Sunteți pe pagina 1din 11

„ D O C E N D O DI S C I M U S”

EU Jandarm

Ziua Jandarmeriei Române

Simpozion Constantin Brâncoveanu

Certificate de competență

Numărul 7 - aprilie 2014


Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani
www.scoaladragasani.ro
Mesajul Inspectorului
Sumar general al Jandarmeriei Române
adresat jandarmilor cu prilejul

Mesajul Inspectorului general. . . . . . . . . . . . . . . . 3


Zilei Jandarmeriei Române

EU Jandarm Actul managerial în organizațiile militare . . . . . 4


Ziua Jandarmeriei Române constituie un bun prilej
de reflecţie comună cu privire la ceea ce facem şi la modul
în care evoluăm.
Noi înşine, ca organizaţie, dar şi percepţia publică
Relaţia dintre predare – învăţare – evaluare. . . . 5 a activităţii noastre. Şi avem substanţă pentru o astfel
de reflecţie, pentru că nu puţine sunt lucrurile care s-au
Mesaje adresate personalului jandarmeriei . . . . 6 schimbat.
În primul rând, maniera în care sunt îndeplinite
misiunile specifice, poartă o nouă amprentă.
Jandarmeria română–164 de ani în slujba legii . . .8 Modul inteligent de acţiune într-un segment
multidimensional: preponderent uman, social, dar şi
Simpozionul Constantin Brâncoveanu. . . . . . . . . 9 deschis către cooperare şi dialog cu cetăţenii, a reprezentat
Redactor-şef o prioritate a instituţiei.
col. Dumitru CÎRJAN De la abordări rigide către atitudini care să dezvolte
La vremuri noi, legi noi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 un meritat capital de încredere în rândul populaţiei.
Redactori
col. Ion GRIGORESCU De la o instituţie analizată adesea cu dublă măsură,
mr. Sorin DRĂGUŞIN
cpt. Simona ERCIULESCU
Comportamentul de conducere. . . . . . . . . . . . . . 13 la una valorizantă, de apreciere, atunci când suntem
cpt. Kati BLÎNDU alături de cei aflaţi în dificultate (situaţii de urgenţă civilă,
lt. Melania PADINĂ inundaţii, zăpezi etc.) şi alta când, îndrituiţi să apărăm
Cunoaşterea limbilor străine . . . . . . . . . . . . . . . 14 valorile de securitate, suntem blamaţi şi de mai multe ori
Tehnoredactare
lt.col. Adrian NIŢĂ aspru criticaţi.
p.c. Valentina PREDA Anotimpuri …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Criticaţi tocmai pe segmentul în care LEGEA şi
ORDINEA trebuie să guverneze, iar respectul pentru
Responsabil de număr
acestea nu poate genera atitudini în sfera negociabilului. securităţii şi drepturilor constituţionale ale cetăţeanului,
col. Ion GRIGORESCU Cărți de vizită... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 În al doilea rând - felul în care Jandarmeria Română trebuie să reprezinte o prioritate.
Fotografii se manifestă în spaţiul public - pe segmentul de aplicare a Şi aceasta, în condiţiile în care nu avem legislaţia pe
plt.maj. Ilie BĂLAȘA
plt.adj.sef Iulian ROMAN Enjoy your break! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 legii. care ne-o dorim.
Poziţia noastră este una delicată, iar acţiunile sunt şi După 164 ani de existenţă, legea şi modul nostru de
Difuzare-marketing trebuie să fie centrate pe principiile fireşti ale unui stat de acţiune trebuie adaptat noilor provocări de azi.
lt.col. Marian ZAMFIR Obiceiuri creştine de Paşti. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 drept. Pentru toate acestea, cu gratitudine aduc
Adresa Din această perspectivă, Jandarmeria Română mulţumirile mele întregului personal al Jandarmeriei
str. I.C. Brătianu, nr. 25,
mun. Drăgăşani, jud. Vâlcea
Urări pentru jandarmi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 trebuie să rămână o instituţie echidistantă, aflată pentru profesionalismul, tenacitatea şi buna credinţă
permanent în slujba cetăţenilor şi nu împotriva societăţii. pe care le dovedesc în apărarea şi promovarea valorilor
ISSN 2069 – 9425 Pentru că,,respectarea legii”, aşa cum se face în toate fundamentale.
democraţiile consolidate, fără excepţie, reprezintă de fapt, Pentru faptul că am reuşit într-un an greu să păstrăm
ISSN-L 2069 – 9425
interesul naţional şi ataşament faţă de respectarea valorilor aceste valori atât în momentele bune dar mai ales în cele
fundamentale ale cetăţenilor într-un stat de drept. critice.
Atitudinea profesionistă nu are legătură cu politicul. Pentru că îşi continuă eforturile, chiar dacă ştiu că
Credibilitatea instituţiei depinde în mod direct de un doar valorile ce configurează respectarea legii sunt perene,
mod de acţiune raţional şi independent de poziţia actorilor nicidecum poziţiile pe care, pentru o vreme, au onoarea să
politici. le ocupe.
Toate acestea trebuie să fie expresia firească a Pentru felul în care aţi înţeles ceea ce trebuie să
perseverenţei, coerenţei şi profesionalismului ca repere devină Jandarmeria Română şi modul onest în care vă
manageriale în interiorul instituţiei.
faceţi datoria.
Disponibilitatea de a prelua „comenzi” ce ar excede
cadrului legal, nu poate îmbunătăţi sub nici o formă Pentru încrederea pe care am generat-o, capitalul
percepţia publică în ceea ce ne priveşte. esenţial al acestei instituţii, aflată necondiţionat în slujba
Şi asta o spun cetăţenii atunci când greşim. statului şi a cetăţeanului.
De aceea, modul de acţiune profesional şi legal Vă doresc putere şi succes pe mai departe şi niciodată
trebuie să probeze permanent deplina legalitate a să nu vă pierdeţi încrederea!
acţiunilor. Inspector general al Jandarmeriei Române
Preocupările noastre în segmentul asigurării
General de brigadă dr. Mircea OLARU

2 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 3
Consideraţii despre exercitarea actului Relaţia dintre predare – învăţare – evaluare
managerial în organizațiile militare trebuie să o ia activitatea de învăţare a elevului pentru a
Este mai ușor să previi, decât să tratezi, spune o veche se ajunge cu uşurinţă, în mod eficient la rezultatul dorit.
zicătoare, care poate fi completată cu murphy-ismul: “Dacă De exemplu, învăţarea unei deprinderi motrice (aspect
ceva se poate strica, atunci se va strica”, pentru a avea o baza obiectual posibil al învăţării) presupune parcurgerea de
“ideologică” modernă în filozofia managerială. către elevi a unor activităţi şi etape specifice (aspectul
Organizaţia, indiferent de forma concretă pe care acţional), diferite de cele necesare pentru învăţarea, de
o îmbracă, reprezintă cadrul social în care se încadrează şi pildă, a unui concept teoretic.
integrează membrii societăţii şi care se constituie cu scopul Spunem astfel că „forma” pe care o ia activitatea
realizării unui grup de obiective dinainte stabilite. de învăţare diferă în funcţie de natura psihologică a
O caracteristică  a organizației militare o reprezintă rezultatului urmărit. Elevii singuri nu sesizează întotdeauna
predominanța relației formale. ce acţiuni trebuie să întreprindă (şi în ce ordine) pentru a
Regulamentele militare prescriu comportamentul învăţa mai uşor un lucru. Relaţia dintre aspectul obiectual
indivizilor aflați pe diferite trepte ierarhice și aceasta, nu numai şi cel acţional al învăţării trebuie să fie mediată de o altă
în problemele de serviciu, ci și în afara lor. Comportamentul activitate care aparţine unei alte persoane, şi anume
se exprimă prin simboluri exterioare: ținută militară, grade profesorul, iar această activitate de mediere este însăşi
militare, însemne, conduită etc., și au ca scop identificarea activitatea de predare.
militarilor ca grup distinct,  uniți  printr-o legătură În ştiinţele educaţiei există o mai veche controversă
formală  ce   generează  putere,   influență  și  autoritate. privind măsura în care pot fi incluse în sfera conceptului de
Predominanța   legăturii  formale  este o „predare” acele tentative de mediere care sunt soldate cu
consecință a  statuării  stricte  a  normelor  impuse eşec. Pentru unii, se poate afirma că un profesor „a predat”
militarilor prin legi, ordine   și  regulamente.  planurile organizației au fost îndeplinite, controlul nu ar fi Desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cadrul ceva elevului doar atunci când acţiunea sa a condus la
Privit  astfel,  aspectul  formal,  oficial  al legăturilor sociale, necesar. Dar aceasta este un ideal și nu o realitate. Factorii instituţiei şcolare ia forma procesului de învăţământ. învăţarea de către elev a lucrului respectiv. Alţii sunt de
capătă o importanță deosebită. mediului exterior ai organizației se pot schimba neașteptat Acesta reprezintă forma cu cel mai înalt nivel de organizare părere că succesul activităţii de învăţare depinde de
De asemenea, organizația militară este o  instituție și pot influența performanțele planificate. Şi factorii interni a activităţii de instruire şi educaţie, de modelare a numeroşi factori subiectivi, în afară de calitatea îndrumării
birocratică cu structură ierarhică. se pot modifica. personalităţii umane. Este vorba de un proces progresiv de către profesor a activităţii elevilor (de exemplu, motivaţia
Termenul „instituție birocratică” presupune: Subordonații pot face greșeli sau pot să nu fie (planificat, sistematic, metodic şi intensiv) de acces la elevului de a învăţa un anumit lucru), astfel că „predarea”,
subordonarea în exclusivitate pe vertical, desfășurarea motivați să obțină rezultate, care să mențină organizația pe cunoaştere şi acţiune, pus sub controlul personalului ca orice altă activitate umană, poate fi însoţită de succes
activităților pe principiul unității de comandă, creșterea cursul planificat. De aceea, controlul este necesar pentru: didactic, bazat pe selecţionarea şi structurarea strictă a sau de eşec.
rolului disciplinei și al ordinii în realizarea coeziunii a anticipa problemele, a ajusta planurile şi a iniția acțiuni conţinuturilor reactivate şi pe efortul personal al elevului. Aici intervine problema evaluării. Profesia didactică,
organizaționale, ierarhia funcțiilor și gradelor, etc. Dintr-o corective. Procesul de învăţământ reprezintă mijlocul principal prin specificul ei, obligă pe cel care o practică să verifice, să
asemenea perspectivă, organizația militară nu este Între plan și control există o strânsă interdependență. prin care o societate educă şi instruieşte noile generaţii, măsoare şi să aprecieze măsura în care activitatea sa a reuşit
constituită ca urmare a unor opțiuni individuale, ci pe Controlul fără un obiectiv de realizat (un plan) este lipsit de responsabilitatea organizării şi conducerii acestui proces să-l conducă pe elev la rezultatele scontate. Atunci când
criterii riguroase care țin seama de capacitățile,aptitudinile sens. Planul fără control este lipsit de unul din principalele revenind şcolii. Sub aspect operaţional, procesul de se constată că obiectivele urmărite nu au fost realizate de
și disponibilitățile militarilor de a îndeplini diverse misiuni. mijloace de realizare. învăţământ are drept componente principale predarea, către elevi, se impune o regândire a modalităţii de predare,
Ierarhia funcțiilor și gradelor reprezintă o caracteristică cu Pentru ca un sistem de control să fie adecvat menirii învăţarea şi evaluarea. Prima se referă la activitatea o reluare, într-o nouă formă, a predării, continuându-se
reale și evidente influențe în crearea unui cadru stimulativ, sale, el trebuie să răspundă următoarelor cerințe: să fie profesorului, a doua vizează activitatea elevilor, a treia îi în acest fel, până când elevul realizează obiectivul dorit.
competitiv și eficient. Și, nu în ultimul rând, organizația oportun, să fie acceptabil pentru cei cărora li se aplică, angajează pe cei doi poli ai educaţiei (profesorul şi elevul), Atât predarea, cât şi învăţarea sunt, în esenţa lor, activităţi
militară reprezintă un mediu educațional specific. să fie adecvat obiectivelor, poziției și personalității celor în egală măsură (uneori, activitatea evaluativă poate intra intenţionate care presupun, ca toate activităţile conştiente,
Jandarmeria Română pregătește generațiile de tineri controlați, să fie strategic, să se bazeze pe informații corecte, în sarcina unor factori instituţionali special investiţi cu formularea unor scopuri de atins, conceperea unei
pentru a deveni buni cetățeni, cu respect față de legi, folositoare, asigurate la timp și pentru persoanele care au funcţia de verificare, măsurare şi apreciere a rezultatelor modalităţi de realizare a intenţiilor, punerea în aplicare a
bine, adevăr și dreptate. Factorii educaționali din această nevoie de ele şi le pot utiliza cu maximum de randament, şcolare obţinute de elevi). planului şi evaluarea măsurii în care s-a ajuns la rezultatul
instituție își sprijină efortul pe trăsăturile specifice tinereții: să fie cât mai simplu posibil, să fie bazat pe „definiții Psihologia contemporană a învăţării a clarificat în dorit. Planul de acţiune aparţine profesorului şi este pus
exuberanță, dăruire, inventivitate, sacrificiu, dorință de operaționale” sau pe convenții, care să conducă la aceleași bună măsură natura raporturilor dintre aceste trei procese în lucru de elev. Evaluarea se realizează prin colaborarea
afirmare etc. concluzii, indiferent de persoana care face evaluarea. şi a explicat motivele pentru care ele nu pot fi concepute profesorului cu elevul, ambii fiind interesaţi să afle la ce
Atunci, în condițiile în care organizația militară este În concluzie, controlul este eficient atunci când separat. În literatura de specialitate se face distincţie rezultate au condus eforturile lor.
un mediu social cu un sistem propriu de stratificare de ce reușește să facă ceea ce trebuie să facă: să prevină abaterile, între aspectul obiectual al învăţării şi aspectul ei acţional. Prin urmare, orice proces de învăţământ autentic
trebuie să ținem o situație sub control? De ce trebuie să verifice să diagnosticheze abaterile și să asigure informații necesare Primul se referă la obiectul învăţării, la ceea ce urmează să se prezintă ca o îmbinare optimă între predare, învăţare
cineva ce facem și cum facem? De ce trebuie să controlăm noi acțiunilor corective și viitoarelor planuri. înveţe elevii (noţiuni, principii, teorii etc.), deci la natura şi evaluare, aceste trei componente fiind în relaţie de
alte persoane? Într-un cuvânt, de ce este necesar controlul? Colonel Dumitru CÎRJAN psihologică specifică rezultatului intenţionat a fi obţinut interdependenţă.
Dacă am trăi într-o lume perfectă, în care toate prin învăţare. Aspectul acţional vizează forma pe care Colonel Mihai Dan RĂDUCU

4 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 5
Gând de recunoştinţă faţă de bravii jandarmi Mesajul Poliţiei municipiului Drăgăşani
instituţie fundamentală de apărare a valorilor umane şi Ziua de 3 Aprilie este o dată cu puternică rezonanţă
bunurilor materiale, Jandarmeria s-a impus şi a câştigat în conştiinţa publică a românilor, zi în care este marcată
respectul general prin seriozitate, curaj şi dăruire, devenind aniversarea Jandarmeriei Române, dar şi prilej pentru
astăzi o strălucită componentă a Strategiei de apărare, manifestarea sentimentelor de preţuire şi respect faţă de
ordine publică şi siguranţă naţională. această instituţie cu tradiţie în istoria formării, consolidării
În sistemul de pregătire profesională, un rol şi modernizării statului de drept în România.
fundamental îi revine Şcolii de Jandarmi „Grigore Încă de la înfiinţarea sa, ca instituţie fundamentală
Alexandru Ghica” Drăgăşani, ea fiind chemată să instruiască de apărare a valorilor umane şi bunurilor materiale,
şi să perfecţioneze generaţiile de jandarmi, ancorându-le Jandarmeria s-a impus şi a câştigat respectul general prin
de exigenţele şi normele de formare a unei forţe moderne seriozitate, curaj şi dăruire, devenind astăzi o strălucită
de ordine publică într-o societate democratică. Această componentă a strategiei de apărare, ordine publică şi
perfecţionare, pentru care conducerea şcolii şi corpul siguranţă naţională.
ofiţeresc de profesori şi instructori merită toată lauda şi În sistemul de pregătire profesională, un rol
respectul nostru, are la bază moştenirea unor valoroase fundamental îi revine Şcolii de Jandarmi „Grigore
tradiţii pe frontul îndeplinirii misiunilor ordonate, conştiinţa Alexandru Ghica” Drăgăşani, ea fiind chemată să instruiască
şi devotamentul izvorâte din îndatoririle jurământului faţă şi să perfecţioneze generaţiile de jandarmi, ancorându-le
de popor şi din regulamentele militare. de exigenţele şi normele de formare a unei forţe moderne
Astăzi, la ceas aniversar, ca preşedinte al Consiliului de ordine publică într-o societate democratică.
Judeţean Vâlcea, doresc să mulţumesc bravilor jandarmi Vă rog să primiţi din partea mea cele mai cordiale
Ziua de 3 Aprilie este o dată cu puternică rezonanţă Această perfecţionare, pentru care conducerea şcolii urări de bine, să fiţi sănătoşi, să fiţi puternici şi să nu uitaţi că
în devenire de la Drăgăşani şi tuturor jandarmilor din şi corpul ofiţeresc de profesori şi instructori merită toată
în conştiinţa publică a românilor, zi în care este marcată România pentru abnegaţia, pasiunea şi conştiinciozitatea vă stimăm şi vă iubim cu credinţa că, simţindu-vă aproape,
aniversarea Jandarmeriei Române, dar şi prilej pentru lauda şi respectul nostru, are la bază moştenirea unor noi înşine trăim cu sentimentul deplin al siguranţei, apăraţi
cu care îşi fac datoria. valoroase tradiţii pe frontul îndeplinirii misiunilor ordonate,
manifestarea sentimentelor de preţuire şi respect faţă de Vă rog să primiţi din partea mea cele mai cordiale cu grijă şi feriţi de manifestări antisociale.
această instituţie cu tradiţie în istoria formării, consolidării conştiinţa şi devotamentul izvorâte din îndatoririle La Mulţi Ani!
urări de bine, să fiţi sănătoşi, să fiţi puternici şi să nu uitaţi că jurământului faţă de popor şi din regulamentele militare.
şi modernizării statului de drept în România. vă stimăm şi vă iubim cu credinţa că, simţindu-vă aproape, Comisar de poliţie Cătălin-Marin COMĂNCEANU
Personal dau o înaltă apreciere trupelor de jandarmi Doresc să mulţumesc tuturor jandarmilor pentru
noi înşine trăim cu sentimentul deplin al siguranţei, apăraţi Şeful Poliţiei municipiului Drăgăşani
şi fiecărui jandarm în parte pentru modul exemplar în abnegaţia, pasiunea şi conştiinciozitatea cu care îşi fac
cu grijă şi feriţi de manifestări antisociale.
care îndeplineşte atribuţiile privind respectarea ordinii datoria.
La mulţi ani!
publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale Dr.ing. Ion CÎLEA
ale omului, a proprietăţii publice şi private, prevenirea
şi combaterea faptelor antisociale, contribuind astfel la
Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea Mesaj din partea societăţii civile
apărarea democraţiei constituţionale, suveranităţii, unităţii Se ştie foarte bine că numele liceului nostru este
şi integrităţii teritoriale a ţării. strâns legat de familia Brătienilor care a ajutat in mod
Încă de la înfiinţarea sa, cu 164 de ani în urmă, ca direct la făurirea României moderne. Păstrând proporţiile,
putem afirma că instituţia noastră este parte a istoriei şi în
Mesaj adresat jandarmilor cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române special a istoriei locale din judeţul Vâlcea şi din Municipiul
Drăgăşani, contribuind la valorificarea potenţialului din
cetăţenilor şi a liniştii sociale, de garant al securităţii naţionale, zona noastră şi nu numai. În egală măsură, putem spune
în acord cu valorile şi principiile unui sistem democratic, că rolul instituţiei noastre este meritoriu atâta timp cât
demonstrând astfel că instituția dumneavoastră a dobândit în sprijinul nostru a venit Şcoala de Subofiţeri ,, Grigore
un binemeritat loc printre forţele militare ale lumii. Alexandru Ghica” , o instituţie care ne-a oferit de-a lungul
Mai mult decât misiunile îndeplinite pe teritoriul timpului o veritabilă deschidere către valorile naţionale si
României, jandarmii români au rezultate deosebite şi în universale. Preconizăm şi credem că sunteţi în asentimentul
misiuni internaţionale, demonstrându-şi profesionalismul nostru, că în actualul context al preţuirii valorilor europene
instituţiile noastre vor avea o colaborare şi mai strânsă,
şi contribuind la imaginea pozitivă a Ministerului Afacerilor
putând fi pusă în lumină baza materială şi logistică astfel
Interne. Am încredere că Jandarmeria va fi, în continuare, o încât să ne situăm aşa cum am făcut-o şi până în prezent,
instituţie ce va garanta pentru siguranţa românilor, pentru printre cele mai bune instituţii ale ţării. alăturăm şi noi demersului dumneavoastră şi credem că
democraţie şi ordine. Un gând aparte se îndreaptă către dumneavoastră cele două instituţii reprezintă un focar de cultură care cere
La acest ceas de sărbătoare pentru Armă, vă urez, din partea cadrelor noastre didactice. Cunoscând a fi mediatizată. O bună dovadă o constituie diversitatea
pregătirea profesorilor şi a cadrelor militare din cadrul rubricilor, de la textele specializate, specifice domeniului, şi
jandarmi români, un sincer La Mulţi Ani!
şcolii dumneavoastră, ele îşi exprimă admiraţia pentru până la cele mai diverse, de interes general.
Ing. Cristian NEDELCU calitatea procesului educativ pe care îl desfăşuraţi, și vă Ne dorim ca reuşitele dumneavoastră să fie la fel
Ziua Jandarmeriei Române îmi oferă plăcuta ocazie transmit gândurile lor de bine şi sunt foarte bucuroase de numeroase şi urăm revistei pe care o editaţi viaţă
Primarul municipiului Drăgăşani
de a vă adresa un salut călduros şi aprecierea deosebită a sluji aceluiaşi ideal educaţional. Cât priveşte revista îndelungată, precum şi apariţii la fel de numeroase!
faţă de dăruirea şi profesionalismul cu care dumneavoastră, dumneavoastră, credem că ea reprezintă un mijloc La mulţi ani, Jandarmeriei Române!
militarii jandarmi aflaţi în slujba ţării, vă îndepliniţi sarcinile benefic de transmitere a ideilor care înnobilează Şcoala Prof. Vicenţiu Tiberiu VĂTAFU
constituţionale de apărare și asigurare a protecţiei de Subofiţeri ,, Grigore Alexandru Ghica”. De altfel, ne Directorul Liceului Tehnologic Brătianu Drăgăşani
6 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 7
Jandarmeria Română – 164 de ani în slujba legii Simpozionul Semnificaţii istorice, culturale şi
În urmă cu aproximativ 500 de ani a apărut în Evenimentele din Decembrie 1989 şi evoluţia religioase ale domniei lui Constantin Brâncoveanu
Franţa ideea înfiinţării unui instrument al statului care să situaţiei din ţară în cursul anului 1990 au impus În conformitate cu Memorandumul privind Naţionale, a domnului profesor Dincă Ovidiu, Şcoala
împiedice orice formă de tulburare a ordinii publice ori reînfiinţarea şi remodelarea Jandarmeriei Române. Prin declararea anului 2014 Anul Brăncoveanu, aprobat Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Drăgăşani, precum şi de
destabilizare a structurilor politico-administrative, însă Hotărârea de Guvern nr. 0749 din 5 iulie 1990 a fost prin H.G. nr. 1167/2013, Ministerul Afacerilor Interne, prezenţa măicuţei Ecaterina de la Mânăstirea Hurezi,
termenul de jandarm, în franceză „gens d’armes”, apare la constituit Comandamentul Trupelor de Jandarmi; Legea nr.
sfârşitul secolului al XVIII - lea. 40 din 18 decembrie 1990 a stabilit structura şi atribuţiile ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu.
În ţara noastră, ziua de 3 Aprilie marchează momentul trupelor de jandarmi, valabile până la 18 iunie 1998, când În faţa unei asistenţe alcătuită din cadre şi elevi
în care, în urmă cu 164 de ani, domnitorul Moldovei – Grigore a fost promulgată ,,Legea nr.116 privind organizarea şi ai şcolii, precum şi din elevi ai Colegiului Naţional „Gib
Alexandru Ghica promulga la Iaşi ,,Legiuirea votată de funcţionarea Jandarmeriei Române”. Mihăescu”, a fost evocată însemnătatea unei domnii
divanul obştesc din 12 martie 1850 pentru reforma Corpului În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr.
de slujitori în Jandarmi”. Crearea unui ,,trup de jandarmerie 550 din 29 noiembrie 2004, Jandarmeria îndeplineşte „puţin strălucitoare, dar foarte folositoare”, după cum
naţională” a atribuţiile ce-i spunea istoricul Nicolae Iorga, care a reuşit să asigure,
fost o cerinţă a revin cu privire la la confluenţa a trei imperii, 26 de ani de pace şi de
,,regulamentelor apărarea ordinii prosperitate Ţării Româneşti.
organice”, adoptate şi liniştii publice,
în cele două a drepturilor Strălucit diplomat, Constantin Brâncoveanu
Principate Române şi libertăţilor a fost şi un spirit luminat care a ştiut să-şi apropie
în anii 1831 şi 1832 fundamentale cărturari precum Antim Ivireanul, împreună cu
care au constituit la ale cetăţenilor, care nutrea convingerea ca „prin carte să se aducă
începutul secolului a proprietăţii
al XIX-lea legea publice şi private, învăţătură şi ştiinţă în sufletele omeneşti, lucru iubit
fundamentală, ce a la prevenirea şi de Dumnezeu şi folosit de obşte”. Viaţa şi-a situat-o
pus bazele dezvoltării descoperirea în calitate de membru al Comitetului de coordonare sub semnul valorilor creştine, cărora le-a închinat
moderne a acestora . infracţiunilor şi a
O etapă altor încălcări ale „Anul Brâncoveanu”, a participat la elaborarea atât propria existenţă, cât şi vieţile celor patru fii ai săi,
importantă în istoria legilor în vigoare. Programului Naţional al manifestărilor dedicate alegând jertfa supremă, spre pildă urmaşilor.
Jandarmeriei Române Prin misiunile omagierii domnitorului Constantin Brâncoveanu Se cuvine, aşadar, după cum a rostit şi Preasfinţitul
a constituit-o sale, Jandarmeria prin includerea unor simpozioane, mese rotunde,
adoptarea şi Română acoperă
promulgarea la 30 întreg teritoriul conferinţe şi concursuri ce s-au desfăşurat sau urmează
august 1893 a ,,Legii ţării, participând să se desfăşoare la nivelul structurilor centrale şi
asupra jandarmeriei în condiţiile legii teritoriale.
rurale”, prin care ,,se şi la acţiunile Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Grigore
instituie pentru toată întinderea regatului, un corp de organizate în cadrul Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie
jandarmerie rurală menită a veghea în comunele rurale, Europene şi Mediteraneene cu statut militar (instituţiei Alexandru Ghica Drăgăşani a avut deosebita onoare
la siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executarea noastre revenindu-i în perioada 2013 - 2015 funcţia de de a organiza, în seria acestor manifestări, în ziua
legilor”. adjunct al comandantului FJE) sau la cele organizate de de 27 martie 2014, la sediul instituţiei, simpozionul
Participarea Jandarmeriei la cele două conflagraţii către organismele similare ale altor state şi îndeplineşte
Semnificaţii istorice, culturale şi religioase ale domniei
mondiale a necesitat mobilizarea ofiţerilor, subofiţerilor şi misiuni de menţinere a păcii, potrivit angajamentelor
a trupei, în cadrul aşa-numitei ,,Jandarmerii operative” care internaţionale asumate de România. lui Constantin Brâncoveanu.
a participat la operaţiuni militare şi a dat o însemnată jertfă Îndeplinirea atribuţiilor de către structurile Evenimentul şi-a propus să creeze condiţiile unui
pe câmpurile de bătălie. În ţară, în perioada războiului, Jandarmeriei, necesită pregătirea şi perfecţionarea resursei dialog între reprezentanţi ai celor trei perspective
Jandarmeria a asigurat paza obiectivelor civile şi militare umane. În această direcţie, instituţiilor de învăţământ şi
– istorică, culturală şi religioasă – pentru desluşirea
şi menţinerea ordinii publice. Evenimentele din august centrelor de perfecţionare le revine o sarcină importantă.
1944 au prilejuit participarea la luptele din Bucureşti În contextul integrării României în Uniunea Europeană înţelesurilor adânci ale unei domnii care a marcat nu
şi împrejurimi împotriva trupelor germane, o jertfă şi al aderării la Spaţiul Schengen, Şcoala de Subofiţeri doar începutul veacului al XVIII-lea, dar şi conştiinţa Emilian Lovişteanul în încheierea manifestării, să ne
însemnată aducând-o elevii Şcolii de Subofiţeri Jandarmi Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” răspunde cerinţelor generaţiilor următoare. străduim a ne ridica la înălţimea faptelor domnitorului
din Drăgăşani. din domeniul ordinii şi siguranţei publice prin pregătirea
Manifestarea s-a bucurat de participarea Constantin Brâncoveanu, să ne revendicăm prezentul
Începând cu toamna anului 1944, Comisia aliată viitorilor absolvenţi pentru integrarea socio-profesională,
(sovietică) de control a impus măsuri de restructurare a promovarea valorilor instituţionale şi formarea de cetăţeni Preasfinţitului Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al de la matricea noastră originară din care să respirăm
Jandarmeriei concretizate în reducerea drastică a efectivelor, responsabili, capabili de a contribui la dezvoltarea societăţii. Arhiepiscopiei Râmnicului, a protoiereului Mădălin adânc idealurile înaintaşilor pentru a ne apropria
fapt resimţit din plin în mediul rural, unde abuzurile noilor Colonel Ion GRIGORESCU Buşagă, protoieria Drăgăşani, a domnişoarei viitorul întru demnitate.
autorităţi instalate erau la ordinea zilei.
doctorand Niţu Ionela, Serviciul Judeţean al Arhivelor Maior. dr. Sorin DRĂGUŞIN
8 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 9
DOCENDO DISCIMUS

11
oției 20
10 ea prom Depune
ției 20 A bsolvir rea Jură
romo Depun m
irea p erea J ântului
Absolv urămâ militar -
2012
ntului
milita
r - 200
8

Cadrele unității - iunie 2005


Cadrele unității - martie 2014

A.I
ânt ale M. Primirea ate 012
Depun vățăm stelor de in promoției 2
erea J r d e î n tervenție pro Absolvirea
urămâ țiilo fesională - 20
ntului atul institu 12
milita
r - 200 Ca mpion
7

10 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 11
La vremuri noi, legi noi! Comportamentul de conducere.
Adoptarea şi intrarea în vigoare începând cu data probă, ci constituie numai un act de sesizare a organelor
Un punct de vedere
de 1 februarie 2014 a noului Cod Penal şi a noului Cod de de urmărire penală. De asemenea, acest înscris întocmit în Abordarea acestei tematici are ca punct de plecare ţină cont de aceste valori în toate acţiunile şi deciziile lor,
Procedură Penală a adus, cum era de aşteptat, modificări de condiţiile art. 61 din Codul de Procedură Penală nu poate impactul considerabil pe care stilul (comportamentul) va sancţiona pe cei care nu se comportă conform valorilor.
substanţă şi în ceea ce priveşte competenţa Jandarmeriei fi supus controlului pe calea contenciosului administrativ. de conducere îl are asupra realizării obiectivelor Însă, dificultatea cea mai mare a liderului constă nu în
Române în domeniul prevenirii şi combaterii faptelor Un alt aspect important, ce rezultă din dispoziţiile organizaţionale. În instituţiile militare de învăţământ, rolul reînnoirea şi reinterpretarea valorilor care au fost afectate
antisociale. alin. (4) al art. 114 din acelaşi cod, se referă la dobândirea liderului este cu atât mai vital, cu cât stilul managerial are de ipocrizie, cinism sau abandonate, ci în generarea noilor
Spre deosebire de vechea reglementare a Codului de către ofiţerii şi subofiţerii jandarmi, a calităţii de martor importanţă maximă în coordonarea activităţilor, pentru valori când este nevoie de ele: liderul se va elibera de
de Procedură Penală care, în conţinutul art. 214 alin. (1) lit. ce poate fi audiat de organul judiciar sau de către instanţă îndeplinirea misiunii şi a viziunii unităţii şcolare, în realizarea energiile încătuşate de proceduri şi mentalităţi depăşite.
c) prevedea în mod expres, că în categoria organelor de pe timpul cercetării sau judecării faptelor de natură penală obiectivelor şi asigurarea calităţii educaţiei. Liderul este Un lider puternic este o persoană inteligentă.
constatare sunt incluşi ofiţerii şi subofiţerii din Jandarmeria sesizate de către aceştia în condiţiile art. 61 din Codul de cel care ghidează întreaga activitate a subordonaţilor, Inteligenţa liderului se manifestă prin doi factori: impulsul
Română, noul Cod de Procedură Penală stipulează, la art. 61 Procedură Penală. începând cu nivelele de bază până la cele de vârf. de a căuta adevărul (a găsi realitatea şi a lua toate deciziile
alin. (1) lit. c): „ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă, Specificul atribuţiilor exercitate de ofiţerii şi Dacă în şcoală se doreşte o cultură organizaţională pe baza realităţii) şi curajul de acţiona pe baza adevărului
cu privire la săvârşirea subofiţerii jandarmi care să încurajeze (şi de a lua decizii
unei infracţiuni, pentru îndeplinirea formarea şi achiziţiile, dure). Liderii de
sunt obligate să misiunilor specifice, este necesară o succes ştiu că viaţa
întocmească un determină încadrarea viziune care să nu este un concurs
proces-verbal actului de constatare inspire, susţinută de de popularitate, astfel
despre împrejurările în sfera infracţiunilor o formulare clară a că fac ceea ce cred
constatate şi organele flagrante, aşa cum sunt misiunii, care să fie că trebuie să facă,
de ordine publică şi definite în conţinutul cunoscută, acceptată indiferent cât de dificile
siguranţă naţională, art.293 din Codul de şi asumată de către sau dureroase sunt
pentru infracţiunile Procedură Penală. toţi actorii principali: acţiunile lor. Scopul
constatate în timpul În cazul profesori, elevi, lor este de a conduce
exercitării atribuţiilor constatării faptelor de reprezentanţi ai activitatea într-o
prevăzute de lege”. natură penală, ofiţerii eşaloanelor superioare direcţie profitabilă
De asemenea, şi subofiţerii jandarmi şi autorităţilor civile. pentru instituţie,
aceloraşi organe le au, în principal, Raportarea întregii nu să monitorizeze
revine obligaţia de a lua următoarele drepturi şi activităţi la viziunea şi a c t i v i t a t e a
măsuri de conservare obligaţii: de a-l prinde misiunea şcolii, dacă subordonaţilor. Nu
a locului săvârşirii pe făptuitor, de a face acestea sunt bine în ultimul rând,
infracţiunii şi de percheziţii corporale formulate, acceptate proiectarea unei
ridicare sau conservare sau ale vehiculelor, şi asumate, induce activităţi trebuie să
a mijloacelor materiale de a consemna, în consecvenţă în se facă în funcţie de
conţinutul unui activităţi şi o cultură eşalon (structură/
de probă.
pozitivă a calităţii compartiment/birou)
Potrivit noilor proces-verbal
educaţiei în unitatea ceea ce presupune ca
reglementări, a fost toate aspectele/
respectivă. în deciziile luate să se
eliminată competenţa împrejurările
O şcoală militară, care are o cultură puternică, pune cunoască viziunea strategică (orientarea spre viitor) pentru
jandarmilor de a lua declaraţii de la făptuitor şi de la constatate şi activităţile desfăşurate şi să prezinte/înainteze
mare preţ pe valori, acestea având un rol esenţial în că, în fond, a decide nu înseamnă a lua măsuri. Decizia
martorii care au fost de faţă la săvârşirea unei infracţiuni, de îndată organului de urmărire penală pe făptuitor/i, reprezintă o expresie a libertăţii, pe când „a lua măsuri”,
aceştia având, în prezent, doar obligaţia de a consemna actele întocmite, bunurile corp delict, precum şi obiectele modelarea comportamentului oamenilor. Liderii încearcă
să le cultive în rândul subordonaţilor şi le demonstrează măsura este o expresie a adaptării altor decizii la realitatea
în conţinutul procesului-verbal de constatare, eventualele şi înscrisurile ridicate cu ocazia constatării. proprie.
obiecţii, precizări sau explicaţii ale făptuitorilor ori ale Un ultim element de noutate, prin care considerăm permanent prin acţiunile lor. Ideile sunt cele care îi unesc
pe oameni, permiţându-le să perceapă ceea ce trebuie să În relaţiile cu subordonaţii, inteligenţa unui lider
persoanelor prezente la locul constatării. că se dă credibilitate activităţilor desfăşurate de către puternic se manifestă prin implicarea în performanţele
persoanele responsabile cu aplicarea legii, este dat de realizeze împreună. Valorile le oferă posibilitatea de a şti
Conform art. 61 alin. (4) din Codul de procedură penală, subalternilor. Acordă recompense pentru rezultatele bune,
cum să acţioneze. Ele definesc regulile de comportament
înscrisurile încheiate, împreună cu mijloacele materiale renunţarea la obligativitatea întocmirii documentelor în inspiră şi mobilizează prin idei şi valori stimulative, au o
şi conduita care va fi răsplătită sau sancţionată. Liderii
de probă, se înaintează de îndată organelor de urmărire prezenţa martorilor asistenţi. pasiune pentru ceilalţi semeni. În acelaşi timp, cunoscând
puternici se identifică prin valorile pe care le îmbrăţişează,
penală. Această prevedere a fost inserată de legiuitor în Indiferent de modificările existente sau care vor bine valorile şi ideile celor pe care îi conduc, se asigură
acţionând la fel de intens pentru transpunerea lor în viaţă, în
textul actului normativ tocmai în scopul asigurării celerităţii apărea, jandarmii vor fi în permanenţă alături de cetăţean, că subordonaţii nu se vor opune scopurilor şi valorilor
acelaşi mod şi în situaţia ideilor. Astfel, valorile îmbrăţişate
actului de justiţie, înlăturând distincţia dintre infracţiunea întrucât au ajuns la acel nivel de pregătire şi maturitate instituţiei, fiind gata să renunţe la cei care nu corespund
reflectă cultura proprie fiecărei organizaţii.
flagrantă şi celelalte infracţiuni, consacrată de vechiul Cod profesională care să le permită, cu ocazia activităţilor standardelor. Prin contrast, liderul neeficient accentuează
Liderii puternici conştientizează importanţa unor
de Procedură Penală. pe care desfăşoară în timpul misiunilor specifice, să valori împărtăşite şi înţelese de toţi. Prin urmare, un lider victimizarea, interesele speciale, inventează obstacole
De remarcat, ca aspect de noutate, este şi faptul că, aplice legea în spiritul şi în litera ei, fără a aduce atingere puternic va stabili valorile care vor ghida instituţia, va fictive, inamici imaginari, abuzează de putere din raţiuni
în conformitate cu prevederile art. 198 alin.(2) din noul Cod drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, aşa cum analiza continuu aceste valori (pentru a fi sigur că sunt pur personale, exploatează nevoile subordonaţilor pentru
de procedură penală, procesul-verbal de constatare a unei sunt prevăzute în Constituţie şi în alte acte normative. pe măsura obiectivelor), va îmbrăţişa valorile (dovedind a urmări obiective nesăbuite.
fapte de natură penală nu mai are caracterul unui mijloc de Locotenent-colonel Ilie DRAGOMIR acest lucru prin comportament), va încuraja pe ceilalţi să Căpitan Simona ERCIULESCU
12 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 13
CUNOAŞTEREA LIMBILOR STRĂINE – UN ANOTIMPURI …
ATU ÎN CARIERA DE JANDARM plâns prea mult şi nici nu a dorit să facă altceva. Şcoala
militară îi deschisese drumul spre o carieră frumoasă.
Jandarmeria Română participă şi intră în contact şi în ţară, în Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor
cu reprezentanţi ai forţelor de ordine străine pentru Jandarmi Ochiuri, în Centrul Montan Sinaia. ***
organizarea, conducerea şi executarea de misiuni Jandarmeriei Române i-a revenit, pentru o perioadă De atunci au trecut 10 ani bătuţi pe muchie.
internaţionale, având ca atribuţii: menţinerea păcii, de doi ani, funcţia de adjunct al comandantului FJE, în Ana-Maria Ciotor-Preda este ofiţer de relaţii publice
activităţile de instruire, constituirea forţelor internaţionale persoana domnului colonel Marian Petre, ce are ca sarcină
la aceeaşi grupare. Eu m-am întors la catedră şi am
destinate îndeplinirii unor misiuni în cadrul acţiunilor de principală pregătirea eşalonului în vederea dislocării în
întâlnit la orele de franceză altă Ionela (Aldea), altă
prevenire a conflictelor şi gestionarii situaţiilor de criza. teatrele de operaţii.
În acest context, cunoaşterea limbilor străine Jandarmeria Română cooperează într-un cadru Alina (Duică) şi bineînţeles, o altă Ană (Stăniloiu)!
este indispensabilă bilateral cu instituţii Le mai am şi pe Mădălina, Delia, Gabriela, Cătălina,
în comunicare, atât similare: Jandarmeria Teodora şi Mihaela…
limba engleză (fiind Regală Olandeză,
cea mai folosită limbă Jandarmeria Regală
de circulaţie şi utilizată ***
Marocană, Garda
în cadrul NATO), cât şi Naţională Republicană Era o toamnă bogată în fete la Şcoală Militară de Pe Ana am reîntâlnit-o la Bumbeşti-Jiu (vechiul,
limba franceză, ştiut Portugheză, Trupele bătrânul şi desfiinţatul Centru de Pregătire), la cursuri,
Jandarmerie din Drăgăşani. Toamna lui 2004 …
fiind faptul că vor urma Înarmate ale
Prima generaţie… Înalte, scunde, blonde, şatene alături de Roxana Ionescu şi Alina Hnasch. Toate la
misiuni localizate în ţări Poliţiei Populare
francofone. Chineze, Jandarmeria sau brunete, „excesiv” de tinere, plăcute la vedere, fel de frumoase şi motivate! M-au întrebat ce mai fac
Comunicarea Argentiniană, bătăioase la carte, cu dor de locurile de unde veneau domnii şi doamnele profesoare…S-au bucurat să ne
într-o limbă modernă Carabinierii Chilieni, (Ionela Hunea era din Vatra-Dornei, Alina Diaconu din ştie bine!
de circulaţie universală Jandarmeria Sârbă, Bacău…). Profesor de serviciu Kati BLÎNDU
este imperios necesară, Jandarmeria Bulgară,
având în vedere faptul Băieţii le sorbeau din ochi, dar ele, sfioase şi
Trupele de Interne din
că Jandarmeria Română mereu în competiţie cu ele însele, nu se risipeau decât
Ucraina, Trupele de
este o prezenţă activă pe băncile clasei. Erau conştiincioase în „ale şcolii” şi
Interne din Azerbaijan ,
în teatrele de operaţii. Opt elevi din Anul al II-lea au obţinut atestatele de limba franceză, nivelul cuminţi în „ale iubitului”.
Jandarmeria din Georgia.
În prezent avem DELF A2, în sesiunea noiembrie 2013: Ionuţ Sorinel GOGOŞOIU, Daniel
Florian CIUCIU, Petruş Adrian PASCALE, Florin Dumitru DOBRE (rândul de Acest tip de cooperare ***
experţi desemnaţi să sus), Marius Iulian PĂTRUNĂ, Delia Elena PĂUNESCU, Mădălina Iustina
constă în schimburi Pe Ana-Maria (zisă şi Ciotor-Preda), o olteancă
monitorizeze acordul NIŢOIU, Ştefan Gabriel NANU (rândul de jos).
de experienţă între subţirică din Balş, am întâlnit-o la cursurile de limba
de încetare a focului
cele două instituţii sau
în cadrul misiunii E.U.M.M. din Republica Georgia, cât şi franceză. Erau ore frumoase, în care încercam din plin
structuri ale acestora ce se realizează prin activităţi comune,
experţi în selecţia, pregătirea şi evaluarea în cadrul unor emoţiile primei participări la o sesiune DELF. Erau ani
reuniuni de lucru, ateliere, seminarii, aplicaţii, conferinţe,
Echipe Mobile de Instruire a personalului Unităţilor de de pionierat în învăţământul militar, în care relaţia
stagii de antrenament, vizite de informare-documentare,
Poliţie Constituite (FPU). Participă la misiuni de menţinere
stagii şi cursuri de pregătire, schimburi de personal în profesor-elev se scurgea tumultuos, ca o curgere de
a păcii sub egida Naţiunilor Unite (în Republica Congo-
domenii precum intervenţia montană, intervenţia pentru ape repezi de munte. Noi îi învăţam, iar ei ne învăţau.
MONUC şi Timorul de Est-UNMIT), a Uniunii Europene (în
restabilirea ordinii publice sau antiterorism. Ana (botezată la orele de franceză Anne) şi-a luat
statele africane: Niger şi Mali) şi NATO, în Afganistan.
Un număr mare de elevi din Şcoala Militară de
Jandarmeria Română, ca membră din anul 2002 diplomele şi a plecat la Timişoara. Absolventă de Drept,
Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” obţin
a Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene avea să devină, la puţin timp de la terminarea şcolii,
anual diplome şi certificate de competenţă la limba franceză
şi Mediteraneene cu Statut Militar (F.I.E.P.), participă la
şi engleză. Acesta este primul pas ce deschide calea către ofiţer – comandant de grupă la Gruparea Mobilă. Ceva
întâlniri, schimburi de experienţă şi cursuri, nu numai între
statele membre cu drepturi depline, parteneri sau membri
participarea lor la viitoarele misiuni internaţionale. mai târziu, i-am înţeles truda şi neliniştea, i-am simţit,
observatori ale acestei organizaţii internaţionale, cât şi cu Căpitan Kati BLÎNDU pe pielea mea, nopţile nedormite şi tăria de a conduce
reprezentanţi ai altor state din lume, atât în străinătate, cât Locotenent Melania PADINĂ o „mână” de bărbaţi, de a fi tovarăşa şi colega lor. Nu s-a
14 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 15
ELEVII AU TALENT
CARTE DE VIZITĂ MUZICALĂ CARTE DE VIZITĂ PICTATĂ
Nume: DUICĂ
Prenume: ALINA-GEORGIANA Nume: ANTONIE
Statutul actual: Elevă în anul al II-lea, clasa 203 Prenume: GEORGIAN
Data naşterii: 20 mai 1993 Născut la: 3 februarie 1989 în Drobeta Turnu-Severin, judeţul Mehedinţi
Locul naşterii: Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi Statut actual: elev în anul al II-lea, clasa 202
Părinţii: mama - asistent medical, tata - artificier Părinţi: mama - casnică, tata - barman
Fraţi: un frate, elev Are un frate ospătar (pe vas, în America).
Moştenire: vocea mamei Studii: Liceul Economic „Teodor Costescu” din Drobeta Turnu-Severin
Pasiuni: muzica şi dansul popular Copilărie în culori: La grădiniţă (1996), participă la concursul „Desene pe asfalt” şi
Modele muzicale: Niculina Stoican, o celebră cântăreaţă din regiune obţine locul I. Un an mai târziu, participă din nou şi îşi păstrează „titlul”. În etapa
Cariera muzicală: Din clasa I a început să cânte la serbările şcolare. Timp şcolară îşi „creionează” profilul la Liceul de Arte „Ioan Ştefan Paulian” din localitate, sub
de nouă ani a făcut parte din Ansamblul popular Bordeiaşul din Baia de Aramă, coordonat de cântăreaţa de muzică îndrumarea profesorului de desen Marius Cora.
populară, Georgeta Victoria Corlan. A fost şi va rămâne iniţiatorul, mentorul şi profesorul care a descoperit-o şi îndrumat-o În 2001, obţine menţiune, la concursul organizat de Primăria municipiului Drobeta
pe toată perioada carierei. A participat la emisiuni cu specific popular, în cadrul posturilor de televiziune: TVR 1, Etno, Turnu-Severin, „Severin, oraşul meu”, iar în 2002 – locul I, la concursul organizat de
Favorit şi Kanal D. Apariţia în anul 2010, cu Ansamblului Bordeiaşul, la renumitul Tezaur folcloric al Marioarei Murărescu IPJ Mehedinţi, cu tema „Copiii României creează”. În anul următor câştigă locul I la
i-a confirmat valoarea şi i-a deschis noi drumuri în carieră. Anul acesta a performat pe scenă, alături de alţi artişti ai concursul „Copilul şi visul” şi locul al III - lea la concursul „Alexandru Ciucurencu” sub
Ansamblului Ciocârlia din Ministerul Afacerilor Interne, în spectacolul Cu drag, de Dragobete. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mehedinţi şi Muzeul de
Cea mai mare realizare: Participarea şi obţinerea locului I, secţiunea solist vocal muzică populară, la Festivalul cultural- Artă.
artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale MAI, ediţia a XV-a, 21-24 aprilie 2013. Aspiraţii: Chiar dacă a vizat statutul de poliţist (a avut trei încercări la Școala de agenţi de poliţie), „n-ar mai schimba
Jandarmeria pe Poliție” şi „nu se vede făcând altceva” decât la ordine publică în capitală. Va continua să deseneze…

CARTE DE VIZITĂ MARINA(TĂ) ENJOY YOUR BREAK!


Nume: MARINA
Prenume: VALENTIN-NICULAE
Este fraza preferată a elevului Mihai-Mădălin DICU
Născut la: 29 septembrie 1993 în Târgovişte, judeţul
Dâmboviţa din anul al II-lea, clasa 201. Născut de Bunavestire, în anul
Domiciliu: comuna Dragomireni, sat Decindeni, judeţul 1991, de loc din municipiul Buzău, practică handbalul din
Dâmboviţa clasa a III-a şi termină Liceul cu program sportiv „Iolanda
Statut actual: elev în anul I, clasa 101
Balaş Soter” din oraşul natal. A venit la şcoală pentru că „i-a
Părinţi: mama - asistent social, tata - întreprinzător privat
Nu are fraţi. plăcut”. În anul 2013, a obţinut locul I - aruncarea mingii
Alte pasiuni: Sportul. Face parte din echipa de fotbal a de oină, la Campionatul instituţiilor de învăţământ ale MAI.
Clubului Sportiv Alma Lex şi practică în timpul liber ping-
pong-ul.
Despre el şi Origami! După încheierea studiilor liceale
la Grupul Şcolar „Voevodul
Modalitatea de a le îmbina a deprins-o „de pe net” şi tot
Mircea” din Târgovişte, a
de acolo a împrumutat primele modele. Pentru o singură
dorit să urmeze cariera de
figurină foloseşte un număr impresionant de piese din
jandarm pentru că„am crezut
hârtie colorată; de exemplu, pentru ultima creaţie, o
că mi se potriveşte şi mi-am Cu o săritură în lungime de locul III, la acelaşi concurs,
bufniţă, a „fabricat” aproximativ 630 de piese, timp de
dorit un loc de muncă stabil”. îl prinde din urmă colega sa de clasă, Mădălina-Iustina
două zile, fiind ajutat la confecţionarea lor şi de colegii din
Ca mentor şi model şi-a ales
clasă: Cătălina Marinescu, Teodora Cincă, Bogdan Bădescu, NIŢOIU, născută la 17 aprilie 1991, în oraşul Drăgăşani. De
fosta dirigintă, profesoara
Mădălin Dumitru şi Dragoş Glavă. la 10 ani practică sportul de performanţă, ca jucătoare de
de matematică, doamna
În loc de concluzie. Pe o hârtie care i-a aparţinut, am baseball în echipa coordonată de domnul profesor Marian
Doina Ispas. Acum un an a
găsit următoarele notiţe, scrise unele sub altele: 102 - verzi,
început să confecţioneze Bunea. Sportivă din fire, pasionată de muzică, dans şi
130 - albe, 333 - roşii, 58 - portocalii, 7 - galbene, 992 - albe,
singur primele piese origami, lectură, a reuşit în urma unui exerciţiu de voinţă să obţină
183 - albastre, 39 - negre …
care necesitau multă
certificatul de competenţă la limba franceză DELF A2.
răbdare, timp şi creativitate.
16 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 17
Obiceiuri creştine legate de EPIGRAME ÎN DOI PERI...
sărbătoarea Sfintelor Paşti
Sărbătoarea Paştilor este cel cu cele de post. În zona Olteniei este În comunităţile de rudari din Mediocrului Coruptului Duplicitate
mai important praznic al creştinătăţii. cunoscut obiceiul Jujeul sau Jijeul sudul ţării până în Banatul sârbesc Din panou ţi-e ştearsă poza „Succesul” lui să ne mai mire? Visează avansarea.
Ea este precedată de Postul Mare numit goana câinilor, datul câinilor în există sărbătoarea „Gurbanului”. Într-un ton perfect cu „proza”! Averea – făr-acoperire! Metodă – Am onoarea!
al Păresimilor sau al Paştilor şi are tarbacă. Un alt obicei din sudul ţării Aceasta are loc de Sf. Gheorghe, iar
o durată de şase săptămâni, plus era încuratul cailor cu dublu rol: ritual când cade în post se prăznuieşte
Săptămâna Mare. Această perioadă si practic. Indiferent dacă se organizau în ziua de Paşti. Cu acest prilej se
reprezintă pentru creştini un prilej de întreceri între călăreţii flăcăi sau caii „jertfeşte” un miel sau berbec, pentru Făţărnicie Oportunistului Fragilului
înnoire spirituală prin post, rugăciune erau lăsaţi singuri„să se încure”, gonirea copiii sau persoanele foarte bolnave, Spune mult şi fără rost Când în final îi spun să tacă, Veşnic – scutit medical
şi fapte bune, fiind bogat în tradiţii şi cailor avea drept scop alungarea, în pe o perioadă de timp: 3, 5, 7 ani sau
Te tratează ca pe-un prost! El tot nu pleacă, ci se-apleacă! Să tragi chiulul e banal!
obiceiuri. ultima zi a ciclului de înnoire a timpului chiar toată viaţa. Totul se consumă
Săptămâna Nebunilor se calendaristic, a spiritelor rele cuibărite la o singură masă fără a se folosi Elev Florin CIOCOŞI – Clasa 104
suprapune peste Săptămâna Albă în timpul iernii. Obiceiul avea însă şi cuţit, pe mâini ştergându-se cu
(Săptămâna Brânzei) când „numai un caracter practic: cu acest prilej frunze de salcie, resturile fiind date
nebunii pornesc a se însura, pe apă sau îngropate.
numai proştii şi urâţii Toţi participanţii trebuie
satelor abia acum dau zor
ca să se căsătorească, pe
să fie în stare de curăţie
trupească. Prezenţa
Urări pentru jandarmi
când toţi cei cuminţi, câţi „rumânilor” la acest obicei
au avut de gând să se îi creşte însemnătatea
însoare s-au însurat deja şi face „fala” familiei
cu mult mai înainte” după respective. Când este scos
cum prezenta, în anul din proţap, bărbatul casei
1939, Ion Chelcea. desprinde capul mielului
La Lăsatul Secului şi rosteşte următoarea
totul se face din incantaţie: „Voi sfintelor,
abundenţă. Se mănâncă şi bunelor, milostivelor,
se bea din belşug pentru coconiţelor/Veniţi dulci
a suplini astfel severitatea ca mierea şi lin ca apa /
postului, se joacă mult Aduceţi-vă aminte de (…)/
ca să crească cânepa şi alte plante. Daţi-i snagă şi putere şi sănătate în
obştea putea să aprecieze vrednicia
Finii merg cu plocon la naşi şi îşi cer corpul lui şi în oasele lui /Şi virtute în
feciorilor după modul cum au scos caii
iertare sărutându-le mâna. Tot aşa familie,/Că el vă prăzniceşte din an în
din iarnă. Sfinţii anotimpului călduros
şi copiii părinţilor şi cei mici de la cei an /Cu un berbece gras cu un cuptor
implicaţi în scurgerea timpului erau,
mari, pentru a avea folos duhovnicesc în interpretarea populară, călări pe cai: de pâine ş-o butie cu vin. Amin./
în perioada postului. Situându-se la Sântoaderul, Sf. Gheorghe, Sf. Dumitru. Ce e-n casă să trăiască ce e-afar să
începutul primăverii, Lăsatul Secului De aceea frigul şi întunericul, aflate izvorască./Ce-au urat ăi bătrâni să ORIZONTAL
2. Să fiţi … pregătiţi ca ostaşi! 3. Să … le bateţi la război! (sing.) - Manifestaţi-vă mereu …veseli - Două la doi! 4. Să
este un prilej de sărbătoare a victoriei sub Zodia Lupului, trebuiau înlocuite, fie. Amin.” Obiceiul acesta prezintă
rezistaţi … 12 runde! - Să primiţi … pachet! - Să îngrijiţi bine la … puşti! (sing.) 5. Să fiţi … colindat de Anul Nou! - A meni
luminii asupra întunericului. prin ceremonii şi ritualuri complexe elemente iudaice (mielul pascal),
6. Să aveţi condiţii bune în … unitate! - Să vă aveţi bine … unul cu altul! 7. La Cluj! - Să nu divulgaţi nici un … secret! -
Săptămâna Caii lui Sântoader (alungarea câinilor), cu căldura şi islamice (denumirea de Gurban) dar
De ce?! 8. A înghiţi … apă - Să fiţi … în avantaj!! - Nimic să nu vă fie … dificil de suportat! 9. Vast - Unde a mers ea, merge
cuprinde în special practici de lumina, aflate sub Zodia Calului. toate încreştinate (mielul care aduce
şi suta 10. În timpul liber să vă … distraţi! - Să vă fie moale… pe cal!
purificare, de potolire a entuziasmului Vinerea Sântoaderului era dedicată vindecare sufletească şi trupească).
excesiv din perioada Săptămânii culegerii rădăcinilor de iarbă mare Desigur, elementele iudaice pot fi
VERTICAL
2. Să vă simţiţi bine în … companie! (pl.) - Mutilat la gură! 3. Panou cu ecran mobil - La vârf de munte! - Producător
Nebunilor şi noaptea Lăsatului de pentru a fi pus în scalda fetelor ca să doar o simplă coincidenţă, data de
de fructe ce se consumă cu sare 4. Carte! - Să creşteţi mari de ….statură! - Să vă bucuraţi … în zilele noastre! 5. Să vă
Sec. Primele două zile, Lunea Curată fie harnice, frumoase şi sănătoase tot 23 Aprilie neputând fi confundată
cu 23 nisan – Paştile Evreiesc, ci în cunoaşteţi ... măsura! - Să aveţi mâncare bună cu … sos! 6. Fiţi cei … care se simt bine! (sing.) - Parte în parte! 7. Să vă scrie
şi Marţea Vaselor, erau dedicate anul.
… fata din Mangalia!! - Avansaţi … în rang!! - Să deveniţi eroi de … legendă! 8. Fenomen magnetic - Ofiţeri otomani 9.
practicilor menite să preîntâmpine Miercuri, în săptămâna a patra legătură cu sărbătoarea Sf. Gheorghe,
Cap militar! - Să aveţi obraz fără nici o … cută! - Rezultat în scădere 10. Fiţi … bărbaţi! (sing.) - Să vi se închine … poezii
încălcarea interdicţiilor alimentare din postul mare are loc Sărbătoarea sărbătoare a pământului (pe care ei au eroice! - Iubita lui
ale postului: consumarea anumitor Ouălor, alegerea ouălor ce vor fi fost robi), dar şi sărbătoare a vieţii, a Notă: La o dezlegare corectă pe linia cu raster veţi găsi o frumoasă urare de 3 Aprilie adresată jandarmilor.
alimente de post, spălarea vaselor cu înroşite de Paşti de cele ce vor fi puse reînvierii.
Colonel (r) Petre NIŢU
leşie, schimbarea vaselor de dulce sub cloşcă. Preot militar Marin DRĂGUŢ
18 EU Jandarm vwww.scoaladragasani.ro 0250 811 471 164 de ani în slujba legii EU Jandarm 19