
- neavand functii sensibile, nu a fost cazul stabilirii unei politici de rotatie a
salariatilor;
- s-au instituit masuri de control intern/managerial, aplicate pentru a gestiona
riscurile identificate, asociate eventualelor functii sensibile (ex.: separarea
atributiilor, instituirea de controale corespunzatoare, etc.).
Standardul 5 - Delegarea
Sunt stabilite şi comunicate limitele - in fisele posturilor sunt stabilite limitele competentelor si responsabilitatilor

3
competenţelor şi responsabilităţilor care se delegate, conform Procedurii de sistem nr...... avizata prin Hotararea nr.......a
deleagă? Comisiei si aprobata de Primarul Municipiului Suceava;
- se mentioneaza si alte acte de delegare emise, daca exista, inclusiv actele de
delegare a calitatii de ordonator de credite altor persoane imputernicite in acest
scop.
Delegarea/Subdelegarea de competenţă - Procedura de sistem nr....., aprobata de Primarul Municipiului Suceava,
se realizează în baza unor proceduri reglementeaza si delegarea de competenta;
specifice aprobate? - alte reglementari specifice care instituie procedura prin care se realizeaza
delegarea/subdelegarea de competenta (ex.: fisele individuale ale posturilor,
regulamentul de organizare si functionare a compartimentului, etc.).
Standardul 6 - Structura organizatorică
Sunt efectuate analize, la nivelul - sedinte ale Echipei de gestionare a riscurilor desfasurate in scopul identificarii
principalelor activităţi, în scopul identificării eventualelor disfunctionalitati in fixarea sarcinilor de lucru individuale (proces
eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea verbal nr..../data...);
sarcinilor de lucru individuale prin fişele - actualizarea fiselor posturilor si atributiilor compartimentelor pentru remedierea
posturilor şi în stabilirea atribuţiilor disfunctionalitatilor constate (daca este cazul, se dau exemple in acest sens);
compartimentului? - alte documente, rapoarte prin care se prezinta Conducerii Primăriei
eventualele disfunctionalitati identificate, daca este cazul, cu precizarea
numarului documentului respectiv.
Structura organizatorică asigură - organigrama si atributiile compartimentului, aprobate prin HCL nr..... cu
funcţionarea circuitelor şi fluxurilor modificarile si completarile ulterioare, asigura functionarea circuitelor si fluxurilor
informaţionale necesare supravegherii şi informationale necesare supravegherii si realizarii activitatii proprii;
realizării activităţilor proprii? - procedurile operationale si de sistem, elaborate si aprobate, au stabilit
circuitele si fluxurile informationale.
II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
Standardul 7 - Obiective
Sunt stabilite obiectivele specifice la - la nivelul compartimentului au fost stabilite/actualizate obiectivele specifice
nivelul compartimentului? (documentul PV al Echipei de gestionare a riscurilor-(EGR) nr. .. din data de ...).
Obiectivele sunt astfel stabilite încât să - obiectivele specifice directiei, actualizate in cadrul sedintei EGR din data de ...,
răspundă pachetului de cerinţe conform Raportului de monitorizare pe semestrul I 2012, sunt in conformitate cu
S.M.A.R.T.? (Unde: S - precise; M - actele normative in vigoare, avand termene de realizare si indicatori de
măsurabile şi verificabile; A - rezultat/performanta atasati.
necesare; R - realiste; T - cu termen de
realizare.)
Sunt stabilite activităţile individuale pentru - s-au stabilit/actualizat obiectivele specifice, conform cerintelor SMART,

4
fiecare salariat, care să conducă la activitatile individuale care sa conduca la atingerea obiectivelor specifice,
atingerea obiectivelor specifice indicatorii de rezultat/performanta, asociati obiectivelor, prin intermediul
compartimentului? activitatilor si s-au identificat principalele riscuri proprii activitatilor asociate
obiectivelor specifice;
- activitatile compartimentului au fost repartizate personalului prin fisele
posturilor;
- la nivelul compartimentului s-a stabilit un nr. de ...............activităţi
procedurabile
- in procedurile operationale pentru principalele activitati ale compartimentului
se descrie (in amanunt) pasii necesari pentru realizarea acestora.
Standardul 8 - Planificarea
Resursele alocate sunt astfel repartizate - planificarea activitatilor desfasurate la nivelul compartimentului este in
încât să asigure activităţile necesare concordanta cu prevederile bugetului aprobat.
realizării obiectivelor specifice
compartimentului?
În cazul modificării obiectivelor specifice, - actualizarea si modificarea obiectivelor s-a realizat cu incadrarea in resursele
sunt stabilite măsurile necesare pentru repartizate, inclusiv in numarul de personal existent, ca urmare a masurilor
încadrarea în resursele repartizate? intreprinse in repartizarea sarcinilor (se dau exemple in acest sens).
Standardul 9 - Coordonarea
Sunt adoptate măsuri de coordonare a - sedintele de lucru ale EGR in care au fost adoptate masuri de coordonare care
deciziilor şi activităţilor compartimentului
urmaresc sincronizarea deciziilor luate la nivelul Conducerii cu obiectivele
cu cele ale altor compartimente, în scopulspecifice si atributiile, cu sarcinile si atributiile angajatilor, precum si cu
asigurării convergenţei şi coerenţei obiectivele generale ale PMS;
acestora? - coordonarea compartimentelor din cadrul PMS se realizeaza prin activitatea
Comisiei;
- coordonarea in afara structurilor din cadrul PMS, prin care se urmareste
corelarea deciziilor si politicilor in anumite domenii (ex.: programare si
planificare bugetara, managementul resurselor umane, implementarea politicii
in domeniul sistemelor de control intern/managerial, etc.).
În compartiment se realizează consultarea - in compartiment s-au realizat consultari prealabile, in vederea coordonarii
prealabilă, în vederea coordonării activitatilor. Pentru coordonarea activitatilor au fost stabilite, dupa realizarea
activităţilor? consultarilor prealabile, actiuni si termene de realizare care sa conduca la
indeplinirea activitatilor conform planificarii. Aceste aspecte sunt cuprinse in
Inventarul lucrarilor/actiunilor in curs de derulare, care se actualizeaza ori de
cate ori este cazul.

5
Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor
Este instituit un sistem de monitorizare şi - s-a instituit sistemul de monitorizare si raportare a performantelor pe baza
raportare a performanţelor, pe baza indicatorilor asociati obiectivelor specifice, ca parte integranta a Programului de
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice? dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al PMS aprobat, la ........,
de Primarul Mun.Suceava; Programul este postat pe pagina de internet a PMS,
la sectiunea ..........................
- pentru perioada de pana la 30.06.2012, monitorizarea performantelor s-a
realizat, anual, prin intermediul autoevaluarii anuale, in cadrul etapei nr........, si
trimestrial, in cadrul etapei nr.......... a Programului de dezvoltare a sistemului de
control intern/managerial anterior;
- evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici,
conform Ghidului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici/personalului contractual.
Atunci când necesităţile o impun, se - reevaluarea indicatorilor atunci cand au loc modificari ale ipotezelor/premiselor
efectuează o reevaluare a relevanţei si, implicit, a obiectivelor (se prezinta cazurile de schimbare/modificare a
indicatorilor asociaţi obiectivelor specifice, indicatorilor asociati obiectivelor, daca au existat astfel de situatii). Reevaluarea
în scopul operării corecţiilor cuvenite? se evidentiaza in Raportul de monitorizare a performantelor pe baza
indicatorilor asociati obiectivelor specifice.
Standardul 11 - Managementul riscului
Sunt identificate şi evaluate principalele - identificarea si evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor si
riscuri, proprii activităţilor din cadrul activitatilor compartimentului in conformitate cu prevederile Procedurii de sistem
compartimentului? nr........ - Managementul riscului, aprobata de Primarul Municipiului Suceava.
Sunt stabilite măsuri de gestionare a - s-a adoptat o strategie de tratare a riscurilor, instrumentele de control intern
riscurilor identificate şi evaluate la nivelul pentru tratarea acestora, prevazandu-se termenele de realizare si responsabilii
activităţilor din cadrul compartimentului? pentru implementarea masurilor/actiunilor stabilite.
Este asigurată completarea/actualizarea - registrul riscurilor s-a completat, iar la finele fiecarei sedinte EGR de analiza si
registrului riscurilor? evaluare a riscurilor, acesta se actualizeaza, in baza informatiilor cuprinse in PV
– EGR.
- ultima sedinta a EGR, din anul 2012, a avut loc la data de ... ;in baza
concluziilor si recomandarilor consemnate in P.V. a fost actualizat registrul
riscurilor la .......................
Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări
Stabilirea obiectivelor specifice are - obiectivele specifice sunt fundamentate potrivit prevederilor legale in vigoare,
la bază formularea de ipoteze/premise, specifice domeniului de activitate al compartimentului. Formularea de
acceptate prin consens? ipoteze/premise se efectueaza cu ocazia sedintelor EGR, sunt acceptate prin

6
consens si stau la baza stabilirii obiectivelor specifice.
Sunt reevaluate obiectivele specifice - obiectivele specifice s-au actualizat in functie de modificarile legislative si se
atunci când se constată modificări ale regasesc in Raportul de monitorizare la 30.06.2012, transmis Comisiei sub
ipotezelor/premiselor care au stat la baza nr. .../...., aflat la baza sistemului de monitorizare, aprobat de Comisie la data de
fixării acestora? ........................................
III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA
Standardul 12 - Informarea
Au fost stabilite tipurile de informaţii, - la nivelul PMS s-a realizat, in cadrul etapei nr...... a Programului SCM
conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi nr. ................, un inventar al tipurilor de documente care intra/ies din
destinatarii acestora, astfel încât compartimentele PMS, detaliate in functie de continutul acestora, frecventa,
personalul de conducere şi cel de sursele si destinatarii acestora;
execuţie, prin primirea şi transmiterea - ROF-ul compartimentului, cuprinde si relatiile existente cu celelalte
informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinilecompartimente ale PMS; in cadrul procedurilor elaborate, au fost stabilite tipurile
de serviciu? de informatii, continutul, calitatea, frecventa, sursele si destinatia acestora,
astfel incat personalul de conducere si cel de executie, prin primirea si
transmiterea acestor informatii, isi poate indeplini atributiile de serviciu.
Colectarea, prelucrarea şi centralizarea - documentele care intra/ies din cadrul compartimentului sunt gestionate atat
informaţiilor se realizează în sistem prin intermediul sistemului informatic ......, cat si prin intermediul registrelor de
informatizat? corespondenta.
Standardul 13 - Comunicarea
Circuitele informaţionale (traseele pe care - au fost stabilite canale adecvate de comunicare pentru primirea si
circulă informaţiile) asigură o difuzare transmiterea informatiilor, care sa asigure o difuzare rapida, fluenta si precisa a
rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, informatiilor: e-mail, fax, telefon, posta speciala, intranet, comunicare directa
astfel încât acestea să ajungă la timp la (sedinte, grupuri de lucru);
utilizatori? - a fost avizata, de catre Comisie, la data de ........., prin Hotararea nr. ...,
Procedurii de sistem nr........ privind gestionarea petitiilor si circuitul acestora in
cadrul PMS si al institutiilor subordonate;
- a fost avizata, de catre Comisie, la data de ............, prin Hotararea nr. .......,
Procedurii de sistem nr............. privind accesul liber la informatiile de interes
public si circuitul solicitarilor in cadrul MFP si al institutiilor subordonate.
Sunt stabilite canale adecvate de - s-a dezvoltat o cultura organizationala, bazata pe o buna comunicare
comunicare prin care managerii şi interumana, atat pe verticala, cat si pe orizontala, a fost incurajata munca in
personalul de execuţie din cadrul unui echipa, consultarea colegiala si diseminarea bunelor practici.
compartiment să fie informaţi cu privire la
proiectele de decizii sau iniţiative, adoptate

7
la nivelul altor compartimente, care le-ar
putea afecta sarcinile şi responsabilităţile?
Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea
Sunt aplicate proceduri pentru - la nivelul compartimentului s-a realizat un inventar al documentelor, in vederea
primirea/expedierea, înregistrarea şi indosarierii/arhivarii acestora, si este in curs de definitivare (sau este definitivat,
arhivarea corespondenţei? dupa caz) nomenclatorul arhivistic, care contine denumirea unitatilor arhivistice
si termenele de pastrare a acestora;
- Serviciul Acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi păstrarea
documentelor a elaborat si transmis compartimentelor din cadrul PMS
,,Instructiunile de reglementare a modalitatii predarii dosarelor la biroul arhiva si
registratura generala”;
- alte instructiuni proprii privind corespondenta si arhivarea, daca acestea
exista.
Reglementările legale în vigoare cu - regulile privind manipularea si depozitarea informatiilor clasificate sunt
privire la manipularea şi depozitarea cunoscute de persoanele care gestioneaza acest tip de informatii, instruirea
informaţiilor clasificate sunt fiind asigurata de catre personalul de specialitate din cadrul Serviciului Protecţie
cunoscute şi aplicate în practică? civilă, situaţii de urgenţă, sanătate şi securitate în muncă..
Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor
A fost comunicată salariaţilor procedura - s-a elaborat Procedurii de sistem nr..........”Semnalarea neregularitatilor”, care
aplicabilă în cazul semnalării unor a fost avizata de catre Comisie, prin Hotararea nr.........., care urmeaza a se
neregularităţi? publica pe pagina de internet a PMS.
În cazul semnalării unor neregularităţi, - se intreprind cercetari proprii pentru identificarea si elucidarea oricaror
conducătorul de compartiment a întreprins neregularitati si se aplica masurile corespunzatoare (ex.: sesizarea Comisiei de
cercetările adecvate în scopul elucidării disciplina);
acestora şi a aplicat măsurile care se - in cazul in care nu au existat neregularitati semnalate, se mentioneaza acest
impun? fapt si se raspunde cu DA.
IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL
Standardul 17 - Proceduri
Pentru activităţile proprii au fost - la nivelul PMS a fost elaborata si aprobata Procedura de sistem– 00
elaborate/actualizate proceduri ,,Realizarea procedurilor formalizate pe activitati, care are ca scop stabilirea
operaţionale? unui mod unic de informare, elaborare, avizare, aprobare si revizie a oricarei
proceduri formalizate pe activitati in cadrul SCI/M al PMS”;
- la nivelul compartimentului au fost elaborate/actualizate un numar de ...
proceduri operationale si ... proceduri de sistem.
Procedurile operaţionale comunicate - procedurile au fost comunicate salariatilor, au constituit obiectul unor dezbateri

8
salariaţilor sunt aplicate? profesionale in scopul bunei aplicari si sunt postate pe pagina de ................
- in cadrul P.O. si al P.S. se mentioneaza expres responsabilitatile pentru
desfasurarea activitatilor.
Standardul 18 - Separarea atribuţiilor
Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare - toate lucrarile realizate la nivelul compartimentului (de conceptie, analiza,
a operaţiunilor sunt funcţii separate şi sinteza, raportare, etc) sunt initiate, verificate si aprobate de persoane diferite;
exercitate de persoane diferite? - in cadrul fiselor de post au fost definite responsabilitatile si limitele de
competenta, asigurandu-se astfel, separarea atributiilor;
- existenţa dispoziţiei Primarului Municipiului Suceava privind organizarea şi
efectuarea controlului financiar preventiv şi a dispoziţiei privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.
Conceperea şi aplicarea procedurilor - in cadrul procedurilor elaborate la nivelul compartimentelor s-a asigurat
asigură separarea atribuţiilor? separarea functiilor de initiere, verificare si aprobare a operatiunilor.
Standardul 19 – Supravegherea
Managerii supraveghează şi supervizează - s-a comunicat, fiecarui salariat, atributiile ce-i revin, responsabilitatile si limitele
activităţile care intră în responsabilitatea de competenta;
lor directă? - activitatea fiecarui salariat se evalueaza anual;
- supravegherea/supervizarea se realizeaza si cu ocazia aprobarii/avizarii
lucrarilor elaborate de salariati.
Supervizarea unor activităţi care implică - in P.O. elaborate de compartiment sunt prevazute elemente de supervizare.
un grad ridicat de expunere la risc se
realizează pe baza unor proceduri
prestabilite?
Standardul 20 - Gestiunea abaterilor
În situaţia în care, din cauza unor - abaterile de la proceduri au fost analizate, ele sunt extrem de rare si sunt
circumstanţe deosebite, apar abateri faţă tratate in mod adecvat, de la caz la caz, pe principiul suveranitatii legii (daca a
de procedurile stabilite, se întocmesc fost cazul, se vor da exemple);
documente adecvate, aprobate la nivel - dispoziţia Primarului municipiului Suceava privind organizarea si exercitarea
corespunzător, înainte de efectuarea controlului financiar preventiv propriu reglementeaza abaterile de la procedurile
operaţiunilor? existente in domeniul organizarii si exercitarii acestui control, precum si
documentele elaborate in acest sens.
Se efectuează o analiză periodică a - in cadrul sedintelor EGR si a sesiunilor de instruire profesionala se analizeaza
circumstanţelor şi a modului cum au fost si eventualele abateri pentru desprinderea unor concluzii de buna practica
gestionate abaterile în vederea (daca a fost cazul).
desprinderii, pentru viitor, a unor concluzii

9
de bună practică?
Standardul 21 - Continuitatea activităţii
Sunt inventariate situaţiile generatoare de - in cadrul compartimentului au fost inventariate situatii generatoare de
întreruperi în derularea unor activităţi? intreruperi in derularea unor activitati, cum ar fi: incetarea raporturilor de
serviciu, absenta temporara de la serviciu, defectiuni de functionare ale unor
echipamente IT, deficiente ale aplicatiilor/sistemelor IT, etc.
Sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru - au fost stabilite masuri pentru asigurarea continuitatii activitatii: organizarea de
asigurarea continuităţii activităţii, în cazul concursuri de ocupare a posturilor ramase vacante sau realocarea sarcinilor
apariţiei unor situaţii generatoare de catre alti angajati; delegarea de competente, prin fisele posturilor sau acte
întreruperi? administrative; realizarea atributiilor unei persoane, care temporar nu isi poate
indeplini activitatile, din cauze medicale sau alte cauze, de catre o alta
persoana care va prelua aceste sarcini, etc.
Standardul 22 - Strategii de control
Au fost elaborate strategii de control - activitati de control adecvate, integrate in procesele interne compartimentului:
adecvate pentru atingerea obiectivelor observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, validarea,
specifice? raportarea, monitorizarea, coordonarea, contrasemnarea, avizarea, autorizarea,
aprobarea. Strategiile de control se bazeaza pe obiectivele controlului, pe
resursele aferente, pe imbunatatirea procedurilor de control, si are in vedere
modul de evaluare a eficacitatii controalelor.
Strategiile de control aplicate furnizează o - modalitati de evaluare a controlului (documente rezultate in urma executarii
asigurare rezonabilă cu privire la atingerea controlului si documente care prevad modul de implementare a masurilor
obiectivelor specifice? stabilite in urma activitatilor de control).
Standardul 23 - Accesul la resurse
Sunt emise acte administrative de - accesul la resursele financiare este stabilit prin: proceduri operationale
reglementare a accesului salariaţilor din specifice unor compartimente si prin proceduri de sistem, cu aplicabilitate
compartiment la resursele materiale, generala (fiecare compartiment prezinta P.O. si P.S. pe care la aplica), aprobate
financiare şi informaţionale? de Primarul municipiului Suceava, fisa postului si ROF;
- accesul la resurse materiale este asigurat, conform P.O. si P.S., prin
desemnarea unei persoane, la nivelul compartimentului, care are ca sarcini
aprovizionarea cu materiale consumabile de la magazia centrala si distribuirea
acestora in cadrul compartimentului, conform necesitatilor constatate;
- accesul la resursele informatice se realizeaza conform procedurilor
operationale, elaborate de catre Serviciul Prelucrare automată a datelor, cu
acordul si la solicitarea conducerii compartimentului, prin identificarea
utilizatorilor, autentificarea si autorizarea accesului acestora la aplicatiile

10
informatice centralizate, tip INTRANET sau EXTRANET, prin intermediul
sistemului informatic centralizat si securizat de management al identitatii.
Accesul personalului la resurse se - accesul personalului la resurse financiare, materiale, umane se realizeaza cu
realizează cu respectarea strictă a respectarea stricta a normelor cuprinse in actele administrative de reglementare
normelor cuprinse în actele administrative (legislatie specifica, norme de dotare si consum, etc.).
de reglementare cu acest obiect?
V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA
Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului
Conducătorul compartimentului realizează,
anual, operaţiunea de autoevaluare a - chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de
subsistemului de control intern/managerial control intern/managerial întocmit la data de.......,
existent la acest nivel?
Operaţiunile de autoevaluare a - in baza datelor, informatiilor si constatarilor rezultate din autoevaluarea
subsistemului de control intern/managerial sistemului de control intern/managerial, conducerea compartimentului a stabilit
au drept rezultat date, informaţii şi stadiul implementarii fiecarui standard si a constientizat ce masuri are de aplicat
constatări pertinente necesare luării de in perioada urmatoare, in scopul cresterii eficientei activitatii compartimentului;
decizii operaţionale, precum şi raportării? - chestionarul de autoevaluare si situatia centralizatoare anuala fundamenteaza
Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la 31.12.2011 semnat
de catre Primarul Municipiului Suceava.
Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial: Dintr-un total de 25 de
standarde (primele 24 aplicabile tuturor compartimentelor şi standardul 25 aplicabil numai structurii de audit), au fost implementate ...
standarde, parţial implementate ... standarde şi neimplementate ... standarde.
Măsuri de adoptat : In functie de standardele neimplementate, conducerea compartimentului va identifica masurile necesare
in vederea implementarii si a acestora.

11